TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ NATÜREL İÇ FINDIĞIN HAM VE RAFİNE FINDIK YAĞINA İŞLENMESİ İDARİ ŞARTNAMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ NATÜREL İÇ FINDIĞIN HAM VE RAFİNE FINDIK YAĞINA İŞLENMESİ İDARİ ŞARTNAMESİ"

Transkript

1 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ NATÜREL İÇ FINDIĞIN HAM VE RAFİNE FINDIK YAĞINA İŞLENMESİ İDARİ ŞARTNAMESİ İHALE KAYIT NUMARASI : 2013/14093 Madde 1- İş Sahibine İlişkin Bilgiler 1.1- İş sahibi Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (Bu şartnamede Ofis olarak anılacaktır) a) Adı : Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü b) Adresi: TMO Genel Müdürlüğü, Müdafaa Caddesi, No:18, Bakanlıklar/ANKARA c) Telefon numarası : (10 hat) d) Faks numarası : e) Elektronik posta adresi : 1.2- İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2- İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler 2.1-Ofis çe belirlenecek kırım fabrikalarında bulunan Ofis e ait toplam ton (+% 20 Ofis opsiyonlu) iç fındığın nakliyesi dahil ham yağa işlenmesi ile 500 ton (+% 20 Ofis opsiyonlu) ham yağın rafine fındık yağına fason olarak işlenmesi ve ambalajlanması işidir Ofis e ait ton (+% 20 Ofis opsiyonlu) çuvallanmış iç fındığın Yükleniciye ait yağ fabrikasına taşınması Yükleniciye aittir Yağ fabrikasına sevk edilen iç fındıkların; kamyondan indirilmesi, çuvalların boşaltılarak imalata verilmesi Yükleniciye aittir İmalattan alınacak tüm ürünlerin tartılarak Ofis e araç üzerinde teslimi ve imalat sürecindeki tüm işçilikler Yükleniciye aittir İmalattan elde edilecek olan ham yağ ile küspe, yağ asidi, perlit, tortu vb. kıymetli çıktılar Ofis e ait olup dökme olarak teslim edilecektir. Rafine yağ ise 1 ve 5 litrelik teneke kutularda (20 ton rafine yağ 1 litrelik, 480 ton rafine yağ 5 litrelik) ambalajlanmış olarak araç üstü teslim edilecektir İç fındıkların bulunduğu çuvallar, boşaldıktan sonra Yüklenici tarafından 10 arlı balyalar halinde düzenlenecek ve Ofis e araç üstü teslim edilecektir Yağ imalatından elde edilecek olan ham ve rafine fındık yağı ile küspe, yağ asidi, perlit ve tortu vb. kıymetli çıktılar Ofis e aittir İmalata verilecek iç fındığın tesellüm tartıları ile imalattan elde edilecek ürünler ve kıymetli çıktıların çıkış tartıları, Yükleniciye ait olan ve Ofis tarafından kontrol edilmiş araba basküllerinde bila bedelle yapılacaktır İhale onaylandığı takdirde keyfiyet Ofis çe üzerine ihale yapılmış olan kişinin bildirdiği kanuni tebligat adresine iadeli taahhütlü posta (postaya verildiği tarihi takip eden 7. gün tebliğ edilmiş sayılır) ile veya kendisine elden tebliğ edilir. Bu tebliğ tarihinden itibaren yüklenici 5 iş günü içinde geçici teminatı kesin teminata çevirerek sözleşme yapmaya mecburdur. Yüklenici, Sözleşme yapıldığı tarihten itibaren 5 işgünü içerisinde fabrikaları imalata hazır hale getirerek işe başlamak zorundadır. Madde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler a) İhale usulü: TMO İhale Yönetmeliği Kapalı Zarfla Teklif Alma Yöntemi. b) İhalenin yapılacağı adres: Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Müdafaa Caddesi, No:18, Bakanlıklar/ANKARA c) İhale tarihi: Salı günü d) İhale saati: 14:00 e) İhale komisyonu toplantı yeri: TMO Genel Müdürlüğü binası. 1

2 Madde 4- İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini 4.1- İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreslerde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların Ofis çe onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. a) İhale dokümanının görülebileceği yerler: Müdafaa Cad. No:18 Bakanlıklar/ANKARA adresindeki Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Fındık İşleri Dairesi Başkanlığı, internet sayfası ve taşra Şube Müdürlükleri. b) İhale dokümanının satın alınabileceği yerler: Müdafaa Cad. No:18 Bakanlıklar/ANKARA adresindeki Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Fındık İşleri Dairesi Başkanlığı veya taşra Şube Müdürlükleri. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. c) İhale dokümanı satış bedeli (KDV dâhil): 100 TL (yüz TL) 4.2- İstekli ihale dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan şart ve kuralları kabul etmiş sayılır. Madde 5- Katılım Belgelerinin Sunulacağı Yer, Son Belge Verme Tarih ve Saati 5.1- Katılım belgelerinin sunulacağı yer, son belge verme tarih ve saati: a) Katılım belgelerinin sunulacağı yer: Teklifler Müdafaa Cad. No: Bakanlıklar/Ankara adresindeki Genel Müdürlük Haberleşme Şube Müdürlüğü ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta ile de gönderilebilir. b) Son teklif verme tarihi : Salı günü c) Son teklif verme saati : 12: Teklifler son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta ile de gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar Ofis e ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Ancak, Komisyona sunulan diğer teklifler açılmamışsa İhale Komisyonu ihale saatinden sonra gelen teklifleri açma konusunda yetkilidir. İhalenin yöntemi gereği, istekli ya da vekili, ihale saatinde ihale salonunda hazır bulunacaktır Ofis e verilen veya ulaşan teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz İhale için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen saatte aynı yerde yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir Çalışma saatlerinin sonradan değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu nun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır. Madde 6- İhale Dokümanının Kapsamı 6.1- İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır: a) Sözleşme Tasarısı b) Teknik Şartname c) Taahhütname (Sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair) d) Taahhütname (SGK ya ait) e) Teklif Mektubu f) Geçici Teminat Mektubu örneği g) Kesin Teminat Mektubu örneği h) Taahhütname (KİK 10.madde) 6.2- Ayrıca bu şartnamenin ilgili hükümleri gereğince, Ofis in çıkaracağı zeyilnameler ile isteklilerin talebi üzerine Ofis tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır. İsteklinin yukarıda belirtilen dokümanların tümünün içeriğini dikkatli bir şekilde incelemesi gerekir. Teklifin verilmesine ilişkin şartları yerine getirememesi halinde ortaya çıkacak sorumluluk teklif verene ait olacaktır. İhale dokümanında öngörülen ve tarif edilen usule uygun olmayan teklifler, değerlendirmeye alınmaz. 2

3 Madde 7- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler İhaleye iştirak edecek isteklilerin ham ve rafine yağ üretmek için kendisine ait fabrikasının bulunması zorunludur. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri 5.madde kapsamında sunmaları gerekir: a) Gerçek kişiler için, T.C. vatandaşı olduklarına dair kimlik fotokopisi, b) Gerçek ve tüzel kişiler için; Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi, c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi; 1- Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 2- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri ile iştigal konusunu belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesi nde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. e) Ticaret ve Sanayi Odasından alınan ve geçerlilik süresi ihalenin yapıldığı tarihi kapsayan Fabrika Kapasite Belgesi. Söz konusu belge, yağ işleme işine ait olacaktır. Ayrıca belgenin, bu şartnamenin 8.maddesinde belirtilen özellikleri taşıması gerekir. f) 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde hazırlanan tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik gereği, Yüklenici tarafından teklif edilen yağ fabrikasının faaliyet konusunun bitkisel yağ üretimi olduğuna dair Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ndan alınan İşletme Kayıt Belgesi, g) Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair taahhütname, (ancak ihale üzerinde kaldığı takdirde, ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair ilgili idarelerden alınacak belge; sözleşme imzalanmadan önce verilecektir.) h) SGK Taahhütnamesi, i) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat, j) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ve ihale ile ilgili tüm iş ve işlemleri yapmaya yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, l) KİK in 10 maddesine göre yasaklı olmadığına ilişkin taahhütname, m) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.(teklif mektubunun açık adresli ve imzalı olması, birim fiyatın ve teklif tutarının rakam ve yazı ile okunaklı yazılması ve birbirlerini teyit etmesi şarttır.) n) İsteklilerin gösterecekleri yağ fabrikasının kendi tesis sahası içerisinde, bu Şartnamenin 8.3. maddesinde tanımlanan özelliklere sahip en az 40 tonluk araba baskülü olduğuna dair Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerince düzenlenen Uygunluk Belgesi veya eğer araba baskülü yeni yapılmış ise bunu yapan Üretici Firma tarafından muayenesi yapıldığına dair düzenlenmiş bulunan Uygunluk Belgesi, 3

4 o) İstekliler kendilerine ait yağ fabrikasında Ofis e tahsis edeceği; iç fındık, ham yağ, rafine yağ ve küspe ürünlerinin stoklanacağı tüm depo, ambar, yağ tankları ve/veya bu amaçla kullanılabilecek olan diğer bölümlerini gösteren ve depolama kapasitelerini de içerir kroki, p) Nakliye işi için alt yüklenici gösterilmesi halinde istekliler, alt yüklenici için de bu Şartnamede istenilen belgeleri Ofis e vereceklerdir (d,e,f,i,j,k,m,n,o,s ve t maddeleri hariç). r) Yüklenici ile alt yükleniciler arasında noter onaylı ön protokol aslı, s) İhaleye teklif verecek istekliler Ofis çe paraflanmış sözleşme tasarısı, İdari ve Teknik Şartnamenin her sayfasını imzalı ve mühürlü olarak teklif zarfı içerisinde İhale Komisyonuna vereceklerdir. t) Teklif edilen yağ fabrikasının istekliye ait olduğunu gösterir geçerli belge. İstekliler, yukarıdaki belgelerin aslı veya Noterden tasdikli suretini ibraz etmek zorundadır. Ancak, Ofis çe aslı görülen belgenin fotokopisine aslı gibidir şerhi düşülerek, belgenin aslı İhaleden sonra istekliye iade edilebilir. Madde 8- Yağ Fabrikalarında Aranan Özellikler 8.1- İhaleye iştirak edecek isteklilerin, ham yağ üretmek için kendisine ait fabrikanın en az 120 ton/gün iç fındığı ham yağa işleme kapasitesine sahip olması gerekmektedir. Belirtilen kapasitenin altında işleme kapasitesine sahip olan firmalara ait teklifler kabul edilmeyecek, geçerli sayılmayacak olup, firmalar fabrikalarının ham yağ işleme kapasitelerini ve sistem özelliklerini Ticaret ve Sanayi Odasından tasdikli kapasite raporları (bu Şartnamenin 7-e bendinde tarif edilmiştir) ile belgeleyecek ve kapasite raporlarını teklif mektupları ile birlikte komisyona sunacaklardır İsteklinin yağ imalatı yapacağı fabrikasında malzeme ve personel yönünden teknik donanımlara haiz, yağın TS 6581 standardına uygun olup olmadığına dair analiz yapabilecek bir laboratuvar bulunması zorunludur. Tesislerinde yeterli laboratuvarı bulunmayan istekliler ihaleyi kazanmış olsalar dahi ihale iptal edilecek ve geçici teminatları Ofis hesabına gelir kaydedilecektir İmalat yapacak olan fabrikaların kendi tesis sahası içerisinde faal ve sağlıklı ölçüm yapabilen en az 40 tonluk ve en fazla 20 kg taksimat aralığı olan kendi araba baskülü bulunacaktır Yüklenici, ton iç fındık deposunu, ton ham yağ tankını, 500 ton rafine yağ tankını ve ton küspe deposunu kullanıma hazır bulundurmak zorundadır. Yüklenici, imalat sırasında Ofis e tahsis ettiği ham yağ tankı dışındaki diğer ham fındık yağı tanklarına olan bağlantı vanalarını kapatarak Ofis mührüyle mühürlemesini sağlayacaktır. Ayrıca teneke kutularda ambalajlanmış vaziyette 500 ton rafine fındık yağını depolama kapasitesine haiz olacaktır Yağ fabrikasının, rafine yağ işleme ünitesine sahip olması gerekmektedir Tek parti halinde yapılacak olan rafine yağ imalatı, sözleşme süresi dâhilinde Ofis çe talep edilecek zamanda yapılacaktır. Rafine yağ imalatında günlük işleme ve ambalajlama miktarı asgari 20 ton olacaktır. Madde 9- İhale Dışı Bırakılma Nedenleri Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı bırakılacaktır: a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilan eden, işlerini askıya alan. b) İflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan. c) Türkiye nin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan. d) Türkiye nin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan. e) İhale tarihinden önceki 5 (beş) yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen. f) İhale tarihinden önceki 5 (beş) yıl içinde, İdareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu İdare tarafından ispat edilen. 4

5 g) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan. h) Bu Şartname ile Ofis tarafından istenen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen. i) Bu Şartnamenin 10. maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan. j) Bu Şartnamenin 11. maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen. Madde 10- İhaleye Katılamayacak Olanlar Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt istekli olarak kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar: a) Meri kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar, doğrudan doğruya veya aracı kullanarak bu ihaleye katılamazlar. b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler. c) Ofis in ihale yetkilisi kişileri veya bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler. d) Ofis in ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar. e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri. f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10 undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç) Daha önceden TMO tarafından fabrikasında/tesislerinde deneme üretimi yapılmış fakat TMO kriterlerine göre imalat yapılamamış olanlar ihaleye katılamaz (Deneme üretiminden sonra Fabrikada revizyon yapılmış ve bu revizyonu bağlı olduğu Ticaret/Sanayi Odasından belgeleyenler katılabilirler.) TMO ca daha önce yapılan ihalelerde kısıtlı durumları veya yetersizlikleri tespit edilenler de ihaleye giremezler Türkiye nin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan, Türkiye nin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan, İhale tarihi itibarıyla mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan, Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir. Madde 11- Yasak Fiil veya Davranışlar İhale süresince aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır: a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikâp, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek. b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak. c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek. d) İhalede kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekâleten birden fazla teklif vermek. e) Bu Şartnamenin 10. maddesine göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak. 5

6 Madde 12- İhale Gününden Önce İhalenin İptal Edilmesinde Ofis in Serbestliği Ofis in gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün olmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, ihale gününden önce ihale iptal edilebilir Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere duyurulur İhalenin iptali halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce Ofis ten herhangi bir hak talebinde bulunulamaz. Madde 13- Şartname ve Sözleşme Tasarısının Satın Alınması İstekliler bu Şartname ve eki Sözleşme tasarısını satın almakla ve ihaleye katılmakla idari ve teknik şartnameler ile sözleşme hükümlerini önceden ve tamamen kabul etmiş sayılırlar. Madde 14- Tekliflerin Sunulma Şekli Fiyat teklif mektupları bir zarf içine konularak kapatılır. Zarfın üzerine isim, soy isim ve açık adres yazılır. Bu zarf geçici teminat alındı makbuzu veya banka teminat mektubu ve şartname ile istenilen ehliyet belgesi ve benzeri diğer belgelerle birlikte daha büyük bir zarfa konularak kapatılır. Zarf mühürlenir ve imzalanır. Bu dış zarfın üzerine isim ve adres yazılmaz, özel işaret konulamaz. Sadece mektubun hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan TMO işyerinin açık adresi yazılır Teklifler ihale dokümanında belirtilen son teklif verme tarih ve saatine kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Müdafaa Cad. No: Bakanlıklar/Ankara adresindeki Genel Müdürlük Haberleşme Şube Müdürlüğü ne verilebileceği gibi, bu adrese iadeli taahhütlü postayla da gönderilebilir. Bu tarih ve saatten sonra verilen tekliflerin kabul edilmeyeceği ve açılmadan istekliye iade edileceği esas olmakla birlikte, Komisyona sunulan diğer teklifler açılmamışsa İhale Komisyonu ihale saatinden sonra gelen teklifleri açma konusunda yetkilidir Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen son teklif verme tarih ve saatine kadar Ofis e (İhale dokümanında belirtilen adrese) ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirmeye alınmaz Verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez Teklif Mektubunun Şekli ve İçeriği Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur Teklif Mektubunda; a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, c) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması, d) Teklif mektubunun adı, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması, zorunludur Tekliflerin Geçerlilik Süresi Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günüdür. Belirtilen bu süreden daha kısa süreli teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır İhtiyaç duyulması halinde Ofis, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması yönünde istekliden talepte bulunacaktır. İstekli, İdarenin bu talebini kabul edebilir veya reddedebilir. Ofis in teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilecektir. 6

7 Talebi kabul eden istekliler, geçici teminatını, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmeksizin, kabul edilen yeni teklif geçerlilik süresine ve her bakımdan geçici teminata ilişkin hükümlere uydurmak zorundadır Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olarak yapılır. İadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilir veya imza karşılığı elden teslim edilir Teklifler TL cinsinden verilecektir Teklif Fiyata Dâhil Olan Masraflar; Her türlü isim altındaki tüm malzeme, ücret, masraflar ve girdiler, vergi, resim ve harçlar, noter masrafları ile Ofis in, imalatın kontrolü amacıyla Akredite Laboratuvarlarda yaptıracağı analiz ücretleri teklif fiyatına dâhildir Yukarıdaki maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde Ofis çe Yükleniciye ayrıca ödenir Teklif Hazırlama Giderleri Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. Ofis, ihalenin seyrine ve sonucuna bakılmaksızın, isteklinin üstlendiği bu masraflardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Madde 15- Kısmi Teklif Verme Yağ imalatı işlemleri bir bütündür. Kısmi teklif verilemez. Madde 16- Tekliflerin Değerlendirilmesi Teklifler birim fiyat ve teklif tutarı olarak teklif mektubunda belirtildiği gibi, her bir iş kalemi için ayrı ayrı verilecek olup (3 nolu iş fiilinde sadece birim fiyat teklifi belirtilecektir.) en uygun teklifin belirlenmesinde; Ofis in belirleyeceği kırım fabrikalarından, teklif sahibi yağ fabrikasına taşınacak olan yağlık iç fındık miktarı ve taşıma mesafesi dikkate alınarak taşıma tutarı hesaplanacaktır. (Taşıma Tutarı = Taşınacak ürün miktarı X Taşıma Mesafesi X Taşıma Teklif Birim Fiyatı. Bu hesaplama her bir kırım fabrikasından taşınacak ürün miktarları için ayrı ayrı hesaplanır ve toplamları alınarak Toplam Taşıma Tutarı hesaplanır) Her bir isteklinin 1 ve 2 nolu iş fiilline ait teklif tutarı ile toplam taşıma tutarı toplanarak TOPLAM TEKLİF TUTARI belirlenecektir. Kapalı zarfla alınan tekliflerin değerlendirilmesinde; geçerli teklif sahiplerinin tamamı Ofis çe belirlenen tarihte pazarlığa davet edilir. Pazarlıkta, Komisyona sunulmuş olan toplamda en düşük teklif üzerinden açık eksiltmeye gidilir. Açık eksiltme sonunda; toplam teklif tutarı en düşük olan teklif, en uygun teklif olarak değerlendirilir Taşıma mesafelerinin tespitinde, Karayolları Genel Müdürlüğü nden yazılı olarak alınan mesafeler esas alınır Tekliflerin eşit çıkması halinde; isteklilerin hazır bulunanları arasında; isteklilerin hazır bulunmaması halinde ise komisyonca tanınacak süre sonunda komisyon önünde eşit teklif sahipleri arasında açık eksiltme yapılır. Gerek bu ikinci ihalede, gerekse zarfların açılması sırasında kendileri veya vekilleri hazır bulunmayanlar, ihalenin yürütülme şekline ve komisyon kararlarına itiraz edemezler. Madde 17- Geçici Teminat İstekliler bu iş için TL (yüz yirmi bin Türk Lirası) den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir TL den az geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren en az 30 (otuz) gün olmalıdır. 7

8 17.2- Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler Ofis tarafından, istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılacaktır. Madde 18- Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır; a) Tedavüldeki Türk Parası. b) Bankalar ve Katılım Bankaları tarafından verilen teminat mektupları. c) Hazine Müsteşarlığı nca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler. d) İlgili mevzuatına göre Türkiye de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye de faaliyette bulunan bankaların veya özel finans kurumlarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilebilir. c bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir. Her ne surette olursa olsun, Ofis çe alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. Bu iş için alınması gereken geçici veya kesin teminat; banka teminat mektubu olması halinde, Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Devlet İhaleleri Genelgesi ndeki örneğe uygun şekilde olacaktır. Madde 19- Geçici Teminatın Teslim Yeri ve İadesi Geçici teminatın banka teminat mektubu şeklinde verilmesi halinde doğrudan teklif zarfıyla birlikte verilecektir. Diğer şekillerde verilecek Teminatların ihale gün ve saatinden önce Ofis veznesine yatırılarak/teslim edilerek (nakit haldeki geçici teminat tutarı, Ofis in Genel Müdürlüğü ne ait banka hesap numaralarından birine yatırılarak alınacak dekonta karşılık TMO Genel Müdürlüğü veznesinden vezne makbuzu alınmak suretiyle de verilebilir) alınan makbuzun teklif zarfıyla birlikte verilmesi zorunludur İhale sonuçlandıktan sonra, ihale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci ve üçüncü düşük teklif sahibine ait teminatlar tutulur, diğer isteklilerin geçici teminatları iade edilir. Sözleşme imzalanmasını müteakiben, yüklenici dışındaki isteklilere ait geçici teminatlar iade edilir İhaleyi kazanan isteklinin geçici teminatı, gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir. İstekli, bu şartnamede belirtilen süre içerisinde gerekli kesin teminatı yatırmaması ve sözleşme imzalamaması durumunda bu iş için verilmiş olan geçici teminat irat kaydedilir. Madde 20- İhalenin Yapılması Ofis ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale, ihale onay makamınca onaylandığı takdirde kesinleşir. İhale iptal edildiği takdirde oluşabilecek zarar, ziyan ve kârdan mahrumiyet gibi hangi ad altında olursa olsun Ofis ten hiçbir istekte bulunulamaz. İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce idareler ihale üzerinde kalan isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını Kamu İhale Kurumu ndan teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararına ekler. 8

9 Madde 21- İhale Üzerinde Kalan Yüklenicinin Yükümlülük ve Sorumluluğu İhale onaylandığı takdirde keyfiyet Ofis çe üzerine ihale yapılmış olan kişinin bildirdiği kanuni tebligat adresine iadeli taahhütlü posta (postaya verildiği tarihi takip eden 7. gün tebliğ edilmiş sayılır) ile veya kendisine elden tebliğ edilir. Bu tebliğ tarihinden itibaren yüklenici 5 (beş) iş günü içinde geçici teminatı kesin teminata çevirerek sözleşme yapmaya mecburdur. Sözleşme yapıldığı tarihten itibaren 5 (beş) işgünü içerisinde Yüklenici, fabrikaları imalata hazır hale getirerek işe başlamak zorundadır Yüklenici, Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde Ofis e tahsis edeceği fabrika imalat ünitelerini, depolarını ve yağ tanklarını temizleyip haşereden ari hale getirecek ve kendisine veya 3. şâhsa ait her türlü ürün ile çuval vb. malzemeyi kaldırmış olarak fabrika, depo ve tanklarını boş ve hazır bulunduracaktır. Ofis e tahsis edilen fabrika imalat ünitelerinin, depolarının ve yağ tanklarının varsa diğer imalat üniteleri ile bağlantısı kesilir. Bu durum Yüklenici tarafından Ofis e taahhüt edilmiş sayılır. İmalata başlanıldıktan sonra aykırı bir durumun tespiti halinde ( güveni kötüye kullanma, ürün değiştirme, karıştırma vb.) Sözleşmenin 18. maddesi ile bu Şartnamenin 25. maddesinde yer alan hükümler uygulanır Bu İdari Şartnamenin 21.3 maddesinde yer alan deneme üretimine başlanılmadan önce Ofis çe oluşturulacak teknik bir heyet marifetiyle, Yükleniciye ait yağ fabrikasının aşağıda belirtilen şartların sağlanıp sağlanmadığı kontrol edilerek tutanağa bağlanır Bu İdari Şartnamenin İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler başlıklı 7. maddesinin o bendi gereğince, ihaleye sunulan depolama kapasitelerini de içerir krokideki taahhütlerin sağlanıp sağlanmadığı, Bu İdari Şartnamenin İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler başlıklı 7. maddesinin n bendi gereğince araba baskülünün belirtilen özeliklerin sağlanıp sağlanmadığı, Bu İdari Şartnamenin Yağ Fabrikalarında Aranan Özellikler başlıklı 8. maddesinde belirtilen özeliklerin sağlanıp sağlanmadığı Yukarıda belirtilen şartların sağlanmış olması halinde bu durum taraflarca tutanağa bağlanarak deneme üretimine başlanılacaktır Yukarıda belirtilen şartların sağlanamaması halinde ise bu durum tutanağa bağlanarak Sözleşmenin maddesi (İdari Şartnamenin maddesi) uygulanır Seri imalata başlanmadan önce İdari Şartnamenin maddesinde belirtilen hususların sağlanması halinde, ham yağ imalatı için fabrikalarda deneme üretimi yapılacaktır. Ham yağ imalatı için fabrikanın en çok 3 günlük işleme kapasitesi kadar deneme imalatı yaptırılacaktır. Ancak Yüklenicinin yazılı talebi ve Ofis in uygun görmesi halinde bu 3 (üç) günlük süre uzatılabilir. Bununla birlikte deneme yağ imalatında kullanılacak iç fındık miktarı hiçbir surette 400 tonu geçmeyecektir. Deneme üretimi sonuçları Ofis çe aranılan şartları taşıdığı takdirde seri imalata başlanacaktır. Bu deneme üretiminden istenilen sonuç alınamaması durumunda gerekçesinin Ofis çe uygun görülmesi halinde ikinci bir deneme üretimi yaptırılabilir. Bu takdirde yapılacak 2. deneme üretimi için de aynı miktardaki ilave ürünün işlenmesi amacıyla Yükleniciye ek süre verilir. Sözleşme süresi verilen ek süre kadar uzar. Deneme üretiminden elde edilen sonuç Teknik Şartname ve Sözleşmede aranan şartlara uymadığı takdirde Ofis, protesto çekilmesine, hüküm alınmasına ve hiçbir yasal işlem yapılmasına gerek kalmaksızın sözleşmeyi feshederek kesin teminatı irat kaydetmek hak ve yetkisine sahiptir. Ayrıca, Ofis zararı söz konusu olması halinde, bu zarar yükleniciden tahsil edilir ve deneme üretiminde elde edilen Ofis e ait tüm çıktılar sözleşmenin fesih tarihinden itibaren azami 30 (otuz) gün süre ile hiçbir bedel ödenmeksizin Yüklenici depolarında muhafaza edilir. 9

10 21.4- İmalattan alınacak ham ve rafine fındık yağı ile küspe, tortu, perlit, yağ asidi vb. gibi ürün ve kıymetli çıktıların sözleşme süresi içerisinde Ofis ten kaynaklanan sebeplerle fabrika depolarından çekilememesi durumunda, fabrika depolarında bulundurduğu ürünler için sözleşmenin bitiş tarihinden itibaren azami 45 (kırk beş) gün süreyle herhangi bir depolama ücreti ödenmeyecektir Kırım imalatından elde edilecek iç fındıklar, ham yağ imalatı için kırıma paralel yağ yüklenicisi tarafından yağ fabrikasına taşınacağından, bu ürünlerin yağ yüklenicisi tarafından zamanında çekilmemesinden doğacak zarar, Ofis tarafından yağ yüklenicisinden tahsil edilir İç fındıkların imal edileceği, Ofis ile Sözleşme yapmış bulunan kırım fabrikalarından birinde veya birkaçında herhangi bir nedenle üretime ara verilmesi veya bu kırım fabrikaları ile yapılmış olan sözleşmenin feshi ve bu nedenlerle yağ yüklenicisine ait fabrikaya yağ imalatına başlandığı tarihten itibaren asgari işleme kapasitesi olan günlük 120 ton iç fındığın % 20 eksiği olan 96 ton iç fındığın temin edilememesi ve bu durumun aralıksız 30 (otuz) gün devam etmesi durumunda, bu 30 (otuz) günün sonunda taraflarca sözleşmenin tasfiyesi istenebilir. Ancak, Yüklenici yukarıda belirtilen sebeplerle meydana gelebilecek hammadde yetersizliği nedeniyle boş geçireceği bu 30 (otuz) günlük süre için Ofis ten herhangi bir ad altında hak talebinde bulunamaz Yüklenici ile ilişkilendirilmiş kırım fabrikalarından birinin ya da birkaçının herhangi bir nedenle sözleşmesinin feshi durumunda; Ofis tarafından belirlenecek yeni kırım fabrikalarından yağ fabrikasına olan taşıma mesafesinin artması ya da azalması halinde, yağ yüklenicisine ait Sözleşmenin 4. maddesinde yer alan ve 3 nolu iş fiiline karşılık gelen birim fiyat (bir kilometre başına TL/ton olarak) ile yeni taşıma mesafesi dikkate alınarak uygulama yapılır. Bu konuda yüklenicinin herhangi bir itirazı söz konusu olamaz Günlük İşleme Miktarı Ofis ten kaynaklanan sebeplerin dışında ve Ofis çe kabul edilebilen bir sebebe dayanmadığı sürece, Yüklenici yağ fabrikasında günlük en az 120 ton iç fındığı ham yağa işlemek mecburiyetindedir. Tek parti halinde yapılacak olan rafine yağ imalatı, sözleşme süresi dâhilinde Ofis çe talep edilecek tarihte yapılacaktır. Rafine yağ imalatında günlük işleme ve ambalajlama miktarı asgari 20 ton olacaktır Yükümlülüklerin İhlali Seri imalatın başladığı gün, haftalık çalışma diliminin ilk günü kabul edilerek haftalık taahhüt tonajı buna göre hesaplanır. Bu doğrultuda, Sözleşmenin 23. maddesinde sayılan sebeplerin dışında haftalık taahhüt ettiği ham yağ işleme tonajından (840 ton) eksik olarak işlediği beher 1 ton için, sözleşmede yer alan imalat ücreti (iç fındığın nakliye dahil ham yağa işlenmesi birim fiyatı üzerinden) tutarında ve/veya haftalık taahhüt ettiği rafine yağ işleme (her partiye ait rafine işleminin başlamasına müteakip 140 ton) ve ambalajlama tonajından (her partiye ait paketlemenin başlamasına müteakip 140 ton) eksik olarak işlediği beher 1 ton için sözleşmede yer alan ham yağın rafine yağa işleme birim fiyatı üzerinden ceza tahakkuku yapılacak ve herhangi bir bildirime ve işleme gerek kalmaksızın Yüklenicinin doğmuş veya doğacak ilk istihkakından kesilecektir. Yüklenicinin doğmuş veya doğacak istihkakı bulunmaması halinde ceza tutarı Yüklenici tarafından derhal ödenecektir. Günlük kapasitenin altındaki kesintisiz 7 gün sonunda fabrika normal kapasiteye ulaşamadığı takdirde sözleşme feshedilip teminatlar irat kaydedilecektir. Ofis gerek gördüğü takdirde imalata ara verebilir Kırım imalatından elde edilecek iç fındıklar, ham yağ imalatı için kırıma paralel yağ yüklenicisi tarafından yağ fabrikasına taşınacağından, bu ürünlerin yağ yüklenicisi tarafından zamanında çekilmemesinden doğacak zarar, Ofis tarafından ayrıca yağ yüklenicisinden tahsil edilir. 10

11 Madde 22- Kesin Teminat Kesin teminat, toplam sözleşme bedelinin % 20 sinden az olamaz ve kesin teminatın sözleşme imzalanmadan önce Ofis e verilmesi gerekmektedir. Kesin teminatı banka teminat mektubu şeklinde vermek isteyenlerin mektupları kesin ve süresiz olacak ve mektup üzerinde hangi iş için alındığı ayrıntılı bir şekilde belirtilecektir. Sözleşme imzalanmasından önce Ofis çe teminat mektubu üzerine ilgili bankanın yazılı teyidi alınacaktır. İlgili banka tarafından teyit verilmeyen teminat mektubu geçerli kabul edilmeyecektir. Madde 23- Çalışma Gün ve Saatleri Ofis gerekli gördüğü takdirde, mer i mevzuata uymak kaydıyla, Yüklenici Bayram ve Resmi tatil günlerinde de işe devam edeceği gibi gerekirse vardiyalı olarak da çalışmak zorundadır. Tatil günlerinde Ofis in talebi doğrultusunda çalışma yapılmaması durumunda, çalışılmayan gün sayısı sözleşme süresine eklenecektir. Madde 24- Ödeme Yeri ve Şartları Ham yağ imalat ücreti nakliye hariç belirlenmiş olup imalat ve nakliye ücretleri, ham yağ imalatı için fiilen seri imalata başlandığı tarihten itibaren yağa işlenen er tonluk iç fındık partileri esas alınarak her parti sonunda, rafine yağ imalat ücreti ise 500 tonluk ham yağ işleme partisi esas alınarak imalata ait ambalajlama işleminin tamamlanmasına müteakip, yüklenicinin ve varsa alt yüklenicilerinin Sosyal Güvenlik Kurumu na idari para cezası, prim ve primine ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer ferilerinden borcu olmadığına ilişkin ilgili mevzuatı dâhilinde alınacak yazının Ofis e ibraz edilmesi kaydıyla her ayın birinci veya üçüncü Çarşamba günleri ödenecektir. Yüklenicinin hizmet Sözleşmesinden doğan alacaklarının tahakkuk ve hesaplaşmasında ve işin sonunda yapılacak ibralaşmada Ofis kayıtları esastır. Tahakkuk edecek imalat ve nakliye ücretinden % 20 munzam teminat kesilir. Yüklenici alacağından birikecek bu % 20 munzam teminatlar, imalatın tamamlanmasından sonra, Ofis in Yükleniciden herhangi bir alacağı yoksa Yükleniciye iade edilecektir. Madde 25- Sözleşmenin Feshi, Tasfiyesi ve Teminatın Nakde Çevrilmesi Yüklenicinin, bu Şartnamenin , 21.2 ve Sözleşmenin 5.1, 5.9 ve 6.9 maddelerinde belirtilen şartları sağlamadığı, taahhütlerini kısmen veya tamamen yerine getirmediği, yükümlülük ve sorumluluklarına riayet etmediği, güveni kötüye kullanmak suretiyle sözleşme ve KİK mevzuatlarına aykırı davranması hallerinde, Ofis ayrıca Yükleniciye protesto çekilmesine, hüküm alınmasına ve hiç bir yasal işlem yapılmasına gerek kalmaksızın sözleşmeyi feshederek isteklinin mevcut kesin ve munzam teminatlarını irat kaydeder. Sözleşmenin feshi nedeniyle oluşacak tüm Ofis zararları yasal faizleriyle birlikte ayrıca Yükleniciden tahsil edilir Sözleşmenin feshi durumunda; feshedilen Sözleşmenin bakiye kısmının Ofis tarafından yeniden ihale edilmesi ve bu ihale sonucunda ise Ofis aleyhine fiyat farkı oluşması halinde, bu fark Yükleniciden yasal faizleriyle birlikte ayrıca tahsil edilir Yüklenicinin işi geciktirmesi, tanınan süreler içinde taahhüdünü yerine getirmemesi sözleşme hükümlerine uyulmaması anlamını taşır İhale sonucu yapılacak Sözleşmenin uygulanması sonucunda herhangi bir nedenle Ofis in bu Sözleşmede taraf olan Yükleniciden alacaklı duruma geçmesi halinde alacağın doğduğu tarihten tahsil tarihine kadar yıllık %15 oranı üzerinden faiz talep etme hakkı doğacaktır. 11

12 25.5- İç fındıkların imal edileceği, Ofis ile sözleşme yapmış bulunan Kırım Fabrikalarından birinde veya birkaçında herhangi bir nedenle üretime ara verilmesi veya bu kırım fabrikaları ile yapılmış olan sözleşmenin feshi ve bu nedenlerle yağ yüklenicisine ait fabrikaya yağ imalatına başlandığı tarihten itibaren asgari işleme kapasitesi olan günlük 120 ton iç fındığın %20 eksiği olan 96 ton iç fındığın temin edilememesi ve bu durumun aralıksız 30 (otuz) gün devam etmesi durumunda, bu 30 (otuz) günün sonunda taraflar sözleşmenin tasfiyesini isteyebilir. Ancak, Yüklenici yukarıda belirtilen sebeplerle meydana gelebilecek hammadde yetersizliği nedeniyle boş geçireceği bu 30 (otuz) günlük süre için Ofis ten herhangi bir ad altında hak talebinde bulunamaz. Madde 26- Kesin Teminatın Geri Verilmesi Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve Yüklenicinin bu işten dolayı Ofis e herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, Sosyal Güvenlik Kurumu ndan alınan ilişiksizlik belgesi ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan yasal vergi kesintilerine ilişkin borcunun olmadığına dair bağlı olduğu vergi dairesinden alacağı belgenin Ofis e verilmesinin ardından Yükleniciden ibra belgesi alınarak kesin teminatın tamamı, Yükleniciye iade edilecektir. Madde 27- Sözleşmenin Süresi Yüklenici, Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 işgünü içerisinde fabrikalarını imalata hazır hale getirerek işe başlamak zorundadır. Sözleşme, imzalandığı tarihte başlar. Sözleşme süresi; ton iç fındık miktarı, günlük asgari işleme kapasitesi olan 120 tona bölünerek hesaplanan gün sayısına deneme üretimi ve imalata başlamak için gereken opsiyon süresi dikkate alınarak 10 gün daha eklenerek belirlenir. Buna göre Sözleşme süresi, Sözleşmenin maddesinde sayılan mücbir sebepler ve aşağıda yer alan durumlar haricinde sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 135 (yüz otuz beş) takvim günüdür Yağ imalatına verilecek ton iç fındık miktarında + % 20 opsiyon dahilinde miktar azalması veya artışı söz konusu olursa, azalan veya artan miktar için maddede belirtilen hesaplama yöntemine göre belirlenecek gün sayısı bu sözleşme süresine ilave edilir veya çıkarılır Sözleşmenin 5.7. maddesinde belirtilen nedenlerle veya Ofis ten kaynaklanabilecek başka nedenlerle Yüklenicinin gün kaybı söz konusu olursa, günlük asgari işleme kapasitesi olan 120 ton dikkate alınarak gerekli gün hesabı yapılıp, bu durum taraflarca ortak tutanağa bağlanarak sözleşme süresine ilave edilir. Bu süre uzatımı nedeniyle Yüklenici herhangi bir talepte bulunamayacaktır Sözleşmenin 6.2. maddesi gereği ikinci deneme üretimi yapılması durumunda verilecek ek süre ile maddesi gereği kapasite düşüklüğü nedeniyle ayrıca ceza kesildiği için kapasite düşüklüğü kadar gecikilen gün sayısı sözleşme süresine ilave edilir Sözleşmenin 15. maddesi gereği tatil günlerinde Ofis in talebi doğrultusunda çalışma yapılmaması durumunda, çalışılmayan gün sayısı sözleşme süresine eklenecektir İmalat sonucu elde edilen ürünlerin Ofis ten kaynaklanan sebeplerle fabrika depolarından çekilememesi durumunda, sözleşme süresi 45 (kırk beş) takvim günü uzamış sayılır. Bu süre zarfında Ofis in ürünlerini fabrika depolarından çekmesini müteakip taraflar arasında hesap kesimi yapılır ve sözleşme sona erer. Madde 28- Sözleşme Masrafları ve KDV Sözleşmeler noter tarafından bir asıl iki suret olarak onaylanacaktır. Sözleşmenin imzalanması ve taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin noter masrafları, ulaşım, vergi, resim, harç ve diğer tüm masraflar istekliye aittir İdari Şartnamede ve Sözleşmede, ayrıca belirtilenler haricinde yer alan tüm fiyat ve tutarlar KDV hariç olarak belirlenmiştir. 12

13 Madde 29- Sözleşmenin Devri Yüklenici Ofis in yazılı muvafakati olmadan Sözleşmeyi başkasına devredemeyeceği gibi sözleşmeden doğacak hak ve yükümlülüklerine de gerçek veya tüzel hiç bir kişiyi ortak edemez. Yüklenici yapılan işe ilişkin hak ediş ve alacaklarını Ofis in yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez. Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi zorunludur. Madde 30- Ofis Ürünlerinin Korunması: Sözleşme konusu olan her türlü emtia (iç fındık, ham ve rafine fındık yağı, küspe, perlit, tortu, yağ asidi kıymetli çıktılar vb.) ile Ofis e ait çuvallar Yüklenici güvencesindedir İşlenmek üzere Yükleniciye teslim edilen Ofis e ait ürünlerin nakliyesi dâhil fabrikada hammadde olarak depolanması, imalatı, imalattan alınan ürün ve kıymetli çıktıların depolanarak Ofis e teslim edilmesi sürecindeki her türlü riske karşı önlem alınarak korunması ile meydana gelebilecek her türlü zayiatın sorumluluğu tamamen Yükleniciye aittir. Bu kapsamda; Yüklenicinin, imalat ünitesinden ayrı bir hammadde ve mamul madde deposu bulunacaktır. Bu depoların anahtarları Ofis ve Yüklenicide bulunacak şekilde çift kilitli olacaktır. Kapılar Ofis in görevlendirdiği personel ile birlikte kapatılacak ve açılacaktır. Bu depolara giriş ve çıkış işlemleri Ofis in görevlendirdiği personelin imzasını taşıyan evraklarla olacaktır. Ne ad altında olursa olsun Ofis in imzasını taşımayan hiçbir giriş, çıkış işlemi ve noksanlık kabul edilmeyecektir. Bundan doğacak her türlü zararlar Yükleniciye ait olup Yüklenici tarafından Ofis e ödenecektir Yüklenicinin, bu sözleşme kapsamındaki sorumlulukları nedeniyle Ofis e vereceği her türlü kusurlu ve kusursuz zarardan tamamen sorumlu olup oluşan zararları Ofis e ödeyecektir Yükleniciden tazmini gereken zararların tespitinde; Ofis in ve Yüklenicinin kayıt ve belgeleri karşılıklı olarak mutabakat yapılır. Mutabakatsızlık durumunda Ofis in kayıt ve belgeleri esas alınır. Madde 31- Taşıtlara Yük Verilmesi 31.1-Araç plakalarının sorgulanmasının yanı sıra suça yatkın şoförlere ürün teslim edilmemesini teminen; gasp, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmadığını gösterir son 6 ay içerisinde alınmış adli sicil belgesi Yüklenici tarafından temin edilerek Ofis sevk işyerine teslim edilecektir. Adli sicil belgesi olmayan araç sahibine/şoföre ürün teslim edilmeyecektir Bu ihale konusu iş nedeniyle yapılacak taşımalarda, yüklenici kamyonlarına, yürürlükte bulunan mevcut Karayolları Trafik Kanunu, Tüzüğü ve Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde kamyon istiap hadleri kadar ürün verilecek olup tartı toleransı uygulanmayacaktır. Ancak Türk Standartları Enstitüsü veya Karayolları Genel Müdürlüğü nce verilecek Karayolu Uygunluk Belgesi ne istinaden, taşıtların dingil ve taşıma kapasitelerinin yükseltilmesi halinde, bu araçlara artırılan taşıma sınırları dâhilinde yük verilebilir. Yüklenici bunun haricinde aksi talepte bulunamaz. Karayollarında yapılacak sabit veya seyyar ağırlık kontrolü esnasında, aracın azami toplam ağırlığı aşılamaz. Yürürlükte bulunan mevcut Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliği Hükümleri çerçevesinde; Azami Toplam Ağırlık = Net Ağırlık (aracın yüksüz ağırlığı) + İstiap Haddi (araca verilecek yük miktarına tolerans uygulanmayacaktır.) Yüklenici araçlarına yapılacak yüklemelerde; Karayolu Trafik Kanunu ve Yönetmeliğinin ilgili hükümleri kapsamında, gabari tanımı doğrultusunda araçların uzunluk, genişlik ve azami yükseklik ölçülerine uygun hareket edilir. 13

14 Madde 32- Alt Yükleniciler Yüklenici, sadece nakliye işini alt yüklenicilere yaptırabilir. Yüklenici alt yüklenici kullanacak ise sözleşme yapılmadan önce alt yükleniciler ile yapacağı protokollerin aslını noter onaylı olarak Ofis e vermek zorundadır. Yükleniciler ile alt yükleniciler arasında yapılacak protokollerde; bu İdari Şartname ve mütemmimi olan Sözleşme ve Teknik Şartnamede belirtilen esasları aynen kabul etmiş olduklarını taahhüt edeceklerdir. Madde 33- Fiyat Farkı Sözleşme kapsamında yapılacak işler için fiyat farkı ödenmeyecektir. Madde 34- Anlaşmazlıkların Çözümü Anlaşmazlığın çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Madde 35- Ofis in İhale Konusunda Serbestliği Ofis 2886 sayılı yasaya tabi olmadığından ve 4734, 4735 sayılı Kanunlardaki istisna kapsamında bulunduğundan ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir. Sözleşmede hükmü bulunmayan hususlarda TMO İhale Yönetmeliği geçerlidir. İş bu şartname 35 Maddeden ibarettir. İSTEKLİ 14

15 TAAHHÜTNAME TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE ANKARA İhale kayıt numarası: 2013/ ) işinin ihalesine katılıyoruz. Bu taahhütnamenin imza tarihi itibariyle, SGK ve vergi borcumuzun olmadığını beyan ediyoruz. Bu durumda değişiklik olması halinde, İdare ye derhal bildirmeyi kabul ve taahhüt ediyoruz. 2) İhalenin üzerimizde kalması halinde sözleşmenin imzalanmasından önce SGK ve vergi borcumuzun olmadığına ilişkin belgeleri vermeyi kabul ve taahhüt ediyoruz. 3) Aksi takdirde geçici teminatın gelir kaydedilmesini kabul ediyoruz. / / AD SOYAD Firma Kaşesi İmza 1- Teklif sahibi veya teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanmalıdır. 2- TMO ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri bakımından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu na tabidir. 3- Bu taahhütname noterlikçe tasdikli olacaktır. 15

16 T A A H H Ü T N A M E İhale kayıt numarası: 2013/14093 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE ANKARA 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve ilgili mevzuatı doğrultusunda, işi için düzenlenen ekli sözleşme kapsamında çalıştıracağım sigortalı personel ile ilgili sigorta primlerinin ödenmemesi, geç ödenmesi, noksan ödenmesi veya diğer hususlarla ilgili Toprak Mahsulleri Ofisi... Müdürlüğüne Sosyal Güvenlik Kurumunca bir ceza tebliğ edilmesi halinde, bu cezayı nakden ödeyeceğimi veya her türlü alacağımdan ya da verdiğim teminatlardan mahsup edilmesini taahhüt ederim. ( / / ) Adı Soyadı Unvanı-(Kaşe) İmza Adres: Not: Bu taahhütname noterlikçe tasdikli olacaktır. 16

17 Tarih : No : GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA İdarenizce ihaleye çıkarılan ton (+,- % 20 Ofis Opsiyonlu) İç Fındığın, Nakliyesi Dahil Ham Yağa İşlenmesi ile 500 Ton (+,- % 20 Ofis Opsiyonlu) Ham Yağın Rafine Fındık Yağına Fason Olarak İşlenmesi ve Ambalajlanması işine istekli sıfatıyla katılacak olan... nın bu ihale ile ilgili kanun ve şartname hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu geçici teminat tutarı olan...tl (...) Bankamız garanti ettiğinden, ihalenin adı geçene yapıldığı usulüne uygun olarak bildirildiği ve kesin teminat vermesi ve sözleşme yapması istenildiği halde kesin teminat vermediği ve sözleşme yapmadığı ve ilgili kanun ile işe ait şartname hükümlerine uygun hareket etmediği takdirde, protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve adı geçen ile idareniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçları nazarı itibara alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin İdarenize veya emrinize nakden ve tamamen ve talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi Bankanın imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve Banka ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz. İŞ BU TEMİNAT MEKTUBU.. TARİHİNE KADAR GEÇERLİDİR. (Bu tarih tarihinden erken olmayacaktır)... Şubesi Yetkili İmzalar 17

18 Tarih : No : KESİN TEMİNAT MEKTUBU TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA İdarenizce yapılan ihale sonucunda ton (+,- % 20 Ofis Opsiyonlu) İç Fındığın, Nakliyesi Dahil Ham Yağa İşlenmesi ile 500 Ton (+,- % 20 Ofis Opsiyonlu) Ham Yağın Rafine Fındık Yağına Fason Olarak İşlenmesi ve Ambalajlanması işini taahhüt eden müteahhit/müşteri. nın ihale ile ilgili kanun ve şartname hükümlerine göre vermek zorunda olduğu kesin teminat tutarı olan...tl (...) TL yi Bankamız garanti ettiğinden, adı geçen taahhüdünü ilgili kanun, sözleşme ve şartname hükümlerine göre kısmen veya tamamen yerine getirmediği takdirde, protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve adı geçen ile idareniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni neticeleri nazarı itibara alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine nakden ve tamamen ve talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi Bankanın imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve Banka ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz. İş bu Teminat Mektubu kesin ve süresizdir....şubesi Yetkili İmzalar 18

19 YASAKLI OLUNMADIĞINA DAİR TAAHHÜTNAME TOPRAK MAHSÜLLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA ANKARA İhale kayıt numarası: 2013/ ) ihalesine istekli olarak [katılıyorum/katılıyoruz]. Bu taahhütnamenin imza tarihi itibarıyla, İç Fındık Yağ İmalat ve İşleme Şartnamesinin 9 uncu maddesinde belirtilen ihale dışı bırakılma nedenleri ve 10 uncu maddesinde sayılan ihaleye katılamayacaklar arasında [bulunmadığımı/bulunmadığımızı] beyan [ediyorum/ediyoruz]. Bu durumda değişiklik olması halinde, Ofis e derhal bildirmeyi kabul ve taahhüt [ediyorum/ediyoruz]. / / Ad SOYAD/ Unvan-(Kaşe) İmza Not: Bu taahhütname noterlikçe tasdikli olacaktır. 19

20 İÇ FINDIĞIN HAM YAĞA, HAM YAĞIN RAFİNE FINDIK YAĞINA İŞLENMESİ TEKLİF MEKTUBU İhale kayıt numarası: 2013/14093 Ofisçe belirlenecek kırım fabrikalarında bulunan Ofise ait ton (+,- % 20 Ofis Opsiyonlu) iç fındığın, nakliyesi dâhil ham yağa işlenmesi ile 500 ton (+,- % 20 Ofis Opsiyonlu) ham yağın rafine yağa fason olarak işlenmesi ve ambalajlanması işi ile ilgili teklifimiz aşağıda sunulmuştur; Teklif fiyatımız: İŞ FİİLLERİ MİKTAR (TON) BİRİM FİYAT (TL/TON) TEKLİF TUTARI (TL) 1 NOLU İŞ FİİLİ- İç fındığın ham yağa işlenmesi teklif fiyatı Rakamla: Yazıyla: Rakamla: Yazıyla: 2 NOLU İŞ FİİLİ- Ham yağın rafine yağa işlenmesi ve ambalajlanması teklif fiyatı 500 Rakamla: Yazıyla: Rakamla: Yazıyla: 3 NOLU İŞ FİİLİ-..ton iç fındığın her bir ton u için 1 km (bir kilometre) başına düşen nakliye teklif fiyatı Rakamla: Yazıyla: Miktarlar + % 20 Ofis opsiyonundadır. Teklifimizin geçerlilik süresi 30 (otuz) takvim günüdür Teklif fiyatımız KDV hariçtir. İhale şartname hükümlerini aynen kabul ederiz. Teklif Birim Fiyatları ve Teklif Tutarları ait olduğu bölüme rakam ve yazı ile yazılacaktır. NOT: 1- Teklifler (1 ve 2) nolu iş fiili için birim fiyat ve teklif tutarı olarak verilecek, (3) nolu iş fiili için ise sadece birim fiyat olarak verilecektir. Her bir iş kalemi için birim fiyat ve teklif tutarları belirtilmeyen (3 nolu iş fiilinde sadece birim fiyat teklifi belirtilecektir.) teklifler geçersiz sayılacaktır. Firma Unvanı: Firma Adresi: Firma Telefon No: Firma Faks No: FİRMA KAŞESİ TARİH AD SOYAD İMZA 20

KABUKLU FINDIĞIN NAKLİYE DÂHİL NATÜREL İÇ FINDIĞA İŞLENMESİ İŞİNE AİT TEKLİF MEKTUBU

KABUKLU FINDIĞIN NAKLİYE DÂHİL NATÜREL İÇ FINDIĞA İŞLENMESİ İŞİNE AİT TEKLİF MEKTUBU KABUKLU FINDIĞIN NAKLİYE DÂHİL NATÜREL İÇ FINDIĞA İŞLENMESİ İŞİNE AİT TEKLİF MEKTUBU Bakanlar Kurulunun 26.05.2011 tarih 2011/1812 sayılı kararı doğrultusunda, Birliğimize tahsis edilen 50.000 ton yağlık

Detaylı

MĐLLĐ EĞĐTĐM VAKFI GAYRĐMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESĐ

MĐLLĐ EĞĐTĐM VAKFI GAYRĐMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESĐ MĐLLĐ EĞĐTĐM VAKFI GAYRĐMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESĐ Madde 1- Gayrimenkul Sahibi Đdareye Đlişkin Bilgiler 11- Đdarenin; a) Adı: Millî Eğitim Vakfı Genel Müdürlüğü b) Adresi: Azerbaycan Cad Kasım Gülek Sok No:6

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R Şubemiz Çorlu Ajans Amirliği Stoklarından 5.000 ton, dökme hububatın karayolundan Tekirdağ merkez kiralık Evren

Detaylı

TASFİYE HALİNDE ÇİZGİ YAT LİMİTED ŞİRKETİ HANGAR, DEMİRBAŞ VE DİĞER MENKULLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ

TASFİYE HALİNDE ÇİZGİ YAT LİMİTED ŞİRKETİ HANGAR, DEMİRBAŞ VE DİĞER MENKULLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ TASFİYE HALİNDE ÇİZGİ YAT LİMİTED ŞİRKETİ HANGAR, DEMİRBAŞ VE DİĞER MENKULLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ I- SATIŞ İHALESİNİN KONUSU VE BAŞVURUYA İLİŞKİN HUSUSLAR 1. Tanımlar ve Tasfiye Memurluğu'na

Detaylı

İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. "Maddi Hasar All Risk", "İşveren Mali Mesuliyet" ve "3. Şahıs Sorumluluk" Sigorta Poliçeleri Hizmet Alımı 18.04.2017 Salı günü Zorlu Center Levazım Mah. Koru Sk.

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale Kayıt Numarası 04/3364 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM YILI KIRTASİYE MALZEMELERİ ALIM İŞİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ÖĞRENCİ KIYAFET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını İSTEKLİ TEDARİKÇİ

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ KABUKLU FINDIĞIN YAĞLIK AMAÇLI NATÜREL İÇ FINDIĞA İŞLENMESİ İDARİ ŞARTNAMESİ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ KABUKLU FINDIĞIN YAĞLIK AMAÇLI NATÜREL İÇ FINDIĞA İŞLENMESİ İDARİ ŞARTNAMESİ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ KABUKLU FINDIĞIN YAĞLIK AMAÇLI NATÜREL İÇ FINDIĞA İŞLENMESİ İDARİ ŞARTNAMESİ İHALE KAYIT NUMARASI: 2013/14085 Madde 1- İş Sahibine İlişkin Bilgiler 1.1- İş sahibi Toprak Mahsulleri

Detaylı

İSTEKLİLERE TALİMATLAR

İSTEKLİLERE TALİMATLAR SR Ek 3 Teklif Dosyası Satın Alma Rehberi Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için İSTEKLİLERE TALİMATLAR İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda belirtilen

Detaylı

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4 İhale Kayıt Numarası 0/89660 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik Numarası BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA..

Detaylı

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ İşin Adı, Niteliği, Türü ve Miktarı 1)Mülkiyeti Polis Bakım ve Yardım Sandığı na ait Balıkesir ili Ayvalık

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM VAKFI GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ

MİLLİ EĞİTİM VAKFI GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ MİLLİ EĞİTİM VAKFI GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ Madde 1- Gayrimenkul Sahibi Vakfa İlişkin Bilgiler 11- Vakfın; a) Adı: Millî Eğitim Vakfı Genel Müdürlüğü b) Adresi: Azerbaycan Cad Kasım Gülek Sok No:6

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ EVDE VEYA KURUMDA HASTA BAKIM HİZMETLERİ ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

MAMÜL AMBARI TAHMİL-TAHLİYE HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ

MAMÜL AMBARI TAHMİL-TAHLİYE HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ MAMÜL AMBARI TAHMİL-TAHLİYE HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR TARAFLAR: İş bu şartname de Amasya Şeker Fabrikası A.Ş. (İdare) İhaleye katılacak olanlar

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU. / / İhale kayıt numarası * :2005/31686 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İZMİR : :

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU. / / İhale kayıt numarası * :2005/31686 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İZMİR : : BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İhale kayıt numarası * :2005/31686 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Firma Unvanı, Uyruğu : Açık Tebligat

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU. İhale kayıt numarası * :... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU. İhale kayıt numarası * :... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İhale kayıt numarası * :... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA / / [İhaleyi yapan idarenin bulunduğu şehir] Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Firma Unvanı, Uyruğu : Açık Tebligat Adresi

Detaylı

( ) Faks ile yapılacak her türlü tebligatı kabul ediyoruz. ( ) Elektronik Posta Adresimize yapılacak her türlü tebligatı kabul ediyoruz.

( ) Faks ile yapılacak her türlü tebligatı kabul ediyoruz. ( ) Elektronik Posta Adresimize yapılacak her türlü tebligatı kabul ediyoruz. GÖKHÖYÜK TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ İhale Kayıt No. 2016/639 İhalenin Şekli: Açık İhale İhalenin adı: Tarım ve Hayvancılık İşçilikleri Hizmet Alımı. : İhale Tarih ve Saati : 28/01/2016 PERŞEMBE günü saat

Detaylı

TİP İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

TİP İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR TİP İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 11-İş sahibi İdarenin; a) Adı: Eceabat Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 Sıra No Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 1 Eklemli Tip Personel Yükseltici Platformu A 1 B 2 Birimi Miktarı Teklif Edilen Tutarı (Para

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU ... KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU ... KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA EK-5k BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU / /... KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA [İhaleyi yapan Ajansın bulunduğu şehir] Teklif sahibinin [adı soyadı/ticaret unvanı], uyruğu : Açık tebligat adresi

Detaylı

... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale kayıt numarası * : GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA [İhaleyi yapan idarenin bulunduğu şehir] Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı, Uyruğu : Açık Tebligat Adresi :

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ARAÇ KİRALAMA TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı verilen

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ 2016 YILI KÜLTÜR GEZİLERİ HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2014/65718 İhalenin adı Katı Yakacak Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ŞARTNAME Doküman No Mİ_F_13 Revizyon No. 00 Rev. Tarihi 00 Yayın Tarihi 03.03.2010 Şartname No Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler BASILI EVRAK ALIM İŞİ 1.1. İş sahibi

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU./ /2012 BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :... Açık Tebligat Adresi :...... Bağlı Olduğu Vergi

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İhale kayıt numarası: 2005/168692 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA URLA / İZMİR

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İhale kayıt numarası: 2005/168692 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA URLA / İZMİR BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İhale kayıt numarası: 2005/168692 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA URLA / İZMİR Teklif sahibinin [adı soyadı/ticaret unvanı], uyruğu :

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ AĞ ANAHTARI VE AĞ YÖNETİM YAZILIMI ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 5 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN (otizm, zihinsel engel, vb.) ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ EĞİTİM YAZILIMI ALIMI İHALE İLANI (İKN:2015/182572)

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı *BE84EM49* Sayı : 85027752-934.02- Konu : Fiyat Tespiti Sayın: Firma Yetkilisi 8 Mart 2016 Tarihinde düzenlenecek olan Dünya Kadınlar

Detaylı

AHİLER KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA NEVŞEHİR

AHİLER KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA NEVŞEHİR EK-1 BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU /./.. AHİLER KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA NEVŞEHİR Teklif sahibinin [adı soyadı/ticaret unvanı] Açık tebligat adresi Bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi

Detaylı

T. C İPEKYOLU KALKINMA AJANSI

T. C İPEKYOLU KALKINMA AJANSI BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU (SF2) / / Teklif sahibinin [adı soyadı/ticaret : unvanı], uyruğu Açık tebligat adresi : Bağlı olduğu vergi dairesi : ve vergi numarası Telefon ve faks numarası : Elektronik posta

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULU İLE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMI İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME

DOĞRUDAN TEMİN USULU İLE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMI İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME DOĞRUDAN TEMİN USULU İLE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMI İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 11-İş sahibi

Detaylı

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040)

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 06-09 OCAK 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CES FUARI İLE 14-18 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CeBIT FUARI İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ

Detaylı

c) Tekliflerin sunulacağı adres : TRT Genel Müdürlüğü Genel Evrak ve İç Dağıtım Servisi Zemin Kat 06109 Oran- Çankaya/ ANKARA

c) Tekliflerin sunulacağı adres : TRT Genel Müdürlüğü Genel Evrak ve İç Dağıtım Servisi Zemin Kat 06109 Oran- Çankaya/ ANKARA TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAYAN ARAÇLARIN SATIŞ İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ Madde 1- İhalenin Konusu TRT Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatına ait olup, ekonomik ömrünü tamamlayan 3 adet Hyundai

Detaylı

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1 BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/65825 İhalenin adı 5 adet sürücüsüz araç kiralama Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700.000 (YEDİYÜZBİN) ADET TABLET BİLGİSAYAR SETİ (TABLET BİLGİSAYAR, ŞARJ ADAPTÖRÜ, DAHİLİ KALEM, KORUYUCU KILIF) ALIMI İHALESİ İLANI 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 06 YUR 94 PLAKALI ARAÇ SATIŞINA AİT ŞARTNAME

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 06 YUR 94 PLAKALI ARAÇ SATIŞINA AİT ŞARTNAME T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 06 YUR 94 PLAKALI ARAÇ SATIŞINA AİT ŞARTNAME I- SATIŞ İHALESİNİN KONUSU VE BAŞVURUYA İLİŞKİN HUSUSLAR Madde

Detaylı

MİMARLIK MERKEZİ RESTORASYONU KABA İNŞAAT İŞLERİ İHALESİ ÖN YETERLİLİK İLANI

MİMARLIK MERKEZİ RESTORASYONU KABA İNŞAAT İŞLERİ İHALESİ ÖN YETERLİLİK İLANI MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ MİMARLIK MERKEZİ RESTORASYONU KABA İNŞAAT İŞLERİ İHALESİ ÖN YETERLİLİK İLANI Mimarlar Odası İzmir Şubesi Mimarlık Merkezi Restorasyonu Kaba İnşaat İşlerinin yapılması işi davetiye

Detaylı

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR.

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ Büyükşehir Belediye Stadyumu Temizlik Hizmeti İdari Şartnamesi

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ Büyükşehir Belediye Stadyumu Temizlik Hizmeti İdari Şartnamesi 1 1. İHALE KONUSU İhale konusu Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu Temizlik Hizmetinin iş bu idari şartnamede ve Ek teknik şartnamede belirtilenler çerçevesinde 31.05.2016 tarihine kadar satın alınması

Detaylı

İsteklinin Türk vatandaşı gerçek kişi olması halinde, 11 rakamdan oluşan T.C. kimlik numarası yazılacaktır. 2

İsteklinin Türk vatandaşı gerçek kişi olması halinde, 11 rakamdan oluşan T.C. kimlik numarası yazılacaktır. 2 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2017/150620 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1 (gerçek kişi

Detaylı

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü / / No:... İdarenizce ihaleye çıkarılan Genel Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan yazılım, bakım ve teknik destek işine istekli sıfatıyla katılacak

Detaylı

VAN ARSASININ SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ

VAN ARSASININ SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ VAN ARSASININ SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ I- SATIŞ İHALESİNİN KONUSU VE BAŞVURUYA İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 Tanımlar ve İdare'ye İlişkin Bilgiler 1.1. Bu şartnamede satıcı İDARE alıcı ise İSTEKLİ

Detaylı

... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale kayıt numarası * : GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA [İhaleyi yapan idarenin bulunduğu şehir] Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı, Uyruğu : Açık Tebligat Adresi :

Detaylı

TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA. Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı. Tebligata esas açık adresi. Bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi numarası :

TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA. Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı. Tebligata esas açık adresi. Bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi numarası : TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA /./20 Teklif Sahibinin Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı Tebligata esas açık adresi Bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi numarası Telefon ve Faks numarası Elektronik

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/135262 İhalenin adı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/135262 İhalenin adı BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/135262 İhalenin adı Akışkan Yataklı Kurutucu ve Donanımları Temini ve Montajı Teklif sahibinin adı ve soyadı/

Detaylı

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satınalma Dairesi Başkanlığı

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satınalma Dairesi Başkanlığı GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satınalma Dairesi Başkanlığı / / No:... İdarenizce ihaleye çıkarılan Bilişim Güvenliği Ürünleri alımı işine istekli sıfatıyla katılacak olan

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :Eüaş Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır

Detaylı

TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi

TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi 1. TEKLiF'iN KAPSAMI: British Embassy School Ankara (BESA) (bundan böyle İşveren olarak anılacaktır), Ankara'da Ingiliz Büyükelçiliği arazisi içerisinde bulunan BESA nin kapalı spor

Detaylı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı ÇRŞ, 04-OCK-00 20:30 İHALE İLANI Reyhanlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Reyhanlı Cemil MERİÇ'in evi Restorasyonu Uygulaması İşi İçişleri Bakanlığı'nın 28 Nisan 2007 tarih 26506 sayılı Köylere Hizmet

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA KAMPÜS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 7 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

DOĞRUDAN ALIM USULÜ İLE GERÇEKLEŞTİRİLECEK İŞLETME YETKİ DEVRİ İŞLEMLERİNDE TEKLİF VERİLMESİNE İLİŞKİN ŞARTNAME

DOĞRUDAN ALIM USULÜ İLE GERÇEKLEŞTİRİLECEK İŞLETME YETKİ DEVRİ İŞLEMLERİNDE TEKLİF VERİLMESİNE İLİŞKİN ŞARTNAME DOĞRUDAN ALIM USULÜ İLE GERÇEKLEŞTİRİLECEK İŞLETME YETKİ DEVRİ İŞLEMLERİNDE I- ŞARTNAMENİN KONUSU TEKLİF VERİLMESİNE İLİŞKİN ŞARTNAME Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler İş sahibi İdarenin; Adı:

Detaylı

SÖZLEŞME. Sözleşmenin tarafları

SÖZLEŞME. Sözleşmenin tarafları SÖZLEŞME Sözleşmenin tarafları Madde 1. Bu sözleşme, bir tarafta. ANKARA KALKINMA AJANSI (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.. (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında

Detaylı

T.C. KARAKOÇAN KAYMAKAMLIĞI Köylere Hizmet Götürme Birliği

T.C. KARAKOÇAN KAYMAKAMLIĞI Köylere Hizmet Götürme Birliği T.C. KARAKOÇAN KAYMAKAMLIĞI Köylere Hizmet Götürme Birliği Sayı : 22804967/ Ljfc 11/09/2015 Konu : İhale İlanı Metni Hk. Karakoçan Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından, Karakaçan ilçesi sınırlan dâhilinde

Detaylı

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ Özel Güvenlik Hizmet İdari Şartnamesi 2013-2014

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ Özel Güvenlik Hizmet İdari Şartnamesi 2013-2014 20132014 1 1. İHALE KONUSU İhale konusu Bursaspor Özlüce Tesislerinde Özel Güvenlik Hizmetinin iş bu idari şartnamede ve Ek teknik şartnamede belirtilenler çerçevesinde 1 yıllık süre için satın alınması

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :T. C Kütahya İl Özel İdaresi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 03.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ 1

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ 1 İhale kayıt numarası :2015/138432 GENEL MÜDÜRLÜK VE KIRKA İŞLETMESİ BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ 1 1 GÖĞÜS (Akciğer) Radyografisi (Genel adet 26,000 Müdürlük) 2 SPİROMETRİ (Solunum Fonksiyon) Testi adet

Detaylı

MĠLLĠ EĞĠTĠM VAKFI GAYRĠMENKUL SATIġ ġartnamesġ

MĠLLĠ EĞĠTĠM VAKFI GAYRĠMENKUL SATIġ ġartnamesġ MĠLLĠ EĞĠTĠM VAKFI GAYRĠMENKUL SATIġ ġartnamesġ Madde 1- Gayrimenkul Sahibi Vakfa ĠliĢkin Bilgiler 11- Vakfın; a) Adı: Millî Eğitim Vakfı Genel Müdürlüğü b) Adresi: Azerbaycan Cad Kasım Gülek Sok No:6

Detaylı

BAŞVURU MEKTUBU. ... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA [şehir]

BAŞVURU MEKTUBU. ... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA [şehir] BAŞVURU MEKTUBU [İdare Adresi] [İşin Adı]... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA [şehir] 1. [adayın/isteklinin adı] ı (bundan böyle Başvuran olarak anılacaktır) temsil etmeye ve onun adına hareket etmeye tam

Detaylı

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati BİLGİSAYAR, İŞ İSTASYONU VE HARİCİ DEPOLAMA BİRİMİ ALIMI 1 - İdareye ilişkin bilgiler İdarenin; İHALESİ İLANI a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

Asbuzu Ticaret Ltd Şti.

Asbuzu Ticaret Ltd Şti. SR EK STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Asbuzu Ticaret Ltd Şti. Asbuzu Ticaret Ltd Şti. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Lefkoşa, Sanayi Bölgesi

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI BÜYÜKKONUK BELEDİYESİ Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Büyükkonuk ta oluşturulacak Kültür Sanat

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2015/117743 İhalenin adı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2015/117743 İhalenin adı BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2015/117743 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1 (gerçek kişi

Detaylı

40- GEÇĠCĠ TEMĠNAT MEKTUBU KAMU ĠHALE MEVZUATI

40- GEÇĠCĠ TEMĠNAT MEKTUBU KAMU ĠHALE MEVZUATI 40- GEÇĠCĠ TEMĠNAT MEKTUBU KAMU ĠHALE MEVZUATI 4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNU Geçici teminat Madde 33- (Değişik: 30/7/2003-4964/20 md.) İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere, istekli

Detaylı

15 2014 413 8 1 1140 858,00 2 1 2 33 480 10 10 2 2: İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI I)

15 2014 413 8 1 1140 858,00 2 1 2 33 480 10 10 2 2: İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI I) ZEYİLNAME 15 Mayıs 2014 Perşembe günü saat:14:30 da yapılacağı duyurulan, Mülkiyeti Kurumumuza ait, İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Ahmediye Mahallesi, Halk Caddesi adresinde bulunan, 413 ada, 8 nolu parselde

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

TEKLİF MEKTUBU DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ III NO.LU SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

TEKLİF MEKTUBU DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ III NO.LU SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA DMO İhale No 1 İhalenin Adı Teklif Sahibinin Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı Vergi Kimlik Numarası 2 TEKLİF MEKTUBU DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ III NO.LU SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA / / 20.. *

Detaylı

KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ

KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ Kırklareli Organize Mülkiyetinde bulunan, İşbu ilan metni ekinde yer alan Satış Şartnamesinde; markası,

Detaylı

KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S.N. HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Şikayet Matbuu şikayet dilekçesi ve varsa ekleri HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) Kayıda giriş

Detaylı

Borçka İlçesi Maral Köyü Şelale Yolu Yol Onarım ve Bakım Yapılması Yapım İnşaatı İşi İhale İlanı

Borçka İlçesi Maral Köyü Şelale Yolu Yol Onarım ve Bakım Yapılması Yapım İnşaatı İşi İhale İlanı İHALE İLANI Artvin ili Borçka İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığından Borçka İlçesi Maral Köyü Şelale Yolu Yol Onarım ve Bakım Yapılması Yapım İnşaatı İşi İhale İlanı 1. İdarenin a) Adı :

Detaylı

AKKÖY İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI ARAÇ ALIM İŞİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME

AKKÖY İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI ARAÇ ALIM İŞİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME AKKÖY İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI ARAÇ ALIM İŞİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1-

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI KOLİ İNŞAAT LTD. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile No:21 Organize Sanayi Bölgesi Haspolat da 1 adet 80

Detaylı

ARAÇ SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ

ARAÇ SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ Madde 1- Alımın Konusu: ARAÇ SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ Türk Telekom hizmetlerinde kullanılmakta olan ve eki teknik şartnamede belirtilen araçlar aşagıda yer alan hükümler doğrultusunda satılacaktır. Madde

Detaylı

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 45 KALEM MATBAA MAKİNE, TEÇHİZAT VE MALZEMESİNİN SATIŞI İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 45 KALEM MATBAA MAKİNE, TEÇHİZAT VE MALZEMESİNİN SATIŞI İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 45 KALEM MATBAA MAKİNE, TEÇHİZAT VE MALZEMESİNİN SATIŞI İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ Madde 1- İhalenin Konusu TRT Genel Müdürlüğü Matbaasının kapatılması sonucu hizmet dışı kalan 45 kalem

Detaylı

..~).tl~ı...ate.ı...i

..~).tl~ı...ate.ı...i '0 _. ~.. 'Adres:'Klı.y'tJIakamlıkNiZ'ecKltklate!i' T.C. VİZE KA YMAKAMLIGI Vize İlçesi ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği SAYı KONU: : gs İlan 14.03.2014..~).tl~ı...AtE.ı...I (ii 0181' ~~i ), ""'?'...ya.ı...i.l....j.

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Atağ Akü Sanayi Ltd. Atağ Akü Sanayi Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Lefkoşa, Sanayi Bölgesi nde

Detaylı

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1 BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2015/135430 İhalenin adı ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 21602 05.11.2013 Konu : Kamera Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Kamera Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin en geç 07.11.2013 Perşembe saat 12:00

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ NATÜREL İÇ FINDIĞIN HAM VE RAFİNE FINDIK YAĞINA İŞLENMESİ SÖZLEŞME TASARISI

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ NATÜREL İÇ FINDIĞIN HAM VE RAFİNE FINDIK YAĞINA İŞLENMESİ SÖZLEŞME TASARISI Sözleşme No : B.12.2.TMO.0.15.03.00-113.04.04 Sözleşme Tarihi : TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ NATÜREL İÇ FINDIĞIN HAM VE RAFİNE FINDIK YAĞINA İŞLENMESİ SÖZLEŞME TASARISI İHALE KAYIT NUMARASI : 2012/47458 Madde

Detaylı

HALK GYO A.Ş. ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ İHALE İLANI

HALK GYO A.Ş. ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ İHALE İLANI HALK GYO A.Ş. ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ İHALE İLANI HALK Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından, aşağıda tapu kaydı bilgileri bulunan gayrimenkul üzerinde, Arsa Satışı Karşılığı

Detaylı

İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. Adresinde Açık İhale Usulü ihale edilecektir.

İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. Adresinde Açık İhale Usulü ihale edilecektir. İHALE İLANI 17A-0602 ihale kayıt no lu Server ve Storage Alımı 29.06.2017 Perşembe günü UEDAŞ Genel Müdürlüğü Çırpan Mah. Stadyum Cad. No: 40 Osmangazi / BURSA Adresinde Açık İhale Usulü ihale edilecektir.

Detaylı

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED

Detaylı

GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2015/135813 İhalenin adı

GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2015/135813 İhalenin adı GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2015/135813 İhalenin adı KKYS RFID-PDKS Sunucu Sistemleri Donanım ve Yazılım Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN NEYFCÖRF SON TEKLİF MALZEMENİN GRUBU MİKTAR ^ 3! VERME ALINACAĞI TARİHİ

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN NEYFCÖRF SON TEKLİF MALZEMENİN GRUBU MİKTAR ^ 3! VERME ALINACAĞI TARİHİ DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzeme teknik şartnamesi ve ticari şartnamesi ile ihale ek şartları dahilinde iç ve dış piyasadan açık teklif isteme usulüne göre

Detaylı

kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler 2.1. İhale konusu taşınmaz mal, Geçici Teminat Süresi (Gün)

kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler 2.1. İhale konusu taşınmaz mal, Geçici Teminat Süresi (Gün) 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNA GÖRE KAPALI TEKLİF USULÜ İLE İHALE EDİLEN KÜLTÜR MAHALLESİ SERHAT APARTMANINDA BULUNAN 10 ADET DAİREYE AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Sakarya, Kütahya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi: İlaç Satın Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:30

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2. KİTAP FUARI, 19-27 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN BURSA KİTAP FUARI, 16-24 NİSAN 2016

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ TEKĠRDAĞ ġube MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA ġ I M A Y A P T I R I L A C A K T I R

TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ TEKĠRDAĞ ġube MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA ġ I M A Y A P T I R I L A C A K T I R TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ TEKĠRDAĞ ġube MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA ġ I M A Y A P T I R I L A C A K T I R Dumansız Sanayi Bölgesindeki Kiralık Evren Depo Stoklarından 5.000 ton, dökme hububatın karayolundan Tekirdağ

Detaylı