ilmi Dergi Cilt:38 ;, Sayı: ı *Ocak-Şubat-Mart 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ilmi Dergi Cilt:38 ;, Sayı: ı *Ocak-Şubat-Mart 2002"

Transkript

1 ilmi Dergi Cilt:38 ;, Sayı: ı *Ocak-Şubat-Mart 2002 '.. ' - -~ DiYANET tşleri BAŞKANLIGI Dini Yayınlar Dairesi Başkanlığı * Üç Ayda Bir Yayımlanır ISSN Diyanet Ilmi Dergi, Anksra: Diyanet Işleri Başkanlığı 1971-

2 İLMİTEFSİR Yrd. Doç.Dr. Nurettin TURGAY* A- İl mi Tefsirin Tanımı ve Gelişimi Genel olarak tefsirleri, takip edilen metot ve kullanılan malzeme bakımından rivayet tefsirleri ve dirayet tefsirleri diye iki kısım halinde özetiemerniz mürnkündiir. Zamanla tefsirler, işlenen konuların çeşitlilik arz etmesi nedeniyle muhtevaları bakımından içtimai, edebi, mezhebi, tasavvufi, ilmi ve benzeri şekillerde tasnif edilmişlerdir. Görüldüğü gibi bu tefsir çeşitlerinden biri de "ilmi Tefsir"dir. Gittikçe her tefsir çeşidinin çevresinde kümelenmeler olmuş ve her biri bir ekol haline gelmiştir. Tefsir ekallerini farklı yorumlayanlar da olmuştur. 1 Biz burada kısaca "ilmi Tefsir" ekolünü ele alacağız. Önce "ilmi Tefsir"in tanımı üzerinde duracağız. Bir tanıma göre "İlmi Tefsir" müspet ilme ait olan görüş ve nazariyel eri, Kur'an'ın ibarelerinde aramak, ilmi ve felsefi meseleleri ondan çıkannak için olağan üstü bir çaba sarf etmek demektir. 2 Kur'an'ın ilmi yönü ile ilgili çalışmalarda bulunan Celal Kırca da, "İlmi Tefsiri" şöyle tanımlamaktadır: "Kur' an' da yer alan bilgi tilrlerinden biride varlık alemi ile alakalıdır. Yani Kur'an'da ğayb alemi ile alakah bilgilerin yanında varlık alemi (şahadet alemi) ile alakah bilgiler de bulımmaktadır. Bu bilgileri ise kategorik bir yaklaşımla, insan ve kainat bilgileri olarak sınıflandırabiliriz. Zira bu bilgiler, hem insanın hem de insan dışında var olan varlıkların bilgilerini kapsamakta ve insanın insanla, insanın kainatla olan ilişkilerini çeşitli yönlerden ele alarak açıklamaya çalışan bilim dallarının konuları içinde yer almaktadır. Bu tiir ayetterin tecrübeye dayalı bilim dallarının verileriyle açıklanıriasına da "ilmi Tefsir" veya bilimsel yöneliş denmektedir." 3. Diğer bir tanıma göre "ilmi Tefsir". Kur'an ibareterindeki ilmi ıstılahiarı (terimleri) tefsir eden ve onlardan çeşitli ilmi.ve felsefi görüşleri ortaya çıkaran bir tefsir türüdiir. 4 "ilmi Tefsir'' hakkında yapılan bu üçüncü tanımın daha derli-toplu olduğu kanaatindeyim. Şüphesiz ki "İlıni Tefsir", günümüzde en çok rağbet gören tefsir. çeşitlerinden biridir. Bu çeşit tefsirlerde, Kur'an'ın bütüü'ilimleri kapsadığı söylenir. Bu tefsir çeşidini benimseyen alimierin kanaatine gö.re Kur'an, dini ilimierin yanındatabii ilimleri de kapsamaktadır. Bu fikir, asrımızda ortaya çıkmış değildir. Eskidevirlerden beri ilmi Tefsir fikrini savurtanlar olmuştur.ancak son zamanlarda -. ;ı,. ',_.. ' * Dicle Üniversitesi ilahiyat Fakiiites i, Dekan Y ardı~ cısı, ı Geniş bilgi için bkz.: Bedruddin Muhammed b. Abdilialı ez-zerkeşl, el-burhan fi Ulilmi'l Kur'an, Mısır 1957, I, 164 vd; Celaluddin Abdurrahman es-suyilti, el-itkan fi Ulilmi'l-Kur'an, İstartbul 1978, II, 234 vd; Muhammed Abdurrahriıan ez-zerkani, Menahilu'l-İrfan fi Ulumi'l Kur'an, Beyrut 1996, ll, 6; Muhammed Huseyn ez-zehebi, et-tefsir ve'l-müfessirun, Beyrut tsz., I, 95 vd. 2 Ahmet Ömer Ebu Hacer, et-tefsiru'l-iimi li'l-kur'iin, Beyrut 1991, s Celal Kırca, Kur'an'a Yönelişler, İstanbul 1993, s ez-zelıebi, et-tefsir, II, 338.

3 ;:z;r:m;;'::;;::;;,:;;;.rc:l'''qj';;:::;~c~:;:s~'ldiy ANET ilmi DERGİ*CiL T: 38*SA YI: 1 *OCAK-ŞUBAT-MART bu ekole daha fazla rağbet gösterilmiştir. M. Sait Şimşek son asırlarda bu ekole büyük bir ilginin gösterilmesin.in temelinde iki etkenin bulunduğunu ileri sürmektedir. a. Batı, bilimsel ilerlemenin sağladığı teknoloji sayesinde İslam aleminden ileri gitmiş, siyasi ve ekonomik alanda büyük bir başarı elde etmiştir.daha önce belirgin bir üstünlüğe sahip olan İslam alemi, bilimsel ve teknik ilerlemeye ayak uyduramadığı için siyasi ve ekonomik alanlarda üstünlüğü batıya kaptırmış, dahası, batılılar tarafından baskı ve istilalara maruz k?lmıştır. Bunun sonucunda İslam alemi bir aşağılık kompleksine düşmüştür. Batının sahip olduğu bilim ve teknolojinin, aslında Kur'an'da mevcut olduğunu söylemek, bu kompleksi tedavi ve -kendini tatmin etme noktasında önemli, bir etken olmuşhır. Batının bilim ve tekniğinin Kur'an'da mevcudiyeti düşüncesini savimanlar arasında, haddi zatında batılıların bu bilim ve teknolojiyi Kur'an'dan çıkardıklarını, bunları biz bulmayalun diye, bir yandan bizi Kur'an'dan uzaklaştırdıklarını, fakat kendilerinin Kur'an'ı araşhrma enstitüleri kurduklarını iddia edenlerin bu tutumu da söz konusu ettiğimiz aşağılık kompleksini telafi çabalarından başka bir şey değildir. b. Batının gerçekleştirdiği modem ilimierin ve bunun sonucunda ortaya çıkan teknolojinin İslam alemine girişine karşı çıkan ve toplumda önemli bir direncin oluşmasını sağlayan bir kesim vardı. Bu kesim söz konusu karşı çıkışiarına islam Dinini gerekçe olarak gösteriyordu. Yani bu direniş dini bir tavır olarak ortaya çıkmıştı. Batının gerçekleşdrdiği bu sonucun temellerinin Kur'an'da mevcudiyetini ispatlamak, modem ilimleri tahsil etme ve bilim sonucu ortaya çıkan tekniği kullanmayı meşrulaştıracaktı. Biz bu iki öneınli unsuru tahrik edici unsurlar olarak görüyoruz. Yoksa Kur'an'da modem ilimler alanına giren ayetlerin mevcut olmadığını, modem ilimler le bu ayetler arasmda bağlantı.. kurmanın tamamen bir zorlama olduğunu anlatmak istemiyoruz. Ancak modem ilim eğiliminin toplumda aniden revaç bulması söz konusu ettiğimiz bu iki etkenden dolayıdır. 5 Son asırlarda batılı ülkelerin teknq!ojide ilerlemelerinin müslümanlar üzerinde etkili olması ve bunun neticesinde ilmi.tefsir alanındaki çalışmalara hız verilmişse de İslam aleminde yukarıda da değindiğimiz gibi, ilmi tefsir fikri çok eskilere dayanmaktadır. ilmi tefsir hareketi, A_bbasiler devrinin ilim ve tercüme hareketine dayanır. Ebu Cafer el-mansur (ö. 15~075) ve Harun er-reşid (ö. 193/809) diğer ilimlerle birlikte ilmi tefsir.anlayışını.da teşvik etıneye çalışmışlardır. 6 Daha sonra bu fikri savunanların başında İmamel-Gazali (ö. 505/1 ll) ve Celaleddin es-suyüti gelmiştir. Özellikle Gazali, Kur'an'ıri ilmi kapsadığını söylemiştir~ 7 İl:!yau Ulumi'd-Din adlı eserinde Gazali bu mevzu ile ilgili açıklamalarda bulunmuş-ve daha sonra bu konuda Cevahiru'l-Kur'an adlı eserini yazmıştır. Suyı1tl de ilmi tefsir konusunda onun yolunu takip ederek, el-itkan ve el-iklil fi İstinbati't-Tenzil adlı 5 M. Sait Şimşek, Giinümiiz Te fs ir Problemler/, Konya 1997, sayfa 119 vd. 6 Mustafa Sadıker Ratii, İcazu '!-Kur' an. Mısır 1965, s.l33; Celal Kırca, Kur' aıı-z Kerim ve Modern İ/imler, İ~tanbui 1982, ~ Muhammed lı.muhamıned el-gazali, İlıydu Ulümi'd-Dili, Beyrut tsz., I, 289. ~~~H1ft

4 İLMITEFSİR eserlerinde bu konudaki görüşlerini belirtmiş. Ez-Zerkeşi (ö ) de el-burhan adlı eserinde ilmi tefsir hakkındaki görüşlere yer vermiştir. 8 ilmi Tefsiri ilk defa tefsir kitabında uygulayan müfessir ise, Fahruddin er-razi (ö. 606/1209)'dir. O, tefsirinde ilıni tefsire geniş yer vermiş ve bu hareket onun döneminde büyük ilerleme kaydetmiştir. Ondan sonra bir müfessir olduğu kadar aynı zamanda bir edip, şair, muhaddis ve fakih olan Endülüslü Muhammed b.ebi'l-fadl el-mürsi (ö.655!1257) bu ilmin bayraktarlığını yapmıştır asırda bu hususta meydana getirilmiş en mühim eser, Muhammed b. Ahmed el-iskenderani (ö. 1306/1888)'nin Keşfu'l-Esrar en-nuraniyye el-kur'aniyye adlı eseridir. Bu eser, 1880 senesinde Mısırda üç cilt halinde basılmıştır. Arz, insan, bitki, hayvan ve diğer varlıkların yaratılışı ve bu varlıkların özelliklerinden bahsetmektedir. 10 Es-Seyyid Abdurrahman e1-kevakibi (ö. 1320/1902)'nin de bu konuda yazmış olduğu Tabaiu'l-İstibdad ve masariu'l-isti'bad adlı bir eseri vardır. Bu eserinde arzın güneş sistemine dahil olduğu, gemilerin buhar ve elektrikle seyri, mikropların varlığı ve benzeri konuların üzerinde durmuştur. 11 Mustafa sadık er-rafii de "İcazül-Kur'an" adlı eserinde "el-kur' an ve'l-ulfim" başlığı ile yazdığı bölümde ilmi tefsir hakkında bilgi vermiştir. 12 Asrımızın başlarında memleketimizde yetişmiş olan Gazi Ahmet Muhtar Paşa ( ) astronomi ile ilgili olan 70 kadar ayeti toplayarak, zamanının yeni ilimleri ile tefsir etmiş ve kitabına "Serairul-Kur'an" adını vermiştir. 13 Bütün bunların yanında, eş-şeyh Tantavı Cevherl (1359/1940) de ilıni tefsirin liderlerindendir. O, el-cevahir fi tefsiri'l-kur'an" adlı 25 ciltlik eserinde, herkesten daha çok ilıni tefsir örneklerini vermiştir. KıJr'an'daki ayetlerden 750'sinin açık olarak tabiat ilimlerinden bahsettiğnii, diğerlerinin de dalaylı olarak bu ilimiere işarette bulunduğunu söyleyerek ilmi tefsire teşvik etmiştir. 14 Muhammed Mustafa el-meraği (ö. 1365/1945), Raşit Rıza (ö. 1354/1935) ve Seyyid Kutup (ö. 1387/1967) gibi müfessirler ilmi tefsiri savunanların yanında yer almamışlarsa da, tefsirlerinde bazı ayetlerin açıklamalarında bu metoda baş vi.ırmaktan da geri kalmamışlardır. 15 Celal Kırca, ülkemizde bu ekalle, Ilgili olarak yaptığı çalışmalarıyla bilinmektedir. O, Kur'an'ın tabii ilimleri de k~psadığını anlatınca, şu açıklamaya yer vermiştir: "Kur'an-ı Kerim'de, kainatın yaradılışı, dünyanın oluşumu, çekim kanunu, yedi kat sema, kainatın genişlemesi, ay ve güneş ışığı, ay ve güneşin ı s Ebu Hacer, et-tefsirıı'l-ilmi, s.145 vd. 9 Yakut b. Abdiilah el-hamevi, Mıı'cemu'l-Buldan, Beyrut 195(\, V, 107, Ömer Rıza Kehhale, Mucenııı '1-Miiel/ifiıı, Dımaşk 1960, X, 244; Kırca, M.İlinıler, s.8:l. ıo ez-zehebi, et-tefsir, ın, 164; İsmail Cerrahoğlu, Tefsir Usulü, Ankara 1991,306. ı ı ez-zehebi, et-tefsir, II, er-rafii, İcaz, s. 143 vd. 13 Kırca, Mİ/imler, s Tantavİ Cevheri, el-cevalıirfi Tefsiri'l-Kur'aıı, Mısır 1931, I, 3 vd. 15 Abdullah D1raz, Kur 'an 'ın Anlaşı/nıasma Doğru, tre. Salih Akdemir, Ankara 1983, s. XIII: '

5 yörüngeleri, dünyanın yuvarlaklığı ve dönüşü gibi Astronömi ilmi ' ile alakalı; yeryüzündeki denge ve kömürün teşekkülü gibi Jeoloji ile alakali; hava basıncı, eşyanın çift oluşu, demir ve atarnun zikredilişi gibi Fizikle alakalı; hava basıncı, botanik ve genetik gibi Biyoloji ile alakalı; ruh ve beden sağlığını koruma, zararlı yiyecek ve içeceklerden sakiılıria ve jinekoloji gibi Tıpla alakalı; insanın yaradılışı gibi Antropoloji ile alakalı; din duygusu, din şuuru, fizyolojik olan ve olmayan ınotivler, insan tipleri, karakter ve şahsiyet gibi Psikoloji ile alakah bir çok bilgi bulunmaktadır." 16., Yine Kırca, Kur'an'da, tabii ilimlerle ilgiii olan ayetler hakkında şöyle bir tasnifi yapmaktadır: "Kur'an' da, insanın kendisini tanıyıp bileceği konulara bakmayı emreden 350, yeryüzündeki tabiat olayıarına ve varlıklara bakmayı emreden ve araştırmaya teşvik eden 50 ayet mevcuttur. Bunların yanında, yukarıda adlarını zikrettiğimiz modem ilimiere işaret eden veya bunlarla ilgili bazı bilgiler veren ayetlerin toplam sayısı ise, 750'ye ulaşm~ktadır. Yine Kur'an'da 88'i Mekke, 26'sı Medine olmak üzere mevcut 114 surenin bir kısmının adı, tabiat olayiarına ve Astronomi ile alakah konulara aittir. Nur, Ra' d, Duhan, Necm, Kamer, Şems, Buruç, Leyl, Meariç ve Asr gibi sure adları Astronomi ile alakah iken, İnsan, Nas, Şuara, Enbiya, Nisa, Ahzab, bakara, Nahl, Ankebut ve Fil gibi sure adları da insan ve hayvan gibi canlı varlıklara aittir." 17 Kırca, "İlmi Tefsir" hareketini incelerken, hemen hemen bütün ilim adamlarının bu hareketin yandaşı olduğunu anlatmaya çalışmış ve bu harekete muhalif olan alimiere çok az yer vernıiştir. 18 Suat Yıldırım da, Kur'an'daki tabii ilimler üzerinde çalışmalarda bulunrnah.1:a; "Kur' an-ı Kerim ve Fenni Keşifler" adlı eserinde, İlın i Tefsir örneklerine yer vermektedir. 19 B- İlmi Tefsiri Savunanlar ve Delilleri Yukarıda "İlın! Tefsir"in gelişiminden bahsederken, bu tefsir ekolünü savunan birçok alimin ismi gündeme geldi. Burada bu alimierin ileri sürdüğü delillerin üzerinde duracağız. İlıni tefsir hareketinin savunucuları, görüşlerini desteklemek için delil olarak önce, Kur'an'dan ayetleri, ardından hadisleri ve ondan sonra da bazı rivayetleri ileri sürmüşlerdir. Genelde ileri sürülen ayetler şunlardır: "Hiila Kur'an üzerinde gereği gibi düşünmeyecekler mi?" 20 "Biz Kitapta hiçbir şeyi ihmal etmedik" 21 "Yeryüzünde yaş ve kuru, istisnasız her şey apaçık bir kitaptadır" Kırca, Kur'an 'a Yönelişler, s. 213; Kur'an-ı Kerim ve Modern ll imler, İstanbul 1992, s. 127 vd; Kur'an-ı Kerim'de Fen bilimleri, İstanbul1989, s. 61 vd. 11 K1rca, Kur'an'a Yönelişler, s. 214 vd. 18 Kırca, Kur 'an 'a Yönelişler, s. 216 vd. 19 Suat Yıldırım, Kur'an-ı Kerim ve Fe mı i keşifler, Ankar:ı 1990, s. 7 vd. 20 en-n isa, 4/ el-enarn 6/ el-en' am 6/59. t~\i2 r$ll ~

6 "Biz, sana her şeyi açıklayıcı kitabı indirdik" 23 ilmi tefsir taraftarı olan alim ler, bu ayetlerin hepsinde ve Kur'an'ın daha başka ayetlerinde ilmi tefsire işaret edildiği kanaatindedirler. Onlara göre bu ayetler, Kur'an'ın bütün ilimleri kapsaclığına dair birer delildir Birinci ayette, insanların geniş kapsamlı bir şekilde Kur'an'ın üzerinde düşünmelerinin gerektiği anlahlmaktadır. Diğer üç ayette de Kur'an'da hiçbir şeyin ihmal edilmediği ve her şeyin açıklandığı haber verilmektedir. Ayrıca bazı hadisler de İlıni tefsir konusunda delil olarak gösterilmektedir. Rivayet edildiğine göre Hz. Ali (ö. 40/661) şöyle demektedir: "Hz. Muhammed (s.a.v.), "Yakında bir fitne olacak" dedi. Ben de, "Ondan kurtulmanın yolu nedir?" diye sordum. O da "Allah'ın Kitabıdır ki, onda sizden evvelkilerin ve sonrakilerin haberi ve aranızı bulacak hüküm vardır. O arabulucudur, boş söz değildir. O, öyle şam yüce bir kitaptır ki, onu terk edeni cebbar olan Allah paramparça eder. Ondan başkasına yapışıp medet umanı da zelil eder. O, Allah'ın habl-i ınetini (sağlam ipi)'dir. O, öyle bir kitaptır ki, ona sarılan nefisler sapmaz. Onunla söyleyen diller yanlış söylemez. Alimler de onu okumaya doymaz. Ne kadar tefsir edilirse edilsin, ınanası tükenmez. O, öyle şam yüce bir kitaptır ki, onun hakkında cinlerin son sözü, "Biz böyle acayip bir Kur'an dinledik ki, o doğru yola götürür" 2.ı olmuştur. Kim onunla söylerse doğruyu söyler. Kim onunla hükmederse, adaleti yerine getirir. Kim onunla aınel ederse, ecir ve sevap kazanır ve kim de onunla çağırırsa, çağırdığını hidayete çağırır" dedi. 25 Tefsir ilminde önemli bir yeri olan Hz. Ali'nin rivayet ettiği bu hadis, Kur'an'ın çok yönlü olduğuna, özellikle ınanasının tükenmezliğine işaret etmektedir. Bu nedenle "İlrni Tefsir" taraftı)iları bu rivayeti kendilerine delil olarak zikrederler. Başka bir hadiste Hz. Muhammed (s.a.v)'in "Kur'an'ı okuyun ve garaibini (ince anlamlarını) araştırın" 26 dediği rivayet edilmektedir. Derinlemesine araştırma, isteristemez Kur'an'ın dohıylı da olsa değindiği konuların araştırılınasına sevk edecektir. Kur'an, kişinin çevresini araştırıp incelem.esine sevk ettiğine göre, araştıncı modern ilimiere de teşvik edilmektedir. ' Bu ve benzeri hadisler, Kur'an'daki müspet ilimiere işarette bulunmaktadır. Hz. Muhammed (s.a.v)'in hadisleri, çeşitli konularda olduğu gibi, ilmi meselelerde de Kur'an'ın şerh ve tefsiri mahiyetindedir. Dolayısıyla İlıni tefsiri savunan aliınler, bu konu ile ilgili olan hadisleri de delil olarak göstermişlerdir. İbn Mesud (ö. 32/652): "İlim öğrenmek isteyen Kur'an'a sarılsın. Çünkü Kur'an'da gelmiş ve gelecek milletiere ait bilgiler mevcuttur" demiş 27 ye Hasanu'l Basri (ö. 110/728): "Yüce Allah, yüz dört kitap indirmişlir.bunlardaki ilmi, Tevrat, İncil, Zebur ve Kur'an'da toplamıştır. Sonra Tevrat, İncil ve Zebur'daki ilmi 23 en-n ahi, 16/ el-cin, 72/l. 25 Tirmizi, Fedai/ul-Kur'an, 14; Darimi, Fedailul-Kur'an, 1; Ebubekir ei-bakıllani, İ'cazıı'l Kur'all, Beyrut 1988, s el-gazali, ilıyfı, I, ez-zerkeşi, e/-bıırlıan, II, 154; Ebu Hacer, et-tej~iru'fi/mi, s.l06.

7 Kur'ana yerleştirmiştir," demiştir 28 Ebu'd-Derdil (ö.32/652) da "Kişi, Kur'an'ın çeşitli yönlerini kavramadıkça, alim olamaz" 29 yorumunu yapmıştır. Es~Suyiit! ise, "Yüce Allah'ın Kitabı,_ her şeyi kapsamaktadır'' 30 diyerek ilmi tefsir hakkındaki kanaatini açıklamıştır. Ilmi tefsir hareketini savunan alimler, Kur'an ve Sünnetten delil getirdikleri gibi, aliınierin bu gibi açıklamalarını da, bu hususta delil olarak göstermişlerdir. İlıni tefsir taraftarı olan aliınierin bu alandaki görüşlerini şöyle özetlemek mümkündür: 1. Kur'an'ın manasını ve ana gayesini, çeşitli iliınlerle öğrenmek. 2. Kur'an'ın i'cazını, dini, tarihi, edebi, tabii, sosyal ve benzeri ilimlerle ortaya koymak İnsanların ilmi yönlerini, kültür lerini, fikir ve düşünce yapılarını, Kur'an 'ın çeşitli konularla ilgili olan bilgilerle geliştirmek, 4. Din ile ilim arasında herhangi bir çelişkinin olmadığını ve bu konudaki şüphe ve tereddütleri gidermek. 5. Kur'an'ın insanların ihtiyaç duyduğu her türlü saadet ve mutluluğıın yollarını kapsaclığını ortaya koymak. 6. Kur'an'ın her zaman ve her çağın ihtiyaçlarına cevap verdiğini ispat etmek. 31 C- İlıni Tefsire İtiraz Edenler ve Delilleri İlın! tefsir hareketini savunan, destekleyen ve katkıda bulunan alimler olduğu gibi, bu çeşit tefsire itiraz eden alimler de olmuştur. İlın! tefsire ilk itiraz, bir fıkıh alimi olan Ebu İshak İbrahim b. Musa e-şatıbi (ö. 790/1388) tarafından yapılmıştır. Şatıb!ye göre, "Biz kitapta hiçbir şeyi ihmal etmedik" 32 ve "Biz sana her şeyi açıklayıcı kitabı indirdik" 33 mealindeki ayetler iman, ibadet ve diğer dini yükümlülüklerle ilgilidir. Şatıblye göre, En'am suresinin 38. ayetindeki kitaptan gaye, Levh-i Mahfuz'dur. O ve onun gibi düşünen diğer bazı alimler bu ayetin akl! ve nakl! ilimierin hepsini kapsamadığı görüşündedirler. 34 Şatıbl'nin haklı olduğ_unu savunan Muhammed Hüseyin ez-zeheb!, ilmi tefsiri üç yönden tenkit etıniştir. 3 ~. 1. Lügat Yönünden: Yüce Allah, Kur'an'ı Araplara Arapça olarak göndermiş, onlar da Kur'an'ı okumuş ve onu o zamanın anlayışına göre anlamışlardır. Zamanla bazı kelimeler dil açısından farklı anlamlarda kullanılmıştır. Kur'an'ın kelimelerini yeni anlamlara göre yorumlayıp açıklamak, ne derece isabetli olabilir? ' ıs es-suyilt!, el-itkan, II, ez-zerkeşi, el:burlıan, II, 1:54; Ebu Hacer, et-tejsi~u'l-iimi, s es-suyilti, ei-jtkan, II, 130; Ebu Hacer, et-tefsirul-llmi, s ez-zerkani, Meniilıil, I, 567 vd; Abdulazim ei-gabaşi, Ulı1mi'l-Kur'an, Mısır 1962, s. 75; Ebu Hacer, et-tefsinıl-iimi, s ei-en'ilın, 6/ en-nalıl, 16/ Ebu İshak İbralıim b. Musa cş-şiitıbi, ei-muvajakatji Usu.'i.j-Şeria, Mısır 1975, II 79 vd. 35 ez-zehebi, et-tefsir ll, 343 vd.

8 2. Belagat Yönünden: En yüksek belagata sahip olan Kur'an, çeşitli ilmi eserlerle mukayese edilemeyecek bir yüceliktedir. Belagat, kelamın yani söylenen sözün, durumun gerektirdiği şeye uygun olması demektir. Kur'an'ın belagahndan dolayı ortaya çıkartılabilecek şeyler müstesna, şayet biz ilmi tefsir taraftarlarının gittiği yoldan gidecek ve "Kur'an bütün ilimleri içine alır ve onun lafiziarı sonradan meydana gelen bütün manaları da kapsamına almaktadır" diyecek olursak, kendimizi kurtuluşu olmayan bir uçuruma atmış olmaz mıyız? 3. İtikadl Yönden: İlıni tefsir taraftarları, Kur'an'ın tıp, astronomi, kimya, fizik ve benzeri ilimleri kapsaclığını savunmuşlardır. Bu ilimlerle ilgili olan nazariyeler, zamanla değişebilir. Bunlar Kur'an'dan kabul edilirse, insanların Kur'an hakkındaki kimaatleri zedelenmez mi? Mesela Fahruddin er~razl (ö ), "O Rabb ki, yeri sizin için bir zemin (döşek), göğü de bir tavan yaptı 36 mealindeki ayeti yorumlarken, zamanında geçerli olan nazariyelerin tesirinde kalarak bu ayetin, dünyanın dönmediğine delalet ettiğini savunmuştıır. 37 Fakat zamanla tabii ilimler gelişmiş, bu nazariyeler değişmiş ve gerçeklerin böyle olmadığı anlaşılmıştır. İlıni tefsire itiraz eden ez-zehebl ve yandaşlarının ileri sürdüğü bu delilleri şöyle özetlemek mümkündür: Kur'an'da mühim olan şey, ilmi değil, dini ve itikadi meselelerdir. 38 Bu delilleri teyit eden Abbas Mahmud el-akkad da, ilmi tefsiri savunanlara şu ifadelerle karşı çıkmıştır: "Doğrusu bilimsel kurallar arasında doğru sanıldığı halde yanlış, sabit kaidelermiş gibi görülmesine rağreen değişen, gerçek diye baktidıktan sonra sarsılıp çürütülen bilgiler çoh.1:ur. Uzmanlar, çağlar boyu doğruyu bulduklarını zannetmekle beraber, yine de iekrar tekrar deneyiere baş vururl ar. ilmi kuralların değişmesine bağlı olarak, aklde kitaplarının da değişmesi beklenmeyeceği gibi, aynı zamanda inanan kimselerin bu kitaplardan bilimsel kuralların tafsilatına dair formüller çıkarması da teklif edilemez. Kur'an'ın ilmi tefsir adı altında ileri sürülen iddialaraihtiyacı yoh.1:ur. O, İslam akldesinin miliveri olup, doğrudan doğruya akide kitabıdır. İnsanlığın vicdanına hitap eder. Zaten doğru bir akide kitabından beklenen en değerli unsurların başında, ilmi gelişmelere set. çekmemesi, yeni yeni ortaya çıkarılan icat ve keşifleri reddetidernesi gelir. En sağlam bir aklde ancak, ilim ve düşüneeye teşvik eder, insanla vicdanı arasına ser çekmez, icadardan aklı ayırmaz, aklın seyir ve hareketini felç etmez." 39 Reşit Rıza (ö. 1354/1935) ve Muhammed Mustafa el-meraği (ö. 1365/1945) gibi alimler de ilm! tefsir hareketine karşı çıkmışlardır el-bakara II/ er-razi, M efati/ı II, R iffeteş-şerkavi, İtticalıatu't-Tefsirifi Mısırfi'l-Asri'i-Hadis, Kalüre 1972, s. 373 vd. 39 Abbas Mahmud el-akkad, Kur'an Felsefesi, tre. Ahmet D:::nıirci, Ankara tsz., s. 22, Kırca, M. İ/imler, s. 118.

9 Abdullah Draz (ö. 1378/1958) da, bu konuda şu açıklamada bulunmuştur: "Kur' an-ı Kerim'in, zamanının bilgilerini ihtiva eden ansiklopedikbir eser olduğıınu söylemek de pek isabetli olmasa gerektir.her devrin kesin hakikatlermiş gibi kabul ettiği ve fakat yanlış olduğu ancak daha sonraları ortaya çıkmış olan kendine has kuruutulan olmuştur. Oysa ilim sahasındaki seyrinde Kur'an-ı Kerim asla yanlış bir adım atmamıştır. Onun bildirmiş olduğu hakikatler, bugün çürütülememiştir. Asla çürütülemeyecektir de. " 41 Çağunızda ilmi tefsire karşı çıkan alimlerden biri ise, Emin el-hı111 (ö. 1386/1966) dir. O, Şatibl'nin bu konuda ileri sürdüğü delilleri sıraladıktan sonra, ilmi tefsirin lügat açısından imkansızlığını kaydetmiştir. Onun eşi ve ilim alarondaki takipçisi olan Ayşe Abdurralunan da, ilmi tefsir düşüncesini bir sapma olarak değerlendirmiştir. Ona göre böyle çalışmalar, müslümanları büyük bir tehlike ile karşı karşıya getirebilir. Çünkü kendilerini bu akıma kaptıranlar, zamanla Kur'an'ın kendilerince astronomi, tıp, fizik, kimya, biyoloji ve benzeri ilimlerle ilgili bir şey takdim etmediğini görecekler; Ondan sonra Kur'an'ın çağdaş bir kitap olmadığı ve çağımız insanına cevap veremediği düşüncesine varabilirler. 42 ' D-Sonuç Görüldüğü gibi "İlml Tefsir" hareketini tasvip edip savunanlar da, bu tefsir hareketine karşı çıkıp itiraz edenler de, kendilerine göre delilleri ileri sürmektedirler. Kanaatimize göre, Abbas Mahmud el-akkad'ın da işaret ettiği gibi, Kur'an fenne ve müspet ilimiere karşı asla vaziyet almaz. Kur'an'a aykırı, ona muhalif hiçbir fenni hakikat da yoktur ve olamaz. Kur'an, kainattaki hadiselere dikkati çekerek, çeşitli ilimlerden özet olarak bahsedip, insanlara o istikamette çalışma ve terakkinin yolıınu gösterir: Kur'an ve sünnet, insanın fitr! ihtiyaçlarına cevap veren tabii ilimiere karış çıkmamakta, aksine tasvip etmektedir. Yüce Allah Kur'an'da, "(Ey İnananlar!) onlara karşı gücünüzün yettiği kadar - Allah'ın düşmanı ve sizin düşmanlarınızı ve bunların dışında Allah'ın bilip, sizin bilmediğinizi yıldırmak üzere - KUVVET ve savaş atları hazırlayın..." 43 diye buyurrnaktadır. Hz. Muhammed (s.a.v.), bu ayette geçen "KUVVET" kelimesini tefsir ederken, "Dikkat edin, muhakkak ki kuvvet atmakrır. Dikkat edin, muhakkak ki kuvvet atmaktır. Dikkat edin, muhakkak ki kuvvet atmaktır." 44 diyerek inanan insanların, her devirdeki teknolojik gelişmelerden yararlanarak düşmanlarından korunmalarına ve bu alanda onlardan daha üstün olmak için çalışmalarının gerektiğine işaret etmektedir. Hz. Muhammed (s.a.v.), ta o zamanda, teknik gelişmelere açık olduğunu ve bu tür gelişmelere karış olmadığını gösterıniştir. Mesela, Mısır valisi tarafından kendisine gönderilen hediyeler arasında bulunan bir cam bardağı kullanarak onunla su içmiş, 45 kendi zamanında kullanılan çeşitli savaş silahlarını.ı ı Draz, Kur 'an 'm Aniaşılmasına Doğru, s. XIX. 42 Şarkavi, Kadaya İnsaniyefi A 'mali'l-miifessirin, beyrut 1980, s el-enfal 8/ Müslim, İmaret, İbn Mace, Eşribe, 27.

10 kullanmış, 46 Necaşi tarafından kendisine hediye olarak gönderilen "Habeşi Kaşlı" bir yüzüğü, kullanması için torunu Ümame'ye vermiştir. 47 ResuluHalı (s.a.v.)'in teknik gelişmelere karşı olmadığı bu tür uygulamalarından anlaşıldığı gibi, konuyu te'kid eden çeşitli hadisleri de vardır. Onun teknik bilgilere karşı olmadığını ve yeniliği teşvik ettiğini gösteren bir hadis şöyledir: "Kim yeni ve güzel bir sünneti ihdas eder ve kendisinden sonra da onunla amel edilirse, onunla amel edenlerin ecri, onların ecrinden hiçbir şey eksilmeksizin, aynen kendisine gelir..." 48 Hz. Muhammed (s.a.v.)'in bu uygulama ifadeleri, Kur'an'ın açıklaması mahiyetindedir. Herşeyden önce Kur'an, insanları dünya ve ahiretleri açısından kendilerine yararlı olacak her çeşit ilmi öğrenmeye teşvik etmektedir.4 9 Kur'an kelimesinin anlamı, "okumak" demektir. Kur'an'ın ilk nazil olan ayeti, "oku" diye başlamaktadır. Kur'an'ın çeşitli ayetlerinde okumanın önemi, ısrarla vurgulanmaktadır. Kur'an hiçbir zaman ilinıle çelişmemektedir. Çünkü birbiri ile çelişkili olan iki şeyden biri doğruysa, diğeri batı! ve yanlış olur. Dolayısıyla, fen ve müspet ilim geliştikçe, Kur'an'a yaklaşmakta ve onunla bir nevi barışmaktadır. Aslında Kur'an, tıp, fizik, kimya, astronomi veya benzer ilimlerden birinin kitabı değildir. Kur'an insanlara dünya ve ahirette huzur ve saadetin yolunu gösteren ilahi bir kitaptır. Onun tabiada ilgili olaylardan bahsetmesi ve insanların o konuda dikkatini çekmesi, Allah'ın varlığını, birliğini, yaratıcılığını, üstün kuvvet ve kudretini ortaya koymak içindir. İnsanlar bununla tevhid inancına yönlendirilmektedir. Bundan dolayı Kur'an'a işaret edilen bazı ilmi meseleleri Kur'an ve Sünnet ölçüleii dahilinde incelemek gayet tabiidir. Bununla insanların imanının kuvvetlenmesine katkıda bulunuluyorsa, hedefe ulaşılmış sayılır. Onun için ilmi tefsiri savunurken de tenkit ederken de i:fi:at ve te:fi:itten kaçınmak ve mutedil bir yolu takip etmek gerekir. Bazı alimierin de işaret ettikleri gibi, ilmi tefsirde şu iki husus göz önünde bulundurmalıdır. 1. Ayetler tefsir edilirken, lügat ve nahiv bakımından hamledilmesi imkansız olan manaları vermemek ve ibareleri zorlamamak. 2. Kesinlik kazanmamış olaı) nazariyelei e itibar etmemek ve sadece kesinleşmiş olan ilmi verilere isnat etmek. 50 Bu ölçüler dahilinde Kur'an'ın ilmi yöl1ü üzerinde yapılan çalışmalarla Allah'ın varlığı ve birliği ilmi delillerle ispat edilmekte ve Kur'an'ın çeşitli mucizeleri ortaya konmaktadır. Nitekim ilini meseleler üzerinde yapılan çalışmalar Kur'aıı'ıri i'caz yönüne katkıda bulunuyorsa, bu çalışmaların faydası olabilir. Eğer böyle bir katkısı yoksa, faydası düşünülemez. Çünkü bunun neticesinde insanlar Kur'an'ın 46 Nureddin Ali b. Ebibeldr el-hüseyni, Mecmua'z-Zevô.id ve Menbau'l-Fevô.id, Beyrut 1967, s.27l. 47 İbn Mace, Libas, İbn Mace, Mukadi:lime, Ebu Hacer, et-tefsirıı'l-1/mi, s.78. so Draz, Kur 'an 'm Anlaşılması, s. XXIX

11 hedeflediği yöne yönlendirilebilirler. Kur'an'ın esas hedefi, ana amacı, insanların inancını ve hidayetini sağlayarak onların sosyal yaşayışını düzene sokınaktır; insanlara sadece bilimsel buluşlar konusunda rehberlik etmek değildir. Aslında mucizeler de, bu istikamette amaç değil, bidayet için araçtır. BİBLİYOGRAFYA AKKAD, Abbas Mahmut, Kur'an Felsefesi; tre. Ahmet Demirci, Ankara tsz. BAKILLANİ, Ebu Bekir (ö. 403/1013), İ'cazu'l-Kur'an, Beyrut CERRAHOÖLU, İsmail, Tefsir Usulu, Ankara CEVHERİ, Tantavİ (ö ), el-cevahir, fi Tefsiri'l-Kur'an, Mısır oarimj, Abdullah b.abdirrahman (ö. 255/869), es-sunen, Dımaşk DRAZ, Abdullah, Kur'an'ın Aniaşılmasına Doğru, tre. Salih Akdemir, Ankara EBU HACER, Ahmet Ömer, et-tefsiru'l-ilmi li'l-kur'an'i fi'l-mizani, Beyrut ÖABAŞl, Abdulazim, Ulumu'l-Kur'an,. Mısır ÖAZALI, Muhammed b.muhamrned (ö. 505/1111), İhyau Ulumi'-Din, Beyrut tsz. HAMEVİ, Yakut b. Abdiilah (ö. 626/1229), Mu'cemu'l-Buldan, Beyrut KAHHALE, Ömer Rıza. (ö. 1408/1987), Mu'cemu'l-Muelli.fin, Dımaşk İBN EBIBEKİR, Nureddin Ali ei-hüseyni, Mu'cenıu'z-Zevaid ve Menbau'l Fevaid, Beyrut İBN MACE, Muhahımed b. Yezid ei-kazvini, Swıen, İstanbul KIRCA, Celal, Kıır'an'a Yönelişler, İstanbul Kur'an-ı Kerim ve Modem İ/imler, İstanbul Kur'an-ı Kerim 'de Fen Bilimleri, İstanbul MÜSLİM, b.el-haccac, Salıilı, Kahire tsz. RAFil, Mustafa Sadık (ö. 1356/1937), İ'cazu'l Kw 'an, Mısır SÜYÜTİ, Celaluddin Abdurrahman (ö. 911/1505), ei-itkan fi-ulumi'l-kur'an, İstanbul şatibi, Ebu İshak İbrahim b.musa (ö. 790/13 88), el-muvafakat fi Ulumi 'ş Şeria, Mısır ŞERKAVİ, İffet, İtticahatu't- Tefsiri fi Mısır fi'l-asiri'l-hadis, Kahire 1972; Kadaya İnsaniyyefi A 'mali'l-mufessirin, Beyrut ŞiMŞEK, M.Said, Günümüz Tefsir Problemleri, Konya TİRMİZI, Ebu İsa Muhammed b. İsa (ö. 279/879), Swıen, istanbul YILDIRIM, Suat, Kur'an-ı Kerim ve Fenni Keşifler, Ankara ZEHEBİ, Muhammed Hüseyin, et-tefsir ve'l-mufessirwı, Beyrut tsz. ZERKANt Muhammed Abdulazim, Menillıilu'l-İıfan fi Ulumi'l-Kur'an, Beyrut ZERKEŞİ, Bedruddin Muhammed b.abdillah (ö.749/1391), el Burhiln fi Ulılmi'l-Kur'an, Mısır föq~2l

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURÂN A ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR ILH333 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

Birinci İtiraz: Cevap:

Birinci İtiraz: Cevap: Bazı din bilginleri tutulmalarla ilgili bazı itirazlarda bulunarak bu konuda şüpheler uyandırmaya çalışmışlardır. Ulemaların itirazlarından bazıları cevaplarıyla birlikte aşağıya sıralanmıştır. Birinci

Detaylı

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu.

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu. Türk İslam Bilginleri: İslam dini insanların sadece inanç dünyalarını etkilemekle kalmamış, siyaset, ekonomi, sanat, bilim ve düşünce gibi hayatın tüm alanlarını da etkilemiş ve geliştirmiştir Tabiatı

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TEFSİR DKB202 4 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TEFSİR DKB202 4 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TEFSİR DKB202 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır.

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. BÜYÜKLERİN HİKMETLİDEN SÖZLERİ Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. Buyruldu ki; Faziletli kimseler için (hiçbir yer) gurbet sayılmaz. Cahilin ise

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır.

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır. İslam çok yüce bir dindir. Onun yüceliği ve büyüklüğü Kur an-ı Kerim in tam ve mükemmel talimatları ile Hazret-i Resûlüllah (S.A.V.) in bu talimatları kendi yaşamında bizzat uygulamasından kaynaklanmaktadır.

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : KELAM TARİHİ Ders No : 0070040093 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Tefsir II ILH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Tefsir II ILH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Tefsir II ILH 204 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI Z/S K/ Z/S K/ EK-1 T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI PROGRAMI Hazırlık 1. Yarıyıl İİH001 Arapça Dilbilgisi

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI FİNAL SINAVI TAKVİMİ TARİH SAAT DERSİN ADI SALON ÖĞRETİM ÜYESİ Mukayeseli Adab ve Erkanı Prof. Dr. Tahir YAREN Kıraat Farklılıklarının Manaya Etkisi Aşere,Takrib,Tayyibe

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH 210 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TEFSİR V İLH 403 7 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : DİNLER ARASI İLİŞKİLER Ders No : 0070040203 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI

HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ 1 KİTAB VE SÜNNETE DAVET YAYINLARI 1435 HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ irtibat kitabvesunnet@gmail.com

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI 13.00-14.15 Sarf ve Nahiv 13.00-14.15 İmla İnşa ve Okuma 1-A-B-C SINIFLARI (NORMAL VE

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN IKUMA VE TECVİD II İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN IKUMA VE TECVİD II İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN IKUMA VE TECVİD II İLH 102 2 4+0 4 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN II İLH 338 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler Hani, Rabbin meleklere, Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar, Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd

Detaylı

Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu

Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TEFSİR II Ders No : 0070040090 Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 1.ve 2.Öğretim (2010 ve Sonrası) Eğitim Planları HAZIRLIK SINIFI (YILLIK) KODU DERSİN ADI T U Kredi AKTS İLH001 ARAPÇA 26 0 26 26 Konu

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH 427 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI

AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI ALANLAR ve ÖNCELİKLER AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI 1- Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı na dair araştırmaları 1. Kur an tarihi 2. Kıraat

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ GÜZ DÖNEMİ SINAV PROGRAMI

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ GÜZ DÖNEMİ SINAV PROGRAMI BİRİNCİ SINIF İN ADI 05 KASIM-13 KASIM 26 ARALIK-06 OCAK 16 OCAK-27 OCAK ILILA505 AKAİD ESASLARI 05.11.2016 08:30:09:30 26.12.2016 08:30:09:30 16.01.2017 08:30:09:30 ILILA503 UZAKTAN EĞİTİM LERİ 07.11.2016

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İSLAM FELSEFE TARİHİ I Ders No : 0070040158 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

TOPLANTI/KİTAP TANITIMI C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi XIII/1-2009, 341-345

TOPLANTI/KİTAP TANITIMI C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi XIII/1-2009, 341-345 TOPLANTI/KİTAP TANITIMI C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi XIII/1-2009, 341-345 Tefsir Anabilim Dalı VI. Koordinasyon Toplantısı Günlüğü İsmail ÇALIŞKAN * İlahiyat Fakülteleri Tefsir Anabilim Dalları VI.

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUM VE TECVİD VIII İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUM VE TECVİD VIII İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUM VE TECVİD VIII İLH 402 8 2+0 2 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

Kur an Kerim ayetlerinde ve masumlardan nakledilen hadislerde arş ve kürsî kavramlarıyla çok

Kur an Kerim ayetlerinde ve masumlardan nakledilen hadislerde arş ve kürsî kavramlarıyla çok Question Kur an Kerim ayetlerinde ve masumlardan nakledilen hadislerde arş ve kürsî kavramlarıyla çok kez karşılaşmaktayız, bu iki kavramdan maksat nedir? Answer: Kuran müfessirleri ayet ve rivayetlere

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FIKIH I İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FIKIH I İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FIKIH I İLH 307 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Gerçek şudur ki bu konu doğru dürüst anlaşılmamıştır; hakkında hiç derin derin düşünülmemiştir. Ali-İmran suresinde Allah (c.c.) şöyle buyurur; [3]

Gerçek şudur ki bu konu doğru dürüst anlaşılmamıştır; hakkında hiç derin derin düşünülmemiştir. Ali-İmran suresinde Allah (c.c.) şöyle buyurur; [3] Şimdi de hızlıca Müteşabihat hakkında bir iki şey söylemek istiyorum. Deniliyor ki Kur ân da hem Muhkemat hem Müteşabihatlar vardır. Bu durumda Kur ân a nasıl güvenebiliriz? Gerçek şudur ki bu konu doğru

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

CUKUROVA UNIVERSITESI ILAHIYAT FAKULTESI. lllll. güz donemi. ISLAM HUKUK USULU I -ders planları-

CUKUROVA UNIVERSITESI ILAHIYAT FAKULTESI. lllll. güz donemi. ISLAM HUKUK USULU I -ders planları- CUKUROVA UNIVERSITESI ILAHIYAT FAKULTESI lllll ISLAM HUKUK USULU I -ders planları- güz donemi 2015 m-hayta@hotmail.com 2 ders planı ve yönteme dair merhaba arkadaslar, Öncelikle, yeni eğitim ve öğretim

Detaylı

CUKUROVA UNIVERSITESI ILAHIYAT FAKULTESI. lllll. güz donemi. ISLAM HUKUK USULU I -ders planları-

CUKUROVA UNIVERSITESI ILAHIYAT FAKULTESI. lllll. güz donemi. ISLAM HUKUK USULU I -ders planları- CUKUROVA UNIVERSITESI ILAHIYAT FAKULTESI lllll ISLAM HUKUK USULU I -ders planları- güz donemi 2015 m-hayta@hotmail.com ders planı ve yönteme dair merhaba arkadaslar, Öncelikle, yeni eğitim ve öğretim döneminiz

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUMA VE TECVİD IV ILH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUMA VE TECVİD IV ILH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUMA VE TECVİD IV ILH 202 4 2+0 2 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Türkçe Lisans Dersin Türü Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI 1. SINIF 1. YARIYIL İLH101 KURAN OKUMA VE TECVİD I 4 0 4 4 İLH103 ARAP DİLİ VE BELAGATI I 4 0 4 4 İLH105 AKAİD ESASLARI 2 0 2 2

Detaylı

6. SINIF DERS: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÜNİTE:1 KONU: DEĞERLENDİRME SORU VE CEVAPLARI

6. SINIF DERS: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÜNİTE:1 KONU: DEĞERLENDİRME SORU VE CEVAPLARI 1- Soru: Allah ın insanlar arasından seçip vahiy indirdiği kişiye ne ad verilir? Cevap: Peygamber/Resul/Nebi denir. 2- Soru: Kuran da peygamber hangi kelimelerle ifade edilmektedir? Cevap: Resul ve nebi

Detaylı

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır.

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır. İslam a göre kadınlar erkeklerden daha değersiz kabul edilmez. Kadınlar ve erkekler benzer haklara sahiptirler ve doğrusu bazı hususlarda kadınlar, erkeklerin sahip olmadığı bazı belirli ayrıcalıklara

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

İMAMİYYE NİN İMAMET NAZARİYESİNİN TEŞEKKÜL SÜRECİ Metin BOZAN İSAM Yayınları, İstanbul 2009, 272 s. Harun TÜRKOĞLU

İMAMİYYE NİN İMAMET NAZARİYESİNİN TEŞEKKÜL SÜRECİ Metin BOZAN İSAM Yayınları, İstanbul 2009, 272 s. Harun TÜRKOĞLU e-makâlât Mezhep Araştırmaları, IX/1 (Bahar 2016), ss. 131-135. ISSN 1309-5803 www.emakalat.com Başvuru: 07.06.2016 Kabul: 20.06.2016 İMAMİYYE NİN İMAMET NAZARİYESİNİN TEŞEKKÜL SÜRECİ Metin BOZAN İSAM

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : 00700400 : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön Koşul

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU İLH322 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Türkçe Lisans Dersin Türü Yüz Yüze

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Sayı : 47 Tarih : 04.09.2012 Toplantıda Bulunanlar : 1. Yrd. Doç. Dr. Süleyman TURAN, Müdür V. 2. Prof.

Detaylı

Arapça Tefsir metinleri müzakere ve münakaşa edilecektir.

Arapça Tefsir metinleri müzakere ve münakaşa edilecektir. Dersin Adı Tefsir IV İLH407 Tefsir IV DERS İZLENCESİ Prof. Dr. Ahmet Nedim SERİNSU Üniversite Adresi/ Bilgileri Dersin web sitesi Ders Kodu Ders hakkında bilgi Süre Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi

Detaylı

Gıybet (Hadis, Tirmizi, Birr 23)

Gıybet (Hadis, Tirmizi, Birr 23) Dedikodu (Gıybet) Gıybet Dedikodu (gıybet), birisinin yüzüne söylenmesinden hoşlanmadığı şeyleri arkasından söylemektir. O kimse söylenen şeyi gerçekten yapmış ise bu gıybet, yapmamış ise iftira olur (Hadis,

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS SİYER II İLH 114 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

İLAHİYAT LİSANS PROGRAMI (YENİ, VE SONRASI)

İLAHİYAT LİSANS PROGRAMI (YENİ, VE SONRASI) İLAHİYAT LİSANS PROGRAMI (YENİ, 15.08.2013 VE SONRASI) İLAHİYAT LİSANS DERSLERİ I. Yarıyıl 1. SINIF 2. SINIF 3. SINIF 4. SINIF II. III. IV. V. VI. VII. Yarıyıl Yarıyıl Yarıyıl Yarıyıl Yarıyıl Yarıyıl Kur'an

Detaylı

ALLAH TEÂLÂ'NIN ARŞA İSTİVÂ ETMESİ

ALLAH TEÂLÂ'NIN ARŞA İSTİVÂ ETMESİ ALLAH TEÂLÂ'NIN ARŞA İSTİVÂ ETMESİ استواء االله عرشه ] تر [ Türkçe Turkish Abdurrahman el-berrâk Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 00-43 استواء االله عرشه» باللغة ال ية «عبد الر ن ال اك

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS EVRENSEL İNSANİ DEĞERLER İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS EVRENSEL İNSANİ DEĞERLER İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS EVRENSEL İNSANİ DEĞERLER İLH320 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm %50 2) Sayısal Bölüm %50 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI T U : Teorik ders saati : Uygulamalı ders saati : Dersin redisi : Avrupa redi Transfer Sistemi 1.SINIF 1.SINIF ODU I. YARIYIL/GÜZ

Detaylı

SOSYOLOJİSİ (İLH2008)

SOSYOLOJİSİ (İLH2008) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. DİN SOSYOLOJİSİ (İLH2008) KISA ÖZET-2013

Detaylı

Kadınların Dövülmesi. Konusuna Farklı Bir Bakış. (Nisa [4] 34)

Kadınların Dövülmesi. Konusuna Farklı Bir Bakış. (Nisa [4] 34) Nisa [4] 34 Nuşûz Darabe Boşanmadan Önceki İşler Hz. Muhammed Hiç Kimseyi Dövmemiştir Dövmek Yasaklanmış Eşini Döven Hayırsızdır Ayetin Mantığı Kaynakça Kadınların Dövülmesi (Nisa [4] 34) Konusuna Farklı

Detaylı

Acaba hali hazırda elimizdeki Kur an Peygamber (s.a.a) e nazil edildiği suretteki Kur an mıdır?

Acaba hali hazırda elimizdeki Kur an Peygamber (s.a.a) e nazil edildiği suretteki Kur an mıdır? Question Acaba hali hazırda elimizdeki Kur an Peygamber (s.a.a) e nazil edildiği suretteki Kur an mıdır? Kur an-ı Kerim'in tahrif edilmediğinin delilleri nedir? Answer: Kur an-ı Kerim in tahrif edildiğini

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

İLAHİYAT FAKÜLTESİ I. VE II. ÖĞRETİM HAZIRLIKSIZ İLAHİYAT MÜFREDATI

İLAHİYAT FAKÜLTESİ I. VE II. ÖĞRETİM HAZIRLIKSIZ İLAHİYAT MÜFREDATI İLAHİYAT FAKÜLTESİ I. VE II. ÖĞRETİM HAZIRLIKSIZ İLAHİYAT MÜFREDATI 1.YIL / 1. YARIYIL 1.YIL / 2. YARIYIL ILA101 Kur'an Okuma ve Tecvid-I 2 0 2 2 ILA102 Kur'an Okuma ve Tecvid-II 2 0 2 2 ILA103 Arap Dili

Detaylı

Kur'an-ı Kerimde tevafuk mucizesi Kainatta tesadüf yok, tevafuk vardır

Kur'an-ı Kerimde tevafuk mucizesi Kainatta tesadüf yok, tevafuk vardır Kur'an-ı Kerimde tevafuk mucizesi Kainatta tesadüf yok, tevafuk vardır Tevafuk birbirine denk gelmek, birbiriyle uygun vaziyet almak demektir. Tevafuklu Kur anda tam 2806 Allah lafzı pek az müstesnalar

Detaylı

AİLE KURMAK &AİLE OLMAK

AİLE KURMAK &AİLE OLMAK AİLE KURMAK &AİLE OLMAK Dr. Fatma BAYRAKTAR KARAHAN Uzman-Ankara Aile Nedir? Aile kelimesinin kökü, ğavl dir. Bu kelime, ağır bir sorumluluk altına girmek demektir. Bu kökten gelen aile ise, birini çekince

Detaylı

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te 9 da AK YIL: 2012 SAYI : 164 26 KASIM 01- ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 4 te Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır

Detaylı

Avrupa İslam Üniversitesi İSLAM ARAŞTIRMALARI. Journal of Islamic Research البحوث االسالمية

Avrupa İslam Üniversitesi İSLAM ARAŞTIRMALARI. Journal of Islamic Research البحوث االسالمية Avrupa İslam Üniversitesi İSLAM ARAŞTIRMALARI Journal of Islamic Research البحوث االسالمية Yıl 3 Sayı 1 Mayıs 2010 .. / Özet: Hadislerin anlaşılmasında aklın putlaştırılması Batıyla geniş bir etkileşim

Detaylı

ŞİÎ-SÜNNÎ POLEMİĞİNDE EBÛ TÂLİB VE DİNÎ KONUMU. Habib KARTALOĞLU

ŞİÎ-SÜNNÎ POLEMİĞİNDE EBÛ TÂLİB VE DİNÎ KONUMU. Habib KARTALOĞLU e-makâlât Mezhep Araştırmaları, IV/2 (Güz 2011), ss. 179-183. ISSN 1309-5803 www.emakalat.com ŞİÎ-SÜNNÎ POLEMİĞİNDE EBÛ TÂLİB VE DİNÎ KONUMU Halil İbrahim Bulut, Araştırma Yayınları, Ankara, Nisan 2011,

Detaylı

GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI II.Ö/İLA.7.YY. İstanbul Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi I.Ö/ 7 ve II.Ö/1 I.Ö/8 ve II.Ö/2 II.Ö/ 4.

GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI II.Ö/İLA.7.YY. İstanbul Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi I.Ö/ 7 ve II.Ö/1 I.Ö/8 ve II.Ö/2 II.Ö/ 4. II.Ö/İLA.7.YY TOPLANTI SALONU SEÇMELİ II.Ö/ 7.YY Paleografi Doç. Dr. Nurettin GEMİCİ SEÇMELİ II.Ö/ 7.YY Türk Tasavvuf Musikisi DİN FELSEFESİ I Doç. Dr. Recep ALPYAĞIL TOPLANTI SALONU SEÇMELİ II.Ö/ 7.YY

Detaylı

1- Aşağıdakilerden hangisi suhuf gönderilen peygamberlerden biri değildir?

1- Aşağıdakilerden hangisi suhuf gönderilen peygamberlerden biri değildir? DİN KÜLTÜRÜ 6. SINIF 1. ÜNİTE TEST 1 1- Aşağıdakilerden hangisi suhuf gönderilen peygamberlerden biri a)hz. İbrahim b)hz. Yunus c)hz. Şit d)hz. Adem 2- Varlıklar hakkında düşünerek Allah ın varlığına ve

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İSLAM EĞİTİM TARİHİ ILA323 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

İslam İtikadında Sünnet: Hamdi GÜNDOĞAR /

İslam İtikadında Sünnet: Hamdi GÜNDOĞAR / İslam İtikadında Sünnet: Hamdi GÜNDOĞAR / Çıra Yayınları, İstanbul, 2006/240 sayfa Tanıtan: Muzaffer BARLAK 1 İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır. Yüce Allah, ilahi hitabının birçok yerinde

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DİNLER TARİHİ I İLH Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DİNLER TARİHİ I İLH Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DİNLER TARİHİ I İLH 313 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı. REKTÖRLÜK MAKAMINA (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı. REKTÖRLÜK MAKAMINA (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı) T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı Sayı : 34394187-399- 24/04/2015 Konu : Lisans Öğretim Programı Değişiklik Önerisi REKTÖRLÜK MAKAMINA (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri

Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : 00004003 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

KUR AN ve SAHÂBE SEMPOZYUMU

KUR AN ve SAHÂBE SEMPOZYUMU XII. TEFSİR AKADEMİSYENLERİ KOORDİNASYON TOPLANTISI KUR AN ve SAHÂBE SEMPOZYUMU (22-23 MAYIS 2015 / SİVAS) Editör Prof. Dr. Hasan KESKİN Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR Sivas 2016 Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

KUR'AN SÛRELERİNİN RESMİ VE İNİŞ SIRALAMASI

KUR'AN SÛRELERİNİN RESMİ VE İNİŞ SIRALAMASI GÜNÜMÜZDEKİ RESMİ SIRALAMA KUR'AN SÛRELERİNİN RESMİ VE İNİŞ SIRALAMASI YAYGIN İNİŞ SIRALAMASI - OSMAN BİN AFFAN FARKLI İNİŞ (NÜZÛL) SIRALAMALARI (TERTİPLERİ) Sûre No Sûre Adı Nüzul Sırası Âyet Sayısı Nüzul

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm 0 2) Sayısal Bölüm 0 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım kurallarını

Detaylı

İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek

İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek 2014 ADANA İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek amacıyla dini eğitim veren hem mesleğe, hem

Detaylı

ESOGÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIKLI İLAHİYAT 2010 YILINDAN İTİBAREN UYGULANAN PROGRAM DERSLERİ I.ÖĞRETİM I. DÖNEM

ESOGÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIKLI İLAHİYAT 2010 YILINDAN İTİBAREN UYGULANAN PROGRAM DERSLERİ I.ÖĞRETİM I. DÖNEM ESOGÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIKLI İLAHİYAT 2010 YILINDAN İTİBAREN UYGULANAN PROGRAM DERSLERİ I.ÖĞRETİM 1 I. DÖNEM 181111005 Türk Dili I Z 2 0 2 0 2 181111006 İngilizce I Z 2 0 2 0 2 181111007 Atatürk

Detaylı

Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu

Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu Question Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu belirtir misiniz? Kur an ın lafızdan soyut olduğu bir merhale var mıdır? Answer: Her şeyin lâfzî

Detaylı

Yine onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler; ahiret gününe de kesin olarak inanırlar. Bakara suresi, 4. ayet.

Yine onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler; ahiret gününe de kesin olarak inanırlar. Bakara suresi, 4. ayet. BULUŞ YOLUYLA ÖĞRENME ETKİNLİK Ders: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Sınıf: 9.Sınıf Ünite: İslam da İman Esasları Konu: Kitaplara İman Etkinliğin adı: İlahi Mesaj Süre: 40 dak + 40 dak Yine onlar, sana indirilene

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Varlıklar Âlemi Meleklere İman Meleklerin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Maide Suresi 116 Ve 117. Ayetlerinin Manası Nedir? Teveffi Kelimesi Ve Arap Dili. Teveffinin Manasıyla İlgili Hodri Meydan

İÇİNDEKİLER. Maide Suresi 116 Ve 117. Ayetlerinin Manası Nedir? Teveffi Kelimesi Ve Arap Dili. Teveffinin Manasıyla İlgili Hodri Meydan İÇİNDEKİLER Maide Suresi 116 Ve 117. Ayetlerinin Manası Nedir? Teveffi Kelimesi Ve Arap Dili Teveffinin Manasıyla İlgili Hodri Meydan Teveffi Kelimesi Ve Resulüllah ın Açıklaması İmam Buhari Ve Teveffi

Detaylı

DOMUZ ETİNİN HARAM KILINMASININ HİKMETİ

DOMUZ ETİNİN HARAM KILINMASININ HİKMETİ DOMUZ ETİNİN HARAM KILINMASININ HİKMETİ حكمة ريم م ا ير ] تر [ Türkçe Turkish Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ümmü Nebil 2009-1430 1 حكمة ريم م ا ير» باللغة ال ية «مد صالح

Detaylı

D.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DKAB BÖLÜMÜ GÜZ DÖNEMİ DERS MÜFREDATI (17.09.2013)

D.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DKAB BÖLÜMÜ GÜZ DÖNEMİ DERS MÜFREDATI (17.09.2013) 1_2013 Güz Dönemi Dersleri (DKAB) D.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DKAB BÖLÜMÜ GÜZ DÖNEMİ DERS MÜFREDATI (17.09.2013) DKAB 1. SINIF (ZORUNLU) I. YARIYIL(GÜZ) D.Kodu O.Kod Branşı Dersin

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri 1. Yarıyıl Dersleri TIB5171 SEMİNER (DERSTE) Zorunlu 0 2.00 0 5.00 TIB5175 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1.00 0 1.00 TIB5101 İSLAM BİLİMLERİNİN TEŞEKKÜLÜ

Detaylı

Aynı kökün "kesmek", "kısaltmak" anlamı da vardır.

Aynı kökün kesmek, kısaltmak anlamı da vardır. Kıssa, bir haberi nakletme, bir olayı anlatma hikâye etmek. Bu Arapça'da kassa kelimesiyle ifade edilir. Anlatılan hikâye ve olaya da "kıssa" denilir. Buhâri, bab başlıklarında "kıssa"yı "olay" anlamında

Detaylı

TEFSİR TARİHİ VE USULÜ

TEFSİR TARİHİ VE USULÜ TEFSİR TRİHİ VE USULÜ DİKKT Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Tefsir Tarihi ve Usulü testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. yet sayısı yüzden az olan surelere verilen

Detaylı

İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek

İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek amacıyla dini eğitim veren hem mesleğe, hem de yüksek öğrenime

Detaylı

TİN SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ. 3 Bu güvenli belde şahittir;

TİN SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ. 3 Bu güvenli belde şahittir; Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla 3 Bu güvenli belde şahittir; 1 4 1 İNCİR AĞACI ve zeytin (diyarı) şahittir! 4 Doğrusu Biz insanı en güzel kıvamda yaratmış, 2 İncir ile Hz Nuh un tufan bölgesi olan

Detaylı

HAZ.II.Ö/İLK- A. İstanbul Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi D-107 II/3. DERS 17:00 18:00. Yrd.Doç.Dr. Ümit HOROZCU CÜMLE BİLGİSİ-II

HAZ.II.Ö/İLK- A. İstanbul Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi D-107 II/3. DERS 17:00 18:00. Yrd.Doç.Dr. Ümit HOROZCU CÜMLE BİLGİSİ-II İstanbul Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi D-107 HAZ.II.Ö/İLK- A ARAP DİLİ FONETİĞİ-II CÜMLE BİLGİSİ-II KELİME BİLGİSİ-II ARAP DİLİ FONETİĞİ-II YAZILI ANLATIM-II OKUMA ANLAMA-II CÜMLE BİLGİSİ-II OKUMA

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İslam Siyasi Tarihinde Muhalefet Hareketleri II. Ders No : 8110020027 : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 0 Ders Bilgileri Ders

Detaylı

EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ.

EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ. EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ www.almuwahhid.com 1 Müellif: Şeyhu'l-İslam İbni Teymiyye (661/728) Eser: Mecmua el-feteva, cilt 4 بسم هللا الرحمن الرحيم Selefin, kendilerinden sonra gelenlerden daha alim, daha

Detaylı

KURAN YOLU- DERS 3. (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti)

KURAN YOLU- DERS 3. (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti) KURAN YOLU- DERS 3 (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti) DERSTE GEÇEN KAVRAMLAR 1) Mübin : Açık ve Açıklayan. Kur an ın sıfatlarındandır. Kur an sadece

Detaylı

Hilalin bir ülkede görülmesiyle oruca başlamak. Muhammed b. Salih el-useymîn. Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin

Hilalin bir ülkede görülmesiyle oruca başlamak. Muhammed b. Salih el-useymîn. Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin Hilalin bir ülkede görülmesiyle oruca başlamak ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2011-1432 الصيام برؤ ة واحدة» اللغة الرت ية «بن صالح

Detaylı

HİZMETE ÖZEL. T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

HİZMETE ÖZEL. T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü HİZMETE ÖZEL T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü *BEA59DFN* Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı GÜNLÜ EVRAK Sayı :27306776-401/22122 13/03/2015 Konu :Sınav

Detaylı

BEDİÜZZAMAN IN TABİATÇILARA KARŞI MÜDAFAA STRATEJİSİ

BEDİÜZZAMAN IN TABİATÇILARA KARŞI MÜDAFAA STRATEJİSİ 2. ULUSLARARASI BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ SEMPOZYUMU İslâm Düşüncesinin 20. Asırda Yeniden Yapılanması ve Bediüzzaman Said Nursî 27-29 Eylül, 1992, İstanbul BEDİÜZZAMAN IN TABİATÇILARA KARŞI MÜDAFAA STRATEJİSİ

Detaylı

Güzel Ahlâkı Kazanmak

Güzel Ahlâkı Kazanmak Ramazan, Allah a yakınlaşma vesilesidir. Oruç tutan insan Allah ın beğendiği davranışlar sergilemeye, nefsinin tutkularından sakınmaya çalışır. Şeytana karşı dikkatli ve şuurludur, vicdanının doğruyu fısıldayan

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT PROGRAMI 2015-YAZ OKULUNDA AÇILAN DERSLER

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT PROGRAMI 2015-YAZ OKULUNDA AÇILAN DERSLER Ġlahiyat Fakültesi Bölüm/Anabilim İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT PROGRAMI 2015-YAZ OKULUNDA AÇILAN DERSLER Dalı/Program Kodu Dersin Adı T U K S Öğretim Üyesi Gurup 105 Kuran Okuma Tecvid

Detaylı

HİKMET YURDU Düşünce Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi

HİKMET YURDU Düşünce Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi HİKMET YURDU Düşünce Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi ISSN: 1308-6944 www.hikmetyurdu.com Hikmet Yurdu, İmam Matüridî ve Matürîdîlik Özel Sayısı, Yıl: 2, S.4 (Temmuz-Aralık 2009), ss. 235-239 Kitap

Detaylı

İçindekiler. Giriş Konu ve Kaynaklar 13 I. Konu 15 II. Kaynaklar 19

İçindekiler. Giriş Konu ve Kaynaklar 13 I. Konu 15 II. Kaynaklar 19 Önsöz Kur an tefsirleri üzerine yapılan araştırmalar bir hayli zenginleşmesine karşın, yüzlerce örneğiyle sekiz-dokuz asırlık bir gelenek olan tefsir hâşiyeciliği, çok az incelenmiştir. Tefsir hâşiye literatürü;

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Ali Bulut İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (01) 51 81 00 Mail : abulut@fsm.edu.tr. Doğum - Tarihi : 1.0.1973

Detaylı

Nihat Uzun, Hicrî II. Asırda Siyaset-Tefsir İlişkisi, Pınar Yay., İstanbul, 2011, 302 s.

Nihat Uzun, Hicrî II. Asırda Siyaset-Tefsir İlişkisi, Pınar Yay., İstanbul, 2011, 302 s. T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt: 20, Sayı: 2, 2011 s. 209-213 Kitap Tanıtımı Nihat Uzun, Hicrî II. Asırda Siyaset-Tefsir İlişkisi, Pınar Yay., İstanbul, 2011, 302 s. Hanifi ŞAHİN

Detaylı