Global Menkul Değerler Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Global Menkul Değerler Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları"

Transkript

1 Global Menkul Değerler Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları 30 Haziran 2015 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu

2 Global Menkul Değerler Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları İçindekiler: İnceleme Raporu Konsolide Finansal Durum Tablosu Konsolide Kapsamlı Gelir Tablosu Konsolide Özkaynak Değişim Tablosu Konsolide Nakit Akışları Tablosu

3 ARA DÖNEM KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU Global Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu na Global Menkul Değerler A.Ş. nin (Şirket) 30 Haziran 2015 tarihli ilişikteki özet konsolide finansal durum tablosunun ve aynı tarihte sona eren altı aylık hesap dönemine ait ilgili özet konsolide kar ve zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunun, konsolide özkaynak değişim tablosunun ve konsolide nakit akış tablosunun sınırlı denetimini yürütmüş bulunuyoruz. Şirket yönetimi, söz konusu ara dönem finansal bilgilerin Türkiye Muhasebe Standardı 34 e (TMS 34) uygun olarak hazırlanmasından ve gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan sorumludur. Sorumluluğumuz, yaptığımız sınırlı denetime dayanarak söz konusu ara dönem finansal bilgilere ilişkin bir sonuç bildirmektir. Yaptığımız sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı (SBDS) 2410 Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi ne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim, başta finansa ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı, Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vakıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz. Sınırlı denetimimize göre ilişikteki ara dönem finansal bilgilerin, Global Menkul Değerler A.Ş. nin 30 Haziran 2015 tarihi itibariyle finansal durumunun, finansal performansının ve aynı tarihte sona eren altı aylık döneme ilişkin nakit akışlarının TMS 34 e uygun olarak, doğru ve gerçeğe uygun bir görünümünü sağlamadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir. Cari döneme ait ilişikteki finansal tablolar, Global Menkul Değerler A.Ş. ile Eczacıbaşı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. finansal tablolarının konsolide edilmesi suretiyle hazırlanmıştır. Eczacıbaşı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin cari döneme ait finansal tabloları başka bir denetim firması tarafından sınırlı incelemeye tabi tutulmuş olup, söz konusu bağlı ortaklığın 30 Haziran 2015 itibariyle geçmiş yıllar zararı üzerinden hesaplanan ertelenmiş vergi aktifi 4,697,536 TL dır. Global Menkul Değerler A.Ş., söz konusu bağlı ortaklık ile birleşme çalışmalarının 2015 yılı içerisinde sonuçlandırılacağını ve söz konusu ertelenmiş vergi aktifinin müteakip yıllarda kullanılacağını planlamaktadır. Legal Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Korkut YET Sorumlu Denetçi İstanbul,

4 İÇİNDEKİLER Sayfa KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU 1 KONSOLİDE KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2 KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU 3 KONSOLİDE NAKİT AKIŞLARI TABLOSU 4 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN TAMAMLAYICI NOTLAR Not 10 Şirket in organizasyonu ve faaliyet konusu Not 20 Konsolide finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar Not 30 Bölümlere göre raporlama Not 40 Nakit ve nakit benzerleri Not 50 Finansal yatırımlar Not 60 Borçlanmalar Not 70 Ticari alacaklar ve borçlar Not 80 Diğer alacaklar ve borçlar Not 90 Maddi duran varlıklar Not 10 Maddi olmayan duran varlıklar Not 11 Şerefiye Not 12 Karşılıklar, koşullu varlık ve yükümlülükler Not 13 Taahhütler Not 14 Çalışanlara sağlanan faydalar Not 15 Özkaynak yöntemiyle muhasebeleştirilen yatırımlara ilişkin yükümlülükler Not 16 Diğer varlık ve yükümlülükler Not 17 Özkaynaklar Not 18 Hasılat ve satışların maliyeti Not 19 Pazarlama, satış ve dağım giderleri, genel yönetim giderleri Not 20 Niteliklerine göre giderler Not 21 Diğer faaliyet gelirleri Not 22 Yatırım faaliyetlerinden gelirler Not 23 Finansman gelirleri Not 24 Finansman giderleri Not 25 Vergiler Not 26 Hisse başına kazanç Not 27 İlişkili taraf açıklamaları Not 28 Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi Not 29 Finansal araçların gerçeğe uygun değerleri Not 30 Finansal tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da finansal tabloların açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar Not 31 Raporlama döneminden sonra ortaya çıkan hususlar

5 30 Haziran 2015 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal Durum Tablosu VARLIKLAR Notlar Sınırlı Bağımsız Denetimden Denetimden Geçmiş Geçmiş DÖNEN VARLIKLAR 127,319, ,167,417 Nakit ve nakit benzerleri 4 20,211,466 13,211,347 Finansal yatırımlar 5 15,047, ,942 Ticari alacaklar 7 89,937, ,671,090 - İlişkili taraflardan ticari alacaklar 27 10,236,221 18,986,263 - Diğer ticari alacaklar 79,701,485 88,684,827 Diğer alacaklar 8 2,291 2,291 - İlişkili taraflardan diğer alacaklar 27 2,291 2,291 Peşin ödenmiş giderler 584, ,177 Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar , ,591 Diğer dönen varlıklar , ,979 DURAN VARLIKLAR 15,018,156 7,529,509 Diğer alacaklar 8 803, ,285 Finansal yatırımlar 5 5,969,420 5,809,709 Maddi duran varlıklar 9 1,706, ,566 Maddi olmayan duran varlıklar ,718 23,636 Şerefiye , Ertelenmiş vergi varlıkları 25 5,314, ,313 TOPLAM VARLIKLAR 142,337, ,696,926 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 93,781,890 79,304,088 Kısa vadeli borçlanmalar 6 26,270,966 19,500,000 Ticari borçlar 7 63,841,623 57,160,795 - İlişkili taraflara ticari borçlar 27 13,292,221 25,961 - Diğer ticari borçlar 50,549,402 57,134,834 Diğer borçlar 8 1,689, ,510 Dönem karı vergi yükümlülüğü Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin borçlar 14 1,558, ,330 Özkaynak yöntemiyle muhasebeleştirilen yatırımlara ilişkin yükümlülükler ,805 1,161,453 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1,632, ,477 Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar 14 1,632, ,477 ÖZKAYNAKLAR 17 46,923,233 50,631,361 Ödenmiş sermaye 40,000,000 40,000,000 yatırımlara Sermaye enflasyon ilişkin yükümlülükler düzeltmesi farkları 150, ,406 Hisse senedi ihraç primleri 6,233,176 6,233,176 Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler: - Yeniden değerleme kazanç/kayıpları 167, ,072 - Yabancı para çevrim farkları -- (142,459) Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler 4,513,730 1,854,617 Geçmiş yıllar karı/(zararı) (3,599,043) 3,026,101 Net dönem karı veya zararı (542,108) (657,552) TOPLAM ÖZKAYNAKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER 142,337, ,696,926 İlişikteki notlar, bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 1

6 Konsolide Kapsamlı Gelir Tablosu Sınırlı Den. Geçmiş 1 Ocak 30 Haziran 2015 Sınırlı Den. Geçmemiş 1 Nisan 30 Haziran 2015 Sınırlı Den. Geçmiş 1 Ocak 30 Haziran 2014 Sınırlı Den. Geçmemiş 1 Nisan 30 Haziran 2014 Notlar Hasılat, net 18 4,860,028,298 2,438,018,057 4,126,306,326 2,281,683,995 Satışların maliyeti 18 (4,846,842,418) (2,431,505,924) (4,116,007,586) (2,276,399,142) BRÜT KAR 13,185,880 6,512,133 10,298,740 5,284,853 Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri 19 (1,160,652) (676,281) (629,745) (384,231) Genel yönetim giderleri 19 (14,134,057) (7,831,574) (12,349,218) (5,828,510) Esas faaliyetlerden diğer gelirler 21 1,160, ,180 2,162, ,961 Esas faaliyetlerden diğer giderler (182,804) (175,744) (104,386) (88,526) ESAS FAALİYET KARI VEYA ZARARI (1,131,343) (1,405,286) (622,128) (765,453) Yatırım faaliyetlerinden gelirler , ,924 1,004,254 1,004,254 Yatırım faaliyetlerinden giderler (7,702) (108) (78,127) (4,365) Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların kar ve zararlarından paylar ,648 (23,893) (294,444) (124,729) FİNANSMAN ÖNCESİ FAALİYET KARI VEYA ZARARI 70,161 (996,363) 9, ,707 Finansman gelirleri 23 1,269, ,782 2,318,535 1,310,698 Finansman giderleri 24 (1,953,021) (1,086,919) (1,404,762) (710,441) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI VEYA ZARARI (612,921) (1,381,500) 923, ,964 Sürdürülen faaliyetler vergi gideri 25 70,813 28,263 (10,581) Dönem vergi gideri ,028 - Ertelenmiş vergi geliri/(gideri) 70,813 28,263 (10,581) (32,063) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER NET DÖNEM KARI VEYA ZARARI (542,108) (1,353,237) 912, ,929 Diğer kapsamlı gelirler/(giderler) - Yeniden değerleme kazanç/kayıpları ,160 4,160 - Yabancı para çevrim farkları 5,878 1,146 (275,001) (280,164) VERGİ SONRASI DİĞER KAPSAMLI GELİR/(GİDER) 5,878 1,146 (270,841) (276,004) TOPLAM KAPSAMLI GELİR / (GİDER) (536,230) (1,352,091) 641, ,925 Adi ve seyreltilmiş hisse başına kar/(zarar) 26 (0,0136) (0,0338) İlişikteki notlar, bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 2

7 Konsolide Özkaynak Değişim Tablosu Sermaye enflasyon düzeltme farkları Hisse senedi ihraç primleri Yeniden değerleme kazanç kayıpları Yabancı para çevrim farkları Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler Geçmiş yıllar karları Notlar Ödenmiş sermaye Net dönem karı Toplam 1 Ocak 2014 tarihi itibarıyla bakiye 17 40,000, ,406 6,233, ,073 (148,950) 1,854,617 3,065,558 (39,457) 51,557,423 Toplam kapsamlı gelir Dönem karı , ,747 Diğer kapsamlı gelirler Yeniden değerleme kayıpları (275,001) (275,001) Yabancı para çevrim farkları , ,160 Kapsamlı gelir toplamı (275,001) 4, , ,906 Geçmiş yıllar karlarına aktarılan tutarlar (39,457) 39, Haziran 2014 tarihi itibarıyla bakiye 17 40,000, ,406 6,233, ,072 (144,790) 1,854,617 3,026, ,747 52,199,329 1 Ocak 2015 tarihi itibarıyla bakiye 40,000, ,406 6,233, ,072 (142,459) 1,854,617 3,026,101 (657,552) 50,631,361 Toplam kapsamlı gelir Dönem karı (542,108) (542,108) Diğer kapsamlı gelirler Değer artış fonunda azalış Yabancı para çevrim farkları , ,878 Kapsamlı gelir toplamı , (542,108) (536,230) Konsolidasyon kapsamına alınanların etkisi ,659,113 (5,792,295) -- (3,133,182) Konsolidasyon kapsamından çıkışların etkisi , (175,297) -- (38,716) Geçmiş yıllar karlarına aktarılan tutarlar (657,552) 657, Haziran 2015 tarihi itibarıyla bakiye 17 40,000, ,406 6,233, , ,513,730 (3,599,043) (542,108) 46,923,233 İlişikteki notlar, bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 3

8 Konsolide Nakit Akış Tablosu A. Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akışları Notlar Sınırlı Den. Geçmiş 1 Ocak- 30 Haziran 2015 Sınırlı Den. Geçmiş 1 Ocak-30 Haziran 2014 Dönem karı / (zararı) (542,108) 912,747 Düzeltmeler: Konsolidasyona dahil edilen ve çıkarılan şirketlerin etkisi (7,991,736) -- Amortisman ve itfa payları 9,10 290, ,716 Şüpheli alacak karşılık iptali (13,303) (2,567) Kıdem tazminatı karşılığındaki artış , ,366 Kullanılmamış izin karşılığındaki artış 14 88,062 23,556 Personel ikramiye karşılığındaki artış / (azalış) 14 47,575 (3,882) Faiz geliri 23 (1,223,345) (2,318,535) Özkaynak yöntemiyle muhasebeleştirilen yatırımların (karlarından) / zararlarından paylar 15 (739,648) 294,444 Ertelenmiş vergi (geliri) / gideri 25 (70,813) 10,581 Yabancı para çevrim farkları 17 5,878 4,160 İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı/(zararı) (10,028,971) (667,414) Bloke mevduatlarda değişim -- (68,220) Finansal yatırımlardaki değişim 5 (14,469,304) 3,390,108 Ticari alacaklardaki değişim 7 17,746,687 (54,510,740) Diğer alacaklardaki değişim 8 (154,318) (65,242) Diğer dönen varlıklardaki değişim 16 (575,668) 154,974 Ticari borçlardaki değişim 7 6,680,828 38,159,549 Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki değişim 8 807,726 73,413 Ödenen personel izin karşılığı (29,401) Ödenen kıdem tazminatı (213,393) İşletme esas faaliyetlerinde kullanılan nakit 6,980 (13,776,366) B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları Ödenen şerefiye 11 (500,000) -- Maddi duran varlık satın alımları, net 9 (32,938) (86) Maddi olmayan duran varlık satın alımları 10 (468,234) -- Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit (1,001,172) (86) C. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları Alınan faizler 23 1,223,345 2,318,535 Alınan finansal borçlar, net 6 6,770,966 3,715,141 Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit 7,994,311 6,033,676 Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net (azalış)/artış 7,000,119 (7,742,776) Dönem başı nakit ve nakit benzerleri 4 3,702,042 11,422,968 Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri 4 10,702,161 3,680,192 İlişikteki notlar, bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 4

9 1 Şirketin Organizasyonu ve Faaliyet Konusu Global Menkul Değerler Anonim Şirketi ( Global Menkul ) Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak üzere 1 Ekim 2004 tarihinde İstanbul da kurulmuştur. Global Menkul, Sermaye Piyasası Kurulu ndan aşağıdaki belgeleri almıştır: - Yatırım Danışmanlığı Yetki Belgesi - Halka Arza Aracılık Yetki Belgesi - Alım Satım Aracılığı Yetki Belgesi - Portföy Yöneticiliği Yetki Belgesi - Kredili Menkul Kıymet, Açığa Satış ve Menkul Kıymetlerin Ödünç Alma ve Verme İşlemleri İzin Belgesi - Türev Araçlarının Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi Global Menkul ün kayıtlı adresi Rıhtım Caddesi No: Karaköy İstanbul dur. 30 Haziran 2015 tarihi itibarıyla, Global Menkul bünyesinde 230 kişi (31 Aralık 2014: 153 kişi) çalışmaktadır. Global Menkul ün 30 Haziran 2015 tarihi itibarıyla, 5 şube ve 8 irtibat bürosu bulunmaktadır (31 Aralık 2014: 5 şube ve 8 irtibat bürosu). Global Menkul, Global Yatırım Holding Anonim Şirketi nin ( Global Holding ) bağlı ortaklığıdır. 30 Haziran 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla, Şirket in hisselerini elinde bulunduran hissedarlar ve hisse oranları aşağıdaki gibidir: Pay % Tutar TL Pay % Tutar TL Global Holding ,973, ,973,769 AZ International Holdings S.A ,000,000 Halka arz edilen paylar ,026, ,026,230 Diğer Toplam ,000, ,000,000 Şirket in hisselerinin %25 i Borsa İstanbul A.Ş. ( BİAŞ )'nde 29 Haziran 2011 tarihinden itibaren işlem görmektedir. Global Holding in elinde bulunan hisselerin bir kısmı BİAŞ da işlem gören hisse senetlerinden oluşmaktadır. Global Menkul ün bütün hisseleri adi hissedir ve imtiyazlı hisse senedi bulunmamaktadır. Eczacıbaşı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (EMDAŞ), Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak üzere 22 Kasım 1982 tarihinde kurulmuştur. EMDAŞ, sermaye piyasası araçlarının kendi ve başkası hesabına alım satımını yapmak, bu araçların ihraç ve halka arz yoluyla satışına ve daha önce ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçlarının alım-satımına aracılık etmek, ayrıca menkul kıymetlerin geri alım veya satım taahhüdüyle alım-satımı, yatırım danışmanlığı, portföy işletmeciliği veya yöneticiliği, yatırım fonları kurma ve yönetme faaliyetlerini, her ayrı faaliyet için ilgili tebliğlerde belirlenen esaslar çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu ndan ( SPK ) yetki belgesi almak suretiyle yapmaktadır. EMDAŞ ın İstanbul da Merkez Şubesi, İzmir, Ankara, Bursa ve Antalya da birer şubesi bulunmaktadır. EMDAŞ ın %99,99 oranında pay sahibi olunarak tam konsolidasyona tabi tutulan bağlı ortaklığı Emdaş Portföy Yönetimi A.Ş. nin faaliyet konusu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sermaye piyasası araçlarından oluşan portföyleri müşterilerle portföy yönetim sözleşmesi yapmak suretiyle ve vekil sıfatı ile yönetmektir. Emdaş Portföy Yönetimi A.Ş. ayrıca portföy yöneticiliği faaliyeti kapsamında yerli ve yabancı fonları, yatırım ortaklıkları ile yerli ve yabancı tüzel kişilerin portföylerini de mevzuat hükümleri çerçevesinde yönetebilir. 5

10 Cari dönemde, EMDAŞ ın sermayesinin %98,645 ine sahip olan Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş., Eczacıbaşı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin (ve dolayısıyla bağlı ortaklığı Emdaş Portföy Yönetimi A.Ş..'nin) hisselerinin tamamı Global Menkul tarafından satın alınmıştır. Cari döneme ait ilişikteki finansal tablolarda, söz konusu bağlı ortaklığın finansal tabloları konsolidasyona dahil edilmiştir. Global Menkul ün %100 bağlı ortaklıklarından Global Securities (USA), Inc ( Global USA ) 1995 yılı Ağustos ayında kurulmuş olup National Association of Securities Dealer- Security Exchange Commission a kayıtlıdır. 30 Haziran 2015 tarihi itibarıyla, Global USA tasfiye edilmiş olup çalışan personeli bulunmamaktadır. Söz konusu bağlı ortaklık, cari dönemden başlamak üzere önceki dönemlerden farklı olarak konsolidasyon kapsamı dışında bırakılmıştır. CJSC Global Securities Kazakhstan ( Global Kazakistan ), Global Menkul ün %100 iştiraki olup 1998 yılının Mart ayında kurulmuştur. 30 Haziran 2015 tarihi itibarıyla, Global Kazakistan tasfiye edilmiş olup çalışan personeli bulunmamaktadır. Söz konusu bağlı ortaklık, cari dönemden başlamak üzere önceki dönemlerden farklı olarak konsolidasyon kapsamı dışında bırakılmıştır. IEG Global Kurumsal Finansman, 17 Mayıs 2011 tarihinde Global Menkul ile kurumsal finansman alanında Avrupa'nın önde gelen şirketlerinden birisi olan IEG (Deutschland) GmbH tarafından %50-%50 ortaklık yapısıyla kurulmuştur. IEG Global Kurumsal Finansman 50,000 TL sermayeye sahiptir. Global Menkul ve konsolidasyona tabii ortaklıkları raporun devamında birlikte, Şirket olarak adlandırılmıştır. 2. Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar 2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar Uygulanan Muhasebe Standartları Ana ortaklık konumundaki Global Menkul ve bağlı ortaklık Eczacıbaşı Yatırım Menkul Değerler A.Ş., muhasebe kayıtlarını Sermaye Piyasası Kurulu nca ( SPK ) yayımlanmış Hesap Planı, Türk Ticaret Kanunu ve Türk Vergi Kanunları na uygun olarak tutmakta ve finansal tablolarını da buna uygun olarak TL bazında hazırlamaktadır. Bağlı ortaklıklar muhasebe kayıtlarını faaliyette bulundukları ülkelerin mevzuatına uygun olarak tutmakta ve yasal finansal tablolarını da buna uygun olarak ilgili ülkelerin para birimleri bazında hazırlamaktadırlar. İlişikteki konsolide finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 13 Haziran 2013 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan II-14.1 No lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ( Tebliğ ) hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ( KGK ) tarafından yayımlanan ve yürürlüğe girmiş olan Türkiye Muhasebe Standartları'na ( TMS ) uygun olarak hazırlanmıştır. TMS; Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumlardan oluşmaktadır. Grup, 30 Haziran 2015 tarihinde sona eren ara döneme ilişkin finansal tablolarını Türkiye Muhasebe Standardı No.34 Ara Dönem Finansal Raporlama ya uygun olarak hazırlamıştır. 6

11 KGK Tarafından Yayınlanan İlke Kararları KGK, finansal tablolarını TMS ye uygun olarak düzenlemek zorunda olan şirketlerin finansal tablolar aracılığıyla ilgililere sunduğu bilgilerin gerçeğe ve ihtiyaca uygunluğunu, karşılaştırılabilirliğini, doğrulanabilirliğini ve anlaşılabilirliğini arttırmak, finansal tablolarının yeknesak olmasını sağlamak ve denetimini kolaylaştırmak amacıyla TMS de bir düzenleme yapılıncaya kadar aşağıdaki konuya ilişkin Kurul İlke Kararlarını yayımlamıştır. Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi, Türkiye Muhasebe Standartlarının Uygulama Kapsamının Belirlenmesine İlişkin Kurul Kararı uyarınca finansal tablolarını TMS ye göre düzenlemek zorunda olan şirketlerin finansal tablolar aracılığıyla ilgililere sunduğu bilgilerin gerçeğe ve ihtiyaca uygunluğunu, karşılaştırılabilirliğini, doğrulanabilirliğini ve anlaşılabilirliğini arttırmak, finansal tablolarının yeknesak olmasını sağlamak ve denetimini kolaylaştırmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu ilke kararı, yayım tarihi olan 20 Mayıs 2013 tarihinden sonraki ilk raporlama döneminden itibaren yürürlüğe girmiştir. Grup bu düzenlemenin gerekliliklerini yerine getirmek amacıyla gerekli sınıflamaları yapmıştır Geçerli ve Raporlama Para Birimi Global Menkul ün geçerli para birimi ve raporlama para birimi TL dir. Konsolidasyona tabi bağlı ortaklıkların geçerli para birimi ABD Doları dır. Konsolide finansal tablolar, Global Menkul ün geçerli ve raporlama para birimi olan TL olarak sunulmuştur Konsolidasyona İlişkin Esaslar Konsolidasyona dahil edilen şirketlerin finansal tabloları ilişikteki konsolide finansal tabloların tarihi itibarıyla hazırlanmıştır. Bağlı ortaklıkların finansal tablolarının hazırlanması sırasında, tarihsel maliyet esasına göre tutulan kayıtlarına Global Menkul tarafından uygulanan muhasebe politikalarına ve sunum biçimlerine uyumluluk açısından gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yapılmıştır Bağlı Ortaklıklar İlişikteki konsolide finansal tabloların hazırlanmasında, Global Menkul ün finansal ve faaliyet politikaları üzerinde kontrol gücüne sahip olduğu bağlı ortaklıklar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. (a) Global Menkul doğrudan ve/veya dolaylı olarak kendisine ait olan hisseler neticesinde şirketlerdeki oy kullanma hakkının %50 den fazlasını kullanma yetkisine sahipse veya (b) %50 den fazla oy kullanma yetkisine sahip olmamakla birlikte, finansal ve faaliyet politikaları üzerinde fiili kontrol etkisini kullanmak suretiyle finansal ve faaliyet politikalarını şirketin menfaatleri doğrultusunda kontrol etme yetkisi ve gücüne sahipse ilgili şirket konsolidasyona dahil edilmiştir. Kontrol gücü, Global Menkul ün doğrudan veya dolaylı olarak şirketlerin finansal ve faaliyet politikalarını yönetmesini ve bundan yarar elde etmesini ifade eder. Bağlı ortaklıkların finansal tabloları yönetim kontrolünün başladığı tarihten kontrolün sona erdiği tarihe kadar konsolidasyon kapsamına dahil edilmiştir. 7

12 Aşağıdaki tablo, Global Menkul ün doğrudan veya dolaylı olarak ortak kontrolü altında toplanmış bütün bağlı ortaklıkların 30 Haziran 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla etkin kontrol oranlarını göstermektedir: (%) (%) Eczacıbaşı Yatırım Menkul Değerler A.Ş Global USA Global Kazakistan Global Menkul, bağlı ortaklıklarının hisselerinin %100 üne sahip olduğu için ana ortaklık dışı pay bulunmamaktadır. Bu yüzden ilişikteki konsolide finansal tablolarda Kontrol Gücü Olmayan Paylar kalemi yer almamaktadır Müşterek yönetime tabi ortaklıklar Müşterek yönetime tabi ortaklık, bir veya daha fazla müteşebbis ortak tarafından müştereken yönetilmek üzere, bir ekonomik faaliyetin üstlenilmesi için bir sözleşme dahilinde oluşturulmuştur. İlişikteki finansal tablolarda, IEG Global Kurumsal Finansman adıyla teşkil edilen müşterek yönetime tabi ortaklık, özkaynak yöntemi esasına göre muhasebeleştirilmiştir. Özkaynak yöntemi, bir müşterek yönetime tabi ortaklıktaki sermaye payının defter değerinin, iştirak edilen ortaklığın özkaynağında dönem içinde ortaya çıkan değişiklik tutarından, iştirak edene düşen pay kadar artırılıp azaltılmasını ve iştirak edilen ortaklıktan alınan kar paylarının, müşterek yönetime tabi ortaklık tutarının bu şekilde değiştirilmiş değerinden düşülmesini öngören muhasebeleştirme yöntemidir. Global Menkul ün IEG Global Kurumsal Finansman ın özkaynağından aldığı pay, IEG Global Kurumsal Finansman daki sermaye payının kayıtlı değerini aşması durumunda konsolide finansal tablolarda özkaynak yöntemiyle muhasebeleştirilen yatırımlara ait tutar sıfıra indirilir. Özkaynak yöntemiyle muhasebeleştirilen yatırımlara ait tutarın finansal tablolarda sıfıra indirilmesinden sonra, ilave yükümlülüğün muhasebeleştirilmesi, ancak Global Menkul ün yeni kurulmuş olan IEG Global Kurumsal Finansman ın faaliyetlerini yürütmesi için gerekli olan harcamalara kaynak sağlaması sebebiyle ilişikteki finansal tablolarda özkaynak yöntemiyle muhasebeleştirilen yatırımlara ilişkin yükümlülükler altında muhasebeleştirilmiştir. Müşterek yönetime tabi ortaklığın finansal tabloları, Şirket in finansal tabloları ile uyumlu olarak aynı hesap döneminde, aynı muhasebe ilkelerine göre hazırlanmıştır. 30 Haziran 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla müşterek yönetime tabi ortaklıktaki doğrudan veya dolaylı pay oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: (%) (%) IEG Global Kurumsal Finansman Danışmanlık AŞ ( IEG Global Kurumsal Finansman ) Konsolidasyonda Düzeltme İşlemleri Konsolidasyona dahil edilen şirketlerin, finansal durum tabloları ve kapsamlı gelir tabloları tam konsolidasyon yöntemi kullanılarak konsolide edilmiş ve Global Menkul ün aktifinde yer alan kayıtlı değerleri ile özkaynaklarındaki payları karşılıklı olarak netleştirilmiştir. Konsolidasyona dahil edilen şirketler arasındaki grup içi işlemler ve bakiyeler konsolidasyon sırasında silinmiştir. 8

13 2.1.4 Muhasebe Politikalarındaki Değişiklikler Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenir. Şirket muhasebe politikalarını bir önceki yıl ile tutarlı olarak uygulamıştır Yeni Standartlar, Değişiklikler, Yorumlar Şirket, UMSK ve Uluslararası Finansal Raporlama Yorumları Komitesi ( UFRYK ) tarafından yayınlanan ve 30 Haziran 2015 tarihinden itibaren geçerli olan yeni ve revize edilmiş standartlar ve yorumlardan kendi faaliyet konusu ile ilgili olanları uygulamıştır. 30 Haziran 2015 ara dönem raporlama geçerli yeni standartlar, değişiklikler ve yorumlar: - TMS/ UMS 19 daki değişiklik, Tanımlanmış Fayda Planları, 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu sınırlı değişiklik üçüncü kişiler veya çalışanlar tarafından tanımlanmış fayda planına yapılan katkılara uygulanır. Plana yapılan katkıların hizmet süresinden bağımsız hesaplandığı; örneğin maaşının sabit bir kısmının katkı olarak alınması gibi; durumlarda nasıl muhasebeleştirme yapılacağına açıklık getirmektedir. - Yıllık İyileştirmeler dönemi: 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. İyileştirme projesi dönem aşağıda yer alan 7 standarda değişiklik getirmiştir: - TFRS 2; Hisse Bazlı Ödemeler - TFRS 3; İşletme Birleşmeleri - TFRS 8; Faaliyet Bölümleri - TFRS 13; Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü - TMS 16; Maddi Duran Varlıklar ve TMS 38, Maddi Olmayan Duran Varlıklar - TFRS 9; Finansal Araçlar: TMS 37, Karşılıklar, Şarta Bağlı Varlık ve Yükümlülükler - TMS 39; Finansal Araçlar - Muhasebeleştirme ve Ölçüm - Yıllık İyileştirmeler dönemi; 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. İyileştirme projesi dönem aşağıda yer alan 4 standarda değişiklik getirmiştir: - TFRS 1, TFRS nin İlk Uygulaması - TFRS 3, İşletme Birleşmeleri - TFRS 13, Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü - TMS 40, Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 9

14 30 Haziran 2015 tarihinde henüz yürürlüğe girmemiş olan standartlar, değişiklikler ve yorumlar: - TFRS 11 deki değişiklik, Müşterek Anlaşmalar, 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik, ticari faaliyet oluşturmuş bir müşterek ortaklıktan iktisap edilen hisselerin nasıl muhasebeleştirileceği konusunda yol göstermektedir. - TMS 16 ve TMS 38 deki değişiklikler, Maddi duran varlıklar, Maddi olmayan duran varlıklar, 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik ile maddi ve maddi olmayan duran varlıkların amortisman ve itfa paylarının hesaplanmasında kullanılan hasılat merkezli yöntem ortadan kaldırılmıştır. - TFRS/UFRS 14, Düzenleyici Erteleme Hesapları, 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Tarife uygulamasını kullanan işletmelere ilk kez uluslararası finansal raporlama standartlarını uygularken daha önce kullandığı muhasebe standartlarına göre uygulamış oldukları muhasebe politikalarına devam etme hakkı vermektedir. - TMS 27 Bireysel Finansal Tablolar, 1 Ocak 2016 tarihinde ve bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik, işletmelere, bağlı ortaklık, iştirakler ve iş ortaklıklarındaki yatırımlarını bireysel finansal tablolarında muhasebeleştirirken özkaynak yöntemini kullanmaya izin vermektedir. - TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar ve TMS 28 İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar. 1 Ocak 2016 tarihinde ve bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik, TFRS 10 un ve TMS 28 in gereklilikleri arasındaki, yatırımcı ve iştiraki ya da iş ortaklığı arasında bir varlığın satışı ya da katkısı konusundaki uyumsuzluğa değinmektedir. Bu değişikliğin nihai sonucu, işletme tanımına giren bir işlem gerçekleştiğinde, işlem sonucu oluşan kayıp veya kazancın tamamı muhasebeleştirilirken,bu işlem eğer bir varlık alış veya satışı ise söz konusu işlemden doğan kayıp veya kazancın bir bağlı ortaklığa ilişkin olmasa bile bir kısım muhasebeleştirilir. - Yıllık iyileştirmeler 2014 dönemi: 1 Ocak 2016 tarihinde ve bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. İyileştirmeler 4 standarda değişiklik getirmiştir: - TFRS 5, Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler, satış yöntemlerine yönelik değişiklik, - TFRS 7, Finansal Araçlar: Açıklamalar, TFRS! e bağlı olarak yapılan, hizmet sözleşmelerine yönelik değişiklik, - TMS 19, Çalışanlara Sağlanan Faydalar iskonto oranında değişiklik, - TMS 34, Ara Dönem Finansal Raporlama bilgilerinin açıklanmasına yönelik değişiklik. - TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu 1 Ocak 2016 tarihinde ve bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklikler ile finansal raporların sunum ve açıklamalarını iyileştirmek amaçlanmıştır. 10

UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)...

Detaylı

CITI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

CITI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR CITI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU Citi Menkul Değerler Anonim

Detaylı

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)...

Detaylı

IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN

IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR ve DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER... SAYFA NO FİNANSAL DURUM TABLOLARI... 1-2 KAR veya ZARA ve DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU...

Detaylı

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU Karsan Otomotiv Sanayii ve

Detaylı

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)... 1 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU. 2 KONSOLİDE

Detaylı

REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU

REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU İstanbul, Ağustos 2015 1 OCAK 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL

Detaylı

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı özet konsolide finansal tablolar ve sınırlı bağımsız denetim raporu Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1 Ocak - 30 Haziran 2014 ara dönem

Detaylı

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)...

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 30 HAZİRAN 2014 VE 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ

Detaylı

DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER Sayfa FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)...

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ (Eski Unvanı ile İŞ B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ)

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ (Eski Unvanı ile İŞ B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ) İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ (Eski Unvanı ile İŞ B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ) Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız

Detaylı

MİGROS TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

MİGROS TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 1-3 ÖZET

Detaylı

Halk Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi

Halk Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Halk Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve İnceleme Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim

Detaylı

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET FİNANSAL

Detaylı

Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi

Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi 30 2011 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve İnceleme Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLALAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim

Detaylı

GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 01 OCAK 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Tablolara İlişkin Dipnotlar İÇİNDEKİLER KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU...

Detaylı

CITI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

CITI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR CITI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET BİLANÇO... 1-2 ÖZET KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU...

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA

Detaylı

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)... 1 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 2 ÖZKAYNAKLAR

Detaylı

Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim

Detaylı

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Burgan Yatırım Menkul Değerler

Detaylı

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL

Detaylı

EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU... 1 KAR

Detaylı

TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (eski unvanıyla Tacirler Yatırım Ortaklığı A.Ş. )

TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (eski unvanıyla Tacirler Yatırım Ortaklığı A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Tacirler Yatırım Holding A.Ş. Yönetim

Detaylı

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI 30 HAZİRAN 2012 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI 30 HAZİRAN 2012 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI 30 HAZİRAN TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim

Detaylı

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER

Detaylı

Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı