Temmuz/ A ustos/ Eylül 2011

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Temmuz/ A ustos/ Eylül 2011"

Transkript

1 Temmuz/ A ustos/ Eylül TÜRKONFED Baflkan Erdem Çenesiz: Yere sa lam bas yoruz BUS AD da TAYSAD ile otomotiv zirvesi Altepe: Bursa için radikal ad mlar kararl l kla at yoruz Üniversite-sanayici aras nda ilk imza 2011 Bursa Kalite Ödülü çal flmalar bafllad 2011

2 Temmuz/ A ustos/ Eylül Say :119 Mehmet Arif Özer (Baflkan) Oya Yöney (Baflkan Yard mc s ) Ali Ceylan (Baflkan Yard mc s ) Bülent Parlam fl (Baflkan Yard mc s ) Tu rul Dirimtekin (Sayman) Ahmet Altekin (Üye) Ayhan Ispalar (Üye) Ayflegül Donat (Üye) Erol K l ç (Üye) Fehmi Osanmaz (Üye) hsan Karademirler (Üye) Mehmet Ali Yormazo lu (Üye) Mürsel Öztürk (Üye) MAKALE Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 14 ÇEK RGE TOPLANTILARI TÜRKONFED Baflkan Erdem Çenesiz: Yere sa lam bas yoruz Mehmet Arif Özer Oya Yöney Prof. Dr. Ali Ceylan Ayflegül Donat hsan Karademirler Mürsel Öztürk Dr. Murat Kuter 05 BAfiKAN IN MEKTUBU M. Arif Özer 07 BAfiKAN YARDIMCISINDAN Oya Yöney 09 BAfiKAN YARDIMCISINDAN Prof. Dr. Ali Ceylan 10 BAfiKAN YARDIMCISINDAN Bülent Parlam fl Yeni üyelerimize rozetleri tak ld 19 BRÜKSEL DEN MAKALE Bahadır Kalea ası 22 SÖYLEfi Memduh Gökçen 32 BUS AD da TAYSAD ile otomotiv zirvesi Barıflçı Ajans ve Rota Ofset Barıflçı Network kurulufllarıdır.

3 ÇEK RGE TOPLANTILARI Altepe: Bursa için radikal ad mlar kararl l kla at yoruz 54 SÖYLEfi Naci fiahin 60 MAKALE Tu rul Dirimtekin 78 BUS AD DAN HABERLER - AK Parti den Yeni Anayasa konusunda istiflare ziyareti - Hessen heyetinden Bursa ziyareti 82 MAKALE Ahmet Özenalp 36 SÖYLEfi Atilla Parlam fl 44 MAKALE fierif Ar 47 M ZAH Ahmet Altekin 48 MAKALE Ahmet Altekin KalDer Yönetiminden Sabanc Holding e ziyaret 70 MAKALE Erol K l ç 72 TÜRKONFED DEN - Büyüme h z n koruyamama riskimiz var - Bakan Y lmaz dan Çenesiz e ziyaret MAKS FED DEN - Üniversite-sanayici aras nda ilk imza - MAKS FED, Biliflim novasyon Merkezi kurma hedefinde 64 MAKALE Lami Ya c larl o lu Bursa Kalite Ödülü çal flmalar bafllad ÜYELERDEN HABERLER 96 MAKALE Burak Yavuzbalkan 118 K TAP 126 MÜZ K 128 YEN ÜYELER

4 Baflkan n Mektubu Mehmet Arif Özer Yönetim Kurulu Baflkan Gerek içeride gerek d flar da 2011 her bak mdan zor ve enteresan bir y l oldu. Depremler, tsunami, terör olaylar, Kuzey Afrika y ve Suriye yi saran özgürlük hareketleri (Arap Bahar ), devrilen rejimler, baflbakanlar, baflkanlar... Amerika da ekonomik düzene karfl baflkald r fl; Wall Street iflgali. Bunun yan nda 2008 de Amerika da bafllayan ekonomik kriz tam bitiyor derken; 2011 de hemen yan bafl m zda, Avrupa Birli i nde baflkald rmaya bafllad. Euro Bölgesi nde borç krizi nedeniyle K ta genelinde büyüme yavafllam fl durumda. Bu kez kriz, geliflmekte olan ülkeleri de il geliflen ülkeleri daha çok etkilemeye bafllad. hracat m z n % 50 ye yak n n yapt m z Avrupa Birli i ülkelerinde yaflanacak daralma ve resesyon bizi direkt etkileyecektir. Bu nedenle 2012 kolay bir y l olmayacak. Y l sonunda 134 milyar 600 milyon dolarl k ihracat rakam yeni bir rekor getirirken, 240 milyar dolar civar nda gerçekleflecek rekor ithalat rakam ve bunlara ba l yüksek d fl ticaret aç ve cari aç k; sevincimizi kursa m zda b rak yor. Dokuz ayl k ortalama büyüme rakam % 9.6 oldu. Y l sonunda 8 küsurlu bir büyüme olacak. Çin den sonra geçen sene en h zl büyüyen ülke olaca z. Gurur duyuyoruz Söz konusu büyüme h z Türk ekonomisi aç s ndan çok büyük bir baflar olarak de erlendirilse de; büyük ölçüde ithal ürünlere ve iç tüketime dayal olan bu büyümenin cari aç patlatt bir gerçektir. hracat n ithalat karfl lama oran %55 lere kadar düflmüfltür. hracat n ithalata ba ml l azalt lmal, özellikle ara mallar n n yerli olmas için yeni teflvikler ve stratejiler ortaya konmal d r. Bizi hayal k r kl na u ratan bir önemli gösterge de; enflasyon oran sonu hedeflenen % 5,5 TÜFE oran % le y l tamamlad. Evet enflasyon art fl nda son zamanlarda afl r yükselen Dolar kurunun da etkisi var ama, bu kur art fl daha önceden tedrici olarak art r lamaz m yd diye hay flanmaktan da kendimizi alam yoruz. Ülkenizin tasarruf oran n n, gayrisafi milli has laya oran % 12 lere kadar düfltü. D flar dan finans kaynaklar na ihtiyac m z var. Sadece Merkez Bankas n n yapt para manipülasyon ve atraksiyonlar ile baflar ya ulaflmak mümkün de il. Önemli olan reel ekonomidir. Sürdürülebilir bir büyüme için üretmek ve de er yaramak gerekiyor. Bunun için iyi bir ekonomi iklimine, arge-inovasyona dayal istihdam ve farkl l k yaratacak sanayilere ihtiyac m z var. Rekabet gücümüzü art rmak için de ivedilikle mikro ekonomik reformlara ihtiyaç var. Özellikle çok yönlü ve köklü bir e itim reformu, teknolojik geliflim ve yeni mallar n üretimi ile ilgili reformlar, iflgücü piyasas reformu ve Enerji piyasas reformu Ülkemizde %45 e varan kay t d fl l kay t içine almal, orta ve küçük ölçekli firmalar n ucuz finansman kaynaklar na eriflimleri kolaylaflt r lmal ve art r lmal d r. yi bir ekonomi için iyi bir hukuki zeminin gereksinimi oldu unu aç klamaya gerek yoktur. Dört gözle beklenen ve bir günde ç kar lan 1536 maddelik Yeni Ticaret Yasas n n komplikasyon yaratacak maddelerinin Yasa Yürürlü e girmeden; ivedilikle yeniden düzenlenmesi flartt r. Yeni y la güçlü ve pozitif yanlar m z da göz önüne alarak; temkinli bir iyimserlik içerisinde girmekte yarar vard r. Herkese esenlik ve baflar dolu bir yeni y l diliyorum. 05 Bak fl 119

5 Baflkan Yard mc s ndan Oya Yöney Baflkan Yard mc s Hem Türkiye de, hem de dünyada sars nt larla geçen bir dönemdeyiz. Dünyadaki sars nt ekonomik anlamda devam ederken, sars lmaz oldu unu söyledi imiz Türkiye, Van depremi ile sars ld. Maalesef deprem gerçe ini bir kez daha yaflad ülkemiz. Belki yaflanm fl tecrübelerle depreme müdahale konusunda bu kez daha organize ve baflar l bir s nav verdik, ancak deprem kufla nda yer alan ülkemizin yap sto u anlam ndaki s k nt lar yine tüm ç plakl ile gözlerimizin önüne serildi. Kolayca y k lan binalar ve enkaz alt nda kurtar lmay bekleyen vatandafllar m z gördükçe olas stanbul depremi için senaryolar ürettik. K sa bir süre daha belki haf zlar m zda yerini koruyacak bu deprem, ama önemli olan art k depremde y k lmayan ve onca can kayb na yol açmayan binalar denetlemenin düzgün flekilde yapabilmek ve hatta belli bir oranda mevcut binalar bunlarla de ifltirebilmek. Bu düflüncelerle hayat n kaydeben vatandafllar m za Allah tan rahmet, yak nlar n kaybeden ve k fl n zor flartlar nda yaflam n büyük güçlüklerle yürütmek zorunda kalanlara sab r diliyorum. Euro bölgesindeki sars nt lar bakacak olursak, orada da durum pek parlak de il gibi. Kriz, AB nin zay f halkalar nda liderleri koltuklar ndan etmeye bafllad. Birbiri ard na kurulan teknokrat hükümetler ülke ekonomilerine ve a r borç stoklar na çare üretmeye çal fl rken, bizler de Türk ekonomisinin 2000 li y llar n hemen bafl ndaki halini hat rlayarak uzaktan izliyoruz. Dünya ekonomisi 2008 krizini belli bir oranda geride b rakm fl gibi görünse de sürdürülebilir bir ekonomik canlanman n fluanda uza nda. Dünyan n mevcut düzeninin eskidi inde uzlaflma var ama yeni küresel sistemin nas l flekillenece i, ve bafl aktörlerin kimler olaca hala net de il. De iflimin bilincinde olan ve ona uyum sa layanlar, sorunlar yla yüzleflip h zla çözüm gelifltirenler avantaj kazanacak. Türkiye ekonomisi olarak krize uzaktan bakt m z söylemekle beraber, krize tamamen duyars z kalmam z ve krizden hiç etkilenmeyecek olmam z tabii ki mümkün de il. Maalesef, fark nda olmam z ve belli ölçüde gidermemiz gereken yap sal zaaflar m z var. Güncel önemi nedeniyle cari denge birinci s rada. Enerji gibi kronik cari aç k üreten ve ithalata girdi oluflturan ihracat n önemli rolünün fark nda olmam z ve tedbir almaya çal flmam z laz m. Tabii ki bu sorunlara bugünden yar na çözüm üretmek, entegre olmaya çal flt m z AB standartlar nda çok mümkün de il. En basit anlamda dahi, Avrupa dan kaynakl olumsuzluklar n döviz piyasalar na yans malar n hep beraber takip ediyoruz. Bu k r lganl klar n fark nda olmam z ve bunlar n ticaret hacmindeki düflüfl gibi daha farkl uzant lar n n da seneye kap y çalabilece ini unutmamam z gerekiyor. Muhtemel bir çözüm olarak, ticaret yollar m z da de ifltirmeyi ve çeflitlendirmeyi düflünmek zorunday z. Türkiye'nin de toplam ihracat nda, Avrupa'n n pay ABD'ninki gibi gerilemeye bafllad. Büyüyemeyen Avrupa'n n toplam ihracat m zdaki pay son befl y lda yüzde 10 azald. Art k biz de daha az de il daha h zl büyüyen ülkelere mal satabiliriz. K saca al nmas gereken çok yol, yap lacak çok fley var. Hedefleri do ru saptamam z, ve riskleri iyi görmemiz gerekiyor. Her zaman oldu u gibi de ölçülü bir iyimserlik içinde sonucun iyi olaca na inanc m z korumak Bak fl 119

6 Baflkan Yard mc s ndan Prof. Dr. Ali Ceylan Baflkan Yard mc s 2023 y l nda Bursa Plan yapmay ve planl olmay seviyorum. Çünkü en kötü plan bile, plans zl ktan iyidir. Planlar kiflisel olabilece i gibi, kurumsal da olabilir. Kurumsal planlar n en büyü ü ve önemlisi, Hükümetlerin yapt planlard r.bu büyük planlar, bireyleri veya iflletmeleri etkiler,yollar n ayd nlat r..bu nedenle,hükümetlerin yapm fl oldu u planlar bilmemizin say s z faydas vard r. Devlet Planlama Teflkilat taraf ndan haz rlan p, kabul edilmifl olan Kalk nma Plan ile ilgili olarak, özet bilgiler vermek istiyorum. Çünkü, Cumhuriyetimizin 100.y l nda, yani 2023 y l ndaki hedeflerimizi bilmemiz, hedeflere ulaflma konusunda hepimize yard mc olacakt r. Bilindi i gibi, plan n amac, Türkiye nin küresel düzeyde etkili bir devlet olmas d r. Bunun için, kalk nma plan, ihracata dönük, teknoloji yo un, katma de eri yüksek, uluslar aras standartlara uygun ve yerel kaynaklar harekete geçiren bir üretim yap s hedeflemektedir. Plana göre, 2023 y l nda, Türkiye nin,1.9 trilyon dolar GSMH ile, dünyan n ilk 10 ekonomisi aras na girmesi öngörülmektedir. Hedefe vard m zda, tar m, sanayi ve hizmet sektörlerinin toplam katma de er içindeki paylar n n, s ras yla,%5,%30 ve %65 olmas beklenmektedir. Ülkemizin uzun dönem nüfus art fl h z n n yavafllayarak, ortalama %1.1 e ve 2020 y l ndan sonra %1 in alt na düflece i tahmin edilmektedir. Bu nedenle, genç nüfus avantaj m z de erlendirmemiz gerekmektedir. Öte yandan,1997 y l say m na göre,%60 lar düzeyinde olan kentsel nüfus pay n n, dönem sonunda %90 lara ulaflmas beklenmektedir. Bu aç dan Bursa n n nüfusu çok h zl bir art fl gösterecektir. Özellikle, stanbul- zmir otoyolunun, ilk etab n n tamamlanmas, gelecek 10 y lda Bursa da çok h zl bir de iflime neden olacakt r y l nda %30 dolay nda olan kamu yat r mlar n n, toplam yat r mlar içindeki pay n n, 2023 y l nda %10 lara gerilemesi öngörülmüfltür. Özel sektörün gelecekteki hesaplar n bu hedefe göre yapmas nda yarar vard r. Toplam özel sektör yat r mlar içinde, e itim, sa l k ve enerji yat r mlar n n pay artacakt r. malat sanayi yat r mlar nda ise, belirgin bir de iflim olmayacakt r. Hedeflere ulaflmak için, flehirlere çok önemli görevler düflmektedir. Bana göre, Bursa, kalk nma plan ndaki hedeflere ulaflabilecek flehirlerin bafl nda yer almaktad r. Çünkü Bursa, ihracata dönük bir sanayi yap s na sahiptir y l na geldi imizde, Bursa, ileri teknolojinin üretildi i bir flehir olmal d r. Patent, tasar m, faydal model gibi yeni bulufllar, Bursa ekonomisinin temel göstergeleri olmal d r. Bursa, üretece i yüksek katma de erli ürünlerle, 500 milyar dolarl k ihracat hedefinin 75 milyar dolarl k k sm n gerçeklefltirmelidir. Hedefe varmak için, Bursal lar n bir plan etraf nda anlaflmalar gerekmektedir. Bu nedenle, BUS AD, 2012 y l n, Kalk nma Plan nda Bursa n n Rolu olarak belirlemeli ve bilim adamlar ve taraflarla birlikte çal flmal d r. Bu konuda, Bursa Valili i, koordinatör olmal d r Çünkü 2023 y l Bursa s n hayal etmek için, bir araya gelip hayallerimizi birbirimize anlat p, tart flmam z ve anlaflmam z gerekiyor. E er, bunu yapar ve yol haritam z ona göre belirlersek, baflar ya ulaflma flans m z artacakt r. Aya m za kadar gelmifl olan bu büyük f rsat de erlendirmemiz gerekiyor. 09 Bak fl 119

7 Bülent Parlamıfl Baflkan Yard mc s Stratejik yönetim ve güçbirlikleri Romal flair Ovid in güzel bir sözü vard r, pek ço umuzun da bildi i ; Bugüne haz r olmayan n yar na haz r olmas daha güç olacakt r. Dilerseniz tarihten örnekler vererek devam edeyim, çünkü gelece i flekillendirirken geçmiflten ders almakta fayda var ve tarih asl nda tekerrürden ibaret de il mi? *** Tarihte, Truva halk yla savaflan Akhaial lar n ( Aka lar, Homeros'un lyada'da ve Odysseia'de eski Yunan halklar için kulland müflterek isim) meflhur hükümdar Philippoemenis den s kça söz edilmektedir. Philipoemenis hakk nda yap lan övgülerden en önemlisi; - Onun bar fl zaman nda, savafl yönetme teknikleriyle u raflmas üzerinedir- Bar fl zamanlar nda Philipoemenis, dostlar ile arazide gezerken s k s k durup onlara sorular sorarm fl; Düflman flu tepede olsa, biz de ordumuzla burada bulunsak, hangimiz daha avantajl durumda olurduk? Savafl düzenimizi bozmadan onlara nas l yanafl rd k? Geri çekilmek için ne yapard k? Onlar geri çekilseler biz nas l kovalard k? Bir savaflta ordunun bafl na gelebilecek bütün durumlar, yol boyunca dostlar ile görüflür, onlar n düflüncelerini al r, kendi düflüncelerini anlat r, gerekçelerini gösterirmifl. Bar fl zaman nda daima savafl senaryolar yapmas dolay s yla da ordular n yönetirken asla çaresini bulamad bir güçlükle karfl laflmam fl. Galiba tarihe geçmifl ak ll Hükümdar ve büyük Liderlerin hepsi de bu flekilde davranm fl. Bar fl zamanlar n bofl yere harcamay p, kötü günlerinde yararlanmak için sürekli haz rl k yapm fllar. Peki bugün durum farkl m? Ak ll Liderler, Yöneticiler, yine ayn flekilde davranmak zorunda de iller mi? Biz fladamlar da böyle olmak zorunda de il miyiz? *** fiirket stratejileri aç s ndan bak ld nda, günümüz flartlar ve gelecek bizleri biran önce daha karl ve verimli olmaya, inovasyona, marka yaratmaya ve ne pahas na olursa olsun planl yat r mlara teflvik etmektedir. Günümüz Global Ekonomik koflullar nda, baflar iflte bu h zl, karl ve planl büyüme ilkesine dayanmaktad r. Ayr ca gelecek öyle görünüyor ki, Global yat r mc lar n ve Global sermayenin olacakt r. Bundan sonra, yerel veya uluslararas kavramlar önemini yitirecektir. Bu sebeple, ya bizler de Global flirketler gibi ifllerimizi, flirketlerimizi üçüncü, dördüncü kuflaklara güvenle tafl yacak oyunu kural na göre oynay p, verimlilik, kurumsallaflma, yarat c l k, inovasyon, Ar-ge, biliflim, markalaflma, e itim, dijital teknolojiler ve benzeri kula a hofl gelen kavramlarla flirketlerimizi tan flt racak, ya da, maalesef ekonomi sahnesinden yavafl yavafl çekilmek zorunda kalaca z. De iflimin en baflta kendimizden bafllamas gerekir... Birey olarak e er daha yi koflullarda yaflamak istiyorsak stratejik düflünme yetene ine sahip olmaya ve stratejik karar alman n önemine inanmak zorunday z. Paranoyak olmadan flüpheci olmaya, Bolluk zaman k tl hesap etmeye mecburuz. Ayn flekilde, kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren tüm 10 Bak fl 119

8 Baflkan Yard mc s ndan organizasyonlar n da stratejik yönetimi mutlaka ö renmeleri ve uygulamalar gereklidir. Yine dünyada yerini almak isteyen ülkelerin gelece e yönelik At l m Stratejileri ni en az ndan Hayatta kalma stratejileri ni süratle belirlemeleri ve uygulamalar önem tafl maktad r. *** Asl nda, Bursa m za bakacak olursak, içinde bulundu umuz durum itibariyle, her kurum ve kurulufl her sanayici, k saca herkes bir fleyler yapma gayreti içerisinde. Ancak her kafadan ayr ayr ç kan sesler, ayn cümleleri içerse, ayn anlamlara da gelse, karfl taraf n anlamas n zorlaflt r yor. Öncelikle bu çok seslili i, tek sesli hale getirerek ifle bafllamak, bunu Bursa n n ve sektörün sesi haline getirmek, sorunlarla birlikte çözüm önerilerimizi de Sorunu getiren, çözümü getiremiyorsa sorun kendisidir düflüncesiyle tek ses ve tek vücut haline getirmek, sadece bugünü düflünerek de il, yar nlar da kurtarabilecek çözüm önerileri üzerinde çal flmam z daha faydal olacakt r kan s nday m. Aksi halde gerek flçi iflveren iliflkilerinde (Sendikalar yasas, tazminat fonu gibi) gerekse, Lokomotif Sektörlerimiz hakk nda, Özellikle Tekstil Sektörümüzün istikbaliyle ilgili hayati kararlar al n rken (Ek vergiler, girdilere yap lan zamlar) Sanayi fiehri Bursa m z seyirci kalacak ve maalesef sonuçlar na da raz gelmekten baflka bir fley elimizden gelmeyecek. *** Devlet yönetimi, Ülke yönetimi, çok çeflitli sorunlar n, parametrelerin hesapland karmafl k bir denklemler yuma d r. Bu sebeple Yetkilileri Sanayicinin ve reel sektörün sorunlar ile ilgili olarak iyice ayd nlatmak, sorunlar ortaya koymak daha da önemlisi, karfl lar na muhatap olarak alabilecekleri, sorunlar çok iyi ortaya koyan ve çözüm için de kollar s vam fl bir Güçbirli i ç karabilmek san r m sorunlar n çözümünü daha da çabuklaflt racakt r. Hatta daha da ileri giderek Bu güçbirli i ile, gelecekte daha da artacak rekabet ortam nda Firmalar m z n ayakta kalabilmeleri için güçbirli i içinde yer alacak kurum ve kurulufllar n gerek bilgi birikimlerini gerekse donan m ve iflgücü potansiyellerini paylaflmalar, ayn ifli yapan firmalar n, kurumlar n kaynak israf n önlemek ad na bir araya gelmelerini ve ayn amaca hizmet ederek güçlerini birlefltirmelerini sa layabilmek çok isabetli olacakt r diye düflünmekteyim. Bursa insan çok yard msever ve müteflebbüs bir yap ya sahiptir, bak yoruz her STK ayr ayr birer hizmet ve proje makinesi gibi çal fl yor, vak flar, komisyonlar, çal flma gruplar oluflturuyorlar ve ortaya harika eserler ç k yor. Bu güçbirli iyle, içine Üniversitelerimizi, BUS AD m z, Yerel yönetimlerimizi, Sanayi kurulufllar m z tüm STK lar m z, Ticaret ve Sanayi Odam z, U B i, KOSGEB i, BEBKA y ve daha burada sayamad m tüm paydafllar da içine katarak ortak ak l sahibi ama tek bir vücut, tek bir ses haline getirebilirsek gelece e de daha güvenle bakabilece imizi düflünüyorum. Sözün özü: Geçmiflten daha çok gelece i düflünmeliyiz, çünkü bundan sonra orada yaflayaca z (Thomas BROWNE) En içten sayg ve sevgilerimle 11 Bak fl 119

9 Makale Ahmet Kurtcebe Alptemoçin Erkurt Holding Yönetim Kurulu Baflkanı De erli dostlar m, Bir y l daha geride b rak yor ve yeni bir y la bafll yoruz y l n n herkes için hay rlar getirmesini dilerim. Geçmifl y l n muhasebesini yapmak adettendir 2011 y l n nas l geride b rakt m za bakal m; Bir seçim yaflad k ve siyasi olarak istikrarl yönetimin üçüncü dönemine girdi imiz yorumland. Zira AKP üçüncü dönemde oylar n yine art rarak iktidar oldu. Güçlü iktidarla, güçlü Türkiye ye ulaflmak için yeni hükümet yola koyuldu. Ancak k sa süre sonra geçmifl dönemlere nazaran daha çok sorunun varl ndan söz edilmeye baflland. Cari aç n artmas, enflasyonun artmas, büyümenin düflmesi bu y l n de il ama 2012 nin s k nt lar olacak diye yorumlar yap l r oldu. Zira dünya yeni bir küresel kriz dalgas etkisi alt nda ve özellikle Avrupa da baz ülkeler de büyük s k nt yaflanmaya bafllad! Türkiye nin ihracat n n büyük bölümünü gerçeklefltirdi i Avrupa ülkelerinde s k nt n n Türkiye yi de etkilemesi kaç n lmaz oldu undan baflta borçlanma olmak üzere uyaralar pefl pefle geldi. Ekonomide böylesi tedirgin bir hava yeni y la devredilirken, d fl politikada da s k nt l bir dönem yaflanaca n n iflaretleri ortaya ç kt. Arap Bahar olarak nitelenen sürecin Suriye ye ulaflmas n n ard ndan, hükümetin aktif tutumu iki ülkeyi karfl karfl ya getirdi. S n r ticaretinin kesilmesinin yan nda savafl söylemleri dikkat çekti. Yeni y la devreden bu s k nt lara ülkemizde konuflland r lan NATO Füze Kalkan n n baflta ran olmak üzere Rusya y da rahats z etmesi eklendi. Suriye taraf nda yer alan bu ülkelerden Türkiye ye restleflme niteli inde mesajlar verilmesi, tedirginli i art rd. Dünyaya bakt m z zaman da farkl bir tablo görmüyoruz. Dünyay geçmifl y llarda görmedi imiz ölçüde farkl iklim sard. Kriz havas n n besledi i bu iklim, kimilerine göre dünya savafllar öncesini hat rlat yor. Geliflmifl ülkelerin paylafl m kavgas sertlefliyor. Küresel kriz bu kavgay daha da derinlefltiriyor. Ayr ca gelir adaletsizli i nedeniyle de dünyan n birçok ülkesinde sokak hareketleri ortaya ç k yor. ABD ve spanya en çarp c örnekler Birçok ülkede insanlar n ekonomik büyümeden paylar na düfleni istedikleri yorumlan yor. Kriz art k orta gelirlilere ulaflm fl durumda ve orta gelirlilerin huzursuzlu u dar gelirlilerin huzursuzlu una eklenince meydana gelebilecek reaksiyonlar daha etkili ve daha fliddetli olabilir. De erli dostlar m, flte böyle bir havada 2012 yi karfl layaca z. O yüzden haz rl kl olmak, çok yönlü düflünmek ve önlemleri planlay p uygulamaya geçirmek önem kazan yor. Çünkü ifl dünyas nda Aral k ay nda, gelecek y l için fiyatlama yap l r, planlar, hedefler ortaya konur ve bütçeler ba lan r. fl dünyas n n önünü görebilmesi laz m. Bunun için hükümetin k sa ve uzun vadeli politikalar net bir flekilde ortaya koymas laz md r. Herkes Türkiye nin girilen ç kmazdan ç kmak için hangi politikalar takip edece ini ekonominin ateflinin nas l düflürülece ini bilmek istiyor. Bir yanda döviz fiyatlar ndaki yüzde 25 dolay ndaki art fl, bir yandan da toptan eflya fiyatlar ndaki maliyet art fl beklentileri, tedirginlik yaratt. Dolay s yla gözler hükümette Hükümetin 2012 için plan ve projelerinin sa lam olmas n umuyor, herkese, sa l k dolu huzurlu ve bereketli bir y l dil diyorum Her fley gönlünüzce olsun, kal n sa l cakla 13 Bak fl 119

10 TÜRKONFED Baflkan Erdem Çenesiz: Yere sa lam bas yoruz TÜRKONFED Baflkan Erdem Çenesiz, Dünyada dengelerin de iflti ini Bir tarafta borç krizi ile bo uflan Avrupa ve ABD, bir tarafta da cari fazla veren, biriktirdi i paralarla bat l lar n fonlar n sat n alan Hindistan ve Çin var dedi. Çekirge toplant m z n bu ayki konu u, TÜRKONFED Baflkan Erdem Çenesiz Oldu. Türk Giriflim ve fl Dünyas Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Baflkan Erdem Çenesiz, dünya dengelerin de iflti ini söyledi. Çenesiz, konuflmas nda, dünya ekonomisinde son derece önemli bir dönüflüm yafland n anlatt. Borçlanma krizinin Avrupa ve ABD yi olumsuz yönde etkiledi ini hat rlatan Çenesiz, Borç krizi, AB nin ve hatta ABD nin gelece ini belirleyecek en önemli faktör oldu dedi. Türkiye nin Avrupa da olabilecek kriz karfl s nda dikkatli olmas gerekti inin alt n çizen Çenesiz, Bizim duruflumuz onlara benzemiyor. Ülkemizin borç krizi olmamas, kamu maliye politikalar n n AB ve ABD ye göre göreceli olarak çok daha iyi olmas, bizim kamu maliyemizin aya n yere sa lam basmas n sa l yor diye konufltu. 14 Bak fl 119

11 Çekirge Toplant lar AB nin borç krizinden kurtulmas için ortak hareket etmek zorunda oldu unu ifade eden TÜRKONFED Baflkan Erdem Çenesiz, dünya ekonomisinde çarklar n art k bat dan do uya do ru döndü ünün alt n çizdi. Çenesiz, flöyle devam etti: Dünyada bir eksen kaymas var. Özellikle ekonomik dengelerde bat dan do uya giden bir güç kaymas söz konusu. Bir tarafta borç krizi ile bo uflan Avrupa ve ABD, bir tarafta da cari fazla veren para biriktiren, tasarruf eden ve biriktirdi i paralarla bat l lar n fonlar n sat n alan 15 Bak fl 119

12 Hindistan ve Çin var. Bu, önümüzdeki günlerde iktisadi güçlerin bat dan do uya do ru kayaca n n en büyük göstergesi. Çenesiz, Türkiye nin mal-ticaret dengesizli ine de de inerek, flunlar kaydetti: Hepimizin ba rd ve rahats z oldu u mal-ticaret dengesizli i var. Türkiye nin 100 milyara yaklaflan mal-ticaret dengesizli i bulunuyor. Cari aç ndan da büyük. Türkiye nin temel yumuflak karn buras d r. Bunu çözmemiz gerekiyor. Bunu çözdü ümüz kadar güçlenece iz. BUS AD n, Çelik Palas Otel de yo un bir kat l mla gerçeklefltirilen Çekirge Toplant s nda, derne in dört yeni üyesine TÜRKONFED Baflkan Erdem Çenesiz ve BUS AD Baflkan Arif Özer taraf ndan rozetleri tak ld. 16 Bak fl 119

13 Çekirge Toplant lar Erdem Çenesiz in özgeçmifli Çorumlu bir ailenin ferdi olmas na ra men ailesinin ikameti nedeniyle 1972 y l nda Turhal da do du. lk ve ortaokulu Samsun da bitirdi. Samsun da bafllad lise ö renimini Çorum da devam ettirdi y l nda ailesine ait iflletmede ifl hayat na girdi. Ayn zamanda lise ö renimini de aç k lise vas tas yla yürüttü. Bu dönemde ifl tecrübesini ciddi flekilde gelifltirdi ini düflünmektedir y l nda kendi proje etti i küçük bir atölye ile seramik imalat yapmaya karar verdi. Bu karar ailesi de destekledi ve 600 m_ lik küçük bir binada 7 kifliyle üretim yapmak üzere harekete geçti. Halihaz rda fikir sahibi ve kurucusu oldu u ECE markas yla Vitrifiye Seramik üretimi yapan bu iflletmede (ECE BANYO GEREÇLER SANAY VE T CARET A.fi.) Yönetim Kurulu Baflkanl yapmaktad r. Günümüzde flirket; m2 kapal toplam m_ alanda, 450 kifli ile üretim yap p tüm Türkiye nin yan s ra 41 farkl ülkeye ihracat yapar bir konuma ulaflm flt r y l nda birçok sivil toplum örgütü görevi ve toplumsal faaliyetler esnas nda eksikli ini hissetti i yüksek ö renimini tamamlamak için tüm görevlerinin yan nda faaliyette bulunmaya karar verdi ve Ö.S.Y.M. s nav na girerek Gazi Üniversitesine ba l Çorum Meslek Yüksekokulu flletme (ikinci ö retim) bölümünü kazanarak ön lisans program n 2001 y l nda tamamlad. Daha sonra lisans e itimini Kiflinev Devlet Üniversitesi Ekonomi Akademisinde tamamlad. ABD Wayoming de kurulu Newport Üniversitesinde MBA program n bitirdi y l nda Anadolu Üniversitesi flletme Fakültesini (Aç k Ö retim) bitirerek 2. üniversite e itimini tamamlam fl oldu. Erdem ÇENES Z 2000 y l nda Anadolu illerinde ihracat yapman n zorluklar ndan yola ç karak Çorum daki 5 ayr üretici flirketin ortak olmas yla Çorum un ilk SDfi (Sektörel D fl Ticaret fiirketi) sini oluflturdu. Halen bu flirketin (Genesis D fl Ticaret A.fi. nin) Yönetim Kurulu Baflkanl n sürdürmektedir. Bu flirket Türkiye de Kurulu 22 SDfi den bir tanesidir. TÜRKONFED Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc l, Çorum Organize Sanayi Bölgesi fladamlar Derne i (ÇOS AD) üyeli i, Çorum Toprak Sanayicileri Kooperatifi üyeli i, Hitit Otomobil Sporlar Klubü (H TOK) Yönetim Kurulu Üyeli i, Çorum Ticaret ve Sanayi Odas nda Meclis Üyeli i, Çorum Organize Sanayi Bölgesi Müteflebbis Heyet Üyeli i, Çorum Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyeli i, Türkiye Kiremit-Tu la Üreticileri Derne i Denetim Kurulu Üyeli i, Sersa Seramik Sa l k Gereçleri Üreticileri Birli i Yönetim Kurulu Baflkanl, Seramik Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeli i ve Türkiye Otomobil ve Motor Sporlar Federasyonu Çorum l Temsilcili i görevlerini de sürdürmektedir. Yo un ifl temposu yan nda en büyük hobisi otomobil sporlar yla u raflmakt r. Bu spor dal nda önemli baflar lar mevcuttur. S ras yla; 1997 Shell Helix Cup Türkiye kincili i, 1999 Vectra Cup Türkiye fiamp YONLU U, 2000 Vectra Cup Türkiye kincili i, 2001 Türkiye Pist fiampiyonu Grup N+ Dördüncülü ü say labilir y l nda Do ufl Motor Sport taraf ndan organize edilen Seat Cup organizasyonunda yar flm flt r y l nda Caterham Cup ta Türkiye kincisi olmufltur. Toplumsal konularda faaliyetlere önem veren birisi olmas nedeniyle özellikle Anadolu Sanayisi ve Yönetim fiekilleri konusunda çeflitli ulusal gazete ve dergilerde 10 dan fazla makalesi yay mlanm flt r. fiirketin baflar s nedeniyle çeflitli platformlarda gerek kurumsal olarak gerekse kiflisel olarak s fatlar kazanm flt r ve 2002 y llar nda Dünya Gazetesince llerinde Baflar l flletmeler ödülü, 2002 y l nda WYBA Dünya Genç Giriflimci fl Adam Türkiye Finali Yenilikçilik Ödülü ve stanbul Üniversitesi taraf ndan verilen Y l n flletmecisi 2003 ödülü bunlar aras nda say labilir y l nda Ekonomist Dergisi ve Finans Leasing in birlikte düzenledikleri Türkiye nin Gizli fiampiyonlar yar flmas nda Yarat c Kobi dal nda 1. olmufltur y l nda Ernst&Young ve Milliyet in birlikte düzenledikleri Entrepreneur of The Year yar flmas nda onlarca firma aras ndan ilk 5 e kalarak büyük bir baflar göstermifltir. Ekovitrin in düzenledi i Y l n Starlar Yar flmas nda Y l n Genç Giriflimcisi seçilmifltir Y l nda Eurowards Türkiye nin düzenlemifl oldu u yar flmada Geliflim Dal nda Birincilik Ödülünü alm fl ve Giriflimcilik dal nda Türkiye yi Avrupa da temsil etmifltir Y l nda Referans Gazetesi H zl Bal k Ödülleri Yar flmas nda hracat n En H zl Firmas seçilmifltir. Sosyal etkinliklerin bir sonucu olarak Çorum un en önemli ekonomik sivil toplum kuruluflu olan Çorum Sanayici ve fladamlar Derne inin Baflkanl n y llar aras nda sürdürmüfltür. Çorumsiad baflkanl ndan sonra Giresun, Ordu, Samsun, Tokat, Amasya ve Çorum illerinin Sanayici ve fladamlar Derneklerini bir araya getirmek amac yla bafllatt faaliyetler olumlu sonuçlanm fl ve bu 5 ili kapsayan ORTA ANADOLU VE KARADEN Z BÖLGES SANAY C ve fiadamlari DERNEKLER FEDERASYONU (OKAS FED) kurulmufltur. Genel Merkez olarak Çorum ilinin tercih edilmesi ve flahs n n kurucu Baflkanl k görevine getirilmesi de onun için son derece gurur verici olmufltur y l nda OKAS F in TÜRKONFED e kat l m yla ismi OKAS FED ( Orta Karadeniz Sanayici ve fladamlar Dernekleri Federasyonu ) olarak de iflmifltir y llar aras nda Yönetim Kurulu Baflkanl yapm flt r. fiu anda TÜRKONFED de (Türkiye Giriflim ve fl Dünyas Konfederasyonu) Yönetim Kurulu Baflkanl görevini yürütmektedir. 17 Bak fl 119

14 BUS AD dan Yeni üyelerimize rozetleri tak ld Yeni üyelerimize rozetlerini TÜRKONFED Baflkan Erdem Çenesiz takt. BUS AD Baflkan M. Arif Özer de birer plaket verdi. Kurumsal Üye: Bursa Kiraz Halkla liflkiler, Dan flmal k, Reklamc l k, Turizm San. ve Tic. Ltd. fiti. Temsilci: Gonca Yerliyurt tarihinde Sivas ta do an Yerliyurt ilk, orta ve lise e itimini Sivas ta tamamlad. Uluda Üniversitesi Uluslararas liflkiler Bölümünden mezun olan Yerliyurt, stanbul Üniversitesi letiflim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla liflkiler Bölümünde yüksek lisans program n bitirdi ve Halkla liflkiler Uzman unvan n ald. Halen,1997 y l ndan beri kurucusu oldu u flirketinde yöneticilik ve kurumsal iletiflim dan flmanl görevini yürütmektedir. Kurumsal Üye: Contitech Lastik San. ve Tic. A.fi. Temsilci: fiirzat Karayel y l nda stanbul da do an Karayel, ö renimini Almanya da tamamlayarak Münich Teknik Üniversitesi nden 1990 da yüksek makine mühendisi olarak mezun oldu. Ayn y l Continental AG ailesine dahil olan Karayel, 21 sene boyunca flirketin teknik hizmetler, kalite proje yönetimi, üretim ve operasyonlar yönetimi gibi de iflik bölümlerinde sorumlu olarak görev ald. fiirzat Karayel halen, Temmuz 2006 da Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak atand Bursa daki Contitech Lastik San. ve Tic. A.fi. fabrikas nda görevine devam etmektedir. Kurumsal Üye:Permun Saat Mücevher ve Aksesuar San. Tic.Ltd. fiti. Temsilci: Mustafa Akp nar Gümülçine do umlu olan Mustafa Akp nar, P rlant Saatçilik kurucu orta olarak 31 y ld r ticaret hayat içinde aktif bir flekilde yer alm flt r y l ndan beri de kendi firmas olan Permun Saat Mücevher ve Aksesuar San. Tic. Ltd. fiti. de ticari faaliyetlerine devam etmektedir. Utku Akçay tarihinde stanbul da do an Utku Akçay, Yeditepe Üniversitesi Uluslararas Ticaret Yönetimi ve flletme Bölümü ile Anadolu Üniversitesi ktisat Fakültesini bitirdi. Akçay, halen aile flirketleri olan Ça n Yap Mimarl k- Taahhüt- nflaat Malzemeleri Tic. San.Ltd. fiti. nde Genel Müdür olarak görev yapmaktad r. 18 Bak fl 119

Nisan/ May s/ Haziran 2011

Nisan/ May s/ Haziran 2011 Nisan/ May s/ Haziran 2011 118 12. Desen yar flmas ödülleri sahiplerini buldu. KKTC D fliflleri Bakan Özgürgün BUS AD a konuk oldu. Oya Coflkunöz Yöney: Önce güvenlik. Yeni Türk Ticaret Kanunu na haz rl

Detaylı

Ocak/ fiubat/ Mart 2011

Ocak/ fiubat/ Mart 2011 Ocak/ fiubat/ Mart 2011 117 BUS AD ödülleri sahiplerini buldu En önemli strateji farkl l k yaratmakt r Toplu ulafl m trafik çilesini bitirir Üniversite-Sanayi iflbirli i geliflecek Çal flabilir engelliler

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

fiubat - TEMMUZ 2012 121/122

fiubat - TEMMUZ 2012 121/122 fiubat - TEMMUZ 2012 121/122 BUS AD dan Ar-Ge ve Sektörel Beklentiler Raporu TÜRKONFED: stikrar ve büyüme için TTK ve Yeni Anayasa önemli Oya Coflkunöz Yöney: Üretkenli i esas alan büyümeye odaklanmal

Detaylı

Temmuz/ A ustos/ Eylül 2010

Temmuz/ A ustos/ Eylül 2010 Temmuz/ A ustos/ Eylül 2010 115 Türk-Alman iflbirli ine BUS AD katk s Bursa Kalite Ödülü süreci bafllad TÜS AD Baflkan Boyner BUS AD a konuk oldu Bursa nın yeni gündemi biliflim teknolojisi BUS AD BEBKA

Detaylı

stanbul, Ocak 2010 ISBN 978-9944-60-571-7 SO Yay n No: 2010/1

stanbul, Ocak 2010 ISBN 978-9944-60-571-7 SO Yay n No: 2010/1 stanbul, Ocak 2010 ISBN 978-9944-60-571-7 SO Yay n No: 2010/1 Sunufl Sanayi Kongrelerimizin sekizincisini, 15-16 Aral k 2009 tarihlerinde Sürdürülebilir Rekabet Gücü: Kriz Sonras Yeni Yön temas ile gerçeklefltirdik.

Detaylı

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S 10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S DALGALARI YÖNETEREK GELECE TASARLAMAK 14-15 ARALIK 2011 stanbul, Ocak 2012 ISBN: 978-605-137-051-4 (Bas l ) ISBN: 978-605-137-052-1 (Elektronik) Sertifika No:19176

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

Kütahya Milletvekili Fehmi

Kütahya Milletvekili Fehmi ORGAN ZE SANAY GAZETES fiubat 2009 1 fiefik ÇALIfiKAN Kurlarda art fl anlams zd r 14 te Arzu AKAY Ostim de ikinci kuflak 6 da Atila ÇINAR Yine kriz üzerine 4 te Subegüm BULUT Bir KOB Patronu 2009 u nas

Detaylı

Fabrikas n Anadolu ya tafl yana teflvik UNAKITAN 49 ilde uygulanan teflviklerin ülke kalk nmas ve bölgesel

Fabrikas n Anadolu ya tafl yana teflvik UNAKITAN 49 ilde uygulanan teflviklerin ülke kalk nmas ve bölgesel Fabrikas n Anadolu ya tafl yana teflvik UNAKITAN 49 ilde uygulanan teflviklerin ülke kalk nmas ve bölgesel dengesizli in giderilmesi konusunda büyük öneme sahip oldu unu belirterek, stanbul daki fabrikas

Detaylı

BÖLGESEL ÜRET M, KÜRESEL GÜÇ 19-20 Aralık 2012

BÖLGESEL ÜRET M, KÜRESEL GÜÇ 19-20 Aralık 2012 11.SANAY KONGRES ve NOVASYON SERG S Sürdürülebilir Rekabet Gücü BÖLGESEL ÜRET M, KÜRESEL GÜÇ 19-20 Aralık 2012 stanbul, fiubat 2013 ISBN: 978-605-137-228-0 (Bas l ) ISBN: 978-605-137-229-7 (Elektronik)

Detaylı

Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler

Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler Çerçeve Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler Gelinen noktada Türkiye nin önünde çözülmesi gereken en öncelikli problem iflsizliktir. 1998 ve 2001 y l nda yaflanan krizlerden sonra iflsizlik h zla

Detaylı

Hissedar. Likidite. küresel tura. devam ediyor OTOMOT V: REKORTMEN SEKTÖRÜN 2011 PROJEKS YONU BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI

Hissedar. Likidite. küresel tura. devam ediyor OTOMOT V: REKORTMEN SEKTÖRÜN 2011 PROJEKS YONU BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI Temel Kotil: YEN HATLAR AÇMAYA DEVAM Nevzat Öztangut: GÜNDEM M Z YATIRIMCI E T M Özlem Denizmen: BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI Hissedar YATIRIMCI L fik LER DERNE N N YAYINIDIR www.tuyid.org - SAYI

Detaylı

Zonguldak 5. Kasım 2010

Zonguldak 5. Kasım 2010 Zonguldak 5 Kasım 2010 2 Zonguldak ve Garanti Bankas Anadolu Sohbetleri Zonguldak ve Atatürk Garanti Gelecekten Umutlu... Global toparlanma sürecinin devam etti i ekonomide, ifller, geçti imiz y la göre

Detaylı

BUS AD IN LK KADIN BAfiKANI OYA COfiKUNÖZ YÖNEY GÖREV DEVRETT

BUS AD IN LK KADIN BAfiKANI OYA COfiKUNÖZ YÖNEY GÖREV DEVRETT KASIM 2013 - OCAK 2014 128 BUS AD da Günal Baylan dönemi Yenileflime yat r m yapanlar Bursa ve ülkeye en büyük katma de eri sa lar BUS AD döviz kurunun son 10 y ll k seyrine bilimsel çal flmayla fl k tuttu

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m Mete BA DAT Sermayesiz yat r m n 2 de lter AKINO LU Yeni bir fley laz m n 19 da Subegüm BULUT fl Gelifltirme Çevrimi olmadan Innovasyon sadece bir fantezidir n 12 de Veli SARITOPRAK Seçimler, ekonomi ve

Detaylı

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da.

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da. n 8 de N SAN 2006 1 Orhan AYDIN Hedef; yüksek katma de erli üretim... n 14 te Tamer MÜFTÜO LU Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te Hakan Ömer G DER Antremanl sat flç nas l olmal? n 14 te lter

Detaylı

AB rüzgar. ekonomide. A vrupa Birli i. B ilindi i gibi, PATENT VE MARKANIZI

AB rüzgar. ekonomide. A vrupa Birli i. B ilindi i gibi, PATENT VE MARKANIZI KOB LER N SES EK M 2005 ORGAN ZE SANAY GAZETES ekonomide AB rüzgar Avrupa Birliği ile müzakerelerin resmen başlaması ekonomide olumlu rüzgarların esmesine neden oldu. Borsa rekor kırarken, reel sektör

Detaylı

DEV DEV. KOÇ Holding. dünyan n yükselen. fi RKET. aras nda * BusinessWeek ifl dünyas n n birçok ülkede yay mlanan etkin ve prestijli ekonomi dergisi*

DEV DEV. KOÇ Holding. dünyan n yükselen. fi RKET. aras nda * BusinessWeek ifl dünyas n n birçok ülkede yay mlanan etkin ve prestijli ekonomi dergisi* kocumbenim 9/19/06 10:38 AM Page 1 dünyan n yükselen KOÇ Holding 25 DEV aras nda DEV fi RKET aras nda * BusinessWeek ifl dünyas n n birçok ülkede yay mlanan etkin ve prestijli ekonomi dergisi* kocumbenim

Detaylı

Avrupa ya Türk Ç karmas

Avrupa ya Türk Ç karmas ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 Avrupa nsan Türk Kültürünü Merak Ediyor Türkler Bu Kez Londra y Fethetti Ali Y. Koç, Genç Küresel Liderler çinde 17 Aral k Sonras ve Türkiye de Üçüncü Sektör Ram Pacific

Detaylı

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon.

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon. ç i n d e k i l e r Ay n Gündemi 4 Anadolu Buluflmalar Gaziantep teydi Küresel Vizyon 8 pek Yolu nda Türk zleri Otoyol-Iveco Ortakl nda Yeni At l mlar Koç Holding Die Zeit gazetesinde: Almanya ya da Koç

Detaylı

Gayrimenkul Zirvesi 2011

Gayrimenkul Zirvesi 2011 Gayrimenkul Zirvesi 2011 17 May s 2011 Lütfi K rdar Kongre ve Sergi Saray Katk lar yla Ana Sponsorlar 11. Y l Sponsoru Sponsorlar Katk da Bulunanlar Bas n Sponsorlar letiflim Sponsorlar Stratejik Ortak

Detaylı

Birincisi, Türkiye nin gündemi; ikincisi bu gündeme ba l olarak k sa dönem için Toplulu umuzun çözüm önerileri ve üçüncü olarak da Toplulu umuzdaki

Birincisi, Türkiye nin gündemi; ikincisi bu gündeme ba l olarak k sa dönem için Toplulu umuzun çözüm önerileri ve üçüncü olarak da Toplulu umuzdaki ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Koç Holding 8. Bas n ve Kamuoyu Bilgilendirme Toplant s Yap ld Türkiye nin Gelece i e-yaflam ve e-dönüflüm de e-dönüflüm...18 Masan za 217 Gazeteyi Nas l S d r

Detaylı

Tutarl Bir Performans

Tutarl Bir Performans ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Ana Hedefimiz: Y lda %14 Büyümek Koç Holding Enerji Grubu, OPET e %50 Ortak Oldu Tat, Maret, Sek ve Pastavilla Tek Çat Alt nda Arçelik te Neler Oluyor? Hedef Net,

Detaylı

OSBÜK Baflkan Y lmaz,

OSBÜK Baflkan Y lmaz, ORGAN ZE SANAY GAZETES MART 2008 1 Abdullah ÇÖRTÜ çeriden bak fl... 6 da fiefik ÇALIfiKAN Piyasada para yok un anlam 7 de Fettah GÜVENTÜRK Türkiye nin gelece i mesleki e itimde 16 da Atila ÇINAR Ankara

Detaylı

Ekonomide büyüme H z Kesiyor Cari Aç k, Tamgaz leri... 8. Tar ma Giriflimcilik Afl s 14. Karadeniz, Bodur Meyve Bahçesi ne Dönüflecek 20

Ekonomide büyüme H z Kesiyor Cari Aç k, Tamgaz leri... 8. Tar ma Giriflimcilik Afl s 14. Karadeniz, Bodur Meyve Bahçesi ne Dönüflecek 20 Sahibi Müstakil Sanayici ve fladamlar Derne i (MÜS AD) Ad na Dr. Ömer BOLAT Genel Yay n Yönetmeni Hayati BAYRAK Yay n Yönetmeni fiükrullah DOLU Sorumlu Yaz flleri Müdürü Hüseyin KAHRAMAN Haber Merkezi

Detaylı

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler.

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler. Biz, ne, Demifltik, iflte yapt k! ne de, Yapt klar m z yapacaklar m z n aynas d r demeyi severiz. Biz, sadece ileriye bakar ve Daha neler yap labilir? diye sorar z Küresel kriz çok uzun bir zamandan bu

Detaylı

ECZACIBAfiI LAÇ SANAY VE T CARET A.fi.

ECZACIBAfiI LAÇ SANAY VE T CARET A.fi. LA N mas 15/5/02 11:08 Page 1 ECZACIBAfiI LAÇ SANAY VE T CARET A.fi. ÇALIfiMA RAPORU 2001 LA N mas 15/5/02 11:08 Page 3 Ç NDEK LER Yönetim Kurulu 4 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 6 Söylefli / Bilime

Detaylı

MaliyeKulübü. aktif gençlerin dergisi. MART 2011 Say 01. 2010-2011 - İstanbul Üniversitesi. www.istanbulmaliye.org

MaliyeKulübü. aktif gençlerin dergisi. MART 2011 Say 01. 2010-2011 - İstanbul Üniversitesi. www.istanbulmaliye.org MART 2011 Say 01 2010-2011 - İstanbul Üniversitesi www.istanbulmaliye.org 0 050408 001453 Kurul çindekiler MT YAZ SAH B.Ü ktisat Fakültesi ad na Prof.Dr. Salim Atefl OKTAR Kurucu Maliye Kulübü ad na Mustafa

Detaylı

Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Kas m-2007 Say : 12

Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Kas m-2007 Say : 12 Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Kas m-2007 Say : 12 Tehlikenin fark nday z! 23 y ld r Türkiye nin bafl na bela olan terör, ülkemizin yetiflmifl, p r l p r l onlarca gencimizi

Detaylı