ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR"

Transkript

1 Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 22 Aralýk Baský ve þiddet rejimi Þemdinli de Gündem ve Politika syf. 2-6 Kapitalist devlet pislik kusuyor Baský ve þiddet rejimi Þemdinli de Þemdinli de AB standardý Hükümet ve ordu Gizli Anayasa onayladý Türban davasý bitti mi? Ekonomi syf. 7 Türk Telekom un satýþý iptal edilsin Sýnýf Mücadelesi syf Özelleþtirmeler ve sýnýf mücadelesi Kuruluþundan bugüne Emekli-Sen Emek güncesi Fabrikalardan iþçi mektuplarý Dünya syf Fransa da Baldýrý Çýplaklar ayaklanmasý Ýþçi Cephesi syf. 16 Serna: Birleþen iþçiler yenilmez ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR 1

2 ÝLAN TAHTASI 2 GÜNDEMDEN... Kapitalist devletin neresine dokunsan pislik akýyor! Malatya daki Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu na (SHÇEK) baðlý çocuk yuvasýnda yaþanan þiddet görüntüleri bir anda burjuva medya tarafýndan büyük habercilik anonslarý eþliðinde Türkiye nin gündemine oturdu. Medya bu olayýn üzerine gitti ve çocuklara atýlan dayak görüntüleri haber programlarýnda sýk sýk yayýnlandý. Toplumun bu olaya büyük bir tepki göstermesinin nedeni basýnýn olayý iki hafta ekranda tutmasýydý. Bunu medya patronlarýnýn AKP hükümetine diþ göstermesi olarak algýlayabiliriz. Yoksa bu ülkede insanlarý isyan ettirecek o kadar çok görüntü var ki bunu burjuva medya bilinçli olarak vermiyor. Bu yüzden medya sanki Malatya çocuk yuvasýndaki olaylarý ilk defa yaþanýyormuþ gibi gösteriyor. Hâlbuki bu þiddet sahneleri hayatýmýzýn her anýnda iþyerlerinde, cezaevlerinde, hak arayýþýnda var ve yaþýyoruz. Medya bu görüntüleri verirken her zamanki gibi yanýltýcý bilgi vermeyi de ihmal etmedi. Çünkü bu yuvada yaþanan olaylarýn sorumlusu ilk olarak bakýcý kadýnlar gösterildi. Ama bu çocuk yuvasýnýn iþletilmesinin devlet tarafýndan bir taþeron þirkete verildiði gizlendi. Taþeronlaþma sadece AKP nin deðil tüm burjuva hükümetlerin izlediði bir politika. Medya olayýn bu kýsmýyla ilgilenmek istemedi. Hükümet öncelikle kendini kurtarmak için bu olayda sorumluluklarýnýn olmadýðýný, olayýn münferit olduðunu söyledi. Týpký iþkencenin de münferit olmasý gibi Hatta devlet, olayý kamerayla çeken kiþiye soruþturma açtý. Toplumda oluþan tepkiler ve düzenin pisliklerinin akmasý nedeniyle hükümet basýn yayýn organlarýna mahkeme kararýyla yasak getirerek bu olayýn yayýnlanmasýný engelledi. Hükümet yayýn yasaðý getirerek kitlelerin bu tepkisini þimdilik engellemiþ oldu. Peki, sorun çözüldü mü? Hayýr. Hükümetin olaydan haberi vardý Meclis Ýnsan Haklarý Komisyon u Baþkaný Mehmet Elkatmýþ ýn dayak görüntülerinin yayýnlanmasýndan önce ilgili bakaný sorguladýklarýný açýklamasý, hükümetin konudan haberdar olduðunu ortaya koydu. Çocuklara yönelik þiddete iliþkin olarak inceleme yapmak için Malatya ya giden Elkatmýþ, 20 Ekim de Devlet Bakaný Nimet Çubukçu yu komisyona davet ettiklerini belirterek, biz bu olayýn takibindeydik, 20 Ekim de sayýn bakaný komisyonumuza davet ettik, iki saat sorguladýk dedi. Elkatmýþ, neden daha önce Malatya ya gelmediniz? þeklindeki soruya ise mecliste önemli konular görüþüyorduk diyerek yanýt verdi. Elkatmýþ ýn önemli dediði konular ise herhalde SHÇEK in taþeronlaþmasýnýn önünü açacak olan yeni yasa tasarýsý idi. Londra dönüþü gazetecilerin sorularýný yanýtlayan Erdoðan ise, Malatya daki olay ile kurumun tamamen çöktüðünü ve yeni Sosyal Hizmetler Yasasý nýn hazýr olduðunu belirterek köklü deðiþiklikler yapýlacaðýný söylemiþti. Yani yapýlacak olan SHÇEK in verdiði tüm hizmetlerin özelleþtirilmesi ve çocuklarýn eðitimsizliðe ve dayaða karþý daha da savunmasýz kalmasýna neden olmak. Zaten burjuva düzeninden de bu beklenir. Daha düþük ücret, daha çok iþ SHÇEK yetkilileri daha fazla kâr yapabilmek için çocuk bakýmý ile ilgili uzman kiþileri tercih etmiyorlar. Temizlik þirketinde çalýþan taþeron iþçiler yetkililer tarafýndan düþük bir ücret karþýlýðýnda yuvadaki çocuklara da bakýcýlýk yapýyorlar. Zaten aðýr yaþam koþullarýndan bunalmýþ olan ve bu iþin eðitimini almamýþ bu insanlarýn baþvurduðu yöntem ise þiddet oluyor. Bizler tabi ki bu þiddeti savunmuyoruz ama bunun asýl sorumlusu bu bakýcýlar deðildir. Asýl sorumlu düzenin kendisinden kaynaklanmaktadýr. EÐÝTÝM Daha önce de Ýzmir deki Barbaros Çocuk Köyü nde meydana gelen taciz olayýnda yetkililer olaya sözde el koymuþlardý, deðiþen bir þey olmamýþtý. S E N Suçlu bulunan birkaç yönetici baþka illere gönderilerek görevlendirilmiþti. Bu olay þunu gösteriyor ki bu tür olaylar daha çok KAPATILAMAZ yaþanacak ve bu düzende devlet yetkililerinin bu olaylara köklü bir çözüm bulmasýný beklemek hayalcilik olacak. Futbolda, hapishanede, karakolda, sokakta, evde olsun gerçekleþen bütün þiddet ve iþkence olaylarýnýn uygulayýcýsý ve tek sorumlusu kapitalist devlettir. Bu nedenle bu olaylarýn hesabýný vermesi gereken ve cezalandýrýlmasý gereken kapitalist devlettir. Yýlmaz Uður

3 Baský ve þiddet rejimi Þemdinli de Þemdinli de 9 Kasým tarihinde bir kitapevi bombalandý. Bombalama sonucu ölen ve yaralananlar oldu. Bombalamanýn tanýðý olan Þemdinli halký anýnda tepki gösterdi ve tertipçileri suç aletleriyle birlikte yakaladý. Tertipçiler asker ve PKK itirafçýsý çýktý. Olay bununla sýnýrlý kalmadý. Olay mahalline gelen asker-polis gücü üstelik kaymakam, emniyet müdürü, alay komutaný ve savcýnýn da orada bulunduðu sýrada- Þemdinli halkýnýn üzerine ateþ açtý. Açýlan ateþ sonucu ölen ve yaralananlar oldu. Bombayý atan itirafçý ve iþbirlikçisi subaylar ve devamýnda halkýn üzerine kurþun sýkýp öldüren asker önce serbest býrakýldý, sonrasýnda kamuoyu baskýsý nedeniyle göstermelik birkaç tutuklama oldu. Bu arada Orgeneral Yaþar Büyükanýt bombacý katillerden birine, Ben o çocuðu tanýrým, iyi bir astsubaydý diyerek kefil oldu. Öldürülen Kürtler ise F16 larýn alçaktan uçuþlarý eþliðinde defnedildi. Ne münferit ne de lokal, sistematik ve genel Susurluk sonrasý, bir daha hiçbir þey eskisi gibi olmayacak! gibi sözler edilmiþti. Oysa her þey eskisi gibi kaldý. Þemdinli ye gelinceye kadar baský ve þiddet rejimi iþledi. Kürt halkýna karþý sürdürülen savaþ her þeyi mubah hale getirdi. Tansu Çiller, kurþun atan da, yiyen de bizdendir demiþti. Gizli operasyonlar, faili meçhul cinayetler, mafya ve çetelerin taþeron olarak kullanýlmasý söz konusu oldu. Gündem gazetesinin bombalanmasý, Musa Anter gibi nice Kürt aydýnýn, politikacýsýnýn, iþçisinin, emekçisinin öldürülmesi bu sürecin bir ürünüydü. Milyonlarca Kürt bu baský ve þiddet ortamýnda sürgün edildi; binlerce köy ve onlarca orman yakýldý; daðlar, tepeler bombalandý. Bombalanan, öldürülen, sürgün edilen, bok yedirilen, yediden yetmiþe iliklerine kadar iðfal edilip, baský ve þiddetle ezilen Kürt halkýna karþý acýmasýz bir savaþ sürüyor. Bu Türkiye nin gerçek yüzüdür. Þemdinli bombalamasý asker-polis rejimin bir ürünüdür. Susurluk gibi Þemdinli de ne münferittir ne de lokal. Devlete raðmen deðil, bizzat devletin kendisi Binlerce örnekte olduðu gibi Þemdinli örneðinde de, devletin bekasý, vatanýn, milletin bölünmez bütünlüðü adýna kimi çevrelerin bu tür eylemlerde bulunduðu, devlet adýna hareket ettiði açýklamasý yapýlýyor. Evet bu þekilde hareket edenleri tespit edelim, takipçisi olalým, suçlarý cezasýz kalmasýn. Ama baský ve þiddeti doðal çalýþma yöntemi haline getiren bizzat devletin kendisidir; ve mevcut baský ve þiddet bu siyasal rejimin bir sonucudur. Bu nedenle rejimin copu hem Kürt halkýnýn hem de Türkiye nin diðer iþçi ve emekçilerinin tepesine inmekte. Bugün Kürt halkýna kurþun sýkanlar bir baþka gün Kýzýlay meydanýnda kamu emekçilerinin üzerine panzer sürüyor. Ana muhalefet partisi, Sosyal Demokrat CHP rejimi sahipleniyor, Þemdinli olayýnýn tanýðý olan kendi milletvekilini partisinin olay araþtýrma komisyonuna bile almýyor. Sýk sýk orduyu göreve davet eden Deniz Baykal, derin devletin en baþ savunucularýndan biri. Ve diðer burjuva partiler de baský ve sömürünün nemasýndan yararlanma peþindeler. Kürt halkýna ve emekçilere en yoðun saldýrý ve baskýlarý, iþçi ve emekçilerin siyasal, ekonomik, demokratik haklarýnýn gaspýný gerçekleþtirme konusunda bu partiler birbiriyle yarýþmakta. AKP hükümeti ise ömrünü uzatmak, hükümet olmanýn avantajlarýndan yararlanmaya devam etmek peþinde. Bu nedenle Þemdinli olayý AKP için çözülecek deðil kullanýlacak bir konu. AKP sözcüleri biraz Kürtlere göz kýrpacak, biraz kamuoyuna AB cilasý çekecek ama esas olarak parçasý ve hizmetlisi olduklarý devletin ve rejimin kýrmýzý çizgilerini takip edecekler. Her fýrsat bulduðunda baþörtüsü, imam hatip vb. konularý insan haklarý ihlali olarak sunan Erdoðan, baþkent Ankara da öðretmenleri polis panzerleriyle ezmeyi, kafalarýný patlatmayý ise bir görev olarak görüyor. Bu ikiyüzlülüktür, burjuva politikasý budur. AKP sermayeye hizmet ediyor ve sermayenin korunmasý için asker-polis rejimiyle bütünleþiyor. Ýþçi ve emekçi düþmaný bir hükümetin sermaye adýna bunlarý yapmasý normal. AB nin demokrasi söyleminin ise bir palavra olduðu zaten ortada. Þemdinli de Kürtler, Kýzýlay da öðretmenler Bu noktadan öteye gitmek ne bu partilerle, ne bu partilerin kurduðu parlamentolarla, ne de bu baský ve þiddet rejimiyle mümkündür. AB nin demokrasi ve ekonomik refah getirerek Türkiye yi kurtaracaðýna inananlara Fransa iyi bir örnek. Dünyanýn en refah ülkelerinden sayýlan Belçika da ise iki kiþi birkaç gün önce donarak öldü. Bu refah ülkesinin baþkentinde binlerce evsiz sokaklarda yaþam mücadelesi veriyor. Belçika nýn imkanlarý sokakta yaþayanlarý kurtarmaya yetmiyormuþ! Ýþte Avrupa. Fransa ve Belçika da yaþananlar yarý sömürge bir ülke olan Türkiye de misliyle yaþanýyor. Buna dur demek için iþçi sýnýfý ve emekçiler kendi kaderlerini kendi ellerine almalýdýr. Þemdinli deki bombalamanýn, Malatya daki iþkencenin, sokaklardaki linç giriþimlerinin, Kýzýlay da öðretmenlere uygulanan þiddetin son bulmasýný istiyoruz. Baský ve þiddeti uygulayan tüm kurumlar daðýtýlýp yok edilmeli, sorumlularý yaptýklarýnýn cezasýný ödemelidir. Kontrgerillanýn yok edilmesi, MGK nýn tasfiyesi, faþist odaklarýn daðýtýlmasý bu doðrultuda bir ilk adýmdýr. Ancak bu kurumlar, bu anlayýþ, bu baský ve þiddet rejimin bizzat kendisidir. Bu rejimin ilgasý için iþçi ve emekçilerin önderliðinde bir kurucu meclis; ve 12 Eylül Anayasasý ný ortadan kaldýracak, iþçi ve emekçilerin önderliðinde yeni bir anayasanýn oluþturulmasý. Bu mücadelelerin baþarýya ulaþmasý için olmazsa olmaz þart ise devrimci iþçi partisinin inþasý. Ýþçi Cephesi GÜNDEM 3 GÜNDEM

4 4 Þemdinli de AB standardý Türkiye siyasal rejimi çok merkezlidir ve sürekli kriz ile karakterize olur. Rejime öncelikle asker-polis gücü damgasýný vurur. MGK, TSK, MÝT gibi kurumlar seçilmiþ sivil yönetimlerin üzerinde bir iktidar gücüne sahiptir. Ama sivil yönetimlerin sivillikleri de laftadýr. Baþta hükümet olmak üzere parlamento, Anayasa Mahkemesi, cumhurbaþkanlýðý dahil tüm sivil yapýlar askerin-polisin belirleyici önceliðini kabul eder. Diðer yandan bu güç merkezleri tüm yetkileri ellerinde toplamak, iktidara nüfuz etmek için kendi aralarýnda sürekli bir savaþ verir. Kendi içlerinde de bölünüp, parçalanmýþ olan bu güç merkezleri, bizimki gibi ülkelerde iþçi sýnýfýnýn, emekçi kitlelerin ve Kürt halký dahil tüm ezilen ve sömürülenlerin üzerinde sürekli bir baský ve þiddet uygular. Baský ve þiddet rejimi Demokrasi Türkiye gibi yarý sömürge -ve diðer sömürge- ülkeler için bir lüks olarak görülür. Çünkü tüm hain ve iþbirlikçi karþý devrimci önderliklere raðmen burjuva demokrasi oyunu iþçi sýnýfýnýn ve emekçilerin sisteme olan nefretini yok edemez ve onlarý tam bir boyunduruk altýna alamaz. Sýnýfýn nefretinin demokratik mekanizmalar içinde sönümlendirilmesi burjuvazi için altýndan kalkamayacaðý bir faturadýr. Bizim ki gibi ülkelerde bizzat burjuvazinin kendisi demokrasi kurallarýna uymaz, sýk sýk ihlal eder. Kuþkusuz sadece Türkiye de deðil, tüm kapitalist dünyada, ABD ve AB de dahil olmak üzere- burjuva hukuku iþçi sýnýfý ve emekçi kitleler üzerinde bir sömürü ve baský aracý olarak iþler. Fransa da göçmenlere karþý devletin uyguladýðý baský ve þiddet henüz çok taze. Belçika ve Alman devletleri de ayný yöntemi uygulamaktan çekinmediler. Bu nedenle Þemdinli olayýný hukuk dýþýlýk diye tanýmlamak baþtan kendimizi bir yalanýn içine hapsetmek olacaktýr. Burjuva hukuk sistemi Þemdinli de Kürtlere ve Fransa da göçmenlere karþý gerektiðinde ayný yasal baský ve þiddeti uygulama hakkýný burjuva devlete vermektedir. Hukuk dýþýlýk komedisi ve burjuva ikiyüzlülüðü Bu konuda asker-polis rejiminin baský ve þiddet karakterini gösterecek çok örnek var. Son aylarda meydana gelen linç olaylarýný hatýrlayalým. Gözü dönmüþ milliyetçifaþist güruhlar insanlarý güpegündüz linç etmeye kalktý. Linç edilmek istenenler -halký galeyana getirmekten- tutuklandý. Linççilere vali, kaymakam, emniyet müdürü, belediye baþkaný, milletvekili gibi sýfatlarý taþýyan kiþilerce destek verildi, hiçbiri tutuklanmadý. Daha birkaç hafta önce Malatya da devlete ait çocuk yurdunda uygulanan eziyet ortaya döküldü. Ne oldu? Ýþ birkaç garibana havale edildi. Bunlarýn dýþýnda istifa eden, soruþturma gören, ceza alan olmadý. Burjuva medya insanlýk bitti diye baþlýk atmýþtý. Türkiye de bu sorun bitti mi? Bitmedi, ama sesler kesildi. Kimse kendisini aldatmasýn, zaten olay anýnda gösterilen tepkilerin nedeni insanlýk, hak-hukuk falan deðildi. Sermaye, hükümet ve medya tepki gösterir gibi yaptý, çünkü Avrupa Birliði yollarýnda olan Türkiye de bu olaylar imajlarýný bozuyor. AB ne der? Sermaye yatýrýma gelir mi? Dertleri bu. Tabii bunun anlamý rejim, baský ve þiddetinden vazgeçsin deðil. Baský ve þiddetin ayný AB de, ABD de ve benzeri diðer burjuva demokrasilerindeki gibi usturuplu þekilde iþlemesini istiyorlar: güpegündüz ve açýkta deðil, alacakaranlýkta ve sokak aralarýnda sinsice... Katýksýz sömürü, katýksýz baský ve þiddet Burjuva kapitalist ikiyüzlülük Fransa da, Belçika da, Almanya da göçmenlere, Ankara Kýzýlay da öðretmenlere ve Þemdinli de Kürtlere AB standartlarý nda baský ve þiddet uyguluyor. Egemenler diyor ki; F16 lar cenazeleri taciz etsin, kitapevleri bombalansýn, çocuklar iþkence görsün, istismar edilsin, linç gündelik hayatýn bir parçasý olsun, asgari ücret açlýk sýnýrýnýn yarýsý kadar olsun, özelleþtirmeler hýzlansýn, her þey özelleþtirilsin, emeklilik yaþý daha da artsýn, Kürtler dað Türkü olsun, bütün dünya Türk olsun, devleti yönetenler bin sene iktidar olsun, polis istediði kiþiyi, istediði zaman dinlensin, gözaltýna alsýn, gerekirse dövsün, öldürsün ama kimse bir þey demesin, asker ne yaparsa hep doðru yapar, askere sual edilmesin, asker hesap sorsun, kimse askere hesap sormasýn, patronlarýmýz dünyanýn en zengin patronlarý olsun; her þeye raðmen iþçinin, emekçinin, Kürtlerin sesi soluðu çýkmasýn, kol kýrýlsýn yen içinde kalsýn. Þikayet etmediði, tep-

5 ki göstermediði, ne olursa olsun isyan etmediði için dünyada örnek gösteriliyor Türkiye nin iþçisi, emekçisi. Ve Arjantinliye, Fransalýya benzemediði için övülüyor, patronlar ve hükümetleri tarafýndan. Kuþkusuz bu sermayenin dileði. Oysa iþçiler, emekçiler tüm zorluklara raðmen haksýzlýða, sömürüye, baský ve þiddete karþý mücadele ediyorlar. Kapitalist sömürüye, emperyalist iþgallere, baský ve þiddet rejimlerine karþý iþçi sýnýfý ve emekçiler tüm ezilen ve sömürülen kesimler birlikte ve örgütlü bir sýnýf mücadelesi vererek zincirlerinden kurtulacaktýr. Arif Benol Hükümet ve Ordu Gizli Anayasa onayladý Ekim ayýnda toplanan Milli Güvenlik Kurulu nda (MGK) görüþülmesi iki kez ertelenen yeni Milli Güvenlik Siyaset Belgesi (MGSB) onaylandý. AKP hükümeti AB nin Uyum Yasalarý çerçevesinde ordunun yetkilerini kýsýtlama çabalarý planlanýrken MGSB de iç güvenlikteki rolünü kuvvetlendirdiðini görüyoruz. MGK da görüþülen MGSB yeniden güncelleþtirildi ve yürürlüðe kondu. Basýna sýzdýrýlan bölümleri arasýnda yer alan aþýrý sað ýn tehdit olmaktan çýkarýlmasý ve daha önce öncelikli tehdit olarak belirlenen bölücü terör ve irtica nýn yanýna yeni olarak aþýrý sol un eklenmiþ olmasý MGSB nin iþlevini ve çerçevesini ortaya koyan önemli verilerdir. Burjuva devletin gizli anayasasý olarak da bilinen MGSB ye göre iþçi sýnýfýnýn örgütlenme ve eylem hakkýndan, Kürt halkýnýn en demokratik haklarýna kadar her þeyin iç güvenliði tehdit ediyor fakat Trabzon da, Bozöyük de ve son olarak Rize de yaþanan linç ve ýrkçý-faþist saldýrýlarý tehdit olarak algýlamýyor. Böylece devlet son zamanlarda yaþanan bu saldýrýlarý MGSB ile de desteklediðini ilan ediyor. Burjuva devletin nasýl bir sýnýf karakterine sahip olduðu ortadadýr. Burjuvazi saldýrýlarýna çok yönlü devam ediyor. Bir taraftan iþsizlik, sefalet, açlýk ve toplumsal çürümeler artarken, diðer taraftan da iþçi ve emekçilerin içindeki öfke birikiyor. Bu biriken öfkeyi belli zamanlarda burjuvaziyi uyarmak için sendika bürokrasileri, belli zamanlarda itibarlý gazeteciler, belli zamanlarda patron örgütleri ve benzerleri sosyal patlama tehlikesi diyerek dile getiriyorlar. Bu koþullara uygun olarak hazýrlanan MGSB de iþsizliðin ulaþtýðý boyutlara vurgu yapýlarak toplumsal hareketler de iç tehdit listesine alýndý. Burjuva devlet iþçi ve emekçi hareketlerini sistemi için tehdit olarak görüyor. Buna karþý da teröre karþý önlemler adý altýnda bir dizi önlem almak için düðmeye basýyor. Ceza Yasasý ve Ceza Ýnfaz Yasasý ile cezalarýn katlanmasý yetmiyormuþ gibi, þimdi de Terörle Mücadele Yasasý nýn daha da aðýrlaþtýrýlmasý gündemde. Devletin bu hazýrlýklarýnýn hedefinde kim var? Tabii ki, Kürt-Türk demeden bütün iþçiler, emekçiler ve yoksul kitleler. Ýþçiler haklarýný aradýðýnda patronlar tarafýndan terörist ilan ediliyor. Kürt halkýnýn en demokratik taleplerine karþý devletin cevabý, baský, inkar ve imha etme politikasý. Hükümet ve askerler, Þemdinli ve Yüksekova daki olaylarý incelemek için gerçekleþtirdikleri Terör ve Güvenlik Zirvesi nde yaþanan olaylarýn aydýnlatýlmasý için somut adýmlar atmak yerine, asayiþ ve güvenlik için daha fazla tedbirin alýnmasý kararlaþtýrýldý. Askeri zanlýlarýn yargýlanmasý için yapýlan eylemlerin kanunsuz ve bölücü ilan edildiði toplantýda bu tür eylemlere izin verilmeyeceði vurgusu yapýlarak Kürt halkýna gözdaðý verilmek istendi. Sonuç olarak, burjuva devletin MSGB yi yenilemesinin bir nedeni de burjuvazinin hayat pahalýlýðý karþýsýnda gittikçe yoksullaþan kitlelerden gelebilecek tepkilerden korkusudur. Bu tepkileri önlemek ve burjuva sistemine gelebilecek herhangi bir tehditten, özellikle de aþýrý solcu lardan korunmak amacýyla baskýlarý ve sömürüyü arttýrmak arzularýdýr. Bizce de burjuvazinin korkusu yersiz deðil. Burjuvazi, yüzyýllardýr iþçileri, emekçileri ve yoksul kitleleri sömürmek, baský altýnda tutmak için yasal veya gizli anayasalarla kitleleri yönetmeye çalýþmaktadýr. Burjuvazi iþçi sýnýfýna karþý her gün yeni bir yasa çýkarmakta. Ýþçi sýnýfý burjuvazinin bütün saldýrýlarýný ve baskýlarýný geri püskürtebilecek bir güce sahiptir. Bugün iþçi sýnýfý bu gücünü kullanabilecek ne morale ne güvene ne de gerçek anlamda devrimci bir iþçi partisine sahiptir. Burjuvazi gittikçe saldýrganlaþmaktadýr. En son Eðitim- Sen in düzenlediði mitinge arsýzca saldýrmasýný da bu çerçevede ele almak gerekir. Bu saldýrý ayný zamanda hak arayan tüm emekçilere de bir uyarý niteliði taþýmaktadýr. Bu anlamda; gizli anlaþmalar iptal edilmeli ve belgeleri açýklanmalý; MHP, BBP gibi milliyetçi-faþist partiler ve kontrgerilla tarzý milliyetçi-faþist yapýlar daðýtýlmalý; MÝT, JÝTEM, MGK gibi baský ve þiddet rejimini ayakta tutan kurumlar tasfiye edilmelidir. Bu talepler için önümüzdeki en acil sorun kendini dayatan devrimci iþçi partisinin inþa sorunudur. Þahin Yýldýrým 5

6 Türban davasý bitti mi? Ýstanbul Üniversitesi Týp Fakültesi nde öðrenciyken Türban taktýðý için derslere girmesine izin verilmeyen Leyla Þahin, Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi ne (AÝHM) dava açtý. Leyla Þahin in 1 Kasým 1998 de açtýðý dava 7 yýl sürdü. 29 Haziran 2004 de mahkeme türban yasaðý konusunda Türkiye yi haklý buldu. Bunun üzerine Leyla Þahin temyiz baþvurusunda bulundu. 10 Kasým 2005 te Büyük Daire ilk kararý onadý. Mahkeme Leyla Þahin in itirazýný kabul etmedi. Leyla Þahin Avusturya da yaþýyor. Çok pahalý bir üniversitede okudu ve kendi mesleði olan doktorluk görevini de yapmýyor. 7 yýl bir davayý sürdürmek, pahalý bir okulda okumak kolay olmasa gerek. Böyle bir davanýn kazanýlmasý için destek sunanlarýn olduðu açýk. AÝHM de Türkiye aleyhine açýlan ve sayýlarý yaklaþýk 100 ü bulan türban davasý var. Dýþiþleri Bakan ý Abdullah Gül ün eþi Hayrulnisa Gül de türban nedeniyle AÝHM e dava açtý. Eþi hükümette görev aldýktan sonra davayý geri çekti. AKP hükümeti ve türban AKP iktidara gelmeden önce türban eylemleri camilerde, üniversiteler vb. yerlerde sýkça yaþanýyordu. AKP iktidara gelir gelmez bu eylemlilikler býçak sýrtý gibi birden bire kesildi. Bunun nedeni, bu sorunu yaþayanlarýn bir bölümünün AKP hükümetinden beklentilerinin olmasý. Burjuva siyasetçiler ise hep ikiyüzlü davranýyor. Muhalefetteyken türbaný malzeme olarak öne çýkartýp, iktidardayken timsah gözyaþlarý döküyorlar. Türkiye davayý kazandý. Ama hükümet yetkilileri üzüldüklerini belirttiler. Sanki davayý Leyla Þahin deðil devlet kaybetmiþ gibi ikiyüzlü davranýyorlar. Oysa üç yýldýr iktidardalar. Meclis de çoðunluk ellerinde, istedikleri her deðiþikliði yapabilme güçleri var. AÝHM in türban yasaðýyla ilgili kararýný manþetlerinden indirmeyen burjuva gazeteler, ayný gün tam sekiz davadan Türkiye nin AÝHM de mahkum olduðundan tek satýr bile söz etmediler. AKP hükümetinin üç yýllýk süreci deðerlendirildiðinde hiçte masum deðil. Helal gýda, içki yasaðý, harem selamlýk havuzlar vb. en son olarak da Ümraniye Belediye Baþkaný nýn, Çanakkale Savaþý ný çizgi film haline getirmesi (400 milyar liraya maloldu) ve bu yolla çocuklara ilahi güçlerin anlatýlmasý. Kuran kurslarý, yatýlý din eðitimi verilen okullar çoðalýyor. Bütün bunlar bilimsel düþünceye karþý geliþmelerdir. Türban, AB karþýsýnda hükümetin elini ayaðýný baðlamamasý için arada bir öne çýkarýlan malzeme olarak kalacak görünüyor. Türban siyasal bir simge Örgenciler türbanlý okula alýnmadý diye kýyamet koparýlýyor. Oysa hiç okula gidemeyen 6 milyon çocuk eðitim hizmetinden yararlanamýyor. Bunlarýn yüzde 72,7 sini ise kýz çocuklarý oluþturuyor. Zaten az olan eðitim almýþ kadýn sayýsýna, bir de genel olarak erkeklerin isteði üzerine ve çevre baskýsý nedeniyle örtülen türban nedeniyle okuyamayan kadýnlar eklenince sayý daha da kabarýyor. Parasý olan, cemaatlerden destek gören küçük bir azýnlýk yurtdýþýnda okuyabiliyor. (Baþbakanýn çocuklarý bir patron tarafýndan ABD de okutuluyor.) Küçük kýz çocuklarýna türban taktýrýlýyor. Daha sonra çýkýp bu kadýnlar kendi isteði ile türban takýyor deniliyor. Kuþkusuz kendi isteði ile takan kadýnlar vardýr. Ama bu sayý azýnlýkta kalmaktadýr. Kadýnlar baský, dayak, þiddet, töre cinayetleri vb. sorunlarla karþý karþýyadýr. Türbaný öne çýkaran ve mücadelesini verenler, kendi yaþadýklarý bu sorunlara sessiz kalýyorlar. Burada bilinçli bir tercih yapýlýyor. Çünkü türban artýk bir baþörtüsü biçimi deðil, siyasi simge haline gelmiþtir. Siyasi duruþun, tavrýn simgesidir. Türban kadýnlara özgürlük getirebilir mi? Bizce getiremez çünkü kapitalist sömürüyü gizlemek, baský ve þiddeti perdelemek için kullanýlan bir simge haline getirilmiþtir. 6 Nergis Çayýr

7 Türk Telekom un Satýþý Ýptal Edilsin! Sermaye emrediyor, hükümet halkýn vergileriyle kurulan kamu kuruluþlarýný yok pahasýna satýyor. Zarar ediyor diye neredeyse arsa parasýnýn altýnda satýlan iþletmelerden sonra, geriye tekel konumundaki iþletmeler kaldý. Bu iþletmeler için de AKP nin bahanesi hazýr: devlet iþletmeci olmaz, devletin elindeki iþletmeleri kâr da etse zarar de etse, parayý verene satacaðýz. Babalar gibi satarýz. Hiçbir hükümet bu kadar pervasýz olmamýþtý, emekçilerden korkusuna hiçbir hükümet bu kadar sermayeden yana olamamýþtý Baþbakan daha da ileriye gitti. Ýþlerini, ekmeklerini, geleceklerini korumak için mücadele eden kamu iþletmelerinin iþçilerini ideolojik davranmakla suçladý. Özelleþtirilen iþletmelerden biri de Türk Telekom. Elektirk Mühendisleri Odasý nýn hazýrladýðý broþüre göre Türk Telekom, kredi kullanmayan, borcu olmayan, özkaynaklarýyla yetinen dünyadaki ender Telekom operatörlerinden biri. Hiç SKK ve vergi borcu bulunmuyor döneminde en fazla Kurumlar Vergisi ödeyen þirket durumunda yýlý cirosu 9 milyar YTL, net kârý 2,2 Milyar YTL. Ýletiþim alanýnda çok önemli bir aða ve kazanca sahip olan bu iþletme, te ihale ile satýþa çýkarýldý. Sabit þebekenin büyüklüðü açýsýndan dünyada 13. sýrada olan Türk Telekom un yüzde 55 lik çoðunluk hissesi 6 milyar 550 milyon dolara Lübnan asýllý, Suudi sermayesi destekli Hariri ye satýldý. Böylece Telekom un toplam deðeri 12 milyar dolar haline geldi. Oysa mevcut temposu ile 10 yýlda 25 milyar dolar kâr getiren Telekom un, uzmanlarýn deðerlendirmelerine göre deðeri 40 Milyar dolarýn üzerinde. Yani ödenen para þirketin ancak 3 yýllýk kârýna denk geliyor. Üstelik Oger borcunu 5 taksitle ödeyecek. Elektrik Mühendisleri Odasý ve Haber-Sen anayasaya aykýrý olduðu gerekçesiyle özelleþtirilmenin durdurulmasý için dava açtýlar. Özelleþtirmeyi durdurmak isteyen iþçiler de birçok eylem gerçekleþtirdiler. Kasým ayý içerisinde Türk Telekom binasýný iþgal ettiler. Uzun saatler içeride kalan iþçiler, polis zoruyla dýþarý çýkarýldý. Özelleþtirmeye izin vermeyeceklerini söyleyen iþçiler, iþçi-memur ayýrmadan tüm iþçileri saldýrýlara karþý mücadeleye çaðýrdýlar. Baþta sendikalar olmak üzere, tüm parti ve kuruluþlarý mücadelelerine destek olmaya davet ettiler. Özelleþtirmeler karþý mücadele Türk Telekom un satýþý iptal edilmeli, Türk Telekom iþçilerinin kontrolünde yeniden üretime baþlamalýdýr. Ne yabancý, ne de yerli sermayeye peþkeþ çekilmemelidir. Bu iþletme emekçilerin vergileri ile kurulmuþtur. Tayyip in kendi fabrikasý deðildir. Türk Telekom iþçilerinin ve emekçi halkýn malýdýr. Bizler için sorun ödenen paranýn azlýðý ya da yerli ya da yabancý sermayeye bu iþletmelerin satýlmasý deðildir. Biz, özelleþtirmenin kendisine karþýyýz. Çünkü özelleþtirmenin iþsizlik getirdiðini, pahalýlýk getirdiðini biliyoruz. Çünkü özelleþtirmenin emekçi halka dönük bir saldýrý olduðunu gördük, görüyoruz. Çünkü Sümerbank iþçilerinin fabrikalarýndan nasýl sökülüp atýldýðýný gördük. Etibank ý gördük, SEKA yý gördük, Et-Balýk Kurumunu gördük. Buralarda yaþanan iþten çýkarmalarý, ücret düþürmelerini, hak gasplarýný gördük. Þunu unutmamalýyýz, özelleþtirme iþçi sýnýfýna dönük topyekün mücadelenin bir parçasýdýr. Özelleþtirme iþçilere, emekçi halka zenginlik getirmez, aksine daha fazla sömürü ve sefalet getirir. Kim özelleþtirme iyidir diyorsa yalan söylüyordur. Özelleþtirmelere karþý mücadele bitmemiþtir. Özel sektöre satýlan ve halen iþleyen ya da kapatýlan iþletmeler iþçilerin denetiminde yeniden millileþtirilmelidir. Buralardan atýlan iþçiler geri alýnmalýdýr. Tüm ücret kayýplarý, hak gasplarý telafi edilmelidir. Mali defterler açýlmalý ve her tür merkezi karar iþçilerin denetimine sunulmalýdýr. Millileþtirmeleri gerçekleþtirmek için emekçilerin bireþik mücadelesi zorunludur. Derya Deniz 7

8 Özelleþtirmeler ve sýnýf müc Özelleþtirmeler, burjuvazinin iþçi sýnýfýna ve emekçi yoksul kitlelere yönelik en önemli ve en saldýrýsý emperyalist-kapitalist yeni-liberal politikanýn temel taþlarýnda biridir. Uluslararasý b kârlarýný yükseltmek amacýyla özellikle 1970 lerin ortalarýndan baþlayarak bu politikayý dün yýllarda 50 den fazla ülkede bu yeni-liberal politika iþlemiþtir. Günümüzde de onlarca ülkede karþýyadýr. 8 Türkiye de de özelleþtirmeler 12 Eylül Askeri Darbesi ni önceleyen bir þekilde 24 Ocak Kararlarý ile gündeme geldi. Önce darbeciler, peþinden Özallý ANAP hükümetleri bu politikayý baþ tacý yaptý lý yýllarda iyice hýz kazanan özelleþtirme saldýrýsý Çiller-Karayalçýn hükümetinin Nisan Kararlarý ile sonraki tüm hükümetlerin de temel politikasý haline geldi. Son 25 yýldýr artarak devam eden bu saldýrýlar sonucunda son olarak AKP hükümetinin yönetimi altýnda SEKA, TÜPRAÞ ve PETKÝM gibi kuruluþlar da tamamen ya da kýsmen özelleþtirildi. Diðer bir ifadeyle son 25 yýlýn burjuva hükümetleri, özelleþtirme politikasý baþta olmak üzere yeni-liberal politik yönelimleriyle dünya kapitalizmiyle tam bütünleþme çizgisini izlemektedir. Burjuvazi için yeni-liberal politikalar düþen kârlarýný yükseltmek için baský ve sömürüyü arttýrmak anlamýna gelmektedir. Bu amaçla iþçi sýnýfýnýn ve emekçi yoksul kitlelerin kazanýmlarýnýn gasp edilmesi, hak ve özgürlükler alanýnda kazanýlmýþ mevzilere yönelik saldýrýlarýn gerçekleþtirilmesi söz konusu olmaktadýr. Ücretlerin düþmesi ve ödemelerin düzensizleþmesi, iþyerlerinin kapanmasý, Artarak süren salýrýlar Þimdiye dek özelleþtirilen kuruluþlarda çalýþanlarýn ez az yarýya yakýnýnýn iþini kaybetmiþ olmasý bu gerçeði göstermektedir. Özelleþtirilen çimento fabrikalarýnda çalýþan 5400 iþçiden 3028 i iþten atýlmýþtýr, bu çalýþanlarýn yüzde 56 sýna denk gelmektedir. Et Balýk Kurumu nda çalýþanlarýn yüzde 80 i iþinden atýlmýþtýr, 867 iþçiden 691 i kapý önüne konmuþtur. HAVAÞ ta 2256 iþçinin 559 u, çalýþanlarýn iþsizliðin artmasý, çalýþma þart ve koþullarýnýn iþçi ve emekçiler aleyhine aðýrlaþmasý, sigortasýz çalýþtýrma, sendikasýzlaþtýrma, taþeron çalýþmanýn yaygýnlaþtýrýlmasý, bir bütün olarak sýnýfýn örgütsüz kýlýnmasý, eðitim, saðlýk, ulaþým, barýnma ve belediye hizmetleri gibi alanlarda parasý olmayanýn aç ve susuz, hasta ve sokakta kalmasýna yol açacak uygulamalarýn gerçekleþtirilmesi bu politikanýn bir sonucu olmaktadýr. Özelleþtirme yalanlarý Özelleþtirmeler patronlarýn ve iþbirlikçilerinin iddia ettiði gibi devletin masraflarýnýn azaltýlmasý, kaliteli ve hýzlý hizmet saðlanmasý, devlet kuruluþlarýnda yaðma ve kadrolaþmanýn durdurulmasý ya da zarar edenlerin kamuya yük olmaktan çýkarýlmasý amacýyla yapýlmamaktadýr. Nitekim son olarak yüzde 50 den fazlasý özelleþtirilen TÜPRAÞ ve PETKÝM gibi kuruluþlar zarar etmek ve verimsizlik bir yana, kâr eden ve verimliliði çok yüksek olan, dünya standartlarýnda mal üreten kuruluþlardýr. Örneðin TÜPRAÞ ýn son 1,5 yýllýk net satýþý 17.4 milyar YTL (yaklaþýk 13 milyar dolar) ve 2005 yýlý ilk yarýsý net kârý 292 milyon YTL (yaklaþýk 216 milyon yüzde 25 i iþten atýlmýþtýr. Petrol Ofisi nde iþçilerin yüzde 73 ü, yani çalýþan 3800 iþçiden 2780 i ve SEK de çalýþanlarýn yüzde 64 ü, yani çalýþan 1400 iþçinin 900 ü özelleþtirme sonucu iþten atýlmýþtýr. Özelleþtirilen bu iþyerlerinde sendikalaþma oraný yüzde 90 lardan yüzde 36 lara gerilemiþ ve ücretler düþmüþtür. Bu rakamlarýnda gösterdiði üzere özelleþtirmeler yeni-liberal saldýrýlarda temel bir öneme sahiptir dolar) olmuþtur. Nitekim özelleþtirilen ya da özelleþtirilme kapsamýna alýnan bir çok iþletmenin durumu patronlarýn iddia ettiði gibi verimsiz ve zarar da deðil tam tersine TÜPRAÞ örneðinde ki þekildedir. Görüldüðü üzere özelleþtirmeler bir ekonomik zorunluluk deðil, ideolojik-politik bir tutumdur ve burjuvazinin tercihidir. Özelleþtirilen iþletmeler; et, balýk, süt, yem, þeker, çimento, kömür, demiryolu ulaþýmý, elektrik enerjisi, kimya, iletiþim, haberleþme, posta, saðlýk, eðitim, tarým gibi çok geniþ bir sektörel daðýlým göstermiþtir. Özelleþtirmenin saðlanmasý için birçok iþletmeye yatýrým yapýlmamýþ, teknolojisi bilinçli olarak geri býraktýrýlmýþ, kötü yönetilmesine, kalitesiz mal ve hizmet üretmesine göz yumulmuþ, adeta insanlarýn özelleþtirmeleri yalvararak istemesine imkan veren bir ortam planlý þekilde oluþturulmuþtur. Özelleþtirmenin yapýlamadýðý kimi sektörlerde iþletmeler tamamen tasfiye edilmiþ ve dolaylý yollardan patronlara alan açýlmýþtýr. AKP hükümetinin öncesine kadar, 1990 lardan 2002 ye dek, Özal, Demirel, Çiller, Karayalçýn, Erbakan, Yýlmaz, Bahçeli ve Ecevit hükümetleri döneminde gerçekleþtirilen özelleþtirmeler sonucu döneminde Türk-Ýþ e baðlý 9 sendikadan, -POAÞ, PET- LAS, Keban, TZDK, çimento fabrikalarý, Sümerbank ve liman iþletmeleri baþta olmak üzere- özelleþtirme sonucu 3 bin 104 iþçi iþten atýlmýþtýr. En çok iþçi atýlan kuruluþlarýn baþýnda ORÜS, Sümerbank ve çimento fabrikalarý bulunmaktadýr. Ayný dönemde SEKA dan 832 iþçi atýlmýþtýr.2000 li yýllarda gerçekleþen özelleþtirmeler sonucu her yüz sendikalý iþçiden 79 u iþinden olm toplamda bu sayý 22 bin sendikalý iþçiye ulaþmýþt Maliye Bakaný Unakýtan Dünya Bankasý na gönd 20 Haziran 2005 tarihli tupta özelleþtirme saldýrý artarak devam edeceði b lirtilmektedir. Unakýtan 2009 döneminde içlerind Tekel, SEKA nýn tüm þubeleri, PETKÝM, TÜP TEDAÞ, THY, Türk Telekom un da bulundu KÝT i satacaklarýný ilan

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Birleþik, Devrimci, Enternasyonalist Bir Ýþçi Hareketi

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Birleþik, Devrimci, Enternasyonalist Bir Ýþçi Hareketi Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý:15 Nisan 2005 http://iscicephesi.org Birleþik, Devrimci, Enternasyonalist Bir Ýþçi Hareketi Gündem ve Politika syf.

Detaylı

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý:14 Mart 2005 http://iscicephesi.org Gündem ve Politika syf. 3-9 Milliyetçilik bahane! Sömürü/Ýþgal gerçek! Burjuva

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 27 Mayýs 2006 http://iscicephesi.org Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý 1 Mayýs

Detaylı

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 26 Nisan 2006 http://iscicephesi.org Sözde Vatandaþ tan Þemdinli ye ve þimdi yeniden... Baþbakan çocuklarýn katlini

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için Gündem ve Politika syf. 3-4/16-17 Emek Hareketi syf. 5-10 AB nin yalanlarýna deðil, sýnýfýnýn gücüne inan Cezaevleri burjuva düzenin aynasý Ukrayna

Detaylı

EMEÐÝN AVRUPASI HAYIR DÝYOR

EMEÐÝN AVRUPASI HAYIR DÝYOR Sol bir alternatifin gerekliliði - Sayfa 3 sosyalist isci www.sosyalistisci.org SAYI: 238 31 Mayýs 2005 1.000.000 TL - 1 YTL Emekçiler yeni-liberal politikalara karþý çýktý EMEÐÝN AVRUPASI HAYIR DÝYOR

Detaylı

SAYI: 231 18 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL

SAYI: 231 18 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL Kerkük kimin topraðý? - sayfa: 3 Emeðin sesinin inþasý acil bir görev - sayfa:3 sosyalist isci SAYI: 231 18 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL SIRA ÝRAN A GELÝYOR BUSH ÝRAN A DOKUNMA! ABD Baþkaný Bush yeni

Detaylı

Dünyanýn efendileri krizde

Dünyanýn efendileri krizde Avrupa Sol Partisi ve devrimci seçenek Bush a karþý Bush Light Olimpiyatlarýn az bilinen yüzü sosyalist isci SAYI: 222 20 Aðustos 2004 1.000.000 TL. Irak - Venezüella - Güney Kore Dünyanýn efendileri krizde

Detaylı

Ýncirlik Üssü KAPATILSIN! 1mayýs a. Antikapitalist. savaþ karþýtlarý. Hükümet Ýncirlik Üssü nü ABD ye veriyor

Ýncirlik Üssü KAPATILSIN! 1mayýs a. Antikapitalist. savaþ karþýtlarý. Hükümet Ýncirlik Üssü nü ABD ye veriyor Mevcut politik ortam ve sosyalistler için yeni olanaklar - sayfa: 3 sosyalist isci www.sosyalistisci.org SAYI: 234 1 Nisan 2005 1.000.000 TL - 1 YTL Hükümet Ýncirlik Üssü nü ABD ye veriyor Kýrgýzistan:

Detaylı

DÜÞ YAKASINDAN DÜNYANIN BUSH. ASMAYIP HAPiSTE BESLEYELiM! Milyonlar Bush'un savaþýna karþý ayakta. Ýsyandan ikona CHE

DÜÞ YAKASINDAN DÜNYANIN BUSH. ASMAYIP HAPiSTE BESLEYELiM! Milyonlar Bush'un savaþýna karþý ayakta. Ýsyandan ikona CHE Barýþ için birþey yapalým - sayfa: 3 Irak ta yenilginin sonuçlarý emperyalizmi vuracak - sayfa:3 sosyalist isci SAYI: 223 4 Eylül 2004 1.000.000 TL. Milyonlar Bush'un savaþýna karþý ayakta DÜÞ Ýsyandan

Detaylı

Yoksulluðu, iþsizliði, baský ve zulmü BUSH A HAYIR, IRAK TA ÝÞGALE SON YOKSULLARIN ZENGÝNLER KLÜBÜNDE ÝÞÝ YOK. Irkçýlýðýn belgesi olur mu?

Yoksulluðu, iþsizliði, baský ve zulmü BUSH A HAYIR, IRAK TA ÝÞGALE SON YOKSULLARIN ZENGÝNLER KLÜBÜNDE ÝÞÝ YOK. Irkçýlýðýn belgesi olur mu? AB hayali tepemizde geziyor - sayfa: 3 Türkiye Avrupa Birliði kapanýnda - sayfa:6 sosyalist isci SAYI: 225 8 Ekim 2004 1.000.000 TL. YOKSULLARIN ZENGÝNLER KLÜBÜNDE ÝÞÝ YOK Mehmet Aðar yargýlanmalý sayfa:

Detaylı

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 338 24 Ekim 2008 1 YTL Kapitalizmin yeni krizi kapýda FATURAYI GENEBÝZMÝ Yeni sol ve devrimci parti Can Irmak Özinanýr

Detaylı

KÜÇÜK DAHA MI GÜZEL. SAYI: 251 25 Mart 2006 1 YTL

KÜÇÜK DAHA MI GÜZEL. SAYI: 251 25 Mart 2006 1 YTL F. ALOÐLU KÜÇÜK DAHA MI GÜZEL sayfa: 10-11 Þenol Karakaþ ABD nin yeni ulusal güvenlik strateji belgesi Hem saldýrganlýk hem çöküþ belgesi sayfa: 9 sosyalist isci www.sosyalistisci.org SAYI: 251 25 Mart

Detaylı

sosyalist isci KENAN EVREN YARGILANSIN! TÜM DARBECÝLER IMF-DÜNYA BANKASI DEFOL! RESÝM SERGÝSÝ BASIN AÇIKLAMASI

sosyalist isci KENAN EVREN YARGILANSIN! TÜM DARBECÝLER IMF-DÜNYA BANKASI DEFOL! RESÝM SERGÝSÝ BASIN AÇIKLAMASI sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 374 11 Eylül 2009 2 YTL BASIN AÇIKLAMASI Darbeye karþý ses çýkar 12 Eylül Cumartesi saat: 18.30 TAKSÝM TRAMVAY DURAÐI

Detaylı

sosyalist isci SADDAM YARGILANIYOR YA BUSH? Anti-emperyalizm, barýþ hareketi ve görevler

sosyalist isci SADDAM YARGILANIYOR YA BUSH? Anti-emperyalizm, barýþ hareketi ve görevler Defol Bush sayfa: 7 Katil Bush, hesap ver, bugün kaç çocuk öldürdün? sayfa: 8-9-10 sosyalist isci SAYI: 221 8 Temmuz 2004 1.000.000 TL. Yeni bir sol üzerine tartýþmalar Sosyalistler hareketi ve ondan çýkan

Detaylı

KESK 14 Aralýk ta iþ býrakýyor

KESK 14 Aralýk ta iþ býrakýyor sosyalist iþçi nin ekidir Ne oldu bu sosyalist ülkelere? sosyalist isci www.sosyalistisci.org SAYI: 264 2 Aralýk 2006 1.50 YTL Her 3 kiþiden biri yoksul 1 milyon kiþi açlýk sýnýrýnýn altýnda YOKSULLUÐA

Detaylı

sosyalist isci ARTIK YETER Silahlar sussun barýþ konuþsun

sosyalist isci ARTIK YETER Silahlar sussun barýþ konuþsun sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE ARTIK YETER SAYI: 306 28 Aralýk 2007 1 YTL YENÝ ÇIKTI Silahlar sussun barýþ konuþsun Geçtiðimiz aylarýn yoðun milliyetçi histerisinin

Detaylı

K apitalistler, onun sonsuzluðunu i-

K apitalistler, onun sonsuzluðunu i- KOMÜNÝST EÐÝLÝMLER K apitalistler, onun sonsuzluðunu i- lan etseler de, burjuva toplum geçici bir toplumdur. Tarihseldir; yani belli bir tarihsel dönemde ortaya çýkmýþtýr; bu dönem sona erdiðinde, biçimlendirdiði

Detaylı

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri sosyalist isci SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu Emperyalizm yeniliyor sayfa:3 Irak ta iþkencecileri ÝS -TE-MÝ YO-RUZ 1 Mayýs deðerlendirmesi sayfa:3 ta baþta Necef ýrak olmak üzere

Detaylı

Irmak Can Ýnanýr sayfa: 9. sosyalist isci. Ergenekon Çetesi nin hazýrladýðý darbeyi gene ayný hiyerarþi mi yoksa baþka birileri mi gerçekleþtirecek?

Irmak Can Ýnanýr sayfa: 9. sosyalist isci. Ergenekon Çetesi nin hazýrladýðý darbeyi gene ayný hiyerarþi mi yoksa baþka birileri mi gerçekleþtirecek? Simone de Beauvoir Deðiþim için mücadele sayfa: 10 Yaktýn bizi benz Irmak Can Ýnanýr sayfa: 9 sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE Ergenekon YETMEZ BÜTÜN DARBECÝLERÝ ÝSTÝYORUZ

Detaylı

AKP yi kapatma! sosyalist isci. Parti kapatmak demokrasi karþýtlýðýdýr. nükleer santral is-te-mi-yo-ruz

AKP yi kapatma! sosyalist isci. Parti kapatmak demokrasi karþýtlýðýdýr. nükleer santral is-te-mi-yo-ruz sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SAYI: 317 21 Mart 2008 1 YTL Parti kapatmak demokrasi karþýtlýðýdýr AKP yi kapatma! sayfa 6 ve 7 de 2 saatlik grev hükümete geri adým

Detaylı

sosyalist isci Filistin-Gazze FÝLÝSTÝN YAZILARI sayfa 3, 4, 5, 6, 7 de DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE Yerel seçimler ve sol politikalar

sosyalist isci Filistin-Gazze FÝLÝSTÝN YAZILARI sayfa 3, 4, 5, 6, 7 de DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE Yerel seçimler ve sol politikalar Tayyip konuþma, anlaþmayý iptal et! Ýsrail in gücü onu kollayan dostlarýndan gelir. Ortadoðu da Ýsrail i tanýyan ve ona en fazla destek veren dostu ise Türkiye. Türkiye silah ticaretinde Ýsrail bir numaralý

Detaylı

sosyalist isci Daðý taþý bombalamak için kaynak var Saðlýk ve eðitim için para yok! Savaþa deðil saðlýða bütçe

sosyalist isci Daðý taþý bombalamak için kaynak var Saðlýk ve eðitim için para yok! Savaþa deðil saðlýða bütçe sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SAYI: 316 14 Mart 2008 1 YTL Daðý taþý bombalamak için kaynak var Saðlýk ve eðitim için para yok! Savaþa deðil saðlýða bütçe DADA: Düzene

Detaylı

yoksullar daha yoksul

yoksullar daha yoksul Ýslam/Arap düþmanlýðý - sayfa: 11 ABD hegemonyasýný durdurmak zorundayýz - sayfa:3 sosyalist isci SAYI: 224 23 Eylül 2004 1.000.000 TL. 1 yýlda en zengin % 20 ile en yoksul %20 arasýndaki fark arttý Ýþte

Detaylı

sosyalist isci IMF ve savaþa karþý Cumhurbaþkanlýðý seçimi yapay bir tartýþmadýr Kurban olam seçim taktiðine Ýslam ve kemalizm

sosyalist isci IMF ve savaþa karþý Cumhurbaþkanlýðý seçimi yapay bir tartýþmadýr Kurban olam seçim taktiðine Ýslam ve kemalizm sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE Cumhurbaþkanlýðý seçimi yapay bir tartýþmadýr Laik - þeriatçý diye bölünmeyeceðiz IMF ve savaþa karþý BÝRLEÞECEÐÝZ SAYI: 267 12 Ocak

Detaylı

YÝNE ABD YÖNETECEK IRAK TA SEÇÝMLER. 19 Mart ta Ýstanbul da iþgale karþý, bütün dünya ile birlikte sokaklardayýz. CHP nin bittiði kongre

YÝNE ABD YÖNETECEK IRAK TA SEÇÝMLER. 19 Mart ta Ýstanbul da iþgale karþý, bütün dünya ile birlikte sokaklardayýz. CHP nin bittiði kongre Kerküklü soydaþlarý nasýl kurtaracaðýz? - sayfa: 3 Auschwitz tarihte hüzünlü bir sayfa mý? - sayfa:3 sosyalist isci SAYI: 230 2 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL IRAK TA SEÇÝMLER YÝNE ABD YÖNETECEK AMA Demokrasi

Detaylı

3 Aralýk, Uluslararasý Ýklim Protestosu Günü Yürüyüþ ve mitingleri

3 Aralýk, Uluslararasý Ýklim Protestosu Günü Yürüyüþ ve mitingleri 16 sene sonra 1989 Devrimleri Sosyalizm kötü birþey olamaz 1989 yýlýnda o zamanlar sosyalist blok olarak tanýmlanan Doðu Bloku ülkelerinde ard arda halk ayaklanmalarý oldu. Baskýcý, zorba rejimler birer

Detaylı

ABD defol. Irak a özgürlük UKRAYNA. Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3. Amerika Irak ta hakim deðil

ABD defol. Irak a özgürlük UKRAYNA. Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3. Amerika Irak ta hakim deðil Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3 sosyalist isci SAYI: 228 9 Aralýk 2004 1.000.000 TL Irak a özgürlük ABD defol Birleþmiþ Milletler e baðlý UNICEF in Kasým ayýnda yaptýðý bir

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle birlikteyiz. Yaz mevsiminin en sýcak günlerinin yaþandýðý Temmuz ayý içerisindeyiz. Tabi ki bu sýcaklar ne devletin baský ve terörünü ne de iþçilerin,

Detaylı

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden?

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden? HALK insanca bir yaþam yolunda Birleþen halk yenilmez! 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr Elinizi Cebimizden Çekin! BÜLTENÝ Onlarýn adý KADIN Sf: 6 Tam

Detaylı