SVC 3440 ELEKTR KL SÜPÜRGE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SVC 3440 ELEKTR KL SÜPÜRGE"

Transkript

1 SVC 3440 ELEKTR KL SÜPÜRGE for Turkey KULLANIM KILAVUZU KÜÇÜKLER BÜYÜK filer BAfiARIR

2 De erli Müflterimiz, Ürün seçiminizde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu özellikle güvenlik talimatlar na dikkat ederek okuman z ve devaml suretle saklaman z, cihaz bir baflkas na verirken k lavuzu da vermeyi unutmaman z tavsiye ederiz. Sayg lar m zla, Sinbo Küçük Ev Aletleri D KKAT!! Cihaz n z çal flt rmadan önce kullanma k lavuzunuzun garanti ile ilgili bölümü dahil tamam n dikkatlice okuyunuz.fatura asl n veya fotokopisini ileride garanti konusunda do abilecek ihtiyaç için saklay n z.bu cihaz ev kullan m için üretilmifltir. Ç NDEK LER ÖNEML GÜVENL K UYARILARI C HAZIN BÖLÜMLER KULLANIM AKSESUARLAR VE ÖZELL KLER TEKN K ÖZELL KLER TEM ZL K VE BAKIM SORUN G DERME YETK L SERV SLER GARANT BELGES

3 ÖNEML GÜVENL K UYARILARI Elektrikli süpürgeniz, elektrikli bir cihazd r ve yang n, elektrik floku riskini, afla dakileri de içeren yaralanmalar önlemek için temel güvenlik önlemlerine mutlaka uyulmas gerekir: - Afla da belirtilen maddeler süpürgeye çekilmemelidir, aksi halde bu maddeler cihaza zarar verebilir ve yang na veya yaralanmaya neden olabilir: 1. Kül, yanan sigara gibi s cak maddeler 2. Cam gibi büyük parçalar 3. Zehirli maddeler ( laçlar, afl nd r c lar), afl nd r c maddeler (asitli maddeler, deterjanlar). 4. Benzin veya alkollü fleyler gibi yan c veya uçucu maddeler. -Kullanmad n z zaman cihaz kapat n ve fiflini prizden ç kar n. Cihaz n temizlenmesi, çöpün ç kar lmas gibi düzenli yap lan bak m ifllemlerini KES NL KLE cihaz n fifli prize tak l haldeyken denemeyin. - Deformasyona veya ar zaya neden olabilece i için hortumu k v rmamaya ve çekifltirmemeye özen gösterin. - Güç kayna n zdaki voltaj oran n n 220V-240V AC de erlerine uydu undan emin olun. - Güç kablosuna zarar gelmemesi için, kablonun keskin maddelerle temas etmemesine özen gösterin. Herhangi bir hasar olup olmad ndan emin olmak için, kabloyu düzenli olarak kontrol edin. Herhangi bir flüpheniz oldu unda, S NBO yetkili servisine dan fl n. - Cihaz suya sokmay n ve plastik bileflenlerin deformasyonunu önlemek ve/veya yang n riskini önlemek için cihaz direk günefl fl alt na veya herhangi bir s kayna n n yan na koymay n. - Cihaz hareket ettirmek için kesinlikle güç kablosundan çekmeyin. - Bu cihaz çocuklar n kullanmas na kesinlikle izin vermeyin ve kullan rken, yak n ndaki herkesin kabloya tak lma riskinin bilincinde oldu undan emin olun. - Cihaz düfltüyse, güç kablosu hasar gördüyse veya süpürge çal fl rken anormal bir ses geliyorsa cihaz kullanmay n. - Düzenli bak m n haricinde, herhangi bir tamirat gerekti inde her zaman yetkili bir teknisyene dan fl n. - Afl r s nmay, plastik bileflenlerin deformasyonu veya motorun zarar

4 ÖNEML GÜVENL K UYARILARI görmesini engellemek için, cihaz n iç k s mlar n n t kal olmad ndan emin olun. -Su haznesinin içine detarjan veya herhangi bir baflka kimyasal eklemeyin; aksi halde köpürmenin oluflumu,suyun motorun içine veya devre kart na girmesine neden olabilir. Not:SÜPÜRMEDEN ÖNCE, SU HAZNES N SUYLA DOLDURUN. HAZNEN N Ç NDE GÖSTER LEN MAKS MUM SEV YEY GEÇMEY N. BU fiaret N ÜSTÜNDE SU DOLDURMAYIN. C HAZIN BÖLÜMLER

5 C HAZIN BÖLÜMLER 1. Hava Üfleme Kapa 2. Arka kapak Açma Butonu 3. Tutacak 4. Otomatik kablo sar c 5. Büyük tekerlek 6. Ön kapak 7. H z kontrol paneli 8. Açma/Kapama Dü mesi 9. Hortum Girifli 10. Hortum 11. E ik boru 12. Destek aksesuarlar 13. Ayarlanabilir boru 14. Turbo f rça 15. Döfleme süpürme bafll 16. Küçük emme bafll 17. Küçük f rça 18. Birleflik bafll k 19. Su haznesi 20. HEPA kapa 21. HEPA kapak anahtar 22. Hava çekme penceresi 23. Muhtelif fliflirme adaptörleri KULLANIM Emme borusunu, butona basarak ve soldaki flekilde gösterilen yönde ç kar n. Arka kapa, soldaki flekilde gösterilen yönde aç n. Arka kapa açt ktan sonra, plastik mekanizman n üstündeki kal b tutarak su haznesini ç kar n ve su tank n yukar ya do ru çekin. Su tank na, tank n üzerinde gösterilen Maksimum iflaretini kesinlikle geçmeden, 0.5 litre (500ml) suyu doldurun.elektrik süpürgesini çal flt rmadan ÖNCE, tank n içine su doldurmay kesinlikle unutmay n.

6 KULLANIM Suyu ekledikten sonra, su haznesini tekrar yerine yerlefltirin ve kal b n içindeki 3 borunun, makinan n uygun girifl ve ç k fllar yla hizalanabilmesi için, su haznesinin yerine do ru flekilde yerlefltirildi inden emin olun. E er makinay, su gibi s v lar kurutmak için slak vakum gibi kullanmak isterseniz, tank n içinde halihaz rda bulunan 0.5 litreye ek olarak, 0.5 litreden fazla s v çekmeyin. Arka kapa yerine takarak emme borusunu yerlefltirin. Ayarlanabilir boruyu, e ik borunun içine tak n ve ba lant n n s k oldu undan emin olun. Teleskopik krom uzatma borusunu kullan n.borunun uzunlu unu, kontrol dü mesine basarak ayarlay n. Butonu serbest b rakt n zda, boru otomatik olarak kilitlenecektir. Çal flt rma ve H z Kontrolü Güç kablosunun fiflini prize tak n ve makinay çal flt rmak için güç butonuna bas n. H z ayarlamak için büyük tutma sap n n üstündeki h z anahtar na bas n. Tam güç için, h z kontrolünde 4 kademe vard r.

7 Emme Gücü Kontrolü E ik borunun üzerindeki itme kulpunu kayd rarak, emme gücünü kolayl kla kontrol edebilirsiniz. AKSESUARLAR VE ÖZELL KLER Birleflik bafll k; aral klar, köfleleri, süpürgelikleri ve kenar boflluklar n temizlemek için kullan l r.bafll n kafas, f rça modu için döndürülebilir. Çekme/Boflaltma için kullan l r. Esnek hortuma tak labilir. Küçük f rça, mobilyan n yüzeylerine zarar gelmesini önler. Küçük emme bafll ile ulafl lamayan zor yerlerin temizli i için kullan l r. Sürtme fieridi ve F rça: Zemindeki tozlar temizlemek için kullan l r. Temel olarak, s v çözeltileri vakumlamak için kullan l r.

8 AKSESUARLAR VE ÖZELL KLER Üfleme Fonksiyonu Emme borusunu, arka kapa n ç k fl na tak n. Elektrik süpürgesini çal flt r n. Bu fonksiyon, ulaflmas zor köfleler için kullan labilir. Fakat, bu fonksiyonu kullan rken dikkat edin ve çocuklar n yan nda kullanmay n. Aksesuar Saklama F rça aksesuarlar n, f rça deste ine tak n. Kapanma Uyar s! Makinay kapat n, fiflini prizden ç kar n ve kablonun geri tepmesi sonucu herhangi bir yaralanmay engellemek için, bir yandan kabloyu tutarken di er yandan kablo sar c butonuna basarak kabloyu içeri sar n. TEKN K ÖZELL KLER 4 Bu ürünün üreticileri sürekli olarak geliflim içindedir ve bu k lavuzda bulunmayan bir yenilik veya de ifliklik yapma haklar n sakl tutar. D KKAT!! Ürünün üzerinde bulunan iflaretlemelerde veya ürünle verilen di er bas l dökümanlarda beyan edilen de erler, ilgili standartlara göre laboratuar ortam nda elde edilen de erlerdir.bu de erler, ürünün kullan m ve ortam flartlar na göre de iflebilir.

9 TEM ZL K VE BAKIM Su haznesini, daha önce anlat ld flekilde makinadan ç kar n. Kirli suyu d flar dökün ve su haznesini y kay n. Filtre kafesini, soldaki flekilde gösterildi i gibi, makinadan ay r n. Filtreyi ç kart n, suda temizleyin ve do al flekilde kurumaya b rak n. Önemli:Filtre, y lda en az iki kere de ifltirilmelidir. ayr ca t kand nda veya makinan n çal flmas tutuklaflt nda hemen temizlenmelidir. HEPA kapa butonunu çekin ve kapa aç n. NOT: Makinan n tersini çevirmeden önce, su s z nt s n önlemek için, su tank n n bofl oldu undan emin olun HEPA kapa n açt ktan sonra, HEPA filtreyi ç kart n ve iyice temizleyin. NOT: HEPA filtresi, y lda en az bir kere de ifltirilmelidir. UYARI:Filtrelerin kullan m süresi ortam flartlar na göre de iflebilir.

10 TEM ZL K VE BAKIM Temizledi iniz HEPA filtresini, makinaya yerlefltirin, kapa kapat n ve kapa n üstündeki butona basarak kapa kilitleyin. SORUN G DERME NOT: Rutin bak m yapmaya bafllamadan önce makinay kapat n ve fiflini prizden ç kar n. E er vakum gücü azal rsa ve/veya anormal sesler gelirse, makinay kapat n; motor afl r s nm fl olabilir. Baz vakum bileflenleri t kanm fl olabilir T kanan bilefleni temizleyin Filtre t kal olabilir Filtreyi temizleyin veya de ifltirin E er sorun hala devam ediyorsa, lütfen yetkili bir servise götürün. TAfiIMA ESNASINDA Ürünü düflürmeyiniz, Darbelere maruz kalmamas n sa lay n z, S k flmamas n, ezilmemesini sa lay n z, Ambalaj üzerindeki iflaretlemelere uyunuz. Cihaz kullanmad n z zaman besleme fiflini prizden çekiniz. ÇEVRE DOSTU ELDEN ÇIKARMA Çevre korumas na siz de katk da bulunabilirsiniz! Lütfen yerel düzenlemelere uymay unutmay n: Çal flmayan elektrikli cihazlar, uygun elden ç karma merkezlerine götürün

KL MA GESMS-11 KULLANIM KILAVUZU

KL MA GESMS-11 KULLANIM KILAVUZU ENKAY ELEKTRON K MERKEZ SERV S Alemda Cad. Site yolu No: 10 Ümraniye / STANBUL Tel: +90-216-523 64 11 Fax: +90-216-523 64 06 e-mail: info@enkaygroup.com Bilginiz için : Cihaz n arka taraf ndaki seri numaras

Detaylı

D KKAT: Besleme kablosu zarar görürse kablo, imalatç veya yetkili bir FILTERQUEEN Da t mc s taraf ndan de ifltirilmelidir.

D KKAT: Besleme kablosu zarar görürse kablo, imalatç veya yetkili bir FILTERQUEEN Da t mc s taraf ndan de ifltirilmelidir. TÜRKÇE D KKAT: Majestic elektrikli süpürgenizin motoru, s ya karfl korumaya sahiptir. Afl r s nma durumunda, olabilecek hasar önlemek için motor otomatik olarak durur. Bu durumda, güç birimini kapat n

Detaylı

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 09 CHS ELITE BAYMAK - 12 CHS ELITE BAYMAK - 18 CHS ELITE BAYMAK - 24 CHS ELITE DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

S1629 - S1635 6 4 1 : BRUGSANVISNING OPERATING MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI KULLANIM KILAVUZU

S1629 - S1635 6 4 1 : BRUGSANVISNING OPERATING MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI KULLANIM KILAVUZU S1629 - S1635 6 4 1 : BRUGSANVISNING OPERATING MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING INSUKCJA OBSŁUGI KULLANIM KILAVUZU 2 20 38 56 74 Say n Bay/Bayan, Kliman z hay rl olsun. Talimatlar do rultusunda kullan ld takdirde

Detaylı

De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz.

De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun tamam n, ürününüzü kullanmadan önce

Detaylı

Kullanma K lavuzu HLSI 60-17. BULAfiIK MAK NES

Kullanma K lavuzu HLSI 60-17. BULAfiIK MAK NES TR Kullanma K lavuzu HLSI 60-17 BULAfiIK MAK NES Ç NDEK LER Güvenlik önerileri Cihaz n kurulmas ve montaj Yumuflat c bölümü Tuzun doldurulmas Üst sepetin ayarlanmas Bulafl klar n yerlefltirilmesi Test

Detaylı

SXS BUZDOLABI KULLANIM KILAVUZU

SXS BUZDOLABI KULLANIM KILAVUZU KULLANIM KILAVUZU SXS BUZDOLABI Buzdolab n çal flt rmadan önce lütfen bu kullan m k lavuzunu sonuna kadar okuyunuz ve gelecekte baflvurmak üzere elinizin alt nda bulundurunuz. GR-P267FSN P/No. : MFL66986006

Detaylı

VESTEL MW 20- S KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANT

VESTEL MW 20- S KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANT VESTEL MW 20- S KULLANIM KILAVUZU GARANT 2 YIL AfiIRI M KRODALGA FIRIN ENERJ S NE MARUZ KALMAYI ÖNLEME LE LG L ÖNLEMLER (a) Tehlikeli mikrodalga enerjisine maruz kalma tehlikesi oldu undan, bu f r n kapa

Detaylı

De erli Müflterimiz, Modern tesislerde, toplam kalite ilkelerine uygun olarak üretilen ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz.

De erli Müflterimiz, Modern tesislerde, toplam kalite ilkelerine uygun olarak üretilen ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. De erli Müflterimiz, Modern tesislerde, toplam kalite ilkelerine uygun olarak üretilen ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun tamam n ürününüzü kullanmadan önce dikkatlice

Detaylı

ÇAMAfiIR MAK NES KULLANMA KILAVUZU

ÇAMAfiIR MAK NES KULLANMA KILAVUZU KULLANMA KILAVUZU ÇAMAfiIR MAK NES Lütfen çamafl r makinenizi çal flt rmadan önce bu kullan m k lavuzunu dikkatle okuyunuz ve ileride bir baflvuru kayna olarak muhafaza ediniz. F1479FDS(1~9) P/No.: MFL67085053

Detaylı

Saç Kurutma Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 703

Saç Kurutma Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 703 Saç Kurutma Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 703 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

Halı Yıkama Makinesi Kullanma Kılavuzu BKS 9370 I

Halı Yıkama Makinesi Kullanma Kılavuzu BKS 9370 I Halı Yıkama Makinesi Kullanma Kılavuzu BKS 9370 I Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu AL 662 K

Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu AL 662 K Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu AL 662 K Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

IM602 KULLANICI EL K TABI. Sat n Alma Tarihi: Seri Numaras : Kod Numaras : Modeli: Sat n Al nd Yer: Güvenli iniz Size Ba l d r

IM602 KULLANICI EL K TABI. Sat n Alma Tarihi: Seri Numaras : Kod Numaras : Modeli: Sat n Al nd Yer: Güvenli iniz Size Ba l d r IM602 Temmuz 2002 10501 ile 10510 aras nda Kod Numaras na sahip makinelerin kullan m içindir Güvenli iniz Size Ba l d r Lincoln ark kayna ekipmanlar güvenli iniz göz önünde bulundurularak tasarlanm fl

Detaylı

LANCER Kullanma El Kitab

LANCER Kullanma El Kitab LANCER Kullanma El Kitab MITSUBISHI MOTOR SALES EUROPE B.V. 1119 MB Schiphol -Rijk 2130 KC, Hoofddrop The Netherlands Tel: k(+31) 20-446 82 60 Faks: (+31) 20-446 81 15 TEM O T O M O T V K s kl Cad. fiehit

Detaylı

Kullanma K lavuzu WDYN 11746PG-17. KURUTMALI ÇAMAfiIR MAK NES

Kullanma K lavuzu WDYN 11746PG-17. KURUTMALI ÇAMAfiIR MAK NES Kullanma K lavuzu WDYN 11746PG17 KURUTMALI ÇAMAfiIR MAK NES TEBR KLER Ç NDEK LER BÖLÜM Hoover marka bu ev aletini sat n almakla ödün vermeyi kabul etmeyece inizi göstermifl oldunuz: sadece en iyisini istiyorsunuz.

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

VESTEL 7500. DVD-DivX PLAYER

VESTEL 7500. DVD-DivX PLAYER VESTEL 7500 DVD-DivX PLAYER Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNLEMLER ------------------------------------------------------------------------------------01-02 ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI --------------------------------------------------------------------------03

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU 300C

KULLANIM KILAVUZU 300C KULLANIM KILAVUZU 300C Ç NDEK LER 1 2 G R fi...3 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR...9 3 4 5 6 7 8 ARACINIZIN ÖZELL KLER...41 GÖSTERGE PANEL VE KUMANDALARI...93 ARACIN ÇALIfiTIRILMASI

Detaylı

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta,

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta, De erli Müflterimiz, Alfa Romeo yu seçti iniz için teflekkür ederiz. Alfa 147 niz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüfl memnuniyetini sa lamak üzere dizayn edilmifltir. Bu

Detaylı

itallboy L HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU

itallboy L HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU itallboy L HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU Ç NDEK LER Özellikler...1 Güvenlik Önlemleri...2 Cihaz n görünümü...5 Uzaktan kumanda...7 Ba lant...8 Kullan m...10 Uzaktan kumanda ile ilgili notlar...15

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

Kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve cihazınızın çalıştırılması, sorun giderilmesi ve temizliğiyle ilgili talimatlara uyun.

Kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve cihazınızın çalıştırılması, sorun giderilmesi ve temizliğiyle ilgili talimatlara uyun. Değerli Müşterimiz, Buharlı Ütü cihazımızı tercih etmekle, kaliteli bir VESTEL ürünü satın almış bulunmaktasınız. Cihazınızı hızlı bir biçimde tanımak ve cihazınızın tüm fonksiyonlarından eksiksiz faydalanmak

Detaylı

Model: SBM-4705 EKMEK YAPMA MAK NES KULLANIM KILAVUZU

Model: SBM-4705 EKMEK YAPMA MAK NES KULLANIM KILAVUZU Model: SBM-4705 EKMEK YAPMA MAK NES KULLANIM KILAVUZU De erli Müflterimiz, Ürün seçiminizde Sinbo yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan once bu

Detaylı

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu 0051 YYY009261971 Rev. 00-14.11.08 De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

ÇA RI MERKEZ : 444 6 543 (LGE) Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals. P/No. MFL39983043

ÇA RI MERKEZ : 444 6 543 (LGE) Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals. P/No. MFL39983043 ÇA RI MERKEZ : 444 6 543 (LGE) P/No. MFL39983043 Ç NDEK LER ÖNEML GÜVENL K B LG LER... 3 MONTAJ... 9 Ç PARÇALAR... 10 filemler... 11 Bafllatma S cakl Ayarlamadan Önce Kapak Alarm Lambay Otomatik Kapatma

Detaylı