Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2 T.V.H.B. ANKARA BÖLGE SÝ Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odasý Bülteni DÜÞÜN! YAPMAN GEREKENÝ YAP! Veteriner Hekim Murat HARMAN AVHO Yönetim Kurulu Üyesi editörden Mesleðim adýna bireysellikten sýyrýlýp biz olabilmenin umudu ve duasýyla adým attým yeni seneye, 2009 yýlýna. Bu yazý kimilerine göre oldukça sert, belki de haddini aþan bir yazý olarak deðerlendirilecek ama kim ne derse desin henüz 26 yaþýndayým ve ömrüm bitmeden Mustafa'mýn, Mustafa Kemal ATATÜRK' ün önderliði ve silah arkadaþlarýnýn birlikteliðiyle, düþünceyle, emekle, ruhla, canla, kanla kazandýklarý ve bizlere kazandýrdýklarý Türkiye'mde mesleðimi hak ettiði yerde görmek istiyorum. Bu yazý 26 yaþýndaki Veteriner Hekim Murat kardeþinizin, meslektaþýnýzýn bir dileði, bir temennisi deðil deðerli büyüklerim. Sizlere sonsuz bir saygýyla sesleniyorum ama artýk yeter! Mesleðimiz için yapýlmasý gerekenler artýk düþüncelerden ve konuþmalardan uzak kalýp hayata geçirilmeli. Lütfen sözcüðü yýllardýr o kadar çok zikredildi ki artýk bu kelimeyi kullanmak istemiyorum. Bu kelimenin inceliði bizleri hiçbir anlamda tatmin etmiyor çünkü! Çünkü yapýlmasý gereken birçok þey var ve yapýn artýk, gerekli adýmlarý atýn artýk! Affýnýza sýðýnýyorum ama: VETERÝNER HEKÝM ünvanýný taþýyan herkes üzerine düþeni yapsýn! Kanun yapýcýlar dünyaya þöyle bir bakýn, örnekler alýn, ders çýkarýn ona göre yazýn yazýlmasý gerekenleri! Veteriner Hekim adayý olan öðrenci kardeþlerim, Veteriner Hekim mesleðini öðreten öðretmenlerim, devlet kademelerinde ya da özel sektörde, gýda veya klinik üzerine çalýþan deðerli Veteriner Hekimler üzerinize vazife olaný yapýn! Ankara Veteriner Hekimleri Odasý Bülteni editörü olarak üç ay önce kaleme aldýðým ilk cümlelerimde "Birlikte Çýð Oluruz" baþlýklý yazýmla sizlere seslenmiþtim. Veteriner Hekimlik mesleðinin ne olduðunu nacizane bir nebze olsun anlatmaya çalýþmýþ, mesleðimizin ülkemizdeki ve dünyadaki durumunu karþýlaþtýrarak düþünün demiþtim. Düþündünüz mü? Umarým düþünmüþ ve "Gelin bir olalým, gelin diri olalým, gelin üzerimizdeki þu ölü topraðýndan kurtulalým" çaðrýma kulak vermiþsinizdir. Neden bu cümleleri yine tekrar ediyorum? Çünkü yapýlmasý gerekenleri yapmak bir yana, düþünmek zahmetinde bulunmayan birçok meslektaþýmýz var ne yazýk ki! Bu cümleyi yazmak gerçekten elime ve kalemime yakýþmýyor ama yazmak zorundayým, durumumuzu anlatan en uygun cümlenin bu olduðunu düþünüyorum; belki birilerine bir þeyler düþündürebilirim gayesiyle. Emekten, mücadeleden bihaber, nemelazýmcý meslektaþlarýmýz var ne yazýk ki aramýzda!!! Kliniklerimizde ki bireyselcilik ve para uðruna her þeyin yapýlabileceði düþüncesine sahip haksýz rekabet ve gýda sektöründe ki Veteriner Hekimlik mesleðinin sorumluluðunda olduðu halde baþka mesleklerin sorumluluðuna teslim edilen iþler; kýsacasý gýda sektöründe baþka mesleklerin mesleðimize tecavüzü, bu cümlelerimin doðruluðunu kanýtlayan iki örnek sadece! Ancak bu ve bu gibi konularda mesleðimizin onurunu yükselten, mesleðimizin deðerini artýran ve yapmasý gerekenleri hakkýyla yapan çok deðerli meslektaþlarýmý tenzih ederim. Baþka söze gerek yok deðil mi dostlar! Kendimize gelelim, kendimizi bilelim. Veteriner Hekim adayý Öðrenci; Hakkýný vererek oku ve öðren mesleðini! Veteriner Hekim Öðretmen; Hakkýný vererek araþtýr ve öðret mesleðini! Veteriner Hekim Görevli ve Çalýþan; Hakkýný vererek çalýþ, bir pire için yorgan yakma, sahtekar olma, adil olarak yap mesleðini!çünkü mesleðimiz, çünkü Veteriner Hekimlik çok kutsal. Düþün, hakkýný ver, býrak nemelazýmcýlýðý yapman gerekeni yap çünkü vaktinde söndürmediðin kibrit ateþi içinde bulunduðun gemiyi yaktýðýnda sende boðulacaksýn! Hakkýn olaný talep etmekte çekingen olma, bu suç deðil, bu senin hakkýn yükselt sesini! Tüm meslektaþlarýma sonsuz Sevgi ve Saygýlarýmla ANKARA BÖLGESÝ VETERÝNER BÜLTENÝ T.V.H.B. ANKARA BÖLGESÝ V E T E RÝNER Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odasý Adýna Sahibi Dr. Nuri ÇAÐIÞ Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yasemin SAATÇÝ Editör Murat HARMAN Yazýþma Adresi Saðlýk 1 Sokak 36/3 Yeniþehir/ANKARA Tel: Faks: e-posta: Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odasý Tüm haklarý saklýdýr. Kaynak gösterilerek alýntý yapýlabilir. YÖNETÝM KURULU Dr. Nuri ÇAÐIÞ Baþkan Yasemin SAATÇÝ Genel Sekreter Murat HARMAN Sayman Alper CEBEL Serbest Üye Mücteba BÝNÝCÝ Serbest Üye ISSN Yayýn Türü: Yerel, Süreli Grafik Tasarým Gürkan AKBAÞ Baský Elma Teknik Basým Matbaacýlýk Çatal Sokak 11/A Maltepe Ankara Tel: Faks: Basým hatalarýndan dolayý odamýz sorumlu deðildir. Dergide yayýmlanan yazýlardan yasal olarak tümüyle yazarlarý sorumludur. 2 Þubat 2009

3 Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odasý Bülteni T.V.H.B. ANKARA BÖLGE SÝ Kefir Türkiye'deKuduz Hastalýðýnýn Kontrolü Projesi Savaþlar ve Hayvanlar Marek Hastalýðý Düþün! Yapman Gerekeni Yap! Kefir Türkiye de Kuduz Hastalýðýnýn Kontrolü Projesi Savaþlar ve Hayvanlar Avian Influenza (Kuþ Gribi) Gýda Fuarý, Yekta Güngör Özden i Ziyaret Veteriner Hekimler Derneðinin Ziyareti, Klinisyen Toplantýsý Odamýzýn 1. Geleneksel Yýlbaþý Balosu ROSS Ziyareti, Uður Mumcu yu Anma Etkinlikleri TS EN ISO Gýda Güvenliði Yönetim Sistemi Yönetim Kurulu Toplantýsý, Kurban Denetimi, Real Ziyareti Marek Hastalýðý Poliklinik ve Muayenehane Denetlemeleri Artý 4 Yumurta Sürüngen Balýk, 2008 Yýlýnýn En Büyük Buluþu Uçan Sürüngen, Hiç Ölmeyen Canlý AVHO Komisyonlarý Çalýþma Usul ve Esaslarý Yönergesi Aramýzdan Ayrýlanlar Uyanýn Meslektaþlar (Þiir) Aramýza Hoþgeldin, Baþaramadýk Atam (Þiir) Köpeklerde Kilo Kaybý içindekiler Þubat

4 T.V.H.B. ANKARA BÖLGE SÝ Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odasý Bülteni KEFÝR Veteriner Hekim Alper CEBEL AVHO Yönetim Kurulu Üyesi Kefir, çok eski yýllardan beri özellikle Kafkasya bölgesinde yapýlan, bugün ise Avrupa ve Amerika ülkelerinde ticari maksatla imal edilen süt asidi ve alkol fermantasyonu yardýmýyla yapýlan köpüklü, koyu kývamlý (yoðurt kývamýnda), hafif ekþimsi bir Türk içeceði. kefir Kefir, beyazýmtrak renkte, karnabaharý andýrýr þekilde ve genellikle bezelye veya fýndýk büyüklüðünde tanelerden meydana gelmiþtir. Kefir tanesinde; Torula mayalarý, Saccharomyces sp., Lactococcus spp., Lactobacillus spp.,leuconostoc spp gibi mikroorganizmalar bulunur. Bunlarýn faaliyeti sonucu süt asidi, etil alkol ve karbondioksit meydana gelir. Kefir tanesi içerisinde bulunan mikroorganizmalardan bazýlarý süt þekerini parçalayarak süt asidi oluþtururlar ve süt pýhtýlaþýr. Mikroorganizmalardan bazýlarý ise karbondioksit ve etil alkol meydana getirirler. Fermantasyon sonucu kefir adý verilen hafif ekþimsi, köpüklü, alkollü ve yoðurt kývamýnda bir süt içkisi ortaya çýkar. Kefir yapýmýnda inek, koyun, keçi, manda sütleri yaðlý veya yaðsýz olsun kullanýlabilir. Eski Orta Asya'da çok kullanýlan kefire, günümüzde bilhassa Kafkasya'da rastlanmaktadýr.rusya'da çok satýlýr. Çeþitli yayýnlarda kefirin iþtahsýzlýk, uykusuzluk, verem ve böbrek hastalýklarýnda, bronþit ve astýmda, ekzema tedavisinde kullanýldýðý belirtilmektedir. Neden kefir tüketmeliyiz? Kefir Kafkas Türkleri tarafýndan keþfedilen, kültüre edilmiþ, birçok saðlýk unsuru içeren ayran benzeri bir içecektir. Kefir ekþi ve ferahlatýcý tadý ile ayrana yoðurtta bulunan maya ve bakterilerin baðýrsak sisteminde tutunma özelliði olan probiyotik yapýlarý ile de yoðurda benzemektedir. Kefirde doðal olarak yer alan bakteriler ve mayalarýn simbiotik etkileþimi sonucu oluþan yapýlar bu içeceðin düzenli tüketilmesi durumunda saðlýk açýsýndan faydalar içermektedir. Deðerli vitamin ve mineraller ile yüklenmiþtir. Kolay sindirilebilir proteinler ve doðal antibiyotik özellikler içermektedir. Kefirde yer alan çok miktardaki yararlý maya ve bakteriler, kültüre edilme iþleminden sonra ortamda bulunan laktozun tamamýna yakýnýný yapýlarýnda bulunan laktaz enzimi ile tüketirler. Böylece laktozu tolere edemeyen kiþiler bu þekilde kefiri rahatça tüketebilirler. Kefir inek, keçi, koyun, Hindistan cevizi, pirinç ya da soya sütleri ile yapýlabilir.yapýsal olan mukoz benzeri özelliði 4 Þubat 2009

5 Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odasý Bülteni T.V.H.B. ANKARA BÖLGE SÝ ve elemine eden Saccharomyces kefir ve Torula gibi mayalarýda içermektedir. Sindirim sistemindeki zararlý bakteri mayalarýn bulunduðu ortamda mukoz asta yapý oluþturarak ortamý temizler. sindirim sisteminde yararlý bakterilerin kolonizasyonunu kolaylaþtýrýr. Kefir, tanecik (grain) adý verilen jelatinimsi, beyaz ya da sarý partiküllerden oluþmaktadýr. Bu tanecikli yapý kefiri diðer süt ürünlerinden ayýrmaktadýr. Bu tanecikler bakteri/maya karýþýmý kazein (süt proteini) ve kompleks þekerler ile küme halini almaktadýr. Bazý taneciklerin fermantasyon iþlemleri sonucunda el avucuna sýðabilecek büyüklüklere ulaþtýðý bilinmektedir. Kullanýmý ve hazmý çok kolay olan kefir; Baðýrsaklardaki maddelerin küreselleþmesini önler, beyine enerji verir ve zihinsel geliþimi saðlar, kansere karþý koruyucu ve kanseri geciktirici etkisi vardýr, yüksek tansiyonu giderir, kolesterolü düþürür, damar sertliðini giderir, kemik erimesini önler, bronþit ve astým nöbetlerini azaltýr, kansýzlýðý ve kan bozukluðunu giderir, mikrobik enfeksiyonlara karþý direnci arttýrýr, egzama ve alerjilerde faydalýdýr Ýdrar yolu iltihaplarýný tedavi eder, idrarý sulandýrýr, karaciðer bozukluðunu tedavi eder, mide ve baðýrsak salgýlarýný arttýrýp hazmý kolaylaþtýrýr, baðýrsak hareketlerini hýzlandýrýr, mide ve baðýrsak rahatsýzlýklarýna iyi gelir Kefir ve yoðurt Her ikiside kültüre edilmiþ süt ürünü olmakla beraber, farklý türde faydalý bakteriler içermektedirler. Yoðurdun içermiþ olduðu bakteriler sindirim sistemini temiz tutarak burada konakçý olan diðer faydalý organizmalar için besin saðlamaktadýr. Kefir ise bu özelliklere artý olarak yoðurdun sahip olmadýðý sindirim sistemini kolonize etme özelliðine sahiptir. Kefir yoðurtta bulunmayan Lactobacillus caucasus, Leuconostoc, Acetobacter türleri ve Streptococcus türleri olan faydalý bakterileride içermektedir. Ayný zamanda vücut için yýkýcý patojen özellikte olan mayalarýn geliþimini kontrol altýna alan Kefirde bulunan bakteri ve mayalar tam olarak parçalanmamýþ besinlerin sindirimine yardýmcý olarak besin kaybýný önlemekte, bu sayede kolonu temiz ve saðlýklý tutmaktadýr. Kefirin yoðurda kýyasla daha ince tanecikli yapýda olmasý sindiriminin kolay olmasýný saðlamakta bu sayede de gerek bebekler gerekse yaþlýlar ve sindirim bozukluklarýna sahip olan kiþiler için kullanýmýný kolaylaþtýrmaktadýr. Besin deðerleri Kefir, vücudun temel fonksiyonlarýnda ve çeþitli faaliyetlerinde kullanýlan mineraller ve esansiyel amino asitler bakýmýndan zengindir. Kefirde Kefirin Bileþimi bulunan proteinler kýsmi sindirimi Su % Süt asidi % 0,8-0,9 yapabilen ve bu Etil alkol % 0,6-1,1 nedenle vücut Süt þekeri/laktoz % 1,7-2,7 tarafýndan kolay Kazein % 2,5-2,9 deðerlendirilebilir Mineraller % 0,6-0,8 yapýlardýr. Kefirde Albümin % 0,1-0,3 bol miktarda Yað % 2,8-3,3 bulunan ve esansiyel amino asitlerden bir tanesi olan triptofanýn, mineral ve maddelerden kalsiyum ve magnezyumun sinir sistemi üzerinde rahatlatýcý etkisi olduðu bilinmektedir. Vücudumuzda en çok bulunan ikinci madde olan fosfor, hücre geliþimi ve enerji ihtiyacýnýn karþýlanmasý için karbonhidratlarýn, yaðlarýn ve proteinlerin kullanýmýnda kolaylýk saðlamaktadýr. Kefir B12, B1, K,D,E ve PP vitaminleri bakýmýndan da zengindir. Ýyi Bir Kefir; Akýcý kývamda,homojen ve parlak görünümde olmalýdýr. Kefir içildiði zaman hafif maya tadý vermeli ve aromasý hissedilmelidir. Serinletici bir etki göstermelidir. Muhafaza sýrasýnda kefirde asitlik, karbondioksit ve alkol miktarý Kaynaklar: Þubat

6 T.V.H.B. ANKARA BÖLGE SÝ Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odasý Bülteni Türkiye'de Kuduz Hastalýðýnýn Kontrolü Projesi Veteriner Hekim H. Çilem PERÇÝN AVHO Yönetim Kurulu Üyesi Kuduz Kontrolü Projesi tarihinde saat 13:30 'da Ankara Büyükþehir Belediyesi Encümen Salonunda Türkiye'de Kuduz Hastalýðýnýn Kontrolü Projesi kapsamýnda Kuduz hastalýðýnýn kontrolünde sokak köpeklerinin idaresinin önemi ve hayvan refahý konulu seminer düzenlenmiþtir. Seminer Ýstanbul'da ve Ýzmir'de tarihlerinde de yapýlmýþtýr. Seminerde projenin teknik yardým bileþeni ekibi, kuduz hastalýðýnýn kontrolü projesinin faaliyetlerinin tanýtýmý konusunda epidemiyoloji uzmaný Dr.Semra Gürbüz; hastalýðýn Türkiye'deki durumu ve sokak hayvanlarýnýn idaresi konusunda ekip lideri Dr.Winfred Müller; hayvan refahý ve barýnaklardaki uygulamalarý konusunda hayvan refahý uzmaný Prof.Dr.Nilüfer Aytuð bilgi vermiþlerdir. AVHO adýna Veteriner Hekim Hatice Çilem Perçin seminere katýlmýþtýr. internet sitesinden hepimizin bilgilenmesi adýna Merkezi Finans ve Ýhale Birimi tarafýndan yönetilen AB fonlu bu projeyi bulacaksýnýz. Lütfen dikkatle okuyunuz. Zira proje kapsamýnda sahipli ve sahipsiz hayvanlara parenteral aþýlamanýn özel kliniklerin de katýlýmý saðlanarak ücretsiz aþýlama yapýlacaðý bildirildi. Projenin bu kýsmýndan haberim o ana kadar yoktu. Ücretsiz aþý devlet tarafýndan kliniklere daðýtýlacak ve de ücret sadece el emeði olarak hekime ödenecek.ancak proje süresi 3 yýl olduðundan birçok sebepten dolayý zor günler geçiren veteriner kliniklerinin maddi kaybý artacak bunun yaný sýra sanki sadece kuduz aþýsý yeterliymiþ gibi hayvan sahipleri ve veteriner hekimler arasýnda sorunlarla karþýlaþýlacaðý benim þahsi kanaatimdir. Aþýlarýn (canlý aþý)orijini Almandýr. Projenin bütçesi : Avro. Proje özellikle Ege bölgesindeki tilki popülasyonunun oral aþýlanmasýný amaçlamaktadýr. Bu projenin baþarýlý sayýlabilmesi ancak tilkilerin %70 inin aþýlanmasýyla mümkündür(ab 'nin þartý). Eþzamanlý olarak özellikle sokak köpeklerinin kuduz hastalýðýnýn yayýlmasýnda etken teþkil etmesi nedeniyle aþýlanmalarý projeyi destekleyicidir. Buraya kadar kaðýt üzerinde doðrudur. Ancak oral aþýlama ile kaç hayvanýn aþýlandýðý; aþýnýn çalýþýp çalýþmadýðýnýn kan tahlilleri ve de baþka tekniklerle kontrol edilmesi gerekmektedir. Tabi bunlardan önce bölgedeki tilki popülasyonunun sayýsý ortalama olarak bilinmelidir. Tilkilere yönelik av yasaðýný da sayarsak pratikte projenin baþarýsý bana göre tartýþýlýr. Yine seminere dönecek olursak bence bu 3 ilde de öncelikli olarak veteriner hekimlerle bir toplantý yapýlmalýydý. Çünkü,seminere dernek ve vakýf üyeleri ve baþkanlarý da katýlmýþken gereksiz olarak ifade edildiðine inandýðým söylemler olmuþtur. Bazý aþýlarýn koruyuculuðu hakkýnda kesinlik olmadýðý ifade edilmiþtir. Koruyuculuðu tartýþmalý aþýlarýn satýþýna,ruhsatlandýrýlmasýna neden izin verildiði ayrýca sorulmalýdýr. Þunu da bir hekim olarak biliyorum ki týp pozitif bir bilim deðildir. Yani bugün kabul gören bir uygulama veya aþý yarýn uygulanmayabilir. Ancak bu ulu orta, hekim olmayan insanlarýn bulunduðu bir ortamda tellaffuz edilmemeliydi. Çünkü kesinlik kazanmýþ 6 Þubat 2009

7 Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odasý Bülteni T.V.H.B. ANKARA BÖLGE SÝ bir konu deðil. Zira bir bilimsel kongrede konu edilecek bir söylemdi. Daha önceki bültende de barýnaklarla ilgili söylediklerimize ek olarak ülkemizde veteriner fakültelerinden mezun olmuþ bir iþsiz ordusuna da yönelik bir istihdam bu projede olmalýydý; belediyelerin inisiyatiflerine býrakýlmýþ geçici iþçi modeliyle istihdam gerçekçi deðildir. Sahipli hayvanlarýn ücretsiz aþýlanmasý konusunda bence devlet aþýlamayý zorunlu tutmalýdýr. Bu fikir oradada iletilmiþ ancak, dernek ve vakýf üyeleri hayvanlarýn sokaða býrakýlacaðýný söyleyerek, aþýlarýn ücretsiz uygulanmasýnýn iyi bir fikir olduðunu tekrarlamýþlardýr. Devlet aðýrlýðýný koymalýdýr. Çünkü hayvan sahipleri zaten hayvana ödedikleri her kuruþu maddi durumlarý iyi olduðu halde bile angarya olarak görmektelerdir. Zaten ödeyemeyecek durumdakilere yeterli kolaylýk saðlanmaktadýr. Nasýl olsa hayvan mantýðý yerleþmiþtir. Sýrf gösteriþ olsun diye hayvan bakan ekonomik durumu iyi insanlarýn, köylünün daha buzaðýyken hastalanan hayvanýna gösterdiði insanüstü sevgi kadar bile deðer vermedikleri hepimiz tarafýndan bilinir. Veteriner hekimlerin zar zor mesleklerini icra edip kýt kanaat geçinmeye çalýþtýklarý ülkemiz de sahipli hayvanlara yönelik kuduz aþýsýnýn yine kliniklerde o þehrin veteriner hekimleri odasýnýn belirlemiþ olduðu fiyatýn belki yarýsý alýnarak uygulanmasý daha uygun olur. Ama deðindiðim bu gibi nedenlerden sahipli hayvanlarýn devlet eliyle bu türden bir uygulamaya maruz býrakýlmasý,yetiþtirdiði hekimine verdiði deðerin ne ölçüde olduðunun bir göstergesidir. Maddi sýkýntýlarýn arttýðý bu birkaç ayda aldýðý kredilerle ayakta durmaya çalýþan çok deðerli bir iþi yapan biz veteriner hekimleri daha da zor günler beklemektedir. Böyle insanlarýn inanýn dar gelirli insanlar kadar borçlarýna sadýk olmadýklarý bir gerçektir. Umarým iyi niyetlerle yola çýkýldýðýna inandýðým bu projenin biz klinik sahipleri incitilmeden amacýna ulaþmasý saðlanýr. Sonuçta tüm hekimler olarak kuduz hastalýðýnýn ülkemizde yayýlmasýnýn önlenmesi ve de kontrol altýna alýnmasýnýn saðlanmasý ortak dileðimizdir. Bundan hiç kimsenin kuþkusu olmamalýdýr. Çünkü her insan ve hayvan böyle bir ölümü haketmez. Þubat

8 T.V.H.B. ANKARA BÖLGE SÝ Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odasý Bülteni Savaþlar ve Hayvanlar Veteriner Hekim Yasemin SAATÇÝ AVHO Yönetim Kurulu Üyesi Savaþlar ve Hayvanlar Tarihte gerçekleþen savaþlarda, ülkeler birtakým silah mühimmatlarýnýn yaný sýra karþý tarafý þaþýrtmak ve etkisiz hale getirmek için hayvanlardan faydalanmýþlardýr.savaþa katýlan ülkeler,hayvanlara zarar vermeye sadece onlarý savunma ve saldýrý aracý þeklinde kullanarak deðil;savaþa hazýrlýk aþamasýnda da baþlamýþlardýr.örneðin savaþa katýlacak uçaklarýn iþleyiþinin bozulmamasý için leylekler silahlar ile öldürülmüþ, böylece kuþlarýn ortamdan uzaklaþmalarý saðlanarak uçaklara verilecek hasarlarýn önüne geçilmeye çalýþýlmýþtýr.ayrýca Körfez Savaþý sýrasýnda Kuveyt'ten Irak Ordusunu çekmek isteyen Amerikan Ordusu yüzlerce petrol kuyusunu ateþe vermiþ ve fosfor içerikli bombalar atmýþlardýr.ortama salýnan dumanlarýn etkisi bütün Ortadoðu ve Türkiye'de günlerce hissedilmiþ ve bu toksik gazlar baþta atmosfer olmak üzere bütün canlýlarý ve hayvanlarý etkilemiþ, toprak ve bitkileri kirletmiþtir. Bu gazlarýn etkileri de günümüzde hala devam etmektedir. Bilindiði gibi bu bölge ve coðrafyada endemik olan fesleðenler, hurma aðaçlarý, asma bahçeleri, leylekler, horozlar, develer, yýlanlar ve ceylanlar bulunmaktaydý. Bu hayvanlarýn ölmesiyle veya ortamý terk etmeleriyle doðada dengesizlikler oluþmuþtur. Ülkeler savaþlarda hayvanlarý zekice ve insafsýzca kullanmýþlardýr. Yunuslar, köpekler, maymunlar ve eðitilebilirliði olanaklý olan akla gelebilecek her türlü hayvanlardan faydalanýlmýþtýr. II. Dünya Savaþý sýrasýnda yunus ve köpeklerin yaný sýra fareyle kedilerin de cephelerde rol gösterdiði kanýtlanmýþtýr. Þimdiki adý Volgograd olan Stalingrad Cephesi'nde savaþýn kaybedilmesi durumunda Rusya'nýn Nazi Almanyasý tarafýndan iþgal edileceðini anlayan Stalin, 'Bu savaþý kazanmamýz için akla hayale ne geliyorsa yapýn' emrini verdi. Ama 1942 Haziranýnda Almanlarýn Stalingrad önlerine binlerce tankla geldiklerini gören Ruslar, dehþete içinde kaldýlar. Çünkü uzun menzilli toplara sahip Tiger ve Panther tanklarýna karþý Ruslarýn T-34 tanklarýnýn son derece etkisiz kalacaðý kesindi.( T-34, orta seviyeli bir Sovyet muharebe tankýdýr. Çoðu otoriteye göre II. Dünya Savaþý'nýn en iyi tanký olarak kabul edilir. T-34 o güne kadarki tank tasarýmý anlayýþýný deðiþtirmiþ, ondan sonraki bütün tanklar T-34'leri örnek almýþtýr. Doðu cephesinde Alman Ordusu bu tank karþýsýnda çaresiz kalmýþtýr. Tiger ve Panther tanklarýnýn çýkýþý ile T-34 savaþ alanýndaki mutlak üstünlüðünü kaybetmiþtir.) Cephede dengeyi saðlamak için Kýzýl Ordu, 'Hayvanlar Ordusu' kurma çalýþmalarýna baþlamýþtýr. Ýlk önce Alman tanklarýný imha etmek için sýrtýnda mayýn taþýyan kurt köpekleri birliði kuruldu. Sýrtýnda mayýn taþýyan bu köpekler, tanklarýn altýna girerek yükünü býrakýyordu. Stalingrad çarpýþmalarýnýn ilk günlerinde Rus köpeklerinin büyük bölümü mayýnlarla birlikte havaya uçtu. Savaþýn kritik anýnda ele geçirilen bir Alman tankýný inceleyen savaþ uzmanlarýndan Prof. Varenko, askeri aracýn elektrik kablolarýyla,yakýt borularýnýn lastik ve plastik kaplý olduðunu gördü. Aklýna dahiyane fikir gelen bilim adamý þu tarihi ifadeyi kullandý; ''Bu tanklarý fareler yer.'' Bunun üzerine Ruslar, hýzlý bir þekilde 'fare ordusu' kurdular. Fareler, uçaklardan Alman tanklarýnýn üzerine býrakýldýlar. Birkaç hafta içerisinde tanklarýn içine sýzan fareler, kablo ve yakýt borularýný kemirerek yüzlerce savaþ aracýný etkisiz ve kullanýlamaz hale getirdi. Almanlar, ilk önce farelerin doðal ortamdan geldiklerini düþündüler; ancak Rus uçaklarýnýn bunlarý kasten býraktýðýný tespit ettiklerinde, karþý biyolojik savaþa karar verdiler. Almanlar, farelere karþý kedilerden yararlanmayý düþündüler. Avrupa'dan toplanan binlerce kedi, Stalingrad Cephesi'ne getirilerek farelere karþý kullanýlmaya baþlandý. 1943'teki Stalingrad çarpýþmalarýnýn ardýndan Almanlar ve daha sonra Dünya'daki tüm silah üreticisi firmalar, savaþ araçlarýnýn kablo ve yakýt hortumlarýný tel örgü içinde saklamaya baþladý. Teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin, þiddeti ve direniþi egemen kýlmak isteyenler bazen çaresizlikten, bazen de yoksulluktan dolayý hayvanlardan yararlanmayý sürdürmeye devam etmiþlerdir.amerikan ordusu çok sayýda yunus, fok balýðý, tavuk ve güvercini deðiþik amaçlar için Orta Doðu'ya ve Hint Okyanusu'na getirmiþtir. Amerikan askeri sayýlan yunuslarýn, Basra Körfezi'ne mayýn yerleþtiren Irak Ordusu'nun dalgýç 8 Þubat 2009

9 Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odasý Bülteni T.V.H.B. ANKARA BÖLGE SÝ komandolarýný kýsa sürede etkisiz hale getirdiði de söylenmektedir. Kaçakçýlarýn 1970'lerde ekmek parasý uðruna arkalarýna kalaslar baðlayarak mayýnlý arazilere sürdüðü, militanlarýn canlý bomba olarak kullandýðý ve Irak'taki direniþçilerin roket rampasýna dönüþtürdüðü eþekler de kan pazarýna alet edilmiþlerdir. 1970'lerde Urfa ve Mardin bölgesindeki kaçakçýlar, Suriye sýnýrýndaki mayýnlar yüzünden çok kayýp verdiði için, kaçakçýlar sonunda mayýnlarý aþmak için ilginç bir yöntem geliþtiriyor. O dönemde, özellikle yaþlanmýþ, sakat ya da sahipsiz eþekler, arkalarýna kalaslar baðlanarak mayýnlý arazilere yönlendiriliyor. Mayýnlar bu þekilde patlatýlýyor ve geçimlerini kaçakçýlýkla saðlayanlar, eþeklerin canlarýyla açtýðý bu yollardan Suriye'ye büyükbaþ hayvan kaçýrýyor. Ayrýca canlý bomba saldýrýsýnda, üzerine patlayýcý yerleþtirilmiþ eþekler de asker taþýyan araçlarýn üzerine salýnarak kullanýlmýþtýr. Bomba düzeneði taþýyan eþekler Irak'ýn iþgalinde de göreve zorlanýyor. 2003'ün Kasým ayýnda direniþçilerin Baðdat'taki Filistin Oteli'ne attýðý roketlerin eþek arabalarýna monte edilmiþ rampalardan fýrlatýldýðý anlaþýlýyor. Savaþ kazandýran hayvanlar Hitler yarý maymun yarý insan asker projesi geliþtirilmesini emretmiþti. Hintlilerin fillerden oluþan ordusu vardý. Savaþ tarihi hayvanlardan geçilmiyor. Bombacý Yarasa II. Dünya Savaþý'nda Amerikan ordusunun Japonya'ya karþý hazýrladýðý saldýrý taktiklerinden biri de yarasa bombalarýydý. Plan Japon hava sahasýna girip bomba atmak yerine, özel eðitim görmüþ ve üzerinde yanýcý madde bulunan yarasalarý büyük þehirlere fýrlatmaktý. Daha sonra yarasalarýn þehirlerin karanlýk yerlerine konulacaðý ve zamaný gelince üzerlerindeki maddelerin yangýn çýkaracaðý düþünülüyordu. Plan bütün ordu mensuplarýna gayet mantýklý geldi. Hatta ABD senatosu da kararý kabul etmek üzereydi. Fakat son dakikada yarasa yerine atom bombasýnda karar kýlýndý. Kundakçýlýk eðitimi almýþ yarasalar hiç aktif görev yapamadan emekli edildi. Levazým Piyadesi Ayý II. Dünya Savaþý'nýn en kanlý çatýþmalarýndan biri 1944 yýlýnda Monte Cassiona'da yaþandý. Bu çatýþmada Polonya kara ordusunun sað kolu Voytek adýnda bir ayýydý. Boz rengi bir Ýran ayýsý olan Voytek, daðlarda saklanan Polonyalý askerlere cephane ve gýda taþýmakla mükellefti. Polonya ordusu hala Voytek ismini minnetle anýyor. Aðýr Zýrhlý Fil Birliði Silahýn icadýndan çok önce, filler ordular için çok önemli bir kuvvet olarak kabul görüyorlardý. Ordudaki fillerin temel görevi askerleri kovalayýp ezmekti. En çok Hintliler filleri kullandý. Hatta dört aþamalý klasik Hint saldýrý tekniklerinin en önemli parçalarýndan biri haline gelmiþlerdi. Fakat daha etkili, ekonomik ve hafif silahlarýn icadý fil askerlerin sonunu getirdi. SAT Komandosu Yunus Amerikan ordusunun 20. yy sonlarýnda yaptýðý en büyük atýlýmlardan biri yunuslarý donanma kuvvetlerine katmaktý. Mesaj ve cephane taþýmalarý için özel olarak eðitilmiþ yunuslar I. Körfez Savaþý'nda kullanýldý. ABD donanmasýnda 75 yunus çalýþtý. Fakat 2000'lerle beraber projenin çok masraflý olduðu gerekçesiyle yunuslar 2001'de Ýran'a satýldý. Tanksavar Domuz Fillere karþý mücadele etmek durumunda kalan ordular çareyi domuzlarý kullanmakta buldu. Domuzlarýn üzerine yanýcý maddeler sürülüyor daha sonra da yakýlýyordu. Alev alev yanan domuzlar, düþman ordunun fillerinin üstüne salýnýyordu. Kundakçý domuzlar çoðu zaman ateþten çok korkan fillerin etkisiz hale getirilmesi için yeterli oluyordu. Hava Ýndirmeci Köpek II. Dünya Savaþý'nýn görünmeyen kahramanlarýndan biri de savaþ köpeði 'ydi. Esasen Rob adýnda Collie cinsi bir köpekti. Ýtalya ve Kuzey Afrika'da yapýlan hava saldýrýlarýnda yüzlerce Amerikan askerinin hayatýný kurtarmýþtý. Rob tehlikeli durumlarý önceden sezip, askerleri olasý tehlikelere karþý yanaklarýný yalayarak uyarýyordu. Aradan geçen yýllara raðmen Amerikan ordusu tarafýndan hala bir efsane olarak anýlýyor. Güvercin Müdahale Mangasý II. Dünya Savaþý'nda güvercinler de orduya katýlmýþtý. Hava saldýrýlarýnda jetlere binip önceden öðretilen düðmelere basarak düþman hedefleri bombalamalarý amaçlanýyordu. Bu proje asla uygulanmadý. Bomba Ýmha Uzmaný Fare Belçikalý bir savunma firmasýnýn en çok umut baðladýðý proje her tür patlayýcýyý koklayarak bulmasý için eðitilen fareler yetiþtirmekti. Fareler doðduklarý andan itibaren her bulduklarý patlayýcý karþýlýðýnda yemek verilerek ödüllendirilmiþti. Firma müþteri bulamayýnca projeyi rafa kaldýrmak zorunda kaldý. Mayýn Ýmha Eden Maymun Timi Fas ordusu; mayýnlarý etkisiz hale getirmek için özel olarak eðitilmiþ maymunla Irak Savaþý'na girmek istedi adet eðitimli maymun askerlerden önce mayýn tarlalarýna girip insanlara mayýnlarýn nerede olduðunu gösterecekti. Fakat son dakikada Fas ordusu bu plandan vazgeçti ve savaþa adým atmadý. Dünya savaþlarý devam ettiði sürece ülkeler belki de yine hayvanlarý kullanmaya devam edeceklerdir;ancak günümüz teknolojisinde kullanýlan silahlar gösteriyorki tüm Dünya'nýn dengesini bozmaya ve insanlarýn,çocuklarýn,hayvanlarýn yok olmasýna büyük bir hýzla devam edecektir. Þubat

10 T.V.H.B. ANKARA BÖLGE SÝ Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odasý Bülteni AVIAN INFLUENZA (Tavuk vebasý, Kuþ gribi) Veteriner Hekim Bülent BAÞ AVHO Yönetim Kurulu Üyesi Kuþ Gribi Avian influenza, halk arasýnda tavuk vebasý veya kuþ gribi olarak da bilinen, influenza A grubu virüslerin sebep olduðu, kanatlý hayvanlarda solunum ve sinir sistemine ait belirtilerle birlikte, yüksek morbidite ve mortalite hýzýyla seyreden akut kontagiyöz bir hastalýktýr. Avian Ýnfluenza (Kuþ Gribi) baþta evcil ve yabani kanatlýlar olmak üzere insanlarda ve çok sayýda hayvan türünde (kedigiller, at, domuz, fok, balina, mink) görülmektedir. Etiyoloji Avian influenza hastalýðýnýn etkeni, ortomiksoviride (ortomyxoviridae) ailesinden influenza grubuna ait RNA genetik materyali bulunan influenza A virüsüdür. Virusun yüksek patojeniteli (HPAI) ve düþük patojeniteli (LPAI) Avian influenza suþlarý olmak üzere iki patotipi vardýr. Bilinen 15 farklý hemaglutinin (HA) ve 9 farklý nöraminidaz (neuraminidase, NA) tipinin varlýðý söz konusudur. Ýnfluenza virüsünün A, B ve C olmak üzere antijenik tipleri mevcut olup, B ve C antijenik tiplerinin sadece insanlarda hastalýk oluþturduðu, A tipinin ise kanatlýlarda solunum ve sinir sistemine ait belirtilerle karakterize avian influenza (tavuk vebasý) hastalýðýný oluþturduðu bilinmektedir. Virusun yüksek patojeniteli (HPAI) ve düþük patojeniteli (LPAI) Avian influenza suþlarý olmak üzere iki patotipi vardýr. Bulaþma Kuþlarda: Hasta kuþlarda virüs burun akýntýsýnda ve dýþkýda bulunur. Virüsün en çok bulaþma þekli dýþkýnýn doðrudan veya besinlerin kirlenmiþ haliyle aðýzdan alýnmasý (fekal-oral) ile olmaktadýr. Ayrýca hastalýk böcekler, kan emici sinekler ve kemiriciler vasýtasýyla hasta hayvanlardan duyarlý olan hayvanlara mekanik olarak da bulaþabilir. Tavuktan yumurta yoluyla civcive geçiþ þeklindeki bulaþma hakkýnda kesin kanýt bulunmamakla birlikte, hasta hayvanlardan elde edilen yumurtalarýn kabuklarýnda etkenin varlýðý gösterilmiþtir. Ýnsanlarda: Hastalýðýn insanlara bulaþmasý, enfekte hayvanlara veya enfekte hayvanlarýn dýþký, burun salgýlarý vb. materyalleri ile bulaþmýþ yüzeylere temas sonucu ya da bu materyallerden havaya karýþan virüslerin solunmasý ile olabileceði belirtilmektedir. Semptomlar LPAI, hayvanlarda hafif solunum sistemi hastalýðý, halsizlik, yumurta veriminde düþmeye neden olurken; HPAI virus enfeksiyonlarý % 100'e varan ölümlere varan ciddi hastalýk tablosuna neden olur. Bu enfeksiyonda genellikle 24 saat içerisinde % 100'e varan ani ölümler söz konusudur. Görülebilen klinik bulgular aðýr solunum güçlüðü, sakal- ibik ve bacaklarda siyanoz, gözlerde sulanma, sinüzit, baþ ve göz kapalarýnda ödem, ishal ve sinir sistemi bulgularýdýr. Kuþ gribi insanda görüldüðünde tipik grip (influenza) benzeri semptomlar gösterir (ateþ, öksürük, boðaz aðrýsý ve kas aðrýsý). Göz ve akciðer enfeksiyonlarý, akut solunum yetmezliði gibi þiddetli ve hayatý tehdit eden komplikasyonlar da görülebilir. Teþhis Hastalýðýn teþhisinde laboratuar sonuçlarý gelene kadar klinik tablo ve rapid test (hýzlý test) sonuçlarýna göre hareket edilir, çünkü gerekli tedbirlerin zaman geçirilmeden alýnmasý son derece önemlidir. Sahada sýkýlýkla kullanýlan rapid test deðerlendirilmesinde, testin yanlýþ negatif sonuç verebileceði (% 20) ihtimali göz önünde bulundurularak, hýzlý testlerin tek baþýna deðil, örneklerin alýndýðý hayvanlardaki klinik senaryo ile birlikte deðerlendirilmesi gerekir. Klinik senaryo HPAI'ya özgü ve hýzlý test sonucu da pozitif ise mihrak doðrulanmýþ bir vaka olarak kabul edilmelidir. Öte yandan klinik tablo hastalýðý sýnýrlý düzeyde andýrýyor ve hýzlý test sonucu da pozitifse çok ciddi tedbirler yerine biyogüvenlik tedbirleri alýnmalý ve gözlem altýnda tutulmalýdýr. Ülkemizde Hastalýk Hastalýða ülkemizde ilk olarak Balýkesir ili Manyas ilçesinde açýk alanda yetiþtiriciliði yapýlan bir hindi çiftliðinde, kuþlarýn göçme dönemi olan Ekim 2005'te rastlandý. Ayný yýlýn Kasým ayýnda ikinci hastalýk vakasý Iðdýr ilindeki Aralýk ilçesinden bildirildi. Hastalýk 26 Aralýk Mart 2006 tarihlerinde 30 ilde yayýldý. Daha sonra 2007 Þubat ayýnda Diyarbakýr, Batman'da ve son olarak da 2008 yýlýnda Zonguldak, Samsun, Sinop, Sakarya ve Edirne'de görüldü. Ülkemizde en son 3-7 Kasým 2008 tarihleri arasýnda Bolu ilimizde kuþ gribi tatbikatý yapýlmýþtýr. Dünyada Hastalýk Asya kýtasýnda 8 ülkede (Kamboçya, Çin, Endonezya, Japonya, Laos, Güney Kore, Tayland ve Vietnam) 2003 yýlý sonu ile 2004 yýlý baþlarýnda H5N1 influenza A epidemisi görülmüþ, 100 milyondan fazla kanatlý hayvan salgýnýn kontrol edilebilmesi için itlaf edilmiþtir. 10 Þubat 2009

The Turkish Branch of The World Veterinary Poultry Association www.veterinertavukculuk.org info@veterinertavukculuk.org 3 ayda bir yayýmlanýr. Yýl 2007 Cilt 5 Sayý 3 Bölgelendirme (Zoning) ve Bölümlendirme

Detaylı

T.V.H.B. ANKARA BÖLGE SÝ Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odasý Bülteni Her Sorunun Bir Çözümü Vardýr Veteriner Hekim Murat HARMAN AVHO Yönetim Kurulu Üyesi mharman@avho.org.tr editörden Mesleðimize

Detaylı

T.V.H.B. ANKARA BÖLGE SÝ Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odasý Bülteni Veteriner Hekimler Ailesi Veteriner Hekim Murat HARMAN AVHO Yönetim Kurulu Üyesi mharman@avho.org.tr editörden Deðerli Meslektaþlarým,

Detaylı

The Turkish Branch of The World Veterinary Poultry Association www.veterinertavukculuk.org info@veterinertavukculuk.org 3 ayda bir yayýmlanýr. Yýl 2008 Cilt 6 Sayý 1 Tavuklarda Mikoplazma Ýnfeksiyonlarýnda

Detaylı

PAU DE ilke, AKIL VE BiLiMDiR

PAU DE ilke, AKIL VE BiLiMDiR CMYK Yýl:1 Sayý:3 www.pamukkale.edu.tr PAÜ HABER Pamukkale Üniversitesi nin Bilimsel, Sanatsal, Kültürel Bir Yayýn Organýdýr. PAU DE ilke, AKIL VE BiLiMDiR PAÜ Akademik Töreni'nde, PAÜ'ye, Denizli'ye ve

Detaylı

içindekiler www.samsuntarim.gov.tr

içindekiler www.samsuntarim.gov.tr içindekiler ÖNSÖZ...2 BAKAN MEHDÝ EKER ENERJÝ TARIMI MERKEZÝ'NÝ HÝZMETE AÇTI...3 TÜRKÝYE'DE YENÝLENEBÝLÝR ENERJÝ KAYNAKLARI NIN PROJEKSÝYONU ve SAMSUN AÇISINDAN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ...5 YAÐLI TOHUMLAR VE

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan, dünya mutfaðýna! Sayý: 3 / Mayýs 2008

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan, dünya mutfaðýna! Sayý: 3 / Mayýs 2008 Cargill - Türkiye CargillHaberler Sayý: 3 / Mayýs 2008 Bu sayýda neler var: Baþarýyý fark eden yaklaþým Barbaros Bulutoðlu: Ne yapacaksan onu söyle, ne söylüyorsan onu yap Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan,

Detaylı

TARIM ÝÞÇÝLERÝNÝN ÜREME SAÐLIÐI SORUNLARINA BÜTÜNCÜL YAKLAÞIM BÝRÝNCÝ BASAMAK UYGULAMA REHBERÝ

TARIM ÝÞÇÝLERÝNÝN ÜREME SAÐLIÐI SORUNLARINA BÜTÜNCÜL YAKLAÞIM BÝRÝNCÝ BASAMAK UYGULAMA REHBERÝ TARIM ÝÞÇÝLERÝNÝN ÜREME SAÐLIÐI SORUNLARINA BÜTÜNCÜL YAKLAÞIM BÝRÝNCÝ BASAMAK UYGULAMA REHBERÝ 21 22 24 27 1. Kendi kendine meme muayenesinde memelerin eller kalçalardayken gözlemlenmesi

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Tapýnaklardan mutfaklarýmýza Aztekler, den bir hediye: Mýsýr. Sayý: 1 / Ocak 2008

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Tapýnaklardan mutfaklarýmýza Aztekler, den bir hediye: Mýsýr. Sayý: 1 / Ocak 2008 Cargill - Türkiye CargillHaberler Sayý: 1 / Ocak 2008 Bu sayýda neler var: Diþ dostu Ýzomaltuloz Küresel soruna küresel çözüm Prof. Dr. H. Tanju Besler: Fiziksel aktivite de önemli Kapak Konusu: Tapýnaklardan

Detaylı

Antibiyotik'te 58. sýradayýz

Antibiyotik'te 58. sýradayýz Madenlerde sorunu ATEX sertifikasý çözer Çelikler Alpagut-Dodurga Kömür Ýþletmesi Genel Müdürü Hüseyin Gürler Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret etti. Gürler, Dodurga

Detaylı

www.sivilsavunmakktc.com

www.sivilsavunmakktc.com Yýl:24 Sayý: 39 Eylül-Ekim-Kasým-Aralýk 2006 www.sivilsavunmakktc.com Felaket baþa gelmeden önce, onu önleme ve ondan korunma çarelerini bulmak gerekir... www.sivilsavunmakktc.com K.ATATÜRK ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007

Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007 Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007 ÞEHÝDE AÐIT O, Korkunçtu, dayanýlmazdý Hiç yýlmadý Boðucuydu görüntüler Hiç usanmadý, çabaladý 17 Aðustos ta Týrnaklarýný gömdü bir avuç topraða Atlýlar

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Ýnsanlýðýn vazgeçilmez tahýlý buðday. Sayý: 2 / Mart 2008. Bu sayýda neler var: Kalp dostu CoroWise

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Ýnsanlýðýn vazgeçilmez tahýlý buðday. Sayý: 2 / Mart 2008. Bu sayýda neler var: Kalp dostu CoroWise Cargill - Türkiye CargillHaberler Sayý: 2 / Mart 2008 Bu sayýda neler var: Kalp dostu CoroWise TM Her zaman ve her yerde Ülkü Karakuþ: Sürekliliði olan çözümler gerek Kapak Konusu: Ýnsanlýðýn vazgeçilmez

Detaylı

SU ÜRÜNLERÝ MÜHENDÝSLERÝ DERNEÐÝ DERGÝSÝ

SU ÜRÜNLERÝ MÜHENDÝSLERÝ DERNEÐÝ DERGÝSÝ SÜMDER ( MÜHENDÝSLERÝ DERNEÐÝ DERGÝSÝ) Sahibi Su Ürünleri Mühendisliði Derneði Adýna Doç. Dr. Meriç ALBAY Genel Yayýn Yönetmeni (Sorumlu) Su Ürünleri Yüksek Mühendisi Mehmet ÖZGEN Yazý Ýþleri Müdürü (Editör)

Detaylı

içindekiler www.samsuntarim.gov.tr

içindekiler www.samsuntarim.gov.tr içindekiler Samsun Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü Adýna Sahibi Kadir GÜVEN Ýl Müdürü Yazý Ýþleri Müdürü Erol BAÞ Yayýn Kurulu Erol BAÞ Gürsel BALCI Fikret SÖNMEZ Dr. Habip MURUZ Recep KIRBAÞ Cihan

Detaylı

Özel Fen Lisesi kuruluyor

Özel Fen Lisesi kuruluyor Domuz gribi uyarýsý Çorum Ýl Saðlýk Müdürlüðü, dünyada paniðe neden olan domuz gribi ile ilgili olarak vatandaþlarý uyardý. * HABERÝ 2 DE Dr. Cengiz Bozkurt Nisan yaðmuru bereket getirdi Selahattin Biçer:

Detaylı

Grip vakalarý çoðalýyor

Grip vakalarý çoðalýyor Gençliðe Yol Verin,Ýktidara Yürüyelim Ulaþ YILDIRIM SIRA NO 2 CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý SAYFA 4 TE Çorum HEM'den öðrencilere jest 23 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Grip vakalarý

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Güneþe tutkun Ayçiçeði. Temmuz 2008

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Güneþe tutkun Ayçiçeði. Temmuz 2008 Cargill - Türkiye CargillHaberler Temmuz 2008 Bu sayýda neler var: Baþarýnýn kýsa tarihi Mýsýr þuruplarý Nur Özkan: Mýsýr, çiftçiyi ayakta tutuyor Kapak Konusu: Güneþe tutkun Ayçiçeði Cargill - Türkiye

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

FEDERAL DEN YENÝ BÝR ÜRÜN Erken Uyarý Rölesi sayý Eylül 2006 ilk tek Dünya da ve Tüyap ta Federal Rüzgarý Þalt Center ve Corner Açýlýþlarý Devam Ediyor NLP SÝZÝN KAVGACI TÝPÝNÝZ HANGÝSÝ OLUMLU DÜÞÜNMEYÝ

Detaylı

www.tgdf.org.tr sürdürülebilir çevre Teþekkürler... Çevre ve Orman Bakanlýðý, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý, Saðlýk Bakanlýðý, Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý, ABGS-Avrupa Birliði Genel Sekreterliði

Detaylı

05 Karsan üretimini dörde katlayacak. Müþterilerimiz 06 DAIMLER TURKISH SUPPLIER EXPO 2008 & RUSYA MOSKOVA. Fuarlar

05 Karsan üretimini dörde katlayacak. Müþterilerimiz 06 DAIMLER TURKISH SUPPLIER EXPO 2008 & RUSYA MOSKOVA. Fuarlar Devamý arka kapakta ÝÇÝNDEKÝLER Yayýnýn Adý Farba Haber Yayýn ve Ýmtiyaz Sahibi Farba A.Þ. Ahmet BAYRAKTAR Genel Müdür Ayhan GÜRBAY Koordinatör Ýlknur YILMAZ Dergi Yayýn Kurulu Sosyal Etkinlik Komitesi

Detaylı

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Yaþar 2009 BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Ýçindekiler Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý 1 Ýcra Baþkaný nýn Mesajý 3 Þirketlerimiz 5 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerimiz 11 Yaþar

Detaylı

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me!

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me! Verimsiz hekimler listeleniyor Saðlýk Bakanlýðý, il saðlýk müdürlüklerine gönderdiði yazýyla yeterince verim alýnamayan uzman hekimlerin kendilerine bildirilmesini istedi. Saðlýk Bakanlýðý nýn uygulamayý

Detaylı

15. YIL COSKUSU. Caz Günleriyle. PAÜ lüler çok þanslý. Yaþanabilir Denizli için Denizli'de yaþanan sorunlarý geniþ. Pamukkale Üniversitesi

15. YIL COSKUSU. Caz Günleriyle. PAÜ lüler çok þanslý. Yaþanabilir Denizli için Denizli'de yaþanan sorunlarý geniþ. Pamukkale Üniversitesi Yýl:1 Sayý:4 www.pamukkale.edu.tr PAÜ HABER Pamukkale Üniversitesi nin Bilimsel, Sanatsal, Kültürel Bir Yayýn Organýdýr. Sevgili Öðrenciler, Pamukkale Üniversitesi sadece eðitim verilen, gelen öðrencilerin

Detaylı

GDO lar ve ETKÝLERÝ GDO

GDO lar ve ETKÝLERÝ GDO lar ve ETKÝLERÝ Baþkan Prof. Dr. Murat ÖZGEN (Ankara Üniversitesi ZF): Sayýn ODA Baþkanýmýz, deðerli hocalarým, deðerli meslektaþlarým, Türkiye'nin dört bir yanýndan gelen deðerli konuklar, Teknik Kongremizin

Detaylı

Yaþlý kadýn yanarak can verdi

Yaþlý kadýn yanarak can verdi KSS arazi ihalesine katýlým olmadý Küçük Sanayi Sitesinde belediye tarafýndan oluþturulan arazilerin satýþý için dün ihale zamanýydý. Ancak Belediye Meclis salonunda yapýlmasý gereken ihaleye katýlým olmadý.

Detaylı

Firmalar öðrencilerle buluþacak

Firmalar öðrencilerle buluþacak Kapanan beldeler masaya yatýrýldý Hikmet Durgun'un acý günü 30 Mart Mahalli Ýdareler seçimlerinden önce belde belediyesi iken seçimlerin ardýndan tüzel kiþiliði kaldýrýlýp köye dönüþtürülen 22 belde ile

Detaylı

TKDK, Milli Eðitim, ÇESOB; Ýþ-Kur ve Þehit Öðretmen Fatih Tekin Çýraklýk Eðitim Merkezi eðitim kurslarý konusunda iþbirliði yaptý.

TKDK, Milli Eðitim, ÇESOB; Ýþ-Kur ve Þehit Öðretmen Fatih Tekin Çýraklýk Eðitim Merkezi eðitim kurslarý konusunda iþbirliði yaptý. Kampüs e iki bin dönüm Belediye Meclisi nin yarýn yapýlacak oturumunda uzun süredir beklenen Hitit Üniversitesi kampüs alaný gündeme geliyor. * HABERÝ 2 DE Muzaffer Külcü Külcü, kredi yetkisi istiyor 11

Detaylı

Haber Kütahya, 23/04/2013 Kütahya Zafer Gazetesi, 05/04/2013 Eskiþehir Hürriyet, 12/03/2013 Eskiþehir Hürriyet, 03/04/2013 Ekonometri, 01/03/2013 Sabah Ek, 04/03/2013 1 Ýçindekiler 26 54 12 KUTSO Kütahya

Detaylı