CargillHaberler. Cargill Türkiye. Bitkisel yaðýn çetin sýnavý. Mart 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CargillHaberler. Cargill Türkiye. Bitkisel yaðýn çetin sýnavý. Mart 2011"

Transkript

1 Cargill Türkiye CargillHaberler Mart 2011 Gemi taþýmacýlýðýnda bir ilk Tuba Çetin Alpa: Cargill de çalýþmak mesleki bir lüks Tüketiciye saðlýk, üreticiye kolaylýk Sohbet: Prof. Dr. Aziz Tekin Bitkisel yaðýn çetin sýnavý

2 Cargill - Türkiye CargillHaberler Mart Kapak konusu Bitkisel yaðda fiyatlar nereye kadar yükselecek? 24 Güncel Cargill in markalý gýda ürünlerindeki yetenekleri artýyor Tuba Çetin Alpa: Beni, Cargill in çalýþan kalitesi cezbetti Inovasyon Uçurtma gücüyle çalýþan daha büyük gemilerle nakliye 26 Prof. Dr. Aziz Tekin: Ülkemizde yüksek kalitede yað üretimi yapýlabiliyor

3 bu sayýda 03 Cargill Türkiye den 04 Aktüel - Birlikte büyümek - OTSO Meclisi Orhangazi Fabrikasý nda - Geçit 06 Dünyadan - Dünya mirasýnýn korunmasýna destek - KVB ile büyümeye devam 08 Ýçimizden Biri - Cargill Avukatý Tuba Çetin Alpa 14 Kapak Konusu - Ýklim deðiþikliði, bioyakýt politikalarý, arz-talep ve bu denkleme sýkýþan bitkisel yað sektörü Cargill Tarým ve Gýda San. Tic. A.Þ. Adýna Sahibi ve Yayýn Müdürü Mustafa Muzaffer Sayýnataç Yazý Ýþleri Müdürü Sera Baysal Yayýn Ekibi Cenan Celebci Songül Aras Yönetim Yeri Baðlarbaþý, Kýsýklý Caddesi Sarkuysan Ak Ýþmerkezi No: 4-A Blok Üsküdar / Ýstanbul Tel: Faks: Baský Elma Teknik Basým, Matbaacýlýk Çatal Sokak No:11/A Maltepe - Ankara Tel: Faks: Yayýn Türü Yaygýn, süreli Yayýn Tarihi 15 Mart Inovasyon - Cargill okyanus taþýmacýlýðýnda bir ilk e öncülük ediyor 20 Cargill Çözümleri - Ýþlenmiþ et ürünleri giderek daha popüler hale geliyor 24 Güncel - Neden domates? 26 Sohbet - Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gýda Mühendisliði Bölümü Baþkan Yardýmcýsý Prof. Dr. Aziz Tekin 32 Sosyal Sorumluluk - Engelsiz mutluluk için herkes kadar eþit yaþamak CargillHaberler - Ýçindekiler 1

4 Cargill in Çevreyle Ýlgili 2015 Hedefleri Enerji verimliliðini %5 iyileþtirmek Sera gazý yoðunluðunu %5 iyileþtirmek Temiz su verimliliðini %5 iyileþtirmek

5 CargillHaberler Birlikte büyümek Orhangazi ilçesinde üzerinde Cargill adýnýn ve logosunun yer aldýðý kocaman bir bina var. Burasý tüm dünyada Cargill adýný taþýyan belki de tek okul. Cargill tarafýndan saðlanan 2 milyon dolarlýk finansmanla inþa edilen ve 2006 yýlýnda hizmete giren Cargill Ýlköðretim Okulu nda bugün 500 öðrenci eðitim görüyor. Þimdi mahallenin boþ arsasýnýn yerinde modern bir eðitim kurumu var." Yukarýdaki satýrlar, Ýngilizce olarak iki ayda bir yayýnlanan ve dünyanýn 66 ülkesindeki 131 bin Cargill çalýþanýnýn eline ulaþan Cargill News dergisinin Mart-Nisan 2011 sayýsýnda Orhangazi yi anlatan bir haberden alýntýlandý. Bu, tüm dünyada Cargill i anlatan ve müþterileri, çalýþanlarý ve içinde bulunduðu toplumlarla Birlikte büyümek temel ilkesinin Türkiye deki karþýlýklarýndan sadece bir tanesi. Bu nedenle Cargill Türkiye nin gönüllü projeleri, büyük ölçüde eðitim, saðlýk ve çevre inisiyatiflerine odaklanýyor. Bu temel prensibin dünyada da karþýlýklarý mevcut. Týpký Cargill in Gana daki kýrsal kalkýnma faaliyetleri sonucunda kakao çiftliklerinde çalýþmak yerine eðitimlerine geri dönen çocuðun geleceðe umutla bakmaya baþlayan gözlerindeki ýþýltý gibi. Ya da mikrobesin eksikliði olan ve yetersiz beslenen milyonlarca kiþinin olduðu Hindistan da rafine edilmiþ yaðlarý A, D ve E vitaminleriyle zenginleþtirdiðimiz ve bu program çerçevesinde ulaþtýðýmýz 25 milyon kiþi gibi Ve buraya sýðdýramayacaðýmýz birçok projede olduðu gibi 2010 da Cargill dünya genelinde, toplumsal kalkýnma, beslenme ve saðlýk, eðitim, insani hizmetler ve doðal çevrenin korunmasý amacýyla 57 milyon dolarý aþan maddi baðýþ ve yardým yaptý. Cargill, bugün dünyanýn karþý karþýya olduðu zorluklarýn farkýnda ve birlikte büyümek ilkesiyle tüm paydaþlarýyla birlikte çalýþarak bunlarýn üstesinden gelebileceðini düþünüyor. Bu nedenle dünya genelinde faaliyette bulunduðu toplumlarda bir yandan beslenme ve saðlýðý geliþtirmek amacýyla çeþitli organizasyonlarla iþbirliði yaparken, diðer yandan eðitimler düzenliyor, doðal kaynaklarýn korunmasýný ve sorumlu bir þekilde kullanýlmasýný ve ayný þekilde tedarik zincirinde sorumlu iþ uygulamalarýný teþvik ediyor. Cargill Türkiye de bu temel ilkeden hareketle gýda ve tarým konusundaki bilgi ve uzmanlýðýný müþterileri, çalýþanlarý ve toplumuyla paylaþarak büyüyor. Bu slogan her yerde Cargill i anlatýyor: Birlikte büyümek. Ama bu sadece kuru bir slogan deðil Bu, çalýþanlarýyla birlikte Cargill in yürekten sahiplendiði bir inancýn ifadesi. Esen kalýn birlikte çalýþ > üret > baþar Cargill Türkiye den CargillHaberler - Cargill Türkiye den 3

6 CargillHaberler Öðrenciler eðitici fabrika turunda Hem keyifli hem de eðitici geçen fabrika ziyareti sonrasýnda, öðrencilere üzerlerinde Cargill logosu bulunan sýrt çantalarý hediye edildi. Tezer önderliðinde fabrika turuna çýkan çocuklara, fabrika atýk arýtma tesisi ve kumanda odasý gezdirildi. Fabrika turundan sonra yine Tezer tarafýndan, öðrencilerin çevreye olan duyarlýlýklarýný artýrmaya yönelik olarak hazýrlanan Çevre Bilinçlendirme Eðitimi verildi. Hem keyifli hem de eðitici geçen fabrika ziyareti sonrasýnda, öðrencilere üzerlerinde Cargill logosu bulunan sýrt çantalarý hediye edildi. Bursa daki Orhangazi Kurtuluþ Ýlköðretim Okulu nun müdürü, iki öðretmeni ve 33 öðrencisi geçtiðimiz aylarda Orhangazi Fabrikasý na misafir oldular. Fabrikada eðitici bir gezi yapan öðrenciler, gezi öncesinde Cargill hakkýnda bir tanýtým CD si izlediler ve daha sonra yetkililere merak ettikleri konularla ilgili sorular sordular. Çevre, Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Uzman Mühendisi Belkýs Hande Geçit Türkiye, Ortadoðu, Asya ya da Avrupa deðil; Türkiye bu bölgeler arasýndaki eþsiz bir geçit. Bu sözler, Cargill News dergisinde Türkiye nin tanýtýldýðý özel sayýya demeç veren Cargill Gýda Türkiye Halkla Ýliþkiler Müdürü Sera Baysal a ait. Þu cümleler ise Cargill News Editörü Paul Dienhart tarafýndan kaleme alýnan ve Türkiye nin tanýtýldýðý Geçit baþlýklý özel habere: Geçen on yýl içinde Türkiye kadar deðiþim yaþayan ancak birkaç ülke sayabiliriz. Economist te 10 yýl önce Türkiye nin ekonomisinin derin bir çýkmazda olduðu, bankalarýnýn iflas ettiði yazýyordu. Bugün ise büyüme ve geliþmede Avrupa ülkelerine öncülük ediyor. Bazý ekonomistler, geliþmekte olan ekonomiler olarak BRIC ülkelerinin (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin) Türkiye de eklenerek BRICT olarak deðiþtirilmesini öneriyorlar. Evet, Amerika Birleþik Devletleri nde hazýrlanan ve Cargill in faaliyet gösterdiði 66 ülkedeki iþ ünitelerine daðýtýmý yapýlan Cargill News, son sayýsýnda (Mart-Nisan 2011) Türkiye yi tanýttý. Cargill in, Türkiye de, geliþen Türk gýda ve içecek sektörüyle birlikte büyüdüðünün belirtildiði haberde; Cargill Türkiye nin Ortadoðu ve Kuzey Afrika bölgesinde büyüme için saðlam bir temel saðladýðýna vurgu yapýldý. Cargill Türkiye nin, tahýl ticaretine baþladýðý 1960 yýlýndan bu yana Türkiye nin geliþmesinin bir parçasý olduðu da belirtildi. Haberde; Cargill Gýda Türkiye nin inovasyon konusundaki baþarýsý ve üç kez art arda (2006, 2008 ve 2010) Cargill Ýþ Mükemmelliði Ödülü nü kazandýðý belirtilerek, yöneticilerin, bu ödüllerin sýrrýnýn mükemmel çalýþanlar olduðunu söylediði kaydedildi. Dergiye konuþan Cargill Gýda Türkiye Yönetim Kurulu Baþkaný Murat Tarakçýoðlu Türkler çok pratik. Biz sonuç istiyoruz. Son sekiz yýlda kazandýðýmýz Ýþ Mükemmelliði Ödülleri daha hýzlý sonuç aldýðýmýz bir kültür geliþtirmemize yardýmcý oldu. Deneyim kazandýkça süreçler üzerinde çok daha az zaman harcýyoruz. dedi. Türkiye nin tanýtýldýðý bu haberin geniþ bir özetini Mayýs sayýmýzda okurlarýmýzla paylaþacaðýz. 4 CargillHaberler - Aktüel

7 OTSO Meclisi Orhangazi Fabrikasý nda Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odasý (OTSO), yeni baþlattýðý bir uygulama ile meclis toplantýlarýný üye iþletmelerde gerçekleþtirmeye baþladý. Aktüel Ýlk ev sahipliðini Cargill Türkiye nin üstlendiði bu yeni uygulamanýn amacý ise üye iþletmeleri ziyaret etmek ve onlarý daha yakýndan tanýmak. Orhangazi Fabrikasý nda yapýlan Þubat ayý meclis toplantýsýnda, Ocak ayý hesap inceleme komisyonu raporlarý ve gelir-gider mizanlarý görüþülerek karara baðlandý. Toplantý öncesinde, 40 kiþilik meclis grubuna Fabrika Sorumlu Müdürü Cenan Celebci tarafýndan Cargill ile ilgili bir de brifing sunuldu. Daha sonra üyeler fabrikayý gezdi. Fabrikanýn arýtma tesisi bölümünde sorularý cevaplayan Cenan Celebci, firma olarak arýtmaya büyük önem verdiklerini söyledi. Fabrikanýn kumanda merkezini de gezen Oda üyeleri Celebci den fabrikanýn üretim aþamalarý ile ilgili bilgiler aldý. Cargill'in muhtarlara desteði sürüyor Beklemek daha keyifli Cargill muhtarlarýn yanýnda Daha önce de muhtarlardan gelen talepler üzerine çeþitli köylere ihtiyaçlarý doðrultusunda yardýmlarda bulunan Cargill, son olarak Fýndýklý Köyü ne bilgisayar hediye etti. Muhtar Ahmet Yýlmaz, Bu bilgisayara muhtarlýk olarak çok ihtiyacýmýz vardý, bir sözümüz ile yapýlan bu jest bizleri onore etti. dedi. Karsak Köyü modern bir otobüs duraðýna kavuþtu. Köy muhtarý Ergin Tayyar'ýn ilettiði talep üzerine Cargill Türkiye tarafýndan köy meydanýna yaptýrýlan durak, Karsaklýlar tarafýndan memnuniyetle karþýlandý. Durak yapýlmadan önce köy halký otobüsleri açýk havada bekliyordu. Durak sayesinde halk soðuk, güneþli ve yaðmurlu günlerde artýk zorluk çekmeyecek ve otobüs beklerken oturup, dinlenebilecekler. Duraðýn teslimi sýrasýnda konuþan Muhtar Tayyar, Bu durak, bugüne kadar köyümüze yapýlan yardýmlar içerisinde en deðerli ve iþlevli olaný. Köy halký da firmanýn yaptýðý bu jestten oldukça memnun. Bu nedenle Cargill firmasýna teþekkürlerimizi sunuyoruz. dedi. CargillHaberler - Aktüel 5

8 Dünyadan Baupte tesislerinde üretim verimliliði artacak Cargill, Fransa Baupte taki hidrokolloid ve fonksiyonel sistemler üretim tesislerinde modern teknolojilerin kullanýlmasý için önemli yatýrýmlar yaptý. Cargill in Baupte taki faaliyetlerini arttýrarak geliþtirmek amacýyla ve firmanýn genel modernizasyon stratejisi doðrultusunda gerçekleþtirilen bu yatýrýmlar; katký maddeleri, özellikle kývam vericiler ve jelleþtiriciler gibi tekstürize bileþenler pazarýnda Cargill in rekabetçi pozisyonunu önemli ölçüde pekiþtirdi. Baupte tesisinde, hidrokolloidler (carrageenan, xanthan gum, scleroglucan) ve Cargill in rakipsiz tekstüre bileþenler portfolyosunda yer alan çok bileþenli fonksiyonel sistemler üretiliyor. Teknolojik yatýrýmlar; tesisteki üretim verimliliðini arttýrýyor, lojistik ve bakým süreçlerini en iyi hale getiriyor, Cargill çalýþanlarýnýn iþ güvenliðini arttýrýyor ve Cargill in çevresel etkilerini ciddi anlamda düþürüyor. FRANSA 6 CargillHaberler - Dünyadan

9 AEO sertifikasýyla ihracat kolaylýðý Hollanda gümrük yetkili kurumlarýnýn gerçekleþtirdiði denetimin ardýndan Cargill, Hollanda da AEO statüsü kazanan 400 firma arasýna girdi. Avrupa Birliði AEO (Yetkili Ekonomik Operatör) Sertifikasý, müþterilere; gümrük, güvenlik, lojistik ve uluslararasý kontrol sistemlerine iliþkin gerekli AB þartlarýný taþýyan bir firmayla çalýþabilme garantisi veriyor. Sertifika; uluslararasý ticarette daha hýzlý, kolay, güvenilir nakliye ve lojistik olanaklarý saðlarken, daha az bürokratik zorlukla karþýlaþýlmasýný da saðlýyor. Cargill in aldýðý AEO Sertifikasý, Hollanda dan ihraç edilen tüm Cargill kakao ve çikolata ürünleri için AB üyesi olan tüm ülkelerde geçerli. Cargill, faaliyet gösterdiði diðer AB ülkelerinde de AEO Sertifikasý için baþvuruda bulunacak. HOLLANDA Dünya mirasýnýn korunmasýna destek Kore nin Hawaii si olarak adlandýrýlan ve UNESCO tarafýndan da Dünya Mirasý Alaný olarak gösterilen Jeju Adasý turist akýnýna uðruyor. Fakat domuzlarýn yaydýðý ve pek de uygun olmayan kokular turizmi olumsuz etkiliyor. Cargill Hayvan Beslenmesi Bölümü (CAN) bu sorunun çözümüne yardýmcý olmak amacýyla Jeju Ulusal Üniversitesi ne Biyogaz Projesi için dolar baðýþta bulundu. Bu projeyle hayvanlardan kaynaklanan metan gazýnýn elektrik jeneratörleri için kullanýlmasý planlanýyor. Kurulacak biyogaz tesisiyle kokularýn önlenmesinin yaný sýra CO 2 emisyonlarýnda yýlda 3500 metrik ton azalma saðlanacak. Tesis, günde hayvana ait atýðýn iþleneceði bir kapasiteye sahip olacak ve proje baþarýlý olursa Asya da da uygulanmaya baþlanacak. KORE KVB ile büyümeye devam Cargill, KVB olarak bilinen çikolata firmasý Schwartauer Werke GmbH & Co. KG Kakao Verarbeitung Berlin i satýn aldý. KVB, Avrupa nýn en büyük çikolata pazarý olan Almanya da çok güçlü bir konuma sahip. Berlin deki iki tesisinde 180 kiþi istihdam ediliyor ve yýlda ortalama mt çikolata üretiliyor. Cargill den yapýlan açýklamada; dinamik ve müþteri odaklý bu firmanýn alýnmasýyla Avrupa da çikolata sektöründeki büyüme stratejisi doðrultusunda önemli bir adým atýldýðý belirtildi. KVB nin tesisleri Cargill in Klein Schierstedt ve Hamburg daki kakao ve çikolata tesisleriyle entegre olarak faaliyet gösterecek. Cargill, her iki firmanýn çalýþanlarýnýn bilgi, deneyim ve uzmanlýklarýný birleþtirerek hem Almanya da hem de dünya çapýnda büyümeye devam etmeyi planlýyor. ALMANYA CargillHaberler - Dünyadan 7

10 CargillHaberler Cargill Avukatý Tuba Çetin Alpa: Cargill de çalýþmak mesleki bir lüks Mesleði ile ilgili kurduðu her cümleden iþine tutkuyla baðlý olduðunu anlamak mümkün. Cargill de avukat olarak çalýþmak ise onun tabiriyle adeta mesleki bir lüks. Lise yýllarýnda gönül verdiði avukatlýk mesleðini bugün Cargill çatýsý altýnda sürdüren Tuba Çetin Alpa, mesleðinde hâlâ ilk günlerdeki heyecaný yaþýyor. Ýþ yaþamýnda rotanýn Cargill e doðru çizilmesi ise bir Headhunter ýn yýllar önce kendisine Cargill için Son derece iyi bir þirket. Kariyerinde büyük bir ilerleme olabilir. demesiyle baþlýyor. Cargill e iþ görüþmesine geldiðinde kendisini en çok cezbeden þey ise þirket çalýþanlarýnýn kalitesi olmuþ. Alpa nýn öðrencilik yýllarýndaki kararlýðý bugünkü baþarýlý kariyerinin temelini oluþturuyor. Hukukçu olmak istemesi tamamen bilinçli bir seçim. Babasý bu mesleðin zorluklarýný kendisine göstermek istese de hukuk okumayý kafasýna koyan Alpa, o günleri þöyle anlatýyor: Bugün ne yazýk ki var olmayan Özel Moda Lisesi nden mezun olurken, üniversite tercihlerimin baþýna o zamanlarda popüler bölümler olan Boðaziçi ekonomi ve iþletmeyi yazmak hiç içimden gelmiyordu. Ailemin karþý çýkmasýna raðmen mutlaka hukuk okumak istiyordum. Hatta bankacý olan ve ticaret mahkemelerinde uzun süre bilirkiþilik yapan babam, beni bu sevdadan vazgeçirmek için Sultanahmet Adliyesi ne götürüp, Türkiye de hukukçu olmanýn hiç de dizilerdekine benzemediðini göstermeye çalýþmýþtý. Tüm bu baskýlara raðmen, sýralamanýn kenarýna köþesine hukuk fakültelerini yazmayý baþaran Alpa, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ni kazandýðý haberini ise babasýndan alýr. Kendisine haberi veren babasý Üzülme! Seneye tekrar girer, Boðaziçi Üniversitesi ni tutturursun. der üzgün bir sesle. Ancak o, bir daha sýnava girmeyi düþünmez çünkü istediði okula girmiþtir artýk. Çok keyif alarak okuduðu okulunu dört senede bitirmeyi baþararak tüm aileyi þaþýrtýr. Alpa, bununla ilgili Oysaki þanýndandýr, hukuk dört senede bitmez derler. Benim en büyük motivasyon unsurum lisedeki münazara gruplarýnda aldýðým zevk ve öðretmenlerimin Bu kýz avukat olacak. diyerek beni desteklemeleridir. diyor. Fakülteden mezun olurken Deniz Ticareti Hukuk u ilgisini çekmeye baþlar Alpa nýn. Bunun üzerine bir þirketin CEO su olan akrabasý Osman Yücesan a gider. Bundan sonrasýný ise kendisi þöyle anlatýyor: Osman Yücesan, Kýzým, sen geminin sancak iskelesini bile bilmezsin, önce biraz denizcilik öðrenmelisin. diyerek beni Cerrahgil Denizcilik e stajyer olarak gönderdi. Kiralama ve operasyon bölümünde 6 ay kadar staj yaptým. Eþref Cerrahoðlu beni departman toplantýlarýna mutlaka sokardý. Denizcilikten o kadar zevk aldým ki hâlen yatlardan ziyade havuzdan yeni çýkmýþ bir yük gemisi gördüðümde gözümü alamam. Yine Osman Yücesan sayesinde, Türkiye de belki de deniz ticareti hukuku konusunda bir okul sayýlabilecek Av. Metin Baran ýn ofisine stajyer avukat olarak girdim. Diðer ortak avukat Semuh Günur, ceplerinde küçük gemi maketleriyle dolaþýr ve gemi kazalarýný bu maketlerle bize an- Ýþ yaþamýnda rotanýn Cargill e doðru çizilmesi, bir Headhunter ýn yýllar önce kendisine Cargill için Son derece iyi bir þirket. Kariyerinde büyük bir ilerleme olabilir. demesiyle baþlýyor. Osman Yücesan, Kýzým, sen geminin sancak iskelesini bile bilmezsin, önce biraz denizcilik öðrenmelisin. diyerek beni Cerrahgil Denizcilik e stajyer olarak gönderdi. Kiralama ve operasyon bölümünde 6 ay kadar staj yaptým. 8 CargillHaberler - Cargill de çalýþmak mesleki bir lüks

11 latýrdý. Hayatýmda hiç bu kadar hiciv dolu ve Türkçe ye bu kadar hâkim dilekçeler yazan birini daha görmedim. Metin Bey ise kimse okumasýn diye notlarýný eski Türkçe tutardý. Gizliliðin öneminin sinyallerini ilk ondan almýþýmdýr. Sonralarý, Av. Þeyma Ýnal a iþlerini devrederek kendi ofislerini kapattýlar. Ýçimizden biri Profesyonel meslek hayatýna geçiþiniz nasýl oldu? Þeyma Haným beni ve diðer stajyer arkadaþýmý alarak Av. Tevfik Gür ile Gür & Ýnal firmasýný kurdu. Bir aile gibi çalýþýrdýk. Her ikisinden de mesleðin çok farklý nosyonlarýný öðrendim ve beþ sene deniz hukukuyla uðraþtým. Kotlarýmýz ve botlarýmýz ofiste hazýr bulunurdu. Nerede bir gemi Alpa nýn hukukçu olmak istemesi tamamen bilinçli bir seçim. Bankacý olan ve ticaret mahkemelerinde uzun süre bilirkiþilik yapan babam, beni bu sevdadan vazgeçirmek için Sultanahmet Adliyesi ne götürüp, Türkiye de hukukçu olmanýn hiç de dizilerdekine benzemediðini göstermeye çalýþmýþtý. Tuba Çetin Alpa CargillHaberler - Cargill de çalýþmak mesleki bir lüks 9

12 CargillHaberler 10 CargillHaberler - Cargill de çalýþmak mesleki bir lüks

13 kazasý veya yük hasarý olsa oraya anýnda ulaþmamýz gerekirdi. Fýrtýnalý havalarda açýktaki gemilere þeytan çarmýðýndan týrmandýðýmýzý bilirim. Son derece heyecan vericiydi. O günleri hatýrladýkça genç avukatlarýn gözündeki heyecana bu nedenle halen gýpta ile bakarým. Cargill de çalýþmaya nasýl baþladýnýz? Tüm bu heyecanlý iþlerden sonra bir þirketin hukuk müþaviri olmaya hiç hevesim yoktu. Ancak Headhunter ýn Son derece iyi bir þirket. Kariyerinde büyük bir ilerleme olabilir. demesi üzerine görüþmeye geldiðim Cargill e girmemin tek sebebi, mülakat yaptýðým altý etkileyici hanýmdýr. Tek bir bey bile yok görüþmelere giren! Yüksek kademede çalýþan bu kadar çok haným görmek beni çok þaþýrtmýþtý. Ayrýca zekâlarýndan ve yaptýklarý iþe olan hâkimiyetlerinden o kadar etkilenmiþtim ki eve gelip Ben bu hanýmlarýn olduðu yerde olmak istiyorum. dediðimi hatýrlýyorum. On üç sene sonra hâlen bu yönetici hanýmlardan üçüyle yakýn çalýþmanýn zevkini yaþýyorum. Beni Cargill in ne o zamanki cirosu, ne de dünyadaki büyüklüðü etkilemiþtir, açýkçasý beni içerideki çalýþan kalitesi cezbetmiþtir. Bir avukatlýk firmasýnýn ardýndan kurumsal bir yapýda çalýþmaya zor alýþtým. Fakat daha sonra bir departman kurmanýn, içerideki sorumluluk ve görevleri bizzat inþa etmenin hazzýný yaþadým. Tabii Cargill in global hukuk departmanýnýn, o zamanki ülke müdürleri ve kontrolörlerinin bu konudaki rolü çok büyüktür. Cargill mesleki anlamda size neler kattý? Cargill, sadece gýda alanýnda faaliyet gösteren bir þirket olmadýðý için, baþka birçok iþ ünitesiyle omuz omuza çalýþýyorum. Cargill de hiç monoton- luk yaþamýyorum. Kendimi, birçok deðiþik þirketle müvekkil-avukat iliþkisi içerisinde çalýþan bir hukuk danýþmaný olarak hissediyorum. Cargill Global Hukuk Departmaný; 25 ülkede 200 ü aþan avukatý, 190 paralegal ve ofis asistaný olan çok uluslu büyük bir hukuk firmasý gibi çalýþýr. Ýletiþim ve koordinasyonun oturmasý konusunda 2000 den bu yana departmanýn baþý olan Steve Euller ýn çok emek sarf ettiðini bizzat biliyorum. Bugün Cargill, en iyi iç hukuk departmanlarýndan birine sahip olan çok uluslu firmalar arasýndadýr. Zaten 2008 yýlýnda Ýþ Mükemmeliyeti Baþkan Ödülü ne layýk görülen ilk Cargill Global Fonksiyonu olma baþarýsýnýn sebebi de bu. Tüm hukukçularýn deðiþik konulardaki uzmanlýðý, farklý ülke ve tecrübelerden gelmeleri her alanda iþ ünitelerine rahat hizmet verebilmemizi saðlar. Bu bilgi zincirini, dünyanýn neresinde ihtiyaç varsa oraya kanalize etmek konusunda çok baþarýlý olduðumuzu düþünüyorum. Buna en güzel örnek, Singapur daki Asya Pasifik ülkelerindeki Trade Structured Finance (TSF) iþ ünitesine avukatýmýzýn ayrýlmasýndan sonra Türkiye den dokuz ay boyunca destek vermemdir. Oysaki avukatlýk firmasýnda çalýþýrken Türk hukukçularýnýn baþka hiçbir ülkenin hukukundan anlamayacaðýný düþünürdüm. O zamanlarda, günün birinde Papua Yeni Gine Merkez Bankasý ndan görüþ alarak, orada yapýlan finansal iþlemlere destek olabileceðimi söyleseler asla inanmazdým. Bu tecrübeler, Türk hukukçularý olarak sýnýrlarýn dýþýna çýkarak bölgesel sorumluluklar almamýz konusunda cesur davranmamýz gerektiðini anlamama yardýmcý oldu. Bu nedenle, Ortadoðu daki Cargill projelerinde sorumluluk almak konusunda tereddüt etmedim. Baþka birçok iþ ünitesiyle omuz omuza çalýþýyorum, bu nedenle Cargill de hiç monotonluk yaþamýyorum. Kendimi, birçok deðiþik þirketle müvekkil-avukat iliþkisi içerisinde çalýþan bir hukuk danýþmaný olarak hissediyorum. Ýçimizden biri Tuba Çetin Alpa Cargill Global Hukuk Departmaný; 25 ülkede 200 ü aþan avukatý, 190 paralegal ve ofis asistaný olan çok uluslu büyük bir hukuk firmasý gibi çalýþýr. Bir avukatlýk firmasýnýn ardýndan kurumsal bir yapýda çalýþmaya zor alýþtým. Fakat daha sonra bir departman kurmanýn, içerideki sorumluluk ve görevleri bizzat inþa etmenin hazzýný yaþadým. CargillHaberler - Cargill de çalýþmak mesleki bir lüks 11

14 CargillHaberler Kek satýþlarý baþladý 2006-Mart ayýnda TSF in ayýrdýðý 5000 dolarlýk yardým bütçesi kullanýlarak Cargill Hukuk Türkiye departmaný tarafýndan Maltepe Orhangazi Lisesi nin zarar görmüþ kapýlarý deðiþtirilerek 45 yeni kapý yapýldý Romanya bebek hastanesi ekipman yardým projesi için dolar toplandý, GOSCE 4000 dolar ekledi. Türkiye 600 dolar ile katýldý. Cargill çalýþanlarý doðum günü kutlamalarýna cheesecake satarak katýldý Ukrayna hastane projesi için tüm Avrupa Hukuk Departmaný olarak dolar (GOSCE ile birlikte ) toplandý Fildiþi Sahilleri ndeki bir ilkokul tamirine iliþkin olarak yardým kampanyasý devam ediyor, her lokasyon ayrý proje ile katýlacak. Bu sene de çeþitli kekler yapýp satarak Cargill Türkiye Hukuk Departmaný olarak katýlýyoruz. Satýþlar baþladý. Cargill de çalýþmanýn farký sizce nedir? Bunu size bir anýyla anlatmak isterim. Þirkete ilk girdiðim senelerde, bir gün genç bir satýþ temsilcisi/ trader bana telefon açarak fiyatlarýn yükseldiðini ve elindeki kontratý feshedebilmek için kontrattaki imkânlara göz atmamý istedi. Ben de buna karþýlýk Cargill in sözü senettir. Zarar etsek de kontrattan dönmek için hukuki açýk aramak doðru olmayacaktýr. cevabýný verdim. Çünkü hepimiz, bir uzun mesafe koþucusunun deðerlerinin ne kadar yüksek olmasý gerektiðini çok iyi biliyoruz. Zaten bir daha böyle bir telefon almadým. Çalýþtýðým en sansasyonel davalarda bile her zaman doðruyu savunmanýn manevi rahatlýðý içerisinde oldum. Açýkçasý Cargill þirket avukatlarý; kendi kurallarý, yerel kanunlardan daha sýký olan bir þirkette hukukçuluk yapmanýn lüksünü yaþar. Ýþte, ben de o lüksü yaþýyorum. 12 CargillHaberler - Cargill de çalýþmak mesleki bir lüks

15 Sosyal sorumluluk projeleriyle de ilgileniyorsunuz. Bunlardan bahseder misiniz? Bundan 7-8 sene evvel, yurt dýþýnda trader olarak görev yapan arkadaþým Arýnç Öktem beni arayarak, kendi bölümü TSF nin sosyal sorumluluk projeleri için ayýrdýðý bir bütçesi olduðunu ve bunun hiç olmazsa bir kýsmýný Türkiye ye kanalize etmek için proje bulup bulamayacaðýmý sordu. Böylece, Çaðdaþ Yaþamý Destekleme Derneði ile birlikte Maltepe deki bir lisenin sýnýf kapýlarýný deðiþtirdik. O gün bugündür sosyal sorumluluk projelerinde görev almayý çok seviyorum ve þirketin sunduðu bu imkânlar benim manevi yönümü tatmin etmeme çok yardýmcý oluyor. Avrupa hukukçularý olarak her sene ayrý bir ülkede ayrý bir proje seçiyoruz. Her lokasyon ayrý bir aktivite ile baðýþ topluyor. Bense yaptýðým cheesecakeleri þirket aylýk doðum günü kutlamalarýnda ve arkadaþlara satarak katkýda bulunmaya çalýþýyorum. Son proje ise oradaki yerel avukatýmýz liderliðinde Fildiþi Sahilleri ndeki sazdan damlý bir ilkokulu iyileþtirmek. surveyine girdim. Sonuçlarý deðerlendiren yetkili bana Her þey iyi de stresli anlarýnýzý daha iyi yönetebilmek için farklý bir þeyler yapmak istemez misiniz, mesela yoga? dedi. O gün bugündür yoga yapýyorum. Yoganýn kiþisel geliþim konusunda bir aðaç olduðunu düþünüyorum. Baþkaca dallarla ilgilenmeme vesile olan yoganýn bir baþka getirisi de sonuçtan ziyade sürecin öðreticiliðine odaklanabilmemi saðlamasý olmuþtur. Ýþ saatleri dýþýnda neler yaparsýnýz? Senelerce gýda sektöründe avukatlýk yapýnca, gýda güvenliði ve beslenme konusunda o kadar çok þey öðrendim ki en sonunda kendimi, bunlarý mutfakta tatbik etmeye çalýþýrken buldum, özellikle kýzým Ýdil doðduktan sonra. Ayrýca, yemek zevk aldýðým bir hobim olduðu için birçok yemek kursuna katýldým. Ama favorim pastacýlýktýr. Pasta, hiçbir zaman en sevdiðim tatlar listesinde olmamasýna raðmen, sarf edilen emek beni o kadar etkilemiþtir ki bugün iyi yapýlmýþ bir pastayý saygýyla yerim. Ýçimizden biri Eþinizin de hukukçu olmasý bir avantaj mý? Bunun avantajlarý olduðu gibi bazý dezavantajlarý da var. Bazen derin hukuki tartýþmalara gireriz. Ne de olsa hukuk yorum meselesi. Ýki kere iki her zaman dört etmiyor. Ama öte taraftan da bir duruþma kaçýrma tehlikesi geçirmenin stresi konusunda hiç konuþmadan birbirimizi anlamanýn rahatlýðýný yaþarýz. Ýþ stresiyle baþa çýkmak için formülünüz var mý? Bundan beþ sene kadar önce bir liderlik akademisine katýlmýþtým. Bu eðitime baþlamadan önce Neo PR adý altýnda bir kiþilik davranýþ belirleme Hatta bu konudaki dâhiyane fikirlerimi Cargill in yaratýcýlýk sitesi olan Kuluçka ya girdiðim bile olmuþtur. Yemek konusundaki denemelerimi arkadaþlarýma ve aileme sunmayý da çok severim. Bir arkadaþýmýn önerisi üzerine eþimle birlikte Çalýþan Kadýnýn Günlüðü / Coffe, tea, me (www.tubaninblogu.blogspot.com) adýnda bir site kurduk. Ben buna yaþam blogu diyorum. Gezdiðim, gördüðüm yerleri, tecrübelerimi, arkadaþlarýmdan aldýðým yaþamý kolaylaþtýran ipuçlarýný, sonunu mutlaka bir yemek tarifine baðlayarak yazmayý, görsellerle donatmayý çok seviyorum. Bir arkadaþýmýn önerisi üzerine eþimle birlikte Çalýþan Kadýnýn Günlüðü / Coffe, tea, me (www.tubaninblogu.blogspot.com) adýnda bir site kurduk. Ben buna yaþam blogu diyorum. Senelerce gýda sektöründe avukatlýk yapýnca, gýda güvenliði ve beslenme konusunda o kadar çok þey öðrendim ki en sonunda kendimi, bunlarý mutfakta tatbik etmeye çalýþýrken buldum. Tuba Çetin Alpa CargillHaberler - Cargill de çalýþmak mesleki bir lüks 13

16 CargillHaberler Fiyatlar nereye kadar yükselecek? Bitkisel yaðýn çetin sýnavý Ýklim deðiþikliði, biyoyakýt politikalarý, arz - talep arasýndaki makasýn açýlmasý ve týrmanýþýna devam eden petrol fiyatlarý Ve bu denklemin tam ortasýnda yer alan bir sektör; bitkisel yað. Birleþmiþ Milletler Gýda ve Tarým Örgütü (FAO) Gýda Fiyatlarý Endeksi nin Þubat ayýnda tarihi zirvesini görüp 236 puana yükselmesi karþýsýnda herkes þu sorunun cevabýný aramaya baþladý: Fiyatlar nereye kadar yükselecek? FAO nun dünya çapýnda takip ettiði ve endeksinde yer verdiði 5 ana gýda grubunda; et, süt, tahýl, þeker ve yað bulunuyor. Ýþin gerçeði, fiyat endeksinde yer alan tüm gýda ürünleri þu an tarihi zirvelerini yapmýþ durumda. Ancak yapýlan tahminlere göre, önümüzdeki dönemde gýda fiyatlarý bu zirveleri de zorlayacak. Üst üste sekiz aydýr yükseliþ yasayan endekste; et 170, süt 230, tahýllar 254, þeker 418 ve yað 279 puana yükseldi. Rakamlar, 1990 yýlýnda FAO nun veri toplamaya baþlamasýndan bu yana en yüksek seviyeye ulaþtý. Þubat ayýnda bir önceki aya göre % 2,2 oranýnda yükselen FAO'nun gýda fiyatlarý endeksi, sepette yer alan ürünlerin uluslararasý aylýk fiyat deðiþimlerini ölçüyor ve analistler tarafýndan önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor. Peki, gýda fiyatlarýndaki bu artýþ, Libya daki karýþýklýk ve Ortadoðu daki gerilimle yükselen petrol fiyatlarý, dünyayý yeni bir gýda krizine sokabilir mi? FAO nun Devletlerarasý Tahýl Grubu Sekreteri Abdolreza Abbassian a göre, Dünya henüz bir gýda krizi yaþamýyor ancak petrol fiyatlarýndaki artýþ 2008 yýlýnda olduðu gibi tahýl fiyatlarýný görülmemiþ seviyelere çýkarabilir. Ancak Abbasian, sezonunun çok iç açýcý görünmediðini de belirtiyor. Petrolle birlikte bitkisel ham yað fiyatlarý da artýyor Petrol fiyatlarý ise 100 dolarý aþmýþ durumda. Mart baþýnda varil fiyatý 115 dolarý gören petrol, özellikle pamuk ve altýn ile birlikte yükseliþine devam ederek diðer emtialarýn fiyatýný da yükseltti. Petrolle birlikte soya yaðý ton baþýna 44 dolar, soya fasulyesi 15 dolar, palm yaðý 30 dolar, kanola tohumu 30 dolar ve ayçiçeði yaðý 5 dolar artýþ gösterdi. Ancak fiyatlarý bu derece tetikleyen sadece petrol fiyatlarýndaki artýþ deðil tabii. Ýklim deðiþikliði, biyoyakýt politikalarý ve arz - talep arasýndaki makasýn açýlmasý da önemli faktörler arasýnda yer alýyor. Bitkisel yað sektörü ise bu karmaþýk denklemin tam ortasýnda yer alýyor. Son tahminlere göre, özellikle Uzakdoðu ve Latin Amerika kaynaklý talep patlamasý, dünya bitkisel yað pazarýnda 30 milyon tonluk bir talep artýþýna neden oldu. Talebin daha da artacaðý endiþesi, önümüzdeki sezon yaðlý tohum ekili alanlarýn ihtiyacý karþýlamayacaðý endiþesini de beraberinde getiriyor. Bunun yaný sýra petroldeki artýþ nedeniyle hareketleneceði tahmin edilen dünya biyoyakýt pazarýnýn ve önemli yaðlý tohum üreticisi ülkelerde yaþanan iklim sorunlarýnýn, CargillHaberler - Bitkisel yaðýn çetin sýnavý

17 Sadece AB de üretilen biyodizel miktarý 3 milyon 184 bin tona ulaþmýþ durumda. Bu rakamlar biyodizel için kullanýlan yaðlý tohum miktarýndaki artýþ hakkýnda fikir veriyor. Bitkisel yað fiyatlarýndaki belirleyici unsurlardan biri olan biyodizele olan talep gün geçtikçe artýyor. Biyodizel üretiminde, kolza, ayçiçek, soya vb. yaðlý tohum bitkilerinden elde edilen bitkisel yaðlar tercih ediliyor. Kapak ortasýndan itibaren yaðlý tohum ve dolayýsýyla bitkisel ham yað fiyatlarýný arttýracaðý ihtimali de konuþulanlar arasýnda. Bitkisel yað fiyatlarýndaki belirleyici unsurlardan biri olan biyoyakýt ve biyodizele olan talep gün geçtikçe artýyor. Biyodizel üretiminde; kanola(kolza), ayçiçek, soya vb. yaðlý tohum bitkilerinden elde edilen bitkisel yaðlar, kýzartmalýk atýk yaðlar ve hayvansal yaðlar tercih ediliyor. Elektrik Ýþleri Etüt Ýdaresi (EÝE) verilerine göre, 1991 yýlýnda 11 milyon litre olan dünya biyodizel üretimi, 2005 yýlýnda 3 milyar 762 milyon litreye çýktý. Biyodizel üretiminde baþý Almanya, Fransa, Ýtalya ve ABD çekiyor. Verilere göre sadece AB de üretilen biyodizel miktarý 3 milyon 184 bin tona ulaþmýþ durumda. Bu rakamlar biyodizel için kullanýlan yaðlý tohum miktarýndaki artýþ hakkýnda fikir veriyor. Ancak son 6 yýlda biyodizele yapýlan yatýrým dolayýsýyla üretim artýþý devam ediyor. ABD, Brezilya ve Arjantin bu alana en çok yatýrým yapan ülkeler arasýnda yer alýyor. "25x25" sloganýyla 2025 yýlýnda toplam enerji tüketiminin % 25 ini yenilebilir enerjilerden karþýlamayý hedefleyen ve bu yönde projeler geliþtiren ABD, biyodizel konusunda kendi sistemini kuran ülkelerden biri. ABD iþe, soya yaðýna göre uygulanabilir yeni bir standart geliþtirerek baþladý. Biyoetanolde %80 lere varan kullaným oranýyla inanýlmaz bir baþarýya imza atan Brezilya da son yýllarda biyodizel ataðýna geçen ülkeler arasýnda yer alýyor. Brezilya hükümeti bunun için büyük ihracatçý olduðu soya ve soya yaðý kullanýmýný biyodizele kaydýrdý. Bununla da kalmayarak palm aðacý dikimini de teþvik ederek biyodizel konusunda planlý geliþimini sürdürüyor. Dünya yaðlý tohumlar üretimi (milyon ton) Yükseliþine devam ederek Mart ayý baþýnda varil fiyatý 115 dolarý gören petrolle birlikte soya yaðý ton baþýna 44 dolar, soya fasulyesi 15 dolar, palm yaðý 30 dolar, kanola tohumu 30 dolar ve ayçiçeði yaðý 5 dolar artýþ gösterdi * Soya Tohumu Pamuk Tohumu 45, Ayçiçek Tohumu 30, Kolza Tohumu Diðer Tohumlar TOPLAM 385, Kaynak: USDA Þubat 2011 Raporu *Tahmin CargillHaberler - Bitkisel yaðýn çetin sýnavý 15

18 CargillHaberler 2009 dan 2010 a dünya yaðlý tohum üretiminin 18 milyon ton arttýðý görülüyor. Veriler, soya tohumunda 8 milyon ton, pamukta 4 milyon ton artýþa iþaret ederken, ayçiçeðinde 1 milyon ton gerilemeyi gösteriyor. Dünya bitkisel ham yað üretimi (milyon ton) * Soya Yaðý Pamuk Yaðý Ayçiçek Yaðý Kolza Yaðý Palm Yaðý Diðer Yaðlar TOPLAM Kaynak: USDA Þubat 2011 Raporu *Tahmin Dünya bitkisel ham yað üretiminde 2009 a göre 3 milyon tonluk bir artýþ tahmin ediliyor. AB ise 2003 yýlýndan bu yana biyoyakýtlar ve biyodizel için pek çok özendirici ve teþvik edici çalýþmalar yapýyor. AB Komisyonu Þubat 2006 da biyoyakýtlarla ilgili 3 ana amacý ifade eden bir stratejiyi hayata soktu. Bu kapsamda AB, 2030 yýlýna kadar tüm yakýt ihtiyacýnýn %30 unu biyoyakýtlardan elde etmeyi amaçlýyor. Dünya bitkisel yað üretiminde son durum Küresel ýsýnma, petrol fiyatlarý ve biyoyakýt politikalarý ile durmadan artan talep arasýna sýkýþmýþ olan dünya bitkisel yað pazarý, son yýllardaki fiyat artýþlarýyla birlikte yaklaþýk 650 milyar dolarlýk bir hacme ulaþmýþ durumda. Bitkisel Yað Sanayicileri Derneði (BYSD) nin Þubat 2011 de güncellediði Bitkisel Yað Raporu na göre, 2009 yýlýnda 423 milyon ton olarak gerçekleþen dünya yaðlý tohum üretiminin, 2010 yýlýnda 441 milyon tona yükselmesi bekleniyor. BYSD nin, Amerikan Tarým Bakanlýðý (USDA) Þubat 2011 Raporu ndan derlediði 2010 dünya tahminlerine göre, yaðlý tohum üretiminde liderlik 256 milyon ton ile soya fasulyesinde. Soyayý 58 milyon tonla kolza, 44 milyon tonla pamuk ve 30 milyon tonla ayçiçeði tohumu izliyor tahminlerine göre 2009 dan 2010 a dünya yaðlý tohum üretiminin 18 milyon ton arttýðý görülüyor. Yine veriler, soya tohumunda 8 milyon ton, pamukta 4 milyon ton artýþa iþaret ederken, ayçiçeði tahmininde 1 milyon ton gerilemeyi gösteriyor. Kolza tohumu üretiminde ise bir deðiþiklik görülmüyor. Dünya bitkisel ham yað üretiminde ise 2009 a göre 3 milyon tonluk bir artýþ tahmin ediliyor tahmini üretimi toplam 145 milyon ton. Bitkisel yaðda liderliði 47 milyon tonla palm yaðý alýyor yýlýnda Malezya'nýn 17,8 milyon ton, Endonezya'nýn ise 23,7 milyon ton yað üret- 16 CargillHaberler - Bitkisel yaðýn çetin sýnavý

19 Kapak Son 5 yýldýr üretimi sabit kalan pamuk ile ayçiçeði yaðýna karþýn, soya ve kanola yaðý 5, palm yaðý ise 8 milyon ton arttý. mesi bekleniyor. Uluslararasý piyasa analistleri tarafýndan 2010 yýlýnýn son aylarýnda yapýlan tahminlerde 2011 yýlýnýn ilk çeyreðinde 4000 Ringit/ton direncini kýracaðý düþünülen ve bu sýralar 3850 Ringit/ton olan palm yaðý fiyatýnýn, 2011 yýlý Ekim-Aralýk döneminde 2850 Ringgit/ton seviyesine gerileyeceði de yapýlan tahminler arasýnda. Palm yaðýný 41 milyon tonla soya yaðý, 23 milyon tonla kanola yaðý, 11 milyon tonla ayçiçeði yaðý takip ediyor. Palm ve kanola yaðýnda artýþ beklenirken, soya yaðýnda 1 milyon tonluk bir düþüþ olacaðý tahmin ediliyor. Son 5 yýldýr üretimi sabit kalan pamuk yaðý (5 milyon ton) ile ayçiçeði yaðýna (11 milyon ton) karþýn, soya ve kanola yaðýnýn 5 milyon ton, palm yaðýnýn ise 8 milyon ton arttýðý bilgisi de raporda yer alýyor. Türkiye ithalatçý pozisyonunda BYSD nin raporunda bitkisel yað sanayimizin ana girdisi olan yaðlý tohumlu bitkilerin üretiminin yetersiz kaldýðý ve ham madde yönünden %70 oranýnda dýþa baðýmlý olduðu belirtiliyor. Türkiye yemeklik likit yað iç tüketimi (bin ton) * Ayçiçek yaðý Soya yaðý Pamuk yaðý Mýsýr yaðý Kolza (Kanola) yaðý TOPLAM Raporda yer alan 2010 yýlý tahminlerine göre ülkemizde, 1,15 milyon ton pamuk tohumu, 1 milyon ton ayçiçeði tohumu, 110 bin ton kolza tohumu ve 55 bin ton soya fasulyesi üretilmesi bekleniyor. Toplam yaðlý tohum üretimimizin de 2 milyon 315 bin tona ulaþacaðý tahmin ediliyor. Ancak ihtiyaç bu rakamlarýn çok çok üzerinde. Yine rapora göre 2010 yýlýnda 1,76 milyon tonu soya fasulyesi, 668 bin tonu ayçiçeði tohumu ve 307 bin tonu kolza tohumu olmak üzere toplam 2,73 milyon ton yaðlý tohum ve türevleri ithalatý gerçekleþti yýlýnda ithalata ödenen toplam bedel 2,47 milyar dolar oldu yýlýnda bitkisel ham yað ithalatýmýz ise 815 bin tona ulaþtý. Yurt içi yaðlý tohum üretiminden elde edilen 619 bin ton ham yað ve ithal edilen yaðlý tohumlardan elde edilen 522 bin ton ham yað ile birlikte toplam bitkisel ham yað üretimimiz 1,96 milyon ton civarýnda gerçekleþti yýlýnda ithalatla birlikte yurt içinde üretilen bitkisel likit ham yaðýn çeþitli yaðlara göre daðýlýmý ise þöyle gerçekleþti: Ayçiçek yaðý 929 bin ton, palm yaðý 509 bin ton, kanola yaðý 174 bin ton, pamuk yaðý 149 bin ton, soya yaðý 120 bin ton ve mýsýrözü yaðý 75 bin ton. CargillHaberler - Bitkisel yaðýn çetin sýnavý 17

20 CargillHaberler Cargill, uçurtma gücüyle çalýþan daha büyük gemilerle nakliye yapacak Gemi taþýmacýlýðýnda bir ilk Cargill in okyanus taþýmacýlýðýnda öncülük ettiði SkySails teknolojisinin yaygýn kullanýmýyla, yýlda 100 milyon tona yakýn karbondioksit önlenebilecek. Bu rakam, Almanya nýn karbondioksit emisyonlarýnýn %11 ine karþýlýk geliyor. Cargill, gemi taþýmacýlýðýndan kaynaklanan sera gazý emisyonlarýný azaltmak amacýyla rüzgâr gücü teknolojisini kullanmak için SkySails GmbH & Co. KG (SkySails) ile bir anlaþma imzaladý. Hamburg merkezli SkySails, geminin üzerinde uçarak güç saðlayan ve ideal gemicilik koþullarýnda yakýt tüketimini %35 e kadar düþüren patentli yeni bir teknoloji geliþtirdi. Aralýk ayýnda Cargill, bin metrik ton azami taþýma kapasiteli bir geminin üzerinde 320 m 2 lik bir uçurtma kullanmaya baþlayacak. Cargill ve SkySails, sistemin 2012 nin ilk çeyreðinde tam randýmanla çalýþmaya baþlamasýný amaçlýyor. Cargill, SkySails e teknolojinin geliþtirilmesi ve test edilmesi sürecinde yardýmcý oluyor. Sistem nasýl çalýþýyor? SkySails uçurtmasý gemiye bir halatla baðlanacak ve rüzgâr gücünden maksimum ölçüde yararlanmak için bilgisayarla kontrol edilecek. Uçurtma metre arasýnda havalanabilecek. SkySails sistemi otomatik bir sistem ve mürette- batýn minimum çabasýný gerektiriyor. Otomatik kontrol sistemi uçurtmayý yönlendiriyor ve uçuþ yönünü ayarlýyor. Sistemin çalýþmasýyla ilgili tüm bilgiler, SkySails in gemide bulunan istasyonunun monitöründe görüntüleniyor. Cargill Okyanus Taþýmacýlýðý Bölümü Baþkaný G.J. van den Akker, Bir süredir deniz taþýmacýlýðýnda en iyi çevresel performansý gösterecek bir proje arayýþý içindeydik. Þimdi bunun ilk anlamlý adýmýný attýk. Gemi taþýmacýlýðý endüstrisi, dünya genelinde uluslararasý fiziksel ticaretin %90 ýný oluþturuyor. Kaynaklarýn sýnýrlý olduðu bir dünyada çevrenin korunmasý büyük önem taþýyor. Dünyanýn gemi taþýmacýlýðýný en fazla kullanan firmalarýndan biri olarak bu konudaki taahhütlerimizi son derece ciddiye alýyoruz. SkySails teknolojisi, sera gazý emisyonlarýný düþürmenin yaný sýra yakýt tüketimini ve maliyetlerini de büyük ölçüde azaltmayý amaçlýyor. Bu teknolojiden çok etkilendik ve uzun vadeli 18 CargillHaberler - Gemi taþýmacýlýðýnda bir ilk

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Türkiye Bitkisel Yağlar Ticaret Dengesi

Türkiye Bitkisel Yağlar Ticaret Dengesi Türkiye Bitkisel Yağlar Ticaret Dengesi Faik Genç AgriPro Ltd. FOI 2010 -Fats& Oils Istanbul 2-3 Aralık 2010 Ana Başlıklar 1. Dünya Yağ ve Yağlı Tohumlar 2. Türkiye 3. TR Yağ ve Yağlı Tohum Ticaret Dengesi

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Deðerli YATIRIMCI; Ýnþaat ve gayrimenkul alanýndaki hýzlý ilerlemenin sonucu olarak gayrimenkul danýþmaný kavramý geliþmiþ ülkelerdeki gibi Türkiye de de aile doktorluðu, aile avukatlýðý gibi kurumsallaþmýþtýr.

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Baþarýya aralanan kapý. Mayýs 2011

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Baþarýya aralanan kapý. Mayýs 2011 Cargill Türkiye CargillHaberler Mayýs 2011 TGDF Gýda ve Ýçecek Sektörü 2010 Envanteri Mahir Görür: Cargill gerçek bir okul Kolesterolünüz kontrol altýnda Sohbet: M. Savaþ Çýngýr Baþarýya aralanan kapý

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

BİTKİSEL YAĞ SEKTÖRÜNDE İTHALATA BAĞIMLILIK SÜRÜYOR

BİTKİSEL YAĞ SEKTÖRÜNDE İTHALATA BAĞIMLILIK SÜRÜYOR BİTKİSEL YAĞ SEKTÖRÜNDE İTHALATA BAĞIMLILIK SÜRÜYOR Gözde SEVİLMİŞ Giderek artan nüfusa paralel olarak gıda maddeleri tüketimi ve dolayısıyla bitkisel yağ tüketimi artmaktadır. Diğer yandan artan gıda

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Dosya Gýda Ambalajlarýnda Ýnovasyon: Bilginin Ekonomik ve Toplumsal Faydaya Dönüþtürülmesi Kaynak: Ambalaj Literatürü Kütüphanesi yayýnlarý, ASD - Ambalaj Binasý, ÝSTANBUL Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, ASD

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Mýsýr tanesinden yaþamýn her alanýna: Niþasta. Temmuz 2009

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Mýsýr tanesinden yaþamýn her alanýna: Niþasta. Temmuz 2009 Cargill Türkiye CargillHaberler Temmuz 2009 Önce insan... Cargill Rusya Yalçýn Arseven: Güllaç iþi, gönül iþi! Enver Fikrini Senver Mýsýr tanesinden yaþamýn her alanýna: Niþasta Cargill - Türkiye CargillHaberler

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Ürün Kataloðu Sensiz olmaz HAKKIMIZDA Viking Temizlik ve Kozmetik A.Þ. 1978 yýlýnda Avcý Kimya ünvaný ile baþladýðý ticari hayatýna, 1992 yýlýnda Viking Temizlik Ürünleri Limited Þirketi ve 2004 yýlýnda

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan, dünya mutfaðýna! Sayý: 3 / Mayýs 2008

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan, dünya mutfaðýna! Sayý: 3 / Mayýs 2008 Cargill - Türkiye CargillHaberler Sayý: 3 / Mayýs 2008 Bu sayýda neler var: Baþarýyý fark eden yaklaþým Barbaros Bulutoðlu: Ne yapacaksan onu söyle, ne söylüyorsan onu yap Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan,

Detaylı

Mýsýr Þekerine Ýliþkin Baþlýca Efsaneler Birçok gýda ve içecekte tatlandýrýcý olarak kullanýlan mýsýr þekeri, birkaç yýl önce beslenme komitelerinden bazý araþtýrmacýlarýn bu bileþeni obezite salgýnýnýn

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

6. Aile İşletmeleri Kongresi 10 Nisan 2014. Mustafa MENTE Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreter

6. Aile İşletmeleri Kongresi 10 Nisan 2014. Mustafa MENTE Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreter 6. Aile İşletmeleri Kongresi 10 Nisan 2014 Mustafa MENTE Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreter Ajanda 1. Türkiye İhracatçılar Meclisi Biz Kimiz? Türkiye nin İhracat Gelişimi 2. Türkiye Ekonomisi

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00 7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/2009 22:00 1-Serbest Muhasebeci Mali Müþavir ve Yeminli Mali Müþavirlerin Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýnda ki yönetmeliðe göre, aþaðýdakilerden

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

BMCOLOR M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ

BMCOLOR M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ ÝÇÝNDEKÝLER 1.BÖLÜM: KURUMSAL RENK STANDARDI 3 2.BÖLÜM: KURUMSAL TEXT STANDARDI 4 3.BÖLÜM: LOGO DESENÝ VE METRIC YAPISI 5-6-7-8 4.BÖLÜM: LOGOSU NUN

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir.

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir. Firmamýzmühendisliðindeimalatýnýyaptýðýmýzendüstriyel tipbigbag dolum,bigbag boþaltma prosesleri kimya,maden,gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle TürkSanayicisininhizmetindeyiz...

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

maybesan makina sanayi ltd. þti. BETON SANTRALÝ EKÝPMANLARI hakkýmýzda Amacýmýz: Tam müþteri memnuniyeti Uygun ve yüksek teknoloji Kaliteli ürün yelpazesi Vizyonumuz: Geleceði bugün birlikte yaþamak için,

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ayný hayalin peþinde. Temmuz 2011

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ayný hayalin peþinde. Temmuz 2011 Cargill Türkiye CargillHaberler Temmuz 2011 Ortadoðu da bir ticaret kavþaðý Þebnem Ercebeci: Meðer Çölyak mýþým! Yenilikçi, çevreci ve daha fazlasý... Ýçimizden Biri: Yöntem Beyazkoç Ayný hayalin peþinde

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ayný hayalin peþinde. www.cargill.com.tr - www.cargill.com. Temmuz 2011

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ayný hayalin peþinde. www.cargill.com.tr - www.cargill.com. Temmuz 2011 Cargill Türkiye CargillHaberler Temmuz 2011 Ortadoðu da bir ticaret kavþaðý Þebnem Ercebeci: Meðer Çölyak mýþým! Yenilikçi, çevreci ve daha fazlasý... Ýçimizden Biri: Yöntem Beyazkoç Ayný hayalin peþinde

Detaylı

Finansal Krizden Bu Yana Dünya Ticaretinin En Kötü Yılı : 2015

Finansal Krizden Bu Yana Dünya Ticaretinin En Kötü Yılı : 2015 Finansal Krizden Bu Yana Dünya Ticaretinin En Kötü Yılı : 215 The Economist Intelligence Unit, Haziran 216 Küresel ticaret finansal krizden bu yana, 215 te en zayıf yılını yaşadı. Ekonomi Politikaları

Detaylı