Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2 T.V.H.B. ANKARA BÖLGE SÝ Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odasý Bülteni DÜÞÜN! YAPMAN GEREKENÝ YAP! Veteriner Hekim Murat HARMAN AVHO Yönetim Kurulu Üyesi editörden Mesleðim adýna bireysellikten sýyrýlýp biz olabilmenin umudu ve duasýyla adým attým yeni seneye, 2009 yýlýna. Bu yazý kimilerine göre oldukça sert, belki de haddini aþan bir yazý olarak deðerlendirilecek ama kim ne derse desin henüz 26 yaþýndayým ve ömrüm bitmeden Mustafa'mýn, Mustafa Kemal ATATÜRK' ün önderliði ve silah arkadaþlarýnýn birlikteliðiyle, düþünceyle, emekle, ruhla, canla, kanla kazandýklarý ve bizlere kazandýrdýklarý Türkiye'mde mesleðimi hak ettiði yerde görmek istiyorum. Bu yazý 26 yaþýndaki Veteriner Hekim Murat kardeþinizin, meslektaþýnýzýn bir dileði, bir temennisi deðil deðerli büyüklerim. Sizlere sonsuz bir saygýyla sesleniyorum ama artýk yeter! Mesleðimiz için yapýlmasý gerekenler artýk düþüncelerden ve konuþmalardan uzak kalýp hayata geçirilmeli. Lütfen sözcüðü yýllardýr o kadar çok zikredildi ki artýk bu kelimeyi kullanmak istemiyorum. Bu kelimenin inceliði bizleri hiçbir anlamda tatmin etmiyor çünkü! Çünkü yapýlmasý gereken birçok þey var ve yapýn artýk, gerekli adýmlarý atýn artýk! Affýnýza sýðýnýyorum ama: VETERÝNER HEKÝM ünvanýný taþýyan herkes üzerine düþeni yapsýn! Kanun yapýcýlar dünyaya þöyle bir bakýn, örnekler alýn, ders çýkarýn ona göre yazýn yazýlmasý gerekenleri! Veteriner Hekim adayý olan öðrenci kardeþlerim, Veteriner Hekim mesleðini öðreten öðretmenlerim, devlet kademelerinde ya da özel sektörde, gýda veya klinik üzerine çalýþan deðerli Veteriner Hekimler üzerinize vazife olaný yapýn! Ankara Veteriner Hekimleri Odasý Bülteni editörü olarak üç ay önce kaleme aldýðým ilk cümlelerimde "Birlikte Çýð Oluruz" baþlýklý yazýmla sizlere seslenmiþtim. Veteriner Hekimlik mesleðinin ne olduðunu nacizane bir nebze olsun anlatmaya çalýþmýþ, mesleðimizin ülkemizdeki ve dünyadaki durumunu karþýlaþtýrarak düþünün demiþtim. Düþündünüz mü? Umarým düþünmüþ ve "Gelin bir olalým, gelin diri olalým, gelin üzerimizdeki þu ölü topraðýndan kurtulalým" çaðrýma kulak vermiþsinizdir. Neden bu cümleleri yine tekrar ediyorum? Çünkü yapýlmasý gerekenleri yapmak bir yana, düþünmek zahmetinde bulunmayan birçok meslektaþýmýz var ne yazýk ki! Bu cümleyi yazmak gerçekten elime ve kalemime yakýþmýyor ama yazmak zorundayým, durumumuzu anlatan en uygun cümlenin bu olduðunu düþünüyorum; belki birilerine bir þeyler düþündürebilirim gayesiyle. Emekten, mücadeleden bihaber, nemelazýmcý meslektaþlarýmýz var ne yazýk ki aramýzda!!! Kliniklerimizde ki bireyselcilik ve para uðruna her þeyin yapýlabileceði düþüncesine sahip haksýz rekabet ve gýda sektöründe ki Veteriner Hekimlik mesleðinin sorumluluðunda olduðu halde baþka mesleklerin sorumluluðuna teslim edilen iþler; kýsacasý gýda sektöründe baþka mesleklerin mesleðimize tecavüzü, bu cümlelerimin doðruluðunu kanýtlayan iki örnek sadece! Ancak bu ve bu gibi konularda mesleðimizin onurunu yükselten, mesleðimizin deðerini artýran ve yapmasý gerekenleri hakkýyla yapan çok deðerli meslektaþlarýmý tenzih ederim. Baþka söze gerek yok deðil mi dostlar! Kendimize gelelim, kendimizi bilelim. Veteriner Hekim adayý Öðrenci; Hakkýný vererek oku ve öðren mesleðini! Veteriner Hekim Öðretmen; Hakkýný vererek araþtýr ve öðret mesleðini! Veteriner Hekim Görevli ve Çalýþan; Hakkýný vererek çalýþ, bir pire için yorgan yakma, sahtekar olma, adil olarak yap mesleðini!çünkü mesleðimiz, çünkü Veteriner Hekimlik çok kutsal. Düþün, hakkýný ver, býrak nemelazýmcýlýðý yapman gerekeni yap çünkü vaktinde söndürmediðin kibrit ateþi içinde bulunduðun gemiyi yaktýðýnda sende boðulacaksýn! Hakkýn olaný talep etmekte çekingen olma, bu suç deðil, bu senin hakkýn yükselt sesini! Tüm meslektaþlarýma sonsuz Sevgi ve Saygýlarýmla ANKARA BÖLGESÝ VETERÝNER BÜLTENÝ T.V.H.B. ANKARA BÖLGESÝ V E T E RÝNER Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odasý Adýna Sahibi Dr. Nuri ÇAÐIÞ Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yasemin SAATÇÝ Editör Murat HARMAN Yazýþma Adresi Saðlýk 1 Sokak 36/3 Yeniþehir/ANKARA Tel: Faks: e-posta: Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odasý Tüm haklarý saklýdýr. Kaynak gösterilerek alýntý yapýlabilir. YÖNETÝM KURULU Dr. Nuri ÇAÐIÞ Baþkan Yasemin SAATÇÝ Genel Sekreter Murat HARMAN Sayman Alper CEBEL Serbest Üye Mücteba BÝNÝCÝ Serbest Üye ISSN Yayýn Türü: Yerel, Süreli Grafik Tasarým Gürkan AKBAÞ Baský Elma Teknik Basým Matbaacýlýk Çatal Sokak 11/A Maltepe Ankara Tel: Faks: Basým hatalarýndan dolayý odamýz sorumlu deðildir. Dergide yayýmlanan yazýlardan yasal olarak tümüyle yazarlarý sorumludur. 2 Þubat 2009

3 Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odasý Bülteni T.V.H.B. ANKARA BÖLGE SÝ Kefir Türkiye'deKuduz Hastalýðýnýn Kontrolü Projesi Savaþlar ve Hayvanlar Marek Hastalýðý Düþün! Yapman Gerekeni Yap! Kefir Türkiye de Kuduz Hastalýðýnýn Kontrolü Projesi Savaþlar ve Hayvanlar Avian Influenza (Kuþ Gribi) Gýda Fuarý, Yekta Güngör Özden i Ziyaret Veteriner Hekimler Derneðinin Ziyareti, Klinisyen Toplantýsý Odamýzýn 1. Geleneksel Yýlbaþý Balosu ROSS Ziyareti, Uður Mumcu yu Anma Etkinlikleri TS EN ISO Gýda Güvenliði Yönetim Sistemi Yönetim Kurulu Toplantýsý, Kurban Denetimi, Real Ziyareti Marek Hastalýðý Poliklinik ve Muayenehane Denetlemeleri Artý 4 Yumurta Sürüngen Balýk, 2008 Yýlýnýn En Büyük Buluþu Uçan Sürüngen, Hiç Ölmeyen Canlý AVHO Komisyonlarý Çalýþma Usul ve Esaslarý Yönergesi Aramýzdan Ayrýlanlar Uyanýn Meslektaþlar (Þiir) Aramýza Hoþgeldin, Baþaramadýk Atam (Þiir) Köpeklerde Kilo Kaybý içindekiler Þubat

4 T.V.H.B. ANKARA BÖLGE SÝ Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odasý Bülteni KEFÝR Veteriner Hekim Alper CEBEL AVHO Yönetim Kurulu Üyesi Kefir, çok eski yýllardan beri özellikle Kafkasya bölgesinde yapýlan, bugün ise Avrupa ve Amerika ülkelerinde ticari maksatla imal edilen süt asidi ve alkol fermantasyonu yardýmýyla yapýlan köpüklü, koyu kývamlý (yoðurt kývamýnda), hafif ekþimsi bir Türk içeceði. kefir Kefir, beyazýmtrak renkte, karnabaharý andýrýr þekilde ve genellikle bezelye veya fýndýk büyüklüðünde tanelerden meydana gelmiþtir. Kefir tanesinde; Torula mayalarý, Saccharomyces sp., Lactococcus spp., Lactobacillus spp.,leuconostoc spp gibi mikroorganizmalar bulunur. Bunlarýn faaliyeti sonucu süt asidi, etil alkol ve karbondioksit meydana gelir. Kefir tanesi içerisinde bulunan mikroorganizmalardan bazýlarý süt þekerini parçalayarak süt asidi oluþtururlar ve süt pýhtýlaþýr. Mikroorganizmalardan bazýlarý ise karbondioksit ve etil alkol meydana getirirler. Fermantasyon sonucu kefir adý verilen hafif ekþimsi, köpüklü, alkollü ve yoðurt kývamýnda bir süt içkisi ortaya çýkar. Kefir yapýmýnda inek, koyun, keçi, manda sütleri yaðlý veya yaðsýz olsun kullanýlabilir. Eski Orta Asya'da çok kullanýlan kefire, günümüzde bilhassa Kafkasya'da rastlanmaktadýr.rusya'da çok satýlýr. Çeþitli yayýnlarda kefirin iþtahsýzlýk, uykusuzluk, verem ve böbrek hastalýklarýnda, bronþit ve astýmda, ekzema tedavisinde kullanýldýðý belirtilmektedir. Neden kefir tüketmeliyiz? Kefir Kafkas Türkleri tarafýndan keþfedilen, kültüre edilmiþ, birçok saðlýk unsuru içeren ayran benzeri bir içecektir. Kefir ekþi ve ferahlatýcý tadý ile ayrana yoðurtta bulunan maya ve bakterilerin baðýrsak sisteminde tutunma özelliði olan probiyotik yapýlarý ile de yoðurda benzemektedir. Kefirde doðal olarak yer alan bakteriler ve mayalarýn simbiotik etkileþimi sonucu oluþan yapýlar bu içeceðin düzenli tüketilmesi durumunda saðlýk açýsýndan faydalar içermektedir. Deðerli vitamin ve mineraller ile yüklenmiþtir. Kolay sindirilebilir proteinler ve doðal antibiyotik özellikler içermektedir. Kefirde yer alan çok miktardaki yararlý maya ve bakteriler, kültüre edilme iþleminden sonra ortamda bulunan laktozun tamamýna yakýnýný yapýlarýnda bulunan laktaz enzimi ile tüketirler. Böylece laktozu tolere edemeyen kiþiler bu þekilde kefiri rahatça tüketebilirler. Kefir inek, keçi, koyun, Hindistan cevizi, pirinç ya da soya sütleri ile yapýlabilir.yapýsal olan mukoz benzeri özelliði 4 Þubat 2009

5 Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odasý Bülteni T.V.H.B. ANKARA BÖLGE SÝ ve elemine eden Saccharomyces kefir ve Torula gibi mayalarýda içermektedir. Sindirim sistemindeki zararlý bakteri mayalarýn bulunduðu ortamda mukoz asta yapý oluþturarak ortamý temizler. sindirim sisteminde yararlý bakterilerin kolonizasyonunu kolaylaþtýrýr. Kefir, tanecik (grain) adý verilen jelatinimsi, beyaz ya da sarý partiküllerden oluþmaktadýr. Bu tanecikli yapý kefiri diðer süt ürünlerinden ayýrmaktadýr. Bu tanecikler bakteri/maya karýþýmý kazein (süt proteini) ve kompleks þekerler ile küme halini almaktadýr. Bazý taneciklerin fermantasyon iþlemleri sonucunda el avucuna sýðabilecek büyüklüklere ulaþtýðý bilinmektedir. Kullanýmý ve hazmý çok kolay olan kefir; Baðýrsaklardaki maddelerin küreselleþmesini önler, beyine enerji verir ve zihinsel geliþimi saðlar, kansere karþý koruyucu ve kanseri geciktirici etkisi vardýr, yüksek tansiyonu giderir, kolesterolü düþürür, damar sertliðini giderir, kemik erimesini önler, bronþit ve astým nöbetlerini azaltýr, kansýzlýðý ve kan bozukluðunu giderir, mikrobik enfeksiyonlara karþý direnci arttýrýr, egzama ve alerjilerde faydalýdýr Ýdrar yolu iltihaplarýný tedavi eder, idrarý sulandýrýr, karaciðer bozukluðunu tedavi eder, mide ve baðýrsak salgýlarýný arttýrýp hazmý kolaylaþtýrýr, baðýrsak hareketlerini hýzlandýrýr, mide ve baðýrsak rahatsýzlýklarýna iyi gelir Kefir ve yoðurt Her ikiside kültüre edilmiþ süt ürünü olmakla beraber, farklý türde faydalý bakteriler içermektedirler. Yoðurdun içermiþ olduðu bakteriler sindirim sistemini temiz tutarak burada konakçý olan diðer faydalý organizmalar için besin saðlamaktadýr. Kefir ise bu özelliklere artý olarak yoðurdun sahip olmadýðý sindirim sistemini kolonize etme özelliðine sahiptir. Kefir yoðurtta bulunmayan Lactobacillus caucasus, Leuconostoc, Acetobacter türleri ve Streptococcus türleri olan faydalý bakterileride içermektedir. Ayný zamanda vücut için yýkýcý patojen özellikte olan mayalarýn geliþimini kontrol altýna alan Kefirde bulunan bakteri ve mayalar tam olarak parçalanmamýþ besinlerin sindirimine yardýmcý olarak besin kaybýný önlemekte, bu sayede kolonu temiz ve saðlýklý tutmaktadýr. Kefirin yoðurda kýyasla daha ince tanecikli yapýda olmasý sindiriminin kolay olmasýný saðlamakta bu sayede de gerek bebekler gerekse yaþlýlar ve sindirim bozukluklarýna sahip olan kiþiler için kullanýmýný kolaylaþtýrmaktadýr. Besin deðerleri Kefir, vücudun temel fonksiyonlarýnda ve çeþitli faaliyetlerinde kullanýlan mineraller ve esansiyel amino asitler bakýmýndan zengindir. Kefirde Kefirin Bileþimi bulunan proteinler kýsmi sindirimi Su % Süt asidi % 0,8-0,9 yapabilen ve bu Etil alkol % 0,6-1,1 nedenle vücut Süt þekeri/laktoz % 1,7-2,7 tarafýndan kolay Kazein % 2,5-2,9 deðerlendirilebilir Mineraller % 0,6-0,8 yapýlardýr. Kefirde Albümin % 0,1-0,3 bol miktarda Yað % 2,8-3,3 bulunan ve esansiyel amino asitlerden bir tanesi olan triptofanýn, mineral ve maddelerden kalsiyum ve magnezyumun sinir sistemi üzerinde rahatlatýcý etkisi olduðu bilinmektedir. Vücudumuzda en çok bulunan ikinci madde olan fosfor, hücre geliþimi ve enerji ihtiyacýnýn karþýlanmasý için karbonhidratlarýn, yaðlarýn ve proteinlerin kullanýmýnda kolaylýk saðlamaktadýr. Kefir B12, B1, K,D,E ve PP vitaminleri bakýmýndan da zengindir. Ýyi Bir Kefir; Akýcý kývamda,homojen ve parlak görünümde olmalýdýr. Kefir içildiði zaman hafif maya tadý vermeli ve aromasý hissedilmelidir. Serinletici bir etki göstermelidir. Muhafaza sýrasýnda kefirde asitlik, karbondioksit ve alkol miktarý Kaynaklar: Þubat

6 T.V.H.B. ANKARA BÖLGE SÝ Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odasý Bülteni Türkiye'de Kuduz Hastalýðýnýn Kontrolü Projesi Veteriner Hekim H. Çilem PERÇÝN AVHO Yönetim Kurulu Üyesi Kuduz Kontrolü Projesi tarihinde saat 13:30 'da Ankara Büyükþehir Belediyesi Encümen Salonunda Türkiye'de Kuduz Hastalýðýnýn Kontrolü Projesi kapsamýnda Kuduz hastalýðýnýn kontrolünde sokak köpeklerinin idaresinin önemi ve hayvan refahý konulu seminer düzenlenmiþtir. Seminer Ýstanbul'da ve Ýzmir'de tarihlerinde de yapýlmýþtýr. Seminerde projenin teknik yardým bileþeni ekibi, kuduz hastalýðýnýn kontrolü projesinin faaliyetlerinin tanýtýmý konusunda epidemiyoloji uzmaný Dr.Semra Gürbüz; hastalýðýn Türkiye'deki durumu ve sokak hayvanlarýnýn idaresi konusunda ekip lideri Dr.Winfred Müller; hayvan refahý ve barýnaklardaki uygulamalarý konusunda hayvan refahý uzmaný Prof.Dr.Nilüfer Aytuð bilgi vermiþlerdir. AVHO adýna Veteriner Hekim Hatice Çilem Perçin seminere katýlmýþtýr. internet sitesinden hepimizin bilgilenmesi adýna Merkezi Finans ve Ýhale Birimi tarafýndan yönetilen AB fonlu bu projeyi bulacaksýnýz. Lütfen dikkatle okuyunuz. Zira proje kapsamýnda sahipli ve sahipsiz hayvanlara parenteral aþýlamanýn özel kliniklerin de katýlýmý saðlanarak ücretsiz aþýlama yapýlacaðý bildirildi. Projenin bu kýsmýndan haberim o ana kadar yoktu. Ücretsiz aþý devlet tarafýndan kliniklere daðýtýlacak ve de ücret sadece el emeði olarak hekime ödenecek.ancak proje süresi 3 yýl olduðundan birçok sebepten dolayý zor günler geçiren veteriner kliniklerinin maddi kaybý artacak bunun yaný sýra sanki sadece kuduz aþýsý yeterliymiþ gibi hayvan sahipleri ve veteriner hekimler arasýnda sorunlarla karþýlaþýlacaðý benim þahsi kanaatimdir. Aþýlarýn (canlý aþý)orijini Almandýr. Projenin bütçesi : Avro. Proje özellikle Ege bölgesindeki tilki popülasyonunun oral aþýlanmasýný amaçlamaktadýr. Bu projenin baþarýlý sayýlabilmesi ancak tilkilerin %70 inin aþýlanmasýyla mümkündür(ab 'nin þartý). Eþzamanlý olarak özellikle sokak köpeklerinin kuduz hastalýðýnýn yayýlmasýnda etken teþkil etmesi nedeniyle aþýlanmalarý projeyi destekleyicidir. Buraya kadar kaðýt üzerinde doðrudur. Ancak oral aþýlama ile kaç hayvanýn aþýlandýðý; aþýnýn çalýþýp çalýþmadýðýnýn kan tahlilleri ve de baþka tekniklerle kontrol edilmesi gerekmektedir. Tabi bunlardan önce bölgedeki tilki popülasyonunun sayýsý ortalama olarak bilinmelidir. Tilkilere yönelik av yasaðýný da sayarsak pratikte projenin baþarýsý bana göre tartýþýlýr. Yine seminere dönecek olursak bence bu 3 ilde de öncelikli olarak veteriner hekimlerle bir toplantý yapýlmalýydý. Çünkü,seminere dernek ve vakýf üyeleri ve baþkanlarý da katýlmýþken gereksiz olarak ifade edildiðine inandýðým söylemler olmuþtur. Bazý aþýlarýn koruyuculuðu hakkýnda kesinlik olmadýðý ifade edilmiþtir. Koruyuculuðu tartýþmalý aþýlarýn satýþýna,ruhsatlandýrýlmasýna neden izin verildiði ayrýca sorulmalýdýr. Þunu da bir hekim olarak biliyorum ki týp pozitif bir bilim deðildir. Yani bugün kabul gören bir uygulama veya aþý yarýn uygulanmayabilir. Ancak bu ulu orta, hekim olmayan insanlarýn bulunduðu bir ortamda tellaffuz edilmemeliydi. Çünkü kesinlik kazanmýþ 6 Þubat 2009

7 Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odasý Bülteni T.V.H.B. ANKARA BÖLGE SÝ bir konu deðil. Zira bir bilimsel kongrede konu edilecek bir söylemdi. Daha önceki bültende de barýnaklarla ilgili söylediklerimize ek olarak ülkemizde veteriner fakültelerinden mezun olmuþ bir iþsiz ordusuna da yönelik bir istihdam bu projede olmalýydý; belediyelerin inisiyatiflerine býrakýlmýþ geçici iþçi modeliyle istihdam gerçekçi deðildir. Sahipli hayvanlarýn ücretsiz aþýlanmasý konusunda bence devlet aþýlamayý zorunlu tutmalýdýr. Bu fikir oradada iletilmiþ ancak, dernek ve vakýf üyeleri hayvanlarýn sokaða býrakýlacaðýný söyleyerek, aþýlarýn ücretsiz uygulanmasýnýn iyi bir fikir olduðunu tekrarlamýþlardýr. Devlet aðýrlýðýný koymalýdýr. Çünkü hayvan sahipleri zaten hayvana ödedikleri her kuruþu maddi durumlarý iyi olduðu halde bile angarya olarak görmektelerdir. Zaten ödeyemeyecek durumdakilere yeterli kolaylýk saðlanmaktadýr. Nasýl olsa hayvan mantýðý yerleþmiþtir. Sýrf gösteriþ olsun diye hayvan bakan ekonomik durumu iyi insanlarýn, köylünün daha buzaðýyken hastalanan hayvanýna gösterdiði insanüstü sevgi kadar bile deðer vermedikleri hepimiz tarafýndan bilinir. Veteriner hekimlerin zar zor mesleklerini icra edip kýt kanaat geçinmeye çalýþtýklarý ülkemiz de sahipli hayvanlara yönelik kuduz aþýsýnýn yine kliniklerde o þehrin veteriner hekimleri odasýnýn belirlemiþ olduðu fiyatýn belki yarýsý alýnarak uygulanmasý daha uygun olur. Ama deðindiðim bu gibi nedenlerden sahipli hayvanlarýn devlet eliyle bu türden bir uygulamaya maruz býrakýlmasý,yetiþtirdiði hekimine verdiði deðerin ne ölçüde olduðunun bir göstergesidir. Maddi sýkýntýlarýn arttýðý bu birkaç ayda aldýðý kredilerle ayakta durmaya çalýþan çok deðerli bir iþi yapan biz veteriner hekimleri daha da zor günler beklemektedir. Böyle insanlarýn inanýn dar gelirli insanlar kadar borçlarýna sadýk olmadýklarý bir gerçektir. Umarým iyi niyetlerle yola çýkýldýðýna inandýðým bu projenin biz klinik sahipleri incitilmeden amacýna ulaþmasý saðlanýr. Sonuçta tüm hekimler olarak kuduz hastalýðýnýn ülkemizde yayýlmasýnýn önlenmesi ve de kontrol altýna alýnmasýnýn saðlanmasý ortak dileðimizdir. Bundan hiç kimsenin kuþkusu olmamalýdýr. Çünkü her insan ve hayvan böyle bir ölümü haketmez. Þubat

8 T.V.H.B. ANKARA BÖLGE SÝ Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odasý Bülteni Savaþlar ve Hayvanlar Veteriner Hekim Yasemin SAATÇÝ AVHO Yönetim Kurulu Üyesi Savaþlar ve Hayvanlar Tarihte gerçekleþen savaþlarda, ülkeler birtakým silah mühimmatlarýnýn yaný sýra karþý tarafý þaþýrtmak ve etkisiz hale getirmek için hayvanlardan faydalanmýþlardýr.savaþa katýlan ülkeler,hayvanlara zarar vermeye sadece onlarý savunma ve saldýrý aracý þeklinde kullanarak deðil;savaþa hazýrlýk aþamasýnda da baþlamýþlardýr.örneðin savaþa katýlacak uçaklarýn iþleyiþinin bozulmamasý için leylekler silahlar ile öldürülmüþ, böylece kuþlarýn ortamdan uzaklaþmalarý saðlanarak uçaklara verilecek hasarlarýn önüne geçilmeye çalýþýlmýþtýr.ayrýca Körfez Savaþý sýrasýnda Kuveyt'ten Irak Ordusunu çekmek isteyen Amerikan Ordusu yüzlerce petrol kuyusunu ateþe vermiþ ve fosfor içerikli bombalar atmýþlardýr.ortama salýnan dumanlarýn etkisi bütün Ortadoðu ve Türkiye'de günlerce hissedilmiþ ve bu toksik gazlar baþta atmosfer olmak üzere bütün canlýlarý ve hayvanlarý etkilemiþ, toprak ve bitkileri kirletmiþtir. Bu gazlarýn etkileri de günümüzde hala devam etmektedir. Bilindiði gibi bu bölge ve coðrafyada endemik olan fesleðenler, hurma aðaçlarý, asma bahçeleri, leylekler, horozlar, develer, yýlanlar ve ceylanlar bulunmaktaydý. Bu hayvanlarýn ölmesiyle veya ortamý terk etmeleriyle doðada dengesizlikler oluþmuþtur. Ülkeler savaþlarda hayvanlarý zekice ve insafsýzca kullanmýþlardýr. Yunuslar, köpekler, maymunlar ve eðitilebilirliði olanaklý olan akla gelebilecek her türlü hayvanlardan faydalanýlmýþtýr. II. Dünya Savaþý sýrasýnda yunus ve köpeklerin yaný sýra fareyle kedilerin de cephelerde rol gösterdiði kanýtlanmýþtýr. Þimdiki adý Volgograd olan Stalingrad Cephesi'nde savaþýn kaybedilmesi durumunda Rusya'nýn Nazi Almanyasý tarafýndan iþgal edileceðini anlayan Stalin, 'Bu savaþý kazanmamýz için akla hayale ne geliyorsa yapýn' emrini verdi. Ama 1942 Haziranýnda Almanlarýn Stalingrad önlerine binlerce tankla geldiklerini gören Ruslar, dehþete içinde kaldýlar. Çünkü uzun menzilli toplara sahip Tiger ve Panther tanklarýna karþý Ruslarýn T-34 tanklarýnýn son derece etkisiz kalacaðý kesindi.( T-34, orta seviyeli bir Sovyet muharebe tankýdýr. Çoðu otoriteye göre II. Dünya Savaþý'nýn en iyi tanký olarak kabul edilir. T-34 o güne kadarki tank tasarýmý anlayýþýný deðiþtirmiþ, ondan sonraki bütün tanklar T-34'leri örnek almýþtýr. Doðu cephesinde Alman Ordusu bu tank karþýsýnda çaresiz kalmýþtýr. Tiger ve Panther tanklarýnýn çýkýþý ile T-34 savaþ alanýndaki mutlak üstünlüðünü kaybetmiþtir.) Cephede dengeyi saðlamak için Kýzýl Ordu, 'Hayvanlar Ordusu' kurma çalýþmalarýna baþlamýþtýr. Ýlk önce Alman tanklarýný imha etmek için sýrtýnda mayýn taþýyan kurt köpekleri birliði kuruldu. Sýrtýnda mayýn taþýyan bu köpekler, tanklarýn altýna girerek yükünü býrakýyordu. Stalingrad çarpýþmalarýnýn ilk günlerinde Rus köpeklerinin büyük bölümü mayýnlarla birlikte havaya uçtu. Savaþýn kritik anýnda ele geçirilen bir Alman tankýný inceleyen savaþ uzmanlarýndan Prof. Varenko, askeri aracýn elektrik kablolarýyla,yakýt borularýnýn lastik ve plastik kaplý olduðunu gördü. Aklýna dahiyane fikir gelen bilim adamý þu tarihi ifadeyi kullandý; ''Bu tanklarý fareler yer.'' Bunun üzerine Ruslar, hýzlý bir þekilde 'fare ordusu' kurdular. Fareler, uçaklardan Alman tanklarýnýn üzerine býrakýldýlar. Birkaç hafta içerisinde tanklarýn içine sýzan fareler, kablo ve yakýt borularýný kemirerek yüzlerce savaþ aracýný etkisiz ve kullanýlamaz hale getirdi. Almanlar, ilk önce farelerin doðal ortamdan geldiklerini düþündüler; ancak Rus uçaklarýnýn bunlarý kasten býraktýðýný tespit ettiklerinde, karþý biyolojik savaþa karar verdiler. Almanlar, farelere karþý kedilerden yararlanmayý düþündüler. Avrupa'dan toplanan binlerce kedi, Stalingrad Cephesi'ne getirilerek farelere karþý kullanýlmaya baþlandý. 1943'teki Stalingrad çarpýþmalarýnýn ardýndan Almanlar ve daha sonra Dünya'daki tüm silah üreticisi firmalar, savaþ araçlarýnýn kablo ve yakýt hortumlarýný tel örgü içinde saklamaya baþladý. Teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin, þiddeti ve direniþi egemen kýlmak isteyenler bazen çaresizlikten, bazen de yoksulluktan dolayý hayvanlardan yararlanmayý sürdürmeye devam etmiþlerdir.amerikan ordusu çok sayýda yunus, fok balýðý, tavuk ve güvercini deðiþik amaçlar için Orta Doðu'ya ve Hint Okyanusu'na getirmiþtir. Amerikan askeri sayýlan yunuslarýn, Basra Körfezi'ne mayýn yerleþtiren Irak Ordusu'nun dalgýç 8 Þubat 2009

9 Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odasý Bülteni T.V.H.B. ANKARA BÖLGE SÝ komandolarýný kýsa sürede etkisiz hale getirdiði de söylenmektedir. Kaçakçýlarýn 1970'lerde ekmek parasý uðruna arkalarýna kalaslar baðlayarak mayýnlý arazilere sürdüðü, militanlarýn canlý bomba olarak kullandýðý ve Irak'taki direniþçilerin roket rampasýna dönüþtürdüðü eþekler de kan pazarýna alet edilmiþlerdir. 1970'lerde Urfa ve Mardin bölgesindeki kaçakçýlar, Suriye sýnýrýndaki mayýnlar yüzünden çok kayýp verdiði için, kaçakçýlar sonunda mayýnlarý aþmak için ilginç bir yöntem geliþtiriyor. O dönemde, özellikle yaþlanmýþ, sakat ya da sahipsiz eþekler, arkalarýna kalaslar baðlanarak mayýnlý arazilere yönlendiriliyor. Mayýnlar bu þekilde patlatýlýyor ve geçimlerini kaçakçýlýkla saðlayanlar, eþeklerin canlarýyla açtýðý bu yollardan Suriye'ye büyükbaþ hayvan kaçýrýyor. Ayrýca canlý bomba saldýrýsýnda, üzerine patlayýcý yerleþtirilmiþ eþekler de asker taþýyan araçlarýn üzerine salýnarak kullanýlmýþtýr. Bomba düzeneði taþýyan eþekler Irak'ýn iþgalinde de göreve zorlanýyor. 2003'ün Kasým ayýnda direniþçilerin Baðdat'taki Filistin Oteli'ne attýðý roketlerin eþek arabalarýna monte edilmiþ rampalardan fýrlatýldýðý anlaþýlýyor. Savaþ kazandýran hayvanlar Hitler yarý maymun yarý insan asker projesi geliþtirilmesini emretmiþti. Hintlilerin fillerden oluþan ordusu vardý. Savaþ tarihi hayvanlardan geçilmiyor. Bombacý Yarasa II. Dünya Savaþý'nda Amerikan ordusunun Japonya'ya karþý hazýrladýðý saldýrý taktiklerinden biri de yarasa bombalarýydý. Plan Japon hava sahasýna girip bomba atmak yerine, özel eðitim görmüþ ve üzerinde yanýcý madde bulunan yarasalarý büyük þehirlere fýrlatmaktý. Daha sonra yarasalarýn þehirlerin karanlýk yerlerine konulacaðý ve zamaný gelince üzerlerindeki maddelerin yangýn çýkaracaðý düþünülüyordu. Plan bütün ordu mensuplarýna gayet mantýklý geldi. Hatta ABD senatosu da kararý kabul etmek üzereydi. Fakat son dakikada yarasa yerine atom bombasýnda karar kýlýndý. Kundakçýlýk eðitimi almýþ yarasalar hiç aktif görev yapamadan emekli edildi. Levazým Piyadesi Ayý II. Dünya Savaþý'nýn en kanlý çatýþmalarýndan biri 1944 yýlýnda Monte Cassiona'da yaþandý. Bu çatýþmada Polonya kara ordusunun sað kolu Voytek adýnda bir ayýydý. Boz rengi bir Ýran ayýsý olan Voytek, daðlarda saklanan Polonyalý askerlere cephane ve gýda taþýmakla mükellefti. Polonya ordusu hala Voytek ismini minnetle anýyor. Aðýr Zýrhlý Fil Birliði Silahýn icadýndan çok önce, filler ordular için çok önemli bir kuvvet olarak kabul görüyorlardý. Ordudaki fillerin temel görevi askerleri kovalayýp ezmekti. En çok Hintliler filleri kullandý. Hatta dört aþamalý klasik Hint saldýrý tekniklerinin en önemli parçalarýndan biri haline gelmiþlerdi. Fakat daha etkili, ekonomik ve hafif silahlarýn icadý fil askerlerin sonunu getirdi. SAT Komandosu Yunus Amerikan ordusunun 20. yy sonlarýnda yaptýðý en büyük atýlýmlardan biri yunuslarý donanma kuvvetlerine katmaktý. Mesaj ve cephane taþýmalarý için özel olarak eðitilmiþ yunuslar I. Körfez Savaþý'nda kullanýldý. ABD donanmasýnda 75 yunus çalýþtý. Fakat 2000'lerle beraber projenin çok masraflý olduðu gerekçesiyle yunuslar 2001'de Ýran'a satýldý. Tanksavar Domuz Fillere karþý mücadele etmek durumunda kalan ordular çareyi domuzlarý kullanmakta buldu. Domuzlarýn üzerine yanýcý maddeler sürülüyor daha sonra da yakýlýyordu. Alev alev yanan domuzlar, düþman ordunun fillerinin üstüne salýnýyordu. Kundakçý domuzlar çoðu zaman ateþten çok korkan fillerin etkisiz hale getirilmesi için yeterli oluyordu. Hava Ýndirmeci Köpek II. Dünya Savaþý'nýn görünmeyen kahramanlarýndan biri de savaþ köpeði 'ydi. Esasen Rob adýnda Collie cinsi bir köpekti. Ýtalya ve Kuzey Afrika'da yapýlan hava saldýrýlarýnda yüzlerce Amerikan askerinin hayatýný kurtarmýþtý. Rob tehlikeli durumlarý önceden sezip, askerleri olasý tehlikelere karþý yanaklarýný yalayarak uyarýyordu. Aradan geçen yýllara raðmen Amerikan ordusu tarafýndan hala bir efsane olarak anýlýyor. Güvercin Müdahale Mangasý II. Dünya Savaþý'nda güvercinler de orduya katýlmýþtý. Hava saldýrýlarýnda jetlere binip önceden öðretilen düðmelere basarak düþman hedefleri bombalamalarý amaçlanýyordu. Bu proje asla uygulanmadý. Bomba Ýmha Uzmaný Fare Belçikalý bir savunma firmasýnýn en çok umut baðladýðý proje her tür patlayýcýyý koklayarak bulmasý için eðitilen fareler yetiþtirmekti. Fareler doðduklarý andan itibaren her bulduklarý patlayýcý karþýlýðýnda yemek verilerek ödüllendirilmiþti. Firma müþteri bulamayýnca projeyi rafa kaldýrmak zorunda kaldý. Mayýn Ýmha Eden Maymun Timi Fas ordusu; mayýnlarý etkisiz hale getirmek için özel olarak eðitilmiþ maymunla Irak Savaþý'na girmek istedi adet eðitimli maymun askerlerden önce mayýn tarlalarýna girip insanlara mayýnlarýn nerede olduðunu gösterecekti. Fakat son dakikada Fas ordusu bu plandan vazgeçti ve savaþa adým atmadý. Dünya savaþlarý devam ettiði sürece ülkeler belki de yine hayvanlarý kullanmaya devam edeceklerdir;ancak günümüz teknolojisinde kullanýlan silahlar gösteriyorki tüm Dünya'nýn dengesini bozmaya ve insanlarýn,çocuklarýn,hayvanlarýn yok olmasýna büyük bir hýzla devam edecektir. Þubat

10 T.V.H.B. ANKARA BÖLGE SÝ Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odasý Bülteni AVIAN INFLUENZA (Tavuk vebasý, Kuþ gribi) Veteriner Hekim Bülent BAÞ AVHO Yönetim Kurulu Üyesi Kuþ Gribi Avian influenza, halk arasýnda tavuk vebasý veya kuþ gribi olarak da bilinen, influenza A grubu virüslerin sebep olduðu, kanatlý hayvanlarda solunum ve sinir sistemine ait belirtilerle birlikte, yüksek morbidite ve mortalite hýzýyla seyreden akut kontagiyöz bir hastalýktýr. Avian Ýnfluenza (Kuþ Gribi) baþta evcil ve yabani kanatlýlar olmak üzere insanlarda ve çok sayýda hayvan türünde (kedigiller, at, domuz, fok, balina, mink) görülmektedir. Etiyoloji Avian influenza hastalýðýnýn etkeni, ortomiksoviride (ortomyxoviridae) ailesinden influenza grubuna ait RNA genetik materyali bulunan influenza A virüsüdür. Virusun yüksek patojeniteli (HPAI) ve düþük patojeniteli (LPAI) Avian influenza suþlarý olmak üzere iki patotipi vardýr. Bilinen 15 farklý hemaglutinin (HA) ve 9 farklý nöraminidaz (neuraminidase, NA) tipinin varlýðý söz konusudur. Ýnfluenza virüsünün A, B ve C olmak üzere antijenik tipleri mevcut olup, B ve C antijenik tiplerinin sadece insanlarda hastalýk oluþturduðu, A tipinin ise kanatlýlarda solunum ve sinir sistemine ait belirtilerle karakterize avian influenza (tavuk vebasý) hastalýðýný oluþturduðu bilinmektedir. Virusun yüksek patojeniteli (HPAI) ve düþük patojeniteli (LPAI) Avian influenza suþlarý olmak üzere iki patotipi vardýr. Bulaþma Kuþlarda: Hasta kuþlarda virüs burun akýntýsýnda ve dýþkýda bulunur. Virüsün en çok bulaþma þekli dýþkýnýn doðrudan veya besinlerin kirlenmiþ haliyle aðýzdan alýnmasý (fekal-oral) ile olmaktadýr. Ayrýca hastalýk böcekler, kan emici sinekler ve kemiriciler vasýtasýyla hasta hayvanlardan duyarlý olan hayvanlara mekanik olarak da bulaþabilir. Tavuktan yumurta yoluyla civcive geçiþ þeklindeki bulaþma hakkýnda kesin kanýt bulunmamakla birlikte, hasta hayvanlardan elde edilen yumurtalarýn kabuklarýnda etkenin varlýðý gösterilmiþtir. Ýnsanlarda: Hastalýðýn insanlara bulaþmasý, enfekte hayvanlara veya enfekte hayvanlarýn dýþký, burun salgýlarý vb. materyalleri ile bulaþmýþ yüzeylere temas sonucu ya da bu materyallerden havaya karýþan virüslerin solunmasý ile olabileceði belirtilmektedir. Semptomlar LPAI, hayvanlarda hafif solunum sistemi hastalýðý, halsizlik, yumurta veriminde düþmeye neden olurken; HPAI virus enfeksiyonlarý % 100'e varan ölümlere varan ciddi hastalýk tablosuna neden olur. Bu enfeksiyonda genellikle 24 saat içerisinde % 100'e varan ani ölümler söz konusudur. Görülebilen klinik bulgular aðýr solunum güçlüðü, sakal- ibik ve bacaklarda siyanoz, gözlerde sulanma, sinüzit, baþ ve göz kapalarýnda ödem, ishal ve sinir sistemi bulgularýdýr. Kuþ gribi insanda görüldüðünde tipik grip (influenza) benzeri semptomlar gösterir (ateþ, öksürük, boðaz aðrýsý ve kas aðrýsý). Göz ve akciðer enfeksiyonlarý, akut solunum yetmezliði gibi þiddetli ve hayatý tehdit eden komplikasyonlar da görülebilir. Teþhis Hastalýðýn teþhisinde laboratuar sonuçlarý gelene kadar klinik tablo ve rapid test (hýzlý test) sonuçlarýna göre hareket edilir, çünkü gerekli tedbirlerin zaman geçirilmeden alýnmasý son derece önemlidir. Sahada sýkýlýkla kullanýlan rapid test deðerlendirilmesinde, testin yanlýþ negatif sonuç verebileceði (% 20) ihtimali göz önünde bulundurularak, hýzlý testlerin tek baþýna deðil, örneklerin alýndýðý hayvanlardaki klinik senaryo ile birlikte deðerlendirilmesi gerekir. Klinik senaryo HPAI'ya özgü ve hýzlý test sonucu da pozitif ise mihrak doðrulanmýþ bir vaka olarak kabul edilmelidir. Öte yandan klinik tablo hastalýðý sýnýrlý düzeyde andýrýyor ve hýzlý test sonucu da pozitifse çok ciddi tedbirler yerine biyogüvenlik tedbirleri alýnmalý ve gözlem altýnda tutulmalýdýr. Ülkemizde Hastalýk Hastalýða ülkemizde ilk olarak Balýkesir ili Manyas ilçesinde açýk alanda yetiþtiriciliði yapýlan bir hindi çiftliðinde, kuþlarýn göçme dönemi olan Ekim 2005'te rastlandý. Ayný yýlýn Kasým ayýnda ikinci hastalýk vakasý Iðdýr ilindeki Aralýk ilçesinden bildirildi. Hastalýk 26 Aralýk Mart 2006 tarihlerinde 30 ilde yayýldý. Daha sonra 2007 Þubat ayýnda Diyarbakýr, Batman'da ve son olarak da 2008 yýlýnda Zonguldak, Samsun, Sinop, Sakarya ve Edirne'de görüldü. Ülkemizde en son 3-7 Kasým 2008 tarihleri arasýnda Bolu ilimizde kuþ gribi tatbikatý yapýlmýþtýr. Dünyada Hastalýk Asya kýtasýnda 8 ülkede (Kamboçya, Çin, Endonezya, Japonya, Laos, Güney Kore, Tayland ve Vietnam) 2003 yýlý sonu ile 2004 yýlý baþlarýnda H5N1 influenza A epidemisi görülmüþ, 100 milyondan fazla kanatlý hayvan salgýnýn kontrol edilebilmesi için itlaf edilmiþtir. 10 Þubat 2009

11 Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odasý Bülteni T.V.H.B. ANKARA BÖLGE SÝ 2008 yýlýnda dünyada aralarýnda ülkemizin de bulunduðu toplam 22 ülkede kuþ gribi vakasý görülmüþtür. Aralýk 2003'ten bugüne kadar avian influenza H5N1 alt tipin sebep olduðu vak'a ve ölüm sayýlarý Dünya Saðlýk Teþkilâtý kayýtlarýna göre itibarýyla, Endonezya'da 5 vak'a 3 ölüm, Vietnam'da 91 vak'a 41 ölüm, Tayland'da 18 vak'a, 13 ölüm, Kamboçya'da da 4 vak'a ve 4 ölüm þeklindedir. Hastalýkta ekonomik kayýp oldukça fazladýr. Bu anlamda, Amerika Birleþik Devletleri'ndeki epidemisinde H5N2 virüsü baþlangýçta düþük bir mortalite hýzýna sahipken, altý ayda yüksek bir patojenite kazanarak yaklaþýk % 90'larda seyreden bir mortalite hýzýna ulaþmýþtýr. Söz konusu epidemide, kontrol için ABD'de yaklaþýk 65 milyon dolar deðerindeki 17 milyon kanatlý hayvan itlaf edilmiþtir. Ýtalya'daki H7N1 influenza A alt tip epidemisinde de baþlangýçta düþük patojenite gösteren virüs, dokuz ay içinde mutasyona uðrayarak yüksek patojenite kazanmýþtýr. Bu epidemide de yine 13 milyon kanatlý hayvanýn bir kýsmý ölmüþ, bir kýsmý da itlaf edilmiþtir. Ülkemizde yaklaþýk olarak 2.5 milyon kanatlý itlaf edilmiþtir. Saðaltým Kanatlýlarda saðaltým önerilmemektedir. Koruyucu önlemler alýnmasý önemlidir. Koruyucu amaçlý aþýlama stratejisi yapýlmamaktadýr. Çünkü aþýlý hayvanlarda klinik belirtiler görülmeksizin, virus saçýlýmý devam eder. Ayrýca, aþýlý-infekte hayvanlarda antikor titresinin hangisinden kaynaklandýðýnýn belirlenmesi ülkemiz koþullarýnda oldukça zordur. subtipinin neden olduðu kuþ gribi enfeksiyonlarýnda amantadine ve rimantadine kullanýlmýþ fakat etkisiz bulunmuþtur. Halen etkin olarak kullanýlabilecek antiviral ilaçlar; Oseltamivir ve Zanamivir'dir. Antiviral tedaviye semtomlar baþladýktan sonraki mümkün olan en kýsa sürede baþlanmalýdýr. Gýda Güvenliði Virüs ýsýya duyarlý olduðu bilinmektedir. Gýdalarýn her noktasý uygun þekilde piþirildiði taktirde kanatlýlarýn etleri veya yumurtalarý yenebilir. Ancak, çið kanatlý etleri veya yumurtalara temastan sonra eller mutlaka yýkanmalýdýr. Çið gýdalarýn temas ettiði yüzeyler sabunlu sýcak su ile temizlenmelidir. Buzdolabýnda bekletmek veya dondurmak virüsü öldürmez. Bu yüzden, bu türlü gýdalara da taze çið gýdalara karþý alýnan önlemler aynen uygulanmalýdýr. KAYNAKLAR TSK koruyucu hekimlik bülteni (6) genis_bilgi2005.pdf Kanatlý hayvan Hastalýklarý kitabý 2002 Medisan Yayýnevi Hayvan Belirtileri Nelerdir? Hiriltili ve güç solunum Gözyaþý akýntýsý Deride ve kaslarda kanamalar Kuþ Gribi Ýnsanlarda görülen Ýnfluenza A enfeksiyonlarýnda amantadine, rimantadine, oseltamivir ve zanamivir gibi antiviral ilaçlar tedavide ve korunmada kullanýlmaktadýr. Ýnsan influenza virüsüne karþý etkili olduðu gösterilmiþ olan bu antiviral ajanlar kuþ gribi enfeksiyonlarýný önlemede de kullanýlabilir. Ancak 2004 ve 2005 yýllarýnda Asya kýtasýnda görülen H5N1 Ýbik ve sakallarda ödem, siyanoz ve kanamalar Boyuda ödem ve deri altýnda eksuda Þubat

12 T.V.H.B. ANKARA BÖLGE SÝ Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odasý Bülteni GIDA FUARI 26-30/KASIM/2008 tarihleri arasýnda düzenlenen Ankara Altýnpark'daki Gýda Fuarý'nda odamýz yönetim kurulu üyeleri ve öðrenci kardeþlerimizle birlikte bulunarak Ankara'lýlara hayvansal ürünlerdeki gýda güvenliði konusunda broþürler ve bilgiler verilerek, gýda zehirlenmelerinin önüne nasýl geçebilecekleri hakkýnda ziyaretçileri bilinçlendirmiþlerdir. etkinlikler Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odasý olarak bu fuarda; gýda güvenliði konusunda vatandaþlar,firmalar, basýn mensuplarý ve ilgili diðer kurumlarla bilgi paylaþýmýnda bulunulmuþtur. Yekta Güngör Özden i Ziyaret Veteriner Hekimler Derneði nin odamýzý ziyareti 24/11/08 günü Eski Anayasa Baþkaný Yekta Güngör Özdene odamýzý temsilen Yönetim Kurulu Baþkanýmýz Nuri Çaðýþ ve Yönetim kurulu üyemiz Mücteba Binici ziyaret etmiþlerdir tarihinde Veteriner Hekimler Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný Prof. Dr. Þakir Doðan Tuncer ile Yönetim Kurulu üyeleri odamýzý ziyaret ettiler. Çok mutlu olduðumuz bu tebrik ziyareti, Odamýz ile Veteriner Hekimler Derneðinin bugüne kadar olduðu gibi, bundan sonra da dayanýþma içinde birçok etkinlikte bulaþacaðýnýn müjdecisiydi. Klinisyen Veteriner Hekimler ile toplantý yaptýk tarihinde SMS mesaj çekilerek sorunlarýný görüþmek ve asgari ücret tarifesini belirlemek üzere davet ettiðimiz klinisyen Veteriner Hekimler ile toplantý yaptýk. Fotoðraftan da anlaþýlacaðý üzere sorunlarý yok denecek kadar az olduðunu veya hiç olmadýðýný düþündüðümüz klinisyen meslektaþlarýmýz bu toplantýya katýlmayý çok da gerekli bulmamýþlardýr!!! 12 Þubat 2009

13 Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odasý Bülteni T.V.H.B. ANKARA BÖLGE SÝ Odamýzýn I. Geleneksel Yýlbaþý Balosu 26 Aralýk 2008 Cuma günü, Ankara Plaza Otel Bestekar Sokak no:5 Kavaklýdere/Ankara adresinde, odamýz "YILBAÞI BALOSU" düzenledi. Baloya yoðun ilgi oldu. Konuklarýmýza çeþitli ikramlar ve ikramlara eþlik eden Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öðrencilerinin kurmuþ olduðu fasýl grubu ile Plaza Otel'in Türk Pop Müziði grubunun müzikleri vardý, gecenin sürprizi olarak çekiliþ ile çeþitli hediyeler verildi.yýlbaþý Balosu'na teþrif eden CHP Grup Baþkaný ve Istanbul milletvekili Sn. Kemal Kýlýçdaroðlu, CHP Milletvekili Veteriner Hekim Sn. Ramazan Kerim Özkan, Veteriner Hekimler Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný Prof. Dr. Þakir Doðan Tuncer ve Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öðretim Üyeleri ve Öðrencileri, ve diðer çalýþan ve emekli Veteriner Hekimler katýlmýþlardýr. Gece odamýz yönetim kurulu üyesi Murat Harman'ýn gitar eþliðinde söylediði þarkýlarla son buldu. Nice geleneksel Yýlbaþý Kutlamalarý ve diðer etkinliklerde buluþmak dileðiyle. etkinlikler Þubat

14 T.V.H.B. ANKARA BÖLGE SÝ Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odasý Bülteni Ross Haymana Ana Damýzlýk Tav. San. Tic. A.Þ. Tesisleri Ziyareti etkinlikler Çarþamba günü, Haymana yolu 25.Km Gölbaþý/Ankara adresinde bulunan Ross Haymana Ana Damýzlýk Tav. San. Tic.A. Þ. Tesislerine, Yönetim kurulu üyemiz Sn. Alper Cebel tarafýndan bir ziyaret gerçekleþtirilmiþtir.kendisini þirket adýna karþýlayan Ana Damýzlýk Ýþletmeler Müdürü Levent Öztürk`ün odasýnda gerçekleþen görüþmede, Çiftlik Müdürü Ozan Çiçek ve Çiftlik Sorumlu Veteriner Hekimi Volga Bahçelioðlu da hazýr bulunmuþlardýr. Görüþmeden sonra yenilen öðlen yemeðinin ardýndan, yine Ross Haymana þirketine ait Ana Damýzlýk Kuluçkahanesi de ziyaret edilmiþtir. Ziyaret sýrasýnda, yönetim kurulu üyemizi, Kuluçkahane Müdürü Þükran Tokgöz karþýlamýþ ve kendisine Ana Damýzlýk kuluçkahanesi hakkýnda bilgi vermiþtir. Detaylý bilgi web sayfasý adresindedir. Uður MUMCU yu Anma Etkinlikleri Ocak 2009 tarihleri arasýnda kutlanan Uður Mumcu'yu anma etkinliklerinde bu yýl 16. Adalet ve Demokrasi haftasý olarak yapýlan faaliyetlere; Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odasý Yönetimi olarak biz de katýldýk Çarþamba günü saat 17:00'da Uður Mumcu Araþtýrmacý Gazetecilik Vakfý'nda yönetim kurulu üyemiz Veteriner Hekim Murat HARMAN tarafýndan gerçekleþtirilen gitar dinletisi de büyük bir ilgiyle izlenmiþtir. 14 Þubat 2009

15 Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odasý Bülteni T.V.H.B. ANKARA BÖLGE SÝ TS EN ISO GIDA GÜVENLÝÐÝ YÖNETÝM SÝSTEMÝ Veteriner Hekim Ümit DUMAN AVHO Yönetim Kurulu Üyesi Gýda ürünleri saðlýmýzý en kolay etkileyecek etmenlerin baþýnda gelir. Dolayýsýyla gýda ürününün güvenliði, ürünü kullanan tüketicinin mutlak bir talebidir ve üretici firmalarda tamamýyla yönetimin sorumluluðudur. Bir yönetici, iþletmesinde sürekli olarak, hijyen standartlarýna uygun üretim yapýlmasýný ve üretip sattýðý her parti ürünün güvenli olmasýný istiyorsa Gýda Güvenliði Kontrol Sistemi'ni kurmalý, sürekliliðini saðlamalý ve desteklemelidir. ISO 22000:2005 Gýda Güvenliði Yönetim Sistem standardý 01 Eylül 2005 tarihinde Uluslararasý Standardizasyon Organizasyonu (ISO) tarafýndan yayýnlanmýþ ilk uluslararasý "Gýda Güvenlik Yönetim Sistemi" standardýdýr.ülkemizde tarihinde yayýnlanan TS EN ISO standardý TS (HACCP) standardýnýn yerini almýþtýr.iso gýda zinciri içerisindeki tüm organizasyonlarý kapsayan ve güvenli gýda için gereksinimleri belirleyen bir Yönetim Sistemini tarif eder. Tedarikçiler, kullanýcýlar, yasal otoriteler, tüketiciler ve tüm ilgili birimler arasýnda iletiþimi ve bu sayede güvenli gýdanýn her basamakta izlenebilirliðini saðlamayý esas almaktadýr. Bu standard, gýda zinciri boyunca son tüketime kadar gýda güvenliðini saðlamak için takip eden genellikle anahtar öðeler olarak kabul edilen öðeleri birleþtiren gýda güvenliði yönetim sistemi için ihtiyaçlarý tanýmlamaktadýr. Bu ihtiyaçlar; - Ýnteraktif iletiþim - Sistem yönetimi - Ön gereksinim Programlarý - HACCP prensipleri ISO 22000; Gýda üreticileri, gýda sektörü için paketleme ve ambalaj malzemesi üreticileri, tohum ve yem üreticileri, çiftçiler, oteller, restoranlar, katký maddesi üreticileri, temizlik ve sanitasyon hizmeti veren kuruluþlar, gýda sektörü için ekipman üretim ve satýþý yapan kuruluþlar, gýda perakendeci ve toptancýlarý, taþýma ve depolama hizmeti veren kuruluþlar, haþere mücadele hizmeti veren kuruluþlar içindir. Ýþletmelerde ISO Sistemi Neden Uygulanmalýdýr? Tüm gýda zincirine uygulanabilir olmasý, Yönetime kritik bilgilerin sunulmasý suretiyle kolay karar verebilme olanaðýnýn saðlanmasý, Tüketicilerin gýda güvenliði ile ilgili taleplerinin tamamýnýn karþýlanmasý, Uluslararasý düzeyde tanýnan bir sistem olmasý nedeniyle ihracat kolaylýðý, Ürün geri toplama riskinin azaltýlmasý, Çalýþanlarýn iþ veriminin ve memnuniyetinin artýrýlmasý, Çalýþanlarýn hijyen ve gýda güvenliði konusunda bilinçlenmesi, Proses kontrolün dokümanlarla kanýtlanmasýna olanak vermesi,yükümlülüklerini bilen ciddi ve profesyonel bir organizasyon oluþturulmasý, Gýda zehirlenmeleri ve ölüm risklerinin düþürülmesi, Kanunlara uyumluluðun saðlanmasý, Resmi denetimlerde karþýlaþýlan sorunlarýn en aza indirilmesi Gýda israfýnýn (gýda bozulmalarý, vb.) ve bu israftan kaynaklanan maliyetlerin en aza indirilmesi, Çalýþma ortamýnýn iyileþmesi, Müþteri güveninin ve memnuniyetinin saðlanmasý. Pazarlamada rakiplerin önüne geçilmesi, Ürün kayýplarýnýn azaltmasý. Ürün güvenlik problemlerini önlemesi, Hata yapýlarak kazanýlan tecrübeye güvenmekten ziyade potansiyel tehlikeleri önceden Gýda iþletmelerine güvenli gýda üretmek için kanuni zorluklan karþýlamada güvenirlik saðlamasý,etkin kontrol geliþtirmeye sistematik olarak yaklaþmasý, Gýda zincirinin her aþamasýnda kullanýlabilmesi, Geleneksel muayene ve kontrol sistemlerinden daha etkili olmasý, FAO / WHO tarafýndan onay görmüþ güvenilir bir sistem için uygulanmalýdýr. ISO sistemi HACCP sistemini prensiplerini ve uygulama basamaklarýný tamamlamakta, yönetimin sorumluluklarýnýn eðitimi ve sürekli iyileþtirme faaliyetlerini tanýmlamasý nedeniyle de ISO 9001 ile uyum oluþturmaktadýr. Bu sayede hem güvenli gýda üretimini saðlamakta hem de firmalarýn kurumsallaþma süreçlerini hýzlandýrarak geliþimlerine destek vermektedir.ýso 22000, HACCP'ten farklý olarak, tamamen firma dýþý uzmanlarca geliþtirilmiþ gýda güvenliði yönetim sisteminin (HACCP plan ve ön koþul programlarýnýn) uygulanmasýna, doðrulanma faaliyetlerinin tümümün veya bir kýsmýnýn firma dýþý uzmanlarca yapýlmasýna imkan vermektedir. HACCP standartlarýnda allerjen kontrolü genellikle açýk olarak talep edilmezken, ISO 22000'in þartlarýndan birisidir. ISO ayrýca Codex Alimentarius tarafýndan yayýnlanan genel gýda hijyen kurallarý ile sektöre özgü iyi üretim uygulamalarýna atýf yapmaktadýr. GGYS'nin kurulmasý, uygulanmasý, güncellenmesi için iç iletiþim yan Ön koþul ve KKN izleme sonuçlarýnýn analizi ve sonuçlara göre sistemin iyileþtirilmesini talep etmektedir. Gýda güvenliðini saðlamak ve belgelendirmek üzere çeþitli ülkelerdeki HACCP standartlarý yanýnda BRC (British Retails Concortium), IFS (international Food Standart) ve EFSIS gibi standartlar kullanýlmaktaydý. BRC Ýngiliz, IFS Almanya ve Fransa tarafýndan kabul gördüðünden, Ýngiltere için BRC, Almanya-Fransa için IFS ve diðer ülkeler için HACCP belgesi alma ihtiyacý olabilmekte ve firmalarýn maliyetlerinin artmasýný neden olmaktadýr.ýlerleyen süreçlerde ISO sisteminin BRC, IFS, EFSIS gibi standartlarýn yerini almasý öngörülmektedir. Avrupa birliði ile entegrasyonda da en önemli konulardan olan Gýda Güvenliði ayrýca Tarým Bakanlýðý gibi resmi kurumlarýn denetimlerinde Gýda Kodeksi isteklerinde de bu standardýn isteklerini içerecek þekilde karþýmýza çýkmaktadýr. Kaynaklar : Gýda Güvenliði Yönetim Sistemi TS EN ISO MUZAFFER ÖZEN ISO Þubat

16 T.V.H.B. ANKARA BÖLGE SÝ Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odasý Bülteni Yönetim Kurulu Toplantýsý Kurban Denetimi etkinlikler Bizlere 26 Aralýk 2008'de düzenlemiþ olduðumuz Yýlbaþý Balomuz'da sponsor olan Akasya Termal Otel,Yönetim Kurulu'muzu günübirliðine 17 Ocak 2009 Cumartesi günü davet etmiþtir. Ayný zamanda Yönetim Kurulu'muzun 17 Ocak 2009 tarihli yönetim kurulu toplantýsý da burada gerçekleþtirilmiþtir. Nazik davetlerinden ötürü Akasya Termal Otel'e teþekkürlerimizi sunarýz. Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odasý Yönetimi kurban kesim yerlerinde denetim yapmýþ, Kurban Bayramýnýn birinci gününde Ankara merkezinde bulunan kurban kesim yerlerinde odamýzca görevlendirilmiþ olan veteriner hekimlere ziyarette bulunularak, gerekli denetimlerin saðlýklý bir þekilde yürüdüðü kontrol edilmiþtir. 25/11/08 günü Yönetim Kurulu Üyemiz Ümit DUMAN'a oda yönetimince çalýþtýðý iþletme REAL'e ziyeretde bulunulmuþtur. Kendisi Odamýzýn Gýda Komisyon Baþkaný olup seçimlerden itibaren odamýz adýna yapmýþ olduðu faliyetler için kendisine teþekkür edilmiþ ve ayný zamanda Ýþletme Müdürü Kortan KIZILAY' ada Ümit beye vermiþ olduðu destek içinde teþekkür edilmiþtir. REAL ZÝYARETÝ Real Hipermarketler Zinciri Alman Metro Grubuna baðlý dev sermayeli bir firma olup 1998 yýlýnda Türkiyede hizmet vermeye baþlamýþtýr.türkiyede þuan için toplam 11 hipermarketler zinciri þubesi bulunmakta olup çýk kýsa bir zaman içerinde diðer illerede þubeler açmayý hedeflemiþ ve yatýrýmlar yapmýþtýr. Ümit bey, 2000 yýlýndan itibaren Real Hipermarketler Zincirinde çalýþmakta olup Kalite Saðlama Yöneticisi olarak Sistemi yönetmektedir.real Hipermarketlerde Gýda Güvenliði sonderece önemli bir yer arz etmektedir. Kendilerine ait gýda güvenliði politikalarý ve hedefleri mevcuttur.haccp - ISO Kalite Güvence Sistemine sahiptirler ( TSE tarafýndan onaylanmýþ )ve son derece titizlikle bu sistemin gerekliklerini yerine getirerek müþterileri için güvenli gýdalar sunmayý hedeflemiþlerdir. 16 Þubat 2009

17 Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odasý Bülteni T.V.H.B. ANKARA BÖLGE SÝ???? Þubat

18 T.V.H.B. ANKARA BÖLGE SÝ Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odasý Bülteni MAREK HASTALIÐI Veteriner Hekim Alper CEBEL AVHO Yönetim Kurulu Üyesi Marek Hastalýðý Marek hastalýðý, tavuklarýn çeþitli organ ve dokularýnda, periferal ve optik sinirlerinde, mononükleer lenfositlerin (genellikle T-lenfositler) birikmesi ve üremesi sonu geliþen tümoral, bulaþýcý, öldürücü, lenfoproliferatif viral bir hastalýðýdýr. Ýnfeksiyon, gençlerde genellikle, humoral ve sellüler yanýtý baskýlayýcý bir karakter taþýr (immunsupretif). Ýnfeksiyonun doðal koþullar altýnda sadece tavuklarda meydana geldiði bildirilmiþtir. Etken: Marek hastalýðýnýn etkeni, Herpetoviridae cinsine ait ve DNA karakterinde genetik materyale sahip bir virüstür. Virüsün 3 serotipinin (onkojenik, nononkojenik ve hindi herpes virüsü,thv) varlýðý açýklanmýþtýr. Mikroorganizma embriyolu yumurtalarda ve doku kültürlerinde üreyebilmektedir. Aþý hazýrlamada 2. ve 3. serotipler tercih edilmektedir. Virüs yumurtalara vertikal olarak bulaþmamaktadýr. Virüs hücrelerin çekirdekleri içinde ürer ve deri epitel hücreleri ile birlikte etrafa yayýlýr. Etken ancak hücre ile birlikte olduðunda canlý kalabilmektedir (hücreye baðýmlý virüs). Bulaþma: Marek virüsü tüyler ve kümes havasýndaki tozlar üzerinde fazla bulunduðundan, solunum sistemi bulaþmasý oldukça önemlidir. Virüs infekte hayvanlarýn tüy follikülleri içinde fazla bulunur ve bunlarla da etrafa yayýlýr. Ýnfeksiyon, havalandýrma bacalarýndan çýkan tozlarla diðer kümes veya iþletmelere kolayca yayýlabilmektedir. Özellikle, kümeslere giren kiþilerin üzerine yapýþan tüy ve tozlarda bulunan virüs, etkenin yayýlmasýnda önemli etkinliðe sahiptir. Bu nedenle kümeslere giren diðer canlýlar da (kemiriciler, kuþlar, böcekler vs) tehlikeli olduðu gibi, malzeme de ayný bulaþma riskini taþýmaktadýrlar. Satýn alýnan ve kontrol edilmeden kümeslere konan infekte tavuklarýn da bu yönden tehlikesi büyüktür. Direkt temas ta bulaþmada rol oynar. Hayvanlarýn virüsü, infeksiyondan gün sonra ve yaklaþýk 7 hafta süre ile dýþarý saçtýðý açýklanmaktadýr. infeksiyona sadece tavuklar duyarlýdýrlar Klinik Belirtileri ve Otopsi Bulgularý: Ýnfeksiyonun inkübasyon süresi çok deðiþiktir (genellikle 3-5 hafta arasý). Hastalýk her yaþtaki hayvanda görülebilirse de, gençler (4-10 haftalýk) arasýnda daha yaygýndýr. Daha erken yaþlarda (5-10 haftalýklarda) veya daha ileri yaþlardakilerde de (15-30 haftalýklarda) az oranda da olsa rastlanabilmektedir. 18 Þubat 2009

19 Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odasý Bülteni T.V.H.B. ANKARA BÖLGE SÝ Hayvanlar infekte olduktan sonra, ilk klinik belirtiler, 3-5 hafta içinde görülmeye baþlar. Direkt temasla saðlanan infeksiyonlarda ise hastalýðýn belirtileri 4-6 hafta içinde belirlenebilmektedir. Ýnfeksiyon tavuklar arasýnda biri Klasik Marek hastalýðý (hafif Marek hastalýðý) ve diðeri de Akut Marek hastalýðý olmak üzere iki klinik form göstermektedir. Klasik Marek hastalýðý: Bu form genellikle haftalýk hayvanlar arasýnda görülür. Hastalýk hafif ve uzun seyreder ve ölümler azdýr (%5-10). Hastalarda durgunluk, iþtahsýzlýk, ibik ve sakallarda solgunluk, zayýflama, kanat ve bacaklarda tek veya çift taraflý felçler görülür. Felçler sonu, bacaklarýn biri ileride biri geride ve kanatlarýn da biri veya ikisi birden sarkabilir. Kanatlar açýlýnca tekrar eski formunu almazlar. Boyun sinirlerinde oluþan felçler de boyun bükülmelerine yol açar. Bazý olgularda parmaklarýn içeri doðru bükülmesi de gözlenebilir. Ayrýca gözde (iriste) bozukluklar (gri renk, depigmentasyon) da meydana gelir.bu hastalýkta B.Fabricius'ta ve timus'ta bozukluklara rastlanabilir. Bu organlar "primer lenfoid organlarý" arasýnda yer aldýðýndan gençlerde, immunsupretif etki yaratýr. Akut Marek hastalýðý: Bu form daha çabuk seyreder ve daha fazla oranda ölümlere yol açar. Klinik belirtileri klasik forma benzer. Hastalýk hýzlý geliþir. Ölüm fazladýr. Hastalýðýn belirtileri aynýdýr. Felçler vardýr. Teþhis için laboratuvara ölü ve hasta hayvan götürülür. Böylece Marek'e benzeyen baþka hastalýklardan ayýrt edilir. klinik olarak klasik Marek'e benzerlik gösterir. Otopsi yapýldýðýnda tümörler saptanabilir. Sürünün hastalýktan korunmasý için management faktörlerinin en iyi þekilde uygulanmasý ve aþýlama yapýlmasý uygundur. Otopside iç organlarda, infeksiyonun þiddetine ve seyrine göre, çeþitli büyüklükte lenfoid tümörlere rastlanýr. Bunlar daha ziyade, yumurtalýk, dalak, karaciðer, böbrek, testis, baðýrsaklar, bezel mide, kaslar, deri, b.fabricius, kalp, timus, vs doku ve organlarda lokalize olmuþlardýr. Siyatik sinirlerin kendileri ve kökleri plexus brachialis esmerleþmiþ ve kalýnlaþmýþtýr. Gözlerde de bozukluklara (gri renk ve depigmentasyon) tesadüf edilir. Hastalýklý organlardan alýnan materyaller histopatolojik yoklamaya tabi tutularak, Marek'in Lenfoid leukosis'ten ayrýmý saðlanýr. Marek; (genom DNA, Herpetoviridae) hastalýðý gençlerde görülür (4-10 haftalýk), felçler ve b.fabricius'da bozukluklar vardýr ancak tümoral deðildir. Lenfoid leukosis'te (genom RNA, Retroviridae), erginlerde hastalýk geç (5-7 aylýk) yaþta görülür, (B-hücre proliferasyonu). Ayrýca benzer diðer hastalýklar yönünden de ayýrýcý taný yapýlýr. Hastalýðýn teþhisinde serolojik reaksiyonlardan (FA, AGP, ELISA) yararlanýlýr. Virüs izolasyonu hem zaman alýcý ve hem de çoðu zaman baþarý vermediði için kullanýlmamaktadýr. Laboratuar iyi donatýlmýþ ise RIF (resistence inducing factor) testi denenebilir. Saðaltým: Viral bir hastalýk olduðundan saðaltýmý yapýlamamaktadýr. Koruma ve Kontrol: Kümeslere infeksiyonun girmemesi için her türlü koruyucu önlem alýnmalýdýr. Kümeslere özellikle giren ve çýkan hava için filtreler takýlýr. Tozlu hava bir ýsýl iþleme (veya baþka bir tarzda) tabi tutulmalýdýr. Aþýlamada kullanýlacak aþýlarýn B.Fabricius'a zarar vermeyecek tarzda seçilmesinde yarar vardýr. Aþýlanan hayvanlar, virülensi yüksek bir virüsle infekte olabilirler. Ancak, hastalýk bunlarda hafif seyreder ve ölümler çok daha az meydana gelir (%5-7). Türkiye'de, tavuklara ait herpervirüsü (SB-1) ve hindilere ait hindi herpes virüsü (FC-126) suþlarý ile iki aþý üretilmektedir. Bu aþýlar prospektüslerine uygun olarak kullanýlýrlar. Bunlardan Marek Frosen Monovalent (FC-126) hücreye baðýmlý canlý aþýdýr, 1-2 günlük civcivlere 0.2 mi adaleye uygulanýr. Marek Frosen Bivalent (FC SB-1) canlý aþý hücreye baðýmlý, 1-2 günlük civcivlere 0.2 mi uygulanýr. Bu aþýlar uzun süre baðýþýklýk verirler ve hayvanlar virüsü ömür boyu taþýrlar. Pratikte Marek + Ýnfeksiyoz Bursal Disease aþýlarý kombine olarak satýlmaktadýr. Marek Hastalýðý Teþhis: Hastalýðý klinik ve otopsi bulgularýna göre tanýmlamak mümkünse de benzer hastalýklardan (Tuberkülosis, Lenfoid leukosis, Gumboro, Aspergillosis) ayýrt edilmesi gerekmektedir. Teþhis için laboratuara yeterli sayýda hasta (gerekirse yeni ölmüþ) hayvanlar gönderilir. Kaynaklar: Ocak

20 T.V.H.B. ANKARA BÖLGE SÝ Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odasý Bülteni T.C. Ankara Valiliði Tarým Ýl Müdürlüðü Hayvan Saðlýðý Þube Müdürlüðü ile Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odasý Poliklinik ve Muayenehane Denetlemeleri AVHO Yönetim Kurulu Poliklinik ve Muayenehane Denetlemeleri Ankara Bölgesinde bulunan Muayenehane ve Poliklinikler yýlda en az 1 defa olmak üzere denetlenmektedirler. AVHO' dan bir temsilci olmak üzere, Ankara Valiliði Tarým Ýl Müdürlüðü Hayvan Saðlýðý Þube Müdürlüðünden en az bir veteriner hekimle beraber bu denetimle gerçekleþtirilmektedir. Denetlemeler, Ankara ilimizde olduðu gibi Çankýrý, Kýrýkkale il ve ilçelerinde de, Çankýrý Tarým il Müdürlüðü ile Kýrýkkale Tarým Ýl Müdürlüðü Hayvan Saðlýðý Þube Müdürlükleri'yle beraber AVHO' dan katýlan temsilcilerle birlikte yapýlmaktadýr. Muayenehanelerde dikkat edilmesi gereken hususlar; yönetmeliðin belirlediði esaslarda olduðu üzere, ilaç bulundurma ve satma yetkisi varsa, ilaçlarýn konulacaðý ilaç dolaplarýnýn olmasý, hasta hayvanlarýn muayene edileceði 6 metrekare büyüklüðünde muayene odasý olmasý, muayenehanelerin en az 20 metrekarelik alana sahip olmasý, odalar arasý bölmeler ve odalar dezenfekte edilebilir malzemelerle yapýlmýþ olmasýdýr. Hasta kabul bölümünde, veteriner hekim diplomasý, muayenehane ruhsatý, varsa uzmanlýk belgesi, bölge veteriner hekimleri odasýnýn o yýla ait asgari ücret tarifesi, varsa ilaç satma ruhsatý, hasta sahipleri tarafýndan görülebilecek bir yere aþýlmalýdýr. Polikliniklerin yönetmelik esaslarýna göre, her poliklinik bir sorumlu yönetici bulundurmak durumundadýr. Polikliniklerde, laboratuar ve röntgen tertibatý bulunacaksa, bunlar için 4 metrekareden az olmamak kaydýyla ayrý bir oda olmalýdýr. Hayvanlarýn muayene edileceði aþý, serum, biyolojik madde uygulamasý gibi veteriner hekimin görevini icra edebileceði, içinde soðutucunun bulunduðu asgari 6 metrekare büyüklüðünde 2 adet muayenehane odasý olmalýdýr. Ayrýca, hasta kabul ve kayýtlarýn yapýldýðý bölümde, poliklinik ruhsatý, sorumlu yönetici belgesi, veteriner hekimlerin çalýþma izin belgesi, baðlý olduklarý veteriner hekimler odasýndan alýnmýþ o yýla ait asgari ücret tarifesinden az olmamak kaydýyla Ücret Tarifesi, hasta sahipleri tarafýndan görülebilecek bir yere asýlmasý gerekmektedir. Yönetmeliklere göre, veteriner hekimler birden fazla yerde muayenehane ve poliklinik açamazlar, açtýklarý muayenehane veya poliklinikler için reklam ve propaganda mahiyetinde olmamak kaydýyla ilanlar tertip edebilirler Muayenehanelerin ve polikliniklerin tanýtýmý için iþyerlerinde açýklayýcý ve tanýtýcý tabela asabilirler. Muayenehanenin dýþ cephesindeki bu tabeladan baþka bir tabela veya her ne þekilde olursa olsun yazý, reklam benzeri ibare bulundurulmamalýdýr. Polikliniklerde, sadece ruhsatý belirtilen isim yazýlý bir dýþ tabela asýlýr. Polikliniðin birden fazla cephesi varsa en fazla 2 cephesine bu tabeladan asýlabilir. Tabelada 2 renkten fazlasý kullanýlmamalýdýr. 24 saat açýk kalacak olan polikliniklerin tabelalarý mutlaka ýþýklý olmalýdýr. Muayenehane açmýþ veteriner hekimler tabelalarýnda, ilanlarda ve reçete kaðýtlarýnda ilgili kanunlara uyarýnca kazandýklarý unvanlarý kullanabilirler. Polikliniklerde çalýþan veteriner hekimlerin isimlerini, varsa uzmanlýklarýný ve telefon numarasýný gösterir ayrý bir tabelada asýlabilir, bu tabela dýþ tabelanýn yanma veya polikliniðin giriþine asýlabilir, tabelanýn yüzey alaný dýþ tabeladan büyük olamaz ve ayrýca hiç bir suretle ýþýklý olamaz. Denetimler esnasýnda tespit edilen hususlar kayýt altýna alýnmaktadýr, eksiklikler varsa yönetmelik esasýna göre düzeltme süresi verilerek, denetleme defterlerine kaydedilir. Yönetmelik hükümlerine uygun olmayan durumlar belirlendiðinde, 6343 sayýlý kanunun maddelerine göre, cezai yaptýrýmlar uygulanýr, devamý halinde Valilik Olur'u ile Muayenehane veya Polikliniðin ruhsatý iptal edilir. Yönetmeliðin esaslarýna göre hareket etmeyen, muayenehane ve poliklinikler, etik mesleki deðerlerimizi sarsarak, haksýz rekabet ortamý yaratmaktadýrlar. Bu durum mesleðimizi olumsuz yönde etkilemektedir. Bu yüzden biz veteriner hekimler mesleki özlük haklarýn savunucusu olarak, mesleki tutumumuzu kaybetmeden, kanun ve yönetmeliklerin belirlediði bütünlükler çerçevesi içerisinde hareket etmeli, bunlarý benimsemeliyiz. Veteriner hekimlik mesleðinin her geçen gün geliþtiði þu zamanlarda, ülkemizde faaliyetlerimizin örnek temsil etmesi gerektiðini unutmamalý bu duyarlýlýða her zaman sahip olmalýyýz. internet adresinden de inceleyebileceðiniz 20 Þubat 2009

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

AVİAN İNFLUENZA (Tavuk vebası, Kuş gribi)

AVİAN İNFLUENZA (Tavuk vebası, Kuş gribi) 1. Giriş AVİAN İNFLUENZA (Tavuk vebası, Kuş gribi) Avian influenza, halk arasında tavuk vebası veya kuş gribi olarak da bilinen, influenza A grubu virüslerin sebep olduğu, kanatlı hayvanlarda solunum ve

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir den fazla patojen bulaþabilir.

Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir den fazla patojen bulaþabilir. Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir. 7 20 den fazla patojen bulaþabilir. 8 En büyük tehlike Hepatit B, Hepatit C ve HIV dir. Yaralananlarýn %40 ý

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti Filtre Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti statik seçenekleri, 1-200m2 temizleme alaný ve

Detaylı

Bat Guano, Agriculture & Mining Ltd.

Bat Guano, Agriculture & Mining Ltd. TUKUVAZ YAASA GÜBESİ TAIM ÜÜNLEİ MADENCİLİK SANAYİ ve TİCAET LİMİTED ŞİKETİ 71 Evler Mh. Tarih Bulvarı No: 43/A Odunpazarı/ESKİŞEHİ Tel&Faks: 0 222-237 03 05 Gsm: 0 545-237 03 05-0 532-790 41 49 www.yarasagubresi.com.tr

Detaylı

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen 9 Prof. Dr. Selçuk BÖLÜKBAÞI Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen deðiþiklikler gibi vücut duruþunda ve yürüyüþünde de deðiþiklikler meydana gelir. Kas-iskelet sistemi vücudun destek ve temelidir.

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Bornova Vet.Kont.Arst.Enst.

Bornova Vet.Kont.Arst.Enst. Avian Influenza Kuş Gribi Tavuk Vebası Hastalığı Dr.Fethiye ÇÖVEN Uzm.Veteriner Hekim Bornova VKAE Kanatlı Hastalıkları Teşhis Laboratuvarı Avian Influenza Tavuk Vebası, Kuş Gribi olarak da bilinen Avian

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Saðlýklý Bir Diþeti Nasýl Olmalýdýr? Saðlýklý diþeti, çoðunlukla açýk pembe renkli, sert kývamlý, mat, yüzeyi portakal kabuðu görünümünde ve diþlerin

Saðlýklý Bir Diþeti Nasýl Olmalýdýr? Saðlýklý diþeti, çoðunlukla açýk pembe renkli, sert kývamlý, mat, yüzeyi portakal kabuðu görünümünde ve diþlerin Saðlýklý Bir Diþeti Nasýl Olmalýdýr? Saðlýklý diþeti, çoðunlukla açýk pembe renkli, sert kývamlý, mat, yüzeyi portakal kabuðu görünümünde ve diþlerin arasý býçak sýrtý gibi sonlanan özelliklere sahiptir.

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Yaþlý hastanýn deðerlendirilmesi aþamasýnda bazý

Yaþlý hastanýn deðerlendirilmesi aþamasýnda bazý 4 Prof. Dr. Yeþim GÖKÇE-KUTSAL Yýllar bizi bulduklarý gibi býrakmýyorlar Owen Meredith Yaþlý hastanýn deðerlendirilmesi aþamasýnda bazý temel özellikler klinisyen hekimlerce mutlaka önüne alýnmalýdýr.ýleri

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

İnfeksiyöz laringotraehitis

İnfeksiyöz laringotraehitis İnfeksiyöz laringotraehitis Etiyoloji Herpes virus Epidemiyoloji Hastalık yaygın Doğal konakçı tavuk Erkekler daha duyarlı Sıcak mevsimlerde daha fazla Her yaştaki hayvanlar duyarlı fakat 6 haftadan büyükler

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

KANATLI HAYVANLARDA AVIAN INFLUENZA (=TAVUK VEBASI)

KANATLI HAYVANLARDA AVIAN INFLUENZA (=TAVUK VEBASI) KANATLI HAYVANLARDA AVIAN INFLUENZA (=TAVUK VEBASI) Avian Influenza (AI), uluslararası bir problemdir Etken Orthomyxoviridae, Influenza A virusu Influenza virusları A, B, C olmak üzere üç gruba ayrılmıştır.

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite VÜCUDUMUZUN BÝLMECESÝNÝ ÇÖZELÝM Fen Bilimleri TEST 1

ünite VÜCUDUMUZUN BÝLMECESÝNÝ ÇÖZELÝM Fen Bilimleri TEST 1 ünite 1 TEST 1 1. Proteinler, vücutta yapýcý ve onarýcý görevdedir. Karbonhidratlarýn görevi enerji vermektir. Vitaminler, vücuttaki faaliyetleri düzenler. Görevleri verilen besin maddeleri ile ilgili

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

BMCOLOR M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ

BMCOLOR M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ ÝÇÝNDEKÝLER 1.BÖLÜM: KURUMSAL RENK STANDARDI 3 2.BÖLÜM: KURUMSAL TEXT STANDARDI 4 3.BÖLÜM: LOGO DESENÝ VE METRIC YAPISI 5-6-7-8 4.BÖLÜM: LOGOSU NUN

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Mýsýr Þekerine Ýliþkin Baþlýca Efsaneler Birçok gýda ve içecekte tatlandýrýcý olarak kullanýlan mýsýr þekeri, birkaç yýl önce beslenme komitelerinden bazý araþtýrmacýlarýn bu bileþeni obezite salgýnýnýn

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

Türkiye'de Süt ve Süt Ürünlerinin Ýþlenmesi ve Pazarlanmasý Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 7-8 Þubat IPARD - TAIEX Semineri Süt ve Süt Mamulleri Deðer Zinciri Süt Hayvaný Yetiþtiricisi Çið Süt Süt

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

GRİP VE KUŞ GRİBİ Etken ve Epidemiyoloji

GRİP VE KUŞ GRİBİ Etken ve Epidemiyoloji GRİP VE KUŞ GRİBİ Etken ve Epidemiyoloji Öğr.Gör.Dr. Murat DİZBAY Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı İnfluenza İnfluenza, üst solunum yolu, burun, boğaz ve bazen akciğerleri

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Avian Influenza İZLEME ÇALIŞMALARI. Kuş Gribi Tavuk Vebası Hastalığı. Dr.Fethiye ÇÖVEN Bornova VKE

Avian Influenza İZLEME ÇALIŞMALARI. Kuş Gribi Tavuk Vebası Hastalığı. Dr.Fethiye ÇÖVEN Bornova VKE Avian Influenza Kuş Gribi Tavuk Vebası Hastalığı İZLEME ÇALIŞMALARI Dr.Fethiye ÇÖVEN Bornova VKE Kanatlı Hastalıkları Teşhis Laboratuvarı Avian Influenza Ulusal Referans Laboratuvarı covenfethiye@gmail.com

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Finansal Yönetim ve Excel Eðitimleri Pratik, bütün öðretmenlerin en iyisidir. Publius Syrus EÐÝTÝMÝN AMACI MS Excel, günümüzde, iþ hayatýnda yoðun þekilde kullanýlan, vazgeçilmez

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı