Güzel ve ayd nl k günlerde yeni say larla birlikte olmak ümidiyle. Sayg lar mla. Bafl Editör

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Güzel ve ayd nl k günlerde yeni say larla birlikte olmak ümidiyle. Sayg lar mla. Bafl Editör"

Transkript

1 Ankara Üniversitesi TÖMER ad na sahibi Prof. Dr. N. Engin UZUN Sorumlu Yaz flleri Müdürü Cantürk CORA Bafl Editör Dr. Gülser AKDO AN Editör Ayfl n ALPTEK NO LU Grafik Tasar m Gamze KANTAfi Dizgi Zuhal AKIN Yay n Türü Yayg n Süreli (4 ayda bir yay nlan r, ücretsizdir) Yay n dare Merkezi Adresi Emniyet Mah. ncitafl Sok. No: 10 Ord. Prof. Dr. fievket Aziz Kansu Binas A Blok Kat:5 (A.Ü. Ek Binas ) Beflevler-Ankara Telefon: (0.312) /3424 Faks: (0.312) letiflim Telefon : (0.312) (0.312) /121 Faks : (0.312) Sayg de er Okurlar m z, Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabanc Dil Araflt rma ve Uygulama Merkezi TÖMER taraf ndan ç kar lan haber ve tan t m bültenimizin 2010 y l n n ikinci, bültenimizin beflinci say s elinizde. Bu say m zda da önceki say lar m zda oldu u gibi TÖMER in araflt rma ve uygulamalar hakk nda bilgiler, duyurular, haberlerle birlikte son dört ayl k dönemde TÖMER de gerçekleflen etkinlikleri sizlerle paylaflaca z. SÖYLEfi bölümümüzde, Azerbaycan Diller Üniversitesi Rektör Yard mc s Say n Prof. Dr. Jala Garibova ile yapt m z söylefliye yer verdik. Say n Prof. Dr. Jala Garibova ya bizimle yapt söylefli için teflekkürlerimizi sunar z. GÜNCEL bölümünde, sizlere TÖMER in yo un, bir o kadar da renkli çal flma temposunu rahatl kla görebilece iniz ilginç haberleri aktard k. Bu bölümümüze, Uzaktan Türkçe S navlar - n n (UTS) Almanya da uygulanmas haberi damgas n vurdu. Yine 26. y l kutlamalar, Dialecture A2 nin hizmete aç lmas, K z lay ve Tunal Hilmi fiubelerimizde tam teknik donan ma sahip TOEFL ve UTS S nav Merkezlerinin oluflturulmas di er önemli haberlerimizden baz lar ARAfiTIRMA-UYGULAMA konumuz, 2010 fiubat ve Mart aylar nda TÖMER e devam eden kursiyerlere uygulad m z genifl çapl bir sormaca çal flmas. Bu tür de erlendirmelerle ileriki say lar m zda da karfl n zda olaca z. Bültenimizin YAYINLAR DAN bölümünde, Alanya fiubemiz ngilizce Okutman Duygu Gülp nar n Turizm ngilizcesi kitab ile Antalya ve K z lay fiubesi Almanca Okutmanlar Fikriye Kara ile Özmen Kara n n birlikte haz rlad Almanca KPDS ve ÜDS kitab n n yan s ra Prof. Dr. Cengiz Ertem in editörlü ünde ç kart lan Littera Edebiyat Yaz lar adl derginin tan t mlar na yer verdik. Beflinci say m z n D LLERARASI bölümünde, okutmanlar m z n büyük bir keyifle çevirdikleri, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ün tüm dünyaca benimsenen özdeyifllerinin Rusça, Japonca, talyanca ve spanyolcalar na yer verdik. Güzel ve ayd nl k günlerde yeni say larla birlikte olmak ümidiyle Sayg lar mla Bafl Editör 1

2 Bas m Tarihi???? /???? / 2010 Bas m Yeri ANKARA ÜN VERS TES BASIMEV ncitafl Sok. No: 10 Beflevler / ANKARA Telefon (0.312) Ankara Üniversitesi TÖMER 2

3 Haber ve Tan t m Bülteni 2010/5 çindekiler Söylefli 4 Azerbaycan Diller Üniversitesi Rektör Yard mc s Prof. Dr. Jala Garibova: TÖMER ile iflbirli imiz umut verici Güncel 8 TÖMER in 26. kurulufl y ldönümü kutland Alman E itim Bakanl UTS yi uygulamaya bafll yor DIALECTURE A2 bafllad TÖMER Rusça kursiyerlerini okutmanlar yla birlikte Rusya ya gönderiyor TÖMER ran da Ülke tan t m günleri K z lay ve Tunal Hilmi flubelerinde TOEFL ve UTS s nav merkezleri aç ld TÖMER Türkçe Ö retimi Çal fltay nda Hükümet burslular semineri Araflt rma-uygulama 12 Kursiyer sormacas TÖMER in Yabanc lara Türkçe Ö retenleri Uzaktan Destekleme projesi Ö renirken 16 Ö retirken 18 fiubelerimizden 20 Drama atölyesi 23 Nisan kutlamalar Türkçe de lgeç Tümcelerinin lifltirme Belirginli inde Kurucu S kl klar semineri Diploma töreni Rus Kültür Haftas Nevruz Bayram kutland Türkçe Güzel Konuflma Yar flmas Cem Kalender ve Nalan Karaduman ile Türk Edebiyat üzerine söylefli zmir fiubesi TRT ye konuk oldu zmir fiubesi sponsor oldu Huzurevi ziyareti Ela Quality Resort Otel TÖMER de K fla veda Nice y llara Diploma ve sertifika töreni yap ld TÖMER XIX. Ulusluraras KIBATEK Edebiyat Sempozyumunda Türkçe ö renenler Gece nin Rengi nde Türkçe ö rencileri Ebru ile tan flt Beyaz Ay Bayram Purpose of Life Piracy Zeki Akakça n n objektifinden Denizli TÖMER Educaturk 10 fuar nda Avrupa Gönüllü Hizmeti Bovling turnuvas Kardefl Ülkem Türkiye semineri ngilizce rehberlik eflli inde müze gezisi Yay nlardan 30 Dilleraras 32 3

4 Söylefli Azerbaycan Diller Üniversitesi Rektör Yard mc s Prof. Dr. Jala Garibova: TÖMER ile iflbirli imiz umut verici Söylefli konu umuz Azerbaycan Diller Üniversitesi Rektör Yard mc s Prof. Dr. Jala Garibova: Azeri gençler Türkiye Türkçesini yaln z iletiflim kurmak için de il, akademik çal flmalar yapmak için de ö renmek istiyor. dedi. TÖMER: Say n Garibova, öncelikle biraz Azerbaycan Diller Üniversitesi nden söz eder misiniz? Prof. Dr. Jala Garibova: Asl nda üniversitemizin kurulufl y llar 1930 lara kadar uzan yor. Süreç içinde farkl adlarla farkl alanlarda e itim ö retim hizmetleri sunuldu y l nda Azerbaycan Pedagoji Enstitüsü ad yla ba ms z bir kimlik kazanan kurumumuz sonralar çal flmalar n dil üzerine yo- unlaflt rm flt r. Bugün üniversitemizde 4000 kadar ö renci e itim görmektedir. Azerbaycan Dilller Üniversitesi filoloji, yabanc dil ö retimi ve mütercim-tercümanl k alanlar nda lisans, master ve doktora aflamalar nda e itim veren Devlet Üniversitesidir. Ama Diller Üniversitesi olmam za ra men, yaklafl k 10 y ld r, Bölge Bilimleri ve Uluslararas liflkiler alanlar nda da e itim vermekteyiz. Yukar da belirtti im programlar çerçevesinde Üniversitemizde ondan fazla yabanc dil ö retilmektedir. Azerbaycan Diller Üniversitesi Azerbaycan da Avrupa Kredi Transferi Sistemi nin ilk olarak uyguland Üniversitedir. TÖMER: Türkiye Türkçesine Azerbaycan da gösterilen ilgi ne düzeydedir. Kimler hangi amaçla Türkiye Türkçesi ö renmek istiyor? Prof. Dr. Jala Garibova: Azerbaycan da Türkiye Türkçesine ilgi hem pratik ihtiyaçlardan, hem de sadece insanlar n bu dili ö renip iyi anlamak ve iyi konuflmak istemelerinden kaynaklan yor. Öncelikle, Türkiye Azerbaycan n e itim alan nda en önemli ve ona en fazla yard m sa layan destekçisidir. 1990l y llardan beri Azerbaycan ile Türkiye aras nda resmi devlet anlaflmalar çerçevesinde veya baflka yollarla her y l onlarca Azerbaycanl genç e itim almak veya e itimlerini devam ettirmek amac yla Türkiye Üniversitelerine gidiyor. Azeri gençler Türkiye Türkçesini yaln z iletiflim kurmak için de il, akademik çal flmalar yapmak için de ö renmek istiyor. Öte yandan, Türkiye Türkçesini üst düzeyde ö renmifl olmak Türkiye ye çal flmak amac yla giden insanlar n da hedefi. Türkiye ile ifl ba lant lar kuran Azerbaycanl lar n da belirli bir düzeyde Türkiye Türkçesini ö renme ihtiyaçlar var. Bunun d fl nda insanlar Türkiye Türkçesini genellikle Türklük ad na kimlik ve kültür aç s ndan manevi ba lant sa lamak için de ö reniyorlar. Ve bu ilgi de günden güne art yor. Biliyorsunuz politikac lar m z s k s k Azerbaycan ve Türkiye nin bir millet, iki devlet oldu unu dile getiriyorlar. Bu aç dan bak ld nda her iki ülkenin edebiyat ve sanat geçmiflleri, tarihsel geliflim süreçleri kimi ortakl klar içeriyor. Türkiye ve Azerbaycan n co rafi yak nl da iki ülke aras ndaki ba n, 4

5 Haber ve Tan t m Bülteni 2010/5 Söylefli iliflkilerin yo un olmad dönemlerde bile zay flamamas n sa lam fl. Dolay s yla Türkiye Türkçesine gösterilen ilginin temel nedenleri sadece e itim ve ekonomik iliflkiler de il. Ben bu ilgiyi daha çok uzun zaman birbirinden çeflitli nedenlerle uzak kalm fl iki kültürün birbirini yeniden keflfetme arzusu olarak görüyorum. TÖMER: Gözlemlerinize göre Azeriler Türkiye Türkçesini ö renme sürecinde ne tür zorluklar yafl yorlar? Prof. Dr. Jala Garibova: Azerice e itim alm fl insanlar n Türkiye Türkçesi ö renirken zorlanmad klar n biliyoruz. Çünkü resmi devlet dili olan Türk dilleri aras nda birbirine en yak n iki dil Azerice ve Türkiye Türkçesi. Bu iki dil aras nda en belirgin fark söz varl ve söyleyifl alanlar nda oraya ç k yor. Bu sorunlar da bir dil ö renim sürecinde kolayl kla afl labilecek sorunlar. Ayr ca kültürel yak nl klar, ortak kültürel de erler de bu dillerin karfl l kl ö renimini kolaylaflt ran etkenler. Ancak buna ra men Türkiye Türkçesini ö renmek isteyen Rus dilli Azerbaycanl lar, yani daha fazla Rus dilli ortamda büyümüfl ve Rusça e itim görmüfl insanlar için Türkiye Türkçesinde ilerlemek kolay olmayabiliyor. Bu sorunlar da TÖMER ile iflbirli imiz çerçevesinde farkl amaçlara yönelik ders araç gereçleri haz rlayarak özel amaçl programlar gelifltirerek aflmaya çal flaca z. TÖMER: Sizce Azerbaycan Diller Üniversitesinin TÖMER ile yapt iflbirli i Azerbaycan da Türkiye Türkçesi ö retimini nas l etkileyecek, bu sürece ne tür yenilikler sunacak. Prof. Dr. Jala Garibova: TÖMER in temsilcisi olarak gerek s - navlar n uygulanmas, gerekse dil kurslar n n taraf m zdan düzenlenmesi bize Türkiye Türkçesi ö retiminin kalite yönetimini iyi bir flekilde sa lamak imkan sa layacakt r. Anlaflmalar m z bu kurslar n belirli bir flekilde uygulanmas n gerektiriyor ve bu koflullar karfl layabilmemiz için Üniversitemize devaml olarak çeflitli flekilde destek verilmesini öngörüyor. Örne in, yak n bir zamanda Türkçe ö retmenlerimizi TÖ- MER de staj görmeleri için Ankara ya göndermeyi planl yoruz. Zaman zaman TÖMER ö retim elemanlar n Azerbaycan a davet edece iz. Bu çal flmalar hocalar m z n mesleki donan m n art racakt r. Üniversitemizde hem fiziksel koflullar aç s ndan hem de ö retim kalitesi aç s ndan TÖMER standartlar n yakalamay hedefliyoruz. Hedeflerimiz aras nda Türkiye Türkçesinin Azerbaycan da, Azericenin de Türkiye de ö retimi konusunda seminerler, konferanslar, paneller düzenlemek de var. Bu iflbirli inin bize bir büyük katk s da Azericenin yabanc dil olarak ö retiminde kullan lacak ders araç gereçleri gelifltirme noktas nda olacak. Çünkü TÖMER bu konuda çok büyük bir deneyime sahip. Yabanc dil olarak Azerice ö retimi materyalleri gelifltirirken hem TÖMER in bu deneyimlerinden, hem ortaya koydu u ürünlerden hem de uzman ö retim kadrosundan çok faydalanaca z. Bu amaç do rultusunda da ilgili personelimizin TÖMER taraf ndan üretilen ders araç gereçlerini incelemelerini sa layacak, gerekti inde toplant - lar düzenleyecek ve bu yolla TÖMER deneyimini kendi ürünlerimize yans tmaya çal flaca z. TÖMER: TÖMER ile Azerbaycan diller üniversitesi aras nda ne gibi çal flmalar planlan yor? Anlaflmalar çerçevesinde at lm fl somut ad mlar var m? Prof. Dr. Jala Garibova: Azerbaycan Diller Üniversitesinin TÖMER ile ilk anlaflmas Uzaktan Türkçe S nav n n uygulanmas konusunda. Biraz önce de belirtti im gibi, Azerbaycan Diller Üniversitesi Türkiye Türkçesinin ö retilmesi konusunda TÖMER in Azerbaycan da temsilcili ini yapacakt r y l - n n Kas m ay ndan s navlar uygulanmaya bafllam flt r. Dil kurslar yla ilgili haz rl klar devam etmekte olup yak n zamanda kurslar düzenlenmeye bafllayacakt r. 5

6 Söylefli Haber ve Tan t m Bülteni 2010/5 ram çerçevesinde Amerika Devlet Departman her y l 8-10 Amerikal ö renciye Azerbaycan da Azerbaycan dilini ö renmek için burs veriyor. Ülkemizde bu program uygulayan yaln zca Azerbaycan Diller Üniversitesi oldu u için biz çal flmalar m z bu yönde sürdürmekteyiz. Dolay s yla bu ö rencilere düzenlenen kurslar mevcut. Yabanc lar için Azerbaycan Dilinin ö retimine dönük ilk çal flmam z 3 düzey için tamamlanm flt r. K sa bir süre içinde bas lm fl olacakt r. Ayr ca Azerbaycan dilinin yabanc dil olarak ölçülmesi amac yla dünya standartlar na uygun düzey belirleme testleri de haz rlanm flt r. Bu ifllerde de Türkiye nin ve özellikle Ankara Üniversitesi ve TÖMER in tecrübesinden yararland m z yeniden belirtmek isterim. TÖMER ile iflbirli imiz çerçevesinde Türkiye Türkçesi ö reten hocalar m z n d fl nda Azerbaycan dilini yabanc dil olarak ö reten hocalar m z da staj görmek için Ankara ya göndermek niyetindeyiz. Söz aç lm flken böyle bir destek verdi i için hem Ankara Üniversitesi ne hem TÖMER e teflekkürlerimizi sunmak isterim. Biz de üniversite olarak imkanlar m z, projelerimizi hedeflerimizi geçen y l yapt m z görüflmelerde TÖMER yetkililerine anlatt k. Bu arada üniversitemiz ile Ankara Üniversitesi aras nda daha genifl çapl bir iflbirli i protokolü imzaland. Rektörümüzün bu konuda Ankara Üniversitesi Rektörüyle do rudan temaslar oldu. fiimdi karfl l kl olarak bu imkanlar do rultusunda yürüttü ümüz çal flmalar gelifltirmeye ve farkl ne gibi çal flmalar yapabilece imiz belirlemeye çal fl yoruz. TÖMER: Azericenin Yabanc dil olarak ö retimi konusunda da çal flmalar n z oldu unu söylediniz. Bu çal flmalar ne aflamada. Kurslar bafllad m? TÖMER: Türkiye Türkçesi ile Azericenin, Türkiye ve Azerbaycan da karfl l kl ö retimini hangi aç lardan önemli görüyorsunuz. Bu konuda ö retim kurumlar d fl ndaki kurumlardan neler bekliyorsunuz? Prof. Dr. Jala Garibova: Azerbaycan dili ve Türkiye Türkçesinin birbirine çok yak n diller oldu u aç k. Azerbaycan ba- ms zl n kazand ktan sonra Türkiye ile Azerbaycan aras nda kültürel iliflkilerin artmas sonucunda Türkiye Türkçesi de iflik yollarla toplumun hayat na dahil olmaya bafllad. Türk okullar n n aç lmas, Türkiye televizyon kanallar n n yay nlar, Türk ifladamlar n n Azerbaycan daki faaliyetleri ve bunun gibi baflka nedenlerden dolay insanlar Türkçe konuflmay ve anlamay zaten belirli bir seviyede ö rendiler. Ama bu durum yan lt c da olabilir. Asl nda, Türkiye Türkçesini bildi ini düflünen insanlar n ço u onu gerekli düzeyde ö renmemifl olabilirler. ki dilin yak nl bunun fark edilmesini zorlaflt r yor. Mesela, Türkiye Türkçesini sadece konuflma Prof. Dr. Jala Garibova: fiu anda bununla ilgili yo un bir çal flma içindeyiz. Her fleyden önce, yabanc ö rencilerimizden ilgili programlara kat lmadan önce bir y l süresince Azerbaycan dilini ö renmeleri bekleniyor. Bunun için onlara kaliteli bir dil e itimi sunmal y z. Normal olarak ders programlar m z devaml olarak gelifltiriyoruz. Bunun d fl nda, üç y ldan beri Azerbayan dili Amerika Devlet Departman n n Önemli Diller (Critical Languages) program na dahil edilmifltir (Türkiye Türkçesi de bu programa dahildir, tabii). Bu prog- 6

7 Haber ve Tan t m Bülteni 2010/5 Söylefli düzleminde bilen bir insan bu dilde bilimsel kitaplar veya gazeteleri okuyup kolayl kla anlamayabilir veya Türkiye Türkçesinde yaz yazmakta zorluk çekebilir. Türkiye den gelen ö rencilerimizin de, Azerbaycan dilinde iyi konuflmalar - na ve bu dili iyi anlamalar na ra men, bazen ders kitaplar n kullan rken zorluk çektiklerini görüyoruz. Bu yüzden her iki dilin ö retilmesinde profesyonel kurumlar n rolünün artmas n n önemli oldu una inan yorum. Özellikle televizyon kanallar n n çok etkili oldu unu düflünüyorum. Azerbaycan Devlet Televizyonu belli yollarla Türkiye de izlenebiliyor. Ama gözlemim bu kanal n, Azerbaycan da yay nlar izlenebilen Türk kanal kadar etkili olmad yönünde. Bu yönde çal flmalar yap labilir. ki ülke Milli E itim Bakanl klar dillerimizin karfl l kl ö retimini teflvik edici projeler üretebilir. TÖMER: Say n Garibova, y llard r çeflitli biçimlerde gündemde kalan bir konu var. Türk dünyas içinde iletiflimi sa layacak bir ortak dil. Bu konuda zaman zaman kapsaml toplant lar yap ld. Akademik çal flmalar yap ld. Siz bu konuda neler düflünüyorsunuz? Prof. Dr. Jala Garibova: Gördü üm kadar yla son y llarda bu konu gündemde de il. Çünkü bu konuda yap lacak tek fley Türk Dünyas co rafyas nda yaflayan herkesin di er Türk dillerini etkin bir biçimde ö renmesi. Di er türlü çabalar n sonuç verece ine inanm yorum. Çünkü bugün resmi dil olan Türk dilleri yüzlerce y ll k köklü bir geçmifle sahip. Baz lar yak n tarihte bir süre yaz n dili olmasa da, geliflme sürecinde bir tak m s k nt lar yaflam fl olsa da hiçbiri di erinden üstün de il. Tüm Türk dillerinin ortak olanaklar ndan yarat lm fl Esperanto benzeri yapay bir ortak dil de mümkün de il. Söyledi im gibi bu durumda tek bir yol kal yor. O da Türk Dillerinin karfl l kl ö renimini teflvik edecek, bu duyarl l art racak araçlar ve projeler gelifltirmek. Bu sürecin mutlaka sosyal, ekonomik ve politik aç dan olumlu sonuçlar olacakt r. TÖMER: Peki bu konuyla ilgili TÖMER ve Azerbaycan Diller Üniversitesi aras nda iflbirli i çerçevesinde yap labilecek çal flmalar var m d r? Prof. Dr. Jala Garibova: Asl nda yürüttü ümüz tüm çal flmalar do rudan veya dolayl olarak bu konuyla da ilgili. Biz Türkiye Türkçesi ile Azericenin karfl l kl ö renimini teflvik edip bu süreci daha etkili araç ve yöntemlerle gerçeklefltirmeye çal fl rken bir anlamda iki ülke ve iki kültür aras ndaki iletiflimi de her düzlemde gelifltirmifl oluyoruz. Bir dili ö renmek demek ö rendi iniz dilin konufluldu u ülkenin, co rafyan n, kültürün, tarihiyle, kültürel de erleriyle toplum yaflam yla da çeflitli flekillerde ba kurmak demektir. Bu anlamda Türk Dillerinin karfl l kl ö retimi konusundaki çal flmalar Türkiye Türkçesi ve Azerice ile s n rl kalmamal, tüm Türk Dillerini kapsayacak projelerle geniflletilmelidir. Ben bu konuda TÖMER in baz ad mlar att n veya atmak üzere oldu unu biliyorum ve bu çal flmalar çok önemsiyorum. Bu konuda da TÖMER in hem mevcut deneyimleri hem de Avrupa Birli i projeleri sürecinde edindi i birikimin güncel dil ö retim yöntem ve yaklafl mlar yla Türk Dillerinin karfl l kl ö retimine, -özellikle uzaktan e itim araçlar kullan larak- önemli katk lar sa layaca n düflünüyorum TÖMER: Say n Garibova Size TÖMER olarak bu söylefliye zaman ay rd n z için teflekkür ediyor, üniversite olarak yürüttü ünüz çal flmalarda baflar lar diliyoruz. 7

8 Güncel Haber ve Tan t m Bülteni 2010/5 TÖMER in 26. kurulufl y ldönümü kutland Ankara Üniversitesi TÖMER in 26. kurulufl y ldönümü, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal Talu, TÖMER Müdürü Prof. Dr. N. Engin Uzun ve çok say da TÖMER çal flanlar n n kat ld bir resepsiyonla kutland. TÖMER Tunal fiubesinde verilen resepsiyonda Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal Talu bir konuflma yapt. Prof. Dr. Cemal Talu yapt konuflmada, kuruluflundan bu yana görev alan tüm çal flanlar n n TÖMER in öncü bir dil ö retim merkezi olma sürecine önemli katk lar sundu unu belirtti. Törenin aç fl konuflmas n yapan TÖMER Müdürü Prof. Dr. N. Engin Uzun ise TÖMER in üstlendi i sorumlulu un fark nda oldu unun alt n çizerek TÖMER in çal flmalar n daha da gelifltirerek sürdürece ini söyledi. flletmesi Ankey Ltd. fiti. taraf ndan üstlenilen ve yeniden düzenlenerek Cafekantin 97 ad yla hizmet vermeye bafllayan Tunal Hilmi fiubesi kafeteryas n n aç l fl da ayn resepsiyonda gerçeklefltirildi. Törende son bir y l içinde emekli olan TÖMER akademik ve idari personeline Ankara Üniversitesi Rektörü Cemal Talu taraf ndan teflekkür plaketi verildi. Alman E itim Bakanl UTS yi uygulamaya bafll yor Almanya n n Kuzey Rehn WestFalen Eyaleti E itim Bakanl, eyalette görevli Türkçe ö retmenlerinin Ankara Üniversitesi TÖMER in UTS Sertifikas n alabilmesi için bir çal flma bafllatt. Çal flmalar n bafllang ç toplant s 24 Mart 2010 günü Münster ilinde yap ld. Toplant ya TÖMER i temsilen Merkez Müdürü Prof. Dr. N. Engin Uzun ile birlikte ad geçen eyaletin E itim Bakanl temsilcileri, Münster Baflkonsolosu, E itim Ateflesi ve bölgede görev yapan ö retmenler kat ld. Toplant da al nan kararlar do rultusunda 15 Nisan 2010 günü, 20 ye yak n okuldan 60 civar nda ö retmen ve 16 yafl üstü ö renci UTS s nav na girecekler. Kuzey Rehn WestFalen Eyaleti E itim Bakanl TÖMER UTS C1 sertfikas n, Bakanl k bünyesinde çal flan bütün Türkçe ö retmenleri için aranan bir belge olarak tan yacak. Pilot uygulama olarak uygulanacak s navlardan sonra baflta Türkçe ö retmenleri olmak üzere 16 yafl üstü ö renci ve yetiflkinler UTS s nav na girip düzeylerine göre TÖMER UTS Temel (A2), Orta (B1) ve Yüksek (C1) Sertifikalar n edinme flans bulacak. Çal flman n sonraki aflamas, UTS yi Almanya da yaflayan okul ça ndaki 16 yafl alt ö renciler için gelifltirip uygulamak olacak. Böylece 8 UTS, Alman okullar nda ikinci dil olarak okutulmaya bafllanan Türkçe için dil becerilerinin ölçüldü ü ve izlendi i bir araç haline gelecek.

9 Haber ve Tan t m Bülteni 2010/5 Güncel DIALECTURE A2 bafllad Ankara Üniversitesi TÖMER taraf ndan haz rlanan ve ANKU- ZEM arac l yla hizmete sunulan Uzaktan Kendi Kendine ngilizce Ö renme Program Dialecture A1 in ard ndan Dialecture A2 de kullan ma sunuldu. Ankara Üniversitesinin tüm idari ve akademik personelinin yararlanabilece i Uzaktan Kendi Kendine ngilizce Ö renme Program na istenildi i zaman kay t yapt r labilmesi Dil ö renmeye zaman m yok bahanesini de ortadan kald racak nitelikte. dari ve akademik personelin sembolik bir ücret karfl l nda kat labilece i Uzaktan Kendi Kendine ngilizce Ö renme Program hakk nda daha detayl bilgiye ulaflmak için adresini ziyaret edebilirsiniz. TÖMER Rusça kursiyerlerini okutmanlar yla birlikte Rusya ya gönderiyor TÖMER, Ankara Üniversitesi ile Rusya Federasyonu Saratov Devlet Üniversitesi aras nda imzalanan protokole dayal olarak A ustos 2010 tarihleri aras nda 20 Rusça kursiyerini burslu olarak ad geçen üniversiteye gönderecektir. Söz konusu burs, Rusça ö renimini ve konaklamay kapsamaktad r. 29 Mart 2010 tarihinde Merkez Bölüm Baflkanlar ndan oluflan bir komisyon kurulmufl ve Saratov bursuna baflvuran 95 kursiyerin baflvurusu de erlendirilmifltir. De erlendirme yap l rken kursiyerlerin TÖMER de en az iki kur Rusça ö renmifl olmalar, dile olan yatk nl klar ve okutman referanslar dikkate al nm flt r. De erlendirme sonucunda 20 asil ve 15 yedek bursiyer belirlenmifl ve bu bursiyerlerin belgeleri Saratov Devlet Üniversitesi ne ulaflt r lm flt r. Kursiyerlerle birlikte iki Rusça Okutman da Saratov Devlet Üniversitesine Rusça ö retmenlik formasyonu almak ve Rus okutmanlarla materyal ve görüfl al flveriflinde bulunmak üzere gönderilecektir. Kursiyerlerimiz Saratov da kald klar süre içinde hem Rusçalar - n gelifltirecekler, hem de Rus Kültürünü ve Rusya y tan mak amac yla Saratov Üniversitesince kendileri için düzenlenen gezilere kat lacaklard r. 9

10 Güncel Haber ve Tan t m Bülteni 2010/5 TÖMER ran da TÖMER Müdürü Prof. Dr. N. Engin Uzun ve Müdür Yard mc - s Cemil Kurt, Nisan günleri ran n Tebriz ve Urumiye flehirlerinde çeflitli dil merkezleri ile görüflmeler yapmak üzere görevliydiler. 19 Nisan 2010 da Tebriz Baflkonsoloslu u, daha sonra Tebriz de Türkçe Ö retimi alan nda faaliyet gösteren 3 dershane ziyaret edildi, yetkilileriyle olas TÖMER iflbirli i olanaklar üzerinde görüflmeler yap ld. 20 Nisan 2010 tarihinde ise önce Urumiye Baflkonsoloslu- u, sonra, bu ilde Türkçe ö retimi alan nda faaliyet gösteren dershaneler ziyaret edildi. Ayr ca Tebriz Üniversitesi Rektör Yard mc s Prof. Dr. Ali Rostami de makam nda ziyaret edilerek Tebriz Üniversitesi ile Ankara Üniversitesi aras nda devam eden iflbirli i haz rl çal flmalar hakk nda görüfl al flveriflinde bulunuldu. Ülke tan t m günleri TÖMER Merkez fiubesince ö rencilerin hem kendi ülkelerini tan tmalar, hem di er ülkelerin co rafyas ve kültürleri hakk nda bilgi edinmeleri, hem de Türkçelerini gelifltirmeleri amac yla düzenlenen Ülke Tan t m Günleri seminerlerinin ilki 11 Mart 2010 tarihinde gerçeklefltirildi. Seminerde Merkez fiubede Türkçe ö renimi görmekte olan Mo olistan, Makedonya, Afganistan, Mozambik, Pakistan uyruklu ö renciler taraf ndan Türkiye tan t ld. Merkez fiubesi Türkçe Bölüm Baflkan Canan Can Özdemir ve Türkçe okutmanlar ndan Yasemin Kaya Öztürk öncülü- ünde düzenlenen seminerin ilk bölümünde ö renciler Türk tarihinin yan s ra Türkiye nin iklimi, co rafyas, dili, Türk bayra n n anlam gibi konulara da de indiler. Ö rencilerin sunumda görselli e de önem vermesi sunumu daha da etkileyici k ld. Seminerin ikinci bölümünde Türkiye nin önemli günleri, bayramlar, Türkiye de öne ç kan isimler ve Türk kültürüne ait geleneksel k yafetler de tan t ld. lki büyük bir ilgiyle izlenen seminer, bundan sonraki haftalarda TÖMER ö rencilerinin kendi ülkelerini tan tmalar yla devam edecek. 10

11 Haber ve Tan t m Bülteni 2010/5 Güncel K z lay ve Tunal Hilmi flubelerinde TOEFL ve UTS s nav merkezleri aç ld TÖMER in K z lay ve Tunal Hilmi flubelerindetoefl kurslar n n verilebilece i, UTS ve TOEFL s navlar n n yap labilece i özel s n flar oluflturuldu. Kursiyerlerimizin en üst düzeyde verim alabilmesi için teknik anlamda hiçbir masraftan kaç n lmadan haz rlanan s n f, ses geçirmeyen özel bir malzemeyle kapland. Kabinlerden oluflan s n fta, e itimcilerin ö rencilerle birebir iletiflime geçebilmesi ve ders ifllenmesi için de bir oval masa sistemi oluflturuldu. TÖMER, K z lay ve Tunal Hilmi flubelerinde yak nda TOEFL S nav Merkezi olarak da hizmet vermeye bafllayacak. TÖMER Türkçe Ö retimi Çal fltay nda Milli E itim Bakanl taraf ndan düzenlenen ve Türkçe Dünya Dili slogan ile bafllayan Yabanc Dil Olarak Türkçe Ö retimi ve Ö retmenli i Çal fltay 6-8 Nisan 2010 tarihleri aras nda 3 gün süreyle Marmaris te yap ld. Çal fltaya 42 si Milli E itim Bakanl ndan, 47 si de Üniversitelerden olmak üzere 89 kifli kat ld. Çal fltayda TÖMER i, Merkez Müdürü Prof. Dr. N. Engin Uzun temsil etti. Prof. Uzun, TÖMER i tan tan bir sunumun ard ndan 2. Gün yap lan grup çal flmalar na kat ld. Hükümet burslular semineri Hükümet Burslusu olarak ülkemizde ö renim gören yabanc uyruklu ö renci hizmetlerinin koordineli yürütülmesi,uygulamada birli in sa lanmas ve karfl lafl lan sorunlar n çözümü amac yla T. C. Milli E itim Bakanl Hizmetiçi E itim Dairesi Baflkanl taraf ndan Nisan 2010 tarihlerinde Mersin Hizmetiçi E itim Enstitüsünde Hükümetimiz Burslar Semineri düzenlenmifltir. Düzenlenen seminere TÖMER i temsilen Merkez fiubesi Türkçe Bölüm Baflkan Canan Can Özdemir, Hükümet Burslusu Ö rencilerin TÖMER deki E itim Süreçleri ve Karfl lafl lan Sorunlar sunumuyla kat lm flt r. Seminere l Milli E itim Müdürlüklerinde görevli ve fiilen burslu ö renci ifllemlerini yürüten MEB personeli, Emniyet Müdürlü- ünden, Yurtkur Genel Müdürlü ünden, Milli E itim Bakanl - ndan ve Milli E itim Müdürlü ünden yetkililer kat lm flt r. Üç gün süren seminerde; D fl liflkiler Genel Müdürlü ü, Milli E itim Müdürlü ü, TÖMER ve paydafl di er kurumlar aras nda karfl lafl lan problemler ele al narak çözüm üretilmeye çal fl lm flt r. Seminerde yabanc uyruklu ö rencilere nas l daha iyi hizmet verilebilir, bu hizmet uluslararas standartlara nas l tafl nabilir konular nda karfl l kl görüfl al flveriflinde bulunulmufltur. 11

12 Araflt rma-uygulama Haber ve Tan t m Bülteni 2010/5 Kursiyer sormacas TÖMER, ilk olarak 2008 y l Aral k ay nda bafllatt yabanc dil ve Türkçe kurslar na devam eden kursiyerlerine yönelik genifl çapl sormaca uygulamas na bu y l da fiubat-mart, Mart aylar n kapsayacak flekilde devam ediyor. Sormacam z toplam dört ayr kategoriden oluflmakta olup kursiyerlerimizin bilgilerini ve varsa görüfllerini ço unlukla iflaretleme yoluyla aktaraca biçimde haz rlanm flt r. Sormacam za TÖMER in 8 ildeki 11 flubesinden toplam 2915 kursiyer kat lm flt r. Sormacan n ilk bölümünü oluflturan yafl, ifl, cinsiyet, e itim düzeyi, ö renilen dil, kurs türü ve kur düzeyleri ile ilgili bölümünde yöneltilen sorulara verilen yan t Tablo 1 de de görülece i üzere TÖMER en çok (%44.97 oran nda) 16 yafl üstü yetiflkinlere hitap etmekte ve bu yetiflkin kursiyerlerin %64.44 ünü üniversite ö rencileri oluflturmakta. Meslek/ fl kategorisinde ise yine %69.32 ile ö renciler ilk s ray al rken, e itim düzeyi kategorisinde en büyük pay yüksekö retimlilere ait: (%64.44). Kursiyer say s bak m ndan en yayg n hizmetin verildi i dil ise ngilizce (%67.43 ). ngilizcenin ard ndan aralar nda çok büyük fark olmamakla birlikte di er dil s ralamalar ise flöyle: Türkçe, Almanca, Yabanc Diller ve Frans zca. Tablo 1 Yafl n z fliniz E itim Düzeyi yafl aras yafl aras 16 yafl alt 45 yafl ve üstü Ö renci Memur - flçi Di er Serbest Meslek Emekli Yüksekö retim Ortaö retim Lisansüstü lkö retim Kursiyer Profili Oran %44,97 %44,08 %9,19 %1,74 %69,32 %15,43 %11,37 %3,45 %0,40 %64.44 %22.51 %10,28 %2,26 Sormacan n ikinci bölümünü oluflturan ve kursiyerlerin yabanc dili hangi amaçla ö rendiklerine yönelik soruya yan t olarak ilk s ray alan gerekçe olarak önce kursiyerlerimizin meslek kayg lar, ard ndan s ras yla ifl bulmay kolaylaflt rmak, daha ak - c konuflmak, yabanc ülke gezmek, genel kültürü artt rmak ve okuldaki derslere takviye olmak hedefleri gelmektedir. Tablo 2 Yabanc Dili Hangi Amaçla Ö reniyorsunuz? Oran Mesle imde gerekti i için %20,12 fl bulmam kolaylaflt rmak için %15,70 Daha ak c konuflmak için %15,04 Yabanc ülke gezilerinde kullanmak için %13,47 Genel kültürümü art rmak için %11,85 Okuldaki derslerime takviye olsun diye %7,85 Bu dili merak etti im için %6,38 Di er %5,17 Bofl zamanlar m de erlendirmek için %4,39 Sormacan n üçüncü bölümünde kursiyerlerimize TÖMER i neden tercih ettiniz? sorusunu yönelttik. Kursiyerlerimizin TÖMER i tercih etmelerinin bafll ca nedenlerinden biri üniversite kurumu olmas, ard ndan s ras yla sertifikalar n n tan n rl ve güvenirlili i, Avrupa dil pasaportu vermesi, üniversite güvencesi, okutmanlar n n yeterlili i, fiziki ve sosyal ortam n n iyi olmas, kurs ücretlerinin di er kurslara göre daha düflük olmas fl klar gelmekte. Tablo 3 TÖMER i neden tercih ettiniz? Bir üniversite dil kursu oldu u için Sertifikalar daha çok tan nd için Avrupa Dil Pasaportu verdi i için Üniversite güvencesinde olmak Okutmanlar iyi oldu u için Di er Fiziki ve sosyal ortam iyi oldu u için Kurs ücretleri daha düflük oldu u için Baflka seçene im olmad için Oran %21,71 %15,17 %13,42 %12,25 %11,68 %8,92 %6,63 %6,30 %3,88 Kursunuz ngilizce Türkçe Almanca Yabanc Diller Frans zca %67,43 %17,74 %6,08 %5,46 %3,27 Kursiyerlerimizin TÖMER i ilk nereden ve nas l duydunuz? sorusuna verdikleri dördüncü bölümümüzdeki yan tlar da bizim tan t m çabalar m z n kursiyerlerimize hangi kanallardan ulaflt - n aç kça göstermekte. Bu kategoride en öne ç kan fl k TÖ- MER e daha önce devam edip memnun kalan ö rencilerimizin tavsiyeleri. 12

13 Haber ve Tan t m Bülteni 2010/5 Araflt rma-uygulama Tablo 4 TÖMER i ilk nereden/nas l duydunuz? Oran TÖMER kursiyer(ler)i tavsiye etti %35,10 Di er %29,52 fiube binas n gördüm %20,79 Reklam panolar nda gördüm %6,08 Evimize gelen broflürden %4,83 Televizyonda reklam n izledim %2,19 Gazete ilan n gördüm %1,42 Sormacan n, TÖMER in s n f d fl hizmetlerini de erlendirmeye yönelik beflinci bölümündeki sorulara verilen yan tlar destek hizmetlerinin ve sosyal etkinliklerin art r lmas gerekti ini gösteriyor. Tablo 5 S n f D fl Hizmetlerin De erlendirilmesi Bölüm Baflkanl n z dilek, öneri ve flikayetlerinizle yak ndan ilgileniyor mu? Ö renci fllerinin verdi i hizmetten memnun musunuz? Kütüphaneden ve DVD Klüpten istedi iniz zaman kolayca yararlan yor musunuz? S n f, koridor ve tuvalet-lavabolar n temizli inden memnun musunuz? Kafeterya hizmetlerinden memnun musunuz? Her zaman Genelde Bazen Nadiren Hiç %49,25 %31,89 %9,05 %4,43 %5,37 %41,69 %35,93 %11,53 %4,35 %2,48 %27,25 %24,81 %17,68 %9,45 %20,77 %35,95 %33,54 %16,10 %7,35 %7,04 %37,02 %35,46 %13,49 %6,92 %7,09 fiubede sosyal ve kültürel etkinliklerin %29,47 %33,72 %17,59 %10,59 %8,60 yeterince yap ld n düflünüyor musunuz? TÖMER in okutmanlar n n s n f içi performanslar n de erlendirmeye yönelik olarak haz rlanan alt nc bölüme verilen yan tlar, TÖMER i tercih etmenin en önemli nedenlerinden olan okutmanlar iyi oldu u için gerekçesini do rular niteliktedir. Tablo 6 Okutman De erlendirilme Her zaman Okutman n z, dersleri zaman nda bafllat yor %85,76 ve bitiriyor mu? Okutman n z, derslerde bütün kursiyerlere eflit ve yeterli zaman ay r yor mu? Genelde Bazen Nadiren Hiç %12,60 %1,16 %0,26 %0,20 %84,10 %13,76 %1,53 %0,50 %0,10 Okutman n z, dersle ilgili sorunlar n za uygun %83,66 %13,85 %1,88 %0,43 %0,16 ve tatmin edici yan tlar veriyor mu? Okutman n z, ev ödevleri %88,82 %16,71 %3,60 %0,63 %0,23 veriyor mu? Okutman n z, verdi i ev ödevlerini kontrol edip size geri %85,08 %11,95 %1,86 %0,86 %0,23 (dönüt) veriyor mu? Okutman n z, kursiyerlerin yapt dil yanl fllar na karfl %84,00 %13,25 %1,90 %0,43 %0,40 olumlu ve yap c davran yor mu? Okutman n z, dersle ilgili aç klamalarda ö renmekte %70,55 %22,89 %3,71 oldu unuz dil d fl nda %1,51 %1,31 bir dil kullanmamaya özen gösteriyor mu? Okutman n z, ders d fl ama TÖMER ile ilgili dilek, öneri ve %66,36 %24,81 %5,06 %2,89 %0,86 flikayetlerinizle ilgileniyor mu? Okutman n z, derste ders d fl konulara zaman harcamamaya özen gösteriyor mu? %71,81 %22,18 %3,18 %1,67 %1,13 TÖMER Merkez Müdürlü ü, 2010 y l itibariyle her ay yürüttü ü genel sormaca uygulamas ile, verilen hizmetin kalitesini sürekli olarak artt rmak üzere daha ayr nt l de erlendirmeler yapmaya devam edecektir. 13

2010 da Sahne Senin stanbul!..

2010 da Sahne Senin stanbul!.. SAYFA 01 9 8 3 Cem Y lmaz la soru cevap Foto raf: Kartal Ar kan Yeni s nav sistemi NTV de haz rlad Do ru Tercih program yla, geçlere rehber olan, Üniversitemiz ö retim eleman Sad k Gültekin e s nav sisteminde

Detaylı

Cilt 10, Say 34-35, Eylül-Aral k 2004 Volume 10, No. 34-35, September-December 2004

Cilt 10, Say 34-35, Eylül-Aral k 2004 Volume 10, No. 34-35, September-December 2004 T ü r k P s i k o l o j i B ü l t e n i T u r k i s h P s y c h o l o g i c a l B u l l e t i n Cilt 10, Say 34-35, Eylül-Aral k 2004 Volume 10, No. 34-35, September-December 2004 ISSN: 1300-7408 Türk

Detaylı

Click here to unlock PDFKit.NET

Click here to unlock PDFKit.NET 26 KULE 2009 Ç NDEK LER KULE 2 3 4 6 7 8 9 Rektörün Mesaj Ö renci Konseyi Kampüsten Notlar Haber Koç Üniversitesi gelece in ifl dünyas liderlerlerini yetifltiriyor Haber Yeni rektörümüz: Prof. Dr. Umran

Detaylı

EYLÜL. Click here to unlock PDFKit.NET

EYLÜL. Click here to unlock PDFKit.NET 17 KULE EYLÜL 2006 Ç NDEK LER KULE 2 3 4 6 8 9 10 11 12 Rektörün Mesaj Ö renci Konseyi Kampüsten Notlar Sosyal Bilimler Enstitüsü Ö renci Kulüpleri Mezunlar Derne i KU Store hizmetinizde Takvim Etkinlikler

Detaylı

Ak ll tahtada ak ll e itim

Ak ll tahtada ak ll e itim Ak ll tahtada ak ll e itim Do a Koleji ndeki her s n fta art k ak ll tahtalar var. Gerçeklefltirilen bu devrimden dolay Do a Koleji, Promethean firmas taraf ndan Dünya Mükemmellik Ödülü ne lay k görüldü.

Detaylı

Baflar, Gurur ve Gelecek

Baflar, Gurur ve Gelecek ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 Koç Üniversitesi 10 Yafl nda Teknolojik Geliflim ve AB Continental AG Yönetim Kurulu Üyesi Hans-Joachim Nikolin DemirDöküm 50. Kurulufl Y ldönümü nü kutlad Oltafl:

Detaylı

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 T ü r k P s i k o l o j i B ü l t e n i T u r k i s h P s y c h o l o g i c a l B u l l e t i n Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 ISSN: 1300-7408 Türk Psikologlar Derne i Yay n

Detaylı

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk.

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. Bankac l k ve Finans Bölümü 1996 mezunlar ndan Yi it Bulut, finans piyasalar n n nabz n tutan bir gazeteci

Detaylı

KHAS36 EK M-KASIM-ARALIK 2009 / OCAK 2010. Kadir Has Üniversitesi nde Nöbet De iflimi

KHAS36 EK M-KASIM-ARALIK 2009 / OCAK 2010. Kadir Has Üniversitesi nde Nöbet De iflimi KHAS36 EK M-KASIM-ARALIK 2009 / OCAK 2010 Kadir Has Üniversitesi nde Nöbet De iflimi BU SAYIDA 3 Kadir Has Üniversitesi ad na sahibi Prof. Dr. Yücel Y lmaz Yay n Kurulu Üyeleri Hulûsi Turgut Deniz Bayrakdar

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

Tutarl Bir Performans

Tutarl Bir Performans ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Ana Hedefimiz: Y lda %14 Büyümek Koç Holding Enerji Grubu, OPET e %50 Ortak Oldu Tat, Maret, Sek ve Pastavilla Tek Çat Alt nda Arçelik te Neler Oluyor? Hedef Net,

Detaylı

Hissedar. halka acmak 10 BÜYÜK. Genel kurul süreclerini. nternette neredesiniz? GÖZÜYLE YATIRIMCI L fik LER HATASI YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER

Hissedar. halka acmak 10 BÜYÜK. Genel kurul süreclerini. nternette neredesiniz? GÖZÜYLE YATIRIMCI L fik LER HATASI YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER Hüseyin Erkan: AVRASYA P YASALARININ YILDIZI MKB Ergun Özen: GÜVEN DO RU LET fi MLE SA LANIR Ian Matheson: YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER Hissedar YATIRIMCI L fik LER DERNE N N YAYINIDIR www.tuyid.org - SAYI

Detaylı

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir.

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Mustafa Kemal Atatürk 2012 yılının dünyaya ve ülkemize barıfl, huzur

Detaylı

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar Dergi Bilkent Say : 8 ISSN 1305-5178 Aral k 2007 içindekiler 2 8 12 16 20 26 30 üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar insan

Detaylı

portre lk etapta ileri düzeydeki mevcut araflt rma hareketlili ini ve araflt rma merkezlerini daha da art rmay hedefliyorum.

portre lk etapta ileri düzeydeki mevcut araflt rma hareketlili ini ve araflt rma merkezlerini daha da art rmay hedefliyorum. portre lk etapta ileri düzeydeki mevcut araflt rma hareketlili ini ve araflt rma merkezlerini daha da art rmay hedefliyorum. Mühendislik Fakültesi'nin yeni dekan Prof. Dr. Levent Onural ile akademik yaflant

Detaylı

Yeni Mezunun fl Rehberi

Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi 2009 Yeni Mezunun fl Rehberi Genel Yay n Yönetmeni Didem Tekin Metin Yazar Neslihan Murado lu Ifl m Görsel Koordinatör Berna fienses çerik Yönetimi ve Görsel

Detaylı

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi.

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün batı teknikte bir

Detaylı

NES BE AYDIN OKULLARI Ad na Sahibi Hüsamettin AYDIN. Yay n Yönetmeni Dr. Özlem BAfi. Editör Hatice SEV ND K

NES BE AYDIN OKULLARI Ad na Sahibi Hüsamettin AYDIN. Yay n Yönetmeni Dr. Özlem BAfi. Editör Hatice SEV ND K NES BE AYDIN OKULLARI Ad na Sahibi Hüsamettin AYDIN Yay n Yönetmeni Dr. Özlem BAfi Editör Hatice SEV ND K Yay n Kurulu Sema BÜLBÜL Nilay EV RGEN Ekin BAfiAKLAR Ali Murat KARABA Mehtap ALKAN Asl han AKAY

Detaylı

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 12 HAZİRAN 2010 Güvenli in anahtar Kale Teknolojisi nde SUNUfi\ SEDAT ÖZGÜR Güvenlik teknolojilerinde öncüyüz Güvenlik ihtiyac, insano lunun var oldu u günden

Detaylı

portre Bilkent i Bilkent yapan, daima en iyiye ulaflma çabas d r ve bunu yaparken insana verdi i de erdir.

portre Bilkent i Bilkent yapan, daima en iyiye ulaflma çabas d r ve bunu yaparken insana verdi i de erdir. portre Bilkent i Bilkent yapan, daima en iyiye ulaflma çabas d r ve bunu yaparken insana verdi i de erdir. ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi nin yeni dekan Prof. Dr. Dilek Önkal 15. say m z n

Detaylı

MaliyeKulübü. aktif gençlerin dergisi. MART 2011 Say 01. 2010-2011 - İstanbul Üniversitesi. www.istanbulmaliye.org

MaliyeKulübü. aktif gençlerin dergisi. MART 2011 Say 01. 2010-2011 - İstanbul Üniversitesi. www.istanbulmaliye.org MART 2011 Say 01 2010-2011 - İstanbul Üniversitesi www.istanbulmaliye.org 0 050408 001453 Kurul çindekiler MT YAZ SAH B.Ü ktisat Fakültesi ad na Prof.Dr. Salim Atefl OKTAR Kurucu Maliye Kulübü ad na Mustafa

Detaylı

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon.

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon. ç i n d e k i l e r Ay n Gündemi 4 Anadolu Buluflmalar Gaziantep teydi Küresel Vizyon 8 pek Yolu nda Türk zleri Otoyol-Iveco Ortakl nda Yeni At l mlar Koç Holding Die Zeit gazetesinde: Almanya ya da Koç

Detaylı

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI Eylül 2008 Say : 4 1967 Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 Yönetilmek yerine yön

Detaylı

Yaflam n za art bir kat yoruz. Dördüncü y l m z kutluyoruz

Yaflam n za art bir kat yoruz. Dördüncü y l m z kutluyoruz Yaflam n za art bir kat yoruz 17 EK M 2009 Dördüncü y l m z kutluyoruz Cumhuriyetimiz in 86. y l hepimize kutlu olsun... s.20 42 y ll k ELMOR Erzurum bayimiz Arif Birdal ve Metin Birdal ile 23 y ll k ELMOR

Detaylı

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu Bu güzel kare, 36 y ld r iflbirli imizi sürdürdü ümüz Kayseri bayimizle bir araya geldi imiz günden... Yalç n Besceli ve birlikte çal flt o lu Ömer Lütfi Besceli ye bizimle yapt klar keyifli görüflme için

Detaylı

En yi Restore Edilmifl Tarihi Bina Ödülü!

En yi Restore Edilmifl Tarihi Bina Ödülü! bir Ömer Faruk Özcan Ödül En yi Restore Edilmifl Tarihi Bina Ödülü! Kadir Has Üniversitesi Cibali Merkez Binas "özenli ve kapsaml restorasyonu ile içinde bulundu u tarihi dokunun geliflimine katk da bulunmas

Detaylı

Merhaba. Derginin di er bölümlerinde yine sizlere faydal olaca n ve ilgiyle okuyaca- n z düflündü ümüz makale ve yaz lar yer almaktad r.

Merhaba. Derginin di er bölümlerinde yine sizlere faydal olaca n ve ilgiyle okuyaca- n z düflündü ümüz makale ve yaz lar yer almaktad r. 3 Merhaba ç Denetimle ilgili ülkemizdeki ilk ve tek mesleki yay n olan dergimizin 5. y l n kutluyoruz. Mesle in profesyonel sesi olan dergimiz, kurumsal kimli ini baflar ile devam ettirmektedir. Bildi

Detaylı

KPSS. PROGRAM GEL fit RME PRAT K E T M SER S E T M B L MLER. O uzhan ÜNAL

KPSS. PROGRAM GEL fit RME PRAT K E T M SER S E T M B L MLER. O uzhan ÜNAL KPSS E T M B L MLER PROGRAM GEL fit RME O uzhan ÜNAL PRAT K E T M SER S AÇI AKADEMİ YAYINLARI Yeşilırmak Sokak Nu.: 15 Kızılay / ANKARA Tel : (312) 231 75 41 (pbx) Faks : (312) 230 75 40 DİZGİ GRAFİK MİZANPAJ

Detaylı

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399 Yapt m z ve yapmakta oldu umuz devrimlerin amac ; Türkiye Cumhuriyeti halk n, tamamen ça dafl ve bütün anlam ve görünüflleri ile medeni bir sosyal toplum durumuna getirmektir. Devrimlerimizin as l amac

Detaylı

Bilim ve Teknik Kulübü

Bilim ve Teknik Kulübü Bilim ve Teknik Kulübü G ü l g û n A k b a b a Muhabirlerimiz ve Etkinlikleri... Muhabirlerimiz ve Etkinlikleri 30 Nisan-2 May s tarihleri aras nda, TÜB TAK, ODTÜ ve Elektrik Mühendisleri Odas Ankara fiubesi

Detaylı