ARSA OFİsİ GENEL MÜDÜRLÜ(;Ü ve BELEDİYELER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ARSA OFİsİ GENEL MÜDÜRLÜ(;Ü ve BELEDİYELER"

Transkript

1 ARSA OFİsİ GENEL MÜDÜRLÜ(;Ü ve BELEDİYELER Güray AÇıL Ülkemizde, 1950'Ii yınardan itibaren başlıyarak günümüze kadar hızlanarak gelen kentleşme olayı, ekonomik gelişme ve sanayileşme, turizm sektöründeki gelişmeler. arsa fiyatlarının aşırı derecede artışına sebep olmuştur. Kenlleşmenin düzenli bir şekilde olması, arsa politikaları ile çok yakından ilişkili oldu~u için konuya devlet eliyle çözüm aranmış ve yılında kabul edilen 1164 Sayılı Kanunla İmar ve İskan Bakanlığı'na bağlı kamu tüzel kişiliğine haiz ve döner sermayeli bir kuruluş olarak "Arsa Ofisi Genel Müdürıüğü"kurulmuştur. Kanunun 1. maddesinde kuruluş amacı; "Arsaların aşın fiyat artışlarını önleme için tanzim alış ve satışlan yapmak, konut, sanayi, turizm bölgeleri ve kamu tesisleri için arazi ve arsa sağlamak" olarak belirlenmiştir yılına kadar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'na bağlı olarak gwev yapan Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü. bu tarihten itibaren; yürürlüğe giren bir kararname ile Maliye ve Gümrük Bakanlığı-na bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. GÖREVLERI şekilde belirlenmişıir. Kuruluş kanununun 2. maddesinde Ofis'in görevleri aşağıdaki Bu Genel Müdürlük: 1. Konut, sanayi ve turizm bölgeleri ve çeşitli kamu hizmeti ve tesisleri için anlaşma. devir, saunalma yoluyla ve benzeri şekillerde arsa ve arazi sağlamaya, 2. Arsa stoku ve tanzim satışları yapmaya, 3. Sağladığı arazi ve arsaları Bakanlıkça tespit edilecek esaslara göre planlayarak olduğu gibi veya alt yapı tesislerini kısmen veya tamamen ikmal ederek veya euirerek ihtiyaç sahiplerine satmaya, kiralamaya, mübadeleye, irtifak hakkı tesis etmeye yetkilidir. Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü, gerek kuruluş kanununun kendisine yetki verdiği bu '" Arsa Ofisi Gı:nel Müdür Yardımcısı. Çağdaş Yerel Yönelimler, cm I, Sayı 3, Mayıs 1992,

2 34 ÇAGDAŞ YEREL YÖNETİMLER maddeye, gerekse 9. maddesine dayanarak konut, sanayi, turizm bölgeleri ve diğer kamu tesisleri için planlanmış sahalarda kalan özel ve tüzel kişilere ait arazi ve arsaları bağlı bulunduğu Bakanın onayı ile kamulaştınr. Bu hususta 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine de uyulur. Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü ayrıca; 4. Hazineye ait arazi ve arsalar ile evvelce Hazineden intikal etmiş olup da bel e diyelerce herhangi bir hizmete tahsis edilmemiş olan arazi ve arsaların Maliye ve Bayındırlık ve İskan Bakanlıklarınca müştereken takdir edilecek kıymetleri üzerinden kanununda yazılı amaçlarda kullanılmak üzere devrini sağlamak, 5. Belediye, tı Özel İdare ve Vakıflar İdaresinin satışa çıkannadan önce bildireceği arsa ve arazilerin durumlarını telkik ederek bunları salın alıp almıyacağını bildinnek, 6. KonLW., sanayi, turizm ihtiyaçlarıyla diğer kamu tesisleri için planlamayı öngördüğü sahaların tahdidini yaparak ilgili tapu dairelerine bildirmek, 7. Bu suretle tahdidini yaparak bildirdiği sahalardaki arazi ve arsalardan tapu dairelerince satıldığı bildirilenierin durumunu tetkik ederek şura hakkını kullanıp bildirmek, 8. Satışa çıkardığı arsalar üzerinde amacına uygun inşaat yapılıp yapılmadığını kontrol etmekle yükümlüdür. SERMAYE ve TEŞKİLATLANMASı 1164 Sayılı Kanunun 5. maddesinde Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü sermayesi 250 milyon TL. olarak belirlenmiş ve bu sermayenin en geç 10 yılda Maliye Bakanlığı bütçesine yeteri kadar ödenek konularak tamamlanması hükmü getirilmiştir. Ayrıca bu miktarın lüzumu halinde Bakanlar Kurulu kararı İle bir misli artırılabileceği öngörülmüşlür. Ancak; bu sermaye ile Ofis, kendinden beklenen görevleri yeterince yerine gelirememiş ve arsa spekülasyonuna karşı etkili olamamıştır Tde sennayesi Bakanlar Kurulu kararı ile 1 misli artırılarak 500 milyon TL. ye çıkarılmakla birlikte tüm ülke sathında etkili bir arazi politikası izlemek için bu miktarda yeterli olamamıştır. Maliye Bakanlığı Ofiste çok sınırlı ödenek vermiş ancak sermayesine mahsuben Hazineden taşınmaz mal devir alınabilmiştir 'de kanununun 5. maddesi değiştirilerek Ofis'in sennayesi 3 milyar ll.ye çıkarılmış, ayrıca Bakanlar Kurulu kararı ile bu sermayenin 3 kat artırılarak 9 milyarta

3 ARSA OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜCÜ ve BELEDİYELER 35 çıkarılması hükmü getirilmiştir. Ofis ayrıca aşağıdaki ek kaynaklardan da para sağlamaya ve bunları kullanmaya yetkili kılınmıştır: 1. Sermayeye eklenecek her çeşit bağış ve yardımlar, 2. Gerçek ve tüzel kişilerden alınan avanslar, 3. Dış kredi kaynakları (Maliye Bakanlığı izni ile), 4. Diğer kurumlardan Arsa Ofisi'ne aktarılacak paralar yılında sermayesi 9 milyar TL.ye, 1990 yılında yürürlüğe giren 392 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile de 500 Milyar TL.ye çıkarılan Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü, halen ülke düzeyindeki kentsel arsa temini çahşmalannı yukarıda belirtilen sınırlı bir sermaye miktarı ile sürdürmeye çalışmaktadır. Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü'nün halen merkci.de ve İstanbul, İzmir ve Antalya'da kurulmuş bulunan 3 Bölge Müdürlüğü ıe~ki1aıında, 1991 yılı sonu itibariyle 242 adet personeli bulunmaktadır. Genel Müdürlüğün bütçesi, her yıl Bakan Onayı ile kesinleşmekte olup, 1992 yılı yatırım bütçesi TL. olarak kabul edilmiştir. Bu miktarın; TL.si sanayi yatırımlarına (organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi bölgeleri), TL.si konut bölgesi yatırımlarına, TL.si turizm bölgeleri yatırımlarına, TL.si kamu hizmet alanları kamulaştırma yatırımlarına ayrılmıştır. FAALİYETLERİ Genel Müdürlüğün faaliyetleri, sekıörler itibariyle aşağıda özeılenmektedir: ı. Sanayi; Bu kapsamda ülke sathında il ve ilçelerde org~!nize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi siıeleri için önceden belirlenen programa göre kamulaşıırma çalışmalarını sürdürmektedir. Sanayi teşebbüslerinin; yıllık programlarda yer alması ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığıntea uygun görülmesi halinde Ofis'in faaliyet programına alınması gerçekleşir. Ofis'in kuruluşundan, 1991 yılı sonuna kadar bu sektörde toplam 7145,08 hektm alan kamulaştırı]arak, ilgili organize sanayi müteşebbis kurullarına ve k üçük sanayi kooperatiflerine devredilmiştir. 2. Konut;

4 36 ÇAGDAŞ YEREL YÖNETİMLER Ofis'in kuruluşundan, Maliye ve Gümrük Bakanlığı'na bağlandığı yıl olan 1989'a kadar, İstanbul, Ankara ve İzmir kenlleri olmak üzere ülkenin 3 büyük kentinin gelişme alanlarında tanımlanan toplu konut bölgelerinde yoğunlaşan kamulaştırma faaliyetlerine, 1989 yılında "Kentsel Arsa Üretim Projesi" kapsamında sürdürülen "Arsa Sertifikası" eklenmiştir. karşılığı arsa satışına ilişkin çalışmalar Ankara Sincan - Eryaman'da 1400 hektar, İstanbul - Halkalılda 374,4 hektar, İzmir - Gaziemir'de 86 hektar,. yeni yerleşim alanı olmak üzere bu sektörde 1991 yılı sonuna kadar toplam 3558,16 hektar alan kamulaşunlmışl1r. Bu bölgelerdeki arsalar, başta toplu konut yapımı amacıyla, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na olmak üzere Emlak Bankası gibi konut yapımı ile ilgili kamu kuruluşları ve konut koopcratinerine devredilmiştir yılında Maliye Bakanlığı'na bağlanılmasını takiben, Hazine'ye ait arsa ve arazilerin konut yapımı amacıyla planlanıp, parsellenerek halka "Arsa Edindirme Sertifikası" karşılığı satışını amaçlayan "Kentsel Arsa Üretim Projesi" uygulamaya konulmuş ve 1991 yılı sonu itibariyle ml yüzölçümünde ve adet konut yapımına elverişli arsa üretilmiştir. 3. Turizm; Bu sektörde, Turizm Teşvik Kanunu'nun yürürlüğe girdiği döneme kadar önem arzeden kamulaşunna faaliyetleri, Güney Antalya Projesi kapsamında Antalya ilinde yoğunlaşmış olup, kuruluşundan 1991 yılı sonu itibariyle toplam 294 hektar alan kamulaşunlarak Turizm Bakanlığı'na devredilmiştir. 4. Kamu Hizmetleri; Genel Müdürlüğün, bu seklördeki faaliyetleri, 1991 yılı sonu itibariyle 1994 hektarlık alanın kamulaştırılması düzeyine ulaşmıştır. UELEOİYELERLE İLİŞKİLERİ Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü'nün belediyelerle ilişkilerinde en önemli hususlardan birisi 1164 Sayılı Kanunun 8.maddesine dayanan uygulamalardır. "1\1adde 8- Hazine, Belediye, Özel ıdare ve Vakıflar İdaresi satışa çıkaracakları arazi ve arsajarı sauş muamelesine tevessül etmeden önce Arsa Ofisine bildirmekle mükeııeftir." hükmü uyannca Belediyeler Arsa Ofisi görüşüne başvunnaktadırlar. Bu madde uygulamasında en öncli darboğaz belediyelerden eksik belgelerle konuların intikal etmesidir.

5 ARSA OFİst GENEL MÜDÜRLÜÖÜ ve BELEDİYELER 37 Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü gereksiz yazışmaları önlemek için geçmiş dönemlerde konuyu iki defa Valiliklere, Belediyelere iletilmek üzere genelge yollayarak duyurmuş ve istenen belgeleri belinmiştir gün ve 1174 sayılı; gün ve 394 sayılı, son olarak da günlü genelge ile konu Valiliklere duyurulmuştur. İstenen belgelerin içinde en önemlileri belediyelerin satışa çıkaracakları arsa veya arazilerin tapu örnekleri, varsa imar planı üzerinde işaretli yoksa kadastral çapı yerleri ve satışa ilişkin belediyece tasdikli encümen kararıdır. Encümen kararlarmda arsalarm ada, parsel numaralan ilc yüzölçümleri ve tapu kayıtlannın doğru yer alması gerekmektedir. Tapu idareleri de, bu tür işlemler karşısmda kanuni gereğinin yapılması yönünde uyarıımıştır. Bu maddenin uygulanmasmda önemli bir aksaklık, belediyelerin bu gibi arsaları satışa çıkarmadan önce Ofis'in görüşünü almamış olmalarıdır. Bu husus, daha sonra tapu işlemlerine geçildiğinde vatandaşları zor durumda bırakmaktadır. Böylece sadece yasal bir zorunluluk yerine getirilmiş olmakla kalmayıp belediyelerin kendi işleri de aksamamış olacaktır. Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü'nün belediyelerle ilgili diğer faaliyet konuları aşağıda verilmektedir: Belediyeler için önemli bir konu olan toplu konut uygulamalarında ise; günlü ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu'nun 4.maddesi uyannca Valiliklerce belirlenecek toplu konut iskan sahalarmın gerektiğinde Arsa Ofisi eliyle kamulaştırılabileceği hükmü getirilmiştir. Bu maddeye dayanarak Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü ve Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi arasında gününde bir protokol yapılmış ve kamulaşıırmaya ilişkin işbirliği esasları belirlenmiştir. Buna göre Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı tdaresi kamulaşurılması istenen alanlarla ilgili programını mali yıldan önce belirliyerek Arsa Ofisine bildirir. Belediyeler 5656 sayılı Yasa uyarınca ucuz konut alanı olarak belirlenen alanlarda kamulaşurma yapabilirler, ancak bu alanların Valiliklerce belirlenen "toplu konut" alanlan kapsamında olmaması gerekmektedir. Ayrıca bu arsalann sauşından önce Arsa Ofisinin görüşü alınmalıdır. Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü'nün belediyeterle ilgili faaliyetlerinde diğer bir husus da kamulaştırılan alan içinde bclediyeye ait bir parsel veya hissesi olmasıdır. Bu gibi durumlarda Ofis, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 30.maddesine göre anlaşma yoluyla araziyi devralır. Genel Müdürlüğün, belediyelerle işbirliği içinde olmasını gerektiren en önemli faa

6 38 ÇAGDAŞ YEREL YÖNETİMLER liyetlerden birisi "Kentsel Arsa Üretimi" projesi kapsamında, plan onaması, parselasyonu ve alt-yapısı hazır arsa üretimidir. Bu süreçteki tüm işlemler, belediye ve merkezi idarenin işbirliği ilc daha kısa bir sürede sonuçlandırılabilecek ve halen kentleşmenin çok yüksek oranlarda süregeldiği ülkemizdeki hızla artan ilave kentsel arsa ihtiyacına bir çözüm getirebilecektir. Sonuç olarak; Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü görevi itibariyle tüm kamu kuruluşları gibi belediyelerle de yakın ilişki içinde görevlerini sürdürmek zorundadır. Bu vesileyle Ofis'in elemanlarına görevlerini yaparken belediyelerce de gerekli yardımın yapılmasını sadece yasal bir gerek olarak değil kamu hizmetlerinin aksamadan yürümesini temin açısından da gerekli olduğunu vurgulamak isteriz.

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI RAPORU

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI RAPORU TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 02.03.1984 tarih ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu uyarınca düzenlenmiştir. KISALTMALAR: TOKİ

Detaylı

4916 Sayılı Çeşitli Kanunlarda ve Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

4916 Sayılı Çeşitli Kanunlarda ve Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 4916 Sayılı Çeşitli Kanunlarda ve Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ÇEŞİTLİ KANUNLARDA VE MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLÂT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

KURUMU GÜNEY MÜESSESESİ TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI RAPORU

KURUMU GÜNEY MÜESSESESİ TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU SINIRLI SORUMLU GÜNEY EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ 2012 YILI RAPORU TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay

Detaylı

TOPLU KONUT KANUNU (1)

TOPLU KONUT KANUNU (1) 6385 TOPLU KONUT KANUNU (1) Kanun Numarası : 2985 Kabul Tarihi : 2/3/1984 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 17/3/1984 Sayfa : 18344 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 23 Sayfa : 53 Bu Kanun ile ilgili

Detaylı

13- İL ÖZEL İDARESİNİN DİĞER KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİ :

13- İL ÖZEL İDARESİNİN DİĞER KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİ : 13- İL ÖZEL İDARESİNİN DİĞER KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİ : 13.01-5302 sayılı Yasa nın 64 üncü maddesi hükmüne göre, İl Özel İdaresinin diğer kuruluşlar ile ilişkisinde üç temel şartı vardır. Bu üç şart birlikte

Detaylı

Kanunlar. Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. Kanun No. 4684 Kabul Tarihi : 20.6.2001

Kanunlar. Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. Kanun No. 4684 Kabul Tarihi : 20.6.2001 Kanunlar Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 4684 Kabul Tarihi : 20.6.2001 BİRİNCİ BÖLÜM Kamu Bankalarına İlişkin Hükümler MADDE 1. A) 15.11.2000 tarihli

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 03.03.2009 Sayı: 2009/39 Ref: 4/39

SĐRKÜLER Đstanbul, 03.03.2009 Sayı: 2009/39 Ref: 4/39 SĐRKÜLER Đstanbul, 03.03.2009 Sayı: 2009/39 Ref: 4/39 Konu: 5838 SAYILI BAZI KANUNLARDA DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASI HAKKINDA KANUN YAYINLANMIŞTIR 28.02.2009 tarihli ve Mükerrer 27155 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan

Detaylı

DÖNÜŞÜM ALANLARI HAKKINDA KANUN TASARISI ÜZERİNE ODAMIZ GÖRÜŞLERİ VE ÖNERİLERİ İLGİLİ KURUMLARA GÖNDERİLDİ

DÖNÜŞÜM ALANLARI HAKKINDA KANUN TASARISI ÜZERİNE ODAMIZ GÖRÜŞLERİ VE ÖNERİLERİ İLGİLİ KURUMLARA GÖNDERİLDİ DÖNÜŞÜM ALANLARI HAKKINDA KANUN TASARISI ÜZERİNE ODAMIZ GÖRÜŞLERİ VE ÖNERİLERİ İLGİLİ KURUMLARA GÖNDERİLDİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 1/1225 Esas numarası ile Türkiye Büyük

Detaylı

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI MADDE 1-25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanunun; a) Geçici 7 nci maddesinin birinci fıkrasındaki bu maddenin

Detaylı

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI MADDE 1-25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanunun; a) Geçici 7 nci maddesinin birinci fıkrasındaki bu maddenin

Detaylı

Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hakkında. 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname(1) (2)

Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hakkında. 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname(1) (2) Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hakkında 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname(1) (2) KHK'nın Tarihi : 8/6/1984 No : 233 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi : 18/6/1984 No :

Detaylı

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR T.C. D A N I Ş T A Y

Detaylı

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 9351-9355 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 5335 Kabul Tarihi : 21/4/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 27/4/2005 Sayı : 25798 Yayımlandığı

Detaylı

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (2001-2005) 2003 YILI PROGRAMI

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (2001-2005) 2003 YILI PROGRAMI SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (2001-2005) 2003 YILI PROGRAMI İÇİNDEKİLER nın Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı... nın Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN (1)

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN (1) 6783 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3234 Kabul Tarihi : 31/10/1985 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih

Detaylı

Kanun No. 5838 Kabul Tarihi: 18/2/2009

Kanun No. 5838 Kabul Tarihi: 18/2/2009 BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 5838 Kabul Tarihi: 18/2/2009 MADDE 1-25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. GEÇİCİ

Detaylı

Belediye Arsaları Üzerinde Toplu Konut ve Kentsel Çevre Üretimi ve Kredilendirilmesine Dair Yönetmelik

Belediye Arsaları Üzerinde Toplu Konut ve Kentsel Çevre Üretimi ve Kredilendirilmesine Dair Yönetmelik BELEDİYE ARSALARI ÜZERİNDE TOPLU KONUT VE KENTSEL ÇEVRE ÜRETİMİ VE KREDİLENDİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK Belediye Arsaları Üzerinde Toplu Konut ve Kentsel Çevre Üretimi ve Kredilendirilmesine Dair Yönetmelik

Detaylı

KANUN 2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU. Kanun No. 5828 Kabul Tarihi: 27/12/2008

KANUN 2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU. Kanun No. 5828 Kabul Tarihi: 27/12/2008 31 Aralık 2008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (Mükerrer) KANUN 2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU Kanun No. 5828 Kabul Tarihi: 27/12/2008 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir,

Detaylı

Kentsel Dönüşümde Sürdürülebilirlik Zeytinburnu Örneği Ekokent Yeni Zeytinburnu Projesi

Kentsel Dönüşümde Sürdürülebilirlik Zeytinburnu Örneği Ekokent Yeni Zeytinburnu Projesi Kentsel Dönüşümde Sürdürülebilirlik Zeytinburnu Örneği Ekokent Yeni Zeytinburnu Projesi www.yenizeytinburnu.com Y.MİMAR CEMİL COŞKUN BUDAK (İ.T.Ü) BİRE BİR DÖNÜŞÜM YÜZDE YÜZ DÖNÜŞÜM İÇİNDEKİLER 1. Giriş

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI ANABİLİM DALI TOKİ' NİN TASARIM İLKELERİNİN, TOKİ KONUT UYGULAMALARI ÜZERİNDEN İRDELENMESİ: ANKARA ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU. (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge

1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU. (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge _ 416 1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) Kanun No. Kabul Tarihi 3512 23. 12.1988 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler ı BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge

Detaylı

12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK

12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK 12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ 1 ESKİ METİN EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ MADDE 3: Şirket in merkezi İstanbul İli, Ataşehir İlçesindedir. Adresi, Atatürk Mahallesi,

Detaylı

YÖNETMELİK. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: YÖNETMELİK TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve

Detaylı

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2)

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2) 295 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2) Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 8/6/1984 No : 233 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi : 18/6/1984

Detaylı

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2)

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2) 295 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2) Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 8/6/1984 No : 233 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi : 18/6/1984

Detaylı

HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 8037 HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4706 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih

Detaylı

KANUN. Kanun No. 6456 Kabul Tarihi: 3/4/2013

KANUN. Kanun No. 6456 Kabul Tarihi: 3/4/2013 18 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28622 KANUN KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 18 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28622 KANUN KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Detaylı

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nden

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nden Bu izahname taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu Seri:I, No:40 Tebliği nin 17 nci maddesi uyarınca yayınlanmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan ihraç ve satış başvurusunun incelenmekte

Detaylı