T.C. NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU STRATEJĠK PLANI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU 2013-2017 STRATEJĠK PLANI"

Transkript

1 T.C. NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU STRATEJĠK PLANI Niğde, 2014

2 Yalnız tek bir Ģeye ihtiyacımız vardır, çalıģkan olmak. Servet ve onun tabii neticesi olan refah ve saadet yalnız ve ancak çalıģkanların hakkıdır. M. Kemal ATATÜRK

3 ĠÇĠNDEKĠLER TABLOLAR LĠSTESĠ.. 4 ġekġller LĠSTESĠ ÖNSÖZ GENEL BĠLGĠLER GiriĢ Tarihçe Ġdari ve Akademik Yapılanma Yasal Yükümlülükler STRATEJĠK PLAN HAZIRLAMA SÜRECĠ Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu TeĢkili Stratejik Plan ÇalıĢma Takvimi Stratejik Planlamanın Amaçları PAYDAġLAR Ġç PaydaĢlar DıĢ PaydaĢlar PaydaĢ Analizi PaydaĢ GörüĢ ve Önerilerinin Alınması DURUM ANALĠZĠ Eğitim ve Öğretim AraĢtırma GeliĢtirme GZFT ANALĠZĠ Güçlü Yanlar Zayıf Yanlar Fırsatlar Tehditler GELECEĞE BAKIġ Misyon ve Vizyon Temel Değerler Stratejik Amaçlar, Hedefler, Performans Göstergeleri ve Analizleri Bütçe Ödenekleri ve Mali Durum.. 7. ĠZLEME ve DEĞERLENDĠRME SONUÇ KAYNAKÇA

4 TABLOLAR LĠSTESĠ Tablo 1.1. Yabancı Diller Yüksekokulu Komisyonları... 9 Tablo 2.1. Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu Üyeleri Tablo 2.2. Stratejik Plan ÇalıĢma Takvimi Tablo 3.1. Yabancı Diller Yüksekokulu Ġç PaydaĢları Tablo 3.2. Yabancı Diller Yüksekokulu DıĢ PaydaĢları Tablo 3.3. PaydaĢların Öncelik Durumları Tablo 3.4. Ġç PaydaĢların GörüĢ ve Önerilerinin Alınması Tablo 3.5. DıĢ PaydaĢların GörüĢ ve Önerilerinin Alınması Tablo 4.1. Yabancı Diller Yüksekokulu Akademik Personel Tablo 4.2. öğretim Elemanı BaĢına DüĢen Haftalık Ders Yükü Tablo 4.3. Yabancı Diller Yüksekokulu Ġdari Personel Sayısı Tablo 4.4. Kadrolu Ġdari Personel /Kadrolu Akademik Personel Oranı Tablo 4.5. Hazırlık Programı Öğrenci Sayıları Tablo 4.6. Öğrenci Sosyal Faaliyet Görevlileri Tablo 4.7. Yabancı Diller Yüksekokulu Binasına Ait Bilgiler Tablo 4.8. Bilgisayar Laboratuvarı Sayıları Tablo 4.9. Bilimsel Yayınların Yıllara Göre Dağılımı Tablo Yılları Tahmini Bütçe Ödenekleri.. 42 Tablo Yılları Arasındaki Bütçe Ödenekleri ve Mali Durum. 43 4

5 ġekġller LĠSTESĠ ġekil 1.1. Yabancı Diller Yüksekokulu Akademik Yapılanma ġeması.. 8 ġekil 1.2. Yabancı Diller Yüksekokulu Ġdari Yapılanma ġeması... 9 ġekil 4.1. Temel Ġngilizce Bölümü Organizasyon ġeması

6 ÖNSÖZ Niğde Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu, eğitim ve öğretime baģladığı günden bu yana Niğde Üniversitesinin ilke ve hedefleri doğrultusunda eğitim ve öğretimini baģarıyla sürdürmektedir. DeğiĢimin ve geliģimin sürekliliğini ana hedef olarak benimseyen Yüksekokulumuzun dönemlerini kapsayan stratejik planının geleceğimizi belirlemeye ve bilinçli adımlar atmamızı sağlamaya yardımcı olacağı muhakkaktır. Günümüzde her alanda ihtiyaç duyulan yabancı dil donanıma sahip mezunların yetiģtirilmesinde önemli katkı sağlamayı amaç edinen Yüksekokulumuzun güçlü ve zayıf yönleri, ihtiyaçları analiz edilmiģ ve baģarılı eğitim ve çalıģmalarımızı arttıracak amaçlar ve hedefler oluģturulmuģtur. Yabancı Diller Yüksekokulu olarak Stratejik Planının baģarıya ulaģması kuģkusuz akademik ve idari personel ile öğrencilerimizin iģbirliği içinde çalıģması ve herkesin üzerine düģen görevi en iyi Ģekilde yapmasıyla sağlanacaktır. Hedeflenen planlar doğrultusunda yapacağımız çalıģmalar görev ve sorumluluklarımızı yerine getirirken kaynaklarımızı da daha verimli kullanmaya olanak sağlayacaktır. Bu sayede Yüksekokulumuzun gerek eğitim-öğretim kadrosu, gerek alt yapısı ve teknik ekipmanlar anlamında mevcut yüksekokullar içerisinde en iyilerden biri haline taģınması mümkün olabilecektir. Bu planın oluģmasına katkı sağlayan tüm çalıģanlarımıza içten teģekkürlerimi sunarım. Prof. Dr. Saffet AYASUN Müdür 6

7 1. GENEL BĠLGĠLER 1.1. GiriĢ GeliĢen teknoloji ile bağlantılı olarak küçülen dünyamızda, bilgiye ulaģmak ve paylaģmak için gerekli en temel faktörlerden birisi yabancı dildir. Bunun bilinci ile Yabancı Diller Yüksekokulu; öğrencilerimize yüksek standartlarda yabancı dil eğitimi sağlamak ve onları akademik veya iģ yaģamlarında ihtiyaç duyacakları yabancı dil bilgi ve becerileriyle donatmak amacıyla faaliyet göstermektedir. Lisans ve ön lisans düzeyinde eğitim-öğretim gören öğrencilere fakülte ve yüksekokulların programlarına göre yabancı dil derslerini verme görevini üstlenmiģ bulunan Yüksekokulumuz, ortak zorunlu yabancı dil, mesleki yabancı dil, seçmeli yabancı dil derslerini ve hazırlık programlarındaki yoğun yabancı dil eğitimöğretimini baģarıyla yürütmektedir. Bunlara ilave olarak Üniversitemiz Uluslararası ĠliĢkiler Ofisinin yazıģmalarında yabancı dil desteği sağlanmakta ve ERASMUS programından faydalanan öğrencilere konuģmaya dönük yabancı dil kursları düzenlemektedir. Ayrıca, Niğde halkına, öğrenci ve akademisyenlere genel amaca dönük Ġngilizce kursları düzenleyen Niğde Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezine (NÜSEM) akademik destek vermektedir. Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim elemanları, gerekli görüldüğünde Rektörlük yazıģmalarında ve çevirilerinde görev almakta, yurtdıģı ile yapılan idari, adli, bilimsel yazıģmalarda, ikili anlaģma metinlerinde, dergi aboneliği, gezi planlama, misafir ağırlama vb. konularda yazılı ve sözlü çevirmenlik yapmaktadırlar Tarihçe Yabancı Diller Yüksekokulu, 30 Haziran 2010 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuģtur. Mart/2010 tarihinden itibaren, Niğde Üniversitesi merkez yerleģkesinde kendine ait olan modern binasında eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Yüksekokul bünyesinde Temel Ġngilizce, Mütercim Tercümanlık ve Modern Diller Bölümleri mevcuttur. 7

8 1.3. Ġdari ve Akademik Yapılanma Niğde Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu eğitim, öğretim ve araģtırmalar birlikte yürütülmektedir. Yabancı Diller Yüksekokulu na bağlı 3 (üç) bölüm bulunmaktadır (ġekil 1.1). Ayrıca, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu na göre oluģturulmuģ yüksekokul ve yönetim kurulları mevcuttur. Yabancı Diller Yüksekokulunun idari yapılanması ġekil 1.2 de ve Yüksekokul bünyesinde kurulmuģ komisyonlar Tablo 1.1 de verilmektedir. MÜDÜR MÜDÜR YARDIMCISI MÜDÜR YARDIMCISI MÜTERCĠM TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ TEMEL ĠNGĠLĠZCE BÖLÜMÜ MODERN DĠLLER BÖLÜMÜ ġekil 1.1. Yabancı Diller Yüksekokulu Akademik Yapılanma ġeması 8

9 Müdür Prof. Dr. Saffet AYASUN Yüksekokul Yönetim Kurulu Yüksekokul Kurulu Komisyonlar Müdür Yardımcısı Okt. Soner ARIK Yüksekokul Sekreteri Salim AKAR Müdür Yardımcısı Okt. Özgür KARABAĞ Yazı ĠĢleri-Personel Özlük Birimi TaĢınır ĠĢleri Birimi Tahakkuk ve Satın Alma Birimi Öğrenci ĠĢleri Birimi Bölüm Sekreterlikleri Teknik Servis Birimi ġekil 1.2. Yabancı Diller Yüksekokul Ġdari Yapılanma ġeması Tablo 1.1. Yabancı Diller Yüksekokulu Komisyonları STRATEJĠK PLAN HAZIRLAMA - ĠZLEME - DEĞERLENDĠRME KOMĠSYONU Prof. Dr. Saffet AYASUN BaĢkan Okt. Özgür KARABAĞ BaĢkan Yardımcısı Okt. Soner ARIK Üye Salim AKAR Üye MUAYENE KABUL KOMĠSYONU Okt. Özgür KARABAĞ BaĢkan Salim AKAR Üye Mehmet ġengür Üye 9

10 Müdür Görev ve Sorumlulukları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 4. Maddesindeki amaçlara göre hareket etmek. Kendisine çalıģmalarında yardımcı olmak üzere iki Müdür Yardımcısı atamak. Yüksekokul Kurulu, Yüksekokul Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu gibi kurullara baģkanlık etmek, bu kurullarda alınan kararların uygulanmasını sağlamak. Yüksekokul birimleri arasında düzenli ve verimli çalıģmayı sağlamak. Stratejik plan, faaliyet raporu, denetim raporu gibi Yüksekokulun genel iģleyiģi ve performans ile ilgili bilgilerin rapor halinde hazırlanarak ilgili yerlere ulaģmasını sağlamak. Harcama yetkilisi olarak Yüksekokul bütçesinin hazırlanmasını ve etkin, verimli ve ekonomik kullanılmasını sağlamak. Yüksekokul kadro ihtiyaçlarını belirleyerek, personel açısından güçlenmesini sağlamak. Yüksekokul birimleri ve personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini sürdürmek. Disiplin amiri olarak gerektiğinde personele mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını vermek. Yüksekokulun fiziki koģullarını dikkate alarak, öğrenci kapasitesini ayarlamak, baģarısını artırıcı önlemleri almak. Yüksekokulun kapasitesinin rasyonel bir Ģekilde kullanılması ve geliģtirilmesi yönünde gerekli önlemleri almak. Yüksekokulun bilimsel araģtırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir Ģekilde yürütülmesi ve artırılması için gerekli çalıģmaları yapmak. Kanunla kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır Yüksekokul Kurulu Görev ve Sorumlulukları Yüksekokulun eğitim-öğretim, bilimsel araģtırma ve yayım faaliyetlerini ve faaliyetlerle ilgili plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaģtırmak. Yüksekokul yönetim kuruluna üye seçmek sayılı Yükseköğretim Kanunu ile verilen diğer görevleri yapmaktır. 10

11 Yüksekokul Yönetim Kurulu Görev ve Sorumlulukları Yüksekokul kurulu kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında müdüre yardım etmek. Yüksekokulun eğitim-öğretim plan ve programları ile takviminin uygulanmasını sağlamak. Yüksekokulun program ve bütçe tasarısını hazırlamak. Müdürün yüksekokul yönetimi ile ilgili getireceği bütün iģlerde karar almak. Öğrencilerin ders intibakları ile eğitim-öğretim ve sınav iģlemleri hakkında karar vermek sayılı Yükseköğretim Kanunu ile verilen diğer görevleri yapmaktır Yüksekokul Sekreteri Görev ve Sorumlulukları Yüksekokul Sekreterliğinin görev alanına giren konuların sağlıklı, düzenli ve uyumlu bir Ģekilde, ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesini planlamak, koordine etmek ve denetlemek. Kurum içi ve dıģı yazıģmaları yürütmek. Yüksekokul Kurulu, Yüksekokul Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu gündemlerini Yüksekokul Müdürünün talimatları doğrultusunda hazırlamak, ilgililere duyurmak, kurullarda raportörlük yapmak ve bu kurul kararlarının yazılmasını ve karar defterlerine iģlenmesini sağlamak. Yüksekokula ait tüm binaların ısınma, aydınlatma, temizlik ve bakım onarım (küçük onarım) hizmetlerinin sürdürülmesini sağlamak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak. Yüksekokul tarafından düzenlenen törenleri organize etmek. Yüksekokulun mali yıl bütçe hazırlıklarını yapmak ve bütçenin en iyi Ģekilde kullanılmasında gerekli planlamayı yaparak performans bütçe uygulamasını gerçekleģtirmek. Yüksekokul personelinin özlük haklarına iliģkin uygulama ve ödemeleri takip etmek. Yüksekokulun ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetlerin alımını yapmak. Öğrenci ĠĢleri hizmetlerini koordine etmek. 11

12 Yüksekokul demirbaģlarının kayıtlarının tutulmasını, ambar giriģ ve çıkıģ iģlemlerinin yapılmasını sağlamak. Yüksekokul Sekreterliğinin faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı takip etmek. Yüksekokul Sekreterliğine bağlı birimlerin personeli arasında koordinasyonu sağlamak, personelin iģbirliği içerisinde çalıģmasını temin etmek ve ortaya çıkan sorunları çözmek. Yüksekokul birimlerinin ve personelinin verimli çalıģması için projeler üretmek. Yüksekokula ait yıllık faaliyet raporlarının hazırlanmasını sağlamak. Bağlı personelini denetlemek ve çalıģma konularında direktif vermek. Yüksekokul personelinin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesi için Personel Daire BaĢkanlığı ile iģbirliği yapmak. Yüksekokul personelinin özlük haklarının ve sicil iģlemlerinin takibini yapmak. Ödül, takdirname, yer değiģtirme gibi personel iģlemleri için Müdürlük Makamına önerilerde bulunmak. Ġlgili mevzuatta kendisine verilen diğer görevleri yapmak. Amirlerinin vereceği benzer nitelikteki yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek Yazı ĠĢleri ve Personel Özlük Birimi Görev ve Sorumlulukları Yüksekokula gelen ve giden evrakları kaydederek sisteme uygun olarak arģivlemek. Yüksekokulun her türlü resmi yazıģmalarını yapmak. Müdürlük duyuruların panolara astırılmasını ve ilgililere ulaģtırılmasını sağlamak. Yüksekokul evraklarının süresi dolanlarının arģivleme çalıģmalarını yürütmek. Yüksekokul ait resmi belge ve bilgileri ilgisiz kiģilere vermemek, bölümde gizliliğe önem vermek, iģlemlerin doğru, hızlı ve güvenilir bir Ģekilde sonuçlanması ilkesinden ayrılmamak. Yüksekokula ait her türlü evrakın masa üstlerinde ya da herkesin görüp okuyabileceği yerlere bırakılmasını önlemek. Yüksekokul personelinin özlük iģlerinin ve yıllık izinler ile diğer idari izinlerinin takibini yapmak. 12

13 Kılık kıyafet kurallarına uymak. SGK Personel aktivasyon iģlemlerini yapmak. Yüksekokul Müdürünün ve Sekreterinin vereceği diğer iģleri yapmak TaĢınır ĠĢleri Birimi Görev ve Sorumlulukları Depoyu temiz tutmak, gelen malzemeleri kontrol ederek teslim almak ve özelliklerine göre depoya düzenli bir Ģekilde koymak. TaĢınırlar ile ilgili kayıtları düzenli olarak tutmak. Satın alınan ve depoya konulan malların, ihtiyaç oranında birimler arasında dağıtılmasını planlamak ve teslimini yapmak Birim ve çalıģma odalarında bulunan demirbaģ malları taģınır kayıt programına iģlemek ve zimmet listesinin bir nüshasını personele vermek, diğer nüshasını dosyalayıp saklamak. Birimlerden iade edilen kullanılabilir demirbaģ malzemeyi muhafaza etmek, bozuk ve tamiri mümkün olmayan malzemeleri demirbaģ kayıtlarından düģmek, imha etmek veya gösterilen yere terkinini tutanakla sağlamak. Personelin malzeme taleplerini amirin onayı ile ambar mevcudu oranında karģılamak, biten yada bitmekte olan malzemenin satın alınması için ön çalıģmada bulunmak. Hibe yoluyla verilen malzemeleri kayıt altına almak. TaĢınır Yönetmeliğine uygun olarak yıl sonunda taģınır raporlarını hazırlayarak imzalandıktan sonra ilgili yerlere gönderilmesini sağlamak. Deponun güvenliği için gerekli önlemleri almak. Kılık-kıyafet kurallarına uymak. Yasa ve Yönetmelikleri takip ederek sürekli bilgilerini yenilemek ve üst makamlara hatalı, eksik iģlemleri onaylatmaktan kaçınmak. TaĢınırlar ile ilgili bütün belgeleri arģivlemek ve evrakları kurallara uygun olarak kaldırmak. Yüksekokul Müdürünün ve Sekreterinin vereceği diğer iģleri yapmak. 13

14 Tahakkuk ve Satın Alma Birimi Görev ve Sorumlulukları Akademik ve idari personelin maaģ iģlemlerini yapmak. Ek ders ve sınav ücret tahakkuklarını yapmak. Yolluk ödeme iģlemlerini yapmak. Personelin SGK prim iģlemlerini yapmak. Kısmi zamanlı öğrenci puantaj cetvelini hazırlamak. Elektrik, doğal gaz ve telefon faturalarının ödeme emri belgelerini hazırlamak. Satın alma evraklarını ve ödeme emirlerini hazırlamak. Personelin bordro taleplerini karģılamak. Kılık-kıyafet kurallarına uymak. Yüksekokul Müdürünün ve Sekreterinin vereceği diğer iģleri yapmak Öğrenci ĠĢleri Birimi Görev ve Sorumlulukları Öğretim elemanlarının yoklama çizelgelerine gore öğrencilerin derslere devam durumlarını takip etmek ve idarecileri bilgilendirmek. Öğrenci iģleri ile ilgili yazıģmaları yürütmek. Kılık-kıyafet kurallarına uymak. Yüksekokul Müdürünün ve Sekreterinin vereceği diğer iģleri yapmak Bölüm Sekreterlikleri Görev ve Sorumlulukları Bölümlerle ilgili her türlü yazıģmaları yapmak. Kılık-kıyafet kurallarına uymak. Yüksekokul Müdürünün, Sekreterinin ve Bölüm BaĢkanının vereceği diğer iģleri yapmak Teknik Servis Birimi Görev ve Sorumlulukları Yüksekokuldaki her türlü küçük bakım ve onarım iģlerini yapmak. Sınav soruları ile ders materyallerinin çoğaltılması ve fotokopi çekim iģlerini yapmak. 14

15 1.4. Yasal Yükümlülükler 30 Haziran 2010 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuģ olan Yabancı Diller Yüksekokulu nda eğitim, öğretim, araģtırma ve yönetsel faaliyetler, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile bu kanunlara dayanarak çıkarılmıģ yönetmelik hükümlerine göre yürütülmektedir. 2. STRATEJĠK PLAN HAZIRLAMA SÜRECĠ Yabancı Diller Yüksekokulu ikinci ( ) stratejik planı hazırlama süreci, Müdürlük bünyesinde yapılan stratejik plan hazırlama toplantısı ile baģlatılmıģ ve bu toplantıda stratejik plan hazırlama komisyonu ve çalıģma takvimi belirlenmiģtir Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu TeĢkili Stratejik plan hazırlama komisyonu yüksekokul müdürü, müdür yardımcıları ve yüksekokul sekreterinden oluģturulmuģ olup Tablo 2.1 de verilmiģtir. Tablo 2.1. Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu Üyeleri No Görevi Unvanı /Adı Soyadı 1 Müdür Prof. Dr. Saffet AYASUN 2 Müdür Yardımcısı Okt. Özgür KARABAĞ 3 Müdür Yardımcısı Okt. Soner ARIK 4 Yüksekokul Sekreteri Salim AKAR 2.2. Stratejik Plan Hazırlama ÇalıĢma Takvimi Stratejik planın hazırlanması için 2 aylık (60 gün) bir süre öngörülmüģ ve bu süre zarfında yapılacak iģlemler detaylandırılarak Tablo 2.2 deki çalıģma takviminde sunulmuģtur. Tablo 2.2. Stratejik Plan ÇalıĢma Takvimi NO ĠġLEMLER Komisyon oluģturulması ve çalıģma planı 1 hazırlanması Niğde Üniversitesi stratejik planın 2 incelenmesi Stratejik planda yer alacak verilerin 3 düzenlenmesi ve analizi 4 Stratejik plan taslağının hazırlanması 5 Stratejik plan taslağının incelenmesi,

16 6 eksikliklerin giderilmesi ve değiģikliklerin yapılması Stratejik plana son Ģeklinin verilmesi, bir rapor halinde Rektörlük Makamına sunumu ve internet sayfasında duyurulması 2.3. Stratejik Planlamanın Amaçları Stratejik Planlamanın amacı, Yüksekokulumuzun, akademik ve idari birimlerinin hedeflerinin oluģturulmasıdır. Bu amaçla, GZFT (güçlü ve zayıf yanlar, fırsat ve tehditler) analizi yapılmıģ, Yüksekokulun misyon, vizyon ve temel değerlerinin belirlenmiģ ve stratejik plan hazırlanmıģtır. 3. PAYDAġLAR Yabancı Diller Yüksekokulu olarak sunduğumuz eğitim-öğretim hizmetlerinden faydalananların yanı sıra çalıģanlarımız, temel ve stratejik ortaklarımız arasında yer alan kiģi ve kurumlar iliģkide bulunduğumuz paydaģlarımızı oluģtururlar. Bu paydaģlar iç ve dıģ olmak üzere iki kısımdan meydana gelir. Yabancı Diller Yüksekokulunun paydaģları belirlenirken; yüksekokulun faaliyet ve hizmetleri ile ilgisi olanların kimler olduğu, yüksekokulun faaliyet ve hizmetlerini yönlendirenlerin kimler olduğu, yüksekokulun sunduğu hizmetlerden kimlerin yararlandığı, yüksekokulun faaliyet ve hizmetlerinden etkilenenler ile faaliyet ve hizmetlerini etkileyenlerin kimler olduğu sorularına verilen cevaplar dikkate alınmıģtır. ĠĢlevselliklerine göre bunlar; hizmet alanlar, çalıģanlar, temel ortak ve stratejik ortak baģlıkları altında alt gruplara ayrılmıģtır. Bu alt gruplardan olan temel ortak, kurumun misyonunu yerine getirirken iģbirliği içinde olduğu, kurumun yaģamını sürdürebilmesi ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yardımcı olacak ana kiģi, grup veya kurumları tarif ederken, stratejik ortak ise, kurumun belirli varlık ve yeteneklerini bir araya getirerek, belirli stratejik amaçları gerçekleģtirmek üzere iģbirliği yaptığı diğer kiģi, grup veya kurumları tarif etmektedir. Stratejik planlama sürecinde paydaģların görüģ ve önerileri önemli bir yer tutmakta ve eğitim-öğretim ve idari faaliyetlerinin yürütülmesi ve düzenlenmesi çalıģmalarına katkı sağlamaktadır. 16

17 3.1. Ġç PaydaĢlar Yabancı Diller Yüksekokulundan etkilenen ve yüksekokulu etkileyen kurum içindeki kiģi, grup veya bağlı birimlerdir. ÇalıĢanlar, iç paydaģlar grubunun alt unsurudur. Yabancı Diller Yüksekokulunun misyonunu gerçekleģtirmesi için görev alırlar. Yabancı Diller Yüksekokulunun iç paydaģları Tablo 3.1 de verilmiģtir. Tablo 3.1. Yabancı Diller Yüksekokulu Ġç PaydaĢları Ġç PaydaĢlar ÇalıĢanlar Hizmet Temel Alanlar Ortak Rektörlük Öğrenciler Akademik Birimler Akademik Personel Ġdari Personel Diğer Fakülteler/Meslek Yüksekokulları Niğde Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Stratejik Ortak 3.2. DıĢ PaydaĢlar Yabancı Diller Yüksekokulundan etkilenen ve Yüksekokulu etkileyen kurum dıģındaki kiģi, grup veya bağlı kurumlardır. Hizmet alanlar, dıģ paydaģlar grubunun bir alt unsurudur. Hizmet alanlar, kurumun sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlananlardır. Yabancı Diller Yüksekokulunun dıģ paydaģları Tablo 3.2 de sunulmuģtur. Tablo 3.2. Yabancı Diller Yüksekokulu DıĢ PaydaĢları DıĢ PaydaĢlar ÇalıĢanlar Hizmet Alanlar Temel Ortak Stratejik Ortak Yayınevleri Toplum Yükseköğretim Kurulu Mezunlar Diğer Üniversiteler ĠĢverenler :Tümü :Bazıları 17

18 DIġ PAYDAġ 3.3. PaydaĢ Analizi Analizlerde paydaģların etki/önem matrisi ve öncelikleri önem taģımaktadır. Tablo 3.3 de paydaģların öncelik durumları gösterilmiģtir. Tablo 3.3. PaydaĢların Öncelik Durumları ĠÇ PAYDAġ PaydaĢ Adı Niçin PaydaĢ Önceliği Öğrenciler Eğitim-öğretim hizmetinin ana faydalanıcıları olmaları 1 Rektörlük Eğitim-öğretim faaliyetlerinde gerekli olan desteği sağlamaları 1 Yabancı Dil Hazırlık Programında ve ortak Akademik Birimler zorunlu yabancı dil derslerinin planlayıcı ve yürütücüsü olmaları, Yabancı Diller 1 Yüksekokulunun bölümleri olmaları Akademik Personel Eğitim-öğretim ve araģtırma faaliyetleri süreçlerinin temel girdileri olmaları 1 Ġdari Personel Eğitim-öğretim ve hizmet faaliyetlerinin gerçekleģmesinde yardımcı rol oynamaları 1 Birimler arası ders alma, ders verme, ve Diğer Fakülteler/Meslek ortak zorunlu yabancı dil derslerinin içerik Yüksekokulları ve programlarının hazırlanma 1 çalıģmalarına destek olmaları Yüksekokul tarafından yürütülmekte olan Niğde Üniversitesi Sürekli genel ve amaca dönük yabancı dil Eğitim Merkezi kurslarının duyuru, kayıt ve 1 yürütülmesinde Yüksekokula destek olmaları Yabancı dil eğitiminde kullanılan, kitap, bilgisayar programı vb. her türlü Yayınevleri materyalin sağlanması ve akademik 1 personelin mesleki donanımlarını artırıcı hizmet içi eğitim sağlamaları Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından Toplum sağlanan her türlü yabancı dil eğitim ve 1 hizmetini alan olması Yabancı dil eğitimini düzenleyen yönetmelik ve yönerge hazırlanmasında, Yükseköğretim Kurulu yeni programların açılması, eğitim-öğretim 1 hedef ve stratejilerinin belirlenmesinde etkin rol alması Yabancı Diller Yüksekokulunun Mezunlar tanıtılması ve sürekli iyileģtirme 1 çalıģmalarına katkıları Yabancı Dil Hazırlık eğitimi almıģ ĠĢverenler öğrencilerin istihdamı ve yabancı dil 1 eğitimi programlarının sürekli iyileģtirme 18

19 Diğer Üniversiteler çalıģmalarında etkili rol oynamaları Öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliği, eğitim-öğretim ile araģtırma konularında iģbirlikçilerimiz olmaları PaydaĢ GörüĢ ve Önerilerinin Alınması Ġç ve dıģ paydaģların, Yüksekokulun faaliyetleri konusundaki fikir, görüģ ve önerilerinin düzenli olarak alınması ve bunların uygulamada etkin bir Ģekilde kullanılması, Yüksekokulun yürüttüğü her türlü yabancı dil eğitiminin kalitesini artıracağı muhakkaktır. Bu nedenle, paydaģ görüģleri düzenli olarak alınmaktadır. Bu görüģ ve öneriler Tablo 3.4 ve Tablo 3.5 de sunulmuģtur. Tablo 3.4. Ġç PaydaĢların GörüĢ ve Önerilerinin Alınması PaydaĢ Adı Yöntem ÇalıĢmanın Sorumlusu Zamanı Toplantı, yazıģma Temel Ġngilizce Bölüm BaĢkanlığı Düzenli olarak Rektörlük Öğrenciler Akademik Birimler Akademik Personel Ġdari Personel Diğer Fakülteler/Meslek Yüksekokulları Niğde Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Mülakat, Anket uygulaması, Toplantı Toplantı Toplantı Toplantı Toplantı ve yazıģma Toplantı ve yazıģma Temel Ġngilizce Bölüm BaĢkanlığı Temel Ġngilizce Bölüm BaĢkanlığı Temel Ġngilizce Bölüm BaĢkanlığı Temel Ġngilizce Bölüm BaĢkanlığı Temel Ġngilizce Bölüm BaĢkanlığı Yabancı Diller Yüksekokul Müdürlüğü Eğitim-Öğretim yılı içinde ve sonunda Eğitim-Öğretim yılı içinde düzenli olarak Eğitim-Öğretim yılı içinde düzenli olarak Eğitim-Öğretim yılı içinde düzenli olarak Eğitim-Öğretim yılı baģında Eğitim-Öğretim yılı içinde düzenli olarak Tablo 3.5. DıĢ PaydaĢların GörüĢ ve Önerilerinin Alınması PaydaĢ Adı Yöntem ÇalıĢmanın Sorumlusu Zamanı Yayınevleri Toplantı ve yazıģma Yabancı Diller Eğitim-Öğretim yılı Yüksekokul Müdürlüğü içinde ve sonunda Toplum Anket Yabancı Diller Eğitim-Öğretim yılı Yüksekokul Müdürlüğü sonunda Yükseköğretim Yabancı Diller Eğitim-Öğretim yılı YazıĢma Kurulu Yüksekokul Müdürlüğü içinde düzenli olarak Mezunlar Anket Temel Ġngilizce Bölüm Eğitim-Öğretim yılı 19

20 Diğer Üniversiteler ĠĢverenler Toplantı ve yazıģma Anket ve yazıģma BaĢkanlığı Yabancı Diller Yüksekokul Müdürlüğü Yabancı Diller Yüksekokul Müdürlüğü sonunda Eğitim-Öğretim yılı içinde düzenli olarak Eğitim-Öğretim yılı içinde düzenli olarak 4. DURUM ANALĠZĠ 4.1. Eğitim-Öğretim Niğde Üniversitesi Rektörlüğü ne bağlı olarak 1992 yılından 2010 yılına kadar eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam eden Yabancı Diller Bölümünün Yüksek Okula dönüģtürülme kararı Üniversitemiz Senatosunca tarihli ve 170/6 sayılı kararla kabul edilmiģ, bu karar Bakanlar Kurulu tarafından da kabul edilerek tarih ve 2547 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiģtir. Niğde Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunun temel amacı, Niğde Üniversitesi öğrencilerinin yabancı dil bilgi ve beceri düzeylerini Üniversitemizin saptadığı dil politikası doğrultusunda mesleki yaģamlarında, akademik çalıģmalarını yürütmede ve ilgili dilin iletiģim aracı olarak kullanıldığı farklı çevrelerde kendilerini ifade edebilecek seviyelere ulaģtırmak için nitelikli bir eğitim sunmak ve bağımsız dil öğrenimlerine olanak sağlayacak stratejileri kazandırmaktır. Bu bağlamda yapılan çalıģmaların, her türlü görsel ve iģitsel cihazlar ile donatılmıģ derslikler, zengin kaynakları içeren kütüphane ve bilgisayar destekli dil eğitim laboratuvarının bulunduğu ortamlarda yapılması, hem öğrenci hem de öğretim elemanları açısından daha iyi bir motivasyon sağlamaktadır Personel Durumu Kurumsal geliģim, baģarı ve stratejik amaçlara ulaģma, insan kaynaklarının en doğru ve en verimli Ģekilde organize edilmesini gerektirmektedir. Yüksekokulumuzda bu amacı gerçekleģtirmek için yeterli nitelikte insan kaynağımız mevcuttur. Hedefimiz çalıģanlarımızın görevlerine odaklanmalarına katkıda bulunulmasını sağlamak, kurum kültürü ile örgütsel bağlılık duygusunu pekiģtirmektir. Bu anlayıģ içerisinde Yüksekokulumuzda çalıģanların hareket alanlarını kısıtlamayan; insan kaynaklarında sürekli geliģime ve değiģime açık bir yönetim anlayıģını benimsenmiģtir. Yüksekokulumuzda fiilen görev yapan akademik ve idari personelin dağılımı aģağıdaki tabloda görülmektedir. Yüksekokulumuzda Eylül 2014 itibari ile 561 kayıtlı öğrenci bulunmaktadır. Öğretim elemanı baģına düģen öğrenci sayısı 20,77 dir. 20

21 Toplam AĢağıdaki tablolarda da görüldüğü üzere Yüksekokulumuzda öğretim ağırlıklı olarak okutmanlar tarafından yürütülmektedir. Tablo 4.1. Yabancı Diller Yüksekokulu Akademik Personel Sayısı AKADEMĠK PERSONEL Kadrolu Öğretim Üyesi - Öğretim Görevlisi (Lisanslı) 1 Okutman (Doktoralı) 2 Okutman (Doktora Yapmakta Olan) 6 Okutman (Yüksek Lisanslı) 1 Okutman (Lisanslı) 27 ArĢ. Gör. (Lisanslı) 1 Toplam 38 Tablo 4.2. Öğretim Elemanı BaĢına DüĢen Haftalık Ders Yükü Haftalık Ders Saati Derse Giren Öğretim Elemanı Haftalık Ortalama Ders Sayısı Sayısı Yükü ,54 Yukarıdaki tabloda da görüldüğü üzere Yüksekokulumuzda öğretim elemanı baģına düģen ortalama öğrenci sayısı 20,77 iken Türkiye genelinde bu sayı 66 dır. Yüksekokulumuzda öğretim elemanı baģına düģen ortalama öğrenci sayısı Türkiye ortalamasının altındadır. Tablo 4.3. Ġdari Personel Sayıları GÖREVĠ / KADROSU Ġlköğretim Ortaöğretim 21 Yüksek Okul Sekreteri 1 1 Genel Ġdari Hizmetler Sınıfı Teknik Hizmetler Sınıfı Yardımcı Hizmetler Sınıfı Toplam ÖĞRENĠM DURUMU % Önlisans Lisans Ortaöğretim Önlisans Lisans 33,3 33,3 33,3

22 Tablo 4.4. Kadrolu Ġdari Personel /Kadrolu Akademik Personel oranı Kadrolu Akademik Kadrolu Ġdari Kadrolu Ġdari Personel /Kadrolu Personel Personel Akademik Personel oranı 39 9 % Öğrenci Sayıları Yüksekokulumuzda zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimi verilen 5 (beģ) ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitimi verilen 6 (altı) bölümde Eğitim-Öğretim Yılı itibariyle lisans ve önlisans düzeyinde toplam 561 öğrenci öğrenim görmektedir. Bölümlere göre lisans ve önlisans öğrenci sayıları Tablo 4.5. te gösterilmiģtir. Tablo 4.5. Hazırlık Programı Öğrenci Sayıları Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Programı Olan Bölümler NÖ ĠÖ TOPLAM Elektrik-Elektronik Mühendisliği Makine Mühendisliği Tarımsal Genetik Mühendisliği Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Uygulamalı Ġngilizce ve Çevirmenlik (Ön Lisans) Ġsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Prog. Olan Bölümler NÖ ĠÖ TOPLAM Mekatronik Mühendisliği Gıda Mühendisliği 7-7 ĠnĢaat Mühendisliği Mimarlık 4-4 ĠĢletme Siyaset Bilimi ve Uluslararası ĠliĢkiler GENEL TOPLAM Eğitim-Öğretim ve Sosyal Faaliyetler Öğrencilere sınıf dıģında hazırlanmaları için çeģitli projeler verilmektedir. Öğrencilerimizin yaptığı bu aktiviteler de değerlendirme sistemine dahil edilmiģtir. NÜSEM ile iģbirliği içerisinde toplumun her kesimine hitap edebilen döner sermaye kapsamında dil kursları düzenlenmektedir. Eğitim Öğretime yardımcı faaliyetler kapsamında Ġngilizce tiyatro 22

23 çalıģması yapılmaktadır. Ayrıca sosyal olarak öğrencilerimizin kaynaģması için bölümler arası çeģitli spor karģılaģmaları yapılmakta, özel günlerde anma Ģölenleri düzenlenmektedir. Yüksekokulumuzdaki sosyal faaliyetler her öğretim yılında yeniden düzenlenerek çeģitli alanlarda devam etmektedir. Geleneksel olarak her yıl sınıflar arası futbol, voleybol, satranç turnuvaları düzenlenmektedir. Yüksekokul futbol, voleybol, basketbol takımları oluģturulmakta ve bu takımlar öğretim elemanları sorumluluğunda faaliyetlerini yürütmektedir. Öğrencilerden katılım olması durumun da zaman zaman tiyatro, halk oyunları, müzik çalıģmaları yürütülmektedir. Sosyal ve kültürel faaliyetlerden sorumlu öğretim elemanları her yıl düzenlenecek faaliyetleri belirleyip ilan ederek öğrencilerin katılımları sağlanmaktadır. Tablo 4.6. Öğrenci Sosyal Faaliyet Görevlileri No Sosyal Faaliyet Görevli Öğretim Elemanları 1 Futbol Okt. Soner ARIK 2 Satranç Okt. Fahri ġener 3 Tiyatro Okt. Ayça ÇELĠKBAġ Fiziki Yapı ve Kaynaklar Yabancı Diller Yüksekokulu hizmet binası Mart/2010 da tamamlanmıģ olup, halen zorunlu ve isteğe bağlı Ġngilizce hazırlık eğitimi bu binada devam etmektedir. Yüksekokul binası 4 katlı olup 5200 m 2 kapalı alana sahiptir. Yüksekokulumuz eğitim öğretim faaliyetlerinde Bilgi ve Teknolojik Kaynakların etkin bir Ģekilde kullanılması sağlanmakta ve öğrencilere bu konuyla ilgili uygulamalı eğitim verilmektedir. Yüksekokulumuzda akademik ve idari personelin kullandığı bilgisayarlar güncel ihtiyacı karģılar düzeyde olup tümü internet eriģimine sahiptir. Ġnternet bağlantısı akademik personelin online veri tabanlarına ulaģımına, idari personelin de Üniversitemizin gerekli birimlerine bağlanmasını sağlamakta, öğrenciler için de kablosuz internet altyapısı bulunmaktadır. Ayrıca, Yüksekokulumuz içerisinde 114 kiģilik sinema salonu ve 50 kiģilik okuma salonu bulunmaktadır. Yüksekokul binasına ait bilgiler Tablo 4.7. de gösterilmiģtir. 23

STATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ NO FAALİYET PERFORMANS KRİTERİ DÖNEM UYGULAYICI

STATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ NO FAALİYET PERFORMANS KRİTERİ DÖNEM UYGULAYICI STATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ AMAÇ 1. Hedef 1.1. İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMINI ÜNİVERSİTE ÇAPINDA YAYGINLAŞTIRMAK 2017 yılı sonuna kadar İngilizce hazırlık eğitimi alan öğrenci sayısını

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2013-2017 STRATEJİK PLANI

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2013-2017 STRATEJİK PLANI T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2013-2017 STRATEJİK PLANI Niğde, 2014 Yalnız tek bir şeye ihtiyacımız vardır, çalışkan olmak. Servet ve onun tabii neticesi olan refah ve saadet yalnız

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULUNA HOŞGELDİNİZ

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULUNA HOŞGELDİNİZ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULUNA HOŞGELDİNİZ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜR V. PROF. DR. SAFFET AYASUN ÖZET SUNUM ÖZETİ TARİHÇE MİSYON VİZYON AKADEMİK YAPI İDARİ YAPI BÖLÜMLER İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: T.C. Meslek Yüksekokulu Müdürü Rektörlük Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksekokulunun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ İÇ KONTROL SİSTEMİ TANIMI

İÇ KONTROL SİSTEMİ İÇ KONTROL SİSTEMİ TANIMI İÇ KONTROL SİSTEMİ İÇ KONTROL SİSTEMİ TANIMI 5018 Sayılı Kanun kamu idarelerinde iç kontrol sistemlerinin kurulmasını öngörmektedir. Bu kapsamda kurumların organizasyon yapıları, hiyerarģik sistemin oluģturulması,

Detaylı

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK OKULU EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK OKULU EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK OKULU EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Toros Üniversitesi Ġngilizce hazırlık

Detaylı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Eğitim Programı için gerekli ek rapor

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Eğitim Programı için gerekli ek rapor 1/9 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Eğitim Programı için gerekli ek rapor İçindekiler C2. ULUSAL TIP EĞĠTĠMĠ STANDARTLARINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR... 2 1. AMAÇ VE HEDEFLER... 2 1.3. Eğitim programı amaç

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI 1- Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan Fakülte Dekanı Rektör tarafından 3 yıl süre ile atanır. Fakülte Dekanı kendisine

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI DEKANLIKLARIN KURULUŞ AMAÇLARI 1- Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI BAĞLI OLDUĞU Personel ve Özlük İşleri ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla Kurum içi ve dışı yazışmaları yapmak, teslim almak/etmek ve arşivleme için gerekli işlemleri yapmak. Akademik ve idari

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PERSONEL DURUMU VE 2015 YILI İŞ DAĞILIMI 1-Prof.Dr. Özlem YAVUZ Enstitü Müdürü Telefon: :0266 612 14 62 Dahili:1113 Enstitü Sekreteri: 1-Fatma İŞLER

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ 1 Amaç: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI EĞT-PRS-02 SAT-PRS-01 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) Sayfa No 1/10 PRS. KODU PROSES ADI HİZMET TANIMI PROSES SORUMLUSU KULLANILACAK CİHAZLAR ÖLÇÜLECEK DEĞERLER PERFORMANS HEDEFİ PROSES HEDEFI Satın alma

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732

Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732 Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı *BE6LB1S2* Sayı : 23987327-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR Birim : Astları : Dekan Rektör Fakültenin tüm akademik ve idari personeli A. SORUMLULUKLAR 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında

Detaylı

RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2016 YILI. TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ UYGULAMA ve ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2016 YILI. TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ UYGULAMA ve ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2016 YILI TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ UYGULAMA ve ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU Rize 2017 1 1-SUNUġ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Türkçe

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hitit Üniversitesi Su Ürünleri

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ: Yüksekokul Kurullarına başkanlık etmek, ilgili

Detaylı

EFLANİ HAYVANSAL ÜRETİM VE YÖNETİM MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

EFLANİ HAYVANSAL ÜRETİM VE YÖNETİM MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ EFLANİ HAYVANSAL ÜRETİM VE YÖNETİM MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Yüksekokul Sekreterliği Eflani Hayvansal Üretim ve Yönetim Meslek Yüksekokulu Sekreteri - Yardımcısı - Mevlüt SUZAN 1-Yüksekokuldaki idari

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER 1. DURUM ANALİZİ 5 1.1. TARİHÇE 5 1.2. BUGÜNKÜ DURUM 5 1.3. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ 11

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Giresun Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ ADI SOYADI : Prof. Dr. Mehmet AKGÜL KADRO UNVANI : Dekan ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İZMİT MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI MESLEK YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ: Meslek Yüksekokul Kurullarına başkanlık etmek,

Detaylı

% % % % % % 84 kişi- 566 Öğrenci %

% % % % % % 84 kişi- 566 Öğrenci % Stratejik Amaç Stratejik Hedef 1.1. Performans Göstergesi Mevcut Durum Hedef 2013 2014 2015 2016 1.1.1. Üniversiteye ilişkin haberlerin Üniversite web sitesinde yayınlanma H.1.1.2. Bartın Üniversitesi

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: ENSTİTÜ MÜDÜRÜ ORGANİZASYONDAKİ YERİ : Rektöre bağlı görev yapar. Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Birimimiz Performans Programı, Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı Hazırlama

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12523

Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12523 Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12523 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı *BEA5B1FN* Sayı : 34069406-612.01.01- Konu: Süreçler REKTÖRLÜK MAKAMINA (Strateji Geliştirme

Detaylı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 2011-2015 STRATEJİK PLANI FAKÜLTE/ENSTĠTÜ/YÜKSEKOKUL/MERKEZLER ĠÇĠN ĠYĠLEġTĠRME/GELĠġTĠRME EYLEM PLANI ÇERÇEVESĠ 2011-2015

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 2011-2015 STRATEJİK PLANI FAKÜLTE/ENSTĠTÜ/YÜKSEKOKUL/MERKEZLER ĠÇĠN ĠYĠLEġTĠRME/GELĠġTĠRME EYLEM PLANI ÇERÇEVESĠ 2011-2015 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 2011-2015 STRATEJİK PLANI FAKÜLTE/ENSTĠTÜ/YÜKSEKOKUL/MERKEZLER ĠÇĠN ĠYĠLEġTĠRME/GELĠġTĠRME EYLEM PLANI ÇERÇEVESĠ 2011-2015 YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU 1 YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU STRATEJĠK

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü GÖREV TANIMI FORMU

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü GÖREV TANIMI FORMU Adı Soyadı : Fiili Görev Unvanı : Enstitü ü Üst Yönetici / Yöneticileri : Rektör Necmettin Erbakan Üniversitesi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitünün vizyonu ve misyonu doğrultusunda

Detaylı

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM Esin ÖZDEMİR Avrupa Birliği Daire Başkanlığı Uzman 15 Ocak 2010, Ankara 1 ĠÇERĠK Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Sorunlar Türkiye de Sanayi/Okul ĠĢbirliği TOBB ve Eğitim Oda

Detaylı

ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI

ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI Erasmus Kurum Koordinatörü Üniversite ile Ulusal Ajans arasındaki iletişimin ve koordinasyonun sağlanması İkili Anlaşmalar: AB Programları çerçevesinde

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bartın Üniversitesi nin yükseköğretim

Detaylı

KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU YABANCI DİLLER YÖNERGESİ

KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU YABANCI DİLLER YÖNERGESİ KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU YABANCI DİLLER YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Kapadokya Meslek Yüksekokulunda okutulan ortak zorunlu yabancı dil dersleri dâhil tüm seçimlik ve zorunlu yabancı

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

2014 YILI KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2014 YILI KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2014 YILI KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUġ... 4 I- GENEL BĠLGĠLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 6 Müdürün Görevleri...

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU. 2015 Yılı Birim Faaliyet Raporu

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU. 2015 Yılı Birim Faaliyet Raporu T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2015 Yılı Birim Faaliyet Raporu [ OCAK 2016 ] İçindekiler BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL DURUMU VE 2015 YILI İŞ DAĞILIMI

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL DURUMU VE 2015 YILI İŞ DAĞILIMI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL DURUMU VE 2015 YILI İŞ DAĞILIMI 1-Doç.Dr. Halil İbrahim ŞAHİN Sosyal Bilimler Enstitüsü/ Müdür (Dahili: 1407) -Enstitü Kurullarına başkanlık etmek, Enstitü

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ. Taşova Meslek Yüksekokulu GÖREV TANIMI

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ. Taşova Meslek Yüksekokulu GÖREV TANIMI T.C. BİRİMİ: GÖREV ADI: Yüksekokul Müdürü GÖREV AMACI: Amasya Üniversitesi nin misyon, vizyon, amaç ve ilkeleri ile Amasya Taşova Meslek Yüksekokulunun misyon ve vizyonu doğrultusunda, ilgili mevzuat çerçevesinde,

Detaylı

SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜ Müdür Görevin Bağlı Bulunduğu Rektör Yardımcısı, Rektör Yrd.Doç.Dr.Eyüp ALTINÖZ 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda verilen görevleri yapmak. Yüksekokul kurullarına başkanlık eder ve kurul kararlarının

Detaylı

T.C. MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu

T.C. MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu T.C. MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Mevlana Üniversitesi nde eğitim, öğretim

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü *BENUBML7* Sayı : 31850582-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Dekan Görevin Bağlı Bulunduğu Rektör Yardımcısı, Rektör Prof.Dr.İbrahim KÜRTÜL 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda verilen görevleri yapmak. Fakülte kurullarına

Detaylı

YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 14 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28913 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları

Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları Dekan Görev Tanımı Görevin Adı : Eğitim Fakültesi Dekanı Sınıfı : Yönetim Yetkileri: Fakülte Dekanı, Fakültenin ve bağlı birimlerin personelini

Detaylı

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 26.12.2016 SENATO 2016/12-II Amaç BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesinin stratejik

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim gören özürlü öğrencilerin öğrenim

Detaylı

YÖNETMELİK. Siirt Üniversitesinden: SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Siirt Üniversitesinden: SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 2 Şubat 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29255 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi nde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim

Detaylı

YÖNETMELİK. Bingöl Üniversitesinden: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Bingöl Üniversitesinden: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 23 Şubat 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28213 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ

BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU SUNUġ 2010 yılında kurulan fakültemizin misyon ve vizyonuna paralel olarak yetki, görev ve sorumlulukları, amaç

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI BAĞLI OLDUĞU GÖREVİN KISA TANIMI: Keles Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Yüksekokul Müdürü Üniversite Rektörü tarafından atanmış Yüksekokul Müdürü birimin en üst idare amiridir.

Detaylı

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.....3 I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE MİSYON... 4 B YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.5 C İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu Görev Tanımı

Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu Görev Tanımı Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu Görev Tanımı Birim: Görev Adı: Amiri: Sorumluluk Alanı: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu (Bilgisayar İşletmeni) Yüksekokul Sekreteri

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı, Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığının 16 Mayıs 2004

Detaylı

T.C. ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

T.C. ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Yüksekokul Müdürlüğü İşin Kodu 0101 İşi Yapanın Bağlı Rektör Yardımcısı Yüksekokul tüzel kişiliğini temsil etmek. Gözetim Mali Sorumluluk TBMYO kurullarına başkanlık etmek. Kurul kararlarını uygulamak.

Detaylı

ATATÜRK KIZ TEKNĠK VE MESLEK LĠSESĠ SÜREÇLERĠ ALT SÜREÇLER DETAY SÜREÇLER SÜREÇ SAHĠBĠ

ATATÜRK KIZ TEKNĠK VE MESLEK LĠSESĠ SÜREÇLERĠ ALT SÜREÇLER DETAY SÜREÇLER SÜREÇ SAHĠBĠ Atatürk Kız Teknik ve Meslek Lisesi Süreç Yönetimi Okulumuzda süreç yönetimi,tky Ödül El Kitabına uygun olarak yönetsel ve iģlevsel süreçler olmak üzere iki baģlıkta değerlendirilir. Öncelikle okul liderlerimiz

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015 YILI İŞ TAKVİMİ Revizyon No:

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015 YILI İŞ TAKVİMİ Revizyon No: Doküman No: 1 215 YILI İŞ TAKVİMİ 2.1.215 AYLAR FAKÜLTE SEKRETERLİĞİ KURULLAR SEKRETERYASI ÖĞRENCİ İŞLERİ BÖLÜM SEKRETERLERİ GELEN EVRAK KAYIT SORUMLUSU TAŞINIR KAYIT KONTROL YETKİLİSİ PERSONEL SATINALMA

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU. 2014 Yılı Birim Faaliyet Raporu

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU. 2014 Yılı Birim Faaliyet Raporu T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2014 Yılı Birim Faaliyet Raporu [ OCAK 2015 ] İçindekiler BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

ULUSLARARASI TARIMSAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE KURSİYER YÖNERGESİ

ULUSLARARASI TARIMSAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE KURSİYER YÖNERGESİ ULUSLARARASI TARIMSAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE KURSİYER YÖNERGESİ (23.07.2010 Tarih ve B.12.0.TDG.0.16.03.778.99/57 Sayılı Bakanlık Makamı Oluru) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

Detaylı

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Edremit Belediye

Detaylı

Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Enstitü Müdürlüğü

Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Enstitü Müdürlüğü Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Enstitü Müdürlüğü 1. Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini, 4 Haziran 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29020 Ordu Üniversitesinden: YÖNETMELİK ORDU ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

YABANCI DİLLER YÖNERGESİ

YABANCI DİLLER YÖNERGESİ SAYFA 1 / 5 Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Kapadokya Meslek Yüksekokulunda okutulan ortak zorunlu yabancı dil dersleri dâhil tüm seçimlik ve zorunlu yabancı dil derslerinin yürütülmesini sağlayacak

Detaylı

2016 Yılı Birim Faaliyet Raporu

2016 Yılı Birim Faaliyet Raporu T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2016 Yılı Birim Faaliyet Raporu [ OCAK 2017 ] İçindekiler BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Akademik ve İdari Personel Görev Dağılım Listesi

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Akademik ve İdari Personel Görev Dağılım Listesi İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Akademik ve İdari Personel Görev Dağılım Listesi Fakülte Dekanı a. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, Fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve Fakülte birimleri

Detaylı

T.C. OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı

T.C. OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Sayı : 41811054-010.06.01 21/05/2015 Konu : Görev Tanımları Genelgesi GENELGE (2015/1) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında idarenin amaçlarına, belirlenmiģ

Detaylı

MÜDÜR. Yüksekokulu ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Müdür, Kurullara. başkanlık eder.

MÜDÜR. Yüksekokulu ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Müdür, Kurullara. başkanlık eder. MÜDÜR SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÜST BİRİM REKTÖR İŞ ÜNVANI MÜDÜR ALT MÜDÜR YARDIMCISI YÜKSEKOKUL SEKRETERİ TEMEL GÖREV Yüksekokulu ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Müdür, Kurullara başkanlık eder. Eğitim-öğretim

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

YÖNETMELİK. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Merkez: Bitlis Eren Üniversitesi Kariyer Araştırma ve Uygulama Merkezini,

YÖNETMELİK. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Merkez: Bitlis Eren Üniversitesi Kariyer Araştırma ve Uygulama Merkezini, 1 Nisan 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29313 YÖNETMELİK BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ KARİYER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kariyer Merkezinin amaçlarına,

Detaylı

ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı

ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı Okul: VAN TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ Eylem Planının Süresi: 6 ay Geliştirilecek Alanlar (ÖD Raporundan Aktarılacak)

Detaylı

Görevi ve Sorumlulukları

Görevi ve Sorumlulukları Doküman No:KOS-2.3 01.101.1 T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU AKADEMİK PERSONEL GÖREV TANIMLARI Yayın Tarihi: 07/02/2014 Revizyon No/Tarihi: Görevin Adı: Yüksekokul Müdürü Sorumlu Olduğu Üst

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Giresun Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ KADROLARINA

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ KADROLARINA TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ KADROLARINA BAġVURMA, ATAMA, YÜKSELTME VE YENĠDEN DEĞERLENDĠRME YÖNERGESĠ (Kabulü: 05/03/2014 tarih ve 02/8 sayılı Senato Kararı) Amaç ve Kapsam: Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

EK:2 T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU. Safranbolu Turizm Fakültesi. Fakülte Dekanı. Görevin Bağlı Bulunduğu Unvan

EK:2 T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU. Safranbolu Turizm Fakültesi. Fakülte Dekanı. Görevin Bağlı Bulunduğu Unvan Görevin Bağlı Bulunduğu Dekanlık Fakülte Dekanı Rektör Prof. Dr. Levent AYTEMİZ Fakülte kurullarına başkanlık etmek, Fakülte Kurullarının kararlarını uygulamak ve Fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ İŞ TANIMLARI

BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ İŞ TANIMLARI TANIMLARI Fiili Görev Selman KARAYILMAZLAR 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Prof.Dr. Dekan Dekanlık Rektör İN TANIMI Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak fakülte

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İŞ PLANI

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İŞ PLANI DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İŞ PLANI Aylar FAKÜLTE SEKRETERLİĞİ ÖĞRENCİ İŞLERİ PERSONEL İŞLERİ YAZI İŞLERİ TAHAKKUK İŞLERİ TAŞINIR KAYIT KONTROL BÖLÜM SEKRETERLİĞİ TEMİZLİK HİZMETLERİ OCAK 1. İdari personel

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI BAĞLI OLDUĞU Seviye Koordinatörleri tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Yüksekokulumuz hazırlık sınıfındaki üç temel dil seviyesinin yürütülmesi, işlenmesi ve geliştirilmesi aşamasında

Detaylı

BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ

BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ BÖLÜM 3. Stratejik Alanlar,Amaçlar, ler,stratejiler ve Performans Göstergeleri STRATEJİK ALAN 1. Eğitim- Öğretim Alanı

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ Alt - Meslek Yüksekokul Sekreteri Temel Görev ve S orumluk lar 1. Meslek Yüksekokul Kurulu, Meslek Yüksekokul Yönetim Kurulu, Meslek Yüksekokul Disiplin Kurulu gündemlerini

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 27 Mayıs 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29012 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Rektörlüğü sorumluluk alanı içinde bulunan eğitim, öğretim,

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU. Temel İş ve Sorumluluklar

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU. Temel İş ve Sorumluluklar Astları n Amacı : MÜDÜRLÜK : Müdür : Rektör : Enstitünün tüm akademik ve idari personeli : Enstitüde yürütülen her türlü işlemlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak. Enstitü misyon ve vizyonunu

Detaylı