Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Ekonomik kalkýnma, Türkiye'nin hür, baðýmsýz, daima daha kuvvetli, daima daha refahlý Türkiye idealinin bel kemiðidir. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Þubat 2010 Yýl : 13 Sayý : 2 Devlet Bakaný ve Baþmüzakeci Egemen Baðýþ Ýlimizi Ziyaret Etti sayfa 28 de Erkan Güral Tügik Genel Baþkaný Seçildi sayfa 28 de

2

3 YÖNETÝMDEN GELECEKTEKÝ EKONOMÝ Dünyada global olarak yaþanan olumsuzluklarýn bizim ülkemize de yansýmasý olmuþtur. Fakat dünyada yaþanan bu olumsuz geliþmeleri hükümetimizin kararlý ekonomik tedbirleri sayesinde etki alanýný azaltmýþtýr. Bankacýlýk sektörünün saðlamlýðýnýn ciddiyeti ile bu olumsuz tablo atlatýlmýþtýr. Ekonomideki bu olumlu hava bizleri umutlandýrmýþ þevkimizi ve gayretimizi arttýrmýþtýr. Hükümetlerin bütün tedbirleri almasýna raðmen iç piyasadaki talep azlýðýnýn ve iþsizliðe çare olacak yatýrýmlarýn bir an önce hayata geçmesinin uygun olacaðý kanaatindeyim. Hatta dýþ piyasalardaki talep darlýðý iç piyasaya da yansýmýþtýr. EKONOMÝ YÖNETÝMLERÝNÝN EN BÜYÜK GAYRET ETMESÝ GEREKEN KONULAR OLARAK GÖRDÜÐÜM ÝÞSÝZLÝÐÝN ÇARESÝ YATIRIMLARIN HIZLANMASI, ÝSABETLÝ VE ACÝL KARARLARIN ZAMANINDA ALINMASI OLARAK GÖRMEKTEYÝM. Ekonominin can damarý olarak bildiðim üretim artýþý ve yatýrýmlarý saðlayýcý tedbirler mutlaka alýnmalýdýr. Ben bütün bu yatýrýmlarý ve verimliliði bir ülke için ve ülke insanýn geleceði için önemli olduðuna kalben inanýyorum ve aþaðýda belirttiðim düþüncelerimi ekonomi yöneticileri ile paylaþmak istiyorum. Özendirici yatýrýmlarýn kültürel bazda aydýnlatýlmasý Dünya ticareti ile bilgi ve becerilerinin arttýrýlmasý Yatýrýmlarýn teþvik edilmesi, yatýrýmcýya her konuda yardýmcý olunmasý, Üreticinin ödüllendirilmesi Enerji, SSK primleri ve vergi yükünün azaltýlmasýnda gayretler sarf edilmesi Boðucu ve býktýrýcý bürokratik iþlerin azaltýlmasý Ýç piyasa taleplerinin artmasýný saðlayýcý taleplerin alýnmasý Finans sorunlarýnýn azaltýlmasýnda, daha gayretkeþ ve maliyetlerin düþürülmesi SEZAÝ AR KUTSO Yönetim Kurulu Üyesi Nüfusun büyük çoðunluðu genç ve dinamik olan Türkiye nin ufkunun açýk olduðuna inanýyorum. Özünden gelen asaletinin, gayret ve çabalarý sarf eden gayretiyle bütün zorluklarý yenen Türk halký, yeniden kalkýnma hamlesini baþaracaktýr. Yýlmadan, býkmadan, usanmadan gayret göstermeliyiz. Bizden sonra gelecek nesillere AB standartlarýnda bir demokrasi, ÇÝN gibi geliþen bir ekonomi bizimde olmalýdýr. Genç yatýrýmcý kardeþlerimle þu fikirlerimi paylaþmak istiyorum: Hiçbir zorluktan yýlmamalarýný, her zorluðun mutlaka bir çaresinin olduðunu unutmamalarýný, Sürekli okumalarýný, araþtýrmacý, uzlaþmacý ve gayretlerinden hiçbir zaman vazgeçmemelerini, Etrafýndaki kanaat önderleriyle sýký iliþkiler kurmalarý ve onlarýn tecrübelerinden yararlanmalarýný Ýþ ve aþ verdiði her insandan zevk almasýný ve bunu arttýrmasýný kendisi için bir mükellef bilincinde olmasý Kendi yaratýcýlýðýný ve zekasýný ortaya koyup yaptýðý iþin bir eser olduðunu unutmamasýný tavsiye ediyorum. Çünkü insanlýk için dünyanýn fani, eserlerin kalýcý olduðu bilinmelidir. 1

4 KISA KISA kýsa kýsa kutso OCAK 2010 Afyonkarahisar ABÝGEM yetkilileri, Ýl Kadýn Giriþimciler Kurulumuzu, Odamýzda ziyaret etti. Ziyarette, yeni yýlda yapýlabilecek faaliyetler ve iþbirliði hakkýnda fikir alýþ veriþi yapýldý. Ziyaretin ardýndan Ýl Kadýn Giriþimciler Kurulu Toplantýsý Kurul Baþkaný Sevim GÜRAL OLGUN baþkanlýðýnda gerçekleþtirildi. 05 OCAK 2010 Mimarlar Odasý Kütahya Temsilciliði yetkilileri, Odamýz Yönetim Kuruluna nezaket ziyaretinde bulundu. 06 OCAK 2010 Saðlýk ve Eðitim Hizmetleri nde faaliyet gösteren 11.meslek komitemiz üyeleri, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Þükrü NAZLI yý ziyaret etti. 06 OCAK 2010 Defterdarlýk Makamýnda yapýlan Takdir Komisyonu Toplantýsýna Odamýz Meclis Üyeleri Rasim ÇORUH ile Hasan BAYDAR katýldý. 12 OCAK 2010 Cumhuriyet Baþsavcýsý Göksel YILDIRIM, Kütahya Hakimleri Aysun YILDIRIM ve Mehmet KUÞÇUOÐLU, Odamýz Yönetim Kuruluna iade-i ziyarette bulundu. Defterdarlýk makamýnda taþýnmaz mallarýn ilana çýkarýlmasý, kurum ve kuruluþlara gönderilen yazýlarýn hýzlandýrýlmasý ile ilgili olarak düzenlenen toplantýya, Yönetim Kurulu Üyemiz Salih ÇETÝNER katýldý. 13 OCAK 2010 Türkiye Ýþ Kurumu Kütahya Ýl Müdürlüðünde düzenlenen Ýl Ýstihdam Yürütme Kurulu Toplantýsýna, Genel Sekreter Yardýmcýmýz Salih Nafi ALIÇ katýldý. Valilik Toplantý Salonunda düzenlenen Ýl Ýstihdam ve Mesleki Eðitim Kurulu Toplantýsýna Yönetim Kurulu Üyemiz Enver ÖZER katýldý. 15 OCAK 2010 Ýl Kadýn Giriþimciler Kurulu Üyeleri, Ýl Genç Giriþimciler Kurulu Üyeleri, KÜGÝAD Baþkaný A.Volkan TURGUT, Kütahya Ticaret Borsasý Baþkan Yardýmcýsý Ýbrahim DURMAZ ýn katýldýðý toplantý, odamýzda gerçekleþtirildi. Toplantýda; 30 Ocak tarihinde düzenlenen Devlet Bakaný ve Baþmüzakereci Egemen BAÐIÞ ýn katýlacaðý organizasyon ile ilgili hazýrlýklar görüþüldü. 18 OCAK 2010 Odamýz aylýk meclis toplantýsý, Dumlupýnar Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Güner ÖNCE nin katýlýmýyla, odamýz meclis toplantý salonunda gerçekleþtirildi. 21 OCAK 2010 Valilik Kriz Toplantý Salonunda gerçekleþtirilen Ýl Ücret Tespit Komisyonu toplantýsýna, Odamýz Genel Sekreteri Mücahit KAHRAMAN katýldý. Kütahya Ýl Emniyet Müdürlüðü görevinden, Erzurum Ýl Emniyet Müdürlüðü görevine atanan, Ýbrahim ÇELÝK, Meclis Baþkanýmýz Nihat DELEN e, makamýnda veda ziyaretinde bulundu. Defterdarlýk Makamýnda gerçekleþtirilen Takdir Komisyonu Toplantýsý na Meclis Üyemiz Hasan BAYDAR katýldý. 25 OCAK 2010 Ýl Emniyet Müdürlüðünde gerçekleþtirilen Ýl Trafik Alt Komisyonu Toplantýsýna Meclis Üyemiz Yýlmaz DURMAZ katýldý. Kýz Meslek Lisesinde gerçekleþtirilen Proje Tabanlý Beceri Yarýþmasý Yürütme Kurulu Toplantýsýna Genel Sekreterimiz Mücahit KAHRAMAN katýldý. 26 OCAK 2010 Evliya Çelebi Devlet Hastanesi Baþhekimi Dr.Ýsmail ZEHÝR, Baþhekim Yardýmcýsý Op.Dr. Burak ÝÞLER, Op.Dr.Fevzi AKIN, Müdür Yardýmcýsý Kutlu ÖNAL dan oluþan heyet, Odamýz Yönetim Kuruluna iade-i ziyarette bulundu. 27 OCAK 2010 Odamýz Meclis Divaný ve Yönetim Kurulu Üyeleri, TÜGÝK Baþkanlýðýna seçilen Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Üyesi Erkan GÜRAL ý ziyaret ederek, tebriklerini sundu. 29 OCAK 2010 Odamýz önderliðinde, KAGÝK (Ýl Kadýn Giriþimciler Kurulu), KÜGÝAD (Kütahya Genç Ýþadamlarý Derneði), KÜSÝAD (Kütahya Aktif Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði), Ýl Genç Giriþimciler Kurulu iþbirliði ile Odamýz toplantý salonunda toplantý gerçekleþtirildi. Toplantýya misafir edilen Devlet Bakaný ve AB Baþmüzakereci Sayýn Egemen BAÐIÞ ýn sunumuyla, AB üyelik süreci ve ülkemizde yaþanan geliþmeler hakkýnda bilgiler verildi. OCAK 2010 ODAMIZDA ÜYE ÝÞLEMLERÝ NEV Ý YENÝ KAYIT TADÝL TERKÝN HAKÝKÝ ÞAHIS KOOPERATÝF KOLLEKTÝF ÞÝRKET LÝMÝTED ÞÝRKET ANONÝM ÞÝRKETÝ T O P L A M KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Þubat 2010 Yýl :13 Sayý : 161 KUTSO DERGÝSÝ Sahibi Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Adýna Mehmet ATAKAN Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Adýna Sorumlu Müdür Mücahit KAHRAMAN KUTSO Genel Sekreteri Editör Mehmet ATAKAN KUTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hazýrlayanlar Mehmet ATAKAN KUTSO Yönetim Kurulu Üyesi Melike KÖSE KUTSO Personeli KUTSO Dergisi Yerel Süreli Bir Yayýndýr. Reklam Ýrtibat Melike KÖSE Tel: Faks: E-posta : Hazýrlýk-Baský Ekspres Matbaasý, Kütahya Menderes Bulvarý Ata Apt Zemin Kat Tel: Faks:

5 ETKÝNLÝK DEVLET BAKANI VE BAÞMÜZAKECÝ EGEMEN BAÐIÞ ÝLÝMÝZÝ ZÝYARET ETTÝ Devlet Bakaný ve Baþmüzakereci Egemen Baðýþ ilimizde bazý fabrikalarda incelemelerde bulunarak Odamýzda yapýlan geniþ katýlýmlý toplantýya misafir oldu. Toplantýya Kütahya Valisi Þükrü Kocatepe, Kütahya Milletvekilleri Dr. Soner Aksoy, Hasan Fehmi Kinay, Doç.Dr.Ýsmail Hakký Biçer, Kütahya Belediye Baþkaný Mustafa Ýça, Kaymakamlar, Odamýz yönetim kurulu ve meclis üyeleri, Kütahya Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet ALTINKAYA ile Meclis Baþkaný Ali BERBER, Kütahya Ýl Kadýn Giriþimciler Kurulu Baþkaný Sevim GÜRAL OLGUN ile kurulun diðer üyeleri, KÜGÝAD ve KÜSÝAD yetkilileri, Kütahya Genç Giriþimciler Ýl Kurulu üyeleri, diðer üyelerimiz, sivil toplum kuruluþlarý, daire amirleri ve basýn mensuplarý katýldý. Odamýzda yapýlan toplantý sonunda, Ýlimizi temsil eden çini tabak ile ilimiz sanatçýlarýndan Ahmet Yakupoðlu nun eserinden meydana gelen Kütahya Kitabý, odamýz ve organizasyonda iþbirliði yapýlan kuruluþlar adýna, Belediye Baþkaný Mustafa ÝÇA tarafýndan Egemen BAÐIÞ a takdim edildi. 3

6 ETKÝNLÝK KUTSO MECLÝS BAÞKANI NÝHAT DELEN ÝN BAKAN BAÐIÞ A HÝTABEN KONUÞMASI 4

7 ERKAN GÜRAL TÜGÝK GENEL BAÞKANI SEÇÝLDÝ TÜGÝK 3. Genel Kurul Toplantýsý nda Erkan GÜRAL Genel Baþkan seçildi Türkiye nin ilk genç iþadamlarý konfederasyonu TÜGÝK, 3. Olaðanüstü Genel Kurul Toplantýsý ný Ankara da TOBB ETÜ Üniversitesi nde gerçekleþtirdi. ÝÇGÝAF Baþkaný Hakan KARALAR ile MARGÝF Baþkaný Erkan GÜRAL ýn Genel Baþkan adayý olduðu TÜGÝK 3. Olaðanüstü Genel Kurul Toplantýsý nda 7 federasyona baðlý GÝAD lardan oluþan delegeler yer aldý. TÜGÝK 3. Genel Kurul Toplantýsý na Adalet ve Kalkýnma Partisi Genel Baþkan Yardýmcýsý Kürþad TÜZMEN, Demokrat Parti Genel Baþkaný Hüsamettin CÝNDORUK, Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Faik ÖZTIRAK, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Baþkan Yardýmcýsý Münir KUTLUATA nýn yaný sýra Türkiye nin dört bir yanýndan gelen genç iþ adamlarý katýldý. Ýstiklal marþý ve saygý duruþu ile baþlayan TÜGÝK 3. Olaðanüstü Genel Kurul Toplantýsý nda daha sonra protokol konuþmalarý yer aldý. Ardýndan ise TÜGÝK te emeði geçen baþkanlar ile protokole plaket takdimi yapýldý. Ayrýca geçen yýl ocak ayýnda trafik kazasýnda yaþamýný yitiren UGÝAD Baþkaný Sayýn Barýþ BATTAL anýsýna da kardeþi Kazým BATTAL a Sayýn ETKÝNLÝK Kürþad TÜZMEN tarafýndan plaket takdim edildi. Protokol konuþmalarý ve plaket töreninin ardýndan TÜGÝK 3. Olaðanüstü Genel Kurul Toplantýsý na ara verildi. Aranýn ardýndan ise Genel Kurul gündem maddelerine geçildi ve Genel Baþkan adaylarý kürsüye gelerek 25 er dakikalýk konuþma yaptký ve TÜGÝK te gerçekleþtirecekleri projelere deðindiler. Oldukça hareketli geçen TÜGÝK 3. Olaðanüstü Genel Kurul Toplantýsý nda aday konuþmalarýnýn ardýndan ise katýlýmcýlar dilek ve temennilerini dile getirdiler. Daha sonra ise oylama iþlemine geçildi. Yaklaþýk 10 saat süren TÜGÝK 3. Olaðanüstü Genel Kurul Toplantýsý neticesinde 407 delege oy kullandý. Oylarýn 242 sini MARGÝF (Marmara Genç Ýþadamlarý Federasyonu) Baþkaný Erkan GÜRAL alýrken, 165 oy ise ÝÇGÝAF Baþkaný Hakan KARALAR aldý. Bu sayede Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Üyesi ve ilimiz iþadamý Erkan GÜRAL, TÜGÝK in 4. Dönem Genel Baþkaný oldu. Ayrýca TUGÝK Yönetim Kurulu Üyeliðine Odamýz Meclis Üyesi Sayýn Göksel ÖZÇINAR, TUGÝK Ýstiþare Kurulu Üyeliklerine ise Odamýz Meclis Üyesi Sayýn Hilmi Mithat DELEN ile Odamýz Üyeleri Sayýn Mustafa AKTAÞ ve Sayýn Erol AKDEMÝR seçilmiþlerdir Bunun yaný sýra TÜGÝK 3. Dönem Genel Baþkaný Sayýn Hazim SESLÝ, her iki adayýn desteði ile TÜGÝK 3. Dönem Yüksek Ýstiþare Konseyi Baþkaný olarak görevlendirildi. TÜGÝK 3. Olaðanüstü Genel Kurul Toplantýsý, TÜGÝK Genel Baþkaný seçilen Sayýn Erkan GÜRAL ýn kapanýþ konuþmasý ile sona erdi. Erkan Güral, TÜGÝK in bugünlere gelmesinde bütün üyeler ve geçmiþ yönetimlerin payý olduðunu vurguladý ve Önümüzdeki günlerde Türkiye ve Dünya iþ hayatýna rehberlik eden bakýþ açýsýyla TÜGÝK in farklýlýðýný daha da hissedeceksiniz dedi. ODAMIZ YETKÝLÝLERÝ TÜGÝK GENEL BAÞKANI SEÇÝLEN ERKAN GÜRAL I ZÝYARET EDEREK TEBRÝKLERÝNÝ SUNDU 5

8 ETKÝNLÝK OCAK AYI MECLÝS TOPLANTIMIZDA DPÜ REKTÖRÜ GÜNER ÖNCE TASARIM TEKNOKENT MÜJDESÝ VERDÝ Odamýz Ocak ayý meclis toplantýsý 18 Ocak 2010 Pazartesi günü Meclis Baþkanýmýz Nihat DELEN baþkanlýðýnda odamýz toplantý salonunda gerçekleþtirildi. Toplantýya Dumlupýnar Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Güner ÖNCE katýldý. Sayýn ÖNCE, Kütahya-Üniversite iliþkileri, Teknoloji Tasarým Merkezi, Diþ Hekimliði Fakültesinin kurulmasý ve üniversitenin genel faaliyetleri hakkýnda haziruna bilgi verdi. DPÜ REKTÖRÜ PROF.DR.GÜNER ÖNCE; TEKNOPARK TASARIM MERKEZÝ SANAYÝCÝYE VE BÖLGEYE ÇOK ÖNEMLÝ HÝZMETLER VERECEK DPÜ Rektörü Güner ÖNCE; Önümüzdeki günlerde faaliyete geçecek olan Teknopark-Tasarým Merkezi'nin bölgeye çok önemli hizmetler vereceðini belirterek, "Sanayici iþ yoðunluðu sebebiyle üniversiteye gelemiyor. Durum böyle olunca 'o zaman biz sanayicinin ayaðýna gidelim' dedik. Bu sebeple Teknopark- Tasarým Merkezi'ni 2. OSB'nin giriþine kuruyoruz. Üniversite olarak bölgeye hizmet etmek en büyük hedeflerimiz arasýndadýr" dedi. öðrencisi. Kütahyalýlar yurt yapmaya devam etmeli. Öðrenciye kaliteli hizmet sunmak zorundayýz. Bilindiði gibi, Kütahya'da konaklama sorunu var. Öðrenciler, yurtlarda bilhassa hijyen konusunda çok þikayetçi. Buralarda hijyene çok dikkat edilmeli" diye konuþtu. ÖNCE: "ÜNÝVERSÝTE OLARAK, KUTSO'DAN HER ZAMAN DESTEK GÖRDÜK" Ticaret ve Sanayi Odasý'ndan her zaman destek gördüðünü anlatan ÖNCE, DPÜ Týp Fakültesi nin geliþmesine büyük önem verdiklerini belirtti. Rektör Önce, Diþ Hekimliði Fakültesi kurulmasý önerilerinin YÖK tarafýndan onaylandýðýný sözlerine ekledi. Meclis Baþkanýmýz Nihat DELEN, konuþmasýnýn ardýndan Rektör Güner Önce ye, ünlü ressam Ahmet YAKUPOÐLU nun eseri olan bir kitap hediye etti. Toplantý devamýnda ise, Aralýk ayý meclis toplantý tutanaðý ve Aralýk ayý mizaný okundu yýlý bilançosu ile kesin hesaplarý onaylandýktan sonra, Aralýk ayý yönetim kurulu faaliyet raporu okundu. Daha sonra kasaplar azami fiyat tarifesi hazirun tarafýndan tetkik edilip onaylandý. Meclisten bir ses sunumunda ise, Meclis Üyemiz Hasan BAYDAR þehir içerisinden geçen DSÝ kanallarýnýn geniþletilerek toplu taþýmaya açýlmasý ve milli ekonomiye kazandýrýlmasý konusundaki sunumunu haziruna aktardý. Gündem ve konuþmalarýn tamamlanmasýnýn ardýndan, ocak ayý meclis toplantýmýz sona erdi. ÖNCE: "KÜTAHYA'DA HER 7 KÝÞÝDEN BÝRÝ ÜNÝVERSÝTE ÖÐRENCÝSÝ, ÖÐRENCÝYE KALÝTELÝ HÝZMET SUNMAK ZORUNDAYIZ" Kütahya merkezde 34 bin üniversite öðrencisinin bulunduðunu dile getiren ÖNCE, "Kütahya'da her 7 kiþiden birisi üniversite 6

9 MECLÝSTEN BÝR SES KÜTAHYA DA HAVA KÝRLÝLÝÐÝ - ULAÞIM - TRAFÝK Bana göre Kütahyalý için en büyük problem; hala halledilemeyen hava kirliliðidir. Basýnda da yer aldýðý gibi Türkiye birincisiyiz. Doðalgaza gelince; Kütahya için çözüm olacaðý düþünülüyordu ama beklenildiði gibi olmadý. O halde teþhisimizde hata var. O zaman kirli hava nedir? Sebepleri nelerdir? Kirli hava, standart bileþimi deðiþmiþ havadýr. Normal havanýn %78 i Azot, %21 i oksijen, %1 i diðer gazlardýr. Doðal olarak saf atmosfer az veya çok miktarda büyük bolümü suni olan yabancý maddelerin üretimi ile kirletilir. Bunlarýn baþýnda petrol ürünleri ve endüstriyel kirleticiler gelmektedir. Özellikle son yýllarda endüstriyel aktivitenin, þehirleþmenin ve nüfusun artmasý ile kirletici maddelerin kullanýmý ve miktarý da hýzla artmaktadýr. Kütahya Havasýný Kirleten Unsurlar; 1- Ulaþým 2- Katý yakýtlar 3- Elektrik santralleri 4- Endüstri ve ýsýnma için kullanýlan yakýtlar 5- Endüstriyel iþlemler olarak sýnýrlanabilir Diyeceksiniz ki baþka þehirlerde de bunlar var ama bizim kadar havasý kirli olan yok. %54 orman alanýna sahip bir þehir ve rakýmý lerde yer alýyor. Türkiye nin Bolu-Kastamonu'dan sonra yayla þehri Kütahya en temiz havaya sahip þehri olmasý gerekir. Çünkü oksijen kaynaðý ormanlardýr. - Neticeye bakmak gerekirse Kütahya nýn coðrafik ve topoðrafik yapýsý dikkate alýnmadan yapýlan þehir planlarý trafik düzenlemeleri, bugün içinden çýkýlmayan durumla karþý karþýya getirmiþtir. Kütahya nýn topoðrafik yapýsý bir havzadýr. Dolayýsýyla Kütahya da Londra tipi hava kirliliði vardýr. - Fabrika bacalarý her gün partikül duman ve çeþitli gazlarý þehrin üstüne salýyor. - Þehrimizde motorlu vasýtalarýn sayýsý Türkiye ortalamasýnýn çok üstündedir. Her motorlu aracýn havayý kirlettiði düþünülürse ve Kütahya da olan Hava + Gürültü Kirliliði + Görüntü kirliliði yaratmasýný olaðan kýlar. S ve H plakalý otobüs sayýsýnýn 600 lerde olduðu bunlara ilave olarak okul servisleri minibüsler katýldýðý zaman iç trafiðin hava kirliliðindeki rolünü daha fazla anlatamaya gerek yok. Bundan da anlaþýlýyor ki Kütahya da hava kirliliðinin en büyük sebeplerinden biri olan iç trafiði toplu taþýmaya geçerek azaltmak gerekir. ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ 1- Doðalgazý tamamen hakim kýlmak 2- Sanayi ve iþ merkezlerinin mümkün olduðu kadar yerleþim alaný dýþýna taþýnmasý. 3- Kiþisel vasýta kullanýmý yerine toplu taþýmacýlýðýn yaygýnlaþtýrýlmasý ve elektrikli tasýma araçlarýnýn geliþtirilmesi ve kullanýmýn arttýrýlmasý. 4- Özellikle sanayi tesislerin bacalarýna filtre takýlmasý. 5- Þehir merkezlerindeki yoðun trafiðin çevre yollara aktarýlmasý. 6- Aðaçlandýrma çalýþmalarýnýn arttýrýlmasý (özellikle hava kirliliðinin yoðun olduðu yerlerde) 7- Þehir yerleþim planlarýnda meteorolojik ve topoðrafik faktörlerin özellikle rüzgâr durumunun göz önünde bulundurulmasý 8- Kütahya nýn dýþýnda yeni cazibe merkezleri oluþturarak insanlarýn oralarda ikamet etmelerini saðlamak yani banliyöler oluþturmak. Eski Kütahya yükünü azaltmak.(kütahya da bunun tam tersi teþvik ediliyor) Toplu Taþýma Denilince Þehirlerde Aklýmýza Gelenler; a- Otobüsler, troleybüsler Bunlar için tercihli yollar gerekir. Bunun içinde þehrimizin cadde ve sokaklarý müsait deðil. b- Raylý sistemle taþýnmasý Genelde teknolojisi dýþa baðýmlý, yatýrýmý pahalý ve Kütahya nýn topografik yapýsý müsait deðil. Þu anda da Türkiye de nüfusun altýndaki þehirlerde ekonomik olmadýðý biliniyor. c- Metro Bugünkü Kütahya için düþünülecek bir yatýrým deðil. DÜNYADA EN UCUZ TAÞIMA ÞEKLÝ SUYOLUYLA TAÞIMADIR Suyollarý konusunda tarihten ve yakýn geçmiþten örnek ve öneriler vermek istiyorum. *** Sokullu Mehmet Paþanýn 1570 de baþlattýðý Karadeniz - Marmara denizi iç suyolu tasýma projesine þimdi Sakarya Valiliði kaynak arýyor. Karadeniz i Marmara ya baðlayarak boðazlarý rahatlatacak 120 km.lik iç suyolu projesi hayat bulmayý bekliyor. Bu iç suyolu Anadolu yu Karadeniz ve Tuna nehri vasýtasý ile Avrupa ya ayrýca Karadeniz ve Volga - Don nehirleri vasýtasý ile de Rusya ve Orta Asya ülkelerine baðlayacak potansiyele sahiptir. *** XIV. Yy.da Sivas merkezli devlet kuran Þeyh Bedrettin Kayseri yi kendine baðlamak için "Size söz veriyorum Sivas tan doðan ve Kayseri ye 65 km mesafeden geçen Kýzýlýrmak ý Kayseri ye getireceðim" demiþ Geçmiþ senelerde hatýrlarsýnýz Kayseri Belediye Baþkaný Özhaseki "Kayserinin içinde Kýzýlýrmak ý dolandýrýp vatandaþýmýzýn hizmetine sunacaðýz" demiþti. *** Dünyada ki suyolunu, toplu taþýmasýný kullanan Ýtalya da Venedik þehri ve Hollanda da Rotterdam þehri iyi örneklerdir. HASAN BAYDAR KUTSO Meclis Üyesi Orman Yüksek Mühendisi KÜTAHYA DA SU YOLU TAÞIMACILIÐI OLABÝLÝR MÝ? Ülkemizde henüz ciddi manada da suyoluyla taþýma denizleri olan þehirlerimiz hariç yoktur. Porsuk nehri bizden çýkar fakat Eskiþehir, Kütahya dan çok daha fazla bu sudan istifade eder. Eskiþehir porsuk nehrini þehrin içerisinde dolaþtýrarak görsel, eðlence ve þehrin rekreasyonunda ve hatta kýsa mesafelerde ekonomik olmasa da taþýmada istifade etmektedir. Kütahya þehrini ortadan uzunlamasýna bölen akýntý ve % 0,03 meyli ile toplu taþýmada kullanýlabilecek DSÝ su kanalý baþka bir ifadeyle Porsuk suyu mevcuttur. Buranýn Kütahya için geniþletilerek teknelerle insanýmýzýn taþýnabileceðini ve çok ucuza taþýnabileceðini düþünüyorum. Bu fikrimi bir hayalim var diye baþlayacaktým ama komþumuz Afyon'da bile içerisinde geçen ve suyu meyli müsait olmayan Akar Çayý Afyon içinde 5 km dolaþtýrarak Afyon'un çehresi deðiþecek diyen Çevre ve Orman Bakaný Syn.Veysel Eroðlu'nu basýndan okudum. Hal böyle olunca Kütahya için Porsuk un kullanýlmasý hayal deðil bir zarurettir. Yeni mahallemiz Sinerköy den, Bahçelievler Sofu Köy e ve istenirse üniversitenin çok yakýnýna kadar; (Kirazpýnar) DSÝ kanalý geniþletilerek kullanýlabilir. (Yaklaþýk 25 km ) Faydalarý; 1-Ucuz taþýma 2-Çevre dostu 3-Ekonomik 4-Yerli Teknoloji 5-Kütahya trafiðini rahatlatmasý. (Organize sanayiden 300 otobüsün þehre girmesi engellenmiþ olur. Bu kadar sayýnýn da yakýt tasarrufunu bir düþünün. Diðer Yararlarý - DSÝ kanalý görevine devam eder - Kanalýn temizlenmesi kolay olur. - Sel taþkýnlarýnda bu kanalýn Kütahya yý koruduðu ve emniyet sibobu olduðu söyleniyor. Bu kanalýn görev yaptýðý düþünülürse ayný iþlem devam eder. - Yatýrým DSÝ ile ortaklaþa yapýlabilir. (Taþkýn koruma) Her sene imkanlar ölçüsünde 3-5 km. etaplar halinde proje tamamlanabilir. - Toplu taþýmanýn yapýlacaðý geniþletilmiþ su yolu ayný zamanda çevresinde rekreasyon ve eðlence alanlarý belediyece yapýlarak adeta þehri baþtan baþa güzelleþtirecek bazý müsait yerlerde göller meydana getirilecek. Yaklaþýk 25 km. uzunluðundaki bu proje ile þehrin yeþil alan standartlarý yükselecek. Hava kirliliði sorunu çözülecek. Bisiklet yollarý çay bahçeleri, satýþ büfeleri ile adeta þehrin dinlenme eðlence kültür ve saðlýk bandý kurulmuþ olacak. Þehrin beline bir mavi ve iki yeþil kuþak baðlanmýþ olacak. Böyle önemli prestijli bir projenin Kütahya ya ve halkýmýza kazandýracaklarýný ben tahmin bile edemiyorum. Türkiye de benim bildiðim hiç bir þehirde bu projeye müsait baþka bir il yok. Projenin ekonomik ömrü Porsuk su verdiði müddetçe devam eder. Toplu taþýmada görsel ve ekonomik açýdan hiçbir rakip olmayan bu projenin gerçekleþmesi burada bulunan deðerli arkadaþlarýn her platformda dile getirmesi ve yetkililerin bu konu üzerinde düþünmelerinin saðlanmasýyla mümkün olacaktýr. Benim bu hayalim sizlerin gerçeði olsun. Hepinize saygýlarýmý sunarým... 7

10 8 ETKÝNLÝK VALÝ ÞÜKRÜ KOCATEPE : "AJANSIMIZ ÝLK PROJE DUYURUSU NÝSAN VEYA MAYIS AYINDA YAPACAK" Kuzey Ege Kalkýnma Ajansý nýn (KEKA) 2010 yýlýnýn ilk toplantýsý, Yönetim Kurulu Baþkaný Vali Þükrü Kocatepe baþkanlýðýnda gerçekleþtirildi. Kütahya Polisevi'nde gerçekleþtirilen toplantýda, Kuzey Ege Kalkýnma Ajansý'nda istihdam edilecek 19 uzman ve 2 destek personeli ile belirsiz süreli iþ akdinin yapýlmasý, iþ akdi yapmak üzere yönetim kurulu baþkanýna yetki verilmesi, istihdam edilecek uzman ve destek personelin eðitim ve oryantasyonu için DPT den talepte bulunulmasý ve ajansýn faaliyetleri ile ilgili yapýlan çalýþmalar deðerlendirildi. Toplantýya Afyonkarahisar, Manisa ve Uþak Valileri, Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uþak Belediye Baþkanlarý, Ýl Genel Meclisi Baþkanlarý ile Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkanlarý katýldý. Toplantý sonrasý bir açýklama yapan Kütahya Valisi Þükrü Kocatepe, "Geçtiðimiz günlerde yapýlan personel alým sýnavýnda uzman kadrosunda istihdam edilecek 19 görevlinin deðerlendirmesini yaptýk. Kalkýnma Ajansýmýzýn önümüzdeki günlerde proje duyurusuna çýkarak yine 4 ilimizde teklif edilecek olan projelere verilecek destekler konusunda yapýlacak ön hazýrlýklarý belirledik. Bu tespitlerimize göre Kalkýnma ajansýmýzýn görev alaný içinde bulunan 4 ilimizde kalkýnma ajansý genel sekreterimiz ve uzman elemanlarýmýzýn Ticaret ve Sanayi Odasý meclislerinden baþlayarak tanýtým toplantýsý yapmasýna KUZEY EGE KALKINMA AJANSI'NIN 2010 YILI ÝLK YÖNETÝM KURULU TOPLANTISI YAPILDI ve tüm illerimizde deðerlendirilecek projelerin konularý ve proje deðerlendirme yöntemleri konusunda bilgilendirme çalýþmasý yapýlmasýna karar verdik dedi. Bugünkü durum itibariyle kalkýnma ajansýnýn 4 milyon TL civarýnda banka hesabý bulunduðunu açýklayan Vali Kocatepe, Bu 2009 genel bütçeden ajansýmýzýn bütçesine intikal ettirilen paradýr. Bunun dýþýnda yerel kaynaktan yani Belediyelerimiz, Özel Ýdarelerimiz ve Ticaret Odalarý kaynaðýndan katký payý olarak temin ettiðimizde 250 Bin TL civarýnda da nakit mevcudumuz bulunmaktadýr. Bugün yaptýðýmýz toplantý sonunda da 2010 yýlý içinde yapacaðýmýz çalýþmalarýn daha da tempoyu yükselterek gerçekleþmesi konusunda da görüþ birliðine vardýk. Yaptýðýmýz deðerlendirmede de DPT nin yaptýðý toplantýlarda ve bize verilen mesajlarda da Kuzey Ege Kalkýnma Ajansýmýzýn diðer illerdeki bizimle birlikte kurulmasýna karar verilen Kalkýnma Ajanslarýna göre çok daha önde olduðu, çok önemli mesafeler kaydettiði ve bu nedenle de 2010 yýlý Nisan, Mayýs aylarýndan itibaren proje duyurusuna çýkabileceði konusunda olumlu deðerlendirmeleri almýþ olduk diye konuþtu. KÜTAHYA DA GÖREVE BAÞLAYAN ÝL EMNÝYET MÜDÜRÜMÜZ SEZAÝ KALYONCU YA TEBRÝK ZÝYARETÝ Odamýz yönetim kurulu, Kütahya Ýl Emniyet Müdürlüðü görevine atanan Ýl Emniyet Müdürü Sezai Kalyoncu ya makamýnda nezaket ziyaretinde bulunarak, tebrikleri iletti. Ziyarete; Meclis Baþkanýmýz Nihat DELEN, Yönetim Kurulu Baþkanýmýz Nafi GÜRAL, TÜGÝK Baþkaný Erkan GÜRAL, Yönetim Kurulu Baþkan Vekilimiz Ýsmet ÖZOTRAÇ, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Bülent K.SARPAÞAR, Ahmet BAÐIRGAN, Hasan ÖNCEL, Enver ÖZER, Sezai AR, Salih ÇETÝNER, Genel Sekreterimiz Mücahit KAHRAMAN katýldý. Sohbet ve tanýþma havasýnda geçen ziyarette; Meclis Baþkanýmýz Nihat DELEN; Kütahya nýn son yýllarda, huzurlu ve güvenli bir kent haline geldiðini ifade etti. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Emniyet Müdürü Sezai Kalyoncu ise vatandaþlarla ve iþadamlarý ile iç içe olmak istediklerini bildirdi. Emniyet Müdürü Kalyoncu Kütahya ya yatýrým yapan iþadamlarýnýn güvenliðinin saðlanmasýnýn öneminden de bahsederek Kütahya da güzel iþlere birlikte imza atmak istediklerini sözlerine ekledi. Emniyet Müdürü Sezai Kalyoncu, "Polisin görevi halkýmýzýn huzur içerisinde olmasýný saðlamaktýr. Kütahya genel anlamda huzurlu bir il. Bu huzuru korumak için ben ve ekip arkadaþlarým büyük bir gayret sarf etmektedir" dedi. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý nýn bir çok baþarýlý ve etkin çalýþmaya imza attýðýnýn kendisine de aktarýldýðýný ifade eden Kalyoncu, "halkla, basýnla, iþadamlarýyla dayanýþma içinde olduðumuz takdirde halka daha kaliteli bir hizmet sunacaðýmýz kanaatindeyim" dedi.

11 ÝSTANBUL TÝCARET ODASINDAN ALTINTAÞ A ÝLKÖÐRETÝM OKULU Ýstanbul Ticaret Odasý tarafýndan alýnan karar gereði ilimiz Altýntaþ ilçesine yaptýrýlacak olan Ýlköðretim Okulu protokol imza töreni yapýldý. Ýstanbul Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Murat Yalçýntaþ ve Yönetim Kurulu üyeleri ile beraber tüm meclis üyelerine þükranlarýný ifade eden Kütahya Valisi Þükrü Kocatepe; Altýntaþ ilçemizin gerçekten acilen bir Ýlköðretim okuluna ihtiyacý vardý. ÝTO nun Þehit Jandarma Er Süleyman Turan adýna yaptýrmayý kararlaþtýrdýðý Ýlköðretim Okulunu Altýntaþ ilçesi merkezinde gerçekleþtireceðiz. Kendilerini her zaman Kütahya da misafir etmekten büyük onur duyacaðýmýzý ifade ediyorum. Bu kurulan dostluk kardeþlik baðýnýn bundan sonrada devam etmesini - KÜTAHYA TÝCARET VE SANAYÝ ODASI BAÞKANI NAFÝ GÜRAL: "EZBERÝ DEÐÝL, ÖÐRENMEYÝ ÖÐRENMELÝYÝZ" Odamýz Baþkaný Nafi Güral, kendi adýný taþýyan Nafi Güral Fen Lisesi'nde düzenlenen konferansa konuþmacý olarak katýldý. Konuþmasýnda, hayata hazýrlanmanýn sadece okulda alýnan eðitimin yeterli olmadýðýný dile getiren Güral, "Bilgi ve becerimizin üstünde bir hedef belirlersek buraya ulaþmak zor olabilir. Herkes otomobil kullanabilir ama, herkes ralli yapamaz. Bunun için bir yetenek lazým. Ancak herkes þunu bilmeli ki, herkesin içinde bir yetenek vardýr. Bütün mesele bu yeteneði keþfetmektir. Yeteneði keþfetmek ve bu alaný zorlamakla mümkün olur. Hayata hazýrlanmak sadece okulda alýnan eðitim yetmiyor. Þüphesiz okulda alýnan eðitim çok önemli. Ama bu eðitimin yanýnda sosyal yaþam kalitesini doðrudan etkileyen faktörleri mutlak surette öðrenmemiz gerekiyor. Sosyal yaþam kalitesini yükseltemezseniz. Bu mümkün olmazsa baþarýlarýnýz belli bir yerde sýnýrlý kalýr. ETKÝNLÝK diliyorum. Eðer Kütahya olarak bize de Ýstanbul da Ticaret odamýzýn faaliyet alanýnda herhangi bir görev düþerse bunu da her zaman yerine getirmekten büyük onur duyacaðýz dedi. ÝTO Baþkan Yardýmcýsý Dursun Topçu ise; ÝTO olarak Kütahya da Þehit Er Süleyman Turan adýný yaþatacak bir projeye öncülük ettiðimiz için bizde kendimizi çok mutlu addediyoruz. Tabi Ýstanbul Ticaret Odasý olarak ticaretin geliþtirilmesinin yanýnda sosyal sorumluluk projelerine çok önem verdik. Odamýz meclisinin aldýðý karar uyarýnca bu sene içinde Anadolu nun deðiþik yerlerinde 13 adet okul yaptýrma kararý aldýk. Bunlara da þehitlerimizin anýlarýný yaþatmak için onlarýn adýný verme kararý aldýk. Kütahya da imzaladýðýmýz protokol busene içinde yaptýðýmýz 3. Protokol, bunun devamý da gelecek dedi. Kütahya Valisi Þükrü Kocatepe, Ýstanbul Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Dursun Topçu, Genel Sekreter Dr. Cengiz Ersun ve Ýl Milli Eðitim Müdürü Muhammet Þahinkaya tarafýndan imzalan protokol törenine Vali Yardýmcýsý Cengiz Horozoðlu, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Dr. Müh. Salih Akkaya, Altýntaþ Kaymakam V. Mehmet Balýkçýlar, Odamýz Meclis Baþkaný Nihat Delen ve Genel Sekreterimiz Mücahit Kahraman katýldý. Ýstanbul Ticaret Odasý Meclisi tarafýndan alýnan karar gereði ilimiz Altýntaþ ilçesine yaptýrýlacak olan Ýlköðretim Okulu protokol imza töreni için ilimize gelen ÝTO Baþkan Yardýmcýsý Dursun Topçu ve Genel Sekreter Dr. Cengiz Ersun, Kütahya Valisi Þükrü Kocatepe yi makamýnda nezaket ziyaretinde bulunarak Kütahya ve Sanayileþme konularý ile teþvik konusunda istiþarede bulundular. NAFÝ GÜRAL ADINI TAÞIYAN FEN LÝSESÝ NDE DÜZENLENEN KONFERANSTA GENÇLERE HÝTAP ETTÝ Olmasý gereken davranýþlarý, araþtýrmalarý yapmak zorundayýz" dedi. Konferansta öðrencilerin sorularýný da cevaplayan Baþkanýmýz Güral, "Hayat sadece çalýþmaktan ibaret deðil. Ýnsan kendine zaman da ayýrmalý. Hobilerimizin olmasý lazým. Okumak fevkalade önemli bir þey. Okuma alýþkanlýðýný kazanmalýyýz lazým.'ben istikbalde ne olmak istiyorum'. Bu öncelikle yapýlmasý gereken þey kendi yetenek ve bilgisiyle orantýlý bir kulvar seçmesi lazým. Aksi takdirse hedefe varmak mümkün olmaz. Doðru hedef koyabilirseniz iþin yarýsýný halletmiþ olursunuz. Öðrenmeyi öðrenmelisiniz. Ezberlemeyi deðil. Hedefleriniz arasýnda kendi iþinizin sahibi olmak da bulunmalýdýr. Bir yerde çalýþmak yerine birilerini çalýþtýrmak hedefinizde olmalý" diye konuþtu. Odamýz Yönetim Kurulu Baþkaný ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði Ticaret ve Sanayi Odalarý Konsey Baþkaný Nafi Güral, konferans sonrasýnda, Nafi Güral Fen Lisesi 22 öðretmenine dizüstü bilgisayar hediye etti. 9

12 ETKÝNLÝK MESLEK KOMÝTELERÝMÝZ YENÝ YILA YENÝ PROJE VE ÇALIÞMALARLA BAÞLADI HARUN YURDAGÜL KUTSO Yönetim Kurulu Üyesi Her ay olduðu gibi bu ay da odamýzýn, üyeleri ile arasýndaki iletiþim ve iþbirliðini güçlendiren, odamýzýn çalýþmalarýna önemli katkýlar saðlayan meslek komitelerimiz, Ocak ayý olaðan toplantýlarýný gerçekleþtirdi. Odamýz organlarýnýn ana kaynaðýný oluþturan meslek komitelerimizin her biri, oda seçimleri sonrasýnda belirlenen takvime göre toplantýlarýný düzenli olarak gerçekleþtirmekte, hatta meslek gurubunda faaliyet gösteren üyelerin de katýlýmlarýný saðlayarak geniþletilmiþ toplantýlarla yaþanan sorunlar müzakere edilerek, çözümlerinin üretildiði birer organ olmayý baþarmaktadýr sayýlý Türkiye Odalar ve Borsalar Kanunun, meslek komitelerinin görevleri bölümünde bulunan yazýlý mevzuata baktýðýmýz zaman, meslek komitelerinin görevleri sadece 4 maddeden ibaretmiþ gibi görünmektedir. Ancak meslek komitelerimiz, odamýzýn üyelerine hizmet için göreve gelmiþ ve özveri ile görevlerini yerine getiren, gerektiðinde bir üyemizin yaþadýðý sorunu, bütün üyelerimizin sorunu olarak deðerlendirip, çözümü noktasýnda gerekli tüm çalýþmalarý bu anlayýþla yürütmeleri, çok önemli bir bakýþ açýsýný yansýtmaktadýr. Odamýz, böyle bir çalýþma performansýný yakalamýþken, tüm üyelerimize düþen görevin de kendilerinin, iþleri ile ilgili yaþamýþ olduklarý meselelerini meslek komitelerimize iletmeleridir. Bu vesile ile Meslek komitelerimiz kanuni yetkiler dahilinde kendilerine verilen bu görevleri yerine getirmek üzere, üyelerimizin yaþadýklarý sorunlarýný paylaþmalarý ve çözümünde görev almalarý saðlanmýþ olacaktýr Sayýlý Kanunun 15. Maddesi Gereðince Oda Meslek Komitelerinin Görevleri; 1. Meslekleri ile ilgili incelemeler yapmak, yararlý ve gerekli gördükleri tedbirleri görüþülmek üzere Yönetim Kuruluna teklif etmek, 2. Meslek komitesiyle ilgili olarak Meclis gündeminde yer alan konularda baþkan, baþkan yardýmcýsý veya uygun görülen üyelerin, oy kullanmamak üzere Meclis toplantýsýna katýlmasýna karar vermek, 3. Mesleklerine ait iþler hakkýnda, Meclis veya Yönetim Kurulu tarafýndan bilgi istenmesi halinde, bu konuda araþtýrma yapmak ve istemi cevaplandýrmak. 4. Ýlgili mevzuatla verilen diðer görevleri yerine getirmek. Mevzuatla verilen asgari görevlerin üstünde hizmet ve çalýþmalar yaparak, iþ dünyasýnýn ve gündemin nabzýný tutan meslek komitelerimizi çalýþmalarýndan dolayý kutlar, daha etkin ve baþarýlý hizmetlerde iþbirliði yapmak üzere, taleplerini, sorunlarýný ve çözüm önerilerini bekleriz. GIDA VE TARIM SEKTÖRÜ KOMÝTELERÝ MÜÞTEREK YAPTIKLARI TOPLANTIDA, KÜTAHYA 2.TARIM FUARINI DEÐERLENDÝRDÝ Odamýz birinci meslek komitesinde yer alan ve gýda ticareti sektöründe faaliyet gösteren komite üyeleri ile, ikinci meslek komitesinde yer alan ve tarým, hayvancýlýk ve gýda imalatý sektöründe faaliyet gösteren komite üyeleri, Ocak ayý toplantýsýný birlikte yaptý. Odamýz Hukuk Müþaviri Mustafa DÖNMEZ, Yönetim Kurulu Üyemiz Harun YURDAGÜL, Frig Fuarcýlýk yetkilileri, 1. Meslek Grubu üyeleri ve 2.Meslek Grubu üyelerinin katýlýmýyla gerçekleþtirilen komite toplantýsýnda, Frig Fuarcýlýk Temsilcileri Nisan 2010 tarihlerinde ilimizde gerçekleþtirilecek olan Kütahya 2.Tarým, Hayvancýlýk, Seracýlýk ve Süt Endüstrisi Fuarý hakkýnda bilgi aktardý. Ayrýca Odamýz Hukuk Müþaviri Mustafa DÖNMEZ, yeni çek kanunu hakkýnda katýlýmcýlara bilgiler vererek, kendisine yöneltilen sorularý cevaplandýrdý. 10

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Mart 2010 Yýl:13 Sayý:3 KUTSO ANAOKULU YAPILIYOR BURSA LI YATIRIMCILAR KÜTAHYA HEYETÝNCE ZÝYARET EDÝLDÝ KAGÝK ÝN BAÞARILI MODELLERLE ELELE

Detaylı

Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduðunuz terbiye ve irfan ile insanlýk ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kýymetli timsali olacaksýnýz. Kütahya

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Nisan 2010 Yýl:13 Sayý:4 Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduðunuz terbiye ve irfan ile insanlýk ve

Detaylı

"Bir milletin baþarýsý, mutlaka bütün milli güçlerin bir istikamette oluþmasýyla mümkündür. Bu nedenle bilelim ki, elde ettiðimiz baþarý, milletin güç birliði etmesinden, ortak hareket etmesinden ileri

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet

Detaylı

Vatan an imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalýk, yüksek uygarlýk, hür düþünce ve hür yaþayýþ istiyor. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Temmuz 2010 Yýl:13

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Yýl: 2013 Sayý: 182 Türkiye nin Yükselen Þehri KÜTAHYA 1 Ýçindekiler 10 6 46 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ekim-Aralýk 2013 Yýl :13

Detaylı

Üç Oda ortak binada hizmet verecek

Üç Oda ortak binada hizmet verecek Hisarcýklýoðlu Türkiye nin yeni bir ekonomi modeline ihtiyacý var Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný RifatHisarcýklýoðlu, Türkiye'nin teknolojik dönüþüm, kadýnlarýn iþgücüne katýlýmý ve

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Yýl: 2014 Sayý: 183 1 Ýçindekiler 16 7 48 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ocak - Mart 2014 Yýl :13 Sayý : 183 Üç ayda bir yayýnlanýr.

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Yýl: 2015 Sayý: 186 1 Ýçindekiler 9 53 74 18 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ocak-Haziran 2015 Yýl :13 Sayý : 186 Üç ayda bir yayýnlanýr.

Detaylı

Vali Kara'dan kutlama mesajý

Vali Kara'dan kutlama mesajý Gazeteniz Tek yýldýz saatte 20 Bin baský yapabilen Gümüþ Matbaa da basýlmaya baþlandý SAYFA 5 DE 01 NÝSAN 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ ÝÞKUR ihtiyaç tespit anketi yapýyor MHP Milletvekili

Detaylı

Haber Kütahya, 23/04/2013 Kütahya Zafer Gazetesi, 05/04/2013 Eskiþehir Hürriyet, 12/03/2013 Eskiþehir Hürriyet, 03/04/2013 Ekonometri, 01/03/2013 Sabah Ek, 04/03/2013 1 Ýçindekiler 26 54 12 KUTSO Kütahya

Detaylı

Kentlerimizde ve kent yönetimlerimizde dönüþüm

Kentlerimizde ve kent yönetimlerimizde dönüþüm BAŞKAN DAN Kadir Topbaþ Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Baþkaný ve Birlik Baþkaný Kentlerimizde ve kent yönetimlerimizde dönüþüm 2 004 Genel Yerel Yönetim Seçimleri ile göreve baþladýðýmýz seçim dönemimizin

Detaylı

Kentpark a kredi izni çýktý

Kentpark a kredi izni çýktý Panel Rektörlük Konferans Salonu nda gerçekleþtirildi. Kadýn Olmak Zor Zanaat Çorum Hitit Üniversitesi Kadýn ve Aile Sorunlarý Uygulama ve Araþtýrma Merkezi (HÜKAM) tarafýndan Kadon Olmak Zor Zanaat konulu

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

SUNUÞ Celal SÖNMEZ Bursa Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný

SUNUÞ Celal SÖNMEZ Bursa Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný ÝÇÝNDEKÝLER Sunuþ - Celal Sönmez...1 Sunuþ - Ýlhan Parseker...2 Tarihçe...3 Kalite Politikamýz...4 Organlar...5 Meslek Komiteleri...6 2009-2013 Meclis Baþkanlýk Divaný...8 2009-2013 Meclis Üyeleri...10

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2014 Sayý: 1 Birlik Faaliyetleri * Yalova Valisi Esengül CÝVELEK Yalova Kalýp Ýmalatý Ýhtisas OSB nin 2016 da Faaliyete Geçmesi En Büyük

Detaylı

HYGD'den provakasyon uyarýsý! SAYFA 7 DE 40 KURUÞ

HYGD'den provakasyon uyarýsý! SAYFA 7 DE 40 KURUÞ HYGD'den provakasyon uyarýsý! Çorum Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði, provokasyonlara karþý uyarýda bulundu. Açýklamada, "Demokratik tepkileri amacýndan saptýracak provokasyonlara dikkat" denildi.

Detaylı

Kýþ lastiðinde kafa karýþýklýðýna

Kýþ lastiðinde kafa karýþýklýðýna Köye dönüþte arsa maðduriyeti MÜSÝAD orum Þubesi bugün hizmete girecek MÜSÝAD orum Þubesi 40. þube olarak bugün düzenlenecek törenle açýlacak. 19 ARALIK 2013 PERÞEMBE * HABERÝ 2 DE Günlük Siyasi Gazete

Detaylı

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu STK lar vekil tercihlerini yaptý AK Parti, Milletvekili Aday Adaylarý'ný STK'lara sordu. Parti merkezinde oluþturulan sandýklarda oy kullanan olan STK yönetimleri, aday adaylarý arasýndan 4 isim tercih

Detaylı

www.kenthaberim.com Kamyonet gölete uçtu

www.kenthaberim.com Kamyonet gölete uçtu KOSGEB'ten 1.800 iþletmeye 18.874 milyon destek yapýldý ADALET ve Kalkýnma Partisi Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, KOSGEB'ten 2003 ile 2012 yýllarý arasýnda 1800 iþletmenin 18 milyon

Detaylı

"Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir"

Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir" "Mustafa Kemal Atatürk yaþadýðý yüzyýla yön veren büyük devlet adamlarýndandýr" Vali Sabri Baþköy, "10 Kasým Mustafa Kemal

Detaylı

1 Ýçindekiler 71 10 35 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Nisan - Mayýs 2012 Yýl :13 Sayý : 177 26 64 6 Baþkandan Kapak Konusu Konuk Araþtýrma Güncel Nafi GÜRAL Kütahya ve Yatýrýmlar Kütahya Valisi

Detaylı

Darýsý Saat Kulesi ne

Darýsý Saat Kulesi ne Anadolu nun þifreleri Hitit eserlerinde gizli Hitit dönemi eserleri, Anadolu tarihine ýþýk tutan bilgi ve belgeler içeriyor. ÇORUM Çorum daki arkeolojik kazýlarla gün yüzüne çýkarýlan Hitit dönemi eserleri,

Detaylı

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn Özel güvenlikçiler gelecekten endiþeli MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Saka, kendisinin de yer aldýðý özel güvenlik sektörüne iliþkin sorunlarý dile getirdi. * HABERÝ 4 DE Mehmet Saka AK Parti ye göre

Detaylı

Geçtiðimiz aylarýn gündemini aðýrlýklý olarak su sorunu oluþturdu. Yaþam kaynaðýmýz olan su; ekolojik dengeyi saðlayan en deðerli kaynaðýmýzdýr. Ýnsanlar ilk yerleþme merkezlerini ve kentlerini genellikle

Detaylı

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN Meclis te Þeker Fabrikasý sunumu Çorum þekeri aranan marka Çorum Þeker Fabrikasý Müdür Yardýmcýsý ve Ziraat Müdürü Hüseyin Avni Akça, Çorum þekeri, kalitesiyle sektörde aranan marka dedi. * HABERÝ 10 DA

Detaylı

Çorum a yarayacak atama

Çorum a yarayacak atama Çorum a yarayacak atama Baþbakanlýk Müsteþarlýðýna, Kalkýnma Bakanlýðý Müsteþarý Kemal Madenoðlu atandý. Madenoðlu'nun atamasýyla ilgili karar, Resmi Gazete'de yayýmlandý. Çorum tarýmý iyi yolda * HABERÝ

Detaylı

1 Ýçindekiler 80 8 34 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ekim - Aralýk 2012 Yýl :13 Sayý : 179 38 5 20 Baþkandan Kapak Konusu Konuk Araþtýrma Öne Çýkanlar Güncel Fuar 2 2013 Umut Treninde Yerlerimizi

Detaylı

Ýdam cezasý geri gelmeli

Ýdam cezasý geri gelmeli Yeni caddenin ismi Akþemsettin olacak Farabi Caddesi ile Çevre Yolu arasýnda açýlan yeni caddenin isminin Akþemsettin Caddesi olacaðý öðrenildi. * HABERÝ 10 DA Hitit Üniversitesi Rektör Adayý olduðunu

Detaylı