konutla büyüyor Beylikdüzü ve Mimarsinan

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "konutla büyüyor Beylikdüzü ve Mimarsinan"

Transkript

1 10_15_KAPAK 4/11/08 10:11 AM Page 2 kapak konusu Özge Ertin TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Değerleme Uzman Beylikdüzü ve Mimarsinan konutla büyüyor üyükçekmece, stanbul'un do usunda Avrupa Beylikdüzü ve Mimarsinan bölgesi, son dönemde birçok yeni konut projesine ev sahipliği yapıyor. Büyükçekmece ye bağlı Mimarsinan beldesinde son dönemde gerçekleşen 20 ye yakın projeyle, 8 bin yeni konutun inşası hızla devam ediyor. Beylikdüzü ise son yıllarda, İstanbul genelinde yapılan araştırmalarda gayrimenkul yatırımında en iyi prim yapan mevkilerin başını çekiyor. 10 MART 2008 EMLAK MARKET Ekonomist Byakas nda, kendi ad n tafl yan Büyükçekmece Gölü nün do u ve güneydo usunda yer al yor. Do usunda Avc lar ilçesi, bat s nda Silivri ilçesi, kuzeyinde Çatalca ilçesi ve güneyinde Marmara Denizi ile çevrili. Büyükçekmece; Merkez, Kumburgaz, Mimarsinan, Tepecik, Gürp nar, Kavakl, Yakuplu, K raç, Esenyurt ve Bahçeflehir olmak üzere 10 farkl belediyeden olufluyor. stanbul un iki büyük gölü olan Küçükçekmece ve Büyükçekmece gölleri çevresinde adeta yeni bir stanbul kuruluyor. ki göl aras ndaki Beylikdüzü mevkii, yüzbinlerce aileye konut alan açan dev sitelerle doluyor. Pek çok al flverifl ve e lence merkezi, yap ve elektronik marketleri, üniversiteler, spor kompleksleri bu bölgede yükseliyor. Yine Büyükçekmece ye komflu Mimarsinan beldesi, özellikle yüksek gelir grubuna hitap eden deniz manzaral konut projeleriyle gündeme geliyor. Sonuçta, Büyükçekmece ilçe s n rlar içinde inan lmaz bir inflaat furyas sürüp gidiyor. Mimarsinan aldı başını gidiyor 1990 l y llarda Emlak Bankas n n bafllatt konut ata ile stanbul un geliflen bölgeleri

2 10_15_KAPAK 4/11/08 10:11 AM Page 3 aras na giren Mimarsinan beldesi, tüm Türkiye nin gündemi haline gelen ve pek çok bölgede gayrimenkul fiyatlar n n dengelerini altüst eden depremden sonra, son y llarda yeni projeler ile h zla büyüyor ve popülerlefliyor. Büyükçekmece ye ba l Mimarsinan da befl y lda 25 bin konut bafllarken, son dönemde gerçekleflen 20 ye yak n projeyle 8 bin yeni konutun inflas h zla devam ediyor. Yaklafl k 500 milyon dolarl k yat r mla yap m na bafllanan projeler aras nda; Bat köy nflaat n 11 farkl projesi, Emay nflaat n Kent Plus, Gaffaro lu nflaat n Sunrise Residence, Ekfli nflaat n Larasu Evleri, Gülsan nflaat n Rose Marine i ve Kiptafl n Mimarsinan Evleri dikkat çekiyor. Bölgele ilgi artıyor nflaat flirketlerinin stanbul un Avrupa yakas nda yeni projelere uygun arsa bulmakta güçlük çekilmesiyle birlikte gözünü yeni projeler için kent merkezlerinin d fl na çevirmesi, bölgeye olan ilginin her geçen gün artmas na neden oluyor. Bugün 30 bin konut ve 120 bin nüfusa sahip Mimaroba, Ekinoba ve Sinanoba da yeni projelerin devreye girmesiyle birlikte nüfusun befl y l içinde 250 bine ç kmas bekleniyor. Mimarsinan da Kent Plus 2 bin 44 konut için 300 milyon dolar yat r m yaparken, Beyaz nflaat, Kelefl nflaat, Gül nflaat, Demir nflaat, Karaca nflaat, Empafl nflaat ve Kesat nflaat gibi flirketlerle çal flan Bat köy Grubu ise bin 100 konuttan oluflacak 11 proje için 120 milyon dolar harcayacak. Ayr ca, Bat köy Grup bölgede her biri 1.5 milyon YTL yat r mla üç okul yapmaya haz rlan yor. Bat köy, Mimarsinan da 5 y ld zl 120 odal otel, Marina Çarfl, marina ve marinan n yan na yap lacak yaklafl k 100 konutluk yaflam alan projelerinin çal flmalar da devam ediyor. Ortalama metrekare fiyatlar ne kadar? Bölgedeki kiralar da konut fiyatlar n n art fl yla orant l hareket ediyor. Projelerin ortalama metrekare fiyatlar, bin 250 ila bin 500 dolar aras nda de ifliyor. Bölgedeki yeni projelerin ço unda deniz manzaras bulunurken, kapal otopark, güvenlik ve yeflil alan tasar mlar standart olan sitelerde, yetiflkin ve çocuk yüzme havuzlar, fitness salonu, oyun alan, kapal çocuk oyun alanlar, süs havuzlar, yürüyüfl parkurlar, aç k spor alanlar gibi sosyal donat alanlar, her projenin demirbafl art k. A rl kl olarak 3+1 ve 4+1 dairelere yer verilen projelerde yeni evlilere ve ö rencilere hitap eden 1+1 ve 2+1 daire seçenekleri de düflünülmüfl. Bunun yan nda, müstakil bahçesi veya yüzme havuzu bulunan, deniz manzaral villa projelerine de rastlan yor. Beylikdüzü gelişiyor Beylikdüzü son y llarda, stanbul genelinde yap lan araflt rmalarda gayrimenkul yat r m nda en iyi prim yapan mevkilerin bafl n çekiyor. Sadece yeni konut projeleri de il, say lar her geçen gün artan al flverifl merkezleri de bölgeyi adeta bir cazibe merkezi haline getiriyor. Bölgedeki emlakç lar, Yenibosna-TÜYAP aras nda planlanan rayl sistemin devreye girmesiyle birlikte bölgenin Ekonomist EMLAK MARKET MART

3 10_15_KAPAK 4/11/08 10:11 AM Page 4 kapak konusu ulafl labilirli inin artaca n, bunun da konut projelerine olan talebe yans yaca n belirtiyor. Bunun yan nda, bölge ve çevresinde artan sanayi tesisleri, Türkiye nin en büyük fuar merkezi olan TÜYAP Fuar ve Kongre Salonu, Beylicium, stanbul Outlet Park, Real, Taksit Center ve Migros gibi say lar artan al flverifl merkezleri, bölgedeki istihdam olanaklar n da art r yor. Yeni projeler ivme kattı Beylikdüzü ndeki konut projelerinde küçük metrekareli daireler büyük önem tafl yor. Mutlaka her projede 1+1 stüdyo daire konut tipine yer veriliyor. Depremden sonra cazibe kaybeden, ancak Emlak Bankas yat r mlar olan Büyükflehir Bloklar, Bizimkent ve sonras nda Adakent, Çiftlikkent, Megakent ve Beykoop Projeleri ile ivme kazanan bölge, yeni bafllayan konut projeleriyle birlikte adeta flantiye görünümünde. Beylikdüzü bölgesinde flu anda Cemtafl nflaat, Beyaz nflaat, Demir nflaat, Buket nflaat ve HTM Mimarl k, Ekinciler nflaat, Ozanlar nflaat, Han Yap ve Coldwell Banker gibi flirketler yat r mlar na devam ediyor. Mimarsinan ve Beylikdüzü ndeki göze çarpan projelerden baz lar flöyle: Büyükflehir Belediyesi Saraçhane binas ile Had mköy Belediyesi'ne yap lacak. lk 18 ay taksit ödemeden de al nacak Tepecik Konutlar 'nda 2+1 ve 3+1 tipinde 80, 90, 98 ve 126 metrekare büyüklü ünde daireler yer al yor. Bat köy Park Bat köy Grup un bölgede toplam 11 projesi bulunuyor. Bunlardan bir tanesi de Bat köy Park. Empafl nflaat yürütücülü üyle Sinanoba da Haziran 2007 de tamamlanan Bat köy Park Projesi, 3+1 normal daireler ve 5+1 dubleks daireler olmak üzere iki farkl tipte toplam 46 daireden olufluyor. Projedeki dairelerin büyüklü ü brüt 153 (normal) ile 278 (dubleks) metrekare aras nda de ifliyor. Bat köy Park ta daire fiyatlar ise 153 metrekare daireler 225 ile 265 bin YTL aras nda de iflirken, 278 metrekare dubleks daireler ise 345 bin ila 365 bin YTL aral nda sat l yor. Mimarsinan bölgesindeki konut projeleri K PTAfi Tepecik Konutlar stanbul Büyükflehir Belediyesi nin yan kuruluflu K PTAfi, Mimar Sinan Tepecik te Tepecik Konutlar ad nda yeni bir projeye bafll yor. K PTAfi, bin 179 konutun yer alaca projedeki, deniz ve göl manzaral bu konutlar 336 YTL'den bafllayan ayl k taksitler, yüzde 0.88 kredi oran ve 120 aya kadar vade seçenekleriyle sat fla sundu. 62 bin YTL'den bafllayan ve 128 bin YTL'ye yükselen fiyatlarla sat lacak olan konutlar n büyüklü ü 80 ila 126 metrekare aras nda de ifliyor. Kampanyaya baflvuru yapabilmek için ödenecek ön kay t bedeli, 2 bin ile 5 bin YTL aras nda. Kampanyan n kura çekilifli 8 Nisan Sal günü yap lacak. Konutlar n teslimi, en geç Mart 2010'da gerçeklefltirilecek. 28 Mart 2008 tarihine kadar sat fllar sürecek konutlar için müracaatlar, stanbul Larasu Evleri Larasu nflaat taraf ndan Mimarsinan da gerçeklefltirilen Larasu Evleri nde, 11 blokta 184 adet befl farkl tipte daire yer al yor. Projede 128 metrekarelik 32 adet 2+1, 68 metrekarelik 48 adet 1+1 ve 81 metrekarelik 8 adet 1+1 daire ve 170 metrekarelik 93 adet 3+1 daire bulunuyor. Projede tropikal a açlar ve palmiyeler dikkat çekiyor. Projede ayr ca yüzme havuzlar, kafetarya, sinema salonu, fitness center, sauna, tenis kortu gibi sosyal alanlar n yer al yor. 11 bin 380 metrekare arsa alan üzerinde oluflturulan projenin 8 bin metrekaresi yeflil alan olarak ayr lm fl durumda. Projede yer alan 68 ve 81 metrekare daireler 123 ila 133 bin YTL, 128 metrekare daireler 185 bin YTL, 170 metrekare daireler ise 290 bin YTL den sat l yor. Sinanoba Konaklar Sinanoba Konaklar Kelefl-Beyazlar ve Yaz c o lu giriflimiyle Sinanoba da geçti imiz aral k ay nda hayata geçirildi. Projede, 3+1, 4+1 ve dubleks olmak üzere üç farkl tipte 148 adet daire ve 13 adet dükkan yer al yor. Sinanoba Konaklar nda yer alan metrekare daireler 200 ila 260 bin 12 MART 2008 EMLAK MARKET Ekonomist

4 10_15_KAPAK 4/11/08 10:11 AM Page 5 YTL aras nda de iflen fiyatlarla sat l yor metrekare dairelerin tamam ise sat lm fl durumda. Projede yer alan 300 ila 350 metrekare büyüklü e sahip dubleks daireler ise 340 ile 430 bin YTL den sat fla sunuldu. Mimar Sinan Konaklar Çarm kl nflaat Taahhüt ve Ticaret A.fi. taraf ndan 2005 y l nda yap m na bafllanan proje Sinanoba da yer al yor. Proje, 4 er katl alt blokluk 28 daire ve 45 villadan olufluyor. Projenin ilk etab n oluflturan 48 daire ve 11 villan n inflas bitti. Proje birinci etab n n yüzde 50 sinin sat fllar ise tamamland. Projede yer alan dairelerden 2+1 olanlar 120, 3+1 olanlar ise 154 metrekare büyüklü e sahip. Mimar Sinan Konaklar nda yer alan villalar n büklü ü ise 390 metrekare. Projenin en önemli özelli i, her konutun deniz manzaras na sahip olmas. Ayr ca villalar n 643 metrekare büyüklü ünde havuzlu ya da yeflillikli müstakil bahçesi bulunurken, daireler için parsel içinde yüzme havuzu, aç k otopark, yeflil alan bulunuyor. Mart 2008 itibariyle sat fllar durdurulmufl oldu undan, sat fl rakamlar na iliflkin detayl bilgi yok. Ancak daire fiyatlar, 200 bin YTL den bafll yor. Sunrise Residence Mimaroba da yer alan projeyi Gaffaro lu nflaat gerçeklefltiriyor. 25 bin 951 metrekare arsa üzerinde infla edilen projede, 3+1, 4+1 ve 7+1 dubleks olmak üzere 14 blokta 224 daire yer al yor. Sunrise Residence da 3+1 olan 173 ve 205 metrekare dairelerin fiyatlar 320 ila 380 bir dolar aras nda de iflirken, metrekare daireler ise 420 bin ila 440 bin dolardan sat fla sunuldu. Sunrise Residence de 7+1, 450 metrekare büyüklü e sahip daireler ise 820 bin dolardan sat lmakta. Ekflio lu Defne 2 Evleri Ekka nflaat taraf ndan Mimaroba da gerçeklefltirilen Ekflio lu Defne 2 Evleri Projesi 10 bin metrekare arsa alan üzerinde 7 blokta toplam 86 daireden olufluyor. Projede 1+1, 2+1 ve 3+1 normal dairelerde toplam sekiz tip daire yer al yor. Ekflio lu Defne 2 Evleri ndeki daire fiyatlar na bak ld nda; 1+1 daire fiyatlar 110 ila 120 bin YTL, 2+1 daireler 150 ila 180 bin YTL ve 3+1 daireler ise 200 ila 240 bin YTL aral nda sat l yor. Diamond Hill Diamond Hill projesi, Hat Yap taraf ndan Mimaroba da gerçeklefltirilen bir proje. Aral k 2006 da inflaat na bafllanan projenin Haziran 2008 de teslim edilmesi planlan yor. 8 bin 400 metrekare arsa alan üzerinde infla edilen proje, alt farkl tipte 152 adet daireden olufluyor. Mart 2008 itibariyle evlerin yüzde 74 ü sat lm fl durumda. Projede yer alan 1+1 daireler; 95 ile 145 bin YTL, 2+1 daireler; 160 ila 195 bin YTL, 3+1 daireler; 218 ila 268 bin YTL, 4+1 daireler; 330 ila 345 bin YTL ve 5+1 daireler ise 375 ila 395 bin YTL den sat l yor. Kentplus Mimarsinan TOK ifltiraki olan Emlak GYO taraf ndan planlanan ve ihale edilen, Emay nflaat' n infla etti i Kentplus Mimarsinan Projesi, 42 bin metrekare alan üzerinde yer al yor. Bunun 32 bin metrekareye yak n bölümü yeflil alan ve sosyal donat alan. Projede 19 blokta 660 adet dört farkl tipte daire yer al yor. Proje, geçen aral k ay nda tamamland. Ekonomist EMLAK MARKET MART

5 10_15_KAPAK 4/11/08 10:11 AM Page 6 kapak konusu Projedeki dairelerin fiyatlar, konumlar ve büyüklüklerine göre 120 ila 270 bin YTL aras nda de ifliyor. Marinpark Delta Proje nflaat taraf ndan geçen ocak ay nda Mimarsinan da inflas na bafllanan Marinpark ta, 13 blokta toplam 150 daire ve 20 dükkan yer alacak. Haziran 2009 itibariyle tamamlanmas öngörülen proje, 14 dönüm arazi üzerine infla ediliyor. Marinpark taki konut tipleri ve büyüklükleri ise flöyle: 130 metrekare brüt 2+1 normal daire, 150 metrekare brüt 3+1 normal daire, 170 metrekare brüt 4+1 dubleks daire ve 210 metrekare brüt 5+2 dubleks daire. Projede yer alan dairelerin sat fl fiyatlar ise 95 bin ila 395 bin YTL aras nda de ifliyor. Rose Marine Gülyap nflaat taraf ndan yap lan Rose Marine Evleri, Büyükçekmece Sinanoba da, denize s f r konumda yer al yor. Proje, brüt 44 bin metrekare arazi üzerinde yükseliyor. Sitede, befler katl toplam 20 blok ve befl farkl tipte 400 konut bulunuyor. Bu konutlar, 70 metrekare 1+1 stüdyo daireler ve 290 metrekare dubleks dairelerden olufluyor. Sitede ayr ca tenis kortlar, kum plaj ve tekne sahiplerinin kullanabilece i özel iskele de yer alacak. Beylikdüzü bölgesindeki konut projeleri Cemtafl Evleri Cemtafl nflaat taraf ndan stanbul Beylikdüzü nde gerçeklefltirilen Cemtafl Evleri, 8 bin 700 metrekare alan üzerinde 13 katl befl blokta toplam 256 konuttan olufluyor. 2+1 ve 3+1 tipinde 96 metrekare ile 125 metrekare büyüklü ünde konutlar n bulundu u Cemtafl Evleri nde, 2+1 dairelerin tamam sat l rken, 3+1 lerin fiyat 160 bin ile 165 bin YTL aras nda de ifliyor y l nda inflaat bafllanan ve 2008 in Nisan ay nda teslim edilmesi planlanan projede TEB ile yap lan anlaflma ile konut kredisi kullan labiliyor. Beyaz City Residence Beyaz nflaat taraf ndan gerçeklefltirilen ve 2006 y l bafl nda bafllanan projenin inflaat, 2007 Mart ay nda tamamland. Proje, befl blokta 320 daireden olufluyor. Daireler; 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 normal daireler olmak üzere dört ana tipten olufluyor. Daire büyüklükleri ise brüt; 65, 90, 120, 140, 150 ve 180 metrekare. Daire sat fllar n n bu y l n ortalar nda tamamlanmas n n öngörülüyor. Projede yer alan dairelerin sat fl fiyat ise 130 bin YTL den bafllay p, 320 bin YTL ye kadar ç k yor. BuketLife Daisy Proje, Buket nflaat ve HTM Mimarl k ortak giriflimi ile Beylikdüzü nde hayata geçiyor. BuketLife Daisy, 35 bin metrekare kapal alan içerisinde dört blok ve 25 farkl tipte toplam 220 daireden olufluyor. Projede 71 metrekareden 97 metrekareye kadar befl farkl seçenekte daireler yer al yor. Projede yer alan dairelerin fiyatlar, 78 ila 285 bin YTL aras nda de ifliyor. Kapal yüzme havuzlar, çocuk oyun parklar, cafe, fitness center, sauna ve hobi bahçelerini içeren bin 200 metrekarelik sosyal tesisin bulundu u projede 5 bin metrekare kapal otopark alan da bulunuyor. Projenin Haziran 2009 ta teslim edilmesi planlan yor. Ekinoks Beylikdüzü Rezidans Ekinciler nflaat taraf ndan 16 bin metrekare arazi üzerinde gelifltirilen proje, 2006 May s ay nda bafllad. Projenin 2008 Nisan ay nda tamamlanmas planlan yor. Sat fllar n inflaatlar n bitmesi ile birlikte tamamlanmas öngörülüyor. Proje, iki blokta 213 daireden olufluyor. Projedeki dairelerin büyüklükleri brüt; 67, 83, 108, 114, 151 ve 139 metrekare. Dairelerin fiyatlar ise 169 ila 305 bin YTL aras nda de ifliyor. 14 MART 2008 EMLAK MARKET Ekonomist

6 10_15_KAPAK 4/11/08 10:11 AM Page 7 hizmeti, bak m, onar m ve temizlik Coldwell Banker Congierge taraf ndan sa lanacak. Studio Life projesinin bir baflka özelli i ise konut kullan c lar n n elektrik ve su için abone olmayacak olmas. Kontörlü sayaç sistemiyle yönetimden ihtiyaç kadar su ve elektrik al nabilecek ve böylece site sakinleri fatura iflleriyle u raflma durumunda kalmayacak. 18 ayda tamamlanmas planlanan projede, 42 ve 66 metrekarelik alanlara sahip daireler 63 bin YTL den bafllayan fiyatlarla sat fla sunulacak. Skyport Residence Gülyap A.fi. taraf ndan 2007 Eylül ay nda yap m na bafllanan, 35 milyon dolara mal olacak projenin 2009 Eylül ay nda teslim edilmesi planlan yor. Proje, Beylikdüzü mevkiinde, E-5 karayoluna cepheli olarak 9 bin 500 metrekare arsa üzerine infla ediliyor. Rezidans, 34 kat ve 108 metre yüksekli e sahip. Projede, ofis, ev ofis ve AVM olarak tasarlanan konseptte, 112 adet daire ve 60 adet de d fla dönük ma aza ve kulenin alt nda 3 bin 500 metrekarelik aç k alan bulunuyor. Modüler sistemde tasarlanan rezidans dairelerin büyüklü ü 100 ila 170 metrekare aral nda planland. Teslimi kaba inflaat halinde ve dekorasyonlu olarak yap lacak olan dairelerin sat fl fiyatlar ise flöyle: 100 metrekare(1+1, 2+1 daire) natamam; 240 bin dolar. Dekorasyonlu; 280 bin dolar.170 metrekare(2+1, 3+1 daire) natamam; 380 bin dolar. Dekorasyonlu; 450 bin dolar. Beypalas fienel nflaat' n Beylikdüzü'nde 300 metrekare büyüklü ünde bir arazi üzerinde infla etti i Beypalas Pojesi de 13 katl tek bir blok bulunuyor. 59 ve 62 metrekarelik 1+1 ve 92 metrekarelik 2+1 olmak üzere befl tip daire seçene i bulunan projede, toplam 154 daire yer al yor. Projede dairelerin fiyatlar 77 bin ile 123 bin YTL aras nda de ifliyor. Beypalas n Eylül 2008 de tamamlanmas planlan yor. Ay fl Demir nflaat n geçen ocak ay nda Beylikdüzü nde yap m na bafllad Ay fl Projesi, toplam 320 daireden olufluyor. Projenin anahtar teslimleri, A ustos 2010 da gerçeklefltirilecek. Büyüklükleri 65 ile 170 metrekare aras nda de iflen 1+1, 2+1 ve 3+1 seçeneklerindeki dairelerin fiyatlar ise 85 bin YTL den bafllay p, 259 bin YTL ye ç k yor. Peflin al mlarda yüzde 10 indirim yap l yor. Spor City stanbul Spor Yazarlar Konut Yap Kooperatifi taraf ndan Ozanlar nflaat'a stanbul Beylikdüzü K raç bölgesinde infla ettirilen Spor City, 60 dönüm arazi üzerinde 10 blokta toplam 400 daireden olufluyor. Projede, 70 metrekarelik 1+1, 79 metrekarelik 2+1, 96 metrekarelik 2+1, 126 metrekarelik 3+1 ve 134 metrekarelik 3+1 olmak üzere befl tipte daire alternatifi bulunuyor. 1+1 ve 2+1 dairelerin sat fl n n tamamland sitede, 30 adet 3+1 dairenin sat fl devam ediyor. Dairelerin peflin fiyatlar 1+1 dairelerde 65 bin YTL, 2+1 dairelerde 75 bin YTL ve 89 bin YTL olurken, 3+1 dairelerin fiyat ise 117 ila 125 bin YTL aras nda de ifliyor. Geçen y l inflaat na bafllanan sitede, Türkiye Spor Yazarlar Derne i (TSYD) üyeleri ile gazetecilere öncelik verilen ilk etab n, 2009 y l n n May s ay nda bitirilmesi planlan yor. Studio Life Amerikal gayrimenkul ve dan flmanl k flirketi Coldwell Banker, Swanke Hayden Connell Architects ve Centrome iflbirli iyle stanbul Beylikdüzü nde yap m na bafllanan Studio Life, "minimum alanda maksimum yaflam" felsefesiyle dört blok, 320 daireden olufluyor. Yüzde 75 inin yeflil alan olaca Studio Life konutlar nda her blokta resepsiyon hizmeti, kiralama ve sat fl Ekonomist EMLAK MARKET MART

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004 fl GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yat r m ortakl Deneyim, güç ve sayg nl kla özdefl bir kurumsal kimli e sahip olan fl GYO, 765 milyon YTL net aktif de eri, 633 milyon YTL piyasa de eri ile Türkiye

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. Faaliyet Raporu 2005

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. Faaliyet Raporu 2005 fl GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yat r m ortakl Türkiye nin gayrimenkul yat r m ortakl alan nda lider flirketi olan fl GYO, faaliyetlerini yat r mc lar na minimum riskle en yüksek getiriyi sa lama

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. 2008 Faaliyet Raporu De iflimin mimar

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. 2008 Faaliyet Raporu De iflimin mimar 2008 Faaliyet Raporu De iflimin mimar K saca fl GYO fl GYO, 6 A ustos 1999'da fl Gayrimenkul Yat r m ve Proje De erlendirme A.fi. unvanl flirketin Merkez Gayrimenkul Yat r m ve Proje De erlendirme A.fi.'yi

Detaylı

enerji verimlili i yüzde 25 tasarruf sa layabiliriz Sunufl De erli okurlar m z Bu say m zda...

enerji verimlili i yüzde 25 tasarruf sa layabiliriz Sunufl De erli okurlar m z Bu say m zda... Yönetim Kurulu Baflkan Kubilay ULU Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc lar Ertu rul Feyzi YÖRÜK Ali TÜRKER Yönetim Kurulu Üyeleri Durmufl TOPÇU Asil Üye Levent ÜRKMEZ Asil Üye brahim TUZA Yedek Üye Emrullah

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. Kurulufl Tarihi 6 A ustos 1999 Ç kar lm fl Sermayesi 235.690.000.000.000 TL Kay tl Sermaye Tavan

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. Kurulufl Tarihi 6 A ustos 1999 Ç kar lm fl Sermayesi 235.690.000.000.000 TL Kay tl Sermaye Tavan Ç NDEK LER fiirket Profili 01 Gündem 02 Kurumsal Yönetim lkeleri 03 Yönetim Yap s 04 Ekonomiye Bak fl 06 2003 Y l Faaliyetleri 08 Temel Mali Göstergeler 11 Gayrimenkul Portföyü 12 Portföy De er Tablosu

Detaylı

noktas TASINIRSA BAZ ISTASYONLARI BAGLANTI CEP TELEFONLARI KULLANILAMAZ DOSYA STANBUL A 2. TÜP GEÇ T

noktas TASINIRSA BAZ ISTASYONLARI BAGLANTI CEP TELEFONLARI KULLANILAMAZ DOSYA STANBUL A 2. TÜP GEÇ T noktas BAGLANTI Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi 1 fiubat 2009 S:1 DOSYA STANBUL A 2. TÜP GEÇ T Tarihi doku korunacak... stanbul daki Tünelin 1.4 km denizin alt nda olacak DEM RYOLU TCDD, 2197 KM HIZLI

Detaylı

Baflkan dan. Ekonomist: Baflkent OSB yat r ma en uygun yer

Baflkan dan. Ekonomist: Baflkent OSB yat r ma en uygun yer EK M-KASIM 2008 TSKGV ve ASELSAN a Brifing Baflkent OSB yönetimi, ASELSAN ve ASELSAN' n ba l oldu u Türk Silahl Kuvvetlerini Güçlendirme Vakf (TSKGV) yetkililerine Baflkent OSB'yi anlatt. Baflkent OSB

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

Ali Topuz: 15 y ld r sürdürülen stanbul nâz m plan çal flmalar n n tamamlanmamas düzensiz ve sa l ks z bir flehirleflmeye neden oldu.

Ali Topuz: 15 y ld r sürdürülen stanbul nâz m plan çal flmalar n n tamamlanmamas düzensiz ve sa l ks z bir flehirleflmeye neden oldu. 1973 s.1-3 Her yeni giriflim gibi, YAPI dergisinin temelinde de umut ve güven bulunmaktad r. YAPI dergisi, en genifl anlam yla bütün yap sal sorunlar incelemek amac ndad r. Tarabya Yafll lar Sitesi, stanbul

Detaylı

at m z MART 2009 - SAYI18 DEKORASYONDA SON TRENDLER EKOLOJ K MOB LYALAR HALDUN DORMEN LE SÖYLEfi

at m z MART 2009 - SAYI18 DEKORASYONDA SON TRENDLER EKOLOJ K MOB LYALAR HALDUN DORMEN LE SÖYLEfi at m z MART 2009 - SAYI18 DEKORASYONDA SON TRENDLER EKOLOJ K MOB LYALAR HALDUN DORMEN LE SÖYLEfi ÖNSÖZ- Ç NDEK LER Her yeni günle beraber hayat m z yenilemek ve geliflmek odakl kurguluyoruz; bazen bilerek

Detaylı

Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU

Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih ÖKTEM Baflkan Yard mc s Levent ÜRKMEZ Asil Üye Orhan TURAN Asil Üye Kubilay ULU Asil Üye brahim TUZA Yedek Üye Levent KAYA Yedek Üye Feyzi

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Gül, Twitter takibinde Cem Y lmaz izliyor 2 ARALIK 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Vatandafl

Detaylı

at m z ARALIK 2009 EVE YEMEK S PAR fi PRITZKER PRIZE E LENCEL DUVAR STICKER LARI

at m z ARALIK 2009 EVE YEMEK S PAR fi PRITZKER PRIZE E LENCEL DUVAR STICKER LARI at m z ARALIK 2009 EVE YEMEK S PAR fi PRITZKER PRIZE E LENCEL DUVAR STICKER LARI ÖNSÖZ- Ç NDEK LER 05 Eskitti imiz zamanlar arkada b rak p, yeni bir y l n sayfalar n çevirmenin heyecan n yaflamaya bafll

Detaylı

TOPLUMSAL RAPORLAR TOPLUMSAL RAPORLAR 2008 YILI ODA FAAL YET RAPORU

TOPLUMSAL RAPORLAR TOPLUMSAL RAPORLAR 2008 YILI ODA FAAL YET RAPORU TOPLUMSAL RAPORLAR ENFLASYONDA HEDEFLER VE GERÇEKLER LEASING KAVGASI BORÇLU filetmelere ZEYT N DALI TÜRK YE DE ER N KATLIYOR YATIRIM KARARLARININ BEL RLENMES NDE VERG SEL FAKTÖRLER N ÖNEM BÖLGELERE GÖRE

Detaylı

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis FERLIFE_TEM2010 7/20/10 1:50 PM Page 1 Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:28 Y. Dudullu/ stanbul Tel: (0216) 527 83 80 (pbx) Faks: (0216) 527 86 83 www.ferroli.com.tr

Detaylı

FERROLI_14 10/19/06 12:26 PM Page 1

FERROLI_14 10/19/06 12:26 PM Page 1 FERROLI_14 10/19/06 12:26 PM Page 1 Su so utma ürünleri enerji maliyetlerini düflürüyor Özellikle yaz n so utma yap lan alanlarda büyük miktarlarda s cak su ihtiyac n karfl lamak ve hidrolik tesisatlarda

Detaylı

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis FERLIFEkas 1/8/08 12:19 PM Page 1 Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:28 Y. Dudullu/ stanbul Tel: (0216) 527 83 80 (pbx) Faks: (0216) 527 86 83 www.ferroli.com.tr

Detaylı

Baflkanlar hesap verdi

Baflkanlar hesap verdi SAYFA 01 N SAN 2010 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram kutlu olsun 10 Kr Baflkanlar hesap verdi Birinci hizmet y l n dolduran zmir in belediye baflkanlar yapt klar n anlatt. Muhalefetin gündeminde

Detaylı

bag lant Noktas b1 N SAN 2010 » TAYFUN ACARER: ÖZAL BANA YAKIN LG GÖSTERD kilometrede h zl tren istasyonu olacak B NAL

bag lant Noktas b1 N SAN 2010 » TAYFUN ACARER: ÖZAL BANA YAKIN LG GÖSTERD kilometrede h zl tren istasyonu olacak B NAL N bag b1 N SAN 2010 S:15 www.baglantinoktasi.org lant Noktas Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi» TAYFUN ACARER: ÖZAL BANA YAKIN LG GÖSTERD Erbakan, Esenbo a y görünce flafl rd Nuray Demirer: YILDIRIM

Detaylı

içindekiler Bafllarken... 4-7 8-10 11-27 28-33 34-37 38-40 Genel Müdürü Dr. Uygar Özesmi: stanbul da su tüketimini yüzde 85 azaltmak elimizde 41-42

içindekiler Bafllarken... 4-7 8-10 11-27 28-33 34-37 38-40 Genel Müdürü Dr. Uygar Özesmi: stanbul da su tüketimini yüzde 85 azaltmak elimizde 41-42 26 Aralık akflamı Arkitera flveren Ödülü nü aldı ımız Santralistanbul, ülkemize kazandırılan artı de erlerden biri olarak dikkat çekiyor. Bafllarken... Elginkan Toplulu u olarak, fiirketlerimiz in birbirinden

Detaylı

Sevgili Dostlar m Merhabalar,

Sevgili Dostlar m Merhabalar, BAfiKAN DAN fieref Songör TPF Yönet m Kurulu Baflkan Sevgili Dostlar m Merhabalar, Perakende sektöründe planl geliflmeyi hedefledi imizi ve bunun Türkiye perakendesiyle beraber etkiledi i üretici ve tüketici

Detaylı

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna SAYI:29 TEMMUZ 05 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR PUSULA Ç NDEK LER / ODE Say : 29 TEMMUZ 2005 Sahibi ODE Yal t m Sanayi ve Ticaret A.fi. Ad na Orhan Turan Kaptanpafla Mh. Halit Ziya Türkkan Sk. Famas Plaza B Blok

Detaylı

Gecikmifl yollar hizmete girecek

Gecikmifl yollar hizmete girecek ANG AD a kad n baflkan aday 12. Dönem Yönetim Kurulu seçimlerine haz rlanan Ankara Genç fladamlar Derne i nde (ANG AD) ifl kad n Fatma Semiz tek kad n aday olarak baflvurdu. Ankara Genç fladamlar Derne

Detaylı

Suyla yakalanan. Gelecek& Türkiye nin su sorunu nas l çözülecek? çme suyu için yenilikçi çözümler

Suyla yakalanan. Gelecek& Türkiye nin su sorunu nas l çözülecek? çme suyu için yenilikçi çözümler KAPAKSIEM 6/22/07 11:36 AM Page 1 Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araflt rmalar dergisi l Temmuz 2007 www.siemens.com.tr Türkiye nin su sorunu nas l çözülecek? Yeni yat r mlar ar tma suyu ve

Detaylı

MED-1: AFET KAPIYI ÇALMADAN TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA

MED-1: AFET KAPIYI ÇALMADAN TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA LER TEKNOLOJ TEKNOLOJ DERG OCAK - fiubat - MART 2009 SAYI: 02 FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir >SAVUNMA >B L fi M >TELEKOMÜN KASYON >MED KAL >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA >DEFNE,

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

Samsun ekonomisi büyür mü?

Samsun ekonomisi büyür mü? 4 30 Aral k 2008 Sal ekonomisi büyür mü? Dünya Süper Veb Ofset A.fi. Ad na mtiyaz Sahibi Didem DEM RKENT Genel Yay n Yönetmeni Hakan GÜLDA Araflt rma Servisi Müdürü Gürhan DEM RBAfi Araflt rma Servisi

Detaylı

45. YIL. OYAK n Misyonu. OYAK n Vizyonu. OYAK n Ortak De erleri

45. YIL. OYAK n Misyonu. OYAK n Vizyonu. OYAK n Ortak De erleri OYAK n Misyonu OYAK, bir yandan üyelerce arzulanan hizmetleri bir flirket anlay fl içinde en üst standartlarda sa larken, di er yandan da üyelerine en çok nemay sa lamaya yönelik olarak, çevre ve toplum

Detaylı

C M Y CM MY CY CMY K

C M Y CM MY CY CMY K ÇEKÜL Vakfı Çalıflma Raporu 2010 çindekiler Do a ve Kültürle Var z 3 Baflkan'dan 4 Genel Sekreter'den 6 Do al Miras 8 7 A aç Ormanlar 9 Kültür Miras 16 Kendini Koruyan Kentler 18 Planlama 28 Kent Müzeleri

Detaylı