TÜRK TARHNN KAYNAKLARINA GENEL BR BAKI A GENERAL VIEW OF RESOURCES OF THE TURKISH HISTORY

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK TARHNN KAYNAKLARINA GENEL BR BAKI A GENERAL VIEW OF RESOURCES OF THE TURKISH HISTORY"

Transkript

1 TÜRK TARHNN KAYNAKLARINA GENEL BR BAKI A GENERAL VIEW OF RESOURCES OF THE TURKISH HISTORY Yrd. Doç. Dr. M. Emin YOLALICI Özet Tarihin iyi bir ekilde aratırılması, pek çok konunun açıklıa kavuması, bugün güncelliini koruyan konuların daha iyi bir ekilde açıklanabilmesi, ancak tarihin kaynaklarına inmekle mümkündür. Türk tarihi ise zengin kaynaklara sahiptir. slamiyet öncesi döneme ait Türklerin müzelik malzeme türünde bol miktarda kaynaklarına ulaılmıtır. Zamanla yazılı kaynaklar da artmıtır. Osmanlılar döneminde ise zengin kaynak türlerine geçilmitir. Özellikle arivlerin kataloglanması Türk tarihi aratırmalarına önemli kolaylıklar getirmitir. Anahtar Kelimeler: Türk tarihi, kaynak, ariv, tarihçi, telif. Abstract Researching history beter, unraveling many components, explaining the events which still have been had their popularities may just be possible by studying the sources of history. As for Turkish history has abundant researches. The museum materrals which belong to pre-islamic period, supply us fertile researches, too. In time, the registered research became much more than past. There are more fertile researches which belong to the period of Otoman Empire. Especially cataloguing the archives have supplied to study Turkish history easily. Key Word: Turkish history, research, archive, historian, compilation. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü SAMSUN

2 Türk Tarihinin Kaynaklarına Genel Bir Bakı 472 Kaynak olmadan tarih yazmak mümkün deildir. Kaynakta ise gerçek kaynaklar aranır. Gerçek kaynaa dayanmayan bir tarih aratırması, ya safsata, ya masal, ya ideolojik veya demagojiktir. Gerçek kaynaklar ise, devrinde yazılmı kitaplar, hatıralar, seyahatnameler, müzelik malzemeler veya tarihe miras bırakmak amacı ile yazılmamı belge ve defterlerdir. Türk tarihinin de günümüze yaklatıkça zengin kaynaklara dayalı olduu görülür. Ancak eski dönemlere ait müzelik malzemeler bol miktarda varsa da, yazılı yerli kaynaklar azdır. Her ne kadar müzelik malzemeler ana kaynak olması nedeniyle, deimeyen, ahsi etkilere uramayan, geçmi hayatın bakiyeleridir. Fakat bu tür Türk tarihinin önemli kaynaklarının incelenmesi, aratırılması, bulunması, okunması, deerlendirilmesi çabalarında Türk aratırıcıları görmek pek mümkün deildir. Yine bu konuda da özellikle Batılı bilim adamlarının, Türkologlarının, oryantalistlerinin, arkiyatçılarının, filologlarının katkıları büyüktür. I.slamiyet Öncesi Orta-Asya Türk Tarihinin Kaynakları Eski dönem Türk tarihinin üphesiz kaynaklarının en önemlileri müzelik malzemelerdir. Özellikle çeitli Türkologların yüzlerce mezar veya ören yerlerinde yaptıkları kazılar sonucunda yüzlerce eser ortaya çıkarılmıtır. Çeitli silahlar, giyecek eyaları, at koumları, ziraatla ilgili aletler, süs eyaları, ziynetler, tapınaklar, ehir kalıntıları, kaleler gibi önemli kalıntılar bulunmutur. Mumyalanmı ve donmu insan cesetleri çıkarılmıtır. Bu cesetlerden bazılarında dömeler, bazılarında ba ve vücut içindeki iç organların çıkarılmasından sonra dikildiini gösteren diki yerleri bulunmaktadır. Bulunan kale ve ehir kalıntılarından Türklerde yerleik hayatın da yaygınlatıını görmek mümkün olmaktadır. Eyer kaları, kayalar, seramikler vs. üzerine çizilmi resimlerden de eski Türklerin hayat artları hakkında bilgi edinilmektedir. Bu resimlerde avcılık ön plandadır. Ayrıca bugün Orta-Asya da yok olan, o gün için yaayan hayvan türlerini de görmek mümkündür. Bu resimlerde ve bulunan dier müzelik malzemelerde Türk kıyafetleri görülmektedir. Bu kıyafetler tamamen savaçıların kolayca hareketini salayan giysilerdir. Yani pantolon, ceket, yelek, çizme gibi. Özellikle bulunan Türk mezarlarında hayvan cesetleri vardır. Ölü ile gömülen bu hayvanlar Göktürklerde ve Hunlarda at iken, Kırgızlarda koyundur. Yine bulunan kanallar, Türklerde ziraatın da gelitiini gösteren kaynaklardır. Bazı kanallar tamamen geometrik bilgiler içinde ina edilmitir. Orta-Asya Türk tarihinin yerli yazılı kaynakları çok geç balamıtır. lk yerli yazılı kaynak olarak Orhun Yazıtları görülmektedir. Bu yazıtların ilki 732 yılında yazdırılan ve dikilen Kültekin Yazıtı dır. 734 de Bilge Kaan Yazıtı, daha sonra da Tonyukuk Yazıtı dikilmitir. Bu yazıtlarda ilk kez Türk tarihi anlatılmaktadır. Ancak yazıtların dünya kamuoyuna tanıtılması, okunması ve

3 473 Yrd. Doç. Dr. M. Emin YOLALICI yayınlanması daha sonraları, ancak XIX. Yüzyılda mümkün olmutur. Bu yazıtlarda ilk Türk yazısı olan Göktürk alfabesi kullanılmıtır 1. Gerek Orhun yazıtları bulununcaya kadar, gerekse daha sonraki dönemler için Orta-Asya Türk tarihi ile ilgili en önemli dı yazılı kaynaklar Çin kayıtlarıdır. Çinli seyyahlar ile Çinli tarih yazıcılarının eserleri Türk tarihinin pek çok yönlerini açıklamaktadır. Ayrıca devletin tutturduu resmi hanedanlık kayıtları da çok önemlidir. Bu kayıtlar M.Ö. 206 ile 1644 yılları arasındaki geni bir tarihi dönemi içine alır. Bu hanedanlık tarihi 235 ciltten olumaktadır. Kayıtlardan yola çıkarak Çin sinologu W. Eberhard, Türklerle ilgili pek çok kısmı yayınlamıtır 2. Orta-Asya Türk tarihi ile ilgili en önemli kaynaklardan biri de Türk destanlarıdır. Bu destanlar sözlü olup, daha sonra yazıya geçirilmitir. En önemlileri Ouz Kaan Destanı, Ergenekon Destanı, Bozkurt Efsanesi, Manas Destanı, Alp Er Tunga Destanı dır. Yazıya geçirilemeyen destanlar günümüze ulaamamıtır. Günümüze ulaanlarda da önemli deiiklikler olmu veya çok kısaltılmıtır 3. II.slamiyet Sonrası Türk Tarihinin Kaynakları slamiyet sonrası Türk tarihinin yerli kaynaklarında önemli artılar görülmektedir. Türkler slamiyete geçince, slam ülkeleri ile temasları artmı, kaıdın da kullanılmaya balaması ile tarihe ıık tutacak yayınlar da çoalmıtır. Yani Türklerin Batı ya, ran a, Anadolu ya gelmeleri, onların kültürel bakımdan da gelimelerini salamı, ehir hayatının yaygınlaması ile bilimsel çalımalar gözle görülür derecede artmıtır. A.Karahanlılar Bu dönemde ilk önemli yayınları Karahanlılar devrinde görmekteyiz. Bunlardan ilki Yusuf Has Hacip tarafından 1070 yılında telif edilen Kutadgu- Bilig dir. Bu eserde bir devletin nasıl yönetilmesi gerektii, iyi bir idarenin özellikler, adalet, eitim, ticaret, vergiler gibi konular, yol gösterici bir tarzda dile getirilmektedir. Bu eserin üç nüshası olup, Reit Rahmeti Arat, bu üç nüshanın tıpkı basımı, Türkçesi ve tercümesini 3 cilt halinde yayınlamıtır 4. Karahanlı dönemine ait ikinci eser Divân-ı Lugati t-türk tür. Dou Karahanlı ehzadelerinden Kagarlı Mahmud tarafından 1074 yılında telif edilmitir. Bu eser bir Türk dili ansiklopedisidir. Türkçe kelimeler verimli, sonra Arapça sı yazılmı, sonra da geni bir açıklaması yapılmıtır. Eserin yazılı amacı, Araplara ve dier milletlere Türkçe yi öretmek ve Türkçe nin güzelliini 1 Ergin, Muharrem, Orhun Abideleri, Boaziçi Yayınları, stanbul 2003, XVII-XXII. 2 Daha geni bilgi için bakınız: Eberhard, W., Çin in imal Komuları, TTK. Y., Ankara Yolalıcı, M.Emin, Türk Tarihinin Kaynakları, Eser Yayınevi, Samsun 2006, Yolalıcı, aynı eser,

4 Türk Tarihinin Kaynaklarına Genel Bir Bakı 474 tanıtmaktır. Tek nüshası olan bu eser de, Besim Atalay tarafından 4 cilt halinde Türkçe ye çevrilerek yayınlanmıtır 5. Ayrıca Karahanlılar döneminde yazılmı bazı tarihi eserler daha günümüze ulamıtır. Hoca Ahmed Yesevî ise, Hikmet adı verilen ilahi türündeki iirlerle Türk göçebelerine slamiyeti sevdirmek ve ısındırmak istemitir. Onun öretileri ve etkileri daha sonraları Hacı Bekta Veli, Mevlana ve Yunus Emre de devam etmitir. B.Uygurlar Orta-Asya da önemli bir devlet kuran Türk grubu da Uygurlardır. Özellikle Dou Türkistan a geldikten sonra çeitli adlarla devletler kuran Uygurlar, bu dönemlerinde uygarlıkta çok ilerlemilerdir. ehirleme büyük oranda artmı, ticaret, ziraat, sanat, kültür ve medeniyette zirveye çıkmılardır. Ancak bu dönemde eski dinlerini terk ederek Buda ve Mani dinine girmiler, XIII. Yüzyıllarda da Müslümanlıı kabul etmilerdir. Özellikle mabetlerde kurulan kütüphanelerden çok sayıda eser günümüze ulamıtır. Buldukları Uygur alfabesi ile yazılarını yazmılardır. Çinlilerden örendikleri kaıt yapma sanatını daha da gelitirerek, ipek yerine pamuktan kaıt elde etmilerdir. Kütük baskısı adı ile ilk matbaayı da kullanarak kitaplar basmılardır. Ancak bu kitap ve belgelerin çou dini nitelikli olup, Uygur tarihine ıık tutacak yerli bilgilerden uzaktır. Bu nedenle Uygurlar hakkındaki bilgileri de Çin elçilerinden, Çin seyyahlarından veya Çin hanedan tarihlerinden örenmekteyiz. Uygurlardan günümüze gelen ve Uygurların pek çok yönlerini anlatan tek yerli kaynaklar hukuk vesikalarıdır. Bu hukuk belgelerinde 12 Hayvanlı Türk Takvimi ne göre gün, ay ve yıl, ödemenin ne zaman ve nasıl yapılacaı, mal satan, borç veren veya kiraya verenin adı, ne karılıında borç verildii, kefiller, ahitler gibi hususlar vardır. Hatta bu belgelerde aırlık, uzunluk, parasal deer gibi ölçülerde yazılıdır ki, bu ölçülerin bugün karılıkları nedir daha tespit edilememitir 6. C.Gazneliler Orta-Asya Türk devletlerinden biri olan Gazneliler döneminde de önemli eserler talif edilmitir. Bunlardan biri, Gaznelilerin en ünlü hükümdarı Sultan Mahmud un destei ile ran kökenli Firdevsî nin yazdıı ehname dir. Bu eser bir Gazne tarihi deildir. Tamamen ran tarihi ile ilgilidir. ran tarihi de destanlara dayanarak yazılmıtır. Uzmanlara göre, bir milletin tarihi ananelerini toplayan böyle bir destana dünyada baka hiçbir millet sahip deildir. Firdevsî destanlara dayalı olarak sadece ran tarihini yazdıından, Sultan Mahmud tarafından 5 Yolalıcı, aynı eser, Yolalıcı, aynı eser, 83-85; Bkz. zgi, Özkan, Uygurların Siyasi ve Kültürel Tarihi(Hukuk Vesikalarına Göre), Ankara 1987.

5 475 Yrd. Doç. Dr. M. Emin YOLALICI beenilmemi ve aire istedii para verilmemitir. Ancak ran tarihi içinde Türklerle dümanca veya dostça ilikilerde ilendiinden, bu eser Türk tarihi açısından da önemli bir kaynaktır 7. Gazneli Sultan Mahmud devrinin en ünlü bir bilgini de Utbî dir. Gazneli Devleti nin kurucusu Sebüktekin ve olu Sultan Mahmud ile çada dier hükümdarların saltanatlarının anlatıldıı bir tarih kitabı yazmıtır. Yine Gazneli Devleti bilginlerinden Abu l-reyhan al-bîrûnî de çeitli sahalarda eserler yazmıtır. Tarih alanında, eski milletlerin kronolojik tarihlerini anlatan bir eser ile, Harezm in ve Gaznelilerin tarihlerini telif etmitir. Gazneliler döneminde çok sayıda kültür, dini veya idari yapılar yapılmısa da, zamanla çeitli nedenlerle bu eserlerin hemen tamamı yok olmutur 8. D.Harzemahlar Harzemahlar döneminde de önemli yapılar yapılmıtır. Ancak bu müzelik malzemeler zaman içerisinde yok olmutur. Tarih alanında ise eser bırakan pek çok bilgin yetimitir. Bunlardan en önemlisi Muhammed Nasavî dir. Onun Harzemah hükümdarlarından Alaaddin Muhammed in zaferlerini anlatan manzum Farsça bir eseri ile Harzemahların son hükümdarı Celaleddin Harzemah ın dönemini anlatan Arapça bir eseri bulunmaktadır. Dier bir bilgin Niapurî olup, Arapça bir Harzemah tarihi yazmıtır. Abu l-hasan Bayhakî ise, Harzemahların genel tarihini anlatan bir eser telif etmi olup, Harzemah tarihi için en önemli bir kaynaktır 9. E.Selçuklular Gerek Büyük Selçuklular, gerekse onlardan doan dier Selçuklu devletleri ve beylikleri devrinde de önemli tarihi eserler meydana getirilmitir. Bu kaynakların en önemlilerinden biri müzelik malzemelerdir. Özellikle Anadolu da kurulan Selçuklu devleti ile dier beyliklerden pek çok tarihi yapı günümüze ulamıtır. Günümüze ulaan cami, medrese, köprü, kervansaray, saray, kale, hamam vs. gibi yapılardan, Selçukluların kültür ve medeniyette ne kadar ileri gittiklerini görmek mümkündür. Tarih yazıcılıında da önemli eserler bırakmılırdar. Bunlardan biri, Büyük Selçuklu Devleti nde 30 yıla yakın vezirlik yapan Nizâmü l-mülk ün yazdıı Siyâset-Nâme dir. Selçuklu devlet düzeni ile ilgili bir eserdir. Yusu Has Hacib in Kutadgu-Bilig adlı eseri metodunda yazılmıtır. Ayrıca anonim Selçuknâmeler, 7 Yolalıcı, aynı eser, Yolalıcı, aynı eser, Yolalıcı, aynı eser, 87.

6 Türk Tarihinin Kaynaklarına Genel Bir Bakı 476 Urfalı Mathieu ve Süryani Mihael in eserleri ile çou günümüze ulamamı çok sayıda eser bulunmaktadır 10. F.Osmanlılar Osmanlı tarih yazıcılıı esas itibariyle slam tarih yazıcılıının bir devamıdır. Ancak 600 yıllık dönemde tarihçiliin her türünde büyük gelime gösterilmitir. Önceleri ehname, gazavatname, menakıpname türünde balayan tarih yazıcılıı, vekayiname, tekilat, tarihi corafya, biyografi, seyahatname veya Tevârih-i Âl-i Osman türünde eserlerle devam etmitir. Zaman içerisinde dı yazarların eserlerinden ve ariv belgelirinden yararlanma, hatta sebep ve sonuçlara inme gibi yeni tarih metotları uygulanmıtır. a)xv.-xvii. Yüzyıl Arası Tarih Yazıcılıı Osmanlılarda II.Murat devrine kadar tarih yazıcılıı alanında önemli eserler yoktur. Sadece bazı menakıpname, ehname ve gazavatname gibi eserler görülmektedir. II.Murat devrinin ilk ciddi tarih eseri, Yazıcı-zâde Ali tarafından yazılan Tevârih-i Âl-i Selçuk tur. Ayrıca bu dönemde slam tarihinin bazı eserleri Türkçe ye çevrilmi ve tarihi takvimler hazırlanmıtır. Fatih devrinde ükrullah, Enveri ve Karamanî Mehmet Paa nın yazdıkları tarih eserleri vardır. Ancak bu eserler tarih yazıcılıı açısından önemli eserler deildir. Tarih yazıcılıının altın çaının balangıcı II.Bayezit ile balar. Bu dönemin ilk baarılı örnei Aıkpaazade nin kaleme aldıı Tevârîh-i Âl-i Osman adlı eseridir. Özellikle II.Murat, Fatih ve kısmen II.Bayezit dönemlerindeki olayları kendi gözlemlerine ve silah arkadalarından dinlediklerine dayanarak kaleme almıtır yılına kadar gelen olayları anlatan Aıkpaazade, asker olarak çeitli savalara katılmıtır. Bazı nüshaları 1502 yılına kadar anlatılmaktadır ki, bunları kendinden sonrakiler zeyl etmilerdir 11. II.Bayezit devrinin bir dier eseri de Mehmed Neri nin yazdıı Kitâb- Cihan-nümâ dır. Aslı bir slam ve dünya tarihidir. Eser 8 kısımdan ibaret olup, ilk 5 kısmı slam ve dünya tarihini kapsamakta ise de, bu 5 kısım günümüze ulamamıtır. 6. kısım Osmanlı Devleti nin kuruluundan II.Bayezit e kadarki olayları, 7. kısım II.Bayezit ve 8. kısım da Yavuz devri olayları ilenmitir. Sadece 6. kısım 2 cilt halinde yayınlanmıtır. II.Bayezit ve Yavuz devri için ana kaynaktır. Neri, kendinden sonraki tarih yazarlarına büyük etki yapmı, Osmanlı ilk dönemleri için önemli bir kaynak bırakmıtır 12. Fatih ve II.Bayezit devirlerinin en önemli yazarlarından biri de Dursun Bey dir. Dursun Bey, Târîh-i Ebu l-feth Sultan Mehmed adını verdii bu 10 Yolalıcı, aynı eser, Aıkpaazâde, Âık Paaolu Tarihi, Çev. Atsız, MEB. Y., stanbul 1992, Mehmed Neri, Kitâb-ı Cihan-nümâ, C.I-II, TTK. Y., Ankara 1987.

7 477 Yrd. Doç. Dr. M. Emin YOLALICI eserinde, Fatih devri ile 1488 yılına kadar ki II.Bayezit devrini ele almı bir ana kaynaktır. Osmanlılarda bir hükümdar tarihinin ilk örneidir 13. Özellikle olgunlama çaının balangıcı sayılan II.Bayezit devrinde daha gelimi tarih yazıcılıının örnekleri balamıtır. Bu dönemde Osmanlı tarih yazıcılıı eser sayısı, çeidi, dil, içerik ve üslup özellikleri ile zirveye çıkmıtır. Bu dönem II.Bayezit le balamı ve sonraki padiahların tevikleri ile tarih yazıcılıı gelimitir. Olgunlama döneminin ilk önemli eserlerinden biri dris-i Bitlisî nin yazdıı Het-Behit adlı eseridir. Bu eser Osmanlı Devleti nin kuruluundan 1503 yılına kadarki olayları anlatır yılında da bu eseri sipari veren II.Bayezit e sunulmutur. 8 Osmanlı hükümdarını anlatan, Farsça manzum bir Osmanlı tarihidir. Onun dier bir eseri de Selim-nâme sidir. Yavuz devrini anlatan yine Farsça ve kısmen nesir, kısmen nazım türündedir. Bitlisî nin bu iki eseri de pek çok yazara kaynak olmasına ramen yeterince deerlendirilmemi ve Türkçe ye tercüme edilerek yayınlanmamıtır 14. Bitlisî nin olu Ebu l-fazl Mehmet Efendi de önemli tarih eserleri kaleme almıtır. Bunlardan en önemlileri Het-Behit Zeyli, Selimâh-Nâme, Tevârîh-i Al-i Osman, Târîh-i Osmânî dir 15. II.Bayezit in sipari verdii dier bir kii de, onun devrinde kadı ve müderris olan, Kanunî devrinde eyhülislamlıa getirilen Kemalpaa-zâde dir. Kemalpaa-zâde, Tevârîh-i Al-i Osman adı ile 8 defterden oluan ve Bayezit devrinin sonlarına kadar gelen bir eser kaleme almıtır. Bu eserini II.Bayezit e takdim etmitir. Daha sonra Kanunî nin istei ile Selimnâme adı ile 9. defteri, Süleymannâme adı ile de Kanunî nin Macaristan Seferi ne kadarki Süleyman dönemini anlatan 10. defteri hazırlamıtır. Dolayısıyla 234 yıllık olayları 10 defterden oluan dev eserinde toplamıtır. Türkçe telif edilmi bu eserden pek çok yazar yararlanmısa da günümüzde ancak 1., 2. ve 7. defterler Türkçe ye çevrilerek yayınlanmıtır 16. Kanunî döneminde özellikle çok sayıda Selimnâme ve Süleymannâmeler yazılmıtır. Kanunî nin emri ile yazılan Selimnâmelerin miktarı 20 civarındadır. Bu eserlerde Selim in doumundan veya sancak beyliinden veyahut tahta çıkma mücadelesinden balayarak dönemi anlatılır. Selimnâmelerden çok azı günümüzde yayınlanmıtır. Süleymannâmeler ise, Kanunî dönemi ve sonrasında telif edilmilerdir. Bunlardan da 30 un üzerinde eser vardır. Bunların da çok azı günümüzde yayınlandı. Gerek Selimnâme, gerekse Süleymannâmeler de padiah aleyhinde ifadeler kullanılmaz. Yaptıkları her icraat doru kabul edilir. Bu 13 Dursun Bey, Târîh-i Ebu l-feth, stanbul Bayraktar, Mehmet, Bitlisli dris, Kültür Bak. Y., Ankara 1991, Aynı eser, Babinger, Franz, Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri, Çev. Cokun Üçok, Kümtür ve Turizm Bakanlıı Y., Ankara 1982,

8 Türk Tarihinin Kaynaklarına Genel Bir Bakı 478 bölümler dıında bu eserler Selim ve Kanunî devirleri için birinci elden kaynaklar niteliini taır 17. II.Bayezit döneminde balayan ve Kanunî devrinde de devam eden bir tarih kaynaı da Tevârih-i Âl-i Osman yazma geleneidir. Müellifi belli olanlar Oruç b. Adil, Ruhi Çelebi, Hadidî ve Lütfi Paa nın eserleridir. Hepsi de aynı adla yazılmıtır. Ancak müellifi belli olmayan, yani anonim Tevârih-i Âl-i Osman ların sayısı fazla olup, 23 civarındadır. Bunlar da muhtasar ve mufassal olarak iki türdedir. Mufassallarda eserler 3 balık halinde ilenmitir. Birinci bölümde, Osmanlı hükümdarları ve ehzadelerin balarından geçen olaylar, Osmanlıların ataları ve Anadolu ya gelileri, efsanevî bir tarzda anlatılmıtır. kinci bölümde, stanbul un fethi ile Ayasofya nın efsanevî tarihi izah edilmitir. Üçüncü bölümde ise, stanbul un fethinden 1490, 1549 veya 1555 lere kadar Osmanlı tarihi anlatılmıtır. Bu tür eserler, halkın tarih dinleme ihtiyacını gidermek amacı ile yazılmı popüler tarihçiliin ürünleridir. Basit halk türü eserler olmakla beraber, yazarın yaadıı devirleri anlatan kısımlar kaynak olma özelliine sahiptir 18. Yavuz devrinde Niancılık görevinde bulunan Celal-zâde Mustafa Çelebi nin Selimnâme adlı eseri yanında, Tabakatü l-memâlik ve Derecâtü l- Mesâlik adlı eseri vardır. Bu eseri 30 tabaka olarak planlamısa da bitirememi ve sadece 30. tabaka günümüze ulamıtır. Burada Kanunî devri olayları 1555 yılına kadar anlatılmakta olup, Kanunî döneminin en önemli kaynaklarındandır 19. III.Murat ve III.Mehmet in padiah hocalıını yapan Hoca Sadeddin Efendi de önemli bir tarih eseri yazmıtır. Eserinin adı Tacü t-tevârih olup, Osmanlı Devleti nin kuruluundan Yavuz un ölümüne kadarki olayları telif etmitir. Eserini yazarken tarafsız kalmaya çalımı, yer yer kaynak eletirilerinde de bulunmutur. Bu eser XVI. Yüzyılda Osmanlı Türkçesi nin en parlak örnei ve Osmanlı dönemi için bavurulacak önemli bir kaynaktır. Günümüzde 5 cilt halinde yayınlanmıtır 20. XVI. Yüzyılın en önemli tarih yazarlarından biri de Âlî mahlasını kullanan Mustafa b. Ahmed tir. Onun tarihle ilgili pek çok eseri olup, en önemlisi ise, Künhü l-ahbâr adındaki dünya tarihidir. Dört kısım olan bu eserin üçüncü kısmında Türk ve Tatarların tarihi, dördüncü kısmında da kurulutan III.Mehmet in tahta çıkıına kadarki Osmanlı tarihi anlatılmaktadır 21. XVII. Yüzyılda da önemli tarih eserleri veren ahsiyetler yetimitir. Bunlardan biri Peçevî brahim Efendi dir. Devlet hizmetinde bulunmu, çeitli 17 Babinger, aynı eser, ilgili kısımlar; Severcan, erafettin, Süleymannâmeler, Osmanlı, C.8, Ankara 1999, Yolalıcı, aynı eser, ; Adalıolu, Hasan Hüseyin, Osmanlı Tarih Yazıcılıında Anonim Tarihler, Osmanlı, C.8, Ankara 1999, Babinger, aynı eser, Hoca Sadeddin Efendi, Tacü t-tevârih, 5 cilt, Kültür Bakanlıı Y., Ankara Yolalıcı, aynı eser, 108.

9 479 Yrd. Doç. Dr. M. Emin YOLALICI savalara katılmı, kalelerin zaptında görev almıtır. Peçevî Tarihi adı ile ünlü eserini yazmıtır yılları arasındaki olayları anlatmıtır. Özellikle arası dönem için bir ana kaynaktır. Ayrıca ilk kez Batı kaynaklarından yararlanan ilk Osmanlı tarih yazarıdır. Bu eser Cumhuriyet devrinde basılmıtır 22. XVII. Yüzyılın dier ünlü bir tarih yazarı da Kâtib Çelebi dir. Esas adı Mustafa b. Abdullah tır. Tarihle ilgili en önemli eserleri Arapça Fezleke, Türkçe Fezleke, Takvimü t-tevârih ve denizcilikle ilgili bir eseridir. Ayrıca Arapça bir biyografi eseri vardır. Kısaca Kefü z-zunûn denilen bibliyografya kamusu ise muhteemdir. Burada eser ile yazar verilmitir. Eserlerin yazarları, telif tarihleri, fasılları ve içerikleri belirtilmitir. Arapça yazılan bu eser tam bir kaynak tanıtımı eseridir. Ancak eserlerinden hiç biri günümüzde çevrilerek basılmamıtır 23. XVII. Yüzyılın dier bir tarih eseri bırakan ahsiyeti Müneccimbaı adıyla tanınan Ahmed Dede dir. Eserinin adı Camiü d-düvel olup, eski devirlerden 1672/73 yıllarına kadar gelen bir dünya tarihidir. Arapça yazılan bu eserde, Osmanlı tarihide kurulutan 1672/73 yıllarına kadar anlatılmıtır. slam, Osmanlı ve Batı kaynakları olarak 70 kadar eserden yararlanmıtır. Bu eser Lale Devrinde Nedim bakanlıında bir heyet tarafından tercüme edilerek basılmıtır. Son dönemlerde bir kısmı Türkçe olarak da yayınlanmıtır 24. XVII. Yüzyılda yetien dier önemli bir tarihçi de Hezarfen Hüseyin Efendi dir. Geni bir bilgi birikimine sahip olan Hezarfen, bir dünya tarihi ile Roma tarihini yazmıtır. Dünya tarihi ile ilgili eserinde, Osmanlıların kuruluundan 1672 yılına kadar olayları anlatmıtır. slam, Osmanlı ve Batı kaynaklarından yararlanmıtır 25. b)xvi.-xvii. Yüzyıllarda Osmanlılarda Tekilat Tarihçilii Bu yüzyıllarda Osmanlılarda tekilat tarihçilii de gelimitir. Özellikle devlet tekilatındaki bozulmalar devrin aydınlarını, devlet görevlilerini ve tarihçilerini bu tür eserler yazmaya yönlendirmitir. Bu tür eserlerden ilki, Kanunî devri vezir ve sadrazamlarından olan Lütfi Paa nın yazdıı Asâfnâme dir. Burada yüksek devlet memurlarının görev ve sorumlulukları anlatılmıtır 26. Bu tür eser yazan dier bir yazar Hasan Kâfî dir. Bu konuda Arapça bir eser yazmıtır. Eserinde hükümet düzenlerini, devlet yönetiminde danıma ve 22 Yolalıcı, aynı eser, ; Peçevî brahim Efendi, Peçevî Tarihi, Hzr. Bekir Sıtkı Baykal, 2 cilt, Kültür Bakanlıı Y., Ankara Yolalıcı, aynı eser, ; Katip Çelebi den Seçmeler, Hzr. Orhan aik Gökyay, 3 cilt, MEB. Y., stanbul Müneccimbaı Ahmed b. Lütfullah, Camiü d-düvel Osmanlı Tarihi ( ), Haz. Ahmet Aırakça, nsan Y., stanbul Babinger, aynı eser, Babinger, aynı eser,

10 Türk Tarihinin Kaynaklarına Genel Bir Bakı 480 hazırlanmanın yararlarını, sava silahlarını örenmenin lüzumunu, dier devletlerle yapılacak antlamalarda dikkat edilecek hususları vs. ele almıtır 27. Tekilat tarihçilii konusunda en önemli eser bırakan kii Koçi Bey dir. IV.Murat ın müaviri ve mahremi olan Koçi Bey, hem IV.Murat a, hem de Sultan brahim e risaleler sunmutur. IV.Murat a sunduu risalede, Osmanlıların büyüme ve ilerlemesi, sonra gerilemenin nedenleri, sonra da bu bozuklukların düzeltilme yolları açıklanmıtır. Belki IV.Murat, müavirinin akılcı görülerini uygulamak istemise de, erken ölümü buna engel olmutur. Koçi Bey, brahim e de bir risale sunmusa da, bu risale daha çok öretici niteliktedir. Türklerin Monteskiyö sü olarak Batılılarca anılan Koçi Bey in risaleleri günümüzde de yayınlanmıtır 28. Tekilat tarihçilii konusunda yazılmı bir eser de yazarı bilinmeyen Kitâbu Mesâlihi l-müslimîn ve Menâfi i l-mü minîn adlı eserdir. 52 bâbda yazılan eserde, her bâbda bir bozukluk ve düzeltilme yolları gösterilmitir 29. Siyasi tarih alanında eserler yazan Kâtip Çelebi, tekilat tarihçilii üzerine de iki önemli eser bırakmıtır. Bu konudaki eserlerinden ilkinde, duraklamanın nedenleri ve düzeltilme yolları gösterilmitir. kinci eserinde ise müspet bilimlerin yararları, hogörünün gerei, taassubun zararları, esrar, kahve, elenme gibi münakaa edilen konulardaki görülerini dile getirmitir 30. c)xvi. ve XVII. Yüzyıllarda Osmanlılarda Tarihî Corafya ve Seyahatname Türünde Yazılmı Eserler Osmanlıların bu yüzyıllarda bir cihan devleti olması, bu iki türde de eserlerin ortaya çıkmasına neden olmutur. Denizcilik konusunda eser yazan ve haritalarıyla ünlü olan en önemli kii Pirî Reis tir. Ünlü bir denizci olan Pirî Reis, denizcilii yanında eserler de bırakmıtır. En önemli eseri Kitâb-ı Bahriye dir. Eserinde Ege ve Akdeniz kıyılarındaki ehirler ile adaların haritaları ve tanıtımları vardır. Bu eser aynı zamanda bir deniz kılavuzudur. Eser aslen 858 sayfa ve 223 haritadan ibarettir. Eserin az bir kısmı basılmıtır. Onu dünyada ünlü yapan dier önemli eserleri ise çizdii iki dünya haritasıdır te yaptıı dünya haritasının çou kaybolmu olup, sadece Atlas Okyanusu nun iki tarafını gösteren bölüm günümüze ulamıtır. Bu harita bir Türk tarafından yapılan en mükemmel ve en önemli corafi belgedir de yaptıı ikinci dünya haritasının da günümüze ulaan kısmı Kuzey Amerika nın Dou kıyıları, Antil ve Grönland adalarının bulunduu kısımdır. 27 pirli, Mehmet, Usûlü l-hikem fî Nizâmü l-âlem, Tarih Enstitüsü Dergisi, S.10-11(1981), Yolalıcı, aynı eser, ; Koçi Bey Risalesi, Hzr. Zuhuri Danıman, MEB.Y., stanbul Bkz. Kitâbu Mesâlihi l-müslimîn ve Menâfi i l-mü minîn, Yay. Yaar Yücel, Ankara Ün. Dil ve Tarih- Corafya Fak. Y., C.II-III, Ankara Yolalıcı, aynı eser, 116/117.

11 481 Yrd. Doç. Dr. M. Emin YOLALICI Henüz Amerika kıtasının yeni kefedildii bir zamanda yapılmasına ramen, genellikle iki haritada doru çizilmitir 31. Gerek tarihi corafya, gerekse seyahatname türünde eser bırkan dier bir kii de, yine ünlü bir denizci olan Seydi Ali Reis tir. Tarihi corafya konusundaki eserinin adı kısaca Muhit tir. Burada denizcilikle ilgili bilgiler, Hindistan sahilleri, Hint Denizi ndeki adalar, deniz yolları, Amerika kıtası gibi konularda bilgiler vardır. Seyahatname türündeki eseri ise Mir âtü l-memâlik tir. Burada Süvey Kaptanı olarak Hindistan a yaptıı sefer, savaları, fırtınalar, Hindistana varıı, Hindistan dan kara yolu ile Osmanlı ülkesine dönüü ve geçtii yerler hakkında çeitli bilgiler anlatılmaktadır. Her iki eserde günümüzde çevrilerek basılmamıtır 32. Katip Çelebi corafya alanında da bir eser yazmıtır. Cihânnumâ adındaki bu eserini iki kez hazırlamıtır. lk tertip Cihânnumâ da denizlerden, nehirlerden, adalardan, karalardan, alfabetik sıra ile ehirlerden ve XIII. Yüzyıldan sonra kefedilen yerlerden bahsedilmektedir. Ancak Batı kaynaklarına yeterince ulaamadıından bu ilk tertibi yarıda bırakmıtır. Bazı Batı kaynaklarına ulatıktan sonra ikinci tertip Cihânnumâ yı yazmaya balamıtır. Burada da corafi bilgiler, Macellan ın keifleri, Japonya ve Asya ülkeleri anlatıldıktan sonra, slam sahasındaki ülkeler ve ehirler Dou dan Batı ya doru tanıtılmaktadır. Bu eserini de Osmanlı ülkesinin Dou sınırlarına getirdikten sonra, ölümü nedeni ile tamamlayamamıtır 33. Hiç üphesiz Türk tarihinin en ünlü seyyahı Evliya Çelebi dir. Çeitli ülkeleri ve ehirleri gezerek, mehur seyahatnamesini hazırlamıtır. 10 ciltlik bu eser, corafya bilgisi, tarih, etnografya, folklor, binalar, yollar, kültür ve dil bakımından en önemli kaynaktır. Son zamanlarda 10 cilt halinde yayınlanmıtır 34. d)xviii. ve XIX. Yüzyıllarda Osmanlılarda Tarih Yazıcılıı ve Dier Kaynaklar XVIII. Yüzyıldan itibaren Osmanlı toplum hayatında önemli deime ve gelimeler yaandı. Bu gelimeler tarihçiler ve kaynaklar üzerinde de görüldü. Bu gelimelerin en önemlilerinden biri, Divân-ı Hümâyûn a balı Vekâyi nüvis lik kurumunun kurulmasıdır. Böylece 1922 yılına kadar sürecek olan bir kurum ortaya çıkmıtır. Bu kuruma atanan Vekâyi nüvisler, devirlerinin olaylarını birbirinin devamı olarak kaleme almılardır. Böylece kesintisiz bir tarih kaynaı sunmulardır. Vekâyi nüvislerin sayıları toplam 29 kiidir. Önceleri ne iittilerse, ne buldularsa yazmılardır. III.Selim den sonra arivlere inme imkanını 31 Yolalıcı, aynı eser, ; Ufetinan, Pirî Reis in Hayatı ve Eserleri, TTK.Y., Ankara 1974, 17-42; Pirî Reis, Kitâb-ı Bahriye, Hzr. Yavuz Senemolu, Tercüman 1001 Temel Eser, Basım yeri ve yılı yok. 32 Yolalıcı, aynı eser, Katip Çelebi den Seçmeler, MEB. Y., C.1, 44-48; Babinger, aynı eser, 217 ve Yolalıcı, aynı eser, ; Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Yapı Kredi Bankası Y., 10 cilt, stanbul

12 Türk Tarihinin Kaynaklarına Genel Bir Bakı 482 da bulmulardır. Nitekim gerek Cevdet Paa, gerekse Abdurrahman eref bu nedenlerle mükemmel tarih eserleri kaleme almılardır. Bu eserlerin bir kısmı günümüzde basılarak yayınlanmıtır 35. Bu yüzyılların dier bir kaynak türü sefaretnamelerdir. Gerek geçici elçilerin, gerekse daimi elçilerin tuttukları raporlar tarzında eserlerdir. Günümüze ulaan sefaretname sayısı 45 civarındadır. Bazılarında pek yararlı olmayan bilgiler varsa da, bazıları ise Osmanlı devlet adamlarının yararlanacaı bilgilerle doludur. Hatta uzun yıllar Osmanlılar için, Avrupa ile ilgili bilgi veren tek kaynak olma özelliini taımılardır. Dolayısıyla sefaretnameler, dı ülke ve devletlerin siyasi, askeri, corafi, nüfus, ticari, zirai, sanayi ve kültürel durumlarını ve faaliyetlerini aksettiren en önemli ve orijinal tarih belgeleridir. Bir kısmı günümüzde yayınlanmıtır 36. XIX. Yüzyıldan itibaren yeni kaynak türleri ortaya çıkmıtır. Bunlardan biri Salnâmelerdir. Üç tip salnâme yayınlanmıtır. Devlet salnâmeleri 1847 yılından itibaren çıkmaya balamıtır. Bunların sayısı 68 adet olup, en son 1915 yılına aittir. Devlet salnâmelerinde, Osmanlı padiahlarının biyografileri, takvimler, meclisler, nezaretler, okullar ve vilayetler gibi konularda bilgiler vardır. 7 Nezaretçe çıkarılan Nezaret Salnâmeleri nin toplam sayısı 46 adettir. Bu Nezaretler Harbiye, Ticaret ve Nâfıa, Hariciye, Bahriye, Maarif, Maliye Nezaretleri ile eyhülislamlık makamıdır. Üçüncü salnâme tipi Vilayet Salnâmeleri dir yılından itibaren çou vilayetlerce çıkarılmıtır. Toplam vilayet salnâmesi sayısı 527 dir. Bu salnâmeleri çıkarmak amacı ile de vilayet matbaaları kurulmutur. Vilayet salnâmeleri, ait oldukları vilayetlerin idari, mahalli tarih, üretimi, eitimi, nüfusu vs. gibi konularda önemli bilgiler sunan vazgeçilmez kaynaklardandır 37. XIX. Yüzyılın yeni bir kaynak türü de gazeteler ve dergilerdir. Osmanlı ülkesinde ilk çıkan gazeteler yabancı dilde yayınlanan ve yabancıların çıkardıı gazetelerdir. Osmanlı Devleti nin çıkardıı ilk gazete ise Takvim-i Vekayi denilen resmi gazetedir. Tanzimat döneminde ise özel gazeteler hızla yaygınlamıtır. Tercüman-ı Ahval le balayan özel gazetecilik, Muhbir, Sabah, kdam, Tercüman-ı Hakikat vs. gibi gazetelerle devam etmitir. Böylece zamanımızın vekayi nüvisleri olan gazete ve dergiler, artık tarih için önemli bir kaynak olmutur. Hem olayları kronolojik olarak takip etme, hem de aynı konuda deiik gazetelerden yararlanma imkanı vermesi açısından gazeteler tarih yazarları için önemli bir kaynak olmutur 38. XIX. Yüzyılda ortaya çıkan dier pek çok kaynak türü daha vardır. Bunların en önemlileri merkezde kurulan meclisler ile taradaki meclislerin 35 Yolalıcı, aynı eser, ; Kütükolu, Bekir, Vekayi nüvis-makaleler, stanbul 1994, Yolalıcı, aynı eser, ; Unat, Faik Reit, Osmanlı Sefirleri ve Sefaretnameleri, TTK.Y., Ankara Yolalıcı, aynı eser, ; Ertu, Hasan Refik, Osmanlı Devrinde Salnâmeler, Tarih Mecmuası, S.8, ve S.9, Yolalıcı, aynı eser, ; nuur, M.Nuri, Basın ve Yayın Tarihi, Der Y., 3. basım, stanbul 1993.

13 483 Yrd. Doç. Dr. M. Emin YOLALICI tutanakları, Mebusan ve A yân Meclisleri nin zabıtları, merkez ve tara belediyelerinin tutanaklarıdır. Bu tür kaynaklar da tarih için, tarihçiler için çok önemli kaynaklar olma özelliklerine sahiptirler. e)er iyye Sicilleri er iyye mahkemelerinde tutulan kayıtlar da önemli kaynaklar arasındadır. Bu tür defterlere er iye Sicil Defteri adı verilmektedir. Bu defterlerde ayrıca merkezden gelen yazılarda kayıtlıdır. Sicil defterleri, mahalli kültür, idari, mali, folklor ve sosyal tarih açısından birinci derecede önemli belgelerdir. Özellikle hukuk tarihi açısından önemli olduu kadar, ekonomi ve sosyal tarih açısından da ihmal edilmeyecek kaynaklardır. Baka belgelerde bulamayacaımız meslekler, üretilen ürünler, fiyat hareketleri, geçim kaynakları gibi hususlar bu defterlerden örenilmektedir. Bu defterlerin toplam miktarı civarındadır 39. f)ariv Belgeleri Bunlar devlet eliyle yazılmı, tarihe miras bırakmak amacını taımayan, ancak bir ülkenin ve devletin tapusu hükmünde olan kayıtlardır. En zengin arivler Osmanlı Arivi ile Cumhuriyet Arivi dir. Ayrıca her Bakanlık, kurum ve dairelerin de arivleri vardır. Ayrıca tarada belediye, tapu, defterdarlık, milli eitim vs. gibi yönetimlerin de arivleri bulunmaktadır. Arivler olamasa, tarihteki pek çok olayları aydınlatmak mümkün deildir. Osmanlı Arivi nde ariv belgeleri Defterler ve Belgeler olarak iki türdedir. Defterler, Sadrazamlık, maliye, defterhane, nezaret defterleri diye sınıflandırılmıtır. Belgeler de Tanzimat öncesi ve sonrası olarak tasnif edilmitir. Arivde bulunan defterlerin ve belgelerin ancak bir kısmı kataloglanmıtır. Tasnif ilemleri devam etmektedir. Arivler, her türlü aratırma ve incelemelerde ilk elden kaynak olma özelliini taır. Ana kaynak durumunda olan arivlere dayanmayan hiçbir aratırma eseri objektif bir eser deildir. Her tarihçi ve aratırıcı çalımalarında mutlaka arivlere bavurmak zorundadır 40. III. Sonuç Türk Tarihi zengin kaynaklara sahiptir. Her ne kadar Orta-Asya Türk Tarihi ile ilgili yazılı kaynaklar az olmakla beraber, müzelik malzemeler fazladır. Türk Tarihi nin ilk önemli yazılı kaynaı Orhun Kitabeleri dir. Orta-Asya ile ilgili en önemli yazılı kaynaklar ise Çin kayıtlarıdır. 39 Yolalıcı, aynı eser, ; er iye Sicilleri, Türk Dünyası Aratırmaları Vakfı Yayınları, C.1, stanbul 1988, Yolalıcı, aynı eser, ; Babakanlık Osmanlı Arivi Rehberi, Babakanlık Devlet Arivleri Genel Müdürlüü, Yayın No:5, Ankara 1992.

14 Türk Tarihinin Kaynaklarına Genel Bir Bakı 484 slamiyet sonrası dönemde ilk önemli yazılı kaynaklar Karahanlılara aittir. Daha sonra Uygurlar, Gazneliler ve Harzemahlarla ilgili yazılı kaynaklar ve müzelik malzemelere ulaılmaktadır. Selçuklularla ilgili çok kaynak bulunmaktaysa da, bu kaynakların çou günümüze ulamamıtır. Türk Tarihi nin hem çeitlilik, hem çokluk, hem yeni kaynak türleri açısından en zengin dönemi Osmanlılar dönemidir. Bu dönemde önce menakıpname, ehname, gazavatname türünde balayan tarih yazıcılıı, daha sonra vekâyi name, tekilat, tarihi corafya, biyografi, seyahatname, Tevârih-i Âl-i Osman türünde olarak devam etmitir.bu konularda çok sayıda eser bulunmaktadır. Özellikle XVIII. Ve XIX. Yüzyıllarda tarih kaynaklarında çeitlilik artmıtır. Yeni kaynak türleri ortaya çıkmıtır. Bu gelimelerin en önemlilerinden biri Vekâyi nüvislik kurumunun kurulmasıdır. Böylece 1922 yılına kadar sürecek olan kesintisiz tarih yazıcılıı balamıtır. Tayin edilen 29 vekâyi nüvis ile, pek çok eser ortaya konmutur. Özellikle bunlardan Cevdet Paa ve Abdurrahman eref, mükemmel eserler kaleme almılardır. Bu yüzyıllarda sefaretnameler, salnameler ve gazeteler yepyeni kaynak türleridir. Özellikle gazete ve dergiler tarih için önemli bir kaynak olmutur. Ayrıca kurulan meclisler, Mebusan ve A yan Meclisleri, mahalli kurumların belgeleri tarih için önemlidir. er iye sicilleri ise, idari, mali, folklor ve sosyal tarih açısından kıymetlidir. Bu tür kaynaklarda, bölgesel fiyat hareketleri, meslekler, giyim-kuam gibi hususlar bulunmaktadır. Türk tarihinin en önemli kaynakları hiç üphesiz Ariv belgeleridir. Osmanlı Arivi bu konuda en zengin arivlerdendir. Ayrıca her bakanlıın ve kurumun da arivleri vardır. Mahalli yönetim ve kurumların arivleri de önemlidir. Sonuç olarak, Türk Tarihinin kaynakları günümüze yaklatıkça her bakımdan zenginlemektedir. Bu zengin kaynak türlerinin günümüz Türkçesi ne çevrilmesi en önemli zorunluluktur. Bu yerine getirilmedii sürece bu kaynaklardan yararlanmak çok sınırlı olacaktır.

Melike GÖKCAN TÜRKDOAN

Melike GÖKCAN TÜRKDOAN Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 15 Klâsik Türk Edebiyatının Kaynakları Özel Sayısı -Prof. Dr. Turgut KARABEY Armaanı- KLÂSK TÜRK EDEBYATINDA

Detaylı

SAFEVÎLERN NESEBNE FARKLI BR BAKI A DIFFERENT STANDPOINT TO SAFEVI S GENERATION

SAFEVÎLERN NESEBNE FARKLI BR BAKI A DIFFERENT STANDPOINT TO SAFEVI S GENERATION SAFEVÎLERN NESEBNE FARKLI BR BAKI A DIFFERENT STANDPOINT TO SAFEVI S GENERATION Prof. Dr. Yusuf KÜÇÜKDA* Dr. Bilal DEDEYEV** Özet Safevî tarihi ele alınırken aratırmacılar arasında en çok tartıılan konulardan

Detaylı

ÇALDIRAN SAVAI NA KADAR OSMANLI - SAFEV LKLERNE KISA BR BAKI A BRIEF REVIEW OF THE RELATIONS BETWEEN OTTOMAN AND SAFAVI BEFORE THE CHALDIRAN WAR

ÇALDIRAN SAVAI NA KADAR OSMANLI - SAFEV LKLERNE KISA BR BAKI A BRIEF REVIEW OF THE RELATIONS BETWEEN OTTOMAN AND SAFAVI BEFORE THE CHALDIRAN WAR ÇALDIRAN SAVAI NA KADAR OSMANLI - SAFEV LKLERNE KISA BR BAKI A BRIEF REVIEW OF THE RELATIONS BETWEEN OTTOMAN AND SAFAVI BEFORE THE CHALDIRAN WAR Dr. Bilal DEDEYEV* Özet Güçlü Türk devletleri arasında üstünlük

Detaylı

Amerikan ç Savaı ve Mısır: Pamuk Örneinde Mısır Modernlemesi ve Amerikan ç Savaı nın Sürece Olan Katkısı

Amerikan ç Savaı ve Mısır: Pamuk Örneinde Mısır Modernlemesi ve Amerikan ç Savaı nın Sürece Olan Katkısı Amerikan ç Savaı ve Mısır: Pamuk Örneinde Mısır Modernlemesi ve Amerikan ç Savaı nın Sürece Olan Katkısı American Civil War and Egypt: Modernization of Egypt in the case of Cotton and the Contribution

Detaylı

YIKILUPDUR BU CHÂN VE ALTI NAZRE YIKILUPDUR BU CHÂN AND SIX NAZIRE Hüseyin GÖNEL

YIKILUPDUR BU CHÂN VE ALTI NAZRE YIKILUPDUR BU CHÂN AND SIX NAZIRE Hüseyin GÖNEL Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 28 Volume: 6 Issue: 28 Güz 2013 Fall 2013 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 YIKILUPDUR BU CHÂN

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 12 HAYVANLI TÜRK TAKVM VE KEHANET* + THE TWELVE-ANIMALS TURKISH CALENDAR AND PREDICTION

Detaylı

TARHN ÇALARA AYRILMASINDA ÜÇ LÜ SSTEM VE AVRUPA MERKEZC TARH KURGUSU

TARHN ÇALARA AYRILMASINDA ÜÇ LÜ SSTEM VE AVRUPA MERKEZC TARH KURGUSU TARHN ÇALARA AYRILMASINDA ÜÇ LÜ SSTEM VE AVRUPA MERKEZC TARH KURGUSU TRILOGY- ANCIENT AGE, MIDDLE AGE AND NEW AGE- IN THE DIVIDING HISTORY INTO AGES AND THE EUROCENTRIC HISTORY CONSTRUCTION Özet Necmettin

Detaylı

KLÂSK DÖNEM OSMANLI ETM KURUMLARI OTTOMAN EDUCATION FOUNDATIONS IN CLASSICAL TERMS

KLÂSK DÖNEM OSMANLI ETM KURUMLARI OTTOMAN EDUCATION FOUNDATIONS IN CLASSICAL TERMS KLÂSK DÖNEM OSMANLI ETM KURUMLARI OTTOMAN EDUCATION FOUNDATIONS IN CLASSICAL TERMS Ünal TAKIN Özet Osmanlı Devleti her alanda kurumlamı bir medeniyettir. Bu kurumların en önemlilerinden biride lmiye tekilatıdır.

Detaylı

KARAM TAKVM KARAIM CALENDER Ergin AYAN *

KARAM TAKVM KARAIM CALENDER Ergin AYAN * Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 19 Volume: 4 Issue: 19 Güz 2011 Fall 2011 www.sosyalarastirmalar.com KARAM TAKVM KARAIM CALENDER Ergin

Detaylı

G R VE KURAMSAL ÇERÇEVE

G R VE KURAMSAL ÇERÇEVE Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 MECLS- MLL DEN ULUSAL KONGRE YE KIBRIS

Detaylı

KAZI ADI KAZI YER KAZI BA KANI KAZI TAR H

KAZI ADI KAZI YER KAZI BA KANI KAZI TAR H Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ERKEN CUMHURYET DÖNEM (1930-1940) ORTA

Detaylı

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya Uzman Denetçi Eylül 2003 Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya

Detaylı

BULGARSTAN TÜRKLERNN TARHSEL SÜREÇ ÇERSNDE DÖNÜÜMÜ, AB ÜYELK SÜREC VE TÜRK AZINLIA ETKLER

BULGARSTAN TÜRKLERNN TARHSEL SÜREÇ ÇERSNDE DÖNÜÜMÜ, AB ÜYELK SÜREC VE TÜRK AZINLIA ETKLER BULGARSTAN TÜRKLERNN TARHSEL SÜREÇ ÇERSNDE DÖNÜÜMÜ, AB ÜYELK SÜREC VE TÜRK AZINLIA ETKLER THE TRANSFORMATION OF TURKS OF BULGARIA IN HISTORICAL PROCESS AND THE EFFECTS OF EU MEMBERSHIP PROCESS OF BULGARIA

Detaylı

21. YÜZYILIN LK ÇEYRENDE TÜRKYE NÜFUSUNDA NE DET? WHAT HAS CHANGED IN THE POPULATION OF TURKEY IN THE FIRST QUARTER OF THE 21 st CENTURY?

21. YÜZYILIN LK ÇEYRENDE TÜRKYE NÜFUSUNDA NE DET? WHAT HAS CHANGED IN THE POPULATION OF TURKEY IN THE FIRST QUARTER OF THE 21 st CENTURY? Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 21 Volume: 5 Issue: 21 Bahar 2012 Spring 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 21. YÜZYILIN

Detaylı

Bulgaristan a Satılan Evrak ve Özel Arşivlerin Ülke Tarihindeki Önemi

Bulgaristan a Satılan Evrak ve Özel Arşivlerin Ülke Tarihindeki Önemi Bulgaristan a Satılan Evrak ve Özel Arşivlerin Ülke Tarihindeki Önemi Records sold to Bulgaria and Importance of Private Archives in the History of the Country Arş. Gör. Hakan Anameriç Ankara Üniversitesi

Detaylı

kinci Dünya Savaı Sürecinde Yunanistan, Türkiye de Mülteciler, Askeri hlaller ve Esirler Sorunu

kinci Dünya Savaı Sürecinde Yunanistan, Türkiye de Mülteciler, Askeri hlaller ve Esirler Sorunu kinci Dünya Savaı Sürecinde Yunanistan, Türkiye de Mülteciler, Askeri hlaller ve Esirler Sorunu Greece, the Immigrants, Military Violations, and POW Issue in Turkey during WWII Period Ulvi KESER Özet kinci

Detaylı

1950 GENEL SEÇMLERNN URFA YA YANSIMASI THE GENERAL ELECTION OF 1950 TO URFA REFLECTION Ahmet LYAS

1950 GENEL SEÇMLERNN URFA YA YANSIMASI THE GENERAL ELECTION OF 1950 TO URFA REFLECTION Ahmet LYAS Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 1950 GENEL SEÇMLERNN

Detaylı

Giri 1. Ortado u Bölgesinin Tanımı Ve Özellikleri 1.1. Ortado u Neresidir?

Giri 1. Ortado u Bölgesinin Tanımı Ve Özellikleri 1.1. Ortado u Neresidir? Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 20 Volume: 5 Issue: 20 Kı 2012 Winter 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ORTADOU'NUN YENDEN

Detaylı

ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI

ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI Doç. Dr. Firuz D. Yaamı firuz@ttnet.net.tr firuz@sabanciuniv.edu ÖZET Bilgi özgürlüü ya da bilgi edinme hakkı hem çok eski ve bilinen anayasal kavramların

Detaylı

GİRİT İN TÜRK HAKİMİYETİNDEN ÇIKIŞI

GİRİT İN TÜRK HAKİMİYETİNDEN ÇIKIŞI T. C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YAKINÇAĞ TARİHİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ GİRİT İN TÜRK HAKİMİYETİNDEN ÇIKIŞI EMİN ÜNSAL 1068205103 TEZ DANIŞMANI PROF. DR. İLKER

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 17 Volume: 4 Issue: 17 Bahar 2011 Spring 2011

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 17 Volume: 4 Issue: 17 Bahar 2011 Spring 2011 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 17 Volume: 4 Issue: 17 Bahar 2011 Spring 2011 KÖPRÜLÜZADE ABDULLAH PAA NIN 15 CEMADEL-EVVEL 1133-M.14

Detaylı

Zehra ARSLAN. Anahtar Kelimeler: cemiyet, Meclis-i Mebusan, müzakere, madde, tasarı, kanun, merutiyet, oylama

Zehra ARSLAN. Anahtar Kelimeler: cemiyet, Meclis-i Mebusan, müzakere, madde, tasarı, kanun, merutiyet, oylama Austos 1909 Tarihli Cemiyetler Kanunu Üzerinde Meclis-i Mebusan da Yapılan Müzakereler ve Cemiyetlerin Yapılanmasında ttihat ve Terakki Örnei The Negotiations Conducted on The Community Law Dated August

Detaylı

Oğuzcanın Anadolu da Yazı Dili Olma Sürecine Dair Düşünceler

Oğuzcanın Anadolu da Yazı Dili Olma Sürecine Dair Düşünceler Âşık Paşa ve Anadolu da Türk Yazı Dilinin Oluşumu Sempozyumu, 1-2 Kasım 2013, Kırşehir, s. 219-228 Oğuzcanın Anadolu da Yazı Dili Olma Sürecine Dair Düşünceler Leylâ Karahan * Özet: Her yazı dili, bir

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ NİN İLK GENEL NÜFUS SAYIMINDA ÇORUM VİLÂYETİ NİN NÜFUS ÖZELLİKLERİ *

TÜRKİYE CUMHURİYETİ NİN İLK GENEL NÜFUS SAYIMINDA ÇORUM VİLÂYETİ NİN NÜFUS ÖZELLİKLERİ * Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 19, Sayı: 1, Sayfa: 233-258, ELAZIĞ-2009 TÜRKİYE CUMHURİYETİ NİN İLK GENEL NÜFUS SAYIMINDA ÇORUM VİLÂYETİ NİN

Detaylı

1783 YILINDAN SONRA KIRIM TÜRKLERNN OSMANLI DEVLET LE KÜLTÜREL LKLER CULTURAL RELATIONS BETWEEN THE CRIMEAN TURKS AND THE OTTOMAN EMPIRE AFTER 1783

1783 YILINDAN SONRA KIRIM TÜRKLERNN OSMANLI DEVLET LE KÜLTÜREL LKLER CULTURAL RELATIONS BETWEEN THE CRIMEAN TURKS AND THE OTTOMAN EMPIRE AFTER 1783 1783 YILINDAN SONRA KIRIM TÜRKLERNN OSMANLI DEVLET LE KÜLTÜREL LKLER CULTURAL RELATIONS BETWEEN THE CRIMEAN TURKS AND THE OTTOMAN EMPIRE AFTER 1783 Dr. H. Murat ARABACI Özet Osmanlı toplumsal yapısının,

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI EDEBİYAT-TARİH İLİŞKİSİ Edebiyat tarihi, medeniyet tarihinin en önemli kısmıdır. Bir milletin uzun asırlar esnasında geçirdiği fikrî ve hissî gelişmeyi belirten bütün kalem ürünlerini inceleme ile onun

Detaylı

TÜRKİYE DE CUMHURİYET İN İLANINDAN ÇOK PARTİLİ DÖNEME KADAR SİYASÎ YAPI VE KÜTÜPHANELER (1923-1946)

TÜRKİYE DE CUMHURİYET İN İLANINDAN ÇOK PARTİLİ DÖNEME KADAR SİYASÎ YAPI VE KÜTÜPHANELER (1923-1946) 45 TÜRKİYE DE CUMHURİYET İN İLANINDAN ÇOK PARTİLİ DÖNEME KADAR SİYASÎ YAPI VE KÜTÜPHANELER (1923-1946) ANAMERİÇ, Hakan TÜRKİYE/ТУРЦИЯ Uygulamalı ve kapsamlı bir eğitim için yurdun önemli merkezlerinde

Detaylı

TÜRKİYE DE KAMU YÖNETİMİ DİSİPLİNİNİN TEMELLERİ ÜZERİNE THE ROOTS OF THE DISCIPLINE OF PUBLIC ADMINISTRATION IN TURKEY

TÜRKİYE DE KAMU YÖNETİMİ DİSİPLİNİNİN TEMELLERİ ÜZERİNE THE ROOTS OF THE DISCIPLINE OF PUBLIC ADMINISTRATION IN TURKEY Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2011, C.16, S.3, s.231-252. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2011,

Detaylı

EZ-ZERKEŞÎ VE KUR AN İLİMLERİNDEKİ YERİ

EZ-ZERKEŞÎ VE KUR AN İLİMLERİNDEKİ YERİ EZ-ZERKEŞÎ VE KUR AN İLİMLERİNDEKİ YERİ Bilal DELİSER Gümüşhane 2012 ISBN: 978-605-61345-8-6 Copyright Gümüşhane Üniversitesi Tasarım : Veysel Cebe Baskı : Afşar Matbaası, İvedik OSB 21. Cad. 599. Sok.

Detaylı

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 27 Volume: 6 Issue: 27 Yaz 2013 Summer 2013 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 GÖÇLE GELEN ALELERN

Detaylı