Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Tel : Fax : Web : -

2

3

4 ONUR A.Þ. YÖNETÝM SÝSTEMLERÝ POLÝTÝKAMIZ ONUR A.Þ. en üst kalite seviyesinde üretim faaliyetlerini yürütürken, iþ emniyeti baðlamýnda çalýþanlarýnýn saðlýk ve güvenlik yönünden korunmasýný, sürdürülebilir kalkýnma ilkesi doðrultusunda doðal çevrenin gözetilmesini amaç edinmiþtir. Bu paralelde Kalite, Çevre ve Ýþ Saðlýðý Güvenliði Entegre Yönetim sistemleri ile ilgili aþaðýdaki ilkeleri belirlemiþtir. - KALÝTE Faaliyet gösterdiðimiz hazýr beton sektöründe, müþteri ihtiyaç ve beklentilerini ön planda tutarak, ürünlerimizi zamanýnda ve kaliteli üretip, müþteri memnuniyetini üst düzeyde tutmak. - ÇEVRE Sürdürülebilir Kalkýnma ilkesinden hareketle tüm faaliyetlerimizin çevresel etkisini minimuma indirmek, çevre konusunda duyarlý ve dikkatli olmak ve doðal kaynaklarý korumak. - ÝÞ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝ Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði alanýnda sektörde örnek olmak, sektördeki Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði çalýþmalarýna önderlik etmek. Hiçbir Ýþ Güvenlik Önlemini Almadan Yapýlacak Kadar Önemli Olamaz ilkesini benimsemek, benimsetmek. - YASAL MEVZUATA UYUM Gönüllülük esasýndan hareketle, tüm kanuni yükümlülük ve standartlarýn ötesinde bir mükemmellikte çalýþmak, yeni mevzuat, standart ve kurallarýn geliþtirilmesine katkýda bulunmak. - TEKNOLOJÝ ENERJÝ VE KAYNAK KULLANIMI Kaynaklarýn etkin ve verimli kullanýlmasý için çevre ve insan saðlýðý ile uyumlu güncel teknolojiden maksimum düzeyde faydalanmak. - EMNÝYET VE TASARRUF Faaliyetlerimiz sýrasýnda oluþabilecek atýklarý kaynaðýnda azaltmak, geri dönüþümünü saðlamak, geri kazanýmý mümkün olmayan atýklarýn uygun þekilde bertaraf etmek. Ýþ kazalarý ve meslek hastalýklarýnýn yaþanmamasý için tedbirleri almak, iþ kayýplarýný önlemek ve çalýþanlarý bilinçlendirerek maksimum verimlilik saðlamak. - EÐÝTÝM VE BÝLÝNÇLENDÝRME: Planlý ve ihtiyaca baðlý plansýz eðitimlerle çevreye duyarlý, iþine, iþverenine ve ekmeðine saygýlý, yenilikçi insan kaynaðýný oluþturmak suretiyle sistemlerimizin etkinlik ve verimini arttýrmak. - SÜREKLÝ GELÝÞME VE ÝYÝLEÞTÝRME Üst yönetimin katkýlarý ve tüm çalýþanlarýn katýlýmýyla yönetim sistemlerimizin performansýný sürekli geliþtirmek. Kamu, özel sektör kuruluþlarý ve sivil toplum örgütleri ile edinilen tüm tecrübelerimizden bir sinerji oluþturmak ve sinerjiyi þirketimiz özelinde toplumsal faydaya dönüþtürmek.

5 ÇEVRE ÖDÜLLERÝMÝZ ÝSO 2007 YILI KOBÝ ÇEVRE ÖDÜLÜ Ýstanbul Sanayi Odasýnýn, sürdürülebilir kalkýnmayý saðlayacak üretim ortamýnýn oluþmasýna i teþvik amacýyla, üyesi bulunan KOBÝ ler arasýnda çevre ödül yarýþmasý düzenlemektedir. Hazýrlanan ödül yönetmeliði kapsamýnda, baþvurular alýnmýþtýr. Üniversitelerin Çevre Bölümlerinden Öðretim görevlileri, Ýstanbul Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðünden bir temsilci, ÝSO yönetim temsilcisi ve ÝSO Çevre Ýhtisas Kurulu temsilcilerinden oluþan jüri, önce dosya üzerinden baþvurularý deðerlendirmiþlerdir. Daha sonrada finale kalan firmalara tesis ziyaretleri gerçekleþtirerek, yerinde denetlemiþlerdir. Her yýl 4 ayrý kategoride düzenlenen Kobi Çevre Ödülleri,14 Aralýk 2007 tarihinde yapýlan, ÝSO çevre danýþma kurulu toplantýsýnýn ardýndan, sahiplerine takdim edilmiþtir. Firmamýz Onur Ýnþaat Malzemeleri San. ve Tic. A.Þ yýlý Kobi Çevre Ödülüne layýk görülmüþtür. 3. YEÞÝL NOKTA ÇEVRE ÖDÜLÜ ULUSLAR ARASI ÇEVRE TEMSÝL ÖDÜLÜ 3. YEÞÝL N KTA ULUSLARARASI ÇEVRE TEMSÝL ÖDÜLÜ Onur Beton olarak, kaliteli üretim ve hizmet anlayýþýmýza paralel olarak, ekolojik dengeye zarar vermeden, çevresel deðerleri koruma anlayýþýyla hareket etmeyi öncelikli görevlerimizden kabul etmiþ durumdayýz. Çevrenin korunmasý konusunda son derece duyarlý ve iddialýyýz. Bu baðlamda, gayretlerimizin zaman zaman ödüllendirilmesi þeklinde, takdir ve teþvikler almaktayýz. Hazýr beton tesislerimiz, III. ERMCO (Avrupa Hazýr Beton Birliði) Çevre Ödül Programý kapsamýnda, THBB (Türkiye Hazýr Beton Birliði) tarafýndan 2007 yýlýnda düzenlenen 3. Yeþil Nokta Çevre Yarýþmasýna katýlmýþ ve Türkiye genelinde en iyi 3 tesis arasýna girmeyi baþarmýþtýr. Her ülkeden seçilen en iyi 3 hazýr beton tesisi, ülkelerini, 08 Haziran 2007 tarihinde, ERMCO nun Ýspanya Seville de düzenlediði XV. Avrupa Hazýr Beton Kongresinde temsil etme hakký kazanmýþ ve bu kongrede kendilerine Uluslararasý Çevre Temsil Ödülü verilmiþtir.

6 HAZIR BETON KONUSUNDAKÝ REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI AÞAÐIDAKÝ GÝBÝDÝR 1- MERCEDES BENZ TÜRK A.Þ. (HOÞDERE AKÇABURGAZ)- 2- BAYTUR ÝNÞAAT TAAH. A.Þ. (MERCEDES) 3- YAPI MERKEZÝ ÝNÞAAT VE SANAYÝ A.Þ. (TOSKANA VADÝSÝ) 4- BAHADIR ÝNÞAAT LTD.ÞTÝ. (MERCEDES) 4- TÜYAP TÜM FUARCILIK A.Þ. 5- MESA NUROL ORTAK GÝRÝÞÝMÝ (BAHÇEÞEHÝR) 6- TURAN HAZÝNEDARLOÐLU A.Þ. (ÝSTHANBUL EVLERÝ) 7- FLOKSER TEKSTÝL A.Þ. 8- ORKON ÝNÞAAT TAAH. LTD. ÞTÝ. (MERCEDES) 9- KARACA ZÜCCACÝYE A.Þ FIRAT PLASTÝK SAN.VE TÝC.A.Þ. 11- TAÞ YAPI ÝNÞAAT LTD. ÞTÝ. (KÝLER) 12- TOPKAPI ÝPLÝK SANAYÝ A.Þ. 13- TÜRKOÐLU KAÐIT KARTON A.Þ. 14- YILDIZ KALIP A.Þ. 15- ÇET OTOMOTÝV TÝCARET TURÝZM LTD.ÞTÝ. 16- ÝHLAS GENEL ANTREPOCULUK LTD.ÞTÝ. 17- ÖZER TEKSTÝL ÜRÜNLER PAZ.LT.ÞTÝ. 18- SÝSTEM ALÜMÝNYUM SANAYÝ VE TÝC.A.Þ. 19- ULUSOY SEYAHAT VE NAKLÝYAT A.Þ. 20- AK YAPI ÝNÞAAT TAAH. SAN.TÝC.LTD.ÞTÝ. 21- BARET ÝNÞAAT SAN.TÝC.LTD.ÞTÝ KAPICIOÐLU ÝNÞAAT MAD.LTD.ÞTÝ. 23- AVRUPA ÝNÞAAT LTD. ÞTÝ. (BOÐAZKÖY) 24- SELÝM ÝNÞAAT SAN.TÝC. LDT. ÞTÝ. 25- DUMANKAYA ÝNÞAAT A.Þ. (BAHÇEÞEHÝR) 26- POYRAZ ÝNÞAAT A.Þ. (ANKARA FÝRMASI) 27- MURAT YAPI TEKSTÝL A.Þ. 29- MARMARA PLASTÝK ÝP URGAN A.Þ. 30- HAKAN NAKLÝYAT SAN.TÝC.LTD.ÞTÝ.

7 ÜRETÝM AKIÞ ÞEMASI 1 NO MICIR 2 NO MICIR TAÞ TOZU KUM HAMMADDE STOKU HAMMADDE TAÞIMA LOADER 1 NO MICIR 2 NO MICIR TAÞ TOZU KUM BUNKERLER TARTI KONVEYÖRÜ ÇÝMENTO SÝLOLARI YÜKLEME KONVEYÖRÜ BANT ÇÝMENTO SÝLOLARI ÇÝMENTO SÝLOLARI ÇÝMENTO KANTARI BEKLEME BUNKERÝ CEBRÝ KARIÞTIRMA KAZANI KATKI KANTARI SU KANTARI KATKI TANKLARI SU TANKLARI KARIÞTIRMA ÇÝMENTO SÝLOLARI KAPAK VE DOLUM OLUÐU DOLUM ÜRÜN-HAZIR BETON TRANSMÝKSER HAZIR BETON TAÞINMASI BETON POMPASI ÝNÞAATTA KALIBA BETON POMPALANMASI

8 LABORA TUVAR Hazýr beton tesislerimizde 1 adet tam donanýmlý, A tipi merkez laboratuarýmýz bulunmaktadýr. Numune alma odasý, kür havuzu odasý, muayene deney odasý ve ofis bölümlerinden oluþan laboratuarýmýz deneyimli kadrosuyla beton ve bileþenleriyle ilgili güncel çalýþmalarýnýn yaný sýra ar-ge faaliyetlerinide sürdürmektedir.

9 LABORATUVAR EKÝPMAN LÝSTESÝ CÝHAZ KODU CÝHAZ ADI BASMA TEST MAKÝNESÝ ELEKTRONÝK BASKÜL (30 kg + 5 g.) ELEKTRONÝK BASKÜL (30 kg + 1 g.) BETON ELEK SERÝSÝ HASSAS TERAZÝ ( 3000 G. +- 0,1 g.) DÝGÝTAL TERMOMETRE MEZÜRLER ( ml.) DANSÝMETRE ( ) HYGROMETRE HAVA ÖLÇME CÝHAZI - 8 lt KUMPAS (150 mm) ETÜV (DIGITAL) BALON JOJE BÝRÝM AÐIRLIK KOVASI ( 7 lt. ve 10 lt) SLUMP SETÝ METÝLEN MAVÝSÝ SETÝ YARMADA ÇEKME APARATI YAYILMA TABLASI SETÝ MEKANÝK TERAZÝ ( OHAUS ), 2610 gr 0,1 gr SCHMIDT ÇEKÝCÝ TERMOMETRE PÝKNOMETRE - 50 mr 150/300 m SÝLÝNDÝR NUMUNE KALIBI SÝLÝNDÝR NUMUNE BAÞLIK SETÝ 150 mm'lik KÜP NUMUNE KALIBI LABORATUVAR BETONÝYERÝ BETON TERMOMETRESÝ KULLANILDIÐI YER Beton Basýnç Mukavemeti Aðýrlýk Tartýmý Aðýrlýk Tartýmý (31, ,5-0,25 + Seri 1 : 22,4-11-,2-5,6) Hassas tartým Beton Isýsý, Kür Havuzu Isýsýnýn Ölçümü Sývý Ölçer Yoðunluk Ölçer, kimyasal katký Rutubet Ölçer Formtest Hava Ölçer Uzunluk Ölçer, çap Kurutma Özgül aðýrlýk Taze beton birim aðýrlýðý Kývam Ölçer - çökme Ýnce Agrega Ýnce tanelerin Tayini - Sertleþmiþ Beton Çekme Dayanýmý Tayini - Kývam Ölçer - Yayýlma çapý Aðýrlýk Tartýmý Hassas Beton Yüzey Sertliðini Ölçülmesi ve Basýnç Dayanýmý Elde Edilmesi - Min. Max. Hava Termometresi - Yoðunluk Ölçer Numune Kalýbý Silindir numune baþlýk yapýmý Numune Kalýbý PAN TÝPÝ Beton Sýcaklýðý

10 ONUR BETON ONUR ÝNÞAAT MALZ. SAN. VE TÝC. A.Þ. Adnan Kahveci Cad. No : 6 Hadýmköy ÝSTANBUL Tel : Fax :

KOCAELÝ SANAYÝ ODASI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2006-2008. 2007 Global Compact Uyesi. Mükemmellikte Süreklilik Ödülü

KOCAELÝ SANAYÝ ODASI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2006-2008. 2007 Global Compact Uyesi. Mükemmellikte Süreklilik Ödülü 2002 TOBB Akredite Oda 2004 Avrupa Kalite Büyük Ödülü 2007 Global Compact Uyesi 2007 Mükemmellikte Süreklilik Ödülü 2002 Ulusal Kalite Büyük Ödülü KOCAELÝ SANAYÝ ODASI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU

Detaylı

Þirket Profili 1 Finansal ve Operasyonel Göstergeler 4 Tesis Kapasiteleri 6 Vizyon-Misyon 7 Yönetim Kurulu Baþkaný'nýn Mesajý 8 Yönetim Kurulu 10 Ýcra Komitesi 12 Faaliyetler 16 Çimento 17 Ürün Tipleri

Detaylı

Bizim Enerjimiz... Geçmiþimiz, Yenilikçiliðimiz, Sorumluluðumuz, Geleceðimiz. Akçansa 2011 Faaliyet Raporu Ýçindekiler Þirket Profili 1 Finansal ve Operasyonel Göstergeler 4 Tesis Kapasiteleri 6 Vizyon-Misyon

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2013 Sayý:1 Birlik Faaliyetleri * UKUB Tersine Mühendislik Merkezi * Meslek Liseleri Arasý 1. Ulusal Kalýp Yarýþmasý * Kalýp Avrasya 2012

Detaylı

www.tgdf.org.tr sürdürülebilir çevre Teþekkürler... Çevre ve Orman Bakanlýðý, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý, Saðlýk Bakanlýðý, Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý, ABGS-Avrupa Birliði Genel Sekreterliði

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ EÐÝTÝMLERÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ EÐÝTÝMLERÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ EÐÝTÝMLERÝ OHSAS 18001 HAKKINDA ÖZET BÝLGÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ TEÞEKKÜR MESAJLARI BASINDA EÐÝTÝMLERÝMÝZ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mayýs 2003, Cilt 17, Sayý 3 çimento

Detaylı

SUNUÞ Celal SÖNMEZ Bursa Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný

SUNUÞ Celal SÖNMEZ Bursa Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný ÝÇÝNDEKÝLER Sunuþ - Celal Sönmez...1 Sunuþ - Ýlhan Parseker...2 Tarihçe...3 Kalite Politikamýz...4 Organlar...5 Meslek Komiteleri...6 2009-2013 Meclis Baþkanlýk Divaný...8 2009-2013 Meclis Üyeleri...10

Detaylı

kurumsal sosyal sorumluluk raporu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2007 ÝÇÝNDEKÝLER Rapor Hakkýnda Yönetim Kurulu Baþkanýmýzýn Mesajý Genel Müdürümüzün Mesajý GÝRÝÞ 07-12 Kurumsal Profilimiz Rafineri

Detaylı

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Yaþar 2009 BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Ýçindekiler Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý 1 Ýcra Baþkaný nýn Mesajý 3 Þirketlerimiz 5 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerimiz 11 Yaþar

Detaylı

BOSTÝK'in yelken mücadelesi devam ediyor... Bostik'in SolOceans adlý yeni bir yelken yarýþýnýn ilk sponsoru olduðunu sizlere duyurmaktan mutluluk duymaktayýz. Veolia Oceans adlý 16 metrelik teknenin asýl

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER - ÞÝRKET TANITIMI - BELGELER - MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ - GÜVENLÝK HÝZMETLERÝ YÜRÜTME ESASLARI - HÝZMETLERÝMÝZ - VÝP GÜVENLÝÐÝ - ELEKTRONÝK GÜVENLÝK - EÐÝTÝM - PROJE ÇALIÞMASI - DANIÞMANLIK HÝZMETLERÝ

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2013 Sayý: 2 Birlik Faaliyetleri * Kalýpçýlar Vadisi OSB Kuruluyor * ÇED Raporu * Yalova Valisi Ziyareti * ASOM Projesi Kabul Edildi * Bursa

Detaylı

ulusal nanoteknoloji giriþimi ÝNÞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBÝLÝRLÝK: YEÞÝL BÝNALAR VE NANOTEKNOLOJÝ STRATEJÝLERÝ ulusal nanoteknoloji giriþimi ÝNÞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBÝLÝRLÝK: YEÞÝL BÝNALAR VE NANOTEKNOLOJÝ

Detaylı

Ürün Kataloðu Sensiz olmaz HAKKIMIZDA Viking Temizlik ve Kozmetik A.Þ. 1978 yýlýnda Avcý Kimya ünvaný ile baþladýðý ticari hayatýna, 1992 yýlýnda Viking Temizlik Ürünleri Limited Þirketi ve 2004 yýlýnda

Detaylı

Bir Devlet ki! Gümrük iþlerini, vergilerini ülkenin ve milletin ihtiyaçlarýna göre düzenlemekten alýkonulmuþtur. Böyle bir devlete elbette baðýmsýz denemez. 1 ÝÇÝNDEKÝLER I. BÖLÜM - GENEL KURULA DOÐRU

Detaylı

www.ilbayinsaat.com - www.ilbayinsaat.com.tr www.ilbayinsaat.com - www.ilbayinsaat.com.tr

www.ilbayinsaat.com - www.ilbayinsaat.com.tr www.ilbayinsaat.com - www.ilbayinsaat.com.tr Merkez Ofis Mimarsinan Merkez Mah. 143.Sok. No:1/1 Büyükçekmece/Ýstanbul Tel: +90 212 864 41 71 Fax: +90 212 864 41 72 e-mail: info@ilbayinsaat.com Türkmenistan Ofis 2127.K.Kuliyew Köç. No : 42 Aþkabat

Detaylı

Yýllýk Faaliyet Raporu

Yýllýk Faaliyet Raporu Yýllýk Faaliyet Raporu 2006 1 M Ý S Y O N U M U Z Yaþam kalitesinin ve ülkemizin rekabet gücünün artmasýna katkýda bulunmak amacýyla ölçüm birliði ve güvenilirliðini saðlamak, bu doðrultuda uluslararasý

Detaylı

2011 YILI FAALÝYET RAPORU kapak içi boþ Yibitaþ Yozgat Ýþçi Birliði Ýnþ. Malz. San. ve Tic. A.Þ. 2011 Faaliyet Raporu Yibitaþ Yozgat Ýþçi Birliði Ýnþ. Malz. San. ve Tic. A.Þ. 2011 Faaliyet Raporu KURULUÞ

Detaylı

Ambalaj - Geri Kazaným - Çevre Entegre Yönetim Sistemleri Hazýrlayan: Ýlkay Kýran, ASD Çevre Uzman Yardýmcýsý Giriþ: Günümüzde kurumlarýn dünyadaki geliþmelere de ayak uydurabilmesi, uluslar arasý kuruluþlarla

Detaylı

Ambalaj - Geri Kazaným - Çevre ASD Üyeleri ÝZAYDAÞ taydý Hazýrlayan: Ýlkay Kýran Öztürk, Araþtýrma ve Bilimsel Konular Uzmaný Ýzaydaþ ýn bu yýl sanayi ile daha yakýn temasta olmak için ASD gibi önemli

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBÝLÝR TURÝZM Eylül 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-09/531 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0 212) 249 13 50 www.tusiad.org 2012, TÜSÝAD Tüm

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ýnsan beslenmesine katkýda dünya çapýnda liderlik. Ocak 2011

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ýnsan beslenmesine katkýda dünya çapýnda liderlik. Ocak 2011 Cargill Türkiye CargillHaberler Ocak 2011 Recep Altepe: Kentlerin en güzeli Bursa Alev Çakan: Hedef, sýfýr kaza Eðitim, eðlence, lezzet bir arada... Van da 1 umut için, en az 1 roman Ýnsan beslenmesine

Detaylı

TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU

TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU 2008 T.C. Baþbakanlýk Hazine Müsteþarlýðý Ýnönü Bulvarý No: 36 06510 Emek / ANKARA Tel: +90 312 204 60 00 www.hazine.gov.tr TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ

Detaylı

NCTS Ar-Ge OECD BDDK OSB ÖÝB BÝLGE ÖTV BOTAÞ ÖYK CCN/CSI SAN-TEZ SDÞ CEN SPK CENELEC TAKBÝS TARAL ÇED TARÝC DHMÝ TARYAT DPT TBMM TCDD DTM TEYDEB

NCTS Ar-Ge OECD BDDK OSB ÖÝB BÝLGE ÖTV BOTAÞ ÖYK CCN/CSI SAN-TEZ SDÞ CEN SPK CENELEC TAKBÝS TARAL ÇED TARÝC DHMÝ TARYAT DPT TBMM TCDD DTM TEYDEB 2 ÝÇÝNDEKÝLER ÖNSÖZ 6 GÝRÝÞ 7 YÖNETÝCÝ ÖZETÝ 10 I. YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÜÇÜNCÜ TOPLANTISI TAVSÝYE KARARLARI I.1. Rekabetçi pazar ortamýný geliþtirmek için özelleþtirmeye ve deregülasyona devam edilmesi

Detaylı

GELECEÐÝN PAZARLARI. Küresel Eðilimler ve Ýþ Dünyasý Ýçin Anlamlarý UNEP. World Resources Institute. United Nations Environment Programme

GELECEÐÝN PAZARLARI. Küresel Eðilimler ve Ýþ Dünyasý Ýçin Anlamlarý UNEP. World Resources Institute. United Nations Environment Programme GELECEÐÝN PAZARLARI Küresel Eðilimler ve Ýþ Dünyasý Ýçin Anlamlarý World Resources Institute UNEP United Nations Environment Programme Önsöz Deðerli Okurlar Sanayi devrimiyle birlikte geçen yüzyýlýn baþlarýnda

Detaylı

SU ÜRÜNLERÝ MÜHENDÝSLERÝ DERNEÐÝ DERGÝSÝ

SU ÜRÜNLERÝ MÜHENDÝSLERÝ DERNEÐÝ DERGÝSÝ SÜMDER ( MÜHENDÝSLERÝ DERNEÐÝ DERGÝSÝ) Sahibi Su Ürünleri Mühendisliði Derneði Adýna Doç. Dr. Meriç ALBAY Genel Yayýn Yönetmeni (Sorumlu) Su Ürünleri Yüksek Mühendisi Mehmet ÖZGEN Yazý Ýþleri Müdürü (Editör)

Detaylı

Yapýmý Mezitli Viranþehir de düþünülen Batý Atýksu Arýtma Tesisi ile ilgili kamulaþtýrma çalýþmalarý devam etmektedir.

Yapýmý Mezitli Viranþehir de düþünülen Batý Atýksu Arýtma Tesisi ile ilgili kamulaþtýrma çalýþmalarý devam etmektedir. BAÞKANIN SUNUÞU Deðerli Mersinliler; Kentimizde ikamet eden binlerce vatandaþýmýzýn sürdüðü yaþam doðal kaynaklarýmýzý mümkün olan en iyi þekilde kullanmayý zorunluluk haline getirmiþtir. Sürdürebilir

Detaylı

ETÝMESGUT BELEDÝYE BAÞKANLIÐI 2009 MALÝ YILI FAALÝYET RAPORU ANKARA Nisan 2010 ETÝMESGUT BELEDÝYE BAÞKANLIÐI STRATEJÝK PLANLAMA YAYIN NO:5 Etimesgut Belediye Baþkanlýðý 2009 Mali Yýlý Faaliyet Raporu Etimesgut

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler. Mart 2009

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler. Mart 2009 Cargill Türkiye CargillHaberler Mart 2009 Her yerde Enerji Verimliliði Prof. Dr. Ö. Utku Çopur: Üniversitesanayi iþbirliði önemli Öðretmenlerin takdirini kazandý Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler Cargill

Detaylı

Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yatýrým ortaklýðý Türkiye nin gayrimenkul yatýrým

Detaylı