1.YARIYIL DERS BĠLGĠ FORMU. Okul Eğitimi Süresi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1.YARIYIL DERS BĠLGĠ FORMU. Okul Eğitimi Süresi"

Transkript

1 DERSĠN ADI DÖNEMĠ 1 SÜRE VE 1.YARIYIL DERS BĠLGĠ FORMU TÜRK DĠLĠ-1 Ü BĠLGĠSAYAR CILIĞI I Zorunlu Meslek i Seçmeli Okul Eğitimi 2 30 (Proje, Ödev, AraĢtırma, ĠĢyeri Eğitimi) Kredisi (1kredi=25-30 saat) 2 nin geliģimi ve bugünkü durumu hakkında öğrencilere bilgi vererek nin ne kadar zengin bir dil olduğunu göstermek ve ulusal bir dil bilinci kazandırmak, yi doğru bir Ģekilde konuģup yazabilme yeterliliğini sağlamak. 1. Dil ve kültür kavramlarının açılımını öğrenir.2. Türk dilinin özelliklerini ve inceliklerini tanır.3. Yazı dilindeki imla ve noktalama kurallarını uygulamayı öğrenir.4. yi yazılı ve sözlü anlatımda etkili ve güzel kullanır.5. Sorgulayıcı, yorumlayıcı ve yaratıcı düģünme becerisini geliģtirir. Dilin ve kültürün ne olduğu, dil-kültür iliģkisi, dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki konumu, Türk dilinin geliģimi ve tarihi devreleri, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, ağız, Ģive, lehçe bilgisi, nin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar, nin yapım ve çekim ekleri, imla kurallarının ve noktalama iģaretlerinin uygulanması. EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM Ortam Donanım ĠĢyeri Yöntem Uygulanan yöntem Yüzde (%)

2 Dönem Sonu Sınavı ÖĞRETĠM ELEMANI ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK. sahip öğretim elemanı 1. Muharrem Ergin, Üniversiteler Ġçin Türk Dili, Bayrak Yay. Ġstanbul, Kültür ve Dil, Mehmet KAPLAN, VII. Baskı Dergah Yayınları Ġstanbul, Editör Ceyhun Vedat Uygur, YaĢar Öztürk, ġerif Kutludağ, ġenel ÇalıĢkan, Aliye Tokmakoğlu, Üniversiteler Ġçin Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım, Kriter Yayınevi, Ġstanbul, Ertuğrul Yaman, Mehmet Köstekçi, Üniversiteler Ġçin Örnekli- Uygulamalı Türk Dili ve Kompozisyon, Gazi Kitabevi, Ankara, Muaamer Gürbüz, Sebahattin YaĢar, Sebahaddin Sarı, Sebahattin Aslan, A.Halim Bilici, Bekir Sevinç, Turhan Salcı, Türk Dili ve Kompozisyon ( Notları), Ekin Kitabevi, Ankara, Süer Eker, ÇağdaĢ Türk Dili, Grafiker Yayınları, Ankara, Zeynep Korkmaz, Ahmet B. Ercilasun, Tuncer Gülensoy, Ġsmail Parlatır, Hamza Zülfikar, Necat Birinci, Türk Dili ve Kompozisyon, Ekin Kitabevi, Ankara, Öğrencinin konuyla ilgili olarak iletiģim, araģtırma, gözlem, uygulama yapabileceği yerler, diğer alan öğretmenleri, sosyal ortaklar, sivil toplum örgütleri, çevrede bulunan iģletmeler, özel kamu kurum ve kuruluģlardır. DERSĠN ADI DÖNEMĠ 1 SÜRE VE ATATÜRK ĠLKELERĠ VE ĠNKILAP TARĠHĠ-1 Ü BĠLGĠSAYAR CILIĞI I Zorunlu Meslek i Seçmeli Okul Eğitimi 2 30 (Proje, Ödev, AraĢtırma, ĠĢyeri Eğitimi) Kredisi (1kredi=25-30 saat) 2 in amacı; Ġnkılabın tanımı yapılarak Türk Ġnkılabı'nı hazırlayan etmenlerin neler olduğunun öğrenciye ifade edilmesi ve bu süreç sonrasında Osmanlı Devleti'nin yıkılması ve yerine kururlan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması sürecinde gerçekleģen hadiselerin öğrencilere aktarılmasıdır.

3 "Türk inkılabını hazırlayan sebeplerin kavranması ve sonucunda yakın tarihimizi ilgilendiren Osmanlı Devleti'nin yıkılıģı, I. Dünya SavaĢı, Sevr AntlaĢması, KurtuluĢ savaģı ve sonucunda Lozan AnlaĢması gibi tarihi konulara vakıf olunması. " Ġnkılabın tanımı ve Türk inkılabı, Kavram bilgisi, Türkiye'deki Ġnkılap hareketlerinin tarihçesi, Osmanlı Devleti'ni kurtarma yolunda ortaya çıkan akımlar, I. Dünya SavaĢı, Sevr AnlaĢması, Osmanlı Devleti nin yıkılıģı, Milli Mücadele Dönemi, Kongreler, Milli Mücadele döneminde yapılan savaģlar, Batılı devletlerle iliģkiler ve yapılan anlaģmalar, Lozan BarıĢ AnlaĢması. EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM ÖĞRETĠM ELEMANI ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK Ortam Donanım ĠĢyeri Yöntem Uygulanan yöntem Yüzde (%) Dönem Sonu Sınavı. sahip öğretim elemanı Atatürk, M. Kemal; Nutuk, C. I-II, Kamer Yay. Ġst Yılmaz, Faruk- Öztürk, Ġbrahim; Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi, Özlem Kitabevi, Niğde Berkes, Niyazi; Türkiye de ÇağdaĢlaĢma, Yapı Kredi yay. Ġstanbul Shaw, Stanford J- Shaw, Ezel Kural; Osmanlı Ġmparatorluğu ve Modern Türkiye, C. 2, Çev. Mehmet Harmancı, Ġstanbul Lewis, Bernard; Modern Türkiye nin DoğuĢu, Çev. Metin Kıratlı, TTK yay. Ankara Taneri, Aydın; Türk Devlet Geleneği Dün-Bugün, MEB yay. Ġstanbul Gönlübol, Mehmet- Sar, Cem; Tatürk ve Türkiye nin DıĢ Politikası, Atatürk AraĢtırma Mrk. Yay. Ankara Öğrencinin konuyla ilgili olarak iletiģim, araģtırma, gözlem, uygulama yapabileceği yerler, diğer alan öğretmenleri, sosyal ortaklar, sivil toplum örgütleri, çevrede bulunan iģletmeler, özel kamu kurum ve kuruluģlardır.

4 DERSĠN ADI DÖNEMĠ 1 SÜRE VE YABANCI DĠL-1 Ü BĠLGĠSAYAR CILIĞI I Ġngilizce Zorunlu Meslek i Seçmeli Okul Eğitimi 3 45 (Proje, Ödev, AraĢtırma, ĠĢyeri Eğitimi) Kredisi (1kredi=25-30 saat) 3 BaĢlangıç seviyesindeki temel kuralları öğretmek. 1. Öğrenciler, olma fiili,sayılar,günler,aylarla ilgili düz cümle kurabilirler.2. Okudukları bir parçadan olumlu,olumsuz,soru cümlelerini ayırt edebilirler.3. ġimdiki zamanlı bir parçayı anlayıp soruları yanıtlayabilirler.4. GeniĢ zamanlı bir parçayı anlayıp soruları yanıtlayabilirler.5. Must ve haveto'nun arasındaki farka istinaden cümlelerde kullanabilirler. Özne zamirler,mülkiyetsıfatları,isimler ve çoğul yapıları,iģaret sıfatları ve bazı zarflar,geniģzaman,olma fiili ve bu zamanın olumlu,olumsuz ve soru yapıları.bağlaçlar,iģaretzamirleri,belgili ve belgisiz harfi tarif,isim fiiller ve nesne zamirler.çekimsiz yardımcı fiillerden "can" ve örneklerle kullanımı. EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM Ortam Donanım ĠĢyeri Yöntem Uygulanan yöntem Yüzde (%)

5 Dönem Sonu Sınavı ÖĞRETĠM ELEMANI ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK. sahip öğretim elemanı kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar Öğrencinin konuyla ilgili olarak iletiģim, araģtırma, gözlem, uygulama yapabileceği yerler, diğer alan öğretmenleri, sosyal ortaklar, sivil toplum örgütleri, çevrede bulunan iģletmeler, özel kamu kurum ve kuruluģlardır. DERSĠN ADI DÖNEMĠ SÜRE VE MATEMATĠK BĠLGĠSAYAR CILIĞI I Zorunlu Meslek i Seçmeli Okul Eğitimi (Proje, Ödev, AraĢtırma, ĠĢyeri Eğitimi) Kredisi (1 kredi=25-30 saat) 7 Öğrenciye, mesleği için gerekli olan matematik bilgi ve becerilerini iģine uygulayabilme yeterliği kazandırmak. 1. SAYILAR VE KÜMELER ĠLE ĠLGĠLĠ ĠġLEMLERĠ MESLEĞĠNDE UYGULAMAK. 2. MESLEĞĠNDE DĠZĠLER ĠLE ĠLGĠLĠ UYGULAMALAR YAPMAK. 3. MESLEĞĠNDE FONKSĠYONLARLA ĠLGĠLĠ UYGULAMALAR YAPMAK. 1 Kümeler ve sayılar 2 Sayılarla ilgili iģlemler ve sayı sistemleri 3 Diziler ve sayı dizilerinde dört iģlemler 4 Aritmet,k ve geometrik diziler 5 Fonksiyonlarda temel iģlemler 6 Fonksiyon çeģitleri ve grafikler 7 Üstel fonksiyonlar 8 Logaritma 9 Ġistatistik ve kavramlar 10 Ġistatistik ve kavramlar 11 Denklem kavramı 12 EĢitsizlik kavramı

6 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM ÖĞRETĠM ELEMANI ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK 13 Türev 14 Fonksiyon grafikleri Ortam Donanım ĠĢyeri Yöntem Uygulanan yöntem Yüzde (%) x Dönem Sonu Sınavı x Matematik alanında en az yüksek lisans mezunu ve mesleki alan bilgisine sahip öğretim elemanı olmalıdır. kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar Öğrencinin konuyla ilgili olarak iletiģim, araģtırma, gözlem, uygulama yapabileceği yerler, diğer alan öğretmenleri, sosyal ortaklar, sivil toplum örgütleri, çevrede bulunan iģletmeler, özel kamu kurum ve kuruluģlardır. DERSĠN ADI DÖNEMĠ 1 SÜRE VE LAMA TEMELLERĠ BĠLGĠSAYAR CILIĞI I Zorunlu Meslek i Seçmeli Okul Eğitimi (Proje, Ödev, AraĢtırma, ĠĢ Yeri Eğitimi) Kredisi (1kredi=25-30 saat) Bu ders ile öğrencinin, programlama temelleri ile ilgili yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır. 1. Programcılığa giriģ yapmak 2. Kodlama öncesi program akıģını tasarlamak 3. Kontrol deyimlerini kullanmak 4. Dizi iģlemleri yapmak 5. Alt programlarla çalıģmak 6. Dosyalama iģlemleri yapmak 6

7 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM Ġġ BĠRLĠĞĠ YAPILACAK 1 Algoritma 2 AkıĢ Diyagramı 3 Programlama Araçları, DeğiĢkenler ve Sabit 4 GiriĢ-ÇıkıĢ ĠĢlemleri, Operatörler 5 Karar Yapıları 6 Döngü Kontrolleri 7 Döngü Kontrolleri 8 Tek Boyutlu Diziler 9 Çok Boyutlu Diziler 10 Değer Döndürmeyen Alt Programlar 11 Değer Döndüren Alt Programlar 12 Değer Döndüren Alt Programlar 13 Sıralı Dosyalar 14 Rastgele EriĢimli Dosyalar Ortam Donanım ĠĢyeri Yöntem Laboratuar Dönem Sonu Sınavı Uygulanan yöntem kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar Çevrede bulunan kamu veya özel iģletmeler Yüzde (%) DERSĠN ADI WEB EDĠTÖRÜ BĠLGĠSAYAR CILIĞI I DÖNEMĠ 1 Zorunlu Meslek i x Seçmeli

8 SÜRE VE EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM Ġġ BĠRLĠĞĠ YAPILACAK Okul Eğitimi (Proje, Ödev, AraĢtırma, ĠĢ Yeri Eğitimi) Kredisi (1kredi=25-30 saat) 3 Bu ders ile öğrenciye; WEB editörünü kullanarak WEB sayfası tasarlama yeterlikleri kazandırılacaktır. 1. Temel WEB editörü iģlemlerini yapmak 2. WEB projesi için Ģablon oluģturmak 3. WEB sayfaları içinde kullanıcı etkileģimli uygulamalar yapmak 1 WEB Editörü Temel Araçları 2 Metin ĠĢlemleri 3 Tablo ĠĢlemleri 4 Çoklu Ortam ĠĢlemleri 5 Çoklu Ortam ĠĢlemleri 6 Bağlantılar 7 Çerçeve ĠĢlemleri 8 ġablonlar 9 ġablonlar 10 Kütüphane ĠĢlemleri 11 Form ĠĢlemleri 12 EtkileĢimli Ögeler 13 Katman ĠĢlemleri 14 EriĢebilirlik ve Site Yönetimi Ortam Donanım ĠĢ Yeri Yöntem Uygulanan yöntem Yüzde (%) x 20 Dönem Sonu Sınavı kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar Çevrede bulunan kamu veya özel iģletmeler

9 DERSĠN ADI DÖNEMĠ 1 SÜRE VE EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM BĠLGĠSAYAR DONANIMI BĠLGĠSAYAR CILIĞI I Zorunlu Meslek i Seçmeli Okul Eğitimi (Proje, Ödev, AraĢtırma, ĠĢ Yeri Eğitimi) Kredisi (1kredi=25 30 saat) Bu ders ile öğrenci; donanım kurma iģlemleri ile ilgili yeterlikleri kazanacaktır. 1. Donanım elemanlarının denetimini yapmak 2. Donanım elemanlarının montajını yapmak 3. BIOS yapılandırılmasını yapmak 1 Statik (Durgun) Elektriğe KarĢı Önlemler 2 Donanım Malzemelerinin Özellikleri 3 Donanım Malzemelerinin Özellikleri Bilgisayar Kasasının Güç Gereksinimi 4 Bilgisayar Kasasının Güç Gereksinimi 5 Anakart, ĠĢlemci ve Bellek Birimleri 6 Anakart, ĠĢlemci ve Bellek Birimleri 7 Disk Sürücüleri 8 Disk Sürücüleri 9 Donanım Kartları 10 Donanım Kartları Çevre Birimleri 11 Çevre Birimleri 12 BIOS 13 BIOS Hata Mesajları 14 Hata Mesajları Ortam Donanım ĠĢ Yeri Yöntem Uygulanan yöntem Yüzde (%) 3

10 Dönem Sonu Sınavı Ġġ BĠRLĠĞĠ YAPILACAK DERSĠN ADI DÖNEMĠ 1 SÜRE VE OFĠS YAZILIMLARI BĠLGĠSAYAR CILIĞI I Zorunlu Meslek i Seçmeli Okul Eğitimi (Proje, Ödev, AraĢtırma, ĠĢ Yeri Eğitimi) Kredisi (1kredi=25-30 saat) Bu ders ile öğrencinin, biliģim teknolojilerinin her dalında ihtiyaç duyulan ofis programlarını kullanımı ile ilgili yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır. 1. Kelime iģlemci programını kullanmak 2. Elektronik tablolama programını kullanmak 3. Sunu hazırlama programını kullanmak 4. Ġnternet ve e-posta yönetim programlarını kullanmak 4 1 Belge ĠĢlemleri, Biçimlendirme ĠĢlemleri 2 Belge Denetimi, Yazdırma, Tablo ĠĢlemleri- 3 Nesne ĠĢlemleri, GeliĢmiĢ Özellikler 4 Makrolar, ÖzelleĢtirme 5 ÇalıĢma Alanı, Veri GiriĢi, Biçimlendirme ĠĢlemleri 6 Formüller, Fonksiyonlar 7 Grafik ĠĢlemleri, Veri Analizi

11 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM 8 Veri Analizi 9 Yazdırma, Makrolar, ÖzelleĢtirme 10 ÇalıĢma Alanı, Slayt ĠĢlemleri, Tasarım 11 Slayt Nesneleri, Gösteri Ayarları, 12 Yazdırma, ÖzelleĢtirme 13 Internet Kavramları 14 E-Posta Ortam Donanım ĠĢyeri Yöntem Dönem Sonu Sınavı Bilgisayar Uygulanan yöntem Yüzde (%) ÖĞRETĠM ELEMANI Ġġ BĠRLĠĞĠ YAPILACAK kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar DERSĠN ADI DÖNEMĠ 2 SÜRE VE 2. DÖNEM DERSLERĠ TÜRK DĠLĠ-2 BĠLGĠSAYAR CILIĞI I Zorunlu Meslek i Seçmeli Okul Eğitimi 2 28 (Proje, Ödev, AraĢtırma, ĠĢyeri Eğitimi) Kredisi

12 (1kredi=25-30 saat) 2 Doğru, iyi ve güzel cümle kurabilmek için cümlenin unsurlarını ve bunların önemini tespit edebilmek, yazılı ve sözlü anlatım türlerini tanımak ve bunlarla ilgili uygulamalar yapmak, dil yanlıģlarının farkına varabilmek ve bunları düzeltebilmek, bilimsel yazıların hazırlanmasında uygulanacak kuralları bilmek ve bunları uygulayabilmek. Türk ve dünya edebiyatından ve düģünce tarihinden seçilmiģ metinlere dayanarak öğrencinin doğru ve güzel konuģma ve yazma yeteneğini geliģtirmek. 1. yi kurallarına uygun Ģekilde kullanır.2. Yazılı ve sözlü olarak duygu ve düģüncelerini en güzel biçimde anlatır.3. Bilimsel yazıların hazırlanmasında uygulanan yöntemleri kullanır.4. Kurulan bir cümleyi özelliklerine göre sınıflandırır.5. Anlatım tekniklerini kavrar ve uygular. Cümlenin ne olduğu, cümlenin öğelerinin neler olduğu, bir cümlenin tahlinin nasıl yapılması gerektiği ve cümle inceleme örnekleri, cümle türleri, genel kompozisyon bilgileri, yazılı kompozisyonda kullanılacak plan, yazılı ve sözlü anlatım türlerinin neler olduğu ve bunların örnekleri, anlatım biçimleri ve paragrafta düģünceyi geliģtirme yollarının neler olduğu, anlatım bozuklukları ve uygulaması, bilimsel yazıların uygulanmasında uyulacak kurallar. EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM ÖĞRETĠM ELEMANI Ortam Donanım ĠĢyeri Yöntem Uygulanan yöntem Yüzde (%) Dönem Sonu Sınavı. sahip öğretim elemanı 1. Muharrem Ergin, Üniversiteler Ġçin Türk Dili, Bayrak Yay. Ġstanbul, Kültür ve Dil, Mehmet KAPLAN, VII. Baskı Dergah Yayınları Ġstanbul, Editör Ceyhun Vedat Uygur, YaĢar Öztürk, ġerif

13 ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK Kutludağ, ġenel ÇalıĢkan, Aliye Tokmakoğlu, Üniversiteler Ġçin Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım, Kriter Yayınevi, Ġstanbul, Ertuğrul Yaman, Mehmet Köstekçi, Üniversiteler Ġçin Örnekli- Uygulamalı Türk Dili ve Kompozisyon, Gazi Kitabevi, Ankara, Muaamer Gürbüz, Sebahattin YaĢar, Sebahaddin Sarı, Sebahattin Aslan, A.Halim Bilici, Bekir Sevinç, Turhan Salcı, Türk Dili ve Kompozisyon ( Notları), Ekin Kitabevi, Ankara, Süer Eker, ÇağdaĢ Türk Dili, Grafiker Yayınları, Ankara, Zeynep Korkmaz, Ahmet B. Ercilasun, Tuncer Gülensoy, Ġsmail Parlatır, Hamza Zülfikar, Necat Birinci Öğrencinin konuyla ilgili olarak iletiģim, araģtırma, gözlem, uygulama yapabileceği yerler, diğer alan öğretmenleri, sosyal ortaklar, sivil toplum örgütleri, çevrede bulunan iģletmeler, özel kamu kurum ve kuruluģlardır. DERSĠN ADI ATATÜRK ĠLKELERĠ VE ĠNKILAP TARĠHĠ -2 DÖNEMĠ 2 SÜRE VE BĠLGĠSAYAR CILIĞI I Zorunlu Meslek i Seçmeli Okul Eğitimi 2 28 (Proje, Ödev, AraĢtırma, ĠĢyeri Eğitimi) Kredisi (1kredi=25-30 saat) 2 in amacı; Ġnkılabın tanımı yapılarak Türk Ġnkılabı'nı hazırlayan etmenlerin neler olduğunun öğrenciye ifade edilmesi ve bu süreç sonrasında Osmanlı Devleti'nin yıkılması ve yerine kururlan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması sürecinde gerçekleģen hadiselerin öğrencilere aktarılmasıdır. "Türk inkılabını hazırlayan sebeplerin kavranması ve sonucunda yakın tarihimizi ilgilendiren Osmanlı Devleti'nin yıkılıģı, I. Dünya SavaĢı, Sevr AntlaĢması, KurtuluĢ savaģı ve sonucunda Lozan AnlaĢması gibi tarihi konulara vakıf olunması. "

14 Ġnkılabın tanımı ve Türk inkılabı, Kavram bilgisi, Türkiye'deki Ġnkılap hareketlerinin tarihçesi, Osmanlı Devleti'ni kurtarma yolunda ortaya çıkan akımlar, I. Dünya SavaĢı, Sevr AnlaĢması, Osmanlı Devleti nin yıkılıģı, Milli Mücadele Dönemi, Kongreler, Milli Mücadele döneminde yapılan savaģlar, Batılı devletlerle iliģkiler ve yapılan anlaģmalar, Lozan BarıĢ AnlaĢması. EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM ÖĞRETĠM ELEMANI ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK Ortam Donanım ĠĢyeri Yöntem Uygulanan yöntem Yüzde (%) Dönem Sonu Sınavı. sahip öğretim elemanı Atatürk, M. Kemal; Nutuk, C. I-II, Kamer Yay. Ġst Yılmaz, Faruk- Öztürk, Ġbrahim; Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi, Özlem Kitabevi, Niğde Berkes, Niyazi; Türkiye de ÇağdaĢlaĢma, Yapı Kredi yay. Ġstanbul Shaw, Stanford J- Shaw, Ezel Kural; Osmanlı Ġmparatorluğu ve Modern Türkiye, C. 2, Çev. Mehmet Harmancı, Ġstanbul Lewis, Bernard; Modern Türkiye nin DoğuĢu, Çev. Metin Kıratlı, TTK yay. Ankara Taneri, Aydın; Türk Devlet Geleneği Dün-Bugün, MEB yay. Ġstanbul Gönlübol, Mehmet- Sar, Cem; Tatürk ve Türkiye nin DıĢ Politikası, Atatürk AraĢtırma Mrk. Yay. Ankara Öğrencinin konuyla ilgili olarak iletiģim, araģtırma, gözlem, uygulama yapabileceği yerler, diğer alan öğretmenleri, sosyal ortaklar, sivil toplum örgütleri, çevrede bulunan iģletmeler, özel kamu kurum ve kuruluģlardır. DERSĠN ADI YABANCI DĠL-2 BĠLGĠSAYAR CILIĞI I DÖNEMĠ 2

15 SÜRE VE Ġngilizce Zorunlu Meslek i Seçmeli Okul Eğitimi 2 28 (Proje, Ödev, AraĢtırma, ĠĢyeri Eğitimi) Kredisi (1kredi=25-30 saat) 2 Öğrenciye,zamanları yerinde kullanabilmeyi,okuduğu bir parçayı anlayabilmeyi ve zaman içeren cümleler kurabilmeyi öğretmek. 1. Öğrenciler,sayılabilen ve sayılamayan isismleri doğru kullanmayı öğrenir.2. Tekil veya çoğul isimlere soru sorup cümle kurabilir.3. GeçmiĢ zamanlı bir parçayı anlayıp soruları yanıtlayabilirler.4. Gelecek zamanlı bir parçayı anlayıp soruları yanıtlayabilirler.5. Herhangi bir zamanda okuduğu parçayı anlayabilir,soruları cevaplayabilir ve kendisi hikaye yazabilir. Sayılabilen ve sayılamayan isimler ve bu isimlerin sorulduğu soru kelimeleri,sahip olma fiili,belirleyiciler,sıklıkzarfları,birģeyin ne sıklıkta yapıldığını sormak,ünlemifadeleri,bunlarla ilgili metin çalıģmaları,olmak fiili di'li geçmiģ zaman,hareket bildiren fiillerle di'li geçmiģ zaman,düzenli ve düzensiz fiiller,geçmiģ zaman zarfları,çekimsiz yardımcı fiil "would". EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM Ortam Donanım ĠĢyeri Yöntem Uygulanan yöntem Yüzde (%)

16 Dönem Sonu Sınavı ÖĞRETĠM ELEMANI ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK. sahip öğretim elemanı English Builder (Necdet KeleĢoğlu,SalimKılıç,UfukGüneĢ,BettyandKeithRowbothom) Öğrencinin konuyla ilgili olarak iletiģim, araģtırma, gözlem, uygulama yapabileceği yerler, diğer alan öğretmenleri, sosyal ortaklar, sivil toplum örgütleri, çevrede bulunan iģletmeler, özel kamu kurum ve kuruluģlardır. DERSĠN ADI DÖNEMĠ 2 SÜRE VE AĞ TEMELLERĠ BĠLGĠSAYAR CILIĞI I Zorunlu Meslek i Seçmeli Okul Eğitimi (Proje, Ödev, AraĢtırma, ĠĢ Yeri Eğitimi) Kredisi (1kredi=25-30 saat) Bu derste ağ iģlemlerinin yapılması ile ilgili yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır. 1. Ağ yapısını hazırlamak 2. Ağ bağlantılarını yapılandırmak 1 Bilgisayar Ağları 2 Bilgisayar Ağları 3 Bilgisayar Ağları 4 Ağ Kabloları 5 Ağ Kabloları 6 Ağ Kabloları 7 Ağ Adresleme 8 Ağ Adresleme 9 Ağ Adresleme 10 PaylaĢım ve Güvenlik 11 PaylaĢım ve Güvenlik 12 PaylaĢım ve Güvenlik 13 Ağ Çevre Birimleri Ġçerik/Konular 2

17 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM Ġġ BĠRLĠĞĠ YAPILACAK 14 Ağ Çevre Birimleri Ortam Donanım ĠĢ Yeri Yöntem Dönem Sonu Sınavı Uygulanan yöntem kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar Yüzde (%) Çevrede bulunan kamu kurumları veya özel iģletmeler DERSĠN ADI GRAFĠK VE ANĠMASYON - I BĠLGĠSAYAR CILIĞI I DÖNEMĠ 2 Zorunlu Meslek i x Okul (Proje, Eğitimi SÜRE VE Ödev, AraĢtırma, ĠĢ Yeri Eğitimi) Seçmeli Kredisi (1kredi=25-30 saat) 4 Bu ders ile öğrenci; Ġnternet ortamında çalıģabilen programlar yazma yeterlikleri kazandırılacaktır. 1. Görüntü düzenleme iģlemlerini yapmak 2. Metin düzenleme ve katman iģlemlerini yapmak 3. WEB araçları hazırlamak 4. Hareketli resimler ve dosya aktarım iģlemlerini yapmak

18 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM Program GiriĢ Ayarları 1 Araç Paneli 2 Araç Paneli 3 Vektör Araçları Vektör Araçlar 4 Metin Düzenleme ĠĢlemleri Renk, Kontur ve Dolgu Uygulamaları 5 Canlı Filtreler 6 Canlı Filtreler 7 Katman ĠĢlemler Katman ĠĢlemler 8 Dilimler ve Etkin Bölgeler 9 Düğmeler ve Açılır Menüler 10 Sayfalar 11 Hareketli Resimler 12 Slayt Gösterisi 13 Optimizasyon ve DıĢa Aktarma 14 WEB Tasarım Editörü ile ÇalıĢma Ortam Donanım ĠĢ Yeri Yöntem Dönem Sonu Sınavı Uygulanan yöntem Yüzde (%) Ġġ BĠRLĠĞĠ YAPILACAK kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar Çevrede bulunan kamu veya özel iģletmeler DERSĠN ADI WEB TASARIMININ TEMELLERĠ BĠLGĠSAYAR CILIĞI I DÖNEMĠ 2 Zorunlu Meslek i Seçmeli

19 SÜRE VE Okul Eğitimi (Proje, Ödev, AraĢtırma, ĠĢ Yeri Eğitimi) Kredisi (1kredi=25 30 saat) 3 Bu ders ile öğrenci; WEB projesi için HTML iģlemlerini yapma yeterlikleri kazandırılacaktır. 1. Html kodları ile WEB sayfaları için temel iģlemler yapmak 2. Html kodları ile WEB sayfaları için geliģmiģ özellikler oluģturmak 3. Stil Ģablonu (CSS) yapılandırmasını gerçekleģtirmek Ġnternet ve WEB Tanımları Html Temel Etiketleri Html Temel Etiketleri Metin ve Görünüm Etiketleri Metin ve Görünüm Etiketleri Bağlantı (Köprü) OluĢturma Bağlantı (Köprü) OluĢturma Tablo ĠĢlemleri Tablo ĠĢlemleri Formlar 6 Formlar 7 Çerçeveler 8 Çoklu Ortam Araçları 9 Çoklu Ortam Araçları 10 Stil ġablonu(css) Temelleri 11 Stil ġablonu(css) Özellikleri 12 Stil ġablonu(css) Özellikleri Stil ġablonu(css) Menü ĠĢlemleri 13 Stil ġablonu(css) Menü ĠĢlemleri 14 Tarayıcı Sorunları ve Çözümleri EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM Ortam Donanım ĠĢ Yeri Yöntem Uygulanan Yüzde (%)

20 Dönem Sonu Sınavı yöntem Ġġ BĠRLĠĞĠ YAPILACAK DERSĠN ADI VERĠTABANI 1 BĠLGĠSAYAR CILIĞI I DÖNEMĠ 2 Zorunlu Meslek i x Seçmeli SÜRE VE Okul Eğitimi (Proje, Ödev, AraĢtırma, ĠĢ Yeri Eğitimi) Kredisi (1kredi=25-30 saat) 4 4 Bu ders ile öğrenciye; veri tabanı tasarlamak, oluģturmak, sorgulama yapmak, veri tabanı yönetimsel fonksiyonlarını kullanmak yeterlilikleri kazandırılacaktır. 1. Veritabanı Tasarlamak 2. Veritabanını OluĢturmak 3. Veritabanında Sorgulama Yapmak 4. Veritabanı Yönetimsel Fonksiyonları Kullanmak 1 Veritabanı Ġhtiyaç Analizi Normalizasyon 2 Normalizasyon

21 3 Normalizasyon Veritabanı Araçlarının Kurulumunu Yapmak 4 Tabloları OluĢturmak ve Özelliklerini Belirlemek 5 Tabloları OluĢturmak ve Özelliklerini Belirlemek 6 Tabloları OluĢturmak ve özelliklerini belirlemek 7 Sorgu OluĢturmak ve ÇeĢitlerini Kullanmak Sorgu OluĢturmak ve ÇeĢitlerini Kullanmak 8 ĠliĢkili Tablolar ile Sorgu Hazırlamak 9 ĠliĢkili Tablolar ile Sorgu Hazırlamak 10 DML Sorgularını Kullanmak DML Sorgularını Kullanmak Kullanıcı Sorguları Yazmak Görünüm Sorguları Yazmak Tetikleyici Sorguları Yazmak Tetikleyici Sorguları Yazmak Alt Program Sorguları Yazmak Transaction ĠĢlemleri Yapmak Ġndeks Sorguları Yazmak EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM Ortam Donanım ĠĢ Yeri Yöntem Uygulanan yöntem Yüzde (%) Dönem Sonu Sınavı Ġġ BĠRLĠĞĠ YAPILACAK kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar

22 DERSĠN ADI NESNE TABANLI LAMA -1 DÖNEMĠ 2 SÜRE VE BĠLGĠSAYAR CILIĞI I Zorunlu Meslek i Temel Programlama inde baģarılı olmak Okul Eğitimi x Bireysel Öğrenme (Proje, Ödev, AraĢtırma, ĠĢ Yeri Eğitimi) Seçmeli Kredisi (1kredi=25-30 saat) 6 Bu ders ile öğrenciye; nesne tabanlı bir dil kullanarak programlama yapabilecektir. Nesne tabanlı programlama iģlemlerini yaparken; 1. Programlama için gerekli yazılım kurulumlarını yapmak, 2. Programlama dilinin temel komutları ile uygulama hazırlamak, 3. Programlama dilinde fonksiyon kullanarak uygulama hazırlamak, 4. Programlama dilinin ileri düzey deyimleriyle uygulama hazırlamak, 5. BileĢenlerle çalıģmak, 6. Veritabanı iģlemlerini yapmak, yeterlikleri kazandırılacaktır. Programlama Ġçin Gerekli Yazılımların Kurulması, Temel Bir Konsol ve ĠĢletim Sistemi Uygulaması Sabit, DeğiĢken ve Nesne Kullanımı, Operatörlerin Kullanımı Karar Kontrol Deyimleri, Döngü Kontrol Deyimleri Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar, Hazır Fonksiyonlar, Dosya ĠĢlemleri

23 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM Ġġ BĠRLĠĞĠ YAPILACAK 5 Sınıf, Alan ve Metot Kullanımı 6 Sınıf, Alan ve Metot Kullanımı 7 Lokal ve Global Referanslar 8 Diziler, Çok Boyutlu Diziler 9 Standart BileĢenler 10 Standart BileĢenler 11 GeliĢmiĢ BileĢenler 12 GeliĢmiĢ BileĢenler 13 Veritabanı Bağlantısı, Veritabanı Sorguları 14 Veritabanı Bağlantısı, Veritabanı Sorguları 15 Veritabanı Bağlantısı, Veritabanı Sorguları 16 Ortam Donanım ĠĢyeri Yöntem Uygulanan yöntem Yüzde (%) Laboratuar Dönem Sonu Sınavı kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar Çevrede bulunan kamu veya özel iģletmeler DERSĠN ADI GÖRSEL LAMA 1 DÖNEMĠ 3 SÜRE VE BĠLGĠSAYAR CILIĞI I Zorunlu Meslek i Seçmeli Okul Eğitimi (Proje, Ödev, AraĢtırma, ĠĢyeri Eğitimi) Kredisi

24 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM ÖĞRETĠM ELEMANI ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK (1kredi=25-30 saat) 4 4 Bu ders ile öğrencinin, görsel programlama temelleri ile ilgili yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır. 1. Görsel programlama editörü kurulum ve ayarlarını yapmak 2. Formlarla çalıģmak 3. Temel uygulamalar yapmak 4. Ġleri uygulamalar yapmak 1 Görsel programlama editörü kurma ve ayarlarını yapma 2 Formlar ve özellikleri 3 Standart nesneler 4 GiriĢ ve mesaj pencereleri 5 Diyalog pencereleri 6 GeliĢmiĢ nesneler 7 GeliĢmiĢ nesneler 8 Operatörler 9 Fonksiyonlar 10 Karar yapıları ve döngüler 11 Karar yapıları ve döngüler 12 Diziler 13 Grafik uygulamaları 14 Raporlama uygulamaları Ortam Donanım ĠĢyeri Yöntem Uygulanan yöntem Yüzde (%) Dönem Sonu Sınavı. sahip öğretim elemanı kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar Öğrencinin konuyla ilgili olarak iletişim, araştırma, gözlem, uygulama yapabileceği yerler, diğer alan öğretmenleri, sosyal ortaklar, sivil toplum örgütleri, çevrede bulunan işletmeler, özel kamu kurum ve kuruluşlardır. DERSĠN ADI ĠNTERNET CILIĞI - I BĠLGĠSAYAR CILIĞI I

25 DÖNEMĠ 3 Zorunlu SÜRE VE EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM Okul Eğitimi Meslek i x (Proje, Ödev, AraĢtırma, ĠĢ Yeri Eğitimi) Seçmeli Kredisi (1kredi=25-30 saat) 5 Bu ders ile öğrenci; Ġnternet ortamında çalıģabilen açık kaynak kodlu programlar yazma yeterlikleri kazandırılacaktır. 1. Açık kaynak kod tabanlı programlama için gerekli yazılımları kurmak ve test etmek 2. Açık kaynak kodlu programlama dilinin temel komutları ile WEB sayfası hazırlamak 3. Açık kaynak kodlu programlama dili ile fonksiyon ve nesneleri kullanarak WEB sayfası hazırlamak 4. Açık kaynak kodlu programlama dili ile form uygulamaları yapmak 5. Web servislerini açık kaynak kod tabanlı program içinde kullanmak 1 Uygulama Yazılımlarını Kurulumu ve Testi 2 DeğiĢkenler ve Sabitler, Operatörler 3 Karar Kontrol Yapıları 4 Döngü Kontrol Yapıları 5 Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar 6 Hazır Fonksiyonlar 7 Diziler ve Nesneler 8 Dosyalama ĠĢlemleri 9 WEB Form Uygulamaları 10 Sayfalar Arası Veri Aktarım Yöntemleri 11 Veritabanı ĠĢlemleri-1 12 Veritabanı ĠĢlemleri-2 13 ML ve WEB servisleri ML ve WEB servisleri Ortam Donanım ĠĢ Yeri Yöntem Uygulanan Yüzde (%)

26 yöntem x 20 Dönem Sonu Sınavı Ġġ BĠRLĠĞĠ YAPILACAK kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar Çevrede bulunan kamu veya özel iģletmeler DERSĠN ADI VERĠ TABANI 2 DÖNEMĠ 3 SÜRE VE BĠLGĠSAYAR CILIĞI I Zorunlu Meslek i Seçmeli Okul Eğitimi (Proje, Ödev, AraĢtırma, ĠĢyeri Eğitimi) Kredisi (1kredi=25-30 saat) 4 4 Bu ders ile öğrencinin, veritabanı ve sunucularını yönetme ile ilgili yeterliliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır. 1. Veritabanını kurmak 2. Temel tablo iģlemleri yapmak 3. Ġleri tablo iģlemleri yapmak 4. Veritabanı sunucusunu yönetmek Endüstri standardı en az iki farklı üreticinin sunucu 1 yazılımını kurmak Veritabanı yönetim panelini kurmak, Veritabanı oluģturmak 2 ve kullanıcıları tanımlamak Veritabanı oluģturmak ve kullanıcıları tanımlamak, 3 Tabloları tanımlamak ve diyagram yönetmek Tabloları tanımlamak ve diyagram yönetmek, Veri aktarma 4 iģlemleri yapmak Veri aktarma iģlemleri yapmak, Var olan veritabanından 5 yeni veritabanı oluģturmak

27 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM ÖĞRETĠM ELEMANI ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK Var olan veritabanından yeni veritabanı oluģturmak, 6 Görünüm, tetikleyici, altprogramlar ve indeksleri düzenlemek Görünüm, tetikleyici, altprogramlar ve indeksleri 7 düzenlemek Görünüm, tetikleyici, altprogramlar ve indeksleri 8 düzenlemek, Kullanıcı rollerini, kullanıcı tanımlı veri tiplerini düzenlemek 9 Kullanıcı rollerini, kullanıcı tanımlı veri tiplerini düzenlemek 10 Kural ve varsayılan değerleri düzenlemek Kural ve varsayılan değerleri düzenlemek, Veri çoğaltma 11 iģlemleri ve bakım planı yapmak 12 Veri çoğaltma iģlemleri ve bakım planı yapmak 13 Performans analizi ve iyileģtirmeleri yapmak 14 Performans analizi ve iyileģtirmeleri yapmak Ortam Donanım ĠĢyeri Yöntem Uygulanan yöntem Yüzde (%) Dönem Sonu Sınavı. sahip öğretim elemanı kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar Öğrencinin konuyla ilgili olarak iletiģim, araģtırma, gözlem, uygulama yapabileceği yerler, diğer alan öğretmenleri, sosyal ortaklar, sivil toplum örgütleri, çevrede bulunan iģletmeler, özel kamu kurum ve kuruluģlardır. DERSĠN ADI MESLEKĠ YABANCI DĠL - 1 BĠLGĠSAYAR CILIĞI I DÖNEMĠ 3 Zorunlu Meslek i Seçmeli Temel Ġngilizce bilgisine sahip olma SÜRE VE Okul

28 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM Eğitimi (Proje, Ödev, AraĢtırma, ĠĢ Yeri Eğitimi) Kredisi (1kredi=25-30 saat) Bu ders ile öğrenciye; mesleki yabancı dil kullanarak temel mesleki dilbilgisi ve programlama kavramlarını kullanımı ile ilgili yeterlilikleri kazandırılması amaçlanmaktadır Mesleki dilbilgisini kullanmak 2. Programlama ve algoritmaya giriģ terimlerini kullanmak Mesleki yabancı dil yeterliklerine temel teģkil edecek genel Ġngilizce bilgilerinin güncelleģtirilerek tekrarı Mesleki yabancı dil yeterliklerine temel teģkil edecek genel Ġngilizce bilgilerinin güncelleģtirilerek tekrarı 3 Mesleki terim, kavram ve terminoloji 4 ĠĢletim sistemi kurulum dokümanları 5 ĠĢletim sistemi hata mesajları 6 ĠĢletim sistemi yardım dosyaları 7 ARASINAV 8 Program dili hata mesajları 9 Program dili hata mesajları 10 Program dili yardım dosyaları 11 Program dili yardım dosyaları 12 Program dilinde kullanılan terimler 13 Program dilinde kullanılan terimler 14 Bilgisayar çevre birimleri dokümanları 15 Bilgisayar çevre birimleri dokümanları Ortam Donanım ĠĢyeri 2 Yöntem Uygulanan yöntem ÇST, BD, SY, KSS Diyalog hazırlama Yüzde (%) Yazma

29 Laboratuar Dönem Sonu Sınavı ÇST, BD, SY, KSS Ġġ BĠRLĠĞĠ YAPILACAK kitabı, yardımcı kitap, bilgisayar ve diğer kaynaklar Çevrede bulunan kamu veya özel iģletmeler ÇST: Çoktan Seçmeli Testler (5 Seçenekli) BD: Kısa Cevaplı Testler (BoĢluk Doldurma) SY: Sözlü Yoklama Quiz (KSS): Kısa Süreli ( Konu ve Süre olarak) Sınavlar DERSĠN ADI PAKET LAR-1 BĠLGĠSAYAR CILIĞI I DÖNEMĠ 3 Zorunlu Meslek i Seçmeli SÜRE VE Okul Eğitimi (Proje, Ödev, AraĢtırma, ĠĢyeri Eğitimi) Kredisi (1 kredi=25-30 saat) 5 1.Muhasebe ile ilgili temel kavramları ve belgeleri tanıyabilme. 2.Finansal tablolardan bilanço ve gelir tablosu düzenleme ile ilgili ilkeleri kavrayabilme. 3.Bilgisayar ortamında Finansal Tabloları düzenleyebilme 4. Muhasebe ile ilgili paket programları kullanabilme. 1. Muhasebe ile ilgili temel kavramları açıklar. 2. Hesap açma, hesabın kalan vermesi ve hesabın kapanması iģlemlerini yapar. 3. Muhasebe kayıt sistemini uygular. 4. Muhasebede kullanılan defter ve belgelerden belli baģlılarını düzenler. 5. Bilançoda yer alan hesapların özelliklerini ve iģleyiģini açıklar ve uygular. 6. Gelir ve gider hesapları ile maliyet hesaplarının iģleyiģini açıklar ve uygular. 7. Paket program kullanmanın iģ hayatındaki önemini anlar.

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Programı Ders İçerikleri BĠLGĠSAYAR TEKNOLOJĠLERĠ BÖLÜMÜ BĠLGĠSAYAR DESTEKLĠ TASARIM VE ANĠMASYON PROGRAMI

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Programı Ders İçerikleri BĠLGĠSAYAR TEKNOLOJĠLERĠ BÖLÜMÜ BĠLGĠSAYAR DESTEKLĠ TASARIM VE ANĠMASYON PROGRAMI DERSĠN ADI DÖNEMĠ 1 SÜRE VE Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Programı Ders İçerikleri TÜRK DĠLĠ-1 Ü I Haftalık Ders Saati Okul Eğitimi Süresi 2 30 Süresi (Proje, Ödev, AraĢtırma, ĠĢyeri Eğitimi)

Detaylı

1.YARIYIL DERS BİLGİ FORMU OTEL LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI. Okul Eğitimi Süresi

1.YARIYIL DERS BİLGİ FORMU OTEL LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI. Okul Eğitimi Süresi DÖNEMİ 1 ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER 1.YARIYIL DERS BİLGİ FORMU TÜRK DİLİ-1 OTEL LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ Ü TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ I Zorunlu Meslek i Seçmeli X Okul Eğitimi 2 30 Bireysel

Detaylı

I. YARI YIL DERSİN ADI:

I. YARI YIL DERSİN ADI: T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ AKSARAY TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS MÜFREDATI KISA DERS İÇERİKLERİ (2015-2016 GÜZ DEN İTİBAREN GEÇERLİ) I. YARI YIL DERSİN ADI: AĠT-191

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ AKSARAY TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. YARI YIL

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ AKSARAY TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. YARI YIL T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ AKSARAY TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. YARI YIL DERSİN ADI: ATATÜRK ĠLKELERĠ VE ĠNK. TARĠHĠ -I I.YARI YIL T: 2 P: 0 KREDĠSĠ:

Detaylı

D.Saati AKTS Zorunlu Ders (Z) 23 28 Meslek Dersi (M) 60 62 Seçmeli Ders (S) 13 30 TOPLAM 96 120

D.Saati AKTS Zorunlu Ders (Z) 23 28 Meslek Dersi (M) 60 62 Seçmeli Ders (S) 13 30 TOPLAM 96 120 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ 1. SINIF GÜZ YARIYILI ( I. YARIYIL) 1 6913130 Atatürk

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ BOR MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ BOR MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/5 I. YARIYIL DERSLERİ BIL1001 MATEMATİK (4 0 4) AKTS:7 Kümeler ve sayılar, Sayılarla ilgili işlemler ve sayı sistemleri, Diziler ve sayı dizilerinde dört işlemler, Aritmetik ve geometrik diziler,

Detaylı

ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2012-2013 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS

ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2012-2013 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2012-2013 1.YARIYIL AIT181 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 2 Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü, Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemleri, Osmanlı Devletinin

Detaylı

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. DÖNEM Türk Dili I Z 2 0 2 2 Dilin, insan aklının ürünü olduğunu kavrayabilme, Türk dilinin yapısal özelliklerini ve

Detaylı

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL BPR101 Matematik BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Kümeler ve sayılar. Sayılarla ilgili işlemler ve sayı sistemleri. Diziler ve sayı dizilerinde

Detaylı

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ MYBP101 Matematik * (3-1)7 Bu derste öğrencilere, dersin teknik programlar için önemi kavratılır, öğrencinin kendi programı

Detaylı

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ YDL101 Yabancı Dil-I (2-0-2) 2 AKTS am, is, are (to be), presentcontinuous (am doing, is doingaredoing) presentsimple:

Detaylı

1. SINIF GÜZ YARIYILI ( I. YARIYIL) N.Ö.Ders Kodu

1. SINIF GÜZ YARIYILI ( I. YARIYIL) N.Ö.Ders Kodu NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ 1. SINIF GÜZ YARIYILI ( I. YARIYIL)

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMINDA OKUTULACAK DERSLER

FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMINDA OKUTULACAK DERSLER FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMINDA OKUTULACAK DERSLER 1. SINIF 1. YARIYIL OPT D.KOD DERS ADI Te Uy K D.Saati Z/S

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI Ankara, 2011 ÖN SÖZ BiliĢim sektörü firmaları, hizmetleri ile ülke ekonomisine maddi gelir ve istihdam açısından önemli

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ BERGAMA MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI (İKMEP) PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ BERGAMA MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI (İKMEP) PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI (İKMEP) PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM 1. SINIF 1. YARIYIL 101 TÜRK DİLİ I 2 0 2 2 Dil nedir, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin gelişmesi

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ATABEY MESLEK YÜKSEKOKULU Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Programı ders Ġçeriği

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ATABEY MESLEK YÜKSEKOKULU Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Programı ders Ġçeriği A- BĠLGĠSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI I. VE II. ÖĞRETĠM HAFTALIK DERS DAĞILIM ÇĠZELGESĠ 1.SINIF / GÜZ DÖNEMĠ Ders Kodu Ders Adı Teorik Pratik Lab Akts T.Kredi Saat Türü BPR-101 Programlama Temelleri 3 1

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. ÖN ŞARTLAR Bireysel Öğrenme

DERS BİLGİ FORMU. ÖN ŞARTLAR Bireysel Öğrenme DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI MATEMATİK BÖLÜM MÜLKİYETİ KORUMA VE GÜVENLİK PROGRAM ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ DÖNEMİ 1 DERSİN DİLİ Türkçe DERS KATEGORİSİ Zorunlu Ders Meslek Dersi Seçmeli Ders X ÖN ŞARTLAR

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ TÜRK DİLİ-I (TDB 101) Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, dil-kültür ilişkileri, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri,

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1 BLP13101 PROGRAMLAMA TEMELLERİ 4+0 4 6 Programlamaya Giriş, algoritmalar, algoritma türleri, kullanılan semboller ve akış diyagramları, C Programlama

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ATABEY MESLEK YÜKSEKOKULU Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgi Güvenliği Teknolojisi Programı ders İçeriği

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ATABEY MESLEK YÜKSEKOKULU Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgi Güvenliği Teknolojisi Programı ders İçeriği A- BİLGİ GÜVENLİĞİ TEKNOLOJİSİ PROGRAMI I. VE II. ÖĞRETİM HAFTALIK DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ 1.SINIF / GÜZ DÖNEMİ Ders Kodu Ders Adı Teorik Pratik Lab Akts T.Kredi Saat Türü BGT-101 Sosyal Sorumluluk ve Etik

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ OSMANCIK ÖMER DERİNDERE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ / BİLGİSAYAR PROĞRAMCILIĞI PROGRAMI

HİTİT ÜNİVERSİTESİ OSMANCIK ÖMER DERİNDERE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ / BİLGİSAYAR PROĞRAMCILIĞI PROGRAMI I. YARIYIL BSPO 101 GENEL MATEMATİK 3 1 4 4 Sayılar, Üslü sayılar, Köklü sayılar, Cebirsel ifadelerde işlemler, Özdeşlikler, Çarpanlarına ayırma, 1. ve 2. Dereceden polinom denklemler, Rasyonel ve köklü

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I (AITB191) (2 + 0, Teorik) Osmanlı İmparatorluğu, I. Dünya savaşı ve

Detaylı

TURĠZM VE OTEL ĠġLETMECĠLĠĞĠ PROGRAMI Ders Ġçerikleri

TURĠZM VE OTEL ĠġLETMECĠLĠĞĠ PROGRAMI Ders Ġçerikleri 1 TURĠZM VE OTEL ĠġLETMECĠLĠĞĠ PROGRAMI Ders Ġçerikleri I.YIL GÜZ YARIYILI ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Temel Kavramlar, Osmanlı Devleti Ve Osmanlı da YenileĢme Hareketleri Osmanlı Devleti nin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI Ankara, 2011 ÖN SÖZ Bilişim sektörü firmaları, hizmetleri ile ülke ekonomisine maddi gelir ve istihdam açısından önemli

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI Ankara, 2011 ÖN SÖZ Ülkemizde hizmet sektörü ülke ekonomisi ve istihdam açısından her alanda önemli bir yere sahiptir. Büro yönetimi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI Ankara, 2011 ÖN SÖZ Bilişim sektörü firmaları, hizmetleri ile ülke ekonomisine maddi gelir ve istihdam açısından önemli

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF GÜZ DÖNEMİ

DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF GÜZ DÖNEMİ BGT-101 SOSYAL SORUMLULUK VE ETİK (3+1) Etik ve Ahlak kavramlarının incelenmesi, Etik sistemlerinin incelenmesi, Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörlerin incelenmesi,

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI DERS İÇERİKLERİ

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI DERS İÇERİKLERİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI DERS İÇERİKLERİ 1.YARIYIL Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I Batıda Aydınlanma ve Sanayileşme süreci onun sosyal ve ekonomik

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ANKARA, 2007 ÖN SÖZ Bilişim sektörü firmaları, hizmetleri

Detaylı

1.YARIYIL (Güz Dönemi)

1.YARIYIL (Güz Dönemi) SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ULUBORLU SELAHATTİN KARASOY MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1.YARIYIL (Güz Dönemi) BTT107 Programlamanın

Detaylı