TÜRK TARHNN KAYNAKLARINA GENEL BR BAKI A GENERAL VIEW OF RESOURCES OF THE TURKISH HISTORY

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK TARHNN KAYNAKLARINA GENEL BR BAKI A GENERAL VIEW OF RESOURCES OF THE TURKISH HISTORY"

Transkript

1 TÜRK TARHNN KAYNAKLARINA GENEL BR BAKI A GENERAL VIEW OF RESOURCES OF THE TURKISH HISTORY Yrd. Doç. Dr. M. Emin YOLALICI Özet Tarihin iyi bir ekilde aratırılması, pek çok konunun açıklıa kavuması, bugün güncelliini koruyan konuların daha iyi bir ekilde açıklanabilmesi, ancak tarihin kaynaklarına inmekle mümkündür. Türk tarihi ise zengin kaynaklara sahiptir. slamiyet öncesi döneme ait Türklerin müzelik malzeme türünde bol miktarda kaynaklarına ulaılmıtır. Zamanla yazılı kaynaklar da artmıtır. Osmanlılar döneminde ise zengin kaynak türlerine geçilmitir. Özellikle arivlerin kataloglanması Türk tarihi aratırmalarına önemli kolaylıklar getirmitir. Anahtar Kelimeler: Türk tarihi, kaynak, ariv, tarihçi, telif. Abstract Researching history beter, unraveling many components, explaining the events which still have been had their popularities may just be possible by studying the sources of history. As for Turkish history has abundant researches. The museum materrals which belong to pre-islamic period, supply us fertile researches, too. In time, the registered research became much more than past. There are more fertile researches which belong to the period of Otoman Empire. Especially cataloguing the archives have supplied to study Turkish history easily. Key Word: Turkish history, research, archive, historian, compilation. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü SAMSUN

2 Türk Tarihinin Kaynaklarına Genel Bir Bakı 472 Kaynak olmadan tarih yazmak mümkün deildir. Kaynakta ise gerçek kaynaklar aranır. Gerçek kaynaa dayanmayan bir tarih aratırması, ya safsata, ya masal, ya ideolojik veya demagojiktir. Gerçek kaynaklar ise, devrinde yazılmı kitaplar, hatıralar, seyahatnameler, müzelik malzemeler veya tarihe miras bırakmak amacı ile yazılmamı belge ve defterlerdir. Türk tarihinin de günümüze yaklatıkça zengin kaynaklara dayalı olduu görülür. Ancak eski dönemlere ait müzelik malzemeler bol miktarda varsa da, yazılı yerli kaynaklar azdır. Her ne kadar müzelik malzemeler ana kaynak olması nedeniyle, deimeyen, ahsi etkilere uramayan, geçmi hayatın bakiyeleridir. Fakat bu tür Türk tarihinin önemli kaynaklarının incelenmesi, aratırılması, bulunması, okunması, deerlendirilmesi çabalarında Türk aratırıcıları görmek pek mümkün deildir. Yine bu konuda da özellikle Batılı bilim adamlarının, Türkologlarının, oryantalistlerinin, arkiyatçılarının, filologlarının katkıları büyüktür. I.slamiyet Öncesi Orta-Asya Türk Tarihinin Kaynakları Eski dönem Türk tarihinin üphesiz kaynaklarının en önemlileri müzelik malzemelerdir. Özellikle çeitli Türkologların yüzlerce mezar veya ören yerlerinde yaptıkları kazılar sonucunda yüzlerce eser ortaya çıkarılmıtır. Çeitli silahlar, giyecek eyaları, at koumları, ziraatla ilgili aletler, süs eyaları, ziynetler, tapınaklar, ehir kalıntıları, kaleler gibi önemli kalıntılar bulunmutur. Mumyalanmı ve donmu insan cesetleri çıkarılmıtır. Bu cesetlerden bazılarında dömeler, bazılarında ba ve vücut içindeki iç organların çıkarılmasından sonra dikildiini gösteren diki yerleri bulunmaktadır. Bulunan kale ve ehir kalıntılarından Türklerde yerleik hayatın da yaygınlatıını görmek mümkün olmaktadır. Eyer kaları, kayalar, seramikler vs. üzerine çizilmi resimlerden de eski Türklerin hayat artları hakkında bilgi edinilmektedir. Bu resimlerde avcılık ön plandadır. Ayrıca bugün Orta-Asya da yok olan, o gün için yaayan hayvan türlerini de görmek mümkündür. Bu resimlerde ve bulunan dier müzelik malzemelerde Türk kıyafetleri görülmektedir. Bu kıyafetler tamamen savaçıların kolayca hareketini salayan giysilerdir. Yani pantolon, ceket, yelek, çizme gibi. Özellikle bulunan Türk mezarlarında hayvan cesetleri vardır. Ölü ile gömülen bu hayvanlar Göktürklerde ve Hunlarda at iken, Kırgızlarda koyundur. Yine bulunan kanallar, Türklerde ziraatın da gelitiini gösteren kaynaklardır. Bazı kanallar tamamen geometrik bilgiler içinde ina edilmitir. Orta-Asya Türk tarihinin yerli yazılı kaynakları çok geç balamıtır. lk yerli yazılı kaynak olarak Orhun Yazıtları görülmektedir. Bu yazıtların ilki 732 yılında yazdırılan ve dikilen Kültekin Yazıtı dır. 734 de Bilge Kaan Yazıtı, daha sonra da Tonyukuk Yazıtı dikilmitir. Bu yazıtlarda ilk kez Türk tarihi anlatılmaktadır. Ancak yazıtların dünya kamuoyuna tanıtılması, okunması ve

3 473 Yrd. Doç. Dr. M. Emin YOLALICI yayınlanması daha sonraları, ancak XIX. Yüzyılda mümkün olmutur. Bu yazıtlarda ilk Türk yazısı olan Göktürk alfabesi kullanılmıtır 1. Gerek Orhun yazıtları bulununcaya kadar, gerekse daha sonraki dönemler için Orta-Asya Türk tarihi ile ilgili en önemli dı yazılı kaynaklar Çin kayıtlarıdır. Çinli seyyahlar ile Çinli tarih yazıcılarının eserleri Türk tarihinin pek çok yönlerini açıklamaktadır. Ayrıca devletin tutturduu resmi hanedanlık kayıtları da çok önemlidir. Bu kayıtlar M.Ö. 206 ile 1644 yılları arasındaki geni bir tarihi dönemi içine alır. Bu hanedanlık tarihi 235 ciltten olumaktadır. Kayıtlardan yola çıkarak Çin sinologu W. Eberhard, Türklerle ilgili pek çok kısmı yayınlamıtır 2. Orta-Asya Türk tarihi ile ilgili en önemli kaynaklardan biri de Türk destanlarıdır. Bu destanlar sözlü olup, daha sonra yazıya geçirilmitir. En önemlileri Ouz Kaan Destanı, Ergenekon Destanı, Bozkurt Efsanesi, Manas Destanı, Alp Er Tunga Destanı dır. Yazıya geçirilemeyen destanlar günümüze ulaamamıtır. Günümüze ulaanlarda da önemli deiiklikler olmu veya çok kısaltılmıtır 3. II.slamiyet Sonrası Türk Tarihinin Kaynakları slamiyet sonrası Türk tarihinin yerli kaynaklarında önemli artılar görülmektedir. Türkler slamiyete geçince, slam ülkeleri ile temasları artmı, kaıdın da kullanılmaya balaması ile tarihe ıık tutacak yayınlar da çoalmıtır. Yani Türklerin Batı ya, ran a, Anadolu ya gelmeleri, onların kültürel bakımdan da gelimelerini salamı, ehir hayatının yaygınlaması ile bilimsel çalımalar gözle görülür derecede artmıtır. A.Karahanlılar Bu dönemde ilk önemli yayınları Karahanlılar devrinde görmekteyiz. Bunlardan ilki Yusuf Has Hacip tarafından 1070 yılında telif edilen Kutadgu- Bilig dir. Bu eserde bir devletin nasıl yönetilmesi gerektii, iyi bir idarenin özellikler, adalet, eitim, ticaret, vergiler gibi konular, yol gösterici bir tarzda dile getirilmektedir. Bu eserin üç nüshası olup, Reit Rahmeti Arat, bu üç nüshanın tıpkı basımı, Türkçesi ve tercümesini 3 cilt halinde yayınlamıtır 4. Karahanlı dönemine ait ikinci eser Divân-ı Lugati t-türk tür. Dou Karahanlı ehzadelerinden Kagarlı Mahmud tarafından 1074 yılında telif edilmitir. Bu eser bir Türk dili ansiklopedisidir. Türkçe kelimeler verimli, sonra Arapça sı yazılmı, sonra da geni bir açıklaması yapılmıtır. Eserin yazılı amacı, Araplara ve dier milletlere Türkçe yi öretmek ve Türkçe nin güzelliini 1 Ergin, Muharrem, Orhun Abideleri, Boaziçi Yayınları, stanbul 2003, XVII-XXII. 2 Daha geni bilgi için bakınız: Eberhard, W., Çin in imal Komuları, TTK. Y., Ankara Yolalıcı, M.Emin, Türk Tarihinin Kaynakları, Eser Yayınevi, Samsun 2006, Yolalıcı, aynı eser,

4 Türk Tarihinin Kaynaklarına Genel Bir Bakı 474 tanıtmaktır. Tek nüshası olan bu eser de, Besim Atalay tarafından 4 cilt halinde Türkçe ye çevrilerek yayınlanmıtır 5. Ayrıca Karahanlılar döneminde yazılmı bazı tarihi eserler daha günümüze ulamıtır. Hoca Ahmed Yesevî ise, Hikmet adı verilen ilahi türündeki iirlerle Türk göçebelerine slamiyeti sevdirmek ve ısındırmak istemitir. Onun öretileri ve etkileri daha sonraları Hacı Bekta Veli, Mevlana ve Yunus Emre de devam etmitir. B.Uygurlar Orta-Asya da önemli bir devlet kuran Türk grubu da Uygurlardır. Özellikle Dou Türkistan a geldikten sonra çeitli adlarla devletler kuran Uygurlar, bu dönemlerinde uygarlıkta çok ilerlemilerdir. ehirleme büyük oranda artmı, ticaret, ziraat, sanat, kültür ve medeniyette zirveye çıkmılardır. Ancak bu dönemde eski dinlerini terk ederek Buda ve Mani dinine girmiler, XIII. Yüzyıllarda da Müslümanlıı kabul etmilerdir. Özellikle mabetlerde kurulan kütüphanelerden çok sayıda eser günümüze ulamıtır. Buldukları Uygur alfabesi ile yazılarını yazmılardır. Çinlilerden örendikleri kaıt yapma sanatını daha da gelitirerek, ipek yerine pamuktan kaıt elde etmilerdir. Kütük baskısı adı ile ilk matbaayı da kullanarak kitaplar basmılardır. Ancak bu kitap ve belgelerin çou dini nitelikli olup, Uygur tarihine ıık tutacak yerli bilgilerden uzaktır. Bu nedenle Uygurlar hakkındaki bilgileri de Çin elçilerinden, Çin seyyahlarından veya Çin hanedan tarihlerinden örenmekteyiz. Uygurlardan günümüze gelen ve Uygurların pek çok yönlerini anlatan tek yerli kaynaklar hukuk vesikalarıdır. Bu hukuk belgelerinde 12 Hayvanlı Türk Takvimi ne göre gün, ay ve yıl, ödemenin ne zaman ve nasıl yapılacaı, mal satan, borç veren veya kiraya verenin adı, ne karılıında borç verildii, kefiller, ahitler gibi hususlar vardır. Hatta bu belgelerde aırlık, uzunluk, parasal deer gibi ölçülerde yazılıdır ki, bu ölçülerin bugün karılıkları nedir daha tespit edilememitir 6. C.Gazneliler Orta-Asya Türk devletlerinden biri olan Gazneliler döneminde de önemli eserler talif edilmitir. Bunlardan biri, Gaznelilerin en ünlü hükümdarı Sultan Mahmud un destei ile ran kökenli Firdevsî nin yazdıı ehname dir. Bu eser bir Gazne tarihi deildir. Tamamen ran tarihi ile ilgilidir. ran tarihi de destanlara dayanarak yazılmıtır. Uzmanlara göre, bir milletin tarihi ananelerini toplayan böyle bir destana dünyada baka hiçbir millet sahip deildir. Firdevsî destanlara dayalı olarak sadece ran tarihini yazdıından, Sultan Mahmud tarafından 5 Yolalıcı, aynı eser, Yolalıcı, aynı eser, 83-85; Bkz. zgi, Özkan, Uygurların Siyasi ve Kültürel Tarihi(Hukuk Vesikalarına Göre), Ankara 1987.

5 475 Yrd. Doç. Dr. M. Emin YOLALICI beenilmemi ve aire istedii para verilmemitir. Ancak ran tarihi içinde Türklerle dümanca veya dostça ilikilerde ilendiinden, bu eser Türk tarihi açısından da önemli bir kaynaktır 7. Gazneli Sultan Mahmud devrinin en ünlü bir bilgini de Utbî dir. Gazneli Devleti nin kurucusu Sebüktekin ve olu Sultan Mahmud ile çada dier hükümdarların saltanatlarının anlatıldıı bir tarih kitabı yazmıtır. Yine Gazneli Devleti bilginlerinden Abu l-reyhan al-bîrûnî de çeitli sahalarda eserler yazmıtır. Tarih alanında, eski milletlerin kronolojik tarihlerini anlatan bir eser ile, Harezm in ve Gaznelilerin tarihlerini telif etmitir. Gazneliler döneminde çok sayıda kültür, dini veya idari yapılar yapılmısa da, zamanla çeitli nedenlerle bu eserlerin hemen tamamı yok olmutur 8. D.Harzemahlar Harzemahlar döneminde de önemli yapılar yapılmıtır. Ancak bu müzelik malzemeler zaman içerisinde yok olmutur. Tarih alanında ise eser bırakan pek çok bilgin yetimitir. Bunlardan en önemlisi Muhammed Nasavî dir. Onun Harzemah hükümdarlarından Alaaddin Muhammed in zaferlerini anlatan manzum Farsça bir eseri ile Harzemahların son hükümdarı Celaleddin Harzemah ın dönemini anlatan Arapça bir eseri bulunmaktadır. Dier bir bilgin Niapurî olup, Arapça bir Harzemah tarihi yazmıtır. Abu l-hasan Bayhakî ise, Harzemahların genel tarihini anlatan bir eser telif etmi olup, Harzemah tarihi için en önemli bir kaynaktır 9. E.Selçuklular Gerek Büyük Selçuklular, gerekse onlardan doan dier Selçuklu devletleri ve beylikleri devrinde de önemli tarihi eserler meydana getirilmitir. Bu kaynakların en önemlilerinden biri müzelik malzemelerdir. Özellikle Anadolu da kurulan Selçuklu devleti ile dier beyliklerden pek çok tarihi yapı günümüze ulamıtır. Günümüze ulaan cami, medrese, köprü, kervansaray, saray, kale, hamam vs. gibi yapılardan, Selçukluların kültür ve medeniyette ne kadar ileri gittiklerini görmek mümkündür. Tarih yazıcılıında da önemli eserler bırakmılırdar. Bunlardan biri, Büyük Selçuklu Devleti nde 30 yıla yakın vezirlik yapan Nizâmü l-mülk ün yazdıı Siyâset-Nâme dir. Selçuklu devlet düzeni ile ilgili bir eserdir. Yusu Has Hacib in Kutadgu-Bilig adlı eseri metodunda yazılmıtır. Ayrıca anonim Selçuknâmeler, 7 Yolalıcı, aynı eser, Yolalıcı, aynı eser, Yolalıcı, aynı eser, 87.

6 Türk Tarihinin Kaynaklarına Genel Bir Bakı 476 Urfalı Mathieu ve Süryani Mihael in eserleri ile çou günümüze ulamamı çok sayıda eser bulunmaktadır 10. F.Osmanlılar Osmanlı tarih yazıcılıı esas itibariyle slam tarih yazıcılıının bir devamıdır. Ancak 600 yıllık dönemde tarihçiliin her türünde büyük gelime gösterilmitir. Önceleri ehname, gazavatname, menakıpname türünde balayan tarih yazıcılıı, vekayiname, tekilat, tarihi corafya, biyografi, seyahatname veya Tevârih-i Âl-i Osman türünde eserlerle devam etmitir. Zaman içerisinde dı yazarların eserlerinden ve ariv belgelirinden yararlanma, hatta sebep ve sonuçlara inme gibi yeni tarih metotları uygulanmıtır. a)xv.-xvii. Yüzyıl Arası Tarih Yazıcılıı Osmanlılarda II.Murat devrine kadar tarih yazıcılıı alanında önemli eserler yoktur. Sadece bazı menakıpname, ehname ve gazavatname gibi eserler görülmektedir. II.Murat devrinin ilk ciddi tarih eseri, Yazıcı-zâde Ali tarafından yazılan Tevârih-i Âl-i Selçuk tur. Ayrıca bu dönemde slam tarihinin bazı eserleri Türkçe ye çevrilmi ve tarihi takvimler hazırlanmıtır. Fatih devrinde ükrullah, Enveri ve Karamanî Mehmet Paa nın yazdıkları tarih eserleri vardır. Ancak bu eserler tarih yazıcılıı açısından önemli eserler deildir. Tarih yazıcılıının altın çaının balangıcı II.Bayezit ile balar. Bu dönemin ilk baarılı örnei Aıkpaazade nin kaleme aldıı Tevârîh-i Âl-i Osman adlı eseridir. Özellikle II.Murat, Fatih ve kısmen II.Bayezit dönemlerindeki olayları kendi gözlemlerine ve silah arkadalarından dinlediklerine dayanarak kaleme almıtır yılına kadar gelen olayları anlatan Aıkpaazade, asker olarak çeitli savalara katılmıtır. Bazı nüshaları 1502 yılına kadar anlatılmaktadır ki, bunları kendinden sonrakiler zeyl etmilerdir 11. II.Bayezit devrinin bir dier eseri de Mehmed Neri nin yazdıı Kitâb- Cihan-nümâ dır. Aslı bir slam ve dünya tarihidir. Eser 8 kısımdan ibaret olup, ilk 5 kısmı slam ve dünya tarihini kapsamakta ise de, bu 5 kısım günümüze ulamamıtır. 6. kısım Osmanlı Devleti nin kuruluundan II.Bayezit e kadarki olayları, 7. kısım II.Bayezit ve 8. kısım da Yavuz devri olayları ilenmitir. Sadece 6. kısım 2 cilt halinde yayınlanmıtır. II.Bayezit ve Yavuz devri için ana kaynaktır. Neri, kendinden sonraki tarih yazarlarına büyük etki yapmı, Osmanlı ilk dönemleri için önemli bir kaynak bırakmıtır 12. Fatih ve II.Bayezit devirlerinin en önemli yazarlarından biri de Dursun Bey dir. Dursun Bey, Târîh-i Ebu l-feth Sultan Mehmed adını verdii bu 10 Yolalıcı, aynı eser, Aıkpaazâde, Âık Paaolu Tarihi, Çev. Atsız, MEB. Y., stanbul 1992, Mehmed Neri, Kitâb-ı Cihan-nümâ, C.I-II, TTK. Y., Ankara 1987.

7 477 Yrd. Doç. Dr. M. Emin YOLALICI eserinde, Fatih devri ile 1488 yılına kadar ki II.Bayezit devrini ele almı bir ana kaynaktır. Osmanlılarda bir hükümdar tarihinin ilk örneidir 13. Özellikle olgunlama çaının balangıcı sayılan II.Bayezit devrinde daha gelimi tarih yazıcılıının örnekleri balamıtır. Bu dönemde Osmanlı tarih yazıcılıı eser sayısı, çeidi, dil, içerik ve üslup özellikleri ile zirveye çıkmıtır. Bu dönem II.Bayezit le balamı ve sonraki padiahların tevikleri ile tarih yazıcılıı gelimitir. Olgunlama döneminin ilk önemli eserlerinden biri dris-i Bitlisî nin yazdıı Het-Behit adlı eseridir. Bu eser Osmanlı Devleti nin kuruluundan 1503 yılına kadarki olayları anlatır yılında da bu eseri sipari veren II.Bayezit e sunulmutur. 8 Osmanlı hükümdarını anlatan, Farsça manzum bir Osmanlı tarihidir. Onun dier bir eseri de Selim-nâme sidir. Yavuz devrini anlatan yine Farsça ve kısmen nesir, kısmen nazım türündedir. Bitlisî nin bu iki eseri de pek çok yazara kaynak olmasına ramen yeterince deerlendirilmemi ve Türkçe ye tercüme edilerek yayınlanmamıtır 14. Bitlisî nin olu Ebu l-fazl Mehmet Efendi de önemli tarih eserleri kaleme almıtır. Bunlardan en önemlileri Het-Behit Zeyli, Selimâh-Nâme, Tevârîh-i Al-i Osman, Târîh-i Osmânî dir 15. II.Bayezit in sipari verdii dier bir kii de, onun devrinde kadı ve müderris olan, Kanunî devrinde eyhülislamlıa getirilen Kemalpaa-zâde dir. Kemalpaa-zâde, Tevârîh-i Al-i Osman adı ile 8 defterden oluan ve Bayezit devrinin sonlarına kadar gelen bir eser kaleme almıtır. Bu eserini II.Bayezit e takdim etmitir. Daha sonra Kanunî nin istei ile Selimnâme adı ile 9. defteri, Süleymannâme adı ile de Kanunî nin Macaristan Seferi ne kadarki Süleyman dönemini anlatan 10. defteri hazırlamıtır. Dolayısıyla 234 yıllık olayları 10 defterden oluan dev eserinde toplamıtır. Türkçe telif edilmi bu eserden pek çok yazar yararlanmısa da günümüzde ancak 1., 2. ve 7. defterler Türkçe ye çevrilerek yayınlanmıtır 16. Kanunî döneminde özellikle çok sayıda Selimnâme ve Süleymannâmeler yazılmıtır. Kanunî nin emri ile yazılan Selimnâmelerin miktarı 20 civarındadır. Bu eserlerde Selim in doumundan veya sancak beyliinden veyahut tahta çıkma mücadelesinden balayarak dönemi anlatılır. Selimnâmelerden çok azı günümüzde yayınlanmıtır. Süleymannâmeler ise, Kanunî dönemi ve sonrasında telif edilmilerdir. Bunlardan da 30 un üzerinde eser vardır. Bunların da çok azı günümüzde yayınlandı. Gerek Selimnâme, gerekse Süleymannâmeler de padiah aleyhinde ifadeler kullanılmaz. Yaptıkları her icraat doru kabul edilir. Bu 13 Dursun Bey, Târîh-i Ebu l-feth, stanbul Bayraktar, Mehmet, Bitlisli dris, Kültür Bak. Y., Ankara 1991, Aynı eser, Babinger, Franz, Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri, Çev. Cokun Üçok, Kümtür ve Turizm Bakanlıı Y., Ankara 1982,

8 Türk Tarihinin Kaynaklarına Genel Bir Bakı 478 bölümler dıında bu eserler Selim ve Kanunî devirleri için birinci elden kaynaklar niteliini taır 17. II.Bayezit döneminde balayan ve Kanunî devrinde de devam eden bir tarih kaynaı da Tevârih-i Âl-i Osman yazma geleneidir. Müellifi belli olanlar Oruç b. Adil, Ruhi Çelebi, Hadidî ve Lütfi Paa nın eserleridir. Hepsi de aynı adla yazılmıtır. Ancak müellifi belli olmayan, yani anonim Tevârih-i Âl-i Osman ların sayısı fazla olup, 23 civarındadır. Bunlar da muhtasar ve mufassal olarak iki türdedir. Mufassallarda eserler 3 balık halinde ilenmitir. Birinci bölümde, Osmanlı hükümdarları ve ehzadelerin balarından geçen olaylar, Osmanlıların ataları ve Anadolu ya gelileri, efsanevî bir tarzda anlatılmıtır. kinci bölümde, stanbul un fethi ile Ayasofya nın efsanevî tarihi izah edilmitir. Üçüncü bölümde ise, stanbul un fethinden 1490, 1549 veya 1555 lere kadar Osmanlı tarihi anlatılmıtır. Bu tür eserler, halkın tarih dinleme ihtiyacını gidermek amacı ile yazılmı popüler tarihçiliin ürünleridir. Basit halk türü eserler olmakla beraber, yazarın yaadıı devirleri anlatan kısımlar kaynak olma özelliine sahiptir 18. Yavuz devrinde Niancılık görevinde bulunan Celal-zâde Mustafa Çelebi nin Selimnâme adlı eseri yanında, Tabakatü l-memâlik ve Derecâtü l- Mesâlik adlı eseri vardır. Bu eseri 30 tabaka olarak planlamısa da bitirememi ve sadece 30. tabaka günümüze ulamıtır. Burada Kanunî devri olayları 1555 yılına kadar anlatılmakta olup, Kanunî döneminin en önemli kaynaklarındandır 19. III.Murat ve III.Mehmet in padiah hocalıını yapan Hoca Sadeddin Efendi de önemli bir tarih eseri yazmıtır. Eserinin adı Tacü t-tevârih olup, Osmanlı Devleti nin kuruluundan Yavuz un ölümüne kadarki olayları telif etmitir. Eserini yazarken tarafsız kalmaya çalımı, yer yer kaynak eletirilerinde de bulunmutur. Bu eser XVI. Yüzyılda Osmanlı Türkçesi nin en parlak örnei ve Osmanlı dönemi için bavurulacak önemli bir kaynaktır. Günümüzde 5 cilt halinde yayınlanmıtır 20. XVI. Yüzyılın en önemli tarih yazarlarından biri de Âlî mahlasını kullanan Mustafa b. Ahmed tir. Onun tarihle ilgili pek çok eseri olup, en önemlisi ise, Künhü l-ahbâr adındaki dünya tarihidir. Dört kısım olan bu eserin üçüncü kısmında Türk ve Tatarların tarihi, dördüncü kısmında da kurulutan III.Mehmet in tahta çıkıına kadarki Osmanlı tarihi anlatılmaktadır 21. XVII. Yüzyılda da önemli tarih eserleri veren ahsiyetler yetimitir. Bunlardan biri Peçevî brahim Efendi dir. Devlet hizmetinde bulunmu, çeitli 17 Babinger, aynı eser, ilgili kısımlar; Severcan, erafettin, Süleymannâmeler, Osmanlı, C.8, Ankara 1999, Yolalıcı, aynı eser, ; Adalıolu, Hasan Hüseyin, Osmanlı Tarih Yazıcılıında Anonim Tarihler, Osmanlı, C.8, Ankara 1999, Babinger, aynı eser, Hoca Sadeddin Efendi, Tacü t-tevârih, 5 cilt, Kültür Bakanlıı Y., Ankara Yolalıcı, aynı eser, 108.

9 479 Yrd. Doç. Dr. M. Emin YOLALICI savalara katılmı, kalelerin zaptında görev almıtır. Peçevî Tarihi adı ile ünlü eserini yazmıtır yılları arasındaki olayları anlatmıtır. Özellikle arası dönem için bir ana kaynaktır. Ayrıca ilk kez Batı kaynaklarından yararlanan ilk Osmanlı tarih yazarıdır. Bu eser Cumhuriyet devrinde basılmıtır 22. XVII. Yüzyılın dier ünlü bir tarih yazarı da Kâtib Çelebi dir. Esas adı Mustafa b. Abdullah tır. Tarihle ilgili en önemli eserleri Arapça Fezleke, Türkçe Fezleke, Takvimü t-tevârih ve denizcilikle ilgili bir eseridir. Ayrıca Arapça bir biyografi eseri vardır. Kısaca Kefü z-zunûn denilen bibliyografya kamusu ise muhteemdir. Burada eser ile yazar verilmitir. Eserlerin yazarları, telif tarihleri, fasılları ve içerikleri belirtilmitir. Arapça yazılan bu eser tam bir kaynak tanıtımı eseridir. Ancak eserlerinden hiç biri günümüzde çevrilerek basılmamıtır 23. XVII. Yüzyılın dier bir tarih eseri bırakan ahsiyeti Müneccimbaı adıyla tanınan Ahmed Dede dir. Eserinin adı Camiü d-düvel olup, eski devirlerden 1672/73 yıllarına kadar gelen bir dünya tarihidir. Arapça yazılan bu eserde, Osmanlı tarihide kurulutan 1672/73 yıllarına kadar anlatılmıtır. slam, Osmanlı ve Batı kaynakları olarak 70 kadar eserden yararlanmıtır. Bu eser Lale Devrinde Nedim bakanlıında bir heyet tarafından tercüme edilerek basılmıtır. Son dönemlerde bir kısmı Türkçe olarak da yayınlanmıtır 24. XVII. Yüzyılda yetien dier önemli bir tarihçi de Hezarfen Hüseyin Efendi dir. Geni bir bilgi birikimine sahip olan Hezarfen, bir dünya tarihi ile Roma tarihini yazmıtır. Dünya tarihi ile ilgili eserinde, Osmanlıların kuruluundan 1672 yılına kadar olayları anlatmıtır. slam, Osmanlı ve Batı kaynaklarından yararlanmıtır 25. b)xvi.-xvii. Yüzyıllarda Osmanlılarda Tekilat Tarihçilii Bu yüzyıllarda Osmanlılarda tekilat tarihçilii de gelimitir. Özellikle devlet tekilatındaki bozulmalar devrin aydınlarını, devlet görevlilerini ve tarihçilerini bu tür eserler yazmaya yönlendirmitir. Bu tür eserlerden ilki, Kanunî devri vezir ve sadrazamlarından olan Lütfi Paa nın yazdıı Asâfnâme dir. Burada yüksek devlet memurlarının görev ve sorumlulukları anlatılmıtır 26. Bu tür eser yazan dier bir yazar Hasan Kâfî dir. Bu konuda Arapça bir eser yazmıtır. Eserinde hükümet düzenlerini, devlet yönetiminde danıma ve 22 Yolalıcı, aynı eser, ; Peçevî brahim Efendi, Peçevî Tarihi, Hzr. Bekir Sıtkı Baykal, 2 cilt, Kültür Bakanlıı Y., Ankara Yolalıcı, aynı eser, ; Katip Çelebi den Seçmeler, Hzr. Orhan aik Gökyay, 3 cilt, MEB. Y., stanbul Müneccimbaı Ahmed b. Lütfullah, Camiü d-düvel Osmanlı Tarihi ( ), Haz. Ahmet Aırakça, nsan Y., stanbul Babinger, aynı eser, Babinger, aynı eser,

10 Türk Tarihinin Kaynaklarına Genel Bir Bakı 480 hazırlanmanın yararlarını, sava silahlarını örenmenin lüzumunu, dier devletlerle yapılacak antlamalarda dikkat edilecek hususları vs. ele almıtır 27. Tekilat tarihçilii konusunda en önemli eser bırakan kii Koçi Bey dir. IV.Murat ın müaviri ve mahremi olan Koçi Bey, hem IV.Murat a, hem de Sultan brahim e risaleler sunmutur. IV.Murat a sunduu risalede, Osmanlıların büyüme ve ilerlemesi, sonra gerilemenin nedenleri, sonra da bu bozuklukların düzeltilme yolları açıklanmıtır. Belki IV.Murat, müavirinin akılcı görülerini uygulamak istemise de, erken ölümü buna engel olmutur. Koçi Bey, brahim e de bir risale sunmusa da, bu risale daha çok öretici niteliktedir. Türklerin Monteskiyö sü olarak Batılılarca anılan Koçi Bey in risaleleri günümüzde de yayınlanmıtır 28. Tekilat tarihçilii konusunda yazılmı bir eser de yazarı bilinmeyen Kitâbu Mesâlihi l-müslimîn ve Menâfi i l-mü minîn adlı eserdir. 52 bâbda yazılan eserde, her bâbda bir bozukluk ve düzeltilme yolları gösterilmitir 29. Siyasi tarih alanında eserler yazan Kâtip Çelebi, tekilat tarihçilii üzerine de iki önemli eser bırakmıtır. Bu konudaki eserlerinden ilkinde, duraklamanın nedenleri ve düzeltilme yolları gösterilmitir. kinci eserinde ise müspet bilimlerin yararları, hogörünün gerei, taassubun zararları, esrar, kahve, elenme gibi münakaa edilen konulardaki görülerini dile getirmitir 30. c)xvi. ve XVII. Yüzyıllarda Osmanlılarda Tarihî Corafya ve Seyahatname Türünde Yazılmı Eserler Osmanlıların bu yüzyıllarda bir cihan devleti olması, bu iki türde de eserlerin ortaya çıkmasına neden olmutur. Denizcilik konusunda eser yazan ve haritalarıyla ünlü olan en önemli kii Pirî Reis tir. Ünlü bir denizci olan Pirî Reis, denizcilii yanında eserler de bırakmıtır. En önemli eseri Kitâb-ı Bahriye dir. Eserinde Ege ve Akdeniz kıyılarındaki ehirler ile adaların haritaları ve tanıtımları vardır. Bu eser aynı zamanda bir deniz kılavuzudur. Eser aslen 858 sayfa ve 223 haritadan ibarettir. Eserin az bir kısmı basılmıtır. Onu dünyada ünlü yapan dier önemli eserleri ise çizdii iki dünya haritasıdır te yaptıı dünya haritasının çou kaybolmu olup, sadece Atlas Okyanusu nun iki tarafını gösteren bölüm günümüze ulamıtır. Bu harita bir Türk tarafından yapılan en mükemmel ve en önemli corafi belgedir de yaptıı ikinci dünya haritasının da günümüze ulaan kısmı Kuzey Amerika nın Dou kıyıları, Antil ve Grönland adalarının bulunduu kısımdır. 27 pirli, Mehmet, Usûlü l-hikem fî Nizâmü l-âlem, Tarih Enstitüsü Dergisi, S.10-11(1981), Yolalıcı, aynı eser, ; Koçi Bey Risalesi, Hzr. Zuhuri Danıman, MEB.Y., stanbul Bkz. Kitâbu Mesâlihi l-müslimîn ve Menâfi i l-mü minîn, Yay. Yaar Yücel, Ankara Ün. Dil ve Tarih- Corafya Fak. Y., C.II-III, Ankara Yolalıcı, aynı eser, 116/117.

11 481 Yrd. Doç. Dr. M. Emin YOLALICI Henüz Amerika kıtasının yeni kefedildii bir zamanda yapılmasına ramen, genellikle iki haritada doru çizilmitir 31. Gerek tarihi corafya, gerekse seyahatname türünde eser bırkan dier bir kii de, yine ünlü bir denizci olan Seydi Ali Reis tir. Tarihi corafya konusundaki eserinin adı kısaca Muhit tir. Burada denizcilikle ilgili bilgiler, Hindistan sahilleri, Hint Denizi ndeki adalar, deniz yolları, Amerika kıtası gibi konularda bilgiler vardır. Seyahatname türündeki eseri ise Mir âtü l-memâlik tir. Burada Süvey Kaptanı olarak Hindistan a yaptıı sefer, savaları, fırtınalar, Hindistana varıı, Hindistan dan kara yolu ile Osmanlı ülkesine dönüü ve geçtii yerler hakkında çeitli bilgiler anlatılmaktadır. Her iki eserde günümüzde çevrilerek basılmamıtır 32. Katip Çelebi corafya alanında da bir eser yazmıtır. Cihânnumâ adındaki bu eserini iki kez hazırlamıtır. lk tertip Cihânnumâ da denizlerden, nehirlerden, adalardan, karalardan, alfabetik sıra ile ehirlerden ve XIII. Yüzyıldan sonra kefedilen yerlerden bahsedilmektedir. Ancak Batı kaynaklarına yeterince ulaamadıından bu ilk tertibi yarıda bırakmıtır. Bazı Batı kaynaklarına ulatıktan sonra ikinci tertip Cihânnumâ yı yazmaya balamıtır. Burada da corafi bilgiler, Macellan ın keifleri, Japonya ve Asya ülkeleri anlatıldıktan sonra, slam sahasındaki ülkeler ve ehirler Dou dan Batı ya doru tanıtılmaktadır. Bu eserini de Osmanlı ülkesinin Dou sınırlarına getirdikten sonra, ölümü nedeni ile tamamlayamamıtır 33. Hiç üphesiz Türk tarihinin en ünlü seyyahı Evliya Çelebi dir. Çeitli ülkeleri ve ehirleri gezerek, mehur seyahatnamesini hazırlamıtır. 10 ciltlik bu eser, corafya bilgisi, tarih, etnografya, folklor, binalar, yollar, kültür ve dil bakımından en önemli kaynaktır. Son zamanlarda 10 cilt halinde yayınlanmıtır 34. d)xviii. ve XIX. Yüzyıllarda Osmanlılarda Tarih Yazıcılıı ve Dier Kaynaklar XVIII. Yüzyıldan itibaren Osmanlı toplum hayatında önemli deime ve gelimeler yaandı. Bu gelimeler tarihçiler ve kaynaklar üzerinde de görüldü. Bu gelimelerin en önemlilerinden biri, Divân-ı Hümâyûn a balı Vekâyi nüvis lik kurumunun kurulmasıdır. Böylece 1922 yılına kadar sürecek olan bir kurum ortaya çıkmıtır. Bu kuruma atanan Vekâyi nüvisler, devirlerinin olaylarını birbirinin devamı olarak kaleme almılardır. Böylece kesintisiz bir tarih kaynaı sunmulardır. Vekâyi nüvislerin sayıları toplam 29 kiidir. Önceleri ne iittilerse, ne buldularsa yazmılardır. III.Selim den sonra arivlere inme imkanını 31 Yolalıcı, aynı eser, ; Ufetinan, Pirî Reis in Hayatı ve Eserleri, TTK.Y., Ankara 1974, 17-42; Pirî Reis, Kitâb-ı Bahriye, Hzr. Yavuz Senemolu, Tercüman 1001 Temel Eser, Basım yeri ve yılı yok. 32 Yolalıcı, aynı eser, Katip Çelebi den Seçmeler, MEB. Y., C.1, 44-48; Babinger, aynı eser, 217 ve Yolalıcı, aynı eser, ; Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Yapı Kredi Bankası Y., 10 cilt, stanbul

12 Türk Tarihinin Kaynaklarına Genel Bir Bakı 482 da bulmulardır. Nitekim gerek Cevdet Paa, gerekse Abdurrahman eref bu nedenlerle mükemmel tarih eserleri kaleme almılardır. Bu eserlerin bir kısmı günümüzde basılarak yayınlanmıtır 35. Bu yüzyılların dier bir kaynak türü sefaretnamelerdir. Gerek geçici elçilerin, gerekse daimi elçilerin tuttukları raporlar tarzında eserlerdir. Günümüze ulaan sefaretname sayısı 45 civarındadır. Bazılarında pek yararlı olmayan bilgiler varsa da, bazıları ise Osmanlı devlet adamlarının yararlanacaı bilgilerle doludur. Hatta uzun yıllar Osmanlılar için, Avrupa ile ilgili bilgi veren tek kaynak olma özelliini taımılardır. Dolayısıyla sefaretnameler, dı ülke ve devletlerin siyasi, askeri, corafi, nüfus, ticari, zirai, sanayi ve kültürel durumlarını ve faaliyetlerini aksettiren en önemli ve orijinal tarih belgeleridir. Bir kısmı günümüzde yayınlanmıtır 36. XIX. Yüzyıldan itibaren yeni kaynak türleri ortaya çıkmıtır. Bunlardan biri Salnâmelerdir. Üç tip salnâme yayınlanmıtır. Devlet salnâmeleri 1847 yılından itibaren çıkmaya balamıtır. Bunların sayısı 68 adet olup, en son 1915 yılına aittir. Devlet salnâmelerinde, Osmanlı padiahlarının biyografileri, takvimler, meclisler, nezaretler, okullar ve vilayetler gibi konularda bilgiler vardır. 7 Nezaretçe çıkarılan Nezaret Salnâmeleri nin toplam sayısı 46 adettir. Bu Nezaretler Harbiye, Ticaret ve Nâfıa, Hariciye, Bahriye, Maarif, Maliye Nezaretleri ile eyhülislamlık makamıdır. Üçüncü salnâme tipi Vilayet Salnâmeleri dir yılından itibaren çou vilayetlerce çıkarılmıtır. Toplam vilayet salnâmesi sayısı 527 dir. Bu salnâmeleri çıkarmak amacı ile de vilayet matbaaları kurulmutur. Vilayet salnâmeleri, ait oldukları vilayetlerin idari, mahalli tarih, üretimi, eitimi, nüfusu vs. gibi konularda önemli bilgiler sunan vazgeçilmez kaynaklardandır 37. XIX. Yüzyılın yeni bir kaynak türü de gazeteler ve dergilerdir. Osmanlı ülkesinde ilk çıkan gazeteler yabancı dilde yayınlanan ve yabancıların çıkardıı gazetelerdir. Osmanlı Devleti nin çıkardıı ilk gazete ise Takvim-i Vekayi denilen resmi gazetedir. Tanzimat döneminde ise özel gazeteler hızla yaygınlamıtır. Tercüman-ı Ahval le balayan özel gazetecilik, Muhbir, Sabah, kdam, Tercüman-ı Hakikat vs. gibi gazetelerle devam etmitir. Böylece zamanımızın vekayi nüvisleri olan gazete ve dergiler, artık tarih için önemli bir kaynak olmutur. Hem olayları kronolojik olarak takip etme, hem de aynı konuda deiik gazetelerden yararlanma imkanı vermesi açısından gazeteler tarih yazarları için önemli bir kaynak olmutur 38. XIX. Yüzyılda ortaya çıkan dier pek çok kaynak türü daha vardır. Bunların en önemlileri merkezde kurulan meclisler ile taradaki meclislerin 35 Yolalıcı, aynı eser, ; Kütükolu, Bekir, Vekayi nüvis-makaleler, stanbul 1994, Yolalıcı, aynı eser, ; Unat, Faik Reit, Osmanlı Sefirleri ve Sefaretnameleri, TTK.Y., Ankara Yolalıcı, aynı eser, ; Ertu, Hasan Refik, Osmanlı Devrinde Salnâmeler, Tarih Mecmuası, S.8, ve S.9, Yolalıcı, aynı eser, ; nuur, M.Nuri, Basın ve Yayın Tarihi, Der Y., 3. basım, stanbul 1993.

13 483 Yrd. Doç. Dr. M. Emin YOLALICI tutanakları, Mebusan ve A yân Meclisleri nin zabıtları, merkez ve tara belediyelerinin tutanaklarıdır. Bu tür kaynaklar da tarih için, tarihçiler için çok önemli kaynaklar olma özelliklerine sahiptirler. e)er iyye Sicilleri er iyye mahkemelerinde tutulan kayıtlar da önemli kaynaklar arasındadır. Bu tür defterlere er iye Sicil Defteri adı verilmektedir. Bu defterlerde ayrıca merkezden gelen yazılarda kayıtlıdır. Sicil defterleri, mahalli kültür, idari, mali, folklor ve sosyal tarih açısından birinci derecede önemli belgelerdir. Özellikle hukuk tarihi açısından önemli olduu kadar, ekonomi ve sosyal tarih açısından da ihmal edilmeyecek kaynaklardır. Baka belgelerde bulamayacaımız meslekler, üretilen ürünler, fiyat hareketleri, geçim kaynakları gibi hususlar bu defterlerden örenilmektedir. Bu defterlerin toplam miktarı civarındadır 39. f)ariv Belgeleri Bunlar devlet eliyle yazılmı, tarihe miras bırakmak amacını taımayan, ancak bir ülkenin ve devletin tapusu hükmünde olan kayıtlardır. En zengin arivler Osmanlı Arivi ile Cumhuriyet Arivi dir. Ayrıca her Bakanlık, kurum ve dairelerin de arivleri vardır. Ayrıca tarada belediye, tapu, defterdarlık, milli eitim vs. gibi yönetimlerin de arivleri bulunmaktadır. Arivler olamasa, tarihteki pek çok olayları aydınlatmak mümkün deildir. Osmanlı Arivi nde ariv belgeleri Defterler ve Belgeler olarak iki türdedir. Defterler, Sadrazamlık, maliye, defterhane, nezaret defterleri diye sınıflandırılmıtır. Belgeler de Tanzimat öncesi ve sonrası olarak tasnif edilmitir. Arivde bulunan defterlerin ve belgelerin ancak bir kısmı kataloglanmıtır. Tasnif ilemleri devam etmektedir. Arivler, her türlü aratırma ve incelemelerde ilk elden kaynak olma özelliini taır. Ana kaynak durumunda olan arivlere dayanmayan hiçbir aratırma eseri objektif bir eser deildir. Her tarihçi ve aratırıcı çalımalarında mutlaka arivlere bavurmak zorundadır 40. III. Sonuç Türk Tarihi zengin kaynaklara sahiptir. Her ne kadar Orta-Asya Türk Tarihi ile ilgili yazılı kaynaklar az olmakla beraber, müzelik malzemeler fazladır. Türk Tarihi nin ilk önemli yazılı kaynaı Orhun Kitabeleri dir. Orta-Asya ile ilgili en önemli yazılı kaynaklar ise Çin kayıtlarıdır. 39 Yolalıcı, aynı eser, ; er iye Sicilleri, Türk Dünyası Aratırmaları Vakfı Yayınları, C.1, stanbul 1988, Yolalıcı, aynı eser, ; Babakanlık Osmanlı Arivi Rehberi, Babakanlık Devlet Arivleri Genel Müdürlüü, Yayın No:5, Ankara 1992.

14 Türk Tarihinin Kaynaklarına Genel Bir Bakı 484 slamiyet sonrası dönemde ilk önemli yazılı kaynaklar Karahanlılara aittir. Daha sonra Uygurlar, Gazneliler ve Harzemahlarla ilgili yazılı kaynaklar ve müzelik malzemelere ulaılmaktadır. Selçuklularla ilgili çok kaynak bulunmaktaysa da, bu kaynakların çou günümüze ulamamıtır. Türk Tarihi nin hem çeitlilik, hem çokluk, hem yeni kaynak türleri açısından en zengin dönemi Osmanlılar dönemidir. Bu dönemde önce menakıpname, ehname, gazavatname türünde balayan tarih yazıcılıı, daha sonra vekâyi name, tekilat, tarihi corafya, biyografi, seyahatname, Tevârih-i Âl-i Osman türünde olarak devam etmitir.bu konularda çok sayıda eser bulunmaktadır. Özellikle XVIII. Ve XIX. Yüzyıllarda tarih kaynaklarında çeitlilik artmıtır. Yeni kaynak türleri ortaya çıkmıtır. Bu gelimelerin en önemlilerinden biri Vekâyi nüvislik kurumunun kurulmasıdır. Böylece 1922 yılına kadar sürecek olan kesintisiz tarih yazıcılıı balamıtır. Tayin edilen 29 vekâyi nüvis ile, pek çok eser ortaya konmutur. Özellikle bunlardan Cevdet Paa ve Abdurrahman eref, mükemmel eserler kaleme almılardır. Bu yüzyıllarda sefaretnameler, salnameler ve gazeteler yepyeni kaynak türleridir. Özellikle gazete ve dergiler tarih için önemli bir kaynak olmutur. Ayrıca kurulan meclisler, Mebusan ve A yan Meclisleri, mahalli kurumların belgeleri tarih için önemlidir. er iye sicilleri ise, idari, mali, folklor ve sosyal tarih açısından kıymetlidir. Bu tür kaynaklarda, bölgesel fiyat hareketleri, meslekler, giyim-kuam gibi hususlar bulunmaktadır. Türk tarihinin en önemli kaynakları hiç üphesiz Ariv belgeleridir. Osmanlı Arivi bu konuda en zengin arivlerdendir. Ayrıca her bakanlıın ve kurumun da arivleri vardır. Mahalli yönetim ve kurumların arivleri de önemlidir. Sonuç olarak, Türk Tarihinin kaynakları günümüze yaklatıkça her bakımdan zenginlemektedir. Bu zengin kaynak türlerinin günümüz Türkçesi ne çevrilmesi en önemli zorunluluktur. Bu yerine getirilmedii sürece bu kaynaklardan yararlanmak çok sınırlı olacaktır.

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TARİH VE GENEL TÜRK TARİHİ I. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ...3

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TARİH VE GENEL TÜRK TARİHİ I. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ...3 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TARİH VE GENEL TÜRK TARİHİ I. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ...3 A. Tarihin Tanımı...3 B. Tarihin Kaynakları...4 C. Tarihe Yardımcı Bilim Dalları...4 D. Tarihte Yüzyıl, Yarı Yüzyıl,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Eğitim Tarihi Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İslam Öncesi Türklerde Eğitimin Temel Özellikleri 2 Yaşam biçimi eğitimi etkiler mi? Çocuklar ve gençlerin

Detaylı

Türk Eğitim Tarihi. 1. Türklerin İslam Öncesi Eğitimlerinin Temel Özellikleri. Yrd. Doç. Dr.

Türk Eğitim Tarihi. 1. Türklerin İslam Öncesi Eğitimlerinin Temel Özellikleri.  Yrd. Doç. Dr. Türk Eğitim Tarihi 1. Türklerin İslam Öncesi Eğitimlerinin Temel Özellikleri Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU www.agurbetoglu.com agurbetoglu@yahoo.com 1. Türklerin İslam Öncesi Eğitimlerinin Temel Özellikleri

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER

Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER SOSYAL BİLGİLER KONU:ORTA ASYA TÜRK DEVLETLERİ (Büyük)Asya Hun Devleti (Köktürk) Göktürk Devleti 2.Göktürk (Kutluk) Devleti Uygur Devleti Hunlar önceleri

Detaylı

TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER

TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER AMAÇ VE KONU Madde 3/5 Kira alacaklarını iskonto ettirebilir. Bu alacakları teminata verebilir, temlik edebilir, Finansal Kiralama Kanunu ve bununla

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11 BİRİNCİ BÖLÜM İLK TÜRK DEVLETLERİNDE EĞİTİM 1.1. HUNLARDA EĞİTİM...19 1.2. GÖKTÜRKLERDE EĞİTİM...23 1.2.1. Eğitim Amaçlı Göktürk Belgeleri: Anıtlar...24 1.3. UYGURLARDA

Detaylı

: 1490/ 905.1 1514/ 920.2. [ 998] 1590

: 1490/ 905.1 1514/ 920.2. [ 998] 1590 ....... 1501. -... : 1490/ 905.1.. 1514/ 920.2.. 984 ] 1577 1555/ 961.3. 24 [.4. [ 998] 1590 : : -..... : 30 - 174-1391.(Genç.Karaca:1992:82). 71..(1002 25).. :..1..2..3..4..5..6.( ).7..8..9.10..11.. -.

Detaylı

Ergin AYAN (2009). Willermus Tyrensis in Haçlı Kronii (1143-1163), Karadeniz Dergisi Yayınları, Ankara, 160 s, ISBN 978-975-8951-33-8.

Ergin AYAN (2009). Willermus Tyrensis in Haçlı Kronii (1143-1163), Karadeniz Dergisi Yayınları, Ankara, 160 s, ISBN 978-975-8951-33-8. Ergin AYAN (2009). Willermus Tyrensis in Haçlı Kronii (1143-1163), Karadeniz Dergisi Yayınları, Ankara, 160 s, ISBN 978-975-8951-33-8. Abdullah GÜNEYSU Avrupa Hıristiyanlarının, kendilerince kutsal kabul

Detaylı

İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN

İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN 1) XI. Yüzyıl dil ürünlerinden olan bu eserin değeri, yalnızca Türk dilinin sözcüklerini toplamak, kurallarını ve

Detaylı

Bünyamin ÇALAYAN* Hasan Hüseyin DEMR** Hazret-i Peygamber in (S.A.V.) doumu bata olmak üzere

Bünyamin ÇALAYAN* Hasan Hüseyin DEMR** Hazret-i Peygamber in (S.A.V.) doumu bata olmak üzere LUL, Faik; DZDAR, slam (2002). Arnavutça Mevlitler (Mevludet Në Gjuhën Shqipe), kodra-arnavutluk (Shkodër): Camaj-Pipa Yayınevi, 712 s. ISBN 99927-41-75-9 Bünyamin ÇALAYAN* Hasan Hüseyin DEMR** Hazret-i

Detaylı

&' ($ *!+ *,+ $*-!+ *./( " "!/ ( (! + * 0 $ 1 /+%$ "$ $ / + "/ 2 %/

&' ($ *!+ *,+ $*-!+ *./(  !/ ( (! + * 0 $ 1 /+%$ $ $ / + / 2 %/ !"!" #$ %!" &' ($ $) *!+ *,+ $*-!+ *./( " "!/ ( (! + * 0 $ 1 /+%$ "$ $ / + "/ 2 %/ $* "3'4" 50! 1 Vergi Usul Kanunu Genel Teblii (Sıra No: 408) 1. Giri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun (VUK) 5 inci maddesinin

Detaylı

! "#$%& " !"# "# $ % &' ()%%*+,#-.,# % /# #0/.0&/ 1 %. '%% & &%%'% /!2!0 #

! #$%&  !# # $ % &' ()%%*+,#-.,# % /# #0/.0&/ 1 %. '%% & &%%'% /!2!0 # ! "#$%& " '(! "#$%& "!"#!"# "# $ % &' ()%%*+,#-.,# % /# #0/.0&/ 1 %. '%% & &%%'% /!2!0 # )*+ $, "- (.,/ 0..1)2#$,# &%& 0! #. # #. &&/& %# -$ 1. $.1 3 - ' # % # 1/% & & 2%% &#&&% '% /!2% &%&& #,# '%' #

Detaylı

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Hanlığı ve Kazakistan konulu bu toplantıda Kısaca Kazak

Detaylı

AZİZZÂDE HÜSEYİN RÂMİZ EFENDİ NİN ZÜBDETÜ L-VÂKI ÂT ADLI ESERİ NİN TAHLİL ve TENKİTLİ METNİ

AZİZZÂDE HÜSEYİN RÂMİZ EFENDİ NİN ZÜBDETÜ L-VÂKI ÂT ADLI ESERİ NİN TAHLİL ve TENKİTLİ METNİ T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ AZİZZÂDE HÜSEYİN RÂMİZ EFENDİ NİN ZÜBDETÜ L-VÂKI ÂT ADLI ESERİ NİN TAHLİL ve TENKİTLİ METNİ

Detaylı

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

Osmanlı tarih yazıcılığı Osmanlı Beyliğinin kuruluşunda sonra

Osmanlı tarih yazıcılığı Osmanlı Beyliğinin kuruluşunda sonra Muş Alparslan Üniversitesi Tarih Araştırmaları Topluluğu Dergisi JOURNAL 21 Tarih Öğrencisi Esma KORKMAZER Muş Alparslan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Oruç Bey Ve Tevarih-İ Al-İ Osman GİRİŞ Osmanlı

Detaylı

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır.

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır. Edebiyatı Sanatçıları Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. ı vardır. MEVLANA: XIII.yüzyılda yaşamıştır. Birkaç

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Konu Anlatımlı Soru Bankası ESKİ TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ...

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Konu Anlatımlı Soru Bankası ESKİ TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ... İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm... 7 ESKİ TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ... 8 Türk Dillerinin Sınıflandırılması... 14 Türk Dillerinin Ses Denklikleri Bakımından Sınıflandırılması... 16 Altay Dilleri Teorisini Kabul

Detaylı

UNESCO GENEL KONFERANSLARI TARAFINDAN İLAN EDİLEN ANMA VE KUTLAMA YIL DÖNÜMLERİ

UNESCO GENEL KONFERANSLARI TARAFINDAN İLAN EDİLEN ANMA VE KUTLAMA YIL DÖNÜMLERİ UNESCO GENEL KONFERANSLARI TARAFINDAN İLAN EDİLEN ANMA VE KUTLAMA YIL DÖNÜMLERİ UNESCO, evrensel öneme sahip şahsiyet veya tarihî olaylara ilişkin anma ve kutlama yıl dönümlerine, iki yılda bir üye devletlerin

Detaylı

TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM

TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM 1955 ten 1999 a kadar karayolu yolcu taımacılıının ulaım biçimleri içindeki payı Karayolu ile yolcu taımacılıının

Detaylı

TÜRKYE OTOMOBL SPORLARI FEDERASYONU

TÜRKYE OTOMOBL SPORLARI FEDERASYONU TÜRKYE OTOMOBL SPORLARI FEDERASYONU 01 Ocak 2006 31 Temmuz 2006 FAALYET PROGRAMI Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, 2006 Faaliyet Programı, 01 Ocak 2006 31 Temmuz 2006 tarihleri arasında 5 ana balık

Detaylı

Bozkır hayatının başlıca ekonomik faaliyetleri neler olabilir

Bozkır hayatının başlıca ekonomik faaliyetleri neler olabilir Kısrak sütünden üretilen kımız, darıdan yapılan begni bekni ve boza Türklerin bilinen içecekleriydi Bozkır hayatının başlıca Bu Türklerin kültürün bilinen önemli en eski gıda ekonomik faaliyetleri neler

Detaylı

Doktora Tezi: Kırım Hanlığı nı Kuruluşu ve Osmanlı Himayesinde Yükselişi (1441-1569)

Doktora Tezi: Kırım Hanlığı nı Kuruluşu ve Osmanlı Himayesinde Yükselişi (1441-1569) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Muzaffer Ürekli 2. Doğum Tarihi: 03.05.1955 3. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Siyasi Tarih İstanbul Üniversitesi 1977 Y. Lisans ------------

Detaylı

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin;

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; ! "! # $% & % & ' &! ' ( )* +$' #,*,-. / - Gecici Madde 3 Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; a)

Detaylı

AKÇA, Hakan (2012). Ankara li Aızları (nceleme, Metinler, Dizin), Ankara: Türk Kültürünü Aratırma Enstitüsü Yayınları, XXII+672 s.

AKÇA, Hakan (2012). Ankara li Aızları (nceleme, Metinler, Dizin), Ankara: Türk Kültürünü Aratırma Enstitüsü Yayınları, XXII+672 s. AKÇA, Hakan (2012). Ankara li Aızları (nceleme, Metinler, Dizin), Ankara: Türk Kültürünü Aratırma Enstitüsü Yayınları, XXII+672 s. Bahadır GÜNE * Aynı kökten geldii üst sistem durumundaki bir standart

Detaylı

Yonca Anzerliolu, Karamanlı Ortodoks Türkler, Phoenix Yayınları, Ankara 2003, 376 s.

Yonca Anzerliolu, Karamanlı Ortodoks Türkler, Phoenix Yayınları, Ankara 2003, 376 s. Yonca Anzerliolu, Karamanlı Ortodoks Türkler, Phoenix Yayınları, Ankara 2003, 376 s. Hayrullah KAHYA Ortodoks Hıristiyanların Türkçe konuanlarına Karamanlı; bunların konutukları dile de Karamanlıca denmektedir.

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Mükelleflerin zahat (Özelge) Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıtır.

BÜLTEN. KONU: Mükelleflerin zahat (Özelge) Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıtır. Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-044 Tarih: 31.08.2010

Detaylı

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar Sürüm 1.0 21 Ekim 2004 Dr. Yaman AKDENIZ * akdeniz@bilgiedinmehakki.org Bilgiedinmehakki.org

Detaylı

1946 BELEDYE SEÇMLER VE BU SEÇMLERDE KADIN SEÇMENLERN DURUMU. Kadir EKER ÖZET

1946 BELEDYE SEÇMLER VE BU SEÇMLERDE KADIN SEÇMENLERN DURUMU. Kadir EKER ÖZET 1946 Belediye Seçimleri ve Bu Seçimlerde Kadın Seçmenlerin Kadir EKER 1946 BELEDYE SEÇMLER VE BU SEÇMLERDE KADIN SEÇMENLERN DURUMU Kadir EKER ÖZET Ülkemizde demokratik gelimeler Merutiyetle balamı, Cumhuriyetle

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 62 ST, 20. 07. 2005 SSK EK GENELGES(16/347) YAYIMLANDI

SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 62 ST, 20. 07. 2005 SSK EK GENELGES(16/347) YAYIMLANDI SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 62 ST, 20. 07. 2005 ÖZET: * SSK ek genelgesi yayımlandı. SSK EK GENELGES(16/347) YAYIMLANDI S.S.K.Bakanlıı Sigorta leri Genel Müdürlüü Sigorta Primleri Daire Bakanlıı nın 04.07.2005

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Muharrem KESİK İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : muharremkesik@gmail.com 2. Doğum -

Detaylı

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES Bu aratırma 005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-054 Tarih: 27.12.2010

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii

nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amacı, Avcılar Belediyesi nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü nün kurulu, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalıma

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 GİRİŞ / Bilal Kemikli...9 1. Din Edebiyat İlişkisi...9 2. Tasavvuf: İrfan ve Hikmet...12 3. Türk-İslâm Edebiyatı: Konu ve Kapsam...16 4. Türk-İslâm Edebiyatının Kaynakları...18 a.

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 12. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 12. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 2 EDEBİ BİLGİLER (ŞİİR BİLGİSİ) 1. İncelediği şiirden hareketle metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti 2. Şiirin yapısını çözümler. 3. Şiirin

Detaylı

2014 2015 DERS YILI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA ANADOLU LİSESİ VE FEN LİSESİ 10. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ YARIYIL ÖDEVİ

2014 2015 DERS YILI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA ANADOLU LİSESİ VE FEN LİSESİ 10. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ YARIYIL ÖDEVİ 2014 2015 DERS YILI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA ANADOLU LİSESİ VE FEN LİSESİ 10. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ YARIYIL ÖDEVİ 1. Alp Er Tunga öldi mü Issız ajun kaldı mu Ödlek öçin aldı mu Emdi yürek yırtılur

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

BÜLTEN. KONU: 6009 S. Kanunla Belirlenen Yeni Ücret Tarifesine Göre Önceki Aylarda Fazla Kesilen Vergilerin adesi Hk 274 Nolu Tebli Yayınlanmıtır.

BÜLTEN. KONU: 6009 S. Kanunla Belirlenen Yeni Ücret Tarifesine Göre Önceki Aylarda Fazla Kesilen Vergilerin adesi Hk 274 Nolu Tebli Yayınlanmıtır. Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-041 Tarih: 19.08.2010

Detaylı

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST 1 1) Türklerin Anadolu ya gelmeden önce

Detaylı

TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI

TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI Amaç ve Kapsam TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI Madde 1 Bu Esasların amacı, aracı kurulu, portföy yönetim irketi, yatırım fonu, yatırım ortaklıı (menkul kıymetler, gayrimenkul

Detaylı

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ DERS NOTLARI VE ŞİFRE TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ EMEVİLER Muaviye tarafından Şam da kurulan ve yaklaşık

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ

Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ KİTAP - Osmanlı Kuruluş Dönemi Bursa Vakfiyeleri, Yayına Hazırlayanlar, Yrd. Doç. Dr. Sezai Sevim- Dr. Hasan Basri Öcalan, Osmangazi Belediyesi Yayınları, İstanbul

Detaylı

ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI. Konusu: Urfa Üzerine Yazılmış Şiir Seçkisi

ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI. Konusu: Urfa Üzerine Yazılmış Şiir Seçkisi ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI ŞEHİR TANITIM YAYINLARI 1 Yayın Adı: Şiir Şehir Urfa Konusu: Urfa Üzerine Yazılmış Şiir Seçkisi Hazırlayan: Mehmet KURTOĞLU Sayfa Sayısı: 160 Toplam Baskı

Detaylı

JEOTERMAL KAYNAA DAYALI ELEKTRK ÜRETMNE LKN YASAL DÜZENLEME VE DESTEKLER

JEOTERMAL KAYNAA DAYALI ELEKTRK ÜRETMNE LKN YASAL DÜZENLEME VE DESTEKLER JEOTERMAL KAYNAA DAYALI ELEKTRK ÜRETMNE LKN YASAL DÜZENLEME VE DESTEKLER 351 Saffet DURAK ÖZET Yıllarca 1926 tarihli ve 927 sayılı Sıcak ve Souk Maden Sularının stismarı ile Kaplıcalar Tesisatı Hakkında

Detaylı

An#t#n ad#: Topkap# Saray# #ehir: Sultanahmet, #stanbul, Türkiye. Dönem / Hanedan: Osmanl# Dönemi

An#t#n ad#: Topkap# Saray# #ehir: Sultanahmet, #stanbul, Türkiye. Dönem / Hanedan: Osmanl# Dönemi An#t#n ad#: Topkap# Saray# Di#er ad(lar)#: Saray-# Hümayun; Saray-# Cedide-i Amire; Yeni Saray #ehir: Sultanahmet, #stanbul, Türkiye #n#a tarihi: II. Mehmed döneminde in#a edilmeye ba#lanm##t#r, eklenen

Detaylı

Müşterek Şiirler Divanı

Müşterek Şiirler Divanı Müşterek Şiirler Divanı Yazar İ. Hakkı Aksoyak ISBN: 978-605-9247-54-2 1. Baskı Nisan, 2017 / Ankara 1000 Adet Yayınları Yayın No: 228 Web: grafikeryayin.com Kapak ve Sayfa Tasarımı Baskı ve Cilt Grafik-Ofset

Detaylı

! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )

! #$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) ! %2.* ) 3.%$&(' 01 0 4 *) / )/ ( +) ) ( ) ! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )! )! ) 1 87 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Teblii Resmi Gazete Sayısı 27737 Resmi

Detaylı

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Türk edebiyatı İslamiyet öncesi Türk edebiyatı ya da Destan dönemi Türk edebiyatı, Türklerin İslamiyet'i kabulünden önceki dönemlerde oluşturdukları edebiyata verilen isimdir.[1]

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nurdan Şafak 2. Doğum Tarihi ve Yeri:. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996 Yüksek Siyasi Tarih ve Marmara

Detaylı

BAZI KANUNLARDA VE 178 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEKLK YAPILMASI HAKKINDA KANUN VAKIF VE DERNEKLER LGLENDREN MADDELER

BAZI KANUNLARDA VE 178 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEKLK YAPILMASI HAKKINDA KANUN VAKIF VE DERNEKLER LGLENDREN MADDELER Resmi Gazete Tarihi 31.07.2004 Resmi Gazete No 25539 Kanun No 5228 BAZI KANUNLARDA VE 178 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEKLK YAPILMASI HAKKINDA KANUN VAKIF VE DERNEKLER LGLENDREN MADDELER MADDE 15.

Detaylı

PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans PROF. DR. HÜLYA SAVRAN ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Hülya SAVRAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Bölümü 10145 Çağış Yerleşkesi / BALIKESİR 0 266 612 10 00

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 017-018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 1. 1. XIV. yüzyıl başlarında

Detaylı

UNESCO GENEL KONFERANSLARI TARAFINDAN İLAN EDİLEN ANMA VE KUTLAMA YILDÖNÜMLERİ

UNESCO GENEL KONFERANSLARI TARAFINDAN İLAN EDİLEN ANMA VE KUTLAMA YILDÖNÜMLERİ UNESCO GENEL KONFERANSLARI TARAFINDAN İLAN EDİLEN ANMA VE KUTLAMA YILDÖNÜMLERİ UNESCO Genel Merkezi nde iki yılda bir UNESCO Üyesi devletlerin katılımıyla gerçekleşen Genel Konferanslar sırasında, üye

Detaylı

XIX. YÜZYILIN SONLARINDA KIREHR SANCAI NIN DEMOGRAFK YAPISI DEMOGRAPHIC SITUATION OF KIREHR AT THE END OF XIX CENTURY

XIX. YÜZYILIN SONLARINDA KIREHR SANCAI NIN DEMOGRAFK YAPISI DEMOGRAPHIC SITUATION OF KIREHR AT THE END OF XIX CENTURY GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006), 21-33 21 XIX. YÜZYILIN SONLARINDA KIREHR SANCAI NIN DEMOGRAFK YAPISI Nejla GÜNAY Gazi Üniversitesi, Ankara/TÜRKYE Geli Tarihi: 28.11.2005 Yayına

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006. Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı.

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006. Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı. SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006 çindekiler: Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı. YILLIK ALI VE SATILARIN FORMLAR LE BLDRLMES HAKKINDA TEBL YAYIMLANDI

Detaylı

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar Umman Ülke ad : Umman Sultanl Eski ad : Maskat ve Umman Yüzölçümü: 212.460 km. Sahil fleridi: 2.092 km. Resmî Dili: Arapça ( ngilizce, Baluchi, Urdu) Din: Müslümanl k, Hinduizm Nüfus: 2.622.198 (Temmuz

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Deniz Akkahve Devlet Planlama Tekilatı Müstearlıı Bölgesel Gelime ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüü AB Bölgesel Programları Dairesi Bakanı zmir de düzenlenen 2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumunun

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 EDEBİYAT TARİHİ / TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERE AYRILMASINDAKİ ÖLÇÜTLER 1.Edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yerini.edebiyat tarihinin

Detaylı

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR 1. İletişim 2. İnsan, İletişim ve Dil 3. Dil Kültür İlişkisi DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ 1. Dillerin Sınıflandırılması

Detaylı

K TAP TANITIMI. Döndü DÜ ÜNMEZ *

K TAP TANITIMI. Döndü DÜ ÜNMEZ * TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:313317 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:313317 KTAPTANITIMI OyaDALAR,War,EpidemicsandMedicineintheLateOttomanEmpire(19121918),

Detaylı

TARİHİN BİLİİMİNE GİRİŞ

TARİHİN BİLİİMİNE GİRİŞ Bu yazımızda tarihin tanımını, konusunu, yöntemini olay ve olgu kavramını, tarihi olayların özelliklerini ve bir tarihçide bulunması gereken özellikleri ele alacağız. Tarihin Tanımı İnsan topluluklarının

Detaylı

1 İSMAİL GASPIRALI HER YIL BİR BÜYÜK TÜRK BİLGİ ŞÖLENLERİ. Mehmet Saray

1 İSMAİL GASPIRALI HER YIL BİR BÜYÜK TÜRK BİLGİ ŞÖLENLERİ. Mehmet Saray Mehmet Saray 1942'de Afyon'un Dinar kazasında doğdu. Orta öğrenimini Çivril ve Isparta'da yapan Saray, 1961-1966 arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nü bitirdi. 1968-1978 yılları

Detaylı

ÜNİTE TÜRK DİLİ - I İÇİNDEKİLER HEDEFLER TÜRKÇENİN KİMLİK BİLGİLERİ

ÜNİTE TÜRK DİLİ - I İÇİNDEKİLER HEDEFLER TÜRKÇENİN KİMLİK BİLGİLERİ HEDEFLER İÇİNDEKİLER TÜRKÇENİN KİMLİK BİLGİLERİ Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri Türk Dilinin Gelişmesi ve Tarihî Devreleri TÜRK DİLİ - I Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Türk dilinin dünya dilleri

Detaylı

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER *

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * Prof. Dr. lknur OKATAN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Sunu Sayın Bakan

Detaylı

Çamlıca Basım Yayın bünyesinde aylık olarak yayınlanan Yedikıta Tarih ve Kültür dergisi, Eylül 2008 de yayın hayatında başladı.

Çamlıca Basım Yayın bünyesinde aylık olarak yayınlanan Yedikıta Tarih ve Kültür dergisi, Eylül 2008 de yayın hayatında başladı. Çamlıca Basım Yayın bünyesinde aylık olarak yayınlanan Yedikıta Tarih ve Kültür dergisi, Eylül 2008 de yayın hayatında başladı. Tarihî, ilmî ve kültürel konularda temel kaynaklar ve tarihî belgeler eşliğinde

Detaylı

KTSAD LETMELRE DAHL MENKUL KIYMETLERN DEERLEMES. Bülent AK Ba Hesap Uzmanı

KTSAD LETMELRE DAHL MENKUL KIYMETLERN DEERLEMES. Bülent AK Ba Hesap Uzmanı KTSAD LETMELRE DAHL MENKUL KIYMETLERN DEERLEMES Bülent AK Ba Hesap Uzmanı 1. TCAR KAZANCIN TESPT YÖNTEM VE DEERLEME LEM : 1.1. Öz Sermaye Nedir? Öz sermaye; iletmenin sahip olduu iktisadi kıymetler ile

Detaylı

Svl.Me.Alev KESKİN-Svl.Me.Betül SAYIN*

Svl.Me.Alev KESKİN-Svl.Me.Betül SAYIN* Svl.Me.Alev KESKİN-Svl.Me.Betül SAYIN* * Gnkur.ATASE D.Bşk.lığı Türk kültüründe bayrak, tarih boyunca hükümdarlığın ve hâkimiyetin sembolü olarak kabul edilmiştir. Bayrak dikmek bir yeri mülkiyet sahasına

Detaylı

! " #$$% & ' ( ) ) ' *+ + & &, ( (-,, ) &!!. ' )' - " ) & Özel Tüketim Vergisi Genel Teblii. (SeriNo: 22)

!  #$$% & ' ( ) ) ' *+ + & &, ( (-,, ) &!!. ' )' -  ) & Özel Tüketim Vergisi Genel Teblii. (SeriNo: 22) ! " #$$% & ' ( ) ) ' *+ + & &, ( (-,, ) &!!. ' )' - " ) & /!,!, Özel Tüketim Vergisi Genel Teblii (SeriNo: 22) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile

Detaylı

Durum böyle olmakla birlikte, özet çeviri metninin okuyucuların gerçekten yararlanabilecekleri i levsel bir doküman oldu u ku kusuzdur.

Durum böyle olmakla birlikte, özet çeviri metninin okuyucuların gerçekten yararlanabilecekleri i levsel bir doküman oldu u ku kusuzdur. AVUSTRALYA NIN YEN GÜNEY GALLER EYALET SAYITAYI PERFORMANS DENETM RAPORU Yıllık Raporlardan Hareketle Performansın Deerlendirilmesi: Sekiz Kuruluun Yıllık Raporlarının ncelenmesi (Özet Çeviri) Sacit Yörüker

Detaylı

MAADAY-KARA DESTANI (Hazırlayan: Dr. Salahaddin Beki), Manas Yayıncılık, Elazı, 2007, 589 s.

MAADAY-KARA DESTANI (Hazırlayan: Dr. Salahaddin Beki), Manas Yayıncılık, Elazı, 2007, 589 s. MAADAY-KARA DESTANI (Hazırlayan: Dr. Salahaddin Beki), Manas Yayıncılık, Elazı, 2007, 589 s. Ahmet DALI M. Fuat Köprülü milli Türk destanlarını corafi sahalara göre tasnif ederken Altay-Yenisey bölgesini

Detaylı

Karahanlı Eserlerindeki Söz Varlığı Hakkında

Karahanlı Eserlerindeki Söz Varlığı Hakkında Akademik İncelemeler Cilt:3 Sayı:1 Yıl:2008 Karahanlı Eserlerindeki Söz Varlığı Hakkında Emek Üşenmez 1 fahemek@gmail.com ÖZET Karahanlı Türkçesi Türk dilinin önemli devrelerinden birisini oluşturmaktadır.

Detaylı

ÖZBEKSTAN YAZMA ESERLER KÜTÜPHANES * UZBEKISTAN MANUSCRIPTS LIBRARY

ÖZBEKSTAN YAZMA ESERLER KÜTÜPHANES * UZBEKISTAN MANUSCRIPTS LIBRARY ÖZBEKSTAN YAZMA ESERLER KÜTÜPHANES * UZBEKISTAN MANUSCRIPTS LIBRARY Emek ÜENMEZ** Özet Özbekistan limler Akademisine balı olarak faaliyet gösteren Biruni adlı arkinaslık enstitüsünün gerek Özbekistan gerekse

Detaylı

Bin Yıllık Vakıf Medeniyeti ve Vakıfların Eğitimdeki Yeri Sempozyumu

Bin Yıllık Vakıf Medeniyeti ve Vakıfların Eğitimdeki Yeri Sempozyumu Bin Yıllık Vakıf Medeniyeti ve Vakıfların Eğitimdeki Yeri Sempozyumu Hüseyin Çınar* Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü nün son yıllarda vakıflar haftası çerçevesinde öne çıkardığı; çevre yılı, su yılı,

Detaylı

MUṢṬAFĀ NŪRĪ (d. 1824; ö. 1890)

MUṢṬAFĀ NŪRĪ (d. 1824; ö. 1890) HISTORIANSOFTHEOTTOMANEMPIRE MUṢṬAFĀNŪRĪ (d.1824;ö.1890) HAYATI 1240/1824 yılının Eylül ayında İzmir de doğmus olanm.n. 1 busȩhrinilerigelenailelerinden olan Mıṣır veya Tūnus kökenli Manṣūrīzādelere mensuptur.

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

! "!! # $ % &'( )#!* )%" +!! $ %! + ')!

! !! # $ % &'( )#!* )% +!! $ %! + ')! ! "!! # $ % &'( )#!* )%" +!! $ %! + ')! &( '!#,-.! /,! 0 + # ' #! * #! 0 #! 0! ) '! '1# + $ # )' * #! 0!! #! 0! "! '!% # #! 0 " 2 3) # ' $ 4!# ) '.*,5 '# 0! )'* $ $! 6 )' '+ " 7 ) 2#!3)# ' $ 4!# '#"'1

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

3065 SAYILI KATMA DEER VERGS KANUNUNUN BAZI MADDELERNN DETRLMESNE LKN KANUN

3065 SAYILI KATMA DEER VERGS KANUNUNUN BAZI MADDELERNN DETRLMESNE LKN KANUN 3065 SAYILI KATMA DEER VERGS KANUNUNUN BAZI MADDELERNN DETRLMESNE LKN KANUN Kanun No: 3099 Kabul Tarihi: 6.12.1984 (15 Aralık 1984 gün ve 18606 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıtır.) GEREKÇESi KANUN TASARISI

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURYET MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-I

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURYET MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-I KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURYET MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-I A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

The Sixteenth Century. Ümit KOÇ ÖZET

The Sixteenth Century. Ümit KOÇ ÖZET - -2002 The Sixteenth Century. Ümit KOÇ ÖZET - Divan- - - - SUMMARY Göktürkler to Ottoman Empire were perfectly institutionalized in The Ottaman Empire. study: Namely, Divan- l of the State), - experienced

Detaylı

An#t#n ad#: Diyarbak#r Kalesi. #ehir: Diyarbak#r, Türkiye

An#t#n ad#: Diyarbak#r Kalesi. #ehir: Diyarbak#r, Türkiye An#t#n ad#: Diyarbak#r Kalesi #ehir: Diyarbak#r, Türkiye #n#a tarihi: Harput Kap#: 297/910; Mardin Kap#: 297/910; Melik#ah Burcu: 464-485 / 1072-1092; Urfa Kap#: 579/1183; Ulu Beden: 605/1209; Yedi Karde#

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaın Ünvanı/Ortakların Adı Adresi Telefon ve Fax No. Tarih : 10.10.2005 Konu stanbul Menkul Kıymetler Borsası Bakanlıı na, STANBUL Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: : KORDSA

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRK HALK RNDE SOSYAL HAYAT BALAMINDA

Detaylı

Atlantis Yatırım Ortaklıı Anonim irketinin 30 Mart 2009 Tarihinde Yapılan Olaan Genel Kurul Toplantı Tutanaı

Atlantis Yatırım Ortaklıı Anonim irketinin 30 Mart 2009 Tarihinde Yapılan Olaan Genel Kurul Toplantı Tutanaı Sayfa No: 1 Atlantis Yatırım Ortaklıı Anonim irketinin 30 Mart 2009 Tarihinde Yapılan Olaan Genel Kurul Toplantı Tutanaı Atlantis Yatırım Ortaklıı Anonim irketinin 2008 yılına ait Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010 UZAKTAKI YAZMALARIMIZ: NGILTERE ULUSAL KÜTÜPHANESI NE LK KAYDEDILMI DIVANLAR VE MECMÛ

Detaylı

DR. NURŞAT BİÇER İN TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ TARĠHĠ ADLI ESERĠ ÜZERİNE

DR. NURŞAT BİÇER İN TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ TARĠHĠ ADLI ESERĠ ÜZERİNE POLATCAN, F. (2017). Dr. Nurşat Biçer in Türkçe Öğretimi Tarihi Adlı Eseri Üzerine. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 6(4), 2890-2894. DR. NURŞAT BİÇER İN TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ TARĠHĠ ADLI

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : MUZAFFER TEPEKAYA 2.Doğum Tarihi : 20.10.1962 3.Unvanı : Prof. Dr. / Tarih Bölümü 4. e-mail : muzaffer.tepekaya@cbu.edu.tr Öğrenim Hayatı: Derece Alan Üniversite Lisans Tarih Selçuk

Detaylı

TEDA GENEL MÜDÜRLÜÜ ZMR ELEKTRK DAITIM MÜESSESE MÜDÜRLÜÜ NE

TEDA GENEL MÜDÜRLÜÜ ZMR ELEKTRK DAITIM MÜESSESE MÜDÜRLÜÜ NE TEDA GENEL MÜDÜRLÜÜ ZMR ELEKTRK DAITIM MÜESSESE MÜDÜRLÜÜ NE ------------------------ KAYMAKAMLIK MAKAMINA Tarih:.../.../ 200... ---------------- tarih ve -------- sayı ile projesi tasdik edilen -----------------------------------------

Detaylı

ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI:

ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI: DOĞUBAYAZIT M. M. FAHRETTİN PAŞA ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIFLAR SEÇMELİ TARİH DERSİ 1. DÖNEM 2. ORTAK SINAV SORULARI A GRUBU ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI: SORULAR

Detaylı

Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Tarih geçmiş hakkında eleştirel olarak fikir üreten bir alandır. Tarih; geçmişteki insanların yaşamlarını, duygularını, savaşlarını, yönetim

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖNSÖZ DİL NEDİR? / İsmet EMRE 1.Dil Nedir?... 1 2.Dilin Özellikleri.... 4 3.Günlük Dil ile Edebî Dil Arasındaki Benzerlik ve Farklılıklar... 5 3.1. Benzerlikler... 5 3.2. Farklılıklar...

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Tarih Yer Görev. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Tarih Yer Görev. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doç. Dr. Nurgül BOZKURT Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (430) KÜTAHYA FOTO Cep Telefonu: Telefon: (074)6503 Faks:(074)65057

Detaylı

a b e f g h i SHOG NED R?

a b e f g h i SHOG NED R? 9 8 7 6 5 4 3 2 1 a b c d e f g h i SHOG NEDR? SHOG, Japonya da yaklaık 20 milyon kiinin oynadıı bir oyundur. Hedefleri, karı tarafın ah ını tuzaa düürmek olan iki oyuncu arasında oynanan bir zihinsel

Detaylı