T.C. NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU STRATEJĠK PLANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU 2013-2017 STRATEJĠK PLANI"

Transkript

1 T.C. NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU STRATEJĠK PLANI Niğde, 2014

2 Yalnız tek bir Ģeye ihtiyacımız vardır, çalıģkan olmak. Servet ve onun tabii neticesi olan refah ve saadet yalnız ve ancak çalıģkanların hakkıdır. M. Kemal ATATÜRK

3 ĠÇĠNDEKĠLER TABLOLAR LĠSTESĠ.. 4 ġekġller LĠSTESĠ ÖNSÖZ GENEL BĠLGĠLER GiriĢ Tarihçe Ġdari ve Akademik Yapılanma Yasal Yükümlülükler STRATEJĠK PLAN HAZIRLAMA SÜRECĠ Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu TeĢkili Stratejik Plan ÇalıĢma Takvimi Stratejik Planlamanın Amaçları PAYDAġLAR Ġç PaydaĢlar DıĢ PaydaĢlar PaydaĢ Analizi PaydaĢ GörüĢ ve Önerilerinin Alınması DURUM ANALĠZĠ Eğitim ve Öğretim AraĢtırma GeliĢtirme GZFT ANALĠZĠ Güçlü Yanlar Zayıf Yanlar Fırsatlar Tehditler GELECEĞE BAKIġ Misyon ve Vizyon Temel Değerler Stratejik Amaçlar, Hedefler, Performans Göstergeleri ve Analizleri Bütçe Ödenekleri ve Mali Durum.. 7. ĠZLEME ve DEĞERLENDĠRME SONUÇ KAYNAKÇA

4 TABLOLAR LĠSTESĠ Tablo 1.1. Yabancı Diller Yüksekokulu Komisyonları... 9 Tablo 2.1. Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu Üyeleri Tablo 2.2. Stratejik Plan ÇalıĢma Takvimi Tablo 3.1. Yabancı Diller Yüksekokulu Ġç PaydaĢları Tablo 3.2. Yabancı Diller Yüksekokulu DıĢ PaydaĢları Tablo 3.3. PaydaĢların Öncelik Durumları Tablo 3.4. Ġç PaydaĢların GörüĢ ve Önerilerinin Alınması Tablo 3.5. DıĢ PaydaĢların GörüĢ ve Önerilerinin Alınması Tablo 4.1. Yabancı Diller Yüksekokulu Akademik Personel Tablo 4.2. öğretim Elemanı BaĢına DüĢen Haftalık Ders Yükü Tablo 4.3. Yabancı Diller Yüksekokulu Ġdari Personel Sayısı Tablo 4.4. Kadrolu Ġdari Personel /Kadrolu Akademik Personel Oranı Tablo 4.5. Hazırlık Programı Öğrenci Sayıları Tablo 4.6. Öğrenci Sosyal Faaliyet Görevlileri Tablo 4.7. Yabancı Diller Yüksekokulu Binasına Ait Bilgiler Tablo 4.8. Bilgisayar Laboratuvarı Sayıları Tablo 4.9. Bilimsel Yayınların Yıllara Göre Dağılımı Tablo Yılları Tahmini Bütçe Ödenekleri.. 42 Tablo Yılları Arasındaki Bütçe Ödenekleri ve Mali Durum. 43 4

5 ġekġller LĠSTESĠ ġekil 1.1. Yabancı Diller Yüksekokulu Akademik Yapılanma ġeması.. 8 ġekil 1.2. Yabancı Diller Yüksekokulu Ġdari Yapılanma ġeması... 9 ġekil 4.1. Temel Ġngilizce Bölümü Organizasyon ġeması

6 ÖNSÖZ Niğde Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu, eğitim ve öğretime baģladığı günden bu yana Niğde Üniversitesinin ilke ve hedefleri doğrultusunda eğitim ve öğretimini baģarıyla sürdürmektedir. DeğiĢimin ve geliģimin sürekliliğini ana hedef olarak benimseyen Yüksekokulumuzun dönemlerini kapsayan stratejik planının geleceğimizi belirlemeye ve bilinçli adımlar atmamızı sağlamaya yardımcı olacağı muhakkaktır. Günümüzde her alanda ihtiyaç duyulan yabancı dil donanıma sahip mezunların yetiģtirilmesinde önemli katkı sağlamayı amaç edinen Yüksekokulumuzun güçlü ve zayıf yönleri, ihtiyaçları analiz edilmiģ ve baģarılı eğitim ve çalıģmalarımızı arttıracak amaçlar ve hedefler oluģturulmuģtur. Yabancı Diller Yüksekokulu olarak Stratejik Planının baģarıya ulaģması kuģkusuz akademik ve idari personel ile öğrencilerimizin iģbirliği içinde çalıģması ve herkesin üzerine düģen görevi en iyi Ģekilde yapmasıyla sağlanacaktır. Hedeflenen planlar doğrultusunda yapacağımız çalıģmalar görev ve sorumluluklarımızı yerine getirirken kaynaklarımızı da daha verimli kullanmaya olanak sağlayacaktır. Bu sayede Yüksekokulumuzun gerek eğitim-öğretim kadrosu, gerek alt yapısı ve teknik ekipmanlar anlamında mevcut yüksekokullar içerisinde en iyilerden biri haline taģınması mümkün olabilecektir. Bu planın oluģmasına katkı sağlayan tüm çalıģanlarımıza içten teģekkürlerimi sunarım. Prof. Dr. Saffet AYASUN Müdür 6

7 1. GENEL BĠLGĠLER 1.1. GiriĢ GeliĢen teknoloji ile bağlantılı olarak küçülen dünyamızda, bilgiye ulaģmak ve paylaģmak için gerekli en temel faktörlerden birisi yabancı dildir. Bunun bilinci ile Yabancı Diller Yüksekokulu; öğrencilerimize yüksek standartlarda yabancı dil eğitimi sağlamak ve onları akademik veya iģ yaģamlarında ihtiyaç duyacakları yabancı dil bilgi ve becerileriyle donatmak amacıyla faaliyet göstermektedir. Lisans ve ön lisans düzeyinde eğitim-öğretim gören öğrencilere fakülte ve yüksekokulların programlarına göre yabancı dil derslerini verme görevini üstlenmiģ bulunan Yüksekokulumuz, ortak zorunlu yabancı dil, mesleki yabancı dil, seçmeli yabancı dil derslerini ve hazırlık programlarındaki yoğun yabancı dil eğitimöğretimini baģarıyla yürütmektedir. Bunlara ilave olarak Üniversitemiz Uluslararası ĠliĢkiler Ofisinin yazıģmalarında yabancı dil desteği sağlanmakta ve ERASMUS programından faydalanan öğrencilere konuģmaya dönük yabancı dil kursları düzenlemektedir. Ayrıca, Niğde halkına, öğrenci ve akademisyenlere genel amaca dönük Ġngilizce kursları düzenleyen Niğde Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezine (NÜSEM) akademik destek vermektedir. Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim elemanları, gerekli görüldüğünde Rektörlük yazıģmalarında ve çevirilerinde görev almakta, yurtdıģı ile yapılan idari, adli, bilimsel yazıģmalarda, ikili anlaģma metinlerinde, dergi aboneliği, gezi planlama, misafir ağırlama vb. konularda yazılı ve sözlü çevirmenlik yapmaktadırlar Tarihçe Yabancı Diller Yüksekokulu, 30 Haziran 2010 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuģtur. Mart/2010 tarihinden itibaren, Niğde Üniversitesi merkez yerleģkesinde kendine ait olan modern binasında eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Yüksekokul bünyesinde Temel Ġngilizce, Mütercim Tercümanlık ve Modern Diller Bölümleri mevcuttur. 7

8 1.3. Ġdari ve Akademik Yapılanma Niğde Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu eğitim, öğretim ve araģtırmalar birlikte yürütülmektedir. Yabancı Diller Yüksekokulu na bağlı 3 (üç) bölüm bulunmaktadır (ġekil 1.1). Ayrıca, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu na göre oluģturulmuģ yüksekokul ve yönetim kurulları mevcuttur. Yabancı Diller Yüksekokulunun idari yapılanması ġekil 1.2 de ve Yüksekokul bünyesinde kurulmuģ komisyonlar Tablo 1.1 de verilmektedir. MÜDÜR MÜDÜR YARDIMCISI MÜDÜR YARDIMCISI MÜTERCĠM TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ TEMEL ĠNGĠLĠZCE BÖLÜMÜ MODERN DĠLLER BÖLÜMÜ ġekil 1.1. Yabancı Diller Yüksekokulu Akademik Yapılanma ġeması 8

9 Müdür Prof. Dr. Saffet AYASUN Yüksekokul Yönetim Kurulu Yüksekokul Kurulu Komisyonlar Müdür Yardımcısı Okt. Soner ARIK Yüksekokul Sekreteri Salim AKAR Müdür Yardımcısı Okt. Özgür KARABAĞ Yazı ĠĢleri-Personel Özlük Birimi TaĢınır ĠĢleri Birimi Tahakkuk ve Satın Alma Birimi Öğrenci ĠĢleri Birimi Bölüm Sekreterlikleri Teknik Servis Birimi ġekil 1.2. Yabancı Diller Yüksekokul Ġdari Yapılanma ġeması Tablo 1.1. Yabancı Diller Yüksekokulu Komisyonları STRATEJĠK PLAN HAZIRLAMA - ĠZLEME - DEĞERLENDĠRME KOMĠSYONU Prof. Dr. Saffet AYASUN BaĢkan Okt. Özgür KARABAĞ BaĢkan Yardımcısı Okt. Soner ARIK Üye Salim AKAR Üye MUAYENE KABUL KOMĠSYONU Okt. Özgür KARABAĞ BaĢkan Salim AKAR Üye Mehmet ġengür Üye 9

10 Müdür Görev ve Sorumlulukları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 4. Maddesindeki amaçlara göre hareket etmek. Kendisine çalıģmalarında yardımcı olmak üzere iki Müdür Yardımcısı atamak. Yüksekokul Kurulu, Yüksekokul Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu gibi kurullara baģkanlık etmek, bu kurullarda alınan kararların uygulanmasını sağlamak. Yüksekokul birimleri arasında düzenli ve verimli çalıģmayı sağlamak. Stratejik plan, faaliyet raporu, denetim raporu gibi Yüksekokulun genel iģleyiģi ve performans ile ilgili bilgilerin rapor halinde hazırlanarak ilgili yerlere ulaģmasını sağlamak. Harcama yetkilisi olarak Yüksekokul bütçesinin hazırlanmasını ve etkin, verimli ve ekonomik kullanılmasını sağlamak. Yüksekokul kadro ihtiyaçlarını belirleyerek, personel açısından güçlenmesini sağlamak. Yüksekokul birimleri ve personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini sürdürmek. Disiplin amiri olarak gerektiğinde personele mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını vermek. Yüksekokulun fiziki koģullarını dikkate alarak, öğrenci kapasitesini ayarlamak, baģarısını artırıcı önlemleri almak. Yüksekokulun kapasitesinin rasyonel bir Ģekilde kullanılması ve geliģtirilmesi yönünde gerekli önlemleri almak. Yüksekokulun bilimsel araģtırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir Ģekilde yürütülmesi ve artırılması için gerekli çalıģmaları yapmak. Kanunla kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır Yüksekokul Kurulu Görev ve Sorumlulukları Yüksekokulun eğitim-öğretim, bilimsel araģtırma ve yayım faaliyetlerini ve faaliyetlerle ilgili plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaģtırmak. Yüksekokul yönetim kuruluna üye seçmek sayılı Yükseköğretim Kanunu ile verilen diğer görevleri yapmaktır. 10

11 Yüksekokul Yönetim Kurulu Görev ve Sorumlulukları Yüksekokul kurulu kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında müdüre yardım etmek. Yüksekokulun eğitim-öğretim plan ve programları ile takviminin uygulanmasını sağlamak. Yüksekokulun program ve bütçe tasarısını hazırlamak. Müdürün yüksekokul yönetimi ile ilgili getireceği bütün iģlerde karar almak. Öğrencilerin ders intibakları ile eğitim-öğretim ve sınav iģlemleri hakkında karar vermek sayılı Yükseköğretim Kanunu ile verilen diğer görevleri yapmaktır Yüksekokul Sekreteri Görev ve Sorumlulukları Yüksekokul Sekreterliğinin görev alanına giren konuların sağlıklı, düzenli ve uyumlu bir Ģekilde, ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesini planlamak, koordine etmek ve denetlemek. Kurum içi ve dıģı yazıģmaları yürütmek. Yüksekokul Kurulu, Yüksekokul Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu gündemlerini Yüksekokul Müdürünün talimatları doğrultusunda hazırlamak, ilgililere duyurmak, kurullarda raportörlük yapmak ve bu kurul kararlarının yazılmasını ve karar defterlerine iģlenmesini sağlamak. Yüksekokula ait tüm binaların ısınma, aydınlatma, temizlik ve bakım onarım (küçük onarım) hizmetlerinin sürdürülmesini sağlamak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak. Yüksekokul tarafından düzenlenen törenleri organize etmek. Yüksekokulun mali yıl bütçe hazırlıklarını yapmak ve bütçenin en iyi Ģekilde kullanılmasında gerekli planlamayı yaparak performans bütçe uygulamasını gerçekleģtirmek. Yüksekokul personelinin özlük haklarına iliģkin uygulama ve ödemeleri takip etmek. Yüksekokulun ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetlerin alımını yapmak. Öğrenci ĠĢleri hizmetlerini koordine etmek. 11

12 Yüksekokul demirbaģlarının kayıtlarının tutulmasını, ambar giriģ ve çıkıģ iģlemlerinin yapılmasını sağlamak. Yüksekokul Sekreterliğinin faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı takip etmek. Yüksekokul Sekreterliğine bağlı birimlerin personeli arasında koordinasyonu sağlamak, personelin iģbirliği içerisinde çalıģmasını temin etmek ve ortaya çıkan sorunları çözmek. Yüksekokul birimlerinin ve personelinin verimli çalıģması için projeler üretmek. Yüksekokula ait yıllık faaliyet raporlarının hazırlanmasını sağlamak. Bağlı personelini denetlemek ve çalıģma konularında direktif vermek. Yüksekokul personelinin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesi için Personel Daire BaĢkanlığı ile iģbirliği yapmak. Yüksekokul personelinin özlük haklarının ve sicil iģlemlerinin takibini yapmak. Ödül, takdirname, yer değiģtirme gibi personel iģlemleri için Müdürlük Makamına önerilerde bulunmak. Ġlgili mevzuatta kendisine verilen diğer görevleri yapmak. Amirlerinin vereceği benzer nitelikteki yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek Yazı ĠĢleri ve Personel Özlük Birimi Görev ve Sorumlulukları Yüksekokula gelen ve giden evrakları kaydederek sisteme uygun olarak arģivlemek. Yüksekokulun her türlü resmi yazıģmalarını yapmak. Müdürlük duyuruların panolara astırılmasını ve ilgililere ulaģtırılmasını sağlamak. Yüksekokul evraklarının süresi dolanlarının arģivleme çalıģmalarını yürütmek. Yüksekokul ait resmi belge ve bilgileri ilgisiz kiģilere vermemek, bölümde gizliliğe önem vermek, iģlemlerin doğru, hızlı ve güvenilir bir Ģekilde sonuçlanması ilkesinden ayrılmamak. Yüksekokula ait her türlü evrakın masa üstlerinde ya da herkesin görüp okuyabileceği yerlere bırakılmasını önlemek. Yüksekokul personelinin özlük iģlerinin ve yıllık izinler ile diğer idari izinlerinin takibini yapmak. 12

13 Kılık kıyafet kurallarına uymak. SGK Personel aktivasyon iģlemlerini yapmak. Yüksekokul Müdürünün ve Sekreterinin vereceği diğer iģleri yapmak TaĢınır ĠĢleri Birimi Görev ve Sorumlulukları Depoyu temiz tutmak, gelen malzemeleri kontrol ederek teslim almak ve özelliklerine göre depoya düzenli bir Ģekilde koymak. TaĢınırlar ile ilgili kayıtları düzenli olarak tutmak. Satın alınan ve depoya konulan malların, ihtiyaç oranında birimler arasında dağıtılmasını planlamak ve teslimini yapmak Birim ve çalıģma odalarında bulunan demirbaģ malları taģınır kayıt programına iģlemek ve zimmet listesinin bir nüshasını personele vermek, diğer nüshasını dosyalayıp saklamak. Birimlerden iade edilen kullanılabilir demirbaģ malzemeyi muhafaza etmek, bozuk ve tamiri mümkün olmayan malzemeleri demirbaģ kayıtlarından düģmek, imha etmek veya gösterilen yere terkinini tutanakla sağlamak. Personelin malzeme taleplerini amirin onayı ile ambar mevcudu oranında karģılamak, biten yada bitmekte olan malzemenin satın alınması için ön çalıģmada bulunmak. Hibe yoluyla verilen malzemeleri kayıt altına almak. TaĢınır Yönetmeliğine uygun olarak yıl sonunda taģınır raporlarını hazırlayarak imzalandıktan sonra ilgili yerlere gönderilmesini sağlamak. Deponun güvenliği için gerekli önlemleri almak. Kılık-kıyafet kurallarına uymak. Yasa ve Yönetmelikleri takip ederek sürekli bilgilerini yenilemek ve üst makamlara hatalı, eksik iģlemleri onaylatmaktan kaçınmak. TaĢınırlar ile ilgili bütün belgeleri arģivlemek ve evrakları kurallara uygun olarak kaldırmak. Yüksekokul Müdürünün ve Sekreterinin vereceği diğer iģleri yapmak. 13

14 Tahakkuk ve Satın Alma Birimi Görev ve Sorumlulukları Akademik ve idari personelin maaģ iģlemlerini yapmak. Ek ders ve sınav ücret tahakkuklarını yapmak. Yolluk ödeme iģlemlerini yapmak. Personelin SGK prim iģlemlerini yapmak. Kısmi zamanlı öğrenci puantaj cetvelini hazırlamak. Elektrik, doğal gaz ve telefon faturalarının ödeme emri belgelerini hazırlamak. Satın alma evraklarını ve ödeme emirlerini hazırlamak. Personelin bordro taleplerini karģılamak. Kılık-kıyafet kurallarına uymak. Yüksekokul Müdürünün ve Sekreterinin vereceği diğer iģleri yapmak Öğrenci ĠĢleri Birimi Görev ve Sorumlulukları Öğretim elemanlarının yoklama çizelgelerine gore öğrencilerin derslere devam durumlarını takip etmek ve idarecileri bilgilendirmek. Öğrenci iģleri ile ilgili yazıģmaları yürütmek. Kılık-kıyafet kurallarına uymak. Yüksekokul Müdürünün ve Sekreterinin vereceği diğer iģleri yapmak Bölüm Sekreterlikleri Görev ve Sorumlulukları Bölümlerle ilgili her türlü yazıģmaları yapmak. Kılık-kıyafet kurallarına uymak. Yüksekokul Müdürünün, Sekreterinin ve Bölüm BaĢkanının vereceği diğer iģleri yapmak Teknik Servis Birimi Görev ve Sorumlulukları Yüksekokuldaki her türlü küçük bakım ve onarım iģlerini yapmak. Sınav soruları ile ders materyallerinin çoğaltılması ve fotokopi çekim iģlerini yapmak. 14

15 1.4. Yasal Yükümlülükler 30 Haziran 2010 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuģ olan Yabancı Diller Yüksekokulu nda eğitim, öğretim, araģtırma ve yönetsel faaliyetler, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile bu kanunlara dayanarak çıkarılmıģ yönetmelik hükümlerine göre yürütülmektedir. 2. STRATEJĠK PLAN HAZIRLAMA SÜRECĠ Yabancı Diller Yüksekokulu ikinci ( ) stratejik planı hazırlama süreci, Müdürlük bünyesinde yapılan stratejik plan hazırlama toplantısı ile baģlatılmıģ ve bu toplantıda stratejik plan hazırlama komisyonu ve çalıģma takvimi belirlenmiģtir Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu TeĢkili Stratejik plan hazırlama komisyonu yüksekokul müdürü, müdür yardımcıları ve yüksekokul sekreterinden oluģturulmuģ olup Tablo 2.1 de verilmiģtir. Tablo 2.1. Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu Üyeleri No Görevi Unvanı /Adı Soyadı 1 Müdür Prof. Dr. Saffet AYASUN 2 Müdür Yardımcısı Okt. Özgür KARABAĞ 3 Müdür Yardımcısı Okt. Soner ARIK 4 Yüksekokul Sekreteri Salim AKAR 2.2. Stratejik Plan Hazırlama ÇalıĢma Takvimi Stratejik planın hazırlanması için 2 aylık (60 gün) bir süre öngörülmüģ ve bu süre zarfında yapılacak iģlemler detaylandırılarak Tablo 2.2 deki çalıģma takviminde sunulmuģtur. Tablo 2.2. Stratejik Plan ÇalıĢma Takvimi NO ĠġLEMLER Komisyon oluģturulması ve çalıģma planı 1 hazırlanması Niğde Üniversitesi stratejik planın 2 incelenmesi Stratejik planda yer alacak verilerin 3 düzenlenmesi ve analizi 4 Stratejik plan taslağının hazırlanması 5 Stratejik plan taslağının incelenmesi,

16 6 eksikliklerin giderilmesi ve değiģikliklerin yapılması Stratejik plana son Ģeklinin verilmesi, bir rapor halinde Rektörlük Makamına sunumu ve internet sayfasında duyurulması 2.3. Stratejik Planlamanın Amaçları Stratejik Planlamanın amacı, Yüksekokulumuzun, akademik ve idari birimlerinin hedeflerinin oluģturulmasıdır. Bu amaçla, GZFT (güçlü ve zayıf yanlar, fırsat ve tehditler) analizi yapılmıģ, Yüksekokulun misyon, vizyon ve temel değerlerinin belirlenmiģ ve stratejik plan hazırlanmıģtır. 3. PAYDAġLAR Yabancı Diller Yüksekokulu olarak sunduğumuz eğitim-öğretim hizmetlerinden faydalananların yanı sıra çalıģanlarımız, temel ve stratejik ortaklarımız arasında yer alan kiģi ve kurumlar iliģkide bulunduğumuz paydaģlarımızı oluģtururlar. Bu paydaģlar iç ve dıģ olmak üzere iki kısımdan meydana gelir. Yabancı Diller Yüksekokulunun paydaģları belirlenirken; yüksekokulun faaliyet ve hizmetleri ile ilgisi olanların kimler olduğu, yüksekokulun faaliyet ve hizmetlerini yönlendirenlerin kimler olduğu, yüksekokulun sunduğu hizmetlerden kimlerin yararlandığı, yüksekokulun faaliyet ve hizmetlerinden etkilenenler ile faaliyet ve hizmetlerini etkileyenlerin kimler olduğu sorularına verilen cevaplar dikkate alınmıģtır. ĠĢlevselliklerine göre bunlar; hizmet alanlar, çalıģanlar, temel ortak ve stratejik ortak baģlıkları altında alt gruplara ayrılmıģtır. Bu alt gruplardan olan temel ortak, kurumun misyonunu yerine getirirken iģbirliği içinde olduğu, kurumun yaģamını sürdürebilmesi ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yardımcı olacak ana kiģi, grup veya kurumları tarif ederken, stratejik ortak ise, kurumun belirli varlık ve yeteneklerini bir araya getirerek, belirli stratejik amaçları gerçekleģtirmek üzere iģbirliği yaptığı diğer kiģi, grup veya kurumları tarif etmektedir. Stratejik planlama sürecinde paydaģların görüģ ve önerileri önemli bir yer tutmakta ve eğitim-öğretim ve idari faaliyetlerinin yürütülmesi ve düzenlenmesi çalıģmalarına katkı sağlamaktadır. 16

17 3.1. Ġç PaydaĢlar Yabancı Diller Yüksekokulundan etkilenen ve yüksekokulu etkileyen kurum içindeki kiģi, grup veya bağlı birimlerdir. ÇalıĢanlar, iç paydaģlar grubunun alt unsurudur. Yabancı Diller Yüksekokulunun misyonunu gerçekleģtirmesi için görev alırlar. Yabancı Diller Yüksekokulunun iç paydaģları Tablo 3.1 de verilmiģtir. Tablo 3.1. Yabancı Diller Yüksekokulu Ġç PaydaĢları Ġç PaydaĢlar ÇalıĢanlar Hizmet Temel Alanlar Ortak Rektörlük Öğrenciler Akademik Birimler Akademik Personel Ġdari Personel Diğer Fakülteler/Meslek Yüksekokulları Niğde Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Stratejik Ortak 3.2. DıĢ PaydaĢlar Yabancı Diller Yüksekokulundan etkilenen ve Yüksekokulu etkileyen kurum dıģındaki kiģi, grup veya bağlı kurumlardır. Hizmet alanlar, dıģ paydaģlar grubunun bir alt unsurudur. Hizmet alanlar, kurumun sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlananlardır. Yabancı Diller Yüksekokulunun dıģ paydaģları Tablo 3.2 de sunulmuģtur. Tablo 3.2. Yabancı Diller Yüksekokulu DıĢ PaydaĢları DıĢ PaydaĢlar ÇalıĢanlar Hizmet Alanlar Temel Ortak Stratejik Ortak Yayınevleri Toplum Yükseköğretim Kurulu Mezunlar Diğer Üniversiteler ĠĢverenler :Tümü :Bazıları 17

18 DIġ PAYDAġ 3.3. PaydaĢ Analizi Analizlerde paydaģların etki/önem matrisi ve öncelikleri önem taģımaktadır. Tablo 3.3 de paydaģların öncelik durumları gösterilmiģtir. Tablo 3.3. PaydaĢların Öncelik Durumları ĠÇ PAYDAġ PaydaĢ Adı Niçin PaydaĢ Önceliği Öğrenciler Eğitim-öğretim hizmetinin ana faydalanıcıları olmaları 1 Rektörlük Eğitim-öğretim faaliyetlerinde gerekli olan desteği sağlamaları 1 Yabancı Dil Hazırlık Programında ve ortak Akademik Birimler zorunlu yabancı dil derslerinin planlayıcı ve yürütücüsü olmaları, Yabancı Diller 1 Yüksekokulunun bölümleri olmaları Akademik Personel Eğitim-öğretim ve araģtırma faaliyetleri süreçlerinin temel girdileri olmaları 1 Ġdari Personel Eğitim-öğretim ve hizmet faaliyetlerinin gerçekleģmesinde yardımcı rol oynamaları 1 Birimler arası ders alma, ders verme, ve Diğer Fakülteler/Meslek ortak zorunlu yabancı dil derslerinin içerik Yüksekokulları ve programlarının hazırlanma 1 çalıģmalarına destek olmaları Yüksekokul tarafından yürütülmekte olan Niğde Üniversitesi Sürekli genel ve amaca dönük yabancı dil Eğitim Merkezi kurslarının duyuru, kayıt ve 1 yürütülmesinde Yüksekokula destek olmaları Yabancı dil eğitiminde kullanılan, kitap, bilgisayar programı vb. her türlü Yayınevleri materyalin sağlanması ve akademik 1 personelin mesleki donanımlarını artırıcı hizmet içi eğitim sağlamaları Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından Toplum sağlanan her türlü yabancı dil eğitim ve 1 hizmetini alan olması Yabancı dil eğitimini düzenleyen yönetmelik ve yönerge hazırlanmasında, Yükseköğretim Kurulu yeni programların açılması, eğitim-öğretim 1 hedef ve stratejilerinin belirlenmesinde etkin rol alması Yabancı Diller Yüksekokulunun Mezunlar tanıtılması ve sürekli iyileģtirme 1 çalıģmalarına katkıları Yabancı Dil Hazırlık eğitimi almıģ ĠĢverenler öğrencilerin istihdamı ve yabancı dil 1 eğitimi programlarının sürekli iyileģtirme 18

19 Diğer Üniversiteler çalıģmalarında etkili rol oynamaları Öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliği, eğitim-öğretim ile araģtırma konularında iģbirlikçilerimiz olmaları PaydaĢ GörüĢ ve Önerilerinin Alınması Ġç ve dıģ paydaģların, Yüksekokulun faaliyetleri konusundaki fikir, görüģ ve önerilerinin düzenli olarak alınması ve bunların uygulamada etkin bir Ģekilde kullanılması, Yüksekokulun yürüttüğü her türlü yabancı dil eğitiminin kalitesini artıracağı muhakkaktır. Bu nedenle, paydaģ görüģleri düzenli olarak alınmaktadır. Bu görüģ ve öneriler Tablo 3.4 ve Tablo 3.5 de sunulmuģtur. Tablo 3.4. Ġç PaydaĢların GörüĢ ve Önerilerinin Alınması PaydaĢ Adı Yöntem ÇalıĢmanın Sorumlusu Zamanı Toplantı, yazıģma Temel Ġngilizce Bölüm BaĢkanlığı Düzenli olarak Rektörlük Öğrenciler Akademik Birimler Akademik Personel Ġdari Personel Diğer Fakülteler/Meslek Yüksekokulları Niğde Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Mülakat, Anket uygulaması, Toplantı Toplantı Toplantı Toplantı Toplantı ve yazıģma Toplantı ve yazıģma Temel Ġngilizce Bölüm BaĢkanlığı Temel Ġngilizce Bölüm BaĢkanlığı Temel Ġngilizce Bölüm BaĢkanlığı Temel Ġngilizce Bölüm BaĢkanlığı Temel Ġngilizce Bölüm BaĢkanlığı Yabancı Diller Yüksekokul Müdürlüğü Eğitim-Öğretim yılı içinde ve sonunda Eğitim-Öğretim yılı içinde düzenli olarak Eğitim-Öğretim yılı içinde düzenli olarak Eğitim-Öğretim yılı içinde düzenli olarak Eğitim-Öğretim yılı baģında Eğitim-Öğretim yılı içinde düzenli olarak Tablo 3.5. DıĢ PaydaĢların GörüĢ ve Önerilerinin Alınması PaydaĢ Adı Yöntem ÇalıĢmanın Sorumlusu Zamanı Yayınevleri Toplantı ve yazıģma Yabancı Diller Eğitim-Öğretim yılı Yüksekokul Müdürlüğü içinde ve sonunda Toplum Anket Yabancı Diller Eğitim-Öğretim yılı Yüksekokul Müdürlüğü sonunda Yükseköğretim Yabancı Diller Eğitim-Öğretim yılı YazıĢma Kurulu Yüksekokul Müdürlüğü içinde düzenli olarak Mezunlar Anket Temel Ġngilizce Bölüm Eğitim-Öğretim yılı 19

20 Diğer Üniversiteler ĠĢverenler Toplantı ve yazıģma Anket ve yazıģma BaĢkanlığı Yabancı Diller Yüksekokul Müdürlüğü Yabancı Diller Yüksekokul Müdürlüğü sonunda Eğitim-Öğretim yılı içinde düzenli olarak Eğitim-Öğretim yılı içinde düzenli olarak 4. DURUM ANALĠZĠ 4.1. Eğitim-Öğretim Niğde Üniversitesi Rektörlüğü ne bağlı olarak 1992 yılından 2010 yılına kadar eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam eden Yabancı Diller Bölümünün Yüksek Okula dönüģtürülme kararı Üniversitemiz Senatosunca tarihli ve 170/6 sayılı kararla kabul edilmiģ, bu karar Bakanlar Kurulu tarafından da kabul edilerek tarih ve 2547 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiģtir. Niğde Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunun temel amacı, Niğde Üniversitesi öğrencilerinin yabancı dil bilgi ve beceri düzeylerini Üniversitemizin saptadığı dil politikası doğrultusunda mesleki yaģamlarında, akademik çalıģmalarını yürütmede ve ilgili dilin iletiģim aracı olarak kullanıldığı farklı çevrelerde kendilerini ifade edebilecek seviyelere ulaģtırmak için nitelikli bir eğitim sunmak ve bağımsız dil öğrenimlerine olanak sağlayacak stratejileri kazandırmaktır. Bu bağlamda yapılan çalıģmaların, her türlü görsel ve iģitsel cihazlar ile donatılmıģ derslikler, zengin kaynakları içeren kütüphane ve bilgisayar destekli dil eğitim laboratuvarının bulunduğu ortamlarda yapılması, hem öğrenci hem de öğretim elemanları açısından daha iyi bir motivasyon sağlamaktadır Personel Durumu Kurumsal geliģim, baģarı ve stratejik amaçlara ulaģma, insan kaynaklarının en doğru ve en verimli Ģekilde organize edilmesini gerektirmektedir. Yüksekokulumuzda bu amacı gerçekleģtirmek için yeterli nitelikte insan kaynağımız mevcuttur. Hedefimiz çalıģanlarımızın görevlerine odaklanmalarına katkıda bulunulmasını sağlamak, kurum kültürü ile örgütsel bağlılık duygusunu pekiģtirmektir. Bu anlayıģ içerisinde Yüksekokulumuzda çalıģanların hareket alanlarını kısıtlamayan; insan kaynaklarında sürekli geliģime ve değiģime açık bir yönetim anlayıģını benimsenmiģtir. Yüksekokulumuzda fiilen görev yapan akademik ve idari personelin dağılımı aģağıdaki tabloda görülmektedir. Yüksekokulumuzda Eylül 2014 itibari ile 561 kayıtlı öğrenci bulunmaktadır. Öğretim elemanı baģına düģen öğrenci sayısı 20,77 dir. 20

21 Toplam AĢağıdaki tablolarda da görüldüğü üzere Yüksekokulumuzda öğretim ağırlıklı olarak okutmanlar tarafından yürütülmektedir. Tablo 4.1. Yabancı Diller Yüksekokulu Akademik Personel Sayısı AKADEMĠK PERSONEL Kadrolu Öğretim Üyesi - Öğretim Görevlisi (Lisanslı) 1 Okutman (Doktoralı) 2 Okutman (Doktora Yapmakta Olan) 6 Okutman (Yüksek Lisanslı) 1 Okutman (Lisanslı) 27 ArĢ. Gör. (Lisanslı) 1 Toplam 38 Tablo 4.2. Öğretim Elemanı BaĢına DüĢen Haftalık Ders Yükü Haftalık Ders Saati Derse Giren Öğretim Elemanı Haftalık Ortalama Ders Sayısı Sayısı Yükü ,54 Yukarıdaki tabloda da görüldüğü üzere Yüksekokulumuzda öğretim elemanı baģına düģen ortalama öğrenci sayısı 20,77 iken Türkiye genelinde bu sayı 66 dır. Yüksekokulumuzda öğretim elemanı baģına düģen ortalama öğrenci sayısı Türkiye ortalamasının altındadır. Tablo 4.3. Ġdari Personel Sayıları GÖREVĠ / KADROSU Ġlköğretim Ortaöğretim 21 Yüksek Okul Sekreteri 1 1 Genel Ġdari Hizmetler Sınıfı Teknik Hizmetler Sınıfı Yardımcı Hizmetler Sınıfı Toplam ÖĞRENĠM DURUMU % Önlisans Lisans Ortaöğretim Önlisans Lisans 33,3 33,3 33,3

22 Tablo 4.4. Kadrolu Ġdari Personel /Kadrolu Akademik Personel oranı Kadrolu Akademik Kadrolu Ġdari Kadrolu Ġdari Personel /Kadrolu Personel Personel Akademik Personel oranı 39 9 % Öğrenci Sayıları Yüksekokulumuzda zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimi verilen 5 (beģ) ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitimi verilen 6 (altı) bölümde Eğitim-Öğretim Yılı itibariyle lisans ve önlisans düzeyinde toplam 561 öğrenci öğrenim görmektedir. Bölümlere göre lisans ve önlisans öğrenci sayıları Tablo 4.5. te gösterilmiģtir. Tablo 4.5. Hazırlık Programı Öğrenci Sayıları Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Programı Olan Bölümler NÖ ĠÖ TOPLAM Elektrik-Elektronik Mühendisliği Makine Mühendisliği Tarımsal Genetik Mühendisliği Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Uygulamalı Ġngilizce ve Çevirmenlik (Ön Lisans) Ġsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Prog. Olan Bölümler NÖ ĠÖ TOPLAM Mekatronik Mühendisliği Gıda Mühendisliği 7-7 ĠnĢaat Mühendisliği Mimarlık 4-4 ĠĢletme Siyaset Bilimi ve Uluslararası ĠliĢkiler GENEL TOPLAM Eğitim-Öğretim ve Sosyal Faaliyetler Öğrencilere sınıf dıģında hazırlanmaları için çeģitli projeler verilmektedir. Öğrencilerimizin yaptığı bu aktiviteler de değerlendirme sistemine dahil edilmiģtir. NÜSEM ile iģbirliği içerisinde toplumun her kesimine hitap edebilen döner sermaye kapsamında dil kursları düzenlenmektedir. Eğitim Öğretime yardımcı faaliyetler kapsamında Ġngilizce tiyatro 22

23 çalıģması yapılmaktadır. Ayrıca sosyal olarak öğrencilerimizin kaynaģması için bölümler arası çeģitli spor karģılaģmaları yapılmakta, özel günlerde anma Ģölenleri düzenlenmektedir. Yüksekokulumuzdaki sosyal faaliyetler her öğretim yılında yeniden düzenlenerek çeģitli alanlarda devam etmektedir. Geleneksel olarak her yıl sınıflar arası futbol, voleybol, satranç turnuvaları düzenlenmektedir. Yüksekokul futbol, voleybol, basketbol takımları oluģturulmakta ve bu takımlar öğretim elemanları sorumluluğunda faaliyetlerini yürütmektedir. Öğrencilerden katılım olması durumun da zaman zaman tiyatro, halk oyunları, müzik çalıģmaları yürütülmektedir. Sosyal ve kültürel faaliyetlerden sorumlu öğretim elemanları her yıl düzenlenecek faaliyetleri belirleyip ilan ederek öğrencilerin katılımları sağlanmaktadır. Tablo 4.6. Öğrenci Sosyal Faaliyet Görevlileri No Sosyal Faaliyet Görevli Öğretim Elemanları 1 Futbol Okt. Soner ARIK 2 Satranç Okt. Fahri ġener 3 Tiyatro Okt. Ayça ÇELĠKBAġ Fiziki Yapı ve Kaynaklar Yabancı Diller Yüksekokulu hizmet binası Mart/2010 da tamamlanmıģ olup, halen zorunlu ve isteğe bağlı Ġngilizce hazırlık eğitimi bu binada devam etmektedir. Yüksekokul binası 4 katlı olup 5200 m 2 kapalı alana sahiptir. Yüksekokulumuz eğitim öğretim faaliyetlerinde Bilgi ve Teknolojik Kaynakların etkin bir Ģekilde kullanılması sağlanmakta ve öğrencilere bu konuyla ilgili uygulamalı eğitim verilmektedir. Yüksekokulumuzda akademik ve idari personelin kullandığı bilgisayarlar güncel ihtiyacı karģılar düzeyde olup tümü internet eriģimine sahiptir. Ġnternet bağlantısı akademik personelin online veri tabanlarına ulaģımına, idari personelin de Üniversitemizin gerekli birimlerine bağlanmasını sağlamakta, öğrenciler için de kablosuz internet altyapısı bulunmaktadır. Ayrıca, Yüksekokulumuz içerisinde 114 kiģilik sinema salonu ve 50 kiģilik okuma salonu bulunmaktadır. Yüksekokul binasına ait bilgiler Tablo 4.7. de gösterilmiģtir. 23

STRATEJİK PLANI 2014-2018

STRATEJİK PLANI 2014-2018 YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ARALIK -2012 TRABZON BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU Çağımız uluslararası toplumun birbiriyle çok daha sıkı ilişkiler içinde olmasını gerektirmektedir. Bu nedenle

Detaylı

TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU

TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2017 DÖNEMĠ STRATEJĠK PLANI 1 T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJĠK PLANI (2013-2017) e-mail:

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZ GİRİŞ GENEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZ GİRİŞ GENEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ GİRİŞ GENEL BİLGİLER 1. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ.....: 1 2. MİSYON VİZYON.......: 2 2.1.Misyon.......: 2 2.2.Vizyon.... : 2 2.3.Temel Değerler.......... 2 3. DURUM ANALİZİ......:

Detaylı

2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu

2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu Milletimiz her güçlük ve zorluk karģısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını, her

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ii MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı HATAY 2015 iii iv v Performans Programı Hazırlama Kurulu Prof. Dr. Veysel EREN Rektör Yardımcısı Ünal DÖNMEZ

Detaylı

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU. STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI. Nisan 2009

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU. STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI. Nisan 2009 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU 2008 STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI Nisan 2009 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 1 I- GENEL BĠLGĠLER... 3 A. ÖZGÖREV VE ÖZGÖRÜġ... 3 B. YETKĠ, GÖREV

Detaylı

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI 2013 YILI ĠDARĠ FAALĠYET RAPORU MART 2014 - ġirnak ĠÇĠNDEKĠLER YÖNETĠCĠ SUNUġU...3 I. GENEL BĠLGĠLER...4 A. Misyon ve Vizyon...4 B. Mevzuat...4 C. Yetki,

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1

ĠÇĠNDEKĠLER. ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 I- GENEL BĠLGĠLER- A- Misyon ve Vizyon 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 14 1- Fiziksel Yapı 14 2- Örgüt Yapısı 20 3- Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI II. ÜÇ AYLIK RAPORU ANKARA 20.06.2014 1 2 YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU

Detaylı

Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istiklal ve

Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istiklal ve Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybederler. ÖN SÖZ Günümüzde Üniversiteler, sadece

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. ĠÇĠNDEKĠLER.. I ÖN SÖZ... II 1. GENEL BĠLGĠLER... 1 1.1.Tanıtım ve Tarihçe... 1 1.2. Akademik Birimler ġeması... 2 1.3. Fiziki Durum...

ĠÇĠNDEKĠLER. ĠÇĠNDEKĠLER.. I ÖN SÖZ... II 1. GENEL BĠLGĠLER... 1 1.1.Tanıtım ve Tarihçe... 1 1.2. Akademik Birimler ġeması... 2 1.3. Fiziki Durum... ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER.. I ÖN SÖZ... II 1. GENEL BĠLGĠLER... 1 1.1.Tanıtım ve Tarihçe....... 1 1.2. Akademik Birimler ġeması.... 2 1.3. Fiziki Durum... 3 2. KAFKAS ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLANLAMA SÜRECĠ...

Detaylı

(1 OCAK 31 ARALIK 2011)

(1 OCAK 31 ARALIK 2011) 2011 YILI ÇALIġMA PROGRAMI (1 OCAK 31 ARALIK 2011) 09/05/2011 DĠYARBAKIR-ġANLIURFA (TRC2) ĠÇĠNDEKĠLER TABLOLAR LİSTESİ 4 SUNUŞ 5 1. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER 7 2. KURUMSAL YAPI 8 2.1 MEVCUT DURUM 8 2.2

Detaylı

KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEK OKULU. 2009-2013 STRATEJĠK PLANLAMA ÇALIġMASI

KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEK OKULU. 2009-2013 STRATEJĠK PLANLAMA ÇALIġMASI KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEK OKULU GEREKÇE 2009-201 STRATEJĠK PLANLAMA ÇALIġMASI Mali sistemimizin temelini teģkil eden 1927 tarihli 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun yerini

Detaylı

ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DÖKÜMANI DĠYARBAKIR

ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DÖKÜMANI DĠYARBAKIR 1 ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DÖKÜMANI DĠYARBAKIR 2014 2 SUNUġ Devlet Konservatuvarı 3 Bölüm (Temel Bilimler, Ses Eğitimi ve Türk Halk Oyunları) ve 225 öğrencisi ile örgün öğretim programında

Detaylı

İçindekiler. Ara Faaliyet Raporu, Ocak- Haziran 2011

İçindekiler. Ara Faaliyet Raporu, Ocak- Haziran 2011 h İçindekiler ÖNSÖZ... 3 GİRİŞ... 5 1.GENEL BİLGİLER... 7 1.1.VİZYON, MİSYON ve İLKELER... 9 1.2.YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR... 10 1.3. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER... 11 1.3.1.Fiziksel Yapı... 11 1.3.2.Teşkilat

Detaylı

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015 SUNUġ ġırnak Üniversitesi 2008 yılı Mayıs ayında kurulmuģ olup, aynı yılın Eylül ayında faaliyete geçen yenilikçi bir üniversitedir. Bir bölge üniversitesi olmak için büyük çaba gösteren ve hızla geliģen

Detaylı

2012-2016 DÖNEMĠ STRATEJĠK PLANI

2012-2016 DÖNEMĠ STRATEJĠK PLANI 2012-2016 DÖNEMĠ STRATEJĠK PLANI Çankırı 2011 1 İçindekiler 1. SUNUġ... 3 2. MĠSYON VĠZYON... 5 3. TEMEL ĠLKE VE DEĞERLERĠMĠZ... 5 4. DURUM ANALĠZĠ VE DEĞERLENDĠRME... 6 4.1. ÜNĠVERSĠTEMĠZĠN TARĠHĠ GELĠġĠMĠ...

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI -2011 i ĠÇĠNDEKĠLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... iii I- GENEL BĠLGĠLER... 1 A. Misyon ve Vizyon... 1 B. Yetki,

Detaylı

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU OSMANĠYE 2009 ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġ Günümüzde toplumların geliģmiģlik düzeyini, yaģam standartlarını, uluslararası rekabet gücünü

Detaylı

Karabük Üniversitesi Stratejik Planı 2011-2015

Karabük Üniversitesi Stratejik Planı 2011-2015 REKTÖRDEN Bilgi, küresel rekabet ve insani değerlere odaklı bilgi toplumu örgütlerinin en önemli özelliği, sürekli ve hızlı değiģen bir çevrede faaliyetlerini sürdürme zorunluluğudur. Bir öğede baģlayan

Detaylı

T.C. DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ 2014 MALĠ YILI BRĠM FAALĠYET RAPORU

T.C. DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ 2014 MALĠ YILI BRĠM FAALĠYET RAPORU T.C. DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ 2014 MALĠ YILI BRĠM FAALĠYET RAPORU 0 ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER... 3 A- Misyon ve Vizyon... 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C- Ġdareye

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6. 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı...

ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6. 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı... ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı... 7 2.4.2.1. Kalkınma Kurulu... 8 2.4.2.2. Yönetim Kurulu... 9 2.4.2.3.

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6. 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı...

ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6. 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı... ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı... 7 2.4.2.1. Kalkınma Kurulu... 8 2.4.2.2. Yönetim Kurulu... 9 2.4.2.3.

Detaylı

ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) 2011 YILI ĠLK 6 AYLIK FAALĠYET RAPORU

ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) 2011 YILI ĠLK 6 AYLIK FAALĠYET RAPORU ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) GAZĠANTEP ADIYAMAN - KĠLĠS (TRC1) 2011 YILI ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI YÖNETĠM KURULU BAġKANI NIN SUNUġU 2008 yılında kurulmuģ olmasına rağmen ilk personel alımını Mayıs 2010

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2006 Yılı Faaliyet Raporu

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2006 Yılı Faaliyet Raporu ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2006 Yılı Faaliyet Raporu ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU Günümüzün ulusal ve uluslar arası sosyoekonomik sistemleri, kamu veya özel sektör ayrımı yapmaksızın kurum ve kuruluģların, kendilerinden

Detaylı

T.C. MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ 2012 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-Nisan-2013 Eğitimde süratle yüksek bir seviyeye çıkacak olan bir milletin hayat mücadelesinde maddi

Detaylı

2013 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

2013 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU T.C. ERZĠNCAN ÜNĠVERSĠTESĠ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI.. 2013 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU ERZİNCAN-2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON...

Detaylı

T.C. Namık Kemal Üniversitesi

T.C. Namık Kemal Üniversitesi T.C. Namık Kemal Üniversitesi 2009 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu Sürüm no.1.0 Tekirdağ, Haziran 2010 ii İçindekiler Üst Yönetici SunuĢu... 4 I- GENEL BĠLGĠLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 6 B. Yetki, Görev

Detaylı

RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ

RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı STRATEJĠK PLANI (2013-2017) Ocak 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÖNSÖZ.3 1. GĠRĠġ... 4 1.1 STRATEJĠK PLANIN AMACI... 4 1.2 STRATEJĠK PLANIN KAPSAMI...

Detaylı

2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU GİRESUN NİSAN 2011 Yaptıkları işin doğruluğuna inanan insanlar, çalışmalarının denetlenmesinden, karşı fikirler ortaya atılmasından ve tercihleri üzerinde münakaşa yapmaktan

Detaylı