Hastane infeksiyonlar na ba l morbidite ve

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hastane infeksiyonlar na ba l morbidite ve"

Transkript

1 Hastane nfeksiyonlar Dergisi 1997; 1: 8-20 Hastane İnfeksiyonları Dr. Ömrüm UZUN* * Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi ç Hastal klar ABD nfeksiyon Hastal klar Ünitesi, Hacettepe, Ankara. Hastane infeksiyonlar na ba l morbidite ve mortalite ve tedavinin artan maliyeti, infeksiyon kontrol stratejilerinin uygulanmas n gerekli k lm flt r. Her merkezin kendi hasta profilini, hastane floras n oluflturan mikroorganizmalar, bunlar n direnç paternlerini, her bölümdeki hastane infeksiyonu da l m n ve s kl n bilmesi do ru stratejilerin gelifltirilmesini sa lar. Bu da ancak sürveyansla mümkündür. Sürveyans n temel elemanlar ndan biri de infeksiyon kategorilerinin tan m d r. Zaman içinde toplanan verilerin güvenilirli i ve bunlar n eski verilerle ya da di er merkezlerle karfl laflt r lmas, tan mlar konusunda fikir birli inin olmas n gerektirir (1). Amerika Birleflik Devletleri nde National Nosocomial Infection Survey e (NNIS) kat lan hastanelerde uygulanmak üzere 1987 y l nda Centers for Disease Control (CDC) taraf ndan bir dizi tan mlar gelifltirilmifl ve Ocak 1988 de uygulanmaya bafllam flt r (2). Bu tan mlar, daha sonra dünyan n her yerinde birçok hastane infeksiyonu kontrol program na uyarlanm flt r. Cerrahi yara infeksiyonlar n n tan m 1992 y l nda gözden geçirilmifl ve yeniden düzenlenmifltir (3). Genel olarak tan mlar, bir infeksiyonun var olup olmad n belirlemek veya saptanan infeksiyonu s n fland rmak için kullan lmaktad r. Bu tan mlar n yap labilmesi için gereken klinik ve laboratuvar bulgular ve di er tan sal testler hasta dosyas ndan veya laboratuvardan kolayl kla elde edilebilir. Laboratuvar verileri, klinik örneklerin mikroskopik incelemesi, kültür sonuçlar ve antijen/antikor saptanmas na yönelik testlerden oluflur. Radyografiler, lökosit say m gibi di er laboratuvar ve tan sal testler destekleyici veriler sa lar. Doktorun infeksiyon tan s koymas, tan için yeterli bir kriterdir. Hasta hastaneye yatt nda inkübasyon döneminde de ilse veya o infeksiyonun belirti ve bulgular yoksa hastanede ortaya ç kan infeksiyonlar nozokomiyal olarak de erlendirilir. Genellikle nozokomiyal infeksiyonlar hasta hastaneye yatt ktan saat sonra ve taburcu olduktan sonra 10 gün içinde geliflir. Lejyonella veya su çiçe i gibi inkübasyon süresi uzun olan infeksiyonlar için bu zaman çerçevesi uygun flekilde düzenlenir. nfeksiyon hastaneye yat fl s - ras nda var olan infeksiyöz bir olay n komplikasyonu veya uzant s ise nozokomiyal kabul edilmez. Yenido anda nozokomiyal infeksiyon kriterleri karmafl kt r ve hastanede kal fl süresiyle iliflkilidir. Annede hastaneye yat fl s ras nda infeksiyon yok, ama saat sonra do an bebek infekte ise bu infeksiyon nozokomiyal kabul edlir. Transplasental yoldan geçen infeksiyonlar bu kategoriye al nmaz. CDC nin nozokomiyal infeksiyon tan mlar n n geçerlili i ve güvenilirli i yap lan bir çal flmada NNIS e kat lmayan hastanelerde %79, kat lanlarda %86 olarak belirlenmifltir (4). Do ru tan üriner sistem infeksiyonlar için en yüksek (%93); bu oran cerrahi yara infeksiyonlar nda %86, solunum sistemi infeksiyonlar nda %76, kan dolafl - m na iliflkin infeksiyonlarda %78 dir. NNIS e kat lmayan grupta yer alan hastaneler aras nda uyum %79 gibi oldukça iyi bir düzeydedir. Bu ça- 8

2 Uzun Ö. l flma, özellikle solunum sistemi ve kan dolafl - m na iliflkin infeksiyonlarda tan mlar n daha da düzeltilebilece ini göstermektedir. Bu alanda yap lacak de iflikliklerin geçerlili inin yine genifl çapl araflt rmalarda denenmesi gereklidir. CERRAH BÖLGE NFEKS YONU Cerrahi bölge infeksiyonlar üç alt gruba ayr - l r: yüzeyel insizyonel, derin insizyonel ve organ/boflluk. Yüzeyel nsizyonel Cerrahi Bölge nfeksiyonu: Ameliyattan sonraki 30 gün içinde geliflen, sadece insizyon yap lan cilt ve ciltalt dokusunu ilgilendiren ve afla dakilerden en az birinin oldu u infeksiyon, yüzeyel insizyonel cerrahi bölge infeksiyonu olarak de erlendirilir: 1. Yüzeyel insizyondan pürülan drenaj olmas, 2. Yüzeyel insizyondan aseptik olarak elde edilen s v veya doku kültüründe organizma izole 3. nfeksiyon belirti ve bulgular ndan en az birinin (a r veya hassasiyet, lokal flifllik, k zar kl k, s art fl ) bulunmas ve insizyon kültür-negatif de ilse cerrah n insizyonu yeniden açmas. 4. Cerrah n veya konsültan doktorun yüzeyel insizyonel cerrahi bölge infeksiyonu tan s koymas. Derin nsizyonel Cerrahi Bölge nfeksiyonu: Kal c olarak yerlefltirilmifl implant (prostetik kalp kapa, insan dokusundan olmayan damar grefti, mekanik kalp veya kalça protezi gibi insan dokusu kökenli olmayan implante edilmifl yabanc cisim) yoksa ameliyattan sonraki 30 gün, implant varl nda bir y l içinde geliflen, ameliyata ba l görünen, insizyon bölgesinde derin yumuflak dokular (fasiya ve kas tabakalar ) ilgilendiren ve afla dakilerden en az birinin oldu u infeksiyon, derin insizyonel cerrahi bölge infeksiyonu olarak ele al nmal d r: 1. Organ veya boflluk komponentinden kaynaklanmayan derin insizyondan pürülan drenaj olmas, 2. Hastada atefl (>38 C), lokal a r veya hassasiyetten en az birinin oldu u durumda ve insizyon kültür-negatif de il iken derin insizyonun spontan aç lmas ya da cerrah n açmas, 3. Do rudan do ruya muayenede, yeniden ameliyatta ya da histopatolojik veya radyolojik incelemede derin insizyonu ilgilendiren abse veya baflka bir infeksiyon bulgusu 4. Cerrah n veya konsültan doktorun derin insizyonel cerrahi bölge infeksiyonu tan s n koymas. Organ/Boflluk Cerrahi Bölge nfeksiyonu: Organ veya boflluk cerrahi bölge infeksiyonu, insizyon d fl nda ameliyatta aç lan veya manipüle edilen herhangi bir anatomik organ veya bofllu u ilgilendirir. nfeksiyon yeri daha ayr nt l olarak bildirilir (Tablo 1). Örne in, appendektomi sonras geliflen subdiafragmatik abse, intraabdominal bölgede geliflen bir organ/boflluk cerrahi bölge infeksiyonu olarak de erlendirilmelidir. Tablo 1. Organ/Boflluk Cerrahi Bölge nfeksiyonlar n n Özel Yerleflimleri. Arteryel veya venöz infeksiyon Endokardit Miyokardit veya perikardit Mediastinit Meme absesi veya mastit Göz, konjunktivit d fl nda Kulak, mastoid A z bofllu u (dil, difletleri veya a z) Üst solunum yollar, farenjit Sinüzit Di er alt solunum yollar infeksiyonlar Eklem veya bursa Osteomyelit Disk aral Menenjit veya ventrikülit Menenjit olmadan spinal abse ntrakraniyal, beyin absesi veya dura infeksiyonu Gastrointestinal kanal ntra-abdominal, baflka yerde bildirilmeyen Endometrit Vajinal cuff infeksiyonlar Di er erkek veya kad n genital sistem infeksiyonlar Hastane nfeksiyonlar Dergisi 1;1:1997 9

3 Uzun Ö. Kal c olarak yerlefltirilmifl implant yoksa ameliyattan sonraki 30 gün, implant varl nda bir y l içinde geliflen, ameliyata ba l görünen, ameliyat s ras nda aç lan veya manipüle edilen, insizyon d fl nda kalan anatomiyi (organ veya boflluklar ) ilgilendiren ve afla dakilerden en az birinin oldu u infeksiyon organ/boflluk cerrahi bölge infeksiyonu olarak ele al nmal d r: 1. Organ veya bofllu a yerlefltirilmifl bir drenden pürülan drenaj gelmesi, 2. Organ veya boflluktan aseptik olarak al nan s v veya dokuda organizma izole 3. Do rudan do ruya muayenede, yeniden ameliyatta veya histopatolojik ya da radyolojik incelemede organ veya bofllukta abse veya infeksiyona iliflkin di er belirti ve bulgular n olmas, 4. Cerrah n veya konsültan doktorun organ veya boflluk cerrahi bölge infeksiyonu tan s n koymas. PR MER KAN DOLAfiIMI NFEKS YONLARI Primer kan dolafl m na iliflkin infeksiyonlar laboratuvar olarak kan tlanm fl infeksiyonlar ve klinik sepsisi içerir. Laboratuvar olarak kan tlanm fl kan dolafl - m infeksiyonu için afla daki kriterlerden biri bulunmal d r: 1. Kan kültüründen patojen oldu u bilinen bir mikroorganizman n izole edilmesi ve bu patojenin baflka bir yerdeki infeksiyon ile iliflkili olmamas : Baflka bir yerdeki infeksiyonla iliflkili patojen kan kültüründe ürerse bu sekonder kan dolafl m infeksiyonu olarak kabul edilmelidir. ntravasküler katetere ba l bakteremi ise primer kan dolafl m infeksiyonu olarak ele al n r. 2. Atefl, titreme veya hipotansiyondan biri ve afla dakilerden Cilt flora üyesi bir mikroorganizman n (difteroidler, Bacillus spp., Propionibacterium spp., koagülaz-negatif stafilokoklar veya mikrokoklar) iki farkl kan kültüründe üremesi ve baflka bir bölgedeki infeksiyonla iliflkisinin olmamas, Hastada intravasküler bir cihaz varsa kültürde cilt flora üyesi bir organizma üremesi ve doktorun uygun antimikrobiyal tedaviyi bafllamas, Kanda patojene ait antijenin saptanmas ve baflka bir bölgedeki infeksiyonla iliflkisinin olmamas, ayl ktan küçük bebeklerde atefl (>38 C), hipotermi (<37 C), apne veya bradikardiden birinin olmas ve afla daki kriterlerden birinin bulunmas : Cilt flora üyesi bir mikroorganizman n iki farkl kan kültüründe üremesi ve baflka bir bölgedeki infeksiyonla iliflkisinin olmamas, Hastada intravasküler bir cihaz varsa kültürde cilt flora üyesi bir organizma üremesi ve doktorun uygun antimikrobiyal tedaviyi bafllamas, Kanda patojene ait antijenin saptanmas ve baflka bir bölgedeki infeksiyonla iliflkisinin olmamas ; Klinik sepsis tan s için afla daki kriterlerden biri olmal d r: 1. Baflka bir nedene ba lanamayan atefl (>38 C), hipotansiyon (sistolik kan bas nc < 90 mmhg) veya oligüriden (< 20 ml/saat) birinin ve afla dakilerden hepsinin olmas : Kan kültürü al nmam fl olmas, kültürde üreme olmamas veya kanda antijen saptanmamas, Baflka bir bölgede infeksiyon olmamas, Doktorun sepsis için uygun antimikrobiyal tedaviyi bafllamas ayl ktan küçük bebeklerde baflka bir nedene ba lanamayan atefl (>38 C), hipotermi (<37 C), apne veya bradikardiden birinin ve afla- dakilerden hepsinin olmas : Kan kültürü al nmam fl olmas, kültürde üreme olmamas veya kanda antijen saptanmamas, Baflka bir bölgede infeksiyon olmamas, Doktorun sepsis için uygun antimikrobiyal tedaviyi bafllamas. PNÖMON Pnömoni, di er alt solunum yollar infeksiyonlar ndan ayr olarak tan mlan r. Pnömoni kriterleri, klinik, laboratuvar ve radyografik bulgular n de iflen kombinasyonlar d r. Genel olarak, balgam kültürleri pnömoni tan s nda yararl de- ildir, ama yararl olabilecek antimikrobiyal duyarl l k verileri sa lar. Bir zaman dilimi içinde çekilen birden fazla akci er grafileri tek bir grafiden daha yararl olabilir. Pnömoni için afla daki kriterlerden 1. Fizik incelemede raller veya perküsyonda matite bulunmas ve afla dakilerden 10 Hastane nfeksiyonlar Dergisi 1;1:1997

4 Uzun Ö. Hastan n pürülan balgam ç karmaya bafllamas veya balgam n niteli inde de ifliklik olmas, Kan kültüründe mikroorganizma izole Transtrakeal aspirat, bronflial f rçalama veya biyopsi ile elde edilen örnekten patojen izole 2. Akci er grafisinde yeni veya progressif infiltrasyon, konsolidasyon, kavitasyon veya plevral effüzyon saptanmas ve afla daki bulgulardan Hastan n pürülan balgam ç karmaya bafllamas veya balgam n niteli inde de ifliklik olmas, Kan kültüründe mikroorganizma izole Transtrakeal aspirat, bronflial f rçalama veya biyopsi ile elde edilen örnekten patojen izole Solunum sekresyonlar ndan virüs izole edilmesi veya viral antijen Patojene özgü IgM antikorlar n bir serumda, IgG antikorlar nda dört kat art fl n aral kl iki serumda gösterilmesi, Histopatolojik olarak pnömoninin saptanmas ayl ktan küçük bebeklerde apne, takipne, bradikardi, wheezing, ronküsler veya öksürükten ikisinin ve afla dakilerden Solunum sekresyonlar nda art fl Hastan n pürülan balgam ç karmaya bafllamas veya balgam n niteli inde de ifliklik olmas, Kan kültüründe mikroorganizma izole Transtrakeal aspirat, bronflial f rçalama veya biyopsi ile elde edilen örnekten patojen izole Solunum sekresyonlar ndan virüs izole edilmesi veya viral antijen Patojene özgü IgM antikorlar n bir serumda, IgG antikorlar nda dört kat art fl n aral kl iki serumda gösterilmesi, Histopatolojik olarak pnömoninin saptanmas ayl ktan küçük bebeklerde akci er grafisinde yeni veya progressif infiltrasyon, konsolidasyon, kavitasyon veya plevral effüzyon saptanmas ve afla daki bulgulardan Solunum sekresyonlar nda art fl Hastan n pürülan balgam ç karmaya bafllamas veya balgam n niteli inde de ifliklik olmas, Kan kültüründe mikroorganizma izole Transtrakeal aspirat, bronflial f rçalama veya biyopsi ile elde edilen örnekten patojen izole Solunum sekresyonlar ndan virüs izole edilmesi veya viral antijen Patojene özgü IgM antikorlar n bir serumda, IgG antikorlar nda dört kat art fl n aral kl iki serumda gösterilmesi, Histopatolojik olarak pnömoninin saptanmas. ÜR NER S STEM NFEKS YONU Bu grupta semptomatik üriner sistem infeksiyonu, asemptomatik bakteriüri ve üriner sistemin di er infeksiyonlar yer al r. Semptomatik üriner sistem infeksiyonu için afla daki kriterlerden 1. Atefl, pollaküri, dizüri veya suprapubik duyarl l k bulgular ndan biri olan hastada idrar kültüründe 10 5 koloni/ml üreme olmas ve en çok iki tür bakteri üremesi, 2. Atefl, pollaküri, dizüri veya suprapubik hassasiyet bulgular ndan ikisinin ve afla dakilerden Dipstick testinin lökosit esteraz ve/veya nitrat için pozitif olmas, Piyüri ( 10 lökosit/ml idrar veya santrifüj edilmemifl idrar n büyük büyütmesinde 3 lökosit), Santrifüj edilmemifl idrar n Gram yaymas nda bakteri Miksiyon yoluyla al nmam fl iki idrar kültüründe >100 koloni/ml ayn üropatojenin (Gramnegatif bakteriler veya Staphylococcus saprophyticus) üremesi, Uygun antibiyotik alan bir hastada üropatojen bir mikroorganizman n 10 5 koloni/ml saf olarak üremesi, Hastane nfeksiyonlar Dergisi 1;1:

5 Uzun Ö. Doktorun üriner infeksiyon tan s koymas, Doktorun uygun antimikrobiyal tedaviyi bafllamas ayl ktan küçük bebeklerde atefl (>38 C), hipotermi (<37 C), apne, bradikardi, dizüri, letarji veya kusmadan birinin ve afla dakilerden birinin bulunmas : Dipstick testinin lökosit esteraz ve/veya nitrat için pozitif olmas, Piyüri, Santrifüj edilmemifl idrar n Gram yaymas nda bakteri Miksiyon yoluyla al nmam fl iki idrar kültüründe >100 koloni/ml ayn üropatojenin üremesi, Uygun antibiyotik alan bir hastada üropatojen bir mikroorganizman n 10 5 koloni/ml üremesi, Doktorun üriner infeksiyon tan s koymas, Doktorun uygun antimikrobiyal tedaviyi bafllamas. Asemptomatik bakteriüri tan s için afla daki kriterlerden biri olmal d r: 1. drar kültürü al nmadan 7 gün öncesine dek üriner kateter bulunan bir hastada atefl (>38 C), pollaküri, dizüri veya suprapubik hassasiyet olmamas ve idrar kültüründe 10 5 koloni/ml üreme olmas ve en çok iki tür bakteri üremesi. 2. ki idrar kültüründen ilki al nmadan 7 gün öncesine dek üriner kateter bulunmayan bir hastada atefl (>38 C), pollaküri, dizüri veya suprapubik hassasiyet olmamas ve idrar kültüründe 10 5 koloni/ml üreme olmas ve en çok iki tür bakteri üremesi. Üriner sistemin (böbrekler, üreter, mesane, üretra veya retroperitoneal ya da perinefritik boflluklardaki dokular) di er infeksiyonlar için afla daki kriterlerden 1. lgili taraftaki s v (idrar d fl nda) veya doku kültüründe mikroorganizma izole 2. Do rudan do ruya muayenede, ameliyatta veya histopatolojik inceleme s ras nda abse veya baflka bir infeksiyon bulgusu 3. Atefl (>38 C), ilgili tarafta lokalize a r veya hassasiyetten ikisi ve afla dakilerden lgili taraftan pürülan drenaj, Kan kültüründe mikroorganizma izole nfeksiyonun radyolojik belirtileri (ultrasonografi, CT, MR görüntüleme ve radyonüklid inceleme sonuçlar n kapsar), Doktorun infeksiyon tan s, Doktorun uygun antimikrobiyal tedaviyi bafllamas ayl ktan küçük bebeklerde atefl (>38 C), hipotermi (<37 C), apne, bradikardi, letarji veya kusmadan birinin ve afla dakilerden birinin bulunmas : lgili taraftan pürülan drenaj, Kan kültüründe mikroorganizma izole nfeksiyonun radyolojik belirtileri, Doktorun infeksiyon tan s, Doktorun uygun antimikrobiyal tedaviyi bafllamas. KEM K ve EKLEM NFEKS YONU Kemik ve eklem infeksiyonlar osteomyelit, eklem veya bursa infeksiyonu ve vertebral disk infeksiyonunu kapsar. Osteomyelit tan s için afla daki kriterlerden biri gereklidir: 1. Kemikten al nan kültürde mikroorganizma üremesi, 2. Ameliyat s ras nda veya histopatolojik olarak osteomyelit bulgular n n 3. Baflka nedenlerle aç klanamayan atefl (>38 C), infeksiyon flüphesi olan alanda lokalize flifllik, hassasiyet, s art m veya drenajdan ikisinin ve afla dakilerden Kan kültüründe mikroorganizma izole Kanda pozitif antijen testi, nfeksiyonun radyolojik bulgular n n olmas. Eklem veya bursa infeksiyonu için afla daki kriterlerden 1. Eklem s v s veya sinoviyal biyopsi kültüründe mikroorganizma izole 2. Ameliyat s ras nda veya histopatolojik olarak eklem veya bursa infeksiyonu bulgular n n 3. Baflka nedenlerle aç klanamayan eklem a - 12 Hastane nfeksiyonlar Dergisi 1;1:1997

6 Uzun Ö. r s, flifllik, hassasiyet, s art m, effüzyon belirtileri veya hareket k s tl l ndan ikisinin ve afla - dakilerden Eklem s v s n n Gram yaymas nda mikroorganizma ve lökosit Kanda, idrarda veya eklem s v s nda pozitif antijen testi, Eklem s v s nda hücre ve biyokimya profilinin infeksiyon ile uyumlu olmas ve baflka bir romatolojik hastal kla aç klanamamas, nfeksiyonun radyolojik bulgular n n olmas. Vertebral disk aral infeksiyonu tan s için afla daki kriterlerden 1. Ameliyat s ras nda veya i ne aspirasyonuyla ilgili bölgeden al nan kültürde mikroorganizma üremesi, ilgili bölgede infeksiyon bulgular n n 3. Baflka bir nedenle aç klanamayan atefl (>38 C) veya ilgili bölgede a r yla birlikte infeksiyonun radyolojik bulgular n n olmas, 4. Baflka bir nedenle aç klanamayan atefl (>38 C) veya ilgili bölgede a r yla birlikte kan veya idrarda pozitif antijen testinin olmas. KARD YOVASKÜLER S STEM NFEKS YONU Bu kategoriye arteryel veya venöz infeksiyon, endokardit, miyokardit veya perikardit ve mediastinit girer. Arteryel veya venöz infeksiyon için afla daki kriterlerden 1. Ameliyat s ras nda ç kar lan arter veya venlerin kültüründe mikroorganizma üremesi ve kan kültürü al nmam fl olmas ya da kan kültüründe üreme olmamas, 2. Ameliyat s ras nda veya histopatolojik olarak ilgili damar bölgesinde infeksiyon bulgular - n n 3. Atefl (>38 C), ilgili damar bölgesinde a r, eritem veya s art m ndan biri ve afla dakilerden her ikisinin olmas : Semikantitatif yöntemle yap lan kateter ucu kültüründe >15 koloni üreme olmas, Kan kültürü al nmam fl olmas veya kan kültüründe mikroorganizma izole edilememesi, 4. lgili damar bölgesinden pürülan drenaj olmas ve kan kültüründe üreme saptanmamas veya kan kültürü al nmam fl olmas, ayl ktan küçük bebeklerde atefl (>38 C), hipotermi (<37 C), apne, bradikardi, letarji, ilgili damar bölgesinde a r, eritem veya s art m ndan birinin ve afla dakilerden her ikisinin bulunmas : Semikantitatif yöntemle yap lan kateter ucu kültüründe >15 koloni üreme olmas, Kan kültürü al nmam fl olmas veya kan kültüründe mikroorganizma izole edilememesi. Do al veya prostetik kapak endokarditi için afla daki kriterlerden 1. Kapak veya vejetasyon kültüründen mikroorganizma izole 2. Baflka bir nedenle aç klanamayan atefl (>38 C), yeni veya de iflen üfürüm, embolik fenomen, deri belirtileri (petefli, splinter hemoraji, a r l subkutan nodüller vb.), konjestif kalp yetmezli i veya kardiyak iletim bozukluklar ndan ikisinin bulunmas ve tan antemortem konulmuflsa doktorun uygun antimikrobiyal tedaviyi bafllam fl olmas ve afla dakilerden biri: ki kan kültüründen mikroorganizma izole Kültür negatif ise veya yap lmam flsa kapa- n Gram yaymas nda mikroorganizma Ameliyat s ras nda veya otopside kapakta vejetasyonun Kan veya idrarda pozitif antijen testi, Ekokardiyogramda yeni vejetasyon görülmesi ayl ktan küçük bebeklerde baflka bir nedenle aç klanamayan atefl (>38 C), hipotermi (<37 C), apne, bradikardi, yeni veya de iflen üfürüm, embolik fenomen, deri belirtileri, konjestif kalp yetmezli i veya kardiyak iletim bozukluklar ndan ikisi veya daha fazlas n n bulunmas ve tan antemortem konulmuflsa doktorun uygun antimikrobiyal tedaviyi bafllam fl olmas ve afla dakilerden biri: ki kan kültüründen mikroorganizma izole Kültür negatif ise veya yap lmam flsa kapa- n Gram yaymas nda mikroorganizma Hastane nfeksiyonlar Dergisi 1;1:

7 Uzun Ö. Ameliyat s ras nda veya otopside kapakta vejetasyonun Kan veya idrarda pozitif antijen testi, Ekokardiyogramda yeni vejetasyon görülmesi. Miyokardit veya perikardit için afla daki kriterlerden 1. Ameliyat s ras nda veya i ne aspirasyonuyla al nan perikard dokusu veya s v s n n kültüründe mikroorganizma üremesi, 2. Baflka bir nedenle aç klanamayan atefl (>38 C), gö üs a r s, paradoksik nab z, kalp boyutlar nda art fltan ikisinin ve afla dakilerden Miyokardit veya perikarditle uyumlu anormal EKG bulgular, Kanda pozitif antijen testi, Kalp dokusunun histolojik incelemesinde miyokardit veya perikardit bulgular, Farinks veya gaitadan virüs izole edilsin ya da edilmesin tipe özgü antikorlarda dört kat art fl, Ekokardiyogram, bilgisayarl tomografi, manyetik rezonans görüntüleme, anjiyografi veya di er radyolojik incelemelerde infeksiyon bulgular ayl ktan küçük bebeklerde baflka bir nedenle aç klanamayan atefl (>38 C), hipotermi (<37 C), apne, bradikardi, paradoksik nab z veya kalp boyutlar nda büyümeden ikisi ve afla dakilerden Miyokardit veya perikarditle uyumlu anormal EKG bulgular, Kanda pozitif antijen testi, Kalp dokusunun histolojik incelemesinde miyokardit veya perikardit bulgular, Farinks veya gaitadan virüs izole edilsin ya da edilmesin tipe özgü antikorlarda dört kat art fl, Ekokardiyogram, bilgisayarl tomografi, manyetik rezonans görüntüleme, anjiyografi veya di er radyolojik incelemelerde infeksiyon bulgular. Mediastinit için afla daki kriterlerden biri bulunmal d r: 1. Ameliyat s ras nda veya i ne aspirasyonuyla al nan mediasten dokusu veya s v s n n kültüründe mikroorganizma üremesi, mediastinit bulgular n n 3. Atefl (>38 C), gö üs a r s veya sternal instabiliteden birinin ve afla dakilerden Mediastinal alandan pürülan drenaj, Kan kültüründe veya mediastinal alandaki drenajdan al nan kültürde mikroorganizma izole Radyografik incelemede mediastinal geniflleme ayl ktan küçük bebeklerde atefl (>38 C), hipotermi (<37 C), apne, bradikardi, sternal instabiliteden birinin ve afla dakilerden Mediastinal alandan pürülan drenaj, Kan kültüründe veya mediastinal alandaki drenajdan al nan kültürde mikroorganizma izole Radyografik incelemede mediastinal geniflleme. SANTRAL S N R S STEM NFEKS YONU Santral sinir sistemi infeksiyonu intrakraniyal infeksiyon, menenjit veya ventrikülit ve menenjit olmadan spinal abseyi kapsar. ntrakraniyal infeksiyon (beyin absesi, subdural veya epidural infeksiyon, ensefalit) için afla daki kriterlerden 1. Beyin dokusu veya duradan al nan kültürde mikroorganizma üremesi, abse veya intrakraniyal infeksiyona iliflkin bulgular n 3. Baflka nedenlerle aç klanamayan bafla r s, sersemlik, atefl (>38 C), fokal nörolojik belirtiler, bilinç durumunda de ifliklik veya konfüzyondan ikisinin bulunmas ve tan antemortem konulmuflsa doktorun uygun antimikrobiyal tedaviyi bafllam fl olmas ve afla dakilerden biri: ne aspirasyonuyla veya cerrahi s ras nda ya da otopside biyopsi ile al nan beyin veya abse dokusunun mikroskopik incelemesinde mikroorganizma Kan veya idrarda pozitif antijen testi, 14 Hastane nfeksiyonlar Dergisi 1;1:1997

8 Uzun Ö. nfeksiyona iliflkin radyolojik bulgular, ayl ktan küçük bebeklerde baflka nedenlerle aç klanamayan atefl (>38 C), hipotermi (<37 C), apne, bradikardi, fokal nörolojik belirtiler, bilinç durumunda de ifliklikten ikisinin bulunmas ve tan antemortem konulmuflsa doktorun uygun antimikrobiyal tedaviyi bafllam fl olmas ve afla dakilerden biri: ne aspirasyonuyla veya cerrahi s ras nda ya da otopside biyopsi ile al nan beyin veya abse dokusunun mikroskopik incelemesinde mikroorganizma Kan veya idrarda pozitif antijen testi, nfeksiyona iliflkin radyolojik bulgular, Menenjit veya ventrikülit tan s için afla daki kriterlerden 1. Serebrospinal s v dan (SSS) mikroorganizma izole 2. Baflka nedenlerle aç klanamayan atefl (>38 C), bafla r s, ense sertli i, meningeal belirtiler, kraniyal sinir belirtileri veya irritabiliteden birinin bulunmas ve tan antemortem konulmuflsa doktorun uygun antimikrobiyal tedaviyi bafllam fl olmas ve afla dakilerden biri: SSS de lökosit art fl, protein düzeyinde yükselme ve/veya glukozda düflme, SSS Gram boyamas nda mikroorganizman n Kan kültüründen mikroorganizma izole SSS, kan veya idrarda pozitif antijen testi, ayl ktan küçük bebeklerde baflka nedenlerle aç klanamayan atefl (>38 C), hipotermi (<37 C), apne, bradikardi, ense sertli i, meningeal belirtiler, kraniyal sinir belirtileri veya irritabiliteden birinin bulunmas ve tan antemortem konulmuflsa doktorun uygun antimikrobiyal tedaviyi bafllam fl olmas ve afla dakilerden biri: SSS de lökosit art fl, protein düzeyinde yükselme ve/veya glukozda düflme, SSS Gram boyamas nda mikroorganizman n Kan kültüründen mikroorganizma izole SSS, kan veya idrarda pozitif antijen testi, Menenjit olmaks z n spinal abse (SSS veya komflu kemik yap larda tutulum olmaks z n spinal epidural veya subdural bofllu un absesi) tan s için afla daki kriterlerden 1. Spinal epidural veya subdural boflluktaki absenin kültüründe mikroorganizma izole 2. Ameliyat veya otopsi s ras nda ya da histopatolojik incelemede spinal epidural veya subdural bofllukta abse 3. Baflka nedenlerle aç klanamayan atefl (>38 C), s rt a r s, fokal hassasiyet, radikülit, paraparezi veya paraplejiden birinin bulunmas ve tan antemortem konulmuflsa doktorun uygun antimikrobiyal tedaviyi bafllam fl olmas ve afla- dakilerden biri: Kan kültüründe mikroorganizma üremesi, Spinal abseye iliflkin radyolojik bulgular. GÖZ, KULAK, BURUN, BO AZ ve A IZ N- FEKS YONLARI Göz infeksiyonlar konjunktivit ve di er göz infeksiyonlar n ; kulak infeksiyonu otitis eksterna, otitis media, otitis interna ve mastoiditi; burun, bo az ve a z infeksiyonlar ise oral kavite ve üst solunum yollar infeksiyonlar n ve sinüziti kapsar. Konjunktivit için afla daki kriterlerden biri bulunmal d r: 1. Konjunktivadan veya gözkapa, kornea, meibom bezleri veya lakrimal bezler gibi komflu dokulardan al nan pürülan eksuda kültüründen patojen izole 2. Konjunktivada veya göz çevresinde a r veya k zar kl k ve afla dakilerden biri: Eksudan n Gram boyas nda lökosit ve mikroorganizmalar n Pürülan eksuda, Hastane nfeksiyonlar Dergisi 1;1:

9 Uzun Ö. Eksuda veya konjunktival kaz nt materyalinde pozitif antijen testi, Konjunktival eksuda veya kaz nt da mikroskopik incelemede multinükleer dev hücrelerin Konjunktival eksudada pozitif viral kültür, Konjunktivit d fl ndaki göz infeksiyonlar tan s için afla daki kriterlerden 1. Ön veya arka kamaradan ya da vitröz s v - dan mikroorganizma izole 2. Baflka nedenlerle aç klanamayan göz a r s, görme bozuklu u veya hipopiondan ikisi ve afla- dakilerden biri: Doktorun tan s, Kanda pozitif antijen testi, Kan kültüründe mikroorganizman n üretilmesi. Otitis eksterna tan s için afla daki kriterlerden 1. Kulak kanal ndan gelen pürülan drenajdan patojen izole 2. Atefl (>38 C), kulak kanal nda a r, k zar kl k veya drenajdan biri ve pürülan drenaj n Gram boyas nda mikroorganizmalar n görülmesi. Otitis media tan s için afla daki kriterlerden 1. Timpanosentez veya ameliyat s ras nda orta kulaktan al nan s v n n kültüründe üreme olmas, 2. Atefl (>38 C), kulak zar nda a r, inflamasyon, retraksiyon veya mobilitede azalma veya zar n ard nda s v dan ikisinin olmas. Otitis interna tan s için afla daki kriterlerden 1. Ameliyatta iç kulaktan al nan s v n n kültüründe üreme olmas, 2. Doktorun tan s. Mastoidit tan s için afla daki kriterlerden 1. Mastoidden al nan pürülan drenaj n kültüründe üreme olmas, 2. Baflka bir nedene ba lanamayan atefl (>38 C), a r, hassasiyet, eritem, bafla r s veya paraliziden biri ve afla dakilerden Mastoidden al nan pürülan materyalin kültüründe mikroorganizma üremesi, Kanda pozitif antijen testi. Oral kavite (a z, dil ve difletleri) infeksiyonu tan s için afla daki kriterlerden biri bulunmal - d r: 1. Dokulardan veya oral kaviteden al nan pürülan materyalin kültüründe mikroorganizma üremesi, 2. Do rudan do ruya muayenede, ameliyat s ras nda veya histopatolojik incelemede abse veya oral kaviteye iliflkin infeksiyon bulgular n n 3. Abse, ülserasyon, inflame mukozada kabar k beyaz plaklar veya oral mukozada plaklardan birinin ve afla dakilerden Gram boyamada mikroorganizma Pozitif potasyum hidroksit (KOH) boyas, Mukoza kaz nt lar n n mikroskopik incelemesinde multinükleer dev hücrelerin Oral sekresyonlarda pozitif antijen testi, dört kat art fl, Doktorun tan s ve topikal ya da oral antifungal tedavi. Sinüzit tan s için afla daki kriterlerden biri bulunmal d r: 1. Sinüs bofllu undan al nan pürülan materyalde üreme olmas, 2. Atefl (>38 C), ilgili sinüs üzerinde a r veya hassasiyet, bafla r s, pürülan eksuda veya burun t kan kl ndan biri ve afla dakilerden birinin olmas : Pozitif transiluminasyon, nfeksiyona iliflkin radyografik bulgular. Üst solunum yollar infeksiyonu (farenjit, larenjit, epiglottit) tan s için afla daki kriterlerden 1. Atefl (>38 C), farinkste eritem, bo az a r s, öksürük, ses k s kl, bo azda pürülan eksudadan ikisi ve afla dakilerden 16 Hastane nfeksiyonlar Dergisi 1;1:1997

10 Uzun Ö. O bölge kültüründe mikroorganizma izole Kan kültüründe mikroorganizma izole Kanda veya solunum sekresyonlar nda pozitif antijen testi, dört kat art fl, Doktorun tan s. 2. Do rudan do ruya muayenede, ameliyat s ras nda veya histopatolojik incelemede abse ayl ktan küçük bebeklerde atefl (>38 C), hipotermi (<37 C), apne, bradikardi, burun ak nt s veya bo azda pürülan eksudadan ikisi ve afla dakilerden O bölge kültüründe mikroorganizma izole Kan kültüründe mikroorganizma izole Kanda veya solunum sekresyonlar nda pozitif antijen testi, dört kat art fl, Doktorun tan s. GASTRO NTEST NAL S STEM NFEKS YONU Gastrointestinal sistem infeksiyonlar gastroenterit, hepatit, nekrotizan enterokolit, gastrointestinal kanal infeksiyonlar ve baflka bir yerde geçmeyen intraabdominal infeksiyonlar n kapsar. Gastroenterit tan s için afla daki kriterlerden 1. Kusma veya ateflle (>38 C) birlikte olsun veya olmas n akut diare olmas (12 saatten uzun bir süre s v gaita) ve infeksiyon-d fl (tan sal testler, tedavi rejimi, kronik bir durumun akut alevlenmesi, psikolojik stress gibi) bir nedene ba lanmamas, 2. Baflka bir nedenle aç klanamayan bulant, kusma, kar n a r s, bafla r s ndan ikisi ve afla - dakilerden birinin olmas. Gaita kültürü veya rektal sürüntüden enterik patojen izole Rutin veya elektron mikroskopi incelemesinde enterik patojen Gaita veya kanda antijen veya antikor testiyle enterik patojenin gösterilmesi, Doku kültüründe sitopatik de iflikliklerle enterik patojenin gösterilmesi (toksin tayini), Hepatit tan s için flu kriter bulunmal d r: Baflka bir nedenle aç klanamayan atefl (>38 C), ifltahs zl k, bulant, kusma, kar n a r s, sar l k, son üç ay içinde transfüzyon öyküsünden ikisi ve afla dakilerden Hepatit A, hepatit B veya delta hepatiti için pozitif antijen veya antikor testi, Anormal karaci er fonksiyon testleri (alanin/aspartat aminotransferaz ALT/AST ve bilirubinde art fl), drar veya orofaringeal sekresyonlarda sitomegalovirüs (CMV) saptanmas. Bebek nekrotizan enterokoliti için flu kriter bulunmal d r: Baflka bir nedenle aç klanamayan kusma, kar nda distansiyon, beslenme öncesi rezidüden ikisinin olmas ve gaitada persistan mikroskopik veya gözle görülür kan olmas ve afla daki radyolojik bulgulardan biri: Pnömoperitoneum, Pneumotosis intestinalis, De iflmeyen ince barsak rijid luplar. Gastroenterit ve apendisit d fl nda kalan gastrointestinal kanal infeksiyonu (özofagus, mide, ince barsak, kal n barsak ve rektum) tan s için afla daki kriterlerden 1. Ameliyat s ras nda veya histopatolojik incelemede abse veya infeksiyona iliflkin baflka bir bulgunun 2. Baflka bir nedenle aç klanamayan ve ilgili organ ya da dokunun infeksiyonuyla uyumlu atefl (>38 C), bulant, kusma, kar n a r s veya hassasiyetten ikisi ve afla dakilerden Ameliyat veya endoskopi s ras nda al nan doku ya da cerrahi olarak yerlefltirilmifl drenden gelen drenaj kültüründe mikroorganizma üremesi, Ameliyat veya endoskopi s ras nda al nan doku ya da cerrahi olarak yerlefltirilmifl drenden Hastane nfeksiyonlar Dergisi 1;1:

11 Uzun Ö. gelen drenaj n mikroskopik incelemesinde Gram veya KOH boyamas nda mikroorganizmalar n görülmesi veya multinükleer dev hücrelerin Kan kültüründe mikroorganizma üremesi, nfeksiyona iliflkin radyografik bulgular, Endoskopik incelemede patolojik bulgular (Candida özofajiti veya proktit vb.). ntraabdominal infeksiyon (safra kesesi, safra yollar, viral hepatit d fl nda karaci er, dalak, pankreas, periton, subfrenik veya subdiafragmatik boflluk ve baflka bir yerde geçmeyen di er intraabdominal doku veya alanlar) tan s için afla daki kriterlerden 1. Ameliyat s ras nda veya i ne aspirasyonuyla intraabdominal boflluktan al nan pürülan materyalin kültüründe mikroorganizma üremesi, apse veya baflka bir infeksiyon bulgusunun 3. Baflka bir nedenle aç klanamayan atefl (>38 C), bulant, kusma, kar n a r s veya sar l ktan ikisinin ve afla dakilerden Cerrahi olarak yerlefltirilmifl bir drenden (kapal vakum drenaj sistemi, aç k dren veya T- tüpü dreni, vb.) gelen drenaj n kültüründe mikroorganizma üremesi, Ameliyat s ras nda veya i ne aspirasyonuyla al nan drenaj veya dokunun Gram boyamas nda mikroorganizma Kan kültüründe üreme olmas ve infeksiyona iliflkin radyografik bulgular. ALT SOLUNUM YOLLARI NFEKS YONU (PNÖMON HAR Ç) Alt solunum yollar infeksiyonu (pnömoni hariç), bronflit, trakeobronflit, bronfliolit, trakeit, akci er absesi ve ampiyem gibi infeksiyonlar kapsar. Pnömoni olmaks z n, bronflit, trakeobronflit, bronfliolit ve trakeit tan s için afla daki kriterlerden 1. Hastada klinik veya radyolojik olarak pnömoni bulgular olmaks z n atefl (>38 C), öksürük, balgam ç karma veya balgam miktar nda art fl, ronküsler, wheezing den ikisinin ve afla dakilerden Derin trakeal aspirat veya bronkoskopiyle al nan kültürde üreme olmas, Solunum sekresyonlar nda pozitif antijen testi ayl ktan küçük bebeklerde klinik veya radyolojik olarak pnömoni bulgular olmaks z n atefl (>38 C), öksürük, balgam ç karma veya balgam miktar nda art fl, ronküsler, wheezing, solunum yetmezli i, apne veya bradikardiden ikisinin ve afla dakilerden Derin trakeal aspirat veya bronkoskopiyle al nan kültürde üreme olmas, Solunum sekresyonlar nda pozitif antijen testi. Solunum sisteminin di er infeksiyonlar n n tan s için afla daki kriterlerden biri bulunmal - d r: 1. Yaymada mikroorganizma görülmesi veya akci er dokusu veya s v dan (plevral effüzyon dahil) al nan kültürde mikroorganizma üremesi, akci er absesi veya ampiyemin 3. Akci erin radyografik incelemesinde abse kavitesinin görülmesi. GEN TAL S STEM NFEKS YONLARI Obstetrik ve jinekoloji hastalar yla erkek üroloji hastalar nda geliflen bir grup infeksiyon genital sistem infeksiyonlar olarak tan mlan r. Bu kategoriye endometrit, epiziyotomi infeksiyonu, vajinal cuff infeksiyonu ve erkek ya da kad n genital sisteminin di er infeksiyonlar girer. Endometrit tan s için afla daki kriterlerden 1. Ameliyat s ras nda, i ne aspirasyonu veya f rçalama biyopsisiyle endometriumdan al nan s v veya doku kültüründe üreme olmas, 2. Uterustan pürülan drenaj gelmesi ve atefl (>38 C), kar n a r s veya uterus hassasiyetinden ikisinin olmas. Epiziyotomi bölgesi infeksiyonu tan s için afla daki kriterlerden 1. Epiziyotomiden pürülan drenaj, 2. Epiziyotomi absesi. Vajinal cuff infeksiyonu için afla daki kriterlerden 18 Hastane nfeksiyonlar Dergisi 1;1:1997

12 Uzun Ö. 1. Vajinal cuff dan pürülan drenaj, 2. Vajinal cuff da abse, 3. Vajinal cuff dan al nan s v veya doku kültüründe patojen izole edilmesi. Erkek veya kad n genital sisteminin di er infeksiyonlar n n (epididim, testisler, prostat, vajina, overler, endometrit veya vajinal cuff infeksiyonlar d fl nda kalan uterus veya di er derin pelvik dokular) tan s için afla daki kriterlerden 1. lgili bölgeden al nan doku veya s v kültüründen organizma izole abse veya baflka bir infeksiyon bulgusunun 3. Atefl (>38 C), bulant, kusma, a r, hassasiyet veya dizüriden ikisi ve afla dakilerden birinin olmas : Kan kültüründe üreme olmas, Doktorun tan s. DER ve YUMUfiAK DOKU NFEKS YONU Deri ve yumuflak doku infeksiyonu, insizyonel yara infeksiyonu d fl nda kalan deri infeksiyonu, yumuflak doku infeksiyonu, dekübitus ülseri infeksiyonu, yan k infeksiyonu, meme absesi veya mastit, omfalit, bebek püstülosisi ve yenido an n sünnet infeksiyonunu kapsar. Her bir infeksiyon için ayr kriterler gelifltirilmifltir. Deri infeksiyonu tan s için afla daki kriterlerden 1. Pürülan drenaj, püstüler, veziküller, 2. lgili bölgede lokalize a r veya hassasiyet, flifllik, k zar kl k, s art fl ndan ikisinin ve afla dakilerden lgili bölgeden al nan aspirat veya drenaj n kültüründe mikroorganizma izole edilmesi (organizma normal deri floras elemanlar ndan biriyse saf kültür halinde üremifl olmal d r), Kan kültüründe üreme olmas, nfekte doku veya kanda pozitif antijen testi, lgili dokunun mikroskopik incelemesinde multinükleer dev hücrelerin Yumuflak doku infeksiyonu (nekrotizan fasiit, infeksiyöz gangren, nekrotizan sellülit, infeksiyöz miyozit, lenfadenit veya lenfanjit) tan s için afla daki kriterlerden 1. lgili bölgeden al nan doku veya drenaj kültüründe mikroorganizma üremesi, 2. lgili bölgeden pürülan drenaj, 3. Ameliyat s ras nda veya histopatolojik incelemede abse veya baflka bir infeksiyon bulgusunun 4. lgili bölgede lokalize a r veya hassasiyet, k zar kl k, flifllik, s art fl ndan ikisinin ve afla dakilerden Kan kültüründe üreme olmas, Kanda veya idrarda pozitif antijen testi, Dekübitus ülseri infeksiyonunun tan s için flu kriter sa lanmal d r: K zar kl k, hassasiyet veya yara kenarlar nda flifllikten ikisi ve afla dakilerden biri: 1. ne aspirasyonuyla al nan s v veya ülser kenar ndan al nan doku biyopsisinde üreme olmas, 2. Kan kültüründe üreme olmas. Yan k infeksiyonu tan s için afla daki kriterlerden 1. Eskar n h zla ayr lmas, eskarda koyu kahverengi, siyah veya morumsu renk de iflikli i veya yara kenarlar nda ödem gibi yan k yaras n n görünümünde de ifliklik olmas ve yan k biyopsisinin histolojik incelemesinde komflu canl dokuda mikroorganizma invazyonunun gösterilmesi, 2. Eskar n h zla ayr lmas, eskarda koyu kahverengi, siyah veya morumsu renk de iflikli i veya yara kenarlar nda ödem gibi yan k yaras n n görünümünde de ifliklik olmas ve afla dakilerden biri: Baflka bir infeksiyon oda olmadan kan kültüründe üreme olmas, Biyopsi örneklerinde veya lezyondan al nan kaz nt da Herpes simplex virüsünün izole fl k veya elektron mikroskopide inklüzyonlar n görülmesi veya elektron mikroskopiyle viral partiküllerin görülmesi. 3. Yan k hastas nda atefl (>38 C) veya hipotermi (<36 C), hipotansiyon (sistolik kan bas nc Hastane nfeksiyonlar Dergisi 1;1:

13 Uzun Ö. < 90 mmhg), oligüri (< 20 ml/saat), daha önceden tolere edilebilen düzeyde diyet karbonhidrat al m yla hiperglisemi, mental konfüzyon belirtilerinden ikisinin ve afla dakilerden birinin olmas : Yan k biyopsisinin histolojik incelemesinde komflu canl dokuda mikroorganizma invazyonunun gösterilmesi, Kan kültüründe üreme olmas, Biyopsi örneklerinde veya lezyondan al nan kaz nt da Herpes simplex virüsünün izole fl k veya elektron mikroskopide inklüzyonlar n görülmesi veya elektron mikroskopiyle viral partiküllerin görülmesi. Meme absesi veya mastit tan s için afla daki kriterlerden 1. nsizyon ve drenaj veya i ne aspirasyonu yoluyla ilgili memeden al nan doku veya s v n n kültüründe üreme olmas, meme absesi ya da baflka bir infeksiyon bulgusunun 3. Atefl (>38 C), memede lokal inflamasyon ve doktorun tan s. Yenido an n ( 30 gün) omfaliti tan s için afla daki kriterlerden 1. Göbekte eritem ve/veya seröz drenaj ve afla dakilerden biri: Drenaj veya i ne aspirasyonuyla al nan s v - da üreme olmas, Kan kültüründe üreme olmas. 2. Göbekte eritem ve pürülan drenaj. Bebekte ( 12 ay) püstülosis tan s için afla - daki kriterlerden 1. Bebekte püstüllerin olmas ve doktorun tan s, 2. Doktorun uygun antimikrobiyal tedaviyi bafllamas. Yenido an n ( 30 gün) sünnet infeksiyonu tan s için afla daki kriterlerden biri bulunmal - d r: 1. Sünnet yerinden pürülan drenaj, 2. Sünnet yerinde eritem, flifllik ve hassasiyetten birinin olmas ve kültüründe patojen izole 3. Sünnet yerinde eritem, flifllik ve hassasiyetten birinin olmas ve kültüründe deri kontaminanlar ndan birinin üremesi ve doktorun tan - s ya da doktorun uygun antimikrobiyal tedaviyi bafllamas. S STEM K NFEKS YON Sistemik infeksiyon, görünen bir infeksiyon bölgesi olmaks z n birden çok organ ya da sistemi ilgilendiren infeksiyon olarak tan mlan r. Bu infeksiyonlar genellikle viraldir ve tek bafl na klinik kriterlerle tan nabilir (k zam k, k zam kç k, suçiçe i, vb.), nozokomiyal infeksiyon olarak nadiren geliflirler. KAYNAKLAR 1. Perl TM. Surveillance, reporting, and the use of computers. In: Wenzel RP (ed). Prevention and Control of Nosocomial Infections. Second edition, Williams & Wilkins, Baltimore, Maryland, 1993, p Garner JS, Jarvis WR, Emori TG, Horan TC, Hughes JM. CDC definitions for nosocomial infections, Am J Infect Control 1988;16: Horan TC, Gaynes RP, Martone WJ, Jarvis WR, Emori TG. CDC definitions of nosocomial surgical site infections, 1992: A modification of CDC definitions of surgical wound infections. Infect Control Hosp Epidemiol 1992;13: Larson E, Horan T, Coopers B, Kotilainen HR, Landry S, Terry B. Study of the definition of nosocomial infections (SDNI). Am J Infect Control 1991;19: YAZIfiMA ADRES : Doç. Dr. Ömrüm UZUN Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi ç Hastal klar Anabilim Dal, nfeksiyon Hastal klar Ünitesi Hacettepe - ANKARA 20 Hastane nfeksiyonlar Dergisi 1;1:1997

HASTANE ENFEKSİYONLARININ ÖNEMİ VE TANIMLAR

HASTANE ENFEKSİYONLARININ ÖNEMİ VE TANIMLAR HASTANE ENFEKSİYONLARININ ÖNEMİ VE TANIMLAR TANIM Bireyin hastaneye yatışında kendisinde var olmayan, ancak hastaneye yattıktan en erken 48 72 saat içinde ya da taburcu olduktan sonra 10 gün içinde ortaya

Detaylı

Kalabal k ko ufl tipi pediatri servislerinin ve. Tan Kriterleri. Pediatrik Nozokomiyal nfeksiyonlar. Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2005; 9: 27-46

Kalabal k ko ufl tipi pediatri servislerinin ve. Tan Kriterleri. Pediatrik Nozokomiyal nfeksiyonlar. Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2005; 9: 27-46 Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2005; 9: 27-46 Hastane İnfeksiyonları Pediatrik Nozokomiyal nfeksiyonlar Dr. Mustafa BAKIR* * Marmara Üniversitesi T p Fakültesi, Çocuk nfeksiyon Hastal klar Bilim Dal, stanbul.

Detaylı

Aşağıdaki 3 kriterin birlikte olması durumunda derin cerrahi alan enfeksiyonu tanısı konulur.

Aşağıdaki 3 kriterin birlikte olması durumunda derin cerrahi alan enfeksiyonu tanısı konulur. TYBD SEPSİS ÇALIŞMASI ENFEKSİYON TANIMLARI Derin Cerrahi Alan Enfeksiyonu(DCAE) Aşağıdaki 3 kriterin birlikte olması durumunda derin cerrahi alan enfeksiyonu tanısı konulur. 1.Cerrahi girişimden sonraki

Detaylı

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar Hmfl. Özlem SANDIKCI SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi,

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

Yeni dezenfeksiyon-sterilizasyon yöntemlerinin. Nozokomiyal Üriner Sistem nfeksiyonlar nda Tan mlar ve Patogenez

Yeni dezenfeksiyon-sterilizasyon yöntemlerinin. Nozokomiyal Üriner Sistem nfeksiyonlar nda Tan mlar ve Patogenez Hastane nfeksiyonlar Dergisi 1999; 3: 65-69 Hastane İnfeksiyonları Dr. ftihar KÖKSAL* * Karadeniz Teknik Üniversitesi T p Fakültesi, nfeksiyon Hastal klar ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal, Trabzon.

Detaylı

Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans ve Kontrol Birimi

Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans ve Kontrol Birimi 2 Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE HASTANE ENFEKSİYONLARI SÜRVEYANS CEP KİTABI REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA MERKEZİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

ÇOCUKLARDA İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI (TANI&GÖRÜNTÜLEME) DOÇ.DR. DENİZ DEMİRCİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÜROLOJİ ANABİLİM DALI

ÇOCUKLARDA İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI (TANI&GÖRÜNTÜLEME) DOÇ.DR. DENİZ DEMİRCİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÜROLOJİ ANABİLİM DALI ÇOCUKLARDA İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI (TANI&GÖRÜNTÜLEME) DOÇ.DR. DENİZ DEMİRCİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÜROLOJİ ANABİLİM DALI Uriner enfeksiyon Üriner kanal boyunca (böbrek, üreter, mesane ve

Detaylı

Kateter liflkili Nozokomiyal Üriner Sistem nfeksiyonlar

Kateter liflkili Nozokomiyal Üriner Sistem nfeksiyonlar Hastane nfeksiyonlar Dergisi 1999; 3: 102-106 Hastane İnfeksiyonları Kateter liflkili Nozokomiyal Üriner Sistem nfeksiyonlar Dr. Hande ARSLAN*, Dr. Kezban GÜRDO AN* period of the catheter. The mortality

Detaylı

İnfeksiyon. Dr Dilek KILIÇ Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

İnfeksiyon. Dr Dilek KILIÇ Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD İnfeksiyon Dr Dilek KILIÇ Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Hastalık gelişmesi için hastane şartlarında etkene maruziyet ve kolonizasyon Gereklidir

Detaylı

Yo un Bak m Ünitesinde nvaziv Alet Kullan m ile liflkili Nozokomiyal nfeksiyon H zlar

Yo un Bak m Ünitesinde nvaziv Alet Kullan m ile liflkili Nozokomiyal nfeksiyon H zlar Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2005; 9: 107-112 Hastane İnfeksiyonları Kullan m ile liflkili Nozokomiyal nfeksiyon H zlar Dr. Haluk ERDO AN*, Hmfl. Deniz AKAN**, Dr. Funda ERG N***, Dr. Aflk n ERDO AN****,

Detaylı

ORTOPEDİK CERRAHİ GİRİŞİMLERLE İLİŞKİLİ İNFEKSİYONLARIN İRDELENMESİ. Dr. Hüsrev DİKTAŞ Girne Asker Hastanesi/KKTC

ORTOPEDİK CERRAHİ GİRİŞİMLERLE İLİŞKİLİ İNFEKSİYONLARIN İRDELENMESİ. Dr. Hüsrev DİKTAŞ Girne Asker Hastanesi/KKTC ORTOPEDİK CERRAHİ GİRİŞİMLERLE İLİŞKİLİ İNFEKSİYONLARIN İRDELENMESİ Dr. Hüsrev DİKTAŞ Girne Asker Hastanesi/KKTC SUNUM PLANI 1. AMAÇ 2. GEREÇ-YÖNTEM 3. BULGULAR-TARTIŞMA 4. SONUÇLAR 2 AMAÇ Hastanemizde

Detaylı

Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit

Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit www.printo.it/pediatric-rheumatology/tr/intro Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit 2016 un türevi 1. ROMATİZMAL ATEŞ NEDİR? 1.1 Nedir? Romatizmal ateş, streptokok adı

Detaylı

Türk Toraks Derneği. Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı. Cep Kitapları Serisi. www.toraks.org.tr

Türk Toraks Derneği. Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı. Cep Kitapları Serisi. www.toraks.org.tr Türk Toraks Derneği Türk Toraks Derneği Cep Kitapları Serisi Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı www.toraks.org.tr Editörler HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Münevver Erdinç Ege Üniversitesi

Detaylı

Cerrahi Alan Enfeksiyonlarının Önlenmesi. Dr. Alpay Azap Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Cerrahi Alan Enfeksiyonlarının Önlenmesi. Dr. Alpay Azap Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Cerrahi Alan Enfeksiyonlarının Önlenmesi Dr. Alpay Azap Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD ABD de cerrahi uygulanan hastaların % 2-5 inde CAE (500,000

Detaylı

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR Hepatit C nedir? Hepatit C virüsünün neden olduğu karaciğer hastalığıdır. Hepatit C hastalığı olarak bilinir ve %70 kronikleşir, siroz, karaciğer yetmezliği, karaciğer kanseri

Detaylı

VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ

VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ Doç. Dr. Koray Ergünay MD PhD Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Viroloji Ünitesi Viral Enfeksiyonlar... Klinik

Detaylı

Dr.Şua Sümer Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD KONYA

Dr.Şua Sümer Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD KONYA Dr.Şua Sümer Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD KONYA 49 yaşında, erkek hasta Sol ayakta şişlik, kızarıklık Sol ayak altında siyah renkte yara

Detaylı

Hastane nfeksiyonlar n n Sürveyans ve Amerika Ulusal Nozokomiyal nfeksiyon Sürveyans Sistemi: II

Hastane nfeksiyonlar n n Sürveyans ve Amerika Ulusal Nozokomiyal nfeksiyon Sürveyans Sistemi: II Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2002; 6: 107-124 Hastane İnfeksiyonları Amerika Ulusal Nozokomiyal nfeksiyon Sürveyans Sistemi: II [National Nosocomial Infection Surveillance System (NNIS)] Dr. Gül Ruhsar

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

KOLONİZASYON. DR. EMİNE ALP Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D.

KOLONİZASYON. DR. EMİNE ALP Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. KOLONİZASYON DR. EMİNE ALP Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. KOLONİZASYON Mikroorganizmanın bir vücut bölgesinde, herhangi bir klinik oluşturmadan

Detaylı

POSTOPERATİF ATEŞ TANI VE TEDAVİ YAKLAŞIMI. Firdevs Aktaş

POSTOPERATİF ATEŞ TANI VE TEDAVİ YAKLAŞIMI. Firdevs Aktaş POSTOPERATİF ATEŞ TANI VE TEDAVİ YAKLAŞIMI Firdevs Aktaş SORUN Postoperatif ateş nedeniyle konsültasyon istenen hasta İNFEKSİYON HASTALIKLARI UZMANI YAKLAŞIMI Tanı Antimikrobiyal tedavi (ne zaman?) Postoperatif

Detaylı

Komplike İdrar Yolu Enfeksiyonları

Komplike İdrar Yolu Enfeksiyonları Komplike İdrar Yolu Enfeksiyonları Dr.Kenan HIZEL Gazi Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. İçerik 1. Kompike İYE 2. Piyelonefrit 3. Kateterli hastada İYE 4. Asemptomatik bakteriüri

Detaylı

Kategoriye-özgü zolasyon Önlemleri çin Örnek E itici Kartlar #

Kategoriye-özgü zolasyon Önlemleri çin Örnek E itici Kartlar # Hastane nfeksiyonlar Dergisi 1997; 1: 75-82 Hastane İnfeksiyonları Kategoriye-özgü zolasyon Önlemleri çin Örnek E itici Kartlar # Dr. Ömrüm UZUN* * Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi ç Hastal klar Anabilim

Detaylı

DÖNEM V NÖROPSİKİYATRİ

DÖNEM V NÖROPSİKİYATRİ DÖNEM V NÖROPSİKİYATRİ STAJ KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ AMAÇ: Nörolojik yapı ve fonksiyonlar hakkındaki temel bilgileri pekiştirmek, nörolojik muayene ve psikiyatrik görüşme yapma, elde edilen verileri yorumlama

Detaylı

Değişen CDC Tanımları/ Cerrahi Alan İnfeksiyonları

Değişen CDC Tanımları/ Cerrahi Alan İnfeksiyonları Değişen CDC Tanımları/ Cerrahi Alan İnfeksiyonları Dr. Serap Şimşek Yavuz İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Değişen CDC Tanımları/

Detaylı

Cerrahi Alan Enfeksiyonu Önleme Talimatı

Cerrahi Alan Enfeksiyonu Önleme Talimatı 1. AMAÇ Cerrahi alan enfeksiyonlarının (CAE) önlenmesidir. 2. KAPSAM Ameliyat sürecinde hastaya sağlık hizmeti sunan tüm birimleri ve bireyleri kapsar. 3. GENEL ESASLAR Cerrahi alan enfeksiyonları; cerrahi

Detaylı

Slayt 1. Slayt 2. Slayt 3. Spesifik bir cerrahi girişimin herhangi bir düzeyinde ortaya çıkan post operatif enfeksiyonlardır.

Slayt 1. Slayt 2. Slayt 3. Spesifik bir cerrahi girişimin herhangi bir düzeyinde ortaya çıkan post operatif enfeksiyonlardır. Slayt 1 Slayt 2 Spesifik bir cerrahi girişimin herhangi bir düzeyinde ortaya çıkan post operatif enfeksiyonlardır. Slayt 3 Cerrahi kliniklerinde yatan hastalar içinde en sık görülen nozokomiyal enfeksiyondur

Detaylı

Hastane Enfeksiyonları. Prof. Dr. Oğuz KARABAY

Hastane Enfeksiyonları. Prof. Dr. Oğuz KARABAY Hastane Enfeksiyonları Prof. Dr. Oğuz KARABAY Nozokomiyal: Hastane kaynaklı veya kökenli Nazokomiyal 2 Hastane Enfeksiyonları Hasta hastaneye başvurduğunda inkübasyon döneminde olmayan, daha sonra gelişen

Detaylı

Dr. Gülhan ÇALLI SAMSA. DEUTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. EKMUD-İzmir /Ocak 2014

Dr. Gülhan ÇALLI SAMSA. DEUTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. EKMUD-İzmir /Ocak 2014 Dr. Gülhan ÇALLI SAMSA DEUTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD EKMUD-İzmir /Ocak 2014 1 Clin Infect Dis 2013;56(1):1-10 2 Eklem protez operasyonu Etkin bir girişim Hastanın yaşam kalitesini

Detaylı

Prof. Dr. Özlem Tünger Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Prof. Dr. Özlem Tünger Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Prof. Dr. Özlem Tünger Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Yoğun bakım hastası Klinik durumu ciddidir birden fazla tanı multi organ yetmezliği immunsupresyon sepsis travma Klinik durumu ilerleyicidir

Detaylı

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi VAKA SUNUMU Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi ÖYKÜ 58 yaşında, erkek hasta, emekli memur, Ankara 1989: Tip 2 DM tanısı konularak, oral antidiyabetik

Detaylı

Türk Toraks Derneği. Çocuklarda Toplumda Gelişen Pnömoni Tanı ve Tedavi Uzlaşı Raporu Cep Kitabı. Cep Kitapları Serisi. www.toraks.org.

Türk Toraks Derneği. Çocuklarda Toplumda Gelişen Pnömoni Tanı ve Tedavi Uzlaşı Raporu Cep Kitabı. Cep Kitapları Serisi. www.toraks.org. Türk Toraks Derneği Turkish Thoracic Society Türk Toraks Derneği Cep Kitapları Serisi Çocuklarda Toplumda Gelişen Pnömoni Tanı ve Tedavi Uzlaşı Raporu Cep Kitabı www.toraks.org.tr Editörler HAZIRLAYANLAR

Detaylı

Pnömonilerde Ak lc Antibiyotik Kullan m

Pnömonilerde Ak lc Antibiyotik Kullan m .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Çocuklarda Ak lc Antibiyotik Kullan m Sempozyum Dizisi No: 33 Aral k 2002; s. 35-39 Pnömonilerde Ak lc Antibiyotik Kullan m Prof. Dr. Necla

Detaylı

SPONDİLODİSKİTLER. Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR

SPONDİLODİSKİTLER. Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR SPONDİLODİSKİTLER Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR Vertebra Bir dizi omurdan oluşur Vücudun eksenini oluşturur Spinal kordu korur Kaslar, bağlar ve iç organların yapışacağı sabit bir yapı sağlar. SPONDİLODİSKİT

Detaylı

Bir Devlet Hastanesi Örne i: Eskiflehir Yunus Emre Devlet Hastanesinde 2005 Y l nda Saptanan Hastane nfeksiyonlar #

Bir Devlet Hastanesi Örne i: Eskiflehir Yunus Emre Devlet Hastanesinde 2005 Y l nda Saptanan Hastane nfeksiyonlar # Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2006; 10: 244-248 Hastane İnfeksiyonları Bir Devlet Hastanesi Örne i: Eskiflehir Yunus Emre Devlet Hastanesinde 2005 Y l nda Saptanan Hastane nfeksiyonlar # Dr. Figen Ça lan

Detaylı

Prof. Dr. M.Murat Tuncer. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Gastroenteroloji Bilim Dalı

Prof. Dr. M.Murat Tuncer. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Gastroenteroloji Bilim Dalı Prof. Dr. M.Murat Tuncer İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Gastroenteroloji Bilim Dalı Karın Ağrısı Karın n ağrısıa tek başı şına ya da diğer bulgu ve belirtiler ile birlikte,

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. 35, 50 ve 100 gramlık alüminyum tüplerde, uygulayıcısı ve kullanma talimatı ile birlikte karton kutuda kullanıma sunulmaktadır.

KULLANMA TALİMATI. 35, 50 ve 100 gramlık alüminyum tüplerde, uygulayıcısı ve kullanma talimatı ile birlikte karton kutuda kullanıma sunulmaktadır. ESTRIOL Vajinal Krem, 1 mg Vajinal yolla veya haricen uygulanır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: 1 gramında 1 mg östriol bulunur. Yardımcı maddeler: Dekalinyum klorür, Parfüm yağı, Dokusat sodyum, Propilen

Detaylı

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ NDE HASTANE İNFEKSİYONLARI SÜRVEYANSI: ÜÇ YILLIK ANALİZ

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ NDE HASTANE İNFEKSİYONLARI SÜRVEYANSI: ÜÇ YILLIK ANALİZ İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of Infection) 2008; 22 (1): 1521 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ NDE HASTANE İNFEKSİYONLARI SÜRVEYANSI: ÜÇ YILLIK ANALİZ SURVEILLANCE OF NOSOCOMIAL INFECTIONS IN PAMUKKALE

Detaylı

Hastane infeksiyonlar na ba l morbidite, mortalite. Cerrahi nfeksiyonlar n Önlenmesinde Hemflirenin Rolü

Hastane infeksiyonlar na ba l morbidite, mortalite. Cerrahi nfeksiyonlar n Önlenmesinde Hemflirenin Rolü Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2001; 5: 267-274 Hastane İnfeksiyonları Cerrahi nfeksiyonlar n Önlenmesinde Hemflirenin Rolü Hmfl. Rabia GÜVEN* * Bay nd r Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Komitesi Sorumlu Hemfliresi,

Detaylı

Pnömokokal hastal klar

Pnömokokal hastal klar Pnömokokal hastal klar HASTALIK Pnömokokal hastal klar n etkeni nedir? Pnömokokal hastal klara Streptococcus pneumoniae ad verilen bir bakteri neden olur. Bu bakterinin 80 den fazla tipi vard r. Bunlar

Detaylı

ESKİŞEHİR ASKER HASTANESİ NDE HASTANE İNFEKSİYONU SÜRVEYANSI

ESKİŞEHİR ASKER HASTANESİ NDE HASTANE İNFEKSİYONU SÜRVEYANSI TAF Preventive Medicine Bulletin, 2006: 5 (6) ARAŞTIRMA RESEARCH ARTICLE ESKİŞEHİR ASKER HASTANESİ NDE HASTANE İNFEKSİYONU SÜRVEYANSI Ömer COŞKUN*, H. Cem GÜL**, A. Bülent BEŞİRBELLİOĞLU**, Canpolat EYİGÜN**

Detaylı

Hastane nfeksiyonlar n n Sürveyans ve Amerika Ulusal Nozokomiyal nfeksiyon Sürveyans Sistemi: I

Hastane nfeksiyonlar n n Sürveyans ve Amerika Ulusal Nozokomiyal nfeksiyon Sürveyans Sistemi: I Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2002; 6: 55-71 Hastane İnfeksiyonları Hastane nfeksiyonlar n n Sürveyans ve Amerika Ulusal Nozokomiyal nfeksiyon Sürveyans Sistemi: I [National Nosocomial Infection Surveillance

Detaylı

Ödem, hiperemi, konjesyon. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015

Ödem, hiperemi, konjesyon. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 Ödem, hiperemi, konjesyon Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 1 Hemodinamik bozukluklar Ödem Hiperemi / konjesyon Kanama (hemoraji) Trombüs / emboli İnfarktüs Şok 2 Hemodinamik bozukluklar Ödem 3 Ödem Tanım: İnterstisyel

Detaylı

T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. ENFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI 2015-2016 YILI DÖNEM V DERS PROGRAMI

T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. ENFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI 2015-2016 YILI DÖNEM V DERS PROGRAMI T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI 2015-2016 YILI DÖNEM V DERS PROGRAMI Prof.Dr. Füsun Zeynep AKÇAM Doç.Dr. Onur KAYA Doç.Dr.

Detaylı

ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI. Prof. Dr. Abdullah Sayıner

ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI. Prof. Dr. Abdullah Sayıner ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Prof. Dr. Abdullah Sayıner Akut bronşit Beş günden daha uzun süren öksürük (+/- balgam) Etkenlerin tamama yakını viruslar Çok küçük bir bölümünden Mycoplasma, Chlamydia,

Detaylı

T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. ENFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI 2014-2015 YILI DÖNEM V DERS PROGRAMI

T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. ENFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI 2014-2015 YILI DÖNEM V DERS PROGRAMI T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI 2014-2015 YILI DÖNEM V DERS PROGRAMI Prof.Dr. Füsun Zeynep AKÇAM Doç.Dr. Onur KAYA Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Atatürk Üniversitesi Hastaneleri nde Hastane nfeksiyonlar :

Atatürk Üniversitesi Hastaneleri nde Hastane nfeksiyonlar : Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2001; 5: 38-42 Hastane İnfeksiyonları Atatürk Üniversitesi Hastaneleri nde Hastane nfeksiyonlar : 1999 Y l Sonuçlar Dr. Mehmet A. TAfiYARAN*, Dr. Mustafa ERTEK*, Dr. Selahattin

Detaylı

Spesifik bir cerrahi girişimin herhangi bir düzeyinde ortaya çıkan post operatif enfeksiyonlardır.

Spesifik bir cerrahi girişimin herhangi bir düzeyinde ortaya çıkan post operatif enfeksiyonlardır. Spesifik bir cerrahi girişimin herhangi bir düzeyinde ortaya çıkan post operatif enfeksiyonlardır. Cerrahi kliniklerinde yatan hastalar içinde en sık görülen nozokomiyal enfeksiyondur (%38). Önemi; Hastanede

Detaylı

Diyabet te Sağlık Önerileri. Diyabet

Diyabet te Sağlık Önerileri. Diyabet Diyabet te Sağlık Önerileri Diyabet BR.HLİ.041 Diyabette Sağlık Önerileri Her sağlıklı birey gibi diyabetli birey de bireysel bakımını sağlamalı; diyabete bağlı gelişen özellikli durumlarda gereken uygulamaları

Detaylı

Postoperatif Santral Sinir Sistemi nfeksiyonlar

Postoperatif Santral Sinir Sistemi nfeksiyonlar OR J NAL ARAfiTIRMA/RESEARCH ARTICLE Postoperative Nervous System Infections Dr. Fatma MET N 1, Dr. lknur ERDEM 1, Dr. Aram BAKIRCI 2, Dr. Behiye YÜCESOY DEDE 1, Dr. Selhan KARADERELER 2, Dr. M. Zafer

Detaylı

BOS GLUKOZ DÜġÜKLÜĞÜ ĠLE SEYREDEN TÜBERKÜLOZ MENENJĠT ÖN TANILI VARİCELLA ZOSTER MENENJİTİ OLGUSU

BOS GLUKOZ DÜġÜKLÜĞÜ ĠLE SEYREDEN TÜBERKÜLOZ MENENJĠT ÖN TANILI VARİCELLA ZOSTER MENENJİTİ OLGUSU BOS GLUKOZ DÜġÜKLÜĞÜ ĠLE SEYREDEN TÜBERKÜLOZ MENENJĠT ÖN TANILI VARİCELLA ZOSTER MENENJİTİ OLGUSU Ramazan Gözüküçük 1, Yunus Nas 2, Mustafa GÜÇLÜ 3 1 Hisar Intercontinental Hospital, Enfeksiyon Hastalıkları

Detaylı

Fen ve Teknoloji VÜCUDUMUZDAK S STEMLER Ünite 1

Fen ve Teknoloji VÜCUDUMUZDAK S STEMLER Ünite 1 BOfiALTIM S STEM Besinlerin hücrelerimizde kullan lmas sonucu karbondioksit, amonyak, üre, ürik asit, madensel tuz gibi vücut için zararl maddeler oluflur. Bu zararl maddelerin vücuttan uzaklaflt r lmas

Detaylı

Üriner sistemde yer alan organların görüntülenmesi

Üriner sistemde yer alan organların görüntülenmesi Üriner sistemde yer alan organların görüntülenmesi Renal (böbrek) ultrason; çabuk, güvenli, ucuz ve invaziv (girişimsel) olmayan ve ultrason (insan kulağının işitemeyeceği kadar yüksek frekanslı ses) dalgalarının

Detaylı

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları HEPATİT B TESTLERİ Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları Hepatit B virüs enfeksiyonu insandan insana kan, semen, vücut salgıları ile kolay bulaşan yaygın görülen ve ülkemizde

Detaylı

ATLAS Gökhan AYGÜN. Grip sonras pnömoni nedeniyle gelen olguda balgam Gram preparat : Lökositler ve bol Gram (+) koklar, kok kümeleri Kültür: S.

ATLAS Gökhan AYGÜN. Grip sonras pnömoni nedeniyle gelen olguda balgam Gram preparat : Lökositler ve bol Gram (+) koklar, kok kümeleri Kültür: S. ATLAS Gökhan AYGÜN Grip sonras pnömoni nedeniyle gelen olguda balgam Gram preparat : Lökositler ve bol Gram (+) koklar, kok kümeleri Kültür: S.aureus Toplum kaynakl pnömoni olgusu Gram: Bol lökosit ve

Detaylı

Nocardia Enfeksiyonları. Dr. H.Kaya SÜER Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Nocardia Enfeksiyonları. Dr. H.Kaya SÜER Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Nocardia Enfeksiyonları Dr. H.Kaya SÜER Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Nocardia Enfeksiyonları Nocardia insanlarda ve hayvanlarda lokalize veya dissemine enfeksiyonlardan sorumlu olabilen

Detaylı

EVDE BAKIM HASTASINDA ENFEKSİYONLARA YAKLAŞIM

EVDE BAKIM HASTASINDA ENFEKSİYONLARA YAKLAŞIM EVDE BAKIM HASTASINDA ENFEKSİYONLARA YAKLAŞIM Doç. Dr. Şükran KÖSE Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Sunum Planı Evde bakım nedir? Kimler evde

Detaylı

Gebelikte Viral Enfeksiyonlar

Gebelikte Viral Enfeksiyonlar Gebelikte Viral Enfeksiyonlar Prof. Dr. Sabahattin ALTUNYURT Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Perinatoloji BD 2016 İzmir Gebelikte Viral Enfeksiyonlar Gebelikte geçirilen

Detaylı

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi KİHG/İŞL-005 19.08.2009 07.08.2012 2 1/8 GÜNCELLEME BİLGİLERİ Güncelleme Tarihi Güncelleme No Açıklama 11.11.2009 1 Belge içeriğinde ve belge numarasında değişiklik yapılması 07.08.2012 2 Komite, başlık,

Detaylı

28.02.2015. Sarkoidoz. MSS granülomatozları. Sarkoidoz. Sarkoidoz. Granülom / Granülomatoz reaksiyon

28.02.2015. Sarkoidoz. MSS granülomatozları. Sarkoidoz. Sarkoidoz. Granülom / Granülomatoz reaksiyon Granülom / Granülomatoz reaksiyon Non-enfektif granülomatozlar: Sinir sistemi tutulumu ve görüntüleme Küçük nodül Bağışıklık sisteminin, elimine edemediği yabancı patojenlere karşı geliştirdiği ve izole

Detaylı

Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi!

Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi! Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi! www.kenthospital.com Kent Hastanesi, hepimizden önce çocuklarımızın hastanesi! Çünkü, çocuklarımız, hepimizin geleceği! Kuruluşumuzdan bu yana

Detaylı

Hastane İnfeksiyonları

Hastane İnfeksiyonları ISSN 1301-3912 T u r k i s h J o u r n a l o f H o s p i t a l I n f e c t i o n s Hastane İnfeksiyonları Dergisi CİLT/VOLUME 16 EK/SUPPLEMENT 1 YIL/YEAR 2012 TÜRK HASTANE NFEKS YONLARI ve KONTROLÜ DERNE

Detaylı

Cerrahi Yara nfeksiyonlar

Cerrahi Yara nfeksiyonlar 026 Malazgirt 8/1/02 18:25 Page 1 STER L ZASYON DEZENFEKS YON VE HASTANE NFEKS YONLARI Cerrahi Yara nfeksiyonlar Prof. Dr. Zafer Malazgirt Ondokuz May s Üniversitesi T p Fakültesi, Genel Cerrahi AD. -

Detaylı

HASTANE KAYNAKLI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARININ MALİYET, MORTALİTE VE HASTANEDE YATIŞ SÜRESİNE ETKİSİ

HASTANE KAYNAKLI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARININ MALİYET, MORTALİTE VE HASTANEDE YATIŞ SÜRESİNE ETKİSİ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI HASTANE KAYNAKLI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARININ MALİYET, MORTALİTE VE HASTANEDE YATIŞ SÜRESİNE ETKİSİ

Detaylı

BALIK YAĞI MI BALIK MI?

BALIK YAĞI MI BALIK MI? BALIK YAĞI MI BALIK MI? Son yıllarda balık yağı ile ilgili kalp damar hastalıklarından tutun da romatizma, şizofreni, AIDS gibi hastalıklarda balık yağının kullanılmasının yararları üzerine çok sayıda

Detaylı

Olgu Eşliğinde Sepsise Yaklaşım

Olgu Eşliğinde Sepsise Yaklaşım Olgu Eşliğinde Sepsise Yaklaşım Prof. Dr. Çağrı BÜKE E.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 07.02.2015 (2) Çağrı BÜKE 1 Olgu 70 yaşında erkek hasta. Üşüme-titreme ile yükselen ateş, öksürük,

Detaylı

Akciğer Kanserinde Tanı Yöntemleri

Akciğer Kanserinde Tanı Yöntemleri Akciğer Kanserinde Tanı Yöntemleri Akciğer kanserinin tanısında anamnez, fizik muayene, tam kan sayımı ve rutin biyokimya testlerinden sonra; Noninvaziv (akciger filmi, toraks BT, PET, balgam sitolojisi),

Detaylı

HASTA TRANSFER PROSEDÜRÜ

HASTA TRANSFER PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 08.11.2012 Acil Servis Hemşire İzlem Formu ifadesi kaldırıldı. 01 Yerine Acil Servis hasta Değerlendirme ve Gözlem Formu ndaki hemşire izlem notları

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Endodonti Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Endodonti Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU Endodonti Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu Endodonti Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Eğitim Müfredatı 2011 Ankara 1 TUK Endodonti

Detaylı

PEDİATRİK ABDOMİNAL ACİLLERDE RADYOLOJİ. Doç.Dr. Gökhan ARSLAN Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı

PEDİATRİK ABDOMİNAL ACİLLERDE RADYOLOJİ. Doç.Dr. Gökhan ARSLAN Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı PEDİATRİK ABDOMİNAL ACİLLERDE RADYOLOJİ Doç.Dr. Gökhan ARSLAN Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı İçerik Abdominal acillerde istenebilecek radyolojik tetkikler nelerdir? Radyolojik

Detaylı

MEME LOBU YANGISI. süt veriminde azalma sütün imhası laboratuvar giderleri ilaç giderleri vet.hek. giderleri. süt endüstrisinde önemli ekonomik kayıp

MEME LOBU YANGISI. süt veriminde azalma sütün imhası laboratuvar giderleri ilaç giderleri vet.hek. giderleri. süt endüstrisinde önemli ekonomik kayıp MASTİT 1 MEME LOBU YANGISI süt veriminde azalma sütün imhası laboratuvar giderleri ilaç giderleri vet.hek. giderleri süt endüstrisinde önemli ekonomik kayıp HAYVAN Sağlığı fonksiyonel meme lobunun kaybı

Detaylı

Son kullanma tarihi geçmiş ancak hiç kullanılmamış invazif aletleri yeniden sterilize edip kullanabilir miyiz?

Son kullanma tarihi geçmiş ancak hiç kullanılmamış invazif aletleri yeniden sterilize edip kullanabilir miyiz? ÖRNEK E-POSTER 1: Son Kullanma Tarihi Geçmiş İnvazif Aletlerin Yeniden Sterilizasyonu Son kullanma tarihi geçmiş ancak hiç kullanılmamış invazif aletleri yeniden sterilize edip kullanabilir miyiz? Kardiyoloji

Detaylı

Hastane İnfeksiyonları (Sağlık k Hizmetiyle İnfeksiyonlar)

Hastane İnfeksiyonları (Sağlık k Hizmetiyle İnfeksiyonlar) Hastane İnfeksiyonları (Sağlık k Hizmetiyle İlişkili İnfeksiyonlar) Recep ÖZTÜRK İÜ Cerrahpaşa a Tıp T p Fakültesi İnfeksiyon Hastalıklar kları ve Klinik Mikrobiyoloji AD ozturkrecep@superonline superonline.com

Detaylı

Hastane İnfeksiyonlarının İzlemi ve Değerlendirilmesi

Hastane İnfeksiyonlarının İzlemi ve Değerlendirilmesi Hastane İnfeksiyonlarının İzlemi ve Değerlendirilmesi Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu Sürveyans; bir toplulukta sürekli, sistematik ve aktif olarak bir hastalıkla ve bu hastalığın oluşma riskini artıran

Detaylı

EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA

EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA 1. vaka S.P ERKEK 1982 DOĞUMLU YUTMA GÜÇLÜĞÜ ŞİKAYETİ MEVCUT DIŞ MERKEZDE YAPILAN ÖGD SONUCU SQUAMOZ HÜCRELİ CA TANISI ALMIŞ TEKRARLANAN

Detaylı

Kabakulak (Epidemik Parotitis) Prof. Dr. Haluk Çokuğraş

Kabakulak (Epidemik Parotitis) Prof. Dr. Haluk Çokuğraş Kabakulak (Epidemik Parotitis) Prof. Dr. Haluk Çokuğraş 1 Olgu 1: 4 aylık erkek çocuk 2 Üç gündür ateş, boynun sağ yanında şişlik. Bu bölgede yaygın şişlik-kızarıklık ve ısı artışı. Ağız içerisinde Stenon

Detaylı

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar Dr. Dilek Çolak 10 y, erkek hasta Olgu 1 Sistinozis Böbrek transplantasyonu Canlı akraba verici HLA 2 antijen uyumsuz 2 Olgu 1 Transplantasyon öncesi viral

Detaylı

Kan Dolaşımı İnfeksiyonları

Kan Dolaşımı İnfeksiyonları Değişen CDC Tanımları Kan Dolaşımı İnfeksiyonları Dr. Süheyla SERİN SENGER Mart 2014 CDC Sürveyans Yeni tanımlar Başvuru infeksiyonu Sağlık Bakımıyla İlişkili İnfeksiyonlar (SBİİ) Primer Kan Dolaşımı İnfeksiyonları

Detaylı

SEREBRAL TROMBOZLU ÇOCUKLARDA KLİNİK BULGULAR VE TROMBOTİK RİSK FAKTÖRLERİ

SEREBRAL TROMBOZLU ÇOCUKLARDA KLİNİK BULGULAR VE TROMBOTİK RİSK FAKTÖRLERİ SEREBRAL TROMBOZLU ÇOCUKLARDA KLİNİK BULGULAR VE TROMBOTİK RİSK FAKTÖRLERİ Ankara Çocuk Sağlığı Hastalıkları Hemotoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi 2 Amaç Klinik bulguların özellikleri Kalıtsal

Detaylı

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma)

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma) .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Kanama ve Tromboza E ilim Sempozyum Dizisi No: 36 Kas m 2003; s. 185-189 Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil

Detaylı

Tarifname BÖBREKÜSTÜ BEZĠ YETMEZLĠĞĠNĠN TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK BĠR FORMÜLASYON

Tarifname BÖBREKÜSTÜ BEZĠ YETMEZLĠĞĠNĠN TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK BĠR FORMÜLASYON 1 Tarifname Teknik Alan BÖBREKÜSTÜ BEZĠ YETMEZLĠĞĠNĠN TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK BĠR FORMÜLASYON Buluş, böbreküstü bezi yetmezliğinin tedavisine yönelik oluşturulmuş bir formülasyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen

Detaylı

Plan. Üriner Sistem Enfeksiyonlarında Güncel Yaklaşımlarş. Öğrenim hedefleri. Kaynaklar. Acil Tıp için önemi. Giriş 27.09.2012

Plan. Üriner Sistem Enfeksiyonlarında Güncel Yaklaşımlarş. Öğrenim hedefleri. Kaynaklar. Acil Tıp için önemi. Giriş 27.09.2012 Plan Üriner Sistem Enfeksiyonlarında Güncel Yaklaşımlarş Doç.Dr. Fırat BEKTAŞ Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Giriş Epidemiyoloji Patofizyoloji Klinik Tanısal süreç Tedavi Taburculuk

Detaylı

PERİNATAL HERPES VİRUS İNFEKSİYONLARI. Uzm.Dr.Cengiz Uzun Alman Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları

PERİNATAL HERPES VİRUS İNFEKSİYONLARI. Uzm.Dr.Cengiz Uzun Alman Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları PERİNATAL HERPES VİRUS İNFEKSİYONLARI Uzm.Dr.Cengiz Uzun Alman Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Perinatal dönemde herpesvirus geçişi. Virus Gebelik sırasında Doğum kanalından Doğum

Detaylı

Elma ve armutta ateş yanıklığı (Erwinia amylovora)

Elma ve armutta ateş yanıklığı (Erwinia amylovora) Elma, armut ve ayva gibi yumuşak çekirdekliler ile diğer bazı kimi sert çekirdekliler konukçusudur. Asıl zararı yumuşak çekirdeklilerde olu hastalık özellikle elma ve armutta şiddetli zararlara neden olmaktadır.

Detaylı

Gebelikte İnfeksiyonların Değerlendirilmesi

Gebelikte İnfeksiyonların Değerlendirilmesi Gebelikte İnfeksiyonların Değerlendirilmesi Ergin AYAŞLIOĞLU Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D Gebelikte İnfeksiyonların Değerlendirilmesi Maternal

Detaylı

Fungal Etkenler. Toplantı sunumları Dr.AyşeKalkancı. Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarında Tanı. Ege Mikrobiyoloji Günleri-3

Fungal Etkenler. Toplantı sunumları Dr.AyşeKalkancı. Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarında Tanı. Ege Mikrobiyoloji Günleri-3 Toplantı sunumları Dr.AyşeKalkancı Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarında Tanı Fungal Etkenler Dr. Ayşe Kalkancı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı SSS enfeksiyonları Mortalite

Detaylı

Emilebilir, Mikro gözenekli Doğal Epitelyum Eşdeğeri Sentetik Yanık ve Yara Tedavi Ürünü GEÇİCİ DERİ EŞDEĞERİ

Emilebilir, Mikro gözenekli Doğal Epitelyum Eşdeğeri Sentetik Yanık ve Yara Tedavi Ürünü GEÇİCİ DERİ EŞDEĞERİ Emilebilir, Mikro gözenekli Doğal Epitelyum Eşdeğeri Sentetik Yanık ve Yara Tedavi Ürünü UYGULAMA VİDEOSU LİTERATÜR GEÇİCİ DERİ EŞDEĞERİ SUPRATHEL Geçici Deri Eşdeğeri İle Yenilikçi Yanık ve Yara Tedavisi

Detaylı

Haz rlayan: Halime Ayd n Kartal E itim ve Ara rma Hastanesi Stoma ve Yara Bak m Hem iresi

Haz rlayan: Halime Ayd n Kartal E itim ve Ara rma Hastanesi Stoma ve Yara Bak m Hem iresi Haz rlayan: Halime Ayd n Kartal E itim ve Ara rma Hastanesi Stoma ve Yara Bak m Hem iresi *Ac badem Üniversitesi 2. Geleneksel Bilgi Güncelleme Sempozyumunda Sunulmu tur 1-BASINÇ YARASI Tan m Evreleri

Detaylı

GENEL YARARLAR. Hızlı ve etkin yara iyileştirme Negatif Basınçlı Yara Terapisi

GENEL YARARLAR. Hızlı ve etkin yara iyileştirme Negatif Basınçlı Yara Terapisi GENEL YARARLAR Hızlı ve etkin yara iyileştirme Negatif Basınçlı Yara Terapisi Yara bakımında hangi zorluklar ile karşılaşıyorsunuz? Sağlık profesyonelleri ve KCI daima yaraları daha hızlı ve daha etkin

Detaylı

Laboratuvar Uygulamaları - İdrar Kültürleri. M. Ufuk Över-Hasdemir Marmara Üni. Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Laboratuvar Uygulamaları - İdrar Kültürleri. M. Ufuk Över-Hasdemir Marmara Üni. Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Laboratuvar Uygulamaları - İdrar Kültürleri M. Ufuk Över-Hasdemir Marmara Üni. Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Üretra kalıcı mikroflorası KNS (S. saprophyticus hariç) Viridans ve non-hemolitik

Detaylı

Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Yo un Bak m Ünitelerinde Hastane nfeksiyonlar

Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Yo un Bak m Ünitelerinde Hastane nfeksiyonlar Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2005; 9: 158-164 Hastane İnfeksiyonları Yo un Bak m Ünitelerinde Hastane nfeksiyonlar Dr. ffet PALABIYIKO LU*, Dr. Emin TEKEL *, Dr. Fügen ÇOKÇA*, Dr. Özay ARIKAN AKAN*, Dr.

Detaylı

Yoğun Bakımda Kolonizasyon-İnfeksiyon-Salgın. İnfeksiyon. Yoğun Bakım Dergisi 2007;7(1):136-143. Dilek KILIÇ*

Yoğun Bakımda Kolonizasyon-İnfeksiyon-Salgın. İnfeksiyon. Yoğun Bakım Dergisi 2007;7(1):136-143. Dilek KILIÇ* Yoğun Bakımda Kolonizasyon-İnfeksiyon-Salgın İnfeksiyon Dilek KILIÇ* * Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KIRIKKALE Hastane şartlarında

Detaylı

Kateter İnfeksiyonlarında Mikrobiyoloji Doç. Dr. Deniz Akduman Karaelmas Üniversitesi it i Tıp Fakültesi İnfeksiyon hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D Kateter infeksiyonlarında etkenler; kateter

Detaylı

ULUSLARARASI KATILIMLI VI. ULUSAL ÇOCUK AC L TIP ve YO UN BAKIM KONGRES

ULUSLARARASI KATILIMLI VI. ULUSAL ÇOCUK AC L TIP ve YO UN BAKIM KONGRES ULUSLARARASI KATILIMLI VI. ULUSAL ÇOCUK AC L TIP ve YO UN BAKIM KONGRES www.cayd.org.tr www.catyob2009.org De erli meslektafllar m z, Çocuk Acil T p ve Yo un Bak m Derne i'nin düzenleyece i, Uluslararas

Detaylı

ACİL SERVİSTE ŞOK YÖNETİMİ

ACİL SERVİSTE ŞOK YÖNETİMİ ACİL SERVİSTE ŞOK YÖNETİMİ Yrd. Doç. Dr. Z. Defne DÜNDAR Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fak. Acil Tıp AD. KONYA ŞOK Sistemik doku perfüzyonu bozulduğu ve dokulara oksijen sunumunun azaldığı klinik

Detaylı

Yoğun Bakımlarda İnfeksiyon Kontrolü: Haricen Klorheksidin Uygulanmalı mı?

Yoğun Bakımlarda İnfeksiyon Kontrolü: Haricen Klorheksidin Uygulanmalı mı? Yoğun Bakımlarda İnfeksiyon Kontrolü: Haricen Klorheksidin Uygulanmalı mı? Dr. Funda YETKİN İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Sunum Planı Klorheksidin

Detaylı

ANKARA NUMUNE EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ NEFROLOJİ KLİNİĞİ HEMODİYALİZ KURSU HEMŞİRE SINAV SORULARI 16.08.2011

ANKARA NUMUNE EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ NEFROLOJİ KLİNİĞİ HEMODİYALİZ KURSU HEMŞİRE SINAV SORULARI 16.08.2011 ANKARA NUMUNE EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ NEFROLOJİ KLİNİĞİ HEMODİYALİZ KURSU HEMŞİRE SINAV SORULARI 16.08.2011 1. Hemodiyaliz sırasında kan akımının yetersizliğinin nedenleri nelerdir? (en az 4 adet)

Detaylı

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II IV. KURUL 2009 2010

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II IV. KURUL 2009 2010 IV. Kurul Gastrointestinal Sistem ve Metabolizma IV. Kurul Süresi: 5 hafta IV. Kurul Başlangıç Tarihi: 17 Şubat 2010 IV. Kurul Bitiş ve Sınav Tarihi: 22 23 Mart 2010 Ders Kurulu Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

HASTANE İNFEKSİYONLARININ SÜRVEYANSI. Prof. Dr. Oğuz KARABAY

HASTANE İNFEKSİYONLARININ SÜRVEYANSI. Prof. Dr. Oğuz KARABAY HASTANE İNFEKSİYONLARININ SÜRVEYANSI Prof. Dr. Oğuz KARABAY Hastane İnfeksiyonları Tanım Hastalar hastaneye başvurduktan sonra gelişen ve başvuru sırasında kuluçka döneminde olmayan yada hastanede oluşmasına

Detaylı