KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1. Tanımlar İşbu Sözleşmede, Banka (Konut Finansmanı Kuruluşu) : Fibabanka A.Ş. yi; Borçlu: Banka tarafından talebi üzerine kendisine imzalayacağı konut finansmanı kredisi çerçeve sözleşmesi çatısı altında konut kredisi / bireysel finansman kredisi / yeniden finansman kredisi tahsis edilecek ve bu krediyi kullanma yetkisine sahip olacak olan gerçek kişiyi; Müşterek Borçlu: Banka tarafından talebi üzerine kendisine Borçlu ile birlikte imzalayacağı konut finansmanı kredisi çerçeve sözleşmesi çatısı altında konut kredisi / bireysel finansman kredisi / yeniden finansman kredisi tahsis edilecek ve bu krediyi Borçlu ile birlikte kullanma yetkisine sahip olacak olan gerçek kişiyi; Kefil: Banka tarafından talepleri üzerine kendilerine imzalayacakları konut finansmanı kredisi çerçeve sözleşmesi çatısı altında konut kredisi / bireysel finansman kredisi / yeniden finansman kredisi tahsis edilecek olan Borçlu ve varsa Müşterek Borçlu ile birlikte mezkûr sözleşmeleri imzalayacak olan ve bu sözleşmeden doğacak her türlü borçlardan ve yükümlülüklerden ve bu formda belirtilen tüm mükellefiyetlerden sorumlu olacak gerçek veya tüzel kişiyi; Konut Kredisi: Konut edinmeleri amacıyla tüketicilere kredi kullandırılması, konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, sahip oldukları konutların teminatı altında tüketicilere kredi kullandırılması ve bu kredilerin yeniden finansmanı amacıyla kredi kullandırılmasına yönelik sözleşmeyi; Ödeme Planı: Konut finansmanı sözleşmesinde tüketicinin yapacak olduğu ödemede esas alınacak taksit, tutar ve vadeleriyle birlikte anapara, faiz, vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülükler ve varsa ücretlerin ayrı ayrı belirtildiği tabloyu; Taksit: Ödeme planında her bir vade için hesaplanan anapara, faiz, vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülükler toplamından oluşan her bir ödeme tutarını; Taksit Vadesi: Ödeme planında belirtilmiş olan taksitlerin ödeneceği tarihi; Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi; Ücret: Faiz, vergi, fon ve benzeri yasal giderler dışında kalan ücret, komisyon, masraf ve benzeri adlar altında tüketiciden talep edilen her türlü parasal tutarı; Yıllık Maliyet Oranı: Kredinin toplam maliyetinin, kredinin yıllık yüzde değeri olarak hesaplanması sonucu ortaya çıkan oranı; Bağlı Kredi Sözleşmesi: Konut finansmanı kredisinin münhasıran belirli bir konutun satın alınması durumunda bir sözleşmenin finansmanı için verildiği ve bu iki sözleşmenin objektif açıdan ekonomik bir birlik oluşturduğu sözleşmeyi (Konut finansmanı kuruluşu ile satıcı arasında belirli bir konutun tedarikine ilişkin bir sözleşme olmaksızın, tüketicinin kendisi tarafından belirlenen konutun bedelinin kredi veren konut finansmanı kuruluşu tarafından ödenmesi suretiyle kullandırılan krediler bağlı kredi sayılmaz. Bağlı kredilerde, konutun hiç veya gereği gibi teslim edilmemesi nedeniyle tüketicinin Kanunun 11. maddesinde belirtilen seçimlik haklarından birini kullanması halinde, satıcı ve konut finansmanı kuruluşu müteselsilen sorumludur. Ancak, konut finansmanı kuruluşunun sorumluluğu, konutun teslim edilmemesi durumunda konut satış sözleşmesinde veya bağlı kredi sözleşmesinde belirtilen konut teslim tarihinden; konutun teslim edilmesi durumunda konutun teslim edildiği tarihten itibaren, kullanılan kredi miktarı ile sınırlı olmak üzere 1 (bir) yıldır.) ifade eder. Sayfa 1/15

2 Madde 2. Amaç Bu Sözleşme nin amacı, Banka tarafından Borçlu ya Madde 4 te ve Sözleşme nin eki ve ayrılmaz bir parçası olan Kredi Geri Ödeme Planı nda belirtilen Türk Lirası veya döviz veya Bankaca belirlenen cari dövize endeksli kredi kullandırım kuru kullanılarak Türk Lirası karşılığı hesaplanan döviz tutarında Konut Kredisi, sahip oldukları konutların teminatı altında Bireysel Finansman Kredisi veya Yeniden Finansman Kredisi verilmesini, Kredinin Borçlu tarafından kullanılmasına ilişkin koşulları ve Borçlu ile Banka arasında kredi kullanımından doğacak ilişkileri belirlemek ve düzenlemektir. Konut Kredisi, Borçlu ve varsa Müşterek Borçlu nun satın alacağı hazır veya inşa halindeki konut ve tatil amaçlı taşınmaz malın finansmanında kullanılmak üzere tahsis edilmiş olup Borçlu ve varsa Müşterek Borçlu bu Kredi yi konut alımında kullanacağını, aksi bir durumun tespiti halinde, kredi ve / veya ipotek işlemlerinden doğabilecek her türlü vergi, fon, resim, harç ve masraftan dolayı sorumluluğun kendisine / kendilerine ait olduğunu ve bu sebeplerle Banka dan herhangi bir talepte bulunulduğu takdirde bunu derhal, nakden ve defaten Banka ya ödemeyi, ödemediği takdirde imzaladığı Konut Finansmanı Kredisi Sözleşmesinde yer alan oranda temerrüt faizi ve gider vergisi ile birlikte borcu ödemek zorunda kalacağını ve bu krediyi amacı dışında kullanmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Madde 3. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu ve Kredinin Kullandırılması Müşteri, Banka tarafından kendisine verilen Sözleşme Öncesi Bilgi Formu nun verilmesinden sonra düzenlenen işbu sözleşmenin hükümleri hakkında bilgi sahibi olduğunu, serbest iradesi ile bu sözleşmeyi imzaladığını beyan eder. Bankanın, haklı sebeplerin varlığı halinde Müşteriye tahsis ettiği krediyi kullandırmama hakkı saklıdır. Müşteri, Bankaya vermiş olduğu Başvuru Formu ve eklerindeki bilgilerin doğru olduğunu kabul ve taahhüt eder. Madde 4. Kredinin Kullandırılması Banka nın Borçlu ya tahsis ettiği krediyi kullandırıp kullandırmama, kullandırma koşullarını belirleme, icabında değiştirme, krediyi dondurma veya limitini azaltma hakları saklıdır. Bu Sözleşme ile tahsis edilen Kredi, Borçlu nun talebi üzerine nakden veya hesaben bir defada Borçlu ya veya Banka nın da kabul etmesi halinde bir üçüncü kişiye ödenerek kullandırılır. Dövize Endeksli kredi, Kredinin kullandırım tarihinde Banka nın o yabancı para için uyguladığı cari dövize endeksli kredi kullandırım kuru üzerinden hesaplanarak TL olarak kullandırılır. Kredinin geri ödenmesinden tamamen Borçlu sorumlu olup satın alınacak ürünle ilgili olarak Borçlu ile üçüncü şahıslar arasında ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklar kredinin geri ödenmesine hiçbir şekilde engel olmayacaktır. Borçlu, Banka nın bu Kredi yi, belirli bir konutu satın alması veya belirli bir satıcı veya sağlayıcı ile yapılacak satış sözleşmesi koşulu ile vermediğini; bu nedenle satın aldığı veya alacağı konutun bu krediyle bir ilgisi bulunmadığını; satılan konutun hiç, gereği gibi veya zamanında teslim veya ifa edilmemesinden, konuttaki açık veya gizli ayıplardan veya hizmetteki kusurdan, Borçlu nun satıcı veya sağlayıcı ile arasında çıkacak uyuşmazlıklardan, Borçlu nun ilgili mevzuattaki seçimlik haklarından Banka nın sorumlu olmadığını; bu konudaki her türlü talep ve dava haklarından feragat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Madde 5. Komisyon, Vergi ve Masraflar Borçlu, kendisine bu Sözleşme kapsamında tahsis edilen Kredi / Krediler, açılan Kredi Hesabı / Hesapları ve Teminat / Teminatlar ile ilgili olarak ekspertiz ve muhafaza ücretleri, rehin ve ipoteğin kaldırılması masrafları da dâhil olmak üzere Banka tarafından ve / veya kanunen belirlenen her türlü ücret, komisyon, masraf vs. giderler ile doğabilecek her türlü vergi, resim, harç ve diğer yasal kesintileri Banka ya derhal ve nakden ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. Sayfa 2/15

3 Borçlu, yukarıda sayılanlara ilişkin ileride konulacak bilcümle vergi, resim ve harçlarla masrafları, tarh edilebilecek cezaları, sigorta prim ve masraflarını ve hali hazırda mevcut olan vergi ve resimlere ilişkin ileride vuku bulabilecek ilave zamları da ayrıca ihbara gerek kalmaksızın ödemeyi kabul eder. Banka, Borçlu dan talep ve tahsile yetkili olduğu bilcümle vergi ve resimlerin zamanında ödenmemesi halinde, bunları kanuni takip ve dava konusu yapmaya yetkilidir. Banka nın 3. Gerçek ve tüzel kişilere Sözleşme kapsamında ödeme yapması durumunda ödenen tutar müşteriden tahsil edilecektir. Madde 6. Kredi Faizi Borçlu, işbu Sözleşmede belirtilen kredi borcuna, Sözleşme nin 25. Maddesinde belirtilen oran / oranlarda faiz uygulanacağını ve bu oran / oranlar üzerinden hesaplanacak kredi faiz tutarlarını Banka ya ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu Sözleşmeye ilişkin faiz oranı / oranları sabit, değişken veya aynı kredi için her iki yöntem esas alınmak suretiyle belirlenebilir. Bu kapsamda, i. Faiz oranının sabit olarak belirlenmesi halinde, bu oran / oranlar ancak Borçlu ile Banka nın ortak mutabakatı halinde değiştirilebilir. ii. Faiz oranının değişken olarak belirlenmesi halinde, kredinin başlangıç faiz oranı sözleşmede belirtilen orandır. Azami faiz oranı ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen ve bu Sözleşme nin konusu Kredi kullandırılırken veya sözleşmede belirtilen dönemlerde faiz oranı ayarlaması yapılırken endeks türleri içinden Borçlu tarafından tercih edilen endeks oranı ile Banka nın belirleyeceği sabit bir marj oranının toplamından oluşur. Kredinin faiz oranı, Borçlu tarafından seçilen faiz değişim sıklığına göre belirlenen faiz değişim tarihlerinde endeksteki değişimi yansıtacak şekilde güncellenir. Kredi geri ödemeleri, o döneme ait güncel faiz oranları üzerinden hesaplanacaktır. Borçlu bu krediye uygulanacak değişken faiz oranlarının muhtemel etkileri konusunda ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Banka tarafından detaylı olarak bilgilendirildiğini ve değişken faizin risklerini bilerek bu faiz türünü seçtiğini kabul ve beyan eder. Bu Sözleşme için Borçlu tarafından, sabit ve değişken faiz bir arada seçildiği takdirde, yukarıdaki ii. Ve ii. fıkralarında belirlenen esaslar dikkate alınarak faiz oranları hesaplanacaktır. Madde 7. Maliyet Oranı Bu Sözleşme konusu Kredi ye ilişkin maliyet oranı, ilgili mevzuat uyarınca hesaplanarak belirtilmiştir. Madde 8. Muacceliyet, Temerrüt Hali ve Temerrüdün Hukuksal Sonuçları Bu Sözleşme nin eki ve ayrılmaz bir parçası mahiyetindeki Kredi Geri Ödeme Planı nda ödeme sayısı ve tarihleri ile ilk ve son ödeme tarihleri gösterilen ve karşılıklı mutabakatla tespit edilen taksitler başkaca bir ihtara gerek kalmaksızın, vadelerinde muaccel olur. Kredi Geri Ödeme Planı nda yazılı vadenin tatil günü olması halinde ödeme, izleyen işgününde yapılır. Borçlu nun taksitleri ödemede temerrüde düşmesi durumunda konut finansmanı kuruluşu, kalan borcun tamamının ifasını talep etme hakkını saklı tutmuşsa bu hak ancak konut finansmanı kuruluşunun bütün edimlerini ifa etmiş olması ve tüketicinin de birbirini izleyen en az 2 (iki) taksidi ödemede temerrüde düşmesi hâlinde kullanılabilir. Konut finansmanı kuruluşunun bu hakkını kullanabilmesi için tüketiciye en az 30 (otuz) gün süre vererek muacceliyet uyarısında bulunması gerekir. Borçlu nun ödeme gücünü kaybetmesi; üçüncü şahıslarca hakkında takibe geçilmesi; kendisinden ilave teminat talep edilmesine karşın ilave teminat vermemesi; ölümü, iflası, hacir altına alınması; sigorta ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmemesi; Borçlunun üçüncü kişilere karşı olan borçlarından dolayı Borçlu tarafından Banka lehine verilen ipotek konusu gayrimenkul / gayrimenkuller üzerine konulan haczin veya ipoteğin Banka ca belirlenecek süre içinde kaldırılmaması; vergi veya başkaca yükümlülüklerden dolayı Banka lehine verilen ipotek veya rehin konusu gayrimenkul veya menkullerin tamamının veya belirli bir payının satışa çıkarılması; bu gayrimenkul veya menkullerde kısmi veya tam hasar meydana gelmesi; Sayfa 3/15

4 gayrimenkullerin istimlaki, Kredi Başvuru Formu ve ekindeki bilgilerden herhangi birinin doğru olmadığının anlaşılması nedenleri ile Banka borcun tamamını muaccel kılmaya ve derhal ödenmesini talep etmeye hakkı vardır. Borçlu nun, yukarıdaki fıkra gereğince kendilerine tanınan sürede borcu, tahakkuk eden temerrüt faizleri ile birlikte ifa etmemesi halinde, Banka tüm alacaklarının tahsili için Borçlu aleyhinde haciz veya iflas yolu ile takibe geçebilecek ve bu Kredi nin teminatı olarak verilmiş rehinlerin, ipotekli gayrimenkullerin paraya çevrilmesi için icra takibi başlatabilecek ve Kredi ye konu gayrimenkulü / gayrimenkulleri sattırabilecektir. Bu halde, Banka ayrıca Borçlu nun Banka nın merkez ve tüm şubelerinde bulunan ve ileride bulunabilecek olan vadesi hulul etmiş / etmemiş bilcümle alacaklar, mevduat hesapları, bloke hesaplar, nakit, hisse senetleri, yatırım fonları, tahviller, kiralık kasalar, lehine gelmiş ve gelecek tüm havaleler ve tahsile verilen senet ve çekler ve sair tüm kıymetli evrak üzerinde kredi hesaplarında herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın hapis, takas ve mahsup hakkını kullanabilecektir. Kredi Veren, tüketicinin temerrüde düşmesi veya geç ödemede bulunması durumunda, geç ödenen tutar içinde yer alan anapara tutarı üzerinden gecikme faiz oranı ile geç ödenen gün sayısı dikkate alınarak bulunacak faiz ve bu faiz üzerinden hesaplanacak vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülükler toplamını tüketiciden talep edebilir. Tüketiciden talep edilebilecek gecikme faizi hesaplanırken tüketicinin ödemeyi yaptığı tarih esas alınır. Madde 9. Temerrüt Faizi Banka tarafından, Kredi Geri Ödeme Planı nda belirlenen vadelerinde ödenmeyen taksitlere, vade tarihinden fiili ödeme tarihine kadar bu sözleşmede belirtilen oranda temerrüt faizi ile doğabilecek her türlü vergi, resim, harç ve diğer yasal kesintilerin tahakkuk ettirileceğini Borçlu kabul, beyan ve taahhüt eder. Borçlu, Türk Lirası kredilerde, i. Sözleşme sabit faizli ise temerrüt tarihinden itibaren, akdi faiz oranının %30 (yüzde otuz) fazlası; ii. Sözleşme değişken faizli ise temerrüde düştüğü tarihteki cari faiz oranının %30 (yüzde otuz) fazlası, ilave edilmek suretiyle bulunacak oranda temerrüt faizi işleyeceğini ve hesaplanacak temerrüt faizini, doğabilecek her türlü vergi, resim, harç ve diğer yasal kesintiler ile birlikte ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Borçlu, Döviz veya Dövize Endeksli, sabit faizli kredilerde; temerrüt tarihinden itibaren, bu sözleşmede yer alan ve Döviz veya Dövize Endeksli Krediler için belirlenen kredi faiz oranına % 30 (yüzde otuz) fazlası ilave edilmek suretiyle bulunacak olan temerrüt faizi işleyeceğini ve hesaplanacak temerrüt faizini kabul, beyan ve taahhüt eder. Tüketici Kredilerine dayanılarak her türlü işlemde, temerrüt hali dâhil olmak üzere birleşik faiz uygulanmaz. Döviz veya Dövize Endeksli Kredilerde, Banka dilerse alacağını, temerrüt tarihindeki Banka ca belirlenen cari dövize endeksli kredi tahsilat kurundan Türk Lirası na çevirerek takip etmeye yetkilidir. Bu durumda Borçlu, kredinin hesaplanacak Türk Lirası karşılığına, bu kredinin kullandırıldığı tarihteki Banka nın Türk Lirası kredilere uyguladığı faiz oranına %30 (yüzde otuz) fazlası ilave edilmek suretiyle bulunacak olan temerrüt faizi işleyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Madde 10. Erken Ödeme Faiz oranının sabit olarak belirlenmesi halinde, sözleşmede yer verilmek suretiyle bir veya birden fazla ödemenin vadesinden önce yapılması durumunda, konut finansmanı kuruluşu tarafından tüketiciden erken ödeme tazminatı talep edilebilir. Erken ödeme tazminatı gerekli faiz indirimi yapılarak hesaplanan ve tüketici tarafından konut finansmanı kuruluşuna erken ödenen tutarın kalan vadesi 36 (otuz altı) ayı aşmayan kredilerde %1 ini (yüzde birini), kalan vadesi 36 (otuz altı) ayı aşan Sayfa 4/15

5 kredilerde ise %2 sini (yüzde ikisini) geçemez. Oranların değişken olarak belirlenmesi halinde tüketiciden erken ödeme tazminatı talep edilemez. Tüketicinin erken ödemede bulunması durumunda kalan anapara borcu üzerinden, sabit faizli konut finansmanı sözleşmelerinde akdi faiz oranı, değişken faizli konut finansmanı sözleşmelerinde cari faiz oranı ile sabit ve değişken faizin birlikte uygulandığı konut finansmanı sözleşmelerinde ise erken ödemenin yapıldığı tarihte geçerli olan faiz oranı ile bir önceki taksit tarihinden itibaren işleyen gün sayısı dikkate alınarak bulunacak faiz ve faiz üzerinden hesaplanacak vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülükler toplamı tüketiciden tahsil edilir. Tahsil edilen faiz ile vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülükler dışında kalan tutar, anapara borcundan düşülür. Bu durumda, kredi tipine göre değişiklik gösteren faiz oranı üzerinden kalan taksit sayısı ve ödeme tarihleri değişmeden yeni taksit tutarı ve yeni ödeme planı oluşturulur. Madde 11. Teminatlar Borçlu, bu Sözleşme kapsamında kullandırılan krediye ilişkin doğmuş ve / veya doğacak bütün borçlarının teminatını teşkil etmek üzere, bu Sözleşmenin ayrılmaz parçaları olan ve ekinde yer alan her bir Sözleşmede nitelikleri belirtilen gayrimenkul / gayrimenkuller üzerinde, mütemmim cüz ve teferruatı ile birlikte Banka lehine, Banka nın belirleyeceği tutar üzerinden Banka nın dilediği derece ve sırada, serbest dereceden istifade etmek hakkıyla birlikte, Banka nın tercihine bağlı olarak anapara veya üst sınır ipoteği tesis edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Banka nın uygun görmesi halinde, bu Sözleşme den doğan borçların teminatını teşkil etmek üzere, Borçlu dan başka kişilerin sahip oldukları gayrimenkuller de ipotek edilebilir. Borçlu, Banka ya ipotek ettiği gayrimenkulü / gayrimenkulleri Banka nın yazılı onayını almadan üçüncü şahıslara satamayacağını; aksi takdirde Banka nın tüm alacağını muaccel kılma hakkına sahip olduğunu, keza gayrimenkulün / gayrimenkullerin belirli bir payını veya tamamını üçüncü şahıslara satması halinde gerek borcun gerekse Kredi Hesabının ve Kredi borcunun kendi namına devam edeceğini; Banka nın gayrimenkulün / gayrimenkullerin devrine muvafakat etmesi halinde dahi bu krediden doğan borç tamamen Banka ya ödeninceye kadar bu Sözleşme deki yükümlülüklerinin ve borçlarının aynen devam edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Borçlu, ipotekli gayrimenkulün devri halinde, yeni malik borcun tamamını veya kendi payına düşen hisseyi şahsen kabul etse dahi Türk Medeni Kanun un ipotekli taşınmazın devri halinde alacaklının borçluya yapması gereken bildirim yükümlülüğüne ilişkin maddeleri gereğince Bankaca yapılacak ihbara hacet kalmaksızın Banka nın Borçlu ya karşı olan alacak hakkının saklı olduğunu ve devam edeceğini Borçlu gayrikabilirücu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Madde 12. Geri Ödeme Borçlu, bu Sözleşme nin eki ve ayrılmaz bir parçası mahiyetindeki Kredi Geri Ödeme Planı nda yer alan ödeme tarihlerinde, bu ödeme tarihlerine tekabül eden anapara, faiz ve doğabilecek her türlü vergi, resim, harç ve diğer yasal kesintilerden oluşan taksit tutarlarını nakden ve defaten döviz veya Türk Lirası olarak Banka ya geri öder. Bu Sözleşme nin devamı ve ayrılmaz bir parçası olan Kredi Geri Ödeme Planı nın, Borçlu nun talebi üzerine belirli bir tarihe kadar sadece faizler ve fer ilerini ihtiva eden taksitlerden oluşacak şekilde ve belirlenen tarihten sonra faiz taksitlerine anapara taksitlerinin de dâhil edilmesi şeklinde düzenlenmesi halinde, Borçlu nun sadece faizlerden oluşan taksitleri ödemede temerrüde düşmesi durumunda, temerrüde düşülen takside ödeme gününe dek Sözleşme nin 10. maddesinde düzenlenen şekilde faiz işletilecektir. Bu Kredi sebebiyle açılan Kredi Hesabı cari hesap şeklinde değil, bu Sözleşme nin eki ve ayrılmaz bir parçası mahiyetindeki ilgili belgelerde gösterildiği şekilde işleyecek bir hesaptır. Borçlu, bu eklerde belirtilen tutarların kesin bir borç olduğunu kabul ve beyan eder. Sayfa 5/15

6 Dövize Endeksli Kredilerde Borçlu, dövize endeksli kredinin bu Sözleşme nin eki ve ayrılmaz bir parçası mahiyetindeki ilgili belgelerde yer alan taksit tutarlarının hesaplanmasında, ödeme tarihlerinde geçerli olan Banka nın cari dövize endeksli kredi tahsilat kuru üzerinden Türk Lirası karşılığını ödeyeceğini; döviz olarak ödemesi halinde ödeme tarihindeki Banka ca belirlenecek cari dövize endeksli kredi tahsilat kuru üzerinden hesaplanacak Türk Lirası karşılığının Banka kayıtlarına intikal etmesini kabul ettiğini; Türk Lirası veya dövizle ödemeye karşın, Banka Kredi Hesabının Türk Lirası olarak takip edilecek olması nedeniyle herhangi bir kur farkı talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Dövize Endeksli Kredilerde Banka tarafından taksitlerin döviz veya Türk Lirası olarak ödenmesinden bağımsız olarak Kredinin kullandırıldığı tarih ile bu Sözleşme nin eki ve ayrılmaz bir parçası mahiyetindeki ilgili belgelerde belirtilen her taksidin ödendiği tarih arasındaki artış yönündeki kur farkının mevzuat gereği faiz gelirlerine aktarılması zorunlu olduğundan doğabilecek her türlü vergi, resim, harç ve diğer yasal kesintiler taksit ödemesi sırasında Borçlu dan ayrıca tahsil edilir. Döviz Kredilerinde Borçlu, işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası mahiyetindeki geri ödeme planında ayrıntıları gösterilen kredi taksidini zamanında ve eksiksiz olarak ve sadece aldığı kredi döviz cinsinden geri ödeyeceğini, Türk Lirası olarak geri ödeme yapmak istemesi durumunda, Banka nın belirleyeceği kur üzerinden hesaplanacak döviz cinsi karşılığı üzerinden tahsilat yapılacağını, beyan, kabul ve taahhüt eder. Banka, taksit tutarlarını Borçlu nun Banka nezdindeki hesaplarından ve dilediği takdirde Kredili Mevduat Hesabından limiti dairesinde tahsile yetkilidir. Banka nın, bu Sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası mahiyetindeki ilgili belgelerde belirtilen aylık Taksit tutarlarının dilediği kısmını anaparaya, dilediği kısmını ise faize mahsup hakkı vardır. Madde 13. Devir Banka, dilediği takdirde bu Sözleşme den kaynaklanan kredi ve teminatlara ilişkin ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla her türlü hak ve alacaklarını, dilediği koşullarda, Borçlu nun muvafakatine tabi olmaksızın herhangi bir konut finansmanı fonuna veya ipotek finansman kuruluşuna veya üçüncü şahıslara devir edebilir veya satabilir. Madde 14. Sigorta Hayat ve Konut Sigortası Yaptırılması Mecburi Değildir. Müşterinin kullanacağı kredi ile ilgili olarak hayat sigortası ve / veya diğer sigortaları yaptırması tercihe bağlıdır. Tüketicinin yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla açık talebi olmaksızın kredi ile ilgili sigorta yaptırılamaz. Tüketicinin sigorta yaptırmak istemesi halinde, istediği sigorta şirketinden sağladığı teminat, Banka tarafından kabul edilmek zorundadır. Kredi kullanımı aşamasında müşterinin Bankadan hayat sigortası, ferdi kaza sigortası yaptırmak istemesi halinde bu sigortalara ilişkin poliçeleri ayrıca düzenlenerek primleri tahsil edilecektir. Müşterinin mevcut sigorta poliçelerinin bu krediyle ilişkilendirilebilmesi için, sigorta poliçelerinin krediyle uyumlu olması gerekir. Borçlu, bu Kredi nin teminatı olan gayrimenkulü / gayrimenkulleri, Banka ca uygun görülecek bedel ve şartlar üzerinden kendisinin belirleyeceği bir sigorta şirketi ile anlaşarak Kredi nin taksitleri ve Kredi den doğan her türlü borç tamamıyla geri ödeninceye kadar her türlü risklere karşı yangın, deprem, sel, su baskını, infilak ve diğer tehlikelere karşı konut sigortası ve DASK yaptırmayı; müddeti biten poliçeleri en geç vadesinde yenilemeyi kabul ve taahhüt eder. Borçlu düzenlenecek sigorta poliçelerinde Banka yı dain-i mürtehin olarak göstereceğini veya önceden akdedilmiş bir sigorta sözleşmesi bulunması halinde ilgili sigorta poliçesinde Banka nın dain-i mürtehin olarak gösterilmesi yönünde gerekli değişikliği yapacağını ve poliçeyi Banka ya teslim edeceğini kabul ve taahhüt eder. Sayfa 6/15

7 Borçlu nun sigorta yaptırmaması veya sigorta yaptırmasına rağmen Banka yı dain-i mürtehin olarak göstermemesi halinde, Banka, Borçlu adına yukarıda belirtildiği şekilde sigorta yaptırmaya ve süresinin dolması durumunda sigorta poliçelerini yenilemeye yetkili olup Banka nın bu yetkiyi kullanmasından dolayı herhangi bir hukuki sorumluluğu doğmayacaktır. Banka nın, Borçlu adına sigorta yaptırması durumunda veya sigorta poliçesini yenilemesi halinde Borçlu, Banka ca ödenen prim ve sair masrafları Banka ya Kredi anapara, faiz, vergi ve fon borçlarının tamamı ödenene kadar nakden ve defaten ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Söz konusu prim ve sair bedellerin ödenmemesi durumunda Banka prim ve sair bedelleri, Banka nezdinde Borçlu lehine tanımlanacak Kredili Mevduat Hesabından ve / veya Borçlu nun Banka nezdindeki hesabından / hesaplarından tahsil etmeye, ödenmeyen prim ve sair bedeller üzerinden bu Sözleşme de belirtilen temerrüt faizi uygulamaya yetkilidir. Borçlu, bu Kredi sebebiyle Banka nın uygun göreceği bedel ve şartlarla hayat sigortası yaptıracağını ve ilgili poliçede Banka yı dain-i mürtehin olarak göstereceğini, önceden yapılmış bir hayat sigortası bulunması halinde ise ilgili sigorta poliçesinde Banka nın dain-i mürtehin olarak gösterilmesi yönünde gerekli değişikliğin yapılarak poliçeyi Banka ya teslim edeceğini, Banka nın bu sigortalarla ilgili prim tutarlarını Banka nezdindeki hesaplarından tahsile yetkili olduğunu, vefatı halinde mezkûr sigorta sonucu ödenecek tazminattan o tarihte Banka ya olan borcun mahsubundan sonra kalacak meblağın mirasçılarına ödenmesini kabul, beyan ve taahhüt eder. Borçlu, sigorta ettirilen gayrimenkule / gayrimenkullere ilişkin olarak sigorta şirketine karşı hasar ihbarı gibi yükümlülüklerini zamanında tam olarak yerine getirecektir. Aksi takdirde Banka nın uğrayacağı her türlü zarardan Borçlu Banka ya karşı müteselsilen sorumlu olacaktır. Madde 15. Banka nın Rehin, Hapis ve Mahsup Hakkı Borçlu ve Kefil / Kefiller, Banka ya karşı bu Sözleşmeden doğmuş ve doğacak her türlü borçlarının teminatlarını teşkil etmek üzere Banka da adlarına açılmış ve açılacak vadesiz tasarruf mevduatların, vadesiz döviz tevdiatların, vadeli mevduat ve her türlü hesap bakiyelerinin, doğmuş doğacak her türlü alacaklarının, Borçlu ve Kefil / Kefillere ait olup da Banka da bulunan veya herhangi bir zaman ve şekilde bulunabilecek olan bütün senetler ve emtiayı temsil eden belgelerin, konşimentoların, hisse senetlerinin ve tahvillerin, kiralık kasaların, hamiline ve nama yazılı mevduat sertifikaları ve bunların kuponlarının, diğer kıymetli evrakların, mal ve eşyaların üzerinde Banka nın hapis hakkı bulunacağını; bütün alacaklarının ve hesaplarının Banka ya rehin edilmiş olduğunu ve muaccel olup olmadığına bakılmaksızın ve herhangi bir ihbarda bulunulmaksızın Banka ca takas ve mahsup edilebileceğini; yine Banka nın lehlerine gelmiş olan havaleleri ve EFT leri ihbarda bulunmadan adlarına kabul etmeye yetkili olduğunu, havale ve EFT tutarları üzerinde rehin, takas ve mahsup hakkı, ayrıca Banka nın Merkez ve şubeleri marifetiyle yapacakları havale meblağları üzerinde de aynı şekilde rehin, takas ve mahsup hakkı bulunduğunu; işverenleri nezdinde doğmuş doğacak maaş, ikramiye, temettü, kıdem / ihbar tazminatı ile her ne nam altında olursa olsun taraflarına ödenmesi gereken hak ve alacaklarının tamamını Banka ya rehin ve devir ettiklerini, devir ettikleri alacakları işverenlerinden talep, tahsil, ahzukabza, rehin ve mahsup etmeye Banka nın yetkili olduğunu kayıtsız şartsız kabul, beyan ve taahhüt ederler. Madde 16. Avukatlık Ücreti, Dava ve İcra Masraflarının Borçlu ve Kefil Tarafından Ödenmesi Bu Sözleşme den doğan tüm borçların tahsili hususunda, vadesinde ödenmeyen taksitlerden dolayı Banka nın kendisine göndereceği ihtar ve ihbarnamelere ilişkin ücretler de dâhil olmak üzere Banka, Borçlu ve Kefil / Kefiller aleyhine dava açmak veya İcra ve İflas Kanunu hükümlerine uygun olarak icra takibine başvurmak suretiyle alacağını Borçlu dan ve Kefilden / Kefillerden tahsil etmek zorunda kalırsa Borçlu ve Kefil / Kefiller, bu konuda kanunlarda yer alsın veya almasın Banka ca yapılacak her Sayfa 7/15

8 türlü masraf, yargılama gideri, vergi, resim, harç ve benzeri giderleri ve Avukatlık Ücret Tarifesine göre avukatlık ücretini nakden ve defaten ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İcra takibi zorunluluğu doğduğu takdirde, Borçlu ayrıca cezaevi yapı harcını da ödemeyi taahhüt eder. İcra ve İflas Kanunu nca veya bu Kanunun yerine geçebilecek Kanun hükümlerince Banka nın ipotekli alacağının, rehnin paraya çevrilmesi yoluyla veya haciz yoluyla takibin gerektiği hallerde yargı giderlerini, her türlü takip masraflarını, harçları, vergileri ve cezaevi yapı harcı da dâhil olmak üzere tüm masrafları Banka ya ödemeyi veya Banka ca ödenmesi halinde bunların borcuna ilave suretiyle tahsile Banka nın yetkili bulunduğunu Borçlu kabul, beyan ve taahhüt eder. Madde 17. Kefiller Banka tarafından kefil talep edilmesi halinde Kefilin sorumluluğu Türk Borçlar Kanunu nun adi kefalet hükümlerine tabi olacaktır. İşbu sözleşmenin sonunda imzası bulunan Kefiller, kredi müşterisinin işbu sözleşme ile borçlanacağı bütün meblağları işbu sözleşmede yazılı toplam ödenecek tutar kadar kefil olarak üstlenirler. Kefiller, kefalet miktarının, 1 (bir) senelikten fazla olsa dahi anapara ile birlikte işbu sözleşmede öngörülen şekil ve oranda hesaplanacak akdi faizin, mali yükümlülükleri ve her türlü masrafları, vekâlet ücretini, sözleşmede belirtildiği şekilde hesaplanacak temerrüt faizini de kapsadığını; bu sıfatla Banka ile borçlu arasındaki kredi sözleşmesindeki kefaletin niteliğine aykırı olmayan maddelerinin tamamının kendileri hakkında aynen uygulanmasını; Türk Borçlar Kanunu nda kefile tanınan ve emredici olmayan hükümlerden doğan haklardan feragat ettiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Kefiller, Müşteri nin ödemelerini tatil etmesi, iflasa maruz kalması veya kredilerinin kat i veya herhangi bir sebeple borcunu ödeme vecibesi doğduğu takdirde kendilerine herhangi bir ihbarda bulunmaksızın işbu muaccel olan borcun kendileri için de muaccel olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Madde 18. Kanuni İkametgâh Borçlu ve Kefil / Kefiller, bu Sözleşme de yer alan hususların yerine getirilmesi ve her türlü bildirim için aşağıdaki adreslerini, kanuni ikametgâhları olduğunu; sözü geçen yere yapılacak tebliğlerin şahıslarına yapılmış sayılacağını; o yerde bulunmasalar dahi tebligatın iade edilmeyip Tebligat Kanunu nun 21. veya 35. maddelerinin uygulanmasını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Borçlu ve Kefil / Kefiller, ikametgâh adreslerinde vaki olacak değişiklikleri Banka ya noterlik kanalıyla tebliğ ederek bildirmedikleri takdirde bu adreslere yapılacak tebliğlere itiraz hakları olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Madde 19. Bilgi Verme Borçlu ve Kefil / Kefiller haklarında bilgi isteyen, yasaların yetkili kıldığı kişi ve merciler ile Banka nın uygun göreceği kişi ve kuruluşlara Borçlu ve Kefil / Kefiller ile ilgili bilgilerin verilmesini gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederler. Madde 20. Cayma Hakkı Taşınmazın kısmen veya tamamen bağlı krediyle alınması durumunda, Tüketici, 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin işbu Konut Finansmanı Kredisi Sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir. Taşınmazın kısmen veya tamamen bağlı krediyle alınması durumunda bağlı kredi sözleşmesi, sözleşmenin kurulduğu tarihte hüküm doğurmak üzere bu maddede öngörülen cayma hakkı süresi sonunda yürürlüğe girer. Cayma Hakkı Süresi içinde Banka ya yazılı olarak iletilmediği takdirde geçersiz olup Borçlu ve Kefil / Kefiller Cayma Hakkı konusunda Banka tarafından bilgilendirildiğini / bilgilendirildiklerini kabul ve beyan ederler. Cayma hakkını kullanan tüketicinin krediden faydalandığı hallerde, tüketici, anaparayı Sayfa 8/15

9 ve kredinin kullanıldığı tarihten anaparanın geri ödendiği tarihe kadar olan sürede tahakkuk eden faizi ve vergileri en geç cayma bildirimini Banka ya göndermesinden sonra 30 (otuz) gün içinde ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu süre içinde ödeme yapılmaması halinde tüketici kredisinden cayılmamış sayılır. Madde 21. Uygulanacak Hükümler, Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri Borçlu ve Kefil / Kefiller, lehine açılan Kredi nin kullanılmaya başlanmasından tasfiyesine kadar bu Sözleşmenin hükümleri ile kanun, yönetmelik, kararname ve yetkili mercilere verilmiş ve verilecek talimatların uygulanacağını; bu mevzuatta herhangi bir hüküm bulunmayan durumlar için Banka nın iç mevzuat hükümleri ile Bankacılık teamüllerinin uygulanacağını kabul ve beyan eder. Borçlu ve Kefil / Kefiller, bu Sözleşmeden doğacak her türlü ihtilaflarda İstanbul (Merkez) Mahkeme ve İcra Dairelerinin ayrı ayrı münhasır olmayan yetkilerini kabul ederler. Bu Mahkeme ve İcra dairelerinin yetkili kılınması, Banka ca Borçlu nun ve Kefilin / Kefillerin ikametgâhı veya bulunduğu yerin veya Borçlu ya veya Kefile / Kefillere ait mal ve değerlerin bulunduğu veya kredinin nakledildiği şube yerinin adli mercilerine başvurulmasına ve kovuşturma yapılmasına engel olmaz. Madde 22. Delil Sözleşmesi Taraflar, işbu Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda, Banka nın defter / kayıt / belge / mikrofilm / mikrofiş / bilgisayar / telefon / tuş / bant / ses kayıtlarının, Banka nezdinde bulunan teyitsiz de olsa Borçlu tarafından imzalanmış / gönderilmiş her türlü form / faks mesaj / talepname / belge / teyit yazısının, ATM elektronik kayıtlarının, Telefon Bankacılığı işlemlerindeki görüşme / tuşlama / telefon kayıtlarının, İnternet Bankacılığı internet kayıtlarının ve diğer ileride yürürlüğe girebilecek Alternatif Kanal kayıtlarının geçerli, bağlayıcı delil olacağı konusunda karşılıklı olarak mutabık kalmışlardır. Madde 23. İpotek Tesis Edilecek Gayrimenkule İlişkin Tapu Kayıtları Sözleşme konusu konut kredisine teminat teşkil etmek üzere aşağıda detayları yazılı mevcut gayrimenkul(ler) üzerinde Banka lehine ipotek tesis edilmiştir: Birinci Gayrimenkul İli Bucağı Sokağı Mevkii Ada No Kat Sayfa 9/15 İlçesi Mahallesi Köyü Pafta No Parsel No Blok No Niteliği Yüzölçümü (m 2 ) Bağımsız Bölüm Arsa Payı Bağımsız Bölüm No Gayrimenkul Sahibi İkinci Gayrimenkul Bağımsız Bölüm Kat No Bağımsız Bölüm Blok No

10 İli Bucağı Sokağı Mevkii Ada No Kat İlçesi Mahallesi Köyü Pafta No Parsel No Blok No Niteliği Yüzölçümü (m 2 ) Bağımsız Bölüm Arsa Payı Gayrimenkul Sahibi Üçüncü Gayrimenkul İli Bucağı Sokağı Mevkii Ada No Kat Bağımsız Bölüm Kat No İlçesi Mahallesi Köyü Pafta No Parsel No Blok No Niteliği Yüzölçümü (m 2 ) Bağımsız Bölüm Arsa Payı Gayrimenkul Sahibi Bağımsız Bölüm Kat No Madde 24. Akdi Faiz, Vergi ve Masraflar Banka, Borçlu ve varsa Müşterek Borçlu ya bu Sözleşme nin eki ve ayrılmaz parçası mahiyetinde olan Kredi Geri Ödeme Planı ve aşağıda belirtilen koşullarda konut kredisi kullandırdığını; Borçlu ve varsa Müşterek Borçlu da konut kredisini belirlenen şart ve koşullarla kullandığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu Sözleşme ve kredinin konusu krediden kesintiler yapıldıktan sonra kalan kısım adlı gerçek / tüzel kişiye nakit / bloke çek düzenlenerek / SWIFT veya EFT veya havale edilerek ödenir. Madde 25. Kredi Türü Kredi Tutarı (TL) Krediye İlişkin Bilgiler Sayfa 10/15

11 Vade (Ay) Ödeme Planı Tipi BSMV Oranı (%) KKDF Oranı (%) Kredi Aylık Geri Ödeme Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON Akdi (Baz) Faiz Oranı (Aylık, %) Akdi (Baz) Faiz Oranı (Yıllık, %) Hayat Poliçe Primi Konut Poliçe Primi DASK Poliçe Primi Peşin Faiz (Brüt) Efektif Yıllık Faiz Oranı / Yıllık Maliyet Oranı (%) ORAN / TUTAR AÇIKLAMA Kredi tutarı üzerinden hesaplanmaktadır. Kredi tahsis anındaki ücretler dâhil edilerek (Sigorta poliçe primleri hariç) hesaplanmıştır. Temerrüt Faizi Oranı (Aylık, %) Temerrüt Faizi Oranı (Yıllık, %) Kredi Tahsis Ücreti Ekspertiz Ücreti Taşınır Taşınmaz Rehin Tesis Ücreti (İpotek Tesis Ücreti) Gecikme Bildirim ve Bilgilendirme Ücreti Dekont Ücreti X Alınmamaktadır. Geçmiş Dönem Dekont / Belge Verilmesi Borcu Yoktur Yazısı Akdi baz faiz oranının %30 fazlası hesaplanarak bulunur. Kullandırılan kredi anaparasının binde beşini aşmayacaktır. Kamu kurum veya kuruluşuna veya üçüncü kişilere ödenen masraflar Müşteri'ye aittir. Geçmiş dönem işlem dekontu / belgesi (dekont / belge düzenleme tarihinden bir (1) yıla kadar olan işlemler hariç) talep edilmesi durumunda dekont / belge başına tahsil edilecektir. Müşterinin geçmişe yönelik kredi ilişkisini bildirir yazı talep etmesi halinde (İlk defa verilen yazılar hariç) tahsil edilecektir. Sayfa 11/15

12 Efektif yıllık faiz oranının hesaplanması amacıyla kullanılan bütün bileşenleri belirten temsili örnek ve tüketici tarafından ödenecek toplam tutara ilişkin tablo: Toplam Toplam Faiz Toplam Toplam Diğer Toplam Borç Tutarı Anapara Tutarı Tutarı (Vergi + Fon) Tutarı Giderler Madde 26. Vadesiz TL Hesabının Kapatılması İşbu sözleşmeye ilişkin yeni bir hesap açılması ve bu hesaptan sadece kredi ile ilgili işlemler yapılması kaydıyla müşteriden bu hesaba ilişkin herhangi bir isim altında ücret veya masraf talep edilmeyecektir. Bu hesap, müşterinin aksine yazılı talebi olmaması halinde kredinin ödenmesi ile Banka tarafından kapatılacaktır. Madde 27. Gecikme Bildirim ve Bilgilendirme Ücretleri Mektup, kısa mesaj, internet, telefon ve noter ve / veya PTT aracılığıyla yapılan gecikme ve diğer her türlü bildirimlerden bankanın maliyeti kadar masraf tahsil edilmektedir. Bilgilendirmenin yapıldığı tarihte geçerli olan ücretler tahsil edilir. Kredi talebinin olumsuz sonuçlanması halinde tüketici derhal ve ücretsiz olarak bilgilendirilecektir. Tüketici, Kredi veren ile arasında kurulan sözleşmenin bir örneğini, düzenlenme tarihinden sonraki ilk yıl için ücretsiz olarak alma hakkına sahiptir. Madde 28. Tahsilat Şekli Nakden, hesaben veya müşterinin talebine ve Bankanın kabulüne bağlı olarak kredi kartı hesabına borç kaydedilmek veya kredili mevduat hesabı limitinden tahsil edilmek suretiyle yapılır. Taksit vadesinin kanunlarda tatil olarak kabul edilen bir güne rastlaması durumunda kendiliğinden bu günü izleyen ve tatil olmayan ilk güne geçerli olacaktır. Madde 29. Sözleşme Hükümlerinde Değişiklik Yapılması Tüketici Kredisi Sözleşmesinin imzalanmasından itibaren sözleşme şartları müşteri aleyhine değiştirilemez. Tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun dan kaynaklanan uyuşmazlıklarının çözümü ile ilgili olarak tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya tüketicinin ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri ne, Türkiye Bankalar Birliği nezdindeki Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetine de başvurulabilir. Bu Sözleşme, taraflarca 2 (iki) nüsha olarak düzenlenmiş ve imzalanmış olup Sözleşme nin bir nüshası Banka da muhafaza edilecektir. Sözleşme nin diğer nüshası ise Borçlu ya teslim edilmiştir. Borçlu ve Kefil / Kefiller, işbu 29 maddeden oluşan sözleşmeyi ve bu Sözleşme nin eki ve ayrılmaz bir parçası mahiyetindeki ilgili belgelerin tamamını okuduklarını; içeriğini öğrendiklerini ve anladıklarını; karşılıklı müzakere ettiklerini; Sözleşme nin tüm hükümlerinin ve Sözleşme nin eki ve ayrılmaz bir parçası mahiyetindeki ilgili Sözleşme ve belgelerdeki hükümlerin haklarında geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Sayfa 12/15

13 Bu Sözleşme gereği kullandırılan Kredi yi, nakit olarak hesabıma yapılan virman yolu ile teslim aldım. (Müşterinin kendi el yazısı ile Sözleşme ve ödeme planının bir nüshasını teslim aldım. ibaresi eklenmelidir.) Ad Soyad / Unvan Adres Borçlu Adres Fibabanka A.Ş...Şubesi Müşteri No Kredi Başvuru No Sayfa 13/15

14 Kefil (1) Ad Soyad Kefalet Miktarı Rakamla Yazıyla Adres Kefil (2) Ad Soyad Kefalet Miktarı Rakamla Yazıyla Adres Kefil (3) Ad Soyad Kefalet Miktarı Rakamla Yazıyla Adres Sayfa 14/15

15 Eş Rızası Kefil (1) Eşim nın (kefil olacak kişi),.... nın (krediyi kullanacak kişi) Fibabanka A.Ş. den kullanacağı..... kredisine... (yazı ile. ) sına kadar kefil olmasına Türk Borçlar Kanunu uyarınca rıza gösteriyorum. Ad Soyad Eş Rızası Kefil (2) Eşim nın (kefil olacak kişi),.... nın (krediyi kullanacak kişi) Fibabanka A.Ş. den kullanacağı..... kredisine... (yazı ile. ) sına kadar kefil olmasına Türk Borçlar Kanunu uyarınca rıza gösteriyorum. Ad Soyad Eş Rızası Kefil (3) Eşim nın (kefil olacak kişi),.... nın (krediyi kullanacak kişi) Fibabanka A.Ş. den kullanacağı..... kredisine... (yazı ile. ) sına kadar kefil olmasına Türk Borçlar Kanunu uyarınca rıza gösteriyorum. Ad Soyad Sayfa 15/15

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 33. maddesi,5582 sayılı Konut Finansmanına İlişkin Çeşitli

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, ilgili kanun ve yönetmelik koşulları hakkında genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. uyarınca tüketiciye kredi Tüketici Kredisi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No.:...[1]

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No.:...[1] KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No.:...[1] Bu formda bilgileri yer alan konut finansmanı (mortgage) kredisinin kullanılabilmesi için konut sigortası ve hayat sigortası yaptırılması

Detaylı

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri Adı ve Soyadı / Unvanı: Müşteri Numarası: Sözleşme İmza Tarihi: MADDE 1. TANIMLAR İşbu Sözleşmede; KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Banka (Konut Finansmanı

Detaylı

KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KİŞİSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KİŞİSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 33. maddesi, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliği ve ilgili

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 33. maddesi ile Konut Finansmanı Kuruluşlarınca

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

Konut Finansmanı Kredisi Sözleşmesi

Konut Finansmanı Kredisi Sözleşmesi KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ fibabanka.com.tr 444 44488 88 88 Fibabanka Fibabanka A.Ş. A.Ş. Emirhan Esentepe Caddesi Mah. Barbaros Büyükdere Plaza Caddesi İş Merkezi No:129 No. 113 Dikilitaş Beşiktaş

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: MASRAF TUTARI

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: MASRAF TUTARI ÜRÜNE AİT BİLGİLER: İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU Ürünün Adı /Tanımı Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı İHTİYAÇ KREDİSİ TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: FAİZ MASRAFIN

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Türü Kredinin Toplam Tutarı (Anapara Tutarı) (TL) Belirli Süreli Tüketici Kredisi Kredi Vadesi/Süresi (Ay) BSMV Oranı

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme

Detaylı

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen bireysel krediye ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ KREDİLERİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1- Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 23. maddesi uyarınca tüketiciye tüketici

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka:

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri:

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri: Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme Öncesi Bilgi

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * :

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * : İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1-Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formunda yer alan bilgiler, işbu formun tüketiciye verildiği tarihten

Detaylı

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Tarih:.../../ Müşteri Müşteri Numarası :. :. KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Müşteri No. İşbu Ev Değiştiren Mortgage Krediye şkin Bilgiler sayfası, Ödeme Planı, Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Sözleşme Öncesi

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

Ücreti, (varsa) İpotek Tesis (Yıllık Maliyet Oranı)

Ücreti, (varsa) İpotek Tesis (Yıllık Maliyet Oranı) ÜRÜNE AİT BİLGİLER Ürünün Adı/Tanımı Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı (TL) Kredi Taksit Tutarı (TL) Toplam Geri Ödeme Tutarı (TL) BSMV Oranı (%) KKDF Oranı (%) TL TKHK İhtiyaç Kredisi Banka Sigorta Muamele

Detaylı

Doküman No 07.KRE.FR.1709 Sayfa No 1/5. Sabit Faizli Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu

Doküman No 07.KRE.FR.1709 Sayfa No 1/5. Sabit Faizli Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Doküman No 07.KRE.FR.1709 Sayfa No 1/5 Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Ticaret Sicil No: 189356 Mersis No: 0876004342000105 TEB Kampüs C ve D Blok Saray Mah. Sokullu Cad. No:7A - 7B Ümraniye/ İSTANBUL www.teb.com.tr

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %..

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %.. İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No.:...[1] TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu formda yer alan bilgiler ve kredi koşulları. [2] tarihi itibari ile düzenlenmiş olup, verilen bilgiler. [3] tarihine kadar geçerlidir.

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1. Tanımlar İşbu Sözleşmede, Banka (Kredi Veren): Fibabanka A.Ş. yi; Borçlu: Banka tarafından kendisine tüketici kredisi tahsis edilen, bu krediyi kullanma yetkisine sahip

Detaylı

ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ

ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR: Bu Anında Para Hesabı Sözleşmesi (Sözleşme), Ticaret Ünvanı : DenizBank A.Ş. Merkez Adresi : Şube Adresi (TEBLİGAT ADRESİDİR) : [2] Ticaret

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No :

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No : 1. KREDİ VERENİN BİLGİLERİ Unvan ve Adres : Burgan Bank A.Ş. ( Banka ) Esentepe Mah. Eski Büyükdere Cad. Tekfen Tower

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 10/B maddesi ile Konut Finansmanı Kuruluşlarınca

Detaylı

ÖRNEKTİR TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No :... [1]

ÖRNEKTİR TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No :... [1] TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No :... [1] Bu formda yer alan bilgiler ve kredi koşulları. [2] tarihi itibari ile düzenlenmiş olup, verilen bilgiler. [3] tarihine kadar geçerlidir.

Detaylı

DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

KONUT FİNANSMANI KREDİ SÖZLEŞMESİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU. Aşağıda belirtilen konut finansmanı kredisi teklifi

KONUT FİNANSMANI KREDİ SÖZLEŞMESİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU. Aşağıda belirtilen konut finansmanı kredisi teklifi KONUT FİNANSMANI KREDİ SÖZLEŞMESİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU Aşağıda belirtilen konut finansmanı kredisi teklifi tarihine kadar geçerlidir. I. KREDİ KULLANDIRIM KOŞULLARI Form No : Kredi Tutarı : Kullanılabilecek

Detaylı

GERÇEK KİŞİ YATIRIM AMAÇLI İŞYERİ KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

GERÇEK KİŞİ YATIRIM AMAÇLI İŞYERİ KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU GERÇEK KİŞİ YATIRIM AMAÇLI İŞYERİ KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No: İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Gerçek Kişi Yatırım Amaçlı İşyeri Kredisi i İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU Arşiv Araştırma Ücreti Türkiye İş Bankası A.Ş. Mersis No: 8943397612554680 Açık Adres: Konaklar Mh. Meltem S. İş Kuleleri No:1 Levent/ Beşiktaş/ İstanbul www.isbank.com.tr Telefon: +90 850 724 0 724 Şube

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Vadesiz Hesap No 1. AMAÇ KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Tarih :././.. İşbu Kredili Mevduat Hesabı Sözleşmesi ( Sözleşme ) ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( Banka

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİ VERECEK KURULUŞ : ICBC TURKEY BANK A.Ş. KREDİ TALEBİNDE BULUNAN : Müşterinin Adı Soyadı, Adresi ve Telefonu KREDİ TÜRÜ TEMİNAT GÖSTERİLEN) : KONUT KREDİSİ

Detaylı

Tarih :../../. Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Başvuru Numarası

Tarih :../../. Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Başvuru Numarası Tarih :../../. Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Başvuru Numarası : : : Kredi türü ihtiyaç ise; TÜKETİCİ KREDİSİ KULLANDIRIM BİLGİLENDİRME FORMU (İhtiyaç Kredisi) Kredi türü taşıt ise; TÜKETİCİ KREDİSİ

Detaylı

ÖRNEKTİR BİREYSEL KREDİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No :... [1]

ÖRNEKTİR BİREYSEL KREDİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No :... [1] BİREYSEL KREDİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No :... [1] Bu formda yer alan bilgiler ve kredi koşulları. [2] tarihi itibari ile düzenlenmiş olup, verilen bilgiler. [3] tarihine kadar geçerlidir.

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU Arşiv-Araştırma Ücreti Türkiye İş Bankası A.Ş. Mersis No: 8943397612554680 Açık Adres: Konaklar Mh. Meltem S. İş Kuleleri No:1 Levent/ Beşiktaş / İstanbul www.isbank.com.tr Telefon: +90 850 724 0 724 Şube

Detaylı

TÜKETİCİ KAPSAMINDA KİŞİSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

TÜKETİCİ KAPSAMINDA KİŞİSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ TÜKETİCİ KAPSAMINDA KİŞİSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri Adı ve Soyadı / Unvanı: Müşteri Numarası: Sözleşme İmza Tarihi: TÜKETİCİ KAPSAMINDA KİŞİSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TANIMLAR

Detaylı

İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU (Konut Finansmanı Harici) FAİZ ORANI

İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU (Konut Finansmanı Harici) FAİZ ORANI İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU (Konut Finansmanı Harici) ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*):

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): MASRAFIN ADI Faiz Oranı

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU

Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. ne TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ VERENE AİT BİLGİLER Kredi Verenin Unvanı Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. Mersis No 0267018932800017 Adresi

Detaylı

Müşteri Adı Soyadı Kredi Numarası

Müşteri Adı Soyadı Kredi Numarası Türkiye İş Bankası A.Ş. Mersis No: 8943397612554680 Açık Adres: Konaklar Mh. Meltem S. İş Kuleleri No:1 Levent/ Beşiktaş www.isbank.com.tr Telefon: +90 850 724 0 724 Şube Adı / Adresi: Telefon Numarası:

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

İPOTEK TEMİNATLI İHTİYAÇ KREDİSİ ÜRÜN BİLGİ FORMU

İPOTEK TEMİNATLI İHTİYAÇ KREDİSİ ÜRÜN BİLGİ FORMU Sermayesi: 1.250.000.000 MÜŞTERİYE AİT BİLGİLER : Müşterinin Adı Soyadı TCKN/YKN - Müşteri Numarası İPOTEK TEMİNAI İHTİYAÇ KREDİSİ ÜRÜN BİLGİ FORMU KREDİ KURULUŞUNA AİT BİLGİLER: Kredi Kuruluşu (İşbu bilgi

Detaylı

KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No.:...[1] Bu formda bilgileri yer alan konut finansmanı (mortgage) kredisinin kullanılabilmesi için konut sigortası ve hayat sigortası yaptırılması

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %..

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %.. İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 33. maddesi ile Konut Finansmanı Kuruluşlarınca

Detaylı

HIZLI KREDİ SÖZLEŞMESİ

HIZLI KREDİ SÖZLEŞMESİ Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine tüketici kredisi tahsis

Detaylı

İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER Ürünün Adı / Tanımı Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı (TL) Kredi Taksit Tutarı (TL) Toplam Geri Ödeme Tutarı (TL) BSMV Oranı (%) KKDF Oranı (%) TL TKHK İpotekli İhtiyaç Kredisi Banka Sigorta

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ EK SÖZLEŞMESİ. Kredi Tipi

TÜKETİCİ KREDİSİ EK SÖZLEŞMESİ. Kredi Tipi Başvuru Bilgileri Başvuru No Ad TCKN İletişim Bilgileri Ev Adresi İş Adresi Cep Telefonu İş Telefonu Ev Telefonu İletişim Telefonu İletişim Adresi İletişim Eposta Adresi KEP Adresi TÜKETİCİ KREDİSİ EK

Detaylı

İPOTEK TEMİNATLI İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

İPOTEK TEMİNATLI İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER Ürünün Adı / Tanımı Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı (TL) Kredi Taksit Tutarı (TL) Toplam Geri Ödeme Tutarı (TL) BSMV Oranı (%) KKDF Oranı (%) TL TKHK İpotek Teminatlı İhtiyaç Kredisi

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SİSTEMİ (MORTGAGE) SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SİSTEMİ (MORTGAGE) SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SİSTEMİ (MORTGAGE) SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 33. maddesi

Detaylı

KONUT FİNANSMAN KREDİSİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER VE ÖDEME PLANI

KONUT FİNANSMAN KREDİSİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER VE ÖDEME PLANI KONUT FİNANSMAN KREDİSİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER VE ÖDEME PLANI Müşteri No : İşbu Konut Finansman Kredisi Krediye İlişkin Bilgiler ve Ödeme Planı, Konut Finansman Kredisi Sözleşmesi ile Konut Finansman

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. İHTİYAÇ VE TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. İHTİYAÇ VE TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. İHTİYAÇ VE TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU Madde 1. Taraflar ve Kredi Limiti Bir taraftan aşağıda Banka diye adlandırılacak olan Türkiye Vakıflar Bankası

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ. KKDF: Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu nu ifade eder. Madde 1. TANIMLAR

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ. KKDF: Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu nu ifade eder. Madde 1. TANIMLAR TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ www.fibabanka.com.tr 444 88 88 Fibabanka A.Ş. Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:129 34394 Şişli / İstanbul / Türkiye Ticaret Sicil Numarası: 272902 Mersis no: 8592865278593300

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 TANIM İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ. MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ. MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... Kredinin Türü :... Kredinin Limiti :... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka

Detaylı

ÖRNEK. *Ödenecek Toplam Borç Tutarı; kredinin, faiz, fon, vergi, ücret ve diğer maliyetler dahil toplam fiyatıdır.

ÖRNEK. *Ödenecek Toplam Borç Tutarı; kredinin, faiz, fon, vergi, ücret ve diğer maliyetler dahil toplam fiyatıdır. MESAFELİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ VERENE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Verenin Unvanı Akbank T.A.Ş. (Banka) Adresi Akbank Genel Müdürlüğü Sabancı Center 34330 4. Levent İstanbul

Detaylı

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AMAÇ

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AMAÇ KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AMAÇ 1. Bu kredi Müşterinin satın aldığı veya alacağı taşınmazın finansmanında kullanılmak üzere tahsis edilmiş olup, Müşteri bu krediyi amacı dışında kullanamaz. TANIMLAR 2. Bu

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri Adı ve Soyadı / Unvanı: Müşteri Numarası: Sözleşme İmza Tarihi: TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Tüketici Kredisi Sözleşmesi MADDE 1. TANIMLAR İşbu Sözleşmede; Banka (Kredi

Detaylı

Kredi Faiz Türü Kredi Tutarı : Kredi Vadesi (Ay) : Taksit Tutarı : Peşin Faiz Tutarı : Akdi Faiz Oranı (Aylık) % : Akdi Faiz Oranı (Yıllık) % :

Kredi Faiz Türü Kredi Tutarı : Kredi Vadesi (Ay) : Taksit Tutarı : Peşin Faiz Tutarı : Akdi Faiz Oranı (Aylık) % : Akdi Faiz Oranı (Yıllık) % : İPOTEK TEMİNATLI İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE KONUT FİNANSMAN KREDİSİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER VE ÖDEME PLANI

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE KONUT FİNANSMAN KREDİSİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER VE ÖDEME PLANI Müşteri No: İşbu Ev Değiştiren Mortgage Krediye İlişkin Bilgiler ve Ödeme Planı, Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu ile Konut Finansman Kredisi Sözleşmesi nin ayrılmaz

Detaylı

Akdi Faiz Oranı (Aylık) (%) - - Akdi Faiz Oranı (Yıllık) (%) - -

Akdi Faiz Oranı (Aylık) (%) - - Akdi Faiz Oranı (Yıllık) (%) - - Türkiye İş Bankası A.Ş. - Mersis No: 0481005859000909 Açık Adres: Konaklar Mh. Meltem S. İş Kuleleri No:1 Levent/ Beşiktaş/ İstanbul www.isbank.com.tr Telefon: +90 850 724 0 724 Şube Adı / Adresi: Telefon

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KURTARAN HESAP) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1]

KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KURTARAN HESAP) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KURTARAN HESAP) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] I. TARAFLAR: Bu Kredili Mevduat Hesabı (Kurtaran Hesap) Sözleşmesi (Sözleşme), Ticaret Unvanı : Denizbank A.Ş Merkez Adresi : Şube Adresi

Detaylı

BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri Müşteri Numarası Müşteri Adresi Kredi Numarası BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri ve Banka arasında imzalanan Çerçeve Sözleşme nin eki ve ayrılmaz bir parçası olmak üzere, aşağıdaki

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %..

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %.. İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

Müşteri İmzası:... 1 / 7

Müşteri İmzası:... 1 / 7 Tarih Müşteri Müşteri Numarası Kredi Numarası : - FAİZLİ BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Sözleşmesi nin ( Çerçeve Sözleşme ) eki ve ayrılmaz

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 TANIM İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka:

Detaylı

HIZLI KREDİ SÖZLEŞMESİ. Kredinin Türü: Belirli süreli tüketici kredisi

HIZLI KREDİ SÖZLEŞMESİ. Kredinin Türü: Belirli süreli tüketici kredisi Müşteri Adı Soyadı Türkiye İş Bankası A.Ş. - Mersis No: 8943397612554680 Açık Adres: Konaklar Mh. Meltem S. İş Kuleleri No:1 Levent/ Beşiktaş www.isbank.com.tr Telefon: +90 850 724 0 724 Kayıtlı Elektronik

Detaylı

ANINDA/MESAFELİ KREDİ SÖZLEŞMESİ. Kredinin Türü: Belirli süreli tüketici kredisi

ANINDA/MESAFELİ KREDİ SÖZLEŞMESİ. Kredinin Türü: Belirli süreli tüketici kredisi Müşteri Adı Soyadı Kredi Numarası Türkiye İş Bankası A.Ş. - Mersis No: 0481005859000909 Açık Adres: Konaklar Mh. Meltem S. İş Kuleleri No:1 Levent/ Beşiktaş/ İstanbul www.isbank.com.tr Telefon: +90 850

Detaylı

Krediniz ile ilgili detaylar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Kredinizin hayırlı olmasını dileriz. Kredinizi iyi günlerde kullanmanızı dileriz.

Krediniz ile ilgili detaylar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Kredinizin hayırlı olmasını dileriz. Kredinizi iyi günlerde kullanmanızı dileriz. : Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Kredi Numarası :.. :.. :.. (Kredi sabit faizli ise) EK1 - SABİT FAİZLİ KONUT KREDİSİ ÖDEME PLANI (Kredi düşen faizli ise) EK1 - DÜŞEN FAİZLİ KONUT KREDİSİ ÖDEME PLANI

Detaylı

ÖRNEKTIR TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: MASRAF TUTARI FAİZ ORANI %

ÖRNEKTIR TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: MASRAF TUTARI FAİZ ORANI % İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı /Tanımı Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı İHTİYAÇ KREDİSİ TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: MASRAFIN ADI Faiz Oranı (Aylık)

Detaylı

BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri Müşteri Numarası Müşteri Adresi Kredi Numarası BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri ve Banka arasında imzalanan Çerçeve Sözleşme nin eki ve ayrılmaz bir parçası olmak üzere, aşağıdaki

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri Adı ve Soyadı / Unvanı: Müşteri Numarası: Sözleşme İmza Tarihi: TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Tüketici Kredisi Sözleşmesi MADDE 1. TANIMLAR İşbu Sözleşmede; Banka (Kredi

Detaylı

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri Müşteri Numarası Müşteri Adresi Kredi Numarası KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri ve Banka arasında imzalanan Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi nin ( Çerçeve Sözleşme ) eki ve ayrılmaz bir parçası

Detaylı

TAŞIT KREDISI SÖZLEŞMESI

TAŞIT KREDISI SÖZLEŞMESI Merkez Sicil No: 272902 TAŞIT KREDISI SÖZLEŞMESI Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ Bu sözleşmenin amacı, Fibabanka (bundan sonra Banka olarak anılacaktır.) tarafından kredi müşterisine (kefillerle

Detaylı

... TL. Geçerlilik süresi: Bu sözleşme öncesi bilgilendirme formu, telefonla görüşme yapılan tarihin mesai bitimine kadar geçerlidir.

... TL. Geçerlilik süresi: Bu sözleşme öncesi bilgilendirme formu, telefonla görüşme yapılan tarihin mesai bitimine kadar geçerlidir. 1/2 MESAFELİ - İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME FORMU (İHTİYAÇ KREDİSİ YENİDEN YAPILANDIRMA) Uzaktan iletişim aracıyla başvurmuş olduğunuz ihtiyaç kredisi işlemine ilişkin bilgileri aşağıda bilgilerinize

Detaylı

Yönetmelik hükümleri, katılım bankaları yönünden kar payı dikkate alınarak uygulanacaktır.

Yönetmelik hükümleri, katılım bankaları yönünden kar payı dikkate alınarak uygulanacaktır. 16.01.2015 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/16 KONU: Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik Taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını

Detaylı

MADDE 2- KAPSAM: Bu sözleşme, tamamen BORÇLU tarafından belirlenen bir ihtiyaç için kullanılmak üzere, BORÇLU ya kredi açılmasını amaçlamaktadır.

MADDE 2- KAPSAM: Bu sözleşme, tamamen BORÇLU tarafından belirlenen bir ihtiyaç için kullanılmak üzere, BORÇLU ya kredi açılmasını amaçlamaktadır. HSBC İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TANIMLAR: İşbu sözleşmede yer alan; BANKA: HSBC Bank A.Ş. yi; BORÇLU: BANKA tarafından kendisine İhtiyaç Kredisi tahsis edilen ve bu krediyi kullanma yetkisine

Detaylı

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ AMAÇ

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ AMAÇ BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ AMAÇ 1. Bu kredi Müşteri nin satın aldığı veya alacağı taşınır/taşınmaz mal yahut yararlanacağı hizmetin finansmanında kullanılmak üzere tahsis edilmiş olup, Müşteri bu krediyi

Detaylı

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI MÜŞTERİ/TC Kimlik No: MUHATAP : Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Ümraniye / İstanbul KONU

Detaylı

BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri Müşteri Numarası Müşteri Adresi Kredi Numarası BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri ve Banka arasında imzalanan Çerçeve Sözleşme nin eki ve ayrılmaz bir parçası olmak üzere, aşağıdaki

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. Sermayesi: 1,250,000,000 TL

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. Sermayesi: 1,250,000,000 TL KONUT FİNANSMANI SİSTEMİ (MORTGAGE) SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 - TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki

Detaylı

SOS TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU

SOS TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU SOS TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU İşbu form 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında, bireysel müşterilere uygulanan Bankamız tüketici kredileri hakkında müşterilerimizin

Detaylı

Kullanacağınız kredi sebebiyle, isteğe bağlı sigortaların (hayat sigortası, konut sigortası vb. gibi) yaptırılması zorunlu değildir.

Kullanacağınız kredi sebebiyle, isteğe bağlı sigortaların (hayat sigortası, konut sigortası vb. gibi) yaptırılması zorunlu değildir. Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi No:129/1 Esentepe/Şişli/İstanbul Ticaret Sicil No:198060/250489 Mersis No: 3714 4399 8856 5282 Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr BANKA:

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU Tarih: Kredi Hesap No KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU ÜRÜNÜN ADI /TANIMI: Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap) KREDİNİN TÜRÜ: Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi 6502 sayılı Tüketicinin

Detaylı

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri Müşteri Numarası Müşteri Adresi Kredi Numarası KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri ve Banka arasında imzalanan Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi nin ( Çerçeve Sözleşme ) eki ve ayrılmaz bir parçası

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ. Tahsilat Dönemi. Açıklama. %2,52 Aylık BSMV ve KKDF hariçtir.

KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ. Tahsilat Dönemi. Açıklama. %2,52 Aylık BSMV ve KKDF hariçtir. Tarih: Kredi Hesap No KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ KREDİ TÜRÜ: Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi KREDNİN ADI/TANIMI: Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap) TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE KONUT FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU VE ÖRNEK ÖDEME PLANLARI

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE KONUT FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU VE ÖRNEK ÖDEME PLANLARI Müşteri No: İşbu Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Ev Değiştiren Mortgage Krediye İlişkin Bilgiler ve Ödeme Planı ile Konut Finansman Kredisi Sözleşmesi nin ayrılmaz

Detaylı