Temmuz/ A ustos/ Eylül 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Temmuz/ A ustos/ Eylül 2011"

Transkript

1 Temmuz/ A ustos/ Eylül TÜRKONFED Baflkan Erdem Çenesiz: Yere sa lam bas yoruz BUS AD da TAYSAD ile otomotiv zirvesi Altepe: Bursa için radikal ad mlar kararl l kla at yoruz Üniversite-sanayici aras nda ilk imza 2011 Bursa Kalite Ödülü çal flmalar bafllad 2011

2 Temmuz/ A ustos/ Eylül Say :119 Mehmet Arif Özer (Baflkan) Oya Yöney (Baflkan Yard mc s ) Ali Ceylan (Baflkan Yard mc s ) Bülent Parlam fl (Baflkan Yard mc s ) Tu rul Dirimtekin (Sayman) Ahmet Altekin (Üye) Ayhan Ispalar (Üye) Ayflegül Donat (Üye) Erol K l ç (Üye) Fehmi Osanmaz (Üye) hsan Karademirler (Üye) Mehmet Ali Yormazo lu (Üye) Mürsel Öztürk (Üye) MAKALE Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 14 ÇEK RGE TOPLANTILARI TÜRKONFED Baflkan Erdem Çenesiz: Yere sa lam bas yoruz Mehmet Arif Özer Oya Yöney Prof. Dr. Ali Ceylan Ayflegül Donat hsan Karademirler Mürsel Öztürk Dr. Murat Kuter 05 BAfiKAN IN MEKTUBU M. Arif Özer 07 BAfiKAN YARDIMCISINDAN Oya Yöney 09 BAfiKAN YARDIMCISINDAN Prof. Dr. Ali Ceylan 10 BAfiKAN YARDIMCISINDAN Bülent Parlam fl Yeni üyelerimize rozetleri tak ld 19 BRÜKSEL DEN MAKALE Bahadır Kalea ası 22 SÖYLEfi Memduh Gökçen 32 BUS AD da TAYSAD ile otomotiv zirvesi Barıflçı Ajans ve Rota Ofset Barıflçı Network kurulufllarıdır.

3 ÇEK RGE TOPLANTILARI Altepe: Bursa için radikal ad mlar kararl l kla at yoruz 54 SÖYLEfi Naci fiahin 60 MAKALE Tu rul Dirimtekin 78 BUS AD DAN HABERLER - AK Parti den Yeni Anayasa konusunda istiflare ziyareti - Hessen heyetinden Bursa ziyareti 82 MAKALE Ahmet Özenalp 36 SÖYLEfi Atilla Parlam fl 44 MAKALE fierif Ar 47 M ZAH Ahmet Altekin 48 MAKALE Ahmet Altekin KalDer Yönetiminden Sabanc Holding e ziyaret 70 MAKALE Erol K l ç 72 TÜRKONFED DEN - Büyüme h z n koruyamama riskimiz var - Bakan Y lmaz dan Çenesiz e ziyaret MAKS FED DEN - Üniversite-sanayici aras nda ilk imza - MAKS FED, Biliflim novasyon Merkezi kurma hedefinde 64 MAKALE Lami Ya c larl o lu Bursa Kalite Ödülü çal flmalar bafllad ÜYELERDEN HABERLER 96 MAKALE Burak Yavuzbalkan 118 K TAP 126 MÜZ K 128 YEN ÜYELER

4 Baflkan n Mektubu Mehmet Arif Özer Yönetim Kurulu Baflkan Gerek içeride gerek d flar da 2011 her bak mdan zor ve enteresan bir y l oldu. Depremler, tsunami, terör olaylar, Kuzey Afrika y ve Suriye yi saran özgürlük hareketleri (Arap Bahar ), devrilen rejimler, baflbakanlar, baflkanlar... Amerika da ekonomik düzene karfl baflkald r fl; Wall Street iflgali. Bunun yan nda 2008 de Amerika da bafllayan ekonomik kriz tam bitiyor derken; 2011 de hemen yan bafl m zda, Avrupa Birli i nde baflkald rmaya bafllad. Euro Bölgesi nde borç krizi nedeniyle K ta genelinde büyüme yavafllam fl durumda. Bu kez kriz, geliflmekte olan ülkeleri de il geliflen ülkeleri daha çok etkilemeye bafllad. hracat m z n % 50 ye yak n n yapt m z Avrupa Birli i ülkelerinde yaflanacak daralma ve resesyon bizi direkt etkileyecektir. Bu nedenle 2012 kolay bir y l olmayacak. Y l sonunda 134 milyar 600 milyon dolarl k ihracat rakam yeni bir rekor getirirken, 240 milyar dolar civar nda gerçekleflecek rekor ithalat rakam ve bunlara ba l yüksek d fl ticaret aç ve cari aç k; sevincimizi kursa m zda b rak yor. Dokuz ayl k ortalama büyüme rakam % 9.6 oldu. Y l sonunda 8 küsurlu bir büyüme olacak. Çin den sonra geçen sene en h zl büyüyen ülke olaca z. Gurur duyuyoruz Söz konusu büyüme h z Türk ekonomisi aç s ndan çok büyük bir baflar olarak de erlendirilse de; büyük ölçüde ithal ürünlere ve iç tüketime dayal olan bu büyümenin cari aç patlatt bir gerçektir. hracat n ithalat karfl lama oran %55 lere kadar düflmüfltür. hracat n ithalata ba ml l azalt lmal, özellikle ara mallar n n yerli olmas için yeni teflvikler ve stratejiler ortaya konmal d r. Bizi hayal k r kl na u ratan bir önemli gösterge de; enflasyon oran sonu hedeflenen % 5,5 TÜFE oran % le y l tamamlad. Evet enflasyon art fl nda son zamanlarda afl r yükselen Dolar kurunun da etkisi var ama, bu kur art fl daha önceden tedrici olarak art r lamaz m yd diye hay flanmaktan da kendimizi alam yoruz. Ülkenizin tasarruf oran n n, gayrisafi milli has laya oran % 12 lere kadar düfltü. D flar dan finans kaynaklar na ihtiyac m z var. Sadece Merkez Bankas n n yapt para manipülasyon ve atraksiyonlar ile baflar ya ulaflmak mümkün de il. Önemli olan reel ekonomidir. Sürdürülebilir bir büyüme için üretmek ve de er yaramak gerekiyor. Bunun için iyi bir ekonomi iklimine, arge-inovasyona dayal istihdam ve farkl l k yaratacak sanayilere ihtiyac m z var. Rekabet gücümüzü art rmak için de ivedilikle mikro ekonomik reformlara ihtiyaç var. Özellikle çok yönlü ve köklü bir e itim reformu, teknolojik geliflim ve yeni mallar n üretimi ile ilgili reformlar, iflgücü piyasas reformu ve Enerji piyasas reformu Ülkemizde %45 e varan kay t d fl l kay t içine almal, orta ve küçük ölçekli firmalar n ucuz finansman kaynaklar na eriflimleri kolaylaflt r lmal ve art r lmal d r. yi bir ekonomi için iyi bir hukuki zeminin gereksinimi oldu unu aç klamaya gerek yoktur. Dört gözle beklenen ve bir günde ç kar lan 1536 maddelik Yeni Ticaret Yasas n n komplikasyon yaratacak maddelerinin Yasa Yürürlü e girmeden; ivedilikle yeniden düzenlenmesi flartt r. Yeni y la güçlü ve pozitif yanlar m z da göz önüne alarak; temkinli bir iyimserlik içerisinde girmekte yarar vard r. Herkese esenlik ve baflar dolu bir yeni y l diliyorum. 05 Bak fl 119

5 Baflkan Yard mc s ndan Oya Yöney Baflkan Yard mc s Hem Türkiye de, hem de dünyada sars nt larla geçen bir dönemdeyiz. Dünyadaki sars nt ekonomik anlamda devam ederken, sars lmaz oldu unu söyledi imiz Türkiye, Van depremi ile sars ld. Maalesef deprem gerçe ini bir kez daha yaflad ülkemiz. Belki yaflanm fl tecrübelerle depreme müdahale konusunda bu kez daha organize ve baflar l bir s nav verdik, ancak deprem kufla nda yer alan ülkemizin yap sto u anlam ndaki s k nt lar yine tüm ç plakl ile gözlerimizin önüne serildi. Kolayca y k lan binalar ve enkaz alt nda kurtar lmay bekleyen vatandafllar m z gördükçe olas stanbul depremi için senaryolar ürettik. K sa bir süre daha belki haf zlar m zda yerini koruyacak bu deprem, ama önemli olan art k depremde y k lmayan ve onca can kayb na yol açmayan binalar denetlemenin düzgün flekilde yapabilmek ve hatta belli bir oranda mevcut binalar bunlarla de ifltirebilmek. Bu düflüncelerle hayat n kaydeben vatandafllar m za Allah tan rahmet, yak nlar n kaybeden ve k fl n zor flartlar nda yaflam n büyük güçlüklerle yürütmek zorunda kalanlara sab r diliyorum. Euro bölgesindeki sars nt lar bakacak olursak, orada da durum pek parlak de il gibi. Kriz, AB nin zay f halkalar nda liderleri koltuklar ndan etmeye bafllad. Birbiri ard na kurulan teknokrat hükümetler ülke ekonomilerine ve a r borç stoklar na çare üretmeye çal fl rken, bizler de Türk ekonomisinin 2000 li y llar n hemen bafl ndaki halini hat rlayarak uzaktan izliyoruz. Dünya ekonomisi 2008 krizini belli bir oranda geride b rakm fl gibi görünse de sürdürülebilir bir ekonomik canlanman n fluanda uza nda. Dünyan n mevcut düzeninin eskidi inde uzlaflma var ama yeni küresel sistemin nas l flekillenece i, ve bafl aktörlerin kimler olaca hala net de il. De iflimin bilincinde olan ve ona uyum sa layanlar, sorunlar yla yüzleflip h zla çözüm gelifltirenler avantaj kazanacak. Türkiye ekonomisi olarak krize uzaktan bakt m z söylemekle beraber, krize tamamen duyars z kalmam z ve krizden hiç etkilenmeyecek olmam z tabii ki mümkün de il. Maalesef, fark nda olmam z ve belli ölçüde gidermemiz gereken yap sal zaaflar m z var. Güncel önemi nedeniyle cari denge birinci s rada. Enerji gibi kronik cari aç k üreten ve ithalata girdi oluflturan ihracat n önemli rolünün fark nda olmam z ve tedbir almaya çal flmam z laz m. Tabii ki bu sorunlara bugünden yar na çözüm üretmek, entegre olmaya çal flt m z AB standartlar nda çok mümkün de il. En basit anlamda dahi, Avrupa dan kaynakl olumsuzluklar n döviz piyasalar na yans malar n hep beraber takip ediyoruz. Bu k r lganl klar n fark nda olmam z ve bunlar n ticaret hacmindeki düflüfl gibi daha farkl uzant lar n n da seneye kap y çalabilece ini unutmamam z gerekiyor. Muhtemel bir çözüm olarak, ticaret yollar m z da de ifltirmeyi ve çeflitlendirmeyi düflünmek zorunday z. Türkiye'nin de toplam ihracat nda, Avrupa'n n pay ABD'ninki gibi gerilemeye bafllad. Büyüyemeyen Avrupa'n n toplam ihracat m zdaki pay son befl y lda yüzde 10 azald. Art k biz de daha az de il daha h zl büyüyen ülkelere mal satabiliriz. K saca al nmas gereken çok yol, yap lacak çok fley var. Hedefleri do ru saptamam z, ve riskleri iyi görmemiz gerekiyor. Her zaman oldu u gibi de ölçülü bir iyimserlik içinde sonucun iyi olaca na inanc m z korumak Bak fl 119

6 Baflkan Yard mc s ndan Prof. Dr. Ali Ceylan Baflkan Yard mc s 2023 y l nda Bursa Plan yapmay ve planl olmay seviyorum. Çünkü en kötü plan bile, plans zl ktan iyidir. Planlar kiflisel olabilece i gibi, kurumsal da olabilir. Kurumsal planlar n en büyü ü ve önemlisi, Hükümetlerin yapt planlard r.bu büyük planlar, bireyleri veya iflletmeleri etkiler,yollar n ayd nlat r..bu nedenle,hükümetlerin yapm fl oldu u planlar bilmemizin say s z faydas vard r. Devlet Planlama Teflkilat taraf ndan haz rlan p, kabul edilmifl olan Kalk nma Plan ile ilgili olarak, özet bilgiler vermek istiyorum. Çünkü, Cumhuriyetimizin 100.y l nda, yani 2023 y l ndaki hedeflerimizi bilmemiz, hedeflere ulaflma konusunda hepimize yard mc olacakt r. Bilindi i gibi, plan n amac, Türkiye nin küresel düzeyde etkili bir devlet olmas d r. Bunun için, kalk nma plan, ihracata dönük, teknoloji yo un, katma de eri yüksek, uluslar aras standartlara uygun ve yerel kaynaklar harekete geçiren bir üretim yap s hedeflemektedir. Plana göre, 2023 y l nda, Türkiye nin,1.9 trilyon dolar GSMH ile, dünyan n ilk 10 ekonomisi aras na girmesi öngörülmektedir. Hedefe vard m zda, tar m, sanayi ve hizmet sektörlerinin toplam katma de er içindeki paylar n n, s ras yla,%5,%30 ve %65 olmas beklenmektedir. Ülkemizin uzun dönem nüfus art fl h z n n yavafllayarak, ortalama %1.1 e ve 2020 y l ndan sonra %1 in alt na düflece i tahmin edilmektedir. Bu nedenle, genç nüfus avantaj m z de erlendirmemiz gerekmektedir. Öte yandan,1997 y l say m na göre,%60 lar düzeyinde olan kentsel nüfus pay n n, dönem sonunda %90 lara ulaflmas beklenmektedir. Bu aç dan Bursa n n nüfusu çok h zl bir art fl gösterecektir. Özellikle, stanbul- zmir otoyolunun, ilk etab n n tamamlanmas, gelecek 10 y lda Bursa da çok h zl bir de iflime neden olacakt r y l nda %30 dolay nda olan kamu yat r mlar n n, toplam yat r mlar içindeki pay n n, 2023 y l nda %10 lara gerilemesi öngörülmüfltür. Özel sektörün gelecekteki hesaplar n bu hedefe göre yapmas nda yarar vard r. Toplam özel sektör yat r mlar içinde, e itim, sa l k ve enerji yat r mlar n n pay artacakt r. malat sanayi yat r mlar nda ise, belirgin bir de iflim olmayacakt r. Hedeflere ulaflmak için, flehirlere çok önemli görevler düflmektedir. Bana göre, Bursa, kalk nma plan ndaki hedeflere ulaflabilecek flehirlerin bafl nda yer almaktad r. Çünkü Bursa, ihracata dönük bir sanayi yap s na sahiptir y l na geldi imizde, Bursa, ileri teknolojinin üretildi i bir flehir olmal d r. Patent, tasar m, faydal model gibi yeni bulufllar, Bursa ekonomisinin temel göstergeleri olmal d r. Bursa, üretece i yüksek katma de erli ürünlerle, 500 milyar dolarl k ihracat hedefinin 75 milyar dolarl k k sm n gerçeklefltirmelidir. Hedefe varmak için, Bursal lar n bir plan etraf nda anlaflmalar gerekmektedir. Bu nedenle, BUS AD, 2012 y l n, Kalk nma Plan nda Bursa n n Rolu olarak belirlemeli ve bilim adamlar ve taraflarla birlikte çal flmal d r. Bu konuda, Bursa Valili i, koordinatör olmal d r Çünkü 2023 y l Bursa s n hayal etmek için, bir araya gelip hayallerimizi birbirimize anlat p, tart flmam z ve anlaflmam z gerekiyor. E er, bunu yapar ve yol haritam z ona göre belirlersek, baflar ya ulaflma flans m z artacakt r. Aya m za kadar gelmifl olan bu büyük f rsat de erlendirmemiz gerekiyor. 09 Bak fl 119

7 Bülent Parlamıfl Baflkan Yard mc s Stratejik yönetim ve güçbirlikleri Romal flair Ovid in güzel bir sözü vard r, pek ço umuzun da bildi i ; Bugüne haz r olmayan n yar na haz r olmas daha güç olacakt r. Dilerseniz tarihten örnekler vererek devam edeyim, çünkü gelece i flekillendirirken geçmiflten ders almakta fayda var ve tarih asl nda tekerrürden ibaret de il mi? *** Tarihte, Truva halk yla savaflan Akhaial lar n ( Aka lar, Homeros'un lyada'da ve Odysseia'de eski Yunan halklar için kulland müflterek isim) meflhur hükümdar Philippoemenis den s kça söz edilmektedir. Philipoemenis hakk nda yap lan övgülerden en önemlisi; - Onun bar fl zaman nda, savafl yönetme teknikleriyle u raflmas üzerinedir- Bar fl zamanlar nda Philipoemenis, dostlar ile arazide gezerken s k s k durup onlara sorular sorarm fl; Düflman flu tepede olsa, biz de ordumuzla burada bulunsak, hangimiz daha avantajl durumda olurduk? Savafl düzenimizi bozmadan onlara nas l yanafl rd k? Geri çekilmek için ne yapard k? Onlar geri çekilseler biz nas l kovalard k? Bir savaflta ordunun bafl na gelebilecek bütün durumlar, yol boyunca dostlar ile görüflür, onlar n düflüncelerini al r, kendi düflüncelerini anlat r, gerekçelerini gösterirmifl. Bar fl zaman nda daima savafl senaryolar yapmas dolay s yla da ordular n yönetirken asla çaresini bulamad bir güçlükle karfl laflmam fl. Galiba tarihe geçmifl ak ll Hükümdar ve büyük Liderlerin hepsi de bu flekilde davranm fl. Bar fl zamanlar n bofl yere harcamay p, kötü günlerinde yararlanmak için sürekli haz rl k yapm fllar. Peki bugün durum farkl m? Ak ll Liderler, Yöneticiler, yine ayn flekilde davranmak zorunda de iller mi? Biz fladamlar da böyle olmak zorunda de il miyiz? *** fiirket stratejileri aç s ndan bak ld nda, günümüz flartlar ve gelecek bizleri biran önce daha karl ve verimli olmaya, inovasyona, marka yaratmaya ve ne pahas na olursa olsun planl yat r mlara teflvik etmektedir. Günümüz Global Ekonomik koflullar nda, baflar iflte bu h zl, karl ve planl büyüme ilkesine dayanmaktad r. Ayr ca gelecek öyle görünüyor ki, Global yat r mc lar n ve Global sermayenin olacakt r. Bundan sonra, yerel veya uluslararas kavramlar önemini yitirecektir. Bu sebeple, ya bizler de Global flirketler gibi ifllerimizi, flirketlerimizi üçüncü, dördüncü kuflaklara güvenle tafl yacak oyunu kural na göre oynay p, verimlilik, kurumsallaflma, yarat c l k, inovasyon, Ar-ge, biliflim, markalaflma, e itim, dijital teknolojiler ve benzeri kula a hofl gelen kavramlarla flirketlerimizi tan flt racak, ya da, maalesef ekonomi sahnesinden yavafl yavafl çekilmek zorunda kalaca z. De iflimin en baflta kendimizden bafllamas gerekir... Birey olarak e er daha yi koflullarda yaflamak istiyorsak stratejik düflünme yetene ine sahip olmaya ve stratejik karar alman n önemine inanmak zorunday z. Paranoyak olmadan flüpheci olmaya, Bolluk zaman k tl hesap etmeye mecburuz. Ayn flekilde, kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren tüm 10 Bak fl 119

8 Baflkan Yard mc s ndan organizasyonlar n da stratejik yönetimi mutlaka ö renmeleri ve uygulamalar gereklidir. Yine dünyada yerini almak isteyen ülkelerin gelece e yönelik At l m Stratejileri ni en az ndan Hayatta kalma stratejileri ni süratle belirlemeleri ve uygulamalar önem tafl maktad r. *** Asl nda, Bursa m za bakacak olursak, içinde bulundu umuz durum itibariyle, her kurum ve kurulufl her sanayici, k saca herkes bir fleyler yapma gayreti içerisinde. Ancak her kafadan ayr ayr ç kan sesler, ayn cümleleri içerse, ayn anlamlara da gelse, karfl taraf n anlamas n zorlaflt r yor. Öncelikle bu çok seslili i, tek sesli hale getirerek ifle bafllamak, bunu Bursa n n ve sektörün sesi haline getirmek, sorunlarla birlikte çözüm önerilerimizi de Sorunu getiren, çözümü getiremiyorsa sorun kendisidir düflüncesiyle tek ses ve tek vücut haline getirmek, sadece bugünü düflünerek de il, yar nlar da kurtarabilecek çözüm önerileri üzerinde çal flmam z daha faydal olacakt r kan s nday m. Aksi halde gerek flçi iflveren iliflkilerinde (Sendikalar yasas, tazminat fonu gibi) gerekse, Lokomotif Sektörlerimiz hakk nda, Özellikle Tekstil Sektörümüzün istikbaliyle ilgili hayati kararlar al n rken (Ek vergiler, girdilere yap lan zamlar) Sanayi fiehri Bursa m z seyirci kalacak ve maalesef sonuçlar na da raz gelmekten baflka bir fley elimizden gelmeyecek. *** Devlet yönetimi, Ülke yönetimi, çok çeflitli sorunlar n, parametrelerin hesapland karmafl k bir denklemler yuma d r. Bu sebeple Yetkilileri Sanayicinin ve reel sektörün sorunlar ile ilgili olarak iyice ayd nlatmak, sorunlar ortaya koymak daha da önemlisi, karfl lar na muhatap olarak alabilecekleri, sorunlar çok iyi ortaya koyan ve çözüm için de kollar s vam fl bir Güçbirli i ç karabilmek san r m sorunlar n çözümünü daha da çabuklaflt racakt r. Hatta daha da ileri giderek Bu güçbirli i ile, gelecekte daha da artacak rekabet ortam nda Firmalar m z n ayakta kalabilmeleri için güçbirli i içinde yer alacak kurum ve kurulufllar n gerek bilgi birikimlerini gerekse donan m ve iflgücü potansiyellerini paylaflmalar, ayn ifli yapan firmalar n, kurumlar n kaynak israf n önlemek ad na bir araya gelmelerini ve ayn amaca hizmet ederek güçlerini birlefltirmelerini sa layabilmek çok isabetli olacakt r diye düflünmekteyim. Bursa insan çok yard msever ve müteflebbüs bir yap ya sahiptir, bak yoruz her STK ayr ayr birer hizmet ve proje makinesi gibi çal fl yor, vak flar, komisyonlar, çal flma gruplar oluflturuyorlar ve ortaya harika eserler ç k yor. Bu güçbirli iyle, içine Üniversitelerimizi, BUS AD m z, Yerel yönetimlerimizi, Sanayi kurulufllar m z tüm STK lar m z, Ticaret ve Sanayi Odam z, U B i, KOSGEB i, BEBKA y ve daha burada sayamad m tüm paydafllar da içine katarak ortak ak l sahibi ama tek bir vücut, tek bir ses haline getirebilirsek gelece e de daha güvenle bakabilece imizi düflünüyorum. Sözün özü: Geçmiflten daha çok gelece i düflünmeliyiz, çünkü bundan sonra orada yaflayaca z (Thomas BROWNE) En içten sayg ve sevgilerimle 11 Bak fl 119

9 Makale Ahmet Kurtcebe Alptemoçin Erkurt Holding Yönetim Kurulu Baflkanı De erli dostlar m, Bir y l daha geride b rak yor ve yeni bir y la bafll yoruz y l n n herkes için hay rlar getirmesini dilerim. Geçmifl y l n muhasebesini yapmak adettendir 2011 y l n nas l geride b rakt m za bakal m; Bir seçim yaflad k ve siyasi olarak istikrarl yönetimin üçüncü dönemine girdi imiz yorumland. Zira AKP üçüncü dönemde oylar n yine art rarak iktidar oldu. Güçlü iktidarla, güçlü Türkiye ye ulaflmak için yeni hükümet yola koyuldu. Ancak k sa süre sonra geçmifl dönemlere nazaran daha çok sorunun varl ndan söz edilmeye baflland. Cari aç n artmas, enflasyonun artmas, büyümenin düflmesi bu y l n de il ama 2012 nin s k nt lar olacak diye yorumlar yap l r oldu. Zira dünya yeni bir küresel kriz dalgas etkisi alt nda ve özellikle Avrupa da baz ülkeler de büyük s k nt yaflanmaya bafllad! Türkiye nin ihracat n n büyük bölümünü gerçeklefltirdi i Avrupa ülkelerinde s k nt n n Türkiye yi de etkilemesi kaç n lmaz oldu undan baflta borçlanma olmak üzere uyaralar pefl pefle geldi. Ekonomide böylesi tedirgin bir hava yeni y la devredilirken, d fl politikada da s k nt l bir dönem yaflanaca n n iflaretleri ortaya ç kt. Arap Bahar olarak nitelenen sürecin Suriye ye ulaflmas n n ard ndan, hükümetin aktif tutumu iki ülkeyi karfl karfl ya getirdi. S n r ticaretinin kesilmesinin yan nda savafl söylemleri dikkat çekti. Yeni y la devreden bu s k nt lara ülkemizde konuflland r lan NATO Füze Kalkan n n baflta ran olmak üzere Rusya y da rahats z etmesi eklendi. Suriye taraf nda yer alan bu ülkelerden Türkiye ye restleflme niteli inde mesajlar verilmesi, tedirginli i art rd. Dünyaya bakt m z zaman da farkl bir tablo görmüyoruz. Dünyay geçmifl y llarda görmedi imiz ölçüde farkl iklim sard. Kriz havas n n besledi i bu iklim, kimilerine göre dünya savafllar öncesini hat rlat yor. Geliflmifl ülkelerin paylafl m kavgas sertlefliyor. Küresel kriz bu kavgay daha da derinlefltiriyor. Ayr ca gelir adaletsizli i nedeniyle de dünyan n birçok ülkesinde sokak hareketleri ortaya ç k yor. ABD ve spanya en çarp c örnekler Birçok ülkede insanlar n ekonomik büyümeden paylar na düfleni istedikleri yorumlan yor. Kriz art k orta gelirlilere ulaflm fl durumda ve orta gelirlilerin huzursuzlu u dar gelirlilerin huzursuzlu una eklenince meydana gelebilecek reaksiyonlar daha etkili ve daha fliddetli olabilir. De erli dostlar m, flte böyle bir havada 2012 yi karfl layaca z. O yüzden haz rl kl olmak, çok yönlü düflünmek ve önlemleri planlay p uygulamaya geçirmek önem kazan yor. Çünkü ifl dünyas nda Aral k ay nda, gelecek y l için fiyatlama yap l r, planlar, hedefler ortaya konur ve bütçeler ba lan r. fl dünyas n n önünü görebilmesi laz m. Bunun için hükümetin k sa ve uzun vadeli politikalar net bir flekilde ortaya koymas laz md r. Herkes Türkiye nin girilen ç kmazdan ç kmak için hangi politikalar takip edece ini ekonominin ateflinin nas l düflürülece ini bilmek istiyor. Bir yanda döviz fiyatlar ndaki yüzde 25 dolay ndaki art fl, bir yandan da toptan eflya fiyatlar ndaki maliyet art fl beklentileri, tedirginlik yaratt. Dolay s yla gözler hükümette Hükümetin 2012 için plan ve projelerinin sa lam olmas n umuyor, herkese, sa l k dolu huzurlu ve bereketli bir y l dil diyorum Her fley gönlünüzce olsun, kal n sa l cakla 13 Bak fl 119

10 TÜRKONFED Baflkan Erdem Çenesiz: Yere sa lam bas yoruz TÜRKONFED Baflkan Erdem Çenesiz, Dünyada dengelerin de iflti ini Bir tarafta borç krizi ile bo uflan Avrupa ve ABD, bir tarafta da cari fazla veren, biriktirdi i paralarla bat l lar n fonlar n sat n alan Hindistan ve Çin var dedi. Çekirge toplant m z n bu ayki konu u, TÜRKONFED Baflkan Erdem Çenesiz Oldu. Türk Giriflim ve fl Dünyas Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Baflkan Erdem Çenesiz, dünya dengelerin de iflti ini söyledi. Çenesiz, konuflmas nda, dünya ekonomisinde son derece önemli bir dönüflüm yafland n anlatt. Borçlanma krizinin Avrupa ve ABD yi olumsuz yönde etkiledi ini hat rlatan Çenesiz, Borç krizi, AB nin ve hatta ABD nin gelece ini belirleyecek en önemli faktör oldu dedi. Türkiye nin Avrupa da olabilecek kriz karfl s nda dikkatli olmas gerekti inin alt n çizen Çenesiz, Bizim duruflumuz onlara benzemiyor. Ülkemizin borç krizi olmamas, kamu maliye politikalar n n AB ve ABD ye göre göreceli olarak çok daha iyi olmas, bizim kamu maliyemizin aya n yere sa lam basmas n sa l yor diye konufltu. 14 Bak fl 119

11 Çekirge Toplant lar AB nin borç krizinden kurtulmas için ortak hareket etmek zorunda oldu unu ifade eden TÜRKONFED Baflkan Erdem Çenesiz, dünya ekonomisinde çarklar n art k bat dan do uya do ru döndü ünün alt n çizdi. Çenesiz, flöyle devam etti: Dünyada bir eksen kaymas var. Özellikle ekonomik dengelerde bat dan do uya giden bir güç kaymas söz konusu. Bir tarafta borç krizi ile bo uflan Avrupa ve ABD, bir tarafta da cari fazla veren para biriktiren, tasarruf eden ve biriktirdi i paralarla bat l lar n fonlar n sat n alan 15 Bak fl 119

12 Hindistan ve Çin var. Bu, önümüzdeki günlerde iktisadi güçlerin bat dan do uya do ru kayaca n n en büyük göstergesi. Çenesiz, Türkiye nin mal-ticaret dengesizli ine de de inerek, flunlar kaydetti: Hepimizin ba rd ve rahats z oldu u mal-ticaret dengesizli i var. Türkiye nin 100 milyara yaklaflan mal-ticaret dengesizli i bulunuyor. Cari aç ndan da büyük. Türkiye nin temel yumuflak karn buras d r. Bunu çözmemiz gerekiyor. Bunu çözdü ümüz kadar güçlenece iz. BUS AD n, Çelik Palas Otel de yo un bir kat l mla gerçeklefltirilen Çekirge Toplant s nda, derne in dört yeni üyesine TÜRKONFED Baflkan Erdem Çenesiz ve BUS AD Baflkan Arif Özer taraf ndan rozetleri tak ld. 16 Bak fl 119

13 Çekirge Toplant lar Erdem Çenesiz in özgeçmifli Çorumlu bir ailenin ferdi olmas na ra men ailesinin ikameti nedeniyle 1972 y l nda Turhal da do du. lk ve ortaokulu Samsun da bitirdi. Samsun da bafllad lise ö renimini Çorum da devam ettirdi y l nda ailesine ait iflletmede ifl hayat na girdi. Ayn zamanda lise ö renimini de aç k lise vas tas yla yürüttü. Bu dönemde ifl tecrübesini ciddi flekilde gelifltirdi ini düflünmektedir y l nda kendi proje etti i küçük bir atölye ile seramik imalat yapmaya karar verdi. Bu karar ailesi de destekledi ve 600 m_ lik küçük bir binada 7 kifliyle üretim yapmak üzere harekete geçti. Halihaz rda fikir sahibi ve kurucusu oldu u ECE markas yla Vitrifiye Seramik üretimi yapan bu iflletmede (ECE BANYO GEREÇLER SANAY VE T CARET A.fi.) Yönetim Kurulu Baflkanl yapmaktad r. Günümüzde flirket; m2 kapal toplam m_ alanda, 450 kifli ile üretim yap p tüm Türkiye nin yan s ra 41 farkl ülkeye ihracat yapar bir konuma ulaflm flt r y l nda birçok sivil toplum örgütü görevi ve toplumsal faaliyetler esnas nda eksikli ini hissetti i yüksek ö renimini tamamlamak için tüm görevlerinin yan nda faaliyette bulunmaya karar verdi ve Ö.S.Y.M. s nav na girerek Gazi Üniversitesine ba l Çorum Meslek Yüksekokulu flletme (ikinci ö retim) bölümünü kazanarak ön lisans program n 2001 y l nda tamamlad. Daha sonra lisans e itimini Kiflinev Devlet Üniversitesi Ekonomi Akademisinde tamamlad. ABD Wayoming de kurulu Newport Üniversitesinde MBA program n bitirdi y l nda Anadolu Üniversitesi flletme Fakültesini (Aç k Ö retim) bitirerek 2. üniversite e itimini tamamlam fl oldu. Erdem ÇENES Z 2000 y l nda Anadolu illerinde ihracat yapman n zorluklar ndan yola ç karak Çorum daki 5 ayr üretici flirketin ortak olmas yla Çorum un ilk SDfi (Sektörel D fl Ticaret fiirketi) sini oluflturdu. Halen bu flirketin (Genesis D fl Ticaret A.fi. nin) Yönetim Kurulu Baflkanl n sürdürmektedir. Bu flirket Türkiye de Kurulu 22 SDfi den bir tanesidir. TÜRKONFED Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc l, Çorum Organize Sanayi Bölgesi fladamlar Derne i (ÇOS AD) üyeli i, Çorum Toprak Sanayicileri Kooperatifi üyeli i, Hitit Otomobil Sporlar Klubü (H TOK) Yönetim Kurulu Üyeli i, Çorum Ticaret ve Sanayi Odas nda Meclis Üyeli i, Çorum Organize Sanayi Bölgesi Müteflebbis Heyet Üyeli i, Çorum Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyeli i, Türkiye Kiremit-Tu la Üreticileri Derne i Denetim Kurulu Üyeli i, Sersa Seramik Sa l k Gereçleri Üreticileri Birli i Yönetim Kurulu Baflkanl, Seramik Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeli i ve Türkiye Otomobil ve Motor Sporlar Federasyonu Çorum l Temsilcili i görevlerini de sürdürmektedir. Yo un ifl temposu yan nda en büyük hobisi otomobil sporlar yla u raflmakt r. Bu spor dal nda önemli baflar lar mevcuttur. S ras yla; 1997 Shell Helix Cup Türkiye kincili i, 1999 Vectra Cup Türkiye fiamp YONLU U, 2000 Vectra Cup Türkiye kincili i, 2001 Türkiye Pist fiampiyonu Grup N+ Dördüncülü ü say labilir y l nda Do ufl Motor Sport taraf ndan organize edilen Seat Cup organizasyonunda yar flm flt r y l nda Caterham Cup ta Türkiye kincisi olmufltur. Toplumsal konularda faaliyetlere önem veren birisi olmas nedeniyle özellikle Anadolu Sanayisi ve Yönetim fiekilleri konusunda çeflitli ulusal gazete ve dergilerde 10 dan fazla makalesi yay mlanm flt r. fiirketin baflar s nedeniyle çeflitli platformlarda gerek kurumsal olarak gerekse kiflisel olarak s fatlar kazanm flt r ve 2002 y llar nda Dünya Gazetesince llerinde Baflar l flletmeler ödülü, 2002 y l nda WYBA Dünya Genç Giriflimci fl Adam Türkiye Finali Yenilikçilik Ödülü ve stanbul Üniversitesi taraf ndan verilen Y l n flletmecisi 2003 ödülü bunlar aras nda say labilir y l nda Ekonomist Dergisi ve Finans Leasing in birlikte düzenledikleri Türkiye nin Gizli fiampiyonlar yar flmas nda Yarat c Kobi dal nda 1. olmufltur y l nda Ernst&Young ve Milliyet in birlikte düzenledikleri Entrepreneur of The Year yar flmas nda onlarca firma aras ndan ilk 5 e kalarak büyük bir baflar göstermifltir. Ekovitrin in düzenledi i Y l n Starlar Yar flmas nda Y l n Genç Giriflimcisi seçilmifltir Y l nda Eurowards Türkiye nin düzenlemifl oldu u yar flmada Geliflim Dal nda Birincilik Ödülünü alm fl ve Giriflimcilik dal nda Türkiye yi Avrupa da temsil etmifltir Y l nda Referans Gazetesi H zl Bal k Ödülleri Yar flmas nda hracat n En H zl Firmas seçilmifltir. Sosyal etkinliklerin bir sonucu olarak Çorum un en önemli ekonomik sivil toplum kuruluflu olan Çorum Sanayici ve fladamlar Derne inin Baflkanl n y llar aras nda sürdürmüfltür. Çorumsiad baflkanl ndan sonra Giresun, Ordu, Samsun, Tokat, Amasya ve Çorum illerinin Sanayici ve fladamlar Derneklerini bir araya getirmek amac yla bafllatt faaliyetler olumlu sonuçlanm fl ve bu 5 ili kapsayan ORTA ANADOLU VE KARADEN Z BÖLGES SANAY C ve fiadamlari DERNEKLER FEDERASYONU (OKAS FED) kurulmufltur. Genel Merkez olarak Çorum ilinin tercih edilmesi ve flahs n n kurucu Baflkanl k görevine getirilmesi de onun için son derece gurur verici olmufltur y l nda OKAS F in TÜRKONFED e kat l m yla ismi OKAS FED ( Orta Karadeniz Sanayici ve fladamlar Dernekleri Federasyonu ) olarak de iflmifltir y llar aras nda Yönetim Kurulu Baflkanl yapm flt r. fiu anda TÜRKONFED de (Türkiye Giriflim ve fl Dünyas Konfederasyonu) Yönetim Kurulu Baflkanl görevini yürütmektedir. 17 Bak fl 119

14 BUS AD dan Yeni üyelerimize rozetleri tak ld Yeni üyelerimize rozetlerini TÜRKONFED Baflkan Erdem Çenesiz takt. BUS AD Baflkan M. Arif Özer de birer plaket verdi. Kurumsal Üye: Bursa Kiraz Halkla liflkiler, Dan flmal k, Reklamc l k, Turizm San. ve Tic. Ltd. fiti. Temsilci: Gonca Yerliyurt tarihinde Sivas ta do an Yerliyurt ilk, orta ve lise e itimini Sivas ta tamamlad. Uluda Üniversitesi Uluslararas liflkiler Bölümünden mezun olan Yerliyurt, stanbul Üniversitesi letiflim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla liflkiler Bölümünde yüksek lisans program n bitirdi ve Halkla liflkiler Uzman unvan n ald. Halen,1997 y l ndan beri kurucusu oldu u flirketinde yöneticilik ve kurumsal iletiflim dan flmanl görevini yürütmektedir. Kurumsal Üye: Contitech Lastik San. ve Tic. A.fi. Temsilci: fiirzat Karayel y l nda stanbul da do an Karayel, ö renimini Almanya da tamamlayarak Münich Teknik Üniversitesi nden 1990 da yüksek makine mühendisi olarak mezun oldu. Ayn y l Continental AG ailesine dahil olan Karayel, 21 sene boyunca flirketin teknik hizmetler, kalite proje yönetimi, üretim ve operasyonlar yönetimi gibi de iflik bölümlerinde sorumlu olarak görev ald. fiirzat Karayel halen, Temmuz 2006 da Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak atand Bursa daki Contitech Lastik San. ve Tic. A.fi. fabrikas nda görevine devam etmektedir. Kurumsal Üye:Permun Saat Mücevher ve Aksesuar San. Tic.Ltd. fiti. Temsilci: Mustafa Akp nar Gümülçine do umlu olan Mustafa Akp nar, P rlant Saatçilik kurucu orta olarak 31 y ld r ticaret hayat içinde aktif bir flekilde yer alm flt r y l ndan beri de kendi firmas olan Permun Saat Mücevher ve Aksesuar San. Tic. Ltd. fiti. de ticari faaliyetlerine devam etmektedir. Utku Akçay tarihinde stanbul da do an Utku Akçay, Yeditepe Üniversitesi Uluslararas Ticaret Yönetimi ve flletme Bölümü ile Anadolu Üniversitesi ktisat Fakültesini bitirdi. Akçay, halen aile flirketleri olan Ça n Yap Mimarl k- Taahhüt- nflaat Malzemeleri Tic. San.Ltd. fiti. nde Genel Müdür olarak görev yapmaktad r. 18 Bak fl 119

15 Brüksel den Makale Dr. Bahad r Kalea as TÜS AD Uluslararas Koordinatörü Bosphorus Enstitüsü Baflkan G20 gezegeni yörüngede Bat da sürekli artan tüketime ucuz mal yetifltirmeye çal flan Çin ve di er h zla kalk nan ülkeler, bunlar n hepsine kömür, demir, bak r gibi hammadde yetifltirmeye çal flan üçüncü dünya, bu arada hazinesinde biriken üç trilyonu aflk n dolar n de er kayb ndan korkarak içeride toplumsal kalk nmaya yeterince harcayamayan Çin, bu dolarlarla al nan ABD hazine bonolar, bu sayede fliflen kredi piyasas ve artan tüketim ve artan üretim... Ve zehirlenen mali piyasalar ve atmosfer... Küresel düzenin çarklar gac rdamaya böyle bafllad. Ekonomi ve do a efl zamanl olarak zor durumda. Dünya ekonomisi bir daral yor, bir toparl yor, bazen durur gibi oluyor. Gezegen oksijen solumakta zorlan yor. Mevcut uluslararas siyasal a lar inceliyor. Kapitalizm kendi yenileme sanc lar çekiyor. Yeni çarklar ve a lar ufukta beliriyor. Serap m görüyoruz? Yoksa 21. yüzy l n yeni dünya düzenini mi? Tarihin yeni sayfalar nsanl k tarihinde önemli aflamalar yüzy ll k tarih dilimlerine göre s ralanm yor do al olarak. Yine de afla yukar yüzer y ll k zaman çizgilerinde gözlemlenen genel e ilim farkl l klar var. So uk savafl n 1989 da son bulmas yla 20. yüzy l bitmeye, 11 Eylül 2001 de New York ve Washington a terör sald r lar yla 21. yüzy la geçifl bafllam flt. Piyasa ekonomisi ve demokrasinin zaferle ç kt bir yüzy l flekillenmekteydi. Fakat ABD li siyaset felsefecisi Fukuyama n n ünlü tezinin aksine, bu geliflmelerin tarihin sonu anlam na gelmedi i anlafl ld. Ancak, tarihin bir cildi daha tamamland denebilirdi. Her yüzy l bir cilt olsa, 46 milyon ciltlik gezegen, 200 bin ciltlik insanl k, 32 ciltlik uluslararas iliflkiler ve iki ciltlik sanayi toplumu tarihinde çarklar dönmeye davam ediyor y l nda derin yap sal kökler üzerinde benzersiz bir uluslararas ekonomik kriz belirdi. Böylece art k 21. yüzy l geçifl tamamland say l r. Bu noktada insanl k uygarl n n gidiflat n belirleyen iki temel süreci tekrar vurgulanabilir: Bilgi toplumu: Özel radyo ve televizyonlar ile bafllad. nternet devrimi, cep telefonu a lar ve mobil teknolojilerle tetiklenen bir devrime dönüfltü nsanl n yeryüzü üzerinde duruflu de iflti. Her zaman, her yerde 19 Bak fl 119

16 baflka yerlerdeki kifliler, olaylar ve bilgilerle karfl l kl etkileflim içindeyiz art k. Çal flma, aile ve e lence yaflamlar son yirmi y lda kökten farkl laflt. E itim, devlet yönetimi, demokrasi, sa l k, finans, güvenlik gibi çok farkl boyutlarda iletiflim ve biliflim teknolojileriyle yenilenmekte insanl k uygarl. Afl r tüketim toplumu: Hava kirlenmekte, atmosfer s nmakta, temiz su azalmakta, g da ve kozmetik ürünler kanser ve baflka hastal klar tetiklemekte. Yaln zca 1950 lerden bugüne daha önce tüketilenden fazla enerji tüketildi yeryüzünde. Yeni Dünya Düzeni? Pek Yak nda 21. yüzy l uygarl, I. Dünya Savafl sonras ndaki içine kapanmac, korumac, afl r milliyetçi politikalar n egemen oldu u girdaba bir daha düflmeyecek kadar olgun. Bu yönde önemli bir s nav Londra da G20 zirvesi oldu (2 Nisan 2009). Belki de Yeni Bat olarak beliren bir uluslararas siyasal ve ekonomik zeminin ilk kurumsallaflmas olarak geçecek tarihe bu dönem. Daha önce 1997 de ki Asya krizi sonras nda 1999 da kurulan bu dünyan n en büyük yirmi ekonomisi grubu, 2008 krizi ile dünya sahnesinde en ön plana ç kt. lk Berlin toplant s ndan beri ekonomi ve maliye bakanlar seviyesinde bir araya gelen yirmi ülke bu sefer hükümet veya devlet baflkanlar seviyesinde topland. Londra zirvesi ç k fl nda dönemin ngiltere Baflbakan Gordon Brown "Dünya ekonomik gerilemeyle mücadele için bir araya geldi. Yeni bir dünya düzeni kuruluyor" dedi. Le Figaro gazetesinin 3 Nisan 2009 manfleti ise biraz daha Frans z bir yorum getirdi: Yeni bir kapitalizm için küresel anlaflma. Böyle do du G20 Gezegeni. G20 GEZEGEN AB, ABD, Almanya, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, ngiltere, talya, Japonya, Kanada, Meksika, Tabii ki bu grubun d fl nda kalan ülkeler de çok önemli. Peru dan Ukrayna ya, M s r dan sviçre ye, Malezya dan Nijerya ya her ülke, do al kaynaklar, tarihsel birikimi, ekonomik art de erleri ve en önemlisi insanlar ile di erleri kadar de erli. G20 Gezegeni tan mlamas n n amac uluslararas konularda karar alabilmek: Birleflmifl Milletlerin 200 kadar ülkesinden mümkün oldu unca az say da bir grup ülkenin, yeterince belirleyici önemde bir ekonomik a rl k ve siyasal etki temsil edecek flekilde bir araya gelmesi; ortak sorunlar tespit ederek karar almas ve uygulamas. Bu durumda di er ülkelerin de G20 yörüngesinde hareket edece i varsay l yor. Bu gerçekçi, realpolitik, Hegelien yaklafl m n uzant s nda idealist bir Rusya, Suudi Arabistan, Türkiye (baz AB üyeleri hem ülke olarak, hem de AB içinde temsil ediliyor) Dünya nüfusunun yüzde 75 i Uluslararas ticaretin yüzde 80 i Dünya ekonomisinin yüzde 90 beklenti de var: G20 için iyi olan, tüm gezegen için de iyidir. G20 liderleri toplanmadan önce uluslararas ifl dünyas devreye girdi. Londra da G20 ülkelerinin özel sektör liderleri topland : B20 ( Business- 20 ). Türkiye yi TÜS AD Baflkan Arzuhan Do an Yalç nda temsil etti. Ondan sonra baflkan olan Ümit Boyner de, G20 zirveleri paralelindeki Seul ve Cannes B20 zirvelerine kat ld. lk G20 ve B20 sonras Brüksel de BUSINESSEUROPE (Avrupa Özel Sektör Konfederasyonu) taleplerini, somut ve ayr nt l eylem planlar eflli inde aç klad : fiirketlerin finansman kaynaklar na eriflimi kolaylafls n Uluslararas mali düzenlemeler güçlensin 20 Bak fl 119

17 Brüksel den Makale fiirketlerin üzerindeki bürokratik yük azals n, giriflimcilerin ve teknolojinin önü aç ls n IMF ye kaynak aktar ls n Piyasalar tetikleyecek altyap projeleri, temiz enerjilere ve e itime yat r mlar arts n Korumac ekonomik politikalardan uzak durulsun Dünya Ticaret Örgütü görüflmeleri tamamlans n; mal, hizmet ve tar m ticareti daha da serbestleflsin. Dünyada yoksullukla mücadele ve UNDP nin Milenyum Kalk nma Hedefleri ne mali destek arts n, bu ülkelere yat r mlar teflvik edilsin. Bundan sonra G20 zirveleri hafif bir kurumsallaflma ile sürdü. Vergi politikas araçlar n n kullan m tart fl lmaya devam ediyor. Di er taraftan G8 de art k G20 nin ileri ekonomiler dire i olarak varl n sürdürmekte. Hatta Washington- Pekin hatt nda fiili bir G2 de bazen söz konusu oluyor fakat Pasifik Okyanusu nun iki yakas ndaki iki dünya devi ekonomi aras ndaki anlaflmazl klar önemli. Ayr ca 2009 sonunda Kopenhag da toplanan Birleflmifl Milletler klim De iflikli i Konferans da yeni dünya düzeni aç s ndan ekonominin ötesinde, gezegenin do as n kurtarma çabalar n bafllatt. G20 Gezegenin siyasi ve ekonomik görünümünden baz temel veriler Birleflmifl Milletler Güvenlik Konseyi nin nükleer güç sahibi befl daimi üyesi de G20 üyesi: ABD, Rusya, Çin, ngiltere ve Fransa. Ayr ca Nükleer Silahlar n Yay lmas n Önleme Antlaflmas (NPT) d fl nda kalan nükleer güç sahibi Hindistan da içeride. Resmen nükleer güç olmayan ülkelerden Pakistan, Kuzey Kore, srail ve ran d flar da. Uluslararas ticarette AB liderli ini sürdürüyor fakat pay her y l azal yor. AB içinde ekonomik lider Almanya. Do rudan yabanc sermaye çekmekte ve di er ülkelere yat r mlarda da AB dünya lideri. ABD bu alanlarda AB yi takip ediyor. Çin geride fakat pay her y l art yor. Özellikle ihracatta dünya lideri olma yolunda Bilimsel araflt rma ve teknolojik yenilik hedefli olarak, ar-ge giderleri, patent ve ileri düzey üniversite e itiminde ABD nin genel önderli i sürüyor. Arkas ndan gelen Japonya ve AB at l m peflindeyken, Çin h zla ar-gede dünya ikincisi konumuna yükseliyor. Türkiye nin tüm bu alanlarda son y llarda artan pay henüz çok gerilerde Rusya G20 içinde eski Sovyet devletlerini de temsil etme söyleminde. Giderek nüfusu ve ekonomik nüfuzu azalan Rusya, genifl co rafyas, nükleer gücü, uzay teknolojisi ve enerji kaynaklar ile k smen süper güç rolünü sürdürme iddias tafl yor. Latin Amerika n n G20 üyelerinin her biri ayr aç lardan bu bölgeyi temsil ediyor. Meksika Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi (NAFTA) içinde ABD ve Kanada ile birlikte. Brezilya ekonomik dev olsa da, Portekizce konuflan bir ülke olarak bölgenin tek lideri de il. Arjantin, di er ülkeler aras ndan biraz daha öne ç karak G20 ye dâhil oldu. Afrika k tas G20 de sadece Güney Afrika ile mevcut. Bir zamanlar n rkç ayr mc l k rejimi (Apartheid) yerini 1994 den beri demokrasiye b rakt. K tan n en ileri ekonomisi de Güney Afrika da. Müslüman dünyadan siyasal rejimleri iki kutup oluflturan iki ülke var: Suudi Arabistan ve Türkiye. Toplant lara 19 ülke ve AB nin yan s ra, Dünya Bankas ve IMF baflkanlar, Afrika Kalk nma Ajans ve ayr ca Hollanda ve spanya da davet edilebiliyor. G20 Gezegeninde Türkiye nin zaman Yeni biny l n ilk on y l nda Türkiye de demokrasi, ekonomi ve AB ye mevzuat uyumu alanlar nda önemli geliflmeler oldu. Fakat yetersiz. Türkiye göreceli olarak zaman kaybetti. Çünkü küresel de iflim, Avrupa daki geliflmeler ve Türk toplumunun dinamizmi, Türk siyasetini aflm fl durumda. AB hedefine do ru çok daha h zla ilerlemek olas. Avrupa ve dünyada yaflanan sorunlar Türkiye için f rsata dönüfltürmek olas. Bu yönde bir çok baflar l politika uygulanmakta. Fakat daha iyi, daha h zl olmak flart. Bu zaman kayb n n nedenleri AB sürecinin d fl nda. Ülkede somut hedefler, kaynaklar ve takvime dayal siyasal rekabet eksi i var. Toplumsal ve uluslararas iletiflim nispeten zay f. Siyasette ülkenin engin insan sermayesi ile dar kadroculuk ve dogmatik kal plar aras ndaki tezatl k devam ediyor. Üstelik kad n-erkek eflitli i konusuna afla l k kompleksleriyle yaklaflan anlay fllar hala siyasal kültürü zehirlemekte. Türkiye son yirmibefl y lda çok de iflti, ilerledi. Fakat siyaset dünyas zaman afl m na u ram fl özelliklerinden daha h zl kurtulamad kça, demokrasi ve bilgi toplumu devrimi ile de iflim Türkiye ye daha iyi yerleflmedikçe, küresel yükselifl göreceli olarak zay f kal r; G20 gezegenindeki etkisi törpülenir. Türkiye ilerlemeye devam eder fakat uluslararas f rsatlar ve toplumun dinamizmini yeterince de erlendiremez. Bireylerin etnik, dinsel, cinsel ve kültürel özgürlükleri, hukuk devleti, kültürel miras bilinci, özgüvenli ve ço ulcu bir ulusal kimlik ve dünya kültürlerine aç kl k konular nda çok daha ileri bir Türkiye, çok daha yarat c, giriflimci, rekabetçi, güçlü bir Türkiye olur. Türkiye zaman iyi kullanmal, küresel düzende yükselmeli 21 Bak fl 119

18 Memduh Gökçen uyard : Yat r m yaparken çok dikkatli davran n Ekonomik krizin önümüzdeki 10 y ll k süreci etkileyece ine dikkat çeken Memduh Gökçen, Yat r m Euro ve Dolar baz nda yap ld nda kur problemi yaflanabilir ve artan yat r m maliyetleri yüzünden rekabetçi fiyat oluflturma avantaj m z kaybedebiliriz dedi. BAKIfi n bu say s ndaki söylefli sayfalar m za, BUS AD kurucular aras nda yer alan Bursa ifl yaflam n n duayen ismi Memduh Gökçen i konuk ediyoruz. BAKIfi: Say n Memduh Gökçen, söyleflimize, okurlar m za sizi tan tarak bafllamak istiyoruz. K sa özgeçmiflinizi anlat r m s n z? Memduh Gökçen: Bursa 1932 do umluyum, Almanya da üniversitede tan fl p evlendi im eflimle 54 senelik mutlu bir beraberli im, iki k z m ve bir o lum var. Galatasaray Lisesi ve Karlsruhe Teknik Üniversitesi ndeki e itimimin ard ndan Bursa ya döndüm. Aileye ait kapl ca iflletmesinde murak pl n yan s ra, Buz Fabrikas ve So uk Hava Deposu nda çal flmaya bafllay p, 1958 y l itibar yla 1850 li senelerden beri ailemize ait tekstil fabrikas n kiralayarak sanayi dünyas na da at lm fl oldum. Tekstil ve otomotiv yan sanayinde muhtelif flirketler kurup yöneterek sanayicilik hayat m sürdürdüm. Halen Gökçen Ltd. fiti. Genel Müdürü, Frans z ortakl BPO Afi. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Baflkan, BPlas Afi Onursal Baflkan, Bupet Afi. ile Bursa Çimento Fabrikas Yönetim Kurulu Üyesi olarak çal flmaya devam ediyorum. 50 küsur senelik sanayicilik süreci içinde; yönetim kurullar nda yer al p meclis baflkan vekili de oldu um BTSO üyeli i, Bursa Belediye sinde meclis üyeli i ve baflkan vekilli i, Bursa Milletvekilli i nin yan s ra, TBMM Hesaplar nceleme ve Milli Saraylar Denetleme Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Avrupa Konseyi ve NATO Türkiye temsilcili i gibi görevlerde bulundum. Yine sosyal çal flmalar m aras nda Uluda Üniversitesi E itim Vakf, Bursa Rotary Kulübü, Bursa Lions Kulübü, BUS AD kurucu üyelikleri ile Galatasaray Kulübü divan üyeliklerini s ralayabilirim. Frans zca ve Almanca biliyorum. 22 Bak fl 119

19 Söylefli 23 Bak fl 119

20 BAKIfi: fl hayat na at l fl n z, firmalar n z n kurulufl ve geliflimi, varsa ortakl n z, üretim konular n z, kapasite, çal flan say s, ihracat ve cirolar n z hakk nda bilgi verir misiniz? Memduh Gökçen: Ülkeme döndükten sonra tekstildeki dördüncü nesil olarak 1958 senesinde ifl hayat na at ld m. Öncelikle tekstildeki haks z rekabet ve olumsuz koflullar nedeniyle, en ince han m çorab ndan en sert difllilere kadar kullan m alan bulunan plastik sektörüne rahmetli babam n teflebbüsü ile kayd k dersem yanl fl olmaz; nitekim asr n icad diye nitelendirerek beni 1974 senesinde plastik hammaddesi ile ambalaj ve otomobil parçalar üretmek üzere, çok daha disiplinli çal flma mecburiyeti olan oto yan sanayiinde yat r ma ikna edifli, ailemiz için önemli bir bafllang ç oluflturmufltur diyebiliriz. Halen ürün ve hizmetlerimiz muhtelif tarihlerde ifllerin bafl na geçen aile gençlerimizin idaresinde Gökçen fiirketler Grubuna ait tekstil, plastik, turizm, inflaat, sa l k, medya ve otomotiv yan sanayi alanlar nda geliflerek devam etmektedir. Bu ana faaliyet alanlar m zda plastik türevlerinden otomotiv, beyaz eflya, uçak ve inflaat sanayinde kullan lan muhtelif ebat ve çeflitlilikte ürünler imal edilmektedir. fiirketlerimizde 30 bin tonu otomotiv sanayinde olmak üzere, y ll k yaklafl k 70 bin ton plastik ve metal malzeme kullanma kapasitesi mevcuttur. Otomotiv sanayi için üreterek ihraç da etti imiz parçalar n büyük bölümü ana sanayilerimiz taraf ndan dünyan n dört bir yan na, üzerlerine monte edilmifl otomobiller halinde sevk olmaktad r. Toplam çal flan say m z; 1700 ü B- Plas, 600 ü yüzde Frans z ortakl BPO da olmak üzere, Line Tv, Gökçen Tekstil, Termal Turizm firmalar nda 2 bin 500, di er ortak ifltiraklerimizle birlikte 3 bin 500 ü bulmaktad r. Hissedar oldu umuz di er ifltiraklerimiz hariç, faaliyet alanlar m zdaki toplam ciromuz yaklafl k 200 milyon Euro dur. BAKIfi: Yer ald n z sektörlerin özellikleri nelerdir, rakipleriniz kimlerdir, dünyada ve Türkiye deki konumunuz nedir? Memduh Gökçen: Otomotiv yan sanayindeki sürekli geliflen teknoloji ve artan müflteri talepleri, teknolojinin yak ndan takip edilmesini gerektirmektedir. Ancak de iflen makroekonomik durum, yat r mlar n süreklili ini olumsuz yönde etkilemektedir. fiu anda da as l rakibimiz inan lmaz h zla geliflen teknolojinin bizatihi kendisidir. De iflen teknolojiye ayak uydurulmas flartt r, aksi halde otomotiv ve yan sanayiinde uzun süreli var olabilmek imkâns zlaflmaktad r. Firmalar m z; konusunda Türkiye sektörünün en büyü ü konumundad rlar. Rakipleri, ülkemiz ve çeflitli ülkelerdeki otomotiv ana 24 Bak fl 119

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ

TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ TÇMB YILLIK DEĞERLENDĐRME BASIN YEMEĞĐ 1 NĐSAN 2010 TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ Değerli basın mensupları, Sektörümüzün geçen yılki performansı ile bu yıl için beklentilerimizin tartışılacağı

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul 49 50 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 2008 yılında ABD de ipotekli konut kredisi piyasasında ortaya çıkan ve hızla tüm dünya ekonomilerinde

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

POMPA ve KOMPRESÖRLER

POMPA ve KOMPRESÖRLER POMPA ve KOMPRESÖRLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi POMPA ve KOMPRESÖRLER SITCNo :742,743 ArmonizeNo :8413,8414 TÜRKİYE DE ÜRETİM

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I KOMİSYON BAŞKANI: OSMAN FEYZİ BOYNER Amaç: Küresel ekonomik trendler çerçevesinde gelişen dış ticaret ve yatırım olanaklarını takip ve analiz etmek, Doğrudan yabancı

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol 1. Giriş Bu yazıda, Bursa daki (ciro açısından) en büyük 250 firmanın finansal profilini ortaya koymak amacındayız.

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

plastik sanayi Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

plastik sanayi Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri plastik sanayi 2014 Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri karşılayan, bu mamullerde net ithalatçı konumunda bulunan ve gelişmiş

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

GÜNLÜK YATIRIM BÜLTENİ

GÜNLÜK YATIRIM BÜLTENİ Araştırma GÜNLÜK BÜLTEN 19 Aralık 2013 GÜNLÜK YATIRIM BÜLTENİ Piyasalara Bakış 100,000 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 12/12 03/13 06/13 07/13 10/13 12/13 FED in açıklamalarına

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

Gündem 05.10.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10%

Gündem 05.10.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Açılış 1,1191 1,5129 119,923 3,0266 1113,65 47,94 Yüksek 1,1318 1,5237 120,406 3,0371 1141,40 48,47 Düşük 1,1151 1,5128 118,690 2,9874 1104,80 46,91 Kapanış

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Şam da Emevi Caminde namaz kılmayı hayal eden Başbakan, hava sahamızı koruyabilmek için NATO dan Patriot füzeleri istemekte, gençlerimize adam gibi ölmekten bahsetmektedir.

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar SEKTÖRÜN TANIMI 32. fasılda ağırlıklı olarak çeşitli boyayıcı ürünler olmakla birlikte, deri ve deri işleme sektöründe (debagat) kullanılan malzemeler, macunlar vb. ürünler de söz konusu faslın içerisinde

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI

TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI Krizi Yönetmede Merkez Bankas n n Rolü ve Etkinli i Erdem Ba ç Ba kan Yard mc s stanbul Üniversitesi 22 May s 2009 1 Sunum Plan I. Fiyat stikrar ve Finansal stikrar II.

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Çev. Ayfle Merve KAMACI

Çev. Ayfle Merve KAMACI 329 MAKEDONYA CUMHUR YET NDE YABANCI DO RUDAN YATIRIMLAR VE fi ORTAMI P rof. Dr. Angelova BILJANA St. Cyril and Methodius Üniversitesi, Makedonya Çev. Ayfle Merve KAMACI Küreselleflme süreci, geliflmekte

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI İKLİM M DEĞİŞİ ĞİŞİKLİĞİ ve ENERJİ Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı 22 Ekim 2009,İzmir BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İklim Değişikli ikliği Çerçeve

Detaylı

KÜRESEL EKONOMİK ÇEVRE

KÜRESEL EKONOMİK ÇEVRE II. Bölüm KÜRESEL EKONOMİK ÇEVRE Doç. Dr. Olgun Kitapcı Akdeniz Üniversitesi, Pazarlama Bölümü 1 Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) BAZI KAVRAMLAR Bir ülke vatandaşlarının bir yıl için ürettikleri toplam mal

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÇEVRE KORUMA VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Çevre neden bu kadar önemli? Sera etkisi artıyor Doğal kaynaklar bitiyor Maliyetler yükseliyor Gelir eşitsizliği uçurumu büyüyor 2002 yılında Johannesburg da

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI 18 Mart 2016 İstanbul, Hilton Hotel Harbiye Sayın Büyükelçiler, Değerli Konuklar, 2009 yılında

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı-(Tezli) Yük.Lis. Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı-(Tezli) Yük.Lis. Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı İktisat Anabilim Dalı-(Tezli) Yük.Lis. Ders İçerikleri Mikroekonomik Analiz I IKT701 1 3 + 0 6 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih, Talep, Maliyet, Üretim, Kar, Arz.

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Sayfa 1 ESTA. Firmam z temsilcisi ESTAS ngiltere de temsil. etti. www.estas.com.tr EKSANTR K GAZETE Say :1 January 2011-1977 den beri

Sayfa 1 ESTA. Firmam z temsilcisi ESTAS ngiltere de temsil. etti. www.estas.com.tr EKSANTR K GAZETE Say :1 January 2011-1977 den beri EKSANTR K GAZETE Say :1 January 2011 Firmam z temsilcisi ESTAS ngiltere de temsil etti Sayfa 1 EKSANTR K GAZETE Say :1 january.2011 Firmam z d ve iç projelerin takibi için a rl kl olarak kullan lacak web

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Mart 2015 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2015 ŞUBAT İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME İlk İki Ayda 2,7 Milyar Dolarlık

Detaylı

Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ. eskemre@gmail.com

Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ. eskemre@gmail.com Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ eskemre@gmail.com Kaynaştırma Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitim Ortamları Tam zamanlı genel eğitim sınıfı Öğretmene danışmanlık sağlandığı tam zamanlı

Detaylı