KOÇ TESTİS ARJİNAZI: İZOLASYON VE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOÇ TESTİS ARJİNAZI: İZOLASYON VE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ"

Transkript

1 KOÇ TESTİS ARJİNAZI: İZOLASYON VE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ M. Barış Günaydın, M. Hande Gölgeli, Birce Kantar Danışman: E. Suna Türkoğlu ÖZET Arjinaz (EC ) arjininin ornitin ve üreye dönüşümünü katalizleyen bir metalloenzimdir. Hepatik ve ekstrahepatik olmak üzere iki izoziminin varlığı çeşitli dokularda tanımlanmıştır. Bu çalışmada, bir yaşında kıvırcık cinsi koç testisinde arjinaz aktivitesinin olası varlığının saptanması sonrası enzimin çeşitli özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Verilerimiz, testis dokusunda enzimin varlığı ve Michaelis-Menten kinetiğine uyduğu doğrultusundadır. GİRİŞ Arjinaz (EC ), arjinini ornitin ve üreye katalizleyen bir metalloenzimdir. Farklı genler tarafından kodlanan arjinaz I (hepatik arjinaz, Tip I) ve arjinaz II (ekstrahepatik arjinaz, Tip II) olmak üzere iki izoziminin varlığı tanımlanmıştır. İzozimlerin katalitik aktivite için mutlak Mn 2+ gereksinimlerinin benzer olduğu gösterilmiştir. Buna karşın alt birim çeşitliliği, dördüncül yapılanmaları, kinetik özellikleri, hücre içi yerleşimleri, doku dağılımları, sentezlerinin düzenlenmesi ve immünolojik reaktivitelerinde farklılıklar göstermektedirler. Arjinaz I sitozolik olup, ağırlıklı olarak karaciğerde sentezlenirken, arjinaz II mitokondriyaldir ve böbrek, beyin, ince bağırsak, meme bezi, makrofaj gibi ekstrahepatik dokularda yaygın olarak sentezlenmektedir (1,4-6,8,10,13). Hepatik dokuda arjinaz I, üre döngüsünün son basamağını katalizleyerek amonyak detoksifikasyonunda rol oynamaktadır. Ekstrahepatik dokularda da derişimi düşük olmak üzere sentezlenebilmektedir. Üre döngüsünün aktif olmadığı dokularda arjinazın (Tip I / Tip II) işlevi poliaminler, prolin ve glutamat biyosentezi için öncü molekül olan ornitini sağlamaktır. Bunun yanı sıra arjinaz, nitrik oksit sentezinden sorumlu olan nitrik oksit sentaz ile aynı substratı kullanmaktadır. Bu bağlamda arjinin homeostazında rol oynamaktadır (Şekil 1) (1,3,4,6,8,9,11,13). Enzimin moleküler formlarının farklı yapılanmalarının varlığı da bildirilmektedir (1,8,10). Arjinazın moleküler formları, dokuya bağımlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. Patolojik durumlarda dokuya özgü enzim ekspresyonunun yanı sıra diğer izozimin ekspresyonu da gerçekleşebilmektedir (5,16). Bu neden ile fizyolojik ve patolojik süreçte arjinazın etkisinin olabileceği ileri sürülmektedir (4,5,8,16). Arjinazın fizyolojik ve patolojik durumlardaki öneminin/katılımının belirlenebilmesi ve söz konusu durumların moleküler mekanizmalarına enzim bağlamında açıklık getirebilmek amacı ile arjinazın moleküler özelliklerinin incelendiği çok sayıda araştırma bulunmaktadır (1,6,8,10). Bu araştırmalarda ağırlıklı olarak fare, sıçan, kobay, sığır ve insana ait başta karaciğer ve böbrek olmak üzere çeşitli dokularda arjinaz aktivitesinin varlığı gösterilmiştir. Enzimin biyokimyasal ve kinetik özelliklerinin belirlenmesi in vitro da saflaştırılması sonrası yapılan çalışmalarla belirlenmiştir. Bu çalışmalarda ağırlıklı olarak sıçan ve insan dokuları (karaciğer ve böbrek) kullanılmıştır (1,8). 1

2 Testiste arjinazın varlığı ve özellikleri ile ilişkili araştırmaların sayısı oldukça azdır (10). Bu çalışmada, koç testisinde arjinaz aktivitesinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Enzimin yabancı proteinlerden ayrıştırılması sonrası kinetik davranışı incelenecek ve akrilamid kaynaklı olası kovalan modifikasyon çalışmaları gerçekleştirilecektir. Protein NO Üre Endojen Sentez Arjinin Arjinaz Prolin Ornitin Poliaminler Diyet Glutamat Agmatin Kreatin Şekil1. Memelilerde arjinin metabolizması ve metabolizmada arjinazın işlevi GEREÇ VE YÖNTEM Araştırmada bir yaşında kıvırcık cinsi koç testisleri kullanılmıştır. Soğuk zincire uyularak koçların kesiminden bir gün sonra ticari olarak sağlanan testisler laboratuarda zarları, yağ ve damarları temizlendikten sonra bütün olarak -24 o C da saklanmıştır. Çalışmada kullanılan kimyasal ve biyokimyasallar Sigma firmasından sağlanmış olup, veriler çift çalışmanın aritmetik ortalamasıdır. Arjinaz aktivite analizi Testis dokusu soğukta makas kullanılarak parçalandıktan sonra % 0,25 TritonX-100 içeren 0,1 M Tris.HCl ph 7,57 de cam-teflon homojenizatör kullanılarak homojenize edilmiştir (300mg/ml olacak şekilde). Homojenat 26500xg de 30 dakika santrifüj edildikten sonra elde edilen süpernatan enzim kaynağı olarak kullanılmıştır. Testis arjinaz aktivite analizi 37 o C da 65mM Tris.HCl/ 0,1mM Mn 2+ ph 8,6 da 25mM arjinin varlığında gerçekleştirilmiştir. Tepkime sonrası oluşan üre Geyer ve Dabich yöntemi kullanılarak saptanmıştır (7). Aktivite U/ml, U/g doku, özgül aktivite veya ilk hız çalışmalarında A 520 /10 dakika olarak ifade edilmiştir. Bir ünite enzim deney şartlarında dakikada bir mikromol üre oluşumuna neden olan enzim miktarı olarak ifade edilmiştir. Örneklerde protein analizi Bradford yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir (2). Yabancı proteinlerin uzaklaştırılması ve kinetik davranışın belirlenmesi İstenmeyen proteinlerin uzaklaştırılması ve arjinazın kinetik davranışının incelenebilmesi amacı ile 4 o C da (NH 4 ) 2 SO 4 çöktürmesi gerçekleştirilmiştir. Çalışmada 26500xg de 30 2

3 dakika santrifüj edildikten sonra elde edilen süpernatan, son derişimleri 1 mm olacak şekilde merkaptoetanol (ME) ve Mn 2+ ilavesi sonrası kullanılmıştır. Kesintili olarak gerçekleştirilen çöktürme sonrası aktivite ve total protein analizleri gerçekleştirilmiştir. Testis arjinazının kinetik davranışının incelenmesi, tuz çöktürmesinin % aralığından elde edilen enzim kaynağı (1,0-1,1 U/ml) ile gerçekleştirilmiş ve substrat olarak 2,5-25 mm arjinin çözeltileri ph 8,6 kullanılmıştır. Aktivite A 520 /10 dakika olarak ifade edilmiştir. Olası ileri saflaştırma ve/veya enzimin yükünün belirlenmesi amacı ile katyon değiştirici ön kolon (Oasis) uygulaması gerçekleştirilmiştir. Uygulama, % aralığından elde edilen enzim kaynağı kullanılarak kesintili olarak gerçekleştirilmiştir. Örneğin kolona uygulanması sonrası kesintili olarak sırası ile 0,1 M Tris.HCl ph 7,57 ; 0,15 M ve 0,5 M KCl çözeltileri kullanılarak proteinlerin kolondan alınması yoluna gidilmiştir. Kolon çıktı örneklerinde aktivite ( A 520 /10 dakika) ve protein (A 280 ) ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Akrilamid uygulaması Kovalan modifikasyon çalışmaları 37 o C da 0,1 M Tris. HCl ph 7,57 de gerçekleştirilmiştir. Tepkime, akrilamid ilavesi ile başlatılmıştır. Modifikasyon ortamından farklı zaman dilimlerinde alınan örnekler, enzim aktivite analizinin gerçekleştirileceği tüplere aktarılmıştır. Akrilamid tepkimelerinin sonlandırılması, aktivite analiz ortamında bulunan 15 mm ME ile sağlanmıştır. Kalan aktivitenin belirlenmesi ve çalışma süresi boyunca enzimin kararlılığı kontrol deneyleri ile saptanmıştır. BULGULAR Testis arjinaz aktivitesi Testis dokusunda arjinaz aktivitesinin varlığı kademeli (differential) santrifügasyon tekniği kullanılarak araştırılmıştır. Bu amaçla doku, % 0,25 TritonX-100 içeren 0,1 M Tris.HCl ph 7,57 içerisinde cam-teflon homojenizatör kullanılarak homojenize edilmiş ve kesintili olmak üzere farklı hızlarda santrifügasyon işlemi uygulanmıştır. İşlemin her bir basamağından örnekler alınarak enzim aktivite ve protein analizleri gerçekleştirilmiştir. Analizlerin sonuçları Tablo 1 de verilmektedir. Enzim aktivitesi ağırlıklı olarak 26500xg de elde edilen süpernatanda bulunmaktadır. Tablo1. Kademeli santrifügasyon örneklerinde total arjinaz aktivitesi ve total protein derişimi Örnek Total Protein (mg) Total Aktivite (U) 2000xg çökelti 0,84 0,7 (tam hücre,çekirdek,vs) 26500xg çökelti 0,70 0,6 (mitokondria,lizozom, vs) 26500xg süpernatan (mikrozomlar,vs) 6,5 1,5 Enzimin biyolojik zarlarla olası ilişkisinin ve olası Mn 2+ gereksiniminin araştırılması amacı ile dokular deterjan varlığında ve yokluğunda 0,1 M Tris.HCl ph 7,57 içerisinde cam-teflon homojenizatör kullanılarak homojenize edilmiş ve 26500xg elde edilen lizatta, enzim aktivitesi Mn 2+ ile zenginleştirilme işleminin oda sıcaklığında (25 o C) ve 55 o C da gerçekleştirilmesi sonrası analiz edilmiştir. Ayrıca deterjan varlığında ve yokluğunda protein derişimleri saptanmıştır (Tablo 2). Deterjan uygulaması ve 55 o C da gerçekleştirilen enzimin Mn 2+ ile zenginleştirilmesi aktivitenin artmasına neden olmuştur. Protein derişimi de deterjan uygulanan doku örneklerine ait lizatlarda yaklaşık % 39 artmaktadır. 3

4 Tablo 2. Enzim aktivitesi ve protein derişimini etkileyen faktörler Deterjan uygulaması Aktivite (U/ml) Protein (mg/ml) 25 o C 55 o C var 0,23 0,31 1,29 yok 0,12 0,22 0,93 Enzim aktivitesinin saklama koşullarına bağlı zaman içindeki kararlılığı incelenmiştir. Bu amaçla aktivite analizi, C da bütün olarak saklanan dokuda (Tablo 3) ve C ile 4 0 C da saklanan 26500xg de elde edilen lizatta (Şekil 2) gerçekleştirilmiştir. Tablo 3. Testis arjinazının C da kararlılığı Gün Aktivite Protein Özgül Aktivite (U/ml) (U/g doku) (mg/ml) (U/mg) 1 0,30 1,0 1,31 0,23 2 0,28 0,92 1,30 0, ,25 0,83 1,30 0,20 Aktivite (U/ml) 0,4 0,3 0,2 0, Gün Şekil x g elde edilen lizatın C ve 4 0 C da kararlılığı Dokunun bütün olarak C da saklanması aktivitede (sırası ile U/ml ve U/g doku olarak) 2. gün % 6,77 ve % 8; 21. gün ise % 16,77 ve % 17 azalmaya neden olmuştur. Özgül aktivite ise 2. gün % 8,7; 21. gün % 13 düşmektedir. (Tablo 3). Şekil 2 de görüldüğü gibi 26500xg de elde edilen lizatta enzim aktivitesi (-24 0 C ve 4 0 C da saklanma sonrası) 7. günün sonunda % 8,33 düşmektedir. Kinetik davranışın belirlenmesi Testis arjinazının kinetik özelliklerinin belirlenmesi amacı ile 26500xg de elde edilen lizatta yabancı/istenmeyen proteinlerin uzaklaştırılması yoluna gidilmiştir. Bir ön çalışma niteliğinde gerçekleşen bu işlem, 4 o C da (NH 4 ) 2 SO 4 çöktürmesi ile gerçekleştirilmiştir. 4

5 Tuz çöktürmesi % 30-45, % ve % kesitlerinde olmak üzere uygulanmıştır. Her bir doygunluk sonrası çökelti, 26500xg de 30 dakika santrifüj sonrası elde edilmiştir. Çökelti 0,1 M Tris.HCl ph 7,57 içerisinde çözünmüş ve aktivite analizi ile protein derişimleri saptanmıştır. Özgül aktivitenin en yüksek olduğu %50-75 çökelti özütü kinetik çalışmalarda kullanılmıştır. Söz konusu özüt, yabancı proteinlerden yaklaşık 2 faktör saflaştırılmış ve geri kazanım ise % 33 olarak saptanmıştır (Tablo 4). Tablo 4. Testis arjinazının kısmıi saflaştırılması Örnek Total Aktivite Saflaştırma Geri Protein Özgül Total Faktörü Kazanım (mg) (U/mg) (U) 26500xg özütü 48,10 0,21 10, % (NH 4 ) 2 SO 4 özütü 8,72 0,39 3,4 1,86 % 33 Koç testis arjinazının Michaelis-Menten kinetiğine uygunluğu ve substratı olan arjinine ilgisinin (K m ) saptanması amacı ile ph 8,6 da elde edilen Lineweaver-Burk grafiği Şekil 3 de verilmektedir. Enzim, Michaelis-Menten kinetiğine uymakta olup, arjinin için K m değeri 6,67 mm olarak saptanmıştır. v ,1 0,2 0,3 0,4 0,5 S -1, mm -1 Şekil 3. Arjinin için ph 8,6 da Lineweaver-Burk grafiği. Aktivite A 520 /10 dakika olarak ifade edilmiştir. Testis arjinazının ph 7,57 de olası yükü ile ilişkili ön kolon verileri Şekil 4 de görülmektedir. Kromatogram, enzimin söz konusu ph da eksi yüklü olduğunu düşündürmektedir. 5

6 Aktivite 4 0,4 A ,3 A ,15 M KCl 0,5 M KCl 0,2 1 0, Tüp numarası 0 Şekil 4. Testis arjinazının katyon değiştirici kolon kromatografisi. ( A 520 /10 dakika olarak ifade edilmiştir. ): A 280, (------): A 520. Aktivite Akrilamid tepkimeleri Testis arjinaz aktivitesinin (%50-75 çökelti özütünün ph 7,57 de) 30 mm akrilamid varlığında zamana bağlı değişimi Şekil 5 de verilmektedir. Enzim aktivitesi çalışılan zaman diliminde değişmemektedir. 0,4 0,3 0,2 0, Dakika Şekil 5. Testis arjinaz aktivitesinin 30 mm akrilamid varlığında inaktivasyonu. Kontrol ( ), Akrilamid ( ). Aktivite A 520 /10 dakika olarak ifade edilmiştir. TARTIŞMA Arjinaz, üreotelik organizmaların dokularında yaygın olarak bulunmaktadır. Organizmadan organizmaya ve aynı organizmaya ait farklı dokularda enzim aktivitesi değişiklik göstermektedir. Testis dokusunda enzimin aktivitesi ve özelliklerinin tanımlandığı çalışmaların çok kısıtlı olduğu belirlenmiştir. Boğa testis dokusunda enzimin varlığı ve aktivitesinin 0,43 U/g doku olduğu Porembska ve arkadaşlarının gerçekleştirdiği bir çalışmada bildirilmektedir (10). Araştırmamızda, koç testis dokusunda arjinaz aktivitesinin varlığı kanıtlanmıştır. Deney şartlarımızda aktivite gram dokuda 1,0 ünitedir. 6

7 Memelilerde enzimin hücre içindeki yerleşimi çeşitli araştırmacılar tarafından incelenmiştir (1,8,10). Genel olarak alt birim çeşitliliği ve doku farklılığı dikkate alınarak derişimleri farklı olmak üzere enzimin mikrozomal, mitokondrial, lizozomal, sitozolik ve plazma zarına bağlı olabileceği bildirilmektedir. Araştırmamızda enzim aktivitesi bir nötral deterjan olan TritonX- 100 varlığında ve yokluğunda kademeli santrifügasyon sonrası elde edilen lizat örneklerinde araştırılmıştır. Enzim aktivitesinin deterjan uygulaması sonrası artması, enzimin biyolojik zarla ilişkili ve/veya organel yapılanmasında da yer aldığını göstermektedir. Enzimin katalizden doğrudan sorumlu mutlak Mn 2+ gereksinimi bulunmaktadır. Mn 2+ ın yapıdan uzaklaştırılması aktivite kaybı ile sonuçlanmaktadır. Çalışmamızda, zenginleştirme işleminin gerçekleştiği sıcaklık ile aktivite arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu amaç ile deterjan varlığında ve yokluğunda elde edilen 26500xg de lizat örneklerinde, Mn 2+ ile zenginleştirme işlemi oda sıcaklığında ve 55 C de gerçekleştirilmiştir. Uygulama her iki koşulda da 1 mm Mn 2+ varlığında gerçekleştirilmiştir. Zenginleştirme işlemi deterjan varlığında ve yokluğunda enzim aktivitesinde artışa neden olmuştur. Aktivitedeki artış, enzimde konformasyonel değişikliğin olmasına ve bu değişiklik sonucu, enzimin Mn 2+ bağlanma bölgelerine daha fazla Mn 2+ ulaşmasının sağlanmasıyla ilişkilendirilmiştir. Artış oranı, zenginleştirme işleminin uygulandığı sıcaklığa bağlı olarak değişmektedir. Enzim aktivitesinin saklama koşullarına bağlı olarak zaman içindeki kararlılığı incelemiştir. Parçalanmadan bütün olarak -24 o C de saklanan doku örneklerinde ve -24 o C ile 4 o C da saklanan (26500xg de detarjan varlığında elde edilen) lizat örneklerinde yapılan çalışmalar ile enzim aktivitesinin kararlılık gösterdiği saptanmıştır. Enzimin kinetik davranışının belirlenmesi için yabancı proteinlerin uzaklaştırılması /saflaştırma işlemi olanaklarımız doğrultusunda bir ön çalışma olarak gerçekleştirilmiştir. Kısmi saflaştırma sonrası enzim yaklaşık iki faktör saflaştırılmış ve geri kazanım ise %33 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuç saflaştırma işleminde tuz çöktürmesi önce farklı bir yöntemin uygulanması gerekliliğini ve sistemde olası inhibitör varlığını düşündürmektedir. Testis arjinaz aktivitesinin kinetik davranışı, ph 8,6 da gerçekleştirilen çalışmalar sonrası elde edilen Lineweaver- Burk grafiği ile saptanmıştır. Doğrusal olarak elde edilen Lineweaver- Burk grafiği, enzimin Michaelis-Menten kinetiğine uyduğunu doğrulamaktadır. Enzimin substratı olan arjinine ilgisini gösteren K m değeri ise 6,67 mm olarak belirlenmiştir. Memeli arjinazlarının Km değerleri, çalışılan doku ve kullanılan yönteme bağlı olarak farklılıklar göstermektedir. Bildirilen Km değerleri karaciğerde 1-10 mm ve diğer dokularda ise 4-35 mm dır (8,14). Memeli arjinazları, yük açısından da farklılıklar göstermektedir. Genel olarak bazik özellik taşımalarına karşın, farklı dokularda farklı yüklere sahip formların varlığı bildirilmektedir (1,8,10). Çalışmamızda, koç testis arjinazının ph 7,57 de olası yükünün belirlenmesi amacıyla katyon değiştirici ön kolon uygulaması gerçekleştirilmiştir. Örneğin (0,62 mg protein) uygulama sonrası kolona tutunmaması ve yüksek derişimde olmak üzere tek tüpte alınması (0,52 mg protein) koç testis arjinazının ağırlıklı olarak eksi yüklü olduğunu düşündürmektedir. İzoformların ve/veya izoenzimlerin ayrıştırılabilmesi için olasılıkla anyonik-katyonik iyon değiştirici kromotografisileri çalışmalar yapılması gerekmektedir. Kovalan modifikasyonlar, enzimlerin yapısal ve katalitik özelliklerinin belirlenmesinde kullanılan temel yöntemdir. Modifikasyonlar, gruba özgü ajanların uygun şartlarda 7

8 kullanılması ile gerçekleştirilir. Çalışmalarda, ajanın birden fazla gruba duyarlı olması ve enzimin çalışılan ph da uygun iyonize formda olması gibi nedenlerden dolayı aynı hedefe duyarlı farklı ajanlarla modifikasyonun doğrulanması gerekmektedir. Bu çalışmada, testis arjinazının aktif bölgesinde katalizde olası işlevi olan sülfidril grubunun varlığı araştırılmıştır. Sülfidril grubuna duyarlı alkilasyon ajanı olarak akrilamid uygulaması gerçekleştirilmiştir. Akrilamid, endüstride yaygın olarak kullanılan toksik bir kimyasaldır. Sigara dumanında ve yüksek sıcaklıkta pişirme yöntemi uygulanan gıda maddelerinde bulunduğu bildirilmektedir. In vivo da CYP2E1 ile aktivasyonu sonrası oluşan epoksiti, glisidamid, potansiyel bir mutajendir. Araştırmalar, in vivo da akrilamidin nörotoksik, genotoksik, karsinojenik doz-bağımlı etkileri olduğunu ve üreme sistemlerinde hasara yol açtığını bildirmektedir (12,15). Sıçan ve fare testislerinde yapılan araştırmalarda doz-bağımlı olarak akrilamid, testosteron düzeyi ve sperm stoklarının azalmasına; tübüler fonksiyonu düzenleyen ve testosteron salgılayan leydig hücrelerinin, germ hücrelerinin kaybıyla ilişkilendirilen bir şekilde hiperplaziye uğradığı bildirilmektedir. Bunun yanı sıra seminifer tübülde histopatolojik lezyonlar oluşmasına ve tümör görülme sıklığının artmasına neden olmuştur (15). Akrilamidin söz konusu etkilerinin testiste arjinazın fizyopatolojik bir süreçte ortaya çıkan ve NO sentezini kısıtlayan aktivitesiyle ilgili olabileceğini düşündürmektedir. Araştırmamızda akrilamid ile gerçekleştirilen inaktivasyon çalışmaları, enzimin katalitik bölgesinda kritik sülfidril gruplarının olmadığını göstermektedir. Benzer sonuçlara, insan ve sığır karaciğer arjinazında da ulaşılmış olup, sülfidril gruplarının proteinin dördüncül yapısının oluşmasında önemli olduğu bildirilmiştir (14). In vitro da deneysel şartlarımızda akrilamid, testis arjinaz aktivitesi üzerine etki göstermemektedir. Akrilamidin enzim aktivitesi üzerine doğrudan ve/veya dolaylı etkisinin in vivo şartlarda araştırılması gerekmektedir. SONUÇ Çalışmamızda koç testisinde arjinazın varlığı, hücre içinde sitozolik ve biyolojik zarla ilişkili olarak bulunduğu, Michaelis-Menten kinetiğine uyduğu, ph 8,6 da arjinin için Km inin 6,67 mm olduğu, fizyolojik ph da olasılıkla eksi yüklü olarak bulunduğu ve katalitik bölgesinde kritik sülfidril grubunun olmadığı saptanmıştır. Herhangi bir molekülün canlı organizmada iyilik veya hastalık halinde etkisinin anlaşılabilmesi için bu molekülle ilgili olarak yapılan in vitro biyokimyasal çalışmalar son derece önemli ve gereklidir. Özellikle söz konusu molekül bir enzimse; bu enzimin yapısının, organizmadaki yerleşiminin ve biyokimyasal davranışlarının belirlenmesi, enzimin dahil olabileceği süreçlerin anlaşılmasına ışık tutmaktadır. Koç testis arjinazının birçok özelliğini belirlediğimiz bu çalışmanın, testis sağlığı ve hastalıklarında arjinazın rolü/önemi ile ilişkili araştırmalarda katkısı olabileceğini düşünmekteyiz. 8

9 KAYNAKÇA 1. Ash D.E Structure and Function of Arginases 2004;134:2760S-2764S. 2.Bradford, M.M. A rapid and sensitivite method for the quantification of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding. Anal. Chem., 1996;72(1-2), Bivalacqua T.J. et al. Overexpression of arginase in the aged mouse penis impairs erectile function and decreases enos activity: influence of in vivo gene therapy of anti-arginase, Am J Physiol Heart Circ Physiol 292, Cederbaum S.D. Arginases I and II: do their functions overlap?, Mol. Genet. Metab., USA;2004;81: Chrzanowska A., Krawczyk M., Barańczyk-Kuźma A. Changes in arginase isoenzymes pattern in human hepatocellular carcinoma, Biochem. and Biophys. Res. Comm., 2006;377: Dowling D.P. et al. Evolution of the arginasse fold and functional diversity, Cell. Mol. Life Sci. 2008;65: Geyer,J.W. ve Dabich,D. Rapid Method for Determination of Arginase Activity in Tissue Homogenates, Anal.Biochem.,1971;39: Jenkinson P. et al. Comparativde Properties of Arginases, Comp. Biochem. Physiol. Vol. 114B;1996;1: Morris S.M. Recent advances in arginine metabolism: roles and regulation of the arginases, Br. J. Pharm.,2009;157: Nadolska-Lutyk J., Grabon W. and Porembska Z. Arginase in Bull Testis 1990;27(3). 11.Nikolic J. et al. The role of L-arginine in toxic liver failure: interrelation of arginase, polyamine catabolic enzymes and nitric oxide synthase Amino Acids (2007) 32: Özturan Özer H.E. Akrilamid Kaynaklı Olası Oksidatif Stresin Sıçan Doku Arjinaz ve Nitrik oksit Sentaz Aktivitelerine Etkisi, Biyokimya Programı Yüksek Lisans Tezi,Ankara; Que L.G. Effects of Arginase Isoforms on NO Production by nnos,nitric oxide Vol. 6,2002; Türkoğlu, E.S. Inactivation of Bovine Liver Arginase by 1-Ethyl-3-(3- dimethylaminoproply) Carbodiimide, Doctor of Philosophy Degree in Biochemistry Middle East Technical University,1989 March. 15.Wang H. Reproductive toxicity of acrylamide-treated male rats, Reproductive Toxicology 29,USA,2010;

10 16.Wei C.L. et al. Induction of Arginase II in Livers of Bile Duct-Ligated Rats, Biochem. Pharm., 2002;1738:

YÜKSEK LİSANS TEZİ HİDROJEN PEROKSİTE MARUZ KALAN SIÇANLARIN BİYOKİMYASAL PARAMETRELER ÜZERİNE NARİNGENİN VE BAZI ORGANİK MADDELERİN ETKİLERİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ HİDROJEN PEROKSİTE MARUZ KALAN SIÇANLARIN BİYOKİMYASAL PARAMETRELER ÜZERİNE NARİNGENİN VE BAZI ORGANİK MADDELERİN ETKİLERİ T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ HİDROJEN PEROKSİTE MARUZ KALAN SIÇANLARIN BİYOKİMYASAL PARAMETRELER ÜZERİNE NARİNGENİN VE BAZI ORGANİK MADDELERİN ETKİLERİ UĞUR DARDAĞAN

Detaylı

INVESTIGATION IN VITRO EFFECTS OF SOME PESTICIDES ON THE ACTIVITY OF MITOCHONDRIAL THIOREDOXIN REDUCTASE ENZYME THAT PURIFIED FROM RAINBOW TROUT LIVER

INVESTIGATION IN VITRO EFFECTS OF SOME PESTICIDES ON THE ACTIVITY OF MITOCHONDRIAL THIOREDOXIN REDUCTASE ENZYME THAT PURIFIED FROM RAINBOW TROUT LIVER Muş Alparslan Üni versi tesi Fen Bilimleri Dergisi Muş Alparslan University Journal of Science ISSN:2147-793 Cilt/Volume:1 Sayı/ Issue:2 Aralık/December: 213 BAZI PESTİSİTLERİN GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI KARACİĞERİNDEN

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI ACI KIRMIZI BİBER İN (Capsicum annuum L.) SERUM LEPTİN VE SERUM NİTRİK OKSİT DÜZEYLERİNE AKUT ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI YÜKSEK

Detaylı

DİYALİZ HASTALARINDA ARJİNİN VE ARJİNİN ÜRÜNLERİNİN DÜZEYLERİ

DİYALİZ HASTALARINDA ARJİNİN VE ARJİNİN ÜRÜNLERİNİN DÜZEYLERİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİYALİZ HASTALARINDA ARJİNİN VE ARJİNİN ÜRÜNLERİNİN DÜZEYLERİ Veli UĞURCU DOKTORA TEZİ TIBBİ BİYOKİMYA (TIP) ANABİLİM DALI Danışman Prof. Dr. Ali ÜNLÜ

Detaylı

PROTEİN SAFLAŞTIRMA 1 Kromatografik Teknikler

PROTEİN SAFLAŞTIRMA 1 Kromatografik Teknikler PROTEİN SAFLAŞTIRMA 1 Kromatografik Teknikler (Uygulama Örnekli) Doç. Dr. Münir TUNCER ÖNSÖZ Başta biyoloji bölümleri olmak üzere, temel tıp bilimleri, biyokimya bölümleri, çevre ve gıda mühendisliği

Detaylı

FERTİL VE İNFERTİL SEMEN ÖRNEKLERİNDE ENERJİ ÜRETİMİNDE GÖREV ALAN BAZI SİTOZOLİK VE MİTOKONDRİYAL ENZİM AKTİVİTELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

FERTİL VE İNFERTİL SEMEN ÖRNEKLERİNDE ENERJİ ÜRETİMİNDE GÖREV ALAN BAZI SİTOZOLİK VE MİTOKONDRİYAL ENZİM AKTİVİTELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI FERTİL VE İNFERTİL SEMEN ÖRNEKLERİNDE ENERJİ ÜRETİMİNDE GÖREV ALAN BAZI SİTOZOLİK VE MİTOKONDRİYAL ENZİM AKTİVİTELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

Bazı Sitokinlerin Hep3B Hücrelerinde CAIX Ekspresyonuna Etkilerinin Belirlenmesi

Bazı Sitokinlerin Hep3B Hücrelerinde CAIX Ekspresyonuna Etkilerinin Belirlenmesi Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 2 (2): 7 -, 2009 ISSN:1308-3961, www.nobel.gen.tr Bazı Sitokinlerin Hep3B Hücrelerinde CAIX Ekspresyonuna Etkilerinin Belirlenmesi Hatice YILDIRIM 1 *, Feray KÖÇKAR

Detaylı

FARKLI STOK YOĞUNLUKLARININ GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI (Oncorhynchus mykiss) KAS DOKUSU AKTİN&MİYOSİN mrna SEVİYESİ VE BAZI BÜYÜME PARAMETRELERİ ÜZERİNE

FARKLI STOK YOĞUNLUKLARININ GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI (Oncorhynchus mykiss) KAS DOKUSU AKTİN&MİYOSİN mrna SEVİYESİ VE BAZI BÜYÜME PARAMETRELERİ ÜZERİNE FARKLI STOK YOĞUNLUKLARININ GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI (Oncorhynchus mykiss) KAS DOKUSU AKTİN&MİYOSİN mrna SEVİYESİ VE BAZI BÜYÜME PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ İbrahim GECİLİ Yüksek Lisans Tezi Tarımsal Biyoteknoloji

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİYARBAKIR DA SATIŞA SUNULAN BAZI GIDA ÜRÜNLERİNDE HİDROKSİMETİLFURFURAL MİKTARININ HPLC İLE TAYİNİ

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİYARBAKIR DA SATIŞA SUNULAN BAZI GIDA ÜRÜNLERİNDE HİDROKSİMETİLFURFURAL MİKTARININ HPLC İLE TAYİNİ T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİYARBAKIR DA SATIŞA SUNULAN BAZI GIDA ÜRÜNLERİNDE HİDROKSİMETİLFURFURAL MİKTARININ HPLC İLE TAYİNİ Ayhan ELMASTAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ KİMYA ANABİLİM DALI

Detaylı

OBEZ KİŞİLERDE VE SAĞLIKLI KONTROLLERDE KAN ADMA, ADİPONEKTİN, ÇİNKO VE BAKIR DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI

OBEZ KİŞİLERDE VE SAĞLIKLI KONTROLLERDE KAN ADMA, ADİPONEKTİN, ÇİNKO VE BAKIR DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ OBEZ KİŞİLERDE VE SAĞLIKLI KONTROLLERDE KAN ADMA, ADİPONEKTİN, ÇİNKO VE BAKIR DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI Arş. Gör. Muhammet ÇELİK YÜKSEK LİSANS TEZİ BİYOKİMYA

Detaylı

OKSİJEN KONSANTRASYONUNUN İMPLANTASYON ÖNCESİ EMBRİYO GELİŞİMİ VE GEBELİK ORANI ÜZERİNE ETKİSİ

OKSİJEN KONSANTRASYONUNUN İMPLANTASYON ÖNCESİ EMBRİYO GELİŞİMİ VE GEBELİK ORANI ÜZERİNE ETKİSİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI OKSİJEN KONSANTRASYONUNUN İMPLANTASYON ÖNCESİ EMBRİYO GELİŞİMİ VE GEBELİK ORANI ÜZERİNE ETKİSİ Tıbbi

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI SÜPEROKSİT DİSMUTAZ ENZİMİNİ KODLAYAN GEN (SOD2) İLE OTİZM HASTALIĞININ İLİŞKİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMAN MARAŞ

Detaylı

Prof. Dr. Kürşad YAPAR

Prof. Dr. Kürşad YAPAR T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYON BAŞKANLIĞI Bilim Alanı SAĞLIK BİLİMLERİ Proje No SAĞ-BAP-A-220413-55 ALBİNO FARELERDE DİNİKANAZOL FUNGUSİTİ TARAFINDAN TEŞVİK EDİLEN TOKSİSİTEYE

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Özge TEMİZ Oreochromis niloticus da BEYİN DOKUSUNDA FENTHİONUN PİPERONİL BÜTOKSİD MODÜLATÖRLÜĞÜNDE GLUTATYON METABOLİZMASI, HSP70, ASETİLKOLİNESTERAZ

Detaylı

ANTİOKSİDAN KULLANIMININ VE FARKLI SÜRELERDE YÜZME EGZERSİZİNİN KAS DOKUSU ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

ANTİOKSİDAN KULLANIMININ VE FARKLI SÜRELERDE YÜZME EGZERSİZİNİN KAS DOKUSU ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ ANTİOKSİDAN KULLANIMININ VE FARKLI SÜRELERDE YÜZME EGZERSİZİNİN KAS DOKUSU ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Öznur AKYÜZ Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Tez Danışmanı Doç.Dr. Necip Fazıl KİSHALI Doktora

Detaylı

Böbreğinde Oluşan Oksidatif Stres Hasarına Silimarin Etkisi

Böbreğinde Oluşan Oksidatif Stres Hasarına Silimarin Etkisi Çankaya University Journal of Science and Engineering Volume 7 (2010), No. 1, 59 74 Renal İskemi-Reperfüzyonu Sırasında Sıçan Böbreğinde Oluşan Oksidatif Stres Hasarına Silimarin Etkisi Hakan Şentürk 1,,

Detaylı

Organik Solventler ile Çalışan İşçilerde Paraoksonaz 1 ve Arilesteraz Aktivite Düzeyleri

Organik Solventler ile Çalışan İşçilerde Paraoksonaz 1 ve Arilesteraz Aktivite Düzeyleri Türk Biyokimya Dergisi [Turkish Journal of Biochemistry - Turk J Biochem] 25; 3 (2); 194-199. Araştırma Makalesi [Research Article] Yayın tarihi Haziran, 25 TurkJBiochem.com [Published online June, 25]

Detaylı

Asetaminofen ile toksik hepatit oluşturulan ratlarda L-karnitinin etkisi

Asetaminofen ile toksik hepatit oluşturulan ratlarda L-karnitinin etkisi DERNEĞİ BİYOKİMYA DERGİSİ TÜRK TÜRK BİYOKİMYA DERNEĞİ DERGİSİ TÜRK BİYOKİMYA DERNEĞİ DERGİSİ ORJİNAL Türk Biyokimya Dergisi [Turkish Journal of Biochemistry Turk J Biochem] 2013; 38 (4) ; 475 482 doi:.5505/tjb.2013.92063

Detaylı

TUZ STRESĐ Đ BÖRÜLCE (Vigna unguiculata L.) YAĞ ASĐTĐ ĐÇERĐĞĐ E ETKĐSĐ Đ ARAŞTIRILMASI. Dursun KISA Yüksek Lisans Tezi

TUZ STRESĐ Đ BÖRÜLCE (Vigna unguiculata L.) YAĞ ASĐTĐ ĐÇERĐĞĐ E ETKĐSĐ Đ ARAŞTIRILMASI. Dursun KISA Yüksek Lisans Tezi TUZ STRESĐ Đ BÖRÜLCE (Vigna unguiculata L.) YAĞ ASĐTĐ ĐÇERĐĞĐ E ETKĐSĐ Đ ARAŞTIRILMASI Dursun KISA Yüksek Lisans Tezi Biyoloji Anabilim Dalı Doç. Dr. Lokman ÖZTÜRK 2010 Her hakkı saklıdır T.C. GAZĐOSMA

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FARKLI SICAKLIK VE SÜRELERDE PĠġĠRĠLEN KÖFTELERDE HETEROSĠKLĠK AROMATĠK AMĠNLERĠN OLUġUMUNUN SINIRLANDIRILMASINDA OPTĠMUM TUZ, ASKORBĠK ASĠT VE YAĞ KULLANIM

Detaylı

Çalışmanın hastalığın erken teşhis ve tanısının konmasında izlenecek sağlık politikalarına yardımcı bilgiler vermesi beklenmektedir.

Çalışmanın hastalığın erken teşhis ve tanısının konmasında izlenecek sağlık politikalarına yardımcı bilgiler vermesi beklenmektedir. 1. GİRİŞ ve AMAÇ Pineal bez ve salgıladığı en önemli madde olarak bilinen melatonin son yıllarda gittikçe artan sayıda bilimsel araştırmaya konu olmuş ve olmaya devam edeceği düşünülmektedir. Melatonin

Detaylı

GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI

GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI Dr. Perihan

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI ALEGEBRİUM (ALT-711) UN İZOLE KAROTİS ARTER PREPARATLARINDA FONKSİYONEL ETKİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇİĞDEM TOPRAK

Detaylı

Yumurta Sarısı Antikorları Antibiyotiklere Bir Alternatif midir?

Yumurta Sarısı Antikorları Antibiyotiklere Bir Alternatif midir? WORLD POULTRY, Vol. 23, No:5. 2007 Mojtaba Yegani ve Doug Korver, Alberta Üniversitesi Tarım, Gıda ve Beslenme Bilimi Bölümü, Kanada (Mojtaba Yegani ve Doug Korver, Deprtment of Agriculture, Food and Nutritional

Detaylı

2', 5'-ADP SEPHAROSE 4B LĐGANDI KULLANILARAK NADPH ve NADP + YĐ KULLANAN BAZI ENZĐMLERĐN AFĐNĐTE KROMATOGRAFĐSĐ ĐLE SAFLAŞTIRILMASI

2', 5'-ADP SEPHAROSE 4B LĐGANDI KULLANILARAK NADPH ve NADP + YĐ KULLANAN BAZI ENZĐMLERĐN AFĐNĐTE KROMATOGRAFĐSĐ ĐLE SAFLAŞTIRILMASI 2', 5'-ADP SEPHAROSE 4B LĐGANDI KULLANILARAK NADPH ve NADP + YĐ KULLANAN BAZI ENZĐMLERĐN AFĐNĐTE KROMATOGRAFĐSĐ ĐLE SAFLAŞTIRILMASI S1 Ö.Đrfan KÜFREVĐOĞLU, Mehmet ÇĐFTCĐ Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi,

Detaylı

Mutajenik Karsinojenik Etkinin Ames Testi İle Araştırılması

Mutajenik Karsinojenik Etkinin Ames Testi İle Araştırılması MÜSBED 2013;3(2):75-82 DOI: 10.5455/musbed.20130620095205 Araştırma / Original Paper Mutajenik Karsinojenik Etkinin Ames Testi İle Araştırılması Selin Oğuz 1, Gülden Z. Omurtag 1, Feyza Arıcıoğlu 2, Semra

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERLİ HASTALARDA SERUM TNF-ALFA, IL-6, IL1Ra DÜZEYLERİNİN VE CTLA-4 GEN POLİMORFİZMİNİN TEDAVİ YANITI,

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 1 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Sonuç Raporu Proje No: 2010/99 Projenin Başlığı p97/vcp (Valosin-containing protein) Lokalizasyonun Fertil ve İnfertil Bireylerin

Detaylı

İNSAN CİLT ALTI YAĞ DOKUSUNDA ORGANOKLORLU PESTİSİTLERİN KALINTI DÜZEYLERİNİN TESBİTİ

İNSAN CİLT ALTI YAĞ DOKUSUNDA ORGANOKLORLU PESTİSİTLERİN KALINTI DÜZEYLERİNİN TESBİTİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ADLİ TIP ANABİLİM DALI İNSAN CİLT ALTI YAĞ DOKUSUNDA ORGANOKLORLU PESTİSİTLERİN KALINTI DÜZEYLERİNİN TESBİTİ Kimya Yük. Müh. NEBİLE DAĞLIOĞLU DOKTORA

Detaylı

KORONER KALP HASTALARINDA NĠEMANN-PĠCK TYPEC1 (NPC1) GEN POLĠMORFĠZMĠ ANALĠZĠ

KORONER KALP HASTALARINDA NĠEMANN-PĠCK TYPEC1 (NPC1) GEN POLĠMORFĠZMĠ ANALĠZĠ T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KORONER KALP HASTALARINDA NĠEMANN-PĠCK TYPEC1 (NPC1) GEN POLĠMORFĠZMĠ ANALĠZĠ Hazırlayan Sibel DEMĠR ÖZTÜRK Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı Yüksek

Detaylı