KOÇ TESTİS ARJİNAZI: İZOLASYON VE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOÇ TESTİS ARJİNAZI: İZOLASYON VE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ"

Transkript

1 KOÇ TESTİS ARJİNAZI: İZOLASYON VE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ M. Barış Günaydın, M. Hande Gölgeli, Birce Kantar Danışman: E. Suna Türkoğlu ÖZET Arjinaz (EC ) arjininin ornitin ve üreye dönüşümünü katalizleyen bir metalloenzimdir. Hepatik ve ekstrahepatik olmak üzere iki izoziminin varlığı çeşitli dokularda tanımlanmıştır. Bu çalışmada, bir yaşında kıvırcık cinsi koç testisinde arjinaz aktivitesinin olası varlığının saptanması sonrası enzimin çeşitli özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Verilerimiz, testis dokusunda enzimin varlığı ve Michaelis-Menten kinetiğine uyduğu doğrultusundadır. GİRİŞ Arjinaz (EC ), arjinini ornitin ve üreye katalizleyen bir metalloenzimdir. Farklı genler tarafından kodlanan arjinaz I (hepatik arjinaz, Tip I) ve arjinaz II (ekstrahepatik arjinaz, Tip II) olmak üzere iki izoziminin varlığı tanımlanmıştır. İzozimlerin katalitik aktivite için mutlak Mn 2+ gereksinimlerinin benzer olduğu gösterilmiştir. Buna karşın alt birim çeşitliliği, dördüncül yapılanmaları, kinetik özellikleri, hücre içi yerleşimleri, doku dağılımları, sentezlerinin düzenlenmesi ve immünolojik reaktivitelerinde farklılıklar göstermektedirler. Arjinaz I sitozolik olup, ağırlıklı olarak karaciğerde sentezlenirken, arjinaz II mitokondriyaldir ve böbrek, beyin, ince bağırsak, meme bezi, makrofaj gibi ekstrahepatik dokularda yaygın olarak sentezlenmektedir (1,4-6,8,10,13). Hepatik dokuda arjinaz I, üre döngüsünün son basamağını katalizleyerek amonyak detoksifikasyonunda rol oynamaktadır. Ekstrahepatik dokularda da derişimi düşük olmak üzere sentezlenebilmektedir. Üre döngüsünün aktif olmadığı dokularda arjinazın (Tip I / Tip II) işlevi poliaminler, prolin ve glutamat biyosentezi için öncü molekül olan ornitini sağlamaktır. Bunun yanı sıra arjinaz, nitrik oksit sentezinden sorumlu olan nitrik oksit sentaz ile aynı substratı kullanmaktadır. Bu bağlamda arjinin homeostazında rol oynamaktadır (Şekil 1) (1,3,4,6,8,9,11,13). Enzimin moleküler formlarının farklı yapılanmalarının varlığı da bildirilmektedir (1,8,10). Arjinazın moleküler formları, dokuya bağımlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. Patolojik durumlarda dokuya özgü enzim ekspresyonunun yanı sıra diğer izozimin ekspresyonu da gerçekleşebilmektedir (5,16). Bu neden ile fizyolojik ve patolojik süreçte arjinazın etkisinin olabileceği ileri sürülmektedir (4,5,8,16). Arjinazın fizyolojik ve patolojik durumlardaki öneminin/katılımının belirlenebilmesi ve söz konusu durumların moleküler mekanizmalarına enzim bağlamında açıklık getirebilmek amacı ile arjinazın moleküler özelliklerinin incelendiği çok sayıda araştırma bulunmaktadır (1,6,8,10). Bu araştırmalarda ağırlıklı olarak fare, sıçan, kobay, sığır ve insana ait başta karaciğer ve böbrek olmak üzere çeşitli dokularda arjinaz aktivitesinin varlığı gösterilmiştir. Enzimin biyokimyasal ve kinetik özelliklerinin belirlenmesi in vitro da saflaştırılması sonrası yapılan çalışmalarla belirlenmiştir. Bu çalışmalarda ağırlıklı olarak sıçan ve insan dokuları (karaciğer ve böbrek) kullanılmıştır (1,8). 1

2 Testiste arjinazın varlığı ve özellikleri ile ilişkili araştırmaların sayısı oldukça azdır (10). Bu çalışmada, koç testisinde arjinaz aktivitesinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Enzimin yabancı proteinlerden ayrıştırılması sonrası kinetik davranışı incelenecek ve akrilamid kaynaklı olası kovalan modifikasyon çalışmaları gerçekleştirilecektir. Protein NO Üre Endojen Sentez Arjinin Arjinaz Prolin Ornitin Poliaminler Diyet Glutamat Agmatin Kreatin Şekil1. Memelilerde arjinin metabolizması ve metabolizmada arjinazın işlevi GEREÇ VE YÖNTEM Araştırmada bir yaşında kıvırcık cinsi koç testisleri kullanılmıştır. Soğuk zincire uyularak koçların kesiminden bir gün sonra ticari olarak sağlanan testisler laboratuarda zarları, yağ ve damarları temizlendikten sonra bütün olarak -24 o C da saklanmıştır. Çalışmada kullanılan kimyasal ve biyokimyasallar Sigma firmasından sağlanmış olup, veriler çift çalışmanın aritmetik ortalamasıdır. Arjinaz aktivite analizi Testis dokusu soğukta makas kullanılarak parçalandıktan sonra % 0,25 TritonX-100 içeren 0,1 M Tris.HCl ph 7,57 de cam-teflon homojenizatör kullanılarak homojenize edilmiştir (300mg/ml olacak şekilde). Homojenat 26500xg de 30 dakika santrifüj edildikten sonra elde edilen süpernatan enzim kaynağı olarak kullanılmıştır. Testis arjinaz aktivite analizi 37 o C da 65mM Tris.HCl/ 0,1mM Mn 2+ ph 8,6 da 25mM arjinin varlığında gerçekleştirilmiştir. Tepkime sonrası oluşan üre Geyer ve Dabich yöntemi kullanılarak saptanmıştır (7). Aktivite U/ml, U/g doku, özgül aktivite veya ilk hız çalışmalarında A 520 /10 dakika olarak ifade edilmiştir. Bir ünite enzim deney şartlarında dakikada bir mikromol üre oluşumuna neden olan enzim miktarı olarak ifade edilmiştir. Örneklerde protein analizi Bradford yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir (2). Yabancı proteinlerin uzaklaştırılması ve kinetik davranışın belirlenmesi İstenmeyen proteinlerin uzaklaştırılması ve arjinazın kinetik davranışının incelenebilmesi amacı ile 4 o C da (NH 4 ) 2 SO 4 çöktürmesi gerçekleştirilmiştir. Çalışmada 26500xg de 30 2

3 dakika santrifüj edildikten sonra elde edilen süpernatan, son derişimleri 1 mm olacak şekilde merkaptoetanol (ME) ve Mn 2+ ilavesi sonrası kullanılmıştır. Kesintili olarak gerçekleştirilen çöktürme sonrası aktivite ve total protein analizleri gerçekleştirilmiştir. Testis arjinazının kinetik davranışının incelenmesi, tuz çöktürmesinin % aralığından elde edilen enzim kaynağı (1,0-1,1 U/ml) ile gerçekleştirilmiş ve substrat olarak 2,5-25 mm arjinin çözeltileri ph 8,6 kullanılmıştır. Aktivite A 520 /10 dakika olarak ifade edilmiştir. Olası ileri saflaştırma ve/veya enzimin yükünün belirlenmesi amacı ile katyon değiştirici ön kolon (Oasis) uygulaması gerçekleştirilmiştir. Uygulama, % aralığından elde edilen enzim kaynağı kullanılarak kesintili olarak gerçekleştirilmiştir. Örneğin kolona uygulanması sonrası kesintili olarak sırası ile 0,1 M Tris.HCl ph 7,57 ; 0,15 M ve 0,5 M KCl çözeltileri kullanılarak proteinlerin kolondan alınması yoluna gidilmiştir. Kolon çıktı örneklerinde aktivite ( A 520 /10 dakika) ve protein (A 280 ) ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Akrilamid uygulaması Kovalan modifikasyon çalışmaları 37 o C da 0,1 M Tris. HCl ph 7,57 de gerçekleştirilmiştir. Tepkime, akrilamid ilavesi ile başlatılmıştır. Modifikasyon ortamından farklı zaman dilimlerinde alınan örnekler, enzim aktivite analizinin gerçekleştirileceği tüplere aktarılmıştır. Akrilamid tepkimelerinin sonlandırılması, aktivite analiz ortamında bulunan 15 mm ME ile sağlanmıştır. Kalan aktivitenin belirlenmesi ve çalışma süresi boyunca enzimin kararlılığı kontrol deneyleri ile saptanmıştır. BULGULAR Testis arjinaz aktivitesi Testis dokusunda arjinaz aktivitesinin varlığı kademeli (differential) santrifügasyon tekniği kullanılarak araştırılmıştır. Bu amaçla doku, % 0,25 TritonX-100 içeren 0,1 M Tris.HCl ph 7,57 içerisinde cam-teflon homojenizatör kullanılarak homojenize edilmiş ve kesintili olmak üzere farklı hızlarda santrifügasyon işlemi uygulanmıştır. İşlemin her bir basamağından örnekler alınarak enzim aktivite ve protein analizleri gerçekleştirilmiştir. Analizlerin sonuçları Tablo 1 de verilmektedir. Enzim aktivitesi ağırlıklı olarak 26500xg de elde edilen süpernatanda bulunmaktadır. Tablo1. Kademeli santrifügasyon örneklerinde total arjinaz aktivitesi ve total protein derişimi Örnek Total Protein (mg) Total Aktivite (U) 2000xg çökelti 0,84 0,7 (tam hücre,çekirdek,vs) 26500xg çökelti 0,70 0,6 (mitokondria,lizozom, vs) 26500xg süpernatan (mikrozomlar,vs) 6,5 1,5 Enzimin biyolojik zarlarla olası ilişkisinin ve olası Mn 2+ gereksiniminin araştırılması amacı ile dokular deterjan varlığında ve yokluğunda 0,1 M Tris.HCl ph 7,57 içerisinde cam-teflon homojenizatör kullanılarak homojenize edilmiş ve 26500xg elde edilen lizatta, enzim aktivitesi Mn 2+ ile zenginleştirilme işleminin oda sıcaklığında (25 o C) ve 55 o C da gerçekleştirilmesi sonrası analiz edilmiştir. Ayrıca deterjan varlığında ve yokluğunda protein derişimleri saptanmıştır (Tablo 2). Deterjan uygulaması ve 55 o C da gerçekleştirilen enzimin Mn 2+ ile zenginleştirilmesi aktivitenin artmasına neden olmuştur. Protein derişimi de deterjan uygulanan doku örneklerine ait lizatlarda yaklaşık % 39 artmaktadır. 3

4 Tablo 2. Enzim aktivitesi ve protein derişimini etkileyen faktörler Deterjan uygulaması Aktivite (U/ml) Protein (mg/ml) 25 o C 55 o C var 0,23 0,31 1,29 yok 0,12 0,22 0,93 Enzim aktivitesinin saklama koşullarına bağlı zaman içindeki kararlılığı incelenmiştir. Bu amaçla aktivite analizi, C da bütün olarak saklanan dokuda (Tablo 3) ve C ile 4 0 C da saklanan 26500xg de elde edilen lizatta (Şekil 2) gerçekleştirilmiştir. Tablo 3. Testis arjinazının C da kararlılığı Gün Aktivite Protein Özgül Aktivite (U/ml) (U/g doku) (mg/ml) (U/mg) 1 0,30 1,0 1,31 0,23 2 0,28 0,92 1,30 0, ,25 0,83 1,30 0,20 Aktivite (U/ml) 0,4 0,3 0,2 0, Gün Şekil x g elde edilen lizatın C ve 4 0 C da kararlılığı Dokunun bütün olarak C da saklanması aktivitede (sırası ile U/ml ve U/g doku olarak) 2. gün % 6,77 ve % 8; 21. gün ise % 16,77 ve % 17 azalmaya neden olmuştur. Özgül aktivite ise 2. gün % 8,7; 21. gün % 13 düşmektedir. (Tablo 3). Şekil 2 de görüldüğü gibi 26500xg de elde edilen lizatta enzim aktivitesi (-24 0 C ve 4 0 C da saklanma sonrası) 7. günün sonunda % 8,33 düşmektedir. Kinetik davranışın belirlenmesi Testis arjinazının kinetik özelliklerinin belirlenmesi amacı ile 26500xg de elde edilen lizatta yabancı/istenmeyen proteinlerin uzaklaştırılması yoluna gidilmiştir. Bir ön çalışma niteliğinde gerçekleşen bu işlem, 4 o C da (NH 4 ) 2 SO 4 çöktürmesi ile gerçekleştirilmiştir. 4

5 Tuz çöktürmesi % 30-45, % ve % kesitlerinde olmak üzere uygulanmıştır. Her bir doygunluk sonrası çökelti, 26500xg de 30 dakika santrifüj sonrası elde edilmiştir. Çökelti 0,1 M Tris.HCl ph 7,57 içerisinde çözünmüş ve aktivite analizi ile protein derişimleri saptanmıştır. Özgül aktivitenin en yüksek olduğu %50-75 çökelti özütü kinetik çalışmalarda kullanılmıştır. Söz konusu özüt, yabancı proteinlerden yaklaşık 2 faktör saflaştırılmış ve geri kazanım ise % 33 olarak saptanmıştır (Tablo 4). Tablo 4. Testis arjinazının kısmıi saflaştırılması Örnek Total Aktivite Saflaştırma Geri Protein Özgül Total Faktörü Kazanım (mg) (U/mg) (U) 26500xg özütü 48,10 0,21 10, % (NH 4 ) 2 SO 4 özütü 8,72 0,39 3,4 1,86 % 33 Koç testis arjinazının Michaelis-Menten kinetiğine uygunluğu ve substratı olan arjinine ilgisinin (K m ) saptanması amacı ile ph 8,6 da elde edilen Lineweaver-Burk grafiği Şekil 3 de verilmektedir. Enzim, Michaelis-Menten kinetiğine uymakta olup, arjinin için K m değeri 6,67 mm olarak saptanmıştır. v ,1 0,2 0,3 0,4 0,5 S -1, mm -1 Şekil 3. Arjinin için ph 8,6 da Lineweaver-Burk grafiği. Aktivite A 520 /10 dakika olarak ifade edilmiştir. Testis arjinazının ph 7,57 de olası yükü ile ilişkili ön kolon verileri Şekil 4 de görülmektedir. Kromatogram, enzimin söz konusu ph da eksi yüklü olduğunu düşündürmektedir. 5

6 Aktivite 4 0,4 A ,3 A ,15 M KCl 0,5 M KCl 0,2 1 0, Tüp numarası 0 Şekil 4. Testis arjinazının katyon değiştirici kolon kromatografisi. ( A 520 /10 dakika olarak ifade edilmiştir. ): A 280, (------): A 520. Aktivite Akrilamid tepkimeleri Testis arjinaz aktivitesinin (%50-75 çökelti özütünün ph 7,57 de) 30 mm akrilamid varlığında zamana bağlı değişimi Şekil 5 de verilmektedir. Enzim aktivitesi çalışılan zaman diliminde değişmemektedir. 0,4 0,3 0,2 0, Dakika Şekil 5. Testis arjinaz aktivitesinin 30 mm akrilamid varlığında inaktivasyonu. Kontrol ( ), Akrilamid ( ). Aktivite A 520 /10 dakika olarak ifade edilmiştir. TARTIŞMA Arjinaz, üreotelik organizmaların dokularında yaygın olarak bulunmaktadır. Organizmadan organizmaya ve aynı organizmaya ait farklı dokularda enzim aktivitesi değişiklik göstermektedir. Testis dokusunda enzimin aktivitesi ve özelliklerinin tanımlandığı çalışmaların çok kısıtlı olduğu belirlenmiştir. Boğa testis dokusunda enzimin varlığı ve aktivitesinin 0,43 U/g doku olduğu Porembska ve arkadaşlarının gerçekleştirdiği bir çalışmada bildirilmektedir (10). Araştırmamızda, koç testis dokusunda arjinaz aktivitesinin varlığı kanıtlanmıştır. Deney şartlarımızda aktivite gram dokuda 1,0 ünitedir. 6

7 Memelilerde enzimin hücre içindeki yerleşimi çeşitli araştırmacılar tarafından incelenmiştir (1,8,10). Genel olarak alt birim çeşitliliği ve doku farklılığı dikkate alınarak derişimleri farklı olmak üzere enzimin mikrozomal, mitokondrial, lizozomal, sitozolik ve plazma zarına bağlı olabileceği bildirilmektedir. Araştırmamızda enzim aktivitesi bir nötral deterjan olan TritonX- 100 varlığında ve yokluğunda kademeli santrifügasyon sonrası elde edilen lizat örneklerinde araştırılmıştır. Enzim aktivitesinin deterjan uygulaması sonrası artması, enzimin biyolojik zarla ilişkili ve/veya organel yapılanmasında da yer aldığını göstermektedir. Enzimin katalizden doğrudan sorumlu mutlak Mn 2+ gereksinimi bulunmaktadır. Mn 2+ ın yapıdan uzaklaştırılması aktivite kaybı ile sonuçlanmaktadır. Çalışmamızda, zenginleştirme işleminin gerçekleştiği sıcaklık ile aktivite arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu amaç ile deterjan varlığında ve yokluğunda elde edilen 26500xg de lizat örneklerinde, Mn 2+ ile zenginleştirme işlemi oda sıcaklığında ve 55 C de gerçekleştirilmiştir. Uygulama her iki koşulda da 1 mm Mn 2+ varlığında gerçekleştirilmiştir. Zenginleştirme işlemi deterjan varlığında ve yokluğunda enzim aktivitesinde artışa neden olmuştur. Aktivitedeki artış, enzimde konformasyonel değişikliğin olmasına ve bu değişiklik sonucu, enzimin Mn 2+ bağlanma bölgelerine daha fazla Mn 2+ ulaşmasının sağlanmasıyla ilişkilendirilmiştir. Artış oranı, zenginleştirme işleminin uygulandığı sıcaklığa bağlı olarak değişmektedir. Enzim aktivitesinin saklama koşullarına bağlı olarak zaman içindeki kararlılığı incelemiştir. Parçalanmadan bütün olarak -24 o C de saklanan doku örneklerinde ve -24 o C ile 4 o C da saklanan (26500xg de detarjan varlığında elde edilen) lizat örneklerinde yapılan çalışmalar ile enzim aktivitesinin kararlılık gösterdiği saptanmıştır. Enzimin kinetik davranışının belirlenmesi için yabancı proteinlerin uzaklaştırılması /saflaştırma işlemi olanaklarımız doğrultusunda bir ön çalışma olarak gerçekleştirilmiştir. Kısmi saflaştırma sonrası enzim yaklaşık iki faktör saflaştırılmış ve geri kazanım ise %33 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuç saflaştırma işleminde tuz çöktürmesi önce farklı bir yöntemin uygulanması gerekliliğini ve sistemde olası inhibitör varlığını düşündürmektedir. Testis arjinaz aktivitesinin kinetik davranışı, ph 8,6 da gerçekleştirilen çalışmalar sonrası elde edilen Lineweaver- Burk grafiği ile saptanmıştır. Doğrusal olarak elde edilen Lineweaver- Burk grafiği, enzimin Michaelis-Menten kinetiğine uyduğunu doğrulamaktadır. Enzimin substratı olan arjinine ilgisini gösteren K m değeri ise 6,67 mm olarak belirlenmiştir. Memeli arjinazlarının Km değerleri, çalışılan doku ve kullanılan yönteme bağlı olarak farklılıklar göstermektedir. Bildirilen Km değerleri karaciğerde 1-10 mm ve diğer dokularda ise 4-35 mm dır (8,14). Memeli arjinazları, yük açısından da farklılıklar göstermektedir. Genel olarak bazik özellik taşımalarına karşın, farklı dokularda farklı yüklere sahip formların varlığı bildirilmektedir (1,8,10). Çalışmamızda, koç testis arjinazının ph 7,57 de olası yükünün belirlenmesi amacıyla katyon değiştirici ön kolon uygulaması gerçekleştirilmiştir. Örneğin (0,62 mg protein) uygulama sonrası kolona tutunmaması ve yüksek derişimde olmak üzere tek tüpte alınması (0,52 mg protein) koç testis arjinazının ağırlıklı olarak eksi yüklü olduğunu düşündürmektedir. İzoformların ve/veya izoenzimlerin ayrıştırılabilmesi için olasılıkla anyonik-katyonik iyon değiştirici kromotografisileri çalışmalar yapılması gerekmektedir. Kovalan modifikasyonlar, enzimlerin yapısal ve katalitik özelliklerinin belirlenmesinde kullanılan temel yöntemdir. Modifikasyonlar, gruba özgü ajanların uygun şartlarda 7

8 kullanılması ile gerçekleştirilir. Çalışmalarda, ajanın birden fazla gruba duyarlı olması ve enzimin çalışılan ph da uygun iyonize formda olması gibi nedenlerden dolayı aynı hedefe duyarlı farklı ajanlarla modifikasyonun doğrulanması gerekmektedir. Bu çalışmada, testis arjinazının aktif bölgesinde katalizde olası işlevi olan sülfidril grubunun varlığı araştırılmıştır. Sülfidril grubuna duyarlı alkilasyon ajanı olarak akrilamid uygulaması gerçekleştirilmiştir. Akrilamid, endüstride yaygın olarak kullanılan toksik bir kimyasaldır. Sigara dumanında ve yüksek sıcaklıkta pişirme yöntemi uygulanan gıda maddelerinde bulunduğu bildirilmektedir. In vivo da CYP2E1 ile aktivasyonu sonrası oluşan epoksiti, glisidamid, potansiyel bir mutajendir. Araştırmalar, in vivo da akrilamidin nörotoksik, genotoksik, karsinojenik doz-bağımlı etkileri olduğunu ve üreme sistemlerinde hasara yol açtığını bildirmektedir (12,15). Sıçan ve fare testislerinde yapılan araştırmalarda doz-bağımlı olarak akrilamid, testosteron düzeyi ve sperm stoklarının azalmasına; tübüler fonksiyonu düzenleyen ve testosteron salgılayan leydig hücrelerinin, germ hücrelerinin kaybıyla ilişkilendirilen bir şekilde hiperplaziye uğradığı bildirilmektedir. Bunun yanı sıra seminifer tübülde histopatolojik lezyonlar oluşmasına ve tümör görülme sıklığının artmasına neden olmuştur (15). Akrilamidin söz konusu etkilerinin testiste arjinazın fizyopatolojik bir süreçte ortaya çıkan ve NO sentezini kısıtlayan aktivitesiyle ilgili olabileceğini düşündürmektedir. Araştırmamızda akrilamid ile gerçekleştirilen inaktivasyon çalışmaları, enzimin katalitik bölgesinda kritik sülfidril gruplarının olmadığını göstermektedir. Benzer sonuçlara, insan ve sığır karaciğer arjinazında da ulaşılmış olup, sülfidril gruplarının proteinin dördüncül yapısının oluşmasında önemli olduğu bildirilmiştir (14). In vitro da deneysel şartlarımızda akrilamid, testis arjinaz aktivitesi üzerine etki göstermemektedir. Akrilamidin enzim aktivitesi üzerine doğrudan ve/veya dolaylı etkisinin in vivo şartlarda araştırılması gerekmektedir. SONUÇ Çalışmamızda koç testisinde arjinazın varlığı, hücre içinde sitozolik ve biyolojik zarla ilişkili olarak bulunduğu, Michaelis-Menten kinetiğine uyduğu, ph 8,6 da arjinin için Km inin 6,67 mm olduğu, fizyolojik ph da olasılıkla eksi yüklü olarak bulunduğu ve katalitik bölgesinde kritik sülfidril grubunun olmadığı saptanmıştır. Herhangi bir molekülün canlı organizmada iyilik veya hastalık halinde etkisinin anlaşılabilmesi için bu molekülle ilgili olarak yapılan in vitro biyokimyasal çalışmalar son derece önemli ve gereklidir. Özellikle söz konusu molekül bir enzimse; bu enzimin yapısının, organizmadaki yerleşiminin ve biyokimyasal davranışlarının belirlenmesi, enzimin dahil olabileceği süreçlerin anlaşılmasına ışık tutmaktadır. Koç testis arjinazının birçok özelliğini belirlediğimiz bu çalışmanın, testis sağlığı ve hastalıklarında arjinazın rolü/önemi ile ilişkili araştırmalarda katkısı olabileceğini düşünmekteyiz. 8

9 KAYNAKÇA 1. Ash D.E Structure and Function of Arginases 2004;134:2760S-2764S. 2.Bradford, M.M. A rapid and sensitivite method for the quantification of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding. Anal. Chem., 1996;72(1-2), Bivalacqua T.J. et al. Overexpression of arginase in the aged mouse penis impairs erectile function and decreases enos activity: influence of in vivo gene therapy of anti-arginase, Am J Physiol Heart Circ Physiol 292, Cederbaum S.D. Arginases I and II: do their functions overlap?, Mol. Genet. Metab., USA;2004;81: Chrzanowska A., Krawczyk M., Barańczyk-Kuźma A. Changes in arginase isoenzymes pattern in human hepatocellular carcinoma, Biochem. and Biophys. Res. Comm., 2006;377: Dowling D.P. et al. Evolution of the arginasse fold and functional diversity, Cell. Mol. Life Sci. 2008;65: Geyer,J.W. ve Dabich,D. Rapid Method for Determination of Arginase Activity in Tissue Homogenates, Anal.Biochem.,1971;39: Jenkinson P. et al. Comparativde Properties of Arginases, Comp. Biochem. Physiol. Vol. 114B;1996;1: Morris S.M. Recent advances in arginine metabolism: roles and regulation of the arginases, Br. J. Pharm.,2009;157: Nadolska-Lutyk J., Grabon W. and Porembska Z. Arginase in Bull Testis 1990;27(3). 11.Nikolic J. et al. The role of L-arginine in toxic liver failure: interrelation of arginase, polyamine catabolic enzymes and nitric oxide synthase Amino Acids (2007) 32: Özturan Özer H.E. Akrilamid Kaynaklı Olası Oksidatif Stresin Sıçan Doku Arjinaz ve Nitrik oksit Sentaz Aktivitelerine Etkisi, Biyokimya Programı Yüksek Lisans Tezi,Ankara; Que L.G. Effects of Arginase Isoforms on NO Production by nnos,nitric oxide Vol. 6,2002; Türkoğlu, E.S. Inactivation of Bovine Liver Arginase by 1-Ethyl-3-(3- dimethylaminoproply) Carbodiimide, Doctor of Philosophy Degree in Biochemistry Middle East Technical University,1989 March. 15.Wang H. Reproductive toxicity of acrylamide-treated male rats, Reproductive Toxicology 29,USA,2010;

10 16.Wei C.L. et al. Induction of Arginase II in Livers of Bile Duct-Ligated Rats, Biochem. Pharm., 2002;1738:

Protein Ekstraksiyonu

Protein Ekstraksiyonu Protein Ekstraksiyonu Dr.Gaye Güler Tezel Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Proteinler tüm canlı organizmalar için en önemli makromoleküllerden biridir. Bazıları yapısal komponentleri

Detaylı

TAURİNİN İSKEMİ REPERFÜZYON HASARINDA MMP-2, MMP-9 VE İLİŞKİLİ SİNYAL İLETİ YOLAĞI ÜZERİNE ETKİLERİ

TAURİNİN İSKEMİ REPERFÜZYON HASARINDA MMP-2, MMP-9 VE İLİŞKİLİ SİNYAL İLETİ YOLAĞI ÜZERİNE ETKİLERİ TAURİNİN İSKEMİ REPERFÜZYON HASARINDA MMP-2, MMP-9 VE İLİŞKİLİ SİNYAL İLETİ YOLAĞI ÜZERİNE ETKİLERİ CEMRE URAL 1, ZAHİDE ÇAVDAR 1, ASLI ÇELİK 2, ŞEVKİ ARSLAN 3, GÜLSÜM TERZİOĞLU 3, SEDA ÖZBAL 5, BEKİR

Detaylı

ARJiNiN ve EGZERSiz. Lefkoşe KKT.C.

ARJiNiN ve EGZERSiz. Lefkoşe KKT.C. Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe J. ofsport Sciences 2006,17 (3),143-157 DavetI; Derleme ARJiNiN ve EGZERSiz Hasan Ulaş YAVUZ Yakın Doğu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Lefkoşe KKT.C. ÖZET

Detaylı

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir.

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. METABOLİZMA ve ENZİMLER METABOLİZMA Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. A. ÖZÜMLEME (ANABOLİZMA) Metabolizmanın yapım reaksiyonlarıdır. Bu tür olaylara

Detaylı

Gazanfer BİNGÖL** Şeyma ÖĞÜT** GİRİŞ

Gazanfer BİNGÖL** Şeyma ÖĞÜT** GİRİŞ Ankara Ecz. Fak. Mec. 11. 172 (1081) J. Fac. Pharm. Ankara 11. 172 (1981) Koyun Karaciğer Sitozolik Ahinin Aminotransferaz Enzimine Isı, ph ve Bazı Metal İyonlarının Etkisi. Alanın ve - Keto Glutarat için

Detaylı

Yeni Nesil Optik ve Elektronik Malzemeler: Tasarım Sentez ve Uygulamalar

Yeni Nesil Optik ve Elektronik Malzemeler: Tasarım Sentez ve Uygulamalar Yeni esil Optik ve Elektronik Malzemeler: Tasarım Sentez ve Uygulamalar Dr FATİH ALGI falgi@comu.edu.tr Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Organik Malzeme Laboratuvarı (LOM) 25.01-02.02.2014 1 Sensör

Detaylı

Enzimler ENZİMLER ENZİMLER ENZİMLER İSİMLENDİRME ENZİMLER

Enzimler ENZİMLER ENZİMLER ENZİMLER İSİMLENDİRME ENZİMLER Enzimler Yrd.Doç.Dr. Ahmet GENÇ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu q Vücuttaki tüm reaksiyonlar, tüm işlem sonunda kendileri değişmeden reaksiyonların hızını artıran protein katalizörler olan enzimler

Detaylı

PROTEİNLER. -Proteinlerin Yapısında Bulunan Elementler. -Aminoasitler. --Kimyasal Yapılarına Göre Amino Asitlerin Sınıflandırılması

PROTEİNLER. -Proteinlerin Yapısında Bulunan Elementler. -Aminoasitler. --Kimyasal Yapılarına Göre Amino Asitlerin Sınıflandırılması PROTEİNLER -Proteinlerin Yapısında Bulunan Elementler -Aminoasitler --Kimyasal Yapılarına Göre Amino Asitlerin Sınıflandırılması - Esansiyel olan veya olmayan amino asitler -Proteinlerin Kimyasal Özellikleri

Detaylı

Chapter 10. Summary (Turkish)-Özet

Chapter 10. Summary (Turkish)-Özet Chapter 10 Summary (Turkish)-Özet Özet Vücuda alınan enerjinin harcanandan fazla olması durumunda ortaya çıkan obezite, günümüzde tüm dünyada araştırılan sağlık sorunlarından birisidir. Obezitenin görülme

Detaylı

DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016)

DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016) DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016) DERS SAATİ DERS ADI DERS KONUSU DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ 4. DK 1. Hafta 07 Aralık Pazartesi Mikrobiyoloji Mikrobiyolojinin tarihçesi ve mikroorganizmalara genel

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Biyokimya Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Eğitim Yılı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Eğitim Yılı Dönem I. 2. Ders Kurulu II. HÜCRE BİLİMLERİ-I Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Prof. Dr. Alirıza ERDOĞAN Yrd. Doç. Ders Kurulu

Detaylı

Enzimler, reaksiyon hızlarını büyük oranda artıran ve bunu mükemmel bir. seçicilikle yapan proteinlerden oluşan biyolojik katalizörlerdir.

Enzimler, reaksiyon hızlarını büyük oranda artıran ve bunu mükemmel bir. seçicilikle yapan proteinlerden oluşan biyolojik katalizörlerdir. MIT OpenCourseWare http://ocw.mit.edu 5.60 Thermodinamik ve Kinetik Bahar 2008 Bu malzemelere atıfta bulunmak veya kullanım şartlarını öğrenmek için http://ocw.mit.edu/terms sitesini ziyaret ediniz Okuma

Detaylı

ECZACILIK FAKÜLTESİ BİYOKİMYA

ECZACILIK FAKÜLTESİ BİYOKİMYA PROGRAM KOORDİNATÖRÜ Prof. Dr. Güldal MEHMETÇİK, gmehmetcik@neu.edu.tr YÜKSEK LİSANS DERSLERİ EBM 600 Uzmanlık Alanı Dersi Z 4 0 4 EBM 601 Biyokimya I S 3 0 3 EBM 602 Biyokimya I Laboratuvar S 0 3 1 EBM

Detaylı

Yeni Tanı Hipertansiyon Hastalarında Tiyol Disülfid Dengesi

Yeni Tanı Hipertansiyon Hastalarında Tiyol Disülfid Dengesi Yeni Tanı Hipertansiyon Hastalarında Tiyol Disülfid Dengesi İhsan Ateş 1, Nihal Özkayar 2,Bayram İnan 1, F. Meriç Yılmaz 3, Canan Topçuoğlu 3, Özcan Erel 4, Fatih Dede 2, Nisbet Yılmaz 1 1 Ankara Numune

Detaylı

Hücre Biyoloji Laboratuarı Güz dönemi Alıştırma Soruları (Dr.Selcen Çelik)

Hücre Biyoloji Laboratuarı Güz dönemi Alıştırma Soruları (Dr.Selcen Çelik) Hücre Biyoloji Laboratuarı 2014-2015 Güz dönemi Alıştırma Soruları (Dr.Selcen Çelik Konular: ph ve tamponlar, hücre kültür tekniği, mikrometrik ölçüm ph ve Tamponlar 1. ph sı 8.2 olan 500 ml. 20mM Tris/HCl

Detaylı

Cuma materyallerinden. Le Châtelier İlkesi: Denge halindeki bir sisteme dış etki uygulandığı zaman, denge dış etkiyi şekilde davranır.

Cuma materyallerinden. Le Châtelier İlkesi: Denge halindeki bir sisteme dış etki uygulandığı zaman, denge dış etkiyi şekilde davranır. 35.1 5.111 Ders 35 Kinetik Konu: Kataliz Bölüm 13 (kısım 13.14-13.15) Cuma materyallerinden Le Châtelier İlkesi: Denge halindeki bir sisteme dış etki uygulandığı zaman, denge dış etkiyi şekilde davranır.

Detaylı

Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2012 Cilt:28-4

Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2012 Cilt:28-4 Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2012 Cilt:28-4 KATALAZ ENZİMİNİN HIYARDAN (CUCIMUS SATIVUS) SAFLAŞTIRILMASI 1 Catalase From The Cucumber (Cucimus Sativus) Purufication Ramazan SERİNER Kimya

Detaylı

İ. Ü İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Filiz Aydın

İ. Ü İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Filiz Aydın İ. Ü İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Filiz Aydın Hücre iletişimi Tüm canlılar bulundukları çevreden sinyal alırlar ve yanıt verirler Bakteriler glukoz ve amino asit gibi besinlerin

Detaylı

ENZİMLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ - II. Doç Dr. Nurzen SEZGİN

ENZİMLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ - II. Doç Dr. Nurzen SEZGİN ENZİMLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ - II Doç Dr. Nurzen SEZGİN bstrate Enzyme substrate Enzyme substrate Enzyme substrate Enzyme substrate Enzyme substrate Enzyme substrate Enzyme substrate Enzyme substrate

Detaylı

ĐÇERĐK. Vitamin B6 Formları. LOGO www.themegallery.com. Tarihsel Bakış. Yapısal Formüller. 4 Piridoksin Piridoksal Piridoksamin Piridoksal-fosfat

ĐÇERĐK. Vitamin B6 Formları. LOGO www.themegallery.com. Tarihsel Bakış. Yapısal Formüller. 4 Piridoksin Piridoksal Piridoksamin Piridoksal-fosfat LOGO ĐÇERĐK Tarihsel Bakış B6 Vitamininin Genel Özellikleri Kimyasal Ve Biyolojik Fonksiyonları Biyokimyasal Fonksiyonları YRD. DOÇ. DR. BEKİR ÇÖL SUNAN: DUYGU BAHÇE Emilim, Transport ve Metabolizma İmmün

Detaylı

ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2008, Volume: 3, Number: 1 Article Number: B0012

ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2008, Volume: 3, Number: 1 Article Number: B0012 ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2008, Volume: 3, Number: 1 Article Number: B0012 HEALTH SCIENCES VETERINARY: BIOCHEMISTRY Received: September 2007 Accepted: December 2007 2008 www.newwsa.com

Detaylı

ARAŞTIRMA. Anahtar Kelimeler: Arginaz,Lizin, Ornitin. NH 2 I C = NH NH 2 NH 2 I +H 2 O I I NH > (CH 2 ) 3 + C = O I I I (CH 2 ) 3 CH NH 2 NH 2 COOH

ARAŞTIRMA. Anahtar Kelimeler: Arginaz,Lizin, Ornitin. NH 2 I C = NH NH 2 NH 2 I +H 2 O I I NH > (CH 2 ) 3 + C = O I I I (CH 2 ) 3 CH NH 2 NH 2 COOH ARAŞTRMA F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg. 2009: 23 (2): 73-78 http://www.fusabil.org Mehtap ÖZÇELİK 1 Necmi ÖZDEMİR 2 1 Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü, Elazığ, TÜRKİYE 2 Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi,

Detaylı

Biyokimyasal Hesaplamalar (CEAC 519) Ders Detayları

Biyokimyasal Hesaplamalar (CEAC 519) Ders Detayları Biyokimyasal Hesaplamalar (CEAC 519) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Biyokimyasal Hesaplamalar CEAC 519 Her İkisi 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS. Hareket Sistemi TIP 107 1 107 7 10. Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam.

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS. Hareket Sistemi TIP 107 1 107 7 10. Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam. DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS Hareket Sistemi TIP 107 1 107 7 10 Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam Anatomi 22 18 40 Tıbbi Biyokimya 21 4 25 Tıbbi Biyoloji 16 2 18 Histoloji ve Embriyoloji

Detaylı

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX!

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX! Özel Formülasyon DAHA İYİ Yumurta Verimi Kabuk Kalitesi Yemden Yararlanma Karaciğer Sağlığı Bağırsak Sağlığı Bağışıklık Karlılık DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX!

Detaylı

I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3 KREDİ)

I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3 KREDİ) T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3

Detaylı

Nitrik Oksit Sentaz ve Nitrik Oksit Ölçüm Yöntemleri

Nitrik Oksit Sentaz ve Nitrik Oksit Ölçüm Yöntemleri Nitrik Oksit Sentaz ve Nitrik Oksit Ölçüm Yöntemleri Nitrik Oksit Sentaz ve Nitrik Oksit Ölçüm Yöntemlerine Giriş Doç. Dr. Bahar Tunçtan ME.Ü. Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Ab.D. ME.Ü. Tıp Fakültesi

Detaylı

Serbest radikal. yörüngelerinde) eşleşmemiş tek. gösteren, nötr ya da iyonize tüm atom veya moleküllere denir.

Serbest radikal. yörüngelerinde) eşleşmemiş tek. gösteren, nötr ya da iyonize tüm atom veya moleküllere denir. Superoxide Dismutase Hazırlayanlar: Funda İLHAN (050559017) Ebru KORKMAZ (050559021) Mehtap BİRKAN (050559008) Nihan BAŞARAN (050559007) Prof. Dr. Figen ERKOÇ Gazi Eğitim Fakültesi GAZİ İ ÜNİVERSİTESİİ

Detaylı

Meme Kist Sıvısı Arginaz Aktivitesi, Ornitin ve Üre Düzeyleri

Meme Kist Sıvısı Arginaz Aktivitesi, Ornitin ve Üre Düzeyleri Türk Biyokimya Dergisi [Turkish Journal of Biochemistry Turk J Biochem] 2006; 31 (3) ; 129 134. Araştırma Makalesi [Research Article] Yayın tarihi 18 Eylül, 2006 TurkJBiochem.com [Published online 18 September,

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ 05-06 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 0: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ Ders Kurulu Başkanı: / Başkan Yardımcıları: / Histoloji Embriyoloji Yrd. Doç. Dr. Bahadır Murat Demirel / Üyeler: / Tıbbi / Dersin AKTS

Detaylı

ARAŞTIRMA. Anahtar Kelimeler: Tavşan, arginaz, optimizasyon. KeyWords: Rabbit, arginase, optimization.

ARAŞTIRMA. Anahtar Kelimeler: Tavşan, arginaz, optimizasyon. KeyWords: Rabbit, arginase, optimization. ARAŞTIRMA F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg. 213; 27 (2): 81-86 http://www.fusabil.org Nevher ERDEM Mine ERİŞİR Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE Tavşan Karaciğer Arginazının

Detaylı

METABOLİK DEĞİŞİKLİKLER VE FİZİKSEL PERFORMANS

METABOLİK DEĞİŞİKLİKLER VE FİZİKSEL PERFORMANS METABOLİK DEĞİŞİKLİKLER VE FİZİKSEL PERFORMANS Aerobik Antrenmanlar Sonucu Kasta Oluşan Adaptasyonlar Miyoglobin Miktarında oluşan Değişiklikler Hayvan deneylerinden elde edilen sonuçlar dayanıklılık antrenmanları

Detaylı

Kolesterol Metabolizması. Prof. Dr. Fidancı

Kolesterol Metabolizması. Prof. Dr. Fidancı Kolesterol Metabolizması Prof. Dr. Fidancı Kolesterol oldukça önemli bir biyolojik moleküldür. Membran yapısında önemli rol oynar. Steroid hormonların ve safra asitlerinin sentezinde öncül maddedir. Diyet

Detaylı

1-GİRİ 1.1- BİYOKİMYANIN TANIMI VE KONUSU.-

1-GİRİ 1.1- BİYOKİMYANIN TANIMI VE KONUSU.- 1-GİRİ 1.1- BİYOKİMYANIN TANIMI VE KONUSU.- Biyokimya sözcüğü biyolojik kimya (=yaşam kimyası) teriminin kısaltılmış şeklidir. Daha eskilerde, fizyolojik kimya terimi kullanılmıştır. Gerçekten de Biyokimya

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz YGS / FEN. 28. Aşağıdaki şekilde, insandaki bazı endokrin bezler numaralandırılmıştır.

Diğer sayfaya geçiniz YGS / FEN. 28. Aşağıdaki şekilde, insandaki bazı endokrin bezler numaralandırılmıştır. 27. Aşağıda, sabun üretim aşamaları verilmiştir. 28. Aşağıdaki şekilde, insandaki bazı endokrin bezler numaralandırılmıştır. 1. aşamada A kabına 100 g X maddesi eklenmiş ve her iki kabın sıcaklığı getirilmiştir.

Detaylı

DERS TANITIM BİLGİLERİ. Çarşamba günleri, Saat:

DERS TANITIM BİLGİLERİ. Çarşamba günleri, Saat: DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Kodu ve Adı Bölüm / Program Dersin Dili Dersin Türü Dersi Verenler Dersle İlgili Görüşme Saatleri Dersin Amacı Öğrenme çıktıları ve alt beceriler ECF22714 Biyokimya-Klinik

Detaylı

REKOMBİNANT E.coli KÜLTÜRLERİ İLE ENZİM ÜRETİMİNİN KİNETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Dilek KAZAN, Amable HOKTAÇSU ve Agnes ÇAMURDAN

REKOMBİNANT E.coli KÜLTÜRLERİ İLE ENZİM ÜRETİMİNİN KİNETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Dilek KAZAN, Amable HOKTAÇSU ve Agnes ÇAMURDAN REKOMBİNANT E.coli KÜLTÜRLERİ İLE ENZİM ÜRETİMİNİN KİNETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Dilek KAZAN, Amable HOKTAÇSU ve Agnes ÇAMURDAN Boğaziçi Üniversitesi. Mühendislik fakültesukimya Mühendisliği Bolümü

Detaylı

5.111 Ders Özeti #12. Konular: I. Oktet kuralından sapmalar

5.111 Ders Özeti #12. Konular: I. Oktet kuralından sapmalar 5.111 Ders Özeti #12 Bugün için okuma: Bölüm 2.9 (3. Baskıda 2.10), Bölüm 2.10 (3. Baskıda 2.11), Bölüm 2.11 (3. Baskıda 2.12), Bölüm 2.3 (3. Baskıda 2.1), Bölüm 2.12 (3. Baskıda 2.13). Ders #13 için okuma:

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I 2015-2016 DERS YILI 4. KOMİTE: HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU IV

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I 2015-2016 DERS YILI 4. KOMİTE: HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU IV KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I 2015-2016 DERS YILI 4. KOMİTE: HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU IV (5 Hafta) (04 Ocak-26 Şubat) DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM Biyokimya 36 10 46 Tıbbi Genetik 18 10

Detaylı

HÜCRELERARASI İLETİŞİM

HÜCRELERARASI İLETİŞİM HÜCRELERARASI İLETİŞİM Bazı sorular!!! Bitki hücreleri ne hakkında konuşur? Bir hücre diğerine ne söyler ve diğer hücre buna nasıl cevap verir? Bu sorulara, önce mikroorganizmalar arasındaki iletişime

Detaylı

VİTAMİN E VE SELENYUM'UN DİETİL NİKROZAMİN HEPATO TOKSİSİTESİNE KARŞI ETKİLERİ. Deniz ERBAŞ* Afitap ANIL** Şebnem KÖSEBALABAN*** GİRİŞ

VİTAMİN E VE SELENYUM'UN DİETİL NİKROZAMİN HEPATO TOKSİSİTESİNE KARŞI ETKİLERİ. Deniz ERBAŞ* Afitap ANIL** Şebnem KÖSEBALABAN*** GİRİŞ G.Ü. Dişhek. Pak. Der. Cilt VI, Sayı 1, Sayfa 9-14, 1989 VİTAMİN E VE SELENYUM'UN DİETİL NİKROZAMİN HEPATO TOKSİSİTESİNE KARŞI ETKİLERİ Deniz ERBAŞ* Afitap ANIL** Şebnem KÖSEBALABAN*** GİRİŞ Gama Glutamil

Detaylı

2005 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI

2005 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 2005 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 1. Aşağıdaki tabloda I, II, III, IV olarak numaralandırılan bakteri, mantar, bitki ve hayvan hücrelerinin bazı yapısal özellikleriyle ilgili bilgiler verilmiştir.

Detaylı

BALIKLARDA SİNDİRİM VE SİNDİRİM ENZİMLERİ. İlyas KUTLU Kimyager Su Ürünleri Sağlığı Bölümü. vücudun biyokimyasal süreçlerinin etkin bir şekilde

BALIKLARDA SİNDİRİM VE SİNDİRİM ENZİMLERİ. İlyas KUTLU Kimyager Su Ürünleri Sağlığı Bölümü. vücudun biyokimyasal süreçlerinin etkin bir şekilde BALIKLARDA SİNDİRİM VE SİNDİRİM ENZİMLERİ İlyas KUTLU Kimyager Su Ürünleri Sağlığı Bölümü Proteinler, yağlar ve karbohidratlar balıklar amino asitlerin dengeli bir karışımına gereksinim tarafından enerji

Detaylı

Kas Yapıcı Amino Asit Preparatları. Muscle Builder Amino Ascids. Op. Dr. Mustafa Akgün www.drmustafaakgun.com info@drmustafaakgun.

Kas Yapıcı Amino Asit Preparatları. Muscle Builder Amino Ascids. Op. Dr. Mustafa Akgün www.drmustafaakgun.com info@drmustafaakgun. Kas Yapıcı Amino Asit Preparatları Muscle Builder Amino Ascids Op. Dr. Mustafa Akgün www.drmustafaakgun.com info@drmustafaakgun.com Super Amino Liquid Tek Fiyat 109,00 TL KDV, kargo dahil Ürün Analizi

Detaylı

Deneysel Sistemik Hipoksi Geliştirilmiş Yenidoğan Ratlarda N Asetilsistein Uygulamasının Etkileri

Deneysel Sistemik Hipoksi Geliştirilmiş Yenidoğan Ratlarda N Asetilsistein Uygulamasının Etkileri Türk Biyokimya Dergisi [Turkish Journal of Biochemistry - Turk J Biochem] 2003; 28 (2); 40-44. Araştırma Makalesi [Research Article] Yayın tarihi 4 Ekim, 2003 TurkJBiochem.com [Published online 4 October,

Detaylı

FİZYOLOJİ LABORATUVAR BİLGİSİ VEYSEL TAHİROĞLU

FİZYOLOJİ LABORATUVAR BİLGİSİ VEYSEL TAHİROĞLU FİZYOLOJİ LABORATUVAR BİLGİSİ VEYSEL TAHİROĞLU Fizyolojiye Giriş Temel Kavramlar Fizyolojiye Giriş Canlıda meydana gelen fiziksel ve kimyasal değişikliklerin tümüne birden yaşam denir. İşte canlı organizmadaki

Detaylı

I. DÖNEM - 2. DERS KURULU ( )

I. DÖNEM - 2. DERS KURULU ( ) Açıklamalar: I. DÖNEM - 2. DERS KURULU (2014-2015) Kısaltmalar: DK: Ders kurulu, IHU: İyi hekimlik uygulamaları, Mİng: Akademik/Medikal İngilizce, TDE: Türk Dili ve Edebiyatı, Bilgisayar Okur yazarlığı:

Detaylı

Antosiyanin İçeriği (mg/l)

Antosiyanin İçeriği (mg/l) Doç. Dr. H. Ali GÜLEÇ Araş. Gör. Kadir ÇINAR Trakya Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü TEPKİME KİNETİĞİ SORU SETİ-1 1. 160 mg/l düzeyinde antosiyanin içeren vişne suyunun 80 C da sabit sıcaklıkta ısıtılması

Detaylı

Enzimler Enzimler metabolizma reaksiyonlarını hızlandıran moleküllerdir. Katalitik RNA moleküllerinin küçük bir grubu hariç, bütün enzimler

Enzimler Enzimler metabolizma reaksiyonlarını hızlandıran moleküllerdir. Katalitik RNA moleküllerinin küçük bir grubu hariç, bütün enzimler Enzimler Enzimler metabolizma reaksiyonlarını hızlandıran moleküllerdir. Katalitik RNA moleküllerinin küçük bir grubu hariç, bütün enzimler proteindir. Katalitik aktiviteleri doğal protein konformasyonunun

Detaylı

BİTKİ BESLEME DERS NOTLARI

BİTKİ BESLEME DERS NOTLARI BİTKİ BESLEME DERS NOTLARI Dr. Metin AYDIN KONYA 2011 BİTKİ BESİN ELEMENTLERİNİN GÖREVLERİ, ALINIŞ FORMLARI ve KAYNAKLARI Besin Elementi Bitkideki Görevi Alınış Formu Kaynakları Karbon (C) Karbonhidratların

Detaylı

Optimal Beslenmede Meyve Suyu Tüketiminin Yeri ve Önemi: Yeni Yaklaşımlar ve Yeni Görüşler Paneli 30 Mayıs 2012

Optimal Beslenmede Meyve Suyu Tüketiminin Yeri ve Önemi: Yeni Yaklaşımlar ve Yeni Görüşler Paneli 30 Mayıs 2012 Gamze Toydemir ve Prof. Dr. Dilek BOYACIOĞLU Optimal Beslenmede Meyve Suyu Tüketiminin Yeri ve Önemi: Yeni Yaklaşımlar ve Yeni Görüşler Paneli 30 Mayıs 2012 Familya: Rosaceae; Cins: Prunus Vişne kalitesinde

Detaylı

HÜCRE YAŞLANMASI Prof.Dr. T. Ulutin

HÜCRE YAŞLANMASI Prof.Dr. T. Ulutin HÜCRE YAŞLANMASI Prof.Dr. T. Ulutin HÜCRE YAŞLANMASI Hücrenin biyosentez mekanizmalarındaki hatalar toplamıdır Hücresel metabolizmanın yavaşlaması sonucu geri dönüşü olmayan olaylar toplamıdır Yaşlılık

Detaylı

METANOJENLERDE TİYAZOL SENTEZİNİN MEKANİZMASI VE TİYAZOLDEKİ KÜKÜRTÜN KAYNAĞI

METANOJENLERDE TİYAZOL SENTEZİNİN MEKANİZMASI VE TİYAZOLDEKİ KÜKÜRTÜN KAYNAĞI METANOJENLERDE TİYAZOL SENTEZİNİN MEKANİZMASI VE TİYAZOLDEKİ KÜKÜRTÜN KAYNAĞI Yrd. Doç. Dr. Bekir Engin Eser Bekir E. Eser 1, Prem Chanani 2, Xuan Zhang 3, Steven E. Ealick *3 ve Tadhg P. Begley *2 1 Zirve

Detaylı

RTA Plazmid DNA İzolasyon Kiti

RTA Plazmid DNA İzolasyon Kiti RTA Plazmid DNA İzolasyon Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2011-12 Bakteri örneklerinden plazmid DNA izolasyonu ve saflaştırılması için Yalnızca profesyonel kullanım için REF 09007050 50 test 09007100

Detaylı

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ KĐMYA ÖĞRETMENLĐĞĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME 8. SINIF FEN VE TEKNOLOJĐ DERSĐ 3. ÜNĐTE: MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ KONU: BAZLAR ÇALIŞMA YAPRAĞI

Detaylı

ARGİNİN METABOLİZMASI DR. MUSTAFA YILMAZ ADÜTF BİYOKİMYA AD. 2005

ARGİNİN METABOLİZMASI DR. MUSTAFA YILMAZ ADÜTF BİYOKİMYA AD. 2005 ARGİNİN METABOLİZMASI DR. MUSTAFA YILMAZ ADÜTF BİYOKİMYA AD. 2005 1 Üzerinde çalışılması güncelliğini koruyan bir konu...arginin!!!! 2 Argininin kimyası Arginin (Arg, R), ilk olarak Hedin tarafından 1895

Detaylı

TEKĠRDAĞ ĠLĠ ARITMA ÇAMURLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ ÇALIġTAYI

TEKĠRDAĞ ĠLĠ ARITMA ÇAMURLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ ÇALIġTAYI TEKĠRDAĞ ĠLĠ ARITMA ÇAMURLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ ÇALIġTAYI Termal SusuzlaĢtırma Proseslerinde Enerji Minimizasyonu SusuzlaĢtırılmıĢ Çamurların Alkaline Disentegrasyonu Yrd. Doç. Dr. Tolga TUNÇAL Namık

Detaylı

HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği. DENEY NO: 6 DENEYİN ADI: DOYMUŞ NaCl ÇÖZELTİSİNİN ELEKTROLİZİ

HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği. DENEY NO: 6 DENEYİN ADI: DOYMUŞ NaCl ÇÖZELTİSİNİN ELEKTROLİZİ HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 6 DENEYİN ADI: DOYMUŞ NaCl ÇÖZELTİSİNİN ELEKTROLİZİ DENEYİN AMACI: Doymuş NaCl çözeltisinin elektroliz sonucu elementlerine ayrışmasının

Detaylı

İleri Biyokimya (CEAC 502) Ders Detayları

İleri Biyokimya (CEAC 502) Ders Detayları İleri Biyokimya (CEAC 502) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İleri Biyokimya CEAC 502 Güz 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i CEAC 103 Dersin Dili

Detaylı

KARBON ve CANLILARDAKİ MOLEKÜL ÇEŞİTLİLİĞİ

KARBON ve CANLILARDAKİ MOLEKÜL ÇEŞİTLİLİĞİ KARBON ve CANLILARDAKİ MOLEKÜL ÇEŞİTLİLİĞİ Karbonun önemi Hücrenin % 70-95ʼ i sudan ibaret olup, geri kalan kısmın çoğu karbon içeren bileşiklerdir. Canlılığı oluşturan organik bileşiklerde karbon atomuna

Detaylı

PROTEİN. Mısırdan. İzolasyon Kiti. Öğretmen Kılavuzu. Öğrenci Kılavuzu

PROTEİN. Mısırdan. İzolasyon Kiti. Öğretmen Kılavuzu. Öğrenci Kılavuzu Mısırdan PROTEİN İzolasyon Kiti Öğretmen Kılavuzu a. Konu b. Kullanıcı Kitlesi c. Deney Süresi d. Materyaller e. Güvenlik f. Genel Bilgi g. Deney Öncesi Hazırlık h. Ön Bilgi i. Deneyin Yapılışı j. Deney

Detaylı

Kolesterol Metabolizması. Yrd. Doç. Dr. Bekir Engin Eser Zirve Üniversitesi EBN Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya A.B.D.

Kolesterol Metabolizması. Yrd. Doç. Dr. Bekir Engin Eser Zirve Üniversitesi EBN Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya A.B.D. Kolesterol Metabolizması Yrd. Doç. Dr. Bekir Engin Eser Zirve Üniversitesi EBN Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya A.B.D. Steroidler Steroidlerin yapı taşı birbirine yapışık 4 halkalı karbon iskelehdir, bu yapı

Detaylı

CANLILARDA TAMPONLAMA

CANLILARDA TAMPONLAMA CANLILARDA TAMPONLAMA ph= -log [H + ] / Sorensen, H potansiyeli örnekler Hücreler ve organizmalar özgül ve sabit bir sitozol ve hücre dışı sıvı ph sını korurlar Böylece biyomoleküllerin en uygun iyonik

Detaylı

Handan Tanyıldızı 1, Nami Yeyin 2, Aslan Aygün 2, Mustafa Demir 2, Levent Kabasakal 2 1. İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Nükleer Fizik ABD 2

Handan Tanyıldızı 1, Nami Yeyin 2, Aslan Aygün 2, Mustafa Demir 2, Levent Kabasakal 2 1. İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Nükleer Fizik ABD 2 Yttrium-90 mikroküre tedavisinde radyasyon kaynaklı karaciğer hastalığı (RILD) analizi ve terapötik aktivite miktarı ile karaciğer fonksiyonu arasındaki ilişkinin incelenmesi Handan Tanyıldızı 1, Nami

Detaylı

Rumen Kondisyoneri DAHA İYİ BY-PASS PROTEİN ÜRETİMİNİ VE ENERJİ ÇEVRİMİNİ ARTTIRMAK, RUMEN METABOLİZMASINI DÜZENLEMEK İÇİN PRONEL

Rumen Kondisyoneri DAHA İYİ BY-PASS PROTEİN ÜRETİMİNİ VE ENERJİ ÇEVRİMİNİ ARTTIRMAK, RUMEN METABOLİZMASINI DÜZENLEMEK İÇİN PRONEL Rumen Kondisyoneri DAHA İYİ Protein Değerlendirilmesi Enerji Kullanımı Süt Kalitesi Karaciğer Fonksiyonları Döl Verimi Karlılık BY-PASS PROTEİN ÜRETİMİNİ VE ENERJİ ÇEVRİMİNİ ARTTIRMAK, RUMEN METABOLİZMASINI

Detaylı

HANTZSCH TEPKİMESİNİN ÜRE SAPTANMASINA UYGULANMASI

HANTZSCH TEPKİMESİNİN ÜRE SAPTANMASINA UYGULANMASI HANTZSCH TEPKİMESİNİN ÜRE SAPTANMASINA UYGULANMASI Fatma AYDIN* ve H. Nursevin ÖZTOP** ^Cumhuriyet Üniversitesi Müh. Fak Çevre Mäh. Böl. Sivas - TÜRKİYE **Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Ed. Fak. Kimya Böl.

Detaylı

Tarifname P53 AKTİVASYONU VESİLESİ İLE ANTİ-KARSİNOJENİK ETKİ GÖSTEREN BİR FORMÜLASYON

Tarifname P53 AKTİVASYONU VESİLESİ İLE ANTİ-KARSİNOJENİK ETKİ GÖSTEREN BİR FORMÜLASYON 1 Tarifname P3 AKTİVASYONU VESİLESİ İLE ANTİ-KARSİNOJENİK ETKİ GÖSTEREN BİR Teknik Alan FORMÜLASYON Buluş, p3 aktivasyonu vesilesi ile anti-karsinojenik etki göstermeye yönelik oluşturulmuş bir formülasyon

Detaylı

AMİNO ASİTLER. COO - H 3 N + C a H R

AMİNO ASİTLER. COO - H 3 N + C a H R AMİNO ASİTLER AMİNO ASİTLER H 3 N + C a H R a-amino Asit (AA) Yapılarında Amino (-NH 3 + ) grubu Karboksil (- ) grubu Yan zincir ( R ) taşıyan organik bileşiklerdir (a-amino karboksilik asitler) Kısa zincirli

Detaylı

o Serin o Triyonin o Sistein o Metiyonin o Arjinin o Histidin

o Serin o Triyonin o Sistein o Metiyonin o Arjinin o Histidin III.PROTEİNLER Karbon,hidrojen,oksijen ve azot elementlerinden oluşmuş organik bileşiklerdir.yapısında bazen sülfür,fosfor veya demir de bulunabilir. Proteinler canlılarda en fazla bulunan organik madde

Detaylı

Laboratuvar Tekniği. Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TBY 118 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 6. Hafta (20.03.

Laboratuvar Tekniği. Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TBY 118 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 6. Hafta (20.03. Laboratuvar Tekniği Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji TBY 118 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 6. Hafta (20.03.2014) 1 6. Haftanın Ders İçeriği DNA izolasyonu DNA hakkında 2 DNA İzolasyonu

Detaylı

RTA JEL / PZR Saflaştırma Kiti

RTA JEL / PZR Saflaştırma Kiti RTA JEL / PZR Saflaştırma Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2011-12 DNA parçalarının agaroz jelden geri kazanımı ve PZR ürünlerinin saflaştırılması için Yalnızca profesyonel kullanım için REF 09009050

Detaylı

BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ I. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2006

BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ I. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2006 BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ I Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2006 1 Böbreklerin işlevleri (fonksiyonları) Düzenleyici işlevler Endokrin işlevler Metabolik işlevler Ekskretuvar işlevler 2 Böbreklerin

Detaylı

DÖNEM I - 4. DERS KURULU A SINIFI (2015-2016)

DÖNEM I - 4. DERS KURULU A SINIFI (2015-2016) DÖNEM I - 4. DERS KURULU A SINIFI (2015-2016) Kısaltmalar: DK: Ders kurulu DERS SAATİ DERS ADI DERS KONUSU DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ 4. DK 1. Hafta 01 Şubat Pazartesi Anatomi Anatomiye Giriş ve Tarihçe

Detaylı

BES 221- BESLENME BİYOKİMYASI

BES 221- BESLENME BİYOKİMYASI BES 221- BESLENME BİYOKİMYASI Dersin Kodu ve İsmi: BES 221 - Beslenme Biyokimyası Dersin Sorumlusu: Prof. Dr. Meral, Prof. Dr. Tanju Dersin Düzeyi: Lisans Dersin Türü: Zorunlu Dersin İçeriği: Beslenme

Detaylı

AMİNO ASİTLER. Yrd. Doç. Dr. Osman İBİŞ

AMİNO ASİTLER. Yrd. Doç. Dr. Osman İBİŞ AMİNO ASİTLER Yrd. Doç. Dr. Osman İBİŞ Proteinler, tüm hücrelerde ve hücrelerin tüm bölümlerinde en çok bulunan biyolojik makromoleküllerdir ve canlının kuru ağırlığının % 50 veya daha fazlasını kapsarlar.

Detaylı

PROTEİNLERİN SAFLAŞTIRILMASI

PROTEİNLERİN SAFLAŞTIRILMASI PROTEİNLERİN SAFLAŞTIRILMASI Bir hücre ve dokudan istenilen bir proteinin saf halde izole edilmesi oldukça güç bir olaydır. Bu proteinin konsantrasyonu düşük ise binlerce farklı protein arasından ayırmak

Detaylı

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I II. KURUL 2009 2010

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I II. KURUL 2009 2010 II. Kurul Hücre Bilimlerine Giriş ve Hücre Zarı II. Kurul Süresi: 7 hafta II. Kurul Başlangıç Tarihi: 4 Kasım 2009 II. Kurul Bitiş ve Sınav Tarihi: 21 22 Aralık 2009 Ders Kurulu Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2012 Cilt:28-4

Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2012 Cilt:28-4 Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:212 Cilt:28-4 ALKOLDEHİDROGENAZ (ADH) ENZİMİNİN TAVUK KARACİĞERİNDEN SAFLAŞTIRILMASI VE FLORİSİL ÜZERİNE İMMOBİLİZASYONU Purıfıcatıon Of Alcohol Dehydrogenase

Detaylı

Moleküler Farmakoloji ve Toksikoloji (CEAC 511) Ders Detayları

Moleküler Farmakoloji ve Toksikoloji (CEAC 511) Ders Detayları Moleküler Farmakoloji ve Toksikoloji (CEAC 511) Ders Detayları Ders Adı Moleküler Farmakoloji ve Toksikoloji Ders Kodu CEAC 511 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Güz 3 0 0 3

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ 04-05 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 0: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ Ders Kurulu Başkanı: / Başkan Yardımcısı: Yrd. Doç. Dr. Hakan Darıcı / ve Embriyoloji Üyeler: / ve Embriyoloji / Tıbbi / Dersin AKTS Kredisi:

Detaylı

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi KİMYASAL DENKLEMLER İki ya da daha fazla maddenin birbirleri ile etkileşerek kendi özelliklerini kaybedip yeni özelliklerde bir takım ürünler meydana getirmesine kimyasal olay, bunların formüllerle gösterilmesine

Detaylı

Rahim ağzı kanseri hücreleri doku kültürü mikroskopik görüntüsü.

Rahim ağzı kanseri hücreleri doku kültürü mikroskopik görüntüsü. Doç.Dr.Engin DEVECİ HÜCRE KÜLTÜRÜ Hücre Kültürü Araştırma Laboratuvarı, çeşitli hücrelerin invitro kültürlerini yaparak araştırmacılara kanser, kök hücre, hücre mekaniği çalışmaları gibi konularda hücre

Detaylı

CANLILIK NEDİR? Fizyolojide Temel Kavramlar

CANLILIK NEDİR? Fizyolojide Temel Kavramlar Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı CANLILIK NEDİR? Fizyolojide Temel Kavramlar Doç. Dr. Turgut GÜLMEZ CALILIK (hayat) NEDİR? FİZYOLOJİ Yaşamın başlangıcı- gelişimi ve ilerlemesini

Detaylı

PEG-FOSFAT-SU SİTEMLERİNDE PROTEİN DAĞILIMI. Gazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 06570, Maltepe, Ankara

PEG-FOSFAT-SU SİTEMLERİNDE PROTEİN DAĞILIMI. Gazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 06570, Maltepe, Ankara PE-FOSFAT-SU SİTEMLERİNDE PROTEİN DAĞILIMI E.DİLAN ve U.ÜNDÜZ azi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 06570, Mepe, Ankara 1.ÖZET Model protein olarak seçilen Bovine

Detaylı

PI3K/AKT/mTOR Yolağı

PI3K/AKT/mTOR Yolağı PI3K/AKT/mTOR Yolağı PI3K/AKT/mTOR Yolağı Phospha'dilinositol 3-kinaz/protein kinaz B/mammalian target of rapamycin (PI3K/Akt/mTOR) Normal hücresel fonksiyonların yerine ge'rilebilmesi için gerekli olan

Detaylı

1. Öğretmen Kılavuzu. 2. Öğrenci Kılavuzu

1. Öğretmen Kılavuzu. 2. Öğrenci Kılavuzu 1. Öğretmen Kılavuzu a. Konu b. Kullanıcı Kitlesi c. Deney Süresi d. Materyaller e. Güvenlik f. Genel Bilgi g. Deney Öncesi Hazırlık h. Ön Bilgi i. Deneyin Yapılışı (Prosedür) j. Deney Sonuçları k. Öğrenci

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI. 11. Sınıf

YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI. 11. Sınıf YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI 11. Sınıf 1) Oksijenli solunumda, oksijen molekülleri, I. Oksidatif fosforilasyon II. Glikoliz II. Krebs Evrelerinden hangilerinde kullanılır? A) Yalnız I B) Yalnız II C)

Detaylı

Biyokimya. Biyokimyanın tanımı ve önemi Organizmanın elementer yapısı Canlılık Su Kovalent olmayan bağlar (intermoleküler etkileşimler)

Biyokimya. Biyokimyanın tanımı ve önemi Organizmanın elementer yapısı Canlılık Su Kovalent olmayan bağlar (intermoleküler etkileşimler) Biyokimya Biyokimyanın tanımı ve önemi Organizmanın elementer yapısı Canlılık Su Kovalent olmayan bağlar (intermoleküler etkileşimler) Bölüm 1: Biyokimya ve önemi: 1. Biyokimya tanımı, önemi ve boyutsal

Detaylı

YMN62 SICAKLIĞA DUYARLI YENİ POLİMERLER İLE ÇAPRAZ BAĞLI HİDROJEL MATRİKS SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU

YMN62 SICAKLIĞA DUYARLI YENİ POLİMERLER İLE ÇAPRAZ BAĞLI HİDROJEL MATRİKS SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU YMN62 SICAKLIĞA DUYARLI YENİ POLİMERLER İLE ÇAPRAZ BAĞLI HİDROJEL MATRİKS SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU M. Şölener 1, E. Uğuzdoğan 2, Ş.T. Çamlı 3, S. Patır 4, M. Nurbaş 1, O. S. Kabasakal 1, E. B. Denkbaş

Detaylı

GIDA BİYOTEKNOLOJİSİ UYGULAMA DERSİ NO:5 Enzim Analizleri

GIDA BİYOTEKNOLOJİSİ UYGULAMA DERSİ NO:5 Enzim Analizleri 1. Enzimler GIDA BİYOTEKNOLOJİSİ UYGULAMA DERSİ NO:5 Enzim Analizleri Enzimler, hücreler ve organizmalardaki reaksiyonları katalizleyen ve kontrol eden protein yapısındaki bileşiklerdir. Reaksiyon hızını

Detaylı

Apilarnil Lipid Özütü ile Testosteron Artırıcı Doğal Gıda Takviyesi Geliştirilmesi

Apilarnil Lipid Özütü ile Testosteron Artırıcı Doğal Gıda Takviyesi Geliştirilmesi Apilarnil Lipid Özütü ile Testosteron Artırıcı Doğal Gıda Takviyesi Geliştirilmesi www.vitaliter.com vitaliter@vitaliter.com Erkek Arı Larvası (Apilarnil) 2011 yılından itibaren, Apilarnil (erkek arı larvası

Detaylı

TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Temel Eczacılık Bilimleri Programı

TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Temel Eczacılık Bilimleri Programı Programa Kabul Koşulları: TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Temel Eczacılık Bilimleri Programı Yüksek Lisans: Eczacılık Fakültesi, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Kimya Bölümü, Mühendislik Fakültesi

Detaylı

GENETİK LABORATUVARI

GENETİK LABORATUVARI GENETİK LABORATUVARI Laboratuvar sorumluları: Prof. Dr. Mehmet TOPAKTAŞ Prof. Dr. Hasan Basri İLA Temel Araştırma Alanımız: Genetik, Sitogenetik, Genotoksikoloji Genetik laboratuvarında günlük hayatta

Detaylı

2. Kanun- Enerji dönüşümü sırasında bir miktar kullanılabilir kullanılamayan enerji ısı olarak kaybolur.

2. Kanun- Enerji dönüşümü sırasında bir miktar kullanılabilir kullanılamayan enerji ısı olarak kaybolur. Enerji Dönüşümleri Enerji Enerji; bir maddeyi taşıma veya değiştirme kapasitesi anlamına gelir. Enerji : Enerji bir formdan diğerine dönüştürülebilir. Kimyasal enerji ;moleküllerinin kimyasal bağlarının

Detaylı

Efe Kemal Akdoğan, Hande Erdoğan, Erencan Gündoğdu, Gonca Saraç Danışman: Derya Aldemir

Efe Kemal Akdoğan, Hande Erdoğan, Erencan Gündoğdu, Gonca Saraç Danışman: Derya Aldemir ASETAMİNOFEN İLE UYARILAN KARACİĞER TOKSİSİTESİNİN İNCELENMESİ: N-ASETİLSİSTEİNİN OLASI KORUYUCU ROLÜ Efe Kemal Akdoğan, Hande Erdoğan, Erencan Gündoğdu, Gonca Saraç Danışman: Derya Aldemir ÖZET Asetaminofen

Detaylı

Can boğazdan gelir.. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur..

Can boğazdan gelir.. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.. Can boğazdan gelir.. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.. 1 BESLENME BİLİMİ 2 Yaşamımız süresince yaklaşık 60 ton besin tüketiyoruz. Besinler sağlığımız ve canlılığımızın devamını sağlar. Sağlıklı bir

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ BİYOLOJİ

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ BİYOLOJİ YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ BİYOLOJİ SORU 1: A türüne ait bir bitki (Yaprakları koparılmış) B türüne ait bir bitki (Yapraklı) cam fanus cam fanus su su Ortam sıcaklığı 10 C Ortam sıcaklığı 25 C Bir araştırmacı,

Detaylı

Gen İfadesi Belirleme Çalışmaları. Doç. Dr. Feray KÖÇKAR, Balıkesir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü fkockar@balikesir.edu.

Gen İfadesi Belirleme Çalışmaları. Doç. Dr. Feray KÖÇKAR, Balıkesir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü fkockar@balikesir.edu. Gen İfadesi Belirleme Çalışmaları Doç. Dr. Feray KÖÇKAR, Balıkesir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü fkockar@balikesir.edu.tr Özet Gen nedir? Gen Ekspresyonu nedir? Gen ifadesinin düzenlenmesi

Detaylı

5.111 Ders Özeti #22 22.1. (suda) + OH. (suda)

5.111 Ders Özeti #22 22.1. (suda) + OH. (suda) 5.111 Ders Özeti #22 22.1 Asit/Baz Dengeleri Devamı (Bölümler 10 ve 11) Konular: Zayıf baz içeren dengeler, tuz çözeltilerinin ph sı ve tamponlar Çarşamba nın ders notlarından 2. Suda Baz NH 3 H 2 OH Bazın

Detaylı