TANIMLAR GĐRĐŞ. OZON: Atmosferde en yoğun olarak troposfer ve stratosfer tabakaları olmak üzere iki ayrı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TANIMLAR GĐRĐŞ. OZON: Atmosferde en yoğun olarak troposfer ve stratosfer tabakaları olmak üzere iki ayrı"

Transkript

1 TANIMLAR ĐKLĐM: Bir yerdeki hava koşullarının geniş bir zaman ve bölge üzerinde ortalamasıdır. Đklim'i inceleyen bilim dalına Klimatoloji denir. ATMOSFER: Yeryüzünü çevreleyen beş eşmerkezli tabakadır. En alt tabaka (troposfer), yer seviyesinden yaklaşık olarak ortalama km yüksekliğe kadar uzanır. Dünya yüzeyini etkileyen hava olayları troposfer içerisinde meydana gelir. Bir sonraki büyük tabaka olan stratosfer yüzeyden yaklaşık olarak 50 km. yukarıya kadar uzanır. Stratosfer içerisindeki ozon tabakası güneşin yüksek enerjili ve kısa dalga boyundaki ültraviyole ışınlarını soğurur. Stratosferin üstünde 3 tane daha tabaka bulunur. Bunlar; mezosfer, termosfer ve ekzosferdir (1). SERA ETKĐSĐ: Atmosferdeki gazların gelen Güneş ışınımına karşı geçirgen, buna karşılık geri salınan uzun dalgalı yer ışınımına karşı çok daha az geçirgen olması nedeniyle Yerküre nin beklenenden daha fazla ısınmasını sağlayan ve ısı dengesini düzenleyen doğal süreç sera etkisi olarak adlandırılmaktadır (Şekil 1). Şekil 1. Sera Etkisi Doğal sera gazları su buharı (H 2 O), karbondioksit (CO 2 ), metan (CH 4 ), nitröz oksit (N 2 O) ve ozon dur (O 3 ). ĐKLĐM DEĞĐŞĐKLĐĞĐ: Birleşmiş Milletler Đklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nde (ĐDÇS de), karşılaştırılabilir bir zaman periyodunda gõzlenen doğal iklim değişikliğine ek olarak, doğrudan ya da dolaylı olarak küresel atmosferin bileşimini bozan insan etkinlikleri sonucunda iklimde oluşan bir değişiklik biçiminde tanımlanmıştır. Yerküre iklimi, fosil yakıtların yanması, arazi kullanımı değişikliği ve ormansızlaştırma, çimento üretimi, sanayi süreçleri gibi insan etkinlikleriyle atmosfere salınan sera gazlarının doğal sera etkisini kuvvetlendirmesi sonucunda ısınmaktadır. OZON: Atmosferde en yoğun olarak troposfer ve stratosfer tabakaları olmak üzere iki ayrı tabakada ve ayrı şekilde bulunmaktadır. Bunlardan ilki, stratosfer tabakası içerisinde, yerden yaklaşık km ler arasında doğal olarak bulunan ve atmosferdeki toplam ozonun % 90 ını oluşturan stratosferik ozondur. Güneşten gelen zararlı ultraviole radyasyonunu emmesi (tutması) nedeniyle hayati önem taşır ve iyi huylu ozon olarak isimlendirilir (5). Đkincisi ise; yer yüzeyi ile kilometreler arasında bulunan, atmosferdeki toplam ozonun % 10 unu oluşturan ve insan kaynaklı olan troposferik ozondur. Özelikle,Azot Oksit (NOx) türevlerinin güneş ışığı ile tepkimeye girmesi sonucu ortaya çıkmaktadır. Đnsan sağlığını olumsuz yönde etkilediğinden kötü huylu ozon olarak isimlendirilmektedir. GĐRĐŞ Đklimdeki değişikliklere ilişkin bilimsel kanıtlar, jeoloji, jeomorfoloji, paleocoğrafya, paleontoloji ve paleoklimatoloji araştırmaları ile elde edilmektedir. Örneğin, günümüzden yaklaşık milyon yıl önce, II. jeolojik Zamanın (Mesozoik) Kretase döneminde, küresel iklimin bugüne göre C daha sıcak ve atmosferdeki karbondioksit (CO 2 ) birikiminin 4-8 kat daha yüksek olduğu bilinmektedir (Türkeş, 2003).

2 Etkileri jeomorfolojik ve klimatolojik olarak en iyi bilinen en son ve en önemli doğal iklim değişiklikleri ise, yaklaşık 2.5 milyon yıl sürmüş olan 4. Zamandaki (Kuvaterner) buzul ve buzul arası dönemlerde oluşmuştur. 4. Zamana, insanın ortaya çıktığı zaman olduğu için, Antropozoik adı da verilmektedir. 4. Zamanın günümüzden yaklaşık 12, ,000 yıl önce hüküm süren son buzul çağında (Würm), Yerküre nin ortalama sıcaklığı bugüne göre 5 C daha soğuktu. Öte yandan iklim sistemi, yaklaşık 10,000 yıldan beri içinde bulunulduğu kabul edilen Holosen buzul arası döneminde, önceki buzul çağlarına göre daha az değişkenlik göstermiştir. Son araştırma sonuçlarına göre, küresel ortalama sıcaklıkların geçen 10,000 yıldaki herhangi bir yüzyılda 1C den daha fazla değişmiş olması olası görülmemektedir. Bu dönemde, atmosferdeki CO 2 birikimi yaklaşık 280 ±10 ppm dolayında değişen bir dalgalanma göstermiştir. Dünyanın iklim sistemi;yeryüzündeki yaşamı destekleyen karmaşık bir sürecin gerekli bir parçasıdır. Đklim ve hava, insan sağlığı ve refah üzerinde her zaman güçlü bir etkiye sahip olmuştur. Fakat diğer büyük doğal sistemlerde olduğu gibi iklim sistemi de insan etkinlikleri ile etkilenmektedir. Küresel iklim değişikliği, bu nedenle insan sağlığını koruma konusundaki çabalara engel oluşturmaktadır (2,3). Nüfus artışı, endüstrileşmenin ve modern taşıma sistemlerinin hızla ilerlemesi, giderek artan tüketicilik ve küresel dünya ekonomisinin ortaya çıkması çevreyi, hiç beklemediğimiz bir şekilde ve çok değişik biçimlerde etkilemektedir. Bu güne kadar küresel iklimdeki değişiklikler yüzyıllar veya bin yılık dönemler boyunca kıtasal sürüklenme, çok sayıdaki astronomik döngüler, solar enerji verimindeki varyasyonlar, volkanik etkinlikler ve yukarda sayılan nedenlerle doğal olarak gerçekleşmiştir. Geçen birkaç on yılık dönemde ise insan etkinliklerinin atmosferik kompozisyonu değiştirdiği ve bu suretle küresel iklim değişikliğine neden olduğu artan bir şekilde aşikar hale gelmiştir (4). Sonuç, küresel ortalama hava sıcaklıklarının geçen yüzyılda 0.4 ile 0.8 C arasında (0.6 ± 0.2 C ) artmış oluşudur. Bu ısınma, geçen 1,000 yılın herhangi bir dönemindeki artıştan daha büyük ve dikkat çekicidir. Küresel iklimde gözlenen ısınmanın yanı sıra, en gelişmiş iklim modelleri, küresel ortalama yüzey sıcaklıklarında döneminde 1.4 ile 5.8 C arasında bir artış olacağını öngörmektedir. Küresel sıcaklıklardaki artışlara bağlı olarak da, hidrolojik döngünün değişmesi, kara ve deniz buzullarının erimesi, kar ve buz örtüsünün alansal daralması, deniz seviyesinin yükselmesi, iklim kuşaklarının yer değiştirmesi ve yüksek sıcaklıklara bağlı salgın hastalıkların ve zararlıların artması gibi, dünya ölçeğinde sosyoekonomik sektörleri, ekolojik sistemleri ve insan yaşamını doğrudan etkileyecek önemli değişikliklerin oluşacağı beklenmektedir. Şekil Yılları Arasında Atmosferik Karbondioksit (CO2) Konsantrasyonları. Kaynak: Watson et al, (The data are from polar ice cores and from direct atmospheric measurements over the past few decades. Projections of CO2 concentrations for the period 2000 to 2100 are based on the IPCC s six illustrative SRES scenarios and IS92a.) Đnsanoğlu, uzun zamandan beri, hava ve iklimin sağlıklarını etkilendiğinin farkındadır. Yaklaşık ikibinbeşyüz yıl önce, Hipokrat, iklimde varolan bölgesel farklılıklar ve bunların sağlık durumları ile olan ilişkileri üzerinde kitaplar yazmıştır. Stratosferik ozon azalmasının ve

3 özellikle de küresel iklim değişikliğinin sağlık üzerine etkileri bu seminerin ana konusu olacaktır. Küresel değişimin en önemli komponentlerinden biri olan iklim değişikliği doğrudan veya dolaylı olarak küresel değişimin insan üzerindeki etkisini belirlemektedir. Konunun dikkat çeken yönü; küresel değişimlerden en büyük zarar görecek olan insanın bu değişime neden olmasıdır. Daha kısa ifadesiyle insan kendi sonunu hazırlamaktadır. ULUSLAR ARASI KURULUŞLAR, ÇALIŞMALAR VE SÖZLEŞMELER WMO (Dünya Meteoroloji Teşkilatı): Birleşmiş Milletlerin hava, iklim ve su konularındaki yetkili organı olan WMO nun temeli 1873 yılında Viyana da kurulmuş olan Uluslararası Meteoroloji Teşkilatı dır. WMO nun kurulmasına, Türkiye nin de aralarında bulunduğu 42 ülke tarafından 11 Ekim 1947 tarihinde Washington da karar verilmiş ve ülkemiz, 31 Mayıs 1949 tarih ve 5411 sayılı Kanunla resmen üye olmuştur. WMO nun kuruluşu, sözleşmesinin 23 Mart 1950 de yürürlüğe girişi ile resmileşmiş olup, bu tarih her yıl Dünya Meteoroloji Günü olarak kutlanmaktadır. UNEP (Birleşmiş Milletler Çevre Programı): 1972 yılında Stockholm de (Đsveç) Birleşmiş Milletler (UN) tarafından yapılan Đnsan ve Çevre Konferansı sonrasında kurulmuştur. proposed the creation of a global body to act as the environmental conscience of the UN system. In response, the UN General Assembly adopted Resolution 2997 on 15 December, 1972 creating: the UNEP Governing Council, composed of 58 nations elected for four-year terms by the UN General Assembly, responsible for assessing the state of the global environment, establishing UNEP's programme priorities, and approving the budget; the UNEP Secretariat, with its headquarters in Nairobi, Kenya, to provide a focal point for environmental action and coordination within the UN system, headed by an Executive Director, with the rank of UN Under-Secretary-General; and a voluntary Environment Fund to finance UNEP s environmental initiatives, to be supplemented by trust funds and funds allocated by the UN regular budget. IPCC (Đklim Değişikliği Konusunda Uluslar Arası Panel): WMO ve UNEP tarafından kurulmuştur. IPCC nin rolü; Sera gazlarının etkileri ile insan kaynaklı değişikliklerin dünyanın iklim modellerini nasıl etkilediği ve muhtemel etkilerinin ne olacağı? Bunun nasıl gerçekleştiği ve gelecekte insan toplulukları sayıdaki sistemler ile prosesleri nasıl etkileyebileceği? için önemli olan çok Đklim değişikliğini önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla (yöneticilere yol gösterici olan) ekonomik ve sosyal müdahale seçenekleri nelerdir? konuları üzerine dünyanın yayınlanmış bilimsel literatürünü takip etmek, yönlendirmek ve desteklemektir. Birleşmiş Milletler (BM) Đklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (ĐDÇS); bugün için, sera gazlarının atmosferik birikimlerini insanın iklim sistemi üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek bir düzeyde durdurmayı sağlayabilecek bir hükümetler arası çabadır. ĐDÇS nin nihai amacı, Atmosferdeki sera gazı birikimlerini, insanın iklim sistemi üzerindeki tehlikeli etkilerini önleyecek bir düzeyde durdurmaktır (UNEP/WMO, 1995). Haziran 1992 de Rio da düzenlenen BM Çevre ve Kalkınma Zirvesi nde imzaya açılan ĐDÇS, 21 Mart 1994 tarihinde yürürlüğe girmiştir. ĐDÇS ye bugüne kadar yaklaşık 170 ülke taraf olmuştur. Gelişmiş ülkelerin ĐDÇS altındaki yükümlülüğü, insan kaynaklı sera gazı salımlarını 2000 yılına kadar 1990 düzeylerinde tutmaktır (Türkeş, 1995). Türkiye, sözleşme nin eklerinde gelişmiş ülkeler arasına alındığı için ve bu koşullar altında özellikle enerji ilişkili karbondioksit (CO2) gazı salımlarını 2000 yılına kadar 1990 düzeyinde durdurma

4 yükümlülüğünü yerine getiremeyeceği kaygısıyla, Sözleşme ye taraf olmamıştır. Lahey Konferansı nda alınan karar gereğince, Türkiye nin Ek II den çıkarak ĐDÇS ye bir Ek I ülkesi olarak taraf olma isteği, Kasım 2001 de Fas ın Marakeş kentinde yapılan 7. Taraflar Konferansı nda ilgili organlarca görüşülerek kabul edildi. Sera gazı salımlarını 2000 sonrasında azaltmaya yönelik yasal yükümlülükler ise, Kyoto Protokolü nde (KP) yer almaktadır (Türkeş vd., 2000). ĐDÇS nin 3. Taraflar Konferansı, Aralık 1997 de Japonya nın Kyoto kentinde Yapılmıştır. Dünyanın çok önem verdiği bu toplantıda, CO2 ve öteki sera gazlarını 1990 düzeyinin altına indirmeyi amaçlayan Kyoto Protokolü, ĐDÇS nin nihai amacına ulaşma yolunda önemli bir uluslararası adımdır. Kyoto Protokolü nün yürürlüğe girebilmesi için, gaz emisyonunun en az yüzde 55 inden sorumlu olan ülkeler tarafından onaylanması gerekiyordu. Nihayet AB nin birtakım pazarlıklarla Rusya yı razı etmesi sonucu Rusya 2004 sonunda anlaşmayı onayladı. Böylece anlaşmanın geçerli olması için gerekli olan yüzde 55 lik oran tutturuldu. Ve bunun ardından 2005 Şubat ayında anlaşma yürürlüğe girdi. Đklim değişikliğine giderek artan ilgi, iklim değişikliğinin insan sağlığı üzerine bazı etkileri ile ilgili çeşitli değerlendirmeler yapılmasını gündeme getirmiştir. Bu konudaki araştırma ve değerlendirmeler daha önceleri çok az iken 1990 lı yıllarda artmıştır (13,14). Birleşmiş Milletler (BM) IPCC-1996 ve IPCC-1998 kapsamında Avrupa Bölgesi için sağlık etkileri konusunda bir toplantı yapmış, Dünya Sağlık Örgütü, BM ve Dünya Meteroloji Örgütü 1996 da bu konuyu araştırmak üzere bir çalışma grubu kurmuştur. BM in iklim değişikliği konusundaki "çerçeve anlaşması"nı imzalayan ülkeler iklim değişikliğini ulusal düzeyde araştırmaya zorunlu kılınmışlardır. Ancak buna karşın çok az sayıda ülkede bu konuya yönelik araştırmalar yapılmıştır. Bu ülkeler, Avustralya, Japonya, ABD, Kanada dır. Kanada da Küresel Đklim Değişikliği Programı 1992 de kurulmuştur. Bu programın amacı, iklim değişikliği ile ilişkili konuları belirlemek ve araştırma önceliklerini belirlemektir. Avrupa da ise yalnızca Đngiltere de Đklim Değişikliği Etkilerini Değerlendirme Grubu kurulmuş, Hollanda da ulusal hava kirliliği ve iklim değişikliği araştırma programı (1996) başlatılmış, Çek Cumhuriyetinde iklim değişikliğine ilişkin saha çalışmaları başlatılmış, Almanya da ise Potsdam Enstitüsü nde belli bir bölgede iklim değişikliğinin olası etkilerine yönelik pilot araştırma başlatılmıştır. ABD de ise hükümet kuruluşlar ve çeşitli araştırma enstitüleri Avrupa ya oranla daha aktif bir yol izlemektedir yılında ABD Çevre Koruma Kurumu (USEPA) iklim değişikliği ve sağlık üzerine etkilerini sorgulayan bir rapor yayınlanmıştır. USEPA nın Ulusal Değerlendirme Ekibi (NAST) bölgesel ve sektörel değerlendirmeleri bir araya getirmektedir. Ayrıca, 1985 tarihli Ozon Tabakasının Korunması için Viyana Sözleşmesi ve 29 Haziran 1990 tarihinde değiştirilip uyumlaştırılan 1987 tarihli Ozon Tabakasını Đncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü ozonu tahrip eden gazların kullanımının azaltılmasını amaçlamaktadır. Araştırmacılar bu protokollerin uygulamaya konulmasıyla 2050 yılına kadar stratosferik ozonun tamamına yakınının yenileneceğini ummaktadırlar. STRATOSFERĐK OZON DEPLESYONU, SERA ETKĐSĐ VE ĐKLĐM DEĞĐŞĐKLĐĞĐ Stratosferik ozon tabakası biyosferi UV nin letal etkilerinden korumaktadır yılında atmosfer fizikçileri Molina ve Rowland en yaygın olarak kullanılan kimyasallardan olan kloroflorokarbonların üst atmosfer tabakalarına zararlı solar radyasyon etkisiyle parçalanabileceklerini ve klormonoksit oluşturacağını belirttiler (14,15). Klor monoksit ozonun parçalanmasına yol açmaktadır. Stratosferik ozonu parçalayabilen diğer maddeler halokarbonlar ve büyük bir olasılıkla

5 nitrojenoksitlerdir. Çok yüksek uçan sesten hızlı uçakların egzoz gazlarında da bulunmaktadır. Volkanik patlamalarda bazen atmosfere klor bileşikleri salmakta bu doğal ve insan kaynaklı bileşikler atmosfer ozon tabakasının incelmesine neden olmaktadır (12). Kuzey-orta enlemlerde (Avrupa gibi) yıl boyu ortalama ozon konsantrasyonunun on yılda bir %4 civarında azaldığı döneminde yapılan araştırmalarda saptanmıştır. Avustralya, Yeni Zelanda, Arjantin ve Güney Afrika nın güney bölgelerinde bu azalma yaklaşık %6-7 dir. Buna paralel olarak 1980 lerdeki seviyelere oranla ultraviyole radyasyonun etkisi her on yılda bir %10 luk artmıştır. Bu UV. Artışının 2020 yılında zirveye çıkacağı tahmin edilmektedir (19,20). Famian ve çalışma arkadaşları 1985 yılı ilkbaharında güney kutbundaki Antarktika üzerindeki ozon tabakasında ileri derecede zayıflama (delik) olduğunu belirlediler (14). Bu durum 1994 yılından beri her yıl tekrarlanmıştır. Stratosferik ozon tabakası incelmesinin yüzeysel UV akışıyla korelasyon gösterdiği, Kanada iklim merkezinde Ker ve çalışma arkadaşlarınca 1993 yılında gösterilmiştir (16). Stratosferik ozon tabakasındaki incelme endüstrileşmiş ülkeleri harekete geçirmiş ve Montreal Protokolu ile CFC lerin imalat ve kullanımında azalma sağlanmıştır. CFC ler bilgisayar mikro işlemcilerin yapımında solvent olarak yaygın olarak kullanılırken, polistren paketlerde köpük etkeni, spreylerde itici madde, iklimlendirme cihazları ve soğutucularda freon gazı olarak kullanılmaktadır. Atmosferdeki yarı ömürlerini 100 yıl kadardır. Bu, etkilerinin gelecek yüzyıla kadar süreceği anlamına gelmektedir (12). Toplumun ilgisini son 20 yıl içinde çekmeye başlayan artan sera etkisi ve küresel ısınma konusu, bilim adamları tarafından yaklaşık yüz yıldır bilinmekte ve incelenmekteydi. Atmosferdeki karbondioksit (CO 2 ) birikiminin değişmesine bağlı olarak iklimin değişebilme olasılığı, ilk kez 1896 yılında Nobel ödülü sahibi Đsveçli S. Arrhenius (1896) tarafından öngörülmüştür. Ama aradan yıllar geçmesine rağmen, atmosferde artan CO 2 birikiminin yol açabileceği olumsuz etkiler konusundaki uluslar arası ilk ciddi adımın atılması için 1979 yılına kadar beklenilmiştir. Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO)'nün öncülüğünde 1979 yılında düzenlenen Birinci Dünya Đklim Konferansı'nda konunun önemi dünya ülkelerinin dikkatine sunulmuştur. CO2 salımlarındaki (emisyonlarındaki) insan kaynaklı artışların şimdiki hızıyla sürdürülmesi durumunda, sanayi öncesi dönemde yaklaşık 280 ppmv, 1994 de 358 ppmv olan CO2 birikiminin 21. yüzyılın sonuna kadar 500 ppmv ye ulaşacağı öngörülmektedir (IPCC, 1996 a). Sera gazı birikimlerindeki bu artışlar, Yerküre'nin uzun dalgalı ışınım yoluyla soğuma etkinliğini zayıflatarak, Yerküre'yi daha fazla ısıtma eğilimindeki bir pozitif ışınımsal zorlamanın oluşmasını sağlamaktadır. Yer/atmosfer sisteminin enerji dengesine yapılan bu pozitif katkı, artan ya da kuvvetlenen sera etkisi olarak adlandırılır. Bu ise, Yerküre atmosferindeki doğal sera gazları yardımıyla yüz milyonlarca yıldan beri çalışmakta olan bir etkinin, bir başka sözle doğal sera etkisinin kuvvetlenmesi anlamını taşımaktadır. Artan sera etkisinden kaynaklanabilecek bir küresel ısınmanın büyüklüğü, her sera gazının birikimindeki artışın boyutuna, bu gazların ışınımsal özelliklerine, atmosferik yaşam sürelerine ve atmosferdeki varlıkları sürmekte olan öteki sera gazlarının birikimlerine bağlıdır. Tablo 1. sanayi öncesi dönemde ve günümüzde sera gazı emisyonlarını ve yıllık ortalama değişimlerini, sera gazlarının atmosferik yarı ömürlerini göstermektedir. 16 Şubat 2005 tarihinde yürürlüğe giren Kyoto Protokolü aşağıda belirtilen sera gazlarıyla ilgilidir: Karbondioksit (CO2) Metan(CH4) Nitröz Oksit(N2O) Hidrofluorokarbonlar(HFCs) Perfluorokarbonlar(PFCs) Kükürtheksaflorür(SF6)

6 Tablo 1. Đnsan etkinliklerinden etkilenen önemli sera gazlarına ilişkin özet bilgiler (Türkeş, 2000a). (IPCC (1996) ya ve Mauna Loa nın aylık ortalama CO2 verilerine (Climate Change, 1999) dayanan hesaplamalarımıza göre) Şekil yılları arasında küresel atmosferik karbondioksit konsantrasyonu Şekil yılları arasında küresel atmosferik karbondioksit konsantrasyonunu göstermektedir. Karbondioksit birikimi özellikle son birkaç dekattır daha hızlı artma eğilimindedir. Fosil yakıtların yakılması, ormansızlaştırma, tarım ve arazi kullanımı değişiklikleri gibi insan etkinlikleri, küresel olarak sera gazlarının ve bazı bölgelerde de sülfat aerosollerinin atmosferdeki birikimlerini arttırmaktadır. Bu artış sanayi devriminden beri sürmektedir. Sera gazlarının birikimlerindeki artış atmosferi ısıtma eğilimi gösterirken, aerosollerdeki artış soğutma eğilimindedir. Troposferdeki insan kaynaklı aerosoller (uçucu küçük parçacıklar) ve özellikle fosil yakıtların yanmasından çıkan kükürt dioksit kaynaklı sülfat aerosolleri, Güneş ışınımını yeryüzüne ulaşmadan tutar ve uzaya yansıtır. Genel olarak, troposferdeki aerosollerde gözlenen artışlar, iklimi soğutma eğilimindeki bir negatif ışınımsal zorlama oluştururlar. Volkanik etkinlikler sonucunda salınan aerosoller de, yeryüzünün ve troposferin soğumasına neden olabilmektedir. Sera gazlarının yaşam süreleri on yıllardan yüzyıllara

7 değişmekte, buna karşılık aerosollerin yaşam süreleri birkaç gün ile birkaç hafta arasında kalmaktadır. Gerçekte, küresel ortalama yüzey sıcaklığında gözlenen ısınma eğilimi, dünya üzerinde eşit bir coğrafi dağılış göstermemiştir; bölgesel farklılıklar belirgindir. Uzun süreli ısınma eğilimi, 40 K ve 70 K enlemleri arasındaki anakaralarda en fazladır. Buna karşılık, Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde ve içerisinde Türkiye'nin de yer aldığı Doğu Akdeniz ve Karadeniz havzalarında, özellikle son 20 yıllık dönemde, ortalama yüzey sıcaklıklarında bir soğuma eğilimi egemen olmuştur. Grafik dönemi ortalamalarından farklara göre hesaplanan küresel yüzey sıcaklığı anomalilerindeki değişimler (Türkeş 1998 b: UKMO Hadley Centre e göre WMO 1996 ve 1998 den güncelleştirilerek yeniden çizilmiştir). Yıllık sıcaklık anomalileri (C ), 21 noktalı binom süzgeci ile düzgünleştirilmiştir. Grafik arasındaki küresel sıcaklık değişimini, Grafik 2. bu yıllar arasındaki ortalama sıcaklıkları ve 2100 için öngörüleri ifade etmektedir. Sıcaklık artışı özellikle 1990 sonrası dönemde hızlı bir artış göstermiştir. Grafik 2. Aletli ölçümlerin başladığı 1860 yılından bu yana küresel sıcaklık kayıtları ve IPCC e göre 2100 yılına ilişkin öngörü. Minimum (gece en düşük) sıcaklıkların, en azından 20. yüzyılın ortalarından beri, maksimum (gündüz en yüksek) sıcaklıklara oranla iki kat daha fazla bir artış gösterdiği bilinmektedir (IPCC, 1996 a). Günlük sıcaklık genişliğinde (maksimum ve minimum sıcaklıklar arasındaki fark), gecelerin gündüzlerden daha fazla ısınması ya da gece sıcaklıklarında bir ısınma ve gündüz sıcaklıklarında bir soğuma nedeniyle, dünyanın birçok bölgesinde genel bir azalma eğilimi gözlenmektedir. Bu değişimler, artan sera etkisine ek olarak, sıcaklık genişliğindeki azalmayla birlikte dünyanın birçok bölgesinde bulut örtüsünde gözlenen artışlarla açıklanmaktadır. Bulut örtüsündeki bir artış, hem gündüz güneş ışığının bir bölümünü yere ulaşmadan tutarak, hem de geceleyin termik ışınımın kaçışına engel olarak, sıcaklık genişliğini daraltır. Günlük sıcaklık genişliğindeki daralma üzerinde, insan

8 kaynaklı aerosoller de etkili olmuş olabilir. 20. yüzyılda gözlenen ısınmanın, iklim sistemindeki doğal değişebilirliğin bir parçası ya da insan kaynaklı ışınımsal zorlamaya bir yanıt olup olmadığı sorusunun yanıtı, ilgili zaman ölçekleri üzerinde iklimsel değişebilirliğin boyutlarına ilişkin bilgiler kullanılarak verilebilir. Kuzey Yarımküre'nin yaz mevsimi ortalamaları dikkate alındığında, geçtiğimiz son yıl en azından 1400 yılından günümüze kadarki dönemde karşılaşılan en sıcak yıllar olarak gözükmektedir. Đngiltere deki East Anglia Üniversitesi Çevre Bilimleri Fakültesi nin Đklim Araştırma Birimi nce yayınlanan aylık ortalama verilerin (CRU/UEA, 1999) çözümlenmesiyle gerçekleştirilen çalışmada, küresel sıcaklıklardaki uzun süreli eğilimleri ve değişim oranlarını incelemek için, küresel ve yarımküresel yıllık ve mevsimlik ortalama yüzey sıcaklığı anomalilerine ( normalinden farklarına), en küçük kareler doğrusal regresyon yöntemi ve 13 noktalı binom süzgeci uygulanmıştır. Dizilerdeki uzun süreli ve 10 ar yıllık (her 10 yıldaki) ısınma oranları ise, 13 yıllık binom süzgecine göre hesaplanan doğrusal olmayan eğilimler temel alınarak verilmiştir. Türkeş (2000b) e göre, 1860 dan 1998 e kadar yıl yıl ve zaman dizisi yöntemleri ile incelenen küresel sıcaklık anomalisi dizileri için aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: Grafik 3. Kuzey Yarımküre nin yıllık ortalama yüzey sıcaklığı anomalilerindeki değişimler. Grafik 4. Kuzey Yarımküre nin yıllık kış mevsimi ortalama yüzey sıcaklığı anomalilerindeki değişimler.

9 Grafik 5. Güney Yarımküre nin yıllık ortalama yüzey sıcaklığı anomalilerindeki değişimler. Kuzey ve güney yarımkürelerin ortalama yüzey sıcaklıklarındaki değişimler aşağıda verilmiştir: a) 1998 de kuzey yarımkürenin yıllık ortalama yüzey sıcaklığı normalden 0.66 C, ilkbahar sıcaklığı 0.64 C, yaz sıcaklığı 0.55 C, sonbahar sıcaklığı 0.49 C ve kış sıcaklığı 0.71 C daha sıcaktır; b) 1998 de kuzey yarımkürede sıcaklık anomalisinin en yüksek olduğu mevsim kıştır; c) Kuzey yarımkürede ortalama sıcaklıklar, her 10 yılda yıllık sıcaklıklarda yaklaşık 0.07 C, kış sıcaklıklarında ise C artış eğilimi göstermiştir. d) Güney yarımkürede de yıllık ortalama sıcaklıklar, geçen yüzyılda yaklaşık 0.65 C artmış, 10 ar yıllık artış oranı ise C olmuştur (Şekil 6); e) Küresel ortalama sıcaklıklarda olduğu gibi, kuzey ve güney yarımkürelerde de yıllık ve mevsimlik ortalama sıcaklıklar, son 20 yılda bundan önceki herhangi bir 20 yıllık dönemdekinden daha yüksek bir hızla artmıştır. Yağışlar, genel olarak Kuzey Yarımküre'nin yüksek enlemlerindeki kara alanlarında, özellikle de soğuk mevsimde bir artış göstermiştir. Buna karşılık, 1960'lı yıllardan sonra Afrika'dan Endonezya'ya uzanan subtropikal ve tropikal kuşaklar üzerindeki yağışlar ani bir azalma gösterdi. Subtropikal kuşak yağışlarındaki ani azalma, 1970'li yıllarla birlikte Doğu Akdeniz Havzası'nda ve Türkiye'de de etkili olmaya başladı (Türkeş, 1996 a ve 1998 a). Yağışlardaki önemli azalma eğilimleri ve kuraklık olayları, kış mevsiminde daha belirgin olarak ortaya çıkmıştır den beri sürdürülmekte olan uydu gözlemleri, Arktik deniz buzunun alansal yayılışında her 10 yılda ortalama % 2.7 oranında bir azalma olduğunu göstermiştir (Parkinson ve arkadaşları, 2000) yılına kadar olan dönemdeki en büyük azalma oranı, Okhotsk ve Japon denizleri ile Kara ve Barents denizlerinde oluşmuştur. Gel-git ve su seviyesi ölçüm kayıtlarına göre, küresel ortalama deniz seviyesi 19. yüzyılın sonundan günümüze kadar geçen yüzyıl süresince yaklaşık cm kadar yükselmiştir (IPCC, 1996 a).

10 ÖNGÖRÜLER Đklim elemanlarının temel etkileşimleri iyi bilinmesine karşın, iklimdeki gelişmeler tam olarak öngörülememektedir. Bu durum daha çok, uzmanların genellikle hisse senetlerindeki güncel gelişmenin nasıl olduğunu çok iyi bildikleri, ama buna karşılık henüz ne geçmiş eğilimlerin kesin nedenlerini bildikleri ne de olayların gelecekteki gidişlerini herhangi bir doğruluk derecesinde öngörebildikleri bir yer olan borsa olayına benzemektedir li yıllardan başlayarak, çeşitli yüzey ve atmosfer değişkenlerini ve insan etkinlikleri sonucunda atmosferdeki birikimleri giderek artma eğilimine giren sera gazlarındaki ve uçucu küçük parçacıklardaki (özellikle sülfat parçacıklarındaki) değişimler ile onlara ilişkin değişik senaryoları dikkate alan birçok iklim modeli geliştirilmiştir. IPCC nin Đkinci Değerlendirme Raporu na göre (IPCC, 1996): Sera gazlarının yanı sıra aerosollerdeki artışların gelecekteki etkilerini de içeren, orta vadeli salım senaryosu için, küresel ortalama yüzey sıcaklığında 2100 yılına kadar 1990'a oranla yaklaşık 2 C artış öngörülmektedir. Düşük ve yüksek kestirme değerleri de dikkate alındığında, küresel ortalama sıcaklıkta 2100 yılına kadar 1 ile 3.5 C arasında bir artış olması beklenmektedir. Bu öngörülere göre, küresel ortalama sıcaklıklar, küresel iklim sisteminin korunması açısından en olumlu ya da en iyimser koşullar gerçekleşse bile, her 10 yılda en az yaklaşık 0.1 C kadar artacaktır. En iyi kestirme değerlerine göre, küresel ortalama deniz seviyesinde 2100 yılına kadar yaklaşık 50 cm yükselme öngörülmektedir. Deniz seviyesi yükselmesinin en iyi kestirmesi, esas olarak okyanusların termal genişlemesi ile dağ buzullarının ve örtü buzullarının (kutuplardaki deniz ve kara buzullarının) erimesinden kaynaklanan pozitif katkılara dayanılarak geliştirilmiştir. Düşük ve yüksek kestirmelere göre, deniz seviyesinde 2100 yılına kadar beklenen yükselme, 15 cm ile 95 cm arasında olacaktır. Oluşturulan çeşitli senaryolara göre; Küresel ısınma, dünya iklim sisteminde köklü değişimlere ve aşırılıklara yol açacak. Öyle ki, dünyanın bazı bölgelerinde kasırgalar, seller ve taşkınlar gibi hava olaylarının şiddeti ve sıklığı artarken, bazı bölgelerde de uzun süreli, şiddetli kuraklıklar ve çölleşme olayları etkili olabilecek. Bunun yanında, sıcaklık artışının kışları, yazlara göre birkaç derece fazla olması bekleniyor. Benzer bir durum, geceyle gündüz arasında da görülecek. Gece sıcaklarındaki artış, gündüz sıcaklıklarındaki artıştan fazla olacak. Bu durumda karalar, geceleri eskisi kadar soğumaya fırsat bulamayacak. Yazla kış, geceyle gündüz arasındaki sıcaklık farkının azalması, bütün dünyadaki rüzgâr çeşitlerini etkileyecek; fırtınaların yoğunluğu, gücü ve rotaları değişecek. Yağış dönemleri, miktar ve türlerinin değişmesiyle artan sıcaklık, daha çok buharlaşmaya ve buna bağlı olarak da daha çok bulut oluşmasına yol açacak. Kısaca söylemek gerekirse, dünyanın iklimi daha sıcak, daha nemli ve bol yağışlı olacak. Küresel ısınmanın önemli etkilerinden olan iklim kuşaklarının kayması sonucu, yağmur kuşağı kuzeye doğru genişleyecek. Ancak bu genişleme sonunda yağışlar her bölgede artmayıp, belli bölgelerde yoğunlaşacak. Güney Avrupa'daki yaz yağmurları azalırken, Amerika, Avrupa ve Asya'nın 55 Kuzey enleminin yukarılarında kar yağışı artacak. Daha güneyde kar yağışı azalırken, yağmurlarda bir artış olacak; karın toprakta kalma süresi azalacak. Şiddetli yağmurlar daha sık yağacak ve daha çok su bırakacak. Sağanak yağışların artışı, yüzey nemliliğini ve bitki örtüsünü etkileyecek. Bunun sonucunda suyun toprakta süzülmesi azalacak, seller artacak. Yeni yağış düzeni, ekilebilecek alanların kuzeye doğru genişlemesine yol açacak. Dağlardaki buzullar ve kar örtüsünün azalmasından dolayı, hidrolojik sistemler ve toprak yapısı çok etkilenecek. Küresel ısınma, kalp, solunum yolu, bulaşıcı, alerjik ve diğer bazı hastalıklara sebep olacak. Sürekli sıcak hava, seller, fırtınalar gibi hava olayları, psikolojik rahatsızlıklar, hastalıklara ve ölümlere yol açacak. Yeni alanlara yayılan böcekler ve diğer

11 hastalık taşıyıcılar, bulaşıcı hastalıkların çoğalmasına neden olacak. Hava sıcaklığının artması ve su kaynaklarındaki azalma, kolera tipi hastalıkları yaygınlaştıracak. Üretimdeki bölgesel azalmalar sonucu, açlık ve kötü beslenmede artışlar görülecek. Böcek yumurtalarının ölmesini sağlayan gece ve kış soğuklarının hafiflemesi, önemli bir sorun olacak. Kimi bölgelerde şiddetli kuraklık dönemlerinin ardından gelecek aşırı yağışlar, virüs mutasyonlarının artmasına, buna bağlı olarak da sıtma gibi hastalıkların yayılmasına neden olacak. Öte yandan tarım bitkilerinde görülen hastalıklarda da sıcaklıkla birlikte artış gözlenecek. Buzulların erimesi ve sıcaklık artışı, okyanuslardaki suları genleştirip, denizlerin seviyesini yükseltecek. Deniz seviyesinin yükselmesi, kıyılardaki toprak kaybının yanı sıra, kıyılara yakın temiz su kaynaklarının denizle birleşmesine neden olacak. Artan buharlaşma yüzünden göl ve ırmaklarda meydana gelecek su kaybı, 21. yüzyılın en önemli meselelerinden biri olacak. Tatlı su kaynaklarının kalitesinde, tuzlu su karışımı nedeniyle azalma olacak. Tarım, turizm ve diğer ekonomik aktiviteler bu durumdan olumsuz etkilenecek; gelişmekte olan birçok ülkede yerli halkın beslenme ve yakıt kaynakları yok olacak. Yüksek deniz seviyesi, yüksek gel-git, kuvvetli dalga ve tsunami gibi riskli doğa olaylarına sebep olacak. Deniz seviyesindeki yükselmesiyle düz alanlar seller altında kalarak, kıyılardaki üretim alanları zarar görecek. Bunun sonucu milyonlarca insan kıyı alanları ve küçük adalardan göç edecek. Kurak bölgelerdeki çiftçiler daha çok sulama yapıp, daha fazla tarım ilâcı kullanacaklarından, bu bölgelerde tarımsal etkinliklerin maliyeti artacak. Gelişmekte olan ülkelerin kurak ve yarı kurak alanları, bazı kıyı alanları, deltalar ve küçük ada gibi bölgeleri tehlike altında kalacak. Kırsal alanlarda doğal kaynakların verimliliğindeki gerileme sonucu, kırsal alandan kente göç hızlanacak. Hadley Centre Đkinci Đklim Modeli ne göre Đklim Değişikliğinin Türkiye Đklimi, Bitki Kütlesi, Su Kaynakları ve Besin Temini Üzerindeki Etkileri Hadley Centre Đkinci Đklim Modeli olarak adlandırılan bu model, IPCC nin en iyi kestirme değerine yakın bir iklim duyarlılığına sahiptir. Hadley Centre bu model çalışmasını, atmosferdeki CO 2 birikimlerini 750 ppmv ve 550 ppmv de durduran CO 2 salımları senaryolarına göre çalıştırmıştır. Bu modelde, öteki sera gazlarındaki ya da aerosol lerdeki artışları dikkate alınmamıştır. Ayrıca, sözü edilen bu çalışmada CO 2 ve öteki sera gazlarındaki artışlar için herhangi bir önlemin alınmadığını kabul eden salımların kontrol edilmediği (azaltılmadığı) senaryoya dayalı model sonuçları, durdurma senaryolarının kullanıldığı model sonuçlarıyla bir karşılaştırma yapılabilsin diye aynı raporda verilmiştir (UKMO/DETR, 1999). Bu yeni model sonuçlarının Türkiye için yapılan değerlendirmesi aşağıda özetlenmiştir: 2080 li yıllara kadar Türkiye üzerindeki sıcaklık değişiklikleri: Salımların kontrol edilmediği senaryoya göre, 2080 li yıllara kadar Türkiye üzerindeki yıllık ortalama sıcaklıklarda ( normaliyle karşılaştırıldığında) yaklaşık 3-4 C artış; CO 2 birikimlerini 750 ppmv de durdurmayı öngören senaryoya göre, yıllık ortalama sıcaklıklarda yaklaşık 2-3 C artış; CO 2 birikimlerini 550 ppmv de durduran senaryoya göre, yıllık ortalama sıcaklıklarda yaklaşık 1-2 C artış li yıllara kadar iklim değişikliği nedeniyle Türkiye üzerindeki su stresi: Salımların kontrol edilmediği senaryo ile CO 2 birikimlerini 750 ve 550 ppmv de durduran sera gazı salımları senaryolarına göre, Türkiye ve Orta Doğu bölgesi, dünyanın su stresinde artış beklenen stresli ya da su sıkıntısı çeken alanları arasında değerlendirilmiştir. UKMO/DETR Raporu nda kullanılan su kaynakları stresi yaklaşımının göstergesi, ulusal toplam su çekilmesinin ya da kullanımının yukarı havza ülkelerinden alınan akımları da içeren ulusal toplam yıllık ortalama akıma oranı şeklinde tanımlanmaktadır. Bu tanım,

KÜRESEL ISINMA, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SAĞLIK ETKİLERİ

KÜRESEL ISINMA, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SAĞLIK ETKİLERİ KÜRESEL ISINMA, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SAĞLIK ETKİLERİ YAZARLAR Doç.Dr. Ö. Faruk TEKBAŞ * Doç.Dr. Songül. A. VAİZOĞLU ** Uz.Dr. Recai OĞUR * Prof.Dr. Çağatay GÜLER ** * GATA Çevre Sağlığı BD ** Hacettepe

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI EKİM 2008 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1. GİRİŞ... 6 2. KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ... 7 3. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ... 9 3.1.

Detaylı

A dan Z ye İklim Değişikliği Başucu Rehberi

A dan Z ye İklim Değişikliği Başucu Rehberi A dan Z ye İklim Değişikliği Başucu Rehberi Çok geç olmadan harekete geçmek isteyenler için Hazırlayanlar Yunus Arıkan Gülçin Özsoy REC Türkiye Hakkında REC Türkiye, siyasî görüşlerden ve çıkar gruplarından

Detaylı

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI TÜRKİYE DÜNYA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ZİRVESİ ULUSAL HAZIRLIKLARI

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI TÜRKİYE DÜNYA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ZİRVESİ ULUSAL HAZIRLIKLARI TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI TÜRKİYE DÜNYA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ZİRVESİ ULUSAL HAZIRLIKLARI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ULUSAL DEĞERLENDİRME RAPORU Raportör Doç. Dr. Murat Türkeş

Detaylı

SON GELIŞMELER: IPCC 2013 RAPORU MURAT TÜRKEŞ, ÖMER LÜTFI ŞEN, LEVENT KURNAZ, ÖMER MADRA, ÜMIT ŞAHIN

SON GELIŞMELER: IPCC 2013 RAPORU MURAT TÜRKEŞ, ÖMER LÜTFI ŞEN, LEVENT KURNAZ, ÖMER MADRA, ÜMIT ŞAHIN İKLIM DEĞIŞIKLIĞINDE SON GELIŞMELER: IPCC 2013 RAPORU İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cadddesi No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul TÜRKİYE +90 212 292 49 39 +90 212 292 49 57 ISBN: 978-605-4348-66-4

Detaylı

ISSN: 1300-8366 54 627

ISSN: 1300-8366 54 627 standard 1 44 ISSN: 1300-8366 54 627 2 standard Standard standard 3 4 standard standard 5 6 standard standard 7 8 standard standard 9 dosya Yeşil Havaalanı Projesinin Gelişimi Ülkemiz, Uluslararası Sivil

Detaylı

KÜRESEL ISINMA, TÜRKİYE NİN ENERJİ GÜVENLİĞİ VE GELECEĞE YÖNELİK ENERJİ POLİTİKALARI

KÜRESEL ISINMA, TÜRKİYE NİN ENERJİ GÜVENLİĞİ VE GELECEĞE YÖNELİK ENERJİ POLİTİKALARI KÜRESEL ISINMA, TÜRKİYE NİN ENERJİ GÜVENLİĞİ VE GELECEĞE YÖNELİK ENERJİ POLİTİKALARI Işıl Şirin SELÇUK ANKARA BAROSU YAYINLARI ANKARA BAROSU YAYINLARI Ankara Barosu Başkanlığı, 2010 Tüm hakları saklıdır

Detaylı

(TUJJB) TÜRKİYE ULUSAL METEOROLOJİK ve HİDROLOJİK AFETLER PROGRAMI (TUMEHAP) (TASLAK-4)

(TUJJB) TÜRKİYE ULUSAL METEOROLOJİK ve HİDROLOJİK AFETLER PROGRAMI (TUMEHAP) (TASLAK-4) 1948 1948 TÜRKİYE ULUSAL JEODEZİ VE VE JEOFİZİK JEOFİZİK BİRLİĞİ BİRLİĞİ (TUJJB) TÜRKİYE ULUSAL METEOROLOJİK ve HİDROLOJİK AFETLER ULUSAL METEOROLOJİK- PROGRAMI HİDROLOJİK AFETLER (TUMEHAP) PROGRAMI (TASLAK-4)

Detaylı

SERA GAZI SALIMLARININ AZALTILMASI İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİK VE DAVRANIŞSAL SEÇENEKLER (*)

SERA GAZI SALIMLARININ AZALTILMASI İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİK VE DAVRANIŞSAL SEÇENEKLER (*) (*) Türkeş, M. 2003. Sera gazı salımlarının azaltılması için sürdürülebilir teknolojik ve davranışsal seçenekler SERA GAZI SALIMLARININ AZALTILMASI İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİK VE DAVRANIŞSAL SEÇENEKLER

Detaylı

TEMİZ ENERJİ İLE TEMİZ ÜRETİM

TEMİZ ENERJİ İLE TEMİZ ÜRETİM Eşit, özgür, demokratik ve barış dolu bir dünya için TEMİZ ENERJİ İLE TEMİZ ÜRETİM Prof. Dr. Tanay Sıdkı UYAR 1 BİRLEŞİK METAL-İŞ YAYINLARI Tünel Yolu Cad. No.2 34744 Bostancı-İSTANBUL Tel: (0216) 380

Detaylı

Türkiye nin İklim Değişikliği. Uyum Stratejisi ve Eylem Planı

Türkiye nin İklim Değişikliği. Uyum Stratejisi ve Eylem Planı Türkiye nin İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı Türkiye nin İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı Türkiye nin İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı KOORDİNATÖR Çevre

Detaylı

SERA GAZI EMİSYONLARININ MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİ: OECD ÜLKELERİ İÇİN PANEL VERİ ANALİZİ

SERA GAZI EMİSYONLARININ MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİ: OECD ÜLKELERİ İÇİN PANEL VERİ ANALİZİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI İKT - DR - 2014-0002 SERA GAZI EMİSYONLARININ MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİ: OECD ÜLKELERİ İÇİN PANEL VERİ ANALİZİ

Detaylı

Korunan Alanlar İklim Değişikliğiyle Mücadelede İnsanlara Yardım Ediyor DOĞAL ÇÖZÜMLER. Önsöz: Lord Nicholas Stern

Korunan Alanlar İklim Değişikliğiyle Mücadelede İnsanlara Yardım Ediyor DOĞAL ÇÖZÜMLER. Önsöz: Lord Nicholas Stern Korunan Alanlar İklim Değişikliğiyle Mücadelede İnsanlara Yardım Ediyor DOĞAL ÇÖZÜMLER Önsöz: Lord Nicholas Stern Koruma Gerekçeleri 2000 yılında Bangkok ta, WWF ve Uluslararası Doğayı Koruma Birliği nin

Detaylı

ULUSAL SU POLİTİKASI İHTİYACIMIZ

ULUSAL SU POLİTİKASI İHTİYACIMIZ ULUSAL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ULUSAL SU POLİTİKASI İHTİYACIMIZ Haziran - 2007 SU RAPORU Ulusal Su Politikası İhtiyacımız 2007 USİAD Tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YOĞUŞMALI KOMBİ TEKNOLOJİLERİNİN ÇEVRESEL, EKONOMİK KAZANIMLARI VE YENİ HEDEFLER Mak. Müh. Fahri Umut ERTÜR YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği Ana Bilim

Detaylı

ENERJİ VE ÇEVRE ÇALIŞMA GRUBU ENERJİ VE ÇEVRE RAPORU

ENERJİ VE ÇEVRE ÇALIŞMA GRUBU ENERJİ VE ÇEVRE RAPORU World Energy Council CONSEIL MONDIAL DE L ENERGIE Turkish National Committee COMITE NATIONAL TURC Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi ENERJİ VE ÇEVRE ÇALIŞMA GRUBU ENERJİ VE ÇEVRE RAPORU Aralık 2007

Detaylı

TÜRKİYE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 5.BİLDİRİMİ

TÜRKİYE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 5.BİLDİRİMİ TÜRKİYE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 5.BİLDİRİMİ TÜRKİYE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 5.BİLDİRİMİ T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Bu yayın, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Detaylı

Türkiye de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif

Türkiye de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği-Türkiye Birlemiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Doğa Koruma Merkezi Yaşama Dair Vakıf Yazarlar: Çağrı B. Muluk Bahtiyar Kurt Ayşe Turak Arda Türker Mehmet

Detaylı

İklim Değişikliğini Gündemin Ön Sıralarına Taşımak Seth Dunn ve Christopher Flavin

İklim Değişikliğini Gündemin Ön Sıralarına Taşımak Seth Dunn ve Christopher Flavin İklim Değişikliğini Gündemin Ön Sıralarına Taşımak Seth Dunn ve Christopher Flavin Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi yaklaşırken iklim konusunda sürdürülen uluslararası müzakereler 10 yıl önceki tartışmalardan

Detaylı

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI Kasım 2014 0 Tepebaşı Belediyesi; iklim değişikliği ile mücadeleyi vizyon olarak benimseyen bir kamu kuruluşu olarak, bölgemizde CO2 salımlarını

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kanunu

Yenilenebilir Enerji Kanunu I II Antalya nın Karbon Ayakizi Envanteri ve Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı konulu Antalya Büyükşehir Belediyesine ait proje, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen TR61/13/DFD referans

Detaylı

1.1. Çevre Şube Müdürlüğü Tarihçesi 1 1.2. Çevre Şube Müdürlüğü Organizasyon Yapısı 1

1.1. Çevre Şube Müdürlüğü Tarihçesi 1 1.2. Çevre Şube Müdürlüğü Organizasyon Yapısı 1 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. ÇEVRE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1.1. Çevre Şube Müdürlüğü Tarihçesi 1 1.2. Çevre Şube Müdürlüğü Organizasyon Yapısı 1 2. ÇEVRE KİRLİLİĞİ 2.1 Çevre 3 2.2. Çevre Kirliliği 2.2.1. Hava Kirliliği

Detaylı

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon ve Öngörü Raporu 2003, ANKARA Önsöz Ülkemiz, geleceği için çok önemli bir geçiş

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Çalıştığınız sektörün neden olduğu çevre kirliliğini önleyecek tedbirleri alabileceksiniz. ARAŞTIRMA Sektörünüzün yol açtığı çevre sorunlarını ve alınabilecek

Detaylı

İçindekiler 1. AB, niçin bir Çevre Politikası geliştirmiştir? 2. AB Çevre Politikası nın yasal dayanakları nelerdir? 3. AB Çevre Politikası nın hedefleri ve temel ilkeleri nelerdir? 4. Çevre konusunda

Detaylı

Eğitici Eğitimi. Doç.Dr.Ayşe Uyduranoğlu Doç.Dr.Gresi Sanje

Eğitici Eğitimi. Doç.Dr.Ayşe Uyduranoğlu Doç.Dr.Gresi Sanje Eğitici Eğitimi Doç.Dr.Ayşe Uyduranoğlu Doç.Dr.Gresi Sanje Dünya'da ve Türkiye'de Enerji Kaynakları Enerji bir cisim ya da sistemin iş yapabilme kapasitesidir ve ısı, ışık vb. anlamda ortaya çıkan güç

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Uyum, İklim Değişimi, Kuraklık, Zarar Azaltma, Hazırlıklı Olma.

Anahtar Kelimeler: Uyum, İklim Değişimi, Kuraklık, Zarar Azaltma, Hazırlıklı Olma. Kadıoğlu, M., 2008: Küresel İklim Değişikliği ve Uyum Stratejiler, s. 69-94, Kar Hidrolojisi Konferansı, 27-28 Mart, 2008 DSİ VII. Bölge Müdürlüğü Erzurum. Küresel Ġklim DeğiĢikliğine Uyum Stratejileri

Detaylı

ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE YEŞİL UYGULAMALAR VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER

ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE YEŞİL UYGULAMALAR VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE YEŞİL UYGULAMALAR VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER A.Emre İsaoğlu Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanlığı Tezi 2014 Ankara ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik

Detaylı

REC Türkiye İklim Değişikliği Bülteni

REC Türkiye İklim Değişikliği Bülteni cemre cemre REC Türkiye iklim değişikliği bülteni. üç ayda bir yayımlanır. Nisan 2006 Bu yayın Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. AB Komisyonu Çevre Komisyoneri Stavros Dimas ile söyleşi BMİDÇS

Detaylı