GATA Jinekoloji Polikliniðine baþvuran 20 yaþ üstü kadýnlarýn üriner inkontinans açýsýndan farkýndalýk durumlarýnýn deðerlendirilmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GATA Jinekoloji Polikliniðine baþvuran 20 yaþ üstü kadýnlarýn üriner inkontinans açýsýndan farkýndalýk durumlarýnýn deðerlendirilmesi"

Transkript

1 Gülhane Týp Dergisi 2006; 48: Gülhane Askeri Týp Akademisi 2006 ARAÞTIRMA GATA Jinekoloji Polikliniðine baþvuran 20 yaþ üstü kadýnlarýn üriner inkontinans açýsýndan farkýndalýk durumlarýnýn deðerlendirilmesi Gülþah Kök (*), Nur Þenel (**) Aygül Akyüz (**) Özet Kesitsel tipte olan bu çalýþmanýn amacý, GATA Kadýn Hastalýklarý ve Doðum AD Jinekoloji Polikliniði'ne herhangi bir nedenle baþvuran 20 yaþ üstü, doðum yapmýþ kadýnlarda üriner inkontinans bulgularýný ve üriner inkontinansa yönelik farkýndalýk durumlarýný belirlemektir. Çalýþma, 1 Kasým 2004 ile 31 Mart 2005 tarihleri arasýnda, çalýþma kriterlerine uyan ve çalýþmayý kabul eden toplam 229 hastanýn katýlýmýyla gerçekleþtirilmiþtir. Veriler, yüz yüze anket uygulanarak toplanmýþtýr. Hastalarýn yaþ ortalamasý 38.55±11.04 olup, %37.11'inin herhangi bir þekilde idrar kaçýrdýðý saptanmýþtýr. Üriner inkontinans bulgularý bulunan toplam 85 hasta içerisinde en yüksek oranda sýrasýyla stres tip (%40.00), miks tip (%36.47), sýkýþma tip (%15.29) ve diðer tiplerde (taþma, sürekli üriner inkontinans gibi) (%8.23) üriner inkontinans bulgularýnýn bulunduðu belirlenmiþtir. Sonuç olarak; hastalarýn üriner inkontinans bulgularýný yüksek oranda 13 ile 96 ay (1-8 yýl) arasýnda yaþamalarýna raðmen %56.5'inin idrar kaçýrmayý "saðlýk problemi" olarak kabul etmediði, %80.0' inin idrar kaçýrma nedeniyle herhangi bir saðlýk kurumuna baþvurmadýðý ve %85.9' unun ise idrar kaçýrma nedeniyle tedavi * TSK Saðlýk Hizmetleri Komutanlýðý **GATA Hemþirelik Yüksekokulu, Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Hemþireliði BD Ayrý basým isteði: Aygül Akyüz, GATA Hemþirelik Yüksek Okulu Kadýn Hastalýklarý ve Doðum BD, Etlik-06018, Ankara Makalenin geliþ tarihi: Kabul tarihi: olmadýðý saptanmýþtýr. Anahtar kelimeler: Farkýndalýk, kadýn, üriner inkontinans Summary Determination of the awareness level of the women over 20 years old who attended to GMMA Gynecology Outpatient Clinics in terms of urinary incontinence This cross-sectional study was planned to identify urinary incontinence symptoms and awareness level of women over 20 who had had birth experience, and attended to GMMA Gynecology Outpatient Clinics for any problems. The study was performed on 229 patients suitable for the study criteria and intended to attend the study between November 1, 2004 and March 31, The data were obtained by face to face interviews with the patients. The mean age of patients was 38.55±11.04, and urinary incontinence symptoms were determined in 37.11% of the patients. Among a total of 85 patients, stress type (40%), mixed type (%36.47), urge type (%15.29) and the other types (overflow, continuous urinary incontinence, etc) (%8.23) were the most common types of urinary incontinence. In conclusion 56.5% of the patients did not feel urinary incontinence as a health problem, 80.0% of them had never admitted to a health institution for urinary incontinence and 85.9% of them had never got any necessary treatment for urinary incontinence although they lived with the symptoms of urinary incontinence for 13 to 96 months (1 to 8 years). Key words: Awareness level, woman, urinary incontinence Giriþ Kadýnlarýn yaþam süresi giderek uzarken, herkese saðlýk hedeflerinin boyutlarýndan olan, "yaþama saðlýk ve anlam katýlmasý" da giderek önem kazanmaktadýr. Ülkemizdeki kadýnlarýn çoðu çok ve sýk doðum yaptýðýndan, önemli bir kýsmýnda pelvik destek yapýlarýn gevþemesine baðlý kadýn saðlýðýný týbbi, fiziksel, sosyal, psikolojik ve ekonomik olarak ciddi anlamda etkileyen idrar kaçýrma görülmektedir (1). Üriner inkontinans (ÜÝ), kiþide sosyal ve hijyenik problemlere sebep olan, objektif olarak deðerlendirilebilen, istemsiz idrar kaçýrmadýr ve alt üriner sistem disfonksiyonunun önemli bir semptomudur (2-5). ÜÝ doðrudan kadýn yaþamýný tehdit etmemesine raðmen, kadýnýn aile içi ve sosyal yaþantýsýný fiziksel ve psikolojik yönden önemli derecede etkileyen bir problem olmasý nedeniyle dikkatle ele alýnmalý ve deðerlendirilmelidir (6). Literatürde inkontinansý olan kadýnlarýn inkontinans bulgularý olmayanlara göre depresyona daha yatkýn, anksiyete düzeylerinin daha yüksek; kendine güvenlerinin düþük ve sosyal izolasyona yatkýn olduklarý belirlenmiþtir. Yapýlan diðer çalýþ- 132

2 malarda da ÜÝ'ýn utanma ve kendine güvende azalmaya, kadýnlarýn yaþantýlarýnda özellikle de eþ ve iþ iliþkilerinde baðýmlýlýða, ciddi engellere neden olduðu ve stres yaratýcý bir durum olarak algýlandýðý belirtilmiþtir (5,7-9). Dünyada çoðu kadýn UÝ'ýn yarattýðý tüm bu sorunlara raðmen, ya UÝ bulgularý görüldükten yaklaþýk beþ yýl sonra herhangi bir saðlýk kurumuna baþvurmaktadýr, ya da hiç baþvurmamaktadýr (7,10). Literatürde kadýnlarýn saðlýk kuruluþuna baþvurmama nedenleri; kadýnýn utanmasý, sorunlarý doðum sonu ya da yaþýn ilerlemesiyle birlikte oluþan normal bir durum olarak algýlamasý veya görülen inkontinans bulgularýný önemsememesi olarak gösterilmektedir (7,11). Kadýnýn bu konuyu mahrem kabul ederek saðlýk kurumuna baþvurmamasý sonucunu doðuran bu sebepler, UÝ'ýn belirlenmesine yönelik yapýlacak tarama programlarýnýn önemini daha da artýrmaktadýr. Hemþireler, cinsiyet avantajý nedeniyle kadýnlara daha yakýn olmalarý ve toplum içinde her düzeyde saðlýk kurum ve kuruluþlarýnda görev yapmalarýndan dolayý kadýnlarýn saðlýk problemlerini daha fazla paylaþabilmektedirler (12). Bu yüzden toplumda, UÝ tanýlanmasý, deðerlendirilmesi, izlemi ile ÜÝ'dan korunmada hemþirelere önemli sorumluluklar düþmektedir. Bu çalýþmanýn amacý, herhangi bir jinekolojik problemi nedeniyle Gülhane Askeri Týp Akademisi Kadýn Hastalýklarý ve Doðum AD Jinekoloji Polikliniðine baþvuran kadýnlarda üriner inkontinans semptomlarý bulunanlarý belirlemek ve onlarýn üriner inkontinansa yönelik farkýndalýk durumlarýný deðerlendirmektir. Gereç ve Yöntem Kesitsel ( cross-sectional ) tipte olan bu çalýþma, 1 Kasým 2004 ile 31 Mart 2005 tarihleri arasýnda GATA Kadýn Hastalýklarý ve Doðum AD Jinekoloji Polikliniðine herhangi bir saðlýk sorunu nedeniyle baþvuran, 20 yaþ üstü, doðum yapmýþ ve araþtýrmayý kabul eden 229 hastayla yapýlmýþtýr. Veri toplamak amacýyla, incelenen literatür bilgisi doðrultusunda (3,13-17) araþtýrmacý tarafýndan geliþtirilen veri toplama formu kullanýlmýþtýr. Formun içeriðinde; "Sosyodemografik bulgulara yönelik sorular (5 adet), "Hastalarýn tuvalet alýþkanlýðýný belirlemeye yönelik sorular (2 adet), "Hastalarýn üriner inkontinans bulgularýný saptamaya yönelik sorular (5 adet), "Hastalarýn farkýndalýk durumlarýný belirlemeye yönelik sorular (4 adet), "Hastalarýn jinekoloji polikliniðine baþvurma sebeplerini belirlemeye (1 adet) ve ÜÝ bulgularýný yaþama sürelerini belirlemeye yönelik oluþturulan sorular (1 adet) yer almaktadýr. Hazýrlanan veri toplama formlarýnýn anlaþýlabilirliklerini deðerlendirmek amacýyla araþtýrma kriterlerine uyan toplam 20 hastaya ön uygulama yapýlmýþ ve bunun sonucunda forma son þekli verilmiþtir. Çalýþmanýn uygulama aþamasý, jinekoloji polikliniðine baþvuran hastalarýn araþtýrma hakkýnda bilgilendirilmesi ve araþtýrmaya katýlmak isteyen hastalardan aydýnlatýlmýþ onam formlarý aracýlýðýyla izin alýnmasý ile baþlamýþtýr. Veri toplama formu poliklinik bekleme bölümünde araþtýrmacýlar tarafýndan yüz yüze görüþme yöntemi ile uygulanmýþtýr. Araþtýrma sonucu elde edilen veriler SPSS 11.0 (Chicago, IL) paket programýndan yararlanýlarak kaydedilerek, tanýmlayýcý veriler için aritmetik ortalama, standart sapma gösterimi kullanýlmýþ, verilerin tüm daðýlýmýný göstermek amaçlý ise yüzdelik hesaplamasý yapýlmýþtýr. Bulgular Çalýþmaya katýlan hastalarýn yaþ ortalamasý 38.55±11.04 olup, sosyodemografik özellikleri Tablo I'de özetlenmiþtir. Buna göre hastalarýn en yüksek oranda lise mezunu (%36.24), evli (%86.02) ve ev hanýmý (%85.58) olduðu saptanmýþtýr. Tablo I. Hastalarýn demografik özellikleri (n=229) Yaþ (26.20) (27.94) (27.07) 50 ve üstü 43 (18.77) Medeni durum Evli 197 (86.02) Bekar 18 (7.86) Yanýtsýz 14 (6.11) Eðitim durumu Okuryazar deðil 6 (2.62) Ýlkokul mezunu 62 (27.07) Ortaokul mezunu 39 (17.03) Lise mezunu 83 (36.24) Üniversite mezunu 39 (17.03) Çalýþma durumu 33 (14.41) 196 (85.58) Çalýþmaya katýlan hastalarýn %14.84'ünün öksürürken, hapþýrýrken ya da günlük aktiviteler sýrasýnda (stres tip), %13.53'ünün hem öksürürken, hapþýrýrken hem de tuvalete sýkýþtýklarýnda (miks tip), %5.67'sinin sýkýþtýklarýnda (sýkýþma tip), %3.05'inin ise diðer tiplere (taþma tip ÜÝ, üretro-vajinal fistüller, ektopik üreter gibi doðuþtan veya sonradan kazanýlan anatomik bozukluklar sonucunda geliþen refleks tip ÜÝ gibi) ait durumlarda idrar kaçýrdýklarý belirlenmiþtir (Tablo II). Tablo II'de (*) ile iþaretlenmiþ verilerden herhangi birine "evet" diyen hastalar, literatür doðrultusunda "üriner inkontinans bulgularý var" olarak kabul edilmiþtir. Buna göre araþtýrmaya katýlan toplam 229 hasta içerisinde, 85 hastanýn (%37.11) her hangi bir þekilde idrar kaçýrdýðý belirlenmiþtir (Tablo II). Bu hastalarýn yalnýzca %10.6'sýnýn idrar kaçýrma þikayeti nedeniyle jinekoloji poliklini- Cilt 48 Sayý 3 Gülhane TD Üriner inkontinansýn deðerlendirilmesi 133

3 ðine baþvurduðu, %41.17'sinin idrar kaçýrmadan dolayý sürekli ped kullandýðý; %58.82'sinin ise idrar kaçýrma oldukça çamaþýr deðiþtirdiði saptanmýþtýr (Tablo II). Tablo II. Üriner inkontinans bulgularýna iliþkin özellikler (n=229) Özellikler 1. Öksürürken, hapþýrýrken ya da günlük aktiviteler sýrasýnda 34 (14.84) idrar kaçýrma (Stres tip)* 2. Hem öksürürken, hapþýrýrken hem de tuvalete sýkýþýldýðýnda idrar kaçýrma (Miks 31 (13.53) tip)* 3. Tuvalete sýkýþýldýðýnda idrar 13 (5.67) kaçýrma (Sýkýþma tip)* 4. Diðer tipler (Taþma, refleks üriner inkontinans bulgularýnýn olmasý v.b.)* 7 (3.05) 5. Herhangi bir þekilde idrar kaçýrma durumu 85 (37.11) Ped kullanma durumu Islanma oldukça çamaþýr 35 (41.17) -- (--) 50 (58.82) deðiþtirme *: (*) ile iþaretlenmiþ verilerden her hangi birine "EVET" diyen hastalar, literatür doðrultusunda "üriner inkontinans bulgularý var" olarak kabul edilmiþtir ÜÝ bulgularý bulunan toplam 85 hasta içerisinde en yüksek oranda sýrasýyla stres tip (%40.00), miks tip (%36.47), sýkýþma tip (%15.29) ve diðer tiplerde (%8.23) ÜÝ bulgularýnýn olduðu Tablo III'de gösterilmiþtir. Tablo III. Üriner inkontinans bulgularý saptanan hastalarýn üriner inkontinans tiplerine göre daðýlýmý (n=85) Tipler Stres tip üriner inkontinans 34 (40.00) Sýkýþma tip üriner inkontinans 13 (15.29) Miks tip üriner inkontinans 31 (36.47) Diðerleri 7 (8.23) Toplam 85 (100) Hastalarýn istemsiz idrar kaçýrma durumunu yaþama sürelerinin daðýlýmý Tablo IV'de görülmektedir. Buna göre; ÜÝ bulgularýnýn yüksek oranda 13 ile 96 ay (1-8 yýl) arasýnda yaþandýðý belirlenmiþtir (Tablo IV). Tablo IV. Hastalarýn istemsiz idrar kaçýrma durumunu yaþama süreleri (n=85) Yaþama Süreleri 1 ay-12 ay 16 (18.82) 13 ay-48 ay (4 yýl) 37 (43.52) 49 ay-96 ay (8 yýl) 20 (23.52) 97 ay 12 (14.11) Toplam 85 (100) Çalýþmamýzda ÜÝ bulgularý saptanan hastalarýn, %56.47'sinin idrar kaçýrmayý "saðlýk problemi" olarak kabul etmediði, %80.00'inin bu durumdan dolayý herhangi bir saðlýk kurumuna baþvurmadýðý, %85.88'inin idrar kaçýrma bulgularýndan dolayý hiçbir zaman tedavi olmadýðý deðerlendirilmiþtir (Tablo V). Tablo V. Hastalarýn üriner inkontinansa yönelik farkýndalýk durumlarý (n=85) Ýdrar kaçýrmayý saðlýk problemi olarak düþünme durumu 37 (43.52) 48 (56.47) Ýdrar kaçýrmadan dolayý herhangi bir saðlýk kurumuna baþvurma durumu 17 (20.00) 68 (80.00) Ýdrar kaçýrmadan dolayý tedavi olma durumu 12 (14.11) 73 (85.88) Hastalarýn saðlýk kurumuna baþvurmama nedenleri (n=68) Yaþla birlikte idrar kaçýrmanýn normal olduðunu 27 (39.70) düþünme Muayeneye gelmek için vakit 13 (19.11) bulamama Ýdrar kaçýrmanýn çok rahatsýz etmemesi 12 (17.64) Muayene olmaktan çekindiði için gelmeme 10 (14.71) Çevrede idrar kaçýran birçok kiþi olduðu için normal 6 (8.82) olduðunu düþünme Saðlýk kurumuna baþvurmayan hastalarýn (n=68, %80.00) baþvurmama nedenlerinin; idrar kaçýrmayý artan yaþla birlikte normal olarak kabul etme (%39.7), muayene olmak için vakit bulamama (%19.11), idrar kaçýrma durumundan rahatsýzlýk duymama (%17.64) olduðu belirlenmiþtir (Tablo V). Tartýþma Çalýþma kapsamýndaki hastalarýn genel yaþ ortalamalarý 38.55±11.04 yýl olup, çoðunlukla yaþ grubunda olduðu tespit edilmiþtir (Tablo I). Bu yaþ grubundaki kadýnlar cinsel olgunluk dönemlerini yaþarlar ve kadýnlarýn bu dönemde karþýlaþtýklarý durumlar gebelikler ile enfeksiyon ve üriner inkontinans gibi jinekolojik sorunlardýr (1). Çalýþmamýzda jinekoloji polikliniðine baþvuran hastalarýn %37.11' inde ÜÝ bulgularýnýn olduðu belirlenmiþtir (Tablo II). Ateþkan'ýn yaptýðý çalýþmada, tüm çalýþma grubu için belirlenen ÜÝ görülme sýklýðýnýn %39.7 olduðu; bu oranýn bizim sonucumuza yakýnlýk gösterdiði belirlenmiþtir (18). ÜÝ, tüm yaþ grubundaki kadýnlar arasýnda sýklýkla rastlanan bir durumdur (2,8,19-21). Çalýþmamýzda inkontinans bulgularý saptanan hastalarýn (n=85) %41.17'sinin idrar kaçýrmadan dolayý günlük ped kullandýðý, %58.8'inin ise sýk çamaþýr deðiþtirdiði belirlenmiþtir (Tablo II). Her gün idrar kaçýrma korkusu nedeniyle ped kullanmanýn, kronik irritasyon ve enfeksiyona sebep olarak kadýn saðlýðýný tehdit eden bir durum oluþturabilmesinin yanýnda, ekonomik boyutunun da unutulmamasý gerekir. Kim'in yaptýðý çalýþmada da, bizim bulgumuza yakýn oranda hastalarýn (%50.0) idrar kaçýrma nedeniyle ped kullandýðý saptanmýþtýr (22). ÜÝ bulgularý saptanan hastalarýn tiplere göre daðýlýmlarý incelendiðinde, sýrasýyla stres tip (%40.00), miks tip (%36.47), sýkýþma tip (%15.29) ve diðer tip (taþma ve sürekli (refleks) tip ÜÝ gibi) idrar kaçýrmanýn (%8.23) görüldüðü belirlenmiþtir (Tablo III). Moller ve ark. ÜÝ saptamak amaçlý 4000 kadýnýn katýlýmýyla yaptýklarý çalýþmada sýkýþma tipi (23), Espino ve ark. miks tipi (13), Hampel ve ark. ise bizim bulgumuza benzer 134 Eylül 2006 Gülhane TD Kök ve ark.

4 þekilde stres tipi ÜÝ en yüksek oranda belirlemiþlerdir (24). Çalýþmamýzda hastalarýn ÜÝ bulgularýný, yüksek oranda 13 ile 96 ay (1-8 yýl) arasýnda yaþadýðý belirlenmiþtir (Tablo IV). Literatürde bu oran 6-15 yýldýr (25). Bu bulgumuz literatürle paralellik göstermemesine raðmen çalýþmamýz açýsýndan, ÜÝ tanýsý konulmamýþ hastalarýn sorunlarýný erken saptayabilme açýsýndan önemli bir bulgudur. Öte yandan, çalýþmamýzda üriner inkontinans bulgularý olan hastalarýn, göz ardý edilemeyecek oranda (%14.11) 8 yýlý aþkýn süreden beri ÜÝ bulgularý yaþadýðý, idrar kaçýrmayý saðlýk problemi olarak düþünmediði (%56.5), bu durumdan dolayý herhangi bir saðlýk kurumuna baþvurmadýðý (%80.00) ve tedavi olmadýðý (%85.88) belirlenmiþtir (Tablo IV ve Tablo V). Bu durum bize, üriner inkontinansýn kadýnlar tarafýndan uzun süreli yaþansa bile yaþamý tehdit eden bir sorun olarak algýlanmadýðýný, toplumda göz ardý edilen bir saðlýk durumu olarak kabul edildiðini göstermektedir (25,26). Bu konuda birinci ve ikinci basamak saðlýk hizmetleri çerçevesinde toplum saðlýðýný koruma ve geliþtirme anlamýnda saðlýk personeline önemli görevler düþmektedir. Bu görevlerin baþýnda, bireylere saðlýklý ve konforlu bir yaþam talep etmeyi öðretme gelmelidir. Çalýþmamýzda hastalarýn saðlýk kurumuna baþvurmama nedenlerinin artan yaþla birlikte idrar kaçýrmayý normal olarak algýlama (%39.7), muayene olmak için vakit bulamama (%19.11), idrar kaçýrmadan rahatsýzlýk duymama (%17.64), muayene olmaktan utanma (%14.71) ve çevrelerinde çok fazla idrar kaçýranýn olduðunu ifade edip normal bir sorun olarak algýlama (%8.82) sonuçlarýna ulaþýlmýþtýr (Tablo V). Yapýlan diðer çalýþmalarda da bizim sonuçlarýmýza paralel þekilde benzer sebepler tespit edilmiþtir (3,15,27,28). Bu sonuçlar kadýnlarýn idrar kaçýrmayý ciddi bir saðlýk sorunu olarak kabul etmediðinin bir göstergesi olarak düþünülebilir. Çalýþmamýzda ÜÝ nedeniyle saðlýk kurumuna baþvurmama nedenleri arasýnda jinekolojik muayeneden çekinmenin yer almasý, saðlýk hizmetlerinin sunumu açýsýndan da önemli bir noktadýr. Sonuç olarak, ÜÝ tedavi edilme þansý olmasýna raðmen topluma majör fiziksel, psikososyal ve ekonomik etkileri bulunan, kadýnlar tarafýndan çoðu zaman saðlýk kurumuna rapor edilmekte ve tedavi olmakta gecikilen bir durum olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Bu nedenle saðlýk ekibi içerisinde yer alan hemþirelerin, jinekoloji polikliniðine baþvuran tüm hastalarý inkontinansa neden olabilecek risk faktörleri (doðum öyküsü, beslenme, ailesel öykü v.b.) açýsýndan deðerlendirmesi, ÜÝ bulgularý ve risk faktörleri, ÜÝ'dan korunmada gerekli konularýn hastalara öðretilmesi (egzersiz, v.b.) açýsýndan danýþmanlýk hizmetlerinde etkin bir þekilde rol almasý gerekmektedir. Kaynaklar 1. Taþkýn L. Doðum ve Kadýn Saðlýðý Hemþireliði. Ankara: Sistem Ofset Matbaacýlýk, 1997: Bogner HR, Gallo JJ, Sammel MD, Ford DE, Armenian HK, Eaton WW. Urinary incontinence and psychological distress in community-dwelling older adults. J Am Geriatr Soc 2002; 50: Hagglund D, Engstrom WML, Larsson G, Leppert J. Reasons why women with longterm urinary incontinence do not seek professional help: a cross-sectional population-based cohort study. Int Urogynecol J 2003; 14: Hagglund D, Engstrom WML, Larsson G, Leppert J. Quality of life and seeking help in women with urinary incontinence. Acta Obstet Gynecol Scand 2001; 80: Knight R, Procter S. Implementation of clinical guidelines for female urinary incontinence. Health Soc Care Community 1999; 7: Özerdoðan N, Beji KN, Yalçýn Ö. Urinary incontinence: its prevelance, risk factors, effects on the quality of life in Turkey. Gynecol Obstet Invest 2004; 58: Williams K. Stress urinary ýncontinence: treatment and support. Nurs Stand 2004; 18: Bates F. Assessment of the female patient with urinary incontinence. Urol Nurs 2002; 22: Karan A, Aksaç B, Ayyýldýz H, Iþýkoðlu M, Yalçýn Ö, Eskiyurt N. Üriner inkontinanslý hastalarda yaþam kalitesi ve objektif deðerlendirme parametreleri ile iliþkisi. Geriatri 2000; 3: Hunskaar S, Lose G, Sykes D, Voss S. The prevalance of urinary incontinence in women in four European countries. BJU Int 2004; 93: Fultz HN, Herzog R. Self reported social and emotional impact of urinary incontinence. J Am Geriatr Soc 2001; 49: Kocaöz S. Etimesgut IInolu Saðlýk Ocaðý Bölgesi'ndeki kadýnlarda stres üriner inkontinans yaygýnlýðý ve bunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi. Hacettepe Üniversitesi Saðlýk Bilimleri Enstitüsü Hemþirelik Programý Yüksek Lisans Tezi. Ankara 2001, Sayfa: Espino DV, Palmer RF, Miles TP, Mouton CP, Lichtenstein MJ, Markides KP. Prevelance and severity of urinary incontinence in elderly Mexican-American women. J Am Geriatr Soc 2003; 51: Roe B, Doll H, Wilson K. Help seeking behaviour and health and social services utilisation by people suffering from urinary incontinence. Int J Nurs Stud 1999; 36: Rohr G, Kragstrup J, Gaist D, Christensen K. Genetic and environmental influences on urinary incontinence: a Danish population-based twin study of middle-aged and elderly women. Acta Obstet Gynecol Scand 2004; 83: Saleh N, Bener A, Khenyab N, Al- Mansori Z, Al Muraikhi A. Prevalence, awareness and determinants of health care-seeking behaviour for urinary incontinence in Qatari women: a neglected problem? Maturitas 2005; 50: Sampselle CM, Burns AP, Doughtery Cilt 48 Sayý 3 Gülhane TD Üriner inkontinansýn deðerlendirilmesi 135

5 MC, Newmann DK, Thomas KK, Wyman JF. Continence for women: evidenced-based practice. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs 1997; 26: Ateþkan Ü. Yaþlý Türk populasyonunda üriner inkontinans: görülme sýklýðý, muhtemel klinik tipleri ve birey açýsýndan öneminin deðerlendirilmesi, GATA Geriatri BD Uzmanlýk Tezi. Ankara 1999; Sayfa: Bland DR, Duagan E, Cohen SJ, et al. The effects of implementation of the agency for health care policy and research urinary incontinence guidelines in primary care practices. J Am Geriatr Soc 2003; 51: Sarkar PK, Ritch AES. Management of urinary incontinence. J Clin Pharm Ther 2000; 25: Milsom I. The Prevalence of urinary incontinence. Acta Obstet Gynecol Scand 2000; 79: Kim JI. Continence efficacy intervention program for community residing women with stress urinary incontinence in Japan. Public Health Nurs 2001; 18: Moller LA, Lose G, Jorgessen T. The prevalence and bothersomeness of lower urinary tract symptoms in women years of age. Acta Obstet Gynecol Scand 2000; 79: Hampel C, Wienhold D, Benken N, Eggersmann C, Thuroff JW. Definition of overactive bladder and epidemiology of urinary incontinence. Urology 1997; 50: Lempinen BS, Sintonen H, Kujansuu E. The relationship between clinical parameters and health-related quality of life as measured by the 15D in incontinent women before and after treatment. Acta Obstet Gynecol Scand 2004; 83: Ortiz OC. Stress urinary incontinence in the gynecological practice. Int J Gynecol Obstet 2004; 86: Donnell MO, Lose G, Sykes D, Voss S, Hunskaar S. Help seeking behaviour and associated factors among women with urinary incontinance in France, Germany, Spain and The United Kingdom. Eur Urol 2005; 47: Seim A, Hunskaar S. Female urinary incontinence-the role of the general practitioner. Acta Obstet Gynecol Scand 2000; 79: Eylül 2006 Gülhane TD Kök ve ark.

Hemþirelik Hizmetlerinden Memnuniyetin Deðerlendirilmesi; Jinekoloji Servisi Örneði

Hemþirelik Hizmetlerinden Memnuniyetin Deðerlendirilmesi; Jinekoloji Servisi Örneði ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Hemþirelik Hizmetlerinden Memnuniyetin Deðerlendirilmesi; Jinekoloji Servisi Örneði The Evaluation of Satisfaction With Nursing Care; an Example of Gynaecology Service Tuðba

Detaylı

DÝYABETLÝ HASTALARIN ÖZ-BAKIM GÜCÜ VE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEÐÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ. Papatya KARAKURT, Rabia HACIHASANOÐLU AÞILAR, Arzu YILDIRIM

DÝYABETLÝ HASTALARIN ÖZ-BAKIM GÜCÜ VE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEÐÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ. Papatya KARAKURT, Rabia HACIHASANOÐLU AÞILAR, Arzu YILDIRIM ADÜ Týp Fakültesi Dergisi 2013; 14(1) : 1-9 Araþtýrma DÝYABETLÝ HASTALARIN ÖZ-BAKIM GÜCÜ VE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEÐÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ 1 1 1 Papatya KARAKURT, Rabia HACIHASANOÐLU AÞILAR, Arzu YILDIRIM

Detaylı

Depresyon Tanýsý Almýþ Hastalarda Ölüm Kaygýsýnýn Araþtýrýlmasý

Depresyon Tanýsý Almýþ Hastalarda Ölüm Kaygýsýnýn Araþtýrýlmasý ARAÞTIRMA Depresyon Tanýsý Almýþ Hastalarda Ölüm Kaygýsýnýn Araþtýrýlmasý Investigation of Death Anxiety Among Depressive Patients Nilgün Öngider 1, Suna Özýþýk Eyüpoðlu 2 1 Psk.Dr., P.S. Yaþam Özel Aile

Detaylı

HEMAR-G. Yaþlýlarýn Evde Günlük Yaþam Aktivitelerini Sürdürme Durumu ve Yaþam Kaliteleri HEMÞÝRELÝKTE ARAÞTIRMA GELÝÞTÝRME DERGÝSÝ.

HEMAR-G. Yaþlýlarýn Evde Günlük Yaþam Aktivitelerini Sürdürme Durumu ve Yaþam Kaliteleri HEMÞÝRELÝKTE ARAÞTIRMA GELÝÞTÝRME DERGÝSÝ. HEMAR-G HEMÞÝRELÝKTE ARAÞTIRMA GELÝÞTÝRME DERGÝSÝ Yaþlýlarýn Evde Günlük Yaþam Aktivitelerini Sürdürme Durumu ve Yaþam Kaliteleri Hatice TEL* Nuran GÜLER** Havva TEL*** * Doç. Dr. Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi Uygulanan Hastalarda Psikiyatrik Bozukluklar, Algýlanan Sosyal Destek ve Yaþam Kalitesi Düzeylerinin Karþýlaþtýrýlmasý

Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi Uygulanan Hastalarda Psikiyatrik Bozukluklar, Algýlanan Sosyal Destek ve Yaþam Kalitesi Düzeylerinin Karþýlaþtýrýlmasý ARAÞTIRMA Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi Uygulanan Hastalarda Psikiyatrik Bozukluklar, Algýlanan Sosyal Destek ve Yaþam Kalitesi Düzeylerinin Karþýlaþtýrýlmasý The Comparison of Psychiatric Disorders,

Detaylı

Hemþirelerin atýlganlýk düzeyleri

Hemþirelerin atýlganlýk düzeyleri ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Hemþirelerin atýlganlýk düzeyleri Assertiveness levels of nurses Birgül Özkan, Msc, Department of Nursing, Kayseri Atatürk Health Vocational School, Erciyes University,

Detaylı

SB 1 Duygudurum Bozukluðu Eþtanýsýnýn Sosyal Anksiyete Bozukluðu Üzerine Klinik Etkisi Ahmet Koyuncu1, Ýlker Özyýldýrým2 Batý Bahat Hastanesi Psikiyatri Birimi1,Medicana International Psikiyatri Birimi2

Detaylı

Annelerin Çocukluk Çaðý Aþý Takvimi ve Aþýlama Komplikasyonlarý Ýle Ýlgili Bilgi Durumlarý

Annelerin Çocukluk Çaðý Aþý Takvimi ve Aþýlama Komplikasyonlarý Ýle Ýlgili Bilgi Durumlarý ARAÞTIRMALAR / Researches Annelerin Çocukluk Çaðý Aþý Takvimi ve Aþýlama Komplikasyonlarý Ýle Ýlgili Bilgi Durumlarý Mothers' Information Status about Complications of Immunization and Childhood Vaccine

Detaylı

Þizofrenide Cinsel Ýþlev Bozukluklarý: Kesitsel Bir Deðerlendirme

Þizofrenide Cinsel Ýþlev Bozukluklarý: Kesitsel Bir Deðerlendirme ARAÞTIRMA Þizofrenide Cinsel Ýþlev Bozukluklarý: Kesitsel Bir Deðerlendirme Sexual Dysfunction in Schizophrenia: A Cross-Sectional Evaluation Soner Çakmak 1, Gonca Karakuþ 2, Yunus Emre Evlice 3 1 Uz.Dr.,

Detaylı

Üniversite Öðrencilerinde A Tipi Davranýþ Örüntüsü ile Öfke Ýfadesi Arasýndaki Ýliþkinin Analizi ve Cinsiyetler Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý

Üniversite Öðrencilerinde A Tipi Davranýþ Örüntüsü ile Öfke Ýfadesi Arasýndaki Ýliþkinin Analizi ve Cinsiyetler Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý ARAÞTIRMA Üniversite Öðrencilerinde A Tipi Davranýþ Örüntüsü ile Öfke Ýfadesi Arasýndaki Ýliþkinin Analizi ve Cinsiyetler Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý A. Þebnem Soysal 1, Handan Can 2, Kýzbes Meral Kýlýç

Detaylı

Depresif Bozukluklarda Risk Etkenleri

Depresif Bozukluklarda Risk Etkenleri Depresif Bozukluklarda Risk Etkenleri Süheyla ÜNAL*, Levent KÜEY**, Cengiz GÜLEÇ***, Mehmet BEKAROÐLU***, Yunus Emre EVLÝCE****, Selçuk KIRLI***** ÖZET * Prof. Dr., Ýnönü Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri

Detaylı

ÇOCUKLAR ÝÇÝN YAÞAM KALÝTESÝ ÖLÇEÐÝNÝN 8-12 YAÞ ÇOCUK FORMUNUN GEÇERLÝK VE GÜVENÝRLÝÐÝ

ÇOCUKLAR ÝÇÝN YAÞAM KALÝTESÝ ÖLÇEÐÝNÝN 8-12 YAÞ ÇOCUK FORMUNUN GEÇERLÝK VE GÜVENÝRLÝÐÝ ÇOCUKLAR ÝÇÝN YAÞAM KALÝTESÝ ÖLÇEÐÝNÝN 8-12 YAÞ ÇOCUK FORMUNUN GEÇERLÝK VE GÜVENÝRLÝÐÝ Nursu ÇAKIN MEMÝK*, Belma AÐAOÐLU**, Ayþen COÞKUN**, Iþýk KARAKAYA*** ÖZET Amaç: Çocuklar Ýçin Yaþam Kalitesi Ölçeði

Detaylı

Yetiþkinlerde Obezite: Biyolojik ve Psikolojik Tedaviler için Genel Bir Gözden Geçirme

Yetiþkinlerde Obezite: Biyolojik ve Psikolojik Tedaviler için Genel Bir Gözden Geçirme DERLEME Yetiþkinlerde Obezite: Biyolojik ve Psikolojik Tedaviler için Genel Bir Gözden Geçirme Adulthood Obesity: A General Review for Biological and Psychological Treatment Melis Sedef Kahraman 1, Seher

Detaylı

2006 cilt 15 sayý 10 179

2006 cilt 15 sayý 10 179 Ankara'da Bir Lisenin 9 ve 10. Sýnýf Öðrencilerinin Kiþisel Hijyen Konusunda Davranýþlarýnýn Belirlenmesi Determination of the Behaviours of Ninth and Tenth Grade High School Students About Personal Hygiene

Detaylı

Evlilik Terapisi için Baþvuran Çiftlerin Evlilik Doyumu ve Evlilik Terapisiyle Hakkýndaki Görüþleriyle Ýliþkili Etmenler

Evlilik Terapisi için Baþvuran Çiftlerin Evlilik Doyumu ve Evlilik Terapisiyle Hakkýndaki Görüþleriyle Ýliþkili Etmenler ARAÞTIRMA Evlilik Terapisi için Baþvuran Çiftlerin Evlilik Doyumu ve Evlilik Terapisiyle Hakkýndaki Görüþleriyle Ýliþkili Etmenler Factors Related to Marital Satisfaction and Views About Marital Therapy

Detaylı

Isparta il merkezinde görevli öðretmenlerin ilkyardým bilgi düzeyleri ve tutumlarý

Isparta il merkezinde görevli öðretmenlerin ilkyardým bilgi düzeyleri ve tutumlarý 123 ARAÞTIRMA Özet Isparta il merkezinde görevli öðretmenlerin ilkyardým bilgi düzeyleri ve tutumlarý Tufan Nayir*, Ersin Uskun**, Hakan Türkoðlu**, Ertan Uzun***, Mustafa Öztürk**, A. Nesimi Kiþioðlu**.

Detaylı

Ne Zaman Travmatik Yas Tanýsý Konur? Ne Zaman Tedavi Baþlar?

Ne Zaman Travmatik Yas Tanýsý Konur? Ne Zaman Tedavi Baþlar? OLGU SERÝSÝ Ne Zaman Travmatik Yas Tanýsý Konur? Ne Zaman Tedavi Baþlar? Ufuk Sezgin 1, Þahika Yüksel 1, Zerrin Topçu 2, Aysun Genç Diþcigil 3 1 Doç. Dr., Prof. Dr., Ýstanbul Üniversitesi Ýstanbul Týp

Detaylı

Türkiye de Özel Hastanelerin Web Sitelerinin Deðerlendirilmesi

Türkiye de Özel Hastanelerin Web Sitelerinin Deðerlendirilmesi Türkiye de Özel Hastanelerin Web Sitelerinin Deðerlendirilmesi Meriç ÇOLAK a, Beyza KAYMAKOÐLU a, Korkut ERSOY a a Baþkent Üniversitesi, Ankara An evaluation of Web Sites of Private Hospitals in Turkey

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi Change of Smoking Prevalence among Erciyes University Students between 1985

Detaylı

Dünyada ortalama yaþam süresinde beklenen

Dünyada ortalama yaþam süresinde beklenen Yaþlýlýk Çaðý Depresyonlarý Yrd. Doç. Dr. Kamil Nahit ÖZMENLER* Dünyada ortalama yaþam süresinde beklenen artýþ ile birlikte yaþlý nüfus sayýsýnda da artýþ olmuþ, 1950'lerde ortalama yaþam süresi 36 yýl

Detaylı

Psikiyatrik Belirtiler ve Serum Lipid Düzeyleri Arasýndaki Ýliþki

Psikiyatrik Belirtiler ve Serum Lipid Düzeyleri Arasýndaki Ýliþki Psikiyatrik Belirtiler ve Serum Lipid Düzeyleri Arasýndaki Ýliþki Ramazan ÖZCANKAYA*, Namýk DELÝBAÞ** ÖZET Bu çalýþma, psikiyatri polikliniðinde Mayýs 1999-Þubat 2000 ta-rihleri arasýnda gerçekleþtirildi.

Detaylı

Dr. Selma Çetinkaya*, Dr. Seher Arslan**, Dr. Naim Nur ***, Dr. Ömer Faruk Demir**, Dr. Levent Özdemir****, Dr. Haldun Sümer*****

Dr. Selma Çetinkaya*, Dr. Seher Arslan**, Dr. Naim Nur ***, Dr. Ömer Faruk Demir**, Dr. Levent Özdemir****, Dr. Haldun Sümer***** Sývas Ýl Merkezi nde Sosyoekonomik Düzeyi Farklý Üç ÝlköðretimOkulu Öðrencilerinde Kiþisel Hijyen Alýþkanlýklarý Personal Hygiene Behaviors of The Students Attending in Primary Schools, in Sývas Dr. Selma

Detaylı

TEMÝZLÝK ÝÞÝNDE ÇALIÞAN KÝÞÝLERÝN TEMÝZLÝK VE SAÐLIK DAVRANIÞLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ

TEMÝZLÝK ÝÞÝNDE ÇALIÞAN KÝÞÝLERÝN TEMÝZLÝK VE SAÐLIK DAVRANIÞLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ ARAÞTIRMALAR (Research Reports) TEMÝZLÝK ÝÞÝNDE ÇALIÞAN KÝÞÝLERÝN TEMÝZLÝK VE SAÐLIK DAVRANIÞLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ The evaluation of hygiene and health attitudes of cleaning workers Elçin Balcý 1,

Detaylı

Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi acil servisine organofosfat zehirlenmeleri ile baþvuran hastalarýn demografik özellikleri

Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi acil servisine organofosfat zehirlenmeleri ile baþvuran hastalarýn demografik özellikleri Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2006: 4 (1): 5-13 ARAÞTIRMA Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi acil servisine organofosfat zehirlenmeleri ile baþvuran hastalarýn demografik özellikleri Behçet Al 1, M. Nezir Güllü

Detaylı

41 KLÝNÝK ÇALIÞMA Okul Yaþ Grubu Çocuklarýn Hastane Ve Hastalýðý Ýle Ýlgili Bilgilendirme Durumlarýnýn Endiþe Kaynaklarý Ýle Etkileþimi The Interaction Between The Informing Situation Of The School Age

Detaylı

DERLEME REVIEW Ruh Saðlýðýnýn Ýyileþtirilmesinde Destek Bir Tedavi Yaklaþýmý: Hayvan Destekli Tedavi Sibel CEVÝZCÝ, Doç. Dr. Ethem ERGÝNÖZ, Prof. Dr. Zuhal BALTAÞ Ýstanbul Üniversitesi, Cerrahpaþa Týp

Detaylı

Aðrýlý Genital Cinsel Aktivite ve Vajinismus Tanýsýnda Yaþanan Güçlükler

Aðrýlý Genital Cinsel Aktivite ve Vajinismus Tanýsýnda Yaþanan Güçlükler DERLEME Aðrýlý Genital Cinsel Aktivite ve Vajinismus Tanýsýnda Yaþanan Güçlükler Sultan Doðan 1, Evrim Özkorumak 2 1 Yrd.Doç.Dr., Namýk Kemal Üniversitesi, Týp Fakültesi Psikiyatri AD, Tekirdað, 2 Uz.Dr.,

Detaylı

Lise Öðrencileri Arasýnda Patolojik Ýnternet Kullanýmýnýn Yaygýnlýðý: Kocaeli Örneði

Lise Öðrencileri Arasýnda Patolojik Ýnternet Kullanýmýnýn Yaygýnlýðý: Kocaeli Örneði ARAÞTIRMA Lise Öðrencileri Arasýnda Patolojik Ýnternet Kullanýmýnýn Yaygýnlýðý: Kocaeli Örneði Prevalence of Pathological Internet Use Among High School Students: Kocaeli Sample Mehmet Þahin 1, Uður Çakýr

Detaylı

Ankara'da iki kýz öðrenci yurdunda kalan öðrencilerin beslenme alýþkanlýklarý

Ankara'da iki kýz öðrenci yurdunda kalan öðrencilerin beslenme alýþkanlýklarý Gülhane Týp Dergisi 2008; 50: 102-109 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2008 ARAÞTIRMA Ankara'da iki kýz öðrenci yurdunda kalan öðrencilerin beslenme alýþkanlýklarý Mahir Güleç (*), Nurcan Yabancý (**), Ercan

Detaylı

Yenidoðan iþitme taramasý: baþlangýçtan günümüze

Yenidoðan iþitme taramasý: baþlangýçtan günümüze Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2005; 48: 109-118 Yorum Yenidoðan iþitme taramasý: baþlangýçtan günümüze G. Aydan Genç 1, B. Berrin Ertürk 2, Erol Belgin 3 Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi 1

Detaylı