İçindekiler YIL 1 SAYI 4 MART NİSAN SÖYLE LEED DE GÜNCEL GEL MELER LEED INTERNATIONAL - Roger PLATT 14 HABERLER 36 DÜNDEN BUGÜNE BRE GROUP

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İçindekiler YIL 1 SAYI 4 MART NİSAN 2011. 48 SÖYLE LEED DE GÜNCEL GEL MELER LEED INTERNATIONAL - Roger PLATT 14 HABERLER 36 DÜNDEN BUGÜNE BRE GROUP"

Transkript

1

2 Çevre Dostu Ye il Binalar Derne i kurumsal ileti im yay n d r. ki ayda bir yay mlan r. İçindekiler YIL 1 SAYI 4 MART NİSAN HABERLER 36 DÜNDEN BUGÜNE BRE GROUP Y. Çevre Mühendisi Asl F rat BREEAM SÜRDÜRÜLEB L R YAPI ÖDÜLLER 48 SÖYLE LEED DE GÜNCEL GEL MELER LEED INTERNATIONAL - Roger PLATT 54 PROJE URLA DA SÜRDÜRÜLES B R YA AM Serhat Akbay 46 KAPAK ESK DEN M Z KOLAYDI... YA MD? reklam indeksi AKÇANSA 19 AKCOR HAVALANDIRMA 21 AK AN YAPI ALARKO CARRIER-TOSHIBA ARKA KAPAK Ç ECODÜNYA 57 EKODESIGN 99 ECZACIBA I HOLD NG SPONSOR ECZACIBA I KOREMIC 33 FORM ENDÜSTR 13 GARANT MORTGAGE 15 GRACE YAPI 39 HALKBANK 29 KARAO LU PEYZAJ 53 K LSAN TU LA-ASMULEN 31 ONDUL NE 17 PETRA ENDÜSTR YEL ÜRÜNLER SCHNED ER ELEKTR K 25 SOYAK N AAT 11 EKERBANK ARKA KAPAK TURKECO 45 TÜRK YTONG 67 UCM KOMPOZ T 23 VARYAP MERIDIAN YE L GYO 27 Reklam indeksi alfabetik sraya göre haz rlanm t r. 4 EKOYAPI, Mart-Nisan 2011

3 58 DOSYA YAPI MALZEMELER NDE ÇEVRE ET KET Dr. P nar Erol, Dr. Johannes Kreissig 68 YAPI SEKTÖRÜNDE VE BREEAM DE ÇEVRE ET KETLER N N KULLANIMI Y. Mimar U ur Kaya 74 GÖRÜ MALZEME ÜRET C LER NE SORDUK 80 MERCEK EKOLOJ K RENOVASYON 92 PROJE ANGAY HOUTAN PARK 98 B TK SEL ARITMA S STEMLER 84 PROJE GALATA DA B R EKOLOJ K RENOVASYON PROJES 88 MAR PLANLARI EKOLOJ K PLANLAMAYA ADAPTE ED LEB L R M? Bilge Ayd n, Doç. Dr. Azime Tezer 100 ZLEN M ECOBUILD BAKI YE L MEYDAN OKUMALAR John Grant 104 SÖZLÜK EKOYAPI, Mart-Nisan

4

5

6

7

8 ÇEDB K YÖNET M Yıl: 1 Sayı: 4 MART-N?SAN 2011?K? AYDA B?R YAYINLANIR YAYINCI G ZMO leti im Hizmetleri Ad na mtiyaz Sahibi Sevda YAYLA De erli Okuyucular m z, Uluslararas Mimarlar Birli i (UIA) ve ÇEDB K in çat s alt nda kuruldu u Dünya Ye il Binalar Konseyi (WGBC), dünyan n büyük kentlerindeki sera gaz sal m n dü ürmek ve enerji verimlili ini art rmak amac yla geçti imiz günlerde bir i birli i anla mas na imza att. Ekolojik binalarla ilgili ulusal konseyleri çat s alt nda toplayarak dünyada ye il yap sektörünü temsil eden WGBC ile UIA aras ndaki anla ma protokolüne, 18 Ocak 2010 günü Avustralya'da düzenlenen UIA kurul toplant s vesile oldu. Büyük kentlerdeki sera gaz sal m n dü ürmeyi ve enerji verimlili ini art rmay amaçlayan anla ma ile iki kurum aras ndaki i birli i ko ullar tan mland. Anla maya göre her iki kurum; tasar m, in aat, mimari ve kentsel yönetim anlam nda "ye il" bir çevre in a edilmesine yard mc olarak, karbon bak m ndan nötr, sürdürülebilir bir toplum yarat lmas na katk da bulunmay hedefliyor. Birle mi Milletler Çevre Program (UNEP) beklenen YE L EKONOM raporunu yay nlad. Bu rapor dünyada ye il ekonomiye geçi in ve ye il binalar n önemini vurguluyor. Ye il ekonominin, geli menin önündeki engel de il, tam tersi lokomotif oldu unu vurgulayan rapor, konunun yeni i yaratmadaki ve yoksullu u azaltmadaki öneminin de alt n çiziyor. Raporun, Binalar: Kaynak ve Enerji Verimlili ine Yat r m k sm ise Ye il Bina Konseyleri nin bina sektörünün dönü ümündeki önemine de iniyor. Özel sektörün ilerici liderlerinden olu an Ye il Bina Konseyleri nden kaynaklar daha iyi kullanan ve daha dü ük karbon ekonomisine geçilmesinde itici güçler olarak bahsediliyor. Dünyada Ye il Bina Konseyleri nin say s 3 y lda 30 dan 75 e ula t ve tüm ülkelerde ye il bina sektörü h zla yol almaya devam ediyor. Bahar aylar nda, YEM in EKODESIGN Konferans ve EKOYAPI Fuar, TESCON Konferans ve Peru da yap lacak Ye il Binalar Konseyleri Konferans olmak üzere onlarca ulusal ve uluslararas konferans merakl lar n bilgilendirmeyi bekliyor. Ülkemizde ise ye il sertifika aday binalar n say s n n 50 yi geçmi olmas ve sektörün giderek artan ilgisi girdi imiz yolda bizi ümitlendiriyor. Yemye il bir bahar diliyoruz Yaz leri Müdürü Serap BOZKURT Yay n Yönetmeni Özlem BAHADIR Editörler Tu yan KEPKEP, Eren CERC Z, Osman BAHAR, Yasin YAYLA Foto raf Editörü Eren CERC Z Reklam Koordinatörü Nery ODABA Haber Merkezi Tel: Katk da Bulunanlar (Dosya) Bilge KOBA Katk da Bulunanlar (Çeviri) Naz BEYKAN, Çi dem YILMAZER, Ömer Faruk TEK N, Mehmet Fatih YAR Katk da Bulunanlar (Grafik Tasar m) Deniz Cem Önduygu ÇEDB K ÇEVRE DOSTU YE L B NALAR DERNE Genel Yay n Yönetmeni Dr. Duygu ERTEN Cengiz BEKTA Duygu ERTEN H rant KALATA Nilüfer E R CAN Yay n Kurulu simler alfabetik s raya göredir Özlem BAHADIR Rüksan TUNA Sevda YAYLA Yenal Güller Zerrin YILMAZ Davetli Yay n Kurulu Üyesi P nar EROL Ba l k Sokak H z r Apt. No:2 Daire.8 Levent, stanbul-türkiye Tel: Faks: TASARIM ve YAYINA HAZIRLIK Tel: (0216) EKOYAPI Dergisi, %100 Geri Dönü üm Sertifikas n Sahip Ka da Bas lmaktad r. EKOYAPI Dergisi nin %100 geri dönü üm sertifas na sahip ka t ile üretilmesi ECZACIBA I HOLD NG deste iyle gerçekle tirilmektedir. YÖNET M YER Libadiye Caddesi Bakü Sok. No:3 Daire:2 Ata ehir - Göztepe / STANBUL Tel: (0216) Bask : AN OFSET Cendere Yolu No:23 Ayaza a/ stanbul Tel: (212) EKOYAPI Dergisi, Çevre Dostu Ye il Binalar Derne i (ÇEDB K) in Kurumsal leti im yay n d r. G ZMO leti im taraf ndan ÇEDB K in Yay n Yönetmenli i ve Yay n Kurulu Dan manl nda yay nlanmaktad r. WGBC Geli mekte Olan Konsey USGBC Üyesidir DGNB ÇEDB K in Çözüm Orta d r. ISA International Sustainability Alliance Kurucu Üyesidir. BRE-GLOBAL ÇEDB K in Çözüm Orta d r. Der gi de ya y m la nan ya z ve fo to raf lar n yay nc iz ni al n ma dan ve kay nak be lirt me den k s men veya ta ma m al na maz. Der gi de ya y n la nan yaz lar dan ya zar lar, rek lam lar da ki hak s z re ka bet ve ya n lt c rek lamlardan rek lam ve re n sorumludur. Yay n Türü Yerel Süreli 10 EKOYAPI, Mart-Nisan 2011

9

10 ED TÖR den ÇÖZÜM MÜ? SORUN MU? Binan zda ah ap m kullanacaks n z? Nelere dikkat edersiniz? yi kurumu mu?, suya dayan kl m?, metrekaresi kaça?, Kaç günde gelir? Ama bugün bu sorular yetmiyor art k. Kullan lacak a ac n nerede yeti ti i, sertifikal ormandan elde edilip edilmedi i, kaç kilometre yoldan gelecek oldu u, hatta a ac kesen makinenin petrol türevi yak t kullan p kullanmad n bile bilmek gerekiyor. Art k her bir ürünün ya am döngüsü de erlendirmesine tabii tutmak laz m. Bunun için her geçen gün yeni sistemler, ölçümleme araçlar ve yeni direktifler geli tiriliyor: LCA, EPD, CPD, PCR Yap malzemeleri terminolojisine her geçen gün yeni bir kavram ekleniyor. Bugün bu terimleri bilmeden bir malzeme hakk nda konu abilmek zor. Bu say m zda bu kavramlar n neler oldu unu yap malzemelerinde çevre etiketi ba l alt nda anla l r k lmaya çal t k. Ve yap sektörünü nelerin bekledi ini. Yap malzemelerinde çevre etiketi konusu belki Türkiye de henüz çok yayg n de il ama uluslararas geli meler gösteriyor ki çok yak nda ülkemizde de ürününün çevresel etkilerini ortaya koyamayan malzemeler kendine sektörde yer bulamayacak. Malzeme üreticileri de bu durumun fark nda ve bu say da gördük ki birço u bu sürecin parças olmaya ba lam bile. Tabii malzemelerin çevresel etkilerini kim belirleyecek, neye göre belirleyecek, belirleyen kurumlar n güvenilirli ini kim denetleyecek gibi bir dolu soru geliyor akla. Denetim denetim üstüne, kural kural (her yeni kural anti-kural do urur) üstüne diyerek ya anan çevresel sorunlara katk sa lamas amac yla geli tirilen bu ve benzeri sistemlerin yeni ba ka sorunlar yarat yor oldu una dair ele tiriler de mevcut. Bu sistemlerin çözüm mü yoksa sorun mu oldu u tart labilir ama hemfikir olabilece imiz bir nokta var ki; bugün art k ürünlerde kullan lan malzemenin çevresel etkilerini bilmeden alma ya da kullanma lüksüne sahip de iliz. Yani... Bu say m zda anla l r k lmaya çal t m z çevre etiketlemesi konusunun gündeme daha yo un girmesine, çevre etiketli ürünlerin ya am m zda daha fazla yer kaplamas na haz r olal m. Özlem Bahad r 12 EKOYAPI, Mart-Nisan 2011

11

12 ÇEDB K HABER önemine de indi. Panelin di er konu mac lar Bo aziçi Üniversitesi nden Prof. Dr. Günay Kocasoy, Erksan Çevre Teknolojileri irketinden Sema Ç kla ve Gebze Belediyesi At k Yönetimi Uygulamalar biriminden Gökay Bahçekap l konu ile ilgili sunumlar gerçekle tirdiler. ÇEDBİK, 7. BİLGİLENDİRME GÜNÜ NDE LEED İ DEĞERLENDİRDİ B K in çal malar na devam ettiklerini söyledi. ÇEDB K Yönetim Kurulu Ba kan Yard mc s Dr. Duygu Erten ise, ÇEDB K olarak tüm ye il bina de erlendirme sistemlerine e it mesafede durduklar n n alt n çizdi i konu mas nda, uzun vadede amaçlar n n Türkiye nin kendi sertifika program na sahip olmas n sa lamak oldu unu belirtti.kapan konu mas n gerçekle tiren USGBC (U.S. Green Building Council) Küresel Politika ve Hukuk Ba kan Yard mc s Roger Platt, Leed de erlendirme sisteminin amaçlar ve i leyi inden ve 2012 sonras ya anacak de i ikliklerden söz etti. Bu tarihten itibaren geçerli olacak bu yeni sistemle (Leed International sistemiyle) küresel bir dil yakalanmas n n hedeflendi ini söyledi. ÇEDBİK 6. BİLGİLENDİRME GÜNÜNÜ GERÇEKLEŞTİRDİ ÇEDBİK VE LEED İYİ NİYET ANLAŞMASI İMZALADI ÇEDB K, 6. Bilgilendirme toplant s n Gebze Kent Konseyi ortakl ile gerçekle tirdi. 30 Ocak Pazar günü gerçekle tirilen bilgilendirme gününün ana konusunu Ekolojik Bina Sistemleri ve At k olu turdu. Düzenlenen bilgilendirme günü toplant s n n aç l konu mas n, Gebze Kent Konseyi Ba kan brahim Güngör gerçekle tirdi. De i en ya am ko ullar na uyum sa lama konusunda yenilikleri takip etmenin önemine de inen Güngör, ye il bina sistemleri ve at k konusuna önem verdiklerini belirtti. Gebze Belediye Ba kan Adnan Kö ker ise konu mas nda, geli en ileti im teknolojileri sayesinde kendilerinin de ye il bina kavram n yeni yeni ö renmeye ba lad klar n ve konunun önemsenmesi gerekti ini söyledi. Ekolojik Bina Sistemleri ve At k konulu panelin ilk konu mas n ise ÇEDB K Yönetim Kurulu Ba kan Yard mc s Dr. Duygu Erten yapt. Erten konu mas nda, öncelikle küresel iklim de i ikli i ve buna neden olan sebepler ile ilgili bilgi verdi. Ye il bina kavram n ve tarihsel süreç içerisinde bu geli imin nas l gerçekle ti- ini anlatan Erten, ye il bina ve uygulamalar n ÇEDB K, 7. Bilgilendirme Günü nü üye firmalar ndan Alarko Carrier sponsorlu unda 9 Mart Çar amba günü gerçekle tirdi. Alarko Carrier Genel Müdürü Önder ahin, ÇEDB K üyesi bir firma olarak böyle bir organizasyonu düzenlemekten memnuniyet duyduklar n söyledi. Ye il bina de erlendirme sistemi olan LEED ana konu olarak ele al n rken, sertifikaland rma program hakk nda kat l mc lara detayl bilgilendirme yap ld. lk konu may yapan ÇEDB K Yönetim Kurulu Ba kan Ali Nihat Gökyi it, do an n dengesinin giderek bozuldu una dikkat çekerek buna kar ad mlar at lmas gerekti ini, bu a amada da ÇED- 24 Aral k 2010 tarihinde ÇEDB K Yönetim Kurulu Ba kan Yard mc s Dr. Duygu Erten ve USGBC Ba kan Yard mc s Scott Horst, ÇED- B K in USGBC ile çal malar n geli tirecek iyi niyet anla mas imzalam t. yi niyet anla mas n n resmi imza töreni 8 Mart 2011 tarihinde, USGBC Küresel Politika ve Hukuk Ba kan Yard mc s Roger Platt n stanbul a ziyareti s ras nda gerçekle ti. Böylece, ÇEDB K LEED International 2012 sertifika sistemini olu turacak ye il bina konseyleri grubuna kat ld. 14 EKOYAPI, Mart-Nisan 2011

13

14 ÇEDB K HABER 2011 KONUT KURULTAYI, KENTSEL DÖNÜŞÜM AKTÖRLERİNİ BİR ARAYA GETİRDİ TOK nin ev sahipli i yapt 2011 Konut Kurultay, 4 5 Mart tarihleri aras nda stanbul Kongre Merkezi nde kentsel dönü ümün aktörlerini bir araya getirdi. Amerika, Meksika, Kore, Japonya, Kudüs gibi dünyan n önemli ülkelerinde kentsel dönü ümlere imza atm yerli ve yabanc mimarlar n, mühendislerin, ehir planlamac lar n ve jeoloji, çevre ve in aat uzmanlar n n kat ld kurultayda uzmanlar, tecrübelerini ve çözüm önerilerini kat l mc larla payla t. Kentsel dönü üm ve konutta yeni yakla mlar bütün ayr nt lar yla kamuoyu gündemine ta- nd. 4 Mart Cuma günü Sürdürülebilir Konut Tasar m, Kentsel ve Çevresel Standartlar ile lgili Yakla mlar konulu panele kat lan ÇEDB K Yönetim Kurulu Ba kan Yard mc s Dr. Duygu Erten, çevre dostu ye il binalar ve ye il binalar n kentsel dönü üme katk lar hakk nda sunum gerçekle tirdi. Ayr ca ülkemizde ye il bina sertifikas için ba vuran binalar n say s n n 50 yi geçti ini ve Türkiye için özel sertifikasyon program n n olu turulmas konusunda önemli yol kat edildi ini belirtti. ÇEDBİK, PE INTERNATIONAL İŞBİRLİĞİYLE MALZEME KONULU WEBINAR DÜZENLENDİ ÇEDB K ve ÇEDB K in yeni üyelerinden PE International Türkiye deki in aat malzemeleri için çevresel ürün beyanlar (EPD: Environmental Product Declaration) ba l kl webinar gerçekle tirdi. ÇEDB K üyelerinin yo un kat l m gösterdi i webinarda, PE International dan Johannes Kreisig ve PE International K demli Dan man P nar Erol sunumlar n yapt lar. Sunumlarda Çevresel Ürün Beyanlar (EPD), Çevresel Etiketleme (Eco-Labeling) ve Türkiye'deki in aat malzemelerinin üretim sürecinde çevre dostu tasar m n benimsenmesinin gereklili i ve yararlar ndan bahsedildi. YENAL GÜLLER KAHİN KONFERANSI NDA KONUŞMA YAPTI ÇEDB K Projeler Koordinatörü ve Breeam De- erlendiricisi Yenal Güller, Mart tarihleri aras nda Y ld z Teknik Üniversitesi nde düzenlenen Kariyer Hayat m n n as Konferans nda konu ma yapt. Ye il binalar konusunda ya anan güncel geli meler ve uluslararas ye il bina sertifika sistemleri hakk nda bilgi veren Güller, ÇEDB K in çal malar hakk n da kat l mc lara bilgi verdi. TESKON 2011 İN ANA TEMASI ENERJİ: DÜNDEN DAHA AZ Makina Mühendisleri Odas zmir ubesi yürütücülü ünde "Enerji: Dünden Daha Az" ana erlendirilmesinin Kar la t r lmas konusunda BREEAM sertifikalar nda Enerji Performans Detemas yla Nisan tarihleri aras nda 10. ÇEDB K Yönetim Kurulu Ba kan Yard mc s Dr. Ulusal Tesisat Mühendisli i Kongresi düzenlenecek. 5 Sempozyum, 7 seminer, 17 kurs, 4 nu ma yapacak. Ayr ca kongrede Dr. Duygu Duygu Erten ve Prof. Dr. Zerrin Y lmaz ko- atölye çal mas na ev sahipli i yapacak olan Erten, Yenal Güller ve Asl F rat Türkiye için kongre zmir de MMO Tepekule Kongre ve Bina Çevresel De erlendirme Metodu: BRE- Sergi Merkezinde gerçekle tirilecek. Kongre EAM Sertifika Sisteminin Türkiye ye Adaptasyonu konusunda kat l mc lara bilgi kapsam nda 14 Nisan Per embe günü LEED ve verecek. ÇEDBİK, ÜSTYAPI PROJELENDİRME ESASLARI SEMİNERİ'NDE Mart tarihlerinde Antalya'da ller Bankas A.. çal anlar na yönelik olarak gerçekle tirilen Üstyap Projelendirme Esaslar Semineri'ne ÇEDB K ad na Yenal GÜLLER kat ld. Güller, Ye il Binalar n Türkiye deki Durumu ve Ye il Bina De erlendirme Sistemleri konulu sunumunda Türkiye deki sertifikal ye il bina örneklerinden söz etti. Seminerde ayr ca ÇED- B K üyesi Sun-Set firmas ndan Bulem Alpaslan, Güne K r c Sistemler üzerine ve Alarko Carrier firmas ndan Alper Özgür, Split Klima ve VFR Sistemleri ile Klima santralleri konusunda sunumlar yapt lar. DUYGU ERTEN, İSKANDİNAV ÜLKELERİ KONFERANSI NDA KONUŞMA YAPTI ubat tarihlerinde sveç Ye il Bina Konseyi, Stockholm de skandinav Ye il Bina Konseyi Konferans düzenledi. skandinav ülkelerinden sveç, Norveç, Danimarka ve Finlandiya Ye il Bina Konseyi temsilcilerinin yo- un kat l m gösterdi i konferansta ÇEDB K Yönetim Kurulu Ba kan Yard mc s Dr. Duygu Erten BREEAM in Türkiye ye adaptasyonuyla ilgili Tecrübe ve Tavsiyeler konulu sunumunu gerçekle tirdi. sveç Ye il Bina Konseyi bu konferans s ras nda yeni logosu ve yeni sveç sertifika sistemi olan Miljöbyggnad sistemi hakk nda bilgi verdi. Konferansta ayr ca skandinav ülkelerindeki ye il bina e itim programlar, LEED International çal ma gruplar ve BREEAM in farkl ülkelerde adaptasyonuyla ilgili çe itli sunumlar yap ld. 16 EKOYAPI, Mart-Nisan 2011

15

16 ÇEDB K HABER ÇEDBİK İN 100 ÜNCÜ ÜYESİ İTÜ OLDU BREEAM EĞİTİMİ ÇEDB K ve BRE Global, May s 2011 de BRE- EAM e itimi düzenleyecek. E itim hakk nda detayl bilgi almak ve kay t yapt rmak için adresine mail atabilirsiniz. ROGER PLATT İLE LEED İŞVERENLERİ TANIŞMA TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ ÇEDBİK, ECOBUILD DE ÇEDB K ten Yenal Güller ve Asl F rat, Londra da düzenlenen Ecobuild 2011 Fuar na kat ld. Excel London da düzenlenen, her y l 40 binin üzerinde ziyaretçi ve 1500 den fazla kat l mc çeken dünyan n en büyük tasar m, in aat ve sürdürülebilir çevre fuar olma özelli- ine sahip olan etkinli e kat lan Güller ve F rat, fuar n ba ar l geçti ini söyledi. stanbul Teknik Üniversitesi, ÇEDB K in USGBC Küresel Politika ve Hukuk Ba kan Yard mc s Roger Platt n stanbul a ziyareti s ra- 100 üncü üyesi oldu. TÜ Rektör yard mc s Prof. Derin Ural ve ÇEDB K Ba kan Yard mc s s nda 8 Mart 2011 günü saatleri Dr. Duygu Erten, üyelik dolay s yla ortak bir aras nda LEED i verenleri ile tan ma toplant s aç klama yapt lar. Dr. Erten, ITÜ'nün ÇEDB K düzenlendi. Ortaköy de düzenlenen toplant da Türkiye deki LEED sertifikal projeler ve üyeli inin dernek için bir dönüm noktas oldu- unu belirtirken, Prof. Ural ise bu birlikteli in ya anan zorluklar konu uldu. Roger Platt, TÜ'nün çevre dostu politikalar n n artmas na uluslararas ölçekte LEED sisteminden bilgi verdi destek olaca n aç klad. ve farkl ülkelerde LEED in geli imini anlatt. BREEAM EUROPE COMMERCIAL 2009" TÜRKÇELEŞTİRİLDİ Eylül 2009 da BRE-Global ile iyi niyet anla mas imzalyan ÇEDB K, bu tarihten itibaren zu nun orjinali yani ngilizce versiyonun kulla- BREEAM Europe Commercial 2009 K lavu- ÇEDB K Sertifika Teknik Komitesi BREEAM in n lmas gerekiyor. Türkiye ye adaptasyonu konusunda çal malar na devam ediyor. Projenin ilk a amas olan Yap lan tercüme çal mas n n ÇEDB K üyelerinden al nacak geri bildirim ve görü lerle gün- BREEAM Europe Commercial 2009 k lavuzunun Türkçe ye tercümesi geçti imiz günlerde tamamland. Fakat bu k lavuz, sadece cellenmesi ve bu yolla adaptasyona katk sa lanmas bekleniyor. ÇEDB K yetkilileri, bilgilendirme amaçl haz rland. Projelerin BREçal maya Nisan 2011 den itibaren ÇEDB K EAM sertifikas almas için BRE-Global a ba vurmas ve yap lacak ofisinden ula labilece ini belirtiyor. de erlendirmelerde ÇEDBİK ŞUBAT TARİHLERİNDE LEED EĞİTİMİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ ÇEDB K, 19 ve 26 ubat tarihlerinde iki günlük LEED e itimi gerçekle tirdi. Gerçekle en e itimde LEED sistemi, sürdürülebilir araziler, su verimlili i, enerji ve atmosfer, malzeme ve kaynaklar, iç hava kalitesi konular ele al nd. Ço unlu u mimar ve mühendislerin olu turdu u yakla k 50 ki inin kat ld e itimin sonunda bütün kat l mc lara LEED E itimi Kat l m Sertifikas verildi. LEED e itimine olan yo un talep nedeniyle ÇEDB K 8 9 Nisan tarihlerinde yine LEED e itimi düzenleyecek. ÇEDB K E KATILAN YEN ÜYELER 18 EKOYAPI, Mart-Nisan 2011

17

18 ÜYE HABER GREEN DRİNKS BULUŞMALARININ 5 İNCİSİ GERÇEKLEŞTİ Ula m, tasar m, gelecek, finans, network ve enerji konular na odaklanan 'Ekodünya Yakla- rken Green Drinks Bulu malar 'n n be inci toplant s, 'Ye il Network' ba l alt nda 22 ubat 2011 tarihinde Yap -Endüstri Merkezi inde gerçekle tirildi. Her ay n son sal günü yap lan toplant n n bu ayki konu mac lar, marka stratejisi, kimlik yarat m, iç mekan tasar m ve alternatif pazarlama yöntemleriyle marka deneyim dan manl üstlenen ve mü teri odakl deneyimler yaratan 'i-am' Associates Londra ofisinin kurucu orta ve yöneticisi Pete Champion ile firman n stanbul ofisi kurucu orta ve yöneticisi Emre Kuzlu oldu. Üç temel alanda hizmet verdiklerini aktaran Kuzlu, söz konusu alanlar n marka stratejisi ve marka kimli i geli tirme, fiziksel marka tasar m ve dijital tasar m olarak s ralad. Özellikle deneyim kavram na ve kavram n ye il network ba lam nda önemine vurgu yapan Kuzlu, çevreye duyarl olma anlam nda deneyim üzerinden nas l hareket edilebilece ini anlatt. Buna ba l olarak marka deneyimini olu turan birle enlere yer veren Kuzlu, daha ye il olma yolunda söz konusu bile enlerin tutarl bir ekilde hep birlikte ele al nmas gerekti ini söyledi. AKÇANSA NIN SÜRDÜRÜLEBİRLİK RAPORU NA GRI ONAYI Akçansa Sürdürülebilirlik Raporu, dünya çap nda faaliyet gösteren öncü irketlerin kulland bir raporlama standard olan Küresel Raporlama Giri imi (GRI-Global Reporting Initiative) ilkelerine uygun olarak B seviyesinde haz rland ve ilk sürdürülebilirlik raporuyla bu seviyede onay alan ilk irket unvan n elde etti. Gelece i ekillendirmede en önemli unsur olarak gördükleri sürdürülebilirlik kavram n her alanda ve artan oranda içselle tirmeyi hedeflediklerini belirten Akçansa Genel Müdürü Hakan Gürdal, Akçansa olarak, tedarikçiden mü teriye uzanan de er zincirinin her bir halkas nda, payda lar m z ile etkile imimizi belirliyor, izliyor ve iyile tirme yönünde gerekli aksiyonlar al yoruz dedi. effafl n çok önemli oldu una inand klar n belirten Gürdal, bu nedenle Türk çimento endüstrisinin 100. y l nda yay mlanm ilk sürdürülebilirlik raporu özelli ini ta yan bu çal mayla, bugüne kadar ekonomik, çevresel ve sosyal alanlarda kaydedilen ba ar lar n yan s ra gelecek y llarda gerçekle tirilmesi öngörülen hedefleri de effaf bir ekilde kamuoyuyla payla t klar n söyledi. VARYAP MERİDİAN DÜNYANIN EN İYİSİ SEÇİLDİ 27 Kas m 2010 tarihinde Londra da Hyde Park Lancaster Hotel de yap lan 2010 Uluslararas Gayrimenkul Ödülleri yar mas nda Varyap Meridian, Dünyan n En yi Mimari Projesi ödülünü ad. Varyap CEO su Erdinç Varl ba, Önceki projelerimizden daha ileriye gitme hedefi ile üretilmi bu projede, 150 ki ilik bir tasar m ekibinin eme i var. Bu uluslararas standartta i yapman n en güzel örne idir dedi. Varyap Meridian, geçti imiz y l, Uluslararas Gayrimenkul Ödülleri 2009 yar mas nda Avrupa n n En yi Gayrimenkul Projesi ve En yi Yüksek Bina ödülünü alm t. Bu y l ise ngiltere nin önde gelen dergilerinden Overseas Living Magazine taraf ndan Türkiye nin En yi Gayrimenkul Projesi ödülünü alan proje, talya/milano da yap lan, Avrupa n n en önemli ödüllerinden biri olan Gayrimenkul Ödülleri/Real Estate Awards da Avrupa n n En yi Ak ll ehir Projesi/Best European Smart City Scheme ödülünün sahibi olmu tu. EN YÜKSEK BREEAM DERECESİ TARSU AVM NİN Avrupa n n 6 milyar Euro luk portföyü, 184 al veri merkezi ve 6 binden fazla kira kontrat ile önemli al veri merkezi yat r m i letme firmalar aras nda yer alan Hollandal Corio irketinin Mersin deki yat r m Tarsu Al veri ve E lence Merkezi, Türkiye deki en yüksek BRE- EAM derecesinin sahibi oldu. Toplamda 60 milyon euroluk yat r m de eri olan Tarsu AVM de, BREEAM uygulamalar için toplam 1 milyon Euro bütçe ayr larak olu turulurken proje 60,78 yüzde ile çok iyi derecesi almaya hak kazand. Proje, Mimar Natali Toma (Corio) direktörlü ünde, Kaliforniyal Altoon and Porter firmas (Konsept Mimar ) ve Yazgan Tasar m Mimarl k (Uygulama Mimar ) taraf ndan gerçekle tirilirken, BRE- EAM Dan manl n Grontmij Mühendislik Mü avirlik yapt. 20 EKOYAPI, Mart-Nisan 2011

19

20 ÜYE HABER SCHNEIDER ELECTRIC TEN PARLAK YEŞİL PROJELER Schneider Electric Enerji Verimlili i Müdürü Cihan KARAMIK Schneider Electric, Mart tarihleri aras nda Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi nde düzenlenen ve sektörün önemli platformlar ndan WIN Otomasyon Fuar na kat ld. Fuar n aç l n n ilk gününde bir bilgilendirme toplant s düzenleyen Schneider Electric Enerji Verimlili i Müdürü Cihan KARAMIK, projeleri hakk nda bilgi verdi. KARAMIK gerçekle tirdi i konu mas nda, endüstri ve bina otomasyonu, yenilenebilir enerji, enerjinin izlenmesini ve yönetilmesini sa layan Ecostruxture çözüm mimarisinin yan s ra enerji verimlili i ve Enerji Üniversitesi konular na de indi. Binalar n art k sadece bugünü de il gelece i dü ünülerek ye il olmas n n yan s ra ayn zamanda ak ll olarak da tasarlanmas gerekti ini söyleyen Karam k, 2050 y l nda neredeyse iki kat na ç kacak olan dünya nüfusunun enerjiye olan ihtiyac n n da iki kat artaca- n ancak küresel iklim de i ikliklerine yol açmamak için karbon sal n m miktar n n yar yar ya azalt lmas gerekti ini vurgulad. Karam k ayr ca, Amac m z enerji verimlili i projelerimizle, ak ll ve ye il bina çal malar m zla, ya ad m z çevre ve enerji ikilemini çözmeye katk sa lamak. Çünkü gelece in ihtiyac hem ye il, hem ak ll binalara biz, parlak ye il binalar diyoruz. Enerjiyi ad m ad m ölçtü ümüz, kontrol etti imiz, yönetti imiz ve entegre otomasyon sistemleriyle ortak senaryolar geli tirdi imiz binalar günümüzün ihtiyac olan yap lar. Nas l ki insan vücudu, birbirinden ba ms z gibi görünen ama özünde her parçan n ortak bir senaryo dahilinde hareket etti i bir sistemse, binalar m zda da HVAC otomasyonu, yang n alg lama, ayd nlatma otomasyonu, güvenlik, geçi kontrolü gibi ba ms z sistemlerin ortak bir senaryoya göre çal abilmesi yani entegre bina otomasyonu dedi imiz üst yap ya hizmet etmesi as l hedefimiz dedi. Konu mada ayr ca Schneider olarak kendilerini enerji yönetim uzman olarak konumland rd klar n, enerji üretmediklerini, as l olarak güvenli, kesintisiz, üretken ve ye il bir enerjiyi tüketiciye ula t rmay hedeflendi i belirtildi. Toplant n n ard ndan kendisiyle görü tü ümüz Cihan Karam k, toplant da aç klad projeler ve parlak ye il konseptiyle ilgili önemli dört noktaya de indi. lk olarak Smart grid olarak adland r lan ak ll ebekelerle ilgili öngörülerini aktaran Karam k, öyle konu tu: Geleneksel mimaride elektrik üretimi merkezi olarak gerçekle tirilir ve tüketiciye verilir. Art k yenilenebilir enerji kaynaklar n n hayat m za daha çok girmesiyle da t lm bir mimari söz konusu olacak. Çok farkl noktalarda üretim merkezleri ortaya ç kacak. Buradaki hedef 2020 y l na kadar yenilenebilir enerji kaynaklar n n toplam enerji arz içerisindeki pay n n %20 olmas. Bir di er nokta enerji verimlili i. Yenilenebilir enerji yat r m n n maliyeti hem fazla hem de geri dönü süresi oldukça uzun. Enerji verimlili i ise bugünden yar na herkesin yapabilece i ve maliyeti çok dü ük olan bir yöntem. Dolay s yla biz enerji verimlili ini daha fazla önemsiyoruz. Burada öne ç kartt m z bir ba ka konu ise aktif enerji verimlili i. Basit bir yakla mla aktif enerji verimlili inden anlad m z dü ük tüketimli cihazlar n kullan m yla yetinmemek, onlar n ayn zamanda otomasyon sistemiyle kontrolünü sa lamak. Üçüncü noktay ise elektrikli araçlar olarak belirledik. Türkiye de bu alanda ba lat lan baz çal malar var. Eylül ay nda bu araçlar pazarda görüyor olaca z. Smart grid yap s nda ise micro gridlerde veya evlerde üretilen enerjiyi depolama problemi ortaya ç kacak. te elektrikli araçlar bu depolama sorununu çözecek iyi bir alternatif olacak. Ele ald m z dördüncü nokta enerjiyi yönetmek. Farkl noktalarda üretilen enerjinin belirli bir kalite seviyesinde ve süreklilikte aktif olabilmesi için ak ll sistemlerle, yaz l mlarla yönetilebilmesi laz m. Ortaya koyduklar projeleri devlet, sivil toplum örgütleri ve özel sektörle her f rsatta payla t klar n ve uygulama anlam nda çok olumlu dönü ler ald klar n söyleyen Karam k, 2020 y l na kadar önemli ad mlar at laca n dü ündü- ünü belirtti. Özellikle elektrik da t m irketlerinin özelle tirilmesi sonras nda smart grid yap s na haz rl k anlam nda beklenen teknoloji altyap yat r mlar n n yap lmas n beklediklerini, bunun da bu süreci daha da h zland raca n belirtti. Son olarak Schneider Electric in bir sosyal sorumluluk projesi olan Enerji Üniversitesi nden söz eden Karam k, u an Enerji Verimlili i ile ilgili 42 modül içeren ve online eri ilebilen hiç bir ücret ödemeden kay t yapt r larak interaktif e itim modüllerinin on-line takip edilebildi i bu üniversitenin USGBC, IEEE gibi organizasyonlar taraf ndan da sürekli e itim partneri kabul edildi ini söyledi.l 22 EKOYAPI, Mart-Nisan 2011

21

22 ÜYE HABER TÜRK YTONG, Türkiye de Çevre Etiketi alan ilk firma oldu ÇEVRE PERFORMANSINI DE ERLEND RMEK, YAPI MALZEMES ÜRET C LER Ç N B R ÇE T SORUMLULUK... Ytong, yap sektöründe bir ilke imza atarak dünyaca kabul edilen bir çevre etiketi olan Çevresel Ürün Deklarasyonu na (Enviromental Product Declaration - EPD) Türkiye de sahip olan ilk marka oldu. Çevre dostu ürünleriyle öne ç kman n gururunu ta yan Ytong, s yal t m n n öncü ismi olmaya devam ediyor. Ytong, ürünlerinin çevre dostu oldu unu ba- ms z kurulu larca onaylatarak, ürün kalitesinin yan s ra sürdürülebilir yap la ma konusundaki sorumluluk bilincini ortaya koydu. Alman n aat ve Çevre Birli i IBU (Institut Bauen&Umwelt) taraf ndan onaylanan Çevresel Ürün Deklarasyonu ile Ytong, Türkiye de ürünlerine çevre etiketi alan ilk kurulu oldu. Ytong, att bu ad m ile in aat sektöründe sürdürülebilir ürünlere olan ilgiyi art rmay ve dü ük enerji tüketimi ve dü ük emisyon düzeyine sahip ye il binalar n yayg nla mas n te vik etmeyi de amaçl yor. Çevresel Ürün Deklarasyonu ürünün fiziki özelliklerini detayl biçimde aç klayan, üretimde kullan lan ana ham maddeler, imalat süreci ve kullan m, geri dönü ümü ve ekolojik bilançosu hakk nda bilgi veriyor. Ayr ca deklerasyon, ürünün çevre ile ili kisini uluslararas standart ISO e göre yap lan de erlendirmeler sonucunda ba ms z kurulu lar taraf ndan ortaya koyan ve tüm dünyada kabul gören bir belge olma özelli ini ta yor. Haz rl klar PE International AG Türkiye Ofisi taraf ndan yürütülen ve verifikasyonu IBU taraf ndan yap lan deklarasyonda, Ytong Blok ürünlerinin Ya am Döngüsü De erlendir- mesi-ydd yer al yor. ISO standard na göre haz rlanan YDD, ürünün tüm ya am boyunca çevreye olan etkilerini de erlendirirken, ürünün bu etkilerinden do acak yükümlülükleri de azaltmay hedefliyor. GÜN GEÇTİKÇE DAHA FAZLA ÖNEM KAZANIYOR Çevre performans n de erlendirmenin, yap malzemesi üreticileri için bir çe it sorumluluk haline geldi ini belirten Türk Ytong Murahhas Üyesi F. Fethi Hinginar, bu konuda farkl çal ma ve ara t rmalar içinde olduklar n söyleyerek, Sonuçta bu belgeler son derece aç k ve anla labilir içeri e sahip, dolay s yla in aat ürünlerini kar la t rmay da kolayla t r yor. Bu, gerçek anlamda sürdürülebilir yap lar in a etmeyi isteyen mimarlar ve planlamac lar için bir kolayl k sa l yor. Çevresel Ürün Deklarasyonu hem uygulama hem de imalat aç s ndan ürünlerimizin çevreye uygunlu unu vurgulamam z sa l yor diyor. PANELLE TANITILACAK Türk Ytong Çevresel Ürün Deklarasyonu nu, Yap -Endüstri Merkezi taraf ndan düzenlenen EKODesign Konferans kapsam nda bir panelle sektöre tan tacak. 14 Nisan Per embe günü, saatleri aras nda YEM Etkinlik Salonu nda gerçekle tirilecek Çevresel Ürün Deklarasyonu ve Türkiye de Sürdürülebilir Yap Malzemeleri konulu panele, Çevre Dostu Ye il Binalar Derne i (ÇEDB K), PE International AG, IBU (Alman Yap ve Çevre Enstitüsü) ve Türk Ytong Sanayi A.. yetkilileri kat lacak.l 24 EKOYAPI, Mart-Nisan 2011

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

Gayrimenkulde en az 20 y l, çok ciddi f rsatlar olacak. Uygulama Birimi. Sika Türkiye dünyan n en iyi Sika irketi seçildi.

Gayrimenkulde en az 20 y l, çok ciddi f rsatlar olacak. Uygulama Birimi. Sika Türkiye dünyan n en iyi Sika irketi seçildi. Sika Türkiye dünyan n en iyi Sika irketi seçildi Uygulama Birimi 2011 y l nda yüzde 60 büyüdü Gayrimenkulde en az 20 y l, çok ciddi f rsatlar olacak Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012

Detaylı

Türkiye İMSAD ın Değişimi Kentsel Dönüşümü Etkiliyor

Türkiye İMSAD ın Değişimi Kentsel Dönüşümü Etkiliyor Türkiye n aat Malzemesi Sanayicileri Derne i/association of Turkish Construction Material Producers Ekim 2013 Say 15 Türkiye İMSAD ın Değişimi Kentsel Dönüşümü Etkiliyor 2 BAŞKAN IN MESAJI DÜNDAR YET

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı

Bankac l k sektörünün verdi i. Küçük ve Orta Büyüklükteki letmeler. Kredisi takibe dü en KOB say s 200 bini a t

Bankac l k sektörünün verdi i. Küçük ve Orta Büyüklükteki letmeler. Kredisi takibe dü en KOB say s 200 bini a t ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2010 1 Abdullah ÇÖRTÜ 17 de efik ÇALI KAN 17 de Arzu AKAY 15 de Atilla ÇINAR 9 da Veli SARITOPRAK 16 da Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü

Detaylı

10 bin giri imciye bedava arsa

10 bin giri imciye bedava arsa ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2011 1 e k ÇALI KAN Ekonomide oyun ve oyna 5 de Cüneyt ÖRKMEZ Güzel ülke ekonomisi ile savunma 8 de Emin AKÇAO LU KOB ler d yat r m yapmal, Eximbank onlar desteklemeli, nas

Detaylı

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Değerli Çevre ve İnsan Dergisi Okuyucuları 2009 yılının ilk sayısında tekrar birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyim. Orman yangınları için

Detaylı

Tahsilat krizi KOB leri bunaltt

Tahsilat krizi KOB leri bunaltt ORGAN ZE SANAY GAZETES A USTOS 2010 1 Abdullah ÇÖRTÜ 8 de efik ÇALI KAN 13 de Arzu AKAY 6 da Atilla ÇINAR 5 de Yalç n SÖNMEZ 10 da Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü

Detaylı

Ba ar l hamleleriyle dünya havac l k liginde

Ba ar l hamleleriyle dünya havac l k liginde MAYIS 2013 OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ 1 Yerli Sanayinin Gözü Sivil Havacılıkta korhan@ostim.com.tr Ba ar l hamleleriyle dünya havac l k liginde h zla yükselen milli markam z Türk Hava Yollar, artan

Detaylı

Türk liras n n de eri gurur veriyor

Türk liras n n de eri gurur veriyor ORGAN ZE SANAY GAZETES MAYIS 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Yurdumuzdan Giri imcilik, Yöneticilik ve Teknisyenlik Örnekleri 20 de Emin AKÇAO LU Yurt d nda firma avlamal e k ÇALI KAN Finansal istikrar ne demek?

Detaylı

ÇEDBİK Yıl: 1 Sayı: 3 OCAK 2011?K? AYDA B?R YAYINLANIR Yeşil sektör, etki alanını yapı sektörünün dışında da arttırarak gelişimini sürdürüyor. Ülkemizde de iyi uygulamaların artması ve yaygınlaşması yakındır.

Detaylı

Bu y l 9`uncusu düzenlenen Perakende. Tasar m n oda KOB ler olacak ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1. Abdullah ÇÖRTÜ. efik ÇALI KAN.

Bu y l 9`uncusu düzenlenen Perakende. Tasar m n oda KOB ler olacak ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1. Abdullah ÇÖRTÜ. efik ÇALI KAN. ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 2009 Y l Nobel Ödülü ve Ostim 5 de efik ÇALI KAN Dolar, Avro ve Alt n 8 de Arzu AKAY Sahaday z 6 da Atilla ÇINAR Teknik resim art k neredeyse her ey 16

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

Önsöz. oyuncaklar güvenlik özelliklerine göre çe itli ba l klar alt nda ele al yor, dikkat edilmesi gereken

Önsöz. oyuncaklar güvenlik özelliklerine göre çe itli ba l klar alt nda ele al yor, dikkat edilmesi gereken Önsöz Y l:49 Say :572 OCAK 2010 Sahibi Türk Standardlar Enstitüsü Ad na Tahir BÜYÜKHELVACIG L Genel Yay n Yönetmeni Ahmet PEL T Sorumlu Yaz leri Müdürü Y. Selim ÇELEB Yay na Haz rlayanlar O. Murat PERÇ

Detaylı

Ergün, Dolmabahçe Saray Ba bakanl k

Ergün, Dolmabahçe Saray Ba bakanl k ORGAN ZE SANAY GAZETES HAZ RAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü Kemal ÇEKÜÇ Yay n Kurulu Orhan AYDIN S tk ÖZTUNA Bünyamin KANDAZO LU Ümit

Detaylı

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler.

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler. Biz, ne, Demifltik, iflte yapt k! ne de, Yapt klar m z yapacaklar m z n aynas d r demeyi severiz. Biz, sadece ileriye bakar ve Daha neler yap labilir? diye sorar z Küresel kriz çok uzun bir zamandan bu

Detaylı

Hedef belli de ilse ona giden yolun hiç önemi yoktur

Hedef belli de ilse ona giden yolun hiç önemi yoktur Hedef belli de ilse ona giden yolun hiç önemi yoktur Her kurumun krizden ç k fla iliflkin farkl stratejileri olabilir. Bizimkisi, krize teslim olmadan büyümeye devam etmek fleklinde biçimlendi. ODE olarak

Detaylı

HLM. y l yüzde 95 doluluk oran yla kapatt CAN GÜRZAP: TÜRKİYE DE TİYATRO İNŞALLAH BİTMEZ ACCRA: GANA NIN DÜNYAYA AÇILAN KAPISI

HLM. y l yüzde 95 doluluk oran yla kapatt CAN GÜRZAP: TÜRKİYE DE TİYATRO İNŞALLAH BİTMEZ ACCRA: GANA NIN DÜNYAYA AÇILAN KAPISI HOROZ HOLDİNG İN SÜRELİ YAYINIDIR. YIL 5 OCAK 2014 SAYI 17 HLM y l yüzde 95 doluluk oran yla kapatt CAN GÜRZAP: TÜRKİYE DE TİYATRO İNŞALLAH BİTMEZ ACCRA: GANA NIN DÜNYAYA AÇILAN KAPISI HOROZ UN YENİ LOJİSTİK

Detaylı

Türkiye Kalk nma Bankas Yay

Türkiye Kalk nma Bankas Yay TÜRK YE KALKINMA BANKASI A.. Türkiye Kalk nma Bankas Yay SAN HAZ RAN 2009 Say : 52 Ad na Sahibi Abdullah ÇEL K Yönetim Kurulu Ba kan ve Genel Müdür BASINDA Kalk nma Yaz leri Sorumlusu Necdet AH NKÜÇÜK

Detaylı

Yerli üretimi devlet de benimsemeli

Yerli üretimi devlet de benimsemeli ORGAN ZE SANAY GAZETES EK M 2010 1 Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü Kemal ÇEKÜÇ Yay n Kurulu Orhan AYDIN S tk ÖZTUNA Bünyamin KANDAZO LU Ümit GÜÇLÜ Prodüksiyon :

Detaylı

Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir

Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir Var olan dengeleri sürdürmek pek çok kurulufl taraf ndan tercih edilen bir pozisyon olabilir. Oysaki sektöre farkl l

Detaylı

ÇEDBİK YÖNETİM Yıl: 1 Sayı: 2 EKİM 2010 ÜÇ AYDA BİR YAYINLANIR SevgiliÇevreDostları, Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği kurulalı üç yıl oldu. Bina endüstrisinin sera gazı salımlarını düşürmesi için iş yapış

Detaylı

Önümüzdeki 20 y l içinde kamu

Önümüzdeki 20 y l içinde kamu OCAK 2013 OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ 1 abdurrahman@ostim.com.tr AB ya da Şangay'ın yolu Karatay'dan geçiyor Önümüzdeki 20 y l içinde kamu yat r mlar 600 milyar lira olacak. Yerli katk art yla bu harcamalar

Detaylı

2000 li y llarda zengin kaynaklar ile

2000 li y llarda zengin kaynaklar ile ŞUBAT 2013 OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ 1 Milli Güçlü Yaygın ve Hızlı Sanayileşme abdurrahman@ostim.com.tr 2000 li y llarda zengin kaynaklar ile beraber milli sanayile me politikalar sayesinde dünya

Detaylı

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU Do an irketler Grubu Holding A.. 1 2009 Faaliyet Raporu Ç NDEK LER: Vizyon ve Misyon...03 Kurum Profili...04 Yönetim Kurulu Ba kan Mesaj...06 Yönetim

Detaylı

,)W ve CP, özel say s!&2/20%,$7(; 2'$1,1.$/%Ā Ā67$1%8/ ;,661

,)W ve CP, özel say s!&2/20%,$7(; 2'$1,1.$/%Ā Ā67$1%8/ ;,661 218 W ve CP özel say s M Doğayla Kucaklaş. Pamuğu Seç. www.cottonusaturkey.com hedef içindekiler SAH B stanbul Tekstil ve Konfeksiyon hracatç Birlikleri ad na Selçuk GÖKART 6 KISA KISA 16 A A Hikmet TANRIVERD,

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2012 YILI Performans Programı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2012 YILI Performans Programı T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ 2012 YILI Performans Programı Dünyada her ey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, medeniyet için, en hakiki mür it

Detaylı

TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR?

TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR? TEMMUZ 2012 TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR? T ürkiye art k daha az tasarruf ediyor. Bunu hem uzmanlar vurguluyor, hem rakamlar do ruluyor. Yurtiçi tasarruf oranlar 20 y l önce yüzde 25 lerdeyken bugün

Detaylı

Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013

Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Türkiye Kalite Derne i Yönetim Kurulu Ba kan 'n n Mesaj A.Hamdi Do an KalDer, Yönetim Kurulu Ba kan EFQM Avrupa Kalite Yönetimi Vakf taraf ndan yirmi y l a k n bir süredir

Detaylı