Eres Söylemez Makina Mühendisliği Bölümü, ODTÜ, 06531, Ankara.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Eres Söylemez Makina Mühendisliği Bölümü, ODTÜ, 06531, Ankara."

Transkript

1 0. ULUSAL MAKİNE TEORİSİ SEMPOZYUMU Seçuk Üniversitesi, Knya, Eyü 00 HAFİF UÇAKLAR İÇİN DÜZLEMSEL UÇUŞ KONTROL SİSTEMLERİNİN KİNEMATİK SENTEZİ Yunus Akman Tasarım ve Geiştirme Müdürüğü, TAI, Türkiye Havacıık ve Uzay Sanayii, 0696, Ankara Yavuz Yaman Havacıık Mühendisiği Böümü, ODTÜ, 065, Ankara Eres Söyemez Makina Mühendisiği Böümü, ODTÜ, 065, Ankara. ÖZ Gene arak ufak uçakarda pitun hareketeri direk arak mekanik inkere kumanda yüzeyerine ietimaktedir. Kkpitte yaratıan kumandaar hareketi kumanda yüzeyerine kabar, krankar ve itme-çekme çubukarı vasıtasıya aktarımaktadır. Bu makaede, hafif uçakar için önerien bir düzemse uçuş kntr sistem mekanizmasının kinematik sentezi yapımıştır. Basit bir sistem ede etmek amacıya çaışmada dört çubuk mekanizmaarı seçimiştir. Dört nkta sentezinde anaitik bir yöntem an Bch Yöntemi kuanımıştır. Bu yöntemin uyguanmasını göstermek amacıya irtifa dümeni kntr sistemi seçimiştir. ABSTRACT The cntr f ight aircrafts is usuay achieved by transmitting the pit cntrs t the pane cntr surfaces thrugh the means f mechanica inks. Cabes, cranks and push-pu rds are sme f thse mechanica inks. In this paper, kinematic synthesis f a panar fight cntr system mechanism has been cnducted fr a ight aircraft. In rder t achieve a simpe cnstructin, the fur-bar inkages are used in the study. Bch s Methd is utiized fr anaytica fur bar psitin synthesis. A case study invving an eevatr fight cntr system is presented.

2 .GİRİŞ Uçakardaki uçuş kntr sistemeri birinci ve ikinci uçuş kntr sistemeri (UKS arak ikiye ayrımaktadır. Şeki hafif bir uçakta buunan uçuş kntr sistemerini göstermektedir. sapma ekseni kanatçık fap istikamet dümeni irtifa dümeni fap kanatçık dönme ekseni yunusama ekseni Şeki. Hafif Bir Uçağa Ait Uçuş Kntr Sistemeri Geenekse birinci UKS, kanatçıkar (aierns, irtifa dümeni (eevatr ve istikamet dümeninden (rudder uşur. Bu kntr sistemeri uçağı üç eksende kntr etmek için kuanımaktadır. Kanatçıkar evyenin sağa sa hareketiye, irtifa dümeni evyenin ieri geri hareketiye ve istikamet dümeni ise peda hareketiye kumanda edimektedir. Geenekse ikinci UKS ise fapar, irtifa ve istikamet trim sistemerinden meydana gemiştir. İrtifa ve istikamet trim sistemeri kkpitte buunan bir tambur vasıtasıya hareket ettirimektedir. Faparde ise bir kumanda ku bu amaça kuanımaktadır. Kanatçıkar, irtifa ve istikamet dümeneri statik arak dengeenmektedir. Bu işemin yapımaması kntr yüzeyerindeki çırpınma (futter riskini arttırmaktadır.

3 Hafif uçakarda, pit kumanda yüzeyerine hareketi mekanik bağar vasıtasıya ietmektedir. Burada mekanik bağar arak tanımananar çeik kabarı, ara karı, itme çekme çubukarını ve trk tüperini kapsamaktadır. Mühendiserin yüz yüze kadıkarı büyük zrukardan biri de mekanizma sentezidir []. Mekanizma sentezinde grafikse yöntemer ya da anaitik yöntemer tek başarına kuanıabieceği gibi, bir arada da kuanıabiirer. Grafik yöntemer çk hızı masına karşın kuanıcının yeteneğinden ve çaışma teransarından çk etkienmektedir. Anaitik yöntemer ise gerek hız gerekse de hataar knusunda her zaman grafik teknikerden daha üstündür. Sentez sırasında genede her bağ rijit arak kabu ediir. Bu bağar uzamazar, kısamazar yada burumazar. Hareket ne ursa sun gemetrik özeikeri hiç bir şekide değişmez. Bu varsayım yanış masına rağmen sentez yöntemini dukça basiteştirdiği için kuanımıştır. Ayrıca bu varsayımın snucunda genede beirgin hataar uşmamaktadır. Bu çaışmada düzemse UKS mekanizmaarının dört nkta sentezinin teme prensiperi sunumuştur. Çaışmanın temeini hareket denkemeri uşturmaktadır. Bu çaışmaar bir irtifa dümeni sentezi yardımıya açıkanmıştır.. İRTİFA DÜMENİ UÇUŞ KONTROL SİSTEMİ İrtifa dümeni UKS ne ait farkı mekanizma tasarımarı Şeki de gösterimiştir.şeki.a da kabar birbirerini kesmektedir. Kabar birbirine daşmadığı sürece bu mekanizma kabu ediebiir. Şeki.B de sunuan mekanizmada ise kabarın yanı sıra itme çekme çubukarı da kuanımaktadır. Şeki.C de ise yanızca itme çekme çubukarı kuanımıştır. Bu tür sistemer kab kuanıan diğer sistemere göre daha ağır saar da, sürtünme miktararı dukça düşüktür. Şeki.D de sunuan yedeki kab sistemi FAR5 sertifikasynu aacak uçakar için gerekidir. FAR sertifikasynunda ise yedeksiz UKS kabu edimektedir. Bu çaışmada UKS için, aşağıdaki nedenerden dayı, Şeki.B de sunuan mekanizma irtifa dümeni uygun buunmuştur. a Basitik b Üretim kayığı c Bakım maiyeti düşüküğü d Ucuzuğu e Makara kuanımaması f Kabarın birbirini kesmemesi Seçimiş an mekanizma inceendiğinde, bu sistemin üç farkı dört çubuk mekanizmasından uştuğu görümektedir. Ön, merkez ve arka mekanizma arak adandırıan bu mekanizmaar Şeki de gösterimektedir.

4 evye kab irtifa dümeni ara k (becrank A evye irtifa dümeni kab B itme çekme çubuğu itme çekme çubuğu ara k evye irtifa dümeni itme çekme çubuğu C itme çekme çubuğu ara k evye makara irtifa dümeni D kab sistemeri Şeki. Oası İrtifa Dümeni UKS Mekanizmaarı

5 MERKEZ MEKANİZMA ARKA MEKANİZMA ÖN MEKANİZMA Şeki. İrtifa Dümeni UKS Mekanizması Sentezin amacı dereceik evye hareketini, dereceik irtifa kumanda yüzeyi hareketine çevirecek mekanizma eemanarını beiremektir. Bir başka deyişe amacımız, ön mekanizmadan verien dereceik girdiyi, arka mekanizmadan dereceik çıktı arak amamızı sağayacak mekanizma sentezini yapmaktır. Kab uzamaarındaki prbemeri en aza indirmak amacıya merkez mekanizma paree mekanizma arak seçimiştir. Ön mekanizmadaki dereceik bir sarkaç (rcker açısına karşıık arka mekanizmadaki sarkaç açısı derecedir. Merkez mekanizma paree mekanizma seçidiği için geriye kaan sarkaç açıarı aynıdır. Sentez sırasında bu değer 0 derece arak seçimiştir. Mdeeme sırasında Quadratic Interpatin and Apprximatin methdu [] sağadığı basitik yüzünden tercih edimiştir. Üç nktadan ( x 0, y0, ( x, y, ( x, y geçen ikinci dereceden y = f (x fnksiynu aşağıda verien frmüden buunabiir. ( x x( x x ( x x0 ( x x ( x x0 ( x x f ( x = y0 + y + y ( ( x x ( x x ( x x ( x x ( x x ( x x Ön mekanizma tasarımı sırasında aşağıda verien açı imiteri kuanımıştır. 0 θ θ 0 5

6 Verien imit pzisynar (-,-0 ie (,0, denkeme uyguandığında, ön mekanizmanın mdei ve nötra pzisyn (0,0 ( numaraı 5 f f ( x = x ( 7 arak beirenmiştir. Aynı yakaşıma, arka mekanizmanın tasarımı sırasında aşağıda verien imit açıar kuanımıştır: 0 θ 0 8 θ 6 Bu durum için beirenen imit pzisynar ve nötra pzisyn ( numaraı denkeme knuduğunda, arka mekanizmanın mdei f a ( x = x ( 0 arak buunmuştur. ( ve ( numaraı denkemer hassasiyet nktaarı hesapanması için önemidir. Limit açıar aynı kamak şartıya, her hangi bir fnksiyn kuanıabiir. Bu şekide farkı uçuş kntr sistemerini sağayan mekanizmaara uaşıabiir.. Dört Hassasiyet Nktaı Mekanizma Sentezi Dört hassasiyet nktaı mekanizma sentezinde bir anaitik yöntem an Bch yöntemi kuanımıştır []. Bu yöntem aşağıda verimekte an denkemerin çözümüne dayanmaktadır. z + z z = z e ip + z e iq z e ir = ( z e ip + z e iq z e ir = z e ip + z e iq z e ir = p m m θ =, q m m θ =, r m =, m =,,, m θ z = z = z = 6

7 ( numaraı denkemde verien dört denkemin sağanabimesi için q, q ve q parametreeri serbest arak seçiemez. Bunardan sadece bir tanesi serbest arak seçiebiir, diğer iki tanesi ise uyumuuk kşuarından faydaanıarak buunmaıdır. ( numaraı denkem, bir matris denkemi biçiminde, aşağıdaki gibi gösteriebiir. [ ][ x] = [ 0] A (5 Denkemde verien matris ve vektör aşağıdaki denkemerde veridiği gibidir. ip iq ir ( e ip iq ir A = ( e (6 ip iq ir [ ] z x = z (7 z [ ] Bu çaışmada q parametresi serbest arak seçimiştir. Snuçta sağanması gereken uyumuuk kşuu ise şu şekide ifade ediebiir : ip ip ip iq iq iq ir ir ir = 0 (8 (8 numaraı denkem bir kmpeks yada iki ree denkem vermektedir. q ve q parametreeri bunarın çözümüye buunacaktır. Buunan bu değerer ( numaraı denkemere knduğunda, z, z ve z değereri hesapanabiir. Hassasiyet nktaarının hesabında Chebyshev yöntemi kuanımıştır. Dört hassasiyet nktası sentezi için Chebyshev denkemi aşağıda veridiği gibidir []: x fin + xin x fin xin xi = * cs(.5* (i (9 Denkem (9 ie birikte θ ve 0 θ 0 açı imiterinin uyguanmasıya buunan ön mekanizma hassasiyet nktaarı Tab de verimiştir. Tab. İrtifa Dümeni Ön Mekanizma Hassasiyet Nktaarı θ θ

8 Buunan hassasiyet nktaarı ( numaraı denkeme knuduğunda, çözümün ardından aşağıda verien mekanizma eeman byutarına uaşımaktadır. = [ mm] = mm = = 9.5 [ ] [ mm] [ mm] Şeki de sentez snucu ede edien irtifa dümeni UKS ön mekanizması gösterimektedir. Şeki. İrtifa Dümeni UKS Ön Mekanizması Sentez snucu ede edien mekanizma ie istenen mekanizma arasında uşan hataar evye hareketinin bir fnksiynu arak Şeki 5 de verimiştir. 0.0 hata (derece evye hareketi (derece Şeki 5. İrtifa Dümeni Ön Mekanizma Sentezi Snucu Ouşan Hata 8

9 Arka dört çubuk mekanizmasında da aynı yöntem, θ 6 ve 0 θ 8 0 açı imiteri için uyguanmış ve buunan hassasiyet nktaarı Tab de verimiştir. Tab. İrtifa Dümeni Arka Mekanizma Hassasiyet Nktaarı θ θ Buunan hassasiyet nktaarı ( numaraı denkeme knumuş ve aşağıda verien arka mekanizma eeman byutarı ede edimiştir. 5 = 7. [ mm] = 66.7 mm = 97.8 = 9. [ ] [ mm] [ mm] Şeki 6 sentez snucu ede edien irtifa dümeni UKS arka dört çubuk mekanizmasını, Şeki 7 ise uşan hataarın evye hareketinin fnksiynu arak değererini göstermektedir. Şeki 6. İrtifa Dümeni UKS Arka Mekanizması 0.0 hata (derece evye hareketi (deg Şeki 7. İrtifa Dümeni Arka Mekanizma Sentezi Snucu Ouşan Hata 9

10 .TARTIŞMA Bu çaışmada hafif uçakar için önerien bir düzemse uçuş kntr sistemi inceenmiş ve buna uygun bir mekanizmanın sentezi yapımıştır. Sentez sırasında anaitik bir yöntem an Bch yöntemi uyguanmıştır. Sentez snucu rtaya çıkan hataarı azatmak maksadıya hassasiyet nktaarı buunurken Chebyshev yöntemi kuanımıştır. Yakaşım bir irtifa dümeni uçuş kntr sistemi üzerinde gösterimiştir. İrtifa dümeni uçuş kntr sistemi, imit çaışma açıarı teme aınarak sentezenmiş ve mekanizma eemanarının byutarı beirenmiştir. Ede edien snuçar yeteri görünse de, hataarın irdeenmesi yapıan işemerin bir iyieştirme (ptimizasyn snucu daha da uygun snuçar verebieceğini göstermektedir. Bu knudaki çaışmaar sürmektedir. SİMGELER θ Sarkaç Açısı [ ] θ Biye (Cuper Açısı [ ] θ Sarkaç Açısı [ ] θ 6 Sarkaç Açısı [ ] θ 8 Sarkaç Açısı [ ] Sabit Bağ Uzunuğu [mm] Sarkaç Bağ Uzunuğu [mm] Biye Bağ Uzunuğu [mm] Sarkaç Bağ Uzunuğu [mm] 5 Sabit Bağ Uzunuğu[mm] 6 Sarkaç Bağ Uzunuğu[mm] 7 Biye Bağ Uzunuğu[mm] 8 Sarkaç Bağ Uzunuğu[mm] p, q, r Değişkener KAYNAKLAR. Söyemez, E., 999, Mechanisms, rd Editin, METU Press, Ankara, Türkiye. Aşkar, A., 987, Methds in Appied Agebra and Anaysis, Bğaziçi Üniversitesi Yayınarı, İstanbu, Türkiye.. Maik, A.K., Ghsh, A. and Dittrich, G., 99, Kinematic Anaysis and Synthesis f Mechanisms, CRC Press.. Grsjean, J., 99, Kinematics and Dynamics f Mechanisms, McGraw-Hi Bk Cmpany (UK Limited 0

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci El Kitabı

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci El Kitabı İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Öğrenci E Kitabı 2014-2015 İÇİNDEKİLER Rektör den...4 Üniversitemiz Hakkında Gene Bigier...5 Üniversite Öğrencisi Omak! 29 Mayısı Omak!... 7 İstanbu da Okumak!... 11 Hangi

Detaylı

Sor.Hemşire Ayla Uysal Özerkaya FMC Nasır Diyaliz Merkezi

Sor.Hemşire Ayla Uysal Özerkaya FMC Nasır Diyaliz Merkezi Tite, Page Subject, 1 Author Copyright, 18/04/2012 Optimum Diyaiz Mi? Maksimum Diyaiz Mi? Sor.Hemşire Aya Uysa Özerkaya FMC Nasır Diyaiz Merkezi Sunum panı *KBY nedir? *KBY de tedavi seçenekeri neerdir?

Detaylı

PARALEL MEKANİZMALARIN KİNEMATİĞİ, DİNAMİĞİ VE ÇALIŞMA UZAYI

PARALEL MEKANİZMALARIN KİNEMATİĞİ, DİNAMİĞİ VE ÇALIŞMA UZAYI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 25 CİLT 2 SAYI 1 (19-36) PARALEL MEKANİZMALARIN KİNEMATİĞİ, DİNAMİĞİ VE ÇALIŞMA UZAYI Elmas ANLI Uçak Müh. Böl İstanbul Teknik Üni. anli@itu.edu.tr Hüseyin

Detaylı

KARTEZYEN GEOMETRİDE FAZ DEĞİŞİMLİ VE FAZ DEĞİŞİMSİZ ISI TRANSFERİ PROBLEMLERİ

KARTEZYEN GEOMETRİDE FAZ DEĞİŞİMLİ VE FAZ DEĞİŞİMSİZ ISI TRANSFERİ PROBLEMLERİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİL İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 004 : 10 : : 35-4 KARTEZYEN

Detaylı

ÜÇ ÇUBUK MEKANİZMASI

ÜÇ ÇUBUK MEKANİZMASI ÜÇ ÇUBUK MEKNİZMSI o l min l, lmaks B l,, B o Doç. Dr. Cihan DEMİR Yıldız Teknik Üniversitesi Dört çubuk mekanizmalarının uygulama alanı çok geniş olmasına rağmen bu uygulamalar üç değişik gurupta toplanabilir.

Detaylı

VEKTÖR GÖZLEMLERİ İLE KÜÇÜK UYDULARDA YÖNELİM BELİRLEME YÖNTEMLERİ

VEKTÖR GÖZLEMLERİ İLE KÜÇÜK UYDULARDA YÖNELİM BELİRLEME YÖNTEMLERİ HAVACILIK VE UZAY EKNOLOJİLERİ DERGİSİ EMMUZ 2014 CİL 7 SAYI 2 (35-43) VEKÖR GÖZLEMLERİ İLE KÜÇÜK UYDULARDA YÖNELİM BELİRLEME YÖNEMLERİ Demet ÇİLDEN * İÜ, Uzay Mühendisliği Bölümü. cilden@itu.edu.tr Cengiz

Detaylı

Kural Tabanlı Karar Verme Mekanizmasına Sahip Sistematik Araç Seçim Modeli Geliştirilmesi

Kural Tabanlı Karar Verme Mekanizmasına Sahip Sistematik Araç Seçim Modeli Geliştirilmesi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 2, 2009 (19-27) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 6, No: 2, 2009 (19-27) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

SENTEZ GAZI ELDE ETMEK İÇİN KONTROL EDİLEBİLİR REAKTÖR PARAMETRELERİNE BAĞLI GELİŞTİRİLEN İKİ AŞAMALI BİR SU GAZI YÖNLENDİRME REAKTÖRÜ MODELİ

SENTEZ GAZI ELDE ETMEK İÇİN KONTROL EDİLEBİLİR REAKTÖR PARAMETRELERİNE BAĞLI GELİŞTİRİLEN İKİ AŞAMALI BİR SU GAZI YÖNLENDİRME REAKTÖRÜ MODELİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University Cilt 28, No 2, 339-351, 2013 Vol 28, No 2, 339-351, 2013 SENTEZ GAZI ELDE ETMEK İÇİN KONTROL EDİLEBİLİR

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİNİN TEMEL FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TEKSTİL-KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA

TEDARİK ZİNCİRİNİN TEMEL FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TEKSTİL-KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA TEDARİK ZİNCİRİNİN TEMEL FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TEKSTİL-KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA OUTSOURCİNG OF BASİC SUPPLY CHAİN ACTİVİTİES: A STUDY ON THE TURKİSH TEXTİLE INDUSTRY

Detaylı

Türkiye de Vergi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: VAR Analizi (1975-2006)

Türkiye de Vergi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: VAR Analizi (1975-2006) M. MUCUK, V. ALPTEKİN Türkiye de Vergi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: VAR Analizi (975-2006) Mehmet MUCUK * Volkan ALPTEKİN ** Özet Vergi gelirleri devletin en önemli finansman kaynaklarından birini teşkil

Detaylı

BÖLÜM 11 PERVANE TEORİSİ

BÖLÜM 11 PERVANE TEORİSİ BÖÜ ERVANE TEORİSİ.. Giriş.. Froude disk teorisi ile pervanenin incelenmesi.. ervane Katsayıları :... Çekme katsayısının boyut analizi ile bulunması:... oment Katsayısı:.4. ervane verimi, güç katsayısı

Detaylı

GPS'E ATMOSFERİN ETKİLERİ

GPS'E ATMOSFERİN ETKİLERİ GPS'E ATMOSFERİN ETKİLERİ Çetin MEKİK* ÖZET Atmosferden geçen GPS'in mikrodalga sinyalleri, elekromagnetik dalgaların yayınımı ilkelerine tabidir. Atmosfer GPS'in her iki sinyalini de, Ll ve L2, etkilemekte

Detaylı

Vpython Ortaminda Farklı Topolojideki Seri Manipülatörler İçin Kinematik Model Çıkarımı

Vpython Ortaminda Farklı Topolojideki Seri Manipülatörler İçin Kinematik Model Çıkarımı Uluslararası Katılımlı 17. Makina Teorisi Sempozyumu, İzmir, 14-17 Haziran 2015 Vpython Ortaminda Farklı Topolojideki Seri Manipülatörler İçin Kinematik Model Çıkarımı E. Cosgun * İTU İstanbul Özet Bu

Detaylı

FARKLI UZUNLUKTAKİ BAZLARDA TİCARİ GPS YAZIMLARININ BERNESSE YAZILIMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI

FARKLI UZUNLUKTAKİ BAZLARDA TİCARİ GPS YAZIMLARININ BERNESSE YAZILIMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI i T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ FARKLI UZUNLUKTAKİ BAZLARDA TİCARİ GPS YAZIMLARININ BERNESSE YAZILIMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI Hazırlayan

Detaylı

SIRA BAĞIMLI TEK MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE ERKENLİK VE GEÇLİK KATSAYILARININ BULANIK AKSİYOMATİK TASARIM YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ

SIRA BAĞIMLI TEK MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE ERKENLİK VE GEÇLİK KATSAYILARININ BULANIK AKSİYOMATİK TASARIM YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ Endüstri Mühendisliði Dergisi Cilt: 25 Sayý: 3-4 Sayfa: (2-32) Makale SIRA BAĞIMLI TEK MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE ERKENLİK VE GEÇLİK KATSAYILARININ BULANIK AKSİYOMATİK TASARIM YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ

Detaylı

Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye de Ar-Ge Faaliyetlerine Yönelik Vergi Teşvikleri ve Bunların Karşılaştırmalı Analizi 1

Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye de Ar-Ge Faaliyetlerine Yönelik Vergi Teşvikleri ve Bunların Karşılaştırmalı Analizi 1 Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye de Ar-Ge Faaliyetlerine Yönelik Vergi Teşvikleri ve Bunların Karşılaştırmalı Analizi 1 A. Kemal ÇELEBİ * Hamza KAHRİMAN ** Özet Piyasa başarısızlığı nedeniyle eksik kalan

Detaylı

Çok Modelli Görsel Lokalizasyon Multi-Model Visual Localization

Çok Modelli Görsel Lokalizasyon Multi-Model Visual Localization Çok Modelli Görsel Lokalizasyon Multi-Model Visual Localization Kemal Egemen Özden Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bahçeşehir Üniversitesi kemalegemen.ozden@bahcesehir.edu.tr Mehmet ozlu, Salih Ergüt Avea

Detaylı

NFPA 13 VE EN 12845 STANDARDLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

NFPA 13 VE EN 12845 STANDARDLARININ KARŞILAŞTIRILMASI NFPA 13 VE EN 12845 STANDARDLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Özet 2007 yılında yürürlüğe giren Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile birlikte Türkiye de uyulması zorunlu olan sprinkler sistemi

Detaylı

AKILLI GÜNEŞ TAKİPLEYİCİ SİSTEM (SMART SOLAR TRACKER)

AKILLI GÜNEŞ TAKİPLEYİCİ SİSTEM (SMART SOLAR TRACKER) YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKILLI GÜNEŞ TAKİPLEYİCİ SİSTEM (SMART SOLAR TRACKER) BİTİRME TEZİ Hazırlayan 05012094 Uğur YILMAZ 05013004 Borahan

Detaylı

Development of Low-Cost Dynamic Triaxial Test Apparatus for Granular Materials

Development of Low-Cost Dynamic Triaxial Test Apparatus for Granular Materials Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 12-1 (2008),26-34 Granüler Yol Malzemeleri için Düşük Maliyetli Dinamik Üç Eksenli Test Cihazı Geliştirilmesi Altan YILMAZ *, Mustafa KARAŞAHİN

Detaylı

ROTADİNAMİK POMPALARIN TÜM ALAN KARAKTERİSTİKLERİ

ROTADİNAMİK POMPALARIN TÜM ALAN KARAKTERİSTİKLERİ _ 909 ROTADİNAMİK POMPALARIN TÜM ALAN KARAKTERİSTİKLERİ Erkan AYDER Ayhan Nazmi İLİKAN ÖZET Boru hatlarında yer alan pompanın çeşitli nedenlerle devre dışı kalması halinde su darbesi meydana gelir. Boru

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE ÇALIŞMA SERMAYESİ VE BAZI FİNANSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE ÇALIŞMA SERMAYESİ VE BAZI FİNANSAL YÖNETİM UYGULAMALARI C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 4, Sayı 1, 2003 121 KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE ÇALIŞMA SERMAYESİ VE BAZI FİNANSAL YÖNETİM UYGULAMALARI Özgür ARSLAN 1 Hacettepe Üniversitesi İİBF.,

Detaylı

Diferansiyel Evrim Algoritması Destekli Yapay Sinir Ağı ile Orta Dönem Yük Tahmini

Diferansiyel Evrim Algoritması Destekli Yapay Sinir Ağı ile Orta Dönem Yük Tahmini International Journal of Research and Development, Vol.3, No., January 20 28 Diferansiyel Evrim Algoritması Destekli Yapay Sinir Ağı ile Orta Dönem Yük Tahmini İbrahim EKE Gazi Üniversitesi Mühendislik

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİR İKİ VE ÜÇ BOYUTTA KUANTUM PSEUDODOT YAPILARI

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİR İKİ VE ÜÇ BOYUTTA KUANTUM PSEUDODOT YAPILARI T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BİR İKİ VE ÜÇ BOYUTTA KUANTUM PSEUDODOT YAPILARI Yunus SAKAR FİZİK ANABİLİM DALI Danışman: Doç. Dr. Abdurahman ÇETİN KİLİS 2012

Detaylı

HAVAYOLU MÜŞTERİLERİNİN HİZMET KARŞILAŞMALARINDA TATMİN DÜZEYLERİNİ ETKİLEYEN KRİTİK ANLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

HAVAYOLU MÜŞTERİLERİNİN HİZMET KARŞILAŞMALARINDA TATMİN DÜZEYLERİNİ ETKİLEYEN KRİTİK ANLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Electronic Journal of Vocational Colleges December/Aralık HAVAYOLU MÜŞTERİLERİNİN HİZMET KARŞILAŞMALARINDA TATMİN DÜZEYLERİNİ ETKİLEYEN KRİTİK ANLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Pınar ÖZDEMİR KARACA Özet Teknolojinin

Detaylı

MALZEME BİLGB DEĞİŞ. Yrd. Doç. Dr. Hayri ÜN. Pamukkale Üniversitesi 2007 - BAHAR

MALZEME BİLGB DEĞİŞ. Yrd. Doç. Dr. Hayri ÜN. Pamukkale Üniversitesi 2007 - BAHAR 4 MALZEME BİLGB LGİSİ ŞEKİL DEĞİŞ ĞİŞTİRME Yrd. Doç. Dr. Hayri ÜN Pamukkale Üniversitesi 2007 - BAHAR ŞEKİL L DEĞİŞ ĞİŞTİRME Dış kuvvetlerin tesiri altında bulunan herhangi bir cismin şeklinde bazı değişiklikler

Detaylı

El Mek Nimir ve Al Halfaia Köprülerinde Yenilikçi Yöntemler *

El Mek Nimir ve Al Halfaia Köprülerinde Yenilikçi Yöntemler * El Mek Nimir ve Al Halfaia Köprülerinde Yenilikçi Yöntemler * Ömer Güzel omer.guzel@ym.com.tr Dr. Ersin Arıoğlu ersin@ym.com.tr Özet Sudan ın başkenti Hartum da Nil üzerindeki iki önemli köprü El Mek Nimir

Detaylı

Dinamik faz kaydırıcılar (senkron motor) ile, Statik faz kaydırıcılar (kondansatör) ile,

Dinamik faz kaydırıcılar (senkron motor) ile, Statik faz kaydırıcılar (kondansatör) ile, KOMPANZASYON NEDİR? Voltaj ile akım arasında, idealde faz farkı olmaz. İndüktif ya da kapasitif yüklerin oluşturduğu etki neticesinde, akım sinyalinin, voltaj sinyaline göre maximum ±90 derecelik fazı

Detaylı

Gelişmiş ve Azgelişmiş Ülkelerde Ekonomik Büyüme Dinamikleri: Bir Panel Veri Analizi

Gelişmiş ve Azgelişmiş Ülkelerde Ekonomik Büyüme Dinamikleri: Bir Panel Veri Analizi Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2012, C:4, S:1, s.127-136 Year:2012, Vol:4, No:1, s. 127-136 Gelişmiş ve Azgelişmiş Ülkelerde Ekonomik

Detaylı

AKTİF KONTROLLÜ FAYDALI YÜK TAŞIMA SİSTEMLERİNİN ALT SİSTEM BAZINDA TASARIMI, TEST VE METOTLARI

AKTİF KONTROLLÜ FAYDALI YÜK TAŞIMA SİSTEMLERİNİN ALT SİSTEM BAZINDA TASARIMI, TEST VE METOTLARI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2014 CİLT 7 SAYI 1 (37-44) AKTİF KONTROLLÜ FAYDALI YÜK TAŞIMA SİSTEMLERİNİN ALT SİSTEM BAZINDA TASARIMI, TEST VE METOTLARI Ümit MERCAN * Hava Harp Okulu Havacılık

Detaylı