Düşük Hacimli Üretimde İstatistiksel Proses Kontrolü: Kontrol Grafikleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Düşük Hacimli Üretimde İstatistiksel Proses Kontrolü: Kontrol Grafikleri"

Transkript

1 Düşü Hacml Üretmde İstatstsel Proses Kontrolü: Kontrol Grafler A. Sermet Anagün ÖZET İstatstsel Proses Kontrolu (İPK) apsamında, proses(ler)de çeştl nedenlerden aynalanan değşenlğn belrlenere ölçülmes, ontrol altına alınara prosesn ararlı hale getrlmes amacıyla yapılan faalyetler yer almatadır. Yapılan bu faalyetlerde problem belrleme ve çözme araçları olara blnen; aış şeması, şaret tablosu, hstogram, pareto dyagramı, sebep-sonuç dyagramı, dağılım dyagramı ve ontrol grafler gb statstsel yöntem ve tenler ullanılmatadır. Bu yöntem ve tenlerden brs olan ontrol grafler, proseste stenmeyen br durumun varlığının belrlenmesnde ve söz onusu durumun proseste yarattığı değşenlğn sstemat olara azaltılmasında ullanılablmetedr. Bu nedenle, üretlen brmlern ncelsel ve ntelsel özelller çn gelştrlmş ontrol grafler İPK apsamında çalışmalarda yoğun br bçmde uygulanmatadır. İPK çalışmalarının başarıya ulaşablmes çn üretm sstemnn ve üretlen brm(ler)n özelller temelnde uygun ontrol grafğnn seçlmş olması geremetedr. Çalışmada, prosesn zlenmesnde ullanılaca ontrol grafğnn seçlmesnde date edlmes gerel hususlar verlmş ve genelde üretm sstemnden aynalanan özel durumlar, düşü hacml üretm, çn İPK faalyetlernn gerçeleştrlmesnde ullanılan ontrol grafler tanıtılmıştır. 1. GİİŞ İstatstsel Proses Kontrolu (İPK), prosesn planlandığı şelde gerçeleşp gerçeleşmedğnn belrlenmes ve stenmeyen br durum ya da değşenl söz onusu olduğunda, bu durumun sstemat olara azaltılması ve ortadan aldırılması amacıyla statstsel yöntem ve tenlern ullanılması olara tanımlanablr []. İPK da problem belrleme ve çözme araçları olara fade edlen statstsel yöntem ve tenler brs olan ontrol grafler hem proseste stenmeyen ya da belenmeyen br durumun (nsan, mana, malzeme, yöntem ve çevre bleşenlernden aynalanan doğal olmayan durumlar) varlığının belrlenmesnde hem de söz onusu durumun lglenlen alte araterstğnde yarattığı değşenlğn sstemat olara azaltılmasında ullanılmatadır [1]. Bu anlamda ontrol graflernn başarıyla uygulanablmes çn, lglenlen Yrd. Doç. Dr., Osmangaz Ünverstes, Endüstr Mühendslğ Bölümü

2 7 alte araterstğ temelnde prosesn performansını ölçeblece uygun ontrol grafğnn seçlmes ve prosesten alınan örnelern ullanımıyla oluşturulan ontrol graflernde değşenlğn yorumlanması amacıyla prosesn davranışını açılayıcı ve gerel önlemlern alınmasını sağlayıcı uralların belrlenmes geremetedr [5].. UYGUN KONTOL GAFİĞİNİN SEÇİLMESİ Prosesn zlenere çeştl nedenlerden aynalanan değşenlğn azaltılması amacıyla ullanılan ontrol grafğnn seçlmesnde; üretlen brmlern araterstler, alte araterstlernn dağılımı, muayene türü, muayene malyet, muayene zamanı, üretm esnasında örnelemenn yapılablrlğ, üretm sstem, muayene anı ve üretm part büyülüğü gb fatörler göz önüne alınır [5]. Söz onusu fatörler date alındığında, lglenlen alte araterstğ temelnde, şletmenn mevcut şartları ve üretmne yönel uygun ontrol grafğnn seçlmes mümün olablmetedr. Örneğn; üretlen brmlern ncelsel araterstlernn zlendğ, muayene malyetnn yüse olmadığı, tahrbatsız muayene türünün uygulandığı, muayene zamanının uzun olmadığı, sürel üretmn yapıldığı olayısıyla üretm esnasında örnelemenn yapılabldğ, alte araterstğ temelnde alınan örnelern normal dağılım gösterdğ br şletmede örne büyülüğüne bağlı olara ve s ontrol graflernden brsnn seçlere ullanılması uygun olacatır. Genel anlamda, üretlen brmlern ncelsel veya ntelsel araterstler date alınara gelştrlmş ontrol grafler sadece br alte araterstğ çn olma üzere, üretmn sürel, dolayısıyla örnelemenn mümün ve aynı zamanda zorunlu olduğu durumlarda etl br şelde ullanılmatadır. Anca gelştrlen bu ontrol grafler; Dğer ncelsel ontrol graflernde htyaç duyulan enaz brmden oluşan örnelern elde edlmesnn mümün olmadığı, Üretlen her brmn % 100 muayeneye tab tutulduğu, Gerel örne sayısının (farlı sayıda brmler çeren 0-5 arasında örne) elde edlmes çn ço belenldğ, dolayısıyla arşılaşılan olağan dışı duruma geretğnde müdahale edlemedğ, Üretmne yen başlanan br brmn mevcut manlarla (personel, malzeme, mana, teçhzat ve yöntem yönüyle) belenen şelde gerçeleştrlp gerçeleştrlemeyeceğnn blnemedğ, Spesfasyonları farlı anca personel, malzeme, mana, teçhzat ve yöntem yönüyle brbrne ço benzeyen şlemlern olduğu

3 73 durumlarda, proseste problem(ler)n anında ortaya çıarılamaması, çıarılsa ble üretm hacmnn düşü ve üretmn esl olmasına bağlı olara gerel önlemlern alınamaması nedenyle uygulamada yetersz almatadır. Söz edlen özel durumlar çn, ölçüleblr alte araterstler çn aynı anda ya da farlı zamanlarda üretlmş az sayıda örneğ date alan, doğrudan üretlen brmlern spesfasyonlarını ullanan ve malzeme, mana, yöntem ve teçhzat yönüyle brbrne benzeyen proseslern ontrolunu mümün ılan ve düşü hacml üretmde ontrol grafler olara da smlendrlen özel ontrol grafler gelştrlmştr [3]. Düşü hacml üretmde ullanılan ontrol grafler çalışmanın zleyen esmlernde tanıtılaca, örne uygulamalara ve proses yetene analzlerne yer verlmeyecetr. 3. DÜŞÜK HACİMLİ ÜETİMDE KONTOL GAFİKLEİ Düşü hacml üretmde, ncelsel ölçüler çn, üretmden alınan örneler temelnde - standart(lar)ın verlmemes durumu - ve doğrudan spesfasyon lmtlernn date alınmasıyla - standart(lar)ın verlmes durumu - oluşturulan ontrol grafler ullanılmatadır Standart(lar)ın Verlmemes Durumu - Brmler Kontrol Grafğ Otomat muayene ve ölçüm tenolojsnn uygulandığı dolayısıyla ölçüm değerlernn anca laboratuar ortamında yapılan test ve analz hataları nedenyle farlı olabldğ, üretlen her br brmn ontrol edldğ ve üretm hacmnn düşü olduğu durumlarda ullanılan brmler ontrol grafğ, ölçüm değerler le brbrn zleyen ölçüm değerler arasında farın alınmasıyla elde edlen hareetl değşm aralığı temelnde ontrol grafğnden oluşur [6]. Brmler ontrol grafğnde ontrol lmtler: m, örne sayısı; n, örne büyülüğü ve, -nc örne brm en, hareetl değşm aralığı, = 1, = 1,,.,m-1, olma üzere, n= çn, E =3/d, D 3 ve D 4 atsayıları ullanılara, = + E 4 = - E 3 şelnde hesaplanır [1]. Gözlem değerler, ontrol lmtler belrlenmş ontrol grafğ üzerne şaretlenr ve prosesn ontrol altında olup olmadığına arar verlr. Prosesn ontrol altında olup olmadığına lşn değerlendrme (Nelson, 1984) de verlen urallar göz önüne alınara gerçeleştrlr [7].

4 74 - Kesl Ortalama ve Değşm Aralığı Kontrol Grafğ Br proses veya br alte araterstğnn zlenmes amacıyla orta ve yüse hacml üretmde de ullanılablen esl ortalama ve değşm aralığı ontrol grafğ, I ; üretm mtarının az veya herhang br nedenden dolayı proseste engellenemez belemeler nedenyle üretme ara verlmes durumunda, farlı zamanlarda ve farlı personel tarafından gerçeleştrlen üretmden alınan ve eşt sayıda brmden oluşan (-3 brm) farlı ve/veya eşt sayıda örneler date alınara oluşturulur [3]. I ontrol grafğnde ontrol lmtler: m, örne sayısı; j, j-nc örne brm ve, farlı zaman dlm en, -nc örne çn değşm aralığı, = olma üzere, örne büyülüğü (n) temelnde j j En seçlen A, D 3 ve D 4 atsayıları ullanılara, = = + A A 4 şelnde hesaplanır. Bu ontrol grafğ, farlı zamanlarda ve farlı personel tarafından gerçeleştrlen üretme lşn verler date alındığından hem prosesn ontrol altında olduğu anı hem de zamana bağlı değşenlğ göstermetedr. Böylelle, farlı zamanlarda gerçeleştrlen üretmde ayarlamalar (setups) arasında değşenl ortaya çıarılacağından proses ontrol altında tutaca uygun ayarlamanın nasıl olması geretğ olaylıla belrleneblecetr. Örne ortalama ve değşm aralılarının üzerne şaretlendğ I ontrol grafğnn yorumlanması genel urallar çerçevesnde yapılır. - Nomnalden Sapma Kontrol Grafğ Blndğ gb, ontrol grafler şlenen her br parçanın sadece br alte araterstğ çn oluşturulur. Bu durumda, aynı parçanın benzer şlemlerden geçlere elde edlen farlı br alte araterstğ ve/veya farlı br parçanın benzer alte araterstğ çn ayrı ontrol graflernn ullanılması geremetedr. Bu tür benzerllern olduğu durumlarda ullanılma üzere gelştrlen nomnalden sapma ontrol grafğ, N=0, aynı malzeme ve metodun ullanıldığı proseste farlı spesfasyonlara sahp farlı parçaların lgl ölçülernn aynı graf üzernde gösterlmesne ve yorumlanmasına man vermetedr [4]. N=0 ontrol grafğnn yuarıda açılandığı gb ullanılablmes çn; şlenen parçalara lşn standart sapmaların aynı olması, prosesn homojen olması, aynı malzeme ve metodun ullanılıyor olması, her br parça çn sadece br alte araterstğnn date alınıyor olması ve örne büyülüğünün her br parça çn sabt olması geremetedr [3]. 3

5 75 Ortalamalara yönel grafğn oluşturulmasında, lglenlen alte araterstğ temelnde, her br parça çn ölçüm değerlernn nomnal değerlerden sapmaları ullanılmatadır. Bu aşamada, nomnaln üstünde çalışılması durumunda poztf, nomnaln altında çalışılması durumunda se negatf değerler elde edlecetr. Öte yandan, prosesn değşenlğnn değerlendrlmesne olana sağlayan değşm aralığına lşn graf se, brmler ontrol grafğnde olduğu gb, hareetl değşm aralığı les ullanılara ve nomnalden sapma olara gösterlen değerlern şaretler date alınara elde edlen her br parça temelnde hareetl değşm aralığı değerler le oluşturulur. Bu şelde oluşturulan nomnalden sapma ontrol grafğ, brmler ontrol grafğne uygun olara yorumlanır. Nomnalden sapma ontrol grafğnn ullanımı çn gerel urallardan brs olan şlenen parçaların standart sapmalarının aynı olması durumu; S, lgl parçanın değşm aralığı ortalaması ve T, bütün parçaların değşm aralığı ortalaması olma üzere, S T > 1.3 se = 1.3 se Aynı ontrol graf ğ ullanılamaz Aynı ontrol graf ğ ullanılablr şelnde oluşturulan arar uralı date alınara test edlmetedr. Bu şlem date alınan parçanın aynı malzeme ve metod ullanımıyla gerçeleştrlp gerçeleştrlmedğn de ortaya çıarmatadır. Nomnalden sapma ontrol grafğnde, ontrol lmtler, brmler ontrol grafğnde olduğu gb oluşturulur. - Hedeften Sapma Kontrol Grafğ İmalat proseslernde, m durumlarda ürünün performansını enyleyece şelde spesfasyon lmtler çnde alma aydıyla, ullanılan esc taım ömrünü göz önüne alma ve yata, del, pston gb parçaların montaj sonrasında rahat çalışmalarını sağlama amacıyla nomnalde çalışma yerne, nomnaln üstünde ya da altında br hedef değer belrlenere çalışılır. Hedeften sapma ontrol grafğ, nomnalden sapma ontrol grafğne benzedğnden, nomnalden sapma ontrol grafğ çn verlen urallar, hedeften sapma ontrol grafğ çn de geçerldr [3]. Aynı malzeme ve metod ullanılara elde edlen farlı parçalar çn söz onusu olan aynı tür alte araterstğnn te br ontrol grafğ üzernde değerlendrlmesne man veren hedeften sapma ontrol grafğnde, ölçülen değerler her br parça çn belrlenen hedef değerlerden çıırılara graf üzerne şaretlenr. Bu ontrol grafğ, ve daha fazla örneğe sahp brmler temelnde oluşturulan ortalama ve değşm aralığı ontrol grafğ veya te brml örneler çn söz onusu olan brmler ontrol grafğ olara düşünüleblmetedr.

6 76 Hatırlanacağı gb, brden fazla parçanın aynı tür alte araterstlernn te br ontrol grafğ le zleneblmes çn her br parça çn elde edlen ortalama değşm aralıları le toplam örne çn elde edlen ortalama değşm aralığı arasında oranların 1.3 den üçü olması gereldr. Parçalara lşn oranlar gerel şartı sağlıyor olsa da, parçaların lglenlen alte araterstğ temelnde örne ortalamaları brbrnden ço farlı olablr. Bu durumda, lgl parçaların farlı proseslerde elde edldğ sonucuna varılır ve graf olaylıla yorumlanamaz [3]. Farlı proseslerde elde edlen parçalara lşn ölçümlern aynı graf üzerne şaretlenmes durumunda, bütün parçaların lglenlen alte araterstğ temelnde ontrol dışı olduğu sonucu elde edlr, ontrol altında olan sürecn ontrol dışı olara yorumlanmasından aynalanan I. Tp hata söz onusu olur. Bu nedenlerle, nomnalden sapma yerne, her br parça çn belrlenen hedef değerlern date alındığı hedeften sapma ontrol grafğ ullanılır. Öte yandan, hem uygulanması çn gerel urallar hem de genel şleyş temelnde büyü benzerller gösteren nomnalden ve hedeften sapma ontrol graflernden uygun olanının seçlmes br arar problemdr. Bu amaçla; n, örne sayısı olma üzere, ( ) = s n 1 ve t F = 1 α / ;v fadeler ullanılara hesaplanan standart sapma ve F 1 değerler çn, Nomnal Hedef > = F s se Hedeften sapma ontrol grafğ 1 F s se Nomnalden sapma ontrol grafğ 1 şelnde br arar uralı gelştrlmştr. Burada verlen, t α / ; v değer, α anlam sevyes ve v serbestl dereces (v=n-1) çn t dağılımından elde edlen değerdr. Ayrıca, sadece te taraflı spesfasyon lmtnn olması durumunda da, hedeften sapma ontrol grafğ ullanılmatadır. Hedeften sapma ontrol grafğ çn ontrol lmtler, örne büyülüğüne bağlı olara ya ortalama ve değşm aralığı ontrol grafğnde ya da brmler ontrol grafğnde olduğu gb belrlenmetedr. - - Kontrol Grafğ Değşm aralığı ontrol grafğ; brmler ontrol grafğnde ullanımıyla, örneğ oluşturan brmler arasında değşenlğ, ortalama ve değşm aralığı ontrol grafğnde ullanımıyla da, örnede brmlerarası değşenlğ göstermetedr. Örne ortalamaları arasında değşenl se her ontrol grafğnn ortalamalara yönel grafğ le fade edlmetedr. Ele alınan değşenller ncelendğnde, örneğ oluşturan her br brmde değşenlğn, br contanın veya br malzeme üzerne yapılan boya n

7 77 alınlığında farlılaşma ve yuvarla parçalarda değşen oranlarda mereze uzalı gb, date alınmadığı görülür. - ontrol grafğ, ölçülen ya da ncelenen alte araterstğ temelnde; örneğ oluşturan her br brmde değşenl, örneğ oluşturan brmler arasında değşenl ve örne ortalamaları arasında değşenl olma üzere, üç değşenlğn ncelenmesne man veren ve farlı değşm aralığı ontrol grafğnden oluşan br ontrol grafğdr [3]. - ontrol grafğnde ontrol lmtlernn oluşturulmasında, her br örne çn lgl alte araterstğ temelnde, en üçü ve en büyü değerler date alınır. Buna göre ontrol lmtler; m, örne sayısı ve, - nc gözlem değer en, w = = En + En, = 1,,..., m, = 1,,..., m; p = 1, = 1,,..., m 1 olma üzere, n= çn E =3/d, D 3 ve D 4 atsayıları ullanılara, = + E p w 4 w p 4 p = E p w 3 w p 3 p şelnde hesaplanır. - ontrol grafğ de, daha önce dğer ontrol grafler çn verlen esaslara uygun olara yorumlanır. 3. Standart(lar)ın Verlmes Durumu - Çolu Değşenl Kontrol Grafğ Spesfasyon lmtlernn date alınmasıyla ontrol lmtlernn oluşturulduğu bu ontrol grafğ le ölçülen ya da ncelenen alte araterstğ temelnde: Örnede her brm temelnde değşenl; şlenen parçanın farlı notalarında farlı ölçülerde ncelmenn veya br çap ölçüsünde esensel açılığın olması gb problem(ler)n varlığı, Örneğ oluşturan brmlerarası değşenl; şlenen parçaların ölçülernde ncelenen alte araterstğ temelnde farlılaşma, Örnelerarası değşenl; örne ortalamalarında farlılaşma nceleneblmetedr [4]. Eşt sayıda brmlerden oluşan çolu değşenl ontrol grafğnde, dğer ontrol graflernden farlı olara toplam üç tür değşenl date alındığından, farlı malzeme, mana, taım ve operatör ullanımının etler olaylıla ortaya çıarılablmetedr. Bu ontrol grafğnde, şlenen her br parça çn, lglenlen alte araterstğ

8 78 temelnde, en üçü ve en büyü değerler ölçülür ve ontrol grafğne üzerne nomnal değerden sapmalar şelnde odlanara şaretlenr. Aynı parça ya da brm çn graf üzerne şaretlenen en üçü ve en büyü değerler brleştren doğruların orta notalarının brleştrlmes le graf oluşturulur. Değşm aralığının date alınmadığı bu ontrol grafğ, aşağıda notalar göz önüne alınara yorumlanır [3]: İlglenlen alte araterstğ temelnde alınan ölçümlern en üçü veya en büyü değer spesfasyon lmtlernn dışında alırsa, örneğ oluşturan brmde değşenlğn olduğu söylenr. Her br brm çn, en üçü ve en büyü değerler arasında mesafe brmde değşenlğn ölçüsünü gösterr. Örneğ oluşturan brmlern ortalamaları arasında mesafe brmlerarası değşenlğn ölçüsünü gösterr. Bu değşenl taım aşınması veya operatör ets gb fatörlerden aynalanır. Örne ortalamaları arasında farlılaşma, örneler arasında değşenlğn ölçüsünü gösterr ve tezgah ayarlama hatası ya da albre edlmemş alet, epman ullanımı gb fatörlerden aynalanır. - esm Toleransı Kontrol Grafğ esm toleransı ontrol grafğ de doğrudan spesfasyon lmtlernn date alınmasıyla oluşturulur. Bu ontrol grafğnde orta çzg lglenlen alte araterstğ çn verlen nomnal değer olara düşünülür. Kontrol lmtler se, aşağıda adımlar zlenere belrlenr [4] : 1. Örne büyülüğüne (n) ve proses ortalamasının ±3σ aralığında normal dağıldığı varsayımıyla, L= / 6 şelnde br L fatörü hesaplanır. d. Kalte araterstğ temelnde = ( ToplamTolerans L) şelnde, prosesn ararlılığını muhafaza edece bçmde, değşm aralığı değerler çn söz onusu olablr en büyü değşm aralığı hesaplanır. 3. İlglenlen alte araterstğ çn ontrol lmtler; = Nomnal+ A = Nomnal A 4 3 şelnde hesaplanır. Bu ontrol grafğnde, bell br örneleme planına göre alınan eşt sayıda brmler çeren örneler çn ortalama ve değşm aralığı değerler graf üzerne şaretlenr ve proses haında dğer ontrol graflernde ullanılan esaslar date alınara arar verlr.

9 79 - ÖnKontrol Grafğ Hem düşü ve hem de yüse hacml üretm çn söz onusu olan, uygulanması bast ve hesaplama geretrmeyen önontrol grafğ, prosesn merezlenere ararlılığının orunması ve bu sayede hatalı üretm (ısarta ve yenden şlem) mtarının azaltılması amacıyla ullanılmatadır. Önontrol grafğ mantığına göre, proses ararlı se, üretlen brmlern %86 sı; toplam tolerans aralığının 4 e bölünmes sonucunda nomnal değern her tarafında, Toplam Tolerans ÖKL = Nomnal± 4 şelnde oluşturulan önontrol lmtler çnde (hedeflenen bölge), alan %14 ü se önontrol lmtler le spesfasyon lmtler arasında yer alır [8]. Bu şelyle oluşturulan önontrol grafğnde; lmtler arası yeşl, ÖKL le spesfasyon lmtler arası sarı ve spssfasyon lmtler dışı se ırmızı bölge olara adlandırılır ve gerel olması durumunda lgl renlere boyanır. Bu ontrol grafğ, gözlem değerlernn graf üzerne şaretlendten sonra yorumlanmasında br aç bast ural ullanılıyor olması nedenyle, operatörün end başına olaylıla arar vermesn sağlamata ve prosesn nasıl merezlenmes geretğ onusunda yardımcı olmatadır. Öte yandan, önontrol grafğ, üretlen brmlern spesfasyon lmtler arasında normal dağıldığını abul edere sadece proses merezlemeye çalıştığından; gerel olmadığı durumda proseste ayarlama yapılması (overcontrol) veya ayarlamanın gerel olduğu durumda ayarlama yapılmamasına (undercontrol) neden olmata, proseste değşenlğn duyarlılığını azaltmata ve proses yetene analznn yapılmasını zorlaştırmatadır. Bu nedenlerle, uygulamada, önontrol grafğnn, başlangıç aşamasında (yen br ürünün üretmne ve şletme genelnde İPK çalışmalarına yen başlanıldığında) prosesn durumunu görme amacıyla ullanılması, prosesn merezlendğne (±3σ lmtler çnde) arar verldten sonra prosesn uygun br başa ontrol grafğ le zlenmes tavsye edlr [3]. Spesfasyon lmtler date alınara oluşturulan önontrol grafğnde, gözlemler doğrudan graf üzerne şaretlenr ve aşağıda urallar date alınara proseste gerel düzenlemeler gerçeleştrlr [4, 8]: Gözlem değerlernden brs spesfasyon lmtlernn dışında çıarsa, proses yenden ayarlanır. Brbrn zleyen gözlem değer spesfasyon lmtler le önontrol lmtler arasında yer alırsa, proses yenden ayarlanır.

10 4. SONUÇ 80 Sadece br gözlem değer spesfasyon lmtler le önontrol lmtler arasında çıarsa, zleyen gözlem değer elde edldten sonra proses haında arar verlr. Gözlem değerlernden brs spesfasyon lmtler le önontrol lmtler arasında, zleyen gözlem değer se önontrol lmtler le nomnal arasında çıarsa, üretme devam edlr. Brbrn zleyen beş gözlem değer (prosesn özellğne göre şletme tarafından başa br değer de belrleneblr) ön ontrol lmtler le nomnal arasında çıarsa, prosesn ontrol altında olduğu abul edlere zleyen beş parça çn gözlemlemeye devam edlr. Gözlem değerlernden brs üst önontrol lmt le üst spesfasyon lmt arasında, zleyen gözlem değer de alt önontrol lmt le alt spesfasyon lmt arasında çıarsa, üretm durdurulur ve gerel önlem(ler) alınır. İPK da prosesn statstsel olara ontrol altına alınmasında uygun ontrol grafğnn seçlmes son derece önemldr. Prosesn statstsel olara ontrol altına alınması amacıyla, üretlen brmlern ncelsel ve ntelsel alte araterstler çn gelştrlmş br dz ontrol grafğ ullanılmatadır. Üretm sstemnn yapısı gereğ, örnelemenn mümün ve aynı zamanda zorunlu olduğu durumlarda sadece br alte araterstğ çn başarıyla ullanılan bu ontrol grafler, taşıdığı özelller tbaryle (üretm mtarı yönüyle az ve çevrm süres yönüyle uzun olan uça, loomotf motor ve asesuarlarının üretm ve baım faalyetler) üretm hacmnn düşü olduğu durumlarda etnlğn ytrmetedr. Çeştl nedenlerden dolayı gerel örne büyülüğüne erşlemedğ üretm hacmnn düşü olduğu durumlarda, İPK faalyetlernn gerçeleştrlebleceğnn tartışıldığı bu çalışmada, proses(ler)n performansını ölçeblece amaca uygun ontrol grafler tanıtılmış ve prosesten alınan örneler bazında oluşturulan ontrol graflernde görülen değşenlğn yorumlanmasına yönel açılayıcı ve önlem(ler)n alınmasını sağlayıcı urallar verlmştr.

11 81 KAYNA 1- Anagün, A.S., İstatstsel Proses Kontrolu, 1. HİBMK.lığı, Kalte Eğtm Döümanı - 8, Esşehr, Oca Burna, N., Toplam Kalte Yönetm - İstatstsel Süreç Kontrolu, Osmangaz Unverstes, Endüstr Mühendslğ Bölümü, Yayınlanmış Ders Notları, Em Burna, N. ve A.S. Anagün, İstatstsel Süreç Kontrolu, TUSAŞ Motor Sanay A.Ş. Eğtm Döümanı, Esşehr, Hazran Grffth, G.K., Statstcal Process Control Methods for Long and Short uns, ASQC Qualty Press, Hosn, Y.A. and A.K. Elshennawy, Knowledge-based qualty control system, Computers and Industral Engneerng, 15, , Montgomery, D.C., Introducton to Statstcal Qualty Control, John Wley & Sons, New Yor, Nelson, L.S., The Shewhart control chart-tests for specal causes, Journal of Qualty Technology, 16, 37-39, Traver, L.S., Pre-Control - A good alternatve to charts, Qualty Progress, 11-14, Sept

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 01.01.2015 tarh ve 29223 sayılı Resm Gazetede yayımlanmıştır. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİESİ FEN BİLİMLERİ ENSİÜSÜ DOKORA EZİ Bahattn ERDİNÇ PEROVSKİ YAPIDAKİ BAZI KRİSALLERDE İZOOP YERLEŞİRMENİN FAZ GEÇİŞ SICAKLIĞI ÜZERİNE EKİLERİNİN İNCELENMESİ FİZİK ANABİLİM DALI ADANA,

Detaylı

Yük Yoğunluğu ve Nokta Yük İçeren Elektrik Alan Problemlerinin Sınır Elemanları Yöntemiyle İncelenmesi

Yük Yoğunluğu ve Nokta Yük İçeren Elektrik Alan Problemlerinin Sınır Elemanları Yöntemiyle İncelenmesi Fırat Ünv. Fen ve Müh. Bl. Dergs cence and Eng. J of Fırat Unv. (), 99-, (), 99-, Yü Yoğunluğu ve Nota Yü İçeren Eletr Alan Problemlernn ınır Elemanları Yöntemyle İncelenmes Hüseyn ERİŞTİ ve elçu YILDIRIM

Detaylı

OTOMATİK PARMAKİZİ TANIMA SİSTEMLERİNDE ÖZELLİK NOKTALARININ TESPİTİNDE YAPAY SİNİR AĞLARININ KULLANILMASI

OTOMATİK PARMAKİZİ TANIMA SİSTEMLERİNDE ÖZELLİK NOKTALARININ TESPİTİNDE YAPAY SİNİR AĞLARININ KULLANILMASI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 007 : 13 : 1 : 911

Detaylı

HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI

HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2009 CİLT 4 SAYI 1 (47-60) HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI

Detaylı

SELECTING THE SERVICE PROVIDER THROUGH MULTIPLE- CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES

SELECTING THE SERVICE PROVIDER THROUGH MULTIPLE- CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE HİZMET SAĞLAYICI SEÇİMİ Öz Aşır ÖZBEK a Tamer EREN b Hzmet sağlayıcılar ya da üçüncü part lojstk (3PL) frmalar, şletmenn ana faalyetler dışında kalan, geleneksel

Detaylı

LĐTERATÜR. Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi

LĐTERATÜR. Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlşks: OECD Ülkeler Panel Ver Analz Mustafa ÖZER * Necat ÇĐFTÇĐ ** Özet: Yen büyüme teorlernn merkeznde Ar-Ge yatırımları vardır. Romer (1990), Grossman-Helpman (1991) ve Aghon-Howtt

Detaylı

YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ 2004 YÜKSEK MÜHENDİSLİK TEZİ HÜSEYİN TOPAN YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK

Detaylı

Çok Kriterli Karar Vermede TOPSIS ve VIKOR Yöntemleriyle Klima Seçimi

Çok Kriterli Karar Vermede TOPSIS ve VIKOR Yöntemleriyle Klima Seçimi Çankırı Karatekn Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs Y.2014, Clt 4, Sayı 1, ss.267-282 Çankırı Karatekn Unversty Journal of The Faculty of Economcs and Admnstratve Scences Y.2014, Volume 4,

Detaylı

Enerji Sistemlerinde Yapay Arı Kolonisi (YAK) Algoritması Kullanarak Yük Akışı Optimizasyonu

Enerji Sistemlerinde Yapay Arı Kolonisi (YAK) Algoritması Kullanarak Yük Akışı Optimizasyonu Enerj Sstemlernde Yapay Arı Kolons (YAK) Algortması Kullanarak Yük Akışı Optmzasyonu Nhat Pamuk Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket (TEİAŞ), 5. İletm Tess ve İşletme Grup Müdürlüğü, Sakarya nhatpamuk@gmal.com.tr

Detaylı

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 20 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 20 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI BÖLÜM II D ÖRNEK 0 BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 0 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI 0.1. BİNANIN GENEL ÖZELLİKLERİ...II.0/ 0.. TAŞIYICI

Detaylı

İhracat ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: 12 Geçiş Ekonomisi Örneğinde Panel Eştümleşme ve Panel Nedensellik Analizleri

İhracat ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: 12 Geçiş Ekonomisi Örneğinde Panel Eştümleşme ve Panel Nedensellik Analizleri EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: Sayı: 2 Nsan 20 ss. 24-254 İhracat ve Ekonomk Büyüme İlşks: 2 Geçş Ekonoms Örneğnde Panel Eştümleşme ve Panel Nedensellk Analzler Relatonshp between Export

Detaylı

Bilgi Yönetimi Projelerinde izlenmesi Gereken Yol Haritası için Öneriler. Fahrettin ÖZDEMiRCi* ve Sabri ALYAKUT** Abstract

Bilgi Yönetimi Projelerinde izlenmesi Gereken Yol Haritası için Öneriler. Fahrettin ÖZDEMiRCi* ve Sabri ALYAKUT** Abstract BILGI DÜNYASI, 2012, 13 (2) 557-564 Blg Yönetm Projelernde zlenmes Gereken Yol Hartası çn Önerler Recommendatons for Roadmap of Informaton Management Projects Fahrettn ÖZDEMRC* ve Sabr ALYAKUT** Öz Son

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Taşınabilir Sertlik Ölçüm Cihazı Piccolink Yazılımı (sadece Piccolo 2 için) A.B.D. Patent No. 8,074,496

Kullanım Kılavuzu. Taşınabilir Sertlik Ölçüm Cihazı Piccolink Yazılımı (sadece Piccolo 2 için) A.B.D. Patent No. 8,074,496 Kullanım Kılavuzu Taşınablr Sertlk Ölçüm Chazı Pccolnk Yazılımı (sadece Pccolo 2 çn) A.B.D. Patent No. 8,074,496 İsvçre malıdır İsvçre malıdır... ölçümde... ölçümde 50 yılı aşkın 50 yılı teknk aşkın uzmanlık!

Detaylı

KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ YRD.DOÇ. DR. ORHAN KURT DERS NOTLARI KOCAELĐ 2012 HARĐTA MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ ÖNSÖZ

KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ YRD.DOÇ. DR. ORHAN KURT DERS NOTLARI KOCAELĐ 2012 HARĐTA MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ ÖNSÖZ ÖNSÖZ KOCELĐ ÜNĐVESĐTESĐ YYIN NO: 47 ULŞIM DES NOTLI 006 yılından ber gerek Kocael Đhsanye Meslek Yüksek Okulu (MYO) ve gerekse sım Kocabıyık MYO nda vermş olduğum Ulaşım derslernn brkmyle ortaya çıkan

Detaylı

KALKINMA GÖSTERGESĠ OLARAK ORTALAMA YAġAM BEKLENTĠSĠNE GÖRE TÜRKĠYE NĠN AB ĠÇĠNDEKĠ KONUMU: KRĠTĠKLER VE ÇOK DEĞĠġKENLĠ ĠSTATĠSTĠK UYGULAMALARI

KALKINMA GÖSTERGESĠ OLARAK ORTALAMA YAġAM BEKLENTĠSĠNE GÖRE TÜRKĠYE NĠN AB ĠÇĠNDEKĠ KONUMU: KRĠTĠKLER VE ÇOK DEĞĠġKENLĠ ĠSTATĠSTĠK UYGULAMALARI Ekonometr ve İstatstk Sayı:7 2008 51-87 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ KALKINMA GÖSTERGESĠ OLARAK ORTALAMA YAġAM BEKLENTĠSĠNE GÖRE TÜRKĠYE NĠN AB ĠÇĠNDEKĠ KONUMU:

Detaylı

Türkiye nin Avrupa Birliği (15) Pazarındaki Endüstri-Đçi Ticaret Performansının Rakip Ülke Performanslarıyla Karşılaştırmalı Analizi: 1995-2007

Türkiye nin Avrupa Birliği (15) Pazarındaki Endüstri-Đçi Ticaret Performansının Rakip Ülke Performanslarıyla Karşılaştırmalı Analizi: 1995-2007 Rakp Ülke Performanslarıyla Karşılaştırmalı Analz: 1995-2007 Türkye nn Avrupa Brlğ (15) Pazarındak Endüstr-Đç Tcaret Performansının Rakp Ülke Performanslarıyla Karşılaştırmalı Analz: 1995-2007 Hüseyn ALTAY

Detaylı

DAYANIKLI REGRESYON YÖNTEMİ VE ÇEŞİTLİ SOSYAL VERİLER ÜZERİNDE AYKIRI GÖZLEMLERİN

DAYANIKLI REGRESYON YÖNTEMİ VE ÇEŞİTLİ SOSYAL VERİLER ÜZERİNDE AYKIRI GÖZLEMLERİN DAYANIKLI REGRESYON YÖNTEMİ VE ÇEŞİTLİ SOSYAL VERİLER ÜZERİNDE AYKIRI GÖZLEMLERİN TEŞHİSİ Robust Regresson Method and Dagnose Of Outlers on Several Socal Data Dayanıklı Yöntem 76 ÖZ Özlem YORULMAZ * Araştırmanın

Detaylı

KAFES SİSTEMLERİN GERİLME, YER DEĞİŞTİRME, BURKULMA VE DOĞAL FREKANS KISITLARI ALTINDA OPTİMUM TASARIMI

KAFES SİSTEMLERİN GERİLME, YER DEĞİŞTİRME, BURKULMA VE DOĞAL FREKANS KISITLARI ALTINDA OPTİMUM TASARIMI KAFES SİSTEMLERİN GERİLME, YER DEĞİŞTİRME, BURKULMA VE DOĞAL FREKANS KISITLARI ALTINDA OPTİMUM TASARIMI Cem Celal TUTUM İ.T.Ü. ROTAM, Makne Yük. Müh. ÖZET: Bu çalışmada düzlemsel kafes sstemlern belrl

Detaylı

Tahmin Sorunu. Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA Ekonometri 1 Ders Notları Sürüm 2,0 (Ekim 2011)

Tahmin Sorunu. Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA Ekonometri 1 Ders Notları Sürüm 2,0 (Ekim 2011) İk Değşkenl Bağlanım Model Tahmn Sorunu Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA Ekonometr 1 Ders Notları Sürüm 2,0 (Ekm 2011) Açık Lsans Blgs İşbu belge, Creatve Commons Attrbuton-Non-Commercal ShareAlke 3.0 Unported

Detaylı

KENDİ KENDİNİ DÜZENLEYEN HARİTALAR YÖNTEMİYLE TÜRKÇE SESLİ HARFLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TANINMASI

KENDİ KENDİNİ DÜZENLEYEN HARİTALAR YÖNTEMİYLE TÜRKÇE SESLİ HARFLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TANINMASI Uludağ Ünverstes Mühendslk-Mmarlık Fakültes Dergs, Clt 17, Sayı 1, 2012 ARAŞTIRMA KENDİ KENDİNİ DÜZENLEYEN HARİTALAR YÖNTEMİYLE TÜRKÇE SESLİ HARFLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TANINMASI Emrah YÜRÜKLÜ * Osman

Detaylı

435 TOPLAM VERİMLİ BAKIMA GEÇİŞTE İLİŞKİ DİYAGRAMI KULLANIMI A. S. Anagün 1 ve E. Soy 2 ÖZET Toplam Verimli Bakım (TVB), üretim, bakım ve mühendislik bölümlerinin önderliğinde ve üst yönetimden alt kademeye

Detaylı

ÇOK AMAÇLI PROGRAMLAMA ÇÖZÜM TEKNİKLERİNİN SINIFLANDIRILMASI A CLASSIFICATION MULTIOBJECTIVE PROGRAMMING SOLVING TECHNİQUES

ÇOK AMAÇLI PROGRAMLAMA ÇÖZÜM TEKNİKLERİNİN SINIFLANDIRILMASI A CLASSIFICATION MULTIOBJECTIVE PROGRAMMING SOLVING TECHNİQUES ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cilt/Vol.:8- Sayı/No: 1 : 47 68 (2008) ÇOK AMAÇLI PROGRAMLAMA ÇÖZÜM TEKNİKLERİNİN SINIFLANDIRILMASI Yrd. Doç.

Detaylı

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME İLE AVRUPA BİRLİĞİ VE ADAY ÜLKELERİN YAŞAM KALİTESİNİN ANALİZİ

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME İLE AVRUPA BİRLİĞİ VE ADAY ÜLKELERİN YAŞAM KALİTESİNİN ANALİZİ Ekonometr ve İstatstk Sayı:13 (12. Uluslararası Ekonometr, Yöneylem Araştırması, İstatstk Sempozyumu Özel Sayısı) 2011 80 94 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ ÇOK

Detaylı

Fransa'da İdari Sistem ve Yerel Yönetimler

Fransa'da İdari Sistem ve Yerel Yönetimler Fransa'da İdar Sstem ve Yerel Yönetmler Yusuf Erbay * Bu makale hazırlanırken kaynakçasında belrtlen eserlern yanı sıra, atanmış ve seçlmş Türk yerel yönetm görevllernn 13-20 Eylül 1998 tarhler arasında

Detaylı

Türkiye Ekonomisi Đçin Beşeri Sermaye ve Bilgi Sermayesi Birikimine Dayalı Bir Đçsel Büyüme Modeli *

Türkiye Ekonomisi Đçin Beşeri Sermaye ve Bilgi Sermayesi Birikimine Dayalı Bir Đçsel Büyüme Modeli * Eonomi-te Volume / Cilt: 1 No: 2 May / Mayıs 2012, 21-60 Türiye Eonomisi Đçin Beşeri Sermaye ve Bilgi Sermayesi Biriimine Dayalı Bir Đçsel Büyüme Modeli * Erinç eldan ** Özet Bu çalışmanın amacı Türiye

Detaylı

FARKLI YAPIM SİSTEMLERİ VE KONUT MALİYETLERİ

FARKLI YAPIM SİSTEMLERİ VE KONUT MALİYETLERİ FARKLI YAPIM SİSTEMLERİ VE KONUT MALİYETLERİ ESRA BOSTANCIOĞLU 1, EMEL DÜZGÜN BİRER 2 ÖZET Bir binanın fonsiyon ve performansının değerlendirilmesinde; diğerlerinin yanında maliyet önemli bir parametredir.

Detaylı

Farklı Tüy Rengine Sahip Japon Bıldırcınlarda Bazı Vücut Ağırlığı Verilerinin Friedman ve Quade Testleriyle Belirlenmesi

Farklı Tüy Rengine Sahip Japon Bıldırcınlarda Bazı Vücut Ağırlığı Verilerinin Friedman ve Quade Testleriyle Belirlenmesi Türk Tarım ve Doğa Blmler Dergs (): 7 77, 05 TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkans.com Farklı Tüy Rengne Sahp Japon Bıldırcınlarda Bazı Vücut

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, 2005 199 İŞ ÖLÇÜMÜ TEKNİKLERİNDEN ZAMAN ETÜDÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, 2005 199 İŞ ÖLÇÜMÜ TEKNİKLERİNDEN ZAMAN ETÜDÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, 2005 199 İŞ ÖLÇÜMÜ TEKNİKLERİNDEN ZAMAN ETÜDÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Hüdaverdi BİRCAN * ve Gülseren İSKENDER ** Özet Bu çalışmada, Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

Garp Linyitleri İşletmesi Termik Santral Kömürleri için İstatistiksel Süreç Kontrol Analizi

Garp Linyitleri İşletmesi Termik Santral Kömürleri için İstatistiksel Süreç Kontrol Analizi _ ^ Turkne 19 Uluslararası Madem ılık Konf-rm vi Tutırı IMCET2001 Izmir Türkin 09 12 Haziran 200") Garp Linyitleri İşletmesi Termik Santral Kömürleri için İstatistiksel Süreç Kontrol Analizi H Aykul &

Detaylı