Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Ekonomik kalkýnma, Türkiye'nin hür, baðýmsýz, daima daha kuvvetli, daima daha refahlý Türkiye idealinin bel kemiðidir. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Þubat 2010 Yýl : 13 Sayý : 2 Devlet Bakaný ve Baþmüzakeci Egemen Baðýþ Ýlimizi Ziyaret Etti sayfa 28 de Erkan Güral Tügik Genel Baþkaný Seçildi sayfa 28 de

2

3 YÖNETÝMDEN GELECEKTEKÝ EKONOMÝ Dünyada global olarak yaþanan olumsuzluklarýn bizim ülkemize de yansýmasý olmuþtur. Fakat dünyada yaþanan bu olumsuz geliþmeleri hükümetimizin kararlý ekonomik tedbirleri sayesinde etki alanýný azaltmýþtýr. Bankacýlýk sektörünün saðlamlýðýnýn ciddiyeti ile bu olumsuz tablo atlatýlmýþtýr. Ekonomideki bu olumlu hava bizleri umutlandýrmýþ þevkimizi ve gayretimizi arttýrmýþtýr. Hükümetlerin bütün tedbirleri almasýna raðmen iç piyasadaki talep azlýðýnýn ve iþsizliðe çare olacak yatýrýmlarýn bir an önce hayata geçmesinin uygun olacaðý kanaatindeyim. Hatta dýþ piyasalardaki talep darlýðý iç piyasaya da yansýmýþtýr. EKONOMÝ YÖNETÝMLERÝNÝN EN BÜYÜK GAYRET ETMESÝ GEREKEN KONULAR OLARAK GÖRDÜÐÜM ÝÞSÝZLÝÐÝN ÇARESÝ YATIRIMLARIN HIZLANMASI, ÝSABETLÝ VE ACÝL KARARLARIN ZAMANINDA ALINMASI OLARAK GÖRMEKTEYÝM. Ekonominin can damarý olarak bildiðim üretim artýþý ve yatýrýmlarý saðlayýcý tedbirler mutlaka alýnmalýdýr. Ben bütün bu yatýrýmlarý ve verimliliði bir ülke için ve ülke insanýn geleceði için önemli olduðuna kalben inanýyorum ve aþaðýda belirttiðim düþüncelerimi ekonomi yöneticileri ile paylaþmak istiyorum. Özendirici yatýrýmlarýn kültürel bazda aydýnlatýlmasý Dünya ticareti ile bilgi ve becerilerinin arttýrýlmasý Yatýrýmlarýn teþvik edilmesi, yatýrýmcýya her konuda yardýmcý olunmasý, Üreticinin ödüllendirilmesi Enerji, SSK primleri ve vergi yükünün azaltýlmasýnda gayretler sarf edilmesi Boðucu ve býktýrýcý bürokratik iþlerin azaltýlmasý Ýç piyasa taleplerinin artmasýný saðlayýcý taleplerin alýnmasý Finans sorunlarýnýn azaltýlmasýnda, daha gayretkeþ ve maliyetlerin düþürülmesi SEZAÝ AR KUTSO Yönetim Kurulu Üyesi Nüfusun büyük çoðunluðu genç ve dinamik olan Türkiye nin ufkunun açýk olduðuna inanýyorum. Özünden gelen asaletinin, gayret ve çabalarý sarf eden gayretiyle bütün zorluklarý yenen Türk halký, yeniden kalkýnma hamlesini baþaracaktýr. Yýlmadan, býkmadan, usanmadan gayret göstermeliyiz. Bizden sonra gelecek nesillere AB standartlarýnda bir demokrasi, ÇÝN gibi geliþen bir ekonomi bizimde olmalýdýr. Genç yatýrýmcý kardeþlerimle þu fikirlerimi paylaþmak istiyorum: Hiçbir zorluktan yýlmamalarýný, her zorluðun mutlaka bir çaresinin olduðunu unutmamalarýný, Sürekli okumalarýný, araþtýrmacý, uzlaþmacý ve gayretlerinden hiçbir zaman vazgeçmemelerini, Etrafýndaki kanaat önderleriyle sýký iliþkiler kurmalarý ve onlarýn tecrübelerinden yararlanmalarýný Ýþ ve aþ verdiði her insandan zevk almasýný ve bunu arttýrmasýný kendisi için bir mükellef bilincinde olmasý Kendi yaratýcýlýðýný ve zekasýný ortaya koyup yaptýðý iþin bir eser olduðunu unutmamasýný tavsiye ediyorum. Çünkü insanlýk için dünyanýn fani, eserlerin kalýcý olduðu bilinmelidir. 1

4 KISA KISA kýsa kýsa kutso OCAK 2010 Afyonkarahisar ABÝGEM yetkilileri, Ýl Kadýn Giriþimciler Kurulumuzu, Odamýzda ziyaret etti. Ziyarette, yeni yýlda yapýlabilecek faaliyetler ve iþbirliði hakkýnda fikir alýþ veriþi yapýldý. Ziyaretin ardýndan Ýl Kadýn Giriþimciler Kurulu Toplantýsý Kurul Baþkaný Sevim GÜRAL OLGUN baþkanlýðýnda gerçekleþtirildi. 05 OCAK 2010 Mimarlar Odasý Kütahya Temsilciliði yetkilileri, Odamýz Yönetim Kuruluna nezaket ziyaretinde bulundu. 06 OCAK 2010 Saðlýk ve Eðitim Hizmetleri nde faaliyet gösteren 11.meslek komitemiz üyeleri, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Þükrü NAZLI yý ziyaret etti. 06 OCAK 2010 Defterdarlýk Makamýnda yapýlan Takdir Komisyonu Toplantýsýna Odamýz Meclis Üyeleri Rasim ÇORUH ile Hasan BAYDAR katýldý. 12 OCAK 2010 Cumhuriyet Baþsavcýsý Göksel YILDIRIM, Kütahya Hakimleri Aysun YILDIRIM ve Mehmet KUÞÇUOÐLU, Odamýz Yönetim Kuruluna iade-i ziyarette bulundu. Defterdarlýk makamýnda taþýnmaz mallarýn ilana çýkarýlmasý, kurum ve kuruluþlara gönderilen yazýlarýn hýzlandýrýlmasý ile ilgili olarak düzenlenen toplantýya, Yönetim Kurulu Üyemiz Salih ÇETÝNER katýldý. 13 OCAK 2010 Türkiye Ýþ Kurumu Kütahya Ýl Müdürlüðünde düzenlenen Ýl Ýstihdam Yürütme Kurulu Toplantýsýna, Genel Sekreter Yardýmcýmýz Salih Nafi ALIÇ katýldý. Valilik Toplantý Salonunda düzenlenen Ýl Ýstihdam ve Mesleki Eðitim Kurulu Toplantýsýna Yönetim Kurulu Üyemiz Enver ÖZER katýldý. 15 OCAK 2010 Ýl Kadýn Giriþimciler Kurulu Üyeleri, Ýl Genç Giriþimciler Kurulu Üyeleri, KÜGÝAD Baþkaný A.Volkan TURGUT, Kütahya Ticaret Borsasý Baþkan Yardýmcýsý Ýbrahim DURMAZ ýn katýldýðý toplantý, odamýzda gerçekleþtirildi. Toplantýda; 30 Ocak tarihinde düzenlenen Devlet Bakaný ve Baþmüzakereci Egemen BAÐIÞ ýn katýlacaðý organizasyon ile ilgili hazýrlýklar görüþüldü. 18 OCAK 2010 Odamýz aylýk meclis toplantýsý, Dumlupýnar Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Güner ÖNCE nin katýlýmýyla, odamýz meclis toplantý salonunda gerçekleþtirildi. 21 OCAK 2010 Valilik Kriz Toplantý Salonunda gerçekleþtirilen Ýl Ücret Tespit Komisyonu toplantýsýna, Odamýz Genel Sekreteri Mücahit KAHRAMAN katýldý. Kütahya Ýl Emniyet Müdürlüðü görevinden, Erzurum Ýl Emniyet Müdürlüðü görevine atanan, Ýbrahim ÇELÝK, Meclis Baþkanýmýz Nihat DELEN e, makamýnda veda ziyaretinde bulundu. Defterdarlýk Makamýnda gerçekleþtirilen Takdir Komisyonu Toplantýsý na Meclis Üyemiz Hasan BAYDAR katýldý. 25 OCAK 2010 Ýl Emniyet Müdürlüðünde gerçekleþtirilen Ýl Trafik Alt Komisyonu Toplantýsýna Meclis Üyemiz Yýlmaz DURMAZ katýldý. Kýz Meslek Lisesinde gerçekleþtirilen Proje Tabanlý Beceri Yarýþmasý Yürütme Kurulu Toplantýsýna Genel Sekreterimiz Mücahit KAHRAMAN katýldý. 26 OCAK 2010 Evliya Çelebi Devlet Hastanesi Baþhekimi Dr.Ýsmail ZEHÝR, Baþhekim Yardýmcýsý Op.Dr. Burak ÝÞLER, Op.Dr.Fevzi AKIN, Müdür Yardýmcýsý Kutlu ÖNAL dan oluþan heyet, Odamýz Yönetim Kuruluna iade-i ziyarette bulundu. 27 OCAK 2010 Odamýz Meclis Divaný ve Yönetim Kurulu Üyeleri, TÜGÝK Baþkanlýðýna seçilen Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Üyesi Erkan GÜRAL ý ziyaret ederek, tebriklerini sundu. 29 OCAK 2010 Odamýz önderliðinde, KAGÝK (Ýl Kadýn Giriþimciler Kurulu), KÜGÝAD (Kütahya Genç Ýþadamlarý Derneði), KÜSÝAD (Kütahya Aktif Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði), Ýl Genç Giriþimciler Kurulu iþbirliði ile Odamýz toplantý salonunda toplantý gerçekleþtirildi. Toplantýya misafir edilen Devlet Bakaný ve AB Baþmüzakereci Sayýn Egemen BAÐIÞ ýn sunumuyla, AB üyelik süreci ve ülkemizde yaþanan geliþmeler hakkýnda bilgiler verildi. OCAK 2010 ODAMIZDA ÜYE ÝÞLEMLERÝ NEV Ý YENÝ KAYIT TADÝL TERKÝN HAKÝKÝ ÞAHIS KOOPERATÝF KOLLEKTÝF ÞÝRKET LÝMÝTED ÞÝRKET ANONÝM ÞÝRKETÝ T O P L A M KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Þubat 2010 Yýl :13 Sayý : 161 KUTSO DERGÝSÝ Sahibi Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Adýna Mehmet ATAKAN Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Adýna Sorumlu Müdür Mücahit KAHRAMAN KUTSO Genel Sekreteri Editör Mehmet ATAKAN KUTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hazýrlayanlar Mehmet ATAKAN KUTSO Yönetim Kurulu Üyesi Melike KÖSE KUTSO Personeli KUTSO Dergisi Yerel Süreli Bir Yayýndýr. Reklam Ýrtibat Melike KÖSE Tel: Faks: E-posta : Hazýrlýk-Baský Ekspres Matbaasý, Kütahya Menderes Bulvarý Ata Apt Zemin Kat Tel: Faks:

5 ETKÝNLÝK DEVLET BAKANI VE BAÞMÜZAKECÝ EGEMEN BAÐIÞ ÝLÝMÝZÝ ZÝYARET ETTÝ Devlet Bakaný ve Baþmüzakereci Egemen Baðýþ ilimizde bazý fabrikalarda incelemelerde bulunarak Odamýzda yapýlan geniþ katýlýmlý toplantýya misafir oldu. Toplantýya Kütahya Valisi Þükrü Kocatepe, Kütahya Milletvekilleri Dr. Soner Aksoy, Hasan Fehmi Kinay, Doç.Dr.Ýsmail Hakký Biçer, Kütahya Belediye Baþkaný Mustafa Ýça, Kaymakamlar, Odamýz yönetim kurulu ve meclis üyeleri, Kütahya Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet ALTINKAYA ile Meclis Baþkaný Ali BERBER, Kütahya Ýl Kadýn Giriþimciler Kurulu Baþkaný Sevim GÜRAL OLGUN ile kurulun diðer üyeleri, KÜGÝAD ve KÜSÝAD yetkilileri, Kütahya Genç Giriþimciler Ýl Kurulu üyeleri, diðer üyelerimiz, sivil toplum kuruluþlarý, daire amirleri ve basýn mensuplarý katýldý. Odamýzda yapýlan toplantý sonunda, Ýlimizi temsil eden çini tabak ile ilimiz sanatçýlarýndan Ahmet Yakupoðlu nun eserinden meydana gelen Kütahya Kitabý, odamýz ve organizasyonda iþbirliði yapýlan kuruluþlar adýna, Belediye Baþkaný Mustafa ÝÇA tarafýndan Egemen BAÐIÞ a takdim edildi. 3

6 ETKÝNLÝK KUTSO MECLÝS BAÞKANI NÝHAT DELEN ÝN BAKAN BAÐIÞ A HÝTABEN KONUÞMASI 4

7 ERKAN GÜRAL TÜGÝK GENEL BAÞKANI SEÇÝLDÝ TÜGÝK 3. Genel Kurul Toplantýsý nda Erkan GÜRAL Genel Baþkan seçildi Türkiye nin ilk genç iþadamlarý konfederasyonu TÜGÝK, 3. Olaðanüstü Genel Kurul Toplantýsý ný Ankara da TOBB ETÜ Üniversitesi nde gerçekleþtirdi. ÝÇGÝAF Baþkaný Hakan KARALAR ile MARGÝF Baþkaný Erkan GÜRAL ýn Genel Baþkan adayý olduðu TÜGÝK 3. Olaðanüstü Genel Kurul Toplantýsý nda 7 federasyona baðlý GÝAD lardan oluþan delegeler yer aldý. TÜGÝK 3. Genel Kurul Toplantýsý na Adalet ve Kalkýnma Partisi Genel Baþkan Yardýmcýsý Kürþad TÜZMEN, Demokrat Parti Genel Baþkaný Hüsamettin CÝNDORUK, Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Faik ÖZTIRAK, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Baþkan Yardýmcýsý Münir KUTLUATA nýn yaný sýra Türkiye nin dört bir yanýndan gelen genç iþ adamlarý katýldý. Ýstiklal marþý ve saygý duruþu ile baþlayan TÜGÝK 3. Olaðanüstü Genel Kurul Toplantýsý nda daha sonra protokol konuþmalarý yer aldý. Ardýndan ise TÜGÝK te emeði geçen baþkanlar ile protokole plaket takdimi yapýldý. Ayrýca geçen yýl ocak ayýnda trafik kazasýnda yaþamýný yitiren UGÝAD Baþkaný Sayýn Barýþ BATTAL anýsýna da kardeþi Kazým BATTAL a Sayýn ETKÝNLÝK Kürþad TÜZMEN tarafýndan plaket takdim edildi. Protokol konuþmalarý ve plaket töreninin ardýndan TÜGÝK 3. Olaðanüstü Genel Kurul Toplantýsý na ara verildi. Aranýn ardýndan ise Genel Kurul gündem maddelerine geçildi ve Genel Baþkan adaylarý kürsüye gelerek 25 er dakikalýk konuþma yaptký ve TÜGÝK te gerçekleþtirecekleri projelere deðindiler. Oldukça hareketli geçen TÜGÝK 3. Olaðanüstü Genel Kurul Toplantýsý nda aday konuþmalarýnýn ardýndan ise katýlýmcýlar dilek ve temennilerini dile getirdiler. Daha sonra ise oylama iþlemine geçildi. Yaklaþýk 10 saat süren TÜGÝK 3. Olaðanüstü Genel Kurul Toplantýsý neticesinde 407 delege oy kullandý. Oylarýn 242 sini MARGÝF (Marmara Genç Ýþadamlarý Federasyonu) Baþkaný Erkan GÜRAL alýrken, 165 oy ise ÝÇGÝAF Baþkaný Hakan KARALAR aldý. Bu sayede Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Üyesi ve ilimiz iþadamý Erkan GÜRAL, TÜGÝK in 4. Dönem Genel Baþkaný oldu. Ayrýca TUGÝK Yönetim Kurulu Üyeliðine Odamýz Meclis Üyesi Sayýn Göksel ÖZÇINAR, TUGÝK Ýstiþare Kurulu Üyeliklerine ise Odamýz Meclis Üyesi Sayýn Hilmi Mithat DELEN ile Odamýz Üyeleri Sayýn Mustafa AKTAÞ ve Sayýn Erol AKDEMÝR seçilmiþlerdir Bunun yaný sýra TÜGÝK 3. Dönem Genel Baþkaný Sayýn Hazim SESLÝ, her iki adayýn desteði ile TÜGÝK 3. Dönem Yüksek Ýstiþare Konseyi Baþkaný olarak görevlendirildi. TÜGÝK 3. Olaðanüstü Genel Kurul Toplantýsý, TÜGÝK Genel Baþkaný seçilen Sayýn Erkan GÜRAL ýn kapanýþ konuþmasý ile sona erdi. Erkan Güral, TÜGÝK in bugünlere gelmesinde bütün üyeler ve geçmiþ yönetimlerin payý olduðunu vurguladý ve Önümüzdeki günlerde Türkiye ve Dünya iþ hayatýna rehberlik eden bakýþ açýsýyla TÜGÝK in farklýlýðýný daha da hissedeceksiniz dedi. ODAMIZ YETKÝLÝLERÝ TÜGÝK GENEL BAÞKANI SEÇÝLEN ERKAN GÜRAL I ZÝYARET EDEREK TEBRÝKLERÝNÝ SUNDU 5

8 ETKÝNLÝK OCAK AYI MECLÝS TOPLANTIMIZDA DPÜ REKTÖRÜ GÜNER ÖNCE TASARIM TEKNOKENT MÜJDESÝ VERDÝ Odamýz Ocak ayý meclis toplantýsý 18 Ocak 2010 Pazartesi günü Meclis Baþkanýmýz Nihat DELEN baþkanlýðýnda odamýz toplantý salonunda gerçekleþtirildi. Toplantýya Dumlupýnar Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Güner ÖNCE katýldý. Sayýn ÖNCE, Kütahya-Üniversite iliþkileri, Teknoloji Tasarým Merkezi, Diþ Hekimliði Fakültesinin kurulmasý ve üniversitenin genel faaliyetleri hakkýnda haziruna bilgi verdi. DPÜ REKTÖRÜ PROF.DR.GÜNER ÖNCE; TEKNOPARK TASARIM MERKEZÝ SANAYÝCÝYE VE BÖLGEYE ÇOK ÖNEMLÝ HÝZMETLER VERECEK DPÜ Rektörü Güner ÖNCE; Önümüzdeki günlerde faaliyete geçecek olan Teknopark-Tasarým Merkezi'nin bölgeye çok önemli hizmetler vereceðini belirterek, "Sanayici iþ yoðunluðu sebebiyle üniversiteye gelemiyor. Durum böyle olunca 'o zaman biz sanayicinin ayaðýna gidelim' dedik. Bu sebeple Teknopark- Tasarým Merkezi'ni 2. OSB'nin giriþine kuruyoruz. Üniversite olarak bölgeye hizmet etmek en büyük hedeflerimiz arasýndadýr" dedi. öðrencisi. Kütahyalýlar yurt yapmaya devam etmeli. Öðrenciye kaliteli hizmet sunmak zorundayýz. Bilindiði gibi, Kütahya'da konaklama sorunu var. Öðrenciler, yurtlarda bilhassa hijyen konusunda çok þikayetçi. Buralarda hijyene çok dikkat edilmeli" diye konuþtu. ÖNCE: "ÜNÝVERSÝTE OLARAK, KUTSO'DAN HER ZAMAN DESTEK GÖRDÜK" Ticaret ve Sanayi Odasý'ndan her zaman destek gördüðünü anlatan ÖNCE, DPÜ Týp Fakültesi nin geliþmesine büyük önem verdiklerini belirtti. Rektör Önce, Diþ Hekimliði Fakültesi kurulmasý önerilerinin YÖK tarafýndan onaylandýðýný sözlerine ekledi. Meclis Baþkanýmýz Nihat DELEN, konuþmasýnýn ardýndan Rektör Güner Önce ye, ünlü ressam Ahmet YAKUPOÐLU nun eseri olan bir kitap hediye etti. Toplantý devamýnda ise, Aralýk ayý meclis toplantý tutanaðý ve Aralýk ayý mizaný okundu yýlý bilançosu ile kesin hesaplarý onaylandýktan sonra, Aralýk ayý yönetim kurulu faaliyet raporu okundu. Daha sonra kasaplar azami fiyat tarifesi hazirun tarafýndan tetkik edilip onaylandý. Meclisten bir ses sunumunda ise, Meclis Üyemiz Hasan BAYDAR þehir içerisinden geçen DSÝ kanallarýnýn geniþletilerek toplu taþýmaya açýlmasý ve milli ekonomiye kazandýrýlmasý konusundaki sunumunu haziruna aktardý. Gündem ve konuþmalarýn tamamlanmasýnýn ardýndan, ocak ayý meclis toplantýmýz sona erdi. ÖNCE: "KÜTAHYA'DA HER 7 KÝÞÝDEN BÝRÝ ÜNÝVERSÝTE ÖÐRENCÝSÝ, ÖÐRENCÝYE KALÝTELÝ HÝZMET SUNMAK ZORUNDAYIZ" Kütahya merkezde 34 bin üniversite öðrencisinin bulunduðunu dile getiren ÖNCE, "Kütahya'da her 7 kiþiden birisi üniversite 6

9 MECLÝSTEN BÝR SES KÜTAHYA DA HAVA KÝRLÝLÝÐÝ - ULAÞIM - TRAFÝK Bana göre Kütahyalý için en büyük problem; hala halledilemeyen hava kirliliðidir. Basýnda da yer aldýðý gibi Türkiye birincisiyiz. Doðalgaza gelince; Kütahya için çözüm olacaðý düþünülüyordu ama beklenildiði gibi olmadý. O halde teþhisimizde hata var. O zaman kirli hava nedir? Sebepleri nelerdir? Kirli hava, standart bileþimi deðiþmiþ havadýr. Normal havanýn %78 i Azot, %21 i oksijen, %1 i diðer gazlardýr. Doðal olarak saf atmosfer az veya çok miktarda büyük bolümü suni olan yabancý maddelerin üretimi ile kirletilir. Bunlarýn baþýnda petrol ürünleri ve endüstriyel kirleticiler gelmektedir. Özellikle son yýllarda endüstriyel aktivitenin, þehirleþmenin ve nüfusun artmasý ile kirletici maddelerin kullanýmý ve miktarý da hýzla artmaktadýr. Kütahya Havasýný Kirleten Unsurlar; 1- Ulaþým 2- Katý yakýtlar 3- Elektrik santralleri 4- Endüstri ve ýsýnma için kullanýlan yakýtlar 5- Endüstriyel iþlemler olarak sýnýrlanabilir Diyeceksiniz ki baþka þehirlerde de bunlar var ama bizim kadar havasý kirli olan yok. %54 orman alanýna sahip bir þehir ve rakýmý lerde yer alýyor. Türkiye nin Bolu-Kastamonu'dan sonra yayla þehri Kütahya en temiz havaya sahip þehri olmasý gerekir. Çünkü oksijen kaynaðý ormanlardýr. - Neticeye bakmak gerekirse Kütahya nýn coðrafik ve topoðrafik yapýsý dikkate alýnmadan yapýlan þehir planlarý trafik düzenlemeleri, bugün içinden çýkýlmayan durumla karþý karþýya getirmiþtir. Kütahya nýn topoðrafik yapýsý bir havzadýr. Dolayýsýyla Kütahya da Londra tipi hava kirliliði vardýr. - Fabrika bacalarý her gün partikül duman ve çeþitli gazlarý þehrin üstüne salýyor. - Þehrimizde motorlu vasýtalarýn sayýsý Türkiye ortalamasýnýn çok üstündedir. Her motorlu aracýn havayý kirlettiði düþünülürse ve Kütahya da olan Hava + Gürültü Kirliliði + Görüntü kirliliði yaratmasýný olaðan kýlar. S ve H plakalý otobüs sayýsýnýn 600 lerde olduðu bunlara ilave olarak okul servisleri minibüsler katýldýðý zaman iç trafiðin hava kirliliðindeki rolünü daha fazla anlatamaya gerek yok. Bundan da anlaþýlýyor ki Kütahya da hava kirliliðinin en büyük sebeplerinden biri olan iç trafiði toplu taþýmaya geçerek azaltmak gerekir. ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ 1- Doðalgazý tamamen hakim kýlmak 2- Sanayi ve iþ merkezlerinin mümkün olduðu kadar yerleþim alaný dýþýna taþýnmasý. 3- Kiþisel vasýta kullanýmý yerine toplu taþýmacýlýðýn yaygýnlaþtýrýlmasý ve elektrikli tasýma araçlarýnýn geliþtirilmesi ve kullanýmýn arttýrýlmasý. 4- Özellikle sanayi tesislerin bacalarýna filtre takýlmasý. 5- Þehir merkezlerindeki yoðun trafiðin çevre yollara aktarýlmasý. 6- Aðaçlandýrma çalýþmalarýnýn arttýrýlmasý (özellikle hava kirliliðinin yoðun olduðu yerlerde) 7- Þehir yerleþim planlarýnda meteorolojik ve topoðrafik faktörlerin özellikle rüzgâr durumunun göz önünde bulundurulmasý 8- Kütahya nýn dýþýnda yeni cazibe merkezleri oluþturarak insanlarýn oralarda ikamet etmelerini saðlamak yani banliyöler oluþturmak. Eski Kütahya yükünü azaltmak.(kütahya da bunun tam tersi teþvik ediliyor) Toplu Taþýma Denilince Þehirlerde Aklýmýza Gelenler; a- Otobüsler, troleybüsler Bunlar için tercihli yollar gerekir. Bunun içinde þehrimizin cadde ve sokaklarý müsait deðil. b- Raylý sistemle taþýnmasý Genelde teknolojisi dýþa baðýmlý, yatýrýmý pahalý ve Kütahya nýn topografik yapýsý müsait deðil. Þu anda da Türkiye de nüfusun altýndaki þehirlerde ekonomik olmadýðý biliniyor. c- Metro Bugünkü Kütahya için düþünülecek bir yatýrým deðil. DÜNYADA EN UCUZ TAÞIMA ÞEKLÝ SUYOLUYLA TAÞIMADIR Suyollarý konusunda tarihten ve yakýn geçmiþten örnek ve öneriler vermek istiyorum. *** Sokullu Mehmet Paþanýn 1570 de baþlattýðý Karadeniz - Marmara denizi iç suyolu tasýma projesine þimdi Sakarya Valiliði kaynak arýyor. Karadeniz i Marmara ya baðlayarak boðazlarý rahatlatacak 120 km.lik iç suyolu projesi hayat bulmayý bekliyor. Bu iç suyolu Anadolu yu Karadeniz ve Tuna nehri vasýtasý ile Avrupa ya ayrýca Karadeniz ve Volga - Don nehirleri vasýtasý ile de Rusya ve Orta Asya ülkelerine baðlayacak potansiyele sahiptir. *** XIV. Yy.da Sivas merkezli devlet kuran Þeyh Bedrettin Kayseri yi kendine baðlamak için "Size söz veriyorum Sivas tan doðan ve Kayseri ye 65 km mesafeden geçen Kýzýlýrmak ý Kayseri ye getireceðim" demiþ Geçmiþ senelerde hatýrlarsýnýz Kayseri Belediye Baþkaný Özhaseki "Kayserinin içinde Kýzýlýrmak ý dolandýrýp vatandaþýmýzýn hizmetine sunacaðýz" demiþti. *** Dünyada ki suyolunu, toplu taþýmasýný kullanan Ýtalya da Venedik þehri ve Hollanda da Rotterdam þehri iyi örneklerdir. HASAN BAYDAR KUTSO Meclis Üyesi Orman Yüksek Mühendisi KÜTAHYA DA SU YOLU TAÞIMACILIÐI OLABÝLÝR MÝ? Ülkemizde henüz ciddi manada da suyoluyla taþýma denizleri olan þehirlerimiz hariç yoktur. Porsuk nehri bizden çýkar fakat Eskiþehir, Kütahya dan çok daha fazla bu sudan istifade eder. Eskiþehir porsuk nehrini þehrin içerisinde dolaþtýrarak görsel, eðlence ve þehrin rekreasyonunda ve hatta kýsa mesafelerde ekonomik olmasa da taþýmada istifade etmektedir. Kütahya þehrini ortadan uzunlamasýna bölen akýntý ve % 0,03 meyli ile toplu taþýmada kullanýlabilecek DSÝ su kanalý baþka bir ifadeyle Porsuk suyu mevcuttur. Buranýn Kütahya için geniþletilerek teknelerle insanýmýzýn taþýnabileceðini ve çok ucuza taþýnabileceðini düþünüyorum. Bu fikrimi bir hayalim var diye baþlayacaktým ama komþumuz Afyon'da bile içerisinde geçen ve suyu meyli müsait olmayan Akar Çayý Afyon içinde 5 km dolaþtýrarak Afyon'un çehresi deðiþecek diyen Çevre ve Orman Bakaný Syn.Veysel Eroðlu'nu basýndan okudum. Hal böyle olunca Kütahya için Porsuk un kullanýlmasý hayal deðil bir zarurettir. Yeni mahallemiz Sinerköy den, Bahçelievler Sofu Köy e ve istenirse üniversitenin çok yakýnýna kadar; (Kirazpýnar) DSÝ kanalý geniþletilerek kullanýlabilir. (Yaklaþýk 25 km ) Faydalarý; 1-Ucuz taþýma 2-Çevre dostu 3-Ekonomik 4-Yerli Teknoloji 5-Kütahya trafiðini rahatlatmasý. (Organize sanayiden 300 otobüsün þehre girmesi engellenmiþ olur. Bu kadar sayýnýn da yakýt tasarrufunu bir düþünün. Diðer Yararlarý - DSÝ kanalý görevine devam eder - Kanalýn temizlenmesi kolay olur. - Sel taþkýnlarýnda bu kanalýn Kütahya yý koruduðu ve emniyet sibobu olduðu söyleniyor. Bu kanalýn görev yaptýðý düþünülürse ayný iþlem devam eder. - Yatýrým DSÝ ile ortaklaþa yapýlabilir. (Taþkýn koruma) Her sene imkanlar ölçüsünde 3-5 km. etaplar halinde proje tamamlanabilir. - Toplu taþýmanýn yapýlacaðý geniþletilmiþ su yolu ayný zamanda çevresinde rekreasyon ve eðlence alanlarý belediyece yapýlarak adeta þehri baþtan baþa güzelleþtirecek bazý müsait yerlerde göller meydana getirilecek. Yaklaþýk 25 km. uzunluðundaki bu proje ile þehrin yeþil alan standartlarý yükselecek. Hava kirliliði sorunu çözülecek. Bisiklet yollarý çay bahçeleri, satýþ büfeleri ile adeta þehrin dinlenme eðlence kültür ve saðlýk bandý kurulmuþ olacak. Þehrin beline bir mavi ve iki yeþil kuþak baðlanmýþ olacak. Böyle önemli prestijli bir projenin Kütahya ya ve halkýmýza kazandýracaklarýný ben tahmin bile edemiyorum. Türkiye de benim bildiðim hiç bir þehirde bu projeye müsait baþka bir il yok. Projenin ekonomik ömrü Porsuk su verdiði müddetçe devam eder. Toplu taþýmada görsel ve ekonomik açýdan hiçbir rakip olmayan bu projenin gerçekleþmesi burada bulunan deðerli arkadaþlarýn her platformda dile getirmesi ve yetkililerin bu konu üzerinde düþünmelerinin saðlanmasýyla mümkün olacaktýr. Benim bu hayalim sizlerin gerçeði olsun. Hepinize saygýlarýmý sunarým... 7

10 8 ETKÝNLÝK VALÝ ÞÜKRÜ KOCATEPE : "AJANSIMIZ ÝLK PROJE DUYURUSU NÝSAN VEYA MAYIS AYINDA YAPACAK" Kuzey Ege Kalkýnma Ajansý nýn (KEKA) 2010 yýlýnýn ilk toplantýsý, Yönetim Kurulu Baþkaný Vali Þükrü Kocatepe baþkanlýðýnda gerçekleþtirildi. Kütahya Polisevi'nde gerçekleþtirilen toplantýda, Kuzey Ege Kalkýnma Ajansý'nda istihdam edilecek 19 uzman ve 2 destek personeli ile belirsiz süreli iþ akdinin yapýlmasý, iþ akdi yapmak üzere yönetim kurulu baþkanýna yetki verilmesi, istihdam edilecek uzman ve destek personelin eðitim ve oryantasyonu için DPT den talepte bulunulmasý ve ajansýn faaliyetleri ile ilgili yapýlan çalýþmalar deðerlendirildi. Toplantýya Afyonkarahisar, Manisa ve Uþak Valileri, Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uþak Belediye Baþkanlarý, Ýl Genel Meclisi Baþkanlarý ile Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkanlarý katýldý. Toplantý sonrasý bir açýklama yapan Kütahya Valisi Þükrü Kocatepe, "Geçtiðimiz günlerde yapýlan personel alým sýnavýnda uzman kadrosunda istihdam edilecek 19 görevlinin deðerlendirmesini yaptýk. Kalkýnma Ajansýmýzýn önümüzdeki günlerde proje duyurusuna çýkarak yine 4 ilimizde teklif edilecek olan projelere verilecek destekler konusunda yapýlacak ön hazýrlýklarý belirledik. Bu tespitlerimize göre Kalkýnma ajansýmýzýn görev alaný içinde bulunan 4 ilimizde kalkýnma ajansý genel sekreterimiz ve uzman elemanlarýmýzýn Ticaret ve Sanayi Odasý meclislerinden baþlayarak tanýtým toplantýsý yapmasýna KUZEY EGE KALKINMA AJANSI'NIN 2010 YILI ÝLK YÖNETÝM KURULU TOPLANTISI YAPILDI ve tüm illerimizde deðerlendirilecek projelerin konularý ve proje deðerlendirme yöntemleri konusunda bilgilendirme çalýþmasý yapýlmasýna karar verdik dedi. Bugünkü durum itibariyle kalkýnma ajansýnýn 4 milyon TL civarýnda banka hesabý bulunduðunu açýklayan Vali Kocatepe, Bu 2009 genel bütçeden ajansýmýzýn bütçesine intikal ettirilen paradýr. Bunun dýþýnda yerel kaynaktan yani Belediyelerimiz, Özel Ýdarelerimiz ve Ticaret Odalarý kaynaðýndan katký payý olarak temin ettiðimizde 250 Bin TL civarýnda da nakit mevcudumuz bulunmaktadýr. Bugün yaptýðýmýz toplantý sonunda da 2010 yýlý içinde yapacaðýmýz çalýþmalarýn daha da tempoyu yükselterek gerçekleþmesi konusunda da görüþ birliðine vardýk. Yaptýðýmýz deðerlendirmede de DPT nin yaptýðý toplantýlarda ve bize verilen mesajlarda da Kuzey Ege Kalkýnma Ajansýmýzýn diðer illerdeki bizimle birlikte kurulmasýna karar verilen Kalkýnma Ajanslarýna göre çok daha önde olduðu, çok önemli mesafeler kaydettiði ve bu nedenle de 2010 yýlý Nisan, Mayýs aylarýndan itibaren proje duyurusuna çýkabileceði konusunda olumlu deðerlendirmeleri almýþ olduk diye konuþtu. KÜTAHYA DA GÖREVE BAÞLAYAN ÝL EMNÝYET MÜDÜRÜMÜZ SEZAÝ KALYONCU YA TEBRÝK ZÝYARETÝ Odamýz yönetim kurulu, Kütahya Ýl Emniyet Müdürlüðü görevine atanan Ýl Emniyet Müdürü Sezai Kalyoncu ya makamýnda nezaket ziyaretinde bulunarak, tebrikleri iletti. Ziyarete; Meclis Baþkanýmýz Nihat DELEN, Yönetim Kurulu Baþkanýmýz Nafi GÜRAL, TÜGÝK Baþkaný Erkan GÜRAL, Yönetim Kurulu Baþkan Vekilimiz Ýsmet ÖZOTRAÇ, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Bülent K.SARPAÞAR, Ahmet BAÐIRGAN, Hasan ÖNCEL, Enver ÖZER, Sezai AR, Salih ÇETÝNER, Genel Sekreterimiz Mücahit KAHRAMAN katýldý. Sohbet ve tanýþma havasýnda geçen ziyarette; Meclis Baþkanýmýz Nihat DELEN; Kütahya nýn son yýllarda, huzurlu ve güvenli bir kent haline geldiðini ifade etti. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Emniyet Müdürü Sezai Kalyoncu ise vatandaþlarla ve iþadamlarý ile iç içe olmak istediklerini bildirdi. Emniyet Müdürü Kalyoncu Kütahya ya yatýrým yapan iþadamlarýnýn güvenliðinin saðlanmasýnýn öneminden de bahsederek Kütahya da güzel iþlere birlikte imza atmak istediklerini sözlerine ekledi. Emniyet Müdürü Sezai Kalyoncu, "Polisin görevi halkýmýzýn huzur içerisinde olmasýný saðlamaktýr. Kütahya genel anlamda huzurlu bir il. Bu huzuru korumak için ben ve ekip arkadaþlarým büyük bir gayret sarf etmektedir" dedi. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý nýn bir çok baþarýlý ve etkin çalýþmaya imza attýðýnýn kendisine de aktarýldýðýný ifade eden Kalyoncu, "halkla, basýnla, iþadamlarýyla dayanýþma içinde olduðumuz takdirde halka daha kaliteli bir hizmet sunacaðýmýz kanaatindeyim" dedi.

11 ÝSTANBUL TÝCARET ODASINDAN ALTINTAÞ A ÝLKÖÐRETÝM OKULU Ýstanbul Ticaret Odasý tarafýndan alýnan karar gereði ilimiz Altýntaþ ilçesine yaptýrýlacak olan Ýlköðretim Okulu protokol imza töreni yapýldý. Ýstanbul Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Murat Yalçýntaþ ve Yönetim Kurulu üyeleri ile beraber tüm meclis üyelerine þükranlarýný ifade eden Kütahya Valisi Þükrü Kocatepe; Altýntaþ ilçemizin gerçekten acilen bir Ýlköðretim okuluna ihtiyacý vardý. ÝTO nun Þehit Jandarma Er Süleyman Turan adýna yaptýrmayý kararlaþtýrdýðý Ýlköðretim Okulunu Altýntaþ ilçesi merkezinde gerçekleþtireceðiz. Kendilerini her zaman Kütahya da misafir etmekten büyük onur duyacaðýmýzý ifade ediyorum. Bu kurulan dostluk kardeþlik baðýnýn bundan sonrada devam etmesini - KÜTAHYA TÝCARET VE SANAYÝ ODASI BAÞKANI NAFÝ GÜRAL: "EZBERÝ DEÐÝL, ÖÐRENMEYÝ ÖÐRENMELÝYÝZ" Odamýz Baþkaný Nafi Güral, kendi adýný taþýyan Nafi Güral Fen Lisesi'nde düzenlenen konferansa konuþmacý olarak katýldý. Konuþmasýnda, hayata hazýrlanmanýn sadece okulda alýnan eðitimin yeterli olmadýðýný dile getiren Güral, "Bilgi ve becerimizin üstünde bir hedef belirlersek buraya ulaþmak zor olabilir. Herkes otomobil kullanabilir ama, herkes ralli yapamaz. Bunun için bir yetenek lazým. Ancak herkes þunu bilmeli ki, herkesin içinde bir yetenek vardýr. Bütün mesele bu yeteneði keþfetmektir. Yeteneði keþfetmek ve bu alaný zorlamakla mümkün olur. Hayata hazýrlanmak sadece okulda alýnan eðitim yetmiyor. Þüphesiz okulda alýnan eðitim çok önemli. Ama bu eðitimin yanýnda sosyal yaþam kalitesini doðrudan etkileyen faktörleri mutlak surette öðrenmemiz gerekiyor. Sosyal yaþam kalitesini yükseltemezseniz. Bu mümkün olmazsa baþarýlarýnýz belli bir yerde sýnýrlý kalýr. ETKÝNLÝK diliyorum. Eðer Kütahya olarak bize de Ýstanbul da Ticaret odamýzýn faaliyet alanýnda herhangi bir görev düþerse bunu da her zaman yerine getirmekten büyük onur duyacaðýz dedi. ÝTO Baþkan Yardýmcýsý Dursun Topçu ise; ÝTO olarak Kütahya da Þehit Er Süleyman Turan adýný yaþatacak bir projeye öncülük ettiðimiz için bizde kendimizi çok mutlu addediyoruz. Tabi Ýstanbul Ticaret Odasý olarak ticaretin geliþtirilmesinin yanýnda sosyal sorumluluk projelerine çok önem verdik. Odamýz meclisinin aldýðý karar uyarýnca bu sene içinde Anadolu nun deðiþik yerlerinde 13 adet okul yaptýrma kararý aldýk. Bunlara da þehitlerimizin anýlarýný yaþatmak için onlarýn adýný verme kararý aldýk. Kütahya da imzaladýðýmýz protokol busene içinde yaptýðýmýz 3. Protokol, bunun devamý da gelecek dedi. Kütahya Valisi Þükrü Kocatepe, Ýstanbul Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Dursun Topçu, Genel Sekreter Dr. Cengiz Ersun ve Ýl Milli Eðitim Müdürü Muhammet Þahinkaya tarafýndan imzalan protokol törenine Vali Yardýmcýsý Cengiz Horozoðlu, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Dr. Müh. Salih Akkaya, Altýntaþ Kaymakam V. Mehmet Balýkçýlar, Odamýz Meclis Baþkaný Nihat Delen ve Genel Sekreterimiz Mücahit Kahraman katýldý. Ýstanbul Ticaret Odasý Meclisi tarafýndan alýnan karar gereði ilimiz Altýntaþ ilçesine yaptýrýlacak olan Ýlköðretim Okulu protokol imza töreni için ilimize gelen ÝTO Baþkan Yardýmcýsý Dursun Topçu ve Genel Sekreter Dr. Cengiz Ersun, Kütahya Valisi Þükrü Kocatepe yi makamýnda nezaket ziyaretinde bulunarak Kütahya ve Sanayileþme konularý ile teþvik konusunda istiþarede bulundular. NAFÝ GÜRAL ADINI TAÞIYAN FEN LÝSESÝ NDE DÜZENLENEN KONFERANSTA GENÇLERE HÝTAP ETTÝ Olmasý gereken davranýþlarý, araþtýrmalarý yapmak zorundayýz" dedi. Konferansta öðrencilerin sorularýný da cevaplayan Baþkanýmýz Güral, "Hayat sadece çalýþmaktan ibaret deðil. Ýnsan kendine zaman da ayýrmalý. Hobilerimizin olmasý lazým. Okumak fevkalade önemli bir þey. Okuma alýþkanlýðýný kazanmalýyýz lazým.'ben istikbalde ne olmak istiyorum'. Bu öncelikle yapýlmasý gereken þey kendi yetenek ve bilgisiyle orantýlý bir kulvar seçmesi lazým. Aksi takdirse hedefe varmak mümkün olmaz. Doðru hedef koyabilirseniz iþin yarýsýný halletmiþ olursunuz. Öðrenmeyi öðrenmelisiniz. Ezberlemeyi deðil. Hedefleriniz arasýnda kendi iþinizin sahibi olmak da bulunmalýdýr. Bir yerde çalýþmak yerine birilerini çalýþtýrmak hedefinizde olmalý" diye konuþtu. Odamýz Yönetim Kurulu Baþkaný ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði Ticaret ve Sanayi Odalarý Konsey Baþkaný Nafi Güral, konferans sonrasýnda, Nafi Güral Fen Lisesi 22 öðretmenine dizüstü bilgisayar hediye etti. 9

12 ETKÝNLÝK MESLEK KOMÝTELERÝMÝZ YENÝ YILA YENÝ PROJE VE ÇALIÞMALARLA BAÞLADI HARUN YURDAGÜL KUTSO Yönetim Kurulu Üyesi Her ay olduðu gibi bu ay da odamýzýn, üyeleri ile arasýndaki iletiþim ve iþbirliðini güçlendiren, odamýzýn çalýþmalarýna önemli katkýlar saðlayan meslek komitelerimiz, Ocak ayý olaðan toplantýlarýný gerçekleþtirdi. Odamýz organlarýnýn ana kaynaðýný oluþturan meslek komitelerimizin her biri, oda seçimleri sonrasýnda belirlenen takvime göre toplantýlarýný düzenli olarak gerçekleþtirmekte, hatta meslek gurubunda faaliyet gösteren üyelerin de katýlýmlarýný saðlayarak geniþletilmiþ toplantýlarla yaþanan sorunlar müzakere edilerek, çözümlerinin üretildiði birer organ olmayý baþarmaktadýr sayýlý Türkiye Odalar ve Borsalar Kanunun, meslek komitelerinin görevleri bölümünde bulunan yazýlý mevzuata baktýðýmýz zaman, meslek komitelerinin görevleri sadece 4 maddeden ibaretmiþ gibi görünmektedir. Ancak meslek komitelerimiz, odamýzýn üyelerine hizmet için göreve gelmiþ ve özveri ile görevlerini yerine getiren, gerektiðinde bir üyemizin yaþadýðý sorunu, bütün üyelerimizin sorunu olarak deðerlendirip, çözümü noktasýnda gerekli tüm çalýþmalarý bu anlayýþla yürütmeleri, çok önemli bir bakýþ açýsýný yansýtmaktadýr. Odamýz, böyle bir çalýþma performansýný yakalamýþken, tüm üyelerimize düþen görevin de kendilerinin, iþleri ile ilgili yaþamýþ olduklarý meselelerini meslek komitelerimize iletmeleridir. Bu vesile ile Meslek komitelerimiz kanuni yetkiler dahilinde kendilerine verilen bu görevleri yerine getirmek üzere, üyelerimizin yaþadýklarý sorunlarýný paylaþmalarý ve çözümünde görev almalarý saðlanmýþ olacaktýr Sayýlý Kanunun 15. Maddesi Gereðince Oda Meslek Komitelerinin Görevleri; 1. Meslekleri ile ilgili incelemeler yapmak, yararlý ve gerekli gördükleri tedbirleri görüþülmek üzere Yönetim Kuruluna teklif etmek, 2. Meslek komitesiyle ilgili olarak Meclis gündeminde yer alan konularda baþkan, baþkan yardýmcýsý veya uygun görülen üyelerin, oy kullanmamak üzere Meclis toplantýsýna katýlmasýna karar vermek, 3. Mesleklerine ait iþler hakkýnda, Meclis veya Yönetim Kurulu tarafýndan bilgi istenmesi halinde, bu konuda araþtýrma yapmak ve istemi cevaplandýrmak. 4. Ýlgili mevzuatla verilen diðer görevleri yerine getirmek. Mevzuatla verilen asgari görevlerin üstünde hizmet ve çalýþmalar yaparak, iþ dünyasýnýn ve gündemin nabzýný tutan meslek komitelerimizi çalýþmalarýndan dolayý kutlar, daha etkin ve baþarýlý hizmetlerde iþbirliði yapmak üzere, taleplerini, sorunlarýný ve çözüm önerilerini bekleriz. GIDA VE TARIM SEKTÖRÜ KOMÝTELERÝ MÜÞTEREK YAPTIKLARI TOPLANTIDA, KÜTAHYA 2.TARIM FUARINI DEÐERLENDÝRDÝ Odamýz birinci meslek komitesinde yer alan ve gýda ticareti sektöründe faaliyet gösteren komite üyeleri ile, ikinci meslek komitesinde yer alan ve tarým, hayvancýlýk ve gýda imalatý sektöründe faaliyet gösteren komite üyeleri, Ocak ayý toplantýsýný birlikte yaptý. Odamýz Hukuk Müþaviri Mustafa DÖNMEZ, Yönetim Kurulu Üyemiz Harun YURDAGÜL, Frig Fuarcýlýk yetkilileri, 1. Meslek Grubu üyeleri ve 2.Meslek Grubu üyelerinin katýlýmýyla gerçekleþtirilen komite toplantýsýnda, Frig Fuarcýlýk Temsilcileri Nisan 2010 tarihlerinde ilimizde gerçekleþtirilecek olan Kütahya 2.Tarým, Hayvancýlýk, Seracýlýk ve Süt Endüstrisi Fuarý hakkýnda bilgi aktardý. Ayrýca Odamýz Hukuk Müþaviri Mustafa DÖNMEZ, yeni çek kanunu hakkýnda katýlýmcýlara bilgiler vererek, kendisine yöneltilen sorularý cevaplandýrdý. 10

13 ETKÝNLÝK YAPI VE YAÞAM SEKTÖRÜ, GENEL DEÐERLENDÝRME YAPTI Odamýz üçüncü meslek komitesinde yer alan yapý ve yaþam sektöründe faaliyet gösteren üyeler, Ocak ayý olaðan meslek komite toplantýsýný yaptý. Komite üyelerinin katýlýmý ile gerçekleþtirilen toplantýda, inþaat sektöründe yaþanan sorunlar ve çözüm önerileri hakkýnda genel deðerlendirmeler yapýldý. ÝNÞAAT MALZEMELERÝ VE TESÝSATI SEKTÖRÜ 2009 YILINI DEÐERLENDÝRDÝ Odamýz dördüncü meslek komitesinde yer alan, inþaat malzemeleri ve tesisatý sektöründe faaliyet gösteren üyeler, Ocak ayý olaðan meslek komite toplantýsýný yaptý. Meslek komitesi üyelerinin katýlýmýyla gerçekleþtirilen komite toplantýsýnda, 2009 yýlý ile ilgili deðerlendirmeler yapýldý. Ýþyeri açýlýþ iþlemlerinde, kamu dairelerinde karþýlaþýlan zorluklarýn giderilmesi amacýyla Yönetim Kuruluna konu hakkýnda bilgi verilmesi kararý alýndý. ULAÞTIRMA VE OTOMOTÝV SEKTÖRÜ ÝL EMNÝYET MÜDÜRLÜÐÜNE YAPILAN ZÝYARETÝ DEÐERLENDÝRDÝ Odamýz beþinci meslek komitesinde yer alan, otomotiv, ulaþtýrma ve akaryakýt sektöründe faaliyet gösteren üyeler, Ocak ayý olaðan meslek komite toplantýsýný yaptý. Tüketici bilincini geliþtirmek ve bu yönde hak arama alýþkanlýklarýný yaygýnlaþtýrmak, geliþtirme ve tüketici haklarýna saygýlý kiþi, kurum ve kuruluþlarý teþvik etmek, tüketici hukuku veya tüketicinin korunmasý ve bilinçlendirilmesi ile ilgili bilimsel çalýþmalarý özendirmek amacýyla, Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýnca 2009 yýlý 13.Geleneksel Tüketici Ödülleri verileceði ile ilgili yazý meslek komite toplantýsýnda müzakere edildi. Ayrýca 5.meslek komitemize üye firmalarýn iþyerlerinde, komite tarafýndan ziyaret edilmesi konusu da görüþüldü. Ocak ayý baþýnda, sektör ile ilgili görüþ alýþveriþi yapmak, sektörün þehrimizde yaþadýðý sýkýntýlarý ve çözüm önerilerini iletmek amacýyla, Ýl Emniyet Müdürlüðüne yapýlan ziyaret müzakere edildi. 11

14 ETKÝNLÝK MOBÝLYA, DERÝ VE TEKSTÝL SEKTÖRÜ, ÇALIÞMALARINI DAHA VERÝMLÝ HALE GETÝRMEK ÝSTÝYOR Odamýz altýncý meslek komitesinde yer alan, mobilya, deri ve tekstil sektöründe faaliyet gösteren üyeler, Ocak ayý olaðan meslek komite toplantýsýný yaptý. Meslek komitesi üyelerinin katýlýmý ile gerçekleþtirilen komite toplantýsýnda, komite çalýþmalarýnýn daha verimli hale getirilmesi için çeþitli konular görüþüldü. SERAMÝK-PORSELEN SEKTÖRÜNDEN 13.GELENEKSEL TÜKETÝCÝ ÖDÜLLERÝNE ADAY FÝRMA ÖNERÝSÝ Odamýz yedinci meslek komitesinde yer alan, seramik-porselen sektöründe faaliyet gösteren üyeler, Ocak ayý olaðan meslek komite toplantýsýný yaptý. Meslek komitesi üyelerinin katýlýmý ile gerçekleþtirilen toplantýda; Kütahya 1.Organize Sanayi Bölgesinde, üretilen ürünlerin sergileneceði Daimi Sergi binasýnýn yapýlmasý, bu bina yapýlýncaya kadar mevcut yönetim binasýnýn giriþ holünün bu amaçla tahsisi konusunun, Organize Sanayi Bölgesi Yönetiminde odamýzý temsil eden üyelere, Organize Sanayi Bölgesi Yönetiminde görüþülmesi hususunda talimatlandýrýlmasý için Odamýz Yönetim Kuruluna sunulmasý kararý verildi. Bursa Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Toplantýsýna, Kütahya heyeti olarak katýlým saðlanmasý konusunun müzakeresi için Odamýz Yönetim Kuruluna konunun sunulmasýna karar verildi. Tüketici bilincini geliþtirmek ve bu yönde hak arama alýþkanlýklarýný yaygýnlaþtýrmak, geliþtirme ve tüketici haklarýna saygýlý kiþi, kurum ve kuruluþlarý teþvik etmek, tüketici hukuku veya tüketicinin korunmasý ve bilinçlendirilmesi ile ilgili bilimsel çalýþmalarý özendirmek amacýyla, Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýnca 2009 yýlý 13.Geleneksel Tüketici Ödülleri verileceði ile ilgili yazý meslek komite toplantýsýnda müzakere edildi. Üyelerimizden Kütahya Seramik Porselen Turizm Anonim Þirketi nin, 13.Geleneksel Tüketici Ödüllerine aday olarak gösterilmesi kararý alýndý. DOÐAL KAYNAKLAR VE ENERJÝ SEKTÖRÜ, ESKÝÞEHÝR DE DÜZENLENEN ÇED YÖNETMELÝÐÝ VE MADENCÝLÝK PROJELERÝNDE ÇEVRE MEVZUATI TOPLANTISINA KATILDI

15 ETKÝNLÝK ÝLETÝÞÝM VE BÝLGÝ SEKTÖRÜ, KOMÝTE TOPLANTISINI YEDEK KOMÝTE ÜYELERÝ ÝLE BÝRLÝKTE YAPTI Odamýz dokuzuncu meslek komitesinde yer alan, iletiþim ve bilgi sektöründe faaliyet gösteren üyeler, Ocak ayý olaðan meslek komite toplantýsýný yaptý. Meslek Komitesi yedek üyelerinin de katýlýmý ile gerçekleþtirilen toplantýda, meslek komitesi yedek üyeleriyle tanýþma yapýldý. Bundan sonra yapýlacak komite toplantýlarýna yedek üyelerin de katýlýmýnýn saðlanmasý kararý alýndý. Ayrýca toplantýda, meslek gurubu içerisinde yer alan sektörlerle ilgili genel deðerlendirmelerde bulunuldu. HÝZMET SEKTÖRÜ NDEN TURÝZM VE TANITIM ATAÐI Odamýz onuncu meslek komitesinde yer alan ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren üyeler, Ocak ayý olaðan meslek komite toplantýsýný yaptý. Meslek Komitesi toplantýsýnda, ilimizde otelcilik sektöründe faaliyet gösteren firma yetkililerinin katýlýmýyla tanýþma yapýlmýþtýr. Toplantýya katýlan, Hilton Garden Inn Kütahya Genel Müdürü G.Serhan DORA, Kütahya açýsýndan turizm sektörü deðerlendirmelerini hazirun ile paylaþtý. Kütahya nýn turizm potansiyeli, tanýtým eksikliði ve turizmin geliþtirilememesindeki eksiklikler müzakere edildi. Bu kapsamda gerçekleþtirilecek faaliyetlerle ilgili, Þubat 2010 tarihlerinde Ýstanbul Beylikdüzünde düzenlenecek olan Emýtt Fuarýna katýlým hazýrlýklarý müzakere edildi. SAÐLIK VE EÐÝTÝM HÝZMETLERÝ SEKTÖRÜ, ANAOKULU YAPTIRMA PROJESÝ ÇALIÞMALARINA BAÞLADI Odamýz onbirinci meslek komitesinde yer alan saðlýk ve eðitim sektöründe faaliyet gösteren üyeler, Ocak ayý olaðan meslek komite toplantýsýný yaptý. Meslek komitesi toplantýsýna, 2.Meslek Komitesi Baþkaný Faruk IÞILDA, Meclis Baþkan Yardýmcýsý Ali KARAAYTAÇ ve Meslek Komitesi üyeleri katýldý. Kütahya Valiliði, Milli Eðitim Müdürlüðü ve Odamýz tarafýndan, Ziraat Mahallesi Vakýfbank Ýlköðretim Okulu arkasýnda yapýlmasý planlanan anaokulu projesinin protokolü müzakere edildi. Odamýz üyelerinden anaokulu yaptýrma kampanyasýna yönelik yardýmda bulunulmasý konusunun görüþülmesi için, Yönetim Kurulumuzun kararýyla 3 Þubat 2010 tarihinde, odamýzda, meslek komitesi üyeleri, bütün meslek komite baþkanlarý ve yardýmcýlarýnýn katýlýmý ile toplantý yapýlmasýnýn Yönetim Kuruluna önerilmesi kararý alýndý. 13

16 ETKÝNLÝK FÝNANS, SÝGORTA, EMLAK VE KUYUMCULUK SEKTÖRÜ, FÝNANS KONUSUNDA TOBB A GÖRÜÞLERÝNÝ SUNDU Onikinci meslek komitesinde yer alan finans, sigorta, emlak, kuyumculuk alanýnda faaliyet gösteren üyeler, Ocak ayý olaðan meslek komite toplantýsýný yaptý. Meslek Komitesi üyelerinin katýlýmýyla gerçekleþtirilen komite toplantýsýnda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði nden odamýza gelen, Reel sektör ile Finans sektörünün 2010 yýlýnda daha fazla ve daha iyi þartlarda birlikte nasýl çalýþabileceðini belirlemek üzere Bankalar Birliði ve TOBB tarafýndan bir toplantý düzenleneceði ve toplantýda gündeme getirilmesinde yarar görülen konularla ilgili meslek Komitesi Baþkan Yardýmcýsý Sübat TREN in yazdýðý cevabi yazý müzakere edildi. Meclis ve Meslek Komitesi Üyesi Ali KONGU, 8-9 Ocak 2010 tarihlerinde Antalya Ticaret ve Sanayi Odasý nda gerçekleþtirilen Sigortacýlar Sektör Meclisi toplantýsý hakkýnda haziruna bilgi aktardý. Bu toplantý ile ilgili olarak Dünya Gazetesinde yayýnlanan haber müzakere edildi. DAYANIKLI TÜKETÝM MALLARI ÝLE METAL VE MAKÝNA ÜRETÝM SEKTÖRÜ, KAMU KURUMLARINDA YAÞANAN SIKINTILARA ÇÖZÜM ARIYOR Odamýz onüçüncü meslek komitesinde yer alan, dayanýklý tüketim mallarý ile metal ve makine üretim sektöründe faaliyet gösteren üyeler, Ocak ayý olaðan meslek komite toplantýsýný yaptý. Meslek Komitesi üyelerinin katýlýmý ile gerçekleþtirilen komite toplantýsýnda, Kütahya Valiliði, Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü ve odamýz arasýnda imzalanacak protokol ile yapýlmasý planlanan anaokulu projesi deðerlendirildi. Odamýz tarafýndan komite baþkanlýðýna gönderilen kamu kurumlarýnda yaþanan sýkýntýlarýn giderilmesi amacýyla baþlatýlan çalýþma hakkýndaki yazý toplantýda müzakere edildi. ÇÝNÝ, EL SANATLARI, YÖRESEL SANAT FAALÝYETLERÝ SEKTÖRÜ, YENÝ KOMÝTE BAÞKANI VE GÖREV DAÐILIMI ÝLE ÇALIÞMALARINA DEVAM EDÝYOR Odamýz ondördüncü meslek komitesinde yer alan, Çini, El Sanatlarý, Yöresel Sanat Faaliyetleri nde yer alan üyeler, Ocak ayý olaðan meslek komite toplantýsýný yaptý sayýlý kanunun ilgili maddeleri gereðince Komite Baþkaný Hüseyin EKÝCÝ nin iþyerini kapatmasý sonucunda komite baþkanlýðý ve üyeliðinin sona ermesi sebebiyle, meslek komitesi asil üyelerinin tarihli toplantýda yaptýklarý seçim sonucunda 14. Meslek Komitesi üyeleri yeni görev daðýlýmý belirlendi. Buna göre; Komite Baþkaný Mehmet GÜRSOY, Baþkan Yardýmcýsý Süleyman KAYMAK, Komite Üyeleri Aysel YÜKSELENER, Ýsmail YÝÐÝT, Harun KARA oldu. Ayrýca toplantýda, Çini Sempozyumu ile ilgili geliþmeler hakkýnda Yönetim Kurulu ve Meslek Komitesi Üyesi Aysel YÜKSELENER haziruna bilgi aktardý. Gerçekleþtirilmesi planlanan Çini arama konferansý ile ilgili Þubat ayý baþýnda, odamýzda toplantý yapýlmasý kararý alýndý. 14

17 ETKÝNLÝK MÜHENDÝSLÝK VE TEKNÝK HÝZMETLER SEKTÖRÜ, DÝÐER MESLEK ODALARININ FAALÝYETLERÝNÝ DEÐERLENDÝRDÝ Odamýz onbeþinci meslek komitesinde yer alan, Mühendislik ve Teknik Hizmetler nde yer alan üyeler, Ocak ayý olaðan meslek komite toplantýsýný yaptý. Meslek komitesi üyelerinin katýlýmýyla gerçekleþtirilen komite toplantýsýnda, ilimizde faaliyette bulunan diðer meslek odalarýnýn faaliyetleri ile ilgili genel deðerlendirmelerde bulunuldu. TOPRAK VE AÐAÇ SANAYÝ SEKTÖRÜ, FUARLARA KATILMAYA HAZIRLANIYOR Odamýz onaltýncý meslek komitesinde yer alan, toprak ve aðaç sanayi sektöründe faaliyet gösteren üyeler, Ocak ayý olaðan meslek komite toplantýsýný yaptý. Meslek grubu üyelerinin katýlýmý ile yapýlan komite toplantýsýnda, Kütahya Valiliði ve odamýz tarafýndan yaptýrýlmasý planlanan anaokulu projesi hakkýnda bilgi verildi yýlý içerisinde Meslek Komitelerimizi ilgilendiren yurtiçi fuarlarýn araþtýrýlmasý ve fuarlara katýlým saðlanmasý kararý alýndý. Yapýlan komite toplantýsýnda, mesleki konularda deðerlendirmelerde bulunuldu ve þehrimize açýlmasý planlanan yapý marketlerin durumu görüþüldü. KUTSO DAN TARIM FUARINA DESTEK FRÝG FUARCILIK, 2.MESLEK KOMÝTESÝ TOPLANTISINA MÝSAFÝR OLDU NÝSAN 2010 DA FUAR MERKEZÝNDE Kýsa adý KÜTAF 10 olan Kütahya 2. Tarým, Hayvancýlýk, Seracýlýk ve Süt Endüstrisi Fuarý bu yýl Nisan 2010 tarihleri arasýnda yapýlacak. Organizasyonu, Kütahya Merkezli Frig Fuarcýlýk tarafýndan gerçekleþen KÜTAF 10 da hedefin 75 bin ziyaretçi olduðu ifade edildi. KUTSO 2.MESLEK KOMÝTESÝ KÜTAF FUARINA DAVET EDÝYOR Odamýz 2.meslek komitesi toplantýsýna misafir olan Frig Fuarcýlýk yetkilileri, Kütahya 2. Tarým, Hayvancýlýk, Seracýlýk ve Süt Endüstrisi Fuarý hakkýnda tanýtým sunumu yaptý. Odamýz 2. Meslek komitesinde yer alan Tarým, Hayvancýlýk ve Gýda Ýmalatý sektörü temsilcileri, KÜTAF 10 Fuarýnýn bu yýl hedef büyütmesinden duyulan memnuniyeti ifade etti. Projenin sunumunu yapan Frig Fuarcýlýk Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan Özel ve Hakký Ön Kütahya da sektörel fuarcýlýðýn geliþmesi adýna yürütülen çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. Frig Fuarcýlýk Yöneticileri, Tarým ve Hayvancýlýk alanýnda geniþ bir potansiyele sahip olan bu bölgede 2 ncisi gerçekleþtirilecek Tarým Fuarýna Kütahya nýn ev sahipliði yapmasý büyük önem taþýyor. Kütahya nýn ihtisas fuarlarý alanýnda geliþmesi ve kent ekonomisine saðladýðý katkýlar hafife alýnmayacak ölçüdedir. Bu fuar Afyonkarahisar, Uþak, Bilecik, Eskiþehir ve Kütahya illerinin ortak fuarý olma hedefindedir. Bu düþünceden hareketle (Büyük Anadolu Tarým Fuarý) olarak anýlmaktadýr. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasýnýn deðerli meslek komitesi üyelerinin Nisan da yapýlacak olan Kütahya 2. Tarým Hayvancýlýk,Seracýlýk ve Süt Endüstrisi Fuarýna saðlayacaðý katkýlara þimdiden teþekkür ederiz. denildi. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý 2. Meslek Komitesi toplantýsýnda hazýr bulunan Odamýz Hukuk Müþaviri Av.Mustafa DÖNMEZ, Odamýz Yönetim Kurulu Üyesi Harun YURDAGÜL, 2. Meslek Komitesi Baþkaný Faruk IÞILDA, 1.Meslek Grubu ve 2. Meslek Grubu üyeleri, Kütahya da ihtisas fuarlarýnýn geliþtirilmesi için her türlü desteði vermeye hazýr olduklarýna dikkat çektiler. Sunum sonrasý söz alan 2. Meslek Komitesi Baþkaný Faruk IÞILDA; Birincisi geçen yýl yapýlan Kütahya Tarým Fuarý hiç beklemediðimiz bir ilgiyle karþýlandý. Yerel marka olarak bu fuarda yerimizi aldýk, büyük bir potansiyeli bu fuarda gördük. Hepimiz çalýþtýðýmýz firma ve temsil ettiðimiz markalarla bu fuarda olmaya gayret gösterelim, tavsiye edelim, davet edelim. Kütahya önümüzdeki yýllarda sektörel fuarcýlýðý geliþtirerek daha iyi noktalara gelecek. þeklinde konuþtu. 15

18 ETKÝNLÝK EMNÝYET MÜDÜRÜMÜZ ÝBRAHÝM ÇELÝK, ODAMIZA VEDA ZÝYARETÝNDE BULUNDU Açýklanan emniyet müdürleri kararnamesi ile Erzurum Emniyet Müdürlüðü ne atanan Ýbrahim ÇELÝK, Odamýz Meclis Baþkaný Nihat DELEN i ziyaret etti. Ziyarete Ýbrahim ÇELÝK, Asayiþten Sorumlu Emniyet Müdür Yardýmcýsý Ali SARIKAYA katýlýrken, Meclis Baþkanýmýz Nihat DELEN, Meclis Baþkan Yardýmcýmýz Ali KARAAYTAÇ, Meclis Divan Üyemiz Mehmet YAYLIOÐLU, odamýzda hazýr bulundu. Meclis Baþkanýmýz Nihat DELEN; Kütahya nýn son üç yýl içerisinde huzurlu bir kent haline geldiðini ifade ederek, Kütahya son 3 yýl içerisinde asayiþ ve diðer unsurlar göz önüne alýndýðýnda huzurlu ve güvenli bir il olmuþtur. Bu baþarýda Emniyet Müdürümüz Ýbrahim ÇELÝK in rolü çok büyüktür. Kütahya iyi bir yöneticisini kaybetti. Üzgünüz. Kendisine yeni görev yeri olan Erzurum Ýl Müdürlüðünde baþarýlar diliyorum. dedi. Ýbrahim ÇELÝK; veda ziyaretinde çalýþma ekibini överek, baþarý ekibimindir dedi. ÇELÝK; bize hep halkýmýz da büyük destek oldu. Polis ve halk kaynaþmasýnýn en güzel örneðini biz Kütahya da kanýtladýk þeklinde konuþtu. Ayrýca eðitimli polisin çok daha iyi hizmet edebildiðine dikkat çekerek, eðitimsiz olarak yeni bir teknolojiden yararlanamazdýk. Her türlü eðitimimize çok önem verdik dedi. Ekibinin baþarýsý ile gurur duyduðunu ifade eden Ýbrahim ÇELÝK, Kütahya yý unutamam. Artýk benim bir memleketim de Kütahya dýr dedi. MÝMARLAR ODASI YÖNETÝCÝLERÝ ODAMIZI ZÝYARET ETTÝ Mimarlar Odasý nýn yeni yönetimi, 05 Ocak 2010 Salý günü, Odamýz Baþkaný Nafi GÜRAL ile Yönetim Kurulu üyelerimize nezaket ziyaretinde bulundu. Nezaket ziyaretine Mimarlar Odasý Baþkaný Erkan MORKOÇ, Baþkan Yardýmcýsý Ersen Fikret ERGUZ, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet EÞSÝZ ve Gülay GÜLHAN katýldý. Ziyarette, Yönetim Kurulu Baþkanýmýz Nafi GÜRAL, Baþkan Yardýmcýmýz ismet ÖZOTRAÇ, Yönetim Kurulu Üyelerimiz; Ahmet BAÐIRGAN, Salih ÇETÝNER, Harun YURDAGÜL, Hasan ÖNCEL, Sezai AR, Mehmet ATAKAN, Aysel YÜKSELENER hazýr bulundu. BAÞKAN GÜRAL; ÝNSANLAR, ARADIKLARI SOSYAL YAÞANTIYI ÝLÝMÝZDE BULAMIYORLAR Geleceðin planlanmasý misyonuyla hareket edilmeli, eðitim için ilimizden ayrýlan insanlarýn, eðitimini tamamladýktan sonra, BAÞKAN GÜRAL; ESKÝ OTOGAR ALANI GÜZEL BÝR PARK OLMALI Baþkanýmýz Nafi GÜRAL; ilimizde þehir planlamasý konusunda yapýlmasý gerekenler hakkýnda görüþlerini aktararak þunlarý söyledi: Kütahya nýn geliþmesi ve güzelleþmesi için konusunda uzman mimarlar odasýnýn avaz avaz baðýrmasý gerekir. Örneðin, eski otogar alanýnýn güzel bir park olmasý lazým. Avrupa þehirlerine baktýðýmýz zaman buralarda oldukça büyük alanlarýn meydan yapýldýðýný görüyoruz. Sizler gençsiniz, eðitimlisiniz, cesaretlisiniz. 10 yýl, 20 yýl, hatta 50 yýl sonrasýný planlayýn, ben bir fert olarak sizlerden torunlarým için bu þehrin daha yaþanýlabilir hale getirilmesini, daha modern planlanmasýný bekliyorum. 16 Kütahyalý olarak ilimize geri döndüremiyoruz. Bu insanlar, aradýklarý sosyal yaþantýyý ilimizde bulamadýklarýndan dolayý gelmiyorlar. Þehrimizin, bu memleketin mutlaka zenginleþtirilmesi lazým, bu zenginleþmeyi saðlayacak olanlar da sizlerin odasý, diðer odalar Kütahyalý giriþimciler, tüccar ve sanayiciler. Þehrimizin geliþmesine katký saðlayabilecek, eðitimini ilimiz dýþýnda tamamlamýþ ve olanlarýn, ilimizde görev alýp hizmet edebilmesi için, Kütahya ya tekrar geri dönmelerine gayret edilmeli. Mimarlar Odasý Baþkaný Erkan MORKOÇ ise, yönetim kurulumuza, ilimizde kentsel dönüþüm yapýlacak bölgelerle ilgili bilgi verdi, bu konularda ilimizdeki sivil toplum kuruluþlarý ile birlikte hareket edilmesi gerektiðini belirtti. Mimarlar Odasý Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet EÞSÝZ; Ticaret ve Sanayi Odasý çatýsý altýnda, diðer meslek odalarý ile birlikte hareket edilmesi gerektiðini ifade etti.

19 ETKÝNLÝK KÜSÝAD DAN ODAMIZ YÖNETÝCÝLERÝNE ZÝYARET Odamýz Meclis Baþkaný Nihat DELEN: Herkes iþini iyi yapmalý Herkes bulunduðu yerde iþini iyi yaparsa, geliþme kendiliðinden gelir Odamýz Meclis Baþkaný Nihat DELEN, yönetim düzeyinden hizmet kademesine kadar herkesin iþini iyi yapmasý halinde, geliþmenin kendiliðinden geleceðini söyledi. Kütahya Aktif Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (KÜSÝAD) Yönetim Kurulu, Odamýz Yönetim Kurulu ile Meclis Baþkanýmýz Nihat DELEN e nezaket ziyaretinde bulundu. Bir toplumun geliþmesinde sivil toplum kuruluþlarýnýn üzerine büyük görevler düþtüðünü kaydeden DELEN, KÜSÝAD dan önemli atýlýmlar beklediklerini vurguladý. Geçmiþte kendisinin de bir iþ dünyasý sivil toplum kuruluþu olan Kütahya Ýþadamlarý Derneði nde iki dönem yöneticilik yaptýðýný hatýrlatan Meclis Baþkanýmýz, Arkadaþlarýmla beraber güzel hizmetlerimiz oldu. Þimdi de burada hizmet etmeye çalýþýyoruz. Sizin gibi genç arkadaþlarýmýzýn Kütahya nýn geliþmesi için bir araya geldiðini görmek bize güç veriyor. Herkes bulunduðu yerde iþini en iyi þekilde yapmaya gayret gösterdiðinde, baþarý kendiliðinden geliyor. Sizin de sorumluluðunuzun farkýnda olduðunuzu görüyorum. Bu beni ilimizin geleceði adýna memnun ediyor þeklinde konuþtu. KÜSÝAD Baþkaný Mehmet CEYLAN da, bu güveni boþa çýkarmayacaklarýný belirterek, Sizin gibi, Kütahya nýn sahip olduðu potansiyelleri kullanarak hak ettiði yere gelmesi için mücadele veren büyüklerimizden öðreneceðimiz çok þey olduðunu düþünüyoruz. Bu nedenle sizi yanýmýzda görmek bize güç veriyor ifadesini kullandý. Ýl Kadýn Giriþimciler Kurulu Baþkaný Sevim GÜRAL OLGUN da, proje üreterek iþ dünyasýna katkýda bulunan sivil toplum kuruluþlarýyla birlikte çalýþmak istediklerini kaydetti. Sosyal sorumluluk projeleriyle Kütahyamýza ve özellikle gençlerimize sahip çýkalým diyen Sevim GÜRAL OLGUN, Kütahya nýn kendi deðerlerini ve potansiyelini kullanmasýnýn daha isabetli olacaðýný vurguladý. Güral Olgun; kadýnlarýn iþ hayatýnda daha aktif rol alabilmesi adýna dünyadaki geliþmelerden geri kalýnmamasý gerektiðini sözlerine ekledi. KUTSO Baþkan Vekili Ýsmet ÖZOTRAÇ; Giriþimciliði geliþtirmeye yönelik eðitimler önemli KÜSÝAD Yönetim Kurulu, Odamýz Yönetim Kurulu nu da ziyaret etti. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Odamýz Baþkan Vekili Ýsmet Özotraç, Kütahya da en büyük ihtiyacýn giriþimcilik ruhu olduðunu belirterek, Giriþimciliði geliþtirmeye yönelik eðitimleri önemsiyoruz. Bu konuda sizin yapacaðýnýz önemli þeyler var. Bir sivil toplum kuruluþu olarak ilimizdeki birlikteliði saðlama noktasýnda yapacaðýnýz her türlü faaliyette desteðe hazýrýz þeklinde konuþtu. 17

20 ETKÝNLÝK KÜTAHYA TASARIM TEKNOKENT KURULUYOR Kütahya ilinin bölgesel geliþimini, sanayi altyapýsýna ve teknolojik geliþimine büyük katkýlar saðlayacak olan Kütahya Dumlupýnar Tasarým Teknoloji Geliþtirme Bölgesi kurulum aþamasýna geldi. Kurucular arasýnda Kütahya Valisi Þükrü Kocatepe nin de bulunduðu Kütahya Dumlupýnar Tasarým Teknoloji Geliþtirme Bölgesinin amacý; - Üniversiteler, araþtýrma kurum ve kuruluþlarý ile üretim sektörlerinin iþbirliðini saðlamak, - Tasarým ve teknolojik bilgi üretmek, - Üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliþtirmek, - Ürün kalitesini veya standardýný yükseltmek, - Verimliliði arttýrmak, - Üretim maliyetlerini düþürmek, - Tasarým ve teknolojik bilgiyi ticarileþtirmek, - Teknoloji yoðun üretim ve giriþimciliði desteklemek, - Küçük ve orta ölçekli iþletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu saðlamak - Teknoloji yoðun alanlarda yatýrým olanaklarý yaratmak, - Araþtýrmacý ve vasýflý kiþilere iþ imkaný yaratmak, - Teknoloji transferine yardýmcý olmak ve yüksek/ileri teknoloji saðlayacak yabancý sermayenin ülkeye giriþini hýzlandýracak teknolojik altyapýyý saðlamak. Kütahya Dumlupýnar Tasarým Teknoloji Geliþtirme Bölgesi sayesinde Kütahya Tasarým sektörü ile özdeþleþtirilerek; - marka kent olacak, - Teknolojiye dayalý çevreye duyarlý bölgesel ve ekonomik geliþme hýzlanacak, - Bölgede yeni iþ alanlarý ve nitelikli iþ gücü oluþturulacak, - Ülkemizin Uluslararasý alanda rekabet gücü yükseltilecek. Anonim Þirketi olarak kuruluþ aþamasýna gelen Kütahya Dumlupýnar Tasarým Teknoloji Geliþtirme Bölgesinin kuruluþlarý Dumlupýnar Üniversitesi, Yükseköðrenim Güçlendirme, Geliþtirme ve Yardýmlaþma Vakfý, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý, Kütahya 1. Organize Sanayi Bölgesi, Kütahya 2. Organize Sanayi Bölgesi, Gediz Ticaret ve Sanayi Odasý, Simav Ticaret ve Sanayi Odasý, Tavþanlý Ticaret ve Sanayi Odasý olup þirket önümüzdeki günlerde eski Tekel Binasýný kullanacak. Dumlupýnar Tasarým Teknokent Yönetici Anonim Þirketi Ana Sözleþmesine göre kurucular ise Kütahya Valisi Þükrü Kocatepe, Kütahya 1. OSB Yönetim Kurulu Baþkaný ve Kütahya Belediye Baþkaný Mustafa Ýça, Dumlupýnar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Önce, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral, Kütahya II. OSB Yönetim Kurulu Baþkaný Ýsmet Özotraç, Gediz Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa Dönmez, Simav Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Þeref Kazcýoðlu, Tavþanlý Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Davut Efe ve Yükseköðrenim Güçlendirme, Geliþtirme ve Yardýmlaþma Vakfý Yönetim Kurulu Baþkan Vekili Prof. Dr. Bahri Öteyaka oldu. DUMLUPINAR TASARIM TEKNOKENT YÖNETÝCÝ ANONÝM ÞÝRKETÝ YÖNETÝM KURULU ÜYELERÝ BELÝRLENDÝ Kütahya ilinin bölgesel geliþimini, sanayi altyapýsýna ve teknolojik geliþimine büyük katkýlar saðlayacak olan Kütahya Dumlupýnar Tasarým Teknoloji Geliþtirme Bölgesi- Dumlupýnar Tasarým Teknokent Yönetici Anonim Þirketi Yönetim Kurulu üyeleri belirlenerek Kurucu Baþkan Kütahya Valisi Þükrü Kocatepe imzasýyla Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýna sunuldu. 7 üyeden oluþan Yönetim kurulu üyelerinden 3 ü Dumlupýnar Üniversitesi Rektörlüðü tarafýndan gösterilen adaylar arasýndan, 2 si Yükseköðrenim Güçlendirme, Geliþtirme ve Yardýmlaþma Vakfý tarafýndan gösterilen adaylar arasýndan, 1 i Kütahya Sanayi ve Ticaret Odasý tarafýndan gösterilen adaylar arasýndan, diðer 1 aday da diðer ortaklar tarafýndan gösterilen adaylar arasýndan genel kurul tarafýndan seçilecek. 18 CUMHURÝYET SAVCISI GÖKSEL YILDIRIM ÝLE KÜTAHYA HAKÝMLERÝ AYSUN YILDIRIM VE MEHMET KUÞÇUOÐLU ODAMIZI ZÝYARET ETTÝ Cumhuriyet Savcýsý Göksel YILDIRIM, Kütahya Hakimleri Aysun YILDIRIM ve Mehmet KUÞÇUOÐLU, Odamýz Yönetim Kuruluna iade-i ziyarette bulundu. Baþkanýmýz Nafi GÜRAL ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerimize, Aralýk ayýnda kendilerine yapmýþ olduklarý nezaket ziyaretinden dolayý, iade-i ziyaret yaptýlar. Baþkanýmýz Nafi GÜRAL, odamýz ile Adli Kurumlarýn yetkilileri ile zaman zaman bir araya gelindiðini ancak, sosyal ortamlarda da daha sýk bir arada bulunmayý arzu ettiklerini ifade etti. Ziyarete katýlan, Cumhuriyet Savcýsý Göksel YILDIRIM ve beraberindeki Kütahya Hakimleri Mehmet KUÞÇUOÐLU ve Aysun YILDIRIM, makamlarýna yapýlan ziyaretten duyduklarý memnuniyeti ifade ettiler.

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Mart 2010 Yýl:13 Sayý:3 KUTSO ANAOKULU YAPILIYOR BURSA LI YATIRIMCILAR KÜTAHYA HEYETÝNCE ZÝYARET EDÝLDÝ KAGÝK ÝN BAÞARILI MODELLERLE ELELE

Detaylı

Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduðunuz terbiye ve irfan ile insanlýk ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kýymetli timsali olacaksýnýz. Kütahya

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

YÖNETÝMDEN TEÞVÝKLER KAMU TAÞINMAZLARININ YATIRIMLARA TAHSÝSÝ VE 4706 SAYILI TEÞVÝK KANUNU UYGULAMALARI Yatýrým Teþvik Kanunu kapsamýnda Kütahya mýz 3. bölgede yer almaktadýr. 4706 sayýlý Kanunun Ek- 3

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI 29-30 Eylül 2010 tarihlerinde ESOGÜ Endüstri Mühendisliði ve Makina Mühendisliði Bölümlerinde MMO standý açýlarak Öðrencilere Oda yayýnlarý

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

YÖNETÝMDEN MAARÝF DAVAMIZ VE EÐÝTÝMÝMÝZ ÝSMET ÖZOTRAÇ KUTSO Yönetim Kurulu Baþkan Vekili 1 YÖNETÝMDEN Eylül 2009 Yýl :12 Sayý : 156 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý KUTSO DERGÝSÝ Sahibi Kütahya Ticaret

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Sayýn Üyemiz, yeni yýlýnýzý en içten iyi dileklerimizle kutlar, saðlýk, baþarý, mutluluklar dileriz. Denebilir ki, hiçbir þeye muhtaç deðiliz, yalnýz bir tek þeye ihtiyacýmýz var: Çalýþkan olmak! Servet

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

BASIN KÖÞESÝ

BASIN KÖÞESÝ Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Þubat 2011 Yýl:13 Sayý:169 Tüccar milletin emeði, üretimini kýymetlendirmek için eline ve zekasýna emniyet edilen, bu emniyete liyakat

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Nisan 2010 Yýl:13 Sayý:4 Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduðunuz terbiye ve irfan ile insanlýk ve

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ Bakan Yýlmaz STK Platformu toplantýsýna katýldý UYMAZ: TÝCARET SAÐLAM YAPILMALIDIR Bu ayki röportaj köþemizde Kalkýnma Bakaný Elazýð Ticaret Borsasý Baþkan Cevdet Yýlmaz, Elazýð yardýmcýsý Mustafa Uymaz'a

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

Vatan an imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalýk, yüksek uygarlýk, hür düþünce ve hür yaþayýþ istiyor. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Temmuz 2010 Yýl:13

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

"Bir milletin baþarýsý, mutlaka bütün milli güçlerin bir istikamette oluþmasýyla mümkündür. Bu nedenle bilelim ki, elde ettiðimiz baþarý, milletin güç birliði etmesinden, ortak hareket etmesinden ileri

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

JMO þube günceleri. adana þube. antalya þube

JMO þube günceleri. adana þube. antalya þube JMO þube günceleri adana þube 21-22.01.2012 tarihinde þubemiz 9. Olaðan Genel Kurulu yapýldý 26.01.2012 tarihinde 9. Dönem Yönetim Kurulu belirlenmiþtir 03.02.2012 tarihinde Çukurova Belediye Baþkaný Yýldýray

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI AĞUSTOS AYI FAALİYETLERİ ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN AĞUSTOS AYI TOPLANTILARINDA TOPLAM 12 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. 1. MESLEK KOMİTESİ KARARLARI HAYVANCILIK VE

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI Haziran/2017 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN HAZİRAN AYI TOPLANTILARINDA TOPLAM 12 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. 1. MESLEK KOMİTESİ KARARLARI HAYVANCILIK VE

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet

Detaylı

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN MART AYI TOPLANTILARINDA TOPLAM 12 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. 1. MESLEK KOMİTESİ KARARLARI HAYVANCILIK VE TARIMSAL FAALİYETLER GRUBU 13-16 NİSAN

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI LOBİ FAALİYETLERİ TAKİP LİSTESİ

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI LOBİ FAALİYETLERİ TAKİP LİSTESİ S.NO TARİH KONU İLETİŞİME GEÇİLEN/GÖRÜŞ BİLDİRİLEN MAKAM SONUÇ GÖZDEN GEÇİRMEYE YÖNELİK DEĞERLENDİRME 1 10/01/2017 6802 Sayılı Gider Vergisi Kanunu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Hukuk Müşavirliğimiz

Detaylı

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi 1- AMAÇ-KAPSAM 3- KONGRE, BULUÞMA ve KURSLARIN ZAMANLAMASI Türk Omurga Derneði, omurga týbbý konusunda bilgi ve teknolojinin Omurga Kongresi iki yýlda bir, bahar aylarýnda ve uluslararasý olarak mümkün

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı