TÜRKĐYE KIZILAY DERNEĞĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EGE BÖLGE AFET MÜDAHALE VE LOJĐSTĐK MERKEZĐ YÖNETMELĐĞĐ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKĐYE KIZILAY DERNEĞĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EGE BÖLGE AFET MÜDAHALE VE LOJĐSTĐK MERKEZĐ YÖNETMELĐĞĐ"

Transkript

1 TÜRKĐYE KIZILAY DERNEĞĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EGE BÖLGE AFET MÜDAHALE VE LOJĐSTĐK MERKEZĐ YÖNETMELĐĞĐ ANKARA,

2 DAĞITIM PLANI SIRA NO DAĞITIM YERĐ MĐKTARI 1 Denetleme ve Değerlendirme Kurulu Başkanlığı 1 2 Hukuk Müşavirliği 1 3 Satın Alma Bölümü 1 4 Basın, Tanıtım ve Halkla Đlişkiler Bölümü 1 5 Bilgi Đşlem Bölümü 1 6 Uluslararası Đlişkiler Bölümü 1 7 Gayrimenkul Yönetimi Bölümü 1 8 Yapı ve Teknik Hizmetler Bölümü 1 9 Gençlik ve Gönüllü Organizasyonu Bölümü 1 10 Yönetim Hizmetleri Bölümü 1 11 Haberleşme ve Arşiv Bölümü 1 12 Kurumsal Gelişim ve Finansal Kaynak-Proje Geliş.Böl Kan Hizmetleri Yönetimi Bölümü 1 14 Mali Đşler Bölümü 1 15 Đşletmeler ve Đştirakler Bölümü 1 16 Đnsan Kaynakları Bölümü 1 17 Sağlık Hizmetleri Yönetimi Bölümü 1 18 Sosyal Hizmetler Yönetimi Bölümü 1 19 Şube Hizmetleri Bölümü 1 20 Eğitim Bölümü 1 21 Savunma Uzmanlığı 1 22 Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezleri 1

3 1. BÖLÜM ĐÇĐNDEKĐLER GENEL HÜKÜMLER Sayfa No Merkezin Misyonu Merkezin Vizyonu Yasal Dayanaklar Faaliyetler Birleşik Bütçe ve Bilançolar Đş Programları Özlük Hakları Tayin, Atama ve Nakil Faaliyet Raporları Çalışma Esasları Đmza Yetkileri Kontrol ve Teftiş Diğer Makamların Kontrolleri Genel Müdürlüğün Yardımı BÖLÜM MERKEZĐN YAPISI 9-19 Organizasyonu ve Norm Kadro Dökümü Birimlerin Görevleri BÖLÜM BÖLÜM ÇALIŞANLARININ GÖREV, YETKĐ, SORUMLULUKLARI, POZĐSYON PROFĐLĐ VE YETKĐNLĐKLERĐ Unvanların Görevleri, Yetki ve Sorumlulukları Pozisyon Profili ve Pozisyon Yetkinlikleri BÖLÜM YÜRÜTME VE YÜRÜRLÜK 38 Değişiklik Yürütme Yürürlük Ek 1 Bölgesel Afet Yönetim Şeması 39 Ek 2 Organizasyon Şeması 40 Ek 3 Norm Kadro Dökümü 41 Madde No

4 1. BÖLÜM Madde 1. GENEL HÜKÜMLER MĐSYONU: Türk Kızılayı nın ulusal ve bölgesel afet müdahale ve yardım sorumluluklarını başarıyla yerine getirmek amacıyla; yerel kaynakları en etkin şekilde kullanarak, insanların afetlerden etkilenme derecelerini azaltmak ve merkezden uzak bölgelerde yaşanan afetlerden etkilenen insanlara en kısa sürede ulaşmak ve acılarını dindirebilmek. VĐZYONU: Afet hazırlık, müdahale ve lojistik alanında, uluslararası kabul gören ve örnek alınan, kendisine ait bir model ile bölgesel bazda zor durumdaki insanlara yardım etmek. YASAL DAYANAKLAR: Bu Yönetmelik, Türkiye Cumhuriyeti Kanunları ve Türkiye Kızılay Derneği Tüzüğü nün ilgili maddeleri esas alınarak hazırlanmıştır. FAALĐYETLER: Afet Yönetimi çerçevesinde Bölge halkının ihtiyaçlarını tespit etmek. Belirlenen ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak Kızılay ın bölgesel ve yerel Afet Müdahale Uygulama Planları nı hazırlamak, bu planları Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü ne sunmak, üst yönetimin onayı alındıktan sonra, afet anında uygulamak, işleyişini izlemek, amaç ve hedeflere uygunluğunu değerlendirerek, güncelleştirmek ve raporlamak. Kızılay ın Bölgesel Afet Yönetimi Sistemi ni geliştirmek. Ülke çapında Afet hazırlık ve müdahalede kendine bağlı Yerel Afet Müdahale ve Lojistik Merkezleri yapılanmasını yerel ve bölgesel düzeyde geliştirmek ve yürütmek. Yerel ve bölgesel afete hazırlık planlarının yapılmasında yerel makamlar ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği ve koordinasyonu sağlamak. Sorumlulukları dahilindeki bölgede kurumsal ve toplumsal hazırlılık çalışmaları yapmak. Planlamalar dahilinde halk eğitimleri, seminerler ve yerel bölgesel afet müdahale planlarına yönelik tatbikatlar düzenleyerek bölgelerindeki riskli alanlarda yaşayan halkı afetlere karşı hazırlamak. Bölgesel afet müdahale ve yardım gönüllüleri sistemini oluşturmak, yürütmek ve geliştirmek. Belirlenen stratejiler çerçevesinde, stok yönetiminin depolama tekniklerini, tedarik yöntemlerini ve standartlarını geliştirmek, Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümüne önerilerde bulunmak. Şube afet hazırlık ve müdahale kapasitelerinin geliştirilmesi için sorumluluk alanları dahilindeki bölge şubelerine destek vermek ve şubelerle koordinasyon sağlamak. Bölgesel afet müdahale ekiplerini oluşturmak. 3

5 Bölgede meydana gelen afetlere ihtiyaç tespitini yaparak, ilk olarak bölgesel ve yerel kaynakları kullanarak müdahale etmek, afetzedelerin barınma ve beslenme ihtiyacını kapasitesi dahilinde karşılamak. Meydana gelen afetin büyüklüğü bölge kapasitesini aşıyorsa Destek Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezleri nden ve Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümünden destek talep etmek. Kızılay Lojistik Yönetimi Sistemi çerçevesinde, Bölgesel Afet Müdahale Planlarına uygun lojistik planları yapmak. Merkezin afet malzeme ihtiyacını belirlemek, bu doğrultuda tedarik kaynaklarını tespit etmek. Malzeme standardizasyonu için Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümüne öneride bulunmak. Belirlenen standartlarda malzemeleri uygun şekilde stoklamak. Bölgesindeki yerel afet müdahale ve lojistik merkezlerin lojistik standart ve kapasitesini geliştirmek. Bölgedeki haberleşme sistemini işletmek ve geliştirmek üzere Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümüne ihtiyaçları bildirmek. Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezi (BAMLM), bölgesindeki tüm Yerel Afet Müdahale ve Lojistik Merkezleri (YAMLM) de dahil olmak üzere bütün ambarlarındaki her türlü afet malzemelerinin, cihazın, araç-gerecin, nakil vasıtalarının, makine-teçhizatın, su sanitasyon ve afet sağlık müdahalesi ile ilgili mobil ve seyyar ünitelerin, diğer her türlü ekipmanın ve yardım malzemelerinin: Stok hareketlerini takip etmek, Kritik stok seviyesinin altına düşüldüğünde Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü ne bildirilerek, alacağı talimatlar doğrultusunda tedarik etmek, uygun şartlarda stoklanmasını sağlamak, afet anında alana sevk etmek, afet sonrası düzenli bir şekilde toplatıp, bakım-onarımları ile yıl sonu sayımlarını yapmak, Stok Hareketlerini haftalık olarak Afet Müdahale ve Yardımlar Bölümü ne raporlamak, Yönetimi Đhtiyaç fazlası olanları tespit ederek, Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümüne bildirmek. Afet ve yardım malzemesi niteliğini yitirmiş ve kullanım dışı kalmış veya ekonomik ömrünü doldurmuş olanları, usuller çerçevesinde HEK e ayırmak ve Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümünün onayına sunmak, Genel Müdürlüğün onayına istinaden mahallinde satış veya imhasını sağlamak. Afet hazırlık ve müdahale faaliyetlerinde, bağlı Yerel Afet Müdahale ve Lojistik Merkezleri ile Şube personelini göreve çağırmak, 4

6 Bölgesinde afet-yardım operasyonlarında görev alabilecek personeli tatbikatta izlemek, değerlendirmek ve değerlendirme sonuçlarını Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümüne rapor etmek, Tatbikatlar için gerekli malzemeyi, cihazı, araç-gereci, nakil vasıtalarını, makineteçhizatı, su sanitasyon ve afet sağlık müdahalesi ile ilgili mobil ve seyyar üniteleri ve diğer her türlü ekipmanı sağlamak, tatbikat alanına sevk etmek, kullanmak, sarf etmek, tatbikat sonu toplayarak bakım ve onarımlarını yapmak, Afete hazırlık, müdahale ve tatbikatlar ile ilgili her türlü sarf malzemesi ve hizmet alımı yapmak, katılımcıların uygun koşullarda iaşe ve ibatesini sağlamak, her türlü ulaştırma vasıtası giderlerini karşılamak, ihtiyaç halinde nakil vasıtaları ve iş makineleri kiralamak, işçi tutmak, kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yolluk, ek çalışma ücreti vb. gibi her türlü harcamayı ve ödemeleri yapmak. Kızılay Ulusal, Bölgesel ve Yerel Afet Planlarında tanımlanan afetlerden biri meydana geldiğinde veya KUAP ta tanımlanmamış ancak içeriği ve etki alanı açısından Kızılay ın sorumlulukları içinde bulunabilecek, Resmi Kurum ve Kuruluşlardan veya sivil halktan Kızılay a yardım çağrısı yapıldığı durumlar ortaya çıktığında, ikinci bir emir beklemeden, Kızılay ın sorumlulukları ve Afet Planları çerçevesinde, bu yönetmelikle verilen yetkilerin tamamını kullanarak, her türlü harcama ve malzeme sarfını yapmak, ekipler görevlendirip alana sevk ederek, Merkezde bulunan en kıdemli Afet Hazırlık ve Müdahale Birimi çalışanı başkanlığında, Kriz Masası Yönetmeliği çerçevesinde afete müdahale etmek. Afet anında doğru karar alabilmek, müdahaleyi etkin ve hızlı yapabilmek için ihtiyaç duyulan doğru bilgiye ulaşabilmek, kesintisiz bilgi akışını sağlamak; alanda görev yapan ekiplerle iletişim kurmak için mevcut haberleşme sistemini çalıştırmak, geliştirmek, personel ve malzeme ihtiyacını belirlemek, Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü ne raporlamak. Bölgesinde afet hazırlık, müdahale ve iletişimden sorumlu personelin eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü ve Genel Müdürlük Eğitim Bölümü ile koordinasyon içerisinde belirlenen personeli eğitime tabi tutmak, bunun için gerekli organizasyon ve harcamaları yapmak. Kızılay Ulusal Afet Planı (KUAP), Bölgesel ve yerel planlar çerçevesinde, doğru karar alabilmek, ekipleri doğru yönlendirmek, hızlı ve etkin müdahalede bulunabilmek için Öncü Haberleşme Ekiplerini oluşturmak, ilgili personeli tespit etmek, nöbetçi şoför ve personel görevlendirmek, eğitmek ve sürekli teyakkuzda tutmak. Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezi ve Yerel Afet Müdahale ve Lojistik Merkezleri nde bulunan ve afet haberleşmesinde asıl işlevi yürütecek olan öncü haberleşme araçlarının göreve her an çıkabilecek şekilde 24 saat esasına göre hazır tutulmasını sağlamak. Bölgesel ve yerel afet müdahale ve yardım faaliyetlerinde sağlık müdahalesi veya sağlık malzemesi tedariki gerektiren durumlarda Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü ile koordineli olarak, Genel Müdürlük Sağlık Hizmetleri Yönetimi Bölümü ve Kan Hizmetleri Yönetimi Bölümü ile koordine sağlanarak, sağlık ekiplerinin ve/veya sağlık malzemelerinin bölgeye sevk edilmesini sağlamak. 5

7 Bölgesindeki personel ile afet müdahale gönüllüleri arasından, afet müdahale ve yardım faaliyetlerinde görev almaya elverişli insan kaynakları yönetimini, Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü nün Afet Hazırlık ve Planlama Birimi ile koordineli olarak yürütmek, bunun için gerekli çalışmaları yapmak. Kızılay ın halkla ilişkiler stratejilerine destek vermek, personelin halkla ilişkiler konusunda eğitilmesini sağlamak ve bu konuda Genel Müdürlük Basın Tanıtım ve Halkla Đlişkiler Bölümü ile koordineli şekilde çalışmak. Kızılay ın bölgesel bazda psikososyal destek faaliyetlerini; Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezlerinin Afet Hazırlık ve Müdahale Birimi ve bölgesindeki bağlı Toplum/Psikososyal Destek Merkezleri aracılığı ile gerçekleştirmek, Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü Psikososyal Birimi ile de koordineli olarak yürütmek. BĐRLEŞĐK BÜTÇE ve BĐLANÇOLAR: Birleşik Bütçe Kızılay ın her yıl afet yönetimi ile ilgili ayırdığı bütçe payının net olarak görülebilmesi, takip edilebilmesi, projelendirilebilmesi, veri tabanına uygun veri aktarabilmesi için, afet yönetiminden sorumlu Afet Yönetimi Direktörüne bağlı bütün bölümlerin bütçelerinden meydana gelen bir Birleşik Afet Yönetimi Bütçesi oluşturulur ve takibi Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü Mali Đşler Birimince yapılır. Esas olan, Birleşik Afet Yönetimi Bütçesi olup, bütçe uygulamaları ile ilgili olarak bağlı birim ve Bölge Yerel Afet Müdahale ve Lojistik Merkezlerin bütçeleri Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümünce takip edilir. Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölüm Müdürü ve Đdari Komite ile birlikte Bölge Lojistik Merkezleri, Birleşik Bütçenin uygulanmasından, Afet Yönetiminden sorumlu Afet Yönetimi Direktörüne karşı müştereken sorumludur. Söz konusu birleşik bütçe, bağlı merkezler ve birimler arası dekontlaşma ve ödeme emri sistemi ile Mali Đşler Birimince takip edilir. Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezleri yıllık bütçelerini hazırlar ve Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü ne sunarlar. Merkezin harcama talepleri ve ödeme emirleri birim yöneticileri tarafından düzenlenir, Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölüm Müdürüne sunulur ve gereği Mali Đşler Birimince yapılır. Afetin ve yardım ihtiyacının; ne zaman ve ne büyüklükte ortaya çıkacağı belli olamayacağından, Afet Müdahale ve Yardımlar Birleşik Bütçesinin tamamı, Genel Merkezce yılbaşında serbest bırakılır. Bağlı merkez ve taşra birimlerin bütçelerinin yıl içi kullanımını ise Đdare Komiteleri tarafından düzenlenir. Tatbikatlar, eğitimler, afet müdahale ve yardım ekipleri ile çıkarılacak konvoylar için yapılacak harcamalar, satın almalar, her türlü personel giderleri, ilgili sarf ve diğer 6

8 harcamalar, Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkez tarafından yapılır ve merkezin Đdari ve Mali Đşler Birimince muhasebeleştirilir. 3 er aylık ve yıllık olarak Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü ne sunulur. Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü ne ait harcama kalemlerinin tümü Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezleri bütçelerinde de yer alır. Bilançolar Kızılay ın her yıl afet yönetimi ile ilgili yaptığı harcamaların net olarak görülebilmesi, takip edilebilmesi, projelendirilebilmesi, veri tabanına uygun veri aktarabilmesi için, afet yönetiminden sorumlu Afet Yönetimi Direktörüne bağlı bütün bölüm ve merkezlerin harcamalarından meydana gelen bir Birleşik Afet Yönetimi Bilançosu oluşturulur ve takibi Bölümün Mali Đşler Birimince yapılır. Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezleri; bilançolarını 3 er aylık ve yıllık olarak düzenler ve Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü ne sunarlar. Birleşik Afet Yönetimi Bilançosu da 3 er aylık ve yıllık olarak düzenlenir ve aynı periyotlarla Genel Müdürlüğe sunulur. ĐŞ PROGRAMLARI: Bölgesel Afet Müdahale ve Lojistik Merkezleri; kendilerine bağlı yerel afet müdahale ve lojistik merkezlerinin de dahil olduğu yıllık olağan iş programlarını her yıl, bir önceki yılın Ekim ayında hazırlarlar ve Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümüne sunarlar. Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü de birleşik iş programını Genel Müdürlüğe sunar. ÖZLÜK HAKLARI: Bu yönetmelikle; görev tanımı yapılmış olan Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezleri nin bütün personeline; Kızılay ın vizyon, misyon ve stratejilerine ulaşmada vereceği katkı, sorumluluklar ve çalışma koşulları gereği dikkate alınarak, her yıl bütçede belirlenecek Türkiye Kızılay Derneği Program Bütçe Yönetmeliği ne göre ücret verilir. TAYĐN, ATAMA VE NAKĐL: Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezleri ve bağlı bulunan Toplum/Psikososyal Destek Merkezleri personelinin atama, tayin, nakil ve terfilerinde pozisyon profili ve yetkinlikleri dikkate alınarak, Türkiye Kızılay Derneği Personel Yönetmeliğinde tespit olunan esaslar uygulanır. Kadrolara atamalar için yapılacak sınav-mülakat ve değerlendirmelere Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölüm Müdürü, Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkez Müdürü ve ilgili Birim Yöneticileri de katılır. FAALĐYET RAPORLARI: Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezleri, olağan 3 er aylık ve yıllık faaliyet raporlarını (performans değerlendirme formları, istatistikler, vb.) dönemin bitiminden sonraki 7 gün içerisinde Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümüne sunarlar. Afete müdahale ve yardım faaliyetlerini içeren raporlarını ise; müdahale süresince her gün ve müdahale sonunda kapanış raporu olarak düzenler ve Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümüne sunarlar. 7

9 ÇALIŞMA ESASLARI: Sistemin işletiminden ve koordinasyonundan sorumlu Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölüm Müdürü; bağlı Bölge ve Yerel Afet Müdahale ve Lojistik Merkezleri ile Afet Müdahale ve Yardımlar Bölümü arasında koordinasyonu sağlar. Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezi Müdürü; bağlı birim ve yerel merkezlerin yöneticileri tarafından hazırlanan ve Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölüm Müdürü tarafından tetkik edilerek onaylanan iş programlarının uygulanmasını ve bağlı birim ve yerel merkezler arasındaki koordinasyonu sağlar. Birimler, bu düzen içinde esasları tayin edilmiş ve planları çizilmiş işlerini, inisiyatifleri dahilinde yapıp, sonuçları sıralı hiyerarşi içerisinde amirlerine ulaştırmak suretiyle otomatik bir kontrolün devamını sağlarlar. Đş programlarındaki dönem sonu değerlendirmelerinde eksiklik ve aksaklıkların tespiti yapılır. Eğer eksiklik ve aksaklıklar geçerli bir gerekçeye dayanmıyorsa, sorumluları hakkında gerekli işlemler yapılmak üzere konu, Đdare Komitesinde Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü Đdare Komitesi nde değerlendirilmek üzere Genel Müdürlüğe sunulur. Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü ne bağlı Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkez çalışanları, Kızılay ın Tüzüğü, bu yönetmelik ve diğer mevzuat ile Genel Müdürlükçe verilecek emirler doğrultusunda çalışmalarını yürütür. ĐMZA YETKĐSĐ: Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezleri imza yetkileri Türkiye Kızılay Derneği Đmza Yetkileri Yönetmeliği ne göre yürütülür. KONTROL VE TEFTĐŞ: Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezleri, Genel Başkanlığın mutat ve mutat dışı teftiş ve denetimlerine, Genel Müdürlüğün ise kontrolüne tabidir. Genel Müdürlük, gerek gördüğünde ve özellikle de alanda görev yapan ekip hesaplarının kapatılmasında yeter sayıda mali kontrol yetkilisi Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezlerinde görevlendirebilir. DĐĞER MAKAMLARIN KONTROLLERĐ: Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezleri, özel mevzuatla yetki verilen diğer makamlar tarafından bu yönetmelikte yazılı konularda ve esaslar dahilinde teftiş ve kontrol edilir. GENEL MÜDÜRLÜĞÜN YARDIMI: Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezleri nin; Genel Müdürlük ve teşkilatınca takibinde ve geliştirilmesinde zorunluluk görülen ve Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezleri nin yetkisinin dışındaki işler ile özellikle afet ve yardım faaliyetleri ile ilgili alan görevlerinde personel ve teknik ihtiyaçlarının karşılanması için Genel Müdürlükten destek talep edilir. 2. BÖLÜM Madde 2. BÖLGE AFET MÜDAHALE VE LOJĐSTĐK MERKEZLERĐ NĐN YAPISI 8

10 BÖLGE AFET MÜDAHALE VE YARDIMLAR LOJĐSTĐK MERKEZLERĐ ORGANĐZASYONU Kanuni mevzuat, Kızılay Tüzüğü, Genel Müdürlük ve işbu yönetmelikçe tespit olunan faaliyetler kapsamı ve belirlenmiş esaslarla üstlenilen sorumlulukları dahilindeki işlerin gerçekleştirilebilmesi ve yürütülebilmesi için aşağıda belirtilen organizasyon şeması tanımlanmış olup; Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezleri, organizasyon şemasında belirtilen birim ve kadrolardan oluşmaktadır. (EK-1:Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezi Đş Akış Şeması EK-2: Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezi Organizasyon Şeması, EK-3: Kadro Dökümü) Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezleri (BAMLM) nin organizasyon yapısı, bütün faaliyetleri ile BAMLM ne bağlı birim, Kızılay Toplum / Psikososyal Destek Merkezleri ve Yerel Afet Müdahale ve Lojistik Merkezlerinden oluşur. Ege Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezi (BAMLM) için belirlenen 32 norm kadrolar dışında bölgede konuşlanan ve faaliyetlerini sürdüren Kızılay Toplum / Psikososyal Destek Merkezleri; bölgelerinde bulunan BAMLM ye bağlı olarak faaliyetlerini yürütecek ve kadroları BAMLM kadrolarına dahil edilerek değerlendirilecektir. BÖLGE AFET MÜDAHALE VE LOJĐSTĐK MERKEZLERĐ BĐRĐMLERĐNĐN GÖREVLERĐ Merkezin Komiteleri: Đdari Komite Disiplin Kurulu Merkezin Birimleri: Afet Hazırlık ve Müdahale Birimi Afet Lojistik Birimi Mali ve Đdari Đşler Birimi Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezi nin Komitelerinin Kuruluşu ve Görevleri: Đdari Komite a. Đdari Komitenin Kuruluşu: Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezi Đdari Komitesi, Merkez Müdürünün başkanlığında, Birim Yöneticilerinden oluşur, en az 3 üyenin katılımıyla toplanır ve karar alır. Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezi Đdare Komitesi, Genel Müdürlük idari komite usul ve esaslarına göre çalışır. Başkanlıkça gerek duyulduğunda görüşülecek konu ile ilgili birim yöneticileri ve asistanları toplantıya çağırılabilir. Bu şekilde çağrılanlar ilgili kararları katılımcı olarak imzalar. b. Đdari Komitenin Görevleri: Kanuni mevzuat, çalışma esasları ve iş programlarına göre merkezin faaliyetlerini sevk ve idare konularında önerilerde bulunmak ve kararlar almak, 9

11 Ulusal, bölgesel ve yerel afet müdahale planlarında merkeze yönelik faaliyetler hakkında Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü ne görüş ve önerilerde bulunmak, Đş programlarını hazırlamak, incelemek ve Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü ne sunmak, Kadro çalışmalarını yapmak ve Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü aracılığı ile Genel Müdürlüğe teklifte bulunmak, Faaliyet raporlarını incelemek, yapılan inceleme doğrultusunda gerekli tedbirleri almak, uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek, Bütçe, bilanço, kar ve zarar hesaplarını incelemek ve Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü ne sunmak, Cari usuller çerçevesinde alım, satım ve harcamaları karara bağlamak, Mevzuat ve talimatnamelerle verilen diğer görevleri yerine getirmek. c. Đdari Komitenin Çalışma Tarzı: Đdari Komite; haftanın ilk iş günü periyodik olarak toplanır. Gerekli hallerde Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezi Müdürünün daveti üzerine Đdari Komite her zaman toplanır. Đdari Komite toplantılarında; bir önceki toplantıda alınan kararlar ve yapılan işler gözden geçirilir. Gereği yerine getirilmemiş işler konusunda uygulanacak yöntem ve yaptırımları tespit eder ve Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümüne sunar. Yeni gündemi ve Merkez Müdürünün müzakereye ihtiyaç duydukları konuları ve faaliyetleri ele alır, müzakere eder, alınması gereken kararları alır. d. Đdari Komite Kararları: Đdari Komite kararları, tarih ve karar sayı sırasına göre kayıt defterine kaydolunup, üyeler tarafından imza olunur. Kararların bir sureti ilgili birimlere tebliğ edilir. e. Đdari Komite Kararlarına Đtiraz: Đdare Komitesince alınan herhangi bir kararın tatbikinde, Merkez Müdürü tarafından ciddi mahzurlar görüldüğü ve bu kararda komite tarafından ekseriyetle ısrar edildiği takdirde, kararın Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü nce itiraz yolu ile tetkikini isteyebilir. Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü konuyu Yönetim Kuruluna arz edebilir, Yönetim Kurulunun veya Genel Müdürlüğün / Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü nün bu hususta vereceği karar Merkez Müdürü tarafından uygulanır. Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezi Müdürü, Yönetim Kurulunca, itiraz üzerine verilecek karara kadar, komite kararının tatbikini kendi sorumluluğu altında geciktirebilir. Đş Yeri Disiplin Kurulu Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezi Đşyeri Disiplin Kurulu, Genel Müdürlük onayı ile Merkez Müdürünün başkanlığında, üç asil iki yedek Birim Yöneticisi üyeden oluşur. 10

12 Disiplin Kurulu çalışmalarını Türkiye Kızılay Derneği Disiplin Yönetmeliği nde yazılı esaslar dahilinde yürütür ve karar alır. Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezi Birimlerinin Görevleri: Afete Hazırlık Ve Müdahale Birimi: a. Kızılay Ulusal Afet Planları ve il/ilçe acil durum planları ile uyumlu olacak şekilde Bölgesel afet müdahale planlarını hazırlamak ve güncellemek. b. Bölgesel harekat planlarını hazırlamak ve güncellemek. c. Hazırlanan afet müdahale ve hareket planlarına uygun olarak AFOM ve Yerel Afet Müdahale ve Lojistik Merkezleri ile koordinasyon içerisinde tatbikatların hazırlıklarını yapmak, tatbikatları gerçekleştirmek ve tatbikat sonu değerlendirme raporlarını hazırlayarak AFOM a göndermek. Bu amaçla bölgelerinde düzenlenecek tatbikatlara katılmak, ilgili kurumlarla işbirliği yapmak. d. Bölgesel ve yerel eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek, eğitim programlarını oluşturmak, uygulamak, izlemek ve değerlendirmek. e. Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü ve Gençlik ve Gönüllülük Organizasyonu Bölümü ile koordineli olarak gönüllü faaliyetlerini yürütmek. Gönüllü kazanımı sağlamak. Gönüllülerle düzenli irtibatı sağlamak. Gönüllerin eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve eğitim programlarına katılımlarını sağlamak. f. Bölgesindeki şubelerin afete hazırlık kapasitelerinin oluşturulmasına ve gelişmesine destek vermek. Bölge Afet Müdahale Planları na uygun olarak bölge şubelerindeki Afete Hazırlık Programları nın oluşmasını ve geliştirilmesini sağlamak. Şubeler vasıtasıyla uygulanacak toplum merkezli Halk Eğitim Programlarının oluşturulmasına ve uygulanmasına destek vermek. g. Bölge Afet Müdahale Planları na uygun şubelerde Yerel Afet Planları nın hazırlanmasına destek vermek. h. Bölge Afet Müdahale Planları çerçevesinde Afete Hazırlık-Müdahale ve Lojistik Programları na Yerel Otoritelerin ve Sivil Toplum Kuruluşları nın desteğini sağlamak. i. Afet hazırlık ve müdahale çalışmalarını yürütecek personel ve gönüllülerin kayıtlarını tutmak, eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek ve Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü ve Eğitim Bölümleri ile koordineli olarak bölgesel eğitim faaliyetlerini organize etmek ve gerçekleştirmek 11

13 j. Bölge Afet Planlarını uygulamak. k. Afet öncesinde, afet anında ve afet sonrasında ihtiyaç tespiti yapmak. l. Öncü ekiplerini afet bölgesine göndererek, durum analizi ve ihtiyaç tespiti yapmak, alandan toplanan bilgilerin Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Operasyon Birimi ne ve sıralı amirlerine iletilmesini sağlamak. m. Tespit edilen ihtiyaçların temin edilmesi için, afet lojistik birimini harekete geçirmek, sağlık ile ilgili bir ihtiyaç doğması durumunda bunu Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü ile koordineli olarak Sağlık Hizmetleri Yönetimi Bölümü ile yürütmek. n. Bölge Afet Müdahale Ekiplerini kurmak. o. Bölgede afet operasyonlarının alarm verme ve icra amirliği olarak, alarm sürecinde Kızılay Bölge Kriz Yönetim Merkezi nin çalışmalarını ve nöbetlerini düzenlemek. p. Müdahalenin ceridesini tutmak. q. Bölgesel Acil Haberleşme sistemini sevk ve idare etmek. r. Kızılay Bölge Kriz Yönetim Merkezini oluşturmak, toplanmasını ve çalıştırılmasını sağlamak, her an göreve hazır olması için gerekli önlemleri almak. s. Afet bölgesindeki ekipleri sevk ve idare etmek. t. Afet bölgesinde barınma, beslenme ve psikososyal hizmetler dahil kısmi sağlık hizmetlerini yerine getirmek. u. Bölgede afet müdahale faaliyetlerini sona erdirmek ve ekip kapanış faaliyetlerinin yerine getirilmesini sağlamak. v. Afet bölgesinden dönen ekiplerle müdahale sonuçlarını değerlendirmek üzere toplantı yapmak, değerlendirme sonuç raporunu ekip kapanmasından itibaren bir hafta içinde hazırlamak ve Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü ne sunmak. w.ekip personel performans değerlendirmelerini takip ederek, sonuçları Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü ne göndermek. x. Bölge şubelerine afet müdahale kapasitelerini geliştirmeleri için destek vermek. Bu amaçla; Şube (Yerel afet müdahale ve lojistik merkezleri) Operasyon Planlarının hazırlanmasına destek vermek. Yerel afet müdahale ekiplerinin oluşturulmasına destek vermek. 12

14 Bölgelerindeki şubelerin afet ihtiyaç tespiti faaliyetlerini yürütmelerine destek vermek. Bölgelerindeki şubelerin yerel afet müdahalelerinde birbirine destek olmalarını ve koordinasyonlarını sağlamak. Bölgelerindeki şubelerin afet müdahale faaliyetlerini izlemek, değerlendirmek ve rapor etmek. y. Bütün bu faaliyetleri yerine getirirken, Genel Müdürlüğün başta Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü olmak üzere ilgili diğer Bölümleri ile işbirliği ve koordinasyonu sağlamak. z. Merkezlerde görev yapan psikososyal program personeli ve Toplum/Psikososyal destek Merkez personeli, merkezde yürüttüğü faaliyetleri açısından Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü Psikososyal Birimi ne bağlı olarak çalışmalarını sürdürür. Bu çalışmalar; Psikososyal Program çerçevesinde yapılacak bölgesel çalışmaları yürütmek, bu amaçla ilgili kişiler, resmi ve gönüllü kuruluşlar ile işbirliği yapmak. Bölgede afet öncesi, sırası ve sonrasında psikososyal yönden hazırlıklı olmaya yönelik bilinçlendirme ve eğitim çalışmaları yapmak. Bölgede meydana gelen afetlerde Kızılay ın Psikososyal Acil Müdahale çalışmalarını yapmak. Federasyon, diğer Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri tarafından afet bölgesinde yürütülen psikososyal hizmetlerin eşgüdümünü sağlamak. Bölgesel Psikososyal Programa ilişkin kayıtları tutmak, istatistiki bilgileri, çalışma, program ve değerlendirme raporlarını ilgili birimlere, merkez müdürüne ve Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü Psikososyal Birimine sunmak. Toplum/Psikososyal Destek Merkezinin düzenli ve verimli çalışması ile proje çalışmalarının aksamaması için gerekli önlemleri almak. Bölgesel Psikososyal Programın verimliliğini değerlendirmek için performans değerlendirme çalışmalarını yürütmek. Sosyal hizmetin ve psikolojinin yöntem ve tekniklerini kullanarak, psikososyal projeler geliştirmek ve çalışmalar yapmak, literatürü takip etmek. Bölgede bulunan şube ve Yerel Afet Müdahale Ve Lojistik Merkezlerin çalışanlarına sosyal hizmet konusu ile ilgili danışmanlık ve rehberlik yapmak. 13

15 Toplum/Psikososyal Destek Merkezlerinde görevli uzmanlar tarafından, bölgedeki toplumun sorun ve gereksinimlerini, bölgenin demografik, sosyal, kültürel, ekonomik yapısını ve sorun çözümünde kullanılacak kaynakları belirlemek amacıyla toplum incelemesi yapmak. Bölgesindeki Toplum/Psikososyal Destek Merkezi ndeki çalışmalara ilişkin kayıtları tutmak, istatistiki bilgilerin, çalışma, program ve değerlendirme raporlarının zamanında ilgili birimlere, merkez müdürüne ve Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü Psikososyal Birimine iletilmesini sağlamak. Bölge Toplum/Psikososyal Destek Merkezi nde yapılan çalışmaları, Merkezin bulunduğu Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezi ile eşgüdüm içinde planlamak ve söz konusu Merkezin gelişimine katkı sağlayacak biçimde gerçekleştirmek. aa. Birimin bütçesini hazırlamak ve Đdari ve Mali Đşler Birimine sunmak. Afet Lojistik Birimi: a. Afet planlarına uygun olarak bölge için gerekli miktarda afet malzemesinin stoklanmasını, periyodik bakımlarının yapılmasını ve afet malzemesinin stoklanması için gerekli ambarları sağlamak. b. Ambarların sevk ve idaresini sağlamak. c. Otomasyona uygun olarak malzeme standardizasyonunu, stoklanmasını ve raf düzenlemelerini sağlamak. d. Otomasyonun işletimini sağlamak. e. Afet planlarına uygun olarak bölge için gerekli miktarda malzeme bulunmadığı durumlarda kritik stok seviyesinin altına düşülmemesi için afet malzemesini tedarik etmek. f. Afet Müdahale Birimince yapılan ve ihtiyaç tespiti sonucu oluşan taleplerin tedarik edilmesini sağlamak. g. Afet anında oluşabilecek acil ihtiyaçların temin edilebilmesi için bölgede yer alan tedarikçi firmaların tespiti ve portföyün oluşturulmasını sağlamak. h. Standardizasyona uygun olarak ve bölgenin şartları, sosyo-ekonomik durumunu dikkate alarak afet malzemesi teknik şartnamelerini Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü ile koordine içerisinde hazırlamak. i. Malzeme stok durumu ile ilgili raporları Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü ne düzenli olarak iletmek. 14

SATIN ALMA BÖLÜMÜ YÖNETMELİĞİ

SATIN ALMA BÖLÜMÜ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA BÖLÜMÜ YÖNETMELİĞİ 2004, ANKARA DAĞITIM PLANI SIRA NO DAĞITIM YERİ MİKTARI 1 Teftiş Kurulu Başkanlığı 1 2 Hukuk Müşavirliği 1 3 Savunma Uzmanlığı 1 4

Detaylı

HABERLEŞME VE ARŞİV BÖLÜMÜ YÖNETMELİĞİ

HABERLEŞME VE ARŞİV BÖLÜMÜ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HABERLEŞME VE ARŞİV BÖLÜMÜ YÖNETMELİĞİ 2004, ANKARA DAĞITIM PLANI SIRA NO DAĞITIM YERİ 1 Teftiş Kurulu Başkanlığı 1 2 Hukuk Müşavirliği 1 3 Savunma Uzmanlığı 1 4

Detaylı

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde No Sayfa No 1. Amaç... 1 2. Kapsam... 1 3. Dayanak...

Detaylı

31.10.2012 tarihli ve 3131 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe girmiştir.

31.10.2012 tarihli ve 3131 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe girmiştir. 31.10.2012 tarihli ve 3131 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe girmiştir. TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

T.C KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

T.C KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YÖNERGE T.C KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

BĐRĐNCĐ BÖLÜM Şube Müdürlükleri

BĐRĐNCĐ BÖLÜM Şube Müdürlükleri TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKĐLATI YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Şube Müdürlükleri Kuruluş amacı MADDE 1- (1) Kanun, kararname, yönetmelik, yönerge ve diğer yasal düzenlemeler ile iç mevzuat

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ ŞUBAT-2015

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ ŞUBAT-2015 TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ ŞUBAT-2015 (Bu Yönetmelik, Yönetim Kurulunun 07.08.2007 tarih ve 19/396 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, zaman

Detaylı

KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK İZMİR NARLIDERE BELEDİYESİ T.C. İZMİR NARLIDERE BELEDİYESİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi hedefleri ve ilkeleri doğrultusunda kamu kaynaklarının etkin, verimli ve zamanında

Detaylı

15/10/2012 tarihli ve 415933 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe girmiştir. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ

15/10/2012 tarihli ve 415933 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe girmiştir. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ 15/10/2012 tarihli ve 415933 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe girmiştir. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (23.04.2015/31646 Sayılı Makam Onayı) AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı;

Detaylı

EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ

EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- Bu yönetmeliğin

Detaylı

Yetki ve Sorumlulukları

Yetki ve Sorumlulukları Yetki ve Sorumlulukları KURUM BÖLÜM : ORGANİZASYONEL GÖREVİ : ÜST YÖNETİCİ/YÖNETİCİLERİ : Rektör ASTLARI : Tüm Akademik ve İdari Birim Personeli Meslek Yüksekokulun ve birimlerinin temsilcisi olan, Rektör

Detaylı

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ (İÇİNDEKİLER)

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ (İÇİNDEKİLER) TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ (İÇİNDEKİLER) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler, Kuruluş ve Organları BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler M. No: Madde Konusu: Sayfa

Detaylı

İNEGÖL BELEDİYESİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 2014/MAYIS

İNEGÖL BELEDİYESİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 2014/MAYIS İNEGÖL BELEDİYESİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 2014/MAYIS Alinur AKTAŞ Belediye Başkanı Turgay YEL Başkan Vekili Alper TABAN Başkan Yardımcısı Gülhan ŞAHİN Başkan Yardımcısı Eşref YİĞİT Başkan Yardımcısı

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ :

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ : MADDE 1: MADDE 2: MADDE 3: MADDE 4: MADDE 5: BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ : Bu yönetmeliğin

Detaylı

Yetki ve Sorumlulukları Ünitesi. : ġırnak Üniversitesi Bölümü. : Ziraat Dekanlığı Görevi. : Dekan Üst Yönetici/Yöneticileri : Rektör Astları

Yetki ve Sorumlulukları Ünitesi. : ġırnak Üniversitesi Bölümü. : Ziraat Dekanlığı Görevi. : Dekan Üst Yönetici/Yöneticileri : Rektör Astları : Üst Yönetici/Yöneticileri : Rektör Astları : Tüm Akademik ve Ġdari Birim Personeli Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan, Rektörün önerisiyle Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile atanır. kendisine

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu

Detaylı

NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün kuruluş, görev

Detaylı

ÇANAKKALE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

ÇANAKKALE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM ÇANAKKALE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI MÜDÜR Evrak Büro Şefliği İletişim Şefliği Basın Yayın ve Tanıtım Şefliği AB Dış İlişkiler ve STK

Detaylı

KIRIKKALE TİCARET BORSASI

KIRIKKALE TİCARET BORSASI KIRIKKALE TİCARET BORSASI YÖNETİCİ EL KİTABI ORGAN ÜYELERİ EL KİTABI Yenidoğan Mah. Osman Tiryaki Cad. No: 4/5 KIRIKKALE Tel : (318) 224 89 04 224 89 05 Faks : (318) 224 89 05 Web: www.kirikkaletb.org.tr

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Acil Sağlık Hizmetleri

Detaylı

İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK GENEL GEREKÇE 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 15. Maddesi b bendi uyarınca

Detaylı

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLER İ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BÖLÜM: ŞEMA NO: İDARİ

Detaylı

ORGANİZASYON VE ÇALIŞMA EL KİTABI

ORGANİZASYON VE ÇALIŞMA EL KİTABI ZİLE TİCARET VE SANAYİ ODASI ORGANİZASYON VE ÇALIŞMA EL KİTABI OÇEK Yayın Tarihi: 07.07.2014 Revizyon No:02 Revizyon Tarihi: 31.03.2015 Sayfa : 1/33 İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Misyon, Vizyon ve Kalite Politikamız

Detaylı

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI Temizlik İşleri Müdürü Şef İdari İşler Servisi Kent Temizliği Servisi Üretim Planlama Servisi Ambalaj Atığı Toplama Taşıma Hizmet Servisi Servisi Ulaşım Servisi

Detaylı

MARDĠN BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ VE YÖNETĠMĠNE ĠLĠġKĠN TEġKĠLAT YÖNETMELĠĞĠ

MARDĠN BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ VE YÖNETĠMĠNE ĠLĠġKĠN TEġKĠLAT YÖNETMELĠĞĠ MARDĠN BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ VE YÖNETĠMĠNE ĠLĠġKĠN TEġKĠLAT YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 20.11.1981 tarih

Detaylı

SU VE KANALĐZASYON MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKĐLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAĐR YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĐ DAYANAK, ĐLKELER ve TANIMLAR

SU VE KANALĐZASYON MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKĐLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAĐR YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĐ DAYANAK, ĐLKELER ve TANIMLAR SU VE KANALĐZASYON MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKĐLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĐ DAYANAK, ĐLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Belediyesi Su

Detaylı