Türk T p Kurumlar n n Günümüze Dek T bba Halis Katk lar n n Analizi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türk T p Kurumlar n n Günümüze Dek T bba Halis Katk lar n n Analizi"

Transkript

1 Cerrahpafla T p Dergisi 2010; 41(1): 3-10 ISSN: ARAfiTIRMA Türk T p Kurumlar n n Günümüze Dek T bba Halis Katk lar n n Analizi Cerrahpafla T p Dergisi nin 40. y l na ithaf olunur. Altan Onat stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi E. Ö retim Üyesi, Dönemi Cerrahpafla T p Fakültesi Dergisi Editörü Özet Amaç: Türk t p kurumlar n n çeflitli dallarda t bba yapt klar gerçek bireysel ve toplam katk y dönemlere göre nicesel yönden araflt rmak. Yöntem: Web of Science in Citation Reports bölümünde 70 bafll ca bilim kurumumuzun adresi aranarak, Türkiye de üretilmifl makalelere geçmiflte 60 veya daha fazla at f alan yay nlar 2010 A ustos sonu itibariyle belirlendi. Yurtd fl adresli yazarlarla önemli ölçüde ortakl k yap lm fl olan yay nlar d flland. Bulgular: Yaln zca 33 t p fakültesi ve alt t bbi kurum 60 at fl bir yay n üretmifltir. Bu yay nlar sadece 203 den ibaret olup bunlara toplam 17,600 at f sa lanm flt r. At flar n neredeyse yar s Hacettepe Üniversitesi T p ile stanbul Üniversitesi Cerrahpafla ve stanbul T p Fakülteleri, üçte biri de di er 9 fakülte taraf ndan kazan lm flt r. Bu yay nlar n baflyazarlar 156 bilim insan yd. Yüksek at flar n yar dan fazlas n elde eden yay nlara, 46 t p mensubu imza atm flt. An lan saptama, yüksek at f alabilecek y lda t p yay n üretebildi imiz anlam na gelmektedir. Türkiye nin bu düzeydeki yay nlar n katk s n n dünyada yaklafl k binde 1.4 oldu u öne sürülebilir. Dahili bilimler ile nörolojik bilimler katk bak m ndan ortalaman n 1.7 ila 2 kat ile önde yer al rken, cerrahi bilimler, temel bilimler ve pediatride genel ortalama düzeyin yar s kadar bir nispi katk yapt m z sonucuna var ld. Yüksek at fl yay nlar n dünyadaki pay n n her 12 y lda ikiye katland tahmin edildi. Sonuç: Araflt rmalar genelde teflvik etmenin yan s ra, bilime hat r say l r katk yapabilecek yay nlar n özellikle desteklenmesi için toplumca anlay fl, yetkililerce ortam ve politika gerçeklefltirilmelidir. T bba katk aç s ndan gerili imiz ancak böylesi yaklafl mla önümüzdeki on y lda hafifletilebilir. Anahtar kelimeler: T p alanlar, t bba katk, Türkiye T p Fakülteleri Cerrahpafla T p Derg 2010; 41: 3-10 Genuine contribution of Turkish medical institutions to medicine Abstract Objectives: To quantitatively evaluate the cumulative genuine contribution over the past 3 decades of Turkey s institutions to medicine by major fields. Methods: Addresses of over 70 main medical institutions were searched in the Citation Reports section of the Web of Science, and publications that received 60 or more citations by August 2010 were eligible. Papers having more than a minor share by international authors were excluded. Results: Only 33 medical faculties and 6 institutions generated articles that were cited 60 times. These publications, 203 in number, received an aggregate of 17,600 citations. Nearly half of these were acquired by Hacettepe, Cerrahpasa and Istanbul Medical Faculties. A total of 156 scientists were unique primary authors, 46 scientists among whom generated over half of the high citations. These findings were estimated to represent roughly 1.4 per mille share of the corresponding global medical citations, and that annually such papers are produced in Turkey. Compared with average level of contributions, internal medicine and neurosciences exhibited fold higher contributions, while surgery, basic sciences and pediatrics had half the mean level of impact. Turkey s global share in highly-cited papers is estimated to have doubled each 12 years. Conclusion: Further to enhancing medical research in general, research having a potentiality to contribute to medicine should specifically to be supported with a coherent and consistent long-term policy. Key words: Medical fields, contribution to medicine, Turkey s Medical Faculties Cerrahpasa J Med 2010; 41: 3-10 S on zamanlarda bilim at flama indekslerinin kamuoyunun kullan m na bilim kurumlar ve insanlar hakk nda ayr nt l verileri Internet veritabanlar arac l - yla zaman nda sunmas, önemli bir de erlendirme Al nd Tarih: 7 Aral k 2010 Yaz flma Adresi (Address): Prof. Dr. Altan Onat e-posta: doi: /ctd olana yaratm flt r. Bilime yap lan katk n n en iyi göstergesi olarak da, elde edilen toplam at f say s ndan çok, en üst %1 at f gibi, üst düzey say da at f alan çal flmalar kabul edilmektedir [1]. Bu iki geliflme ve görüfl, Türkiye nin 2010 y l itibariyle t bba katk s n n boyutunu oldukça nesnel biçimde de erlendirmeye elvermifltir. Toplam at flar ba lam nda sadece birkaç at f alm fl binlerce makalenin bu aç dan de erinin ihmal edilebi- 3

2 A. Onat lece i, öte yandan yurtd fl nda veya yurtd fl kurumlarla ortaklafla gerçeklefltirilen ve büyük at f rakamlar na ulafl lan yay nlarda, yerli araflt rmac n n halis katk s n n ihmal edilebilir boyutta olmas halinde, bu at flar n gerçek katk y yans tmaktan uzak kalabilece i aç kt r. K s tlay c l l ml bir ölçüt alman n ülkemiz için uygun oldu u düflüncesiyle, alan nda dünyada en üst %5-10 at fa karfl l k gelen asgari 60 at fl yay nlar, t bba katk y yans tabilen araflt rmalar olarak kabul etmeyi makul bulduk. Bu noktadan hareketle, bu çal flmada ülkemiz t p fakülteleri ve di er t p kurumlar nda gerçeklefltirildikten sonra, 60 veya daha fazla at f alan yay nlar kullanarak Türkiye nin tababete katk s n n niceli ini, bunun son 30 y ldaki seyrini, kurumlara, bafll ca t p alanlar na da l m n de erlendirmeyi ve bilim insanlar m z ortaya ç karmay amaçlad k. Gereç ve Yöntem SCI at f verileri Thomson Reuters Web of Science in Citation Reports bölümünde kurumun adresi aranarak elde edildi. Veriler son y lda yay na girmifl makalelere sa lanan at flar kaps yordu ve yay nlar büyük ço- unlu uyla 1990 ila 2006 y llar na aitti. Kurumlar n adresi aran rken,örne in Ankara Univ veya Univ Ankara gibi seçenekler de ihmal edilmedi. lgili kurumun en çok at f alan yay nlar aras nda yukar da say lan kriterlere uyan yay nlar ay kland. Yurtd fl kurumlarla ortaklafla yay nda, yabanc kurumdaki yazar n katk s n n ilk üç yazar aras na girmeyecek ölçüde küçük olmas flart kofluldu; di er bir ifadeyle ilk 3 yazar n yerli kurumlarda çal flmas yla üretilen yay nlar seçildi. Birden fazla yerli kurumun ortaklafla yay n nda, yazarlar n s ras na uyum gösteren a rl klar kesir olarak kurumlar aras nda da t ld. Bilim insanlar m zdan kariyerinde bir üniversiteden di erine geçen ve iki kurumda da yüksek at fl yay n yapanlar için, kazan lan at flar ilgili dönemdeki kuruma kaydedildi. Kurumlar n ayr ca salt yerli yay nlardan 60 at fl yay n say s, bunlardan elde edilen toplam at f say s, bu yay nlarla ilgili bilim kol ve dallar, yay n y l, ilk yazar n ad ve oluflmufl olan çal flma gruplaflmalar kaydedildi. Bu ek bilgilerin sunumu, okuyucuya baz ek de erlendirmeleri yapabilmesi amac n gütmekteydi. Eldeki çal flma verileri Web of Science te 2010 y l Eylül ay bafl ndaki durumu bildirmektedir. Citation Reports a giren at f say lar SCI taraf ndan tescil edilen at flardan kusurlu veya eksik yaz lm fl referanslar ve ilgili y llarda SCI kapsam d fl ndaki dergilere yap lan SCI at flar n d fllamaktad r. D fllanan bu at flar n, toplam SCI at flar n n %5 ila %10 u kadar oldu u tahmin edilebilir. Bulgular Katk m z n Yo unlaflt T p Kurumlar T p Fakültelerimiz ve di er baz t p kurumlar m zla ilgili veriler fiekil 1 ve Tablo 1 de toplanm flt r. T bb n bütününde 39 kurumdan köken alan 201 adet 60 at fl yay n üretildi, bunlara yaklafl k 17,600 at f sa land. Bu kurumlar 33 T p Fakültesi, GATA ve befl hastaneyi içermifltir. At flar n neredeyse yar s Hacettepe, Cerrahpafla ile stanbul T p Fakülteleri taraf ndan kazan lm flt r. Hacettepe yaklafl k 3200, stanbul Üniversitesi nin iki fakültesi de toplam 5080 at fla yer almaktad r. Sonra gelen GATA ile Ankara Üniversitesi T p Fakültesi ni, Erciyes, Ege, Dokuz Eylül ve Marmara T p Fakülteleri izlemektedir. Listeye en az 4 yay n sokan kurum say s 12 den ibarettir (fiekil 1). F rat, Gaziantep, Karadeniz Teknik, Kocaeli, Atatürk, Trakya, S. Demirel, Uluda, Bilkent, Mersin, Yüzüncü Y l, Cumhuriyet, Dicle, Osmangazi, Sütçü mam, Kocatepe, Çukurova, Selçuk, Baflkent ve Celal Bayar Üniversitelerinin T p Fakülteleri fiekil 1. T p bütününde geçmifl çeyrek yüzy lda ülkemiz kurumlar ndan köken al p 60 SCI atf alan yay nlara yap lan at f say lar n n bafll ca t p fakültelerine da l m. Bu 12 fakülte ülkece yüksek at fl yay nlara sa lanan toplam at flar n %83 ünü elde etme baflar s n göstermifltir. 4

3 Cerrahpafla T p Derg 2010; 41(1): 3-10 Tablo 1. Geçmiflte 120 at f kazanan halis yerli yay n baflyazarlar, dönem, dal, kurum ve toplam at flar. Yay n At f Bilim insan Dal T p kurumu Dönem Muzaffer Aksoy Hematoloji.Ü. stanbul T p Özcan Erel Biokimya Harran Ü.T p Vedat Hamuryudan Romatoloji.Ü.Cerrahpafla T p Altan Onat Kardiyoloji.Ü.Cerrahpafla T p lker Durak Biokimya Ankara Ü.T p Sabahattin Yurdakul Romatoloji.Ü.Cerrahpafla T p Yener Koç Onkoloji Hacettepe Ü.T p Aksel Siva Nöroloji.Ü.Cerrahpafla T p ,5 260 Ahmet Gül Genetik.Ü. stanbul T p Piraye Serdaro lu Nöroloji.Ü. stanbul T p Murat Atmaca Psikiyatri F rat Ü.T p Ahmet Uygun Gastroenteroloji GATA Biray Caner Nükleer T p Hacettepe Ü.T p Adnan Abac Kardiyoloji Erciyes Ü.T p S Akp nar Nöropsikiatri GATA skender Sayek Genel Cerrahi Hacettepe Ü.T p Gülflen Akman-Demir Nöroloji.Ü. stanbul T p Mehmet Özkahya Nefroloji Ege Ü.T p Cumhur Ertekin Nöroloji Ege Ü.T p Hasan Herken Psikiyatri Gaziantep Ü.T p Mustafa Alt nbafl Onkoloji Erciyes Ü.T p Ayd n Aytaç Kalp-Damar Cerrahisi cerrahi Hacettepe Ü.T p Hikmet Bayhan Nükleer T p GATA Haner Direskeneli Romatoloji Marmara Ü.T p Kenan Atefl Nefroloji Ankara Ü.T p Hasan Yaz c Romatoloji.Ü.Cerrahpafla T p Cem Evereklio lu Göz Erciyes Ü.T p Huri Özdo an Romatoloji.Ü.Cerrahpafla T p ,7 141 Atilla lhan, S Özen Nöroloji Inönü Ü.T p Hakan Yaral Jinekoloji Hacettepe Ü.T p A C Ö üfl Pnömoloji Akdeniz Ü.T p Nefle meryüz Gastrofizyoloji Marmara Ü.T p Abdullah Kumral Nöroloji Dokuz Eylül Ü.T p Ayhan O Çavdar Pediatri Ankara Ü.T p Fahrettin Kelefltimur Metabolizma Erciyes Ü.T p B Faruk Erden Farmakoloji Kocaeli Ü.T p Turgay Çelikel Pnömoloji Marmara Ü.T p Y.Izzettin Bar fl Pnömoloji Hacettepe Ü.T p Nejat Akar Pediatri Ankara Ü.T p Hüseyin Vural Biokimya Harran Ü.T p Mehmet Tunca, S Özen Biokimya Dokuz Eylül Ü.T p fiermin Genç Nörofizyoloji Dokuz Eylül Ü.T p K Tahao lu Gö üs Cerrahisi Süreyyapafla Hast M Bilici Psikiyatri Karadeniz T.Ü.T p Ahmet Ayd n Farmakoloji GATA Metin Baflarano lu Hepatoloji.Ü.Cerrahpafla T p ,

4 A. Onat ile Türkiye Yüksek htisas, Ankara Nümune, SSK Ankara, Süreyyapafla ve Kofluyolu Araflt rma Hastaneleri 3.5 ila 0.3 er yay nla katk da bulunmufl, bu yüksek at fl yay nlarla toplam 2950 at f (toplam n %17 sini) kazanm flt r (Tablo 2). Öne Ç kan Bilim Kollar Tablo 3 de görüldü ü üzere, dahili bilimler ile nörolojik bilimler vasat düzeyin üstüne ç kan, cerrahi bilimler, temel bilimler ile pediatri alt nda kalan bilim kollar n oluflturdu. At flar n %43 ü dahili bilimlere, %19 u nörolojik bilimlere verildi. Temel bilimlerden biyokimya alan nda 10 t p mensubu 15.5 yay nda 1467 at f alarak temel bilimler toplam n n %42 sini sa lama baflar - s n gösterdi. Kardiyovasküler t pta 9 bilim insan toplam 1307 yüksek at f elde eden 13 yay n sahibiydi. Altan Onat, Adnan Abac, Lale Tokgözo lu, Kudret Aydemir ve Mehmet Özkan kardiyolojide, Ayd n Aytaç, O uz Tafldemir, Hasan Tüzün ve M. Güvener ( lhan Paflao lu) kalp-damar cerrahisinde an lan yay nlar n baflyazarlar yd. T pta ülkemiz taraf ndan sa lanan at flar n %7.6 s n üreten kardiyovasküler t p, böylece ortalama düzeyin 1.5 kat bir performans sergiledi. Üç dönem, geliflme h z ve önde gelen bilim insanlar Yüksek at fl yay nlar 1976 ile 2007 y llar aras nda, ortanca (çeyrek dilimler) olarak Ekim 1999 (Ekim 1992, A ustos 2002) elde edilmiflti. An lan yay nlar n da l m fiekil 2 de görülmektedir. Geliflme h z n n y lda %11 oldu u, yani yüksek at fl yay n say s n n her 6 ila 7 y lda ikiye katland ifade edilebilir i kapsayan 20 y ll k dönemde ortalama 2.1 yüksek at fl yay n ortaya ç kmaktayd. T bba bu dönemde önemli katk da bulunan bilim adamlar m z kapsam nda Muzaffer Aksoy, fieref nceman, Hasan Yaz c ve grubu, S. Akp nar, Ayd n Aytaç, Y. zzettin Bar fl, Üner Tan, skender Sayek ve O.O. Erol öne ç kmaktayd u kapsayan 7 y ll k dönemde y lda ortalama 7 yüksek at fl yay n üretilmekteydi. Önemli katk yapan bilim insanlar m z kapsam nda Vedat Hamuryudan, lker Durak, Hikmet Bayhan, Biray Caner, Yener Koç, Ahmet Gül, Seza Özen, Mehmet Özkahya, Adnan Abac, Atilla lhan, U ur Koltuksuz, Nefle meryüz ve B. Faruk Erden ön safta say lmal d r i kapsayan 7 y ll k dönemde y lda ortalama 15 yüksek at fl yay n gelifltirilmekteydi. Önemli katk lar m z, Özcan Erel, Altan Onat, Kenan Atefl, fiermin Genç, M. Tunca, S. Karakafl, Hakan Yaral, Yasemin Gürsoy-Özdemir, Ahmet Uygun, A. Ayd n, A.C. Ö üfl, K. Tahao lu, Haner Direskeneli, Mustafa Alt nbafl ve Murat Atmaca taraf ndan sa land. Son 4 y l yüksek at f sa lamaya yetecek bir süreyi temsil etmedi inden flu aflamada dikkate al nmad. ncelenen 30 y l aflk n dönemin bütünü ele al n nca, baflta hematolog Muzaffer Aksoy ile, 1983 ila 2005 y llar nda 15 yüksek at fl yay na (toplam 1526 at f) imza atan Hasan Yaz c ve Sabahattin Yurdakul, Vedat Hamuryudan n dahil oldu u Behçet hastal grubu gelir. Onlar 3 yay nla Harran Üniversitesi nden Özcan Erel ve 1992 den beri üretti i 4 yay n ile Altan Onat izledi. Tart flma T p alan nda dünya üretimine Türkiye nin halis katk s n ve buna bireysel fakültelerimizin katk s n de- erlendirme amac n güden eldeki çal flmada, yurtd fl nda çal fl l rken ya da yurtd fl ndaki çal flmalara küçük bir kat l mla üretilen yay nlar dikkate al nmam flt r. Bilime katk n n özellikle üst düzey yay nlar taraf ndan belirlendi i dikkate al narak, 60 at fl yay nlar mercek alt na al nm flt r. Yaln zca 39 t p fakültesi ve kurum tüm incelenen dönemde 60 at fl bir yay n üretmifltir. Bu yay nlar sadece 203 den ibaret olup bunlara toplam 17,600 at f sa lanm flt r. At flar n yar s ndan fazlas önde giden ve köklü 4 t p fakültesi taraf ndan kazan lm flt r. Seçilen Efli in Anlam Yay nlar için 60 at f s n r, dünyadaki yay nlar aras nda %5-10 a (ortalama %8 e) girebilecek oluflunu göstermektedir. En üst düzey (üst %1) için yaklafl k 200 at f efli- i gerekirdi ki bu, de erlendirmeye girecek yay n say s - n n istatistiksel gücünü çok azalt rd. Eflik olarak 40 atf n ele al nmas dünya çap nda katk y bir miktar suland rabilirdi; bunun kurum s ralamas nda önemli bir de ifliklik yaratmayaca kan s nday z. Burada irdelenen yüksek at fl yay nlar n, Türkiye nin son çeyrek yüzy lda SCI dergilerindeki tam metinli t p yay n toplam n n -dönemlerde giderek azalan bir flekilde- yaklafl k %1.5 ila %0.4 ünü (ortalama %0.8 ini), at flar n %12 ila %3 ünü (ortalama %6 s n ) oluflturdu u belirtilebilir. Bu gözlem, 6

5 Cerrahpafla T p Derg 2010; 41(1): 3-10 Tablo 2. Yüksek at fl yay nlarla 60 ila 118 at f alm fl Türk t p bilimcileri. Yay n At f Bilim insan Dal T p kurumu Dönem G Aykaç Biokimya.Ü. stanbul T p Üner Tan Fizyoloji Atatürk Ü.T p Ayflenur Ökten Pediatri Karadeniz Ü.T p Emire Kural-Seyahi Romatoloji.Ü.Cerrahpafla T p ,5 113 lknur Tu al-tutkun Göz.Ü. stanbul T p Özer Açbay, S Gündo du Metabolizma.Ü.Cerrahpafla T p O O Erol Plastik Cer. Hacettepe Ü.T p N Uzel Biokimya.Ü. stanbul T p Ömer Ergönül nfeksiyon Ankara Nümune H Kürflat Kaptan Hematoloji GATA S Y lmaz Radyoloji Akdeniz Ü.T p M Öztürk Genetik Bilkent Ü M Kasapo lu Biokimya Akdeniz Ü.T p O uz Tafldemir Kalp-Damar Cer TY H S Lale Tokgözo lu Kardiyoloji Hacettepe Ü.T p Gülhan Vardar-Ünlü Mikrobiyoloji Cumhuriyet Ü.T p N Say nalp Romatoloji Hacettepe Ü.T p Hayrettin Kara Psikiyatri Yüzüncü Y l Ü.T p R Uslu Onkoloji Ege Ü.T p Ali Saffet Gönül Psikiyatri Ege Ü.T p Yücel Kanpolat Nöroflirürji Ankara Ü.T p Hasan Tüzün Kalp-Damar Cer.Ü.Cerrahpafla T p lhan Satman Metabolizma.Ü. stanbul T p Kudret Aytemir Kardiyoloji Hacettepe Ü.T p Mert fientürk Anesteziyoloji.Ü. stanbul T p M Koçak Jinekoloji SSK Ankara Ana-K.Sa l R Y ld r m Göz.Ü.Cerrahpafla T p B Tura Psikiyatri Dicle Ü.T p Emel Aktulga Romatoloji.Ü.Cerrahpafla T p Yas. Gürsoy-Özdemir Nöroloji Hacettepe Ü.T p M Sungur ç Hast Erciyes Ü.T p Erkan Alpsoy Dermatoloji Akdeniz Ü.T p Tarkun Endokrin Kocaeli Ü.T p S Göktafl Üroloji GATA Mine Erden nal Biokimya Osmangazi Ü.T p T Kocao uz Mikrobiyoloji Hacettepe Ü.T p BO Y ld z Jinekoloji Hacettepe Ü.T p Cengiz Tu lu Psikiyatri Trakya Ü.T p M Ayhan Kuzu Genel Cerrahi Ankara Ü.T p AF Öner Mikrobiyoloji Hacettepe Ü.T p Ifl l Saatçi Radyoloji Hacettepe Ü.T p fieref nceman Hematoloji stanbul Ü. stanbul T p Özer Ar can Dermatoloji Sütçü mam Ü.T p Murat K y c Gastroenteroloji Uluda Ü.T p Okan Do u Nöroloji Mersin Ü.T p Kadriye Yalaz Ped. Nöroloji Hacettepe Ü.T p Bahri Üstünsöz Radyoloji GATA

6 A. Onat Tablo 2. [devam ] Yüksek at fl yay nlarla 60 ila 118 at f alm fl Türk t p bilimcileri. Yay n At f Bilim insan Dal T p kurumu Dönem 1 71 S Gürsoy Fizik Tedavi Gaziantep Ü.T p Y lmaz Özyazgan Göz.Ü.Cerrahpafla T p B Acunafl Radyoloji.Ü. stanbul T p N Güler Pediatri.Ü. stanbul T p Seyithan Taysi Biokimya Atatürk Ü.T p O Coflkun Farmakoloji GATA Mehmet Özkan Kardiyoloji Kofluyolu H Mehmet Mergen, M. Özata Metabolizma GATA Tunçalp Özgen Nöroflirürji Hacettepe Ü.T p L Kostako lu Nükleer T p Hacettepe Ü.T p A E Kostako lu Psikiatri Hacettepe Ü.T p Dilek Onel Fizik Tedavi.Ü.Cerrahpafla T p F Yalç nkaya ç Hast. Ankara Ü.T p Nail Bulakbafl Radyoloji GATA F Cahit Tanyel Çocuk Cer Hacettepe Ü.T p M Güngör Farmakoloji.Ü. stanbul T p S Karakafl Fizyoloji Hacettepe Ü.T p Yusuf Erflahin Nöroflirürji Ege Ü.T p fiinasi Özsoylu Pediatri Hacettepe Ü.T p Mustafa Y lmaz Plastik Cer Dokuz Eylül Ü.T p ,5 67 E Y lmaz Üroloji Baflkent Ü.T p R Öner Çi Altay Hematoloji.Ü. stanbul T p M Necmettin Pamir Nöroflirürji Hacettepe Ü.T p M Erkan Özcan Psikiatri Inönü Ü.T p Melike Meliko lu Romatoloji.Ü.Cerrahpafla T p A Turan Anesteziyoloji Trakya Ü.T p hsan Kara Genetik.Ü. stanbul T p Teoman Do ru ç Hast. GATA Murat Akova nfeksiyon Hacettepe Ü.T p ,5 65 U ur Koltuksuz, S Özen Çocuk Cer. Inönü Ü.T p Nerin N Bahçeciler Pediatri Marmara Ü.T p Seza Özen Ped Nef-Rom Hacettepe Ü.T p K Sa lam ç Hast. GATA Cüneyt Köksoy Genel Cerrahi Ankara Ü.T p Murat Güvener Kalp-Damar Cer Hacettepe Ü.T p D Mungan Allerji Ankara Ü.T p fiükrü Kaymakçalan Farmakoloji Ankara Ü.T p A Erdem Fizyoloji Hacettepe Ü.T p Veysel Fenkçi Jinekoloji Kocatepe Ü.T p sm. Hakk Tekkök Nöroflirürji Hacettepe Ü.T p Fikri çli Onkoloji Ankara Ü.T p Ömer Aydemir Psikiatri Celal Bayar Ü.T p Feza M Akgür Ped. Cerrahi Dokuz Eyl B Günalp Nükleer T p GATA Y ld z Saraçlar Pediatri Hacettepe Ü.T p T Çelik ç Hast. GATA

7 Cerrahpafla T p Derg 2010; 41(1): 3-10 yüksek at fl yay nlar n daha düflük at f kazanan yay nlar n art fl h z nda yükselmedi ine iflaret etmektedir. Ülkenin potansiyeli t bba daha büyük katk yap lmas n gerektiriyor. Çal flmadan ç kan en önemli sonuç, ülkemizin bilime halisane, yani kendi kaynaklar yla yapt katk - n n, beklendi inden az olmas. Bu katk, yüksek at f alabilecek son zamanlarda y lda toplam kadar t p yay n üretebildi imiz fleklinde özetlenebilir. Bu da önde gelen 3 t p fakültemizden her birinin y lda 2-3 yüksek at f kazanabilecek yay n üretti i, ilave 10 fakültemizin de y lda ancak birer yay nla katk yapt, geri kalan yaklafl k 40 fakültenin t bbi katk temsil edebilecek düzeyde üretkenli e henüz kavuflmad tarz nda nitelenebilir. Gerek nüfus, gerek milli gelir bak m ndan ülkeler s ralamas nda 17 ncili i koruyan Türkiye, t p alan nda bu kadar az katk yla yetinmemelidir. Tablo 3. T bb n befl ana alan na göre nisbi baflar [1]. Bilim kolu Yay n At f % Dünyada Nisbi baflar Dahili bilimler Nörolojik bilimler Cerrahi bilimler Temel bilimler Pediatri fiekil 2. Türkiye kurumlar ndan kaynaklan p 60 SCI atf alan yay nlar n y llara göre seyri. Regresyon hesab na göre yüksek at fl yay nlar kabaca y lda %10 artmakta, di er bir deyiflle her 7 y lda ikiye katlanmaktad r. Bu hesaplama dünyada at flar n y lda %4 artt n dikkate almamaktad r. Yüksek at fl yay n niceli inin y lda %10.3 h z nda geliflti ini gözlemledik. Ancak, SCI verilerine göre, 2002 y l na öncelik eden 19 y lda, toplam at f say s 2.2 kat yükselmifltir ki bu y l k %4.1 lik bir art fla denk gelmektedir. Buna dayanarak, y ll k gerçek geliflme h z m - z n ancak %6 dolay nda oldu u belirtilebilir. Ayr ca, inceledi imiz ilk dönemde 28 at f alan bir makalenin katk s n n son dönemde 60 at f alan bir makaleye tekabül etti i söylenebilir. Türkiye kaynakl t bbi yay nlara, belirtmek gerekir ki, özellikle Bat l bilim çevrelerinde süregelen önyarg - lar nedeniyle, kazanmay hakketti i miktarda at f yap lmamaktad r. Bu gözlem, yar m yüzy l aflan bilimsel yay n üretme süreciyle ilgili (önyarg l olmad na inand - m) deneyimime dayanmaktad r. Bilim insanlar m z n önemli rol oynad yurtd fl ortaklarla yapt çal flmalar n d fllanmas, bu nedenli heterojenlik yaratmamas gerekçesiyle ilgilidir. Fakültelerin Bireysel Katk lar Türkiye nin bir düzine önemli T p Fakültesi, fiekil 1 deki grafikte sunulmaktad r. Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi ile stanbul Üniversitesi Cerrahpafla ve stanbul T p Fakülteleri, toplam katk içerisinde %47 lik paya ulaflm fllard r. Çal flmam z n önemli bir sonucu, Marmara, Ege, Gazi, Çukurova gibi eski t p fakültelerimizin t pta yüksek at fl ürün bak m ndan beklentilerin gerisinde kald n ortaya koymas d r. Oysa Ege Üniversitesi nin t p d fl nda bilime önemli katk lar sundu u, 9

8 A. Onat Gazi Üniversitesi Eczac l k Fakültesinin kayda de er katk lar bulundu u belirtilmelidir. GATA ve Sa l k Bakanl E itim Hastanelerinden befli sunulan katk listesinde yer almaktad r. GATA n n 4 üncü konumda yüksek at fl yay n üretmesi dikkat çekicidir. Aralar nda Gazi, Ondokuz May s, Pamukkale, K r kkale, Adnan Menderes, Düzce, Bal kesir, Çanakkale, Yeditepe, stanbul Bilim, Mustafa Kemal, Gaziosmanpafla, Fatih, Maltepe Üniversiteleri T p Fakültelerinin bulundu u 17 t p fakültesi ile baz köklü e itim hastaneleri günümüze dek t bba anlaml katk yapan kurumlar - m z aras na girememifltir. Öne Ç kan Bilim Alanlar Alanlar aras nda dünyada %22.2 lik bir paya sahip olan dahili bilimler [1], ülkemizde 78 yüksek at fl yay n, 7500 at f ve %47 lik bir payla en baflar l alan temsil etmektedir (Tablo 2). Nörolojik bilimler ülkemizde 3280 at f ve %18.8 lik bir payla baflar l ikinci alan konumundad r. Cerrahi bilimler yüksek at fl toplam t p yay nlar m z içinde %13.5 luk bir pay alarak vasat bilim düzeyimizin üçte bir kadar alt nda bir performans sergiledi, çünkü cerrahi bilimlerin t ptaki pay dünyada %21 dolay ndad r [1]. Temel bilimler ile pediatri, s ras yla 3500 ve 770 at f kazanmak suretiyle ülke çap nda yaklafl k yar performans düzeyinde kald. Temel bilimlerden biyokimya alan en ileri konumda göründü. Pediatrinin ilk inceleme dönemindeki baflar l katk performans n n zamanla zay flad görülmektedir. Sonuç olarak, yaln zca 39 t p fakültesi ve kurum, incelenme döneminin bütününde 60 at fl bir yay n üretmifltir. Bu yay nlar sadece 203 den ibaret olup bunlara toplam 17,600 at f sa lanm flt r. At flar n yar dan fazlas önde giden ve köklü 4 t p fakültesi taraf ndan kazan lm flt r. Dahili bilimler ile nörolojik bilimler ortalama düzeyin üzerinde üretken olmufltur. Son y llarda yüksek at f sa layabilen y lda sadece t p yay n üretebilmekteyiz. Türkiye, dünyada t bba %1 katk yapabilme hedefinden uzak görünmektedir. Bu düzeydeki Avusturya (veya srail) e 20 y l sonra yetiflebilmemiz için, net etkimizi her 7 y lda ikiye katlamam z gerek. Oysa, geçmifl 20 y lda net etkimizi ortalama 12 y lda ikiye katlayabildik. Buna göre, araflt rmalar genelde daha fazla teflvik etmek gerekti i gibi, bilime hat r say l r katk yapabilecek çal flmalar n özellikle desteklenmesi için toplumun zihniyeti geliflmeli, yetkililer mutlaka elveriflli ortam ve politika gerçeklefltirmelidir. Kaynak 1. King DA. The scientific impact of nations. What different countries get for their research spending. Nature 2004;430:

Abant zzet Baysal Üniversitesi Bilim Dallar. Yay n

Abant zzet Baysal Üniversitesi Bilim Dallar. Yay n Tablo 2.2. Türkiye Kurumlarının 1981-2006 döneminde 24 ayrı bilim dalında yaptığı toplam YS, AS Abant zzet Baysal Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri 1 0 0,00 Bitki ve Hayvan Bilimleri 49 59 1,20 Biyoloji

Detaylı

2008 NİSAN DÖNEMİ TUS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : NİSAN 2008)

2008 NİSAN DÖNEMİ TUS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : NİSAN 2008) 10111392 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON K 3 3 0 056.740 059.925 10112982 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ K 2 2 0 059.229 059.259

Detaylı

2011 TUS İLKBAHAR DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : 15 Mayıs 2011)

2011 TUS İLKBAHAR DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : 15 Mayıs 2011) 1011163 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI K 2 2 0 57.524 57.858 1011196 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI K 1 1 0 59.979 59.979

Detaylı

2016-TUS SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*

2016-TUS SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları* Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Abant İzzet Baysal Üniversitesi 100111016 Acil Tıp 4 K 1 - - 100111043 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 5 K 1 - - 100111052 Beyin ve Sinir

Detaylı

Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları

Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Acıbadem Üniversitesi 200111024 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 4 K 1 - - 4, 5 200111121 Halk Sağlığı 4 K 1 - - 4, 5 Adıyaman Üniversitesi

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları* Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Abant İzzet Baysal Üniversitesi 100111052 Beyin ve Sinir Cerrahisi 5 K 1 - - Adıyaman Üniversitesi 100211042 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Ek Kontenjanları*

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Ek Kontenjanları* Programın Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Ek Kontenjan Yabancı Uyruklu Ek Kontenjanı 2014-TUS Ek Tercih Program Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Üniversitelerdeki Tıpta

Detaylı

2013-YDUS GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2013-YDUS GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 100111061 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ÇOCUK HEMATOLOJİSİ VE ONKOLOJİSİ 1 1 0 65,00000 65,00000 100111079 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları* Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Abant İzzet Baysal Üniversitesi 100111016 Acil Tıp 4 K 1 - - 100111043 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 5 K 1 - - 100111052 Beyin ve Sinir

Detaylı

200611179 Halk Sağlığı 4 K 1 - - 1 Bülent Ecevit Üniversitesi

200611179 Halk Sağlığı 4 K 1 - - 1 Bülent Ecevit Üniversitesi Programın Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Ek Kontenjan Yabancı Uyruklu Ek Kontenjanı Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Ek Kontenjanları* Program Adı Özel Koşullar

Detaylı

2010 TUS SONBAHAR DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : 11 12 Aralık 2010)

2010 TUS SONBAHAR DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : 11 12 Aralık 2010) 1011139 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON K 1 1 0 055.625 055.625 1011163 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI K 2 2 0 054.520

Detaylı

Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları

Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Afyon Kocatepe Üniversitesi 100411058 Çocuk Cerrahisi 5 K 1 - - Ahi Evran Üniversitesi 100611038 Acil Tıp 4 K 1 - - 100611047 Genel Cerrahi

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları* Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Abant İzzet Baysal Üniversitesi 100111016 Acil Tıp 4 K 1 - - 100111043 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 5 K 1 - - 100111088 Çocuk Sağlığı ve

Detaylı

2012-YDUS GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 1 / 9

2012-YDUS GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 1 / 9 2012-YDUS YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN VE LAR () 100111034 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ 1 1 0 67,50000 67,50000 100311032 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ EK YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ EK YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) VE LAR () 100411013 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 1 0 1 --- --- 101411019 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 3 0 3 --- --- 700111019 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Detaylı

2014 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste)

2014 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) 2014 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) Abant İzzet Baysal Üniversitesi Acil Tıp 4 K 2 - - Adıyaman Üniversitesi Acil Tıp 4 K 1 - - Adnan Menderes Üniversitesi Acil Tıp 4 K

Detaylı

20. ENSTİTÜLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI NUMBER OF GRADUATE STUDENTS IN THE VARIOUS GRADUATE SCHOOLS

20. ENSTİTÜLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI NUMBER OF GRADUATE STUDENTS IN THE VARIOUS GRADUATE SCHOOLS 124 TÜRKİYE TOPLAMI T 20971 16738 4233 71398 50986 20412 10693 8329 2364 TOTAL FOR TURKEY K 6856 5444 1412 24797 17661 7136 3981 3173 808 E 14115 11294 2821 46601 33325 13276 6712 5156 1556 ÜNİVERSİTELER

Detaylı

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (YABANCI UYRUKLU)

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (YABANCI UYRUKLU) VE LAR ( ) 100211042 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI K 1 0 1 --- --- 100211139 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI K 1 0 1 --- --- 100311014 ADNAN MENDERES

Detaylı

TUS Sonbahar Dönemi Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar(Genel)

TUS Sonbahar Dönemi Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar(Genel) 100311014 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi / Acil Tıp K 1 1 0 50,00844 50,00844 103011017 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi / Acil Tıp K 1 1 0 52,62288 52,62288 700611014 Ankara Dışkapı Yıldırım

Detaylı

2015.1 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste)

2015.1 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) 2015.1 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) Kadrolar Adıyaman Üni. Tıp F. Acil 4 K 2 - - Adnan Menderes Üni. Tıp F. Acil 4 K 2 - - Afyon Kocatepe Üni. Tıp F. Acil 4 K 1 - - Akdeniz

Detaylı

2013-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2013-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) VE LAR () TÜRÜ YERLEŞEN BOŞ 100111016 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 3 3 0 47,79389 49,74187 100111043 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Týpta Uzmanlýk Eðitim Dallarý ve Kontenjanlarý

Tablo 2 Üniversitelerdeki Týpta Uzmanlýk Eðitim Dallarý ve Kontenjanlarý Tablo 2 Ünirsitelerdeki Týpta Uzmanlýk Eðitim Dallarý Kontenjanlarý Türü Türü Abant Ýzzet Baysal Ünirsitesi 1011375 Acil Týp 5 K 2 - - - - - 1011114 Adli Týp 4 K 1 - - - - - 1011139 Anesteziyoloji Reanimasyon

Detaylı

2013-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2013-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 2013-TUS SONBAHAR DÖNEMİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE VE LAR () TÜRÜ YERLEŞEN BOŞ 100111016 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 3 0 3 --- --- 100111043 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Eğitim Süresi Puan Türü

Eğitim Süresi Puan Türü Program Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı Tablo 3 Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde, Sağlık Bakanlığı Adına Tıp Program Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar*

Detaylı

2014-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2014-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 2014-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE VE LAR () 100111016 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 2 2 0 48,61183 50,20475 100111025 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Program Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı 2015-TUS Tercih Program Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma

Detaylı

2011 TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI(YDUS) MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2011 TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI(YDUS) MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR () 1011147 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ GASTROENTEROLOJİ 1 1 0 54.500 54.500 1011155 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) VE LAR () 100111016 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 3 3 0 47,29625 52,38247 100111025 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ADLİ TIP K 1 1 0 57,95892 57,95892 100111043

Detaylı

AKADEMİK YÜKSELTİLMELERDE ULUSAL YAYINLAR NE KADAR ÖNEMLİ?

AKADEMİK YÜKSELTİLMELERDE ULUSAL YAYINLAR NE KADAR ÖNEMLİ? AKADEMİK YÜKSELTİLMELERDE ULUSAL YAYINLAR NE KADAR ÖNEMLİ? Korhan TAVİLOĞLU Resmi verilere göre 1981-2005 yılları arasında Türkiye kaynaklı bilimsel yayın nda 25 kat artış gözlenmiş ve Türkiye kaynaklı

Detaylı

2015-YDUS GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) YAN DAL YAN DAL ADI

2015-YDUS GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) YAN DAL YAN DAL ADI 100311129 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları / Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları 1 1 0 84,06250 84,06250 100311138 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SENATO KARARI

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SENATO KARARI T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SENATO KARARI KARAR TARİHÎ OTURUM NO KARAR SAYISI 07.04.2016 05. 04 Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER'in başkanlığında toplanarak aşağıdaki

Detaylı

YEREL ET K KURULLARLA LG L FAYDALI B LG LER fiule OKTAY, Prof. Dr., Oktay ÖZDEM R, Doç. Dr. Omega - CRO

YEREL ET K KURULLARLA LG L FAYDALI B LG LER fiule OKTAY, Prof. Dr., Oktay ÖZDEM R, Doç. Dr. Omega - CRO D ergimizin 7. sayısında yer alan ve T.C. Sa lık Bakanlı ı laç ve Eczacılık Genel Müdürlü ü nden Seyfullah Da ıstanlı, Hilal Aybars ve Sevinç Yazgan tarafından hazırlanan Türkiye de Kinilk laç Arafltırmaları

Detaylı

2013 Eylül TUS Taban Puanları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste)

2013 Eylül TUS Taban Puanları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) 2013 Eylül TUS Taban Puanları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) Abant İzzet Baysal Üniversitesi Acil Tıp K 3 - - Afyon Kocatepe Üniversitesi Acil Tıp K 2 - - Akdeniz Üniversitesi Acil Tıp K 2

Detaylı

KASIM 2009 DA YÖK ÜN 2008 YAYIN SAYILARI VE LİSTEYE YENİ EKLEDİĞİ ÜNİVERSİTELERLE İLGİLİ VERİLER DE KULLANILARAK YENİ SIRALAMA İLAN EDİLECEKTİR

KASIM 2009 DA YÖK ÜN 2008 YAYIN SAYILARI VE LİSTEYE YENİ EKLEDİĞİ ÜNİVERSİTELERLE İLGİLİ VERİLER DE KULLANILARAK YENİ SIRALAMA İLAN EDİLECEKTİR TÜRK ÜNİVERSİTELERİ NİN AKADEMİK PERFORMANSA GÖRE SIRALAMASI TOPLAM PUAN TABLOLARI (HAZİRAN - 2009 ) Tabloların hazırlanmasında kullanılan 9 indikatörle ilgili tüm verilere www.uralalkbulut.com.tr adresindeki

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Uzmanlık Dal Kodu Öğretim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı 2014-TUS İlkbahar Tercih Kılavuzu Uzmanlık Dal Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS)

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) 2011 TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) İLKBAHAR DÖNEMİ TERCİH KILAVUZU Ölçme, Seçme Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Ankara Tablo 2 Ünirsitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar Kontenjanları

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar ve Ek Kontenjanları* Öğretim Süresi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar ve Ek Kontenjanları* Öğretim Süresi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Uzmanlık Dal Kodu Uzmanlık Dal Adı Öğretim Süresi Puan Türü Genel Ek Kontenjan Yabancı Uyruklu Ek Kontenjanı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim

Detaylı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) (Bk.11)

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) (Bk.11) 04-YDUS TERCİH Uzmanlık Adı ı Tablo 5* Uzmanlık Eğitimi Programları ve ları (Bk ) () () () (4) (5) (6) Yükseköğretim Kurulu (YÖK) (Bk.) 0008 00605 00707 00706 00407 007405 00770 0409 0408 0604 060 0540

Detaylı

2015-DUS GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2015-DUS GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR () 100111043 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi / Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi 2 2 0 63,83396 65,51024 100111016 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği

Detaylı

AİLE EKONOMİSİ VE BESLENME ÖĞRETMENLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ

AİLE EKONOMİSİ VE BESLENME ÖĞRETMENLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ AİLE EKONOMİSİ VE BESLENME ÖĞRETMENLİĞİ 386 1399 385 388 19 1250 385 218............................................................ GAZİ ÜNİVERSİTESİ 32.06 1 33.16 1 6.86 2 83.06 1............................................................

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ. 17 Mart 2014 Afyon

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ. 17 Mart 2014 Afyon YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ (Temel İstatistikler) 17 Mart 2014 Afyon Tablo 1. Yükseköğretim Temel Göstergeler Temel Göstergeler Devlet Vakıf Vakıf TOPLAM/OR Üniversiteleri

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ Nisan 2014 Tablo 1. Yükseköğretim Temel Göstergeler Temel Göstergeler Devlet Üniversiteleri Vakıf Üniversiteleri Vakıf MYO TOPLAM / ORAN Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde

Detaylı

Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan

Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan ÜNİVERSİTE Makale Atıf Toplam Yayın Doktora Ogretim Uyesi/Ogrenci TOPLAM PUAN 1 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 156.44 184.57 195.39 155.32 46.65 738.39 2 ORTA DOĞU TEKNİK

Detaylı

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Uzmanlık Dal Kodu Öğretim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı 2013-TUS Sonbahar Dönemi Tercih Uzmanlık Dal Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı

Detaylı

EK - 9 Üniversite ve Bölümlere Göre Makine Teçhizat Ödenekleri - 2000/2001 (Milyon TL)

EK - 9 Üniversite ve Bölümlere Göre Makine Teçhizat Ödenekleri - 2000/2001 (Milyon TL) EK - 9 Üniversite ve Bölümlere Göre Makine Teçhizat Ödenekleri - 2000/2001 (Milyon TL) Üniversite Adi / Fakülte Adi / Bölüm Adi Üniversite Fakülte Bölüm Akdeniz Ü. / Müh.Fak. / Çevre Müh. 177.000 7.000

Detaylı

Alan Üniversite Yıl. Alan Üniversite Yıl. Alan Üniversite Yıl

Alan Üniversite Yıl. Alan Üniversite Yıl. Alan Üniversite Yıl Soyadı: Abdullah Utku Şenol Doğum Tarihi: 24/04/1966 Prof.Dr. Lisans Tıp Hacettepe 1986 Yüksek Lisans Tıp Hacettepe 1988 Tıpta Uzmanlık Radyoloji Akdeniz 1993 Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1998 Doçentlik

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Program Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Ek Kontenjan Yabancı Uyruklu Ek Kontenjanı 2014-TUS Ek Tercih Program Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 700111064 Genel Cerrahi 5 K 1 - - 700111082 İç Hastalıkları 4 K 1 - - Ankara Dışkapı

Detaylı

2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU

2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU 2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU Puanlarla ilgili açıklamalar tablonun sonunda verilmektedir. SIRA ÜNİVERSİTE 1 2 3 HACETTEPE ORTA DOĞU TEKNİK İSTANBUL 2010 Yılı Makale Puanı 1 Toplam

Detaylı

SCIMAGO VE ARWU 2012 DÜNYA SIRALAMALARINDA TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN DURUM RAPORU

SCIMAGO VE ARWU 2012 DÜNYA SIRALAMALARINDA TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN DURUM RAPORU SCIMAGO VE ARWU 2012 DÜNYA SIRALAMALARINDA TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN DURUM RAPORU Dünya üniversite sıralamalarında hangi üniversitelerimizin ilk 500 e girdiği çok tartışılmaktadır. Dünya üniversitelerini

Detaylı

fl0ral EYLÜL 2013 TUS (PUAN/BÖLÜM) PUAN TÜRÜ KONTEN JAN YERLEŞ EN DAL ADI BOŞ MİN. PUAN MAX. PUAN DAL KODU

fl0ral EYLÜL 2013 TUS (PUAN/BÖLÜM) PUAN TÜRÜ KONTEN JAN YERLEŞ EN DAL ADI BOŞ MİN. PUAN MAX. PUAN DAL KODU DAL KODU 100711019 AKDİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 2 2 0 59,07666 61,95058 102911011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 1 1 0 55,29796 55,29796 105631018 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

EYLÜL 2013 TUS (PUAN/BÖLÜM) fl0ral

EYLÜL 2013 TUS (PUAN/BÖLÜM) fl0ral KONT 100711019 AKDİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 2 2 0 59,07666 61,95058 102911011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 1 1 0 55,29796 55,29796 105631018 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA

Detaylı

2014-YDUS GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2014-YDUS GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) GENEL KONT. BOŞ EN KÜÇÜK KONT. PUAN 100111079 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ÇOCUK NÖROLOJİSİ 1 1 0 81,56250 81,56250 100121018 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2015-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2015-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 2015-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE VE LAR () 100111043 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON K 2 2 0 60,48456 61,13287 100111088 ABANT İZZET BAYSAL

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TIP FAKÜLTESİ DERS PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TIP FAKÜLTESİ DERS PROGRAMI Adnan Menderes Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM PROGRAMI 1 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TIP FAKÜLTESİ DERS PROGRAMI 1. Sınıf TEMEL TIP BİLİMLERİ I TEMEL TIP BİLİMLERİ II TEMEL

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

2016- TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU YABANCI UYRUKLU KONTENJANI

2016- TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU YABANCI UYRUKLU KONTENJANI 2016- TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU YABANCI UYRUKLU KONTENJANI Tablo Açıklamaları Tablolar 7 sütun hâlinde düzenlenmiştir. Tabloda, program kodu (1), program adı (2),

Detaylı

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğü DAĞITIM

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğü DAĞITIM T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğü Sayı : 15302574 Konu : Tuje Dergi Tanıtımı DAĞITIM İlgi : 12.06.2017 tarihli ve 42220545-441200 sayılı yazı. Üniversitemiz

Detaylı

2016- TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU - YABANCI UYRUKLU KONTENJANI

2016- TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU - YABANCI UYRUKLU KONTENJANI 2016- TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU - YABANCI UYRUKLU KONTENJANI Azerbaycanlı Hekimler Derneği tarafından hazırlanmıştır. Tablo Açıklamaları Tablolar 7 sütun hâlinde

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerde Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*

Tablo 2 Üniversitelerde Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları* Uzmanlık Adı ı (1) (2) (3) (4) (5) (6) Üniversitelerdeki Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar ve ları Abant İzzet Baysal Üniversitesi 100111079 Çocuk si 3 1 - - Cerrahi 100111034 Gastroenteroloji Cerrahisi

Detaylı

Turkiye Cumhuriyeti Akademik Performans Analizi ( ) 21 Subat 2017

Turkiye Cumhuriyeti Akademik Performans Analizi ( ) 21 Subat 2017 Turkiye Cumhuriyeti Akademik Performans Analizi ( 2011-2016) 21 Subat 2017 TAYFUN BASAL Bolge Direktoru Türkiye, Iran, Orta Dogu& Orta Asya t.basal@elsevier.com GLOBAL OLCEKTE BILIMSEL YAYIN GOSTERGELERI

Detaylı

İŞTE TIP FAKÜLTELERİNİ 2017 TUS BAŞARI SIRALAMALARI

İŞTE TIP FAKÜLTELERİNİ 2017 TUS BAŞARI SIRALAMALARI İŞTE TIP FAKÜLTELERİNİ 2017 TUS BAŞARI SIRALAMALARI TIP FAKÜLTESİ TUS TEMEL PUAN TUS KLİNİK PUAN 49,23365 49,27767 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce) (Tam Burslu) 51,79166

Detaylı

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ AMAÇ 2001 yılında 4691 sayılı yasayla kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde; teknolojik bilginin üretilmesi, üretilen bilginin ticarileştirilmesi, üründe ve üretim yöntemlerinde

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Tıp Fakültesi MF-3 103 103 490,69 504,86 483,72 485,47 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon MF-3 36 36 397,16 444,53 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre)

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Sıra No Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin Üniversite 1 Sabancı Üniversitesi (İSTANBUL) Vakıf Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Bölüm

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerde Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar ve Kontenjanları*

Tablo 2 Üniversitelerde Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar ve Kontenjanları* Üniversitelerde Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar ve Kontenjanları Abant İzzet Baysal Üniversitesi 100111043 Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi 4 4 - - 100111088 Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

Detaylı

En Küçük Puanı. Puan Türü. Kont. YGS- 2. Fatih Üniversitesi Hemşirelik (Tam Burslu) 5 422,34389 441,05042. Hacettepe

En Küçük Puanı. Puan Türü. Kont. YGS- 2. Fatih Üniversitesi Hemşirelik (Tam Burslu) 5 422,34389 441,05042. Hacettepe Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. En Küçük Puanı En Büyük Puanı Şifa (Tam Burslu) MF-3 7 439,55166 464,54450 Şifa (%50 Burslu) MF-3 7 44,17197 437,58960 Fatih (Tam Burslu) Hacettepe Koç İstanbul

Detaylı

Sayı : 73112577-301.01.01/13723 05/03/2014 Konu: SEMPOZYUM DUYURUSU

Sayı : 73112577-301.01.01/13723 05/03/2014 Konu: SEMPOZYUM DUYURUSU T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Sayı : 73112577-301.01.01/13723 05/03/2014 Konu: SEMPOZYUM DUYURUSU DAĞITIM YERLERİNE İlgi: Ankara Üniversitesi Rektörlüğünün 18.02.2014 tarihli ve 45571980-051.04/11004

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) İngilizce Öğretmenliği DİL-1 62 62 420,91 491,13 280,62 338,84 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Fransız Dili ve Edebiyatı DİL-1 52 52 244,77 351,51 ADNAN MENDERES

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerde Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*

Tablo 2 Üniversitelerde Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları* Program Kodu Eğitim Süresi Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı 2014-DUS Tercih Program Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) Üniversitelerde Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi

Detaylı

2014-DUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2014-DUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 2014-DUS SONBAHAR DÖNEMİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE VE LAR () YERLEŞEN BOŞ 102911011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ 1 1 0 64,45240 64,45240 102911074 ÇUKUROVA

Detaylı

T bbi Makale Yaz m Kurallar

T bbi Makale Yaz m Kurallar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Araflt rmalar ve Etik Sempozyum Dizisi No: 50 May s 2006; s. 7-11 T bbi Makale Yaz m Kurallar Dr. Sebahattin Yurdakul ÖZGÜN ARAfiTIRMA USULE

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

2009-İLKBAHAR DÖNEMİ TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI(YDUS) MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2009-İLKBAHAR DÖNEMİ TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI(YDUS) MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR () 1021205 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ÇOCUK ALERJİSİ 1 1 0 068.500 068.500 1021185 ADNAN

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar ve Kontenjanları *

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar ve Kontenjanları * Tablo 2 Ünirsitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar Kontenjanları * 2010-TUS SONBAHAR DÖNEMİ EK YERLEŞTİRME KONTENJANLARI Abant İzzet Baysal Ünirsitesi Başkent Ünirsitesi 1011163 Çocuk Sağlığı

Detaylı

2011 ÖSYS LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI DİL-1. www.dogrutercih.com

2011 ÖSYS LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI DİL-1. www.dogrutercih.com LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI DİL-1 Dosya : 1112/01 KASIM 2011 Bu dosyada yer alan yükseköğretim programları : Alman Dili ve Edebiyatı Almanca Öğretmenliği Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

Detaylı

ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE ADI PROGRAM ADI Kontenjan

ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE ADI PROGRAM ADI Kontenjan SIRALAMA ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE ADI PROGRAM ADI Kontenjan Küçük Puan Büyük Puan Puan Ortalama 1 BOĞAZİÇİ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 57 538,801 558,362 548,582 2 KOÇ Mühendislik Fakültesi

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programları

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programları 100150077 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5007 Biyoloji 50 SAY 100150110 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5011 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 10 EA 100150137 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5013 Din Kültürü

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Boğaziçi (İngilizce) Puan Küçük Büyük TM-3 72 451,404 483,791 5980 Hacettepe TM-3 67 425,767 481,887 14400 İstanbul TM-3 57 425,623 509,868 14500 Bahçeşehir (İngilizce) (Tam TM-3 6 422,725 445,145 15800

Detaylı

5 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ http://www.adiyaman.edu.tr/ 6 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ http://www.adu.edu.tr

5 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ http://www.adiyaman.edu.tr/ 6 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ http://www.adu.edu.tr LIST OF UNIVERSITIES IN TURKEY No University name Web addresses 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ http://www.ibu.edu.tr 2 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ http://www.agu.edu.tr 3 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ http://www.acibadem.edu.tr

Detaylı

Tablo 2. Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar ve Kontenjanları*

Tablo 2. Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar ve Kontenjanları* Tablo 2 2013 TUS İlkbahar Dönemi Ek Yerleştirme Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar ve Kontenjanları* Uzmanlık Dal Kodu Uzmanlık Dal Adı Öğretim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı

Detaylı

En başarılı üniversiteler hangisi? (3)

En başarılı üniversiteler hangisi? (3) Abbas Güçlü En başarılı üniversiteler hangisi? (3) Dokuz farklı kritere göre gerçekleştirilen üniversitelerin başarı sıralamasına tepki yağıyor. Çoğu da olumlu. Kızanlar yok mu? Elbette var. Aslında, enerjilerini,

Detaylı

Üniversitesi İstanbul Teknik İnşaat Mühendisliği MF-4 442,42607 Üniversitesi Yıldız Teknik Üniversitesi

Üniversitesi İstanbul Teknik İnşaat Mühendisliği MF-4 442,42607 Üniversitesi Yıldız Teknik Üniversitesi 2013 2014 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması Üniversite Adı Bölüm Adı Kon. Başarı Puan Taban Sırası Türü Puanı Boğaziçi 62 4.390 MF-4 486,42431 İstanbul Teknik 47 11.800 MF-4 456,21968 Orta Doğu Teknik

Detaylı

Temel Tıp Bilimleri En Küçük/En Büyük ÖYP Puanları Tüm İlanlar (Alan Sınav Puanı Dahil)

Temel Tıp Bilimleri En Küçük/En Büyük ÖYP Puanları Tüm İlanlar (Alan Sınav Puanı Dahil) Temel Tıp Bilimleri En Küçük/En Büyük ÖYP Puanları Tüm İlanlar (Alan Sınav Puanı Dahil) Satır Etiketleri En Küçük Büyük OYP/ASP En Büyük OYP/ASP2 34143 61,904 61,904 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 61,904 61,904

Detaylı

TÜKİYEDEKİ YÜZDELERİ 1 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 5314 7,327533 2 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2716 3,745122 3 MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2310 3,185284

TÜKİYEDEKİ YÜZDELERİ 1 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 5314 7,327533 2 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2716 3,745122 3 MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2310 3,185284 2014/2015 AKADEMİK YILI ULUSLARARASI SIRALAMA ÜNİVERSİTELER ÖĞRENCİ SAYILARI TÜKİYEDEKİ YÜZDELERİ 1 İSTANBUL 5314 7,327533 2 ANADOLU 2716 3,745122 3 MARMARA 2310 3,185284 4 ULUDAĞ 2235 3,081866 5 ANKARA

Detaylı

Üniversite KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN EN BAŞARI EN. Üniversitesi) (Tam Burslu) Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu)

Üniversite KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN EN BAŞARI EN. Üniversitesi) (Tam Burslu) Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) 2012-2013 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması Sıra No Üniversite KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN EN BAŞARI EN Genel Devlet Ü. TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI* BÜYÜK 1 Koç 203910363 (Tam 6 6 MF-4 535,969 616 539,787

Detaylı

İnönü Üniversitesi Farabi Değişim Programı Anlaşmalı Üniversite ve Bölümleri

İnönü Üniversitesi Farabi Değişim Programı Anlaşmalı Üniversite ve Bölümleri İnönü Üniversitesi Farabi Değişim Programı Anlaşmalı Üniversite ve leri Üniversite Akdeniz Üniversitesi Adalet 2 Aksaray Üniversitesi Adalet 2 Celal Bayar Üniversitesi Adalet 2 Dicle Üniversitesi Adalet

Detaylı

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008)

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008) TASARI KURSLARI 2004 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği EA 5 252,800 248,822 267,253 255.397 272,642 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği

Detaylı

Öğretim Süresi Genel. Kontenjan

Öğretim Süresi Genel. Kontenjan ı (1) (2) (3) (4) (5) (6) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Yan Dal Asistan Sayıları Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 700111019 Gastroenteroloji 3 1 - - 700111046 Tıbbi

Detaylı

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR KONTENJANI 2004 DGS 2005 DGS 2006 DGS 2007 DGS GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği EA 5 252.800 248.822 267.253

Detaylı

TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL YAPI

TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL YAPI 1886 TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL YAPI 21-46 1886 NÜFUS NÜFUS SAYIMI SONUÇLARI* Eski Tahmin Türkiye Mersin 2008 Toplam Nüfus 71.517.100 72.561.312 fiehir 53.611.723 54.807.219 Köy 17.905.377 17.754.093 Nüfus

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 62 62 382,96 457,21 259,14 305,59 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) Matematik (İngilizce) MF-1 72 72 279,93 372,86 ABANT

Detaylı

TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİNİN BİLİMSEL YAYIN PERFORMANSI (II) (1981-2007)

TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİNİN BİLİMSEL YAYIN PERFORMANSI (II) (1981-2007) TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİNİN BİLİMSEL Editörler İ. H. Demirel - C. Saraç - E. Akıllı - Ö. Büyükçınar - S. Yetgin - V. Latif - E.A. Gürses Yapım: TÜBİTAK-ULAKBİM 2008 ISBN: 978-975-403-508-7 TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİNİN

Detaylı

Tablo 5* Uzmanlık Eğitimi Programları ve Kontenjanları (Bk 11)

Tablo 5* Uzmanlık Eğitimi Programları ve Kontenjanları (Bk 11) ı Tablo 5* Uzmanlık Eğitimi Programları ve ları (Bk 11) (1) (2) (3) (4) (5) (6) Yükseköğretim Kurulu (YÖK) (Bk.11) Adnan Menderes Üniversitesi 100341011 Çocuk si 3 1 - - 100341029 Çocuk si 3 1 - - 100731014

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI DÖNEM III PROGRAMI

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI DÖNEM III PROGRAMI T.C. HASTALIKLARIN BİYOLOJİK TEMELİ II: NEOPLAZİ VE HEMATOPOETİK SİSTEM DERS KURULU PROGRAMI (19 Eylül 2016-14 Ekim 2016) (4 Hafta) Yardımcıları Teorik Pratik TOPLAM AKTS 24 8 32 22 22 İç Hastalıkları

Detaylı

2013 sırası sırası

2013 sırası sırası ELEKTİRİK-ELEKTRONİK-KONTROL-HABERLEŞME MÜHENDİSLİKLERİ 2012-2016 YILI BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercih dönemi için hazırlanmıştır Üni Adı TÜRÜ PROGRA M KODU PROGRAM ADI 2017

Detaylı

2014-DUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2014-DUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR () 102911011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ 1 1 0 62,91719 62,91719 102911074 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ÇOCUK

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı