Düşük Hacimli Üretimde İstatistiksel Proses Kontrolü: Kontrol Grafikleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Düşük Hacimli Üretimde İstatistiksel Proses Kontrolü: Kontrol Grafikleri"

Transkript

1 Düşü Hacml Üretmde İstatstsel Proses Kontrolü: Kontrol Grafler A. Sermet Anagün ÖZET İstatstsel Proses Kontrolu (İPK) apsamında, proses(ler)de çeştl nedenlerden aynalanan değşenlğn belrlenere ölçülmes, ontrol altına alınara prosesn ararlı hale getrlmes amacıyla yapılan faalyetler yer almatadır. Yapılan bu faalyetlerde problem belrleme ve çözme araçları olara blnen; aış şeması, şaret tablosu, hstogram, pareto dyagramı, sebep-sonuç dyagramı, dağılım dyagramı ve ontrol grafler gb statstsel yöntem ve tenler ullanılmatadır. Bu yöntem ve tenlerden brs olan ontrol grafler, proseste stenmeyen br durumun varlığının belrlenmesnde ve söz onusu durumun proseste yarattığı değşenlğn sstemat olara azaltılmasında ullanılablmetedr. Bu nedenle, üretlen brmlern ncelsel ve ntelsel özelller çn gelştrlmş ontrol grafler İPK apsamında çalışmalarda yoğun br bçmde uygulanmatadır. İPK çalışmalarının başarıya ulaşablmes çn üretm sstemnn ve üretlen brm(ler)n özelller temelnde uygun ontrol grafğnn seçlmş olması geremetedr. Çalışmada, prosesn zlenmesnde ullanılaca ontrol grafğnn seçlmesnde date edlmes gerel hususlar verlmş ve genelde üretm sstemnden aynalanan özel durumlar, düşü hacml üretm, çn İPK faalyetlernn gerçeleştrlmesnde ullanılan ontrol grafler tanıtılmıştır. 1. GİİŞ İstatstsel Proses Kontrolu (İPK), prosesn planlandığı şelde gerçeleşp gerçeleşmedğnn belrlenmes ve stenmeyen br durum ya da değşenl söz onusu olduğunda, bu durumun sstemat olara azaltılması ve ortadan aldırılması amacıyla statstsel yöntem ve tenlern ullanılması olara tanımlanablr []. İPK da problem belrleme ve çözme araçları olara fade edlen statstsel yöntem ve tenler brs olan ontrol grafler hem proseste stenmeyen ya da belenmeyen br durumun (nsan, mana, malzeme, yöntem ve çevre bleşenlernden aynalanan doğal olmayan durumlar) varlığının belrlenmesnde hem de söz onusu durumun lglenlen alte araterstğnde yarattığı değşenlğn sstemat olara azaltılmasında ullanılmatadır [1]. Bu anlamda ontrol graflernn başarıyla uygulanablmes çn, lglenlen Yrd. Doç. Dr., Osmangaz Ünverstes, Endüstr Mühendslğ Bölümü

2 7 alte araterstğ temelnde prosesn performansını ölçeblece uygun ontrol grafğnn seçlmes ve prosesten alınan örnelern ullanımıyla oluşturulan ontrol graflernde değşenlğn yorumlanması amacıyla prosesn davranışını açılayıcı ve gerel önlemlern alınmasını sağlayıcı uralların belrlenmes geremetedr [5].. UYGUN KONTOL GAFİĞİNİN SEÇİLMESİ Prosesn zlenere çeştl nedenlerden aynalanan değşenlğn azaltılması amacıyla ullanılan ontrol grafğnn seçlmesnde; üretlen brmlern araterstler, alte araterstlernn dağılımı, muayene türü, muayene malyet, muayene zamanı, üretm esnasında örnelemenn yapılablrlğ, üretm sstem, muayene anı ve üretm part büyülüğü gb fatörler göz önüne alınır [5]. Söz onusu fatörler date alındığında, lglenlen alte araterstğ temelnde, şletmenn mevcut şartları ve üretmne yönel uygun ontrol grafğnn seçlmes mümün olablmetedr. Örneğn; üretlen brmlern ncelsel araterstlernn zlendğ, muayene malyetnn yüse olmadığı, tahrbatsız muayene türünün uygulandığı, muayene zamanının uzun olmadığı, sürel üretmn yapıldığı olayısıyla üretm esnasında örnelemenn yapılabldğ, alte araterstğ temelnde alınan örnelern normal dağılım gösterdğ br şletmede örne büyülüğüne bağlı olara ve s ontrol graflernden brsnn seçlere ullanılması uygun olacatır. Genel anlamda, üretlen brmlern ncelsel veya ntelsel araterstler date alınara gelştrlmş ontrol grafler sadece br alte araterstğ çn olma üzere, üretmn sürel, dolayısıyla örnelemenn mümün ve aynı zamanda zorunlu olduğu durumlarda etl br şelde ullanılmatadır. Anca gelştrlen bu ontrol grafler; Dğer ncelsel ontrol graflernde htyaç duyulan enaz brmden oluşan örnelern elde edlmesnn mümün olmadığı, Üretlen her brmn % 100 muayeneye tab tutulduğu, Gerel örne sayısının (farlı sayıda brmler çeren 0-5 arasında örne) elde edlmes çn ço belenldğ, dolayısıyla arşılaşılan olağan dışı duruma geretğnde müdahale edlemedğ, Üretmne yen başlanan br brmn mevcut manlarla (personel, malzeme, mana, teçhzat ve yöntem yönüyle) belenen şelde gerçeleştrlp gerçeleştrlemeyeceğnn blnemedğ, Spesfasyonları farlı anca personel, malzeme, mana, teçhzat ve yöntem yönüyle brbrne ço benzeyen şlemlern olduğu

3 73 durumlarda, proseste problem(ler)n anında ortaya çıarılamaması, çıarılsa ble üretm hacmnn düşü ve üretmn esl olmasına bağlı olara gerel önlemlern alınamaması nedenyle uygulamada yetersz almatadır. Söz edlen özel durumlar çn, ölçüleblr alte araterstler çn aynı anda ya da farlı zamanlarda üretlmş az sayıda örneğ date alan, doğrudan üretlen brmlern spesfasyonlarını ullanan ve malzeme, mana, yöntem ve teçhzat yönüyle brbrne benzeyen proseslern ontrolunu mümün ılan ve düşü hacml üretmde ontrol grafler olara da smlendrlen özel ontrol grafler gelştrlmştr [3]. Düşü hacml üretmde ullanılan ontrol grafler çalışmanın zleyen esmlernde tanıtılaca, örne uygulamalara ve proses yetene analzlerne yer verlmeyecetr. 3. DÜŞÜK HACİMLİ ÜETİMDE KONTOL GAFİKLEİ Düşü hacml üretmde, ncelsel ölçüler çn, üretmden alınan örneler temelnde - standart(lar)ın verlmemes durumu - ve doğrudan spesfasyon lmtlernn date alınmasıyla - standart(lar)ın verlmes durumu - oluşturulan ontrol grafler ullanılmatadır Standart(lar)ın Verlmemes Durumu - Brmler Kontrol Grafğ Otomat muayene ve ölçüm tenolojsnn uygulandığı dolayısıyla ölçüm değerlernn anca laboratuar ortamında yapılan test ve analz hataları nedenyle farlı olabldğ, üretlen her br brmn ontrol edldğ ve üretm hacmnn düşü olduğu durumlarda ullanılan brmler ontrol grafğ, ölçüm değerler le brbrn zleyen ölçüm değerler arasında farın alınmasıyla elde edlen hareetl değşm aralığı temelnde ontrol grafğnden oluşur [6]. Brmler ontrol grafğnde ontrol lmtler: m, örne sayısı; n, örne büyülüğü ve, -nc örne brm en, hareetl değşm aralığı, = 1, = 1,,.,m-1, olma üzere, n= çn, E =3/d, D 3 ve D 4 atsayıları ullanılara, = + E 4 = - E 3 şelnde hesaplanır [1]. Gözlem değerler, ontrol lmtler belrlenmş ontrol grafğ üzerne şaretlenr ve prosesn ontrol altında olup olmadığına arar verlr. Prosesn ontrol altında olup olmadığına lşn değerlendrme (Nelson, 1984) de verlen urallar göz önüne alınara gerçeleştrlr [7].

4 74 - Kesl Ortalama ve Değşm Aralığı Kontrol Grafğ Br proses veya br alte araterstğnn zlenmes amacıyla orta ve yüse hacml üretmde de ullanılablen esl ortalama ve değşm aralığı ontrol grafğ, I ; üretm mtarının az veya herhang br nedenden dolayı proseste engellenemez belemeler nedenyle üretme ara verlmes durumunda, farlı zamanlarda ve farlı personel tarafından gerçeleştrlen üretmden alınan ve eşt sayıda brmden oluşan (-3 brm) farlı ve/veya eşt sayıda örneler date alınara oluşturulur [3]. I ontrol grafğnde ontrol lmtler: m, örne sayısı; j, j-nc örne brm ve, farlı zaman dlm en, -nc örne çn değşm aralığı, = olma üzere, örne büyülüğü (n) temelnde j j En seçlen A, D 3 ve D 4 atsayıları ullanılara, = = + A A 4 şelnde hesaplanır. Bu ontrol grafğ, farlı zamanlarda ve farlı personel tarafından gerçeleştrlen üretme lşn verler date alındığından hem prosesn ontrol altında olduğu anı hem de zamana bağlı değşenlğ göstermetedr. Böylelle, farlı zamanlarda gerçeleştrlen üretmde ayarlamalar (setups) arasında değşenl ortaya çıarılacağından proses ontrol altında tutaca uygun ayarlamanın nasıl olması geretğ olaylıla belrleneblecetr. Örne ortalama ve değşm aralılarının üzerne şaretlendğ I ontrol grafğnn yorumlanması genel urallar çerçevesnde yapılır. - Nomnalden Sapma Kontrol Grafğ Blndğ gb, ontrol grafler şlenen her br parçanın sadece br alte araterstğ çn oluşturulur. Bu durumda, aynı parçanın benzer şlemlerden geçlere elde edlen farlı br alte araterstğ ve/veya farlı br parçanın benzer alte araterstğ çn ayrı ontrol graflernn ullanılması geremetedr. Bu tür benzerllern olduğu durumlarda ullanılma üzere gelştrlen nomnalden sapma ontrol grafğ, N=0, aynı malzeme ve metodun ullanıldığı proseste farlı spesfasyonlara sahp farlı parçaların lgl ölçülernn aynı graf üzernde gösterlmesne ve yorumlanmasına man vermetedr [4]. N=0 ontrol grafğnn yuarıda açılandığı gb ullanılablmes çn; şlenen parçalara lşn standart sapmaların aynı olması, prosesn homojen olması, aynı malzeme ve metodun ullanılıyor olması, her br parça çn sadece br alte araterstğnn date alınıyor olması ve örne büyülüğünün her br parça çn sabt olması geremetedr [3]. 3

5 75 Ortalamalara yönel grafğn oluşturulmasında, lglenlen alte araterstğ temelnde, her br parça çn ölçüm değerlernn nomnal değerlerden sapmaları ullanılmatadır. Bu aşamada, nomnaln üstünde çalışılması durumunda poztf, nomnaln altında çalışılması durumunda se negatf değerler elde edlecetr. Öte yandan, prosesn değşenlğnn değerlendrlmesne olana sağlayan değşm aralığına lşn graf se, brmler ontrol grafğnde olduğu gb, hareetl değşm aralığı les ullanılara ve nomnalden sapma olara gösterlen değerlern şaretler date alınara elde edlen her br parça temelnde hareetl değşm aralığı değerler le oluşturulur. Bu şelde oluşturulan nomnalden sapma ontrol grafğ, brmler ontrol grafğne uygun olara yorumlanır. Nomnalden sapma ontrol grafğnn ullanımı çn gerel urallardan brs olan şlenen parçaların standart sapmalarının aynı olması durumu; S, lgl parçanın değşm aralığı ortalaması ve T, bütün parçaların değşm aralığı ortalaması olma üzere, S T > 1.3 se = 1.3 se Aynı ontrol graf ğ ullanılamaz Aynı ontrol graf ğ ullanılablr şelnde oluşturulan arar uralı date alınara test edlmetedr. Bu şlem date alınan parçanın aynı malzeme ve metod ullanımıyla gerçeleştrlp gerçeleştrlmedğn de ortaya çıarmatadır. Nomnalden sapma ontrol grafğnde, ontrol lmtler, brmler ontrol grafğnde olduğu gb oluşturulur. - Hedeften Sapma Kontrol Grafğ İmalat proseslernde, m durumlarda ürünün performansını enyleyece şelde spesfasyon lmtler çnde alma aydıyla, ullanılan esc taım ömrünü göz önüne alma ve yata, del, pston gb parçaların montaj sonrasında rahat çalışmalarını sağlama amacıyla nomnalde çalışma yerne, nomnaln üstünde ya da altında br hedef değer belrlenere çalışılır. Hedeften sapma ontrol grafğ, nomnalden sapma ontrol grafğne benzedğnden, nomnalden sapma ontrol grafğ çn verlen urallar, hedeften sapma ontrol grafğ çn de geçerldr [3]. Aynı malzeme ve metod ullanılara elde edlen farlı parçalar çn söz onusu olan aynı tür alte araterstğnn te br ontrol grafğ üzernde değerlendrlmesne man veren hedeften sapma ontrol grafğnde, ölçülen değerler her br parça çn belrlenen hedef değerlerden çıırılara graf üzerne şaretlenr. Bu ontrol grafğ, ve daha fazla örneğe sahp brmler temelnde oluşturulan ortalama ve değşm aralığı ontrol grafğ veya te brml örneler çn söz onusu olan brmler ontrol grafğ olara düşünüleblmetedr.

6 76 Hatırlanacağı gb, brden fazla parçanın aynı tür alte araterstlernn te br ontrol grafğ le zleneblmes çn her br parça çn elde edlen ortalama değşm aralıları le toplam örne çn elde edlen ortalama değşm aralığı arasında oranların 1.3 den üçü olması gereldr. Parçalara lşn oranlar gerel şartı sağlıyor olsa da, parçaların lglenlen alte araterstğ temelnde örne ortalamaları brbrnden ço farlı olablr. Bu durumda, lgl parçaların farlı proseslerde elde edldğ sonucuna varılır ve graf olaylıla yorumlanamaz [3]. Farlı proseslerde elde edlen parçalara lşn ölçümlern aynı graf üzerne şaretlenmes durumunda, bütün parçaların lglenlen alte araterstğ temelnde ontrol dışı olduğu sonucu elde edlr, ontrol altında olan sürecn ontrol dışı olara yorumlanmasından aynalanan I. Tp hata söz onusu olur. Bu nedenlerle, nomnalden sapma yerne, her br parça çn belrlenen hedef değerlern date alındığı hedeften sapma ontrol grafğ ullanılır. Öte yandan, hem uygulanması çn gerel urallar hem de genel şleyş temelnde büyü benzerller gösteren nomnalden ve hedeften sapma ontrol graflernden uygun olanının seçlmes br arar problemdr. Bu amaçla; n, örne sayısı olma üzere, ( ) = s n 1 ve t F = 1 α / ;v fadeler ullanılara hesaplanan standart sapma ve F 1 değerler çn, Nomnal Hedef > = F s se Hedeften sapma ontrol grafğ 1 F s se Nomnalden sapma ontrol grafğ 1 şelnde br arar uralı gelştrlmştr. Burada verlen, t α / ; v değer, α anlam sevyes ve v serbestl dereces (v=n-1) çn t dağılımından elde edlen değerdr. Ayrıca, sadece te taraflı spesfasyon lmtnn olması durumunda da, hedeften sapma ontrol grafğ ullanılmatadır. Hedeften sapma ontrol grafğ çn ontrol lmtler, örne büyülüğüne bağlı olara ya ortalama ve değşm aralığı ontrol grafğnde ya da brmler ontrol grafğnde olduğu gb belrlenmetedr. - - Kontrol Grafğ Değşm aralığı ontrol grafğ; brmler ontrol grafğnde ullanımıyla, örneğ oluşturan brmler arasında değşenlğ, ortalama ve değşm aralığı ontrol grafğnde ullanımıyla da, örnede brmlerarası değşenlğ göstermetedr. Örne ortalamaları arasında değşenl se her ontrol grafğnn ortalamalara yönel grafğ le fade edlmetedr. Ele alınan değşenller ncelendğnde, örneğ oluşturan her br brmde değşenlğn, br contanın veya br malzeme üzerne yapılan boya n

7 77 alınlığında farlılaşma ve yuvarla parçalarda değşen oranlarda mereze uzalı gb, date alınmadığı görülür. - ontrol grafğ, ölçülen ya da ncelenen alte araterstğ temelnde; örneğ oluşturan her br brmde değşenl, örneğ oluşturan brmler arasında değşenl ve örne ortalamaları arasında değşenl olma üzere, üç değşenlğn ncelenmesne man veren ve farlı değşm aralığı ontrol grafğnden oluşan br ontrol grafğdr [3]. - ontrol grafğnde ontrol lmtlernn oluşturulmasında, her br örne çn lgl alte araterstğ temelnde, en üçü ve en büyü değerler date alınır. Buna göre ontrol lmtler; m, örne sayısı ve, - nc gözlem değer en, w = = En + En, = 1,,..., m, = 1,,..., m; p = 1, = 1,,..., m 1 olma üzere, n= çn E =3/d, D 3 ve D 4 atsayıları ullanılara, = + E p w 4 w p 4 p = E p w 3 w p 3 p şelnde hesaplanır. - ontrol grafğ de, daha önce dğer ontrol grafler çn verlen esaslara uygun olara yorumlanır. 3. Standart(lar)ın Verlmes Durumu - Çolu Değşenl Kontrol Grafğ Spesfasyon lmtlernn date alınmasıyla ontrol lmtlernn oluşturulduğu bu ontrol grafğ le ölçülen ya da ncelenen alte araterstğ temelnde: Örnede her brm temelnde değşenl; şlenen parçanın farlı notalarında farlı ölçülerde ncelmenn veya br çap ölçüsünde esensel açılığın olması gb problem(ler)n varlığı, Örneğ oluşturan brmlerarası değşenl; şlenen parçaların ölçülernde ncelenen alte araterstğ temelnde farlılaşma, Örnelerarası değşenl; örne ortalamalarında farlılaşma nceleneblmetedr [4]. Eşt sayıda brmlerden oluşan çolu değşenl ontrol grafğnde, dğer ontrol graflernden farlı olara toplam üç tür değşenl date alındığından, farlı malzeme, mana, taım ve operatör ullanımının etler olaylıla ortaya çıarılablmetedr. Bu ontrol grafğnde, şlenen her br parça çn, lglenlen alte araterstğ

8 78 temelnde, en üçü ve en büyü değerler ölçülür ve ontrol grafğne üzerne nomnal değerden sapmalar şelnde odlanara şaretlenr. Aynı parça ya da brm çn graf üzerne şaretlenen en üçü ve en büyü değerler brleştren doğruların orta notalarının brleştrlmes le graf oluşturulur. Değşm aralığının date alınmadığı bu ontrol grafğ, aşağıda notalar göz önüne alınara yorumlanır [3]: İlglenlen alte araterstğ temelnde alınan ölçümlern en üçü veya en büyü değer spesfasyon lmtlernn dışında alırsa, örneğ oluşturan brmde değşenlğn olduğu söylenr. Her br brm çn, en üçü ve en büyü değerler arasında mesafe brmde değşenlğn ölçüsünü gösterr. Örneğ oluşturan brmlern ortalamaları arasında mesafe brmlerarası değşenlğn ölçüsünü gösterr. Bu değşenl taım aşınması veya operatör ets gb fatörlerden aynalanır. Örne ortalamaları arasında farlılaşma, örneler arasında değşenlğn ölçüsünü gösterr ve tezgah ayarlama hatası ya da albre edlmemş alet, epman ullanımı gb fatörlerden aynalanır. - esm Toleransı Kontrol Grafğ esm toleransı ontrol grafğ de doğrudan spesfasyon lmtlernn date alınmasıyla oluşturulur. Bu ontrol grafğnde orta çzg lglenlen alte araterstğ çn verlen nomnal değer olara düşünülür. Kontrol lmtler se, aşağıda adımlar zlenere belrlenr [4] : 1. Örne büyülüğüne (n) ve proses ortalamasının ±3σ aralığında normal dağıldığı varsayımıyla, L= / 6 şelnde br L fatörü hesaplanır. d. Kalte araterstğ temelnde = ( ToplamTolerans L) şelnde, prosesn ararlılığını muhafaza edece bçmde, değşm aralığı değerler çn söz onusu olablr en büyü değşm aralığı hesaplanır. 3. İlglenlen alte araterstğ çn ontrol lmtler; = Nomnal+ A = Nomnal A 4 3 şelnde hesaplanır. Bu ontrol grafğnde, bell br örneleme planına göre alınan eşt sayıda brmler çeren örneler çn ortalama ve değşm aralığı değerler graf üzerne şaretlenr ve proses haında dğer ontrol graflernde ullanılan esaslar date alınara arar verlr.

9 79 - ÖnKontrol Grafğ Hem düşü ve hem de yüse hacml üretm çn söz onusu olan, uygulanması bast ve hesaplama geretrmeyen önontrol grafğ, prosesn merezlenere ararlılığının orunması ve bu sayede hatalı üretm (ısarta ve yenden şlem) mtarının azaltılması amacıyla ullanılmatadır. Önontrol grafğ mantığına göre, proses ararlı se, üretlen brmlern %86 sı; toplam tolerans aralığının 4 e bölünmes sonucunda nomnal değern her tarafında, Toplam Tolerans ÖKL = Nomnal± 4 şelnde oluşturulan önontrol lmtler çnde (hedeflenen bölge), alan %14 ü se önontrol lmtler le spesfasyon lmtler arasında yer alır [8]. Bu şelyle oluşturulan önontrol grafğnde; lmtler arası yeşl, ÖKL le spesfasyon lmtler arası sarı ve spssfasyon lmtler dışı se ırmızı bölge olara adlandırılır ve gerel olması durumunda lgl renlere boyanır. Bu ontrol grafğ, gözlem değerlernn graf üzerne şaretlendten sonra yorumlanmasında br aç bast ural ullanılıyor olması nedenyle, operatörün end başına olaylıla arar vermesn sağlamata ve prosesn nasıl merezlenmes geretğ onusunda yardımcı olmatadır. Öte yandan, önontrol grafğ, üretlen brmlern spesfasyon lmtler arasında normal dağıldığını abul edere sadece proses merezlemeye çalıştığından; gerel olmadığı durumda proseste ayarlama yapılması (overcontrol) veya ayarlamanın gerel olduğu durumda ayarlama yapılmamasına (undercontrol) neden olmata, proseste değşenlğn duyarlılığını azaltmata ve proses yetene analznn yapılmasını zorlaştırmatadır. Bu nedenlerle, uygulamada, önontrol grafğnn, başlangıç aşamasında (yen br ürünün üretmne ve şletme genelnde İPK çalışmalarına yen başlanıldığında) prosesn durumunu görme amacıyla ullanılması, prosesn merezlendğne (±3σ lmtler çnde) arar verldten sonra prosesn uygun br başa ontrol grafğ le zlenmes tavsye edlr [3]. Spesfasyon lmtler date alınara oluşturulan önontrol grafğnde, gözlemler doğrudan graf üzerne şaretlenr ve aşağıda urallar date alınara proseste gerel düzenlemeler gerçeleştrlr [4, 8]: Gözlem değerlernden brs spesfasyon lmtlernn dışında çıarsa, proses yenden ayarlanır. Brbrn zleyen gözlem değer spesfasyon lmtler le önontrol lmtler arasında yer alırsa, proses yenden ayarlanır.

10 4. SONUÇ 80 Sadece br gözlem değer spesfasyon lmtler le önontrol lmtler arasında çıarsa, zleyen gözlem değer elde edldten sonra proses haında arar verlr. Gözlem değerlernden brs spesfasyon lmtler le önontrol lmtler arasında, zleyen gözlem değer se önontrol lmtler le nomnal arasında çıarsa, üretme devam edlr. Brbrn zleyen beş gözlem değer (prosesn özellğne göre şletme tarafından başa br değer de belrleneblr) ön ontrol lmtler le nomnal arasında çıarsa, prosesn ontrol altında olduğu abul edlere zleyen beş parça çn gözlemlemeye devam edlr. Gözlem değerlernden brs üst önontrol lmt le üst spesfasyon lmt arasında, zleyen gözlem değer de alt önontrol lmt le alt spesfasyon lmt arasında çıarsa, üretm durdurulur ve gerel önlem(ler) alınır. İPK da prosesn statstsel olara ontrol altına alınmasında uygun ontrol grafğnn seçlmes son derece önemldr. Prosesn statstsel olara ontrol altına alınması amacıyla, üretlen brmlern ncelsel ve ntelsel alte araterstler çn gelştrlmş br dz ontrol grafğ ullanılmatadır. Üretm sstemnn yapısı gereğ, örnelemenn mümün ve aynı zamanda zorunlu olduğu durumlarda sadece br alte araterstğ çn başarıyla ullanılan bu ontrol grafler, taşıdığı özelller tbaryle (üretm mtarı yönüyle az ve çevrm süres yönüyle uzun olan uça, loomotf motor ve asesuarlarının üretm ve baım faalyetler) üretm hacmnn düşü olduğu durumlarda etnlğn ytrmetedr. Çeştl nedenlerden dolayı gerel örne büyülüğüne erşlemedğ üretm hacmnn düşü olduğu durumlarda, İPK faalyetlernn gerçeleştrlebleceğnn tartışıldığı bu çalışmada, proses(ler)n performansını ölçeblece amaca uygun ontrol grafler tanıtılmış ve prosesten alınan örneler bazında oluşturulan ontrol graflernde görülen değşenlğn yorumlanmasına yönel açılayıcı ve önlem(ler)n alınmasını sağlayıcı urallar verlmştr.

11 81 KAYNA 1- Anagün, A.S., İstatstsel Proses Kontrolu, 1. HİBMK.lığı, Kalte Eğtm Döümanı - 8, Esşehr, Oca Burna, N., Toplam Kalte Yönetm - İstatstsel Süreç Kontrolu, Osmangaz Unverstes, Endüstr Mühendslğ Bölümü, Yayınlanmış Ders Notları, Em Burna, N. ve A.S. Anagün, İstatstsel Süreç Kontrolu, TUSAŞ Motor Sanay A.Ş. Eğtm Döümanı, Esşehr, Hazran Grffth, G.K., Statstcal Process Control Methods for Long and Short uns, ASQC Qualty Press, Hosn, Y.A. and A.K. Elshennawy, Knowledge-based qualty control system, Computers and Industral Engneerng, 15, , Montgomery, D.C., Introducton to Statstcal Qualty Control, John Wley & Sons, New Yor, Nelson, L.S., The Shewhart control chart-tests for specal causes, Journal of Qualty Technology, 16, 37-39, Traver, L.S., Pre-Control - A good alternatve to charts, Qualty Progress, 11-14, Sept

PARAMETRİK OLMAYAN HİPOTEZ TESTLERİ. χ 2 Kİ- KARE TESTLERİ. Doç.Dr. Ali Kemal ŞEHİRLİOĞLU Araş.Gör. Efe SARIBAY

PARAMETRİK OLMAYAN HİPOTEZ TESTLERİ. χ 2 Kİ- KARE TESTLERİ. Doç.Dr. Ali Kemal ŞEHİRLİOĞLU Araş.Gör. Efe SARIBAY PARAMETRİK OLMAYAN HİPOTEZ TESTLERİ Kİ- KARE TESTLERİ Doç.Dr. Al Kemal ŞEHİRLİOĞLU Araş.Gör. Efe SARIAY Populasyonun nceledğmz br özellğnn dağılışı blenen dağılışlardan brsne, Normal Dağılış, t Dağılışı,

Detaylı

Güvenlik Stokları. Tedarik Zincirlerinde Belirsizlik Yönetimi: Güvenlik Stokları. Güvenlik Stokları Belirlenirken Sorulması gereken sorular

Güvenlik Stokları. Tedarik Zincirlerinde Belirsizlik Yönetimi: Güvenlik Stokları. Güvenlik Stokları Belirlenirken Sorulması gereken sorular Güvenl Stoları Tedar Zncrlernde Belrszl Yönetm: Güvenl Stoları Güvenl Stoğu: Herhang br dönemde, talebn tahmn edlen mtarın üzernde gerçeleşen mtarını arşılama çn elde bulundurulan sto mtarıdır Q Çevrm

Detaylı

ANOVA. CRD (Completely Randomized Design)

ANOVA. CRD (Completely Randomized Design) ANOVA CRD (Completely Randomzed Desgn) Örne Problem: Kalte le blgnn, ortalama olara, br urumun üç farlı şehrde çalışanları tarafından eşt olara algılanıp algılanmadığını test etme amacıyla, bu üç şehrde

Detaylı

SABİT-KUTUP YAKLAŞIMI KULLANILARAK TELEKONFERANSTA ODA AKUSTİK EKO YOK ETME

SABİT-KUTUP YAKLAŞIMI KULLANILARAK TELEKONFERANSTA ODA AKUSTİK EKO YOK ETME SABİ-KUUP YAKLAŞIMI KULLAILARAK ELEKOFERASA ODA AKUSİK EKO YOK EME uğba Özge ÖZDİÇ Rıfat HACIOĞLU Eletr-Eletron Mühendslğ Bölümü Mühendsl Faültes Zongulda Karaelmas Ünverstes, 671, Zongulda ozdnc_ozge@hotmal.com

Detaylı

AJANDA LİTERATÜR TARAMASI

AJANDA LİTERATÜR TARAMASI AJANDA İSTANBUL DAKİ HASTANELERDEN TIBBİ ATIKLARIN TOPLANMASI İÇİN ARA TESİSE UĞRAMALI BİR ARAÇ ROTALAMA MODELİ Denz Asen Koç Ünverstes İtsad ve İdar Blmler Faültes Müge Güçlü Koç Ünverstes Endüstr Mühendslğ

Detaylı

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri Merkez Eğlm (Yer) Ölçüler Ver setn tanımlamak üzere kullanılan ve genellkle tüm elemanları dkkate alarak ver setn özetlemek çn kullanılan ölçülerdr. Ver setndek tüm elemanları temsl edeblecek merkez noktasına

Detaylı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı SRY ÜNİVERSİESİ Djtal ontrol Laboratuvar Deney Föyü Deney No: 2 Sıvı Sevye ontrol Deney 2.. Deneyn macı Bu deneyn amacı, doğrusal olmayan sıvı sevye sstemnn belrlenen br çalışma noktası cvarında doğrusallaştırılmış

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ 380 kv LUK 14 BARALI GÜÇ SİSTEMİNDE EKONOMİK YÜKLENME ANALİZİ

TÜRKİYE DEKİ 380 kv LUK 14 BARALI GÜÇ SİSTEMİNDE EKONOMİK YÜKLENME ANALİZİ TÜRİYE DEİ 38 kv LU 4 BARALI GÜÇ SİSTEMİDE EOOMİ YÜLEME AALİZİ Mehmet URBA Ümmühan BAŞARA 2,2 Elektrk-Elektronk Mühendslğ Bölümü Mühendslk-Mmarlık Fakültes Anadolu Ünverstes İk Eylül ampüsü, 2647, ESİŞEHİR

Detaylı

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının 1 DİĞER ÖZEL İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL DİYAGRAMLARI X, R, p, np, c, u ve dğer kontrol dyagramları statstksel kalte kontrol dyagramlarının temel teknkler olup en çok kullanılanlarıdır. Bu teknkler ell

Detaylı

META ANALİZİNDE HETEROJENLİĞİN SAPTANMASINDA KULLANILAN YÖNTEMLERİN SİMÜLASYON TEKNİĞİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

META ANALİZİNDE HETEROJENLİĞİN SAPTANMASINDA KULLANILAN YÖNTEMLERİN SİMÜLASYON TEKNİĞİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOİSTATİSTİK VE TIBBİ BİLİŞİM ANABİLİM DALI META ANALİZİNDE HETEROJENLİĞİN SAPTANMASINDA KULLANILAN YÖNTEMLERİN SİMÜLASYON TEKNİĞİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

ISL223 İSTATİSTİK I DERS NOTLARI

ISL223 İSTATİSTİK I DERS NOTLARI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ SAYISAL YÖNTEMLER ANABİLİM DALI DERS NOTLARI ISL3 İSTATİSTİK I DERS NOTLARI HAZIRLAYAN PROF. DR. ALİ SAİT ALBAYRAK

Detaylı

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3 Yıldız Teknk Ünverstes Elektrk Mühendslğ Bölümü Deneyn Amacı İşlemsel kuvvetlendrcnn çalışma prensbnn anlaşılması le çeştl OP AMP devrelernn uygulanması ve ncelenmes. Özet ve Motvasyon.. Operasyonel Amplfkatör

Detaylı

T.C. KEÇiÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI Mali Hizmetler Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. KEÇiÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI Mali Hizmetler Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA l!l KEÇÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI KEÇöREN BELeDYES SA YI : M.06.6.KEç.O-31/2009KONU: Yetk Devr bo f.!200fd 6.1. BAŞKANLIK MAKAMINA Blndğ üzere O 1.01.2006 tarhnden tbaren tüm yerel yönetmlerde 31.12.2005

Detaylı

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı

DEĞİŞKENLİK (YAYIKLIK) ÖLÇÜLERİ

DEĞİŞKENLİK (YAYIKLIK) ÖLÇÜLERİ SAÜ 6. BÖLÜM DEĞİŞKELİK (YAYIKLIK) ÖLÇÜLERİ PROF. DR. MUSTAFA AKAL İÇİDEKİLER 1. DEĞİŞKELİĞİ TAIMI VE ÇEŞİTLERİ. AALATİK OLMAYA DEĞİŞKELİK ÖLÇÜLERİ 3. ORTALAMA MUTLAK SAPMA 3.1. Bast Serde Ortalama Mutla

Detaylı

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular Basel II Geçş Sürec Sıkça Sorulan Sorular Soru No: 71 Cevaplanma Tarh: 06.03.2012 İlgl Hüküm: --- Konu: Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar İçn KR510AS Formunun Doldurulmasına İlşkn Örnek

Detaylı

Yaklaşık İdeal Talep Analizi Yöntemi. ve Fiyat Esnekliklerinin Tahmini

Yaklaşık İdeal Talep Analizi Yöntemi. ve Fiyat Esnekliklerinin Tahmini Yalaşı İdeal Talep Analz Yöntem le Harcama ve Fyat Esnellernn Tahmn Mehmet Arf ŞAHİNLİ İstatstç, Türye İstatst Kurumu, Ulusal Hesaplar ve Eonom Göstergeler Dare Başanlığı arfsahnl@tu.gov.tr Yalaşı İdeal

Detaylı

ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ

ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ Emel KOCADAYI EGE ÜNİVERSİTESİ MÜH. FAK., KİMYA MÜH. BÖLÜMÜ, 35100-BORNOVA-İZMİR ÖZET Bu projede, Afyon Alkalot Fabrkasından

Detaylı

OLASILIĞA GİRİŞ. Biyoistatistik (Ders 7: Olasılık) OLASILIK, TIP ve GÜNLÜK YAŞAMDA KULLANIMI

OLASILIĞA GİRİŞ. Biyoistatistik (Ders 7: Olasılık) OLASILIK, TIP ve GÜNLÜK YAŞAMDA KULLANIMI OLASILIĞA GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Ünal ERKORKMAZ Sakarya Ünverstes Tıp Fakültes Byostatstk Anablm Dalı uerkorkmaz@sakarya.edu.tr OLASILIK, TIP ve GÜNLÜK YAŞAMDA KULLANIMI Br olayındoğal koşullar altında toplumda

Detaylı

BÖLÜM CROSS METODU (HARDY CROSS-1932)

BÖLÜM CROSS METODU (HARDY CROSS-1932) Bölüm Cross Yöntem 5.1. CROSS ETODU (HARDY CROSS-193) BÖÜ 5 Hperstat sstemlern çözümünde ullanılan cross yöntem açı yöntemnn özel br hal olup moment dağıtma (terasyon) metodu olara da ullanılmatadır. Açı

Detaylı

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır.

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır. UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ Posson: H o: Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmektedr. H a : Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmemektedr. Böyle br hpotez test edeblmek çn, önce Posson dağılım parametres

Detaylı

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI A. DNYİN AMACI : Bast ser ve bast paralel drenç devrelern analz edp kavramak. Voltaj ve akım bölücü kurallarını kavramak. Krchoff kanunlarını deneysel olarak uygulamak. B. KULLANILACAK AAÇ V MALZML : 1.

Detaylı

ÜÇ BOYUTLU ÇAPRAZ TABLOLARDA LOGARİTMİK DOĞRUSAL ANALİZ: ÇOCUK İŞGÜCÜ DEĞİŞKENLERİ ARASINDAKİ ETKİLEŞİMLER

ÜÇ BOYUTLU ÇAPRAZ TABLOLARDA LOGARİTMİK DOĞRUSAL ANALİZ: ÇOCUK İŞGÜCÜ DEĞİŞKENLERİ ARASINDAKİ ETKİLEŞİMLER Uludağ Ünverstes İtsad ve İdar lmler Faültes Dergs lt XXV, ayı, 006, s. 41-70 ÜÇ OYUTLU ÇPRZ TLOLRD LOGRİTMİK DOĞRUL NLİZ: ÇOUK İŞGÜÜ DEĞİŞKENLERİ RINDKİ ETKİLEŞİMLER erpl ÜLÜL * Özet Kategor verlerde

Detaylı

FARKLI SES KAYNAKLARINDAN ÜRETİLEN TEMEL TANIM DİZİLERİ İLE KONUŞMA İŞARETLERİNİN MODELLENMESİ

FARKLI SES KAYNAKLARINDAN ÜRETİLEN TEMEL TANIM DİZİLERİ İLE KONUŞMA İŞARETLERİNİN MODELLENMESİ ARKI SES KAYNAKARINDAN ÜRETİEN TEME TANIM DİZİERİ İE KONUŞMA İŞARETERİNİN MODEENMESİ Rafet AKDENİZ Ümt GÜZ 2 Haan GÜRKAN 2 B. Sıddı YARMAN 2 Traya Ünverstes, Çorlu Mühendsl aültes, Eletron ve Haberleşme

Detaylı

En Küçük Etkili Doz Düzeyini Belirleme Yöntemlerinin Karşılaştırmaları

En Küçük Etkili Doz Düzeyini Belirleme Yöntemlerinin Karşılaştırmaları S Ü Fen Fa Fen Derg Sayı 36 () 83-94, KONYA En Küçü Etl Doz Düzeyn Belrleme Yöntemlernn Karşılaştırmaları Murat HÜSREVOĞLU, Hamza GAMGAM * Gaz Ünverstes, Fen Edebyat Faültes, İstatst Bölümü, Tenoullar,

Detaylı

Ticari Bankalarının Yerli ve Yabancı Bankalar Açısından Performansları ve Performans Sürekliliklerinin Analizi: Türkiye Ölçeği (2002-2012 ÖZET

Ticari Bankalarının Yerli ve Yabancı Bankalar Açısından Performansları ve Performans Sürekliliklerinin Analizi: Türkiye Ölçeği (2002-2012 ÖZET Tcar Banalarının Yerl ve Yabancı Banalar Açısından Performansları ve Performans Sürelllernn Analz: Türye Ölçeğ (2002-202) Selahattn KOÇ* Azz BAĞCI ** Al SÖZDEMİR *** ÖZET Son yıllarda yaşanan üreselleşme

Detaylı

RAF ÖMRÜ KISITLI EKONOMİK PARTİ PROGRAMLAMA PROBLEMİNE TEMEL PERİYOT YAKLAŞIMI

RAF ÖMRÜ KISITLI EKONOMİK PARTİ PROGRAMLAMA PROBLEMİNE TEMEL PERİYOT YAKLAŞIMI .C İSANBUL ÜNİERSİESİ SOSYAL BİLİMLER ENSİÜSÜ İŞLEME ANABİLİM DALI ÜREİM BİLİM ADI YÜKSEK LİSANS EZİ RAF ÖMRÜ KISILI EKONOMİK PARİ PROGRAMLAMA PROBLEMİNE EMEL PERİYO YAKLAŞIMI ŞULE BOZDOĞAN 5098096 EZ

Detaylı

= P 1.Q 1 + P 2.Q P n.q n (Ürün Değeri Yaklaşımı)

= P 1.Q 1 + P 2.Q P n.q n (Ürün Değeri Yaklaşımı) A.1. Mll Gelr Hesaplamaları ve Bazı Temel Kavramlar 1 Gayr Saf Yurtç Hâsıla (GSYİH GDP): Br ekonomde belrl br dönemde yerleşklern o ülkede ekonomk faalyetler sonucunda elde ettkler gelrlern toplamıdır.

Detaylı

TRANSPORT PROBLEMI için GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI

TRANSPORT PROBLEMI için GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI Yönetm, Yl 9, Say 28, Ekm - 1997,5.20-25 TRANSPORT PROBLEMI ÇIN GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI Dr. Erhan ÖZDEMIR I.Ü. Teknk Blmler M.Y.O. L.GIRIs V AM transport problemlerne en düsük malyetl baslangç çözüm

Detaylı

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre 1 DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cnemre 2 BİRİNCİ BÖLÜM HEDEF PROGRAMLAMA 1.1 Grş Karar problemler amaç sayısına göre tek amaçlı ve çok amaçlı

Detaylı

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Clt:3 Sayı: Celal Bayar Ünverstes İ.İ.B.F. MANİSA Bulanık Araç Rotalama Problemlerne Br Model Öners ve Br Uygulama Doç. Dr. İbrahm GÜNGÖR Süleyman Demrel Ünverstes, İ.İ.B.F.,

Detaylı

GIDA SEKTÖRÜNDE İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL GRAFİKLERİNİN BİR UYGULAMASI

GIDA SEKTÖRÜNDE İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL GRAFİKLERİNİN BİR UYGULAMASI GIDA SEKTÖRÜNDE İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL GRAFİKLERİNİN BİR UYGULAMASI Aytaç PEKMEZCİ * Özet Kalte kontrol grafkler üreç kontrolü ve yleştrlmende öneml br yere ahptr. İşletmelerdek ürünlern kalte düzeylernn

Detaylı

Soğutucu Akışkan Karışımlarının Kullanıldığı Soğutma Sistemlerinin Termoekonomik Optimizasyonu

Soğutucu Akışkan Karışımlarının Kullanıldığı Soğutma Sistemlerinin Termoekonomik Optimizasyonu Soğutucu Akışkan arışımlarının ullanıldığı Soğutma Sstemlernn ermoekonomk Optmzasyonu * 1 Hüseyn aya, 2 ehmet Özkaymak ve 3 rol Arcaklıoğlu 1 Bartın Ünverstes akne ühendslğ Bölümü, Bartın, ürkye 2 arabük

Detaylı

YAŞAM VERİLERİNİN META ANALİZİ META ANALYSIS OF SURVIVAL DATA

YAŞAM VERİLERİNİN META ANALİZİ META ANALYSIS OF SURVIVAL DATA YAŞAM VERİLERİNİN META ANALİZİ META ANALYSIS OF SURVIVAL DATA HATİCE YENİAY PROF. DR. DURDU KARASOY Tez Danışmanı Hacettepe Ünverstes Lsansüstü Eğtm-Öğretm Yönetmelğnn İstatst Anablm Dalı İçn Öngördüğü

Detaylı

04.10.2012 SU İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ. Suİhtiyacı. Proje Süresi. Birim Su Sarfiyatı. Proje Süresi Sonundaki Nüfus

04.10.2012 SU İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ. Suİhtiyacı. Proje Süresi. Birim Su Sarfiyatı. Proje Süresi Sonundaki Nüfus SU İHTİYAÇLARII BELİRLEMESİ Suİhtyacı Proje Süres Brm Su Sarfyatı Proje Süres Sonundak üfus Su ayrım çzs İsale Hattı Su Tasfye Tess Terf Merkez, Pompa İstasyonu Baraj Gölü (Hazne) Kaptaj Su Alma Yapısı

Detaylı

bir yol oluşturmaktadır. Yine i 2 , de bir yol oluşturmaktadır. Şekil.DT.1. Temel terimlerin incelenmesi için örnek devre

bir yol oluşturmaktadır. Yine i 2 , de bir yol oluşturmaktadır. Şekil.DT.1. Temel terimlerin incelenmesi için örnek devre Devre Analz Teknkler DEE AAĐZ TEKĐKEĐ Bu zamana kadar kullandığımız Krchoffun kanunları ve Ohm kanunu devre problemlern çözmek çn gerekl ve yeterl olan eştlkler sağladılar. Fakat bu kanunları kullanarak

Detaylı

TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi. İletim Sistemi Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bildirimi

TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi. İletim Sistemi Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bildirimi İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bldrm EK-1 TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama

Detaylı

Resmi Gazetenin 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı ile yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

Resmi Gazetenin 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı ile yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bldrm Resm Gazetenn 29.12.2012 tarh ve 28512 sayılı le yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket Bu Doküman

Detaylı

SAYISAL YÜKSEKLİK MODELLERİNDE KLASİK VE ESNEK HESAPLAMA YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

SAYISAL YÜKSEKLİK MODELLERİNDE KLASİK VE ESNEK HESAPLAMA YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI TMMOB Harta ve Kadastro Mühendsler Odası, 15. Türye Harta Blmsel ve Ten Kurultayı, 5 8 Mart 015, Anara. SAYISAL YÜKSEKLİK MODELLERİNDE KLASİK VE ESNEK HESAPLAMA YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Leyla ÇAKIR*

Detaylı

Calculating the Index of Refraction of Air

Calculating the Index of Refraction of Air Ankara Unversty Faculty o Engneerng Optcs Lab IV Sprng 2009 Calculatng the Index o Reracton o Ar Lab Group: 1 Teoman Soygül Snan Tarakçı Seval Cbcel Muhammed Karakaya March 3, 2009 Havanın Kırılma Đndsnn

Detaylı

Tek Yönlü Varyans Analizi

Tek Yönlü Varyans Analizi Tek Yönlü Varyan Analz Nedr ve hang durumlarda kullanılır? den fazla grupların karşılaştırılmaı öz konuu e, çok ayıda t-tet nn kullanılmaı, Tp I hatanın artmaına yol açar; Örneğn, eğer 5 grubu kşerl olarak

Detaylı

HİDROJEN-METAN KARIŞIM YANMASINDA YANMA MODEL SABİTİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

HİDROJEN-METAN KARIŞIM YANMASINDA YANMA MODEL SABİTİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Isı Blm ve Tenğ Dergs, 3, 1, 45-57, 21 J. of Thermal Scence and Technology 21 TIBTD Prnted n Turey ISSN 13-3615 HİDROJEN-METAN KARIŞIM YANMASINDA YANMA MODEL SABİTİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İler YILMAZ *,

Detaylı

28/5/2009 TARİHLİ VE 2108/30 SAYILI KURUL KARARI 11 HAZİRAN 2009 TARİHLİ VE 27255 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR.

28/5/2009 TARİHLİ VE 2108/30 SAYILI KURUL KARARI 11 HAZİRAN 2009 TARİHLİ VE 27255 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. 28/5/2009 TARİHLİ VE 2108/30 SAYILI KURUL KARARI 11 HAZİRAN 2009 TARİHLİ VE 27255 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: ELEKTRĠK PĠYASASI DENGELEME VE UZLAġTIRMA YÖNETMELĠĞĠ

Detaylı

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 01.01.2015 tarh ve 29223 sayılı Resm Gazetede yayımlanmıştır. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem

Detaylı

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Ünsal M.; Varol, A.: Soğutma Kulelernn Boyutlandırılması İçn Br Kuramsal 8 Mayıs 990, S: 8-85, Adana 4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Asaf Varol Fırat Ünverstes, Teknk Eğtm Fakültes,

Detaylı

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR.

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR. EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATL RESMİ GAETEDE YAYNLANMŞTR. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama

Detaylı

Bölüm 3. Tanımlayıcı İstatistikler

Bölüm 3. Tanımlayıcı İstatistikler Bölüm 3 Tanımlayıcı İstatstkler Tanımlayıcı İstatstkler Br ver setn tanımak veya brden fazla ver setn karşılaştırmak çn kullanılan ve ayrıca örnek verlernden hareket le frekans dağılışlarını sayısal olarak

Detaylı

UÇAK ÇİZELGELEME PROBLEMİNİN KARINCA KOLONİLERİ OPTİMİZASYONU İLE ÇÖZÜMÜ

UÇAK ÇİZELGELEME PROBLEMİNİN KARINCA KOLONİLERİ OPTİMİZASYONU İLE ÇÖZÜMÜ Uça Çzelgeleme roblemnn Karınca Kolonler Optmzasyonu le Çözümü HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2005 CİLT 2 SAYI 1 (87-95) UÇAK ÇİZELGELEME ROBLEMİNİN KARINCA KOLONİLERİ OTİMİZASYONU İLE ÇÖZÜMÜ

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ön Koşullar : Grafk İletşm I ve II, Tasarım Stüdyosu I, II, III derslern almış ve başarmış

Detaylı

FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ

FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ 1 Nasır Çoruh, Tarık Erfdan, 3 Satılmış Ürgün, 4 Semra Öztürk 1,,4 Kocael Ünverstes Elektrk Mühendslğ Bölümü 3 Kocael Ünverstes Svl Havacılık Yüksekokulu ncoruh@kocael.edu.tr,

Detaylı

Tek yönlü VA için seçenek bir test yöntemi ve geliştirilen bilgisayar yazılımı

Tek yönlü VA için seçenek bir test yöntemi ve geliştirilen bilgisayar yazılımı www.statstcler.org İstatstçler Dergs (008) 75-8 İstatstçler Dergs Te yönlü VA çn seçene br test yöntem ve gelştrlen blgsayar yazılımı Engn Yıldıztepe Douz Eylül Ünverstes Fen-Edebyat Faültes İstatst Bölümü

Detaylı

ERS-2 Raw Datası için Dönüşüme Dayalı Sıkıştırma

ERS-2 Raw Datası için Dönüşüme Dayalı Sıkıştırma ERS- Raw Datası çn Dönüşüme Dayalı Sııştırma. Göhan. KASAPOĞLU, İrahm. PAPİLA, Bngül YAZGA, Sedef KET İstanul Ten Ünverstes, Eletr-Eletron Faültes, Eletron ve Haerleşme Mühendslğ, 066, Masla, İstanul Tel:

Detaylı

DALGACIK DÖNÜŞÜMÜ İLE EEG İŞARETLERİNDEN ÇIKARILAN ÖZNİTELİK VEKTÖRLERİ ÜZERİNDE İSTATİSTİKSEL İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

DALGACIK DÖNÜŞÜMÜ İLE EEG İŞARETLERİNDEN ÇIKARILAN ÖZNİTELİK VEKTÖRLERİ ÜZERİNDE İSTATİSTİKSEL İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ DALGACI DÖNÜŞÜMÜ İLE EEG İŞARETLERİNDEN ÇIARILAN ÖZNİTELİ VETÖRLERİ ÜZERİNDE İSTATİSTİSEL İŞLEMLERİN GERÇELEŞTİRİLMESİ Elf Derya ÜBEYLİ İnan GÜLER TOBB Eonom ve Tenoloj Ünverstes, Mühendsl Faültes, Eletr-Eletron

Detaylı

JFM316 Elektrik Yöntemler ( Doğru Akım Özdirenç Yöntemi)

JFM316 Elektrik Yöntemler ( Doğru Akım Özdirenç Yöntemi) JFM316 Elektrk Yöntemler ( Doğru Akım Özdrenç Yöntem) yeryüzünde oluşturacağı gerlm değerler hesaplanablr. Daha sonra aşağıdak formül kullanılarak görünür özdrenç hesaplanır. a K I K 2 1 1 1 1 AM BM AN

Detaylı

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için)

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için) Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Uluslararası Muhasebe ve Fnansal Raporlama Standartları Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS 344000000000510 3 0 0 3 6 Ön Koşullar : Bu dersn ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır.

Detaylı

GM-220 MÜH. ÇALIŞ. İSTATİSTİKSEL. Frekans Dağılımı Oluşturma Adımları VERİLERİN SUNUMU. Verilerin Özetlenmesi ve Grafikle Gösterilmesi

GM-220 MÜH. ÇALIŞ. İSTATİSTİKSEL. Frekans Dağılımı Oluşturma Adımları VERİLERİN SUNUMU. Verilerin Özetlenmesi ve Grafikle Gösterilmesi VERİLERİN SUNUMU GM-0 MÜH. ÇALIŞ. İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER Br çalışadan elde edlen verler ha ver ntelğndedr. Ha verlerden blg ednek zor ve zaan alıcıdır. Ha verler çok karaşık durudadır. Verlern düzenlenes

Detaylı

basit cebirsel denkleminin geçerli olduğunu varsayalım. denklemine ait İAD. çıkış düğümüne olan ve kazancı a

basit cebirsel denkleminin geçerli olduğunu varsayalım. denklemine ait İAD. çıkış düğümüne olan ve kazancı a İşret Aış Drmlrı: İşret Aış Drmlrı (İAD), blo drmlrın bstleştrlmş hl olr örüleblr. Ft, İAD fzsel örünüş ve mtemtsel urllr bğlılı ısındn zım urllrı dh serbest oln blo drmlrındn frlıdır. Blo drmlrı, rmşı

Detaylı

Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI

Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI C.Ü. İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt 4, Sayı 1, 3 6 Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI H. BİRCAN, Y. KARAGÖZ ve Y. KASAPOĞLU

Detaylı

NOT: Deney kılavuzunun Dönme Dinamiği Aygıtının Kullanımı İle İlgili Bilgiler Başlıklı Bölümü okuyunuz.

NOT: Deney kılavuzunun Dönme Dinamiği Aygıtının Kullanımı İle İlgili Bilgiler Başlıklı Bölümü okuyunuz. 8. AÇISAL HIZ, AÇISAL İVME VE TORK Hazırlayan Arş. Grv. M. ERYÜREK NOT: Deney kılavuzunun Dönme Dnamğ Aygıının Kullanımı İle İlgl Blgler Başlıklı Bölümü okuyunuz. AMAÇ 1. Küle merkez boyunca geçen ab br

Detaylı

OLASILIK. Bölüm 4. Temel Tanımlar ve Kavramlar-I. Olasılık

OLASILIK. Bölüm 4. Temel Tanımlar ve Kavramlar-I. Olasılık ölüm 4 Olasılık OLSILIK opulasyon hakkında blg sahb olmak amacı le alınan örneklerden elde edlen blgler bre br doğru olmayıp heps mutlaka br hata payı taşımaktadır. u hata payının ortaya çıkmasının sebeb

Detaylı

AĞIR BİR NAKLİYE UÇAĞINA AİT BİR YAPISAL BİLEŞENİN TASARIMI VE ANALİZİ

AĞIR BİR NAKLİYE UÇAĞINA AİT BİR YAPISAL BİLEŞENİN TASARIMI VE ANALİZİ III. ULUSAL HAVACILIK VE UZAY KONFERANSI 16-18 Eylül 2010, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Eskşehr AĞIR BİR NAKLİYE UÇAĞINA AİT BİR YAPISAL BİLEŞENİN TASARIMI VE ANALİZİ Davut ÇIKRIKCI * Yavuz YAMAN Murat SORGUÇ

Detaylı

VEKTÖRLER VE VEKTÖREL IŞLEMLER

VEKTÖRLER VE VEKTÖREL IŞLEMLER VEKTÖRLER VE VEKTÖREL IŞLEMLER 1 2.1 Tanımlar Skaler büyüklük: Sadece şddet bulunan büyüklükler (örn: uzunluk, zaman, kütle, hacm, enerj, yoğunluk) Br harf le sembolze edleblr. (örn: kütle: m) Şddet :

Detaylı

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 5-7 Kasım 5 ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN

Detaylı

BÖLÜM 5 İNCE PROFİLLER İÇİN SAYISAL UYGULAMALAR

BÖLÜM 5 İNCE PROFİLLER İÇİN SAYISAL UYGULAMALAR BÖLÜM 5 İE PROFİLLER İÇİ SAYISAL UYGULAMALAR 5. Grş 5. İne profl teors 5.. Analt çözümler 5.. Kamburlu eğrsne polnom şelnde eğr uydurulması 5.. Fourer ntegrallernn sayısal hesabı 5. Kümelenmş-grdaplar

Detaylı

Piyasa şartları, üretim yapan firmaları daha ucuz, daha

Piyasa şartları, üretim yapan firmaları daha ucuz, daha MKLE Mehmet İlterş Sarıgeçl, İbrahm Denz çalı KRNK-İYEL MEKNİZMSIND ÇIK KUET KONTROLÜ Mehmet İlterş Sarıgeçl Yrd. Doç. Dr., Çuurova Ünverstes, Mühendsl - Mmarlı Faültes, Mane Mühendslğ ölümü, dana msargecl@cu.edu.tr

Detaylı

PARABOLİK KISMİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER İÇİN İKİ ZAMAN ADIMLI YAKLAŞIMLAR ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA. Gamze YÜKSEL 1, Mustafa GÜLSU 1, *

PARABOLİK KISMİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER İÇİN İKİ ZAMAN ADIMLI YAKLAŞIMLAR ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA. Gamze YÜKSEL 1, Mustafa GÜLSU 1, * Ercyes Ünverses Fen Blmler Ensüsü Dergs 5 - - 45 9 p://fbe.ercyes.ed.r/ ISS -54 PARABOLİK KISMİ DİFERASİYEL DEKLEMLER İÇİ İKİ ZAMA ADIMLI YAKLAŞIMLAR ÜZERİE BİR ÇALIŞMA Gamze YÜKSEL Msafa GÜLS * Mğla Ünverses

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Gülesen ÜSTÜNDAĞ BAZI PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLERİN İNCELENMESİ İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ADANA, 005 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Kİ KARE ANALİZİ. Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI Ki-Kare Analizleri

Kİ KARE ANALİZİ. Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI  Ki-Kare Analizleri Kİ KAR ANALİZİ 1 Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI www.mehmetaksarayl K-Kare Analzler OLAY 1: Genelde br statstk sınıfında, öğrenclern %60 ının devamlı, %30 unun bazen, %10 unun se çok az derse geldkler düşünülmektedr.

Detaylı

OLASILIK KURAMI. Temel Tanımlar ve Kavramlar-III. Temel Tanımlar ve Kavramlar-II. Temel Tanımlar ve Kavramlar-I OLASILIK

OLASILIK KURAMI. Temel Tanımlar ve Kavramlar-III. Temel Tanımlar ve Kavramlar-II. Temel Tanımlar ve Kavramlar-I OLASILIK Dr. Mehmet KSRYLI OLSILIK OLSILIK KURMI Dokuz Eylül Ünverstes Ekonometr Böl. www.mehmetaksarayl.com Populasyon hakkında blg sahb olmak amacı le alınan örneklerden elde edlen blgler bre br doğru olmayıp

Detaylı

Türkiye de Zeytin Sıkma Tesislerinin Karlılığı ve Etkinliği: Ege Bölgesi Örneği 1

Türkiye de Zeytin Sıkma Tesislerinin Karlılığı ve Etkinliği: Ege Bölgesi Örneği 1 Yıldıztekn ve Tuna Araştırma Makales (Research Artcle) Akın F.OLGUN M. Metn ARTUKOĞLU 3 Hakan ADANACIOĞLU 4 Ege Ünverstes Zraat Fakültes Tarım Ekonoms Bölümü 35100 Bornova/İzmr., e-posta: akn.olgun@ege.edu.tr

Detaylı

Tanımlayıcı İstatistikler (Descriptive Statistics) Dr. Musa KILIÇ

Tanımlayıcı İstatistikler (Descriptive Statistics) Dr. Musa KILIÇ Taımlayıcı İstatstkler (Descrptve Statstcs) Dr. Musa KILIÇ TANIMLAYICI ÖRNEK İSTATİSTİKLERİ YER ÖLÇÜLERİ (Frekas dağılışıı abss eksedek durumuu belrtr.) DEĞİŞİM ÖLÇÜLERİ ( Frekas dağılışıı şekl belrtr.).

Detaylı

ARÇELİK YURT İÇİ TEDARİK ZİNCİRİ İÇİN ARAÇ SEVKİYAT VE ROTALAMA SİSTEMİ

ARÇELİK YURT İÇİ TEDARİK ZİNCİRİ İÇİN ARAÇ SEVKİYAT VE ROTALAMA SİSTEMİ Endüstr Mühendslð Dergs Clt: 0 Sayý: 3 Sayfa: (-38) Mana Mühendsler Odası ARÇELİK YURT İÇİ TEDARİK ZİNCİRİ İÇİN ARAÇ SEVKİYAT VE ROTALAMA SİSTEMİ Barbaros TANSEL*, Fatma DAŞYÜREK, Semh EREN, Özge KAYA,

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs, Clt 0, Sayı 3, 04, Sayfalar 85-9 Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs Pamukkale Unversty Journal of Engneerng Scences PREFABRİK ENDÜSTRİ YAPIARININ ARMONİ

Detaylı

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi Harta Teknolojler Elektronk Dergs Clt: 5, No: 1, 2013 (61-67) Electronc Journal of Map Technologes Vol: 5, No: 1, 2013 (61-67) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com e-issn: 1309-3983 Makale

Detaylı

Biyomedikal Amaçlı Basınç Ölçüm Cihazı Tasarımı

Biyomedikal Amaçlı Basınç Ölçüm Cihazı Tasarımı Byomedkal Amaçlı Basınç Ölçüm Chazı Tasarımı Barış Çoruh 1 Onur Koçak 2 Arf Koçoğlu 3 İ. Cengz Koçum 4 1 Ayra Medkal Yatırımlar Ltd. Şt, Ankara 2,4 Byomedkal Mühendslğ Bölümü, Başkent Ünverstes, Ankara,

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ 22 BARALI 380 kv LUK GÜÇ SİSTEMİ İÇİN EKONOMİK DAĞITIM VE OPTİMAL GÜÇ AKIŞI YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

TÜRKİYE DEKİ 22 BARALI 380 kv LUK GÜÇ SİSTEMİ İÇİN EKONOMİK DAĞITIM VE OPTİMAL GÜÇ AKIŞI YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 7 : 3 : 3 : 369-378

Detaylı

Çok ölçütlü karar verme yaklaşımlarına dayalı tedarikçi seçimi: elektronik sektöründe bir uygulama

Çok ölçütlü karar verme yaklaşımlarına dayalı tedarikçi seçimi: elektronik sektöründe bir uygulama 346 Çok ölçütlü karar verme yaklaşımlarına dayalı tedarkç seçm: elektronk sektöründe br uygulama Murat ARIKAN 1, Berat GÖKBEK 1 1 Endüstr Mühendslğ Bölümü, Mühendslk Fakültes, Gaz Ünverstes, Maltepe-Ankara

Detaylı

DETERMINATION OF THE ECONOMIC DISPATCH IN ELECTRIC POWER SYSTEMS USING SIMULATED ANNEALING(SA) ALGORITHM

DETERMINATION OF THE ECONOMIC DISPATCH IN ELECTRIC POWER SYSTEMS USING SIMULATED ANNEALING(SA) ALGORITHM 5 Uluslararası İler Teknolojler Sempozyumu (IATS 09), 3-5 Mayıs 2009, Karabük, Türkye ELEKTRİK GÜÇ SİSTEMİNDE OPTİMAL YAKIT MALİYETİNİN BENZETİM TAVLAMA (BT) ALGORİTMASI İLE BELİRLENMESİ DETERMINATION

Detaylı

ÇOKLU KALİTE BAŞARIM ÖZELLİKLERİNİN HEDEF PROGRAMLAMA VE TAGUCHİ YÖNTEMİ KULLANILARAK ENİYİLENMESİ

ÇOKLU KALİTE BAŞARIM ÖZELLİKLERİNİN HEDEF PROGRAMLAMA VE TAGUCHİ YÖNTEMİ KULLANILARAK ENİYİLENMESİ V Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 57 Kasım 005 ÇOKLU KALİTE BAŞARIM ÖZELLİKLERİNİN HEDEF PROGRAMLAMA VE TAGUCHİ YÖNTEMİ KULLANILARAK ENİYİLENMESİ Kasım BAYNAL Kocael Ünverstes

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 7 Sayı: 1 s Ocak 2005

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 7 Sayı: 1 s Ocak 2005 DEÜ MÜHENDİSİK FAKÜTESİ FEN ve MÜHENDİSİK DERGİSİ Clt: 7 Sayı: s. 7-85 Oca 5 ÜÇ BOYUTU BİR ÇERÇEVENİN UZAYSA VE DÜZEMSE STATİK YAPISA DAVRANIŞARININ KIYASANMASI (THE COMPARISON BETWEEN THE SPACE AND PANAR

Detaylı

ZKÜ Mühendislik Fakültesi - Makine Mühendisliği Bölümü ISI VE TERMODİNAMİK LABORATUVARI Sudan Suya Türbülanslı Akış Isı Değiştirgeci Deney Föyü

ZKÜ Mühendislik Fakültesi - Makine Mühendisliği Bölümü ISI VE TERMODİNAMİK LABORATUVARI Sudan Suya Türbülanslı Akış Isı Değiştirgeci Deney Föyü ZKÜ Müendslk Fakültes - Makne Müendslğ Bölümü Sudan Suya Türbülanslı Akış Isı Değştrge Deney Föyü Şekl. Sudan suya türbülanslı akış ısı değştrge (H950 Deneyn adı : Boru çnde sudan suya türbülanslı akışta

Detaylı

ENERJİ. Isı Enerjisi. Genel Enerji Denklemi. Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyon Kocatepe Üniversitesi 2007

ENERJİ. Isı Enerjisi. Genel Enerji Denklemi. Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyon Kocatepe Üniversitesi 2007 Yrd. Doç. Dr. Atlla EVİN Afyon Kocatepe Ünverstes 007 ENERJİ Maddenn fzksel ve kmyasal hal değşm m le brlkte dama enerj değşm m de söz s z konusudur. Enerj değşmler mler lke olarak Termodnamğn Brnc Yasasına

Detaylı

Biyoistatistik (Ders 6: Bağımsız Gruplarda İkiden Çok Örneklem Testleri)

Biyoistatistik (Ders 6: Bağımsız Gruplarda İkiden Çok Örneklem Testleri) k ÖRNEKLEM TESTLERİ BAĞIMSIZ GRUPLARDA k ÖRNEKLEM TESTLERİ Yrd. Doç. Dr. Ünal ERKORKMAZ Sakarya Ünverstes Tıp Fakültes Byostatstk Anablm Dalı uerkorkmaz@sakarya.edu.tr BAĞIMSIZ İKİDEN ÇOK GRUBUN KARŞILAŞTIRILMASINA

Detaylı

İki veri setinin yapısının karşılaştırılması

İki veri setinin yapısının karşılaştırılması İk ver set yapısıı karşılaştırılması Dağılım: 6,6,6 Ortalama: 6 Medya: 6 Mod: 6 td. apma: 0 Dağılım: 0,6,1 Ortalama: 6 Medya: 6 Mod: çoklu mod td: apma: 6 Amaç: Görüe Ötese Bakablmek Verler değşkelk durumuu

Detaylı

BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER İki Boyutlu Rasgele Değişkenler

BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER İki Boyutlu Rasgele Değişkenler BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER 5.. İk Boyutlu Rasgele Değşkenler Br deney yapıldığında, aynı deneyle lgl brçok rasgele değşkenn aynı andak durumunu düşünmek gerekeblr. Böyle durumlarda

Detaylı

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği *

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği * İMO Teknk Derg, 28 4393-447, Yazı 29 Şddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetk Algortma le Belrlenmes: GAP Örneğ * Hall KARAHAN* M. Tamer AYVAZ** Gürhan GÜRARSLAN*** ÖZ Bu çalışmada, Genetk Algortma (GA)

Detaylı

BİR UN FABRİKASINDA HEDEF PROGRAMLAMA UYGULAMASI

BİR UN FABRİKASINDA HEDEF PROGRAMLAMA UYGULAMASI BİR UN FABRİKASINDA HEDEF PROGRAMLAMA UYGULAMASI Abdullah Oktay DÜNDAR * Muammer ZERENLER ** ÖZET İşletmeler günümüz rekabet ortamının çalkantılı doğasında faalyetlern sürdürürken, sahp oldukları kıt kaynakları

Detaylı

Servis Amaçlı Robotlarda Modüler ve Esnek Boyun Mekanizması Tasarımı ve Kontrolü

Servis Amaçlı Robotlarda Modüler ve Esnek Boyun Mekanizması Tasarımı ve Kontrolü Servs Amaçlı Robotlarda Modüler ve Esnek Boyun Mekanzması Tasarımı ve Kontrolü Neşe Topuz, Hüseyn Burak Kurt, Pınar Boyraz, Chat Bora Yğt Makna Mühendslğ Bölümü İstanbul Teknk Ünverstes İnönü Cd. No:65,

Detaylı

TÜRKİYE DE HANELERİN KONUT TERCİHİ: EKONOMETRİK YAKLAŞIM

TÜRKİYE DE HANELERİN KONUT TERCİHİ: EKONOMETRİK YAKLAŞIM T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ TÜRKİYE DE HANELERİN KONUT TERCİHİ: EKONOMETRİK YAKLAŞIM Canan GÜNEŞ Danışman Prof. Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK

Detaylı

Ders 2 : MATLAB ile Matris İşlemleri

Ders 2 : MATLAB ile Matris İşlemleri Ders : MATLAB ile Matris İşlemleri Kapsam Vetörlerin ve matrislerin tanıtılması Vetör ve matris operasyonları Lineer denlem taımlarının çözümü Vetörler Vetörler te boyutlu sayı dizileridir. Elemanlarının

Detaylı

BOYUT ÖLÇÜMÜ VE ANALİZİ

BOYUT ÖLÇÜMÜ VE ANALİZİ BOYUT ÖLÇÜMÜ VE ANALİZİ.AMAÇ Br csmn uzunluğu, sıcaklığı, ağırlığı veya reng gb çeştl fzksel özellklernn belrlenme şlemler ancak ölçme teknğ le mümkündür. Br ürünün stenlen özellklere sahp olup olmadığı

Detaylı

YAŞAM ÇÖZÜMLEMESİNDE AYKIRI DEĞERLER OUTLIERS IN SURVIVAL ANALYSIS

YAŞAM ÇÖZÜMLEMESİNDE AYKIRI DEĞERLER OUTLIERS IN SURVIVAL ANALYSIS YAŞAM ÇÖZÜMLEMESİNDE AYKIRI DEĞERLER OUTLIERS IN SURVIVAL ANALYSIS NURAY TUNCER PROF. DR. DURDU KARASOY Tez Danışmanı Hacettepe Ünverstes Lsansüstü Eğtm-Öğretm Yönetmelğnn İstatstk Anablm Dalı İçn Öngördüğü

Detaylı

Bir Yerleşkede Enerji Yönetimi ve Enerji Tasarruf Potansiyelinin İncelenmesi

Bir Yerleşkede Enerji Yönetimi ve Enerji Tasarruf Potansiyelinin İncelenmesi 15 TTMD Mayıs Hazran 2013 Makale Artcle Br Yerleşkede Enerj Yönetm ve Enerj Tasarruf Potansyelnn İncelenmes Energy Management and Energy Savngs Potental Study n a Campus Zya SÖĞÜT / İnanç Caht GÜREMEN

Detaylı

MLP YAPAY SİNİR AĞLARINDA ÖĞRENME SÜRECİNİN AKTİVASYON FONKSİYONU VE İSTATİKSEL DEĞİŞİM GÖSTEREN GİRİŞ VERİLERİNE BAĞIMLILIĞI

MLP YAPAY SİNİR AĞLARINDA ÖĞRENME SÜRECİNİN AKTİVASYON FONKSİYONU VE İSTATİKSEL DEĞİŞİM GÖSTEREN GİRİŞ VERİLERİNE BAĞIMLILIĞI MLP YAPAY SİNİR AĞLARINDA ÖĞRENME SÜRECİNİN AKTİVASYN FNKSİYNU VE İSTATİKSEL DEĞİŞİM GÖSTEREN GİRİŞ VERİLERİNE BAĞIMLILIĞI Hals ALTUN * Ulaş EMİNĞLU 2 Ber Sam TEZEKİCİ 3 Nğde Ünverstes, Mühendsl-Mmarlı

Detaylı

YÜKSEK PLANLAMA KURULU

YÜKSEK PLANLAMA KURULU YÜKSEK PLANLAMA KURULU Tarh : 4/02/2008 Karar No : 2008/T-5 Konu : Enerj KİT lernn Uygulayacağı Malye Bazlı Fyalandırma Mekanzmasının Usul ve Esasları Yüksek Planlama Kurulu nca; Enerj ve Tab Kaynaklar

Detaylı

BÖLÜM 4 4. AÇI METODU

BÖLÜM 4 4. AÇI METODU Açı etodu Bölüm. AÇ ETODU BÖÜ Hperstat sstemlern çözümü sstem hperstat yapan blnmeyenlern uvvet ve şel değştrme olmasına göre değşr. Ço açılılı br mütemad rş hperstat yapan mesnet tep uvvetler en atlı

Detaylı

Makine Öğrenmesi 6. hafta

Makine Öğrenmesi 6. hafta Makne Öğrenmes 6. hafta Yapay Snr Ağlarına Grş Tek katmanlı YSA lar Algılayıcı (Perceptron) Aalne (Aaptve Lnear Elemen Byolojk Snr Hücres Byolojk snrler ört ana bölümen oluşmaktaır. Bunlar: Denrt, Akson,

Detaylı

Fumonic 3 radio net kablosuz duman dedektörü. Kiracılar ve mülk sahipleri için bilgi

Fumonic 3 radio net kablosuz duman dedektörü. Kiracılar ve mülk sahipleri için bilgi Fumonc 3 rado net kablosuz duman dedektörü Kracılar ve mülk sahpler çn blg Tebrk ederz! Darenze akıllı fumonc 3 rado net duman dedektörler monte edlmştr. Bu şeklde ev sahbnz yasal donanım yükümlülüğünü

Detaylı

YAPILARIN ENERJİ ESASLI TASARIMI İÇİN BİR HESAP YÖNTEMİ

YAPILARIN ENERJİ ESASLI TASARIMI İÇİN BİR HESAP YÖNTEMİ YAPILARI EERJİ ESASLI TASARIMI İÇİ BİR HESAP YÖTEMİ Araş. Gör. Onur MERTER Araş. Gör. Özgür BOZDAĞ Prof. Dr. Mustafa DÜZGÜ Dokuz Eylül Ünverstes Dokuz Eylül Ünverstes Dokuz Eylül Ünverstes Fen Blmler Ensttüsü

Detaylı

HİSSE SENETLERİNİN BEKLENEN GETİRİ VE RİSKLERİNİN TAHMİNİNDE ALTERNATİF MODELLER

HİSSE SENETLERİNİN BEKLENEN GETİRİ VE RİSKLERİNİN TAHMİNİNDE ALTERNATİF MODELLER İstanbul Ünverstes İktsat Fakültes Malye Araştırma Merkez Konferansları 47. Ser / Yıl 005 Prof. Dr. Türkan Öncel e Armağan HİSSE SENETLERİNİN BEKLENEN GETİRİ VE RİSKLERİNİN TAHMİNİNDE ALTERNATİF MODELLER

Detaylı