Bankac l m zda ç Kontrol. Gürdo an Yurtsever

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bankac l m zda ç Kontrol. Gürdo an Yurtsever"

Transkript

1 Bankac l m zda ç Kontrol Gürdo an Yurtsever

2 Yay n No : 2361 flletme-ekonomi Dizisi : Bask Türkiye Bankalar Birli i Nisan 2008 Yayın No: Bask Beta Yay nlar, Haziran 2010 STANBUL ISBN Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da t m A.fi. ye aittir. Her hakk sakl d r. Hiçbir bölümü ve paragraf k smen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya baflka herhangi bir flekilde ço alt lamaz, da t lamaz. Normal ölçüyü aflan iktibaslar yap lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi : B e t a B a s m A. fi. Bask - Cilt : Net K rtasiye Tan. ve Matbaa San. Tic. Ltd. fiti. Taksim Cad. Yo urtçu Faik Sok. No: 3 Taksim Beyo lu/ ST. (Sertifika No ) (0-212) Kapak Tasar m : Gülgonca Çarp k Beta BASIM YAYIM DA ITIM A.fi. Himaye-i Etfal Sokak Talas Han No Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 ÖNSÖZ 1980 ve özellikle de 1990 l y llardan sonra gerek uluslararas, gerekse de banka baz nda ya!anan krizler, problemler ve kay plar, bankac l k sektörünü genel olarak olumsuz biçimde etkilemi!, önemli maddi kay p, zarar ve iflaslara neden olmu!tur. Özellikle iflas veya büyük zararlara yol açan baz bankalardaki problemlerin en temel nedenlerinden birisinin banka yönetimi veya yetkilileri taraf ndan ölçüsüz biçimde risk al nmas ve al nan bu risklerin kontrol edilebilmesini mümkün k lacak iç kontrol mekanizmalar n n olu!turulmam! olmas veya olu!turulan mekanizmalardaki büyük aksakl klar oldu"u görülmü!tür. Bu konuda dünya üzerinde bilinen en önemli örnek, Barings Bank n iflas etmesine yol açan süreçtir. Bu iflas dünya genelinde tüm finansal kurulu!lar n risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerini yeniden yap land rmalar n n gereklili"ine yönelik önemli bir kendine gelme ça"r s olmu!, tüm dünyada bu konuda önemli bir hareketlenme ba!lam!t r. Banka zararlar na yol açan problemler analiz edildi"inde, etkin bir iç kontrol sisteminin olmas yla bu gibi zararlar n önlenebilece"i sonucu ortaya ç km!t r. Bu!ekilde olu!turulan ve i!letilen iç kontrol sistemi bankay zarara u"ratabilecek problemlerin zaman nda farkedilmesine ve böylece olas zararlar n önlenmesine imkan vermektedir. Bu problemlerin yan s ra dünyada belirtilen dönemde ya!anan ve gittikçe h zlanan küreselle!meye ba"l olarak finansal piyasalar n serbestle!- mesi, risk hacminin giderek artmas, karma! k ürünlerin ortaya ç kmas, piyasalar n iç içe geçmesi, belirsiz piyasa ko!ullar n n olu!mas, yasal yapt r mlar n bask s, geli!mi! ülkelerdeki kar marjlar n n daralmas yla geli!mekte olan piyasalara yat r m yapan uluslararas sermayenin yapt klar yat r mlar n geri dönü!ünü güvence alt na almak amac yla tüm dünyada daha s k kurallar empoze etme e"ilimleri de bankac l ktaki risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin olu!turulmas sürecini h zland r c etki de bulunmu!tur. Bu süreçte, bankac l kta özellikle risk yönetimi sistemlerinin kurulmas ve geli!tirilmesi yönünde standartlar ve kurallar olu!turma çabas gündeme gelmi!tir. Bu dönemde risk yönetimi ile birlikte en fazla önemi artan konulardan birisi de iç kontrol kavram olmu!tur. Bir çok uluslararas, bölgesel ve ulusal kurulu! bu yönde önemli ve yo"un bir çal!ma içine girmi!ler, çe!itli standartlar geli!tirmi!ler ve kurallar olu!turmu!lard r. Türk bankac l " n n da yukar da belirtilen geli!melerden etkilenmemesi günümüz bankac l " kapsam nda mümkün olmam!t r. Özellikle son dönemde Türk bankac l " nda da iç kontrol ve risk yönetimi sistemlerinin olu!turulmas yönünde önemli yasal ve yap sal düzenlemelere gidilmi!tir. 3

4 Bu çal!mada bankac l " m zdaki iç kontrol düzenleme ve uygulamalar ile ilgili baz aç l mlar sa"lanmas hedeflenmi!tir. Kitap iki bölümden olu!maktad r. Birinci bölümde, iç kontrol kavram n n kapsam ve içeri"i üzerinde durulmu!, bu kapsamda denetim, kontrol, iç denetim ve iç kontrol kavramlar irdelenmi!, söz konusu kavramlar n benzer ve farkl yönleri ortaya konulmaya çal! lm!, bankac l kta iç kontrolün öneminin artmas na neden olan olaylar, geli!tirilen prensipler ve kurum içi kontrol kültürü kavram n n kapsam, temel unsurlar, olu!turulmas na yönelik önemli hususlar ile ilgili bilgiler aktar lm!t r. #kinci bölümde, Bankac l " m zdaki geleneksel iç kontrol uygulamalar, son dönemdeki iç kontrole yönelik düzenlemeler ve bu düzenlemelerde belirtilen hükümlerin, getirdi"i yenilik ve de"i!ikliklerin aktar lmas ve irdelenmesi, uygulamada kar! la! lan sorunlar, olmas gereken uygulamalar, iç kontrol sisteminde olmas gerekli temel unsurlar ve iç kontrol sistemindeki aktörlerin görev ve sorumluluklar n n incelenmesi gerçekle!tirilmi!tir. Yararl olmas umuduyla, #stanbul, 2008 Gürdo"an YURTSEVER 4

5 !Ç!NDEK!LER!Ç!NDEK!LER...5 KISALTMALAR...7 BÖLÜM I!Ç KONTROL KAVRAMI, ARTAN ÖNEM!, GEL!"T!R!LEN STANDARTLAR VE!Ç KONTROL KÜLTÜRÜ !Ç KONTROL KAVRAMI Denetim, #ç Denetim, Kontrol ve #ç Kontrol Kavramlar Denetim !ç Denetim Kontrol !ç Kontrol !Ç KONTROL ÜN ÖNEM!N! ARTIRAN GEL!"MELER !Ç KONTROL!LE!LG!L! GEL!"T!R!LEN STANDARTLAR Coso #ç Kontrol modeli !ç Kontrol Nedir? !ç Kontrol Ne Yapabilir? !ç Kontrol Ne Yapmaz? Roller ve Sorumluluklar Bankac l kta #ç Kontrol Sistemlerine #li!kin Basel Prensipleri !ç Kontrol Sisteminin Önemi ve Amaçlar !ç Kontrol Sisteminin Temel Unsurlar !ç Kontrol Sistemlerinin Banka Gözetim ve Denetim Otoritelerince De"erlendirilmesi Ba" ms z Denetçilerin Rol ve Sorumluluklar KURUM!Ç! KONTROL KÜLTÜRÜ Kültür, Kurum Kültürü ve Kurum!çi Kontrol Kültürü Kurum!çi Kontrol Kültürü nün Temel Unsurlar Yüksek Etik Standartlar n Geli#tirilmesi Her Seviyedeki Personelin!ç Kontrolün Önemini ve Üzerine Dü#en Yükümlülü"ü Özümsemesi Kurum!çi Kontrol Kültürü Olu#turulmas n n Önündeki Zorluklar Kurum!çi Kontrol Kültürü Olu#turulmas Bak m ndan Önemli Hususlar

6 BÖLÜM II BANKACILI#IMIZDA!Ç KONTROL BANKACILI#IMIZIN GELENEKSEL YAPISI!ÇINDE!Ç KONTROL UYGULAMALARI BANKACILI#IMIZDA!Ç KONTROL ALANINDAK! GEL!"MELER VE YAPISAL DÜZENLEMELER Say l Bankalar Kanunu ve Bankalar n Iç Denetim ve Risk Yönetimi Sistemleri Hakk nda Bddk Yönetmeli"i Say l Bankac l k Kanunu ve Bankalar n Iç Sistemleri Hakk nda Bddk Yönetmeli"i say l Bankac l k Kanunu Bankalar n!ç Sistemleri Hakk nda BDDK Yönetmeli"i BANKALARIN!Ç S!STEMLER! HAKKINDA YÖNETMEL!K HÜKÜMLER!!LE!LG!L! BAZI DE#ERLEND!RMELER BANKA!Ç KONTROL S!STEM!N!N TEMEL UNSURLARI BANKA!Ç KONTROL S!STEM!N!N AKTÖRLER! Yönetim Kurulu !ç Sistemler Sorumlusu/Sorumlular Denetim Komitesi Üst Düzey Yönetim Tüm personel !ç Kontrol Birimi ve!ç Kontrol Personeli !ç Denetim Birimi ve!ç Denetçiler Ba" ms z Denetim ve Ba" ms z Denetçiler Banka Gözetim ve Denetim Otoriteleri !Ç KONTROL B!R!MLER! !ç Kontrol Birimleri!le!lgili Düzenlemeler !ç Kontrol Birimleri!le!lgili Ele#tiriler Ve Tart #malar !ç Kontrol Birimlerinin Kurulu# Amac !ç Kontrol Birimlerinin Faaliyetlerinin Genel Çerçevesi !ç Kontrol Birimlerinin Getirdikleri !ç Kontrol Personelinin Unvan Sorunu !ç Kontrol Birimleri Hakk nda Genel De"erlendirme KAYNAKÇA

7 KISALTMALAR AAA : The American Accounting Association ABD : Amerika Birle!ik Devletleri A.e. : Ayn Eser A.g.e. : Ad Geçen Eser AICPA : The American Institute of Certified Public Accountants ASB : Acounting Standard Board BCBS : Basle Committee on Banking Supervision BDDK : Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurumu BIS : Bank for International Settlements CEO : Cheif Executive Officer COSO : Committee of Sponsoring Organizations CPA : Certfied Public Accountant EU : The European Union FASB : Financial Accounting Standards Board FEI : The Financials Executives Institute IAASB : The International Auditing and Assurance Standards Board IFAC : The International Federation of Accountants IIA : The Institute of Internal Auditors IMA : Institute of Management Accountants IMF : International Monetary Fund OECD : Organization for Economic Co-operation and Development POB : Public Oversight Board SEC : Security Exchange Commission SPK : Sermaye Piyasas Kurulu TBB : Türkiye Bankalar Birli"i TEDMER : Türkiye Etik De"erler Merkezi Vakf T#DE : Türkiye #ç Denetim Enstitüsü WB : World Bank 7

Bankacılığımızda İç Kontrol

Bankacılığımızda İç Kontrol Bankacılığımızda İç Kontrol Gürdoğan Yurtsever Yayın No: 256 Nisan 2008, İstanbul Türkiye Bankalar Birliği Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler-İSTANBUL Tel : 212-282 09 73 Faks : 212-282

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Oğuz Şimşek ANAYASA HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Yrd.Doç.Dr. Oğuz Şimşek ANAYASA HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI I Yrd.Doç.Dr. Oğuz Şimşek ANAYASA HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI II Yay n No : 1949 Hukuk Dizisi : 909 1. Bask fiubat 2008 STANBUL ISBN 978-975 - 295-847 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Yay n No : 3075 Hukuk Dizisi : 1512 1. Baskı Şubat 2014 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-102 - 5 Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi

flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi I Prof. Dr. Kas m KARAHAN flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi Hizmet Pazarlamas II Yay n No : 1695 flletme-ekonomi Dizisi : 194 2. Bask - Aral k 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 589-4 Copyright

Detaylı

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z fiubat 2012 TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z Prof.Dr. M. Necat Coflkun Doç. Dr. Hakan Naim Ardor Doç. Dr. A. Hakan Çermikli Doç. Dr. H. Ozan Eruygur Doç.

Detaylı

MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar

MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar YAYIN KURULU* (Editorial Board) Prof. Dr. Hakan Pekcan tez Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve cra flas Hukuku Anabilim Dal

Detaylı

Milletleraras Özel Hukukta Kaç r lan veya Al konan Çocuklar n adesi

Milletleraras Özel Hukukta Kaç r lan veya Al konan Çocuklar n adesi I Yard. Doç. Dr. Faruk Kerem Giray stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletleraras Özel Hukuk Anabilim Dal Milletleraras Özel Hukukta Kaç r lan veya Al konan Çocuklar n adesi 5717 ve 5718 say l kanunlar

Detaylı

Cengiz KAYA Hâkim. Türk Hukukunda Evlat Ed nme

Cengiz KAYA Hâkim. Türk Hukukunda Evlat Ed nme Cengiz KAYA Hâkim Türk Hukukunda Evlat Ed nme STANBUL-2009 II Yay n No : 2139 Hukuk Dizisi : 1005 1. Bas m - May s 2009 ISBN 978-605 - 377-057 - 2 Copyright Bu kitab n bu bas s için Türkiye deki yay n

Detaylı

Bahçeflehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dal Araflt rma Görevlisi

Bahçeflehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dal Araflt rma Görevlisi I Zafer KAHRAMAN Bahçeflehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dal Araflt rma Görevlisi REKABET HUKUKU AÇISINDAN OL GOPOL ST K BA IMLILIK II Yay n No : 1976 Hukuk : 920 1. Bask - May s

Detaylı

V KT MOLOJ (MA DURB L M)

V KT MOLOJ (MA DURB L M) I PROF. DR. FÜSUN SOKULLU-AKINCI V KT MOLOJ (MA DURB L M) AR. GÖR. SELMAN DURSUN UN KATKILARIYLA 2. BASI II III Yay n No : 1985 Hukuk Dizisi : 926 2. Bas - May s 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-882 -

Detaylı

SU KAYNAKLARI MÜHEND SL UYGULAMALARI

SU KAYNAKLARI MÜHEND SL UYGULAMALARI 1 SU KAYNAKLARI MÜHEND SL UYGULAMALARI ÇÖZÜLMÜfi 200 PROBLEM Prof. Dr. Cevat Erkek Prof. Dr. Necati A ralio lu 6. Bask 2 Yay n No : 2969 Teknik Dizisi : 161 6. Bask - Ekim 2013 - STANBUL ISBN 978-605 -

Detaylı

Kerem ERTAN T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI DEN Z HUKUKUNDA LONDRA DA TAHK M

Kerem ERTAN T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI DEN Z HUKUKUNDA LONDRA DA TAHK M Kerem ERTAN T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI DEN Z HUKUKUNDA LONDRA DA TAHK M Yay n No : 2374 Hukuk Dizisi : 1169 1. Bask - Ocak 2011 - STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

TAZM NAT HUKUKU MANEVÎ TAZM NAT

TAZM NAT HUKUKU MANEVÎ TAZM NAT 3 MUSTAFA REfi T KARAHASAN TAZM NAT HUKUKU MANEVÎ TAZM NAT TÜRK YE CUMHUR YET N N TEMEL KÜLTÜRDÜR. KÜLTÜR; OKUMAK, ANLAMAK, GÖREB LMEK, GÖREB LD NDEN ANLAM ÇIKARMAK, DERS ALMAK, DÜfiÜNMEK, ANLAMA YETENE

Detaylı

TÜRKÇE OLMAYAN AD VE SOYADI MESELES

TÜRKÇE OLMAYAN AD VE SOYADI MESELES I Prof. Dr. Nuray EKfi Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dal Baflkan VATANDAfiLIK HUKUKUMUZDA TÜRKÇE OLMAYAN AD VE SOYADI MESELES II III Yay n No : 1989 Hukuk Dizisi :

Detaylı

İŞ HUKUKUNDA İŞVERENİN ÇALIŞANLARA BİLGİ VERME VE DANIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ. Yusuf YİĞİT

İŞ HUKUKUNDA İŞVERENİN ÇALIŞANLARA BİLGİ VERME VE DANIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ. Yusuf YİĞİT İŞ HUKUKUNDA İŞVERENİN ÇALIŞANLARA BİLGİ VERME VE DANIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ Yusuf YİĞİT Yay n No : 2318 Hukuk Dizisi : 1147 1. Bas Kas m 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-341 - 2 Copyright Bu kitabın bu basısının

Detaylı

TUR ZMDE TÜKET C SORUNLARI VE TÜKET C HAKLARININ KORUNMASI ÜZER NE B R ARA TIRMA

TUR ZMDE TÜKET C SORUNLARI VE TÜKET C HAKLARININ KORUNMASI ÜZER NE B R ARA TIRMA YÖNET M VE EKONOM Y l:2002 Cilt 9 Say :1-2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA TUR ZMDE TÜKET C SORUNLARI VE TÜKET C HAKLARININ KORUNMASI ÜZER NE B R ARA TIRMA Yrd. Doç. Dr. Haluk TANRIVERD Sakarya Üniversitesi

Detaylı

ORTA ASYA VE KAFKASYA

ORTA ASYA VE KAFKASYA i Mehmet DİKKAYA ORTA ASYA VE KAFKASYA DÖNÜŞÜM SÜRECİ V E ULUSLARARASI EKONOMİ P O L İ T İ K İstanbul, 2009 ii Yay n No : 2121 flletme-ekonomi Dizisi : 322 1. Bas Nisan 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-039

Detaylı

ODALAR VE BORSALAR İÇİN TEMEL İSTATİSTİK YÖNTEMLER. Dr. Atilla YARDIMCI

ODALAR VE BORSALAR İÇİN TEMEL İSTATİSTİK YÖNTEMLER. Dr. Atilla YARDIMCI ODALAR VE BORSALAR İÇİN TEMEL İSTATİSTİK YÖNTEMLER Dr. Atilla YARDIMCI Ankara, 2008 Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü, yazarın ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) nin önceden yazılı

Detaylı

Türkiye de Cari Aç k Belirleyicileri Ve Cari Aç k-krediler li kisi

Türkiye de Cari Aç k Belirleyicileri Ve Cari Aç k-krediler li kisi Bankac lar Dergisi, Say 78, 2011 Türkiye de Cari Aç k Belirleyicileri Ve Cari Aç k-krediler li kisi Prof. Dr. Erdinç Telatar * I. Giri Türkiye ekonomisinde son y llarda en çok tart lan iktisadi sorunlardan

Detaylı

CHANGE AND LEADERSHIP IN INFORMATION AGE

CHANGE AND LEADERSHIP IN INFORMATION AGE Marmara Üniversitesi..B.F. Dergisi YIL 2012, C LT XXXII, SAYI I, S. 297-310 B LG ÇA INDA DE M VE L DERL K Mesud ÜNAL * Özet leti im sistemlerinde meydana gelen büyük teknolojik geli meler beraberinde bilgi

Detaylı

Ça da Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanl k (Kamu Denetçili i)

Ça da Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanl k (Kamu Denetçili i) Ça da Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanl k (Kamu Denetçili i) Do an KESTANE * ÖZET sveç te do an ve idarenin denetim türlerinden birisi olan ombudsmanl k müessesesi di er denetim usullerinin eksikliklerini

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları N SAN 2013 SADIK ÇULCUOĞLU Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları BAŞAK SELÇUK ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI H em bireysel hem kurumsal yat

Detaylı

TÜRK YE'DE ZLENEN ESNEK KUR POL T KASININ EKONOM K ST KRAR ÜZER NDEK ETK LER. Yrd. Doç. Dr. Ahmet OKUR Celal Bayar Üniversitesi MAN SA

TÜRK YE'DE ZLENEN ESNEK KUR POL T KASININ EKONOM K ST KRAR ÜZER NDEK ETK LER. Yrd. Doç. Dr. Ahmet OKUR Celal Bayar Üniversitesi MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2002 Cilt 9 Say :1-2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA TÜRK YE'DE ZLENEN ESNEK KUR POL T KASININ EKONOM K ST KRAR ÜZER NDEK ETK LER Yrd. Doç. Dr. Ahmet OKUR Celal Bayar Üniversitesi

Detaylı

YEN DÜNYA DÜZEN NDE GÜÇ KAZANAN ÜLKELER: YÜKSELEN EKONOM LER. Emin Çivi Celal Bayar Üniversitesi, MAN SA. S. Tamer Çavu gil Michigan State University

YEN DÜNYA DÜZEN NDE GÜÇ KAZANAN ÜLKELER: YÜKSELEN EKONOM LER. Emin Çivi Celal Bayar Üniversitesi, MAN SA. S. Tamer Çavu gil Michigan State University YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YEN DÜNYA DÜZEN NDE GÜÇ KAZANAN ÜLKELER: YÜKSELEN EKONOM LER Emin Çivi Celal Bayar Üniversitesi, MAN SA S. Tamer Çavu gil

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I Yazarlar Prof.Dr. Sait Y. KAYGUSUZ (Ünite 1, 2, 3, 4) Yrd.Doç.Dr. Ümmühan ASLAN (Ünite 5, 6) Doç.Dr. Nazl

Detaylı

B u çal flmada, yabanc paral finansal tablolar n dönüfltürülmesi Uluslararas

B u çal flmada, yabanc paral finansal tablolar n dönüfltürülmesi Uluslararas mali ÇÖZÜM 33 F NANSAL TABLOLARIN FARKLI PARA B R ME DÖNÜfiTÜRÜLMES Yrd.Doç Dr. Metin SABAN Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, flletme Bölümü Arfl. Gör. Murat GENÇ Zonguldak

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957. TOPLU fi HUKUKU

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957. TOPLU fi HUKUKU T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957 TOPLU fi HUKUKU Yazarlar Doç.Dr. Süleyman BAfiTERZ (Ünite 1, 5) Prof.Dr. Haluk Hadi SÜMER (Ünite 2, 4) Prof.Dr. Ercan AKY T

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA REZERV YAPI ALANI - RİSKLİ ALAN VE RİSKLİ YAPILAR

KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA REZERV YAPI ALANI - RİSKLİ ALAN VE RİSKLİ YAPILAR Herkes için Hukuk: 18 KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA REZERV YAPI ALANI - RİSKLİ ALAN VE RİSKLİ YAPILAR Av. Osman OY İnş. Müh. Selahattin NAZİK Yay n No : 3026 Hukuk Dizisi : 1482 1. Baskı - Ocak 2014 İSTANBUL

Detaylı