T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI"

Transkript

1 ISSN T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I

2 C LT: 52 SAYI: 2003/10 Türkiye Makaleler s, Haz rlama fiube Müdürlü ü'nce haz rlanmaktad r. Dan flma, elefltiri ve öneriler için haberleflme adresleri: Adres : Millî Kütüphane Baflkanl, Bahçelievler/ANKARA Telefon : (0312) /256, 307, 308 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yat r lmas gereken hesap numaras : Kültür ve Turizm Bakanl Döner Sermaye Ankara flletme Müdürlü ü Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi Hesap No.: ANKARA/TÜRK YE Y ll k abone bedeli Tek bir say n n fiyat : YTL. ( TL.) : 5.00 YTL. ( TL.) VOLUME: 52 NUMBER: 2003/10 Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bahçelievler ANKARA/TURKEY Telephone : (90) 0(312) /256, 307, 308 Fax : (90) 0 312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi (ANKARA/TÜRK YE) Ministry of Culture and Tourism DÖS M Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD M LLÎ KÜTÜPHANE BAfiKANLI I ANKARA

3 ÖNSÖZ Millî Kütüphane, Kuruluflu ile ilgili 5632 Say l Kanundaki amaçlar n gerçeklefltirmek üzere belirtilen görevleri aras nda yer alan millî bibliyografyalar haz rlama kapsam nda 1952 y l ndan beri Kütüphanemize gönderilen bilimsel ve kültürel a rl kl dergilerde yer alan makalelerin künyelerini kapsayan ulusal nitelikli Türkiye Makaleler s 'n yay nlamaktad r. da taranan yay nlar nitelik aç s ndan ; bilimsel ve kültürel de er tafl yan kurumsal yay nlar, üniversite yay nlar, hakemli yay nlar ve bir k sm da dan flma kurullar olan süreli yay nlard r. Kütüphanemizde haz rlan p yay nlanmakta olan TMB, günümüze kadar sadece bas l ortamda sunulmakta, ayr ca 1995 y l na ait say lardan itibaren de künyeler internet ortam nda yer almaktad r. Ancak ça m zda bibliyografyalar art k bas l ortamda de il, dünyadaki geliflmelere paralel olarak CD ortam nda haz rlan p ço alt larak yararlanmaya sunulmaktad r. Böylece araflt rmac lar, çeflitli nedenlerle geç ulaflt klar bibliyografyalara hem k sa sürede ulaflabilmekte, hem de bas l bibliyografya format yla beraber çeflitli eriflim uçlar ile kendi konular nda bibliyografik tarama yapabilmektedirler. Bu düflünceyle TMB, 2003 y l na ait say lar ndan itibaren ayl k olarak CD ortam nda Türkçe ve ngilizce haz rlat lan bir arama-tarama program yla yay nlanmaya bafllam flt r. Bu say lar ayn zamanda PDF format nda görülebilecektir. Gerçekleflmesini çok arzu etti imiz, ancak di er çal flmalar m z nedeniyle günümüze kadar gerçeklefltiremedi imiz bu projemizi geç de olsa gerçeklefltirerek de erli bilim adam ve araflt rmac lar m z n yarar na sunman n mutlulu u içindeyiz. Elefltiri ve önerileriniz çal flmam za fl k tutacakt r. III Celâl TOK Millî Kütüphane Baflkan V.

4 PREFACE The Turkish National Library has several cultural and educational responsibilities given by the Law of Among them is the publication of national bibliographies. One of the two major bibliographies put out by the National Library is titled as "Türkiye Makaleler s " The Bibliography of Articles in Turkish Periodicals which has been published since This bibliography includes the records of articles in scientific, cultural, educational periodicals, published by universities, institutions, and other esteemed organizations, received by the National Library in accordance with the Legal Deposit Law. Until today, the Bibliography of Articles in Turkish Periodicals was published in printed format. Since 1995 the bibliography has been in the service of researchers through INTERNET. With the developments in the field of information technology CD version of the bibliography has been produced and put into the service of researchers. With this new service quick and effective search facility with various access points is provided. The new service was initiated with the 2003 issues of the Bibliography of Articles in Turkish Periodicals in CD format published monthly and in Turkish and English with a browse and search program. These issues will also be available in PDF format. We are very pleased that this new project has been implemented to provide better and effective service to research circle. It is our hope that it will meet the needs of other people as well. We are trying to do our best to improve our services. We are looking forward to receing your criticisms and recommendations for upgrading this new national service. Celâl TOK Director, Turkish National Library IV

5 SUNUfi TÜRK YE MAKALELER B BL YOGRAFYASI (TMB), araflt rmac lara çal flmalar nda kolayl k sa lamak, araflt rma konular ile ilgili bilgiye ulaflmalar nda yard mc olmak amac yla 1952 y l ndan bu yana aral ks z olarak Millî Kütüphane taraf ndan yay nlanmaktad r. TMB, Millî Kütüphane'ye gönderilen bilimsel ya da kültürel a rl kl dergilerden seçilmifl makaleleri kapsar TMB ayl k olarak yay nlanmaktad r. TMB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren yeni bir bilgisayar program yla haz rlanmaya bafllanm flt r. Düzeni Dewey Onlu S n flama Sistemine göredir Ocak fasikülünden itibaren konu numaralar Dewey Onlu S n flama Sistemi 20. edisyonun 2. özetine, makalelerin bibliyografik kimlikleri ise ait olduklar konu numaras alt nda yazar soyad na, yazar yoksa ya da üçten fazla yazara sahipse makale ad na göre alfabetik olarak verilmektedir. ki veya daha fazla konu numaras na sahip bibliyografik kimlikler eriflilebilirli i kolaylaflt rmak amac yla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. Fakat gönderme yap lan bibliyografik kimliklerin bafl nda konu ve s ra numaralar yer almaz. Baz konularda yer alan makalelerin yo unlu u nedeniyle daha ayr nt l s n fland r lm flt r: 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 355 Askerlik bilimi Türkiye co rafyas Türkiye tarihi Biyografya konusundaki makalelerin (Konu numaras 920 olanlar) bibliyografik kimlikleri, ait olduklar konu numaras alt nda köfleli parantez içinde biyografisi verilen kiflinin soyad na, meslek gruplar nda ise meslek grubuna göre alfabetik olarak verilmektedir. Süreli Yay nlardaki makalelerin bibliyografik kimlikleri verilirken flu s ra izlenir: lk konu numaras (konuya ait makalenin s ra nosu) Yazar n soyad, ad. Makalenin ad (varsa çeviren, derleyen gibi katk da bulunanlar n ad ) Makalenin yer ald süreli yay n n ad Cilt veya y l bilgisi (say ) ay. y l, sayfa numaralar. Notlar Süreli Yay n n Millî Kütüphane yer numaras lk konu numaras, varsa di er konu numaralar Her fasiküle iliflkin YAZAR ADLARI D Z N, MAKALE ADLARI D Z N ve TARANAN YAYINLAR D Z N haz rlanmaktad r. Yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim konu numaras ve ait oldu u s ra numaras yla sa lanmaktad r. Y ll k yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim, konu numaras n n yan nda parantez içinde romen rakam ile verilen fasikül numaras ve ait oldu u konunun s ra numaras ile sa lanmaktad r y l na ait fasiküllerden itibaren Türkiye Makaleler s, CD ortam nda ayl k olarak üretilmeye bafllanm flt r. Ayr ca y ll k dizinle birlikte y ll k olarak da haz rlanmas planlanmaktad r. V

6 I N T RO D U C T I O N BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS (TMB) has been published by the National Library of Turkey since 1952 without any interruption, in order to facilitate easy access to information by the researchers. TMB includes articles selected from the scientific, cultural, educational and other important periodicals received by the National Library. It is published monthly. With the introduction of the new computer program, automated version of the January 1993 issue was published and the application of the same procedure continues at present time. The system of TMB is in accordance with the Dewey Decimal Classification System. Beginning from the January 1994 issue subject numbers are assigned according to the 2 nd summary of 20 th edition (DDC 20) of the Dewey Decimal Classification System. The bibliographical records of articles are entered alphabetically under the surname of the author and under the corresponding subject number. In the case of non availability of the author's name, or if there are more than three authors the record is entered under the title of the article. To provide easy access, bibliographic records with two or more subject numbers are also given in corresponding sections. But there are no subject and record numbers on the referred bibliographic records. In some areas subject numbers are in more detail due to the availability of great number of articles. Examples to these kind of areas are shown below: 297 Islam and religions originating in it 355 Military science Geography of Turkey History of Turkey Bibliographic records of articles about biography (under subject number 920) are arranged in alphabetical order in bracket under the related subject number with the surname of the person whose biography is presented, and in case of professions according to the professional groups. When cataloging articles information is entered in the following order: Issue no./year The initial subject number (plus sequence number of the initial subject number) Surname and the name of the author Title of the article (if available, names of contributors such as translator, compiler) Name of the periodical in which the article published Information about volume and date (month, year, page numbers, notes) Periodical's stock number in the library Initial subject number, if available other subject numbers INDEX OF AUTHOR NAMES, INDEX OF ARTICLE TITLES and the INDEX OF INCLUDED PUBLICATIONS are prepared for each issue. Access from the INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES to bibliographic records is provided through subject numbers and their sequence numbers. Access from the ANNUAL INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES is provided through issue numbers, given with Roman numerals next to subject number, and sequence number. Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. VI

7 Ç NDEK LER 000 GENEL KONULAR B BL YOGRAFYA KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K FELSEFE VE PS KOLOJ METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK BEL RL FELSEF OKULLAR PS KOLOJ MANTIK ET K (AHLAK FELSEFES ) ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES MODERN BATI FELSEFES D N DO AL (DO AYA DAYANAN) D NB L M KUTSAL K TAP HIR ST YAN AHLAKI VE BADET D NB L M HIR ST YAN SOSYAL D NB L M HIR ST YAN TAR KATLARI VE MEZHEPLER HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler TOPLUM B L MLER GENEL STAT ST KLER S YASAL B L MLER EKONOM HUKUK KAMU YÖNET M Askerlik bilimi TOPLUMSAL H ZMETLER VE DERNEKLER E T M T CARET, LET fi M, TAfiIMACILIK GELENEKLER, GÖRGÜ, HALKB L M D L VE D LB L M TÜRK D L NG L ZCE VE ESK NG L ZCE TAL K D LLER LAT NCE D ER D LLER DO A B L MLER VE MATEMAT K MATEMAT K ASTRONOM VE LG L B L MLER F Z K K MYA VE LG L B L MLER YER B L MLER PALEONTOLOJ PALEOZOOLOJ YAfiAM B L MLER B TK B L MLER (BOTAN K B L MLER) ZOOLOJ B L MLER (HAYVANB L MLER )...79 VII

8 Ç NDEK LER TIP B L MLER TIP MÜHEND SL K VE LG L filer TARIM VE LG L TEKNOLOJ LER EV EKONOM S VE A LE YAfiAMI YÖNET M VE YARDIMCI H ZMETLER K MYA MÜHEND SL BEL RL ÜRÜNLER N MALATI B NALAR SANATLAR GÜZEL SANATLAR KENT VE PEYZAJ SANATLARI M MARLIK PLAST K SANATLAR HEYKELTRAfiLIK Ç ZG SANATLARI VE DEKORAT F SANATLAR RES M SANATI VE RES MLER FOTO RAFÇILIK VE FOTO RAFLAR MÜZ K D NLENCE, E LENCE VE GÖSTER SANATLARI EDEB YAT VE RETOR K TÜRKÇE EDEB YAT NG L ZCE VE ESK NG L ZCE EDEB YAT CERMEN (TEUTON K) D LLER EDEB YATI LAT N KÖKENL D LLER EDEB YATI KLAS K YUNAN EDEB YATI D ER D LLER N EDEB YATI CO RAFYA VE TAR H CO RAFYA VE SEYAHAT Türkiye Co rafyas B YOGRAF, fiecere, N fianlar ( NS GN A) 'A KADAR ESK ÇA TAR H GENEL AVRUPA TAR H BATI AVRUPA GENEL ASYA TAR H UZAKDO U Türkiye Tarihi GENEL KUZEY AMER KA TAR H VIII

9 T A R A N A N Y A Y I N L A R D Z N stanbul Ankara 1967 SB SB 121 Bilim ve Teknik , 431/Ek: Kan.2003 A Ankara Acta Orthopaedica et Traumatologica 1968 SA 27 Turcica Bilim ve Ütopya stanbul stanbul 1963 SA SC 203 Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Bilimsel G da Dergisi stanbul Afyon 2004 SB SA 21 Birikim Akademik Gastroenteroloji Dergisi stanbul Ankara 1975 SB SB 394 Akupunktur Dergisi C stanbul Cogito SB 38 stanbul Anadolu Sanat SA 12 Eskiflehir Co rafi Bilimler Dergisi SA 3 Ankara Ankara Avrupa Çal flmalar Dergisi 2004 SB Ankara Ç 2002 SA 8 Ça dafl Cerrahi Dergisi Ankara Üniversitesi lâhiyat Fakültesi stanbul Dergisi , SB 19 Ankara Ça dafl E itim SB 582 Ankara Arredamento Mimarl k SA 19 stanbul Ça dafl Türk Dili SB 5 Ankara Ast m Allerji mmünoloji , Ek: XI. Ulusal ve III. Balkan Allerji ve Klinik mmünoloji Kongresi SA 67 Ça dafl Yerel Yönetimler , Ankara Ankara 1992 SA SB 269 Çocuk Sa l ve Hastal klar Dergisi Atatürk Araflt rma Merkezi Dergisi Ankara Ankara 1958 SA SA 139 Atatürk Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi D Erzurum De erler E itimi Dergisi SA 18 stanbul Atatürk Yolu SA 4 Ankara D fl Ticaret Dergisi Özel Say : Türkiye 1988 SA 41 Cumhuriyeti'nin Sekseninci Y l.2003 Atlas Ankara stanbul 1996 SA SB 328 Dirim Atletizm Bilim ve Teknoloji Dergisi stanbul SA 360 Ankara Diyanet SA 13 Ankara 1969 SC 6 Dünya G da Dergisi B stanbul Balkan Physics Letters , SB 392 stanbul 1996 SA 9 Beklenen Mahalli dareler Dergisi E E , Ankara stanbul 1991 SB SB 160 Belgelerle Türk Tarihi Dergisi E itim ve Bilim IX

10 T A R A N A N Y A Y I N L A R D Z N Ankara 1965 SA SA 56 Hukuk ve Demokrasi Ekoloji Çevre Dergisi Ankara Ankara 2004 SB SB 191 Hürriyet Gösteri Ekonomik Forum 2003, stanbul Ankara 1981 SB SB 206 Eman Name stanbul 2002 SB 320 Endüstri Mühendisli i Ankara Ankara GEME'den Bak fl 25/Özel Say : 6. D fl Ticaret Haftas D fl Ticaret Kurultay SB SB 122 Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler ktisat Dergisi Enstitüsü Dergisi stanbul Kayseri 1965 SA SA 97 nfeksiyon Dergisi Evrensel Kültür zmir stanbul 1988 SA SB 96 slâm Araflt rmalar Dergisi stanbul F 1998 SB 278 F rat Üniversitesi Sa l k Bilimleri Dergisi (Veteriner) slâmiyat Ankara Elaz 1998 SA SA 80 stanbul Finans Dünyas stanbul stanbul 2000 SB SB 473 stanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Finans-Politik & Ekonomik Yorumlar Fakültesi Dergisi stanbul stanbul 1984 SB SA 5 TÜ Dergisi/d: Mühendislik stanbul 2002 SA 89 G Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar E itim Fakültesi Dergisi Ankara 1993 SA 46 Gazi Üniversitesi Kastamonu E itim Dergisi Kastamonu 1998 SA 28 G da Teknolojisi stanbul TÜ Journal/a: Architecture, Planing, Desing stanbul 2003 SA 63 zmir Atatürk E itim Hastanesi T p Dergisi zmir 1963 SA 87 K 1999 SB 38 Köprü Gümrük Dergisi stanbul stanbul 1977 SA SA 65 Kulak Burun Bo az htisas Dergisi , Gümrük Dünyas Ankara stanbul 1995 SB SB 132 Kutadgubilig stanbul H Hacettepe Diflhekimli i Fakültesi Dergisi Ankara 2002 SA 20 L 1978 SA 42 Layiha Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi stanbul Dergisi SA 7 fianl urfa Lepra Mecmuas SA 57 Ankara Haydarpafla Numune E itim ve Araflt rma 1970 SA 78 Hastanesi T p Dergisi stanbul X

11 T A R A N A N Y A Y I N L A R D Z N M 1991 SB 378 Made in Turkey Rekabet Dergisi Ankara Ankara 2002 SB SA 10 Makina & Metal Teknolojileri stanbul S 1992 SB 136 Sakarya Üniversitesi E itim Fakültesi Medical Network Klinik Bilimler & Doktor Dergisi Sakarya Ankara 2001 SA SB 248 Sanat ve Hayat Mercek stanbul stanbul 2002 SB SB 223 Selçuk Journal of Applied Mathematics Metal Makina stanbul Konya 1990 SB SA 2 Sigorta Dünyas N stanbul National Geographic Türkiye SB 15 stanbul Solunum SB 195 stanbul Nüsha SB 296 Ankara Sosyal Güvenlik Dünyas Dergisi SA 6 Ankara O Ondokuz May s Üniversitesi Difl Hekimli i Fakültesi Dergisi zmir 1998 SA 18 Sosyoloji Dergisi 10-11/Özel Say : Gençlik Sempozyumu.2003 Samsun 1989 SA SB 221 Standard Ondokuz May s Üniversitesi T p Dergisi Ankara SB 194 Samsun Stratejik Analiz SA 22 Ankara Ophthalmology SB 177 stanbul Su Ürünleri Dergisi SB 601 zmir Orman Mühendisli i SA 58 Ankara 1962 SB 212 T Orman ve Av Tarih ve Toplum 238/Özel Say : Ankara 1962 SB 245 stanbul 1984 SB 53 Osmanl 'da Cemiyetler P Teknik Bülten Pazarlama Dünyas stanbul stanbul 2001 SB SB 12 Toksikoloji Dergisi Peryön Ankara stanbul 2004 SB SB 226 Toplum ve Bilim Popüler Tarih 38/Özel Say : stanbul Cumhuriyet'in Öncü Kad nlar SA 42 stanbul Turkish Journal of Agriculture and 2000 SB 298 Forestry Ankara 1980 SA 107 Q Turkish Journal of Earth Sciences Quintessence Ankara stanbul 1993 SB SB 267 Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences R Reasürör stanbul XI Trabzon 2003 SB 310

12 T A R A N A N Y A Y I N L A R D Z N Turkish Journal of Medical Sciences Ankara SB 447 Ankara Türkiye Parazitoloji Dergisi SB 304 zmir Turkish Journal of Physics SA 23 Ankara Türktar m SA 48 Ankara Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon 1986 SB 74 Cemiyeti Mecmuas , Ek Say : X. K fl Sempozyumu U stanbul Uluda Üniversitesi Fen-Edebiyat 1972 SA 78 Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Türk Dili Ankara Bursa 1963 SA SA 53 Türk Kardiyoloji Seminerleri Uluda Üniversitesi T p Fakültesi Dergisi Ankara SB 198 Bursa Türk Klinik Biyokimya Dergisi SA 63 zmir Uluda Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2003 SB 444 Dergisi Türk Psikiyatri Dergisi Bursa Ankara 1983 SA SB 15 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi Türk Veterinerlik ve Hayvanc l k Dergisi (Turkish Journal of Veterinary & stanbul Animal Sciences) SB 57 Ankara 1986 SA 85 Türk Yurdu V Ankara Van T p Dergisi SB 27 Van Türkbilig SB 267 Ankara Varl k , 1153/Kitap Eki SA Türkderm stanbul Ankara 1964 SB SA 408 Vergi Dünyas Türkiye Fiziksel T p ve Rehabilitasyon stanbul Dergisi SA 23 stanbul Vergi Sorunlar Dergisi SB 35 Ankara Türkiye Klinikleri Allerji-Ast m Dergisi 1978 SA Voleybol Bilim ve Teknoloji Dergisi Ankara SB 443 Ankara Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik 1994 SA 45 Dergisi SB 279 X Türkiye Klinikleri Kardiyoloji Dergisi XXI /Özel Say : Hiperlipidemi.2003 Ankara Ankara 2000 SB SB 289 Türkiye Klinikleri Kozmetoloji Dergisi Y Ankara Yang n ve Güvenlik SB 425 stanbul Türkiye Klinikleri Nöroloji Dergisi 2/Özel 1995 SB 219 Say : Bafla r lar.2003 Yap Ankara stanbul 2003 SB SA 152 Türkiye Klinikleri T p Bilimleri Dergisi Yerbilimleri Dergisi stanbul Ankara 1992 SB 2 Yerel Yönetim ve Denetim SB 47 Türkiye Klinikleri T p Eti i-hukuku- Tarihi , XII Ankara 1996 SA 58

13 000 GENEL KONULAR Kayahan, Nedim. l m Hukuk ve Demokrasi Akça, Taner - P nar Sümer - Alp Erdin Koyutürk. Diflhekimli i'nde nternet. Ondokuz May s Üniversitesi Difl Hekimli i Fakültesi Dergisi 4(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SB 221, 000 Aydo an, smail. Etkili Yönetim. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (13) 2002, ss. Türkçe özet SA , SA , (1) Bilgisayar Riskleri ve Sigorta Sektörüne Gelecekteki Etkileri, Bilgi Ça ve Sigorta. Reasürör (50) , ss SB , 360 Ceyhan, Hakan. Hindistan' n Bilgi Teknolojilerindeki At l m ve Türkiye. GEME'den Bak fl 7(25/Özel Say : 6. D fl Ticaret Haftas D fl Ticaret Kurultay ) , ss. "21. Yüzy lda Rekabet Gücü Unsurlar ve Türk D fl Ticaretine Etkileri" Konulu Panel'de Sunulan Bildiri 1997 SB , 000 E-Ö renme Bugün Nerede? Yuvarlak Masa. Peryön (9) 2003, ss SB , 000 Gürer, Ali. nsan Kayna na Kârl Bir Yat r m: E-Ö renme. Peryön (9) 2003, ss SB SA 4 650, , 010 1(1) , ss SB , (2) [Kitap Fuarlar ] Hürriyet Gösteri (252) , ss SB , 380 Michielsen, Kristel - Hans De Raedt. QCE: A Simulator For Quantum Computer Hardware. Turkish Journal of Physics 27(5) 2003, ss. ng. özet. 010 B BL YOGRAFYA 010 (1) Çapc o lu, hsan. Türkiye'de Akademisyen Din Sosyologlar s. Ankara Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 44(2) 2003, ss. ng. özet SB D raman, Harun. slâm Dünyas nda Yaz lm fl Tar m Kitaplar Hakkn da Kronolojik. Türktar m (153) , ss SB , 010 Kenan, Seyfi. slâm Dünyas 'n n Duraklama Sebebleri Üzerine Ünlü limler Tarihçisi Fuat Sezgin'i Dinlemek. De erler E itimi Dergisi 1(4) , ss. Türkçe ve ng. özet. 1

14 Tülücü, Süleyman. "Fârâbî s "na Baz lâveler. Atatürk Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (20) 2003, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 010, KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME 020 (1) Gökçimen, Mine. Halkla liflkiler Çerçevesinde GEME Marmara Bölge Müdürlü ü Kütüphanesi'nde Verilen Hizmetler ve Hizmet Kanallar. GEME'den Bak fl 7(25/Özel Say : 6. D fl Ticaret Haftas D fl Ticaret Kurultay ) , ss. "21. Yüzy lda Rekabet Gücü Unsurlar ve Türk D fl Ticaretine Etkileri" Konulu Panel'de Sunulan Bildiri 1997 SB GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K Kiraz, Mine. stanbul Sanat Müzesi için Bir Ad m '...ve...' Sergisi. Hürriyet Gösteri (252) , ss SB , 060 Oral, Mustafa. Ankara Etno rafya Müzesi nk lâp fiubesi. Atatürk Yolu 8(29-30) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 956.1, (1) Tokman, Leyla. Ça dafl E itimin Vazgeçilmez Yap tafllar Müze Binalar. Evrensel Kültür (142) , ss SB (2) Narin, Engin. Kad n Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakf Kad nlar n 'Belle i' Emin Ellerde. Popüler Tarih 4(38/Özel Say : Cumhuriyet'in Öncü Kad nlar ) , ss SB , GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER 070 HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K 070 (1) Ba lan, M. Feyza. Osmanl Müdâfaai Hukûk-i Nisvân Cemiyeti'nin Erkekler Dünyas. Tarih ve Toplum 40(238/Özel Say : Osmanl 'da Cemiyetler-1) , ss SB (1) Kad n Cinselli inin Bir Yay n Aydo an, smail. Etkili Yönetim. Politikas Olarak Yükselifli. E 5(55) Erciyes Üniversitesi Sosyal , ss. Bilimler Enstitüsü Dergisi (13) 1999 SB , ss. Türkçe özet. 300, SA (2) 050, 000 Nestor, Adso C. Ercan Ar kl - Abdullah Çatl : Karayollar nda 2

15 Kadavralar. Sanat ve Hayat (8) , ss SB , 360 Özdemir, Ufuk. Türkiye'de Kad n K yafetinde Modernleflme Süreci ve Medyan n Etkisi Moda, Reklam, Medya Üçgeni. Köprü (84) 2003, ss SA , EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK 120 (1) Sloan, Douglas. Bilgi Kap lar n Açmak. De erler E itimi Dergisi 1(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SA BEL RL FELSEF OKULLAR 100 FELSEFE VE PS KOLOJ 140 (1) Aç k, Tansu. Türkiye'de Hümanizm 100 (1) Arg n, fiükrü - Erkut Sezgin. Felsefede Amatörlük ve Profesyonellik Üzerine K sa Bir Söylefli: Diyalog Mümkün müdür? Toplum ve Bilim (98) 2003, ss SA METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) 110 (1) Nalbanto lu, Hasan Ünal. Nietzsche ve Heidegger Türkçe'nin Evinde: Farkl Dilde Ayn Metafizik. Toplum ve Bilim (98) 2003, ss. ng. özet. Tart flmalar na Bir Bak fl. Toplum ve Bilim (98) 2003, ss. ng. özet SA Demirbüker, Hasan. lk Filozoflar n Co rafyas Thales, Anaksimandros, Ankasimenes Miletos Üçlüsü. Atlas (127) , ss SB , (2) Güngör, Kenan. Büyük Geri S çrama Belirsizlik Felsefesi. Sanat ve Hayat (8) , ss SB SA PS KOLOJ (2) Sözer, Önay. Martin Heidegger ve Hannah Arendt'te Metafizik ve Politika Üzerine... [Söylefli] Konuflan: Ruken K z ler, Bilim ve Ütopya (112) , ss SC Aksoy, Ayfle B. Anne-Baba Ergen Çat flmas. Ça dafl E itim 28(302) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 150 Allert, Tilman. Ergenlerin Yap sal Sorunlar : Alman ve Türk Gençli i Aras ndaki Ortak ve Farkl Yanlar. Strukturprobleme der Adoleszenz-

16 Gemeinsamkeiten und Unterschiede Zwischen Deutschen und Türkishen Jugendlichen. Sosyoloji Dergisi (10-11/Özel Say : Gençlik Sempozyumu) 2003, ss. Gençlik Sempozyumu) 2003, ss SA , SA (5) 300, 150 ç Daralmas [Soeren Kierkegaard' n Amerikan Rüyas. Çeviren: Hülya Ersöz, Birikim (174) , ss SB SB , 150 "Le Concept de I'Angoisse" Adl Eseri Üzerine] Çeviren: Kenan Sar alio lu, E 4(38) , ss. 150 (1) Serin, A. Yaflar. Bir letiflim Arac Ayas, Tuncay - Murat skender. Olarak Çocuk Resimleri Children's Deprem Sonras Çocuklarda Görülen Paintings As a Means of Korkular. Sakarya Üniversitesi Communication. Ça dafl E itim E itim Fakültesi Dergisi (6) 28(302) , ss. Türkçe , ss. Türkçe ve ng. özet. ve ng. özet SA SA , (2) 150 (6) Ayd n, Azize. Kendini Bilmek. fienyener, fiebnem. Terapi Diyanet (154) , 64. s. Divan ndaki Türk Hal s n n S rr : 1969 SC 6 tiraf. Varl k 71(1153) , ss SB (3) 150, 670 Batur, Sertan. Türkiye'de Psikoloji Tarihi Yaz m Üzerine. Toplum ve Bilim (98) 2003, ss SA (7) Yaflayanlar, Gülay. Kimlik Bulanmas ya da Arzulayan Öznenin Öte Taraf. Anadolu Sanat (14) 2003, ss SA Bayar, Perican - Cengiz Akarçeflme. Voleybol Y ld z Bayan Milli Tak m n n Yar flma Öncesi ve Sonras Kayg Düzeylerinin Karfl laflt r lmas. Voleybol Bilim ve Teknoloji Dergisi 10(31) 2003, ss. 160 MANTIK Türkçe ve ng. özet SA (1) 790, 150 Köz, smail. Aristoteles Mant ile 150 (4) Dönmezer, brahim. Ergenlik Döneminde Özerkleflme/Ba ms zlaflma SB 582 Sosyoloji Dergisi (10-11/Özel Say : Felsefe-Bilim liflkisi. Ankara Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 43(2) 2002, ss. ng. özet.

17 170 ET K (AHLAK 170 (4) Güler, Necati. fl Dünyas nda Etik FELSEFES ) De erler. Peryön (9) 2003, ss. 170 (1) 2002 SB 226 Aksoy, fiahin - Ebru Çevik - Zehra 170 Edisan. Yaflam n Sonunda Verilen Kararlara liflkin Bir Etik Tart flma. Hasol, Do an. yi Mimarl k çin yi Türkiye Klinikleri T p Eti i - Toplum, yi flveren Gerekiyor. Yap Hukuku-Tarihi 10(4) , (263) , ss ss. Türkçe ve ng. özet SA , SB Sat lm fl, Malik Ejder. Yenido anda Karfl lafl lan Etik Sorunlar. Türkiye Klinikleri T p Eti i-hukuku-tarihi 11(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SB 447, (2) Bafltürk, Engin. Do-Not-Resuscitate (DNR) Talimat n n Temel Etik lkeler Aç s ndan De erlendirilmesi. Türkiye Klinikleri T p Eti i-hukuku-tarihi 11(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SB 447 Tunçer, Mehmet. Vergi Haklar -Vergi 170 Uyumu liflkisi ve Türkiye. Vergi Sorunlar Dergisi 26(181) , ss. 170 (3) 1978 SA 44 Becker, Gerhold K. The Moral 330, 170, 340 Identity of Professional Medicine. Türkiye Klinikleri T p Eti i - Türkiye'de laç Biyoeflde erlik Hukuku-Tarihi 10(4) , Çal flmalar ve Etik Uygulamalar ss. ng. ve Türkçe özet SB Boyac o lu, Dilek. G da Eti i. G da Teknolojisi 7(10) , ss SB , 170 Elçio lu, Ömür - lhami Ünlüo lu - Ayflegül Demirhan Erdemir. Green (Medicare) Card and Ethical Problems. Türkiye Klinikleri T p Eti i-hukuku-tarihi 11(1) , ss. ng. ve Türkçe özet SB 447, 360, Türkiye Klinikleri T p Eti i - Hukuku-Tarihi 10(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SB 447, (5) Uysal, P nar. n Vitro Fertilizasyon- Embriyo Transferi (IVF-ET) ve Etik. Türkiye Klinikleri T p Eti i - Hukuku-Tarihi 11(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SB (6) Üstün, Ça atay. Ege Üniversitesi T p Fakültesinde Olumlu Bir Etkinlik: T p Eti i Bilgilendirme Program [TEBP] Türkiye Klinikleri T p Eti i -

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/5 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/3 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/3 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/5 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/12 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/10 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/10 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/3 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/03 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/03 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/10 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/4 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/3 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/03 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/03 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/01 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/01 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/6 Türkiye

Detaylı