Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3

4 KONGREYE DAVET Deðerli Meslektaþlarýmýz, Her yýl artan katýlýmcý sayýsý ve geniþleyen bilimsel kalitesi ile alanýmýzda en önemli bilimsel toplantýlarýn baþýnda gelen Türk Alman Jinekoloji Kongresi, 30 Nisan - 4 Mayýs 2014 tarihleri arasýnda Belek, Antalya da düzenlenecektir. 20 yýldýr ülkemizin uluslararasý katýlýmlý en büyük kongrelerini düzenleyen vakfýmýz, 10. yýldönümünde sizlere gerek bilimsel gerekse de sosyal açýdan eþsiz bir kongre düzenlemek üzere hazýrlýklarýný sürdürmektedir. Pek çok konuda ülkemizdeki ilk uygulamalarý baþlatan TAJEV olarak, onuncu kongremizi 2013 yýlý ilkbaharýnda Antalya da yeni açýlan ve bölgenin en güzel oteli olan Titanic Deluxe Hotel - Belek'te gerçekleþtireceðiz. Kongrelerimize kadýn hastalýklarý ve doðum camiasýnýn yoðun ilgisi her zaman en büyük gurur kaynaðýmýz olmuþtur. En son dokuzuncusunu Antalya da gerçekleþtirdiðimiz kongremize hekimlerimizin yoðun ilgisi 1400 katýlýmcý ile kendisini göstermiþtir. Üç ayrý salonda paralel oturumlarýn yapýldýðý kongremize 15 ülkeden 360 bildiri gönderilmiþtir. Kongre bilimsel programýmýzda düzenli olarak yer alan kongre öncesi kurslar, uygulamalý eðitimler, uydu sempozyumlarý ve yuvarlak masa toplantýlarýna ek olarak bu sene, canlý cerrahiler ve pek çok yenilik ile bilimsel içeriðimizi zenginleþtirdik. Daha önceki kongrelerimizde olduðu gibi, bu sene de uluslararasý derneklerle olan ortak oturumlarýmýza AAGL ile ortak düzenlediðimiz endoskopi oturumu ve NOGGO ile ortak düzenlediðimiz onkoloji oturumu ile devam ediyoruz. Genç araþtýrmacýlarýn ilgisini arttýrýcý ve bilimsel faaliyetlere teþvik edici ödüllerimiz 2014 kongresinde de verilmeye devam edecektir. Bu kongremizde de kendi alanýnda son sözü söyleme etkinliðine sahip çok sayýda uluslararasý bilim adamý davet edilmiþtir ve özel içeriklerle bilgi ve deneyimlerini katýlýmcýlarla paylaþmalarý saðlanacaktýr. Ülkemizde bu alanda çalýþan tüm hekimleri 1995 yýlýndan itibaren bir çatý altýnda toplayan kongremizin nice 20 li yýllarý bulmasý hepimizin dileðidir. Lütfen takvimlerinize 30 Nisan 2014 ü iþaretlemeyi unutmayýn. Saygýlarýmýzla, Prof. Dr. Cihat Ünlü Kongre Baþkaný Prof. Dr. Peter Mallmann Kongre Baþkaný

5 KOMÝTE VE KURULLAR TÜRK ALMAN JÝNEKOLOJÝ KONGRESÝ DÜZENLEME KURULU BAÞKANLAR Cihat Ünlü, Ýstanbul Peter Mallmann, Köln ÖMÜR BOYU ONURSAL ÜYE Camran Nezhat, Palo Alto BÝLÝMSEL SEKRETARYA Gazi Yýldýrým, Ýstanbul Batuhan Özmen, Ankara DÜZENLEME KURULU Erkut Attar, Ýstanbul Eray Çalýþkan, Kocaeli Emine Çetin, Hamburg L. Cem Demirel, Ýstanbul A. Kubilay Ertan, Leverkusen M. Faruk Köse, Ýstanbul Dieter Maas, Stuttgart M. Murat Naki, Ýstanbul H. Taylan Öney, Bremen Erol Tavmergen, Ýzmir Yaprak Engin Üstün, Yozgat Yusuf Üstün, Düzce Klaus Vetter, Berlin Cemil Yaman, Linz Emine Yüksel, Berlin

6 YABANCI KONUÞMACILAR Michel Abou Abdallah Lübnan Gökhan Kýlýç ABD Mohamed Aboulghar Mýsýr Dieter Maas Rainer Bald Peter Mallmann Uzi Beller Ýsrail Camran Nezhat ABD Xavier Bosch Ýspanya Ceana Nezhat ABD Oumar Camara Farr Nezhat ABD Emine Çetin Gülten Oskay-Özçelik Salim Daya Kanada Taylan Öney Jan Deprest Belçika Pasquale Patrizio ABD Thomas Dimpfl Eckhard Petri Ovrang Djahanbakhch Ýngiltere Marc Possover Ýsviçre Jacques Donnez Belçika Shailesh Puntambekar Hindistan Tim Draycott Ýngiltere Ingo Runnebaum Thomas Ebner Avusturya Ertan Sarýdoðan Ýngiltere Kubilay Ertan Jalid Sehouli Anna Fagotti Ýtalya Michael Stark Ulrich Gembruch Boris Tutschek Kai-Sven Heling Christos A Venetis Yunanistan Wolfgang Henrich Gerard H.A. Visser Hollanda Peter Hillemanns Diethelm Wallwiener Wolfgang Holzgreve Paul Alan Wetter ABD Peter Humaidan Danimarka Cemil Yaman Avusturya Karl Oliver Kagan Emine Yüksel Ömer Kýlavuz Errico Zupi Ýtalya

7 BÝR BAKIÞTA KURSLAR 30 Nisan 2014, Çarþamba 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 KURS 1 KURS 2 KURS 3 KURS 4 KURS 5 KURS 6 ISUOG ERKEN FETAL GELÝÞÝM Kahve Arasý ISUOG ERKEN FETAL GELÝÞÝM Öðle Yemeði Öðle Yemeði BAÞLANGIÇ AÞAMASI KOLPOSKOPÝ Kahve Arasý BAÞLANGIÇ AÞAMASI KOLPOSKOPÝ LAPAROSKOPÝK VE ROBOTÝK CERRAHÝ: TEMEL EÐÝTÝM VE SÜTUR ATMA Kahve Arasý LAPAROSKOPÝK VE ROBOTÝK CERRAHÝ: TEMEL EÐÝTÝM VE SÜTUR ATMA OFÝS PRATÝÐÝNDE HÝSTEROSKOPÝ Kahve Arasý OFÝS PRATÝÐÝNDE HÝSTEROSKOPÝ ÝNFERTÝLÝTEDE TEDAVÝ SONUÇLARININ OPTÝMÝZASYONU Kahve Arasý ÝNFERTÝLÝTEDE TEDAVÝ SONUÇLARININ OPTÝMÝZASYONU Öðle Yemeði Öðle Yemeði Öðle Yemeði Öðle Yemeði ISUOG MERKEZÝ SÝNÝR SÝSTEMÝ & FETAL EKOKARDÝYOGRAFÝ Kahve Arasý ISUOG MERKEZÝ SÝNÝR SÝSTEMÝ & FETAL EKOKARDÝYOGRAFÝ BAÞLANGIÇ AÞAMASI KOLPOSKOPÝ Kahve Arasý BAÞLANGIÇ AÞAMASI KOLPOSKOPÝ LAPAROSKOPÝK VE ROBOTÝK CERRAHÝ: TEMEL EÐÝTÝM VE SÜTUR ATMA Kahve Arasý LAPAROSKOPÝK VE ROBOTÝK CERRAHÝ: TEMEL EÐÝTÝM VE SÜTUR ATMA OFÝS PRATÝÐÝNDE HÝSTEROSKOPÝ Kahve Arasý OFÝS PRATÝÐÝNDE HÝSTEROSKOPÝ ÝNFERTÝLÝTEDE TEDAVÝ SONUÇLARININ OPTÝMÝZASYONU 18:30-19:00 AÇILIÞ SEREMONÝSÝ Kongre Baþkaný - Cihat Ünlü / Kongre Baþkaný - Peter Mallmann 19:00-19:45 AÇILIÞ KONFERANSI - Geleceðin Cerrahý: Ýlerideki Cerrahiler ve Evrim Süreci Camran Nezhat - Ömür Boyu Onursal Üye 19:45-22:00 AÇILIÞ KOKTEYLÝ

8 BÝR BAKIÞTA BÝLÝMSEL PROGRAM 1-3 Mayýs Mayýs 2014, Perþembe 2 Mayýs 2014, Cuma 3 Mayýs 2014, Cumartesi Salon 1 Salon 2 Salon 3 Salon 1 Salon 2 Salon 3 Salon 1 Salon 2 Salon 3 08:30 08:40 08:50 09:00 09:10 09:20 09:30 09:40 09:50 10:00 10:10 10:20 10:30 10:40 10:50 11:00 11:10 11:20 11:30 11:40 11:50 12:00 12:10 12:20 12:30 12:40 12:50 13:00 13:10 13:20 13:30 13:40 13:50 14:00 14:10 14:20 14:30 14:40 14:50 15:00 15:10 15:20 15:30 15:40 15:50 16:00 16:10 16:20 16:30 16:40 16:50 17:00 17:10 17:20 17:30 17:40 17:50 18:00 ÝNOVASYON ONKOLOJÝ Korunma PERÝNATOLOJÝ PERÝNATOLOJÝ ÝNFERTÝLÝTE ENDOSKOPÝ AAGL - TAJEV Ortak Oturumu ÝNFERTÝLÝTE Fertilitenin Korunmasý ÝNFERTÝLÝTE PCOS ONKOLOJÝ PERÝNATOLOJÝ Ýlk Trimesterde Görüntüleme OBSTETRÝK ÜROJÝNEKOLOJÝ JÝNEKOLOJÝ ENDOSKOPÝ ENDOMETRÝOZÝS PERÝNATOLOJÝ Fetal Saðlýk ÝNFERTÝLÝTE KEYNOTE KONUÞMA KEYNOTE KONUÞMA Kahve Molasý ONKOLOJÝ Over PERÝNATOLOJÝ Tekrarlayan Gebelik Kayýplarý ÝNFERTÝLÝTE JÝNEKOLOJÝ ÝNFERTÝLÝTE ONKOLOJÝ NOGGO - TAJEV Ortak Oturumu SÖZLÜ VE VÝDEO BÝLDÝRÝLER ÜROJÝNEKOLOJÝ PERÝNATOLOJÝ OBSTETRÝK Doðum PERÝNATOLOJÝ Erken Doðum ENDOMETRÝOZÝS Öðle Yemeði Öðle Yemeði Öðle Yemeði Kahve Molasý CANLI CERRAHÝ ÝNFERTÝLÝTE Endokrinoloji Kahve Molasý CANLI CERRAHÝ ÝNFERTÝLÝTE Kahve Molasý Kahve Molasý Kahve Molasý MENOPOZ VE OSTEOPOROZ ÝNFERTÝLÝTE ENDOSKOPÝ ONKOLOJÝ Uterus SÖZLÜ VE VÝDEO BÝLDÝRÝLER 19:30 23:00 GALA GECESÝ

9 KURS PROGRAMI / 30 Nisan 2014, Çarþamba ISUOG - ERKEN FETAL GELÝÞÝM *Uluslararasý Obstetrik ve Jinekolojide Ultrasonografi Derneði (ISUOG) onaylýdýr. ** Katýlýmcýlara ISUOG bandrollü sertifika verilecektir. Kurs Direktörleri: Emine Çetin, Yaprak Engin Üstün 09:00-09:30 Ýlk trimesterda görüntüleme - FMF Londra ve ISUOG kýlavuzlarý Emine Çetin 09: Ýlk trimesterda görüntüleme - Ultrason ve serum markerlarýnda güncel durum Karl Oliver Kagan 09: Serbest fetal DNA - Prenatal tanýmada yeni stratejiler Karl Oliver Kagan 10:10-10:30 Kahve Molasý 10:30-10:50 Ýnvaziv prosedürler - Hala gerekli mi? Emine Çetin 10:50-11:30 Erken anomali taramasý Kai-Sven Heling 11: Erken fetal ekokardiyografi Kai-Sven Heling 12: Birinci trimesterda çoðul gebelikler Karl Oliver Kagan 12:30-12:50 Preeklampside görüntüleme, aspirinin dönüþü? Yaprak Engin Üstün 12:50-14:00 Öðle Yemeði ISUOG - MERKEZÝ SÝNÝR SÝSTEMÝ & FETAL EKOKARDÝYOGRAFÝ *Uluslararasý Obstetrik ve Jinekolojide Ultrasonografi Derneði (ISUOG) onaylýdýr. ** Katýlýmcýlara ISUOG bandrollü sertifika verilecektir. Kurs Direktörleri: Emine Çetin, Kai-Sven Heling 12:50-14:00 Öðle Yemeði 14:00-14:30 Fetal ekokardiyografinin fetal sirkülasyon ve metodolijisi (ISUOG kýlavuzlarý, B modu, renkli Doppler, STIC) Kai-Sven Heling 14:30-15:00 Ýlk trimester fetal ekokardiyografi Emine Çetin 15:00-15:30 Ýkinci trimester fetal ekokardiyografi Ulrich Gembruch Kahve Molasý 16:00-16:30 Univentriküler kardiyak kusurlar Kai-Sven Heling Fetal serebral sonografi - ISUOG kýlavuzlarý ve dahasý Boris Tutschek 17: Serebral anomaliler Kai-Sven Heling 17: Nöral tüp defekti Karl Oliver Kagan BAÞLANGIÇ AÞAMASI KOLPOSKOPÝ Kurs Direktörleri: Kunter Yüce, M. Faruk Köse OTURUM 1 Oturum Baþkanlarý: Derin Kösebay, Kunter Yüce 10:30-11:00 HPV enfeksiyonlarý ve epidemiyolojisi Ali Ayhan 11:00-11:20 Serviks kanserinde tarama nasýl yapýlmalýdýr? Nejat Özgül 11:20-11:30 Tartýþma 11:30-12:00 Kahve Molasý OTURUM 2 Oturum Baþkanlarý: Nejat Özgül, Gökhan Tulunay 12:00-12:20 Kolposkopi ye giriþ Kunter Yüce 12:20-12:40 Normal serviks kolposkopisi Coþan Terek 12:40-13:00 Anormal transformasyon zonu kolposkopisi Gökhan Tulunay 13:00-13:20 LSIL (+ASC-US) kolposkopisi M. Faruk Köse 13:20-13:30 Tartýþma 13: Öðle Yemeði OTURUM 3 Oturum Baþkanlarý: Yýlmaz Dikmen, Macit Arvas 14:30-14:50 HSIL (+ASC-H) kolposkopi M. Ali Vardar 14:50-15:10 Ýnvaziv serviks kanseri kolposkopi Ali Haberal 15:10-15:30 Servikal premalign lezyonlarda sitoloji ve histoloji yönetimi Macit Arvas 15:30-15:50 Kriyoterapi, LEEP ve konizasyon Fýrat Ortaç 15:50-16:00 Tartýþma 16:00-16:30 Kahve Molasý OTURUM 4 Oturum Baþkaný: Kunter Yüce 16:30-17:40 Ýnteraktif olgu sunumlarý Kunter Yüce, Nejat Özgül

10 KURS PROGRAMI / 30 Nisan 2014, Çarþamba LAPAROSKOPÝK VE ROBOTÝK CERRAHÝ: TEMEL EÐÝTÝM VE SÜTUR ATMA OFÝS PRATÝÐÝNDE HÝSTEROSKOPÝ ÝNFERTÝLÝTEDE TEDAVÝ SONUÇLARININ OPTÝMÝZASYONU Kurs Direktörleri: Eray Çalýþkan, Gazi Yýldýrým Kurs Direktörleri: Yusuf Üstün, Gazi Yýldýrým Kurs Direktörleri: Cem Demirel, Batuhan Özmen 10:00-10:20 Laparoskopi ve pelvik anatominin temelleri Shailesh Puntambekar 10:20-10:40 Laparoskopide enstrümantasyon ve enerji modaliteleri Taner Usta 10:40-11:00 Robotik cerrahi: Temel bilgiler, enstrümentasyon ve pozisyonlandýrma M. Murat Naki 11:00-11:20 Laparoskopik cerrahinin püf noktalarý Gazi Yýldýrým 11:20-11:30 Tartýþma 11:30-12:00 Kahve Molasý 12:00-13:30 Simülasyon (4 Eðitici) Temel enstrümantasyon El-göz ayarý Sütur atma 13:30-14:30 Öðle Yemeði 14:30-14:50 Laparoskopik histerektomi teknikleri: Temel prensipler Eray Çalýþkan 14:50-15:10 Laparoskopik myomektomi teknikleri: Temel prensipler Mert Göl 15:10-15:30 Laparoskopik cerrahide komplikasyonlar Murat Api 15:30-15:50 Robotik cerrahide komplikasyonlar Gökhan Kýlýç 15:50-16:00 Tartýþma 16:00-16:15 Kahve Molasý 16:15-17:30 Simülasyon (4 Eðitici) Temel enstrümantasyon El-göz ayarý Sütur atma 10:00-10:20 Ekipman, enstrümantasyon ve operasyon öncesi hazýrlýk Yusuf Üstün 10:20-10:40 Endikasyonlar, dayanýlýrlýk ve hassasiyet Yýlmaz Güzel 10:40-11:00 Ofis histeroskopi: Teknikler Turan Çetin 11:00-11:20 Histeroskopik polipektomi Ali Kolusarý 11:20-11:30 Tartýþma 11:30-12:00 Kahve Molasý 12:00-12:20 Histeroskopik myomektomi Iþýk Üstüner 12:20-12:40 Histeroskopik sineþiyolizis Yýlmaz Þahin 12:40-13:00 Histeroskopik septum rezeksiyonu: Ne zaman? Nasýl? Ercan Baþtu 13:00-13:20 Açýklanamayan infertilite ve IVF te histeroskopi Hikmet Hassa 13:20-13:30 Tartýþma 13:30-14:30 Öðle Yemeði 14:30-14:50 Anormal uterin kanamada histeroskopi Vedat Atay 14:50-15:10 Histeroskopide yeni geliþmeler ve araçlar Özay Oral 15:10-15:30 Histeroskopide problemler ve komplikasyonlar Gürkan Arýkan 15:30-15:45 Kahve Molasý :30 Simülasyon ile birebir uygulama 09:55-10:00 Kursa giriþ - Hedefler ve amaçlar Cem Demirel 10:00-11:30 STÝMÜLASYON PROTOKOLLERÝ 10:00-10:20 ART sikluslarýnýn endokrin nitelikleri Sebiha Özkan 10:20-10:40 ART sikluslarýnýn görüntülenmesi: Nasýl ve ne zaman? Batuhan Özmen 10:40-11:00 IUI sikluslarýnda ortak protokoller Candan Ýltemur Duvan 11:00-11:20 En iyi durumda en iyi stimülasyon: IVF sikluslarý Cem Atabekoðlu 11:20-11:30 Tartýþma 11:30-12:00 Kahve Molasý 12:00-13:30 OVER 12:00-12:20 Hastaya göre KOH protokolleri Gürkan Bozdað 12:20-12:40 PCOS lu hastalarda KOH problemleri Barýþ Ata 12:40-13:00 Kötü cevaplýlarda sonuçlarýn optimizasyonu Bülent Haydardedeoðlu 13:00-13:20 ART de ovaryen stimülasyona LH aktivitesi eklemek Cristos Venetis 13:20-13:30 Tartýþma 13:30-14:30 Öðle Yemeði 14:30-16:00 ENDOMETRÝUM 14:30-14:50 IVF sikluslarýnda embriyo transferinin optimizasyonu Ulun Uluð 14:50-15:10 Luteal faz desteði Nafiye Yýlmaz 15:10-15:30 Ýnce ve dirençli endometriumun tedavisi Ruþen Aytaç 15:30-15:50 Ýntrauterin endometrial patolojilerin yönetimi Münire Erman Akar 15:50-16:00 Tartýþma 18:30-19:00 AÇILIÞ SEREMONÝSÝ Kongre Baþkaný - Cihat Ünlü / Kongre Baþkaný - Peter Mallmann 19:00-19:45 AÇILIÞ KONFERANSI - Geleceðin Cerrahý: Ýlerideki Cerrahiler ve Evrim Süreci Camran Nezhat - Ömür Boyu Onursal Üye 19:45-22:00 AÇILIÞ KOKTEYLÝ

11 SALON 1 SALON 2 SALON 3 08:30-09:30 ÝNOVASYON Oturum Baþkanlarý: Oktay Kadayýfçý, Mohamed Aboulghar 08:30-08:50 Jinekolojide robotik cerrahi; Pazarlama stratejisi mi, gerçek bir yenilik mi? Kubilay Ertan 08:50-09:10 Ýnfertilite tedavisi için overyan stimülasyonda yeni yaklaþýmlar Nikolaos Polyzos 09:10-09:30 Dokunma duyusuyla telecerrahi: Cerrahinin geleceði Michael Stark 09:30-10:00 Keynote Konuþma Oturum Baþkanlarý: Yaprak Engin Üstün Maternal kanýn noninvaziv prenatal tanýsý: 20 yýllýk araþtýrmanýn sonucunda klinik uygulama Wolfgang Holzgreve 10:00-10:15 KAHVE MOLASI 10:15-10:40 Selenyum ve vajina & serviksin immünolojik savunmasý Johannes C.Huber 10:40-12:00 ONKOLOJÝ Korunma Oturum Baþkanlarý: Derin Kösebay, Ateþ Karateke 10:40-11:00 Yeni servikal tarama stratejileri Murat Naki 11:00-11:20 Anormal servikal patolojilere yaklaþým Kunter Yüce 11:20-11:40 HPV'ye baðlý hastalýklarýn epidemiyolojisi Xavier Bosch 11:40-12:00 HPV aþýlarýnda güncel durum M.Faruk Köse 12:00-12:50 Oturum Baþkaný: Cihat Ünlü Servikal olgunlaþma ve doðum indüksiyonunda güncel yaklaþýmlar Tim Draycott 12:50-13:40 ÖÐLE YEMEÐÝ 08:30-09:30 ÝNFERTÝLÝTE Oturum Baþkanlarý: Serdar Dilbaz, Erol Tavmergen 08:30-08:50 Geç foliküler fazda progesteron düzeyi ve IVF sonrasý hamilelik oraný: Mevcut durum ve ufuklar Christos A. Venetis 08:50-09:10 Laboratuvar ortamýnda neden bazý embriyolarýn geliþimi duruyor? Thomas Ebner 09:10-09:30 Embriyoskopi klinik baþarýyý arttýrdý mý? Ege N. Tavmergen Göker 09:30-10:00 SALON 1 Keynote Konuþma 10:00-10:15 KAHVE MOLASI 10:15-10:40 SALON 1 10:40-12:00 ENDOSKOPÝ AAGL - TAJEV Ortak Oturumu Oturum Baþkanlarý: Franklin D. Loffer, Ceana Nezhat, Gazi Yýldýrým 10:40-11:00 Klinik uygulamada ofis histeroskopi Cem Demirel 11:00-11:20 Adenomyozis ve yönetimi Ceana Nezhat 11:20-11:40 Laparoskopik cerrahinin komplikasyonlarý ve yönetimi Shailesh Puntambekar 11:40-12:00 12:00-12:50 SALON 1 12:50-13:40 ÖÐLE YEMEÐÝ 08:30-09:30 ONKOLOJÝ Prof. Dr. Hikmet Yavuz anýsýna Oturum Baþkanlarý: Demir Özbaþar, Orhan Ünal 08:30-08:50 Histerektomi sonrasý serviks kanseri tanýsýnda yaklaþým Hasan Bozkaya 08:50-09:10 Erken evre serviks kanserinde cerrahi Ali Ayhan 09:10-09:30 Over kanserinden korunma - Ölüm oranlarýný azaltmak için etkili bir strateji Uzi Beller 09:30-10:00 SALON 1 Keynote Konuþma 10:00-10:15 KAHVE MOLASI 10:15-10:40 SALON 1 10:40-12:00 PERÝNATOLOJÝ Ýlk Trimesterde Görüntüleme Oturum Baþkanlarý: Karl Oliver Kagan, Bülent Tandoðan 10:40-11:00 Gebelik takibinde piramidi tersine çevirmek Cenk Sayýn 11:00-11:20 Ýlk trimester görüntülemede yenilikler Emine Çetin 11:20-11:40 Ýlk trimester fetal ekokardiyografide limitleri zorlamak Ömer Kýlavuz 11:40-12:00 Ýlk trimester sorunlarýnýn deðerlendirmesi Karl Oliver Kagan 12:00-12:50 SALON 1 12:50-13:40 ÖÐLE YEMEÐÝ

12 13:40-14:40 Overyan stimülasyonda klinik pratik nasýl geliþmekte; IVF tedavisinin geleceði Nikolaos Polyzos Uzun etkili rekombinant FSH ile klinik deneyim Cem Demirel 14:40-16:00 PERÝNATOLOJÝ Oturum Baþkanlarý: Ulrich Gembruch, Mehmet Ali Yüce 14:40-15:00 Fetal minimal invaziv cerrahi Ulrich Gembruch 15:00-15:20 Fetal yüz anomalileri Kai-Sven Heling 15:20-15:40 Fetal abdomen duvarý ve gastrointestinal sistem anomalileri Rýza Madazlý 15:40-16:00 Fetal nörosonografi Kai-Sven Heling 16:00-16:20 KAHVE MOLASI 16:20-18:00 PERÝNATOLOJÝ Oturum Baþkanlarý: Cansun Demir, Ömer Kýlavuz 16:20-16:40 Plasenta invazyon anomalilerinin sonografik tanýsý (Plasenta inkreta) ve klinik gidiþata etkisi Boris Tutschek 16:40-17:00 Obstetrikte 3-4 boyutlu ultrasonografi Cansun Demir 17:00-17:20 Diyabet, fetal izlem ve doðum zamanlamasý Özlem Pata 17:20-17:40 Gestasyonel troboflastik hastalýklarda güncel yaklaþým Sinan Özalp 17:40-18:00 Akýlcý ilaç kullanýmý Yýlmaz Güzel 13:40-14:40 SALON 1 14:40-16:00 ÝNFERTÝLÝTE Fertilitenin Korunmasý Oturum Baþkanlarý: Talip Gül, Ege N. Tavmergen Göker 14:40-15:00 Kanserde fertilitenin korunmasýnda son durum ve sosyal nedenlerle fertilitenin geciktirilmesi Pasquale Patrizio 15:00-15:20 Kriyoprezervasyon sonrasý hamilelik ve overyan doku nakli Jacques Donnez 15:20-15:40 Meme kanserinde ovülasyon indüksiyonu ve fertilitenin korunmasý Murat Sönmezer 15:40-16:00 Yaþa baðlý AMH ölçümü ile overyan rezerv deðerlendirmesi Salim Daya 16:00-16:20 KAHVE MOLASI 16:20-18:00 ÝNFERTÝLÝTE PCOS Oturum Baþkanlarý: Jacques Donnez, Gürkan Bozdað 16:20-16:40 PCOS: Yeni perspektifler Michel Abou Abdallah 16:40-17:00 PCOS'ta ovulasyon indüksiyonunda birinci basamak tedavi seçenekleri Bülent Baysal 17:00-17:20 Adolesanda PCOS Faruk Buyru 17:20-17:40 PCOS ta laparoskopik overyan cerrahi Kemal Özerkan 17:40-18:00 PCOS gebeliklerinde perinatal yönetim ve sonuçlar Tamer Mungan 13:40-14:40 SALON 1 14:40-16:00 OBSTETRÝK Oturum Baþkanlarý: Faik Mümtaz Koyuncu, Emine Yüksel 14:40-15:00 Kadýnlar vajinal doðuma göre tasarlanmýþtýr, sezaryene göre deðil Gerard H.A. Visser 15:00-15:20 Makat geliþlerde doðum Cemil Yaman 15:20-15:40 Vakum-Forseps: Obstetrikte yeri Lütfü Önderoðlu 15:40-16:00 Sezaryen doðumun optimizasyonu: Ýnsan evrimine etkileri neler? Michael Stark 16:00-16:20 KAHVE MOLASI 16:20-18:00 ÜROJÝNEKOLOJÝ Oturum Baþkanlarý: Peter Mallmann, Ýsmail Mete Ýtil 16:20-16:40 Pelvik taban rekonstrüksiyonu ve yönetimi Eckhard Petri 16:40-17:00 Apikal prolapsusun konvansiyonel cerrahisi Fuat Demirci 17:00-17:20 Vajinal sakrokolporektopeksi: Meþ kullanmadan yeni prolapsus cerrahisi Peter Hillemanns 17:20-17:40 Meþ teknolojisinde en son geliþme: Tokalý meþler Akýn Sivaslýoðlu 17:40-18:00 Prolapsus cerrahisinde anahtar noktalar Fulya Dökmeci

13 SALON 1 SALON 2 SALON 3 08:30-09:30 JÝNEKOLOJÝ Oturum Baþkanlarý: Wolfgang Holzgreve, Gürkan Arýkan 08:30-09:30 ÝNFERTÝLÝTE Oturum Baþkanlarý: Recai Pabuçcu, Batuhan Özmen 08:30-09:30 JÝNEKOLOJÝ Oturum Baþkanlarý: Moþe Benhabib, Salim Erkaya 08:30-08:50 Jinekoloji eðitimimiz ve yeni trendler: Nasýl uyum saðlayabiliriz? Paul Alan Wetter 08:50-09:10 Kök hücre araþtýrmasýna Nobel Ödülü 2012: Jinekologlar neleri bilmeli? Wolfgang Holzgreve 09:10-09:30 Fibroidler ve yeni medikal tedaviler: Çalýþmalarýmýz Gökhan Kýlýç 09:30-10:00 Keynote Konuþma Oturum Baþkaný: Cihat Ünlü Ekstragenital endometriozis - Barsak, mesane, üreter, diyafram, akciðer ve karaciðer dahil Camran Nezhat 10:00-10:30 KAHVE MOLASI 10:30-11:50 ENDOSKOPÝ Oturum Baþkanlarý: Hikmet Hassa, Shailesh Puntambekar 10:30-10:50 Jinekolojik cerrahi - nereye gidiyor? Diethelm Wallwiener 10:50-11:10 Laparoskopik supraservikal histerektomi (LSH) vs. Endometrial ablasyon (EA): On yýllýk gözlem Errico Zupi 11:10-11:30 Laparoskopik sinir koruyucu radikal histerektomi Shailesh Puntambekar 11:30-11:50 Pelvik sinir fonksiyonlarýnýn kontrol ve onarýmý için LION prosedürü Marc Possover 08:30-08:50 IVF baþarýsýný artýrmada kritik noktalar Recai Pabuçcu 08:50-09:10 Üremeye yardýmcý tedavinin geleceði: Önümüzdeki 5 yýl Pasquale Patrizio 09:10-09:30 Üremeye yardýmcý ve rekonstrüktif cerrahi: Ne durumdayýz? Batuhan Özmen 09:30-10:00 SALON 1 Keynote Konuþma 10:00-10:30 KAHVE MOLASI 10:30-11:50 ONKOLOJÝ Over Oturum Baþkanlarý: Farr Nezhat, Sinan Özalp 10:30-10:50 Adneksiyal kitlelere yaklaþým Özcan Balat 10:50-11:10 Over kanseri tarama stratejileri Macit Arvas 11:10-11:30 Erken ve ileri evre overyan kanserde laparoskopi ve robotik cerrahinin yeri Farr Nezhat 11:30-11:50 Ýleri evre over kanseri: Tam tümör rezeksiyonunda zorluklar - Üst batýn, multiorgan cerrahisi ve HIPEC Ingo Runnebaum 11:50-12:40 SALON 1 08:30-08:50 G noktasý, anatomik, histolojik ve fonksiyonel deðerlendirme Bora Cengiz 08:50-09:10 Medikal abortus uygulamalarý Berna Dilbaz 09:10-09:30 Kronik pelvik aðrýda yeni tedavi modaliteleri Rukset Attar 09:30-10:00 SALON 1 Keynote Konuþma 10:00-10:30 KAHVE MOLASI 10:30-11:50 ÝNFERTÝLÝTE Oturum Baþkanlarý: Dieter Maas, Fatma Ferda Verit 10:30-10:50 IUI - prognostik faktörler ve sonuçlarý: IUI yapalým mý? Cem Fýçýcýoðlu 10:50-11:10 Antagonist sikluslarýnda zamanlama - Nasýl yapýlabilir, klinik sonuçlarý etkiliyor mu? Barýþ Ata 11:10-11:30 IVF laboratuvarýnda yeni geliþmeler ve hasta saðlýðýna etkileri Dieter Maas 11:30-11:50 Oosit/embriyo kalitesinin non-invaziv öngörüsünde kümülüs hücreleri Thomas Ebner 11:50-12:40 SALON 1 11:50-12:40 KOH Protokollerinde LH'ýn Yeri, Eklenmeli mi? Peter Humaidan 12:40-13:40 ÖÐLE YEMEÐÝ 12:40-13:40 ÖÐLE YEMEÐÝ 12:40-13:40 ÖÐLE YEMEÐÝ

14 13:40-14:40 CANLI CERRAHÝ Oturum Baþkan: Ceana Nezhat Cerrah: 14:40-16:00 ENDOMETRÝOZÝS Oturum Baþkanlarý: Camran Nezhat, Kutay Biberoðlu 14:40-15:00 Rekto-vajinal endometriozis: Jinekoloðun ikilemi Jacques Donnez 15:00-15:20 Endometriozis cerrahisinde over rezervi Gürkan Uncu 15:20-15:40 Endometriozise baðlý kanser ve klinik uygulamaya etkisi Farr Nezhat 15:40-16:00 Endometriozis cerrahisinde komplikasyonlar Ceana Nezhat 16:00-16:20 KAHVE MOLASI 16:20-17:40 PERÝNATOLOJÝ Fetal Saðlýk Oturum Baþkanlarý: Jan Deprest, Mehmet Yýlmazer 16:20-16:40 Erken IUGR teþhisi kolay, tedavisi zor; Geç IUGR teþhisi zor, tedavisi kolay Gerard H.A. Visser 16:40-17:00 Monokoryonik ikiz doðumun komplikasyonlarý Jan Deprest 17:00-17:20 Spina bifidanýn tanýsýnda yeni ilk trimester ultrason markerlarý Wolfgang Henrich 17:20-17:40 Fetal zekanýn geliþimi Alper Tanrýverdi 13:40-14:40 SALON 1 CANLI CERRAHÝ 14:40-16:00 PERÝNATOLOJÝ Tekrarlayan Gebelik Kayýplarý Oturum Baþkanlarý: Ertan Sarýdoðan, Sedat Kadanalý 14:40-15:00 Tekrarlayan gebelik kayýplarýna güncel yaklaþým Sedat Kadanalý 15:00-15:20 Tekrarlayan gebelik kayýplarýnda antifosfolipid sendrom Yakup Kumtepe 15:20-15:40 Prenatal CMV (Sitomegalovirüs) enfeksiyonunda inovatif tedavi seçenekleri; Leverkusen programý Rainer Bald 15:40-16:00 Tekrarlayan gebelik kayýplarýnda laparoskopik serklaj Ertan Sarýdoðan 16:00-16:20 KAHVE MOLASI 16:20-18:00 ÝNFERTÝLÝTE Oturum Baþkanlarý: Teksen Çamlýbel, Turan Çetin 16:20-16:40 Peritoneal sývý, endometriozis ve fallop tüplerinde silier vuru frekansý Ovrang Djahanbakhch 16:40-17:00 Tekrarlayan implantasyon baþarýsýzlýðýnda yeni ne var? Bülent Urman 17:00-17:20 IVF baþarýsýzlýðýndan sonra laparoskopinin yeri: Ne zaman ve neden? Mustafa Bahçeci 17:20-17:40 AMH ve Stimülasyon Stratejimiz Bülent Berker 17:40-18:00 IVF'te ovaryen stimülasyon gören kötü cevaplýlara androjen ve androjenik ajan kullanýmý: Çözüm bu mu? Christos A. Venetis 13:40-14:40 SALON 1 CANLI CERRAHÝ 14:40-16:00 ONKOLOJÝ NOGGO - TAJEV Ortak Oturumu Jinekolojik malignitede cerrahi teknikler ve prensipleri Oturum Baþkanlarý: Jalid Sehouli, Kubilay Ertan 14:40-15:00 Ýleri evre overyan kanserde neoadjuvan kemoterapinin rolü Oumar Camara 15:00-15:20 Tekrarlayan overyan kanserde cerrahi Jalid Sehouli 15:20-15:40 Jinekolojik malignitesi olan yaþlý hastalarda yönetim: Mevcut durum Kubilay Ertan 15:40-16:00 Over kanserinin yönetiminde CA 125'in yeri Gülten Oskay Özçelik 16:00-16:20 KAHVE MOLASI 16:20-17:40 SÖZLÜ VE VÝDEO BÝLDÝRÝLER Oturum Baþkanlarý: Filiz Avþar

15 SALON 1 SALON 2 SALON 3 08:30-09:30 ÜROJÝNEKOLOJÝ Oturum Baþkanlarý: Niyazi Aþkar, Fuat Demirci 08:30-08:50 Urge inkontinansýn cerrahi tedavisi: Eski bir probleme yeni bir yaklaþým Peter Mallmann 08:50-09:10 Alloplastik materyallerle ilgili FDA bildirisine nasýl tepki verelim? Eckhard Petri 09:10-09:30 Ürojinekolojide kalite yönetimi ve kanýta dayalý týp Thomas Dimpfl 09:30-10:15 Oturum Baþkaný: Cihat Ünlü Oral kontraseptifleri seçerken kriterimiz ne olmalý, kimlere vermeliyiz? Berna Dilbaz 10:15-10:30 KAHVE MOLASI 10:30-11:50 PERÝNATOLOJÝ Oturum Baþkanlarý: Kubilay Ertan, Gökhan Yýldýrým 10:30-10:50 10:50-11:10 Myelomeningoselin in utero onarýmý Jan Deprest 11:10-11:30 Fetal anemi; sebep ve tedavisinde son durum Rainer Bald 11:30-11:50 Kongenital diyafragmatik fýtýðýn in utero yönetimi Jan Deprest 08:30-09:30 ÝNFERTÝLÝTE Endokrinoloji Oturum Baþkanlarý: Cazip Üstün, Taylan Öney 08:30-08:50 PCOS ve AMH Cem Atabekoðlu 08:50-09:10 Prematür over yetmezliði: Güncel yaklaþým Levent Þentürk 09:10-09:30 Üreme týbbýnda innovatif geliþmeler Timur Gürgan 09:30-10:15 SALON 1 10:15-10:30 KAHVE MOLASI 10:30-11:50 ENDOMETRÝOZÝS Oturum Baþkanlarý: Bülent Týraþ 10:30-10:50 Erken endometriosis tanýsý yapýlabilir mi, yapýlmalý mýdýr? Kutay Biberoðlu 10:50-11:10 Endometriozisin medikal tedavisi Gürkan Uncu 11:10-11:30 Endometriozisli infertil hastaya yaklaþým Bülent Gülekli 11:30-11:50 Endometriomanýn IVF sonuçlarýna etkisi Bülent Týraþ 11:50-12:40 SALON 1 12:40-13:40 ÖÐLE YEMEÐÝ 08:30-09:30 ÝNFERTÝLÝTE Oturum Baþkanlarý: Mustafa Küçük, Hüseyin Görkemli 08:30-08:50 OHSS tedavisine güncel yaklaþým Hüseyin Görkemli 08:50-09:10 MILD stimülasyon protokolleri Erol Tavmergen 09:10-09:30 GnRH antagonist protokolünün optimal kullanýmý Peter Humaidan 09:30-10:15 SALON 1 10:15-10:30 KAHVE MOLASI 10:30-11:50 ENDOSKOPÝ Oturum Baþkanlarý: Oumar Camara, Fatih Þendað 10:30-10:50 Nöropatik pelvik aðrýnýn nöropelviolojik yönetimi Marc Possover 10:50-11:10 Endoskopik pelvik ve retroperitoneal anatomi Ahmet Göçmen 11:10-11:30 Laparoskopik myomektomi: Teknik ve sonuçlar Gazi Yýldýrým 11:30-11:50 Single port histerektomi Fatih Þendað 11:50-12:40 SALON 1 12:40-13:40 ÖÐLE YEMEÐÝ 11:50-12:40 Post-partum kontrasepsiyon 12:40-13:40 ÖÐLE YEMEÐÝ

16 13:40-14:40 SALON 1 CANLI CERRAHÝ 14:40-16:00 ONKOLOJÝ Uterus Oturum Baþkanlarý: Fýrat Ortaç, Ali Kolusarý 14:40-15:00 Endometrial hiperplazi yönetimi Sinan Özalp 15:00-15:20 Endometrium kanserinde cerrahi Fýrat Ortaç 15:20-15:40 Jinekolojik onkolojide fertilite koruyucu tedaviler Ateþ Karateke 15:40-16:00 Endometriyal kanserin laparoskopik yönetimi: 15 yýllýk takiple oluþan kendi verilerimiz dahil randomize kontrollü çalýþma sonuçlarý Ingo Runnebaum 16:00-16:20 KAHVE MOLASI 16:20-17:40 SÖZLÜ VE VÝDEO BÝLDÝRÝLER Oturum Baþkanlarý: 13:40-14:40 SALON 1 CANLI CERRAHÝ 14:40-16:00 ÝNFERTÝLÝTE Oturum Baþkanlarý: Nedim Çiçek, Þahin Zeteroðlu 14:40-15:00 YÜT sonrasý doðan çocuklarýn geleceði Mohamed Aboulghar 15:00-15:20 GnRHa ile tetikleme - En ileri teknik Peter Humaidan 15:20-15:40 Luteal faz desteði - Niçin halen bireyselleþtirmiyoruz? Hakan Yaralý 15:40-16:00 Ýnfertil hastalarda ultrasonografiyi nasýl kullanalým? Þahin Zeteroðlu 16:00-16:20 KAHVE MOLASI 16:20-17:40 MENOPOZ VE OSTEOPOROZ Oturum Baþkanlarý: Gülay Kurtay, H.Cemal Ark 16:20-16:40 Menopoz yaþý öngörülebilir mi? Sezai Þahmay 16:40-17:00 Menopoz: Ortak görüþler ve fikir ayrýlýklarý Michel Abou Abdallah 17:00-17:20 Menopozal hormon tedavisinde yeni konsept: Doku selektif östrojen kompleksleri Hakan Seyisoðlu 17:20-17:40 Osteoporoz tedavisinde jinekoloðun yeri ve önemi Fatih Durmuþoðlu 19:30-23:00 GALA GECESÝ 13:40-14:40 CANLI CERRAHÝ Radikal histerektomi ve pelvik lenfadenektomi Oturum Baþkaný: Farr Nezhat Cerrah: Anna Fagotti 14:40-16:00 OBSTETRÝK Doðum Oturum Baþkanlarý: Ali Baloðlu, Mustafa Eroðlu 14:40-15:00 Doðumhanede ultrasonografi Wolfgang Henrich 15:00-15:20 Plasenta adezyon anomalilerinde yönetim Yusuf Üstün 15:20-15:40 Acil obstetrik kanamalarda önleme ve cerrahi algoritma Yavuz Þimþek 15:40-16:00 Anne ölüm olgularýndan çýkarýlacak dersler Yaprak Engin Üstün 16:00-16:20 KAHVE MOLASI 16:20-17:40 PERÝNATOLOJÝ Erken Doðum Oturum Baþkanlarý: Sevim Dinçer Cengiz, Mekin Sezik 16:20-16:40 Erken doðum: Korunma, taný ve tedavisi Taylan Öney 16:40-17:00 Ýkiz gebelikte antenatal yönetim Lütfü Önderoðlu 17:00-17:20 Geç baþlangýçlý FGG: Fetal izlem ve doðum zamanlamasý Özlem Pata 17:20-17:40 Obstetrikte progesteron kullanýmý Eray Çalýþkan

17 GENEL BÝLGÝLER Kongre Tarihi ve Yeri X. Türk Alman Jinekoloji Kongresi, 30 Nisan - 4 Mayýs 2014 tarihlerinde Titanic Deluxe Hotel, Belek - Antalya da düzenlenecektir. Kongre Dili Kongre dili Türkçe ve Ýngilizce dir. Oturumlarda Ýngilizce Türkçe simültane tercüme yapýlacaktýr. Slaytlar Ýngilizce olacaktýr. Kredilendirme Kongre, kredilendirilmesi için Türk Tabipleri Birliði Sürekli Týp Eðitimi (STE) ve Avrupa Sürekli Týp Eðitimi Kredilendirme Komisyonu (EACCME ) onayýna sunulmuþtur. Davet Mektubu Kayýt iþlemini yaptýran tüm katýlýmcýlara talep ederlerse davet mektubu gönderilecektir. Bu mektup sadece katýlýmcýnýn kurumundan izin almasýna yardýmcý olmak amacýný taþýmaktadýr. Yaka Kartý Tüm katýlýmcýlar, refakatçiler ve firma temsilcileri kayýt masasýndan yaka kartlarýný temin edebilirler. Kongre süresince tüm bilimsel ve sosyal aktivitelerde yaka kartý takýlmasý gerekmektedir. Katýlým Sertifikasý Kongreye kayýt yaptýran tüm katýlýmcýlara katýlým sertifikasý verilecektir. Kongre Web Sayfasý Kongre ile ilgili tüm bilgileri güncel olarak takip edebilmeniz amacý ile web sayfasý oluþturulmuþtur. Kongrede sunulmasý istenilen bildiriler özet þeklinde web sayfasý aracýlýðý ile toplanacaktýr. Stand Alanlarý Kongre süresince ilaç, týbbi malzeme, cihaz ve kitap alanlarýnda ürün sahibi firmalarýn, ürünlerini sergileyebilmesi amacýyla geniþ bir alan ayrýlmýþtýr. Sergi alanlarýna giriþte kongre kaydý yaptýrmýþ olma þartý aranmaktadýr.

18 OTEL BÝLGÝLERÝ TITANIC DELUXE HOTEL - BELEK 2013 baharýnda açýlan, doðal çam ormanlarý içindeki bu 600 odalý lüks tesis, Beþgöz Nehri'nin yanýnda bölgenin en saklý plajlarýndan birine uzanýyor. Otel misafirleri, Titanic Deluxe Hotel'in her noktasýna hakim muhteþem doða manzarasýný, özenle konumlanmýþ beþ restoran ve on dört barda, gastronomik lezzetler eþliðinde yaþýyorlar.

19 KAYIT BÝLGÝLERÝ Kongre Kayýt Ücretleri Kongre Kayýt Ücretleri Uzman 250 EUR Asistan - Öðrenci - Hemþire 175 EUR Refakatçi - Firma Temsilcisi 125 EUR Kurs Kayýt Ücretleri Kurslar Ücretler ISUOG - Erken Fetal Geliþim ISUOG Merkezi Sinir Sistemi & Fetal Ekokardiyografi 175 EUR Kolposkopi Laparoskopik ve Robotik Cerrahi: Temel Eðitim ve Sütur Atma Ofis Pratiðinde Histeroskopi 125 EUR Ýnfertilitede Tedavi Sonuçlarýnýn Optimizasyonu Kayýt ve kurs ücretlerine %18 KDV ilave edilecektir. Tüm katýlýmcý ve firma temsilcilerinin kayýt olmasý zorunlu olup yukarýda belirtilen kayýt ücretlerine; bilimsel toplantýlara katýlma, kongre çantasý ve özet kitaplarý, sergi alanýna giriþ ile sosyal aktiviteler dahildir. Kesin kayýt, ödeme ile kesinlik kazanýr; kayýt ücretlerinin kongre hesabýna yatýrýlmasý ve ödemeye dair belgenin kongre organizasyon sekretaryasýna e-posta yada faks kanalýyla gönderilmesi gerekmektedir. Kurslara katýlým öncelik sýrasýyla sýnýrlýdýr ve kontenjana baðlý olarak kabul edilebilecektir. Kayýt iþlemleri kongre sitesi aracýlýðýyla online kayýt sistemi kullanýlarak kredi kartý ile yapýlabilmektedir.

20 KONAKLAMA BÝLGÝLERÝ Konaklama Ücretleri Oteller Ücretler Tek Kiþik Oda Çift Kiþilik Odada Kiþi Baþý Titanic Deluxe Hotel - Belek DOLDU! 580 EUR 390 EUR Ela Quality Hotel 690 EUR 520 EUR Papillon Ayscha Hotel 635 EUR 480 EUR Konaklamasýz Dýþ Katýlýmcý Ücreti / 4 Günlük 200 EUR Konaklama ücretlerine %8 KDV ilave edilecektir. Fiyatlar 4 gecelik (30 Nisan 2014 giriþ, 4 Mayýs 2014 çýkýþ) paket fiyatlar olup, otel her þey dahil sistemi ile çalýþmaktadýr. Konaklama ücretlerinin kongre hesabýna yatýrýlmasý ve ödemeye dair belgenin kongre organizasyon sekretaryasýna e-posta yada faks kanalýyla gönderilmesi gerekmektedir. Dýþarýdan katýlým ücretine dahil olan servisler; Kongre merkezine 08:00-19:00 saatleri arasýnda 4 gün giriþ (30 Nisan, Mayýs), günlük kahve molalarý, öðle yemekleri ve açýlýþ kokteylidir. Konaklamasýz dýþ katýlýmcý ücretine %18 KDV ilave edilecektir. Konaklama iþlemleri kongre sitesi aracýlýðýyla online kayýt sistemi kullanýlarak kredi kartý ile yapýlabilmektedir. Kongre Hesap Bilgileri Hesap Adý : Optimist Turizm Org. Serv. Tic. Ltd. Þti. Banka Adý : Türkiye Ekonomi Bankasý Þube : Kýzýltoprak Þubesi (489) Swift Kod : TEBUTRIS489 TL Hesap No : TL IBAN No : TR EURO Hesap No : EURO IBAN No : TR Ýptal ve Ýade Þartlarý 06 Aralýk 2013 tarihinden itibaren iptal ve iade kabul edilememektedir.

Alman Türk Jinekoloji Derneği (DTGG) ve Türk Alman Jinekoloji Eğitim, Araştırma ve Hizmet Vakfı (TAJEV) Joint Meeting

Alman Türk Jinekoloji Derneği (DTGG) ve Türk Alman Jinekoloji Eğitim, Araştırma ve Hizmet Vakfı (TAJEV) Joint Meeting 22-24 Mayıs 2015, İstanbul Acıbadem Ünirsitesi Tıp Fakültesi, Maslak Hastanesi Değerli Meslektaşlarımız, Jinekoloji pratiğinde mesleki eğitimin yanı sıra yaptığımız bu toplantı ile Almanya dan gelen meslektaşlarımızla

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Prolapsus ve inkontinans cerrahisinde komplikasyon çıkarsa ne yapalım?

Prolapsus ve inkontinans cerrahisinde komplikasyon çıkarsa ne yapalım? 7 NİSAN 2017; CUMA 08.00-16:00 Kayıt OTURUM-1: ÜROJİNEKOLOJİ Oturum Başkanları: Haldun Güner; Volkan Kurtaran 16.00-16.20 Pelvik tabanın görüntüleme yöntemleri Çetin Çam 16.20-16.50 Pelvik Organ prolapsusu

Detaylı

LOKAL ORGANİZASYON KOMİTESİ

LOKAL ORGANİZASYON KOMİTESİ uegu TÜRK JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ DERNEĞİ Ali Ayhan Sinan Berkman M. Faruk Köse Ateş Karateke Tugan Beşe Orhan Ünal Muzaffer Sancı Aydın Özsaran Tevfik Güvenal LOKAL ORGANİZASYON KOMİTESİ Özcan Balat, Gaziantep

Detaylı

BİLİMSEL PROGRAM. Not: Katılımcı sayısı 24 kişi olup, her istasyonda 4 katılımcı yer alacaktır.

BİLİMSEL PROGRAM. Not: Katılımcı sayısı 24 kişi olup, her istasyonda 4 katılımcı yer alacaktır. BİLİMSEL PROGRAM 09.00-13.30 LAPAROSKOPİK SÜTÜR TEKNİKLERİ KURSU (Genç Endoskopistler Platformu nun katkıları ile) Not: Katılımcı sayısı 24 kişi olup, her istasyonda 4 katılımcı yer alacaktır. 09.00-09.10

Detaylı

Jinekolojik Onkoloji Derneği ve Trofoblastik Hastalıklar Derneği 3. Bölgesel Toplantısı

Jinekolojik Onkoloji Derneği ve Trofoblastik Hastalıklar Derneği 3. Bölgesel Toplantısı Değerli Meslektaşlarımız, Eskişehir Bölgesel Toplantımız 30 Nisan 1 Mayıs 2016 tarihlerinde Anemon Otel de gerçekleştirilecektir. Aynı otelde 30 Nisan 2016 akşamı saat 20.00 da hocamız Prof. Dr. Sinan

Detaylı

DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Ýlhan Elmacý Prof. Dr. Salim Göktepe Prof. Dr. Lütfü Hanoðlu Doç. Dr. Engin Çakar BÝLÝMSEL KURUL Ýlhan Elmacý Salim Göktepe Lütfü Hanoðlu Serdar Geyik Engin Çakar Evren Yaþar

Detaylı

KURULLAR TÜRKÝYE ACÝL TIP DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU Baþkan Yýldýray ÇETE Baþkan Yardýmcýsý Arzu DENÝZBAÞI ALTINOK Genel Sekreter Bülent ERBÝL Sayman Cem OKTAY Üyeler Ersin AKSAY Özlem KÖKSAL Hakan TOPAÇOÐLU

Detaylı

DAVET. Değerli Meslektaşlarım,

DAVET. Değerli Meslektaşlarım, DAVET Değerli Meslektaşlarım, 33. Zeynep Kamil Jineko Patoloji Kongresi 7-8 Kasım 2015 tarihleri arasında Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel de gerçekleşecektir. Zeynep Kamil Hastanesi olarak

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Pelvik Anatomi Kadavra Kursu 5-6 EYLÜL 2015

Pelvik Anatomi Kadavra Kursu 5-6 EYLÜL 2015 Gynocas Kadavra Kursu Direktörleri Nuray Bozkurt Ayşe Filiz Yavuz Avşar Gynocas Kadavra Kursu Organizasyon Komitesi Nuray Bozkurt Ayşe Filiz Y. Avşar Ali Ayhan Halil İ. Açar Aydan Biri Onur Karabacak Çağatay

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 21-22 Aralýk 2006 tarihleri arasýnda Ankara Swiss Otel de yapýlacaktýr. Tüm Pediatri konularýný kapsamasýna

Detaylı

DÖNEM IV GRUP B DERS PROGRAMI

DÖNEM IV GRUP B DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

Sempozyumumuza ve kurslarımıza katılım ücretsiz olup, kursiyerler ameliyat salonuna girecekler ve kurslar sonunda sertifika alacaklardır.

Sempozyumumuza ve kurslarımıza katılım ücretsiz olup, kursiyerler ameliyat salonuna girecekler ve kurslar sonunda sertifika alacaklardır. BİLİMSEL PROGRAM Kıymetli meslektaşlarımız, Her yıl düzenli olarak yapılmakta olan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Yıllık Endoskopi Sempozyumu nu bu yıl Üreme

Detaylı

DÖNEM VI GRUP C 2 DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP C 2 DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

Akut Kalp Yetersizliði ve Kardiyak Resenkronizasyon Sempozyumu

Akut Kalp Yetersizliði ve Kardiyak Resenkronizasyon Sempozyumu Kalp Yetersizliði Çalýþma Grubu Akut Kalp Yetersizliði ve World Park Hotel Ýstanbul Darülaceze Cd. Fulya Sk. Ekþioðlu Ýþ Merkezi 9/1 Okmeydaný 34384 Ýstanbul T. 212 221 17 30 / 38 F. 212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

DÖNEM IV GRUP C DERS PROGRAMI

DÖNEM IV GRUP C DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

DÖNEM IV GRUP A DERS PROGRAMI

DÖNEM IV GRUP A DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

I. ÇUKUROVA KADIN DOĞUM GÜNLERİ

I. ÇUKUROVA KADIN DOĞUM GÜNLERİ KADIN DOĞUM GÜNLERİ SHERATON GRAND ADANA PROGRAM www.cukurovajinekoloji.org 24 KASIM 2017, CUMA 25 KASIM 2017, CUMARTESİ Ana Salon 2. Salon Balcalı Hastanesi Ana Salon 2. Salon 09.00-10.00 Gebelikten doğum

Detaylı

1. HAFTA PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Hasta Başı Eğitim / İş Başında Öğrenme Hasta viziti, poliklinik, doğumhane ve ameliyathanede pratik

1. HAFTA PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Hasta Başı Eğitim / İş Başında Öğrenme Hasta viziti, poliklinik, doğumhane ve ameliyathanede pratik 1. HAFTA Stajın Tanıtımı Hekimlik Uygulaması Obstetrik antenatal vizit ve anamnez Puberte ve bozuklukları Hekimlik Uygulaması Jinekolojik anamnez, muayene Non-invaziv ve invaziv antenatal tetkikler Kadın

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

Darulaceze Cad. Fulya Sok. Ekþioðlu Ýþ Merkezi 9/1 Okmeydaný, 34384 Ýstanbul Tel: 0212 221 17 30/38 Fax: 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr Baþkan Gelecek Baþkan Baþkan Yardýmcýsý Genel Sekreter

Detaylı

DÖNEM VI GRUP D 1 DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP D 1 DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

DÖNEM VI GRUP F-1 DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP F-1 DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

DÖNEM VI GRUP F-2 DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP F-2 DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

DÖNEM VI GRUP F DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP F DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2013 2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DÖNEM VI GRUP B-2 DERS PROGRAMI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DÖNEM VI GRUP B-2 DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

ONUR KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Çocukluktan eriþkinliðe geçiþ dönemi olan Adolesan dönemi, karþýlaþýlan sorunlarý ve yaklaþýmlarý ile üzerinde çalýþýlmayý hak etmektedir. Ýki yýl önce düzenlediðimiz

Detaylı

DÖNEM VI GRUP A-2 DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP A-2 DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

DÖNEM VI GRUP C 1 DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP C 1 DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

DÖNEM VI GRUP E-1 DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP E-1 DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Sevgili Meslektaşlarımız,

Sevgili Meslektaşlarımız, Sevgili Meslektaşlarımız, Sizleri, 30 Nisan - 3 Mayıs 2015 tarihleri arasında Antalya Papillon Aysha Otelde, yapılacak olan 14. Rejyonel Anestezi Kongresi ne davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. İki

Detaylı

Þubat 2009 Bilkent Otel ve Konferans Merkezi, Ankara FEBRÝL NÖTROPENÝ MEZUNÝYET SONRASI EÐÝTÝM KURSU www.febrilnotropeni.net www.febrilnotropeni.net FEBRÝL NÖTROPENÝ MEZUNÝYET SONRASI EÐÝTÝM KURSU Deðerli

Detaylı

DÖNEM VI GRUP D 2 DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP D 2 DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

DAVET. Değerli Meslektaşlarım,

DAVET. Değerli Meslektaşlarım, PROGRAM DAVET Değerli Meslektaşlarım, Kolposkopi ve Servikal Patolojiler Derneği olarak 4. Kongremizi 5-8 Kasım 2015 tarihlerinde Antalya Ramada Plaza Otelde düzenleyeceğiz. Duyurular için çok geç kaldığımızın

Detaylı

Organizasyon Sekreterya

Organizasyon Sekreterya Organizasyon Sekreterya Turan Güneþ Bulvarý 571. Cadde 576. Sokak No:28 06550 Oran // Ankara Tel: 0312. 491 88 88 Faks: 0312. 491 99 89 e-mail: valor@valor.com.tr Deðerli Meslektaþlarým, 25-27 Ekim 2010

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ KARS 9-10 Mayýs 2009 Sarýkamýþ Toprak Otel ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ KARS ÖNSÖZ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türk Üroloji Derneði, Türkiye ESRU, Türk Androloji Derneði

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

16 KASIM 2015 ÇARŞAMBA

16 KASIM 2015 ÇARŞAMBA İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016-2017 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJI C GRUBU TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI (14.11.2016-23.12.2016) 14 KASIM 2016 PAZARTESİ 08.30-09.20

Detaylı

Katılım Sertifikası: Toplantı katılım sertifikası 5 Aralık 2015 tarihinde Toplantı Kayıt masasından dağıtılacaktır.

Katılım Sertifikası: Toplantı katılım sertifikası 5 Aralık 2015 tarihinde Toplantı Kayıt masasından dağıtılacaktır. BİLİMSEL PROGRAM Genel Bilgiler Bilimsel Program: Her zaman olduğu gibi katılımcılarımız için doyurucu bir bilimsel program hazırlanacaktır. Bilimsel program güncel konularla düzenlenmiş genel oturumlar

Detaylı

DAVET. Değerli Meslektaşlarımız,

DAVET. Değerli Meslektaşlarımız, DAVET Değerli Meslektaşlarımız, TJOD Ankara Şubesi İç Anadolu Kontrasepsiyon Kongresi 19-20 Mart 2016 tarihleri arasında Güral Sapanca Otel de gerçekleşecektir. Bu kongreye katılmanızdan büyük mutluluk

Detaylı

5 EKİM BİLİMSEL PROGRAM

5 EKİM BİLİMSEL PROGRAM 5 EKİM BİLİMSEL PROGRAM 13:00-14:30 ONKOLOJİ / OVER KANSERİ - 1 13:00-14:30 ÜROJİNEKOLOJİ / PELVİK ORGAN PROLAPSUS - 1 13:00-14:30 PERİNATOLOJİ / USG 13:00-14:30 İNFERTİLİTE / YARDIMLA ÜREME TEKNİKLERİ-3

Detaylı

BİLİMSEL PROGRAM. 19 Kasım 2014, Çarşamba / 19 th November 2014, Wednesday

BİLİMSEL PROGRAM. 19 Kasım 2014, Çarşamba / 19 th November 2014, Wednesday 08:00-10:00 Kayıt / Registration 10:00-18:00 Kurslar / Courses BİLİMSEL PROGRAM 19 Kasım 2014, Çarşamba / 19 th November 2014, Wednesday Kurs 1 - Minimal İnvaziv Cerrahi Kurs Salonu 1 10:00-18:00 Course

Detaylı

31 AĞUSTOS 2016 ÇARŞAMBA

31 AĞUSTOS 2016 ÇARŞAMBA İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016-2017 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJI D GRUBU TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI 29AĞUSTOS-14 EKİM 2016 29 AĞUSTOS 2016 PAZARTESİ

Detaylı

3 EYLÜL 2014 ÇARŞAMBA

3 EYLÜL 2014 ÇARŞAMBA İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJI D GRUBU TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI (01.09.2014 10.10.2014) 1 EYLÜL 2014 PAZARTESİ 09.30-10.20

Detaylı

DÖNEM VI GRUP A-1 DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP A-1 DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ. 11-15 Mayıs 2016 Kaya Palazzo Kongre Merkezi Belek, Antalya BİRİNCİ DUYURU. www.ekmud2016.org www.ekmud.org.

TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ. 11-15 Mayıs 2016 Kaya Palazzo Kongre Merkezi Belek, Antalya BİRİNCİ DUYURU. www.ekmud2016.org www.ekmud.org. TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ 11-15 Mayıs 2016 Kaya Palazzo Kongre Merkezi Belek, Antalya BİRİNCİ DUYURU www.ekmud2016.org www.ekmud.org.tr GENEL BİLGİLER Değerli Meslektaşlarımız, Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları

Detaylı

4. SINIF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI

4. SINIF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI 4. SINIF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI Amaç: Kadın yaşamının evreleri ve bu evrelerde karşılaşılabilecek sağlık sorunları hakkında öğrenciyi bilgilendirmek, bu sorunlara pratisyen hekim düzeyinde

Detaylı

Saygılarımla, Or. Dr. Düzgün Korkmaz WALS Türkiye Başkanı. Değerli Meslektaşlarımız,

Saygılarımla, Or. Dr. Düzgün Korkmaz WALS Türkiye Başkanı. Değerli Meslektaşlarımız, Değerli Meslektaşlarımız, Endoskopik yaklaşım dünya genelinde her geçen gün artan sayıda deneyimli kadın doğum uzmanı tarafından kist eksizyonu, ektopik gebelik, tüp ligasyonu gibi uygulamalarda tercih

Detaylı

2 EYLÜL 2015 ÇARŞAMBA

2 EYLÜL 2015 ÇARŞAMBA İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJI D GRUBU TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI (31.08.2015 16.10.2015) 31 AĞUSTOS 2015 PAZARTESİ

Detaylı

Türkiye Nükleer Tıp Derneği. 41. yıl. Nükleer Tıp Sempozyumu Kasım Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi Bursa

Türkiye Nükleer Tıp Derneği. 41. yıl. Nükleer Tıp Sempozyumu Kasım Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi Bursa Sempozyumu Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi Bursa Sempozyumu Saygıdeğer Meslektaşlarım; Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen 2016 Kış Sempozyumu tarihlerinde Bursa da Uludağ Üniversitesi

Detaylı

Davet. Deðerli Meslektaþlarýmýz,

Davet. Deðerli Meslektaþlarýmýz, Davet Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye de tüm geriatri camiasýný içinde barýndýran Akademik Geriatri Derneði nin bir aktivitesi olarak 29-31 Ekim 2010 tarihlerinde Çeþme Radisson Blu Otel de 1. Yaþlýlýkta

Detaylı

7. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Kongresi

7. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Kongresi www.cocuksolunum2016.org Uygulamalı Pediatrik Fleksibl Bronkoskopi Kursu 30 Mart 02 Nisan 2016 RIXOS DOWNTOWN ANTALYA 1 DAVET YAZISI Sayın meslektaşlarımız, Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları Kistik Fibrozis

Detaylı

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 1. GÜN 08.15-09.00 Pratik Ders Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinin Tanıtılması 09.15-10.00 Teorik Ders Jinekolojik Anamnez M. ÇOLAKOĞLU 10.15-11.00 Teorik Ders Jinekolojik

Detaylı

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde

Detaylı

REKLAM DUYURU ORGANÝZASYON SEKRETERYASI

REKLAM DUYURU ORGANÝZASYON SEKRETERYASI REKLAM ORGANÝZASYON SEKRETERYASI KONGREorganizasyonlarý Turan Güneþ Bulvarý 15. Cad. 70. Sk. No:28 06550 Oran, Ankara Tel: 312. 491 88 88 Fax:312. 491 99 89 valor@valor.com.tr DUYURU Deðerli Meslektaþlarýmýz,

Detaylı

Proloterapi 2. Basamak 15-16 Eylül 2012 Limak Ambassadore Boutique Hotel, Ankara. Değerli Meslektaşlarım,

Proloterapi 2. Basamak 15-16 Eylül 2012 Limak Ambassadore Boutique Hotel, Ankara. Değerli Meslektaşlarım, Proloterapi 2. Basamak Limak Ambassadore Boutique Hotel, Ankara Değerli Meslektaşlarım, Proloterapi kronik kas iskelet sistemi ağrılarının tedavisinde kullanılan enjeksiyon temelli bir tedavi yöntemidir.

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI IV. SINIF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI.

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI IV. SINIF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI IV. SINIF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI Grup B (8 Hafta) (01/09/2014-24/10/2014) Dekan Dekan Yardımcıları Eğitim Baş Koordinatörü

Detaylı

Klinik Nöral Terapi 2. Basamak 6-7 Ekim 2012 Limak Ambassadore Boutique Hotel, Ankara. Değerli Meslektaşlarım,

Klinik Nöral Terapi 2. Basamak 6-7 Ekim 2012 Limak Ambassadore Boutique Hotel, Ankara. Değerli Meslektaşlarım, Klinik Nöral Terapi 2. Basamak Limak Ambassadore Boutique Hotel, Ankara Değerli Meslektaşlarım, Nöral terapi çoğunlukla belirli özelliklerde lokal anestezik enjeksiyonu ile otonom sinir sistemi üzerine

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI IV. SINIF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI.

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI IV. SINIF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI IV. SINIF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI Grup C (8 Hafta) (02/09/2013-25/10/2013) Dekan Dekan Yardımcıları Eğitim Baş Koordinatörü

Detaylı

Kongrenin başarılı olmasında en önemli faktör sizin değerli katılımınız olacaktır.

Kongrenin başarılı olmasında en önemli faktör sizin değerli katılımınız olacaktır. Değerli Meslektaşlarım, Önümüzdeki yıl Akdeniz Üniversitesi Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalımız ve Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği işbirliği ile düzenleyeceğimiz yirmibirinci UPEK hazırlıklarımızı

Detaylı

Servikal Bölge Osteopatik Manuel Teknikleri 30 Haziran 1 Temmuz 2012 Limak Ambassadore Boutique Hotel, Ankara

Servikal Bölge Osteopatik Manuel Teknikleri 30 Haziran 1 Temmuz 2012 Limak Ambassadore Boutique Hotel, Ankara Servikal Bölge Osteopatik Manuel Teknikleri 30 Haziran 1 Temmuz 2012 Limak Ambassadore Boutique Hotel, Ankara Değerli Meslektaşlarım, Günlük değerlendirme ve tedavi pratiğimizde kullandığımız yöntemlerden

Detaylı

DEDEMAN ANTAKYA Deðerli meslektaþlarýmýz, Uzun zamandýr gerçekleþtirmeyi arzuladýðýmýz ilk bilimsel kongre etkinliðimizi hayata geçirmenin heyecaný içerisindeyiz. Hoþgörünün ve çok kültürlülüðe iliþkin

Detaylı

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 1. GÜN 08.15-09.00 Pratik Ders Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinin Tanıtılması 09.15-10.00 Teorik Ders Jinekolojik Anamnez M. ÇOLAKOĞLU 10.15-11.00 Teorik Ders Jinekolojik Muayene Usulleri M. ÇOLAKOĞLU

Detaylı

Değerli meslektaşlarımız,

Değerli meslektaşlarımız, Viral Hepatitlerin Takip ve Tedavisinde Yaklaşım & Akılcı Antibiyotik Kullanım Kursları Değerli meslektaşlarımız, Viral Hepatitle Savaşım Derneği (VHSD) ve Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD)

Detaylı

DAVET. Değerli Meslektaşlarımız,

DAVET. Değerli Meslektaşlarımız, DAVET Değerli Meslektaşlarımız, Sizleri Multidisipliner Onkoloji Derneği (MDO) tarafından 2-4 Ekim 2015 tarihleri arasında Radisson Blu Otel Şişli de gerçekleştirilecek olan 1. Multidisipliner Onkoloji

Detaylı

Klinik Nöral Terapi 2. Basamak + 6 ay Sınırsız* Eğitim Desteği 20-21 Nisan 2013 Ankara. Değerli Meslektaşlarım,

Klinik Nöral Terapi 2. Basamak + 6 ay Sınırsız* Eğitim Desteği 20-21 Nisan 2013 Ankara. Değerli Meslektaşlarım, Klinik Nöral Terapi 2. Basamak + 6 ay Sınırsız* Eğitim Desteği 20-21 Nisan 2013 Ankara Değerli Meslektaşlarım, Nöral terapi çoğunlukla belirli özelliklerde lokal anestezik enjeksiyonu ile otonom sinir

Detaylı

Ayrıca son yıllarda giderek artan şekilde kullanılan PET-BT görüntülemenin Radyoterapi simülasyonunda kullanılmasından da toplantıda bahsedilecektir.

Ayrıca son yıllarda giderek artan şekilde kullanılan PET-BT görüntülemenin Radyoterapi simülasyonunda kullanılmasından da toplantıda bahsedilecektir. DUYURU Değerli Meslektaşlarımız, Tüm dünya ile beraber ülkemizdeki PET-BT cihazlarında ve moleküler görüntüleme yapılan hasta sayısında da çok hızlı bir artış meydana gelmiştir. Son 2 yıl içinde PET-BT

Detaylı

DAVET MEKTUBU. Sayın Meslektaşlarım,

DAVET MEKTUBU. Sayın Meslektaşlarım, DAVET MEKTUBU Sayın Meslektaşlarım, Türk Nöroloji Derneği bünyesinde yer alan Nöropatik Ağrı Çalışma Grubu tarafından düzenlenen Nöropatik Ağrı Sempozyumu nun ondördüncüsü 3 5 Mart 2017 tarihleri arasında

Detaylı

OLGULARLA PET/BT KURSU

OLGULARLA PET/BT KURSU OLGULARLA PET/BT KURSU Sevgili meslektaşlarımız, Türkiye Nükleer Tıp Derneği Onkoloji Çalışma Grubu olarak, sizleri, 22-25 Mayıs 2014 tarihinde İzmir Seferihisar Doğanbey de bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI MEZUNİYET SONRASI (UZMANLIK) EĞİTİMİ DERS MÜFREDATI DERS KODU KHD 0001 KHD 0002 KHD 0003 KHD 0004 KHD 0005 KHD 0006 KHD 1000 KHD 2000 KHD 3000 KHD 5000 KONU ADI

Detaylı

Sizleri de aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağımızı tekrar belirtmek isteriz.

Sizleri de aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağımızı tekrar belirtmek isteriz. Değerli Meslektaşlarım, 2014 yılı Yüz Plastik Cerrahi Toplantısını Ankara da 5-7 Aralık 2014 tarihlerinde yapmayı planlamaktayız. Bu toplantıda yüz plastik cerrahisindeki yeni gelişmeleri sizlerin de katkısıyla

Detaylı

Servikal Preinvaziv Lezyonların Yönetimi

Servikal Preinvaziv Lezyonların Yönetimi Servikal Preinvaziv Lezyonların Yönetimi Doç Dr Gökhan Tulunay Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları EA Hastanesi-Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Kliniği Preinvaziv lezyonların terminolojisi 2 Ulusal Kanser

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Sevgili Meslektaşlarımız,

Sevgili Meslektaşlarımız, Sevgili Meslektaşlarımız, Sizleri Türk Üroloji Ailesinin en büyük mesleki ve bilimsel platformu olan 11. Üroonkoloji Kongresi ne davet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm ürolog meslektaşlarımızın özlemle

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým,

Deðerli Meslektaþlarým, Deðerli Meslektaþlarým, 10. Uludað Jinekoloji ve Obstetri Kýþ Kongresi ni 02-06 Mart 2011 tarihlerinde tekrar Uludað da düzenliyoruz. Her yýl giderek artan konuþmacý ve katýlýmcý sayýsýyla artýk gelenekselleþen

Detaylı

Çukurova iç Hastaliklari.. Günleri

Çukurova iç Hastaliklari.. Günleri Çukurova iç Hastaliklari. Günleri Degerli meslektasim, Çukurova Üniversitesi Tip Fakültesi iç Hastaliklari Günleri'nin bir gelenek haline geldigini gururla görmekteyiz. Bu sempozyum süresinde, günlük pratikte

Detaylı

Klinik Nöral Terapi 3. Basamak 29-30 Haziran 2013 Ankara. Değerli Meslektaşlarım,

Klinik Nöral Terapi 3. Basamak 29-30 Haziran 2013 Ankara. Değerli Meslektaşlarım, Klinik Nöral Terapi 3. Basamak 29-30 Haziran 2013 Ankara Değerli Meslektaşlarım, Nöral terapi çoğunlukla belirli özelliklerde lokal anestezik enjeksiyonu ile otonom sinir sistemi üzerine etki ederek birçok

Detaylı

Romatolojide Hedef 2017 Sempozyumu

Romatolojide Hedef 2017 Sempozyumu Romatolojide Hedef 2017 Sempozyumu 5-8 Nisan 2017 İstanbul, Grand Tarabya Otel Davet Değerli meslektaşlarımız ve romatizmal hastalıkların tedavisine katkıda bulunan tüm meslek grubu çalışanları, Türkiye

Detaylı

ANADOLU BÖBREK VAKFI SAÐLIK, EÐÝTÝM, ARAÞTIRMA MERKEZÝ Ülkemizde Dünden Bugüne Diyalizde Kalite Foto raf-tasarým Prof. Dr. Ayla San IV. KALÝTE KONGRESÝ - 2. DUYURU 28-30 Nisan 2011 Bilkent Otel, Ankara

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem IV Kadın Hastalıkları ve Doğum Stajı Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Fatih Köksal BİNNETOĞLU Yrd. Doç.

Detaylı

Servikal Bölge Osteopatik Manuel Teknikleri - 2 1-2 Aralık 2012 Limak Ambassadore Boutique Hotel, Ankara. Değerli Meslektaşlarım,

Servikal Bölge Osteopatik Manuel Teknikleri - 2 1-2 Aralık 2012 Limak Ambassadore Boutique Hotel, Ankara. Değerli Meslektaşlarım, Servikal Bölge Osteopatik Manuel Teknikleri - 2 1-2 Aralık 2012 Limak Ambassadore Boutique Hotel, Ankara Değerli Meslektaşlarım, Günlük değerlendirme ve tedavi pratiğimizde kullandığımız yöntemlerden bir

Detaylı

MİNİMAL İNVAZİV JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ DERNEĞİ EĞİTİM PROGRAMLARI 2015-2016

MİNİMAL İNVAZİV JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ DERNEĞİ EĞİTİM PROGRAMLARI 2015-2016 www.gynoncomis.org www.gynoncomis.org Değerli Meslektaşlarım, Endoskopik cerrahinin, açık cerrahiye olan üstünlüğü bilinen bir gerçektir. Hem doktor hem de hastalar için çok sayıda avantajlar sağlamaktadır.

Detaylı

Davet. Değerli Meslektaşlarım,

Davet. Değerli Meslektaşlarım, Davet Değerli Meslektaşlarım, 6-8 Şubat 2015 tarihleri arasında, %100 pratik kongremizin dördüncüsü Kıbrıs ta gerçekleşecektir. Günlük pratik uygulamaların ele alınacağı kongremizde kardiyovasküler hastalıkların

Detaylı

5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi

5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi Bilimsel Program - 20 Mart 2014, Perşembe UĞUR DERMAN SALONU SEÇİLMİŞ VAKA SUNUMLARI - Peritoneal Kanserlerde HIPEC in Yeri HIPEC Nasıl Yapılır? Kolon Kanseri Mezotelyoma KONFERANS - Onkolojide Nereden

Detaylı

DAVET. Konumuz, diğer gelişmeler ile ilgili bilgilerimiz ve kongre programımız kitabımızda yer almaktadır.

DAVET. Konumuz, diğer gelişmeler ile ilgili bilgilerimiz ve kongre programımız kitabımızda yer almaktadır. DAVET Sayın Meslektaşlarımız ve Bilim İnsanları, Tromboz, Hemostaz ve Anjioloji Derneği 1998 yılında kurulmuş, tromboz ve hemostaz alanı ile ilgilenen pek çok farklı bilim alanını bünyesinde barındıran

Detaylı

Lomber Omurga ve Sakroiliak Eklemin Osteopatik Manuel Teknikleri 2 31 Mart 1 Nisan 2012 Limak Ambassadore Boutique Hotel, Ankara

Lomber Omurga ve Sakroiliak Eklemin Osteopatik Manuel Teknikleri 2 31 Mart 1 Nisan 2012 Limak Ambassadore Boutique Hotel, Ankara Lomber Omurga ve Sakroiliak Eklemin Osteopatik Manuel Teknikleri 2 31 Mart 1 Nisan 2012 Limak Ambassadore Boutique Hotel, Ankara Değerli Meslektaşlarım, Günlük değerlendirme ve tedavi pratiğimizde kullandığımız

Detaylı

1. Uluslararası Ortadoğu Jinekolojik Endoskopi Kongresi ve 5. Ulusal Jinekolojik Endoskopi Kongresi

1. Uluslararası Ortadoğu Jinekolojik Endoskopi Kongresi ve 5. Ulusal Jinekolojik Endoskopi Kongresi 1. Uluslararası Ortadoğu Jinekolojik Endoskopi Kongresi ve 5. Ulusal Jinekolojik Endoskopi Kongresi 24-28 Nisan 2013 SuSesi Hotel & Convention Center Antalya / Türkiye BİLİMSEL PROGRAM KONGRE ÖNCESİ KURSLAR

Detaylı

4. S I N I F - 1. G R U P 2. D E R S K U R U L U (Nefroloji, Endokrin, Üroloji, Jinekoloji, Obstetrik)

4. S I N I F - 1. G R U P 2. D E R S K U R U L U (Nefroloji, Endokrin, Üroloji, Jinekoloji, Obstetrik) Ü R O G E N İ T A L S İ S T E M H A S T A L I K L A R I - D O Ğ U M B İ L G İ S İ ( 1 0 K A S I M 2 0 1 4 1 6 O C A K 2 0 1 5 ) Dekan : Prof. Dr. Bekir YAŞAR Dekan Yardımcısı (Eğitimden Sorumlu) : Prof.

Detaylı

ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ ANKARA 18-19 Nisan 2009 Ankara Hilton ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ ANKARA ÖNSÖZ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türk Üroloji Derneði, Türkiye ESRU, Endoüroloji Derneði ve Türk

Detaylı

1-2 Kasım 2014 tarihinde, Ankara`da düzenlenecek olan 2. Klinik Nöral Terapi Sempozyumu ile ilgili sizlere bilgi vermekten mutluluk duyuyoruz.

1-2 Kasım 2014 tarihinde, Ankara`da düzenlenecek olan 2. Klinik Nöral Terapi Sempozyumu ile ilgili sizlere bilgi vermekten mutluluk duyuyoruz. 2. Klinik Nöral Terapi Sempozyumu 1-2 Kasım 2014 - Ankara 1-2 Kasım 2014 tarihinde, Ankara`da düzenlenecek olan 2. Klinik Nöral Terapi Sempozyumu ile ilgili sizlere bilgi vermekten mutluluk duyuyoruz.

Detaylı

Değerli Meslektaşlarım,

Değerli Meslektaşlarım, DAVET Değerli Meslektaşlarım, Klinik nöralterapi uygulamaları konusunda çalışmalarını sürdüren uygulayıcıların bilgilerini ve pratiklerini gözden geçirmeleri sıklıkla hissedilen bir ihtiyaçtır. Düzenlenecek

Detaylı

Klinik Nöral Terapi Temel Eğitimi + 1 yıl sınırsız* eğitim 27-28 Nisan 2013 İstanbul. Değerli Meslektaşlarım,

Klinik Nöral Terapi Temel Eğitimi + 1 yıl sınırsız* eğitim 27-28 Nisan 2013 İstanbul. Değerli Meslektaşlarım, Klinik Nöral Terapi Temel Eğitimi + 1 yıl sınırsız* eğitim 27-28 Nisan 2013 İstanbul Değerli Meslektaşlarım, Nöral terapi çoğunlukla belirli özelliklerde lokal anestezik enjeksiyonu ile otonom sinir sistemi

Detaylı

3. Periferik Girişim Kursu 27-28 Kasım 2014 Marriott Şişli İstanbul

3. Periferik Girişim Kursu 27-28 Kasım 2014 Marriott Şişli İstanbul 3. Periferik Nish A Blok Kat:8 No: 47-48 Çobançeşme Sanayi Cad. 11, Yenibosna, Bahçelievler 34196 - Türkiye T. 212 221 17 30 / 38 F. 212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr 3. Periferik TÜRK KARDİYOLOJİ

Detaylı