4 bin yýl yetecek kadar ilaç alýnmýþ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "4 bin yýl yetecek kadar ilaç alýnmýþ"

Transkript

1 YIL:4 SAYI: YKR 5 ÞUBAT 2009 PERÞEMBE 4 bin yýl yetecek kadar ilaç alýnmýþ Nevþehir Belediyesi Türk halk Müziði topluluðu 14 þubat'da konser verecek Etkinlikte ayrýca,türkiye birinciliðini elde eden Nevþehir Belediyesi Türk Halk Müziði Topluluðu ve solist Ersin Tunç a Nevþehir Belediye Baþkaný Hasan Ünver çeþitli hediyeler de takdim edecek. 6 DA DÜ Rektörlüðü ne Prof. Dr. Ayþegül Saraç ýn atanmasýnýn ardýndan DÜ Týp Fakültesi Hastanesi yönetimi de deðiþtirildi. Hastanenin yeni yönetimi, hastane depolarýndaki ilaçlarý araþtýrýnca ihtiyacý aþan çarpýcý alým rakamlarýyla karþýlaþtý. Ýncelemeler sonucunda depolarda yýllarca yetecek kadar ilaç bulunurken, tekrar ilaç alýmý ihaleleri yapýldýðý ve miadý geçmiþ çok miktarda ilacýn olduðu belirlendi. Daha önce ihale edilen ilaçlarýn gelmeye devam etmesi üzerine ilaçlara yer bulmak için týp fakültesinin bazý dersliklerini ve laboratuvarlarýný depoya çevirdiklerini anlatan Hastane Baþhekimi Doç. Dr. Sait Alan, þunlarý söyledi: 2 DE Alevilerden gericiye oy yok! Ýzmir de, Alevi Bektaþi ve Yöre Dernekleri Platformu nun düzenlediði, bu yýl ikincisi yapýlan Aþure Etkinliði yaklaþýk on bin kiþinin katýlýmýyla yapýldý. Etkinlikte konuþma yapan, Hacý Bektaþ Veli Kültür Vakfý Genel Baþkaný Ercan Geçmez, Yok sayýldýk, öldürüldük, hakaretlere uðradýk, iþkenceler gördük, ama asla ve asla davamýzdan ödün vermedik. Biz insanlarý dilleri, dinleri için deðil insan olduklarý için seviyoruz. Bu topraklar zenginliklerle, çeþitliliklerle var oldu. Bugüne dek süren sorunlarýn temelinde bu çeþitliliðin yok sayýlmasý vardýr. Bu ülkenin insan haklarýna ihtiyacý var diye konuþtu. Alevilerin kendi sorunlarýný baþkalarýnýn sorunlarýnýn önünde görmediklerini ifade eden Geçmez, bundan ötürü tüm katliamlara ve tek tipleþtirmeye çalýþan, farklýlýklarý yok sayan anlayýþlara, yönetimlere karþý olduklarýný vurguladý. 7 DE Zuhal Olcay: Aþkýn acýsý bile tatlýdýr Tarih boyunca aþk üstüne ne kadar çok þey yazýldý. Romancý, þair ve besteci, yaratýcýlýklarýnýn ruhunu hep aþkta aradý. Bu arayýþa yanýt bulabildiler mi, sanmýyorum. Ama insanlarýn aþký bulma arayýþý, onu anlamaya, anlatmaya çalýþma arayýþý hiç bitmedi. Postmodern kültür bambaþka bir hayatý dayatýyor bize. Artýk her þey günübirlik, duygumuzu, hayatýmýzý yeniden estetize eden sanat, popülerliðin sýðlýðýnda baþka bir tükenmiþliði sunuyor. Bütün bu sabun köpüðü kültüre karþý sanatçý, sanatçý olduðu kadar kadýn, kadýn olduðu kadar bir aþk devrimcisi olan Zuhal Olcay ýn yeni albümü Aþkýn Halleri, Ada Müzik ten çýktý. Memleketimizin en seçkin sanatçýlarýnýn da katkýsýný alan Zuhal Olcay la aþk, sevda ve memleket üzerine konuþtuk. 5 DE M. Þehmus Güzel Grev mi? Al sana grev! Köþe yazýsý 4 DE Pýnarhisar editörümüz ödül aldý Kýrklareli Ýl Gençlik ve Spor Müdürlüðü nün düzenlediði Kýrklareli de Spor konulu fotoðraf yarýþmasý, dün düzenlenen ödül töreni ile son buldu. Uzun süredir çalýþmalarý devam eden ve il genelinde 40 a yakýn basýn mensubunun katýldýðý yarýþmanýn ödül töreni görkemli bir atmosferde gerçekleþtirildi. Kýrklareli de Spor konulu fotoðraf yarýþmasýnýn finali dün yapýldý. Kapalý spor salonunda düzenlenen törende, dereceye giren basýn mensuplarýna ödülleri verildi. 6 DA Hamas: Hainlere merhamet göstermeyeceðiz Halklarýmýzýn Ýnkâr etmediði ortak bir kültürümüz var 3 DE 8 DE

2 2 5 Þubat 2009 Perþembe 4 bin yýl yetecek kadar ilaç alýnmýþ Dicle Üniversitesi (DÜ) Týp Fakültesi Hastanesi nde önceki yönetimlerin döneminde ihtiyacý kat kat aþan ilaç alýmý yapýldýðý belirlendi. Hastane yönetimi, alýnan ilaçlara depolarýn yetmemesi üzerine bazý laboratuvar ve derslikleri ilaç deposuna çevirdi. DÜ Rektörlüðü ne Prof. Dr. Ayþegül Saraç ýn atanmasýnýn ardýndan DÜ Týp Fakültesi Hastanesi yönetimi de deðiþtirildi. Hastanenin yeni yönetimi, hastane depolarýndaki ilaçlarý araþtýrýnca ihtiyacý aþan çarpýcý alým rakamlarýyla karþýlaþtý. Ýncelemeler sonucunda depolarda yýllarca yetecek kadar ilaç bulunurken, tekrar ilaç alýmý ihaleleri yapýldýðý ve miadý geçmiþ çok miktarda ilacýn olduðu belirlendi. Daha önce ihale edilen ilaçlarýn gelmeye devam etmesi üzerine ilaçlara yer bulmak için týp fakültesinin bazý dersliklerini ve laboratuvarlarýný depoya çevirdiklerini anlatan Hastane Baþhekimi Doç. Dr. Sait Alan, þunlarý söyledi: Önceki yönetimlerin aldýðý ilaçlarý koymak için ondan fazla depomuz yetmeyince bazý laboratuvar ve derslikleri depoya çevirdik. Gelecek olan bazý alýmlar için de firmalara sizde kalsýn, elimizdekiler bittikçe alýrýz dedik. Bazý firmalar ise teslim etmeleri gereken ilaçlarý çabucak bize vermek istiyor. Onlar da nerede tutalým? diyorlar. Yani firma da bunlarý koyacak yer bulamýyor. Sayýmý aylar sürdü Doç. Dr. Alan, depolarda yaptýrdýklarý ve aylar süren sayým ve inceleme sonucunda bazý ilaçlarýn onlarca yýl yetecek ölçüde satýn alýndýðýný belirterek ancak ilaçlarýn kullaným sürelerinin bu kadar uzun olmadýðýna dikkati çekti. Açýk kalp ameliyatlarýnda anestezi olarak kullanýlan ve hastanelerinde 2008"de sadece 1 adet kullanýlmýþ olan bir ilacýn 4 bin adet satýn alýndýðýna iþaret eden Alan, þöyle konuþtu: Hastanede Bactrim ilacý bir yýlda 74 adet kullanýlmýþken, 2 bin adet alýnmýþ. Yani 27 yýl yetecek kadar alým yapýlmýþ. Açýk kalp ameliyatýnda kullanýlan anestezi ilacý Rapifen 2008 de sadece 1 tane kullanýlmýþken, tam 4 bin adet alýnmýþ. Yani 4 bin yýl yetecek kadar Rapifen ilacý alýnmýþ. Steril 900 bin adet ve steril olmayan 1,5 milyon olmak üzere toplam 2 milyon 400 bin adet eldiven alýnmýþ. Firmanýn yetiþtiremediði 1 milyon kadar eldiven teslimatýný ise iptal ettik. 850 bin þiþe serum alýnmýþ. Tansiyon ilacý Karvezit ise 152 yýllýk ihtiyacý karþýlayacak miktarda alýnmýþ. Binlerce ilacýn süresi geçmiþ Ýncelemelerde tek tek sayýmý yapýlan ilaçlardan kullaným süreleri geçenlerin de belirlendiðini kaydeden Baþhekim Sait Alan, Miadý geçenleri belirledik. Eldeki mevcut ilaçlarý gördük. Yýllýk ihtiyacýmýzý bildiðimiz için fazla olanlarý belirledik. Þu anda miadý geçmiþ 14 bin adet ilaç ile 8 bin 500 adet medikal malzemesi var. Bunlar çöpe gidecek. Bunlarýn maliyetinin net rakamýný çýkarmak zor ama milyonlarca TL yi buluyor diye konuþtu. ANKA *** Tansiyon ilaçlarý için fark ödenecek SAÐLIK uygulama Tebliði nin ek listesindeki deðiþiklikle önceden fark ücreti ödenmeyen tansiyon ilaçlarýyla fark ücreti ödenen tansiyon ilaçlarý ayný gruba alýndý. Buna göre, daha önce ilaç farký ödemeyen tansiyon hastalarý eczanelere tansiyon ilaçlarýný almaya gittiklerinde ciddi fiyat farklarýyla karþýlaþacak. Ýlaçlarda eþdeðer grup listeleri yenilendi. Ýlaçlarýn sadece bir etken madde içeren çeþidi ile etken maddenin yanýnda idrar söktürücü özelliði de bulunan çeþidi ayný eþdeðer grubuna alýndý. Buna göre daha önce ilaç farký ödemeyen tansiyon hastalarý ilaçlarýný almaya gittiklerinde ciddi fiyat farklarýyla karþýlaþacaklar. Ýlaçta fiyat farký çýkacak Tüm Eczacý Ýþverenler Sendikasý Baþkaný Nurten Saydan, daha önce fiyat farký alýnmayan özellikle hayati öneme haiz birçok ilaçta fiyat farký çýktýðýný belirtti. Saydan, Örneðin tansiyon ilaçlarý içinde yer alan Delix 2.5 MG 28 TB de fiyat farký alýnmaz; idrar söktürücü özelliði olan Delix Plus da fiyat farký alýnýrdý. Artýk her ikisinden de fiyat farký alýnacak dedi. SGK nýn farklý iþlevde bulunan ilaçlarý gruplandýrdýðýna iþaret eden TEÝS Baþkaný Saydan, Fiyat farký ödemek istemeyen hastalara fark ödemeyecekleri benzer bir ilaç verilemiyor, hastalar ve eczacýlar büyük maðduriyet yaþýyor. Bu þekilde gruplandýrma bilimsel deðil, hazýrlanan listeler farmasötik eþdeðer ilaç uygulamasýna da aykýrý. Defalarca, böyle deðiþikliklerin hastalarýmýzýn, eczacýlarýna duyduðu güveni yýpratmakta olduðunu ifade ettik. Bilime, saðlýða, kanuna, tebliðlere aykýrý, faydasý olmayan bu uygulamanýn durdurulmasýný istiyoruz dedi. Son 10 yýlda 150 bin bebek yaþamýný yitirdi SAÐLIK Bakanlýðý na göre, 1998 den bu yana 151 bin 435 bebek ölümü gerçekleþti. CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel, Saðlýk Bakaný Recep Akdað ýn cevaplamasý istemiyle Meclis e verdiði soru önergesinin yanýtýný kamuoyuyla paylaþtý. Demirel, 1998 den bu yana gerçekleþen bebek ölümlerini açýkladý te 1 milyon bebek doðduðunu belirten Demirel, O yýl bebek ölümü gerçekleþmiþ da ise 1 milyon doðum olurken, bebek ölümü olmuþ de de 1 milyon bebek doðumu olurken, bebek ölümü ortaya çýktý in ilk 6 ayýnda ise bebek doðumu gerçekleþmiþ, bebek ölümü olmuþ den bu yana 0-1 yaþ arasýndaki bebeðimiz yaþamýný yitirmiþ. Ölüm hýzlarý 2006 da binde 21.6, 2007 de binde 18.7, 2008 in ilk 6 ayýnda ise binde 16.1 olarak görülüyor ve 2007 de ölenlerin yüzde 61.5 i, 2008 in ilk 6 ayýnda ölenlerin ise yüzde 60.8 i prematüre bebektir. Bu hastane þartlarýnýn önemli olduðunu gösteriyor dedi. 4 Bebek'ten 1 iý ölüyor Ölen bebeklerin kaçýnýn tüp bebek yöntemiyle doðduðu konusunda ise cevap alamadýðýný kaydeden Demirel, Ölüm sebepleriyle ilgili Ulusal Hastane Enfeksiyonlarý Sürveyans Aðý verilerine göre cevap verilmiþ. Yeni doðan yoðun bakým hastane enfeksiyonu veri giriþi yapan 57 hastanedeki 2008 yýlý bebek ölüm sayýsý 365 olup, sadece 300 ünün ölüm sebebi bildirilmiþ. Hastane enfeksiyonu sebepli ölüm sayýsý 89, enfeksiyon dýþý sebeplere baðlý ölüm sayýsý 106, sebebi açýklanamayan ölüm sayýsý ise 105. Her 4 bebekten 1 i enfeksiyon kaparak yaþamýnýyitiriyor. Geriye kalan 65 bebeðe ne oldu? Bunu ise açýklayamýyorlar. YEREL YÖNETÝMLERE SOL BAKIÞ Seçimler yaklaþtý. Sol un inandýrýcý olmasý yerel seçimlere nasýl baktýðý ile de ilgili. Yerel seçimlere soldan bakýþ a fikri katký oluþturmasý düþüncesi ile gazetemiz de yayýnlanmak üzere yazýlarýnýzý bekliyoruz. Gönderdiðiniz yazýlarý bu sayfada yayýnlamaya baþladýk. Göndermeyi düþündüðünüz yazýlarýnýnýzý bilgisayar ortamýnda yazmanýz önemli. Yazýlarýnýzý elektronik postasýna gönderebilirsiniz. HACIBEKTAÞ BELEDÝYE BAÞKANI NASIL OLMALIDIR? Katýlýmcý,çoðulcu,þeffaf,denetlenebilir, halkýn belediyede söz, karar ve yetki sahibi olacaðý bir yönetim anlayýþýný temel alan, Belediye hizmetlerinde gelir düzeyi düþük kesimleri koruyan, Tarafsýzlýk, dürüstlük ve kararlýlýk içinde olan, Çalýþmalarda plan ve programa dayalý bir anlayýþ sergileyecek, kaynak israf etmeyecek Belediye bütçesini, gelir ve giderleri detaylý olarak belirli dönemlerde halka duyuracak, Çalýþmalardan herkesi haberdar etmeye çalýþacak, þeffaf bir yönetim sergileyecek, Yetkiyi halkýn doðrudan yönetime ve kararlara katýlýmýný temin edecek þekilde toplumsallaþtýrýlacak, Meclis toplantýlarýný ve gündemi önceden halka duyurularak halkýn toplantýlara katýlýmýný saðlayacak ve toplantýlarda görüþ bildirmelerini temin edecek, Ýhaleleri halka açýk yapacak ve anýnda hoparlörlerden halka dinlettirecek, Ýhalelerde tercih mekanizmasýný kesinlikle iþletmeyecek, sadece Hacýbektaþ ýn çýkarlarýný gözeecek, Ýhalelerin sonuçlarýný çeþitli yollarla halka duyuracak, Her yýl sivil toplum kuruluþlarý, partiler vb. örgütlerin katýlýmýyla bir Hacýbektaþ kurultayý toplayacak, Belirli dönemlerde kahve toplantýlarý düzenlenerek genel gidiþat hakkýnda bilgi ve görüþ alýþ-veriþinde bulunacak, Belediye çalýþmalarýyla ilgili olarak Hacýbektaþ halkýnýn gözlem ve deðerlendirmesini almak amacýyla kamuoyu araþtýrmasý yapacak, Hacýbektaþ ýn belirlenen merkezi noktalarýnda duvar panolarý kurarak ve bu panolarda ihaleler, bütçe, harcamalar vb konularda halka bilgi sunacak, halkýn deðerlendirmelerinin yazýlmasýný temin edecek, Belediyeye seçimle iþ baþýna gelen belediye baþkaný ve meclis üyelerinin göreve baþladýðý andan itibaren mal beyannamesi vereceði, Kaynak tüketen deðil, kaynak yaratan bir anlayýþ sergilenyecek, Belediyede yetkinin tekelleþmesi yani beni halk seçti, ben ne dersem o olur felsefesi yerine, yönetimi belediye çalýþanlarýyla paylaþarak karar noktalarýnda yönetime katkýlarýný saðlayacak, Belediye hizmetlerinin halka ulaþtýrýlmasýnda hizmetin en iyi þekilde ve adil olarak sunulmasýna azami titizlik gösterecek, Turizmdeki gerilemenin ekonomik hayata dair olumsuz etkilerinin giderilmesine yönelik turizmi teþvik amaçlý nitelikli yatýrýmlarýn desteklenmesi, tanýtým ve reklam sayesinde daha fazla turistin ilçemize çekilmesini hedefleyen, Hacýbektaþ ta yaþayan herkesin yerli yabancý ayrýmý olmadan kardeþçe bir arada yaþadýðý bir kent olmasýný temel ilkesi edinecek, Bu ilkeler doðrultusunda, tüm kurumlar (dernek,sendika, birlik,kanaat önderleri, odalar ve düþünce yakýnlýðý olan siyasi partilerle yerel yönetim seçimlerinde birlikte eþit koþullarda hareket etmek isteyen belediye baþkaný ile meclis üyelerinin secilmesi HACIBEKTAÞ KAMUOYU NUN ÖZLEMÝDÝR...

3 5 Þubat 2009 Perþembe Hamas: Hainlere merhamet göstermeyeceðiz Atlas galibiyete kilitlendi Sulucakarahöyük/ KAYSERÝ Türkiye Deplasmanlý Hentbol 1. Ligi'nde mücadele eden Atlas Eðitim Spor Kulübü Hentbol Takýmý, Ankara TED Koleji ile yapacaðý erteleme maçýnýn hazýrlýklarýna devam ediyor. Antrenör Levent Kaya yönetiminde çalýþmalarýný sürdüren Atlas Eðitim Spor Kulübü, hafta sonu oynayacaðý Ankara TED Koleji maçýný kazanmak istiyor. Açýklamalarda bulunan Kulüp Baþkaný Muhammet Duru, bu maçtan galibiyetle döneceklerine emin olduðunu söyledi. Duru, Tek sýkýntýmýz salon problemiydi. Onu da Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü'nün yeni salonlarýný açmasýyla ortadan kalktý. Takýmýmýz iki haftadýr her gün antrenman yapmakta. Takýmýmýz Ankara TED Koleji maçýndan da galibiyetle ayrýlacaktýr dedi. Antrenör Levent Kaya ise, ligdeki beþinci maçlarýna çýktýklarýný hatýrlatarak, Ankara TED Koleji ile yapacaðýmýz maç kolay bir maç olmayacaktýr. TED Koleji'nin baþýnda eski Milli Takým Antrenörü Rüþtü Hoca'nýn olmasý ve takýmlarýnýn genç bir kadrodan oluþmasý iþimizin kolay olmayacaðýný gösterir. Ama ben takýmýmýn galibiyetle ayrýlýp play-off þansýný sürdüreceðine inanýyorum dedi. Takým kaptaný Ömer Bozdemir ise, bu maçta yüzü gülecek takýmýn Atlas Eðitim Kurumlarý olduðuna inandýðýný söyledi. Özdemir, Tek isteðimiz, maçta Kayserili hemþerilerimizin bizleri yalnýz býrakmamalarýdýr. Buradaki maçlarda seyirci faktörü çok önemli ve biz ilk maçýmýzý alýrken seyircinin çok katkýsý olmuþtur þeklinde konuþtu. Kent haber Gazze Þeridi nde yönetimi elinde bulunduran Hamas hükümeti, özellikle Ýsrail in bölgede sürdürdüðü 3 haftalýk savaþ dönemi sýrasýnda Hamaslý militanlar ve güvenlik güçlerince, baþta El Fetihliler olmak üzere bazý Gazzelilere iþkence ve yargýsýz infaz yapýldýðý iddialarýna, "hükümetin hainlere merhamet göstermeyeceðini" belirterek yanýt verdi Gazze de yaygýn olarak gündeme gelen iddialar, El Fetihli yöneticiler ve diðer partiler ile Gazze deki insan haklarý örgütlerinin suçlamalarýyla ilgili basýn toplantýsý düzenleyen Hamas hükümeti sözcüsü Tahir En Nunu, "Biz ufak tefek yargý ihlalleriyle bazý direniþ gruplarýnýn savaþta yaptýklarý arasýndaki farký herhalde biliriz. Hükümet, hainlere merhamet göstermeyecektir" dedi. En Nunu nun, Ýçiþleri Bakanlýðý Sözcüsü Ýhab Hüseyin ve Gazze Emniyeti Sözcüsü Ýslam Þahvan la birlikte düzenlediði basýn toplantýsýnda yaptýðý açýklama, Hamas ýn savaþ sýrasýnda Ýsrail le iþbirliði yaptýðý öne sürülen ve çoðunluðu El Fetihli olan kiþileri hedef aldýðýnýn doðrulanmasý olarak deðerlendiriliyor. Bununla birlikte Hamas hükümeti, olaylarla ilgili sorumluluk üstlenmekten dikkatle kaçýndý. En Nunu, hükümetin ve ona baðlý istihbarat örgütlerinin, çeþitli medya kuruluþlarý ve insan haklarý örgütleri tarafýndan sýralanan olaylara ve Gazzelilere yönelik saldýrýlara karýþtýðýný yalanladý. Sözcü, hükümetin bazý münferit iddialarý da soruþturmakta olduðunu kaydetti. En Nunu, Hamas ýn yasalarý çiðneyenlerin yargýlanacaðýný, bu kiþilerin hangi siyasi örgüte baðlý olduðuna bakýlmaksýzýn peþinde olacaklarýný da belirterek þöyle devam etti: "Hükümet, ister Hamas a, ister El Fetih e, ister Ýslami Cihad a, isterse herhangi bir baþka gruba baðlý, isterse de baðýmsýz olsun, kimsenin baþkalarýnýn malýna ya da canýna saldýrýda bulunmasýna izin vermeyecektir." Ýçiþleri Bakanlýðý sözcüsü Ýhab Hüseyin de militanlarýn iç güvenlik örgütleriyle organik iliþkisi bulunmadýðýný vurguladý, "ancak (Hamaslý) direniþin, savaþ sýrasýnda kendilerini arkadan býçaklayanlarý tasfiye ettiðini" doðruladý. Hüseyin, öldürülenlerin gerçekten hain olup olmadýðýnýn ortaya çýkmasý için soruþturma baþlattýklarýný da belirtti. Ýlk soruþturma sonuçlarýnýn, sözü edilen vakalardan bazýlarýnýn militanlarla ilgisi olmadýðýný gösterdiðini söyleyen Ýhab Hüseyin, bu cinayetlerin bazýlarýnýn aþiretler arasýndaki misillemelerden kaynaklandýðýný savundu. Hamas Emniyeti sözcüsü Ýslam Þahvan da "Sabra mahallesinde, savaþ sýrasýnda aþiret çatýþmalarýnda bir çocuk öldü ve biz olayý soruþturuyoruz" dedi, ancak isim vermeyi reddetti. Gazze de Atalla ailesi üyelerinden birinin polis güçleri tarafýndan öldürüldüðü yolundaki iddia üzerine de Hüseyin, yine soruþturmalarýn, (Hamaslý) militanlarýn veya polislerin infazýndan çok, aþiretler arasý çatýþmaya ve misillemeye iþaret ettiðini savundu. Ýhab Hüseyin, "Soruþturmalar sürüyor. Katiller, kim olursa olsun, adalet önüne getirilecektir" dedi. Usame Atalla (40) adlý öðretmenin birkaç gün önce evinden alýndýðý, önce öldüresiye dövüldüðü, sonra hastaneye kaldýrýldýðý ve burada öldürüldüðü bildirilmiþti.(aa) Radikal DÜZELTME Gazetenizin 27/11/2008 tarih 3/784 sayýlý nüshasýnýn 7inci sayfasýnda yer alan "CHP Seçim çalýþmasý için üyelerini topladý" baþlýklý haberin 6. sütununda, resmim bir siyasi partinin amblemi ile birleþtirilmek suretiyle basýlmýþtýr. Basýlan resmin bir siyasi partinin amblemi ile bütünleþtirilmiþ ve kart vizit haline dönüþtürülmüþtür. Ortaya çýkarýlan resim, benim bir partinin üyesiymiþ veya o partinin yandaþý gibi gösterilmek suretiyle kiþilik haklarým çiðnenmiþtir. Gazetenin basým tarihi itibariyle Maliye Bakanlýðýnda 657 Sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu hükümlerine tabi devlet memuru olarak çalýþmam nedeniyle, siyasi bir partiye üye olmam veya onu destekleyici iþlerin içinde bulunmam suçtur. Devlet memurlarýna yapýlmasý yasak olan iþler arasýnda sayýlan siyasi bir partiye üye olmam mümkün olmadýðýndan; söz konusu haber ve resmin 5187 sayýlý Basýn Kanunun 14 üncü maddesine uygun bir þekilde gazetenizin ayný sayfa sütunda ayný puntolarla "Siyasi bir partiye mensup olmadýðý halde, resim ve parti amleminin birleþtirilmek suretiyle kartvizit haline dönüþtürülerek yanlýþlýkla basýlmýþtýr. Özür dileriz. " ibaresine yer verilerek kamuoyuna duyurulmasýný rica ederim. 26/12/2008 DURUR GÖK Ocak ayý zam þampiyonu; patlýcan Sulucakarahöyük/ NEVÞEHÝR Türkiye Ýstatistik Kurumu Nevþehir Bölge Müdürlüðü verilerine göre, ocak ayýnýn zam þampiyonu patlýcan olurken, bu ayda en yüksek fiyat düþüþünün ise portakalda yaþandýðý belirtildi. Nevþehir'in de aralarýnda bulunduðu Kýrþehir, Niðde, Aksaray ve Kýrýkkale illerini kapsayan Türkiye Ýstatistik Kurumu Nevþehir Bölge Müdürlüðü tarafýndan, ocak ayý enflasyonu açýklandý. Türkiye Ýstatistik Kurumu verilerine göre, 2009 yýlýnýn Ocak ayýnda madde bazýnda yüksek artýþ yüzde ile patlýcanda meydana gelirken, en fazla düþüþ ise yüzde ile portakalda yaþandý. Kent haber SATLIK DAÝRE Toki II. Etap I. Blok 22 Nolu daire Satýlýktýr. Tel: Kent haber GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý Terminal Taksi Huzurevi

4 ARAÞTIRMA 5 Þubat 2009 Perþembe Grev mi? Al sana grev! M. Þehmus Güzel 29 Ocak 2009 Fransa toplumsal mücadeleler tarihinde mutlaka özel bir yer alacak. Çünkü uzun zamandan beri ilk kez bu çapta ve bu çoþkuda gösteri ve yürüyüþler düzenlendi. Bütün ülkede iki yüz kadar eylem. Ve birçok kesimde grevler. Ayrýca yine uzun zamandan beri ilk kez iþçi sendikalarý konfederasyonlarýnýn sekizi de birlikteydiler. Evet uzun zamandan beri ilk kez eylemlerde sendikal birlik saðlandý. Birçok taþra kent ve kasabalarýndaki gösteri ve yürüyüþlerden sonra en heyecanlýsý, en çoþkulusu ve en büyüðü Paris te yapýldý. Ýþte bakýn Bastille Özgürlük Anýtý eðildi, eðildi, eðildi ve Meydaný dolduran genç, yaþlý, kadýn, erkek ve çocuklarýn alýnlarýndan tek tek öptü : "Bravo çocuklar! Haydi hep beraber! Haydi!" dedi. Meydaný iðne atsan yere düþmeyecek denli dolduranlar çoþtular. Sloganlar daha hýzlý, daha sýk, daha açýk ve daha güçlü atýldýlar. Evet hava soðuktu, Kürt daðlarýnýn soðuðu sanýrsýn. Ama güneþ sözünde durmuþ ve çýkýp gelmiþti bulutlarýn arasýndan. Bulutlara iki þut ve hepsini 'out'a atývermiþti. Güneþ evet bugün bizlerleydi. Haydi çocuklar gösteriye. Yürüyüþe. Fransa da doðudan batýya, güneyden kuzeye ve hepsi merkeze, baþkente. Sabahtan itibaren iki yüz kadar gösteri ve yürüyüþ düzenlendi. Sendikalarýn verdiði rakamlara göre ikibuçuk milyon insan katýldý. Polis rakamlarýný vermiyorum bile, çünkü Cumhurbaþkaný Küçük Nicolas nýn emriyle artýk polisler katýlanlarýn yarýsýný bile deðil ancak onda birini sayýyorlar. Aritmetikten çakacaklar. Bunun þakasý da kalmadý hani. Ulan size toplama ve çýkarmayý kim öðretti keratalar kim? Evet Paris te öðleden sonra baþladý gösteri ve yürüyüþ. Ama ondan önce ve kimi yerde ayný saatlerde herkes yürüdü : Montpellier de atýlan þu slogan çok tuttu : "Et là, Sarko, tu la vois. La grève!" Bunu onbinlerin tek ses tek nefes haykýrmasýný bir düþünün. Birkaç ay önce Küçük Nicolas kabarýyordu hindi gibi ve þunu söylüyordu sýkýlmadan "Fransa da artýk hiç kimse grevlerin farkýna varmýyor." Öyle mi al sana grev! Hem de genel grev! Emekçilerin söylediði de zaten o : "Ya þimdi, ya þurda Sarko, onu görüyor musun. Grevi?" Görmemek için "görme özürlüsü" olmak lazým. Eh bir cumhurbaþkaný da küçük olabilir ama "görme özürlüsü" olduðu henüz doktor raporlarýna yansýmadý. Ve elbette o da gördü. Ama anladý mý? Meçhul. Fakat kimi iktidar yanlýsý gazetelere bakýlýrsa yakýnda, pek yakýnda, televizyonun birinci ve ikinci kanallarýnda yayýnlanacak özel bir program yapacakmýþ ve "ekonomik kriz ve sonuçlarý" üzerine ahkam kesecekmiþ. Olabilir. Son derece yetenekli danýþmanlarý çok güzel nutuklar yazýyorlar cumhurbakanýna ve o da güzel nutuklar atýyor. Ama lafla peynir gemisi yürümüyor. Açýk konuþmak gerekirse bu özdeyiþ buraya çok iyi oturdu, çünkü Fransa da peynir gemileri artýk yürütülemiyor. Çünkü peynirin fiyatý çoookkkk yüksek artýk. Ve oraya kadar ulaþýlamýyor. E(k)meðe katýk kalmadý bu memlekette. Duyun beni! Duyun! Cumhurbaþkaný özel program 'yapacakmýþ' dedim, çünkü gazetecileri kendi seçecek ve ne tür sorulara cevap vereceðini de önceden bizzat kendisi saptayacak da ondan. Danýþýklý dövüþün bu kadarý henüz görülmedi. Ama yeni cumhurbaþkaný sayesinde bu türüne de alýþtýrýlýyoruz artýk. Ama gelin biz yeniden gösteri ve yürüyüþe dönelim. Çünkü bu 29 Ocak 2009 perþembe günü kararlar orada alýnýyorlar. Orada alýndýlar. Bugün sokak konuþuyor çünkü. Kulaðýmýzý kabartmalýyýz. Evet Paris ve Montpellier de gösteri ve yürüyüþler yapýldý. Ama bütün kasaba ve kentlerde de : Ýþte Caen da otuz binden fazla insan yürüdü. Caen : Kuzeybatýnýn mütevazi kenti. Marsilya da onbinler kýzýl bayraklarýný güneye ve Akdeniz e doðru dalgalandýrýldýlar. Sendikacýlar üç yüz bin kiþi yürüdü dediler. Polis yirmi binden dem vurdu. Martýlar hâlâ katýla katýla gülüyorlar. Vay anasýný saymak ta ne kadar zormuþ! Bordeaux da birer bardak kýrmýzý attýktan sonra yürüyenleri görmeliydiniz kýzanlar. Altmýþ bin kiþi. Nevers de ve Lyon dakiler de otuz binleri buldular... Evet yoklama yapýnca belli oldu : Bütün 'sýnýf' mevcut. Kamu emekçileri tam takým burdalar. Radyo ve televizyon çalýþanlarý da. O Ve hele otomobil ve metal iþkolu emekçileri : Kimi iþten çýkarýlmýþ, kimi iþten çýkarýlmayý bekleyen dertli ve inanýlmaz derece kararlý emekçiler. "Patron fabrikayý kapatýrsa yakarýz!" diyenler bile var aralarýnda Toplu çözüm olmazsa tekil ve uç 'çözümler' dayatabilir. 19. Yüzyýl türü anarþist eðilimler topraktan doðruluyorlar : Dizlerinin üstündeler ve ya doðrulacaklar zalimlere karþý, ya da zalimlere boyun eðecekler. Baþka çare býrakýlmazsa. Hazýr giysi ve iç çamaþýrý üreten þirin ve hoþ kadýnlar da, genç bayanlar da yürüyorlar: Kimi iç çamaþýrlarýný rüzgara ve güneþe tutmuþ. Demiryolu iþçileri, metro çalýþanlarý da yürüyorlar. Öðretmenler, öðretim üyeleri, araþtýrmacýlar, öðrenciler de. Polisler de. Evet evet yanlýþ okumadýnýz polisler de yürüyorlar bugün. Gösteri ve yürüyüþlerin en önemli özelliði yürüyüþ kollarýnda yeni tip göstericilerin de yer almalarý oldu : Partisiz, sendikasýz, derneksiz ama kararlý emekçiler de uzun zamandan beri ilk kez sendikalý, partili ve dernekli emekçilerle omuz omuzalar. Kolkolalar. Çünkü iktidarýn yaptýklarý ve yapmaya hazýrlandýklarý herkesi tedirgin ediyor. Burada Mayýs 68 le karþýlaþýyoruz yeniden : Çünkü Mayýs 68 in en önemli özelliklerinden biri buydu : O günlere kadar gösteri ve yürüyüþlere katýlmamýþlarýn gösterilerde yer almalarý ve polislerle kýyasýya çarpýþmalarý. Öte yandan Perþembe günkü gösteri ve yürüyüþler, yeni bir kalkýþmanýn ilk iþaretlerini de veriyorlar : Bu kalkýþma nasýl olacak? Ýlk seçimlerde iktidardaki partiye sarý veya kýrrmýzý kart göstererek mi? Bu baðlamda, bu gösteri ve yürüyüþler, 2002 deki cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde ýrkçý ve faþist adayýn ikinci tura kalmasý üzerine bütün ülkede düzenlenen feryat figan gösteri ve yürüyüþleri anýmsatýyor. O günlerde de tedirgin milyonlarca insan günlerce ve aralýksýz gösteri yapmýþtý. Bu açýdan da Mayýs 68 le ilinti kurmak mümkün : Sokaktan gelen sese kulak asmayan iktidara karþý daha þiddetli eylemlere yönelme olasýlýðý var çünkü. Bu ilinti efsanevi bir hava vermek ve/veya moda olsun diye deðil : Harbiden, sýký ve sahici bir akrabalýk var : Bakýn örneðin Limoges da, çinileriyle ünlü Limoges da, 85 yaþýndaki Jeannette yýllardan beri ilk kez yürüyüþe katýldýðýný söylüyor : O güzel sarý saçlarýndan, mavi gözlerinden öpüyorum Jeannette : Ýþte bizi Mayýs 68 e baðlayan tarihi bir kanal. Tarihi ve canlý bir örnek. Dahasý mý? Paris te gösteri sonrasýnda Opera Mahallesi nde, o þýk ve þok maðazalarýn iki adým ötesinde göstericilerden epeyce kalabalýk bir grubun toplum polisleriyle kýrankýrana çatýþmasý da anýlabilir. Sýký ve sert oldu çatýþma ama kimi göstericinin kavgaya hazýrlýklý olduðunu da gösterdi. Titreyin tuzu kurular. Perdelerinizin arkasýnda kaybolmanýza, saklanmanýza raðmen çocuklar biliyorlar kasalarýnýzýn üstünde yattýðýnýzý. Titreyin evet çünkü sizin hakkýnýzdan çocuklarýnýz gelecek. Evet öz çocuklarýnýz. Ýþte Louise Michel Père- Lachaise den doðruldu ve koþarak geldi : Elinde Komünarlarýn çakaralmazý. Tüfek eski olabilir ama çatýr çatýr çalýþýyor. Titreyin evet. Zalimler zulmünüze tüh! Elbette 2009 da yaþýyoruz ve hiç bir emekçi ne silaha sarýlmayý düþünüyor (ama bunun bugünden garantisini de kimse veremez ve silahlý eylem de dayatabilir iktidar sahipleri üç maymunlarý oynamaya devam etmekte ýsrarlý olurlarsa, yoksullarla varsýllar arasýndaki uçurumun önü alýnmazsa) ne de ille greve çýkýp bir günlük ücretini yitirmek istiyor. Ama býçak kemiðe dayanýrsa emekçi ne yapar? Emeðinden gelen güçünü kullanýr : Makinalar istop! Evet istop! Gelecek korkusu büyüktür bugünkü Fransa da. Ýþ garantisi diye bir þey kalmadý. Kamu sektöründe bile artýk iþe giren iþini kaybetmekten korkuyor. Eðitimde, adalette, posta hizmetlerinde. Orduda bile iþten çýkarmalar kapýda. Kýþlalarýn kapýsýnda. Evet çünkü kýþlalar kapatýlýyor. Öðretim üyelerinin ve araþtýrýcýlarýn 'statüsü' deðiþtiriliyor. Küçük Nicolas 'devlet makinasýnýn yaðlarýný atmasý gerektiðini' söylüyor, hükümeti "reform üzerine reform" yapýyor. Siz olsanýz ne yapardýnýz? Ücretler aþaðýya çekiliyor. Hýrsýz iþverenler, açgözlü iþverenler, çakallar en az ücrete çalýþan iþçilerine "Ýþini yitirmek istemiyorsan bundan böyle sosyal güvenlik ve devlet için ödediðim patron payýný da sen ödeyeceksin!" diye dayatýyorlar. En az ücretle çalýþana bunu teklif edebilmek, yani o en az ücretin yarýsýna göz dikebilmek için haram ekmek yemiþ olmak lazým. Evet bunu teklif eden patronlar var fiyatlarýn son birkaç yýlda özellikle gýda ürünlerinde yüzde elli arttýðý bir Fransa da. Kitapsýz patronlar dayatýyorlar : Ya kölelik ücreti ya da iþsizlik bekliyor kapýda. Evet bugün burada mesele artýk çalýþýp aç kalma olasýlýðýdýr. Nitekim bugün Fransa da birçok emekçinin çalýþtýðý halde geçinemediðinin her gün tanýðý oluyoruz. Onun için göstericiler bütün ücretlere enaz 500 öro artýþ istiyorlar. Yaþlýlarý bekleyen ise en az ücrettten daha az emeklilik ödentisi, açlýk ve yalnýzlýktýr. O nedenle anlýyorum Jeannette i : 85 yaþýnda gösteri ve yürüyüþe katýlmasýný. Çünkü bunlar kardeþlerim aðzýmýzdaki lokmaya göz dikmiþler. Aðzýmýzdaki lokmamýza. Bu yüzden emekçiler alým güçlerinin artýrýlmasý için hükümetin tedbirler almasýný, fiyat artýþlarýnýn önüne geçmesini istiyorlar. Mali ve giderek ekonomik boyut kazanan krizin yükünü ücretlilere ödetmemesini haykýrýyorlar. Ýþten çýkarmanýn zorlaþtýrýlmasýný arzuluyorlar. Hatta yasaklanmasýný. Ve toplumsal haklarýn zedelenmesini, her geçen gün aþaðýlara çekilmesini deðil, daha güçlendirilmesini dile getiriyorlar. Ýþsizlik ödentilerinin daha uzun süreler boyunca ödenmesinin zorunluluðuna dikkat çekiyorlar. Duyuyor musunuz? Turnusol

Seçimleri istismar etmeyin

Seçimleri istismar etmeyin YIL:4 SAYI:828 35 YKR 3 ÞUBAT 2009 SALI Seçimleri istismar etmeyin Baþbakan Tayyip Erdoðan, Newsweek dergisi ile yaptýðý söyleþide Ýsrail ve diðer ülkelerin Hamas konusundaki tutumunu eleþtirdi. Filistin-Ýsrail

Detaylı

Nevþehir de Yerel Enerji Forumu yapýldý

Nevþehir de Yerel Enerji Forumu yapýldý YIL:4 SAYI:815 35 YKR 15 OCAK 2009 PERÞEMBE BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Nevþehir de Yerel Enerji Forumu yapýldý 2008-2009 Yerel Enerji Forumlarý üst baþlýðýyla düzenlenen etkinlikler

Detaylı

Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay

Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay YIL:4 SAYI:814 35 YKR 14 OCAK 2009 ÇARÞAMBA BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay Gazetemiz muhabirlarinden Kamil Öntaþ, Dünyan turu için birlikte karar aldýklarý

Detaylı

Krizin bedeli emekçi çocuklarýna ödetiliyor

Krizin bedeli emekçi çocuklarýna ödetiliyor YIL:4 SAYI:840 35 YKR 19 ÞUBAT 2009 PERÞEMBE HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441 31 75 Krizin bedeli emekçi çocuklarýna ödetiliyor Genç Sen Antakya Temsilcisi Burcu Ciniviz, kaldýðý Sabancý

Detaylı

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE 4 DE Emek ve Dayanýþma Günü olan 1 Mayýs'ý Taksim'de kutlamak isteyen sendika baþkanlarý, Ýstanbul Valisi Muammer Güler ile bir araya geldi. Vali Güler, sendikalarla görüþmesinden sonra yaptýðý açýklamada,

Detaylı

Köþe yazýsý 3 DE 2 DE 4 DE 3 DE. Köþe yazýsý 8 DE

Köþe yazýsý 3 DE 2 DE 4 DE 3 DE. Köþe yazýsý 8 DE 14 Nisan'da 15 ilde DTP'ye yönelik baþlatýlan eþzamanlý operasyonlarda aralarýnda DTP'nin üç genel baþkan yardýmcýsýnýn da bulunduðu 53 kiþinin gözaltýndaki sorgusu sürerken dün de 4 ilde DTP'ye, yeni

Detaylı

35 YKR. Madýmak Müze olsun. Suavi Cesur un haber yorum yazýsý sayfa 3 de. Ödemiþ: Nevþehir e özlemi duyulan hizmetleri getireceðim

35 YKR. Madýmak Müze olsun. Suavi Cesur un haber yorum yazýsý sayfa 3 de. Ödemiþ: Nevþehir e özlemi duyulan hizmetleri getireceðim YIL:2 SAYI:424 35 YKR 4 TEMMUZ 2007 ÇARÞAMBA Madýmak Müze olsun Suavi Cesur un haber yorum yazýsý sayfa 3 de Hacýbektaþlýlar projesi Radyo internet üzerinden tüm dünyaya sesleniyor Ödemiþ: Nevþehir e özlemi

Detaylı

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor.

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor. Hayata Dönüþ adý verilen 19 Aralýk Cezaevi Katliamý nýn üzerinden 12 yýl geçti. 20 cezaevinde eþ zaman olarak gerçekleþtirilen katliamda 28 tutuklu ve hükümlü katledildi. Aradan geçen süre zarfýnda operasyonun

Detaylı

kapattýk dedi. Baykal, bu sözlerinin ardýndan toplantýyý bitirdi. konuþsun. Biz o konu ile ilgili söyleyeceðimizi söyledik. Konuyu

kapattýk dedi. Baykal, bu sözlerinin ardýndan toplantýyý bitirdi. konuþsun. Biz o konu ile ilgili söyleyeceðimizi söyledik. Konuyu CHP lideri Baykal, parti grup toplantýsýna Genel Baþkan Yardýmcýsý Onur Öymen le birlikte katýldý. Protesto olasýlýðýna karþý Öymen, salona girmeden Meclis Þeref Kapýsý nda Baykal ý bekledi. Baykal ýn

Detaylı

24 Kasim Öðretmenler Günü kutlama programý kapsamýnda emekli öðretmenleri ziyaret ten bir görüntü

24 Kasim Öðretmenler Günü kutlama programý kapsamýnda emekli öðretmenleri ziyaret ten bir görüntü Kolluk kuvvetlerince katledilen 342 çocuk için tek yürek olan siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri, sanatçýlar ve aydýnlar, bölgeyi yýllarca kana bulayan çocuk katillerinin derhal yargýlanmasýný

Detaylı

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE Cumhurbaþkaný Gül, Baðdat'a giderken uçakta gazetecilerin de sorularýný yanýtladý. Uçakta bulunan gazetemiz Ankara Temsilcisi Murat Yetkin'in verdiði bilgiye göre Gül Kuzey Irak yönetiminden ilk defa "Kürdistan

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

Yazý Dizisi 4 DE Karabekirli Gönderme 2 DE 3 DE 7 DE 6 DA 2 DE 8 DE 5 DE 7 DE 6 DA

Yazý Dizisi 4 DE Karabekirli Gönderme 2 DE 3 DE 7 DE 6 DA 2 DE 8 DE 5 DE 7 DE 6 DA Çok sert açýklamalar yapan Baþbuð Ýddialar vicdansýzlýk. Lanetliyorum. TSK nýn sabrýnýn sýnýr var dedi. Ayný saatlerde baþbakan Erdoðan ise Ankara da Uluslararasý Demokrasi Kongresi kongresinde konuþtu.

Detaylı

Etik mi, tetik mi? Emekliler. Hakký Devrim. Ümit Otan. Darwin in hatýrlattýklarý. Yaþamadan ölenler(2) Ali ÖZCÝVAN Halk Ozaný.

Etik mi, tetik mi? Emekliler. Hakký Devrim. Ümit Otan. Darwin in hatýrlattýklarý. Yaþamadan ölenler(2) Ali ÖZCÝVAN Halk Ozaný. 48 sendika, meslek odasý, toplumsal hareket, dernek, siyasi parti ve çevrelerin bir araya gelerek oluþturduðu 'Suyun Ticarileþmesine Hayýr Platformu, 16-22 Mart tarihlerinde beþincisi Ýstanbul'da yapýlacak

Detaylı

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Hollanda'da THY uçaðý yere çakýldý AMSTERDAM - Türk Hava Yollarý'nýn bu sabah Ýstanbul- Amsterdam seferini yapan ve içinde 127 yolcu 7 mürettebat bulunan

Detaylı

baþka koltukta yolculuðu sürdürmüþtüm. Doðrusu, o ana kadar bir gün önce Magazin Gazeteciler Derneði'nin ödül...

baþka koltukta yolculuðu sürdürmüþtüm. Doðrusu, o ana kadar bir gün önce Magazin Gazeteciler Derneði'nin ödül... 8 Baþbakan Tayyip Erdoðan ýn Siyasi Baþdanýþmaný Yalçýn Akdoðan dün yazdýðý bir yazýyla ANAR þirketinin anketini yayýnladý. Ankete göre Türkiye de çok az bir kesim ayrýmcýlýða uðradýðýný düþünüyor. ANAR

Detaylı

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ 8 28/08/2013 Günlerdir ABD ve Ýngiltere'nin yoðun bir þekilde yürüttüðü Suriye'ye askeri müdahale lobisi amacýna ulaþtý. NBC ye konuþan üst düzey ABD yetkilileri, Suriye ye karþý füze saldýrýsýnýn en erken

Detaylı

Devamý 7DE. Yaþam. rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný

Devamý 7DE. Yaþam. rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný EPDK, Tetaþ ýn elektriðe yüzde 21.08 lik zam önerisini kabul etti. Bu rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný Yýldýz da, elektriðe gelecek zam oranýnýn yüzde 10'lar

Detaylı

2 DE Devrim Büyükacaroðlu Devamý 5 DE

2 DE Devrim Büyükacaroðlu Devamý 5 DE Deprem sonrasý zorlu koþullar nedeniyle gerçekleþen bu ilk ölüm haberini gazeteci Nevzat Çiçek 11 Kasým günü twitter'dan duyurdu. Çiçek kiþisel blogunda Erciþ'e baðlý Çelebibað beldesinde yaþayan 12 kiþilik

Detaylı

Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý

Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý YIL:3 SAYI:599 35 YKR 10 MART 2008 PAZARTESÝ Yaðýþlý En Yüksek C o En Düþük C o 17 7 Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý Hacýbektaþlýlar projesi Radyo internet üzerinden tüm dünyaya sesleniyor Fotoðraflar:

Detaylı

anlamalý, topluma kazandýrmalý ve yaþamlarýný daha iyi hale getirmek için çalýþmalýdýr dedi.

anlamalý, topluma kazandýrmalý ve yaþamlarýný daha iyi hale getirmek için çalýþmalýdýr dedi. Kamu Emekçileri Sendikalarý Konfederasyonu (KESK) Adana Þubeler Platformu üyeleri, 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü nedeniyle Ýnönü Parkýnda basýn açýklamasý yaptý. Açýklamaya, engelli yurttaþlar, HDK, TÜRK-ÝÞ,

Detaylı

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI DÝSK, KESK, TMMOB ve TTB öncülüðünde bir araya gelen "Emek ve Demokrasi Güçleri" 3 Aralýk`ta tüm illerde alanlara çýkarak kitlesel basýn açýklamalarýyla yaþanan baský ve þiddet ortamýna karþý sözlerini

Detaylı

Caddelerdeki tezgahlar kaldýrýlýyor

Caddelerdeki tezgahlar kaldýrýlýyor YIL: 1 SAYI: 97 20 YKR 14 NÝSAN 2006 CUMA Þakir Þenol sakirsenol@mynet.com Minik Bir Söyleþi Akþam üzeri eve gitmeden önce bir restoranta uðradým. Kýsa süre sonra, bir çift sarý naylon terlik, küçük bir

Detaylı

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler YIL:3 SAYI:758 35 YKR 22 EKÝM 2008 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler Zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý, Diyanet in laðvedilmesi,

Detaylı

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE Bakanlar Kurulu, "Özel Tüketim Vergisi" tutarýný benzinde 20, motorinde 15, LPG grubunda da 10 kuruþ artýrdý. Akaryakýt fiyatlarýnda yaþanan kuruþluk indirimler daha önce tüketicinin kafasýný karýþtýrmýþtý.

Detaylı

2 DE. Köþe yazýsý 2 DE

2 DE. Köþe yazýsý 2 DE DTP üyelerine yönelik 14 Nisan da baþlatýlan gözaltý ve tutuklama operasyonlarýný protesto etmek için Diyarbakýr'ýn Koþuyolu Parký'nda DTP Eþbaþkanlarý Ahmet Türk ve Emine Ayna ile DTP'li milletvekilleri

Detaylı

YILDIRIM'IN BACANAÐI DA LÝSTEDE

YILDIRIM'IN BACANAÐI DA LÝSTEDE 9 Türkiye'yi sarsan 17 Aralýk yolsuzluk ve rüþvet operasyonunun ardýndan dün sabah da Ýzmir merkezli olmak üzere 5 ilde yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Ýzmir Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'nýn talimatýyla Ýzmir

Detaylı

Gençlik Hacýbektaþ'ta Buluþuyor

Gençlik Hacýbektaþ'ta Buluþuyor YIL:3 SAYI:703 35 YKR 1 AÐUSTOS 2008 CUMA Gençlik Hacýbektaþ'ta Buluþuyor Alevi gençliði 17 Aðustos'ta Hacýbektaþ'ta düzenlenecek tarihi gençlik buluþmasýna hazýrlanýyor. 4 kuruluþ adýna yapýlan ortak

Detaylı