SÖZLÜ TARiHiN BiR ögretim YAKLAŞlMI OLARAK TARiH DERSLERINDE KULLANIMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SÖZLÜ TARiHiN BiR ögretim YAKLAŞlMI OLARAK TARiH DERSLERINDE KULLANIMI"

Transkript

1 ,. -

2 SÖZLÜ TARiHiN BiR ögretim YAKLAŞlMI OLARAK TARiH DERSLERINDE KULLANIMI OZET Yrd. Doç. Dr. İsmail H. DEMİRCiOGLU Karadeniz Teknik U niversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü Tarih Eğitimi ABD, Söğütlü, Akçaabat, TRABZON, E-Posta: Geçmişe ait sözlü kanıt ve delillerin kayıt ve analizi olarak kabul edilen sözlü tarihe dayall çalışmaların ll. Dünya Savaşı'nı takip eden yıllarda hız kazandığı bilinmektedir. Bu dönemde, yönetenler ve meşhur insanların tarihinin yanında, sözlü tarih yoluyla yönetilen ve sıradan insanların tarihinin de araştınimaya başlandığı görülmektedir. Özellikle, sosyal tarih bağlamında, sıradan insanların; çiftçilerin, balıkçıların, demiryolu işçilerinin, kadınların ve fabrikalarda çalışanların hayatları ve geçmişleri sözlü tarih yoluyla gün ışığına çıkanlmaya çalışılmıştır. Bir tarih araştırma yöntemi ve bir tarih yazım biçimi olan sözlü tarihin ne olduğu, nasıl kullanılması gerektiği gibi konularda değişik çalışmalann yapıldığı bilinmektedir. Buna karşın, özellikler ülkemizde, sözlü tarihin, tarih derslerinde bir öğretim yaklaşımı olarak nasıl kullanılması gerektiğiyle ilgili çalışmaların sınırlı olduğu anlaşılmaktadır. Bu çalışmayla, ülkemizde tarih öğretimiyle ilgilenenlere faydalı olabileceği ümidiyle, sözlü tarihin bir öğretim yaklaşımı olarak tarih derslerinde nasıl kullanılabileceği teorik 'olarak ortaya konulmaya çalış ılacaktı r. Anahtar Kelimeler: Sözlü Tarih, Tarih Öğretimi, Tarih Dersleri. GIRIŞ. Geçmişe ait sözlü kanıt ve delillerin kayıt ve analizi olarak kabul edilen sözlü tarihe dayalı çalışmalar ll. Dünya Savaşı ' nı takip eden yıllarda haz kazanmıştır (Roper, 1996). Bu dönemde, yönetenler ve meşhur insanların tarihinin yanında, yönetilen ve sıradan insanların tarihinin de araştınidığı görülmektedir (Roper, 1996). Bu çerçevede, sıradan insanların; çiftçilerin, balıkçıların, demiry olu işçilerinin, kadınların ve fabrikalarda çalışanların hayatları ve geçmişleri sözlü tarih yoluyla incelenmiştir. Sözlü tarihin söz kadar eski olduğu ve bu alanın Antik Çağiara kadar indiği iddia edilmektedir (Somersan, 1998). Tarih bilimi için kilometre taşı konumunda olan Heredotus ve Thukydides'in yazdıklarının önemli bir kısmının sözlü kaynaklara dayandığı söylenmektedir. Sözlü tarihe dayalı malzemelerin kullanımı Orta Çağ ' da da devam etmiş ve ancak Rönesans'la beraber yazılı kaynaklar sözlü kaynaklar yanında kullanılmıştır (Somersan, 1998). Modern akademik tarihin doğuşuyla beraber 19. Yüzyıl'da sözlü tarih malzemelerinin kullanımı ortadan kalkmıştır (Somersan, 1998). Sözlü tarih çalışmalarının 20. Yüzyılda önem kazamaya başlaması, ll. Dünya Savaşı sonrasına dayanmaktadır (Roper, 1996). Bu alanın önem kazanmasında, teknolojik gelişmeye paralel olarak, insan sesinin kaydedilmesine yarayan teyplerin yaygınlik kazanması önemli rol oynamıştır. ilk modern sözlü tarih çalişması, 1947 yılında Colombia Üniversitesi'nde Alan Nevins tarafından gerçekleştirilmiştir (Roper, 1996). Bu dönemde sosyal tarihin önem kazanmasına paralel olarak, sıradan insanların tarihi de gündeme gelmiş ve bu alandaki araştırmalar yoğunlaşmıştır. 1960'1arın sonlan ve 1970'1erin başlarında genç tarihçilerin, yazarların ve sosyal araştırmacıların yerel tarihi sık sık kuuandıkları görülmektedir (Roper, 1996). 1970'1i yıllarda sözlü tarih çalişmaiarına verilen önem daha da artmış ve teknolojik açıdan gelişmiş ülkelerde üniversite, kütüphane, müze, mesleki kuruluş ve derneklerin kendi bünyelerinde sözlü tarih çalışmaları başlatmışlardır (Somersan, 1998). Bu dönemde bu alanın gelişimine etki eden diğer bir unsur ise, ll. Dünya Savaşı sonrasında önem kazanan kadın tarihi çalışmalarının hız kazanmasıdır. Kadınlarla yapılan sözlü tarih çalışmalarıyla, yazıli ve resmi belgelerden elde edilmesi mümkün olmayan pek çok bilgiye ulaşılmıştir (Bourdillion, 1996) ' 1ı yıllara gelindiğinde sözlü tarih çalışmalarının önemi daha da artmıştır (McCulloch ve Richardson, 2000). Bu dönemde, özellikle ingiltere ve Amerika merkezli olmak üzere sözlü 310

3 tarihe dayalı çalışmalar okullara girmiştir. Günümüzde ise sözlü tarih, tarih dersleri bünyesinde bir öğretim yaklaşımı olarak kullanılmaktadır.. Sözlü Tarihin Kaynaklan: Sözlü tarih, insanların geçmiş hayatianna ait hatırlanyla ilgilendiği için, her toplumsal yapıdan insan ve insanların geçmişi sözlü tarihe konu olabilir. Bu bağlamda,, köylüler, şehirliler, kadınlar, erkekler, balıkçılar, işçiler, askerler ve farkit etnik grupların geçmişleri, bu grupların üyelerinin hafızalarına dayalı olarak araştınlabilir. Sözlü Tarihin S1n1rhhklan: Geçen asrın ikinci yarısında sözlü tarih çalışmalarındaki artış, bu tarz bir yaklaşımla elde edilen bilgilerin güvenirliliğini konusunda tartışmalara yol açmıştır. Bu tartışmalar, ağırlıklı olarak dokümanlara dayalı çalışan tarihçiler tarafından yapılmıştır. (Roper, 1996). Sözlü tarih yoluyla elde edilen eleştirilerin bir kısmı aşağıdaki gibi sıralanabilir: Bireysel olarak insanların geçmişlerine ait çalışmalar çok dar bir alanda yoğunlaşmaktadır. Bireylerin geçmişlerine ait bilgilere sosyal, ekonomik ve demografik değişmeterin analizinde rahatça kullanılamayacağı. insanların geçmişe ait hatıralarını anlatırken yan ılabilecekleri ve yanlış bilgiler verebilecekleri. Sözlü tarihe dayall çalışmalann kişisel görüşleri içerdiği (Andreetti, 1993; Roper, 1996). Sözlü tarih yoluyla elde edilen verilere yönelik eleştiriler karşısında, bu alanda çalişma yapan bilim adamları görüşlerini şu şekilde belirtmişlerdir. Sözlü tarihçitere göre, sözlü verilerde bulunan sınırlılıklar dokümanlarda da bulunabilir. Onlara göre sözlü tarih yoluyla elde edilen veriler, doküman yoluyla elde edilenlerden ne çok doğru ne de çok yanlıştır (Roper, 1996). Buna ilaveten, gazeteler, hatırlar, dergiler ve mahkeme kayıtlan önce gözlenen ve sonra hafızaya dayalı olarak oluşturulan unsurlardır. Hatıriama üzerine yapılan çalışmaların, unutmanın kısa sürede olduğu ve uzun süre bellekte kalan bilgilerin daha tutarlı saklanabileceğini göstermektedir Sözlü tarihçiler, insanların hatıratarına dayalı bilgilerin güvenirliliğini kontrol etmenin değişik yolları olduğunu ifade etmişlerdir. Öncelikli olarak sözlü tarih çalışmasına dahil olan insanların mülakatlarda verdikleri bilgilerin diğer kaynaklardan kontrol edilebileceğini savunmuşlardır. Buna ilaveten, mülakatlarda aynı konuyla ilgili farklı örneklem gruplarının kullanılmasının, bu tür çalışmalardan elde edilen bulguların güvenirliliğini arttıracağı vurgulanmıştır. Bir Öğretim Yaklaş1m1 Olarak Sözlü Tarih ve Faydalan: Sözlü tarih, bir araştırmacı n ın geçmişe ait verileri elde edebileceği bir yöntem ve bir tarih yazım biçimi olmasının yanında, tarih ve sosyal bilgiler derslerinde kullanılabilecek olan önemli bir öğretim yaklaşımıdır. ilk, orta ve yüksek öğretim düzeyindeki öğrenciler, sözlü tarihe dayalı olarak gerçekleştirilecek etkinlikler aracılığıyla pek çok davranış değişikliklerini kazanabilirler. Eğitim kurumlarında bu alana dayalı olarak yapılacak öğretim etkinliklerinin faydalan aşağıdaki gibi sıralanabilir (Brooks ve diğ., 1993; McCulloch ve Richardson, 2000): Öğrencilerin araştırma becerileri geliştirilebilir. Öğrencilerin soru sorma becerileri geliştirilebilir. Öğrencilerin kronoloji anlayışının gelişmesine katkı sağlanabilir. Öğrenciler yaparak ve yaşayarak öğrenme imkan ı bulurlar. Öğrencilerin sosyal ve kişilik becerileri gelişir. Öğrencilerin ortak çalışabilme becerileri gelişir. Süreklilik ve değişim gibi tarih öğretiminde önemli kavramların öğrenilmesine yardımcı olunur. Okuma hızı az olan öğrencilerin daha rahat öğrenmelerine yardımcı olunabilinir. Konsantrasyonu düşük olan öğrencilerin konsantrasyonunu arttırır. Öğrencilerin mukayese edebilme becerilerini geliştirir. Mülakat sorusu hazırlama, verileri elde etme, analiz ve yorum yapma becerileri gelişir. Yaşı küçük olan öğrencilerin tarih bilincinin gelişmesine yardım eder. Okul ile yaşam arasında köprü vazifesi görür. 311

4 iyi bilinen olaylara yeni yorumlar getirilebilir. Dokümanlara dayalı araştırmalar sonucu elde edilemeyen bilgiler elde edilebilir. Toplumun alt kesimine ait insanların sesleri duyurulabilir. Öğrencilerin gözlem becerisi gelişebilir. Öğrencilerin eleştirel düşünebilme becerileri gelişebilir. Öğrencilerin organizasyon becerileri gelişebilir. Öğrenciler yeni bakış açıları kazanılabilirler. ilk ve Orta Öğretim Düzeyinde Sözlü Tarih Etkinliği Çalişma Alanlan: Düzenianebilecek Baz1 Kişiler ve Eğitim ve öğretim çalişmalarında düzenlenecek bütün etkinlikler dersin hedef ve davranışiarına uygun olmalıd!r. Bu bağlamda tarih ve sosyal bilgiler öğretmenleri, dersleri çerçevesinde yapacakları sözlü tarih çalışmalarını işledikleri konuların ışığı altında organize edebilirler. ilk ve orta öğretim düzeyinde yapılabilecek sözlü tarih çalişmalarının bir kısmı aş ağ ı daki gibi s ı ralanabilir: Öğrencilerin anne, baba ve diğer yakınlarıyla yürütebilecekleri sözlü tarih etkinlikleri: Özellikle yaşı küçük olan öğrencilere tarih bilincinin ve diğer bazı davranış değişikliklerinin kazandırılmasında, öğrencilerin yakınları kullanılabilir. Bir öğrenci, emekli olmuş büyük babasının gençliğinde ne iş yaptığı, kaç para maaş aldığı gibi konularda sözlü tarih çalışması organize edebilir. Emekli öğretmenler, işçiler, memurlar, tüccarlar, askerler v.b kişilerle yürütülebilecek sözlü tarih etkinlikleri: Öğrenciler, öğrenim gördükleri okulun yakın çevresinde yaşamış ve farklı mesleklere sahip olan insanlarla sözlü tarih etkinlikleri düzenleyebilirler. Örneğin, öğrencilerin okuduğu okulda daha önce görev yapmış bir öğretmenle, okulun kuruluşu ve geçmişi hakkında sözlü tarih etkinliği düzenlenebilir. Buna ilaveten, tüccar veya tüccartarla yapılacak sözlü tarih etkinliği aracılığıyla, yaşanılan çevrede geçmişte ne tür bir ekonomik yapının hakim olduğu ortaya konabilir. Bu tür etkinlikler, yaşanılan çevrenin geçmişi hakkında bilgi sahibi olan farklı meslek ve geçmişe sahip olan insanlarla yürütülebilir. Soyadların kökenieri ve anlamları, önemli günler, popüler yemek ler, popüler oyunlar, popüler ziyaret ve eğlence yerlerl, hikayeler, aile hikayeleri, ulaşım, barınma v.b konular sözlü tarihe dayalı olarak çalışılabilir. Okulun bulunduğu böl ~gedeki yerleşim yerinde cereyan etmiş olan toplumsal ve sosyal olaylara dahil olmuş insanlarla da sözlü tarih çalışması yürütülebilir. Sözlü tarih etkinliklerinden istenilen başarının elde edilebilmesi için, öğretmenierin bu tür öğretim etkinlerinin nasıl düzenlenip yürütülebileceğini çok iyi bilmeleri gerekmektedir. Bu bağlamda tarih ve sosyal bilgirer öğretmenlerinin sözlü tarih öğretim etkinliklerini düzenlemeleri durumunda aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir. Sözlü Tarihe Dayall Bir Öğretim Etkinliği Yapilmadan Önce Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar: Sözlü tarih etkinliklerinin sağlıklı bir biçimde yürütebitmesi için iyi bir planlama gerekmektedir. Bu bağlamda, öğretmenierin sözlü tarih etkinliklerinin planlanmasında dikkat etmeleri gereken hususlar aşağıdaki gibi sıralanabilir: Dersin hedef ve davranışlarının ışığı altında işlenilecek konuya uygun bir sözlü tarih çalışma alanı belirlenir. Sözlü tarih çalışmasıyla öğrencilere kazandırılacak olan nitelik ve beceriler açıkça ortaya konur. Sözlü tarih öğretim etkinliklerinin sınıf dışında yapılması halinde, çalışmanın yapılacağı kişiler belirlenir. Öğrencilere sözlü tarih esnasında kullanacakları mülakat etkinliği hakkında bilgi verilir. Bu çerçevede, mülakat sorulan nasıl hazırlanır, nasıl sorulur, mülakat esnasında nelere dikkat edilir, elde edilen veriler nasıl yorumtanır ve sözlü tarih etkinliği sonucu bir raporun nasıl hazırlanacağı öğrencilere öğretilir. 312

5 Çalışmanın nasıl yürütüleceğine yönelik öğrencilerin bilgilendirilmelerinin ardından öğrenci grupları belirlenir. Sınıf dışında yapılacak çalışmalarda aileler ve milli eğitimden gerekli izinler alınır. Sözlü tarihe dayalı çalışma sonucunda davranış değişikliklerinin meydana gelip gelmediğini görmek amacıyla, ne tür ölçme ve değerlendirme yaklaşimlarının uygulanacağı na karar verilir. Sözlü tarih çalışmasından elde edilen sonuç ve deneyimlerin sınıfta nasıl payiaşıiabiieceği planlan ır. Sözlü Tarih Etkinliklerinin Yürütülmesinde Takip Edilebilecek Işlem Basamaklan: ilk, orta ve hatta yüksek öğretim düzeyinde düzenlenebilecek olan sözlü tarihe dayalı öğretim etkinliklerinde aşağıdaki işlem basamakları takip edilebilir: Araşttnlan Konuyla ilgili Bilgi Verecek Kişilerin Tespiti: Sözlü tarih çalışmasında görüşme yapılacak kişiyle temasa geçmeden önce, görüşme esnasında ne tür bilgilere ulaşılmak i stendiğine karar verilmehdir. Buna ilaveten, görüşme yapılacak kişinin kişisel özellikleri dikkate alınarak, bu insanın konuşkan ve öğrencilerle kaynaşabilecek bir kişi olmasına dikkat edilmelidir. Görüşmenin Gerçekleştirilmesi: Görüşme esnasında hayat hikayesi ve geçmişe ait izienimlerini aktaran insanların bütün hikayelerinin dinienitmesine gerek yoktur. Görüşme, araştırılan konuyu aydinlığa kavuşturacak tarzda yapılmalı ve araştırılan konu üzerinde odaklanmalıdır. Konu hakkında konuşmacının ne yaşadığı, düşündüğü ve hissettiği ayrıntılarıyla ortaya konulmalıdır (Andreetti, 1993). Bu bağlamda hatıralarını anlatan kişiyi konuşturmak için, değişik yaklaşımlar kullanılabilir. Örneğin, çalışmaya katılan insanlara yaşadıklan olaylar ve hatıralanyla ilgili olarak fotoğraflar ve nesneler gösterilerek yaşanılanların daha ayrıntılı ve detaylı olarak ortaya konması sağlanabilir (Andreetti, 1993). Sözlü Tarih Etkinliğinin Yürütülebileceği Mekanlar: Sözlü tarih öğretim etkinlikleri yapılan çalışmanın niteliğine b ağlı olarak farklı mekanlarda yürütülebilir. Bu çalişmaiann yürütülebileceği mekanlar aşağıdaki gibidir (Andreetti, 1993): Görüşme Yapilacak Kişinin Bizzat S1n1fa Getirilmesi: Görüşme yapılacak kişi bizzat sınıfa getirilerek, öğretmen, öğrenci ve hatıralarını anlatan kişi arasında üçlü bir iletişim sağlanabilir. Bu mekanın kullanılmasında dikkat edilmesi gereken hususlardan birisi, görüşme esnasında sın 1 fta görüşüten kişinin sınıf atmosferinden rahatsız olmamasıdır. Görüşme Yap1lan Kişinin Bir Grup Öğrenci Tarafindan Ziyaret Edilmesi: Geçmişe ait deneyim ve hayat hikayeleriyle ilgili görüşme yapılacak kişilerin sınıfa getirilememesi durumunda, bu insanlar bir grup öğrenci tarafından bizzat evlerinde ziyaret edilebilir. Bu ziyarete katılacak öğrencilerin görüşmenin nasıl yürütüleceği konusunda eğitilmiş olmaları gerekmektedir. Buna ilaveten, bu tarz görüşmelerde, çalışmaya katılan öğrenciler görüşme esnasında teyp kullanabilirler. Görüşme Yapilacak Kişinin Okula Gelmesi: Bu durumda, görüşme yapılacak kişi bizzat okula gelir ve çalışma bir grup öğrenci tarafından yürütülür. Ders Oğretmeninin Görüşme Yapilacak Kişinin Evini Bizzat Ziyaret Etmesi: Öğretmen araştırılan konuyla ilgili olarak görüşme yapılacak kişiyle temasa geçer ve bu kişiyi bizzat evinde ziyaret ederek görüşmeyi gerçekleştirir. Ders öğretmeninin öğrencilere nazaran daha sağlıklı mülakatlar gerçekleştirmesi ve yaşlı insanların öğrencilere nazaran öğretmenleri daha ciddiye alması sebebiyle, bu tarz bir ziyaret sonucunda daha sağlıkli bilgilerin elde edilmesi mümkün olabilir. Görüşmelerde Dikkat Edilmesi Gereken Baz1 Hususlar: Görüşmeler neticesinde sağlıklı sonuçlara varılabilmesi için, görüşme öncesi ve görüşme esnasında bazı hususların dikkate al ı nması gerekmektedir. Öncelikli olarak görüşme yapılacak konuyla ilgili bir araştırma yapılır ve konuşmacının bahsedeceği konular hakkında farklı kaynaklardan bilgiler elde edilir. Bunu takiben, görüşme esnasında konuşmacıya sorulacak olan sorular yazılı bir metin şeklinde hazırlanır. Soru hazırlama esnasında derinlemesine bilgi elde edilecek soruların sorulmasına dikkat edilmelidir. 313

6 Soruları ihtiva eden yazıli metne görüşülen kişinin ismi, görüşme tarihi ve görüşme yeri yazılmalıdır. Buna ilaveten, mümkünse görüşme yapılan kişinin bir resmi de bu kağıda eklenebilir. Görüşme yapılacak mekana gidilmeden önce, kullanılacak olan teybin çalışıp çallşmadığı, kullanılacak pillerin sağlıklı olup olmadığı kontrol edilmelidir. Görüşmeden önce çalışma yapılacak kişiyle sıcak bir ilişki kurulması ve eğer mümkünse görüşme yapılan kişinin bir fotoğrafının çekilmesi, sorulan sorulara sağlıklı cevapların verilmesi açısından önemlidir. Buna ilaveten, görüşme başlangıcında yaşlı insanlara iltifat edilmesi sıcak bir ortamın oluşmasına yardım eder. Çalişmanın tamamlanmasının ardından, görüşme yapılan kişiye bir teşekkür mektubunu gönderilmesi faydalıdır. Görüşmede Elde Edilen Verilerin Değerlendirilmesi: Yap1lan görüşme sonunda teybe kaydedilen bilgiler çözümlenerek araştırma konusunun ışığı altında kategorilere ayrılır. Bu şekilde elde edilen bilgilerin bütün sınıfça paylaşılması sağlanır. Görüşmeden elde edilen materyalin bir diğer değerlendirme şekli ise, görüşmelerin çözümlenmesinin ardından anlatılan önemli olayların ve temaların resmedilmesidir. Bu yolla elde edilen materyaller sınıf huzurunda ilgili olduğu konularla beraber sunulmalidır. Buna ilaveten, görüşme esnasında ön plana çıkan anahtar kavramlar ve temalar, tahtaya yazılarak ilgili resimlere dayall olarak öğretilebil ir. Görüşmelerin çözümlenmesinin ardından sınıfça yapılabilecek diğer bir etkinlik ise, anlatılan hikayelerin derinlemesine tahlilidir. Hikayedeki davranışlar, kişiler, olaylar tahlil edilerek hikayenin aktörlerinin neden öyle davrandıkları tartışılmalıdır. Buna ilaveten, hikayede geçen ana tema ve unsurların günümüze kadar nasıl bir değişim seyri izledikleri ve bu değişimin arkasındaki sebeplerin neler olduğu tespit edilmelidir. Son olarak öğrenciler, hikayede verilen bilgilerin doğru olup olmadığın i başka kaynaklarta karşılaştırılmalıdırlar. Bu çalişma neticesinde hikaye hakkında farklı yorumlar varsa, bu yorumlara yol açan sebeplerin neler olduğu ortaya konmalıdır. Görüşme Sonucunda Elde Edilen Verilere Dayall Olarak S1n1fta Yapilabilecek Baz1 Öğretim Etkinlikleri: Tarih ve sosyal bilgiler öğretmenleri görüşmelerin çözümlenmesinin ardından elde edilen verilere dayalı olarak, bir dizi öğretim etkinliği aracılığıyla konunun daha iyi aniaşılmasını sağlayabilirler. Bu çerçevede, kullanılabilecek öğretim etkinliklerinin bir kısmı aşağıdaki gibi sı ralanabilir: Düz Anlatım. Drama ve Rol Oynama. Problem Çözme. Sözlü Etkinlikler ve Tartışmalar. Çalışma Yaprakianna Dayalı Etkinlikler. Örnek Olay. Soru Sorma. Tarihsel Empati. Grup Çalışmalan. Çözümtemeli Öykü Yöntemi. Beyin Fırtınası. Sözlü Tarih Öğretiminde Oluşabilecek Baz Problemler: Tarih ve sosyal bilgiler dersleri bünyesinde yürütülecek sözlü tarih öğretimi etkinliklerinde bir dizi problemle karşılaşılabilinir. Öncelikli olarak tarih ve sosyal bilgiler programları sözlü tarihe dayalı öğret i m etkinlikleri için çok uygun değillerdir. Programların yapısı incelendiği zaman, her iki programında içerik olarak geniş olduklan görülmektedir. Bu sebeple, sözlü tarihe dayalı olarak zaman alabilecek etkinlikterin yapılması, müfredat programındaki konuların zamanında tamamlanamamas,ına neden olabilir. Buna ilaveten öğrencilerin ders saatleri içinde görüşme yapmak amacıyla yaşlt insanları ziyaret etmeleri idari ve mali problemleri doğurabilir. 314

7 --- Sonuç: Çok eski bir geçmişe sahip olan sözlü tarihe dayalı çalışmaların, teknolojide ve sosyal tarihteki gelişmelere paralel olarak ll. Dünya Savaşı'nı takip eden dönemde popüler olmaya başladığını görmekteyiz. Özellikle teknolojik açıdan gelişmiş ülkelerde yönetenlerin tarihinin yanında, yönetilenlerin ve sıradan insanların tarihinin de araştırılmasının gerektiği görüşünün yaygınlik kazanması neticesinde, işçilerin, köylülerin, tüccarların ve farklı etnik gruba mensup insanların hikayeleri de sözlü tarih araştırmalarıyla gündeme taşınmıştır. Sözlü tarih bir araştırma ve tarih yazma yaklaşımı olmasının yanında, tarih derslerinde kullanılabilecek önemli bir öğretim yaklaşımıdır. Tarih ve sosyal bilgiler derslerinde yürütülecek sözlü tarih etkinlikleriyle, öğrencilerde pek çok davranış değişikliği meydana getirilebilir. Özellikle yaşlı insanların hikayeleri ve geçmişleriyle ilgili olarak yapılabilecek sözlü tarih etkinliklerinde öğrencilere tarih ve zaman bilincini kazandirmak mümkündür. Buna ilaveten, araştınlan konuyla ilgili olarak görüşme soruları hazırlamak, görüşmeleri yürütmek, onları analiz ederek yorumlamak, öğrencilerin, araştırma, analiz, değerlendirme ve geçmişle günümüzü mukayese becerilerini geliştirilebilir. Buna ilaveten, grup halinde yapılacak sözlü tarih etkinliklerinde, beraber çalışabilme ve üretebilme özelliklerinin kazanılmasının yanında öğrencilerin sosyalleşmeleri de mümkündür. KAYNAKLAR: Andreetti, K. (1993). Teaching History From Primary Evidence, London: David Fulton. Brooks, R., Aris, M. ve Perry, 1. (1993). The Effective Use of Teaching History, London: Longman. Bourdillon, H. (1996). 'On The Record: The lmportance of Gender In The Teaching History' In Hılary Bourdıllon (Ed) Teaching History (Pp.62-75), London: Routledge. Cooper, H. (1995) History In The Early Years, London: Routledge McCulloch, G. ve Richardson, W. (2000) Histarical Research in Educational Settings, Buckingham: Open University Press. Roper, M. (1996) 'Oral History' In B. Brivita, J. Buxton & A. Seldon (Eds.) (pp ), Manchester: Manchester University Press. Somersan, S. (1998) "Sözlü Tarih, Araştırmacılık ve Tarih Yazımına Katılım" Tarih Öğretimi ve Ders Kitapları. Salih Özbaran (Editör): (s ), izmir: Dokuz Eylül Yayıncılık. 315

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ VE TÜRKİYE DE TARİH ÖĞRETİMİNİN GENEL AMAÇLARININ KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRMESİ

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ VE TÜRKİYE DE TARİH ÖĞRETİMİNİN GENEL AMAÇLARININ KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRMESİ Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 16, Sayı: 2 Sayfa: 133-146, ELAZIĞ-2006 AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ VE TÜRKİYE DE TARİH ÖĞRETİMİNİN GENEL AMAÇLARININ

Detaylı

DOKUZUNCU SINIF TARİH DERS KİTABINDA YER ALAN GÖRSELLER HAKKINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ: TRABZON ÖRNEĞİ * ÖZET

DOKUZUNCU SINIF TARİH DERS KİTABINDA YER ALAN GÖRSELLER HAKKINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ: TRABZON ÖRNEĞİ * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 95-107, ANKARA-TURKEY DOKUZUNCU SINIF TARİH DERS KİTABINDA YER ALAN GÖRSELLER HAKKINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ:

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 373-388 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 373-388 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 373-388 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com FİZİKİ COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM METODUNA FARKLI BİR YAKLAŞIM: GEZİ- GÖZLEM

Detaylı

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR Y Doç Dr Salih Çepni Doç Dr Alipaşa Ayas Dr Derek Johnson Prof Dr M. Fuat Turgut Panel Üyeleri Prof Dr Mehmet Ali Çorlu Prof Dr Ömer Ergin Prof Dr Nevzat Kavcar Prof Dr Mustafa

Detaylı

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 12,Sayı 4, Aralık 2011, Sayfa 277-301 Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması İbrahim Hakkı

Detaylı

OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ

OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ Sara Kefi Foça Belediyesi sarakefi@gmail.com Doç. Dr. Nadir Çeliköz Selçuk Üniversitesi ncelikoz@gmail.com Doç. Dr.

Detaylı

2-Süreçte zamanla mevcut durum iyileşiyor mu? 3-Mevcut durumumuzu nasıl geliştirebiliriz? 4-Diğer ülkelere göre durumumuz nasıl?

2-Süreçte zamanla mevcut durum iyileşiyor mu? 3-Mevcut durumumuzu nasıl geliştirebiliriz? 4-Diğer ülkelere göre durumumuz nasıl? 17-ULUSLARARASI EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME KURULUŞLARININ KRİTERLERİNİN VE ÖLÇÜMLERİNİN MODERN TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMİNE ETKİSİ GELİŞİM TARİHİ VE SORUNLARI Bilginin çeşitlendiği, çoğaldığı, bilgiye ulaşımın

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE HİZMET İÇİ EĞİTİM

YEREL YÖNETİMLERDE HİZMET İÇİ EĞİTİM YEREL YÖNETİMLERDE HİZMET İÇİ EĞİTİM HAZIRLAYANLAR Prof.Dr.Kamil Ufuk BİLGİN Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Öğretim Üyesi ve (TODAİE) Yerel Yönetimler Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürü Dr.Aslı

Detaylı

Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış

Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 24, Sayı2 (2004) 183-202 Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış A General Look at the Science Curriculum Development

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma

Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma Arş. Gör. Hasan Basri Kansızoğlu Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi ABD hbkansizoglu@bartin.edu.tr

Detaylı

ETKİNLİK TEMELLİ DEĞER EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERİN YARDIMSEVERLİK TUTUMLARINA ETKİSİ *

ETKİNLİK TEMELLİ DEĞER EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERİN YARDIMSEVERLİK TUTUMLARINA ETKİSİ * ETKİNLİK TEMELLİ DEĞER EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERİN YARDIMSEVERLİK TUTUMLARINA ETKİSİ * The Impact of Activity Based Value Education on Helpful Attitudes of Students Vedat AKTEPE Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Detaylı

Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır?

Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır? Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır? **Bu e kitap www.kutuphanem.net ve www.odevsitesi.com adreslerinden ücretsiz olarak indirilebilir. ÖDEV VE TEZLERİNİZİN ARAŞTIRILMASI KAYNAK TARAMASI YAZILMASI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA) ANKARA 2011 ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE DEĞERLER EĞİTİMİNE İLİŞKİN BİR DURUM ÇALIŞMASI 1

SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE DEĞERLER EĞİTİMİNE İLİŞKİN BİR DURUM ÇALIŞMASI 1 ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl:3, Sayı:9 ARALIK 2012 SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE DEĞERLER EĞİTİMİNE İLİŞKİN BİR DURUM ÇALIŞMASI 1 Prof.Dr. Şefik YAŞAR Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi,

Detaylı

İlköğretim Okullarında Müfettişlerce Yapılan Rehberlik ve Denetim Çalışmalarının İşlevselliği

İlköğretim Okullarında Müfettişlerce Yapılan Rehberlik ve Denetim Çalışmalarının İşlevselliği Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(4) Güz/Autumn 1849-1867 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. İlköğretim Okullarında

Detaylı

9-11 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN TEMEL HAREKET BECERİLERİNİN ÖRÜNTÜLEŞMESİNDE YARATICI DRAMA NIN ETKİSİ

9-11 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN TEMEL HAREKET BECERİLERİNİN ÖRÜNTÜLEŞMESİNDE YARATICI DRAMA NIN ETKİSİ 9-11 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN TEMEL HAREKET BECERİLERİNİN ÖRÜNTÜLEŞMESİNDE YARATICI DRAMA NIN ETKİSİ Mümine SOYTÜRK Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi Öğretmenliği Ana Bilim

Detaylı

İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ

İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 26, Sayfa 81-96, 2008 İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ Arzu Hazır 1, Lütfullah Türkmen 2 1 Manisa Milli

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Çalışma Yaprağı Geliştirme ve Kullanma Uygulaması İle Bu Uygulamaya Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Öğretmen Adaylarının Çalışma Yaprağı Geliştirme ve Kullanma Uygulaması İle Bu Uygulamaya Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 12(1) Kış/Winter 241-270 2012 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

SUR İLÇESİNDE YAŞAYAN ENGELLİ BİREYLERİN İHTİYAÇ ANALİZİ ÇALIŞMASI

SUR İLÇESİNDE YAŞAYAN ENGELLİ BİREYLERİN İHTİYAÇ ANALİZİ ÇALIŞMASI SUR İLÇESİNDE YAŞAYAN ENGELLİ BİREYLERİN İHTİYAÇ ANALİZİ ÇALIŞMASI SUR KAYMAKAMLIĞI Proje Sahibi Sur Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı adına Vakıf Başkanı ve Sur Kaymakamı Aydın ERGÜN

Detaylı

Okul Müdürlerinin Sahip Olması Gereken Değerler *

Okul Müdürlerinin Sahip Olması Gereken Değerler * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice 12 (2) [Ek Özel Sayı/Supplementary Special Issue] Bahar/Spring 1327-1344 2012 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim

Detaylı

ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ

ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ Prof.Dr. Necate BAYKOÇ DÖNMEZ Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim 283 284 Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR

Detaylı

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını 1. Giriş Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin Dünü, Bugünü ve Yarını 1 İçinde bulunduğumuz üçüncü milenyumun bu ilk yıllarında, dünya her zamankinden daha hızlı bir değişim geçirmektedir.

Detaylı

Tüm öğretmenler vatandaşlık ve insan hakları eğitimini nasıl destekleyebilirler: Yeterliliklerin geliştirilmesine ilişkin bir çerçeve

Tüm öğretmenler vatandaşlık ve insan hakları eğitimini nasıl destekleyebilirler: Yeterliliklerin geliştirilmesine ilişkin bir çerçeve Demokrasiyi öğrenme ve yaşama Tüm öğretmenler vatandaşlık ve insan hakları eğitimini nasıl destekleyebilirler: Yeterliliklerin geliştirilmesine ilişkin bir çerçeve Tüm öğretmenler vatandaşlık ve insan

Detaylı

OKULDA DEĞERLER EĞİTİMİNİN İLKELERİ VE SORUNLARI 1 Prof.Dr. Mehmet Zeki AYDIN 2

OKULDA DEĞERLER EĞİTİMİNİN İLKELERİ VE SORUNLARI 1 Prof.Dr. Mehmet Zeki AYDIN 2 OKULDA DEĞERLER EĞİTİMİNİN İLKELERİ VE SORUNLARI 1 Prof.Dr. Mehmet Zeki AYDIN 2 Millî Eğitim Bakanlığı 2010 yılından itibaren ilk ve orta dereceli okullarda değerler eğitimi çalışmalarının yapılmasını

Detaylı

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ. Prof. Dr. Murat ÖZBAY. Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ. Prof. Dr. Murat ÖZBAY. Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ Prof. Dr. Murat ÖZBAY Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü ÖZET Bireyler arası iletişimde kelimeler, önemli

Detaylı

BĐRLEŞTĐRĐLMĐŞ SINIF ÖĞRETMENLERĐNĐN MESLEKĐ ĐHTĐYAÇLARI ANALĐZĐ

BĐRLEŞTĐRĐLMĐŞ SINIF ÖĞRETMENLERĐNĐN MESLEKĐ ĐHTĐYAÇLARI ANALĐZĐ Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı BĐRLEŞTĐRĐLMĐŞ SINIF ÖĞRETMENLERĐNĐN MESLEKĐ ĐHTĐYAÇLARI ANALĐZĐ Ramazan SEZER Yüksek Lisans Tezi Tez Danışmanı

Detaylı

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl:1, Sayı:1 ARALIK 2010

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl:1, Sayı:1 ARALIK 2010 STRATEJİK PLANLAMA UYGULAMALARINA İLİŞKİN İLK VE ORTA ÖĞRETİM OKUL MÜDÜRLERİNİN GÖRÜŞLERİ Tuğba YANPAR YELKEN Prof. Dr. ME. Ü. Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü tyanpar@gmail.com Figen KILIÇ Yrd.

Detaylı

OKUMA EĞİTİMİ. Hal t Karatay. Kuram ve Uygulama. 2. Baskı

OKUMA EĞİTİMİ. Hal t Karatay. Kuram ve Uygulama. 2. Baskı OKUMA Aa EĞİTİMİ Kuram ve Uygulama Hal t Karatay 2. Baskı Doç. Dr. Halit Karatay OKUMA EĞİTİMİ KURAM VE UYGULAMA ISBN 978-605-364-934-2 Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 2014, Pegem

Detaylı