Yurt d fl nda dil e itimi almak isteyenlere birçok ülkede hizmet veren YDS Abroad, di er bir deyiflle YDS Yurt D fl E itim Dan flmanl yer almaktad r.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yurt d fl nda dil e itimi almak isteyenlere birçok ülkede hizmet veren YDS Abroad, di er bir deyiflle YDS Yurt D fl E itim Dan flmanl yer almaktad r."

Transkript

1

2 R Grubumuzun bünyesindeki flirketler aras nda; Genel ngilizce'nin yan s ra, okul öncesinden bafllayarak ilkokul, ortaokul, lise ve üniversiteye yönelik yabanc dil yay nlar üreten ve Türkiye'de 81 ilde bu yay nlar n pazarlama ve sat fl n gerçeklefltiren YDS Publishing, di er bir deyiflle YDS Yay nc l k, Her düzeyde ngilizce e itimi ve ulusal / uluslararas ngilizce s navlar na haz rl k e itimi veren ve ayn zamanda uluslararas s navlar n uygulama hakk na sahip olan YDS Academy of Language Studies, di er bir deyiflle YDS Yabanc Dil Okullar, Yurt d fl nda dil e itimi almak isteyenlere birçok ülkede hizmet veren YDS Abroad, di er bir deyiflle YDS Yurt D fl E itim Dan flmanl yer almaktad r.y Grup flirketlerimizin amac, tüm faaliyet alanlar nda kaliteyi ön planda tutarak ürün ve hizmetlerimizden faydalananlara koflulsuz memnuniyet sa lamakt r. Bu amaç do rultusunda hizmet veren grup flirketlerimizden YDS Academy, 10 Mart 2013 tarihinde düzenlenen Century International Quality Era Kalite Kongresi nde alt n kategoride ödüle lay k görülmüfltür.d Grubumuzun amiral gemisi olan YDS Publishing, e itim-ö retim sektöründe edinilmifl 30 y ll k deneyim ve birikimle 2005 y l nda faaliyete geçmifl; üretti i yay nlar, genifl bir yelpazeye yay lan ve farkl hedefleri olan kifli ve kurumlar n hizmetine sunarak yay nc l k sektöründe k sa zamanda sayg n bir yer edinmifltir. Uzman e itmen kadrosu, gereksinim-sonuç odakl hizmet ve modern e itim-ö retim anlay fl yla her seviyede ngilizce e itimi veren kurslar m zda dersler teknolojik ak ll s n flarda, interaktif uygulamalarla sürdürülmektedir. Kurslar m zda, ulusal ve uluslararas boyutta kabul gören dil yeterlilik s nav uygulamalar n n yan s ra LYS-5, YDS ve Proficiency haz rl k e itimlerine, flirketlere yönelik ifl ngilizcesi programlar na ve özel e itimlere yer verilmektedir. Ankara, Bal kesir Merkez, Bal kesir Edremit, Manisa, Çanakkale, Bursa ve zmir flubelerimizde yürütülen kurs faaliyetlerimizin k sa sürede ülkemizin de iflik bölgelerinde yayg nlaflt r lmas ve ülke genelinde flube say s n n ilk 2 y l içinde 50, 5 y l n sonunda 100 flubeye ulaflt r lmas temel stratejik hedeflerimizdir. YDS Abroad, yurt d fl nda yetiflkin dil e itimi, yafl grubu için yaz okullar programlar, lise ve üniversite e itimi ile ö retmen tazeleme e itimi almak isteyen kiflilere, baflta ngiltere, ABD, Kanada, Avustralya, Malta, rlanda, Almanya ve Fransa'da bulunan anlaflmal onlarca e itim kurumu ile dan flmanl k hizmeti sunmaktad r. Ö rencilere ülke, okul ve program seçimi, kay t süreci, konaklama ayarlama, gidilen ülkede havaalan transferi, vize al m, sigorta ve uçak biletinin temini konular nda hizmet vermektedir. English UK üyesi olan ve kat l mc lara program bafl ndan sonuna kadar 7/24 dan flmanl k sunabilecek deneyim ve kadroya sahip kuruluflumuz; hizmet çeflitlili i, güvenilirli i, kaliteli hizmet anlay fl ve acente a ile yurt d fl dan flmanl sektöründe önemli bir konumda bulunmaktad r.

3 De erli Almanca Ö retmenimiz, Yabanc dil e itiminde do ru ve kal c bilgiye ulaflman n yolu, etkin bir ö renme süreci yaflamaktan geçer. YDS Yay nc l k, okul öncesinden bafllay p ilkokul, ortaokul, lise, üniversite ve genel ngilizce yay nlar ndan oluflan ürün yelpazesiyle Millî E itim sisteminde meydana gelen de ifliklikleri yak ndan izleyip günceli yakalayarak hizmetlerine devam etmektedir. Amac m z, alan m zda uzman akademik kadromuzun özenli çal flmalar yla oluflturulan yay nlar, baflta ö retmen ve ö renciler olmak üzere yabanc dile ilgi duyanlar n kullan m na güncel, özgün ve hatas z olarak sunarak koflulsuz ö retmen ve ö renci memnuniyetini sa lamakt r. Bilgi ve iletiflim ça nda tüm dünyan n ortak dili hâline gelen ngilizcenin yan s ra, Almancan n önemi ve kullan ld alanlar, her geçen gün artmaktad r. Bu bilinçle 2013'te e itim ve ö retim alan ndaki faaliyetlerimizde 30. yafl m z kutlarken ürün yelpazemize Almanca yay nlar da katman n gururunu yafl yoruz. ngilizce ürünler üreten ulusal yay nc lar aras nda ilk akla gelen isimlerden olan YDS Yay nc l k olarak, 2007 y l ndan itibaren DaF Wörterbuch, daf Arbeitsbuch (Übungsbuch), daf Lesebuch, DaF Deutschtests gibi birçok ürün haz rlayarak bu alanda öncülük yapm fl olan DaF-Gruppe (Maxdil Yay nc l k)'un bünyemizde faaliyetlerini sürdürmesini sa layarak Almanca ürünlerle de ayn hizmeti sunmay hedeflemekteyiz. YDS Yay nc l k olarak ürünlerimiz; Genel - Lise, Ortaokul - lkokul - Okul öncesi, Almanca ve Arapça olmak üzere 4 kategoride toplanm flt r. Bu katalo umuzda, yaln zca Almanca ürünlerimiz yer almaktad r. Bu yay nlar m z n içeri ini ve di er kategorilerdeki ürünlerimizi inceleyebilmeniz için haz rlad m z örneklere adresindeki internet sayfam zdan ulaflabilir veya di er kategorilerdeki ürün kataloglar m z edinmek için merkez ofisimizle ba lant ya geçebilirsiniz ö retim y l nda ö retmenlerimize, ö rencilerimize ve tüm e itim kurumlar na baflar lar dileriz. Sayg lar m zla, M. Necip ETHEMO LU YDS E itim Grubu Baflkan

4 DaF ist Spitze A1.1 Lehrbuch DaF Yaprak Test A1.1 Testheft Digi-DaF CD Seti Talim Terbiye Kurulu Baflkanl nca haz rlanan ( tarihli) ORTAÖ RET M ALMANCA DERS Ö RET M PROGRAMI nda belirtilen 72 saatlik A1.1 seviyesine uygun olarak haz rlanm flt r. Kitab m z 4 temadan oluflmaktad r ve her bir tema 3 alt konu bafll içermektedir. Her bafll k 6 ders saatinde ifllenebilecek seviyededir. 4 x 3 x 6 Saat = 72 saat DaF IST SPITZE A1.1 LEHRBUCH Toplam 4 üniteden ve iki k s mdan oluflmaktad r. Kitab n ilk k sm nda temalara göre dilbilgisi konular na girifl vard r. kinci k s mda ise, birinci bölümde ö renilen dilbilgisi konular na ait tamamlay c ve pekifltirici al flt rmalar vard r. 88 ç Formalar : 110 gr. mat kufle ka da 4 renk bask DaF YAPRAK TEST A1.1 TESTHEFT Ö renci kitab na paralel olarak haz rlanm flt r. Her ünitede ö retilen dilbilgisi konular n ve kelime bilgisini pekifltirmek üzere haz rlanm fl çoktan seçmeli testler içermektedir. Çal flma ka d ya da ödev olarak kullan labilmektedir. Ö renciler, içindeki örnek s navlar ile, yap lacak Seviye Belirleme S navı na kendilerini haz rlayabilirler. 64 ç Formalar : 90 gr. mat kufle ka da tek renk bask CD - ROM A1.1 Bu CD-Rom ile her ö renci kendi bilgisayar nda, kitapta yer alan dinleme parçalar n dinleyebilecek ve konulara paralel interaktif al flt rmalar çözerek e lenceli ve etkili zaman geçirebilecektir. SMARTBOARD A1.1 Bu Flash Bellek içinde, kitaba ait ak ll tahta uygulamalar ile beraber cevap anahtarlar ve dijital sesli posterler bulunmaktad r. 4 ALMANCA

5 DaF ist Spitze A1.2 Lehrbuch DaF Yaprak Test A1.2 Testheft Digi-DaF CD Seti Talim Terbiye Kurulu Baflkanl nca haz rlanan ( tarihli) ORTAÖ RET M ALMANCA DERS Ö RET M PROGRAMI nda belirtilen 72 saatlik A1.2 seviyesine uygun olarak haz rlanm flt r. Kitab m z 4 temadan oluflmaktad r ve her bir tema 3 alt konu bafll içermektedir. Her bafll k 6 ders saatinde ifllenebilecek seviyededir. 4 x 3 x 6 Saat = 72 saat DaF IST SPITZE A1.2 LEHRBUCH Toplam 4 üniteden ve iki k s mdan oluflmaktad r. Kitab n ilk k sm nda temalara göre dilbilgisi konular na girifl vard r. kinci k s mda ise, birinci bölümde ö renilen dilbilgisi konular na ait tamamlay c ve pekifltirici al flt rmalar vard r. 88 ç Formalar : 110 gr. mat kufle ka da 4 renk bask DaF YAPRAK TEST A1.2 TESTHEFT Ö renci kitab na paralel olarak haz rlanm flt r. Her ünitede ö retilen gramer konular n ve kelime bilgisini pekifltirmek üzere haz rlanm fl çoktan seçmeli testler içermektedir. Çal flma ka d ya da ödev olarak kullan labilmektedir. Ayr ca içindeki Seviye Belirleme S nav ile ö rencilerinizin seviyelerini ö renebilirsiniz. 64 ç Formalar : 90 gr. mat kufle ka da tek renk bask CD - ROM A1.2 Bu CD-Rom ile her ö renci kendi bilgisayar nda, kitaba ait dinleme parçalar n dinleyebilecek ve konulara paralel interaktif al flt rmalar çözerek e lenceli ve etkili zaman geçirebilecektir. SMARTBOARD A1.2 Bu Flash Bellek içinde, kitaba ait ak ll tahta uygulamalar ile beraber cevap anahtarlar ve dijital sesli posterler bulunmaktad r. ALMANCA 5

6 DaF ist Spitze A 2 Lehrbuch DaF Yaprak Test A 2 Testheft Digi-DaF CD Seti Talim Terbiye Kurulu Baflkanl nca haz rlanan ( tarihli) ORTAÖ RET M ALMANCA DERS Ö RET M PROGRAMI nda belirtilen 144 saatlik A2 seviyesine uygun olarak haz rlanm flt r. DaF IST SPITZE A 2 LEHRBUCH Toplam 8 üniteden oluflmaktad r. A1.1 ve A1.2 seviyelerinden sonra rahat uygulanabilecek bir kitapt r. lk 4 ünitesi 11. s n flarla ifllendikten sonra kitab n geri kalan k sm 12. s n fta ifllenebilir. 120 ç Formalar : 110 gr. mat kufle ka da 4 renk bask DaF YAPRAK TEST A 2 TESTHEFT Ö renci kitab na paralel olarak haz rlanm flt r. Her ünitede ö retilen dilbilgisi konular n ve kelime bilgisini pekifltirmek üzere haz rlanm fl çoktan seçmeli testler içermektedir. Çal flma ka d ya da ödev olarak kullan labilmektedir. Ayr ca içindeki Seviye Belirleme S nav ile ö rencilerinizin seviyelerini ö renebilirsiniz. 64 ç Formalar : 90 gr. mat kufle ka da tek renk bask CD - ROM A 2 Bu CD-Rom ile her ö renci kendi bilgisayar nda, kitaba ait dinleme parçalar n dinleyebilecek ve konulara paralel interaktif al flt rmalar çözerek e lenceli ve etkili zaman geçirebilecektir. SMARTBOARD A 2 Bu Flash Bellek içinde, kitaba ait ak ll tahta uygulamalar ile beraber cevap anahtarlar ve dijital sesli posterler bulunmaktad r. 6 ALMANCA

7 DaF MAXIMUM DEUTSCH A1 (DaF ARBEITSBUCH) Almancaya bafllayan her grup ö renci için idealdir. Kitab n ilk bölümünde temalara göre dilbilgisi konular na girifl vard r. kinci bölümde ise, birinci bölümde ö renilen dilbilgisi konular na ait tamamlay c ve pekifltirici al flt rmalar vard r. 120 ç Formalar : 110 gr. mat kufle ka da 4 renk bask Flash Bellek içeri i: Bu Flash Bellek içinde, kitaba ait akıllı tahta uygulamaları ile beraber cevap anahtarları ve dijital sesli posterler bulunmaktadır. ALMANCA 7

8 DaF MAXIMUM DEUTSCH A2 Almanca A1 seviyesinden daha fazlasını ö renmek isteyenler için idealdir. Kitabın ilk bölümünde temalara göre dilbilgisi konularına girifl vardır. kinci bölümde ise, birinci bölümde ö renilen dilbilgisi konularına ait tamamlayıcı ve pekifltirici alıfltırmaların yanı sıra, geçen yılda ö renilen konuları hatırlatıcı alıfltırmalar vardır. 88 ç Formalar : 90 gr. I. hamur ka da 4 renk bask CD içeri i: a) Ses dosyası b) Flash-Movie ve interaktif alıfltırmalar Flash Bellek içeri i: Bu Flash Bellek içinde, kitaba ait akıllı tahta uygulamaları ile beraber 8 ALMANCA

9 DaF MAXIMUM TESTS A1+ Almancaya bafllayan her grup ö renci için uygundur. Ö renilen konular n h zl bir flekilde pekifltirilmesine, ifllenen konular n tekrar edilmesine ve ö retmenin h zl dönütler almas na yarar. Zaman s k nt s çeken ve bu nedenle çok al flt rma yapt ramayan ö retmenler için idealdir. Yaprak testlerimiz kitap fleklindedir ve içindeki testler, perforajlı (kendinden koparılabilir) flekilde hazırlanmıfltır. Ayr ca kitab m zda konulara uygun, kelime ö renmeye yard mc mini posterler mevcuttur. 80 ç Formalar : 90 gr. mat kufle ka da 4 renk bask ALMANCA 9

10 DaF LESEBUCH Bu okuma-aktivite kitab m z, Almancay yeni ö renen ö rencilerin okuma isteklerini artt r r, derste ö rendikleri kelimeleri pekifltirmelerini sa lar. çinde genifl zaman (Präsens) ile yaz lm fl güncel metinler ve iki tane masal mevcuttur. Ö renilen yeni kelimeler resimlerle verilmifltir. A1 konular na paraleldir: Aile, say lar, kendini tan tma, ayr labilir fiiller, s fatlar, kip fiiller, edatlar ç Formalar : 110 gr. mat kufle ka da 4 renk bask 10 ALMANCA

11 DaF MAXI HEFT Almanca dersine ait özel bir defterdir. çinde 33 ayr konunun kelimeleri mevcuttur. Kelime da arc A1 ve A2'yi kapsamaktad r. Ö rencinin dikkatini da tacak gereksiz kelimelere yer verilmemifltir. Artikeller ayr renkler ile belirtilmifltir. simlerin ço ullar mevcuttur. Defterin arkas nda içindeki kelimeleri pekifltiren bulmacalar, tablo halinde gramer bilgisi, düzensiz fiil listesi, s fatlar n üç hali ve içindeki kelimelerin alfabetik listesi mevcuttur. Beraberinde verilecek Vokabel CD si ile ö rencilerimiz do ru telaffuzları ö renebilecekler ve interaktif uygulamalar ile kelimeleri daha kolay ezberleyebileceklerdir. 120 ç Formalar : 90 gr. mat kufle ka da 4 renk bask ALMANCA 11

12 DaF PERFEKT WÖRTERBUCH Sözlü ümüz dört bölümden oluflmaktad r. (Almanca -Türkçe / 32 Sayfal k Resimli Sözlük / Türkçe - Almanca / Gramer Bölümü). Almancay yeni ö renenlerin zorluk yaflamamas için artikeller, ço ullar ve feminen haller aç k yaz lm flt r. K saltma kullan lmaktan kaç n lm flt r. Sözlü ümüzün gelifltirilmifl son bask s dikiflli ve sert kapakl d r. 672 Kapak : Hard cover renkli bask, selofan kaplama ç Formalar : 80 gr. mat kufle ka da 2 renk bask CD içeri i: Dijital sözlük ve interaktif uygulamalar 12 ALMANCA

13 DaF EXAKT SCHÜLERWÖRTERBUCH (für exakte Definitionen) Bu sözlü ümüzün amac, Almancay yeni ö renenlerin ihtiyaç duydu u kelimeleri, kafalar kar flmadan kolayca bulmalar n sa lamakt r. Ayr ca, Almanca ö renenlerin zorluk yaflamamas için artikeller, ço ullar ve feminen haller aç k yaz lm flt r. Yaklaflık 400 Kapak : A. Bristol ka ıda renkli bask, selofan kaplama ç Formalar : 80 gr. I. hamur ka da 2 renk bask ALMANCA 13

14 DaF LESESPAß Robinson Crusoe Mavi Seri hikaye kitaplar m z Almancay yeni ö renen ö rencilerin okuma isteklerini artt r r, derste ö rendikleri kelimeleri pekifltirmelerini sa lar. çlerinde bol bol al flt rma ve anlamay kolaylaflt racak resimler bar nd r r. Tan nm fl öyküler ile ö rencilerin metinleri anlamalar kolaylaflt r l r.hikaye kitab özel edinimlerin geliflmesini hedef alm flt r. Örne in; Robinson Crusoe, sözlük kullan m ile ilgili al flt rmalar kapsar. 16 Kapak : A. Bristol ka ıda renkli bask, selofan kaplama ç Formalar : 110 gr. 110 kufle ka da 4 renk bask CD içeri i: a) Ses dosyası b) Flash-Movie ve interaktif alıfltırmalar 14 ALMANCA

15 DaF LESESPAß Hans und die Bohnenstange Mavi Seri hikaye kitaplar m z Almancay yeni ö renen ö rencilerin okuma isteklerini artt r r, derste ö rendikleri kelimeleri pekifltirmelerini sa lar. çlerinde bol bol al flt rma ve anlamay kolaylaflt racak resimler bar nd r r. Tan nm fl öyküler ile ö rencilerin metinleri anlamalar kolaylaflt r l r.hikaye kitab özel edinimlerin geliflmesini hedef alm flt r. Örne in Hans und die Bohnenstange; iki zaman içinde bar nd r r, Präsens ile yaz lm flt r ama içindeki al flt rmalar ile Präteritum'un ö renilmesini amaçlar. 24 Kapak : A. Bristol ka ıda renkli bask, selofan kaplama ç Formalar : 110 gr. 110 kufle ka da 4 renk bask CD içeri i: a) Präsens ve Präteritum zamanlarında seslendirilmifl iki ayrı ses dosyası b) Flash-Movie ve interaktif alıfltırmalar ALMANCA 15

16 NOTIZEN: 16 ALMANCA

KPSS. PROGRAM GEL fit RME PRAT K E T M SER S E T M B L MLER. O uzhan ÜNAL

KPSS. PROGRAM GEL fit RME PRAT K E T M SER S E T M B L MLER. O uzhan ÜNAL KPSS E T M B L MLER PROGRAM GEL fit RME O uzhan ÜNAL PRAT K E T M SER S AÇI AKADEMİ YAYINLARI Yeşilırmak Sokak Nu.: 15 Kızılay / ANKARA Tel : (312) 231 75 41 (pbx) Faks : (312) 230 75 40 DİZGİ GRAFİK MİZANPAJ

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2696 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1662 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI OKUL DENEY M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2696 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1662 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI OKUL DENEY M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2696 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1662 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI OKUL DENEY M Yazarlar Doç.Dr. Mehmet GÜLTEK N (Ünite 1) Ö r.gör.dr.

Detaylı

NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-II

NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2249 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1248 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES NG L ZCE Ö RETMENL L SANS PROGRAMI NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-II

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2007 faaliyet raporu 34 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2007 y lsonu itibariyle Türkiye'nin en de erli bankas olmas n n yan s ra en kârl bankac l k operasyonlar na sahip özel sektör bankas

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2006 faaliyet raporu 34 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2006 y lsonu itibariyle Türkiye'nin en de erli flirketi olmas n n yan s ra en kârl özel sektör bankas d r. Akbank, ayr ca yurt çap

Detaylı

Kurtar c Beklemeden...

Kurtar c Beklemeden... Kurtar c Beklemeden... Ahmet GÜNDO DU* nsan, hayat boyunca seçim yapmak zorundad r: arkadafllar n, iflini, eflini, e itim görece i alan, oturaca yeri Sonuçta kendini bilgi ve beceriyle donatarak gündelik

Detaylı

ENDÜSTR YEL ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU

ENDÜSTR YEL ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU ENDÜSTR YEL 2 ENDÜSTR YEL TASARIM: NE, N Ç N VE NASIL? ENDÜSTR YEL TASARIM PROJE SÜREC AfiAMALARI ENDÜSTR YEL TASARIM B LG KAYNAKLARI stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji

Detaylı

Dili ya ayarak ö renin NG LTERE ABD KANADA AVUSTRALYA YEN ZELANDA SV ÇRE FRANSA MALTA. www.lsi.edu

Dili ya ayarak ö renin NG LTERE ABD KANADA AVUSTRALYA YEN ZELANDA SV ÇRE FRANSA MALTA. www.lsi.edu Language Studies International Tan t m Bro ürü 2013 Dili ya ayarak ö renin NG LTERE ABD KANADA AVUSTRALYA YEN ZELANDA SV ÇRE FRANSA MALTA www.lsi.edu 1 2 Ho Geldiniz Welcome Willkommen Bienvenue Bienvenido

Detaylı

May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396)

May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396) TÜRK SANAY C LER VE fi ADAMLARI DERNE May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23 Telefax: (0212) 249 13 50 2005, TÜS AD Tüm

Detaylı

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5 Türk Matematik Derne i 2012 y l raporu, dünyada ve ülkemizdeki matematiksel araflt rmalar n genel durumu ile ilgili tespitler ve Türkiye de yürütülmekte olan araflt rmalar n daha gelifltirilmesi için öneriler

Detaylı

Temel Finansal Göstergeler

Temel Finansal Göstergeler selçuk ecza deposu 2006 faaliyet raporu Temel Finansal Göstergeler Temel Finansal Göstergeler 2004 2005 2006 Net Sat fllar 1.916.264.503 2.756.287.238 3.150.807.238 Net Kâr 48.362.174 93.966.002 97.286.103

Detaylı

Baflkan n Mesaj TUYAD Tan t m TUYAD Deklerasyon TUYAD dan Sosyal Sorumluluk Projesi Karasal Dijital Yay n lker ÖZGENC L (Alpsat)

Baflkan n Mesaj TUYAD Tan t m TUYAD Deklerasyon TUYAD dan Sosyal Sorumluluk Projesi Karasal Dijital Yay n lker ÖZGENC L (Alpsat) Ç NDEK LER Baflkan n Mesaj TUYAD Tan t m TUYAD Deklerasyon TUYAD dan Sosyal Sorumluluk Projesi Karasal Dijital Yay n lker ÖZGENC L (Alpsat) Dr. Özkan DALBAY (Türksat) Nihat OKTAY (Türksat) Orhan ULUBEY

Detaylı

Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44. www.cagrimerkezleridernegi.

Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44. www.cagrimerkezleridernegi. Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44 www.cagrimerkezleridernegi.org çindekiler 04 2011 e Genel Bakıfl 14 Komisyonlar m z 06 Önsöz 16

Detaylı

NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-I

NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2203 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1211 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES NG L ZCE Ö RETMENL L SANS PROGRAMI NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-I

Detaylı

01 Koç Toplulu u, çal flanlar yla birlikte, müflterilerinin tatminini sa layarak sa l kl geliflmeyi, evrensel kalite ve standartlarda ürün ve hizmetler sunmay amaçlar. Bu suretle ülkesi, müflterileri,

Detaylı

Bilim ve Teknik Kulübü

Bilim ve Teknik Kulübü Bilim ve Teknik Kulübü G ü l g û n A k b a b a Muhabirlerimiz ve Etkinlikleri... Muhabirlerimiz ve Etkinlikleri 30 Nisan-2 May s tarihleri aras nda, TÜB TAK, ODTÜ ve Elektrik Mühendisleri Odas Ankara fiubesi

Detaylı

BASAMAKLI Ö RET M PROGRAMININ SÜREÇ VE ÜRÜN AÇISINDAN DE ERLEND R LMES *

BASAMAKLI Ö RET M PROGRAMININ SÜREÇ VE ÜRÜN AÇISINDAN DE ERLEND R LMES * BASAMAKLI Ö RET M PROGRAMININ SÜREÇ VE ÜRÜN AÇISINDAN DE ERLEND R LMES * Özcan DEM REL** Hasan H. fiahan*** Necla EK NC *** Alev ÖZBAY**** A. Murat BEG MG L*** Özet Basamakl Ö retim Program çerçevesinde

Detaylı

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM SAYI 1 TEMEL B LG LER B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM B LG SAYARDA YAZI YAZMAK B LG SAYARI YAZI YAZMAKTA KULLANMAK WINDOWS WINDOWS 98 E GENEL B R BAKIfi EN YAYGIN KULLANILAN

Detaylı

AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI

AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI Yrd. Doç. Dr. Kemalettin DEN Z Ar. Gör. Ba ak UYSAL ÖZ: Yurt d nda ya ayan Türk çocuklar

Detaylı

faaliyet raporu 2007

faaliyet raporu 2007 faaliyet raporu 2007 yat r m finansman menkul de erler a.fl. 2007 y l pay sahipleri ola an genel kurul toplant s 17 mart 2008 pazartesi, flirket merkezi, saat: 14:00 Gündem 1- Aç l fl ve Baflkanl k Divan

Detaylı

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI 6.1.3. 2011-2012 E itim-ö retim Y l... 61 6.1.4. 2012-2013 E itim-ö retim Y l... 62 6.2. Ö retim Üyesi De iflimi statistikleri... 63 6.2.1. 2009-2010 ve 2010-2011 E

Detaylı

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu Bu güzel kare, 36 y ld r iflbirli imizi sürdürdü ümüz Kayseri bayimizle bir araya geldi imiz günden... Yalç n Besceli ve birlikte çal flt o lu Ömer Lütfi Besceli ye bizimle yapt klar keyifli görüflme için

Detaylı

YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU

YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU ET K L DERL K PROGRAMI E T C KILAVUZU Etik Yol Etik Liderlik Programı Eğitici Kılavuzu Bu kılavuz, David Watt tarafından

Detaylı

Türkiye nin Sabanc s...

Türkiye nin Sabanc s... Türkiye nin Sabanc s... De er yaratan... 01 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Sorumlu... 03 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Aktif kat l mc... 05 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Yarat c... 07

Detaylı

2004 Faaliyet Raporu. Aksigorta A.fi. Genel Müdürlük. Hizmet Merkezi 444 27 27. Meclis-i Mebusan Cad. No: 147 F nd kl 34427 stanbul

2004 Faaliyet Raporu. Aksigorta A.fi. Genel Müdürlük. Hizmet Merkezi 444 27 27. Meclis-i Mebusan Cad. No: 147 F nd kl 34427 stanbul Aksigorta A.fi. Genel Müdürlük Meclis-i Mebusan Cad. No: 147 F nd kl 34427 stanbul Tel: (212) 251 94 (Pbx) Faks: (212) 243 8 61 info@aksigorta.com.tr www.aksigorta.com.tr Hizmet Merkezi 444 27 27 24 Faaliyet

Detaylı

Türkiye nin Sabanc s...

Türkiye nin Sabanc s... Türkiye nin Sabanc s... De er yaratan... 01 sabanc holding 2006 faaliyet raporu Sorumlu... 03 sabanc holding 2006 faaliyet raporu Aktif kat l mc... 05 sabanc holding 2006 faaliyet raporu Yarat c... 07

Detaylı

SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004. Finansal Hizmetler

SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004. Finansal Hizmetler SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004 Finansal Hizmetler Akbank, 2004 y l sonu itibariyle kârl l k ve piyasa de eri aç s ndan Türkiye nin en büyük özel sektör bankas d r. Güçlü sermayesi, istikrarl mevduat

Detaylı

kat yoruz Teknolojiye hayat Hayata teknoloji

kat yoruz Teknolojiye hayat Hayata teknoloji kat yoruz Teknolojiye hayat Hayata teknoloji 2 çindekiler Kurumsal Profil Finansal Göstergeler 2007 den 2008 e Özetle Vestel Zorlu Grubu ve Vestel Grubu Hakk nda Vestel in Strateji ve Hedefleri Vestel

Detaylı

enterprise europe hracata Yönelik Pazar Araflt rmalar nda nternet Kullan m Avrupa flletmeler A - STANBUL STANBUL SANAY ODASI

enterprise europe hracata Yönelik Pazar Araflt rmalar nda nternet Kullan m Avrupa flletmeler A - STANBUL STANBUL SANAY ODASI enterprise europe hracata Yönelik Pazar Araflt rmalar nda nternet Kullan m Avrupa flletmeler A - STANBUL STANBUL SANAY ODASI Avrupa flletmeler A (A A) stanbul, SO, KOSGEB ve Sabanc Üniversitesi ortakl

Detaylı

ÇOCUK PORNOGRAF S. Ayfle Asl han ERBAfiI

ÇOCUK PORNOGRAF S. Ayfle Asl han ERBAfiI ÇOCUK PORNOGRAF S Ayfle Asl han ERBAfiI G R fi Çocuklara yönelik ticari cinsel sömürü, Türkiye de gerek çocuk istismar na iliflkin araflt rma çal flmalar, gerek medyada ç kan haberler, gerekse devlet kurumlar

Detaylı