İçindekiler YIL 1 SAYI 4 MART NİSAN SÖYLE LEED DE GÜNCEL GEL MELER LEED INTERNATIONAL - Roger PLATT 14 HABERLER 36 DÜNDEN BUGÜNE BRE GROUP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İçindekiler YIL 1 SAYI 4 MART NİSAN 2011. 48 SÖYLE LEED DE GÜNCEL GEL MELER LEED INTERNATIONAL - Roger PLATT 14 HABERLER 36 DÜNDEN BUGÜNE BRE GROUP"

Transkript

1

2 Çevre Dostu Ye il Binalar Derne i kurumsal ileti im yay n d r. ki ayda bir yay mlan r. İçindekiler YIL 1 SAYI 4 MART NİSAN HABERLER 36 DÜNDEN BUGÜNE BRE GROUP Y. Çevre Mühendisi Asl F rat BREEAM SÜRDÜRÜLEB L R YAPI ÖDÜLLER 48 SÖYLE LEED DE GÜNCEL GEL MELER LEED INTERNATIONAL - Roger PLATT 54 PROJE URLA DA SÜRDÜRÜLES B R YA AM Serhat Akbay 46 KAPAK ESK DEN M Z KOLAYDI... YA MD? reklam indeksi AKÇANSA 19 AKCOR HAVALANDIRMA 21 AK AN YAPI ALARKO CARRIER-TOSHIBA ARKA KAPAK Ç ECODÜNYA 57 EKODESIGN 99 ECZACIBA I HOLD NG SPONSOR ECZACIBA I KOREMIC 33 FORM ENDÜSTR 13 GARANT MORTGAGE 15 GRACE YAPI 39 HALKBANK 29 KARAO LU PEYZAJ 53 K LSAN TU LA-ASMULEN 31 ONDUL NE 17 PETRA ENDÜSTR YEL ÜRÜNLER SCHNED ER ELEKTR K 25 SOYAK N AAT 11 EKERBANK ARKA KAPAK TURKECO 45 TÜRK YTONG 67 UCM KOMPOZ T 23 VARYAP MERIDIAN YE L GYO 27 Reklam indeksi alfabetik sraya göre haz rlanm t r. 4 EKOYAPI, Mart-Nisan 2011

3 58 DOSYA YAPI MALZEMELER NDE ÇEVRE ET KET Dr. P nar Erol, Dr. Johannes Kreissig 68 YAPI SEKTÖRÜNDE VE BREEAM DE ÇEVRE ET KETLER N N KULLANIMI Y. Mimar U ur Kaya 74 GÖRÜ MALZEME ÜRET C LER NE SORDUK 80 MERCEK EKOLOJ K RENOVASYON 92 PROJE ANGAY HOUTAN PARK 98 B TK SEL ARITMA S STEMLER 84 PROJE GALATA DA B R EKOLOJ K RENOVASYON PROJES 88 MAR PLANLARI EKOLOJ K PLANLAMAYA ADAPTE ED LEB L R M? Bilge Ayd n, Doç. Dr. Azime Tezer 100 ZLEN M ECOBUILD BAKI YE L MEYDAN OKUMALAR John Grant 104 SÖZLÜK EKOYAPI, Mart-Nisan

4

5

6

7

8 ÇEDB K YÖNET M Yıl: 1 Sayı: 4 MART-N?SAN 2011?K? AYDA B?R YAYINLANIR YAYINCI G ZMO leti im Hizmetleri Ad na mtiyaz Sahibi Sevda YAYLA De erli Okuyucular m z, Uluslararas Mimarlar Birli i (UIA) ve ÇEDB K in çat s alt nda kuruldu u Dünya Ye il Binalar Konseyi (WGBC), dünyan n büyük kentlerindeki sera gaz sal m n dü ürmek ve enerji verimlili ini art rmak amac yla geçti imiz günlerde bir i birli i anla mas na imza att. Ekolojik binalarla ilgili ulusal konseyleri çat s alt nda toplayarak dünyada ye il yap sektörünü temsil eden WGBC ile UIA aras ndaki anla ma protokolüne, 18 Ocak 2010 günü Avustralya'da düzenlenen UIA kurul toplant s vesile oldu. Büyük kentlerdeki sera gaz sal m n dü ürmeyi ve enerji verimlili ini art rmay amaçlayan anla ma ile iki kurum aras ndaki i birli i ko ullar tan mland. Anla maya göre her iki kurum; tasar m, in aat, mimari ve kentsel yönetim anlam nda "ye il" bir çevre in a edilmesine yard mc olarak, karbon bak m ndan nötr, sürdürülebilir bir toplum yarat lmas na katk da bulunmay hedefliyor. Birle mi Milletler Çevre Program (UNEP) beklenen YE L EKONOM raporunu yay nlad. Bu rapor dünyada ye il ekonomiye geçi in ve ye il binalar n önemini vurguluyor. Ye il ekonominin, geli menin önündeki engel de il, tam tersi lokomotif oldu unu vurgulayan rapor, konunun yeni i yaratmadaki ve yoksullu u azaltmadaki öneminin de alt n çiziyor. Raporun, Binalar: Kaynak ve Enerji Verimlili ine Yat r m k sm ise Ye il Bina Konseyleri nin bina sektörünün dönü ümündeki önemine de iniyor. Özel sektörün ilerici liderlerinden olu an Ye il Bina Konseyleri nden kaynaklar daha iyi kullanan ve daha dü ük karbon ekonomisine geçilmesinde itici güçler olarak bahsediliyor. Dünyada Ye il Bina Konseyleri nin say s 3 y lda 30 dan 75 e ula t ve tüm ülkelerde ye il bina sektörü h zla yol almaya devam ediyor. Bahar aylar nda, YEM in EKODESIGN Konferans ve EKOYAPI Fuar, TESCON Konferans ve Peru da yap lacak Ye il Binalar Konseyleri Konferans olmak üzere onlarca ulusal ve uluslararas konferans merakl lar n bilgilendirmeyi bekliyor. Ülkemizde ise ye il sertifika aday binalar n say s n n 50 yi geçmi olmas ve sektörün giderek artan ilgisi girdi imiz yolda bizi ümitlendiriyor. Yemye il bir bahar diliyoruz Yaz leri Müdürü Serap BOZKURT Yay n Yönetmeni Özlem BAHADIR Editörler Tu yan KEPKEP, Eren CERC Z, Osman BAHAR, Yasin YAYLA Foto raf Editörü Eren CERC Z Reklam Koordinatörü Nery ODABA Haber Merkezi Tel: Katk da Bulunanlar (Dosya) Bilge KOBA Katk da Bulunanlar (Çeviri) Naz BEYKAN, Çi dem YILMAZER, Ömer Faruk TEK N, Mehmet Fatih YAR Katk da Bulunanlar (Grafik Tasar m) Deniz Cem Önduygu ÇEDB K ÇEVRE DOSTU YE L B NALAR DERNE Genel Yay n Yönetmeni Dr. Duygu ERTEN Cengiz BEKTA Duygu ERTEN H rant KALATA Nilüfer E R CAN Yay n Kurulu simler alfabetik s raya göredir Özlem BAHADIR Rüksan TUNA Sevda YAYLA Yenal Güller Zerrin YILMAZ Davetli Yay n Kurulu Üyesi P nar EROL Ba l k Sokak H z r Apt. No:2 Daire.8 Levent, stanbul-türkiye Tel: Faks: TASARIM ve YAYINA HAZIRLIK Tel: (0216) EKOYAPI Dergisi, %100 Geri Dönü üm Sertifikas n Sahip Ka da Bas lmaktad r. EKOYAPI Dergisi nin %100 geri dönü üm sertifas na sahip ka t ile üretilmesi ECZACIBA I HOLD NG deste iyle gerçekle tirilmektedir. YÖNET M YER Libadiye Caddesi Bakü Sok. No:3 Daire:2 Ata ehir - Göztepe / STANBUL Tel: (0216) Bask : AN OFSET Cendere Yolu No:23 Ayaza a/ stanbul Tel: (212) EKOYAPI Dergisi, Çevre Dostu Ye il Binalar Derne i (ÇEDB K) in Kurumsal leti im yay n d r. G ZMO leti im taraf ndan ÇEDB K in Yay n Yönetmenli i ve Yay n Kurulu Dan manl nda yay nlanmaktad r. WGBC Geli mekte Olan Konsey USGBC Üyesidir DGNB ÇEDB K in Çözüm Orta d r. ISA International Sustainability Alliance Kurucu Üyesidir. BRE-GLOBAL ÇEDB K in Çözüm Orta d r. Der gi de ya y m la nan ya z ve fo to raf lar n yay nc iz ni al n ma dan ve kay nak be lirt me den k s men veya ta ma m al na maz. Der gi de ya y n la nan yaz lar dan ya zar lar, rek lam lar da ki hak s z re ka bet ve ya n lt c rek lamlardan rek lam ve re n sorumludur. Yay n Türü Yerel Süreli 10 EKOYAPI, Mart-Nisan 2011

9

10 ED TÖR den ÇÖZÜM MÜ? SORUN MU? Binan zda ah ap m kullanacaks n z? Nelere dikkat edersiniz? yi kurumu mu?, suya dayan kl m?, metrekaresi kaça?, Kaç günde gelir? Ama bugün bu sorular yetmiyor art k. Kullan lacak a ac n nerede yeti ti i, sertifikal ormandan elde edilip edilmedi i, kaç kilometre yoldan gelecek oldu u, hatta a ac kesen makinenin petrol türevi yak t kullan p kullanmad n bile bilmek gerekiyor. Art k her bir ürünün ya am döngüsü de erlendirmesine tabii tutmak laz m. Bunun için her geçen gün yeni sistemler, ölçümleme araçlar ve yeni direktifler geli tiriliyor: LCA, EPD, CPD, PCR Yap malzemeleri terminolojisine her geçen gün yeni bir kavram ekleniyor. Bugün bu terimleri bilmeden bir malzeme hakk nda konu abilmek zor. Bu say m zda bu kavramlar n neler oldu unu yap malzemelerinde çevre etiketi ba l alt nda anla l r k lmaya çal t k. Ve yap sektörünü nelerin bekledi ini. Yap malzemelerinde çevre etiketi konusu belki Türkiye de henüz çok yayg n de il ama uluslararas geli meler gösteriyor ki çok yak nda ülkemizde de ürününün çevresel etkilerini ortaya koyamayan malzemeler kendine sektörde yer bulamayacak. Malzeme üreticileri de bu durumun fark nda ve bu say da gördük ki birço u bu sürecin parças olmaya ba lam bile. Tabii malzemelerin çevresel etkilerini kim belirleyecek, neye göre belirleyecek, belirleyen kurumlar n güvenilirli ini kim denetleyecek gibi bir dolu soru geliyor akla. Denetim denetim üstüne, kural kural (her yeni kural anti-kural do urur) üstüne diyerek ya anan çevresel sorunlara katk sa lamas amac yla geli tirilen bu ve benzeri sistemlerin yeni ba ka sorunlar yarat yor oldu una dair ele tiriler de mevcut. Bu sistemlerin çözüm mü yoksa sorun mu oldu u tart labilir ama hemfikir olabilece imiz bir nokta var ki; bugün art k ürünlerde kullan lan malzemenin çevresel etkilerini bilmeden alma ya da kullanma lüksüne sahip de iliz. Yani... Bu say m zda anla l r k lmaya çal t m z çevre etiketlemesi konusunun gündeme daha yo un girmesine, çevre etiketli ürünlerin ya am m zda daha fazla yer kaplamas na haz r olal m. Özlem Bahad r 12 EKOYAPI, Mart-Nisan 2011

11

12 ÇEDB K HABER önemine de indi. Panelin di er konu mac lar Bo aziçi Üniversitesi nden Prof. Dr. Günay Kocasoy, Erksan Çevre Teknolojileri irketinden Sema Ç kla ve Gebze Belediyesi At k Yönetimi Uygulamalar biriminden Gökay Bahçekap l konu ile ilgili sunumlar gerçekle tirdiler. ÇEDBİK, 7. BİLGİLENDİRME GÜNÜ NDE LEED İ DEĞERLENDİRDİ B K in çal malar na devam ettiklerini söyledi. ÇEDB K Yönetim Kurulu Ba kan Yard mc s Dr. Duygu Erten ise, ÇEDB K olarak tüm ye il bina de erlendirme sistemlerine e it mesafede durduklar n n alt n çizdi i konu mas nda, uzun vadede amaçlar n n Türkiye nin kendi sertifika program na sahip olmas n sa lamak oldu unu belirtti.kapan konu mas n gerçekle tiren USGBC (U.S. Green Building Council) Küresel Politika ve Hukuk Ba kan Yard mc s Roger Platt, Leed de erlendirme sisteminin amaçlar ve i leyi inden ve 2012 sonras ya anacak de i ikliklerden söz etti. Bu tarihten itibaren geçerli olacak bu yeni sistemle (Leed International sistemiyle) küresel bir dil yakalanmas n n hedeflendi ini söyledi. ÇEDBİK 6. BİLGİLENDİRME GÜNÜNÜ GERÇEKLEŞTİRDİ ÇEDBİK VE LEED İYİ NİYET ANLAŞMASI İMZALADI ÇEDB K, 6. Bilgilendirme toplant s n Gebze Kent Konseyi ortakl ile gerçekle tirdi. 30 Ocak Pazar günü gerçekle tirilen bilgilendirme gününün ana konusunu Ekolojik Bina Sistemleri ve At k olu turdu. Düzenlenen bilgilendirme günü toplant s n n aç l konu mas n, Gebze Kent Konseyi Ba kan brahim Güngör gerçekle tirdi. De i en ya am ko ullar na uyum sa lama konusunda yenilikleri takip etmenin önemine de inen Güngör, ye il bina sistemleri ve at k konusuna önem verdiklerini belirtti. Gebze Belediye Ba kan Adnan Kö ker ise konu mas nda, geli en ileti im teknolojileri sayesinde kendilerinin de ye il bina kavram n yeni yeni ö renmeye ba lad klar n ve konunun önemsenmesi gerekti ini söyledi. Ekolojik Bina Sistemleri ve At k konulu panelin ilk konu mas n ise ÇEDB K Yönetim Kurulu Ba kan Yard mc s Dr. Duygu Erten yapt. Erten konu mas nda, öncelikle küresel iklim de i ikli i ve buna neden olan sebepler ile ilgili bilgi verdi. Ye il bina kavram n ve tarihsel süreç içerisinde bu geli imin nas l gerçekle ti- ini anlatan Erten, ye il bina ve uygulamalar n ÇEDB K, 7. Bilgilendirme Günü nü üye firmalar ndan Alarko Carrier sponsorlu unda 9 Mart Çar amba günü gerçekle tirdi. Alarko Carrier Genel Müdürü Önder ahin, ÇEDB K üyesi bir firma olarak böyle bir organizasyonu düzenlemekten memnuniyet duyduklar n söyledi. Ye il bina de erlendirme sistemi olan LEED ana konu olarak ele al n rken, sertifikaland rma program hakk nda kat l mc lara detayl bilgilendirme yap ld. lk konu may yapan ÇEDB K Yönetim Kurulu Ba kan Ali Nihat Gökyi it, do an n dengesinin giderek bozuldu una dikkat çekerek buna kar ad mlar at lmas gerekti ini, bu a amada da ÇED- 24 Aral k 2010 tarihinde ÇEDB K Yönetim Kurulu Ba kan Yard mc s Dr. Duygu Erten ve USGBC Ba kan Yard mc s Scott Horst, ÇED- B K in USGBC ile çal malar n geli tirecek iyi niyet anla mas imzalam t. yi niyet anla mas n n resmi imza töreni 8 Mart 2011 tarihinde, USGBC Küresel Politika ve Hukuk Ba kan Yard mc s Roger Platt n stanbul a ziyareti s ras nda gerçekle ti. Böylece, ÇEDB K LEED International 2012 sertifika sistemini olu turacak ye il bina konseyleri grubuna kat ld. 14 EKOYAPI, Mart-Nisan 2011

13

14 ÇEDB K HABER 2011 KONUT KURULTAYI, KENTSEL DÖNÜŞÜM AKTÖRLERİNİ BİR ARAYA GETİRDİ TOK nin ev sahipli i yapt 2011 Konut Kurultay, 4 5 Mart tarihleri aras nda stanbul Kongre Merkezi nde kentsel dönü ümün aktörlerini bir araya getirdi. Amerika, Meksika, Kore, Japonya, Kudüs gibi dünyan n önemli ülkelerinde kentsel dönü ümlere imza atm yerli ve yabanc mimarlar n, mühendislerin, ehir planlamac lar n ve jeoloji, çevre ve in aat uzmanlar n n kat ld kurultayda uzmanlar, tecrübelerini ve çözüm önerilerini kat l mc larla payla t. Kentsel dönü üm ve konutta yeni yakla mlar bütün ayr nt lar yla kamuoyu gündemine ta- nd. 4 Mart Cuma günü Sürdürülebilir Konut Tasar m, Kentsel ve Çevresel Standartlar ile lgili Yakla mlar konulu panele kat lan ÇEDB K Yönetim Kurulu Ba kan Yard mc s Dr. Duygu Erten, çevre dostu ye il binalar ve ye il binalar n kentsel dönü üme katk lar hakk nda sunum gerçekle tirdi. Ayr ca ülkemizde ye il bina sertifikas için ba vuran binalar n say s n n 50 yi geçti ini ve Türkiye için özel sertifikasyon program n n olu turulmas konusunda önemli yol kat edildi ini belirtti. ÇEDBİK, PE INTERNATIONAL İŞBİRLİĞİYLE MALZEME KONULU WEBINAR DÜZENLENDİ ÇEDB K ve ÇEDB K in yeni üyelerinden PE International Türkiye deki in aat malzemeleri için çevresel ürün beyanlar (EPD: Environmental Product Declaration) ba l kl webinar gerçekle tirdi. ÇEDB K üyelerinin yo un kat l m gösterdi i webinarda, PE International dan Johannes Kreisig ve PE International K demli Dan man P nar Erol sunumlar n yapt lar. Sunumlarda Çevresel Ürün Beyanlar (EPD), Çevresel Etiketleme (Eco-Labeling) ve Türkiye'deki in aat malzemelerinin üretim sürecinde çevre dostu tasar m n benimsenmesinin gereklili i ve yararlar ndan bahsedildi. YENAL GÜLLER KAHİN KONFERANSI NDA KONUŞMA YAPTI ÇEDB K Projeler Koordinatörü ve Breeam De- erlendiricisi Yenal Güller, Mart tarihleri aras nda Y ld z Teknik Üniversitesi nde düzenlenen Kariyer Hayat m n n as Konferans nda konu ma yapt. Ye il binalar konusunda ya anan güncel geli meler ve uluslararas ye il bina sertifika sistemleri hakk nda bilgi veren Güller, ÇEDB K in çal malar hakk n da kat l mc lara bilgi verdi. TESKON 2011 İN ANA TEMASI ENERJİ: DÜNDEN DAHA AZ Makina Mühendisleri Odas zmir ubesi yürütücülü ünde "Enerji: Dünden Daha Az" ana erlendirilmesinin Kar la t r lmas konusunda BREEAM sertifikalar nda Enerji Performans Detemas yla Nisan tarihleri aras nda 10. ÇEDB K Yönetim Kurulu Ba kan Yard mc s Dr. Ulusal Tesisat Mühendisli i Kongresi düzenlenecek. 5 Sempozyum, 7 seminer, 17 kurs, 4 nu ma yapacak. Ayr ca kongrede Dr. Duygu Duygu Erten ve Prof. Dr. Zerrin Y lmaz ko- atölye çal mas na ev sahipli i yapacak olan Erten, Yenal Güller ve Asl F rat Türkiye için kongre zmir de MMO Tepekule Kongre ve Bina Çevresel De erlendirme Metodu: BRE- Sergi Merkezinde gerçekle tirilecek. Kongre EAM Sertifika Sisteminin Türkiye ye Adaptasyonu konusunda kat l mc lara bilgi kapsam nda 14 Nisan Per embe günü LEED ve verecek. ÇEDBİK, ÜSTYAPI PROJELENDİRME ESASLARI SEMİNERİ'NDE Mart tarihlerinde Antalya'da ller Bankas A.. çal anlar na yönelik olarak gerçekle tirilen Üstyap Projelendirme Esaslar Semineri'ne ÇEDB K ad na Yenal GÜLLER kat ld. Güller, Ye il Binalar n Türkiye deki Durumu ve Ye il Bina De erlendirme Sistemleri konulu sunumunda Türkiye deki sertifikal ye il bina örneklerinden söz etti. Seminerde ayr ca ÇED- B K üyesi Sun-Set firmas ndan Bulem Alpaslan, Güne K r c Sistemler üzerine ve Alarko Carrier firmas ndan Alper Özgür, Split Klima ve VFR Sistemleri ile Klima santralleri konusunda sunumlar yapt lar. DUYGU ERTEN, İSKANDİNAV ÜLKELERİ KONFERANSI NDA KONUŞMA YAPTI ubat tarihlerinde sveç Ye il Bina Konseyi, Stockholm de skandinav Ye il Bina Konseyi Konferans düzenledi. skandinav ülkelerinden sveç, Norveç, Danimarka ve Finlandiya Ye il Bina Konseyi temsilcilerinin yo- un kat l m gösterdi i konferansta ÇEDB K Yönetim Kurulu Ba kan Yard mc s Dr. Duygu Erten BREEAM in Türkiye ye adaptasyonuyla ilgili Tecrübe ve Tavsiyeler konulu sunumunu gerçekle tirdi. sveç Ye il Bina Konseyi bu konferans s ras nda yeni logosu ve yeni sveç sertifika sistemi olan Miljöbyggnad sistemi hakk nda bilgi verdi. Konferansta ayr ca skandinav ülkelerindeki ye il bina e itim programlar, LEED International çal ma gruplar ve BREEAM in farkl ülkelerde adaptasyonuyla ilgili çe itli sunumlar yap ld. 16 EKOYAPI, Mart-Nisan 2011

15

16 ÇEDB K HABER ÇEDBİK İN 100 ÜNCÜ ÜYESİ İTÜ OLDU BREEAM EĞİTİMİ ÇEDB K ve BRE Global, May s 2011 de BRE- EAM e itimi düzenleyecek. E itim hakk nda detayl bilgi almak ve kay t yapt rmak için adresine mail atabilirsiniz. ROGER PLATT İLE LEED İŞVERENLERİ TANIŞMA TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ ÇEDBİK, ECOBUILD DE ÇEDB K ten Yenal Güller ve Asl F rat, Londra da düzenlenen Ecobuild 2011 Fuar na kat ld. Excel London da düzenlenen, her y l 40 binin üzerinde ziyaretçi ve 1500 den fazla kat l mc çeken dünyan n en büyük tasar m, in aat ve sürdürülebilir çevre fuar olma özelli- ine sahip olan etkinli e kat lan Güller ve F rat, fuar n ba ar l geçti ini söyledi. stanbul Teknik Üniversitesi, ÇEDB K in USGBC Küresel Politika ve Hukuk Ba kan Yard mc s Roger Platt n stanbul a ziyareti s ra- 100 üncü üyesi oldu. TÜ Rektör yard mc s Prof. Derin Ural ve ÇEDB K Ba kan Yard mc s s nda 8 Mart 2011 günü saatleri Dr. Duygu Erten, üyelik dolay s yla ortak bir aras nda LEED i verenleri ile tan ma toplant s aç klama yapt lar. Dr. Erten, ITÜ'nün ÇEDB K düzenlendi. Ortaköy de düzenlenen toplant da Türkiye deki LEED sertifikal projeler ve üyeli inin dernek için bir dönüm noktas oldu- unu belirtirken, Prof. Ural ise bu birlikteli in ya anan zorluklar konu uldu. Roger Platt, TÜ'nün çevre dostu politikalar n n artmas na uluslararas ölçekte LEED sisteminden bilgi verdi destek olaca n aç klad. ve farkl ülkelerde LEED in geli imini anlatt. BREEAM EUROPE COMMERCIAL 2009" TÜRKÇELEŞTİRİLDİ Eylül 2009 da BRE-Global ile iyi niyet anla mas imzalyan ÇEDB K, bu tarihten itibaren zu nun orjinali yani ngilizce versiyonun kulla- BREEAM Europe Commercial 2009 K lavu- ÇEDB K Sertifika Teknik Komitesi BREEAM in n lmas gerekiyor. Türkiye ye adaptasyonu konusunda çal malar na devam ediyor. Projenin ilk a amas olan Yap lan tercüme çal mas n n ÇEDB K üyelerinden al nacak geri bildirim ve görü lerle gün- BREEAM Europe Commercial 2009 k lavuzunun Türkçe ye tercümesi geçti imiz günlerde tamamland. Fakat bu k lavuz, sadece cellenmesi ve bu yolla adaptasyona katk sa lanmas bekleniyor. ÇEDB K yetkilileri, bilgilendirme amaçl haz rland. Projelerin BREçal maya Nisan 2011 den itibaren ÇEDB K EAM sertifikas almas için BRE-Global a ba vurmas ve yap lacak ofisinden ula labilece ini belirtiyor. de erlendirmelerde ÇEDBİK ŞUBAT TARİHLERİNDE LEED EĞİTİMİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ ÇEDB K, 19 ve 26 ubat tarihlerinde iki günlük LEED e itimi gerçekle tirdi. Gerçekle en e itimde LEED sistemi, sürdürülebilir araziler, su verimlili i, enerji ve atmosfer, malzeme ve kaynaklar, iç hava kalitesi konular ele al nd. Ço unlu u mimar ve mühendislerin olu turdu u yakla k 50 ki inin kat ld e itimin sonunda bütün kat l mc lara LEED E itimi Kat l m Sertifikas verildi. LEED e itimine olan yo un talep nedeniyle ÇEDB K 8 9 Nisan tarihlerinde yine LEED e itimi düzenleyecek. ÇEDB K E KATILAN YEN ÜYELER 18 EKOYAPI, Mart-Nisan 2011

17

18 ÜYE HABER GREEN DRİNKS BULUŞMALARININ 5 İNCİSİ GERÇEKLEŞTİ Ula m, tasar m, gelecek, finans, network ve enerji konular na odaklanan 'Ekodünya Yakla- rken Green Drinks Bulu malar 'n n be inci toplant s, 'Ye il Network' ba l alt nda 22 ubat 2011 tarihinde Yap -Endüstri Merkezi inde gerçekle tirildi. Her ay n son sal günü yap lan toplant n n bu ayki konu mac lar, marka stratejisi, kimlik yarat m, iç mekan tasar m ve alternatif pazarlama yöntemleriyle marka deneyim dan manl üstlenen ve mü teri odakl deneyimler yaratan 'i-am' Associates Londra ofisinin kurucu orta ve yöneticisi Pete Champion ile firman n stanbul ofisi kurucu orta ve yöneticisi Emre Kuzlu oldu. Üç temel alanda hizmet verdiklerini aktaran Kuzlu, söz konusu alanlar n marka stratejisi ve marka kimli i geli tirme, fiziksel marka tasar m ve dijital tasar m olarak s ralad. Özellikle deneyim kavram na ve kavram n ye il network ba lam nda önemine vurgu yapan Kuzlu, çevreye duyarl olma anlam nda deneyim üzerinden nas l hareket edilebilece ini anlatt. Buna ba l olarak marka deneyimini olu turan birle enlere yer veren Kuzlu, daha ye il olma yolunda söz konusu bile enlerin tutarl bir ekilde hep birlikte ele al nmas gerekti ini söyledi. AKÇANSA NIN SÜRDÜRÜLEBİRLİK RAPORU NA GRI ONAYI Akçansa Sürdürülebilirlik Raporu, dünya çap nda faaliyet gösteren öncü irketlerin kulland bir raporlama standard olan Küresel Raporlama Giri imi (GRI-Global Reporting Initiative) ilkelerine uygun olarak B seviyesinde haz rland ve ilk sürdürülebilirlik raporuyla bu seviyede onay alan ilk irket unvan n elde etti. Gelece i ekillendirmede en önemli unsur olarak gördükleri sürdürülebilirlik kavram n her alanda ve artan oranda içselle tirmeyi hedeflediklerini belirten Akçansa Genel Müdürü Hakan Gürdal, Akçansa olarak, tedarikçiden mü teriye uzanan de er zincirinin her bir halkas nda, payda lar m z ile etkile imimizi belirliyor, izliyor ve iyile tirme yönünde gerekli aksiyonlar al yoruz dedi. effafl n çok önemli oldu una inand klar n belirten Gürdal, bu nedenle Türk çimento endüstrisinin 100. y l nda yay mlanm ilk sürdürülebilirlik raporu özelli ini ta yan bu çal mayla, bugüne kadar ekonomik, çevresel ve sosyal alanlarda kaydedilen ba ar lar n yan s ra gelecek y llarda gerçekle tirilmesi öngörülen hedefleri de effaf bir ekilde kamuoyuyla payla t klar n söyledi. VARYAP MERİDİAN DÜNYANIN EN İYİSİ SEÇİLDİ 27 Kas m 2010 tarihinde Londra da Hyde Park Lancaster Hotel de yap lan 2010 Uluslararas Gayrimenkul Ödülleri yar mas nda Varyap Meridian, Dünyan n En yi Mimari Projesi ödülünü ad. Varyap CEO su Erdinç Varl ba, Önceki projelerimizden daha ileriye gitme hedefi ile üretilmi bu projede, 150 ki ilik bir tasar m ekibinin eme i var. Bu uluslararas standartta i yapman n en güzel örne idir dedi. Varyap Meridian, geçti imiz y l, Uluslararas Gayrimenkul Ödülleri 2009 yar mas nda Avrupa n n En yi Gayrimenkul Projesi ve En yi Yüksek Bina ödülünü alm t. Bu y l ise ngiltere nin önde gelen dergilerinden Overseas Living Magazine taraf ndan Türkiye nin En yi Gayrimenkul Projesi ödülünü alan proje, talya/milano da yap lan, Avrupa n n en önemli ödüllerinden biri olan Gayrimenkul Ödülleri/Real Estate Awards da Avrupa n n En yi Ak ll ehir Projesi/Best European Smart City Scheme ödülünün sahibi olmu tu. EN YÜKSEK BREEAM DERECESİ TARSU AVM NİN Avrupa n n 6 milyar Euro luk portföyü, 184 al veri merkezi ve 6 binden fazla kira kontrat ile önemli al veri merkezi yat r m i letme firmalar aras nda yer alan Hollandal Corio irketinin Mersin deki yat r m Tarsu Al veri ve E lence Merkezi, Türkiye deki en yüksek BRE- EAM derecesinin sahibi oldu. Toplamda 60 milyon euroluk yat r m de eri olan Tarsu AVM de, BREEAM uygulamalar için toplam 1 milyon Euro bütçe ayr larak olu turulurken proje 60,78 yüzde ile çok iyi derecesi almaya hak kazand. Proje, Mimar Natali Toma (Corio) direktörlü ünde, Kaliforniyal Altoon and Porter firmas (Konsept Mimar ) ve Yazgan Tasar m Mimarl k (Uygulama Mimar ) taraf ndan gerçekle tirilirken, BRE- EAM Dan manl n Grontmij Mühendislik Mü avirlik yapt. 20 EKOYAPI, Mart-Nisan 2011

19

20 ÜYE HABER SCHNEIDER ELECTRIC TEN PARLAK YEŞİL PROJELER Schneider Electric Enerji Verimlili i Müdürü Cihan KARAMIK Schneider Electric, Mart tarihleri aras nda Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi nde düzenlenen ve sektörün önemli platformlar ndan WIN Otomasyon Fuar na kat ld. Fuar n aç l n n ilk gününde bir bilgilendirme toplant s düzenleyen Schneider Electric Enerji Verimlili i Müdürü Cihan KARAMIK, projeleri hakk nda bilgi verdi. KARAMIK gerçekle tirdi i konu mas nda, endüstri ve bina otomasyonu, yenilenebilir enerji, enerjinin izlenmesini ve yönetilmesini sa layan Ecostruxture çözüm mimarisinin yan s ra enerji verimlili i ve Enerji Üniversitesi konular na de indi. Binalar n art k sadece bugünü de il gelece i dü ünülerek ye il olmas n n yan s ra ayn zamanda ak ll olarak da tasarlanmas gerekti ini söyleyen Karam k, 2050 y l nda neredeyse iki kat na ç kacak olan dünya nüfusunun enerjiye olan ihtiyac n n da iki kat artaca- n ancak küresel iklim de i ikliklerine yol açmamak için karbon sal n m miktar n n yar yar ya azalt lmas gerekti ini vurgulad. Karam k ayr ca, Amac m z enerji verimlili i projelerimizle, ak ll ve ye il bina çal malar m zla, ya ad m z çevre ve enerji ikilemini çözmeye katk sa lamak. Çünkü gelece in ihtiyac hem ye il, hem ak ll binalara biz, parlak ye il binalar diyoruz. Enerjiyi ad m ad m ölçtü ümüz, kontrol etti imiz, yönetti imiz ve entegre otomasyon sistemleriyle ortak senaryolar geli tirdi imiz binalar günümüzün ihtiyac olan yap lar. Nas l ki insan vücudu, birbirinden ba ms z gibi görünen ama özünde her parçan n ortak bir senaryo dahilinde hareket etti i bir sistemse, binalar m zda da HVAC otomasyonu, yang n alg lama, ayd nlatma otomasyonu, güvenlik, geçi kontrolü gibi ba ms z sistemlerin ortak bir senaryoya göre çal abilmesi yani entegre bina otomasyonu dedi imiz üst yap ya hizmet etmesi as l hedefimiz dedi. Konu mada ayr ca Schneider olarak kendilerini enerji yönetim uzman olarak konumland rd klar n, enerji üretmediklerini, as l olarak güvenli, kesintisiz, üretken ve ye il bir enerjiyi tüketiciye ula t rmay hedeflendi i belirtildi. Toplant n n ard ndan kendisiyle görü tü ümüz Cihan Karam k, toplant da aç klad projeler ve parlak ye il konseptiyle ilgili önemli dört noktaya de indi. lk olarak Smart grid olarak adland r lan ak ll ebekelerle ilgili öngörülerini aktaran Karam k, öyle konu tu: Geleneksel mimaride elektrik üretimi merkezi olarak gerçekle tirilir ve tüketiciye verilir. Art k yenilenebilir enerji kaynaklar n n hayat m za daha çok girmesiyle da t lm bir mimari söz konusu olacak. Çok farkl noktalarda üretim merkezleri ortaya ç kacak. Buradaki hedef 2020 y l na kadar yenilenebilir enerji kaynaklar n n toplam enerji arz içerisindeki pay n n %20 olmas. Bir di er nokta enerji verimlili i. Yenilenebilir enerji yat r m n n maliyeti hem fazla hem de geri dönü süresi oldukça uzun. Enerji verimlili i ise bugünden yar na herkesin yapabilece i ve maliyeti çok dü ük olan bir yöntem. Dolay s yla biz enerji verimlili ini daha fazla önemsiyoruz. Burada öne ç kartt m z bir ba ka konu ise aktif enerji verimlili i. Basit bir yakla mla aktif enerji verimlili inden anlad m z dü ük tüketimli cihazlar n kullan m yla yetinmemek, onlar n ayn zamanda otomasyon sistemiyle kontrolünü sa lamak. Üçüncü noktay ise elektrikli araçlar olarak belirledik. Türkiye de bu alanda ba lat lan baz çal malar var. Eylül ay nda bu araçlar pazarda görüyor olaca z. Smart grid yap s nda ise micro gridlerde veya evlerde üretilen enerjiyi depolama problemi ortaya ç kacak. te elektrikli araçlar bu depolama sorununu çözecek iyi bir alternatif olacak. Ele ald m z dördüncü nokta enerjiyi yönetmek. Farkl noktalarda üretilen enerjinin belirli bir kalite seviyesinde ve süreklilikte aktif olabilmesi için ak ll sistemlerle, yaz l mlarla yönetilebilmesi laz m. Ortaya koyduklar projeleri devlet, sivil toplum örgütleri ve özel sektörle her f rsatta payla t klar n ve uygulama anlam nda çok olumlu dönü ler ald klar n söyleyen Karam k, 2020 y l na kadar önemli ad mlar at laca n dü ündü- ünü belirtti. Özellikle elektrik da t m irketlerinin özelle tirilmesi sonras nda smart grid yap s na haz rl k anlam nda beklenen teknoloji altyap yat r mlar n n yap lmas n beklediklerini, bunun da bu süreci daha da h zland raca n belirtti. Son olarak Schneider Electric in bir sosyal sorumluluk projesi olan Enerji Üniversitesi nden söz eden Karam k, u an Enerji Verimlili i ile ilgili 42 modül içeren ve online eri ilebilen hiç bir ücret ödemeden kay t yapt r larak interaktif e itim modüllerinin on-line takip edilebildi i bu üniversitenin USGBC, IEEE gibi organizasyonlar taraf ndan da sürekli e itim partneri kabul edildi ini söyledi.l 22 EKOYAPI, Mart-Nisan 2011

21

22 ÜYE HABER TÜRK YTONG, Türkiye de Çevre Etiketi alan ilk firma oldu ÇEVRE PERFORMANSINI DE ERLEND RMEK, YAPI MALZEMES ÜRET C LER Ç N B R ÇE T SORUMLULUK... Ytong, yap sektöründe bir ilke imza atarak dünyaca kabul edilen bir çevre etiketi olan Çevresel Ürün Deklarasyonu na (Enviromental Product Declaration - EPD) Türkiye de sahip olan ilk marka oldu. Çevre dostu ürünleriyle öne ç kman n gururunu ta yan Ytong, s yal t m n n öncü ismi olmaya devam ediyor. Ytong, ürünlerinin çevre dostu oldu unu ba- ms z kurulu larca onaylatarak, ürün kalitesinin yan s ra sürdürülebilir yap la ma konusundaki sorumluluk bilincini ortaya koydu. Alman n aat ve Çevre Birli i IBU (Institut Bauen&Umwelt) taraf ndan onaylanan Çevresel Ürün Deklarasyonu ile Ytong, Türkiye de ürünlerine çevre etiketi alan ilk kurulu oldu. Ytong, att bu ad m ile in aat sektöründe sürdürülebilir ürünlere olan ilgiyi art rmay ve dü ük enerji tüketimi ve dü ük emisyon düzeyine sahip ye il binalar n yayg nla mas n te vik etmeyi de amaçl yor. Çevresel Ürün Deklarasyonu ürünün fiziki özelliklerini detayl biçimde aç klayan, üretimde kullan lan ana ham maddeler, imalat süreci ve kullan m, geri dönü ümü ve ekolojik bilançosu hakk nda bilgi veriyor. Ayr ca deklerasyon, ürünün çevre ile ili kisini uluslararas standart ISO e göre yap lan de erlendirmeler sonucunda ba ms z kurulu lar taraf ndan ortaya koyan ve tüm dünyada kabul gören bir belge olma özelli ini ta yor. Haz rl klar PE International AG Türkiye Ofisi taraf ndan yürütülen ve verifikasyonu IBU taraf ndan yap lan deklarasyonda, Ytong Blok ürünlerinin Ya am Döngüsü De erlendir- mesi-ydd yer al yor. ISO standard na göre haz rlanan YDD, ürünün tüm ya am boyunca çevreye olan etkilerini de erlendirirken, ürünün bu etkilerinden do acak yükümlülükleri de azaltmay hedefliyor. GÜN GEÇTİKÇE DAHA FAZLA ÖNEM KAZANIYOR Çevre performans n de erlendirmenin, yap malzemesi üreticileri için bir çe it sorumluluk haline geldi ini belirten Türk Ytong Murahhas Üyesi F. Fethi Hinginar, bu konuda farkl çal ma ve ara t rmalar içinde olduklar n söyleyerek, Sonuçta bu belgeler son derece aç k ve anla labilir içeri e sahip, dolay s yla in aat ürünlerini kar la t rmay da kolayla t r yor. Bu, gerçek anlamda sürdürülebilir yap lar in a etmeyi isteyen mimarlar ve planlamac lar için bir kolayl k sa l yor. Çevresel Ürün Deklarasyonu hem uygulama hem de imalat aç s ndan ürünlerimizin çevreye uygunlu unu vurgulamam z sa l yor diyor. PANELLE TANITILACAK Türk Ytong Çevresel Ürün Deklarasyonu nu, Yap -Endüstri Merkezi taraf ndan düzenlenen EKODesign Konferans kapsam nda bir panelle sektöre tan tacak. 14 Nisan Per embe günü, saatleri aras nda YEM Etkinlik Salonu nda gerçekle tirilecek Çevresel Ürün Deklarasyonu ve Türkiye de Sürdürülebilir Yap Malzemeleri konulu panele, Çevre Dostu Ye il Binalar Derne i (ÇEDB K), PE International AG, IBU (Alman Yap ve Çevre Enstitüsü) ve Türk Ytong Sanayi A.. yetkilileri kat lacak.l 24 EKOYAPI, Mart-Nisan 2011

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI İKLİM M DEĞİŞİ ĞİŞİKLİĞİ ve ENERJİ Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı 22 Ekim 2009,İzmir BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İklim Değişikli ikliği Çerçeve

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI 64.HÜKÜMET PROGRAMI YILI EYLEM PLANINDA BAKANLIĞIMIZIN İLGİLİ 3 Ay İçerisinde Gerçekleştirilecek Reformlar TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER Roman Başbakanlık Aile ve Sosyal 7 Başta eğitim, istihdam ve iskân sorunları

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

YÜZBİN ÇATI PROJESİ DURUM RAPORU NEDEN ÇATI

YÜZBİN ÇATI PROJESİ DURUM RAPORU NEDEN ÇATI YÜZBİN ÇATI PROJESİ DURUM RAPORU NEDEN ÇATI Enerji arz güvenliğine küçük küçük ama toplamda en büyük katkıyı sağlayacak bir çözümdür. Çaılarımız boş ve kullanılmıyor. Ülkemizde 8.000.000 konut çatısı ve

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI R.G. Tarihi : 13 Aralık 2013 R.G. Sayısı : 28850 TÜRMOB Türkiye Serbest

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006

Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006 BURSA Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006 Bursa; Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi İçindekiler Giriş 3 Stratejik Ortaklar 4 Bursa 5 Sorunlar 6 Fırsatlar 7 Genel Yaklaşım 8 1.Bölüm:Bursa Stratejik

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

COP 21 Paris Değerlendirme Toplantısı Herkes elini taşın altına koymalı!

COP 21 Paris Değerlendirme Toplantısı Herkes elini taşın altına koymalı! COP 21 Paris Değerlendirme Toplantısı Herkes elini taşın altına koymalı! TÜSİAD ve Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği Refah Fonu İşbirliği, REC Türkiye ve Amerikan Büyükelçiliği desteği ile yapılan,

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

BİLGİ BELGE MERKEZİ VE YAYIN HİZMETLERİ

BİLGİ BELGE MERKEZİ VE YAYIN HİZMETLERİ BİLGİ BELGE MERKEZİ VE YAYIN HİZMETLERİ Elektrik Mühendisleri Odası(EMO) Bilgi ve Belge Merkezi, sahip olduğu elektrik mühendisliği ve Oda ilgili her türlü bilgi, belge ve kaynakla kapsamlı bir araştırma

Detaylı

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır.

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır. İnsan Kaynaklarının Dönüşümü 2010 Araştırması Sonuçları www.mercer.com 2010 PERYÖN & Mercer İK Dönüşümü Araştırması Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Madde 1. AMAÇ Madde 2. KAPSAM Madde 3. HUKUKİ

Detaylı

Karbon Saydamlık Projesi - Türkiye Haziran 2010 KARBON SAYDAMLIK PROJESİ (CDP) TÜRKİYE. Haziran 2010 E-Bülten

Karbon Saydamlık Projesi - Türkiye Haziran 2010 KARBON SAYDAMLIK PROJESİ (CDP) TÜRKİYE. Haziran 2010 E-Bülten KARBON SAYDAMLIK PROJESİ (CDP) TÜRKİYE Haziran 2010 E-Bülten İÇERİK CDP YE YANIT VEREN ŞIRKETLERIN RAPORLARI TAMAMLANIYOR 2 CDP TÜRKİYE İTÜ NÜN SEMPOZYUMUNDAYDI 2 CDP NİN YENİ ÇALIŞMASI: TELEPRESENCE KARBON

Detaylı

Eposta, posta ve sosyal medya hesapları (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram), telefon ve şubeler aracılığıyla kesintisiz etkileşim.

Eposta, posta ve sosyal medya hesapları (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram), telefon ve şubeler aracılığıyla kesintisiz etkileşim. Temel Paydaş Grupları ve Katılım Platformları Dış paydaşlarımız: Paydaş Grubu Katılım Platformları Paydaş katılımının sıklığı Müşteriler Kamu otoritesi / Düzenleyici kurumlar Bankacılık hizmet süreci (Şubeler)

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERİN SERA GAZI SALIMLARININ AZALTILMASI ÇABALARINA KATILIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI PROJESİ PROJE TANITIMI

YEREL YÖNETİMLERİN SERA GAZI SALIMLARININ AZALTILMASI ÇABALARINA KATILIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI PROJESİ PROJE TANITIMI KATILIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI PROJESİ PROJE TANITIMI Yunus ARIKAN Direktör Yardımcısı 29.12.2008 Hangi belediye başkanı karbon salımını düşünecek? Gila Benmayor (Hürriyet Gazetesi,19 Aralık 2008) International

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

MÜDEK 01 Mayıs 2014-30 Eyl 2016

MÜDEK 01 Mayıs 2014-30 Eyl 2016 MÜDEK Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Lisans Eğitim Programı, 01 Mayıs 2014-30 Eylül 2016 tarihleri arası geçerli olmak üzere MÜDEK tarafından akredite edilmiştir.

Detaylı

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği A.Faruk GÖKSU-ÇEKÜL Vakfı www.cekulvakfi.org.tr www.kentselyenileme.org ÇEKÜL Vakfı, kurulduğu günden bugüne kadar, Kendini Koruyan Kentler adı altında,

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI

GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI MÜDEK Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği nin İlk Genel Kurul Toplantısı, 23 Haziran 2007 Cumartesi günü 14:00 de ARI Teknokent, ARI 2 Binası

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014 Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası Bosch Rexroth ana bayisi Rota Teknik A.Ş. ile Japon TAISEI ve ANEL firmasının ortak olarak geliştirdiği Marmaray Tünel Havalandırma Elektropnömatik Kontrol Sistemi

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR PROJENİN ADI : Temiz Kentim YarıĢması PROJENİN HEDEFİ : Ġçinde bulunduğumuz yüzyıl; hızlı nüfus artıģı,

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR Sektörlere Göre Dağılım 60 %52 50 %39 %46 Tarım 40 Sanayi 30 % 14 %19 %21 İnşaat 20 %8 10 % 1 Hizmetler 0 KADIN ERKEK 2

Detaylı

Vaka Çalışması: «Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Projesi HayalEt» ve Hedeflerimiz

Vaka Çalışması: «Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Projesi HayalEt» ve Hedeflerimiz Vaka Çalışması: «Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Projesi HayalEt» ve Hedeflerimiz İçerik HayalEt Projesi Tanıtımı Neler yaptık? Üniversiteler girişimciliğe nasıl destek olabilir? BuHayalEt, üniversitenin

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

İŞLETME ZİRVESİ 08.XII.2015 İSTANBUL

İŞLETME ZİRVESİ 08.XII.2015 İSTANBUL İŞLETME 2023 ZİRVESİ 08.XII.2015 İSTANBUL İŞLETME 2023 ZİRVESİ 08.XII.2015 İSTANBUL İŞLETME 2023 ZİRVESİ Akıllı, Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Çözümlerin Buluşma Noktası İşletme 2023 Zirvesi nde 2015-2023

Detaylı

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. Alikaya Sok. No: 5 Levent, Şişli-İstanbul Telefon ve Faks Numarası : Tel : 0212 317 94

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

AB Mevzuatının Uygulanmasına Yönelik Teknik Desteğin Müzakere Edilmesi

AB Mevzuatının Uygulanmasına Yönelik Teknik Desteğin Müzakere Edilmesi Genel DEA Eğitimi 6 8 Temmuz 2009 EuropeAid/125317/D/SER/TR Oturum 10-B AB ye Uyum Sürecinde DEA nin Önemi AB ye Uyum Sürecinde DEA nın Avantajları Mevcut mevzuatın revize edilmesine yönelik opsiyonlar

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ( GENELGE )

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ( GENELGE ) Sayı : B.11.1.SHG.0.14.03.26 / 697-3898 22/03/2012 Konu : Kabin Memuru Temel Emniyet Eğitimi Verilmesine İlişkin Genelge İlgi : a) b) c) d) ( GENELGE ) 2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu Ticari Hava

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

14.8. İşyeri Temsilcileri Şube Koordinasyonu

14.8. İşyeri Temsilcileri Şube Koordinasyonu 14.8. İşyeri Temsilcileri Şube Koordinasyonu Kamu ve özel sektörde çalışan mimarların mesleki alanda gereksinimlerini karşılamak, mesleki uğraşlarını kolaylaştırmak, mesleki hizmetinin güvencelerini sağlamak

Detaylı

SOLAREKS. Firma Hakkında SOLAREKS

SOLAREKS. Firma Hakkında SOLAREKS Firma Hakkında Firma Kimliği - Firma İsmi: Güneş Enerjisi Sistemleri Alper Uysal - Firma Kurucuları: Timuçin Uysal Elektrik Elektronik Mühendisi (Istanbul Teknik Üniversitesi & İngilizce İşletme) Alper

Detaylı

Türkiye - Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2001/2585

Türkiye - Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2001/2585 13.07.2001 Cuma Sayı: 24461 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye - Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ KONU: GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ TASARIM STÜDYOSU YER: ESKİ BAHÇE KAFE YERLEŞKESİ /KAMPÜS 1.

Detaylı

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Hukuk ve Danışmanlık ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Türkiye de serbest piyasa ekonomisine geçişle birlikte rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren,

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti. SPoD LGBTİ, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü yü Ziyaret Etti

Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti. SPoD LGBTİ, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü yü Ziyaret Etti Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti SPoD LGBTİ ve Uzman Psikiyatrist Dr. Seven Kaptan ın gönüllü işbirliğiyle Şubat 2013 ten itibaren düzenlenen Trans Terapi Toplantıları nın on beşincisi

Detaylı

TEMA Vakfı, İstanbul Projeleri Raporu nu Açıkladı

TEMA Vakfı, İstanbul Projeleri Raporu nu Açıkladı TEMA Vakfı, İstanbul Projeleri Raporu nu Açıkladı İstanbul un geleceğini etkileyecek üç proje olan 3. Köprü, 3. Havalimanı ve Kanal İstanbul un hayata geçirilmesi halinde meydana gelebilecek etkiler TEMA

Detaylı

Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme Politikası Bilgilendirme Politikası Şirketin bilgilendirme politikası kurumsal internet sitesinde yayınlanmakta olup, bilgilendirme politikası ile ilgili işlerin izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi sorumluluğu

Detaylı

GRAFİK TASARIMCISI TANIM

GRAFİK TASARIMCISI TANIM TANIM Bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla logo, afiş, büyük boy sokak afişi yani billboard, basın ilanı, ambalaj, kitap, dergi, tanıtım filmleri, çizgi film gibi iletişim

Detaylı

DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE

DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE NOPPEN CORRIDOR OF INSIGHTS 1 DEMİRYOLUNDA YENİ YAPILANMA VE

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları 10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları girdi süreç çıktı etki, sonuç Üretkenlik,verimlilik, etkinlik Kaynaklar Nihai Hedefler 4.10.2006 1 Yönetim anlaşması en azından aşağıdakileri içermelidir

Detaylı

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr.

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr. Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2014-1-132 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 15-12/159-72 Karar Tarihi : 18.03.2015 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr.

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

Binalarda Enerji Verimliliği ve AB Ülkelerinde Yapılan Yeni Çalışmalar

Binalarda Enerji Verimliliği ve AB Ülkelerinde Yapılan Yeni Çalışmalar Binalarda Enerji Verimliliği ve AB Ülkelerinde Yapılan Yeni Çalışmalar Mak.Y.Müh. Nuri ERTOKAT Türkiye Gazbeton Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Çalışmamızın isminden de anlaşılacağı gibi Avrupa

Detaylı

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME Amaç: Kat l mc lara bütünsel kalite ve bunun kurumlarda yarat laca geli im ihtiyac hakk nda geni bilgi vermek, yap labilecek uygulamalar hakk nda yöntemler sunmak. çerik:

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI Sayfa : 1/7 1. AMAÇ Bu politikanın amacı Doğan Grubu nun tedarikçileri ile ilişkilerinde gözettiği standartları ve temel ilkeleri açıklamaktır. Doğan Grubu,

Detaylı

2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı. 5. KOBİGEL Kobi Gelişim Destek Programı. 8. Kredi Faiz Desteği

2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı. 5. KOBİGEL Kobi Gelişim Destek Programı. 8. Kredi Faiz Desteği KOSGEB DESTEKLERİ 1. Tematik Proje Destek Programı 2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı 3. AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı 4. Genel Destek Programı 5. KOBİGEL Kobi Gelişim

Detaylı

BÖLÜM 5: EXPONATURA 2015 TEMA YILDIZLARI İÇİN YAPILACAK BAŞVURULAR

BÖLÜM 5: EXPONATURA 2015 TEMA YILDIZLARI İÇİN YAPILACAK BAŞVURULAR ADAY BAŞVURU KILAVUZU BÖLÜM 1: GENEL BİLGİLER BÖLÜM 2: BAŞVURU BİLGİLERİ BÖLÜM 3: YENİ YILDIZLAR KATEGORİSİ İÇİN YAPILACAK BAŞVURULAR BÖLÜM 4: SEKTÖRÜN YILDIZLARI KATEGORİSİ İÇİN BİLGİLER BÖLÜM 5: EXPONATURA

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 28 Aralık 2012 İÇİNDEKİLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların

Detaylı

Girişimcileri destekleyen

Girişimcileri destekleyen Girişimcileri destekleyen kurum ve kuruluşlar KONUYA BAŞLARKEN 1. 2. Girişimci adayları kuracakları işlerle ilgili ne gibi desteklere ihtiyaç duyarlar? Kredi, hibe, teşvik kavramları size ne ifade etmektedir?

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü. Nobody s Unpredictable

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü. Nobody s Unpredictable Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Nobody s Unpredictable Gündelik Hayatın Demokrasisi Ipsos KMG Sosyal Ara t rmalar Enstitüsü, Ipsos Sosyal Ara t rmalar Enstitüsü nün uzmanl n ve deneyimini Türkiye ye ta mak

Detaylı

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri,

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi Kapanış Konuşması 27 Mayıs 2016 Saygıdeğer (Emine Erdoğan) Hanımefendi, Sayın Bakanım, (Fatma Ramazanoğlu), İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, Değerli

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ALKA [] 10.04.2015 16:56:31

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ALKA [] 10.04.2015 16:56:31 / ALKA [] 10.04.2015 16:56:31 Yönetim Kurulu Komiteleri Mustafa Nafiz 1 GÜRESTİ Mehmet Tekin 2 SALT MUHASEBE MÜDÜRÜ GENEL MÜDÜR ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 10.04.2015

Detaylı

RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES

RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES EK I RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES 1.AMAÇ VE DAYANAK Ray Sigorta A. nin ( irket ),Denetimden Sorumlu Komite Yönergesi ( Yönerge ), Sermaye Piyasas Kurulu nun Seri: X, No: 22 Sermaye

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2015 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Şubat 2012 İÇİNDEKİLER 1. Yönetici Özeti... 3 2. Genel Değerlendirme... 3 2.1 Kuruluşun

Detaylı

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14 Bilici Yatırım Şirket Notu 4 Kasım 2014 Ana faaliyet konusu tekstil olan Bilici Yatırım ın (BLCYT), aynı zamanda Adana nın merkezinde 203 yatak kapasiteli otel yatırımı ve fabrika alanı içerisinde 8 adet

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI KAMUDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PANELİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Uzm. Yusuf DUMAN İSG Koordinatörü / İş Güvenliği Uzmanı Mayıs/2016 (1/55) 6331 SAYILI İSG KANUNU İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı

Murahhas Aza. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetleme Kurulu Üyesi

Murahhas Aza. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetleme Kurulu Üyesi Sayfa No.1 1. Raporun Dönemi 01.01.2009 31.12.2009 2. Ortaklığın Ünvanı Makina Takım Endüstrisi A.Ş. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirketimiz

Detaylı

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 15 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL

Detaylı