konutla büyüyor Beylikdüzü ve Mimarsinan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "konutla büyüyor Beylikdüzü ve Mimarsinan"

Transkript

1 10_15_KAPAK 4/11/08 10:11 AM Page 2 kapak konusu Özge Ertin TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Değerleme Uzman Beylikdüzü ve Mimarsinan konutla büyüyor üyükçekmece, stanbul'un do usunda Avrupa Beylikdüzü ve Mimarsinan bölgesi, son dönemde birçok yeni konut projesine ev sahipliği yapıyor. Büyükçekmece ye bağlı Mimarsinan beldesinde son dönemde gerçekleşen 20 ye yakın projeyle, 8 bin yeni konutun inşası hızla devam ediyor. Beylikdüzü ise son yıllarda, İstanbul genelinde yapılan araştırmalarda gayrimenkul yatırımında en iyi prim yapan mevkilerin başını çekiyor. 10 MART 2008 EMLAK MARKET Ekonomist Byakas nda, kendi ad n tafl yan Büyükçekmece Gölü nün do u ve güneydo usunda yer al yor. Do usunda Avc lar ilçesi, bat s nda Silivri ilçesi, kuzeyinde Çatalca ilçesi ve güneyinde Marmara Denizi ile çevrili. Büyükçekmece; Merkez, Kumburgaz, Mimarsinan, Tepecik, Gürp nar, Kavakl, Yakuplu, K raç, Esenyurt ve Bahçeflehir olmak üzere 10 farkl belediyeden olufluyor. stanbul un iki büyük gölü olan Küçükçekmece ve Büyükçekmece gölleri çevresinde adeta yeni bir stanbul kuruluyor. ki göl aras ndaki Beylikdüzü mevkii, yüzbinlerce aileye konut alan açan dev sitelerle doluyor. Pek çok al flverifl ve e lence merkezi, yap ve elektronik marketleri, üniversiteler, spor kompleksleri bu bölgede yükseliyor. Yine Büyükçekmece ye komflu Mimarsinan beldesi, özellikle yüksek gelir grubuna hitap eden deniz manzaral konut projeleriyle gündeme geliyor. Sonuçta, Büyükçekmece ilçe s n rlar içinde inan lmaz bir inflaat furyas sürüp gidiyor. Mimarsinan aldı başını gidiyor 1990 l y llarda Emlak Bankas n n bafllatt konut ata ile stanbul un geliflen bölgeleri

2 10_15_KAPAK 4/11/08 10:11 AM Page 3 aras na giren Mimarsinan beldesi, tüm Türkiye nin gündemi haline gelen ve pek çok bölgede gayrimenkul fiyatlar n n dengelerini altüst eden depremden sonra, son y llarda yeni projeler ile h zla büyüyor ve popülerlefliyor. Büyükçekmece ye ba l Mimarsinan da befl y lda 25 bin konut bafllarken, son dönemde gerçekleflen 20 ye yak n projeyle 8 bin yeni konutun inflas h zla devam ediyor. Yaklafl k 500 milyon dolarl k yat r mla yap m na bafllanan projeler aras nda; Bat köy nflaat n 11 farkl projesi, Emay nflaat n Kent Plus, Gaffaro lu nflaat n Sunrise Residence, Ekfli nflaat n Larasu Evleri, Gülsan nflaat n Rose Marine i ve Kiptafl n Mimarsinan Evleri dikkat çekiyor. Bölgele ilgi artıyor nflaat flirketlerinin stanbul un Avrupa yakas nda yeni projelere uygun arsa bulmakta güçlük çekilmesiyle birlikte gözünü yeni projeler için kent merkezlerinin d fl na çevirmesi, bölgeye olan ilginin her geçen gün artmas na neden oluyor. Bugün 30 bin konut ve 120 bin nüfusa sahip Mimaroba, Ekinoba ve Sinanoba da yeni projelerin devreye girmesiyle birlikte nüfusun befl y l içinde 250 bine ç kmas bekleniyor. Mimarsinan da Kent Plus 2 bin 44 konut için 300 milyon dolar yat r m yaparken, Beyaz nflaat, Kelefl nflaat, Gül nflaat, Demir nflaat, Karaca nflaat, Empafl nflaat ve Kesat nflaat gibi flirketlerle çal flan Bat köy Grubu ise bin 100 konuttan oluflacak 11 proje için 120 milyon dolar harcayacak. Ayr ca, Bat köy Grup bölgede her biri 1.5 milyon YTL yat r mla üç okul yapmaya haz rlan yor. Bat köy, Mimarsinan da 5 y ld zl 120 odal otel, Marina Çarfl, marina ve marinan n yan na yap lacak yaklafl k 100 konutluk yaflam alan projelerinin çal flmalar da devam ediyor. Ortalama metrekare fiyatlar ne kadar? Bölgedeki kiralar da konut fiyatlar n n art fl yla orant l hareket ediyor. Projelerin ortalama metrekare fiyatlar, bin 250 ila bin 500 dolar aras nda de ifliyor. Bölgedeki yeni projelerin ço unda deniz manzaras bulunurken, kapal otopark, güvenlik ve yeflil alan tasar mlar standart olan sitelerde, yetiflkin ve çocuk yüzme havuzlar, fitness salonu, oyun alan, kapal çocuk oyun alanlar, süs havuzlar, yürüyüfl parkurlar, aç k spor alanlar gibi sosyal donat alanlar, her projenin demirbafl art k. A rl kl olarak 3+1 ve 4+1 dairelere yer verilen projelerde yeni evlilere ve ö rencilere hitap eden 1+1 ve 2+1 daire seçenekleri de düflünülmüfl. Bunun yan nda, müstakil bahçesi veya yüzme havuzu bulunan, deniz manzaral villa projelerine de rastlan yor. Beylikdüzü gelişiyor Beylikdüzü son y llarda, stanbul genelinde yap lan araflt rmalarda gayrimenkul yat r m nda en iyi prim yapan mevkilerin bafl n çekiyor. Sadece yeni konut projeleri de il, say lar her geçen gün artan al flverifl merkezleri de bölgeyi adeta bir cazibe merkezi haline getiriyor. Bölgedeki emlakç lar, Yenibosna-TÜYAP aras nda planlanan rayl sistemin devreye girmesiyle birlikte bölgenin Ekonomist EMLAK MARKET MART

3 10_15_KAPAK 4/11/08 10:11 AM Page 4 kapak konusu ulafl labilirli inin artaca n, bunun da konut projelerine olan talebe yans yaca n belirtiyor. Bunun yan nda, bölge ve çevresinde artan sanayi tesisleri, Türkiye nin en büyük fuar merkezi olan TÜYAP Fuar ve Kongre Salonu, Beylicium, stanbul Outlet Park, Real, Taksit Center ve Migros gibi say lar artan al flverifl merkezleri, bölgedeki istihdam olanaklar n da art r yor. Yeni projeler ivme kattı Beylikdüzü ndeki konut projelerinde küçük metrekareli daireler büyük önem tafl yor. Mutlaka her projede 1+1 stüdyo daire konut tipine yer veriliyor. Depremden sonra cazibe kaybeden, ancak Emlak Bankas yat r mlar olan Büyükflehir Bloklar, Bizimkent ve sonras nda Adakent, Çiftlikkent, Megakent ve Beykoop Projeleri ile ivme kazanan bölge, yeni bafllayan konut projeleriyle birlikte adeta flantiye görünümünde. Beylikdüzü bölgesinde flu anda Cemtafl nflaat, Beyaz nflaat, Demir nflaat, Buket nflaat ve HTM Mimarl k, Ekinciler nflaat, Ozanlar nflaat, Han Yap ve Coldwell Banker gibi flirketler yat r mlar na devam ediyor. Mimarsinan ve Beylikdüzü ndeki göze çarpan projelerden baz lar flöyle: Büyükflehir Belediyesi Saraçhane binas ile Had mköy Belediyesi'ne yap lacak. lk 18 ay taksit ödemeden de al nacak Tepecik Konutlar 'nda 2+1 ve 3+1 tipinde 80, 90, 98 ve 126 metrekare büyüklü ünde daireler yer al yor. Bat köy Park Bat köy Grup un bölgede toplam 11 projesi bulunuyor. Bunlardan bir tanesi de Bat köy Park. Empafl nflaat yürütücülü üyle Sinanoba da Haziran 2007 de tamamlanan Bat köy Park Projesi, 3+1 normal daireler ve 5+1 dubleks daireler olmak üzere iki farkl tipte toplam 46 daireden olufluyor. Projedeki dairelerin büyüklü ü brüt 153 (normal) ile 278 (dubleks) metrekare aras nda de ifliyor. Bat köy Park ta daire fiyatlar ise 153 metrekare daireler 225 ile 265 bin YTL aras nda de iflirken, 278 metrekare dubleks daireler ise 345 bin ila 365 bin YTL aral nda sat l yor. Mimarsinan bölgesindeki konut projeleri K PTAfi Tepecik Konutlar stanbul Büyükflehir Belediyesi nin yan kuruluflu K PTAfi, Mimar Sinan Tepecik te Tepecik Konutlar ad nda yeni bir projeye bafll yor. K PTAfi, bin 179 konutun yer alaca projedeki, deniz ve göl manzaral bu konutlar 336 YTL'den bafllayan ayl k taksitler, yüzde 0.88 kredi oran ve 120 aya kadar vade seçenekleriyle sat fla sundu. 62 bin YTL'den bafllayan ve 128 bin YTL'ye yükselen fiyatlarla sat lacak olan konutlar n büyüklü ü 80 ila 126 metrekare aras nda de ifliyor. Kampanyaya baflvuru yapabilmek için ödenecek ön kay t bedeli, 2 bin ile 5 bin YTL aras nda. Kampanyan n kura çekilifli 8 Nisan Sal günü yap lacak. Konutlar n teslimi, en geç Mart 2010'da gerçeklefltirilecek. 28 Mart 2008 tarihine kadar sat fllar sürecek konutlar için müracaatlar, stanbul Larasu Evleri Larasu nflaat taraf ndan Mimarsinan da gerçeklefltirilen Larasu Evleri nde, 11 blokta 184 adet befl farkl tipte daire yer al yor. Projede 128 metrekarelik 32 adet 2+1, 68 metrekarelik 48 adet 1+1 ve 81 metrekarelik 8 adet 1+1 daire ve 170 metrekarelik 93 adet 3+1 daire bulunuyor. Projede tropikal a açlar ve palmiyeler dikkat çekiyor. Projede ayr ca yüzme havuzlar, kafetarya, sinema salonu, fitness center, sauna, tenis kortu gibi sosyal alanlar n yer al yor. 11 bin 380 metrekare arsa alan üzerinde oluflturulan projenin 8 bin metrekaresi yeflil alan olarak ayr lm fl durumda. Projede yer alan 68 ve 81 metrekare daireler 123 ila 133 bin YTL, 128 metrekare daireler 185 bin YTL, 170 metrekare daireler ise 290 bin YTL den sat l yor. Sinanoba Konaklar Sinanoba Konaklar Kelefl-Beyazlar ve Yaz c o lu giriflimiyle Sinanoba da geçti imiz aral k ay nda hayata geçirildi. Projede, 3+1, 4+1 ve dubleks olmak üzere üç farkl tipte 148 adet daire ve 13 adet dükkan yer al yor. Sinanoba Konaklar nda yer alan metrekare daireler 200 ila 260 bin 12 MART 2008 EMLAK MARKET Ekonomist

4 10_15_KAPAK 4/11/08 10:11 AM Page 5 YTL aras nda de iflen fiyatlarla sat l yor metrekare dairelerin tamam ise sat lm fl durumda. Projede yer alan 300 ila 350 metrekare büyüklü e sahip dubleks daireler ise 340 ile 430 bin YTL den sat fla sunuldu. Mimar Sinan Konaklar Çarm kl nflaat Taahhüt ve Ticaret A.fi. taraf ndan 2005 y l nda yap m na bafllanan proje Sinanoba da yer al yor. Proje, 4 er katl alt blokluk 28 daire ve 45 villadan olufluyor. Projenin ilk etab n oluflturan 48 daire ve 11 villan n inflas bitti. Proje birinci etab n n yüzde 50 sinin sat fllar ise tamamland. Projede yer alan dairelerden 2+1 olanlar 120, 3+1 olanlar ise 154 metrekare büyüklü e sahip. Mimar Sinan Konaklar nda yer alan villalar n büklü ü ise 390 metrekare. Projenin en önemli özelli i, her konutun deniz manzaras na sahip olmas. Ayr ca villalar n 643 metrekare büyüklü ünde havuzlu ya da yeflillikli müstakil bahçesi bulunurken, daireler için parsel içinde yüzme havuzu, aç k otopark, yeflil alan bulunuyor. Mart 2008 itibariyle sat fllar durdurulmufl oldu undan, sat fl rakamlar na iliflkin detayl bilgi yok. Ancak daire fiyatlar, 200 bin YTL den bafll yor. Sunrise Residence Mimaroba da yer alan projeyi Gaffaro lu nflaat gerçeklefltiriyor. 25 bin 951 metrekare arsa üzerinde infla edilen projede, 3+1, 4+1 ve 7+1 dubleks olmak üzere 14 blokta 224 daire yer al yor. Sunrise Residence da 3+1 olan 173 ve 205 metrekare dairelerin fiyatlar 320 ila 380 bir dolar aras nda de iflirken, metrekare daireler ise 420 bin ila 440 bin dolardan sat fla sunuldu. Sunrise Residence de 7+1, 450 metrekare büyüklü e sahip daireler ise 820 bin dolardan sat lmakta. Ekflio lu Defne 2 Evleri Ekka nflaat taraf ndan Mimaroba da gerçeklefltirilen Ekflio lu Defne 2 Evleri Projesi 10 bin metrekare arsa alan üzerinde 7 blokta toplam 86 daireden olufluyor. Projede 1+1, 2+1 ve 3+1 normal dairelerde toplam sekiz tip daire yer al yor. Ekflio lu Defne 2 Evleri ndeki daire fiyatlar na bak ld nda; 1+1 daire fiyatlar 110 ila 120 bin YTL, 2+1 daireler 150 ila 180 bin YTL ve 3+1 daireler ise 200 ila 240 bin YTL aral nda sat l yor. Diamond Hill Diamond Hill projesi, Hat Yap taraf ndan Mimaroba da gerçeklefltirilen bir proje. Aral k 2006 da inflaat na bafllanan projenin Haziran 2008 de teslim edilmesi planlan yor. 8 bin 400 metrekare arsa alan üzerinde infla edilen proje, alt farkl tipte 152 adet daireden olufluyor. Mart 2008 itibariyle evlerin yüzde 74 ü sat lm fl durumda. Projede yer alan 1+1 daireler; 95 ile 145 bin YTL, 2+1 daireler; 160 ila 195 bin YTL, 3+1 daireler; 218 ila 268 bin YTL, 4+1 daireler; 330 ila 345 bin YTL ve 5+1 daireler ise 375 ila 395 bin YTL den sat l yor. Kentplus Mimarsinan TOK ifltiraki olan Emlak GYO taraf ndan planlanan ve ihale edilen, Emay nflaat' n infla etti i Kentplus Mimarsinan Projesi, 42 bin metrekare alan üzerinde yer al yor. Bunun 32 bin metrekareye yak n bölümü yeflil alan ve sosyal donat alan. Projede 19 blokta 660 adet dört farkl tipte daire yer al yor. Proje, geçen aral k ay nda tamamland. Ekonomist EMLAK MARKET MART

5 10_15_KAPAK 4/11/08 10:11 AM Page 6 kapak konusu Projedeki dairelerin fiyatlar, konumlar ve büyüklüklerine göre 120 ila 270 bin YTL aras nda de ifliyor. Marinpark Delta Proje nflaat taraf ndan geçen ocak ay nda Mimarsinan da inflas na bafllanan Marinpark ta, 13 blokta toplam 150 daire ve 20 dükkan yer alacak. Haziran 2009 itibariyle tamamlanmas öngörülen proje, 14 dönüm arazi üzerine infla ediliyor. Marinpark taki konut tipleri ve büyüklükleri ise flöyle: 130 metrekare brüt 2+1 normal daire, 150 metrekare brüt 3+1 normal daire, 170 metrekare brüt 4+1 dubleks daire ve 210 metrekare brüt 5+2 dubleks daire. Projede yer alan dairelerin sat fl fiyatlar ise 95 bin ila 395 bin YTL aras nda de ifliyor. Rose Marine Gülyap nflaat taraf ndan yap lan Rose Marine Evleri, Büyükçekmece Sinanoba da, denize s f r konumda yer al yor. Proje, brüt 44 bin metrekare arazi üzerinde yükseliyor. Sitede, befler katl toplam 20 blok ve befl farkl tipte 400 konut bulunuyor. Bu konutlar, 70 metrekare 1+1 stüdyo daireler ve 290 metrekare dubleks dairelerden olufluyor. Sitede ayr ca tenis kortlar, kum plaj ve tekne sahiplerinin kullanabilece i özel iskele de yer alacak. Beylikdüzü bölgesindeki konut projeleri Cemtafl Evleri Cemtafl nflaat taraf ndan stanbul Beylikdüzü nde gerçeklefltirilen Cemtafl Evleri, 8 bin 700 metrekare alan üzerinde 13 katl befl blokta toplam 256 konuttan olufluyor. 2+1 ve 3+1 tipinde 96 metrekare ile 125 metrekare büyüklü ünde konutlar n bulundu u Cemtafl Evleri nde, 2+1 dairelerin tamam sat l rken, 3+1 lerin fiyat 160 bin ile 165 bin YTL aras nda de ifliyor y l nda inflaat bafllanan ve 2008 in Nisan ay nda teslim edilmesi planlanan projede TEB ile yap lan anlaflma ile konut kredisi kullan labiliyor. Beyaz City Residence Beyaz nflaat taraf ndan gerçeklefltirilen ve 2006 y l bafl nda bafllanan projenin inflaat, 2007 Mart ay nda tamamland. Proje, befl blokta 320 daireden olufluyor. Daireler; 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 normal daireler olmak üzere dört ana tipten olufluyor. Daire büyüklükleri ise brüt; 65, 90, 120, 140, 150 ve 180 metrekare. Daire sat fllar n n bu y l n ortalar nda tamamlanmas n n öngörülüyor. Projede yer alan dairelerin sat fl fiyat ise 130 bin YTL den bafllay p, 320 bin YTL ye kadar ç k yor. BuketLife Daisy Proje, Buket nflaat ve HTM Mimarl k ortak giriflimi ile Beylikdüzü nde hayata geçiyor. BuketLife Daisy, 35 bin metrekare kapal alan içerisinde dört blok ve 25 farkl tipte toplam 220 daireden olufluyor. Projede 71 metrekareden 97 metrekareye kadar befl farkl seçenekte daireler yer al yor. Projede yer alan dairelerin fiyatlar, 78 ila 285 bin YTL aras nda de ifliyor. Kapal yüzme havuzlar, çocuk oyun parklar, cafe, fitness center, sauna ve hobi bahçelerini içeren bin 200 metrekarelik sosyal tesisin bulundu u projede 5 bin metrekare kapal otopark alan da bulunuyor. Projenin Haziran 2009 ta teslim edilmesi planlan yor. Ekinoks Beylikdüzü Rezidans Ekinciler nflaat taraf ndan 16 bin metrekare arazi üzerinde gelifltirilen proje, 2006 May s ay nda bafllad. Projenin 2008 Nisan ay nda tamamlanmas planlan yor. Sat fllar n inflaatlar n bitmesi ile birlikte tamamlanmas öngörülüyor. Proje, iki blokta 213 daireden olufluyor. Projedeki dairelerin büyüklükleri brüt; 67, 83, 108, 114, 151 ve 139 metrekare. Dairelerin fiyatlar ise 169 ila 305 bin YTL aras nda de ifliyor. 14 MART 2008 EMLAK MARKET Ekonomist

6 10_15_KAPAK 4/11/08 10:11 AM Page 7 hizmeti, bak m, onar m ve temizlik Coldwell Banker Congierge taraf ndan sa lanacak. Studio Life projesinin bir baflka özelli i ise konut kullan c lar n n elektrik ve su için abone olmayacak olmas. Kontörlü sayaç sistemiyle yönetimden ihtiyaç kadar su ve elektrik al nabilecek ve böylece site sakinleri fatura iflleriyle u raflma durumunda kalmayacak. 18 ayda tamamlanmas planlanan projede, 42 ve 66 metrekarelik alanlara sahip daireler 63 bin YTL den bafllayan fiyatlarla sat fla sunulacak. Skyport Residence Gülyap A.fi. taraf ndan 2007 Eylül ay nda yap m na bafllanan, 35 milyon dolara mal olacak projenin 2009 Eylül ay nda teslim edilmesi planlan yor. Proje, Beylikdüzü mevkiinde, E-5 karayoluna cepheli olarak 9 bin 500 metrekare arsa üzerine infla ediliyor. Rezidans, 34 kat ve 108 metre yüksekli e sahip. Projede, ofis, ev ofis ve AVM olarak tasarlanan konseptte, 112 adet daire ve 60 adet de d fla dönük ma aza ve kulenin alt nda 3 bin 500 metrekarelik aç k alan bulunuyor. Modüler sistemde tasarlanan rezidans dairelerin büyüklü ü 100 ila 170 metrekare aral nda planland. Teslimi kaba inflaat halinde ve dekorasyonlu olarak yap lacak olan dairelerin sat fl fiyatlar ise flöyle: 100 metrekare(1+1, 2+1 daire) natamam; 240 bin dolar. Dekorasyonlu; 280 bin dolar.170 metrekare(2+1, 3+1 daire) natamam; 380 bin dolar. Dekorasyonlu; 450 bin dolar. Beypalas fienel nflaat' n Beylikdüzü'nde 300 metrekare büyüklü ünde bir arazi üzerinde infla etti i Beypalas Pojesi de 13 katl tek bir blok bulunuyor. 59 ve 62 metrekarelik 1+1 ve 92 metrekarelik 2+1 olmak üzere befl tip daire seçene i bulunan projede, toplam 154 daire yer al yor. Projede dairelerin fiyatlar 77 bin ile 123 bin YTL aras nda de ifliyor. Beypalas n Eylül 2008 de tamamlanmas planlan yor. Ay fl Demir nflaat n geçen ocak ay nda Beylikdüzü nde yap m na bafllad Ay fl Projesi, toplam 320 daireden olufluyor. Projenin anahtar teslimleri, A ustos 2010 da gerçeklefltirilecek. Büyüklükleri 65 ile 170 metrekare aras nda de iflen 1+1, 2+1 ve 3+1 seçeneklerindeki dairelerin fiyatlar ise 85 bin YTL den bafllay p, 259 bin YTL ye ç k yor. Peflin al mlarda yüzde 10 indirim yap l yor. Spor City stanbul Spor Yazarlar Konut Yap Kooperatifi taraf ndan Ozanlar nflaat'a stanbul Beylikdüzü K raç bölgesinde infla ettirilen Spor City, 60 dönüm arazi üzerinde 10 blokta toplam 400 daireden olufluyor. Projede, 70 metrekarelik 1+1, 79 metrekarelik 2+1, 96 metrekarelik 2+1, 126 metrekarelik 3+1 ve 134 metrekarelik 3+1 olmak üzere befl tipte daire alternatifi bulunuyor. 1+1 ve 2+1 dairelerin sat fl n n tamamland sitede, 30 adet 3+1 dairenin sat fl devam ediyor. Dairelerin peflin fiyatlar 1+1 dairelerde 65 bin YTL, 2+1 dairelerde 75 bin YTL ve 89 bin YTL olurken, 3+1 dairelerin fiyat ise 117 ila 125 bin YTL aras nda de ifliyor. Geçen y l inflaat na bafllanan sitede, Türkiye Spor Yazarlar Derne i (TSYD) üyeleri ile gazetecilere öncelik verilen ilk etab n, 2009 y l n n May s ay nda bitirilmesi planlan yor. Studio Life Amerikal gayrimenkul ve dan flmanl k flirketi Coldwell Banker, Swanke Hayden Connell Architects ve Centrome iflbirli iyle stanbul Beylikdüzü nde yap m na bafllanan Studio Life, "minimum alanda maksimum yaflam" felsefesiyle dört blok, 320 daireden olufluyor. Yüzde 75 inin yeflil alan olaca Studio Life konutlar nda her blokta resepsiyon hizmeti, kiralama ve sat fl Ekonomist EMLAK MARKET MART

Referanslarımız. City Forever, Beylikdüzü

Referanslarımız. City Forever, Beylikdüzü City Forever, Beylikdüzü Konut Sayısı: 171 Dükkan - Mağaza Sayısı: 15 Proje Özellikleri: City Forever da, yeşil alanlar, yüzme havuzu, sağlıklı yaşam ve spor merkezi, iki katlı kapalı otopark, çocuk oyun

Detaylı

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Vaziyet Plan AKSÜT NfiAAT VE M MARLIK Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Konaklar Mahallesi Ç nar Sokak Emlak Bankas Apt. Kat 1 Daire 2 4. Levent / stanbul Tel: 0212 325 90 62-63 Faks: 0212

Detaylı

İstanbul u kıskandıracak bir kent!

İstanbul u kıskandıracak bir kent! İstanbul u kıskandıracak bir kent! 100.000 m² arazi çocukken hep resmini çizdiginiz YESiLLER icinde BiR EV VARDI iste bu ev O EV 73.000 m² peyzaj Görseller tanıtım amaçlı hazırlanmış olup gereklilik halinde

Detaylı

Odalar planlama sürecinde bulunmal

Odalar planlama sürecinde bulunmal Servotel Yönetim Kurulu Baflkan Ömer svan: Odalar planlama sürecinde bulunmal Dubai Towers ve Zorlu projeleri konusunda, ülke olarak hatal davran ld n ileri süren Ömer svan a göre, bu tür sorunlar n giderilmesi

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

Bankacılar, borsacılar, sigortacılar tasarruflarını ve yatırımlarını konutta da değerlendirirler. İstanbul da ortalama bir 3+1 veya 4+1 daire beyaz yakalı bir çiftin geçmiş 10 yılda yaptığı birikimler

Detaylı

Güçlü ve güvenilir bir isim...

Güçlü ve güvenilir bir isim... 2 yarınları görmek... Yarınları görmek,yaşanaçak eserler ortaya koymak ve bu eserlere sahip çıkmak. Sadece bir proje yapmak değil asıl olan, sizinle beraber yaşayan,doğaya ve size saygılı eserler ortaya

Detaylı

Maksem Yapı İnşaat'ın Yedikule Konakları'nda 490 bin TL'ye!

Maksem Yapı İnşaat'ın Yedikule Konakları'nda 490 bin TL'ye! Maksem Yapı İnşaat'ın Yedikule Konakları'nda 490 bin TL'ye! Maksem Yapı İnşaat'ın Yedikule Konakları'nda fiyatlar 129 bin TL den başlıyor, 490 bin TL ye kadar yükseliyor. Projenin yapımı 31 Aralık 2011

Detaylı

Türk nflaat sektörünün deneyimli ve yenilikçi firmalar ndan Reskon nflaat olarak, iki y ld r üzerinde çal flt m z Maritza Evleri projesiyle gelece i infla etmeye devam ediyoruz. Geçmiflten günümüze, hayata

Detaylı

Royal (212) 285 20 70 www.remaxroyal.com

Royal (212) 285 20 70 www.remaxroyal.com Royal (1) 85 0 70 www.remaxroyal.com Büyükdere Cad. No:59 Kat: 3396 Maslak, ŞişliİSTANBUL (Avrupa) info@remaxroyal.com Aradığınız yüksek kaliteli, güvenilir ve disiplinli bir gayrimenkul hizmetiyse sizleri

Detaylı

Kom. (212) 669 53 30 www.remaxkom.com. Broker den Merhaba, Namık Kemal Güneş

Kom. (212) 669 53 30 www.remaxkom.com. Broker den Merhaba, Namık Kemal Güneş Kom () 669 5 0 www.remaxkom.com Süzer Bulvarı Şehri Bazaar Alışveriş Merkezi E Blok No: İSTANBUL remax_kom@yahoo.com Namık Kemal Güneş Broker/Owner Broker den Merhaba, Yep Yeni bir Gayrimenkul Rehberi

Detaylı

D Ü fi L E D N Z Y A fi A M ASTERA PARK

D Ü fi L E D N Z Y A fi A M ASTERA PARK D Ü fi ASTERA L E D N Z Y A fi A M PARK ASTERA PARK D Ü fi L E D N Z Y A fi A M OL MP YAT STADI K TELL KAVfi. TEM AVRUPA KONUTLARI SOYAK S TES GÜMRÜK KAVfi. STAR TV TOK LKÖ RET M OKULU TOK EVLER ATAKENT

Detaylı

İş Yaşamına Yeni Bir Soluk

İş Yaşamına Yeni Bir Soluk Taahhüt Referansları İş Yaşamına Yeni Bir Soluk İstanbulʼdaki dev yatırımlardan biri olan Nidakule Levent, iş yaşamını yeniden yapılandıran A Plus ofis projesidir. Anka Grup olarak, mekanik tesisat konusundaki

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

GAYRİMENKUL GELİŞTİRME

GAYRİMENKUL GELİŞTİRME GAYRİMENKUL GELİŞTİRME Halkal n n ilk Gerçek Residence Projesi: ARK Residence Türk Sanayisinin en önemli kurucularından birisi olan Komsan, bugüne kadar sunulan kalite anlayışını yukarılara taşıyarak gayrimenkul

Detaylı

Do an n Suyla Buluflma Noktas. Perge Su Konutlar

Do an n Suyla Buluflma Noktas. Perge Su Konutlar Konutkent Mah. 42. Cad. No: 66 06810 Çayyolu / Ankara T: 0.312 241 0 444 F: 0.312 241 2 212 www.arteinsaat.com SU KONUTLARI PERGE SU KONUTLARI PERGE SU KONUTLARI PERGE SU KONUTLARI PERGE 30 Mart 2001 tarihinde

Detaylı

İL: Muğla İLÇE: Datça KÖY/MAH.: İskele MEVKİİ: Hisarmağara

İL: Muğla İLÇE: Datça KÖY/MAH.: İskele MEVKİİ: Hisarmağara İL: Muğla İLÇE: Datça KÖY/MAH.: İskele MEVKİİ: Hisarmağara K İL: Muğla İLÇE: Datça KÖY/MAH.: İskele MEVKİİ: Hisarmağara K İL: Muğla İLÇE: Datça KÖY/MAH.: İskele MEVKİİ: Hisarmağara K BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU

Detaylı

Size Meydan Ardıçlı Projesi ve Özyurtlar AŞ & Bahaş Holding Gelişim Ortaklığı hakkında detaylı bilgi sahibi olmanız için bu sunumu gönderiyorum.

Size Meydan Ardıçlı Projesi ve Özyurtlar AŞ & Bahaş Holding Gelişim Ortaklığı hakkında detaylı bilgi sahibi olmanız için bu sunumu gönderiyorum. Merhaba; Size Meydan Ardıçlı Projesi ve Özyurtlar AŞ & Bahaş Holding Gelişim Ortaklığı hakkında detaylı bilgi sahibi olmanız için bu sunumu gönderiyorum. Özyurtlar yaklaşık 25 yıldır bu bölgede birçok

Detaylı

Helenium Wings in. Teras Bahçeli Evlerinde, Daha Yaşanacak Çok Masal Var!

Helenium Wings in. Teras Bahçeli Evlerinde, Daha Yaşanacak Çok Masal Var! HELENIUM WINGS BASIN BÜLTENİ 21 MAYIS 2011 Helenium Wings in Teras Bahçeli Evlerinde, Daha Yaşanacak Çok Masal Var! 17 yılı aşkın sektör deneyimi ile Helenium Park, Helenium Life, Helenium Sun, Helenium

Detaylı

Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com.

Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com. Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com.tr Kral Dairesinde Yaflamakt r. Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar

Detaylı

Toplu Gayrimenkul Satınalma POWERBUY. İstanbul un başlıca projelerinden Ev-Ofis satınalma

Toplu Gayrimenkul Satınalma POWERBUY. İstanbul un başlıca projelerinden Ev-Ofis satınalma Toplu Gayrimenkul Satınalma POWERBUY İstanbul un başlıca projelerinden Ev-Ofis satınalma POWERBUY, ortak satınalmanın gücü, uygulamamız ile yaklaşık 47.000 mezun, 16.000 den fazla üyemizin satın alma güçlerini

Detaylı

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI 121 122 Elektrik, Elektronik ve Biyomedikal Mühendisliği Hizmetleri YAPI SINIFLARI YAPININ ELEKTRİK, ELEKTRONİK ve BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFLARI SINIFLAR

Detaylı

Royal. (212) 285 20 70 www.remaxroyal.com

Royal. (212) 285 20 70 www.remaxroyal.com Royal (1) 85 0 70 www.remaxroyal.com Büyükdere Cad. No:59 Kat: 34396 Maslak, ŞişliİSTANBUL (Avrupa) info@remaxroyal.com Aradığınız yüksek kaliteli, güvenilir ve disiplinli bir gayrimenkul hizmetiyse sizleri

Detaylı

Nevsa Konakları nı keşfetmeye hazır mısınız?

Nevsa Konakları nı keşfetmeye hazır mısınız? Nevsa Konakları nı keşfetmeye hazır mısınız? Şehir yeni bir mimari tasarımı karşılamaya hazırlanıyor Beylikdüzü nde yeni bir kültür... Nevsa Konakları; İstanbul un yeni yüzü Beylikdüzü nde, eşsiz konumu,

Detaylı

PERLAVISTA OUTLET CENTER

PERLAVISTA OUTLET CENTER PERLAVISTA OUTLET CENTER PERLAVISTA OUTLET Genel Bilgiler I ARSA ALANI / SITE AREA 17,595 m² İNŞAAT ALANI / CONSTRUCTION AREA 108,168 m² KİRALANABİLİR ALAN / LEASABLE AREA 34,274 m² MAĞAZA SAYISI / NUMBER

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2016 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2016 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ 9 Nisan 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29679 TEBLİĞ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2016 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA

Detaylı

ORION ALIfiVER fi MERKEZ YANI - ÇORLU www.armadacity.com

ORION ALIfiVER fi MERKEZ YANI - ÇORLU www.armadacity.com 0282 444 69 96 ORION ALIfiVER fi MERKEZ YANI - ÇORLU www.armadacity.com ARMADA CITY B R PROJES D R. Trakya n n en baflar l projesiyle tan fl n. Çorlu nun tam kalbinde, konforla donanm fl, ihtiyac n z olan

Detaylı

.HAKKIMIZDA .İŞTİRAKLERİMİZ

.HAKKIMIZDA .İŞTİRAKLERİMİZ .HAKKIMIZDA 1999 yılında kurulan İHK İNŞAAT TİCARET LTD.ŞTİ projeden anahtar teslimine kadar gerek kamu binaları gerekse özel sektöre taahhüt edilen işlerde işverenlerinin ihtiyaçlarını koşulsuz işveren

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor fabrika haberleri AKÇANSA, Büyükçekmece Belediyesi flbirli inde 1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor kçansa Çimento, Büyükçekmece A Belediyesi flbirli i ile 1999 A ustos unda yaflanan deprem felaketi sonras

Detaylı

Royal. (212) 285 20 70-285 20 60 www.remaxroyal.com

Royal. (212) 285 20 70-285 20 60 www.remaxroyal.com Royal (212) 285 20 70-285 20 60 www.remaxroyal.com Büyükdere Cad. No:59 Kat:2 34396 Maslak, Şişli-İSTANBUL (Avrupa) info@remaxroyal.com Aradığınız yüksek kaliteli, güvenilir ve disiplinli bir gayrimenkul

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

Yeninlenen Eskiflehir de, yeni bir yaflam...

Yeninlenen Eskiflehir de, yeni bir yaflam... Yeninlenen Eskiflehir de, yeni bir yaflam... Sevdiklerinizin de erini biliyoruz, onlara yakıflır bir yaflam sunuyoruz. Kurulan düflleri yaflama dönüfltürüyoruz; Düfl kadar hofl bir ev, bir site kuruyoruz.

Detaylı

Silivri İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM. 297.000 Milyon YTL

Silivri İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM. 297.000 Milyon YTL İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI Silivri Toplam Yatırım 297.000 Milyon YTL (İkiyüz Doksan Yedi Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM 04 05 06 07 08 Mahalle mahalle sokak

Detaylı

Başkent in yeni yaşam merkezi Ankara Golfkent, TURYAP ın gayrimenkul geliştirme ve yatırım projesidir.

Başkent in yeni yaşam merkezi Ankara Golfkent, TURYAP ın gayrimenkul geliştirme ve yatırım projesidir. Başkent in yeni yaşam merkezi Ankara Golfkent, TURYAP ın gayrimenkul geliştirme ve yatırım projesidir. PROJE HAKKINDA Mutlu ve huzurlu bir kent 1 milyon 260 m 2 alan Uluslararası Standartlarda 9 Delikli

Detaylı

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2011 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2011 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM TEBLİĞ Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2011 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ 16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

1999 yılındaki deprem sonrası, tüm inşaatlarını ve sistemlerini gözden geçirmiş eksiksiz ve güvenli bir şekilde yapıp teslim etmiştir.

1999 yılındaki deprem sonrası, tüm inşaatlarını ve sistemlerini gözden geçirmiş eksiksiz ve güvenli bir şekilde yapıp teslim etmiştir. 1978 yılında güçlü teknik kadrosu ile faaliyete başlayan ve 2007 yılında kurumsallaşan firmamız 35 yılı aşkın bir süredir Türkiye nin bir çok ilinde çeşitli inşaat, taahhüt projelerimizle müşterilerimizin

Detaylı

SAĞLIK YATIRIMLARI 1

SAĞLIK YATIRIMLARI 1 SAĞLIK YATIRIMLARI 1 Yatırımın Adı Gazi Devlet Hastanesi Yenilenmesi (300 yatak) Son Durum Bakanlığımız tarafından çalışmaları devam etmektedir. Tahmini Bitiş Tarihi 2018 Şehir Hastanesi (900 yatak) Ön

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Şubat 2012 İÇİNDEKİLER 1. Yönetici Özeti... 3 2. Genel Değerlendirme... 3 2.1 Kuruluşun

Detaylı

MANDARIN ORIENTAL, BODRUM 109 ODASI VE EFSANEVİ SERVİSİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI!

MANDARIN ORIENTAL, BODRUM 109 ODASI VE EFSANEVİ SERVİSİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI! MANDARIN ORIENTAL, BODRUM 109 ODASI VE EFSANEVİ SERVİSİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI! Efsanevi ve ödüllü servisi ile dünyanın en prestijli otel gruplarından Mandarin Oriental ın Türkiye deki ilk oteli Mandarin

Detaylı

Ekspertiz Değeri. Alış Ekspertiz Değeri. Ekspertiz Tarihi. Portföy Değeri 30.01.08 66.000 - - 15.03.11 405.000 405.000 0%

Ekspertiz Değeri. Alış Ekspertiz Değeri. Ekspertiz Tarihi. Portföy Değeri 30.01.08 66.000 - - 15.03.11 405.000 405.000 0% GAYRİMENKULLER, GAYRİMENKUL PROJELERİ, GAYRİMENKULE DAYALI HAKLAR Yeri ve Özellikleri Alış Tarihi Alış Maliyeti Alış Ekspertiz Tarihi Alış Ekspertiz Ekspertiz Tarihi Ekspertiz Portföy Arsalar ve Araziler

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

Konforun Tanımı Değişti...

Konforun Tanımı Değişti... 2 Konforun Tanımı Değişti... Beyterrace özgün mimarisi ve merkezi lokasyonu ile alışıla gelmiş yapılardan farklı olarak doğayla iç içe, güvenli ve huzurlu bir yaşamın sunduğu ayrıcalıklı olanaklarla ev

Detaylı

Blok Sayısı : 3 MİKA NATURALIST

Blok Sayısı : 3 MİKA NATURALIST Mika İnşaat A.Ş. Progetto CMR Koru Caddesi / Kemerburgaz Aralık 2017 Blok Sayısı : 3 MİKA NATURALIST Leed adayı bir proje Doğa ile iç içe bir yaşamda farklı iç dizayn alternatisleri 24 saat güvenlik &

Detaylı

AĞUSTOS AYI ENCÜMEN KARARLARI

AĞUSTOS AYI ENCÜMEN KARARLARI AĞUSTOS AYI ENCÜMEN KARARLARI SAYI : 135 ÖZÜ: İlimiz Merkez, Raufbey Mahallesi, 2084 ada,1 parsel KARAR TARİHİ : 01.08.2011 nolu taşınmaz üzerinde kayıtlı bulunan 18 adet işyerinin, belirlenen 9.450.000,00

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Karadeniz yemyeşil doğası, masmavi denizi ve tarihi dokusuyla hayata yeniden başlamaya davet ediyor...

Karadeniz yemyeşil doğası, masmavi denizi ve tarihi dokusuyla hayata yeniden başlamaya davet ediyor... Karadeniz yemyeşil doğası, masmavi denizi ve tarihi dokusuyla hayata yeniden başlamaya davet ediyor... 1 ADM n aat, ya am çözümler üreten b r rma olarak Karaden z e, do aya, ye le ve memleket ne özlem

Detaylı

Bir Keyiftir Ev Yapmak

Bir Keyiftir Ev Yapmak 42 Bir Keyiftir Ev Yapmak KULLANICININ YAPILAN fi B R ESER OLARAK GÖRMES VE HER fiey LAYIKIYLA YER NE GET RMEYE ÇALIfiMASI SAYES NDE RAHAT VE KEY FL B R ÇALIfiMA ORTAMINDA GERÇEKLEfiT R LM fi fiansli B

Detaylı

KARTAL BÖLGESİ GENEL DEĞERLENDİRME RAPORU

KARTAL BÖLGESİ GENEL DEĞERLENDİRME RAPORU KARTAL BÖLGESİ GENEL DEĞERLENDİRME RAPORU Kartal, İstanbul'un Anadolu yakasında, Marmara Denizi kıyısında, Kocaeli Yarımadası'nın güney batısında yer alan, mücavir alanıyla birlikle 48. m² yüzölçümü olan

Detaylı

zaman, mekân ve insan

zaman, mekân ve insan zaman, mekân ve insan 2004 faaliyet raporu Yap Kredi Koray Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. 2004 y l na ait ola an genel kurul toplant gündemi 1. Aç l fl ve Divan teflekkülü, 2. Toplant Tutana n n imzalanmas

Detaylı

Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket

Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket Mercedes-Benz Finansal Hizmetler olarak konfor, güvenlik ve dinamizmin fl k bir stille tamamland Yeni E-Serisi ne kolayl kla sahip olman z için bu eflfliz

Detaylı

Milano da tasarlandı; Ankara İncek te hayat buluyor.

Milano da tasarlandı; Ankara İncek te hayat buluyor. Milano da tasarlandı; Ankara İncek te hayat buluyor. Başkentin yatay konseptte tasarlanmış ilk villa projesi ERKANLI Villa Vetro, Ankara ya temiz havasıyla soluk veren İncek te sizlerle buluşuyor. Erkanlı

Detaylı

TSKB GYO 2010 FAALİYET RAPORU 20

TSKB GYO 2010 FAALİYET RAPORU 20 TSKB GYO 2010 FAALİYET RAPORU 20 TSKB GYO nun stratejisi başarıyı yineleyebilir kılmak üzerine kuruludur. Şirket her defasında kendini bir üst seviyeye taşıyacak projeleri hedeflemektedir. YİNELEYEN TSKB

Detaylı

Beyaz Rezidans Eyüp Avrupa yakasının en cazip noktasında

Beyaz Rezidans Eyüp Avrupa yakasının en cazip noktasında EYÜP Eyüp Sultan Camii Tarihi Surlar Miniatürk KONUM Beyaz Rezidans Eyüp; kültürel dokusu, tarihi özelliği ve muhteşem Haliç manzarasıyla İstanbul un en eski semtlerinden olan ve tarihi yarımadaya asırlardır

Detaylı

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER 4 SERG M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER 09/22.04.2004 - Sergi Mimar Sinan n camileri, külliyeleri, köprüleri vb. yap lar n n Y. Mimar Ali Saim Ülgen taraf ndan haz rlanm fl rölövelerinden oluflan sergi,

Detaylı

MĐMARLIK VE MÜHENDĐSLĐK HĐZMET BEDELLERĐNĐN HESABINDA KULLANILACAK 2008 YILI YAPI YAKLAŞIK BĐRĐM MALĐYETLERĐ

MĐMARLIK VE MÜHENDĐSLĐK HĐZMET BEDELLERĐNĐN HESABINDA KULLANILACAK 2008 YILI YAPI YAKLAŞIK BĐRĐM MALĐYETLERĐ 26.03.2008/66 MĐMARLIK VE MÜHENDĐSLĐK HĐZMET BEDELLERĐNĐN HESABINDA KULLANILACAK 2008 YILI YAPI YAKLAŞIK BĐRĐM MALĐYETLERĐ ÖZET : Bayındırlık ve Đskan Bakanlığınca çıkarılan Tebliğde, mimarlık ve mühendislik

Detaylı

Alış Ekspertiz Değeri. Ekspertiz Tarihi. Ekspertiz Değeri. Portföy Değeri 30.01.08 66.000 - - 15.03.11 405.000 405.000 0%

Alış Ekspertiz Değeri. Ekspertiz Tarihi. Ekspertiz Değeri. Portföy Değeri 30.01.08 66.000 - - 15.03.11 405.000 405.000 0% GAYRİMENKULLER, GAYRİMENKUL PROJELERİ, GAYRİMENKULE DAYALI HAKLAR Yeri ve Özellikleri Alış Alış Maliyeti Alış Ekspertiz Alış Ekspertiz Ekspertiz Ekspertiz Portföy Arsalar ve Araziler 68.808.483 14% İstanbul

Detaylı

Doğaya komşu konforlu bir yaşam

Doğaya komşu konforlu bir yaşam Doğaya komşu konforlu bir yaşam Sevdiklerinizle birlikte gürültüden, karmaşadan uzak yeşilin huzur veren doğası, gökyüzünün ferahlatan maviliğini yaşayacağınız, özel yaşam alanlarımızda keyifle vakit geçirebileceğiniz

Detaylı

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010 2010 Y l nda Güvence Hesab na Yap lan lar Rekor Düzeyde Artt A. Kadir KÜÇÜK Güvence Hesab Müdürü üvence Hesab nda 2010 y l nda yap - G lan baflvurularda yüzde 111 gibi rekor bir art fl yaflan rken, toplam

Detaylı

ONE ORTAKÖY KİRALIK OFİS

ONE ORTAKÖY KİRALIK OFİS GENEL ÖZELLİKLER İstanbul un Ortaköy semtinde yamaca konumlandırılan One Ortaköy projesi, ikonik tasarımıyla Mimar Gökhan Avcıoğlu imzasını taşımaktadır. Farklı bir tasarım çizgisi taşıyan One Ortaköy,

Detaylı

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA Bağcılar ın seçkin semtlerinden Kirazlı da sizi hayal ettiğiniz yaşama davet ediyoruz. Ulaşımı, konforu, kalitesi, estetiği ve

Detaylı

2. ETAP YATIRIM FIRSATI BAŞLADI

2. ETAP YATIRIM FIRSATI BAŞLADI 2. ETAP YATIRIM FIRSATI BAŞLADI 444 47 55 GELECEĞENİZE DOĞRU YATIRIM YAPIN... Samsun un en hızlı gelişen Atakum un en yeşil ve merkezi noktalarından biri, sizin için hayatı kolaylaştırırken, aynı zamanda

Detaylı

www.tulipturkuaz.com TulipTurkuaz Bahçeflehir-Ispartakule Yeni TEM otoyol girifli Tel: 0 212 648 35 35 Faks: 0 212 648 55 85

www.tulipturkuaz.com TulipTurkuaz Bahçeflehir-Ispartakule Yeni TEM otoyol girifli Tel: 0 212 648 35 35 Faks: 0 212 648 55 85 TULIP TURKUAZ www.tulipturkuaz.com TulipTurkuaz Bahçeflehir-Ispartakule Yeni TEM otoyol girifli Tel: 0 212 648 35 35 Faks: 0 212 648 55 85 TULIP TURKUAZ TulipTurkuaz ile kazançl ve kaliteli bir hayata

Detaylı

YATIRIMLARI BÜLTENİ S A Y I. Grup ve Şirketlerin Yatırım Planları. Araştırma ve Tasarım

YATIRIMLARI BÜLTENİ S A Y I. Grup ve Şirketlerin Yatırım Planları. Araştırma ve Tasarım T U R İ Z M YATIRIMLARI BÜLTENİ Grup ve Şirketlerin Yatırım Planları 6 S A Y I Araştırma ve Tasarım erol KaRaBuLuT PROJELER Orange Palace Öz Hotels Doğuş-Bilgili Ortaklığı Doğuş Holding Rubi Hotels Crown

Detaylı

GREEN PARK AYDIN GREEN PARK AYDIN

GREEN PARK AYDIN GREEN PARK AYDIN GREEN PARK AYDIN GREEN PARK AYDIN 0 532 608 64 08 0 532 317 12 49 AYDIN IN YEPYENİ YAŞAM PROJESİ: GREEN PARK AYDIN 1 2 ZEYKO İNŞAAT ZEYKO İNŞAAT GÜVENCESİYLE ZEYKO İNŞAAT TAN AYDIN A ARTI DEĞER KAZANDIRACAK

Detaylı

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes BÖLÜM 7 BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes ULUSAL VE YEREL BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes GAZETELER 19/2/04 Milliyet Ege Tasar geri çekilsin mektubu 19/2/04 Haber Ekspres Memurlar, halk reformu istedi

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 EDİTÖRLER Dr.Ünal HÜLÜR Turgut ALTUN Fatma İPEK Sibel ŞANLI İl Sağlık Müdürü Sağlık

Detaylı

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Kalite yıldıza benzer. Sadece çevresini aydınlatmakla kalmaz, doğru yolu da gösterir. İzlemekten bile keyif alırsın... Biz Artaş ız. Kurucumuz

Detaylı

MEKÂNSAL BİR SENTEZ: TÜRKİYE

MEKÂNSAL BİR SENTEZ: TÜRKİYE 376 3. Ünite MEKÂNSAL BİR SENTEZ: TÜRKİYE 1. Yaşadığım Yerden Ülkeme... 140 Konu Değerlendirme Testi... 144 139 Yaşadığım Yerden Ülkeme 377 378 1. NEREDE YAŞIYORUM Yaşadığımız yerin coğrafi konumu yer

Detaylı

Yap Katalo u 2007 RUSYA VE BDT ÜLKELER YAPI MALZEMELER SEKTÖRÜNE G RMENIN EN KISA YOLU Ürünü Öne Ç kard k 33 y ld r Türk Yap Sektörü nün en güvenilir bilgi kayna olan Yap Katalo u, ürünlerinizi sat nalmac

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Sevgili Üyemiz, Çal flmalar n zda baflar lar dileriz. Mimarlar Odas zmir fiubesi Yönetim Kurulu

Sevgili Üyemiz, Çal flmalar n zda baflar lar dileriz. Mimarlar Odas zmir fiubesi Yönetim Kurulu Sevgili Üyemiz, 2014 y l için Önerilen Mimarl k Hizmetleri Bedelleri 31 May s 2015 akflam na kadar geçerli olacakt r. 2015 Y l Mimarl k Hizmetleri Bedelleri 1 Haziran 2015 tarihinde yürürlü e girecektir.

Detaylı

SATILIK AKARYAKIT İSTASYONLARI. Ankara Satılık Akaryakıt İstasyonu : Ankara karayolu üzerinde satılık akaryakıt istasyonu.

SATILIK AKARYAKIT İSTASYONLARI. Ankara Satılık Akaryakıt İstasyonu : Ankara karayolu üzerinde satılık akaryakıt istasyonu. SATILIK AKARYAKIT İSTASYONLARI Ankara Satılık Akaryakıt İstasyonu : Ankara karayolu üzerinde satılık akaryakıt istasyonu. Alanya Satılık Akaryakıt İstasyonu Arsası : Gazipaşa hava alanına 15 dk, Alanya'ya

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Dalaman Havaliman D fl Hatlar Terminal Binas

Dalaman Havaliman D fl Hatlar Terminal Binas EGEM MARLIK 2007/2-61 Yap Tan t m Dalaman Havaliman D fl Hatlar Terminal Binas Mimari avan proje :Emre Arolat-Bünyamin Derman Mimari uygulama ve detay projeleri : Emre Arolat Architects Mesleki kontrolük

Detaylı

Akdeniz in İncisi Antalya

Akdeniz in İncisi Antalya Akdeniz in İncisi Antalya Turizm zenginlikleri ve sahip olduğu birbirinden kaliteli tesisleriyle Türk turizminin başkenti kabul edilen Antalya, her sene milyonlarca turiste ev sahipliği yapmakta. Yüksek

Detaylı

HAYATINIZA ilham KATACAK

HAYATINIZA ilham KATACAK diş HAYATINIZA ilham KATACAK Gerçekleştirdiği projelerle gayrimenkul sektöründe çıtayı hep daha yukarıya taşıyan İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., yeni projesi Manzara Adalar la Kartal a imzasını

Detaylı

Hayal gücünüzden ilham alınarak inşa edilmiş bir yaşam.

Hayal gücünüzden ilham alınarak inşa edilmiş bir yaşam. Hayal gücünüzden ilham alınarak inşa edilmiş bir yaşam. Kartal ın hayata bakış açısı değişiyor... Hayat yeni bir anlam kazanıyor. 01 Rezidans yaşamının ışıltılı dünyası içinde, tüm ayrıcalıkların elinizin

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Sadece bu renkle gösterilen dolaplar daire ile birlikte teslim edilecektir. EROĞLU ve DOĞA ŞEHİRCİLİK, teknik gereklilikler olması halinde projede

Sadece bu renkle gösterilen dolaplar daire ile birlikte teslim edilecektir. EROĞLU ve DOĞA ŞEHİRCİLİK, teknik gereklilikler olması halinde projede Sadece bu renkle gösterilen dolaplar daire ile birlikte teslim edilecektir. EROĞLU ve DOĞA ŞEHİRCİLİK, teknik gereklilikler olması halinde projede her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Daire

Detaylı

çağdaş mimarisiyle maviye uzanan yol... the way to blue through modern architecture...

çağdaş mimarisiyle maviye uzanan yol... the way to blue through modern architecture... AZEL Urhan KULE çağdaş mimarisiyle maviye uzanan yol... the way to blue through modern architecture... yeşilin huzuruna uzanan mimari tasarım... Sizi başka bir yaşama, AZEL Urhan Kule nin yeşil dünyasına

Detaylı

Teşekkürler Hayat Şehrin en güzel günbatımına sahip

Teşekkürler Hayat Şehrin en güzel günbatımına sahip Teşekkürler Hayat Şehrin en güzel günbatımına sahip olduğum için... Proje Künyesi Arsa Alanı: 4.406.89 m Toplam İnşaat Alanı: 110.000 m Ticari Alan (Dükkan+Depo): 19.500 m Konut Alanı: 6.410 m Kapalı Otopark

Detaylı

Şehrin daralttığı perspektife, yepyeni bir açı.

Şehrin daralttığı perspektife, yepyeni bir açı. Şehrin daralttığı perspektife, yepyeni bir açı. Valle Lacus, Büyükçekmece Gölü nün kıyısında 44 seçkin aileye inzivaya çekilmeden, doğal hayatın içerisinde konforlu ve şık bir yaşam sunuyor. Yaşaması kolay,

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) NİĞDE BOR 5. ETAP ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ BAŞVURU DUYURUSU

T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) NİĞDE BOR 5. ETAP ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ BAŞVURU DUYURUSU T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) NİĞDE BOR 5. ETAP ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ BAŞVURU DUYURUSU BAŞVURU ŞARTLARI: İdaremizce; 304 konutluk Niğde Bor 5.Etap Alt Gelir Grubu kapsamında

Detaylı

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z MARKET DONANIMLARI VE YAZILIMLARI 2009 Market donan mlar ve yaz l mlar pazar araflt rmas, sektördeki tüm firmalara aç k kollektif

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Palmiye Park ı Hayata Geçirenler

Palmiye Park ı Hayata Geçirenler Çiğli, İzmir 2011 Palmiye Park ı Hayata Geçirenler CDS Yapı / Ege Yapı İş Ortaklığı, toplam 75 senelik Veryeri ve Dağıstan inşaatçı geleneğinin ve sorumluluğunun temsilcileri olarak Palmiye Park Gaziemir

Detaylı

Yenİlİkçİ. UZMAN. Başarılı. SAHINİnvest

Yenİlİkçİ. UZMAN. Başarılı. SAHINİnvest Yenİlİkçİ. UZMAN. Başarılı SAHINİnvest 02 03 Vaziyet Planı İstanbul Bahçeşehİr de Yenİ Bİr Yaşam Spradon Vadİ de! 2011 Ocağında başlatılan Spradon Vadi projesi 2014 Ocak ında teslim ediliyor. 42.000 m²

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

THE RESIDENCES AT MANDARIN ORIENTAL, BODRUM

THE RESIDENCES AT MANDARIN ORIENTAL, BODRUM THE RESIDENCES AT MANDARIN ORIENTAL, BODRUM GENEL ÖZELLİKLER Ege ve Akdeniz çanağının en güzel koyu Göltürkbükü Cennet Koyu nda iki buçuk kilometre sahil şeridinde Eşsiz güzellikte Akdeniz bitki örtüsü

Detaylı

YATIRIMCI SUNUMU 2015 / 3. ÇEYREK

YATIRIMCI SUNUMU 2015 / 3. ÇEYREK YATIRIMCI SUNUMU 2015 / 3. ÇEYREK KISACA HALK GYO 2010 yılında kurulan Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. gayrimenkullere, gayrimenkul projelerine, gayrimenkullere dayalı haklara ve sermaye piyasası

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı