2009 YILININ. ifi FIRSATI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2009 YILININ. ifi FIRSATI"

Transkript

1 4. YILIMIZDAYIZ fiubat YILININ ifi FIRSATI Düflük maliyetle yüksek kâr marj sa layan ifl f rsatlar, 2009 y l na damgas n vuracak gibi görünüyor y l n n yükselen bayilikleri ise krizin hasar n en az hisseden g da sektöründen ç kacak. Giriflimciler için 30 ifl f rsat n araflt rd k. Q CHALLENGE KÖTÜ HAVA L DERL N ÖNER YOR ARAÇLARI TAK P EDEREK TÜM DÜNYAYA YAYILACAK fiten ÇIKARDI I ELEMANINA fi BULAN fi RKETLER ALMAN POMPACI ARITMA TES SLER YLE BÜYÜYECEK ANADOLU DAN GELEN SEY DO LU BAY L KLE GER DÖNECEK

2

3 fiubat 2009 Editör Yay nc Do an Burda Dergi Yay nc l k ve Pazarlama A.fi. Murahhas Üye (CEO) Mehmet Y. Y lmaz Yay n Direktörü M. Rauf Atefl Yay n Yönetmeni Talat Yeflilo lu Yaz ªleri MΩdΩrΩ (Sorumlu) As m Aslan Haber Müdürü Mustafa Kemal Çolak Araflt rma MΩdΩrΩ Orhan Karaca Yaz ªleri MΩdΩr Yard mc s Saime Dik Görsel Yönetmen fiendo an Yamako lu Editörler Finans Kayhan Öztürk, Borsa Talip Y lmaz, Medya Fatofl Bozkufl D fl Haberler Emrah Gürkan Emlak Okhan fientürk Haber Merkezi Levent Gökmen, Hülya Güler, Behiye Selin Taner, Özlem Bay, Özge Yavuz, Gözde Yeniova, Burcu Tuvay Marka Müdürü Didem Alak n Güven Sayfa Yap mc lar Fatih K. Tural, Erdal fiahin Fotoµraflar Hüseyin S. Öngen, Gπkhan elebi KarikatΩr Varol Yaªaroµlu Grafik Yaman Tetik Arfliv Berrin Uyan k Bekar Ankara Temsilcisi Erdal pekeflen Tel: Yönetim Genel Yay n Koordinatörü Yeflim Denizel Tüzel Kifli Temsilcisi Murat Köksal Sat fl Direktörü Orhan Taflk n Finans Direktörü Didem Kurucu Üretim Direktörü Servet Kavaso lu Reklam Grup Baflkan Cem M. Baflar Grup Baflkan Yard mc s Funda Baykal Sat fl Müdürleri Emel Sönmez, Özlem Güner Atefl Sat fl Temsilcisi Deniz Küçükhüseyin Teknik Müdür Nusret K r ml o lu Tel: (3 hat) Faks: Rezervasyon Tel: / / Faks: Ankara Reklam Tel: Hedef Sayfalar Tel: Faks: Yönetim Yeri Hürriyet Medya Towers Güneflli/ STANBUL Tel: Faks: Bask Do an Ofset Matbaac l k ve Yay nc l k Afi Do an Medya Tesisleri, Hofldere Yolu C Blok Esenyurt/ stanbul Daµ t m Yaysat A Yay n Türü Yerel, süreli, haftal k c Ekonomist Dergisi Do an Burda Dergi Yay nc l k ve Pazarlama A.fi. taraf ndan T.C. yasalar na uygun olarak yay mlanmaktad r. Ekonomist Dergisi nin isim ve yay n hakk Do an Burda Dergi Yay nc l k ve Pazarlama A.fi. ye aittir. Dergide yay mlanan yaz, foto raf, harita, illüstrasyon ve konular n her hakk sakl d r. zinsiz, kaynak gösterilerek dahi al nt yap lamaz. DB Okur Hizmetleri Hatt (0 212) DB Abone Hizmetleri Hatt Tel: (0 212) Faks: (0 212) Pazar hariç hergün saat aras nda hizmet verilmektedir. Giriflimcilik genlerimizde var G lobal krizin açt yaralar derinden hissetmeye bafllad k. Geçen ay dünya genelinde özellikle finans ve otomotiv sektörlerinde yaflanan iflten ç karmalar n ve bunlar n hemen her sektörde devam ediyor olmas, krizin boyutunu kestirmeyi iyice zorlaflt rd. Ancak krizin sonunun gelmesini bekleyenlerle de var krizi f rsata dönüfltürmenin formüllerini arayanlar da Türkiye giriflimcilik ruhunun hakk n en çok veren ülkelerden Bunu yaln zca biz de il rakamlar da söylüyor. Ulusal Franchising Derne i nin (UFRAD) verilerine göre Türkiye de her iki kifliden biri, kendi iflini kurmak istiyor. Bu rakam Japonya ve ABD de 12 de bir, Finlandiya da ise 60 kiflide bire düflüyor. Giriflimcilik genlerimizde var desek yanl fl olmaz. Kendi iflini kurma olgusu kuflkusuz franchising sektörünün büyümesiyle daha da sa lam bir zemine oturdu. Son sekiz y lda h zla büyüyen franchise sektörü, dünyada 35 milyar dolarl k bir hacme ulaflt. Türkiye de 800, dünya genelinde ise 10 bin marka franchise veriyor. Franchising in birçok avantaj var. Bunun en bafl nda giriflimcinin denenmifl markan n gücünü arkas na almas geliyor. Bu da kontrollü yat r m imkân sunuyor. Ayr ca yat r mc ya sunulan güçlü markan n, ürün garantisi, lojistik ve reklam deste i ile risk unsurunu azaltmas da cabas Uzmanlar, kriz ortam nda artan iflsizlik oranlar n n franchising sistemine geçifl yapacak giriflimci say s nda art fla neden olaca konusunda hemfikirler. Bu da 2009 y l nda ifllerini kaybeden ya da iflini kaybetme korkusu yaflayan beyaz yakal lar n giriflimcili e soyunaca n ve orta kapasiteli yat r m bedeli olan markalara talebin artaca n gösteriyor. Bu say m zda bu beklentiden yola ç karak 2009 y l nda yüksek kâr marjl olabilecek ifl f rsatlar n araflt rd k. Araflt rmam zda bu y l özellikle g da sektöründeki markalar n n giriflimcilerin ilk tercihi olaca ortaya ç kt. Krizden en az hasar alan g da sektörü, farkl konseptlerle birçok ifl modelini de giriflimcilere sunmaya haz rlan yor. Bu ay KOB Giriflim dergimize yeni bir bölüm ekledik. Bir önceki ay sektörlerde yaflanan önemli geliflmelerin ve haberlerin yer alaca özel bölümümüz, KOB Gündemi ad yla art k her ay sizlerle buluflacak. Bu bölümde geçen ay n önemli gündem bafll klar n bulabilece iniz etkinliklerin yan s ra sizleri yar flmalar ve önemli toplant lardan da haberdar edece iz. yi bir ay geçirmeniz dile iyle Burcu Tuvay ŞUBAT 2009 K O B G R fi M 3

4 İ ç i n d e k i l e r 24 6 GÖSTERGE fiirket kurulufllar alt y l sonra düfltü Türkiye deki giriflim say s 2.4 milyon oldu Ekonomide güven düzeyi dibe vurdu 8 KAPAK 2009 y l n n 30 ifl f rsat 15 Kad n giriflimciler üçüncü kez yar flacak 16 KOB Gündemi 20 Ekflio lu kardefller Park Avenue yu zincirlefltirecek 22 Q Challenge kötü hava liderli i ni ö retiyor 24 fiirketler, iflten ç kard eleman na ifl buluyor 27 Bonuslar al flverifl fifllerinin arkas nda 28 Micro giriflimciye Nikken f rsatlar 30 Üç sektörden liderler e itimde 32 Anadolu dan gelen Seyido lu bayiliklerle geri dönüyor 34 Krizde, seyahat yerine tele konferans yap n 36 Araçlar takip ederek tüm dünyaya yay lacak 38 Alman pompac ar tma tesisleriyle büyüyecek 40 Poliüretan da d fla ba ml l önledi 42 Elektronik tar m mucitlerine flirketlerden teklifler ya yor 44 Nihayet Durukano lu: Alternatif finansman yöntemi Barter 46 Yurt d fl fuar takvimi 47 Yurt içi fuar takvimi 48 Yurt d fl ndan teklif var 49 Vergi takvimi 50 Ali Beba: Rekabet Edebilirlik Ve Yenilikçilik Çerçeve Program K O B G R fi M ŞUBAT 2009

5 Ekonominin dünü, bugünü ve gelece i Ekonomist te Ekonomist her pazar bayinizde

6 Gösterge fiirket kurulufllar alt y l sonra düfltü Orhan Karaca 008 y l nda aç lan ve kapanan flirketlere iliflkin is- geçen ay Türkiye statistik Kurumu 2tatistikler, (TÜ K) taraf ndan yay nland. Bu istatistikler, flirket kurulufllar nda alt y l aradan sonra bir düflüfl yafland n gösteriyor. Bu arada kapanan flirket say s nda da önceki y la göre gerileme oldu u dikkati çekiyor. TÜ K in verilerine göre, 2008 y l nda 49 bin 3 adet yeni flirket kuruldu y l nda kurulan flirket say s 55 bin 350 adetti. Buna göre, geçen y l flirket kurulufllar nda yaflanan düflüfl, yüzde 11.5 olarak hesaplan yor. fiirket kurulufllar 2001 krizinden bu yana yükselifl e ilimindeydi y l nda 30 binin alt na kadar düflen yeni kurulan flirket say s, sonraki alt y lda y l k bazda sürekli yükselerek 2007 de 55 binin üstüne kadar ç km flt. Böylece 1990 l y llar n ortas ndaki parlak döneme neredeyse geri dönülmüfltü deki 67 bin 898 adetlik rekora yaklafl lamasa da, o dönemdeki ortalamaya ulafl labilmiflti. Bu gidiflat n 2008 y l nda bozulmas n n nedeni malum. Ekonomi alt y l aradan sonra yeni bir resesyona girince, flirket kurulufllar nda da alt y l aradan sonra düflüfl yaflanmas kaç n lmaz oldu. Tüketicinin piyasadan kaybolmas ve iç talebin gerilemesi, giriflimcilerin önemli bir bölümünün yat r m planlar n ertelemelerine yol açt. Böylece yeni bir flirket kurup ifl hayat na at lanlar n say s da azald. ki dalgada düflüfl fiirket kurulufllar nda 2008 y l nda yaflanan düflüflün iki dalgada gerçekleflti ini de bu arada belirtelim. Birinci dalga, iktidardaki Adalet ve Kalk nma Partisi ne (AKP) aç lan kapatma davas yla bir hükümet krizinin gündeme gelme olas l n n ortaya ç kt bahar aylar nda yafland. Bu geliflme ekonomik birimleri tedirgin ederek bahar aylar nda iç talebin biraz daha zay flamas na yol açm flt. Bu aflamada mart-haziran döneminde flirket kurulufllar da hep önceki y lki seviyesinin alt nda ç kt. AKP nin kapat lmas ve hükümet krizinin yaflanmas olas l n n azalmas yla gelece e yönelik beklentilerin iyileflir gibi olmas, temmuz ay nda flirket kurulufllar nda bir art fl getirdi. Fakat a ustos ay ndan itibaren küresel finansal krizin büyümeye bafllamas, flirket kurulufllar nda ikinci bir düflüfl dalgas - na yol açt. Bu düflüfl dalgas da y l sonuna kadar devam etti. Yaln z ilginç olan flirket kurulufllar n n düflüfle geçmesine neden olan bu geliflmelerin kapanan flirket say s üzerinde bir etkisinin görülmemesi. TÜ K in verilerine göre, 2008 y l nda kapanan flirket say s 9 bin 578 olarak gerçekleflti. Bu say, 2007 y l nda kapanan flirket say s ndan yüzde 3.8 daha düflük y l nda kap s na kilit vuran flirket say s 9 bin 954 olmufltu y l nda flirket nüfusumuzda yaflanan net art fl ise 39 bin 425 olarak hesaplan yor. fiirket say s ndaki net art flta da 2007 ye göre düflüfl var y l nda flirket nüfusumuz 45 bin 396 adetlik art fl göstermiflti. Buna göre 2008 y - l nda yüzde 13.2 lik bir düflüfl söz konusu. Ekonomide geçen y l n sonuna do ru bafllayan resesyonun en az ndan bu y l n ilk yar s nda da devam etmesi bekleniyor. Bu nedenle flirketleflme e iliminde 2009 y l da pek parlak geçmeyecek gibi görünüyor. Önceki resesyonlardakine benzer bir e ilim görülürse, bu y l yeni kurulan flirket say s 40 binin alt na kadar inebilir. Son üç y ld r 9-10 bin aras nda seyreden kapanan flirket say s n n da bu y l 10 binin epey üzerine ç kmas beklenebilir. 6 K O B G R fi M ŞUBAT 2009

7 Türkiye deki giriflim say s 2.4 milyon oldu ürkiye statistik Kurumu nun T(TÜ K) geçen y l n son günlerine do ru yay nlad bir araflt rman n sonuçlar, Türkiye deki toplam giriflim say s n n, 2005 y l itibariyle 2.4 milyona yaklaflt n gösteriyor. Bu giriflimlere ba l iflyeri say s ise 2.5 milyonun üzerinde bulunuyor. TÜ K in yerel birim say s diye ifade etti i bu son say, giriflimlerin merkezleri ile flubelerini bir arada kaps yor. TÜ K in araflt rmas na göre, Türkiye deki giriflimlerin a rl kl bölümü ticaret alan nda faaliyet gösteriyor. Ticaret alan nda faaliyet gösteren giriflimlerin oran yüzde 46.8 i buluyor. kinci s rada yüzde 18 lik pay ile ulaflt rma ve haberleflme sektörü yer al yor. Üçüncü s rada ise yüzde 12.6 l k paya sahip olan imalat sanayi sektörü var. Türkiye deki giriflimlerde istihdam edilenlerin say s ise 8.9 milyonun biraz üzerinde. Bunlar n 6.4 milyonu maafll ve ücretli olarak çal fl yor. Geriye kalan 2.5 milyonluk kitleyi ise iflyeri sahipleri ile ücretsiz aile iflçileri oluflturuyor. Çal flanlar n say s aç s ndan da ilk s rada ticaret yer al yor. Yaln z bu sektörün pay, giriflim say s ndaki pay na göre epey düflüyor ve yüzde 32.8 e iniyor. Giriflim say s aç s ndan üçüncü s rada yer alan imalat sanayi, çal flan say s aç s ndan ise yüzde 28.9 luk pay ile ikinci s rada geliyor. Üçüncü s rada ise çal flanlar n yüzde 11.4 ünün istihdam edildi i ulaflt rma ve haberleflme sektörü bulunuyor. Türkiye de aç lan ve kapanan flirketlere iliflkin istatistikler oldukça eski bir geçmifle sahipken, toplam flirket say s na iliflkin istatistik bulmak epey zordu. TÜ K in son y llarda yapmaya bafllad bu araflt rma, bu alandaki bofllu u dolduracak gibi görünüyor. Ekonomide güven düzeyi dibe vurdu konomide geçen y l n sonla- bafllayan resesyonun te- Er nda melinde, ekonomik birimlerin gelece e olan güveninin erozyona u ramas yat yor. Gelecek kayg s na düflen tüketici konut ve otomobil gibi büyük montanl al m kararlar n ertelemifl, yat - r mc da baz yat r m projelerini ask ya alm flt. Bu da iç talebi zay flatarak üretimin de gerilemesine yol açm flt. Tüketici ve yat r mc n n gelece e yönelik beklentilerine iliflkin bilgileri, güven endekslerinden al yoruz. Tüketici Güven Endeksi (TGE) tüketicinin, Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) ise yat r mc n n gelece e güveni hakk nda bilgi sahibi olmam z sa l yor. Geçen y l ekonomi resesyona girmeden önce de ilk sinyalleri bu endekslerden alm flt k. Güven endekslerinde gördü ümüz erozyon daha sonra ekonomiye de aynen yans m flt. Bu iki endekse iliflkin son veriler, bu güven erozyonunun art k durdu unu düflündürüyor. Tüketici Güven Endeksi nde yaflanan düflüfl aral k ay nda durdu ve çok az da olsa bir yükselifl görüldü. Reel Kesim Güven Endeksi nde geçen y l n nisan ay ndan beri süren düflüflün de ocak ay nda durdu unu gördük. RKGE de ocak ay nda 7.1 puanl k yükselifl yafland. Her iki endekste de 100 ün üstündeki de erler iyimser duruma, 100 ün alt ndaki de erler ise kötümser duruma iflaret ediyor. Bu endekslerin son de erleri 100 ün bir hayli alt nda oldu una göre, tüketicide de reel kesimde de kötümserlik halen sürüyor. Fakat bu kötümserli in art k dibe vurmufl olmas ve yavafl yavafl toparlanman n bafllamas da önemli bir geliflme. Bu geliflme devam etti i takdirde bir süre sonra ekonomide de bir toparlanma bafllayabilir. Y l n ikinci yar s na yönelik toparlanma tahminleri gerçekleflebilir. ŞUBAT 2009 K O B G R fi M 7

8 Kapak konusu 2009 y l n n Düşük maliyetle yüksek kâr marjı sağlayan iş fırsatları, yılına damgasını vuracak gibi görünüyor. yılının yükselen bayilikleri ise krizin hasarını en az hisseden gıda sektöründen çıkacak. Girişimciler için iş fırsatını araştırdık. F NANSAL KR Z N ETK LER TÜM DÜNYAYI KASIP KAVURUR- KEN ÖZELL KLE ÇALIfiAN KES MDE BÜYÜK B R TED RG N- L K HAK M. Son dönemde ço u insan flimi kaybeder miyim? korkusu yafl yor. Kimisi ise krizde iflten ç kar lmas halinde ne yapabilece ine iliflkin formüller ar yor. Profesyonel ifl hayat nda olmalar na ra men içlerinde hep giriflimcilik ruhunu bar nd ranlar ise bu dönemde kendi iflini kurman n peflinde. Düflük maliyetle yüksek kâr elde edilebilecek ifl f rsatlar ise giriflimcileri bekliyor. Bu say m zda yüksek kâr marjl ifl f rsatlar n araflt rd k. Yapt m z araflt rma sonucunda 30 kârl ifl f rsat yla karfl laflt k. Ancak ortaya ç kan tablo, 2009 y l nda franchising de g da sektörünün a rl k kazanaca yönünde. Keza franchising sistemi, ülkemizde son y llarda oldukça h zl bir geliflim içerisinde. Bu geliflen sistem içerisinde en h zl büyüyen sektör ise kuflkusuz g da. Bunun en önemli nedeni krizlerden etkilenme riskinin di er sektörlere oranla minimum olmas. Son y llarda geliflen g da teknolojileriyle birlikte art k lojistik anlam nda da belirli s k nt lar n ortadan kalkm fl olmas da bu geliflimin bir parças. Ayr ca yayg nlaflan al flverifl merkezleriyle (AVM) birlikte tüketici e ilimlerinin her geçen gün de iflti i ve marka bilincinin de artt bir gerçek. flte tüm bu pozitif geliflmelerden dolay, baflka sektörlerde yat r mlar olan yat r mc lar için dahi g da sektörüne franchise alarak girmek oldukça cazip hale geldi. Piyasan n paraya bo uldu u dönemin kapanmas yla, art k masadaki kartlar da oyuncular da de iflti. Verimli çal flan, yüksek ciro ve kâr sa layan, müflterisini kendine ba layan flirketler bu dönemde avantaj kazanacak. Do ru lokasyonlarda düflük masrafla aç lan iflletmeler, rakiplerin sustu u ortamda reklam yaparak markalaflacak. flte 2009 y l nda giriflimcilere en çok kâr sa layaca düflünülen bayilikler Atom Tost FAAL YET ALANI: Fast food (Tost). BAY L K fiartlari: Ana caddeler ve al flverifl merkezleri tercih ediliyor. Kampanya döneminde olan Atom Tost, kampanya boyunca sisteme kat l m bedeli olarak 10 bin Euro talep ediyor. Ayl k net ciro üzerinden yüzde 5 isim hakk bedeli talep ediliyor. BAY L K PAKET N N ÇER : Personel e itimi veriliyor. Ayr ca bayilere lokasyon seçiminde destek verildi i gibi düflük yat r m maliyeti, ekonomik ürün tedariki, reklam ve tan t m, standardizasyon, denetleme, kalite kontrol gibi hizmet ve avantajlar da sa lan yor. BAY L K VER LECEK LLER: Ankara, zmir, Bursa, Trabzon, Zonguldak, Gaziantep, Adana, Samsun, Konya, Mu la, Denizli, Eskiflehir, Bal kesir, Ayd n, Çanakkale baflta olmak üzere ülke genelinde yerleflimi yo un olan tüm il ve ilçeler. YATIRIM MAL YET : Anahtar teslim olarak, ma azan n metrekaresi ve mimari teknik altyap s na göre 70 bin ile 120 bin TL aras nda de ifliyor. ORTALAMA KÂR MARJI: Yüzde 1 ile 3 aras nda. BAfiVURU Ç N: Kuzuluk G da FAAL YET ALANI: G da (Et ve et mamulleri, haz r döner et ve tavuk, haz r köfte, negöl, Tekirda, hamburger, zgara) BAY L K fiartlari: Frigofrik araçlar, depo yap lanmas ve teminat. BAY L K PAKET N N ÇER : Kuzuluk, Akyaz, Sakarya da 8 K O B G R fi M ŞUBAT 2009

9 30 ifl f rsat bulunan entegre fabrikas nda yap lan haz r döner çeflitleri ve haz r köfte çeflitlerinin Türkiye genelinde sat fl n n yap lmas. BAY L K VER LECEK LLER: Türkiye geneli. YATIRIM MAL YET : 50 bin ile 100 bin TL aras. ORTALAMA KÂR MARJI: Yüzde 15 ile 20 aras nda de ifliyor. BAfiVURU Ç N: Sampi FAAL YET ALANI: Yiyecek- çecek. BAY L K fiartlari: Franchising bedeli olan 25 bin dolar ilk 50 bayiden talep etmiyor. Al flverifl merkezlerinde food court veya corner olarak 60 metrekare, ana caddelerde minimum 120 metrekare, evlere servis üniteleri için metrekarelik alanlara ihtiyaç var. BAY L K PAKET N N ÇER : Dekorasyon ve mimarl k hizmetleri, know how, e itim, malzeme temini, reklam, Ar-Ge. BAY L K VER LECEK LLER: Tüm Türkiye. YATIRIM MAL YET : bin TL. ORTALAMA KÂR MARJI: Yüzde 30. BAfiVURU Ç N: Iriss Chocalate FAAL YET ALANI: Çikolata ve flekerleme. BAY L K fiartlari: Baflka markan n ürün ve sat fl yap - lam yor. Kendisine ait dükkan olanlara cafe konsepti uygulanabiliyor. BAY L K PAKET N N ÇER : Al flverifl merkezleri, befl y ld zl otellerin yan s ra butik olarak 25 ile 45 metrekare aras nda de iflen dükkânlarda aç labiliyor. BAY L K VER LECEK LLER: stanbul, zmir, Adana, Gaziantep ve Trabzon. YATIRIM MAL YET : 50 bin ile 200 bin TL aras nda de- ifliyor. ORTALAMA KÂR MARJI: Yüzde 35 ile 65 aras nda. BAfiVURU Ç N: e itim ve ürün tedariki. BAY L K VER LECEK LLER: Türkiye geneli. YATIRIM MAL YET : 30 bin ile 150 bin dolar aras nda de ifliyor. ORTALAMA KÂR MARJI: Yüzde 33. BAfiVURU Ç N: Pizza Pizza FAAL YET ALANI: Fast food (Pizza). BAY L K fiartlari: Çok çal flacak, iflin bafl nda duracak, tüm vaktini ifle verecek kifliler aran yor. BAY L K PAKET N N ÇER : Yat r m maliyeti d fl nda Pizza Pizza her fleyi haz r teslim ediyor. Lojistik ve e itim deste ini de flirket karfl l yor. BAY L K VER LECEK LLER: stanbul baflta olmak üzere Eskiflehir, Bursa, Kütahya, Edirne ve Samsun da yeni flubeler aç lmaya devam edilecek. Do u ve Güneydo u Anadolu bölgelerinde etkin olmak hedefleniyor. YATIRIM MAL YET : 100 metrekare bir flubenin yat r m maliyeti yaklafl k 100 bin dolar seviyesinde. Franchise lerin kâr ndan pay al nmazken, ayl k reklam katk pay olarak 250 dolarl k bir bedel al n yor. ORTALAMA KÂR MARJI: Yüzde civar nda. BAfiVURU Ç N: Miami Subs Pizza & Grill FAAL YET ALANI: Fast food (Pizza) BAY L K fiartlari: Giriflimci ruhlu kifliler aran yor. BAY L K PAKET N N ÇER : Anahtar teslim restoran, ŞUBAT 2009 K O B G R fi M 9

10 Kapak konusu Trywich FAAL YET ALANI: Fast Food ve tüketime haz r g dalar (Sandviç, salata, mant ) BAY L K fiartlari: Ana cadde ve al flverifl merkezleri tercih ediliyor y l na özel olarak 5 bin dolar franchise bedeli al n yor. BAY L K PAKET N N ÇER : Anahtar teslim iflletme, e itimler, sürekli denetim, teknik destek ve bas l malzemeler. BAY L K VER LECEK LLER: stanbul, Ankara, Antalya ve zmir öncelikli olmak üzere tüm Türkiye. YATIRIM MAL YET : 30 bin ile 60 bin TL aras nda de ifliyor. ORTALAMA KÂR MARJI: Yüzde 70 BAfiVURU Ç N: Meru Döner FAAL YET ALANI: G da (döner, salata ve çorba çeflitleri, patates cipsi, pilav, tüm s cak ve so uk içecekler ve tatl çeflitleri). BAY L K fiartlari: Teminat verebilecek ve iflinin bafl nda durabilecek kifliler aran yor. BAY L K PAKET N N ÇER : E itim, el kitab, yer seçimi, bölge korumas, proje, ortak reklam, mal temini. BAY L K VER LECEK LLER: Türkiye genelinde öncelikle büyük illerde al flverifl merkezlerinde bayilikler verilecek. YATIRIM MAL YET : 50 bin ile 80 bin dolar aras nda de- ifliyor. ORTALAMA KÂR MARJI: Yüzde 25 BAfiVURU Ç N: Susurluk Tost ve Ayran Evi FAAL YET ALANI: Fast food (Susurluk tostu, Susurluk ayran, gözleme, çi börek, kumpir, zmir kumru, kokoreç sat fl ). BAY L K fiartlari: Al flverifl merkezlerinde veya caddelerde 30 ile 80 metrekare aras nda de iflen büyülüklerde dükkan. BAY L K PAKET N N ÇER : Tüm hammaddeler merkezi tedarik ediliyor, bayiye temel e itimler veriliyor. BAY L K VER LECEK LLER: Büyük flehirlerden bafllayarak tüm al flverifl merkezleri hedefleniyor. YATIRIM MAL YET : Ma aza kurulufl maliyeti 60 bin TL, sistem girifl bedeli ise 20 bin TL. ORTALAMA KÂR MARJI: Yüzde 25. BAfiVURU Ç N: UZMAN GÖRÜŞÜ Yükselen yeni markalar göreceğiz OSMAN BİLGE Franchise&More Danışmanlık Genel Müdürü 009 y l, 2008 de 2bafllayan ekonomik daralman n etkilerini tafl yacak gibi görünüyor. Bu nedenle san yorum tahsilatlarda gecikme ve kredi bulma güçlü ü artarak devam edecek. Devirler, birleflmeler, kapanmalar da görece iz; f rsatlar de erlendirip yükselen yeni markalar da görece iz. Y l sonuna kadar piyasan n rahatlamas bekleniyor ama hiç kimse ifllerin eskisi gibi olmas n beklemesin. Piyasan n paraya bo uldu u dönem kapand, bundan sonra herkes yapt iflten para kazanacak. Verimli çal flan, yüksek ciro ve kâr sa layan, müflterisini kendine ba layan flirketler böyle dönemlerde avantaj kazan rlar. yi yerlerde düflük masrafla ma aza açan, rakiplerin sustu u ortamda reklam yapan marka olur. Franchise verenlerse müstakil ifllerin batt ortamda ra bet görür, h zl yay l r, rakiplerini yutarlar. Waffle Art FAAL YET ALANI: Waffle büfesi. BAY L K fiartlari: Bursa daki iflletmede ön görüflmeler yap l yor. Önsözleflme ile haz rl k çal flmalar için 500 Euro al n yor. BAY L K PAKET N N ÇER : Birkaç çeflit konsept bulunuyor. AVM ve d fl mekân hareketli stant; sadece waffle yap m na uygun. AVM büyük stant ise tüm waffle ürün ve içeceklerini kaps yor. Korner stant; mevcut iflletme içinde belli bir alanda yer al yor. Özellikle otel ve tatil köyleri tercih ediliyor. Dükkan ise tüm waffle ürün ve içeceklerini kaps yor. BAY L K VER LECEK LLER: stanbul, zmir, Ankara, Antalya, Eskiflehir, Adana ve Trabzon. YATIRIM MAL YET : 17 bin ile 40 bin dolar aras nda. ORTALAMA KÂR MARJI: Sat lan ürün- 10 K O B G R fi M ŞUBAT 2009

11 lerin hammadde maliyeti sat fl fiyat n n yüzde 12.5 ile yüzde 33 aras nda de ifliyor. BAfiVURU Ç N: Elma Armut FAAL YET ALANI: Taze meyve ve sebze suyu bar. BAY L K fiartlari: AVM lerde stant, sinema fuayelerinde büfe, aç k alanlarda ve ifllek caddelerde küçük dükkan veya büfe olarak aç labiliyor. Ekipman ve dekorasyon, onayl tedarikçilerden sa lan yor. BAY L K PAKET N N ÇER : Standart dekorasyon, özgün reçeteler, görsel tan t m malzemeleri, e itim, merkezi tedarik anlaflmalar ndan yararlanma. BAY L K VER LECEK LLER: Büyük iller, çok salonlu sinemalar n fuayeleri, al flverifl merkezleri, aç k alanlar. YATIRIM MAL YET : 25 bin ile 30 bin TL aras nda de ifliyor. ORTALAMA KÂR MARJI: Bardak boyu ve sat fl fiyat yerine göre belirlenece i için, hammadde maliyeti yüzde 20 ile 35 aras nda de ifliyor. BAfiVURU Ç N: Komagene FAAL YET ALANI: Dükkan ve stand olarak çal flan çi köfte fast food ve paket servisi. BAY L K fiartlari: Bayi korumal bir bölgede yerinde sat fl ve paket servis yap yor. Yerin kazanma potansiyeline ba l olarak girifl bedeli belirleniyor. Tüm hammaddeler merkezi tedarikten sa lan yor. BAY L K PAKET N N ÇER : Tüm yiyecek malzemeleri merkezi olarak üretiliyor. Ekipman ve dekorasyon standart. Bafllang ç e itimi ve pazarlama deste i veriliyor. BAY L K VER LECEK LLER: Tüm Türkiye. YATIRIM MAL YET : Girifl bedeli de dahil olmak üzere dükkan 40 ile 50 bin TL aras nda de ifliyor. Stand bedeli ise 20 ile 25 bin TL aras nda. ORTALAMA KÂR MARJI: Yüzde 20 BAfiVURU Ç N: Choconana FAAL YET ALANI: Erimifl çikolataya bat r lm fl ve flekerlemelerle tatland r lm fl muz standlar. BAY L K fiartlari: Tüm ekipman, isim hakk, görsel malzemeler ve dolap dolusu bafllang ç ürünü al n yor. Cirodan yüzde 5 royalite ödeniyor. BAY L K PAKET N N ÇER : Bölgesinde birkaç stand iflletme potansiyeline sahip giriflimcilere bölge koruma, bafllang ç e itimi, tescilli stand ve ürün reçeteleri veriliyor. BAY L K VER LECEK LLER: Al flverifl merkezleri, sinema fuayeleri ve insan kalabal n n oldu u her yer. UZMAN GÖRÜŞÜ Gıda, girişimcinin ilk tercihi olacak DR. MUSTAFA AYDIN Franchising Derneği- UFRAD Yönetim Kurulu Başkanı enenmifl markalar n Dyaratt güvenli ve kontrollü yat r m imkânlar, kriz ortamlar nda giriflimcilerimiz için tercih nedeni oluyor. Franchising sistemi yat r mc ya sundu u güçlü marka, ürün garantisi, lojistik ve reklam deste i ile risk unsurunu azalt yor. Bu yüzden 2009 y l n n franchising aç s ndan olumlu olaca n söyleyebiliriz. Kriz ortam nda artan iflsizlik oranlar franchising sistemine geçifl yapacak giriflimci say s nda art fla neden olacak y l nda beyaz yakal çal flanlar n ifllerini kaybetmesiyle birlikte orta kapasiteli yat r m bedeli olan markalara talebin artaca n görece iz. Tüm franchising konseptlerinin baflar göstermesini bekledi imiz 2009 y l nda flu anda en çok ra bet gören g da sektöründeki markalar giriflimcilerin ilk tercihi olacak. YATIRIM MAL YET : Tüm ekipman ve girifl bedeli dahil 14 bin TL. ORTALAMA KÂR MARJI: Yüzde 20 ile 35 aras nda. BAfiVURU Ç N: Uçan Balon FAAL YET ALANI: Çocuk evi. BAY L K fiartlari: Çocuk kapasitesine göre optimum, maksimum, premium olarak an lan çocuk evleri bayi taraf ndan kuruluyor ve iflletiliyor. Girifl bedeli ve cirodan pay al n yor. BAY L K PAKET N N ÇER : E itim iflinden gelmek gerekmiyor, Uçan Balon bünyesinde iflletmecilik ve pazarlama e itimi veriliyor, ö retmenler bulunuyor ve e itiliyor. BAY L K VER LECEK LLER: Büyük flehirler ve ilçeler. YATIRIM MAL YET : 50 ile 70 bin TL aras. ORTALAMA KÂR MARJI: Yüzde 80 doluluk sa land nda yüzde 20 kârl l a ulafl l yor. BAfiVURU Ç N: ŞUBAT 2009 K O B G R fi M 11

12 Kapak konusu Kumrucum FAAL YET ALANI: Fastfood (Sandviç) BAY L K fiartlari: Ekibini kuracak ve yönetecek kifliler aran yor. BAY L K PAKET N N ÇER : Ürünlerin merkezi temini. BAY L K VER LECEK LLER: Türkiye geneli. YATIRIM MAL YET : 55 bin TL. ORTALAMA KÂR MARJI: Lokasyona göre de ifliyor. BAfiVURU Ç N: Polar Cow FAAL YET ALANI: Soft dondurma makineleri BAY L K fiartlari: Bayi ifl potansiyeli yüksek bir nokta buluyor, dondurma makinesini koyup iflletiyor. BAY L K PAKET N N ÇER : Taylor dondurma makinesinin kiralanmas, suyla kar flt r l p kullan lmaya haz r vanilyal, tarç nl, kakaolu, kahveli dondurma tozlar n n tedariki, bafllang ç e itimi veriliyor. BAY L K VER LECEK LLER: Büyük flehirler ve turistik sahil yöreleri. YATIRIM MAL YET : Taylor tek kollu makinenin sat fl fiyat 19 bin 411 dolar. Bir y ll k kullan m bedeli 10 bin dolar. Makineyle birlikte 300 kilograml k dondurma tozu hediye ediliyor. Çift kollu makinenin sat fl fiyat ise 41 bin 677 dolar, bir y ll k kullanma bedeli 20 bin 500 dolar. Makineyle 600 kilograml k dondurma tozu hediye ediliyor. ORTALAMA KÂR MARJI: Yüzde 300 BAfiVURU Ç N: UZMAN GÖRÜŞÜ Ön yatırımı düşük işler yükselecek CAN ÖZATAY Medya Force Fuarcılık Genel Müdürü ve Expo Channel CEO su 009, dünya ve ülke 2ekonomimiz aç s ndan s k nt l bir sürecin bence art k ortas olacak gibi görünüyor. Ülkemiz aç s ndan tekrar nefleli günlerin bafllamas n 2011 den önce göremeyiz diye düflünüyorum y l nda öne ç kacak bayilikler; ön yat r m düflük, gelir kurgusu basit ve özellikle genel gideri düflük ifller olacak. Yine g da, emlak ve teknoloji a rl kl ifller 2009 da cazip hale gelecek. Türkiye de iflsizlik h zla art yor. flsiz ile patron olmak aras ndaki finansal ç ta bin dolarlara kadar indi. Bir iflsiz, sa dan soldan yaratt bir avuç para ile hemen ifl kurup patron aday olabiliyor. Bu çok riskli, Türkiye de kurulan yeni ifllerin yüzde 50 si ilk y l, yüzde 80 i ise ilk befl y l içinde kapanm fl oluyor. Bence 2009, yat r mc adaylar n n oldukça konservatif olaca bir dönem olacak. Intable FAAL YET ALANI: Masada dumans z zgara keyfi yaflatan self servis restoran. BAY L K fiartlari: Cadde ma azalar nda veya al flverifl merkezlerinde 70 ile 120 metrekare alan kiralamak, iflletme konusunda temel e itimi almak, az personelle ifli yürütebilecek kadar zaman ay rmak. BAY L K PAKET N N ÇER : Özel patentli masalar, mangalda h zl piflirmeye uygun özel menü, hammadde tedarik anlaflmalar ve e itim. BAY L K VER LECEK LLER: Büyük flehirler baflta olmak üzere Türkiye geneli. YATIRIM MAL YET : 120 bin TL yat r m, 30 bin TL franchise girifl bedeli. ORTALAMA KÂR MARJI: Ciro üzerinden yüzde 20. BAfiVURU Ç N: Sar fiekerim FAAL YET ALANI: Bardakta m s r, çikolata çeflmesi ve flekerleme. BAY L K fiartlari: Stand ile ilgilenecek giriflimciler aran yor. BAY L K PAKET N N ÇER : Stand bedeli ödeniyor. BAY L K VER LECEK LLER: Türkiye geneli. YATIRIM MAL YET : 15 bin TL. ORTALAMA KÂR MARJI: Lokasyona göre de ifliyor. BAfiVURU Ç N: SBM FAAL YET ALANI: talyan merkezli Antismoking System, Türkiye de Sigara B rakma Merkezi ad yla faaliyet gösteriyor. BAY L K fiartlari: Bölge franchise alanlar n kendi müflteri çevrelerine etkin tan t m yapmas flart kofluluyor. Onlara ba l çal flan uygulama merkezleri kendi müflterilerine sat fl yap yor ve haftan n bir veya iki günü randevu ile müflteri al yorlar. BAY L K PAKET N N ÇER : SBM merkezi açan giri- 12 K O B G R fi M ŞUBAT 2009

13 flimciye korumal bir bölge tan mlan yor. Bölgelerin içindeki uzak mesafelere veya müflteri trafi i yo un olan al flverifl merkezi, spor salonu, kozmetik ma azas gibi yerlere uygulama merkezleri aç labiliyor veya alt franchise olarak açt r labiliyor. BAY L K VER LECEK LLER: Türkiye geneli. YATIRIM MAL YET : 70 bin TL. ORTALAMA KÂR MARJI: Ayda 15 müflteri ile masraflar ç k yor, 20 müflteriden itibaren yat r m ç kar l yor. Bir makine ile ayda 60 müflteriye hizmet verilebiliyor. BAfiVURU Ç N: Kutup Ay s FAAL YET ALANI: Do a ve spor malzemeleri. BAY L K fiartlari: Yapt iflten zevk almay bilen, vizyon sahibi yat r mc lar aran yor. BAY L K PAKET N N ÇER : Personel ve yat r mc n n bilgilendirilmesi, e itim; ma aza konumu tespiti, dekorasyon ve kurulacak sistemin projelendirilmesinde tam destek veriliyor. BAY L K VER LECEK LLER: Türkiye geneli. YATIRIM MAL YET : 50 bin ile 500 bin Euro aras nda de- ifliyor. ORTALAMA KÂR MARJI: Yüzde 50 ile 60 aras nda. BAfiVURU Ç N: Franchise & More FAAL YET ALANI: Markal ifller ve franchise konusunda sistem kurma, dan flmanl k, e itim, denetim, sat fl yap yor. llerde temsilcilikler vererek franchise alacaklara yerinde hizmet ve destek veriyor. BAY L K fiartlari: Giriflimcilik ve perakendecilik konusunda deneyimli, franchise alanlar n ihtiyaçlar n anlayan, onlara destek olabilecek kifliler temsilci olabiliyor. BAY L K PAKET N N ÇER : Temsilcilik için gereken e itimler veriliyor, pazarlanan markalar satma hakk tan n - yor, portal üzerindeki ticari bilgilere ve üyelere eriflim sa lan yor, yerel organizasyon ve e itimler düzenleme imkan veriliyor. BAY L K VER LECEK LLER: Büyük illerde bölge temsilcili i, di er illerde marka temsilcili i. YATIRIM MAL YET : Bölge temsilcileri 7 bin 500 ile 15 bin TL aras nda bölge tahsis bedeli ödüyor, marka temsilcileri ise 2 bin 500 TL e itim bedeli ödüyor. ORTALAMA KÂR MARJI: Sat lan hizmetin brüt geliri yüzde 40 ile 80 oran nda temsilcilere kal yor. BAfiVURU Ç N: Group 7/24 FAAL YET ALANI: Endüstriyel temizlik ve bina yönetim hizmetleri. BAY L K fiartlari: Sistem girifl bedeli 7 bin dolardan bafll yor, bölgenin büyüklü üne ve bafllang çta verilen haz r ifllerin miktar na göre yükseliyor. Çal flma süresince bölge ve proje ortaklar cirolar üzerinden merkeze bir royalite ödüyor. BAY L K PAKET N N ÇER : Geliflmifl prosedürler, merkezde ve yerinde verilen e itimlerle aktar l yor. BAY L K VER LECEK LLER: fl dünyas n n ve özel sa l k kurulufllar n n yo un bulundu u bölgeler. YATIRIM MAL YET : Proje ortaklar ba l bulunduklar bölge orta n n ekipman ve ofisini kullanarak yat r ms z bafllayabiliyor, bölge ortakl için gereken ekipman, araç, bina yat r m ve girifl bedeli 70 bin ile 150 bin TL aras nda. ORTALAMA KÂR MARJI: Ciro üzerinden yüzde BAfiVURU Ç N: B-FIT FAAL YET ALANI: Kad nlar için sa l k ve spor merkezleri. BAY L K fiartlari: 100 metrekare alana ihtiyaç var. Yat r m n yüzde ellisinin kad n yat r mc taraf ndan yap lmas gerekiyor. BAY L K PAKET N N ÇER : Makineler, ya ölçer, posterler, müzik CD leri, bilgisayar program (üye takip), dört günlük e itim, reklam ve tan t m, bölge koruma, pazarlama deste i, dekorasyon deste i veriliyor. BAY L K VER LECEK LLER: Ankara ya master franchising verilecek. Di er tüm il ve ilçelere franchising veriliyor. YATIRIM MAL YET : 45 bin TL. ORTALAMA KÂR MARJI: Yüzde 20 ile 70 aras nda. Baflvuru için tel: Casadron FAAL YET ALANI: Hava temizleme filtresi. BAY L K fiartlari: Tüccar bayilerde cihaz al m ; bölge bayili inde ise teknik servis kurulumu yap larak bölgesinde tek yetkili olarak sat fl imkan tan n yor. BAY L K PAKET N N ÇER : Temel e itimler. BAY L K VER LECEK LLER: Tüccar bayiler serbest çal - fl yor, bölge bayileri büyük iller baz nda sat fl korumas, birkaç ilden oluflan bölge baz nda teknik servis yetkisi al yor. YATIRIM MAL YET : Tüccar bayi yat r m yapm yor, bölge bayi 15 bin Euro yat r mla teknik servis kuruyor. ŞUBAT 2009 K O B G R fi M 13

14 Kapak konusu ORTALAMA KÂR MARJI: Bayilik türüne göre yüzde 22 ile 28 aras nda de ifliyor BAfiVURU Ç N: AkuPil FAAL YET ALANI: Yenilenebilir pil ve batarya. BAY L K fiartlari: AkuPil bayileri öncelikle batarya yenileyen Akkufit cihaz n al yor. Elektronik ifllerin yo un oldu u ifllek bir noktada veya al flverifl merkezlerinde 15 ile 25 metrekare ma azalarda malzemeler al narak ifle bafllan - yor. BAY L K PAKET N N ÇER : Akkufit cihaz n n kullan - m ve pil konusunda e itim veriliyor. Pil tedariki merkezi olarak yap l yor. BAY L K VER LECEK LLER: Türkiye geneli. YATIRIM MAL YET : Akkufit cihaz 13 bin Euro, sisteme kat l m bedeli illere göre 7 bin 500 ile 12 bin 500 Euro aras nda de ifliyor. Ma aza oluflturma 5 bin Euro. Stok maliyeti ise 3 bin ile 7 bin Euro aras nda de ifliyor. ORTALAMA KÂR MARJI: Brüt kâr yeni bataryan n fiyat - na ve kullan lan yeni pilin cinsine ba l olarak yüzde aras nda de ifliyor. BAfiVURU Ç N: Bun Design FAAL YET ALANI: Hediyelik eflya. BAY L K fiartlari: Enerjik, geliflime ve de iflime aç k, baflar odakl, iflinin bafl nda durabilecek franchise lar. BAY L K PAKET N N ÇER : sim hakk, dekorasyon ve ürün tedariki. BAY L K VER LECEK LLER: Türkiye geneli. YATIRIM MAL YET : 44 bin dolar. ORTALAMA KÂR MARJI: Yüzde 2 ile 3 aras nda de ifliyor. BAfiVURU Ç N: The Soap Story FAAL YET ALANI: Sabun ve kozmetik BAY L K fiartlari: Ma aza 50 metrekare ve daha büyük olmal. Ma azan n al flverifl merkezinde olmas tercih ediliyor. BAY L K PAKET N N ÇER : Dekorasyon, mimari, ürün yerlefltirme, bilgisayar, printer, mobilya, personel e itimi, fl k sistemi. BAY L K VER LECEK LLER: Tüm Türkiye hedef alan olmakla birlikte, stanbul, Ankara, Kocaeli, Bursa, zmir, Mu la, Antalya, Adana, Mersin, Kayseri, Konya, Eskiflehir, Gaziantep, Samsun ve Kuzey K br s. YATIRIM MAL YET : 80 bin ile 90 bin Euro aras nda de- ifliyor. ORTALAMA KÂR MARJI: Lokasyona göre de ifliyor. BAfiVURU Ç N: Dial FAAL YET ALANI: Susuz oto temizli i. BAY L K fiartlari: Bölge korumas tan n yor, üç motor veya iki AVM ekipman ile bafllan yor. Bayi bölgede tan t m yap yor ve hizmet veriyor. Motor say s na ba l olarak merkeze ayl k royalite ödemesi yap l yor. BAY L K PAKET N N ÇER : Özel tasar m ekipman, Türkiye distribütörü olarak ithal edilen solüsyonlar ve temizlik malzemeleri merkezi tedarik ediliyor. Genifl bir bölge koruma ve alt franchise verme imkan tan n yor. BAY L K VER LECEK LLER: Öncelikle büyük iller ve büyük otopark olan al flverifl merkezleri. YATIRIM MAL YET : Ofis, ekipman ve franchise bedeli dahil toplam yat r m 50 bin 70 bin TL aras nda de ifliyor. ORTALAMA KÂR MARJI: Motor bafl na y kama say s hedefe ulaflt nda ciro üzerinden yüzde 25. BAfiVURU Ç N: Mysteam Car Clean FAAL YET ALANI: Buharl oto temizleme-y kama. BAY L K fiartlari: Mobil Servis için girifl bedeli al nm yor. Ayl k bin TL bayilik ücreti al n - yor. Sabit servisler için de girifl bedeli yok. Ayl k bayilik bedeli yerin durumuna göre 2 bin ile 5 bin TL aras nda de ifliyor. BAY L K PAKET N N ÇER : Buhar makinesi (8 bin 500 dolar + KDV makinenin fiyat ) e itim, marka deste i, reklam, personel e itimi, lojistik destek. BAY L K VER LECEK LLER: Tüm Türkiye. YATIRIM MAL YET : 25 bin ile 50 bin TL aras nda de ifliyor. ORTALAMA KÂR MARJI: Yüzde 50 Baflvuru için tel: Superpak FAAL YET ALANI: Susuz araç temizleme hizmeti. BAY L K fiartlari: Bayi iki motorlu temizlik ekipman ve bir sabit temizlik ekipman alarak ifle bafll yor, genifl bir faaliyet bölgesi tan mlan yor, sahadaki elemanlar n etkin olarak yönetiyor. Temizlik malzemesi merkezden sat n al n yor. BAY L K PAKET N N ÇER : Özel tasar m ekipman, temizlik solüsyonlar, özel üretilmifl bezler, operasyon ve pazarlama e itimi, 444YIKA telefon hatt ve denetim. BAY L K VER LECEK LLER: Baflta stanbul olmak üzere tüm büyük flehirler. YATIRIM MAL YET : Motor bafl na 4 bin 500 TL, bölge bedeli ise 10 bin TL. ORTALAMA KÂR MARJI: Cirodan yüzde 20 net. BAfiVURU Ç N: Burcu Tuvay 14 K O B G R fi M ŞUBAT 2009

15 Yarışma Kad n giriflimciler üçüncü kez yar flacak Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması için başvurular başladı. Mart tarihine kadar sürecek olan yarışmaya Türkiye de yaşayan, şirketinde hakim ortak olan, şirketinin yıllık cirosu milyon TL nin altında olan tüm kadın girişimciler başvurabiliyor. G ARANT BANKASI VE EKONOM ST DERG S N N fib R- L, TÜRK YE KADIN G R fi MC LER DERNE 'N N (KAG DER) katk lar yla bu y l üçüncüsü gerçeklefltirilecek Türkiye'nin Kad n Giriflimcisi Yar flmas, Türkiye deki kad nlar n ticari ve sosyal giriflimci ruhunu ortaya ç kartarak, kad n giriflimcilerin say s - n geliflmifl ülkelerin seviyesine ulaflt rmak için katk - da bulmay amaçl yor. Her y l Ocak-Nisan aylar aras nda gerçeklefltirilen Türkiye nin Kad n Giriflimcisi Yar flmas na 2007 y l nda 103, 2008 y l nda ise 53 Jüri üyeleri belirlendi Yar flman n jüri üyeleri flöyle: Garanti Bankas Genel Müdür Yard mc s Nafiz Karadere, Garanti Bankas Küçük ve Orta Boy flletmeler Pazarlama Müdürlü ü Koordinatörü Cenk Kaan Gür, Capital, Ekonomist ve PCNet dergileri Yay n Koordinatörü Rauf Atefl, Ekonomist dergisi Yay n Yönetmeni Talat Yeflilo lu, Türkiye Kad n Giriflimciler Derne i (KAG DER) Yönetim Kurulu Baflkan Gülseren Onanç, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Funda Sivrikaya fierifo lu, 2008 Y l Türkiye'nin Kad n Giriflimcisi Yar flmas Birincisi Emel Aksoy Gündemir, Milliyet Gazetesi Köfle Yazar Meral Tamer ve Hurriyet Daily News Genel Yay n Koordinatörü David Judson. ilden 806 kad n giriflimci baflvuruda bulundu y l ndan bu yana Türkiye'nin Kad n Giriflimcisi Yar flmas nda sosyal sorumluluk ruhu ile ifl yapan kad n giriflimciler de ödüllendiriliyor. Türkiye nin Kad n Sosyal Giriflimcisi ödülüne, ekonomik giriflimci olman n yan s ra kurduklar iflletmeyle; çevre, toplum, kültür, e itim, iflsizlik gibi sorunlara çözüm üreten kad n giriflimciler baflvurabiliyor. ngilizce seçene i Baflvurular 15 Mart 2009 tarihine kadar sürecek olan Türkiye nin Kad n Giriflimcisi Yar flmas na daha önceki y llarda kat lan kad n giriflimciler tekrar baflvurabiliyor. Bu y l, T.C. vatandafl olmayan ancak Türkiye de yaflayan kad n giriflimcilerin de baflvurmas amac yla yar flma hakk nda bilgilerin yer ald internet sayfalar n n ve baflvuru formlar n n ngilizcesi haz rland. Yar flmada Türkiye nin Kad n Giriflimcisi kategorisinde 1 inci olan kad n giriflimciye 20 bin TL, 2 nciye 15 bin TL, 3 üncüye 10 bin TL yüklü Aynal Bonus kart, Türkiye nin Kad n Sosyal Giriflimcisi kategorisinde1 inci olan kad n giriflimciye ise 5 bin TL yüklü Aynal Bonus kart veriliyor. Ayr ca dereceye giren tüm kad n giriflimcilere bir y l ücretsiz Ekonomist, Capital ve Elele dergileri aboneli i hediye ediliyor. Yar flmaya Türkiye de yaflayan, flirketinde hakim ortak olan, flirketinin y ll k cirosu 25 milyon TL nin alt nda olan tüm kad n giriflimciler her iki kategori için baflvurabiliyor. Yar flma için baflvuru ve ayr nt l bilgiye ve internet adreslerinden ulafl labiliyor. ŞUBAT 2009 K O B G R fi M 15

16 KOB Gündemi Birleflme için örnek modeller oluflturulmal H ükümet yetkilileri, KOB lerin birleflmesini ve ölçeklerini büyütmesini özendirmek için vergi ve SSK deste i ile sektörel, bölgesel ve proje bazl yeni teflvik sistemini geçti imiz ay sonuna kadar TBMM den geçirilecek çal flmay birkaç gün içinde yapacaklar n ifade ettiler. KOB lerin de yap sal de iflim ve dönüflüm sürecine istekli olmas ve özendirilmesi gerekti ini vurgulayan Küçük ve Orta Büyüklükteki flletmeler Derne i (KOB DER) Genel Baflkan Nurettin Özgenç, Üç befl flirketin bir araya gelerek güçlerini birlefltirece i bir yap y oluflturmam z gerekiyor dedi. Yasayla ilgili gidiflat ne olursa olsun, KOB lerin dev bir küresel havuzda kaybolmamas için kendilerini korumaya almalar gerekti ini söyleyen Özgenç, Bunun için de Küçük olsun benim olsun, ortakl kla ifl yürümez anlay fl n terk edip, hem maddi hem manevi ç karlar n düflünmesi gerekiyor. KOB lerin ortakl k kurabilmesi için örnek modeller oluflturulmal. Oluflturulan örnekleri gören KOB ler de ortakl a güvenilir bir flekilde bakacaklard r dedi. Türk hal c lar Belçika y sollad A lmanya n n Hannover kentinde düzenlenen dünyan n en büyük Hal Fuar Domotex e krize ra men kat lan Türk hal c lar, bir baflar ya imza atarak kat l mda ilk kez Belçika y geride b rakt. stanbul Tekstil ve Konfeksiyon hracatç lar Birli i ( TK B) önderli inde fuara kat lan 23 el hal c s ile bireysel kat lan 122 makine hal c s, bu y l Domotex de Türkiye nin en fazla kat l m gösteren birinci ülke olmas n sa lad. Ulusal süt konseyi çalışmalara başladı T ürkiye de hammadde temininden pazarlamaya kadar pek çok sorununa çözüm bekleyen süt ve süt mamulleri sanayinde, sektörün geliflmesine öncülük edecek büyük bir ad m at ld. Türkiye, Süt, Et, G da Sanayicileri ve Üreticileri Birli i nin (SETB R) de kurulmas için çeflitli faaliyetler yürüttü ü ve haz rl k çal flmalar na aktif olarak kat ld Ulusal Süt Konseyi, resmen kuruldu. Ulusal Süt Konseyi Kurucular Kurulu ilk toplant s n 21 Ocak 2009 tarihinde gerçeklefltirerek, ola an genel kurula kadar görev yapacak geçici baflkan ve yard mc lar n seçti. Toplant da Ulusal Süt Konseyi Geçici Baflkanl na Murat Yörük, Ulusal Süt Konseyi Geçici Baflkan Yard mc l - na Memduh Koyuncu, Ulusal Süt Konseyi Geçici Muhasip Üyeli ine Osman Vasfi Yasun seçildi. Ayr ca Sanayici Alt Grubunu temsilen Ethem Sancak, Tar k Tezel, Hasan Girenes, Üretici Alt Grubunu temsilen ise Recep Pulat, Hayri Saatçi ve Mehmet fiimflek geçici yönetim kurulu üyeleri olarak belirlendi. Ulusal Süt Konseyi Geçici Yönetim Kurulu ndan yap - lan aç klamada, Süt Konseyi, al nmas gereken acil tedbirlerle ilgili olarak alm fl oldu u tavsiye kararlar n Tar m ve Köyiflleri Bakanl na iletmifltir. Bu kararlar içerisinde, önümüzdeki üç ayl k dönemde uygulanmak üzere Okul Sütü Projesi nin tekrar hayata geçirilmesi, süt ürünleri ihracat - n n desteklenmesi, süt tozu ithalat n n kontrol alt na al nmas ve çi süt desteklemelerinin maliyet ile orant l olarak uygulanmas konular bulunmaktad r denildi. stanbul Hal hracatç lar Birli i ( H B) Baflkan brahim Y lmaz, kriz dolay s yla geçen y llara göre kat l mc ve ziyaretçi say s nda düflüfl yaflanmas na ra men, profesyonel al c lar n Türk hal lar na yo un ilgi gösterdi ini söyledi. Daha önceki ABD baflkanlar na Türk hal lar gönderdiklerini söyleyen Y lmaz, ABD nin yeni Baflkan Obama ya da özgün Türk motiflerinden oluflan bir hal arma an ederek, kriz nedeniyle bu ülkede kaybettikleri pazar tekrar ele geçirmeyi planlad klar n belirtti. 16 K O B G R fi M ŞUBAT 2009

17 MM B de 44.8 milyar dolarl k ihracat T ürkiye, 2008 y l toplam ihracat nda bir önceki y la göre yüzde 18.8 oran nda art fl sa layarak milyarl k yurt d fl sat fl gerçeklefltirirken; stanbul Maden ve Metaller hracatç Birlikleri de ( MM B) ihracat performans n art rd. MM B, bünyesindeki demir çelik, kimyevi maddeler ve mamulleri, elektrik-elektronik, demir ve demir d fl metaller, maden ile mücevher ihracatç birlikleriyle 2008 de bir önceki y la göre yüzde 31.2 art flla 44.8 milyar dolarl k d fl sat fla imza att. Bu rakamlar çerçevesinde Türkiye nin toplam ihracat n n yüzde 35.2 sini gerçeklefltirdiklerini söyleyen MM B Genel Sekreteri M. Mutlu Öktem, baflar lar n ülkeleri ve fuarlar gezerek yeni pazarlar bulmalar na ba lad. Ev tekstili 2009 dan umutlu G eçen ay Almanya da 39 uncu kez düzenlenen dünyan n en büyük ev tekstili fuar He mtex e kat lan 161 Türk flirketi ilgi oda oldu. Fuar de- erlendiren Türkiye hracatç lar Meclisi (T M) Baflkan Vekili brahim Burkay, stanbul da düzenlenen Ev Teks 2008 Fuar ile bafllayan Türk Ev Tekstili Sektörü, moda marka ve inovatif ürünlerle ad ndan hayli söz ettirmekte. lk kez stanbul Evteks Fuar nda hayata geçirilen Trend Alan, Moskova daki Ev Tekstili Fuar nda da dikkatleri üzerimize toplamam z sa lam flt. Türk flirketlerinin standlar, yaklafl mlar ve bak fl aç s yla tedirginli in hakim oldu u bu dönemde, He mtex fuar nda da çekim merkezi olmay baflararak, önümüze daha bir umutla bakabilme imkan n yakalad k dedi. nsan kaynaklar bu zirvede toplan yor M anagement Centre Türkiye taraf ndan bu y l 14 üncüsü düzenlenecek olan ve temas Etkisi Varsa Gerçektir olarak belirlenen 14 üncü nsan Kaynaklar Zirvesi, fiubat 2009 da Lütfi K rdar da gerçeklefltirilecek. nsan kaynaklar ( K) profesyonellerinin etkisi ve gücünü ortaya ç karmaya odaklanan zirvede K yat r mlar n ifl sonuçlar na ve rekabet gücüne dönüfltürmenin yöntemi, K yüksek etki yaratma modeli ile paylafl lacak. Bu model, insan kaynaklar profesyonellerinin bireysel olarak yaratabilece i gerçek etkiyi her yönüyle ortaya koyuyor. K yüksek etki modeli ne göre gerçek etki yaratman n üç farkl aflamas ve dokuz ana temas bulunuyor. Bu dokuz teman n hepsi birlikte, kiflilerin daha büyük, daha anlaml ve daha kal c bir etki yaratmalar için yüksek performans göstermelerine olanak sa l yor. Dokuz teman n her biri için dünyan n önde gelen uzmanlar, Zirve de görüfl ve deneyimlerini paylaflacaklar. Akdeniz e e itimli d fl ticaret koçlar AK B Baflkanlar Kurulu Baflkan Bülent Aymen A kdeniz hracatç Birlikleri (AK B), AB Hibe Projeleri kapsam nda yer alan flkur Aktif stihdam Tedbirleri çerçevesinde, alaca 105 bin Euro finansmanla Adana-Mersin bölgesinde istihdam art rmay amaçlayan D fl Ticaret Koçlar projesini hayata geçirecek. Projeyle, üniversite mezunu 30 yafl n aflmam fl 30 kad n ve 28 yafl n aflmam fl 20 erkek, d fl ticaret konusunda donan ml ve uzman seviyesine getirilecek. E itimlerini tamamlayan gençler, üretici KO- B ler için çal flmaya bafllayacak. Projenin hayata geçmesiyle koçlar, çal flt klar KOB leri d fl ticaret flirketi haline getirmek için görev alacaklar. Bu arada KOB ler de verilecek e itimlerle ihracatç olmaya haz rlanacak. ŞUBAT 2009 K O B G R fi M 17

18 KOB Gündemi Üniversiteli gençler KOB ler için yar flacak U luslararas Yat r mc lar Derne i (YASED) taraf ndan, üniversite ö rencilerinin ekonomik ve sosyal konularda araflt rma yapmas n teflvik amac yla, gelenekselleflen Bilimsel nceleme Yar flmas n n bu y l 10 uncusu düzenlenecek. Son baflvuru tarihi 26 Haziran 2009 olan inceleme yar flmas, Türkiye de bulunan tüm üniversite ve yüksekokul, lisans, lisansüstü ve doktora ö rencilerine aç k olacak. Yar flman n bu y lki konusu Türkiye de Uluslararas Do rudan Yat r mlar n Yerel Sanayi ve KO- B ler Üzerindeki Etkileri. Yar flma kapsam nda kat l mc lardan uluslararas do rudan yat r mlar n yerel sanayi ve KOB lerin uluslararas pazarlara eriflimlerine katk lar, kurumsallaflma ve sürdürülebilir performans n sa lanmas üzerindeki etkilerinin yan s ra Ar-Ge, fikri ve s - naî mülkiyet haklar n n geliflimindeki rolleri ve Türkiye için önerileri içeren de erlendirme sunmalar bekleniyor. Ödüllerin 6 bin TL, 3 bin TL ve bin 500 TL olarak belirledi- i yar flma kapsam nda bu y l ilk kez kazanan ö rencilere YA- SED üyesi uluslararas flirketlerde staj imkân da sa layacak. Makineciler krize rağmen ihracatı artırdı y l Aral k ay nda Orta Anadolu Makine ve Aksamlar hracatç lar Birli i nin Türkiye geneli ihracat yüzde 10.4 düflerken, Ocak-Aral k döneminde ise ihracat yüzde 24.6 artt. Aral k ay nda Türkiye genelindeki ihracat yüzde 25 düflerken, makine sektöründeki düflüflün s n rl kalmas dikkat çekti. Ocak-Aral k döneminde makine ihracat 6.9 milyar dolar seviyesine ulaflt. Mal gruplar n n sektör ihracat ndan ald klar bak m ndan; inflaat ve madencilik makineleri 998 milyon dolar ihracat ve yüzde 14.4 pay ile birinci, endüstriyel klimalar ve so utma makineleri 819 milyon dolar ihracat ve yüzde 11.8 pay ile ikinci oldu. Tak m tezgâhlar 747 milyon dolar ihracat ve yüzde 10,8 pay ile üçüncü s rada yer al rken, 598 milyon dolarl k ihracat rakam ve yüzde 8.7 pay ile pompalar ve kompresörler dördüncü s rada yer ald. Türk makine sektörü ihracat nda bafll ca ülkeler ise s ras yla Almanya, Rusya ve ABD oldu. Y l n genç yay n giriflimcisi aran yor B ritish Council in düzenledi i Y l n genç yay n giriflimcisi yar flmas bafll yor. Yar flmaya kat lmak için adaylar n yafl aral nda olup, yay nc l k alan nda ve yan sektörlerinde ifl tecrübesine sahip olmalar gerekiyor. Yar flmac larda yay nc l k sektöründe ticari ve sosyal yeteneklerini giriflimcilik becerileriyle ispat etmifl olman n yan s ra piyasada Türkiye liderli ini hedeflemifl olma flart da aran yor. Tüm bu özelliklerini sözlü ve yaz l olarak ngilizce de ifade edebilen adaylar, 20 fiubat 2009 tarihine kadar sayfas ndan yar flmaya baflvurabiliyor. Yar flma baflvurular ve sunumlar, ngilizce olacak. Yar flmay kazanan aday, Nisan 2009 tarihleri aras nda, di- er ülkelerin finalistleriyle birlikte, 10 gün sürecek yay nc l k sektörünü içeren tur ve finalistler aras nda yap lacak olan ayr yar flma için ngiltere ye gidecek. Finalistler, ngiltere deki tur kapsam nda, Londra Kitap Fuar na kat larak, ngiltere nin önde gelen yay nc lar yla tan flma ve kendi çal flmalar n sunma f rsat bulacaklar. Ziyaretler, çok uluslu ve küçük yay nevlerinin yan s ra yazar temsilcileri, kütüphaneciler, bayiler, da t m flirketleri, finansal kaynak sa layan kurulufllar, çeflitli yay nc ve yazar birliklerini de içerecek. Adaylar n de erlendirmesinde en önemli etken, yay n sektöründe gösterdikleri giriflimcilik yetenekleri olacak. Bunun yan s ra adaylar n alanlar ndaki bilgi birikimi, yay nc l k alan nda gösterdikleri özgün yaklafl m ve sunum yetileri de de erlendirilecek. 18 K O B G R fi M ŞUBAT 2009

19 Boru sektörü beflinci kez bulufluyor B oru ve Ek Parçalar Fuar, Mart 2009 tarihleri aras nda uluslararas platformda beflinci kez sektöre ev sahipli i yapacak. stanbul Fuar Merkezi nde gerçeklefltirilecek fuar, 2009 y l nda sektörü tekrar bir araya getirip, ticareti ve ekonomiyi daha verimli hale getirmeyi hedefliyor. Fuar n y llard r profesyonel ziyaretçi odakl çal flmalar ve giderek büyüyen baflar s, ileriki y llar için büyük ümitler veriyor. Üreticiler, sat n alma yetkilileri, müteahhitler ve belediyelerin de kat laca fuar, belediye yetkililerini buluflturan dev bir platform olacak. Fuara talya, Almanya, Fransa, Rusya, Ukrayna, Hindistan, Kanada, Bulgaristan, ngiltere, Çek Cumhuriyeti, Romanya, Birleflik Arap Emirlikleri, Kore, Tayvan, Avusturya, Polonya, Yunanistan, M s r, Suudi Arabistan, Çin, S rbistan ve ABD gibi ülkelerden pek çok flirketin kat lmas bekleniyor. Mobilyan n kaderi ilk çeyrekte belli olacak Konya Etiyopya pazarına talip K onya Ticaret Odas 'ndan tar m makineleri sektörünü ekonomik krizden kurtaracak yeni bir proje hayata geçiriliyor. Dünya Bankas ve Etiyopya iflbirli iyle gerçeklefltirilen Tar msal Bölgesel Kalk nma Projesi ne Konya Ticaret Odas 'n n öncülü üyle bölgede faaliyet gösteren tar m makineleri imalatç lar dahil oluyor. Projenin detaylar hakk nda Konya da faaliyet gösteren tar m makinesi üreticilerine Konya Ticaret Odas Baflkan Hüseyin Üzülmez taraf ndan bilgi verildi. Etiyopya n n traktör dahil, tar m makineleri konusunda çok büyük potansiyelinin bulun- Hüseyin Üzülmez du unu söyleyen Üzülmez, projenin hayata geçirilmesiyle beraber Etiyopya'ya yap lacak olan makine sat fl n n Etiyopya taraf ndan yüzde 50'lik k sm n n peflin ödenece ini, geriye kalan yüzde 50'lik k sm n n da iki y l taksitlendirilece ini belirtti. Bu durumdan üyelerin olumsuz etkilenmemesi için Eximbank' da bu projeye ortak ettiklerini kaydeden Üzülmez, Taksitlendirilecek yüzde 50'lik k sm n Eximbank kaynaklar ndan kullan lmas için görüflmelerimizi yapt k. Konya Ticaret Odas olarak projeye sahip ç k yoruz. Gereken ad mlar atarak, sizlerin ürettiklerinizi satman z için yol gösteriyoruz dedi. D ünyan n en büyük mobilya kenti MASKO, krizin flu ana kadar y k c bir etki göstermedi ini, ancak ilk üç ay n ekonomik göstergelerinin kendileri için çok kritik oldu unu aç klad. MASKO Yönetim Kurulu Baflkan Recep Güneykaya, kriz nedeniyle hem iç hem de d fl üretimde sektör genelinde yaflanan gerilemenin aksine MASKO nun çok iyi gitti ini söyleyerek, flunlar belirtti: MASKO olarak, Türkiye Recep Güneykaya ekonomisine sundu umuz 4 milyar dolarl k katk ve yaratt m z 4 bin kiflilik istihdam ile krize meydan okuyoruz. 500 ü aflk n flirket ve 778 iflyeri ile MASKO Mobilya Kenti olarak, stanbul ve çevresindeki mobilya ihtiyac n n yüzde 60 n karfl l yoruz. Toplam ihracat n da yüzde 20 sini gerçeklefltiriyoruz. Bu güçle, 2008 krizinden bafl m z dik ç kt k y l hakk nda yorum yapabilmemiz içinse ilk üç ayl k dönemi görmemiz flart. ŞUBAT 2009 K O B G R fi M 19

20 Girişim Y AKLAfiIK 40 YILDIR NfiAATÇI OLAN EKfi O LU A LES N N FERTLER NDEN SMET EKfi O LU, ÖZELL KLE ANADOLU YAKA- Master yaptıkları finans sektörünü tercih etmeyen Merve ve Burak Ekşioğlu kardeşler, Kanyon Alışveriş Merkezi nde açtıkları New York tarzı restoranları Park Avenue yu zincirleştirecekler. Baba mesleği inşaatçılığa da sıcak bakan girişimciler, butik otel yaparak turizme de girmeyi planlıyor. lincine varm fllar. Türkiye ye geri dönmeye karar veren Ekflio lu kardefller, bebek giyim sektöründe aç k bir pazar görmeleriyle Kanyon Al flverifl Merkezi nde (AVM) Natalys ma azas n ve AVM de ortaklar yla birlikte Mong Restoran açarlar. Ortaklar ndan ayr lan giriflimciler, ayn mekân 2007 y l nda ismini Park Avenue olarak de ifltirerek tamamen New York tarz bir konseptle yeniden hizmete sokarlar. Bu arada tekstilin kendilerine uygun olmad n gören giriflimciler, Natalys i kapatarak tamamen restoran ifline odaklanmaya karar verdiler. Farkl dekorasyonu ve iddial mutfa yla Park Avenue, Amerikan bar, tu la görünümlü duvarlar ve mutfa a aç lan pencereleriyle birçok müdavim kazanmaya bafllam fl bile. Ekflio lu kardefller, stanbul daki flube say s n üçe ç kartmay hedefliyor. Franchisinge s cak bak yorlar 2009 y l içerisinde Ba dat Caddesi ve Avrupa Yakas nda birer restoran daha açacaklar n söyleyen Merve Ekflio lu, bu arada müflterilerinden de teklif ald klar n belirtiyor. Franchise tekliflerini de de erlendirdiklerini ifade eden Merve Ekflio lu, k sa bir süre sonra müflterilerine Express servis hizmeti vereceklerini de vurgulayarak, bu karar almalar nda AVM lere uygulanan sigara yasa- n n etkili oldu unu belirtiyor. Ekflio lu planlar n flöyle anlat yor: Hamburgerlerimiz New York tarz ndaki gibi oldukça büyük ve etten yap l yor. Paket servise uygun, müflteriyi bekletmeden servis edebilece imiz bir konsepte sahibiz. Evlere servisi alt aya kadar hayata geçirmeyi planl yoruz. Bu karar al rken sigara yasa- n da düflündük. Sigara yasa ndan mutlaka etkilenece iz. Kanyon un aç k mekanlar var ve bu mekanlarda biz sigara içirmeye devam edece iz. Ancak yeni açaca m z restoranlarda bahçe olmas na dikkat edece- iz. Bu arada müflterilerimizden de Ankara Ekflio lu kardefller Park Avenue yu SI NDA YAPTI I KONUT PROJELER YLE TANINIYOR. Fakat aile fertleri daha do rusu ikinci kuflak, bir taraftan da sektör çeflitlemesine gidiyor. smet Ekflio lu nun çocuklar Merve ve Burak Ekflio lu ndan bahsediyoruz. ki kardeflin öyküsü, ABD ye kadar uzan yor. Asl nda onlar finans dünyas nda parlak kariyerlerini b rakarak Türkiye de restoran iflini yapmaya karar veren iki giriflimci Burak Ekflio lu (35), Washington Üniversitesi Endüstri Mühendisli i nden mezun olduktan sonra yüksek lisans n Georgetown University de tamamlam fl. Merve Ekflio lu (30) ise Oxford Brookes Üniversitesi nde iflletme okuduktan sonra, pazarlama mast r n New York Üniversitesi nde yapm fl. Burak Ekflio lu, uzun y llar üst düzey yönetici olarak Citigroup un ana merkezinde, New York taki global yat r mlar bölümünde, Merve Ekflio lu ise Citigroup Private Bank, New York City de analist olarak çal flm fl. Ekflio lu kardefller, New York ta kat ld klar gurme yemek davetleri, evde misafirlere verilen yemek ziyafetlerinden sonra g da sektörüne girmeye karar vermifller. New York ta Park Avenue Caddesi üzerinde çal fl rken, kiflinin yemek için kendine ay rd zaman n ne kadar özel oldu unun bi- Al flverifl yapanlar n mekan P ark Avenue, Akdeniz, ABD, Uzakdo u ve Türk mutfaklar ndan oluflan birçok yemek çeflidinin bulundu u bir restoran. Farkl aperatif ve salata çeflitleri, makarnalar, yumuflak bonfileler, sandviç, wrap ve Amerikan Diner tarz büyük boy hamburgerler ön plana ç k yor. Ö lenleri, al flverifl yapanlar n yan s ra, ifl çevresinin de özellikle tercih etti i mekânda toplam 30 kifli çal fl yor. ve zmir de franchising için teklifler al yoruz. Markan n imaj n zedelemeyen ve lezzet standard n koruyabilecek kiflililerle iflbirli i yapabiliriz. Ayr ca yurt d fl nda da New York ve Atina ya restoran açabiliriz. Soslar merkezde yap lacak Bu arada restoran n cheesecake lerini Burak Ekflio lu haz rl yor. Burak Ekflio lu, mutfa n her alan nda yer al yor. Örne in, farkl bir pizza ilk kez yap lacaksa Burak Ekflio lu ya ifli tamamen devral yor ya da pizzan n haz rlan fl n n her aflamas nda bizzat bulunuyor. Lezzet standard n n müflteri için çok önemli oldu unu söyleyen Burak Ekflio lu, bu nedenle Kavac k ta olan merkezlerini Maslak a tafl yacaklar n ve bu merkezin hem ofis, hem depo, hem de üretim merkezi olaca n belirtiyor. Bu merkezde g da mühendislerinin çal flt r lmas planlan yor. Merkezde haz rlanacak soslar n g da mühendislerinin kontrolünden geçerek restorana ulaflt r lmas planlan yor. Park Avenue ya günde ortalama 300 ile 500 aras nda müflteri geliyor. Mekân n toplam alan 200 metrekare. Henüz 1.5 y l gibi k sa bir süre olmas na karfl n restoran n, 2008 y l n 2 milyon dolar ciroyla kapatmas hedefleniyor. Burak 20 K O B G R fi M ŞUBAT 2009

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

plastik sanayi Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

plastik sanayi Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri plastik sanayi 2014 Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri karşılayan, bu mamullerde net ithalatçı konumunda bulunan ve gelişmiş

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Ahmet KARAYİĞİT Makroekonomik göstergeler açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. Büyüme, ihracat, faizler, kurlar, faiz dışı fazla gibi pek çok ekonomik

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

GLOBAL HAFTALIK STRATEJİ

GLOBAL HAFTALIK STRATEJİ GLOBAL HAFTALIK STRATEJİ 14 Aralık 2015 Geçtiğimiz hafta küresel çapta riskten kaçısın etkili olduğu bir hafta oldu. Fed toplantısına ilişkin beklentiler, petrol ve diğer emtia fiyatlarında yaşanan hızlı

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 TÜFE Mayıs ayında aylık %0,31 yükselişle ile ortalama piyasa beklentisinin (-%0,10) bir miktar üzerinde geldi. Yıllık olarak ise 12 aylık TÜFE %9,16 olarak gerçekleşti (Beklenti:

Detaylı

21-24 MAYIS 2016 5. TİCARİ ARAÇLAR, OTOBÜS VE TEDARİK SANAYİ FUARI STANBUL BÜYÜKÇEKMECE, STANBUL / TURKEY TÜYAP FUAR VE KONGRE MERKEZ

21-24 MAYIS 2016 5. TİCARİ ARAÇLAR, OTOBÜS VE TEDARİK SANAYİ FUARI STANBUL BÜYÜKÇEKMECE, STANBUL / TURKEY TÜYAP FUAR VE KONGRE MERKEZ İş Birliği İle 5. TİCARİ ARAÇLAR, OTOBÜS VE TEDARİK SANAYİ FUARI 21-24 MAYIS 2016 BÜYÜKÇEKMECE, STANBUL / TURKEY STANBUL FUAR VE KONGRE MERKEZ Büyükçekmece, stanbul / Türkiye Küresel Fuar Endüstrisi Birliği

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z MARKET DONANIMLARI VE YAZILIMLARI 2009 Market donan mlar ve yaz l mlar pazar araflt rmas, sektördeki tüm firmalara aç k kollektif

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı. 5. KOBİGEL Kobi Gelişim Destek Programı. 8. Kredi Faiz Desteği

2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı. 5. KOBİGEL Kobi Gelişim Destek Programı. 8. Kredi Faiz Desteği KOSGEB DESTEKLERİ 1. Tematik Proje Destek Programı 2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı 3. AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı 4. Genel Destek Programı 5. KOBİGEL Kobi Gelişim

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ I Doç. Dr. Yonca Deniz GÜROL YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ II YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ Yay n No : 2377 flletme-ekonomi Dizisi : 447 1. Bask Ocak 2011 - STANBUL

Detaylı

Girişimcileri destekleyen

Girişimcileri destekleyen Girişimcileri destekleyen kurum ve kuruluşlar KONUYA BAŞLARKEN 1. 2. Girişimci adayları kuracakları işlerle ilgili ne gibi desteklere ihtiyaç duyarlar? Kredi, hibe, teşvik kavramları size ne ifade etmektedir?

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

Sayfa 1 ESTA. Firmam z temsilcisi ESTAS ngiltere de temsil. etti. www.estas.com.tr EKSANTR K GAZETE Say :1 January 2011-1977 den beri

Sayfa 1 ESTA. Firmam z temsilcisi ESTAS ngiltere de temsil. etti. www.estas.com.tr EKSANTR K GAZETE Say :1 January 2011-1977 den beri EKSANTR K GAZETE Say :1 January 2011 Firmam z temsilcisi ESTAS ngiltere de temsil etti Sayfa 1 EKSANTR K GAZETE Say :1 january.2011 Firmam z d ve iç projelerin takibi için a rl kl olarak kullan lacak web

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar SEKTÖRÜN TANIMI 32. fasılda ağırlıklı olarak çeşitli boyayıcı ürünler olmakla birlikte, deri ve deri işleme sektöründe (debagat) kullanılan malzemeler, macunlar vb. ürünler de söz konusu faslın içerisinde

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Yetkin Gayrimenkul De erleme ve Dan flmanl k A.fi olarak

Yetkin Gayrimenkul De erleme ve Dan flmanl k A.fi olarak Sektöründe fark yaratmak isteyen kuruluşlar ancak doğru çözüm ortaklarıyla hareket ederek başarıya ulaşabilirler. Yatırımlarınıza kılavuzluk edilmesi, varlıklarınızın profesyonel bir anlayışla değerlendirilmesi

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

GLOBAL HAFTALIK STRATEJİ

GLOBAL HAFTALIK STRATEJİ GLOBAL HAFTALIK STRATEJİ 21 Eylül 2015 Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Fed toplantısı sonrasında piyasalarda karışık bir seyir izleniyor. Fed in açıklamaları beklentilerden daha fazla güvercin olarak

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar

8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar 44. Y l Ankara Sanayi Odas 2008 Y l Çal flma Program 8 Projeler 8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA );

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında.

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında. 04.06.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/79 KONU: Yurt DıĢında GerçekleĢtirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler

Detaylı

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 Sunum Planı Giriş I)Literatür Uluslararası Literatür Ulusal Literatür II)Karşılaştırmalı Analiz III)

Detaylı

16.03.2016. Euro Bölgesi 0,00% Japonya -0,10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,1125 1,4304 114,145 2,9110 1238,15 39,72

16.03.2016. Euro Bölgesi 0,00% Japonya -0,10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,1125 1,4304 114,145 2,9110 1238,15 39,72 Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Ülke Faiz Ülke Faiz Açılış 1,1101 1,4299 113,794 2,8687 1234,07 39,72 Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Yüksek 1,1125 1,4304 114,145 2,9110 1238,15 39,72 Düşük

Detaylı

10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program

10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program 10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program Gö ün Yar s Kad nlar nd r Çin Atasözü Kad nlara giriflimcilik e itimi verilmesi kifli bafl na düflen geliri 2020 y l na kadar tahminlerimizin %14 üzerinde, 2030

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... ÖZET Ekim ayında tüketici fiyatları yüzde 3,7 oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde 7, ya yükselmiştir. Bu artışın 1,3 puanı yönetilen/yönlendirilen fiyat ayarlamalarından kaynaklanmıştır. Döviz kuru

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL "Sivil Toplum, Yerel Yönetimler ve Gençlik AB Üyeli i Yolunda Sivil

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Aylık Elektrik Tüketimi

Aylık Elektrik Tüketimi Aylık Elektrik Tüketimi Kasım 2015 Elektrik Tüketimi Değerlendirmesi Yael Taranto tarantoy@tskb.com.tr TSKB Ekonomik Araştırmalar Oca-08 Nis-08 Tem-08 Eki-08 Oca-09 Nis-09 Tem-09 Eki-09 Oca-10 Nis-10 Tem-10

Detaylı

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol 1. Giriş Bu yazıda, Bursa daki (ciro açısından) en büyük 250 firmanın finansal profilini ortaya koymak amacındayız.

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu uygulama

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

DÖVİZ. Döviz Kurları / Pariteler DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ VERİ GÜNDEMİ. Ekonomik Notlar Makro Görünüm Teknik Görünüm

DÖVİZ. Döviz Kurları / Pariteler DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ VERİ GÜNDEMİ. Ekonomik Notlar Makro Görünüm Teknik Görünüm DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ Geçtiğimiz hafta ABD de tüketici güven endeksi beklentilerin üzerinde geriledi. ISM imalat endeksinde ise yükseliş trendinin korunduğu görülüyor. Hafta boyunca, doların güçlü seyrinin

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul 49 50 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 2008 yılında ABD de ipotekli konut kredisi piyasasında ortaya çıkan ve hızla tüm dünya ekonomilerinde

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

21.12.2015. Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,0875 1,4951 123,551 2,9160 1071,19 37,70

21.12.2015. Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,0875 1,4951 123,551 2,9160 1071,19 37,70 Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Ülke Faiz Ülke Faiz Açılış 1,0827 1,4898 122,555 2,9105 1051,20 36,79 Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Yüksek 1,0875 1,4951 123,551 2,9160 1071,19 37,70 Düşük

Detaylı