2009 YILININ. ifi FIRSATI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2009 YILININ. ifi FIRSATI"

Transkript

1 4. YILIMIZDAYIZ fiubat YILININ ifi FIRSATI Düflük maliyetle yüksek kâr marj sa layan ifl f rsatlar, 2009 y l na damgas n vuracak gibi görünüyor y l n n yükselen bayilikleri ise krizin hasar n en az hisseden g da sektöründen ç kacak. Giriflimciler için 30 ifl f rsat n araflt rd k. Q CHALLENGE KÖTÜ HAVA L DERL N ÖNER YOR ARAÇLARI TAK P EDEREK TÜM DÜNYAYA YAYILACAK fiten ÇIKARDI I ELEMANINA fi BULAN fi RKETLER ALMAN POMPACI ARITMA TES SLER YLE BÜYÜYECEK ANADOLU DAN GELEN SEY DO LU BAY L KLE GER DÖNECEK

2

3 fiubat 2009 Editör Yay nc Do an Burda Dergi Yay nc l k ve Pazarlama A.fi. Murahhas Üye (CEO) Mehmet Y. Y lmaz Yay n Direktörü M. Rauf Atefl Yay n Yönetmeni Talat Yeflilo lu Yaz ªleri MΩdΩrΩ (Sorumlu) As m Aslan Haber Müdürü Mustafa Kemal Çolak Araflt rma MΩdΩrΩ Orhan Karaca Yaz ªleri MΩdΩr Yard mc s Saime Dik Görsel Yönetmen fiendo an Yamako lu Editörler Finans Kayhan Öztürk, Borsa Talip Y lmaz, Medya Fatofl Bozkufl D fl Haberler Emrah Gürkan Emlak Okhan fientürk Haber Merkezi Levent Gökmen, Hülya Güler, Behiye Selin Taner, Özlem Bay, Özge Yavuz, Gözde Yeniova, Burcu Tuvay Marka Müdürü Didem Alak n Güven Sayfa Yap mc lar Fatih K. Tural, Erdal fiahin Fotoµraflar Hüseyin S. Öngen, Gπkhan elebi KarikatΩr Varol Yaªaroµlu Grafik Yaman Tetik Arfliv Berrin Uyan k Bekar Ankara Temsilcisi Erdal pekeflen Tel: Yönetim Genel Yay n Koordinatörü Yeflim Denizel Tüzel Kifli Temsilcisi Murat Köksal Sat fl Direktörü Orhan Taflk n Finans Direktörü Didem Kurucu Üretim Direktörü Servet Kavaso lu Reklam Grup Baflkan Cem M. Baflar Grup Baflkan Yard mc s Funda Baykal Sat fl Müdürleri Emel Sönmez, Özlem Güner Atefl Sat fl Temsilcisi Deniz Küçükhüseyin Teknik Müdür Nusret K r ml o lu Tel: (3 hat) Faks: Rezervasyon Tel: / / Faks: Ankara Reklam Tel: Hedef Sayfalar Tel: Faks: Yönetim Yeri Hürriyet Medya Towers Güneflli/ STANBUL Tel: Faks: Bask Do an Ofset Matbaac l k ve Yay nc l k Afi Do an Medya Tesisleri, Hofldere Yolu C Blok Esenyurt/ stanbul Daµ t m Yaysat A Yay n Türü Yerel, süreli, haftal k c Ekonomist Dergisi Do an Burda Dergi Yay nc l k ve Pazarlama A.fi. taraf ndan T.C. yasalar na uygun olarak yay mlanmaktad r. Ekonomist Dergisi nin isim ve yay n hakk Do an Burda Dergi Yay nc l k ve Pazarlama A.fi. ye aittir. Dergide yay mlanan yaz, foto raf, harita, illüstrasyon ve konular n her hakk sakl d r. zinsiz, kaynak gösterilerek dahi al nt yap lamaz. DB Okur Hizmetleri Hatt (0 212) DB Abone Hizmetleri Hatt Tel: (0 212) Faks: (0 212) Pazar hariç hergün saat aras nda hizmet verilmektedir. Giriflimcilik genlerimizde var G lobal krizin açt yaralar derinden hissetmeye bafllad k. Geçen ay dünya genelinde özellikle finans ve otomotiv sektörlerinde yaflanan iflten ç karmalar n ve bunlar n hemen her sektörde devam ediyor olmas, krizin boyutunu kestirmeyi iyice zorlaflt rd. Ancak krizin sonunun gelmesini bekleyenlerle de var krizi f rsata dönüfltürmenin formüllerini arayanlar da Türkiye giriflimcilik ruhunun hakk n en çok veren ülkelerden Bunu yaln zca biz de il rakamlar da söylüyor. Ulusal Franchising Derne i nin (UFRAD) verilerine göre Türkiye de her iki kifliden biri, kendi iflini kurmak istiyor. Bu rakam Japonya ve ABD de 12 de bir, Finlandiya da ise 60 kiflide bire düflüyor. Giriflimcilik genlerimizde var desek yanl fl olmaz. Kendi iflini kurma olgusu kuflkusuz franchising sektörünün büyümesiyle daha da sa lam bir zemine oturdu. Son sekiz y lda h zla büyüyen franchise sektörü, dünyada 35 milyar dolarl k bir hacme ulaflt. Türkiye de 800, dünya genelinde ise 10 bin marka franchise veriyor. Franchising in birçok avantaj var. Bunun en bafl nda giriflimcinin denenmifl markan n gücünü arkas na almas geliyor. Bu da kontrollü yat r m imkân sunuyor. Ayr ca yat r mc ya sunulan güçlü markan n, ürün garantisi, lojistik ve reklam deste i ile risk unsurunu azaltmas da cabas Uzmanlar, kriz ortam nda artan iflsizlik oranlar n n franchising sistemine geçifl yapacak giriflimci say s nda art fla neden olaca konusunda hemfikirler. Bu da 2009 y l nda ifllerini kaybeden ya da iflini kaybetme korkusu yaflayan beyaz yakal lar n giriflimcili e soyunaca n ve orta kapasiteli yat r m bedeli olan markalara talebin artaca n gösteriyor. Bu say m zda bu beklentiden yola ç karak 2009 y l nda yüksek kâr marjl olabilecek ifl f rsatlar n araflt rd k. Araflt rmam zda bu y l özellikle g da sektöründeki markalar n n giriflimcilerin ilk tercihi olaca ortaya ç kt. Krizden en az hasar alan g da sektörü, farkl konseptlerle birçok ifl modelini de giriflimcilere sunmaya haz rlan yor. Bu ay KOB Giriflim dergimize yeni bir bölüm ekledik. Bir önceki ay sektörlerde yaflanan önemli geliflmelerin ve haberlerin yer alaca özel bölümümüz, KOB Gündemi ad yla art k her ay sizlerle buluflacak. Bu bölümde geçen ay n önemli gündem bafll klar n bulabilece iniz etkinliklerin yan s ra sizleri yar flmalar ve önemli toplant lardan da haberdar edece iz. yi bir ay geçirmeniz dile iyle Burcu Tuvay ŞUBAT 2009 K O B G R fi M 3

4 İ ç i n d e k i l e r 24 6 GÖSTERGE fiirket kurulufllar alt y l sonra düfltü Türkiye deki giriflim say s 2.4 milyon oldu Ekonomide güven düzeyi dibe vurdu 8 KAPAK 2009 y l n n 30 ifl f rsat 15 Kad n giriflimciler üçüncü kez yar flacak 16 KOB Gündemi 20 Ekflio lu kardefller Park Avenue yu zincirlefltirecek 22 Q Challenge kötü hava liderli i ni ö retiyor 24 fiirketler, iflten ç kard eleman na ifl buluyor 27 Bonuslar al flverifl fifllerinin arkas nda 28 Micro giriflimciye Nikken f rsatlar 30 Üç sektörden liderler e itimde 32 Anadolu dan gelen Seyido lu bayiliklerle geri dönüyor 34 Krizde, seyahat yerine tele konferans yap n 36 Araçlar takip ederek tüm dünyaya yay lacak 38 Alman pompac ar tma tesisleriyle büyüyecek 40 Poliüretan da d fla ba ml l önledi 42 Elektronik tar m mucitlerine flirketlerden teklifler ya yor 44 Nihayet Durukano lu: Alternatif finansman yöntemi Barter 46 Yurt d fl fuar takvimi 47 Yurt içi fuar takvimi 48 Yurt d fl ndan teklif var 49 Vergi takvimi 50 Ali Beba: Rekabet Edebilirlik Ve Yenilikçilik Çerçeve Program K O B G R fi M ŞUBAT 2009

5 Ekonominin dünü, bugünü ve gelece i Ekonomist te Ekonomist her pazar bayinizde

6 Gösterge fiirket kurulufllar alt y l sonra düfltü Orhan Karaca 008 y l nda aç lan ve kapanan flirketlere iliflkin is- geçen ay Türkiye statistik Kurumu 2tatistikler, (TÜ K) taraf ndan yay nland. Bu istatistikler, flirket kurulufllar nda alt y l aradan sonra bir düflüfl yafland n gösteriyor. Bu arada kapanan flirket say s nda da önceki y la göre gerileme oldu u dikkati çekiyor. TÜ K in verilerine göre, 2008 y l nda 49 bin 3 adet yeni flirket kuruldu y l nda kurulan flirket say s 55 bin 350 adetti. Buna göre, geçen y l flirket kurulufllar nda yaflanan düflüfl, yüzde 11.5 olarak hesaplan yor. fiirket kurulufllar 2001 krizinden bu yana yükselifl e ilimindeydi y l nda 30 binin alt na kadar düflen yeni kurulan flirket say s, sonraki alt y lda y l k bazda sürekli yükselerek 2007 de 55 binin üstüne kadar ç km flt. Böylece 1990 l y llar n ortas ndaki parlak döneme neredeyse geri dönülmüfltü deki 67 bin 898 adetlik rekora yaklafl lamasa da, o dönemdeki ortalamaya ulafl labilmiflti. Bu gidiflat n 2008 y l nda bozulmas n n nedeni malum. Ekonomi alt y l aradan sonra yeni bir resesyona girince, flirket kurulufllar nda da alt y l aradan sonra düflüfl yaflanmas kaç n lmaz oldu. Tüketicinin piyasadan kaybolmas ve iç talebin gerilemesi, giriflimcilerin önemli bir bölümünün yat r m planlar n ertelemelerine yol açt. Böylece yeni bir flirket kurup ifl hayat na at lanlar n say s da azald. ki dalgada düflüfl fiirket kurulufllar nda 2008 y l nda yaflanan düflüflün iki dalgada gerçekleflti ini de bu arada belirtelim. Birinci dalga, iktidardaki Adalet ve Kalk nma Partisi ne (AKP) aç lan kapatma davas yla bir hükümet krizinin gündeme gelme olas l n n ortaya ç kt bahar aylar nda yafland. Bu geliflme ekonomik birimleri tedirgin ederek bahar aylar nda iç talebin biraz daha zay flamas na yol açm flt. Bu aflamada mart-haziran döneminde flirket kurulufllar da hep önceki y lki seviyesinin alt nda ç kt. AKP nin kapat lmas ve hükümet krizinin yaflanmas olas l n n azalmas yla gelece e yönelik beklentilerin iyileflir gibi olmas, temmuz ay nda flirket kurulufllar nda bir art fl getirdi. Fakat a ustos ay ndan itibaren küresel finansal krizin büyümeye bafllamas, flirket kurulufllar nda ikinci bir düflüfl dalgas - na yol açt. Bu düflüfl dalgas da y l sonuna kadar devam etti. Yaln z ilginç olan flirket kurulufllar n n düflüfle geçmesine neden olan bu geliflmelerin kapanan flirket say s üzerinde bir etkisinin görülmemesi. TÜ K in verilerine göre, 2008 y l nda kapanan flirket say s 9 bin 578 olarak gerçekleflti. Bu say, 2007 y l nda kapanan flirket say s ndan yüzde 3.8 daha düflük y l nda kap s na kilit vuran flirket say s 9 bin 954 olmufltu y l nda flirket nüfusumuzda yaflanan net art fl ise 39 bin 425 olarak hesaplan yor. fiirket say s ndaki net art flta da 2007 ye göre düflüfl var y l nda flirket nüfusumuz 45 bin 396 adetlik art fl göstermiflti. Buna göre 2008 y - l nda yüzde 13.2 lik bir düflüfl söz konusu. Ekonomide geçen y l n sonuna do ru bafllayan resesyonun en az ndan bu y l n ilk yar s nda da devam etmesi bekleniyor. Bu nedenle flirketleflme e iliminde 2009 y l da pek parlak geçmeyecek gibi görünüyor. Önceki resesyonlardakine benzer bir e ilim görülürse, bu y l yeni kurulan flirket say s 40 binin alt na kadar inebilir. Son üç y ld r 9-10 bin aras nda seyreden kapanan flirket say s n n da bu y l 10 binin epey üzerine ç kmas beklenebilir. 6 K O B G R fi M ŞUBAT 2009

7 Türkiye deki giriflim say s 2.4 milyon oldu ürkiye statistik Kurumu nun T(TÜ K) geçen y l n son günlerine do ru yay nlad bir araflt rman n sonuçlar, Türkiye deki toplam giriflim say s n n, 2005 y l itibariyle 2.4 milyona yaklaflt n gösteriyor. Bu giriflimlere ba l iflyeri say s ise 2.5 milyonun üzerinde bulunuyor. TÜ K in yerel birim say s diye ifade etti i bu son say, giriflimlerin merkezleri ile flubelerini bir arada kaps yor. TÜ K in araflt rmas na göre, Türkiye deki giriflimlerin a rl kl bölümü ticaret alan nda faaliyet gösteriyor. Ticaret alan nda faaliyet gösteren giriflimlerin oran yüzde 46.8 i buluyor. kinci s rada yüzde 18 lik pay ile ulaflt rma ve haberleflme sektörü yer al yor. Üçüncü s rada ise yüzde 12.6 l k paya sahip olan imalat sanayi sektörü var. Türkiye deki giriflimlerde istihdam edilenlerin say s ise 8.9 milyonun biraz üzerinde. Bunlar n 6.4 milyonu maafll ve ücretli olarak çal fl yor. Geriye kalan 2.5 milyonluk kitleyi ise iflyeri sahipleri ile ücretsiz aile iflçileri oluflturuyor. Çal flanlar n say s aç s ndan da ilk s rada ticaret yer al yor. Yaln z bu sektörün pay, giriflim say s ndaki pay na göre epey düflüyor ve yüzde 32.8 e iniyor. Giriflim say s aç s ndan üçüncü s rada yer alan imalat sanayi, çal flan say s aç s ndan ise yüzde 28.9 luk pay ile ikinci s rada geliyor. Üçüncü s rada ise çal flanlar n yüzde 11.4 ünün istihdam edildi i ulaflt rma ve haberleflme sektörü bulunuyor. Türkiye de aç lan ve kapanan flirketlere iliflkin istatistikler oldukça eski bir geçmifle sahipken, toplam flirket say s na iliflkin istatistik bulmak epey zordu. TÜ K in son y llarda yapmaya bafllad bu araflt rma, bu alandaki bofllu u dolduracak gibi görünüyor. Ekonomide güven düzeyi dibe vurdu konomide geçen y l n sonla- bafllayan resesyonun te- Er nda melinde, ekonomik birimlerin gelece e olan güveninin erozyona u ramas yat yor. Gelecek kayg s na düflen tüketici konut ve otomobil gibi büyük montanl al m kararlar n ertelemifl, yat - r mc da baz yat r m projelerini ask ya alm flt. Bu da iç talebi zay flatarak üretimin de gerilemesine yol açm flt. Tüketici ve yat r mc n n gelece e yönelik beklentilerine iliflkin bilgileri, güven endekslerinden al yoruz. Tüketici Güven Endeksi (TGE) tüketicinin, Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) ise yat r mc n n gelece e güveni hakk nda bilgi sahibi olmam z sa l yor. Geçen y l ekonomi resesyona girmeden önce de ilk sinyalleri bu endekslerden alm flt k. Güven endekslerinde gördü ümüz erozyon daha sonra ekonomiye de aynen yans m flt. Bu iki endekse iliflkin son veriler, bu güven erozyonunun art k durdu unu düflündürüyor. Tüketici Güven Endeksi nde yaflanan düflüfl aral k ay nda durdu ve çok az da olsa bir yükselifl görüldü. Reel Kesim Güven Endeksi nde geçen y l n nisan ay ndan beri süren düflüflün de ocak ay nda durdu unu gördük. RKGE de ocak ay nda 7.1 puanl k yükselifl yafland. Her iki endekste de 100 ün üstündeki de erler iyimser duruma, 100 ün alt ndaki de erler ise kötümser duruma iflaret ediyor. Bu endekslerin son de erleri 100 ün bir hayli alt nda oldu una göre, tüketicide de reel kesimde de kötümserlik halen sürüyor. Fakat bu kötümserli in art k dibe vurmufl olmas ve yavafl yavafl toparlanman n bafllamas da önemli bir geliflme. Bu geliflme devam etti i takdirde bir süre sonra ekonomide de bir toparlanma bafllayabilir. Y l n ikinci yar s na yönelik toparlanma tahminleri gerçekleflebilir. ŞUBAT 2009 K O B G R fi M 7

8 Kapak konusu 2009 y l n n Düşük maliyetle yüksek kâr marjı sağlayan iş fırsatları, yılına damgasını vuracak gibi görünüyor. yılının yükselen bayilikleri ise krizin hasarını en az hisseden gıda sektöründen çıkacak. Girişimciler için iş fırsatını araştırdık. F NANSAL KR Z N ETK LER TÜM DÜNYAYI KASIP KAVURUR- KEN ÖZELL KLE ÇALIfiAN KES MDE BÜYÜK B R TED RG N- L K HAK M. Son dönemde ço u insan flimi kaybeder miyim? korkusu yafl yor. Kimisi ise krizde iflten ç kar lmas halinde ne yapabilece ine iliflkin formüller ar yor. Profesyonel ifl hayat nda olmalar na ra men içlerinde hep giriflimcilik ruhunu bar nd ranlar ise bu dönemde kendi iflini kurman n peflinde. Düflük maliyetle yüksek kâr elde edilebilecek ifl f rsatlar ise giriflimcileri bekliyor. Bu say m zda yüksek kâr marjl ifl f rsatlar n araflt rd k. Yapt m z araflt rma sonucunda 30 kârl ifl f rsat yla karfl laflt k. Ancak ortaya ç kan tablo, 2009 y l nda franchising de g da sektörünün a rl k kazanaca yönünde. Keza franchising sistemi, ülkemizde son y llarda oldukça h zl bir geliflim içerisinde. Bu geliflen sistem içerisinde en h zl büyüyen sektör ise kuflkusuz g da. Bunun en önemli nedeni krizlerden etkilenme riskinin di er sektörlere oranla minimum olmas. Son y llarda geliflen g da teknolojileriyle birlikte art k lojistik anlam nda da belirli s k nt lar n ortadan kalkm fl olmas da bu geliflimin bir parças. Ayr ca yayg nlaflan al flverifl merkezleriyle (AVM) birlikte tüketici e ilimlerinin her geçen gün de iflti i ve marka bilincinin de artt bir gerçek. flte tüm bu pozitif geliflmelerden dolay, baflka sektörlerde yat r mlar olan yat r mc lar için dahi g da sektörüne franchise alarak girmek oldukça cazip hale geldi. Piyasan n paraya bo uldu u dönemin kapanmas yla, art k masadaki kartlar da oyuncular da de iflti. Verimli çal flan, yüksek ciro ve kâr sa layan, müflterisini kendine ba layan flirketler bu dönemde avantaj kazanacak. Do ru lokasyonlarda düflük masrafla aç lan iflletmeler, rakiplerin sustu u ortamda reklam yaparak markalaflacak. flte 2009 y l nda giriflimcilere en çok kâr sa layaca düflünülen bayilikler Atom Tost FAAL YET ALANI: Fast food (Tost). BAY L K fiartlari: Ana caddeler ve al flverifl merkezleri tercih ediliyor. Kampanya döneminde olan Atom Tost, kampanya boyunca sisteme kat l m bedeli olarak 10 bin Euro talep ediyor. Ayl k net ciro üzerinden yüzde 5 isim hakk bedeli talep ediliyor. BAY L K PAKET N N ÇER : Personel e itimi veriliyor. Ayr ca bayilere lokasyon seçiminde destek verildi i gibi düflük yat r m maliyeti, ekonomik ürün tedariki, reklam ve tan t m, standardizasyon, denetleme, kalite kontrol gibi hizmet ve avantajlar da sa lan yor. BAY L K VER LECEK LLER: Ankara, zmir, Bursa, Trabzon, Zonguldak, Gaziantep, Adana, Samsun, Konya, Mu la, Denizli, Eskiflehir, Bal kesir, Ayd n, Çanakkale baflta olmak üzere ülke genelinde yerleflimi yo un olan tüm il ve ilçeler. YATIRIM MAL YET : Anahtar teslim olarak, ma azan n metrekaresi ve mimari teknik altyap s na göre 70 bin ile 120 bin TL aras nda de ifliyor. ORTALAMA KÂR MARJI: Yüzde 1 ile 3 aras nda. BAfiVURU Ç N: Kuzuluk G da FAAL YET ALANI: G da (Et ve et mamulleri, haz r döner et ve tavuk, haz r köfte, negöl, Tekirda, hamburger, zgara) BAY L K fiartlari: Frigofrik araçlar, depo yap lanmas ve teminat. BAY L K PAKET N N ÇER : Kuzuluk, Akyaz, Sakarya da 8 K O B G R fi M ŞUBAT 2009

9 30 ifl f rsat bulunan entegre fabrikas nda yap lan haz r döner çeflitleri ve haz r köfte çeflitlerinin Türkiye genelinde sat fl n n yap lmas. BAY L K VER LECEK LLER: Türkiye geneli. YATIRIM MAL YET : 50 bin ile 100 bin TL aras. ORTALAMA KÂR MARJI: Yüzde 15 ile 20 aras nda de ifliyor. BAfiVURU Ç N: Sampi FAAL YET ALANI: Yiyecek- çecek. BAY L K fiartlari: Franchising bedeli olan 25 bin dolar ilk 50 bayiden talep etmiyor. Al flverifl merkezlerinde food court veya corner olarak 60 metrekare, ana caddelerde minimum 120 metrekare, evlere servis üniteleri için metrekarelik alanlara ihtiyaç var. BAY L K PAKET N N ÇER : Dekorasyon ve mimarl k hizmetleri, know how, e itim, malzeme temini, reklam, Ar-Ge. BAY L K VER LECEK LLER: Tüm Türkiye. YATIRIM MAL YET : bin TL. ORTALAMA KÂR MARJI: Yüzde 30. BAfiVURU Ç N: Iriss Chocalate FAAL YET ALANI: Çikolata ve flekerleme. BAY L K fiartlari: Baflka markan n ürün ve sat fl yap - lam yor. Kendisine ait dükkan olanlara cafe konsepti uygulanabiliyor. BAY L K PAKET N N ÇER : Al flverifl merkezleri, befl y ld zl otellerin yan s ra butik olarak 25 ile 45 metrekare aras nda de iflen dükkânlarda aç labiliyor. BAY L K VER LECEK LLER: stanbul, zmir, Adana, Gaziantep ve Trabzon. YATIRIM MAL YET : 50 bin ile 200 bin TL aras nda de- ifliyor. ORTALAMA KÂR MARJI: Yüzde 35 ile 65 aras nda. BAfiVURU Ç N: e itim ve ürün tedariki. BAY L K VER LECEK LLER: Türkiye geneli. YATIRIM MAL YET : 30 bin ile 150 bin dolar aras nda de ifliyor. ORTALAMA KÂR MARJI: Yüzde 33. BAfiVURU Ç N: Pizza Pizza FAAL YET ALANI: Fast food (Pizza). BAY L K fiartlari: Çok çal flacak, iflin bafl nda duracak, tüm vaktini ifle verecek kifliler aran yor. BAY L K PAKET N N ÇER : Yat r m maliyeti d fl nda Pizza Pizza her fleyi haz r teslim ediyor. Lojistik ve e itim deste ini de flirket karfl l yor. BAY L K VER LECEK LLER: stanbul baflta olmak üzere Eskiflehir, Bursa, Kütahya, Edirne ve Samsun da yeni flubeler aç lmaya devam edilecek. Do u ve Güneydo u Anadolu bölgelerinde etkin olmak hedefleniyor. YATIRIM MAL YET : 100 metrekare bir flubenin yat r m maliyeti yaklafl k 100 bin dolar seviyesinde. Franchise lerin kâr ndan pay al nmazken, ayl k reklam katk pay olarak 250 dolarl k bir bedel al n yor. ORTALAMA KÂR MARJI: Yüzde civar nda. BAfiVURU Ç N: Miami Subs Pizza & Grill FAAL YET ALANI: Fast food (Pizza) BAY L K fiartlari: Giriflimci ruhlu kifliler aran yor. BAY L K PAKET N N ÇER : Anahtar teslim restoran, ŞUBAT 2009 K O B G R fi M 9

10 Kapak konusu Trywich FAAL YET ALANI: Fast Food ve tüketime haz r g dalar (Sandviç, salata, mant ) BAY L K fiartlari: Ana cadde ve al flverifl merkezleri tercih ediliyor y l na özel olarak 5 bin dolar franchise bedeli al n yor. BAY L K PAKET N N ÇER : Anahtar teslim iflletme, e itimler, sürekli denetim, teknik destek ve bas l malzemeler. BAY L K VER LECEK LLER: stanbul, Ankara, Antalya ve zmir öncelikli olmak üzere tüm Türkiye. YATIRIM MAL YET : 30 bin ile 60 bin TL aras nda de ifliyor. ORTALAMA KÂR MARJI: Yüzde 70 BAfiVURU Ç N: Meru Döner FAAL YET ALANI: G da (döner, salata ve çorba çeflitleri, patates cipsi, pilav, tüm s cak ve so uk içecekler ve tatl çeflitleri). BAY L K fiartlari: Teminat verebilecek ve iflinin bafl nda durabilecek kifliler aran yor. BAY L K PAKET N N ÇER : E itim, el kitab, yer seçimi, bölge korumas, proje, ortak reklam, mal temini. BAY L K VER LECEK LLER: Türkiye genelinde öncelikle büyük illerde al flverifl merkezlerinde bayilikler verilecek. YATIRIM MAL YET : 50 bin ile 80 bin dolar aras nda de- ifliyor. ORTALAMA KÂR MARJI: Yüzde 25 BAfiVURU Ç N: Susurluk Tost ve Ayran Evi FAAL YET ALANI: Fast food (Susurluk tostu, Susurluk ayran, gözleme, çi börek, kumpir, zmir kumru, kokoreç sat fl ). BAY L K fiartlari: Al flverifl merkezlerinde veya caddelerde 30 ile 80 metrekare aras nda de iflen büyülüklerde dükkan. BAY L K PAKET N N ÇER : Tüm hammaddeler merkezi tedarik ediliyor, bayiye temel e itimler veriliyor. BAY L K VER LECEK LLER: Büyük flehirlerden bafllayarak tüm al flverifl merkezleri hedefleniyor. YATIRIM MAL YET : Ma aza kurulufl maliyeti 60 bin TL, sistem girifl bedeli ise 20 bin TL. ORTALAMA KÂR MARJI: Yüzde 25. BAfiVURU Ç N: UZMAN GÖRÜŞÜ Yükselen yeni markalar göreceğiz OSMAN BİLGE Franchise&More Danışmanlık Genel Müdürü 009 y l, 2008 de 2bafllayan ekonomik daralman n etkilerini tafl yacak gibi görünüyor. Bu nedenle san yorum tahsilatlarda gecikme ve kredi bulma güçlü ü artarak devam edecek. Devirler, birleflmeler, kapanmalar da görece iz; f rsatlar de erlendirip yükselen yeni markalar da görece iz. Y l sonuna kadar piyasan n rahatlamas bekleniyor ama hiç kimse ifllerin eskisi gibi olmas n beklemesin. Piyasan n paraya bo uldu u dönem kapand, bundan sonra herkes yapt iflten para kazanacak. Verimli çal flan, yüksek ciro ve kâr sa layan, müflterisini kendine ba layan flirketler böyle dönemlerde avantaj kazan rlar. yi yerlerde düflük masrafla ma aza açan, rakiplerin sustu u ortamda reklam yapan marka olur. Franchise verenlerse müstakil ifllerin batt ortamda ra bet görür, h zl yay l r, rakiplerini yutarlar. Waffle Art FAAL YET ALANI: Waffle büfesi. BAY L K fiartlari: Bursa daki iflletmede ön görüflmeler yap l yor. Önsözleflme ile haz rl k çal flmalar için 500 Euro al n yor. BAY L K PAKET N N ÇER : Birkaç çeflit konsept bulunuyor. AVM ve d fl mekân hareketli stant; sadece waffle yap m na uygun. AVM büyük stant ise tüm waffle ürün ve içeceklerini kaps yor. Korner stant; mevcut iflletme içinde belli bir alanda yer al yor. Özellikle otel ve tatil köyleri tercih ediliyor. Dükkan ise tüm waffle ürün ve içeceklerini kaps yor. BAY L K VER LECEK LLER: stanbul, zmir, Ankara, Antalya, Eskiflehir, Adana ve Trabzon. YATIRIM MAL YET : 17 bin ile 40 bin dolar aras nda. ORTALAMA KÂR MARJI: Sat lan ürün- 10 K O B G R fi M ŞUBAT 2009

11 lerin hammadde maliyeti sat fl fiyat n n yüzde 12.5 ile yüzde 33 aras nda de ifliyor. BAfiVURU Ç N: Elma Armut FAAL YET ALANI: Taze meyve ve sebze suyu bar. BAY L K fiartlari: AVM lerde stant, sinema fuayelerinde büfe, aç k alanlarda ve ifllek caddelerde küçük dükkan veya büfe olarak aç labiliyor. Ekipman ve dekorasyon, onayl tedarikçilerden sa lan yor. BAY L K PAKET N N ÇER : Standart dekorasyon, özgün reçeteler, görsel tan t m malzemeleri, e itim, merkezi tedarik anlaflmalar ndan yararlanma. BAY L K VER LECEK LLER: Büyük iller, çok salonlu sinemalar n fuayeleri, al flverifl merkezleri, aç k alanlar. YATIRIM MAL YET : 25 bin ile 30 bin TL aras nda de ifliyor. ORTALAMA KÂR MARJI: Bardak boyu ve sat fl fiyat yerine göre belirlenece i için, hammadde maliyeti yüzde 20 ile 35 aras nda de ifliyor. BAfiVURU Ç N: Komagene FAAL YET ALANI: Dükkan ve stand olarak çal flan çi köfte fast food ve paket servisi. BAY L K fiartlari: Bayi korumal bir bölgede yerinde sat fl ve paket servis yap yor. Yerin kazanma potansiyeline ba l olarak girifl bedeli belirleniyor. Tüm hammaddeler merkezi tedarikten sa lan yor. BAY L K PAKET N N ÇER : Tüm yiyecek malzemeleri merkezi olarak üretiliyor. Ekipman ve dekorasyon standart. Bafllang ç e itimi ve pazarlama deste i veriliyor. BAY L K VER LECEK LLER: Tüm Türkiye. YATIRIM MAL YET : Girifl bedeli de dahil olmak üzere dükkan 40 ile 50 bin TL aras nda de ifliyor. Stand bedeli ise 20 ile 25 bin TL aras nda. ORTALAMA KÂR MARJI: Yüzde 20 BAfiVURU Ç N: Choconana FAAL YET ALANI: Erimifl çikolataya bat r lm fl ve flekerlemelerle tatland r lm fl muz standlar. BAY L K fiartlari: Tüm ekipman, isim hakk, görsel malzemeler ve dolap dolusu bafllang ç ürünü al n yor. Cirodan yüzde 5 royalite ödeniyor. BAY L K PAKET N N ÇER : Bölgesinde birkaç stand iflletme potansiyeline sahip giriflimcilere bölge koruma, bafllang ç e itimi, tescilli stand ve ürün reçeteleri veriliyor. BAY L K VER LECEK LLER: Al flverifl merkezleri, sinema fuayeleri ve insan kalabal n n oldu u her yer. UZMAN GÖRÜŞÜ Gıda, girişimcinin ilk tercihi olacak DR. MUSTAFA AYDIN Franchising Derneği- UFRAD Yönetim Kurulu Başkanı enenmifl markalar n Dyaratt güvenli ve kontrollü yat r m imkânlar, kriz ortamlar nda giriflimcilerimiz için tercih nedeni oluyor. Franchising sistemi yat r mc ya sundu u güçlü marka, ürün garantisi, lojistik ve reklam deste i ile risk unsurunu azalt yor. Bu yüzden 2009 y l n n franchising aç s ndan olumlu olaca n söyleyebiliriz. Kriz ortam nda artan iflsizlik oranlar franchising sistemine geçifl yapacak giriflimci say s nda art fla neden olacak y l nda beyaz yakal çal flanlar n ifllerini kaybetmesiyle birlikte orta kapasiteli yat r m bedeli olan markalara talebin artaca n görece iz. Tüm franchising konseptlerinin baflar göstermesini bekledi imiz 2009 y l nda flu anda en çok ra bet gören g da sektöründeki markalar giriflimcilerin ilk tercihi olacak. YATIRIM MAL YET : Tüm ekipman ve girifl bedeli dahil 14 bin TL. ORTALAMA KÂR MARJI: Yüzde 20 ile 35 aras nda. BAfiVURU Ç N: Uçan Balon FAAL YET ALANI: Çocuk evi. BAY L K fiartlari: Çocuk kapasitesine göre optimum, maksimum, premium olarak an lan çocuk evleri bayi taraf ndan kuruluyor ve iflletiliyor. Girifl bedeli ve cirodan pay al n yor. BAY L K PAKET N N ÇER : E itim iflinden gelmek gerekmiyor, Uçan Balon bünyesinde iflletmecilik ve pazarlama e itimi veriliyor, ö retmenler bulunuyor ve e itiliyor. BAY L K VER LECEK LLER: Büyük flehirler ve ilçeler. YATIRIM MAL YET : 50 ile 70 bin TL aras. ORTALAMA KÂR MARJI: Yüzde 80 doluluk sa land nda yüzde 20 kârl l a ulafl l yor. BAfiVURU Ç N: ŞUBAT 2009 K O B G R fi M 11

12 Kapak konusu Kumrucum FAAL YET ALANI: Fastfood (Sandviç) BAY L K fiartlari: Ekibini kuracak ve yönetecek kifliler aran yor. BAY L K PAKET N N ÇER : Ürünlerin merkezi temini. BAY L K VER LECEK LLER: Türkiye geneli. YATIRIM MAL YET : 55 bin TL. ORTALAMA KÂR MARJI: Lokasyona göre de ifliyor. BAfiVURU Ç N: Polar Cow FAAL YET ALANI: Soft dondurma makineleri BAY L K fiartlari: Bayi ifl potansiyeli yüksek bir nokta buluyor, dondurma makinesini koyup iflletiyor. BAY L K PAKET N N ÇER : Taylor dondurma makinesinin kiralanmas, suyla kar flt r l p kullan lmaya haz r vanilyal, tarç nl, kakaolu, kahveli dondurma tozlar n n tedariki, bafllang ç e itimi veriliyor. BAY L K VER LECEK LLER: Büyük flehirler ve turistik sahil yöreleri. YATIRIM MAL YET : Taylor tek kollu makinenin sat fl fiyat 19 bin 411 dolar. Bir y ll k kullan m bedeli 10 bin dolar. Makineyle birlikte 300 kilograml k dondurma tozu hediye ediliyor. Çift kollu makinenin sat fl fiyat ise 41 bin 677 dolar, bir y ll k kullanma bedeli 20 bin 500 dolar. Makineyle 600 kilograml k dondurma tozu hediye ediliyor. ORTALAMA KÂR MARJI: Yüzde 300 BAfiVURU Ç N: UZMAN GÖRÜŞÜ Ön yatırımı düşük işler yükselecek CAN ÖZATAY Medya Force Fuarcılık Genel Müdürü ve Expo Channel CEO su 009, dünya ve ülke 2ekonomimiz aç s ndan s k nt l bir sürecin bence art k ortas olacak gibi görünüyor. Ülkemiz aç s ndan tekrar nefleli günlerin bafllamas n 2011 den önce göremeyiz diye düflünüyorum y l nda öne ç kacak bayilikler; ön yat r m düflük, gelir kurgusu basit ve özellikle genel gideri düflük ifller olacak. Yine g da, emlak ve teknoloji a rl kl ifller 2009 da cazip hale gelecek. Türkiye de iflsizlik h zla art yor. flsiz ile patron olmak aras ndaki finansal ç ta bin dolarlara kadar indi. Bir iflsiz, sa dan soldan yaratt bir avuç para ile hemen ifl kurup patron aday olabiliyor. Bu çok riskli, Türkiye de kurulan yeni ifllerin yüzde 50 si ilk y l, yüzde 80 i ise ilk befl y l içinde kapanm fl oluyor. Bence 2009, yat r mc adaylar n n oldukça konservatif olaca bir dönem olacak. Intable FAAL YET ALANI: Masada dumans z zgara keyfi yaflatan self servis restoran. BAY L K fiartlari: Cadde ma azalar nda veya al flverifl merkezlerinde 70 ile 120 metrekare alan kiralamak, iflletme konusunda temel e itimi almak, az personelle ifli yürütebilecek kadar zaman ay rmak. BAY L K PAKET N N ÇER : Özel patentli masalar, mangalda h zl piflirmeye uygun özel menü, hammadde tedarik anlaflmalar ve e itim. BAY L K VER LECEK LLER: Büyük flehirler baflta olmak üzere Türkiye geneli. YATIRIM MAL YET : 120 bin TL yat r m, 30 bin TL franchise girifl bedeli. ORTALAMA KÂR MARJI: Ciro üzerinden yüzde 20. BAfiVURU Ç N: Sar fiekerim FAAL YET ALANI: Bardakta m s r, çikolata çeflmesi ve flekerleme. BAY L K fiartlari: Stand ile ilgilenecek giriflimciler aran yor. BAY L K PAKET N N ÇER : Stand bedeli ödeniyor. BAY L K VER LECEK LLER: Türkiye geneli. YATIRIM MAL YET : 15 bin TL. ORTALAMA KÂR MARJI: Lokasyona göre de ifliyor. BAfiVURU Ç N: SBM FAAL YET ALANI: talyan merkezli Antismoking System, Türkiye de Sigara B rakma Merkezi ad yla faaliyet gösteriyor. BAY L K fiartlari: Bölge franchise alanlar n kendi müflteri çevrelerine etkin tan t m yapmas flart kofluluyor. Onlara ba l çal flan uygulama merkezleri kendi müflterilerine sat fl yap yor ve haftan n bir veya iki günü randevu ile müflteri al yorlar. BAY L K PAKET N N ÇER : SBM merkezi açan giri- 12 K O B G R fi M ŞUBAT 2009

13 flimciye korumal bir bölge tan mlan yor. Bölgelerin içindeki uzak mesafelere veya müflteri trafi i yo un olan al flverifl merkezi, spor salonu, kozmetik ma azas gibi yerlere uygulama merkezleri aç labiliyor veya alt franchise olarak açt r labiliyor. BAY L K VER LECEK LLER: Türkiye geneli. YATIRIM MAL YET : 70 bin TL. ORTALAMA KÂR MARJI: Ayda 15 müflteri ile masraflar ç k yor, 20 müflteriden itibaren yat r m ç kar l yor. Bir makine ile ayda 60 müflteriye hizmet verilebiliyor. BAfiVURU Ç N: Kutup Ay s FAAL YET ALANI: Do a ve spor malzemeleri. BAY L K fiartlari: Yapt iflten zevk almay bilen, vizyon sahibi yat r mc lar aran yor. BAY L K PAKET N N ÇER : Personel ve yat r mc n n bilgilendirilmesi, e itim; ma aza konumu tespiti, dekorasyon ve kurulacak sistemin projelendirilmesinde tam destek veriliyor. BAY L K VER LECEK LLER: Türkiye geneli. YATIRIM MAL YET : 50 bin ile 500 bin Euro aras nda de- ifliyor. ORTALAMA KÂR MARJI: Yüzde 50 ile 60 aras nda. BAfiVURU Ç N: Franchise & More FAAL YET ALANI: Markal ifller ve franchise konusunda sistem kurma, dan flmanl k, e itim, denetim, sat fl yap yor. llerde temsilcilikler vererek franchise alacaklara yerinde hizmet ve destek veriyor. BAY L K fiartlari: Giriflimcilik ve perakendecilik konusunda deneyimli, franchise alanlar n ihtiyaçlar n anlayan, onlara destek olabilecek kifliler temsilci olabiliyor. BAY L K PAKET N N ÇER : Temsilcilik için gereken e itimler veriliyor, pazarlanan markalar satma hakk tan n - yor, portal üzerindeki ticari bilgilere ve üyelere eriflim sa lan yor, yerel organizasyon ve e itimler düzenleme imkan veriliyor. BAY L K VER LECEK LLER: Büyük illerde bölge temsilcili i, di er illerde marka temsilcili i. YATIRIM MAL YET : Bölge temsilcileri 7 bin 500 ile 15 bin TL aras nda bölge tahsis bedeli ödüyor, marka temsilcileri ise 2 bin 500 TL e itim bedeli ödüyor. ORTALAMA KÂR MARJI: Sat lan hizmetin brüt geliri yüzde 40 ile 80 oran nda temsilcilere kal yor. BAfiVURU Ç N: Group 7/24 FAAL YET ALANI: Endüstriyel temizlik ve bina yönetim hizmetleri. BAY L K fiartlari: Sistem girifl bedeli 7 bin dolardan bafll yor, bölgenin büyüklü üne ve bafllang çta verilen haz r ifllerin miktar na göre yükseliyor. Çal flma süresince bölge ve proje ortaklar cirolar üzerinden merkeze bir royalite ödüyor. BAY L K PAKET N N ÇER : Geliflmifl prosedürler, merkezde ve yerinde verilen e itimlerle aktar l yor. BAY L K VER LECEK LLER: fl dünyas n n ve özel sa l k kurulufllar n n yo un bulundu u bölgeler. YATIRIM MAL YET : Proje ortaklar ba l bulunduklar bölge orta n n ekipman ve ofisini kullanarak yat r ms z bafllayabiliyor, bölge ortakl için gereken ekipman, araç, bina yat r m ve girifl bedeli 70 bin ile 150 bin TL aras nda. ORTALAMA KÂR MARJI: Ciro üzerinden yüzde BAfiVURU Ç N: B-FIT FAAL YET ALANI: Kad nlar için sa l k ve spor merkezleri. BAY L K fiartlari: 100 metrekare alana ihtiyaç var. Yat r m n yüzde ellisinin kad n yat r mc taraf ndan yap lmas gerekiyor. BAY L K PAKET N N ÇER : Makineler, ya ölçer, posterler, müzik CD leri, bilgisayar program (üye takip), dört günlük e itim, reklam ve tan t m, bölge koruma, pazarlama deste i, dekorasyon deste i veriliyor. BAY L K VER LECEK LLER: Ankara ya master franchising verilecek. Di er tüm il ve ilçelere franchising veriliyor. YATIRIM MAL YET : 45 bin TL. ORTALAMA KÂR MARJI: Yüzde 20 ile 70 aras nda. Baflvuru için tel: Casadron FAAL YET ALANI: Hava temizleme filtresi. BAY L K fiartlari: Tüccar bayilerde cihaz al m ; bölge bayili inde ise teknik servis kurulumu yap larak bölgesinde tek yetkili olarak sat fl imkan tan n yor. BAY L K PAKET N N ÇER : Temel e itimler. BAY L K VER LECEK LLER: Tüccar bayiler serbest çal - fl yor, bölge bayileri büyük iller baz nda sat fl korumas, birkaç ilden oluflan bölge baz nda teknik servis yetkisi al yor. YATIRIM MAL YET : Tüccar bayi yat r m yapm yor, bölge bayi 15 bin Euro yat r mla teknik servis kuruyor. ŞUBAT 2009 K O B G R fi M 13

Sevgili Dostlar m Merhabalar,

Sevgili Dostlar m Merhabalar, BAfiKAN DAN fieref Songör TPF Yönet m Kurulu Baflkan Sevgili Dostlar m Merhabalar, Perakende sektöründe planl geliflmeyi hedefledi imizi ve bunun Türkiye perakendesiyle beraber etkiledi i üretici ve tüketici

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

perder baflkandan 2 Temmuz-A ustos fieref Songör TPF Baflkan

perder baflkandan 2 Temmuz-A ustos fieref Songör TPF Baflkan baflkandan De erli Dostlar m, Son günlerde aç klanan veriler, sektörümüzün ve ekonomimizin yüzünü bir kez daha güldürdü. Birçok ülke krizin etkilerini daha atlatamam flken, bizler ekonomimizdeki olumlu

Detaylı

Zonguldak 5. Kasım 2010

Zonguldak 5. Kasım 2010 Zonguldak 5 Kasım 2010 2 Zonguldak ve Garanti Bankas Anadolu Sohbetleri Zonguldak ve Atatürk Garanti Gelecekten Umutlu... Global toparlanma sürecinin devam etti i ekonomide, ifller, geçti imiz y la göre

Detaylı

Tutarl Bir Performans

Tutarl Bir Performans ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Ana Hedefimiz: Y lda %14 Büyümek Koç Holding Enerji Grubu, OPET e %50 Ortak Oldu Tat, Maret, Sek ve Pastavilla Tek Çat Alt nda Arçelik te Neler Oluyor? Hedef Net,

Detaylı

Bu kadar cehalet ancak tahsille mümkündür liflkiniz ç kmazdad r. Bir fleyler de iflmeye bafllam flt r. Farketmenize ra men önemsemezsiniz ve o bir gün karfl n za geçer ve en flirin halini, mahcup bir edayla

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

Boydak Holding te 2009 y l hedefi yüzde 13 büyüme

Boydak Holding te 2009 y l hedefi yüzde 13 büyüme SAYI 17 HAZ RAN-TEMMUZ-A USTOS 2009 Bellona bayileri Antalya da bulufltu Gizemli ve fliirsel bir flehir: MARD N Boydak Holding te 2009 y l hedefi yüzde 13 büyüme sunufl sunufl Büyüyoruz, büyümeye devam

Detaylı

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon.

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon. ç i n d e k i l e r Ay n Gündemi 4 Anadolu Buluflmalar Gaziantep teydi Küresel Vizyon 8 pek Yolu nda Türk zleri Otoyol-Iveco Ortakl nda Yeni At l mlar Koç Holding Die Zeit gazetesinde: Almanya ya da Koç

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m Mete BA DAT Sermayesiz yat r m n 2 de lter AKINO LU Yeni bir fley laz m n 19 da Subegüm BULUT fl Gelifltirme Çevrimi olmadan Innovasyon sadece bir fantezidir n 12 de Veli SARITOPRAK Seçimler, ekonomi ve

Detaylı

perder baflkandan 4 Kas m-aral k Selamet AYGÜN TPF Baflkan De erli Dostlar m,

perder baflkandan 4 Kas m-aral k Selamet AYGÜN TPF Baflkan De erli Dostlar m, baflkandan De erli Dostlar m, Yerli perakende sektörünün etkin ve öncü kurulufllar ndan olan federasyonumuz, Aral k ay nda gerçeklefltirilen 3. Ola an Genel Kurul da yeni yönetimini belirledi. Ülkemizin

Detaylı

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Baflkan fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Antalya Ticaret ve Sanayi Odas n n De erli Üyeleri, ATSOV ZYON un Sevgili Okuyucular, Türkiye

Detaylı

De erli Dostlar m, Türkiye Perakendeciler

De erli Dostlar m, Türkiye Perakendeciler BAfiKAN DAN fieref Songör TPF Yönet m Kurulu Baflkan De erli Dostlar m, Türkiye Perakendeciler Federasyonu nu birlik ve beraberlik ilkesi üzerine kurdu umuzu, bu ilkeden hareketle yerli perakendenin geliflmesi,

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

Hissedar. Likidite. küresel tura. devam ediyor OTOMOT V: REKORTMEN SEKTÖRÜN 2011 PROJEKS YONU BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI

Hissedar. Likidite. küresel tura. devam ediyor OTOMOT V: REKORTMEN SEKTÖRÜN 2011 PROJEKS YONU BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI Temel Kotil: YEN HATLAR AÇMAYA DEVAM Nevzat Öztangut: GÜNDEM M Z YATIRIMCI E T M Özlem Denizmen: BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI Hissedar YATIRIMCI L fik LER DERNE N N YAYINIDIR www.tuyid.org - SAYI

Detaylı

cat Ç karan Türkler aran yor

cat Ç karan Türkler aran yor Orhan AYDIN OSB ler ve üretimde yerel hafiflik... n 13 de Abdullah ÇÖRTÜ Üstün insanlar stratejilerle u rafl r n 10 da Subegüm BULUT fl gelifltirme çevrimi olmadan novasyon sadece bir fantazidir n 20 de

Detaylı

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu Bu güzel kare, 36 y ld r iflbirli imizi sürdürdü ümüz Kayseri bayimizle bir araya geldi imiz günden... Yalç n Besceli ve birlikte çal flt o lu Ömer Lütfi Besceli ye bizimle yapt klar keyifli görüflme için

Detaylı

DEV DEV. KOÇ Holding. dünyan n yükselen. fi RKET. aras nda * BusinessWeek ifl dünyas n n birçok ülkede yay mlanan etkin ve prestijli ekonomi dergisi*

DEV DEV. KOÇ Holding. dünyan n yükselen. fi RKET. aras nda * BusinessWeek ifl dünyas n n birçok ülkede yay mlanan etkin ve prestijli ekonomi dergisi* kocumbenim 9/19/06 10:38 AM Page 1 dünyan n yükselen KOÇ Holding 25 DEV aras nda DEV fi RKET aras nda * BusinessWeek ifl dünyas n n birçok ülkede yay mlanan etkin ve prestijli ekonomi dergisi* kocumbenim

Detaylı

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da.

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da. n 8 de N SAN 2006 1 Orhan AYDIN Hedef; yüksek katma de erli üretim... n 14 te Tamer MÜFTÜO LU Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te Hakan Ömer G DER Antremanl sat flç nas l olmal? n 14 te lter

Detaylı

SA LIK SEKTÖRÜNÜ NELER BEKL YOR?

SA LIK SEKTÖRÜNÜ NELER BEKL YOR? Nisan 2008 MURAT DAYANIKLI SA LIK SEKTÖRÜNÜN GELECE VE B RLEfi K SA LIK KURUMLARI MET N ÇAKMAKÇI YEN YÖNETMEL K EL M Z KOLUMUZU BA LADI SA LIK SEKTÖRÜNÜ NELER BEKL YOR? TÜRK YE N N EN HIZLI BÜYÜYEN SEKTÖRLER

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler

Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler Çerçeve Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler Gelinen noktada Türkiye nin önünde çözülmesi gereken en öncelikli problem iflsizliktir. 1998 ve 2001 y l nda yaflanan krizlerden sonra iflsizlik h zla

Detaylı

Kütahya Milletvekili Fehmi

Kütahya Milletvekili Fehmi ORGAN ZE SANAY GAZETES fiubat 2009 1 fiefik ÇALIfiKAN Kurlarda art fl anlams zd r 14 te Arzu AKAY Ostim de ikinci kuflak 6 da Atila ÇINAR Yine kriz üzerine 4 te Subegüm BULUT Bir KOB Patronu 2009 u nas

Detaylı

Merhaba 5-7 Ekim tarihlerinde stanbul Kongre Merkezi nde gerçekleflen IMF-Dünya Bankas toplant lar, Türkiye kadar dünya gündemini de meflgul etmiflti hat rlarsan z. Peki, bu önemli toplant lar n organizasyonunu

Detaylı

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR 31 MAYIS 2013 CUMA ASELSAN Genel Müdürü Cengiz Ergeneman

Detaylı

perder baflkandan 2 May s-haziran fieref Songör TPF Yönetim Kurulu Baflkan

perder baflkandan 2 May s-haziran fieref Songör TPF Yönetim Kurulu Baflkan baflkandan De erli Dostlar m, Federasyonumuzun ev sahipli inde düzenlenen Yerel Zincirler Bulufluyor konferans n n ikincisini, Nisan ay nda gerçeklefltirdik. Y l n en önemli perakende buluflmas olarak

Detaylı

Birincisi, Türkiye nin gündemi; ikincisi bu gündeme ba l olarak k sa dönem için Toplulu umuzun çözüm önerileri ve üçüncü olarak da Toplulu umuzdaki

Birincisi, Türkiye nin gündemi; ikincisi bu gündeme ba l olarak k sa dönem için Toplulu umuzun çözüm önerileri ve üçüncü olarak da Toplulu umuzdaki ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Koç Holding 8. Bas n ve Kamuoyu Bilgilendirme Toplant s Yap ld Türkiye nin Gelece i e-yaflam ve e-dönüflüm de e-dönüflüm...18 Masan za 217 Gazeteyi Nas l S d r

Detaylı

TASARRUF REHBERi AKILLI PERAKENDEC N N. KR Z N PANZEH R : NAK T AKIfi YÖNET M. MÜfiTER VE ÇALIfiAN BA LILI I NASIL ARTTIRILIR?

TASARRUF REHBERi AKILLI PERAKENDEC N N. KR Z N PANZEH R : NAK T AKIfi YÖNET M. MÜfiTER VE ÇALIfiAN BA LILI I NASIL ARTTIRILIR? KR Z N PANZEH R : NAK T AKIfi YÖNET M YÖNET C KOÇU EMRE KONUK TAN MÜfiTER VE ÇALIfiAN BA LILI I NASIL ARTTIRILIR? STOKLARI M N MUMA NASIL ÇEKERS N Z? LODER BAfiKANI AÇIKLIYOR LOJ ST K MAL YETLER N Z NASIL

Detaylı

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat SAYI: 32 ARALIK 06 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat Befl modern üretim tesisi, genifl ürün gam, yayg n bayi a ve uzman personeli ile yal t m sektörünün devleri aras nda yer alan

Detaylı

Ocak/ fiubat/ Mart 2011

Ocak/ fiubat/ Mart 2011 Ocak/ fiubat/ Mart 2011 117 BUS AD ödülleri sahiplerini buldu En önemli strateji farkl l k yaratmakt r Toplu ulafl m trafik çilesini bitirir Üniversite-Sanayi iflbirli i geliflecek Çal flabilir engelliler

Detaylı