SAĞLIK HĐZMETLERĐNDE ARŞĐVLEME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAĞLIK HĐZMETLERĐNDE ARŞĐVLEME"

Transkript

1 T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU EĞĐTĐM SEMĐNERĐ ÇALIŞMASI SAĞLIK HĐZMETLERĐNDE ARŞĐVLEME ÖĞR.GÖR.FĐKRET CEYLAN BURSA, 13 ARALIK

2 SAĞLIK HĐZMETLERĐNDE ARŞĐVLEME Öğr.Gör.Fikret CEYLAN Uludağ Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ÖZET Günümüzde hasta ve yaralılara verilen hizmetin bütün ayrıntılarıyla, zamanında, tam ve düzenli bir şekilde belgelenmesi zorunluluğu vardır. Tıbbi kayıtlar hastaya verilen tıbbi bakımın kanıtıdır. Dolayısıyla hastaya verilen tıbbi bakımın kalitesinin değerlendirilmesinde kullanılabilecek önemli bir kaynaktır. Hastaneler, insan sağlığı ile ilgili yoğun kapasitede veriyi işler, kontrol eder ve saklar. Bütün bu faaliyetler boyunca bu veriler, muhtelif yerlerden hastanın dosya ve dosyalarına değişik formatlarda ve ortamlarda doldurulur. Her birimde de değişik amaçla yorumlanır. Her yorum ve esas olan bilgi, ihtiyaç duyulduğunda erişilmek için arşivlenir. Tıbbi kayıtların ve dokümanların güvenli ve sistemli bir şekilde tutulduğu bir arşivin varlığı istenilen her türlü bilgiye kolayca ulaşabilmeyi sağlar. Bir sağlık kurumunun geçmişini yansıtan bir arşiv aynı zamanda kurumun ve insanlığın geleceğine de ışık tutar. Bu çalışma ile bugüne kadar pek dikkat etmediğimiz sadece bir büro aracı olarak gördüğümüz, işi bittiği düşünülerek raflara kaldırdığımız hasta dosyasının ve onların sistemli bir şekilde tutulduğu hasta dosyaları arşivinin değerini ortaya koymaya çalıştım. Bu çalışmada hasta dosyaları arşivlerinin nasıl olması gerektiği, yasal mevzuatların neler gerektirdiğini, sistemin işleyişi, Uludağ Üniversitesi Sağlık Kuruluşlarındaki uygulama ile yeni teknoloji ve yazılımların (HBYS) katkıları incelenmiştir. ANAHTAR KELĐMELER: Tıbbi Kayıt, Hastane Arşivi, Hasta Dosyaları Arşivi 1. GĐRĐŞ Gün geçmiyor ki sağlık alanında yeni bir buluşa imza atılmasın, bir hastalığa çare bulunmasın. Bir hastalığın teşhisini tüm dünya ile paylaşmak en az o hastalığı tedavi edebilmek kadar önemlilik arz eder. Tıbbi dokümantasyon hizmetlerinin amacı tedavilerden elde edilen tüm materyallerin toplanarak faydalı bilgi oluşturmaktır. Hasta dosyaları kime, niçin, nerede, ne zaman, nasıl bir hasta bakım ve tedavi hizmeti verildiğini gösteren önemli belgelerdir. Bu nedenle, hasta dosyalarının hasta dosyaları arşivlerinde bilimsel kurallara uygun bir şekilde toplanması, düzenlenmesi, saklanması ve gereği halinde tekrar hizmete sunulması bir zorunluluktur. Hasta dosyalarının hasta, hastane yönetimi, adli tıp, tıbbi eğitim, araştırma, halk sağlığı, hekim ve tıbbi bakımın değerlendirilmesi açısından önemi bulunmaktadır. Bu nedenle hasta dosyası bir sağlık kurumunun en önemli hazinesidir. Bu hazinenin saklandığı ve tekrar hizmete sunulduğu yerler ise hasta dosyaları arşividir. Maalesef son yıllara kadar birçok özel ve devlet hastanesi, tedavilerini yasal zorunluluklar nedeniyle kaydetmelerine rağmen sistematik bir şekilde saklamayı ve onlardan tekrar yararlanmayı önemsememekteydi. Yeni buluşlara ışık tutabilecek kayıtlar, birçok hastane çalışanınca bilinmeyen bir odada çuvallar veya koliler içinde tutulmaktaydı. 2

3 2. TANIMLAR KAVRAMLAR Hasta Dosyası: Yataklı tedavi kurumlarına müracaat eden hastaların, muayene, teşhis ve tedavi evrakının muhafaza edildiği; A4 kağıdı boyutlarında, kenarlarında Ek-1 ve Ek-2 de (Yönergede) düzenlenen forma uygun renkli şeritler bulunan kartondan imal edilmiş ve iki kapaktan oluşan telli saklama aracını ifade eder. Arşiv: Kurumların, gerçek veya tüzel kişilerin faaliyetleri sonucu oluşan (toplanan, biriken) ve bir amaçla saklanan belgeleri; söz konusu belgelerle ilgilenen kurumları ve bu belgelerin korunduğu yerleri içermektedir. Arşivleme: Gelecekte tekrar kullanılması düşünülen ya da yasal saklama süresi doluncaya kadar saklanması zorunlu olan belgelerin korunmasını sağlayan ve bu süre içinde kendilerinden yararlanma imkanı sunan çalışmalardır. Hastane Arşivi: Yataklı tedavi kurumlarına tedavi edilmek için gelen yaralı ya da hastaların görmüş oldukları işlemler sonucunda oluşan ve hastaların daha sonraki olası başvurularında, bilimsel araştırmalarda, istatistiki değerlendirmelerde, adli davalarda, vb. konularda kullanılmak gibi amaçlarla belirli sınıflama sistemlerine bağlı kalınarak bir sıra ve düzen içerisinde saklanan dokümantasyona, söz konusu dokümantasyona bakan birime, bu dokümantasyonu barındıran yerlere denir. Tıbbi Arşiv Malzemesi: Hastanelerin yaptıkları hizmetler yaptıkları faaliyetler sonucunda oluşan; hasta, doktor, hastane, adli tıp, halk sağlığı, bilimsel araştırmalar, hukuki vb. açılardan saklanması gereken her türlü yazılı, çizili, görsel-işitsel ve elektronik belgelerin tamamına tıbbi arşiv malzemesi denir. 3. MEVZUAT (ĐLGĐLĐ BÖLÜMLER) sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı Đcrasına Dair Kanun sayılı Seriri Taharriyat ve Tahlilat Yapan ve Masli Teamüller Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya laboratuarları Kanununa Müteferri Olarak Tanzim Olunan Yönetmelik sayılı Radiyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun yılında çıkarılan Devlet Arşiv Yönetmeliği sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğü giren Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yataklı Tedavi Kurumları Đşletme Yönetmeliği ve bu yönetmeliğe dayanılarak Yataklı Tedavi Kurumları Merkezi Tıbbi Arşiv Yönergesi tarih ve sayılı Bakanlık olurları ile yayımlanan Yataklı Tedavi Kurumları Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri Yönergesi tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliği - YTK Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri Yönergesi ne tarih ve 7067 sayılı makam onayı ile Ek-1 madde ilave edilerek Bilgisayar otomasyonuna geçen hastanelerde kayıtların bilgisayar ortamında tutulmasına ilişkin işlemlerin yürütülmesi hakkında yönerge değişikliği yapılmıştır. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü nün tarih ve 2005/06 sayılı genelgesinde Hastanın sağlık kurumuna müracaatından itibaren tıbbi müdahale ve işlemlerin her aşamasında Yataklı Tedavi Kurumları Đşletme Yönetmeliğinde de belirtilen kayıtların Yataklı Tedavi Kurumları Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri Yönergesi hükümleri doğrultusunda eksiksiz tutularak arşivlenmesi ve kurumda muhafaza edilmesi hususu önemle belirtilmektedir. 3

4 a) Yataklı Tedavi Kurumları Đşletme Yönetmeliği (Đlgili Bölüm) J-Merkezi Tıbbî Arşiv Madde 32- Her yataklı tedavi kurumunda bir merkezi tıbbi arşiv kurulur. Bütün servislerin ve olanakları ölçüsünde polikliniklerin işi biten dosyaları, bilimsel çalışanlar, istatistik değerlendirmeler, hastaların diğer müracaatlarında kullanılmak üzere bir sıra ve düzen içerisinde muhafaza edilir. Dosyanın kolay ve çabuk bulunabilmesi için; isme, hastalığa ve protokol numarasına göre lüzumlu görülen çeşitli bulma kolaylıkları sağlayacak kartoteks sistemleri uygulanır. (Değişik fıkra: 5 Mayıs ) Merkezi Tıbbi Arşivin çalışma şekli ile hastanede tutulan tüm kayıtların bilgisayar ortamında tutulabilmesine ilişkin usul ve esaslar Yönerge ile belirlenir. b) Yataklı Tedavi Kurumları Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri Yönergesi (Đlgili Bölümler) Madde 5- Yataklı tedavi kurumlarında, idaresi ve organizasyonu aşağıdaki gibi olan bir merkezi tıbbî arşiv kurulur. Şekil 1. Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri Yönetim ve Organizasyon Şeması Madde 7- Merkezi Tıbbî arşiv, şu bölümlerden oluşur: a) Hasta endeksi bölümü, b) Eksik dosyalar bölümü, c) Dosyalama bölümü, d) Tıbbi sekreterlik bölümü, e) Tıbbi istatistik ve kodlama bölümü Eğitim ve araştırma hastaneleri ile yatak sayısı 400 ve daha fazla olan genel ve özel dal hastanelerinde adlî vakalara ait işlemlere ilişkin yazışmaların yürütülmesi ve araştırmacıların talep ettiği araştırma ve inceleme dosyalarını çıkartmak üzere bir araştırma ve haberleşme bölümü kurulur. Yatak sayısı 100 ün altındaki hastane arşivleri, bölümlere ayrılmaz. Madde 12- Hasta dosyasında şu belgeler bulunmalıdır. a) Hasta kabul kağıdı, b) Tıbbi müşahade ve muayene kağıdı, c) Derece kağıdı, d) Hasta tabelası, e) Röntgen istek kağıdı ve raporları, f) Laboratuvar istek kağıdı ve tetkik raporları g) Ameliyat kağıdı, h) Hastanın muayene istek formu, i) Çıkış özeti, j) (Değ./RG: /25078) Uygulanacak tedavinin kabul edildiğine dair olan ve 1/8/1998 tarihli sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Hasta Hakları Yönetmeliği nin 24 ncü maddesi uyarınca alınmış rızayı gösteren muvafakat formu. 4

5 Madde 15- Adli vak alara ilişkin tüm tahlil, tetkik sonuçları ile her türlü kayıt, dokümanlar ve hasta dosyalarının en az 20 yıl süreyle yataklı tedavi kurumunun arşivinde muhafazası zorunludur. c) Özel Hastaneler Yönetmeliği (Đlgili Bölümler) Madde 48- Özel hastanelerin acil servis, poliklinik, klinik, röntgen, laboratuvar ve ameliyathane gibi tıbbi hizmet ünitelerinde, sayfa ve sıra numarası verilmiş ve her sayfası müdürlükçe mühürlenmiş protokol defterlerinin tutulması zorunludur. Özel hastanelere başvuran her hasta için hasta dosyası düzenlenir. Hasta dosyasına hastanın tedavisiyle ilgili bütün müşahadeler ve yapılan muayene, tahlil ve tetkik sonuçları ile tedavi ve günlük değişiklikler yazılır. Madde 49 Özel hastanelerde, muayene, teşhis ve tedavi amacıyla başvuran hasta, yaralı, acil ve adlî vakalar ile ilgili olarak yapılan tıbbî ve idarî işlemlere ilişkin kayıtların, düzenlenen ve kullanılan belgelerin toplanması ve bunların müteakip başvurular ile denetim ve adlî mercilerce her istenildiğinde hazır bulundurulması amacıyla tasnif ve muhafazaya uygun bir merkezî tıbbî arşiv kurulması zorunludur. Đlgili diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, özel hastanede tutulan hasta dosyaları, en az yirmi yıl süre ile saklanır. Faaliyeti sona eren özel hastanelerin arşiv belgeleri, bir tutanağa bağlanarak müdürlüğe teslim edilir. Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca Bakanlık tarafından kurulacak kayıt ve bildirim sistemine ve Bakanlıkça yapılacak diğer iş ve işlemlere esas olmak üzere, istenilen bilgi ve belgelerin Bakanlığa gönderilmesi zorunludur. 4. HASTANE BĐLGĐ YÖNETĐM SĐSTEMLERĐ HBYS Bilgi birikiminin çok hızlı onaylandığı tıp alanında, bir yandan da hastanelerde hastalara ait bilgilerin depolanması ve gerektiğinde kolay ulaşılabilir ve kullanılabilir olmasının önemi tartışmasız bir olgudur. Günümüzde değişmeyen, hatta üzerinde önemle durulan tek şey bilgilerin kayıt edilmesi olmuştur. Eğer bilgiye tekrardan gereksinim duyulacağı varsayılıyor ise, ister kağıda ister manyetik ortama olsun ama mutlaka kayıt edilmesi gerekmektedir. Türkiye de pek çok alanda olduğu gibi sağlık sektörünün de kendine özgü çözüm bekleyen sorunları bulunmaktadır. Hastanelerde tutulacak düzenli kayıtlar, doğru analizler ve sistemli bir çalışma ortamı hem hastane personelinin hem de hastaneye başvuran hastaların sorunlarını azaltmanın ilk adımıdır. Hasta Bilgi Sistemi veyahut Hastane Bilgi Yönetim Sistemi, hastanelerde kaynakların yerinde kullanılması ve israfın önlenmesi, oluşturulmaya çalışılan kalite ve standartların tesis edilmesi ve korunması, hastanelerde sunulan sağlık hizmetinin en iyi şekilde verilebilmesi, gelir ve giderlerin izlenmesi, gelir kaçaklarının önlenmesi, hastane yönetimine verilecek önemli kararlarda bilgi desteğinin sağlanması, sağlanan bilgi desteğiyle ileriye yönelik doğru hedef belirlenmesi ve doğru kaynak yönetimi, eksiksiz tıbbi kayıt, muhasebe, depo, ambar, demirbaş kayıtları tutabilmek amacıyla kullanılan bilgi sistemleridir. HBYS hastane işletmelerinin çeşitli düzeylerindeki karar alıcılarına yardımcı olmak amacıyla bilgi toplama ve bilgi yayma fonksiyonlarını üstlenen değişik kaynaklardan elde edilen verileri bütünleyebilen sistemdir. HBYS güvenlik ve bilgi erişim, hasta kaydı ve endeks sistemi, poliklinik, klinik, tıbbi kayıt, radyoloji, eczane, laboratuar, ameliyathane, doğum odası, acil servis, döner sermaye ve muhasebe, bordro, personel, stok kontrol, ihale dosyaları, satın alma, diyet planlaması, demirbaşların takibi, vb. alanlarında kullanılmaktadır. Örneğin Kardelen Yazılımın Medula programının sadece Đstatistik modülünün sağladığı kolaylıkları aşağıda maddeler halinde sıralayabilir: Üst düzey yöneticilere, yönetimsel ve stratejik kararlar vermede destek olmak üzere özet bilgiler vermektedir. Đstenen zaman aralığında her birim/doktor için gelir-gider, performans gibi değerlere ulaşılabilmektedir. Tıbbi ve bilimsel araştırmalar için tutulan kayıtlardan gerekli veriler alınabilecek ve analiz edilebilmektedir. 5

6 Resmi kuruluşlara gönderilmesi gereken istatistiki formlar (Örneğin: form 053, 056, 057, aile planlaması çalışmaları vb.) ve bildirimler (Örneğin; AIDS, Sıtma gibi bildirimi Zorunlu Hastalıklar) üretilmektedir. Kurumlar arasında hasta medikal ve finansman bilgileri ile sevk bilgilerinin paylaşılabilmesine imkan vermektedir (Örneğin; Bağ-Kur hak sahipliliği entegrasyonu gibi). Hastanede yapılan tüm hizmetlerin doktorlara göre, gelir koduna göre, yapıldığı servise birime göre vb. şekilde filtreleme özelliklerine göre rapor alınabilmektedir. Doktorların poliklinikteki hasta sayısı, yaptıkları incelemeler, yatırdıkları hasta-gün sayısı, yaptıkları ameliyat ve konsültasyon sayısı, kontroldeki hasta sayısı, gibi bilgiler üretmektedir. Tanı, tedavi, yatış süresi, doktor ve verilen hizmet bazında maliyet analizleri yapılabilmektedir. Đki tarih arasında hastalık kodlarına göre istatistik formlarına esas teşkil edecek istatistiki bilgiler bulunmaktadır. Verilen her hangi bir tarihte hastaneye giriş yapan hastalar veya taburcu olan hastalar listelenmektedir. Servis veya polikliniklere ait aktif hasta listesi, servislerin her birinde ne kadar hasta var bilgileri saklanmaktadır. Đki tarih arasında laboratuarlarda yapılan tetkik adet ve türlerinin listeleri ve yazıcıdan çıktı alınabilmektedir. Şekil 2. Tıpdata HBYS programının menü tanıtımları. Şekil 3. Tıpdata HBYS programının Đstatistikler menüsünün liste hali 6

7 Örnek 1. AviCenna Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Programı Hastane Bilgi Yönetim Sistemi adı verilen yazılım ilk AR-GE çalışmaları 1990 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Đbn-i Sina Hastanesinde yapılmıştır. Geliştirilen yazılım başta TIP olmak üzere birçok alanda zirveye çıkmış ünlü bir bilgin olan Đbn-i Sina nın Latince karşılığı olan AviCenna ismi ile sağlık sektöründe önemli bir marka haline gelmiştir. AviCenna HBYS kapsamında yer alan medikal, finansal ve yönetimsel modüller ile kurum içindeki tüm süreçlerin takip edilebilmesi sağlanmakta ve personelin omuzlarındaki yük hafifletilerek kolay işletilebilir, takip edilebilir, verimli ve kârlı bir organizasyon için alt yapı sağlamaktadır. AviCenna sunucu işletim sistemi platformunda Windows, Linux ve Unix desteğine sahiptir. Donanım platformunda ise Itanium, Xeon, RISC mimarideki işlemciler ile uyumlu çalışabilmektedir. Ayrıca çok dilli yapı (multilanguage) ve farklı para (multicurrency) birimleri desteği ile uluslar arası pazarda etkin bir rol hedeflemektedir. Şekil 4. AviCenna HBYS programının ekran görüntüsü Örnek 2. Medula Programı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Geri Ödeme Sistemi Genel Sağlık Sigortası MED(ikal) ve ULA(k) kelimelerinden oluşturulmuştur. GSS ile hastaneler arasında * fatura bilgisini elektronik olarak toplamak * geri ödemesini gerçekleştirmek için oluşturulmuş bütünleşik sistemdir. MEDULA 14 Ağustos 2006 tarihinde Sağlık Bakanlığı hastaneleri ile GSS arasındaki iletişim standardı olarak Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlandı. GSS MEDULA sisteminin ikinci versiyonu, 1 Eylül 2006 tarihinde başlatılan versiyon üzerine, GSS Yönetmelik çalışmalarına paralel olarak geliştirilmiştir. Sistem, Sağlık Bakanlığı hastaneleri, üniversite hastaneleri, özel hastaneler ve tan/tedavi merkezleri tarafından kullanılacaktır. GSS Medula Sistemi, Java teknolojileri ile hazırlanmış olup, IBM Websphere Application Server üzerinde sunulmaktadır. Web servislerine gerçek (production) ortamda ulaşım protokolü HTTPS dir (SSL). 27 Kasım 2006 tarihi itibariyle 77 ilde 570 Sağlık Bakanlığı Hastanesi MEDULA sistemine on-line olarak bağlıdır. 7

8 MEDULA da ana süreçler: - Provizyon alma (Sigortalı ve Hizmet Sunucu Doğrulama) - Sevk bildirimi (Sevk, Reçete ve Tetkik Talep Bildirimi) - Ödeme bilgisi kayıt (Ödeme sorgusu-claims Processing) - Fatura bilgisi kayıt (fatura sorgulama) MEDULA kapsamında Bir hastanın tüm sağlık hizmeti kullanımlarını takip etmek mümkündür. Öte yandan yine MEDULA aracılığı ile sağlık hizmet kullanımını hem hasta hareketleri hem de verilen hizmetlerin içeriği açısından yönlendirmek mümkündür. Şekil 5. MEDULA Programı Çalışma Sistemi. 5. SĐSTEMĐN ĐŞLEYĐŞĐ a) Kayıtlar: Hastalara ait tıbbi bilgileri kağıt dosyalar üzerinde oluşturan hastane arşivlerinde gün içerisinde arşivden talep edilen dosya sayısı o gün hastaneye başvuruda bulunan hastaların sayısı kadar olacaktır. Çünkü hastanın daha önceki gelişlerine ait hekim notları ve diğer bilgiler ağırlıklı olarak bu dosyalarda yer alacaktır. Hasta dosyasının açılma süreci hastanın hastaneye ilk müracaatıyla başlar. Sistem üzerinden hastaya bir protokol numarası (hasta numarası) verilir ve hastaya elektronik ortamda bir dosya açılmış olur. Hasta bundan sonraki bütün gelişlerinde bu protokol numarasıyla işlem görecektir ve her hastaya sadece bir protokol numarası verilmesi esastır. Bundan sonraki aşamada hastaya fiziksel bir dosya açılır ve tedavisi ile ilgili bütün belgelerin bu dosyada toplanması sağlanır. Kaydedilen hastaların daha sonraki gelişlerinde kolaylıkla tanınabilmesi için hastalara barkodlu tanıtım etiketleri veya kartları yazdırılır. Hasta dosyalarına yapıştırılmak üzere barkodlu etiketler üretilip, arşivde hasta dosyalarının hızlı transfer edilmesi için barkod okutulduğu anda dosya transfer hareketleri kaydedilir. Muayene edilen hastaya yapılması istenen diğer işlemlerin (laboratuvar testleri, röntgen, ultrason, doppler, tomografi, MR, skopi, patoloji, konsültasyon) istemi program üzerinden yapılabilir. Yapılan tüm işlemlerin sonuçları program üzerinde girilerek aynı şekilde görülebilir. 8

9 Yatışı planlanan hastaya yatış randevusu verilebilir. Yatışı yapılan hastanın tanıları ve yatış anamnezi kaydedilebilir. Yatan hastalara uygulanması istenilen işlemlerin (laboratuvar tahlili, radyolojik tetkikler, patolojik testler, konsültasyon, fizyoterapi, nutrisyon, ilaç vs.) istemi ve takibi program üzerinden yapılabilir. Hastanın bilgileri girilerek (taburcu tipi iyileşme ex, başka bir sağlık kuruluşuna sevk, taburcu sonrası bakım) taburcu edilebilir. Tekrar yatan hastaların bir önceki yatışından kaydedilen tüm bilgilerine erişilebilir. Şekil 6. TIP Faktor Medikal Otomasyon Programında Hasta Tanımları Menüsü b) Standart Hasta Dosyası: Kanuni zorunluluklar, akreditasyon ve kalite koşulları hasta dosyasının hem fiziksel yapısında hem de içeriğinde standart bazı kriterlerin oluşturulmasını gerektirecektir. Hasta dosyası olarak kullanılacak malzemeyi seçerken mutlaka, yönetmelikler, kurumun çalışma düzeni, rafların yapısı, dosya içerisinde kullanılacak formların ebadı gibi hususlar göz önünde bulundurulmalıdır. Hasta dosyası dizayn edilirken ilk bakışta görülebilecek bazı bilgiler dikkate alınmalıdır. Hasta bilgilerinin dosyanın üzerinde yer alması gizlilik açısından sakıncalı görülebilir. Bu durumda aynı bilgilerin dosyanın iç kapağında yer alması düşünülebilir. Standart bir hasta dosyası kapağında (ya da iç kapağında) yer alması gereken bilgiler şunlardır: - Hastanın adı soyadı ve protokol numarası - Başvuru sırasına göre hastaneye geliş ve hastaneden çıkış tarihleri - Tanı kodu (ICD-10) - Yattığı servis ve oda numarası - Alerji kaydı. (Herhangi bir alerjinin olup olmadığı bilinmiyorsa bu bölüme bilinmiyor yazılır). - Kan grubu - Notlar kısmı Bütün bunlarla birlikte dosya üzerine hasta kimlik bilgilerini içeren barkod etiketinin yapıştırılacağı bir alan, dosyanın hastane dışına çıkarılmaması için uyarı yazısı (hatta özel güvenlik donanımı) ve hastaneye ait logonun bulunması gerekir. 9

10 Şekil 8. Standart Hasta Dosyası Şekil 7. Standart Hasta Dosyası Şekil 9. Standart Hasta Dosyası şekli 10

11 Şekil 10. Standart Hasta Dosyası şekli c) Sayısal Renk Kodlaması: Hasta dosyalarının sırt kısmında hastaya ait protokol numarasını sembolize eden renklerin bulunması önemli yararlar sağlayacaktır. Öyle ki renk kodlaması çoğu zaman vazgeçilmez bir uygulama olarak karşımıza çıkacaktır. Renklendirme işlemi sonradan yapıştırılacak etiketlerle yapılabileceği gibi uygun koşulların sağlanması halinde dosyaların renk kodları matbaada basılmış olarak gelmesi de sağlanabilir. Renk kodlaması; - Dosyaların olması gerektiğinden farklı bir yere yerleştirilmesini önler. - Yanlış yere yerleştirilen dosyaların fark edilmesini sağlar. - Karışık duran bir dosya grubunun içersinde aranılan dosyanın, tarama yapmaya gerek kalmadan bir bakışla bulunmasını sağlar. - Dosyaya estetik bir görünüm kazandırır. Dosyaların yerleşimi değişmez olan protokol numarasına göre yapılacağından renk kodları da bu numarayı sembolize edecektir. Dosya sırtında kodlama için dört ayrı pencere açıldığı taktirde yukarıdan aşağıya doğru yüz binli, on binli, binli ve yüzlü basamaklar için alanlar oluşturulmuş olacaktır. Onlu basamaklar için renklendirme yapılmaz. Yüz binli bir protokol numarasını vermek için numarayı oluşturan rakamın ilk dört rakamının renklerini kullanmak doğru bir kodlama olacaktır. Örneğin için; mavi, turuncu, pembe ve siyah renkleri kullanılacaktır. Rakamların karşılığı olan renkler aşağıda verilmiştir. Daha az basamaklı sayılarda ise en başa sıfırın karşılığı olan kırmızı gelecektir. Örneğin; 5326 için kırmızı, kırmızı, siyah ve turuncu kullanılacaktır (005326). Rakamların karşılığı olan renkler şunlardır: 0 Kırmızı 5 Siyah 1 Gri 6 Sarı 2 Mavi 7 Kahverengi 3 Turuncu 8 Pembe 4 Mor 9 Yeşil 11

12 d) Fiziksel Şartların Oluşturulması: Şekil 11. U.Ü. SUAM Tıbbi Arşiv hasta dosyası renk şeridi 1- Arşiv yerinin seçimi: Hasta dosyalarının saklanma süre 20 yıldır. Seçilen alanın büyüklüğü dosya artış hızına bağlı olarak belirlenmelidir. Bunun için sağlık kurumunun uzun vadeli hedefleri göz önünde bulundurulmalıdır. Dosyaların bütün hastaneye kolayca ulaştırılabileceği bir yer seçilmelidir. Poliklinik kayıtlarını kağıt üstünde tutan bir sağlık kurumunda gün içerisinde yüzlerce dosyanın transferi söz konusu olacağından, dosyaların ilgili bölümlere zamanında ulaştırılması öncelikle ele alınması gereken konulardan birisidir. Prensip olarak hasta dosyasının, hasta muayeneye girmeden önce ilgili bölüme ulaştırılması gerektiğinden, dosyanın ilgili bölüme ulaştırılabilme süresi belirlenirken, kurum binasının yapısı, bölümler ya da bloklar arasındaki mesafelerin uzaklığı, asansörlerin çalışma durumu gibi kriterler göz önünde bulundurulmalıdır. 2- Hasta kayıtlarının güvenliği: Hasta kayıtları mahremiyeti olan bilgilerdir. Bu nedenle yetkisiz personelin erişemeyeceği şekilde ve hırsızlığa karşı korumalı olarak saklanmalıdır. Arşiv girişlerine manyetik kart okuyuculu ya da şifreli kapı açma cihazları takılmalı, yetkisiz kişilerin kurum çalışanı dahi olsa arşive girişine izin verilmemelidir. Hasta dosyalarının polikliniklerde ve yatan hasta katlarında işlem gördükleri süre içinde de güvenliği sağlanmalıdır. Bu yüzden yetkisiz kişilere karşı bu bölümlerde de uygun saklama koşullarının oluşturulması gerekmektedir. 3- Uygun raf sisteminin sağlanması: Kullanımı kolay, yangın ve deprem gibi etkenlere karşı dayanıklı ve mevcut alanı en iyi şekilde kaplayan raf sistemleri kurulmalıdır. Hareketli raf sistemleri kapatılabilir ve kilitlenebilir olduğu için güvenli sistemlerdir. Raflar temin edilirken eldeki malzemenin yapısı ve boyutları dikkate alınmalıdır. Radyoloji tetkiklerine ait filmlerin boyutu daha büyük olacağından dolap derinlikleri buna göre hesaplanmalıdır. Şekil 12. Hasta dosyaların arşiv görüntüsü 12

13 4- Fiziksel etkenler: Arşiv alanı seçilirken güneş ışınlarının etkisi, havalandırma, ısıtma ve soğutma gibi etkenler mutlak göz önünde bulundurulmalıdır. - Arşivlenen malzeme güneş ışınlarını direkt olarak almamalıdır. - Ortam ısısı yazın ve kışın sabit tutulmalıdır. - Arşiv alanı havalandırılabilmelidir. Bu nedenle temiz hava girişini sağlayacak havalandırma tertibatı oluşturulmalıdır. - Arşiv alanı seçilirken rutubetten uzak bir alan seçilmeli, bodrum katlarda su basma riski göz önünde bulundurulmalıdır. - Aydınlatma sistemi tüm raflar görülebilecek şekilde kurulmalıdır. - Yangın önleme ve alarm tesisatları malzemenin yapısı dikkate alınarak kurulmalıdır. Arşiv depolarında; - Đzolasyon: Yangına karşı dayanıklı duvar, döşeme ve kapılar - Klimatizasyon: Arşiv depolarında ısı derece, nem ise %50-60 oranında tutulmalıdır. Isıtmada tazyikli sıcak su tercih edilmelidir. - Işık durumu: Depoya giren ışık miktarının özellikle yazın düşürülmesi gerekmektedir. - Genellikle depo yüksekliği 2.10 veya 2.20 cm. olmalıdır. - Raflar metal olmalıdır metrekareyi geçmemelidir. - Metrekare başına kg. yükü taşıyabilmelidir. - Ahşap yer döşemesinden kaçınılmalıdır. Şekil 13. Raylı Dosya arşiv dolabı 6. ELEKTRONĐK HASTA KAYITLARI Hastanın hastaneye ilk müracaatında hastane otomasyon sistemi üzerinde verilen protokol numarasıyla birlikte ilk elektronik kayıt oluşturulur. Bundan sonraki aşamalar (Tıbbi kayıtların elektronik ortamda tutulması ya da her hasta için fiziksel bir dosya açılması) kurumun tıbbi kayıtları saklama politikasına göre belirlenecektir. Dosyaların elektronik ortama aktarılması şu aşamalardan oluşur: 1- Uygun yazılımın sağlanması: Tarama için, indexleme için, kullanıcı arayüzü için ayrı uygulamalar kullanılır. 2- Servis büro hizmetleri: Tarama, Ayrıştırılan dosyaları toplama, Đndexleme, kalite kontrol. 3- Yeni üretilen dokümanları sisteme dahil etme. Şekil 14. Paperwork Archimed HBYS programı Hastane Arşivi menüsü 13

14 Elektronik Hasta Kayıtlarının sağladığı avantajlar: - Arşiv olarak kullanılacak fiziksel alandan elektronik kayıtlar sayesinde çok büyük ölçüde kazanç sağlar. - Hasta kayıtlarına çok daha hızlı bir şekilde ulaşılabilir. - Aynı dokümana birden fazla kullanıcı aynı anda ulaşabilir. - Diğer bilgi sistemleri ile entegrasyonu sağlar. - Verilerin birleştirilmesini kolaylaştırır. - Hasta kayıtları kurum içinde fiziksel olarak dolaşmayacağı için kaybolma riski ortadan kalkacaktır. Elektronik Hasta Kayıtlarının dezavantajları: - Kullanıcı alışkanlıkları çoğunlukla verileri kağıt üzerine aktarmak gerektiğinde yine kağıt üzerinde görmek yönündedir. Bu nedenle bilgisayar ortamı kullanıcılar tarafından hemen kabul görmemektedir. - Elektronik ortamda gerekli güvenlik önlemleri alınmış olmalı, yetkisiz kişilerin hasta kayıtlarına ulaşması önlenmelidir. - Bilgisayar alt yapısı sorun çıkarmayacak ve her an kullanılmaya hazır olacak şekilde yapılandırılmalıdır. - Otomasyon sistemi kurumun ihtiyaçlarına cevap verebilecek esneklikte olmalıdır. - Kanuni zorunluluklar nedeniyle bazı doküman türlerinin fiziksel olarak saklanması gerekecektir. Sonuç olarak tamamen kağıtsız ortama geçmek şu aşamada mümkün değildir. 7. GÖRÜNTÜ ARŞĐVLEME VE ĐLETĐŞĐM SĐSTEMĐ PACS Bilgisayar teknolojilerindeki yenilikler ve hastane otomasyon programları birçok sağlık kuruluşunun çalışmalarında büyük kolaylıklar sağlamıştır. Fakat kayıt aşamasında en büyük sıkıntı verilerin tamamının metinsel veri olup kağıt üzerinde olması idi. Ancak son yıllarda kullanılan Hastane Bilgi Sistemleri ile bu sorun aşılmaya çalışılmış, Medikal Görüntüler haricindeki tüm metinsel verilerin sayısal olarak arşivlenmesine yardımcı olunmuştur. Bu metinsel verilerin yanında Medikal Görüntülerin de sayısal olarak arşivlenmesi gerekmektedir. Buradaki Medikal görüntülerin sayısal olarak arşivlenmesindeki ihtiyacı gidermek için PACS sistemleri geliştirilmiştir. Görüntülerin arşivlenmesi problemi DICOM (Digital Image Communication in Medicine) standardı ve PACS sistemleri (Picture Archiving and Communication System) ile çözümlenmeye çalışılmıştır. Hastaların görüntüleri kurulacak olan Yerel Arşiv sistemine DICOM standardında gönderilecektir. Sağlık Bakanlığı Bilgi Đşlem Daire Başkanlığı nın Mayıs 2007 de açtığı Teletıp Projesi hayata geçiriliyor. Proje ile tanısında güçlük çekilen konularda tıbbi konsültasyon talep eden hastaneler, bu hizmeti seçilen hastanelerden elektronik ortamdan alabilecek. Taşradaki hastanelerin tomografi ve röntgenleri internet üzerinden büyük şehirlere gönderilecek uzman doktorlara inceletilecek. Küçük illerde yaşayan hastalar, teşhis ve tedavi için artık büyük şehirlere gitmek zorunda kalmayacak. Görüntü Yönetimi ve Arşiv Sistemi Yazılımı (PACS) Sağlık Bakanlığı Bilgi Đşlem Biriminde görüntü değerlendirme, arşivleme ve iletişim sistemi olarak görev yapacak. Sistem Radyoloji Bilgi Sistemi (RBS) ile birlikte çalışacak. PACS yazılımı çevrimiçi olarak tüm arşiv üzerindeki görüntülere sorgulama yaparak ulaşabilecektir. Şekil Medikal Hasta Takip programı ana sayfa ve örnek hasta ziyaret bilgi görme ekranı 14

15 PACS sisteminin sağladığı fayda ve kazanımları olması yanında henüz yaygın olarak kullanılmamasının iki temel nedir vardır: 1- PACS sistemlerinin sahip olma maliyetleri çok yüksektir. Küçük ölçekli bir hastane için ise imkansızdır. 2- PACS sistemleri ve Hasta Bilgi Sistemleri henüz ortak bir noktada birleştirilememiştir. Bu noktada PACS sistemlerinin ve Hasta Bilgi Sistemlerinin, bir takım özelliklerini sağlayabilecek tarzda internet üzerinden uzaktan erişim ve yönetimi destekleyen Hastane Bilgi Sistemlerinin bir parçasını oluşturabilecek sistem yazılımları geliştirilme aşamasındadır. Şekil 17. Görüntü arşivleme sistemi çalışma şeması 8. U.Ü. SUAM MERKEZĐ TIBBĐ ARŞĐVĐ (Genel Bilgiler) Açılış : Düzenleme ve yeni yapılanmadan sonra tarihinde faaliyete geçti Personel : 2 si kadrolu 62 si sözleşmeli 64 personel çalışıyor Bölümler : - Dosya karşılama (Birimlerden gelen dosyaları karşılıyor. Randevulu hastaların istek dosyalarını kabul ediyor ve hazırlıyor) - Dosya birleştirme (Birimlerdeki eski-pembe renkli- dosya ile yeni açılan dosyaları birleştiriyor) - Dosya yerleştirme (Dosyaları kontrol ederek kabul ediyor ve yerlerine yerleştiriyor) - Kuryeler (Dosyaları ilgili birimlere götürüp getiriyor) Dosya Miktarı : Normal dosya Radyoloji dosyası TOPLAM Adet (05/12/2007 tarihi itibariyle) Günlük Dosya Hareketi : (ortalama) Günlük Açılan Yeni Dosya Sayısı : (ortalama) Çalışma Süresi : 24 saat hizmet vermektedir Çalışma Düzeni : Gece çalışan personel bir sonraki günün randevulu hastaların dosyalarını hazırlar. Hazırlanan dosyalar sabah saat 08:00 de poliklinik kuryeleri tarafından alınır. Đşlemi biten dosyalar yine saat 17:00 de poliklinik kuryeleri tarafından teslim edilir. Gün içerisinde saat 13:30 da arşiv kuryeleri tarafından dosya transferleri gerçekleştirilir. Poliklinik ve klinik görevlileri hasta dosyası isteme ve iadesini AviCenna programında Klinik/Poliklinik Đşlem Menüsü nü kullanarak Dosya Hareket komutu altında Dosya Đstek sayfasını açarak ilgili poliklinik, doktor adı, isteyen kişi, hangi bölüm olduğu, dosya tipi vb bilgi alanlarını doldurarak Arşive 15

16 Şekil 18. Hastanelerde klasik arşiv işleyişi istekte bulunurlar. Arşivde dosya karşılama görevlileri gelen talepleri kabul ederek dosyaları hazırlar. Kuryeler dosyaları teslim ettikten sonra istekte bulunan birim sorumluları program üzerinde Dosya Kabul seçeneğini onaylayarak işlemi tamamlarlar. Đşlemi bitip arşive gönderilen dosyalar arşiv kabulde barkod okuyucusundan geçirilerek kabul ediliyor, kontrol edilip eksikleri tamamlatıldıktan sonra yerleştirme yapılarak güven altında saklanıyor. Herhangi bir hasta dosyasının arşivden ne zaman çıktığı, hangi birimde olduğu, kim tarafından istendiği, hangi işlemi gördüğü sistem üzerinde takip edilebilmektedir. Sadece Adlî vak a dosyaları resmi tutanak düzenlenerek teslim edilmektedir. Diğer rutin hasta dosyaları bilgisayar programı üzerinden takip edilmektedir. Şekil 19. AviCenna programında (Klinik) Dosya Đstek Ekranı Şekil 20. AviCenna programında (Arşiv) Hasta Dosya Hareket Takibi Ekranı 16

17 Şekil 21. U.Ü. SUAM Tıbbi Arşiv organizasyon şeması. 9. SONUÇ Türkiye olarak 1960 ı takip eden yıllarda ulusal sağlık sistemimizi daha yeni kurmuştuk. En uç noktadan yani sağlık evinden üniversite hastanesine uzanan bir sevk zinciri ve sağlık ocağındaki hane halkı formundan hastanedeki form 56 ya kadar kodlanmış birçok form ve poliklinik defteri, ameliyathane defteri gibi çok sayıda defterin kullanıldığı ve Sağlık Bakanlığı na kadar uzanan elle tutulan bir sağlık bilgi sistemi kullanmaya başlamıştık li yıllara gelindiğinde hastaneler hızla otomasyona geçmeye başladılar. SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığına devredilmesinden sonra HBYS uygulamaları daha da hızlandı. Şüphesiz bu hızlanmada Sağlık Bakanlığı Bilgi Đşlem Dairesi Başkanlığının çizdiği yol haritası çok etkili olmuştur. Şu anda gelişmiş ülkelerde HBYS o kadar ileri boyutlara ulaşmıştır ki, ulusal bilgi sistemi kapsamında bilgi transferleri, teletıp uygulamaları, PACS, uzaktan müdahaleli robotik ameliyatlar, sanal ameliyatlar, uzaktan eğitim, çakıştırmalı DICOM uygulamaları vb. uygulanır ve geliştirilirken onların 45 yılda aldığı yolu Türkiye son yıllardaki çabalarla büyük ölçüde kat etmeye başlamıştır. Bugün artık tam otomasyonu yakalayan hastanelerimiz, tıbbi kayıtlarını bilgisayar ortamında tutmaya başlamıştır. Tam otomasyona ek olarak, güvenlik sistemleri, monitör, internetten randevu, internetten görüntü, sıramatik, KIOSK uygulamaları hastanelerimizin vazgeçilmez uygulamaları haline gelmiştir. 17

18 Bu gelişmeler ve çalışmalar sayesinde konumuz olan tıbbi kayıtlar ve hastane arşivi için; Tıbbi kayıt ve hasta dosyalarının tutulmasına tertip ve düzen (standart) getirilmektedir. Hastanede kullanılan formlara standartlar getirilmektedir. Verilen sağlık hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesinde ve kontrolünde kolaylıklar sağlamaktadır. Hastalığın teşhis ve tedavisinde karar verme sürecini kısaltarak hataların minimize edilmesini sağlamaktadır. Hastaya daha önceki çeşitli sağlık kurumlarında verilen sağlık hizmetlerine ait bilgilerin birleştirilmesine imkan vermektedir. Hastanın önceki sağlık durumu ile ilgili bilgilerine kolayca ulaşılacağından gereksiz tahlil ve tetkik yapılmasını önleyerek masrafların azaltılmasını sağlamaktadır. Đstatistiklerin güvenilir ve doğru veriler üzerinden yapılmasını sağlamaktadır. Araştırmalara kolaylık sağlayarak araştırma yapma isteğinin artmasına ve araştırmaların doğru, güvenilir veriler üzerinden ve kolaylıkla yapılmasını sağlamaktadır. Özellikle mahkemelerden gelen yazılara zamanında verilen cevabî yazılar ile mahkemelerin daha kısa sürede karar vermesine yardımcı olmaktadır. Adli olaylarda veya mahkeme konusu olmuş tıbbi tedaviye yönelik dava ve olaylarda sağlık çalışanlarına güvence vererek gereksiz ve haksız suçlamalarında delil niteliği ile güvence içerisinde çalışmalarını sağlamaktadır. 10. SONSÖZ Birer laboratuvar ve araştırma merkezi olan hasta dosyası ve hasta dosyaları arşivine hastanenin en üst yönetiminden tüm çalışanlarına kadar herkes tarafından gereken önemin verilmesi sağlanmalıdır. Arşivin bir şekilde sorumluluğunu taşıyan kademeler (arşiv görevlileri, doktorlar, hastane idaresi) tarafından arşivin önemi anlaşılmış ve bir tıbbi arşiv politikasının kafalarda olgunlaştırılmış olması gerekmektedir. Hasta dosyasının ve diğer tıbbi kayıtların kalitesinden tüm çalışanların sorumlu olduğu bilincine ulaşılabilmesi için tüm personele gerekli eğitimler verilmeli, dolayısıyla bu konuda tüm çalışanlar bilinçlendirilmelidir. Bilgi, her çeşit bilgi, bugün saniyelerle, saniyenin milyonda biri, hatta bilyonda biri kadar bir zamanda ölçülebilecek kadar hızlı artıyor. Bu akımı durdurmaya muktedir değiliz. Bu nedenle, en iyisi bu bilgi akımını kontrol etmeyi öğrenelim Zaten geç bile kaldık. Howell M. Estes 18

19 EK-1: U.Ü. TIP FAKÜLTESĐ ARŞĐV MALZEMELERĐ SAKLAMA TABLOSU Saklama Süresi Sıra No Malzemenin Adı ve Konusu Birim Arşivinde Kurum Arşivinde Düşünceler 1 Hasta dosyaları Kurumunda saklanır. 100 yıl (Saklama süreleri sonunda önemli şahsiyetlere ait hasta dosyaları Devlet Arşivi'ne gönderilir.) 2 Ameliyat defteri 100 yıl Kurumunda saklanır. 3 Adlî rapor dosyası 100 yıl Kurumunda saklanır. 4 Adlî Rapor, Rapor ve Heyet Raporu dosyası 10 yıl Devlet Arşivlerine gönderilmez. 5 Film dosyaları 100 yıl Kurumunda saklanır. 6 Đnvaziv girişim defteri (Ambiyosentez, kordosentez) 5 yıl 25 yıl Devlet Arşivlerine gönderilmez. 7 Tüp bebek dosyaları 100 yıl Kurumunda saklanır. 8 Doğum defteri 100 yıl Kurumunda saklanır. 9 Ex bebek dosyası 50 yıl Kurumunda saklanır. 10 Transplantasyon dosyaları 100 yıl Kurumunda saklanır. 11 Konsültasyon Formu 5 yıl 5 yıl Devlet Arşivlerine gönderilmez. 12 Yoğun bakım izlem formları 5 yıl 5 yıl Devlet Arşivlerine gönderilmez. 13 MR, BT, Anjiografi, Ultrasonografi, Mamografi görüntüleri 50 yıl Kurumunda saklanır. 14 Anjiyo defteri 5 yıl 15 yıl Devlet Arşivlerine gönderilmez. 15 EKO defteri 5 yıl 15 yıl Devlet Arşivlerine gönderilmez. 16 Parafin blokları Süresiz Kurumunda saklanır. 17 Lamlar Süresiz Kurumunda saklanır. 18 Patoloji raporları 50 yıl Kurumunda saklanır. Not: Tablonun konumuz ile ilgili olan bazı kısımları alınmıştır. 19

20 EK-2: U.Ü. SUAM HASTANESĐ YILLIK ĐSTATĐSTĐKLERĐ ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZĐ HASTANESĐ YILLIK ĐSTATĐSTĐKLERĐ MEVCUT YATAK SAYISI POLĐKLĐNĐK HASTA SAYISI YATAN HASTA SAYISI TABURCU OLAN HASTA SAYISI ÖLEN HASTA SAYISI YATILAN GÜN SAYISI HASTANIN ORTALAMA KALIŞ GÜN SAYISI 7,85 6,50 8,23 8, ,00 YATAK ĐŞGAL ORANI % 81,32 63,63 82,56 85, ,70 YAPILAN BÜYÜK AMELĐYAT SAYISI YAPILAN ORTA AMELĐYAT SAYISI YAPILAN KÜÇÜK AMELĐYAT SAYISI NORMAL DOĞUM SAYISI MÜDAHALELĐ DOĞUM SAYISI

ARŞİV BİRİMİNİN İŞLEYİŞİNE YÖNELİK PROSEDÜR

ARŞİV BİRİMİNİN İŞLEYİŞİNE YÖNELİK PROSEDÜR Doküman Kodu: ARŞ.PR.01 Yayın Tarihi:Mayıs 2013 Revizyon Tarihi:- Revizyon No:0 Sayfa No:1/5 1. Amaç: Tarsus Devlet Hastanesi Ana Hizmet Binası ve Ek Hizmet Binası hizmetleri ve faaliyetleri sonucunda

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI TIBBÎ KAYIT VE ARŞİV HİZMETLERİ YÖNERGESİ. ( Makamın 06.11.2001 tarih ve 10588 sayılı olurları ile yürürlüğe girmiştir.

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI TIBBÎ KAYIT VE ARŞİV HİZMETLERİ YÖNERGESİ. ( Makamın 06.11.2001 tarih ve 10588 sayılı olurları ile yürürlüğe girmiştir. YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI TIBBÎ KAYIT VE ARŞİV HİZMETLERİ YÖNERGESİ ( Makamın 06.11.2001 tarih ve 10588 sayılı olurları ile yürürlüğe girmiştir. ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

ARŞİV YÖNETİM SİSTEMİ

ARŞİV YÖNETİM SİSTEMİ ARŞİV YÖNETİM SİSTEMİ YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI TIBBÎ KAYIT VE ARŞİV HİZMETLERİ YÖNERGESİ : ( Sağlık Bakanı'nın 06.11.2001 tarih ve 10588 sayılı olurları ile yürürlüğe girmiştir. ) Madde 1 - Bu Yönergenin

Detaylı

TIBBİ DOKÜMANTASYON HASTA DOSYALARI ARŞİVİ

TIBBİ DOKÜMANTASYON HASTA DOSYALARI ARŞİVİ TIBBİ DOKÜMANTASYON HASTA DOSYALARI ARŞİVİ Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT *Eksik Dosyalar Bölümü *Tıbbi Sekreterler Bölümü *Hasta İndeksleri Bölümü *Kodlama Bölümü *Dosyalama Bölümü *Haberleşme Bölümü *Tıbbi

Detaylı

HBYS Nedir? HBYS, sağlık kurumlarında yaşanan sorunları ve kaçakları en aza indirmek, başarı seviyesi, zaman, iş gücü ve tıbbi cihazların verimini en

HBYS Nedir? HBYS, sağlık kurumlarında yaşanan sorunları ve kaçakları en aza indirmek, başarı seviyesi, zaman, iş gücü ve tıbbi cihazların verimini en HBYS Nedir? HBYS, sağlık kurumlarında yaşanan sorunları ve kaçakları en aza indirmek, başarı seviyesi, zaman, iş gücü ve tıbbi cihazların verimini en üst düzeye çıkarmak amacıyla geliştirdiğimiz yazılımlardan

Detaylı

1-HASTAYA GSS TAKİP NUMARASI NASIL ALINIR?

1-HASTAYA GSS TAKİP NUMARASI NASIL ALINIR? Versiyon : 1.00 Yayınlama Tarihi : 16.09.2007 23:00 Sayfa Aralığı : 1-18 1-HASTAYA GSS TAKİP NUMARASI NASIL ALINIR? Provizyon ekranındaki sağ üst köşedeki kriterlere(1) dikkat edilmek suretiyle Muayene

Detaylı

TIBBİ KAYITLAR DÖKÜMAN SİSTEMİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ. Doç. Dr. Abdi ÖZASLAN Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı

TIBBİ KAYITLAR DÖKÜMAN SİSTEMİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ. Doç. Dr. Abdi ÖZASLAN Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı TIBBİ KAYITLAR DÖKÜMAN SİSTEMİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ Doç. Dr. Abdi ÖZASLAN Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı TIBBİ BELGELER Sağlık birimlerinin acil servis, poliklinik, klinik, röntgen, laboratuar

Detaylı

HĐZMETĐ SUNMAKLA GÖREVLĐ/YETKĐLĐ KURUMLARIN BĐRĐMLERĐN ADI MAHALLĐ ĐDARE MERKEZĐ ĐDARE TAŞRA BĐRĐMLERĐ DĐĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.)

HĐZMETĐ SUNMAKLA GÖREVLĐ/YETKĐLĐ KURUMLARIN BĐRĐMLERĐN ADI MAHALLĐ ĐDARE MERKEZĐ ĐDARE TAŞRA BĐRĐMLERĐ DĐĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU ĐZMETĐN ADI ĐZMETĐN TANIMI ĐZMETĐN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI ĐZMETTEN YARARLANANLAR ĐZMETĐ SUNMAKLA GÖREVLĐ/YETKĐLĐ KURUMLARIN BĐRĐMLERĐN ADI

Detaylı

İÜ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ ARŞİV İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

İÜ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ ARŞİV İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa No : 1 / 5 1. Amaç Bu prosedürün amacı hastaların tıbbi kayıtlarının güvenli koşullarda saklanması, bütünlüğünün korunması ve erişilebilirliğinin sağlanması amacıyla yöntem tanımlamaktır. 2. Kapsam

Detaylı

Genel Sağlık Sigortası MEDULA KASIM-2006

Genel Sağlık Sigortası MEDULA KASIM-2006 Sosyal Güvenlik G Kurumu Sağlık k Geri Ödeme Sistemi Genel Sağlık Sigortası MEDULA KASIM-2006 Hedefler Hizmet Sunucunun iç iş süreçlerine en az müdahale Tüm Hizmet Sunucularını kapsayan bütünleşik bir

Detaylı

HASTA KAYIT, YATIŞ VE TABURCULUK İŞLEMLERİ PROSEDÜRÜ

HASTA KAYIT, YATIŞ VE TABURCULUK İŞLEMLERİ PROSEDÜRÜ Sayfa No 6/1 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Kalite Temsilcisi Kalite Yönetim Direktörü Başhekim 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Özel Çevre Hastanesi teşhis ve tedavi görecek, yatışına karar verilen hastaların

Detaylı

Poliklinik Đşlemleri Prosedürü

Poliklinik Đşlemleri Prosedürü T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Doküman Adı Poliklinik Đşlemleri Prosedürü Doküman Numarası TBH/229/PR-001 ISO 9001:2008 KYS Kriter No 7.1./7.2./7.5.1./7.5.4. Yayın Tarihi

Detaylı

ARŞİVDE MALZEME SAKLAMA SÜRESİNİN LİSTESİ

ARŞİVDE MALZEME SAKLAMA SÜRESİNİN LİSTESİ ARŞİVDE MALZEME NİN LİSTESİ ARŞ.LS.01 01.08.2013 0 1/5 BİRİM ARŞİV KURUM ARŞİV Yatan Hasta Dosyası Kurumda saklanır Ameliyat defteri 20 yıl Kurumda saklanır Hasta Kayıt Defteri (Servisler) 20 yıl Devlet

Detaylı

www.akgunyazilim.com.tr AKGÜN YAZILIMÜRÜN KATALOĞU

www.akgunyazilim.com.tr AKGÜN YAZILIMÜRÜN KATALOĞU www.akgunyazilim.com.tr AKGÜN YAZILIMÜRÜN KATALOĞU size özel çözümlerle daha yalın ve hızlı süreçler Bilgiyi, insan yaşamının vazgeçilmez parçası olarak gören Akgün Yazılım, 1986 yılında Trabzon da kurulmuştur.

Detaylı

1. AYAKTAN HASTA TEDAVİ SÜRECİ. Ön büro - Yeni randevu - Randevu arama işlemleri takip edilerek kayıt ekranına ulaşılır.

1. AYAKTAN HASTA TEDAVİ SÜRECİ. Ön büro - Yeni randevu - Randevu arama işlemleri takip edilerek kayıt ekranına ulaşılır. 1. AYAKTAN HASTA TEDAVİ SÜRECİ ÖN BÜRO HASTA KAYIT HASTA ARAMA PROTOKOL ARAMA YENİ HASTA LİSTESİ 1.1. ÖN BÜRO Hasta kayıt işlemi randevulu hasta kayıt ve randevusuz hasta kayıt olmak üzere iki ayrı şekilde

Detaylı

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ AMELİYATHANE HASTA GÜVENLİĞİ

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ AMELİYATHANE HASTA GÜVENLİĞİ SIRA NO HEDEF YAPILACAK UYGULAMA İŞLEM SORUMLUSU 1.0 KİMLİK TANIMLAMA HATALARINI ÖNLEMEK 1.1 Hastaların doğru Barkotlu kimlik tanımlayıcıda; Bilgi işlem merkezi kimliklendirilmesi Hasta adı soyadı, Hasta

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI TIBBÎ KAYIT VE ARŞİV HİZMETLERİ YÖNERGESİ. ( Makamın 06.11.2001 tarih ve 10588 sayılı olurları ile yürürlüğe girmiştir.

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI TIBBÎ KAYIT VE ARŞİV HİZMETLERİ YÖNERGESİ. ( Makamın 06.11.2001 tarih ve 10588 sayılı olurları ile yürürlüğe girmiştir. YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI TIBBÎ KAYIT VE ARŞİV HİZMETLERİ YÖNERGESİ ( Makamın 06.11.2001 tarih ve 10588 sayılı olurları ile yürürlüğe girmiştir. ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ HASTA KİMLİĞİNİN TANIMLANMASI VE DOĞRULANMASI PROSEDÜRÜ İÇİNDEKİLER TABLOSU

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ HASTA KİMLİĞİNİN TANIMLANMASI VE DOĞRULANMASI PROSEDÜRÜ İÇİNDEKİLER TABLOSU Sayfa 1 / 5 İÇİNDEKİLER TABLOSU 1.0 AMAÇ:... 2 2.0 KAPSAM:... 2 3.0 SORUMLULAR:... 2 4.0 TANIMLAR... 2 5.0.UYGULAMA:... 2 5.1 HASTA KİMLİK DOĞRULAMA HANGİ BİRİMLERDE YAPILIR?... 2 5.2 HASTA KİMLİK DOĞRULAMA

Detaylı

EVRAK YAZIŞMA DOSYALAMA ARŞĐV

EVRAK YAZIŞMA DOSYALAMA ARŞĐV EVRAK YAZIŞMA DOSYALAMA ARŞĐV FAALĐYETLERĐNĐN ĐZMĐR EKONOMĐ ÜNĐVERSĐTESĐ UYGULAMALARI Kütüphane Müdürlüğü Ocak-2011 25.01.2011 1 ĐÇERĐK Yazışma Kuralları Standart Dosya Planı nın kullanımı Evrakları Dosyalama

Detaylı

AYAKTAN HASTA DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

AYAKTAN HASTA DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 24.03.2014 CureMed te tanımlanmış anamnez modüller eklendi. 01 FTR Tedavi Formu prosedüre tanımlandı. Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hasta Değerlendirme

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Basın- Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. BAŞBAKANLIK Basın- Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. BAŞBAKANLIK Basın- Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE l- Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

İZMİR- BORNOVA TÜRKAN ÖZİLHAN DEVLET HASTANESİ

İZMİR- BORNOVA TÜRKAN ÖZİLHAN DEVLET HASTANESİ 1 Poliklinik muayenesi 2 3 4 5 Hekim seçme hakkının kullandırılması Laboratuar tetkikleri (Tam kan, Tam idrar, Biyokimya, Gaitada parazit, gizli kan v.s) Laboratuar tetkikleri ACİL (Hemogram, İdrar, Kardiyak

Detaylı

HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ

HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ SUNUŞ Türkiye de pek çok alanda olduğu gibi sağlık sektörünün de kendine özgü çözüm bekleyen sorunları bulunmaktadır. Hastanelerde tutulacak düzenli kayıtlar, doğru analizler ve sistemli bir çalışma ortamı

Detaylı

Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezleri Yönetmeliği

Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezleri Yönetmeliği Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezleri Yönetmeliği SAĞLIK BAKANLIĞI NDAN: KANSER ERKEN TEŞHİS VE TARAMA MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1-Bu yönetmeliğin

Detaylı

Çözüm Bilgisayar. Çözüm SIRAMATİK

Çözüm Bilgisayar. Çözüm SIRAMATİK Çözüm Bilgisayar Çözüm SIRAMATİK Çözüm Sıra Sistemi Amaç : Hastanelerde çeşitli birimlerde oluşan hasta sıralarının (poliklinik müracaat, poliklinik hasta kabul, ssk eczane vb.) bankolar önünden uzaklaştırılarak,

Detaylı

KAYITLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

KAYITLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ KAYITLARIN 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Ahi Evran Üniversitesi bünyesindeki tüm birimlerin, Kalite Yönetim Sistemine göre oluşturulan tüm doküman ve verilerin hazırlanması, kabulü, onayı, yayınlanması,

Detaylı

İstatistik Formları(Form 056) Hakkında Genelge Tarihi:04.01.2001 Sayısı:163-2001/5

İstatistik Formları(Form 056) Hakkında Genelge Tarihi:04.01.2001 Sayısı:163-2001/5 İstatistik Formları(Form 056) Hakkında Genelge Tarihi:04.01.2001 Sayısı:163-2001/5 T.C SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI :B100THG0730000/ 163 04-01-2001 KONU : İstatistik Formları...

Detaylı

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 08.04.

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 08.04. Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 08.04.2004 Sayı: 25427 MADDE 1 9/3/2000 tarihli ve 23988 sayılı Resmî Gazete

Detaylı

HEPDAK ARŞİVLEME YÖNERGESİ

HEPDAK ARŞİVLEME YÖNERGESİ HEPDAK ARŞİVLEME YÖNERGESİ HEPDAK - Arşivleme Yönergesi (Sürüm: 1.0-13.09.2013) Sayfa 1 MADDE 1. Dayanak, Amaç ve Kapsam HEPDAK ARŞİVLEME YÖNERGESİ Bu yönerge, "Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme

Detaylı

HASTA KİMLİK TANIMLANMASI VE DOĞRULAMA TALİMATI

HASTA KİMLİK TANIMLANMASI VE DOĞRULAMA TALİMATI 1.0 AMAÇ: Hastalara, tanı ve tedavi hizmeti verilirken hastaya ait kimlik bilgilerinin doğru tanımlanması ve kimlik doğrulanması yapılarak; doğru hastaya, doğru işlem ve doğru tedavi yapılmasını sağlamak.

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü.... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2004/...

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü.... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2004/... T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100THG0100002-3120 25.02.2004-3109 KONU : Semt Poliklinikleri Yönergesi... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2004/... Yataklı tedavi

Detaylı

TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ

TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ MALİYE SGB..net TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ 1 Taşınır Mal Yönetimi Taşınır Mal Yönetimi ile ilgili işlemlere Kaynak Yönetimi menüsü altındaki Taşınır Mal alt menüsünden ulaşıyoruz. Bu menünün seçenekleri

Detaylı

HASTA DOSYASI VE ARŞİV HİZMETLERİ

HASTA DOSYASI VE ARŞİV HİZMETLERİ HASTA DOSYASI VE ARŞİV HİZMETLERİ Hasta dosyalarına yönelik düzenleme yapılmalıdır. Hasta dosyaları için standart bir dosya içeriği belirlenmeli, o Dosyalarda bulunması gereken bilgi ve dokümanlar belirlenmeli,

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ TIBBİ DOKÜMANTASYONA GİRİŞ ÖĞR. GÖR.DR. AYSU KURTULDU TIP SEKRETERLİĞİ VE GÖREVLERİ Tıp sekreterliği kavramı Tıbbi

Detaylı

BURHANİYE DEVLET HASTANESİ HİZMET ENVANTER TABLOSU

BURHANİYE DEVLET HASTANESİ HİZMET ENVANTER TABLOSU 10 Gün 10 Gün 25100000 08:00-17:00 124 Nolu Oda 17:00-08:00 7726 600230104 2 Saat 291048 254990000 291084 KURUM KODU SUNULAN HİZMETİN ADI STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI HİZMETTEN

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YENİ BAŞLAYAN ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ İÇİN BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YENİ BAŞLAYAN ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ İÇİN BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YENİ BAŞLAYAN ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ İÇİN BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI REKTÖRLÜK Prof.Dr. Sadettin HÜLAGÜ Prof.Dr.Ercüment ÇİFTÇİ Prof.Dr.Bekir

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GENEL SAĞLIK SİGORTASI MEDULA GENEL BİLGİLENDİRME Sürüm: 2.1 2006-2007 Sosyal Güvenlik Kurumu İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 1 İKİNCİ VERSİYON FARKLARI... 3 2 SİSTEMİN İŞLEYİŞİ... 3 3 ANA

Detaylı

Doküman No: HYH-P02 Revizyon No: 2 KLİNİĞE HASTA KABULÜ VE İŞLEYİŞ Yürürlük Tarihi: PROSEDÜRÜ Revizyon Tarihi:

Doküman No: HYH-P02 Revizyon No: 2 KLİNİĞE HASTA KABULÜ VE İŞLEYİŞ Yürürlük Tarihi: PROSEDÜRÜ Revizyon Tarihi: KLİNİĞE HASTA KABULÜ VE İŞLEYİŞ Yürürlük i:15.08.2013 PROSEDÜRÜ Revizyon i: Sayfa: 1/5 Revizyon Açıklaması - Revize edildi - Yeni eklendi Madde No - 3.3.4, 3.3.10-3.3.7, 3.3.8 KAPSAM: Klinikler ve Yoğun

Detaylı

LOGO e-defter Uygulaması

LOGO e-defter Uygulaması LOGO e-defter Uygulaması 2013 İÇERİK e-defter nedir? 3 Hangi defterler e-defter Olabilir? 4 Genel Uygulama 5 Vergi Kanunu Genel Tebliği 6 Uygulamadan Kimler Yararlanabilir? 7 Uygulamadan Yararlanmak için

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUMLARINDA VARDİYALI ÇALIŞMA UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUMLARINDA VARDİYALI ÇALIŞMA UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUMLARINDA VARDİYALI ÇALIŞMA UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE ( Makamın 20.12.2001 tarih ve 12250 sayılı olurları ile yürürlüğe girmiştir. ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukukî

Detaylı

Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Madde No Ozdeğerlendirme raporu ve çalışma şekli değişikliği doğrultusunda revizyon yapıldı.

Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Madde No Ozdeğerlendirme raporu ve çalışma şekli değişikliği doğrultusunda revizyon yapıldı. Yürürlük i:13.07.2012 DEPOLAMA ve DAĞITIM PROSEDÜRÜ Revizyon i: Sayfa: 1/5 Revizyon i Açıklama Revizyon No Madde No Ozdeğerlendirme raporu ve çalışma şekli değişikliği doğrultusunda revizyon yapıldı. 1

Detaylı

Arşiv Oluşturma ve Yönetimi Yönergesi

Arşiv Oluşturma ve Yönetimi Yönergesi 2015 Arşiv Oluşturma ve Yönetimi Yönergesi SÜRÜM 1.0 28.04.2015 EPDAD EĞİTİM FAKÜLTELERİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ Eğitim Fakülteleri Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ HASTA KAYIT PROSES AKIŞ ŞEMASI YAYIN TARİHİ:28.03.2008 REVİZE TARİHİ: 15.01.2016 DOKÜMAN NO:PAŞ-01 BASKI NO:01 REVİZE NO:01 SAYFA NO:1/7 İŞİN TANIMI/SORUMLUSU

Detaylı

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI GENELGESİ (SAĞLIK BAKANLIĞI) Çarşamba, 20 Ocak :55 -

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI GENELGESİ (SAĞLIK BAKANLIĞI) Çarşamba, 20 Ocak :55 - İlgi: 01 T.C. İlgi: 01 SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.100.TSH.150004/010/99-15882 Konu : Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları 10.10.2006 GENELGE 2006/104

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ OP-01: HASTANIN GELİŞİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ YAYIN TARİHİ:28.03.2008 REVİZE TARİHİ: 15.01.2016 DOKÜMAN NO:PAŞ-06-E BASKI NO:01 REVİZE NO:01 SAYFA NO:1/6 -YATAKLI TEDAVİ HİZMETLERİ

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU. HİZMET SUNUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GSS Yazılımları Daire Başkanlığı MEDULA UYGULAMALARI ALİ GELENLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU. HİZMET SUNUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GSS Yazılımları Daire Başkanlığı MEDULA UYGULAMALARI ALİ GELENLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU HİZMET SUNUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GSS Yazılımları Daire Başkanlığı MEDULA UYGULAMALARI ALİ GELENLER SUNUM PLANI TANIM TARİHÇE AMAÇ-HEDEF MEDULA Hastane Uygulamasının Yapısı MEDULA Hastane

Detaylı

Đstatistik Birimi Çalışma Prosedürü

Đstatistik Birimi Çalışma Prosedürü T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Doküman Adı Đstatistik Birimi Çalışma Prosedürü Doküman Numarası IDR/203/PR-009 ISO 9001:2008 KYS Kriter No 8.4. Yayın Tarihi Revizyon

Detaylı

MEDULA Sistemi E-Fatura Gönderme

MEDULA Sistemi E-Fatura Gönderme Versiyon : 1.00 Yayınlama Tarihi : 16.09.2007 23:00 Sayfa Aralığı : 1-19 MEDULA Sistemi E-Fatura Gönderme MEDULA Sistemi ile E-Fatura gönderme işleminde ilk adım gönderilecek faturaların GSS** icmallerinin

Detaylı

SERVİS DEFTERİ. "Servis Defteri" ekranına şekildeki gibi giriş yapılmaktadır.

SERVİS DEFTERİ. Servis Defteri ekranına şekildeki gibi giriş yapılmaktadır. SERVİS DEFTERİ Servis defteri ekranı yatışı yapılan hastalar ve bu hastalara yapılan tetkik, tedavi, laboratuvar, radyoloji vb. uygulamalrın girilmesi ve girilen işlemlerin görülebilmesini sağlamaktadır.

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI Đdari ve Mali Đşler Dairesi Başkanlığı Sayı : B.03.0.ĐMĐ.0.00.08-010.06.02-7 06/03/2007 Konu : Arşiv Hizmetleri

T.C. ADALET BAKANLIĞI Đdari ve Mali Đşler Dairesi Başkanlığı Sayı : B.03.0.ĐMĐ.0.00.08-010.06.02-7 06/03/2007 Konu : Arşiv Hizmetleri T.C. ADALET BAKANLIĞI Đdari ve Mali Đşler Dairesi Başkanlığı Sayı : B.03.0.ĐMĐ.0.00.08-010.06.02-7 06/03/2007 Konu : Arşiv Hizmetleri GENELGE NO: 128/1 Bakanlık merkez, adlî ve idarî yargı birimleri ile

Detaylı

BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ YETKİLENDİRME LİSTESİ

BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ YETKİLENDİRME LİSTESİ Sayfa No 1 / 9 HASTANE GENELİ ÇALIŞANLAR A - HATA KODLARI ARIZA BİLDİRİM AYLIK PERFORMANS DÖKÜMÜ B - ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ BELGE SORGULA GERİ ALMA BİLGİ İŞLEM SORUN BİLDİRME C - İLAÇ GÜVENLİĞİ D - LABORATUVAR

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BİRİMLERDE İLAÇ ve MALZEME YÖNETİM TALİMATI

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BİRİMLERDE İLAÇ ve MALZEME YÖNETİM TALİMATI Sayfa No : 1 / 5 1. AMAÇ Bu talimatın amacı; birimlerde bulunması gereken ilaç ve sarf malzemelerinin; kritik stok düzeylerini ve son kullanım tarihlerini kontrol altında tutulacak şekilde takibini gerçekleştirmek,

Detaylı

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ KODU: YÖN.PR.09 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:05 1. AMAÇ:

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ BÖLÜM UYUM REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ Doküman Kodu Yayın Tarihi

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI. Elektronik Yazışma ve Belge Yönetim Sistemi Yönergesi

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI. Elektronik Yazışma ve Belge Yönetim Sistemi Yönergesi T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI Elektronik Yazışma ve Belge Yönetim Sistemi Yönergesi Şubat 2015 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Hukuki Dayanak... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Tanımlar...

Detaylı

İÇİNDEKİLER 2. MADDE 1. Dayanak, Amaç ve Kapsam 3. MADDE 2. Tanımlar ve Kısaltmalar 3. MADDE 3. Sorumluluk 3

İÇİNDEKİLER 2. MADDE 1. Dayanak, Amaç ve Kapsam 3. MADDE 2. Tanımlar ve Kısaltmalar 3. MADDE 3. Sorumluluk 3 1 İÇİNDEKİLER 2 MADDE 1. Dayanak, Amaç ve Kapsam 3 MADDE 2. Tanımlar ve Kısaltmalar 3 MADDE 3. Sorumluluk 3 MADDE 4. Akreditasyon Süreci ve Sonuçlarına İlişkin Belgeler ve Raporlar 3 MADDE 5. Personel

Detaylı

Laboratuvarda çalışılan tüm test ve uygulamaları içeren rehber hazırlanmalıdır. Test ve uygulama rehberi;

Laboratuvarda çalışılan tüm test ve uygulamaları içeren rehber hazırlanmalıdır. Test ve uygulama rehberi; Laboratuvarda çalışılan tüm test ve uygulamaları içeren rehber hazırlanmalıdır. Test ve uygulama rehberi; o Örnek türünü, o Örnek kabul ve ret kriterlerini, o Örnek alımı ile ilgili kuralları, o Örneklerin

Detaylı

663 Sayılı KHK Madde 34

663 Sayılı KHK Madde 34 1 663 Sayılı KHK Madde 34 Hastaneler; tıbbî ve malî kriterler ile kalite, hastaçalışan güvenliği ve eğitim kriterleri çerçevesinde Kurumca belirlenecek usûl ve esaslara göre altı aylık veya bir yıllık

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ YÖNERGESİ

ORDU ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ YÖNERGESİ ORDU ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1 - (1) Bu yönerge, Ordu Üniversitesi adresli bilimsel ve entelektüel çalışmaların, Ordu Üniversitesi Açık Erişim Sistemi nde depolanarak bilim

Detaylı

DOKÜMANTASYONDA YALIN YAKLAŞIM

DOKÜMANTASYONDA YALIN YAKLAŞIM DOKÜMANTASYONDA YALIN YAKLAŞIM Figen SOLMAZ OPSAR Kalite ve Akreditasyon Yöneticisi 9.6.2014 Dokümantasyon Bilgiyi kaydetme fiili Belgelerin (kayıtların) toplanması ve düzenlenmesi Dokümantasyon KAYIT

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 07.11.2013 Ex. olan hastanın kimliğinin doğrulanması için 01 Ex. Kimlik Etiketi kullanımı tarif edildi. 19.03.2014 Madde 5.3.4 te psikiyatri hastaları

Detaylı

TIBBİ DOKÜMANLARDA İSTATİSTİK VE RAPORLAMA

TIBBİ DOKÜMANLARDA İSTATİSTİK VE RAPORLAMA TIBBİ DOKÜMANLARDA İSTATİSTİK VE RAPORLAMA DERS NOTU Ögr.Gör. Emin KAYA Giriş Hastanelerde kullanılan istatistiksel dokümanlar, yıllık ve aylık olarak düzenlenen belgeler ve sağlık kuruluşlarında hazırlanan

Detaylı

BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ YETKİLENDİRME LİSTESİ

BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ YETKİLENDİRME LİSTESİ BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ YETKİLENDİRME LİSTESİ HASTANE GENELİ ÇALIŞANLAR A - HATA KODLARI ARIZA BİLDİRİM AYLIK PERFORMANS DÖKÜMÜ B - ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ BELGE SORGULA GERİ ALMA BİLGİ İŞLEM SORUN BİLDİRME C

Detaylı

T C SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü. Sayı : B.13.2.SGK.0.11.07.00/953-14.909.589 13/11/2009 GENELGE 2009/ 136

T C SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü. Sayı : B.13.2.SGK.0.11.07.00/953-14.909.589 13/11/2009 GENELGE 2009/ 136 Sayı : B.13.2.SGK.0.11.07.00/953-14.909.589 13/11/2009 Konu: Dosya Düzeni GENELGE 2009/ 136 Sosyal güvenlik il müdürlükleri ve sosyal güvenlik merkezleri bünyesinde Kurumumuz sigortalıları ve hak sahiplerinin

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç GİRESUN ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi bünyesinde Açık Arşivler Girişimi Üst Veri

Detaylı

DELFİN ANAHTAR TESLİM

DELFİN ANAHTAR TESLİM Biz Kimiz? DELFİN, her türlü doküman tabanlı teknolojileri araştırmak, geliştirmek, kurum ve şirketlere fiziksel arşiv ve elektronik arşivleme hizmetlerinde ANAHTAR TESLİM çözüm sunmak amacı ile kurulmuştur.

Detaylı

HASTA KAYITLARININ TUTULMASI PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU

HASTA KAYITLARININ TUTULMASI PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 19.03.2014 Hasta dosyasında ASGARİ olarak bulunması gereken 01 tıbbi kayıt formlarını gösteren tabloya Aydınlatılmış Hasta Onam da eklendi. Hazırlayan:

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Yatış İşlemleri Hasta Kabul

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

Yeni Nesil e-defter 1.00.00. Kullanıcı Kılavuzu

Yeni Nesil e-defter 1.00.00. Kullanıcı Kılavuzu Yeni Nesil e-defter 1.00.00 Kullanıcı Kılavuzu Kasım - 2013 e-defter 14.2.2012 tarihli 421 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre e-defter kullanmak zorunda olan ve Yeni Nesil Programını kullananan

Detaylı

SAĞLIK HİZMETİ GERİ ÖDEMELERİ VE YALIN UYGULAMALAR GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MART 2017

SAĞLIK HİZMETİ GERİ ÖDEMELERİ VE YALIN UYGULAMALAR GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MART 2017 SAĞLIK HİZMETİ GERİ ÖDEMELERİ VE YALIN UYGULAMALAR GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MART 2017 Sağlık Hizmeti Geri Ödemeleri ile Yalın Uygulamaların İlişkisi 2 Sağlık Hizmeti Geri Ödemeleri ile Yalın

Detaylı

Hasta Kayıt Birimi 2

Hasta Kayıt Birimi 2 ÖRNEK UYGULAMALAR 1 Hasta Kayıt Birimi 2 Hasta Kayıt Biriminde Yeterli Oturma Grupları 3 Yaşlı ve Engelli Vatandaşların Öncelikli Oturabilmeleri 4 5 Yaşlı ve Engelli Vatandaşların Önceliği İle İlgili Bir

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL AÇIK ARŞİV YÖNERGESİ. derlenmesi ve Kurumsal Akademik Arşivlerde korunmasını sağlamak,

FIRAT ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL AÇIK ARŞİV YÖNERGESİ. derlenmesi ve Kurumsal Akademik Arşivlerde korunmasını sağlamak, FIRAT ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL AÇIK ARŞİV YÖNERGESİ Bu yönerge, Fırat Üniversitesi öğretim elemanları ve öğrencileri tarafından üretilen bilimsel çalışmaların kütüphane bünyesinde oluşturulan Kurumsal Arşive

Detaylı

HASTANE OTOMASYON PROGRAMI E-REÇETE KULLANIM REHBERİ. Öncelikle"SGK Kurumsal Hekim Şifresi" Alınması Gereklidir

HASTANE OTOMASYON PROGRAMI E-REÇETE KULLANIM REHBERİ. ÖncelikleSGK Kurumsal Hekim Şifresi Alınması Gereklidir HASTANE OTOMASYON PROGRAMI E-REÇETE KULLANIM REHBERİ DÜZENLEYEN : MELTEM DİNÇ KÖKMEN Öncelikle"SGK Kurumsal Hekim Şifresi" Alınması Gereklidir 03.12.2012 tarihinden itibaren yatan hastalarda e-reçete uygulamasına

Detaylı

HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ

HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ SUNUŞ Türkiye de pek çok alanda olduğu gibi sağlık sektörünün de kendine özgü çözüm bekleyen sorunları bulunmaktadır. Hastanelerde tutulacak düzenli kayıtlar, doğru analizler ve sistemli bir çalışma ortamı

Detaylı

w w w. a n k a r a b t. c o m

w w w. a n k a r a b t. c o m Şirket Profili w w w. a n k a r a b t. c o m AnkaraBT, yazılım geliştirme alanında faaliyet gösteren ve uzman kadrosuyla Türkiye'nin önde gelen kurumsal çözümlerini üreten %100 Türk sermayeli bilgi teknolojisi

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ İÇİNDEKİLER Genelge... 2 EBYS Giriş... 3 Şifre Değiştirme... 4 Örnek Belge Oluşturma... 5 Olur Yazısı... 5 1) Süreç Kayıt... 6 2) İmzalayacak

Detaylı

ECZANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

ECZANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Yürürlük i: 16.07.2012 ECZANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Revizyon i: Sayfa: 1/5 Revizyon Açıklaması - Revize edildi - Yeni eklendi Madde No - 4.6, 4.11-4.9 KAPSAM: Eczane Hazırlayan Ecz. Mevlüde KAVVAS Eczacı Kontrol

Detaylı

Erma Yazılım EBYS Sistemi. (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) Dijital Arşivleme. Otomasyonu

Erma Yazılım EBYS Sistemi. (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) Dijital Arşivleme. Otomasyonu Erma Yazılım EBYS Sistemi (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) ve Dijital Arşivleme Otomasyonu ERMA YAZILIM ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ EBYS Otomasyonumuzun genel özellikleri; Kaysis web servislerinden

Detaylı

SUSURLUK DEVLET HASTANESĠ HĠZMET STANDARTLARI

SUSURLUK DEVLET HASTANESĠ HĠZMET STANDARTLARI SUSURLUK DEVLET HASTANESĠ HĠZMET STANDARTLARI Sıra No Sunulan Hizmetin Adı Başvuruda Ġstenen Bilgi/ Belgeler 1 Poliklinik Muayene 1. T.C. kimlik numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) kimlik belgesi,

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ OP-01: HASTANIN GELİŞİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ YAYIN TARİHİ:28.03.2008 REVİZE TARİHİ: 15.01.2016 DOKÜMAN NO:PAŞ-06-D BASKI NO:01 REVİZE NO:01 SAYFA NO:1/5 -YATAKLI TEDAVİ HİZMETLERİ

Detaylı

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ. Kullanılan Bölüm. Yayın tarihi

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ. Kullanılan Bölüm. Yayın tarihi Kod:YÖN.LS.O1 : Nisan 2010 Kullanılan Bölüm 1 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Tüm Bölümler 2 Tababet ve Şuabatı Sanatlarının İcrasına Dair Kanun Tüm Bölümler 3 Kaliteyi Geliştirme ve Performans Değerlendirme

Detaylı

ÇANKIRI ÇERKEŞ DEVLET HASTANESİ

ÇANKIRI ÇERKEŞ DEVLET HASTANESİ ÇANKIRI ÇERKEŞ DEVLET HASTANESİ ACİL TIP TEKNİSYENİ GENEL ve BÖLÜM UYUM EĞİTİM REHBERİ Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan Kalite Birim Sorumlusu Kalite Yönetim Direktörü Başhekim/Hastane Yöneticisi KODU:

Detaylı

Sağlık-Net Klinik Veri Gönderim İşlemleri KULLANICI KLAVUZU

Sağlık-Net Klinik Veri Gönderim İşlemleri KULLANICI KLAVUZU Sağlık-Net Klinik Veri Gönderim İşlemleri KULLANICI KLAVUZU 1 Sisoft Sağlık Bilgi Versiyon Bilgisi Doküman No Versiyon 2.0.0.558 Tarih 30.01.2014 2 Sisoft Sağlık Bilgi Sağlık-NET Klinik Veri Gönderim İşlemleri

Detaylı

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI Doküman No: KOS-2.5.3.1 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: Bağlı Olduğu ve Amiri Kendisine Bağlı ler ve Kadrolar Görevde

Detaylı

Hastane Genel Değerlendirme Anket Formu

Hastane Genel Değerlendirme Anket Formu Hastane Genel Değerlendirme Anket Formu (Tanı İlişkili Gruplar (DRG) Çalışması için) ANKET FORMU HAKKINDA AÇIKLAMA Bu form, Tanı İlişkili Gruplar (DRG) çalışmalarında kullanılacaktır. Formda yer alan soruları

Detaylı

POLİKLİNİK İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

POLİKLİNİK İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Yürürlük i: 04.07.2012 POLİKLİNİK İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Revizyon i: Sayfa: 1/5 Revizyon Açıklaması İşleyişle ilgili düzenlemeler yapıldı. Yeni eklendi. Madde No 5.1., 5.2.1.2., 5.2.1.3., 5.2.1.4.a, 5.2.5.,

Detaylı

oe(i!!!!!iillilll~ov;iwıj"mfiı11/ iii

oe(i!!!!!iillilll~ov;iwıjmfiı11/ iii Tr {;ıl Bakantıg S&()hl< ",mau.,n Genel M\.odl1rtuQU Sayı: 95966346 - Konu: Yasadışı ve Kötüye Kullal1llan ilaç ve Madde Analizi Yapan Tıbbi Laboratuvarlar ile Madde Bağımlılığı Teşhis ve Tedavi Merkezlerindeki

Detaylı

T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU. Genel Sağlık Sigortası Medula Optik E-rapor Web Servisleri Kullanım Kılavuzu

T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU. Genel Sağlık Sigortası Medula Optik E-rapor Web Servisleri Kullanım Kılavuzu T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Genel Sağlık Sigortası Medula Optik E-rapor Web Servisleri Kullanım Kılavuzu 20.05.2015 Sayfa 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...3 1 GENEL BİLGİLER...3 1.1SÜREÇ AÇIKLAMALARI....3 1.2AMAÇ....4

Detaylı

1. Medisoft ile ETS arasındaki bütünle ik yapı : hatasız ve hızlı ETS hastane otomasyonu için neden çok önemlidir :

1. Medisoft ile ETS arasındaki bütünle ik yapı : hatasız ve hızlı ETS hastane otomasyonu için neden çok önemlidir : ETS hastaneler için geliştirilmiş kullanımı kolay ve Medisoft ile bütünleşik çalışan bir kurumsal kaynak planlama sistemidir. Amacımız; Medisoft ile sağlanan eksiksiz hastane otomasyonunu tam entegre bir

Detaylı

GENEL YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

GENEL YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Dok No:YBH.PR.01 Yayın Tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / 6 1.0 AMAÇ: Erişkin yoğun bakım ünitesine yatış endikasyonu olan hastaların erişkin yoğun bakım ünitesine kabulü, izlenmesi, tedavisi,

Detaylı

HASTA YATIŞ MODÜLÜ. Yatak Takip Sistemi :

HASTA YATIŞ MODÜLÜ. Yatak Takip Sistemi : HASTA YATIŞ MODÜLÜ bizmed 3.7.4 Versiyonu ile gelen değişikliklere, program içinden Yardım ->Versiyon Geçmişi menüsünden ulaşabilirsiniz. Bu versiyonla gelen ve kapsamlı bir modül olan Hasta Yatış Modülü

Detaylı

10 15 dakika 4. Askeri Personel İçin sevk kağıdı 5. Banka Çalışları İçin Sevk Kağıdı

10 15 dakika 4. Askeri Personel İçin sevk kağıdı 5. Banka Çalışları İçin Sevk Kağıdı 1 Yatış İşlemleri 1. Yatış kararı/dr. tarafından verilen yatış kağıdı 2.TC Numaralı Nüfus Kağıdı 3. Yeşil Kartlı Hastalar İçin Sevk Kağıdı 10 15 dakika 4. Askeri Personel İçin sevk kağıdı 5. Banka Çalışları

Detaylı

ETIK KURUL İÇ İŞLEYİŞ VE KARARLARıN YAZıMı VE TAKİBİ

ETIK KURUL İÇ İŞLEYİŞ VE KARARLARıN YAZıMı VE TAKİBİ ETIK KURUL İÇ İŞLEYİŞ VE KARARLARıN YAZıMı VE TAKİBİ Av. Dilek Temiz Özbek İstanbul Üniversitesi Hukuk Müşavirliği İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi Klinik araştırmalar Etik Kurul Üyesi ETİK KURUL İÇ İŞLEYİŞ

Detaylı

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 3 Ağustos 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27661 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 54567092/010.06/32742 26/09/2013 Konu : Konaklama Tesisleri Bünyesinde Sunulacak Sağlık Hizmetleri GENELGE 2013/18 Özel Hastaneler Yönetmeliğinin Ek 10 uncu maddesi ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan

Detaylı

16.10.2011. İkili sayı sistemine göre çalıșırlar:

16.10.2011. İkili sayı sistemine göre çalıșırlar: 16.10.2011 Tarihçe Çinlilerin abaküsü bulması. Pascal aritmetereyi buldu (sadece toplama çıkarma) Yine Fransızlar çarpma ve bölme ișlemlerini yapan cihazı geliștirdiler. Hasta Takip Sistemleri Mark1 Doç.

Detaylı

MUAYENEHANE STANDARDI VE AÇILMASI NA İLİŞKİN YARGI KARARLARI ve SON DURUM DAVA SÜRECİ VE DANIŞTAY 10. DAİRESİNİN KARARLARI

MUAYENEHANE STANDARDI VE AÇILMASI NA İLİŞKİN YARGI KARARLARI ve SON DURUM DAVA SÜRECİ VE DANIŞTAY 10. DAİRESİNİN KARARLARI MUAYENEHANE STANDARDI VE AÇILMASI NA İLİŞKİN YARGI KARARLARI ve SON DURUM 15 Şubat 2008 tarihli Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik; bu tarihten sonra da defalarca

Detaylı