TÜRKĐYE KIZILAY DERNEĞĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EGE BÖLGE AFET MÜDAHALE VE LOJĐSTĐK MERKEZĐ YÖNETMELĐĞĐ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKĐYE KIZILAY DERNEĞĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EGE BÖLGE AFET MÜDAHALE VE LOJĐSTĐK MERKEZĐ YÖNETMELĐĞĐ"

Transkript

1 TÜRKĐYE KIZILAY DERNEĞĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EGE BÖLGE AFET MÜDAHALE VE LOJĐSTĐK MERKEZĐ YÖNETMELĐĞĐ ANKARA,

2 DAĞITIM PLANI SIRA NO DAĞITIM YERĐ MĐKTARI 1 Denetleme ve Değerlendirme Kurulu Başkanlığı 1 2 Hukuk Müşavirliği 1 3 Satın Alma Bölümü 1 4 Basın, Tanıtım ve Halkla Đlişkiler Bölümü 1 5 Bilgi Đşlem Bölümü 1 6 Uluslararası Đlişkiler Bölümü 1 7 Gayrimenkul Yönetimi Bölümü 1 8 Yapı ve Teknik Hizmetler Bölümü 1 9 Gençlik ve Gönüllü Organizasyonu Bölümü 1 10 Yönetim Hizmetleri Bölümü 1 11 Haberleşme ve Arşiv Bölümü 1 12 Kurumsal Gelişim ve Finansal Kaynak-Proje Geliş.Böl Kan Hizmetleri Yönetimi Bölümü 1 14 Mali Đşler Bölümü 1 15 Đşletmeler ve Đştirakler Bölümü 1 16 Đnsan Kaynakları Bölümü 1 17 Sağlık Hizmetleri Yönetimi Bölümü 1 18 Sosyal Hizmetler Yönetimi Bölümü 1 19 Şube Hizmetleri Bölümü 1 20 Eğitim Bölümü 1 21 Savunma Uzmanlığı 1 22 Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezleri 1

3 1. BÖLÜM ĐÇĐNDEKĐLER GENEL HÜKÜMLER Sayfa No Merkezin Misyonu Merkezin Vizyonu Yasal Dayanaklar Faaliyetler Birleşik Bütçe ve Bilançolar Đş Programları Özlük Hakları Tayin, Atama ve Nakil Faaliyet Raporları Çalışma Esasları Đmza Yetkileri Kontrol ve Teftiş Diğer Makamların Kontrolleri Genel Müdürlüğün Yardımı BÖLÜM MERKEZĐN YAPISI 9-19 Organizasyonu ve Norm Kadro Dökümü Birimlerin Görevleri BÖLÜM BÖLÜM ÇALIŞANLARININ GÖREV, YETKĐ, SORUMLULUKLARI, POZĐSYON PROFĐLĐ VE YETKĐNLĐKLERĐ Unvanların Görevleri, Yetki ve Sorumlulukları Pozisyon Profili ve Pozisyon Yetkinlikleri BÖLÜM YÜRÜTME VE YÜRÜRLÜK 38 Değişiklik Yürütme Yürürlük Ek 1 Bölgesel Afet Yönetim Şeması 39 Ek 2 Organizasyon Şeması 40 Ek 3 Norm Kadro Dökümü 41 Madde No

4 1. BÖLÜM Madde 1. GENEL HÜKÜMLER MĐSYONU: Türk Kızılayı nın ulusal ve bölgesel afet müdahale ve yardım sorumluluklarını başarıyla yerine getirmek amacıyla; yerel kaynakları en etkin şekilde kullanarak, insanların afetlerden etkilenme derecelerini azaltmak ve merkezden uzak bölgelerde yaşanan afetlerden etkilenen insanlara en kısa sürede ulaşmak ve acılarını dindirebilmek. VĐZYONU: Afet hazırlık, müdahale ve lojistik alanında, uluslararası kabul gören ve örnek alınan, kendisine ait bir model ile bölgesel bazda zor durumdaki insanlara yardım etmek. YASAL DAYANAKLAR: Bu Yönetmelik, Türkiye Cumhuriyeti Kanunları ve Türkiye Kızılay Derneği Tüzüğü nün ilgili maddeleri esas alınarak hazırlanmıştır. FAALĐYETLER: Afet Yönetimi çerçevesinde Bölge halkının ihtiyaçlarını tespit etmek. Belirlenen ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak Kızılay ın bölgesel ve yerel Afet Müdahale Uygulama Planları nı hazırlamak, bu planları Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü ne sunmak, üst yönetimin onayı alındıktan sonra, afet anında uygulamak, işleyişini izlemek, amaç ve hedeflere uygunluğunu değerlendirerek, güncelleştirmek ve raporlamak. Kızılay ın Bölgesel Afet Yönetimi Sistemi ni geliştirmek. Ülke çapında Afet hazırlık ve müdahalede kendine bağlı Yerel Afet Müdahale ve Lojistik Merkezleri yapılanmasını yerel ve bölgesel düzeyde geliştirmek ve yürütmek. Yerel ve bölgesel afete hazırlık planlarının yapılmasında yerel makamlar ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği ve koordinasyonu sağlamak. Sorumlulukları dahilindeki bölgede kurumsal ve toplumsal hazırlılık çalışmaları yapmak. Planlamalar dahilinde halk eğitimleri, seminerler ve yerel bölgesel afet müdahale planlarına yönelik tatbikatlar düzenleyerek bölgelerindeki riskli alanlarda yaşayan halkı afetlere karşı hazırlamak. Bölgesel afet müdahale ve yardım gönüllüleri sistemini oluşturmak, yürütmek ve geliştirmek. Belirlenen stratejiler çerçevesinde, stok yönetiminin depolama tekniklerini, tedarik yöntemlerini ve standartlarını geliştirmek, Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümüne önerilerde bulunmak. Şube afet hazırlık ve müdahale kapasitelerinin geliştirilmesi için sorumluluk alanları dahilindeki bölge şubelerine destek vermek ve şubelerle koordinasyon sağlamak. Bölgesel afet müdahale ekiplerini oluşturmak. 3

5 Bölgede meydana gelen afetlere ihtiyaç tespitini yaparak, ilk olarak bölgesel ve yerel kaynakları kullanarak müdahale etmek, afetzedelerin barınma ve beslenme ihtiyacını kapasitesi dahilinde karşılamak. Meydana gelen afetin büyüklüğü bölge kapasitesini aşıyorsa Destek Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezleri nden ve Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümünden destek talep etmek. Kızılay Lojistik Yönetimi Sistemi çerçevesinde, Bölgesel Afet Müdahale Planlarına uygun lojistik planları yapmak. Merkezin afet malzeme ihtiyacını belirlemek, bu doğrultuda tedarik kaynaklarını tespit etmek. Malzeme standardizasyonu için Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümüne öneride bulunmak. Belirlenen standartlarda malzemeleri uygun şekilde stoklamak. Bölgesindeki yerel afet müdahale ve lojistik merkezlerin lojistik standart ve kapasitesini geliştirmek. Bölgedeki haberleşme sistemini işletmek ve geliştirmek üzere Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümüne ihtiyaçları bildirmek. Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezi (BAMLM), bölgesindeki tüm Yerel Afet Müdahale ve Lojistik Merkezleri (YAMLM) de dahil olmak üzere bütün ambarlarındaki her türlü afet malzemelerinin, cihazın, araç-gerecin, nakil vasıtalarının, makine-teçhizatın, su sanitasyon ve afet sağlık müdahalesi ile ilgili mobil ve seyyar ünitelerin, diğer her türlü ekipmanın ve yardım malzemelerinin: Stok hareketlerini takip etmek, Kritik stok seviyesinin altına düşüldüğünde Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü ne bildirilerek, alacağı talimatlar doğrultusunda tedarik etmek, uygun şartlarda stoklanmasını sağlamak, afet anında alana sevk etmek, afet sonrası düzenli bir şekilde toplatıp, bakım-onarımları ile yıl sonu sayımlarını yapmak, Stok Hareketlerini haftalık olarak Afet Müdahale ve Yardımlar Bölümü ne raporlamak, Yönetimi Đhtiyaç fazlası olanları tespit ederek, Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümüne bildirmek. Afet ve yardım malzemesi niteliğini yitirmiş ve kullanım dışı kalmış veya ekonomik ömrünü doldurmuş olanları, usuller çerçevesinde HEK e ayırmak ve Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümünün onayına sunmak, Genel Müdürlüğün onayına istinaden mahallinde satış veya imhasını sağlamak. Afet hazırlık ve müdahale faaliyetlerinde, bağlı Yerel Afet Müdahale ve Lojistik Merkezleri ile Şube personelini göreve çağırmak, 4

6 Bölgesinde afet-yardım operasyonlarında görev alabilecek personeli tatbikatta izlemek, değerlendirmek ve değerlendirme sonuçlarını Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümüne rapor etmek, Tatbikatlar için gerekli malzemeyi, cihazı, araç-gereci, nakil vasıtalarını, makineteçhizatı, su sanitasyon ve afet sağlık müdahalesi ile ilgili mobil ve seyyar üniteleri ve diğer her türlü ekipmanı sağlamak, tatbikat alanına sevk etmek, kullanmak, sarf etmek, tatbikat sonu toplayarak bakım ve onarımlarını yapmak, Afete hazırlık, müdahale ve tatbikatlar ile ilgili her türlü sarf malzemesi ve hizmet alımı yapmak, katılımcıların uygun koşullarda iaşe ve ibatesini sağlamak, her türlü ulaştırma vasıtası giderlerini karşılamak, ihtiyaç halinde nakil vasıtaları ve iş makineleri kiralamak, işçi tutmak, kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yolluk, ek çalışma ücreti vb. gibi her türlü harcamayı ve ödemeleri yapmak. Kızılay Ulusal, Bölgesel ve Yerel Afet Planlarında tanımlanan afetlerden biri meydana geldiğinde veya KUAP ta tanımlanmamış ancak içeriği ve etki alanı açısından Kızılay ın sorumlulukları içinde bulunabilecek, Resmi Kurum ve Kuruluşlardan veya sivil halktan Kızılay a yardım çağrısı yapıldığı durumlar ortaya çıktığında, ikinci bir emir beklemeden, Kızılay ın sorumlulukları ve Afet Planları çerçevesinde, bu yönetmelikle verilen yetkilerin tamamını kullanarak, her türlü harcama ve malzeme sarfını yapmak, ekipler görevlendirip alana sevk ederek, Merkezde bulunan en kıdemli Afet Hazırlık ve Müdahale Birimi çalışanı başkanlığında, Kriz Masası Yönetmeliği çerçevesinde afete müdahale etmek. Afet anında doğru karar alabilmek, müdahaleyi etkin ve hızlı yapabilmek için ihtiyaç duyulan doğru bilgiye ulaşabilmek, kesintisiz bilgi akışını sağlamak; alanda görev yapan ekiplerle iletişim kurmak için mevcut haberleşme sistemini çalıştırmak, geliştirmek, personel ve malzeme ihtiyacını belirlemek, Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü ne raporlamak. Bölgesinde afet hazırlık, müdahale ve iletişimden sorumlu personelin eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü ve Genel Müdürlük Eğitim Bölümü ile koordinasyon içerisinde belirlenen personeli eğitime tabi tutmak, bunun için gerekli organizasyon ve harcamaları yapmak. Kızılay Ulusal Afet Planı (KUAP), Bölgesel ve yerel planlar çerçevesinde, doğru karar alabilmek, ekipleri doğru yönlendirmek, hızlı ve etkin müdahalede bulunabilmek için Öncü Haberleşme Ekiplerini oluşturmak, ilgili personeli tespit etmek, nöbetçi şoför ve personel görevlendirmek, eğitmek ve sürekli teyakkuzda tutmak. Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezi ve Yerel Afet Müdahale ve Lojistik Merkezleri nde bulunan ve afet haberleşmesinde asıl işlevi yürütecek olan öncü haberleşme araçlarının göreve her an çıkabilecek şekilde 24 saat esasına göre hazır tutulmasını sağlamak. Bölgesel ve yerel afet müdahale ve yardım faaliyetlerinde sağlık müdahalesi veya sağlık malzemesi tedariki gerektiren durumlarda Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü ile koordineli olarak, Genel Müdürlük Sağlık Hizmetleri Yönetimi Bölümü ve Kan Hizmetleri Yönetimi Bölümü ile koordine sağlanarak, sağlık ekiplerinin ve/veya sağlık malzemelerinin bölgeye sevk edilmesini sağlamak. 5

7 Bölgesindeki personel ile afet müdahale gönüllüleri arasından, afet müdahale ve yardım faaliyetlerinde görev almaya elverişli insan kaynakları yönetimini, Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü nün Afet Hazırlık ve Planlama Birimi ile koordineli olarak yürütmek, bunun için gerekli çalışmaları yapmak. Kızılay ın halkla ilişkiler stratejilerine destek vermek, personelin halkla ilişkiler konusunda eğitilmesini sağlamak ve bu konuda Genel Müdürlük Basın Tanıtım ve Halkla Đlişkiler Bölümü ile koordineli şekilde çalışmak. Kızılay ın bölgesel bazda psikososyal destek faaliyetlerini; Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezlerinin Afet Hazırlık ve Müdahale Birimi ve bölgesindeki bağlı Toplum/Psikososyal Destek Merkezleri aracılığı ile gerçekleştirmek, Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü Psikososyal Birimi ile de koordineli olarak yürütmek. BĐRLEŞĐK BÜTÇE ve BĐLANÇOLAR: Birleşik Bütçe Kızılay ın her yıl afet yönetimi ile ilgili ayırdığı bütçe payının net olarak görülebilmesi, takip edilebilmesi, projelendirilebilmesi, veri tabanına uygun veri aktarabilmesi için, afet yönetiminden sorumlu Afet Yönetimi Direktörüne bağlı bütün bölümlerin bütçelerinden meydana gelen bir Birleşik Afet Yönetimi Bütçesi oluşturulur ve takibi Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü Mali Đşler Birimince yapılır. Esas olan, Birleşik Afet Yönetimi Bütçesi olup, bütçe uygulamaları ile ilgili olarak bağlı birim ve Bölge Yerel Afet Müdahale ve Lojistik Merkezlerin bütçeleri Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümünce takip edilir. Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölüm Müdürü ve Đdari Komite ile birlikte Bölge Lojistik Merkezleri, Birleşik Bütçenin uygulanmasından, Afet Yönetiminden sorumlu Afet Yönetimi Direktörüne karşı müştereken sorumludur. Söz konusu birleşik bütçe, bağlı merkezler ve birimler arası dekontlaşma ve ödeme emri sistemi ile Mali Đşler Birimince takip edilir. Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezleri yıllık bütçelerini hazırlar ve Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü ne sunarlar. Merkezin harcama talepleri ve ödeme emirleri birim yöneticileri tarafından düzenlenir, Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölüm Müdürüne sunulur ve gereği Mali Đşler Birimince yapılır. Afetin ve yardım ihtiyacının; ne zaman ve ne büyüklükte ortaya çıkacağı belli olamayacağından, Afet Müdahale ve Yardımlar Birleşik Bütçesinin tamamı, Genel Merkezce yılbaşında serbest bırakılır. Bağlı merkez ve taşra birimlerin bütçelerinin yıl içi kullanımını ise Đdare Komiteleri tarafından düzenlenir. Tatbikatlar, eğitimler, afet müdahale ve yardım ekipleri ile çıkarılacak konvoylar için yapılacak harcamalar, satın almalar, her türlü personel giderleri, ilgili sarf ve diğer 6

8 harcamalar, Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkez tarafından yapılır ve merkezin Đdari ve Mali Đşler Birimince muhasebeleştirilir. 3 er aylık ve yıllık olarak Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü ne sunulur. Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü ne ait harcama kalemlerinin tümü Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezleri bütçelerinde de yer alır. Bilançolar Kızılay ın her yıl afet yönetimi ile ilgili yaptığı harcamaların net olarak görülebilmesi, takip edilebilmesi, projelendirilebilmesi, veri tabanına uygun veri aktarabilmesi için, afet yönetiminden sorumlu Afet Yönetimi Direktörüne bağlı bütün bölüm ve merkezlerin harcamalarından meydana gelen bir Birleşik Afet Yönetimi Bilançosu oluşturulur ve takibi Bölümün Mali Đşler Birimince yapılır. Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezleri; bilançolarını 3 er aylık ve yıllık olarak düzenler ve Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü ne sunarlar. Birleşik Afet Yönetimi Bilançosu da 3 er aylık ve yıllık olarak düzenlenir ve aynı periyotlarla Genel Müdürlüğe sunulur. ĐŞ PROGRAMLARI: Bölgesel Afet Müdahale ve Lojistik Merkezleri; kendilerine bağlı yerel afet müdahale ve lojistik merkezlerinin de dahil olduğu yıllık olağan iş programlarını her yıl, bir önceki yılın Ekim ayında hazırlarlar ve Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümüne sunarlar. Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü de birleşik iş programını Genel Müdürlüğe sunar. ÖZLÜK HAKLARI: Bu yönetmelikle; görev tanımı yapılmış olan Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezleri nin bütün personeline; Kızılay ın vizyon, misyon ve stratejilerine ulaşmada vereceği katkı, sorumluluklar ve çalışma koşulları gereği dikkate alınarak, her yıl bütçede belirlenecek Türkiye Kızılay Derneği Program Bütçe Yönetmeliği ne göre ücret verilir. TAYĐN, ATAMA VE NAKĐL: Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezleri ve bağlı bulunan Toplum/Psikososyal Destek Merkezleri personelinin atama, tayin, nakil ve terfilerinde pozisyon profili ve yetkinlikleri dikkate alınarak, Türkiye Kızılay Derneği Personel Yönetmeliğinde tespit olunan esaslar uygulanır. Kadrolara atamalar için yapılacak sınav-mülakat ve değerlendirmelere Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölüm Müdürü, Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkez Müdürü ve ilgili Birim Yöneticileri de katılır. FAALĐYET RAPORLARI: Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezleri, olağan 3 er aylık ve yıllık faaliyet raporlarını (performans değerlendirme formları, istatistikler, vb.) dönemin bitiminden sonraki 7 gün içerisinde Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümüne sunarlar. Afete müdahale ve yardım faaliyetlerini içeren raporlarını ise; müdahale süresince her gün ve müdahale sonunda kapanış raporu olarak düzenler ve Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümüne sunarlar. 7

9 ÇALIŞMA ESASLARI: Sistemin işletiminden ve koordinasyonundan sorumlu Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölüm Müdürü; bağlı Bölge ve Yerel Afet Müdahale ve Lojistik Merkezleri ile Afet Müdahale ve Yardımlar Bölümü arasında koordinasyonu sağlar. Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezi Müdürü; bağlı birim ve yerel merkezlerin yöneticileri tarafından hazırlanan ve Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölüm Müdürü tarafından tetkik edilerek onaylanan iş programlarının uygulanmasını ve bağlı birim ve yerel merkezler arasındaki koordinasyonu sağlar. Birimler, bu düzen içinde esasları tayin edilmiş ve planları çizilmiş işlerini, inisiyatifleri dahilinde yapıp, sonuçları sıralı hiyerarşi içerisinde amirlerine ulaştırmak suretiyle otomatik bir kontrolün devamını sağlarlar. Đş programlarındaki dönem sonu değerlendirmelerinde eksiklik ve aksaklıkların tespiti yapılır. Eğer eksiklik ve aksaklıklar geçerli bir gerekçeye dayanmıyorsa, sorumluları hakkında gerekli işlemler yapılmak üzere konu, Đdare Komitesinde Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü Đdare Komitesi nde değerlendirilmek üzere Genel Müdürlüğe sunulur. Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü ne bağlı Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkez çalışanları, Kızılay ın Tüzüğü, bu yönetmelik ve diğer mevzuat ile Genel Müdürlükçe verilecek emirler doğrultusunda çalışmalarını yürütür. ĐMZA YETKĐSĐ: Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezleri imza yetkileri Türkiye Kızılay Derneği Đmza Yetkileri Yönetmeliği ne göre yürütülür. KONTROL VE TEFTĐŞ: Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezleri, Genel Başkanlığın mutat ve mutat dışı teftiş ve denetimlerine, Genel Müdürlüğün ise kontrolüne tabidir. Genel Müdürlük, gerek gördüğünde ve özellikle de alanda görev yapan ekip hesaplarının kapatılmasında yeter sayıda mali kontrol yetkilisi Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezlerinde görevlendirebilir. DĐĞER MAKAMLARIN KONTROLLERĐ: Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezleri, özel mevzuatla yetki verilen diğer makamlar tarafından bu yönetmelikte yazılı konularda ve esaslar dahilinde teftiş ve kontrol edilir. GENEL MÜDÜRLÜĞÜN YARDIMI: Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezleri nin; Genel Müdürlük ve teşkilatınca takibinde ve geliştirilmesinde zorunluluk görülen ve Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezleri nin yetkisinin dışındaki işler ile özellikle afet ve yardım faaliyetleri ile ilgili alan görevlerinde personel ve teknik ihtiyaçlarının karşılanması için Genel Müdürlükten destek talep edilir. 2. BÖLÜM Madde 2. BÖLGE AFET MÜDAHALE VE LOJĐSTĐK MERKEZLERĐ NĐN YAPISI 8

10 BÖLGE AFET MÜDAHALE VE YARDIMLAR LOJĐSTĐK MERKEZLERĐ ORGANĐZASYONU Kanuni mevzuat, Kızılay Tüzüğü, Genel Müdürlük ve işbu yönetmelikçe tespit olunan faaliyetler kapsamı ve belirlenmiş esaslarla üstlenilen sorumlulukları dahilindeki işlerin gerçekleştirilebilmesi ve yürütülebilmesi için aşağıda belirtilen organizasyon şeması tanımlanmış olup; Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezleri, organizasyon şemasında belirtilen birim ve kadrolardan oluşmaktadır. (EK-1:Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezi Đş Akış Şeması EK-2: Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezi Organizasyon Şeması, EK-3: Kadro Dökümü) Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezleri (BAMLM) nin organizasyon yapısı, bütün faaliyetleri ile BAMLM ne bağlı birim, Kızılay Toplum / Psikososyal Destek Merkezleri ve Yerel Afet Müdahale ve Lojistik Merkezlerinden oluşur. Ege Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezi (BAMLM) için belirlenen 32 norm kadrolar dışında bölgede konuşlanan ve faaliyetlerini sürdüren Kızılay Toplum / Psikososyal Destek Merkezleri; bölgelerinde bulunan BAMLM ye bağlı olarak faaliyetlerini yürütecek ve kadroları BAMLM kadrolarına dahil edilerek değerlendirilecektir. BÖLGE AFET MÜDAHALE VE LOJĐSTĐK MERKEZLERĐ BĐRĐMLERĐNĐN GÖREVLERĐ Merkezin Komiteleri: Đdari Komite Disiplin Kurulu Merkezin Birimleri: Afet Hazırlık ve Müdahale Birimi Afet Lojistik Birimi Mali ve Đdari Đşler Birimi Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezi nin Komitelerinin Kuruluşu ve Görevleri: Đdari Komite a. Đdari Komitenin Kuruluşu: Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezi Đdari Komitesi, Merkez Müdürünün başkanlığında, Birim Yöneticilerinden oluşur, en az 3 üyenin katılımıyla toplanır ve karar alır. Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezi Đdare Komitesi, Genel Müdürlük idari komite usul ve esaslarına göre çalışır. Başkanlıkça gerek duyulduğunda görüşülecek konu ile ilgili birim yöneticileri ve asistanları toplantıya çağırılabilir. Bu şekilde çağrılanlar ilgili kararları katılımcı olarak imzalar. b. Đdari Komitenin Görevleri: Kanuni mevzuat, çalışma esasları ve iş programlarına göre merkezin faaliyetlerini sevk ve idare konularında önerilerde bulunmak ve kararlar almak, 9

11 Ulusal, bölgesel ve yerel afet müdahale planlarında merkeze yönelik faaliyetler hakkında Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü ne görüş ve önerilerde bulunmak, Đş programlarını hazırlamak, incelemek ve Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü ne sunmak, Kadro çalışmalarını yapmak ve Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü aracılığı ile Genel Müdürlüğe teklifte bulunmak, Faaliyet raporlarını incelemek, yapılan inceleme doğrultusunda gerekli tedbirleri almak, uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek, Bütçe, bilanço, kar ve zarar hesaplarını incelemek ve Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü ne sunmak, Cari usuller çerçevesinde alım, satım ve harcamaları karara bağlamak, Mevzuat ve talimatnamelerle verilen diğer görevleri yerine getirmek. c. Đdari Komitenin Çalışma Tarzı: Đdari Komite; haftanın ilk iş günü periyodik olarak toplanır. Gerekli hallerde Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezi Müdürünün daveti üzerine Đdari Komite her zaman toplanır. Đdari Komite toplantılarında; bir önceki toplantıda alınan kararlar ve yapılan işler gözden geçirilir. Gereği yerine getirilmemiş işler konusunda uygulanacak yöntem ve yaptırımları tespit eder ve Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümüne sunar. Yeni gündemi ve Merkez Müdürünün müzakereye ihtiyaç duydukları konuları ve faaliyetleri ele alır, müzakere eder, alınması gereken kararları alır. d. Đdari Komite Kararları: Đdari Komite kararları, tarih ve karar sayı sırasına göre kayıt defterine kaydolunup, üyeler tarafından imza olunur. Kararların bir sureti ilgili birimlere tebliğ edilir. e. Đdari Komite Kararlarına Đtiraz: Đdare Komitesince alınan herhangi bir kararın tatbikinde, Merkez Müdürü tarafından ciddi mahzurlar görüldüğü ve bu kararda komite tarafından ekseriyetle ısrar edildiği takdirde, kararın Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü nce itiraz yolu ile tetkikini isteyebilir. Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü konuyu Yönetim Kuruluna arz edebilir, Yönetim Kurulunun veya Genel Müdürlüğün / Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü nün bu hususta vereceği karar Merkez Müdürü tarafından uygulanır. Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezi Müdürü, Yönetim Kurulunca, itiraz üzerine verilecek karara kadar, komite kararının tatbikini kendi sorumluluğu altında geciktirebilir. Đş Yeri Disiplin Kurulu Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezi Đşyeri Disiplin Kurulu, Genel Müdürlük onayı ile Merkez Müdürünün başkanlığında, üç asil iki yedek Birim Yöneticisi üyeden oluşur. 10

12 Disiplin Kurulu çalışmalarını Türkiye Kızılay Derneği Disiplin Yönetmeliği nde yazılı esaslar dahilinde yürütür ve karar alır. Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezi Birimlerinin Görevleri: Afete Hazırlık Ve Müdahale Birimi: a. Kızılay Ulusal Afet Planları ve il/ilçe acil durum planları ile uyumlu olacak şekilde Bölgesel afet müdahale planlarını hazırlamak ve güncellemek. b. Bölgesel harekat planlarını hazırlamak ve güncellemek. c. Hazırlanan afet müdahale ve hareket planlarına uygun olarak AFOM ve Yerel Afet Müdahale ve Lojistik Merkezleri ile koordinasyon içerisinde tatbikatların hazırlıklarını yapmak, tatbikatları gerçekleştirmek ve tatbikat sonu değerlendirme raporlarını hazırlayarak AFOM a göndermek. Bu amaçla bölgelerinde düzenlenecek tatbikatlara katılmak, ilgili kurumlarla işbirliği yapmak. d. Bölgesel ve yerel eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek, eğitim programlarını oluşturmak, uygulamak, izlemek ve değerlendirmek. e. Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü ve Gençlik ve Gönüllülük Organizasyonu Bölümü ile koordineli olarak gönüllü faaliyetlerini yürütmek. Gönüllü kazanımı sağlamak. Gönüllülerle düzenli irtibatı sağlamak. Gönüllerin eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve eğitim programlarına katılımlarını sağlamak. f. Bölgesindeki şubelerin afete hazırlık kapasitelerinin oluşturulmasına ve gelişmesine destek vermek. Bölge Afet Müdahale Planları na uygun olarak bölge şubelerindeki Afete Hazırlık Programları nın oluşmasını ve geliştirilmesini sağlamak. Şubeler vasıtasıyla uygulanacak toplum merkezli Halk Eğitim Programlarının oluşturulmasına ve uygulanmasına destek vermek. g. Bölge Afet Müdahale Planları na uygun şubelerde Yerel Afet Planları nın hazırlanmasına destek vermek. h. Bölge Afet Müdahale Planları çerçevesinde Afete Hazırlık-Müdahale ve Lojistik Programları na Yerel Otoritelerin ve Sivil Toplum Kuruluşları nın desteğini sağlamak. i. Afet hazırlık ve müdahale çalışmalarını yürütecek personel ve gönüllülerin kayıtlarını tutmak, eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek ve Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü ve Eğitim Bölümleri ile koordineli olarak bölgesel eğitim faaliyetlerini organize etmek ve gerçekleştirmek 11

13 j. Bölge Afet Planlarını uygulamak. k. Afet öncesinde, afet anında ve afet sonrasında ihtiyaç tespiti yapmak. l. Öncü ekiplerini afet bölgesine göndererek, durum analizi ve ihtiyaç tespiti yapmak, alandan toplanan bilgilerin Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Operasyon Birimi ne ve sıralı amirlerine iletilmesini sağlamak. m. Tespit edilen ihtiyaçların temin edilmesi için, afet lojistik birimini harekete geçirmek, sağlık ile ilgili bir ihtiyaç doğması durumunda bunu Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü ile koordineli olarak Sağlık Hizmetleri Yönetimi Bölümü ile yürütmek. n. Bölge Afet Müdahale Ekiplerini kurmak. o. Bölgede afet operasyonlarının alarm verme ve icra amirliği olarak, alarm sürecinde Kızılay Bölge Kriz Yönetim Merkezi nin çalışmalarını ve nöbetlerini düzenlemek. p. Müdahalenin ceridesini tutmak. q. Bölgesel Acil Haberleşme sistemini sevk ve idare etmek. r. Kızılay Bölge Kriz Yönetim Merkezini oluşturmak, toplanmasını ve çalıştırılmasını sağlamak, her an göreve hazır olması için gerekli önlemleri almak. s. Afet bölgesindeki ekipleri sevk ve idare etmek. t. Afet bölgesinde barınma, beslenme ve psikososyal hizmetler dahil kısmi sağlık hizmetlerini yerine getirmek. u. Bölgede afet müdahale faaliyetlerini sona erdirmek ve ekip kapanış faaliyetlerinin yerine getirilmesini sağlamak. v. Afet bölgesinden dönen ekiplerle müdahale sonuçlarını değerlendirmek üzere toplantı yapmak, değerlendirme sonuç raporunu ekip kapanmasından itibaren bir hafta içinde hazırlamak ve Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü ne sunmak. w.ekip personel performans değerlendirmelerini takip ederek, sonuçları Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü ne göndermek. x. Bölge şubelerine afet müdahale kapasitelerini geliştirmeleri için destek vermek. Bu amaçla; Şube (Yerel afet müdahale ve lojistik merkezleri) Operasyon Planlarının hazırlanmasına destek vermek. Yerel afet müdahale ekiplerinin oluşturulmasına destek vermek. 12

14 Bölgelerindeki şubelerin afet ihtiyaç tespiti faaliyetlerini yürütmelerine destek vermek. Bölgelerindeki şubelerin yerel afet müdahalelerinde birbirine destek olmalarını ve koordinasyonlarını sağlamak. Bölgelerindeki şubelerin afet müdahale faaliyetlerini izlemek, değerlendirmek ve rapor etmek. y. Bütün bu faaliyetleri yerine getirirken, Genel Müdürlüğün başta Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü olmak üzere ilgili diğer Bölümleri ile işbirliği ve koordinasyonu sağlamak. z. Merkezlerde görev yapan psikososyal program personeli ve Toplum/Psikososyal destek Merkez personeli, merkezde yürüttüğü faaliyetleri açısından Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü Psikososyal Birimi ne bağlı olarak çalışmalarını sürdürür. Bu çalışmalar; Psikososyal Program çerçevesinde yapılacak bölgesel çalışmaları yürütmek, bu amaçla ilgili kişiler, resmi ve gönüllü kuruluşlar ile işbirliği yapmak. Bölgede afet öncesi, sırası ve sonrasında psikososyal yönden hazırlıklı olmaya yönelik bilinçlendirme ve eğitim çalışmaları yapmak. Bölgede meydana gelen afetlerde Kızılay ın Psikososyal Acil Müdahale çalışmalarını yapmak. Federasyon, diğer Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri tarafından afet bölgesinde yürütülen psikososyal hizmetlerin eşgüdümünü sağlamak. Bölgesel Psikososyal Programa ilişkin kayıtları tutmak, istatistiki bilgileri, çalışma, program ve değerlendirme raporlarını ilgili birimlere, merkez müdürüne ve Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü Psikososyal Birimine sunmak. Toplum/Psikososyal Destek Merkezinin düzenli ve verimli çalışması ile proje çalışmalarının aksamaması için gerekli önlemleri almak. Bölgesel Psikososyal Programın verimliliğini değerlendirmek için performans değerlendirme çalışmalarını yürütmek. Sosyal hizmetin ve psikolojinin yöntem ve tekniklerini kullanarak, psikososyal projeler geliştirmek ve çalışmalar yapmak, literatürü takip etmek. Bölgede bulunan şube ve Yerel Afet Müdahale Ve Lojistik Merkezlerin çalışanlarına sosyal hizmet konusu ile ilgili danışmanlık ve rehberlik yapmak. 13

15 Toplum/Psikososyal Destek Merkezlerinde görevli uzmanlar tarafından, bölgedeki toplumun sorun ve gereksinimlerini, bölgenin demografik, sosyal, kültürel, ekonomik yapısını ve sorun çözümünde kullanılacak kaynakları belirlemek amacıyla toplum incelemesi yapmak. Bölgesindeki Toplum/Psikososyal Destek Merkezi ndeki çalışmalara ilişkin kayıtları tutmak, istatistiki bilgilerin, çalışma, program ve değerlendirme raporlarının zamanında ilgili birimlere, merkez müdürüne ve Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü Psikososyal Birimine iletilmesini sağlamak. Bölge Toplum/Psikososyal Destek Merkezi nde yapılan çalışmaları, Merkezin bulunduğu Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezi ile eşgüdüm içinde planlamak ve söz konusu Merkezin gelişimine katkı sağlayacak biçimde gerçekleştirmek. aa. Birimin bütçesini hazırlamak ve Đdari ve Mali Đşler Birimine sunmak. Afet Lojistik Birimi: a. Afet planlarına uygun olarak bölge için gerekli miktarda afet malzemesinin stoklanmasını, periyodik bakımlarının yapılmasını ve afet malzemesinin stoklanması için gerekli ambarları sağlamak. b. Ambarların sevk ve idaresini sağlamak. c. Otomasyona uygun olarak malzeme standardizasyonunu, stoklanmasını ve raf düzenlemelerini sağlamak. d. Otomasyonun işletimini sağlamak. e. Afet planlarına uygun olarak bölge için gerekli miktarda malzeme bulunmadığı durumlarda kritik stok seviyesinin altına düşülmemesi için afet malzemesini tedarik etmek. f. Afet Müdahale Birimince yapılan ve ihtiyaç tespiti sonucu oluşan taleplerin tedarik edilmesini sağlamak. g. Afet anında oluşabilecek acil ihtiyaçların temin edilebilmesi için bölgede yer alan tedarikçi firmaların tespiti ve portföyün oluşturulmasını sağlamak. h. Standardizasyona uygun olarak ve bölgenin şartları, sosyo-ekonomik durumunu dikkate alarak afet malzemesi teknik şartnamelerini Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü ile koordine içerisinde hazırlamak. i. Malzeme stok durumu ile ilgili raporları Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü ne düzenli olarak iletmek. 14

16 j. Ayniyat muhasebe işlemlerini yapmak, Đdari ve Mali Đşler Birimi vasıtası ile Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü Mali Đşler Birimi ne göndermek. k. Afet planlarına uygun ve ihtiyacı karşılayacak ulaştırma kapasitesinin tespit ve temin edilmesini sağlamak. l. Afet durumunda Kızılay araçlarının yeterli olmaması halinde afet malzemelerinin sevkıyatını sağlamak üzere bölgedeki nakliye firmalarının tespitini ve portföy oluşturulmasını sağlamak. m. Olası bir afet durumunda araç yükleme planlarını hazırlamak. n. Bölge yol haritasını ve yol bilgilerini hazırlamak. o. Hizmet araçlarının sevk ve idaresini sağlamak. p. Afet Müdahale birimi tarafından alandan alınan ihtiyaç tespiti listeleri doğrultusunda afet malzemelerini ve ekipmanı alana sevk etmek. q. Mevcut olmayan afet malzemelerinin tedarik edilmesini sağlamak. r. Afet bölgesine sevk edilen malzemelerin nakli için yeterli miktarda araç görevlendirmek, gerektiğinde piyasadan kiralamak. s. Afet bölgesinde Kızılay a ait araç, gereç, ekipman ve malzemelerin raporlanmasını sağlamak ve Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü ne düzenli olarak rapor etmek. t. Afet müdahalesinin sona erdirilmesinin ardından toplama bakım ve onarım ekibinin oluşturulmasını ve alanda bulunan malzemelerin toplanarak bakıma ihtiyacı olanların bakımının yapılmasını sağlamak, bakıma ihtiyacı olmayanların ise depolara sevk edilmesini sağlamak. Kullanılamayacak durumda olan ve imha edilmesi gereken malzemeleri bağlı olduğu Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezi ve Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü nden alacağı yetki ve talimatlar çerçevesinde, mahallinde imha etmek. u. Periyodik aralıklarla ambarlarında bulunan afet ve yardım malzemelerinin kontrolünü yaparak, afet ve yardım malzemesi niteliğini yitirmiş ve kullanım dışı kalmış veya ekonomik ömrünü doldurmuş olanları tespit etmek, gerekli prosedürleri yerine getirmek sureti ile satışını ve/veya imhasını gerçekleştirmek. v. Afet sonrası Afete Hazırlık ve Müdahale birimi ile koordineli olarak yapılan planların işleyişini ve uygulanabilirliğini tespit etmek, değerlendirmek ve raporlamak. w. Sorumluluk alanında bulunan ve lojistik sorumluluğu olan yerel afet müdahale ve lojistik merkezlerinin lojistik kapasitelerinin geliştirilmesini desteklemek. 15

17 x. Birimin bütçesini hazırlamak ve Đdari ve Mali Đşler Birimine sunmak. Mali Ve Đdari Đşler Birimi: Mali Đşler: a. Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezi nin mali işlemlerini yürütmek. b. Kanunen tutmakla sorumlu olduğu ve idari olarak tutmayı öngördüğü tüm ayni ve nakdi kayıtları tutmak, kanuni süre içerisinde muhafaza etmek. 3 er aylık ve yıllık olarak Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü Mali Đşler Birimi ne sunmak. c. Merkezin 3 er aylık ve yıllık raporlarını, bilanço ve bütçesini hazırlamak. d. Demirbaş kayıtlarını tutmak, takip etmek ve güncellemek. e. Kaynak yaratılması (fon sağlanması) için gerekli çalışmaları yapmak. f. Yıllık iş programlarını hazırlamak. g. Ekiplerde Uygulanacak Đdari ve Mali Esaslar Yönergesi çerçevesinde, Bölge Afet Müdahale ve Yardım Ekip Başkanlıklarınca yapılan tüm harcamaların muhasebe işlemlerini yürütmek. h. Afet nedeniyle bölge merkezinde ve bölge afet müdahale ve yardım ekiplerinde görevlendirilen personelin fazla mesailerini ve harcırahlarını mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde ödemek ve gerekli işlemlerini yapmak. i. BAMLM ler yetkileri dahilinde olmayan harcamalar için, Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümünden yetki talep ederler. Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü Đdari Komitesinin uygunluk kararı ile talep eden BAMLM ye Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü limitlileri dahilinde yetki devri yapılır. Bölümün yetki limitlerini aşan talepler Genel Müdürlüğe veya Yönetim Kuruluna arz edilir. j. Mevzuat ve Alım ve Đhale Đşleri Yönetmeliği çerçevesindeki yetkileri dahilinde alım ve satım işlemlerini yürütmek, avansları (yolluk, iş, ekip v.b.) ödemek ve ilgili işlemleri takip etmek. k. Lojistik Birimi tarafından bildirilen ayniyat hesaplarına dayanarak afet müdahale faaliyetlerinin maliyetlerini hesaplamak. l. Finansal planlamalar yapmak. m. Nakit ihtiyaçlarını Kasa Yönetmeliği çerçevesinde karşılamak. n. Satışa sunulmasına karar verilen HEK malzemelerin kanuni mevzuatlar çerçevesinde satış işlemlerini gerçekleştirmek. 16

18 Đdari Đşler: a. Ambarların güvenliğini sağlamak. b. Personelin özlük haklarını takip etmek ve her türlü personel tahakkuk işlemlerini yapmak. c. Personelin aylık maaşlarının zamanında tahakkuk ve tediye edilmesini, bordrolarının düzenlenmesini sağlamak. d. Göreve giden personelin gerekli evraklarının hazırlanmasını, harcırah ve görev avanslarının ödenmesini sağlamak. e. Gelen ve giden evrakları kaydetmek. f. Arşiv sistemini kurmak ve işletmek. g. Bakım - onarım işlerinin yapılmasını, yaptırılmasını sağlamak. h. Kırtasiye, büro malzemesi, temizlik malzemesi gibi idari ihtiyaçların temin edilmesi ve depolanmasını sağlamak. Toplum/Psikososyal Destek Merkezleri Toplum/Psikososyal Destek Merkezlerinin Kuruluşu: Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezlerine bağlı olarak bölgesinde faaliyetlerini yürüten Toplum / Psikososyal Destek Merkezleri: Bölge halkının ihtiyacı olan psikososyal destek hizmetini sağlamak, Sosyal yapıyı güçlendirmek ve sağlamlaştırmak, Afetlere yönelik her türlü psikososyal hazırlık ve müdahale çalışmalarına katkıda bulunmak, Afetlerden sonra yaşanan ruhsal travmaların etkilerini azaltmak, Sorunlarla başa çıkma konusundaki mevcut stratejileri belirlemek ve geliştirmek, Becerileri geliştirmek, Gönüllülük sisteminin geliştirilmesine yardımcı olmak ve uygulamak, Kızılay Şubelerinin çalışmalarını desteklemek ve kapasitelerini geliştirmek üzere kurulmuşlardır. Toplum / Psikososyal Destek Merkezleri; bünyesinde 1 psikolog, 1 sosyal hizmet uzmanı, 1 idari asistan, 1 servis elemanı ve 1 bekçinin görev yaptığı, yukarıda belirtilen faaliyetleri yürütmek için yeterli fiziksel kapasiteye sahip binada/binalarda hizmet veren merkezlerdir. Toplum/Psikososyal Destek Merkezlerinde çalışan personelin kadroları Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezleri için tanımlanan norm kadrolara dahil edilir Depreminden sonra Kızılay Psikososyal Program kapsamında kurulmuş olan Toplum/Psikososyal Destek Merkezleri Düzce, Kaynaşlı, Đzmir ve Gölcük tür. Düzce ve Kaynaşlı Toplum Merkezleri Batı Karadeniz Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezine, Gölcük Toplum Merkezi Marmara Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezine bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir ve kadroları bağlı bulundukları Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezlerin kadrolarına dahil edilir. Đzmir Psikososyal Destek Merkezi ise Ege Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezinin yapılandırılması tamamlanana kadar Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü Psikososyal Birimine bağlı olarak çalışmalarını sürdürecektir. 17

19 Toplum / Psikososyal Destek Merkezleri faaliyetlerini mevcut kadroları ile sürdürecektir. Bundan sonra yeni açılacak merkezler de yukarıda tanımlanan faaliyetleri belirlenen sayıda personel ile yürütecek ve bu yönetmelikte ifade eden esaslara bağlı olarak çalışacaktır. Toplum/Psikososyal Destek Merkezlerinin Görevleri: a. Merkezlerde görev yapan psikososyal program personeli, yürüttüğü faaliyetler açısından Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü Psikososyal Birimi koordinasyonunda bölgesindeki Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezine bağlı olarak çalışmalarını sürdürür. b. Psikososyal Program çerçevesinde merkezlerde yapılacak çalışmaları yürütmek, bu amaçla ilgili kişiler, resmi ve gönüllü kuruluşlar ile işbirliği yapmak. c. Merkezlerin bulundukları il/ilçede afet öncesi, sırası ve sonrasında psikososyal yönden hazırlıklı olmaya yönelik bilinçlendirme ve eğitim çalışmaları yapmak. d. Merkezlerin bulundukları il/ilçede meydana gelen afetlerde Kızılay ın Psikososyal Acil Müdahale çalışmalarını yapmak. Federasyon, diğer Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri tarafından afet bölgesinde yürütülen psikososyal hizmetlerin eşgüdümünü sağlamak. e. Merkezlerin bulundukları il/ilçedeki Psikososyal Programa ilişkin kayıtları tutmak, istatistiki bilgileri, çalışma, program ve değerlendirme raporlarını bağlı bulundukları Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezi Afet Hazırlık ve Müdahale Birimi Psikososyal uzmanlarına ve Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü Psikososyal Birimine sunmak. f. Sosyal hizmetin ve psikolojinin yöntem ve tekniklerini kullanarak, psikososyal projeler geliştirmek ve çalışmalar yapmak, literatürü takip etmek. g. Merkezlerin bulundukları il/ilçedeki Kızılay Şube ve Bölgesel Afet Müdahale ve Lojistik Merkezlerin çalışanlarına sosyal hizmet/psikoloji konusu ile ilgili danışmanlık ve rehberlik yapmak. h. Toplum/Psikososyal Destek Merkezlerinde görevli uzmanlar tarafından, bölgedeki toplumun sorun ve gereksinimlerini, bölgenin demografik, sosyal, kültürel, ekonomik yapısını ve sorun çözümünde kullanılacak kaynakları belirlemek amacıyla toplum incelemesi yapmak. i. Bölge Toplum/Psikososyal Destek Merkezi nde yapılan çalışmaları, Merkezin bulunduğu Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezi ile eşgüdüm içinde planlamak ve söz konusu Merkezin gelişimine katkı sağlayacak biçimde gerçekleştirmek. j. Toplum/Psikososyal Merkezler, halkın ihtiyacı olan psikososyal destek hizmetini sağlamak, sosyal yapıyı güçlendirmek ve sağlamlaştırmak, afetlere yönelik her tür psikososyal hazırlık çalışmalarına katkıda 18

20 bulunmak, sorunlarla başa çıkma konusundaki mevcut stratejileri, becerileri ve gönüllülük faaliyetlerini geliştirmek. Toplum / Psikososyal Destek Merkezleri Mali Esasları a. Tüm Toplum / Psikososyal Destek Merkezleri, çalışmaları ile ilgili harcama kalemleri Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü bütçesinde yer alır. b. Yapılacak faaliyetler ve harcamaları için Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü nden onay alınır. c. Toplum / Psikososyal Destek Merkezleri mali işlemlerini Ekiplerde Uygulanacak Đdari ve Mali Esaslar Yönergesi esasları dahilinde yerine getirir. 3. BÖLÜM Madde 3. BÖLGE AFET MÜDAHALE VE LOJĐSTĐK MERKEZĐ ÇALIŞANLARININ GÖREV, YETKĐ, SORUMLULUK, POZĐSYON PROFĐLĐ VE POZĐSYON YETKĐNLĐKLERĐ: 3.1. GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLAR: Bölge Afet Müdahale Ve Lojistik Merkezi Müdürü: Görevleri: a. Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezi tarafından yapılan faaliyet sonuçlarının, kuruluş amaçlarıyla örtüşmesini sağlamak. Bağlı birimlerinin faaliyetlerini sevk ve koordine etmek. b. Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü Yöneticiler Komitesinin toplantılarına uygun gördüğü personeli ile katılmak. c. Đdari Komite ve Disiplin Kurulu na başkanlık etmek. d. Komite kararlarını icra etmek ve/veya ettirmek. Kararları yerine getirmeyenler hakkında Genel Müdürlük nezrinde gerekli işlemi başlatmak. e. Bölgesinde merkezine bağlı olan yerel afet müdahale ve lojistik merkezi yöneticileri ile belirli periyotlarda bölgesel toplantılar düzenlemek. f. Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezi yönetmeliğinde belirtilen görevleri planlamak, personelinin görev dağılımını yapmak, organize etmek, yönetmek, koordine ve kontrol etmek, izlemek, değerlendirmek ve geliştirmek. g. Kendisine bağlı birimlerin faaliyet raporlarını kontrol etmek, geliştirmek ve Đdari Komitesinin gündemine almak. h. Merkez bütçesini, bilançosunu ve diğer istatistik tabloları ilgililere hazırlatmak, kontrol etmek, geliştirmek ve Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü ne sunmak. i. BAMLM nde terfi, izin, sicil ve disiplin işlerini Personel Yönetmeliği hükümlerine göre yerine getirmek, personelin devamını izlemek ve diğer talimatlara uyulmasını sağlamak. 19

BÖLGE AFET MÜDAHALE VE LOJİSTİK MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BÖLGE AFET MÜDAHALE VE LOJİSTİK MERKEZİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÖLGE AFET MÜDAHALE VE LOJİSTİK MERKEZİ YÖNETMELİĞİ KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGE AFET MÜDAHALE VE LOJİSTİK MERKEZİ GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGE AFET MÜDAHALE VE LOJİSTİK MERKEZİ

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

SATIN ALMA BÖLÜMÜ YÖNETMELİĞİ

SATIN ALMA BÖLÜMÜ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA BÖLÜMÜ YÖNETMELİĞİ 2004, ANKARA DAĞITIM PLANI SIRA NO DAĞITIM YERİ MİKTARI 1 Teftiş Kurulu Başkanlığı 1 2 Hukuk Müşavirliği 1 3 Savunma Uzmanlığı 1 4

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

YÖNETİM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ YÖNETMELİĞİ

YÖNETİM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ YÖNETMELİĞİ 2004, ANKARA DAĞITIM PLANI SIRA NO DAĞITIM YERİ MİKTARI 1 Teftiş Kurulu Başkanlığı 1 2 Hukuk Müşavirliği 1 3 Savunma Uzmanlığı

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

5.1.14 ACĐL SAĞLIK HĐZMETLERĐ ŞUBE MÜDÜRÜNÜN GÖREV TANIMI

5.1.14 ACĐL SAĞLIK HĐZMETLERĐ ŞUBE MÜDÜRÜNÜN GÖREV TANIMI Sayfa No 1/5 5.1.14 ACĐL SAĞLIK HĐZMETLERĐ ŞUBE MÜDÜRÜNÜN GÖREV TANIMI Görev Unvanı: Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Bağlı Bulunduğu Üst Makam: Đlgili Sağlık Müdür Yardımcısı Vekâleti: Diğer şube müdürü

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün kuruluş,

Detaylı

SIRA DAĞITIM YERİ MİKTARI

SIRA DAĞITIM YERİ MİKTARI TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI VE TEKNİK HİZMETLER BÖLÜMÜ YÖNETMELİĞİ 2004, ANKARA DAĞITIM PLANI SIRA DAĞITIM YERİ MİKTARI NO 1 Teftiş Kurulu Başkanlığı 1 2 Hukuk Müşavirliği 1 3 Savunma

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI Valilik Makamının 04/11/2015 tarih ve 1260 Sayılı Olur ları kapsamında şube müdürlüklerinin görev tanımları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; I- PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BÖLÜM I

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BÖLÜM I TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 03.11.2016 TARİH VE 203 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. TEPEBAŞI BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BÖLÜM I AMAÇ,

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : : Yardımcıları Fakülte Sekreteri 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu UNVANI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ VEYA 1 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının her türlü satın alma ve ayniyat işlemlerinin yerine getirilmesi. Sağlık

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı. Karar Sayısı: 819 Karar Tarihi: 25/09/2002

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı. Karar Sayısı: 819 Karar Tarihi: 25/09/2002 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı Karar Sayısı: 819 Karar Tarihi: 25/09/2002 (28.09.2002 tarih ve 24890 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

Detaylı

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel İlkeler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Menteşe Belediye Başkanlığı

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra;

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra; T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ :ŞUBAT 2016 BİRLEŞİM :4 OTURUM :1 TOPLANTI TARİHİ :05.02.2016 GÜNDEM MADDE NO :2 KARAR NO :29 ÖZÜ :ANTAKYA BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

http://www.bekirhoca.com/ogretmen/icerik/a0322.htm

http://www.bekirhoca.com/ogretmen/icerik/a0322.htm Page 1 of 5 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI FİLM RADYO TELEVİZYONLA EĞİTİM BAŞKANLIĞI GÖREV VE TEŞKİLATLANMA YÖNERGESİ Tarih: 13 Ekim 1994 Tebliğler Dergisi'nde Yayımı: 21 Kasım 1994 - Sayı: 799 Sayı: APK.D.04-460/1552

Detaylı

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR: Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat

Detaylı

5. Merkez Bankası kendisine verilen görevleri teşkilatında yer alan aşağıdaki birimler ile şube vasıtası ile yerine getirir;

5. Merkez Bankası kendisine verilen görevleri teşkilatında yer alan aşağıdaki birimler ile şube vasıtası ile yerine getirir; R.G. 82 16.07.2003 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI YASASI (41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ Merkez Bankası İdare, ve Hizmetleri Tebliği (-, R.G. 136-24/07/2012, - sayı ve

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli A- Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ Alt - Meslek Yüksekokul Sekreteri Temel Görev ve S orumluk lar 1. Meslek Yüksekokul Kurulu, Meslek Yüksekokul Yönetim Kurulu, Meslek Yüksekokul Disiplin Kurulu gündemlerini

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: T.C. Meslek Yüksekokulu Müdürü Rektörlük Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksekokulunun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi

Detaylı

(41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ. 1- Bu Tebliğ, Merkez Bankası İdare, Teşkilat ve Hizmetleri Tebliği olarak isimlendirilir.

(41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ. 1- Bu Tebliğ, Merkez Bankası İdare, Teşkilat ve Hizmetleri Tebliği olarak isimlendirilir. R.G. 82 16.07.2003 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI YASASI (41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası 41/2001 sayılı KKTC Merkez Bankası

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI 1- Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan Fakülte Dekanı Rektör tarafından 3 yıl süre ile atanır. Fakülte Dekanı kendisine

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR Birim : Astları : Dekan Rektör Fakültenin tüm akademik ve idari personeli A. SORUMLULUKLAR 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/057 Meclis Karar Tarihi : 10/07/2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 15/07/2014

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Acil Sağlık Hizmetleri

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. TALAS BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik,

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar Amaç : BİRİNCİ BÖLÜM Bu yönetmeliğin amacı; Araklı Belediye Başkanlığı Destek

Detaylı

T.C. HENDEK BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

T.C. HENDEK BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar T.C. HENDEK BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik, Hendek Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğü

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 1. İŞLETME MÜDÜRÜ KURUM BİLGİLERİ Üst Birim Birim Görevi Üst Yönetici/Yöneticileri Astları Selçuk Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü İşletme

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

SAVUNMA UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

SAVUNMA UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAVUNMA UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ 2004, ANKARA DAĞITIM PLANI SIRA NO DAĞITIM YERİ 1 Teftiş Kurulu Başkanlığı 1 2 Hukuk Müşavirliği 1 3 Savunma Uzmanlığı 1 4 Kurumsal

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:SGM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 12/02/2010 Kabul Sayısı: 65 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 06/03/2010 Tarihli

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK AMAÇ : MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Araklı Belediyesi

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 70 EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI NO KODU İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı İş Tanımı Ve Gerekleri Belgesi YAYIN TARİHİ TAGEM.İKS.FRM.070 01.06.2012 71 72 73 Bütçe ve Mali

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI Sayfa/Topl. Sayfa No 1/10 Hazırlayan Onaylayan 1.1. Başkanlığın Görevleri Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ile hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji

Detaylı

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu Yönetmelik Çubuk Belediyesi Bilgi işlem Müdürlüğünün,

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI DEKANLIKLARIN KURULUŞ AMAÇLARI 1- Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1- Bu

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Kentsel Tasarım Müdürlüğünün görev, yetki ve

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı Çorum Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğünün görev yetki ve sorumlulukları ile teşkilat yapısını ve işleyişini düzenlemektir.

Detaylı

T.C MALATYA VALİLİĞİ YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C MALATYA VALİLİĞİ YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C MALATYA VALİLİĞİ YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Dayanak,Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç : MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı,

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, İçişleri Bakanlığı nın

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı T. C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Görev Yetki ve Sorumlulukları Birim Birimin Temel Görevi Görev, Yetki ve Sorumlulukları İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Detaylı

SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1: Bu yönergenin amacı; İzmir Büyükşehir

Detaylı

KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmelik, Konak Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü'nün,

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi hedef ve ilkeleri doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması,

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ : Görev ve Çalışma Yönetmeliği. TEKLİF : Etüt Proje Müdürlüğü nün 02.07.2014 tarih, 2014/11669 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; İlgi : 02.05.2014 tarih ve 6439 sayılı Başkanlık Oluru ilgi

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜN KURULUŞU : Müdürlüğümüz 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 nci maddesi gereği aynı kanunun 49 ncu maddesine istinaden Belediye Meclisinin 03.02.2005

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Espiye Belediyesi İtfaiye teşkilatının kuruluş,

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Torbalı

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü; Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı) İŞİN KISA TANIMI: Tarımsal

Detaylı

T.C. SİNCAN BELEDİYE MECLİSİ

T.C. SİNCAN BELEDİYE MECLİSİ KARAR NO: 189 02.10.2015 K A R A R Muhtarlık İşleri Müdürlüğü kuruluş, görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarına ilişkin hazırlanan yönetmelik ile ilgili Hukuk ve Tarifeler Komisyonu ile Plan ve Bütçe

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ: Yüksekokul Kurullarına başkanlık etmek, ilgili

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik,

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, nün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev,

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik; Belediye hizmetlerinin

Detaylı

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK)

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ: Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı; Süleymanpaşa

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Bursa Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. İZMİR İLİ KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. İZMİR İLİ KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3 İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3 İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3 BELGELERİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.1 MÜDÜR Dök.No KAİM.İKS.FRM.082 Sayfa No 1 / 4 İŞİN KISA TANIMI: üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke

Detaylı

HABERLEŞME VE ARŞİV BÖLÜMÜ YÖNETMELİĞİ

HABERLEŞME VE ARŞİV BÖLÜMÜ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HABERLEŞME VE ARŞİV BÖLÜMÜ YÖNETMELİĞİ 2004, ANKARA DAĞITIM PLANI SIRA NO DAĞITIM YERİ 1 Teftiş Kurulu Başkanlığı 1 2 Hukuk Müşavirliği 1 3 Savunma Uzmanlığı 1 4

Detaylı

TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar

TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı,kapaklı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ AİLE VE ÇOCUK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ AİLE VE ÇOCUK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ AİLE VE ÇOCUK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü. Sayı : / /09/2017

T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü. Sayı : / /09/2017 T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü Sayı : 15637725-903/14806965 25/09/2017 Konu: Görevleriniz. Sayın, MAKBULE YILMAZ Müdür Yardımcısı Okulumuzdaki

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İstanbul

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İZMİT MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI MESLEK YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ: Meslek Yüksekokul Kurullarına başkanlık etmek,

Detaylı