CargillHaberler. Cargill Türkiye. Bitkisel yaðýn çetin sýnavý. Mart 2011

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CargillHaberler. Cargill Türkiye. Bitkisel yaðýn çetin sýnavý. Mart 2011"

Transkript

1 Cargill Türkiye CargillHaberler Mart 2011 Gemi taþýmacýlýðýnda bir ilk Tuba Çetin Alpa: Cargill de çalýþmak mesleki bir lüks Tüketiciye saðlýk, üreticiye kolaylýk Sohbet: Prof. Dr. Aziz Tekin Bitkisel yaðýn çetin sýnavý

2 Cargill - Türkiye CargillHaberler Mart Kapak konusu Bitkisel yaðda fiyatlar nereye kadar yükselecek? 24 Güncel Cargill in markalý gýda ürünlerindeki yetenekleri artýyor Tuba Çetin Alpa: Beni, Cargill in çalýþan kalitesi cezbetti Inovasyon Uçurtma gücüyle çalýþan daha büyük gemilerle nakliye 26 Prof. Dr. Aziz Tekin: Ülkemizde yüksek kalitede yað üretimi yapýlabiliyor

3 bu sayýda 03 Cargill Türkiye den 04 Aktüel - Birlikte büyümek - OTSO Meclisi Orhangazi Fabrikasý nda - Geçit 06 Dünyadan - Dünya mirasýnýn korunmasýna destek - KVB ile büyümeye devam 08 Ýçimizden Biri - Cargill Avukatý Tuba Çetin Alpa 14 Kapak Konusu - Ýklim deðiþikliði, bioyakýt politikalarý, arz-talep ve bu denkleme sýkýþan bitkisel yað sektörü Cargill Tarým ve Gýda San. Tic. A.Þ. Adýna Sahibi ve Yayýn Müdürü Mustafa Muzaffer Sayýnataç Yazý Ýþleri Müdürü Sera Baysal Yayýn Ekibi Cenan Celebci Songül Aras Yönetim Yeri Baðlarbaþý, Kýsýklý Caddesi Sarkuysan Ak Ýþmerkezi No: 4-A Blok Üsküdar / Ýstanbul Tel: Faks: Baský Elma Teknik Basým, Matbaacýlýk Çatal Sokak No:11/A Maltepe - Ankara Tel: Faks: Yayýn Türü Yaygýn, süreli Yayýn Tarihi 15 Mart Inovasyon - Cargill okyanus taþýmacýlýðýnda bir ilk e öncülük ediyor 20 Cargill Çözümleri - Ýþlenmiþ et ürünleri giderek daha popüler hale geliyor 24 Güncel - Neden domates? 26 Sohbet - Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gýda Mühendisliði Bölümü Baþkan Yardýmcýsý Prof. Dr. Aziz Tekin 32 Sosyal Sorumluluk - Engelsiz mutluluk için herkes kadar eþit yaþamak CargillHaberler - Ýçindekiler 1

4 Cargill in Çevreyle Ýlgili 2015 Hedefleri Enerji verimliliðini %5 iyileþtirmek Sera gazý yoðunluðunu %5 iyileþtirmek Temiz su verimliliðini %5 iyileþtirmek

5 CargillHaberler Birlikte büyümek Orhangazi ilçesinde üzerinde Cargill adýnýn ve logosunun yer aldýðý kocaman bir bina var. Burasý tüm dünyada Cargill adýný taþýyan belki de tek okul. Cargill tarafýndan saðlanan 2 milyon dolarlýk finansmanla inþa edilen ve 2006 yýlýnda hizmete giren Cargill Ýlköðretim Okulu nda bugün 500 öðrenci eðitim görüyor. Þimdi mahallenin boþ arsasýnýn yerinde modern bir eðitim kurumu var." Yukarýdaki satýrlar, Ýngilizce olarak iki ayda bir yayýnlanan ve dünyanýn 66 ülkesindeki 131 bin Cargill çalýþanýnýn eline ulaþan Cargill News dergisinin Mart-Nisan 2011 sayýsýnda Orhangazi yi anlatan bir haberden alýntýlandý. Bu, tüm dünyada Cargill i anlatan ve müþterileri, çalýþanlarý ve içinde bulunduðu toplumlarla Birlikte büyümek temel ilkesinin Türkiye deki karþýlýklarýndan sadece bir tanesi. Bu nedenle Cargill Türkiye nin gönüllü projeleri, büyük ölçüde eðitim, saðlýk ve çevre inisiyatiflerine odaklanýyor. Bu temel prensibin dünyada da karþýlýklarý mevcut. Týpký Cargill in Gana daki kýrsal kalkýnma faaliyetleri sonucunda kakao çiftliklerinde çalýþmak yerine eðitimlerine geri dönen çocuðun geleceðe umutla bakmaya baþlayan gözlerindeki ýþýltý gibi. Ya da mikrobesin eksikliði olan ve yetersiz beslenen milyonlarca kiþinin olduðu Hindistan da rafine edilmiþ yaðlarý A, D ve E vitaminleriyle zenginleþtirdiðimiz ve bu program çerçevesinde ulaþtýðýmýz 25 milyon kiþi gibi Ve buraya sýðdýramayacaðýmýz birçok projede olduðu gibi 2010 da Cargill dünya genelinde, toplumsal kalkýnma, beslenme ve saðlýk, eðitim, insani hizmetler ve doðal çevrenin korunmasý amacýyla 57 milyon dolarý aþan maddi baðýþ ve yardým yaptý. Cargill, bugün dünyanýn karþý karþýya olduðu zorluklarýn farkýnda ve birlikte büyümek ilkesiyle tüm paydaþlarýyla birlikte çalýþarak bunlarýn üstesinden gelebileceðini düþünüyor. Bu nedenle dünya genelinde faaliyette bulunduðu toplumlarda bir yandan beslenme ve saðlýðý geliþtirmek amacýyla çeþitli organizasyonlarla iþbirliði yaparken, diðer yandan eðitimler düzenliyor, doðal kaynaklarýn korunmasýný ve sorumlu bir þekilde kullanýlmasýný ve ayný þekilde tedarik zincirinde sorumlu iþ uygulamalarýný teþvik ediyor. Cargill Türkiye de bu temel ilkeden hareketle gýda ve tarým konusundaki bilgi ve uzmanlýðýný müþterileri, çalýþanlarý ve toplumuyla paylaþarak büyüyor. Bu slogan her yerde Cargill i anlatýyor: Birlikte büyümek. Ama bu sadece kuru bir slogan deðil Bu, çalýþanlarýyla birlikte Cargill in yürekten sahiplendiði bir inancýn ifadesi. Esen kalýn birlikte çalýþ > üret > baþar Cargill Türkiye den CargillHaberler - Cargill Türkiye den 3

6 CargillHaberler Öðrenciler eðitici fabrika turunda Hem keyifli hem de eðitici geçen fabrika ziyareti sonrasýnda, öðrencilere üzerlerinde Cargill logosu bulunan sýrt çantalarý hediye edildi. Tezer önderliðinde fabrika turuna çýkan çocuklara, fabrika atýk arýtma tesisi ve kumanda odasý gezdirildi. Fabrika turundan sonra yine Tezer tarafýndan, öðrencilerin çevreye olan duyarlýlýklarýný artýrmaya yönelik olarak hazýrlanan Çevre Bilinçlendirme Eðitimi verildi. Hem keyifli hem de eðitici geçen fabrika ziyareti sonrasýnda, öðrencilere üzerlerinde Cargill logosu bulunan sýrt çantalarý hediye edildi. Bursa daki Orhangazi Kurtuluþ Ýlköðretim Okulu nun müdürü, iki öðretmeni ve 33 öðrencisi geçtiðimiz aylarda Orhangazi Fabrikasý na misafir oldular. Fabrikada eðitici bir gezi yapan öðrenciler, gezi öncesinde Cargill hakkýnda bir tanýtým CD si izlediler ve daha sonra yetkililere merak ettikleri konularla ilgili sorular sordular. Çevre, Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Uzman Mühendisi Belkýs Hande Geçit Türkiye, Ortadoðu, Asya ya da Avrupa deðil; Türkiye bu bölgeler arasýndaki eþsiz bir geçit. Bu sözler, Cargill News dergisinde Türkiye nin tanýtýldýðý özel sayýya demeç veren Cargill Gýda Türkiye Halkla Ýliþkiler Müdürü Sera Baysal a ait. Þu cümleler ise Cargill News Editörü Paul Dienhart tarafýndan kaleme alýnan ve Türkiye nin tanýtýldýðý Geçit baþlýklý özel habere: Geçen on yýl içinde Türkiye kadar deðiþim yaþayan ancak birkaç ülke sayabiliriz. Economist te 10 yýl önce Türkiye nin ekonomisinin derin bir çýkmazda olduðu, bankalarýnýn iflas ettiði yazýyordu. Bugün ise büyüme ve geliþmede Avrupa ülkelerine öncülük ediyor. Bazý ekonomistler, geliþmekte olan ekonomiler olarak BRIC ülkelerinin (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin) Türkiye de eklenerek BRICT olarak deðiþtirilmesini öneriyorlar. Evet, Amerika Birleþik Devletleri nde hazýrlanan ve Cargill in faaliyet gösterdiði 66 ülkedeki iþ ünitelerine daðýtýmý yapýlan Cargill News, son sayýsýnda (Mart-Nisan 2011) Türkiye yi tanýttý. Cargill in, Türkiye de, geliþen Türk gýda ve içecek sektörüyle birlikte büyüdüðünün belirtildiði haberde; Cargill Türkiye nin Ortadoðu ve Kuzey Afrika bölgesinde büyüme için saðlam bir temel saðladýðýna vurgu yapýldý. Cargill Türkiye nin, tahýl ticaretine baþladýðý 1960 yýlýndan bu yana Türkiye nin geliþmesinin bir parçasý olduðu da belirtildi. Haberde; Cargill Gýda Türkiye nin inovasyon konusundaki baþarýsý ve üç kez art arda (2006, 2008 ve 2010) Cargill Ýþ Mükemmelliði Ödülü nü kazandýðý belirtilerek, yöneticilerin, bu ödüllerin sýrrýnýn mükemmel çalýþanlar olduðunu söylediði kaydedildi. Dergiye konuþan Cargill Gýda Türkiye Yönetim Kurulu Baþkaný Murat Tarakçýoðlu Türkler çok pratik. Biz sonuç istiyoruz. Son sekiz yýlda kazandýðýmýz Ýþ Mükemmelliði Ödülleri daha hýzlý sonuç aldýðýmýz bir kültür geliþtirmemize yardýmcý oldu. Deneyim kazandýkça süreçler üzerinde çok daha az zaman harcýyoruz. dedi. Türkiye nin tanýtýldýðý bu haberin geniþ bir özetini Mayýs sayýmýzda okurlarýmýzla paylaþacaðýz. 4 CargillHaberler - Aktüel

7 OTSO Meclisi Orhangazi Fabrikasý nda Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odasý (OTSO), yeni baþlattýðý bir uygulama ile meclis toplantýlarýný üye iþletmelerde gerçekleþtirmeye baþladý. Aktüel Ýlk ev sahipliðini Cargill Türkiye nin üstlendiði bu yeni uygulamanýn amacý ise üye iþletmeleri ziyaret etmek ve onlarý daha yakýndan tanýmak. Orhangazi Fabrikasý nda yapýlan Þubat ayý meclis toplantýsýnda, Ocak ayý hesap inceleme komisyonu raporlarý ve gelir-gider mizanlarý görüþülerek karara baðlandý. Toplantý öncesinde, 40 kiþilik meclis grubuna Fabrika Sorumlu Müdürü Cenan Celebci tarafýndan Cargill ile ilgili bir de brifing sunuldu. Daha sonra üyeler fabrikayý gezdi. Fabrikanýn arýtma tesisi bölümünde sorularý cevaplayan Cenan Celebci, firma olarak arýtmaya büyük önem verdiklerini söyledi. Fabrikanýn kumanda merkezini de gezen Oda üyeleri Celebci den fabrikanýn üretim aþamalarý ile ilgili bilgiler aldý. Cargill'in muhtarlara desteði sürüyor Beklemek daha keyifli Cargill muhtarlarýn yanýnda Daha önce de muhtarlardan gelen talepler üzerine çeþitli köylere ihtiyaçlarý doðrultusunda yardýmlarda bulunan Cargill, son olarak Fýndýklý Köyü ne bilgisayar hediye etti. Muhtar Ahmet Yýlmaz, Bu bilgisayara muhtarlýk olarak çok ihtiyacýmýz vardý, bir sözümüz ile yapýlan bu jest bizleri onore etti. dedi. Karsak Köyü modern bir otobüs duraðýna kavuþtu. Köy muhtarý Ergin Tayyar'ýn ilettiði talep üzerine Cargill Türkiye tarafýndan köy meydanýna yaptýrýlan durak, Karsaklýlar tarafýndan memnuniyetle karþýlandý. Durak yapýlmadan önce köy halký otobüsleri açýk havada bekliyordu. Durak sayesinde halk soðuk, güneþli ve yaðmurlu günlerde artýk zorluk çekmeyecek ve otobüs beklerken oturup, dinlenebilecekler. Duraðýn teslimi sýrasýnda konuþan Muhtar Tayyar, Bu durak, bugüne kadar köyümüze yapýlan yardýmlar içerisinde en deðerli ve iþlevli olaný. Köy halký da firmanýn yaptýðý bu jestten oldukça memnun. Bu nedenle Cargill firmasýna teþekkürlerimizi sunuyoruz. dedi. CargillHaberler - Aktüel 5

8 Dünyadan Baupte tesislerinde üretim verimliliði artacak Cargill, Fransa Baupte taki hidrokolloid ve fonksiyonel sistemler üretim tesislerinde modern teknolojilerin kullanýlmasý için önemli yatýrýmlar yaptý. Cargill in Baupte taki faaliyetlerini arttýrarak geliþtirmek amacýyla ve firmanýn genel modernizasyon stratejisi doðrultusunda gerçekleþtirilen bu yatýrýmlar; katký maddeleri, özellikle kývam vericiler ve jelleþtiriciler gibi tekstürize bileþenler pazarýnda Cargill in rekabetçi pozisyonunu önemli ölçüde pekiþtirdi. Baupte tesisinde, hidrokolloidler (carrageenan, xanthan gum, scleroglucan) ve Cargill in rakipsiz tekstüre bileþenler portfolyosunda yer alan çok bileþenli fonksiyonel sistemler üretiliyor. Teknolojik yatýrýmlar; tesisteki üretim verimliliðini arttýrýyor, lojistik ve bakým süreçlerini en iyi hale getiriyor, Cargill çalýþanlarýnýn iþ güvenliðini arttýrýyor ve Cargill in çevresel etkilerini ciddi anlamda düþürüyor. FRANSA 6 CargillHaberler - Dünyadan

9 AEO sertifikasýyla ihracat kolaylýðý Hollanda gümrük yetkili kurumlarýnýn gerçekleþtirdiði denetimin ardýndan Cargill, Hollanda da AEO statüsü kazanan 400 firma arasýna girdi. Avrupa Birliði AEO (Yetkili Ekonomik Operatör) Sertifikasý, müþterilere; gümrük, güvenlik, lojistik ve uluslararasý kontrol sistemlerine iliþkin gerekli AB þartlarýný taþýyan bir firmayla çalýþabilme garantisi veriyor. Sertifika; uluslararasý ticarette daha hýzlý, kolay, güvenilir nakliye ve lojistik olanaklarý saðlarken, daha az bürokratik zorlukla karþýlaþýlmasýný da saðlýyor. Cargill in aldýðý AEO Sertifikasý, Hollanda dan ihraç edilen tüm Cargill kakao ve çikolata ürünleri için AB üyesi olan tüm ülkelerde geçerli. Cargill, faaliyet gösterdiði diðer AB ülkelerinde de AEO Sertifikasý için baþvuruda bulunacak. HOLLANDA Dünya mirasýnýn korunmasýna destek Kore nin Hawaii si olarak adlandýrýlan ve UNESCO tarafýndan da Dünya Mirasý Alaný olarak gösterilen Jeju Adasý turist akýnýna uðruyor. Fakat domuzlarýn yaydýðý ve pek de uygun olmayan kokular turizmi olumsuz etkiliyor. Cargill Hayvan Beslenmesi Bölümü (CAN) bu sorunun çözümüne yardýmcý olmak amacýyla Jeju Ulusal Üniversitesi ne Biyogaz Projesi için dolar baðýþta bulundu. Bu projeyle hayvanlardan kaynaklanan metan gazýnýn elektrik jeneratörleri için kullanýlmasý planlanýyor. Kurulacak biyogaz tesisiyle kokularýn önlenmesinin yaný sýra CO 2 emisyonlarýnda yýlda 3500 metrik ton azalma saðlanacak. Tesis, günde hayvana ait atýðýn iþleneceði bir kapasiteye sahip olacak ve proje baþarýlý olursa Asya da da uygulanmaya baþlanacak. KORE KVB ile büyümeye devam Cargill, KVB olarak bilinen çikolata firmasý Schwartauer Werke GmbH & Co. KG Kakao Verarbeitung Berlin i satýn aldý. KVB, Avrupa nýn en büyük çikolata pazarý olan Almanya da çok güçlü bir konuma sahip. Berlin deki iki tesisinde 180 kiþi istihdam ediliyor ve yýlda ortalama mt çikolata üretiliyor. Cargill den yapýlan açýklamada; dinamik ve müþteri odaklý bu firmanýn alýnmasýyla Avrupa da çikolata sektöründeki büyüme stratejisi doðrultusunda önemli bir adým atýldýðý belirtildi. KVB nin tesisleri Cargill in Klein Schierstedt ve Hamburg daki kakao ve çikolata tesisleriyle entegre olarak faaliyet gösterecek. Cargill, her iki firmanýn çalýþanlarýnýn bilgi, deneyim ve uzmanlýklarýný birleþtirerek hem Almanya da hem de dünya çapýnda büyümeye devam etmeyi planlýyor. ALMANYA CargillHaberler - Dünyadan 7

10 CargillHaberler Cargill Avukatý Tuba Çetin Alpa: Cargill de çalýþmak mesleki bir lüks Mesleði ile ilgili kurduðu her cümleden iþine tutkuyla baðlý olduðunu anlamak mümkün. Cargill de avukat olarak çalýþmak ise onun tabiriyle adeta mesleki bir lüks. Lise yýllarýnda gönül verdiði avukatlýk mesleðini bugün Cargill çatýsý altýnda sürdüren Tuba Çetin Alpa, mesleðinde hâlâ ilk günlerdeki heyecaný yaþýyor. Ýþ yaþamýnda rotanýn Cargill e doðru çizilmesi ise bir Headhunter ýn yýllar önce kendisine Cargill için Son derece iyi bir þirket. Kariyerinde büyük bir ilerleme olabilir. demesiyle baþlýyor. Cargill e iþ görüþmesine geldiðinde kendisini en çok cezbeden þey ise þirket çalýþanlarýnýn kalitesi olmuþ. Alpa nýn öðrencilik yýllarýndaki kararlýðý bugünkü baþarýlý kariyerinin temelini oluþturuyor. Hukukçu olmak istemesi tamamen bilinçli bir seçim. Babasý bu mesleðin zorluklarýný kendisine göstermek istese de hukuk okumayý kafasýna koyan Alpa, o günleri þöyle anlatýyor: Bugün ne yazýk ki var olmayan Özel Moda Lisesi nden mezun olurken, üniversite tercihlerimin baþýna o zamanlarda popüler bölümler olan Boðaziçi ekonomi ve iþletmeyi yazmak hiç içimden gelmiyordu. Ailemin karþý çýkmasýna raðmen mutlaka hukuk okumak istiyordum. Hatta bankacý olan ve ticaret mahkemelerinde uzun süre bilirkiþilik yapan babam, beni bu sevdadan vazgeçirmek için Sultanahmet Adliyesi ne götürüp, Türkiye de hukukçu olmanýn hiç de dizilerdekine benzemediðini göstermeye çalýþmýþtý. Tüm bu baskýlara raðmen, sýralamanýn kenarýna köþesine hukuk fakültelerini yazmayý baþaran Alpa, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ni kazandýðý haberini ise babasýndan alýr. Kendisine haberi veren babasý Üzülme! Seneye tekrar girer, Boðaziçi Üniversitesi ni tutturursun. der üzgün bir sesle. Ancak o, bir daha sýnava girmeyi düþünmez çünkü istediði okula girmiþtir artýk. Çok keyif alarak okuduðu okulunu dört senede bitirmeyi baþararak tüm aileyi þaþýrtýr. Alpa, bununla ilgili Oysaki þanýndandýr, hukuk dört senede bitmez derler. Benim en büyük motivasyon unsurum lisedeki münazara gruplarýnda aldýðým zevk ve öðretmenlerimin Bu kýz avukat olacak. diyerek beni desteklemeleridir. diyor. Fakülteden mezun olurken Deniz Ticareti Hukuk u ilgisini çekmeye baþlar Alpa nýn. Bunun üzerine bir þirketin CEO su olan akrabasý Osman Yücesan a gider. Bundan sonrasýný ise kendisi þöyle anlatýyor: Osman Yücesan, Kýzým, sen geminin sancak iskelesini bile bilmezsin, önce biraz denizcilik öðrenmelisin. diyerek beni Cerrahgil Denizcilik e stajyer olarak gönderdi. Kiralama ve operasyon bölümünde 6 ay kadar staj yaptým. Eþref Cerrahoðlu beni departman toplantýlarýna mutlaka sokardý. Denizcilikten o kadar zevk aldým ki hâlen yatlardan ziyade havuzdan yeni çýkmýþ bir yük gemisi gördüðümde gözümü alamam. Yine Osman Yücesan sayesinde, Türkiye de belki de deniz ticareti hukuku konusunda bir okul sayýlabilecek Av. Metin Baran ýn ofisine stajyer avukat olarak girdim. Diðer ortak avukat Semuh Günur, ceplerinde küçük gemi maketleriyle dolaþýr ve gemi kazalarýný bu maketlerle bize an- Ýþ yaþamýnda rotanýn Cargill e doðru çizilmesi, bir Headhunter ýn yýllar önce kendisine Cargill için Son derece iyi bir þirket. Kariyerinde büyük bir ilerleme olabilir. demesiyle baþlýyor. Osman Yücesan, Kýzým, sen geminin sancak iskelesini bile bilmezsin, önce biraz denizcilik öðrenmelisin. diyerek beni Cerrahgil Denizcilik e stajyer olarak gönderdi. Kiralama ve operasyon bölümünde 6 ay kadar staj yaptým. 8 CargillHaberler - Cargill de çalýþmak mesleki bir lüks

11 latýrdý. Hayatýmda hiç bu kadar hiciv dolu ve Türkçe ye bu kadar hâkim dilekçeler yazan birini daha görmedim. Metin Bey ise kimse okumasýn diye notlarýný eski Türkçe tutardý. Gizliliðin öneminin sinyallerini ilk ondan almýþýmdýr. Sonralarý, Av. Þeyma Ýnal a iþlerini devrederek kendi ofislerini kapattýlar. Ýçimizden biri Profesyonel meslek hayatýna geçiþiniz nasýl oldu? Þeyma Haným beni ve diðer stajyer arkadaþýmý alarak Av. Tevfik Gür ile Gür & Ýnal firmasýný kurdu. Bir aile gibi çalýþýrdýk. Her ikisinden de mesleðin çok farklý nosyonlarýný öðrendim ve beþ sene deniz hukukuyla uðraþtým. Kotlarýmýz ve botlarýmýz ofiste hazýr bulunurdu. Nerede bir gemi Alpa nýn hukukçu olmak istemesi tamamen bilinçli bir seçim. Bankacý olan ve ticaret mahkemelerinde uzun süre bilirkiþilik yapan babam, beni bu sevdadan vazgeçirmek için Sultanahmet Adliyesi ne götürüp, Türkiye de hukukçu olmanýn hiç de dizilerdekine benzemediðini göstermeye çalýþmýþtý. Tuba Çetin Alpa CargillHaberler - Cargill de çalýþmak mesleki bir lüks 9

12 CargillHaberler 10 CargillHaberler - Cargill de çalýþmak mesleki bir lüks

13 kazasý veya yük hasarý olsa oraya anýnda ulaþmamýz gerekirdi. Fýrtýnalý havalarda açýktaki gemilere þeytan çarmýðýndan týrmandýðýmýzý bilirim. Son derece heyecan vericiydi. O günleri hatýrladýkça genç avukatlarýn gözündeki heyecana bu nedenle halen gýpta ile bakarým. Cargill de çalýþmaya nasýl baþladýnýz? Tüm bu heyecanlý iþlerden sonra bir þirketin hukuk müþaviri olmaya hiç hevesim yoktu. Ancak Headhunter ýn Son derece iyi bir þirket. Kariyerinde büyük bir ilerleme olabilir. demesi üzerine görüþmeye geldiðim Cargill e girmemin tek sebebi, mülakat yaptýðým altý etkileyici hanýmdýr. Tek bir bey bile yok görüþmelere giren! Yüksek kademede çalýþan bu kadar çok haným görmek beni çok þaþýrtmýþtý. Ayrýca zekâlarýndan ve yaptýklarý iþe olan hâkimiyetlerinden o kadar etkilenmiþtim ki eve gelip Ben bu hanýmlarýn olduðu yerde olmak istiyorum. dediðimi hatýrlýyorum. On üç sene sonra hâlen bu yönetici hanýmlardan üçüyle yakýn çalýþmanýn zevkini yaþýyorum. Beni Cargill in ne o zamanki cirosu, ne de dünyadaki büyüklüðü etkilemiþtir, açýkçasý beni içerideki çalýþan kalitesi cezbetmiþtir. Bir avukatlýk firmasýnýn ardýndan kurumsal bir yapýda çalýþmaya zor alýþtým. Fakat daha sonra bir departman kurmanýn, içerideki sorumluluk ve görevleri bizzat inþa etmenin hazzýný yaþadým. Tabii Cargill in global hukuk departmanýnýn, o zamanki ülke müdürleri ve kontrolörlerinin bu konudaki rolü çok büyüktür. Cargill mesleki anlamda size neler kattý? Cargill, sadece gýda alanýnda faaliyet gösteren bir þirket olmadýðý için, baþka birçok iþ ünitesiyle omuz omuza çalýþýyorum. Cargill de hiç monoton- luk yaþamýyorum. Kendimi, birçok deðiþik þirketle müvekkil-avukat iliþkisi içerisinde çalýþan bir hukuk danýþmaný olarak hissediyorum. Cargill Global Hukuk Departmaný; 25 ülkede 200 ü aþan avukatý, 190 paralegal ve ofis asistaný olan çok uluslu büyük bir hukuk firmasý gibi çalýþýr. Ýletiþim ve koordinasyonun oturmasý konusunda 2000 den bu yana departmanýn baþý olan Steve Euller ýn çok emek sarf ettiðini bizzat biliyorum. Bugün Cargill, en iyi iç hukuk departmanlarýndan birine sahip olan çok uluslu firmalar arasýndadýr. Zaten 2008 yýlýnda Ýþ Mükemmeliyeti Baþkan Ödülü ne layýk görülen ilk Cargill Global Fonksiyonu olma baþarýsýnýn sebebi de bu. Tüm hukukçularýn deðiþik konulardaki uzmanlýðý, farklý ülke ve tecrübelerden gelmeleri her alanda iþ ünitelerine rahat hizmet verebilmemizi saðlar. Bu bilgi zincirini, dünyanýn neresinde ihtiyaç varsa oraya kanalize etmek konusunda çok baþarýlý olduðumuzu düþünüyorum. Buna en güzel örnek, Singapur daki Asya Pasifik ülkelerindeki Trade Structured Finance (TSF) iþ ünitesine avukatýmýzýn ayrýlmasýndan sonra Türkiye den dokuz ay boyunca destek vermemdir. Oysaki avukatlýk firmasýnda çalýþýrken Türk hukukçularýnýn baþka hiçbir ülkenin hukukundan anlamayacaðýný düþünürdüm. O zamanlarda, günün birinde Papua Yeni Gine Merkez Bankasý ndan görüþ alarak, orada yapýlan finansal iþlemlere destek olabileceðimi söyleseler asla inanmazdým. Bu tecrübeler, Türk hukukçularý olarak sýnýrlarýn dýþýna çýkarak bölgesel sorumluluklar almamýz konusunda cesur davranmamýz gerektiðini anlamama yardýmcý oldu. Bu nedenle, Ortadoðu daki Cargill projelerinde sorumluluk almak konusunda tereddüt etmedim. Baþka birçok iþ ünitesiyle omuz omuza çalýþýyorum, bu nedenle Cargill de hiç monotonluk yaþamýyorum. Kendimi, birçok deðiþik þirketle müvekkil-avukat iliþkisi içerisinde çalýþan bir hukuk danýþmaný olarak hissediyorum. Ýçimizden biri Tuba Çetin Alpa Cargill Global Hukuk Departmaný; 25 ülkede 200 ü aþan avukatý, 190 paralegal ve ofis asistaný olan çok uluslu büyük bir hukuk firmasý gibi çalýþýr. Bir avukatlýk firmasýnýn ardýndan kurumsal bir yapýda çalýþmaya zor alýþtým. Fakat daha sonra bir departman kurmanýn, içerideki sorumluluk ve görevleri bizzat inþa etmenin hazzýný yaþadým. CargillHaberler - Cargill de çalýþmak mesleki bir lüks 11

14 CargillHaberler Kek satýþlarý baþladý 2006-Mart ayýnda TSF in ayýrdýðý 5000 dolarlýk yardým bütçesi kullanýlarak Cargill Hukuk Türkiye departmaný tarafýndan Maltepe Orhangazi Lisesi nin zarar görmüþ kapýlarý deðiþtirilerek 45 yeni kapý yapýldý Romanya bebek hastanesi ekipman yardým projesi için dolar toplandý, GOSCE 4000 dolar ekledi. Türkiye 600 dolar ile katýldý. Cargill çalýþanlarý doðum günü kutlamalarýna cheesecake satarak katýldý Ukrayna hastane projesi için tüm Avrupa Hukuk Departmaný olarak dolar (GOSCE ile birlikte ) toplandý Fildiþi Sahilleri ndeki bir ilkokul tamirine iliþkin olarak yardým kampanyasý devam ediyor, her lokasyon ayrý proje ile katýlacak. Bu sene de çeþitli kekler yapýp satarak Cargill Türkiye Hukuk Departmaný olarak katýlýyoruz. Satýþlar baþladý. Cargill de çalýþmanýn farký sizce nedir? Bunu size bir anýyla anlatmak isterim. Þirkete ilk girdiðim senelerde, bir gün genç bir satýþ temsilcisi/ trader bana telefon açarak fiyatlarýn yükseldiðini ve elindeki kontratý feshedebilmek için kontrattaki imkânlara göz atmamý istedi. Ben de buna karþýlýk Cargill in sözü senettir. Zarar etsek de kontrattan dönmek için hukuki açýk aramak doðru olmayacaktýr. cevabýný verdim. Çünkü hepimiz, bir uzun mesafe koþucusunun deðerlerinin ne kadar yüksek olmasý gerektiðini çok iyi biliyoruz. Zaten bir daha böyle bir telefon almadým. Çalýþtýðým en sansasyonel davalarda bile her zaman doðruyu savunmanýn manevi rahatlýðý içerisinde oldum. Açýkçasý Cargill þirket avukatlarý; kendi kurallarý, yerel kanunlardan daha sýký olan bir þirkette hukukçuluk yapmanýn lüksünü yaþar. Ýþte, ben de o lüksü yaþýyorum. 12 CargillHaberler - Cargill de çalýþmak mesleki bir lüks

15 Sosyal sorumluluk projeleriyle de ilgileniyorsunuz. Bunlardan bahseder misiniz? Bundan 7-8 sene evvel, yurt dýþýnda trader olarak görev yapan arkadaþým Arýnç Öktem beni arayarak, kendi bölümü TSF nin sosyal sorumluluk projeleri için ayýrdýðý bir bütçesi olduðunu ve bunun hiç olmazsa bir kýsmýný Türkiye ye kanalize etmek için proje bulup bulamayacaðýmý sordu. Böylece, Çaðdaþ Yaþamý Destekleme Derneði ile birlikte Maltepe deki bir lisenin sýnýf kapýlarýný deðiþtirdik. O gün bugündür sosyal sorumluluk projelerinde görev almayý çok seviyorum ve þirketin sunduðu bu imkânlar benim manevi yönümü tatmin etmeme çok yardýmcý oluyor. Avrupa hukukçularý olarak her sene ayrý bir ülkede ayrý bir proje seçiyoruz. Her lokasyon ayrý bir aktivite ile baðýþ topluyor. Bense yaptýðým cheesecakeleri þirket aylýk doðum günü kutlamalarýnda ve arkadaþlara satarak katkýda bulunmaya çalýþýyorum. Son proje ise oradaki yerel avukatýmýz liderliðinde Fildiþi Sahilleri ndeki sazdan damlý bir ilkokulu iyileþtirmek. surveyine girdim. Sonuçlarý deðerlendiren yetkili bana Her þey iyi de stresli anlarýnýzý daha iyi yönetebilmek için farklý bir þeyler yapmak istemez misiniz, mesela yoga? dedi. O gün bugündür yoga yapýyorum. Yoganýn kiþisel geliþim konusunda bir aðaç olduðunu düþünüyorum. Baþkaca dallarla ilgilenmeme vesile olan yoganýn bir baþka getirisi de sonuçtan ziyade sürecin öðreticiliðine odaklanabilmemi saðlamasý olmuþtur. Ýþ saatleri dýþýnda neler yaparsýnýz? Senelerce gýda sektöründe avukatlýk yapýnca, gýda güvenliði ve beslenme konusunda o kadar çok þey öðrendim ki en sonunda kendimi, bunlarý mutfakta tatbik etmeye çalýþýrken buldum, özellikle kýzým Ýdil doðduktan sonra. Ayrýca, yemek zevk aldýðým bir hobim olduðu için birçok yemek kursuna katýldým. Ama favorim pastacýlýktýr. Pasta, hiçbir zaman en sevdiðim tatlar listesinde olmamasýna raðmen, sarf edilen emek beni o kadar etkilemiþtir ki bugün iyi yapýlmýþ bir pastayý saygýyla yerim. Ýçimizden biri Eþinizin de hukukçu olmasý bir avantaj mý? Bunun avantajlarý olduðu gibi bazý dezavantajlarý da var. Bazen derin hukuki tartýþmalara gireriz. Ne de olsa hukuk yorum meselesi. Ýki kere iki her zaman dört etmiyor. Ama öte taraftan da bir duruþma kaçýrma tehlikesi geçirmenin stresi konusunda hiç konuþmadan birbirimizi anlamanýn rahatlýðýný yaþarýz. Ýþ stresiyle baþa çýkmak için formülünüz var mý? Bundan beþ sene kadar önce bir liderlik akademisine katýlmýþtým. Bu eðitime baþlamadan önce Neo PR adý altýnda bir kiþilik davranýþ belirleme Hatta bu konudaki dâhiyane fikirlerimi Cargill in yaratýcýlýk sitesi olan Kuluçka ya girdiðim bile olmuþtur. Yemek konusundaki denemelerimi arkadaþlarýma ve aileme sunmayý da çok severim. Bir arkadaþýmýn önerisi üzerine eþimle birlikte Çalýþan Kadýnýn Günlüðü / Coffe, tea, me (www.tubaninblogu.blogspot.com) adýnda bir site kurduk. Ben buna yaþam blogu diyorum. Gezdiðim, gördüðüm yerleri, tecrübelerimi, arkadaþlarýmdan aldýðým yaþamý kolaylaþtýran ipuçlarýný, sonunu mutlaka bir yemek tarifine baðlayarak yazmayý, görsellerle donatmayý çok seviyorum. Bir arkadaþýmýn önerisi üzerine eþimle birlikte Çalýþan Kadýnýn Günlüðü / Coffe, tea, me (www.tubaninblogu.blogspot.com) adýnda bir site kurduk. Ben buna yaþam blogu diyorum. Senelerce gýda sektöründe avukatlýk yapýnca, gýda güvenliði ve beslenme konusunda o kadar çok þey öðrendim ki en sonunda kendimi, bunlarý mutfakta tatbik etmeye çalýþýrken buldum. Tuba Çetin Alpa CargillHaberler - Cargill de çalýþmak mesleki bir lüks 13

16 CargillHaberler Fiyatlar nereye kadar yükselecek? Bitkisel yaðýn çetin sýnavý Ýklim deðiþikliði, biyoyakýt politikalarý, arz - talep arasýndaki makasýn açýlmasý ve týrmanýþýna devam eden petrol fiyatlarý Ve bu denklemin tam ortasýnda yer alan bir sektör; bitkisel yað. Birleþmiþ Milletler Gýda ve Tarým Örgütü (FAO) Gýda Fiyatlarý Endeksi nin Þubat ayýnda tarihi zirvesini görüp 236 puana yükselmesi karþýsýnda herkes þu sorunun cevabýný aramaya baþladý: Fiyatlar nereye kadar yükselecek? FAO nun dünya çapýnda takip ettiði ve endeksinde yer verdiði 5 ana gýda grubunda; et, süt, tahýl, þeker ve yað bulunuyor. Ýþin gerçeði, fiyat endeksinde yer alan tüm gýda ürünleri þu an tarihi zirvelerini yapmýþ durumda. Ancak yapýlan tahminlere göre, önümüzdeki dönemde gýda fiyatlarý bu zirveleri de zorlayacak. Üst üste sekiz aydýr yükseliþ yasayan endekste; et 170, süt 230, tahýllar 254, þeker 418 ve yað 279 puana yükseldi. Rakamlar, 1990 yýlýnda FAO nun veri toplamaya baþlamasýndan bu yana en yüksek seviyeye ulaþtý. Þubat ayýnda bir önceki aya göre % 2,2 oranýnda yükselen FAO'nun gýda fiyatlarý endeksi, sepette yer alan ürünlerin uluslararasý aylýk fiyat deðiþimlerini ölçüyor ve analistler tarafýndan önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor. Peki, gýda fiyatlarýndaki bu artýþ, Libya daki karýþýklýk ve Ortadoðu daki gerilimle yükselen petrol fiyatlarý, dünyayý yeni bir gýda krizine sokabilir mi? FAO nun Devletlerarasý Tahýl Grubu Sekreteri Abdolreza Abbassian a göre, Dünya henüz bir gýda krizi yaþamýyor ancak petrol fiyatlarýndaki artýþ 2008 yýlýnda olduðu gibi tahýl fiyatlarýný görülmemiþ seviyelere çýkarabilir. Ancak Abbasian, sezonunun çok iç açýcý görünmediðini de belirtiyor. Petrolle birlikte bitkisel ham yað fiyatlarý da artýyor Petrol fiyatlarý ise 100 dolarý aþmýþ durumda. Mart baþýnda varil fiyatý 115 dolarý gören petrol, özellikle pamuk ve altýn ile birlikte yükseliþine devam ederek diðer emtialarýn fiyatýný da yükseltti. Petrolle birlikte soya yaðý ton baþýna 44 dolar, soya fasulyesi 15 dolar, palm yaðý 30 dolar, kanola tohumu 30 dolar ve ayçiçeði yaðý 5 dolar artýþ gösterdi. Ancak fiyatlarý bu derece tetikleyen sadece petrol fiyatlarýndaki artýþ deðil tabii. Ýklim deðiþikliði, biyoyakýt politikalarý ve arz - talep arasýndaki makasýn açýlmasý da önemli faktörler arasýnda yer alýyor. Bitkisel yað sektörü ise bu karmaþýk denklemin tam ortasýnda yer alýyor. Son tahminlere göre, özellikle Uzakdoðu ve Latin Amerika kaynaklý talep patlamasý, dünya bitkisel yað pazarýnda 30 milyon tonluk bir talep artýþýna neden oldu. Talebin daha da artacaðý endiþesi, önümüzdeki sezon yaðlý tohum ekili alanlarýn ihtiyacý karþýlamayacaðý endiþesini de beraberinde getiriyor. Bunun yaný sýra petroldeki artýþ nedeniyle hareketleneceði tahmin edilen dünya biyoyakýt pazarýnýn ve önemli yaðlý tohum üreticisi ülkelerde yaþanan iklim sorunlarýnýn, CargillHaberler - Bitkisel yaðýn çetin sýnavý

17 Sadece AB de üretilen biyodizel miktarý 3 milyon 184 bin tona ulaþmýþ durumda. Bu rakamlar biyodizel için kullanýlan yaðlý tohum miktarýndaki artýþ hakkýnda fikir veriyor. Bitkisel yað fiyatlarýndaki belirleyici unsurlardan biri olan biyodizele olan talep gün geçtikçe artýyor. Biyodizel üretiminde, kolza, ayçiçek, soya vb. yaðlý tohum bitkilerinden elde edilen bitkisel yaðlar tercih ediliyor. Kapak ortasýndan itibaren yaðlý tohum ve dolayýsýyla bitkisel ham yað fiyatlarýný arttýracaðý ihtimali de konuþulanlar arasýnda. Bitkisel yað fiyatlarýndaki belirleyici unsurlardan biri olan biyoyakýt ve biyodizele olan talep gün geçtikçe artýyor. Biyodizel üretiminde; kanola(kolza), ayçiçek, soya vb. yaðlý tohum bitkilerinden elde edilen bitkisel yaðlar, kýzartmalýk atýk yaðlar ve hayvansal yaðlar tercih ediliyor. Elektrik Ýþleri Etüt Ýdaresi (EÝE) verilerine göre, 1991 yýlýnda 11 milyon litre olan dünya biyodizel üretimi, 2005 yýlýnda 3 milyar 762 milyon litreye çýktý. Biyodizel üretiminde baþý Almanya, Fransa, Ýtalya ve ABD çekiyor. Verilere göre sadece AB de üretilen biyodizel miktarý 3 milyon 184 bin tona ulaþmýþ durumda. Bu rakamlar biyodizel için kullanýlan yaðlý tohum miktarýndaki artýþ hakkýnda fikir veriyor. Ancak son 6 yýlda biyodizele yapýlan yatýrým dolayýsýyla üretim artýþý devam ediyor. ABD, Brezilya ve Arjantin bu alana en çok yatýrým yapan ülkeler arasýnda yer alýyor. "25x25" sloganýyla 2025 yýlýnda toplam enerji tüketiminin % 25 ini yenilebilir enerjilerden karþýlamayý hedefleyen ve bu yönde projeler geliþtiren ABD, biyodizel konusunda kendi sistemini kuran ülkelerden biri. ABD iþe, soya yaðýna göre uygulanabilir yeni bir standart geliþtirerek baþladý. Biyoetanolde %80 lere varan kullaným oranýyla inanýlmaz bir baþarýya imza atan Brezilya da son yýllarda biyodizel ataðýna geçen ülkeler arasýnda yer alýyor. Brezilya hükümeti bunun için büyük ihracatçý olduðu soya ve soya yaðý kullanýmýný biyodizele kaydýrdý. Bununla da kalmayarak palm aðacý dikimini de teþvik ederek biyodizel konusunda planlý geliþimini sürdürüyor. Dünya yaðlý tohumlar üretimi (milyon ton) Yükseliþine devam ederek Mart ayý baþýnda varil fiyatý 115 dolarý gören petrolle birlikte soya yaðý ton baþýna 44 dolar, soya fasulyesi 15 dolar, palm yaðý 30 dolar, kanola tohumu 30 dolar ve ayçiçeði yaðý 5 dolar artýþ gösterdi * Soya Tohumu Pamuk Tohumu 45, Ayçiçek Tohumu 30, Kolza Tohumu Diðer Tohumlar TOPLAM 385, Kaynak: USDA Þubat 2011 Raporu *Tahmin CargillHaberler - Bitkisel yaðýn çetin sýnavý 15

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler. Mart 2009

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler. Mart 2009 Cargill Türkiye CargillHaberler Mart 2009 Her yerde Enerji Verimliliði Prof. Dr. Ö. Utku Çopur: Üniversitesanayi iþbirliði önemli Öðretmenlerin takdirini kazandý Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler Cargill

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Yaðýn yükselen yýldýzý: Palm. Mayýs 2009

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Yaðýn yükselen yýldýzý: Palm. Mayýs 2009 Cargill Türkiye CargillHaberler Mayýs 2009 Yüksek kaliteli gýdalar ve içecekler Avrupa nýn büyüyen tedarikçisi Emin Direkçi: Her þeyin baþý eðitim Bir küçük gönüllü ordusu! Yaðýn yükselen yýldýzý: Palm

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ýnsan beslenmesine katkýda dünya çapýnda liderlik. Ocak 2011

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ýnsan beslenmesine katkýda dünya çapýnda liderlik. Ocak 2011 Cargill Türkiye CargillHaberler Ocak 2011 Recep Altepe: Kentlerin en güzeli Bursa Alev Çakan: Hedef, sýfýr kaza Eðitim, eðlence, lezzet bir arada... Van da 1 umut için, en az 1 roman Ýnsan beslenmesine

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Pektin mi, niþasta mý? Zor seçim, kolay çözüm. Eylül 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Pektin mi, niþasta mý? Zor seçim, kolay çözüm. Eylül 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Eylül 2010 Cevdet Altýn: Odamýz artýk çok iyi bir noktaya ulaþtý Ediz Aksoy: Bisikletlerin dördü bizim Baþkanlarýn ödülü Cargill e Gelecek için ýþýk, gezegen için umut Pektin

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ekonomik daralmanýn üstesinden gelin! Eylül 2009

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ekonomik daralmanýn üstesinden gelin! Eylül 2009 Cargill Türkiye CargillHaberler Eylül 2009 Sizin kriteriniz ne? Basit þeyler, büyük iþler baþarýr! Katsan: Türk pastacýlýðýnda bir mihenk taþý Orhangazi nin yardým eli Ekonomik daralmanýn üstesinden gelin!

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan, dünya mutfaðýna! Sayý: 3 / Mayýs 2008

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan, dünya mutfaðýna! Sayý: 3 / Mayýs 2008 Cargill - Türkiye CargillHaberler Sayý: 3 / Mayýs 2008 Bu sayýda neler var: Baþarýyý fark eden yaklaþým Barbaros Bulutoðlu: Ne yapacaksan onu söyle, ne söylüyorsan onu yap Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan,

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Cargill Gýda Türkiye enerji verimliliðine EVET dedi. Ocak 2009

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Cargill Gýda Türkiye enerji verimliliðine EVET dedi. Ocak 2009 Cargill - Türkiye CargillHaberler Ocak 2009 Bir markanýn öyküsü: Vaniköy Kalpten kalbe! ÖSGD Dr. Sait Koca: Sektörün umudu ihracat! Cargill Gýda Türkiye enerji verimliliðine EVET dedi Cargill - Türkiye

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Ýnsanlýðýn vazgeçilmez tahýlý buðday. Sayý: 2 / Mart 2008. Bu sayýda neler var: Kalp dostu CoroWise

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Ýnsanlýðýn vazgeçilmez tahýlý buðday. Sayý: 2 / Mart 2008. Bu sayýda neler var: Kalp dostu CoroWise Cargill - Türkiye CargillHaberler Sayý: 2 / Mart 2008 Bu sayýda neler var: Kalp dostu CoroWise TM Her zaman ve her yerde Ülkü Karakuþ: Sürekliliði olan çözümler gerek Kapak Konusu: Ýnsanlýðýn vazgeçilmez

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Yerken suçluluk duymayacaðýnýz zevkler için. Mayýs 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Yerken suçluluk duymayacaðýnýz zevkler için. Mayýs 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Mayýs 2010 Kültürler farklý, etik deðerler ayný Orhangazi ye bakýþýnýz deðiþecek Ýnceden bir eðitim öyküsü Ýnovasyonu geliþtiren sihirli deðnek Yerken suçluluk duymayacaðýnýz

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýda güvenliðinin kurum ve insan boyutu... Ocak 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýda güvenliðinin kurum ve insan boyutu... Ocak 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Ocak 2010 Öðretmenler Günü nde anlamlý ödül Hale Kýrmaz ile Tamek üzerine... Samim Saner: Ortak payda gýda güvenliði En iyi performans Cargill Dubai nin... Gýda güvenliðinin

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Güneþe tutkun Ayçiçeði. Temmuz 2008

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Güneþe tutkun Ayçiçeði. Temmuz 2008 Cargill - Türkiye CargillHaberler Temmuz 2008 Bu sayýda neler var: Baþarýnýn kýsa tarihi Mýsýr þuruplarý Nur Özkan: Mýsýr, çiftçiyi ayakta tutuyor Kapak Konusu: Güneþe tutkun Ayçiçeði Cargill - Türkiye

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Tapýnaklardan mutfaklarýmýza Aztekler, den bir hediye: Mýsýr. Sayý: 1 / Ocak 2008

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Tapýnaklardan mutfaklarýmýza Aztekler, den bir hediye: Mýsýr. Sayý: 1 / Ocak 2008 Cargill - Türkiye CargillHaberler Sayý: 1 / Ocak 2008 Bu sayýda neler var: Diþ dostu Ýzomaltuloz Küresel soruna küresel çözüm Prof. Dr. H. Tanju Besler: Fiziksel aktivite de önemli Kapak Konusu: Tapýnaklardan

Detaylı

perder baþkandan 2 Eylül - Ekim Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým, Saygýlarýmla,

perder baþkandan 2 Eylül - Ekim Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým, Saygýlarýmla, baþkandan Deðerli Dostlarým, Kýsa bir süre önce Türkiye ekonomisinin orta vadeli programýna iliþkin açýklamalar yapýldý. Ticari çevreleri yakýndan ilgilendiren söz konusu program, büyüme rakamlarýnda iyimser

Detaylı

Vedat Baþaran: Süt, tarçýn, damla sakýzý: Damaklarýn Decoder i VÝVÝDENT Full Fresh ECR, verimliliði artýrýyor: Soydan Cengiz Þekerlemede PVM damgasý Nureddin Ergür: Üretimin can damarý tedarik zinciri

Detaylı

Unilever Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2010 Bu rapor, geri dönüþümlü kaðýda basýlmýþtýr. Ýçindekiler 1 2 4 6 9 10 12 16 20 21 24 26 29 33 37 42 45 Giriþ Önsöz Unilever Hakkýnda Sürdürülebilirlik Vizyonu

Detaylı

IBAN: TR190020300001428410000001

IBAN: TR190020300001428410000001 baþkandan Deðerli Dostlarým, Ýfade ve düþünce özgürlüðü bireylerin en doðal hakkýdýr. Bu hakký yasalarla bireylerin elinden almak, onlara herhangi bir konuda, Þu þekilde düþünemezsin, düþünceni þu þekilde

Detaylı

TÜRKÝYE ÝLERLEME RAPORU 2011 2011 DE ÖNE ÇIKANLAR Becel ile Türkiye'de 450.000 kiþiyi Kalp Yaþý testini yapmaya teþvik ettik. Kalp yaþý yüksek çýkan kiþiler için beslenme ve yaþam tarzý planlarý önerdik.

Detaylı

2010 - X Celal KAYA - TAYSAD Yönetim Kurulu Baþkaný Yeni yýl tüm dünyaya ve otomotiv sektörüne barýþ, mutluluk, saðlýk, bereket ve bol kazanç getirsin. Yeni yýlýnýz Kutlu Olsun Ýsviçre Baþkonsolosu Maysan

Detaylı

Yeterli ve dengeli beslen, aktif ol, saðlýklý yaþa w w w. t g d f. o r g. t r Yayýncý: Comart Kurumsal Ýletiþim Hizmetleri Derleme: Nazan Maraþ Tasarým: Figen Kocaman Basýl ve Cilt: Elma Teknik Basým Ltd.

Detaylı

içindekiler www.samsuntarim.gov.tr

içindekiler www.samsuntarim.gov.tr içindekiler ÖNSÖZ...2 BAKAN MEHDÝ EKER ENERJÝ TARIMI MERKEZÝ'NÝ HÝZMETE AÇTI...3 TÜRKÝYE'DE YENÝLENEBÝLÝR ENERJÝ KAYNAKLARI NIN PROJEKSÝYONU ve SAMSUN AÇISINDAN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ...5 YAÐLI TOHUMLAR VE

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 4 // Ocak 2009 Yeni Nesil Hasar Ýliþkileri Yönetim Sistemi WinSure CLAIMS Be Sure To Win SFS de Görev Deðiþimi SFS Yeni Genel Müdürü Hakan Yurdakul Sayfa>1 Türk Nippon

Detaylı

perder baþkandan 2 Ocak - Þubat Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým,

perder baþkandan 2 Ocak - Þubat Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým, baþkandan Deðerli Dostlarým, Bugün itibariyle yerel zincirlerin geldiði noktayý oldukça sevindirici buluyorum. Uzun yýllar daðýnýk bir yapýda faaliyet gösteren yerel zincir markalarý önce organize oldu.

Detaylı

Ýçimizden biri. Cafer Sadýk Abalýoðlu

Ýçimizden biri. Cafer Sadýk Abalýoðlu Ýçimizden biri Zaferiye Abalýoðlu ve Cafer Sadýk Abalýoðlu Ýçimizden biri Ýþ hayatýyla ilgili ilk deneyimini, öðrenciliði devam ederken baba tezgâhýnda dericilik yaparak kazanýr. Babasý Mehmet Ali Abalýoðlu'nun

Detaylı

editörden Truman Show Kapýlardan girenler, yemek yiyenler, filmin baþlamasý için sinemanýn önünde bekleyenler, vitrinlerin önünde yeni gelen ürünlere bakanlar, kafelerde sohbet edenler, sanki derin bir

Detaylı

Nereden nereye PROJE TASARIM

Nereden nereye PROJE TASARIM 2EYLÜL-EKÝM 2007 KOCAELÝ içindekiler 3 Nereden nereye Eylül-Ekim 2007 Sayý: 9 Genel Yayýn Koordinatörü ÖMER POLAT Basýn Yayýn Daire Baþkaný YUSUF GENÇ Sorumlu Müdür MEHMET KESEN Arþiv Fotoðraflarý NURDOÐAN

Detaylı

13 2015 FATÝH Fatih Projesinin "Fatih"i Federal Termik ve Manyetik Ayarlý F31 Tip Þalterler Bayi Raflarýnda Yerini Alýyor 25 yýldýr yanýmýzda olan çalýþanlarýmýza, tedarikçilerimize ve müþterilerimize

Detaylı

Geçtiðimiz aylarýn gündemini aðýrlýklý olarak su sorunu oluþturdu. Yaþam kaynaðýmýz olan su; ekolojik dengeyi saðlayan en deðerli kaynaðýmýzdýr. Ýnsanlar ilk yerleþme merkezlerini ve kentlerini genellikle

Detaylı

I I S a y ý : 5 2 0 0 5 / 2

I I S a y ý : 5 2 0 0 5 / 2 Sayý : 5 2005/2 Dizel Motor Yaðlarý S a y ý : 5 2 0 0 5 / 2 EDÝTÖR 07 "Merhaba" TEKNOLOJÝ JCB Teleskobik Yükleyici Serisi 08 BÝLGÝ Dolaylý Vergilerin AB ile Uyumlaþtýrýlmasý SÖYLEÞÝ Prof. Dr. M. Nuray

Detaylı

perder baþkandan 2 Mayýs - Haziran Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým, Perakendeci duyarlýlýðý

perder baþkandan 2 Mayýs - Haziran Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým, Perakendeci duyarlýlýðý baþkandan Deðerli Dostlarým, Nisan ayýnda üçüncüsünü gerçekleþtirdiðimiz Yerel Zincirler Buluþuyor (YZB)organizasyonu, önceki yýllara göre rekor katýlýmla gerçekleþti. 10 binin üzerinde katýlýmcý, bir

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Yýl: 2015 Sayý: 186 1 Ýçindekiler 9 53 74 18 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ocak-Haziran 2015 Yýl :13 Sayý : 186 Üç ayda bir yayýnlanýr.

Detaylı