T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim Aralık 1977 PERŞEMBE. Yönetmelikler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920. 29 Aralık 1977 PERŞEMBE. Yönetmelikler"

Transkript

1 T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 29 Aralık 1977 PERŞEMBE Sayı : 16154! t YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Çalışma Bakanlığından : Yönetmelikler Çalışma Bakanlığı İş Güvenliği Müfettişleri Yönetmeliğinin Altı Maddesinin Değiştirilmesine ve iki maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik Madde 1 Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. GİRİŞ SINAVININ SÖZLÜ KISMI: Madde 14 Yazılı sınavda başarılı sayılanlara durumları sözlü sınavdan önce Genel Müdürlükte Askıda ilân edilir. Sözlü sınav, Yazılı sınav neticelerinin ilânından itibaren en geç 15 gün içinde yapılır. Sözlü sınavda yazılı sınavı yapan Kurul tarafından yapılır. Sözlü sınavda adayların meslek bilgileri ve genel yetenekleri üzerinde durularak değerlendirme yapılır. Sözlü sınavda adaya sorulacak soruların tamamı için 0 üzerinden bir tek numara verilir. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için en az 60 puan almak şarttır. Madde 2 Yönetmeliğin 16 ıncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 3 Yönetmeliğin 17 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. ATAMA: Madde 17 Sınavda başarı gösteren ve gerekli belgeleri eksiksiz olarak ibraz edenlerden İş Güvenliği Müfettiş Yardımcılığına atanmaları kararlaştırılmış olanlar başarı derecelerine ve ihtiyaca göre Yardımcı olarak atanırlar. Sınav sonunda yazılı ve Sözlü sınav not ortalamaları eşit olanlar arasında, İsçi Sağlığı ve İş Güvenliği konularında veya kendi branşlarında fiilen en az 3 yıllık meslekî tecrübesi olan veya lisans üstü akademik öğrenimi ile idarece öngörülen yabancı dil bilenler tercih edilir. Yürütme va İdare Bölümü Sayfa : II - 79

2 Sayfa: 2 RESMİ GAZETE 29 Aralık 1977 Sayı: Tıp Doktorluğu ve Maden Mühendisliği dallarında yeterli sayıda Müfettiş bulunamaması halinde müracaat edenler, Sınav açılması şartına bağlı olmaksızın mülakata tabi tutularak doğrudan doğruya İş Güvenliği Müfettiş Yardımcısı olarak atanabilirler. Madde 4 Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SÜRESİ: Madde 18 Müfettiş Yardımcılığı süresi altı aydır. Lüzumu halinde bu süre en çok altı ay daha uzatılabilir. Müfettiş Yardımcısı olarak atananlar 6 ay süre ile inceleme, Araştırma, Teftiş ve Kontrol işlerinde yardımcı olmak ve bu işlerde yetiştirilmek amacı ile İGM. Grup Başkanlıklarında Müfettiş refakatinde çalıştırılırlar. Müfettiş Yardımcıları bu 6 aylık süre içinde Bakanlıkça Uygun gürülecek zamanlarda, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği merkezi (İSGÜM) de kendi branşlarıyla genel konularda, Genel Müdürlükçe onaylanacak bir programa göre teorik ve uygulamalı seminerlere katılırlar. Seminerler sonunda Müfettiş Yardımcıları sınava tabi tutulurlar. Alacakları not. Müstakil teftiş yetkisi verilmesinde ve yeterlik sınavında gözönünde bulundurulur. En az 3aylık Müfettiş Yardımcılığı süresinde refakatında çalıştıkları Müfettişler ve Grup Başkanının tezkiyesi ile yeterli oldukları anlaşılanlar, bu süre içinde Genel Müdürlükçe müstakilen inceleme, Araştırma, Teftiş ve Kontrol işlerinde görev lendirilebilirler. Madde 5 Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. YETERLİK SINAVI: Madde 19 Müfettiş Yardımcıları, Yetişme döneminin sonunda gerekli mesleki bilgi ve tecrübe sahibi olup olmadıklarının tesbiti için yeterlik sınavına tabi tutulurlar. Ancak, Müfettiş Yardımcılığı döneminde Müfettişlik karakter ve nitelikler: ile bağdaşmıyacak tutum ve davranışları sabit olanların yeterlik sınavı beklenmeksizin atamaya yetkili makam tarafından Müfettiş Yardımcılığı görevine son verilir. Yeterlik sınavına alınmaları uygun görülen Müfettiş Yardımcılarına Yeterlik sınavının tarihi ve yeri Genel Müdürlükçe bildirilir. Yeterlik sınavı, Yazılı ve sözlü olmak üzere iki kısımda yapılır. Yazılı sınavda başarı gösteremiyenler sözlü sınav'a alınmazlar. Madde 6 Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 21 Yeterlik sınavını kazanamıyanlar 6 ay sonra tekrar sınava girebilirler. Kabul edilebilir bir özürü olmadığı halde sınava girmeyenlerin Müfettiş Yar dımcılığı görevine, Atamaya yetkili makam tarafından son verilir. Madde 7 Yönetmeliğin 22 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 22 İş Güvenliği Müfettişliği nitelik ve unvanı, ancak, İş Güvenliği Müfettişliği yeterlik sınavım başararak kazanılır. Sınavı başaran Müfettiş yardımcıları mevzuat uyarınca boş Müfettişlik kadrolarına asaleten atanırlar. İş Güvenliği Müfettişliğinden çekilme ve nakil sebebi ile ayrılanlardan uygun görülenler yeniden Müfettiş olarak atanabilirler. Madde 8 Yönetmeliğin 48 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 9 Bu yönetmelik Resmi Gazetede yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Madde Bu yönetmeliği Çalışma Bakanı yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: II - 80

3 29 Aralık 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 3 Turizm ve Tanıtma Bakanlığından : Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Yurtiçi Kuruluşları Daire Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği Kuruluş ve amaç: Madde 1 Turizm ve Tanıtma Bakanlığı yurtiçi teşkilatının kurulusunu gerçekleştirmek, çalışmalarını yönetmek ve denetlemek, Yurtiçi Kuruluşlarının kendi aralarında ve Bakanlık Merkez Birimleriyle işbirliğinde koordinasyonu sağlamak ve işbirliğini bizzat yürütmek üzere, Bakanlık Merkez Örgütünde bir Yurtiçi Kuruluşları Daire Başkanlığı kurulmuştur. Örgüt : Madde 2 Yurtiçi Kuruluşları Daire Başkanlığı: a) Daire Başkanı, b) Başyardımcı, c) Yardımcılar, d) Turizm - Tanıtma Daire Müdürlüğü; Turizm Şubesi Müdürlüğü, Tanıtma Şubesi Müdürlüğü, Eğitim Şubesi Müdürlüğü, Dokümantasyon Şubesi Müdürlüğü, e) Genel Hizmetler Daire Müdürlüğü; Denetim Şubesi Müdürlüğü, Personel Şubesi Müdürlüğü, İdari İşler Şube Müdürlüğü, Mali İşler Şube Müdürlüğünden oluşur. Görevler : Madde 3 Turizm - Tanıtma Daire Müdürlüğü : 1 Turizm Şubesi Müdürlüğü : a) Turizm müesseselerine ait Vasıflar Yönetmeliğindeki şartlara göre kurulmuş veya kurulacak turistik müesseselerle Turizm Müessesesi Kuruluş ve İşletme Belgesi taleplerine ilişkin görevlerde ve bunların denetimlerinde ilgili Birimle koordinasyonu sağlamak, gerekli işlemleri yürütmek. b) Seyahat Acentalığı hizmetlerine ilişkin kuruluş ve işletme belgesi talepleri ile denetim vb. görevlerde ilgili Birim nezdinde koordinasyonu sağlamak. c) Turizm yatırımları ve kredilerine ilişkin konularda koordinasyonu sağlamak ve gerekli işlemleri yürütmek. d) Emlak, arazi ve proje konularına ilişkin görevlerde koordinasyonu sağlamak ve gerekli işlemleri yürütmek. e) Alt-yapı, kamulaştırma ve ihalelere ilişkin görevlerde koordinasyonu sağlamak ve gerekli işlemleri yürütmek. f) Çevre sağlığı, kültürel ve doğal kaynaklara ilişkin görevlerde koordinasyonu sağlamak ve gerekli işlemleri yapmak. g) Harita ve arazi hizmetlerine ilişkin görevlerde koordinasyonu sağlamak ve gerekli işlemleri yürütmek. h) Kalkınma Planı ve yıllık programların Bakanlığa verdiği görevlerde Bakanlığın plan ve programları açısından yapılacak çalışmalar ve Bakanlık Birimlerinin Devlet Planlama Teşkilâtına sunulmak üzere hazırladıkları üçer aylık dönem gerçekleştirme raporları hususunda ilgili Birimler nezdinde gereken koordinasyonu sağlamak. t) Turistik konaklama tesislerine ilişkin faaliyetlerde koordinasyonu sağlamak. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: II - 81

4 Sayfa: 4 RESMÎ GAZETE 29 Aralık 1977 Sayı: i) Diğer turizm hizmetlerinin yürütülmesinde koordinasyonu sağlamak. 2 Tanıtma Şubesi Müdürlüğü : a) Yurtiçi Kuruluşlarının tanıtıcı yayınlara ilişkin istek ve önerilerinde Tanıtma Genel Müdürlüğü ile gerekli koordinasyonu sağlamak ve işlemlerini yürütmek. b) Bölgesel Halk Oyunları, folklor ve festivallere ilişkin gösteri görevleri ve programlarından koordinasyonu sağlamak. c) Yurtiçi Örgütünde el sanatları ve turizm konularında açılan sergi ve fuarlarla, el sanatları yapımcılarının teşviki (yarışma vb.) amacına yönelik görevlerde koordinasyonu sağlamak, gerekli işlemleri yürütmek. d) Reklam ve pazarlamaya ilişkin görevlerde gerekli koordinasyonu sağlamak, gerekli işlemleri yürütmek. e) Ağırlama, kongreler, protokoller vb. konulara ilişkin görevlerde ilgili birim nezdinde yazışmaları yürütmek, koordinasyonu sağlamak. f) Basın ve Halkla İlişkiler, film ve fotoğraf ve her türlü görüntü araç ve gereçleri konusundaki ihtiyaç ve taleplerde koordinasyonu sağlamak, gerekli işlemleri yürütmek. g) Turistlere sağlıklı bir danışma hizmeti götürebilmek için, Enformasyon hizmeti gören memurların ve bu hizmetlerin daha etkin yürütülmesi için Yurtiç Örgütü ve Bakanlıktaki ilgili birim arasında gerekli koordinasyon işlemlerinin yürütülmesini sağlamak. h) Yurtiçi Örgütünün tanıtma politikasına dönük diğer faaliyetlerinde Bakanlıktaki ilgili birim nezdinde koordinasyonu sağlamak. 3 Eğitim Şubesi Müdürlüğü : a) Yurtiçi Örgütündeki personelin mesleki yönden bilgi ve becerilerinin artırılmasını sağlamak üzere Hizmetiçi Eğitimi yapılması için Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğü nezdinde girişimlerde bulunmak ve gerekli kursların açılmasını sağlamak. b) Yurtiçi Örgütündeki elemanların yabancı ülkelerden sağlanan teknik yar dım programlarından ve benzeri diğer burslardan azami derecede yararlanmalarını sağlamak üzere Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğü nezdinde gerekli işlemlerin yürütülmesini sağlamak. c) Yurtiçi Örgütünce ihtiyaç duyulması halinde konferans, seminer, hizmetiçi eğitim vb. toplantıların mahallinde düzenlenmesi için Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğü nezdinde girişimlerde bulunmak ve koordinasyonu sağlamak. d) Bölge Müdürlüklerine bağlı OTEM'lere ilişkin görevlerde Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğü nezdinde koordinasyon işlemlerini yürütmek. e) Yurtiçi Örgütünün diğer eğitim hizmetlerine ilişkin görevlerde koordinasyon işlemlerini yürütmek. 4 Dokümantasyon Şubesi Müdürlüğü : a) Yurtiçi örgütünden gelen faaliyet raporlarını incelemek, değerlendirmek, ilgili birimlere iletmek, yayınlamak ve saklamak. b) Bakanlığın Yurtiçi Örgütünün yayın ve dokümantasyon çalışmalarını yürütmek. c) Bölge Müdürlüklerinin çeşitli konularda yapmış oldukları çalışma ve faaliyetleri tesbit etmek, incelemek ve değerlendirmek. d) Bakanlığın çeşitli birimlerinden Bölge ve Büroları ilgilendiren her türlü çalışmaları Yurtiçi Örgütüne aktarmak. e) Esas hizmetlerde saptanan prensipleri izleyip tedbir almak, İl ve İlçe Turizm Komitelerinden gelen iş programı ve faaliyet raporlarını değerlendirmek, turizmle ilgili dernek ve kuruluşların çalışmalarına ait raporları incelemek ve değerlendirmek. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : II - 82

5 29 Aralık 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa; 5 f) Enformasyon dosyalarının bütün Bölge ve Bürolarda standart hale getirilmesini sağlamak, gerekli çalışmaları yapmak, Enformasyon dosyalarından birer nüsha merkeze istemek, bunları incelemek ve değerlendirmek. Genel Hizmetler Dairesi Müdürlüğü: 1 Denetim Şubesi Müdürlüğü: a) Bölge ve Büro Müdürlüklerinin «Teftiş Dosyaları» nı tutmak, Bakanlık Müfettişlerince verilen raporlardaki aksaklıkların giderilmesini sağlayıcı yazışmalan takip etmek ve düzenlemek. b) Yurtiçi Örgütünün diğer teftiş hizmetlerinde Teftiş Kurulu Başkanlığı nezdinde gerekli koordinasyon işlemlerini yürütmek. 2 Personel Şubesi Müdürlüğü : a) Yurtiçi Örgütünün personel ile ilgili ihtiyaç ve taleplerini değerlendirmek ve bu konuda Özlük İşleri Dairesi Başkanlığına, İnsangücü Planlamasında ise O-M. Dairesi Başkanlığına önerilerde bulunmak, koordinasyonu sağlamak. b) Yurtiçi Örgütü personelinin atamalarında Bakanlık Makamına önerilerde bulunmak. c) Yurtiçi Örgütünün diğer özlük işlemleri konusunda Bakanlık Özlük İşleri Dairesi Başkanlığı nezdinde koordinasyon işlemlerinin yürütülmesini sağlamak. 3 İdari İşler Şubesi Müdürlüğü: a) Başkanlığın evrak-dosya hizmetlerini, daktilo, kırtasiye, demirbaş, teksir vb. hizmetlerini yürütmek. b) Başkanlığın çalıştığı işyerinin ve demirbaş eşyanın bakımını, temizliğini ve emniyetini sağlamak. c) Başkanlığın araçlarının bakım, emniyet ve işletilmesini sağlamak. d) Başkanlığın diğer idari işlerini yürütmek. e) Yurtiçi Örgütünün her türlü levazım ve ayniyat ihtiyaç ve işlemlerinde Levazım Müdürlüğü nezdinde gerekli işlemlerin yürütülmesini sağlamak; f) Yurtiçi Örgütünün hizmet binalarını incelemek, hizmete elverişli olup olmadığını saptamak, yeni kurulacak hizmet binalarının yerlerinin tesbiti hususunda gerekli etüdleri yapmak ve bu konudaki önerileri Turizm Yatırımları Grup Başkanlığına iletmek. g) Yurtiçi Örgütü hizmet binalarının kiralanması veya satın alınması konusundaki çalışmaları yürütmek, binaların mülkiyet durumlarını, kiralanmış ise kira tutar ve sözleşmelerini temin ve tesbit etmek, kira dosyalarını sistemli bir şekilde saklamak. h) Hizmet binaları için istimlâk edilecek arsa ve binalarla ilgili plan ve haritaların temin edilmesinde ve gerekli işlemlerin yürütülmesinde koordinasyonu sağlamak. i) Yurtiçi Örgütünün vasıta vb. diğer levazım hizmetlerinin yürütülmesinde Levazım Müdürlüğü ile gerekli koordinasyonu sağlamak. 4 Mali İşler Şubesi Müdürlüğü: a) Bakanlığın Yurtiçi Örgütünden gelen bütçe önerilerini incelemek, bunların hizmet gruplarına göre, program, altprogram ve faaliyetler yönünden uyumunu sağlamak, bu hizmetlerin mahiyeti, önemi, gelişimi ve hedeflerini kapsayan gerekçeleri hazırlamak, hizmetlerin gerektirdiği ödenekleri tesbit ederek ilgili birime iletmek, bütçe uygulaması sırasında gerekli esas ve açıklamaların Yurtiçi Örgütüne aktarılmasmı sağlamak. b) Yurtiçi Örgütü için bütçeye konulan ödeneklerin yılı içerisinde Bölge Ve Büro Müdürlüklerine dağıtımında meydana gelen tıkanıklıkların giderilebilmesi için Muhasebe Müdürlüğü ile işbirliğinde bulunmak ve koordinasyonu sağlamak. c) Başkanlığın ve Yurtiçi Örgütünün avans, ödeme ve her türlü harcamalarına ilişkin işlemleri yürütmek. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : II - 83

6 Sayfa: 6 RESMİ GAZETE 29 Aralık 1977 Sayı : d) Başkanlığın ve Yurtiçi Kuruluşlarının bütçesini hazırlamaktır. Madde 4 Yurtiçi Kuruluşlarına yapılacak personel atamalarında, inha yetkisi Yurtiçi Kuruluşları Daire Başkanına aittir. Yurtiçi Kuruluşlarında görevli personelin izin ve özlük haklan, Merkezde Yurtiçi Kuruluşları Daire Başkanlığınca takip edilir. Madde 5 Yurtiçi Kuruluştan Daire Başkanı, Turizm ve Tanıtma Bölge Müdürlerinin birinci derece. Bölge Müdür Yardımcıları ile Büro Müdürlerinin ikinci derece ve bunların dışındaki çeşitli ünvanlarda bulunan memurların ise Üçüncü derece sicil amiridir. Madde 6 Yurtiçi Kuruluşlarına ait verile emirleri. Yurtiçi Kuruluşları Daire Başkanı tarafından yerine getirilir. Yurtiçi Kuruluştan Daire Başkanının hangi miktarda verile emrine yetkili olduğu Bakan tarafından tesbit edilir. Yürürlük: Madde 7 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme: Madde 8 Bu Yönetmeliği Turizm ve Tanıtma Bakanı yürütür. Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğine İlişkin Cetvelde Değişiklik yapılmasına Dair Yönetmelik Madde 1 26 Aralık 1976 tarihli, Resmi Gazete de yayımlanan Turizm Ve Tanıtma Bakanlığı Sicil Yönetmeliğine bağlı sicil cetveli ekteki şekilde değiştirilmiştir. Madde 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 3 Bu Yönetmeliği Turizm ve Tanıtma Bakanı yürütür. Sicil verilen memurun unvanı Müsteşar Teftiş Kurulu Başkam Müsteşar Yardımcısı, Birinci Hukuk Müşaviri, Bakanlık Başmüşaviri ve Bakanlık Müşavirleri, Savunma Sekreteri Genel Müdür. Müstakil Daire Başkam, Özel Kalem Müdürü İkinci ve Üçüncü Hukuk Müşavirleri Müşavir Müfettiş, Başmüfettiş ıra Müfettişler Müfettiş Yardımcıları Bakanlık Doktoru, Levazım Müdürü, Kitaplık Müdürü, Evrak ve Arşiv Müdürü Döner Sermaye Merkez Müdürü Savunma Uzmanı, Sivil Savunma Uzmanı ve Daire Başkanı Genel Müdür Başyardımcısı ve Yardımcıları, Genel Mü- TURİZM VE TANITMA BAKANLIĞI SİCİL AMİRLERİ CETVELİ MERKEZ ÖRGÜTÜ Birinci sicil amiri Bakan Bakan Müsteşar Müsteşar Yard. Birinci Hukuk Müşaviri Teftiş Kurulu Başkam Teftiş Kurulu Başkanı Müsteşar Yard. Tanıtma Gn. Md. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : II 84 Bakan İkinci sicil amiri Müsteşar Müsteşar Müsteşar Müsteşar Müsteşar Müsteşar Yard. Gerektiğinde başvurulacak üçüncü sicil amiri Bakan Bakan Bakan Bakan Bakan Müsteşar Savunma Sekrt. Müsteşar Yard. Müsteşar

7 29 Aralık 1977 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa: 7 Sidl verilen memurun unvanı dur Basmttsaviri, Genel Müdürlük Müşavirleri. Genel Müdürlük Daire BaşkanlıMan, Proje Müdürü, Başuzman Turistik Tesisler Başuzman Denetçisi Özel Kalem Seti, özel Kalem Memuru, Özel Kalem {Sekreter Daktilosu Daire Başkan Yardımcıları (Müstakil Daire Başkanlıklarında) DaİT-e Bae^ar- Yardımcıları (Genel Müdürlüğe bağlı Daire Başkanlıklarında) ŞuSbe Müdürü Şube Müdür Yardımcısı Uzmanlar, Uzman Yardımcıları, Teknik Ressam, Yüksek Mühendis Mimar. YÜk-?ek Mimar, Yüksek Mühendis, Mühendis, Mimar (Sehirci), Sehlrd, Teknisyen, Şehir Plâncısı, Bölge (Plâncısı, Rekreasyon Plâncısı (Jeomorfolog), tekorüomici, Ekonomist, Yüksek Tekniker, Tekniker, Teknisyen Jeomorfolog, İstatistikçi, Ekonomist Araştırma'*' Sosvcloe. Basrapor- «Jr. Mütercim, Redaktör, Raportör, «Şef, Memur, Sekreter, Sekreter jdaktüosu, Daktilo, İdare Amiri, Ayniyat Saymam, Ambar Memuru, Mutemet, Arşivci, Anbalajcı, Santralci, Şoför, Teksir Makinisti, Laborant, Elektrikçi, Usta Turistik "Tesisler Uzman Denetçisi Batış Me Döner Sermaye muru Hemşire Kaloriferci, Dağıtıcı, Aheı, Aheı yamağı Yemekhane hizmetlisi, Kapıcı, Bekçi, Bashademe, Hademe, İsçi, Döner Sermaye Merkez Müdürlüğü Hademesi Turizm ve Tanıtma Bölge Müdürü Bölge Turizm Proje Uygulama Md. Birinci sicil amiri Genel Müdür özel Kalem MÜ. Daire Başkam Genel Müdür Başyardımcısı veya Yardımcısı Genel Müdür Başyardımcısı veya Müstakil Daire Başkan Y. Şube Müdürü Müstakil Md.ler (Kitaplık Md. Lv. Md. Evrak ve Arşiv Md. veya Şube Miüdürü) Grup Başkam Döner Sermaye Merkez Müdürü Bakanlık Dokt. tlrtnrf amiri SİCİİ Müsteşar Yard. Müsteşar Yard. Müsteşar Yard. Genel Müdür Genel Müdür veya Müstakil Daire Başkam Genel Müdür Başyardımcısı veya Müstakil Daire Bşk. Yard. Müstakil Müdürlükler İçin Müsteşar Yard. Diğer Birimler içm ilgili Genel Müdür Basvard. Bağımsız Daire Başkan Yard. Turizm Gn. Md. Tanıtma Gn. Md. Müsteşar Yard. Daire Amiri Levazım Md. YURT İÇÎ ÖRGÜTÜ Yurtiçi Kuruluşlan Daire Bşk. Müsteşar Turizm Planlaması Gn. Mü. Müsteşar Gerektiğinde başvurulacak üçüncü sicü amiri Müsteşar Müsteşar Müsteşar Müsteşar Yard. Müsteşar Yard. Gn. Md. veya Müst. Daire Bşk. Müstakil Müdürlükler İçin Müsteşar, diğer Birimler için Genel Müdür veya bağımsız Daire lan Müsteşar Yard. Müsteşar Yard. Müsteşar Müsteşar Yard. YOrfltme va İdare BfllDmû Sayfa : II - 1«5

8 Sayfa: 8 RESMÎ GAZETE 29 Aralık 1977 Sayı: Gerektiğinde başvurulacak Sicil verilen memurun Birinci sicil ikinci sicil üçüncü sicil unvanı amiri amiri amiri Turizm ve Tanıtma Müdür Yrd. Bölge Turizm ve Tanıtma Büro Müdürü, Şube Müdürü, Turistik Tesisler Başuzman Denetçisi, Uzman Bölge Müdürü Yurtiçi Kuruluş Müsteşar Yard. Denetçi ları Daire Bşk. Uzman, Yüksek Mühendis, Yükselt Mimar, Şehir Plan Bölge Müdürü Turizm Planla Müsteşar Yard. cısı, Bölge Plancısı, Ekono veya Bölg. Proje ması Gn. Md. mici, Teknisyen Uygulama Md. Basraportör, Sulbe Md. Yrd. Raportör, Şef, Mütercim, Redaktör, Memur, Turist Rehberi, Enformasyon Memuru, Daktilo, fşöför, Hemşire, Ka Büro Md. (Bölg. loriferci, Dağıtıcı, Bekçi, Ha Md.lüklerindt Yurtiçi Kuruluş* deme Bölge Md.Yard.) Bölge Müdürü lan Daire Başkam YURT DIŞI ÖRGÜTÜ Turizm İve Tanıtma Başmüşavirl ve Müşaviri Büyükelçi Müsteşar Bakan Turizm ve Tanıtma Müşavir Turizm ve Tanıt Yrd., Ataşesi, Ateşe Yardımma Basmüsavir cısı veya Müşaviri Büyükelçi Müsteşar Yard. Enformasyon Memuru, İdari Turtan ve Tanıt Memur, Mahalli Katip, Ha ma Müşavir veya deme Ataşesi Tanıtma Gn. Md. Müsteşar Yard. Ticaret Bakanlığından: Tebliğler özel İhracat Fonu Tebliği Sıra No: 8 Madde 1 12 Mayıs 1976 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunan «Özel İhracat Fonu Tebliği Sıra No -6» nın I-A/l maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «I Genel Kurallar : A Kredinin kullanma alanı, 1 Özel İhracat Fonu'ndan yapılacak ihracatın finansmanı için kredi verilir.» Madde 2 Bu tebliğ ile yapılan değişiklik 28 Kasım 1977 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 7/14253 Sayılı İhracatın Teşviki ve Geliştirilmesi Esaslarına Dair Karar Sıra No : 4'e İlişkin Tebliğ SIRA NO: 1 Madde 1 7/14253 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan «İhracatın Teşviki ve Geliştirilmesi Esaslarına Dair Karar Sıra No: 4» ün l/b maddesi çerçevesinde, aşağıda belirtilen mamullerin 7/1117 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki «İhracatın Teşviki ve Geliştirilmesi Esaslarına Dair Karar» hükümlerinden faydalanmaları uygun görülmüştür. Sıra No : Mamulün Adı 1 Öğütülmüş Barit 2 Patlatılmış Perlit 3 Çay 4 Kayısı Kurusu 5 Meyan Balı (Meyan Ekstratı) 6 Zeytinyağı (Lâmpant Zeytinyağı hariç) Madde 2 Bu tebliğ yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : II - 86

9 T.C. Resmi Gazete Kurulu» Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 PERŞEMBE 2» Aralık 19T7 Sayı : ÎLÂN BÖLÜMÜ İLANLAR Ankara 4 üncü Sulh Ceza Hâkimliğinden: E. No: 1977/234 K. No: 1977/456 Müessir Ful suçundan Mahkememizin 21/4/1977 günlü sayılı ilamı Ue hükümlü Durali Çetince adına çıkarılan tebligat bila tebliğ iade edilmekle bittetkik: Hükümlü Duralı Çetince'ye gıyabî karar bütün aramalara rağmen tebliğ edilemediği gibi adresi de tesbit edilemediğinden hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29, 30 ve 31. maddeleri uyarınca Resmî Gazete ile ilânen tebliğine, ilân masrafının hükümlüden alınmasına, gereği için C. Savcılığına teskere yazılmasına dosya üzerinde karar verildi E. No: 1975/1343 K. No: 1977/1122 Hırsızlık suçundan Mahkememizin 20/9/1977 gün sayılı ilamı ile hükümlü Durmuş Gül adına çıkarılan tebligat bila tebliğ iade edilmekle tetkik edildi. Hükümlü Durmuş Gül'e gıyabî karar bu güne kadar tebliğ edilemediği gibi adresi de tesbit edilemediğinden hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat K a nunun 29, 30 ve 31. maddeleri uyarınca Resmî Gezete ile ilânen tebliğine, ilân masrafının hükümlüden alınmasına, gereği için C. Savcılığına teskere yazılmasına evrak üzerinde karar verildi E. No: 1976/1353 K. No: 1977/189 Hırsızlık suçundan Mahkememizin 25/2/1977 günlü sayılı ilamı ile hükümlü Dursun Yılmaz adına çıkarılan tebligat bilâ tebliğ iade edilmekle bittetkik: Hükümlü.Dursun Yılmaz'a gıyabî karar (bütün aramalara rağmen tebliğ edilemediği gibi adresi de tesbit edilemediğinden hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29, 30 ve 31. maddeleri uyarınca Resmî Gazete ile ilânen tebliğine, ilân masrafının hükümlüden alınmasına, gereği için C. Savcılığına teskere yazılmasına dosya üzerinde karar verildi

10 Sayfa: RESMİ GAZETE 20 Aralık 1977 Sayı: Akkuş Asliye Hukuk Hâkimliğinden: Dosya No: 1971/90 Davacı Akkuş Orman İdaresi tarafından davalı Akkuş İlçesi Damyeri Köyünden Mehmet oğlu ölü Kazım Kurt mirasçıları kızı Satiye Kurt ve arkadaşları aleyhine açılan 1674 lira kuruş değerindeki tazminat davasınm Mahkememizde yapılmakta olan duruşmaları sırasında; Davalı Kâzım kızı Satiye Kurt adına çıkarılan davetiyelerin adresinin meçhul olduğu şerhi ile kendisine tebliğ edilemediğinden dava dilekçesinin Resmî Gazete ile ilânına karar verilmiştir. Karar gereğince davalı Satiye Kurt'un duruşmamn atılı bulunduğu 23/1/197S günü Akkuş Asliye Hukuk Mahkemesinde hazır bulunması veya kendisini bir ve kille temsil ettirmesi, aksi halde gıyap kararı çıkarılacağı hususu davetiye tebliği yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur Dosya No: 1975/258 Davacı Akkuş Orman İdaresi tarafından davalılar Erbaa İlçesi Akgün Köyünden Şükrü Ateş, Hacı Ali Ateş ve Hasan Ateş aleyhlerine ikâme edilmiş bulunan lira 55 TL. sı değerindeki tazminat davasınm Mahkememizde yapılan duruşması sırasında; Davalılar Şükrü Ateş ile Hacı Ali Ateş adına çıkarılan davetiyelerin adreslerinin meçhul olduğu şerhi ile kendilerine tebliğ edilemediğinden dava dilekçesinin Resmî Gazete ile ilanına karar verilmiştir. Karar gereğince davalılar Şükrü Ateş ve Hacı Ali Ateş'in duruşmamn atılı bulunduğu 23/1/1978 günü saat 9 da Akkuş Asliye Hukuk Mahkemesinde hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri, aksi halde haklannda gıyap karan çıkarılacağı hususu, davetiye tebliği yerine kaim olmak üzere ilân' tebliğ olunur Dosya No: 1969/3 Davacı Akkuş Orman İdaresi tarafından davalılar Akkuş'un Kızılelma Köyün den Şükrü kızı Yadigâr Demirci ve 7 arkadaşı aleyhine açılan 4731 lira 97 kuruş değerindeki tazminat davasınm Mahkememizde yapılmakta olan açık duruşması sırasında; Davalı Yadigâr Demirci'ye evvelce usulen davetiye tebliğ edilmiş olmasına rağmen duruşmalara gelmediğinden adına Resmî Gazete ile gıyap kararı tebliğine karar verilmiştir. Karar gereğince davalı Yadigâr Demirci'nin duruşmamn atılı bulunduğu 23/1/1978 günü saat 9 da Akkuş Asliye Hukuk Mahkemesinde hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi halde yargılamanın gıyabında devam edeceği gıyap kararı tebliği yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: Konya İlinin Sarayönü İlçesine bağlı Lâdik Köyü civarında ve Etibank Gene' Müdürlüğü uhdesinde bulunan Sicil (862-İR 280) sayılı civa işletme ruhsatnamesinin yıllık yürürlük süresi 23/11/1977 tarihinde sona ermiş, müddetinde tecdit tale binde bulunulmamış ve dolayısı ile mezkûr ruhsatname hükümden düştüğü için Etibank Genel Müdürlüğü ile hiç bir ilgisi kalmamıştır. Keyfiyet Maden Kanununun 1 inci maddesi gereğince ilân olunur

11 29 Aralık 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 11 Germencik tcra Ceza Hâkimliğinden: E No: 1976/19 K. No: 1976/48 Müşteki (Alacaklı) :Mazlum Erkmen, Hasan oğlu 1931 doğumlu, Germencik İlçesi Ortaklar Bucağı Cumhuriyet Mahallesinden. Sanık (Borçlu):»Mehmet Güner, İsmail oğlu 1939 doğumlu, Muğla-Bayır Köyünden Suç : ödeme taahhüdünü ihlal. Karar tarihi: 26//1976 Ödeme tahhüdünü ihlal suçundan borçlu sanık Mehmet Güner hakkında yapılan açık duruşma sonunda: Borçlu sanığın rnüsnet suçtan İcra İflas Kanunun 340. maddesi gereğince gün hafif hapis cezası ile tecziyesine dair Germencik tcra Ceza Mahkemesinden verilen 26//1976 tarihli gıyabi hüküm sanık adreste bulunamadığından büa tebliğ iade edilmiş ve zabıtaca yaptırılan tahkikattada adresinin meçhul olduğundan hükmün ilânen tebliğine karar verilmiş olmakla hükmün ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve ilân ücretinin kendisinden alınacağı tebliğ makamına kaim olmak üzere ilân olunur Altındağ 2 nci Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 1977/387 Davacılar Halil İbrahim Yeşilöz ve Mehmet Sait Yeşilöz vekilleri Avukat Sed. dar Türk Yılmaz tarafından davalılar Satılmış Akarsal, Behice Karagöz, Mehmet Tayyar Batmaz, Uğur Batmaz, Doğan Batmaz, Ayşe Emirali ve Tevfik Unsal aleyhlerine açılan Keçiören'de kaim 7087 ada 13 parselini teşkil eden taşınmazın hakkında izalei şüyuu davasının yapılmakta olan duruşmasında: Davalılardan Behice Karagöz, Tevfik Unsal gösterilen adreslerde bulunamadığına dair yapılan tebligatların bila iade edildiği ve yapılan zabıta tahkikatında da bu şahısların Keçiören Kızlarpınan Caddesi Mecidiye Durağı No. 17/6 da bulunmadıkları anlaşıldığından ad geçen bu davalıların 19/1/1978 günü saat.00 da hazır bulunmalar] veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri aksi takdirde davanın basit usulü M.H.K' nun 509 ve 5. maddeleri gereğince davanın yokluğununuzda karar verileceğinden dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilân olunur Maliye Bakanlığından: 1978, 1979 ve 1980 takvim yıllarında istanbul (Kartal), Bursa (İnegöl), Giresun (Merkez), Rize (Merkez), Ordu (Merkez), Tekirdağ (Merkez, Çorlu), Kırşehir (Merkez), Aydın (Söke), Hatay (Kırıkhan), Burdur (Merkez), Siirt (Batman), Konya (Karaman, Akşehir), Adıyaman (Merkez), Niğde (Aksaray), Ağrı (Merkez), Ankara (Polatlı), Gaziantep (Nizip), ilçelerindeki götürü usulü seçmiş bulunan İşletme Vergisi mü. kelleflerine uygulanmak üzere özel komisyonlarca takdir olunan ve İşletme Vergisi Merkez Komisyonu tarafından incelenerek kesin sonuca bağlanan İşletme Vergisi dereceleri her bir grup veya ilçe merkezi itibariyle aşağıda gösterilmiştir. Keyfiyet 1318 Sayılı Finansman Kanununun 15 ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 43. maddeleri uyarınca ilân olunur.

12 Aı : lataobul... İşletme Yergisi Cetveli tem îffle*!».?: 1. LOKANTALAR. UuenuMts nert (3 anca sınıf lçklu lokantalar bariç) İÇKİLİ n Danca İÇIN TAYIN OLUNAN TILUK VEBOI MIKTARLARI 1. Dereca i. Dme* S. Dene* 4. Denet a. Derece s. Daraca ÇALOHJ M 1. MEYHANELER (Çalgısız) ,095 t» S. BAHÇE İŞLETENLER İÇKİLİ M ÇALGILI GÜZELLİK BN8TtTÜLERt V> SALONLA! u u 6. BEZİK SALONLARI VE BENZERİ YERLER ıs 6. BİLARDO, PİYANGO. MASA FUTBOLU VB BENZERİ TERLER İSLETENLER - İÇKİLİ GAZİNOLAR "TBILUMUM KULÜPLER VE LOKALLER ÇALGILI (Soor kulüplerinin İstirahat mahalleri t ariç) ıs 9. KIR BAHÇESİ İŞLETENLER İÇKİLİ ÇALGILI OTEL. MOTEL VE MOKAMPLAR (Belediye hudutları dışında kalıp da Gellj. veya Ku- romlar Vergileri mükellefleri tarafından letmeler) şletuen is ; SAMAMCA VB BENZERİ TALİH VE MAHARET OYUNLARI on da» ÜYE (imza) ÜYE (tmsa) on dm») % ggyfa. ıa RESMÎ GAZETE 29 Aralık 1977 Sayı: 16194

13 İli. ' ı^es,..iw?!ea...(jp.çgöl), 0iresin(merkez, Rize (merkez), Ordu(merkez), ISLETMENIN NEV'I 1. LOKANTALAR (3 üncü sınıf içkili lokantalar hariç) IÇKILI İşletme Vergisi Cetveli HER DERECE İÇİN TAYİN OLUNAN YILLIK VERGİ MİKTARLARI 1. Derece 2. Derece 3. Derece 4. Derece 5. Derece 6. Derece QO ÇALGıLı MEYHANELER (Çalgısız) BAHÇE IŞLETENLER ÇKıL1 L ÇALGıLı L GÜZELLIK ENSTITÜLERI VE SALONLARı BEZIK SALONLARı VE BENZERI YERLER IŞLETENLER 6. BILARDO, PIYANGO, MASA, FUTBOLU VE BENZERI YERLER IŞLETENLER 7. GAZINOLAR 8. BILUMUM KULÜPLER VE LOKALLER 9 KıR BAHÇESI IŞLETENLER Saba Vergisi nispetleri % L L IÇKILI ÇALGıLı. OTEL. MOTEL VE MOKAMPLAR (Belediye huduttan dışında kalıp da Gelir veya Kurumlar Vergileri mükellefleri tarafından İşletilen ış ıl. SAMAMCA VE BENZERI TALIH VE MAHARET OYUNLARı ÜYE (İmza) L8.000' , LO B'İ.OOO,., İÇKİLİ ÇALGıLı ÜYE (İmza) L ÜYE (İmza) ÜYE (İmza) ıo AMC*N İr W Mor) 29 Aralık 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa; 13

14 İN Itçmi i İŞLETMENİN NEVİ 1. LOKANTALAR (3 üncü sınıf içkili lokantalar hariç) İÇKİLİ İşletme Vergisi Cetveli İSEM BEBECE İÇİN TAYİN OLUNAN YDUK VBBGt MfiCTAJUjUU 1. Derece 2. Derece 3. Dene* 4. Derece S. Derece *. Derece J ÇALGILI J M 1 MEYHANELER (Çalgısız) ı* 3. BAHÇE İŞLETENLER ÇKJL1 Vergisi » M ÇALGILI J GÜZELLİK ENSTİTÜLERİ VE SALONLARİ BEZİK SALONLARI VE BENZERİ YERLER ) »..BİLARDO, PİYANGO, MASA, FUTBOLU VE BENZERİ YERLER İŞLETENLER İÇKİLİ M GAZİNOLAR : ' :..T»)çArd«i. MerJte-z ÇALGILI Î ». BİLUMUM KULÜPLER VE LOKALLER İO KIR BAHÇESİ İŞLETENLER. OTEL, MOTEL VE MOKAMPLAR (Belediye hudutları dışında kalıp da Gelir veya Kurumlar Vergileri mükelleflen tarafından isletilen isletmeler) 11. SAMAMCA VE BENZERİ TALİH VE MAHARET OYUNLARI İÇKİLİ L ÇALGILI L ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE BAfMtf (İma) (İmza) (tmta) (tan) fim/frğmtmmmi H M 1* Sayfa; M RESMÎ GAZETE 2» Aralık 1977 Sayı: 16184

15 ta fic*h 4. LOKANTALAR on (IH). Tak).rÂaâ...lç.arlu), İŞLKTMKNtN NEVİ (S Oncu ıınıl lcmu lokantalar haile) On (İma) İşletme Vergisi Cetveli HER MEBECE N TAZİM OLUNAN YILLIK VERGİ MİKTARLARI 1. Derece 2. Derece 9. Dereet 4. Derece». Derece f. Derece on (İma) Satn Veraiat atanetlar) % İÇKİLİ ÇALOIU luvuansler (Çalaısıe) BAHÇE İSLETENLER İÇKİLİ ÇALGILI GÜZELLİK ENSTİTÜLERİ VB SALONLARI M L0.O0O » BENZERİ TERLER İŞLETENLER L t. BEZİK SALONLARI VB BENZERİ YERLER İŞLETENLER d. BİLARDO, PİYANGO, MASA FUTBOLU VE 7. GAZİNOLAR İÇKİLİ L io ÇALGILI L , BİLUMUM KULÜPLER VE LOKALLER (Spor kulüplerinin latlranat mahalleri hariç) g. KIR BAHÇESİ İŞLETENLER. OTEL. MOTEL VE MOKAMPLAR (Belediye hudutları dıaında kalıp da Gelir veya Kurumlar Vergileri mükellefleri tarafından İsletilen İsletmeler) SAMAMCA VB BENZERİ TALİH VE MAHARET OYUKLARI İÇKİLİ ÇALGILI on (İmca) Aralık 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 15

16 ta m*: 1. LOKANTALAR : Ay^fi..^i?.hKrtr9ehİp(Merk«z), İŞLETMENİN NEVİ (3 Oncfl anut içkili lokantalar hariç) İÇKİLİ I$letme Vergisi Cetveli B DBKI İÇİN TAYİN OLUNANYHUZ VERGİ MİKTARLARI «ete VercU 1. Derece i. Derece 3. Derece 4. Derece 6. Derece «. Derece züesettarl « ÇALGILI ]. MEYHANELER (Çalgısız) ; BAHÇE İŞLETENLER İÇKİLİ ÇALGILI M 4. OOZELLtK ENSTİTÜLERİ VE SALONLARI Q u 5. BEZİK SALONLARI VE BENZERİ TERLER İSLETENLER * S. BİLARDO. PİYANGO, MASA FUTBOLU VB BENZERİ YERLER İŞLETENLER GAZİNOLAR İÇKİLİ ÇALGILI L f BİLUMUM KULÜPLER VE LOKALLER (Spor kulüplerinin İstirahat mahalleri hariç) *.ooo 70, KIR BAHÇESİ İŞLETENLER. OTEL, MOTEL VE MOKAMFLAR (Belediye hudutları dışında kalıp da Gelir veya Kurumlar Vergileri mükellefleri tarafından isletilen İsletmeler) İÇKİLİ ÇALGILI, AMAMCA VE BENZERİ TALİH VE MAHARET OYUNLARI UY» (İmza) ÜYE (İmza) ÜYE (İmza) ÜYE (İmza) ta KM Jar İftısa Sayfa: 16 RESMÎ GAZETE 29 Aralık 1977 Sayı: 16154

17 Katay (Kırıkhan), Burdur(merkez), aiirt (Batman), Konya(Karaman, Akşehir),Adıyaman (merkez), 1 ;! r!!!' ^^^tium^^^hitetve'ir 21^ m a â ÜYE timsal tsletmewtk mrvt 1. LOKANTALAR (3 Onca sınıl İçkili lokantalar hariç) İÇKİLİ ÇALGILI HER DERECE İÇİN TAYİN OLUNAN YILLIK VEBGİ MİKTARLARI 8aüt VerrKI 1. Derece 2. Derece 3. Detece 4. Derece 6. Derece nispetleri 8. Derece % MEYHANELER (Çalgısız) BAHÇE jşlbtbnlbr İÇKİLİ ÇALGILI GÜZELLİK ENSTİTÜLERİ VE SALONLARI BEZİK SALONLARI VB BENZERİ YERLER İŞLETENLER ıs 6. BİLARDO, PİYANGO. MASA FUTBOLU VE BENZERİ YERLER İŞLETENLER 1. GAZİNOLAR 8 BİLUMUM KULÜPLER VE LOKALLER (Spor kulüplerinin İstirahat mahalleri hariç) 9. KIR BAHÇESİ İŞLETENLER tçküj ÇALGILI İÇKİLİ. OTEL. MOTEL VB MOKAMPLAR (Belediye hudutları dışında kalıp da Oellr veya Kurumlar Vergileri mükellefleri tarafından İsletilen İsletmeler) 11. HAMAMCA VS BENZERİ TALİH VE MAHARET OYUNLARI ÇALGILI ÜYE <tmm) ÜYE (İmza; ÜYE (tam! BAŞKAN Aralık 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE -Sayfa: 17

18 Maliye 'BttKiffllıftiT^fln: ve 1990 takvim yıllarında otel. Motel ve Mökamp İsleten İstetme Vergisi mükelleflerine uygulanmak üzere Oğul 11 ve üçe öael Komisyonlarınca takdir olunan İsletme Vergisi Merkez Komisyonu taralından incelenerek kesin sonuca bağlanan İşletme Vergisi dereceleri aşağıda gösterilmiştir. Keyfiyet 1918 sayılı Finansman Kanununun 15 ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 43. maddeleri uyarmca ilan olunur. İli lloeal taunmıa t Blae t Çaalıbeaşla MV'Î HSR tmtos İçi* nxîm OLUHAI TILLIK YEHOÎ MÎKTARLARI 1. Bareoa 2«Daraoe 3«Daraca 4. Daraoa 5. Daraoe 6«Daraoe Satış Yergiat»lanetleri t OTEL KOTQı Tl (Baladlye hudutları dışında kalıpta Gelir veya Kumalar Vargilarl mükellefleri tarafımda» Islatılan lşletaelar/ isum TiHolsi cnrnl 2.07'36 Sayfa: 18 RESMÎ GAZETE 29 Aralık 1977 Sayı: 16154

19 Zonguldak İli Karabük Kazası Yenice Devlet Kereste Fabrikası Müdürlüğünden : Parti MİKTARI Mun. Bedeli /o 7,5 Teminatı Adedi Emvalin Cins ve Kaliteleri Adet M 3. Dm 3. Lira Kr. Lira Kr. 7 Kayın III. Sn. Y. Alınmış Nb. Kereste , 8 Kayın IV. Sn. Y. Alınmış Nb. Kereste Kayın I. Sn. Y. Alınmamış Nb. Kereste , 8 Kayın II. Sn. Y. Alınmamış Nb. Kereste , , 15 Kayın m. Sn. Y. Alınmamış Nb. Kereste , 1 Kayın III. Sn, Y. Alınrnamış Ksb. Kereste , Kayın IV. Sn. Y. Alınmamış Nb. Kereste , , 1 Kayın Standart Harici Kereste , 2.600,-= , 1 Meşe III. Sn. Y. Alınmamış Nb. Kereste , 7.0, 52 Adet Parti Teminatlar Yekunu , Yukarıda belirtilen kerestelerin geçici ihalesi /1/1978 Salı günü saat 13.30'da Fabrikamız Müdürlüğü binasında toplanacak komisyon huzurunda açık artırma suretiyle yapılacak ve bu ihaleye ait geçici teminat aynı gün saat 12.00"ye kadar Fabrikamız Veznesine yatırılmış olacaktır. Kerestelerin tamamı» 251 peşin % 75'i 6 ay vadeli limit dahili Banka Teminat Mektubu karşılığı yapılacaktır. Bu satışa ait şartnameler. Orman Ürünleri Sanayii Genel Müdürlüğü, Ankara, istanbul, İzmir, Mersin, Bolu, Karabük, Bartın vfc Zonguldak Orman İşletmeleriyle, Devrek, Düzce ve Eskipazar Fabrika Müdürlüklerinde görülebilir. İsteklilerin belirli gün ve saatte geçici teminatlarıyla birlikte Komisyonumuza müracaatları, /M T» Aralık İffH Sayı> RESMÎ GAZETE Sayla: 19

20 Sayfa: 20 RESMÎ GAZETE 29 Aral* 1977 Sayı: Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünden: 1 22/12/1977 günü eskalasyonlu olarak kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkarüan Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Altyapı Tesisleri (Yol-su kanalizasyon-drenaj) İnkişaf sahası ve ikmal inşaatı İşi için yapılan tenzilât, hadde layık görülmediğinden bu defa açık eksiltmeye konulmuştur. 2 İşin keşif bedeli ,82 TL. dır. 3 Eksiltme Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonunca 12/1/1978 Perşembe günü saat 11,00 de Müdürlük binasında yapılacaktır. 4 İhale dosyası mesai saatleri içinde mezkûr müdürlükte görülebilir. 5 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; A) ,30 TL. lık geçici teminatım (limit dahili), B) 1977 yılına ait ticaret ve sanayi odası belgesini, C) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış belgelerle, işin keşif bedeli kadar (B) grubundan müteahhitlik karnesini ibraz suretiyle Müdürlüğümüzden alacakları «eksiltmeye girme belgesi» ni 12/1/1978 Perşembe günü saat,00 a kadar makbuz l karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 6 «Eksiltmeye girme belgesi» alınması için son müracaat tarihi 6/1/1978 Cuma günü saat 17,00 ye kadardır. 7 Telgrafla ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 8 Müdürlüğümüz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Keyfiyet ilân olunur / 1-1 Etibank Seydişehir Alüminyum Tesisleri Grup Başkanlığından : DÖKÜM KUMU SATIN ALINACAKTIR 1 Tesislerimizin ihtiyacı için 600 ton döküm kumu satın alınacaktır. 2 İhale, kapalı zarf teklif alma usulüyle 20/1/1978 Cuma günü saat de Başkanlığımız toplantı salonunda yapılacaktır. 3 Teklifler en geç aynı gün saat e kadar Muhaberat Servisimize verilmiş olacaktır. Postadaki vaki gecikmeler değerlendirmeye alınmayacaktır. 4 Şartnameler Ticaret Müdürlüğümüzden bedelsiz olarak temin edilebilir. 5 Bu ihalenin geçici teminatı , (Yirmibin) Tl. dır. 6 Başkanlığımız 2490 sayılı Kanuna tabi değildir / 1-1 Makina ve Kimya EEndüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden: SÖĞÜT ÇUBUĞU SATIN ALINACAKTIR 1 Kurumumuz Elmadağ Barut Fabrikasına 400 ton söğüt çubuğu satın alınacaktır. 2 Bu işe alt şartname Ankara'da Genel Müdürlüğümüz Alım Müdürlüğünden temin eduebulr. 3 İhaleye iştirak edecek Firmaların şartnamemize göre {hazırlayacakları teklif mektuplarım, kapalı zarf içerisinde en geç 5 Ocak İPerşerribe günü saat ^6 kadar Kurumumuz Alım (Müdürlüğünde bulundurması şarttır. 4 Kurumumuz ihaleyi yapıp yapmamakta veya siparişi dilediğine vermekte tamamen serbesttir /1-1 M. S. B. 4 No. lu Satın Alma Komisyonu Başkanlığından: 16134, 16137, 16139, sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 30/12/1977 ihale tarihli Çanakkale 16 daireli Lojman İnşaat ihalesi ilâm iptal edilmiştir. Duyurulur /14

T.C. Resmî Gazete. 24 Eylül 1982 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname

T.C. Resmî Gazete. 24 Eylül 1982 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 24 Eylül 1982 CUMA Sayı: 17822 2. MÜKERRER YÜRÜTME VE

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 29.05.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24769

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 29.05.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24769 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 29.05.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24769 Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevli memurların

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 12/02/2010 Kabul Sayısı: 65 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 06/03/2010 Tarihli

Detaylı

d)t.c Kimlik numarası ile onaylı nüfus cüzdanı sureti.

d)t.c Kimlik numarası ile onaylı nüfus cüzdanı sureti. -İLAN- ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİNDEN 1-Mülkiyeti Çorum İl Özel İdaresine ait, İlimiz Merkez Üçtutlar Mahallesi Stat Sokak No:12 de, 805 Ada, 39 parselde kayıtlı 17 bağımsız bölümden oluşan 457,00

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 10/06/1997 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23015 BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde

Detaylı

(I) SAYILI CETVEL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEŞKİLATI. 3) Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

(I) SAYILI CETVEL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEŞKİLATI. 3) Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü (I) SAYILI CETVEL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEŞKİLATI Müsteşar Müsteşar Yardımcısı Müsteşar Müsteşar Yardımcısı Müsteşar Yardımcısı Müsteşar Yardımcısı Müsteşar Yardımcısı Hizmet Birimleri 1) Mekânsal

Detaylı

a) "Bakanlık" deyimi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını, b) "Bakan" deyimi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanını,

a) Bakanlık deyimi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını, b) Bakan deyimi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanını, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında görev yapan memurların

Detaylı

Turizm Yatırım, İşletme ve Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Yönetmelik

Turizm Yatırım, İşletme ve Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Yönetmelik Turizm Yatırım, İşletme ve Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 19.04.1983 Resmi Gazete Sayısı: 18023 BİRİNCİ BÖLÜM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ Amaç: Madde 1 (Değişik: 29/9/2006-2006/11076

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ 1- Ankara İli Çubuk ilçesinde bulunan gayrimenkuller (imarlı ve sanayi arsaları) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

Arsa Mesken. Ticaret Alanı. Ticaret Alanı ,4 Arsa Konut Alanı 18

Arsa Mesken. Ticaret Alanı. Ticaret Alanı ,4 Arsa Konut Alanı 18 TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR Kayseri Kocasinan Belediye Başkanlığından: Madde 1- İhalenin Konusu: Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen, 33 (OtuzÜç) adet taşınmaz satış ihalesidir. Sıra Mevkii (Adres)

Detaylı

T.C Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim Bakanlar Kurulu Kararı

T.C Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim Bakanlar Kurulu Kararı T.C Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri için 13 Haziran 1979 Sayı: 16665 Başbakanlık Neşriyat ve Müdevrenat Genel Müdürlüğüne ÇARŞAMBA MÜKERRER başvurulur.

Detaylı

KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ

KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ Kırklareli Organize Mülkiyetinde bulunan, İşbu ilan metni ekinde yer alan Satış Şartnamesinde; markası,

Detaylı

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Mart 1983 PAZARTESİ KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Mart 1983 PAZARTESİ KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 28 Mart 1983 PAZARTESİ Sayı: 18001 Mükerrer YASAMA BÖLÜMÜ

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE

Detaylı

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE Evrak Tarih ve Sayısı: 21/08/2015-1635 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği *BE5U4DCZC* Sayı : 71587699-930- Konu:

Detaylı

GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI

GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ İDARİ TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI Av. Murat Fehmi PINAR AİBÜ Hukuk Müşaviri V. 1 ÜNİVERSİTE

Detaylı

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra;

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra; T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ :ŞUBAT 2016 BİRLEŞİM :4 OTURUM :1 TOPLANTI TARİHİ :05.02.2016 GÜNDEM MADDE NO :2 KARAR NO :29 ÖZÜ :ANTAKYA BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

KUZEY KIBRIS TURK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE TEBLİĞ VE İLANLAR

KUZEY KIBRIS TURK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE TEBLİĞ VE İLANLAR KUZEY KIBRIS TURK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE Sayı : 48 TEBLİĞ VE İLANLAR 6 Mart, 2009 Sayı : 194 BELEDİYELER YASASI (51/1995, 33/2001, 2/2003, 9/2006, 40/2007 ve 14/2008 Sayılı Yasalar) 85'incı ve 133'üncü

Detaylı

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Karar Tarihi : 06.11.2014 Karar No : 147 BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ : Görev ve Çalışma Yönetmeliği. TEKLİF : Etüt Proje Müdürlüğü nün 02.07.2014 tarih, 2014/11669 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; İlgi : 02.05.2014 tarih ve 6439 sayılı Başkanlık Oluru ilgi

Detaylı

RESMÎ GAZETE. KATMA DEĞER VERGİSİ YASASI (47/1992,8/1998,36/2006,17/2007,70/2007,45/2008) Madde 28(1) Altında Yapılan Tüzük

RESMÎ GAZETE. KATMA DEĞER VERGİSİ YASASI (47/1992,8/1998,36/2006,17/2007,70/2007,45/2008) Madde 28(1) Altında Yapılan Tüzük KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE Sayı : 43 24 Şubat, 2009 TEBLİĞ VE İLANLAR Sayı : 164 KATMA DEĞER VERGİSİ YASASI (47/1992,8/1998,36/2006,17/2007,70/2007,45/2008) Madde 28(1) Altında Yapılan

Detaylı

TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN

TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN TYF SATIN ALMA TALİMATINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TALİMAT TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN MADDE 1-01/07/2009 tarihinde Türkiye Yüzme Federasyonu ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Talimatının

Detaylı

TEBLİĞ. 2. Büyükşehir Belediyelerinin Bulunduğu İllerde Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler

TEBLİĞ. 2. Büyükşehir Belediyelerinin Bulunduğu İllerde Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler 8 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28966 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) 18/2/2009 tarihli ve 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIKİRALAMA VE TAKİP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIKİRALAMA VE TAKİP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIKİRALAMA VE TAKİP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1-

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER. Y.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER. Y. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Temmuz 1977 Sayı : 15996. Yönetmelik

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Temmuz 1977 Sayı : 15996. Yönetmelik T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 14 Temmuz 1977 Sayı : 15996 PERŞEMBE MÜKERRER

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

TURİZM YATIRIM, İŞLETME VE KURULUŞLARININ DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK

TURİZM YATIRIM, İŞLETME VE KURULUŞLARININ DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK TURİZM YATIRIM, İŞLETME VE KURULUŞLARININ DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 11/03/1983-83/6181 Dayandığı Kanun Tarihi - No : 12/03/1982-2634 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi

Detaylı

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 Bu yönetmeliğin

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Hukuk Müşavirliği Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Hukuk Müşavirliği Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşavirliği Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi:12/02/2010 Kabul Sayısı: 62 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 04/03/2010 Tarihli Memleket Gazetesi

Detaylı

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK)

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ: Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı; Süleymanpaşa

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları;

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları; a) Belediye ve varsa mücavir alan sınırları içerisindeki tüm yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak,

Detaylı

Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25

Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25 İstanbul, 08.04.2014 Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25 08.04.2014 tarih ve 28966 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

(01/09/2004 TARİHLİ MERHABA GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

(01/09/2004 TARİHLİ MERHABA GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ (01/09/2004 TARİHLİ MERHABA GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönetmeliğin

Detaylı

TARİHİNDE SATILACAK HAMİDİYE ALACA ARSALARI

TARİHİNDE SATILACAK HAMİDİYE ALACA ARSALARI İLAN AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN 1-)İlimiz Merkez Hamidiye- Alaca Mahallesinde bulunan mülkiyeti İl sine ait ve özellikleri aşağıda belirtilen 304 adet taşınmazın

Detaylı

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR: Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat

Detaylı

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE T.C. KONYA VALİLİĞİ KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE 0 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SAYFA I- AMAÇ 1 II- KAPSAM 1 İKİNCİ BÖLÜM I- GENEL ESASLAR VE UYGULAMA ESASLARI 1 A) GENEL ESASLAR 1 B) UYGULAMA

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Ağustos 2013 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 28743 Mükerrer YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ

Detaylı

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ Genel Kurul tarafından kabulü; Karar Tarihi : 24.02.1992 Karar No. : 15-5 Kuruluş Madde 1 Bursa

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN NEYFCÖRF SON TEKLİF MALZEMENİN GRUBU MİKTAR ^ 3! VERME ALINACAĞI TARİHİ

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN NEYFCÖRF SON TEKLİF MALZEMENİN GRUBU MİKTAR ^ 3! VERME ALINACAĞI TARİHİ DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzeme teknik şartnamesi ve ticari şartnamesi ile ihale ek şartları dahilinde iç ve dış piyasadan açık teklif isteme usulüne göre

Detaylı

İLAN KIRŞEHİR DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İLAN KIRŞEHİR DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN KIRŞEHİR DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1) Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Kırşehir ilinde bulunan, hisseli taşınmaz mallardaki Hazine hissesine isabet eden miktarlar ile mülkiyeti

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MADDE 1. İhale konusu olan işin niteliği, yeri, miktarı, kiralanma süresi, hangi tarih ve saatte yapılacağı, tahmini bedeli ile geçici teminat miktarı; Mersin

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R Şubemiz Çorlu Ajans Amirliği Stoklarından 5.000 ton, dökme hububatın karayolundan Tekirdağ merkez kiralık Evren

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 15 Aralık 2004 Çarşamba. Kanunlar

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 15 Aralık 2004 Çarşamba. Kanunlar Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 15 Aralık 2004 Çarşamba Sayı : 25671 YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik

Detaylı

BAŞBAKANLIK TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

BAŞBAKANLIK TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN BAŞBAKANLIK TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5508 Kabul Tarihi : 24/5/2006 MADDE 1-10/10/1984 tarihli ve

Detaylı

YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK 1. 30 Aralık 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27448 YÖNETMELİK Çevre ve Orman (Şehircilik) Bakanlığından: ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; 18/7/1997

Detaylı

T.C. SİNCAN BELEDİYE MECLİSİ

T.C. SİNCAN BELEDİYE MECLİSİ KARAR NO: 189 02.10.2015 K A R A R Muhtarlık İşleri Müdürlüğü kuruluş, görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarına ilişkin hazırlanan yönetmelik ile ilgili Hukuk ve Tarifeler Komisyonu ile Plan ve Bütçe

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/057 Meclis Karar Tarihi : 10/07/2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 15/07/2014

Detaylı

Yayın Tarihi : Doküman No: Revizyon Tarihi : Revizyon No:

Yayın Tarihi : Doküman No: Revizyon Tarihi : Revizyon No: Sayfa 1 / 6 TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ GENEL MERKEZİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 04.04.2014 1 Sayfa 2 / 6 Amaç Madde 1. Bu n amacı, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Hukuk Müşavirliğinin görev,

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı Üniversitenin mülkiyetinde, yönetiminde ve

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 0.00 41,315,953.79 44,609,693.18 630 01 1 MEMURLAR 0.00 5,641,495.95 6,236,655.84 630 01 1 1 Temel Maaşlar 0.00 3,040,891.55 3,271,081.21 630 01 1 1 01 Temel Maaşlar

Detaylı

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak Amaç MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı Fatih Belediyesi, Emlak

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TAŞINMAZ YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA İŞ / HİZMET ADI MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER HİZMETİN

Detaylı

4 ADET BLADE SUNUCU CİHAZLARI SATINALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

4 ADET BLADE SUNUCU CİHAZLARI SATINALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 ADET BLADE SUNUCU CİHAZLARI SATINALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN T.C. Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı ihtiyacı 4 adet blade sunucu cihazlarının Kuruluşça hazırlanan teknik

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

- 746 Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun

- 746 Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun - 746 Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun (Resmî Gazele ile Ham ; 27. VI. 194.5 - Sayı : 6042) üfo. Kabul tarihi 4763 22. VI. 1945 BİRİNCİ MADDE Çalışma Bakanlığı, iş hayatiyle ilgili

Detaylı

T.C. TEKKEKÖY BELEDİYESİ EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. TEKKEKÖY BELEDİYESİ EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. TEKKEKÖY BELEDİYESİ EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Amasya Belediyesi Ruhsat ve Denetim

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim Nisan 1990 CUMA. Kanun Hükmünde Kararnameler

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim Nisan 1990 CUMA. Kanun Hükmünde Kararnameler T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 13 Nisan 1990 CUMA Sayı : 20491

Detaylı

EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI

EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI 1- Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Merkez ile Mahallelerimizde bulunan ve İmar Planı dışında kalan zeytinliklerimizin daha verimli ve

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2013 KARAR NUMARAS: Y(K-)2-203 İDARİ KOORDİNASYON YÖNÜNDEN BAKANLKLARA BAĞL VE/VEYA İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR (Önerge No:2007/203) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu E-2-2009 sayı

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 İHRACAT BELGELERİ ONAYI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1- İhracat gerçekleştirilecek ülkeye düzenlenecek belge (A.TR, EUR.1, EUR- MED, FORM- A, MENŞE ŞAHADETNAMESİ) 2- İhracata ait

Detaylı

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU KARAR NO 50 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarihli oturumunda okunan parsel 1/1000

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait tapuda Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, Kayacık Mahallesi, 174 ada, 35 parselde kayıtlı 28.184,55 m² yüzölçümlü taşınmaz

Detaylı

T.C. İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü HAKKINDA YÖNETMELİK İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı,nün teşkilat

Detaylı

Sirküler Rapor / SERİ NO LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor / SERİ NO LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 08.04.2014/99-1 44 SERİ NO LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 44 seri No lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde, 6447 sayılı Kanunla değişik 6360 sayılı Kanun

Detaylı

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU : : : : :

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU : : : : : MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU İlan Tarihi Son Başvuru Tarihi Görevde Yükselme Yazılı Sınav Tarihi Yazılı Sınav Saati Yazılı Sınav Yeri Sözlü Sınav 26.10.2016

Detaylı

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER BÜRO AMİRLİĞİ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER BÜRO AMİRLİĞİ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER BÜRO AMİRLİĞİ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

Maliye Bakanlığından:

Maliye Bakanlığından: 25 Ocak 2014 Sayı : 28893 RESMÎ GAZETE Sayfa : 67 Maliye Bakanlığından: PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SAYI: 2014/1) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 10/12/2003 tarihli

Detaylı

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru Kılavuzu personel@erzincan.edu.tr

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru Kılavuzu personel@erzincan.edu.tr 2015 Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru Kılavuzu personel@erzincan.edu.tr Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı; Beşiktaş Belediyesi Yazı

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK TEPEBAġI BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 01.09.2009 TARĠH VE 107 SAYILI KARARI ĠLE KABUL EDĠLMĠġTĠR. T.C. ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

Detaylı

SAYI : 199 KARAR TARİHİ : 07.08.2015

SAYI : 199 KARAR TARİHİ : 07.08.2015 SAYI : 199 KARAR TARİHİ : 07.08.2015 ÖZÜ: İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Özel İdare İşhanında bulunan, Balkon altı 4 nolu işyerini 1.850,00 muhammen bedel üzerinden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51.maddesinin

Detaylı

T.C. ÇORUM VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ÇORUM VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAYFA 1 / 5 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Demirbaş Sarf Malzemesi Ve Hizmet Alımı Ödemelerinin Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne Bildirilmesi Fatura,

Detaylı

GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ ALT YAPI VE SOSYAL TESİSLERİ, KÜLTÜR VE TURİZM İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ ALT YAPI VE SOSYAL TESİSLERİ, KÜLTÜR VE TURİZM İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ ALT YAPI VE SOSYAL TESİSLERİ, KÜLTÜR VE TURİZM İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

ŞANS OYUNLARI HASILATINDAN ALINAN VERGİ, FON VE PAYLARIN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

ŞANS OYUNLARI HASILATINDAN ALINAN VERGİ, FON VE PAYLARIN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 10023 ŞANS OYUNLARI HASILATINDAN ALINAN VERGİ, FON VE PAYLARIN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5602 Kabul Tarihi : 14/3/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 21/3/2007 Sayı : 26469 Yayımlandığı

Detaylı

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ EĞİTİM KÜLTÜR SPOR VE YARDIMLAŞMA KOMİSYONU RAPORU Karar:2011/03 Konu: Yönetmelik. Sayın Meclis Heyetine /03/2011 Belediyemiz Meclisinin 03.03.2011 Tarihli Toplantısında Komisyonumuza

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 11.04.2014 Sayı: 2014/079 Ref: 4/079

SİRKÜLER İstanbul, 11.04.2014 Sayı: 2014/079 Ref: 4/079 SİRKÜLER İstanbul, 11.04.2014 Sayı: 2014/079 Ref: 4/079 Konu: TÜZEL KİŞİLİĞİ KALDIRILAN İL ÖZEL İDARELERİNİN BULUNDUĞU İLLERDE MODEL YILI 1990 VE DAHA ESKİ OLAN MOTORLU TAŞITLARIN HURDAYA ÇIKARILMASI SONUCU

Detaylı

KONU: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44)

KONU: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) Sayı: Vergi/2014.021 Tarih: 09.04.2014 VERGİ SİRKÜLERİ- KONU: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) Maliye Bakanlığı nca Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 44) yayımlanmıştır.

Detaylı