MATAŞ MATBAACILIK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 Ocak Haziran 2013 Ara Dönem Faaliyet Raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MATAŞ MATBAACILIK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 Ocak 2013 30 Haziran 2013 Ara Dönem Faaliyet Raporu"

Transkript

1 MATAŞ MATBAACILIK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 Ocak Haziran 2013 Ara Dönem Faaliyet Raporu 1

2 İÇİNDEKİLER 1) MATAŞ MATBAACILIK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE 2013 YILI İLK ALTI AYA GENEL BAKIŞ 2) FAALİYETLER 2.1) Faaliyet Konusu 2.2) Şirketin Operasyonel Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi 3) FİNANSAL SONUÇLAR 3.1) Şirketin , Ve 2011 Finansal Durum Tabloları 3.2) Şirketin , Ve 2012 Kar Veya Zarar Tabloları 3.3) Şirketin , 2012 Nakit Akış Tabloları 4) DÖNEM İÇİ ÖNEMLİ GELİŞMELER 5) DÖNEM SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER 6) YATIRIMLAR 7) SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 8) KURUMSAL YAPI 8.1) Ortaklık Yapısı 8.2) Yönetim Kurulu ve Komiteler 8.3) Yönetim Takımı 8.4) İştirak ve Bağlı Ortaklıkların Sermayeleri ve Hisse Oranları 8.5) Personel ve İşçi Hareketleri 8.6) Temettü Politikası 9) KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 10) BAĞIŞLAR EK: ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ 2

3 1) MATAŞ MATBAACILIK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE 2013 YILI İLK ALTI AYLIK DÖNEME GENEL BAKIŞ Mataş Matbaacılık Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi eski adıyla Zebra Matbaacılık ve Baskı Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak 2006 yılında İstanbul da kurulmuştur. Zebra Matbaacılık ve Baskı Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş tarihinde yapılan genel kurulunda unvanı Mataş Matbaacılık Ticaret ve Sanayi A.Ş. olan şirketi tüm aktif ve pasifi ile kül halinde devir almak sureti ile Türk Ticaret Kanunu nun 451. ve diğer ilgili maddeleri hükümleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu nun maddeleri hükümleri çerçevesinde birleşme kararı almıştır. Söz konusu birleşme sonucunda Zebra Matbaacılık ve Baskı Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermaye artırımı yaparak birleşme nedeniyle infisah eden Mataş Matbaacılık Ticaret ve Sanayi A.Ş. nin ortaklarına devir alınan hisse nispetinde hisse verilmiştir. Tarafların birleşmeye ilişkin olarak ve tarihlerinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantıları tarihinde tescil edilmiş olup birleşme hukuken bu tarihte gerçekleşmiştir. Şirket in unvanı tarihli olağan genel kurul toplantısında Mataş Matbaacılık Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak değiştirilmiştir. Şirketimizin TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin %46,87'ini temsil eden A ve B Grubu adet hissenin sahipleri olan Ahmet KAVAK, Fulya KAVAK, Hüsnü Nihat TABANLI, Gülnur TABANLI, Can Kurt TABANLI, Ali Haslet DİZDAR, İpek Nükhet DİZDAR ve Zeynep DİZDAR SÖNMEZ paylarının tamamını tarihinde VBG HOLDİNG A.Ş.'ye devretmişlerdir yılı olağan genel kurul ; tarihinde saat 14,00 te şirketimiz merkezinde yapılan 2012 yılı Olağan Genel Kurul 1. toplantısında, gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olmadığının anlaşılması üzerine, Yönetim Kurulunca belirlenecek toplantı tarihinde aynı usul ve şekillerde yapılacak çağrı ile aynı gündemin görüşülmek üzere ikinci toplantıya ertelenmiştir yılı Olağan Genel Kurul umuz tarihinde saat 10:00 da şirket merkezimizde yapılmış olup, aşağıdaki kararlar alınmıştır. 1- Sayın Ahmet BALTACI' nın Toplantı Başkanlığına seçilmesi önerildi. Öneri Genel Kurul' un onayına sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. Toplantı başkanı Ahmet BALTACI Tutanak yazmanlığına Atilla ALTAY'ın Oy Toplama Memurluğu' na ise Sinan ARICAN' ı görevlendirdi. 2- Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda yetkili kılınması onaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi gün önceden ortakların tetkikine sunulan 2012 Yönetim kurulu faaliyet raporu, Denetçi (Murakıp) Raporu, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetçi raporu ayrı ayrı okundu, müzakere edildi oy birliği ile kabul edildi yılı Bilanço, kar/zarar tabloları okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri XI, No: 29 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ne göre düzenlenen bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi. 5- Yönetim Kurulu' nun tarihli kararı gereğince, tarihinde sona eren hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri XI, No: 29 sayılı Tebliği doğrultusunda hazırlanan 3

4 finansal tablolarında kar oluşan zarar nedeniyle kar dağıtımı mümkün olmadığından mevcut zararın geçmiş yıl zararlarına ilave edilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir. 6- Denetim Komitesi tarafından sunulan ve Yönetim Kurulu tarafından 2013 yılı Bağımsız dış denetimi için kabul edilen; bağımsız dış denetim şirketi Ata Uluslar arası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.' nin onaylanması oylandı, oy birliği ile kabul edildi yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü, Yönetim Kurulu Üyelerinin yapılan oylama sonucunda ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildiler yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü, Denetçi (Murakıp) ve Denetim Komitesi Üyeleri yapılan oylama sonucunda ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildiler. 9- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhr yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335..maddelerinde yazılı işlem ve işleri yapılması hususunda yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi. Yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. 10- Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınamamış olması nedenıyle gunden maddesi görüşülemedi 11- Şirketin Genel Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlendiği Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan "Genel Kurul İç Yönergesi" okundu ve oybirliği kabul edildi. 12- Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin "Ücret Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verildi. 13- Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Kapsamında Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Hakkında Ortaklara Bilgi Verildi 14- Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Şirket' in "Şirket Bilgilendirme Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verildi, 15- Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Gereğince Yıl İçinde Yapılan Bağış ve Yarımlar Hakkında Ortaklara Bilgi Verildi Yılında Yapılacak Bağış ve yardımlar hususunda ödenmiş sermayenin %1 i oranında sınır belirlenmesi oy birliği ile kabul edildi. 16- Şirket tarafından 3. Kişiler Lehine Verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler Hakkında Genel Kurul' a Bilgi Verildi, Başka söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından Başkan toplantıya iyi dileklerle son verdi. Şirketimizin ana faaliyet konusu; ofset teknolojisini kullanarak her türlü afiş, broşür, katalog, dergi, kitap, insert, leaflet vb. basımı ve bunların kurumsal müşteriler nezdinde dağıtımıdır İlk Altı Aylık Ara Dönem e Genel Bakış: Mataş Matbaacılık; tarihinde (Ansa Enerji Yatırım A.Ş.) finansal varlık edinmiştir tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Yönetim Kurulu Başkanı Veysel SALİHOĞLU ve Başkan Yardımcısı Ahmet BALTACI nın Olağan Genel Kurul 4

5 tarafından belirlenen huzur hakkından feragat etmelerine ilişkin yaptıkları yazılı başvuru kabul edilmiştir tarihinde Yönetim Kurulu 2012 yılı olağan genel kurul gündemini yayınlamıştır. 2) FAALİYETLER 2.1) Faaliyet Konusu Şirketin faaliyet gösterdiği konular kısaca aşağıdaki gibidir: Her türlü kitap, dergi, gazete, broşür, afiş, kartvizit, fatura, sevk irsaliyesi, gider pusulası, tahsilât makbuzları ve benzeri ürünlerin dizgi ve baskı işleri yapmak, matbaa kurmak ve işletmek; Matbaa levazımatı, matbaa boyaları, cilt levazımatı ve kimyasal maddelerin alım satımını yapmak; Ham kağıt, hassas kağıt, bantlı kağıt imalatı yapmak; Kese kağıdı, ambalaj kağıdı, gazete kağıdı, kitap-defter-kart-zarf ve duvar kağıtları, fotokopi kağıdı, bilgisayar kağıdı, kendinden karbonlu kağıt, yazar kasa rulo ve tel kağıtları, teleks rulo ve malzemeleri, dekorasyon kağıtları, peçete ve tuvalet kağıtları gibi tüm kağıtların ve bu kağıtların hurdalarının alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak; Her türlü kağıttan mamul mukavva, oluklu mukavva, ambalaj kutusu, ambalaj malzemesi, mukavva kutu imalatı, alımı satımı, ithalat ve ihracatını yapmak; bu faaliyetler çerçevesinde yurtdışından hammadde, yardımcı malzeme, makine ve teçhizatın ithalatını yapmak, mutemetlik hizmetlerinde bulunmak. Şirket yukarıdaki işlerin tamamını; SPK, TTK ve diğer yürürlükteki/yürürlüğe girecek mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirir. 3) FİNANSAL SONUÇLAR 3.1) Şirketin 30 Haziran 2013, 31 Aralık 2012 ve 2011 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları TL VARLIKLAR Dönen Varlıklar 7,376,912 13,307,949 12,700,10 Nakit ve Nakit Benzerleri 732,235 4,343,804 7,779,719 Finansal Yatırımlar - 5,875,574 - Ticari alacaklar 2,575,219 1,132,296 2,552,247 -İlişkili taraflardan ticari alacaklar 45, İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar 2,529,627 1,132,296 2,552,247 Diğer Alacaklar 1,527,248 5,774 39,307 -İlişkili taraflardan diğer alacaklar 1,524,139 2,144 25,110 -İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar 3,109 3,630 14,197 Stoklar 2,460,799 1,819,502 1,893,850 Peşin Ödenmiş Giderler 62,508 48, ,769 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 10,374 74, ,402 Diğer Dönen Varlıklar 8,529 8,000 1,716 Duran Varlıklar 2,945,635 2,328,740 3,733,878 Diğer Alacaklar 5,449 4,057 1,343 -İlişkili taraflardan alacaklar İlişkili olmayan taraflardan alacaklar 5,449 4,057 1,343 Maddi Duran Varlıklar 2,540,879 2,236,894 3,646,231 5

6 Maddi olmayan duran varlıklar 10,891 7,606 3,645 -Şerefiye Diğer maddi olmayan duran varlıklar 10,891 7,606 3,645 Peşin Ödenmiş Giderler 3, Ertelenmiş Vergi Varlığı 384,686 80,183 82,394 Toplam Varlıklar 10,322,547 15,636,689 16,433,888 KAYNAKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler 5,672,318 2,031,234 3,095,680 Kısa Vadeli Borçlanmalar 263,382 45,266 19,738 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli 259, , ,249 Kısımları Ticari Borçlar 4,410,840 1,531,016 2,152,910 -İlişkili taraflara ticari borçlar 3, İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar 4,407,770 1,531,016 2,152,910 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında 236, , ,607 Borçlar Diğer Borçlar 418, ,002 97,944 -İlişkili taraflara diğer borçlar 28,776 52, İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar 389,422 76,229 97,408 Ertelenmiş Giderler 1,315 3,622 1,323 Dönem Kârı Vergi Yükümlülüğü 48,448-51,909 Kısa Vadeli Karşılıklar 34,903 1, Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar 34,903 1,387 - Uzun Vadeli Yükümlülükler 606, ,972 73,117 Uzun Vadeli Borçlanmalar 430, ,284 - Uzun vadeli karşılıklar 141,906 36,790 53,673 -Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar 141,906 36,790 53,673 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 33,927 21,898 19,444 Özkaynaklar 4,043,929 13,018,483 13,265,091 Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 3,904,899 13,018,483 13,265,091 Ödenmiş Sermaye 8,000,000 8,000,000 8,000,000 Paylara İlişkin Primler/İskontolar 5,048,738 5,048,738 5,048,738 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir veya Giderler -Kıdem tazminatı karşılığı hesaplamasındaki Aktüeryal kazanç / (Kayıp) (63,984) (8,880) (5,735) Ortak kontrole tabi teşebbüs ve işletmeleri içeren (8,547,854) - - birleşmelerin etkisi Kârdan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 214, , ,607 Geçmiş Yıllar Kâr/Zararları (235,378) 8,085 (76,002) Net Dönem Kârı/Zararı (510,626) (243,463) 92,483 Kontrol Gücü Olmayan Paylar 139, TOPLAM KAYNAKLAR 10,322,547 15,636,689 16,433, ) Şirketin 30 Haziran 2013 ve 2012 Tarihlerinde Sona Eren Ara Hesap Dönemlerine Ait Konsolide Kar Veya Zarar Tabloları TL SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER Hasılat 14,987,764 2,650,820 8,134,955 1,053,268 6

7 Satışların Maliyeti (-) (13,585,986) (2,460,572) (7,450,830) (994,997) BRÜT KÂR/(ZARAR) 1,401, , ,125 58,271 Genel Yönetim Giderleri (-) (963,962) (668,501) (449,217) (355,684) Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) (902,515) (90,078) (468,702) (31,966) Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 385, , ,555 52,746 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) (179,243) (38,762) (96,031) 14,712 ESAS FAALİYET KÂRI / (ZARARI) (258,439) (387,380) (148,270) (261,921) Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 112,454 43,274 71,579 - Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) (15,548) (45,216) (1,402) - FİNANSMAN GELİRİ / (GİDERİ) (161,533) (389,322) (78,093) (261,921) ÖNCESİ FAALİYET KARI/(ZARARI) Finansman Gelirleri 50, ,460 7, ,836 Finansman Giderleri (-) (519,104) (73,819) (140,991) (24,217) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER (629,958) 37,319 (211,813) (38,302) VERGİ ÖNCESİ KARI/ (ZARARI) Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / 145,177 (18,627) 20,665 (3,044) (Gideri) Dönem Vergi (Gideri) / Geliri (48,448) - (23,707) 1,831 Ertelenmiş Vergi (Gideri) / Geliri 193,625 (18,627) 44,372 (4,875) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER (484,781) 18,692 (191,148) (41,346) DÖNEM KARI/ (ZARARI) Dönem Karı / (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 25,845-44,480 - Ana Ortaklık Payları (510,626) 18,692 (208,748) (36,793) Pay Başına Kazanç Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 7 (0,064) 0,002 (0,026) (0,005) 3.3) Şirketin 30 Haziran 2013 ve 2012 Tarihlerinde Sona Eren Ara Hesap Dönemlerine Ait Konsolide Nakit Akış Tabloları TL A. İŞLETME FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN (658,733) 741,989 NAKİT AKIŞLARI Dönem Karı / (Zararı) (510,626) 18,692 Dönem Net Karı / (Zararı) Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler Amortisman ve İtfa Payları İle İlgili Düzeltmeler 269, ,244 Kıdem Tazminatı Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler 103,274 12,276 İzin Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler 33,516 5,105 Faiz Tahakkukları İle İlgili Düzeltmeler 11,730 - Şüpheli Alacak Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler 78,054 - Ertelenmiş Vergi İle İlgili Düzeltmeler (193,625) - Alacak Reeskontları İle İlgili Düzeltmeler (80,189) (33,390) Borç Reeskontları İle İlgili Düzeltmeler 104,445 27,873 Konusu Kalmayan Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler - (18,149) Vergi Tahakkuku İle İlgili Düzeltmeler - (39,724) Ana Ortaklığa Ait Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesaplamasındaki (55,104) (4,086) Aktüeryal Kazanç / (Kayıp) İle İlgili Düzeltmeler İşletme Birleşmesinden Kaynaklanan Kıdem Tazminatı Karşılığı 25,478 - Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Ertelenmiş Vergi (15,079) -

8 İşletme Birleşmesinden Kaynaklanan Ertelenmiş Vergi Etkisi (83,770) - İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler (1,440,788) 1,017,175 Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler (1,522,866) - Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler (641,297) 155,988 Diğer Varlıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 45,858 71,741 Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 2,775,379 (696,050) Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 415,282 - Diğer Yükümlülüklerdeki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler (25,943) 15,203 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları Vergi Ödemeleri 48,448 (51,909) B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN (8,985,184) (857,166) NAKİT AKIŞLARI Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından (404,486) (1,234,434) Kaynaklanan Nakit Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından 31, ,268 Kaynaklanan Nakit Bağlı Ortaklık Alımından Kaynaklanan Girişler (203,659) - Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs ve İşletmeleri İçeren Birleşme (8,547,854) - Etkisi Kontrol gücü olmayan paylardaki değişim 139,030 - C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN 6,032, ,231 NAKİT AKIŞLARI Banka kredilerindeki değişim 156, ,231 Finansal Yatırımlar 5,875,574 - NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET (3,611,569) 263,054 ARTIŞ/AZALIŞ (A+B+C) D. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4,343,804 7,779,719 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C) 732,235 8,042,773 4) DÖNEM İÇİ ÖNEMLİ GELİŞMELER tarihinde (Ansa Enerji Yatırım A.Ş.) finansal varlık edinmiştir tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Yönetim Kurulu Başkanı Veysel SALİHOĞLU ve Başkan Yardımcısı Ahmet BALTACI nın Olağan Genel Kurul tarafından belirlenen huzur hakkından feragat etmelerine ilişkin yaptıkları yazılı başvuru kabul edilmiştir tarihinde Yönetim Kurulu 2012 yılı olağan genel kurul gündemini yayınlamıştır tarihinde saat 14,00 te şirketimiz merkezinde yapılan 2012 yılı Olağan Genel Kurul 1. toplantısında, gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olmadığının anlaşılması üzerine, Yönetim Kurulunca belirlenecek toplantı tarihinde aynı usul ve şekillerde yapılacak çağrı ile aynı gündemin görüşülmek üzere ikinci toplantıya ertelenmiştir. 8

9 tarihinde Yönetim Kurulu 2012 yılı olağan genel kurul gündemini yayınlamıştır yılı Olağan Genel Kurul umuz tarihinde saat 10:00 da şirket merkezimizde yapılmıştır. 5) DÖNEM SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26 Temmuz 2013 tarihli, 2013/25 sayılı bültenine göre; Matas Matbaacılık Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi nin ( Matas Matbaacılık ) 30,000,000 TL olan mevcut kayıtlı sermaye tavanı, 100,000,000 TL ye yükseltilmistir. Matas Matbaacılık ın Halka açılma amaçlı olmayan esas sözlesmesinin 1 ila 20. Maddelerinin tadili ile 21 ila 23. maddelerin eklenmesi uygun görülmüstür. Bu esas sözlesme degisiklikleri neticesinde, Ana Ortaklık Sirket in ünvanının Aksel Enerji Yatırım Holding A.S. olarak degistirilmesinin öngörüldügü, esas sözlesmesinde statü ve faaliyet konusu degisikligini de içerenkapsamlı degisiklikler yapılmasının planlandıgı ve söz konusu degisiklikler neticesinde, Sirket'in faaliyet konusunun degisecegi ve matbaacılık faaliyetinde bulunmayabilecegi belirtilmektedir. VBG Holding Anonim Sirketi nin 07 Agustos 2013 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu nda ( KAP ) yaptıgı açıklamasında; zorunlu çagrının 12 Agustos 23 Agustos 2013 tarihleri arasında pay basına TL üzerinden pesin olarak yapılacagı belirtilmistir. 6) YATIRIMLAR Yoktur. 7) SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI Yoktur. 8) KURUMSAL YAPI 8.1) Ortaklık Yapısı Şirketimizin itibariyle sermaye ve ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir; Ortaklığın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı (%) Sermayedeki Payı (TL) VBG Holding A.Ş. 46,87 3,750,000 Halka Açık Kısım 53,13 4,250,000 TOPLAM 100,00 8,000,000 Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı TL, çıkarılmış sermayesi TL dir. İmtiyazlı paylar ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar: Sermayedeki Sermayedeki Tertip Grup Nama/Hamiline İmtiyaz (Var/Yok) Payı (TL) Payı (%) - A Nama VAR ,25 9

10 (Yönetim ve Denetim Kurulunu Seçme İmtiyazı) - B Hamiline YOK ,75 Toplam ,00 A Grubu pay sahiplerinin bir pay için 15 (On beş) oyu, diğer pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için 1 (Bir) oyu bulunmaktadır. A Grubu payların tamamı VBG Holding A.Ş. ne aittir. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirket hissedarları olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların da sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir. Türk Ticaret Kanunu nun 373/II maddesi uyarınca bir hissenin birden çok maliki bulunması durumunda söz konusu hisse sahipleri ancak bir temsilci marifetiyle oy haklarını kullanabilirler. Vekâleten oy verme işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. 8.2) Yönetim Kurulu ve Komiteler Yönetim Kurulu: Tarihli Genel Kurul tarafından 3 Yıl için seçilen Yönetim Kurulu üyeleri ve yer aldıkları komiteler aşağıdaki gibidir. Adı Soyadı Görevi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler Veysel SALİHOĞLU Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye Değil Yönetim Kurulu Ahmet BALTACI Başkan Yardımcısı/Genel Bağımsız Üye Değil Genel Müdür Müdür Ahmet Kemal CİMİLLİ Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Tarık TEKİN Faruk ULUSOY Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Denetim Komitesi Üyesi İcracı Üye Olup Olmadığı İcracı Üye Değil İcracı Üye İcracı Üye Değil İcracı Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi İcracı Üye Değil Denetim Komitesi Başkanı Bir Yönetim Kurulu üyesinin birden fazla komitede yer alması durumu mevcuttur. Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uyulmasına İlişkin Tebliğ in (Seri: IV, No: 56) no.lu maddesinde Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise başkanları, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Hükmü bulunmaktadır. Bu kanuni zorunluluk sebebiyle şirketimizin bağımsız yönetim kurulu üyeleri hem Denetimden Sorumlu Komitede ve hem de Kurumsal Yönetim Komitesinde görev almaktadırlar. Yönetim Kurulu Üyelerinin Yetki ve Sınırı Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Şirketin temsil ve yönetimini Türk Ticaret Kanunu nun ilgili maddeleri ve Şirket Ana Sözleşmesi nin Maddesinde belirtilen yetkilerle gerçekleştirmektedirler. Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında başka bir görev alması sınırlandırılmamıştır. Yönetim Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu nun ilgili maddeleri kapsamında Genel Kurulca onaylanması durumunda, başka bir yerde de görev alabilir. Denetim Komitesi Üyelerinin Yetki ve Sınırı 10

11 Genel Kurul tarafından seçilmiş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinden iki tanesi, Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: X, No: 22 sayılı Tebliği nin 25.maddesinin (1) numaralı fıkrası hükmü uyarınca oluşturulan Denetim Komitesinde üye olarak görev yapmaktadır. Komite üyeleri Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden seçilmiş olup yılda en az 4 defa toplanmaktadır. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruşunun her aşamadaki çalışmalarını gözetmek. Bağımsız denetçinin bağımsızlık kriterleri karşısındaki durumunu, bağımsızlık beyanını ve bağımsız denetim kuruluşundan alınabilecek ilave hizmetleri değerlendirmek. Bağımsız denetim kuruluşu tarafından Komite ye iletilen Bağımsız denetim kapsamında ulaşılacak tespitleri, ortaklığın muhasebe politikası ve uygulamalarıyla ilgili önemli hususları; bağımsız denetçi tarafından daha önce Şirket yönetimine iletilen SPK nın muhasebe standartları ile muhasebe ilkeleri çerçevesinde alternatif uygulama ve kamuya açıklama seçeneklerini; bunların muhtemel sonuçlarını ve uygulama önerisini; ortaklık yönetimiyle arasında gerçekleştirilen önemli yazışmaları değerlendirmek. Şirketin muhasebe, raporlama ve iç kontrol sistemleri ile bağımsız denetim süreçleri ile ilgili olarak Şirkete ulaşan şikâyetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması; Şirket çalışanlarının, muhasebe, raporlama, iç kontrol ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterleri belirlemek. Kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların, Şirketin izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak Şirketin sorumlu yöneticilerinin görüşlerini alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte Yönetim Kurulu na yazılı olarak bildirmek. SPK düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu ile komiteye verilen/verilecek diğer görevleri yerine getirmek. Komite yukarıdaki konularda Yönetim Kurulu na değerlendirmelerini ve tavsiyelerini yazılı veya sözlü olarak bildirir. Kurumsal Yönetim Komitesi Üyelerinin Yetki ve Sınırı Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit ederek, Yönetim Kurulu na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmak. Kurumsal yönetim ve Yatırımcı ilişkileri biriminin çalışmalarını gözetlemek. Kamuya açıklanacak Kurumsal Yönetim Uyum Raporu nu gözden geçirerek, burada yer alan bilgilerin Komitenin sahip olduğu bilgilere göre doğru ve tutarlı olup olmadığını kontrol etmek. Kurumsal Yönetim ilkelerinin Şirket içerisinde geliştirilmesini, benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak, uygulanmadığı konularda çalışma yaparak, Yönetim Kurulu na uyum derecesini iyileştirici önerilerde bulunmak. Yönetim Kurulu nun yapısı ve verimliliği hakkında değerlendirmeler yapmak ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini Yönetim Kurulu na sunmak. Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirlemek. Şirketin ve üyenin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılabilecek ölçütleri belirlemek. Kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini Yönetim Kurulu na sunmak. Komite yukarıdaki konularda Yönetim Kurulu na değerlendirmelerini ve tavsiyelerini yazılı veya sözlü olarak bildirir. Kurumsal yönetim komitesi en az iki üyeden oluşur. Komite başkanı bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir. İcra başkanı/genel müdür komitede görev alamaz. 8.3) Yönetim Takımı İsim Ahmet BALTACI Sinan ARICAN Gazi ÇINAR Görev Genel Müdür Muhasebe Müdürü İç Denetim Sorumlusu 11

12 8.4) İştirak ve Bağlı Ortaklıkların Sermayeleri ve Hisse Oranları Şirketimizin müşterek yönetimine tabi olduğu ortaklığın unvanı ve doğrudan ortaklık payı aşağıdaki gibidir. 8.5) Personel ve İşçi Hareketleri Ticaret Unvanı Sahiplik Oranı (%) ANSA Enerji Yatırım A.Ş. 43,75 30 Haziran 2013 tarihi itibariyle Şirketimizin çalışan sayısı 50 kişidir. 8.6) Temettü Politikası Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenleme ve Kararları, Vergi Yasaları, ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Ana Sözleşmesi ni dikkate alarak kar dağıtımı kararlarını belirlemektedir. Kar payı dağıtımında pay grupları arasında imtiyaz yoktur. Kar dağıtım kararında, Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınmaktadır. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtma şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurul ca kararlaştırılır. Genel Kurul da alınacak karara bağlı olarak dağıtılacak temettü, tamamı nakit veya tamamı bedelsiz hisse şeklinde olabileceği gibi, kısmen nakit ve kısmen bedelsiz hisse şeklinde de belirlenebilir. 9) KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU Şirketimiz; pay sahiplerinin hakları, kamunun aydınlatılması ve şeffaflığın sağlanması ile menfaat sahipleri ve Yönetim Kurulu nu ilgilendiren karar ve işlemlerde, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri nde yer alan prensiplerin uygulanması için 2012 yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporunu hazırlamış olup, 08 Mayıs 2013 tarihinde yayınlanmıştır. 10) BAĞIŞLAR Şirketimizce 2013 yılı ara döneminde bağış ve yardım yapılmamıştır. EK: ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Mataş Matbaacılık Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanının AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ne, Şirketin faaliyet konusunun Matbaacılık ve Ambalaj Sektöründen, Enerji Yatırım Holding e dönüşümüne, Kayıtlı Sermaye Tavanının TL den TL ye yükseltilmesine, tarihli yönetim kurulu kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:1, No:40 Payların Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği nin 11 nci maddesinde yer alan İç Kaynakların Sermayeye Eklenmesi maddesi çerçevesinde, sermayemizin TL sından TL sına tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz olarak arttırılmasına ve 12

13 artırılan TL sını teşkil eden tutarın tamamının Hisse Senedi İhraç Primlerinden karşılanmasına, sermaye artırımı karşılığında A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu olmak üzere her biri 1 TL nominal değerli adet pay ihraç edilmesine karar verilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu na gerekli başvurular yapılmış ancak henüz sonuçlanmamıştır. Bu bağlamda, tadil edilen Şirket Esas Sözleşmesinin yeni metni SPK nun onayından sonra aşağıdaki gibi olacaktır. KURULUŞ: MADDE 1-Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde ani surette kayıtlı sermayeli olarak Mataş Matbaacılık Sanayi ve Ticaret kurulmuş, ancak daha sonra Sermaye Piyasası Kurulu nun././.. tarih ve SPK/ sayılı uygun görüşü ile Şirket in maksat ve mevzuu değiştirilerek, Şirket yatırım holding olmuştur. Kurcunun, Adı Soyadı İkametgâh Adresi Uyruğu 1- İlker BAROUH Aydın Sok.Aktek Sitesi C Blok D:10 Levazım Mah.Beşiktaş/İST. T.C 2- Yakup BAROUH Aydın Sok.Aktek Sitesi C Blok D:10 Levazım Mah.Beşiktaş/İST. T.C 3- Atılay BİNGÖL Piyalepaşa Bulvarı Kastel İş Merkezi D Blok K:5 Kasımpaşa/İST. T.C 4- Mehmet AYDINOĞLU Toparlar Beldesi Günlük Mahallesi Köyceğiz/MUĞLA T.C 5- Ahmet KAVAK Ataköy 1.Kısım Zübeyde Hanım Cad. D Blok No: 17 D: 3 İST. T.C 6- Fulya KAVAK Muharrem Aktan Sok. Ünlü Sitesi A/5 No:1 D:3 Yeşilköy İST. T.C ŞİRKETİN UNVANI: MADDE 2- Şirketin Unvanı AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu esas sözleşmede kısaca "Holding" veya Şirket olarak anılacaktır. MERKEZ VE ŞUBELER MADDE 3- Holdingin merkezi İstanbul dur. Adresi - Ankara Asfaltı 105 Evler Halk Sokak No: 56/8 Kozyatağı-Kadıköy/İstanbul 'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan ettirilir ve ayrıca T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. ŞİRKETİN SÜRESİ MADDE 4- Şirket süresiz olarak kurulmuştur. ŞİRKETİN AMACI VE FAALİYET KONUSU: Amaç ve Konu MADDE 5- Şirketin, amacı, vergi dışı mali konularda, özellikle yerli ve yabancı finans piyasaları düzenine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen yatırım danışmanlığını içermemek kaydıyla; teknik planlama, programlama, bütçeleme, projelendirme, finansal ve organizasyon, Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler İle Bu 13

KURULUŞ : KURULUŞ : Kurcunun, Adı Soyadı İkametgah Adresi Uyruğu. Kurcunun, Adı Soyadı İkametgah Adresi Uyruğu

KURULUŞ : KURULUŞ : Kurcunun, Adı Soyadı İkametgah Adresi Uyruğu. Kurcunun, Adı Soyadı İkametgah Adresi Uyruğu ESKİ ŞEKLİ KURULUŞ : MADDE 1-Aşağıdaki Adları, Soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine

Detaylı

İNFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

İNFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ ESKİ ŞEKLİ KURULUŞ : MADDE 1-Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ani

Detaylı

Şirketin unvanı Latek Holding Anonim Şirketi olup, ana sözleşmede kısaca Şirket olarak anılacaktır.

Şirketin unvanı Latek Holding Anonim Şirketi olup, ana sözleşmede kısaca Şirket olarak anılacaktır. LATEK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1- Kuruluş Aşağıda adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat

Detaylı

2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI:

2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI: TAÇ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI: TAÇ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET 26.06.2012 tarihinde

Detaylı

ĠNFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġnġn 15/05/2012 TARĠHĠNDE YAPILAN 2011 YILI OlAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ĠNFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġnġn 15/05/2012 TARĠHĠNDE YAPILAN 2011 YILI OlAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI ĠNFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġnġn 15/05/2012 TARĠHĠNDE YAPILAN 2011 YILI OlAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Ġnfo Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı Anonim ġirketi nin 2011 yılına

Detaylı

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2012 30.06.2012 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Bu rapor, 09.04.2008 tarihli ve 26842 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ OLAĞAN ORTAKLAR GENEL KURULU 1.TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI ( 02 MAYIS 2012) Egeli & Co Yatırım Holding Anonim Şirketi nin 2011 yılı faaliyet ve hesapları ile

Detaylı

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ORTAKLARA DUYURU

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ORTAKLARA DUYURU VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ORTAKLARA DUYURU Şirketimiz ana sözleşme değişikliklerinin görüşüleceği Olağanüstü Ortaklar Genel Kurulu 06/09/2010 Pazartesi günü

Detaylı

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ -TÜM DEĞİŞİKLİKLERİ İÇEREN YENİ STATÜ-

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ -TÜM DEĞİŞİKLİKLERİ İÇEREN YENİ STATÜ- DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ -TÜM DEĞİŞİKLİKLERİ İÇEREN YENİ STATÜ- KURULUŞ Madde-1- Aşağıda adları, soyadları, kanuni ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret

Detaylı

AKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

AKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ AKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ MADDE 1 KURUCULAR Aşağıda Adları Soyadları, İkametgahları ve uyrukları yazılı Kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketler Ani Surette Kuruluşları

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME KURULUŞ Madde 1: Aşağıda adları, ikametgahları ve tabiiyetleri yazılı bulunan kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani kurulmaları

Detaylı

İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ. Sıra No Adı Soyadı İkametgahı Uyruğu 1 Seyit Mehmet BUĞA

İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ. Sıra No Adı Soyadı İkametgahı Uyruğu 1 Seyit Mehmet BUĞA İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : MADDE 1. Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı bulunan kurucular arasında Holding niteliğinde bir Anonim Şirket kurulmuştur.

Detaylı

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1: Aşağıda adları, soyadları, unvanları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun anonim

Detaylı

HİTİT HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

HİTİT HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ HİTİT HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Kuruluş; Madde 1: Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun "ani kuruluş" hakkındaki hükümleri

Detaylı

MATAŞ MATBAACILIK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN ESAS S Ö Z L E Ş M E S İ

MATAŞ MATBAACILIK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN ESAS S Ö Z L E Ş M E S İ MATAŞ MATBAACILIK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN ESAS S Ö Z L E Ş M E S İ Madde 1 Kuruluş Aşağıdaki Adları, Soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu

Detaylı

Ticaret Sicil No: İstanbul/41603 ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN. Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Ticaret Sicil No: İstanbul/41603 ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN. Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet Ticaret Sicil No: İstanbul/41603 ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet Şirketimizin 2011 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 22 Mayıs

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ. I Esas Hükümler

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ. I Esas Hükümler ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ I Esas Hükümler 1 - Kuruluş: Madde 1 - Aşağıda isim ve adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun 152. maddesi delaletiyle aynı kanunun

Detaylı

2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı na yetki verilmesi.

2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı na yetki verilmesi. GÜNDEM 1. Başkanlık Divanı nın seçimi. 2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı na yetki verilmesi. 3. Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü

Detaylı

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Tarih: 11.04.2006 Şirket Yönetim Kurulu, 11.04.2006 tarih, 2006/17 sayılı kararı ile 2005 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 01.05.2006 tarihinde yapılmasını kararlaştırmıştır. Yönetim Kurulu Başkanlığı

Detaylı

KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ. Ticari Merkez: Namık Kemal Mahallesi Kiler Caddesi No:96 K:5 Esenyurt / İSTANBUL

KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ. Ticari Merkez: Namık Kemal Mahallesi Kiler Caddesi No:96 K:5 Esenyurt / İSTANBUL Sayfa 1 / 11 KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Ticari Merkez: Namık Kemal Mahallesi Kiler Caddesi No:96 K:5 Esenyurt / İSTANBUL Kuruluş Madde 1 Aşağıda adları ve soyadları ve ikametgâhları yazılı

Detaylı

ÇELİK HALAT ve TEL SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ

ÇELİK HALAT ve TEL SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ ÇELİK HALAT ve TEL SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 23 Mart 1962 tarih ve 1520 sayılı nüshasında ilan edilen metnin, aynı gazetenin 28 Nisan 1966 tarih ve 2741

Detaylı

Adı Soyadı Uyruğu İkametgâh Adresi T.C.Kimlik No 1 Yener Büyüknalbant. T.C. Gültepe Mh.M.K.P.Bulvarı No.58/11 59188034772

Adı Soyadı Uyruğu İkametgâh Adresi T.C.Kimlik No 1 Yener Büyüknalbant. T.C. Gültepe Mh.M.K.P.Bulvarı No.58/11 59188034772 OYLUM SINAİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1: Kayseri Ticaret Sicil Memurluğunun 17407 sicil numarasında Oylum Tüketim Malları Pazarlama Ticaret Sanayi Anonim Şirketi ünvanı ile

Detaylı

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. ANA SÖZLEŞME

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. ANA SÖZLEŞME ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. ANA SÖZLEŞME Madde 1: Aşağıda adları, soyadları, ikametgâh ve tabiiyetleri yazılı kurulucular arasında, Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin ani kuruluş kuralları

Detaylı

ŞİRKETİN SÜRESİ Madde-4 Şirket'in hukuki varlığı herhangi bir süre ile kısıtlanmamıştır.

ŞİRKETİN SÜRESİ Madde-4 Şirket'in hukuki varlığı herhangi bir süre ile kısıtlanmamıştır. KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞIANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde-1 Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi, Biskon Yapı Anonim Şirketi'nin gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşmesi

Detaylı

DOĞAN GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

DOĞAN GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ DOĞAN GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ (22.11.1960 tarih ve 1117 sayılı TTSG) Madde 1 Aşağıda imzaları bulunan kurucular ile aşağıdaki maddelerde gösterildiği üzere çıkartılması kararlaştırılan

Detaylı

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. ANA SÖZLEŞME

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. ANA SÖZLEŞME ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. ANA SÖZLEŞME Madde 1: Aşağıda adları, soyadları, ikametgâh ve tabiiyetleri yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin ani kuruluş kuralları

Detaylı

EGELĠ & CO. YATIRIM HOLDĠNG A.ġ. OLAĞAN ORTAKLAR GENEL KURULU BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI

EGELĠ & CO. YATIRIM HOLDĠNG A.ġ. OLAĞAN ORTAKLAR GENEL KURULU BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI EGELĠ & CO. YATIRIM HOLDĠNG A.ġ. OLAĞAN ORTAKLAR GENEL KURULU BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI Egeli & Co. Yatırım Holding A.ġ. ( ġirket ) Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemdeki maddeleri görüģmek ve karara bağlamak

Detaylı

MATAŞ MATBAACILIK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

MATAŞ MATBAACILIK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU MATAŞ MATBAACILIK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU 1 A) GENEL BİLGİLER 1) Raporun ilgili olduğu hesap dönemi: Raporun Dönemi 01.01.2012 31.12.2012

Detaylı

TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Madde 1- KURULUŞ: Aşağıdaki kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun (bu esas sözleşmede T.T.K. olarak anılacaktır) Anonim Şirketlerin ani kuruluşu hükümlerine

Detaylı

ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ MADDE 1 KURULUŞ Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ( Türk Ticaret

Detaylı