Prestij Projelerin Dramatik ĠĢçi Ölümleri Raporu- 2014

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Prestij Projelerin Dramatik ĠĢçi Ölümleri Raporu- 2014"

Transkript

1 ĠZMĠR TABĠP ODASI ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE ĠġYERĠ HEKĠMLĠĞĠ KOMĠSYONU Prestij Projelerin Dramatik ĠĢçi Ölümleri Raporu ĠLK 4 AYINDA TÜRKĠYE ĠNġAATLARINDA ÖLÜMLÜ Ġġ KAZALARI DEĞERLENDĠRME RAPORU 02 Mayıs 2014

2 ĠZMĠR TABĠP ODASI ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE ĠġYERĠ HEKĠMLĠĞĠ KOMĠSYONU PRESTĠJ PROJELERĠN DRAMATĠK ĠġÇĠ ÖLÜMLERĠ RAPORU (2014 ĠLK 4 AYINDA TÜRKĠYE ĠNġAATLARINDA ÖLÜMLÜ Ġġ KAZALARI DEĞERLENDĠRME RAPORU) Son yıllarda ülkemizde giderek artan büyük inģaat projeleri prestij projeler olarak da adlandırılmaktadır. Ancak bu proje inģaatlarında ve onlarca küçük inģaatlarda ölümlü iģ kazalarının bu yılın ilk 4 ayında artıģ göstermesi dikkat çekicidir. Ölümlü iģ kazalarının ölen iģçilerin ailelerinde ve toplumda yarattığı acılar dramatik bir tablo ortaya koymaktadır. Dramatik tablonun olduğu yerde prestij kelimesinden sözedilemez. Ġzmir Tabip Odası olarak bu ölümlü kazalar hakkındaki tespitlerimizi kamuoyuna sunuyoruz YILI ĠLK 4 AYINDATÜRKĠYE NĠN ĠNġAATLARINDAEN AZ 97 ĠġÇĠ Ġġ KAZASI SONUCUNDA HAYATINI KAYBETTĠ: Büyük umutlarla çıkarılan yeni ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Yasasının yayınlanması ve birçok maddesinin yürürlüğe girmesi inģaatlarda iģ kazalarını ve ölümlerini azaltmadı ilk 4 ayında inģaatlarda iģ kazası sonucu ölen 97 iģçi tespit ettik. Bu sayının daha fazla olması da ne yazık ki mümkündür AYRI ĠLĠN ĠNġAATLARINDA ÖLÜMLÜ Ġġ KAZALARI YAġANDI:2004 yılı ilk 4 ayında 38 ildeki inģaatlarda ölümlü iģ kazası yaģandı. ĠnĢaatlarında en çok iģ kazasının yaģandığı iller; Ġstanbul Bursa Ġzmir Kocaeli Kayseri Adana en az 10 ölüm en az 7 ölüm en az 6 ölüm en az 5 ölüm en az 5 ölüm en az 5 ölüm 3. TURKĠYE DE EN FAZLA ÖLÜMLÜ Ġġ KAZASININ OLDUĞU SEKTÖR GENE ĠNġAAT SEKTÖRÜ OLDU: Daha öceki istatistiklerde olduğu gibi 2014 ilk 4 ayda da en fazla iģ kazasından ölüm bu sektörde yaģandı. 4. TÜRKĠYE NĠN BÜYÜYEN EKONOMĠSĠNĠN LOKOMOTĠF SEKTÖRÜ ĠNġAAT SEKTÖRÜ Ġġ GÜVENLĠĞĠNDE SINIFTA KALDI: Son yıllarda ĠnĢaat sektörü büyümesiyle doğru orantılı bir Ģekilde iģçi ağlığı ve iģ güvenliği konusunda baģarılı bir grafik çizemedi. ĠnĢaat teknolojisindeki önemli geliģmeler olmasına rağmen alınmayan basit iģ güvenliği önlemleri nedeniyle ölümcül iģ kazaları bu sektörde 2014 ilk 4 ayda da devam etti. 5. ĠNġAATLARDAKĠ ÖLÜMLER EN ÇOK YÜKSEKTEN DÜġME SONUCU MEYDANA GELDĠ: Daha önceki istatistiklerde olduğu gibi 2014 ilk 4 ayda da yüksekten düģme sonucu ölüm, inģaatlardaki en önemli iģ kazası nedeni oldu.oysa ki yüksekten düģme sonucu ölüm alınacak bazı iģ güvenliği önlemleri ile önlenebilecek bir iģ kazası nedeni. 2

3 TÜRKĠYE DE BAZI BÜYÜK PROJELERDE ĠLK 4 AYDA (2014) ĠNġAATLARDAKĠ ÖLÜMLÜ Ġġ KAZALARI Tarih ĠĢ kazasının olduğu yer- Proje 09 Nisan 2014 ĠSTANBUL Mecidiyeköy (Ali Sami Yen Stadı yerine yapılan Torun Center projesi) 05 Nisan 2014 ĠSTANBUL 3. KÖPRÜ PROJESĠ (ReĢadiye- Çamlık bağlantı yolu üzerindeki 35 No lu viyadük inģaatı) 31 Mart 2014 ĠSTANBUL Sultanbeyli By Concept Sultanbeyli inģaatı 10 Mart 2014 ĠSTANBUL ÜsküdarÜnalan YaĢam Merkezi ve Gözlem Evi inģaatı 03 Mart 2014 ANKARA Atatürk Orman Çiftliği'nde baģbakanlık hizmet binası inģaatı ĠĢ kazasında ölüm nedeni ĠnĢaat sepetinin halatının kopması sonucu 15 inci kattan düģme Viyadük baģlık kiriģinin beton dökümü esnasında kalıbın açılması ile meydana gelen göçükte 25 metreden düģme Sonuç ölen iģçiler 1 ölüm E P (19) 3 ölüm L B (48) Y B(50) K B ĠnĢaat 5. katında alçıpan yaptığı sırada pencere boģluğundan aģağı düģme 1 ölüm M G(33) beton dökümü 1 ölüm Ü S C(23) sırasında, 5. kattan inģaatın duvarı ile istinat duvarının arasındaki çukura düģme iskeleden düģme 1 ölüm S O (27) 6. BÜYÜK ĠNġAAT PROJELERĠNDE BĠLE Ġġ GÜVENLĠĞĠ ÖNLEMLERĠ YETERSĠZ: YaĢanan ölümler büyük reklamlarla tanıtılan inģaat projelerinde her türlü lüks düģünülmesine rağmen iģçi sağlığı ve iģ güvenliği önlemlerinin yetersiz olduğunu gösteriyor. Nitekim yapılan incelemelerde ölümlerin önlenebilir olduğu tespit ediliyor. Örneğin; Kalıp ve iskelelerde gerekli denetimler yapılmadan iģe baģlandığı görülüyor. 7. BÜYÜK PROJELERDE ĠġĠN ÇABUK BĠTĠRĠLME BASKISI ÖLÜMLÜ Ġġ KAZALARINI ARTTIRIYOR: Büyük projelerde iheleye giren Ģirketler yapılan ihale ve sözleģmelerde verilen sürelere göre hızlı bir Ģekilde inģaatları bitirmek için gereken iģ güvenliği önlemlerini almadan iģe baģlıyor ve sürdürüyorlar. ĠĢçilerin çalıģma kapasiteleri zorlanıyor, vardiyalı çalıģma kurallarına uyulmuyor. 3

4 HES (HĠDROELEKRĠK SANTRALĠ) BARAJ ĠNġAAT PROJELERĠNDE ĠLK 4 AYDA (2014) ÖLÜMLÜ Ġġ KAZALARI Tarih ĠĢ kazasının olduğu yer- Proje 08 Nisan 2014 TUNCELĠ (Pembelik HES Barajı inģaatı) 19 Nisan 2014 SAKARYA Akyazı ilçesinde hidroelektrik santralinin HES inģaatı 20 Ocak 2014 KARAMAN Merkeze bağlı BucakıĢla köyünde HES inģaatı 11 Ocak 2014 DENĠZLĠ Adıgüzeller Barajı'nın ikinci kısımda yapımı süren HES hidroelektrik santrali inģaatı 09 Ocak 2014 ADANA KavĢak Bendi Hidroelektrik Santrali (HES) inģaatı ĠĢ kazasında ölüm nedeni Kullanılan aracın yoldan çıkması ile devrilmesi geri manevra yapan kepçenin altında kalma ĠnĢaatda meydana gelen toprak kayması Beton dökülen kalıp çökmesi ĠĢ makinesinden düģme Sonuç ölen iģçiler 1 ölüm ġ B (22) 1 ölüm M K (46), 1 ölüm H Ü (40) 2 ölüm E Ö (21) S A (22) 1 ölüm N A 8. HES (HĠDROELEKTRĠK SANTRALĠ) BARAJ ĠNġAAT PROJELERĠNDE Ġġ KAZALARINDA 6 ĠġÇĠ ÖLDÜ: 2004 yılı ilk 4 ayında HES (Hidro Elektrik santrali) inģaatlarında 6 iģçi iģ kazaları sonucunda öldü. HES gibi farklı alanda ve özellikteki inģaat iģlerinde iģçi sağlığı ve iģ güvenliği önlemlerinin en baģta planlanıp projede uygulanması gerekmektedir. Ancak önceki yıllarda olduğu gibi bu senede HES lerde iģçi ölümleri önlenememiģtir. 9. BÜYÜK ĠNġAAT PROJELERĠNDE TAġERON ÇALIġTIRMA ÖLÜMLÜ Ġġ KAZALARINI ARTTIRDI: ĠnĢaat projelerini gerçekleģtiren Ģirketler birçok yapı iģini taģeron Ģirketlere veriyor. TaĢeron Ģirketler de iģin ucuza yapılması için iģ güvenliği önlemlerini almıyorlar ilk 4 ayda gerçekleģen birçok iģ kazasının taģeron Ģirketlerde meydana gelmesi dikkat çekiyor 4

5 10. ĠNġAAT SEKTÖRÜ ÜZERĠNDEKĠ DEVLET DENETĠMĠ Ġġ KAZALARINI AZALTMADI :ÇalıĢma Bakanlığı ĠĢ TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı nın yeni baģlattığı programlı teftiģ programının henüz istenen sonuca ulaģmadığı 2004 yılı ilk 4 ayda inģaat sektöründe yaģanan ölümlü iģ kazası sayılarından anlaģılıyor. Ġġ TEFTĠġ KURULU BAġKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMLI TEFTĠġLERĠ (ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Programlı TeftiĢleri) Yapı ĠĢyerlerinde ĠSG Programlı TeftiĢi Uygulayacak Grup BaĢkanlığı: Ankara, Bursa, Ġstanbul ve Ġzmir Grup BaĢkanlıkları Uygulama Alanı: Tüm Türkiye Belirlenen öncelikli riskler: Yapı ĠĢlerinde ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Ek-4 Yapı Alanları Ġçin Asgari Sağlık ve Güvenlik ġartları Büyük ĠnĢaat ĠĢyerlerinde ĠSG Yönünden Programlı AraĢtırma Faaliyetleri Uygulayacak Grup BaĢkanlığı: Ankara Grup BaĢkanlığı Uygulama Alanı: Ankara, Ġstanbul, Ġzmir, Bursa, Kocaeli, Balıkesir, Manisa, Ordu. Belirlenen öncelikli riskler: Yapı alanları için asgari sağlık ve güvenlik Ģartları. 5

6 Ġġ TEFTĠġ SĠSTEMĠNE GETĠRĠLEN YENĠLĠKLER/YAKLAġIMLAR ĠNġAAT SEKTÖRÜNDE ĠġE YARAYACAK MI? Ġġ TEFTĠġ SĠSTEMĠNE GETĠRĠLEN YENĠLĠKLER/YAKLAġIMLAR ÖNLEYĠCĠ DENETĠM ANLAYIġI TeftiĢlerde noksanlık ve aykırılıklar tespit edilmesi halinde doğrudan idari para cezası uygulanması yerine; Bunların iģverence giderileceğinin beyan edilmesi, Noksanlık ve aykırılıkların iģverence uygun sürede giderilebileceğinin müfettiģçe takdir edilmesi,durumlarında teftiģe ara verilerek, noksanlık ve aykırılıkların giderilmesi için iģverene süre verilmesini öngörmektedir. GÖRÜġLERĠMĠZ ĠnĢaat sektöründe yüksekte çalıģma gibi iģ tanımlarında alınması gereken önlemler daha baģlangıçta yerine getirilmesi gereken acil önlemlerdir. Noksanlık ve aykırılıkların iģverence uygun sürede giderilebileceğinin müfettiģçe takdir edilmesi,durumlarında teftiģe ara verilerek, noksanlık ve aykırılıkların giderilmesi için iģverene süre verilmesi burada tartıģılabilir. SOSYAL TARAFLARIN BĠLGĠLENDĠRĠLMESĠ Programlı teftiģler, teftiģlerin yürütüleceği sektörlerdeki iģverenlerin, sendikaların, meslek odalarının, yerel yönetimlerin ve ilgili diğer sivil toplum kuruluģlarının ve hatta basın yayın kuruluģlarının katılımı ile düzenlenen toplantılarla duyurularak baģlamaktadır Bu suretle o yıl içinde hangi sektörlerde teftiģ yapılacağı ve teftiģlerde hangi riskler üzerinde durulacağı konusunda ön bilgilendirme yapılarak, bir taraftan iģverenlerin daha teftiģlere baģlanmadan kendi inisiyatifleri ile iģyerlerindeki riskleri gidermeleri sağlanmaya çalıģılmakta, diğer taraftan da iģyerlerini mevzuata uygun hale getirmek için farklı kurum ve kuruluģlar arasında bir iģbirliği ortamı yaratılmaktadır. Bilgilendirmeler düzenlenen toplantılarla yapılmaya baģlandı. Ancak inģaat sektöründen bu toplantılara katılım ne ölçüde yapıldığı bilinmiyor. ĠĢ teftiģ kurulu baģkanlığının 2004yılı programlı teftiģleri içinde Büyük ĠnĢaat ĠĢyerlerinde ĠSG Yönünden Programlı AraĢtırma Faaliyetleri baģlığı altında teftiģleri duyurmasına rağmen ilk 4 ayda yaģanan ölümlü kazalar düģündürücüdür. 6

7 Ġġ TEFTĠġ SĠSTEMĠNE GETĠRĠLEN YENĠLĠKLER/YAKLAġIMLAR ĠNġAAT SEKTÖRÜNDE ĠġE YARAYACAK MI? Ġġ TEFTĠġ SĠSTEMĠNE GETĠRĠLEN YENĠLĠKLER/YAKLAġIMLAR KURUMLARARASI ĠġBĠRLĠĞĠ TeftiĢ programlarının uygulanmaya baģlanmasından sonuçlanmasına kadar tüm aģamalarda sorunların tarafı olabilecek tüm kurum ve kuruluģlar ziyaret edilerek, onlarla sorunları ve çözüm önerilerini tartıģma toplantıları düzenlenerek, iģbirliği protokolleri yapılarak sorunların çözümüne tüm tarafların katkıda bulunması sağlanmaya çalıģılmaktadır YAYIN FAALĠYETLERĠ ĠĢyerlerinde çalıģan iģçiler salt teftiģler sırasında ya da düzenlenen eğitim toplantılarında değil, Kurul BaĢkanlığımızca hazırlanan ve iģyerlerindeki riskleri ve alınması gereken önlemleri konu eden el kitapçıkları aracılığı ile de bilgilendirilmekte, söz konusu kitapçıklar eğitimler sırasında iģçilere dağıtılmaktadır. GÖRÜġLERĠMĠZ ĠnĢaat sektörünün taraflarıyla toplantılar düzenlemek yararlıdır ancak iģçi örgütleri ve meslek odalarıyla da muhakkak görüģülmelidir. Yararlı olabilir Tüm iģ kollarında meydana gelen iģ kazalarının: 2008 yılında % 7,64 ü, 2009 yılında % 10,69 u 2010 yılında % 10,23 ü ve 2011 yılında % 11,19 u inģaat iģ kolunda meydana gelmiģtir. Son 10 yıllık istatistiklere göre, ölümle sonuçlanan iģ kazalarının yaklaģık üçte biri inģaat iģ kolunda meydana gelmiģtir. 7

8 11. ĠNġAAT PROJELERĠNDE ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠNĠN TAġERON OSGB LERE EMANET EDĠLMESĠ ÇÖZÜM GETĠRMEDĠ : Birçok ĠnĢaat projesi kendi iģ güvenliği uzmanı ve iģyeri hekimini istihdam etmek yerine daha ucuz olduğu için dıģardan taģeron Ģirketlerden (OSGB: Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi) hizmet alma yoluna gitmesi iģ kazası rakamlarından görüleceği gibi yaraya merhem olmadı. ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ ALANININ TAġERON ġġrketlerġ: KIRMIZI OSGB ġġrketlerġ (ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLĠK BĠRĠMLERĠ) ĠNġAAT SEKTÖRÜNDE DE HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠNĠ RANT ALANI HALĠNE GETĠRDĠLER: ĠĢ kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için ciddi çalıģmalar yapılması gereken alanı; yeni ĠSĠG yasasının getirdiği rüzgar ile kısa zamanda büyük paralar kazanmayı amaçlayan Ģirketler (kırmızı OSGB)ler hiç bir kural tanımayan ticari savaģ alanı haline getirdiler. HĠÇBĠR SEKTÖRDE GÖRÜLMEYECEK ÖLÇÜDE MANTAR GĠBĠ ÇOĞALDILAR: Yeni ISIG yasası ve ÇalıĢma bakanlığının her türlü kolaylığı göstermesi ile kısa zamanda büyük bir ivme ile çok sayıda OSGB kuruldu. Son sayılara göre 1037 adet OSGB kuruldu; Ankara da Ġstanbul da Ġzmir de Kocaeli nde 108 adet Ģirket kuruldu 270 adet Ģirket kuruldu 63 adet Ģirket kuruldu 58 adet Ģirket kuruldu Ġġ DÜNYASINI BÜYÜK PARA CEZALARI ĠLE KORKUTTULAR: Yeni ĠSĠG yasasının getirdiği astronomik ölçüde yüksek para cezaları ile iģverenler tedirgin edildi. Bu para cezalarından kurtulmanın tek yolunun OSGB lerden hizmet alınması olduğu propagandası aylarca yapıldı. Bu propagandaya bazı medya organları ve yazarları da bilmeden alet oldu. ETĠK ÇALIġMAYAN- KIRMIZI OSGB LER PĠYASAYA HAKĠM OLDU: Kısa zamanda çok sayıda OSGB kurulması nedeniyle OSGBlerin coğunluğu Ģirketleri ele geçirmek için etik olmayan davranıģlar içine girdiler. Kırmızı OSGB denen bu Ģirketler piyasanın % 70 ine hakim duruma geldiler. (Bakınız- Kırmızı OSGB nedir? - YeĢil OSGB nedir? OSGB GERÇEKLERĠ RAPORU- Ġzmir Tabip Odası) 8

9 OSGBLER ARTMASINA RAĞMEN ÜLKEMĠZDE ĠNġAAT SEKTÖRÜNDE DE Ġġ KAZALARI AZALMADI: OSGBlerin yeni ISIG yasasının yayınlanmasından sonra sayılarının mantar gibi artmasına rağmen ülkemizde iģ kazaları hala azalmıyor. ÇalıĢma Bakanlığı OSGB lerin hizmet verdiği iģyerlerinde iģ kazaları azaldı mı- arttı mı hiçbir bilgi vermiyor. Bu konuda açıklama merakla bekleniyor. Ancak çok ucuza hizmet kalitesiz ĠSĠG hizmetini beraberinde getirdiği için iģ kazalarının azalması ne yazık ki bir hayal. OSGBLER ARTMASINA RAĞMEN ÜLKEMĠZDE MESLEK HASTALIKLARI TESPĠTĠ HALA YOK: OSGBlerin sayılarının mantar gibi artmasına rağmen ülkemizde meslek hastalıkları tespiti halen yok. Büyük umutlar bağlanan OSGB Ģirketlerinin meslek hastalıkları konusunda ne gibi olumlu çalıģmalar yaptığı bilinmiyor. Ancak bu konudaki bir gösterge olan meslek hastalığı tespiti halen sıfır. OSGBLER Ġġ KAZASI RĠSKĠ AZ OLAN BÜYÜK ġġrketlere ODAKLANIYOR: Ülkemizde iģ kazalarının % 80 i 50 nin altında iģçi çalıģtıran iģyerlerinde gerçekleģiyor. Ne yazık ki OSGB lerin bu Ģirketleri alıp iģ kazalarını azaltalım kaygısı yok. Kırmızı OSGBler zaten iģ kazalarının az olduğu -büyük Ģirketlerin peģindeler. Nedeni de bu büyük iģyerlerine hizmet vermek daha kazançlı. Kim uğraģır küçük Ģirketlerle- riskli Ģirketlerle. Kim uğraģır küçük Ģirketlerde iģ kazalarını azaltmakla? OSGB LERĠN PART- TĠME/ PIRT-TĠME Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ HĠZMETĠ: Kırmızı OSGB ler yeni yasa ve yönetmeliklerin izin verdiği inanılmaz kısa çalıģma süreleri sayesinde iģyerlerine sadece Ģöyle bir uğruyorlar. Bünyesinde iģyeri hekimi- iģ güvenliği uzmanı çalıģtıran iģyerleri süreler açısından daha rahatlar. Ancak OSGB ler dakikalarla ölçülen zamanlarda iģyerlerine ayda bir veya 15 günde bir uğruyorlar. Bu durumdan iģyerleri de Ģikayetçi. çalıģan baģına 4 dakika/ ayda (Az tehlikeli iģyerlerinde) çalıģan baģına 6 dakika/ ayda (Tehlikeli iģyerlerinde) çalıģan baģına 8 dakika/ ayda (Çok tehlikeli iģyerlerinde) OSGB LERĠN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ HĠZMETLERĠNĠN NĠTELĠĞĠ: Kırmızı OSGBler ucuza teklifler vererek aldıkları çok sayıda iģyerine az sayıda ISIG çalıģanı ile yetiģmeye çalıģarak iģ sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin niteliğini düģürmektedirler; Copy -paste risk analizi yapmak (kopya) Görmeden gitmeden risk analizi yapmak Görmeden acil durum planları hazırlama ToplanmıĢ gibi gösterilen ISIG kurulları 4 dakikada iģe giriģ muayeneleri YapılmıĢ gösterilen peryodik muayeneler ĠĢ kazalarının saklanması Olmayan eğitimlerin kayıtları 9

10 ĠSTANBUL ĠLĠNDE ĠLK 4 AYDA (2014) ĠNġAATLARDAKĠ ÖLÜMLÜ Ġġ KAZALARI Tarih ĠĢ kazasının olduğu yer ĠĢ kazasında ölüm nedeni 09 Nisan 2014 Ġstanbul ĠnĢaat sepetinin Mecidiyeköy halatının kopması sonucu 15 inci kattan düģme 05 Nisan 2014 Ġstanbul Viyadük baģlık ReĢadiye- kiriģinin beton Çamlık dökümü esnasında bağlantı yolu kalıbın açılması ile meydana gelen göçükte 25 metreden düģme 05 Nisan 2014 Ġstanbul inģaatta 8. Katta Kadıköy Ģap atıldığı sırada Ģapı katlara taģıyan hortumun çarpması sonucu asansör boģluğuna düģme 04 Nisan 2014 Ġstanbul inģaatta 40 metre Beylikdüzü yüksekliğindeki vincin devrilmesi sonucu vinç altında kalma 31 Mart 2014 Ġstanbul ĠnĢaat 5. katında Sultanbeyli alçıpan yaptığı sırada pencere boģluğundan aģağı düģme 10 Mart 2014 Ġstanbul Beton dökümü Üsküdar sırasında, 5. kattan inģaatın duvarı ile istinat duvarının arasındaki çukura düģme 19 ġubat 2014 Ġstanbul Tuzla kanal çalıģması yapan vincin 15 metre derinliğindeki çukura düģmesi 14 Ocak 2014 Ġstanbul Küçükçekmece Bina inģaatında yangın çıkması sonucu yanma Sonuç ölen iģçiler 1 ölüm E P (19) 3 ölüm L B (48) Y B (50) K B 1 ölüm M Y (30) 1 ölüm B C(34) 1 ölüm M G (33) 1 ölüm Ü S C (23) 1 ölüm E Ö 1 ölü R Ö (50) 10

11 ĠZMĠR ĠLĠNDE ĠLK 4 AYDA (2014) ĠNġAATLARDAKĠ ÖLÜMLÜ Ġġ KAZALARI Tarih ĠĢ kazasının olduğu yer ĠĢ kazasında ölüm nedeni 24 Nisan 2014 Ġzmir Çiğli 7. kattaki inģaat iskelesinden düģme 08 Nisan 2014 Ġzmir Buca Yük asansöründen düģen bir kalasın baģına isabet etmesi 30 Mart 2014 Ġzmir ÖdemiĢ Cezaevi inģaatında yüksekten düģme 17 Mart 2014 Ġzmir Torbalı Çatı onarımı sırasında yüksekten düģme 25 ġubat 2014 Ġzmir Torbalı Asansör montajı sırasında 3. üncü kattan düģme Sonuç ölen iģçiler 2 ölüm M K (38) M K (44) 1 ölüm A Ö S(25) 1 ölüm A B (22) 1ölüm N Ö (58) 1 ölüm A S G (46) 11

12 DEĞĠġĠK ĠLLERDE ĠLK 4 AYDA (2014) ĠNġAATLARDAKĠ ÖLÜMLÜ Ġġ KAZASI SAYILARI No ĠLLER ĠĢ kazalarında ölüm nedenleri Sonuç 1. Ankara Yüksekten düģme 3 ölüm Kalp krizi 2. Adana ĠĢ makinası altında kalma 5 ölüm Yüksekten düģme ĠĢ makinasından düģme 3. Bursa Yüksekten düģme 7 ölüm ĠnĢaat çökmesi Kafaya kaya düģmesi Araç devrilmesi Elektrik çarpması 4. Manisa Yüksekten düģme 4 ölüm ĠĢ makinası altında kalma Göçük altında kalma 5. Kayseri ĠĢ makinası altında kalma 5 ölüm Yüksekten düģme 6. Kocaeli Yüksekten düģme 5 ölüm Kalp krizi 7. Konya Yüksekten düģme 4 ölüm CO zehirlenmesi 8. Mersin Üstüne kiriģ düģmesi 4 ölüm Yüksekten düģme 9. Batman Yüksekten düģme 1 ölüm 10. Gaziantep Yüksekten düģme 3 ölüm ĠĢ makinası altında kalma Kafaya harç düģmesi 11. Antalya Yüksekten düģme 3 ölüm Elektrik çarpması Çatı çökmesi 12. Tokat Yüksekten düģme 1 ölüm 13. Sakarya ĠĢ makinası altında kalma 2 ölüm Yüksekten düģme 14. Elazığ Kalp krizi 3 ölüm Yüksekten düģme 15. KahramanmaraĢ Kalıp altında kalma 1 ölüm 16. Bingöl Yüksekten düģme 1 ölüm 17. Tunceli Araç devrilmesi 1 ölüm 18. Ordu Yüksekten düģme 2 ölüm 19. Kastamonu Yüksekten düģme 2 ölüm 20. Hatay Yüksekten düģme 1 ölüm 21. Çankırı Elektrik çarpması 1 ölüm 22. Tekirdağ Yüksekten düģme 2 ölüm Araç çarpması 23. ġanlırfa Yüksekten düģme 1 ölüm 24. Isparta Göçük altında kalma 2 ölüm Yüksekten düģme 25. Diyarbakır Yüksekten düģme 2 ölüm 12

13 26. Rize Gaz zehirlenmesi 1 ölüm 27. Karaman Yüksekten düģme 2 ölüm Göçük altında kalma 28. Kırıkkale Araç devrilmesi 1 ölüm 29. Artvin Araç devrilmesi 1 ölüm 30. Muğla Yüksekten düģme 1 ölüm 31. Yozgat Göçük altında kalma 1 ölüm 32. Trabzon Yüksekten düģme 3 ölüm 33. ġırnak Elektrik çarpması 1 ölüm 34. Çanakkale Yüksekten düģme 1 ölüm 35. Denizli Kalıp altında kalma 2 ölüm 36. Malatya Yüksekten düģme 1 ölüm Notlar: Tablolarda yazılan ölüm sayıları en az dır. Çünkü bizim tespit edemediğimiz ölümlü iģ kazaları da olabilir. Ölümlü iģ kazaları ulusal- yerel medya, yazılı basın organları, sivil toplum örgütleri, sendikalar, meslek odaları ve iģçi sağlığı ve iģ güvenliği il meclisleri haber ve verileri arģivlenerek tablolara dökülmüģtür. ĠNġAATLARDA ÖLÜMLÜ Ġġ KAZALARININ KAZA TĠPLERĠ: 1- Ġnsan DüĢmesi 2 Malzeme DüĢmesi 3 Malzeme Sıçraması 4 Kazı Kenarının Göçmesi 5 Yapı Kısmının Çökmesi 6 Elektrik Çarpması 7 Patlayıcı Madde Kazaları 8 Yapı Makinası Kazaları 9 Uzuv Kaptırma 10 Uzuv SıkıĢması 11 Sivri Uçlu Keskin Ken Cis. Yara. 12 ġantiye içi Trafik Kazaları 13 Diğer Tip kazalar 13

14 ÖLÜMLÜ Ġġ KAZALARINA KARġI NE YAPILMALI? DENETĠM: ĠĢ teftiģ kurumu planlı denetimleri inģaat sektörüne daha çok yoğunlaģmalıdır. Raporda bu konuda yazılan öneriler dikkate alınmalıdır. YASAL DÜZENLEMELER: Yeni ĠĢ sağlığı ve güvenliği yasası ve ilgili yönetmelikler sosyal taraflarında desteğini alarak yeniden düzenlenmelidir. ÇalıĢma süreleri artırılmaldır. OSGB lere düzenleme getirilmelidir. ALT ĠġVEREN- TAġERON SĠSTEMĠ: ĠnĢaatlarda taģeron Ģirketlerin çalıģtırılması konusu her açıdan tekrar incelenip düzenlenmelidir. TaĢeron sigortasız iģçi çalıģtıranlara karģı verilecek cezalar caydırıcı olmaldır. ĠNġAAT ĠġÇĠLERĠNĠN SOSYAL HAKLARI VE SENDĠKA KURULMASI: ĠnĢaat iģçilerinin sosyal hakları verilmelidir. Sigortasız çalıģan- taģeron Ģirketlerde çalıģan iģçiler sosyal haklarına kavuģmalıdır. ĠnĢaat iģçilerinin örgütlenmesi ve bu alanda sendika kurmasının önü açılmalıdır. Ġġ GÜVENLĠĞĠ ÖNLEMLERĠNĠ ALMAYAN ĠNġAATLARDA Ġġ HEMEN DURDURULMALIDIR: Yasada olmasına rağmen yaygın olarak uygulanmayan iģ durdurma inģaatlarda uygulanabilir mekanizmaya kavuģturulmalıdır. NOT: Bu konudaki öneriler ayrıntılı olarak ayrı bir rapor ile kamuoyuna sunulacaktır. 14

KÖMÜR KARASI MADENLERĠN YÜZ KARASI ĠġÇĠ ÖLÜMLERĠ RAPORU- 2014

KÖMÜR KARASI MADENLERĠN YÜZ KARASI ĠġÇĠ ÖLÜMLERĠ RAPORU- 2014 ĠZMĠR TABĠP ODASI ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE ĠġYERĠ HEKĠMLĠĞĠ KOMĠSYONU KÖMÜR KARASI MADENLERĠN YÜZ KARASI ĠġÇĠ ÖLÜMLERĠ RAPORU- 2014 TÜRKĠYE MADENLERĠNDE ÖLÜMLÜ Ġġ KAZALARI DEĞERLENDĠRME RAPORU- 2014 16 Mayıs 2014

Detaylı

İLK YILINDA OSGB GERÇEKLERİ

İLK YILINDA OSGB GERÇEKLERİ İZMİR TABİP ODASI İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞYERİ HEKİMLİĞİ KOMİSYONU ÜLKEMİZDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA İLK YILINDA OSGB GERÇEKLERİ OSGB LERİN HAKİMİYETİ OSGB LER VE İŞYERLERİ OSGB LER VE İSİG HİZMETLERİ

Detaylı

ARITMA TESİSLERİNİN ARITILAMAYAN GERÇEĞİ:İŞÇİ ÖLÜMLERİ RAPORU

ARITMA TESİSLERİNİN ARITILAMAYAN GERÇEĞİ:İŞÇİ ÖLÜMLERİ RAPORU İZMİR TABİP ODASI İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞYERİ HEKİMLİĞİ KOMİSYONU ARITMA TESİSLERİNİN ARITILAMAYAN GERÇEĞİ:İŞÇİ ÖLÜMLERİ RAPORU TÜRKĠYE KANALĠZASYON- ATIK SU ARITMA TESĠSLERĠNDE ÖLÜMLÜ Ġġ KAZALARIDEĞERLENDĠRME

Detaylı

T.C. ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ. ĠSTANBUL GENELĠNDE ĠNġAAT ĠġLERĠNDE Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA

T.C. ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ. ĠSTANBUL GENELĠNDE ĠNġAAT ĠġLERĠNDE Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA T.C. ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ĠSTANBUL GENELĠNDE ĠNġAAT ĠġLERĠNDE Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Fatma Sibel TÜZER Anabilim Dalı: ĠnĢaat Mühendisliği

Detaylı

İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI TÜRKİYENİN DÖRT BİR YANINA HER AN ULAŞAN DİNAMİK BİR YAPIYA SAHİPTİR

İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI TÜRKİYENİN DÖRT BİR YANINA HER AN ULAŞAN DİNAMİK BİR YAPIYA SAHİPTİR İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI TÜRKİYENİN DÖRT BİR YANINA HER AN ULAŞAN DİNAMİK BİR YAPIYA SAHİPTİR BAKANLIK TEŞKİLATINDAKİ YERİ YÖNETSEL YAPI KURUL BAŞKANI Kurul Başkan Yardımcısı (İdari ve Mali İşler) Kurul

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 2010 Mali Yılı Bütçesinin TBMM Genel Kurulu na Sunumu. Prof. Dr. Recep AKDAĞ Sağlık Bakanı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 2010 Mali Yılı Bütçesinin TBMM Genel Kurulu na Sunumu. Prof. Dr. Recep AKDAĞ Sağlık Bakanı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 2010 Mali Yılı Bütçesinin TBMM Genel Kurulu na Sunumu Prof. Dr. Recep AKDAĞ Sağlık Bakanı 19 Aralık 2009 Ġçindekiler Önsöz 3 A. Dünden Bugüne Sağlık Politikalarımız 5 B. Türkiye Sağlıkta

Detaylı

AHġAP VE MOBĠLYA SEKTÖRÜNÜN 6331 SAYILI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU AÇISINDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

AHġAP VE MOBĠLYA SEKTÖRÜNÜN 6331 SAYILI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU AÇISINDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YENĠ YÜZYIL ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ AHġAP VE MOBĠLYA SEKTÖRÜNÜN 6331 SAYILI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU AÇISINDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Bitirme Projesi Ġ.Yusuf YILDIRIM 131101140 Bölüm:

Detaylı

6331 SAYILI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU NUN ĠNġAAT SEKTÖRÜNDE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

6331 SAYILI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU NUN ĠNġAAT SEKTÖRÜNDE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ I YENĠ YÜZYIL ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 6331 SAYILI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU NUN ĠNġAAT SEKTÖRÜNDE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Bitirme Projesi Ezgi BALI 131101385 Bölüm: ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

ĠġYERĠ HEKĠMLERĠ ĠÇĠN YENĠ Ġġ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ KANUNU EĞĠTĠM SEMĠNERLERĠ SEMİNER 4

ĠġYERĠ HEKĠMLERĠ ĠÇĠN YENĠ Ġġ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ KANUNU EĞĠTĠM SEMĠNERLERĠ SEMİNER 4 ĠġYERĠ HEKĠMLERĠ ĠÇĠN YENĠ Ġġ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ KANUNU EĞĠTĠM SEMĠNERLERĠ SEMİNER 4 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KANUNU NA İŞ SAĞLIĞI AÇISINDAN AKADEMİK BAKIŞ VE İŞYERİ HEKİMLİĞİ ÜCRETLERİ

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER I,II,III,IV,V 1.0 GĠRĠġ 1 2.0 Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ SORUMLULUKLARI 1 2.1 PERSONEL SEÇĠMĠ VE ĠġE GĠRĠġ ĠġLEMLERĠ 1-2 2.2. GENEL SORUMLULUKLAR 2 2.2.1 ġantġye ÇEVRE MÜDÜRÜ 2-3 2.2.2 MÜHENDĠS

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 16-28 Haziran 2013 Yayımlandığı Tarih 28 Haziran 2013 Sayı 2013-12 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

AS/NEXIA TÜRKĠYE KASIM 2008 ĠSTANBUL

AS/NEXIA TÜRKĠYE KASIM 2008 ĠSTANBUL YENĠ SOSYAL GÜVENLĠK SĠSTEMĠ AS/NEXIA TÜRKĠYE KASIM 2008 ĠSTANBUL NEXIA TÜRKĠYE HAKKINDA Nexia Türkiye bağımsız denetim, mali danıģmanlık, tasdik hizmetleri, kurumsal finans, iç denetim ve yapılandırması,

Detaylı

ÇALIŞMA REHBERİ AYLIK BÜLTENİ

ÇALIŞMA REHBERİ AYLIK BÜLTENİ İş ve Sosyal Güvenlik Bülteni Yıl 1, Sayı 5 ÇALIŞMA REHBERİ AYLIK BÜLTENİ İstanbul Cad. No:102/2 Bakırköy İSTANBUL www.calismarehberi.com iletisim@calismarehberi.com 0212 211 10 11 BaĢlarken Editörün Notu

Detaylı

YAYIN NO : 156 2009 YILI FAALĠYET RAPORU

YAYIN NO : 156 2009 YILI FAALĠYET RAPORU T.C. SANAYĠ VE TĠCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü YAYIN NO : 156 2009 YILI FAALĠYET RAPORU Yayına Hazırlayan : Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

Resmî Gazete. Sayı : 28339 KANUN. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU. Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Resmî Gazete. Sayı : 28339 KANUN. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU. Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar 30 Haziran 2012 CUMARTESĠ Amaç Resmî Gazete Sayı : 28339 KANUN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı;

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK REFORMU 5510 SAYILI YASA İLE GETİRİLEN DÜZENLEMELER, UYGULAMALAR, SORU VE SORUNLAR

SOSYAL GÜVENLİK REFORMU 5510 SAYILI YASA İLE GETİRİLEN DÜZENLEMELER, UYGULAMALAR, SORU VE SORUNLAR SOSYAL GÜVENLİK REFORMU 5510 SAYILI YASA İLE GETİRİLEN DÜZENLEMELER, UYGULAMALAR, SORU VE SORUNLAR Konu: Sosyal Güvenlik Reformu 5510 Sayılı Yasa ile Getirilen Düzenlemeler, Uygulamalar, Soru ve Sorunlar

Detaylı

KANUN. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU. Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM

KANUN. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU. Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM 30 Haziran 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28339 KANUN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı;

Detaylı

ÇARE Sağlık Güvenlik ve Çevre Yönetim Sistemleri. Çubuk Yolu Güldarpı Köyü 06760 Çubuk / Ankara - Tel: +90 312 827 14 12 (pbx) Fax: +90 312 827 14 14

ÇARE Sağlık Güvenlik ve Çevre Yönetim Sistemleri. Çubuk Yolu Güldarpı Köyü 06760 Çubuk / Ankara - Tel: +90 312 827 14 12 (pbx) Fax: +90 312 827 14 14 Sağlık Araç Gereçleri ve Üretimi Çubuk Yolu Güldarpı Köyü 06760 Çubuk / Ankara - Tel: +90 312 827 14 12 (pbx) Fax: +90 312 827 14 14 www.medplast.com.tr / info@medplast.com.tr Medplast-S Çare Sağlık Güvenlik

Detaylı

www.isguygulama.com Sinan Akduman Sayfa 1

www.isguygulama.com Sinan Akduman Sayfa 1 İSG ÖZET DERS NOTLARI KONU BAŞLIKLARI SAYFA 1- Açılış ve Ders Listesi 1 2.İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi 2 3.İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü 5 4.Türkiye'de

Detaylı

ISSN 2149-2581 YIL: 01 SAYI: 01 NİSAN 2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ. İnsan hayatı maddi anlamda ölçülmez. İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış

ISSN 2149-2581 YIL: 01 SAYI: 01 NİSAN 2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ. İnsan hayatı maddi anlamda ölçülmez. İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ISSN 2149-2581 YIL: 01 SAYI: 01 NİSAN 2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ 10 6 İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış İnsan hayatı maddi anlamda ölçülmez İstanbul Ankara Burdur Isparta Konya Gaziantep

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ EYLEM PLANI 2009-2020. www.cevreorman.gov.tr

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ EYLEM PLANI 2009-2020. www.cevreorman.gov.tr T T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ EYLEM PLANI 2009-2020 www.cevreorman.gov.tr 1 ÖNSÖZ İnsanoğlunun hayatında huzur ve sükunetin değeri hiçbir varlıkla değiştirilemeyecek kadar yüksektir.

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. TOPLU KONUT ĠDARESĠ BAġKANLIĞI (TOKĠ) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. TOPLU KONUT ĠDARESĠ BAġKANLIĞI (TOKĠ) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI TOPLU KONUT ĠDARESĠ BAġKANLIĞI (TOKĠ) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu Kanunu ile 02.03.1984 tarih ve 2985 sayılı Toplu Konut

Detaylı

İnşaat Sanayii YÜZKIRKÜÇ MAYIS - HAZİRAN 2014 TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA YAŞAM İÇİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İnşaat Sanayii YÜZKIRKÜÇ MAYIS - HAZİRAN 2014 TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA YAŞAM İÇİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İnşaat Sanayii TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA YAŞAM İÇİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MAYIS - HAZİRAN 2014 YÜZKIRKÜÇ DOSYA YAŞAM İÇİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 1 Editörden Sevgili okurlar;

Detaylı

UMKE BÜLTENİ TEMMUZ 2012 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ

UMKE BÜLTENİ TEMMUZ 2012 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ UMKE BÜLTENİ TEMMUZ 2012 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ UMKE Bir Marka Haline Geldi Van Sağlık Ġl Müdürü Dr. Bilal Acar, UMKE'ye gösterilen ilginin depremden sonra kat kat arttığını söyledi. Van depreminden

Detaylı

K A V R A M L A R İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ GÜVENLİĞİ

K A V R A M L A R İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ GÜVENLİĞİ K A V R A M L A R İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ T A N I M L A R İş sağlığı ve güvenliği: İş kazaları ve meslek hastalıklarından çalışanları korumak, daha sağlıklı bir ortamda çalışmalarını

Detaylı

TÜRKİYE DE MADENLERDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI ve 176 SAYILI MADENLERDE SAĞLIK VE GÜVENLİK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ KARŞILAŞTIRMA

TÜRKİYE DE MADENLERDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI ve 176 SAYILI MADENLERDE SAĞLIK VE GÜVENLİK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ KARŞILAŞTIRMA TÜRKİYE DE MADENLERDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI ve 176 SAYILI MADENLERDE SAĞLIK VE GÜVENLİK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ KARŞILAŞTIRMA İŞMEN GÜNALÇİN AVUKATLIK ORTAKLIĞI Değerlendirme 13 Mayıs 2014

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ KAZALARI VE İSTATİSTİKLERİ YENİ YAKLAŞIMLAR VE DENETİMLERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ KAZALARI VE İSTATİSTİKLERİ YENİ YAKLAŞIMLAR VE DENETİMLERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR YAPI İŞLERİNDE; İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ KAZALARI VE İSTATİSTİKLERİ YENİ YAKLAŞIMLAR VE DENETİMLERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR, BÖLÜM:I GİRİŞ Yapı işleri, çalışma şartları bakımından, en riskli sektör

Detaylı

1-8 KST117 İş Güvenliği Öğr. Gör. E. Ekmel SULAK ekmelsulak@karabuk.edu.tr KBUZEM

1-8 KST117 İş Güvenliği Öğr. Gör. E. Ekmel SULAK ekmelsulak@karabuk.edu.tr KBUZEM 1-8 KST117 Öğr. Gör. E. Ekmel SULAK ekmelsulak@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 1.1. ne Giriş İşci, işveren, iş ilişkisi Bir iş sözleşmesine dayanarak

Detaylı

KRĠZE RAĞMEN RAHATLAMAK

KRĠZE RAĞMEN RAHATLAMAK AYIN MAKALESĠ KRĠZE RAĞMEN RAHATLAMAK Ünal Aydın ĠZYMMO BaĢkanı Bozulan ekonomik göstergelere, azalan huzura rağmen biraz da olsa rahatlamak için bakılabilecek noktalar vardır. Gelin biraz rahatlayalım:

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan iģyerlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan iģyerlerini kapsar. Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iģ sağlığı

Detaylı