SAĞLIK HĐZMETLERĐNDE ARŞĐVLEME

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAĞLIK HĐZMETLERĐNDE ARŞĐVLEME"

Transkript

1 T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU EĞĐTĐM SEMĐNERĐ ÇALIŞMASI SAĞLIK HĐZMETLERĐNDE ARŞĐVLEME ÖĞR.GÖR.FĐKRET CEYLAN BURSA, 13 ARALIK

2 SAĞLIK HĐZMETLERĐNDE ARŞĐVLEME Öğr.Gör.Fikret CEYLAN Uludağ Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ÖZET Günümüzde hasta ve yaralılara verilen hizmetin bütün ayrıntılarıyla, zamanında, tam ve düzenli bir şekilde belgelenmesi zorunluluğu vardır. Tıbbi kayıtlar hastaya verilen tıbbi bakımın kanıtıdır. Dolayısıyla hastaya verilen tıbbi bakımın kalitesinin değerlendirilmesinde kullanılabilecek önemli bir kaynaktır. Hastaneler, insan sağlığı ile ilgili yoğun kapasitede veriyi işler, kontrol eder ve saklar. Bütün bu faaliyetler boyunca bu veriler, muhtelif yerlerden hastanın dosya ve dosyalarına değişik formatlarda ve ortamlarda doldurulur. Her birimde de değişik amaçla yorumlanır. Her yorum ve esas olan bilgi, ihtiyaç duyulduğunda erişilmek için arşivlenir. Tıbbi kayıtların ve dokümanların güvenli ve sistemli bir şekilde tutulduğu bir arşivin varlığı istenilen her türlü bilgiye kolayca ulaşabilmeyi sağlar. Bir sağlık kurumunun geçmişini yansıtan bir arşiv aynı zamanda kurumun ve insanlığın geleceğine de ışık tutar. Bu çalışma ile bugüne kadar pek dikkat etmediğimiz sadece bir büro aracı olarak gördüğümüz, işi bittiği düşünülerek raflara kaldırdığımız hasta dosyasının ve onların sistemli bir şekilde tutulduğu hasta dosyaları arşivinin değerini ortaya koymaya çalıştım. Bu çalışmada hasta dosyaları arşivlerinin nasıl olması gerektiği, yasal mevzuatların neler gerektirdiğini, sistemin işleyişi, Uludağ Üniversitesi Sağlık Kuruluşlarındaki uygulama ile yeni teknoloji ve yazılımların (HBYS) katkıları incelenmiştir. ANAHTAR KELĐMELER: Tıbbi Kayıt, Hastane Arşivi, Hasta Dosyaları Arşivi 1. GĐRĐŞ Gün geçmiyor ki sağlık alanında yeni bir buluşa imza atılmasın, bir hastalığa çare bulunmasın. Bir hastalığın teşhisini tüm dünya ile paylaşmak en az o hastalığı tedavi edebilmek kadar önemlilik arz eder. Tıbbi dokümantasyon hizmetlerinin amacı tedavilerden elde edilen tüm materyallerin toplanarak faydalı bilgi oluşturmaktır. Hasta dosyaları kime, niçin, nerede, ne zaman, nasıl bir hasta bakım ve tedavi hizmeti verildiğini gösteren önemli belgelerdir. Bu nedenle, hasta dosyalarının hasta dosyaları arşivlerinde bilimsel kurallara uygun bir şekilde toplanması, düzenlenmesi, saklanması ve gereği halinde tekrar hizmete sunulması bir zorunluluktur. Hasta dosyalarının hasta, hastane yönetimi, adli tıp, tıbbi eğitim, araştırma, halk sağlığı, hekim ve tıbbi bakımın değerlendirilmesi açısından önemi bulunmaktadır. Bu nedenle hasta dosyası bir sağlık kurumunun en önemli hazinesidir. Bu hazinenin saklandığı ve tekrar hizmete sunulduğu yerler ise hasta dosyaları arşividir. Maalesef son yıllara kadar birçok özel ve devlet hastanesi, tedavilerini yasal zorunluluklar nedeniyle kaydetmelerine rağmen sistematik bir şekilde saklamayı ve onlardan tekrar yararlanmayı önemsememekteydi. Yeni buluşlara ışık tutabilecek kayıtlar, birçok hastane çalışanınca bilinmeyen bir odada çuvallar veya koliler içinde tutulmaktaydı. 2

3 2. TANIMLAR KAVRAMLAR Hasta Dosyası: Yataklı tedavi kurumlarına müracaat eden hastaların, muayene, teşhis ve tedavi evrakının muhafaza edildiği; A4 kağıdı boyutlarında, kenarlarında Ek-1 ve Ek-2 de (Yönergede) düzenlenen forma uygun renkli şeritler bulunan kartondan imal edilmiş ve iki kapaktan oluşan telli saklama aracını ifade eder. Arşiv: Kurumların, gerçek veya tüzel kişilerin faaliyetleri sonucu oluşan (toplanan, biriken) ve bir amaçla saklanan belgeleri; söz konusu belgelerle ilgilenen kurumları ve bu belgelerin korunduğu yerleri içermektedir. Arşivleme: Gelecekte tekrar kullanılması düşünülen ya da yasal saklama süresi doluncaya kadar saklanması zorunlu olan belgelerin korunmasını sağlayan ve bu süre içinde kendilerinden yararlanma imkanı sunan çalışmalardır. Hastane Arşivi: Yataklı tedavi kurumlarına tedavi edilmek için gelen yaralı ya da hastaların görmüş oldukları işlemler sonucunda oluşan ve hastaların daha sonraki olası başvurularında, bilimsel araştırmalarda, istatistiki değerlendirmelerde, adli davalarda, vb. konularda kullanılmak gibi amaçlarla belirli sınıflama sistemlerine bağlı kalınarak bir sıra ve düzen içerisinde saklanan dokümantasyona, söz konusu dokümantasyona bakan birime, bu dokümantasyonu barındıran yerlere denir. Tıbbi Arşiv Malzemesi: Hastanelerin yaptıkları hizmetler yaptıkları faaliyetler sonucunda oluşan; hasta, doktor, hastane, adli tıp, halk sağlığı, bilimsel araştırmalar, hukuki vb. açılardan saklanması gereken her türlü yazılı, çizili, görsel-işitsel ve elektronik belgelerin tamamına tıbbi arşiv malzemesi denir. 3. MEVZUAT (ĐLGĐLĐ BÖLÜMLER) sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı Đcrasına Dair Kanun sayılı Seriri Taharriyat ve Tahlilat Yapan ve Masli Teamüller Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya laboratuarları Kanununa Müteferri Olarak Tanzim Olunan Yönetmelik sayılı Radiyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun yılında çıkarılan Devlet Arşiv Yönetmeliği sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğü giren Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yataklı Tedavi Kurumları Đşletme Yönetmeliği ve bu yönetmeliğe dayanılarak Yataklı Tedavi Kurumları Merkezi Tıbbi Arşiv Yönergesi tarih ve sayılı Bakanlık olurları ile yayımlanan Yataklı Tedavi Kurumları Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri Yönergesi tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliği - YTK Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri Yönergesi ne tarih ve 7067 sayılı makam onayı ile Ek-1 madde ilave edilerek Bilgisayar otomasyonuna geçen hastanelerde kayıtların bilgisayar ortamında tutulmasına ilişkin işlemlerin yürütülmesi hakkında yönerge değişikliği yapılmıştır. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü nün tarih ve 2005/06 sayılı genelgesinde Hastanın sağlık kurumuna müracaatından itibaren tıbbi müdahale ve işlemlerin her aşamasında Yataklı Tedavi Kurumları Đşletme Yönetmeliğinde de belirtilen kayıtların Yataklı Tedavi Kurumları Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri Yönergesi hükümleri doğrultusunda eksiksiz tutularak arşivlenmesi ve kurumda muhafaza edilmesi hususu önemle belirtilmektedir. 3

4 a) Yataklı Tedavi Kurumları Đşletme Yönetmeliği (Đlgili Bölüm) J-Merkezi Tıbbî Arşiv Madde 32- Her yataklı tedavi kurumunda bir merkezi tıbbi arşiv kurulur. Bütün servislerin ve olanakları ölçüsünde polikliniklerin işi biten dosyaları, bilimsel çalışanlar, istatistik değerlendirmeler, hastaların diğer müracaatlarında kullanılmak üzere bir sıra ve düzen içerisinde muhafaza edilir. Dosyanın kolay ve çabuk bulunabilmesi için; isme, hastalığa ve protokol numarasına göre lüzumlu görülen çeşitli bulma kolaylıkları sağlayacak kartoteks sistemleri uygulanır. (Değişik fıkra: 5 Mayıs ) Merkezi Tıbbi Arşivin çalışma şekli ile hastanede tutulan tüm kayıtların bilgisayar ortamında tutulabilmesine ilişkin usul ve esaslar Yönerge ile belirlenir. b) Yataklı Tedavi Kurumları Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri Yönergesi (Đlgili Bölümler) Madde 5- Yataklı tedavi kurumlarında, idaresi ve organizasyonu aşağıdaki gibi olan bir merkezi tıbbî arşiv kurulur. Şekil 1. Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri Yönetim ve Organizasyon Şeması Madde 7- Merkezi Tıbbî arşiv, şu bölümlerden oluşur: a) Hasta endeksi bölümü, b) Eksik dosyalar bölümü, c) Dosyalama bölümü, d) Tıbbi sekreterlik bölümü, e) Tıbbi istatistik ve kodlama bölümü Eğitim ve araştırma hastaneleri ile yatak sayısı 400 ve daha fazla olan genel ve özel dal hastanelerinde adlî vakalara ait işlemlere ilişkin yazışmaların yürütülmesi ve araştırmacıların talep ettiği araştırma ve inceleme dosyalarını çıkartmak üzere bir araştırma ve haberleşme bölümü kurulur. Yatak sayısı 100 ün altındaki hastane arşivleri, bölümlere ayrılmaz. Madde 12- Hasta dosyasında şu belgeler bulunmalıdır. a) Hasta kabul kağıdı, b) Tıbbi müşahade ve muayene kağıdı, c) Derece kağıdı, d) Hasta tabelası, e) Röntgen istek kağıdı ve raporları, f) Laboratuvar istek kağıdı ve tetkik raporları g) Ameliyat kağıdı, h) Hastanın muayene istek formu, i) Çıkış özeti, j) (Değ./RG: /25078) Uygulanacak tedavinin kabul edildiğine dair olan ve 1/8/1998 tarihli sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Hasta Hakları Yönetmeliği nin 24 ncü maddesi uyarınca alınmış rızayı gösteren muvafakat formu. 4

5 Madde 15- Adli vak alara ilişkin tüm tahlil, tetkik sonuçları ile her türlü kayıt, dokümanlar ve hasta dosyalarının en az 20 yıl süreyle yataklı tedavi kurumunun arşivinde muhafazası zorunludur. c) Özel Hastaneler Yönetmeliği (Đlgili Bölümler) Madde 48- Özel hastanelerin acil servis, poliklinik, klinik, röntgen, laboratuvar ve ameliyathane gibi tıbbi hizmet ünitelerinde, sayfa ve sıra numarası verilmiş ve her sayfası müdürlükçe mühürlenmiş protokol defterlerinin tutulması zorunludur. Özel hastanelere başvuran her hasta için hasta dosyası düzenlenir. Hasta dosyasına hastanın tedavisiyle ilgili bütün müşahadeler ve yapılan muayene, tahlil ve tetkik sonuçları ile tedavi ve günlük değişiklikler yazılır. Madde 49 Özel hastanelerde, muayene, teşhis ve tedavi amacıyla başvuran hasta, yaralı, acil ve adlî vakalar ile ilgili olarak yapılan tıbbî ve idarî işlemlere ilişkin kayıtların, düzenlenen ve kullanılan belgelerin toplanması ve bunların müteakip başvurular ile denetim ve adlî mercilerce her istenildiğinde hazır bulundurulması amacıyla tasnif ve muhafazaya uygun bir merkezî tıbbî arşiv kurulması zorunludur. Đlgili diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, özel hastanede tutulan hasta dosyaları, en az yirmi yıl süre ile saklanır. Faaliyeti sona eren özel hastanelerin arşiv belgeleri, bir tutanağa bağlanarak müdürlüğe teslim edilir. Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca Bakanlık tarafından kurulacak kayıt ve bildirim sistemine ve Bakanlıkça yapılacak diğer iş ve işlemlere esas olmak üzere, istenilen bilgi ve belgelerin Bakanlığa gönderilmesi zorunludur. 4. HASTANE BĐLGĐ YÖNETĐM SĐSTEMLERĐ HBYS Bilgi birikiminin çok hızlı onaylandığı tıp alanında, bir yandan da hastanelerde hastalara ait bilgilerin depolanması ve gerektiğinde kolay ulaşılabilir ve kullanılabilir olmasının önemi tartışmasız bir olgudur. Günümüzde değişmeyen, hatta üzerinde önemle durulan tek şey bilgilerin kayıt edilmesi olmuştur. Eğer bilgiye tekrardan gereksinim duyulacağı varsayılıyor ise, ister kağıda ister manyetik ortama olsun ama mutlaka kayıt edilmesi gerekmektedir. Türkiye de pek çok alanda olduğu gibi sağlık sektörünün de kendine özgü çözüm bekleyen sorunları bulunmaktadır. Hastanelerde tutulacak düzenli kayıtlar, doğru analizler ve sistemli bir çalışma ortamı hem hastane personelinin hem de hastaneye başvuran hastaların sorunlarını azaltmanın ilk adımıdır. Hasta Bilgi Sistemi veyahut Hastane Bilgi Yönetim Sistemi, hastanelerde kaynakların yerinde kullanılması ve israfın önlenmesi, oluşturulmaya çalışılan kalite ve standartların tesis edilmesi ve korunması, hastanelerde sunulan sağlık hizmetinin en iyi şekilde verilebilmesi, gelir ve giderlerin izlenmesi, gelir kaçaklarının önlenmesi, hastane yönetimine verilecek önemli kararlarda bilgi desteğinin sağlanması, sağlanan bilgi desteğiyle ileriye yönelik doğru hedef belirlenmesi ve doğru kaynak yönetimi, eksiksiz tıbbi kayıt, muhasebe, depo, ambar, demirbaş kayıtları tutabilmek amacıyla kullanılan bilgi sistemleridir. HBYS hastane işletmelerinin çeşitli düzeylerindeki karar alıcılarına yardımcı olmak amacıyla bilgi toplama ve bilgi yayma fonksiyonlarını üstlenen değişik kaynaklardan elde edilen verileri bütünleyebilen sistemdir. HBYS güvenlik ve bilgi erişim, hasta kaydı ve endeks sistemi, poliklinik, klinik, tıbbi kayıt, radyoloji, eczane, laboratuar, ameliyathane, doğum odası, acil servis, döner sermaye ve muhasebe, bordro, personel, stok kontrol, ihale dosyaları, satın alma, diyet planlaması, demirbaşların takibi, vb. alanlarında kullanılmaktadır. Örneğin Kardelen Yazılımın Medula programının sadece Đstatistik modülünün sağladığı kolaylıkları aşağıda maddeler halinde sıralayabilir: Üst düzey yöneticilere, yönetimsel ve stratejik kararlar vermede destek olmak üzere özet bilgiler vermektedir. Đstenen zaman aralığında her birim/doktor için gelir-gider, performans gibi değerlere ulaşılabilmektedir. Tıbbi ve bilimsel araştırmalar için tutulan kayıtlardan gerekli veriler alınabilecek ve analiz edilebilmektedir. 5

6 Resmi kuruluşlara gönderilmesi gereken istatistiki formlar (Örneğin: form 053, 056, 057, aile planlaması çalışmaları vb.) ve bildirimler (Örneğin; AIDS, Sıtma gibi bildirimi Zorunlu Hastalıklar) üretilmektedir. Kurumlar arasında hasta medikal ve finansman bilgileri ile sevk bilgilerinin paylaşılabilmesine imkan vermektedir (Örneğin; Bağ-Kur hak sahipliliği entegrasyonu gibi). Hastanede yapılan tüm hizmetlerin doktorlara göre, gelir koduna göre, yapıldığı servise birime göre vb. şekilde filtreleme özelliklerine göre rapor alınabilmektedir. Doktorların poliklinikteki hasta sayısı, yaptıkları incelemeler, yatırdıkları hasta-gün sayısı, yaptıkları ameliyat ve konsültasyon sayısı, kontroldeki hasta sayısı, gibi bilgiler üretmektedir. Tanı, tedavi, yatış süresi, doktor ve verilen hizmet bazında maliyet analizleri yapılabilmektedir. Đki tarih arasında hastalık kodlarına göre istatistik formlarına esas teşkil edecek istatistiki bilgiler bulunmaktadır. Verilen her hangi bir tarihte hastaneye giriş yapan hastalar veya taburcu olan hastalar listelenmektedir. Servis veya polikliniklere ait aktif hasta listesi, servislerin her birinde ne kadar hasta var bilgileri saklanmaktadır. Đki tarih arasında laboratuarlarda yapılan tetkik adet ve türlerinin listeleri ve yazıcıdan çıktı alınabilmektedir. Şekil 2. Tıpdata HBYS programının menü tanıtımları. Şekil 3. Tıpdata HBYS programının Đstatistikler menüsünün liste hali 6

7 Örnek 1. AviCenna Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Programı Hastane Bilgi Yönetim Sistemi adı verilen yazılım ilk AR-GE çalışmaları 1990 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Đbn-i Sina Hastanesinde yapılmıştır. Geliştirilen yazılım başta TIP olmak üzere birçok alanda zirveye çıkmış ünlü bir bilgin olan Đbn-i Sina nın Latince karşılığı olan AviCenna ismi ile sağlık sektöründe önemli bir marka haline gelmiştir. AviCenna HBYS kapsamında yer alan medikal, finansal ve yönetimsel modüller ile kurum içindeki tüm süreçlerin takip edilebilmesi sağlanmakta ve personelin omuzlarındaki yük hafifletilerek kolay işletilebilir, takip edilebilir, verimli ve kârlı bir organizasyon için alt yapı sağlamaktadır. AviCenna sunucu işletim sistemi platformunda Windows, Linux ve Unix desteğine sahiptir. Donanım platformunda ise Itanium, Xeon, RISC mimarideki işlemciler ile uyumlu çalışabilmektedir. Ayrıca çok dilli yapı (multilanguage) ve farklı para (multicurrency) birimleri desteği ile uluslar arası pazarda etkin bir rol hedeflemektedir. Şekil 4. AviCenna HBYS programının ekran görüntüsü Örnek 2. Medula Programı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Geri Ödeme Sistemi Genel Sağlık Sigortası MED(ikal) ve ULA(k) kelimelerinden oluşturulmuştur. GSS ile hastaneler arasında * fatura bilgisini elektronik olarak toplamak * geri ödemesini gerçekleştirmek için oluşturulmuş bütünleşik sistemdir. MEDULA 14 Ağustos 2006 tarihinde Sağlık Bakanlığı hastaneleri ile GSS arasındaki iletişim standardı olarak Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlandı. GSS MEDULA sisteminin ikinci versiyonu, 1 Eylül 2006 tarihinde başlatılan versiyon üzerine, GSS Yönetmelik çalışmalarına paralel olarak geliştirilmiştir. Sistem, Sağlık Bakanlığı hastaneleri, üniversite hastaneleri, özel hastaneler ve tan/tedavi merkezleri tarafından kullanılacaktır. GSS Medula Sistemi, Java teknolojileri ile hazırlanmış olup, IBM Websphere Application Server üzerinde sunulmaktadır. Web servislerine gerçek (production) ortamda ulaşım protokolü HTTPS dir (SSL). 27 Kasım 2006 tarihi itibariyle 77 ilde 570 Sağlık Bakanlığı Hastanesi MEDULA sistemine on-line olarak bağlıdır. 7

8 MEDULA da ana süreçler: - Provizyon alma (Sigortalı ve Hizmet Sunucu Doğrulama) - Sevk bildirimi (Sevk, Reçete ve Tetkik Talep Bildirimi) - Ödeme bilgisi kayıt (Ödeme sorgusu-claims Processing) - Fatura bilgisi kayıt (fatura sorgulama) MEDULA kapsamında Bir hastanın tüm sağlık hizmeti kullanımlarını takip etmek mümkündür. Öte yandan yine MEDULA aracılığı ile sağlık hizmet kullanımını hem hasta hareketleri hem de verilen hizmetlerin içeriği açısından yönlendirmek mümkündür. Şekil 5. MEDULA Programı Çalışma Sistemi. 5. SĐSTEMĐN ĐŞLEYĐŞĐ a) Kayıtlar: Hastalara ait tıbbi bilgileri kağıt dosyalar üzerinde oluşturan hastane arşivlerinde gün içerisinde arşivden talep edilen dosya sayısı o gün hastaneye başvuruda bulunan hastaların sayısı kadar olacaktır. Çünkü hastanın daha önceki gelişlerine ait hekim notları ve diğer bilgiler ağırlıklı olarak bu dosyalarda yer alacaktır. Hasta dosyasının açılma süreci hastanın hastaneye ilk müracaatıyla başlar. Sistem üzerinden hastaya bir protokol numarası (hasta numarası) verilir ve hastaya elektronik ortamda bir dosya açılmış olur. Hasta bundan sonraki bütün gelişlerinde bu protokol numarasıyla işlem görecektir ve her hastaya sadece bir protokol numarası verilmesi esastır. Bundan sonraki aşamada hastaya fiziksel bir dosya açılır ve tedavisi ile ilgili bütün belgelerin bu dosyada toplanması sağlanır. Kaydedilen hastaların daha sonraki gelişlerinde kolaylıkla tanınabilmesi için hastalara barkodlu tanıtım etiketleri veya kartları yazdırılır. Hasta dosyalarına yapıştırılmak üzere barkodlu etiketler üretilip, arşivde hasta dosyalarının hızlı transfer edilmesi için barkod okutulduğu anda dosya transfer hareketleri kaydedilir. Muayene edilen hastaya yapılması istenen diğer işlemlerin (laboratuvar testleri, röntgen, ultrason, doppler, tomografi, MR, skopi, patoloji, konsültasyon) istemi program üzerinden yapılabilir. Yapılan tüm işlemlerin sonuçları program üzerinde girilerek aynı şekilde görülebilir. 8

9 Yatışı planlanan hastaya yatış randevusu verilebilir. Yatışı yapılan hastanın tanıları ve yatış anamnezi kaydedilebilir. Yatan hastalara uygulanması istenilen işlemlerin (laboratuvar tahlili, radyolojik tetkikler, patolojik testler, konsültasyon, fizyoterapi, nutrisyon, ilaç vs.) istemi ve takibi program üzerinden yapılabilir. Hastanın bilgileri girilerek (taburcu tipi iyileşme ex, başka bir sağlık kuruluşuna sevk, taburcu sonrası bakım) taburcu edilebilir. Tekrar yatan hastaların bir önceki yatışından kaydedilen tüm bilgilerine erişilebilir. Şekil 6. TIP Faktor Medikal Otomasyon Programında Hasta Tanımları Menüsü b) Standart Hasta Dosyası: Kanuni zorunluluklar, akreditasyon ve kalite koşulları hasta dosyasının hem fiziksel yapısında hem de içeriğinde standart bazı kriterlerin oluşturulmasını gerektirecektir. Hasta dosyası olarak kullanılacak malzemeyi seçerken mutlaka, yönetmelikler, kurumun çalışma düzeni, rafların yapısı, dosya içerisinde kullanılacak formların ebadı gibi hususlar göz önünde bulundurulmalıdır. Hasta dosyası dizayn edilirken ilk bakışta görülebilecek bazı bilgiler dikkate alınmalıdır. Hasta bilgilerinin dosyanın üzerinde yer alması gizlilik açısından sakıncalı görülebilir. Bu durumda aynı bilgilerin dosyanın iç kapağında yer alması düşünülebilir. Standart bir hasta dosyası kapağında (ya da iç kapağında) yer alması gereken bilgiler şunlardır: - Hastanın adı soyadı ve protokol numarası - Başvuru sırasına göre hastaneye geliş ve hastaneden çıkış tarihleri - Tanı kodu (ICD-10) - Yattığı servis ve oda numarası - Alerji kaydı. (Herhangi bir alerjinin olup olmadığı bilinmiyorsa bu bölüme bilinmiyor yazılır). - Kan grubu - Notlar kısmı Bütün bunlarla birlikte dosya üzerine hasta kimlik bilgilerini içeren barkod etiketinin yapıştırılacağı bir alan, dosyanın hastane dışına çıkarılmaması için uyarı yazısı (hatta özel güvenlik donanımı) ve hastaneye ait logonun bulunması gerekir. 9

10 Şekil 8. Standart Hasta Dosyası Şekil 7. Standart Hasta Dosyası Şekil 9. Standart Hasta Dosyası şekli 10

11 Şekil 10. Standart Hasta Dosyası şekli c) Sayısal Renk Kodlaması: Hasta dosyalarının sırt kısmında hastaya ait protokol numarasını sembolize eden renklerin bulunması önemli yararlar sağlayacaktır. Öyle ki renk kodlaması çoğu zaman vazgeçilmez bir uygulama olarak karşımıza çıkacaktır. Renklendirme işlemi sonradan yapıştırılacak etiketlerle yapılabileceği gibi uygun koşulların sağlanması halinde dosyaların renk kodları matbaada basılmış olarak gelmesi de sağlanabilir. Renk kodlaması; - Dosyaların olması gerektiğinden farklı bir yere yerleştirilmesini önler. - Yanlış yere yerleştirilen dosyaların fark edilmesini sağlar. - Karışık duran bir dosya grubunun içersinde aranılan dosyanın, tarama yapmaya gerek kalmadan bir bakışla bulunmasını sağlar. - Dosyaya estetik bir görünüm kazandırır. Dosyaların yerleşimi değişmez olan protokol numarasına göre yapılacağından renk kodları da bu numarayı sembolize edecektir. Dosya sırtında kodlama için dört ayrı pencere açıldığı taktirde yukarıdan aşağıya doğru yüz binli, on binli, binli ve yüzlü basamaklar için alanlar oluşturulmuş olacaktır. Onlu basamaklar için renklendirme yapılmaz. Yüz binli bir protokol numarasını vermek için numarayı oluşturan rakamın ilk dört rakamının renklerini kullanmak doğru bir kodlama olacaktır. Örneğin için; mavi, turuncu, pembe ve siyah renkleri kullanılacaktır. Rakamların karşılığı olan renkler aşağıda verilmiştir. Daha az basamaklı sayılarda ise en başa sıfırın karşılığı olan kırmızı gelecektir. Örneğin; 5326 için kırmızı, kırmızı, siyah ve turuncu kullanılacaktır (005326). Rakamların karşılığı olan renkler şunlardır: 0 Kırmızı 5 Siyah 1 Gri 6 Sarı 2 Mavi 7 Kahverengi 3 Turuncu 8 Pembe 4 Mor 9 Yeşil 11

12 d) Fiziksel Şartların Oluşturulması: Şekil 11. U.Ü. SUAM Tıbbi Arşiv hasta dosyası renk şeridi 1- Arşiv yerinin seçimi: Hasta dosyalarının saklanma süre 20 yıldır. Seçilen alanın büyüklüğü dosya artış hızına bağlı olarak belirlenmelidir. Bunun için sağlık kurumunun uzun vadeli hedefleri göz önünde bulundurulmalıdır. Dosyaların bütün hastaneye kolayca ulaştırılabileceği bir yer seçilmelidir. Poliklinik kayıtlarını kağıt üstünde tutan bir sağlık kurumunda gün içerisinde yüzlerce dosyanın transferi söz konusu olacağından, dosyaların ilgili bölümlere zamanında ulaştırılması öncelikle ele alınması gereken konulardan birisidir. Prensip olarak hasta dosyasının, hasta muayeneye girmeden önce ilgili bölüme ulaştırılması gerektiğinden, dosyanın ilgili bölüme ulaştırılabilme süresi belirlenirken, kurum binasının yapısı, bölümler ya da bloklar arasındaki mesafelerin uzaklığı, asansörlerin çalışma durumu gibi kriterler göz önünde bulundurulmalıdır. 2- Hasta kayıtlarının güvenliği: Hasta kayıtları mahremiyeti olan bilgilerdir. Bu nedenle yetkisiz personelin erişemeyeceği şekilde ve hırsızlığa karşı korumalı olarak saklanmalıdır. Arşiv girişlerine manyetik kart okuyuculu ya da şifreli kapı açma cihazları takılmalı, yetkisiz kişilerin kurum çalışanı dahi olsa arşive girişine izin verilmemelidir. Hasta dosyalarının polikliniklerde ve yatan hasta katlarında işlem gördükleri süre içinde de güvenliği sağlanmalıdır. Bu yüzden yetkisiz kişilere karşı bu bölümlerde de uygun saklama koşullarının oluşturulması gerekmektedir. 3- Uygun raf sisteminin sağlanması: Kullanımı kolay, yangın ve deprem gibi etkenlere karşı dayanıklı ve mevcut alanı en iyi şekilde kaplayan raf sistemleri kurulmalıdır. Hareketli raf sistemleri kapatılabilir ve kilitlenebilir olduğu için güvenli sistemlerdir. Raflar temin edilirken eldeki malzemenin yapısı ve boyutları dikkate alınmalıdır. Radyoloji tetkiklerine ait filmlerin boyutu daha büyük olacağından dolap derinlikleri buna göre hesaplanmalıdır. Şekil 12. Hasta dosyaların arşiv görüntüsü 12

13 4- Fiziksel etkenler: Arşiv alanı seçilirken güneş ışınlarının etkisi, havalandırma, ısıtma ve soğutma gibi etkenler mutlak göz önünde bulundurulmalıdır. - Arşivlenen malzeme güneş ışınlarını direkt olarak almamalıdır. - Ortam ısısı yazın ve kışın sabit tutulmalıdır. - Arşiv alanı havalandırılabilmelidir. Bu nedenle temiz hava girişini sağlayacak havalandırma tertibatı oluşturulmalıdır. - Arşiv alanı seçilirken rutubetten uzak bir alan seçilmeli, bodrum katlarda su basma riski göz önünde bulundurulmalıdır. - Aydınlatma sistemi tüm raflar görülebilecek şekilde kurulmalıdır. - Yangın önleme ve alarm tesisatları malzemenin yapısı dikkate alınarak kurulmalıdır. Arşiv depolarında; - Đzolasyon: Yangına karşı dayanıklı duvar, döşeme ve kapılar - Klimatizasyon: Arşiv depolarında ısı derece, nem ise %50-60 oranında tutulmalıdır. Isıtmada tazyikli sıcak su tercih edilmelidir. - Işık durumu: Depoya giren ışık miktarının özellikle yazın düşürülmesi gerekmektedir. - Genellikle depo yüksekliği 2.10 veya 2.20 cm. olmalıdır. - Raflar metal olmalıdır metrekareyi geçmemelidir. - Metrekare başına kg. yükü taşıyabilmelidir. - Ahşap yer döşemesinden kaçınılmalıdır. Şekil 13. Raylı Dosya arşiv dolabı 6. ELEKTRONĐK HASTA KAYITLARI Hastanın hastaneye ilk müracaatında hastane otomasyon sistemi üzerinde verilen protokol numarasıyla birlikte ilk elektronik kayıt oluşturulur. Bundan sonraki aşamalar (Tıbbi kayıtların elektronik ortamda tutulması ya da her hasta için fiziksel bir dosya açılması) kurumun tıbbi kayıtları saklama politikasına göre belirlenecektir. Dosyaların elektronik ortama aktarılması şu aşamalardan oluşur: 1- Uygun yazılımın sağlanması: Tarama için, indexleme için, kullanıcı arayüzü için ayrı uygulamalar kullanılır. 2- Servis büro hizmetleri: Tarama, Ayrıştırılan dosyaları toplama, Đndexleme, kalite kontrol. 3- Yeni üretilen dokümanları sisteme dahil etme. Şekil 14. Paperwork Archimed HBYS programı Hastane Arşivi menüsü 13

14 Elektronik Hasta Kayıtlarının sağladığı avantajlar: - Arşiv olarak kullanılacak fiziksel alandan elektronik kayıtlar sayesinde çok büyük ölçüde kazanç sağlar. - Hasta kayıtlarına çok daha hızlı bir şekilde ulaşılabilir. - Aynı dokümana birden fazla kullanıcı aynı anda ulaşabilir. - Diğer bilgi sistemleri ile entegrasyonu sağlar. - Verilerin birleştirilmesini kolaylaştırır. - Hasta kayıtları kurum içinde fiziksel olarak dolaşmayacağı için kaybolma riski ortadan kalkacaktır. Elektronik Hasta Kayıtlarının dezavantajları: - Kullanıcı alışkanlıkları çoğunlukla verileri kağıt üzerine aktarmak gerektiğinde yine kağıt üzerinde görmek yönündedir. Bu nedenle bilgisayar ortamı kullanıcılar tarafından hemen kabul görmemektedir. - Elektronik ortamda gerekli güvenlik önlemleri alınmış olmalı, yetkisiz kişilerin hasta kayıtlarına ulaşması önlenmelidir. - Bilgisayar alt yapısı sorun çıkarmayacak ve her an kullanılmaya hazır olacak şekilde yapılandırılmalıdır. - Otomasyon sistemi kurumun ihtiyaçlarına cevap verebilecek esneklikte olmalıdır. - Kanuni zorunluluklar nedeniyle bazı doküman türlerinin fiziksel olarak saklanması gerekecektir. Sonuç olarak tamamen kağıtsız ortama geçmek şu aşamada mümkün değildir. 7. GÖRÜNTÜ ARŞĐVLEME VE ĐLETĐŞĐM SĐSTEMĐ PACS Bilgisayar teknolojilerindeki yenilikler ve hastane otomasyon programları birçok sağlık kuruluşunun çalışmalarında büyük kolaylıklar sağlamıştır. Fakat kayıt aşamasında en büyük sıkıntı verilerin tamamının metinsel veri olup kağıt üzerinde olması idi. Ancak son yıllarda kullanılan Hastane Bilgi Sistemleri ile bu sorun aşılmaya çalışılmış, Medikal Görüntüler haricindeki tüm metinsel verilerin sayısal olarak arşivlenmesine yardımcı olunmuştur. Bu metinsel verilerin yanında Medikal Görüntülerin de sayısal olarak arşivlenmesi gerekmektedir. Buradaki Medikal görüntülerin sayısal olarak arşivlenmesindeki ihtiyacı gidermek için PACS sistemleri geliştirilmiştir. Görüntülerin arşivlenmesi problemi DICOM (Digital Image Communication in Medicine) standardı ve PACS sistemleri (Picture Archiving and Communication System) ile çözümlenmeye çalışılmıştır. Hastaların görüntüleri kurulacak olan Yerel Arşiv sistemine DICOM standardında gönderilecektir. Sağlık Bakanlığı Bilgi Đşlem Daire Başkanlığı nın Mayıs 2007 de açtığı Teletıp Projesi hayata geçiriliyor. Proje ile tanısında güçlük çekilen konularda tıbbi konsültasyon talep eden hastaneler, bu hizmeti seçilen hastanelerden elektronik ortamdan alabilecek. Taşradaki hastanelerin tomografi ve röntgenleri internet üzerinden büyük şehirlere gönderilecek uzman doktorlara inceletilecek. Küçük illerde yaşayan hastalar, teşhis ve tedavi için artık büyük şehirlere gitmek zorunda kalmayacak. Görüntü Yönetimi ve Arşiv Sistemi Yazılımı (PACS) Sağlık Bakanlığı Bilgi Đşlem Biriminde görüntü değerlendirme, arşivleme ve iletişim sistemi olarak görev yapacak. Sistem Radyoloji Bilgi Sistemi (RBS) ile birlikte çalışacak. PACS yazılımı çevrimiçi olarak tüm arşiv üzerindeki görüntülere sorgulama yaparak ulaşabilecektir. Şekil Medikal Hasta Takip programı ana sayfa ve örnek hasta ziyaret bilgi görme ekranı 14

15 PACS sisteminin sağladığı fayda ve kazanımları olması yanında henüz yaygın olarak kullanılmamasının iki temel nedir vardır: 1- PACS sistemlerinin sahip olma maliyetleri çok yüksektir. Küçük ölçekli bir hastane için ise imkansızdır. 2- PACS sistemleri ve Hasta Bilgi Sistemleri henüz ortak bir noktada birleştirilememiştir. Bu noktada PACS sistemlerinin ve Hasta Bilgi Sistemlerinin, bir takım özelliklerini sağlayabilecek tarzda internet üzerinden uzaktan erişim ve yönetimi destekleyen Hastane Bilgi Sistemlerinin bir parçasını oluşturabilecek sistem yazılımları geliştirilme aşamasındadır. Şekil 17. Görüntü arşivleme sistemi çalışma şeması 8. U.Ü. SUAM MERKEZĐ TIBBĐ ARŞĐVĐ (Genel Bilgiler) Açılış : Düzenleme ve yeni yapılanmadan sonra tarihinde faaliyete geçti Personel : 2 si kadrolu 62 si sözleşmeli 64 personel çalışıyor Bölümler : - Dosya karşılama (Birimlerden gelen dosyaları karşılıyor. Randevulu hastaların istek dosyalarını kabul ediyor ve hazırlıyor) - Dosya birleştirme (Birimlerdeki eski-pembe renkli- dosya ile yeni açılan dosyaları birleştiriyor) - Dosya yerleştirme (Dosyaları kontrol ederek kabul ediyor ve yerlerine yerleştiriyor) - Kuryeler (Dosyaları ilgili birimlere götürüp getiriyor) Dosya Miktarı : Normal dosya Radyoloji dosyası TOPLAM Adet (05/12/2007 tarihi itibariyle) Günlük Dosya Hareketi : (ortalama) Günlük Açılan Yeni Dosya Sayısı : (ortalama) Çalışma Süresi : 24 saat hizmet vermektedir Çalışma Düzeni : Gece çalışan personel bir sonraki günün randevulu hastaların dosyalarını hazırlar. Hazırlanan dosyalar sabah saat 08:00 de poliklinik kuryeleri tarafından alınır. Đşlemi biten dosyalar yine saat 17:00 de poliklinik kuryeleri tarafından teslim edilir. Gün içerisinde saat 13:30 da arşiv kuryeleri tarafından dosya transferleri gerçekleştirilir. Poliklinik ve klinik görevlileri hasta dosyası isteme ve iadesini AviCenna programında Klinik/Poliklinik Đşlem Menüsü nü kullanarak Dosya Hareket komutu altında Dosya Đstek sayfasını açarak ilgili poliklinik, doktor adı, isteyen kişi, hangi bölüm olduğu, dosya tipi vb bilgi alanlarını doldurarak Arşive 15

16 Şekil 18. Hastanelerde klasik arşiv işleyişi istekte bulunurlar. Arşivde dosya karşılama görevlileri gelen talepleri kabul ederek dosyaları hazırlar. Kuryeler dosyaları teslim ettikten sonra istekte bulunan birim sorumluları program üzerinde Dosya Kabul seçeneğini onaylayarak işlemi tamamlarlar. Đşlemi bitip arşive gönderilen dosyalar arşiv kabulde barkod okuyucusundan geçirilerek kabul ediliyor, kontrol edilip eksikleri tamamlatıldıktan sonra yerleştirme yapılarak güven altında saklanıyor. Herhangi bir hasta dosyasının arşivden ne zaman çıktığı, hangi birimde olduğu, kim tarafından istendiği, hangi işlemi gördüğü sistem üzerinde takip edilebilmektedir. Sadece Adlî vak a dosyaları resmi tutanak düzenlenerek teslim edilmektedir. Diğer rutin hasta dosyaları bilgisayar programı üzerinden takip edilmektedir. Şekil 19. AviCenna programında (Klinik) Dosya Đstek Ekranı Şekil 20. AviCenna programında (Arşiv) Hasta Dosya Hareket Takibi Ekranı 16

17 Şekil 21. U.Ü. SUAM Tıbbi Arşiv organizasyon şeması. 9. SONUÇ Türkiye olarak 1960 ı takip eden yıllarda ulusal sağlık sistemimizi daha yeni kurmuştuk. En uç noktadan yani sağlık evinden üniversite hastanesine uzanan bir sevk zinciri ve sağlık ocağındaki hane halkı formundan hastanedeki form 56 ya kadar kodlanmış birçok form ve poliklinik defteri, ameliyathane defteri gibi çok sayıda defterin kullanıldığı ve Sağlık Bakanlığı na kadar uzanan elle tutulan bir sağlık bilgi sistemi kullanmaya başlamıştık li yıllara gelindiğinde hastaneler hızla otomasyona geçmeye başladılar. SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığına devredilmesinden sonra HBYS uygulamaları daha da hızlandı. Şüphesiz bu hızlanmada Sağlık Bakanlığı Bilgi Đşlem Dairesi Başkanlığının çizdiği yol haritası çok etkili olmuştur. Şu anda gelişmiş ülkelerde HBYS o kadar ileri boyutlara ulaşmıştır ki, ulusal bilgi sistemi kapsamında bilgi transferleri, teletıp uygulamaları, PACS, uzaktan müdahaleli robotik ameliyatlar, sanal ameliyatlar, uzaktan eğitim, çakıştırmalı DICOM uygulamaları vb. uygulanır ve geliştirilirken onların 45 yılda aldığı yolu Türkiye son yıllardaki çabalarla büyük ölçüde kat etmeye başlamıştır. Bugün artık tam otomasyonu yakalayan hastanelerimiz, tıbbi kayıtlarını bilgisayar ortamında tutmaya başlamıştır. Tam otomasyona ek olarak, güvenlik sistemleri, monitör, internetten randevu, internetten görüntü, sıramatik, KIOSK uygulamaları hastanelerimizin vazgeçilmez uygulamaları haline gelmiştir. 17

18 Bu gelişmeler ve çalışmalar sayesinde konumuz olan tıbbi kayıtlar ve hastane arşivi için; Tıbbi kayıt ve hasta dosyalarının tutulmasına tertip ve düzen (standart) getirilmektedir. Hastanede kullanılan formlara standartlar getirilmektedir. Verilen sağlık hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesinde ve kontrolünde kolaylıklar sağlamaktadır. Hastalığın teşhis ve tedavisinde karar verme sürecini kısaltarak hataların minimize edilmesini sağlamaktadır. Hastaya daha önceki çeşitli sağlık kurumlarında verilen sağlık hizmetlerine ait bilgilerin birleştirilmesine imkan vermektedir. Hastanın önceki sağlık durumu ile ilgili bilgilerine kolayca ulaşılacağından gereksiz tahlil ve tetkik yapılmasını önleyerek masrafların azaltılmasını sağlamaktadır. Đstatistiklerin güvenilir ve doğru veriler üzerinden yapılmasını sağlamaktadır. Araştırmalara kolaylık sağlayarak araştırma yapma isteğinin artmasına ve araştırmaların doğru, güvenilir veriler üzerinden ve kolaylıkla yapılmasını sağlamaktadır. Özellikle mahkemelerden gelen yazılara zamanında verilen cevabî yazılar ile mahkemelerin daha kısa sürede karar vermesine yardımcı olmaktadır. Adli olaylarda veya mahkeme konusu olmuş tıbbi tedaviye yönelik dava ve olaylarda sağlık çalışanlarına güvence vererek gereksiz ve haksız suçlamalarında delil niteliği ile güvence içerisinde çalışmalarını sağlamaktadır. 10. SONSÖZ Birer laboratuvar ve araştırma merkezi olan hasta dosyası ve hasta dosyaları arşivine hastanenin en üst yönetiminden tüm çalışanlarına kadar herkes tarafından gereken önemin verilmesi sağlanmalıdır. Arşivin bir şekilde sorumluluğunu taşıyan kademeler (arşiv görevlileri, doktorlar, hastane idaresi) tarafından arşivin önemi anlaşılmış ve bir tıbbi arşiv politikasının kafalarda olgunlaştırılmış olması gerekmektedir. Hasta dosyasının ve diğer tıbbi kayıtların kalitesinden tüm çalışanların sorumlu olduğu bilincine ulaşılabilmesi için tüm personele gerekli eğitimler verilmeli, dolayısıyla bu konuda tüm çalışanlar bilinçlendirilmelidir. Bilgi, her çeşit bilgi, bugün saniyelerle, saniyenin milyonda biri, hatta bilyonda biri kadar bir zamanda ölçülebilecek kadar hızlı artıyor. Bu akımı durdurmaya muktedir değiliz. Bu nedenle, en iyisi bu bilgi akımını kontrol etmeyi öğrenelim Zaten geç bile kaldık. Howell M. Estes 18

19 EK-1: U.Ü. TIP FAKÜLTESĐ ARŞĐV MALZEMELERĐ SAKLAMA TABLOSU Saklama Süresi Sıra No Malzemenin Adı ve Konusu Birim Arşivinde Kurum Arşivinde Düşünceler 1 Hasta dosyaları Kurumunda saklanır. 100 yıl (Saklama süreleri sonunda önemli şahsiyetlere ait hasta dosyaları Devlet Arşivi'ne gönderilir.) 2 Ameliyat defteri 100 yıl Kurumunda saklanır. 3 Adlî rapor dosyası 100 yıl Kurumunda saklanır. 4 Adlî Rapor, Rapor ve Heyet Raporu dosyası 10 yıl Devlet Arşivlerine gönderilmez. 5 Film dosyaları 100 yıl Kurumunda saklanır. 6 Đnvaziv girişim defteri (Ambiyosentez, kordosentez) 5 yıl 25 yıl Devlet Arşivlerine gönderilmez. 7 Tüp bebek dosyaları 100 yıl Kurumunda saklanır. 8 Doğum defteri 100 yıl Kurumunda saklanır. 9 Ex bebek dosyası 50 yıl Kurumunda saklanır. 10 Transplantasyon dosyaları 100 yıl Kurumunda saklanır. 11 Konsültasyon Formu 5 yıl 5 yıl Devlet Arşivlerine gönderilmez. 12 Yoğun bakım izlem formları 5 yıl 5 yıl Devlet Arşivlerine gönderilmez. 13 MR, BT, Anjiografi, Ultrasonografi, Mamografi görüntüleri 50 yıl Kurumunda saklanır. 14 Anjiyo defteri 5 yıl 15 yıl Devlet Arşivlerine gönderilmez. 15 EKO defteri 5 yıl 15 yıl Devlet Arşivlerine gönderilmez. 16 Parafin blokları Süresiz Kurumunda saklanır. 17 Lamlar Süresiz Kurumunda saklanır. 18 Patoloji raporları 50 yıl Kurumunda saklanır. Not: Tablonun konumuz ile ilgili olan bazı kısımları alınmıştır. 19

20 EK-2: U.Ü. SUAM HASTANESĐ YILLIK ĐSTATĐSTĐKLERĐ ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZĐ HASTANESĐ YILLIK ĐSTATĐSTĐKLERĐ MEVCUT YATAK SAYISI POLĐKLĐNĐK HASTA SAYISI YATAN HASTA SAYISI TABURCU OLAN HASTA SAYISI ÖLEN HASTA SAYISI YATILAN GÜN SAYISI HASTANIN ORTALAMA KALIŞ GÜN SAYISI 7,85 6,50 8,23 8, ,00 YATAK ĐŞGAL ORANI % 81,32 63,63 82,56 85, ,70 YAPILAN BÜYÜK AMELĐYAT SAYISI YAPILAN ORTA AMELĐYAT SAYISI YAPILAN KÜÇÜK AMELĐYAT SAYISI NORMAL DOĞUM SAYISI MÜDAHALELĐ DOĞUM SAYISI

HASTANE BĐLGĐ YÖNETĐM SĐSTEMLERĐ

HASTANE BĐLGĐ YÖNETĐM SĐSTEMLERĐ T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU HASTANE BĐLGĐ YÖNETĐM SĐSTEMLERĐ Ders Notları Bursa, 27 Şubat 2009 Bursa, 27 Şubat 2009 Öğr.Gör.Fikret CEYLAN Öğr.Gör.Fikret CEYLAN Elinizdeki

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU Bursa - 2015 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programı öğrencilerimin bir HBYS programını (AviCenna) öğrenmeleri ve başarıyla kullanabilmeleri

Detaylı

HBYS YAZILIM BÖLÜM-2- HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİNDE YAZILIM VE VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMİ

HBYS YAZILIM BÖLÜM-2- HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİNDE YAZILIM VE VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMİ HBYS YAZILIM BÖLÜM-2- HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİNDE YAZILIM VE VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMİ Yrd.Doç.Dr. Bilal AK Yrd.Doç.Dr. Bilal AK BÖLÜM HEDEFİ Bu bölümü bitirdiğinizde -Hastane Bilgi Yönetim Sistemlerinde

Detaylı

Hastane Bilgi Yönetim Sistemi

Hastane Bilgi Yönetim Sistemi MEDOFAS HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ HIZ PRESTİJ ZAMAN BAŞARI KARLILIK TEKNOLOJİ ULUSLAR ARASI SAYGINLIK AKREDİTASYON KALİTE kazandırır HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ Gündem 1 2 3 4 5 Tanımlar Hasta

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ORYANTASYON REHBERİ 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 4 2. VİZYONUMUZ... 4 3. MİSYONUMUZ...

Detaylı

İzmir İli Güney Bölgesi Genel Sekreterliği Selçuk Devlet Hastanesi ORYANTASYON REHBERİ

İzmir İli Güney Bölgesi Genel Sekreterliği Selçuk Devlet Hastanesi ORYANTASYON REHBERİ İzmir İli Güney Bölgesi Genel Sekreterliği Selçuk Devlet Hastanesi ORYANTASYON REHBERİ İçindekiler Tablosu 1. GİRİŞ... 4 2. VİZYON... 4 3. MİSYON... 4 4. KALİTE POLİTİKAMIZ... 4 5. HASTANENİN TARİHÇESİ...

Detaylı

1) Hasta Kartı... 15. 2) Başvuru Đşlemleri... 18. 3) Hizmet Girişi... 22. 4) Đstem Kabul... 25. 5) Yatış Đşlemleri... 30

1) Hasta Kartı... 15. 2) Başvuru Đşlemleri... 18. 3) Hizmet Girişi... 22. 4) Đstem Kabul... 25. 5) Yatış Đşlemleri... 30 g yo SUNUŞ Türkiye de pek çok alanda olduğu gibi sağlık sektörünün de kendine özgü çözüm bekleyen sorunları bulunmaktadır. Hastanelerde tutulacak düzenli kayıtlar, doğru analizler ve sistemli bir çalışma

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

T.C. Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI BİLGİ SİSTEMİ ALIMI ÇERÇEVE İLKELERİ Özet : Bu doküman, Bakanlığımıza bağlı Birinci Basamak Sağlık Kurumları nın hizmet sunumu sürecinde elde edilen verilerin güvenli bir

Detaylı

1) Hasta Hizmet Girişi... 15. 2) Hasta Kartı... 18. 3) Anamnez... 21. 1) Konsültasyon Đstemleri... 24. 2) Laboratuvar Đstemleri...

1) Hasta Hizmet Girişi... 15. 2) Hasta Kartı... 18. 3) Anamnez... 21. 1) Konsültasyon Đstemleri... 24. 2) Laboratuvar Đstemleri... g yo SUNUŞ Türkiye de pek çok alanda olduğu gibi sağlık sektörünün de kendine özgü çözüm bekleyen sorunları bulunmaktadır. Hastanelerde tutulacak düzenli kayıtlar, doğru analizler ve sistemli bir çalışma

Detaylı

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ Not: 27/03/2002 tarih ve 24708 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Özel Hastaneler yönetmeliği, 13/04/2003 tarih ve 25078-14/01/2004 tarih ve 25346-03/03/2004 tarih ve 25391-28/05/2004

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir İli Kamu Hastaneleri Birliği Güney Bölgesi Genel Sekreterliği Kiraz Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir İli Kamu Hastaneleri Birliği Güney Bölgesi Genel Sekreterliği Kiraz Devlet Hastanesi T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir İli Kamu Hastaneleri Birliği Güney Bölgesi Genel Sekreterliği Kiraz Devlet Hastanesi ORYANTASYON REHBERİ 1 İçindekiler Tablosu 1. GENEL ORYANTASYON

Detaylı

KAMU HASTANELERİNDE TEDARİK ZİNCİRİ

KAMU HASTANELERİNDE TEDARİK ZİNCİRİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KAMU HASTANELERİNDE TEDARİK ZİNCİRİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BİTİRME PROJESİ Taner SEMERCİ Proje Danışmanı Yrd. Doç.Dr. A.

Detaylı

Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği 2013 YILI FAALİYET RAPORU

Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği 2013 YILI FAALİYET RAPORU Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği 2013 YILI FAALİYET RAPORU Kısaltmalar.3-4 Önsöz... 6 Kırşehir Hastanelerinde Değişimi Yönetiyoruz..6 Birlik Organizasyon Şeması..7 Tıbbi Hizmetler Başkanlığı 8 İdari

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 29 Aralık 2013 PAZAR Sayı : 28866 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Detaylı

TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012

TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012 TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012 1 İÇİNDEKİLER Tıbbi Hizmetlerin Genel Esasları... 1 Acil Servis Hizmet Sunum Süreci... 1 Poliklinik Hizmetleri Sunum Süreci... 2 Yataklı

Detaylı

Performans Denetimi Raporu SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI HASTANELERDE İLAÇ, TIBBİ SARF MALZEMESİ VE TIBBİ CİHAZ YÖNETİMİ

Performans Denetimi Raporu SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI HASTANELERDE İLAÇ, TIBBİ SARF MALZEMESİ VE TIBBİ CİHAZ YÖNETİMİ Performans Denetimi Raporu SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI HASTANELERDE İLAÇ, TIBBİ SARF MALZEMESİ VE TIBBİ CİHAZ YÖNETİMİ MART - 2005 Sağlık Bakanlığına Bağlı Hastanelerde İlaç, Tıbbi Sarf Malzemesi ve Tıbbi

Detaylı

K A M U A L I M L A R I N D A DEVLETMALZEME OFİSİ D O Ğ R U T E R C İ H

K A M U A L I M L A R I N D A DEVLETMALZEME OFİSİ D O Ğ R U T E R C İ H K A M U A L I M L A R I N D A D O Ğ R U DEVLETMALZEME OFİSİ T E R C İ H STRATEJİKPLAN2010-2014 DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ Kamu iktisadi teşebbüsleri ile özel sektör şirketleri arasında

Detaylı

T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK HUKUK DOSYALAMA SİSTEMİ

T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK HUKUK DOSYALAMA SİSTEMİ T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK HUKUK DOSYALAMA SİSTEMİ ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Abstract. Deniz TÜMER** ve Özgür KÜLCÜ*** BİLGİ DÜNYASI, 2010, 11 (2) 408-443

Abstract. Deniz TÜMER** ve Özgür KÜLCÜ*** BİLGİ DÜNYASI, 2010, 11 (2) 408-443 BİLGİ DÜNYASI, 2010, 11 (2) 408-443 İlk ve Ortaöğretim Okullarında Belge Yönetimi Programları ve Türkiye deki Durum Records Management Programs in Primary and Secondary Schools and Situation in Turkey

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. Sağlık Bakanlığı TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ T.C. Sağlık Bakanlığı TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ENTEGRE İLÇE HASTANELERİ İÇİN HBYS, MÜDÜRLÜK İÇİN LBYS, FATURALANDIRMA VE İNSAN KAYNAKLARI MODÜLÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. GİRİŞ Sağlık Bakanlığı Tedavi

Detaylı

VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane)

VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane) VERİMLİLİK VE KALİTE YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI HAZİRAN 2015

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı KİLSVfîHJ Sayı : Konu: Kati Teklif vermeye davet (2015/191) Kurumumuz ihtiyacı olan 1 Kalem Hizmet Alımı 4734 sayılı ihale kanununu 22/d maddesi doğrudan temin alım

Detaylı

Her şey sağlıklı yaşam için

Her şey sağlıklı yaşam için Temmuz 2008 Her şey sağlıklı yaşam için Bir ülkedeki sosyal refahın ve gelişmişlik düzeyinin en önemli göstergelerinden biri olan sağlık alanına yapılan yatırımlar her geçen gün biraz daha artıyor. Doktorlar,

Detaylı

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlığından; AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; fertlerin ve toplumun sağlığını korumak maksadıyla, mesleğini serbest

Detaylı

Dijital hastanenin kalbi teknoloji. Yeşil Bilişim

Dijital hastanenin kalbi teknoloji. Yeşil Bilişim Dijital hastanenin kalbi teknoloji Yeşil Bilişim önsöz vizyon >> Dijital hastaneye dönüşüm süreçlerinizde yanınızda olacak önemli bir kaynak Sağlık sektöründe yaşadığımız hızlı değişim, biz sağlık kuruluşlarının

Detaylı

HALK KÜTÜPHANELERİ VE YÖNETİM

HALK KÜTÜPHANELERİ VE YÖNETİM HALK KÜTÜPHANELERİ VE YÖNETİM İçerik Yönetim Örgüt ve Örgüt Kültürü Stratejik Yönetim Yöneticilik Kütüphaneler ve Yönetim Halk Kütüphaneleri ve Yönetim (Bütçe, Derme, Bina, Personel, Kullanıcı, Eğitim)

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ

SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2862 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1819 SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Oğuz IŞIK (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Ali YILMAZ (Ünite 2, 3) Doç.Dr.

Detaylı

HBYS Teknik Şartname/1/

HBYS Teknik Şartname/1/ HBYS Teknik Şartname/1/ SİVAS KAMU HASTANELER BİRLİĞİ HBYS TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1 AMAÇ VE KAPSAM... 3 1.2 STANDARTLAR... 3 1.3 TANIMLAR... 3 1.4 GENEL KOŞULLAR... 4 İş mevzuatından kaynaklanan yükümlülükler

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU HİZMETE ÖZEL T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU V.1 2014 I Bu kılavuz çevre duyarlılığı kapsamında kâğıt ortamda basılmayarak; elektronik

Detaylı

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır.

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI PENDİK DEVLET HASTANESİ İDARİ HİZMETLER BÖLÜM ORYANTASYON REHBERİ Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. EĞİTİM KOMİTESİ 1 GENEL TANITIM Birim

Detaylı