T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim Aralık 1977 PERŞEMBE. Yönetmelikler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920. 29 Aralık 1977 PERŞEMBE. Yönetmelikler"

Transkript

1 T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 29 Aralık 1977 PERŞEMBE Sayı : 16154! t YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Çalışma Bakanlığından : Yönetmelikler Çalışma Bakanlığı İş Güvenliği Müfettişleri Yönetmeliğinin Altı Maddesinin Değiştirilmesine ve iki maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik Madde 1 Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. GİRİŞ SINAVININ SÖZLÜ KISMI: Madde 14 Yazılı sınavda başarılı sayılanlara durumları sözlü sınavdan önce Genel Müdürlükte Askıda ilân edilir. Sözlü sınav, Yazılı sınav neticelerinin ilânından itibaren en geç 15 gün içinde yapılır. Sözlü sınavda yazılı sınavı yapan Kurul tarafından yapılır. Sözlü sınavda adayların meslek bilgileri ve genel yetenekleri üzerinde durularak değerlendirme yapılır. Sözlü sınavda adaya sorulacak soruların tamamı için 0 üzerinden bir tek numara verilir. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için en az 60 puan almak şarttır. Madde 2 Yönetmeliğin 16 ıncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 3 Yönetmeliğin 17 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. ATAMA: Madde 17 Sınavda başarı gösteren ve gerekli belgeleri eksiksiz olarak ibraz edenlerden İş Güvenliği Müfettiş Yardımcılığına atanmaları kararlaştırılmış olanlar başarı derecelerine ve ihtiyaca göre Yardımcı olarak atanırlar. Sınav sonunda yazılı ve Sözlü sınav not ortalamaları eşit olanlar arasında, İsçi Sağlığı ve İş Güvenliği konularında veya kendi branşlarında fiilen en az 3 yıllık meslekî tecrübesi olan veya lisans üstü akademik öğrenimi ile idarece öngörülen yabancı dil bilenler tercih edilir. Yürütme va İdare Bölümü Sayfa : II - 79

2 Sayfa: 2 RESMİ GAZETE 29 Aralık 1977 Sayı: Tıp Doktorluğu ve Maden Mühendisliği dallarında yeterli sayıda Müfettiş bulunamaması halinde müracaat edenler, Sınav açılması şartına bağlı olmaksızın mülakata tabi tutularak doğrudan doğruya İş Güvenliği Müfettiş Yardımcısı olarak atanabilirler. Madde 4 Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SÜRESİ: Madde 18 Müfettiş Yardımcılığı süresi altı aydır. Lüzumu halinde bu süre en çok altı ay daha uzatılabilir. Müfettiş Yardımcısı olarak atananlar 6 ay süre ile inceleme, Araştırma, Teftiş ve Kontrol işlerinde yardımcı olmak ve bu işlerde yetiştirilmek amacı ile İGM. Grup Başkanlıklarında Müfettiş refakatinde çalıştırılırlar. Müfettiş Yardımcıları bu 6 aylık süre içinde Bakanlıkça Uygun gürülecek zamanlarda, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği merkezi (İSGÜM) de kendi branşlarıyla genel konularda, Genel Müdürlükçe onaylanacak bir programa göre teorik ve uygulamalı seminerlere katılırlar. Seminerler sonunda Müfettiş Yardımcıları sınava tabi tutulurlar. Alacakları not. Müstakil teftiş yetkisi verilmesinde ve yeterlik sınavında gözönünde bulundurulur. En az 3aylık Müfettiş Yardımcılığı süresinde refakatında çalıştıkları Müfettişler ve Grup Başkanının tezkiyesi ile yeterli oldukları anlaşılanlar, bu süre içinde Genel Müdürlükçe müstakilen inceleme, Araştırma, Teftiş ve Kontrol işlerinde görev lendirilebilirler. Madde 5 Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. YETERLİK SINAVI: Madde 19 Müfettiş Yardımcıları, Yetişme döneminin sonunda gerekli mesleki bilgi ve tecrübe sahibi olup olmadıklarının tesbiti için yeterlik sınavına tabi tutulurlar. Ancak, Müfettiş Yardımcılığı döneminde Müfettişlik karakter ve nitelikler: ile bağdaşmıyacak tutum ve davranışları sabit olanların yeterlik sınavı beklenmeksizin atamaya yetkili makam tarafından Müfettiş Yardımcılığı görevine son verilir. Yeterlik sınavına alınmaları uygun görülen Müfettiş Yardımcılarına Yeterlik sınavının tarihi ve yeri Genel Müdürlükçe bildirilir. Yeterlik sınavı, Yazılı ve sözlü olmak üzere iki kısımda yapılır. Yazılı sınavda başarı gösteremiyenler sözlü sınav'a alınmazlar. Madde 6 Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 21 Yeterlik sınavını kazanamıyanlar 6 ay sonra tekrar sınava girebilirler. Kabul edilebilir bir özürü olmadığı halde sınava girmeyenlerin Müfettiş Yar dımcılığı görevine, Atamaya yetkili makam tarafından son verilir. Madde 7 Yönetmeliğin 22 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 22 İş Güvenliği Müfettişliği nitelik ve unvanı, ancak, İş Güvenliği Müfettişliği yeterlik sınavım başararak kazanılır. Sınavı başaran Müfettiş yardımcıları mevzuat uyarınca boş Müfettişlik kadrolarına asaleten atanırlar. İş Güvenliği Müfettişliğinden çekilme ve nakil sebebi ile ayrılanlardan uygun görülenler yeniden Müfettiş olarak atanabilirler. Madde 8 Yönetmeliğin 48 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 9 Bu yönetmelik Resmi Gazetede yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Madde Bu yönetmeliği Çalışma Bakanı yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: II - 80

3 29 Aralık 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 3 Turizm ve Tanıtma Bakanlığından : Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Yurtiçi Kuruluşları Daire Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği Kuruluş ve amaç: Madde 1 Turizm ve Tanıtma Bakanlığı yurtiçi teşkilatının kurulusunu gerçekleştirmek, çalışmalarını yönetmek ve denetlemek, Yurtiçi Kuruluşlarının kendi aralarında ve Bakanlık Merkez Birimleriyle işbirliğinde koordinasyonu sağlamak ve işbirliğini bizzat yürütmek üzere, Bakanlık Merkez Örgütünde bir Yurtiçi Kuruluşları Daire Başkanlığı kurulmuştur. Örgüt : Madde 2 Yurtiçi Kuruluşları Daire Başkanlığı: a) Daire Başkanı, b) Başyardımcı, c) Yardımcılar, d) Turizm - Tanıtma Daire Müdürlüğü; Turizm Şubesi Müdürlüğü, Tanıtma Şubesi Müdürlüğü, Eğitim Şubesi Müdürlüğü, Dokümantasyon Şubesi Müdürlüğü, e) Genel Hizmetler Daire Müdürlüğü; Denetim Şubesi Müdürlüğü, Personel Şubesi Müdürlüğü, İdari İşler Şube Müdürlüğü, Mali İşler Şube Müdürlüğünden oluşur. Görevler : Madde 3 Turizm - Tanıtma Daire Müdürlüğü : 1 Turizm Şubesi Müdürlüğü : a) Turizm müesseselerine ait Vasıflar Yönetmeliğindeki şartlara göre kurulmuş veya kurulacak turistik müesseselerle Turizm Müessesesi Kuruluş ve İşletme Belgesi taleplerine ilişkin görevlerde ve bunların denetimlerinde ilgili Birimle koordinasyonu sağlamak, gerekli işlemleri yürütmek. b) Seyahat Acentalığı hizmetlerine ilişkin kuruluş ve işletme belgesi talepleri ile denetim vb. görevlerde ilgili Birim nezdinde koordinasyonu sağlamak. c) Turizm yatırımları ve kredilerine ilişkin konularda koordinasyonu sağlamak ve gerekli işlemleri yürütmek. d) Emlak, arazi ve proje konularına ilişkin görevlerde koordinasyonu sağlamak ve gerekli işlemleri yürütmek. e) Alt-yapı, kamulaştırma ve ihalelere ilişkin görevlerde koordinasyonu sağlamak ve gerekli işlemleri yürütmek. f) Çevre sağlığı, kültürel ve doğal kaynaklara ilişkin görevlerde koordinasyonu sağlamak ve gerekli işlemleri yapmak. g) Harita ve arazi hizmetlerine ilişkin görevlerde koordinasyonu sağlamak ve gerekli işlemleri yürütmek. h) Kalkınma Planı ve yıllık programların Bakanlığa verdiği görevlerde Bakanlığın plan ve programları açısından yapılacak çalışmalar ve Bakanlık Birimlerinin Devlet Planlama Teşkilâtına sunulmak üzere hazırladıkları üçer aylık dönem gerçekleştirme raporları hususunda ilgili Birimler nezdinde gereken koordinasyonu sağlamak. t) Turistik konaklama tesislerine ilişkin faaliyetlerde koordinasyonu sağlamak. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: II - 81

4 Sayfa: 4 RESMÎ GAZETE 29 Aralık 1977 Sayı: i) Diğer turizm hizmetlerinin yürütülmesinde koordinasyonu sağlamak. 2 Tanıtma Şubesi Müdürlüğü : a) Yurtiçi Kuruluşlarının tanıtıcı yayınlara ilişkin istek ve önerilerinde Tanıtma Genel Müdürlüğü ile gerekli koordinasyonu sağlamak ve işlemlerini yürütmek. b) Bölgesel Halk Oyunları, folklor ve festivallere ilişkin gösteri görevleri ve programlarından koordinasyonu sağlamak. c) Yurtiçi Örgütünde el sanatları ve turizm konularında açılan sergi ve fuarlarla, el sanatları yapımcılarının teşviki (yarışma vb.) amacına yönelik görevlerde koordinasyonu sağlamak, gerekli işlemleri yürütmek. d) Reklam ve pazarlamaya ilişkin görevlerde gerekli koordinasyonu sağlamak, gerekli işlemleri yürütmek. e) Ağırlama, kongreler, protokoller vb. konulara ilişkin görevlerde ilgili birim nezdinde yazışmaları yürütmek, koordinasyonu sağlamak. f) Basın ve Halkla İlişkiler, film ve fotoğraf ve her türlü görüntü araç ve gereçleri konusundaki ihtiyaç ve taleplerde koordinasyonu sağlamak, gerekli işlemleri yürütmek. g) Turistlere sağlıklı bir danışma hizmeti götürebilmek için, Enformasyon hizmeti gören memurların ve bu hizmetlerin daha etkin yürütülmesi için Yurtiç Örgütü ve Bakanlıktaki ilgili birim arasında gerekli koordinasyon işlemlerinin yürütülmesini sağlamak. h) Yurtiçi Örgütünün tanıtma politikasına dönük diğer faaliyetlerinde Bakanlıktaki ilgili birim nezdinde koordinasyonu sağlamak. 3 Eğitim Şubesi Müdürlüğü : a) Yurtiçi Örgütündeki personelin mesleki yönden bilgi ve becerilerinin artırılmasını sağlamak üzere Hizmetiçi Eğitimi yapılması için Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğü nezdinde girişimlerde bulunmak ve gerekli kursların açılmasını sağlamak. b) Yurtiçi Örgütündeki elemanların yabancı ülkelerden sağlanan teknik yar dım programlarından ve benzeri diğer burslardan azami derecede yararlanmalarını sağlamak üzere Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğü nezdinde gerekli işlemlerin yürütülmesini sağlamak. c) Yurtiçi Örgütünce ihtiyaç duyulması halinde konferans, seminer, hizmetiçi eğitim vb. toplantıların mahallinde düzenlenmesi için Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğü nezdinde girişimlerde bulunmak ve koordinasyonu sağlamak. d) Bölge Müdürlüklerine bağlı OTEM'lere ilişkin görevlerde Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğü nezdinde koordinasyon işlemlerini yürütmek. e) Yurtiçi Örgütünün diğer eğitim hizmetlerine ilişkin görevlerde koordinasyon işlemlerini yürütmek. 4 Dokümantasyon Şubesi Müdürlüğü : a) Yurtiçi örgütünden gelen faaliyet raporlarını incelemek, değerlendirmek, ilgili birimlere iletmek, yayınlamak ve saklamak. b) Bakanlığın Yurtiçi Örgütünün yayın ve dokümantasyon çalışmalarını yürütmek. c) Bölge Müdürlüklerinin çeşitli konularda yapmış oldukları çalışma ve faaliyetleri tesbit etmek, incelemek ve değerlendirmek. d) Bakanlığın çeşitli birimlerinden Bölge ve Büroları ilgilendiren her türlü çalışmaları Yurtiçi Örgütüne aktarmak. e) Esas hizmetlerde saptanan prensipleri izleyip tedbir almak, İl ve İlçe Turizm Komitelerinden gelen iş programı ve faaliyet raporlarını değerlendirmek, turizmle ilgili dernek ve kuruluşların çalışmalarına ait raporları incelemek ve değerlendirmek. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : II - 82

5 29 Aralık 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa; 5 f) Enformasyon dosyalarının bütün Bölge ve Bürolarda standart hale getirilmesini sağlamak, gerekli çalışmaları yapmak, Enformasyon dosyalarından birer nüsha merkeze istemek, bunları incelemek ve değerlendirmek. Genel Hizmetler Dairesi Müdürlüğü: 1 Denetim Şubesi Müdürlüğü: a) Bölge ve Büro Müdürlüklerinin «Teftiş Dosyaları» nı tutmak, Bakanlık Müfettişlerince verilen raporlardaki aksaklıkların giderilmesini sağlayıcı yazışmalan takip etmek ve düzenlemek. b) Yurtiçi Örgütünün diğer teftiş hizmetlerinde Teftiş Kurulu Başkanlığı nezdinde gerekli koordinasyon işlemlerini yürütmek. 2 Personel Şubesi Müdürlüğü : a) Yurtiçi Örgütünün personel ile ilgili ihtiyaç ve taleplerini değerlendirmek ve bu konuda Özlük İşleri Dairesi Başkanlığına, İnsangücü Planlamasında ise O-M. Dairesi Başkanlığına önerilerde bulunmak, koordinasyonu sağlamak. b) Yurtiçi Örgütü personelinin atamalarında Bakanlık Makamına önerilerde bulunmak. c) Yurtiçi Örgütünün diğer özlük işlemleri konusunda Bakanlık Özlük İşleri Dairesi Başkanlığı nezdinde koordinasyon işlemlerinin yürütülmesini sağlamak. 3 İdari İşler Şubesi Müdürlüğü: a) Başkanlığın evrak-dosya hizmetlerini, daktilo, kırtasiye, demirbaş, teksir vb. hizmetlerini yürütmek. b) Başkanlığın çalıştığı işyerinin ve demirbaş eşyanın bakımını, temizliğini ve emniyetini sağlamak. c) Başkanlığın araçlarının bakım, emniyet ve işletilmesini sağlamak. d) Başkanlığın diğer idari işlerini yürütmek. e) Yurtiçi Örgütünün her türlü levazım ve ayniyat ihtiyaç ve işlemlerinde Levazım Müdürlüğü nezdinde gerekli işlemlerin yürütülmesini sağlamak; f) Yurtiçi Örgütünün hizmet binalarını incelemek, hizmete elverişli olup olmadığını saptamak, yeni kurulacak hizmet binalarının yerlerinin tesbiti hususunda gerekli etüdleri yapmak ve bu konudaki önerileri Turizm Yatırımları Grup Başkanlığına iletmek. g) Yurtiçi Örgütü hizmet binalarının kiralanması veya satın alınması konusundaki çalışmaları yürütmek, binaların mülkiyet durumlarını, kiralanmış ise kira tutar ve sözleşmelerini temin ve tesbit etmek, kira dosyalarını sistemli bir şekilde saklamak. h) Hizmet binaları için istimlâk edilecek arsa ve binalarla ilgili plan ve haritaların temin edilmesinde ve gerekli işlemlerin yürütülmesinde koordinasyonu sağlamak. i) Yurtiçi Örgütünün vasıta vb. diğer levazım hizmetlerinin yürütülmesinde Levazım Müdürlüğü ile gerekli koordinasyonu sağlamak. 4 Mali İşler Şubesi Müdürlüğü: a) Bakanlığın Yurtiçi Örgütünden gelen bütçe önerilerini incelemek, bunların hizmet gruplarına göre, program, altprogram ve faaliyetler yönünden uyumunu sağlamak, bu hizmetlerin mahiyeti, önemi, gelişimi ve hedeflerini kapsayan gerekçeleri hazırlamak, hizmetlerin gerektirdiği ödenekleri tesbit ederek ilgili birime iletmek, bütçe uygulaması sırasında gerekli esas ve açıklamaların Yurtiçi Örgütüne aktarılmasmı sağlamak. b) Yurtiçi Örgütü için bütçeye konulan ödeneklerin yılı içerisinde Bölge Ve Büro Müdürlüklerine dağıtımında meydana gelen tıkanıklıkların giderilebilmesi için Muhasebe Müdürlüğü ile işbirliğinde bulunmak ve koordinasyonu sağlamak. c) Başkanlığın ve Yurtiçi Örgütünün avans, ödeme ve her türlü harcamalarına ilişkin işlemleri yürütmek. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : II - 83

6 Sayfa: 6 RESMİ GAZETE 29 Aralık 1977 Sayı : d) Başkanlığın ve Yurtiçi Kuruluşlarının bütçesini hazırlamaktır. Madde 4 Yurtiçi Kuruluşlarına yapılacak personel atamalarında, inha yetkisi Yurtiçi Kuruluşları Daire Başkanına aittir. Yurtiçi Kuruluşlarında görevli personelin izin ve özlük haklan, Merkezde Yurtiçi Kuruluşları Daire Başkanlığınca takip edilir. Madde 5 Yurtiçi Kuruluştan Daire Başkanı, Turizm ve Tanıtma Bölge Müdürlerinin birinci derece. Bölge Müdür Yardımcıları ile Büro Müdürlerinin ikinci derece ve bunların dışındaki çeşitli ünvanlarda bulunan memurların ise Üçüncü derece sicil amiridir. Madde 6 Yurtiçi Kuruluşlarına ait verile emirleri. Yurtiçi Kuruluşları Daire Başkanı tarafından yerine getirilir. Yurtiçi Kuruluştan Daire Başkanının hangi miktarda verile emrine yetkili olduğu Bakan tarafından tesbit edilir. Yürürlük: Madde 7 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme: Madde 8 Bu Yönetmeliği Turizm ve Tanıtma Bakanı yürütür. Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğine İlişkin Cetvelde Değişiklik yapılmasına Dair Yönetmelik Madde 1 26 Aralık 1976 tarihli, Resmi Gazete de yayımlanan Turizm Ve Tanıtma Bakanlığı Sicil Yönetmeliğine bağlı sicil cetveli ekteki şekilde değiştirilmiştir. Madde 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 3 Bu Yönetmeliği Turizm ve Tanıtma Bakanı yürütür. Sicil verilen memurun unvanı Müsteşar Teftiş Kurulu Başkam Müsteşar Yardımcısı, Birinci Hukuk Müşaviri, Bakanlık Başmüşaviri ve Bakanlık Müşavirleri, Savunma Sekreteri Genel Müdür. Müstakil Daire Başkam, Özel Kalem Müdürü İkinci ve Üçüncü Hukuk Müşavirleri Müşavir Müfettiş, Başmüfettiş ıra Müfettişler Müfettiş Yardımcıları Bakanlık Doktoru, Levazım Müdürü, Kitaplık Müdürü, Evrak ve Arşiv Müdürü Döner Sermaye Merkez Müdürü Savunma Uzmanı, Sivil Savunma Uzmanı ve Daire Başkanı Genel Müdür Başyardımcısı ve Yardımcıları, Genel Mü- TURİZM VE TANITMA BAKANLIĞI SİCİL AMİRLERİ CETVELİ MERKEZ ÖRGÜTÜ Birinci sicil amiri Bakan Bakan Müsteşar Müsteşar Yard. Birinci Hukuk Müşaviri Teftiş Kurulu Başkam Teftiş Kurulu Başkanı Müsteşar Yard. Tanıtma Gn. Md. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : II 84 Bakan İkinci sicil amiri Müsteşar Müsteşar Müsteşar Müsteşar Müsteşar Müsteşar Yard. Gerektiğinde başvurulacak üçüncü sicil amiri Bakan Bakan Bakan Bakan Bakan Müsteşar Savunma Sekrt. Müsteşar Yard. Müsteşar

7 29 Aralık 1977 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa: 7 Sidl verilen memurun unvanı dur Basmttsaviri, Genel Müdürlük Müşavirleri. Genel Müdürlük Daire BaşkanlıMan, Proje Müdürü, Başuzman Turistik Tesisler Başuzman Denetçisi Özel Kalem Seti, özel Kalem Memuru, Özel Kalem {Sekreter Daktilosu Daire Başkan Yardımcıları (Müstakil Daire Başkanlıklarında) DaİT-e Bae^ar- Yardımcıları (Genel Müdürlüğe bağlı Daire Başkanlıklarında) ŞuSbe Müdürü Şube Müdür Yardımcısı Uzmanlar, Uzman Yardımcıları, Teknik Ressam, Yüksek Mühendis Mimar. YÜk-?ek Mimar, Yüksek Mühendis, Mühendis, Mimar (Sehirci), Sehlrd, Teknisyen, Şehir Plâncısı, Bölge (Plâncısı, Rekreasyon Plâncısı (Jeomorfolog), tekorüomici, Ekonomist, Yüksek Tekniker, Tekniker, Teknisyen Jeomorfolog, İstatistikçi, Ekonomist Araştırma'*' Sosvcloe. Basrapor- «Jr. Mütercim, Redaktör, Raportör, «Şef, Memur, Sekreter, Sekreter jdaktüosu, Daktilo, İdare Amiri, Ayniyat Saymam, Ambar Memuru, Mutemet, Arşivci, Anbalajcı, Santralci, Şoför, Teksir Makinisti, Laborant, Elektrikçi, Usta Turistik "Tesisler Uzman Denetçisi Batış Me Döner Sermaye muru Hemşire Kaloriferci, Dağıtıcı, Aheı, Aheı yamağı Yemekhane hizmetlisi, Kapıcı, Bekçi, Bashademe, Hademe, İsçi, Döner Sermaye Merkez Müdürlüğü Hademesi Turizm ve Tanıtma Bölge Müdürü Bölge Turizm Proje Uygulama Md. Birinci sicil amiri Genel Müdür özel Kalem MÜ. Daire Başkam Genel Müdür Başyardımcısı veya Yardımcısı Genel Müdür Başyardımcısı veya Müstakil Daire Başkan Y. Şube Müdürü Müstakil Md.ler (Kitaplık Md. Lv. Md. Evrak ve Arşiv Md. veya Şube Miüdürü) Grup Başkam Döner Sermaye Merkez Müdürü Bakanlık Dokt. tlrtnrf amiri SİCİİ Müsteşar Yard. Müsteşar Yard. Müsteşar Yard. Genel Müdür Genel Müdür veya Müstakil Daire Başkam Genel Müdür Başyardımcısı veya Müstakil Daire Bşk. Yard. Müstakil Müdürlükler İçin Müsteşar Yard. Diğer Birimler içm ilgili Genel Müdür Basvard. Bağımsız Daire Başkan Yard. Turizm Gn. Md. Tanıtma Gn. Md. Müsteşar Yard. Daire Amiri Levazım Md. YURT İÇÎ ÖRGÜTÜ Yurtiçi Kuruluşlan Daire Bşk. Müsteşar Turizm Planlaması Gn. Mü. Müsteşar Gerektiğinde başvurulacak üçüncü sicü amiri Müsteşar Müsteşar Müsteşar Müsteşar Yard. Müsteşar Yard. Gn. Md. veya Müst. Daire Bşk. Müstakil Müdürlükler İçin Müsteşar, diğer Birimler için Genel Müdür veya bağımsız Daire lan Müsteşar Yard. Müsteşar Yard. Müsteşar Müsteşar Yard. YOrfltme va İdare BfllDmû Sayfa : II - 1«5

8 Sayfa: 8 RESMÎ GAZETE 29 Aralık 1977 Sayı: Gerektiğinde başvurulacak Sicil verilen memurun Birinci sicil ikinci sicil üçüncü sicil unvanı amiri amiri amiri Turizm ve Tanıtma Müdür Yrd. Bölge Turizm ve Tanıtma Büro Müdürü, Şube Müdürü, Turistik Tesisler Başuzman Denetçisi, Uzman Bölge Müdürü Yurtiçi Kuruluş Müsteşar Yard. Denetçi ları Daire Bşk. Uzman, Yüksek Mühendis, Yükselt Mimar, Şehir Plan Bölge Müdürü Turizm Planla Müsteşar Yard. cısı, Bölge Plancısı, Ekono veya Bölg. Proje ması Gn. Md. mici, Teknisyen Uygulama Md. Basraportör, Sulbe Md. Yrd. Raportör, Şef, Mütercim, Redaktör, Memur, Turist Rehberi, Enformasyon Memuru, Daktilo, fşöför, Hemşire, Ka Büro Md. (Bölg. loriferci, Dağıtıcı, Bekçi, Ha Md.lüklerindt Yurtiçi Kuruluş* deme Bölge Md.Yard.) Bölge Müdürü lan Daire Başkam YURT DIŞI ÖRGÜTÜ Turizm İve Tanıtma Başmüşavirl ve Müşaviri Büyükelçi Müsteşar Bakan Turizm ve Tanıtma Müşavir Turizm ve Tanıt Yrd., Ataşesi, Ateşe Yardımma Basmüsavir cısı veya Müşaviri Büyükelçi Müsteşar Yard. Enformasyon Memuru, İdari Turtan ve Tanıt Memur, Mahalli Katip, Ha ma Müşavir veya deme Ataşesi Tanıtma Gn. Md. Müsteşar Yard. Ticaret Bakanlığından: Tebliğler özel İhracat Fonu Tebliği Sıra No: 8 Madde 1 12 Mayıs 1976 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunan «Özel İhracat Fonu Tebliği Sıra No -6» nın I-A/l maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «I Genel Kurallar : A Kredinin kullanma alanı, 1 Özel İhracat Fonu'ndan yapılacak ihracatın finansmanı için kredi verilir.» Madde 2 Bu tebliğ ile yapılan değişiklik 28 Kasım 1977 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 7/14253 Sayılı İhracatın Teşviki ve Geliştirilmesi Esaslarına Dair Karar Sıra No : 4'e İlişkin Tebliğ SIRA NO: 1 Madde 1 7/14253 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan «İhracatın Teşviki ve Geliştirilmesi Esaslarına Dair Karar Sıra No: 4» ün l/b maddesi çerçevesinde, aşağıda belirtilen mamullerin 7/1117 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki «İhracatın Teşviki ve Geliştirilmesi Esaslarına Dair Karar» hükümlerinden faydalanmaları uygun görülmüştür. Sıra No : Mamulün Adı 1 Öğütülmüş Barit 2 Patlatılmış Perlit 3 Çay 4 Kayısı Kurusu 5 Meyan Balı (Meyan Ekstratı) 6 Zeytinyağı (Lâmpant Zeytinyağı hariç) Madde 2 Bu tebliğ yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : II - 86

9 T.C. Resmi Gazete Kurulu» Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 PERŞEMBE 2» Aralık 19T7 Sayı : ÎLÂN BÖLÜMÜ İLANLAR Ankara 4 üncü Sulh Ceza Hâkimliğinden: E. No: 1977/234 K. No: 1977/456 Müessir Ful suçundan Mahkememizin 21/4/1977 günlü sayılı ilamı Ue hükümlü Durali Çetince adına çıkarılan tebligat bila tebliğ iade edilmekle bittetkik: Hükümlü Duralı Çetince'ye gıyabî karar bütün aramalara rağmen tebliğ edilemediği gibi adresi de tesbit edilemediğinden hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29, 30 ve 31. maddeleri uyarınca Resmî Gazete ile ilânen tebliğine, ilân masrafının hükümlüden alınmasına, gereği için C. Savcılığına teskere yazılmasına dosya üzerinde karar verildi E. No: 1975/1343 K. No: 1977/1122 Hırsızlık suçundan Mahkememizin 20/9/1977 gün sayılı ilamı ile hükümlü Durmuş Gül adına çıkarılan tebligat bila tebliğ iade edilmekle tetkik edildi. Hükümlü Durmuş Gül'e gıyabî karar bu güne kadar tebliğ edilemediği gibi adresi de tesbit edilemediğinden hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat K a nunun 29, 30 ve 31. maddeleri uyarınca Resmî Gezete ile ilânen tebliğine, ilân masrafının hükümlüden alınmasına, gereği için C. Savcılığına teskere yazılmasına evrak üzerinde karar verildi E. No: 1976/1353 K. No: 1977/189 Hırsızlık suçundan Mahkememizin 25/2/1977 günlü sayılı ilamı ile hükümlü Dursun Yılmaz adına çıkarılan tebligat bilâ tebliğ iade edilmekle bittetkik: Hükümlü.Dursun Yılmaz'a gıyabî karar (bütün aramalara rağmen tebliğ edilemediği gibi adresi de tesbit edilemediğinden hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29, 30 ve 31. maddeleri uyarınca Resmî Gazete ile ilânen tebliğine, ilân masrafının hükümlüden alınmasına, gereği için C. Savcılığına teskere yazılmasına dosya üzerinde karar verildi

10 Sayfa: RESMİ GAZETE 20 Aralık 1977 Sayı: Akkuş Asliye Hukuk Hâkimliğinden: Dosya No: 1971/90 Davacı Akkuş Orman İdaresi tarafından davalı Akkuş İlçesi Damyeri Köyünden Mehmet oğlu ölü Kazım Kurt mirasçıları kızı Satiye Kurt ve arkadaşları aleyhine açılan 1674 lira kuruş değerindeki tazminat davasınm Mahkememizde yapılmakta olan duruşmaları sırasında; Davalı Kâzım kızı Satiye Kurt adına çıkarılan davetiyelerin adresinin meçhul olduğu şerhi ile kendisine tebliğ edilemediğinden dava dilekçesinin Resmî Gazete ile ilânına karar verilmiştir. Karar gereğince davalı Satiye Kurt'un duruşmamn atılı bulunduğu 23/1/197S günü Akkuş Asliye Hukuk Mahkemesinde hazır bulunması veya kendisini bir ve kille temsil ettirmesi, aksi halde gıyap kararı çıkarılacağı hususu davetiye tebliği yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur Dosya No: 1975/258 Davacı Akkuş Orman İdaresi tarafından davalılar Erbaa İlçesi Akgün Köyünden Şükrü Ateş, Hacı Ali Ateş ve Hasan Ateş aleyhlerine ikâme edilmiş bulunan lira 55 TL. sı değerindeki tazminat davasınm Mahkememizde yapılan duruşması sırasında; Davalılar Şükrü Ateş ile Hacı Ali Ateş adına çıkarılan davetiyelerin adreslerinin meçhul olduğu şerhi ile kendilerine tebliğ edilemediğinden dava dilekçesinin Resmî Gazete ile ilanına karar verilmiştir. Karar gereğince davalılar Şükrü Ateş ve Hacı Ali Ateş'in duruşmamn atılı bulunduğu 23/1/1978 günü saat 9 da Akkuş Asliye Hukuk Mahkemesinde hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri, aksi halde haklannda gıyap karan çıkarılacağı hususu, davetiye tebliği yerine kaim olmak üzere ilân' tebliğ olunur Dosya No: 1969/3 Davacı Akkuş Orman İdaresi tarafından davalılar Akkuş'un Kızılelma Köyün den Şükrü kızı Yadigâr Demirci ve 7 arkadaşı aleyhine açılan 4731 lira 97 kuruş değerindeki tazminat davasınm Mahkememizde yapılmakta olan açık duruşması sırasında; Davalı Yadigâr Demirci'ye evvelce usulen davetiye tebliğ edilmiş olmasına rağmen duruşmalara gelmediğinden adına Resmî Gazete ile gıyap kararı tebliğine karar verilmiştir. Karar gereğince davalı Yadigâr Demirci'nin duruşmamn atılı bulunduğu 23/1/1978 günü saat 9 da Akkuş Asliye Hukuk Mahkemesinde hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi halde yargılamanın gıyabında devam edeceği gıyap kararı tebliği yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: Konya İlinin Sarayönü İlçesine bağlı Lâdik Köyü civarında ve Etibank Gene' Müdürlüğü uhdesinde bulunan Sicil (862-İR 280) sayılı civa işletme ruhsatnamesinin yıllık yürürlük süresi 23/11/1977 tarihinde sona ermiş, müddetinde tecdit tale binde bulunulmamış ve dolayısı ile mezkûr ruhsatname hükümden düştüğü için Etibank Genel Müdürlüğü ile hiç bir ilgisi kalmamıştır. Keyfiyet Maden Kanununun 1 inci maddesi gereğince ilân olunur

11 29 Aralık 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 11 Germencik tcra Ceza Hâkimliğinden: E No: 1976/19 K. No: 1976/48 Müşteki (Alacaklı) :Mazlum Erkmen, Hasan oğlu 1931 doğumlu, Germencik İlçesi Ortaklar Bucağı Cumhuriyet Mahallesinden. Sanık (Borçlu):»Mehmet Güner, İsmail oğlu 1939 doğumlu, Muğla-Bayır Köyünden Suç : ödeme taahhüdünü ihlal. Karar tarihi: 26//1976 Ödeme tahhüdünü ihlal suçundan borçlu sanık Mehmet Güner hakkında yapılan açık duruşma sonunda: Borçlu sanığın rnüsnet suçtan İcra İflas Kanunun 340. maddesi gereğince gün hafif hapis cezası ile tecziyesine dair Germencik tcra Ceza Mahkemesinden verilen 26//1976 tarihli gıyabi hüküm sanık adreste bulunamadığından büa tebliğ iade edilmiş ve zabıtaca yaptırılan tahkikattada adresinin meçhul olduğundan hükmün ilânen tebliğine karar verilmiş olmakla hükmün ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve ilân ücretinin kendisinden alınacağı tebliğ makamına kaim olmak üzere ilân olunur Altındağ 2 nci Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 1977/387 Davacılar Halil İbrahim Yeşilöz ve Mehmet Sait Yeşilöz vekilleri Avukat Sed. dar Türk Yılmaz tarafından davalılar Satılmış Akarsal, Behice Karagöz, Mehmet Tayyar Batmaz, Uğur Batmaz, Doğan Batmaz, Ayşe Emirali ve Tevfik Unsal aleyhlerine açılan Keçiören'de kaim 7087 ada 13 parselini teşkil eden taşınmazın hakkında izalei şüyuu davasının yapılmakta olan duruşmasında: Davalılardan Behice Karagöz, Tevfik Unsal gösterilen adreslerde bulunamadığına dair yapılan tebligatların bila iade edildiği ve yapılan zabıta tahkikatında da bu şahısların Keçiören Kızlarpınan Caddesi Mecidiye Durağı No. 17/6 da bulunmadıkları anlaşıldığından ad geçen bu davalıların 19/1/1978 günü saat.00 da hazır bulunmalar] veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri aksi takdirde davanın basit usulü M.H.K' nun 509 ve 5. maddeleri gereğince davanın yokluğununuzda karar verileceğinden dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilân olunur Maliye Bakanlığından: 1978, 1979 ve 1980 takvim yıllarında istanbul (Kartal), Bursa (İnegöl), Giresun (Merkez), Rize (Merkez), Ordu (Merkez), Tekirdağ (Merkez, Çorlu), Kırşehir (Merkez), Aydın (Söke), Hatay (Kırıkhan), Burdur (Merkez), Siirt (Batman), Konya (Karaman, Akşehir), Adıyaman (Merkez), Niğde (Aksaray), Ağrı (Merkez), Ankara (Polatlı), Gaziantep (Nizip), ilçelerindeki götürü usulü seçmiş bulunan İşletme Vergisi mü. kelleflerine uygulanmak üzere özel komisyonlarca takdir olunan ve İşletme Vergisi Merkez Komisyonu tarafından incelenerek kesin sonuca bağlanan İşletme Vergisi dereceleri her bir grup veya ilçe merkezi itibariyle aşağıda gösterilmiştir. Keyfiyet 1318 Sayılı Finansman Kanununun 15 ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 43. maddeleri uyarınca ilân olunur.

12 Aı : lataobul... İşletme Yergisi Cetveli tem îffle*!».?: 1. LOKANTALAR. UuenuMts nert (3 anca sınıf lçklu lokantalar bariç) İÇKİLİ n Danca İÇIN TAYIN OLUNAN TILUK VEBOI MIKTARLARI 1. Dereca i. Dme* S. Dene* 4. Denet a. Derece s. Daraca ÇALOHJ M 1. MEYHANELER (Çalgısız) ,095 t» S. BAHÇE İŞLETENLER İÇKİLİ M ÇALGILI GÜZELLİK BN8TtTÜLERt V> SALONLA! u u 6. BEZİK SALONLARI VE BENZERİ YERLER ıs 6. BİLARDO, PİYANGO. MASA FUTBOLU VB BENZERİ TERLER İSLETENLER - İÇKİLİ GAZİNOLAR "TBILUMUM KULÜPLER VE LOKALLER ÇALGILI (Soor kulüplerinin İstirahat mahalleri t ariç) ıs 9. KIR BAHÇESİ İŞLETENLER İÇKİLİ ÇALGILI OTEL. MOTEL VE MOKAMPLAR (Belediye hudutları dışında kalıp da Gellj. veya Ku- romlar Vergileri mükellefleri tarafından letmeler) şletuen is ; SAMAMCA VB BENZERİ TALİH VE MAHARET OYUNLARI on da» ÜYE (imza) ÜYE (tmsa) on dm») % ggyfa. ıa RESMÎ GAZETE 29 Aralık 1977 Sayı: 16194

13 İli. ' ı^es,..iw?!ea...(jp.çgöl), 0iresin(merkez, Rize (merkez), Ordu(merkez), ISLETMENIN NEV'I 1. LOKANTALAR (3 üncü sınıf içkili lokantalar hariç) IÇKILI İşletme Vergisi Cetveli HER DERECE İÇİN TAYİN OLUNAN YILLIK VERGİ MİKTARLARI 1. Derece 2. Derece 3. Derece 4. Derece 5. Derece 6. Derece QO ÇALGıLı MEYHANELER (Çalgısız) BAHÇE IŞLETENLER ÇKıL1 L ÇALGıLı L GÜZELLIK ENSTITÜLERI VE SALONLARı BEZIK SALONLARı VE BENZERI YERLER IŞLETENLER 6. BILARDO, PIYANGO, MASA, FUTBOLU VE BENZERI YERLER IŞLETENLER 7. GAZINOLAR 8. BILUMUM KULÜPLER VE LOKALLER 9 KıR BAHÇESI IŞLETENLER Saba Vergisi nispetleri % L L IÇKILI ÇALGıLı. OTEL. MOTEL VE MOKAMPLAR (Belediye huduttan dışında kalıp da Gelir veya Kurumlar Vergileri mükellefleri tarafından İşletilen ış ıl. SAMAMCA VE BENZERI TALIH VE MAHARET OYUNLARı ÜYE (İmza) L8.000' , LO B'İ.OOO,., İÇKİLİ ÇALGıLı ÜYE (İmza) L ÜYE (İmza) ÜYE (İmza) ıo AMC*N İr W Mor) 29 Aralık 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa; 13

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 4 Ekim 1977 SALI. Yönetmelik

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 4 Ekim 1977 SALI. Yönetmelik T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri için Başbakanlık NeşriyatveMudevvenat Genel Müdürlüğünü başvurulur. 4 Ekim 1977 SALI Sayı : 16074) \ YÜRÜTME VE

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri İçin Başbakanlık Neşriyat 25 Eylül Eylül 1982 Daire Başkanlığına CUMARTESİ başvurulur Sayı: 17823 YASAMA BÖLÜMÜ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 22 Kasım 1983 SALI KANUNLAR. Boğaziçi Kanunu. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 22 Kasım 1983 SALI KANUNLAR. Boğaziçi Kanunu. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 i Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 22 Kasım 1983 SALI Sayı: 18229 J YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 25 Ekim 1982 PAZARTESİ. Yönetmelikler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 25 Ekim 1982 PAZARTESİ. Yönetmelikler T.C. Resmî Gazete r Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 25 Ekim 1982 PAZARTESİ Sayı : 17849 Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 YÜRÜTME VE İDARE

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim v* Yazı isleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvanat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 27 HAZİRAN 1977 PAZARTESİ Sayı : 15979 J

Detaylı

C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T. C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 190 Yönetim ve Yazı işleri í için Başbakanlık Neşriyat al ve Müdevvenal Genel Müdürlüğüne başvurulur. ur. 15 Ağustos 1977 PAZARTESİ Sayı

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yöntelim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 8 Kasıım 1977 SALI Sayı : 16107 YÜRÜTME

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 2 Ekim 1977 PAZAR. Bakanlar Kurulu Kararları

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 2 Ekim 1977 PAZAR. Bakanlar Kurulu Kararları T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işler için Başbakanlık ve Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 2 Ekim 1977 PAZAR Sayı : 16072 YÜRÜTME

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 18 Ağustos 1977 CUMARTESİ YÜKSEK SAVCILAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 18 Ağustos 1977 CUMARTESİ YÜKSEK SAVCILAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönelim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdavvenai Genel Müdürlüğüne başvurulur. 18 Ağustos 1977 CUMARTESİ Sayı : 16026 YARGI

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. 15 Aralık 1986 PAZARTESİ. Bakana Vekillik Etme İşlemi

T.C. Resmî Gazete. 15 Aralık 1986 PAZARTESİ. Bakana Vekillik Etme İşlemi T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 15 Aralık 1986 PAZARTESİ Sayı :

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 6 Kasım 2012 SALI BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 6 Kasım 2012 SALI BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 6 Kasım 2012 SALI Sayı : 28459 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C.

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 9 Ocak 2013 ÇARŞAMBA Sayı : 28523 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Avrupa Birliği Bakanlığından: AVRUPA BİRLİĞİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Nisan 2015 ÇARŞAMBA YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR Sayı : 29334 KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 1 Kasım 2014 CUMARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: Sayı : 29162

Detaylı

T.C. Re smı Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920

T.C. Re smı Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 T.C. Re smı Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Mudevvenat Genel Müdürlüğüne Başvurulur 19 HAZİRAN 1968 ÇARŞAMBA Sayı: 12928 K A R A R N A M E L

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 3 Şubat 2014 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 1 Şubat 2014 69471265-305-809

Detaylı

T.C. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 12 ŞUBAT 1977 CUMARTESİ

T.C. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 12 ŞUBAT 1977 CUMARTESİ e v T.C. Re smı Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 336) - 7 Ekim 920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 2 ŞUBAT 977 CUMARTESİ Sayı: 5848 >>

Detaylı

T.C. Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Şubat 2014 CUMA

T.C. Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Şubat 2014 CUMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 28 Şubat 2014 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI Sayı : 28927 Kuruluşu : 7 Ekim 1920 http://www.basbakanlik.gov.tr

Detaylı

T. C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 10 Aralık 1991 SALI. TBMM Kararı

T. C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 10 Aralık 1991 SALI. TBMM Kararı T. C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 10 Aralık 1991 SALI Sayı : 21077 YASAMA BÖLÜMÜ TBMM Kararı Öğretmenlerin İçinde Bulundukları

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 15 Kasım 1978 ÇARŞAMBA. Bakanlara vekillik etme işlemleri

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 15 Kasım 1978 ÇARŞAMBA. Bakanlara vekillik etme işlemleri T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetimve YAZıişleriiçin BaşbakanlıkNeşriyatvemüdevvenat başvurulur. 15 Kasım 1978 ÇARŞAMBA Sayı : 16460 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Bakanlara

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Mart 2013 CUMARTESİ Sayı : 28589 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 2 Mart 2015 PAZARTESİ Sayı : 29283 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii Anonim

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 30 Haziran 2014 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29046 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2014/6487

Detaylı

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 18 Kasım 2012 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 4 Şubat 2014 SALI Sayı : 28903 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI Karar Sayısı : 2014/5778 Kamu Gözetimi, Muhasebe

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tantu (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekini 1920 22 MAYIS 1977 PAZAR. Yönetmelikler

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tantu (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekini 1920 22 MAYIS 1977 PAZAR. Yönetmelikler T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tantu (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekini 1920 Yönetim ve Yazı işleri ıçtn [Jaşbakan'ık /Ve,- v^f ve Mudevvenat Genel Mud.rluğune ba$' uruhır. 22 MAYIS 1977 PAZAR Sayı : 15944 YÜRÜTME

Detaylı

Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920

Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat 13 Mayıs 1984 Daire Başkanlığına PAZAR başvurulur Sayı: 18400 J YÜRÜTME VE ÎDARE BÖLÜMÜ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 4 Nisan 2013 PERŞEMBE Sayı : 28608 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 8 Nisan 2013 PAZARTESİ Sayı : 28612 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2013/4409 Ekli

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 23 Mart 2015 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29304 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2015/7438 Bazı

Detaylı