JİNEKOLOJİ OBSTETRİK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "JİNEKOLOJİ OBSTETRİK"

Transkript

1 SAYI EDİTÖRÜ - Prof.Dr. Engin ORAL (İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, İSTANBUL) YAZARLAR - Prof.Dr. Erkut ATTAR (İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, İSTANBUL) Prof.Dr. Mustafa BAHÇECİ (Bahçeci Kadın Sağlığı Merkezleri, İSTANBUL) Doç.Dr. Bülent BERKER (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, ANKARA) Prof.Dr. Tugan BEŞE (İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, İSTANBUL) Uz.Dr. Ebru BİBEROĞLU (Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, ANKARA) Prof.Dr. Kutay BİBEROĞLU (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, ANKARA) Prof.Dr. Hasan Faruk BUYRU (İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, İSTANBUL) Doç.Dr. Eray ÇALIŞKAN (Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, Tüp Bebek Ünitesi, KOCAELİ) Prof.Dr. Önder ÇELİK (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, MALATYA) Doç.Dr. Mehmet Bilge ÇETİNKAYA (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, SAMSUN) Uz.Dr. Kadir ÇETİNKAYA (Dr. Abdurrahman Yurtarslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, ANKARA) Doç.Dr. Koray ELTER (Özel JFK Hastanesi, Tüp Bebek Merkezi, İSTANBUL) Prof.Dr. Ümit İNCEBOZ (Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, BALIKESİR) Uz.Dr. Korhan KAHRAMAN (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, ANKARA) Yrd.Doç.Dr. Banu KUMBAK AYGUN (Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, ELAZIĞ) Prof.Dr. Yakup KUMTEPE (Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, ERZURUM) Dr. Yağmur MİNARECİ (Diyarbakır Asker Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, DİYARBAKIR) Prof.Dr. Engin ORAL (İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, İSTANBUL) Prof.Dr. Seyide SOYSAL (Özel Medisu Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, ANTALYA) Prof.Dr. Levent M. ŞENTÜRK (İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, Üreme Endokrinolojisi BD, Tüp Bebek Ünitesi, İSTANBUL) Doç.Dr. Ulun ULUĞ (Bahçeci Kadın Sağlığı Merkezleri, İSTANBUL) Prof.Dr. Gürkan UNCU (Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, BURSA)

2 Türkiye Klinikleri tüm işlemlerini elektronik ortamda internet üzerinden yürütmektedir. İşlemlerinizi kullanıcı adı ve şifrenizi kullanarak adresinden yapabilirsiniz. Yeni kayıt olmak için; adresindeki Kayıt linkini tıklayınız. Sorularınız için; Bilgi İşlem Servisi Tel: / 115 e-posta: Türkiye Klinikleri Dergilerine makale göndermek için; adresindeki Makale Gönder linkini tıklayınız (Yalnızca bu yolla gönderilen makaleler işleme alınmaktadır). Makale yazım kuralları için; adresindeki Periyodik Dergiler linkinden, ilgili derginin internet sitesindeki Yazım Kuralları linkini tıklayınız. Makalelerle ilgili görüşmek için; Yazı İşleri Servisi Tel: / 119 e-posta: Türkiye Klinikleri Dergilerine abone olmak ve yayınlanmış diğer sayılarına ulaşmak için; adresindeki Abone Satış linkini tıklayınız. Abone işlemleriyle ilgili görüşmek için; Abone ve Halkla İlişkiler Servisi Tel: / 118 e-posta: Türkiye Klinikleri Dergilerine reklam vermek için; Pazarlama Satış-Proje Servisi Tel: / 140 e-posta: YAYIN PERİYODU VE TÜRÜ: Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik-Özel Dergisi; 4 ayda bir olmak üzere, yılda 3 sayı yayınlanır. Yerel süreli yayın. YAYIN HAKKI: Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik-Özel Dergisi nde yayınlanan yazılar, resim, şekil ve tablolar yayıncının yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen herhangi bir vasıta ile basılamaz, çoğaltılamaz. Bilimsel amaçlarla (kaynak göstermek kaydıyla) özetleme ve alıntı yapılabilir. Dergide yayınlanan yazı, şekil ve resimlerden yazarları, ilan ve reklamlardan firmaları sorumludur. Türkiye Klinikleri dergileri halka açık yerlerde satılmaz. Sağlıkla ilgili kişi ve kurumlara abonelik usulü gönderilir. All procedures regarding Turkiye Klinikleri publications are online. Turkiye Klinikleri web site can be reached through all transactions can be made with a username and password. New Users; click on Register link at For questions and comments; Data Processing Department To send articles to Turkiye Klinikleri Journals; click on send article link at For consideration, all articles must be submitted online. Articles submitted in other forms will not be considered. Rules and regulations for manuscript writing; can be reached through Use Periodical Journals link to reach the list of journals. Click on related journal to reach Rules and Regulations regarding the journal. For question regarding manuscripts; Manuscript Editing Department To subscribe and to reach former issues of Turkiye Klinikleri Journals; click on Subscriptions and Sales at To subscribe; Subscription and Public Relations Department To place advertisements; Marketing Sales-Project Department PUBLICATION TYPE AND PERIODS: Turkiye Klinikleri Journal of Gynecology Obstetrics-Special Topics is published 3 times a year. COPYRIGHT: All articles, drawings, figures and tables published in Turkiye Klinikleri Journal of Gynecology Obstetrics-Special Topics cannot be reproduced in whole or in part without prior written permission from the publisher. Only for scientific purposes summarizing and quotations can be done with the condition of proper citations listed as references. Responsibility of the articles, figures and photos belongs to authors. And advertising parties are fully responsible for their advertisements. Turkiye Klinikleri Journals cannot be sold by second parties, but will be distributed to persons in the related fields of health through subscriptions. Basıma veriliş tarihi: BASILDIĞI YER-BASIMCI-YAYIMCI Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Dr. Mehmet Battin Akgül Yönetim Yeri: Türkocağı Cad. No: Balgat/Ankara/Türkiye Tel : Faks : e-posta : web : Türkiye Klinikleri ISSN: PUBLISHING HOUSE-PUBLISHER On behalf of Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. General Manager: Mehmet Battin Akgül, MD Administration Address: Türkocağı Cad. No: Balgat/Ankara/Turkey Phone : Fax : web :

3 İÇİNDEKİLER Sayı Editöründen Engin ORAL 1 Endometriozis Etiyopatogenezi Etiopathogenesis of Endometriosis Erkut ATTAR 7 Epidemiyoloji Epidemiology Gürkan UNCU 14 Endometriozis Hormonlar ve Genetik Endometriosis Hormones and Genetic Önder ÇELİK, Yağmur MİNARECİ 23 Endometrioziste Tanı Diagnosis in Endometriosis Ümit İNCEBOZ 28 Endometrioziste Evreleme Staging in Endometriosis Mehmet Bilge ÇETİNKAYA 34 Endometrioma Endometrioma Ulun ULUĞ, Mustafa BAHÇECİ 39 Derin Pelvik Endometriozis Deep Pelvic Endometriosis Yakup KUMTEPE, Kadir ÇETİNKAYA 47 Adolesan Endometriozisi Adolescent Endometriosis Eray ÇALIŞKAN, Levent M. ŞENTÜRK 54 Endometriozis ve Pelvik Ağrı (Kanıta Dayalı Tıp) Endometriosis and Pelvic Pain (Evidence Based Medicine) Ebru BİBEROĞLU, Kutay BİBEROĞLU 62 Endometriozisin Tedavisinde Kanıta Dayalı Tıp Yaklaşımı: İnfertilite Infertility Due to Endometriosis: Evidence-Based Treatment Engin ORAL, Koray ELTER 74 Tedavide Yenilikler New Approaches to Treatment Bülent BERKER, Korhan KAHRAMAN 85 Endometriozis ve Kanser Endometriosis and Cancer Tugan BEŞE 92 Ekstrapelvik Endometriozis Extrapelvic Endometriosis Seyide SOYSAL 97 Adenomyozis Adenomyosis Banu KUMBAK AYGUN, Hasan Faruk BUYRU Cilt 3 Sayı 3 Yıl 2010

4

5 n do met ri o zis has ta lı ğı, biz ka dın do ğum he kim le ri nin il gi si ni gün geç tik - çe da ha faz la çek mek te dir. En do met ri o zis ji ne ko lo ji de hak kın da en sık aka de mik araş tır ma ya pı lan has ta lık lar dan bi ri si dir (pub med: de ma ka le). İnfer ti li te ve kro nik pel vik ağ rı gi bi ka dın la rın ge - rek ya şam ka li te si ni et ki le yen, ge rek se üre me ka pa si te si ni en gel le yen bu has ta - lık için hâ lâ bi lin me yen kav ram lar ol duk ça faz la dır. Dün ya da yak la şık 30 ül ke de ulu sal en do met ri o zis der ne ği var dır. Biz de ül ke - miz de bu has ta lık la te mel bi lim ler, kli nik ve cer ra hi an lam da uğ ra şan bi lim adamla rı nı bir ara ya ge tir mek için en do met ri o zis & ade nom yo zis der ne ği ni kur muş bu lu nu yo ruz (www.en do met ri o zis der ne gi.com). Eli niz de ki bu özel sa yı en do met ri o zis & ade nom yo zis der ne ği nin bi lim sel ak ti - vi te si olup, için de yer alan 14 ay rı ma ka le, ko nu nun uz man la rı ta ra fın dan ha zır - lan mış tır. Bu özel sa yı ya kat kı da bu lu nan tüm ya zar la ra te şek kü rü borç bi li rim. Say gı ve se lam la rım la. Prof.Dr. En gin ORAL Sa yı Edi tö rü

6 YAYIMLANMIŞ SAYILAR JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİKTE ENFEKSİYONLAR (2001) Editör: Prof.Dr. Lügen CENGİZ (Ankara Ü.T.F) YÜKSEK RİSKLİ GEBELİKLER (2008) Editör: Prof.Dr. Gülay KURTAY (Ankara Ü.T.F.) PRENATAL TANI YÖNTEMLERİ-I-II (2002) Editör: Prof.Dr. Namık DEMİR (Dokuz Eylül Ü.T.F) MENOPOZ (2008) Editör: Prof.Dr. Erdoğan ERTÜNGEALP (İstanbul Ü. Cerrahpaşa T.F.) İNFERTİLİTE (2006) Editör: Prof.Dr. Cihat ÜNLÜ (Acıbadem Hst.) AİLE PLANLAMASI-I-II (2006) Editör: Prof.Dr. S. Sinan ÖZALP (Eskişehir Osmangazi Ü.T.F) HORMON TEDAVİSİ (2006) Editör: Prof.Dr. Mithat ERENUS (Marmara Ü.T.F) ABORTUS (2007) Editör: Doç.Dr. S. Cansun DEMİR (Çukurova Ü.T.F) İN VİTRO FERTİLİZASYON (IVF) (2007) Editör: Prof.Dr. M. Bülent TIRAŞ (Gazi Ü.T.F.) POLİKİSTİK OVER SENDROMU (2007) Editör: Prof.Dr. Hakan YARALI (Hacettepe Ü.T.F.) OVER TÜMÖRLERİ (2007) Editör: Doç.Dr. Müfit Cemal YENEN (GATA) RAHİM AĞZI KANSERLERİ (2008) Editör: Prof.Dr. Sevgi TEZCAN (Ankara Ü.T.F.) JİNEKOLOJİK OBSTETRİK ENFEKSİYONLAR (2008) Editör: Prof.Dr. Sevim DİNÇER CENGİZ (Ankara Ü.T.F.) ENDOSKOPİK CERRAHİ (2008) Editör: Prof.Dr. Ruşen AYTAÇ (Ankara Ü.T.F.) HPV (2009) Editör: Prof.Dr. Macit ARVAS (İstanbul Ü. Cerrahpaşa T.F.) PELVİK TABAN BOZUKLUKLARI VE TEDAVİSİ (2009) Editör: Prof.Dr. Niyazi AŞKAR (Ege Ü.T.F.) POSTMENOPOZAL OSTEOPOROZ (2009) Editör: Prof.Dr. Hakan SEYİSOĞLU (İstanbul Ü. Cerrahpaşa T.F.) GEBELİK KOMPLİKASYONLARI (2010) Editör: Prof.Dr. Rıza MADAZLI (İstanbul Ü. Cerrahpaşa T.F.) PEDİATRİK JİNEKOLOJİ (2010) Editör: Prof.Dr. A. Filiz AVŞAR (Rize Ü.T.F.) UTERUS HASTALIKLARI (2007) Editör: Prof.Dr. Sedat KADANALI (Atatürk Ü.T.F.) ENDOMETRİOZİS (2010) Editör: Prof.Dr. Engin ORAL (İstanbul Ü. Cerrahpaşa T.F.) ÜROJİNEKOLOJİ (2007) Editör: Prof.Dr. Fuat DEMİRCİ (Düzce Ü.T.F.) SEZARYEN VE GİRİŞİMLER (2008) Editör: Prof.Dr. Feride SÖYLEMEZ (Ankara Ü.T.F.) YAYIMLANACAK SAYILAR FETAL HASTALIKLAR (2011) Editör: Prof.Dr. Mustafa BAŞBUĞ (Erciyes Ü.T.F.) Özel sayıları temin etmek için:

EDİTÖR - EDITOR Dr. Ufuk DEMİRKILIÇ, Ankara. KURUCU EDİTÖR - FOUNDER EDITOR Dr. İbrahim CEYLAN, Ankara

EDİTÖR - EDITOR Dr. Ufuk DEMİRKILIÇ, Ankara. KURUCU EDİTÖR - FOUNDER EDITOR Dr. İbrahim CEYLAN, Ankara EDİTÖR - EDITOR Dr. Ufuk DEMİRKILIÇ, Ankara YARDIMCI EDİTÖRLER - ASSOCIATE EDITORS Dr. Suat DOĞANCI, Ankara Dr. Zafer İŞCAN, Ankara Dr. Nevzat ERDİL, Malatya Dr. Cengiz KÖKSAL, İstanbul KURUCU EDİTÖR -

Detaylı

EDİTÖR - EDITOR Dr. Ufuk DEMİRKILIÇ, Türkiye. KURUCU EDİTÖR - FOUNDER EDITOR Dr. İbrahim CEYLAN, Türkiye ONURSAL KURUL - HONORARY BOARD

EDİTÖR - EDITOR Dr. Ufuk DEMİRKILIÇ, Türkiye. KURUCU EDİTÖR - FOUNDER EDITOR Dr. İbrahim CEYLAN, Türkiye ONURSAL KURUL - HONORARY BOARD EDİTÖR - EDITOR Dr. Ufuk DEMİRKILIÇ, Türkiye KURUCU EDİTÖR - FOUNDER EDITOR Dr. İbrahim CEYLAN, Türkiye GEÇMİŞ DÖNEM EDİTÖRLERİ - FORMER EDITORS Dr. İbrahim CEYLAN, Türkiye Dr. Metin ÖZGÜR, Türkiye Dr.

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi

Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi ISSN 1302-0498 Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi TÜRK YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİ DERNEĞİ YAYIN ORGANI (JOURNAL OF THE TURKISH CRITICAL CARE NURSES SOCIETY - TURKEY) Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi Index Copernicus

Detaylı

Endometriozis Etiyopatogenezi

Endometriozis Etiyopatogenezi DERLEME Endometriozis Etiyopatogenezi Dr. Erkut ATTAR a a Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul Yazışma Adresi/Correspondence: Dr. Erkut ATTAR İstanbul

Detaylı

Journal of Pediatric Infection

Journal of Pediatric Infection www.jpediatrinf.org / www.cocukenfeksiyon.org Journal of Pediatric Infection ISSN 1307-1068 E-ISSN 1308-5271 Original Investigations / Özgün Araştırmalar Hospital Infections in the Pediatric Intensive

Detaylı

Dr. Mustafa PAÇ, Ankara Dr. Bülent KAYA, Ankara Dr. İbrahim CEYLAN, Ankara

Dr. Mustafa PAÇ, Ankara Dr. Bülent KAYA, Ankara Dr. İbrahim CEYLAN, Ankara ULUSAL VASKÜLER VE ENDOVAKÜLER CERRAHİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU Başkan : Dr. İ. Tanzer ÇALKAVUR, İzmir Başkan Yrd. : Dr. Cengiz KÖKSAL, İstanbul Genel Sekreter : Dr. H. Tankut AKAY, Ankara Muhasip : Dr.

Detaylı

Özgün Araştırmalar / Original Investigations

Özgün Araştırmalar / Original Investigations ISSN 1300-6320 EISSN 2146-3077 TURKISH JOURNAL OF PARASITOLOGY Özgün Araştırmalar / Original Investigations P. jirovecii kolonizasyon prevalansı Prevalence of P. jirovecii colonization Soykan Özkoç ve

Detaylı

Journal of Pediatric Infection

Journal of Pediatric Infection www.jpediatrinf.org / www.cocukenfeksiyon.org Journal of Pediatric Infection ISSN 1307-1068 E-ISSN 1308-5271 Original Investigations / Özgün Araştırmalar Periorbital and Orbital Cellulitis Periorbital

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

Davetli Derlemeler / Invited Reviews

Davetli Derlemeler / Invited Reviews ,661 ǩ (,661 14 5ÈSL 5PSBLT %FSOFõJ OJO ZBZ O PSHBO E S I 0GmDJBM KPVSOBM PG UIF 5VSLJTI 5IPSBDJD 4PDJFUZ.. SAYI / ISSUE 4 EKIM / OCTOBER 2013 CILT / VOLUME Davetli Derlemeler / Invited Reviews Climate

Detaylı

Journal of Medical and Surgical Intensive Care Medicine

Journal of Medical and Surgical Intensive Care Medicine ISSN 1309-1689 Medicine Özgün Araştırmalar / Original Investigations Yanık YBÜ de Enfeksiyon Burn ICU Infection Ahmet Çınar Yastı ve ark.; Ankara, Türkiye Karma YBÜ de Cerrahi ve Dahili Hastalar Surgical

Detaylı

EDİTÖR - EDITOR Dr. Ufuk DEMİRKILIÇ, Türkiye. KURUCU EDİTÖR - FOUNDER EDITOR Dr. İbrahim CEYLAN, Türkiye

EDİTÖR - EDITOR Dr. Ufuk DEMİRKILIÇ, Türkiye. KURUCU EDİTÖR - FOUNDER EDITOR Dr. İbrahim CEYLAN, Türkiye EDİTÖR - EDITOR Dr. Ufuk DEMİRKILIÇ, Türkiye KURUCU EDİTÖR - FOUNDER EDITOR Dr. İbrahim CEYLAN, Türkiye GEÇMİŞ DÖNEM EDİTÖRLERİ - FORMER EDITORS Dr. İbrahim CEYLAN, Türkiye Dr. Metin ÖZGÜR, Türkiye Dr.

Detaylı

TÜRK ÜROLOJİ DERGİSİ

TÜRK ÜROLOJİ DERGİSİ Türk Üroloji Dergisi / Turkish Journal of Urology Cilt / Volume 36 Sayı / Number 4 Ekim-Aralık / October-December 2010 ISSN 1300-5804 TÜRK ÜROLOJİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL OF UROLOGY A Peer-Reviewed Quarterly

Detaylı

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Prof.Dr. Orhan KILIÇ a a Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, ELAZIĞ Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce:

Detaylı

Journal of Medical and Surgical Intensive Care Medicine

Journal of Medical and Surgical Intensive Care Medicine ISSN 1309-1689 EISSN 1309-6222 Medicine Özgün Araştırmalar / Original Investigations Yoğun Bakımda Yaşlı Mortalitesi Elderly Mortality in ICU Sibel Akın ve ark.; Kayseri, Türkiye Nütrisyon ve Yoğun Bakım

Detaylı

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI DERGİSİ

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI DERGİSİ TJPH/THSD TURKISH JOURNAL OF PUBLIC HEALTH TURKISH JOURNAL OF PUBLIC HEALTH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI DERGİSİ TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI DERGİSİ December 2014 April 2011 Aralık 2014 Published three times a year Volume

Detaylı

Özgün Araştırmalar / Original Investigations

Özgün Araştırmalar / Original Investigations ISSN 1300-6320 EISSN 2146-3077 TURKISH JOURNAL OF PARASITOLOGY Özgün Araştırmalar / Original Investigations Silopi de Toxoplasma gondii Toxoplasma gondii in Silopi Kader Yıldız ve ark.; Kırıkkale, Türkiye

Detaylı

Journal of Academic Emergency Medicine

Journal of Academic Emergency Medicine ISSN 1309-534X E-ISSN 2146-2925 Journal of Academic Emergency Medicine Akademik Acil Tıp Olgu Sunumları Dergisi Pomegranate Juice and Warfarin Bee Sting and Dystonia A Rare Pelvic Pain Cause: Uterine Anomaly

Detaylı

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Doç.Dr. isa YÜCEER a a Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, VAN Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. İsa YÜCEER Yüzüncü Yıl

Detaylı

EDİTÖR - EDITOR Dr. Ufuk DEMİRKILIÇ, Türkiye. KURUCU EDİTÖR - FOUNDER EDITOR Dr. İbrahim CEYLAN, Türkiye

EDİTÖR - EDITOR Dr. Ufuk DEMİRKILIÇ, Türkiye. KURUCU EDİTÖR - FOUNDER EDITOR Dr. İbrahim CEYLAN, Türkiye EDİTÖR - EDITOR Dr. Ufuk DEMİRKILIÇ, Türkiye KURUCU EDİTÖR - FOUNDER EDITOR Dr. İbrahim CEYLAN, Türkiye GEÇMİŞ DÖNEM EDİTÖRLERİ - FORMER EDITORS Dr. İbrahim CEYLAN, Türkiye Dr. Metin ÖZGÜR, Türkiye Dr.

Detaylı

Özgün Araştırmalar / Original Articles. Derlemeler / Reviews. Olgu Sunumları / Case Reports

Özgün Araştırmalar / Original Articles. Derlemeler / Reviews. Olgu Sunumları / Case Reports www.cocukenfeksiyon.org ISSN 1307-1068 Çocuk Enfeksiyon Dergisi / Journal of Pediatric Infection Cilt / Vol.: 4 Say / Issue: 1 Mart / March 2010 Sayfa / Page: 1-47 Editör / Editor Mustafa Hac mustafao

Detaylı

Cilt Volume 49 Sayı Issue 1 Mart March 2014

Cilt Volume 49 Sayı Issue 1 Mart March 2014 ISSN 1306-0015 EISSN 1306-6278 Cilt Volume 49 Sayı Issue 1 Mart March 2014 Yenidoğan döneminde sürfaktan kullanımı The use of surfactant in the neonatal period Nilgün Kültürsay ve ark., İzmir, Türkiye

Detaylı

Türkiye de Sığır, Koyun ve Keçilerde Belirlenen Kene Türleri

Türkiye de Sığır, Koyun ve Keçilerde Belirlenen Kene Türleri DERLEME Türkiye de Sığır, Koyun ve Keçilerde Belirlenen Kene Türleri Nazir DUMANLI, a Kürşat ALTAY, b Mehmet Fatih AYDIN c a Parazitoloji AD, Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ b Parazitoloji

Detaylı

KARINCA & POLEN YAYINLARI

KARINCA & POLEN YAYINLARI F Tashih Polen Yayınları Sayfa Düzeni Polen Yayınları Kapak Tasarımı Ramazan Erkut Baskı Kilim Matbaacılık 1. Baskı Ekim 2006 15. Baskı Mart 2010 KARINCA & POLEN YAYINLARI Adres ve Telefon Soğanağa Camii

Detaylı

BAŞ EDİTÖR / EDITOR-IN-CHIEF EDİTÖR / EDITOR DANIŞMA KURULU / EDITORIAL BOARD

BAŞ EDİTÖR / EDITOR-IN-CHIEF EDİTÖR / EDITOR DANIŞMA KURULU / EDITORIAL BOARD BAŞ EDİTÖR / EDITOR-IN-CHIEF Prof.Dr. Nihat TOSUN EDİTÖR / EDITOR Prof.Dr. H.Canan HASANOĞLU YAYIN KURULU / PUBLICATION COMMITTEE Prof.Dr. Raci AYDIN, Prof.Dr. Ali KOŞAR, Prof.Dr. Ahmet KUTLUHAN, Doç.Dr.

Detaylı

Journal of Academic Emergency Medicine

Journal of Academic Emergency Medicine ISSN 1309-534X E-ISSN 2146-2925 Journal of Academic Emergency Medicine Akademik Acil Tıp Olgu Sunumları Dergisi Methanol Poisoning DRESS Syndrome Optic Nerve Ultrasonography Shaken Baby Syndrome 1999 Volume-Cilt:

Detaylı

TURKISH JOURNAL OF PUBLIC HEALTH TURKISH JOURNAL OF PUBLIC HEALTH TJPH/THSD T U R K J P U B L I C H E A L. Review / Derleme

TURKISH JOURNAL OF PUBLIC HEALTH TURKISH JOURNAL OF PUBLIC HEALTH TJPH/THSD T U R K J P U B L I C H E A L. Review / Derleme ISSN: 1304-1096, Electronic ISSN:1304-1088 April 2013 April 2011 April Nisan 2011 Nisan 2013 Nisan 2011 2011 TURKISH JOURNAL OF PUBLIC JOURNAL JOURNAL HEALTH OF PUBLIC OF TÜRKİYE PUBLIC HEALTH HALK HEALTH

Detaylı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı 420 E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı dergisinde çalıştı. 1973 te İsveç e, ardından ABD ye

Detaylı