4 bin yýl yetecek kadar ilaç alýnmýþ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "4 bin yýl yetecek kadar ilaç alýnmýþ"

Transkript

1 YIL:4 SAYI: YKR 5 ÞUBAT 2009 PERÞEMBE 4 bin yýl yetecek kadar ilaç alýnmýþ Nevþehir Belediyesi Türk halk Müziði topluluðu 14 þubat'da konser verecek Etkinlikte ayrýca,türkiye birinciliðini elde eden Nevþehir Belediyesi Türk Halk Müziði Topluluðu ve solist Ersin Tunç a Nevþehir Belediye Baþkaný Hasan Ünver çeþitli hediyeler de takdim edecek. 6 DA DÜ Rektörlüðü ne Prof. Dr. Ayþegül Saraç ýn atanmasýnýn ardýndan DÜ Týp Fakültesi Hastanesi yönetimi de deðiþtirildi. Hastanenin yeni yönetimi, hastane depolarýndaki ilaçlarý araþtýrýnca ihtiyacý aþan çarpýcý alým rakamlarýyla karþýlaþtý. Ýncelemeler sonucunda depolarda yýllarca yetecek kadar ilaç bulunurken, tekrar ilaç alýmý ihaleleri yapýldýðý ve miadý geçmiþ çok miktarda ilacýn olduðu belirlendi. Daha önce ihale edilen ilaçlarýn gelmeye devam etmesi üzerine ilaçlara yer bulmak için týp fakültesinin bazý dersliklerini ve laboratuvarlarýný depoya çevirdiklerini anlatan Hastane Baþhekimi Doç. Dr. Sait Alan, þunlarý söyledi: 2 DE Alevilerden gericiye oy yok! Ýzmir de, Alevi Bektaþi ve Yöre Dernekleri Platformu nun düzenlediði, bu yýl ikincisi yapýlan Aþure Etkinliði yaklaþýk on bin kiþinin katýlýmýyla yapýldý. Etkinlikte konuþma yapan, Hacý Bektaþ Veli Kültür Vakfý Genel Baþkaný Ercan Geçmez, Yok sayýldýk, öldürüldük, hakaretlere uðradýk, iþkenceler gördük, ama asla ve asla davamýzdan ödün vermedik. Biz insanlarý dilleri, dinleri için deðil insan olduklarý için seviyoruz. Bu topraklar zenginliklerle, çeþitliliklerle var oldu. Bugüne dek süren sorunlarýn temelinde bu çeþitliliðin yok sayýlmasý vardýr. Bu ülkenin insan haklarýna ihtiyacý var diye konuþtu. Alevilerin kendi sorunlarýný baþkalarýnýn sorunlarýnýn önünde görmediklerini ifade eden Geçmez, bundan ötürü tüm katliamlara ve tek tipleþtirmeye çalýþan, farklýlýklarý yok sayan anlayýþlara, yönetimlere karþý olduklarýný vurguladý. 7 DE Zuhal Olcay: Aþkýn acýsý bile tatlýdýr Tarih boyunca aþk üstüne ne kadar çok þey yazýldý. Romancý, þair ve besteci, yaratýcýlýklarýnýn ruhunu hep aþkta aradý. Bu arayýþa yanýt bulabildiler mi, sanmýyorum. Ama insanlarýn aþký bulma arayýþý, onu anlamaya, anlatmaya çalýþma arayýþý hiç bitmedi. Postmodern kültür bambaþka bir hayatý dayatýyor bize. Artýk her þey günübirlik, duygumuzu, hayatýmýzý yeniden estetize eden sanat, popülerliðin sýðlýðýnda baþka bir tükenmiþliði sunuyor. Bütün bu sabun köpüðü kültüre karþý sanatçý, sanatçý olduðu kadar kadýn, kadýn olduðu kadar bir aþk devrimcisi olan Zuhal Olcay ýn yeni albümü Aþkýn Halleri, Ada Müzik ten çýktý. Memleketimizin en seçkin sanatçýlarýnýn da katkýsýný alan Zuhal Olcay la aþk, sevda ve memleket üzerine konuþtuk. 5 DE M. Þehmus Güzel Grev mi? Al sana grev! Köþe yazýsý 4 DE Pýnarhisar editörümüz ödül aldý Kýrklareli Ýl Gençlik ve Spor Müdürlüðü nün düzenlediði Kýrklareli de Spor konulu fotoðraf yarýþmasý, dün düzenlenen ödül töreni ile son buldu. Uzun süredir çalýþmalarý devam eden ve il genelinde 40 a yakýn basýn mensubunun katýldýðý yarýþmanýn ödül töreni görkemli bir atmosferde gerçekleþtirildi. Kýrklareli de Spor konulu fotoðraf yarýþmasýnýn finali dün yapýldý. Kapalý spor salonunda düzenlenen törende, dereceye giren basýn mensuplarýna ödülleri verildi. 6 DA Hamas: Hainlere merhamet göstermeyeceðiz Halklarýmýzýn Ýnkâr etmediði ortak bir kültürümüz var 3 DE 8 DE

2 2 5 Þubat 2009 Perþembe 4 bin yýl yetecek kadar ilaç alýnmýþ Dicle Üniversitesi (DÜ) Týp Fakültesi Hastanesi nde önceki yönetimlerin döneminde ihtiyacý kat kat aþan ilaç alýmý yapýldýðý belirlendi. Hastane yönetimi, alýnan ilaçlara depolarýn yetmemesi üzerine bazý laboratuvar ve derslikleri ilaç deposuna çevirdi. DÜ Rektörlüðü ne Prof. Dr. Ayþegül Saraç ýn atanmasýnýn ardýndan DÜ Týp Fakültesi Hastanesi yönetimi de deðiþtirildi. Hastanenin yeni yönetimi, hastane depolarýndaki ilaçlarý araþtýrýnca ihtiyacý aþan çarpýcý alým rakamlarýyla karþýlaþtý. Ýncelemeler sonucunda depolarda yýllarca yetecek kadar ilaç bulunurken, tekrar ilaç alýmý ihaleleri yapýldýðý ve miadý geçmiþ çok miktarda ilacýn olduðu belirlendi. Daha önce ihale edilen ilaçlarýn gelmeye devam etmesi üzerine ilaçlara yer bulmak için týp fakültesinin bazý dersliklerini ve laboratuvarlarýný depoya çevirdiklerini anlatan Hastane Baþhekimi Doç. Dr. Sait Alan, þunlarý söyledi: Önceki yönetimlerin aldýðý ilaçlarý koymak için ondan fazla depomuz yetmeyince bazý laboratuvar ve derslikleri depoya çevirdik. Gelecek olan bazý alýmlar için de firmalara sizde kalsýn, elimizdekiler bittikçe alýrýz dedik. Bazý firmalar ise teslim etmeleri gereken ilaçlarý çabucak bize vermek istiyor. Onlar da nerede tutalým? diyorlar. Yani firma da bunlarý koyacak yer bulamýyor. Sayýmý aylar sürdü Doç. Dr. Alan, depolarda yaptýrdýklarý ve aylar süren sayým ve inceleme sonucunda bazý ilaçlarýn onlarca yýl yetecek ölçüde satýn alýndýðýný belirterek ancak ilaçlarýn kullaným sürelerinin bu kadar uzun olmadýðýna dikkati çekti. Açýk kalp ameliyatlarýnda anestezi olarak kullanýlan ve hastanelerinde 2008"de sadece 1 adet kullanýlmýþ olan bir ilacýn 4 bin adet satýn alýndýðýna iþaret eden Alan, þöyle konuþtu: Hastanede Bactrim ilacý bir yýlda 74 adet kullanýlmýþken, 2 bin adet alýnmýþ. Yani 27 yýl yetecek kadar alým yapýlmýþ. Açýk kalp ameliyatýnda kullanýlan anestezi ilacý Rapifen 2008 de sadece 1 tane kullanýlmýþken, tam 4 bin adet alýnmýþ. Yani 4 bin yýl yetecek kadar Rapifen ilacý alýnmýþ. Steril 900 bin adet ve steril olmayan 1,5 milyon olmak üzere toplam 2 milyon 400 bin adet eldiven alýnmýþ. Firmanýn yetiþtiremediði 1 milyon kadar eldiven teslimatýný ise iptal ettik. 850 bin þiþe serum alýnmýþ. Tansiyon ilacý Karvezit ise 152 yýllýk ihtiyacý karþýlayacak miktarda alýnmýþ. Binlerce ilacýn süresi geçmiþ Ýncelemelerde tek tek sayýmý yapýlan ilaçlardan kullaným süreleri geçenlerin de belirlendiðini kaydeden Baþhekim Sait Alan, Miadý geçenleri belirledik. Eldeki mevcut ilaçlarý gördük. Yýllýk ihtiyacýmýzý bildiðimiz için fazla olanlarý belirledik. Þu anda miadý geçmiþ 14 bin adet ilaç ile 8 bin 500 adet medikal malzemesi var. Bunlar çöpe gidecek. Bunlarýn maliyetinin net rakamýný çýkarmak zor ama milyonlarca TL yi buluyor diye konuþtu. ANKA *** Tansiyon ilaçlarý için fark ödenecek SAÐLIK uygulama Tebliði nin ek listesindeki deðiþiklikle önceden fark ücreti ödenmeyen tansiyon ilaçlarýyla fark ücreti ödenen tansiyon ilaçlarý ayný gruba alýndý. Buna göre, daha önce ilaç farký ödemeyen tansiyon hastalarý eczanelere tansiyon ilaçlarýný almaya gittiklerinde ciddi fiyat farklarýyla karþýlaþacak. Ýlaçlarda eþdeðer grup listeleri yenilendi. Ýlaçlarýn sadece bir etken madde içeren çeþidi ile etken maddenin yanýnda idrar söktürücü özelliði de bulunan çeþidi ayný eþdeðer grubuna alýndý. Buna göre daha önce ilaç farký ödemeyen tansiyon hastalarý ilaçlarýný almaya gittiklerinde ciddi fiyat farklarýyla karþýlaþacaklar. Ýlaçta fiyat farký çýkacak Tüm Eczacý Ýþverenler Sendikasý Baþkaný Nurten Saydan, daha önce fiyat farký alýnmayan özellikle hayati öneme haiz birçok ilaçta fiyat farký çýktýðýný belirtti. Saydan, Örneðin tansiyon ilaçlarý içinde yer alan Delix 2.5 MG 28 TB de fiyat farký alýnmaz; idrar söktürücü özelliði olan Delix Plus da fiyat farký alýnýrdý. Artýk her ikisinden de fiyat farký alýnacak dedi. SGK nýn farklý iþlevde bulunan ilaçlarý gruplandýrdýðýna iþaret eden TEÝS Baþkaný Saydan, Fiyat farký ödemek istemeyen hastalara fark ödemeyecekleri benzer bir ilaç verilemiyor, hastalar ve eczacýlar büyük maðduriyet yaþýyor. Bu þekilde gruplandýrma bilimsel deðil, hazýrlanan listeler farmasötik eþdeðer ilaç uygulamasýna da aykýrý. Defalarca, böyle deðiþikliklerin hastalarýmýzýn, eczacýlarýna duyduðu güveni yýpratmakta olduðunu ifade ettik. Bilime, saðlýða, kanuna, tebliðlere aykýrý, faydasý olmayan bu uygulamanýn durdurulmasýný istiyoruz dedi. Son 10 yýlda 150 bin bebek yaþamýný yitirdi SAÐLIK Bakanlýðý na göre, 1998 den bu yana 151 bin 435 bebek ölümü gerçekleþti. CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel, Saðlýk Bakaný Recep Akdað ýn cevaplamasý istemiyle Meclis e verdiði soru önergesinin yanýtýný kamuoyuyla paylaþtý. Demirel, 1998 den bu yana gerçekleþen bebek ölümlerini açýkladý te 1 milyon bebek doðduðunu belirten Demirel, O yýl bebek ölümü gerçekleþmiþ da ise 1 milyon doðum olurken, bebek ölümü olmuþ de de 1 milyon bebek doðumu olurken, bebek ölümü ortaya çýktý in ilk 6 ayýnda ise bebek doðumu gerçekleþmiþ, bebek ölümü olmuþ den bu yana 0-1 yaþ arasýndaki bebeðimiz yaþamýný yitirmiþ. Ölüm hýzlarý 2006 da binde 21.6, 2007 de binde 18.7, 2008 in ilk 6 ayýnda ise binde 16.1 olarak görülüyor ve 2007 de ölenlerin yüzde 61.5 i, 2008 in ilk 6 ayýnda ölenlerin ise yüzde 60.8 i prematüre bebektir. Bu hastane þartlarýnýn önemli olduðunu gösteriyor dedi. 4 Bebek'ten 1 iý ölüyor Ölen bebeklerin kaçýnýn tüp bebek yöntemiyle doðduðu konusunda ise cevap alamadýðýný kaydeden Demirel, Ölüm sebepleriyle ilgili Ulusal Hastane Enfeksiyonlarý Sürveyans Aðý verilerine göre cevap verilmiþ. Yeni doðan yoðun bakým hastane enfeksiyonu veri giriþi yapan 57 hastanedeki 2008 yýlý bebek ölüm sayýsý 365 olup, sadece 300 ünün ölüm sebebi bildirilmiþ. Hastane enfeksiyonu sebepli ölüm sayýsý 89, enfeksiyon dýþý sebeplere baðlý ölüm sayýsý 106, sebebi açýklanamayan ölüm sayýsý ise 105. Her 4 bebekten 1 i enfeksiyon kaparak yaþamýnýyitiriyor. Geriye kalan 65 bebeðe ne oldu? Bunu ise açýklayamýyorlar. YEREL YÖNETÝMLERE SOL BAKIÞ Seçimler yaklaþtý. Sol un inandýrýcý olmasý yerel seçimlere nasýl baktýðý ile de ilgili. Yerel seçimlere soldan bakýþ a fikri katký oluþturmasý düþüncesi ile gazetemiz de yayýnlanmak üzere yazýlarýnýzý bekliyoruz. Gönderdiðiniz yazýlarý bu sayfada yayýnlamaya baþladýk. Göndermeyi düþündüðünüz yazýlarýnýnýzý bilgisayar ortamýnda yazmanýz önemli. Yazýlarýnýzý elektronik postasýna gönderebilirsiniz. HACIBEKTAÞ BELEDÝYE BAÞKANI NASIL OLMALIDIR? Katýlýmcý,çoðulcu,þeffaf,denetlenebilir, halkýn belediyede söz, karar ve yetki sahibi olacaðý bir yönetim anlayýþýný temel alan, Belediye hizmetlerinde gelir düzeyi düþük kesimleri koruyan, Tarafsýzlýk, dürüstlük ve kararlýlýk içinde olan, Çalýþmalarda plan ve programa dayalý bir anlayýþ sergileyecek, kaynak israf etmeyecek Belediye bütçesini, gelir ve giderleri detaylý olarak belirli dönemlerde halka duyuracak, Çalýþmalardan herkesi haberdar etmeye çalýþacak, þeffaf bir yönetim sergileyecek, Yetkiyi halkýn doðrudan yönetime ve kararlara katýlýmýný temin edecek þekilde toplumsallaþtýrýlacak, Meclis toplantýlarýný ve gündemi önceden halka duyurularak halkýn toplantýlara katýlýmýný saðlayacak ve toplantýlarda görüþ bildirmelerini temin edecek, Ýhaleleri halka açýk yapacak ve anýnda hoparlörlerden halka dinlettirecek, Ýhalelerde tercih mekanizmasýný kesinlikle iþletmeyecek, sadece Hacýbektaþ ýn çýkarlarýný gözeecek, Ýhalelerin sonuçlarýný çeþitli yollarla halka duyuracak, Her yýl sivil toplum kuruluþlarý, partiler vb. örgütlerin katýlýmýyla bir Hacýbektaþ kurultayý toplayacak, Belirli dönemlerde kahve toplantýlarý düzenlenerek genel gidiþat hakkýnda bilgi ve görüþ alýþ-veriþinde bulunacak, Belediye çalýþmalarýyla ilgili olarak Hacýbektaþ halkýnýn gözlem ve deðerlendirmesini almak amacýyla kamuoyu araþtýrmasý yapacak, Hacýbektaþ ýn belirlenen merkezi noktalarýnda duvar panolarý kurarak ve bu panolarda ihaleler, bütçe, harcamalar vb konularda halka bilgi sunacak, halkýn deðerlendirmelerinin yazýlmasýný temin edecek, Belediyeye seçimle iþ baþýna gelen belediye baþkaný ve meclis üyelerinin göreve baþladýðý andan itibaren mal beyannamesi vereceði, Kaynak tüketen deðil, kaynak yaratan bir anlayýþ sergilenyecek, Belediyede yetkinin tekelleþmesi yani beni halk seçti, ben ne dersem o olur felsefesi yerine, yönetimi belediye çalýþanlarýyla paylaþarak karar noktalarýnda yönetime katkýlarýný saðlayacak, Belediye hizmetlerinin halka ulaþtýrýlmasýnda hizmetin en iyi þekilde ve adil olarak sunulmasýna azami titizlik gösterecek, Turizmdeki gerilemenin ekonomik hayata dair olumsuz etkilerinin giderilmesine yönelik turizmi teþvik amaçlý nitelikli yatýrýmlarýn desteklenmesi, tanýtým ve reklam sayesinde daha fazla turistin ilçemize çekilmesini hedefleyen, Hacýbektaþ ta yaþayan herkesin yerli yabancý ayrýmý olmadan kardeþçe bir arada yaþadýðý bir kent olmasýný temel ilkesi edinecek, Bu ilkeler doðrultusunda, tüm kurumlar (dernek,sendika, birlik,kanaat önderleri, odalar ve düþünce yakýnlýðý olan siyasi partilerle yerel yönetim seçimlerinde birlikte eþit koþullarda hareket etmek isteyen belediye baþkaný ile meclis üyelerinin secilmesi HACIBEKTAÞ KAMUOYU NUN ÖZLEMÝDÝR...

3 5 Þubat 2009 Perþembe Hamas: Hainlere merhamet göstermeyeceðiz Atlas galibiyete kilitlendi Sulucakarahöyük/ KAYSERÝ Türkiye Deplasmanlý Hentbol 1. Ligi'nde mücadele eden Atlas Eðitim Spor Kulübü Hentbol Takýmý, Ankara TED Koleji ile yapacaðý erteleme maçýnýn hazýrlýklarýna devam ediyor. Antrenör Levent Kaya yönetiminde çalýþmalarýný sürdüren Atlas Eðitim Spor Kulübü, hafta sonu oynayacaðý Ankara TED Koleji maçýný kazanmak istiyor. Açýklamalarda bulunan Kulüp Baþkaný Muhammet Duru, bu maçtan galibiyetle döneceklerine emin olduðunu söyledi. Duru, Tek sýkýntýmýz salon problemiydi. Onu da Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü'nün yeni salonlarýný açmasýyla ortadan kalktý. Takýmýmýz iki haftadýr her gün antrenman yapmakta. Takýmýmýz Ankara TED Koleji maçýndan da galibiyetle ayrýlacaktýr dedi. Antrenör Levent Kaya ise, ligdeki beþinci maçlarýna çýktýklarýný hatýrlatarak, Ankara TED Koleji ile yapacaðýmýz maç kolay bir maç olmayacaktýr. TED Koleji'nin baþýnda eski Milli Takým Antrenörü Rüþtü Hoca'nýn olmasý ve takýmlarýnýn genç bir kadrodan oluþmasý iþimizin kolay olmayacaðýný gösterir. Ama ben takýmýmýn galibiyetle ayrýlýp play-off þansýný sürdüreceðine inanýyorum dedi. Takým kaptaný Ömer Bozdemir ise, bu maçta yüzü gülecek takýmýn Atlas Eðitim Kurumlarý olduðuna inandýðýný söyledi. Özdemir, Tek isteðimiz, maçta Kayserili hemþerilerimizin bizleri yalnýz býrakmamalarýdýr. Buradaki maçlarda seyirci faktörü çok önemli ve biz ilk maçýmýzý alýrken seyircinin çok katkýsý olmuþtur þeklinde konuþtu. Kent haber Gazze Þeridi nde yönetimi elinde bulunduran Hamas hükümeti, özellikle Ýsrail in bölgede sürdürdüðü 3 haftalýk savaþ dönemi sýrasýnda Hamaslý militanlar ve güvenlik güçlerince, baþta El Fetihliler olmak üzere bazý Gazzelilere iþkence ve yargýsýz infaz yapýldýðý iddialarýna, "hükümetin hainlere merhamet göstermeyeceðini" belirterek yanýt verdi Gazze de yaygýn olarak gündeme gelen iddialar, El Fetihli yöneticiler ve diðer partiler ile Gazze deki insan haklarý örgütlerinin suçlamalarýyla ilgili basýn toplantýsý düzenleyen Hamas hükümeti sözcüsü Tahir En Nunu, "Biz ufak tefek yargý ihlalleriyle bazý direniþ gruplarýnýn savaþta yaptýklarý arasýndaki farký herhalde biliriz. Hükümet, hainlere merhamet göstermeyecektir" dedi. En Nunu nun, Ýçiþleri Bakanlýðý Sözcüsü Ýhab Hüseyin ve Gazze Emniyeti Sözcüsü Ýslam Þahvan la birlikte düzenlediði basýn toplantýsýnda yaptýðý açýklama, Hamas ýn savaþ sýrasýnda Ýsrail le iþbirliði yaptýðý öne sürülen ve çoðunluðu El Fetihli olan kiþileri hedef aldýðýnýn doðrulanmasý olarak deðerlendiriliyor. Bununla birlikte Hamas hükümeti, olaylarla ilgili sorumluluk üstlenmekten dikkatle kaçýndý. En Nunu, hükümetin ve ona baðlý istihbarat örgütlerinin, çeþitli medya kuruluþlarý ve insan haklarý örgütleri tarafýndan sýralanan olaylara ve Gazzelilere yönelik saldýrýlara karýþtýðýný yalanladý. Sözcü, hükümetin bazý münferit iddialarý da soruþturmakta olduðunu kaydetti. En Nunu, Hamas ýn yasalarý çiðneyenlerin yargýlanacaðýný, bu kiþilerin hangi siyasi örgüte baðlý olduðuna bakýlmaksýzýn peþinde olacaklarýný da belirterek þöyle devam etti: "Hükümet, ister Hamas a, ister El Fetih e, ister Ýslami Cihad a, isterse herhangi bir baþka gruba baðlý, isterse de baðýmsýz olsun, kimsenin baþkalarýnýn malýna ya da canýna saldýrýda bulunmasýna izin vermeyecektir." Ýçiþleri Bakanlýðý sözcüsü Ýhab Hüseyin de militanlarýn iç güvenlik örgütleriyle organik iliþkisi bulunmadýðýný vurguladý, "ancak (Hamaslý) direniþin, savaþ sýrasýnda kendilerini arkadan býçaklayanlarý tasfiye ettiðini" doðruladý. Hüseyin, öldürülenlerin gerçekten hain olup olmadýðýnýn ortaya çýkmasý için soruþturma baþlattýklarýný da belirtti. Ýlk soruþturma sonuçlarýnýn, sözü edilen vakalardan bazýlarýnýn militanlarla ilgisi olmadýðýný gösterdiðini söyleyen Ýhab Hüseyin, bu cinayetlerin bazýlarýnýn aþiretler arasýndaki misillemelerden kaynaklandýðýný savundu. Hamas Emniyeti sözcüsü Ýslam Þahvan da "Sabra mahallesinde, savaþ sýrasýnda aþiret çatýþmalarýnda bir çocuk öldü ve biz olayý soruþturuyoruz" dedi, ancak isim vermeyi reddetti. Gazze de Atalla ailesi üyelerinden birinin polis güçleri tarafýndan öldürüldüðü yolundaki iddia üzerine de Hüseyin, yine soruþturmalarýn, (Hamaslý) militanlarýn veya polislerin infazýndan çok, aþiretler arasý çatýþmaya ve misillemeye iþaret ettiðini savundu. Ýhab Hüseyin, "Soruþturmalar sürüyor. Katiller, kim olursa olsun, adalet önüne getirilecektir" dedi. Usame Atalla (40) adlý öðretmenin birkaç gün önce evinden alýndýðý, önce öldüresiye dövüldüðü, sonra hastaneye kaldýrýldýðý ve burada öldürüldüðü bildirilmiþti.(aa) Radikal DÜZELTME Gazetenizin 27/11/2008 tarih 3/784 sayýlý nüshasýnýn 7inci sayfasýnda yer alan "CHP Seçim çalýþmasý için üyelerini topladý" baþlýklý haberin 6. sütununda, resmim bir siyasi partinin amblemi ile birleþtirilmek suretiyle basýlmýþtýr. Basýlan resmin bir siyasi partinin amblemi ile bütünleþtirilmiþ ve kart vizit haline dönüþtürülmüþtür. Ortaya çýkarýlan resim, benim bir partinin üyesiymiþ veya o partinin yandaþý gibi gösterilmek suretiyle kiþilik haklarým çiðnenmiþtir. Gazetenin basým tarihi itibariyle Maliye Bakanlýðýnda 657 Sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu hükümlerine tabi devlet memuru olarak çalýþmam nedeniyle, siyasi bir partiye üye olmam veya onu destekleyici iþlerin içinde bulunmam suçtur. Devlet memurlarýna yapýlmasý yasak olan iþler arasýnda sayýlan siyasi bir partiye üye olmam mümkün olmadýðýndan; söz konusu haber ve resmin 5187 sayýlý Basýn Kanunun 14 üncü maddesine uygun bir þekilde gazetenizin ayný sayfa sütunda ayný puntolarla "Siyasi bir partiye mensup olmadýðý halde, resim ve parti amleminin birleþtirilmek suretiyle kartvizit haline dönüþtürülerek yanlýþlýkla basýlmýþtýr. Özür dileriz. " ibaresine yer verilerek kamuoyuna duyurulmasýný rica ederim. 26/12/2008 DURUR GÖK Ocak ayý zam þampiyonu; patlýcan Sulucakarahöyük/ NEVÞEHÝR Türkiye Ýstatistik Kurumu Nevþehir Bölge Müdürlüðü verilerine göre, ocak ayýnýn zam þampiyonu patlýcan olurken, bu ayda en yüksek fiyat düþüþünün ise portakalda yaþandýðý belirtildi. Nevþehir'in de aralarýnda bulunduðu Kýrþehir, Niðde, Aksaray ve Kýrýkkale illerini kapsayan Türkiye Ýstatistik Kurumu Nevþehir Bölge Müdürlüðü tarafýndan, ocak ayý enflasyonu açýklandý. Türkiye Ýstatistik Kurumu verilerine göre, 2009 yýlýnýn Ocak ayýnda madde bazýnda yüksek artýþ yüzde ile patlýcanda meydana gelirken, en fazla düþüþ ise yüzde ile portakalda yaþandý. Kent haber SATLIK DAÝRE Toki II. Etap I. Blok 22 Nolu daire Satýlýktýr. Tel: Kent haber GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý Terminal Taksi Huzurevi

4 ARAÞTIRMA 5 Þubat 2009 Perþembe Grev mi? Al sana grev! M. Þehmus Güzel 29 Ocak 2009 Fransa toplumsal mücadeleler tarihinde mutlaka özel bir yer alacak. Çünkü uzun zamandan beri ilk kez bu çapta ve bu çoþkuda gösteri ve yürüyüþler düzenlendi. Bütün ülkede iki yüz kadar eylem. Ve birçok kesimde grevler. Ayrýca yine uzun zamandan beri ilk kez iþçi sendikalarý konfederasyonlarýnýn sekizi de birlikteydiler. Evet uzun zamandan beri ilk kez eylemlerde sendikal birlik saðlandý. Birçok taþra kent ve kasabalarýndaki gösteri ve yürüyüþlerden sonra en heyecanlýsý, en çoþkulusu ve en büyüðü Paris te yapýldý. Ýþte bakýn Bastille Özgürlük Anýtý eðildi, eðildi, eðildi ve Meydaný dolduran genç, yaþlý, kadýn, erkek ve çocuklarýn alýnlarýndan tek tek öptü : "Bravo çocuklar! Haydi hep beraber! Haydi!" dedi. Meydaný iðne atsan yere düþmeyecek denli dolduranlar çoþtular. Sloganlar daha hýzlý, daha sýk, daha açýk ve daha güçlü atýldýlar. Evet hava soðuktu, Kürt daðlarýnýn soðuðu sanýrsýn. Ama güneþ sözünde durmuþ ve çýkýp gelmiþti bulutlarýn arasýndan. Bulutlara iki þut ve hepsini 'out'a atývermiþti. Güneþ evet bugün bizlerleydi. Haydi çocuklar gösteriye. Yürüyüþe. Fransa da doðudan batýya, güneyden kuzeye ve hepsi merkeze, baþkente. Sabahtan itibaren iki yüz kadar gösteri ve yürüyüþ düzenlendi. Sendikalarýn verdiði rakamlara göre ikibuçuk milyon insan katýldý. Polis rakamlarýný vermiyorum bile, çünkü Cumhurbaþkaný Küçük Nicolas nýn emriyle artýk polisler katýlanlarýn yarýsýný bile deðil ancak onda birini sayýyorlar. Aritmetikten çakacaklar. Bunun þakasý da kalmadý hani. Ulan size toplama ve çýkarmayý kim öðretti keratalar kim? Evet Paris te öðleden sonra baþladý gösteri ve yürüyüþ. Ama ondan önce ve kimi yerde ayný saatlerde herkes yürüdü : Montpellier de atýlan þu slogan çok tuttu : "Et là, Sarko, tu la vois. La grève!" Bunu onbinlerin tek ses tek nefes haykýrmasýný bir düþünün. Birkaç ay önce Küçük Nicolas kabarýyordu hindi gibi ve þunu söylüyordu sýkýlmadan "Fransa da artýk hiç kimse grevlerin farkýna varmýyor." Öyle mi al sana grev! Hem de genel grev! Emekçilerin söylediði de zaten o : "Ya þimdi, ya þurda Sarko, onu görüyor musun. Grevi?" Görmemek için "görme özürlüsü" olmak lazým. Eh bir cumhurbaþkaný da küçük olabilir ama "görme özürlüsü" olduðu henüz doktor raporlarýna yansýmadý. Ve elbette o da gördü. Ama anladý mý? Meçhul. Fakat kimi iktidar yanlýsý gazetelere bakýlýrsa yakýnda, pek yakýnda, televizyonun birinci ve ikinci kanallarýnda yayýnlanacak özel bir program yapacakmýþ ve "ekonomik kriz ve sonuçlarý" üzerine ahkam kesecekmiþ. Olabilir. Son derece yetenekli danýþmanlarý çok güzel nutuklar yazýyorlar cumhurbakanýna ve o da güzel nutuklar atýyor. Ama lafla peynir gemisi yürümüyor. Açýk konuþmak gerekirse bu özdeyiþ buraya çok iyi oturdu, çünkü Fransa da peynir gemileri artýk yürütülemiyor. Çünkü peynirin fiyatý çoookkkk yüksek artýk. Ve oraya kadar ulaþýlamýyor. E(k)meðe katýk kalmadý bu memlekette. Duyun beni! Duyun! Cumhurbaþkaný özel program 'yapacakmýþ' dedim, çünkü gazetecileri kendi seçecek ve ne tür sorulara cevap vereceðini de önceden bizzat kendisi saptayacak da ondan. Danýþýklý dövüþün bu kadarý henüz görülmedi. Ama yeni cumhurbaþkaný sayesinde bu türüne de alýþtýrýlýyoruz artýk. Ama gelin biz yeniden gösteri ve yürüyüþe dönelim. Çünkü bu 29 Ocak 2009 perþembe günü kararlar orada alýnýyorlar. Orada alýndýlar. Bugün sokak konuþuyor çünkü. Kulaðýmýzý kabartmalýyýz. Evet Paris ve Montpellier de gösteri ve yürüyüþler yapýldý. Ama bütün kasaba ve kentlerde de : Ýþte Caen da otuz binden fazla insan yürüdü. Caen : Kuzeybatýnýn mütevazi kenti. Marsilya da onbinler kýzýl bayraklarýný güneye ve Akdeniz e doðru dalgalandýrýldýlar. Sendikacýlar üç yüz bin kiþi yürüdü dediler. Polis yirmi binden dem vurdu. Martýlar hâlâ katýla katýla gülüyorlar. Vay anasýný saymak ta ne kadar zormuþ! Bordeaux da birer bardak kýrmýzý attýktan sonra yürüyenleri görmeliydiniz kýzanlar. Altmýþ bin kiþi. Nevers de ve Lyon dakiler de otuz binleri buldular... Evet yoklama yapýnca belli oldu : Bütün 'sýnýf' mevcut. Kamu emekçileri tam takým burdalar. Radyo ve televizyon çalýþanlarý da. O Ve hele otomobil ve metal iþkolu emekçileri : Kimi iþten çýkarýlmýþ, kimi iþten çýkarýlmayý bekleyen dertli ve inanýlmaz derece kararlý emekçiler. "Patron fabrikayý kapatýrsa yakarýz!" diyenler bile var aralarýnda Toplu çözüm olmazsa tekil ve uç 'çözümler' dayatabilir. 19. Yüzyýl türü anarþist eðilimler topraktan doðruluyorlar : Dizlerinin üstündeler ve ya doðrulacaklar zalimlere karþý, ya da zalimlere boyun eðecekler. Baþka çare býrakýlmazsa. Hazýr giysi ve iç çamaþýrý üreten þirin ve hoþ kadýnlar da, genç bayanlar da yürüyorlar: Kimi iç çamaþýrlarýný rüzgara ve güneþe tutmuþ. Demiryolu iþçileri, metro çalýþanlarý da yürüyorlar. Öðretmenler, öðretim üyeleri, araþtýrmacýlar, öðrenciler de. Polisler de. Evet evet yanlýþ okumadýnýz polisler de yürüyorlar bugün. Gösteri ve yürüyüþlerin en önemli özelliði yürüyüþ kollarýnda yeni tip göstericilerin de yer almalarý oldu : Partisiz, sendikasýz, derneksiz ama kararlý emekçiler de uzun zamandan beri ilk kez sendikalý, partili ve dernekli emekçilerle omuz omuzalar. Kolkolalar. Çünkü iktidarýn yaptýklarý ve yapmaya hazýrlandýklarý herkesi tedirgin ediyor. Burada Mayýs 68 le karþýlaþýyoruz yeniden : Çünkü Mayýs 68 in en önemli özelliklerinden biri buydu : O günlere kadar gösteri ve yürüyüþlere katýlmamýþlarýn gösterilerde yer almalarý ve polislerle kýyasýya çarpýþmalarý. Öte yandan Perþembe günkü gösteri ve yürüyüþler, yeni bir kalkýþmanýn ilk iþaretlerini de veriyorlar : Bu kalkýþma nasýl olacak? Ýlk seçimlerde iktidardaki partiye sarý veya kýrrmýzý kart göstererek mi? Bu baðlamda, bu gösteri ve yürüyüþler, 2002 deki cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde ýrkçý ve faþist adayýn ikinci tura kalmasý üzerine bütün ülkede düzenlenen feryat figan gösteri ve yürüyüþleri anýmsatýyor. O günlerde de tedirgin milyonlarca insan günlerce ve aralýksýz gösteri yapmýþtý. Bu açýdan da Mayýs 68 le ilinti kurmak mümkün : Sokaktan gelen sese kulak asmayan iktidara karþý daha þiddetli eylemlere yönelme olasýlýðý var çünkü. Bu ilinti efsanevi bir hava vermek ve/veya moda olsun diye deðil : Harbiden, sýký ve sahici bir akrabalýk var : Bakýn örneðin Limoges da, çinileriyle ünlü Limoges da, 85 yaþýndaki Jeannette yýllardan beri ilk kez yürüyüþe katýldýðýný söylüyor : O güzel sarý saçlarýndan, mavi gözlerinden öpüyorum Jeannette : Ýþte bizi Mayýs 68 e baðlayan tarihi bir kanal. Tarihi ve canlý bir örnek. Dahasý mý? Paris te gösteri sonrasýnda Opera Mahallesi nde, o þýk ve þok maðazalarýn iki adým ötesinde göstericilerden epeyce kalabalýk bir grubun toplum polisleriyle kýrankýrana çatýþmasý da anýlabilir. Sýký ve sert oldu çatýþma ama kimi göstericinin kavgaya hazýrlýklý olduðunu da gösterdi. Titreyin tuzu kurular. Perdelerinizin arkasýnda kaybolmanýza, saklanmanýza raðmen çocuklar biliyorlar kasalarýnýzýn üstünde yattýðýnýzý. Titreyin evet çünkü sizin hakkýnýzdan çocuklarýnýz gelecek. Evet öz çocuklarýnýz. Ýþte Louise Michel Père- Lachaise den doðruldu ve koþarak geldi : Elinde Komünarlarýn çakaralmazý. Tüfek eski olabilir ama çatýr çatýr çalýþýyor. Titreyin evet. Zalimler zulmünüze tüh! Elbette 2009 da yaþýyoruz ve hiç bir emekçi ne silaha sarýlmayý düþünüyor (ama bunun bugünden garantisini de kimse veremez ve silahlý eylem de dayatabilir iktidar sahipleri üç maymunlarý oynamaya devam etmekte ýsrarlý olurlarsa, yoksullarla varsýllar arasýndaki uçurumun önü alýnmazsa) ne de ille greve çýkýp bir günlük ücretini yitirmek istiyor. Ama býçak kemiðe dayanýrsa emekçi ne yapar? Emeðinden gelen güçünü kullanýr : Makinalar istop! Evet istop! Gelecek korkusu büyüktür bugünkü Fransa da. Ýþ garantisi diye bir þey kalmadý. Kamu sektöründe bile artýk iþe giren iþini kaybetmekten korkuyor. Eðitimde, adalette, posta hizmetlerinde. Orduda bile iþten çýkarmalar kapýda. Kýþlalarýn kapýsýnda. Evet çünkü kýþlalar kapatýlýyor. Öðretim üyelerinin ve araþtýrýcýlarýn 'statüsü' deðiþtiriliyor. Küçük Nicolas 'devlet makinasýnýn yaðlarýný atmasý gerektiðini' söylüyor, hükümeti "reform üzerine reform" yapýyor. Siz olsanýz ne yapardýnýz? Ücretler aþaðýya çekiliyor. Hýrsýz iþverenler, açgözlü iþverenler, çakallar en az ücrete çalýþan iþçilerine "Ýþini yitirmek istemiyorsan bundan böyle sosyal güvenlik ve devlet için ödediðim patron payýný da sen ödeyeceksin!" diye dayatýyorlar. En az ücretle çalýþana bunu teklif edebilmek, yani o en az ücretin yarýsýna göz dikebilmek için haram ekmek yemiþ olmak lazým. Evet bunu teklif eden patronlar var fiyatlarýn son birkaç yýlda özellikle gýda ürünlerinde yüzde elli arttýðý bir Fransa da. Kitapsýz patronlar dayatýyorlar : Ya kölelik ücreti ya da iþsizlik bekliyor kapýda. Evet bugün burada mesele artýk çalýþýp aç kalma olasýlýðýdýr. Nitekim bugün Fransa da birçok emekçinin çalýþtýðý halde geçinemediðinin her gün tanýðý oluyoruz. Onun için göstericiler bütün ücretlere enaz 500 öro artýþ istiyorlar. Yaþlýlarý bekleyen ise en az ücrettten daha az emeklilik ödentisi, açlýk ve yalnýzlýktýr. O nedenle anlýyorum Jeannette i : 85 yaþýnda gösteri ve yürüyüþe katýlmasýný. Çünkü bunlar kardeþlerim aðzýmýzdaki lokmaya göz dikmiþler. Aðzýmýzdaki lokmamýza. Bu yüzden emekçiler alým güçlerinin artýrýlmasý için hükümetin tedbirler almasýný, fiyat artýþlarýnýn önüne geçmesini istiyorlar. Mali ve giderek ekonomik boyut kazanan krizin yükünü ücretlilere ödetmemesini haykýrýyorlar. Ýþten çýkarmanýn zorlaþtýrýlmasýný arzuluyorlar. Hatta yasaklanmasýný. Ve toplumsal haklarýn zedelenmesini, her geçen gün aþaðýlara çekilmesini deðil, daha güçlendirilmesini dile getiriyorlar. Ýþsizlik ödentilerinin daha uzun süreler boyunca ödenmesinin zorunluluðuna dikkat çekiyorlar. Duyuyor musunuz? Turnusol

5 5 Þubat 2009 Perþembe Zuhal Olcay: Aþkýn acýsý bile tatlýdýr HÜSEYÝN EROÐLU CANAN AYDIN Zuhal Olcay son çýkardýðý albüme adýný verdiði aþk için, Tanýmlamak zor. Âþýk oluyoruz diyoruz, yýrtýnýyoruz, aðlýyoruz. Ama yaþanýlan aþk mýdýr, deðil midir, ne kadar gerçek, bundan hiçbir zaman emin olamýyoruz diyor Tarih boyunca aþk üstüne ne kadar çok þey yazýldý. Romancý, þair ve besteci, yaratýcýlýklarýnýn ruhunu hep aþkta aradý. Bu arayýþa yanýt bulabildiler mi, sanmýyorum. Ama insanlarýn aþký bulma arayýþý, onu anlamaya, anlatmaya çalýþma arayýþý hiç bitmedi. Postmodern kültür bambaþka bir hayatý dayatýyor bize. Artýk her þey günübirlik, duygumuzu, hayatýmýzý yeniden estetize eden sanat, popülerliðin sýðlýðýnda baþka bir tükenmiþliði sunuyor. Bütün bu sabun köpüðü kültüre karþý sanatçý, sanatçý olduðu kadar kadýn, kadýn olduðu kadar bir aþk devrimcisi olan Zuhal Olcay ýn yeni albümü Aþkýn Halleri, Ada Müzik ten çýktý. Memleketimizin en seçkin sanatçýlarýnýn da katkýsýný alan Zuhal Olcay la aþk, sevda ve memleket üzerine konuþtuk.»yeni albümünüzün adý Aþkýn Halleri. Siz aþkýn hangi halini anlattýnýz? Aþkýn hallerine yönelik 10 tane þarký var. Ama tabii aþkýn kendi içinde saptanmýþ 10 tane hali yok. Aþkýn birçok hali var. Burada da þarkýlar, baktýðýnýz zaman mutlaka aþkýn kenarýndan geçiyor. Yani aþka dair çok söz söyleyen bir albüm. Aþktan kasýt, sadece karþý cinse duyulan aþk saptamalarý yapan sözlerden oluþmuyor. Albümü aþkla baðlantýlandýrýyorsunuz ama sadece aþktan söz etmiyor bu þarkýlar. Gitme Vakti nde kullandýðýmýz sözlerin bazýlarý hiç âþýða söylenmiþ gibi gelmiyor. Daha çok hayata söyleniyor gibi geliyor. Adý Aþkýn Halleri olunca merak ediyor insanlar. Aþkla baðlantýlandýrýyorlar. Tabii ki öyle. ama birazcýk satýr aralarýný okumak, dip metinlere bakmak lazým yani.»aþk konusunda iddialý þarký sözlerimiz yok mu diyorsunuz? Aþk konusunda ne kadar iddiamýz olabilir zaten? Umudumuz dünyaya aþka dair bir þarký vermek. Mesela Aþkýn Mavi Zamaný aþk savaþýndan yeni çýkanlar için dudak kenarýnda hafif gülümseme yaratan bir þarký olabilir. Ama benim için ise çok kuvvetli bir ayrýlýk travmasý durumu þarkýsý.»aþk acýnýn en zalim hali mi? Yok caným ya aþk acýnýn en hafif hali. Büyük bir acý gibi görmüyorum. Aþkýn acýsý bile çok tatlýdýr. Lezzetli, keyifli.»medyada sizi hep hüzünlü kadýn olarak gösteriyorlar.?arkýlarýnýzda hayata olan bir aþk hissi buluyorum. Siz çok güçlü bir þey verdiðinizi hissediyor musunuz? Elimden geldiðince vermeye çalýþýyorum. Bu hissi karþýya geçirmenin benim için tek bir reçetesi var: Gerçekten içten olabilmek. Sanýldýðý kadar kolay deðil bu. Bazen sahneye çýktýðýnýz zaman olduðunu gibi, yakanýzý paçanýzý düzeltir gibi ruhunuzu, þeklinizi, konuþtuklarýnýzý kalýplara hapsediyorsunuz. O durumu sevmiyorum. O hallerden sýyrýlmak zaman alan bir þey. Bizim yaþadýðýmýz toplumda ise daha da fazla zaman alýyor. Kabuðunu soyacaksýn soyacaksýn da içinden gerçek bir þey göstereceksin durumu. Onu yapmaya çalýþýyorum. Bu benim için çok zor bir durum. Arkadaþ iliþkilerimde de dost iliþkilerim de her þeyde bu çok önemli benim için. Ben bu konuda biraz saplantýlýyým. Bunu ne kadar baþarýrým bilmiyorum ama biraz daha iyiyim þu anda.»ýnsan âþýk olduðunda nasýl bir hal alýr? Aþk teslim olmak mýdýr? Aþký tanýmlamak çok zor. Âþýk oluyoruz diyoruz, yýrtýnýyoruz, aðlýyoruz. Ama yaþanýlan aþk mýdýr, deðil midir, ne kadar gerçek, hâlâ merak ediyorum ve hiç emin deðilim. Aslýnda bana göre aþk, gerçekten hiçbir beklenti olmadan bir þeye duyulan sevgi, tutkudur. Hani nerede o beklentisizlik? Aþklar eskisi kadar gerçek yaþanmýyor. Ama yine de aþktan umudumu kaybetmiþ deðilim.»ýnsanoðlu hayatta hep aþký arar. Günümüzde gerçek aþklar yaþanmýyor mu artýk? Etrafýma baktýðýmda, içinde bulunduðum topluluklarda gördüðüm þey, çok sýð þeyler. Belki aþk yaþanýyordur ama sonrasýndaki dönüþtüðü þey, aþkýn son halini almadan bitiyordur. Yaþanan aþk mý, þehvet mi onu çok bilmiyorum. Güldünya ne kadar cesur bir kadýn deðil mi? O sevdiði adamdan çocuk doðuruyor. Ondaki cesarete bakar mýsýnýz. Anýsýna þarký söylediðimiz kadýn bir çoðumuzdan daha cesur, belki de þarký söyleyenlerin hepsinden daha cesur. Onun için aþk yok diyemeyiz, en azýndan Güldünya ya haksýzlýk olur.»?arkýlarýnýzda, oynadýðýnýz filmler ve dizilerde de toplumun ikinci kesiminde yer alan, güçlü kadýn kiþiliði sergiliyorsunuz. Bütün bu söylediklerinizi ben de düþünüyorum. O kadar korkuyorum ki hayattan belki de böyle görünmem ondandýr. Güçlü görünmek aslýnda cesur olmaktýr. Cesur da nasýl olunur? Korktuðun zaman cesur olursun. Çünkü ödün patlýyordur. Mezardan geçerken ýslýk öttürmek gibi. Aslýnda ödü patlýyordur. Sevincinden öttürmüyor ya ýslýðý. Güç, yere düþtüðün anda hadi Zuhal deyip bir þekilde ayaða kalkýp yürümekse, ben onu iyi yapýyorum. Hakkýmý yemeyeyim. Bu düþmediðim, acý çekmediðim, dizimin parçalanmadýðý, korkmadýðým, aðlamadýðým anlamýna gelmiyor tabii ki. Ama yerde kalýp kim gelecek de beni buradan kaldýracak diye beklemiyorum da.»80 lerden sonra ciddi bir kadýn hareketi ortaya çýktý, bu söylediklerinizle baðlantýlý olarak nasýl bakýyorsunuz? Kadýn hareketi için biz sanatçýlar ancak sanatýmýzla el verdiðince bir þeyler anlatmaya çalýþýyoruz. Bütün bunlar yeterli mi bilmiyorum, ama kadýn hareketini çok deðerli buluyorum. Ancak uzun vadede bir þeyler rayýna oturabilir. Mesela bence belki bir 500 yýl sonra kadýnlar dünyayý ele geçirecek diyorum ve erkek hareketi çýkacak.»benim [C.A.] sizinle tanýþmam Parmak Damgasý adlý diziyle oldu. O diziden öylesine etkilenmiþtik ki, kuzenime, dizedeki karakterlerden biri olan Gurbet in adýný koymuþtuk... Evet gerçekten de o yapým benim için çok deðerlidir. Oradaki Gurbet ve annesi gerçekten köyde yalnýz baþýna kalmýþ kocasý denizde bir kadýn. Bu diziyi çektiðimizde 80 li yýllardý. Rahmetli Okan Uysaler kadýnýn toplumda yaþadýðý zorluklarýn özellikle altýný çizdi ve o dönem için çok önemliydi. Aslýnda kariyerimin baþýnda yaptýðým filmler hep böyle varoluþçu, ayaklarý yere basan, yerlerde sürünürken bile ayaða kalkan kadýn tiplemeleriydi. O roller bir þekilde üzerime yapýþtý ama bu benim doðallýðýmda da var ki, bir þekilde ben de öyle kadýn rollerine bürünebiliyorum ve bana hep bu yönde teklifler geliyor.» Beni Unutma dizisinin senaryosu ile ilgili bir çok eleþtiri vardý. Seyircilerden oyuncular için katlanýyoruz þeklinde eleþtiriler geldi. Ýyi oyunculuk, projeleri kurtarýr mý sizce? Ýyi oyuncu kurtaramaz projeyi. Biraz daha seyrederler, o kadar. Ayrýca oyuncaya da haksýzlýk bu. Bir dizide ne olabilir; iyi bir prodüksiyon, her þeyin doðru düzgün olmasý ve tabii ki diyaloglar, tabii ki hikâye. Siz en olmayacak bir insanlýk halini bile iyi yazarak inandýrabilirsiniz. Çünkü dünyada olmamýþ hiçbir þey yok. Yeterki inandýrýcý olabilsin.»son zamanlarda birçok dönem filmi çekiliyor. Dönem filmlerinde iddialý olan Tomris Giritlioðlu nun yeni filmi Güz Sancýsý da ufak bir rolde görünüyorsunuz. Filmde sinema ve politika harmanlanmaya çalýþýlýyor. Toplumsal olaylarla yüzleþme adýna sinema size göre ne kadar belirleyici? Filmde oynadýðým söylenemez, geçiyordum uðradým... Bu tür filmlerin toplumla yüzleþme anlamýnda ya da adý her neyse çok büyük etkisi olduðunu düþünüyorum. Fakat çok dikkatli çekilmesi, yapýlmasý gerektiðini düþünüyorum. Ýkinci Dünya Savaþý nda Hitler in Yahudiler e neler yaptýðýný tarih kitaplarýnda okuduk ama bir de çekilen filmleri düþünün, kare kare biliyoruz. Orada acýlar o kadar gerçek yansýtýlýyor ki, sanki o acýlarý yaþamýþ gibi oluyorsun. Örneðin Ziya Öztan ýn Kurtuluþ Savaþý için yaptýðý filmden bir tane daha yok. 25 yýl önce Ben bir þey baþlatýyorum demiþti Ziya. Ýlk küreði sallýyorum dedi. Devamý geldi mi hani nerede? Hiç.»Joan Baez Biko diye bir þarký söylemiþti. Son zamanlarda Gazze de savaþ yaþanýyor ama oraya iliþkin þarký yazmak kimsenin aklýna gelmedi. Bir kadýn sesinden belki daha kuvvetli bir tonda mesaj verilebilirdi. Siz böyle bir þey düþünmediniz mi? Doðru söylüyorsunuz ama bu çok netameli bir konu. Selda Baðcan, Cem Karaca yaptý. Yýllarca aþk þarkýlarý yapýp, birden kalkýp protest þarkýlar söylemek pek samimi gelmezdi. Uyandýracaðý etki anlamýnda biraz oportünist algýlanabilirdi. Sanatýnýzda bunu yapýn diyorsunuz yani. Toplumsal meselelere hassasiyet gösterdik, imzalar attýk, yargýlandýk ama bunlar deðil. Sanatýnýzda niye yapmadýnýz? diyorsunuz siz. Ben sadece Brecht te oynamak istemiyorum. Shakespeare de, Çehov da oynamak istiyorum. Ben kendimi öyle bir yere hapsetmek istemedim. Sadece protest þarkýlar söymek istemiyorum, anlatabiliyor muyum? Bir olay oluyor mesela, biri kalkýyor onun için Memedim Memedim bir þarký söylüyor... Geçtiðimiz günlerde de bir programa katýldým. Sunucu aniden Gazze deki çocuklar için þiir okumaya baþladý. Ben orada buz kestim. Böyle þey olur mu? Nedir yani? Bu gerçekten çok ciddi sorumluluk isteyen bir þey.»albümün adýný siz mi seçtiniz? Bu albümün en büyük yükünü çeken Birol Aðýrbaþ. Bütün düzenlemelerini o yaptý. Gerçekten bu kadar çok çalýþmasýný hayretler içinde izledik. Hepimiz çalýþtýk ama bu iþin en aðýr iþçiliðini o yaptý. Ve tabii ki Bülent Ortaçgil ayný þekilde. Ýsim babasý da o. Bu albümde, bu iki kiþi çok deðerli yoldaþým oldu.»uzun yýllardýr Bülent Ortaçgil le çalýþýyorsunuz. Müzikte tekrar etmekten korkmuyor musunuz? Ben o konuda biraz tutucuyum. Öyle herkesle çalýþamýyorum. Yani insanlarýn birbirini tanýmasý, hissetmesi, anlamasý çok çabuk olan bir þey deðil. Onun saðladýðý bir konfor var. O konfordan sonra üretime geçmek çok zevkli. Ama bu demek deðildir ki baþkalarý ile çalýþamam. Olabilir, tabii ki çalýþabilirim. Mutlaka onun da hoþ taraflarý vardýr.»bu albümün diðerlerinden farký nedir? Albümü nasýl tanýmlýyorsunuz? Çok zor bir þey bu. Sorunuza öyle çok kolay yanýt veremem. Fakat içten ve samimi olduðunu söyleyebilirim. Ve aþkýn her hali var bu albümde.

6 KKTC'nin izci liderleri Kapadokya'da 5 Þubat 2009 Perþembe Pýnarhisar editörümüz ödül aldý Sulucakarahöyük/ KAPADOKYA KKTC'den gelen izci liderleri, Kapadokya bölgesinin tarihi ve turistik mekanlarýný ziyaret etti. KKTC'li izci liderlerine Kapadokya gezileri sýrasýnda Nevþehir Ýl Milli Eðitim Müdürü Harun Fatsa, Ýl Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Osman Balak ve Ýl Ýzci Kurulu Baþkaný Ýsmet Çýnar eþlik etti. Göreme Milli Parký ve Göreme Açýk Hava Müzesi, Zelve Paþabaðlarý Ören Yeri, Derinkuyu Yeraltý Þehri, Ürgüp ve Uçhisar vadileri ile Avanos'taki çanak ve çömlek atölyelerini gezen konuk izciler, ziyaret ettikleri tarihi mekanlarda da hatýra fotoðraflarý çektirdi. Kapadokya gezileri sýrasýnda doða yürüyüþleri de yapan izciler, stres atarak, bölgenin doðal güzelliklerinin tadýný çýkardý. Nevþehir Ýl Ýzci Kurulu Baþkaný Ýsmet Çýnar, KKTC'li izcilerin Kapadokya bölgesine hayran kaldýklarýný belirterek, her izcinin bu bölgeyi mutlaka ziyaret etmesi gerektiði görüþünde birleþtiklerini söyledi. Ýzciler için bu bölgede her türlü doðal ortamýn olduðunu ifade eden Çýnar, izciler için Kapadokya'nýn aranan mekanlardan olduðunu kaydetti. kent haber Nevþehir Belediyesi Türk halk Müziði topluluðu 14 þubat'da konser verecek Sulucakarahöyük/ NEVÞEHÝR Baþbakanlýk Gençlik ve Spor Genel Müdürlüðü tarafýndan geçen yýl düzenlenen Kulüp,dernek,kurum ve kuruluþlararasý yaþ grubu Türk Halk Müziði solo erkek ve bayan ile solo çalgý yarýþmasýnda,solo erkek kategorisinde Nevþehir e Türkiye birinciliðini kazandýran Nevþehir Belediyesi Türk Halk Müziði Topluluðu 14 Þubat 2009 tarihinde konser verecek.türkiye finaline yükselen 20 solist arasýndan Türkiye birinciliðini kazanan solist Ersin Tunç ve topluluk üyelerinin Türk Halk Müziði ziyafeti çekeceði gecede Nevþehir Belediye Baþkaný Hasan Ünver,solist Ersin Tunç ve topluluk üyelerine çeþitli hediyeler takdim edecek. 21 Aralýk 2008 tarihinrde Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi nde düzenlenen Baþbakanlýk Gençlik ve Spor Genel Müdürlüðü Kulüp,dernek,kurum ve kuruluþlararasý yaþ grubu Türk Halk Müziði solo erkek ve bayan ile solo çalgý yarýþmasýnda,nevþehir Belediyesi Türk Halk Müziði Topluluðu Solisti Ersin Tunç,Türkiye finaline katýlan 20 yarýþmacý arasýnda elde ettiði puan ile Türkiye birinciliðini elde etmiþti. Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi nde 14 Þubat 2009 Cumartesi günü vatandaþlara Türk Halk Müziði ziyafeti sunacak olan Nevþehir Belediyesi Türk Halk Müziði Konseri nin yaný sýra Nevþehir Belediyesi Modern Danslar Topluluðu Türkiye nin 7 bölgesinin halk oyunlarýný sergileyecek. Etkinlikte ayrýca,türkiye birinciliðini elde eden Nevþehir Belediyesi Türk Halk Müziði Topluluðu ve solist Ersin Tunç a Nevþehir Belediye Baþkaný Hasan Ünver çeþitli hediyeler de takdim edecek. kent haber Yaþlý çift 3 saniyede dolandýrýldý Sulucakarahöyük/ KIRÞEHÝR Kýrþehir'de, kendisini banka görevlisi olarak tanýtan þahýs, emekli maaþlarýný çeken ihtiyar çifti 3 saniyede dolandýrdý. Olay aný, güvenlik kameralarý tarafýndan da kaydedildi. Terme Caddesi üzerindeki bir bankanýn önünde gezerek kendisini banka memuru olarak tanýtan kimliði belirsiz þahýs, bankadan emekli maaþlarýný aldýktan sonra ayrýlan Mehmet ve Hatice Kalkan'ýn arkasýndan koþarak yanlarýna yaklaþtý. Kalkan çiftine, "Pardon amca, biz size yanlýþ para vermiþiz. Ben sizin paranýzý alýp size daha fazla para getirsem?" diyerek parayý alýp tekrar bankaya gidiyor gibi yaptý. Aðýr adýmlarla bankaya gelen yaþlý çift, dolandýrýldýklarýný banka görevlilerince yapýlan açýklamalar sonrasýnda öðrendi. Bankanýn güvenlik kamerasý tarafýndan da saniye saniye görüntülenen dolandýrýcýlýk olayý ile ilgili soruþturma baþlatýldý. Kent haber Sulucakarahöyük/ KIRKLARELÝ Kýrklareli Ýl Gençlik ve Spor Müdürlüðü nün düzenlediði Kýrklareli de Spor konulu fotoðraf yarýþmasý, dün düzenlenen ödül töreni ile son buldu. Uzun süredir çalýþmalarý devam eden ve il genelinde 40 a yakýn basýn mensubunun katýldýðý yarýþmanýn ödül töreni görkemli bir atmosferde gerçekleþtirildi. Kýrklareli de Spor konulu fotoðraf yarýþmasýnýn finali dün yapýldý. Kapalý spor salonunda düzenlenen törende, dereceye giren basýn mensuplarýna ödülleri verildi. Törene Kýrklareli Valisi H. Avni Coþ, AKP Kýrklareli Ýl Baþkaný Ahmet Ýbrikçi, Ýl Gençlik ve Spor Müdürü Ata Karataþ, Ýl Milli Eðitim Müdürü Halil Ecevit, Halkbank Kýrklareli Þube Müdiresi Nesibe Geçit, Kýrklareli Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Baþkaný Hasan Kiraz, Karayollarý Þube Þefi Alaattin Koç, Ýl Saðlýk Müdürü Mehmet Bilgin, Ýl Çevre ve Orman Müdür Vekili Önder Pakdemir, Ýl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Naci Gürbüz, Ticaret Borsasý Baþkaný Turhan Altýntel ve Ýbarhim Baykal(Genel Sekreter),Tarým Müdür Vekili Mehmet Özcan, Hürfikir Gazetesi Ýmtiyaz sahibi Mahir Altan ve çok sayýda vatandaþýn katýldýðý tören saat:15.00 de baþladý. Törenin açýlýþýnda yapýlan konuþmada yarýþmanýn düzenlenmesinde büyük destekleri olan Kýrklareli Valisi H. Avni Coþ a teþekkür edildi. Ayrýca bu yarýþmamýzda eserlerin seçilmesinde emeði geçen deðerli jüri üyelerine teþekkür ederiz denildi. (Cihan Haber Ajansý M. Murat Ýðrek, Fanatik Gazetesi Hüseyin Sakarya ile TMOK Mehmet Demirkol) (Kendilerine Vali H.Avni Coþ un takdir Beratý verildi.) Pekin 2008 Olimpiyat Oyunlarý nda çekilen fotoðraflarýn yer aldýðý slayt gösterisinin ardýndan yarýþmaya katýlan basýn mensuplarýnýn baðlý bulunduklarý kurumlara da takdir beratlarý verildi. Ödüller sahiplerini buldu A)Yarýþmacýlarýn Kurumlarýna; Önadým Gazetesi; Yazý Ýþleri Müdürü Sn.Ferdi Kurtbayram ve Kýrklar Haber gazetesi adýna da Yazý Ýþleri Müdürü Zekeriya Dinçkol takdir beratlarýný alýrken, Anadolu Ajansý Özgün Tiran, Yeþilyurt Gazetesi Elmas Cankurt, Hürfikir Gazetesi Vahit Ýþbaþaran a belgeleri verildi. B)Daha sonra yarýþma sponsorlarýna da sýrasýyla plaket verildi. Ana sponsor Halkbank ve diðer sponsorlar; Halk Bankasý (Nesibe Geçit)-Ticaret Borsasý (Turan Altýntel), Süzülmüþler (Ramis Süzülmüþ), Sedat Bilgiç, Gürsel Ticaret(Muammer Gürsel), Sadrettin Özden ve Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü (Naci Gürbüz) ne protokol mensuplarý tarafýndan plaketleri takdim edildi. C)Son olarak yarýþmada derece alan basýn mensuplarýnýn ödüllendirilmesine geçildi. Toplam 14 yarýþmacýnýn ödül aldýðý yarýþmada; A) Arasý dereceye girenlere (GSÝM Þilti, Vali beyin Takdir Beratý, halk Bankasý Hediyesi) verildi. Salim Tiran (A.A.)- Kadir Usanmaz (Önadým)-Erhan Baycan (Önadým)-Erkan Gökçen (Kýrklar)-Süleyman Karael (Pýnarhisar-Kenthaber) Süleyman Karael e ödülünü Halk Bankasý Babaeski Þube Müdürü Nurcan Saitoðlu takdim etti. B) dereceye girenlere GSÝM Þilti, Vali beyin Takdir Beratý, halk Bankasý Hediyesi ve ¼ çeyrek altýn alanlar; (Yedi yarýþmacý) HürFikir Gazetesi (Fýrat Çalýþkan),Yeþilyurt Gazetesi muhabiri Savaþ Eskici, Önadým Gazetesi muhabiri Ömer Þivka, Anadolu Ajansý Muhabiri Özgün Tiran, Önadým Gazetesi Yazý Ýþleri Müdürü Ferdi Kurtbayram, Önadým Gazetesi muhabiri Emrah Yýldýrým, Önadým gazetesi yazý Ýþleri Müdürü Zekeriya Dinçkol ve Anadolu Ajansý muhabiri Metin Karakuþ ( Takdir Beratý, plaket, Halkbank ýn hazýrlattýðý kalem seti ve çeyrek altýnlarla ödüllendirilen basýn mensuplarý daha sonra objektiflerin karþýsýna geçerek birlikte poz verdiler.(halk Bankasý Hediyesi, GSÝM Þilti, Vali beyin takdir Beratý) C) Öte yandan jüri özel ödülü de Kýrklar Haber gazetesi muhabiri Nesrin Iþýk a gitti. Iþýk ýn, minik futbolcularý, Kýrklareli Valisi H. Avni Coþ ile birlikte görüntülediði fotoðraf, serginin en ilgi çekici karelerinden biri oldu. Kenthaber

7 5 Þubat 2009 Perþembe 7 Grev ve toplusözleþme hakký yok Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý, kamu emekçilerini örgütlerine, toplusözleþme ve grev hakkýný içermeyen yeni bir yasa taslaðý sundu. Taslak, sendika üyeliði yasaðýnýn daraltýlmasýný, toplugörüþmelerin kapsamýnýn geniþletilmesini içeriyor... Ufuk Koþar Kamu Görevlileri Sendikalarý Kanunu"nun deðiþtirilmesine yönelik çalýþmalarýný sürdüren bakanlýk, kamu emekçileri için yeni bir taslak hazýrladý. Taslakta, toplugörüþmelerin kapsamý, kamu görevlilerinin mali haklarýnýn yanýnda sosyal, mesleki ve özlük haklarýný da kapsayacak þekilde yer alýyor. Sendika ve konfederasyonlarýn olaðan genel kurullarýný toplama süresi 3 yýldan 4 yýla çýkarýlýyor. Bu þekilde iþçi sendika ve konfederasyonlarýndakine paralel bir uygulamaya geçiliyor. Özel güvenlik personeline, ceza infaz kurumlarýnda çalýþanlara, 100 ve daha fazla kamu görevlisi çalýþan iþ yerlerinin en üst amirleri ile yardýmcýlarýna sendika üyesi olabilme imkâný tanýnýyor. Taslakta, kurumlardaki sorunlarýn çözümü için oluþturulmuþ Kurum Ýdari Kurullarýnýn iþlevini artýrmak amacýyla sosyal diyaloðu kalýcý kýlan bir yapý oluþturuluyor. Kamu iþverenine, iþ yeri sendika temsilcilerinin faaliyetlerini yürütebilmeleri için fiziki imkân saðlama yükümlülüðü getiriliyor. Yetkili sendikalarýn belirlenmesinde, kamu kurum ve kuruluþlarýnýn taþra teþkilatlarýnda yapýlan toplantýlarýn süresi uzatýlýyor. Sendikalarýn kapatýlma usulleri yerinden belirlenip, zorlaþtýrýlýyor. Demokratik deðil Kamu Emekçileri Sendikalarý Konfederasyonu (KESK) Genel Baþkaný Sami Evren, taslaðý ÝLO"nun bölge toplantýsý öncesinde siyasi iktidarýn, hükümetin uluslasrarasý toplantýlarý gözeterek gündeme getirdiðini düþündüðü bir takým deðiþiklikler olarak niteledi. Evren, "16 madde içeriyor bu deðiþiklik. Ama hiç birisi çalýþma yaþamýnýn demokratikleþminin önünü açan deðiþiklikler deðil, aksine daha da anti demokratik uygulamalarý beraberin de getiriyor. Yani kamu çalýþanlarý açýsýndan yeni bir þey yok. Yalnýz Þubat"ýn 5"de bir toplantý yapýlacak. Bu toplantý da bizim gündeme getireceðimiz grev ve toplu sözleþme meselesini konuþacaðýz. Konuþmamak olmaz. Bizce deðiþikliðe gerek yok, dolayýsýyla AÝHM kararlarýný uymanýz yeterli diyoruz. Bizim talebimiz çok açýk ve somut. Diyoruz ki, Türkiye"de þuan da hükümet uluslararasý sözleþmelere uysun, AÝHM kararlarýný gereðini yerine getirsin. Yeni bir düzenleme yapmaya gerek yok. Ancak hükümet ýsrar ediyor anayasa da deðiþiklik olmasý gerektiðine, o bizi ilgilendirmiyor. Hükümet bunu þu nedenle söylüyor, meseleyi geçiktirmek için söylüyor. Burada bir samimiyetsizlik var" diyor. Türkiye Kamu-Sen tarafýndan ise, toplu sözleþme hakkýnýn mutlak nitelikte olmasý gerektiði vurgulandý. Kamu çalýþanlarýnýn grev gibi önemli bir baský aracýna sahip olmasýnýn gerekliliðine dikkat çekildi. Ayrýca sendika tarafýndan þunlar istendi: Uzlaþtýrma Kurulu kararlarýnýn mutabakat hükmünde sayýlmalý ve baðlayýcýlýðýnýn saðlanmasý, hizmet kollarýnda yetkili sendikalarýn tespitinin 2 yýlda bir yapýlmasý, toplu görüþmelerin Eylül ayýnýn 1. günü yapýlmasý. Kirli hava öldürüyor Dünya Saðlýk Örgütü verilerine göre, hava kirliliði öldürmeye devam ediyor. Verilere göre, dünyadaki yaklaþýk 50 milyon ölümün 2 milyon 390 binine yani yaklaþýk yüzde 4-5 ine hava kirliliði neden oluyor. Türkiye de ise ölümlerin yüzde 10 u hava kirliliðine baðlý olarak gerçekleþiyor. Dünyada bir yýlda iç mekân kirliliði nedeni ile 1 milyon 497 bin kiþi, dýþ mekân kirliliði nedeniyle ise 865 bin kiþi olmak üzere toplam 2 milyon 362 bin kiþi hava kirliliðine baðlý olarak ölüyor. Verilere göre, Türkiye de ise bir yýlda hava kirliliði nden 21 bin 300 kiþi ölüyor. Türkiye de bir yýlda yaþamýný kaybeden yaklaþýk 240 bin kiþinin yüzde 10 u hava kirliliðine baðlý olarak hayatýný kaybediyor. Hava kirliliðine baðlý ölümler açýsýndan dünya ülkeleri arasýnda sýralama yapýldýðýnda ise kalabalýk nüfusu ile ilk sýraya Çin yerleþiyor. Hava kirliliðinden ölümlerde 656 bin 300 kiþi ile birinci sýrada Çin, 527 bin 700 kiþi ile ikinci sýrada Hindistan, 99 bin 400 ölüm ile Pakistan üçüncü sýrada geliyor. Türkiye ise yýllýk 21 bin 300 kiþinin hava kirliliðinden ölümü 14 üncü sýrada yer alýyor. Bin kiþide hava kirliliðine baðlý ölüm oranlarý sýralamasý yapýldýðýnda ise; binde ile Angola birinci sýrada, binde kiþi ölümü ile Burkina Faso ikinci sýrada, binde kiþilik ölüm ile Mali üçüncü sýrada yer alýyor. Dünya Saðlýk Örgütü verilerinde hava kirliliði sýralamasýnda Türkiye dünyada 15 inci sýrada yer alýyor. Alevilerden gericiye oy yok! Hacý Bektaþ Veli Kültür ve Tanýtma Dernekleri Genel Baþkaný Tekin Özdil, Türkiye de 20 milyon Alevi nin siyasetçilerin iþtahýný kabarttýðýný ve oy deposu olarak görüldüklerini belirterek, Türkiye yi yöneten ve yönetmeye soyunan partilere sesleniyoruz, Alevilerin þeriata, ýrkçýlýða, gericiliðe vereceði tek bir oyu yoktur dedi... MEHTAP HALICI ÝZMÝR Ýzmir de, Alevi Bektaþi ve Yöre Dernekleri Platformu nun düzenlediði, bu yýl ikincisi yapýlan Aþure Etkinliði yaklaþýk on bin kiþinin katýlýmýyla yapýldý. Etkinlikte konuþma yapan, Hacý Bektaþ Veli Kültür Vakfý Genel Baþkaný Ercan Geçmez, Yok sayýldýk, öldürüldük, hakaretlere uðradýk, iþkenceler gördük, ama asla ve asla davamýzdan ödün vermedik. Biz insanlarý dilleri, dinleri için deðil insan olduklarý için seviyoruz. Bu topraklar zenginliklerle, çeþitliliklerle var oldu. Bugüne dek süren sorunlarýn temelinde bu çeþitliliðin yok sayýlmasý vardýr. Bu ülkenin insan haklarýna ihtiyacý var diye konuþtu. Alevilerin kendi sorunlarýný baþkalarýnýn sorunlarýnýn önünde görmediklerini ifade eden Geçmez, bundan ötürü tüm katliamlara ve tek tipleþtirmeye çalýþan, farklýlýklarý yok sayan anlayýþlara, yönetimlere karþý olduklarýný vurguladý. Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu adýna konuþma yapan Servet Demir, Avrupa daki Alevi hareketinin son 20 yýlda önemli adýmlar attýðýný kaydetti. Demir, Ýnsanlýk davasýnda yer alabilecek tutumlar sergilemeli ve birlikte hareket etmeliyiz. Bugün Türkiye Cumhuriyeti nin kazanýmlarýna sýrtýný dönen, evrensel kazanýmlarýnýn önünde engel teþkil eden AKP nin samimi olmayan tutum ve kararlarýný kýnamalýyýz diye konuþtu. Hacý Bektaþ Veli Kültür ve Tanýtma Dernekleri Genel Baþkaný Tekin Özdil ise Kerbela da Hz. Hüseyin in ve yakýnlarýnýn katledilmesinin ardýndan uzun zaman geçtiðini belirterek þunlarý söyledi: Hz. Hüseyin Kerbela da demiþtir ki; Ben öldükten sonra baþýmý topraða dik gömün, asýrlar sonrada bir dik baþa rastladýðýnýzda beni hatýrlayýn Biz bu duruþu yüz yýllardan beri ilke edindik. Bunun aðýr bedelini de Osmanlý dan bu yana ödeyerek geldik. Günümüzde de Kerbela devam ediyor, o gün kýyým yapanlar dün Maraþ ta, Sivas ta bugün kýyýmlarýna Gazze de devam ediyorlar. Türkiye deki 20 milyon Alevi nin siyasetçilerin iþtahýný kabarttýðýný ve oy deposu olarak görüldüklerini vurgulayan Özdil, Türkiye yi yöneten ve yönetmeye soyunan partilere sesleniyoruz, Alevilerin þeriata, ýrkçýlýða, gericiliðe vereceði tek bir oyu yoktur dedi. Ne yazýk ki, öz eleþtiri yapmak gerekirse; biz de Aleviler olarak bu noktada siyaseten saðlam bir duruþ sergileyemedik diyen Özdil, Bu nedenle de siyasi partiler, Alevilere oy deposu gibi yaklaþtýlar. Burada þunu çok açýklýkla ortaya koymak gerekir. Ýzmir"deki il ve ilçe belediye baþkanlarýnýn, Alevilerle olan iliþkileri bir yerel yönetimde olmasý gerektiði ölçüde ve doðrultudadýr ama Türkiye"nin genelinde bu böyle deðildir. diye konuþtu. Yönetime talip olma zamanlarýnýn geldiðini söyleyen Özdil, 29 Mart seçimlerinin Alevilerin kerhen bazý partilere oy verdiði son seçim olabileceðini açýkladý yýlýnýn çok farklý bir yýl olabileceðini ve siyasilerin Alevilerin duruþunu, örgütlü yapýsýný dikkate almasýnýn, ona göre hareket etmelerinin zamanýnýn olduðunu söyleyen Özdil, Alevi toplumunun birliðini henüz tam olarak gösteremediðini, bunu ancak kendi inanç önderlerinin yolundan gitmekle saðlayabileceðini kaydetti. ASÝMÝLASYON DAYATIYORLAR Yüzyýllardýr iktidarlarýn vazgeçmediði asimilasyon giriþimleri günümüzde de sürmekte ve adýna Alevi açýlýmý denen modelle ve bize dayatýlmaktadýr diyen Özdil þöyle dedi: Devletin bize biçeceði bize uymaz. Alevilerin kendi, inanç, cem, musahiplik, kültürleri kendilerine yeterlidir. AKP nin Abdal Musa da kurduðu Alevi Enstitüsü ya da Diyanet Ýþleri aracýlýðý ile öðreteceði bir Alevilik yoktur. Artýk Alevi köylerine cami yapmaktan vazgeçmelidirler. Bütün Sünnileri tersten düþünmeye ve bize dayatýlanlarý görmeye çaðýrýyorum. Sünnilerin de bu inkar ve asimilasyon politikalarýný reddetmelerinin tam zamanýdýr. Cemevleri inanç merkezleridir. Ýnancýmýzý yaþattýðýmýz yere cümbüþ evi diyenler iktidardadýr. Alevilik Türkiye Cumhuriyeti devletinde yasaktýr. Bizler hala Serçeþmemizi ziyarete para ödeyerek gidebiliyoruz. Devletin Alevilerin öðretisinden elini çekmesi gerekir. Dünyanýn her yerinde örgütlüyüz, bu örgütlülüðü net bir enerjiye dönüþtürerek mücadelemize devam etmeliyiz. BÝZÝM KIBLEMÝZ ÝNSANDIR Etkinlikte konuþan Büyükþehir Belediye Baþkaný Aziz Kocaoðlu ise, Ýnanýyoruz ki, sizlerin 3.5 milyon Ýzmirli"nin desteði olduðu müddetçe, burada, sosyal demokratlarýn, cumhuriyetçilerin, laik Türkiye"den, demokrasiden, insan haklarýndan yana olanlarýn, "benim kýblem insandýr" diyenlerin iktidarý devam edecektir dedi. Kocaoðlu þöyle konuþtu: Aleviler, Anadolu daki köyünde de kentteki yerinde de inancýný, gelenek ve göreneklerini sürdürmede devlet bütçesinden, yerel yönetim bütçesinden minimum pay almaktadýr, hatta hiç almamaktadýr. O zaman biz, madem ki adiliz, madem ki eþit hizmetten yanayýz, madem ki hiç bir insanýmýzý ayýrmadan 3.5 milyon insanýmýzýn belediye baþkanýyýz; Biz, Alevi insanýmýza da inancýný, geleneðini göreneðini sürdürecek mekanlarý, olanaklarý saðlamak, onlarýn hizmetine sunmak zorundayýz. Bunu yaptýk, bunu yapýyoruz ve yapmaya da devam edeceðiz. Aþure etkinliðinde Sabahat Akkiraz, Hüseyin- Ali Rýza Albayrak, Ali Ekber Eren gibi isimler katýldý.

8 Halklarýmýzýn Ýnkâr etmediði ortak bir kültürümüz var Canan Aydýn Eski Yunan þarkýlarýna remiks yaparak iþe baþlayan, bu ezgileri modern kulüplere taþýyan, Akdeniz müziði temsilcisi Imam Baildi"nin Türkiye ile iliþkisi sadece seçtiði adla kalmýyor. Ekip Mercan Dede, Laço Tayfa, Baba Zula gibi isimlerin þarkýlarýný da konserlerde çalmayý ihmal etmiyor. Akdeniz ruhundan ilhamý alan grup bol Yunan ezgili lezzetli bir Balkan müziði yaptýðýný söylüyor. 2005"te kurulan, Yunanistan"da liste baþarýsý yakalayan grubun elemanlarýndan Lysandros ile müziði ve iki ülke arasýndaki benzerlikler hakkýnda konuþtuk.»yunanistan"ýn balýk zengini olduðunu biliyoruz. Çok çeþit balýk, çok çeþit yemek geleneðini belirliyor. Grubunuzun adý ise "Imam Baildi" neden? Balýk yemeyi ben de,kardeþim de çok seviyoruz ama özellikle ismiyle Ýmam Baildi bize çok esprili gelmiþti Malzemesi çeþitli bir müzik yaptýðýmýzý ifade etmek isterken, bu ismi kullanmak istedik... Ayrýca hem biz hem sizler patlýcan yemeklerine bayýlýyoruz, biliyorum Hiç aklýmýza balýkla ilgili bir isim gelmedi doðrusu, bunun yerine bol soðanlý patlýcan yemeði gibi, yaptýðýmýz müzik için bol Yunan ezgili, lezzetli bir Balkan müziði diyebiliriz»ýmambayýldý çok lezzetli bir patlýcan yemeði, damakta eþsiz bir tat býrakýr. Siz müziðinizin tadý için neler söylersiniz? Müziðimizi sanki 1960"lardan bir Yunan orkestrasý bugünün kulüp müziðine oturtulmuþ gibi diyebilirim,bizim müziðimizin özü eski Yunan müzikleri ama Balkan müzikleri ve tamamýyla bir Akdeniz müziði Dans altyapýsý düþünüldüðünde, alternatif bir elektronik müzik olarak da düþünebilirsiniz, sanýrým net bir ifade gerekirse alternatif elektronik müziði demek daha doðru olur»müziðinizde çok fazla enstrüman, çeþitlilik var. Sanki yaptýðýnýz müziði isimlendirmek istemiyorsunuz. Müziðinizi nasýl tanýmlýyor sunuz? Özellikle sahnede çok renkli bir orkestrayýz... Buzukiden, baðlamaya, çello"dan, trompete, saksofona coþkulu bir müzik ortaya çýkarýyoruz Albümde yer yer down tempo þarkýlarýmýz ve lounge müzik diyebileceðimiz þarkýlarýmýz da var ama sahnede daha yüksek tempolu bir Balkan müziðiyle dinleyenleri dans ettiriyoruz... Müziðimiz alternatif bir dans müziði»1940"larýn, 50"lerin eski Yunan müziklerinden alýntýlar ve remikslerle müziðe baþladýnýz. Grubunuz genç müzisyenlerden oluþuyor. Eski müziklerle nasýl bir bað kuruyor sunuz? Hem babamýz hem amcamýz prodüktör olduðundan müzikle hep iç içeydik ama bir yandan da babamýzýn plak þirketi eski Yunan müzikleri ve plaklarý çýkardýðýndan çocukluðumuzdan beri eski Yunan müzikleriyle büyüdük Müzik yapmaya merak salýnca, eski þarkýlardan alýntýlarla alternatif remiksler yapmak istedik Týpký Dj Cam"in eski caz þarkýlarýndan alýntýlar yapmasý gibi bizim hoþumuza giden de eski müziklerimizden alternatif prodüksiyonlar çýkarabilmek»grubunuzu 2005 yýlýnda kardeþiniz Orestis ile kurdunuz. Kardeþinizle çalýþmanýn avantajlarý ya da dezavantajlarý neler? Orestis, bilgisayarda eski samplelarý ve eski müzik kayýtlarýný yeni þarkýlar üzerine yerleþtirmekte olaðanüstü yaratýcý Sahnede laptopla samplelarý þarkýlarýmýzýn altýna yine o yerleþtiriyor Ýki kardeþ olarak, ayný ortamlarda ve ayný müzik çevrelerinde büyüdüðümüzden birbirimizi çok iyi anlayabiliyoruz, yapmak istediklerimiz ve zevklerimiz ayný bu nedenle beraber çalýþmak bizim için müthiþ bir avantaj»2007 yýlýnda eski müziklerle, Jay En küçük dýþ gezegen keþfedildi PARÝS - Bilim adamlarý güneþ sistemimizin dýþýnda bulunan CoRoT-Exo-7 adý verilen bir yýldýzýn etrafýnda dolaþan yeni bir gezegen keþfetti. Þimdiye kadar güneþ sistemi dýþýnda keþfedilmiþ en Z,Beastie Boys, Snoop Dog ve Dr.Dre gibi isimlerden hip hop acapellalarý bir araya getirdiðiniz denemeleriniz oldu, peki hip hop sahnesi için baþka planlarýnýz var mý? Þimdiye kadar yaptýðýmýz bu denemeleri herhangi bir þekilde yayýnlamadýk ama bahsettiðimiz isimler Jay Z, Beastie Boys gibi þarkýcý ve gruplar kendi türlerinin en baþarýlý isimleri, özellikle sahnede alternatif iþler yaratmaktan çok hoþlanýyoruz Daha önce yaptýðýmýz denemeleri ya da yepyeni remiksleri yayýnlýyor olabiliriz»avrupa"da düzenlenen birçok festivale katýldý. Les Transmusicales de Rennes "de yer alan ilk Yunanlý grup oldu, peki oradaki müzikseverlerin müziðinize ilgisi nasýldý? Ayný anda farklý sahneler kurulmuþtu ve binlerce kiþi vardý Ýþin en güzel tarafý belki izleyicinin karþýlaþtýðý ilk Yunan gruptuk ama þarkýlarýmýzla tüm kalabalýk gece yarýsý büyük bir coþkuyla dans ediyordu Bizim iþimizin en keyifli tarafý gittiðiniz farklý ülkelerde hiç bilmediðiniz kalabalýklarý sizin þarkýlarýnýzla dans ettirebilmek»ýmam Baildi bir ara hip hopla füzyon yaptý. Sonra Yunan ve Balkan müziklerini bir araya getirdi. Bunun gibi füzyon çalýþmalarýnýz olacak mý? Yeni albümümüz üzerinde çalýþmaya baþladýk bile, yine eski Yunan müzikleri ve Balkan müziklerini bir araya getiriyor olacaðýz... Yeni albümde týpký sahnede olduðu gibi daha çok dans ettiriyor olabiliriz Ajansýmýz Pasion Turca ile çalýþýrken özellikle bazý Ýspanyol sanatçýlarla sürpriz iþbirliði yapýyor olabiliriz»yunanistan"da ilk yayýnlandýðýnda haftalarca listelerden inmedi albümünüz. Albümünüzün ayný soðuk sularla serinleyen, zaman zaman ayný ezgileri söyleyen bu topraklarda nasýl bir etki yaratacaðýný düþünüyorsunuz? Bu konuda Pasion Turca ekibiyle planladýðýmýz sürprizler var, daha önce bazý projelerde birçok farklý ülkenin sanatçýsýný bir araya getiren bir ajans olarak Türkiyeli müzisyenlerle beraber bazý projeler içinde olabiliriz ayrýca Pink Martini, Cesaria Evora, Monica Molina gibi isimleri Türkiye"de marka haline getiren bir ajansla çalýþtýðýmýz için þanslý olduðumuzu düþünüyorum»türkiye de konser vermeyi planlýyor küçük gezegene COROT-Exo-7b adý verildi. Paris te gerçekleþtirilen CoRoT Sempozyumu nda tanýtýlan gezegen, Avusturya, Belçika, Almanya, Ýspanya ve Brezilya nýn tarafýndan yürütülen COROT 2009 görevi sýrasýnda keþfedildi. Avrupa Uzay Ajansý (ESA) tarafýndan yapýlan açýklamada Dünya dan 1.7 kat daha büyük olduðu belirtilen dýþ gezegen (exoplanet), þimdiye kadar keþfedilmiþ en küçük dýþ gezegen olarak kayýtlara geçirildi. musunuz ya da tanýtým turnesine çýkacak mýsýnýz? Bahara mutlaka bir tanýtým çalýþmasý yapmayý planlýyoruz, henüz tarihler belli deðil ama özellikle sadece Ýstanbul la sýnýrlý kalmasýný istemiyoruz, müziðimizi Türkiye de ulaþtýrmak istediðimiz çok fazla þehir var... Öncelikle bir albüm tanýtýmý ziyaretimiz olacak arkasýndan konserlerle Türkiye de olmak istiyoruz»ýmambayýldý Yunan komþularýmýzla paylaþtýðýmýz yemeklerden biri, ülkemize ait bildiðiniz baþka yemekler var mý? Ýstanbul a daha önce geldim... Ýstanbul un Boðaz ý kadar yemeklerini de çok seviyorum,bu yüzden Türk yemeklerini de çok iyi biliyorum..ayrýca hem Yunanistan da sizin yemeklerinizin birçoðu hem Türkiye de Yunan mutfaðýnýn birçok ortak yemeði var Ben Türk mutfaðýnda en çok Hünkar Beðendi yi seviyorum..ayrýca lahmacun yemeye doyamýyorum.»yüzyýllardýr komþuyuz, iç içe yaþýyoruz. Türkiye hakkýnda neler biliyorsunuz? Birbirimizi çok iyi biliyoruz, hem yemeklerimiz hem müziklerimiz ama en önemlisi her halimiz benziyor... Bence Türkiye ve Yunan insanýný baþka bir Avrupalý kolaylýkla birbirine benzetebilir Ortak bir tarihimiz ve kültürümüz var ve halklarýmýz bunu asla inkar etmiyor» Yemek zevkimiz ayný. Dans ediþ tarzýmýz ayný. Müzikteki kültürel paylaþýmýmýz söz konusu olduðunda ayný yakýnlýðý kendi müziðinizde de hissediyor musunuz? Orkestramýzda baðlama çalan bir müzisyenimiz var, nasýl Türkiye insanlarý buzukiyi seviyorsa bizler de baðlamayý seviyoruz özellikle vurmalý çalgýlarda ve perküsyonda grup olarak size çok yakýnýz Bu yüzden Türkiye den çýkan perküsyon projesi Harem e bayýlýyoruz Sahnede Selim Sesler in albümlerinden de çalýyoruz Harika bir klarnet ustasý, özellikle klarnet hem bizim hem de Türkiyelilerin en çok duygulandýðý enstrümanlardan biri Gezegen, COROT-Exo-7 adý verilen yýldýzýn etrafýndaki dönüþünü oldukça yakýn bir yörüngede 20 saatte tamamlýyor. Güneþ ten oldukça küçük olduðu belirtilen Corot-Exo-7 yýldýzý, Dünya dan 457 ýþýk yýlý uzaklýkta bulunan Tekboynuz Takýmyýldýzý içinde bulunuyor. Henüz özkütlesi bilinmeyen dýþ gezegenin yüzey sýcaklýðý santigrat derece arasýnda. Bu yüksek sýcaklýk nedeniyle gezegenin yüzeyinin lav veya su buharýyla kaplý olabileceði belirtiliyor. NTV-MSNBC

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı