Travma Sonrasý Stres Bozukluðu ve Sýnav Kaygýsý için EMDR: Olgu Sunumu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Travma Sonrasý Stres Bozukluðu ve Sýnav Kaygýsý için EMDR: Olgu Sunumu"

Transkript

1 OLGU SUNUMU Travma Sonrasý Stres Bozukluðu ve Sýnav Kaygýsý için EMDR: Olgu Sunumu EMDR for Post Travmatic Stress Disorder and Test Anxiety: A Case Report Önder Kavakçý 1, Osman Yýldýrým 2, Nesim Kuðu 3 1 Yrd.Doç.Dr., 2 Dr., 1 Doç.Dr., Cumhuriyet Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, Sivas ÖZET Travma sonrasý stres bozukluðu (TSSB) geliþmesine yol açan etkenlerden biri de trafik kazalarýdýr ve Türkiye'de oldukça yaygýndýr. Göz hareketleri ile duyarsýzlaþtýrma ve yeniden iþleme (EMDR) son yýllarda özellikle travma sonrasý stres bozukluðunda (TSSB) etkili olduðu gösterilmiþ bir yaklaþýmdýr. Sýnav kaygýsý; öðrenciler için sýklýkla akademik alanda performans düþüklüðü ve psikolojik problemlerle birlikte olan önemli bir sorundur. Sýnav kaygýsý olanlar; deðerlendirileceði zaman gerilim, endiþe ve santral sinir sisteminin aþýrý uyarýlmasýný içeren istenmeyen bir durum yaþarlar. Endiþe içeren tekrarlayýcý düþünceler, kendini eleþtiren felaketleþtirici düþünceler, fizyolojik uyarýlmýþlýk ve belirgin duygusal sýkýntý sýnav kaygýsýna eþlik eder. Sýnavlarla ilgili olumsuz deneyimler sýnav kaygýsýnýn oluþmasýna neden olabilmektedir. Sýnav kaygýsýnýn tedavisi için çeþitli psikoterapi yöntemlerinin yararlý olduðu bildirilmiþtir. Sýnav kaygýsý tedavisinde EMDR denediðini bildiren az sayýda yayýn vardýr. Bu çalýþmada trafik kazasý sonrasý TSSB geliþen ve EMDR uygulanmasý sonucunda iyileþen 17 yaþýnda bir olgu sunulmuþtur. TSSB belirtilerinin düzelmesinin ardýndan üniversite giriþ sýnavý ile ilgili yoðun korku ve kaygý bildiren hastada, bu kaygýnýn önceki olumsuz sýnav yaþantýlarý ile iliþkili olduðu belirlenmiþ, bu yaþantýlarýna yönelik EMDR tedavisi sonunda sýnav kaygýsý belirtilerinde belirgin düzelme görülmüþtür. Anahtar Sözcükler: EMDR, sýnav kaygýsý, travma sonrasý stres bozukluðu, ergen. SUMMARY Prevalence of traffic accidents is very high in Turkey and traffic accidents are one of the underlying reasons of Posttraumatic Stress Disorder (PTSD). Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is a new therapeutic method which is effective for PTSD. Test anxiety is a significant problem for students which leads to a decline in academic performance and cause severe psychological problems. People with test anxiety experience undesirable symptoms like tension, worry and overstimulation of the central nervous system when they are under evaluation. Recurrent worried, self-critical and catastrophic thoughts and physiologic arousal accompany test anxiety. Negative experiences about examinations can lead to test anxiety. Various psychoterapeutic approaches have been reported that are beneficial in the treatment of test anxiety. Few publications have reported trial of EMDR in the treatment of test anxiety. We describe a 17 year-old girl who had PTSD following a traffic accident and who was treated by EMDR. After treatment of PTSD, the girl reported intense fear and anxiety about the university entrance examination. This anxiety was associated with negative experiences about previous examinations. EMDR treatment focused on these negative experiences and significant improvement was obtained. Key Words: EMDR, test anxiety, post traumatic stres disorder, adolescent. () Bu çalýþma VI. Uluslararasý Travma Toplantýlarý'nda (11-13 Kasým Ýstanbul Armada Otel) poster bildiri olarak sunulmuþtur 42 Makalenin geliþ tarihi: , Yayýna kabul tarihi:

2 Travma Sonrasý Stres Bozukluðu ve Sýnav Kaygýsý için EMDR: Olgu Sunumu GÝRÝÞ Dünyada görülen ölüm nedenleri arasýnda trafik kazalarý 2002 yýlýnda 11. sýradadýr, en fazla adolesan ve genç eriþkinlerin yaralanmasýna ya da ölmesine neden olmaktadýr. Trafik kazalarýna baðlý ölümler, bütün ölüm nedenleri içinde 5-29 yaþ grubunda ikinci, yaþ grubunda ise üçüncü sýrada yer almaktadýr (The World Report on Traffic Injury Prevention 2004). Türkiye'de 2007 yýlýnda trafik kazasýnda 5004 kiþi ölmüþ, kiþi yaralanmýþtýr (Trafik Kazalarý Özeti 2007). Trafik kazalarý sonrasýnda Travma sonrasý Stres Bozukluðu (TSSB) oldukça yaygýndýr, Olofsson ve ark. nýn (2009) yakýnlarda yayýnlanan gözden geçirmesine göre çocuk ve ergenlerde trafik kazasý sonrasý ilk bir ayda TSS semptomlarýnýn yaygýnlýðý %30 ve 3-6 aylýk dönemde %13 olarak bulunmuþtur. Özaltýn ve ark. (2004) motorlu araç kazasý nedeniyle hastaneye yatan 40 hastanýn takibinde birinci ayda %20'sinde akut stres bozukluðu, üçüncü ayda %30'unda TSSB geliþtiðini saptamýþlardýr. Altýncý ayda TSSB oraný %17 oranýnda bulunmuþtur. Türkiye'de öðrenci ve aileleri için önemli stres kaynaklarýndan biri de, tüm gençlik yaþamýný etkileyen sýnav stresidir. Türkiye'de öðrenciler, tüm öðrenim hayatlarý boyunca ve meslek edinme aþamasýnda ulusal boyutta yapýlan birçok sýnava girmek zorundadýrlar. Yayýnlarda eðer bireyin kariyer seçimini ve gelecek fýrsatlarýný etkiliyorsa sýnavlarýn, özellikle stresli olabileceði belirtilmiþtir (Peleg-Popko 2004). Sýnanma aþamasýnda sýnav kaygýlý bireylerin kaygý eþikleri daha düþüktür. Bu öðrenciler böyle deneyimleri tehdit edici olarak algýlarlar ve sýnav söz konusu olduðunda kendilik deðerleri daha düþük olur. Literatürde, sýnav kaygýsý; kiþinin deðerlendirileceði zaman gerilim, endiþe ve santral sinir sisteminin aþýrý uyarýlmasýný içeren istenmeyen bir durum olarak tanýmlanýr (Ergene 2003). Sýnav kaygýsýnýn oluþumuna çeþitli faktörler katkýda bulunabilir. Kiþinin performansýnýn deðerlendirilmesini içeren herhangi bir durum her zaman bir miktar stres yaratýr, bireyin önceki deneyimleri ve durum hakkýndaki algý ve düþüncelerini etkileyebilen faktörler, sýnav deneyimi için tepkilerini belirleyebilir (McDonald 2001). Endiþe içeren tekrarlayýcý düþünceler, kendini eleþtiren felaketleþtirici düþünceler, fizyolojik uyarýlmýþlýk ve belirgin duygusal sýkýntý sýnav kaygýsýna eþlik eder (Sarason 1980a). Bir çalýþmada öðrencilerin %10'unda tedavi gerektirecek düzeyde sýnav kaygýsý bulunmuþtur (Schaefer 2009). Neuderth ve ark. (2009) bir gözden geçirmelerinde sýnav kaygýsýný gidermek için sistematik duyarsýzlaþtýrma, beceri eðitimi, relaksasyon teknikleri, biliþsel yeniden yapýlandýrma, imgeleme teknikleri, dikkat eðitimi, kendini olumlu yönlendirme, çalýþma becerileri eðitimi, hipnoz, göz hareketleri ile duyarsýzlaþtýrma ve yeniden iþleme (EMDR) gibi yöntemler önerildiðini bildirmektedir. Bu gözden geçirmeye göre randomize kontrollü çalýþmalarda Biliþsel Davranýþçý Terapiler (BDT) etkinlik açýsýndan öne çýkmaktadýr. EMDR, psikodinamik, biliþsel, davranýþçý ve danýþan merkezli yaklaþýmlar gibi çok iyi bilinen farklý yaklaþýmlarýn öðelerini bir araya getiren bir yöntemdir (Shapiro 2001). Pek çok çalýþma, EMDR'nin TSSB'de etkili olduðunu göstermiþtir (Lazrove ve ark. 1998, Scheck ve ark. 1998). TSSB'nin tedavisinde, Travma Odaklý BDT ve EMDR'nin diðer terapilerden üstün olduðunu bildirilmiþtir (Bisson ve Andrew 2007). Sýnav kaygýsýnda EMDR'nin etkisini deðerlendiren çeþitli çalýþmalarda tutarsýz sonuçlar olduðu gibi (Gosselin ve Matthews 1995, Baumann ve Melnyk 1994), tek seanslýk uygulama ile olumlu sonuçlar bildiren çalýþma da vardýr (Maxfield ve Melnyk 2000a). Bu makalede trafik kazasý sonrasý TSSB belirtileri ile gelen bir olguda önce bu travmatik yaþantý ile ilgili geliþen bozukluðuna yönelik EMDR çalýþmasý yapýlmýþtýr. Ardýndan da yaþamýnda yine örseleyici bir yaþantý ile iliþkili olduðu anlaþýlan sýnav anksiyetesine yönelik EMDR uygulanmýþtýr. Tedavi kazanýmlarý ve bir yýllýk izlem sonuçlarý tartýþýlmýþtýr. OLGU CK 16 yaþýnda kadýn, lise 3. sýnýf öðrencisi, anne, baba ve aðabeyi ile yaþýyor. Üç ay önce araç içi trafik kazasý geçirmiþ, dört gün yoðun bakýmda kalmýþ, teyze kadar deðer verdiði bir aile dostlarý da 43

3 Kavakçý Ö, Yýldýrým O, Kuðu N. yaralanmýþ, uzun süre yoðun bakýmda kalmýþ ve kurtarýlamamýþ. CK olaydan üç ay sonra; kazadan hemen sonra baþlayan çabuk öfkelenme, sinirlilik, kaza ile ilgili görüntüleri yeniden yaþama, olay hakkýnda konuþmama ve çevresindekiler konuþtuðunda odadan kaçma, yalnýz kalma, aðlama, ders baþarýsýnda düþme, her an kötü þeyler olacaðý, yakýnlarýný kaybedeceði þeklindeki TSSB belirtileri ile baþvurdu. Kazadan sonra aracý kullanan yakýnlarý ile görüþmemiþ, hastanede yattýðý sürece "teyzesinin" ziyaretine, ölümü sonrasý da mezarýna gidememiþ. Herhangi bir týbbi öyküsü ve ilaç kullaným öyküsü bildirilmedi. Ýlk seansta, travma öyküsü alýndý, EMDR ile ilgili bilgi verildi, uygulama için onayý alýndý. Trafik kazasý, kaza sýrasýndaki görüntüler; araçtan çýkarýlmasý, yakýnýnýn kaza sýrasýndaki görüntüleri, yoðun bakým görüntüleri ve bunlarla beraber gelen "tehlikedeyim, suçluyum, yalnýzým" þeklindeki biliþleri EMDR yöntemiyle çalýþýldý. Yolculuk kendi fikri olduðu için, "ben istemeseydim, belki böyle bir kaza hiç olmazdý" þeklinde düþüncesi ve kendini suçlayan biliþleri vardý. Ýki seansýn sonunda trafik kazasýyla ilgili sýkýntýlarý oldukça azaldý, kaza ile ilgili dalýcý görüntüler, kaçýnma davranýþlarý, yakýnlarýna ve kendisine bir þey olacak þeklindeki kaygýlarý kayboldu, olumsuz biliþleri yerini "artýk geçti, geride kaldý, benim hatam deðildi" þeklindeki biliþlere býraktý. Ýkinci seans sýrasýnda artýk kaza ile ilgili sýkýntýlarýnýn fazla olmadýðý, ancak üniversiteye giriþ sýnavý ile ilgili sýkýntýlarýnýn þu anda kendisini daha fazla rahatsýz ettiðini belirtmesi üzerine bu konuda çalýþýlmaya karar verildi. Üniversiteye giriþ sýnavý için 1.5 yýlý olmasýna raðmen bu sýnava girme konusunda yoðun endiþeleri vardý. Öðrencilik hayatý boyunca sýnav konusunda yaþadýðý ciddi bir sýkýntý olup olmadýðý sorulduðunda, ortaokul son sýnýfta Orta Öðretim Kurumlarý Sýnavý sýrasýnda aþýrý heyecaný nedeniyle burnunun kanadýðýný, sýnavý tamamlayamadýðýný dolayýsýyla da sýnavda baþarýlý olamadýðýný bildirdi. Sýnavdan haftalar önce burun kanamalarý baþlamýþ, yoðun endiþe yaþýyormuþ. Bu sýnavla ilgili sahneler hedeflendi ve çalýþmada altýncý sýnýfta yaþadýðý bir anýsýný anýmsadý. Altýncý sýnýfta çalýþkan bir öðrenci olmasýna raðmen, bir sayýsal dersten ortalama bir not almýþ ve dersin öðretmeni "Sen nasýl böyle düþük bir not alýrsýn, hiç yakýþtýramadým" diye çýkýþmýþ ve babasýný görüþmek için çaðýrmýþ. Baba ve hala ile görüþen öðretmeninin yanýnda zor anlar yaþamýþ, görüþme sonrasý babasýnýn yüzündeki ifadeyi "senden utanýyorum" der gibi bakýyordu diye tanýmlýyor. Bu sahneyi hatýrladýðý zaman kendisi için "Ben utanç veren biriyim, utanç kaynaðýyým" þeklinde biliþler tanýmlýyordu. Ertesi gün müzik dersinde müzik öðretmeni sýnýfta enstrüman çalabilen olup olmadýðýný sorduðunda arkadaþlarý CK'yý göstermiþ ve keman çaldýðýný söylemiþler. Enstrümaný yanýnda olmadýðý için istek üzerine sýnýfta bir þarký söylemiþ. Müzik öðretmeni çok beðenmiþ ve çok yetenekli olduðunu, mutlaka müziðe yönelmesi gerektiðini söylemiþ. Hastamýz bu öðüt karþýsýnda yoðun sýkýntý yaþamýþ, düþük not aldýðý dersin öðretmeni ile müzik öðretmeninin konuþtuðunu, CK'nýn sayýsal alanda bir geleceðinin olamayacaðýný düþündüklerini, bu nedenle de müziðe yönelirse en azýndan kendisini kurtarabileceðini düþündükleri þeklinde bir inancý oluþmuþ. Bu anýyý hatýrladýðý sýradaki kendisiyle ilgili biliþi "yetersizim" þeklindeydi. Bu dersten sonraki her müzik dersinde öðretmeni müzik yeteneðini övmüþ, müziðe yönelmesini öðütlemiþ ve CK her defasýnda sýkýntý yaþamýþ. Bu bilgilerden sonra CK ile altýncý sýnýfta düþük not almasý, öðretmeni, babasý ve halasýyla yaþadýðý anlar, müzik dersinde yaþadýklarý ve bunlarla ilgili geliþtirdiði biliþleri EMDR yöntemiyle çalýþýldý. Beþinci EMDR seansý sonrasýnda "herkes bazen düþük not alabilir, bu onun yetersiz olduðu anlamýna gelmez, ben utanç kaynaðý deðilim, aksine yetenekli, iyi biriyim, öðretmenim abartýlý davrandý" þeklinde biliþleri oluþtu. Müzik öðretmeni ve sayýsal dersinin öðretmeninin belki de hiç konuþmamýþ olabileceklerini, müzik öðretmeninin kendisini gerçekten beðendiði için övdüðünü düþünmeye baþladý. Bu anýlarla ilgili sýkýntýsý belirgin olarak azalmýþtý. Bu çalýþmanýn ardýndan OKS'de baþarýlý olarak Anadolu lisesini kazanan aðabeyi ile ilgili kendisini yetersiz hissettiren bir dizi anýsý çalýþýldý, bu alanda da sýkýntýlarý azaldý. Tedavinin tamamlanmasýndan 1 yýl sonra yapýlan izleme görüþmesinde, yine zaman zaman kaygýlarý olmasýna raðmen hem trafik kazasý hem de sýnav anýlarý ile ilgili belirgin 44

4 Travma Sonrasý Stres Bozukluðu ve Sýnav Kaygýsý için EMDR: Olgu Sunumu bir sýkýntýsýnýn olmadýðýný bildirdi. ÖSS'ye hazýrlýk için (lise son sýnýfa geçmiþ) dershaneye gittiðini, seviye belirleme sýnavýna rahat girdiðini, ancak sýnavdan istediði kadar iyi bir puan alamadýðý için üzgün olduðunu bildirdi. Sýnav öncesi ve sýnav sýrasýnda herhangi bir sorun yaþamamýþtý. Sýnavlarýn kendisinde herhangi bir sýkýntý yaþatmamasýna raðmen, seviye tespit sýnavýnda iyi puan alamamasý, hem de okuldaki öðretmenlerinin sýnýfa karþý (belki de daha çok çalýþmalarý için) "bu halinizle kazanamazsýnýz" yönündeki konuþmalarý nedeniyle son günlerde motivasyonunun düþmeye baþladýðýný bildirdi. Bu seansta sýnava çalýþma teknikleri ve motivasyonunu nasýl koruyabileceði konusunda biliþsel yöntemler önerildi. EMDR çalýþmasý yapýlmadý. TARTIÞMA Bu çalýþmada sunulan olguda da trafik kazasý sonrasý TSSB geliþmiþ ve iki seans EMDR uygulanmýþ ve kazaya ait dalýcý anýlar, kaçýnma davranýþlarý, bu anýlarla beraber gelen yoðun sýkýntýsý, öfkesi ve kendini suçlayan düþünceleri kaybolmuþ, TSSB tanýsý karþýlanmaz olmuþtur. EMDR'nin özellikle TSSB'de etkinliði birçok çalýþma ile gösterilmiþtir (Lazrove ve ark. 1998, Scheck ve ark. 1998) ve belirtilerde birçok tedaviden daha hýzlý azalma yapmakta (Ironsonve ark. 2002) ve daha az tedavi seansý gerektirmektedir (van Etten ve Taylor 1998). EMDR yaklaþýmýna göre travmatik yaþantý ile ilgili anýlar bellekte uygun olmayan þekilde depolanýr. Bu þekilde depolanan anýlar iþlevsel olmayan tepkilerin verilmesine yol açar. EMDR; deðiþmeden/- iþlenmeden görüntü, düþünce, duyum gibi ilk hali ile depolanmýþ travmatik anýlarýn yeniden iþlenmesini saðlar. Bu donmuþ haldeki verilerin bilgi iþleme süreçlerinde yeniden harekete geçirilmesi ve iþlenmesi ile travmatik aný uyum saðlayýcý bir çözüme doðru hareket eder. Stres yaratan uyarana karþý bir duyarsýzlaþtýrma ortaya çýkar ve gelecekte daha iyi iþlevsellik gösterilebilmesi için uygun tutum ve becerilerin yerleþtirilmesi saðlanýr (Shapiro ve Maxfield 2002). Bu olguda da EMDR uygulamasý ile travmatik yaþantýlara ait anýlar ve onlarla beraber depolanmýþ olumsuz duyum, görüntü ve biliþler yeniden iþlenmiþ, önce duyarsýzlaþtýrma saðlanmýþ, ardýndan da daha iyi iþlevsellik gösterebileceði yeni biliþlerin yeni ve olumlu kendilik inançlarýnýn yerleþmesi saðlanmýþtýr. Ülkemizde öðrencilik yaþamýnýn birçok aþamasýnda eleme sýnavlarý uygulanmaktadýr. Öðrenciler, ilkokul seviyesinde seviye belirleme sýnavlarý, lise düzeyinde ÖSS, üniversiteden sonra KPSS ve bunlara hazýrlýk kurslarý, kurs sýnavlarý gibi onlarca sýnavla karþý karþýyadýr. Bu sýnavlarýn yol açtýðý anksiyete birçok öðrencinin yaþamýný kâbusa çevirebilmektedir. Öðrencilik yaþamýnýn bir döneminde bir veya birçok sýnavla ilgili örseleyici yaþantý gençlerin kendileriyle ilgili olumsuz biliþler geliþtirmelerine ve bu stresleri daha yoðun yaþamalarýna yol açabilir, iþlevselliklerini ileri derecede bozabilir. DSM sisteminin tanýmladýðý ölçüde travmatik olmadýðý halde kiþide incinme yaratan bu stres verici yaþantýlar, travmatik yaþantýlarda olduðu gibi kiþinin kendisi ile ilgili inançlarýný etkileyebilir ve kendileri ile ilgili olumsuz biliþler geliþtirmesine yol açabilir. Bu olguda, stres verici bir yaþantý hastanýn kendisi ile ilgili biliþlerini deðiþtirmiþ, yetersiz olduðu, bu nedenle de baþarýlý olamayacaðý þeklinde inançlara yol açmýþtýr. Bu açýdan hastanýn ele alýnýþý travmatik yaþantýlarýn EMDR ile tedavisine benzerdir. Olguda olumsuz anýlara ve onlardan kaynaklanan olumsuz biliþlere yönelik EMDR uygulamasý hýzlý ve etkili bir tedavi olanaðý vermiþtir. Sýnav kaygýsýnýn oluþumunu açýklayan çeþitli modeller vardýr. Bunlar; 1) Biliþsel Dikkat Modeli: bireyin kendi kendine tekrarladýðý olumsuz düþünceler ve altta yatan olumsuz biliþlerini içerir (Sarason 1980, Wine 1980), 2) Biliþsel Beceri Modeli: biliþsel etkenler ve öðrenme stratejilerindeki yetersizlikleri içerir (Meichenbaum ve Butler 1980) ve 3) Sosyal Öðrenme Modeli: kendi kendine yetebilme, sonuca yönelik beklentiler ve motivasyonu içerir (Bandura 1977). Ayrýca vegetatif uyaranlar ile bedensel olarak uyarýlma sýnav kaygýsý için sonuca etki eden bir etken olarak tartýþýlmýþtýr (Neuderth ve ark. 2009). Sýnav kaygýsý bir sýnavda baþarýsýz olmak ile artabilir (Hembree 1988). Biliþsel-dikkat modelinde tanýmlanan olumsuz biliþler olumsuz yaþantýlardan kaynaklanabilir. EMDR yöntemi ile bu olumsuz biliþlere yol açan anýlar iþlenebilir ve kiþinin kendisiyle ilgili olumsuz 45

5 Kavakçý Ö, Yýldýrým O, Kuðu N. inançlarý deðiþtirilebilir. Biliþsel modelde tanýmlanan olumsuz iç konuþmalar deðiþtirilebilir, benlik saygýsý arttýrýlabilir. EMDR'nin kendilik üzerinde olumsuz etkili biliþlere ve bunlarla ilgili emosyonel sýkýntýya neden olan travma kaynaklý anýlarýn çözümlenmesinde etkililiði gösterilmiþtir (van Etten ve Taylor 1998, Maxfield ve Hyer 2002b). Ayrýca vegetatif uyarýmlarýn azaltýlmasý ve bedensel uyarýlmalarýn azaltýlmasýna da katkýsý vardýr. Bu nedenlerle EMDR'nin sýnav kaygýsý ile ilgili tanýmlanan tüm modeller için etkili olma olasýlýðý vardýr. Sýnav ve benzeri her tür yarýþmada EMDR'nin performansý arttýrmada etkili olabileceði ileri sürülmüþtür. Foster ve Lendl (1995a ve 1996b), EMDR'yi performans geliþtirme amacýyla iþadamlarý, oyuncular, konuþmacýlar, müzisyenler ve atletler üzerinde kullanmýþlardýr. Performans geliþtirme amacý ile EMDR; danýþanlarýn en iyi performanslarýný göstermeleri üzerindeki engellerin ortadan kaldýrýlmasýna yönelik kullanýlmýþtýr. Olumsuz geçmiþ anýlarýn yeniden iþlenmesi yerine, olumlu deneyimler çalýþýlmýþ ve belleðin bu olumlu deneyimlerle bað kurmasý saðlanmýþtýr. Olgu bildirilerinde olumlu sonuçlar alýnmasýna raðmen; performans geliþtirme alanýnda henüz kontrollü çalýþmalar bildirilmemiþtir. Yazarlarýn ortak görüþü, sýnav kaygýsý üzerinde EMDR'nin performans geliþtirme uygulamasýnýn iyi sonuçlar vereceði þeklindedir. Sonuç olarak EMDR hem TSSB'de, hem de sýnav kaygýsý gibi önemli stres durumlarýnda kaygý azaltmada etkili ve kolay uygulanabilir bir tedavi olarak görünmektedir. Türkiye'de neredeyse beþikten mezara kadar süren sýnava girme zorunluluðu; yaþamýn bir parçasý olan sýnanma kaygýsýný, çoðu zaman klinik ortamlara taþýmakta ve ruh saðlýðý çalýþanlarýný yoðun danýþan baþvurusu ile karþý karþýya býrakmaktadýr. Özellikle sýnav kaygýsý üzerine yapýlacak kontrollü çalýþmalar; hem EMDR üzerine bilgilerimizi arttýracak, hem de birçok sýnav kaygýsý yaþayan danýþanýn sorunu için yeni bir saðaltým aracý olarak ortaya çýkabilecektir. Yazýþma adresi: Dr.Önder Kavakçý, Cumhuriyet Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, Bandura (1977) Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioral change. Psychol Rev, 84(2): Baumann W, Melnyk WT (1994) A controlled comparison of eye movements and finger tapping in the treatment of test anxiety. J Behav Ther Exp Psychiatry, 25(1): Bisson J, Andrew M (2007) Psychological treatment of posttraumatic stress disorder (PTSD). Cochrane Database Syst Rev, 18;(3):CD Ergene T (2003) Effective Interventions on test anxiety reduction: a meta-analysis. School Psychology International, 24: Foster S, Lendl J (1995a) Eye movement desensitization and reprocessing: Initial application for enhancing performance in athletes. Journal of Applied Sport Psychology, 7(Suppl.):63. Foster S, Lendl J (1996b) Eye movement desensitization and reprocessing: Four case studies of a new tool for executive coaching and restoring employee performance after setbacks. Consulting Psychology Journal, 48: Gosselin P, Matthews WJ (1995) Eye movement desensitization and reprocessing in the treatment of test anxiety: a study of the effects of expectancy and eye movement. J Behav Ther Exp Psychiatry, 26(4): Hembree R (1988) Correlates, causes, effects, and treatment of test anxiety. Rev Educ Res, 58(1): Ironson G, Freund B, Strauss JL, ve ark. (2002) Comparison of KAYNAKLAR two treatments for traumatic stress: A community based study of EMDR and prolonged exposure. J Clin Psychol, 58: Lazrove S, Triffleman E, Kite L ve ark. (1998) An open trial of EMDR as treatment for chronic PTSD. Am J Orthopsychiatry, 68(4): Maxfield L, Melnyk WT (2000a) Single Session Treatment of Test Anxiety with Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) Int J Stress Management, 7(2): Maxfield L, Hyer, LA (2002b) The relationship between efficacy and methodology in studies investigating EMDR treatment of PTSD. J Clin Psychol, 58: McDonald AS (2001) The prevalence and effects of test anxiety in school children. Educational Psychology, 21: Meichenbaum D, Butler L (1980) Toward a conceptual model for the treatment of test anxiety: implications for research and treatment. In: Sarason IG (ed) Test anxiety: theory, research, and applications. Erlbaum, Hillsdale. Neuderth S, Jabs B, Schmidtke A (2009) Strategies for reducing test anxiety and optimizing exam preparation in German university students: a prevention-oriented pilot project of the University of Würzburg. J Neural Transm, 116 (6): Olofsson E, Bunketorp O, Andersson AL (2009) Children and adolescents injured in traffic--associated psychological consequences: a literature review. Acta Paediatr, 98(1): Özaltýn M, Kaptanoðlu C, Aksaray G (2004) Motorlu araç 46

6 Travma Sonrasý Stres Bozukluðu ve Sýnav Kaygýsý için EMDR: Olgu Sunumu kazalarýndan sonra görülen akut stres bozukluðu ve travma sonrasý stres bozukluðu Türk Psikiyatri Dergisi, 15(1): Peleg-Popko O (2004) Differentiation and test anxiety in adolescents. J Adolesc, 27: Sarason IG (1980a) Introduction to the study of test anxiety. In IG Sarason (Ed), Test anxiety:theory, research, and applications (pp. 3-14). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum. Schaefer A, Matthess H, Pfitzer G ve ark. (2007) Mental health and performance of medical students with high and low test anxiety. Psychother Psychosom Med Psychol, 57: Scheck MM, Schaeffer JA, Gillette C (1998) Brief psychological intervention with traumatized young women: The effi cacy of eye movement desensitization and reprocessing. J Traumatic Stress, 11: Shapiro F (2001) Eye movement desensitization and reprocessing: Basic principles, protocols and procedures. 2. Baský, New York: Guilford Press. Shapiro F, Maxfield L (2002) Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR): Information Processing in the Treatment of Trauma. J Clin Psychol, 2002; 58: The World Report on Traffic Injury Prevention The Fundementals, Chapter One, Geneva, T.C.Ulaþtýrma Bakanlýðý Karayollarý Genel Müdürlüðü Trafik Kazalarý Özeti 2007 Bakým Dairesi Baþkanlýðý Trafik Þubesi Müdürlüðü Kasým van Etten ML, Taylor S (1988) Comparative efficacy of treatments for post-traumatic stress disorder: A meta-analysis. Clin Psychol Psychother, 5: Wine J (1980) Cognitive-attentional theory of test anxiety. In: Sarason IG (Ed) Test anxiety: theory, research and applications. Erlbaum, Hillsdale. 47

Ne Zaman Travmatik Yas Tanýsý Konur? Ne Zaman Tedavi Baþlar?

Ne Zaman Travmatik Yas Tanýsý Konur? Ne Zaman Tedavi Baþlar? OLGU SERÝSÝ Ne Zaman Travmatik Yas Tanýsý Konur? Ne Zaman Tedavi Baþlar? Ufuk Sezgin 1, Þahika Yüksel 1, Zerrin Topçu 2, Aysun Genç Diþcigil 3 1 Doç. Dr., Prof. Dr., Ýstanbul Üniversitesi Ýstanbul Týp

Detaylı

Yetiþkinlerde Obezite: Biyolojik ve Psikolojik Tedaviler için Genel Bir Gözden Geçirme

Yetiþkinlerde Obezite: Biyolojik ve Psikolojik Tedaviler için Genel Bir Gözden Geçirme DERLEME Yetiþkinlerde Obezite: Biyolojik ve Psikolojik Tedaviler için Genel Bir Gözden Geçirme Adulthood Obesity: A General Review for Biological and Psychological Treatment Melis Sedef Kahraman 1, Seher

Detaylı

Sosyal anksiyete bozukluðu, ilk kez 1966'da Marks

Sosyal anksiyete bozukluðu, ilk kez 1966'da Marks Sosyal Anksiyete Bozukluðu: Taný, Epidemiyoloji, Etiyoloji, Klinik ve Ayýrýcý Taný Doç. Dr. Nesrin DÝLBAZ* Sosyal anksiyete bozukluðu, ilk kez 1966'da Marks ve Gelder tarafýndan tanýmlanmasýna karþýn ayrý

Detaylı

Depresyon Tanýsý Almýþ Hastalarda Ölüm Kaygýsýnýn Araþtýrýlmasý

Depresyon Tanýsý Almýþ Hastalarda Ölüm Kaygýsýnýn Araþtýrýlmasý ARAÞTIRMA Depresyon Tanýsý Almýþ Hastalarda Ölüm Kaygýsýnýn Araþtýrýlmasý Investigation of Death Anxiety Among Depressive Patients Nilgün Öngider 1, Suna Özýþýk Eyüpoðlu 2 1 Psk.Dr., P.S. Yaþam Özel Aile

Detaylı

Biber Gazýnýn Birey ve Toplum Ruh Saðlýðýna Etkileri: Gezi Olaylarý Örneði

Biber Gazýnýn Birey ve Toplum Ruh Saðlýðýna Etkileri: Gezi Olaylarý Örneði DERLEME Biber Gazýnýn Birey ve Toplum Ruh Saðlýðýna Etkileri: Gezi Olaylarý Örneði Psychological Effects of Exposure to Pepper Gas on Individual and Community Mental Health: The Example of Gezi Protests

Detaylı

ERGEN RUH SAÐLIÐI AÇISINDAN BÝR RÝSK FAKTÖRÜ: ÝNTERNET BAÐIMLILIÐI

ERGEN RUH SAÐLIÐI AÇISINDAN BÝR RÝSK FAKTÖRÜ: ÝNTERNET BAÐIMLILIÐI ERGEN RUH SAÐLIÐI AÇISINDAN BÝR RÝSK FAKTÖRÜ: ÝNTERNET BAÐIMLILIÐI Esra CEYHAN* ÖZET Amaç: Günümüzde internete iliþkin baðýmlýlýk veya patolojik internet kullanýmý büyük bir ilgi, araþtýrma, tartýþma alaný

Detaylı

SB 1 Duygudurum Bozukluðu Eþtanýsýnýn Sosyal Anksiyete Bozukluðu Üzerine Klinik Etkisi Ahmet Koyuncu1, Ýlker Özyýldýrým2 Batý Bahat Hastanesi Psikiyatri Birimi1,Medicana International Psikiyatri Birimi2

Detaylı

OTÝZMDE ORTAK DÝKKAT BECERÝLERÝ: GÖZDEN GEÇÝRME

OTÝZMDE ORTAK DÝKKAT BECERÝLERÝ: GÖZDEN GEÇÝRME OTÝZMDE ORTAK DÝKKAT BECERÝLERÝ: GÖZDEN GEÇÝRME Ýbrahim DURUKAN*, Tümer TÜRKBAY** ÖZET Amaç: Ortak dikkat kiþinin dikkati kendisi, etkileþim halinde olduðu kiþi ve nesne arasýnda düzenlemesi olarak tanýmlanmaktadýr.

Detaylı

BÝR OLGU ÖRNEÐÝ ÜZERÝNDEN BEBEK GÖZLEMÝ SEMÝNERLERÝNÝN PSÝKANALÝZ VE PSÝKOTERAPÝ EÐÝTÝMÝNDEKÝ YERÝ VE ÖNEMÝ

BÝR OLGU ÖRNEÐÝ ÜZERÝNDEN BEBEK GÖZLEMÝ SEMÝNERLERÝNÝN PSÝKANALÝZ VE PSÝKOTERAPÝ EÐÝTÝMÝNDEKÝ YERÝ VE ÖNEMÝ BÝR OLGU ÖRNEÐÝ ÜZERÝNDEN BEBEK GÖZLEMÝ SEMÝNERLERÝNÝN PSÝKANALÝZ VE PSÝKOTERAPÝ EÐÝTÝMÝNDEKÝ YERÝ VE ÖNEMÝ Margaret RUSTIN*, Taner GÜVENÝR**, Aylin ÖZBEK** ÖZET Bebek gözlemi seminerleri, dünyanýn birçok

Detaylı

Böbrek Transplantasyonu ve Psikiyatri

Böbrek Transplantasyonu ve Psikiyatri Böbrek Transplantasyonu ve Psikiyatri Gamze ÖZÇÜRÜMEZ*, Nilgün TANRIVERDÝ**, Leyla ZÝLELÝ*** ÖZET Böbrek transplantasyonu öncesinde psikiyatrdan beklenen, alýcýnýn, ruhsal durum muayenesini yapmasý, psikiyatrik

Detaylı

Zihin Özürlü Çocuklarýn Okuma Yazma Öðrenmeleri ve Özel Eðitim Öðretmenleri: Yarý Yapýlandýrýlmýþ Görüþme Araþtýrmasý

Zihin Özürlü Çocuklarýn Okuma Yazma Öðrenmeleri ve Özel Eðitim Öðretmenleri: Yarý Yapýlandýrýlmýþ Görüþme Araþtýrmasý Zihin Özürlü Çocuklarýn Okuma Yazma Öðrenmeleri ve Özel Eðitim Öðretmenleri: Yarý Yapýlandýrýlmýþ Görüþme Araþtýrmasý Aysun ÇOLAK *, Yýldýz UZUNER ** Özet Bu araþtýrmanýn amacý, Eskiþehir ilindeki eðitilebilir

Detaylı

Kronik Aðrý Yakýnmasý Olan ve Osteomiyelit Belirtileriyle Kendini Gösteren Bir Yapay Bozukluk Olgusu

Kronik Aðrý Yakýnmasý Olan ve Osteomiyelit Belirtileriyle Kendini Gösteren Bir Yapay Bozukluk Olgusu OLGU SUNUMU Kronik Aðrý Yakýnmasý Olan ve Osteomiyelit Belirtileriyle Kendini Gösteren Bir Yapay Bozukluk Olgusu Selda Þahin 1, Burhanettin Kaya 2 1 Uz.Dr., 2 Prof.Dr., Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi

Detaylı

Evlilik Terapisi için Baþvuran Çiftlerin Evlilik Doyumu ve Evlilik Terapisiyle Hakkýndaki Görüþleriyle Ýliþkili Etmenler

Evlilik Terapisi için Baþvuran Çiftlerin Evlilik Doyumu ve Evlilik Terapisiyle Hakkýndaki Görüþleriyle Ýliþkili Etmenler ARAÞTIRMA Evlilik Terapisi için Baþvuran Çiftlerin Evlilik Doyumu ve Evlilik Terapisiyle Hakkýndaki Görüþleriyle Ýliþkili Etmenler Factors Related to Marital Satisfaction and Views About Marital Therapy

Detaylı

Otistik Belirtilerle Baþvuran Ýki Çocukta Farklý Klinik Seyir ve Bozukluklar: Olgu Sunumu

Otistik Belirtilerle Baþvuran Ýki Çocukta Farklý Klinik Seyir ve Bozukluklar: Olgu Sunumu Olgu Sunumu Otistik Belirtilerle Baþvuran Ýki Çocukta Farklý Klinik Seyir ve Bozukluklar: Olgu Sunumu Ayþegül YOLGA TAHÝROÐLU*, Sunay FIRAT**, Rasim SOMER DÝLER***, Ayþe AVCI**** ÖZET Yaygýn geliþimsel

Detaylı

Ölüm Kaygýsý Ölçeðinin Uyarlanmasý: Geçerlik ve Güvenirlik Çalýþmasý

Ölüm Kaygýsý Ölçeðinin Uyarlanmasý: Geçerlik ve Güvenirlik Çalýþmasý ARAÞTIRMA Ölüm Kaygýsý Ölçeðinin Uyarlanmasý: Geçerlik ve Güvenirlik Çalýþmasý Figen Akça 1, Ý. Alper Köse 2 1 Psk.Yrd.Doç., Aksaray Üniversitesi Eðitim Fakültesi, 2 Ölçme ve Deðerlendirme Uzmaný, Milli

Detaylı

Üniversite Öðrencilerinde A Tipi Davranýþ Örüntüsü ile Öfke Ýfadesi Arasýndaki Ýliþkinin Analizi ve Cinsiyetler Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý

Üniversite Öðrencilerinde A Tipi Davranýþ Örüntüsü ile Öfke Ýfadesi Arasýndaki Ýliþkinin Analizi ve Cinsiyetler Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý ARAÞTIRMA Üniversite Öðrencilerinde A Tipi Davranýþ Örüntüsü ile Öfke Ýfadesi Arasýndaki Ýliþkinin Analizi ve Cinsiyetler Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý A. Þebnem Soysal 1, Handan Can 2, Kýzbes Meral Kýlýç

Detaylı

EMDR; psikodinamik, bilişsel, davranışçı ve danışan. EMDR (Göz Hareketleri İle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme): Psikoterapide Farklı Bir Seçenek

EMDR; psikodinamik, bilişsel, davranışçı ve danışan. EMDR (Göz Hareketleri İle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme): Psikoterapide Farklı Bir Seçenek Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 2010;23:195-205 EMDR (Göz Hareketleri İle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme): Psikoterapide Farklı Bir Seçenek Derleme / Review Önder Kavakcı 1, Orhan

Detaylı

geçmiþten geleceðe teþhisten tedaviye...

geçmiþten geleceðe teþhisten tedaviye... geçmiþten geleceðe teþhisten tedaviye... Cinsel Ýþlev Bozukluklarý Sempozyumu Özet Kitabý Sheraton Otel ve Kongre Merkezi, Ankara Konferans, panel, çalýþma grubu ve kurs özetleri Türkiye Psikiyatri Derneði

Detaylı

Akut Stres Bozuklu unda Bir Müdahale Tekni inin Uygulanabilirli i: Göz Hareketleri ile Duyars zlaflt rma ve Yeniden flleme (EMDR)

Akut Stres Bozuklu unda Bir Müdahale Tekni inin Uygulanabilirli i: Göz Hareketleri ile Duyars zlaflt rma ve Yeniden flleme (EMDR) Akut Stres Bozuklu unda Bir Müdahale Tekni inin Uygulanabilirli i: Göz Hareketleri ile Duyars zlaflt rma ve Yeniden flleme (EMDR) Psk. Ebru S N C *, Doç Dr. H.Gülsen ERDEN**, Yrd. Doç. Dr. Yüksel YURTTAfi*

Detaylı

Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi Uygulanan Hastalarda Psikiyatrik Bozukluklar, Algýlanan Sosyal Destek ve Yaþam Kalitesi Düzeylerinin Karþýlaþtýrýlmasý

Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi Uygulanan Hastalarda Psikiyatrik Bozukluklar, Algýlanan Sosyal Destek ve Yaþam Kalitesi Düzeylerinin Karþýlaþtýrýlmasý ARAÞTIRMA Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi Uygulanan Hastalarda Psikiyatrik Bozukluklar, Algýlanan Sosyal Destek ve Yaþam Kalitesi Düzeylerinin Karþýlaþtýrýlmasý The Comparison of Psychiatric Disorders,

Detaylı

Uçucu Baðýmlýlýðý ve Kötüye Kullanýmý: Epidemiyoloji, Risk Gruplarý ve Önleme Programlarýnýn Gerekliliði

Uçucu Baðýmlýlýðý ve Kötüye Kullanýmý: Epidemiyoloji, Risk Gruplarý ve Önleme Programlarýnýn Gerekliliði Uçucu Baðýmlýlýðý ve Kötüye Kullanýmý: Epidemiyoloji, Risk Gruplarý ve Önleme Programlarýnýn Gerekliliði Burhanettin KAYA*, M. Erkan ÖZCAN* ÖZET Uçucularýn günlük yaþamda sýk kullanýlan birçok maddenin

Detaylı

41 KLÝNÝK ÇALIÞMA Okul Yaþ Grubu Çocuklarýn Hastane Ve Hastalýðý Ýle Ýlgili Bilgilendirme Durumlarýnýn Endiþe Kaynaklarý Ýle Etkileþimi The Interaction Between The Informing Situation Of The School Age

Detaylı

DERLEME REVIEW Ruh Saðlýðýnýn Ýyileþtirilmesinde Destek Bir Tedavi Yaklaþýmý: Hayvan Destekli Tedavi Sibel CEVÝZCÝ, Doç. Dr. Ethem ERGÝNÖZ, Prof. Dr. Zuhal BALTAÞ Ýstanbul Üniversitesi, Cerrahpaþa Týp

Detaylı

Þizofreni özellikle düþünce, algý ve duygulaným

Þizofreni özellikle düþünce, algý ve duygulaným Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Þizofreni: Klinik Özellikler Doç. Dr. Selahattin ÞENOL* Þizofreni özellikle düþünce, algý ve duygulaným alanlarýnda bozulmayla seyreden ciddi bir ruhsal hastalýktýr. Ýlk

Detaylı

Yenidoðan iþitme taramasý: baþlangýçtan günümüze

Yenidoðan iþitme taramasý: baþlangýçtan günümüze Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2005; 48: 109-118 Yorum Yenidoðan iþitme taramasý: baþlangýçtan günümüze G. Aydan Genç 1, B. Berrin Ertürk 2, Erol Belgin 3 Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi 1

Detaylı

Bu Sayýda Cilt 16 Sayý 6 Haziran 2007

Bu Sayýda Cilt 16 Sayý 6 Haziran 2007 Sürekli Týp Eðitimi Dergisi Yayýn Yönetmenleri Dr. Orhan Odabaþý Yayýn Kurulu Doç. Dr. Özen Aþut Dr. Aysun Balseven Odabaþý Dr. Zeren Barýþ Dr. Þamih Demli Dr. Betigül Güliter Dr. R. Ekrem Kutbay Dr. Banu

Detaylı

ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SANAT VE MESLEK EÐÝTÝMÝ KURSLARI (ÝSMEK) YAYINLARI

ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SANAT VE MESLEK EÐÝTÝMÝ KURSLARI (ÝSMEK) YAYINLARI ISBN 978-9944-100-42-7 ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SANAT VE MESLEK EÐÝTÝMÝ KURSLARI (ÝSMEK) YAYINLARI Branþ Kitaplarý Serisi Editör: Muhammet ALTINTAÞ Yayýna Hazýrlýk: ÝSMEK Yayýn Editörlüðü Mizanpaj:

Detaylı

Þizofrenide Cinsel Ýþlev Bozukluklarý: Kesitsel Bir Deðerlendirme

Þizofrenide Cinsel Ýþlev Bozukluklarý: Kesitsel Bir Deðerlendirme ARAÞTIRMA Þizofrenide Cinsel Ýþlev Bozukluklarý: Kesitsel Bir Deðerlendirme Sexual Dysfunction in Schizophrenia: A Cross-Sectional Evaluation Soner Çakmak 1, Gonca Karakuþ 2, Yunus Emre Evlice 3 1 Uz.Dr.,

Detaylı

Lise Öðrencileri Arasýnda Patolojik Ýnternet Kullanýmýnýn Yaygýnlýðý: Kocaeli Örneði

Lise Öðrencileri Arasýnda Patolojik Ýnternet Kullanýmýnýn Yaygýnlýðý: Kocaeli Örneði ARAÞTIRMA Lise Öðrencileri Arasýnda Patolojik Ýnternet Kullanýmýnýn Yaygýnlýðý: Kocaeli Örneði Prevalence of Pathological Internet Use Among High School Students: Kocaeli Sample Mehmet Þahin 1, Uður Çakýr

Detaylı

Þizofrenide Duygu Algýlama ve Tanýma Süreçleri

Þizofrenide Duygu Algýlama ve Tanýma Süreçleri Þizofrenide Duygu Algýlama ve Tanýma Süreçleri Özlem Altunel 1, Görkem Demirdöðen 2, Uzay Dural 3, M. Kemal Kuþçu 4 1 Uz.Dr., Serbest Hekim, 2 Psk., 3 Kl.Psk., 4 Doç.Dr., Marmara Üniversitesi Ýstanbul

Detaylı