ilmi Dergi Cilt:38 ;, Sayı: ı *Ocak-Şubat-Mart 2002

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ilmi Dergi Cilt:38 ;, Sayı: ı *Ocak-Şubat-Mart 2002"

Transkript

1 ilmi Dergi Cilt:38 ;, Sayı: ı *Ocak-Şubat-Mart 2002 '.. ' - -~ DiYANET tşleri BAŞKANLIGI Dini Yayınlar Dairesi Başkanlığı * Üç Ayda Bir Yayımlanır ISSN Diyanet Ilmi Dergi, Anksra: Diyanet Işleri Başkanlığı 1971-

2 İLMİTEFSİR Yrd. Doç.Dr. Nurettin TURGAY* A- İl mi Tefsirin Tanımı ve Gelişimi Genel olarak tefsirleri, takip edilen metot ve kullanılan malzeme bakımından rivayet tefsirleri ve dirayet tefsirleri diye iki kısım halinde özetiemerniz mürnkündiir. Zamanla tefsirler, işlenen konuların çeşitlilik arz etmesi nedeniyle muhtevaları bakımından içtimai, edebi, mezhebi, tasavvufi, ilmi ve benzeri şekillerde tasnif edilmişlerdir. Görüldüğü gibi bu tefsir çeşitlerinden biri de "ilmi Tefsir"dir. Gittikçe her tefsir çeşidinin çevresinde kümelenmeler olmuş ve her biri bir ekol haline gelmiştir. Tefsir ekallerini farklı yorumlayanlar da olmuştur. 1 Biz burada kısaca "ilmi Tefsir" ekolünü ele alacağız. Önce "ilmi Tefsir"in tanımı üzerinde duracağız. Bir tanıma göre "İlmi Tefsir" müspet ilme ait olan görüş ve nazariyel eri, Kur'an'ın ibarelerinde aramak, ilmi ve felsefi meseleleri ondan çıkannak için olağan üstü bir çaba sarf etmek demektir. 2 Kur'an'ın ilmi yönü ile ilgili çalışmalarda bulunan Celal Kırca da, "İlmi Tefsiri" şöyle tanımlamaktadır: "Kur' an' da yer alan bilgi tilrlerinden biride varlık alemi ile alakalıdır. Yani Kur'an'da ğayb alemi ile alakah bilgilerin yanında varlık alemi (şahadet alemi) ile alakah bilgiler de bulımmaktadır. Bu bilgileri ise kategorik bir yaklaşımla, insan ve kainat bilgileri olarak sınıflandırabiliriz. Zira bu bilgiler, hem insanın hem de insan dışında var olan varlıkların bilgilerini kapsamakta ve insanın insanla, insanın kainatla olan ilişkilerini çeşitli yönlerden ele alarak açıklamaya çalışan bilim dallarının konuları içinde yer almaktadır. Bu tiir ayetterin tecrübeye dayalı bilim dallarının verileriyle açıklanıriasına da "ilmi Tefsir" veya bilimsel yöneliş denmektedir." 3. Diğer bir tanıma göre "ilmi Tefsir". Kur'an ibareterindeki ilmi ıstılahiarı (terimleri) tefsir eden ve onlardan çeşitli ilmi.ve felsefi görüşleri ortaya çıkaran bir tefsir türüdiir. 4 "ilmi Tefsir'' hakkında yapılan bu üçüncü tanımın daha derli-toplu olduğu kanaatindeyim. Şüphesiz ki "İlıni Tefsir", günümüzde en çok rağbet gören tefsir. çeşitlerinden biridir. Bu çeşit tefsirlerde, Kur'an'ın bütüü'ilimleri kapsadığı söylenir. Bu tefsir çeşidini benimseyen alimierin kanaatine gö.re Kur'an, dini ilimierin yanındatabii ilimleri de kapsamaktadır. Bu fikir, asrımızda ortaya çıkmış değildir. Eskidevirlerden beri ilmi Tefsir fikrini savurtanlar olmuştur.ancak son zamanlarda -. ;ı,. ',_.. ' * Dicle Üniversitesi ilahiyat Fakiiites i, Dekan Y ardı~ cısı, ı Geniş bilgi için bkz.: Bedruddin Muhammed b. Abdilialı ez-zerkeşl, el-burhan fi Ulilmi'l Kur'an, Mısır 1957, I, 164 vd; Celaluddin Abdurrahman es-suyilti, el-itkan fi Ulilmi'l-Kur'an, İstartbul 1978, II, 234 vd; Muhammed Abdurrahriıan ez-zerkani, Menahilu'l-İrfan fi Ulumi'l Kur'an, Beyrut 1996, ll, 6; Muhammed Huseyn ez-zehebi, et-tefsir ve'l-müfessirun, Beyrut tsz., I, 95 vd. 2 Ahmet Ömer Ebu Hacer, et-tefsiru'l-iimi li'l-kur'iin, Beyrut 1991, s Celal Kırca, Kur'an'a Yönelişler, İstanbul 1993, s ez-zelıebi, et-tefsir, II, 338.

3 ;:z;r:m;;'::;;::;;,:;;;.rc:l'''qj';;:::;~c~:;:s~'ldiy ANET ilmi DERGİ*CiL T: 38*SA YI: 1 *OCAK-ŞUBAT-MART bu ekole daha fazla rağbet gösterilmiştir. M. Sait Şimşek son asırlarda bu ekole büyük bir ilginin gösterilmesin.in temelinde iki etkenin bulunduğunu ileri sürmektedir. a. Batı, bilimsel ilerlemenin sağladığı teknoloji sayesinde İslam aleminden ileri gitmiş, siyasi ve ekonomik alanda büyük bir başarı elde etmiştir.daha önce belirgin bir üstünlüğe sahip olan İslam alemi, bilimsel ve teknik ilerlemeye ayak uyduramadığı için siyasi ve ekonomik alanlarda üstünlüğü batıya kaptırmış, dahası, batılılar tarafından baskı ve istilalara maruz k?lmıştır. Bunun sonucunda İslam alemi bir aşağılık kompleksine düşmüştür. Batının sahip olduğu bilim ve teknolojinin, aslında Kur'an'da mevcut olduğunu söylemek, bu kompleksi tedavi ve -kendini tatmin etme noktasında önemli, bir etken olmuşhır. Batının bilim ve tekniğinin Kur'an'da mevcudiyeti düşüncesini savimanlar arasında, haddi zatında batılıların bu bilim ve teknolojiyi Kur'an'dan çıkardıklarını, bunları biz bulmayalun diye, bir yandan bizi Kur'an'dan uzaklaştırdıklarını, fakat kendilerinin Kur'an'ı araşhrma enstitüleri kurduklarını iddia edenlerin bu tutumu da söz konusu ettiğimiz aşağılık kompleksini telafi çabalarından başka bir şey değildir. b. Batının gerçekleştirdiği modem ilimierin ve bunun sonucunda ortaya çıkan teknolojinin İslam alemine girişine karşı çıkan ve toplumda önemli bir direncin oluşmasını sağlayan bir kesim vardı. Bu kesim söz konusu karşı çıkışiarına islam Dinini gerekçe olarak gösteriyordu. Yani bu direniş dini bir tavır olarak ortaya çıkmıştı. Batının gerçekleşdrdiği bu sonucun temellerinin Kur'an'da mevcudiyetini ispatlamak, modem ilimleri tahsil etme ve bilim sonucu ortaya çıkan tekniği kullanmayı meşrulaştıracaktı. Biz bu iki öneınli unsuru tahrik edici unsurlar olarak görüyoruz. Yoksa Kur'an'da modem ilimler alanına giren ayetlerin mevcut olmadığını, modem ilimler le bu ayetler arasmda bağlantı.. kurmanın tamamen bir zorlama olduğunu anlatmak istemiyoruz. Ancak modem ilim eğiliminin toplumda aniden revaç bulması söz konusu ettiğimiz bu iki etkenden dolayıdır. 5 Son asırlarda batılı ülkelerin teknq!ojide ilerlemelerinin müslümanlar üzerinde etkili olması ve bunun neticesinde ilmi.tefsir alanındaki çalışmalara hız verilmişse de İslam aleminde yukarıda da değindiğimiz gibi, ilmi tefsir fikri çok eskilere dayanmaktadır. ilmi tefsir hareketi, A_bbasiler devrinin ilim ve tercüme hareketine dayanır. Ebu Cafer el-mansur (ö. 15~075) ve Harun er-reşid (ö. 193/809) diğer ilimlerle birlikte ilmi tefsir.anlayışını.da teşvik etıneye çalışmışlardır. 6 Daha sonra bu fikri savunanların başında İmamel-Gazali (ö. 505/1 ll) ve Celaleddin es-suyüti gelmiştir. Özellikle Gazali, Kur'an'ıri ilmi kapsadığını söylemiştir~ 7 İl:!yau Ulumi'd-Din adlı eserinde Gazali bu mevzu ile ilgili açıklamalarda bulunmuş-ve daha sonra bu konuda Cevahiru'l-Kur'an adlı eserini yazmıştır. Suyı1tl de ilmi tefsir konusunda onun yolunu takip ederek, el-itkan ve el-iklil fi İstinbati't-Tenzil adlı 5 M. Sait Şimşek, Giinümiiz Te fs ir Problemler/, Konya 1997, sayfa 119 vd. 6 Mustafa Sadıker Ratii, İcazu '!-Kur' an. Mısır 1965, s.l33; Celal Kırca, Kur' aıı-z Kerim ve Modern İ/imler, İ~tanbui 1982, ~ Muhammed lı.muhamıned el-gazali, İlıydu Ulümi'd-Dili, Beyrut tsz., I, 289. ~~~H1ft

4 İLMITEFSİR eserlerinde bu konudaki görüşlerini belirtmiş. Ez-Zerkeşi (ö ) de el-burhan adlı eserinde ilmi tefsir hakkındaki görüşlere yer vermiştir. 8 ilmi Tefsiri ilk defa tefsir kitabında uygulayan müfessir ise, Fahruddin er-razi (ö. 606/1209)'dir. O, tefsirinde ilıni tefsire geniş yer vermiş ve bu hareket onun döneminde büyük ilerleme kaydetmiştir. Ondan sonra bir müfessir olduğu kadar aynı zamanda bir edip, şair, muhaddis ve fakih olan Endülüslü Muhammed b.ebi'l-fadl el-mürsi (ö.655!1257) bu ilmin bayraktarlığını yapmıştır asırda bu hususta meydana getirilmiş en mühim eser, Muhammed b. Ahmed el-iskenderani (ö. 1306/1888)'nin Keşfu'l-Esrar en-nuraniyye el-kur'aniyye adlı eseridir. Bu eser, 1880 senesinde Mısırda üç cilt halinde basılmıştır. Arz, insan, bitki, hayvan ve diğer varlıkların yaratılışı ve bu varlıkların özelliklerinden bahsetmektedir. 10 Es-Seyyid Abdurrahman e1-kevakibi (ö. 1320/1902)'nin de bu konuda yazmış olduğu Tabaiu'l-İstibdad ve masariu'l-isti'bad adlı bir eseri vardır. Bu eserinde arzın güneş sistemine dahil olduğu, gemilerin buhar ve elektrikle seyri, mikropların varlığı ve benzeri konuların üzerinde durmuştur. 11 Mustafa sadık er-rafii de "İcazül-Kur'an" adlı eserinde "el-kur' an ve'l-ulfim" başlığı ile yazdığı bölümde ilmi tefsir hakkında bilgi vermiştir. 12 Asrımızın başlarında memleketimizde yetişmiş olan Gazi Ahmet Muhtar Paşa ( ) astronomi ile ilgili olan 70 kadar ayeti toplayarak, zamanının yeni ilimleri ile tefsir etmiş ve kitabına "Serairul-Kur'an" adını vermiştir. 13 Bütün bunların yanında, eş-şeyh Tantavı Cevherl (1359/1940) de ilıni tefsirin liderlerindendir. O, el-cevahir fi tefsiri'l-kur'an" adlı 25 ciltlik eserinde, herkesten daha çok ilıni tefsir örneklerini vermiştir. KıJr'an'daki ayetlerden 750'sinin açık olarak tabiat ilimlerinden bahsettiğnii, diğerlerinin de dalaylı olarak bu ilimiere işarette bulunduğunu söyleyerek ilmi tefsire teşvik etmiştir. 14 Muhammed Mustafa el-meraği (ö. 1365/1945), Raşit Rıza (ö. 1354/1935) ve Seyyid Kutup (ö. 1387/1967) gibi müfessirler ilmi tefsiri savunanların yanında yer almamışlarsa da, tefsirlerinde bazı ayetlerin açıklamalarında bu metoda baş vi.ırmaktan da geri kalmamışlardır. 15 Celal Kırca, ülkemizde bu ekalle, Ilgili olarak yaptığı çalışmalarıyla bilinmektedir. O, Kur'an'ın tabii ilimleri de k~psadığını anlatınca, şu açıklamaya yer vermiştir: "Kur'an-ı Kerim'de, kainatın yaradılışı, dünyanın oluşumu, çekim kanunu, yedi kat sema, kainatın genişlemesi, ay ve güneş ışığı, ay ve güneşin ı s Ebu Hacer, et-tefsirıı'l-ilmi, s.145 vd. 9 Yakut b. Abdiilah el-hamevi, Mıı'cemu'l-Buldan, Beyrut 195(\, V, 107, Ömer Rıza Kehhale, Mucenııı '1-Miiel/ifiıı, Dımaşk 1960, X, 244; Kırca, M.İlinıler, s.8:l. ıo ez-zehebi, et-tefsir, ın, 164; İsmail Cerrahoğlu, Tefsir Usulü, Ankara 1991,306. ı ı ez-zehebi, et-tefsir, II, er-rafii, İcaz, s. 143 vd. 13 Kırca, Mİ/imler, s Tantavİ Cevheri, el-cevalıirfi Tefsiri'l-Kur'aıı, Mısır 1931, I, 3 vd. 15 Abdullah D1raz, Kur 'an 'ın Anlaşı/nıasma Doğru, tre. Salih Akdemir, Ankara 1983, s. XIII: '

5 yörüngeleri, dünyanın yuvarlaklığı ve dönüşü gibi Astronömi ilmi ' ile alakalı; yeryüzündeki denge ve kömürün teşekkülü gibi Jeoloji ile alakali; hava basıncı, eşyanın çift oluşu, demir ve atarnun zikredilişi gibi Fizikle alakalı; hava basıncı, botanik ve genetik gibi Biyoloji ile alakalı; ruh ve beden sağlığını koruma, zararlı yiyecek ve içeceklerden sakiılıria ve jinekoloji gibi Tıpla alakalı; insanın yaradılışı gibi Antropoloji ile alakalı; din duygusu, din şuuru, fizyolojik olan ve olmayan ınotivler, insan tipleri, karakter ve şahsiyet gibi Psikoloji ile alakah bir çok bilgi bulunmaktadır." 16., Yine Kırca, Kur'an'da, tabii ilimlerle ilgiii olan ayetler hakkında şöyle bir tasnifi yapmaktadır: "Kur'an' da, insanın kendisini tanıyıp bileceği konulara bakmayı emreden 350, yeryüzündeki tabiat olayıarına ve varlıklara bakmayı emreden ve araştırmaya teşvik eden 50 ayet mevcuttur. Bunların yanında, yukarıda adlarını zikrettiğimiz modem ilimiere işaret eden veya bunlarla ilgili bazı bilgiler veren ayetlerin toplam sayısı ise, 750'ye ulaşm~ktadır. Yine Kur'an'da 88'i Mekke, 26'sı Medine olmak üzere mevcut 114 surenin bir kısmının adı, tabiat olayiarına ve Astronomi ile alakah konulara aittir. Nur, Ra' d, Duhan, Necm, Kamer, Şems, Buruç, Leyl, Meariç ve Asr gibi sure adları Astronomi ile alakah iken, İnsan, Nas, Şuara, Enbiya, Nisa, Ahzab, bakara, Nahl, Ankebut ve Fil gibi sure adları da insan ve hayvan gibi canlı varlıklara aittir." 17 Kırca, "İlmi Tefsir" hareketini incelerken, hemen hemen bütün ilim adamlarının bu hareketin yandaşı olduğunu anlatmaya çalışmış ve bu harekete muhalif olan alimiere çok az yer vernıiştir. 18 Suat Yıldırım da, Kur'an'daki tabii ilimler üzerinde çalışmalarda bulunrnah.1:a; "Kur' an-ı Kerim ve Fenni Keşifler" adlı eserinde, İlın i Tefsir örneklerine yer vermektedir. 19 B- İlmi Tefsiri Savunanlar ve Delilleri Yukarıda "İlın! Tefsir"in gelişiminden bahsederken, bu tefsir ekolünü savunan birçok alimin ismi gündeme geldi. Burada bu alimierin ileri sürdüğü delillerin üzerinde duracağız. İlıni tefsir hareketinin savunucuları, görüşlerini desteklemek için delil olarak önce, Kur'an'dan ayetleri, ardından hadisleri ve ondan sonra da bazı rivayetleri ileri sürmüşlerdir. Genelde ileri sürülen ayetler şunlardır: "Hiila Kur'an üzerinde gereği gibi düşünmeyecekler mi?" 20 "Biz Kitapta hiçbir şeyi ihmal etmedik" 21 "Yeryüzünde yaş ve kuru, istisnasız her şey apaçık bir kitaptadır" Kırca, Kur'an 'a Yönelişler, s. 213; Kur'an-ı Kerim ve Modern ll imler, İstanbul 1992, s. 127 vd; Kur'an-ı Kerim'de Fen bilimleri, İstanbul1989, s. 61 vd. 11 K1rca, Kur'an'a Yönelişler, s. 214 vd. 18 Kırca, Kur 'an 'a Yönelişler, s. 216 vd. 19 Suat Yıldırım, Kur'an-ı Kerim ve Fe mı i keşifler, Ankar:ı 1990, s. 7 vd. 20 en-n isa, 4/ el-enarn 6/ el-en' am 6/59. t~\i2 r$ll ~

6 "Biz, sana her şeyi açıklayıcı kitabı indirdik" 23 ilmi tefsir taraftarı olan alim ler, bu ayetlerin hepsinde ve Kur'an'ın daha başka ayetlerinde ilmi tefsire işaret edildiği kanaatindedirler. Onlara göre bu ayetler, Kur'an'ın bütün ilimleri kapsaclığına dair birer delildir Birinci ayette, insanların geniş kapsamlı bir şekilde Kur'an'ın üzerinde düşünmelerinin gerektiği anlahlmaktadır. Diğer üç ayette de Kur'an'da hiçbir şeyin ihmal edilmediği ve her şeyin açıklandığı haber verilmektedir. Ayrıca bazı hadisler de İlıni tefsir konusunda delil olarak gösterilmektedir. Rivayet edildiğine göre Hz. Ali (ö. 40/661) şöyle demektedir: "Hz. Muhammed (s.a.v.), "Yakında bir fitne olacak" dedi. Ben de, "Ondan kurtulmanın yolu nedir?" diye sordum. O da "Allah'ın Kitabıdır ki, onda sizden evvelkilerin ve sonrakilerin haberi ve aranızı bulacak hüküm vardır. O arabulucudur, boş söz değildir. O, öyle şam yüce bir kitaptır ki, onu terk edeni cebbar olan Allah paramparça eder. Ondan başkasına yapışıp medet umanı da zelil eder. O, Allah'ın habl-i ınetini (sağlam ipi)'dir. O, öyle bir kitaptır ki, ona sarılan nefisler sapmaz. Onunla söyleyen diller yanlış söylemez. Alimler de onu okumaya doymaz. Ne kadar tefsir edilirse edilsin, ınanası tükenmez. O, öyle şam yüce bir kitaptır ki, onun hakkında cinlerin son sözü, "Biz böyle acayip bir Kur'an dinledik ki, o doğru yola götürür" 2.ı olmuştur. Kim onunla söylerse doğruyu söyler. Kim onunla hükmederse, adaleti yerine getirir. Kim onunla aınel ederse, ecir ve sevap kazanır ve kim de onunla çağırırsa, çağırdığını hidayete çağırır" dedi. 25 Tefsir ilminde önemli bir yeri olan Hz. Ali'nin rivayet ettiği bu hadis, Kur'an'ın çok yönlü olduğuna, özellikle ınanasının tükenmezliğine işaret etmektedir. Bu nedenle "İlrni Tefsir" taraftı)iları bu rivayeti kendilerine delil olarak zikrederler. Başka bir hadiste Hz. Muhammed (s.a.v)'in "Kur'an'ı okuyun ve garaibini (ince anlamlarını) araştırın" 26 dediği rivayet edilmektedir. Derinlemesine araştırma, isteristemez Kur'an'ın dohıylı da olsa değindiği konuların araştırılınasına sevk edecektir. Kur'an, kişinin çevresini araştırıp incelem.esine sevk ettiğine göre, araştıncı modern ilimiere de teşvik edilmektedir. ' Bu ve benzeri hadisler, Kur'an'daki müspet ilimiere işarette bulunmaktadır. Hz. Muhammed (s.a.v)'in hadisleri, çeşitli konularda olduğu gibi, ilmi meselelerde de Kur'an'ın şerh ve tefsiri mahiyetindedir. Dolayısıyla İlıni tefsiri savunan aliınler, bu konu ile ilgili olan hadisleri de delil olarak göstermişlerdir. İbn Mesud (ö. 32/652): "İlim öğrenmek isteyen Kur'an'a sarılsın. Çünkü Kur'an'da gelmiş ve gelecek milletiere ait bilgiler mevcuttur" demiş 27 ye Hasanu'l Basri (ö. 110/728): "Yüce Allah, yüz dört kitap indirmişlir.bunlardaki ilmi, Tevrat, İncil, Zebur ve Kur'an'da toplamıştır. Sonra Tevrat, İncil ve Zebur'daki ilmi 23 en-n ahi, 16/ el-cin, 72/l. 25 Tirmizi, Fedai/ul-Kur'an, 14; Darimi, Fedailul-Kur'an, 1; Ebubekir ei-bakıllani, İ'cazıı'l Kur'all, Beyrut 1988, s el-gazali, ilıyfı, I, ez-zerkeşi, e/-bıırlıan, II, 154; Ebu Hacer, et-tej~iru'fi/mi, s.l06.

7 Kur'ana yerleştirmiştir," demiştir 28 Ebu'd-Derdil (ö.32/652) da "Kişi, Kur'an'ın çeşitli yönlerini kavramadıkça, alim olamaz" 29 yorumunu yapmıştır. Es~Suyiit! ise, "Yüce Allah'ın Kitabı,_ her şeyi kapsamaktadır'' 30 diyerek ilmi tefsir hakkındaki kanaatini açıklamıştır. Ilmi tefsir hareketini savunan alimler, Kur'an ve Sünnetten delil getirdikleri gibi, aliınierin bu gibi açıklamalarını da, bu hususta delil olarak göstermişlerdir. İlıni tefsir taraftarı olan aliınierin bu alandaki görüşlerini şöyle özetlemek mümkündür: 1. Kur'an'ın manasını ve ana gayesini, çeşitli iliınlerle öğrenmek. 2. Kur'an'ın i'cazını, dini, tarihi, edebi, tabii, sosyal ve benzeri ilimlerle ortaya koymak İnsanların ilmi yönlerini, kültür lerini, fikir ve düşünce yapılarını, Kur'an 'ın çeşitli konularla ilgili olan bilgilerle geliştirmek, 4. Din ile ilim arasında herhangi bir çelişkinin olmadığını ve bu konudaki şüphe ve tereddütleri gidermek. 5. Kur'an'ın insanların ihtiyaç duyduğu her türlü saadet ve mutluluğıın yollarını kapsaclığını ortaya koymak. 6. Kur'an'ın her zaman ve her çağın ihtiyaçlarına cevap verdiğini ispat etmek. 31 C- İlıni Tefsire İtiraz Edenler ve Delilleri İlın! tefsir hareketini savunan, destekleyen ve katkıda bulunan alimler olduğu gibi, bu çeşit tefsire itiraz eden alimler de olmuştur. İlın! tefsire ilk itiraz, bir fıkıh alimi olan Ebu İshak İbrahim b. Musa e-şatıbi (ö. 790/1388) tarafından yapılmıştır. Şatıb!ye göre, "Biz kitapta hiçbir şeyi ihmal etmedik" 32 ve "Biz sana her şeyi açıklayıcı kitabı indirdik" 33 mealindeki ayetler iman, ibadet ve diğer dini yükümlülüklerle ilgilidir. Şatıblye göre, En'am suresinin 38. ayetindeki kitaptan gaye, Levh-i Mahfuz'dur. O ve onun gibi düşünen diğer bazı alimler bu ayetin akl! ve nakl! ilimierin hepsini kapsamadığı görüşündedirler. 34 Şatıbl'nin haklı olduğ_unu savunan Muhammed Hüseyin ez-zeheb!, ilmi tefsiri üç yönden tenkit etıniştir. 3 ~. 1. Lügat Yönünden: Yüce Allah, Kur'an'ı Araplara Arapça olarak göndermiş, onlar da Kur'an'ı okumuş ve onu o zamanın anlayışına göre anlamışlardır. Zamanla bazı kelimeler dil açısından farklı anlamlarda kullanılmıştır. Kur'an'ın kelimelerini yeni anlamlara göre yorumlayıp açıklamak, ne derece isabetli olabilir? ' ıs es-suyilt!, el-itkan, II, ez-zerkeşi, el:burlıan, II, 1:54; Ebu Hacer, et-tejsi~u'l-iimi, s es-suyilti, ei-jtkan, II, 130; Ebu Hacer, et-tefsirul-llmi, s ez-zerkani, Meniilıil, I, 567 vd; Abdulazim ei-gabaşi, Ulı1mi'l-Kur'an, Mısır 1962, s. 75; Ebu Hacer, et-tefsinıl-iimi, s ei-en'ilın, 6/ en-nalıl, 16/ Ebu İshak İbralıim b. Musa cş-şiitıbi, ei-muvajakatji Usu.'i.j-Şeria, Mısır 1975, II 79 vd. 35 ez-zehebi, et-tefsir ll, 343 vd.

8 2. Belagat Yönünden: En yüksek belagata sahip olan Kur'an, çeşitli ilmi eserlerle mukayese edilemeyecek bir yüceliktedir. Belagat, kelamın yani söylenen sözün, durumun gerektirdiği şeye uygun olması demektir. Kur'an'ın belagahndan dolayı ortaya çıkartılabilecek şeyler müstesna, şayet biz ilmi tefsir taraftarlarının gittiği yoldan gidecek ve "Kur'an bütün ilimleri içine alır ve onun lafiziarı sonradan meydana gelen bütün manaları da kapsamına almaktadır" diyecek olursak, kendimizi kurtuluşu olmayan bir uçuruma atmış olmaz mıyız? 3. İtikadl Yönden: İlıni tefsir taraftarları, Kur'an'ın tıp, astronomi, kimya, fizik ve benzeri ilimleri kapsaclığını savunmuşlardır. Bu ilimlerle ilgili olan nazariyeler, zamanla değişebilir. Bunlar Kur'an'dan kabul edilirse, insanların Kur'an hakkındaki kimaatleri zedelenmez mi? Mesela Fahruddin er~razl (ö ), "O Rabb ki, yeri sizin için bir zemin (döşek), göğü de bir tavan yaptı 36 mealindeki ayeti yorumlarken, zamanında geçerli olan nazariyelerin tesirinde kalarak bu ayetin, dünyanın dönmediğine delalet ettiğini savunmuştıır. 37 Fakat zamanla tabii ilimler gelişmiş, bu nazariyeler değişmiş ve gerçeklerin böyle olmadığı anlaşılmıştır. İlıni tefsire itiraz eden ez-zehebl ve yandaşlarının ileri sürdüğü bu delilleri şöyle özetlemek mümkündür: Kur'an'da mühim olan şey, ilmi değil, dini ve itikadi meselelerdir. 38 Bu delilleri teyit eden Abbas Mahmud el-akkad da, ilmi tefsiri savunanlara şu ifadelerle karşı çıkmıştır: "Doğrusu bilimsel kurallar arasında doğru sanıldığı halde yanlış, sabit kaidelermiş gibi görülmesine rağreen değişen, gerçek diye baktidıktan sonra sarsılıp çürütülen bilgiler çoh.1:ur. Uzmanlar, çağlar boyu doğruyu bulduklarını zannetmekle beraber, yine de iekrar tekrar deneyiere baş vururl ar. ilmi kuralların değişmesine bağlı olarak, aklde kitaplarının da değişmesi beklenmeyeceği gibi, aynı zamanda inanan kimselerin bu kitaplardan bilimsel kuralların tafsilatına dair formüller çıkarması da teklif edilemez. Kur'an'ın ilmi tefsir adı altında ileri sürülen iddialaraihtiyacı yoh.1:ur. O, İslam akldesinin miliveri olup, doğrudan doğruya akide kitabıdır. İnsanlığın vicdanına hitap eder. Zaten doğru bir akide kitabından beklenen en değerli unsurların başında, ilmi gelişmelere set. çekmemesi, yeni yeni ortaya çıkarılan icat ve keşifleri reddetidernesi gelir. En sağlam bir aklde ancak, ilim ve düşüneeye teşvik eder, insanla vicdanı arasına ser çekmez, icadardan aklı ayırmaz, aklın seyir ve hareketini felç etmez." 39 Reşit Rıza (ö. 1354/1935) ve Muhammed Mustafa el-meraği (ö. 1365/1945) gibi alimler de ilm! tefsir hareketine karşı çıkmışlardır el-bakara II/ er-razi, M efati/ı II, R iffeteş-şerkavi, İtticalıatu't-Tefsirifi Mısırfi'l-Asri'i-Hadis, Kalüre 1972, s. 373 vd. 39 Abbas Mahmud el-akkad, Kur'an Felsefesi, tre. Ahmet D:::nıirci, Ankara tsz., s. 22, Kırca, M. İ/imler, s. 118.

9 Abdullah Draz (ö. 1378/1958) da, bu konuda şu açıklamada bulunmuştur: "Kur' an-ı Kerim'in, zamanının bilgilerini ihtiva eden ansiklopedikbir eser olduğıınu söylemek de pek isabetli olmasa gerektir.her devrin kesin hakikatlermiş gibi kabul ettiği ve fakat yanlış olduğu ancak daha sonraları ortaya çıkmış olan kendine has kuruutulan olmuştur. Oysa ilim sahasındaki seyrinde Kur'an-ı Kerim asla yanlış bir adım atmamıştır. Onun bildirmiş olduğu hakikatler, bugün çürütülememiştir. Asla çürütülemeyecektir de. " 41 Çağunızda ilmi tefsire karşı çıkan alimlerden biri ise, Emin el-hı111 (ö. 1386/1966) dir. O, Şatibl'nin bu konuda ileri sürdüğü delilleri sıraladıktan sonra, ilmi tefsirin lügat açısından imkansızlığını kaydetmiştir. Onun eşi ve ilim alarondaki takipçisi olan Ayşe Abdurralunan da, ilmi tefsir düşüncesini bir sapma olarak değerlendirmiştir. Ona göre böyle çalışmalar, müslümanları büyük bir tehlike ile karşı karşıya getirebilir. Çünkü kendilerini bu akıma kaptıranlar, zamanla Kur'an'ın kendilerince astronomi, tıp, fizik, kimya, biyoloji ve benzeri ilimlerle ilgili bir şey takdim etmediğini görecekler; Ondan sonra Kur'an'ın çağdaş bir kitap olmadığı ve çağımız insanına cevap veremediği düşüncesine varabilirler. 42 ' D-Sonuç Görüldüğü gibi "İlml Tefsir" hareketini tasvip edip savunanlar da, bu tefsir hareketine karşı çıkıp itiraz edenler de, kendilerine göre delilleri ileri sürmektedirler. Kanaatimize göre, Abbas Mahmud el-akkad'ın da işaret ettiği gibi, Kur'an fenne ve müspet ilimiere karşı asla vaziyet almaz. Kur'an'a aykırı, ona muhalif hiçbir fenni hakikat da yoktur ve olamaz. Kur'an, kainattaki hadiselere dikkati çekerek, çeşitli ilimlerden özet olarak bahsedip, insanlara o istikamette çalışma ve terakkinin yolıınu gösterir: Kur'an ve sünnet, insanın fitr! ihtiyaçlarına cevap veren tabii ilimiere karış çıkmamakta, aksine tasvip etmektedir. Yüce Allah Kur'an'da, "(Ey İnananlar!) onlara karşı gücünüzün yettiği kadar - Allah'ın düşmanı ve sizin düşmanlarınızı ve bunların dışında Allah'ın bilip, sizin bilmediğinizi yıldırmak üzere - KUVVET ve savaş atları hazırlayın..." 43 diye buyurrnaktadır. Hz. Muhammed (s.a.v.), bu ayette geçen "KUVVET" kelimesini tefsir ederken, "Dikkat edin, muhakkak ki kuvvet atmakrır. Dikkat edin, muhakkak ki kuvvet atmaktır. Dikkat edin, muhakkak ki kuvvet atmaktır." 44 diyerek inanan insanların, her devirdeki teknolojik gelişmelerden yararlanarak düşmanlarından korunmalarına ve bu alanda onlardan daha üstün olmak için çalışmalarının gerektiğine işaret etmektedir. Hz. Muhammed (s.a.v.), ta o zamanda, teknik gelişmelere açık olduğunu ve bu tür gelişmelere karış olmadığını gösterıniştir. Mesela, Mısır valisi tarafından kendisine gönderilen hediyeler arasında bulunan bir cam bardağı kullanarak onunla su içmiş, 45 kendi zamanında kullanılan çeşitli savaş silahlarını.ı ı Draz, Kur 'an 'm Aniaşılmasına Doğru, s. XIX. 42 Şarkavi, Kadaya İnsaniyefi A 'mali'l-miifessirin, beyrut 1980, s el-enfal 8/ Müslim, İmaret, İbn Mace, Eşribe, 27.

10 kullanmış, 46 Necaşi tarafından kendisine hediye olarak gönderilen "Habeşi Kaşlı" bir yüzüğü, kullanması için torunu Ümame'ye vermiştir. 47 ResuluHalı (s.a.v.)'in teknik gelişmelere karşı olmadığı bu tür uygulamalarından anlaşıldığı gibi, konuyu te'kid eden çeşitli hadisleri de vardır. Onun teknik bilgilere karşı olmadığını ve yeniliği teşvik ettiğini gösteren bir hadis şöyledir: "Kim yeni ve güzel bir sünneti ihdas eder ve kendisinden sonra da onunla amel edilirse, onunla amel edenlerin ecri, onların ecrinden hiçbir şey eksilmeksizin, aynen kendisine gelir..." 48 Hz. Muhammed (s.a.v.)'in bu uygulama ifadeleri, Kur'an'ın açıklaması mahiyetindedir. Herşeyden önce Kur'an, insanları dünya ve ahiretleri açısından kendilerine yararlı olacak her çeşit ilmi öğrenmeye teşvik etmektedir.4 9 Kur'an kelimesinin anlamı, "okumak" demektir. Kur'an'ın ilk nazil olan ayeti, "oku" diye başlamaktadır. Kur'an'ın çeşitli ayetlerinde okumanın önemi, ısrarla vurgulanmaktadır. Kur'an hiçbir zaman ilinıle çelişmemektedir. Çünkü birbiri ile çelişkili olan iki şeyden biri doğruysa, diğeri batı! ve yanlış olur. Dolayısıyla, fen ve müspet ilim geliştikçe, Kur'an'a yaklaşmakta ve onunla bir nevi barışmaktadır. Aslında Kur'an, tıp, fizik, kimya, astronomi veya benzer ilimlerden birinin kitabı değildir. Kur'an insanlara dünya ve ahirette huzur ve saadetin yolunu gösteren ilahi bir kitaptır. Onun tabiada ilgili olaylardan bahsetmesi ve insanların o konuda dikkatini çekmesi, Allah'ın varlığını, birliğini, yaratıcılığını, üstün kuvvet ve kudretini ortaya koymak içindir. İnsanlar bununla tevhid inancına yönlendirilmektedir. Bundan dolayı Kur'an'a işaret edilen bazı ilmi meseleleri Kur'an ve Sünnet ölçüleii dahilinde incelemek gayet tabiidir. Bununla insanların imanının kuvvetlenmesine katkıda bulunuluyorsa, hedefe ulaşılmış sayılır. Onun için ilmi tefsiri savunurken de tenkit ederken de i:fi:at ve te:fi:itten kaçınmak ve mutedil bir yolu takip etmek gerekir. Bazı alimierin de işaret ettikleri gibi, ilmi tefsirde şu iki husus göz önünde bulundurmalıdır. 1. Ayetler tefsir edilirken, lügat ve nahiv bakımından hamledilmesi imkansız olan manaları vermemek ve ibareleri zorlamamak. 2. Kesinlik kazanmamış olaı) nazariyelei e itibar etmemek ve sadece kesinleşmiş olan ilmi verilere isnat etmek. 50 Bu ölçüler dahilinde Kur'an'ın ilmi yöl1ü üzerinde yapılan çalışmalarla Allah'ın varlığı ve birliği ilmi delillerle ispat edilmekte ve Kur'an'ın çeşitli mucizeleri ortaya konmaktadır. Nitekim ilini meseleler üzerinde yapılan çalışmalar Kur'aıı'ıri i'caz yönüne katkıda bulunuyorsa, bu çalışmaların faydası olabilir. Eğer böyle bir katkısı yoksa, faydası düşünülemez. Çünkü bunun neticesinde insanlar Kur'an'ın 46 Nureddin Ali b. Ebibeldr el-hüseyni, Mecmua'z-Zevô.id ve Menbau'l-Fevô.id, Beyrut 1967, s.27l. 47 İbn Mace, Libas, İbn Mace, Mukadi:lime, Ebu Hacer, et-tefsirıı'l-1/mi, s.78. so Draz, Kur 'an 'm Anlaşılması, s. XXIX

11 hedeflediği yöne yönlendirilebilirler. Kur'an'ın esas hedefi, ana amacı, insanların inancını ve hidayetini sağlayarak onların sosyal yaşayışını düzene sokınaktır; insanlara sadece bilimsel buluşlar konusunda rehberlik etmek değildir. Aslında mucizeler de, bu istikamette amaç değil, bidayet için araçtır. BİBLİYOGRAFYA AKKAD, Abbas Mahmut, Kur'an Felsefesi; tre. Ahmet Demirci, Ankara tsz. BAKILLANİ, Ebu Bekir (ö. 403/1013), İ'cazu'l-Kur'an, Beyrut CERRAHOÖLU, İsmail, Tefsir Usulu, Ankara CEVHERİ, Tantavİ (ö ), el-cevahir, fi Tefsiri'l-Kur'an, Mısır oarimj, Abdullah b.abdirrahman (ö. 255/869), es-sunen, Dımaşk DRAZ, Abdullah, Kur'an'ın Aniaşılmasına Doğru, tre. Salih Akdemir, Ankara EBU HACER, Ahmet Ömer, et-tefsiru'l-ilmi li'l-kur'an'i fi'l-mizani, Beyrut ÖABAŞl, Abdulazim, Ulumu'l-Kur'an,. Mısır ÖAZALI, Muhammed b.muhamrned (ö. 505/1111), İhyau Ulumi'-Din, Beyrut tsz. HAMEVİ, Yakut b. Abdiilah (ö. 626/1229), Mu'cemu'l-Buldan, Beyrut KAHHALE, Ömer Rıza. (ö. 1408/1987), Mu'cemu'l-Muelli.fin, Dımaşk İBN EBIBEKİR, Nureddin Ali ei-hüseyni, Mu'cenıu'z-Zevaid ve Menbau'l Fevaid, Beyrut İBN MACE, Muhahımed b. Yezid ei-kazvini, Swıen, İstanbul KIRCA, Celal, Kıır'an'a Yönelişler, İstanbul Kur'an-ı Kerim ve Modem İ/imler, İstanbul Kur'an-ı Kerim 'de Fen Bilimleri, İstanbul MÜSLİM, b.el-haccac, Salıilı, Kahire tsz. RAFil, Mustafa Sadık (ö. 1356/1937), İ'cazu'l Kw 'an, Mısır SÜYÜTİ, Celaluddin Abdurrahman (ö. 911/1505), ei-itkan fi-ulumi'l-kur'an, İstanbul şatibi, Ebu İshak İbrahim b.musa (ö. 790/13 88), el-muvafakat fi Ulumi 'ş Şeria, Mısır ŞERKAVİ, İffet, İtticahatu't- Tefsiri fi Mısır fi'l-asiri'l-hadis, Kahire 1972; Kadaya İnsaniyyefi A 'mali'l-mufessirin, Beyrut ŞiMŞEK, M.Said, Günümüz Tefsir Problemleri, Konya TİRMİZI, Ebu İsa Muhammed b. İsa (ö. 279/879), Swıen, istanbul YILDIRIM, Suat, Kur'an-ı Kerim ve Fenni Keşifler, Ankara ZEHEBİ, Muhammed Hüseyin, et-tefsir ve'l-mufessirwı, Beyrut tsz. ZERKANt Muhammed Abdulazim, Menillıilu'l-İıfan fi Ulumi'l-Kur'an, Beyrut ZERKEŞİ, Bedruddin Muhammed b.abdillah (ö.749/1391), el Burhiln fi Ulılmi'l-Kur'an, Mısır föq~2l

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu.

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu. Türk İslam Bilginleri: İslam dini insanların sadece inanç dünyalarını etkilemekle kalmamış, siyaset, ekonomi, sanat, bilim ve düşünce gibi hayatın tüm alanlarını da etkilemiş ve geliştirmiştir Tabiatı

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TEFSİR DKB202 4 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TEFSİR DKB202 4 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TEFSİR DKB202 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI FİNAL SINAVI TAKVİMİ TARİH SAAT DERSİN ADI SALON ÖĞRETİM ÜYESİ Mukayeseli Adab ve Erkanı Prof. Dr. Tahir YAREN Kıraat Farklılıklarının Manaya Etkisi Aşere,Takrib,Tayyibe

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI 13.00-14.15 Sarf ve Nahiv 13.00-14.15 İmla İnşa ve Okuma 1-A-B-C SINIFLARI (NORMAL VE

Detaylı

TOPLANTI/KİTAP TANITIMI C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi XIII/1-2009, 341-345

TOPLANTI/KİTAP TANITIMI C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi XIII/1-2009, 341-345 TOPLANTI/KİTAP TANITIMI C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi XIII/1-2009, 341-345 Tefsir Anabilim Dalı VI. Koordinasyon Toplantısı Günlüğü İsmail ÇALIŞKAN * İlahiyat Fakülteleri Tefsir Anabilim Dalları VI.

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH 427 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI T U : Teorik ders saati : Uygulamalı ders saati : Dersin redisi : Avrupa redi Transfer Sistemi 1.SINIF 1.SINIF ODU I. YARIYIL/GÜZ

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

Gıybet (Hadis, Tirmizi, Birr 23)

Gıybet (Hadis, Tirmizi, Birr 23) Dedikodu (Gıybet) Gıybet Dedikodu (gıybet), birisinin yüzüne söylenmesinden hoşlanmadığı şeyleri arkasından söylemektir. O kimse söylenen şeyi gerçekten yapmış ise bu gıybet, yapmamış ise iftira olur (Hadis,

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm %50 2) Sayısal Bölüm %50 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım

Detaylı

İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek

İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek 2014 ADANA İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek amacıyla dini eğitim veren hem mesleğe, hem

Detaylı

KUR'AN SÛRELERİNİN RESMİ VE İNİŞ SIRALAMASI

KUR'AN SÛRELERİNİN RESMİ VE İNİŞ SIRALAMASI GÜNÜMÜZDEKİ RESMİ SIRALAMA KUR'AN SÛRELERİNİN RESMİ VE İNİŞ SIRALAMASI YAYGIN İNİŞ SIRALAMASI - OSMAN BİN AFFAN FARKLI İNİŞ (NÜZÛL) SIRALAMALARI (TERTİPLERİ) Sûre No Sûre Adı Nüzul Sırası Âyet Sayısı Nüzul

Detaylı

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır.

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır. İslam a göre kadınlar erkeklerden daha değersiz kabul edilmez. Kadınlar ve erkekler benzer haklara sahiptirler ve doğrusu bazı hususlarda kadınlar, erkeklerin sahip olmadığı bazı belirli ayrıcalıklara

Detaylı

HAZ.II.Ö/İLK- A. İstanbul Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi D-107 II/3. DERS 17:00 18:00. Yrd.Doç.Dr. Ümit HOROZCU CÜMLE BİLGİSİ-II

HAZ.II.Ö/İLK- A. İstanbul Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi D-107 II/3. DERS 17:00 18:00. Yrd.Doç.Dr. Ümit HOROZCU CÜMLE BİLGİSİ-II İstanbul Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi D-107 HAZ.II.Ö/İLK- A ARAP DİLİ FONETİĞİ-II CÜMLE BİLGİSİ-II KELİME BİLGİSİ-II ARAP DİLİ FONETİĞİ-II YAZILI ANLATIM-II OKUMA ANLAMA-II CÜMLE BİLGİSİ-II OKUMA

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

İslam İtikadında Sünnet: Hamdi GÜNDOĞAR /

İslam İtikadında Sünnet: Hamdi GÜNDOĞAR / İslam İtikadında Sünnet: Hamdi GÜNDOĞAR / Çıra Yayınları, İstanbul, 2006/240 sayfa Tanıtan: Muzaffer BARLAK 1 İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır. Yüce Allah, ilahi hitabının birçok yerinde

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm 0 2) Sayısal Bölüm 0 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım kurallarını

Detaylı

İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek

İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek amacıyla dini eğitim veren hem mesleğe, hem de yüksek öğrenime

Detaylı

D.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DKAB BÖLÜMÜ GÜZ DÖNEMİ DERS MÜFREDATI (17.09.2013)

D.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DKAB BÖLÜMÜ GÜZ DÖNEMİ DERS MÜFREDATI (17.09.2013) 1_2013 Güz Dönemi Dersleri (DKAB) D.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DKAB BÖLÜMÜ GÜZ DÖNEMİ DERS MÜFREDATI (17.09.2013) DKAB 1. SINIF (ZORUNLU) I. YARIYIL(GÜZ) D.Kodu O.Kod Branşı Dersin

Detaylı

BEDİÜZZAMAN IN TABİATÇILARA KARŞI MÜDAFAA STRATEJİSİ

BEDİÜZZAMAN IN TABİATÇILARA KARŞI MÜDAFAA STRATEJİSİ 2. ULUSLARARASI BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ SEMPOZYUMU İslâm Düşüncesinin 20. Asırda Yeniden Yapılanması ve Bediüzzaman Said Nursî 27-29 Eylül, 1992, İstanbul BEDİÜZZAMAN IN TABİATÇILARA KARŞI MÜDAFAA STRATEJİSİ

Detaylı

Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu

Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu Question Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu belirtir misiniz? Kur an ın lafızdan soyut olduğu bir merhale var mıdır? Answer: Her şeyin lâfzî

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Ali Bulut İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (01) 51 81 00 Mail : abulut@fsm.edu.tr. Doğum - Tarihi : 1.0.1973

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

Kadınların Dövülmesi. Konusuna Farklı Bir Bakış. (Nisa [4] 34)

Kadınların Dövülmesi. Konusuna Farklı Bir Bakış. (Nisa [4] 34) Nisa [4] 34 Nuşûz Darabe Boşanmadan Önceki İşler Hz. Muhammed Hiç Kimseyi Dövmemiştir Dövmek Yasaklanmış Eşini Döven Hayırsızdır Ayetin Mantığı Kaynakça Kadınların Dövülmesi (Nisa [4] 34) Konusuna Farklı

Detaylı

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te 9 da AK YIL: 2012 SAYI : 164 26 KASIM 01- ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 4 te Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır

Detaylı

KİTAPLARA İMAN. 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir.

KİTAPLARA İMAN. 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. TEMEL DİNİ BİLGİLER KİTAPLARA İMAN 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. 2 Kutsal kitap neye denir? Allah ın emir ve yasaklarını,

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TÜRK DİLİ II TRD103 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

el-itticâhâtü L-MÜNHARİFE FÎ TEFSÎRİ L-KUR ÂN İ L-KERÎM DEVÂFİ UHÂ VE DEF UHÂ

el-itticâhâtü L-MÜNHARİFE FÎ TEFSÎRİ L-KUR ÂN İ L-KERÎM DEVÂFİ UHÂ VE DEF UHÂ el-itticâhâtü L-MÜNHARİFE FÎ TEFSÎRİ L-KUR ÂN İ L-KERÎM DEVÂFİ UHÂ VE DEF UHÂ Muhammed Hüseyin ez-zehebî, Mektebetü Vehbe, 3. Basım, 1406/1986, 112 s. Harun ABACI* Bu kitapta yazar, eski ve yeni yazılmış

Detaylı

3 Her çocuk Müslüman do ar.

3 Her çocuk Müslüman do ar. TAHR C * 1 Sözlerin en güzeli Allah ın kitabı, yolların en güzeli Muhammed in yoludur. Buhari, Edeb, 70; tisam, 2. z Müslim, Cuma, 43. z Nesai, Iydeyn, 22. z bn Mace, Mukaddime, 7. z Darimî, Mukaddime,

Detaylı

1- el-kavaidul- esasiyye lil- Lugatil-arabiyye (Arapça), Seyyid Ahmet el-haşimi.

1- el-kavaidul- esasiyye lil- Lugatil-arabiyye (Arapça), Seyyid Ahmet el-haşimi. القواعد كتب A-GRAMER KİTAPLAR 1- el-kavaidul- esasiyye lil- Lugatil-arabiyye (Arapça), Seyyid Ahmet el-haşimi. 2- Mebâdiul-arabiyye (I-IV Cüz ) Arapça, Muallim REŞİT, eş-şartuni. 3- Câmiud-durûsil-arabiyye

Detaylı

KURAN YOLU- DERS 3. (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti)

KURAN YOLU- DERS 3. (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti) KURAN YOLU- DERS 3 (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti) DERSTE GEÇEN KAVRAMLAR 1) Mübin : Açık ve Açıklayan. Kur an ın sıfatlarındandır. Kur an sadece

Detaylı

Nihat Uzun, Hicrî II. Asırda Siyaset-Tefsir İlişkisi, Pınar Yay., İstanbul, 2011, 302 s.

Nihat Uzun, Hicrî II. Asırda Siyaset-Tefsir İlişkisi, Pınar Yay., İstanbul, 2011, 302 s. T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt: 20, Sayı: 2, 2011 s. 209-213 Kitap Tanıtımı Nihat Uzun, Hicrî II. Asırda Siyaset-Tefsir İlişkisi, Pınar Yay., İstanbul, 2011, 302 s. Hanifi ŞAHİN

Detaylı

ELMALILI M. HAMDİ YAZIR SEMPOZYUMU

ELMALILI M. HAMDİ YAZIR SEMPOZYUMU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ELMALILI M. HAMDİ YAZIR SEMPOZYUMU 02 04 Kasım 2012, Antalya P r o g r a m 1. Gün (2 Kasım 2012 Cuma): Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonu, Kampüs

Detaylı

Yard.Doç. Aralık 2000 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Doktora Ekim 1998 M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı

Yard.Doç. Aralık 2000 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Doktora Ekim 1998 M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı Adı Soyadı: Mustafa KARATAŞ Ünvanı: Doç.Dr. Ana Bilim Dalı: Hadis Ana Bilim Dalındaki Konumu: Öğretim Üyesi E-Posta: mkaratas@istanbul.edu.tr Web: www.mustafakaratas.com ÖĞRENİM DURUMU VE AKADEMİK ÜNVANLAR

Detaylı

Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır.

Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır. Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır. Kur'an-ı Kerimde bir kimseye hayat vermenin adeta bütün insanlara hayat verme gibi

Detaylı

Aynı kökün "kesmek", "kısaltmak" anlamı da vardır.

Aynı kökün kesmek, kısaltmak anlamı da vardır. Kıssa, bir haberi nakletme, bir olayı anlatma hikâye etmek. Bu Arapça'da kassa kelimesiyle ifade edilir. Anlatılan hikâye ve olaya da "kıssa" denilir. Buhâri, bab başlıklarında "kıssa"yı "olay" anlamında

Detaylı

Pa Sa Ça Pe Cu. Öğle Arası. Seminer ve Danışmanlık

Pa Sa Ça Pe Cu. Öğle Arası. Seminer ve Danışmanlık Öğr. Gör. Mehmet Selim AYDAY H-B {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-E {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-C {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-A {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-C {N} Duyma, Anlama (İstima)

Detaylı

İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen

İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen Muâz b. Cebel'in Hz. Peygamber in (s.a.v.) sorduğu

Detaylı

İSMAİL DURMUŞ PROFESÖR

İSMAİL DURMUŞ PROFESÖR İSMAİL DURMUŞ PROFESÖR ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 26.05.2014 Adres : İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İcadiye-Bağlarbaşı Caddesi, No: 40 34662 Üsküdar/İstanbul Telefon E-posta : : 2164740860-1226 Doğum

Detaylı

Fırka-i Naciyye. Burak tarafından yazıldı. Çarşamba, 09 Eylül 2009 22:27

Fırka-i Naciyye. Burak tarafından yazıldı. Çarşamba, 09 Eylül 2009 22:27 İslâmî akideyi en net ve sağlam şekliyle kabul eden topluluk. Bu deyim iki kelimeden meydana gelmiş bir isim tamlamasıdır. Terkibin birinci ismi olan fırka kelimesi için bk. "Fırak-ı Dalle". Naciye kelimesi

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM ) TARİH GÜN SAAT İLÇE YER VAİZE ADI/SOYADI 01.01.2014 Çarşamba 10:30 Bornova Debre Camii Fatma Özmen ERGEN Ölüm ve Ömür Muhasebesi 01.01.2014

Detaylı

Dua Dua, insan ile Allah arasında iletişim kurma yollarından biridir. İnsan, dua ederken Allah ın kendisini işittiğinin bilincindedir. İnsan dua ile dileklerini aracısız olarak Allah a iletmekte ondan

Detaylı

Keza aynı Hadis-i Şerif, çok cüzi kelime değişikliğiyle Şii kaynaklarda da mevcuttur. Detaylı bilgiler şu kaynaklardan elde edilebilir:

Keza aynı Hadis-i Şerif, çok cüzi kelime değişikliğiyle Şii kaynaklarda da mevcuttur. Detaylı bilgiler şu kaynaklardan elde edilebilir: Hz. Resulüllah (sav) ahir zamanda, ümmetinin ayrılıklara düştükleri ve İslamiyet ten uzaklaştıkları bir dönemde zuhur edecek olan Mehdi nin (as) doğruluğunu kanıtlamak üzere ay ve güneşin tutulacağını

Detaylı

Sıra no Sûre Adı. Âyet sayısı O.B.E.B

Sıra no Sûre Adı. Âyet sayısı O.B.E.B Kimi sayılar aralarında asal dır. Hangi sayıların aralarında asal olduğunu belirlemek için ortak bölenlerin en büyüğünü (O.B.E.B.) bulmak gerekir. Örnek: O.B.E.B. kavramını açıklamak için 12 ve 18 sayılarını

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 T.. 8. SINIF I. DÖNEM ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 1. İnsanın sorumlu bir varlık olması aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? A) Düşünmesi B) Konuşması ) Yürümesi D) Beslenmesi 4. Hz. Muhammed

Detaylı

CİHADA DENKTİR Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki hac ve umredir Küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir.

CİHADA DENKTİR Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki hac ve umredir Küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir. UMRE DİNİ SUNUM UMRENİN FAZİLETİ CİHADA DENKTİR Hz. Aişe (r.a) Efendimiz e (s.a.v) sorar: Ey Allah ın Resulü, kadınlara da cihad var mıdır? Efendimiz (s.a.v): Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki

Detaylı

TEFSIR NASIL BIR ILIMDIR? Tarhşmalı İ1mi İhtisas Toplantısı. 15-16 Mayıs 2010 İSLAMI İLİMLERDE METODOLOJİIUSÜL- IW3

TEFSIR NASIL BIR ILIMDIR? Tarhşmalı İ1mi İhtisas Toplantısı. 15-16 Mayıs 2010 İSLAMI İLİMLERDE METODOLOJİIUSÜL- IW3 İSLAMI İLİMLERDE METODOLOJİIUSÜL- IW3 TEFSIR NASIL BIR ILIMDIR? Tarhşmalı İ1mi İhtisas Toplantısı 15-16 Mayıs 2010 Çamlıca Sabahattin Zaim Kültür Merkezi İstanbul2011 ~ en " sar ISBN: 978-605-5309-0()..8

Detaylı

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE KURULU KARARI

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE KURULU KARARI Toplantı Tarihi: 0. 06. 04 Toplantı Sayısı : 04/05 Fakültemiz Fakülte Kurulu, Dekan Prof. Dr. Abdulbaki GÜNEŞ Başkanlığında 0.06.04 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. KARAR: -04-05 Eğitim

Detaylı

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ARAB DİLİ VE BELAGATİ Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı, İslâm dininin temel kaynaklarını doğrudan anlayabilmek, temel İslâm bilimleri ve kültür tarihi alanlarında yazılmış olan

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN KUR AN KARANLIKLARDAN AYIDINLIĞA ÇIKARIR Peygamber de (şikayetle): Ya Rabbi! Benim kavmim bu Kur an ı (okumayı ve hükümlerine uymayı bırakıp hatta menedip onu) terkettiler. dedi. (Furkân /30) Elif, Lâm,

Detaylı

Bütün ilahi kitaplar, onları insanlığa tebliğ ile görevlendirilen Peygamberlerin konuştukları dille indirilmişlerdir.

Bütün ilahi kitaplar, onları insanlığa tebliğ ile görevlendirilen Peygamberlerin konuştukları dille indirilmişlerdir. Son günlerde Türkçe ibadet ve özellikle Kur'an-ı Kerim'in namazda Türkçe tercemesinin okunmasına dair tartışmaların yoğunluk kazanması üzerine konu Kurulumuzda görüşüldü. Yapılan inceleme ve müzakere sonunda:

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE SADAKA-I FITR İbni Abbas (r.a) şöyle buyurmuştur:

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE SADAKA-I FITR İbni Abbas (r.a) şöyle buyurmuştur: ATEŞTEN KORUNMANIN YOLU: SADAKA Arınmak için, malını (sırf Allah rızası için) veren en takvâlı (Allah ın emirlerine en uygun yaşayan) kimse ise, o (ateşin azabı)ndan uzaklaştırılacaktır. Leyl/17-18 Sevdiğiniz

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TÜRK DİLİ I TRD103 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz.

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz. Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır. Ataullah İskenderî Söz ilaç gibidir. Gereği kadar sarf edilirse fayda veriri; gerektiğinden fazlası ise zarara neden olur. Amr bin As Sadece

Detaylı

TABLO-4. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları 100110266 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Bolu Sağlık Yüksekokulu / Hemşirelik YGS-2 2 2 339,89654 383,57907 100110487 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Bolu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

Detaylı

Lisans Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1994. Y. Lisans S. Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler /Temel İslam Bilimleri/Hadis 1998

Lisans Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1994. Y. Lisans S. Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler /Temel İslam Bilimleri/Hadis 1998 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı :Muammer BAYRAKTUTAR 2. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 3. Görevi : Öğretim Üyesi/Dekan Yrd. 4. Görev Yeri : Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 5. İletişim : muammerbayraktutar@hotmail.com

Detaylı

GENEL YAYIN YÖNETMENÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ TALÝP ARSLAN

GENEL YAYIN YÖNETMENÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ TALÝP ARSLAN 1 ÝMTÝYAZ SAHÝBÝ MUSTAFA KOÇ GENEL YAYIN YÖNETMENÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ TALÝP ARSLAN BASKI YERÝ ÇAÐLAYAN A.Þ. TS EN ISO 9001:2008 SER NO: 300-01 SARNIÇ YOLU ÜZERÝ NO:7 GAZÝEMÝR / ÝZMÝR TEL: 0

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi 5 MF-3 90 3 74 17800 --- 435,43258 1 3 16 100110609 Diş Hekimliği Fakültesi (KKTC Uyruklu) 5 MF-3 1 74, 90 38200 --- 394,08744 -

Detaylı

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ DERSİN KODU VE ADI TEZ 5000 Yüksek Lisans Tezi TİB 5010 Seminer UAD 8000 Uzmanlık Alan

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ DERSİN KODU VE ADI TEZ 5000 Yüksek Lisans Tezi TİB 5010 Seminer UAD 8000 Uzmanlık Alan TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ TİB 5010 Seminer UAD 8000 Uzmanlık Alan Dersi I UAD 8001 Uzmanlık Alan Dersi-II TİB 5660 Hadiste Sened ve Metin Tenkidi TİB 5190 Mukayeseli Hadis

Detaylı

İkili Simetrik Kitap ❸

İkili Simetrik Kitap ❸ 19 lu Gruplar Halinde Sûrelerin Numaraları ve Âyet Sayıları Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm de bulunan sûrelerin sıra numarlarını ve âyet sayılarını 19 lu gruplar halinde birlikte inceleyeceğiz. İlk 19 sûrede

Detaylı

Efendim, öğrendiklerimin ikincisi; çok kimseyi, nefsin şehvetleri peşinde koşuyor gördüm. Şu âyet-i kerimenin mealini düşündüm:

Efendim, öğrendiklerimin ikincisi; çok kimseyi, nefsin şehvetleri peşinde koşuyor gördüm. Şu âyet-i kerimenin mealini düşündüm: Hatim-i Esam hazretleri, hocası Şakik-i Belhi hazretlerinin yanında 33 sene kalır, ilim tahsil eder. Hocası, bu zaman içinde ne öğrendiğini sorduğu zaman, sekiz şey öğrendiğini söyler ve bunları hocasına

Detaylı

T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TEMEL ĠSLAM BĠLĠMLERĠ ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS DERSLERĠ DERSĠN KODU VE ADI

T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TEMEL ĠSLAM BĠLĠMLERĠ ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS DERSLERĠ DERSĠN KODU VE ADI T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ 2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI NDA AÇILAN DERSLERĠN LĠSTESĠ (T. C. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Detaylı

11. Türkiye Tefsir Akademisyenleri Toplantısı. Medya ve Kur an Sempozyumu

11. Türkiye Tefsir Akademisyenleri Toplantısı. Medya ve Kur an Sempozyumu 11. Türkiye Tefsir Akademisyenleri Toplantısı Medya ve Kur an Sempozyumu 23-24 Mayıs 2014, Sakarya Geleneksel hale gelmiş bulunan İlahiyat Fakülteleri Tefsir akademisyenleri istişare toplantılarının 11.

Detaylı

KUR AN I KERİM HAKKINDA KISA BİLGİLER. Soru 2 : Allah(c.c.) ın dilediği şeyleri Peygamberlerine bildirmesine ne denir? Cevap : Vahy denir.

KUR AN I KERİM HAKKINDA KISA BİLGİLER. Soru 2 : Allah(c.c.) ın dilediği şeyleri Peygamberlerine bildirmesine ne denir? Cevap : Vahy denir. KUR AN I KERİM HAKKINDA KISA BİLGİLER Soru 1 : Kur an ı Kerim kaç yılda inmiş, tamamlanmıştır? Cevap : Kur an ı Kerim 22 sene, 2 ay, 22 günde inmiştir. Soru 2 : Allah(c.c.) ın dilediği şeyleri Peygamberlerine

Detaylı

Okul Çağı Çocuğunda Sevgi Yetersizliği Çalma Davranışına mı Neden Oluyor? Pazartesi, 02 Eylül 2013 06:14

Okul Çağı Çocuğunda Sevgi Yetersizliği Çalma Davranışına mı Neden Oluyor? Pazartesi, 02 Eylül 2013 06:14 Hiçbir ihtiyacı olmadığı halde sürekli arkadaşlarının kalem ve silgilerini çalan çocukla yaptığım görüşmede, çocuğun anlattıkları hem çok ilginç hem de Kleptomani Hastalığına çok iyi bir örnektir. Çocuk

Detaylı

UMRE YAPMANIN FAZİLETİ

UMRE YAPMANIN FAZİLETİ UMRENİN FAZİLETİ UMRE YAPMANIN FAZİLETİ İbn Mâce deki rivayet şöyledir: Hz. Aişe (r.a) der ki: Ey Allah ın Resulü, kadınlara da cihad var mıdır? Efendimiz (s.a.v): Evet, içinde savaş olmayan bir cihad

Detaylı

Kur ân-ı Kerîm sûrelerinin sondan sayılması 1

Kur ân-ı Kerîm sûrelerinin sondan sayılması 1 Kur ân-ı Kerîm sûrelerinin sondan sayılması 1 Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm sûrelerini sondan sayalım. Örnek: Sondan birinci sûre Nâs sûresidir. Sûrenin sondan sıra numarası Sûrenin adı 1 Nâs 6 Sûrenin içerdiği

Detaylı

OKUNMAMIŞ ÜÇ MESAJINIZ VAR

OKUNMAMIŞ ÜÇ MESAJINIZ VAR RABBİMİZDEN ÇAĞRI Ey iman edenler! (Peygamber,) sizi hayat verecek şeylere çağırdığı zaman, Allah a ve Resûlü ne uyun. Bilin ki Allah, kişi ile kalbi arasına girer (sözünüzle niyetinizin aynı olup olmadığını

Detaylı

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN 2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 1.01.2016 Cuma Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Mermerler Camii SORUMLU

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ TG 6 ÖABT DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ TG 6 ÖABT DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ TG 6 ÖABT DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016 EN GÜZEL İSİMLER O NUNDUR Aziz Müminler! Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah tır. Güzel isimler O nundur.

Detaylı

LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI)

LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI) Livata Haddi 71 LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI) Livatanın cezası zina cezasından farklıdır. Her ikisinin vakıası birbirinden ayrıdır, birbirinden daha farklı durumları vardır. Livata,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI : 6 SAYI : 18 76 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı TARİH : 27.01.2014 KONU: Genel Lise, Anadolu Lisesi, Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI : 6 SAYI : 18 76 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı TARİH : 27.01.2014 KONU: Genel Lise, Anadolu Lisesi, Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM, I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM, I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM, I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2012 1.GİRİŞ Yaratılıştan itibaren hayata yön veren, temel hak

Detaylı

TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI

TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI Halil YAVUZ Emekli müftü ÖNSÖZ Hamd, şânı yüce olan Allah(c.c) a, salât-ü selâm O nun kulu ve Rasûlü Muhammed

Detaylı

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6]

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6] K U R B A N Şartlarını hâiz olub,allah a yaklaşmak amacıyla kesilen kurban;hz. Âdem in çocuklarıyla başlayıp [1],Hz. İbrahim-in oğlu İsmail-in kurban edilmesinin emredilmesi[2],daha sonra onun yerine koç

Detaylı

YENİDEN YAPILANMANIN EŞİĞİNDE KUR AN KURSLARI

YENİDEN YAPILANMANIN EŞİĞİNDE KUR AN KURSLARI YECDER KİTAPLARI 4 YENİDEN YAPILANMANIN EŞİĞİNDE KUR AN KURSLARI YECDER IV. ULUSAL DİN GÖREVLİLERİ SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ (27 NİSAN 2013 - İSTANBUL) YECDER / YENİDEN YAPILANMANIN EŞİĞİNDE KUR AN KURSLARI

Detaylı

KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR.

KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR. KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR. A-2003-2004 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI: 1- FİZİKİ DURUM: 2003-2004 Eğitim-Öğretim Yılı içerisinde Rektörlüğümüzce yapılan

Detaylı

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir.

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir. Hastalık ve Yolculukta: Eğer bir insan hasta ise ve yolcu ise onun için oruç tutmak Kur an-ı Kerim de yasaktır. Bazı insanlar ben hastayım ama oruç tutabilirim diyor veya yolcuyum ama tutabilirim diyor.

Detaylı

ISSN 2146-7846 ISSN 2146-7846

ISSN 2146-7846 ISSN 2146-7846 ISSN 2146-7846 J ISSN 2146-7846 J Yayınlayan Kurum / Publishing Institution: Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / Bozok University Revelation Faculty Dil/Language: Türkçe, İngilizce, Arapça, Almanca,

Detaylı

NOT: Sizlerin dikkate almanız gereken, Minimum puan yazan sütundaki taban puanlardır. Aşağıdaki tabloda 2014 yılına ait Yükseköğretim Programlarının;

NOT: Sizlerin dikkate almanız gereken, Minimum puan yazan sütundaki taban puanlardır. Aşağıdaki tabloda 2014 yılına ait Yükseköğretim Programlarının; Aşağıdaki tabloda 2014 yılına ait Yükseköğretim larının; - Minimum (taban) puan: a en son yerleşen öğrencinin puanı - Maksimum (taban) puan: a en yüksek puanla yerleşen öğrencinin puanı - OBK Minimum puan:

Detaylı

11.05.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi

11.05.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi 11.05.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi Prof. Dr. Köse: Organ Bağışının Dinen Sakıncası Yoktur İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, İzmir İl Müftülüğü ve İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

Detaylı

DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ SINAV TARİHİ: 19.03.2014

DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ SINAV TARİHİ: 19.03.2014 DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ SINAV TARİHİ: 19.03.2014 5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERSİ 1.YAZILI KONULARI 4. Ünite Kur an-ı Kerimin Temel Eğitici Nitelikleri İslam Dininin Temel Kaynağı Kur an

Detaylı

Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi II (2002), Sayı: 4 117 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE BİLİMSEL TEFSİR OKULU

Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi II (2002), Sayı: 4 117 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE BİLİMSEL TEFSİR OKULU Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi II (2002), Sayı: 4 117 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE BİLİMSEL TEFSİR OKULU Araş. Gör. Abdurrahman ATEŞ İnönü Üniversitesi İlahiyat Fak. I. BİLİMSEL TEFSİRİN TANIMI Bilimsel

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

Tahsin Görgün-Yayınlar ve Çalışmalar 1. Tahsin Görgün (Kısa Özgeçmiş)

Tahsin Görgün-Yayınlar ve Çalışmalar 1. Tahsin Görgün (Kısa Özgeçmiş) Tahsin Görgün-Yayınlar ve Çalışmalar 1 Tahsin Görgün (Kısa Özgeçmiş) 1961 yılında Sivas ta doğdu. Sivas İmam-Hatip Lisesini bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi nde lisans eğitimi yaptı

Detaylı

03-05 Ekim / October 2013. Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI

03-05 Ekim / October 2013. Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI 03-05 Ekim / October 2013 Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI 2014 485 Â Â âm -i Sâ âm tarihinde yetlerdendir, - - â. Bu sebeple ve imâm Ebu, Mâlik, ve benzeri birçok âlime Sâ - kelâm âm eserlerinde mevc - kelâ

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XV, sayı 1, 2013/1

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XV, sayı 1, 2013/1 DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XV, sayı 1, 2013/1 ULUSAL HAKEMLİ DERGİ CİLT: XV, SAYI: 1 2013/1 DİYARBAKIR / 2013 DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ D Ü İ F D ISSN: 1303-5231

Detaylı

Rahmân ve Rahîm Ne Demektir?

Rahmân ve Rahîm Ne Demektir? Besmele Kitapcığı Besmelenin Anlamı Besmele, bütün varlıkların hal diliyle ve iradeli varlık olan insanın lisanıyla ve haliyle meşru olan her işine Allah ın ismiyle başlamasıdır. En önemli dua ve zikirlerdendir.

Detaylı

Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya

Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya Hiroşima da büyüdüm. Ailem ve çevrem Budist ti. Evimizde küçük bir Buda Heykeli vardı ve Buda nın önünde eğilerek ona ibadet ederdik. Bazı özel günlerde de evimizdeki

Detaylı

SAAT PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

SAAT PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS PROGRAMI I. ÖĞRETİM HAZ-A (102) KUR'AN ARAPÇASI - KUR'AN ARAPÇASI - FİRAS FİRAS FİRAS FİRAS HAZ-B (103) FİRAS

Detaylı

GEREDE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI IV. ÜNCÜ DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI) VAAZ PROGRAMI

GEREDE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI IV. ÜNCÜ DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI) VAAZ PROGRAMI GEREDE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI IV. ÜNCÜ DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI) VAAZ PROGRAMI TARİH GÜN VAKİT ADI SOYADI UNVANI VAAZIN KONUSU VAAZIN YAPILDIĞI YER 3.10.2014 CUMA ÖĞLEDEN ÖNCE HASAN İZMİRLİ İlçe Müftüsü

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ (H. Mehmet Bayraktar İlahiyat Fakültesi) TANITIM KİTAPÇIĞI (2014-2015) KAPAK İLAHİYAT FAKÜLTESİ Tarihçe 16 Aralık 1965 tarihinde Yüksek İslam Enstitüsü adıyla Milli

Detaylı

AVCILIK. İnsanlığın tarihi kadar eski bir fenomen ve bir faaliyettir.

AVCILIK. İnsanlığın tarihi kadar eski bir fenomen ve bir faaliyettir. AVCILIK İnsanlığın tarihi kadar eski bir fenomen ve bir faaliyettir. Avcılık İnsanlığın tarihi kadar eski bir fenomen Avcılık eskiden; İnsanın kendisini korumak, Karnını doyurmak, Hayvan ehlileştirmek,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

ÖZGEÇMİŞ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI: ÖMER FARUK HABERGETİREN DOĞUM YERİ VE TARİHİ: ŞANLIURFA/03.04.1968 ÖĞRENİM DURUMU: DOKTORA DERECE ANABİLİM DALI/BİLİM DALI 1 LİSANS SELÇUK İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2 YÜKSEK LİSANS 3 DOKTORA

Detaylı