GATA Jinekoloji Polikliniðine baþvuran 20 yaþ üstü kadýnlarýn üriner inkontinans açýsýndan farkýndalýk durumlarýnýn deðerlendirilmesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GATA Jinekoloji Polikliniðine baþvuran 20 yaþ üstü kadýnlarýn üriner inkontinans açýsýndan farkýndalýk durumlarýnýn deðerlendirilmesi"

Transkript

1 Gülhane Týp Dergisi 2006; 48: Gülhane Askeri Týp Akademisi 2006 ARAÞTIRMA GATA Jinekoloji Polikliniðine baþvuran 20 yaþ üstü kadýnlarýn üriner inkontinans açýsýndan farkýndalýk durumlarýnýn deðerlendirilmesi Gülþah Kök (*), Nur Þenel (**) Aygül Akyüz (**) Özet Kesitsel tipte olan bu çalýþmanýn amacý, GATA Kadýn Hastalýklarý ve Doðum AD Jinekoloji Polikliniði'ne herhangi bir nedenle baþvuran 20 yaþ üstü, doðum yapmýþ kadýnlarda üriner inkontinans bulgularýný ve üriner inkontinansa yönelik farkýndalýk durumlarýný belirlemektir. Çalýþma, 1 Kasým 2004 ile 31 Mart 2005 tarihleri arasýnda, çalýþma kriterlerine uyan ve çalýþmayý kabul eden toplam 229 hastanýn katýlýmýyla gerçekleþtirilmiþtir. Veriler, yüz yüze anket uygulanarak toplanmýþtýr. Hastalarýn yaþ ortalamasý 38.55±11.04 olup, %37.11'inin herhangi bir þekilde idrar kaçýrdýðý saptanmýþtýr. Üriner inkontinans bulgularý bulunan toplam 85 hasta içerisinde en yüksek oranda sýrasýyla stres tip (%40.00), miks tip (%36.47), sýkýþma tip (%15.29) ve diðer tiplerde (taþma, sürekli üriner inkontinans gibi) (%8.23) üriner inkontinans bulgularýnýn bulunduðu belirlenmiþtir. Sonuç olarak; hastalarýn üriner inkontinans bulgularýný yüksek oranda 13 ile 96 ay (1-8 yýl) arasýnda yaþamalarýna raðmen %56.5'inin idrar kaçýrmayý "saðlýk problemi" olarak kabul etmediði, %80.0' inin idrar kaçýrma nedeniyle herhangi bir saðlýk kurumuna baþvurmadýðý ve %85.9' unun ise idrar kaçýrma nedeniyle tedavi * TSK Saðlýk Hizmetleri Komutanlýðý **GATA Hemþirelik Yüksekokulu, Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Hemþireliði BD Ayrý basým isteði: Aygül Akyüz, GATA Hemþirelik Yüksek Okulu Kadýn Hastalýklarý ve Doðum BD, Etlik-06018, Ankara Makalenin geliþ tarihi: Kabul tarihi: olmadýðý saptanmýþtýr. Anahtar kelimeler: Farkýndalýk, kadýn, üriner inkontinans Summary Determination of the awareness level of the women over 20 years old who attended to GMMA Gynecology Outpatient Clinics in terms of urinary incontinence This cross-sectional study was planned to identify urinary incontinence symptoms and awareness level of women over 20 who had had birth experience, and attended to GMMA Gynecology Outpatient Clinics for any problems. The study was performed on 229 patients suitable for the study criteria and intended to attend the study between November 1, 2004 and March 31, The data were obtained by face to face interviews with the patients. The mean age of patients was 38.55±11.04, and urinary incontinence symptoms were determined in 37.11% of the patients. Among a total of 85 patients, stress type (40%), mixed type (%36.47), urge type (%15.29) and the other types (overflow, continuous urinary incontinence, etc) (%8.23) were the most common types of urinary incontinence. In conclusion 56.5% of the patients did not feel urinary incontinence as a health problem, 80.0% of them had never admitted to a health institution for urinary incontinence and 85.9% of them had never got any necessary treatment for urinary incontinence although they lived with the symptoms of urinary incontinence for 13 to 96 months (1 to 8 years). Key words: Awareness level, woman, urinary incontinence Giriþ Kadýnlarýn yaþam süresi giderek uzarken, herkese saðlýk hedeflerinin boyutlarýndan olan, "yaþama saðlýk ve anlam katýlmasý" da giderek önem kazanmaktadýr. Ülkemizdeki kadýnlarýn çoðu çok ve sýk doðum yaptýðýndan, önemli bir kýsmýnda pelvik destek yapýlarýn gevþemesine baðlý kadýn saðlýðýný týbbi, fiziksel, sosyal, psikolojik ve ekonomik olarak ciddi anlamda etkileyen idrar kaçýrma görülmektedir (1). Üriner inkontinans (ÜÝ), kiþide sosyal ve hijyenik problemlere sebep olan, objektif olarak deðerlendirilebilen, istemsiz idrar kaçýrmadýr ve alt üriner sistem disfonksiyonunun önemli bir semptomudur (2-5). ÜÝ doðrudan kadýn yaþamýný tehdit etmemesine raðmen, kadýnýn aile içi ve sosyal yaþantýsýný fiziksel ve psikolojik yönden önemli derecede etkileyen bir problem olmasý nedeniyle dikkatle ele alýnmalý ve deðerlendirilmelidir (6). Literatürde inkontinansý olan kadýnlarýn inkontinans bulgularý olmayanlara göre depresyona daha yatkýn, anksiyete düzeylerinin daha yüksek; kendine güvenlerinin düþük ve sosyal izolasyona yatkýn olduklarý belirlenmiþtir. Yapýlan diðer çalýþ- 132

2 malarda da ÜÝ'ýn utanma ve kendine güvende azalmaya, kadýnlarýn yaþantýlarýnda özellikle de eþ ve iþ iliþkilerinde baðýmlýlýða, ciddi engellere neden olduðu ve stres yaratýcý bir durum olarak algýlandýðý belirtilmiþtir (5,7-9). Dünyada çoðu kadýn UÝ'ýn yarattýðý tüm bu sorunlara raðmen, ya UÝ bulgularý görüldükten yaklaþýk beþ yýl sonra herhangi bir saðlýk kurumuna baþvurmaktadýr, ya da hiç baþvurmamaktadýr (7,10). Literatürde kadýnlarýn saðlýk kuruluþuna baþvurmama nedenleri; kadýnýn utanmasý, sorunlarý doðum sonu ya da yaþýn ilerlemesiyle birlikte oluþan normal bir durum olarak algýlamasý veya görülen inkontinans bulgularýný önemsememesi olarak gösterilmektedir (7,11). Kadýnýn bu konuyu mahrem kabul ederek saðlýk kurumuna baþvurmamasý sonucunu doðuran bu sebepler, UÝ'ýn belirlenmesine yönelik yapýlacak tarama programlarýnýn önemini daha da artýrmaktadýr. Hemþireler, cinsiyet avantajý nedeniyle kadýnlara daha yakýn olmalarý ve toplum içinde her düzeyde saðlýk kurum ve kuruluþlarýnda görev yapmalarýndan dolayý kadýnlarýn saðlýk problemlerini daha fazla paylaþabilmektedirler (12). Bu yüzden toplumda, UÝ tanýlanmasý, deðerlendirilmesi, izlemi ile ÜÝ'dan korunmada hemþirelere önemli sorumluluklar düþmektedir. Bu çalýþmanýn amacý, herhangi bir jinekolojik problemi nedeniyle Gülhane Askeri Týp Akademisi Kadýn Hastalýklarý ve Doðum AD Jinekoloji Polikliniðine baþvuran kadýnlarda üriner inkontinans semptomlarý bulunanlarý belirlemek ve onlarýn üriner inkontinansa yönelik farkýndalýk durumlarýný deðerlendirmektir. Gereç ve Yöntem Kesitsel ( cross-sectional ) tipte olan bu çalýþma, 1 Kasým 2004 ile 31 Mart 2005 tarihleri arasýnda GATA Kadýn Hastalýklarý ve Doðum AD Jinekoloji Polikliniðine herhangi bir saðlýk sorunu nedeniyle baþvuran, 20 yaþ üstü, doðum yapmýþ ve araþtýrmayý kabul eden 229 hastayla yapýlmýþtýr. Veri toplamak amacýyla, incelenen literatür bilgisi doðrultusunda (3,13-17) araþtýrmacý tarafýndan geliþtirilen veri toplama formu kullanýlmýþtýr. Formun içeriðinde; "Sosyodemografik bulgulara yönelik sorular (5 adet), "Hastalarýn tuvalet alýþkanlýðýný belirlemeye yönelik sorular (2 adet), "Hastalarýn üriner inkontinans bulgularýný saptamaya yönelik sorular (5 adet), "Hastalarýn farkýndalýk durumlarýný belirlemeye yönelik sorular (4 adet), "Hastalarýn jinekoloji polikliniðine baþvurma sebeplerini belirlemeye (1 adet) ve ÜÝ bulgularýný yaþama sürelerini belirlemeye yönelik oluþturulan sorular (1 adet) yer almaktadýr. Hazýrlanan veri toplama formlarýnýn anlaþýlabilirliklerini deðerlendirmek amacýyla araþtýrma kriterlerine uyan toplam 20 hastaya ön uygulama yapýlmýþ ve bunun sonucunda forma son þekli verilmiþtir. Çalýþmanýn uygulama aþamasý, jinekoloji polikliniðine baþvuran hastalarýn araþtýrma hakkýnda bilgilendirilmesi ve araþtýrmaya katýlmak isteyen hastalardan aydýnlatýlmýþ onam formlarý aracýlýðýyla izin alýnmasý ile baþlamýþtýr. Veri toplama formu poliklinik bekleme bölümünde araþtýrmacýlar tarafýndan yüz yüze görüþme yöntemi ile uygulanmýþtýr. Araþtýrma sonucu elde edilen veriler SPSS 11.0 (Chicago, IL) paket programýndan yararlanýlarak kaydedilerek, tanýmlayýcý veriler için aritmetik ortalama, standart sapma gösterimi kullanýlmýþ, verilerin tüm daðýlýmýný göstermek amaçlý ise yüzdelik hesaplamasý yapýlmýþtýr. Bulgular Çalýþmaya katýlan hastalarýn yaþ ortalamasý 38.55±11.04 olup, sosyodemografik özellikleri Tablo I'de özetlenmiþtir. Buna göre hastalarýn en yüksek oranda lise mezunu (%36.24), evli (%86.02) ve ev hanýmý (%85.58) olduðu saptanmýþtýr. Tablo I. Hastalarýn demografik özellikleri (n=229) Yaþ (26.20) (27.94) (27.07) 50 ve üstü 43 (18.77) Medeni durum Evli 197 (86.02) Bekar 18 (7.86) Yanýtsýz 14 (6.11) Eðitim durumu Okuryazar deðil 6 (2.62) Ýlkokul mezunu 62 (27.07) Ortaokul mezunu 39 (17.03) Lise mezunu 83 (36.24) Üniversite mezunu 39 (17.03) Çalýþma durumu 33 (14.41) 196 (85.58) Çalýþmaya katýlan hastalarýn %14.84'ünün öksürürken, hapþýrýrken ya da günlük aktiviteler sýrasýnda (stres tip), %13.53'ünün hem öksürürken, hapþýrýrken hem de tuvalete sýkýþtýklarýnda (miks tip), %5.67'sinin sýkýþtýklarýnda (sýkýþma tip), %3.05'inin ise diðer tiplere (taþma tip ÜÝ, üretro-vajinal fistüller, ektopik üreter gibi doðuþtan veya sonradan kazanýlan anatomik bozukluklar sonucunda geliþen refleks tip ÜÝ gibi) ait durumlarda idrar kaçýrdýklarý belirlenmiþtir (Tablo II). Tablo II'de (*) ile iþaretlenmiþ verilerden herhangi birine "evet" diyen hastalar, literatür doðrultusunda "üriner inkontinans bulgularý var" olarak kabul edilmiþtir. Buna göre araþtýrmaya katýlan toplam 229 hasta içerisinde, 85 hastanýn (%37.11) her hangi bir þekilde idrar kaçýrdýðý belirlenmiþtir (Tablo II). Bu hastalarýn yalnýzca %10.6'sýnýn idrar kaçýrma þikayeti nedeniyle jinekoloji poliklini- Cilt 48 Sayý 3 Gülhane TD Üriner inkontinansýn deðerlendirilmesi 133

3 ðine baþvurduðu, %41.17'sinin idrar kaçýrmadan dolayý sürekli ped kullandýðý; %58.82'sinin ise idrar kaçýrma oldukça çamaþýr deðiþtirdiði saptanmýþtýr (Tablo II). Tablo II. Üriner inkontinans bulgularýna iliþkin özellikler (n=229) Özellikler 1. Öksürürken, hapþýrýrken ya da günlük aktiviteler sýrasýnda 34 (14.84) idrar kaçýrma (Stres tip)* 2. Hem öksürürken, hapþýrýrken hem de tuvalete sýkýþýldýðýnda idrar kaçýrma (Miks 31 (13.53) tip)* 3. Tuvalete sýkýþýldýðýnda idrar 13 (5.67) kaçýrma (Sýkýþma tip)* 4. Diðer tipler (Taþma, refleks üriner inkontinans bulgularýnýn olmasý v.b.)* 7 (3.05) 5. Herhangi bir þekilde idrar kaçýrma durumu 85 (37.11) Ped kullanma durumu Islanma oldukça çamaþýr 35 (41.17) -- (--) 50 (58.82) deðiþtirme *: (*) ile iþaretlenmiþ verilerden her hangi birine "EVET" diyen hastalar, literatür doðrultusunda "üriner inkontinans bulgularý var" olarak kabul edilmiþtir ÜÝ bulgularý bulunan toplam 85 hasta içerisinde en yüksek oranda sýrasýyla stres tip (%40.00), miks tip (%36.47), sýkýþma tip (%15.29) ve diðer tiplerde (%8.23) ÜÝ bulgularýnýn olduðu Tablo III'de gösterilmiþtir. Tablo III. Üriner inkontinans bulgularý saptanan hastalarýn üriner inkontinans tiplerine göre daðýlýmý (n=85) Tipler Stres tip üriner inkontinans 34 (40.00) Sýkýþma tip üriner inkontinans 13 (15.29) Miks tip üriner inkontinans 31 (36.47) Diðerleri 7 (8.23) Toplam 85 (100) Hastalarýn istemsiz idrar kaçýrma durumunu yaþama sürelerinin daðýlýmý Tablo IV'de görülmektedir. Buna göre; ÜÝ bulgularýnýn yüksek oranda 13 ile 96 ay (1-8 yýl) arasýnda yaþandýðý belirlenmiþtir (Tablo IV). Tablo IV. Hastalarýn istemsiz idrar kaçýrma durumunu yaþama süreleri (n=85) Yaþama Süreleri 1 ay-12 ay 16 (18.82) 13 ay-48 ay (4 yýl) 37 (43.52) 49 ay-96 ay (8 yýl) 20 (23.52) 97 ay 12 (14.11) Toplam 85 (100) Çalýþmamýzda ÜÝ bulgularý saptanan hastalarýn, %56.47'sinin idrar kaçýrmayý "saðlýk problemi" olarak kabul etmediði, %80.00'inin bu durumdan dolayý herhangi bir saðlýk kurumuna baþvurmadýðý, %85.88'inin idrar kaçýrma bulgularýndan dolayý hiçbir zaman tedavi olmadýðý deðerlendirilmiþtir (Tablo V). Tablo V. Hastalarýn üriner inkontinansa yönelik farkýndalýk durumlarý (n=85) Ýdrar kaçýrmayý saðlýk problemi olarak düþünme durumu 37 (43.52) 48 (56.47) Ýdrar kaçýrmadan dolayý herhangi bir saðlýk kurumuna baþvurma durumu 17 (20.00) 68 (80.00) Ýdrar kaçýrmadan dolayý tedavi olma durumu 12 (14.11) 73 (85.88) Hastalarýn saðlýk kurumuna baþvurmama nedenleri (n=68) Yaþla birlikte idrar kaçýrmanýn normal olduðunu 27 (39.70) düþünme Muayeneye gelmek için vakit 13 (19.11) bulamama Ýdrar kaçýrmanýn çok rahatsýz etmemesi 12 (17.64) Muayene olmaktan çekindiði için gelmeme 10 (14.71) Çevrede idrar kaçýran birçok kiþi olduðu için normal 6 (8.82) olduðunu düþünme Saðlýk kurumuna baþvurmayan hastalarýn (n=68, %80.00) baþvurmama nedenlerinin; idrar kaçýrmayý artan yaþla birlikte normal olarak kabul etme (%39.7), muayene olmak için vakit bulamama (%19.11), idrar kaçýrma durumundan rahatsýzlýk duymama (%17.64) olduðu belirlenmiþtir (Tablo V). Tartýþma Çalýþma kapsamýndaki hastalarýn genel yaþ ortalamalarý 38.55±11.04 yýl olup, çoðunlukla yaþ grubunda olduðu tespit edilmiþtir (Tablo I). Bu yaþ grubundaki kadýnlar cinsel olgunluk dönemlerini yaþarlar ve kadýnlarýn bu dönemde karþýlaþtýklarý durumlar gebelikler ile enfeksiyon ve üriner inkontinans gibi jinekolojik sorunlardýr (1). Çalýþmamýzda jinekoloji polikliniðine baþvuran hastalarýn %37.11' inde ÜÝ bulgularýnýn olduðu belirlenmiþtir (Tablo II). Ateþkan'ýn yaptýðý çalýþmada, tüm çalýþma grubu için belirlenen ÜÝ görülme sýklýðýnýn %39.7 olduðu; bu oranýn bizim sonucumuza yakýnlýk gösterdiði belirlenmiþtir (18). ÜÝ, tüm yaþ grubundaki kadýnlar arasýnda sýklýkla rastlanan bir durumdur (2,8,19-21). Çalýþmamýzda inkontinans bulgularý saptanan hastalarýn (n=85) %41.17'sinin idrar kaçýrmadan dolayý günlük ped kullandýðý, %58.8'inin ise sýk çamaþýr deðiþtirdiði belirlenmiþtir (Tablo II). Her gün idrar kaçýrma korkusu nedeniyle ped kullanmanýn, kronik irritasyon ve enfeksiyona sebep olarak kadýn saðlýðýný tehdit eden bir durum oluþturabilmesinin yanýnda, ekonomik boyutunun da unutulmamasý gerekir. Kim'in yaptýðý çalýþmada da, bizim bulgumuza yakýn oranda hastalarýn (%50.0) idrar kaçýrma nedeniyle ped kullandýðý saptanmýþtýr (22). ÜÝ bulgularý saptanan hastalarýn tiplere göre daðýlýmlarý incelendiðinde, sýrasýyla stres tip (%40.00), miks tip (%36.47), sýkýþma tip (%15.29) ve diðer tip (taþma ve sürekli (refleks) tip ÜÝ gibi) idrar kaçýrmanýn (%8.23) görüldüðü belirlenmiþtir (Tablo III). Moller ve ark. ÜÝ saptamak amaçlý 4000 kadýnýn katýlýmýyla yaptýklarý çalýþmada sýkýþma tipi (23), Espino ve ark. miks tipi (13), Hampel ve ark. ise bizim bulgumuza benzer 134 Eylül 2006 Gülhane TD Kök ve ark.

4 þekilde stres tipi ÜÝ en yüksek oranda belirlemiþlerdir (24). Çalýþmamýzda hastalarýn ÜÝ bulgularýný, yüksek oranda 13 ile 96 ay (1-8 yýl) arasýnda yaþadýðý belirlenmiþtir (Tablo IV). Literatürde bu oran 6-15 yýldýr (25). Bu bulgumuz literatürle paralellik göstermemesine raðmen çalýþmamýz açýsýndan, ÜÝ tanýsý konulmamýþ hastalarýn sorunlarýný erken saptayabilme açýsýndan önemli bir bulgudur. Öte yandan, çalýþmamýzda üriner inkontinans bulgularý olan hastalarýn, göz ardý edilemeyecek oranda (%14.11) 8 yýlý aþkýn süreden beri ÜÝ bulgularý yaþadýðý, idrar kaçýrmayý saðlýk problemi olarak düþünmediði (%56.5), bu durumdan dolayý herhangi bir saðlýk kurumuna baþvurmadýðý (%80.00) ve tedavi olmadýðý (%85.88) belirlenmiþtir (Tablo IV ve Tablo V). Bu durum bize, üriner inkontinansýn kadýnlar tarafýndan uzun süreli yaþansa bile yaþamý tehdit eden bir sorun olarak algýlanmadýðýný, toplumda göz ardý edilen bir saðlýk durumu olarak kabul edildiðini göstermektedir (25,26). Bu konuda birinci ve ikinci basamak saðlýk hizmetleri çerçevesinde toplum saðlýðýný koruma ve geliþtirme anlamýnda saðlýk personeline önemli görevler düþmektedir. Bu görevlerin baþýnda, bireylere saðlýklý ve konforlu bir yaþam talep etmeyi öðretme gelmelidir. Çalýþmamýzda hastalarýn saðlýk kurumuna baþvurmama nedenlerinin artan yaþla birlikte idrar kaçýrmayý normal olarak algýlama (%39.7), muayene olmak için vakit bulamama (%19.11), idrar kaçýrmadan rahatsýzlýk duymama (%17.64), muayene olmaktan utanma (%14.71) ve çevrelerinde çok fazla idrar kaçýranýn olduðunu ifade edip normal bir sorun olarak algýlama (%8.82) sonuçlarýna ulaþýlmýþtýr (Tablo V). Yapýlan diðer çalýþmalarda da bizim sonuçlarýmýza paralel þekilde benzer sebepler tespit edilmiþtir (3,15,27,28). Bu sonuçlar kadýnlarýn idrar kaçýrmayý ciddi bir saðlýk sorunu olarak kabul etmediðinin bir göstergesi olarak düþünülebilir. Çalýþmamýzda ÜÝ nedeniyle saðlýk kurumuna baþvurmama nedenleri arasýnda jinekolojik muayeneden çekinmenin yer almasý, saðlýk hizmetlerinin sunumu açýsýndan da önemli bir noktadýr. Sonuç olarak, ÜÝ tedavi edilme þansý olmasýna raðmen topluma majör fiziksel, psikososyal ve ekonomik etkileri bulunan, kadýnlar tarafýndan çoðu zaman saðlýk kurumuna rapor edilmekte ve tedavi olmakta gecikilen bir durum olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Bu nedenle saðlýk ekibi içerisinde yer alan hemþirelerin, jinekoloji polikliniðine baþvuran tüm hastalarý inkontinansa neden olabilecek risk faktörleri (doðum öyküsü, beslenme, ailesel öykü v.b.) açýsýndan deðerlendirmesi, ÜÝ bulgularý ve risk faktörleri, ÜÝ'dan korunmada gerekli konularýn hastalara öðretilmesi (egzersiz, v.b.) açýsýndan danýþmanlýk hizmetlerinde etkin bir þekilde rol almasý gerekmektedir. Kaynaklar 1. Taþkýn L. Doðum ve Kadýn Saðlýðý Hemþireliði. Ankara: Sistem Ofset Matbaacýlýk, 1997: Bogner HR, Gallo JJ, Sammel MD, Ford DE, Armenian HK, Eaton WW. Urinary incontinence and psychological distress in community-dwelling older adults. J Am Geriatr Soc 2002; 50: Hagglund D, Engstrom WML, Larsson G, Leppert J. Reasons why women with longterm urinary incontinence do not seek professional help: a cross-sectional population-based cohort study. Int Urogynecol J 2003; 14: Hagglund D, Engstrom WML, Larsson G, Leppert J. Quality of life and seeking help in women with urinary incontinence. Acta Obstet Gynecol Scand 2001; 80: Knight R, Procter S. Implementation of clinical guidelines for female urinary incontinence. Health Soc Care Community 1999; 7: Özerdoðan N, Beji KN, Yalçýn Ö. Urinary incontinence: its prevelance, risk factors, effects on the quality of life in Turkey. Gynecol Obstet Invest 2004; 58: Williams K. Stress urinary ýncontinence: treatment and support. Nurs Stand 2004; 18: Bates F. Assessment of the female patient with urinary incontinence. Urol Nurs 2002; 22: Karan A, Aksaç B, Ayyýldýz H, Iþýkoðlu M, Yalçýn Ö, Eskiyurt N. Üriner inkontinanslý hastalarda yaþam kalitesi ve objektif deðerlendirme parametreleri ile iliþkisi. Geriatri 2000; 3: Hunskaar S, Lose G, Sykes D, Voss S. The prevalance of urinary incontinence in women in four European countries. BJU Int 2004; 93: Fultz HN, Herzog R. Self reported social and emotional impact of urinary incontinence. J Am Geriatr Soc 2001; 49: Kocaöz S. Etimesgut IInolu Saðlýk Ocaðý Bölgesi'ndeki kadýnlarda stres üriner inkontinans yaygýnlýðý ve bunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi. Hacettepe Üniversitesi Saðlýk Bilimleri Enstitüsü Hemþirelik Programý Yüksek Lisans Tezi. Ankara 2001, Sayfa: Espino DV, Palmer RF, Miles TP, Mouton CP, Lichtenstein MJ, Markides KP. Prevelance and severity of urinary incontinence in elderly Mexican-American women. J Am Geriatr Soc 2003; 51: Roe B, Doll H, Wilson K. Help seeking behaviour and health and social services utilisation by people suffering from urinary incontinence. Int J Nurs Stud 1999; 36: Rohr G, Kragstrup J, Gaist D, Christensen K. Genetic and environmental influences on urinary incontinence: a Danish population-based twin study of middle-aged and elderly women. Acta Obstet Gynecol Scand 2004; 83: Saleh N, Bener A, Khenyab N, Al- Mansori Z, Al Muraikhi A. Prevalence, awareness and determinants of health care-seeking behaviour for urinary incontinence in Qatari women: a neglected problem? Maturitas 2005; 50: Sampselle CM, Burns AP, Doughtery Cilt 48 Sayý 3 Gülhane TD Üriner inkontinansýn deðerlendirilmesi 135

5 MC, Newmann DK, Thomas KK, Wyman JF. Continence for women: evidenced-based practice. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs 1997; 26: Ateþkan Ü. Yaþlý Türk populasyonunda üriner inkontinans: görülme sýklýðý, muhtemel klinik tipleri ve birey açýsýndan öneminin deðerlendirilmesi, GATA Geriatri BD Uzmanlýk Tezi. Ankara 1999; Sayfa: Bland DR, Duagan E, Cohen SJ, et al. The effects of implementation of the agency for health care policy and research urinary incontinence guidelines in primary care practices. J Am Geriatr Soc 2003; 51: Sarkar PK, Ritch AES. Management of urinary incontinence. J Clin Pharm Ther 2000; 25: Milsom I. The Prevalence of urinary incontinence. Acta Obstet Gynecol Scand 2000; 79: Kim JI. Continence efficacy intervention program for community residing women with stress urinary incontinence in Japan. Public Health Nurs 2001; 18: Moller LA, Lose G, Jorgessen T. The prevalence and bothersomeness of lower urinary tract symptoms in women years of age. Acta Obstet Gynecol Scand 2000; 79: Hampel C, Wienhold D, Benken N, Eggersmann C, Thuroff JW. Definition of overactive bladder and epidemiology of urinary incontinence. Urology 1997; 50: Lempinen BS, Sintonen H, Kujansuu E. The relationship between clinical parameters and health-related quality of life as measured by the 15D in incontinent women before and after treatment. Acta Obstet Gynecol Scand 2004; 83: Ortiz OC. Stress urinary incontinence in the gynecological practice. Int J Gynecol Obstet 2004; 86: Donnell MO, Lose G, Sykes D, Voss S, Hunskaar S. Help seeking behaviour and associated factors among women with urinary incontinance in France, Germany, Spain and The United Kingdom. Eur Urol 2005; 47: Seim A, Hunskaar S. Female urinary incontinence-the role of the general practitioner. Acta Obstet Gynecol Scand 2000; 79: Eylül 2006 Gülhane TD Kök ve ark.

Kayseri Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Jinekoloji Polikliniðine Baþvuran Kadýnlarda Üriner Ýnkontinans Sýklýðý ve Etkileyen Faktörler

Kayseri Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Jinekoloji Polikliniðine Baþvuran Kadýnlarda Üriner Ýnkontinans Sýklýðý ve Etkileyen Faktörler ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kayseri Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Jinekoloji Polikliniðine Baþvuran Kadýnlarda Üriner Ýnkontinans Sýklýðý ve Etkileyen Faktörler Prevalence of Urinary Incontinence and

Detaylı

Dr. Sevim Buzlu*, Nihal Bostancý**, Derya Özbaþ***, Sevil Yýlmaz****

Dr. Sevim Buzlu*, Nihal Bostancý**, Derya Özbaþ***, Sevil Yýlmaz**** Ýstanbul'da Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Kadýnlarýn Genel Saðlýk Anketine Göre Ruhsal Durumlarýnýn Deðerlendirilmesi Assessment of the Psychological Status of Women Who Applied to a Primary Care Unit in

Detaylı

Üriner İnkontinans. Konuyu Değerlendirdik Konuyu Değerlendirdik Konuyu Değerlendirdik Konuyu

Üriner İnkontinans. Konuyu Değerlendirdik Konuyu Değerlendirdik Konuyu Değerlendirdik Konuyu Konuyu Değerlendirdik Konuyu Değerlendirdik Konuyu Değerlendirdik Konuyu Üriner İnkontinans Dile Getirilmeyen... Sorgulanması Gereken Bir Problem......Üriner İnkontinans Aşırı Aktif Mesane ve Üriner İnkontinans

Detaylı

Üriner inkontinanslı hastaların hastalığıyla başa çıkma yollarının incelenmesi

Üriner inkontinanslı hastaların hastalığıyla başa çıkma yollarının incelenmesi Cilt:6 Sayı:1 Yıl:2009 Üriner inkontinanslı hastaların hastalığıyla başa çıkma yollarının incelenmesi Gül Ertem* Özet Araştırma evrenini; Kasım 2006-Şubat 2007 tarihleri arasında kadın doğum servisi, kadın

Detaylı

Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon

Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon ARAÞTIRMA Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon Gülten Karadeniz 1, Serdar Tarhan 2, Emre Yanýkkerem 3, Özden Dedeli 3, Erkan Kahraman 4 1 Yrd.Doç.Dr., 3

Detaylı

Kadýnlarýn Pap smear yaptýrma durumlarý ile bunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi

Kadýnlarýn Pap smear yaptýrma durumlarý ile bunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi Gülhane Týp Dergisi 2006; 48: 25-29 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2006 ARAÞTIRMA Kadýnlarýn Pap smear yaptýrma durumlarý ile bunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi Aygül Akyüz (*), Gülten Güvenç (*), Tülay

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Dr. Emel Ege**, Msc. Sermin Timur***, Msc. Handan Zincir**** yeterince hizmet götürülemeyen kesimdir

Dr. Emel Ege**, Msc. Sermin Timur***, Msc. Handan Zincir**** yeterince hizmet götürülemeyen kesimdir Ebelik Son Sýnýf Öðrencilerinin Aile Planlamasý Eðitimi Etkinliðinin Deðerlendirilmesi* The Evaluation of the Educational Activitres of Pregraduate Midwifery Students on Family Planning Methods Dr. Emel

Detaylı

Yatan hastalarýn anksiyete ve depresyon düzeyleri ve iliþkili faktörlerin incelenmesi

Yatan hastalarýn anksiyete ve depresyon düzeyleri ve iliþkili faktörlerin incelenmesi ARAÞTIRMA 1 Yatan hastalarýn anksiyete ve depresyon düzeyleri ve iliþkili faktörlerin incelenmesi Fahriye Oflaz, Huriye Varol GATA Hemþirelik Yüksek Okulu 06010 Etlik-Ankara Özet Amaç: Bu çalýþmanýn amacý

Detaylı

0 KLÝNÝK ARAÞTIRMA Romatolojik Sorunu Olan Hastalarda Yaþam Kalitesi ve Bazý Semptomlarla Ýliþkisi Quality Of Life Patients With Rheumatologic Problems And Its Correlates With Some Symptoms Arþ.Gör. Seda

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

Hemþirelerin Genel Ruhsal Durumlarýnýn Ýncelenmesi

Hemþirelerin Genel Ruhsal Durumlarýnýn Ýncelenmesi Hemþirelerin Genel Ruhsal Durumlarýnýn Ýncelenmesi The Analysis of the General Psychological Conditions of Nurses Dr. Serpil Yýlmaz*, Rabia Hacýhasanoðlu**, Zeynep Çiçek** Öz Hemþirelik, insanlarla iliþkiye

Detaylı

2006 cilt 15 sayý 10 179

2006 cilt 15 sayý 10 179 Ankara'da Bir Lisenin 9 ve 10. Sýnýf Öðrencilerinin Kiþisel Hijyen Konusunda Davranýþlarýnýn Belirlenmesi Determination of the Behaviours of Ninth and Tenth Grade High School Students About Personal Hygiene

Detaylı

Huzurevinde Yaþayan Bireylerde Depresyon Düzeyi, Ölüm Kaygýsý ve Günlük Yaþam Ýþlevlerinin Belirlenmesi

Huzurevinde Yaþayan Bireylerde Depresyon Düzeyi, Ölüm Kaygýsý ve Günlük Yaþam Ýþlevlerinin Belirlenmesi ARAÞTIRMA Huzurevinde Yaþayan Bireylerde Depresyon Düzeyi, Ölüm Kaygýsý ve Günlük Yaþam Ýþlevlerinin Belirlenmesi Depression, Death Anxiety and Daily Life Functioning in the Elderly Living in Nursing Home

Detaylı

Dr. Ünal Ayrancý*, Dr. Nedime Köþgeroðlu**, Dr. Çýnar Yenilmez***, Fatma Aksoy****

Dr. Ünal Ayrancý*, Dr. Nedime Köþgeroðlu**, Dr. Çýnar Yenilmez***, Fatma Aksoy**** Eskiþehir'de Yaþlýlarýn Sosyoekonomik Özellikleri ve Saðlýk Durumlarý Socio-economical Characteristics and Health Status of Elderly People in Eski ehir Dr. Ünal Ayrancý*, Dr. Nedime Köþgeroðlu**, Dr. Çýnar

Detaylı

Giriþ Yaþlanma kaçýnýlmaz sosyal, biyolojik, bir yaþam sürecidir. Altmýþ beþ yaþ üzeri kiþiler geriatrik yaþ grubu olarak tanýmlanmaktadýr

Giriþ Yaþlanma kaçýnýlmaz sosyal, biyolojik, bir yaþam sürecidir. Altmýþ beþ yaþ üzeri kiþiler geriatrik yaþ grubu olarak tanýmlanmaktadýr Karamürsel Ýlçesi nde Yaþayan Yaþlýlarýn Sosyal Yaþama Ýliþkin Özellikleri Characteristics of the Elderly People Residing in Karamursel District, Regarding Social Life Dr. M. Eþber Özkömür*, Dr. Nüket

Detaylı

Aile Hekimliðinde Genogram

Aile Hekimliðinde Genogram Aile Hekimliðinde Genogram Prof. Dr. Ýsmail Hamdi KARA, Düzce Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD, Düzce Aile Hekimliði Dersleri - 02.06.2010 15:30 1 I. Tanýmlar Hastalarý yalnýz bir birey olarak

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

HEMAR-G. Yaþlýlarýn Evde Günlük Yaþam Aktivitelerini Sürdürme Durumu ve Yaþam Kaliteleri HEMÞÝRELÝKTE ARAÞTIRMA GELÝÞTÝRME DERGÝSÝ.

HEMAR-G. Yaþlýlarýn Evde Günlük Yaþam Aktivitelerini Sürdürme Durumu ve Yaþam Kaliteleri HEMÞÝRELÝKTE ARAÞTIRMA GELÝÞTÝRME DERGÝSÝ. HEMAR-G HEMÞÝRELÝKTE ARAÞTIRMA GELÝÞTÝRME DERGÝSÝ Yaþlýlarýn Evde Günlük Yaþam Aktivitelerini Sürdürme Durumu ve Yaþam Kaliteleri Hatice TEL* Nuran GÜLER** Havva TEL*** * Doç. Dr. Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARI EPİDEMİYOLOJİSİ VE ÖNEMİ. Doç. Dr. Serap Çifçili Marmara Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

BİRİNCİ BASAMAKTA DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARI EPİDEMİYOLOJİSİ VE ÖNEMİ. Doç. Dr. Serap Çifçili Marmara Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı BİRİNCİ BASAMAKTA DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARI EPİDEMİYOLOJİSİ VE ÖNEMİ Doç. Dr. Serap Çifçili Marmara Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı BİRİNCİ BASAMAKTA GÜNCEL DURUM > 6330 Aile Sağlığı Merkezi

Detaylı

Kayseri Ýl Merkezinde Görev Yapan Öðretmenlerde Þiþmanlýk Prevalansý

Kayseri Ýl Merkezinde Görev Yapan Öðretmenlerde Þiþmanlýk Prevalansý ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kayseri Ýl Merkezinde Görev Yapan Öðretmenlerde Þiþmanlýk Prevalansý Prevalence of Obesity Among Teachers Employed Within City Town of Kayseri Provinence Mualla Aykut Professor

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Annelerin Bebek Beslenmesi ve Emzirmeye Ýliþkin Bilgi ve Uygulamalarý The Knowledge and Practices Mothers to Related of Baby Feeding and Breastfeeding

Annelerin Bebek Beslenmesi ve Emzirmeye Ýliþkin Bilgi ve Uygulamalarý The Knowledge and Practices Mothers to Related of Baby Feeding and Breastfeeding Annelerin Bebek Beslenmesi ve Emzirmeye Ýliþkin Bilgi ve Uygulamalarý The Knowledge and Practices Mothers to Related of Baby Feeding and Breastfeeding Aslý Eker*, Mine Yurdakul* Öz Bu çalýþma hastanede

Detaylı

Madde Kullanma Eðilimi Ölçeðinin Geçerlik ve Güvenilirliði

Madde Kullanma Eðilimi Ölçeðinin Geçerlik ve Güvenilirliði Madde Kullanma Eðilimi Ölçeðinin Geçerlik ve Güvenilirliði Birsen CEYHUN*, Ömer OÐUZTÜRK**, Ayþe Gülsen CEYHUN*** ÖZET Alkol ve diðer maddelerin kötü kullanýmý ülkemizde yaygýn bir sosyal sorun haline

Detaylı

Özay Çelen (*), Turgut Karaalp (*), Sýdýka Kaya (**), Cesim Demir (*), Abdulkadir Teke (*), Ali Akdeniz (*)

Özay Çelen (*), Turgut Karaalp (*), Sýdýka Kaya (**), Cesim Demir (*), Abdulkadir Teke (*), Ali Akdeniz (*) Gülhane Týp Dergisi 2007; 49: 25-31 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2007 ARAÞTIRMA Gülhane Askeri Týp Fakültesi Eðitim Hastanesi Yoðun Bakým Ünitelerinde görev yapan hemþirelerin uygulanan hizmet içi eðitim

Detaylı

Ýlköðretim Okulu Kýz Öðrencilerinde Menstrüasyon Dönemi Hijyeni* Menstruation Hygiene in Female Primary School Students

Ýlköðretim Okulu Kýz Öðrencilerinde Menstrüasyon Dönemi Hijyeni* Menstruation Hygiene in Female Primary School Students Ýlköðretim Okulu Kýz Öðrencilerinde Menstrüasyon Dönemi Hijyeni* Menstruation Hygiene in Female Primary School Students Dr. Güngör Güler**, Dr. Mine Bekar**, Dr. Nuran Güler**, Dr. Semra Kocataþ*** Özet

Detaylı

Dr. Selma Çetinkaya*, Dr. Seher Arslan**, Dr. Naim Nur ***, Dr. Ömer Faruk Demir**, Dr. Levent Özdemir****, Dr. Haldun Sümer*****

Dr. Selma Çetinkaya*, Dr. Seher Arslan**, Dr. Naim Nur ***, Dr. Ömer Faruk Demir**, Dr. Levent Özdemir****, Dr. Haldun Sümer***** Sývas Ýl Merkezi nde Sosyoekonomik Düzeyi Farklý Üç ÝlköðretimOkulu Öðrencilerinde Kiþisel Hijyen Alýþkanlýklarý Personal Hygiene Behaviors of The Students Attending in Primary Schools, in Sývas Dr. Selma

Detaylı

Psoriazis vulgarisli hastalarda kişilik özellikleri ve yaygın psikiyatrik tablolar

Psoriazis vulgarisli hastalarda kişilik özellikleri ve yaygın psikiyatrik tablolar Psoriazis vulgarisli hastalarda kişilik özellikleri ve yaygın psikiyatrik tablolar Emine Çölgeçen 1, Ali İrfan Gül 2, Kemal Özyurt 3, Murat Borlu 4 1 Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Ana Bilim

Detaylı

Türkiye'de evli erkeklerin aile planlamasý yöntemlerini kullanmalarýný etkileyen faktörler

Türkiye'de evli erkeklerin aile planlamasý yöntemlerini kullanmalarýný etkileyen faktörler Gülhane Týp Dergisi 2006; 48: 63-69 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2006 ARAÞTIRMA Türkiye'de evli erkeklerin aile planlamasý yöntemlerini kullanmalarýný etkileyen faktörler Levent Akýn (*), Nilüfer Özaydýn

Detaylı

DÝYABETLÝ HASTALARIN ÖZ-BAKIM GÜCÜ VE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEÐÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ. Papatya KARAKURT, Rabia HACIHASANOÐLU AÞILAR, Arzu YILDIRIM

DÝYABETLÝ HASTALARIN ÖZ-BAKIM GÜCÜ VE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEÐÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ. Papatya KARAKURT, Rabia HACIHASANOÐLU AÞILAR, Arzu YILDIRIM ADÜ Týp Fakültesi Dergisi 2013; 14(1) : 1-9 Araþtýrma DÝYABETLÝ HASTALARIN ÖZ-BAKIM GÜCÜ VE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEÐÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ 1 1 1 Papatya KARAKURT, Rabia HACIHASANOÐLU AÞILAR, Arzu YILDIRIM

Detaylı

Türkiye de Özel Hastanelerin Web Sitelerinin Deðerlendirilmesi

Türkiye de Özel Hastanelerin Web Sitelerinin Deðerlendirilmesi Türkiye de Özel Hastanelerin Web Sitelerinin Deðerlendirilmesi Meriç ÇOLAK a, Beyza KAYMAKOÐLU a, Korkut ERSOY a a Baþkent Üniversitesi, Ankara An evaluation of Web Sites of Private Hospitals in Turkey

Detaylı

Depresyon, Pratisyen Hekimler ve Depresyon Eðitimi

Depresyon, Pratisyen Hekimler ve Depresyon Eðitimi Depresyon, Pratisyen Hekimler ve Depresyon Eðitimi Dr. Sema Ýlhan Akalýn* Dr. Can Cimili**, Dr. Esma Kuzhan*** Giriþ: Depresyon birinci basamakta en yaygýn görülen ruh saðlýðý sorunudur, çok azýnýn ikinci

Detaylı

İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi

İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi Y R D. D O Ç. D R. M İ N E İ S L İ M Y E TA Ş K I N B A L I K E S İ R Ü N İ V E R S İ T E S I TIP FA K Ü LT E S İ K A D I N H A S TA L I K L A R I V E D

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

KKMM, maliyetsiz, her zaman uygulanabilen ve kadýnlarýn mahremiyetinin korunduðu, evinde tek baþýna rahatlýkla uygulayabileceði bir muayenedir. Bu ned

KKMM, maliyetsiz, her zaman uygulanabilen ve kadýnlarýn mahremiyetinin korunduðu, evinde tek baþýna rahatlýkla uygulayabileceði bir muayenedir. Bu ned DERLEME Kadýnlarýn Kendi Kendine Meme Muayenesi (KKMM) Ýle Ýlgili Bilgi, Tutum ve Davranýþlarýnýn Belirlenmesi Determination Of Women s Knowledge, Attitude And Behaviours About The Self Examination Of

Detaylı

Üriner İnkontinans Tarifleyen Kadınlarda Aile ve Enürezis Nokturna Öyküsü

Üriner İnkontinans Tarifleyen Kadınlarda Aile ve Enürezis Nokturna Öyküsü Özgün makale / Original article Akkoca ve ark. 20 Üriner İnkontinans Tarifleyen Kadınlarda Aile ve Enürezis Nokturna Öyküsü The Questioning of Family History and Enuresis Nocturna Story in Women with Urınary

Detaylı

Psikiyatri Hastalarýnda Týp Dýþý Çare Arama Davranýþý: Türkiye'de ve Almanya'da Yaþayan Türkler Arasýnda Karþýlaþtýrmalý Bir Ön Çalýþma

Psikiyatri Hastalarýnda Týp Dýþý Çare Arama Davranýþý: Türkiye'de ve Almanya'da Yaþayan Türkler Arasýnda Karþýlaþtýrmalý Bir Ön Çalýþma ARAÞTIRMA Psikiyatri Hastalarýnda Týp Dýþý Çare Arama Davranýþý: Türkiye'de ve Almanya'da Yaþayan Türkler Arasýnda Karþýlaþtýrmalý Bir Ön Çalýþma Hüseyin Güleç 1, Ayhan Yavuz 2, Murat Topbaþ 3, Ýsmail

Detaylı

Genelevde Çalýþan Kadýnlarýn ve Ev Kadýnlarýnýn Cinsel Yolla Bulaþan Hastalýklar Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Anksiyete ile Ýliþkisi

Genelevde Çalýþan Kadýnlarýn ve Ev Kadýnlarýnýn Cinsel Yolla Bulaþan Hastalýklar Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Anksiyete ile Ýliþkisi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Reports) Genelevde Çalýþan Kadýnlarýn ve Ev Kadýnlarýnýn Cinsel Yolla Bulaþan Hastalýklar Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Anksiyete ile Ýliþkisi The Relation Between Anxiety

Detaylı

Hemþirelik Hizmetlerinden Memnuniyetin Deðerlendirilmesi; Jinekoloji Servisi Örneði

Hemþirelik Hizmetlerinden Memnuniyetin Deðerlendirilmesi; Jinekoloji Servisi Örneði ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Hemþirelik Hizmetlerinden Memnuniyetin Deðerlendirilmesi; Jinekoloji Servisi Örneði The Evaluation of Satisfaction With Nursing Care; an Example of Gynaecology Service Tuðba

Detaylı

makale (7). Kiþinin saðlýðý ile yaptýðý iþ arasýnda birbirini etkileyen dinamik

makale (7). Kiþinin saðlýðý ile yaptýðý iþ arasýnda birbirini etkileyen dinamik BÝR TEKSTÝL FABRÝKASI ÇALIÞANLARINDA RUHSAL BELÝRTÝLERÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ Ayþe Berrin YÜCEL*, Zeynel SÜTOLUK **, Ferdi TANIR ***, Muhsin AKBABA **** Çalýþma hayatýnda stres ve sebep olduðu saðlýk problemleri

Detaylı

Ankara da Bir Ýlköðretim Okulunda El Yýkama Konusunda Bir Müdahele Çalýþmasý

Ankara da Bir Ýlköðretim Okulunda El Yýkama Konusunda Bir Müdahele Çalýþmasý ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Ankara da Bir Ýlköðretim Okulunda El Yýkama Konusunda Bir Müdahele Çalýþmasý An Intervention Study on Handwashing Among Secondary School Students in Ankara Mehmet Kaya M.D.

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Hastanesi nde Yatan Hastalarýn Hasta Haklarý Konusundaki Bilgi Düzeyi

Erciyes Üniversitesi Hastanesi nde Yatan Hastalarýn Hasta Haklarý Konusundaki Bilgi Düzeyi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Erciyes Üniversitesi Hastanesi nde Yatan Hastalarýn Hasta Haklarý Konusundaki Bilgi Düzeyi The level of knowledge of inpatiens at Erciyes University hospital on the patient

Detaylı

Hemþirelerin atýlganlýk düzeyleri

Hemþirelerin atýlganlýk düzeyleri ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Hemþirelerin atýlganlýk düzeyleri Assertiveness levels of nurses Birgül Özkan, Msc, Department of Nursing, Kayseri Atatürk Health Vocational School, Erciyes University,

Detaylı

29 Fizik Tedavi Alan Hastalarýn Yaþam Kalitesinin Deðerlendirilmesi Assessment For Quality Of Life Of Patients Receiving Physical Therapy 1 Yrd.Doç. Dr.Birsen ALTAY 2 Yrd.Doç. Dr. H.Demet GÖNENER 1 Hemþ.

Detaylı

Birinci Basamakta Çalýþan Saðlýk Personelinin Aile Hekimliði Mevzuatýnda Yer Alan Bazý Konularý Benimseme Durumu

Birinci Basamakta Çalýþan Saðlýk Personelinin Aile Hekimliði Mevzuatýnda Yer Alan Bazý Konularý Benimseme Durumu ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Birinci Basamakta Çalýþan Saðlýk Personelinin Aile Hekimliði Mevzuatýnda Yer Alan Bazý Konularý Benimseme Durumu Opinions of Primary Care Health Workers on Family Medicine

Detaylı

Türk Tabipleri Birliði Yöneticilerinde Sigara Ýçme Alýþkanlýðý

Türk Tabipleri Birliði Yöneticilerinde Sigara Ýçme Alýþkanlýðý Türk Tabipleri Birliði Yöneticilerinde Sigara Ýçme Alýþkanlýðý Tobacco Smoking Among the Executives of the Turkish Medical Association Dr. Özen Aþut*, Dr. Sibel Kalaça** Özet Sigara içme alýþkanlýðý; yaygýnlýðý

Detaylı

Annelerin Çocukluk Çaðý Aþý Takvimi ve Aþýlama Komplikasyonlarý Ýle Ýlgili Bilgi Durumlarý

Annelerin Çocukluk Çaðý Aþý Takvimi ve Aþýlama Komplikasyonlarý Ýle Ýlgili Bilgi Durumlarý ARAÞTIRMALAR / Researches Annelerin Çocukluk Çaðý Aþý Takvimi ve Aþýlama Komplikasyonlarý Ýle Ýlgili Bilgi Durumlarý Mothers' Information Status about Complications of Immunization and Childhood Vaccine

Detaylı

BALIKESÝR DEVLET HASTANESÝ DAHÝLÝYE KLÝNÝÐÝNDE YATAN YAÞLILARDA DÜÞME KORKUSU ve ETKÝLEYEN FAKTÖRLERÝN ÝNCELENMESÝ. Selda YÖRÜK

BALIKESÝR DEVLET HASTANESÝ DAHÝLÝYE KLÝNÝÐÝNDE YATAN YAÞLILARDA DÜÞME KORKUSU ve ETKÝLEYEN FAKTÖRLERÝN ÝNCELENMESÝ. Selda YÖRÜK ADÜ Týp Fakültesi Dergisi 2012; 13(2) : 25-29 Araþtýrma BALIKESÝR DEVLET HASTANESÝ DAHÝLÝYE KLÝNÝÐÝNDE YATAN YAÞLILARDA DÜÞME KORKUSU ve ETKÝLEYEN FAKTÖRLERÝN ÝNCELENMESÝ 1 Selda YÖRÜK ÖZET GÝRÝÞ: Bu çalýþmanýn

Detaylı

Üriner İnkontinanslı Kadınlarda Yaşam Kalitesi ve Sağlık Arama Davranışları *

Üriner İnkontinanslı Kadınlarda Yaşam Kalitesi ve Sağlık Arama Davranışları * F.N. Hem. Derg (2015) Cilt 23 - Sayı 1: 23-31 ISSN 2147-4923 Araştırma Yazısı Üriner İnkontinanslı Kadınlarda Yaşam Kalitesi ve Sağlık Arama Davranışları * Quality of Life and Health Seeking Behaviors

Detaylı

Merkezi Finans ve Ýhale Birimi'nin sözleþme makamý olduðu bu araþtýrma, Avrupa Komisyonu'nun mali destekleriyle ICON Institut Public Sector Gmbh, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü ve BNB

Detaylı

Sivas Numune Hastanesi Acil Servisine Baþvuran Ýntihar Giriþimlerinin Deðerlendirilmesi

Sivas Numune Hastanesi Acil Servisine Baþvuran Ýntihar Giriþimlerinin Deðerlendirilmesi ARAÞTIRMA Sivas Numune Hastanesi Acil Servisine Baþvuran Ýntihar Giriþimlerinin Deðerlendirilmesi Evaluation of Suicide Attempts Referring to Sivas Numune Hospital Emergency Department Etem Erdal Erþan

Detaylı

Dicle Üniversitesi Öðrencilerinde Madde Kullanýmýný Belirleyen Risk Faktörleri

Dicle Üniversitesi Öðrencilerinde Madde Kullanýmýný Belirleyen Risk Faktörleri ARAÞTIRMA Dicle Üniversitesi Öðrencilerinde Madde Kullanýmýný Belirleyen Risk Faktörleri Murat Yalçýn 1, Altan Eþsizoðlu 2, Hasan Akkoç 3, Aziz Yaþan 4, Faruk Gürgen 5 1 Dr., 4 Yrd.Doç.Dr., 5 Prof.Dr.,

Detaylı

Kayseri il merkezinde çalýþan hekimlerin hasta haklarý konusundaki bilgi düzeyleri

Kayseri il merkezinde çalýþan hekimlerin hasta haklarý konusundaki bilgi düzeyleri ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kayseri il merkezinde çalýþan hekimlerin hasta haklarý konusundaki bilgi düzeyleri Knowledge levels of physicians working in Kayseri on patient rights Ali Özer, Dr., MD.

Detaylı

Dr. Meltem Çiçeklioðlu*, Dr. Esin Ceber Ege**, Dr. Meral Türk Soyer*, Hem. Sündüz Çýmat***

Dr. Meltem Çiçeklioðlu*, Dr. Esin Ceber Ege**, Dr. Meral Türk Soyer*, Hem. Sündüz Çýmat*** Birinci Basamaktaki Hemþire/Ebelerin Eðitiminde Akran Eðiticilerin Kullanýlmasý; Meme Kanseri Erken Tanýsý Eðitim Programý Geliþtirme Deneyimi Use of Peer-Educators in the Education of Nurses/Midwifes

Detaylı

Kayseri Ýl Merkezinde Görev Yapan Öðretmenlerin Aldýklarý Saðlýk Hizmetlerinden Memnuniyetlerinin Deðerlendirilmesi

Kayseri Ýl Merkezinde Görev Yapan Öðretmenlerin Aldýklarý Saðlýk Hizmetlerinden Memnuniyetlerinin Deðerlendirilmesi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kayseri Ýl Merkezinde Görev Yapan Öðretmenlerin Aldýklarý Saðlýk Hizmetlerinden Memnuniyetlerinin Deðerlendirilmesi Evaluation of Teacher Satisfaction on Delivery of Health

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

BÝR KAMU KURULUÞUNDA ÇALIÞAN KADINLARLA ÇALIÞMAYAN KADINLARIN GEBELÝK SORUNLARI YÖNÜNDEN KARÞILAÞTIRILMASI

BÝR KAMU KURULUÞUNDA ÇALIÞAN KADINLARLA ÇALIÞMAYAN KADINLARIN GEBELÝK SORUNLARI YÖNÜNDEN KARÞILAÞTIRILMASI BÝR KAMU KURULUÞUNDA ÇALIÞAN KADINLARLA ÇALIÞMAYAN KADINLARIN GEBELÝK SORUNLARI YÖNÜNDEN KARÞILAÞTIRILMASI Dr. Çiðdem ÇAÐLAYAN Yrd. Doç. Kocaeli Üniversitesi Týp Fakültesi Halk Saðlýðý A.D. Özet Bu çalýþmanýn

Detaylı

Kayseri Ýl Merkezinde Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Diyabetik Hastalarda Metabolik Kontrol Durumu ve Eþlik Eden Faktörler

Kayseri Ýl Merkezinde Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Diyabetik Hastalarda Metabolik Kontrol Durumu ve Eþlik Eden Faktörler ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kayseri Ýl Merkezinde Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Diyabetik Hastalarda Metabolik Kontrol Durumu ve Eþlik Eden Faktörler Metabolic Regulation and Related Factors in Diabetic

Detaylı

Dr. Pembe Keskinoðlu**, Dr. Hatice Giray**, Dr. Reci Meseri**, Dr. Yonca Sönmez***, Dr. Nuriye Karakuþ** 2006 cilt 15 sayý 12 207

Dr. Pembe Keskinoðlu**, Dr. Hatice Giray**, Dr. Reci Meseri**, Dr. Yonca Sönmez***, Dr. Nuriye Karakuþ** 2006 cilt 15 sayý 12 207 Ýzmir Ýli Üzerinde Saðlýk Ocaðý Bölgesindeki Gebelerdeki Ýdrar Yolu Enfeksiyonu Sýklýðý ve Taný Yöntemlerinin Ýrdelenmesi* Prevalence of Urinary Tract Infection among Pregnant Women in Uzundere Health

Detaylı

Diyabetik Hastalarda Týbbi ve Sosyal Faktörlerin Yaþam Kalitesine Etkisi

Diyabetik Hastalarda Týbbi ve Sosyal Faktörlerin Yaþam Kalitesine Etkisi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Diyabetik Hastalarda Týbbi ve Sosyal Faktörlerin Yaþam Kalitesine Etkisi The Effects of Medical and Social Factors on the Quality of Life of Diabetic Patients Rýza Çýtýl

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Subklinik Hipotiroidili Hastalarda Tiroid Replasman Tedavisinin Anksiyete ve Depresyon Düzeylerine Etkisi

Subklinik Hipotiroidili Hastalarda Tiroid Replasman Tedavisinin Anksiyete ve Depresyon Düzeylerine Etkisi ARAÞTIRMA Subklinik Hipotiroidili Hastalarda Tiroid Replasman Tedavisinin Anksiyete ve Depresyon Düzeylerine Etkisi Yalçýn M. Yarpuz 1, Ümit Aydoðan 2, Oktay Sarý 1, Aydoðan Aydoðdu 3, Gökhan Üçkaya 4,

Detaylı

Kadınlarda Üriner Semptomları Değerlendirmek için Kullanılan Yaşam Kalitesi Ölçekleri

Kadınlarda Üriner Semptomları Değerlendirmek için Kullanılan Yaşam Kalitesi Ölçekleri Derleme / Review DOI:10.4274/kiud.98608 J Female Funct Urol 2015;1-2-3-4:41-5 Kadınlarda Üriner Semptomları Değerlendirmek için Kullanılan Yaşam Kalitesi Ölçekleri Life Quality Scales Used for Evaluating

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi Change of Smoking Prevalence among Erciyes University Students between 1985

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi öðrencilerinin beslenme alýþkanlýklarý

Süleyman Demirel Üniversitesi öðrencilerinin beslenme alýþkanlýklarý ARAÞTIRMA Süleyman Demirel Üniversitesi öðrencilerinin beslenme alýþkanlýklarý Mustafa Saygýn*, Kurtuluþ Öngel**, Sadettin Çalýþkan*, Mehmet Ali Yaðlý***, Mehmet Has****, Taner Gonca****, Yücel Kurt*****.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Görevi Kurum Süre (Yıl -Yıl) Ebe İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Ürojinekoloji Bilim Dalı

ÖZGEÇMİŞ. Görevi Kurum Süre (Yıl -Yıl) Ebe İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Ürojinekoloji Bilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Cansu (Günaydın) IŞIK 2. Doğum Tarihi: 28.06.1987 3. Unvanı: Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Ebelik İstanbul Üniversitesi Bakırköy SYO 2009

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Aksoy, Ortodonti bölümüne baþvuran hastalarýn sosyo-ekonomik profili 39 baþvuranlarýn çoðunun 11 (%13.4) ve 12 (%12.3) yaþ grubu olduðu gözlenmiþtir(t

Aksoy, Ortodonti bölümüne baþvuran hastalarýn sosyo-ekonomik profili 39 baþvuranlarýn çoðunun 11 (%13.4) ve 12 (%12.3) yaþ grubu olduðu gözlenmiþtir(t 38 ARAÞTIRMA Ýlk pilot aðýz diþ hastalýklarý hastanesi ortodonti bölümüne baþvuran hastalarýn sosyo-ekonomik profili Özet Bu çalýþma Ýstanbul Okmeydaný Aðýz ve Diþ Hastalýklarý Hastanesi Ortodonti Bölümüne

Detaylı

ESKİŞEHİR ALPU İLÇESİ 18 YAŞ ÜSTÜ KADINLARDA ÜRİNER İNKONTİNANS, RİSK FAKTÖRLERİ VE YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ: BİR TOPLUM TABANLI ÇALIŞMA

ESKİŞEHİR ALPU İLÇESİ 18 YAŞ ÜSTÜ KADINLARDA ÜRİNER İNKONTİNANS, RİSK FAKTÖRLERİ VE YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ: BİR TOPLUM TABANLI ÇALIŞMA ESKİŞEHİR ALPU İLÇESİ 18 YAŞ ÜSTÜ KADINLARDA ÜRİNER İNKONTİNANS, RİSK FAKTÖRLERİ VE YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ: BİR TOPLUM TABANLI ÇALIŞMA Doç. Dr. Burhanettin I ıklı, 1 Doç. Dr. Aydın Yenilmez, 2 Prof. Dr.

Detaylı

Yaþlýlarda Depresif Belirtiler ve Biliþsel Bozukluðu Etkileyebilecek Etkenler

Yaþlýlarda Depresif Belirtiler ve Biliþsel Bozukluðu Etkileyebilecek Etkenler ARAÞTIRMA Yaþlýlarda Depresif Belirtiler ve Biliþsel Bozukluðu Etkileyebilecek Etkenler Mustafa N. Ýlhan 1, Iþýl Maral 2, Mehmet Kitapçý 3, Selçuk Aslan 4, Nuri Çakýr 5, M.Ali Bumin 6 1 Yrd.Doç.Dr., 2

Detaylı

ÝÞ GÜVENLÝÐÝ KONUSUNDA BÝLGÝ-TUTUM VE DAVRANIÞLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ *

ÝÞ GÜVENLÝÐÝ KONUSUNDA BÝLGÝ-TUTUM VE DAVRANIÞLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ * Dr. Elçin BALCI Uzm., Erciyes Üniv. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD. Dr. Ýskender GÜN Yrd. Doç., Erciyes Üniv. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD. Dr. Alper KAYA Kayseri H.M. Güldüoðlu Saðlýk Ocaðý Baþ Tbb. KTO-Ýþçi Saðlýðý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Edirne Merkezinde 15-49 Yaþ Evli Kadýnlarýn Aile Planlamasý Yöntemleri Konusundaki Bilgi Düzeyleri ve Yöntem Kullaným Oranlarý*

Edirne Merkezinde 15-49 Yaþ Evli Kadýnlarýn Aile Planlamasý Yöntemleri Konusundaki Bilgi Düzeyleri ve Yöntem Kullaným Oranlarý* Edirne Merkezinde 15-49 Yaþ Evli Kadýnlarýn Aile Planlamasý Yöntemleri Konusundaki Bilgi Düzeyleri ve Yöntem Kullaným Oranlarý* Dr. Burcu Tokuç**, Dr. Muzaffer Eskiocak***, Dr. Galip Ekuklu***,Dr. Ahmet

Detaylı

HEMAR-G. Tekrarlayan Ýdrar Yolu Enfeksiyonu Deneyimleyen Çocuklarda Hijyen Uygulamalarý HEMÞÝRELÝKTE ARAÞTIRMA GELÝÞTÝRME DERGÝSÝ.

HEMAR-G. Tekrarlayan Ýdrar Yolu Enfeksiyonu Deneyimleyen Çocuklarda Hijyen Uygulamalarý HEMÞÝRELÝKTE ARAÞTIRMA GELÝÞTÝRME DERGÝSÝ. HEMAR-G HEMÞÝRELÝKTE ARAÞTIRMA GELÝÞTÝRME DERGÝSÝ Tekrarlayan Ýdrar Yolu Enfeksiyonu Deneyimleyen Çocuklarda Hijyen Uygulamalarý Birsel Canan DEMÝRBAÐ* Meltem Kürtüncü TANIR** Sema KUÐUOÐLU*** Özgün Araþtýrma

Detaylı

Yaygýn Anksiyete Bozukluðu Tanýlý Bireylere Verilen Psikoeðitimin Tedavideki Etkinliðinin Ýncelenmesi

Yaygýn Anksiyete Bozukluðu Tanýlý Bireylere Verilen Psikoeðitimin Tedavideki Etkinliðinin Ýncelenmesi ARAÞTIRMA Yaygýn Anksiyete Bozukluðu Tanýlý Bireylere Verilen Psikoeðitimin Tedavideki Etkinliðinin Ýncelenmesi The Efficacy of Psychoeducation as an Adjuvant Therapy in Generalized Anxiety Disorder Havva

Detaylı

35 yaş üzeri kadınlarda üriner inkontinans sıklığı ve etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi

35 yaş üzeri kadınlarda üriner inkontinans sıklığı ve etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi Araştırmalar / Researches 35 yaş üzeri kadınlarda üriner inkontinans sıklığı ve etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi Güzin Zeren Öztürk 1, Dilek Toprak 2, Esengül Basa 3 ÖZET: 35 yaş üzeri kadınlarda

Detaylı

Acil servise baþvuran yaþlýlarýn baþvuru nedenlerinin ve sonuçlarýnýn deðerlendirilmesi

Acil servise baþvuran yaþlýlarýn baþvuru nedenlerinin ve sonuçlarýnýn deðerlendirilmesi 139 ARAÞTIRMA Acil servise baþvuran yaþlýlarýn baþvuru nedenlerinin ve sonuçlarýnýn deðerlendirilmesi Ahmet Selçuk Kýlýnç*, Binali Çatak**, Okan Badýllýoðlu***, Sevinç Sütlü*, Özgür Dikme****, Osman Aydýn****,

Detaylı

15 YAŞ ÜZERİ KADINLARDA ANKSİYETE SIKLIĞI VE GELİŞİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

15 YAŞ ÜZERİ KADINLARDA ANKSİYETE SIKLIĞI VE GELİŞİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER 2005; Cilt: 2 Sayı: 2 Sayfa: 92-97 15 YAŞ ÜZERİ KADINLARDA ANKSİYETE SIKLIĞI VE GELİŞİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER I.Irem BUDAKOGLU*, Işıl MARAL*, Behçet COŞAR**, Aydan BİRİ***, M.Ali BUMİN* * Gazi Universitesi,

Detaylı

Üniversite Öðrencileri Güvenli Cinselliði Nasýl Algýlýyor? How Do The University Students Perceive Safer Sex?

Üniversite Öðrencileri Güvenli Cinselliði Nasýl Algýlýyor? How Do The University Students Perceive Safer Sex? Üniversite Öðrencileri Güvenli Cinselliði Nasýl Algýlýyor? How Do The University Students Perceive Safer Sex? Dr. Didem Ateþ*, Dr. Aktan Karahan**, Dr. Tuðrul Erbaydar*** Özet Bu çalýþma gençlerin güvenli

Detaylı

Konya da gebe kadýnlarýn sigara içme konusundaki tutum ve davranýþlarý

Konya da gebe kadýnlarýn sigara içme konusundaki tutum ve davranýþlarý ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Konya da gebe kadýnlarýn sigara içme konusundaki tutum ve davranýþlarý Attitudes and behaviors of pregnant women about smoking in Konya Kamile Marakoðlu, Asst. Prof. Dr.,

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Dt. Erdal ÖZCAN * Yrd. Doç. Dr. Sinan EVCÝL* Dt.Hacer TURGUT** Doç. Dr. Mehmet YILDIZ **

Dt. Erdal ÖZCAN * Yrd. Doç. Dr. Sinan EVCÝL* Dt.Hacer TURGUT** Doç. Dr. Mehmet YILDIZ ** ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ DÝÞ HEKÝMLÝÐÝ FAKÜLTESÝNE BAÞVURAN HASTALARDA KLÝNÝÐE BAÞVURMA NEDENÝ ÝLE EÐÝTÝM DURUMU, YERLEÞÝM YERÝ ÝLE DÝÞ FIRÇALAMA ALIÞKANLIÐI ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝNÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ Dt. Erdal

Detaylı

Yeni Teknolojiler ve Halkla Ýliþkiler: Halkla Ýliþkiler Alanýnda Internet Kullanýmý Üzerine Bir Araþtýrma

Yeni Teknolojiler ve Halkla Ýliþkiler: Halkla Ýliþkiler Alanýnda Internet Kullanýmý Üzerine Bir Araþtýrma Yeni Teknolojiler ve Halkla Ýliþkiler: Halkla Ýliþkiler Alanýnda Internet Kullanýmý Üzerine Bir Araþtýrma Doç. Dr. Beril AKINCI VURAL, Arþ. Gör. Gül COÞKUN Ege Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi Özet Halkla

Detaylı

Türkiye de Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet

Türkiye de Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet T.C. BAÞBAKANLIK Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü Türkiye de Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet Türkiye de Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet T.C. Baþbakanlýk Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü Ziya Gökalp Cad. No:

Detaylı

Pelvik Organ Prolapsusu/Üriner İnkontinans İle İlişkili Şikayetlerin Kadınların Cinsel Fonksiyonuna Etkisi

Pelvik Organ Prolapsusu/Üriner İnkontinans İle İlişkili Şikayetlerin Kadınların Cinsel Fonksiyonuna Etkisi ZKTB KLiNiK ARAŞTIRMA Pelvik Organ Prolapsusu/Üriner İnkontinans İle İlişkili Şikayetlerin Kadınların Cinsel Fonksiyonuna Etkisi Doç. Dr. Nurdan DEMİRCİ 1, Uzm. Hemş. Hacer ATAMAN 2, Öğr. Gör. Yılda Arzu

Detaylı

Altý-onbir yaþ grubu çocuklarýn aðýz-diþ saðlýðý yönünden deðerlendirilmesi

Altý-onbir yaþ grubu çocuklarýn aðýz-diþ saðlýðý yönünden deðerlendirilmesi Gülhane Týp Dergisi 2005; 47: 114-118 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2005 ARAÞTIRMA Altý-onbir yaþ grubu çocuklarýn aðýz-diþ saðlýðý yönünden deðerlendirilmesi Ceyhan Altun (*), Günseli Güven (*), Feridun

Detaylı

Obsesif kompulsif bozuklukta sosyodemografik verilerin tedaviye direnç açýsýndan karþýlaþtýrýlmasý

Obsesif kompulsif bozuklukta sosyodemografik verilerin tedaviye direnç açýsýndan karþýlaþtýrýlmasý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 23: 1 (3): 15-2 ARAÞTIRMA Obsesif kompulsif bozuklukta sosyodemografik verilerin tedaviye direnç açýsýndan karþýlaþtýrýlmasý Remzi Kutaniþ, Ömer A. Özer, Buket T. Eryonucu Yüzüncü

Detaylı

Dr. Pembe Keskinoðlu*, Dr. Özgü Özkul**, Dr. Ruhan Ayan**, Dr. Gamze Norgaz**, Dr. Hatice Giray*, Dr. Bülent Kýlýç***

Dr. Pembe Keskinoðlu*, Dr. Özgü Özkul**, Dr. Ruhan Ayan**, Dr. Gamze Norgaz**, Dr. Hatice Giray*, Dr. Bülent Kýlýç*** Ýzmir de Bir Saðlýk Ocaðý Bölgesi nde 50-54 Yaþ Arasý Kadýnlarda Menopoz Durumu ile Diðer Etmenlerin Depresyon Görülme Sýklýðýna Etkisi Depression Prevalance and Effects of Menauposal Status and Other

Detaylı

Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates

Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates EMLT Project Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates Yılmaz Kılıçaslan Anadolu University ykilicaslan@anadolu.edu.tr Nilgün Çağlarırmak Uslu Anadolu University ncaglarirmak@anadolu.edu.tr

Detaylı

Mersin Ýlinde Hassas Bölgelerde Gürültü Düzeylerinin 1998-2002 Yýllarý Arasýndaki Deðiþiminin Araþtýrýlmasý

Mersin Ýlinde Hassas Bölgelerde Gürültü Düzeylerinin 1998-2002 Yýllarý Arasýndaki Deðiþiminin Araþtýrýlmasý Mersin Ýlinde Hassas Bölgelerde Gürültü Düzeylerinin 1998-2002 Yýllarý Arasýndaki Deðiþiminin Araþtýrýlmasý Ekoloji Cilt: 13 Sayý: 49 25-30, 2003 Halil KUMBUR, Havva Duygu ÖZSOY, Zafer ÖZER Mersin Üniversitesi

Detaylı

Ankara'da Bir Týp Fakültesi'nde Okuyan Son Sýnýf Öðrencilerde Tükenmiþlik Sendromu

Ankara'da Bir Týp Fakültesi'nde Okuyan Son Sýnýf Öðrencilerde Tükenmiþlik Sendromu Ankara'da Bir Týp Fakültesi'nde Okuyan Son Sýnýf Öðrencilerde Tükenmiþlik Sendromu Burnout Syndrome Among Last Year Medical Students of a Medical Faculty in Ankara Dr. Mehmet Güdük*, Dr. Þerafettin Erol*,

Detaylı

ARAÞTIRMA 1. Þevkinaz Doðan Konak*, Ayþe Dericioðullarý**, Gürsel Kýlýnç***

ARAÞTIRMA 1. Þevkinaz Doðan Konak*, Ayþe Dericioðullarý**, Gürsel Kýlýnç*** ARAÞTIRMA 1 Burdur Devlet Hastanesi nde çalýþan hemþirelerin, öðrenci hemþirelerinin klinik uygulamalarýna ve öðretim elemanlarýyla iþbirliði yapmaya iliþkin görüþleri Þevkinaz Doðan Konak*, Ayþe Dericioðullarý**,

Detaylı

4 trilyon 565 milyarý tedavi gideri olmak üzere toplam 99 trilyon 689 milyar TL (8), yaklaþýk

4 trilyon 565 milyarý tedavi gideri olmak üzere toplam 99 trilyon 689 milyar TL (8), yaklaþýk Uzm. Dr. Erol ARMAÐAN Uludað Üniversitesi Týp Fakültesi Acil Yardým AD. Yrd. Doç. Dr. Kayýhan PALA Arþ. Gör. Dr. Neriman AYDIN Doktora Öðr. Alpaslan TÜRKKAN Prof. Dr. Hamdi AYTEKÝN Uludað Üniversitesi

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Adölesan Çaðý Öðrencilerde Beslenme Alýþkanlýklarýnýn Deðerlendirilmesi Evaluating Dietary Pattern in Adolescence

Adölesan Çaðý Öðrencilerde Beslenme Alýþkanlýklarýnýn Deðerlendirilmesi Evaluating Dietary Pattern in Adolescence Adölesan Çaðý Öðrencilerde Beslenme Alýþkanlýklarýnýn Deðerlendirilmesi Evaluating Dietary Pattern in Adolescence Dr. Esma Demirezen*, Dr. Gülhan Coþansu* Öz Günümüzde gençler biyolojik ve psikososyal

Detaylı

Damar Yolu ile Eroin Kullanýmý ve Ýliþkili Bazý Davranýþ Biçimleri

Damar Yolu ile Eroin Kullanýmý ve Ýliþkili Bazý Davranýþ Biçimleri Damar Yolu ile Eroin Kullanýmý ve Ýliþkili Bazý Davranýþ Biçimleri Cüneyt EVREN*, Defne TAMAR*, Kültegin ÖGEL**, Aytül ÇORAPÇIOÐLU***, Duran ÇAKMAK** ÖZET Damar yoluyla madde kullanýcýlarý, madde kullanýmý

Detaylı

Kamu Hastanelerinde Çalýþan Saðlýk PersonelindeÝþ Doyumu ve Stres Ýliþkisi

Kamu Hastanelerinde Çalýþan Saðlýk PersonelindeÝþ Doyumu ve Stres Ýliþkisi ARAÞTIRMA Kamu Hastanelerinde Çalýþan Saðlýk PersonelindeÝþ Doyumu ve Stres Ýliþkisi Relationship Between Job Satisfaction and Stress The Employee of Health Personnel in Public Hospitals Derya Nur 1 1

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

TEMÝZLÝK ÝÞÝNDE ÇALIÞAN KÝÞÝLERÝN TEMÝZLÝK VE SAÐLIK DAVRANIÞLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ

TEMÝZLÝK ÝÞÝNDE ÇALIÞAN KÝÞÝLERÝN TEMÝZLÝK VE SAÐLIK DAVRANIÞLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ ARAÞTIRMALAR (Research Reports) TEMÝZLÝK ÝÞÝNDE ÇALIÞAN KÝÞÝLERÝN TEMÝZLÝK VE SAÐLIK DAVRANIÞLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ The evaluation of hygiene and health attitudes of cleaning workers Elçin Balcý 1,

Detaylı