T.C. GAZĐ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ HEMŞĐRELĐK PROGRAMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. GAZĐ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ HEMŞĐRELĐK PROGRAMI"

Transkript

1 T.C. GAZĐ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ HEMŞĐRELĐK PROGRAMI HUZUREVLERĐNDEKĐ YAŞLILARIN VE SAĞLIK PERSONELĐNĐN EVCĐL HAYVANLAR ĐLE TERAPĐYE ĐLĐŞKĐN GÖRÜŞLERĐNĐN BELĐRLENMESĐ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Đmran KOÇAK Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Nermin GÜRHAN ANKARA Temmuz 2009

2 TEŞEKKÜR Bu çalışmanın gerçekleşmesinde Sayın Yrd. Doç. Dr. Nermin GÜRHAN a danışmanım olarak, araştırmanın her aşamasındaki katkılarından dolayı, Sayın Prof. Dr. Hatice FESÇĐ ye ve Sayın Doç. Dr. Aygül AKYÜZ e katkılarından dolayı, Sayın Ahmet GÜL e araştırmanın istatistiksel değerlendirilmesindeki katkılarından dolayı, teşekkür ederim. Sevgili eşim Barış KOÇAK a manevi desteğinden dolayı çok Biricik annemin anısına, Đmran KOÇAK 1

3 -I- ĐÇĐNDEKĐLER 1. GĐRĐŞ 1.1. Problemin Tanımı Ve Önemi Araştırmanın Amacı 5 2. GENEL BĐLGĐLER Yaşlılık Dünyada Ve Ülkemizde Yaşlı Nüfus Dünyada Ve Ülkemizde Yaşlılara Sunulan Hizmetler Çekirdek Aileye Geçiş Yaşlılık Ve Huzurevlerinde Barınma Huzurevlerinde Yaşam Ve Yaşanılan Güçlükler Evcil Hayvanlar Đle Terapinin Tarihçesi Evcil Hayvanlar Đle Terapinin Faydaları Hemşirelik Ve Evcil Hayvanlarla Terapi GEREÇ VE YÖNTEM BULGULAR TARTIŞMA SONUÇ Sonuçlar Öneriler ÖZET SUMMARY KAYNAKLAR 69

4 -II- 10. EKLER 77 EK 1 Huzurevlerindeki Yaşlılar Đçin Veri Toplama Formu EK 2 Huzurevlerinde Görev Yapan Sağlık Personeli için veri toplama formu EK 3 Araştırma, Đzin Yazıları 11. ÖZGEÇMĐŞ 89 2

5 -III- TABLOLAR DĐZĐNĐ Tablo 1: Yaşlıların Tanıtıcı Özellikleri Tablo 2: Yaşlıların Huzurevlerindeki Durumları Tablo 3: Yaşlıların Sağlık Problemlerini Paylaşma Durumları Tablo 4: Yaşlıların Hayvan Beslemeye Yönelik Bilgi Ve Düşünceleri Tablo 5: Yaşlıların Evcil Hayvan Đle Terapiye Đlişkin Düşünceleri Tablo 6: Yaşlıların Evcil Hayvan Đle Terapiyi Ülkemizde Uygulanabilir Bulma Durumları Tablo 7: Yaşlıların Huzurevlerine Göre Evcil Hayvan Đle Terapiyi Uygulanabilir Bulma Ve Faydalanmak Đsteme Durumları Tablo 8: Yaşlıların Daha Önce Hayvan Besleme Durumlarına Göre Evcil Hayvan Đle Terapiyi Uygulanabilir Bulma Ve Faydalanmak Đsteme Durumları Tablo 9: Yaşlıların Yaş Aralığına, Cinsiyetine, Eğitim Durumuna Göre Evcil Hayvan Đle Terapiyi Ülkemizde Uygulanabilir Bulma Durumları Tablo 10: Yaşlıların Evcil Hayvan Đle Terapiye Dair Bilgi Sahibi Olmalarına Göre Ülkemizde Bu Terapiyi Uygulanabilir Bulma Durumları Tablo 11: Yaşlıların Yaşadıkları Huzurevlerine Göre Evcil Hayvan Đle Terapiye Đlişkin Bilgi Sahibi Olma Durumları Tablo 12: Sağlık Personelinin Tanıtıcı Özellikleri Tablo 13: Sağlık Personelinin Hayvan Beslemeye Yönelik Bilgi Ve Düşünceleri Tablo 14: Sağlık Personelinin Evcil Hayvan Đle Terapiye Đlişkin Düşünceleri Tablo 15: Huzurevlerine Göre Sağlık Personelinin Evcil Hayvan Đle Terapiyi Ülkemizde Uygulanabilir Bulma Durumu Tablo 16: Sağlık Personelinin Unvanına Göre Evcil Hayvan Đle Terapiyi Ülkemizde Uygulanabilir Bulma Durumu

6 1. GĐRĐŞ Problem Tanımı ve Önemi Dünya nüfusu giderek yaşlanmakta olup, 2000 yılı itibariyle 6 milyar 57.3 milyon olan dünya nüfusunun 418 milyonunu yaşlılar oluşturmaktadır. Bu sayının ise 2025 yılında 900 milyon civarına ulaşacağı tahmin edilmektedir. Türkiye de ise yaşlı nüfus oranı % 30 düzeyinde olup, 4 milyon yaşlı bulunmaktadır. Bu sayının 2050 yılında 12 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir 1,2,23. Yaşlılık insanoğlunun yaşam dönemlerinden biri olup, her canlı için intrauterin hayatta başlayıp ölüme kadar devam eden bir süreç olarak kabul edilmektedir. Yaşlılıkla ilgili tanımlar sürekli gelişmekte ve çeşitlilik göstermektedir. Başka bir deyişle yaşlılığın herkes tarafından kabul gören ortak bir tanımı yapılamamıştır 37. Genel olarak 60 yaş üstü bireyler yaşlı olarak kabul edilmekle birlikte, yaşlılık sınıflandırılması ülkelerin içinde bulunduğu koşullar, sağlık güvence sistemleri, doğuştan yaşam beklentisine göre değişiklik göstermektedir 15. Dünya Sağlık Örgütü ( WHO ) ne göre ise; yaş arası dönem yaşlılık, yaş arası dönem ihtiyarlık evresi olarak tanımlanmaktadır 4,18,23. Dünyada ve ülkemizde yaşlıların sayısı giderek artmaktadır ve bu yaşlanma eğilimi tüm toplumların gelecek için planlama yapmak zorunda olması anlamına gelmektedir. Yaşlanma, artan yeti yitimi ve başkalarına daha fazla bağımlılıkla ilişkili olduğundan yaşlanan bir toplumun sağlığını ve yaşam kalitesini sürdürme, sosyal ve ekonomik olarak önem taşımaktadır. Türkiye gelişmekte olan bir ülkedir ve yaşlı 1

7 nüfus sürekli artmaktadır. Bu değişim yaşlı nüfusun gereksinimlerini karşılayabilmek için geleceğe dönük planlama yapmak zorunda olduğumuz anlamına gelmektedir 80. Ülkemizde ataerkil aile yapısından çekirdek aile yapısına doğru bir değişim olması ve son yıllarda kentlerdeki sosyoekonomik koşullara bağlı olarak aile yapısının geniş, ataerkil yapıdan çekirdek aileye dönüşü gibi nedenlerle aileler yaşlıların bakımında zorlanmakta ve huzurevlerinde kalan yaşlı sayısı giderek artmaktadır 3,36,57. Huzurevi deyimi yaşlı ve kimsesiz insanların barındığı, çevreden kopuk, kapalı kolonileri çağrıştırmaktadır 4,41. Huzurevleri, sevdiği insanlar, belki de eşi ölmüş, tanıdığı değerler kaybolmuş, hayat tarzı değişmiş, yaşam süresinin azalmakta olduğunun farkına varmış, ekonomik özgürlükleri ortadan kalkmış yaşlılar için yoğun izolasyon duygusuna neden olmaktadır. Yaşlı insanların çoğu için huzurevi yaşamın geriye dönüşü olmayan son istasyonu anlamındadır 5,48. Kuruma giden yaşlının, kendini kabul etme ve kendine saygı duymayı belirleyen çevreyi tanıma ve denetleyebilme olanakları kaybolmakta, yaşlı birey soyutlanma, yadsınmışlık, kendini değersiz hissetme gibi duygulara kapılabilmektedir. Ruh sağlığı açısından bir risk grubu oluşturan yaşlılar, huzurevinde daha yoğun sorunlarla karşı karşıya gelmektedir 53,57. Pek çok çalışmada huzurevinde kalan yaşlılarda depresyon yaygınlığının, normal yaşlı nüfusa göre daha yüksek olduğu belirtilmiştir 2

8 50,52,53. Ekici ve Ünal ın Gaziantep huzurevinde ve evde yaşayan yaşlılarda yaptıkları ruhsal belirti taramasında huzurevinde yaşayanların depresyon puanlarının evlerinde yaşayanlara göre daha yüksek olduğu bulunmuştur 52. Ankara Seyranbağları huzurevinde yapılan bir çalışmada, huzurevinde yaşayanların %38 inde motivasyon eksikliği ve yarısında boş zamanlarını değerlendirememe saptanmıştır 53. Huzurevlerindeki yaşlıların fiziksel aktivite düzeyleri de oldukça yetersizdir 55,56. Karan ve arkadaşlarının 2004 yılında Đstanbul daki huzurevlerinde yaptıkları çalışmada 65 yaş ve üstündeki bireylerin fiziksel olarak yeterince aktif olmadıkları gözlenmiştir 87. Yaşlılara, kendilerini yalnız hissettikleri huzurevi ortamlarında günlük işlere, öz bakımına doğrudan katkılarda bulunarak işe yaradığı duygusu kazandırılmalıdır. Zihinsel kapasitesini geliştirmek için de değişik uyaranlar verilmeli, toplumun ona ihtiyacı olduğunu hissettirecek, yaşlının doyum sağlayacağı bir aktivite ile meşgul olmasını sağlamak gereklidir 63. Bakımevlerinde yaşayan ve uzun süreli bakıma gereksinim gösteren yaşlıların daha iyi hizmet alabilmeleri ancak biyopsikososyal bütünlük taşıyan bir bakış açısı ile oluşturulan projelerle mümkün olacaktır 6,43. Amerika da, huzurevlerinde yaşamın kalitesini artırmak, yaşanılan güçlükleri azaltmak için Pet Therapy adı verilen bir terapi yöntemi uygulanmaktadır. Evcil hayvanlar kullanılarak yapılan bu terapi yönteminde, yaşlıların haftanın belirli günlerinde evcil hayvanlarla vakit geçirmesi sağlanmaktadır 7. evcil hayvanlar ile terapi Amerika da 1980 li yıllarda hemşire literatürüne geçmiş ve hemşirelerin çalıştığı bakım evlerinde uygulanmaya başlamıştır. Son yirmi yıldır, hemşireler bu 3

9 terapiye ilişkin deneyim kazanmış ve terapinin yürütülmesinde öncülük yapmışlardır 8,13. Florance Nightingale de hastalık hallerinde, hayvanların terapiye faydaları üzerine dikkat çekmiştir. Florance Nightingale 1919 da Elizabeth Hastanesi nde ordu köpeklerini psikiyatri hastaları ile terapötik iletişim sağlamak için kullanmıştır 10. Araştırmalar evcil hayvan beslemenin yararlarından bahsetmektedir. Poresky ve Hendrix in yaptığı çalışmada; evcil hayvan sahibi olanların hayvanı olmayanlara göre, empati, kendine güven, bağımsız karar verebilme becerilerinin daha yüksek olduğu bulunmuştur 65, yılında Corson tarafından gerçekleştirilen bir diğer araştırmada ise, terapi köpeklerinin yaşlıları sorumluluk sahibi yaptığı, hayvanı besleyen, yıkayan, yürüyüşe çıkaran yaşlının kendi öz bakım gereksinimlerini de bu sayede hatırladığı belirtilmiştir 72. Hayvanlar insanların motor becerilerini geliştirmektedir. Bir evcil hayvanı yürüyüşe çıkaran yaşlı aynı zamanda kendisi de yürüyüş egzersizi yapmış olduğu için kalp ve damar hastalıklarından, konstipasyon sorunundan korunmuş olup, kan basıncı düzenlenmektedir. Hayvanlar spontan bir eğlence kaynağı oluşturarak insanları eğlendirmekte, anksiyetelerini azaltmakta, sözel ve göz iletişimi kurmalarını, duygularını ifade edebilmelerini, beden dilini kullanmayı ve empati yapabilmelerini artırmaktadır 8. Özet olarak, kurumda yaşayan yaşlı izole olmaya ve toplumdan geri çekilmeye başlamaktadır. Sağlık ekibinin bir üyesi olarak hemşire, yaşlıların bakımını planlarken, yaşlının psikolojik, fizyolojik ve sosyoekonomik durum değerlendirmesini yaparak genel ve özel bakım 4

10 gereksinimlerini saptamalı ve yalnızlığını azaltacak girişimlerde bulunmalıdır 51,57. Hemşirelik bir bakım disiplinidir ve yaşlıların sağlık bakımında önemli bir sağlık ekip üyesidir. Hemşirelerin yaşlılara kaliteli sağlık bakımı sunmaları bir gereklilik olduğuna göre, onların yeterli bilgi ve beceri ile donatılmaları zorunludur 19,79,80. Hemşireler, Amerika daki yaşlı bakım evlerinde evcil hayvanlar ile terapinin yürütülmesinde öncülük yapmışlardır. Evcil hayvan ile terapinin faydalarına ilişkin pek çok bilimsel çalışma yapılmış, hemşireler bu çalışmalara katılmışlardır. Ülkemizde, evcil hayvan ile terapinin sağlandığı bir çalışma henüz yapılmamıştır ve ne yazık ki bu terapiye dair herhangi bir bilgi sahibi olan kişi sayısı da yok denecek kadar azdır. Bu çalışmada ülkemizdeki hemşirelerin evcil hayvanlarla terapiye ilişkin bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve hayvanlara olan ilgisi ve sevgisi yüzyıllar öncesine dayanan Türk insanının da bu terapiden faydalanabilmesi, ileride bu terapinin ülkemizde uygulanabilmesi için hazırlanacak olan politikalara veri kaynağı olması amaçlanmıştır Araştırmanın Amacı Araştırma Huzurevlerindeki yaşlıların ve sağlık personelinin evcil hayvanlar ile terapiye ilişkin düşüncelerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. 5

11 2. GENEL BĐLGĐLER 2.1.Yaşlılık Doğanın evrensel bir kurgusu olan yaşlanma hem biyolojik, hem de kronolojik yönleriyle ele alınan bir yaşam döngüsüdür. Doğumun başlattığı bu yaşam döngüsü, her aşamasında farklılaşarak kendine özgü belirtiler gösterir. Yaşam döngüsünün her yıl on iki ay eklediği biyolojik yaşlanma, aslında sosyolojik, psikolojik ve kültürel süreçlerin karıştığı bir karmadır 15. Yaşlılık biyolojik, kronolojik, psikolojik ve sosyal olmak üzere farklı alanlarda tanımlanmaktadır. Biyolojik yaşlılık, insan organizmasındaki fonksiyonların azalması ve hücre kayıpları olarak tanımlanmaktadır. Kronolojik yaş doğumdan ölüme kadar geçirilen yaş evrelerini tarihsel bir süreç içinde açıklamayı ifade eder. Psikolojik yaşlılık, kişinin kronolojik yaşının ilerlemesine bağlı olarak algımla, öğrenme ve problem çözme gücü ile kişilik kazanma alanlarında uyum sağlama kapasitelerindeki değişmeleri kapsamaktadır. Sosyal yaşlanma ise statü ve rol kayıplarına bağlı olarak yaşamdan yavaş yavaş geri çekilme ile birlikte çevresindeki bireylerin onu yaşlı olarak algılamasını fark ettirecek değerlendirmelerde bulunulması ile anlam kazanmaktadır 16. Yaşlılık ile ilgili çalışmaların birçoğunda kronolojik olarak bir sıralama yapılmıştır 19. Neugarten yaşlıları üç gruba ayırmaktadır. Genç yaşlı olarak nitelenen grup yaş, orta yaşlı olan grup yaş ve yaşlı yaşlı grup yaş dilimindedir. Birleşmiş milletlerin raporlarında ise; pek çok gelişmiş ülkenin ortak kabulü olan emeklilik yaşının (65yaş) aksine yaşlanmanın alt sınırı altmış yaşta başlamaktadır. Toplumların değişken yapısı içinde, kendilerine özgü kültürleri, bireylerini kabul 6

12 düzeyleri, işe yarama ya da rollerdeki değişimler açısından şekillendirerek yaşlı tanımlamalarını da özgünleştirmektedir. Kimi toplumlarda olumlu bir süreç olarak kabul edilen yaşlılık, kimilerinde bir problem olarak algılanmaktadır 15,17. Hipokrat insan doğruya elli altı yaşında ulaşır derken yaşlanmanın başlangıcını işaret etmiştir. Dante, yaşlılığı kırkbeş yaşında başlatırken, Cahit Sıtkı Tarancı ise otuz beş yaşı yolun yarısı olarak saymıştır 20. Erikson a göre yaşamın 8 evresi vardır ve bunların sonuncusu olan benlik bütünlüğü evresi yaşlılık dönemini kapsar. Bu evrede benliğin ( egonun ) en önemli görevi daha önceki evrelerde kazanılmış olan benlik özelliklerinin bütünleştirilmesidir 21. Đlk kez 1881 de Fransız Hekim I.M. Charcot un yaşlıların hastalıklarına özel ilgi gösterilmesi önerisi bu konudaki çalışmaların başlangıcı sayılabilir. O yıllarda ne yazık ki fazla taraftar bulamayan bu öneri, 1906 yılında Rus bilimci Korenceski nin yaşlıların fizyolojik sorunlarına ilgi göstermesiyle bir ölçüde gelişme göstermiştir. Rus bilimcinin, yaşlılık sürecinin anlaşılması sonucunda, bu sürece özgü hastalıklardan korunmak ve bunları önlemek olasıdır görüşü belki de yaşlılık biliminin temelini oluşturmuştur 22. Yaşlılık sözcüğü yaşam sürecinin geç dönemindeki gelişmenin devamını ve bireydeki değişmeleri anlatır. Yaşlılık yaşam konusunda kayıpların ve çöküşün görüldüğü bir dönemdir. Aynı zamanda kültürel, çevresel ve ekonomik etmenlerin hazırladığı bir sonuçtur. Çocukluk, ergenlik, olgunluk gibi yaşlılık da insanoğlunun yaşam dönemlerinden biridir 23. 7

13 2.2. Dünyada ve Ülkemizde Yaşlı Nüfus Yirmini yüzyılın sonunda dünyada yaşlılarda yaşam beklentisi artmış ve doğum hızları azalmıştır. Bu durum 65, yaş üzeri nüfusun toplam nüfus içindeki oranını oldukça artırmıştır yılı verilerine göre dünya nüfusu yaklaşık 6,5 milyardır ve dünya nüfusunun 385 milyonu 65 yaş ve üzerindedir. Gelişmekte olan ülkelerde 65 yaş üzeri nüfus yılda % 3 artmaktadır. Gelişmiş ülkelerde yaşlı nüfus artışı yılda %2 ye düşmektedir ancak, gelişmiş ülkelerde en fazla artan yaş grubu 65 yaş ve üzeridir 25. Genetik yapı, insanın 120 yıl yaşabileceğini göstermektedir. Yüz yirmi yıllık yaşam sürecinin devam etmesi, çevresel etmenlerin uygunluğuna bağlıdır. Çevresel etmenler ne kadar uygun, yaşamı kolaylaştırıcı olumlu etki yaparlarsa ortalama ömür uzunluğu 120 yaşa o kadar fazla yaklaşacaktır. Küreselleşme, bilim ve teknolojinin gelişmesi anne, bebek ve çocuk ölümlerinin azalması, yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığının kazanılması ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazanılması bireylerin yaşam kalitesini artırmaktadır. Tüm bu gelişmelerin sonucu olarak 1950 ile 2000 yılları arasında dünya genelinde yaşam süresi 20 yıl artmış ve 66 yıla ulaşmıştır. Hesaplamalara göre gelecekteki 50 yıl içinde yaşam sürecinde 10 yıllık daha uzaması beklenmektedir 23,26. Günümüzde dünyada en yaşlı nüfusa sahip ülke Japonya dır. Bu ülkede doğumdan beklenen yaşam süresi 80 yıl olarak hesaplanmaktadır. Doğumdan beklenen yaşam süresi Kanada, Đsveç, Đsviçre gibi ülkelerde 79 yıl, Đngiltere, Fransa, Hollanda ve Đtalya gibi 8

14 ülkelerde 78 yıldır. Dünyadaki bu gelişmelere paralel olarak Türkiye de de zaman içinde yaşlı nüfusta artma meydana gelmiştir. Son yıl içinde ülkemizde ölüm hızlarında belirgin azalmalar olmuş ve bunun sonucu olarak da yaşam süresi 70 yıla ulaşmıştır. Ülkemizde halen 4 milyon yaşlı vardır ve bu sayının 2050 yılında 12 milyonu bulacağı hesaplanmaktadır Dünyada ve Ülkemizde Yaşlılara Sunulan Hizmetler Yaşlı nüfusundaki hızlı artış Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletleri harekete geçirmiş ve O Dünya Sağlık Günü Yıllara Yaşam Katın sloganı ile yaşlılar günü olarak ilan edilmiş ve / günleri arasında da yaşlıların sorunlarının tartışıldığı Yaşlılar Asamblesi Viyana da toplanmıştır. Uluslar arası Hemşireler Birliği ( ICN ) 1992 yılında Sağlıklı Yaşlanma temasının ele alınmasını önererek tüm dünyada yaşlanma konusunun çok yönlü ele alınmasına, konunun gündemde tutulmasına olanak sağlamıştır. Gelişmiş ülkelerde yaşlılara verilen hizmetler: okul çağından başlayarak halkın yaşlılık ve bakımı konusunda eğitilmesi, çeşitli sağlık merkezleri ve gönüllü kuruluşlarca yürütülen evde yaşlı bakımı, evlere yemek servisi ve uğraşı terapisi koruyucu hizmetler kapsamında verilmektedir 27. ABD de 1935 yılı öncesinde yaşlı sorunlarına pek ilgi gösterilmemiştir. Bunun nedeni 20. yüzyılın başlarında yaşlı nüfusun az olmasından dolayı hükümetin rolünün sınırlı kalmasıdır lardaki dünya ekonomik krizi ve 1935 teki sosyal güvenlik kanunu Amerikan politikasının yaşlılık üzerine bir dönüm noktası sayılır lerden bu yana fedaral bütçenin %30 dan fazlasının yaşlılara ayrıldığı ve her yıl artırıldığı ifade edilmektedir. ABD de yaşlı insanlar için gıda programları, yaşlı 9

15 yurttaş merkezleri, bilgi ve dayanışma hizmetleri gibi servis vermek amacıyla ulusal yaşlanma ağı kurulmuştur 28. Hollanda da belediyelerce her 65 yaşına ulaşan kişiye maaş bağlanmaktadır. Bu kişiler bağımsız yaşabildikleri sürece kendi evlerinde yaşamakta, kendi başlarına evlerinde kalamayacaklarını düşünen yaşlılar bulunduğu belediyeye müracaat eder ve bir yaşlı yurduna yerleştirilmektedir. Bu yurtlar paralıdır, ancak yaşlı isterse hükümetin bağladığı maaşın üzeri Belediye tarafından tamamlanarak ve hatta yaşlıya cep harçlığı verilerek bu kuruluşlarda kalabilmektedir 26,27. Almanya da yaşlılara götürülen hizmetler kurumsal ve mobil hizmetlerdir. Almanya da çok çeşitli hizmet veren kuruluşlar bulunmaktadır. Bu kuruluşlar; yaşlı evleri, yaşlı huzur evleri, yaşlı gündüz evleri, yaşlı kulüpleri, yaşlı gündüz bakım evleri ve mobil yardım hizmetleri şeklindedir. Almanya da yaşlı huzurevleri; kendi işini yapmak istemeyen veya yapacak durumda olmayan ancak yatalak veya devamlı bakıma muhtaç olmayan kişilerin kaldığı kurumlardır. Almanya da her türlü kurumda ücret karşılığı kalan yaşlıya, gelirleri yetmediği takdirde devletçe maaşına göre belirlenecek miktarda cep harçlığı verilmektedir 26. Đsveç de yaşlının yerleşimi çok önem taşımakta ve yerleşim yerlerinin belirli standartlara uygun olması gerekmektedir. Yaşlıların yaşadığı kiralık ev, kiralık apartman uygulaması vardır ve gerekirse burada yaşayan yaşlıya eve uyum için gerekli düzenlemelerde yardım edilmektedir

16 Türk toplumunda yaşlı ve yaşlılıkla ilgili toplumsal kalıplara bakıldığında, eski Türklerde yaşlının kadın veya erkek olsun korunduğu anlaşılmaktadır. Türklerin Đslamiyet i kabul etmesi ile fitre ve zekâtın öncelikle muhtaç olanlara ve yaşlılara verilmesi dikkat çekicidir. Kuran da yaşlıya, sakata saygı ve bakımla ilgili ayetler bulunmaktadır. Özet olarak Türk töresinde yaşlıya saygı önde gelen bir davranıştır 23,29,36. Dünya nüfusunun ve Türkiye deki nüfusun giderek yaşlanması, bu nüfus kategorisine ilişkin politikaların geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Türkiye nin gelişmekte olan bir ülke olarak, yaşlılık konusunda politika üretmesi ve bunu yaşama geçirmesi hususunda daha hassas davranması gerektiği düşünülmektedir. Bu nedenle yaşlılık sorununa ilişkin politikaların oluşturulmasında Devletin yapacağı görevler arasında kanun ve mevzuatları oluşturmak bulunmaktadır. Ayrıca yürürlükte olan mevzuatlarında toplumun sosyo-kültürel yapısına uygun olarak güncelleştirilmesi gerekmektedir 37. T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü 1950 yılında 5434 sayılı kanunla kamu kesiminde çalışanların sosyal güvenliklerini sağlamak amacıyla kurulmuştur. Bu kuruluşun görevleri arasında; hizmet süresini dolduranlara emekli aylığı bağlamak, 2022 sayılı yasa uyarınca yaşlı, muhtaç ve sakatlara aylık bağlamak, emekli dul ve yetimler için dinlenme ve bakım evleri tesis etmek ve işletmek, çalışan ve emekli olan bireylere sağlık ve ölüm yardımı yapmak ve vergi iadesi işlemlerini yürütmek bulunmaktadır 33. Son şekli, tarihli resmi gazetede yayınlanan 506 sayılı yasa ile yürürlüğe konulan Sosyal Sigortalar Kanununun amacı 11

17 madde 1 de iş kazaları ile meslek hastalıkları, hastalık, analık, malullük, yaşlılık ve ölüm hallerinde bu kanunda yazılı şartlarla sosyal sigorta yardımlarının sağlanmakta olduğu belirtilmiştir. Sosyal sigortalar kanununda yaşlılar için bir yaş sınırı belirtilmemekte oysa SHÇEK bu yaşı 60 olarak sınırlandırmaktadır. SSK nın yaşlılar için ön gördüğü hizmetler maalesef SHÇEK in ki kadar ayrıntılı ve açıklayıcı değildir. Bu kanunun yaşlılara götürülen hizmetler yönünden hayli eksik olduğu söylenebilir tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren, 1479 sayılı Bağ-Kur Yasası, yaşlıların aylıklarını, sağlık hizmetlerinden nasıl yararlanacaklarını ve yaşlının ölümü halinde eş ve çocuklarına intikal edecek kazanımlarını içermektedir. Sosyal sigortalar kanununda olduğu gibi yaşlının doğrudan hizmetine sunulacak organizasyonlardan yoksundur 35. Sosyal Devlet anlayışı içinde konu ele alındığında, başta çalışanlar olmak üzere tüm bireylerin gelecekteki yaşamlarının güvence altına alınması anayasal bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda 1982 Anayasası Türkiye de yaşlılık politikalarının oluşturulmasında bir dayanak teşkil eder. Anayasa nın 61. Maddesi Yaşlılar devletçe korunur, yaşlılara devlet yardımı sağlayacak diğer haklar ve kolaylıklar kanunla düzenlenir şeklindedir 30. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun Yaşlılara Đlişkin Mevzuatı, son gelişmiş şekli ile tarihli sayılı yasa ile yürürlüğe giren huzurevleri ile yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri yönetmeliği esasları çerçevesinde 60 yaş ve üzerindeki muhtaç yaşlıları korumak, bakmak, sosyal, psikolojik ve fiziksel gereksinimlerini 12

18 karşılamak, sürekli bakıma ve rehabilitasyona gereksinim duyanlara bakım ve rehabilitasyon hizmeti vermekle yükümlü olarak Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünü ( SHÇEK) görevlendirmiştir 3,31. Teorik olarak iyi düzenlenmiş olan bu mevzuat, uygulamada bazı yetersizlikleri engelleyememiştir. Gerek devlet bütçesinden ayrılan fonun gerekse personelin eğitimsiz ve deneyimsiz oluşu sorunlara yol açmaktadır. Ayrıca mevzuatın yalnızca yoksul, muhtaç ve kimsesiz yaşlılara yönelik olarak hazırlanması, toplumun diğer yaşlı katmanların bu tür sosyal hizmetlerden yararlanmasını engellemektedirr Çekirdek aileye geçiş Dünyada yaşanan değişimler sonucunda aile artık toplumun devamının, ekonomik dayanışmanın ve nesillerin toplumsallaşmasının merkezi kurumu olmaktan giderek çıkmakta ve ailelerin rollerini devletler üstlenmek durumunda kalmaktadır 3,36. Türk toplumunda da sanayileşme, kentleşme ve kırdan kente göç gibi dinamiklerle yaşanan yoğun süreç, aile içi ilişkilerde, karar alma süreçlerinde ve rol / görev paylaşma vb. alanlarda büyük değişimlere yol açmıştır. Küresel bir boyut kazanan hızlı değişim süreci; birkaç kuşağın birlikte yaşadığı geniş ailenin yanında, bunun kimi değerlerini taşıyan ve daha küçük bir hane kompozisyonuna sahip bir aile tipini de ön plana çıkarmıştır. Türkiye de sanayileşme ve sosyokültürel değişme nedeniyle köy ve kasabalardaki genç nüfusun kentlere göç etmesi ile bazı köy ve kasabalardaki yaşlı nüfusun artması ve doğurganlık oranının azalmasına bağlı olarak aile yapısında ve yaşam tarzında önemli sayılan değişmeler görülmekte ve çekirdek aile artışı dikkati çekmektedir 36,37. 13

19 Ülkemizde aileleri 2/3 si çekirdek ailedir. Aile yapısındaki bu değişiklik yaşlının aile içindeki konumunda farklılık yaratmıştır. Oysa geleneksel toplumda yaşlıya saygı gösterilir ve değer verilirdi ve yaşlı ailede söz sahibi idi. Günümüzde ise yaşlı, ailede prestij sağlayan bir öğe olmaktan çıkmakta ve kuşaklar arasında farklılık artmaktadır. Yaşlı nüfusun artış ve aile yapısındaki değişmeler beraberinde önemli sağlık ve bakım sorunlarını getirmektedir 38. Hızlı sanayileşme ve kentleşme sonucu, ekonomik ve sosyal yapıda hızlı değişmeler olmuştur. Çekirdek aileye dönüşüm, yaşlıyı çocuklarından ayrı yaşamaya itmiştir 39. Geniş ailelerin çökmesi yaşlı kişilerin son yıllarını rahat ve güvenli bir ortamda geçirmeleri sorununu ortaya çıkarmaktadır Yaşlılık ve Huzurevlerinde Barınma Dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşlı nüfus giderek artmakta ve bu durum var olan sorunlara ek olarak çözülmesi gereken yeni sorunları da beraberinde getirmektedir. Yaşlı nüfusun artması, evde bakımın güçleşmesi, aile içindeki rollerin farklılaşması, özellikle geniş ailelerin yerine çekirdek ailelere bırakması, huzurevlerinde kalan yaşlı nüfusunun da artmasına neden olmaktadır 3,36. Bakımevi kavramı, tarihsel köklerini 16. yüzyıl başlarında Ausburg da kurulan düşkünlerevi ya da 18. yüzyılda Rahibe Thersa tarafından kurulan düşkünlerevinden almaktadır

20 Đslam dünyasında, hastaların terapi edildiği sağlık kurumları olarak tanımlanan darüşşifalar da tarihsel olarak çok daha önce bu tür hizmet veren kurumlar olarak bilinmektedir 21. Dilimizde huzurevi bakımyurdu deyimleri, bakımevi sözcüğü ile eşanlamlı olarak kullanılmaktadır. Herhangi bir kişinin yaşamının herhangi bir zaman diliminde bakımevine ihtiyaç duyma olasılığı %25 olarak hesaplanmaktadır. Bakımevlerinin sayısı 1960 ların ortalarından bu yana dramatik bir artış göstermektedir. Bu artışa koşul olarak bakımevlerinde yaşlı bakımına ilişkin sorunlar tanınmaya başlamış ve reform ihtiyacı doğmuştur da Ulusal Tıp Enstitüsü tarafından hazırlanan Bakımevlerinde Bakımın Niteliklerinin Düzeltilmesi başlıklı raporda, bakımevlerinin birçoğunda iyi hizmet sunulduğu bildirilmesine karşın, bir kısmında sunulan hizmet ağır biçimde eleştirilmiştir. Hizmetin niteliklerinin yetersiz olduğu bakımevlerinde yaşayan yaşlıların fizik ve ruhsal sağlığının tehlikede olduğu, haklarının çiğnendiği ve suistimal edildikleri vurgulanmıştır 42. Bakımevlerinde yaşayan ve uzun süreli bakıma gereksinim gösteren yaşlıların daha iyi hizmet alabilmeleri ancak biyopsikososyal bütünlük taşıyan bir bakış açısı ile oluşturulan projelerle mümkün olacaktır 29. Huzurevleri ise yaşlı bireyle için uygun ve mutlu bir yaşlılık geçirilecek yerler olmaktan çok, sığınılacak bir yer anlamın gelmektedir. huzurevinde kalmak yaşlı bireyin çocukları ve yakınları için olduğu kadar, yaşlı bireyin kendisi içinde utanç ve üzüntü kaynağı olmak durumundadır. 15

21 Bu durum ise huzurevi olgusunun gerçek ve istenen işlevleri verebilmesi açısından bir olumsuzluktur 43. Toplumun önemli bir kesiminde bakımevlerine karşı olumsuz bir bakış açısı ve bakımevlerinde kalmaya karşı bir tutum söz konusudur. Bir çok yaşlı insan, bakımevini yaşamlarının son durağı ve geriye dönüşü olmayan bir mekan olarak nitelemekte, kendilerini ailelerinden dışlanmış olarak algılamakta ve bakımevlerinde kalmayı reddetmektedirler 44. Huzurevleri Yönetmeliği ülkemizde huzurevlerinin kuruluş ve görevlerini açıklamaktadır. Bu yönetmeliğe göre, huzurevleri desteksiz yaşamı sıkıntısız olarak sürdüremeyen yaşlı, yalnız ve kimsesizlerin huzur, güven, sağlık ve mutluluklarını sağlamak, onların fiziki, ruhsal ve sosyal gereksinimlerini karşılamak için kurulmuştur. Ülkemizde yaşlılara hizmet veren huzurevlerinin bağlı bulunduğu 7 ayrı kurum bulunmaktadır. Bu kurumların sahip olduğu huzurevi sayısı 120, toplam yatak kapasiteleri dır 45. Türkiye de Yaşlılara Hizmet Veren Kuruluş Ve Bu Kuruluşla Bağlı Huzurevi Sayı ve Kapasiteleri KURULUŞ HUZUREVĐ SAYISI KAPASĐTE Başbakanlık SHÇEK Bakanlıklar Belediye Dernek ve Vakıflar Azınlıklar Özel Toplam

22 Huzurevlerinin illere göre dağılımını, Başbakanlık, Bakanlık ve Belediyelere ait olanları devlete ait olup incelediğimizde, devlete ait huzurevlerinin 40 ilde, vakıfla ait huzurevlerinin 12 ilde, azınlıklara ait olanların 1 ilde, özele ait olanların ise 3 ilde bulunduğu anlaşılmaktadır. Huzurevlerinin % 55.8 i devlete ait olup toplam kapasitenin % 71.3 ü devlete aittir. Tüm huzurevleri birlikte değerlendirildiğinde, sadece 43 ilimizde yaşlılara huzurevi olanağı bulunmaktadır. Bu huzurevlerinin % 35 i Đstanbul da, % 9 u Ankara da, % 5 i Manisa da, % 4 ü Đzmir de bulunmaktadır. Geriye kalan % 47 si huzurevi bulunan 39 ile dağılmıştır Huzurevlerinde Yaşam ve Yaşanılan Güçlükler Ülkemizde hızlı nüfus artışı, endüstrileşme ve kentleşme, iç ve dış göçler nedeniyle çekirdek aileye dönüşüm, ekonomik sorunların varlığı, kadınların çalışma yaşamına katılması, yaşlıların evde bakımını güçleştirmekte ve yaşlılar aile ortamından uzaklaşarak huzurevlerine yerleştirilmektedir 46. Kuruma giden yaşlının, kendini kabul etme ve kendine saygı duymayı belirleyen çevreyi tanıma ve denetleyebilme olanakları kaybolmakta, yaşlı birey soyutlanma, yadsınmışlık, kendini değersiz hissetme gibi duygulara kapılabilmektedir. Ruh sağlığı açısından bir risk grubunu oluşturan yaşlılar, huzurevlerinde daha yoğun sorunlarla karşı karşıya gelmektedir. Kurumda yaşayan yaşlı izole olmaya ve toplumdan geri çekilmeye başlamaktadır 47,48. Yalnızlık ve sosyal izolasyon depresyon ve özkıyım için en önemli risk etkenleridir. Depresyon yaşlılarda görülen en yaygın ruhsal bozukluklardan biridir. Abrams ve arkadaşları depresyonun huzurevinde 17

23 kalan yaşlı grupta yüksek oranda görüldüğünü ve var olan major depresyonun mortalite riskini artırdığını bildirmiştir. Fessman ve Lester, huzurevlerinde sosyal bir ortam yaratılmasının depresyon ve yalnızlığı olumlu etkilediğini belirtmişlerdir 49. Rezaki ve arkadaşlarının yapmış olduğu çalışmada huzurevlerinde yaşayan yaşlılarda depresyon oranını Bagley ve arkadaşlarının % 43.7, Mechanic ve Mc-Alpine % 12.1; McCurren ve arkadaşlarının % 68, Wada ve arkadaşlarının % 32.3, Rinaldi ve arkadaşlarının % 57.1 olarak bildirdiği belirtilmiştir 50. Sertbaş ve arkadaşlarının Huzurevlerinde Yaşayan Yaşlıların Anksiyete Ve Depresyon Düzeylerinin Belirlenmesi amacıyla yaptıkları çalışmada ise Bekaroğlu ve arkadaşlarının % 41, Gülseren ve arkadaşlarının % 6.7, Maral ve arkadaşlarının % 48.1,Topbaş ve arkadaşlarının % 80.4, Sütoluk ve arkadaşlarının % 26.1, Ekinci ve arkadaşlarının % 58.3; Demet ve arkadaşlarının % 35.9, Kurtoğlu ve Rezaki nin % 10.2 oranında huzurevlerinde depresif belirti yaygınlığı bildirdiği belirtilmiştir 51. Ekici ve Ünal ın Gaziantep huzurevinde ve evde yaşayan yaşlılarda yaptıkları ruhsal belirti taramasında huzurevinde yaşayanların depresyon puanlarının evlerinde yaşayanlara göre daha yüksek olduğu bulunmuştur 52. Ankara Seyranbağları huzurevinde yapılan bir çalışmada, huzurevinde yaşayanların %38 inde motivasyon eksikliği ve yarısında boş zamanlarını değerlendirememe saptanmıştır 53. Đzmir huzurevinde gerçekleştirilen bir başka çalışmada da huzurevindeki yaşlıların %75 inin 18

Demans ve Alzheimer Nedir?

Demans ve Alzheimer Nedir? DEMANS Halk arasında 'bunama' dedigimiz durumdur. Kişinin yaşından beklenen beyin performansını gösterememesidir. Özellikle etkilenen bölgeler; hafıza, dikkat, dil ve problem çözme alanlarıdır. Durumun

Detaylı

ALZHEİMER ve HALK SAĞLIĞI. Doç. Dr. Suphi VEHİD

ALZHEİMER ve HALK SAĞLIĞI. Doç. Dr. Suphi VEHİD ALZHEİMER ve HALK SAĞLIĞI Alzheimer hastalığı (AH) ilk kez, yaklaşık 100 yıl önce tanımlanmıştır. İlerleyici zihinsel işlev bozukluğu ve davranış değişikliği yakınmaları ile hastaneye yatırılıp beş yıl

Detaylı

Almanya da ve Türkiye de Yafll Hizmet Zinciri

Almanya da ve Türkiye de Yafll Hizmet Zinciri Almanya da ve Türkiye de Yafll Hizmet Zinciri Abdurrahman Çohaz Yaşlılık kaçınılmaz ve geri dönülmez bir süreç olup, kişinin fiziksel ve ruhsal yönden gerilemesidir. Bir başka tanımla yaşlılık fizyolojik

Detaylı

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI 996 I.BURDUR SEMPOZYUMU BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI Kemal FİLİZ * Kadir PEPE ** ÖZET Araştırmada, Burdur ilinde aktif spor yapan sporcuların sosyoekonomik profillerinin

Detaylı

DANS TERAPİ. Dokuz Eylül Üniversitesi

DANS TERAPİ. Dokuz Eylül Üniversitesi DANS TERAPİ MSc Sevinç RENKVER Dokuz Eylül Üniversitesi 1 Dans terapi nedir? Tarihçesi İlkeleri Yaratıcı süreç Kimler yararlanabilir? Nerelerde uygulanabilir? Türk halk danslarıyla meditasyon, Meditatif

Detaylı

SAĞLIKLI YAŞAM VE EGZERSĐZ. Prof. Dr. Erdal ZORBA

SAĞLIKLI YAŞAM VE EGZERSĐZ. Prof. Dr. Erdal ZORBA SAĞLIKLI YAŞAM VE EGZERSĐZ Prof. Dr. Erdal ZORBA GEÇMĐŞTEN GÜNÜMÜZE SAĞLIK Geçmişte sağlığın tanımı; hastalıklardan uzak olma diye ifade edilirdi. 1900 lerin başında ölümlerin büyük bir kısmı bakteri ve

Detaylı

Ruhsal Travma Değerlendirme Formu. APHB protokolü çerçevesinde Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) tarafından hazırlanmıştır

Ruhsal Travma Değerlendirme Formu. APHB protokolü çerçevesinde Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) tarafından hazırlanmıştır Ruhsal Travma Değerlendirme Formu APHB protokolü çerçevesinde Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) tarafından hazırlanmıştır A. SOSYODEMOGRAFİK BİLGİLER 1. Adı Soyadı:... 2. Protokol No:... 3. Başvuru Tarihi:...

Detaylı

EVDE BAKIM HİZMETLERİ. Ayşe Güler Aralık 2004

EVDE BAKIM HİZMETLERİ. Ayşe Güler Aralık 2004 EVDE BAKIM HİZMETLERİ Ayşe Güler Aralık 2004 Tanım Bireylere yaşam siklusu içinde, kendi yerleşim alanlarında sağlık hizmeti sağlayan, sağlık bakım sunum sisteminin geniş ve bütüncül bir parçasıdır. Diyabet

Detaylı

TRSM de Rehabilitasyonun

TRSM de Rehabilitasyonun TRSM de Rehabilitasyonun Yeri Dr. Ayla Yazıcı BRSHH Gündüz Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi Koordinatörü 7.10.2010 Şizofreni tedavisinde çok boyutlu yaklaşım Şizofreni tedavisinde çok boyutlu yaklaşım

Detaylı

GERİATRİK HASTAYA YAKLAŞIM

GERİATRİK HASTAYA YAKLAŞIM GERİATRİK HASTAYA YAKLAŞIM Demografik anlamda yaşlılığın sınırı 65 yaş olarak benimsenmektedir. 65-74 arası erken yaşlılık, 75-84 yaş arası yaşlılık, 85 yaş ve üzerindekiler ileri yaşlılık dönemidir. Yaşlanma

Detaylı

18.Esri Kullanıcıları Toplantısı 7-8 Ekim 2013 ODTÜ-ANKARA

18.Esri Kullanıcıları Toplantısı 7-8 Ekim 2013 ODTÜ-ANKARA ALZHEIMER ÇOCUKLARı (2012-2075 YıLLARı ARASı ALZHEIMER HASTA SAYıSı DEĞIŞIMI VE DAĞıLıŞı) Feride CESUR Yenimahalle Halide Edip Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Coğrafya Öğretmeni İÇERİK Çalışmanın Amacı Alzhemer

Detaylı

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR GİRİŞ Hasta eğitimi, sağlığı koruyan ve bireylerde davranış değişikliği geliştirmeye yardım eden öğrenim deneyimlerinin

Detaylı

HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ

HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ Zelha Türk*, Serpil Türker **, Pelin Gökoğlu***,Eda Ulutaş**** *Fulya Acıbadem Hastanesi Sorumlu Hemşire, **Fulya Acıbadem Hastanesi

Detaylı

YETİŞKİNLERDE MADDE BAĞIMLILIĞI DOÇ. DR. ARTUNER DEVECİ

YETİŞKİNLERDE MADDE BAĞIMLILIĞI DOÇ. DR. ARTUNER DEVECİ YETİŞKİNLERDE MADDE BAĞIMLILIĞI DOÇ. DR. ARTUNER DEVECİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ A.D. Madde deyince ne anlıyoruz? Alkol Amfetamin gibi uyarıcılar Kafein Esrar ve sentetik kannabinoidler

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARININ HİPERTANSİYON YÖNETİMİNE İLİŞKİN EVDE YAPTIKLARI UYGULAMALAR

HEMODİYALİZ HASTALARININ HİPERTANSİYON YÖNETİMİNE İLİŞKİN EVDE YAPTIKLARI UYGULAMALAR HEMODİYALİZ HASTALARININ HİPERTANSİYON YÖNETİMİNE İLİŞKİN EVDE YAPTIKLARI UYGULAMALAR Feray Gökdoğan 1, Duygu Kes 2, Döndü Tuna 3, Gülay Turgay 4 1 British University of Nicosia, Hemşirelik Bölümü 2 Karabük

Detaylı

KANSER HASTALIĞINDA PSİKOLOJİK DESTEĞİN ÖNEMİ & DEPRESYON. Uzm. İletişim Deniz DOĞAN Liyezon Psikiyatri Yük.Hem.

KANSER HASTALIĞINDA PSİKOLOJİK DESTEĞİN ÖNEMİ & DEPRESYON. Uzm. İletişim Deniz DOĞAN Liyezon Psikiyatri Yük.Hem. KANSER HASTALIĞINDA PSİKOLOJİK DESTEĞİN ÖNEMİ & DEPRESYON Uzm. İletişim Deniz DOĞAN Liyezon Psikiyatri Yük.Hem. Onkoloji Okulu İstanbul /2014 SAĞLIK NEDİR? Sağlık insan vücudunda; Fiziksel, Ruhsal, Sosyal

Detaylı

KONYA-KARAMAN YAŞAM MEMNUNİYETİ DEĞERLENDİRMESİ

KONYA-KARAMAN YAŞAM MEMNUNİYETİ DEĞERLENDİRMESİ DEĞERLENDİRME NOTU: Yasemin KARADENİZ YILMAZ Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, İstatistikçi KONYA-KARAMAN YAŞAM MEMNUNİYETİ DEĞERLENDİRMESİ 27.06.2014 DEĞERLENDİRME NOTU:

Detaylı

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ Ercan AYDOĞDU Akdeniz Üniversitesi Hastanesi İşyeri Sağlık Birimi

Detaylı

Yerel Yönetimlerin Yafll larla lgili Politikalar

Yerel Yönetimlerin Yafll larla lgili Politikalar Yerel Yönetimlerin Yafll larla lgili Politikalar Dr. Nevzat Do an GİRİŞ Ülkemizde yaşlı ve yaşlılıkla ilgili toplumsal kalıplara tarihsel açıdan bakıldığında, büyüklerimizin kadın ya da erkek daima korunduğu

Detaylı

YAŞLILARA YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR

YAŞLILARA YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR YAŞLILARA YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR III. Sınıf Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Risk Gruplarına Yönelik Sosyal Politikalar Dersi Notları-V Doç. Dr. Şenay GÖKBAYRAK İçerik Yaşlılık Kavramı

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: GERONTOLOJİ: YAŞLILIK BİLİMİ...1

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: GERONTOLOJİ: YAŞLILIK BİLİMİ...1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: GERONTOLOJİ: YAŞLILIK BİLİMİ...1 Yaşlılık ve Yaşlanma...7 Gerontoloji...11 Gerontoloji Tarihi...12 Diğer Bilim Dallarıyla Ortak Çalışmalar...16 Sosyal Gerontoloji...20 Sosyal Gerontoloji

Detaylı

YAŞLANMA /YAŞLANMA ÇEŞİTLERİ VE TEORİLERİ BEYZA KESKINKARDEŞLER 0341110024

YAŞLANMA /YAŞLANMA ÇEŞİTLERİ VE TEORİLERİ BEYZA KESKINKARDEŞLER 0341110024 YAŞLANMA /YAŞLANMA ÇEŞİTLERİ VE TEORİLERİ BEYZA KESKINKARDEŞLER 0341110024 YAŞLANMA Hücre yapısını ve organelleri oluşturan moleküler yapılarından başlayıp hücre organelleri,hücre,doku,organ ve organ sistemlerine

Detaylı

TOPLUM TANILAMA SÜRECİ. Prof. Dr. Ayfer TEZEL

TOPLUM TANILAMA SÜRECİ. Prof. Dr. Ayfer TEZEL TOPLUM TANILAMA SÜRECİ Prof. Dr. Ayfer TEZEL TOPLUMUN TANIMI A.Ü.AHE 402 Halk Sağlığı Hemşireliği Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların

Detaylı

DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til

DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til Su; GİRİŞ ekosisteminin sağlıklı işlemesi, insanların sağlığı ve yaşamının

Detaylı

EK-5 MEMNUNİYET ANKETLERİ UYGULAMA REHBERİ. Hastane (Kamu, Üniversite ve Özel)

EK-5 MEMNUNİYET ANKETLERİ UYGULAMA REHBERİ. Hastane (Kamu, Üniversite ve Özel) EK-5 MEMNUNİYET ANKETLERİ UYGULAMA REHBERİ Anket Uygulama Yöntemi Kurumlar, yüzyüze, internet, telefon, posta yolu gibi yöntemler ile anket uygulayabilirler. Anket Uygulanmayacak Kişiler 16 yaşından küçükler

Detaylı

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI Prof. Dr. Nezih Güven (ODTÜ, Rektör Danışmanı) Doç. Dr. Ayşe Gündüz Hoşgör (ODTÜ,Sosyoloji Blm.) Y. Doç. Dr. Mustafa Şen (ODTÜ, Sosyoloji Bölümü) Bağlantı

Detaylı

HOŞGELDİNİZ. Diaverum

HOŞGELDİNİZ. Diaverum HOŞGELDİNİZ 1 HEMODİYALİZ HASTALARININ DİYALİZ KLİNİKLERİNDEN BEKLENTİLERİ Gizem AKYOL¹, Nergiz TEKYİĞİT¹,Ayşegül TEMİZKAN KIRKAYAK¹,Fatma KABAN²,Filiz AKDENİZ²,Tevfik ECDER²,Asiye AKYOL³ 1-Diaverum Özel

Detaylı

YAŞLI İHMAL VE İSTİSMARI. Prof. Dr. Aliye Mandıracıoğlu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı

YAŞLI İHMAL VE İSTİSMARI. Prof. Dr. Aliye Mandıracıoğlu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı YAŞLI İHMAL VE İSTİSMARI Prof. Dr. Aliye Mandıracıoğlu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı Şimdi 10 kişiden 1 2050 de 5 kişiden 1 2150 de 3 kişiden 1 gelişmekte olan ülkelerde nüfus yaşlanması

Detaylı

Prof. Dr. Yeşim GÖKÇE - KUTSAL

Prof. Dr. Yeşim GÖKÇE - KUTSAL Yazar Ad 11 Prof. Dr. Yeşim GÖKÇE - KUTSAL 2050 yılında dünya nüfusunun 8.909 milyara ulaşacağı hesaplanmaktadır. Yine projeksiyonlara dayanarak, 2050 yılında nüfusun %59.1 inin Asya kıtasında, %19.8

Detaylı

POSTER BİLDİRİ PROGRAM AKIŞI

POSTER BİLDİRİ PROGRAM AKIŞI BİLDİRİ AKIŞI Bildiri ekibinden bir araştırmacının aşağıda belirtilen bilimsel program gününde posterini belirtilen poster numarası için ayrılmış panoya asması, gün sonunda teslim alması zorunludur. Belirlenen

Detaylı

Ülkemizde Yaşlılık ve Yaşlıya Yönelik Tutumlar Yaşlı Ayrımcılığı

Ülkemizde Yaşlılık ve Yaşlıya Yönelik Tutumlar Yaşlı Ayrımcılığı Ülkemizde Yaşlılık ve Yaşlıya Yönelik Tutumlar Yaşlı Ayrımcılığı Firdevs ERDEMİR Geriatri Hemşireliği Derneği Nüfus yaşlanması demografik dönüşüm Nüfustaki yaş yapısının değişmesi, nüfustaki çocukların

Detaylı

içindekiler BÖLÜM 1 GİRİŞ 1 B Ö L Ü M 2 PUBERTE, SAĞLIK VE BİYOLOJİK TEMELLER 49 B Ö L Ü M 3 BEYİN VE BİLİŞSEL GELİŞİM 86

içindekiler BÖLÜM 1 GİRİŞ 1 B Ö L Ü M 2 PUBERTE, SAĞLIK VE BİYOLOJİK TEMELLER 49 B Ö L Ü M 3 BEYİN VE BİLİŞSEL GELİŞİM 86 içindekiler BÖLÜM 1 GİRİŞ 1 Tarihsel Bakış Açısı 3 Erken Tarih 3 Yirminci ve Yirmi Birinci Yüzyıllar 3 Ergenliğe İlişkin Kalıpyargılar 6 Ergenliğe Pozitif Bir Bakış Açısı 7 Amerika Birleşik Devletleri

Detaylı

İŞYERİNDE SAĞLIĞI GELİŞTİRME ve PROGRAM PLANLAMA. Prof.Dr.Ayşe Beşer Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ayse.beser@deu.edu.

İŞYERİNDE SAĞLIĞI GELİŞTİRME ve PROGRAM PLANLAMA. Prof.Dr.Ayşe Beşer Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ayse.beser@deu.edu. İŞYERİNDE SAĞLIĞI GELİŞTİRME ve PROGRAM PLANLAMA Prof.Dr.Ayşe Beşer Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ayse.beser@deu.edu.tr 1 HEDEFLER.Sağlığı, koruma ve geliştirme kavramlarını bilme İşyerlerinde

Detaylı

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNDE YATAN HASTALARIN HASTANE HİZMET KALİTESİNİ DEĞERLENDİRMELERİ Bilim Uzmanı İbrahim BARIN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri AMAÇ Hasta memnuniyeti verilen

Detaylı

TÜRKİYE DE GÖÇ BOYUTU, NEDENLERİ ve GÖÇÜN SAĞLIKLA İLİŞKİSİ

TÜRKİYE DE GÖÇ BOYUTU, NEDENLERİ ve GÖÇÜN SAĞLIKLA İLİŞKİSİ TÜRKİYE DE GÖÇ BOYUTU, NEDENLERİ ve GÖÇÜN SAĞLIKLA İLİŞKİSİ Sağlıklı Kentler Birliği Eğitim Prgramı Prof. Dr. SABAHAT TEZCAN Haccettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Müdürü Tıp Fakültesi Halk Sağlığı

Detaylı

Ders İzlencesi Konu 2: Sosyal Rehabilitasyonun Tanımı ve Amacı. 1. Rehabilitasyonun tanımı

Ders İzlencesi Konu 2: Sosyal Rehabilitasyonun Tanımı ve Amacı. 1. Rehabilitasyonun tanımı Ders İzlencesi Konu 2: Sosyal Rehabilitasyonun Tanımı ve Amacı 1. Rehabilitasyonun tanımı Rehabilitasyon kavramının anlamı yeniden mümkün kılmak olup, Latince Habil kelimesinden türemiştir. Latince de

Detaylı

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ. Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker****

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ. Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker**** YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker**** *Fulya Acıbadem Hastanesi Sorumlu Hemşire, **Fulya Acıbadem Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlu

Detaylı

Gebelere Antenatal Dönemde Verilen Eğitimin Fetal Bağlanma, Doğum Algısı ve Anksiyete Düzeyine Etkisi. Ebe Huriye Güven

Gebelere Antenatal Dönemde Verilen Eğitimin Fetal Bağlanma, Doğum Algısı ve Anksiyete Düzeyine Etkisi. Ebe Huriye Güven Gebelere Antenatal Dönemde Verilen Eğitimin Fetal Bağlanma, Doğum Algısı ve Anksiyete Düzeyine Etkisi Ebe Huriye Güven Gebelik dönemi fizyolojik, psikolojik ve sosyal değişimlerin yaşandığı ve bu değişimlere

Detaylı

DEMANS ya da BUNAMA olarak bilinen hastalık

DEMANS ya da BUNAMA olarak bilinen hastalık DEMANS ya da BUNAMA olarak bilinen hastalık yaşlılığın doğal bir sonucu değildir.. Demansın en sık nedeni ALZHEİMER HASTALIĞI DIR. Yaşla gelen unutkanlık ALZHEİMER HASTALIĞI nın habercisi olabilir!!! ALZHEİMER

Detaylı

Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi

Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi Dr. SiğnemÖZTEKİN, Psikolog Duygu KUZU, Dr. Güneş CAN, Prof. Dr. AyşenESEN DANACI Giriş: Ayrılma anksiyetesi bozukluğu,

Detaylı

GERİATRİ DR. HÜSEYİN DORUK

GERİATRİ DR. HÜSEYİN DORUK GERİATRİ DR. HÜSEYİN DORUK Master Yoda: 900 yıl 546 yıl Jean Louise Calment 122 yaş Tanrılar yaşlandıkça hayatı daha mutsuz ve hoş olmayan bir hale getirerek ne kadar merhametli olduklarını gösteriyor.

Detaylı

VERİLERLE TÜRKİYE ve DÜNYADA DİYABET. YARD.DOÇ.DR. GÜLHAN COŞANSU İstanbul Üniversitesi Diyabet Hemşireliği Derneği

VERİLERLE TÜRKİYE ve DÜNYADA DİYABET. YARD.DOÇ.DR. GÜLHAN COŞANSU İstanbul Üniversitesi Diyabet Hemşireliği Derneği VERİLERLE TÜRKİYE ve DÜNYADA DİYABET YARD.DOÇ.DR. GÜLHAN COŞANSU İstanbul Üniversitesi Diyabet Hemşireliği Derneği 21.Yüzyılın sağlık krizi: DİYABET Diyabet yaşadığımız yüzyılın en önemli sağlık sorunlarından

Detaylı

DEĞİŞEN ANNE BABA ROLLERİ

DEĞİŞEN ANNE BABA ROLLERİ DEĞİŞEN ANNE BABA ROLLERİ Çağdaş kuramlar kişiliğin kalıtımla getirilen bir takım özellikler ve çevreyle kurulan etkileşimler sonucu oluştuğunu ileri sürmektedir. Aile, hem kalıtımla aktarılan özellikler

Detaylı

POSTER BİLDİRİ PROGRAM AKIŞI

POSTER BİLDİRİ PROGRAM AKIŞI BİLDİRİ AKIŞI Bildiri ekibinden bir araştırmacının aşağıda belirtilen bilimsel program gününde posterini belirtilen poster numarası için ayrılmış panoya asması, gün sonunda teslim alması zorunludur. Belirlenen

Detaylı

HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ ALANI HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ AMAÇ

HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ ALANI HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ AMAÇ HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ ALANI HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ AMAÇ Bu faaliyet sonucunda, yaşlı ve hasta hizmetleri alanında yer alan meslekleri tanıyacaksınız. A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Yaşlılık,

Detaylı

ÜNİTE PSİKOLOJİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I

ÜNİTE PSİKOLOJİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I HEDEFLER İÇİNDEKİLER GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I Gelişim Psikolojisinin Alanı Gelişim Psikolojisinin Temel Kavramları Gelişimi Etkileyen Faktörler Gelişimin Temel İlkeleri Fiziksel Gelişim Alanı PSİKOLOJİ Bu

Detaylı

Pervin HORASAN Erciyes Üniversitesi Mehmet Kemal Dedeman Onkoloji Hastanesi

Pervin HORASAN Erciyes Üniversitesi Mehmet Kemal Dedeman Onkoloji Hastanesi Bir Üniversiteye Bağlı Kanser Hastanesinde Çalışan Hemşire ve Doktorlar Arasındaki Empati Eğilimi ve Tükenmişlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Türkiye nin Ortasından Bir Örneklem Pervin HORASAN Erciyes

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER Doç.Dr. Belgüzar Kara*, Özge KILIÇ** *GATA Hemşirelik Yüksekokulu, **GATA Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri MADDE BAĞIMLILIĞI BAĞIMLILIK Bağımlılık, bireyin kendi ruhsal ve bedensel sağlığına

Detaylı

Açıklama 2008 2010. Araştırmacı, danışman, konuşmacı: Herhangi bir maddi ilişki yoktur.

Açıklama 2008 2010. Araştırmacı, danışman, konuşmacı: Herhangi bir maddi ilişki yoktur. Açıklama 2008 2010 Araştırmacı, danışman, konuşmacı: Herhangi bir maddi ilişki yoktur. Gençlerde DEHB nin Öğrenim Hayatı Üzerine Etkileri Dr Aytül Karabekiroğlu Samsun Mehmet Aydın Eğitim ve Araştırma

Detaylı

Yazar Ad 41 Prof. Dr. Haluk ÖZEN Cinsel hayat çocuk yaştan itibaren hayatımızın önemli bir kesimini oluşturur. Yaşlılık döneminde cinsellik ayrı bir özellik taşır. Yaşlı erkek kimdir, hangi yaş yaşlanma

Detaylı

DOĞURGANLIĞI BELİRLEYEN DİĞER ARA DEĞİŞKENLER 7

DOĞURGANLIĞI BELİRLEYEN DİĞER ARA DEĞİŞKENLER 7 DOĞURGANLIĞI BELİRLEYEN DİĞER ARA DEĞİŞKENLER 7 Banu Akadlı Ergöçmen ve Mehmet Ali Eryurt Bu bölümde gebeliği önleyici yöntem kullanımı dışında kadının gebe kalma riskini etkileyen temel faktörler incelenmektedir.

Detaylı

YAŞLILARIN YAŞAM KALİTESİ VE ETKİLEYEN ETKENLER Yrd.Doç.Dr. Nalan GÖRDELES BEŞER

YAŞLILARIN YAŞAM KALİTESİ VE ETKİLEYEN ETKENLER Yrd.Doç.Dr. Nalan GÖRDELES BEŞER YAŞLILARIN YAŞAM KALİTESİ VE ETKİLEYEN ETKENLER Yrd.Doç.Dr. Nalan GÖRDELES BEŞER Dünya Sağlık Örgütü yaşlılığı; Çevresel faktörlere uyum sağlayabilme yeteneğinin azalması olarak tanımlamıştır. Yaşlanma

Detaylı

Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0

Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0 12 Eczacı Profili-1998-2007 II. 1998 ARAŞTIRMASI BULGULARI ll.l.toplumsal VE EKONOMİK ÖZELLİKLER Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0 Tabloda

Detaylı

YAŞLI BAKIMI MESLEK ELEMANI

YAŞLI BAKIMI MESLEK ELEMANI _ TANIM Yaşlı bireylerin yaşlanma ile ortaya çıkan fiziksel, ruhsal ve sosyal yetersizliklerinin azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla tıbbi ve sosyal bakım hizmeti veren kişidir. _ A-GÖREVLER KULLANILAN

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinde İşyeri Hemşireliği. Prof.Dr.Ayşe Beşer Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ayse.beser@deu.edu.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinde İşyeri Hemşireliği. Prof.Dr.Ayşe Beşer Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ayse.beser@deu.edu. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinde İşyeri Hemşireliği Prof.Dr.Ayşe Beşer Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ayse.beser@deu.edu.tr Kültür, inanç Fiziksel çevre SAĞLIK Yaşam koşulları Ekonomik

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Bursa Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 28.05.2013 Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Bursa Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 28.05.2013 Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 28.05.2013 Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Küreselleşme Küresel ekonominin bütünleşmesi Eşitsiz büyüme Ekonomik

Detaylı

DEMOGRAFİK DÖNÜŞÜMLE YAŞLANAN NÜFUS TÜRKİYE. Prof. Dr. Nükhet HOTAR AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı

DEMOGRAFİK DÖNÜŞÜMLE YAŞLANAN NÜFUS TÜRKİYE. Prof. Dr. Nükhet HOTAR AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı DEMOGRAFİK DÖNÜŞÜMLE YAŞLANAN NÜFUS TÜRKİYE Prof. Dr. Nükhet HOTAR AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı 30.09.2013 İçinde bulunduğumuz dönemde Türkiye orta yaş ve yaşlanmakta olan bir nüfus yapısına sahiptir.

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HUZURSUZ BACAK SENDROMU, UYKU KALİTESİ VE YORGUNLUK ( )

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HUZURSUZ BACAK SENDROMU, UYKU KALİTESİ VE YORGUNLUK ( ) HEMODİYALİZ HASTALARINDA HUZURSUZ BACAK SENDROMU, UYKU KALİTESİ VE YORGUNLUK (2.0.20) Gülay Turgay, Emre Tutal 2, Siren Sezer Başkent Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Diyaliz Programı

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN SAĞLIK HİZMETİ ALANLAR VE ÇALIŞANLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖRNEĞİ

HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN SAĞLIK HİZMETİ ALANLAR VE ÇALIŞANLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖRNEĞİ HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN SAĞLIK HİZMETİ ALANLAR VE ÇALIŞANLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖRNEĞİ Uzm. İbrahim BARIN Prof. Dr. Murat BORLU Başmüdür Özcan ÖZYURT

Detaylı

28.02.2011 1. Çocuk Hakları Kongresi, 25-27 Şubat 2011, Istanbul

28.02.2011 1. Çocuk Hakları Kongresi, 25-27 Şubat 2011, Istanbul Okulöncesi Eğitimde Fırsat Eşitliği Uzm. Dilek EROL SAHĐLLĐOĞLU MEB Öğretmenim Anaokulu Müdür Yardımcısı 1 Sunu Planı Okulöncesi Eğitimin Tanımı Okulöncesi Eğitimin Önemi Eğitim Hakkı Sayılarla Okulöncesi

Detaylı

MAVİ YAKALILARIN ÇALIŞMAYA YÖNELİK TUTUMLARI

MAVİ YAKALILARIN ÇALIŞMAYA YÖNELİK TUTUMLARI MAVİ YAKALILARIN ÇALIŞMAYA YÖNELİK TUTUMLARI ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ VERİ BANKASI ÖRNEĞİ www.calismapsikolojisi.net Yrd. Doç. Dr. Burcu KÜMBÜL GÜLER Kocaeli Üniversitesi Gündem İnsan Kaynakları ve Çalışma

Detaylı

Kronik Böbrek Hastalarında Eğitim Durumu ve Yaşam Kalitesi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği, Prediyaliz Eğitim Hemşiresi

Kronik Böbrek Hastalarında Eğitim Durumu ve Yaşam Kalitesi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği, Prediyaliz Eğitim Hemşiresi Kronik Böbrek Hastalarında Eğitim Durumu ve Yaşam Kalitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği, Prediyaliz Eğitim Hemşiresi Giriş: Kaliteli yaşam; kişinin temel ihtiyaçlarını karşıladığı,

Detaylı

İnsomni. Dr. Selda KORKMAZ

İnsomni. Dr. Selda KORKMAZ İnsomni Dr. Selda KORKMAZ Uykuya başlama zorluğu Uykuyu sürdürme zorluğu Çok erken uyanma Kronik şekilde dinlendirici olmayan uyku yakınması Kötü kalitede uyku yakınması Genel populasyonda en sık görülen

Detaylı

Emekliler Gelecek Stratejileri Konferansı

Emekliler Gelecek Stratejileri Konferansı Emekliler Gelecek Stratejileri Konferansı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: -EMEKLİLERİMİZİN, EMEKLİLİK HAKLARINI EN İYİ ŞEKİLDE KULLANABİLMELERİ DEVLETİN ÖNDE GELEN GÖREVLERİ ARASINDADIR -EMEKLİLERİMİZ

Detaylı

14. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, 4-7 EKİM 2011 P220 CEZAEVİNDE BULUNAN MAHKÛMLARIN İLKYARDIM BİLGİ DÜZEYLERİ

14. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, 4-7 EKİM 2011 P220 CEZAEVİNDE BULUNAN MAHKÛMLARIN İLKYARDIM BİLGİ DÜZEYLERİ P220 CEZAEVİNDE BULUNAN MAHKÛMLARIN İLKYARDIM BİLGİ DÜZEYLERİ SÜMBÜLE KÖKSOY, EMİNE ÖNCÜ, ŞENAY ŞERMET, MEHMET ALİ SUNGUR Mersin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu sumbulekoksoy@gmail.com Bildiri Konusu:

Detaylı

HEMġEHRĠ ĠLETĠġĠM MERKEZĠ ÇALIġANLARIYLA STRES VE KAYGI DURUMLARI ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME

HEMġEHRĠ ĠLETĠġĠM MERKEZĠ ÇALIġANLARIYLA STRES VE KAYGI DURUMLARI ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME HEMġEHRĠ ĠLETĠġĠM MERKEZĠ ÇALIġANLARIYLA STRES VE KAYGI DURUMLARI ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME Psi. Özge Kutay Sos.Yelda ġimģir Ġzmir,2014 HEMġEHRĠ ĠLETĠġĠM MERKEZĠ ÇALIġANLARIYLA STRES VE KAYGI DURUMLARI

Detaylı

Nüfus Projeksiyonlarında Yaşlı Nüfus ve Yaşlılara Yönelik Sosyal Politikalar

Nüfus Projeksiyonlarında Yaşlı Nüfus ve Yaşlılara Yönelik Sosyal Politikalar Nüfus Projeksiyonlarında Yaşlı Nüfus ve Yaşlılara Yönelik Sosyal Politikalar Şebnem BEŞE CANPOLAT, PhD Dördüncü Nüfusbilim Kongresi 6 Kasım 2015 Ankara Sunumun içeriği Nüfusun yaşlanması ne demek? Nüfus

Detaylı

ALZHEİMER HASTALIĞINA BAKIŞ. Uzm. Dr. Gülşah BÖLÜK NÖROLOJİ BİLECİK DH 2015

ALZHEİMER HASTALIĞINA BAKIŞ. Uzm. Dr. Gülşah BÖLÜK NÖROLOJİ BİLECİK DH 2015 ALZHEİMER HASTALIĞINA BAKIŞ Uzm. Dr. Gülşah BÖLÜK NÖROLOJİ BİLECİK DH 2015 Bunama yaşlılığın doğal bir sonucu değildir. Yaşla gelen unutkanlık, Alzheimer Hastalığının habercisi olabilir! Her yaşta insanın

Detaylı

RG Sayı: Aralık 1991

RG Sayı: Aralık 1991 RG Sayı: 114 5 Aralık 1991 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 26 Kasım, 1991 tarihli birleşiminde kabul olunan Kronik Hastalıklar Hastanesi ve Özel Dal Hastaneleri Yasası, Anayasa nın

Detaylı

Hizmetiçi Eğitimler.

Hizmetiçi Eğitimler. Hizmetiçi Eğitimler Altis; 1989 yılında Dr. Bülent Madi tarafından nöroloji ve sanat çalışmalarının birlikteliği amacıyla kurulmuştur. İki yıl süren çalışmalarının ardından, 1991 yılında diğer bilim dalları

Detaylı

DUYGUSAL ZEKA. Birbirinden tamamen farklı bu iki kavrama tarzı, zihinsel yaşantımızı oluşturmak için etkileşim halindedirler.

DUYGUSAL ZEKA. Birbirinden tamamen farklı bu iki kavrama tarzı, zihinsel yaşantımızı oluşturmak için etkileşim halindedirler. 0212 542 80 29 Uz. Psk. SEMRA EVRİM 0533 552 94 82 DUYGUSAL ZEKA Son yıllarda yapılan pek çok çalışma zeka tanımının genişletilmesi ve klasik olarak kabul edilen IQ yani entelektüel zekanın yanı sıra EQ

Detaylı

Tedaviye Başvuran İnfertil Çiftlerde Kaygı, Öfke, Başa Çıkma, Yeti Yitimi Ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi

Tedaviye Başvuran İnfertil Çiftlerde Kaygı, Öfke, Başa Çıkma, Yeti Yitimi Ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi Tedaviye Başvuran İnfertil Çiftlerde Kaygı, Öfke, Başa Çıkma, Yeti Yitimi Ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi Dr. Gülcan Güleç, DR. Hikmet Hassa, Dr. Elif Güneş Yalçın, Dr.Çınar Yenilmez, Dr. Didem

Detaylı

Bu faaliyet sonucunda, yaşlı ve hasta hizmetleri alanında yer alan meslekleri

Bu faaliyet sonucunda, yaşlı ve hasta hizmetleri alanında yer alan meslekleri HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ Bu faaliyet sonucunda, yaşlı ve hasta hizmetleri alanında yer alan meslekleri tanıyacaksınız. A.ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Yaşlılık, 21. yüzyılda ön plana çıkan en önemli

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) SAĞLIK TANILAMASI (HEM 601 TEORİK 2, 2

Detaylı

YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR. Prof. Dr. Mehmet Ersoy

YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR. Prof. Dr. Mehmet Ersoy YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR Prof. Dr. Mehmet Ersoy DEMANSA NEDEN OLAN HASTALIKLAR AMAÇ Demansın nedenleri ve gelişim sürecinin öğretmek Yaşlı bireyde demansa bağlı oluşabilecek problemleri öğretmek

Detaylı

İLK 1000 GÜNDE UYGULANAN BESLENME POLİTİKALARI VE GELECEK NESİLLERE ETKİSİ

İLK 1000 GÜNDE UYGULANAN BESLENME POLİTİKALARI VE GELECEK NESİLLERE ETKİSİ İLK 1000 GÜNDE UYGULANAN BESLENME POLİTİKALARI VE GELECEK NESİLLERE ETKİSİ Dr. Sema ÖZBAŞ Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanı Sağlık Bakanlığı Teşkilat Şeması Türkiye Halk

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ, YETİ YİTİMİ, DEPRESYON VE KOMORBİDİTE YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

HEMODİYALİZ HASTALARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ, YETİ YİTİMİ, DEPRESYON VE KOMORBİDİTE YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ HEMODİYALİZ HASTALARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ, YETİ YİTİMİ, DEPRESYON VE KOMORBİDİTE YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ 22.10.2016 Gülay Turgay 1, Emre Tutal 2, Siren Sezer 3 1 Başkent Üniversitesi Sağlık

Detaylı

YAŞLANAN TOPLUM Prof. Dr. Nazmi Bilir

YAŞLANAN TOPLUM Prof. Dr. Nazmi Bilir YAŞLANAN TOPLUM ---------------------------------------- Prof. Dr. Nazmi Bilir Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı-ANKARA ----------------------------------------- Geçtiğimiz

Detaylı

Dr. Bekir KESKİNKILIÇ

Dr. Bekir KESKİNKILIÇ Dr. Bekir KESKİNKILIÇ 1 SAĞLIK Yalnızca hastalık veya sakatlığın olmaması değil, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir. Irk, din, siyasi görüş, ekonomik veya sosyal durum ayrımı yapılmaksızın

Detaylı

Yaşlılarda İntihar Davranışı ve Müdahele İlkeleri. Prof. Dr. Çınar Yenilmez Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD

Yaşlılarda İntihar Davranışı ve Müdahele İlkeleri. Prof. Dr. Çınar Yenilmez Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD Yaşlılarda İntihar Davranışı ve Müdahele İlkeleri Prof. Dr. Çınar Yenilmez Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD 1 AÇIKLAMA 2014-2017 Araştırmacı: ---- Konuşmacı: ----- Danışman:

Detaylı

BAŞETME GRUBU İLE SOSYAL DESTEK GRUBUNUN HEMŞİRELERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYİNE ETKİSİ

BAŞETME GRUBU İLE SOSYAL DESTEK GRUBUNUN HEMŞİRELERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYİNE ETKİSİ BAŞETME GRUBU İLE SOSYAL DESTEK GRUBUNUN HEMŞİRELERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYİNE ETKİSİ Öğr. Gör. Dr. Neslihan GÜNÜŞEN DANIŞMAN Prof.Dr. Besti ÜSTÜN Tanımlayıcı Tükenmişlik Araştırmaları Randomize değil Kesitsel

Detaylı

Böbrek Hastalıklarında Yaşanan Ruhsal Sıkıntılar; Yaşamı Nasıl Güzelleştirebiliriz? Prof.Dr.Oğuz Karamustafalıoğlu Üsküdar Üniversitesi

Böbrek Hastalıklarında Yaşanan Ruhsal Sıkıntılar; Yaşamı Nasıl Güzelleştirebiliriz? Prof.Dr.Oğuz Karamustafalıoğlu Üsküdar Üniversitesi Böbrek Hastalıklarında Yaşanan Ruhsal Sıkıntılar; Yaşamı Nasıl Güzelleştirebiliriz? Prof.Dr.Oğuz Karamustafalıoğlu Üsküdar Üniversitesi Hangi Böbrek Hastalarına Ruhsal Destek Verilebilir? Çocukluktan yaşlılığa

Detaylı

Ayrıca sinirler arasındaki iletişimi sağlayan beyindeki bazı kimyasal maddelerin üretimi de azalır.

Ayrıca sinirler arasındaki iletişimi sağlayan beyindeki bazı kimyasal maddelerin üretimi de azalır. Alzheimer hastalığı nedir, neden olur? Alzheimer hastalığı, yaşlılıkla beraber ortaya çıkan ve başta unutkanlık olmak üzere çeşitli zihinsel ve davranışsal bozukluklara yol açan ilerleyici bir beyin hastalığıdır.

Detaylı

ÜNİTE:1. Sosyolojiye Giriş ve Yöntemi ÜNİTE:2. Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi ve Kuramsal Yaklaşımlar ÜNİTE:3. Kültür ve Kültürel Değişme ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Sosyolojiye Giriş ve Yöntemi ÜNİTE:2. Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi ve Kuramsal Yaklaşımlar ÜNİTE:3. Kültür ve Kültürel Değişme ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Sosyolojiye Giriş ve Yöntemi ÜNİTE:2 Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi ve Kuramsal Yaklaşımlar ÜNİTE:3 Kültür ve Kültürel Değişme ÜNİTE:4 Aile ve Toplumsal Gruplar ÜNİTE:5 1 Küreselleşme ve Ekonomi

Detaylı

İş Yerinde Ruh Sağlığı

İş Yerinde Ruh Sağlığı İş Yerinde Ruh Sağlığı Yeni bir Yaklaşım Freud a göre, bir insan sevebiliyor ve çalışabiliyorsa ruh sağlığı yerindedir. Dünya Sağlık Örgütü nün tanımına göre de ruh sağlığı, yalnızca ruhsal bir rahatsızlık

Detaylı

SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF

SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

ERGOTERAPİ. Dr. Alev Kılıçoğlu

ERGOTERAPİ. Dr. Alev Kılıçoğlu ERGOTERAPİ Dr. Alev Kılıçoğlu Kelime Anlamı: Ergoterapi kelimesi Yunanca dan gelmektedir Ergon sözcüğü, iş, hareket, eylem, davranış, beceri, etkinlik anlamına gelir. Therapeia sözcüğü ise bakım, iyileşme,

Detaylı

Yaşamsal fonksiyonların sürekli azalması, tüm organizmanın verimliliğinde görülen azalma,çevresel faktörlere uyum sağlayabilme yeteneğinin azalması

Yaşamsal fonksiyonların sürekli azalması, tüm organizmanın verimliliğinde görülen azalma,çevresel faktörlere uyum sağlayabilme yeteneğinin azalması Yaşlı sağlığı DSÖ yaşlılığı Yaşamsal fonksiyonların sürekli azalması, tüm organizmanın verimliliğinde görülen azalma,çevresel faktörlere uyum sağlayabilme yeteneğinin azalması olarak tanımlamıştır 65 yaş

Detaylı

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI 15. MİLLİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI Doç. Dr. Ayşe GÜROL Atatürk Üniversitesi, ayseparlak42@gmail.com Bilim ve teknoloji alanında değişim

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA SOSYAL HİZMET GEREKSİNİMLERi VE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM DİYALİZ TEKNİKERİ SEMA KAYA

HEMODİYALİZ HASTALARINDA SOSYAL HİZMET GEREKSİNİMLERi VE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM DİYALİZ TEKNİKERİ SEMA KAYA HEMODİYALİZ HASTALARINDA SOSYAL HİZMET GEREKSİNİMLERi VE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM DİYALİZ TEKNİKERİ SEMA KAYA Kronik böbrek yetmezliği; hastalarda ruhsal, psikososyal ve ekonomik sorunlara yol açması sosyal

Detaylı

ANKET. Katılımcı ZORGVRAGER

ANKET. Katılımcı ZORGVRAGER ANKET Katılımcı ZORGVRAGER Sağlık hizmetlerinden yararlanmaktasınız. Bu listede, sağlık bakımından yararlanan kişi olarak, sağlık hizmetlerinin sizin için ne anlama geldiği ile ilgili sorular bulunmaktadır.

Detaylı

A1 : Alanya da yaşayan her bireyin daha sağlıklı ve daha huzurlu yaşaması.

A1 : Alanya da yaşayan her bireyin daha sağlıklı ve daha huzurlu yaşaması. 10.BELEDİYE TABİPLİĞİ A1 : Alanya da yaşayan her bireyin daha sağlıklı ve daha huzurlu yaşaması. A1.H1: Belediye tabipliği tarafından engelli bireyler için ücretsiz fizyoterapi hizmetinin verilmesi; böylece

Detaylı

DÜŞÜKLER VE ÖLÜ DOĞUMLAR 6

DÜŞÜKLER VE ÖLÜ DOĞUMLAR 6 DÜŞÜKLER VE ÖLÜ DOĞUMLAR 6 Sabahat Tezcan ve Alanur Çavlin Bozbeyoğlu Bu bölümde isteyerek düşükler, kendiliğinden düşükler ve ölü doğumlara ilişkin bulgular sunulmaktadır. Ölü doğumlar ve kendiliğinden

Detaylı

RUHSAL BOZUKLUKLARDA DAYANIKLILIK VE YATKINLIK DUYGU DIŞAVURUMU

RUHSAL BOZUKLUKLARDA DAYANIKLILIK VE YATKINLIK DUYGU DIŞAVURUMU RUHSAL BOZUKLUKLARDA DAYANIKLILIK VE YATKINLIK DUYGU DIŞAVURUMU Yaşam boyu ruh sağlığı ile ilgili riskler Ruhsal hastalıklara yatkınlık ve dayanıklılık Prognoz Olumsuz etkenler Koruyucu etkenler Bireysel

Detaylı

Kırsal Alan ve Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Tanımı ve Önemi. Doç.Dr.Tufan BAL

Kırsal Alan ve Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Tanımı ve Önemi. Doç.Dr.Tufan BAL Kırsal Alan ve Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Tanımı ve Önemi Doç.Dr.Tufan BAL Dersin İçeriği Kırsal Kalkınma Kavramının Tarihçesi Kırsal Kalkınmada Temel Amaç Kırsal Alan Kalkınma Politikaları Kırsal

Detaylı

SAĞLIKLI KALP İÇİN AKTİF YAŞAM

SAĞLIKLI KALP İÇİN AKTİF YAŞAM SAĞLIKLI KALP İÇİN AKTİF YAŞAM SAĞLIKLI KALP İÇİN AKTİF YAŞAM Günümüzün en önemli sağlık sorunlarından biri de kalp hastalıklarıdır. Bu kavram içinde birçok farklı hastalık bulunsa da, dünyada ve ülkemizde

Detaylı

TÜRKİYE VE İZMİR İLİNDE, İLERİ YAŞ NÜFUSU VE ÖZELLİKLERİ

TÜRKİYE VE İZMİR İLİNDE, İLERİ YAŞ NÜFUSU VE ÖZELLİKLERİ TÜRKİYE VE İZMİR İLİNDE, İLERİ YAŞ NÜFUSU VE ÖZELLİKLERİ Rıdvan YAKA* Burcu ELLİDÖRT** GİRİŞ Yaşlılık, insanın doğumu ile başlayan yaşam sürecinde, ölümden önce yaşanan ve kişinin gerek fiziksel, gerekse

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ A u ok na lu ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ - MART 2014 ANAOKULLARI BÜLTENİ ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ Okul öncesi dönem, gelişimin hızlı olması ve

Detaylı

Sağlık Nedir? Sağlık Tanımı Sağlık Hizmetleri Türk Sağlık Sistemi. Sağlık tipleri. Sağlık Nedir? Tıbbi Model. Sağlık Modelleri 19/11/2015

Sağlık Nedir? Sağlık Tanımı Sağlık Hizmetleri Türk Sağlık Sistemi. Sağlık tipleri. Sağlık Nedir? Tıbbi Model. Sağlık Modelleri 19/11/2015 Sağlık Tanımı Türk Sağlık Sistemi Yük.Hem.Müge Bulakbaşı Sağlık Nedir? Sağlık negatif yönden hastalığın yokluğu şeklinde tanımlanmaktadır. Pozitif yönden sağlık; bireylerin hayata katılabilme yetenekleri,

Detaylı