Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3

4 KONGREYE DAVET Deðerli Meslektaþlarýmýz, Her yýl artan katýlýmcý sayýsý ve geniþleyen bilimsel kalitesi ile alanýmýzda en önemli bilimsel toplantýlarýn baþýnda gelen Türk Alman Jinekoloji Kongresi, 30 Nisan - 4 Mayýs 2014 tarihleri arasýnda Belek, Antalya da düzenlenecektir. 20 yýldýr ülkemizin uluslararasý katýlýmlý en büyük kongrelerini düzenleyen vakfýmýz, 10. yýldönümünde sizlere gerek bilimsel gerekse de sosyal açýdan eþsiz bir kongre düzenlemek üzere hazýrlýklarýný sürdürmektedir. Pek çok konuda ülkemizdeki ilk uygulamalarý baþlatan TAJEV olarak, onuncu kongremizi 2013 yýlý ilkbaharýnda Antalya da yeni açýlan ve bölgenin en güzel oteli olan Titanic Deluxe Hotel - Belek'te gerçekleþtireceðiz. Kongrelerimize kadýn hastalýklarý ve doðum camiasýnýn yoðun ilgisi her zaman en büyük gurur kaynaðýmýz olmuþtur. En son dokuzuncusunu Antalya da gerçekleþtirdiðimiz kongremize hekimlerimizin yoðun ilgisi 1400 katýlýmcý ile kendisini göstermiþtir. Üç ayrý salonda paralel oturumlarýn yapýldýðý kongremize 15 ülkeden 360 bildiri gönderilmiþtir. Kongre bilimsel programýmýzda düzenli olarak yer alan kongre öncesi kurslar, uygulamalý eðitimler, uydu sempozyumlarý ve yuvarlak masa toplantýlarýna ek olarak bu sene, canlý cerrahiler ve pek çok yenilik ile bilimsel içeriðimizi zenginleþtirdik. Daha önceki kongrelerimizde olduðu gibi, bu sene de uluslararasý derneklerle olan ortak oturumlarýmýza AAGL ile ortak düzenlediðimiz endoskopi oturumu ve NOGGO ile ortak düzenlediðimiz onkoloji oturumu ile devam ediyoruz. Genç araþtýrmacýlarýn ilgisini arttýrýcý ve bilimsel faaliyetlere teþvik edici ödüllerimiz 2014 kongresinde de verilmeye devam edecektir. Bu kongremizde de kendi alanýnda son sözü söyleme etkinliðine sahip çok sayýda uluslararasý bilim adamý davet edilmiþtir ve özel içeriklerle bilgi ve deneyimlerini katýlýmcýlarla paylaþmalarý saðlanacaktýr. Ülkemizde bu alanda çalýþan tüm hekimleri 1995 yýlýndan itibaren bir çatý altýnda toplayan kongremizin nice 20 li yýllarý bulmasý hepimizin dileðidir. Lütfen takvimlerinize 30 Nisan 2014 ü iþaretlemeyi unutmayýn. Saygýlarýmýzla, Prof. Dr. Cihat Ünlü Kongre Baþkaný Prof. Dr. Peter Mallmann Kongre Baþkaný

5 KOMÝTE VE KURULLAR TÜRK ALMAN JÝNEKOLOJÝ KONGRESÝ DÜZENLEME KURULU BAÞKANLAR Cihat Ünlü, Ýstanbul Peter Mallmann, Köln ÖMÜR BOYU ONURSAL ÜYE Camran Nezhat, Palo Alto BÝLÝMSEL SEKRETARYA Gazi Yýldýrým, Ýstanbul Batuhan Özmen, Ankara DÜZENLEME KURULU Erkut Attar, Ýstanbul Eray Çalýþkan, Kocaeli Emine Çetin, Hamburg L. Cem Demirel, Ýstanbul A. Kubilay Ertan, Leverkusen M. Faruk Köse, Ýstanbul Dieter Maas, Stuttgart M. Murat Naki, Ýstanbul H. Taylan Öney, Bremen Erol Tavmergen, Ýzmir Yaprak Engin Üstün, Yozgat Yusuf Üstün, Düzce Klaus Vetter, Berlin Cemil Yaman, Linz Emine Yüksel, Berlin

6 YABANCI KONUÞMACILAR Michel Abou Abdallah Lübnan Gökhan Kýlýç ABD Mohamed Aboulghar Mýsýr Dieter Maas Rainer Bald Peter Mallmann Uzi Beller Ýsrail Camran Nezhat ABD Xavier Bosch Ýspanya Ceana Nezhat ABD Oumar Camara Farr Nezhat ABD Emine Çetin Gülten Oskay-Özçelik Salim Daya Kanada Taylan Öney Jan Deprest Belçika Pasquale Patrizio ABD Thomas Dimpfl Eckhard Petri Ovrang Djahanbakhch Ýngiltere Marc Possover Ýsviçre Jacques Donnez Belçika Shailesh Puntambekar Hindistan Tim Draycott Ýngiltere Ingo Runnebaum Thomas Ebner Avusturya Ertan Sarýdoðan Ýngiltere Kubilay Ertan Jalid Sehouli Anna Fagotti Ýtalya Michael Stark Ulrich Gembruch Boris Tutschek Kai-Sven Heling Christos A Venetis Yunanistan Wolfgang Henrich Gerard H.A. Visser Hollanda Peter Hillemanns Diethelm Wallwiener Wolfgang Holzgreve Paul Alan Wetter ABD Peter Humaidan Danimarka Cemil Yaman Avusturya Karl Oliver Kagan Emine Yüksel Ömer Kýlavuz Errico Zupi Ýtalya

7 BÝR BAKIÞTA KURSLAR 30 Nisan 2014, Çarþamba 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 KURS 1 KURS 2 KURS 3 KURS 4 KURS 5 KURS 6 ISUOG ERKEN FETAL GELÝÞÝM Kahve Arasý ISUOG ERKEN FETAL GELÝÞÝM Öðle Yemeði Öðle Yemeði BAÞLANGIÇ AÞAMASI KOLPOSKOPÝ Kahve Arasý BAÞLANGIÇ AÞAMASI KOLPOSKOPÝ LAPAROSKOPÝK VE ROBOTÝK CERRAHÝ: TEMEL EÐÝTÝM VE SÜTUR ATMA Kahve Arasý LAPAROSKOPÝK VE ROBOTÝK CERRAHÝ: TEMEL EÐÝTÝM VE SÜTUR ATMA OFÝS PRATÝÐÝNDE HÝSTEROSKOPÝ Kahve Arasý OFÝS PRATÝÐÝNDE HÝSTEROSKOPÝ ÝNFERTÝLÝTEDE TEDAVÝ SONUÇLARININ OPTÝMÝZASYONU Kahve Arasý ÝNFERTÝLÝTEDE TEDAVÝ SONUÇLARININ OPTÝMÝZASYONU Öðle Yemeði Öðle Yemeði Öðle Yemeði Öðle Yemeði ISUOG MERKEZÝ SÝNÝR SÝSTEMÝ & FETAL EKOKARDÝYOGRAFÝ Kahve Arasý ISUOG MERKEZÝ SÝNÝR SÝSTEMÝ & FETAL EKOKARDÝYOGRAFÝ BAÞLANGIÇ AÞAMASI KOLPOSKOPÝ Kahve Arasý BAÞLANGIÇ AÞAMASI KOLPOSKOPÝ LAPAROSKOPÝK VE ROBOTÝK CERRAHÝ: TEMEL EÐÝTÝM VE SÜTUR ATMA Kahve Arasý LAPAROSKOPÝK VE ROBOTÝK CERRAHÝ: TEMEL EÐÝTÝM VE SÜTUR ATMA OFÝS PRATÝÐÝNDE HÝSTEROSKOPÝ Kahve Arasý OFÝS PRATÝÐÝNDE HÝSTEROSKOPÝ ÝNFERTÝLÝTEDE TEDAVÝ SONUÇLARININ OPTÝMÝZASYONU 18:30-19:00 AÇILIÞ SEREMONÝSÝ Kongre Baþkaný - Cihat Ünlü / Kongre Baþkaný - Peter Mallmann 19:00-19:45 AÇILIÞ KONFERANSI - Geleceðin Cerrahý: Ýlerideki Cerrahiler ve Evrim Süreci Camran Nezhat - Ömür Boyu Onursal Üye 19:45-22:00 AÇILIÞ KOKTEYLÝ

8 BÝR BAKIÞTA BÝLÝMSEL PROGRAM 1-3 Mayýs Mayýs 2014, Perþembe 2 Mayýs 2014, Cuma 3 Mayýs 2014, Cumartesi Salon 1 Salon 2 Salon 3 Salon 1 Salon 2 Salon 3 Salon 1 Salon 2 Salon 3 08:30 08:40 08:50 09:00 09:10 09:20 09:30 09:40 09:50 10:00 10:10 10:20 10:30 10:40 10:50 11:00 11:10 11:20 11:30 11:40 11:50 12:00 12:10 12:20 12:30 12:40 12:50 13:00 13:10 13:20 13:30 13:40 13:50 14:00 14:10 14:20 14:30 14:40 14:50 15:00 15:10 15:20 15:30 15:40 15:50 16:00 16:10 16:20 16:30 16:40 16:50 17:00 17:10 17:20 17:30 17:40 17:50 18:00 ÝNOVASYON ONKOLOJÝ Korunma PERÝNATOLOJÝ PERÝNATOLOJÝ ÝNFERTÝLÝTE ENDOSKOPÝ AAGL - TAJEV Ortak Oturumu ÝNFERTÝLÝTE Fertilitenin Korunmasý ÝNFERTÝLÝTE PCOS ONKOLOJÝ PERÝNATOLOJÝ Ýlk Trimesterde Görüntüleme OBSTETRÝK ÜROJÝNEKOLOJÝ JÝNEKOLOJÝ ENDOSKOPÝ ENDOMETRÝOZÝS PERÝNATOLOJÝ Fetal Saðlýk ÝNFERTÝLÝTE KEYNOTE KONUÞMA KEYNOTE KONUÞMA Kahve Molasý ONKOLOJÝ Over PERÝNATOLOJÝ Tekrarlayan Gebelik Kayýplarý ÝNFERTÝLÝTE JÝNEKOLOJÝ ÝNFERTÝLÝTE ONKOLOJÝ NOGGO - TAJEV Ortak Oturumu SÖZLÜ VE VÝDEO BÝLDÝRÝLER ÜROJÝNEKOLOJÝ PERÝNATOLOJÝ OBSTETRÝK Doðum PERÝNATOLOJÝ Erken Doðum ENDOMETRÝOZÝS Öðle Yemeði Öðle Yemeði Öðle Yemeði Kahve Molasý CANLI CERRAHÝ ÝNFERTÝLÝTE Endokrinoloji Kahve Molasý CANLI CERRAHÝ ÝNFERTÝLÝTE Kahve Molasý Kahve Molasý Kahve Molasý MENOPOZ VE OSTEOPOROZ ÝNFERTÝLÝTE ENDOSKOPÝ ONKOLOJÝ Uterus SÖZLÜ VE VÝDEO BÝLDÝRÝLER 19:30 23:00 GALA GECESÝ

9 KURS PROGRAMI / 30 Nisan 2014, Çarþamba ISUOG - ERKEN FETAL GELÝÞÝM *Uluslararasý Obstetrik ve Jinekolojide Ultrasonografi Derneði (ISUOG) onaylýdýr. ** Katýlýmcýlara ISUOG bandrollü sertifika verilecektir. Kurs Direktörleri: Emine Çetin, Yaprak Engin Üstün 09:00-09:30 Ýlk trimesterda görüntüleme - FMF Londra ve ISUOG kýlavuzlarý Emine Çetin 09: Ýlk trimesterda görüntüleme - Ultrason ve serum markerlarýnda güncel durum Karl Oliver Kagan 09: Serbest fetal DNA - Prenatal tanýmada yeni stratejiler Karl Oliver Kagan 10:10-10:30 Kahve Molasý 10:30-10:50 Ýnvaziv prosedürler - Hala gerekli mi? Emine Çetin 10:50-11:30 Erken anomali taramasý Kai-Sven Heling 11: Erken fetal ekokardiyografi Kai-Sven Heling 12: Birinci trimesterda çoðul gebelikler Karl Oliver Kagan 12:30-12:50 Preeklampside görüntüleme, aspirinin dönüþü? Yaprak Engin Üstün 12:50-14:00 Öðle Yemeði ISUOG - MERKEZÝ SÝNÝR SÝSTEMÝ & FETAL EKOKARDÝYOGRAFÝ *Uluslararasý Obstetrik ve Jinekolojide Ultrasonografi Derneði (ISUOG) onaylýdýr. ** Katýlýmcýlara ISUOG bandrollü sertifika verilecektir. Kurs Direktörleri: Emine Çetin, Kai-Sven Heling 12:50-14:00 Öðle Yemeði 14:00-14:30 Fetal ekokardiyografinin fetal sirkülasyon ve metodolijisi (ISUOG kýlavuzlarý, B modu, renkli Doppler, STIC) Kai-Sven Heling 14:30-15:00 Ýlk trimester fetal ekokardiyografi Emine Çetin 15:00-15:30 Ýkinci trimester fetal ekokardiyografi Ulrich Gembruch Kahve Molasý 16:00-16:30 Univentriküler kardiyak kusurlar Kai-Sven Heling Fetal serebral sonografi - ISUOG kýlavuzlarý ve dahasý Boris Tutschek 17: Serebral anomaliler Kai-Sven Heling 17: Nöral tüp defekti Karl Oliver Kagan BAÞLANGIÇ AÞAMASI KOLPOSKOPÝ Kurs Direktörleri: Kunter Yüce, M. Faruk Köse OTURUM 1 Oturum Baþkanlarý: Derin Kösebay, Kunter Yüce 10:30-11:00 HPV enfeksiyonlarý ve epidemiyolojisi Ali Ayhan 11:00-11:20 Serviks kanserinde tarama nasýl yapýlmalýdýr? Nejat Özgül 11:20-11:30 Tartýþma 11:30-12:00 Kahve Molasý OTURUM 2 Oturum Baþkanlarý: Nejat Özgül, Gökhan Tulunay 12:00-12:20 Kolposkopi ye giriþ Kunter Yüce 12:20-12:40 Normal serviks kolposkopisi Coþan Terek 12:40-13:00 Anormal transformasyon zonu kolposkopisi Gökhan Tulunay 13:00-13:20 LSIL (+ASC-US) kolposkopisi M. Faruk Köse 13:20-13:30 Tartýþma 13: Öðle Yemeði OTURUM 3 Oturum Baþkanlarý: Yýlmaz Dikmen, Macit Arvas 14:30-14:50 HSIL (+ASC-H) kolposkopi M. Ali Vardar 14:50-15:10 Ýnvaziv serviks kanseri kolposkopi Ali Haberal 15:10-15:30 Servikal premalign lezyonlarda sitoloji ve histoloji yönetimi Macit Arvas 15:30-15:50 Kriyoterapi, LEEP ve konizasyon Fýrat Ortaç 15:50-16:00 Tartýþma 16:00-16:30 Kahve Molasý OTURUM 4 Oturum Baþkaný: Kunter Yüce 16:30-17:40 Ýnteraktif olgu sunumlarý Kunter Yüce, Nejat Özgül

10 KURS PROGRAMI / 30 Nisan 2014, Çarþamba LAPAROSKOPÝK VE ROBOTÝK CERRAHÝ: TEMEL EÐÝTÝM VE SÜTUR ATMA OFÝS PRATÝÐÝNDE HÝSTEROSKOPÝ ÝNFERTÝLÝTEDE TEDAVÝ SONUÇLARININ OPTÝMÝZASYONU Kurs Direktörleri: Eray Çalýþkan, Gazi Yýldýrým Kurs Direktörleri: Yusuf Üstün, Gazi Yýldýrým Kurs Direktörleri: Cem Demirel, Batuhan Özmen 10:00-10:20 Laparoskopi ve pelvik anatominin temelleri Shailesh Puntambekar 10:20-10:40 Laparoskopide enstrümantasyon ve enerji modaliteleri Taner Usta 10:40-11:00 Robotik cerrahi: Temel bilgiler, enstrümentasyon ve pozisyonlandýrma M. Murat Naki 11:00-11:20 Laparoskopik cerrahinin püf noktalarý Gazi Yýldýrým 11:20-11:30 Tartýþma 11:30-12:00 Kahve Molasý 12:00-13:30 Simülasyon (4 Eðitici) Temel enstrümantasyon El-göz ayarý Sütur atma 13:30-14:30 Öðle Yemeði 14:30-14:50 Laparoskopik histerektomi teknikleri: Temel prensipler Eray Çalýþkan 14:50-15:10 Laparoskopik myomektomi teknikleri: Temel prensipler Mert Göl 15:10-15:30 Laparoskopik cerrahide komplikasyonlar Murat Api 15:30-15:50 Robotik cerrahide komplikasyonlar Gökhan Kýlýç 15:50-16:00 Tartýþma 16:00-16:15 Kahve Molasý 16:15-17:30 Simülasyon (4 Eðitici) Temel enstrümantasyon El-göz ayarý Sütur atma 10:00-10:20 Ekipman, enstrümantasyon ve operasyon öncesi hazýrlýk Yusuf Üstün 10:20-10:40 Endikasyonlar, dayanýlýrlýk ve hassasiyet Yýlmaz Güzel 10:40-11:00 Ofis histeroskopi: Teknikler Turan Çetin 11:00-11:20 Histeroskopik polipektomi Ali Kolusarý 11:20-11:30 Tartýþma 11:30-12:00 Kahve Molasý 12:00-12:20 Histeroskopik myomektomi Iþýk Üstüner 12:20-12:40 Histeroskopik sineþiyolizis Yýlmaz Þahin 12:40-13:00 Histeroskopik septum rezeksiyonu: Ne zaman? Nasýl? Ercan Baþtu 13:00-13:20 Açýklanamayan infertilite ve IVF te histeroskopi Hikmet Hassa 13:20-13:30 Tartýþma 13:30-14:30 Öðle Yemeði 14:30-14:50 Anormal uterin kanamada histeroskopi Vedat Atay 14:50-15:10 Histeroskopide yeni geliþmeler ve araçlar Özay Oral 15:10-15:30 Histeroskopide problemler ve komplikasyonlar Gürkan Arýkan 15:30-15:45 Kahve Molasý :30 Simülasyon ile birebir uygulama 09:55-10:00 Kursa giriþ - Hedefler ve amaçlar Cem Demirel 10:00-11:30 STÝMÜLASYON PROTOKOLLERÝ 10:00-10:20 ART sikluslarýnýn endokrin nitelikleri Sebiha Özkan 10:20-10:40 ART sikluslarýnýn görüntülenmesi: Nasýl ve ne zaman? Batuhan Özmen 10:40-11:00 IUI sikluslarýnda ortak protokoller Candan Ýltemur Duvan 11:00-11:20 En iyi durumda en iyi stimülasyon: IVF sikluslarý Cem Atabekoðlu 11:20-11:30 Tartýþma 11:30-12:00 Kahve Molasý 12:00-13:30 OVER 12:00-12:20 Hastaya göre KOH protokolleri Gürkan Bozdað 12:20-12:40 PCOS lu hastalarda KOH problemleri Barýþ Ata 12:40-13:00 Kötü cevaplýlarda sonuçlarýn optimizasyonu Bülent Haydardedeoðlu 13:00-13:20 ART de ovaryen stimülasyona LH aktivitesi eklemek Cristos Venetis 13:20-13:30 Tartýþma 13:30-14:30 Öðle Yemeði 14:30-16:00 ENDOMETRÝUM 14:30-14:50 IVF sikluslarýnda embriyo transferinin optimizasyonu Ulun Uluð 14:50-15:10 Luteal faz desteði Nafiye Yýlmaz 15:10-15:30 Ýnce ve dirençli endometriumun tedavisi Ruþen Aytaç 15:30-15:50 Ýntrauterin endometrial patolojilerin yönetimi Münire Erman Akar 15:50-16:00 Tartýþma 18:30-19:00 AÇILIÞ SEREMONÝSÝ Kongre Baþkaný - Cihat Ünlü / Kongre Baþkaný - Peter Mallmann 19:00-19:45 AÇILIÞ KONFERANSI - Geleceðin Cerrahý: Ýlerideki Cerrahiler ve Evrim Süreci Camran Nezhat - Ömür Boyu Onursal Üye 19:45-22:00 AÇILIÞ KOKTEYLÝ

11 SALON 1 SALON 2 SALON 3 08:30-09:30 ÝNOVASYON Oturum Baþkanlarý: Oktay Kadayýfçý, Mohamed Aboulghar 08:30-08:50 Jinekolojide robotik cerrahi; Pazarlama stratejisi mi, gerçek bir yenilik mi? Kubilay Ertan 08:50-09:10 Ýnfertilite tedavisi için overyan stimülasyonda yeni yaklaþýmlar Nikolaos Polyzos 09:10-09:30 Dokunma duyusuyla telecerrahi: Cerrahinin geleceði Michael Stark 09:30-10:00 Keynote Konuþma Oturum Baþkanlarý: Yaprak Engin Üstün Maternal kanýn noninvaziv prenatal tanýsý: 20 yýllýk araþtýrmanýn sonucunda klinik uygulama Wolfgang Holzgreve 10:00-10:15 KAHVE MOLASI 10:15-10:40 Selenyum ve vajina & serviksin immünolojik savunmasý Johannes C.Huber 10:40-12:00 ONKOLOJÝ Korunma Oturum Baþkanlarý: Derin Kösebay, Ateþ Karateke 10:40-11:00 Yeni servikal tarama stratejileri Murat Naki 11:00-11:20 Anormal servikal patolojilere yaklaþým Kunter Yüce 11:20-11:40 HPV'ye baðlý hastalýklarýn epidemiyolojisi Xavier Bosch 11:40-12:00 HPV aþýlarýnda güncel durum M.Faruk Köse 12:00-12:50 Oturum Baþkaný: Cihat Ünlü Servikal olgunlaþma ve doðum indüksiyonunda güncel yaklaþýmlar Tim Draycott 12:50-13:40 ÖÐLE YEMEÐÝ 08:30-09:30 ÝNFERTÝLÝTE Oturum Baþkanlarý: Serdar Dilbaz, Erol Tavmergen 08:30-08:50 Geç foliküler fazda progesteron düzeyi ve IVF sonrasý hamilelik oraný: Mevcut durum ve ufuklar Christos A. Venetis 08:50-09:10 Laboratuvar ortamýnda neden bazý embriyolarýn geliþimi duruyor? Thomas Ebner 09:10-09:30 Embriyoskopi klinik baþarýyý arttýrdý mý? Ege N. Tavmergen Göker 09:30-10:00 SALON 1 Keynote Konuþma 10:00-10:15 KAHVE MOLASI 10:15-10:40 SALON 1 10:40-12:00 ENDOSKOPÝ AAGL - TAJEV Ortak Oturumu Oturum Baþkanlarý: Franklin D. Loffer, Ceana Nezhat, Gazi Yýldýrým 10:40-11:00 Klinik uygulamada ofis histeroskopi Cem Demirel 11:00-11:20 Adenomyozis ve yönetimi Ceana Nezhat 11:20-11:40 Laparoskopik cerrahinin komplikasyonlarý ve yönetimi Shailesh Puntambekar 11:40-12:00 12:00-12:50 SALON 1 12:50-13:40 ÖÐLE YEMEÐÝ 08:30-09:30 ONKOLOJÝ Prof. Dr. Hikmet Yavuz anýsýna Oturum Baþkanlarý: Demir Özbaþar, Orhan Ünal 08:30-08:50 Histerektomi sonrasý serviks kanseri tanýsýnda yaklaþým Hasan Bozkaya 08:50-09:10 Erken evre serviks kanserinde cerrahi Ali Ayhan 09:10-09:30 Over kanserinden korunma - Ölüm oranlarýný azaltmak için etkili bir strateji Uzi Beller 09:30-10:00 SALON 1 Keynote Konuþma 10:00-10:15 KAHVE MOLASI 10:15-10:40 SALON 1 10:40-12:00 PERÝNATOLOJÝ Ýlk Trimesterde Görüntüleme Oturum Baþkanlarý: Karl Oliver Kagan, Bülent Tandoðan 10:40-11:00 Gebelik takibinde piramidi tersine çevirmek Cenk Sayýn 11:00-11:20 Ýlk trimester görüntülemede yenilikler Emine Çetin 11:20-11:40 Ýlk trimester fetal ekokardiyografide limitleri zorlamak Ömer Kýlavuz 11:40-12:00 Ýlk trimester sorunlarýnýn deðerlendirmesi Karl Oliver Kagan 12:00-12:50 SALON 1 12:50-13:40 ÖÐLE YEMEÐÝ

12 13:40-14:40 Overyan stimülasyonda klinik pratik nasýl geliþmekte; IVF tedavisinin geleceði Nikolaos Polyzos Uzun etkili rekombinant FSH ile klinik deneyim Cem Demirel 14:40-16:00 PERÝNATOLOJÝ Oturum Baþkanlarý: Ulrich Gembruch, Mehmet Ali Yüce 14:40-15:00 Fetal minimal invaziv cerrahi Ulrich Gembruch 15:00-15:20 Fetal yüz anomalileri Kai-Sven Heling 15:20-15:40 Fetal abdomen duvarý ve gastrointestinal sistem anomalileri Rýza Madazlý 15:40-16:00 Fetal nörosonografi Kai-Sven Heling 16:00-16:20 KAHVE MOLASI 16:20-18:00 PERÝNATOLOJÝ Oturum Baþkanlarý: Cansun Demir, Ömer Kýlavuz 16:20-16:40 Plasenta invazyon anomalilerinin sonografik tanýsý (Plasenta inkreta) ve klinik gidiþata etkisi Boris Tutschek 16:40-17:00 Obstetrikte 3-4 boyutlu ultrasonografi Cansun Demir 17:00-17:20 Diyabet, fetal izlem ve doðum zamanlamasý Özlem Pata 17:20-17:40 Gestasyonel troboflastik hastalýklarda güncel yaklaþým Sinan Özalp 17:40-18:00 Akýlcý ilaç kullanýmý Yýlmaz Güzel 13:40-14:40 SALON 1 14:40-16:00 ÝNFERTÝLÝTE Fertilitenin Korunmasý Oturum Baþkanlarý: Talip Gül, Ege N. Tavmergen Göker 14:40-15:00 Kanserde fertilitenin korunmasýnda son durum ve sosyal nedenlerle fertilitenin geciktirilmesi Pasquale Patrizio 15:00-15:20 Kriyoprezervasyon sonrasý hamilelik ve overyan doku nakli Jacques Donnez 15:20-15:40 Meme kanserinde ovülasyon indüksiyonu ve fertilitenin korunmasý Murat Sönmezer 15:40-16:00 Yaþa baðlý AMH ölçümü ile overyan rezerv deðerlendirmesi Salim Daya 16:00-16:20 KAHVE MOLASI 16:20-18:00 ÝNFERTÝLÝTE PCOS Oturum Baþkanlarý: Jacques Donnez, Gürkan Bozdað 16:20-16:40 PCOS: Yeni perspektifler Michel Abou Abdallah 16:40-17:00 PCOS'ta ovulasyon indüksiyonunda birinci basamak tedavi seçenekleri Bülent Baysal 17:00-17:20 Adolesanda PCOS Faruk Buyru 17:20-17:40 PCOS ta laparoskopik overyan cerrahi Kemal Özerkan 17:40-18:00 PCOS gebeliklerinde perinatal yönetim ve sonuçlar Tamer Mungan 13:40-14:40 SALON 1 14:40-16:00 OBSTETRÝK Oturum Baþkanlarý: Faik Mümtaz Koyuncu, Emine Yüksel 14:40-15:00 Kadýnlar vajinal doðuma göre tasarlanmýþtýr, sezaryene göre deðil Gerard H.A. Visser 15:00-15:20 Makat geliþlerde doðum Cemil Yaman 15:20-15:40 Vakum-Forseps: Obstetrikte yeri Lütfü Önderoðlu 15:40-16:00 Sezaryen doðumun optimizasyonu: Ýnsan evrimine etkileri neler? Michael Stark 16:00-16:20 KAHVE MOLASI 16:20-18:00 ÜROJÝNEKOLOJÝ Oturum Baþkanlarý: Peter Mallmann, Ýsmail Mete Ýtil 16:20-16:40 Pelvik taban rekonstrüksiyonu ve yönetimi Eckhard Petri 16:40-17:00 Apikal prolapsusun konvansiyonel cerrahisi Fuat Demirci 17:00-17:20 Vajinal sakrokolporektopeksi: Meþ kullanmadan yeni prolapsus cerrahisi Peter Hillemanns 17:20-17:40 Meþ teknolojisinde en son geliþme: Tokalý meþler Akýn Sivaslýoðlu 17:40-18:00 Prolapsus cerrahisinde anahtar noktalar Fulya Dökmeci

13 SALON 1 SALON 2 SALON 3 08:30-09:30 JÝNEKOLOJÝ Oturum Baþkanlarý: Wolfgang Holzgreve, Gürkan Arýkan 08:30-09:30 ÝNFERTÝLÝTE Oturum Baþkanlarý: Recai Pabuçcu, Batuhan Özmen 08:30-09:30 JÝNEKOLOJÝ Oturum Baþkanlarý: Moþe Benhabib, Salim Erkaya 08:30-08:50 Jinekoloji eðitimimiz ve yeni trendler: Nasýl uyum saðlayabiliriz? Paul Alan Wetter 08:50-09:10 Kök hücre araþtýrmasýna Nobel Ödülü 2012: Jinekologlar neleri bilmeli? Wolfgang Holzgreve 09:10-09:30 Fibroidler ve yeni medikal tedaviler: Çalýþmalarýmýz Gökhan Kýlýç 09:30-10:00 Keynote Konuþma Oturum Baþkaný: Cihat Ünlü Ekstragenital endometriozis - Barsak, mesane, üreter, diyafram, akciðer ve karaciðer dahil Camran Nezhat 10:00-10:30 KAHVE MOLASI 10:30-11:50 ENDOSKOPÝ Oturum Baþkanlarý: Hikmet Hassa, Shailesh Puntambekar 10:30-10:50 Jinekolojik cerrahi - nereye gidiyor? Diethelm Wallwiener 10:50-11:10 Laparoskopik supraservikal histerektomi (LSH) vs. Endometrial ablasyon (EA): On yýllýk gözlem Errico Zupi 11:10-11:30 Laparoskopik sinir koruyucu radikal histerektomi Shailesh Puntambekar 11:30-11:50 Pelvik sinir fonksiyonlarýnýn kontrol ve onarýmý için LION prosedürü Marc Possover 08:30-08:50 IVF baþarýsýný artýrmada kritik noktalar Recai Pabuçcu 08:50-09:10 Üremeye yardýmcý tedavinin geleceði: Önümüzdeki 5 yýl Pasquale Patrizio 09:10-09:30 Üremeye yardýmcý ve rekonstrüktif cerrahi: Ne durumdayýz? Batuhan Özmen 09:30-10:00 SALON 1 Keynote Konuþma 10:00-10:30 KAHVE MOLASI 10:30-11:50 ONKOLOJÝ Over Oturum Baþkanlarý: Farr Nezhat, Sinan Özalp 10:30-10:50 Adneksiyal kitlelere yaklaþým Özcan Balat 10:50-11:10 Over kanseri tarama stratejileri Macit Arvas 11:10-11:30 Erken ve ileri evre overyan kanserde laparoskopi ve robotik cerrahinin yeri Farr Nezhat 11:30-11:50 Ýleri evre over kanseri: Tam tümör rezeksiyonunda zorluklar - Üst batýn, multiorgan cerrahisi ve HIPEC Ingo Runnebaum 11:50-12:40 SALON 1 08:30-08:50 G noktasý, anatomik, histolojik ve fonksiyonel deðerlendirme Bora Cengiz 08:50-09:10 Medikal abortus uygulamalarý Berna Dilbaz 09:10-09:30 Kronik pelvik aðrýda yeni tedavi modaliteleri Rukset Attar 09:30-10:00 SALON 1 Keynote Konuþma 10:00-10:30 KAHVE MOLASI 10:30-11:50 ÝNFERTÝLÝTE Oturum Baþkanlarý: Dieter Maas, Fatma Ferda Verit 10:30-10:50 IUI - prognostik faktörler ve sonuçlarý: IUI yapalým mý? Cem Fýçýcýoðlu 10:50-11:10 Antagonist sikluslarýnda zamanlama - Nasýl yapýlabilir, klinik sonuçlarý etkiliyor mu? Barýþ Ata 11:10-11:30 IVF laboratuvarýnda yeni geliþmeler ve hasta saðlýðýna etkileri Dieter Maas 11:30-11:50 Oosit/embriyo kalitesinin non-invaziv öngörüsünde kümülüs hücreleri Thomas Ebner 11:50-12:40 SALON 1 11:50-12:40 KOH Protokollerinde LH'ýn Yeri, Eklenmeli mi? Peter Humaidan 12:40-13:40 ÖÐLE YEMEÐÝ 12:40-13:40 ÖÐLE YEMEÐÝ 12:40-13:40 ÖÐLE YEMEÐÝ

14 13:40-14:40 CANLI CERRAHÝ Oturum Baþkan: Ceana Nezhat Cerrah: 14:40-16:00 ENDOMETRÝOZÝS Oturum Baþkanlarý: Camran Nezhat, Kutay Biberoðlu 14:40-15:00 Rekto-vajinal endometriozis: Jinekoloðun ikilemi Jacques Donnez 15:00-15:20 Endometriozis cerrahisinde over rezervi Gürkan Uncu 15:20-15:40 Endometriozise baðlý kanser ve klinik uygulamaya etkisi Farr Nezhat 15:40-16:00 Endometriozis cerrahisinde komplikasyonlar Ceana Nezhat 16:00-16:20 KAHVE MOLASI 16:20-17:40 PERÝNATOLOJÝ Fetal Saðlýk Oturum Baþkanlarý: Jan Deprest, Mehmet Yýlmazer 16:20-16:40 Erken IUGR teþhisi kolay, tedavisi zor; Geç IUGR teþhisi zor, tedavisi kolay Gerard H.A. Visser 16:40-17:00 Monokoryonik ikiz doðumun komplikasyonlarý Jan Deprest 17:00-17:20 Spina bifidanýn tanýsýnda yeni ilk trimester ultrason markerlarý Wolfgang Henrich 17:20-17:40 Fetal zekanýn geliþimi Alper Tanrýverdi 13:40-14:40 SALON 1 CANLI CERRAHÝ 14:40-16:00 PERÝNATOLOJÝ Tekrarlayan Gebelik Kayýplarý Oturum Baþkanlarý: Ertan Sarýdoðan, Sedat Kadanalý 14:40-15:00 Tekrarlayan gebelik kayýplarýna güncel yaklaþým Sedat Kadanalý 15:00-15:20 Tekrarlayan gebelik kayýplarýnda antifosfolipid sendrom Yakup Kumtepe 15:20-15:40 Prenatal CMV (Sitomegalovirüs) enfeksiyonunda inovatif tedavi seçenekleri; Leverkusen programý Rainer Bald 15:40-16:00 Tekrarlayan gebelik kayýplarýnda laparoskopik serklaj Ertan Sarýdoðan 16:00-16:20 KAHVE MOLASI 16:20-18:00 ÝNFERTÝLÝTE Oturum Baþkanlarý: Teksen Çamlýbel, Turan Çetin 16:20-16:40 Peritoneal sývý, endometriozis ve fallop tüplerinde silier vuru frekansý Ovrang Djahanbakhch 16:40-17:00 Tekrarlayan implantasyon baþarýsýzlýðýnda yeni ne var? Bülent Urman 17:00-17:20 IVF baþarýsýzlýðýndan sonra laparoskopinin yeri: Ne zaman ve neden? Mustafa Bahçeci 17:20-17:40 AMH ve Stimülasyon Stratejimiz Bülent Berker 17:40-18:00 IVF'te ovaryen stimülasyon gören kötü cevaplýlara androjen ve androjenik ajan kullanýmý: Çözüm bu mu? Christos A. Venetis 13:40-14:40 SALON 1 CANLI CERRAHÝ 14:40-16:00 ONKOLOJÝ NOGGO - TAJEV Ortak Oturumu Jinekolojik malignitede cerrahi teknikler ve prensipleri Oturum Baþkanlarý: Jalid Sehouli, Kubilay Ertan 14:40-15:00 Ýleri evre overyan kanserde neoadjuvan kemoterapinin rolü Oumar Camara 15:00-15:20 Tekrarlayan overyan kanserde cerrahi Jalid Sehouli 15:20-15:40 Jinekolojik malignitesi olan yaþlý hastalarda yönetim: Mevcut durum Kubilay Ertan 15:40-16:00 Over kanserinin yönetiminde CA 125'in yeri Gülten Oskay Özçelik 16:00-16:20 KAHVE MOLASI 16:20-17:40 SÖZLÜ VE VÝDEO BÝLDÝRÝLER Oturum Baþkanlarý: Filiz Avþar

15 SALON 1 SALON 2 SALON 3 08:30-09:30 ÜROJÝNEKOLOJÝ Oturum Baþkanlarý: Niyazi Aþkar, Fuat Demirci 08:30-08:50 Urge inkontinansýn cerrahi tedavisi: Eski bir probleme yeni bir yaklaþým Peter Mallmann 08:50-09:10 Alloplastik materyallerle ilgili FDA bildirisine nasýl tepki verelim? Eckhard Petri 09:10-09:30 Ürojinekolojide kalite yönetimi ve kanýta dayalý týp Thomas Dimpfl 09:30-10:15 Oturum Baþkaný: Cihat Ünlü Oral kontraseptifleri seçerken kriterimiz ne olmalý, kimlere vermeliyiz? Berna Dilbaz 10:15-10:30 KAHVE MOLASI 10:30-11:50 PERÝNATOLOJÝ Oturum Baþkanlarý: Kubilay Ertan, Gökhan Yýldýrým 10:30-10:50 10:50-11:10 Myelomeningoselin in utero onarýmý Jan Deprest 11:10-11:30 Fetal anemi; sebep ve tedavisinde son durum Rainer Bald 11:30-11:50 Kongenital diyafragmatik fýtýðýn in utero yönetimi Jan Deprest 08:30-09:30 ÝNFERTÝLÝTE Endokrinoloji Oturum Baþkanlarý: Cazip Üstün, Taylan Öney 08:30-08:50 PCOS ve AMH Cem Atabekoðlu 08:50-09:10 Prematür over yetmezliði: Güncel yaklaþým Levent Þentürk 09:10-09:30 Üreme týbbýnda innovatif geliþmeler Timur Gürgan 09:30-10:15 SALON 1 10:15-10:30 KAHVE MOLASI 10:30-11:50 ENDOMETRÝOZÝS Oturum Baþkanlarý: Bülent Týraþ 10:30-10:50 Erken endometriosis tanýsý yapýlabilir mi, yapýlmalý mýdýr? Kutay Biberoðlu 10:50-11:10 Endometriozisin medikal tedavisi Gürkan Uncu 11:10-11:30 Endometriozisli infertil hastaya yaklaþým Bülent Gülekli 11:30-11:50 Endometriomanýn IVF sonuçlarýna etkisi Bülent Týraþ 11:50-12:40 SALON 1 12:40-13:40 ÖÐLE YEMEÐÝ 08:30-09:30 ÝNFERTÝLÝTE Oturum Baþkanlarý: Mustafa Küçük, Hüseyin Görkemli 08:30-08:50 OHSS tedavisine güncel yaklaþým Hüseyin Görkemli 08:50-09:10 MILD stimülasyon protokolleri Erol Tavmergen 09:10-09:30 GnRH antagonist protokolünün optimal kullanýmý Peter Humaidan 09:30-10:15 SALON 1 10:15-10:30 KAHVE MOLASI 10:30-11:50 ENDOSKOPÝ Oturum Baþkanlarý: Oumar Camara, Fatih Þendað 10:30-10:50 Nöropatik pelvik aðrýnýn nöropelviolojik yönetimi Marc Possover 10:50-11:10 Endoskopik pelvik ve retroperitoneal anatomi Ahmet Göçmen 11:10-11:30 Laparoskopik myomektomi: Teknik ve sonuçlar Gazi Yýldýrým 11:30-11:50 Single port histerektomi Fatih Þendað 11:50-12:40 SALON 1 12:40-13:40 ÖÐLE YEMEÐÝ 11:50-12:40 Post-partum kontrasepsiyon 12:40-13:40 ÖÐLE YEMEÐÝ

16 13:40-14:40 SALON 1 CANLI CERRAHÝ 14:40-16:00 ONKOLOJÝ Uterus Oturum Baþkanlarý: Fýrat Ortaç, Ali Kolusarý 14:40-15:00 Endometrial hiperplazi yönetimi Sinan Özalp 15:00-15:20 Endometrium kanserinde cerrahi Fýrat Ortaç 15:20-15:40 Jinekolojik onkolojide fertilite koruyucu tedaviler Ateþ Karateke 15:40-16:00 Endometriyal kanserin laparoskopik yönetimi: 15 yýllýk takiple oluþan kendi verilerimiz dahil randomize kontrollü çalýþma sonuçlarý Ingo Runnebaum 16:00-16:20 KAHVE MOLASI 16:20-17:40 SÖZLÜ VE VÝDEO BÝLDÝRÝLER Oturum Baþkanlarý: 13:40-14:40 SALON 1 CANLI CERRAHÝ 14:40-16:00 ÝNFERTÝLÝTE Oturum Baþkanlarý: Nedim Çiçek, Þahin Zeteroðlu 14:40-15:00 YÜT sonrasý doðan çocuklarýn geleceði Mohamed Aboulghar 15:00-15:20 GnRHa ile tetikleme - En ileri teknik Peter Humaidan 15:20-15:40 Luteal faz desteði - Niçin halen bireyselleþtirmiyoruz? Hakan Yaralý 15:40-16:00 Ýnfertil hastalarda ultrasonografiyi nasýl kullanalým? Þahin Zeteroðlu 16:00-16:20 KAHVE MOLASI 16:20-17:40 MENOPOZ VE OSTEOPOROZ Oturum Baþkanlarý: Gülay Kurtay, H.Cemal Ark 16:20-16:40 Menopoz yaþý öngörülebilir mi? Sezai Þahmay 16:40-17:00 Menopoz: Ortak görüþler ve fikir ayrýlýklarý Michel Abou Abdallah 17:00-17:20 Menopozal hormon tedavisinde yeni konsept: Doku selektif östrojen kompleksleri Hakan Seyisoðlu 17:20-17:40 Osteoporoz tedavisinde jinekoloðun yeri ve önemi Fatih Durmuþoðlu 19:30-23:00 GALA GECESÝ 13:40-14:40 CANLI CERRAHÝ Radikal histerektomi ve pelvik lenfadenektomi Oturum Baþkaný: Farr Nezhat Cerrah: Anna Fagotti 14:40-16:00 OBSTETRÝK Doðum Oturum Baþkanlarý: Ali Baloðlu, Mustafa Eroðlu 14:40-15:00 Doðumhanede ultrasonografi Wolfgang Henrich 15:00-15:20 Plasenta adezyon anomalilerinde yönetim Yusuf Üstün 15:20-15:40 Acil obstetrik kanamalarda önleme ve cerrahi algoritma Yavuz Þimþek 15:40-16:00 Anne ölüm olgularýndan çýkarýlacak dersler Yaprak Engin Üstün 16:00-16:20 KAHVE MOLASI 16:20-17:40 PERÝNATOLOJÝ Erken Doðum Oturum Baþkanlarý: Sevim Dinçer Cengiz, Mekin Sezik 16:20-16:40 Erken doðum: Korunma, taný ve tedavisi Taylan Öney 16:40-17:00 Ýkiz gebelikte antenatal yönetim Lütfü Önderoðlu 17:00-17:20 Geç baþlangýçlý FGG: Fetal izlem ve doðum zamanlamasý Özlem Pata 17:20-17:40 Obstetrikte progesteron kullanýmý Eray Çalýþkan

17 GENEL BÝLGÝLER Kongre Tarihi ve Yeri X. Türk Alman Jinekoloji Kongresi, 30 Nisan - 4 Mayýs 2014 tarihlerinde Titanic Deluxe Hotel, Belek - Antalya da düzenlenecektir. Kongre Dili Kongre dili Türkçe ve Ýngilizce dir. Oturumlarda Ýngilizce Türkçe simültane tercüme yapýlacaktýr. Slaytlar Ýngilizce olacaktýr. Kredilendirme Kongre, kredilendirilmesi için Türk Tabipleri Birliði Sürekli Týp Eðitimi (STE) ve Avrupa Sürekli Týp Eðitimi Kredilendirme Komisyonu (EACCME ) onayýna sunulmuþtur. Davet Mektubu Kayýt iþlemini yaptýran tüm katýlýmcýlara talep ederlerse davet mektubu gönderilecektir. Bu mektup sadece katýlýmcýnýn kurumundan izin almasýna yardýmcý olmak amacýný taþýmaktadýr. Yaka Kartý Tüm katýlýmcýlar, refakatçiler ve firma temsilcileri kayýt masasýndan yaka kartlarýný temin edebilirler. Kongre süresince tüm bilimsel ve sosyal aktivitelerde yaka kartý takýlmasý gerekmektedir. Katýlým Sertifikasý Kongreye kayýt yaptýran tüm katýlýmcýlara katýlým sertifikasý verilecektir. Kongre Web Sayfasý Kongre ile ilgili tüm bilgileri güncel olarak takip edebilmeniz amacý ile web sayfasý oluþturulmuþtur. Kongrede sunulmasý istenilen bildiriler özet þeklinde web sayfasý aracýlýðý ile toplanacaktýr. Stand Alanlarý Kongre süresince ilaç, týbbi malzeme, cihaz ve kitap alanlarýnda ürün sahibi firmalarýn, ürünlerini sergileyebilmesi amacýyla geniþ bir alan ayrýlmýþtýr. Sergi alanlarýna giriþte kongre kaydý yaptýrmýþ olma þartý aranmaktadýr.

18 OTEL BÝLGÝLERÝ TITANIC DELUXE HOTEL - BELEK 2013 baharýnda açýlan, doðal çam ormanlarý içindeki bu 600 odalý lüks tesis, Beþgöz Nehri'nin yanýnda bölgenin en saklý plajlarýndan birine uzanýyor. Otel misafirleri, Titanic Deluxe Hotel'in her noktasýna hakim muhteþem doða manzarasýný, özenle konumlanmýþ beþ restoran ve on dört barda, gastronomik lezzetler eþliðinde yaþýyorlar.

19 KAYIT BÝLGÝLERÝ Kongre Kayýt Ücretleri Kongre Kayýt Ücretleri Uzman 250 EUR Asistan - Öðrenci - Hemþire 175 EUR Refakatçi - Firma Temsilcisi 125 EUR Kurs Kayýt Ücretleri Kurslar Ücretler ISUOG - Erken Fetal Geliþim ISUOG Merkezi Sinir Sistemi & Fetal Ekokardiyografi 175 EUR Kolposkopi Laparoskopik ve Robotik Cerrahi: Temel Eðitim ve Sütur Atma Ofis Pratiðinde Histeroskopi 125 EUR Ýnfertilitede Tedavi Sonuçlarýnýn Optimizasyonu Kayýt ve kurs ücretlerine %18 KDV ilave edilecektir. Tüm katýlýmcý ve firma temsilcilerinin kayýt olmasý zorunlu olup yukarýda belirtilen kayýt ücretlerine; bilimsel toplantýlara katýlma, kongre çantasý ve özet kitaplarý, sergi alanýna giriþ ile sosyal aktiviteler dahildir. Kesin kayýt, ödeme ile kesinlik kazanýr; kayýt ücretlerinin kongre hesabýna yatýrýlmasý ve ödemeye dair belgenin kongre organizasyon sekretaryasýna e-posta yada faks kanalýyla gönderilmesi gerekmektedir. Kurslara katýlým öncelik sýrasýyla sýnýrlýdýr ve kontenjana baðlý olarak kabul edilebilecektir. Kayýt iþlemleri kongre sitesi aracýlýðýyla online kayýt sistemi kullanýlarak kredi kartý ile yapýlabilmektedir.

Deðerli Meslektaþlarým, Günümüzde kanser, ölüm nedenleri arasýnda kalp hastalýklarýndan sonra ikinci sýrada gelmektedir. Öngörülere göre içerisinde bulunduðumuz bu yýlda da A.B.D. de erkeklerde prostat,

Detaylı

I. ULUSAL DOÐAL DOÐUM KONGRESÝ

I. ULUSAL DOÐAL DOÐUM KONGRESÝ I. ULUSAL DOÐAL DOÐUM KONGRESÝ Doðal Doðum Her Kadýnýn Hakkýdýr ÝSTANBUL Deðerli katýlýmcýlar, Sizleri 24 26 Nisan 2013 tarihlerinde Ýstanbul da yapacaðýmýz 1. Ulusal Doðal Doðum Kongresi ne davet etmekten

Detaylı

Darulaceze Cad. Fulya Sok. Ekþioðlu Ýþ Merkezi 9/1 Okmeydaný, 34384 Ýstanbul Tel: 0212 221 17 30/38 Fax: 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr Baþkan Gelecek Baþkan Baþkan Yardýmcýsý Genel Sekreter

Detaylı

JOURNAL OF OBSTETRICS and GYNECOLOGY CÝLT : 4 SAYI : 1 YIL: 2005 VOLUME:4 NUMBER:1 YEAR:2005 EDÝTÖR

JOURNAL OF OBSTETRICS and GYNECOLOGY CÝLT : 4 SAYI : 1 YIL: 2005 VOLUME:4 NUMBER:1 YEAR:2005 EDÝTÖR KADIN DOÐUM DERGÝSÝ 2 0 0 2 JOURNAL OF OBSTETRICS and GYNECOLOGY dergisi CÝLT : 4 SAYI : 1 YIL: 2005 VOLUME:4 NUMBER:1 YEAR:2005 EDÝTÖR Doç.Dr.Ferit SARAÇOÐLU editor@kadindogumdergisi.com EDÝTÖRLER KURULU

Detaylı

KURULLAR. Kongre Başkanı. Doç. Dr. Salim ERKAYA. Kongre Onursal Başkanları. Prof. Dr. Fatma MERİÇ YILMAZ Doç. Dr. Halil İbrahim YAKUT

KURULLAR. Kongre Başkanı. Doç. Dr. Salim ERKAYA. Kongre Onursal Başkanları. Prof. Dr. Fatma MERİÇ YILMAZ Doç. Dr. Halil İbrahim YAKUT 1 1 KURULLAR Kongre Başkanı Doç. Dr. Salim ERKAYA Kongre Onursal Başkanları Prof. Dr. Fatma MERİÇ YILMAZ Doç. Dr. Halil İbrahim YAKUT Kongre Sekreteri Doç. Dr. Dilek UYGUR Düzenleme Kurulu Doç. Dr. Özlem

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarýmýz, Dünyada görülen teknolojik geliþimlerin yansýmasý olarak týp alanýnda ve özellikle cerrahi dallarda güncel uygulamalar 21. yüzyýlýn adýna yakýþýr tarzda geliþim ve deðiþim göstermektedir.

Detaylı

Kurslar Son Duyuru 14-18 Eylül 2011 Önsöz Deðerli Meslektaþlarým, Uluslararasý katýlýmlý 8. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, meslektaþlarýmýz arasýnda yaptýðýmýz anketler doðrultusunda 14-18 Eylül

Detaylı

Zengin bilimsel program doyurucu bir sosyal programla desteklenmifl ve oturum saatleri maksimum kat l m teflvik edecek flekilde düzenlenmifltir.

Zengin bilimsel program doyurucu bir sosyal programla desteklenmifl ve oturum saatleri maksimum kat l m teflvik edecek flekilde düzenlenmifltir. Say n Meslektafllar m, 2008 TSRM kongresini klasik kongre format nda biraz da olsa farkl laflt rmaya çal flt k. Temel bilgilerin yan s ra en son geliflmelerin, konular n uzmanlar taraf ndan sunuldu u TSRM

Detaylı

Saygýlarýmla. Kongre Baþkaný Prof. Dr. Tezer KUTLUK

Saygýlarýmla. Kongre Baþkaný Prof. Dr. Tezer KUTLUK Adolesan dönemi çocukluk ile eriþkinlik arasýndaki geçiþ dönemidir. Bu dönemde, fiziksel, cinsel ve psikososyal geliþim sonrasý eriþkin bireyler ortaya çýkmaktadýr. Kimi zaman çocuk olarak, kimi zaman

Detaylı

Akut Kalp Yetersizliði ve Kardiyak Resenkronizasyon Sempozyumu

Akut Kalp Yetersizliði ve Kardiyak Resenkronizasyon Sempozyumu Kalp Yetersizliði Çalýþma Grubu Akut Kalp Yetersizliði ve World Park Hotel Ýstanbul Darülaceze Cd. Fulya Sk. Ekþioðlu Ýþ Merkezi 9/1 Okmeydaný 34384 Ýstanbul T. 212 221 17 30 / 38 F. 212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr

Detaylı

2. Duyuru. www.millipediatri2008.kongresi.info

2. Duyuru. www.millipediatri2008.kongresi.info 2. Duyuru 1 9 5 8 Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yarým asýrdýr, Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý alanýnda katkýlarýný sürdüren derneðimiz kuruluþunun 50. yýlýnda Türkiye Milli Pediatri Kongresi ni 12-16 Kasým

Detaylı

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi & Hipofiz Sempozyumu. 15-19 Mayıs 2013 Cornelia Diamond Hotel, Antalya İLK DUYURU

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi & Hipofiz Sempozyumu. 15-19 Mayıs 2013 Cornelia Diamond Hotel, Antalya İLK DUYURU 35. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi & Hipofiz Sempozyumu 15-19 Mayıs 2013 Cornelia Diamond Hotel, Antalya İLK DUYURU w w w. t e m h k 2 0 1 3. o r g KONGREYE DAVET Değerli Meslektaşlarımız,

Detaylı

Isýtma, Soðutma, Havalandýrma, Klima, Yangýn ve Sýhhi Tesisat Dergisi / HVAC, Refrigeration, Fire Fighting and Sanitary Journal TTMD Mayýs Etkinlikleri Basýn Toplantýsý Sayý-Number: 67 Mayýs - Haziran/May

Detaylı

DUYURU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türk Toraks Derneði sizleri 6-8 Ekim 2011 tarihleri arasýnda Ýstanbul'da Bakýrköy Titanic Port Otelde yapýlacak olan Yoðun Bakým Sempozyumu'na katýlmaya davet ediyor. Ýstanbul'da

Detaylı

2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi - 2013

2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi - 2013 2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi - 2013 9-13 Kasım 2013 Titanic Kongre Merkezi Belek, Antalya Değerli Meslektaşlarımız, Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği, sizlerin isteğiyle ve kuruluşu için

Detaylı

uicc global cancer control Uluslararasý Kanser Savaþ Örgütü nün (UICC) Himayelerinde 4.ULUSAL KANSERLÝ HASTALAR KONGRESÝ 03-04 Nisan 2009 Dedeman Otel, Ankara www.turkkanser.org.tr 4.ULUSAL KANSERLÝ HASTALAR

Detaylı

TÜRK TESÝSAT MÜHENDÝSLERÝ DERNEÐÝ ÇALIÞMA RAPORU 2009-2010 Mart 2011 SUNUÞ Sayýn Üyemiz, IX. Dönem (2009 Mart- 2011 Mart) içerisinde Derneðimizin yaptýðý çalýþmalar ve önemli gördüðümüz konular toplantýlarda

Detaylı

HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ HABER BÜLTENÝ BAHAR 2005 d a h a i l e r i y e... e n i y i y e HÜ Senatosu Yýldýz Kenter ve Burhan Doðançay a Sanatta Onursal Doktora Payesi verdi. Otomotiv Mühendisliði Programý

Detaylı

ULUSAL AKCİĞER KANSERİ KONGRESİ

ULUSAL AKCİĞER KANSERİ KONGRESİ 10. YIL ONURUNA ULUSAL AKCİĞER KANSERİ KONGRESİ 14-17 Mart 2013 Perissia Otel, Kapadokya 2.duyuru DAVET Değerli Meslektaşlarımız, Günümüzde, kanserin tanısı, tedavisi, destek tedaviler ve palyatif bakım

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

ULUSAL AÝLE PLANLAMASI HÝZMET REHBERÝ

ULUSAL AÝLE PLANLAMASI HÝZMET REHBERÝ ULUSAL AÝLE PLANLAMASI HÝZMET REHBERÝ T.C.SaðlýkBakanlýðý AnaÇocukSaðlýðýveAilePlanlamasý GenelMüdürlüðü BirleþmiþMiletlerNüfusFonu Aile Planlamasý ve Üreme Saðlýðý ULUSAL AÝLE PLANLAMASI HÝZMET REHBERÝ

Detaylı

Metabolik Sendrom. Metabolik Sendrom. DiSLiPiDEMiÝ. DiYABET. OBEZiTE. Sempozyumu. FiNAL PROGRAM. HiPERTANSiYON. www.metsend2012.org.

Metabolik Sendrom. Metabolik Sendrom. DiSLiPiDEMiÝ. DiYABET. OBEZiTE. Sempozyumu. FiNAL PROGRAM. HiPERTANSiYON. www.metsend2012.org. Sempozyum bildirileri Obesity Reviews dergisinde yayımlanacaktır. Metabolik Sendrom Sempozyumu 5-8 Nisan 2012 Cornelia Diamond Resort Belek - Antalya 9. FiNAL PROGRAM DiYABET DiSLiPiDEMiÝ Metabolik Sendrom

Detaylı

Aile Hekimliði. w w w. d a a h s. o

Aile Hekimliði. w w w. d a a h s. o 41. Doðu Akdeniz 22-24 Mayýs Aile Hekimliði Sempozyumu Hilton Otel ADANA 2015 'Aile Hekimliðinin geleceðini birlikte yaratmak...' w w w. d a a h s. o rg Deðerli Meslektaþlarým, 14. Doðu Akdeniz Aile Hekimliði

Detaylı

HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ HABER BÜLTENÝ GÜZ 2005 d a h a i l e r i y e... e n i y i y e Fotoðraf yarýþmasýnda sergiye deðer görülen eserlerden... Çaðdaþ Öztürk M. Oðuz Güç Baþlarken HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ

Detaylı

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde

Detaylı

ÝZMÝR 8. ÝLERÝ YAÞ SEMPOZYUMU Adli, Sosyal ve Týbbi Acil Durumlar MÝMARÝ KÜLTÜR VE SANAT SAÐLIK HÝZMETLERÝ SOSYAL POLÝTÝKALAR SOSYAL HÝZMETLER 17-18 Mart 2015 Ýzmir Tarihi Havagazý Fabrikasý Kültür Merkezi

Detaylı

ULUSAL HEMATOLOJÝ ve HEMATOLOJÝK ONKOLOJÝ KEMÝK ÝLÝÐÝ TRANSPLANTASYON 2.HEMÞÝRELÝÐÝ KONGRESÝ 15-17 Eylül 2011 Barcelo - Eresin Topkapý Hotel / Ýstanbul ÖNSÖZ Deðerli Meslektaþlarým, Hokit derneði olarak

Detaylı

Prof. Dr. Levent Elbeyli Kongre Başkanı

Prof. Dr. Levent Elbeyli Kongre Başkanı 1. Duyuru Değerli Meslektaşlarımız, Kongre Düzenleme Kurulu olarak sizleri, uzmanlık alanımızın tek derneği olan Türk Göğüs Cerrahi Derneği (TGCD) nin 23-26 Nisan 2015 tarihleri arasında Susesi Otel Antalya

Detaylı

Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr TÜRK HEPATO - PANKREATO - BÝLÝER CERRAHÝ DERGÝSÝ YAZIM KURALLARI

Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr TÜRK HEPATO - PANKREATO - BÝLÝER CERRAHÝ DERGÝSÝ YAZIM KURALLARI 001 hpb dergi Giris.qxd 15.02.2005 16:46 Page I Türk HPB Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Dergisi Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr TÜRK HEPATO - PANKREATO - BÝLÝER CERRAHÝ

Detaylı

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi & Hipofiz Sempozyumu. 15-19 Mayıs 2013 Cornelia Diamond Hotel, Antalya SON DUYURU

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi & Hipofiz Sempozyumu. 15-19 Mayıs 2013 Cornelia Diamond Hotel, Antalya SON DUYURU 35. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi & Hipofiz Sempozyumu 15-19 Mayıs 2013 Cornelia Diamond Hotel, Antalya SON DUYURU w w w. t e m h k 2 0 1 3. o r g KONGREYE DAVET Değerli Meslektaşlarımız,

Detaylı