TARÝH: 21 Temmuz 2014 Pazartesi YIL: 13 SAYI: 4591 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) KÖLE AHLAKI. Hani þokta olan kim? Herkes þovda!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TARÝH: 21 Temmuz 2014 Pazartesi YIL: 13 SAYI: 4591 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) KÖLE AHLAKI. Hani þokta olan kim? Herkes þovda!"

Transkript

1 Þafakta öten horozlarýn sesine karýþtý ezan sesi... Bir savaþ daha çýkarsa en önde mi olacak þafak nöbetçileri? Al sana bir 20 Temmuz!... Biraz ayva, biraz muz!.. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Temmuz 2014 Pazartesi YIL: 13 SAYI: 4591 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý 20 TEMMUZ 1974 l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... YALAN DERYASINDA SÝYASET... Hani þokta olan kim? Herkes þovda! Ali Osman Erdoðan Baybars 7 yýl önce doðum yaptýktan sonra yaþamýný yitiren Gamze Fellahoðlu'nun ölümünden sorumlu tutulan ve geçtiðimiz yýl mahkeme tarafýndan 50 bin TL tazminata baðlanan Dr. Þevket Alptürk hakkýnda savcýlýk bir de ceza davasý açtý... KÖLE AHLAKI Selma Bolayýr BÝRAZ ONUR BÝRAZ YÜREK... O DA SÝZDE YOK GEÇMÝÞE BAKARKEN GELECEÐÝ GÖREMEMEK Mehmet Levent Dolgun Dalgýçoðlu Atalay ve Akça da Þafak Nöbeti'nde Dr. Þevket Alptürk 19 Temmuz gecesi Girne'de Çýkarma Plajý'nda düzenlenen Þafak Nöbeti'ne Beþir Atalay ile Büyükelçi Halil Ýbrahim Akça da katýldý ve nöbet tuttu... Gelecek yýl bu kadroda Recep Tayyip Erdoðan'ý da görürseniz þaþmayýn sakýn... Ceza davasý 7 yýl sonra... n Gazetemize özel açýklamalar yapan Dr. Þevket Alptürk, Türkiye'den uzun yýllar beklenen Adli Týp Raporu'nun neden bir türlü gelmediðini de açýkladý... n Gamze Fellahoðlu'nun dosyasý, içindeki doku örnekleriyle birlikte kayboldu ve bir daha da bulunamadý... n Mahkemenin kendisini suçlu bularak geçtiðimiz yýl hakkýnda 50 bin TL tazminat kararý vermesinden sonra istinafa giden Dr. Þevket Alptürk, otopsi raporunda belirtilen önemli hususlarýn dikkate alýnmadýðýný savunuyor... n Otopsiyi yapan Ýstanbul Üniversitesi Cerrahpaþa Týp Fakültesi Öðretim Üyesi Doç. Dr. Coþkun Yorulmaz, doktorun hatasý bulunup bulunmadýðý sonucuna varamadý... n Dr. Þevket Alptürk: KKTC'den Türkiye'deki Adli Týp Kurumu'na 30 Aralýk 2008'de gönderilen Gamze Fellahoðlu'nun dosyasý hakkýnda 1. Adli Týp Kurulu nasýl olur da 26 Eylül 2008'de rapor yazdý? 3. sayfada "Afrika'dan Mektup"ta Derviþ Eroðlu Ýsrail vahþeti Gazze'de yine çocuklar vuruldu... n Gazze'nin Þecaiye semtinde Ýsrail katliam yaptý... Çoðu çocuk ve kadýn 40 kiþi hayatýný kaybetti yaralý... l 13. sayfada Malezya uçaðý Sesini yükseltenler de var Ýþgalin 40. yýlýna protesto n Komünist Emek Hareketi dün TC Büyükelçiliði önünde yaptýðý pankartlý eylemle iþgali protesto etti... (4. sayfada) Hedef Putin n Füzeyle düþürülen uçaðýn yanlýþlýkla vurulduðu, asýl hedefin ayný anda Malezya uçaðý ile ayný rotada bulunan Putin'in uçaðý olduðu belirtiliyor... Rum tarafýna 5 adýmlý yol haritasý sunduk... l 7. sayfada n 7. sayfada

2 Aydýn Havasý Aydýn Hikmet UNUTMA, FÝÞ ERKEK, PRÝZ DÝÞÝ Anlatýmý güçlendirmek için yapýlan benzetmeye Teþbih dendiðini biliyorsunuzdur. Örneðin dazlak bir tanýdýktan söz ederken "Bizim Kabak Kafalý" dememiz bir teþbihtir. Týpký baygýn bakýþlý sevgiliyi tarif ederken kullandýðýmýz "Badem Gözlüm" tabiri gibi. Çok kimse "Teþbihte Hata Olmaz" deyimini yanlýþ algýlar. "Neye benzetirsen benzet, hata yapmýþ sayýlmazsýn" tarzýnda deðerlendirir. Aslýnda öyle deðildir. Bu deyim ayýp laf kullanmamamýz konusunda bir uyarýdýr. Benzetme yaparken olabildiðince titiz davranmamýzý telkin eder. Baþkalarýný incitecek benzetmelerde bulunmaktan bizi men eder. Ýri yarý birisine "Ayý gibisin maþallah" demekten alýkoyar. Ýnsanoðlu yine de bildiðinden þaþmaz ve her cinsten benzetmeye devam eder. Öyle kimseler var ki, gözlemleri ne olursa olsun, açýkça söylemekten çekinmezler. Adamýn kaçýk gözüne "Þehla" veya "Þaþý" demezler, "Kör" damgasýný vururlar. Teþbih meraklýlarý arasýnda aþýrý derecede kibar olanlar da vardýr. Bunlar gerçek adý HIYAR olan sebzeyi erkeklerin cinsel organýna benzetirler. Sonra da ayýp olmasýn diye HIYAR yerine SALATALIK derler. Neye benzettiklerini bilmem ama bazýlarýna göre ÝNCÝR de ayýp sayýlýr. Kurutulmuþuna KURU ÝNCÝR dedikleri halde yaþýna ÝNCÝR yerine YEMÝÞ derler. Son birkaç haftadan bu yana ilginç bir haber dolaþýyor dillerde: "Baþbakan Erdoðan, fiþ ve prizlerin cinsel çaðrýþým yaptýðýný söylemiþ. Erdoðan'a göre, bunlarýn tasarýmýnýn deðiþmesi gerekiyormuþ. Elektrik ürünlerdeki iç içe geçmeli aygýtlarýn tümü yeniden adlandýrýlacakmýþ. Halen kullanýlmakta olan "Diþi ve Erkek" deyimleri de yasaklanacakmýþ." Benim bildiðim normal elektrik fiþleri iki uçlu, prizler de iki deliklidir. Bu aletler beyninde cinsel çaðrýþým yaptýðýna göre baþbakan þu olayý biliyor olmalý: "Çernobil faciasý sonrasýnda, yüksek radyoaktivitenin sebep olduðu anomalilere rastlandý. Doðan bebeklerin bazý organlarýnda eksiklik, bazýlarýndaysa fazlalýklar tespit edildi. Bacaksýz ya da tek bacaklý, hiç kolu olmayan ya da üç kolu olan çocuklar dünyaya geldi. Bazý bebeklerin kol bitiminde, el yerine sadece iki uzun parmak olduðu görüldü. Çift uçlu çatal görünümündeki bu þekil bazý bebeklerin pipilerinde de gözlemlendi. Açýkçasý, Kiev yöresinde cinsel organý iki uçlu çocuklar doðdu. Bunlarýn bir kýsmý zaman içinde öldü, diðer bir kýsmý o haliyle yaþamýný sürdürdü. Ömürlü olanlardan bir tanesi günün birinde Amerika Birleþik Devletlerine gider. Orada kendini beðenmiþ, kibirli bir Amerikalýyla arkadaþ olur. Amerikalý iyi silah kullandýðýný söyleyerek öðünmektedir. Kendini neredeyse Buffalo Bill olarak görmektedir. Buffalo Bill, yüzelli yýl önce yaþamýþ meþhur sýðýr avcýsýnýn lakabýdýr. Bu azýlý cani, sadece üç yýlda dört bin adet bizonun kanýna girmiþti. Silahþör özentisi Amerikalý bir mermi ile iki kuþ vuracaðýný iddia etmektedir. Gerçekten, yaptýðý tek atýþla da havadan yere iki kuþ indirir. Ardýndan baþparmaðýyla kendini iþaret eder ve "BUFFALO BILL" der. Sonra da, "Senin her hangi bir marifetin var mýdýr?" diye Rus arkadaþýna sorar. Rus, ayný anda iki bayanýn kýzlýklarýna son verebileceðini söyler. Karþýlaþtýklarý ilk fýrsatta da bunu kanýtlar. Amerikalý þaþýrmýþtýr. "How come?" (Nasýl olur?) diye sorar. Rus orasýný iþaret eder ve "Ç E R N O B Ý L" der. Þener LEVENT Açý Þunu söyleyim önce Temmuz barýþ ve özgürlük bayramý deðildir. Kara bir gündür... Kýbrýs'ýn en kara günlerinden biri... Bu savaþta her iki taraftan da beþ bin kadar insan öldü... Binlerce de yaralý... Tecavüze uðrayan kadýn ve kýzlarýn haddi hesabý yok... Dünya tarihinde yaþanan barbarlýklarýn en adi örnekleri burada da yaþandý... Savaþ muazzam bir göç dalgasýyla sonuçlandý... Yurdumuz kavun gibi ikiye bölündü... Ýðrenç bir ganimet furyasý yýllarca taþýyacaðýmýz aðýr bir haç gibi sýrtýmýza oturdu... Böyle bir gün hiç bayram olur mu? Ama kýrk yýldýr bayram olarak kutlanýyor buralarda... Birlikte yaþamayý hayal ettiðimiz Kýbrýslýrum toplumu ayný anda sirenlerini çalarak yas tutarken, kayýplarýna mezar baþýnda aðýtlar yakarken, biz bu tarafta þenlik yapýyoruz... Askeri ve tanklarý sokuyoruz bir kere daha 'düþman'ýn gözüne... Yetmezmiþ gibi, Girne sahillerine giderek kýrk yýl önce adaya çýkarma yapan savaþ gemilerini selamlýyoruz... Davullar ver zurnalarla... Baþýmýzdan yerleri sarsarak geçen jetlere alkýþ tutuyoruz... Kurtarýldýk diyorlar... Kurtarýlmadýk... Bittik... Bitirildik... Kurtarýlmanýn iþgalden de beter olduðunu kýrk yýlda anladýk... Dünyanýn devlet diye tanýmadýðý bir toprak parçasýnda esir olduk... Burada akýllarýna eseni yaptýlar... Baþýmýza gelip gidenler ne yaptýlarsa hep kendi kiþisel çýkarlarý için yaptýlar... Elimizde üretim diye ne varsa, hepsinin de defterini dürdüler... Asalak bir toplum yarattýlar... Sonra da ardýndan dönüp bize, -Asalak, dediler... Biz hem asalak, hem salak... Yuttuk hep bunlarý... Bunun için de en çok yas tutmamýz gereken bir günde bayram yapýyoruz... Neyi kutluyoruz? Tükeniþimizi mi? Þu Girne sahillerindeki þafak nöbetçilerimizin haline bakýn... Alýn ve tek tek inceleyin isterseniz bu garip nöbetçileri... Göreceksiniz... Hepsinin de karný tok, sýrtý pek... Yaðlý, ballý adamlar Temmuz sayesinde semirenler, mutlu olanlar... Bir gecede köþeyi dönenler... Þükran çekmeyip de ne yapsýnlar TEMMUZ 1974 Düþünün... Kýbrýs'ta ebedi bir barýþý mümkün kýlmak için elimize geçen büyük bir fýrsattý bu... Eðer gerçekten Türkiye dediðini yapsaydý... Havadan atýlan o iki dilli barýþ bildirilerinde olduðu gibi yani... Adaya çýkan Türk askeri sivilleri hedef almasa... Doðrudan Lefkoþa'daki baþkanlýk sarayýna gidip faþist cunta yönetimine haddini bildirse... Darbe yapan Yunan subaylarý ile yerli iþbirlikçilerinin peþine düþse... Onlarý cezalandýrsa... Ve Bülent Ecevit'in vadettiði gibi, bozulan Kýbrýs anayasasýný yeniden tesis etse... Daha sonra bu cumhuriyetin gerçek bir garantörü olarak burada kalmasýna da hiç itirazýmýz olamazdý deðil mi? Kýbrýslýrum toplumunu faþizmden kurtaran bir devlet olarak geçerdi o zaman tarihe... Ve sanýrým böyle bir birliktelik ve dayanýþmadan sonra Kýbrýs'ta barýþ ruhunu kaybetmezdik bir daha... Aslýnda Türkiye bizi kurtarmaya deðil, cunta faþistlerinin katlettiði Kýbrýslýrumlarý kurtarmaya gelmeliydi... Kurtarýlmaya muhtaç olan biz deðildik... Onlardý... Biz kendi bölgemizde uzaktan seyrediyorduk darbecileri... Keþke liderlerimizde akýl olsa ve tehlikede olan Kýbrýslýrum kardeþlerimizi korumak için bir çaðrý yapsaydý... Barýþ için kaçýrýlmýþ fýrsatlardan biri sayýyorum ben bunu da bu adada... Yunanistan garantörlük görevini yerine getirmediði gibi, Kýbrýs'ýn ýrzýna da geçti... Onun ardýndan bir de Türkiye ýrzýna geçti... Biri faþist darbe yaptý... Diðeri adayý iþgal etti... Her ikisine karþý da Kýbrýslýlar olarak dayanýþma içinde olmalýydýk... Bu ortak felaketler bizi birleþtirmeli ve bir daha ayýrmamalýydý... Ne yazýk bu tren de kaçtý... Bu adada 20 Temmuz bir tarafta bayram olarak kutlandýkça, diðer tarafta ise yas günü olarak anýldýkça barýþ olmaz... Barýþ yolunda aþmamýz gereken en önemli engellerden biri budur... Ama iþte, yurdumuzun en kanlý, en trajik gününü biz hala bayram olarak kutluyoruz da, sesini çýkarmýyor kimse... Kimse, "Kaldýrýn bu bayramý artýk" diyemiyor... Bunca solcumuz gelip geçti ve geçiyor meclisimizden... Bir tek önerge veren olmadý... Kaldýrýn diyemedi ve diyemiyor hiçbiri... Çok yazýk!

3 AFRÝKA dan mektup... Olayý hatýrlayalým önce... 7 yýl geriye dönelim, 2007 yýlýna... Fellahoðlu Kuyumculuk'un sahibi Gamze FellahoðlU Lefkoþa'daki Doðuþ Doðum Kliniði'nde çocuðunu dünyaya getirdikten kýsa bir süre sonra hayatýný kaybetti... Fellahoðlu ailesi Dr. Þevket Alptürk ve anestezi uzmaný Eray Deliceýrmak aleyhine dava açtý... Dava geçtiðimiz yýl sonuçlandý... Kýdemli Yargýç Bertan Özerdað doktoru ve anestezi uzmanýný suçlu buldu... "Makul bir doktorun yapmasý gereken uygulama, bakým ve özeni göstermeyerek ihmalkarlýk yaptýklarý sonucuna vardý. Her ikisi için de elliþer bin TL tazminat kararý verdi... * Toplumumuzda büyük yanký uyandýran bir meseleydi bu ve herkes mahkemenin vereceði kararý sabýrsýzlýkla bekliyordu... Ancak sabýrsýzlýkla beklenen baþka bir þey daha vardý... Türkiye'den gelecek olan otopsi raporu... Nedense bir türlü gelmiyordu 'de Fellahoðlu ailesinin baþlattýðý hukuk mücadelesi bir bakýma bunun için bu kadar uzadý... Adli Týp Taporu'nun uzun yýllar açýklanamamasýna bir anlam veremedi kimse... Mahkeme de zaten bu raporu daha fazla beklemeden kararýný verdi... Peki, bu davada çok önemli sayýlan ölüm raporu ortada yokken mahkeme nasýl karara vardý? * Ayrýntýlara geçmeden önce þunu belirtelim hemen... Dr. Þevket Alptürk geçtiðimiz Ocak ayýnda istinafa gitti... Aleyhinde verilen karara itiraz etti, ancak istinafýn görüþülmesine baþlanmadý henüz... Buna karþýlýk Dr. Þevket Alptürk'e savcýlýk tarafýndan ceza davasý açýldý, ki asýl þaþýrtýcý olan da bu zaten 'de meydana gelen bir olay için neden yedi yýl sonra ceza davasý açýlýr... Eðer ortada vahim bir suç varsa savcýlýðýn hemen el koymasý ve gerekeni yapmasý lazým deðil miydi? Hukuk davasýnýn sonuçlanmasý mý beklendi? Hukuk davasý doktorun aleyhine sonuçlandýktan sonra mý karar verildi buna? Hukukçularýmýz ne der bilemeyiz, ama çok ters görünüyor bize bu... Hukuk davasýndaki karar ceza davasý için emsal olur mu? Asýl ceza davasýndaki kararýn hukuk davasýnda etkili olmasý gerekmez mi? Hukukçularýmýzýn bu konudaki görüþlerini merak ediyoruz doðrusu... Bizi aydýnlatýrlarsa seviniriz... * Kendisiyle görüþtüðümüz Dr. Þevket Alptürk, mahkemenin bir dizi önemli unsuru dikkate almadan karar verdiðini söyledi... En baþta da ilk otopsi raporu... Bu rapor otopsiyi yapan Dr. Coþkun Yorulmaz'ýn raporu... Gamze Fellahoðlu'nun kayýp dosyasý ve Dr. Þevket Alptürk OTOPSÝ RAPORU Kudret Özersay'ýn kaleminden... Ýstanbul Üniversitesi Cerrahpaþa Týp Fakültesi Adli Týp Ana Bilim Dalý Öðretim Üyesi olan Yorulmaz bir saatte yapýp tamamladýðý otopsiden sonra raporunu þu ifadeyle tamamladý: "Otopsi soluk görünüm dýþýnda dikkat çekici bulgu bulunmayan olgunun post-op. erken komplikasyonlar sonucu öldüðü düþünülmekle birlikte kesin ölüm nedeni ve týbbi uygulama hatasý bulunup bulunmadýðý konusunda otopside alýnan materyalin tetkikinden sonra Adli Týp Kurumu 1. ve 111. ihtisas kurullarýndan görüþ alýnmasýnýn uygun olduðu kanaatine varýldý." Bu cümleden de anlaþýlacaðý gibi Dr. Yorulmaz kesin ölüm nedeni ile ilgili bir sonuca varamadý... Ayrýca doktor hatasý bulunup bulunmadýðýný da saptayamadý ve bunlara otopside alýnan materyalin incelenmesinden sonra ancak Adli Týp Kurumu'nun karar verebileceðini belirtti... * Ýþte meselenin asýl püf noktalarýndan biri de burada... Gözler Türkiye'deki Adli Týp Kurumu'na çevrildi birden... Ordan gelecek rapora... Adli Týp Kurumu Baþkanlýðý 13 Ocak 2009'da KKTC Saðlýk Bakanlýðý'na gönderdiði yazýda þöyle dedi: "Ýlgi sayýlý yazýnýzda istemiþ olduðunuz Gamze Fellahoðlu hakkýnda düzenlenmiþ olan kurumumuz 1. ihtisas Kurulu'nun tarih ve 3400 karar sayýlý raporu tarihinde ilgisi nedeni ile Bakýrköy C. Baþsavcýlýðý'na gönderilmiþ olup tasdikli rapor fotokopisi iliþikte sunulmuþtur. Bilgilerinize arzederim." Þu iþe bakýn... Gamze Fellahoðlu ile ilgili dosya Türkiye'ye 30 Aralýk 2008'de gönderildiðine göre 1. Adli Týp Ýhtisas Kurulu analizini 26 Eylül 2008'de nasýl yaptý? * Ne yazýk bebeðini göremeden yaþama veda eden Gamze Felahoðlu'nun, içinde otopside alýnan materyalin de bulunduðu dosyasý kayýp... Hakkýnda þimdi bir de ceza davasý açýlmýþ bulunan Dr. Þevket Alptürk maðdur edildiðine inanýyor ve istinaf gününü iple çekiyor... Artýk eskisi kadar doðum ameliyatý yapmayan Alptürk, tüp bebek sahasýnda faaliyetini sürdürüyor... Çiziktir di Çiziktirdi Birol Bebek'in acý günü Banu Bebek kansere yenik düþtü... Zoom Dergisi sahibi, gazeteci arkadaþýmýz Birol Bebek'in eþi Banu Bebek dün sabaha karþý saat sýralarýnda hayatýný kaybetti. Banu Bebek bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Banu Bebek'in cenazesi bugün öðlen namazýna müteakip Girne mezarlýðýna defnedilecek. Yaslý aileye ve yakýnlarýna sabýr ve baþsaðlýðý dileriz yýlda yýl önce bir kadýn, kucaðýnda bebeðiyle dikenli otlarla dolu bir tarlada yürüyordu yýlda yürümesi gereken doðru yolu býrakýp yoldan çýkan SÝYASETE, zamanýnda toplumsal bir tepki koyabilmiþ olsaydýk, irademizi temsil etmesi gereken Cumhuriyet Meclisi nde havada Dolarlar uçuþmaz, yapýlan yasalar kaðýt üstünde kalmaz, verilen onca söze raðmen bizi her gün öldüren santral bacalarýna bir filtre takmaktan aciz olanlar yüzümüze bu kadar rahat bakamaz ya da Meclis e uðramayan vekiller nedeniyle Meclis in toplanamamasý olaðanlaþmazdý; en azýndan BUNDAN SONRA bu tepkiyi koyabilmeliyiz. 40 yýlda bir KÝMLÝÐÝN kök salmasý, çözümü dýþlamayacak þekilde devlete herkesin sahip çýkabilmesi için, vatandaþlarýna eþit þekilde davranan, liyakat sistemine dayalý, partizanlýða müsamaha gösterilmeyen bir sistem yaratabilir, bunun göndere çektiðimiz bayraklarýn sayýsýndan ya da büyüklüðünden çok daha önemli olduðunu görebilir, olasý bir kapsamlý çözümde o çözümün yaþayabilmesi için güçlü ve hukuka, adalete dayalý devlet kurumlarýna ihtiyaç duyduðumuzun farkýna varýp bunun için uðraþabilirdik; en azýndan BUNDAN SONRA uðraþmalýyýz. 40 yýlda kendi irademize dayalý bir geleceði hep birlikte gerçekten isteseydik, ülkeyi yönetmeye aday olanlara, gücü dýþarýdaki herhangi bir güçte deðil bastýklarý topraða salacaklarý köklerde ve bu topraklarda yaþayan insanlarda, yani Kýbrýs Türk halkýnda aramalarý gerektiðini öðretebilirdik; en azýndan BUNDAN SONRA öðretmeliyiz. 40 yýlda örneðin bu ülkede artýk koþullarýn deðiþmekte olduðunu, hayatýn normalleþmesine ihtiyaç bulunduðunu görebilen ve cesaret gösterip de Türkiye ile bir savunma antlaþmasý yapmayý baþaracak yöneticilerimiz olsaydý, Anayasanýn belki ilk yýllarda gerekli olan ama zamanla statükonun simgelerinden birisi haline dönüþen geçici 10. Maddesi artýk kaldýrýlabilir, makyaj deðil reform niteliðinde deðiþiklikler halkýn önüne gelebilirdi; en azýndan BUNDAN SONRA gelmelidir. 40 yýlda toplumun tüm kesimlerinin sahip çýkacaðý ortak bir toplumsal vizyon ortaya koyabilseydik, Kýbrýs sorununun çözümü sürecini her defasýnda iç politikanýn mezesi haline getirmez, birlik olup çýkarlarýmýzýn korunacaðý bir çözüm için ya da çözümün bulunamadýðý halde elimizdeki kurumlara sahip çýkmak için asgari birlikteliði gösterebilirdik; en azýndan BUNDAN SONRA göstermeliyiz. 40 yýlda sað dan, sol dan önce ÝNSAN olduðumuzu hatýrlayýp birbirimize daha farklý davranmayý, o varsa ben yokum demekten kaçýnmayý, sevmeyi öðrenebilseydik, çözümün de, bu vataný ve Kýbrýs Türkünü sevmenin de, barýþ yanlýsý olmanýn da KÝMSENÝN tekelinde olmadýðýný görebilirdik; en azýndan BUNDAN SONRA görmeye çalýþmalýyýz. 40 yýl önce kucaðýndaki bebek ve gözünde yaþla, öldürülen yakýnlarýný topraða bile veremeden o tarladan yürüyüp köyünü terk etmek zorunda kalan kadýna, geldiðimiz bu noktaya bakýp da bunun için miydi? DEDÝRTMEMELÝYDÝK! En azýndan BUNDAN SONRA dedirtmeyelim...

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Uzun ince bir yoldayýz Kýrk yýldýr karanlýk bir tünelde Sanki hiç çýkmayan faldayýz Umudun U'su da kalmadý elde Kalay "GANÝMET DÜZENÝ"NÝN BEKÇÝLERÝ Sözümona Gazze'nin yanýnda duranlar, Filistinlileri ve Filistin'i desteklerken Ýsrail'i lanetleyenler Siz sözde "barýþçý"larsýnýz Gazze bombalanýrken bir savaþý kutsamak için "Þafak Nöbeti" adý altýnda eðlenceye koþanlar, siz 1974'le birlikte Kýbrýs'ýn kuzeyinde yaratýlan ganimet düzeninin bekçilerisiniz Ýsrail Filistin topraklarýnda yerleþim yerleri inþa edip Ýsrailileri yerleþtiriyormuþ ve siz bunu insanlýk dýþý hukuk dýþý buluyorsunuz öyle mi? Be garagözler, 1974 sonrasýnda Türkiye'nin nüfusunu Kýbrýs'a taþýyýp Rumlarýn evlerine yerleþtirmesiyle, Rum topraklarýnýn üzerine hoteller camiler külliyeler dikmesiyle Ýsrail'in yaptýðý arasýnda bir fark mý var sanýyorsunuz? Kalaycý AliOSMAN Periyodik YALAN DERYASINDA SÝYASET... Türkiye 2015 yýlýndaki seçime hazýrlanýyor... En güçlü aday, kim ne derse desin Tayyip Erdoðan... Gezi Parký olaylarý, ayakkabý kutusunda trilyonlar, suistimaller, rüþvetler, partizanlýklar, ve iþsizlik sonucunda yerel seçimlerde Tayyip'in AKP'sine çýkan oy oraný bir öncekinden daha fazla... Açlýkla, iþsizlikle terbiye edile edile bu hale mi geldi insanlar? Bilemem, ama yolsuzu, hýrsýzý seven bir toplum var karþýmýzda... Bu bugünkü konu deðil geçmiþinde de var bunlar... Mesela bir Deli Dumrul... Köprü baþýný tutmuþ ve geçenden bir, geçmeyenden iki altýn alýrmýþ... Örnek olarak anlatýlýr, övünç duyulur bununla... Dumrul, bir eþkiya... Yolu kesmiþ para alýyor... Geçmeyenden iki katý fazla alýyor ki o da ayný yolu kullansýn... Ayak alýþkanlýðý yaptýðý zaman da altýnlarýn arkasý gelir þüphesiz... Bunlardan hisse çýkarýlýyor! Tayyip'in arkasýnda Amerika var... Yahudi desteði var... Geçtiðimiz haftalarda Amerika'daki Ortodokslar Biden'le bir toplantý yaptýlar.. Konu Kýbrýs konusuydu... ABD Baþkan Yardýmcýsý Biden bir Yahudi... O toplantýda Rumlara, tam deðilse bile, anlamý "Tayyip Erdoðan cumhurbaþkaný olduktan sonra Kýbrýs konusu çözüme daha yakýn olacak" þeklinde bir cümle sarfetti. Tayyip Erdoðan'ý hapiste ziyaret eden kimdi? Edelman... ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Ortadoðu sorumlusu... Edelman da Yahudi kökenli birisi... "Van minut" falan maskaralýklarýna hiç bakmayýn... Müslüman ahali Yahudi'lere yapýlanlarla deðerlendirir oylarýný... Tayyip Erdoðan bunu bilir... Ve "Ýsrail döktüðü kanlarda boðulacak" açýklamasý... Yapýlan protestolar sonucunda Ýsrail'in diplomatik iliþkilerinin seviyesini düþürmeye karar vermesi hep oyunun bir parçasýdýr... "Ben bu makamda oturduðum sürece Ýsrail'le iliþkilerimiz normal bir seyir izlemeyecek"... Böyle diyen birisi Amerika'nýn Büyük Ortadoðu Projesi'nin Ýsrail ile eþbaþkanýdýr... Büyük Ortadoðu Projesi'nin bir parçasýdýr Ýsrasil Filistin ve Arap kavgasý... Kürt, Þii, Sunni kavgalarý... IÞÝD, El Kaide, El Nusra bu projenin parçalarýdýrlar. Ýsrail'e baþkaldýran müslüman lidere müslümanlar oy vermez mi? Bir baþka mesele de þu: Tayyip, madem ki Ýsrail'in yaptýklarýný kýnamaktadýr... IÞÝD'den ve Kürtlerden aldýðý petrolü neden Ýsrail'e satmaktadýr? Benzer konularda her zaman Denktaþ- Klerides'i örnek veririm... Denktaþ zora girdiði zaman Klerides güneyden bir atýþ yapar ve Denktaþ'a seçimi kazandýrýrdý... Ýsrail'in seviyeyi düþürmesi veya Tayyip'in "iliþkilerimiz normal bir seyir izlemeyecek" demesi danýþýklý dövüþün gereðidir. Sýkýysa Tayyip Venezüela veya Þili gibi yapsýn demeyeceðim, Büyük Ortadoðu Projesi eþbaþkanlýðýndan ayrýlsýn... Komünist Emek Hareketi TC elçiliði önünde eylem yaptý Ýþgalin 40. yýlýný protesto ettiler Komünist Emek Hareketi dün saat 19.00'da Kuðulu Park'ta toplanýp elçilik önüne yürüyerek TC Devleti'nin 20 Temmuz'da yaptýðý iþgale karþý bir protesto eylemi düzenledi... Eylemciler "Yaþasýn Baðýmsýz Birleþik Kýbrýs", "Yaþasýn Halklarýn Kardeþliði","Ne AB ne ABD ne garantörler, Yaþasýn Baðýmsýz Birleþik Kýbrýs", "Halkýz, Haklýyýz Kazanacaðýz" "Direne direne kazanacaðýz" sloganlarý attýlar... Düzenli kor ortej olarak ak yürüyen devrimci eylemciler elçilik önünde bir basýn açýklamasý yaptýlar ptýlar Açýklamanýn tam metni þöyle: Komünist Emek Hareketi: "Kahrolsun Emperyalizm; Yaþasýn Halklarýn Kardeþliði!" Bugün 20 Temmuz 2014 Bugün adamýzýn Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafýndan iþgalinin tam 40. Yýlý Bugün bölünmüþlüðün, baskýnýn, sömürünün, katliamýn, zulmün 40. yýldönümü Tam 40 yýldýr iþgal altýnda yaþamýný sürdüren Ezilen Halklar ve Emekçiler adýna bugün tekrar buradayýz Sayýmýz belki az; belki bir avuç insanýz ama onurumuzla, þerefimizle, haysiyetimizle, mücadelemizle aynen geçen seneki gibi ve bundan sonraki yýllarda olacaðý gibi dimdik zalimlerin, kanýmýzla beslenenlerin, "patron devletlerini" temsil edenlerin, emperyalizmin bekçiliðini yapanlarýn karþýsýndayýz Kýbrýs'ýn þu anki durumu nedir?! 15 Temmuz Yunanistan Darbesi, 20 Temmuz ve 14 Aðustos TC Devleti Ýþgalleri ve arkasýndan, emperyalistler tarafýndan kurdurulan 2 burjuva devlet yapýsý ortadadýr! Ýþte yaratýlan halk ve emekçi katliamlarý tablosu budur! Ýþte emperyalizmin bizlerin dünya coðrafyasýnda çizdiði o dönemden bu döneme kadar getirilen siyasal-sosyal ve askeri yapýlanmalar budur..! Göç yasalarý..! Özelleþtirmeler..! Dayatma paketler..! Zamlar..! Siyasal-sosyalkültürel ve askeri baskýlar ve çeþit türlü TC Devleti güdümlü politik uygulamalar..! Ýþte Emperyalizm ve iþgal; bizlere bunlarý dayatmýþtýr! Tüm bunlarla beraber; tam 40 yýldýr Kýbrýs'ta; Kýbrýs milliyetçiliði, Anadolu'da ise Türk milliyetçiliði, coðrafyasýnda yaþadýðýmýz devletler tarafýndan biz kardeþ Kýbrýs-Anadolu Ezilen Halklara ahlaksýzca güdümlü bir þekilde dayatýlmaktadýr. Çünkü emperyalizm Irkçýlýktan ve milliyetçilikten beslenir! Emperyalizm Tam 40 yýldýr; Kýbrýs'ta yaþayan Ezilen Halklara Anadolu Halklarýný; Anadolu'da yaþayan Ezilen Halklara ise Kýbrýs Halklarýný; düþman eder söylemlerle yol almaya çalýþmaktadýr! Bu "iþgalin" kalýcý olmasý için emperyalizmin uyguladýðý zalim bir politikadýr. Biz Anadolu-Kýbrýs Ezilen Halklarý ve Emekçileri olarak ; 15 Temmuz Darbesine de 20 Temmuz iþgaline de 14 Aðustos iþgaline de tamamen karþýyýz! Biz teker teker hem Anadolu'da hemde Kýbrýs'ta emperyalizm zincirinden ortak kurtuluþumuz için omuz omuza mücadelemizi bugüne kadar verdik ve bundan sonra da zafere kadar vermeye devam edeceðiz! TC Devleti, Yunanistan Devleti ve Ýngiltere Devleti baþta olmak üzere AB, ABD ve BM emperyalistleri'nin biz Ezilen Halklara ve Emekçilere zarardan baþka katabileceði hiçbir þey yoktur ve olmayacaktýr Ne sahte müzakerelerini ne sahte emperyalist çözüm planlarýný istemiyoruz! Biz kazanacaðýz! Direnerek, omuz omuza tüm Ezilen Halklar ve Emekçiler olarak beraberce, faþizme karþý emperyalizme karþý savaþ vererek Baðýmsýz Kýbrýs'ý ellerimizle kuracaðýz! Sýnýr tellerini, bütün emperyalist devletlerin askerlerini, patronlarýný ve elçiliklerini adamýzdan kovarak ve yerli yabancý tüm iþbirlikçilerini ortadan kaldýrarak kendi memleketimizi kendi ellerimizle kuracaðýz! Kahrolsun 15 Temmuz Darbesi ve 20 Temmuz ve 14 Aðustos Ýþgalleri! Kahrolsun Faþizm-Emperyalizm! Yaþasýn Kýbrýs-Anadolu ve Dünya Halklarýnýn Kardeþliði! Yaþasýn Tam Baðýmsýz Birleþik Kýbrýs! Sessizliðin Sesi Mehmet Levent BÝRAZ ONUR BÝRAZ YÜREK... O DA SÝZDE YOK "Türkiye'deki seçimi nasýl görüyorsun?" diye sordu dostum, "Erdoðan kazanýr mý?" "Maalesef" dedim, "Öyle görünüyor." "Yapma yahu..." dedi üzgün bir tavýrla, "Nasýl olur?" "Bal gibi de olur... Çünkü Türkiye halký, hýrsýzýný, arsýzýný, yolsuzunu, rüþvetçisini ve en önemlisi de diktatörünü seviyor! Bunu yerel seçimlerde hiçbir kuþkuya yer býrakmayacak þekilde ortaya koydu zaten! Ve Erdoðan'a kendisinin bile hayal edemediði bir zafer armaðan etti! Türkiye seçmeni, baþýnda eli topuzlu bir celep istiyor! Ki baþýný her kaldýrana topuzunu indirsin! Erdoðan'ý da Çankaya'ya eli topuzlu bir celep olarak gönderecek! Yanýlýrsam da hiç üzülmem. Bundan ancak mutlu olurum." Türkiye, Ýsrail'in Gazze'de günlerdir sürdürdüðü katliama karþý yeterince etkili ve tepkili bir tavýr ortaya koymadý! Erdoðan "Bu bir soykýrýmdýr" dedi. "Ben bu makamda olduðum sürece Ýsrail ile iliþkilerimiz normal bir seyir izlemeyecek" dedi. Hangi makamdýr Tayyip beyin bahsettiði makam? Baþbakanlýk makamý. Yani cumhurbaþkanlýðý makamýna çýktýktan sonra bu sözü geçerliliðini yitirecek demektir! Ama kendisi icrayý da elinde tutmak hýrsýnda olduðu için o havada atýyor! Anlayacaðýnýz, lâftan öte hiçbir diþe dokunur tepki ortaya koymuyor Ýsrail barbarlýðýna karþý! Bu barbarlýða çanak tutan ABD'ye AB'ye ve BM'ye tek lâf etmiyor! Tavýrlarý ve söylemleriyle bu barbarlýðý destekleyen ve katliamlara ortak olanlara ne bir kýnama, ne bir lânetleme var! Örneðin Ýsrail Büyükelçisi'ni derhal sýnýrdýþý edebilirdi... Etmedi! Bütün siyasi, sosyal, ekonomik vs. iliþkilerini kesebilirdi... Kesmedi! Gazze'deki katliamlar sürerken, Ýsrail Büyükelçisi'ni sýnýrdýþý eden Venezüella kadar... Ýsrail ile tüm ticari iliþkilerini kesen Þili kadar olamadý! Oysa bu korkaklýk ve pýsýrýklýktan cesaret alan Ýsrail'e bakýn... Hem suçlu hem güçlü! Türkiye'de Ýsrail Büyükelçiliði önünde yapýlan protesto gösterilerine kafasý fena kýzdý Yahudinin! Ve anýnda oturup Türkiye ile diplomatik iliþkilerinin düzeyini düþürme kararý aldý! Yani Türkiye'nin ona yapmasý gerekeni... O Türkiye'ye yapýyor! Bunun anlamý açýktýr. Ýsrail barbar ve emperyalist emellerinin önünde, Türkiye'yi hiçbir þekilde bir engel olarak görmüyor! Kaale almýyor... Esamesini bile okumuyor! Sen günlerdir Gazze'de sivil halkýn ve çocuklarýn üstüne ölüm yaðdýracak, yakýp yýkýp taþ taþ üstünde býrakmayacaksýn... Sonra da kitleler bu vahþete isyan edip protesto gösterilerinde bulundular diye, "Bizi korumuyorsunuz" gerekçesiyle, diplomatik iliþkilerinin düzeyini düþürme kararý alacaksýn! Bizim literatürde böyleleri için cük oturan sözler vardýr... "Cehenneme dingil dingil..." Ya da "Hassiktir" gibi! Yeter ki biraz onur, biraz da yürek olsun...

5 5 21 Temmuz 2014 Pazartesi Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars 20 Temmuz nedeni ile kapanan yollar açýlmýþtýr Haydi, kaldýðýmýz yerden devam!.. MÝÞ-MIÞLAR * Kudret Özersay "Filistin'de olup bitenlere bakýnca insan olduðuma utanasým geliyor" demiþ. - Aynen Biz de ayný duygular ve utanç içindeyiz Ama n'apalým, ölenle de ölünmüyor deðil mi kardeþ.! * Cumhurbaþkaný Eroðlu "KKTC vatandaþý nereden gelirse gelsin, KKTC vatandaþýdýr" demiþ. - Ve nereye giderse gitsin (Hangi cehenneme giderse gitsin deðil ama) yine KKTC vatandaþýdýr. * Ersin Tatar, akýllý sayaç ihalesinin iptal edilmesini istemiþ. - Bence de Ne gerek var akýllý sayaca Akýllýlarla iþimiz olmaz bizim! * Hükümet TV'lere ayda 224 bin TL yardým yapýyormuþ. - Hani yaðý balý bol olan Arap kulaklarýna da sürer derler ya, onun gibi! * Özdil Nami Rumlara karþý sert politikalar izlenmesini istemiþ. - Aaaa Ýsrail'den mi esinlendi ne? * Ukrayna'nýn doðusunda düþürülen uçaðý füze ile kimin vurduðu henüz belli olmamýþ. - Eðer bu dünyada uçaklar da kim vurduya gitmeye baþlamýþsa vay baþýmýza gelen vay! * Ýþ arkadaþýný yanaktan öpen memura 3 ay hapis verilmiþ. - E insaf Dudaktan öpse, yandýydý demek! * Arif Salih Kýrdar, 2015 seçimlerinde Cumhurbaþkanlýðýna aday olduðunu açýklamýþ. - Umarým ve dilerim ki; muhterem halkým, bunca yýldýr yaptýðý yanlýþý fark eder de, Kýrdað'ýn hakkýný verir artýk.! Hani þokta olan kim? Herkes þovda! Kocaman bir baþlýk: "Ýnsanlýk Þokta." BÖYLE BÝR ANDI Neymiþ Ýsrail'in Gazzede baþlattýðý insafsýz kara harekatý Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS karþýsýnda insanlýk donup kalmýþ. Hadi caným sen de! Ýnsanlýk þoktaymýþ. Böyle baþlýklarla, insanlarý, insanlýðýn ölmediðine inandýramazsýnýz Kanýtlayamazsýnýz Hangi insanlar þokta? ABD'dekiler mi? Yoksa Fransa, Almanya, Ýngiltere'dekiler mi? Hangileri þokta? Kimsenin þokta olduðu falan yok. Bomba düþtüðü yerdekileri öldürüyor, gerisi film gibi uzaktan seyrediyor. Bir laf vardýr. "Ölen ölür kalan saðlar bizimdir" diye. Ýþte bu lafýn icat edildiði gün, insanlýðýn beyin ölümü gerçekleþti. Ve.. Kusura bakmayýn ama yüzünüze vurmadan geçemeyeceðim. Amerika'dakilerin, Ýngiltere'dekilerin yapmadýðýný KKTC insaný yapýyor da, kýlýný kýpýrdatýyor mu? Yooo Sadece büyük büyük laflar tuþlayýp, timsah gözyaþý döküyor.(uz) AKINCI'NIN ADAYLIÐI Kimsenin, kimsenin inancýna saygýsý kalmadý Herkes, herkesin rol çaldýðýna inanýyor... Gazetelerde yer alan, "Akýncý adaylýðýný açýkladý" haberleri üzerine; "Gazze'de çocuklar katledilirken, olasý cumhurbaþkanlýðý adaylýðýmý ön plana çýkarmam düþünülemez" diyen Akýncý, lafýný þöyle bitirdi: "Þimdi, Gazze'deki yardýma muhtaç insanlara nasýl yardýmcý olabileceðimize yoðunlaþalým." Akýncý eðer maddi yardýmdan söz ediyorsa, kuruþa kurþun attýðýmýzýn farkýnda deðil anlaþýlan. Daha dün; kendi aramýzda, kendi çocuðumuz için, pamuk elleri cebe atýp da 40 bin TL çýkaramadýk. Haa.. Eðer Akýncý manevi destekten söz ediyorsa, hiç endiþe etmesin. "Lanet olsun þu Ýsrail'e, kökü kurur inþallah" diye bizden daha öfkeli baðýracak bir kitle aklýma gelmiyor þu an!

6 Bilinmesi gereken Sezan Artun Bildiðiniz dini bütün, namazýnda niyazýnda müslümanlar kast edilmiyor. Mecaz anlamda kullanýlýnca müslüman, müsdüman olur. Hani alýþkanlýk haline getirilen hatalarda Kafanýn devre dýþý kaldýðý hallerde Ýki kuruþluk çýkar için kýlýktan kýlýða girenler için Tutuculuk, kafa yormama alýþkanlýðý, sorumsuz ve bencil davranýþlardakiler için aðýzdan dökülür: "Müsdüman kafasý, veya müsdüman aklý!" Yolda ise, yollarýn hakimi kendisi. 65 km. gidilecek yerde km. gidilecek yerde 150. Kamyonu, taksi kývraklýðý gibi kullanan Her 100 m.de þerit deðiþtiren "Hýzlý yaþa genç öl, cesedin yakýþýklý olsun!" felsefesine sahip Ýþte o müsdümanlar. Park yerlerinde de fark edersiniz onlarý. Öyle bir park ederler ki Park yerleri beyaz çizgilerle sýnýrlansa bile, arabasýný geldiði gibi Doðrudan Selma Bolayýr Amerikalý bir düþünür (Emerson), "Tanrý her zihne, kiþinin gerçeklik ile rahat bir yaþam arasýnda kendi tercihini yapmasý için imkan sunar.. Ama o ikisini birden asla seçemez" der... Kýbrýslýlar, bu tanýma uyar mý? Tamý tamýna uyar... Ne, nasýl bir demokraside yaþadýðý, ne de gerçekten dedikleri gibi "Özgür ve baðýmsýz" olup olmadýklarýný hiç sorgulamadan... Hatta çocuklarýna nasýl bir ülke býrakacaklarýný hiç düþünmeden ot gibi yaþarlar... Gerçekleri sorgulamak yerine kendilerini kandýrarak yaþamlarýný sürdürür... Çok da mutlu olduklarýný söylerler... "Adýna Barýþ Harekatý" denen ve 20 Temmuz 1974'te gerçekleþen çýkartma aradan kýrk yýl geçtikten sonra.. Gizli belgeleri, yapýlan araþtýrmalar ve yazýlan kitaplarla artýk gün ýþýðýndadýr... Esas gerçeðin söylendiði gibi kýrk senedir hala gerçekleþmeyen.. Kýbrýs Cumhuriyeti'nin, bozulan anayasal düzenini yeniden tesis etmek olmadýðý, Türkçe konuþan Kýbrýslýlarýn da bir kýymet-i harbiyesinin bulunmadýðýný yaþayarak öðrendik.. 15 Temmuz'da Yunan cuntasýnýn Samson'a yaptýrdýðý darbe.. Darbeci generallerin de cezalandýrýldýklarýný biliyoruz.. O zamanlar, Amerika'nýn iþine öyle geldiði için Ecevit'e NATO askerini adaya çýkarma izni verdiðini... Ýki NATO askerinin de; Yunanistan ve Türkiye.. Birbirlerine adada silah doðrultmadýðýný da biliyoruz.. Ve de "Ayþe tatile çýkabilir" parolasý ile gerçekleþen çýkartmada... MÜSDÜMAN Müsdümanlýk da bir hastalýktýr. Sosyal bir hastalýk. Ruhlarý özgürlük yaþamamýþ, çaðdaþ düþünmeye ulaþamamýþ toplumlarda kendini daha çok gösterir. Tedavisi kolay deðil. Zaman gerektirir. Bu tür sorunlarý telkin ile tedavi etmek çok zor. Nesiller deðiþtikçe, yeni nesillerin özgür düþünceye yönelik geliþim ve deðiþimi, hastalýðýn oranýný düþürür. stop edip, üç arabalýk park yeri iþgal eder. Bir manevra yapýp, arabasýný düzeltme zahmetine katlanmaz. Dedik ya müsdüman kafasý. Kural, nizam, nezaket, hürmet, saygý, hak getire. 100 müsdümanýn park ettiði yere, emin olun 150 insan park edebilir. Müsdüman kafalardan piyasa politikacýsý ve parti militanlarý da çýkar genellikle. Her devrin adamý olurlar. Ýlke imiþ, etik davranýþ imiþ Bir dereceye kadar savunulacak. Yolsuzlukmuþ, haksýzlýkmýþ, adaletsizlikmiþ, görmezlikten gelinecek. "Sebeb-i varlýklara" hürmette, kusur edilmeyecek. KÖLE AHLAKI "Barýþ Plajý" kan gölüne dönmüþken.. Hiç ayýrým yapmadan; sivil, asker, Rum, Türk binlerce insan ölürken... Kýrk yýl önce yakýnlarýný kaybedenler yas tutarken Temmuz barýþý nasýl çaðrýþtýrabilir? Ve kimlerdir hala bu savaþ çýðýrtkanlýðý yapanlar? Þafak nöbetini icat edenler? Barýþ, kardeþlik, insan sevgisi ve hem de gerçeklerin üstünü örterek.. Yalnýzca kendilerine; siyasi, maddi ve manevi çýkar saðlayarak dünya yansa içinde bezi olmayanlar rahat yaþamayý seçenler midir? Yoksa... Hiç bir þeyi sorgulamadan... Bireysellik ve kimliklerini unutup.. Vatanseverlik, milliyetçilik taslayan kollektif bir kimlikle herkesin yaptýðýný yaparak sýradan bir hayat sürenler midir bunlar? Hangi amaca hizmet ediyorlar? Ýyi mi, kötü mü? Nietzsche; iyi ve kötünün çýkardan baðýmsýz olmadýðýný söyler.. Gerçek hayat ve insanlar arasýndaki iliþkilerde... Ahlakýn özelliðini belirleyen þey bireylerin güçlü veya zayýf olmalarýdýr der... Eðer zayýf ve güçsüz iseler, geliþtirdikleri ahlak "köle ahlakýdýr".. Güçlü ve kendine güvenen karakterlerin teþekkül ettirdiði ahlaksa "efendi ahlaký" olma özelliðini taþýr. Ki bu da kendi deðerlerini oluþturma.. Bilinen iyi ve doðrularýn ötesine geçerek yeni deðerler yaratma potansiyelini ortaya çýkarma çabasýnýn sergilenmesidir... Ama "köle ahlaký" geliþtirdiði için politikacýlar... Ve de kötü rol model oluþturduðu içindir ki bugün burnumuz pislikten kalkmýyor... "Gelene aðam, gidene paþam." Karþýlama-uðurlama merasimlerini çok þatafatlý yaparlar. Göze girip, mavi boncuðu kaptýklarý zaman da, "kendilerini düþünme haklarýný" kullanýrlar! "Usul-akraba, dost-arkadaþ, yoldaþ-yandaþ" deyip dünyalýðý denkleþtirmeyi de ihmal etmezler. Her zaman deðiþimden, yenilikten, adaletten, emekten yana olurlar(!). Ýlerici konuþup, gerici davranmakta, master-doktoralarý var politikacý müsdümanlarýn. Kýrk yýllýk yoldaþlarýna kazýk atmaktan sakýnmazlar çýkarlarý söz konusu olduðunda. Çýkarlarýna dokunulmadýðý sürece, kýrýlan kolun yen içinde kalmasýndan yanalar. Çýkarlarýna dokunulduðu zaman, ne yen tanýrlar ne yeðen. Göz kapar, aðýz açarlar. Son günlerin gazetelerini þöyle bir karýþtýrýn Lüzumsuz iþlerden "sipariþ deðerler" yaratmada ustadýrlar Mesela Mesarya'nýn Meserye; Lefkoþa'nýn Lefkoþe; Maðusa'nýn Maðosa olduðunun þiddetli savunucusudurlar. Ulusal törenleri ve gösterileri kaçýrmama titizlikleri var. Tutsak olan beyin, beden ve ruhlarýný Tutsak beldelerde, tutsak nesneler yaratarak, kargalarýn bile gülüp geçtiði, "övünç" kaynaklarý icat ederek beslerler. Tutsak olan beyin, beden ve ruhlarý ile "iþ yaptýklarýný" göstermeye çalýþýrlar. Müsdüman kafa, düþünme ve sorgulama gerektiðinde de kendine hastýr davranýþlarý. Bir konu veya sorun karþýsýnda, düþünerek, kafasýný zora sokmaya, kendine ait sorgulamalar yapmaya hiç de meyilli deðil. Bu tür iþler, kapasitesi ve ilgi alaný dýþýndadýr. Birileri onun için düþünsün, karar versin, o da hazýr bulup aðzýnda gevelesin. Daha makbulüdür. Mesela esir-köle edilse ve iþgalcisi ona: "Ýþte sana özgürlük. Artýk özgürsün. Kurtuldun!" dese Hiç ikiletmeden özgür olduðuna inanýr ve "özgürlüðü" iftiharla yaþar. Özgür olduðuna o kadar inanýr ki, iþgalcinin sinsi sinsi onu yok ediþinin farkýna varamaz. Tutsaklýða, yok ediliþe "özgürlük" diyerek güle oynaya, bayram ederek, ancak müsdüman bir kafa gidebilir. Müsdümanlýk da bir hastalýktýr. Sosyal bir hastalýk. Ruhlarý özgürlük yaþamamýþ, çaðdaþ düþünmeye ulaþamamýþ toplumlarda kendini daha çok gösterir. Tedavisi kolay deðil. Zaman gerektirir. Bu tür sorunlarý telkin ile tedavi etmek çok zor. Nesiller deðiþtikçe, yeni nesillerin özgür düþünceye yönelik geliþim ve deðiþimi, hastalýðýn oranýný düþürür. GÜNLÜK "DAVOS'TAKÝ 'ONE MINUTE' ÇIKIÞI BÝR KURGUYDU" AKP'nin kurucu kadrosundan ve eski milletvekili Prof. Dr. Nevzat Yalçýntaþ, Bugün gazetesine verdiði röportajda Tayyip Erdoðan'ýn Davos'taki "One Minute" çýkýþý için þu ifadeleri kullandý: "Davos'ta Türkiye'yi temsil eden lider, ayný masada oturduðu kiþiye, yanlýþ olmayan ama aðýr laflar söylüyor. Heyecanla, o platformu terk ederken, bunun müteakip tepkilerini düþünmek lazým. Benim intibaým odur ki, bunu danýþmanlarý kurguladý. Bu gibi þeyler film sahnelerinde olur. Reel politikada aðýrlýðý olan sözler söylesin. Yapýlmýþ cürmün saklanmasý beklenemez ama muhatabýn cevabý beklenir. Ama dramatik hale getirme, film setlerinde olur." Yalçýntaþ ayný zamanda Suriye politikasýný da baþýndan beri yanlýþ bulduðunu söyledi ve þöyle devam etti: "Ahmet Bey'e (Davutoðlu), herkesin içinde münasip bir dille bunu ifade ettim. 'Hocam son olaylarla ilgili ne düþünüyorsunuz' diye sordu. 'Yanlýþ yapýyorsunuz. Harareti düþürün. Su bile 100 derecede kaynar. Kaynatmaya devam ederseniz, yarým saatte sudan eser kalmaz' dedim. 'Nedir yanlýþ' dedi. 'Üslup, karýþma, muhaliflerin kim olduðunu bilmeme' dedim." HEDEF PUTÝN'MÝÞ Dünyayý iki büyük ailenin idare ettiðini daha önce duyurmuþtuk sizlere bu sayfalarda... Rockefeller ve Rotschild aileleri... Ýkiyüz yýlý aþkýn bir süreden beri dünyanýn hakimi durumundalar... Rotschild hakkýndaki son haberi duydunuz mu? Malezya uçaðýnýn düþürülmesi de onun baþýnýn altýndan çýkmýþ. Aslýnda ayný anda havada bulunan Putin'in uçaðýymýþ hedef... Ama anlaþtýðý Ukraynalýlar yanlýþlýkla yolcu uçaðýný vurmuþ... Rotschild neden ortadan kaldýrmak istemiþ Putin'i? Kendine rakip bir banka kurduðu için! KATLÝAM Dün Gazze ile bir kez daha sarsýldý insanlýk... Ýsrail Þeccaiye semtinde yaptýðý bombardýmanla çoðu kadýn ve çocuk 40 kiþiyi öldürdü. En az 400 de yaralý... Göz göre göre katliam! Bu katliama çanak tutanlardan siz Kýbrýs'ta hala çözüm mü bekliyorsunuz? BÝRAZ MUZ Þafakta öten horozlarýn sesine karýþtý ezan sesi... Bir savaþ daha çýkarsa en önde mi olacak þafak nöbetçileri? Al sana bir 20 Temmuz! Biraz ayva, biraz muz! Týrnak... "Keþke 1974 öncesi Kýbrýslý Türklerin yaþadýklarýnýn aynýsýna þu an maruz kalan Filistin halkýna saygý duyulup da, bu yýl kutlamalar yapýlmasaydý. Dünyada þu an böylesi vahþet yaþanýrken, kutlama yapýlarak, her ne ad altýnda yapýlmýþ olursa olsun, savaþlar meþrulaþtýrýlmasaydý." Ayþegül GARABLÝ (Haberal Kýbrýslý) "Ýsrail'in son Gazze harekatýyla tavrýný ve müstakbel 'Baþkanlýðý'nýn Ýsrail'e dair rengini mühürleyen Erdoðan'ýn açýklamalarý Kýbrýs'ta 'hidrokarbonlu çözüm' umutlarýnda sonun baþlangýcýný ifade ediyor." Vatan MEHMET (Kýbrýs Postasý) "Kýbrýsým hala ortadan ikiye bölünmüþ durumda. Ve hala insanlar kayýp yakýnlarýný arýyor ve aðlýyor. Ve hala ölülerinin arkasýndan yas tutuyor insanlar. Ve hala yýldönümlerinde bir tarafta yas, bir tarafta þafak nöbetleri tutuluyor. Ve hala ölüler üzerine nutuklar atýlýyor meydanlarda..." Erdinç GÜNDÜZ (Yenidüzen) "Kýrk yýlda Kýbrýs Türk tarafý adýna yazýlanlardan mutlu muyuz? Fazla söze gerek yok mutlu olunmadýðý ortada. Yýllar, elde edilenlerden çok elde edilenlerin ne kadar adil paylaþýldýðýný daha fazla sorgulatýyor." Hasan HASTÜRER (Kýbrýs) Günün Kahramaný KOMÜNÝST EMEK HAREKETÝ Herkes þükrancý, þakþakçý, ya da þafak nöbetçisi deðil bu toplumda... Bakmayýn siz pek çoklarýnýn sessiz duruþuna... Bu 20 Temmuz kutlamalarýnda için için kaynayanlar var... Bir de sokaða çýkýp yüksek sesle haykýrma cesareti gösterenler... Komünist Emek Hareketi'nin devrimcileri önde geliyor iþte bunlar içinde... Dün TC Büyükelçiliði önünde toplanýp pankartlý gösteri yaptýlar ve 40. yýlýnda faþist darbeyi ve iþgali kýnadýlar... Kaç kiþi olduklarýna bakmayýn... Gün gelip herkes bu elçilik önünde onlarýn haykýrdýðýný haykýracak...

7 21 Temmuz 2014 Pazartesi Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu GEÇMÝÞE BAKARKEN GELECEÐÝ GÖREMEMEK (Ýstanbul)- Hava açýktý. Çýt çýkmýyordu. Meteoroloji, genelde güneþli, diyordu. Gün doðmadan, kargalar uyanmadan, çýktým. Kayýsý aðacýnda kalan son kayýsýyý gördüm. Ýyi, dedim, daha önce toplamýþtým ama demek ki bu gözden kaçmýþ Belki de doðanýn bir hediyesiydi Günün bereketiydi. Kýsmet banaymýþ, dedim uzandým, uzaktý. Kollar yetiþemeyince, destek gerekebilir Etrafa baktým. Uzak köþede bir deðnek gördüm. Deðnek ile ucuna dokundum, avucuma düþtü. Arkasý, kýrmýzýya dönmüþ, koyu lekeli, önü açýk sarýydý. Aðaç bugüne kadar ne hormon, ne ilaç görmüþtü. Arada bir hayvan gübresi koyduðum vardý O da doðaldý. Kayýsýya önce baktým. Evirdim, çevirdim, bir daha baktým Ali Atakan Hoca'mýzýn sigaraya yaptýðý gibi, kokladým Yavaþça ikiye böldüm. Çekirdeði pürüzsüz, tertemizdi. Tek karýnca, böcek yoktu içinde. Demek ki ilaç olmadan da verim olabilirdi Madem oluyordu, neden üreticiler bu kadar çok ilaç, insektisit kullanýyorlar? Kayýsý sonuncuydu ya Bütün yutmaya kýyamadým Önce ucundan birkaç milimlik ýsýrdým. Kokusuna bir daha baktým. Sonra çiðnedim Ýnanýlmaz bir meyvedir þu kayýsý. Ne karpuz, ne elma Varsa da kayýsý, yoksa da Gözlerimi kapatýp yarýsýný aðzýma attým. Doya doya yaþamalýydým o anlarý. Aðacýn sonuncu meyvesiydi bu senenin Kokusunu, tadýný yaþarken aklýma bir zamanlarýn renklodu bol, Kýbrýs'ýn en güzel formozasýnýn çýktýðý Ýstinco'da yediðim kayýsýlar geldi Dere akýyordu bahçelerin kenarýndan. Dere kenarýnda meyve aðaçlarý vardý. Sesi þýrýl þýrýldý. Eðilip su içiyorduk. Mikrop, kurt, toz, toprak düþünmeden. Kana kanaydý o içiþler. Ýstinco'da hellim de iyiydi. Baf'ýn en güzel hellimini onlar yapar, derlerdi 1974 sonrasýnda onlarý Balikitre, bir de Kýrný'ya yerleþtirmiþlerdi Çok sonralarý bir yakýným birkaç kilo hellim getirip, "Ýstincolu yaptý" diyerek vermiþti. Arabaya henüz varmamýþtým daha. Bu düþüncelerim, dalýp gitmelerim beþ on saniye sürmüþtü. Bir gök gürlemesi gibi ses duydum. Hava açýktý oysa. Yoksa bir yerde bir þeyler mi patladý dedim, bakýndým. Yüzüme, iki damla su düþtü. Ne oluyordu? Kargalar mý? Gökyüzüne baktým. Bulutlar akýn akýn kuzeyden güneye gidiyorlardý Birkaç tanesi muhtemelen beni görmüþ olmalý. Ve belki de uyarmak istedi, "gidecen ama ýslanacan" Geçmiþe bakarken baþýma gelecekleri fark edemeyecektim. O gün Ýstanbul sele teslim olmuþtu. MAÐUSA'DA SU KUYULARI VE TANKER SAHÝPLERÝ KAYIT ALTINA ALINIYOR Gazimaðusa ilçesindeki kuyu sularýnýn kendisinden izinsiz þekilde taþýnýp satýldýðýný tespit eden Gazimaðusa Kaymakamlýðý, su kuyularýnýn ve su tankerlerinin kayýt altýna alýnmasý için çalýþma baþlattý. Gazimaðusa Kaymakamlýðý'ndan yapýlan açýklamada, tüm kuyular ile tankerlerle su satanlarýn kayýt altýna alýnmasý için tanker sahiplerinin 8 Aðustos tarihine kadar Kaymakamlýðýn arþiv bölümüne müracaat etmeleri istendi. Tanker sahiplerinin müracaat sýrasýnda beraberlerinde; hangi kuyudan su aldýðýný gösteren belge GÜLLE'DEN HASTALARA BAYRAM ZÝYARETÝ Saðlýk Bakaný Ahmet Gülle, yaklaþan Ramazan Bayramý dolayýsýyla hastane ve Saðlýk Bakanlýðý'na baðlýk kurumlara bugünden itibaren ziyaret gerçekleþtirecek. Saðlýk Bakanlýðý Basýn Bürosu'ndan verilen bilgiye göre Bakan Gülle, bugün saat 09.00'da Gazimaðusa Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek baþlatacaðý programýný, 25 Temmuz Cuma gününe kadar sürdürecek. Saðlýk Bakaný Ahmet Gülle, sýrasýyla Salý saat 09.30'da Cengiz Ukrayna'da düþürülen Malezya uçaðý... Asýl hedef Putin'di Yolcu uçaðýnýn vurulduðu anda Putin in uçaðý da ayný rotada Moskova ya doðru seyretmekteydi... t24 - Rus Sivil Havacýlýk Birimi nden bir kaynak, Malezya Havayollarý na ait yolcu uçaðýný "düþürenlerin" asýl olarak Rusya lideri Putin in uçaðýný hedef almýþ olabileceklerini iddia etti... Ukrayna nýn Donetsk bölgesinde düþen Malezya Havayollarýna ait Boing-777 uçaðýnýn karakutularýnýn bulunduðu bildirildi. Kimi kaynaklar, asýl hedefin Rusya Devlet Baþkaný Vladimir Putin olduðunu öne sürdü. Rus interfaks ajansý, Ukrayna dan tek taraflý baðýmsýzlýðýný ilan etmiþ Donetsk Halk Cumhuriyeti Baþbakan Yardýmcýsý Andrey Purgin in uçaða ait karakutularý Moskova ya göndereceðini duyurdu. Purgin, karakutularýn Moskova daki Ülkelerarasý Sivil Havacýlýk Komitesi ne verileceðini belirterek Orada çalýþan nitelikli uzmanlar kazanýn nedenini belirleyecek dedi. Hedef kimdi? Rus Sivil Havacýlýk Birimi nden (Rosaviatsia) bir kaynak, Malezya Havayollarý na ait yolcu uçaðýný düþürenlerin asýl olarak Rusya lideri Vladimir Putin in uçaðýný hedef almýþ olabileceklerini iddia etti. Rus Interfax haber ajansýna veya koçan sahibi ile yapýlan sözleþme, Vergi Dairesi'nden onaylý su satýþ makbuzu, tankere ait koçan ve sigorta fotokopiisi, tankeri kullanan þoförün ehliyet fotokopisi ve kimlik fotokopisini getirmeleri istenirken, su taþýnan tankerlerin suyun kalitesine göre sýnýflandýrýlmasý, içilmez su (kullanma suyu) ibaresinin yazýlmasý da istendi. Açýklamada, tanker sahiplerinin belirtilen tarihe kadar müracaat etmemeleri halinde; izinsiz su satýþý yapmaktan dolayý Polis Trafik Birimi tarafýndan rapor edilip su tankerlerine el konulacaðý duyuruldu. Topel Hastanesi; Çarþamba saat 09.00'da Barýþ Ruh ve Sinir Hastalýklarý Hastanesi; Perþembe saat 10.00'da Girne Dr. Akçiçek Hastanesi, saat 15.00'de Devlet Laboratuarý, saat 16.00'da Ýlaç ve Eczacýlýk Dairesi, Cuma günü de Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'ni ziyaret edecek. Bakan Gülle, ziyaretler esnasýnda hasta ve saðlýk çalýþanlarýyla bayramlaþmanýn yaný sýra, yürütülen çalýþmalarý yerinde inceleyecek. konuþan ve adý açýklanmayan bu kiþi, birbirlerine benzeyen iki uçaðýn rotalarýnýn da bir noktada kesiþtiðini söyledi. Görgü tanýklarý: Ukrayna savaþ uçaklarý vurdu Düþen Malezya uçaðý ile ilgili bir iddia da Luhansk Halk Cumhuriyeti nden geldi. Luhansk Halk Cumhuriyeti nden yapýlan açýklamada, Boeing 777 tipi yolcu uçaðýnýn düþüþüne þahit olan görgü tanýklarý uçaða Ukrayna Silahlý Kuvvetleri nin saldýrý uçaðýnýn saldýrdýðýný ifade ettiler. Daha sonra yolcu uçaðý havada iki parçaya ayrýldý ve Donetsk Halk Cumhuriyeti nin topraklarýna düþtü iddiasýna yer verildi. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI EMÝRNAMEYE AYKIRILIK VE KAÇAK ELEKTRÝK Levent Dirençay isimli vatandaþýmýzýn mektubu da kiralamalarla ilgili usuklsüzlüklerden... "Ýsmim Levent Dirençay... Mehmet Dirençay kardeþimdir ve ben onun KKTC'deki vekiliyim. Bakanlar Kurulu'nun almýþ olduðu kararlar gereðince Mehmet Dirençay'a Yenierenköy'de, III.16.E2 pafta haritada yer alan 4/6, 4/7(kýsmen),4/7/2, 21/2, 22 ve 23 turistik amaçlý parseller 2034 yýlýna kadar Devlet Emlak ve Malzeme Dairesince kiralanmýþtýr. Ayný arazinin doðu tarafýnda bulunan arazi de sulu ziraat için Ermiye Tayyarecioðlu'na bir yýllýðýna kiralanmýþtýr. Bu düzenleme ile yatýrým alanýnýn anlam ve deðeri sýfýrlanmýþtýr. Ýskele Kaymakamlýðý'nýn ilgili dairelere gönderdiði sözleþmenin ekindeki harita ile (Ek-5) 09/05/2014 ölçümlü harita(lkd-160/14 EK-6) farklýlýk arzetmektedir. Bunlar yetmezmiþ gibi sulu tarým kisvesi altýnda sahil þeridi karavanla doldurularak çevre tahrip edilmiþtir. Sözkonusu alan Karpaz Emirnamesi kapsamýnda olup geliþigüzel yapýlaþmaya imkan vermemektedir. Konuyu Ýskele Kaymakamlýðý'na da bildirdim. Ýçiþleri Bakanlýðý'na da... Oradaki karavancýlardan Ermiye Tayyarecioðlu elektrik parasý da almaktadýr. Bir süre inþaat alanýmýzdaki elektrik sayacýndan alýnan ama bize ödenmeyen elektriðin parasýný 4600 TL olarak kuruma ödedim. Bunu kuruma gidip Ýsmet Akim Bey'e de þikayet ettim. Emir verip kaçak elektrik alýmýný durdurdu. Ancak bir saat sonra oraya yine elektrik verildi. Bizim inþaatýmýza giden elektrik hattý kullanýlarak yine bizim inþatýmýz üzerine bir elektrik sayacý takýlarak karavan bölgesine elektrik verildi. Ýzinsiz bir elektrik verilmesidir bu. Kurum benim hattýmý alýp baþkasýna elektrik baðlayabilir mi? Meseleyi yargýya havale ettik... Ancak Elektrik Kurumu'nun Yönetim Kurulu Baþkaný usulsüz elektrik baðlanmasýnýn hemen iptalini istemesine raðmen Ýskele bölgesindeki hangi güç bir saat sonra kesilen elektriði baðlatabiliyor? Bu arada yeni Kaymakam Musaoðullarý ilgili þahsa 14 temmuz 2014 tarihinde bir yazý göndererek sulu arazi olarak icar edilen araziyi icar sözleþmesine aykýrý kullandýðýný, doðal çevreyi bozduðunu ve 14 Aðustos'a kadar bölgeyi terketmesi istendi... Ancak hiç de oralý olmayan Ermiye Tayyarecioðlu arkasýna birilerini almýþ olacak ki iþine dervam etmektedir. Konuyu yargýya havale ettik ama kamuoyunun da bilgisine getirmeyi uygun gördük." BÝZÝM DUVAR SAVAÞTAN BARIÞ, BARIÞTAN SAVAÞ OLMAZ Bizim Mandra 20 Temmuz 1974 Türk iþgalinden bu yana geçen 40 yýlda geleceði hâlâ karanlýklar içinde bulunan Kuzey Kýbrýs'ta bir 20 Temmuz daha, þehit kanlarý üzerine atýlan hamasi nutuklar ve militarist gövde gösterileriyle idrak edilir! Mandra yöneticileri görkemli þenliklerde hava atýp mutluluktan uçarken, Güney Kýbrýs acý, gözyaþý ve aðýtlarla dolu yas bulutlarýyla kaplanýr. Sokaktaki adam "Bir gözü gülen, bir gözü aðlayan Kýbrýs'ým" diye acý acý söylenir.

8 8 21 Temmuz 2014 Pazartesi Baðýmsýz Köþe Arada Bir Ali Kiþmir Özgün Kutalmýþ 20 Temmuz iþgâl mi? (1) Dün Türkiye'nin uluslararasý anlaþmalardan doðan hakkýný kullanarak hem kendi çýkarlarýný korumak, hem de Kýbrýslý Türkleri soykýrýmdan kurtarmak için sözde Kýbrýs Cumhuriyeti'ne müdahale ettiði günün 40. yýldönümüydü. 23 Aralýk, 1963 yýlýndan beri Kýbrýs Cumhuriyeti sözde bir devlettir. Çünkü Kýbrýs Cumhuriyeti iki toplumlu bir cumhuriyetti ve Kýbrýslý Türkler bu cumhuriyetin eþit kurucu ortaðý idiler. Kýbrýslý Türklerin imha plâný olan Akritas Plâný'nýn uygulamaya konmasýyla Kýbrýslý Türkler silah zoru ile Kýbrýs Cumhuriyeti'ndeki görevlerinden uzaklaþtýrýlmýþlardý. Bazý aklý evveller halâ daha Türklerin görevlerini liderliðin zoru ile terkettiklerini söyleyip, yazýp çizmektedirler. Buna kanýt olarak da Ýnönü'nin 1964'de yazdýðý cumhuriyetteki görevlerinize dönün mektubunu gösteriyorlar. O günlerde Rum tarafýndaki görevlerine gidecek Türklerdeki babayiðit sayýsý çok azdý. Gidenleri de bir daha kimse görmedi. Örneðin hastabakýcý Veli Devlet Hastahanesi'ndeki görevi baþýnda kaybedildi. GG'de bir zamanlar top oynayan Talay'ýn babasý Telekomünikasyondaki görevinden çýkýþta kaybedildi. Aymarina'daki (Gürpýnar) görevini terketmeyen öðretmen Yalçýn görev baþýnda þehit edildi. Koççinodrimitya'daki polis karakolundaki görevli 2 Türk polisi arkadaþlarý tarafýndan görevlerini terketmedikleri için kaybedildiler. Lefkoþa Hastahanesi'nde yatan hasta ve ameliyatlý Türkler de hasta yataklarýndan alýnýp kaybedildiler. Babamýn kamyonunu süren Yakub Beyoðlu'nun lohusa eþi de hastahaneden kaybedilenler arasýndadýr. Kabul ederim. Boþaltýlan 103 Türk köyünden bazýlarý liderlik zoru ile boþaltýldý. Ama ilk katliamýn yapýldýðý Ayvasýl liderlik zoru ile mi boþaltýdý? Bugünlerde Atatürk'çülükle Kemalizm diye alay etmek solculuðun þanýndandýr. Ayni þekilde Türkiye'nin Kýbrýs'taki mevcudiyetinden günde beþ vakit iþgâlci diye bahsetmezseniz de solculuðunuza leke düþürürsünüz. 50'li yaþlara kadar olanlarý anlarým. Rumlarla temaslarýnda Rumlarýn "Biz eskiden kardeþ gibi yaþardýk" yalanýna hep inanýrlar. Benim akranlarým ve bizden yaþlýlarýn geçmiþte yaþananlarý affetmemize raðmen, unutmamamýz gerektiðini bizden sonrakilere anlatamadýðýmýz için galiba biraz suçluyuz. Çünkü Kýbrýs'taki Rum ve Türk toplumu hiçbir zaman kardeþ gibi yaþamadýlar. Karma köylerde dahi, Türk ve Rum semtleri ayrý olduðu gibi, kahveleri de ayrýydý. Bizim kendi aramýzda yaptýðýmýz gibi birbirimizin evine komþuluða gidip kahve sohbetleri yapýlmazdý. Ben Yenicami Sokaðý'ndaki evimizde doðdum ve büyüdüm. 1958'e kadar Rumlarla birlikte yaþýyorduk. Kapý komþumuz Rumdu. Anemin Rum komþumuzun, Rum komþumuzun da bizim eve komþuluk iliþkisi içinde gelip kahve içtiðini hatýrlamýyorum. Diðer komþu Rumlarla da komþuluk iliþkisi yoktu. Türk kadýnlar yazýn sandalyeleri ile kapý önlerinde oturup molihiya ayýklayarak sohbet ederlerken, Rum komþular uzaktan bakarlardý. Biz çocuklar Rum çocuklarý ile de oynardýk. Sýk sýk oyunumuz kavga ile son bulurdu. Nedeni de biz elimizin baþ parmaðý ile iþaret parmaðýný hilâl þekline getirip öperken Rumlar tükürürdü. Biz de iki elimizin iþaret parmaklarýný haç þekline getirip tükürürdük. 1958'den sonra bölgemizden göç eden Rumlarý ne biz aradýk sorduk, ne de onlar bizi. Halbuki cumhuriyet devrindeki üç yýlda bunu yapabilirdik. Bu ilk yazýmý Ýngiliz tarihçi Sir George Hill'in bizim kütüphanede de bulunan 4 ciltlik "Cyprus History - Kýbrýs Tarihi" kitabýndaki bir alýntý ile bitireyim. Hill "Dünyayý gezdim. 3 asýrdan fazla birlikte yaþayan ve birbirine asimile olmayan Kýbrýs Türk ve Rum Toplumu gibi topluluklar görmedim" diyor. ÝÞKENCE Dün yapýlan resmi geçitte bazý gösteriler büyük ilgi topladý... Eroðlu: 5 adýmlý harita sunduk Cumhurbaþkaný Eroðlu, 20 Temmuz dolayýsýyla Lefkoþa'da Dr. Fazýl Küçük Bulvarý'ndaki törende yaptýðý konuþmada, Türkiye Cumhurbaþkaný Abdullah Gül ile diðer konuklarý selamlayarak "hoþ geldiniz" dedi. Eroðlu, Ramazan ayý içinde olunduðuna iþaret ederek, Kýbrýs Türkü'nün dinine, milletine, inancýna ve kimliðine sahip çýkarak, nefsini dizginleyerek, egemenliðine birlik içinde sarýlarak, Anavatan Türkiye'ye güvenerek 20 Temmuz'a eriþtiðini söyledi. Eroðlu konuþmasýnda Rumlara 5 adýmlý harita sunulduðunu belirterek bunlarý þöyle sýraladý: 1-Tatile girmeden hemen karþýlýklý olarak tüm pozisyonlarýmýzý ortaya kolayým. 2-Aðustos ayý sonunda al-vere geçelim. 3-Eylül'de New York'ta BM Genel Sekreteri'nin katýlýmýyla bir araya gelip son aþamaya geçelim. 4-Bir taraftan dörtlü veya Ýngiltere de isterse beþli bir konferans düzenleyip güvenlik ve garantiler gibi konularý karara baðlayalým, diðer yandan da ikili görüþmelerimizle diðer konularý bitirelim; ayrý ayrý, eþ zamanlý referandumlarýn tarihini saptayalým. 5-Referandumlardan evet çýkmasý halinde yeni ortaklýk devletini ilan edelim ve kapsamlý çözüm anlaþmasý hemen yürürlüðe girsin; geçiþ dönemi ortaklýk hükümeti hemen çalýþmaya baþlasýn. Bu mümkün olmadýðý taktirde ise, tüm ilgili taraflar olarak ondan sonrasýný görüþmek üzere yeniden toplanalým." YAVUZ ÇIKARMA PLAJI'NDA TÖREN 20 Temmuz'un 40'ýncý yýldönümü kutlamalarý çerçevesinde Yavuz Çýkarma Plajý'nda tören düzenlendi. Protokol sýrasýna göre çelenklerin denize býrakýlmasýyla baþlayan törende, 21 pare top atýþý yapýldý, saygý duruþunda bulunuldu. Daha sonra Türkiye Aydýncýk'tan KKTC Yelken, Motor, Kürek Federasyonu'na baðlý yatlar tarafýndan getirilen bayraklar Türk Askeri'ne teslim edilerek Ada'ya çýkarýldý. Ardýndan Ýstiklal Marþý eþliðinde bayraklar göndere çekildi. Bunu, yakýlan barýþ ve özgürlük meþalesinin asker tarafýndan sahile çýkarýlarak, Lefkoþa'daki tören alanýna taþýnmak üzere Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) öðrencilerine teslim edilmesi izledi. Tören, Karaoðlanoðlu Þehitliði'nin gezilmesi ve kabirlere çiçek býrakýlmasýyla sona erdi. Bir iþkence gününü daha geride býraktýk Temmuz'un ganimetini sömüren sömürdü ancak cefasýný çekmek bu topluma kaldý... Sefasýný ise, "þafak nöbeti"ni organize edenler sürüyor... Üzerinden kýrk yýl geçmiþ ama deðiþen hiçbir þey yok... Yine törenler ve tören öncesindeki sözde provalar... Sözde diyorum çünkü kutlamalardan önce yapýlan provalar için tören alanýna yýðýlan askerler ve askeri araçlar yaklaþýk üç buçuk saat güneþin altýnda kýmýldamadan bekliyorlar... Daha sonra ise gelen emirle birliklerine dönüyorlar... Geliþ ve gidiþlerini de hesaba kattýðýnýz zaman bu süre yaklaþýk 5 saati buluyor... Ve bu 5 saat boyunca tüm eziyeti Lefkoþa halký çekiyor... Ýnsanlar iþine geç gidiyor, hastaneye yetiþemiyor, çocuðunu yaz okuluna vaktinde býrakamýyor, sýcaðýn altýnda terliyor ve saatlerce arabanýn içinde sinir krizi geçiriyor... Ne için? Maksat prova yapýyoruz görüntüsü verilsin diye... Ondan sonra da "biz müzakere masasýna Güven Yaratýcý Önlemlerimizi sunduk" diyorlar... Ýþte arkadaþým sizin GYÖ'leriniz bu tanklar, silahlar ve uçaklar... Gerisi insana gerçekten artýk boþ geliyor... Ne yazýlabilir ki 20 Temmuz için? O dönemlerde yaþanýlanlarý defalarca bu sayfalardan sizlerle paylaþtýk... Tekrar yapýp o günlerde çekilen acýlarý gündeme getimenin bir anlamý yok... Ancak bu harekatýn öncesi ve yaþandýðý aný olduðu gibi bir de sonrasý var... Yani, yaðma ve talan dönemi... Hem de pek çok yerde askerin gözetiminde... En çarpýcý örnek ise, Maraþ... Ve askerin elinde bulundurduðu topraklar... Anlayacaðýnýz harekat Ecevit'in dediði gibi adamýza barýþ ve huzur getirmedi... Onun yerine yaðma ve talan düzenini getirdi... Mevcut nüfusun üzerine 2-3 kat baþka nüfus eklendi... Var olan üretim sona erdirildi... Dünya ile olan irtibatýmýz kesildi... Ahlak, dürüstlük, adalet, sevgi, saygý, arkadaþlýk ve gardaþlýk tükendi... Ýþte 20 Temmuz bizlere tüm bunlarý öðretti... Tecavüze uðramanýn nasýl bir þey olduðunu tattýrdý... Evlerimizin kapý ve pencerelerinin kilitli kalmasý gerektiðini anlattý... Yeni ve büyük bir cezaevine ihtiyaç olduðunu ortaya çýkarttý... GKK ve Merkez Bankasý'nýn baþýný atadý... Ýþte 20 Temmuz bizlere bunlarý yaþattý... Rumcu olduðumuzu söyledi... Dinimizi sorguladý... Para gönderdi, memuru ödedi, yollarý döþedi ama gün geldi lafýný hiç esirgemeden tümümüze "besleme" dedi... Ýþte 20 Temmuz bizlere hakaretin ne olduðunu öðretti... Hep o gün kurtarýldýk deniyor... "Biz olmasaydýk" diye cümleler kuruluyor... Her defasýnda Kýbrýslý Türkler aþaðýlanýyor... Tarihimizi bizden daha iyi bildiklerini, hatta bizden daha Kýbrýslý olduklarýný söylüyorlar... Ýþte 20 Temmuz bizlere kendi topraðýna yabancý olmanýn ne demek olduðunu gösterdi... Ben senin neyini seveyim 20 Temmuz? Acý, öfke, yaðma ve talandan baþka bana ne verdin ki!.. Adalet mi, insanca yaþam mý? Ha "seni kurtardým ya daha ne istiyorsun" diyeceksen orada dur!.. Çünkü eðer kurtarýlmak böyle bir þey demekse, ben her gün öleceðime bir gün, yani o gün þerefimle 1 kere ölmeyi tercih ederdim... Ve bazýlarýna, kendileri gibi þerefsizce yaþamayý tercih etmeyeceðimi göstermek isterdim... Ýþte 20 Temmuz, sen bazýlarýna bu adada þerefsizce yaþamayý da öðrettin...

9 21 Temmuz 2014 Pazartesi Tünel 9 Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... ALINTI YAÞIYORUM HÜZNÜN BÝR KIYMIÐI GÝBÝ Gazze'den Kudüs'e dönüyorum akþam vakti. Kudüs'te hava kapalý. Yaðmur çiseliyor. O dize* aklýma takýlýyor: "Yaþýyorum, hüznün bir kýymýðý gibi..". Trajediye doymayan bu topraklarda hüznün bir kýymýðý gibi yaþamak, daha geçerli bir duygu olduðu için yüreðim burkuluyor. Barýþ gelebilecek mi? Hakça ve kalýcý bir barýþ... Yeterince acý çektik, gel el ele sýkýþalým, yan yana huzur içinde yaþayalým diyebilecek mi Filistinlilerle Yahudiler?.. Hâlâ kimse bilemiyor. Irkçý bir rejimin zindanlarýnda 27 yýl yattýktan sonra Güney Afrika'da halkýný ve ülkesini özgürlüðe götüren Nelson Mandela'nýn sözlerini anýmsýyorum: "Özgürlük yürüyüþü hiçbir yerde kolay olmadý. Özgürlüðe yürürken, ölümün gölgelediði vadilerden geçmek zorunda kalýrýz çünkü..." O vadilerden fazlasýyla geçmedi mi, bu topraklarýn insanlarý? Ýsrail'in yarattýðý bataklýkta þiddet çiçekleri açmaya devam ediyor. Ne yazýk! Hasan CEMAL (t24) DÝPNOT CHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Þeker, 'Ýnternet üzerinden kandýrýlan 5 bini aþkýn kiþinin IÞÝD'e katýldýðýný' öne sürdü ARÞÝV TARÝH 24 HAZÝRAN 2013 DP-Ulusal Güçler'den aday yapýlmayan Aslanbaba esti gürledi ve meclis kürsüsünden dolarlarý salladý. Adaylýktan vazgeçmesi için kendisine rüþvet teklif edildiðini de söyleyen Aslanbaba'nýn kimin tarafýndan yönlendirildiði merak ediliyor... Gözden kaçmayanlar... EN RAHAT ÝÞGALCÝ Ýstanbul'un fethini bile hala daha sanki dün gerçekleþmiþ gibi coþkuyla kutlayan TC Hükümetleri, nasýl oluyor da Kýbrýs'ý iþgal ettikleri tarihi es geçiyorlar?. Neden 20 Temmuz'larda törenler sadece bu sefil toprak parçasýnda yapýlýyor? Madem fethettiniz, neden kutlamalarý Türkiye'nin dört yanýna yaymýyorsunuz? Bunu yapamazsýn deðil mi AKP? Çünkü sen dünyayý Kýbrýs'ta çözüm istediðine inandýrdýn. Rumlarýn "yas"la andýðý bir günde "þenlik" yapanlar çözüm istiyor olamazlar deðil mi? Senin acentalýðýný yapmaktan mesut ve bahtiyar olan "solcular" oldukça, sýrtýn yere gelmez ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "40 yýl önce anavatan Türkiye tarafýndan gerçekleþtirilen barýþ harekatý ile Kýbrýs Türk halký toplu mezarlara gömülmekten kurtuldu " Derviþ Eroðlu Cumhurbaþkaný Dünyadan manzaralar Görüyorsunuz "Arap Baharý" Ortadoðu ve Kuzey Afrika'yý ne hale getirdi... Güçlü olan güçsüzü ezer, öldürür, yok eder... Ýnsanlýk tarihinin kanlý sayfalarýnda, doðada, dünyanýn bir ucundan bir ucuna hep böyle olmuþtur. Ýsrail Gazze'yi vuruyor 11 gündür... Çocuklar, kadýnlar, erkekler, genç-yaþlý demeden herkesi! O kadýnýn çýðlýðý, ellerinde silah olmadan yürüyen bir halk, Ýsrail'e karþý daha ne kadar direnebilir? Ýsrail üç gün önce Gazze'de plajda oynayan, kumdan kuleler yapan dört çocuðu denizden vurarak öldürdü... Bir gün önce üç çocuk daha vuruldu, çok sayýda çocuk yaralandý! Babasýnýn kucaðýndaydý Filistinli o küçük çocuk... Aðlýyordu! Ýþte o saatlerde karþýlýklý olarak beþ saatlik ateþkes ilan edildi, halk sokaklara çýktý, bankalarýn önünde kuyruk oluþturdu. Olup bitenleri izlerken yaþam atlasýnýn lacivert sularýný, Akdeniz'i düþündüm... Bir ucu Ýtalya, Ýspanya, Fransa, bir ucu Gazze, Samandað, Lazkiye, Libya. Hayat ne denli derin, ne denli acýmasýz... Duygularý, düþünceleri, aþký, sevdayý, umudu bir anda yok ediyor, emperyalizmin diþlileri arasýnda yoksul halklara kýyýlýyor. Ortadoðu cehennemi bunun adý! Ýsrail, tankýyla topuyla, savaþ gemileriyle, uçaklarýyla bir halký buðday biçer gibi biçiyor. Dünya susuyor! ABD ve AB gözlerini Gazze çocuklarý can verirken, o yemek seçiyor... yumuyor! Çocuklar katlediliyor, Filistinliler! Evler bombalanýyor! Ey vicdansýzlar! Niçin tepki vermiyorsunuz, niçin? Barýþý Ýsrail uçaklarýnýn sabote etmesinin nedenini kim açýklayacak? Kim "van münit" çekecek? Filistinli çocuklarýn umutlarý vardý, gençlerin sevdalarý, kuþlarý, yüreklerinde sevgileri... Özlemleri dostum Arap Ahmet! Þiirleri vardý, destansý, kimi zaman hýrçýn, kimi zaman durgun Akdeniz... Bir ufuk çizgisi, bir poyraz, fýrtýna, bora... Hayatýn acýlarý, ölümleri... Bir zeytin aðacýnýn gölgesi, dallarý, yapraklarý, barýþ güvercinleri... Gazze ve Refah! Kaçýþan insanlar, korku, yýlgýnlýk... Rahat yok onlara bu topraklarda özgürce yaþamalarý için. Ben de bir zeytin aðacýnýn gölgesinde olmak isterdim, Akdeniz kýyýlarýnda... Mahmut Derviþ'in "Bir Filistinli Yaranýn Güncesinde" barýþa, sevgiye, dostluða, aþka uzanmalýydým: "Yavru güvercinler gibi deðildik haziran öncesi/ Aþkýmýzýn prangalar arasýnda parçalanmayýþýnýn budur sebebi/ Biz yirmi yýldýr ey bacým þiir yazamýyoruz ama savaþmaktayýz savaþmakta" Gazze'de katliam yapýyor Ýsrail... Karadan, havadan ve denizden harekât baþlattý... Tüm dünyanýn gözleri kapalý! Filistin'de insanlar dünyanýn gözü önünde öldürülürken bu saldýrganlýðýn hesabýný BM Güvenlik Konseyi görebilecek mi? Ýnsanlýk adýna sesleniyorum! Dini, dili, ýrký, mezhebi ne olursa olsun dünya kamuoyu, AB ülkeleri ayaða kalkýp bu katliama "dur" demeli. Bu kýyýmýn bir nedeni var, o da þu: "Filistin'de birliðin saðlanmasý ve Ýsrail'in bundan kuþku duyup sudan nedenlerle Gazze'ye saldýrý baþlatmasý..." Türkiye bu konuda duyarlý olmak zorundadýr... Ýsrail, Filistin'de insanlýk suçu iþliyor! Masum insanlarý öldürüyor; çoluk çocuk, genç yaþlý demeden... Ýsrail ve Hamas'ýn ateþkes ilan etmesi, dünyanýn yangýný söndürmesi gerekir... Görüyorsunuz "Arap Baharý" Ortadoðu ve Kuzey Afrika'yý ne hale getirdi... Bugün içinde yaþadýðýmýz koþullarda bölge aktörlerine büyük görev düþüyor... Ývedi olarak bu görevlerini yerine getirmeli bölgenin aktörleri! O coðrafyada Filistin halký yaþýyor... O topraklarda þairler yetiþti, siyasetçiler, bilim insanlarý... Kimse onlarý topraklarýndan atamaz... Ne diyordu Mahmut Derviþ: "Günlerden bir gün kalbim sadece gözlerini almýþtý senin Ve þimdi vatanla zenginleþti kalbim!" (Hikmet Çetinkaya/Filistinli Çocuklara Aðýt/Cumhuriyet) VÝRGÜL... TAYYÝP GELÝYOOOOR!!! Yeni Þafak yazarý Ergün Yýldýrým, Gazze'deki çocuklarýn Ýsrail askerlerini "Recep Tayyip Erdoðan" diye baðýrarak korkuttuðunu iddia etti. Yýldýrým, "Bu yürüyüþün baþarýsý, Filistinli çocuklarýn Ýsrailli katil askerleri korkutmak için 'Recep Tayyip Erdoðan' diye baðýrmaya devam etmeleridir" ifadelerini kullandý. Filistinli çocuklarý bile yalakalýklarýna ve çirkin propagandalarýna alet etmekten çekinmiyorlar. Çocuklar orada ölürken bir de "Erdoðan ve hareketi sadece bir Anadolu hareketi deðildir. Yeni Türkiye, yeni Türkiye deðildir sadece. Yeni Türkiye, Yeni Ortadoðu'nun müjdesidir" diyorlar utanmadan DÜNYA KARÝKATÜRÜ "AYÞE"NÝN TATÝLÝ ÝLANÝHAYE SÜRECEK DEMEKTÝR BU "Kýbrýs Türk tarafýný çözümsüzlüðün maðduru haline getiren mevcut statükonun ilanihaye sürmesine müsaade etmeyeceðiz " Abdullah Gül TC Cumhurbaþkaný

10 10 21 Temmuz 2014 Pazartesi Demet Seherlioglu Þafak nöbeti adý altýnda gençlerimize çocuklarýmýza düþmanlýk tohumlarý aþýlayacaðýnýza, barýþ meþaleleri yakýn adamýzýn her yanýnda ki çocuklarýmýz düþmanlýk deðil de sevgiyi öðrensin. Kutlama adý altýnda gözdaðý gösterileri için milyarlar harcayacaðýnýza adamýzýn acil ihtiyaçlarýna harcayýn o paralarý ki bir iþe yarasýn. Ýstediðim konuda, istediðim þekilde yazý yazma, tesbit yapma, yorumlama hakkýna sahibim Temmuz'u eleþtirel yazý yazmak için sizden izin alacak deðilim, aklým da var, fikrim da... Ben sizin gibi, ne sahte 74 gahramaný çocuðuyum, ne garyola altýnda saklanýp da sonradan gazi olanýn torunuyum, ne de ruhu ganimet ile yoðrulmuþ, düzen bekçisi, Ankara'nýn göt yalayýcýsý, sahte bayrak sevdalýsý bir ailenin evladýyým... Gerçekten bu ülke için varýný, yoðunu ortaya koyan insanlarýn sýrtýna basarak, bu günlere gelen sizin gibi dalkavuklara da verecek bir cevabým her zaman olmuþtur, olacaktýr... Haddinizi bilin, kime ne konuda ve nasýl yazý yazmasýný akýl verecekseniz ben da size "hassiktirin bre' derim Temmuzu muþ nasýl eleþtiririm? Aha böyle dümdüz, any objection??? Yedikleri naneye bak sen... - Mahmut Anayasa Etrafta bilgi küpü insanlarý gördükçe gözlerim yaþarmakta... anlý þanlý çok satan gazetelerimizin bile editörlerinin dokunamayacaklarý haberler yayýnlanmakta, örneðin, asker, örneðin 20 Temmuz Temmuz'da ne olmuþ, Ayþe tatile çýk parolasý ile Türkiye harekete geçmiþ... O iþ 14 Aðustos'ta idi... Eski metinlere bakarsanýz bu Atilla harekatý idi... Neymiþ oluk oluk akan kaný durdurmaya gelmiþler... Kasým 1967 sonrasý nerde oluk oluk akan kan varmýþ, bunu da merak ettim... Tarihi yalan söyleyerek yeniden yazabileceðini düþünen militarist "yazar"lardan kendimizi korumak gerek... Evet Kýbrýslý Türkler çok kötü koþullarda gettolarda yaþamaktaydýlar ama oluk oluk akan kan falan diye yazýnca iþgal eylemi meþru mu oluyor? Kýbrýs yakýn tarihi yeniden tarafsýz ele alýnmaya gerçekten hak ediyor... Murat Kanatlý BU GÜN, GANÝMETÇÝ, ÞOVENÝST, YALAKA, ÝÞBÝRLÝKÇÝ, HIRSIZ, BAYRAKÇI VE TAKSÝMCÝLERÝN BAYRAMIDIR, HALKIN DEÐÝL! Hasan Cezaroglu Bugün bir tanesinin askeri darbesinden sonra bir diðerinin askeri fethinin takip ettiði günün yýldönümüdür. Ýkisi de NATO üyesi idiler! Hatýrý sayýlýr bir grup (hem Türk hem Rum) aradan kýrk yýl geçtikten sonra NATO'nun Kýbrýs'a barýþ getirmesini bekliyor. O zaman Türkü Rumu bu günü kutlasalar ne çýkar!!! Mehmet Mahmut Nilgün Ecvet Orhon - Gün aydýn olsun arkadaþlar eðer baþarabiliyorsa... Bunca acýya, bunca kana, bunca kayýp ve yitik cana raðmen bayram yapýlabiliyorsa o yýrtýk coðrafyada, gün aydýn olsun olabiliyorsa... Seyhan Ýbrahim Yýldýrým Yorumsuz! Seyhan sokak! Guney Kýbrýs / Kýbrýs Cumhuriyeti. KIRKIN ÇIKTI ÝÞGAL D E F O L!!! Fikret Sulo * Kýrk yýl önce 15 Temmuz'a ve onun yarattýðý 20 Temmuz'a neden olanlara LANET olsun. Serdar Kismir * Jetler bir tur da Maðusa'dan attý... Ürktüm!.. Ümit Ýnatci * Silahla askerle ve uçakla bayram kutlamasý olmaz... Bayram kutlamalarý sevgi ile hoþ görü ile kutlanýr... Hüseyin Kamalý Ulus Irkad, BBC World News'in fotoðrafýný paylaþtý. IÞÝD ESKÝ IRAK ASUR HEYKELLERÝNÝ YIKMAYA BAÞLADI...BUNLAR TARÝHE DE SANATA DA KARÞI...YAZIKLAR OLSUN Ahmet Said Sayýn Komþu Ahmet abinin bana anlattýðý hikaye: Allah eyiliðini versin bizim mahalleli AYÞABA (eh artýk ihdiyarladý aba dersek alýnmaz) 40 sene önce bugün tatil amaçlý bir geziye çýkdý. Kendini misafir edecek olan ev sahiplerinde bir sevinç bir hengame, onu karþýlayýp eve buyur ettiler. Fakat bizimki daha geldiði ilk günlerde evin sahiplerine karýþmaya, müdahale etmeye baþladý. Mesela odanýn þeklini beðenmiyor, yemekleri yemiyor, söylenip duruyordu. Ayþaba O zamanlar gençti, hatýrý vardý ve nazý çekilirdi, ama ihtiyarladýk sonra huysuzlaþmaya, aksileþmeye baþladý. Ev sahipleri elinden illallah çekerek baþka ev aramaya baþladý. Ayþaba, sadece ev sahiplerine deðil komþulara da karýþýyor, ne yapacaklarýný tek tek tembihliyor, uymazlarsa onlarla kavgalara tutuþuyordu. Kýsacasý herkes elinden çok çekiyordu. Komþular da korktuklarý için onunla iyi geçinmek zorunda kalýyorlar, ancak gittikçe aksi büksü bir kadýn olan Ayþaba'nýn bunamýþlýklarýndan gizlice dert yanýyorlardý... Lafý uzatmayalým, bizim Ayþaba'nýn geri gitmeye niyeti olmadýðý gibi huyundan da vazgeçmiyor. Bari birazcýk dilini tutsa, bir parçacýk güler yüz gösterse... Ahmet abinin hikayesi incir ipi gibi uzadýðýndan "acil bir iþim" var deyip yürüdüm. Mahalleye yeni taþýndýðým için tanýmýyorum ama bu Ayþaba kimmiþ çok merak ettim.. Murat Tan Ayþaba sonra çocuklarýný da getirdi misafir evine, onu annatmadi sana Ahmet abi? Ahmet Said Sayýn Anlatdý, çocuklarý da ayný þekilde Ayþaba'nýn elinden çekiyorlar diye de ekledi.. Kemalim Tosunoðlum Ben de merak ettim, kim bu Ayþaba Saidim? Ahmet Said Sayýn Sizin taraflýdýr be Kemalým :))) Kemalim Tosunoðlum Söyle bana yerini de gidip ziyaret edeyim Ahmet Said Sayýn Yukarýda AYÞABA ile kastedilen gerçek bir kiþi degil Tüzel kiþi olan devlet aygýtýdýr. Ayþaba ile kendi vatandaþlarý dahil, insanlar üstünde baský kuran Türkiye Cumhuriyeti sembol,ize edilmiþtir. Erdogan Sahilboylu Ayþaba'nýn gerçek adý, Ayþe Ýþgal'dir. Ferhat Cakýr Gelen çocuklar ÞÜKRAN'ýn çocuklarýdýr. 40 YIL BOYUNCA GÜNEÞÝ BALÇIKLA SIVAYIP ALTINDA KANDÝL YAKANLARIN ÞAFAK NÖBETÝ NELERÝNE BÖYLELERÝNÝN ÞAFAKLA NE ALIP VERECEÐÝ OLABÝLÝR? Derman Saraçoðlu FÝLÝSTÝN OLMAYACAÐIZ DÝYOR BAZI DOSTLAR...NE YANÝ BÝZÝM TC GÝBÝ BÝR ANAMIZ VAR DA ONDAN MI? SÝZ DUA EDÝN BÝZÝM ÝSRAÝL ÝLE BÝR SORUNUMUZ YOK. YOKSA ANAMIZI AÐLATIRDI...ANAMIZ DA BUNUN ÜZERÝNE SABRI TAÞINCA ÇOK FENA BÝR KINAMA YAPARAK ÝSRAÝL'ÝN ÖDÜNÜ PATLATIRDI Halil Kiþmir

11 21 Temmuz 2014 Pazartesi 11 RASTLANTIYA BAK SEN... GAZZE'DE EN KANLI GÜN 20 TEMMUZ... Biz savaþlarý kutsarken bayramlarla hala Kandan koçanlar yazýlabileceðine inanacak kadar kendi kendimizi aldatmayý sürdürürken lanetlenmiþ bir coðrafyada Yanýbaþýmýzda insanlýk kirli bir savaþta bir kez daha yeniliyor Derman Saraçoðlu Vicdan Iþýman, Herem'in fotoðrafýný paylaþtý. YÜREKTEN TEÞEKKÜRLER ÞÝLÝ VE VENEZÜELLA... Bu gece sürekli duvardaki resimleri inceledim, hayallere býraktým kendimi yanýbaþýmda Ahmet Kaya, Yýlmaz Güney, Aziz Nesin ve Che... Onlarla sohbet etme fýrsatý buldum. Kitabýma da bu resmi kapak yapmayý düþündüm. Duvardaki bazý arkadaþlarýn resmine dikkat ettim. Tez solmaya baþladý bazý resimler. Bazýlarý da özeliðini hiç kaybetmedi. Neyse ben bu gece resimlerimle sohbet ettim. Huzurluyum. Çünkü ben her zaman ayaklarýmýn üzerinde durmaya alýþtým Ýsmail Karaböcek Fikret Sülo profil resmini deðiþtirdi Harper Orhon, Ersen Sururi'nin fotoðrafýný paylaþtý. Türk askeri Kýbrýs'a Kýbrýs Cumhuriyeti bayraðý elinde girdi. Þimdi bu bayraðý taþýyan veya evine asanlar vatan haini oldu... geçmiþi unutma nasýl kandýrýldýðýný hiç unutma ey Kýbrýs Türkü! Niyazi Turkseven (20 Temmuz 1974'ten önce Kýbrýslý Türkler bu plaja gidemezdi. Bugün yine gidemez.) Mehmet Harmancý Savaþýn iyisi kötüsü yoktur, her savaþ tüm canlýlar için korkunç bir tehditdir, pek tabi ki içinde bulunduðumuz coðrafyanýn neredeyse tümü kan ve gözyaþý ile sulanmýþtýr ve hala daha da masum insanlar þeytani bombalara hedef olmaktadýr. Dünya düzeni hala bir paylaþým düzenidir, yoksa Mars gezegenine araç gönderebilin insan oðlu barýþ yapabilecek zihinsel kapasiteye de çoktan ulaþmýþ olmalýydý; barýþ gerçek bir irade katýksýz bir inanç ve hayat dolu mücadele ile mümkün olabilecektir. Filistin'deki çocuklar ve Ýsrail'deki çocuklar düþman doðmaz, düþman yetiþtirilirler, týpký bizim coðrafyamýzda olduðu gibi... Plumer Osman Cyprus 5 bank note.. (1997) Ýbrahim Aziz Esmeyegörsün akþam rüzgar Dünden kalan merhabada Akþamlar o mavi akþamlar Yavaþça gelir usul usul Yüreðimin derininden göç eder zaman Esmeyegörsün akþam rüzgar Penceremi açýk býrakýrým Dün girerken içeri Yasemin kokar Gözlerinde hep o eskiyi bulurum Esmeyegörsün akþam rüzgar Yoksul sokak köpekleri gelir usuma Bazen ayaklarým sürükler beni Dar sokaklara Onbeþ yaþým yýkýk evim Yitirdiðim gençliðim dünden kalan merhabada Yürek yýrtan acý uçarý dalga Dökülür yaseminler Karanlýða Çaðlayarak akýp giden Dünden kalan merhabada Ýlkay Adalý...Yazýk yazýk Küba kadar bile olamadýk küba 1973 yýlýnda Ýsrail'i tanýmayý feshetti ve þuan bile Ýsrail Hükümeti'ni tanýmamaktadýr. Bizim sözde Ýslam dünyasýnýn büyük liderleri ise en fazla yapmayýn etmeyin ayýptýr diyebilmektedir. Boþ boþ konuþmaktan ileri gitmiyorlar. Küba avuç içi kadar küçücük bir adacýk. Amerikan ambargosu da dahil olmak üzere bir çok ekonomik sorunla yüz yüze olmasýna raðmen,bir Ýslam ülkesi falan da deðil. Ortadoðu'dan çok çok uzakta olduðunu da söylemeye gerek yok sanýrým. Lafta Müslüman devletler Küba kadar, Venezuela kadar cesaretiniz ve onurunuz varsa, Ýsrail'le tüm ekonomik, politik, askeri iliþkilerinizi dondurun. Ýsrail'i tanýmaktan vazgeçin, elçiliklerini kapatýn. Bu da yetmez ülkedeki Amerikan üslerini kapatýn, misyonlarýný kovun. Amerika ile de tüm iliþkileri dondurun. Var mý Küba kadar yüreðiniz içi Hýristiyan dýþý Müslüman devletler...! Emir Abdurrahman Bulut

12 12 21 Temmuz 2014 Pazartesi KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Emine Hür Aldýrmadýn yanýna Gittin öbür garýna Bu bayram da gelmezsan Eþþek tepsin annýna Yeni Baþlayanlar Ýçin Hat Sanatý Nesih Yazý Metodu Ömer Faruk Dere ÝNKILAB YAYINLARI "Bir tek kimse, karþýmýzdakinin bize akýllý mý, aptal mý olduðunu anlatmaya yeter." Konfüçyüs AÐZIMIN TADI Aðzýmýn tadý yoksa, hasta gibiysem Boðazýmda düðümleniyorsa lokma Buluttan nem kapýyorsam, vara yoða Alýnýyorsam, geçimsiz ve iþkilli Yüzüm öfkeden karaya çalýyorsa Denize bile iþtahsýz bakýyorsam Hep bu boyu devrilesi bozuk düzen Bu daraðacý suratlý toplum Oktay Rifat Çin'in en pahalý filmi 19 Þubat'ta vizyonda Çin'in 65 milyon dolarlýk bütçesiyle gelmiþ geçmiþ en pahalý filmi olan 'Dragon Blade'de 19 Þubat'ta vizyona girecek. Daniel Lee'nin yönetmen koltuðuna oturacaðý film,romalý askerlerin M.Ö 48 yýlýnda Çin'e gidiþini konu alýyor. Ünlü aktörler Adrien Brody ve John Cusack'ýn Romalý askerleri canlandýracaðý filmde, Jackie Chan ise Çin'in savaþ komutaný rolünü üstlenecek. Bir daha asla kumsalda oynayamayacaklar... Gazze'de Ýsrail'in hava saldýrýsý sonucu öldürülen dört Filistinli çocuðun anýsýna Ýsrailli sanatçý Amir Schiby bir fotoðraf hazýrladý Gazze'de Ýsrail'in hava saldýrýsý sonucu göz göre göre öldürülen yaþlarý dokuz ila 12 arasýndaki dört Filistinli çocuðun anýsýna Ýsrailli sanatçý Amir Schibybir fotoðraf hazýrladý. Ýnternetin tanýnan isimlerinden olan Schiby'nin Twitter hesabýndan paylaþtýðý fotoðrafta ters duran dört çocuk siluetinin kumsalda top oynadýðý görülüyor. Uluslararasý gazetecilerin gözü önünde yaþanan trajedide Bekir ailesinden Ahed Atef Bekir, Zekeriya Ahed Bekir, Muhammed Ramiz Bekir ve Ismail Muhammed Bekir, kumsalda top oynadýklarý sýrada üstlerine açýlan roket saldýrýsý sonucu önceki gün yaþamlarýný yitirmiþlerdi. Schiby paylaþtýðý fotoðrafýn altýna "savaþ bölgesinde yaþayan tüm çocuklara" notunu düþtü. Birleþmiþ Milletler'den yapýlan açýklamaya göre 12'nci gününe giren Ýsrail operasyonunda hayatýný kaybeden her beþ Filistinliden biri çocuk. Nobel ödüllü yazar hayatýný kaybetti! Güney Afrikalý yazar Nadine Gordimer, 90 yaþýnda hayata veda etti... Ýsrail'den 'Çýkýþ Yok' Filistinli sanatçý Khaled Jarrar'ýn ülkeden çýkýþýna izin verilmedi... Ýsrail, katýlacaðý sergi için New York'a gitmek isteyen Filistinli sanatçý Khaled Jarrar'ýn ülkeden çýkýþýna izin vermedi. Jarrar, New York'taki New Museum'da açýlan Here and Elsewhere baþlýklý sergide bir konuþma yapacak ve kiþisel sergisinin açýlýþýna katýlacaktý. Ancak Jarrar, Ürdün sýnýrýnda Ýsrail askerleri tarafýndan saatlerce alýkonduktan sonra Ramallah'a geri dönmek zorunda býrakýldý. Yaþananlarýn ardýndan sanatçýnýn New York'ta Whitebox Sanat Merkezi'ndeki kiþisel sergisinin baþlýðý "Çýkýþ Yok" olarak deðiþtirildi. Serginin Ýsviçreli küratörü Myriam Vanesschi, Jarrar'ýn maruz kaldýðý durumu eleþtirerek, "Khaled Jarrar'la ilk kez 2012'deki 7. Berlin Bienali'nde tanýþtým, insanlarýn pasaportlarýna "Filistin Devleti" damgasý vuruyordu. Beni de bu konuda ikna etmesi uzun sürmedi, sonra ertesi hafta Tel Aviv'e gideceðim aklýma geldi. Ýsrail topraklarýna adým atýp pasaport kontrolünden geçmem gerektiðinde, Jarrar'ýn eserinin nasýl süreklilik gösterdiðini anladým. Tabii yaþadýðým o kýsacýk sýkýntý, Filistin yurttaþlarýnýn her gün yaþadýklarý yanýnda bir hiçti" dedi. Khaled Jarrar, bienalde aralarýnda Slavoj Zizek'in de olduðu birçok ismin pasaportuna Filistin damgasý vurmuþtu. Nobel edebiyat ödülü sahibi Güney Afrikalý yazar Nadine Gordimer, hayatýný kaybetti. Yazarýn ailesi tarafýndan yapýlan açýklamada, ünlü yazarýn evinde uyurken öldüðü belirtildi. Man Booker Ödülü'nü 1974'de, Nobel Edebiyat Ödülü'nü de 1991'de kazanan Gordimer, Güney Afrika'daki Apartheid rejiminin karþýsýnda durmuþtur. Çok sayýda makale, deneme ve söylev kaleme alan ve eserlerin birçok dile çevrilen ünlü yazarýn eserleri arasýnda "Baþka Dünyalar", "Yaþamaya Bak", "mun Öyküsü" ve "July'ýn Ýnsanlarý", "Evdeki Silah", "Kimi Güzelliklere Doðar" ve "Yanýmda Kimse Yok" bunuluyor.

13 21 Temmuz 2014 Pazartesi 13 DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... Gazze'nin Þecaiyye semtinde katliam: 40 ölü, 400 yaralý Ýsrail'in Gazze'nin Þecaiyye e semtinde baþlattýðý yoðun bombardýmanda ilk belirlemeler lemelere e gör öre çoðu kadýn ve çocuk 40 kiþi hayatýný kaybetti, en az 400 kiþi de yaralandý... Ýsrail'in Gazze'ye baþlattýðý saldýrýlarýn þu ana kadarki en þiddetlisi dün sabah yaþandý. Gazze'nin Þecaiyye semtine hava ve topçu saldýrýsý düzenleyen Ýsrail ordusu, ilk belirlemelere göre çoðu kadýn ve çocuk en az 40 kiþiyi öldürdü. Saldýrýda 400'den fazla kiþi de yaralandý. Yerel kaynaklar, Þecaiyye'de bir ambulansýn vurulduðunu, saldýrýlarda semt hastanesinin de hedef alýndýðýný bildirdi. Þecaiyye'deki bilançonun daha da aðýr olabileceðini belirten kaynaklar, yoðun bombardýman nedeniyle semte girilemediðini, ambulanslarýn da hedef alýnmasý nedeniyle yaralýlarýn bölgeden alýnamadýðýný ve bölgedeki bilançonun daha da aðýr olabileceðini açýkladý. Norveçli doktor: Bu bir katliam Gazze'de gönüllü olarak çalýþan Norveçli doktor Mads Gilbert, Al Jazeera'ye yaptýðý açýklamada Þecaiyye'de yaþananlarýn bir katliam olduðunu belirterek "Bu bir katliam, Þecaiyye'ye girilmesi güvenli hale geldiðinde neler bulacaðýmýzdan Tanrý korusun. Uluslararasý topluma yazýklar olsun" dedi. Þecaiyye'deki halk, katliamdan kaçmak için yollara döküldü. Eþyalarýný almadan evlerini terk eden insanlar akýn akýn Gazze'nin daha güvenli olduðunu düþündükleri bölgelere kaçýyor. Öte yandan Ýsrail'in Þecaiyye bölgesini kapalý askeri alan ilan ettiði, ambulanslarýn bölgeye girmesine izin vermediði bildirildi. Hamas da yaptýðý açýklamada lhaç'ýn Þecaiyye bölgesindeki ölü ve yaralýlarý alabilmeleri için 3 saatlik insani ateþkes talebini kabul ettiklerini ancak Ýsrail ateþkesi reddettiðini söyledi. Bir gazeteci öldürüldü Gazze'de görev yapan gazeteciler, Ýsrail makamlarýndan Gazze'nin güvenli olmadýðý ve derhal bölgeyi terk etmeleri yönünde bir uyarý aldýklarýný açýkladýlar. Ordunun açýklamasýnýn ardýndan Halil Hamit isimli Filistinli gazeteci, Ýsrail askerlerinin açtýðý ateþ sonucunda hayatýný kaybetti. Filistin'de 3 günlük yas ilan edildi Filistin Devlet Baþkaný Mahmud Abbas, 3 gün yas ilan etti. Filistin resmi haber ajansý WAFA'da yer alan habere göre, Bahreyn'de bulunan Abbas, Gazze'de 60 kiþinin öldüðü ve 420 kiþinin yaralandýðý Þecaiye katliamý sonrasý, Abbas'ýn, 3 gün yas ilan etti. Filistin hükümet binalarýnda ve yurt dýþý temsilciliklerinde bayraklarýn 3 gün boyunca yarýya indirileceði belirtilen haberde Abbas'ýn, "Uluslararasý toplum, Ýsrail saldýrýlarýný durdurmak ve ateþkes için acilen devreye girmeli" ifadelerine yer verildi. Abbas, ateþkes saðlanmasý için çýktýðý Mýsýr, Türkiye gezisinden sonra Katar'da görüþmelerde bulunuyor.

14 14 21 Temmuz 2014 Pazartesi DÜN Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Mustafa Gürman Eczanesi: Aydemet Kemal Þemiler Cad. No:6/B Kermiya Çemberi Yaný-Yeni Alayköy Güzelyurt Yolu Tel: Ýyigün Eczanesi: Muhtar Yusuf Galleria No:2 Küçük Kaymaklý Tel: Maðusa Meva Eczanesi: Belça Yolu Açýk Pazar Karþýsý Ordu Sok. No:15 A Tel: Girne Defne Eczanesi: Atatürk Cad. No:20 Tel: Güzelyurt Erin Eczanesi: Kutlu Adalý Bulvarý No:41 Lemar Dükkanlarý Tel: BULMACA Soldan Saða: Hazýrlayan: Osman Levent 1-Kendisine gösterilen sevgi ve saygýdan veya verilen deðerden yüreklenerek yersiz ve aþýrý davranýþlarda bulunan. Ýçine alacaðý þeye oranla ölçüleri yetersiz olan. 2-Mecazi anlamda "Baþkasýnýn sýrtýndan geçinen kimse". Bir þehir veya bölge avukatlarýnýn baðlý olduklarý meslek kuruluþu. 3-Ýsteme, istek. Bir þeyden, bir yerden veya kimseden ayrýlýp uzaða gitmek. 4-Ortodokslarda Ýsa, Meryem veya ermiþlerin tahta üzerine mumlu ve yumurtalý boyalarla yapýlmýþ dini resimlerine verilen ad. Büyük kardeþ, aðabey. 5-Ýyi bir nitelikte bilinip tanýnmýþ olma durumu, þan, þöhret. Ters okunuþu "Araba veya vagonu ters çevirerek boþaltmak". 6-Eþi olmayan, biricik, yegâne. Kaynar suda kabuðu ile az piþmiþ yumurta. 7-Naz, iþve. Birleþik Krallýk'ýn uluslararasý kýsa yazýlýþý. Güney Amerika'nýn daðlýk bölgelerinde yaþayan, yük hayvaný olarak kullanýlan, tüyleri uzun, boyu yüksek hayvan. 8-Ters okunuþu "Bir iþ veya sorun hakkýnda düþünülerek verilen kesin yargý". Bir keski aleti. 9-Hammaddeyi iþleyerek mal üretme. Birinci, ikinci ve dördüncü dizeleri uyaklý olan halk þiiri. 10-Pamuk, keten veya ipekten seyrek dokunmuþ delikli bir tür kumaþ. Kýþýn yaðar. 11-Meyve yapraðýnda yumurtacýklarýn baðlý olduðu bölüm. Birine kusurundan ötürü sert sözler söyleme, paylama. Dünün çözümü Yukarýdan Aþaðýya: 1-Salam, sosis, sucuk, pastýrma gibi hazýr yiyeceklerin satýldýðý dükkan. 2-Sýcaklýk. Piþmanlýk. 3Geçmiþ zaman. Ayak ve yumruk vuruþlarý üzerine kurulu Japon kökenli bir dövüþ yöntemi. 4-Ýlgi. Düz, açýk ve geniþ yer, meydan, saha. 5-Radyum'un kýsaltmasý. Ýçinde su biriken çukur yer, doðal kuyu. Kuzu sesi. 6-Herhangi bir sebeple soluðunu içinde tutarak kendini zorlamak. Bir nota. 7-Bir erkek adý. Anlam. 8-Baryum'un kýsaltmasý. Birçok kiþinin zor kullanarak ele geçirdikleri malý alýp kaçmasý, çapul. 9-Karelere ayrýlmýþ zemin üzerinde on altý taþla iki kiþi arasýnda oynanan oyun. Bir saatlik zaman biriminin altmýþta biri. 10-Argoda "Çalma". Namus. 11-Turpgillerden, yapraklarý salata gibi yenen, sebze olarak bahçelerde yetiþtirilen kokulu bir bitki. En çok el ve ayaðýn sürtünmelere uðrayan noktalarýnda üst derinin kalýnlaþmasý ve sertleþmesiyle oluþmuþ deri. LEFKE'DE OTURAN GÜZELYURT KAZA MAHKEMESÝ TEREKE TENFÝZ SALAHÝYETÝ Ýstida No:104/1958 Müteveffa Baðlýköy (Ambeligu) Sakinlerinden Mustafa Kaþif Hasan n/d Mustafa Hasan Kaþif meselesi hakkýnda. Müstedi: Ýsmet Kaþif-Lefkoþa. Ýle Müstedialeyh: Mütteveffiye Baðlýköy'lü Faika Kaþif'in yegane varisi Eftihiya Yanni Kekkoyu Eylence, Lefkoþa. Arasýnda. Yukarýda sayý ve ünvaný verilen Ýstidada Davacý/Müstedi tarafýndan Av. Menteþ Aziz namýna Av. Tansay Fýratlý hazýr bulunduðu halde, Av. Menteþ Aziz'in 12/06/2014 tarihli tek taraflý istidasý ve ona ekli yemin varakasý tetkik ve tezekkür edildikten sonra BU MAHKEME; Ýþbu istidada dosyalanan istinaf ihbarnamesinin mühürlenmesine ve tasdikli bir suretinin 1- Zekiye Sonumert; 2- Erdal Özkara; 3- Gökçen Yaþar ve 4- Aysel Mestan'a Kýbrýs'ta yerel bir gazetede meþriyat yapýlmasý marifetiyle teblið edilmesine ve yapýlacak iþbu tebliðin muadil teblið sayýlmasýna; Ýstinaf ihbarnamesinin tebliðden itibaren 30 gün zarfýnda yukarýda isimleri verilen kiþilerin isbat-ý vücut kaydý dosyalamalarýna; saptanan süre içerisinde isbat-ý vücut kaydý yaptýrmamalarý halinde istinaf ile ilgili her türlü evraðýn 7 gün süreyle Mahkeme Ýlan Tahtasýna asýlmak suretiyle teblið edilmesine ve bu þekilde yapýlacak bir tebliðin muadil teblið ve/veya usulüne uygun teblið yapýlmýþ addolunmasýna ÝZÝN VE EMÝR VERÝR. 17/06/2014 tarihinde verildi. 23/06/2014 tarihinde hazýrlandý. (Ýmza): Ýlker Sertbay Kaza Mahkeme Baþkaný. Aslýna Uygundur. Mukayyit. No:28.-ÝSTÝNAF ÝHBARNAMESÝ (E.35,N.3) Yüksek Mahkeme Huzurunda. 104/58 numaralý istida da Lefke'de Oturum yapan Güzelyurt Kaza Mahkemesinden yapýlan istinafa dair. Müteveffa Baðlýköy (Ambeligu) Sakinlerinden Mustafa Kaþif Hasan n/d Mustafa Hasan Kaþif Meselesi hakkýnda. Müstedi: Ýsmet Kaþif-Lefkoþa Ýstinaf Eden -ilemüstedialeyh: Müteveffiye Baðlýköy'lü Faika Kaþif'in yegane varisi Eftihiya Yanni Kekkoyu, Eylence, Lefkoþa. Aleyhine Ýstinaf Edilen Arasýnda. * Malumunuz olsun ki davacý/davalýlar yukarýdaki istida da 2014 yýlý Þubat ayýnýn 11'inci günü verilen ve bir sureti bu ihbarnameye iliþtirilen hüküm veya emirden bu ihbarname ile istinaf eder. * Yine malumunuz olsun ki istinaf mezkur hükmün veya emrin tümü/aþaðýda belirtilen kýsým aleyhinedir Ýstinaf edenin Lefkoþa'da teblið adresi: 36, Müftü Ziyai Efendi Sokak-Lefkoþa. Ýstinaf Ýhbarnamesinin kime teblið edileceði: Ekteki A listesinde gösterilen hayali varislere. Ýhbar: Aleyhine istinaf edilen bu ihbarnamenin kendisine tebliðini müteakip Hukuk Mahkemeleri Usulü Nizamatý Emir 50 Nizam 1 (2) gereðince Yüksek Mahkeme'ye ve istinaf edene Lefkoþa'da bir teblið adresine verecektir. * Lüzumsuz olaný çiziniz. EK A LÝSTESÝ ÝSÝM 1) Ýsmet Hasan 1) Hanife Derviþ 2) Adem Hasan a) Keziban Denizhanlý b) Aysel Denizhanlý c) Kemal Denizhanlý 3) Asaf Hasan a) Feriha Asaf b) Alper Asaf c) Gökçen Asaf 4) Mehmedemin Hasan a) Zehra Mehmedemin b) Necdet Mehmedemin a) Morrin Necdet b) Adem Necdet c) Necat Tümay d) Nevzat Özkara a) Cihan Karayusufoðlu b) Mehmedemin Özkara c) Zehra Hançerci d) Ýbrahim Özkara e) Eftal Palaz f) Erdal Özkara e) Fayka Mehmedemin f) Asaf Özkara g) Feriha Mehmet h) Hasan Özkara ý) Havva Mustafa 5) Havva Fehmi a) Fehmi Ezher b) Necla Gayde c) Zekiye Sonumert d) Tünay Ezher e) Þengül Fehmi YAKINLIÐI Kýzkardeþi Eþi Eþi kýzý Eþi Eþi kýzý Eþi ÝKAMETÝ Merhume(Ö.T.1965)Varisleri Merhume(Ö.T.1972)Varisi yok Merhum(Ö.T. 1966) (Varisleri) Gemikonaðý Yedidalga Yedidalga Merhum (Ö.T. 1967) Varisleri Merhume (Ö.T. 1970) Londra Gemikonaðý Merhum (Ö.T. 1967)Varisleri Avustralya Merhum (Ö.T. 2009) Varisleri Londra Londra Gönyeli Merhum (Ö.T.17/02/2009) Varisleri Taþkýnköy Ýskele Yedidalga Lefkoþa Gönyeli Hamitköy Gönyeli Akdeniz Avustralya Gönyeli Avustralya Merhume (Ö.T. 1972)Varisleri Merhum Baðlýköy Girne Baðlýköy Londra Ve yine istinafýnýn sebep ve gerekçesinin þunlardan ibaret olduðu bildirilir: 1. Muhterem Mahkeme, esas istida 1958 yýlýndan sarka-gelen "In the District Court of Nicosia Probate Jurisdiction Probate Appl. No:104/58, in the matter of Mustafa Kiashif Hasan alias Mustafa H. Kiashif of Ambelikou, deseaced" tereke tenfiz istida altýnda ihbarlý bir baþvuru olduðu hususunu yanlýþ telaki ve mütalaa ile müstedi tarafýndan yapýlan ihbarlý baþvuru esas istida ile eþdeðer kabulle yanlýþ algýlanmýþ ve vermiþ olduðu kararý hatalý temeller üzerine inþaa ederek yanlýþ yargý, bulgu ve karara varmýþ olduðu cihetle verilen bütün karar keenlemyekündür. 2. Muhterem mahkeme, müstedinin talepleri ile ilgili 104/58 sayýlý tereke tenfiz istidasýnda, yapýlan iþlemleri bir bütün olarak göz ardý ederek, yargýsal sürecin sanki de müstedi tarafýndan 22/ 03/2012 tarihli baþvuru ile baþlamýþ olduðunu farz ve kabul ederek doðrudan doðruya 19/09/1991 sayýlý tereke idare memuru tayin edilmesi ile baþlayan süreci dikkate almakla yanlýþ ve hatalý giriþ yaparak hatalý yargý ve bulgulara varmýþtýr. Þöyle ki; DEVAMI ARKA SAYFADA

15 21 Temmuz 2014 Pazartesi 15 (BAÞTARAFI 14. SAYFADA) A. Ýstidanýn esasý ile ilgili 22/03/2012 tarihinde dosyalanan baþvuru ile ilgili 32/91 sayýlý istida ile kurulan terekenin 1955 terekelerin idaresi nizamatýnýn 25. Nizamýnýn ters bir biçimde kurulan mezkur istidanýn Yüksek Mahkeme Yargýtay Hukuk 14/2011 ve Daðýtým 33/10 sayýlý 21/12/2010 tarihli kararýndan sonra mezkur istida altýnda yapýlan tüm iþlemlerin yoklukla malul olduðu; B. Mezkur istida ile müstedinin tereke idare memuru seçildikten sonra muris haklarý ile varislikten yasal hiçbir deðeri olmayan uydurma bir beyanla deðiþtirilmesi; C. 32/91 sayýlý istidanýn yolsuzluk ve dolandýrýcýlýða varan beyan ve müracaatlarla deðiþtirilmesi; D. 32/91 sayýlý tereke istidasýna iliþkin herhangi bir yasal deðeri olmayan beyannamenin tereke idare memuru Av. Ahmet Nazým tarafýndan imza edilen bir yemin varakasý ile itiraza tabi tutulmasý velhasýl 32/91 sayýlý istida altýnda yapýlan iþlemlerin herhangi bir yasal deðeri olup olmadýðýný dahi etüt edip karar varmamakla muhterem mahkeme hatalý karar vermiþtir. 3. Muhterem mahkeme, 104/58 sayýlý esas tereke istidasýnda tereke kurulmasýnda yapýlan iþlemleri yani yargýsal süreci özetleme yönüne gitmesine raðmen istidanýn içeriðini ve istidanýn dosyalanma tarihi olan 1958 yýlý da dahil müteveffanýn hanýmý olarak Faika Kaþif ve kýz kardeþi Ýsmet Hasan olarak gösterildiklerini fark etmemiþ ya da kaile almayarak hareketle karar vermiþ olduðu cihetle verilen karar yanlýþ ve hatalýdýr. Yani baþka bir deðiþle, istidanýn ikame edildiði tarihde Faika Kaþif'in müteveffanýn karýsý olduðu kabulü dýþýna çýkarak tereke kurulabilmesi için tereke idare memuru ve varisi olarak gösterilmesine raðmen ve bu yönde mahkeme kararý 19/12/1959 tarihine kadar tereke idare memuru olduðu kabullenildikten sonra muhterem mahkemenin kimin varis kimin tereke idare memuru olduðu ile ilgili mahkeme huzurunda herhangi bir þahit ve/veya þahadet mevcut deðildir þeklindeki bulgusu yanlýþ ve hatalýdýr. Þöyle ki; A. Esas tereke dosyalanýp kurulduðu tarihten 19/9/1991 tarihinde dosyalanmýþ olan sahte ikinci 32/91 sayýlý istida tarihine kadar Faika Kaþif ile birlikte varis olduklarý hiçbir zaman reddedilmemiþtir. B. Müstedi Ýsmet Küçük'ün n/d Ýsmet Mahmut ile Müteveffanýn eþi Faika Kaþif n/d Eftihiya Yanni Kekkoyu olduðu hususunda herhangi bir þahýs aksini iddia ve ispat etmekte 'estoppu'dur. C. Bu hususta Müstedi yeterince þahsi sözlü ve yazýlý þahadet ibraz etmesine raðmen verilen þahadeti Muhterem Mahkeme göz ardý etmekle hatta etmiþtir. Yasal olmayan farazi ve hayali 12/8/ 1996 tarihinde 32/91 sayýlý tereke istidasý altýnda Müstedi Ýsmet Küçük'ün yerine baþka varis eklenmesi tamamiyle keyfi ve herhangi bir belge veya bilgiye dayanmadan verilmiþ olmasý ve bu maksat için yapýlan istidanýn 15/6/1996 tarihinde dosyalanýp ertesi gün emir çýkmasý meþveretleþerek hilekarane bir iþlem olmasýna raðmen Muhterem Mahkeme verilen karara ve bu karara baðlý emare, beyannameye itibar etmemekle yanýlmýþtýr. Yapýlan bu hilekarane meþveret Mahkeme tereke idare memuru ve tereke avukatý üçgeninde iþlenmiþ olduðu cihetle zaten bidayetten var olmayan emir kendiliðinden hileye mebni yoklukla malüldür. 4. Muhterem Bidayet Mahkemesi, Evlat Edinme Yasasýný ve/veya Evlat Edinme Yasasýnýn 30. maddesini yorumlarken yasa koyucunun amacý dýþýnda yorumlar yapmak ve/veya yasa maddesini okurken yanlýþ anlam vermek suretiyle, þahadete dayanan, yapmýþ olduðu bulgulara aykýrý ve/veya adaleti gerçekleþtirme ilkelerinden uzaklaþmak suretiyle karar ve/veya emir üretmiþtir. Þöyle ki, yasanýn ne 30. maddesi ve ne de herhangi bir hükmünün, yasa yürürlüðe girmezden önce, oluþturulan hukuki iliþkilerin hukuki sonuçlarýný etkileyici ve/veya deðiþtirici ve/veya ortadan kaldýrýcý deðildir. 5. Muhterem Mahkeme 20/4/2007 tarihinde Müteveffanýn kýzý ve yegane varisi olduðuna iliþkin bir emir talep etmiþ iniþli yokuþlu ve istikrarsýz devrelerde yapýlan istidalarla tereke idare memurlarý herhangi bir muhasebat veya envantör dosyalanmadan tereke idare memuru ve varis deðiþikliklerine gitmiþ ve mahkeme kararýnýn 5. sayfasýndan sonra Kýbrýs Yasalarý Fasýl 274 Evlat Edinme Yasasýnýn 3. ve 30. Maddeleri kapsamýna almakla hata etmiþtir. Þöyle ki; A. Aksine kural olmadýkça herhangi bir yasa makabline-þamil olamaz. B. Her ihtimale binayen makabline-þamil kabul olunsa dahi KKTC'de baðlayýcý olan Ýnsan Haklarý ve Ana Hürriyetleri korumaya dahil Avrupa Sözleþmesi ve buna ek protokolün tasdiki hakkýnda 39/66 sayýlý yasanýn ruhuna ve lafsýna aykýrýdýr. C. Zeka beyin kararý PHILIPPOS CHARALAMBOUS ile SOTIRIS DEMETRIOUS OF AY. SERGHIOS, 1961 THE CYPRUS LAW REPORTS'da öne sürüldüðü gibi Muhterem Mahkeme bu meselenin özel þerayetini de dikkate alarak ikinci el þehadet kavramýný göz ardý etmekle hata etmiþtir. Kaldý ki; Muhterem Mahkeme huzurunda olan yazýlý belgeler ve Güney Kýbrýs Makamlarýnca verilen ve Mahkeme huzurunda serdolunan bilgi ve belgeleri dahi etüt etmemekle hata etmiþtir. 6. Muhterem Bidayet Mahkemesinin, "müstedinin 5 yaþýnda iken biyolojik babasý tarafýndan müteveffaya fiilen evlatlýk olarak verildiði, müstedinin müteveffa ve Faika Kaþif tarafýndan yetiþtirildiði ve bakýmýnýn yapýlýp eðitildiði ihtilaf konusu deðildir. Ýlaveten belirtmek isterim ki, Emare 5 ve Emare 11 de bu hususlar tartýþmasýz desteklenmektedir. Daha da ileri gidip denebilir ki, bir küçük ancak bu kadar iyi yetiþtirilebilir ve bu kadar iyi bakýmý yapýlýp eðitilebilir" þahadete dayanan bulgusundan sonra, o zaman mevcut olmayan Fasýl 274 sayýlý Evlat Edinme Yasasýnýn ilgili maddelerine ve/veya bu yasanýn 3. maddede yer alan "Evlat Edinme Emri" aramasý, hukuken hatalýdýr. Çünkü bu madde "bir küçüðü evlat edinme" ile ilgili olduðu bir yana, Yasalar ileriye dönük olarak uygulanýr, meðer ki, yasa koyucunun mevcut yasanýn geriye dönük uygulanacaðý ile ilgili bir amacý olsun. Gerek yasanýn 3. Maddesinde veya herhangi bir maddesinde ve/veya kuralýnda böyle bir amaç görülmemektedir. 7. Muhterem Bidayet Mahkemesinin "müstedinin tarihinden önce yasal olarak evlatlýk alýnabilmesi için yasal düzenleme mevcut olmadýðýna göre müstedinin tarihinde veya tarihine kadar yasal olarak evlat edinildiðini söylemek mümkün deðildir" þeklindeki hukuki görüþ ve/veya bulgusu hatalýdýr ve/veya temel hukuk ilkelerine aykýrýdýr ve/veya mesnetsizdir. Bu nedenle de, Muhterem Mahkemenin bu görüþ ve/veya bulgusuna dayanýklýk eden ve müstedinin istidasýný red ve iptal eden karar ve/veya emir hatalýdýr. 8. Muhterem Bidayet Mahkemesinin, müstedinin "Evlat edinme Emri" temin etmiþ olmamasý gerekçesi ile, istidasýný red ve iptal etmesi hatalýdýr. Çünkü, Yasanýn 2. Maddesinin 2. fýkrasýna göre, küçüðün ana baba ve vasisi olmadýðý hallerde, sair þeyler yanýnda sözleþme yapýlmasý, bu yasa amaçlarý bakýmýndan küçüðün evlat edinilmesi için düzenleme yapýlmýþ sayýlýr. Muhterem Bidayet Mahkemesi, huzurundaki olgu ve/veya þahadeti deðerlendirmiþ olsa idi, müstedinin gerçekten anne, baba ve vasisi olmadýðý ve gerçekten evlat edinme ile ilgili bir sözleþmenin olduðu bulgusuna ulaþmasý kaçýnýlmazdý. Bidayet Mahkemesi, bu hususlarla ilgili þahadeti hiç kaale almamakla ve/veya deðerlendirmemekle hatalý davranmýþtýr. 9. Muhterem Bidayet Mahkemesinini yaptýðý bulguya göre, müstedi 5 yaþýnda iken müteveffa fiilen evlatlýk olarak tarihinde verilmiþtir. Müstedi bu tarihte tekemmül eden bu evlatlýk iliþkisinde sadece ve sadece evlat edinenler açýsýndan bir hakkýn sujesi idi. Halbuki haklarýn öznesi birey ve/veya herkes olduðuna göre, esasen müstedinin de haklarýnýn korunmasý gerekir. Muhterem Bidayet Mahkemesinin bulgusuna göre, müstedinin müteveffa ve Faika Kaþif ile evlat, anne baba iliþkisi olduðu iftilafsýzdýr. Müstedinin doðal anne ve babasý ile ise hiçbir iliþkisi olmadýðý, Muhterem Mahkemenin huzurundaki olgulardan dolayý yine ihtilafsýzdýr. Yasanýn 30. maddesi evlat edinenlerin bu haklarýný tescil için bu yasanýn çocuk açýsýndan öngörülen bir takým kurallardan da muaf tutulmak suretiyle bir evlat edinme emri verilebileceði ile ilgilidir. Bütün bu yasal ve yukarýda aktarýlan gerçekler ýþýðýnda, Muhterem Bidayet Mahkemesinin, Müstedinin en geç tarihine kadar Mahkemeye baþvurup "Evlat Edinme Emri" temin etmiþ olmasý gerektiði yönündeki bulgusu hatalýdýr. Muhterem Mahkemenin bu bulgusuna dayanýklýk eden emir ve/veya müstedinin istidasýný reddeden emri tamamen hatalýdýr. 10. Muhterem Mahkeme, müstedinin Güney Kýbrýs Rum yönetimince isdar edilen müteveffa ve Faika Kaþif ile evlatlýk iliþkisini ortaya koyan ve resmi belge olan Emare doðum belgesi ve kimlik kartýný ve müstedi leyhine olan diðer tüm þahadeti deðerlendirmeye tabi tutmadan karar üretmesi hatalýdýr. 11. Her ihtimale binaen, iþbu istinafýn istimaðý esnasýnda Muhterem Mahkeme'nin Fasýl 274 Madde 30 ahkamýndan kendini baðlý takdir yetkisinin alýndýðý meselenin hal ve koþullarý dikkate alýndýðýnda ve huzurundaki þahadeti evraka dayalý ve sayir görsel ve sözlü þahadeti göz ardý ederek mezkur yasanýn 4. Maddesinin 5. Fýkrasýnýn B bendi ile 30. Madde ahkamýnýn tüm ahval ve serayet altýnda nisafet ve hakkaniyet kurallarýný göz ardý ederek istidayý reddetmekle hata etmiþtir. 12. Muhterem Mahkemenin 16/7/1954 tarihinden önce Yasa Koyucu'nun niyetini anlayýþý yanlýþ ve hatalýdýr. Þöyle ki; A. Bu meselede Yasa Koyucu'nun niyeti ne olursa olsun yasa tarihinde 22 yaþýný doldurmuþ evlenip çocuk sahibi birisinin mezkur yasanýn yürürlüðe girmesi ile kazanýlmýþ haklarýndan mahrum edilemeyeceðini; B. Yasa koyucunun niyetinin yasanýn yürürlüðe konduðu 16/7/1954'deki niyetinin o tarihe kadar edinilmiþ evlatlarýn bir düzene konmasý deðil haklarýnýn gasbý anlamýna geleceði; C. 22 yaþýna kadar kendinin evlat kabul edildiðini 30. Maddenin bütün koþullarýnýn yerine getirildiðinin; D. 30. madde altýnda 4. Maddenin 5. Fýkrasýnýn b bendini yok sayarak hareket edemeyeceðini; 13. Muhterem Mahkemenin Fasýl 274. Madde 28'i göz ardý ettiðini ve tamamýyla usul açýsýndan aranan bir kaydýn ispat edilmediðini yanlýþ ve hatalý deðerlendirmiþtir çünkü; A. Muhterem Mahkeme huzurunda Güney Kýbrýs Rum Yönetiminin ýstar etmiþ olduðu doðum belgesi ve muhteviyatýnýn resmi evraka dayalý bir belge olduðunu; B. Emare yapýlan doðum belgesi; C olaylarýndan sonra KKTC'de kayýt iþlemleriyle ilgili kitap, defter ve yazýþmalarýn Rum Tarafýnda kaldýðýný; D. Gerek 104/58 ve gerekse 32/91 dosyalarýnda bilinçli olarak birçok evraðýn çalýndýðýný. 14. Müstedinin 32/91 sayýlý istidada tasdik memuru huzurunda imzaladýðý iddia olunan belgenin sahte olduðu dolayýsýyla sahte olmasa dahi terekenin oluþumu ile ilgili herhangi bir deðeri olmadýðý; hususlarýný göz ardý etmekle yanlýþ ve hatalý karar vermiþtir. 15. Muhterem Bidayet Mahkemesi, Müstedinin 5 yaþýnda iken biyolojik babasý tarafýndan müteveffaya fiilen evlatlýk olarak tarihinde verildiði, müstedinin müteveffa ve Faika Kaþif tarafýndan yetiþtirildiði ve bakýmýnýn yapýlýp eðitildiði müteveffanýn ölüm tarihine kadar da bu iliþkinin devam ettiði bulgusuna vardýktan sonra, o zamanki gelenek ve göreneklerin esas alýnarak oluþturulmuþ ve halen uygulanan mevzuat olarak kabul gören Common Law ve Nisfet Hukuku (Equity) ilkeleri uygulanmak suretiyle, bulgularý ýþýðýnda karar verilmesi gerekirken, yasal mevzuatý yanlýþ yorumlamak suretiyle, hatalý davranmýþ ve adaleti gerçekleþtirme ilkelerinden uzaklaþmýþtýr. 16. Her ihtimale binaen ve alternatifte Fasýl 274'e göre 30. Madde bir bütün olarak deðerlendirildiðinde; A. 30. Maddenin öngördüðü 'de facto' evlat edinmenin de facto evlat edinilme ispatlandýktan sonra müstedinin üzerine düþen ispat külfeti tamamlanmýþ olup aksini isbat karþý tarafýn omuzlarýndadýr, kayýt mükellefiyet müstedinin olmayýp evlat edinenindir. Aksini iddia edenler ispat külfetini de yüklendiklerinden ve de bu hususta herhangi bir þahadet ibraz edilmediðinden Muhterem Mahkemenin varmýþ olduðu bulgu yanlýþ ve hatalýdýr. 17. Muhterem Bidayet Mahkemesi, layihalarda karara baðlanmasý talep edilenlerin dýþýna çýkmak suretiyle, Faika Kaþif'in müteveffanýn eþi olmadýðýna dair bulgu yapmasý hatalýdýr. 18. Muhterem Mahkeme huzurunda olan ve bir bütün olarak muhteviyatý taraflarý baðlayýcý olan dosyadan tereke kurulduðu tarihte müteveffiye Faika Kaþif karýsý olduðu kabullenilmiþ ve kimse buna itiraz etmemiþtir. Yalnýz þunu kayýt etmem gerekir ki, sözde varisler nam ve hesabýna Faika Kaþif'in önceleri bir Hristiyan olduðu ve 1960 Ana yasasýna göre Hristiyan'lar ve Müslüman'larýn evlenmeyeceði þeklinde bir beyan ve itiraz ileri sürmüþtür. Muhterem Mahkeme bunun tesiri altýnda kalmýþ olacak ki dosya içeriðini etüt etme yönüne gitmemiþ ve verilen sözlü þahadetle dosya muhteviyatýný kaile almayarak Faika Kaþif'in kararda varis olmadýðý hükmüne hatalý olarak varmýþtýr. "Faika Kaþif'in müteveffanýn eþi olduðuna dair Mahkeme önünde herhangi bir Emare mevcut deðildir" þeklindeki Faika Kaþif'în bunun aksini iddia ile ileri sürmek 104/58 sayýlý tereke tenfiz istidasýnýn mevcudiyetinden bihaber olmakla eþdeðerdir. Keza Muhterem Mahkeme 104/58 sayýlý istidaya hiç deðer vermeyerek etüt etmemekle dosyaya envantör (entantory), hesabat (accaunt) verildiðinin dahi farkýnda olmayarak yüzeysel karar vermekle hata etmiþtir. 19. Muhterem Mahkeme yanlýþ ve hatalý olarak 32/91 sayýlý istidayý aþaðýda dökümü verilen sebeplerden dolayý Mahkeme huzurunda tereke idare memurluðu yapmýþ olanlarýn envantör ve hesap vermelerini emretmemekle hata etmiþtir /91 sayýlý istidada yegane varis olarak gösterilen müstedinin 12/8/1996 tarihinde dosyalanan bir deðiþiklik istidasý ile Ahmet Nazým ile birlikte müstedinin tereke idare memurlarý olarak tayin olunmalarý talep olunmasý ve bu doðrultuda emir verilmesine raðmen Ahmet Nazým'ýn yegane tereke idare memuru gösterilmesi ve mütabýk kendi baþýna görev ifa etmesini Muhterem Mahkeme yanlýþ ve hatalý olarak deðerlendirmiþtir. Keza 32/91 sayýlý istidada Emare 1 bayannamenin herhangi bir yasal deðeri olmadýðýna dair Muhterem Mahkeme karar vermemekle hata etmiþtir. 21. Muhterem Mahkeme müstedinin 31/5/2011 tarihinde 32/91 sayýlý istida altýnda yapmýþ olduðu istidayý geri çektiði þeklindeki bulgusu yanlýþ ve hatalýdýr. Þöyle ki; 32/91 sayýlý istidanýn varsayýlmadýðý Muhterem Yüksek Mahkemece karara baðlandýktan sonra müstedi mezkur istidayý resen iptal ettiði hususunu göz ardý etmekle hata etmiþtir. 22. Muhterem Mahkeme 104/58 sayýlý istidada terekeyle ilgili olarak tereke idare memurlarýnýn terekeyle ilgili ne yaptýðý hangi iþlemlerin yapýldýðý veya son durumun ne olduðu veya kimin tereke idare memuru olduðu ile ilgili herhangi bir þahadet Mahkeme huzurunda mevcut deðildir demekle 104/58 sayýlý istidayý sathi etüt etmiþ ve/veya hiç etüt etmemiþ olacak ki, dosyada olan tereke idare memurlarýnýn envantör hesabat ve terekenin kapatýlmasý için tüm bilgileri mahkemeye sunmuþ olduðunu görmemekle hata etmiþtir. 23. Muhterem Mahkeme Yargýtay/Hukuk 14/2009 ve Daðýtým 33/10 sayýlý kararýný yanlýþ algýlamýþ ve netice itibariyle yanlýþ tefsir ile istidanýn en erken bir zamanda dinlenmesi hariç kararýn geriye kalan kýsýmlarýný yanlýþ tevsir etmiþtir. Keza Muhterem Mahkeme'nin müstedi istidasýný ileri götürmek istememiþ ve 31/5/2011 tarihinde istidayý geri çektiðini beyan etmesini herhangi bir beyana tabii deðil hayale tabii bir algýlama ile müstedi istidasýný ileri götürmek istememiþ ve 31/5/2011 tarihinde istidasýný geri çektirmiþtir, þeklindeki bulgusu yanlýþ ve hatalýdýr. Çünkü; müstedi her zaman için ve halen Yüksek Mahkeme Yargýtay Hukuk 14/2009 ve Daðýtým 33/10 sayýlý karardan sonra 32/91 sayýlý tereke istidasýnýn varlýðýný kabul etmemiþ ve yoklukla malul olduðunda ýsrar etmiþtir ve halen ýsrarlýdýr. NOT: Bu istinaf ihbarnamesi hazýrlanýrken tüm mahkeme tutanaklarý ve/veya þahadet tutanaklarý hazýr olmadýðý cihetle istinaf sebeplerine ek istinaf sebebi ekleme yapma hakkýmýzý mahfuz tutarýz. (Ýmza) Menteþ Aziz (Müstedi/ Ýstinaf eden Tarafýndan Avukat) 2014 Senesi Þubat ayýnýn -...'ncý günü kaydedilmiþtir. Mukayyit. (a) Her sebep ve onun gerekçesi ayrý ayrý ve tam olarak beyan edilmelidir. No.5- TEBLÝÐ HAKKINDA YEMÝN VARAKASI (E.5, N.2) Ben, teblið ve icra memuru Kaza Mahkemesi Mukayyitliðinin Yemin ederim ki numaralý davasýnda istinaf ihbarnamesinin resmi bir sureti 2012 yýlý... ayýnýn...'ncý günü... hazýr olduðu halde (a)...'da leyhine istinaf edilen 'e þahsen veya evinde veya mutat iþ yerinde bulmadýðým cihetle aleyhine istinaf edilen namýna (b) lý 'e býrakmak suretiyle teblið ettim. Bu yemin varakasý teblið edilen evrakýn ikinci nüshasýnýn arkasýna yapýlmýþtýr. (Ýmza) 2012 senesi... ayýnýn -...'ncý günü...'da huzurumda yemin ve imza edilmiþtir. Mukayyit. (a) Tebliðin yapýldýðý kasaba veya köy. (b) Namýna istinaf ihbarnamesinin býrakýldýðý þahsýn aleyhine istinaf edilene olan yakýnlýðýný beyan ediniz.

16 16 21 Temmuz 2014 Pazartesi

17 21 Temmuz 2014 Pazartesi 17

18 18 21 Temmuz 2014 Pazartesi

19 21 Temmuz 2014 Pazartesi HRÝSTÝYAN AÝLELER MUSUL'U TERK EDÝYOR Katolik aleminin ruhani lideri Papa Franciscus, yüzyýllardýr Musul'da yaþayan Hristiyanlarýn, IÞÝD öncülüðündeki silahlý gruplarýn tehditleri nedeniyle bölgeden kaçmak zorunda kalmasýndan endiþe duyduðunu dile getirdi. Papa Franciscus, geleneksel pazar ayininde, "beraberlerinde bir þey götürme ihtimali olmaksýzýn evlerinden ayrýlmak zorunda kalan, kovalanan ve eziyet gören" Iraklý Hristiyanlar için dua etti. Baþta Ukrayna ve Ortadoðu'da olmak üzere dünyada silahlý çatýþmalarýn sona erdirilmesi için diyalog çaðrýsýnda bulunan Papa Franciscus, "Þiddetin üstesinden þiddetle deðil barýþla gelinir" dedi. LÝBYA'DA MÜLTECÝLERÝ TAÞIYAN TEKNE BATTI: 3 ÖLÜ 4 YARALI Libya açýklarýnda, mültecileri taþýyan bir teknenin batmasý sonucu 3 kiþinin hayatýný kaybettiði, 4 kiþinin de yaralandýðý bildirildi. Libya Sahil Güvenlik Güçleri komutaný Abdurrahman Muntasýr'ýn yaptýðý açýklamaya göre, baþkent Trablus'un doðusunda yer alan El-Karbuli bölgesi sahilinden Ýtalya'ya mülteci kaçýrmak isteyen bir tekne, denize açýldýktan bir müddet sonra batmaya baþladý. Yardým çaðrýsý alan Sahil güvenlik ekipleri tarafýndan 104 kiþi kurtarýlýrken, 3 kiþi hayatýný kaybetti, KENYA'DA YOLCU OTOBÜSÜNE SALDIRI: ÖLÜ SAYISI 7'YE YÜKSELDÝ Kenya'da bir yolcu otobüsüne düzenlenen saldýrýda ölenlerin sayýsý 7'ye yükseldi. Kenya lhaçý'ndan Abdülkadir Muhammed, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, önceki gün düzenlenen saldýrýda 4'ü polis memuru olmak üzere 7 kiþinin yaþamýný yitirdiðini söyledi. Muhammed, saldýrýda yaralanan iki kiþinin kaldýrýldýklarý hastanede öldüðünü, Mombasa'nýn kuzeydoðusunda Malindi'de tedavi altýna alýnan iki yolcunun durumlarýnýn da aðýr olduðunu belirtti. Mombasa'dan sahil kenti Lamu'ya giden otobüs Boni ormaný yakýnýnda silahlý kiþilerin saldýrýsýna uðramýþtý. Bu arada saldýrýnýn sorumluluðunu Eþþebab örgütü üstlendi. Anastasiadis'in tercihi Erdoðan Rum Lider Anastasiadis: Seçimlerde tercihim Recep Tayyip Erdoðan'dan yana... "(Kýbrýs'ta) çözümle ilgili referandum yapýlmasý durumunda bölünmeye izin vermeyeceðim" Güney Kýbrýs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis, Türkiye'de cumhurbaþkanlýðý seçimleriyle ilgili, kimin cumhurbaþkaný olacaðý konusunun Türk halkýnýn yetkisinde bulunduðunu ancak kendi tercihinin Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'dan yana olduðunu söyledi. Anastasiadis, Atina'da yayýmlanan haftalýk Real News gazetesindeki demecinde, Kýbrýs'ta taraflar arasýnda sürdürülen müzakerelerde masaya getirilen tezlerin Ada'daki sorunun en kýsa zamanda çözümlenmesine yardýmcý olmadýðýný belirtti. Bu durumdan hayal kýrýklý duyduðunu ifade eden Anastasiadis, "Bu tezlerin geri dönülemez farklýlýklar içerdiði konusunda önyargýlý olmak istemiyorum. Bunun sýrf müzakere amacýyla yapýldýðýna ve iki tarafýn tezlerinde yakýnsama bulunduðunu MALEZYA UÇAÐI 196 YOLCUNUN CESEDÝ BULUNDU Ukrayna Olaðanüstü Haller Devlet Hizmeti (OHDH), yapýlan arama kurtarma çalýþmalarý sonucunda 196 yolcunun cesedine ulaþýldýðýný duyurdu. Arama kurtarma çalýþmalarý için belirlenen alaný 35 kilometre kareye kadar geniþletildiði belirtilen OHDH açýklamasýnda, bugün sabah itibarýyla 32 kilometrekarede aramalarýn yapýldýðý ve 196 cesede ulaþýldýðýný kaydetti. Bölgedeki Rus ayrýlýkçýlarýn arama kurtarma ekiplerinin iþine engel olduðu ve çalýþmalarý aksattýðý ifade edilen açýklamada, çalýþmalarýn OHDH'den 100 olmak üzere toplamda 380 kiþi ve 20 araç vasýtasýyla yapýldýðý kaydedildi. Malezya Havayollarý'na ait Amsterdam-Kuala Lumpur seferini yapan Boing-777 tipi yolcu uçaðý, Ukrayna'nýn doðusunda ordu ile ayrýlýkçýlar arasýnda çatýþmalarýn yaþandýðý bölgede düþmüþ, 298 yolcu ve mürettebattan kurtulan olmamýþtý. 19 umut etmek istiyorum" ifadelerini kullandý. Anastasiadis, Kýbrýs'ta çözümün hedefinin yeþil hattýn iptal edilmesi, tüm Ada'da ve tüm Kýbrýslýlar için barýþçý yaþam koþullarýnýn oluþturulmasý ve Kýbrýs'ýn dünyanýn en çalkantýlý bölgesinde bir barýþ modeline dönüþmesi için, AB müktesebatýnýn uygulanmasý ve iþletilmesi olduðunu ifade ederek, "Kýbrýs sorunu kýrk yýldýr sürüncemede. Bu çok uzun bir süre" dedi. Kýbrýs'ta çözümsüzlüðün olasý sonuçlarýyla ilgili bir soruyu yanýtlayan Anastaiadis, "Halkýn önüne baskýcý ikilemler getirilmemeli. Her geçen gün iþgal topraklarýnda (KKTC) doðup büyümüþ insanlar artýk ölüyor. Bu bölgelerden hatýralarý olan Kýbrýslý Rumlarýn sayýsý azalýyor. Bu bölgenin yeni nesiller için yabancý bir ülke olmasý riski pusuda bekliyor" diye konuþtu. "SEÇÝMDEN SONRA KIBRIS KONUSU ÝVME KAZANIR" Rum lider, Türkiye'de cumhurbaþkanlýðý seçimleriyle ilgili sorular üzerine de "Türkiye'de kimin cumhurbaþkaný olacaðý konusunun Türk halkýnýn yetkisinde bulunduðunu ancak, kendi tercihinin Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'dan yana olduðunu" söyledi. Baþbakan Erdoðan'ýn Kýbrýsla ilgili Türk politikasýnýn söylemini deðiþtirdiðini ancak buna raðmen eskiye kýyasla durumun daha olumlu olduðunu belirten Anastasiadis, Türkiye'deki cumhurbaþkanlýðý seçiminden sonra Kýbrýs konusunun yeni ivme kazanacaðýna dair olan inancýný dile getirdi. YUNANÝSTAN GKRY ÝLE ANLAÞMA ÝMZALAYACAK GKRY Savunma Bakaný Hristoforos Fokaidis ise "Dimokratia" gazetesindeki demecinde, Yunanistan ile GKRY arasýnda "Kriz Yönetim Mutabakatý" imzalanmasýnýn kararlaþtýrýldýðýný açýkladý. Fokaidis, anlaþmanýn Yunanistan Savunma Bakaný Dimitris Avramopulos'un kýsa bir süre önce Güney Kýbrýs'ý ziyareti sýrasýnda kararlaþtýrýldýðýný ve en kýsa zamanda imzalanacaðýný belirtti. Yunanistan ile GKRY daha önce 1993 yýlýnda da "Ortak Savunma Doktrini" adý altýnda bir anlaþmasý imzalamýþ ancak bu anlaþma sonraki yýllarda uygulanmayarak atýl býrakýlmýþtý. Eleman aranýyor Maðusa Sosyal Konutlarda ev iþleri ve çocuk bakýmý için bayan eleman aranýyor. Tel: ARANIYOR Ev iþlerine yardýmcý olabilecek part-time bayan aranýyor. Adres: Marmara bölgesi Tel: KÝRALIK DAÝRE Marmara bölgesinde 3. kat öðrenciye kiralýk daire. 350 stg. Tel: MELÝ EMLAK SATILIK K. Kaymaklý'da müstakil villa Stg. Tel: Lefkoþa'da 3+1apartman dairesi Stg. Tel: Kiralýklar... Lefkoþa'da 2+1, 3+1 full eþyalý apartman dairesi. Tel: Köþklüçiftlik'te 2+1 full eþyalý daire. Tel: Küçük Kaymaklý'da 1+1, 2+1 full eþyalý daire. Tel: ARANIYOR Mahkemeler yanýnda avukat ofisi olmaya müsait yerin kirasýný bölüþebilecek kiþi aranýyor. Tel: KLEOPATRA AKTAR Kakao ve havuç yaðlarýyla bronzlaþmak... Karýþým yaðlarla selülitten, çatlaklardan, vücuttaki sarkmalardan kurtulmak, saç dökülmesini durdurmak, saçýnýzý erken uzatmak, lavanta ile sivrisinek ve bakterilerden kurtulmak ister misiniz? O zaman sizi Kleopatra Aktar a bekliyoruz... Ýrtibat tel: ve ARANIYOR Büyükbaþ hayvan çiftliðinde çalýþacak aile aranýyor. Tel: SATILIK ESKÝ KÝREMÝT 1500 adet civarý iyi durumda eski oluklu kiremit satýlýktýr. Tel: SATILIK ARAZÝ Lapta Týnaztepe'de bulunan 1 dönüm 1700 ayakkare ve 2 dönüm arsa nitelikli arazi sahibinden satýlýktýr. Tel:

20 Ýstanbul Cup'ta zafer Wozniacki'nin "TEB BNP Paribas Ýstanbul Cup" Uluslararasý Kadýnlar Tenis Turnuvasý'nda teklerde turnuvanýn 1 numaralý seri baþý Danimarkalý Caroline Wozniacki mutlu sona ulaþtý. Koza World of Sports Arena'da gerçekleþtirilen turnuvanýn son gününde tekler finalinde Wozniacki, 2 numaralý seri baþý Ýtalyan Roberta Vinci'yi 6-1'lik setlerle 2-0 yendi. Cimnastik Federasyonu yaþanan sýkýntýlara çare arýyor... Yetkililer ilgi göstermiyor... Cimnastik Federasyonu Baþkaný Fatoþ Türkel, antrenör Lidya Sarak ve Ýstanbul'daki uluslararasý organizasyonda baþarýlý dereceler elde eden sporculardan Esra, Deniz, Laden ve Ýpek hafta sonu Kanal T'de Necati Özsoy ile geliþmeleri deðerlendirdiler.. Velilerin parasý ile yurtdýþý temasý Cimnastik Federasyonu son 10 yýlda tüm imkansýzlýklara raðmen yaptýðý çalýþmalarýn ardýndan bugün 300 sporcusu ile yurtdýþý organizasyonlarýnda da baþarýlý sonuçlarla ülkemizi temsil ediyor Ancak devletten yeterli desteðin gelmemesinden dolayý Ýstanbul'da 10 ülkenin katýldýðý Uluslararasý Ritmik Cimnastik Organizasyonu'na sporcularýmýz velilerin ödediði paralar ile gitmek zorunda kaldýlar Bu organizasyonda baþarýlý dereceler de alan yýldýz sporcularýmýz adaya döndükten sonra hiçbir yetkili tarafýndan tebrik bile edilmediler. Sporcular hem devletimizi bir uluslararasý yurtdýþý organizasyonunda temsil ettiler, masraflarý da veliler karþýladý. Bu nasýl bir spor politikasý? Necati Özsoy Cimnastik Federasyonu son yýllarda artan sporcu sayýsý ve 7 kategoride faaliyetlerinin sürdürürken çözülmesi gereken sorunlarýn çözülmemesinden dolayý da yaþanan sýkýntýlarla karþý karþýya. Yýllardýr bu federasyona hizmet eden ve uzun bir dönemdir baþkanlýk görevini sürdüren Fatoþ Türkel, çalýþmalarý ve yaþanan sýkýntýlar hakkýnda dertlerini anlattý. Salon yetersizliði Genel Cimnastik, Artistik Cimnastik, Ritmik Ciimnastik, Trambolin Cimnastik, Aerobik Cimnastik, Aerobik-Step ve Pilates kategorilerinde faaliyet gösteren federasyon, mevcut olan tesis içerisinde tüm bu spor branþlarýnýn faaliyetlerini sürdürmek zorunda. Ayný anda tüm bu branþlarda antrenmanlarý yapmak zorunda kalmalarý hem ciddi bir kargaþalýk yaþamalarýna neden oluyor hem de yeterli verim alýnamýyor. Bu konuda mevcut federasyon binasý yanýnda dairelerin dosyalarýnýn arþivlendiði Devlet Emlak Dairesi'ne ait büyük ambarýn da kendi himayelerine verilip daha saðlýklý bir çalýþma ortamý yaratýlmasýný yetkililerden talep ettiklerini açýklayan Fatoþ Türkel bu konuda hiç beklenen ilgiyi görmediklerini belirtti. Mevcut federasyonda yýlda 6 kez gerçekleþen aný turnuvalarý ve monitör gösterilerinde bile tribün olmadýðýndan dolayý sporcularýn güzel gösteri yapamadýklarýný belirten Türkel bu sorunun bir an önce çözülmesi için yetkililerin kendilerine yardýmcý olmalarýný istedi. Velilerin parasý ile dýþ temas Federasyon Baþkaný Fatoþ Türkel yetiþen sporcularýn deneyim kazanmalarý ve bir hedefleri olmasý adýna yurtdýþý temaslarýnýn kaçýnýlmaz olduðunu ifade etti. Ancak yurt dýþý organizasyonlarýna da davet almalarýna raðmen devletten katký alamadýklarý için gitmekte sýkýntý yaþadýklarýný açýkladý. En son Haziran 2014 tarihlerinde Türkiye Cumhuriyeti Spor Genel Müdürlüðü ve T.C. Cimnastik Federasyonu iþbirliði ile bu yýl altýncýsý düzenlenen Uluslararasý Ritmik Cimnastik Ýstanbul Kupasý'na davet aldýklarýný belirten Baþkan Türkel bu organizasyona velilerin çocuklarýnýn kendi masraflarý üstlenmeleri ile gidebildiklerini ifade etti. Yetenekli sporcularýn eðer velileri yurt dýþý masraflarýný karþýlamaz durumda olsalar bu etkinliðe katýlamayacak durumda olduklarýný belirten Baþkan, devletin davet gelen milli organizasyonlara imkan saðlamasý gerektiðini belirtti. Yüz sporcu ile on ülkenin katýldýðý bir organizasyonda kendi bayraðýmýz ile mücadele edip derece de aldýklarýný belirten Baþkan Türkel, milli bir temasa velilerin paralarý ile gidilmesinin de utanç verici olduðunu söyledi. Sporculara tebrik mesajý gelmedi Ýstanbul'da gerçekleþen uluslar arasý organizasyona velilerin ödediði uçak bilet paralarý ve konaklamalarý ile giden KKTC Jimnastik takýmýnýn derece almasý hem sporcularý hem de velileri gururlandýrdý. Bu baþarýnýn ardýndan baþkan Fatoþ Türkel ile yaptýðýmýz görüþmede, Spor Bakanlýðýmýzdan ve ya baþka bir devlet makamýndan tebrik aldýnýz mý? sorumuza ise verdiði cevap üzücüydü. Hiçbir yetkilinin bu çocuklarý yurt dýþýnda kendi bayraðýmýz ile bizi temsil edip derece almalarýnýn ardýndan býrakýn bir ödülü, tebrik bile edilmediklerini öðrendiðimizde sporda nasýl bir baþý boþluluk yaþadýðýmýzý bir kez daha görmüþ olduk. Sporcular hem devletimizi bir uluslar arasý yurt dýþý organizasyonunda temsil edecekler, masraflarý veliler karþýlayacak ve sporun yöneticileri bu çocuklarý tebrik bile etmekten aciz kalacaklar. Kimseyi davet edemiyoruz Federasyon Baþkaný Fatoþ Türkel yurt dýþý temaslarýnýn daha iyi olmasý için ülkemize de ülkeleri davet edip etkinlik düzenlemeleri gerektiðini söyledi. Ancak böyle bir organizasyona ev sahipliði yapmamýz için mevcut federasyonun salonunun uygun olmadýðýný, salonun yer ve tavan arasýnda nizami yüksekliðe sahip olmadýðýmýz için bunun burukluðunu yaþadýklarýný, daha da kötüsü bir tribün bile olmadýðýndan böyle bir organizasyon yapmaya, ya da ülke davet etmeye bu eksikliklerden dolayý cesaretleri olmadýðýný üzülerek ifade etti. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 9, Romalýlar Mektubu, dokuzuncu bölüm: «Seçilmiþ Halkýn Ýmansýzlýðý» A. Romalýlar Mektubu nun dokuzuncu bölümünü okuyun. Özellikle þu konulara dikkat

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

============================================================================

============================================================================ Amfibi (suda ve karada giden) Klasik Arabalar Gönderen : bigshark - 08/02/2008 18:10 http://dl.ziza.ru/other/092007/28/amfibii/01_amfibii_110110.jpg http://dl.ziza.ru/other/092007/28/amfibii/02_amfibii_88030.jpg

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 1. Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 9 Ýletiþim Benimle Baþlar a. Bugüne kadar baþardýðým en zor iþ nedir? b. En çok gurur duyduðum

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO EMEKÇÝLERÝ Birþeyleri deðiþtirmek isteyen insan önce

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

============================================================================

============================================================================ 5\'inci Lastik Her Zaman Gerekli!! Gönderen : papatya54-04/11/2009 10:45 "Dönen tekerlek zaferi müjdeler"sözünü askerlik yapmýþ olanlarýmýz hatýrlar sanýrým; ulaþtýrma tabur yada bölüklerinde yazýlý geldi

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00 7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/2009 22:00 1-Serbest Muhasebeci Mali Müþavir ve Yeminli Mali Müþavirlerin Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýnda ki yönetmeliðe göre, aþaðýdakilerden

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz Yýlýn Bürokratý 90.00 Yýlýn Ýþadamý 95.00

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) TUTANAK

T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) TUTANAK T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) ESAS N0:2009/191 03.08.2012 TUTANAK 27.07.2012 tarihli oturumda saat 19.27 sıralarında Mahkeme Başkanı tarafından duruşmanın

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 SÖZCÜ / AKP de bir kişi konuşur, diğerleri asker gibi bekler! Tarih : 06.01.2012 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem AKP deki tek adamlığı hem de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın üslubunu ve liderliğini

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı