İneklerde Klinik Mastitis'in Tedavisinde Amoxycillin Klavulanik Asit Kombinasyonunun Etkinliğinin Araştırılması

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İneklerde Klinik Mastitis'in Tedavisinde Amoxycillin Klavulanik Asit Kombinasyonunun Etkinliğinin Araştırılması"

Transkript

1 Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Dergisi Elektronik Versiyonu Yıl 2001 Cilt 01 Sayı 1 Sayfa (orijinal dergide sayfa 51-55) İneklerde Klinik Mastitis'in Tedavisinde Amoxycillin Klavulanik Asit Kombinasyonunun Etkinliğinin Araştırılması Ayhan Baştan*, Mehmet Akan**, Taner Öncel*** * Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, Ankara ** Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara *** Pfizer ilaçları A.Ş., İstanbul Özet Bu çalışmanın amacı klinik mastitisin tedavisinde amoxycillin -ı- klavulanik asit ve prednisolone kombinasyonunun meme içi ve synulox+klavulonik asitin sistemik ve Synulox + klavulanik asitin sistemik yol ile uygulandığı klinik mastitis olgularında bakteriyolojik ve klinik iyileşme oranına etkinliğini araştırmaktı. Çalışmanın materyalini klinik mastitisli 25 meme lobu ve bu loblardan tedavi öncesi ve tedaviden 21 gün sonra alınan süt örnekleri oluşturdu. Bakteriyolojik iyileşme oranı tedavi bitiminden 21 gün sonra alınan süt örneklerinde bakteri üremesine bakılarak, klinik iyileşme oranının saptanmasında ise tedavi bitiminden 21 gün sonra yapılan meme dokusu ve süt muayenesinde süt ve meme dokusunun normale dönmesi göz önünde tutuldu. Bakteriyel izolasyon ve antibiyogram amacıyla alınan örneklerin 9'unda E. coli, 6'sında Streptococcus spp., 4'ünde Streptococcus spp ile birlikte Staphylococcus spp., 2'sinde A. pyogenes ve 4'ünde Staphylococcus spp. üredi. Çalışmada bakteriyolojik ve klinik iyileşme oranı sırasıyla %84 ve %88 olarak belirlendi. Sonuç olarak ineklerde akut mastitislerin tedavisi amacıyla kullanılan amoxycilline klavulonik asit ve prednisolone kombinasyonu klinik ve bakteriyolojik iyileşme üzerine oldukça etkin bulunmuştur. Anahtar Kelimeler: inek, mastitis, tedavi Summary Investigation of Efficacy of Amoxycillin Klavulanic Acid Combination in Treatment of Clinical Mastitis in Dairy Cows The aim of the present study was to investigate clinical and bacteriological cure rate of combination therapy of Synu-lox L.C (Potantiated amoxycillin formulation 63

2 contained 200 mg amoxycillin, 50 mg clavulanic acid and 10 mg predniso-lone) infused in infected quarters and Synulox (Potantiated amoxycillin formulation contained 140 mg amoxycillin and 35 mg clavulanic acid per ml) injected intramuscularly in clinical mastitis cases in lactating dairy cows. Cows with mastitis were treated with Synulox L.C administered 3 times at 12 hours intervals and Synulox given at the dose rate of 1 ml/20 kg for 3 consecutive days concurrently. The study involved 25 quarters with clinical mastitis and milk samples from affected quarters taken before and 21 days after treatment. Bacteriological cure rate was defined if pathogen isolated before treatment was not present in samples taken 21 days after treatment. Clinical cure rate was dependent on absence of the clinical signs in udder and milk secretion assessed 21 days after treatment. Of milk samples taken for isolation and disc sensitivity testing purposes, E. coli was identified in 9 samples, Streptococcus spp. was identified in 6.samples, Streptococcus spp. together with Staphylococcus spp. were identified in 4 samples, A. pyogenes was identified in 2 samples and Staphylococcus aureus was identified in 4 samples. Overall clinical and bacteriological cure rates for combination therapy of Synulox L.C and Synulox were 84% and 88% respectively. As a result, treatment of clinical mastitis cases in lactating dairy cows with concurrent administration of Synulox L.C and Synulox was found to be highly effective. Key Words: Cow, mastitis, therapy Giriş Klinik mastitis, süt inekçiliği işletmelerinde önemli derecede ekonomik kayba yol açan bir hastalıktır. Olgular süt ve meme dokusunda hafif yangısel reaksiyonlardan, şiddetli lokal ve sistemik bozukluklar ile karakterize ve bazen ölümlere sebep olan bir tabloya kadar değişkenlikler gösterebilmektedir (2,6,9). Mastitis polimikrobiyolojik etkenlere bağlı olarak şekillenmekle beraber mastitis olgularında en sık izole edilen etkenler Staphylococcus spp., Streptococcus spp. ve Gram negatif mikroorganizmalardan E. coli 'dir (5,6,12). Bu etkenlere ilave olarak Actinomyces pyogenes, Klebsiella pneunoniae, Enterobacter aerogenes, Enterococcus faecalis, Mycoplasma spp. ve Pasteurella multocida sayılabilir (13). İneklerde mastitis mikroorganizmanın tipi ve virulensine bağlı olarak farklı tablo izlemekte, süt veriminde azalma gibi hafif seyrettiği gibi, bazen de öldürücü olabilmektedir. Şekillenen bozukluğun derecesine göre klinik olarak perakut, akut, subakut ve kronik mastitis olarak kategorize edilmektedir. Özellikle etkenin virulensinin şiddetli olduğu durumlarda kısa sürede meme dokusunda reversibl veya irreversibl değişikliklere neden olmaktadır. Perakut ve akut mastitislerde sağaltıma erken başlanması meme bezindeki yıkımın önlenmesi ve sonuçta normal süt verimine kısa sürede dönülmesi açısından önemlidir. Mastitislerin tedavisi amacıyla antibiyotikler kullanılmaktadır. Özellikle Gram negatif ve Gram pozitif bazı bakteriler p- laktamaz enzimi üreterek laktam halkasına sahip antibiyotikleri etkisiz kılmaktadır (2,5,10,11). Bu nedenlerden dolayı son yıllarda p laktamaz üreten bakterilere karşı etkili geniş spektrumlu antibiyotikler üretilmiştir. Bu antibiyotiklere önemli oranda 64

3 laktamazlara dirençli potasyum klavulanate eklenmiş ve böylece mastitis tedavisinde güvenle kullanılmaları sağlanmıştır. Laktasyondaki ineklerin tedavisi amacıyla amoxycillin, klavulanate ve prednisolone içeren preparatlar geliştirilmiştir. Prednisolone anti-enflamatuar etkisi nedeniyle klinik mastitislerin tedavisinde etkili bir ilaçtır (2,5,11). Yapılan çalışmalarda memedeki yangısel reaksiyonların azaltılmasında anti-enflamatuar ile beraber antibiyotiklerin kullanılması yalnız başına antibiyotik kullanılmasından daha etkili bulunmuştur (2,3,4, 10,11). Mastitis tedavisi amacıyla kullanılan ilacın uygulanması çoğunlukla meme içi yol ile olmaktadır. Bu yöntem lokal ödem ve meme kanal sisteminin tıkalı olmadığı olgularda tedavi amacıyla iyi bir seçenek olma özelliğini korumaktadır. Meme içi uygulamaların sistemik yol ile karşılaştırıldığında önemli avantajı, enfeksiyon bölgesinde yeterli ilaç konsantrasyonu sağlamak için daha düşük miktarda etken maddeye ihtiyaç duyulmasıdır. Bu avantajlara rağmen meme içi uygulamaları sonucu elde edilen bakteriyolojik iyileşme oranı genelde düşük çıkmaktadır. Bu nedenle klinik açıdan iyileşen meme lobları sürü içinde bakteri kaynağı olmaya devam etmektedir. Meme içindeki enfeksiyon kaynağının eliminasyonunda sistemik kullanılan antibiyotikler, özellikle meme dokusunun derin bölgelerine yerleşen kronik enfeksiyonlarda etkili olmaktadır, in vitro koşullarda herhangi bir etkene karşı başarılı sonuç veren bir antibiyotik meme içi uygulandığında aynı etkinliği gösterememesi antibiyotiğin patojenle yeterli konsantrasyonda ve sürede temas etmediğini düşündürmektedir. Bu nedenlerden dolayı meme içi ve sistemik antibiyotik uygulamasının mastitis tedavisinde birlikte kullanımları önerilmektedir (4, 8,11,12,14). Crackneli ve Flogdell (2) yaptıkları bir çalışmada klinik mastitisli meme lobuna amoxycillin + klavulanik asit kombinasyonu uygulamış ve bakteriyolojik ve klinik iyileşme oranını sırasıyla %72 ve %85 saptamışlardır. Wilson ve ark (15), antibiyotikle tedavi edilen mastitis olgularda iyileşmeyi, tedavi edilmeyenlere göre daha yüksek oranda bulmuş, kullanılan antibiyotiklerden amoksisilinle %85, eritromisinle %76, cloksasilinle %73 ve pirlimisinle %44 iyileşme sağlamışlardır. Pyorala ve ark (9), p-laktamaz pozitif suşlarla oluşan mastitislerde amoksisilin+ klavulanik asit kombinasyonunu meme içi ve parenteral olarak veya parenteral olarak spiramisin kullandıkları çalışmada, parenteral amoksisilin+klavulanik asit kombinasyonu ile %29.2 ve spiramisin kullanılanlarda %33.3 oranında bakteriyolojik iyileşme saptamışlardır. Bu çalışmada, klinik mastitisin tedavisinde amoxycillin H- klavulanik asit ve prednisolon kombinasyonunun meme içi ve amoxycillin + klavulanik asitin kas içi yol ile uygulandığı klinik mastitis olgularında bakteriyolojik ve klinik iyileşme oranının belirlenmesi amaçlanmıştır, Gereç ve Yöntem Çalışmanın materyalini klinik mastitisli 25 meme tabu ve bu loblardan tedavi öncesi ve tedaviden 21 gün sonra alınan süt örnekleri oluşturdu. Bakteriyolojik iyileşme oranı tedavi bitiminden 21 gün sonra alınan süt örneklerinde bakteri üremesine bakılarak, klinik iyileşme oranının saptanmasında ise tedavi bitiminden 21 gün sonra yapılan meme dokusu ve süt muayenesinde süt ve meme dokusunun normale dönmesi göz önünde tutuldu. 65

4 Süt Örneklerinin Alınması: Süt örnekleri alınmadan önce meme başlan etil alkol (%70'lik) ile silindi ve ilk alınan süt atıldı. Yaklaşık 10 mi süt, steril koşullarda steril tüplere alındı ve soğuk zincirde 2-3 saat içinde laboratuvara ulaştırıldı. Besiyerleri : izolasyon besiyeri olarak kanlı agar (%5-7 koyun kanlı), MacConkey agar ve Edward's medium kullanıldı, izole edilen mikro-organizmaların identifikasyonunda Nutrient agar, Nutrient broth, O/F medium, serumlu buyyon, sodyum hippurat besiyeri ve tavşan plazmasından yararlanıldı. Ayrıca antibiyotik duyarlılık testlerinde kanlı ve kansız Mueller Hinton agar kullanıldı. Mastitisli meme loblarına 12 saat ara ile 3 kez meme içi yolla 200 mg amoxycillin, 50 mg klavulanik asit, 10 mg prednisolone (Synulox L.C., Pfizer) ve 24 saat ara ile kas içi yolla 140 mg/ml amoxycil-lin, 35 mg/ml klavulanik asit (Synulox, Pfizer) uygulandı. Tedavi Öncesi ve tedaviden 21 gün sonra meme lobları ve bu loblardan alınan süt örnekleri klinik ve bakteriyolojik iyileşme oranlarının ortaya konması amacıyla kontrol edildi. İzolasyon ve Identifikasyon: Laboratuvara getirilen süt örneklerinden kanlı agar, MacConkey agar ve Edward's mediuma ekim yapıldı. Kültürler aerobik koşullarda 37 C'de inkubasyona bırakıldı. Inkubas-yon süresince her gün besiyerleri, üreyen koloniler yönünden değerlendirildi. Üreme olmayan besiyerleri 5 gün süreyle inkubasyonda tutuldu. Besiyerlerinde üreyen koloniler makroskopik ve mikroskopik morfolojileri incelendi ve biyokimyasal özelliklerine göre identifiye edildi (13). izole edilen suşların amoksisilin+klavulanik asit duyarlılıkları Kirby-Bauer disk difüzyon tekniğine göre Bauer ve ark. (1) belirttiği gibi yapıldı Bulgular Bakteriyel izolasyon ve antibiyogram saptanması amacıyla alıftan örneklerin 9'unda E. coli, 6'sında Streptococcus spp., 4'ünde Streptococcus spp ile birlikte Staphylococcus spp., 2'sinde A. pyogenes ve 4'ünde Staphylococcus aureus üredi. Çalışmada bakteriyolojik ve klinik iyileşme oranı sırasıyla %84 ve %88 olarak bulundu. Çalışmaya ilişkin bakteriyolojik ve klinik iyileşme oranlan Tablo 1'de belirtilmiştir. Tablo 1. Çalışmada elde edilen bakteriyolojik ve klinik iyileşme bulguları Mikroorganizma N Bakteriyolojik (%) Klinik (%) E. coli Streptococcus spp Strep. + Staph A. pyogenes S. aureus Toplam

5 Bakteriyolojik iyileşme oranları sırasıyla E. coli 'de %88, Streptococcus spp.de %83, Streptococcus spp.+ Staphylococcus spp.'de %100 ve S. aureus 'da %75 olarak bulundu. Actinomyces pyogenes ile infekte. olguda bakteriyolojik iyileşme saptanamadı. Klinik iyileşme oranlar ise, E. coli 'de %100, Streptococcus spp.de %100, Streptococcus spp.+ Staphylococcus spp.'de %100, S. aureus 'da %75 ve A. pyogenes 'te %50 olarak bulundu. Tartışma ve Sonuç Klinik mastitis, süt inekçiliği işletmelerinde gerek süt veriminde düşme gerekse tedavi masrafları nedeniyle önemli derecede ekonomik kayba yol açan bir hastalıktır. Tüm dünyada yaygın olan mastitis olgularında, sadece ABD 'de yıllık kayıp 2 milyar dolar olarak bildirilmektedir. Mastitis polimikrobiyolojik etkenlere bağlı olarak şekillenmektedir, inek mastitislerinden 135'in üzerinde farklı mikroorganizma izole edilmesine karşın, en sık izole edilen etkenler Staphylococcus spp, Streptococcus spp ve Gram negatif mikroorganizmalardan E. coli dir. Bu çalışmada, incelenen örneklerden 9'unda E. coli, 6 'sında Streptococcus spp.; 4'ünde Streptococcus spp ile birlikte Staphylococcus spp., 2 'sinde A. pyogenes ve 4'ünde Staphylococcus aureus üredi. Mastitislerden izole edilen etkenlerin dağılımı, bölgesel ve klinik olarak farklıklar göstermektedir. Bu nedenle çalışmada elde edilen izolasyon bulguları, diğer araştırıcıların bulguları ile tartışılmamıştır. İneklerde mastitis etkenin tipi ve virulensine bağlı olarak farklı klinik tablo izlemektedir. Bu tabloda en belirgin klinik semptom, süt veriminde azalmadır. Perakut ve akut mastitislerde sağaltıma erken başlanması, meme bezindeki yıkımın önlenmesi ve sonuçta normal süt verimine kısa sürede dönülmesi açısından önemlidir. Mastitislerin tedavisi amacıyla kullanılan antibiyotikler, meme içi ve parenteral olarak kullanılmaktadır. Kullanılan antibiyotikler, izole edilen etkenin özelliklerine göre bazen yeterli iyileşme sağlayamamaktadır. Bunda en önemli faktör bazı bakterilerin salgıladığı p-laktamaz gibi enzimlerdir. Bu amaçla, p-laktamaz aktivitesine dirençli antibiyotikler yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada izole edilen etkene bakılmaksızın hem parenteral olarak amoxycillin + klavulanik asit kombinasyonu ve meme içi olarak amoksisilin+klavulonik asitin prednisolon ile kombinasyonu tedavi amacıyla aynı hayvana uygulanmıştır. Tedavi sonrasında, bakteriyolojik iyileşme oranlan sırasıyla E. coli 'de %88, Streptococcus spp.de %83, Streptococcus spp.+ Staphylococcus spp.'de %100 ve S. aureus 'da %75; klinik iyileşme oranlan ise, E. coli 'de %100, Streptococcus spp.de %100, Streptococcus spp.+ Staphylococcus spp.'de %100, S. aureus 'da %75 ve A. pyogenes 'te %50 olarak bulundu. Actinomyces pyogenes ile infekte olguda bakteriyolojik iyileşme saptanamadı. Crackneli ve Flogdell (2) yaptıkları bir çalışmada klinik mastitisli meme lobuna amoxycilline + klavulanik asit kombinasyonu uygulamış ve bakteriyolojik ve klinik iyileşme oranını sırasıyla %72 ve %85 saptamışlardır. Wilson ve ark (15), amoksisilin tedavisi uyguladıkları mastitis olgularında %82 bakteriyolojik iyileşme saptamışlardır. Bu çalışmada ise bakteriyolojik ve klinik iyileşme oram sırasıyla %84 ve %88 olarak bulundu. Toplam iyileşme dikkate alındığında bu çalışmada elde edilen bulgular, 67

6 Wilson ve ark (15) bulgularına benzer bulunurken, Crackneli ve Flogdell (2)'in bulgularına benzerlik göstermesine karşın bakteriyolojik iyileşme oranı yüksektir. Bu farklılık, izole edilen suşlar arasındaki bölgesel duyarlılığın değişmesi ile açıklanabilir. Pyorala ve ark. (9), p-laktamaz pozitif suşların neden olduğu mastitislerde amoksisilin+klavulanik asit kombinasyonunun meme içi ve parenteral kullanılması sonrasında, %29.2 bakteriyolojik iyileşme saptamışlardır. Bu oran çalışma bulgularında oldukça düşüktür. Bunun nedeni, araştırıcıların bulgularının sadece p- laktamaz pozitif suşlarda elde edilmesi ve izole edilen suşlarını antibiyotiklere bölgesel dirençliliklerin farklı olabileceği ile açıklanabilir. Sonuç olarak ineklerde akut mastitislerin tedavisi amacıyla amoxyciline+ klavulonik asit ve prednisolone kombinasyonunun meme içi ve amoxycillin + klavulanik asit kombinasyonunun sistemik uygulamasının klinik ve bakteriyolojik iyileşme üzerine oldukça etkin olduğu görülmüştür. Benzer çalışmaların Türkiye'de farklı bölgelerde araştırılması, bu antibiyotikle tedavinin mastitislerde etkinliği konusunda daha yararlı bilgiler sağlayacaktır. Kaynaklar 1. Bauer, A.V., Kirby, W.M.M., Sherris, J.C., Türe, M. (1966): Antibiotic susceptibilitiy testing by a standardized single disc method. J.Clîn. Pathol, 45: Cracknell, V.C. and Flogdell,C. (1988): Clavulanate-potantiated amoxydllin with prednisolone in the intra-mammary treatment of clinical mastitis. 15 th World Buiatrics Congress Cunningham, F.M. and Lees, P. (1994): Advanced in anti- inflamatory therapy. British Veterinaıy Journal 150,2, Erksine, R.J., Kirk, J.H., Tyler, J.W. and DeGraves FJ.(1993): Advances in the therapy for mastitis. Food Animal Practice 8, 3, Gideon, Z. (1992): Treament of peracute and acute mastitis. Food Animal Practice. 8: Jones, G.F. and Ward, G.E. (1989): Cause, occurrence, and dinical signs of mastitis and anorexia in cows in a Wisconsin study. JAVMA, 195,8, Leigh, J.A. (1999): Streptococcus uberis: A permanent barrier to the control ofbovine mastitis. The Mastitis: Veterinary Journal, 157, Philpot, W.N. and Nickerson S.C. (1991) Mastitis-How to treatit.: Ed: Philpot, W.N. and Nickerson S.C. Mastitis: Counter Attack. Babson Bros. Co. pg Pylörala, S., Joussimies-Somer, H. and Mero, M.(1992): Clinical, bacteriological and therapeutic aspects ofbovine mastitis caused by aerobic and anaero-bic pathogens. Br. Vet. J Pyrörala, S. (1995): therapy of dinical mastitis. The bovine udder and mastitis. Ed: Kaartinen, L. and Pyrö-rala, S. pg Owens, W.E M Ray, J.L, Watt and Yancey, RJ. (1997): Comparison of success of antibiotic therapy during lactation and results of antimicrobial susceptibility tesis for bovine mastitis. J Dairy Sci 80: Owens, W.E., Watts, J.L, Boddie, RX. and Nickerson, S.C. (1988): Antibiotic treatment of mastitis: Comparison of intramammary and intramammary plus intramuscular therapies. J Dairy Sci 71:

7 13.Quinn, PJ., Carter, M.E., Markey, B.K. and Carter, G.R. (1994): Clinical Veterinary Microbiology. Wolfe Pub., London. 14. H.Shpigel, N.Y., Levin, D., Winkler, M., Saran, A., Zıv, G. and Böttner, A. (1997): Efficacy of cefquinome for treatment of cows with mastitis experimentally induced using E. coli. J. Dairy Sci 80: WîlsonJ,D., Gonzales, R.N. and Das, H.H. (1997): Bovine mastitis pathogens in Neiy York and Pensilvania: Prevalence and Effects on somotic celi count and milk production. J. Dairy Sci. 80:

Kedi ve köpeklerin ürogenital sistem. sistem infeksiyonlarından izole edilen Escherichia

Kedi ve köpeklerin ürogenital sistem. sistem infeksiyonlarından izole edilen Escherichia Kedi ve köpeklerin ürogenital sistem infeksiyonlarından izole edilen Escherichia coli suşlarının antibiyotik duyarlılıklarının belirlenmesi* Orkun BABACAN**, Mehmet AKAN***, Müjgan İZGÜR**** Öz: Bu çalışmada

Detaylı

BORNOVA VETERİNER KONTROL VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

BORNOVA VETERİNER KONTROL VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Dergisi, Enstitünün bilimsel yayın organı olup, yılda bir kez yayınlanır. Derginin kısaltılmış adı Bornova Vet. Kont. Araşt. Enst. Derg. dir. The Journal

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KONYA BÖLGESİ NDEKİ MASTİTİSLİ İNEKLERDEN İZOLE EDİLEN STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARININ REAL-TIME PCR İLE ÇEŞİTLİ VİRULANS GENLERİNİN (PVL, LukED, γ-hemolizin)

Detaylı

Kilis keçilerinde amoksisilinin farmakokinetiği *

Kilis keçilerinde amoksisilinin farmakokinetiği * Ankara Üniv Vet Fak Derg, 54, 171-176, 2007 Kilis keçilerinde amoksisilinin farmakokinetiği * Ali Metin AKSOY 1, Sezai KAYA 2 1 Hayvan Sağlığı Şube Müdürü. Kilis; 2 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi,

Detaylı

İdrar Örneklerinden İzole Edilen Escherichia coli Suşlarında Genişlemiş Spektrumlu BetaLaktamaz Üretimi ve Antibiyotiklere Direnç Oranları

İdrar Örneklerinden İzole Edilen Escherichia coli Suşlarında Genişlemiş Spektrumlu BetaLaktamaz Üretimi ve Antibiyotiklere Direnç Oranları ODÜ Tıp Dergisi/ODU Journal of Medicine (2014):e36-e40 ODÜ Tıp Dergisi / ODU Journal of Medicine http://otd.odu.edu.tr Araştırma yazısı Research Article Odu Tıp Derg (2014) 2: 36-40 Odu J Med (2014) 2:

Detaylı

Diyabetik Ayak İnfeksiyonlarında Tedavi Yaklaşımı ARAŞTIRMA. Approach to Treatment of Diabetic Foot Infection. Bozkurt F ve ark.

Diyabetik Ayak İnfeksiyonlarında Tedavi Yaklaşımı ARAŞTIRMA. Approach to Treatment of Diabetic Foot Infection. Bozkurt F ve ark. ARAŞTIRMA Diyabetik Ayak İnfeksiyonlarında Tedavi Yaklaşımı 1 Fatma Bozkurt 2 Recep Tekin 3 Mustafa Kemal Çelen 3 Celal Ayaz 1 Diyarbakır Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve

Detaylı

İzmir Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilimdalı, İZMİR 2

İzmir Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilimdalı, İZMİR 2 Araştırma Makalesi/Original Article Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi Savaş yaralanması sonrasında İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi Medicalpark Hastanesi ne başvuran Libyalı hastaların yara örneklerinden

Detaylı

ETLİK VETERİNER MİKROBİYOLOJİ DERGİSİ

ETLİK VETERİNER MİKROBİYOLOJİ DERGİSİ I ISSN 1016-3573 ETLİK VETERİNER KONTROL MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA Test AB-0048-T ETLİK VETERİNER MİKROBİYOLOJİ DERGİSİ JOURNAL OF ETLIK VETERINARY MICROBIOLOGY ANKARA TURKEY Cilt/Volume

Detaylı

Gerçek Zamanlı (Real-Time) Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Tavuk Trakealarında Mycoplasma gallisepticum un Tespiti ve Sayımsal Analizi*

Gerçek Zamanlı (Real-Time) Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Tavuk Trakealarında Mycoplasma gallisepticum un Tespiti ve Sayımsal Analizi* AVKAE Derg. 2013, 3 (1),1-6 Araştırma Makalesi/Research Article Gerçek Zamanlı (Real-Time) Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Tavuk Trakealarında Mycoplasma gallisepticum un Tespiti ve Sayımsal Analizi* Murat

Detaylı

Kırıkkale Üniversitesi Hastane Personeli İle Hasta Ziyaretçilerinde Nazal Staphylococcus Aureus Taşıyıcılığı

Kırıkkale Üniversitesi Hastane Personeli İle Hasta Ziyaretçilerinde Nazal Staphylococcus Aureus Taşıyıcılığı Van Tıp Dergisi: 12 (2):140-144, 2005 Kırıkkale Üniversitesi Hastane Personeli İle Hasta Ziyaretçilerinde Nazal Staphylococcus Aureus Taşıyıcılığı Selda Hızel*, Cihat Şanlı**, Sedat Kaygusuz***, Alp Tunç****

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARINA NEDEN OLAN EKSTRAKTLARININ ANTİBAKTERİYEL AKTİVİTELERİ

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARINA NEDEN OLAN EKSTRAKTLARININ ANTİBAKTERİYEL AKTİVİTELERİ T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARINA NEDEN OLAN Escherichia coli İZOLATLARINA KARŞI BAZI BİTKİ EKSTRAKTLARININ ANTİBAKTERİYEL AKTİVİTELERİ Tezi

Detaylı

Klinik Laboratuvar TURKISH JOURNAL of CLINICAL LABORATORY Dergisi

Klinik Laboratuvar TURKISH JOURNAL of CLINICAL LABORATORY Dergisi Türk Klinik Laboratuvar TURKISH JOURNAL of CLINICAL LABORATORY Dergisi 6 Ayda Bir Yayınlanan Bilimsel Tıp Dergisi ISSN: 1309-7237 Temmuz 2013 Cilt:4 Sayı:1 TÜRK KLİNİK LABORATUVAR DERGİSİ TURKISH JOURNAL

Detaylı

Araştırma. Gonca KÜME 1, Mustafa DEMİRCİ 2 2012 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 26, SAYI 1, (NİSAN) 2012, 37-44

Araştırma. Gonca KÜME 1, Mustafa DEMİRCİ 2 2012 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 26, SAYI 1, (NİSAN) 2012, 37-44 37 Araştırma Yoğun Bakım Ünitelerindeki Hastaların Alt Solunum Yolu Örneklerinden İzole Edilen Non-Fermantatif Gram-Negatif Bakterilerin Antimikrobiyal Duyarlılıkları Ve Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu İle

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Mustafa TEK * Doç. Dr. Murat METİN ** Yrd. Doç. Dr. İsmail ŞENER *** Yrd. Doç. Dr. M. Cihan BEREKET *** Yrd. Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr. Mustafa TEK * Doç. Dr. Murat METİN ** Yrd. Doç. Dr. İsmail ŞENER *** Yrd. Doç. Dr. M. Cihan BEREKET *** Yrd. Doç. Dr. Araştırma/ Research TEK, METİN, Article ŞENER, PERİAPİKAL GRANULOMLARIN AEROP VE ANAEROP MİKROBİYOLOJİK İNCELEMESİ Makale Kodu/Article code: 834 Makale Gönderilme tarihi: 29.01.2012 Kabul Tarihi: 29.05.2012

Detaylı

İzmir İlinde Satılan Sokak Sütleri ile Orta ve Büyük Ölçekli Çiftliklerde Üretilen Sütlerin Özelliklerinin Belirlenmesi 1

İzmir İlinde Satılan Sokak Sütleri ile Orta ve Büyük Ölçekli Çiftliklerde Üretilen Sütlerin Özelliklerinin Belirlenmesi 1 Araştırma Makalesi Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2010, 47 (2): 161-169 ISSN 1018 8851 Harun KESENKAŞ 2 Necati AKBULUT 3 2 Dr., Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü Bornova/İzmir harun.kesenkas@ege.edu.tr

Detaylı

Adana Bölgesinde Görülen Neonatal Buzağı Enfeksiyonlarının Morbidite ve Mortaliteleri ve Risk Faktörlerinin Belirlenmesi*

Adana Bölgesinde Görülen Neonatal Buzağı Enfeksiyonlarının Morbidite ve Mortaliteleri ve Risk Faktörlerinin Belirlenmesi* AVKAE Derg. 2013, 3(1),7-14 Araştırma Makalesi/Research Article Adana Bölgesinde Görülen Neonatal Buzağı Enfeksiyonlarının Morbidite ve Mortaliteleri ve Risk Faktörlerinin Belirlenmesi* Berat Selim TOKGÖZ¹,

Detaylı

KÜTAHYA YÖRESİNDE BURUN MUKOZASINDAKİ Staphylococcus aureus TAŞIYICILIĞININ VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIĞININ ARAŞTIRILMASI.

KÜTAHYA YÖRESİNDE BURUN MUKOZASINDAKİ Staphylococcus aureus TAŞIYICILIĞININ VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIĞININ ARAŞTIRILMASI. KÜTAHYA YÖRESİNDE BURUN MUKOZASINDAKİ Staphylococcus aureus TAŞIYICILIĞININ VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIĞININ ARAŞTIRILMASI Aysel GÜLBANDILAR Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Laboratuarı, 43010, Kütahya, agulbandilar@yahoo.com

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Murat ÖZMEN TAVUK TRAKELERİNDE MYCOPLASMA GALLISEPTICUM UN REAL-TİME PCR TEKNİĞİ İLE SAPTANMASI VE İSTATİSTİK ANALİZİ BİYOTEKNOLOJİ ANABİLİM

Detaylı

A Research on Drinking Water in Tokat in Terms of Coliform Bacteria. Sema AVCI*, M.Zahir BAKICI**, Memnune ERANDAÇ*** Cumhuriyet Üniversitesi

A Research on Drinking Water in Tokat in Terms of Coliform Bacteria. Sema AVCI*, M.Zahir BAKICI**, Memnune ERANDAÇ*** Cumhuriyet Üniversitesi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Tokat İlindeki İçme Sularının Koliform Bakteriler önünden Araştırılması A Research on Drinking Water in Tokat in Terms of Coliform Bacteria Sema AVCI*, M.Zahir BAKICI**,

Detaylı

Kültür Gökkuşağı Alabalıklar (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792) ından İzole Edilen Gram-Negatif Bakterilerin Antibiyotik Duyarlılığı

Kültür Gökkuşağı Alabalıklar (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792) ından İzole Edilen Gram-Negatif Bakterilerin Antibiyotik Duyarlılığı Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 6 (2): 11-15, 2013 ISSN: 1308-3961, E-ISSN: 1308-0261, www.nobel.gen.tr Kültür Gökkuşağı Alabalıklar (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792) ından İzole Edilen Gram-Negatif

Detaylı

DERLEME/REVIEW. Yoğun Bakım Dergisi 2010;9(1):20-30

DERLEME/REVIEW. Yoğun Bakım Dergisi 2010;9(1):20-30 DERLEME/REVIEW Nozokomiyal Pnömoni M. Arzu YETKİN 1 1 SB Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye Clinic of 2 nd Infectious

Detaylı

Işın AKYAR * Simge CAN ** Makale Kodu (Article Code): KVFD-2012-7822

Işın AKYAR * Simge CAN ** Makale Kodu (Article Code): KVFD-2012-7822 Kafkas Univ Vet Fak Derg 19 (2): 325-330, 2013 DOI: 10.9775/kvfd.2012.7822 Journal Home-Page: http://vetdergi.kafkas.edu.tr Online Submission: http://vetdergikafkas.org RESEARCH ARTICLE Salmonella Türlerinin

Detaylı

Menenjit Ön Tanılı Hastaların BOS Örneklerinin Bir Yıllık Bakteriyolojik İnceleme Sonuçlarının

Menenjit Ön Tanılı Hastaların BOS Örneklerinin Bir Yıllık Bakteriyolojik İnceleme Sonuçlarının Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Menenjit Ön Tanılı Hastaların BOS Örneklerinin Bir Yıllık Bakteriyolojik İnceleme Sonuçlarının Değerlendirilmesi Evaluation of the Results of CCF Samples Investigated

Detaylı

Sığırlarda solunum sistemi hastalıklarının tedavisinde kullanılan antibiyotikler

Sığırlarda solunum sistemi hastalıklarının tedavisinde kullanılan antibiyotikler Sığırlarda solunum sistemi hastalıklarının tedavisinde kullanılan antibiyotikler Hakan GÜRELİ * Öz: Bu derlemede, sığır yetiştiriciliğinde sıklıkla karşılaşılan ve büyük ekonomik kayıplara neden olan solunum

Detaylı

Huzurevi Sakinlerinde Nazal MRSA Taşıyıcılığı

Huzurevi Sakinlerinde Nazal MRSA Taşıyıcılığı Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 14: 77-82/Mayıs 2013 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / RESEARCH STUDY Huzurevi Sakinlerinde Nazal MRSA Taşıyıcılığı Nasal MRSA Carriages in Nursing Home Residents Ekrem KİREÇCİ

Detaylı

Mikrobiyolojide kullanılan hızlı tanı yöntemleri

Mikrobiyolojide kullanılan hızlı tanı yöntemleri Derleme/Review Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi Mikrobiyolojide kullanılan hızlı tanı yöntemleri Rapid diagnostic methods in microbiology Zeki ARAS 1 ÖZET Mikrobiyoloji uygulamalarında önemli bir

Detaylı

Anestezi yoğun bakım ünitesinde ventilatör ilişkili pnömoni hızları ve etken mikroorganizmaların. dağılımı. Araştırmalar / Researches

Anestezi yoğun bakım ünitesinde ventilatör ilişkili pnömoni hızları ve etken mikroorganizmaların. dağılımı. Araştırmalar / Researches Araştırmalar / Researches Anestezi yoğun bakım ünitesinde ventilatör ilişkili pnömoni hızları ve etken mikroorganizmaların dağılımı Yakup Tomak 1, Ayşe Y Ertürk 1, Ahmet Şen 1, Başar Erdivanlı 2, Aysel

Detaylı

İvermektin ve Pirantele Karşı At Strongylidae lerinde Antelmentik Direnç Araştırılması ve Parascaris equorum da Makrosiklik Lakton Direnci

İvermektin ve Pirantele Karşı At Strongylidae lerinde Antelmentik Direnç Araştırılması ve Parascaris equorum da Makrosiklik Lakton Direnci Türkiye Parazitoloji Dergisi, 34 (1): 35 39, 2010 Türkiye Parazitol Derg. Türkiye Parazitoloji Derneği Turkish Society for Parasitology İvermektin ve Pirantele Karşı At Strongylidae lerinde Antelmentik

Detaylı

Klinik Örneklerden İzole Edilen Candida Türlerinin Tanımlanmasında Phoenix Yeast ID Panel ile API ID 32C Ticari Sistemlerinin Karşılaştırılması

Klinik Örneklerden İzole Edilen Candida Türlerinin Tanımlanmasında Phoenix Yeast ID Panel ile API ID 32C Ticari Sistemlerinin Karşılaştırılması Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2014; 48(3): 438-448 Klinik Örneklerden İzole Edilen Candida Türlerinin Tanımlanmasında Phoenix Yeast ID Panel ile API ID 32C Ticari Sistemlerinin Karşılaştırılması

Detaylı

Kozmetik Ürünlerde Bakteriyal ve Fungal Kompozisyonun Klasik Yöntemler ve PCR Yöntemi Kullanılarak Saptanması 1

Kozmetik Ürünlerde Bakteriyal ve Fungal Kompozisyonun Klasik Yöntemler ve PCR Yöntemi Kullanılarak Saptanması 1 Elektronik Mikrobiyoloji Dergisi TR (Eski adı: OrLab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi) Yıl: 2008 Cilt: 06 Sayı: 01 Sayfa: 1-16 www.mikrobiyoloji.org/pdf/702080101.pdf Özet Kozmetik Ürünlerde Bakteriyal ve

Detaylı