istanbul TİCARET ODASI 1992 YILI RAPORU FAALİYET (Kasım Ayı Sonu İtibariyle) İSTANBUL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "istanbul TİCARET ODASI 1992 YILI RAPORU FAALİYET (Kasım Ayı Sonu İtibariyle) İSTANBUL"

Transkript

1

2 istanbul TİCARET ODASI 1992 YILI RAPORU FAALİYET (Kasım Ayı Sonu İtibariyle) İSTANBUL

3

4 i Ç İ N D E K İ L E R SAYFA NO: I. DüNYA VE TüRKİYE EKONOMİSİ ile ilgili ÇALIŞMALAR... 1 A. GENEL ÇALIŞMALAR Çeşitli Ekonomik Konulara ilişkin Görüşlerimizin ilgili Merciiere iletilmesi I 2. Odamız Girişimleri Konusunda Kamuoyu Oluşturulması Faaliyetleri Ekonomik Raporlar Aylık Ekonomik Veriler Türkiye nin Ekonomi ve Sosyal Atiası ücretliler Geçinme indeksi ve Toptan Eşya Fiyatları indeksi EFTA-Türkiye ilişkileri lo B. DiGER ARAŞTIRMA KONULARI lo 1. Avrupa Ekonomik Bölgesi ile ilgili Araştırma Sovyet Cumhuriyetleri ve Diğer Doğu Bloku ülkeleri ile Ekonomik ilişkiler 3. Türk Reklamcılık Sektörü ve Ekonomik Faaliyetlere Katkıları Türkiye de Soğuk Zincir Uygulamaları ve Geliştirilmesi Gıda Kalite Kontrolü ve Yasal Düzenlemeler Bölgesel Finans Merkezlerinin önemi, Gerekliliği ve Ekonomiye Katkıları: istanbul Kıyı Bankacılığına ilişkin Bir incelerne istanbui da Büyük Mağazacılığın Gelişmesi, Sosyal ve Ekonomik Etkileri istanbul Halkının Dayanıklı Tüketim Maarı Sahipliği ve Edinme Biçimleri

5 - II - 9. istanbul Halkının Çevre Sorunlarına ilişkin Tutum,Davranış ve Değerlendirmeleri Toplu Sözleşme Sonuçlarının özeikle Küçük işyerlerinde Sebep Olduğu Haksız Rekabet ve Oluşturduğu Sorunlar Ekonomide Dışa Açılma ve Dünyanın Değişen Koşuarı Karşısında Türkiye için Kalkınma Stratejileri Enflasyonun Kontrolünde Alternatif Para Programı Karşılıklı Ticaret Sistemleri ve Türkiye 18 II. SEMİNER 5 PANEL VE TOPLANTilAR A. EFTA-TüRKİYE İLİŞKİLERi PANELi 19 B. HlZLI NüFUS ARTIŞININ SOSYO EKONOMiK VE ÇEVRESEL SORUNLARI SEMiNERi C. TURiZM SEMiNERi.. 20 D. TÜRKİYE'DE VE DONYADA özel ÖGRETİM KURUMLARININ EGiTiMDEKi YERİ SEMiNERi E. DIŞTİCARET EGiTiM SEMiNERi F. VERGİ SEMiNERi G. KÜÇÜK SANAYİNİN SORUNLARI SEMiNERi H. DERi KONFEKSiYON SANAYii EGiTiM SEMiNERi. 22 I. KİT 1 LERİN özelleştirilmesi SEMiNERi 23 J. OTOPARK YÖNETMELİGİ VE UYGULAMALARI PANEli. 24 K. ÜLKEMiZDEKi SAGLIK SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNDE ÖZEL SAGLIK KURULUŞLARININ YERi VE önemi SEMiNERi 24 L. DiGER TOPLANTilAR M. YIL içinde KATILDIGIMIZ SEMiNER VE TOPLANTlLAR.. 27

6 - III - III. DIŞ İLİŞKİLER A. DIŞ TANITIM Dış Fuarlara iştirak ikili Ekonomik ilişkilerin Geliştirilmesi istanbul Broşürü B. MEVZUAT VE UYGULAMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALAR.. 36 C. ARAŞTIRMA,iNCELEME,YAYIN FAALiYETLERi Pazar Araştırmaları Tetkik Gezileri Rehber Yayınları ihracatçı üyelerimizin ödüendirilmesi Odamızı Ziyaret Eden Heyetler IV. MALi KONULAR A. GENEL ÇALIŞMALAR ORTALAMA KAR HADLERİ 64 C. BAŞARILI VERGİ MüKELLEFi üyelerimizin ÖDÜLLENDiRiLMESi V. iç TiCARET KONULARI. 66 A. GENEL SORUNLAR Çek ve Senet Tahsili Taşınmaz Mal Kiraları Hakkında Kanun Tasarısı Konut ve Altyapı Hizmetleri Kredi Faizlerinin Azaltılması ve Bankaların Provizyon Masrafları Diğer Sorunlar.. 69

7 - IV - B. SEKTÖREl SORUNLAR inşaat Kesimi Emlak Komisyonculuğu ~ özel Sağlık Kuruluşları özel Öğretim Kurumları Tüketicinin Korunması C. istanbul İLE İlGİlİ ÇALIŞMALAR Genel Çalışmalar Çevre Sorunları işportacılık ve Seyyar Satıcılık Sorunu Trafik Sorunu işyerleri ve Sanayinin Şehir Dışına Nakli Sorunu VI. KÜÇÜK SANAYİ ile ilgili ÇALIŞMALAR A. KÜÇÜK SANAYiDE KAPASiTE KULLANIMI B. MESLEKi.GEZilER C. YAN SANAYiDE VERiMliliK. 84 D. KÜÇÜK SANAYiNiN FiNANSMAN SORUNLARI. 85 E. YAN SANAYi BORSASI VII. EGiTiM VE KüLTüR FAALİYETLERİ A. MUHASEBE YARDIMCiGI SERTiFiKASI SINAVI~ SATlCiliK SERTifiKASI SINAVI, PRATiK AKŞAM TİCARET KURSU, SATIŞ ElEMANI KURSU.. 86 B. DIŞ TiCARET EGiTiM ÇALIŞMALARI.. 87 C. istanbul TiCARET ODASI BURSU D. STAJYER ÖGRENCilER

8 - V - VIII. ODA İÇİ ÇALIŞMALAR A. istanbul DüNYA TiCARET MERKEZi B. SOSYAL TESiS ÇALIŞMALARI C. ODA SEÇiMLERiNE YöNELiK ÇALIŞMALAR D. MEÇHUL FiRMALARlN ARAŞTIRILMASI E. RESEN KAYIT VE ADRES TESPİTİ F. DANIŞMA MASALARI FAALİYETLERi G. YAYIN FAALiYETLERi H. TİCARİ DOKüMANTASYON FAALİYETLERi I. ODA'NIN GÜVENLİGİ İÇİN YAPILAN ÇALIŞMALAR J. istanbul TiCARET ODASI ANKARA irtibat BüROSUNUN ÇALIŞMALARI EKLER

9

10 I. DüNYA VE TÜRKİYE EKONOMiSİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR A. GENEL ÇALIŞMALAR ı. Çeşitli Ekonomik Konulara ilişkin Görüşlerimizin ilgili Merciiere iletilmesi Odamız 1992 yılı içinde de, geçmiş yıarda olduğu gibi, Türkiye Ekonomisinin temel problemlerine ilişkin görüşlerinden, üyelerimizin mesleki faaliyetlerini sürdürürken karşılaştıkları özel sorunlarına kadar çok çeşitli ekonomik konulardaki görüşlerini ve taleplerini ilgili merciiere iletmiştir. özel konulara ilişkin olanları ileriki sayfalarda belirtilmek üzere, genel konulardaki girişimlerimiz aşağıda kısaca arzedilmiştir. - Bilindiği gibi ülkemizde eksikliği hissedilen, rekabet sınırlamaları ve tekelci uygulamaların önlenmesi ile ilgili bir mevzuata olan ihtiyacın karşılanması amacıyla, 1980'li yıarın başında Odamızın öncülüğünde bir kanun tasarısı hazırlama çalışmaları başlatılmış; görüşlerimiz ilgili merciiere iletilmişti. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca hazırlanan 11 Rekabeti Sınırlayan Anlaşmalar ve Uygulamalar Hakkında Kanun Tasarısııı ile ilgili görüşlerimiz anılan Bakanlığa bildirilmiştir. Tasarının biran önce yasalaşmasını teminen gerekli girişimlerde bulunulması talebimiz Odalar Birliği'ne iletilmiştir.

11 - 2 - Ayrıca Rekabetin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı'nın 3.maddesinde yeralan 11 Teşebbüs Birliği 11 tanımının "Teşebbüslerin belirli amaçlara ulaşmak için oluşturduğu tüzel kişiliği haiz ya da herhangibir tüzel kişiliği olmayan, özel kanunla kurulmuş olsun olmasın, kamu kurumu nitelikli veya özel statüdeki her türlü birlikler.. şeklinde değiştirilmesi yolundaki görüşümüz Odalar Birliği ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı iç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne iletilmiştir. - Limanlarımızın etkin bir işletmeye kavuşması, alt ve üst yapı eksiklerinin tamamlanması için özel bir otonam idare altında toplanması ve bu idareye Ticaret ve Sanayi Odaları ile Deniz Ticaret Odası'nın da iştirakinin uygun olacağı yolundaki talebimiz, Ulaştırma Bakanlığı'na bildirilmiştir. -Türk Ceza Kanunu'nda yeralan gıda ile ilgili hükümlerin kaldırılarak, ekonomik suça ekonomik ceza prensibi çerçevesinde Gıda Kanunu Tasarısı'na dahil edilmesinin uygun olacağı yolundaki görüşümüz Odalar Birliği'ne iletilmiştir. - Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ithalat Genel Müdürlüğü'ne, ithalat Rejimi Kararı ve eklerinde gerekli düzeltmelerin yapılmasıyla ilgili Odamız görüşleri bildirilmiştir. - Yatırım Teşvik Mevzuatı ile ilgili görüş ve önerilerimiz Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Odalar Birliği 1 ne gönderilmiştir.

12 Sendikalar Kanunu ile Grev ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nda yapılması düşünülen değişiklikler sırasında, özel okul öğretmenlerinin sendika üyesi olmaları ve sağlık kuruluşlarının grev kapsamına alınmasının sakıncalarının dikkate alınmasının yararlı olacağı yolundaki ~örüşümüz Odalar Birliği'ne iletilmiştir. - KİT 1 lerin piyasa ekonomisi şartları içinde kendi inisiyatifleriyle satış politikalarını kendilerinin belirlemelerinin gerektiği, ancak piyasa şeffaflığının temini açısından, şeker fabrikalarının satış usul ve şartlarının kamuoyuna duyurulmasının uygun olacağı yolundaki görüşümuz Odalar Birliği'ne bildirilmiştir. - Hastane gelirlerini olumsuz yönde etkilernesi dolayısıyla, SSK ve Bağ-Kur'un eczanelere ve sağlık kurumlarına olan borçlarının biran önce ödenmesi için gereğinin yapılması ayrıca, resmi hastanelerin taahhüt ve bakım hizmetleri karşılığı olarak özel kesime olan borçların ödenmesi hususu, Sağlık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirilmiştir. - 2 Haziran 1988 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, Karayoarı Genel Müdürlüğü dışındaki kuruluşların otoyol yapımı, bakımı ve işletmesiyle ilgili görevlendirilmesi hakkındaki Kanun'a ilişkin Yönetmeliğin, hazırlık çalışmalarının tamamlanarak yürürlüğe konulmasının sağlanması yolundaki Odamız talebi Bayındırlık ve iskarı Bakanı'na iletilmiştir.

13 ı Nisan 1992 tarihinde faaliyete geçirilen Elektronik Fon Transfer sistemi ile getirilmiş olan hizmet imkanının bankalarca yaygın bir şekilde sunulması, bilhassa şubelerarası fon transferlerinin bu yöntemle yapılması imkanının sağlanması yolundaki talebimiz Türkiye Bankalar Birliği'ne iletilmiştir. - Devlet Kuruluşları ve Sosyal Sigortalar Kurumu bünyesinde kurulan Vakıflarla ilgili uygulamaların, medeni kanun ve ilgili tüzük hükümlerinin aksi yönünde yürütüldüğü, ayrıca bir kısım devlet kuruluşları ile bu kuruluşlara yardımcı olmak üzere kurulan vakıflar arasında organik bir bağ kurulduğu, vakfın kurucusu ve yöneticisi olan bir kısım devlet memurunun vakıfların imkanlarından yararlanması ve gelirlerinden pay alması sonucu ortaya çıkan çarpık uygulama hususunda gerekenin yapılması için Sağlık Bakanlığı, Mii Eğitim Bakanlığı, Yüksek öğretim Kurulu Başkanlığı, Odalar Birliği ve Vakıflar Genel Müdürlüğü nezdinde girişimde bulunulmuştur. - Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Yaş Meyve ve Sebze Toptancı Haeri Kanunu Tasarısı'na ilişkin Odamız görüşleri ile Odamızca hazırlanmış Toptancı Haeri Kanun Teklifi Odalar Birliği ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı iç Ticaret Genel Müdürlüğüne iletilmiştir. -Birleşmiş Mietler Güvenlik Konseyi'nin 757 sayılı kararı ile Yugoslavya'ya (Sırbistan ve Karadağ Cumhuriyetleri) uygulanan ambargo sonucunda Türkiye nin zararını tespit amacıyla, Odamızca duyuru yapılan üyelerimizden bildirimde bulunanlara ait bilgiler, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne iletilmiştir.

14 Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü 1 nün, ülkemizdeki serbest bölgeler için, kuruluşları sırasında ayrı ayrı hazırlanmış bulunan yönetmelikleri birleştirerek ''Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği 11 adı altında, tek bir yönetmelik haline getirilen taslağa ilişkin Odamız görüş ve önerileri Odalar Birliği'ne iletilmiştir. - İthalat Rejimi Kararı ile ilgili Odamız görüş ve önerileri Odalar Birliği 1 ne gönderilmiştir. - İhracatı Teşvik Kararı ile tebliğlerine ait görüş ve önerilerimiz Odalar Birliği 1 ne bildirilmiştir. - Türk Eximbank 1 ın açtığı ihracat kredilerinin kuanımına ilişkin şartlar arasında yeralan 11 bağlı bulunulan Sanayi Odaları'ndan alınacak ekspertiz raporları'' ibaresi içinde, Ticaret Odalarının da kapsama alınmasının sağlanması amacıyla Türk Eximbank nezdinde girişimde bulunulmuştur. - Etkin bir vergi sisteminin ortaya çıkmasında hükümete yardımcı olmak amacıyla ve toplanacak Vergi Konferansı'nda değerlendirilmek üzere Odamızca hazırlanan görüş ve öneriler, somut Kanun Tasarısı şeklinde kaleme alınarak Maliye ve Gümrül Bakanlığı ile Odalar Birliği 1 ne iletilmiştir. Ayrıca vergi kanunları ve uygulamalarına ilişkin sorun lar, Maliye Bakanı'na rapor halinde arzedilmiştir.

15 Odamız Girişimleri Konusunda Kamuoyu Oluşturulması Faaliyetleri Geçtiğimiz yıarda olduğu gibi bu yıl da Odamızın yaptığı çalışmaları ve girişimleri kamuoyuna duyurmak, görüşlerimiz doğrultusunda kamuoyu oluşturmak için çalışmalarımız sürdürülmüştür. Bu amaçla, bir Halkla ilişkiler Firması ile sözleşme imzalanmış ve Firmanın hizmetlerinden yararlanılmaya başlanmıştır. - Odamızın rutin olarak yürüttüğü, indeks hazırlama,tüketiciyi koruma, seminer ve konferans düzenleme, dış fuarlara iştirak gibi çalışmalarımız ile güncel ekonomik olaylarla ilgili Odamız üst düzey yöneticilerinin görüşlerini kapsayan demeçler, gerek basın bültenleri gerekse basın mensupları ile sağlanan özel görüşmelerle kamuoyuna iletilmiş ve bu demeçler yazılı ve sözlü basında sürekli ve geniş olarak yeralmıştır. Odamızca hazırlanan birçok araştırma, yazılı ve sözlü basının ilgiyle izledikleri basın toplantıları ile kamuoyuna duyurulmuştur. Bu araştırmalar ile ilgili yayınlarımız kamuoyunun üniversite ve iş çevrelerinin büyük ilgisini çekmiştir. Başarılı vergi mükeefi üyelerimizin ödüendirildiği, Atatürk Kültür Merkezi nde düzenlenen tören, Başbakanın, birçok Bakanın ve üst düzeyde bir çok yetkilinin katılımıyla gerçekleştirilmiş, basının yoğun ilgisi ile karşılanmıştır.

16 - 7 - Odamız üst düzey yöneticileri çevre koruma, sağlık, tüketicinin korunması vb. konularda radyo ve televizyon programıarına katılarak Odamız görüşlerini dile getirmişlerdir. Odamızın geleneksel olarak her yıl Ramazan ayında düzenlendiği iftar yemeği, hükümet yetkililerinin, istanbul Belediyesi yetkililerinin, Odamız Meclis üyelerinin, işadamlarının ve basının katılımıyla gerçekleştirilmiştir. 5 Mayıs 1992 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 3796 sayılı istanbul Kentinde Yapılacak Olimpiyat Oyunları Kanunu, 2000 Yılı Olimpiyat Oyunlarının istanbul'da gerçekleştirilmesini sağlamak için gerekli tanıtım çalışmalarının yapılmasını öngörmüştür. Sözkonusu yasa hükümleri çerçevesinde yapılacak olan düzenleme, hazırlık, organizasyon çalışmalarına Odamız'ca da katkı yapılması düşünülmüş ve bu çalışmaları koordine etmek üzere Oda'mız bünyesinde bir Komite oluşturulmuştur. Kurulan bu Komite'ce öngörülecek teknik esaslar çerçevesinde, 2000 Yılı Olimpiyat Oyunları'nın, istanbul'da yapılmasını sağlamak için yapılacak dış temasıara katkıda bulunulacak, Olimpiyat Oyunlarının ülkemize ve sektörümüze sağlayacağı faydalar üyelerimize anlatılacak ve bu oyunlara sporcu yetiştirmek için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

17 - 8 - Türkiye Mii Olimpiyat Komitesi nce hazırlattırılan multivizyon gösterisi Meclis üyelerimiz ve basına da izlettirilmiştir. özeikle basından gelen yoğun ilgi nedeniyle daha sonra Odamızca aynı gösteri basının üst kademe yöneticilerine de izlettirilmiştir. Ayrıca olimpiyat nedeniyle dizayn edilen İstanbul amblemi katıldığımız ilk fuarda kuanılmıştır. Bosna-Hersek 1 de büyük ölçüde can ve mal güvenliğini kaybeden müslüman insanların içinde bulundukları bu durumdan kurtulmalarına yardımcı olmak gayesiyle, Meslek Komiteleri üyeleri nezdinde bir yardım kampanyası başlatılmıştır. Bu kampanya neticesi Odamıza intikal eden tüm yardım malzemesi Türk Hükümetinin aldığı karar sonucu Kızılay a teslim edilmiştir. 3. Ekonomik Raporlar Türkiye'nin ekonomik durumunun değerlendirildiği ve elde edilen en son verilere dayanılarak, geleceğe yönelik tahminierin yer aldığı Ekonomik Raporumuzun hazırlanması ile ilgili çalışmalar tamamlanmış olup, Türkçe ve ingilizce olarak basımi önümüzdeki günlerde tamamlanacaktır. 4. Aylık Ekonomik Yeriler 1984 yılından beri düzenli olarak her ay yayınladığımız, çeşitli kaynaklarda yer alan verilerin biraraya getiril-

18 - 9 - diği, istatistiki bilgilerin tablolar ve grafikler halinde sunulduğu; ayrıca en son yayınlanan istatistikierin genel değerlendirilmesine yer verilen, 11 Aylık Ekonomik Veriler 11 isimli kitabımızın yayınına devam edilmiştir. 5. Türkiye'nin Ekonomi ve Sosyal Atiası Türkiye' nin temel ekonomi ve sosyal öze ikieri t;öf' -, da bilgi vermek amacına yönelik olarak hazırlanan istatisti bilgilerin grafiklerle sunulduğu kitabımız matbaa aşamasınct~ bulunmaktadır. Sözkonusu yayının gerek yurtdışına yönelik tanıtım faaliyetlerimizde kuanılmak, gerekse Odamızı ziyaret,-:cıfo:n yabancı heyetiere verilmek üzere ingilizeesi de hazırlanmaktadır. 6. ücretliler Geçinme indeksi ve Toptan Eşya Fiyatları indeksi Revizyonu ve kontroarı 1989 yılında tamamlanan ve 1990 yılı Ocak ayından başlıyarak 1963 bazlı indeksimizle birlikte yayınlanan, 1985 bazlı İstanbul ücretliler Geçinme indeksimiz, 1992 yılında da her ay muntazaman hesaplanarak yayınlanmıştır. Toptan Eşya Fiyatları İndeksimizin, 1963 bazlı olarak yayınıanmasına devam edilmiştir. Bu indeksimizin de günün şartlarına uygun 1987 bazlı olarak yayınlanması için sürdürülen kontrol ve izleme çalışmaları devam etmektedir.

19 EFTA-Türkiye ilişkileri ülkemizin EFTA ülkeleriyle imzaladığı, Serbest Ticaret ve işbirliği Anlaşması ile ülkemize sağlanan imkanlar, EFTA ülkelerinin ekonomik yapısı ve Türkiye ile olan ticari ilişkileri hakkında, üyelerimizi bilgilendirmek üzere bir kitapçık hazırlanmıştır. 11 Bu kitabın kısa sürede tükenmesi üzerine Türkiye İçin Yeni Bir imkan-efta, isimli kitabımız daha sonra, aynı konuda Odamızca düzenlenen Panel konuşmalarının ve tarım antlaşmaları listelerinin ilavesiyle genişletilerek yeniden yayınlanmıştır. B. DiGER ARAŞTIRMA KONULARI I. Avrupa Ekonomik Bölgesi ile ilgili Araştırma Bilindiği gibi 1991 yılında Avrupa'da yaşanan siyasi gelişmeler sonucunda AT-EFTA yakınıaşması gerçekleşmiş ve Avrupa Ekonomik Bölgesi doğmuştur. Avrupa Ekonomik Bölgesinin mevcut anlaşmalara göre incelenerek, Türkiye'nin ilişkilerinin değerlendirileceği bir araştırma yapılması 1992 Yılı iş Programımızda öngörülmüştü. Anılan araştırmayla ilgili çalışmalarımızin sonuçları değerlendirilmektedir.

20 Sovyet Cumhuriyetleri ve Diğer Doğu Bloku ülkeleri ile Ekonomik ilişkiler Başta Türk Cumhuriyetleri olmak üzere Sovyetler Birliği1ni oluşturan cumhuriyetlerde ve diğer doğu bloku ülkelerinde, - Ticareti ve yatırımları teşvik eden yasal düzenlemeler, -Orta seviyede teknoloji kuanan sanayilerle rekabet edebilecek nitelikte teknoloji ve yönetim bilgisi sağlama imkanı, - Batılı çokuluslu şirketlerle, Türk şirketlerinin bu cumhuriyetlerde müşterek yatırım yapabilecekleri alanların tespiti, - Sözkonusu cumhuriyetler ile Türkiye Cumhuriyeti arasında her türlü ticari işbirliğinin gerçekleştirilebileceği sahaların tespiti, - Bu ülkelerden alınabilecek ve bu ülkelere satılabilecek ürünlerin tespiti ve değerlendirilmesi, - Karşılıklı nakliye şirketlerinin kurulması, - Karşılıklı gümrük indirimlerinin uygulanması, - Bankalar arasında bilgi akışının sağlanması, - Müteahhitlik hizmetlerinin geliştirilmesi konularının ele alınacağı bir araştırma yapılması 1992 Yılı iş Programımızda öngörülmüştü. Sözkonusu araştırma kapsamında, Çekoslovakya, Beyaz Rusya, Gürcistan, Tacikistan ile ilgili çalışmalar tamamlanmıştır.

21 Rusya, Ukrayna, Azerbaycan, Kazakistan, özbekistan, Türkmenistan ve Kırgızistan ile ilgili çalışmalar tamamlanarak kitap halinde basılmış; üyelerimizin ve ilgililerin istifadesine sunulmuştur. Eski SSCB'nin dış ticaret yapısı ve Türkiye ile dış ticaret ilişkileri, ekonomik işbirliği ve yatırımlar hakkında bilgi veren "Eski SSCB ve Türkiye Ekonomileri Dış Ticaret ve işbirliği Potansiyelin isimli kitabımız da yayınlanmıştır. Bulgaristan, Macaristan ve Ermenistan ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. 3. Türk Reklamcılık Sektörü ve Ekonomik Faaliyetlere Katkıları Globaeşme sürecinin yaşandığı günümüz dünyasında, bu süreci destekleyen ve ana dinamiği sağlayan sektör reklamcılıktır. ülkemiz reklamcılık sektörü de bu alandaki gelişmelere ayak uydurarak, h1zlı bir gelişme süreci yaşamıştır. Uluslararası işbirliği ve ortaklık başarılarının yaşandığı bir sektör olarak da reklamcılık sektörü kendisini göstermiştir. Ekonomik kalkınma ve gelişmenin sağlanmasında~ sektörlerin tümünü canlandırıcı etkileriyle hızlandırıcı rol oynayan reklamcılık,hem makro, hem de mikro planda tesir gücüne sahiptir. Bu gerçekler gözönüne alınarak,sektörün ülkemizde dünü, bugünü, yarınının incelenerek ekonomik işlerliğe olan katkıla-

22 rının değerlendirileceği bir araştırma yapılması öngörülmüştür. Araştırınayla ilgili çalışmalar tamamlanmış olup, araştırma sonuçları irdelenmektedir. 4. Türkiye 1 de Soğuk Zincir Uygulamaları ve Geliştirilmesi Tarım, hayvancılık ve su ürünleri açısından zengin kaynaklara sahip olan ülkemizde, bir yandan da yaş meyva, sebze, et, balık ve süt ürünleri tüketimi artmaktadır. Buna karşılık soğuk zincir yeterince kurulamamıştır ve soğuk zincirin eksikliği, en küçük yerleşim merkezlerinden büyük kentlere doğru her yerde görülebilmektedir. Gerek üretim bölgelerinden tüketim merkezlerine yönelik dağıtım kanaarında, gerekse ihracatta ülkemizde soğuk zincire büyük bir gereksinim olduğu açıktır. Bu ilkeden hareketle uygulamadaki sorunlar yanında soğuk zincirin geliştirilmesi için alınması gerekli önlemler konusunda araştırma yapılması öngörülmüştür. bulunmaktadır. Sözkonusu araştırma tamamlanmış olup, basım aşamasında

23 Gıda Kalite Kontrolü ve Yasal Düzenlemeler Bilindiği gibi ülkemiz gıda sanayii alanında önemli bir üretim potansiyeline sahiptir. Bu potansiyelin en iyi şekilde değerlendirilmesi, gerek sağlıklı beslenme, gerekse gıda ihracatı açısından önem taşımaktadır. Hem tüketiciye sağlıklı ürünler sunmak, hem de ürünlerimize devamlı pazarlar sağlamak bakımından, kontrolü büyük önem taşımaktadır. ihraç kalite Bu düşüncelerden hareketle, kalite ve kalite kontrolünün değişik açılardan incelendiği, ülkemizdeki mevzuat ve uygulamaların yanısıra, diğer ülkelerdeki kalite kontrol sistemlerinin de incelendiği bir araştırma yapılarak, kitap halinde bastırılmış, üyelerimizin ve ilgililerin istifadelerine arzedilmiştir. 6. Bölgesel Finans Merkezlerinin önemi~ Gerekliliği ve Ekonomiye Katkıları: istanbul Kıyı Bankacılığına ilişkin Bir inceleme Finans merkezlerinin doğuşu ve gelişimi, kurulurken hedeflenen fonksiyonlara ve yapısına bağlı bulunmaktadır. Bu iki faktör büyük ölçüde yerleşim yerinin seçimi ile ilgili ekonomik değişkenler ve yasal düzenlemeler kümesi ile yakından ilgili bulunmaktadır.

24 Finansal merkezler yerel ve/veya ulusal ekonomiye bir dizi katkıda bulunmakta, ulusal sermaye ve para piyasalarının dış piyasalara entegrasyonuna yardımcı olmaktır. Böylece~ finans sektöründe etkinlik büyük ölçüde artabilmektedir. Ayrıca yeni iş imkanları yaratılabilmektedir. iyi bir şekilde organize edildiğinde ve planlandığında istanbul Kıyı Bankacılığı,Türk ekonomisine yukarıda belirtilen hususlarda önemli katkılarda bulunabilir. Bu nedenle, muhtemel katkıların artırılması,herşeyden önce yabancı ülke uygulamaları, elde edilen gelişmeler ışığında analiz edilmesi, Türk ekonomisinin ve dolayısıyla istanbul 1 un bu açıdan avantajlarının değerlendirilmesi amacıyla 1992 Yılı iş Programında yapılması öngörülen araştırma ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. 7. istanbul 1 da Büyük Mağazacılığın Gelişmesi~ Sosyal ve Ekonomik Etkileri istanbul da Büyük Mağazacılığın son yıarda hızla geliştiği olgusu gözönüne alınarak, bu durumun sosyal ve ekonomik etkilerinin ele alınacağı bir araştırmanın yapılması öngörülmüştür. Anılan konudaki çalışma tamamlanmış olup, değerlendirilmektedir.

25 istanbul Halkının Dayanıklı Tüketim Mailari Sahipliği ve Edinme Biçimleri istanbul halkına yönelik olarak birkaç yıldan beri yapmakta olduğumuz araştırmalara, kamuoyunun giderek artan ilgisi nedeniyle, bu konuda yeni bir araştırma daha yapılması planlanmıştır. istanbul halkının dayanıklı tüketim mailarına ne oranda sahip oldukları, bu maarı ne biçimde edindikleri incelenerek; mal sahipliği ile edinme biçimleri envanteri çıkarılması amaçlanan araştırma tamamlanmış olup, kitap olarak basılma aşamasında bulunmaktadır. 9. istanbul Halkının Çevre Sorunlarına ilişkin Tutum, Davranış ve Değerlendirmeleri 1991 yılında çevre konusunda yaptırılan araştırma, çevre haftası sırasında televizyondayayınlanan çevre ile ilgili film ve iştirak edilen televizyon programları kamuoyunda Odamıza yönelik ilginin artmasına neden olmuştur. Odamız, çevre konusunda bundan sonra yapacağı çalışmalar için somut veriler sağlamak amacıyla, istanbul halkının çevre sorunları ve çevre sağlığına ilişkin görüşlerinin tespitine yönelik bir anket çalışması yapmıştır.

26 Toplu Sözleşme Sonuçlarının özeikle Küçük işyerlerinde Sebep Olduğu Haksız Rekabet ve Oluşturduğu Sorunlar Bir işkolunda çalışanların işveren karşısındaki hak ve çıkarlarının korunması yanında, yükümlülüklerinin de belirlenerek, öngörülen prensipler doğrultusunda ve yasa hükümleri çerçevesinde çalışmalarının sağlanmasında sendikaların ve toplu pazarlık sisteminin önemi inkar edilemez. Ancak, özeikle az sayıda çalışanın bulunduğu küçük işyerlerinde, toplu sözleşmelerin neden olduğu haksız rekabetin beraberinde bazı sorunları getirdiği de bir gerçektir. Mesleki menfaatlerin korunması, sosyal güvenlik konularının takibi gibi hususların değerlendirilerek, ortaya çıkabilecek haksız rekabet şartlarının incelenmesinde yarar görülmektedir. Bu hususların kapsamlı bir araştırmada ele alınarak incelenmesi 1992 Yılı iş Programımızda öngörülmüştü. Sözü edilen araştırma tamamlanmış olup, çalışmalarımızda yararlanılmaktadır.. Ekonomide Dışa Açılma ve Dünyanın Değişen Koşuarı Karşısında Türkiye için Kalkınma Stratejileri Makro-ekonomik istikrarın sağlanması, yüksek düzeyde iç tasarruf ve yatırım yapma gerekliliği, ekonomik kalkınma modelinin ithal ikamesi yerine ihracatın teşvik edilmesi, dışa açık stratejilerin ve sektörel öncelik verilecek endüstrilerin belirlenmesi ve bu stratejilerin uygulanması sırasında devle-

27 tin olası rolünün neler olması lazım geldiğinin araştırılacağı çalışmanın redaksiyonu ve son rötuşları yapılmaktadır. 12. Enflasyonun Kontrolünde Alternatif Para Programı Bilindiği gibi ekonomik istikrar sorunu, ülkemizin ekonomi gündemindeki yerini korumaktadır. Bütçe açıklarının büyük miktarlara yükselmesi, bu açıkların finansman şekli ile ekonomik istikrar arasındaki ilişkilerin incelenmesine önem kazandırmıştır. Bu durum dikkate alınarak, iş Programında olmamakla beraber parasal araç ve politikaların olanak ve etkinliklerinin incelenerek, ülkemiz koşuarı çerçevesinde değerlendirilmesi amacıyla bir araştırma yapılmış ve kitap halinde bastırılmıştır. 13. Karşılıklı Ticaret Sistemleri ve Türkiye Mal, hizmet veya teknoloji satışı ka~şılığında ödemenin nakit esasından başka şekierde yapıldığı ticaret usuerinin ve karşılıklı ticaret sistemlerinin Türkiye 1 nin dış ekonomik ilişkileri üzerindeki potansiyel etkilerinin incelendiği bir araştırma yapılmış olup, kitap halinde basılma aşamasında bulunmaktadır.

28 II. SEMiNER, PANEL VE TOPLANTlLAR A. EFTA-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ PANELi İsviçre, Avusturya, isveç, Norveç, Finlandiya ve İzla da nın oluşturduğu Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ile Türkiye bir anlaşma parafe etmiştir. Her nekadar bu anlaşma kamuoyunda Türkiye nin EFTA'ya üye olması ve dolayısıyla AT EFTA tarafından oluşturulan Avrupa Ekonomik Bölgesi'ne girme şeklinde çeşitli tartışmalara sebep olmuşsa da aslında bu anlaşma Türk ihraç ürünlerinin EFTA bölgesi ülkelere Nisan 1992' den başlıyarak bei gümrük indirimleri ile girmesini sağlamıştır. Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden önce EFTA Sekreteryası ile ülkemiz resmi kuruluşlarından davet edilecek yetkililerle birlikte, EFTA ilişkilerini daha belirgin bir şekilde kamuoyuna sunabilmek amacıyla bir panel düzenlenmesi 1992 Yılı iş Programımızda yeralmıştı. Sözkonusu panel lo Şubat 1992 tarihinde gerçekleştirilerek, konuşmalar EFTA-Türkiye ilişkileri kitabımız içinde yayınlanmıştır. B. HlZLI NÜFUS ARTIŞININ SOSYO EKONOMİK VE ÇEVRESEL SORUN LARI SEMiNERi ülkemizde,yapılan çalışmalara rağmen% 2'nin altına düşürülemeyen nüfus artış oranı, ekonomik kalkınmanın önündeki önemli engeerden birisidir.

29 Yüksek doğum oranlarından düşük doğum oranlarına geçişin sağlanmasının tek başına gelişmeyi sağlıyacağı söylenemez, ancak bu yapılmadan da sürekli ve dengeli kalkınmanın sağlanması mümkün değildir. Artan işsizlik oranları, okur-yazar olmayanların oranında ve anne-çocuk ölüm oranlarında yükseklik, terkedilmiş çocuklar, göç baskıları, yoksuuk ve çevre kirliliği, çarpık yapılaşma gibi birçok sosyal ve ekonomik problemin kaynağı hızlı nüfus artışıdır. Bu gerçeklerden hareketle, konunun ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği yapılarak, bir seminer çerçevesinde ele alınması 1992 Yılı iş Programımızda yeralmıştır. Sözkonusu seminer Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı'nında organizasyona yardımları ile 3 Kasım 1992 tarihinde gerçekleştirilmiştir. C. TURİZM SEMiNERi 1990 yılında turizmle ilgili olarak yapılan 4 çalışma komitesi toplantısında elde edilen sonuçlar ile 1991 yılında meydana gelen olaylar nedeniyle önce çok olumsuz gelişmeler gösteren, bilahare sezon sonuna doğru nispeten düzelen turizm hareketlerinin değerlendirilmesi amacıyla, yeni sezonun başlamasından önce turizm sektörü ile ilgili tüm kesimlerin katılacağı bir toplantı düzenlenmesi öngörülmüştür.

30 Anılan seminer 21 Ocak 1992 tarihinde gerçekleştirile kitap halinde yayınlanmıştır. rek, konuşmalar D. TÜRKiYE 1 DE VE DüNYADA özel ÖGRETİM KURUMLARININ EGiTiM DEKi YERi SEMiNERi Son yıarda sayıları hızla artan ve devletin sağladığı eğitim hizmetlerinin yanında, önemli bir fonksiyon icra eden özel öğretim kurumlarının, eğitimdeki yerini incelemek ve sorunlarını tartışmak amacıyla düzenlenmesi öngörülen sözkonusu seminer,yabancı konuşmacıların da iştirakleri ile 14 Ekim 1992 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Seminer sırasında, özel öğretim kurumlarını tanıtan bir de sergi düzenlenmiştir. E. DIŞ TiCARET EGiTiM SEMiNERi ihracat ve ithalat konusunda nitelikli personel yetiştirmeyi amaçlayan ve uygulamaya yönelik eğitimin gerekliliğine inanan Odamız her yıl olduğu gibi bu yıl da Dış Ticaret Eğitim Semineri düzenlemeyi programına almıştır. İthalat ve ihracat konularının birarada işlendiği seminer Nisan 1992 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.

31 F. VERGİ SEMİNERİ Her yıl yapılması gelenekleşen ve üyelerimize beyanname döneminden önce vergi uygulamaları ve meydana gelen değişiklikler konusunda bilgi sunmayı amaçlayan eğitici nitelikteki seminerimiz, 17 Mart 1992 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 6. KÜÇÜK SANAYİNİN SORUNLARI SEMİNERİ ülke ekonomisi ve sosyal kalkınmanın alt yapısını teşkil eden küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin güncel sorunlarını kamuoyuna yansıtmak ve çözüm sürecini hızlandırmak amacıyla 21 Ekim 1992 tarihinde bir seminer gerçekleştirilmiştir. Küçük ve orta ölçekli sanayi kuruluşlarının karakteristik ve yapısal özeiklerinden kaynaklanan bir dizi sorununa ilgililerin ve kamuoyunun dikkatini çekmek amacıyla düzenlenen seminerde, finansman, eğitim, yerleşim ve kalite sorunları ayrıntılı olarak ele alınmış, ayrıca, bu kuruluşların dışa açılma olanakları ve rekabet şansları değerlendirilmeye çalışılmıştır. H. DERi KONFEKSiYON SANAYİİ EGiTiM SEMİNERİ yılında yapılan Ayakkabıcılık Eğitim Semineri 11 nin büyük ilgi görmesi üzerine, bir benzerinin deri konfeksiyon sanayii için gerçekleştirilmesi öngörülmüş ve anılan seminer 9-21 Kasım 1992 tarihleri arasında, İtalya'nın dünyaca ünlü PISIE Enstitüsü profesörlerinden Mrs. E. Guardone'nin yönetiminde gerçekleştirilmiştir. Ders kitapları daha önce getirti-

Sağlık Turizmi Sektörüne Yönelik Devlet Destekleri

Sağlık Turizmi Sektörüne Yönelik Devlet Destekleri Sağlık Turizmi Sektörüne Yönelik Devlet Destekleri 27.12.1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı na dayanılarak hazırlanan

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

Kaydedilen Üye Silinen Üye TOPLAM ÜYE SAYISI 215 91 1748. Fiili Tüketim Belgesi

Kaydedilen Üye Silinen Üye TOPLAM ÜYE SAYISI 215 91 1748. Fiili Tüketim Belgesi 1 . Kaydedilen Üye Silinen Üye TOPLAM ÜYE SAYISI 215 91 1748 Kapasite Raporu 425 Adet Ekspertiz Raporu 144 Adet Fiili Tüketim Belgesi 93 Adet 2 3 . 54 TOPLANTI, SEMİNER, PANEL VE KONFERANS DÜZENLENDİ.

Detaylı

KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ

KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27.11.2015 Kasım ayı içerisinde üyelerimizin talep ettiği 39 üyeye Kapasite Raporu, 11 üyemize Ekspertiz Raporu ve

Detaylı

KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI ARALIK AYI FAALİYETLERİ ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN KASIM AYI TOPLANTILARINDA TOPLAM 15 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. 1. MESLEK KOMİTESİ KARARLARI HAYVANCILIK VE TARIMSAL

Detaylı

Dış Kaynaklı Doküman Listesi

Dış Kaynaklı Doküman Listesi SIRA NO DOKÜMANIN ADI YAY TAR. GÜNCELLİĞİ TAKİP ŞEKLİ SORUMLUSU BULUNDUĞU BİRİM ADET 1 ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemleri-Temel Kavramlar, Terimler ve Tarifler 19.03.2009 TSE KYT Genel Sekreterlik 1 2

Detaylı

-1470- (Resmi Gazete ile yayımı:2.6.1998 Sayı:23360)

-1470- (Resmi Gazete ile yayımı:2.6.1998 Sayı:23360) -1470- TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TİCARET VE EKONOMİK VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı:2.6.1998

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 SİRKÜLER İstanbul, 01.09.2016 Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 Konu: 6741 SAYILI TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

TEBLİĞ. b) Karar: 25/1/2016 tarihli ve 2016/8478 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Kararı,

TEBLİĞ. b) Karar: 25/1/2016 tarihli ve 2016/8478 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Kararı, 13 Aralık 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29917 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: SINIR TİCARETİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2016/11) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK DESTEKLER

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK DESTEKLER BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK DESTEKLER Esra ALAGÖZ KAYA Şubat 2015 SUNUM PLANI I. SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK DESTEKLER II. DESTEKLEMELERDE TEMEL HUSUSLAR III.

Detaylı

TEBLİĞ. b) İşbirliği kuruluşu: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracatçı birlikleri, tasarım konusunda iştigal eden dernek, birlik ve vakıfları,

TEBLİĞ. b) İşbirliği kuruluşu: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracatçı birlikleri, tasarım konusunda iştigal eden dernek, birlik ve vakıfları, 21 Aralık 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29212 Para Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: TEBLİĞ TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008/2) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/4)

Detaylı

TEKSTİL, HAZIR GİYİM, DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRLERİNE YÖNELİK STRATEJİK EYLEM PLANI

TEKSTİL, HAZIR GİYİM, DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRLERİNE YÖNELİK STRATEJİK EYLEM PLANI TEKSTİL, HAZIR GİYİM, DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRLERİNE YÖNELİK STRATEJİK EYLEM PLANI BİLGİ NOTU Tekstil, Hazır Giyim ve Deri Sektörü Strateji Eylem Planı kamu ve özel kesimin geniş katılımı ve mutabakatıyla

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ (UR-GE)

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ (UR-GE) BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ (UR-GE) Seitcan ALTINKAYNAK Şubat 2015 SUNUM PLANI I. DESTEĞİN AMACI, KAPSAMI VE İŞBİRLİĞİ KURULUŞLAR II.

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

Technology. and. Machine

Technology. and. Machine Technology and Machine Cezayir Teknoloji İthal Etmek İSTİYOR Kuzey Afrika nın en geniş yüzölçümüne, 35 milyona yakın nüfusa ve büyük petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip olan Cezayir, ekonomik veriler

Detaylı

2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012)

2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012) T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 A. MISIR GENEL BİLGİLERİ 1. HARİTA ve BAYRAK 2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012) Nüfusu : 85 milyon Yüzölçümü : 1.001.450 km 2 Dil : Arapça Din : Sünni Müslüman %90, Kıpti %9,

Detaylı

SEKTÖREL NİTELİKLİ ULUSLARARASI YURT İÇİ FUARLARIN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR

SEKTÖREL NİTELİKLİ ULUSLARARASI YURT İÇİ FUARLARIN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuarların Desteklenmesi ile İlgili Para- Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 7/8/2014 Tarihli ve 2014/4 Sayılı Kararı (16.08.2014 T. 29090 R.G.) Para-Kredi ve Koordinasyon

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

FUARLAR KOORDİNATÖRLÜĞÜ

FUARLAR KOORDİNATÖRLÜĞÜ İSTANBUL TİCARET ODASI FUARLAR KOORDİNATÖRLÜĞÜ Fuarlar Koordinatörlüğü nün yurt içi ve yurt dışına yönelik hizmetleri üç Birim dahilinde gerçekleştirilmektedir. KOORDİNATÖR 1)Yurt İçi Fuarlar Birimi Mine

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2012 ADANA SAĞLIK TURĠZMĠ DERNEĞĠ ġubat AYI FAALĠYET RAPORU 1. Sektörel Brifingler, GerçekleĢtirilen Toplantılar ve Bilgilendirmeler Göreve yeni gelmiş olan Çukurova

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK 18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik, 14 Kasım 2002 tarih ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında yapılan

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE KİMYA SANAYİ MECLİSİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE KİMYA SANAYİ MECLİSİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE KİMYA SANAYİ MECLİSİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU Türkiye Kimya Sanayi Meclisi; plastik, boya, soda ve krom kimyasalları, temizlik ürünleri, akrilik ve karbon elyaf,

Detaylı

TEBLİĞ. Para Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

TEBLİĞ. Para Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 17 Ocak 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29239 Para Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: TEBLİĞ PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

Detaylı

Büyüme stratejisini ihracat temeline dayandıran Türkiye, bu kapsamda ihracata değişik yollarla teşvikler sağlamaktadır.

Büyüme stratejisini ihracat temeline dayandıran Türkiye, bu kapsamda ihracata değişik yollarla teşvikler sağlamaktadır. DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ VEYA İZNİ OLANLARA BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ, DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI Gerek gelişmiş ve gerekse gelişmekte olan ülkeler, ihracatlarının arttırılması konusunda

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA ADI 1 Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 1-Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol

Detaylı

Komite Tarih Komite ve Talepleri Sonuç MESLEK KOMİTESİ - METAL MALZEMELER ÜRETİMİ VE TİCARETİ 28 KAYSERİ TİCARET ODASI OLARAK YAPILAN İŞLER

Komite Tarih Komite ve Talepleri Sonuç MESLEK KOMİTESİ - METAL MALZEMELER ÜRETİMİ VE TİCARETİ 28 KAYSERİ TİCARET ODASI OLARAK YAPILAN İŞLER Komite Tarih Komite ve Talepleri Sonuç 28 28. MESLEK KOMİTESİ - METAL MALZEMELER ÜRETİMİ VE TİCARETİ 28 KAYSERİ TİCARET ODASI OLARAK YAPILAN İŞLER 28 TARİH KARAR 28 04.03.2014 İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul 1 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMA KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş / 123

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş / 123 25.11.2016/Cuma ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2016 / 123 Konu: Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ de Değişiklik

Detaylı

MALİ TAKVİM Erkan KARAARSLAN OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin

Detaylı

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 Ekim ayı içerisinde Odamız tarafından; üyelerimizce talep edilen 37 adet Kapasite Raporu, 15 adet Ekspertiz raporu ve 6 adet de Fiili Tüketim Belgesi düzenlenmiştir.

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ Türkiyenin döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin arttırılması ve film sektörünün uluslararası rekabet gücünü geliştirilmesi için, Türkiyede yerleşik, film sektöründe faaliyet gösteren şirketler (film yapımcısı

Detaylı

YURT DIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2004/6)

YURT DIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2004/6) YURT DIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2004/6) Başvuru Mercii: İhracatçı Birlikleri Başvuru Süresi: Bireysel Katılımlarda fuardan önce ön başvuru, fuardan sonra 3 ay Kimler

Detaylı

MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ EKİM 2017

MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ EKİM 2017 MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ EKİM 2017 MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ 1 UR-GE Desteği 2 Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi 3 Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği 4 Yurtdışı

Detaylı

BENİN İNCELEME GEZİSİ SONUÇ RAPORU

BENİN İNCELEME GEZİSİ SONUÇ RAPORU 3.10.16 BENİN İNCELEME GEZİSİ SONUÇ RAPORU 18-22 Eylül 2016, Kotonu Benin İnceleme Gezisi, 18-22 Eylül 2016, Kotonu Türkiye-Benin iş Konseyi Başkanı Adnan Bostan, 18-22 Eylül 2016 tarihleri arasında Benin

Detaylı

SEKTÖREL NİTELİKLİ ULUSLARARASI YURT İÇİ FUARLARIN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (Karar No: 2014/4) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SEKTÖREL NİTELİKLİ ULUSLARARASI YURT İÇİ FUARLARIN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (Karar No: 2014/4) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Amaç SEKTÖREL NİTELİKLİ ULUSLARARASI YURT İÇİ FUARLARIN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (Karar No: 2014/4) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1)

Detaylı

TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI

TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI A YURTDIŞI OFİS DESTEĞİ Teknik Müşavirlik Şirketlerinin yurtdışı pazarlarda tutunabilmeleri maksadıyla yurtdışı ülkelerde ofis açmalarının desteklenmesi.

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü PAZARA GİRİŞ KOORDİNASYON YAPISI VE HEDEF ÜLKELER

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü PAZARA GİRİŞ KOORDİNASYON YAPISI VE HEDEF ÜLKELER T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü PAZARA GİRİŞ KOORDİNASYON YAPISI VE HEDEF ÜLKELER 4 Haziran 2012 SUNUŞ GÜNDEMİ Pazara Giriş Koordinasyon Yapısı Yeni Yaklaşım Pazara Giriş Komitesi Ülke Masaları

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 2

Detaylı

9. Uluslararası İlişkiler

9. Uluslararası İlişkiler 9. Uluslararası İlişkiler 9.1. Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları (ÇVÖA) Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları, 03.11.1970 tarihinde Avusturya ile imzalanarak başlamış olup, bugüne kadar 76 ülke

Detaylı

EK-1 DAHİLDE İŞLEME İZNİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

EK-1 DAHİLDE İŞLEME İZNİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER EK-1 DAHİLDE İŞLEME İZNİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER 1 Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri Başvuru Formu (Ek-2/A) 2 Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri İzin Formu (Ek-2/B) 3 Eşyanın bedelsiz gönderilme

Detaylı

Ağustos ayı içerisinde üyelerimizin talep ettiği 45 üyeye Kapasite Raporu, 6 üyemize Ekspertiz Raporu ve 4 adette Fiili Tüketim Belgesi

Ağustos ayı içerisinde üyelerimizin talep ettiği 45 üyeye Kapasite Raporu, 6 üyemize Ekspertiz Raporu ve 4 adette Fiili Tüketim Belgesi 1 Ağustos ayı içerisinde üyelerimizin talep ettiği 45 üyeye Kapasite Raporu, 6 üyemize Ekspertiz Raporu ve 4 adette Fiili Tüketim Belgesi düzenlenmiştir. Yine bu zaman zarfında Odamıza 9 adet yeni üye

Detaylı

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 10.04.2006 / 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun (TPKK) 1 nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

Deniz Koray TUNÇEL İhracatı Geliştirme Uzmanı

Deniz Koray TUNÇEL İhracatı Geliştirme Uzmanı Deniz Koray TUNÇEL İhracatı Geliştirme Uzmanı İlgili Mevzuat: -Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (TEBLİĞ NO: 2009/5) -Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının

Detaylı

Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları

Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları SİRKÜLER Sayı : 2017/06 Tarih : 12.01.2017 Konu : TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI Sirkülerimizin konusunu Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları oluşturmaktadır.

Detaylı

geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek, verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak,

geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek, verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak, 1. GENEL OLARAK Mali Hizmetler Daire Başkanlığınca yürütülecek görevler, Belediyedeki diğer dairelerin aksine, Merkezi Hükümet tarafından 5018 sayılı Kanun uyarınca yürürlüğe konulmuş bulunan, Strateji

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 27 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29101 YÖNETMELİK Kalkınma Bakanlığından: KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TÜRKĐYE SEKTÖR MECLĐSLERĐNĐN KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ

TÜRKĐYE SEKTÖR MECLĐSLERĐNĐN KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ TÜRKĐYE SEKTÖR MECLĐSLERĐNĐN KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ Türkiye Sektör Meclislerinin Kuruluş, Görev Ve Çalışma Yönetmeliği Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Resmi Gazete Tarihi: 12/02/2005

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kalkınma ajansları bünyesinde kurulan yatırım destek ofislerinin görev

Detaylı

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Sirküler No : 2013/19 Sirküler Tarihi : 25.02.2013 Konu : Elektronik Fatura Kullanımına İlişkin Usul Ve Esasları Belirleyen 397 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklikler 21.02.2013

Detaylı

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete :20.09.2002 tarih ve 24882 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Detaylı

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 17 nci maddesine göre; idarelerin, ihale kanunlarına tâbi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TESBİT VE TASDİK RAPORU (HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALATI TALEBİNE İLİŞKİN YILLIK RAPOR)

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TESBİT VE TASDİK RAPORU (HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALATI TALEBİNE İLİŞKİN YILLIK RAPOR) EK: 1 Rapor Sayısı : -/...,../../2000 Rapor Ekleri :.. Numarada Muhtelif YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TESBİT VE TASDİK RAPORU (HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALATI TALEBİNE İLİŞKİN YILLIK RAPOR) TASDİK YAPAN

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinde yer alan Kuruluş tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

TEBLİĞ. MADDE 2 Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinde yer alan Kuruluş tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 27 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29101 Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: TEBLİĞ TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY NİN DESTEKLENMESİ

Detaylı

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Dış Ticaret, Şirket ve Esnaf Verilerine İlişkin Metaveri Açıklamaları

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Dış Ticaret, Şirket ve Esnaf Verilerine İlişkin Metaveri Açıklamaları Dış Ticaret, Şirket ve Esnaf Verilerine İlişkin Metaveri Açıklamaları 1. Verinin yasal dayanağı; Dış ticaret verilerine ilişkin bilgilerin yasal dayanağı, 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği,

Detaylı

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI Haziran/2017 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN HAZİRAN AYI TOPLANTILARINDA TOPLAM 12 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. 1. MESLEK KOMİTESİ KARARLARI HAYVANCILIK VE

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2017/24

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2017/24 Ö z e t B ü l t e n Tarih : 10.05.2017 Sayı : 2017/24 Değerli Müşterimiz, Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeleri özetle bilgilerinize sunuyoruz. 1. Beyaz Eşya ve Mobilyada Vergi İndirim Süreleri

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü; Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı) İŞİN KISA TANIMI: Tarımsal

Detaylı

SPOR KULÜPLERİNE YAPILACAK BAĞIŞ VE YARDIMLAR. Sayfa1. Mevzuat Yazıları: 2017/09 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR & BAĞIMSIZ DENETÇİ ASIM GEZER

SPOR KULÜPLERİNE YAPILACAK BAĞIŞ VE YARDIMLAR. Sayfa1. Mevzuat Yazıları: 2017/09 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR & BAĞIMSIZ DENETÇİ ASIM GEZER SPOR KULÜPLERİNE YAPILACAK BAĞIŞ VE YARDIMLAR A. Sponsorluk Sözleşmesi Kapsamında Amatör Spor Kulübüne Yapılacak Harcamalar ile Bağış ve Yardımlar Kurumlar tarafından yapılan sponsorluk harcamaları ile

Detaylı

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Arjantin İlişkileri: Fırsatlar ve Riskler ( 2014 Buenos Aires - İstanbul ) Türkiye; 75 milyonluk

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ GÜMRÜK MEVZUATI - I DOÇ. DR.

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ GÜMRÜK MEVZUATI - I DOÇ. DR. T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ GÜMRÜK MEVZUATI - I DOÇ. DR. BEKİR GÖVDERE DAHİLDE VE HARİÇTE İŞLEME REJİMİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

KONYA SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI

KONYA SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI 31.07.2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulması Gereken Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca hazırlanmış olan Konya Sanayi Odası Hizmet Standartları

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ANKARA 2008 BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI KURUMSAL MALİ DURUM

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 Aynı Tebliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

TEBLİĞ. MADDE 2 Aynı Tebliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 12 Aralık 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29203 Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: TEBLİĞ YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/6) DE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012 YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI 11 Mayıs 2012 1 Sunum Planı 16/01/2012 tarihli Bakanlar Kurulu Prensip Kararı çerçevesinde YOİKK yapısı TOBB YOİKK Çalışma Grupları

Detaylı

Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliği

Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliği İstanbul, 04.04.2008 Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliği DUYURU NO:2008/35 Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından hazırlanan yurt

Detaylı

HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ

HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 28.06.2015 Haziran ayı içerisinde Odamız tarafından; üyelerimizce talep edilen 42 adet Kapasite Raporu, 10 adet

Detaylı

FASIL 5 KAMU ALIMLARI

FASIL 5 KAMU ALIMLARI FASIL 5 KAMU ALIMLARI Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 5.1.1

Detaylı

Konu : 6728 Sayılı Kanun ile Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde vergi resim harç istisnası uygulanmasına ilişkin düzenlemeler

Konu : 6728 Sayılı Kanun ile Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde vergi resim harç istisnası uygulanmasına ilişkin düzenlemeler SİRKÜ : 2016/21 KAYSERİ Konu : 6728 Sayılı Kanun ile Döviz Kazandırıcı 22.09.2016 Faaliyetlerde vergi resim harç istisnası uygulanmasına ilişkin düzenlemeler 09.08.2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazetede

Detaylı

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır.

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır. MALİ TAKVİM OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin usul ve esasların

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 41208501/132.04.04 Konu : Ayniyat Tespit İşlemleri 05.01.2015/4995937 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi:24.04.2013 tarihli, 8280

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

DİASPORA - 13 Mayıs

DİASPORA - 13 Mayıs DİASPORA - 13 Mayıs 2015 - Sayın Başkonsoloslar, Daimi Temsilciliklerimizin değerli mensupları, ABD de yerleşik Diasporalarımızın kıymetli temsilcileri, Bugün burada ilk kez ABD de yaşayan diaspora temsilcilerimizle

Detaylı

Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri. Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri. Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Eylül 2013 Sunum Planı STA ların Yasal Çerçevesi Türkiye nin

Detaylı

ALTIN MÜCEVHERAT. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

ALTIN MÜCEVHERAT. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ALTIN MÜCEVHERAT Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ALTIN MÜCEVHERAT Türk altın mücevherat üretim geleneği çok eskilere dayanmaktadır.

Detaylı

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar.

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. R. G. 98 14.08.2000 TEŞVİK YASASI 47/2000 Sayılı Yasa Kısa İsim 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir 14/2000 Amaç Kapsam 2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe:

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 40)

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 40) SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 22.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26384 (SIRA NO: 40) A) İHRAÇ MALI TAŞIYAN

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete. İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile

Detaylı

Endüstri İlişkileri Kapsamında

Endüstri İlişkileri Kapsamında Endüstri İlişkileri Kapsamında Mevzuattaki Değişiklikler Haziran-Temmuz 2009 Dönemi Hazırlayan: Av. Füsun GÖKÇEN 05 Haziran 2009 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı

Detaylı

YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI

YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI Övgü PINAR-Nurel KILIÇ Yapı fuarları; mal ve hizmet üreten kuruluşlar ile yine bu sektörde çalışan yöneticiler, mimarlar, mühendisler,

Detaylı

EK C-9 (SEKTÖREL TİCARET HEYETİ PROGRAMI SONUÇ RAPORU)

EK C-9 (SEKTÖREL TİCARET HEYETİ PROGRAMI SONUÇ RAPORU) EK C-9 (SEKTÖREL TİCARET HEYETİ PROGRAMI SONUÇ RAPORU) İşbirliği Kuruluşu Tarafından Hazırlanacak) İşbirliği Kuruluşu Adı Programın Adı UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI İRAN STH İŞ GEZİSİ RAPOR ŞABLONU: GİRİŞ:

Detaylı

TÜRKSOY ÜYESİ ÜLKELER UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLARI İKİNCİ TOPLANTISI ÇALIŞMA RAPORU

TÜRKSOY ÜYESİ ÜLKELER UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLARI İKİNCİ TOPLANTISI ÇALIŞMA RAPORU TÜRKSOY ÜYESİ ÜLKELER UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLARI İKİNCİ TOPLANTISI ÇALIŞMA RAPORU (16 17 Eylül 2011, Kazan, Tataristan Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu) Tataristan Cumhuriyeti (RF) Kültür Bakanlığı ve Uluslararası

Detaylı

T.C. GÜMRÜKVETİCARETBAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü 21.06.2016/16841000 DAĞITIMYERLERİNE

T.C. GÜMRÜKVETİCARETBAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü 21.06.2016/16841000 DAĞITIMYERLERİNE T.C. GÜMRÜKVETİCARETBAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 85593407-63087 Konu : İthalat Bedellerinin Transferi 21.06.2016/16841000 DAĞITIMYERLERİNE İthalat bedellerinin yurtdışına gönderilmeksizin

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm Sayfa 1 / 6 10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT VE İTHALATA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

1) MESLEK STANDARTLARI HAKKINDA ( ÖNEMLİ SÜRELİ )

1) MESLEK STANDARTLARI HAKKINDA ( ÖNEMLİ SÜRELİ ) 1) MESLEK STANDARTLARI HAKKINDA ( ÖNEMLİ SÜRELİ ) Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası ndan alınan yazıda aynen; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ilgili kuruluşu olarak temel görevi Avrupa

Detaylı

«VERGİ ANLAŞMALARI VE UYGULAMASI» KONULU SEMİNER

«VERGİ ANLAŞMALARI VE UYGULAMASI» KONULU SEMİNER ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI EV SAHİPLİĞİNDE «VERGİ ANLAŞMALARI VE UYGULAMASI» KONULU SEMİNER Dr. Hüseyin IŞIK Ankara, 08.05.2015 Seminer OECD Modeli, BM Modeli ve Türkiye-Almanya Vergi Anlaşması

Detaylı

AZAR ARAġTIRMASI VE PAZARA GĠRĠġ DESTEĞĠ

AZAR ARAġTIRMASI VE PAZARA GĠRĠġ DESTEĞĠ AZAR ARAġTIRMASI VE PAZARA GĠRĠġ DESTEĞĠ A- Yurt dıģı Pazar AraĢtırması Desteği Sınai ve/veya ticari şirketler ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerce gerçekleştirilen yurt dışı pazar araştırması

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler *

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006 Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * (Ocak-Mart 2006) 1. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 31 Ocak 2006 tarih ve 26066 sayılı Resmi Gazete de; Maden

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2014 025 03.06.2014

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2014 025 03.06.2014 Sirküler Sayı: 2014 025 03.06.2014 Konu: Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Değişiklikler 03.06.2014 tarih ve 29019 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yurt Dışında

Detaylı

SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli

SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli 40 Nolu, SM, Serbest Muhasebecilik, SMMM, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM, Yeminli Mali Müşavirlik

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK. ARGE/ 004341 24/12/2012 Konu : Sirküler. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER 2012 / 469 Sayın Üyemiz, 1. Gabon, Senegal Ticaret

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLANI

STRATEJİK PLAN (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLANI STRATEJİK PLA (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLAI Faaliyet OCAK ŞUBAT MART İSA MAYIS Zaman ve Stres Yönetimi Eğitimi Müşteri/ ve İletişim Teknikleri Office ve oda programları eğitimi Performans değerlendirme

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/134 Ref : 6/134

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/134 Ref : 6/134 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/134 Ref : 6/134 Konu: TİTANYUM OKSİT VE TUNGSTEN TRİOKSIT İÇEREN KATALİZÖR İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR A. Genel

Detaylı

ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI

ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI 25.07.2016 2016 Temmuz Ayı Faaliyet Raporu 25 Haziran 22 Temmuz 2016 Tarihleri Arasında Odamızda Gerçekleştirilen Faaliyetler Ülkemizin birliğine ve demokrasisine karşı

Detaylı