Güzel ve ayd nl k günlerde yeni say larla birlikte olmak ümidiyle. Sayg lar mla. Bafl Editör

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Güzel ve ayd nl k günlerde yeni say larla birlikte olmak ümidiyle. Sayg lar mla. Bafl Editör"

Transkript

1 Ankara Üniversitesi TÖMER ad na sahibi Prof. Dr. N. Engin UZUN Sorumlu Yaz flleri Müdürü Cantürk CORA Bafl Editör Dr. Gülser AKDO AN Editör Ayfl n ALPTEK NO LU Grafik Tasar m Gamze KANTAfi Dizgi Zuhal AKIN Yay n Türü Yayg n Süreli (4 ayda bir yay nlan r, ücretsizdir) Yay n dare Merkezi Adresi Emniyet Mah. ncitafl Sok. No: 10 Ord. Prof. Dr. fievket Aziz Kansu Binas A Blok Kat:5 (A.Ü. Ek Binas ) Beflevler-Ankara Telefon: (0.312) /3424 Faks: (0.312) letiflim Telefon : (0.312) (0.312) /121 Faks : (0.312) Sayg de er Okurlar m z, Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabanc Dil Araflt rma ve Uygulama Merkezi TÖMER taraf ndan ç kar lan haber ve tan t m bültenimizin 2010 y l n n ikinci, bültenimizin beflinci say s elinizde. Bu say m zda da önceki say lar m zda oldu u gibi TÖMER in araflt rma ve uygulamalar hakk nda bilgiler, duyurular, haberlerle birlikte son dört ayl k dönemde TÖMER de gerçekleflen etkinlikleri sizlerle paylaflaca z. SÖYLEfi bölümümüzde, Azerbaycan Diller Üniversitesi Rektör Yard mc s Say n Prof. Dr. Jala Garibova ile yapt m z söylefliye yer verdik. Say n Prof. Dr. Jala Garibova ya bizimle yapt söylefli için teflekkürlerimizi sunar z. GÜNCEL bölümünde, sizlere TÖMER in yo un, bir o kadar da renkli çal flma temposunu rahatl kla görebilece iniz ilginç haberleri aktard k. Bu bölümümüze, Uzaktan Türkçe S navlar - n n (UTS) Almanya da uygulanmas haberi damgas n vurdu. Yine 26. y l kutlamalar, Dialecture A2 nin hizmete aç lmas, K z lay ve Tunal Hilmi fiubelerimizde tam teknik donan ma sahip TOEFL ve UTS S nav Merkezlerinin oluflturulmas di er önemli haberlerimizden baz lar ARAfiTIRMA-UYGULAMA konumuz, 2010 fiubat ve Mart aylar nda TÖMER e devam eden kursiyerlere uygulad m z genifl çapl bir sormaca çal flmas. Bu tür de erlendirmelerle ileriki say lar m zda da karfl n zda olaca z. Bültenimizin YAYINLAR DAN bölümünde, Alanya fiubemiz ngilizce Okutman Duygu Gülp nar n Turizm ngilizcesi kitab ile Antalya ve K z lay fiubesi Almanca Okutmanlar Fikriye Kara ile Özmen Kara n n birlikte haz rlad Almanca KPDS ve ÜDS kitab n n yan s ra Prof. Dr. Cengiz Ertem in editörlü ünde ç kart lan Littera Edebiyat Yaz lar adl derginin tan t mlar na yer verdik. Beflinci say m z n D LLERARASI bölümünde, okutmanlar m z n büyük bir keyifle çevirdikleri, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ün tüm dünyaca benimsenen özdeyifllerinin Rusça, Japonca, talyanca ve spanyolcalar na yer verdik. Güzel ve ayd nl k günlerde yeni say larla birlikte olmak ümidiyle Sayg lar mla Bafl Editör 1

2 Bas m Tarihi???? /???? / 2010 Bas m Yeri ANKARA ÜN VERS TES BASIMEV ncitafl Sok. No: 10 Beflevler / ANKARA Telefon (0.312) Ankara Üniversitesi TÖMER 2

3 Haber ve Tan t m Bülteni 2010/5 çindekiler Söylefli 4 Azerbaycan Diller Üniversitesi Rektör Yard mc s Prof. Dr. Jala Garibova: TÖMER ile iflbirli imiz umut verici Güncel 8 TÖMER in 26. kurulufl y ldönümü kutland Alman E itim Bakanl UTS yi uygulamaya bafll yor DIALECTURE A2 bafllad TÖMER Rusça kursiyerlerini okutmanlar yla birlikte Rusya ya gönderiyor TÖMER ran da Ülke tan t m günleri K z lay ve Tunal Hilmi flubelerinde TOEFL ve UTS s nav merkezleri aç ld TÖMER Türkçe Ö retimi Çal fltay nda Hükümet burslular semineri Araflt rma-uygulama 12 Kursiyer sormacas TÖMER in Yabanc lara Türkçe Ö retenleri Uzaktan Destekleme projesi Ö renirken 16 Ö retirken 18 fiubelerimizden 20 Drama atölyesi 23 Nisan kutlamalar Türkçe de lgeç Tümcelerinin lifltirme Belirginli inde Kurucu S kl klar semineri Diploma töreni Rus Kültür Haftas Nevruz Bayram kutland Türkçe Güzel Konuflma Yar flmas Cem Kalender ve Nalan Karaduman ile Türk Edebiyat üzerine söylefli zmir fiubesi TRT ye konuk oldu zmir fiubesi sponsor oldu Huzurevi ziyareti Ela Quality Resort Otel TÖMER de K fla veda Nice y llara Diploma ve sertifika töreni yap ld TÖMER XIX. Ulusluraras KIBATEK Edebiyat Sempozyumunda Türkçe ö renenler Gece nin Rengi nde Türkçe ö rencileri Ebru ile tan flt Beyaz Ay Bayram Purpose of Life Piracy Zeki Akakça n n objektifinden Denizli TÖMER Educaturk 10 fuar nda Avrupa Gönüllü Hizmeti Bovling turnuvas Kardefl Ülkem Türkiye semineri ngilizce rehberlik eflli inde müze gezisi Yay nlardan 30 Dilleraras 32 3

4 Söylefli Azerbaycan Diller Üniversitesi Rektör Yard mc s Prof. Dr. Jala Garibova: TÖMER ile iflbirli imiz umut verici Söylefli konu umuz Azerbaycan Diller Üniversitesi Rektör Yard mc s Prof. Dr. Jala Garibova: Azeri gençler Türkiye Türkçesini yaln z iletiflim kurmak için de il, akademik çal flmalar yapmak için de ö renmek istiyor. dedi. TÖMER: Say n Garibova, öncelikle biraz Azerbaycan Diller Üniversitesi nden söz eder misiniz? Prof. Dr. Jala Garibova: Asl nda üniversitemizin kurulufl y llar 1930 lara kadar uzan yor. Süreç içinde farkl adlarla farkl alanlarda e itim ö retim hizmetleri sunuldu y l nda Azerbaycan Pedagoji Enstitüsü ad yla ba ms z bir kimlik kazanan kurumumuz sonralar çal flmalar n dil üzerine yo- unlaflt rm flt r. Bugün üniversitemizde 4000 kadar ö renci e itim görmektedir. Azerbaycan Dilller Üniversitesi filoloji, yabanc dil ö retimi ve mütercim-tercümanl k alanlar nda lisans, master ve doktora aflamalar nda e itim veren Devlet Üniversitesidir. Ama Diller Üniversitesi olmam za ra men, yaklafl k 10 y ld r, Bölge Bilimleri ve Uluslararas liflkiler alanlar nda da e itim vermekteyiz. Yukar da belirtti im programlar çerçevesinde Üniversitemizde ondan fazla yabanc dil ö retilmektedir. Azerbaycan Diller Üniversitesi Azerbaycan da Avrupa Kredi Transferi Sistemi nin ilk olarak uyguland Üniversitedir. TÖMER: Türkiye Türkçesine Azerbaycan da gösterilen ilgi ne düzeydedir. Kimler hangi amaçla Türkiye Türkçesi ö renmek istiyor? Prof. Dr. Jala Garibova: Azerbaycan da Türkiye Türkçesine ilgi hem pratik ihtiyaçlardan, hem de sadece insanlar n bu dili ö renip iyi anlamak ve iyi konuflmak istemelerinden kaynaklan yor. Öncelikle, Türkiye Azerbaycan n e itim alan nda en önemli ve ona en fazla yard m sa layan destekçisidir. 1990l y llardan beri Azerbaycan ile Türkiye aras nda resmi devlet anlaflmalar çerçevesinde veya baflka yollarla her y l onlarca Azerbaycanl genç e itim almak veya e itimlerini devam ettirmek amac yla Türkiye Üniversitelerine gidiyor. Azeri gençler Türkiye Türkçesini yaln z iletiflim kurmak için de il, akademik çal flmalar yapmak için de ö renmek istiyor. Öte yandan, Türkiye Türkçesini üst düzeyde ö renmifl olmak Türkiye ye çal flmak amac yla giden insanlar n da hedefi. Türkiye ile ifl ba lant lar kuran Azerbaycanl lar n da belirli bir düzeyde Türkiye Türkçesini ö renme ihtiyaçlar var. Bunun d fl nda insanlar Türkiye Türkçesini genellikle Türklük ad na kimlik ve kültür aç s ndan manevi ba lant sa lamak için de ö reniyorlar. Ve bu ilgi de günden güne art yor. Biliyorsunuz politikac lar m z s k s k Azerbaycan ve Türkiye nin bir millet, iki devlet oldu unu dile getiriyorlar. Bu aç dan bak ld nda her iki ülkenin edebiyat ve sanat geçmiflleri, tarihsel geliflim süreçleri kimi ortakl klar içeriyor. Türkiye ve Azerbaycan n co rafi yak nl da iki ülke aras ndaki ba n, 4

5 Haber ve Tan t m Bülteni 2010/5 Söylefli iliflkilerin yo un olmad dönemlerde bile zay flamamas n sa lam fl. Dolay s yla Türkiye Türkçesine gösterilen ilginin temel nedenleri sadece e itim ve ekonomik iliflkiler de il. Ben bu ilgiyi daha çok uzun zaman birbirinden çeflitli nedenlerle uzak kalm fl iki kültürün birbirini yeniden keflfetme arzusu olarak görüyorum. TÖMER: Gözlemlerinize göre Azeriler Türkiye Türkçesini ö renme sürecinde ne tür zorluklar yafl yorlar? Prof. Dr. Jala Garibova: Azerice e itim alm fl insanlar n Türkiye Türkçesi ö renirken zorlanmad klar n biliyoruz. Çünkü resmi devlet dili olan Türk dilleri aras nda birbirine en yak n iki dil Azerice ve Türkiye Türkçesi. Bu iki dil aras nda en belirgin fark söz varl ve söyleyifl alanlar nda oraya ç k yor. Bu sorunlar da bir dil ö renim sürecinde kolayl kla afl labilecek sorunlar. Ayr ca kültürel yak nl klar, ortak kültürel de erler de bu dillerin karfl l kl ö renimini kolaylaflt ran etkenler. Ancak buna ra men Türkiye Türkçesini ö renmek isteyen Rus dilli Azerbaycanl lar, yani daha fazla Rus dilli ortamda büyümüfl ve Rusça e itim görmüfl insanlar için Türkiye Türkçesinde ilerlemek kolay olmayabiliyor. Bu sorunlar da TÖMER ile iflbirli imiz çerçevesinde farkl amaçlara yönelik ders araç gereçleri haz rlayarak özel amaçl programlar gelifltirerek aflmaya çal flaca z. TÖMER: Sizce Azerbaycan Diller Üniversitesinin TÖMER ile yapt iflbirli i Azerbaycan da Türkiye Türkçesi ö retimini nas l etkileyecek, bu sürece ne tür yenilikler sunacak. Prof. Dr. Jala Garibova: TÖMER in temsilcisi olarak gerek s - navlar n uygulanmas, gerekse dil kurslar n n taraf m zdan düzenlenmesi bize Türkiye Türkçesi ö retiminin kalite yönetimini iyi bir flekilde sa lamak imkan sa layacakt r. Anlaflmalar m z bu kurslar n belirli bir flekilde uygulanmas n gerektiriyor ve bu koflullar karfl layabilmemiz için Üniversitemize devaml olarak çeflitli flekilde destek verilmesini öngörüyor. Örne in, yak n bir zamanda Türkçe ö retmenlerimizi TÖ- MER de staj görmeleri için Ankara ya göndermeyi planl yoruz. Zaman zaman TÖMER ö retim elemanlar n Azerbaycan a davet edece iz. Bu çal flmalar hocalar m z n mesleki donan m n art racakt r. Üniversitemizde hem fiziksel koflullar aç s ndan hem de ö retim kalitesi aç s ndan TÖMER standartlar n yakalamay hedefliyoruz. Hedeflerimiz aras nda Türkiye Türkçesinin Azerbaycan da, Azericenin de Türkiye de ö retimi konusunda seminerler, konferanslar, paneller düzenlemek de var. Bu iflbirli inin bize bir büyük katk s da Azericenin yabanc dil olarak ö retiminde kullan lacak ders araç gereçleri gelifltirme noktas nda olacak. Çünkü TÖMER bu konuda çok büyük bir deneyime sahip. Yabanc dil olarak Azerice ö retimi materyalleri gelifltirirken hem TÖMER in bu deneyimlerinden, hem ortaya koydu u ürünlerden hem de uzman ö retim kadrosundan çok faydalanaca z. Bu amaç do rultusunda da ilgili personelimizin TÖMER taraf ndan üretilen ders araç gereçlerini incelemelerini sa layacak, gerekti inde toplant - lar düzenleyecek ve bu yolla TÖMER deneyimini kendi ürünlerimize yans tmaya çal flaca z. TÖMER: TÖMER ile Azerbaycan diller üniversitesi aras nda ne gibi çal flmalar planlan yor? Anlaflmalar çerçevesinde at lm fl somut ad mlar var m? Prof. Dr. Jala Garibova: Azerbaycan Diller Üniversitesinin TÖMER ile ilk anlaflmas Uzaktan Türkçe S nav n n uygulanmas konusunda. Biraz önce de belirtti im gibi, Azerbaycan Diller Üniversitesi Türkiye Türkçesinin ö retilmesi konusunda TÖMER in Azerbaycan da temsilcili ini yapacakt r y l - n n Kas m ay ndan s navlar uygulanmaya bafllam flt r. Dil kurslar yla ilgili haz rl klar devam etmekte olup yak n zamanda kurslar düzenlenmeye bafllayacakt r. 5

6 Söylefli Haber ve Tan t m Bülteni 2010/5 ram çerçevesinde Amerika Devlet Departman her y l 8-10 Amerikal ö renciye Azerbaycan da Azerbaycan dilini ö renmek için burs veriyor. Ülkemizde bu program uygulayan yaln zca Azerbaycan Diller Üniversitesi oldu u için biz çal flmalar m z bu yönde sürdürmekteyiz. Dolay s yla bu ö rencilere düzenlenen kurslar mevcut. Yabanc lar için Azerbaycan Dilinin ö retimine dönük ilk çal flmam z 3 düzey için tamamlanm flt r. K sa bir süre içinde bas lm fl olacakt r. Ayr ca Azerbaycan dilinin yabanc dil olarak ölçülmesi amac yla dünya standartlar na uygun düzey belirleme testleri de haz rlanm flt r. Bu ifllerde de Türkiye nin ve özellikle Ankara Üniversitesi ve TÖMER in tecrübesinden yararland m z yeniden belirtmek isterim. TÖMER ile iflbirli imiz çerçevesinde Türkiye Türkçesi ö reten hocalar m z n d fl nda Azerbaycan dilini yabanc dil olarak ö reten hocalar m z da staj görmek için Ankara ya göndermek niyetindeyiz. Söz aç lm flken böyle bir destek verdi i için hem Ankara Üniversitesi ne hem TÖMER e teflekkürlerimizi sunmak isterim. Biz de üniversite olarak imkanlar m z, projelerimizi hedeflerimizi geçen y l yapt m z görüflmelerde TÖMER yetkililerine anlatt k. Bu arada üniversitemiz ile Ankara Üniversitesi aras nda daha genifl çapl bir iflbirli i protokolü imzaland. Rektörümüzün bu konuda Ankara Üniversitesi Rektörüyle do rudan temaslar oldu. fiimdi karfl l kl olarak bu imkanlar do rultusunda yürüttü ümüz çal flmalar gelifltirmeye ve farkl ne gibi çal flmalar yapabilece imiz belirlemeye çal fl yoruz. TÖMER: Azericenin Yabanc dil olarak ö retimi konusunda da çal flmalar n z oldu unu söylediniz. Bu çal flmalar ne aflamada. Kurslar bafllad m? TÖMER: Türkiye Türkçesi ile Azericenin, Türkiye ve Azerbaycan da karfl l kl ö retimini hangi aç lardan önemli görüyorsunuz. Bu konuda ö retim kurumlar d fl ndaki kurumlardan neler bekliyorsunuz? Prof. Dr. Jala Garibova: Azerbaycan dili ve Türkiye Türkçesinin birbirine çok yak n diller oldu u aç k. Azerbaycan ba- ms zl n kazand ktan sonra Türkiye ile Azerbaycan aras nda kültürel iliflkilerin artmas sonucunda Türkiye Türkçesi de iflik yollarla toplumun hayat na dahil olmaya bafllad. Türk okullar n n aç lmas, Türkiye televizyon kanallar n n yay nlar, Türk ifladamlar n n Azerbaycan daki faaliyetleri ve bunun gibi baflka nedenlerden dolay insanlar Türkçe konuflmay ve anlamay zaten belirli bir seviyede ö rendiler. Ama bu durum yan lt c da olabilir. Asl nda, Türkiye Türkçesini bildi ini düflünen insanlar n ço u onu gerekli düzeyde ö renmemifl olabilirler. ki dilin yak nl bunun fark edilmesini zorlaflt r yor. Mesela, Türkiye Türkçesini sadece konuflma Prof. Dr. Jala Garibova: fiu anda bununla ilgili yo un bir çal flma içindeyiz. Her fleyden önce, yabanc ö rencilerimizden ilgili programlara kat lmadan önce bir y l süresince Azerbaycan dilini ö renmeleri bekleniyor. Bunun için onlara kaliteli bir dil e itimi sunmal y z. Normal olarak ders programlar m z devaml olarak gelifltiriyoruz. Bunun d fl nda, üç y ldan beri Azerbayan dili Amerika Devlet Departman n n Önemli Diller (Critical Languages) program na dahil edilmifltir (Türkiye Türkçesi de bu programa dahildir, tabii). Bu prog- 6

7 Haber ve Tan t m Bülteni 2010/5 Söylefli düzleminde bilen bir insan bu dilde bilimsel kitaplar veya gazeteleri okuyup kolayl kla anlamayabilir veya Türkiye Türkçesinde yaz yazmakta zorluk çekebilir. Türkiye den gelen ö rencilerimizin de, Azerbaycan dilinde iyi konuflmalar - na ve bu dili iyi anlamalar na ra men, bazen ders kitaplar n kullan rken zorluk çektiklerini görüyoruz. Bu yüzden her iki dilin ö retilmesinde profesyonel kurumlar n rolünün artmas n n önemli oldu una inan yorum. Özellikle televizyon kanallar n n çok etkili oldu unu düflünüyorum. Azerbaycan Devlet Televizyonu belli yollarla Türkiye de izlenebiliyor. Ama gözlemim bu kanal n, Azerbaycan da yay nlar izlenebilen Türk kanal kadar etkili olmad yönünde. Bu yönde çal flmalar yap labilir. ki ülke Milli E itim Bakanl klar dillerimizin karfl l kl ö retimini teflvik edici projeler üretebilir. TÖMER: Say n Garibova, y llard r çeflitli biçimlerde gündemde kalan bir konu var. Türk dünyas içinde iletiflimi sa layacak bir ortak dil. Bu konuda zaman zaman kapsaml toplant lar yap ld. Akademik çal flmalar yap ld. Siz bu konuda neler düflünüyorsunuz? Prof. Dr. Jala Garibova: Gördü üm kadar yla son y llarda bu konu gündemde de il. Çünkü bu konuda yap lacak tek fley Türk Dünyas co rafyas nda yaflayan herkesin di er Türk dillerini etkin bir biçimde ö renmesi. Di er türlü çabalar n sonuç verece ine inanm yorum. Çünkü bugün resmi dil olan Türk dilleri yüzlerce y ll k köklü bir geçmifle sahip. Baz lar yak n tarihte bir süre yaz n dili olmasa da, geliflme sürecinde bir tak m s k nt lar yaflam fl olsa da hiçbiri di erinden üstün de il. Tüm Türk dillerinin ortak olanaklar ndan yarat lm fl Esperanto benzeri yapay bir ortak dil de mümkün de il. Söyledi im gibi bu durumda tek bir yol kal yor. O da Türk Dillerinin karfl l kl ö renimini teflvik edecek, bu duyarl l art racak araçlar ve projeler gelifltirmek. Bu sürecin mutlaka sosyal, ekonomik ve politik aç dan olumlu sonuçlar olacakt r. TÖMER: Peki bu konuyla ilgili TÖMER ve Azerbaycan Diller Üniversitesi aras nda iflbirli i çerçevesinde yap labilecek çal flmalar var m d r? Prof. Dr. Jala Garibova: Asl nda yürüttü ümüz tüm çal flmalar do rudan veya dolayl olarak bu konuyla da ilgili. Biz Türkiye Türkçesi ile Azericenin karfl l kl ö renimini teflvik edip bu süreci daha etkili araç ve yöntemlerle gerçeklefltirmeye çal fl rken bir anlamda iki ülke ve iki kültür aras ndaki iletiflimi de her düzlemde gelifltirmifl oluyoruz. Bir dili ö renmek demek ö rendi iniz dilin konufluldu u ülkenin, co rafyan n, kültürün, tarihiyle, kültürel de erleriyle toplum yaflam yla da çeflitli flekillerde ba kurmak demektir. Bu anlamda Türk Dillerinin karfl l kl ö retimi konusundaki çal flmalar Türkiye Türkçesi ve Azerice ile s n rl kalmamal, tüm Türk Dillerini kapsayacak projelerle geniflletilmelidir. Ben bu konuda TÖMER in baz ad mlar att n veya atmak üzere oldu unu biliyorum ve bu çal flmalar çok önemsiyorum. Bu konuda da TÖMER in hem mevcut deneyimleri hem de Avrupa Birli i projeleri sürecinde edindi i birikimin güncel dil ö retim yöntem ve yaklafl mlar yla Türk Dillerinin karfl l kl ö retimine, -özellikle uzaktan e itim araçlar kullan larak- önemli katk lar sa layaca n düflünüyorum TÖMER: Say n Garibova Size TÖMER olarak bu söylefliye zaman ay rd n z için teflekkür ediyor, üniversite olarak yürüttü ünüz çal flmalarda baflar lar diliyoruz. 7

8 Güncel Haber ve Tan t m Bülteni 2010/5 TÖMER in 26. kurulufl y ldönümü kutland Ankara Üniversitesi TÖMER in 26. kurulufl y ldönümü, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal Talu, TÖMER Müdürü Prof. Dr. N. Engin Uzun ve çok say da TÖMER çal flanlar n n kat ld bir resepsiyonla kutland. TÖMER Tunal fiubesinde verilen resepsiyonda Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal Talu bir konuflma yapt. Prof. Dr. Cemal Talu yapt konuflmada, kuruluflundan bu yana görev alan tüm çal flanlar n n TÖMER in öncü bir dil ö retim merkezi olma sürecine önemli katk lar sundu unu belirtti. Törenin aç fl konuflmas n yapan TÖMER Müdürü Prof. Dr. N. Engin Uzun ise TÖMER in üstlendi i sorumlulu un fark nda oldu unun alt n çizerek TÖMER in çal flmalar n daha da gelifltirerek sürdürece ini söyledi. flletmesi Ankey Ltd. fiti. taraf ndan üstlenilen ve yeniden düzenlenerek Cafekantin 97 ad yla hizmet vermeye bafllayan Tunal Hilmi fiubesi kafeteryas n n aç l fl da ayn resepsiyonda gerçeklefltirildi. Törende son bir y l içinde emekli olan TÖMER akademik ve idari personeline Ankara Üniversitesi Rektörü Cemal Talu taraf ndan teflekkür plaketi verildi. Alman E itim Bakanl UTS yi uygulamaya bafll yor Almanya n n Kuzey Rehn WestFalen Eyaleti E itim Bakanl, eyalette görevli Türkçe ö retmenlerinin Ankara Üniversitesi TÖMER in UTS Sertifikas n alabilmesi için bir çal flma bafllatt. Çal flmalar n bafllang ç toplant s 24 Mart 2010 günü Münster ilinde yap ld. Toplant ya TÖMER i temsilen Merkez Müdürü Prof. Dr. N. Engin Uzun ile birlikte ad geçen eyaletin E itim Bakanl temsilcileri, Münster Baflkonsolosu, E itim Ateflesi ve bölgede görev yapan ö retmenler kat ld. Toplant da al nan kararlar do rultusunda 15 Nisan 2010 günü, 20 ye yak n okuldan 60 civar nda ö retmen ve 16 yafl üstü ö renci UTS s nav na girecekler. Kuzey Rehn WestFalen Eyaleti E itim Bakanl TÖMER UTS C1 sertfikas n, Bakanl k bünyesinde çal flan bütün Türkçe ö retmenleri için aranan bir belge olarak tan yacak. Pilot uygulama olarak uygulanacak s navlardan sonra baflta Türkçe ö retmenleri olmak üzere 16 yafl üstü ö renci ve yetiflkinler UTS s nav na girip düzeylerine göre TÖMER UTS Temel (A2), Orta (B1) ve Yüksek (C1) Sertifikalar n edinme flans bulacak. Çal flman n sonraki aflamas, UTS yi Almanya da yaflayan okul ça ndaki 16 yafl alt ö renciler için gelifltirip uygulamak olacak. Böylece 8 UTS, Alman okullar nda ikinci dil olarak okutulmaya bafllanan Türkçe için dil becerilerinin ölçüldü ü ve izlendi i bir araç haline gelecek.

9 Haber ve Tan t m Bülteni 2010/5 Güncel DIALECTURE A2 bafllad Ankara Üniversitesi TÖMER taraf ndan haz rlanan ve ANKU- ZEM arac l yla hizmete sunulan Uzaktan Kendi Kendine ngilizce Ö renme Program Dialecture A1 in ard ndan Dialecture A2 de kullan ma sunuldu. Ankara Üniversitesinin tüm idari ve akademik personelinin yararlanabilece i Uzaktan Kendi Kendine ngilizce Ö renme Program na istenildi i zaman kay t yapt r labilmesi Dil ö renmeye zaman m yok bahanesini de ortadan kald racak nitelikte. dari ve akademik personelin sembolik bir ücret karfl l nda kat labilece i Uzaktan Kendi Kendine ngilizce Ö renme Program hakk nda daha detayl bilgiye ulaflmak için adresini ziyaret edebilirsiniz. TÖMER Rusça kursiyerlerini okutmanlar yla birlikte Rusya ya gönderiyor TÖMER, Ankara Üniversitesi ile Rusya Federasyonu Saratov Devlet Üniversitesi aras nda imzalanan protokole dayal olarak A ustos 2010 tarihleri aras nda 20 Rusça kursiyerini burslu olarak ad geçen üniversiteye gönderecektir. Söz konusu burs, Rusça ö renimini ve konaklamay kapsamaktad r. 29 Mart 2010 tarihinde Merkez Bölüm Baflkanlar ndan oluflan bir komisyon kurulmufl ve Saratov bursuna baflvuran 95 kursiyerin baflvurusu de erlendirilmifltir. De erlendirme yap l rken kursiyerlerin TÖMER de en az iki kur Rusça ö renmifl olmalar, dile olan yatk nl klar ve okutman referanslar dikkate al nm flt r. De erlendirme sonucunda 20 asil ve 15 yedek bursiyer belirlenmifl ve bu bursiyerlerin belgeleri Saratov Devlet Üniversitesi ne ulaflt r lm flt r. Kursiyerlerle birlikte iki Rusça Okutman da Saratov Devlet Üniversitesine Rusça ö retmenlik formasyonu almak ve Rus okutmanlarla materyal ve görüfl al flveriflinde bulunmak üzere gönderilecektir. Kursiyerlerimiz Saratov da kald klar süre içinde hem Rusçalar - n gelifltirecekler, hem de Rus Kültürünü ve Rusya y tan mak amac yla Saratov Üniversitesince kendileri için düzenlenen gezilere kat lacaklard r. 9

10 Güncel Haber ve Tan t m Bülteni 2010/5 TÖMER ran da TÖMER Müdürü Prof. Dr. N. Engin Uzun ve Müdür Yard mc - s Cemil Kurt, Nisan günleri ran n Tebriz ve Urumiye flehirlerinde çeflitli dil merkezleri ile görüflmeler yapmak üzere görevliydiler. 19 Nisan 2010 da Tebriz Baflkonsoloslu u, daha sonra Tebriz de Türkçe Ö retimi alan nda faaliyet gösteren 3 dershane ziyaret edildi, yetkilileriyle olas TÖMER iflbirli i olanaklar üzerinde görüflmeler yap ld. 20 Nisan 2010 tarihinde ise önce Urumiye Baflkonsoloslu- u, sonra, bu ilde Türkçe ö retimi alan nda faaliyet gösteren dershaneler ziyaret edildi. Ayr ca Tebriz Üniversitesi Rektör Yard mc s Prof. Dr. Ali Rostami de makam nda ziyaret edilerek Tebriz Üniversitesi ile Ankara Üniversitesi aras nda devam eden iflbirli i haz rl çal flmalar hakk nda görüfl al flveriflinde bulunuldu. Ülke tan t m günleri TÖMER Merkez fiubesince ö rencilerin hem kendi ülkelerini tan tmalar, hem di er ülkelerin co rafyas ve kültürleri hakk nda bilgi edinmeleri, hem de Türkçelerini gelifltirmeleri amac yla düzenlenen Ülke Tan t m Günleri seminerlerinin ilki 11 Mart 2010 tarihinde gerçeklefltirildi. Seminerde Merkez fiubede Türkçe ö renimi görmekte olan Mo olistan, Makedonya, Afganistan, Mozambik, Pakistan uyruklu ö renciler taraf ndan Türkiye tan t ld. Merkez fiubesi Türkçe Bölüm Baflkan Canan Can Özdemir ve Türkçe okutmanlar ndan Yasemin Kaya Öztürk öncülü- ünde düzenlenen seminerin ilk bölümünde ö renciler Türk tarihinin yan s ra Türkiye nin iklimi, co rafyas, dili, Türk bayra n n anlam gibi konulara da de indiler. Ö rencilerin sunumda görselli e de önem vermesi sunumu daha da etkileyici k ld. Seminerin ikinci bölümünde Türkiye nin önemli günleri, bayramlar, Türkiye de öne ç kan isimler ve Türk kültürüne ait geleneksel k yafetler de tan t ld. lki büyük bir ilgiyle izlenen seminer, bundan sonraki haftalarda TÖMER ö rencilerinin kendi ülkelerini tan tmalar yla devam edecek. 10

11 Haber ve Tan t m Bülteni 2010/5 Güncel K z lay ve Tunal Hilmi flubelerinde TOEFL ve UTS s nav merkezleri aç ld TÖMER in K z lay ve Tunal Hilmi flubelerindetoefl kurslar n n verilebilece i, UTS ve TOEFL s navlar n n yap labilece i özel s n flar oluflturuldu. Kursiyerlerimizin en üst düzeyde verim alabilmesi için teknik anlamda hiçbir masraftan kaç n lmadan haz rlanan s n f, ses geçirmeyen özel bir malzemeyle kapland. Kabinlerden oluflan s n fta, e itimcilerin ö rencilerle birebir iletiflime geçebilmesi ve ders ifllenmesi için de bir oval masa sistemi oluflturuldu. TÖMER, K z lay ve Tunal Hilmi flubelerinde yak nda TOEFL S nav Merkezi olarak da hizmet vermeye bafllayacak. TÖMER Türkçe Ö retimi Çal fltay nda Milli E itim Bakanl taraf ndan düzenlenen ve Türkçe Dünya Dili slogan ile bafllayan Yabanc Dil Olarak Türkçe Ö retimi ve Ö retmenli i Çal fltay 6-8 Nisan 2010 tarihleri aras nda 3 gün süreyle Marmaris te yap ld. Çal fltaya 42 si Milli E itim Bakanl ndan, 47 si de Üniversitelerden olmak üzere 89 kifli kat ld. Çal fltayda TÖMER i, Merkez Müdürü Prof. Dr. N. Engin Uzun temsil etti. Prof. Uzun, TÖMER i tan tan bir sunumun ard ndan 2. Gün yap lan grup çal flmalar na kat ld. Hükümet burslular semineri Hükümet Burslusu olarak ülkemizde ö renim gören yabanc uyruklu ö renci hizmetlerinin koordineli yürütülmesi,uygulamada birli in sa lanmas ve karfl lafl lan sorunlar n çözümü amac yla T. C. Milli E itim Bakanl Hizmetiçi E itim Dairesi Baflkanl taraf ndan Nisan 2010 tarihlerinde Mersin Hizmetiçi E itim Enstitüsünde Hükümetimiz Burslar Semineri düzenlenmifltir. Düzenlenen seminere TÖMER i temsilen Merkez fiubesi Türkçe Bölüm Baflkan Canan Can Özdemir, Hükümet Burslusu Ö rencilerin TÖMER deki E itim Süreçleri ve Karfl lafl lan Sorunlar sunumuyla kat lm flt r. Seminere l Milli E itim Müdürlüklerinde görevli ve fiilen burslu ö renci ifllemlerini yürüten MEB personeli, Emniyet Müdürlü- ünden, Yurtkur Genel Müdürlü ünden, Milli E itim Bakanl - ndan ve Milli E itim Müdürlü ünden yetkililer kat lm flt r. Üç gün süren seminerde; D fl liflkiler Genel Müdürlü ü, Milli E itim Müdürlü ü, TÖMER ve paydafl di er kurumlar aras nda karfl lafl lan problemler ele al narak çözüm üretilmeye çal fl lm flt r. Seminerde yabanc uyruklu ö rencilere nas l daha iyi hizmet verilebilir, bu hizmet uluslararas standartlara nas l tafl nabilir konular nda karfl l kl görüfl al flveriflinde bulunulmufltur. 11

12 Araflt rma-uygulama Haber ve Tan t m Bülteni 2010/5 Kursiyer sormacas TÖMER, ilk olarak 2008 y l Aral k ay nda bafllatt yabanc dil ve Türkçe kurslar na devam eden kursiyerlerine yönelik genifl çapl sormaca uygulamas na bu y l da fiubat-mart, Mart aylar n kapsayacak flekilde devam ediyor. Sormacam z toplam dört ayr kategoriden oluflmakta olup kursiyerlerimizin bilgilerini ve varsa görüfllerini ço unlukla iflaretleme yoluyla aktaraca biçimde haz rlanm flt r. Sormacam za TÖMER in 8 ildeki 11 flubesinden toplam 2915 kursiyer kat lm flt r. Sormacan n ilk bölümünü oluflturan yafl, ifl, cinsiyet, e itim düzeyi, ö renilen dil, kurs türü ve kur düzeyleri ile ilgili bölümünde yöneltilen sorulara verilen yan t Tablo 1 de de görülece i üzere TÖMER en çok (%44.97 oran nda) 16 yafl üstü yetiflkinlere hitap etmekte ve bu yetiflkin kursiyerlerin %64.44 ünü üniversite ö rencileri oluflturmakta. Meslek/ fl kategorisinde ise yine %69.32 ile ö renciler ilk s ray al rken, e itim düzeyi kategorisinde en büyük pay yüksekö retimlilere ait: (%64.44). Kursiyer say s bak m ndan en yayg n hizmetin verildi i dil ise ngilizce (%67.43 ). ngilizcenin ard ndan aralar nda çok büyük fark olmamakla birlikte di er dil s ralamalar ise flöyle: Türkçe, Almanca, Yabanc Diller ve Frans zca. Tablo 1 Yafl n z fliniz E itim Düzeyi yafl aras yafl aras 16 yafl alt 45 yafl ve üstü Ö renci Memur - flçi Di er Serbest Meslek Emekli Yüksekö retim Ortaö retim Lisansüstü lkö retim Kursiyer Profili Oran %44,97 %44,08 %9,19 %1,74 %69,32 %15,43 %11,37 %3,45 %0,40 %64.44 %22.51 %10,28 %2,26 Sormacan n ikinci bölümünü oluflturan ve kursiyerlerin yabanc dili hangi amaçla ö rendiklerine yönelik soruya yan t olarak ilk s ray alan gerekçe olarak önce kursiyerlerimizin meslek kayg lar, ard ndan s ras yla ifl bulmay kolaylaflt rmak, daha ak - c konuflmak, yabanc ülke gezmek, genel kültürü artt rmak ve okuldaki derslere takviye olmak hedefleri gelmektedir. Tablo 2 Yabanc Dili Hangi Amaçla Ö reniyorsunuz? Oran Mesle imde gerekti i için %20,12 fl bulmam kolaylaflt rmak için %15,70 Daha ak c konuflmak için %15,04 Yabanc ülke gezilerinde kullanmak için %13,47 Genel kültürümü art rmak için %11,85 Okuldaki derslerime takviye olsun diye %7,85 Bu dili merak etti im için %6,38 Di er %5,17 Bofl zamanlar m de erlendirmek için %4,39 Sormacan n üçüncü bölümünde kursiyerlerimize TÖMER i neden tercih ettiniz? sorusunu yönelttik. Kursiyerlerimizin TÖMER i tercih etmelerinin bafll ca nedenlerinden biri üniversite kurumu olmas, ard ndan s ras yla sertifikalar n n tan n rl ve güvenirlili i, Avrupa dil pasaportu vermesi, üniversite güvencesi, okutmanlar n n yeterlili i, fiziki ve sosyal ortam n n iyi olmas, kurs ücretlerinin di er kurslara göre daha düflük olmas fl klar gelmekte. Tablo 3 TÖMER i neden tercih ettiniz? Bir üniversite dil kursu oldu u için Sertifikalar daha çok tan nd için Avrupa Dil Pasaportu verdi i için Üniversite güvencesinde olmak Okutmanlar iyi oldu u için Di er Fiziki ve sosyal ortam iyi oldu u için Kurs ücretleri daha düflük oldu u için Baflka seçene im olmad için Oran %21,71 %15,17 %13,42 %12,25 %11,68 %8,92 %6,63 %6,30 %3,88 Kursunuz ngilizce Türkçe Almanca Yabanc Diller Frans zca %67,43 %17,74 %6,08 %5,46 %3,27 Kursiyerlerimizin TÖMER i ilk nereden ve nas l duydunuz? sorusuna verdikleri dördüncü bölümümüzdeki yan tlar da bizim tan t m çabalar m z n kursiyerlerimize hangi kanallardan ulaflt - n aç kça göstermekte. Bu kategoride en öne ç kan fl k TÖ- MER e daha önce devam edip memnun kalan ö rencilerimizin tavsiyeleri. 12

13 Haber ve Tan t m Bülteni 2010/5 Araflt rma-uygulama Tablo 4 TÖMER i ilk nereden/nas l duydunuz? Oran TÖMER kursiyer(ler)i tavsiye etti %35,10 Di er %29,52 fiube binas n gördüm %20,79 Reklam panolar nda gördüm %6,08 Evimize gelen broflürden %4,83 Televizyonda reklam n izledim %2,19 Gazete ilan n gördüm %1,42 Sormacan n, TÖMER in s n f d fl hizmetlerini de erlendirmeye yönelik beflinci bölümündeki sorulara verilen yan tlar destek hizmetlerinin ve sosyal etkinliklerin art r lmas gerekti ini gösteriyor. Tablo 5 S n f D fl Hizmetlerin De erlendirilmesi Bölüm Baflkanl n z dilek, öneri ve flikayetlerinizle yak ndan ilgileniyor mu? Ö renci fllerinin verdi i hizmetten memnun musunuz? Kütüphaneden ve DVD Klüpten istedi iniz zaman kolayca yararlan yor musunuz? S n f, koridor ve tuvalet-lavabolar n temizli inden memnun musunuz? Kafeterya hizmetlerinden memnun musunuz? Her zaman Genelde Bazen Nadiren Hiç %49,25 %31,89 %9,05 %4,43 %5,37 %41,69 %35,93 %11,53 %4,35 %2,48 %27,25 %24,81 %17,68 %9,45 %20,77 %35,95 %33,54 %16,10 %7,35 %7,04 %37,02 %35,46 %13,49 %6,92 %7,09 fiubede sosyal ve kültürel etkinliklerin %29,47 %33,72 %17,59 %10,59 %8,60 yeterince yap ld n düflünüyor musunuz? TÖMER in okutmanlar n n s n f içi performanslar n de erlendirmeye yönelik olarak haz rlanan alt nc bölüme verilen yan tlar, TÖMER i tercih etmenin en önemli nedenlerinden olan okutmanlar iyi oldu u için gerekçesini do rular niteliktedir. Tablo 6 Okutman De erlendirilme Her zaman Okutman n z, dersleri zaman nda bafllat yor %85,76 ve bitiriyor mu? Okutman n z, derslerde bütün kursiyerlere eflit ve yeterli zaman ay r yor mu? Genelde Bazen Nadiren Hiç %12,60 %1,16 %0,26 %0,20 %84,10 %13,76 %1,53 %0,50 %0,10 Okutman n z, dersle ilgili sorunlar n za uygun %83,66 %13,85 %1,88 %0,43 %0,16 ve tatmin edici yan tlar veriyor mu? Okutman n z, ev ödevleri %88,82 %16,71 %3,60 %0,63 %0,23 veriyor mu? Okutman n z, verdi i ev ödevlerini kontrol edip size geri %85,08 %11,95 %1,86 %0,86 %0,23 (dönüt) veriyor mu? Okutman n z, kursiyerlerin yapt dil yanl fllar na karfl %84,00 %13,25 %1,90 %0,43 %0,40 olumlu ve yap c davran yor mu? Okutman n z, dersle ilgili aç klamalarda ö renmekte %70,55 %22,89 %3,71 oldu unuz dil d fl nda %1,51 %1,31 bir dil kullanmamaya özen gösteriyor mu? Okutman n z, ders d fl ama TÖMER ile ilgili dilek, öneri ve %66,36 %24,81 %5,06 %2,89 %0,86 flikayetlerinizle ilgileniyor mu? Okutman n z, derste ders d fl konulara zaman harcamamaya özen gösteriyor mu? %71,81 %22,18 %3,18 %1,67 %1,13 TÖMER Merkez Müdürlü ü, 2010 y l itibariyle her ay yürüttü ü genel sormaca uygulamas ile, verilen hizmetin kalitesini sürekli olarak artt rmak üzere daha ayr nt l de erlendirmeler yapmaya devam edecektir. 13

14 Araflt rma-uygulama Haber ve Tan t m Bülteni 2010/5 TÖMER in Yabanc lara Türkçe Ö retenleri Uzaktan Destekleme projesi Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabanc Dil Araflt rma ve Uygulama Merkezi TÖMER, Üniversite BAP birimi taraf ndan desteklenen Yabanc lara Türkçe Ö retmenli i Uzaktan Sertifika Program Gelifltirme adl bir bilimsel altyap projesi yürütmektedir. Proje çerçevesinde bilgisayar arac l yla internet üzerinden ulafl labilen ve baflar l olanlara sertifika düzenlenen bir uzaktan kurs faaliyeti için gerekli yöntem, teknik ve içerik oluflturulmaktad r. Yabanc lara Türkçe ö retiminde faaliyet gösteren kiflilere uzaktan mesleki destekleme e itimi veren, yüzyüze veya uzaktan, herhangi bir kurs içeri inin bulunmamas ve bu yönde öncülü ü, yabanc lara Türkçe ö retiminde oldu u gibi yine Ankara Üniversitesi nin yapmas, böylece bu alandaki bofllu u doldurarak kurumsal tan n rl k ve sayg nl n art - r labilecek olmas bu projenin ana gerekçeleridir. Projenin amac (i) bütün dünyada yabanc lara Türkçe ö retimi ile u raflan e iticilere mesleki destek sa lamak, (ii) böylece Ankara Üniversitesi TÖMER in bu alandaki 25 y ll k deneyim ve birikimini yeni bir kurs profili olarak de erlendirmek, (iii) kurslar n TÖMER in mevcut okutmanlar n n yararlanmas na açarak onlar n da e itimini desteklemek, (iv) alanda ilk ve öncü olacak bir faaliyette bulunarak Ankara Üniversitesi ve TÖMER in tan n rl n ve sayg nl n art rmakt r. Bir ö retmen e itimi projesi olarak e itim konusunu oluflturacak ana materyaller, TÖMER taraf ndan Ortak Avrupa Çerçevesi ne uygun olarak haz rlanan Yeni Hitit Türkçe Ö retim Seti ve yine ayn çerçevede gelifltirilen Uzaktan Türkçe S nav d r. Ö retmenlerin e itim izlencesinin dayanaca içeriklerin haz r olmas, projenin yöntem ve tekniklerinin kurgulanmas sürecinde büyük avantaj sa lamaktad r. E itim izlencesi Yeni Hitit ve UTS üzerinden planlanmaktad r. Proje için gerekli olan di er materyallerin önemli bir bölümünü, Türkçe d fl ndaki diller için bugüne kadar gelifltirilmifl, gerek yüzyüze gerekse uzaktan ö retmen e itimi kaynaklar oluflturmaktad r. Bu kaynaklar, y l geriye gidilerek taranmakta ve internet üzerinden ö retmen e itimi için ana materyale katk s olacak biçimde dikkate al nmaktad r. Dilbilimin özellikle uygulamal dilbilim alan, dil edinimi ve ö renimi ile ilgili literatür, projenin genel dilbilimsel kaynaklar n oluflturmaktad r. Yabanc dil, ikidillilik, dil ö retimi gibi alanlarda ulafl lan kuramsal betimlemeler ve uygulama teknikleri projenin yönteminin flekillenmesinde etkili olmaktad r y l nda yay nlanan ve yabanc dil ö retiminde birçok ölçütle birlikte ö retmen e itimi için de standartlar belirleyen Ortak Avrupa Çerçevesi (Common European Framework), bu çerçeveye uygun olarak dil ö retmeni e itimi konusunda faaliyetlerde bulunan, merkezi Avusturya n n Graz kentinde olan Avrupa Modern Diller Merkezi (European Center of Modern Languages) taraf ndan oluflturulan ö retmen e itimi portal, projenin örnek ald kaynaklard r. Projenin içerik oluflturma aflamas nda son y llarda Türk milli e itim sistemini de etkileyen yap land r c l k, çoklu zeka ve aktif ö renme gibi yöntem, yaklafl m ve teknikler ö retmen e itimi ortam na s n f-içi ve d fl etkinlikleri biçimlendirici olacak yönleriyle kat lmaktad r. TÖMER in ortak oldu u ve tamamlanm fl olan Lancelot Projesi, bir Avrupa Birli i Leonardo da Vinci projesi olarak sanal s n flarda ö retmen e itimine yönelik bir alt yap gelifltirme projesiydi. Bu proje, Avrupa n n ngiltere, Fransa, talya gibi çok önemli ülkelerinden e itimcilerin katk da bulundu u bir proje olarak TÖMER e araflt rma ve projenin sonuçlar ndan do rudan yararlanma olana sunmaktad r. Lancelot ta sa lanan altyap olanaklar n n TÖMER in bu projesi için bir taban ve uygulama alan olarak kullan lmas hedeflenmektedir. Projenin en önemli araçlar ndan biri olan Lancelot un en önemli öngörüsü de gelifltirilen altyap n n böylesi özel hedefli ö retmen e itimi projeleri ile iflletilmesidir. Bilgisayar, internet, görsel-iflitsel birim gibi modern iletiflim ve biliflim araç-gereçlerine sahip olufl, kütüphane ve üniversite elektronik kütüphanesi, ayr ca ö retmen e itimine kat lm fl olan okutmanlara sahip oluflu, uygulama için gerekli fiziki ve insansal altyap n n olmas TÖMER in sahip oldu u araflt rma olanaklar aras ndad r. TÖMER, Ankara Üniversitesi nin bir kurumu olarak, bu üniversitenin baflta Dil ve Tarih-Co rafya Fakültesi olmak üzere E itim Bilimleri Fakültesi ve Yabanc Diller Yüksek Okulu ndan sa lad çok genifl bir akademik deste e ulaflma olana na sahiptir. Projenin araflt rmac profili, bu zengin ve genifl araflt rma kanallar n temsil etmektedir. Proje, ö retmen e itimi ile ilgili bilimsel literatür taramas, bu tür e itimi Türkçe d fl ndaki dillerde veren okul, kurum veya kaynaklar n e itim izlencelerinin incelenmesi, bu çal flmalar 14

15 Haber ve Tan t m Bülteni 2010/5 Araflt rma-uygulama sonucu oluflturulan raporlar do rultusunda bir web tabanl Türkçe ö retmenli ine haz rl k kursu oluflturma aflamalar n içermektedir. Projenin 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren 1 y l (12 ay) sürmesi planlanm fl olup projede ö retmen e itmeni olarak 20 araflt rmac görev almaktad r. Projenin ç kt lar, web tabanl internet portal, ö retmen e itimi için gerekli elektronik ve dijital kurs içeri i (ana ürün), portal n ve ana ürünün tan t m n ve kullan m n içeren k lavuz kitapt r. Bu proje ile ortaya konacak ana ürün, dünyada yabanc lara Türkçe ö retenlere destek e itimi almalar konusunda olanak sa layan ilk uzaktan sertifika program olacakt r. Böylece Ankara Üniversitesi, bugüne kadar TÖMER yoluyla yapt - gibi yaln zca Türkçe ö retiminde ve Türkiye de de il, Yabanc lara Türkçe ö retmeni e itiminde ve tüm dünyada öncü kurum olmaya devam edecektir. Ortaya konacak ö renim içeri i, TÖMER in mevcut Türkçe okutmanlar n n kaliteli ve örnek ö retim için sürekli e itimini de sa layacakt r. nternet arac l yla tüm dünyada Türkçe ö retimi ile u raflanlara bir kendi kendine ö renme olana sunan kurslar, TÖ- MER e yeni bir gelir faaliyet türü kazand racakt r. Proje, (i) yabanc lara Türkçe ö retiminde görev alan e iticilerin mesleki aç dan desteklenmesi aç s ndan ortadaki büyük bofllu u doldurmas, (ii) Ankara Üniversitesi TÖMER in alanda halihaz rdaki etkisini ve sayg nl n art rmas, (iii) TÖ- MER in araflt rma ve uygulama deneyimini ve birikimini bir uzaktan e itim faaliyete dönüfltürecek olmas ve tüm bunlara ek olarak (iv) ö retmen e itimi literatürüne Türkçe üzerinden özgün bilimsel katk lar sunacak olmas bak mlar ndan da önemlidir. Projenin, bilimsel yenilik ve de er bak - m ndan, böylesi bir program oluflturmada Türkçenin yabanc dil olarak ö retimi alan n s nanm fl olaca ndan hareketle ö retmen e itimi literatürüne Türkçeye özgü yönler aç s ndan özgün katk lar yapaca beklenmektedir. I. ÜN TE D L Ö RET M N N D LB L MSEL YÖNLER II. ÜN TE D L Ö RET M N N E T MB L MSEL YÖNLER III. ÜN TE D L Ö RET M YÖNTEMLER IV. ÜN TE D L Ö RET M MATERYALLER V. ÜN TE SINIF- Ç DERS UYGULAMASI VI. ÜN TE SINIF-DIfiI HAZIRLIK UYGULAMASI VII. ÜN TE ÖLÇME VE DE ERLEND RME VIII. ÜN TE B T RME SINAV Uzaktan Türkçe Ö retmenli i Sertifika Program Üniteleri 15

16 Ö renirken Haber ve Tan t m Bülteni 2010/5 Aliyeva Moldir - Türkçe, Temel 4 Benim ismim Kamilla. Ben Kazakistanl y m. Burada evliyim ve ö renciyim. Türkiye de yaflamak çok güzel ve çok farkl. Ben bu zamana kadar çok farkl bir ortamda ve ülkede yaflad m. Ama flimdi de mutluyum çünkü hayalimi gerçeklefltirdim. Sevdi im, hayal etti im ülkede ve sevdi im insanla yafl yorum. Ben Türkiye ye 5 ay önce geldim. lk geldi imde stanbul u, denizi, tarihi yerleri gördüm ve bu yerlerin derin nefesini ald m. lk günlerimde gözlerime inanamad m. nternetten ve televizyondan gördü üm hayalimdeki ülkenin tam karfl s ndayd m ve bu çok mükemmeldi O zamanki duygular m yazam yorum ve yazamayaca m. Sonra da Antalya ya, Kemer e, zmir e ve Alanya ya gittim. Çok güzel yerleri ziyaret ettim, insanlarla tan flt m, denizde yüzdüm, foto raf çektim, farkl Türk yeme i yedim, paraflütten atlad m fiimdi de Türkçeyi ö reniyorum. Art k dili de yemek piflirmeyi de biliyorum. Yavafl yavafl her fleye al flmaya çal fl yorum. Gelecek y l Ankara Üniversitesi nin diplomas n almaya, mutlaka Kazakistan ziyaret etmeye, ifl bulmaya ve yaz n tatilde bu ülkenin baflka flehirlerini kocamla gezmeye karar verdim. Evet bu hayatta her bir insan n hayalini gerçeklefltirmek için mutlaka bir flans vard r. Sadece bunu isteyin Alper Y ld z - ngilizce, Temel 2 Ben ngilizceyi TÖMER e bafllayana kadar sevmiyordum. Ama TÖMER e bafllad m ilk günden itibaren ngilizceyi sevdim ve ö renme iste im artt. Tabii bunda en büyük katk s olan sayg de er hocama sonsuz teflekkürlerimi sunuyorum. ngilizceyi her geçen gün daha iyi anl yor ve ö reniyorum. Bu bana mutluluk veriyor. Derse her geliflimde mutlu ve istekli oluyorum. Tabii flu ayr nt y da göz ard etmemek gerekir, ben hocam n söyledi i herfleyi harfiyen yerine getirmeye çal fl yorum. Çünkü flunu biliyorum ki, baflarmak için öncelikle rehberimizi dinlememiz ve söylediklerini aynen uygulamam z gerekli. Ben TÖMER de s cakkanl, önyarg l olmayan insanlarla tan flt m. ngilizceyi sevmemde bana yard mc olan konulardan birisi de bu. Çünkü burada ö renciye sayg ve sevgi var. Anlay fl var. ngilizceyi ö renmede birtak m zorluklar yafl yorum. Mesela kelime ezberlemekte zorlan yorum. Bazen de kurallar unutabiliyorum. Bu durumu gün afl r tekrarlarla aflmaya çal fl yorum. Ben flu ana kadar ngilizcede birçok fley ö rendim ve yavafl yavafl daha da fazlas - n ö reniyorum, ö renece im. Bu konuda bende büyük eme i olan hocama, sonra da TÖMER ailesine sonsuz teflekkürlerimi sunuyorum. Hovaria Benahmed - Türkçe, Yüksek 4 Ben Hovaria Benahmed. Cezayirliyim. Benim Türkçe ile tan flmam 2008 y l nda Libya da Türk inflaat firmas nda çal flmaya bafllad m zaman oldu. Daha önceden Türkçe ve Türkiye ile ilgili hiçbir fley bilmiyordum. Bana Arapça dan çok farkl geliyordu. Ama sonralar insanlar daha dikkatlice dinledi imde fark ettim ki birçok Arapça kelime Türkçede de var. Sonra dinledikçe Türkçe ö rendim. Ö rendikçe hofluma gitti. Ö renmeye Türkçe ve Arapça sözlük okuyarak devam ettim. Sadece ve sadece Türkçeyi çok sevdi im için ve daha da gelifltirmek için TÖMER e gelmeye karar verdim. fiu anda Türkiye ye geleli yedi ay oldu. Televizyonda haberleri, programlar ve Türk dizilerini seyrederken fark ediyorum ki Türkçem geliflmifl çünkü herfleyi anlayabiliyorum art k. nflallah Nisan 2010 da Türkçe kursunu bitirmifl olaca m. 16

17 Haber ve Tan t m Bülteni 2010/5 Ö renirken Suyargulov Rifat - Türkçe, Orta 1 Babalar m z demiflti ki: Bir lisan bir insan, iki lisan iki insan. Biz arkadafllarla 5 ay önce yüksek lisans yapmak için Rusya Baflkurdistan dan Türkiye ye geldik. Geldikten sonra dil ö renmek için TÖMER e kaydolduk. Asl nda Baflkurdum, o da Türk milletlerinden bir millettir. Türkler, Tatarlar, Özbekler, Kazaklar, Baflkurtlar hepimiz Orta Asya dan ç kt k. Bu yüzden bizim dillerimiz birbirine benziyor. Biz buraya gelirken hiç Türkçe bilmiyorduk ama dillerimiz bir gruptan oldu u için çabuk anlamaya bafllad k. Ço u kelimeler birbirine benziyor fakat bazen onlar n söyleyifli ve kullan l fl farkl d r. Cümlelerin yap l fl da benziyor ama kelimelerin ekleri farkl. Zor olan, kelimeleri do ru kullanmak ve uygun ekleri yerine koymakt. Bizim eski dilimiz ve Osmanl ca birbirine çok benziyor. Dersler çok zevkli geçiyor. TÖMER farkl devletlerden gelen ö rencileri toplad ve biz onlarla konuflup baflka kültürleri ö renerek kendimizi gelifltiriyoruz. TÖMER farkl devletlerden örne in Rusya, K rg zistan, Kazakistan, Özbekistan, Çin, Kore, Filistin ve daha birçok ülkeden ö rencileri içinde bar nd r yor. Ö retmenler ifllerini çok iyi biliyorlar. Her ö renci ile ona uygun flekilde konufluyorlar. Yaln z gramer ve teori de il, bunlar kullanmas n ve özelliklerini de ö retiyorlar. Yeni kelimeleri benzer misallerle anlat yorlar. Hiç Türkçe bilmeyen gelse birkaç ay sonra yeteri kadar Türkçe konuflur. Hocalar m z bize dilden baflka Türklerin tarihini ve kültürünü de ö retiyorlar ve biz o zaman zengin Türk kültürüyle daha çok ilgileniyoruz. Biz de onlar n çal flkanl klar na önem verip çok çal flmal y z. Ali Özmen - ngilizce, Temel 3 Merhaba. Ben Ali Özmen. Turizm sektöründe çal fl yorum. 3 ayd r TÖMER ö rencisiyim. Bilindi i gibi turizm sektörünün ilk gereksinimi yabanc dil. Bu yüzden ngilizce ö renmeye ihtiyac m vard. Bu ihtiyac m karfl layabilece im en iyi yer olarak TÖMER i buldum. Ankara Üniversitesi güvencesiyle verilen e itimin beklentilerimi tamamen karfl lad n söyleyebilirim. Buras ayr ca çok farkl insanlar n bulufltu u s cak bir kurum. Çok güzel ve hofl bir ortam var. Yabanc ve Türk ö renciler bir aile gibi dil e itimlerini sürdürüyorlar. Son olarak burada olmaktan dolay çok mutlu oldu umu belirtmeliyim. yi ki TÖ- MER ailesinin bir ferdiyim. Gamze Eriflen - ngilizce, Temel 3 Merhaba. Ben Gamze Eriflen. Karadeniz Teknik Üniversitesi nden mezun oldum. Okulumu bitirmeden önce dil e itimi almam gerekiyordu. Lise e itimim ngilizce olmas na ve takviye almama ra men ngilizceyi baflaramad m. Mezun olduktan sonra iflim için dil e itimi al p kendimi gelifltirmem gerekti ve gazete ilan n görerek TÖMER e bafllad m. lk kurumu Trabzon da ald m. TÖMER in prensipli e itimi ve hocalar sayesinde ngilizceyi sevmeye bafllad m. fiimdi 3. kurday m ve 4 y l boyunca kendimi ifade edemedi im kadar kendimi iyi ifade edebiliyorum. Belki de en önemlisi art k ngilizce olarak düflünebiliyorum. Hocalar ma ve TÖMER e sonsuz teflekkürler. Osman Balal - ngilizce, Temel 3 Merhaba. Ben Osman Balal. Anadolu Üniversitesi Bas n Yay n ö rencisiyim. ngilizce ye bafllama sebebim de mesle im için gerekli olmas yd. TÖMER i seçmemin sebebi Ankara Üniversitesi güvencesi alt nda olmas ve araflt rmalar m sonucunda dil e itiminde en iyi e itim flartlar n ve okutmanlar n bünyesinde bar nd rmas. Samimiyet ve derslerdeki e itim kalitesi beni çok etkiledi. Ayr ca sadece derslerle de il etkinlikleri ve güzel arkadafll k ortam da beni buraya ba layan etkenlerden birkaç. Son olarak flunu söyleyebilirim ki; kalite, e itim ortam ve s cakl k... TÖMER kesinlikle en iyisi. 17

18 Ö retirken Haber ve Tan t m Bülteni 2010/5 Almanca Bir yabanc dili bilmek, ço u kere o dili her alanda kullanabilirsiniz anlam na gelmez. Baz alanlar vard r ki bunlar özel e itim gerektirir. Bu anlamda çeviri, dil ö reniminde özel bir yer tutmaktad r. Çeviri yapmak hassas bir dengeyi gözetmek gibidir; ortaya koydu unuz yeni metin çeviri kokmayacak ayn zamanda da asl bozulmayacak. Çeviri yapabilmek için hem kaynak dili, hem de hedef dili iyi bilmeniz gerekir. Ancak çeviri yapt n z alan n sözcük da arc na sahip de ilseniz, her iki dili iyi bilmeniz sizi kurtarmaz. Zira bazen sözlüklerde de tam anlam bulmak mümkün olmamaktad r. TÖMER Almanca Bölümünde ö retmenli e bafllad mda ilk s n f m hukuk çeviri s n f olmufltu. O dönemdeki ö rencilerim A. Ü. Hukuk Fakültesinin araflt rma görevlileriydi, dolay s yla onlar n hukuk bilgisi tart fl lmaz düzeydeydi. Benim ancak iki-üç cümleyle aç klayabildi im handlungsfähig sözcü ünün ifllem ehliyetli oldu unu söylediklerinde benim için Almancas daha anlafl l rd ; Türkçesinden hiçbir fley anlamam flt m. Haftada alt saat üzerinden yaklafl k dokuz ay ben onlara Almanca-Türkçe çeviri nas l yap l r, onlar bana hukuk dilini ö rettiler. Onlar n birço u flu anda A. Ü. Hukuk Fakültesinde ö retim üyesi. Ben onlardan hukuk dilini anlama konusunda çok fley ö rendim, zaten o sayede sonras nda açt m z hukuk çevirisi s n flar nda baflar elde edebildik. Çeviri yapt n z alan hangi alan olursa olsun, ister hukuk, ister edebiyat, ister t p ya da mühendislik Çeviri yaparken o metnin yazan yla duygudafll k kurmak, o alan n jargonunu tan mak çok önemlidir. O zaman baz sözcükler, saatlerce sözlük taraman za gerek kalmadan kendili inden yerine oturur. yi bir dilbilgisine sahip olma da çeviriyi kolaylaflt ran önemli faktörlerdendir. Çünkü böylece cümleleri do ru çözümleyebilir, onlar do ru yerlerde kullan rs n z. Biz TÖMER Almanca Bölümü olarak çeviri kurslar m z n ilk k rk saatinde bu amaçla genel dilbilgisi tekrar na yer veriyoruz. Bu süre elbette kat lan grubun haz r bulunmuflluk haline göre esnetilebilmektedir. Ayr ca çeviri belli bir birikim sonucudur. Çeviri yapt kça cümleleri anlama ve hedef dilde yerine koyma refleksi de artar. O nedenle çeviri sadece kursta ö renece iniz bir beceri de ildir, yaflam n z boyunca tekrar ederek gelifltirebilece iniz bir ö renme maceras d r. Esma Durak - Almanca Okutman Türkçe En belirgin gözlemledi im problemlerden biri kendi anadilleri haricinde baflka bir dil bilmeyen ö rencilerin yeni bir dil ö renirken çok zorlanmalar d r. Özellikle de kendi anadilinin dilbilgisini de çok iyi bilmiyorsa bu durum ö renme sürecini daha da çok uzatmaktad r. Bu durum genellikle anadili ngilizce olan ö renciler için geçerli oluyor. Her ne kadar bireysel farkl l klar olsa da (ö renme h z vb.) bu durumu sorun olmaktan ç karabilmeliyiz. Burada okutman n rolü çok büyük. Kendi dilimizde olsun veya olmas n konuflma ve yaz dilinin önemini hepimiz bilmekteyiz. Fakat ço u zaman gözden kaç rd m z önemli bir nokta var. Sözsüz iletiflim. Oysa al p gönderdi imiz mesajlar n %80 ini sözsüz dil oluflturmaktad r. letiflim sadece sözcüklerden ibaret de ildir. Bu durumda Beden dili nin önemi çok büyük. Onlar bizim dilimizi anlam yor olabilirler ama vücut dilimiz onlara her fleyi zaten anlatmaktad r. lk etapta ö renciyle göz göze gelerek tan fl r z, anlaflabilece imiz tek dil beden dilidir, bu nedenle beden dilini ö renmeli ve onu etkili bir biçimde kullanabilmeliyiz. Ayn flekilde ç kard m z sesler onlar için (ilk etapta) hiçbir fley ifade etmedi inden tonlamay da çok iyi yapabilmeliyiz. Örne in yabanc bir flark dinledi imizde sözleri anlamay z ama melodisi kula m za hofl geliyorsa merak ederiz, bizde anlama iste i uyand r r. Bunun için tonlama da çok önemlidir. Buradaki amaç ö rencilerin dikkatini üzerimize çekmek, her an gözlerinin ve kulaklar n n bizde olmal s n sa lamakt r. Onlara dili sevdirmeli, ö renmeye motive etmeliyiz. Okutman ayn zamanda tiyatrocu da olabilmelidir. S n f bir sahne olarak görebilir, ö rencilerini de seyirci. Fakat bu sahnenin içinde onlar n da yer almalar n sa layabilmelidir de. Mimiklerle, seslerle, hareketlerle anlat lmak istenileni vermek gerekir. Bu roller zamanla kendili inden gelifliyor. Hem ö renci görerek ö reniyor hem de ders e lenceli bir hal al yor. Tülay Derici - Türkçe Okutman 18

19 Haber ve Tan t m Bülteni 2010/5 Ö retirken Rusça Yaklafl k yedi ayd r Samsun fiubesinde Rusça okutman olarak çal flmaktay m. Göreve bafllad mdan bu yana ö rencilerimle üç kur bitirdik. Tüm bu süreç içerisinde flüphesiz ki benim için en karmafl k olan konu dildeki cinsiyet kavram, ismin halleri ve bunlara ba l olarak s fat ve fiil çekimleriyle cümle oluflumunu aktarmak oldu. Rus dilinde kullan lan Kiril alfabesi de tabii ki ö rencileri zorlayan bir di er konu. Her dilde oldu u gibi Rusça da sürekli tekrar gerektiren bir dil. Çünkü konular bir zincir gibi birbirleriyle o kadar s k bir ba içindeler ki, örne in isimlerde cinsiyet kavram nda sorun yaflayan bir ö renci sonras nda bu isimleri nitelendirdi imiz s fat çekimlerini anlayam - yor. Ya da ayn flekilde yal n haldeki çekimlerin ismin di er hallerine geçti imizde de iflmesini anlamakta zorlan yor. Dolay s yla isteyerek çal flmak problemin büyük bir bölümünü ortadan kald r yor diye düflünüyorum. Eda Havva Tan - Rusça Okutman ngilizce Ankara Üniversitesi TÖMER Antalya fiubesinde de tüm flubelerde oldu u gibi yabanc dili ö rencilerimize ö renme sürecini sevdirerek ö retiyoruz. Yetiflkin ve çocuk s n flar m zda dilbilgisi konular n pratik al flt rma ve s n f içi uygulamalardan yararlanarak ö rencilerin konuyu en iyi alg layabilece i türleri düflünerek iflliyoruz. Tematik s n f m zda ifllenen dilbilgisi konular na iliflkin ö rencilerle sözlü al flt rmalar ve role-play çal flmalar yaparak ö renmeyi pekifltirmeyi amaçl yoruz. Konuflma, yazma, dinleme ve okuma becerilerinin hepsine ayr ayr önem vererek ö rencilerimizde bunlar n her birinin en iyi flekilde geliflmesini istiyoruz. TÖMER okutmanlar olarak yenilikleri takip ederek ö rencilerimizle paylafl yoruz. Sezen Dolanay - ngilizce Okutman Almanca Temel 1 kurunda ö rencilerime neden Almanca ö rendiklerini sordu umda, bana okuldaki Almanca derslerine yard m olmas için, mesleklerinde gerekti i için veya yurt d fl nda okumak istedikleri için Almanca ö renmeleri gerekti ini söylüyorlar. Genelde amaçlar yabanc dilde iletiflim kurmakt r ki bu dinleme-konuflma-okuma-yazma becerilerini gelifltirmeyi gerektirir. Yine temel 1 kurunda ö rencilerim bana ne zaman (iyi!) Almanca konuflabileceklerini sorduklar nda onlara her kurda dil seviyelerine uygun konuflma, dinleme, okuma, yazma f rsatlar n n oldu unu ve bu flekilde de Almanca bilgilerini gelifltirebileceklerini söylüyorum. Onlara ayr ca dil ö renmenin çok çaba gerektiren uzun bir süreç ve bir birikim ifli oldu unu da s k s k hat rlat yorum. Bu konu ile ilgili de inmek istedi im baflka bir nokta daha var. Tabii ki bir dili ülkesinde ö renmek güzel bir f rsatt r ancak bu da ö rencilerin kursta Almanca ö renebilmek için göstermeleri gereken çaban n ayn s n gerektirir. Çünkü yabanc dili ö renmeyi kiflinin ister kursta ister ülkesinde olsun motivasyonu ve çabas belirler. Ö rencilerime; e er yurt d fl na gidip insanlarla kolaylar na geldi i için Türkçe veya ngilizce konuflacaklarsa, hiç paralar na ve zamanlar na yaz k etmemelerini, Türkiye de kalmalar n ; yurt d fl na gitme f rsat olmayan ö rencilerime de böyle bir imkan veya f rsat olmad klar için üzülmemelerini söylüyorum. Çünkü kursta da dersleri hedef dilde ifllememizin amac n n suni bir yurtd fl ortam oluflturmaya çal flmak ve bu flekilde onlara hem kulak dolgunlu u hem de Almanca da kendilerini ifade etme f rsat n yaratmaya çal flt m z söylüyorum. Kurlar ilerledikçe de kitap veya gazete okuyarak, proje haz rlayarak çok güzel bir flekilde Almanca ö renebileceklerini anlatmaya çal fl yorum. Sonuç olarak bir yabanc dil ö renmek ayn zamanda da bir kültür ö renmek demektir. Yani yabanc dil ö renmek yurt d fl na yap lan seyahat gibidir. Tad n ç kar n! Bilge Aytaç - Almanca Okutman 19

20 fiubelerimizden Haber ve Tan t m Bülteni 2010/5 Drama atölyesi K z lay fiubesi 07 Mart 2010 tarihinde, ngilizce okutman Buket Büyükakgül rehberli inde Incredible 7 çocuk gruplar yla The Christmas Present ve Three Wishes adl iki ayr oyun sergiledi. Esprilerle yüklü bu iki oyunda ö renciler rollerini, jest ve mimikleriyle destekleyerek adeta yaflad lar. Hem ö rencilerin hem de velilerin son derece keyif ald etkinlikte izleyiciler ö rencilere olan hayranl klar n gizleyemediler. Bu tür etkinlikler yoluyla ö rendikleri dilde pratik yapma olana na sahip olan çocuklar n mutlulu u görülmeye de erdi. 23 Nisan kutlamalar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram Ankara Üniversitesi TÖMER K z lay fiubesinde çeflitli etkinliklerle kutland. ngilizce hocam z Serpil fiahin Gönül ün Incredible 4 s n f ndaki ö rencileri Faruk Naf z Çaml bel, Ümit Yaflar O uzcan, Yaflar Nabi Nay r ve Cahit Külebi gibi Türk Edebiyat n n büyük flairlerinin fliirlerinden oluflan bir fiiir Dinletisi ile duygular n arkadafllar yla ve velilerimizle paylaflt lar. ngilizce okunan fliirlerin yan nda, bu s n fta ngilizce ö renen bir talyan ve Rus ö rencimizin de katk lar yla dünya çocuklar n temsilen spanyolca, talyanca, Portekizce, Frans zca, Almanca, Norveççe gibi dillerde velilerimiz selamland ve u urland lar. Türkçe de lgeç Tümcelerinin lifltirme Belirginli inde Kurucu S kl klar semineri 22 fiubat 2010 tarihinde K z lay fiubesinde ngilizce Bölümü okutmanlar ndan Gizem Yücesoy, Türkçe de lgeç Tümcelerinin lifltirme Belirginli inde Kurucu S kl klar konulu bir seminer verdi. Daha çok bir çal fltay havas nda geçen seminere, bölüm okutmanlar yo un ilgi gösterdi. ngilizce-türkçe karfl laflt rmal aktivitelerin de s kl kla yer ald seminer, kat l mc lara farkl bak fl aç lar kazand rman n yan s ra aktivite çeflitlili i aç s ndan da yararl oldu. Bu tür seminerlerin tekrarlanmas n isteyen kat l mc lar yeni fleyler ö renmenin mutlulu uyla seminerden ayr ld. K z lay fiubesi Adres : Ziya Gökalp Cad. No: 18/1 K z lay Tel : (312) / e-posta : 20

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö G R ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö rencilerin Türkçe ö renirken yapt anla malardan dolay,

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

c) Genel Müdürlük: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünü,

c) Genel Müdürlük: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünü, 22 Nisan 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27560 Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: EL SANATLARI EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜKLERİ VE EL SANATLARI ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

1) Öğrenci kendi başına proje yapma becerisini kazanır. 1,3,4 1,2

1) Öğrenci kendi başına proje yapma becerisini kazanır. 1,3,4 1,2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bitirme Projesi BIL401 7 0+4 2 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes. KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ

TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes. KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ MO Ö renci Üye Kurultay 2004 12 E itimde Eflitsizlik ve Yabanc laflma lker GÜNDEZ Kurultay Sekreteryas

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Talim ve Terbiye Kurulu'nun

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi Dayanak Madde 1- Bu yönerge, Hacettepe Üniversitesi ne yurt dışından öğrenci kabulü kriterlerini

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Fransızca II BİS312 6 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Fransızca II BİS312 6 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Fransızca II BİS312 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Fransızca Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

(0216) 330 59 69-342 57 77 - (0505) 582 44 76

(0216) 330 59 69-342 57 77 - (0505) 582 44 76 (0216) 330 59 69-342 57 77 - (0505) 582 44 76 E T M KOÇLU U S nav sistemlerinde yap lan de i ikliklerin s kla mas, hem velilerin hem de ö rencilerin süreç içerisinde emin ad mlarla ilerlemelerini zorla

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Oryantasyon Rehberi 2015 Mart 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu kitapçığın amacı, bölümümüz öğrencilerinin eğitimleri süresince ihtiyaç duyabilecekleri

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

İlkadım Birey Tanıma Envanteri

İlkadım Birey Tanıma Envanteri İlkadım Birey Tanıma Envanteri İLKADIM Birey Tanıma Envanteri; Birey tanıma teknikleri kapsamında hazırlanmıştır. İlkokul 3. ve 4. sınıf ve Ortaokul 5.6.7.8.sınıf, ile Lise Haz.9.10.11. ve 12.sınıf aralığındaki

Detaylı

FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ

FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere, felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

Sunum Akışı. EBA Tanıtımı Modüller ve Yenilikler Mobil Uygulamalar Sayılarla EBA Soru Cevap Kapanış

Sunum Akışı. EBA Tanıtımı Modüller ve Yenilikler Mobil Uygulamalar Sayılarla EBA Soru Cevap Kapanış Sunum Akışı EBA Tanıtımı Modüller ve Yenilikler Mobil Uygulamalar Sayılarla EBA Soru Cevap Kapanış EBA nedir? Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sınıf seviyelerine uygun, güvenilir ve incelemeden geçmiş doğru e-içerikleri

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Yay nc l kta ilklere imza atmay bir gelenek hâline getirmifl olan Morpa flimdi de okul öncesi yay nc l nda gelmifl oldu u son noktay büyük bir gurur ve heyecanla sizlerle

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir?

KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir? KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir? Kazanım Değerlendirme Uygulaması (KDU), Vitamin Ortaokul Kurumsal üyesi olan özel okullarda, öğrencilerin bilgi ve beceri düzeylerinin bilişsel süreçler çerçevesinde

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ DAYANAK Madde 1- Yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin bu yönerge Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 19.02.2013

Detaylı

METEOROLOJİ SEMİNERİ

METEOROLOJİ SEMİNERİ METEOROLOJİ SEMİNERİ Milli Eğitim Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı nın ortak düzenlediği meteorolojik faaliyetler ve ürünlerinin tanıtımına ilişkin 5. ve 6. sınıf öğrenci ve öğretmenlerimize

Detaylı

KİM OLDUĞUMUZ. Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık, aileleri,

KİM OLDUĞUMUZ. Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık, aileleri, 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (09 Eylül 2013 25 Ekim 2013 ) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda; PYP disiplinler üstü temaları ile

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRETMENİ

ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda öğrencilere ya da yetişkinlere çocuk eğitimi ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Çocuk gelişimi ile ilgili hangi

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET DOI= 10.17556/jef.54455 Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 Genişletilmiş Özet Giriş Son yıllarda

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ

BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ Dr. Ayhan HELVACI Giriş Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda yapılan eğitim birçok disiplinlerden

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Müsteşarlığı. Sayı : B.O8.0.MÜB.O.37.02.00/ 1174 11/06/2007

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Müsteşarlığı. Sayı : B.O8.0.MÜB.O.37.02.00/ 1174 11/06/2007 1 GENELGE 2007 / 54 İlgi : a) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumlarında Burs, Parasız Yatılılık ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği, b) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları

Detaylı

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri BÖLÜM 1 YÖNTEM Bu çal flma 11, 13 ve 15 yafllar ndaki gençlerin sa l k durumlar ve sa l k davran fllar n saptamay hedefleyen, kesitsel tan mlay c ve çok uluslu Health Behavior in School Aged Children,

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere, matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

MATEMATİK ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere, matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere, matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Matematik ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an!

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an! Test-Umfrage Sevgili öğrenciler, ne düşündüğünüz bizim için önemli! Okulumuzun daha da iyi olmasını istiyoruz. Okulumuzun hangi alanlarda başarılı olduğunu ve hangi alanlarda olası iyileştirmelere ihtiyaç

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 07/07/2014 Toplantı Sayısı : 392 Karar Sayısı : 3304 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ 3304- Yönetmelik Komisyonu tarafından incelenen, Ankara Üniversitesi Burs Yönergesi taslağının

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ULUTÖMER) TÜRKÇE KURSU, EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ULUTÖMER) TÜRKÇE KURSU, EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ULUTÖMER) TÜRKÇE KURSU, EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin

Detaylı

1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler

1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler 1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler 5. Sonuçlar ve reform teklifleri 5.1 (Kamu Mali yönetimi ve Kontrol Kanunu) 5.1.1 Performans

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN BURSLARDAN YARARLANDIRILMALARINA İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN BURSLARDAN YARARLANDIRILMALARINA İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN BURSLARDAN YARARLANDIRILMALARINA İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Kadir Has Üniversitesi nde Lisansüstü Eğitim

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1: (1) Bu Usul ve Esasların amacı; Dokuz

Detaylı

Koçun Kendisini De erlendirmesi çin Kontrol Listesi

Koçun Kendisini De erlendirmesi çin Kontrol Listesi Koçun Kendisini De erlendirmesi çin Kontrol Listesi Afla daki sorular etkin bir koç olabilmek için ihtiyaç duyulan beceri ve niteliklerle ilgilidir. Koç olarak kendi etkinli inizi de erlendirmek için bu

Detaylı

DENKLİK İŞLEMLERİ. A-Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliğine Göre; Meslekî ve Teknik Eğitimde Belge, Sertifika ve Diplomaların Denkliği

DENKLİK İŞLEMLERİ. A-Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliğine Göre; Meslekî ve Teknik Eğitimde Belge, Sertifika ve Diplomaların Denkliği DENKLİK İŞLEMLERİ 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunun 35.maddesi ile verilen denklik yetkisi çerçevesinde; A-Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliğine Göre; Meslekî ve Teknik Eğitimde Belge, Sertifika ve Diplomaların

Detaylı

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları 10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları girdi süreç çıktı etki, sonuç Üretkenlik,verimlilik, etkinlik Kaynaklar Nihai Hedefler 4.10.2006 1 Yönetim anlaşması en azından aşağıdakileri içermelidir

Detaylı

PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMINA ĠLĠġKĠN ÇERÇEVE USUL VE ESASLAR

PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMINA ĠLĠġKĠN ÇERÇEVE USUL VE ESASLAR PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMINA ĠLĠġKĠN ÇERÇEVE USUL VE ESASLAR BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: (1) Bu Usul ve Esasların amacı; Talim ve Terbiye Kurulu'nun

Detaylı

Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi

Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi Ünite Planı Öğretmenin Adı, Soyadı Okulunun Adı Okulunun Bulunduğu Mahalle Okulun Bulunduğu İl Emine ÇELİKCİ Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi Koyunbaba mahallesi ÇORUM Ünit Bilgisi Ünite Başlığı

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Tesis ve Malzeme Kullanımı

Tesis ve Malzeme Kullanımı KAPANıŞTAN ÖNCE POLİTİKALAR Tesis ve Malzeme Kullanımı SORUNLAR -Yeterli tesis ve malzeme yok - Malzeme bilgisi sınırlı - Bakım, onarım, temizlik yetersizliği - Tesis ve malzemelerin amaç dışı kullanımı

Detaylı

Akademisyenlere Yönelik Burs ve Destek Programları

Akademisyenlere Yönelik Burs ve Destek Programları Akademisyenlere Yönelik Burs ve Destek Programları Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) Dr. Nuh ERDOĞAN Yurt İçi Burslar Müdür V. 31 Mayıs 2013 Boğaziçi Üniversitesi Sunum Planı I. Bölüm II.

Detaylı

GRAFİK TASARIMCISI TANIM

GRAFİK TASARIMCISI TANIM TANIM Bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla logo, afiş, büyük boy sokak afişi yani billboard, basın ilanı, ambalaj, kitap, dergi, tanıtım filmleri, çizgi film gibi iletişim

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ. eskemre@gmail.com

Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ. eskemre@gmail.com Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ eskemre@gmail.com Kaynaştırma Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitim Ortamları Tam zamanlı genel eğitim sınıfı Öğretmene danışmanlık sağlandığı tam zamanlı

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi bünyesinde yaz okulunda uygulanacak olan

Detaylı

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda; öğrencilere eğitim ve öğretim teknikleri ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Öğretmenlik meslek bilgisi dersleri ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

GÜZEL KONUŞMA VE DİKSİYON DERSİ

GÜZEL KONUŞMA VE DİKSİYON DERSİ GÜZEL KONUŞMA VE DİKSİYON DERSİ MODÜL ADI SÜRESİ DİKSİYON - 1 40/32 DİKSİYON - 2 40/32 BEDEN DİLİ 40/32 DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI ALAN MESLEK/DAL DERSİN OKUTULACAĞI SINIF/YIL SÜRE DERSİN AMACI DERSİN

Detaylı

Merhaba 3 Amaç 4 Hedef Kitle 5 Sayfa çerikleri ve lgili Bafll klar 6 Banner Kullan mlar Plan 01 7 Plan 02 8 Plan 03 9 Plan 04 10 Plan 05 11 Banner Ölçüleri ve Format Bilgileri Leader Board 12 Leader Board

Detaylı

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Araştırma sonucu Göteborg daki anaokulları ve aile yuvaları ( familjedaghem) faaliyetlerinde kalitenin geliştirilmesinde kullanılacaktır. Soruları ebeveyn veya veli olarak

Detaylı