SANDIÐA GÝDÝYORUZ. Göç men sa yý sý POLÝSTEN UYARI BARAJLAR DOLDU TAÞTI. Oy kullanmak vatandaþlýk görevi. Yaðmur ve fýrtýna çadýr kenti vurdu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SANDIÐA GÝDÝYORUZ. Göç men sa yý sý POLÝSTEN UYARI BARAJLAR DOLDU TAÞTI. Oy kullanmak vatandaþlýk görevi. Yaðmur ve fýrtýna çadýr kenti vurdu"

Transkript

1 Yaðýþlar çiftçiyi de sevindirdi BARAJLAR DOLDU TAÞTI HABERÝ SAYFA 11 DE Ailelere, çocuklarý için POLÝSTEN UYARI HABERÝ SAYFA 3 TE YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR utür ki ye, 24. Dö nem Par la men to su nu be lir le mek ü ze re bu gün san dýk ba þýn da o la cak. Seç men ler 85 se çim çev re sin de 199 bin 207 san dýk ta oy kul la na cak. 15 si ya sî par ti nin ka tý la ca ðý se çim de 203 ü ba ðým sýz ol mak ü ze re top lam 7 bin 660 a day ya rý þa cak. Oy kul lan ma iþ le mi Do ðu il le rin de da, Ba tý il le rin de i se da so na e re cek. ELÝF- ENSTÝTÜ ekimizi bugün bayinizden isteyiniz. YIL: 42 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr ni as ya.com.tr SANDIÐA HATAY SINIRINDAKÝ HAREKETLÝLÝK DÜN DE DEVAM ETTÝ GÝDÝYORUZ Ülkelerindeki olaylardan kaçaran Suriyeliler, Hatay ýn Yayladað ilçesinde Kýzýlay tarafýndan kurulan çadýr kentte yaþýyorlar. FO TO: A A Göç men sa yý sý 1 mil yo na çý ka bi lir 50 MÝLYON SEÇMEN, 15 SÝYASÎ PARTÝNÝN YARIÞTIÐI SEÇÝMLER ÝÇÝN BUGÜN SANDIK BAÞINA GÝDÝYOR. EN ÇOK TARTIÞILAN KONU ÝSE SEÇÝM BARAJI. OY KULLANMA ÝÞLEMÝ DA SONA ERECEK VERÝLECEK BÝR OYUN DEÐERÝ UNUTULMASIN useç me nin oy kul la na bil me si i çin seç men bil gi kâ ðý dý ný ve ya TC kim li ði ni is pa ta el ve riþ li bir bel ge yi de ib raz et me si þart o la cak. Kim li ðin de TC kim lik nu ma ra sý ol ma yan seç men, seç men bil gi kâ ðý dý i le oy kul la na bi le cek. Her se çim de ol du ðu gi bi, bu se çim de de seç men ler den en de mok ra tik hak la rý o lan oy kul lan ma hak la rý ný kul lan ma la rý is te ni yor. Ha be ri sayfa 4 te Oy kullanmak vatandaþlýk görevi uhak-ýþ Genel Baþkaný Mahmut Arslan, sandýða gitmenin, katýlýmcý demokrasinin, demokrasiye sahip çýkmanýn gereði ve önemli bir vatandaþlýk görevi olduðunu belirtti. Ha be ri sayfa 4 te Meclis yeni döneme hazýr umec lis, bu gün ya pý la cak se çi min ar dýn dan ye ni mil let ve kil le ri ni kar þý la mak i çin bütün ha zýr lýk la rý ný ta mam la dý. TBMM Ge nel Sek re te ri Sa det tin Kal kan, yap tý ðý a çýk la ma da, Mec li sin 24. Dö nem e yö ne lik ha zýr lýk la rý ný ta mam la dý ðý ný be lir te rek, Mec lis, her þe yiy le ye ni dö ne me ha zýr. Sa yýn ve kil le ri mi zi bek li yo ruz de di. n4 te Nüfusumuz 100 milyon olamayacak uha be ri sayfa 11 de AKIN AKIN GELÝYORLAR usu ri ye de ki iç ça týþ ma lar dan ka çan sý ðýn ma cý la rýn Ha tay a ge liþ le ri dün de de vam e der ken, Su ri ye güç le ri nin, ül ke nin ku ze yin de ki Cisr Eþ Þu ður ka sa ba sý nýn gi riþ le ri ni ka pat tý ðý bil di ril di. Bu a ra da, Su ri ye den Tür ki ye ye göç e den le rin sa yý sý nýn, 1 mil yo na çý ka bi le ce ði ö ne sü rül dü. Or ta do ðu uz ma ný Doç. Dr. Vey sel Ay han, Su ri ye de ki re ji min güç kul la na rak var lý ðý ný ko ru ma sý du ru mun da Sün nî A rap ve Kürt le rin yo ðun gö çü ya þa na bi lir de di. BÜYÜK HASAR OLUÞTU Fýrtýna, depremzelerin barýndýðý çadýrlara hasar verdi. FO TOÐ RAF: A A Yaðmur ve fýrtýna çadýr kenti vurdu ukü tah ya nýn Si mav il çe sin de, dep rem ze de le rin kal dý ðý ça dýr kent a la ný na yýl dý rým düþ me si so nu cu 2 ki þi ya ra la nýr ken, fýr tý na ne de niy le yak la þýk 100 ça dýr da ha sar o luþ tu. Yað mur ve fýr tý na yak la þýk 10 bin ki þi nin kal dý ðý Türk Ký zý la yýn ca o luþ tu ru lan ça dýr kent a la nýn da dep rem ze de le rin ha ya tý ný o lum suz et ki le di. n6 da ÇOCUKLAR DEHÞETÝ ANLATTI ubü yük kor ku lar i çin de Su ri ye den Tür ki ye ye ge len 15 ya þýn da ki Ah met V. Köy le ri miz dar ma da ðýn e dil miþ hal de. Su ve e lek trik ke sil miþ hal de. Tar la lar ya ký lý yor. As ker ler ka dýn ve ço cuk la rý öl dü rü yor de di. Ö te yan dan, ABD Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý, Su ri ye de Dev let Baþ ka ný Beþ þar E sad ü ze rin de ki bas ký yý art týr mak is te dik le ri ni a çýk la dý. BM Ge nel Sek re te ri Ban Ki mun un da, bü tün haf ta E sad la ko nuþ ma ya ça lýþ ma sý na rðmen Su ri ye li de ri ne u la þa ma dý ðý ný bil di r di. n7 de Siyasî irade olursa, Kýbrýs konusu 3 ayda çözülür uha be ri sayfa 5 te Türkiye ve AB birbirine muhtaç uha be ri sayfa 5 te Kaðýt toplayan aile kazada öldü uha be ri sayfa 5 te Giriþimci sayýsý artsýn, iþsizlik bitsin uha be ri sayfa 11 de ISSN

2 2 LÂHÝKA Âl-i Y Muhakkak ki Ben, içinizden erkek olsun, kadýn olsun, güzel bir iþ yapan kimsenin amelini zayi etmem. Siz hep birbirinizdensiniz; aslýnýz bir olduðu gibi, amelinizin karþýlýðýný da eþit þekilde alýrsýnýz. Ýmran Sûresi: 195 / Âyet-i Kerime Meâli En büyük vazife, en küçük dairede En küçük dairede en büyük ve ehemmiyetli ve daimî vazife var. Ve en büyük dâirede en küçük ve muvakkat arasýra vazife bulunabilir. Dördüncü Mesele Yine Gençlik Rehberinde izahý var. Bir zaman bana hizmet eden kardeþlerim tarafýndan suâl edildi ki: Küre-i arzý herc ü merce getiren ve Ýslâm mukadderatýyla alâkadar olan bu dehþetli Harb-i Umumîden elli gündür (þimdi yedi seneden geçti ayný hâl) Hâþiye hiç sormuyorsun ve merak etmiyorsun. Halbuki bir kýsým mütedeyyin ve âlim insanlar, cemaati ve camii býrakýp radyo dinlemeye koþuyorlar. Acaba bundan daha büyük bir hadise mi var? Veya onunla meþgul olmanýn zararý mý var? dediler. Cevaben dedim ki: Ömür sermayesi pek azdýr; lüzumlu iþler pek çoktur. Birbiri içinde mütedâhil dâireler gibi, her insanýn kalb ve mide dairesinden ve ceset ve hane dairesinden, mahalle ve þehir dairesinden ve vatan ve memleket dairesinden ve küre-i arz ve nev-î beþer dairesinden tut, tâ zîhayat ve dünya dairesine kadar, birbiri içinde daireler var. Herbir dairede, herbir insanýn bir nev î vazifesi bulunabilir. Fakat en küçük dairede en büyük ve e- hemmiyetli ve daimî vazife var. Ve en büyük dâirede en küçük ve muvakkat arasýra vazife bulunabilir. Bu kýyasla, küçüklük ve büyüklük makûsen mütenasip vazifeler bulunabilir. Fakat büyük dairenin câzibedarlýðý cihetiyle küçük dairedeki lüzumlu ve ehemmiyetli hizmeti býraktýrýp, lüzumsuz, mâlâyani ve âfâkî iþlerle meþgul eder. Sermaye-i hayatýný boþ yerde imha eder. O kýymettar ömrünü kýymetsiz þeylerde öldürür. Ve bazen bu harp boðuþmalarýný merakla takip eden, bir tarafa kalben taraftar olur. Onun zulümlerini hoþ görür, zulmüne þerik olur. Birinci noktaya cevap ise: Evet, bu Cihan Harbinden daha büyük bir hadise ve bu zemin yüzündeki hâkimiyet-i âmme dâvâsýndan daha e- hemmiyetli bir dâvâ, herkesin ve bilhassa Müslümanlarýn baþýna öyle bir hadise ve öyle bir dâvâ açýlmýþ ki, her adam, eðer Alman ve Ýngiliz kadar kuvveti ve serveti olsa ve aklý da varsa, o tek dâvâyý kazanmak için bilâtereddüt sarf edecek. Ýþte, o dâvâ ise, yüz bin meþâhir-i insaniyenin ve hadsiz nev-î beþerin yýldýzlarý ve mürþidlerinin müttefikan, Kâinat Sahibinin ve Mutasarrýfýnýn binler vaad ve ahdlerine istinaden haber verdikleri ve bir kýsmý gözleriyle gördükleri þu ki: Herkesin, iman mukabilinde, bu zemin yüzü kadar baðlar ve kasýrlarla müzeyyen ve bâki ve daimî bir tarla ve mülkü kazanmak veya kaybetmek dâvâsý baþýna açýlmýþ. Eðer iman vesikasýný saðlam elde etmezse kaybedecek. Ve bu asýrda, maddiyyunluk tâunuyla çoklar o dâvâsýný kaybediyor. Hattâ bir ehl-i keþif ve tahkik, bir yerde kýrk vefiyattan yalnýz birkaç tanesi kazandýðýný sekeratta müþahede etmiþ; ötekiler kaybetmiþler. Acaba bu kaybettiði dâvânýn yerini, bütün dünya saltanatý o adama verilse doldurabilir mi? Ýþte o dâvâyý kazandýracak olan hizmetleri ve yüzde doksanýna o dâvâyý kaybettirmeyen harika bir dâvâ vekilini o iþte çalýþtýran vazifeleri býrakýp, ebedî dünyada kalacak gibi âfâkî mâlâyaniyatla iþtigal etmek tam bir akýlsýzlýk bildiðimizden, biz Risâle-i Nur þakirtleri, herbirimizin yüz derece aklýmýz ziyade olsa da ancak bu vazifeye sarf etmek lâzýmdýr diye kanaatimiz var. Hâþiye: Parantez içindeki not, 1946 senesine aittir. Devamý için bakýnýz: Þuâlar, 11. Þuâ, 4. Mesele LÛGATÇE: küre-i arz: Dünya. herc ü merc: Darmadaðýn, allak bullak. mukadderat: Kader, Allah tarafýndan takdir edilenler. Harb-i Umumî: Umumî savaþ, dünya savaþý. mütedeyyin: Dindar. mütedâhil: Ýç içe, birbiri i- çinde. nev-î beþer: Ýnsanoðlu, insanlýk âlemi. zîhayat: Hayat sahibi. muvakkat: Geçici. makûsen mütenasip: Ters orantýlý. mâlâyani: Mânâsýz, faydasýz, boþ þey. âfâkî: Dünyaya ait sýradan meseleler ve hadiseler. sermaye-i hayat: Hayat sermayesi. þerik: Ortak. RABBÝMÝZÝN NÝMETLERÝ SAYMAKLA BÝTMEZ SELÝM GÜNDÜZALP ir düþünelim, bir bakalým hele. Dün B neredeydik, bugün nerede Zelzele günlerini hatýrlayalým. Daha da gerisine, gidebildiðimiz yere kadar gidelim. Ne olduk demeyelim, ne olacaðýz diyelim. Günbegün aðacýn baþýndaki bir meyve gibi olgunlaþan hayatýmýz, dört bir yandan akýp gelen nimetler. Neler de neler Saymakla bitmez. Rabbimizin bize ihsan ettiði nimetleri þöyle bir düþünüp hatýrlamaya çalýþýyoruz. Sonunda ellerimiz iki yana düþüyor, mahcup oluyoruz. Nerede Rabbimizin bize yaptýðý iyilikler, nerede bizim o- na karþý þükrümüz... Aciziz, fakiriz. Her nimetin sahibinin O olduðunu unutuyoruz, gafletliyiz. Rabbimizin nimetlerini saymakla bitiremeyiz. Hangi birini sayalým ki? Bizi bir insan olarak yaratmasýný mý? Sýhhat ve afiyetle hayatýmýzý sürdürmesini mi? Her gün baþýmýzdan kim bilir ne kazalar, ne hastalýklar geçiyor da haberimiz bile olmuyor. Midemiz nerede? Böbreklerimiz nerede? Kalbimiz nasýl çalýþýyor? Beynimiz niye kývrým kývrým? Onca bilgi onun neresinde? Bunca hatýrladýðýmýz her þey hafýza denen kutunun neresinde saklý? Kafamýzýn içinde neler var? Aklýmýz nasýl bir þey? Hele de vicdan denen duygu Mahiyeti, içyüzü nedir acaba? En önemlisi de ruhumuz. O nasýl bir þeydir? Bilemiyoruz. En doðru sözü bilemiyoruz demekle söylemiþ oluyoruz. Ama bu bilememek, þüphesiz ki onlarýn Rabbimizin bize bir armaðaný, bir hediyesi olduðunu bilmemek, bunlarý hiç düþünmemek mânâsýna gelmiyor. Her nimeti O'ndan bilmeliyiz. Evet, her nimeti O'ndan biliyoruz. Rabbimizin nimetlerini saymakla bitiremiyoruz. Saçýmýz uzuyor, haberimiz yok. Týrnaðýmýz büyüyor, ondan da haberimiz yok. Dallarda meyveler bizim için olgunlaþýyor, yapraklar sararýp soluyor, haberimiz yok. Elimizden yere düþen bir þeyi eðilip alýrken, kim bilir kaç kasýmýz hareket ediyor... Tebessüm ederken de yine öyle. Kim bilir kaç kas devrede? On kiloyu diyelim, kolumuzla kaldýrýyoruz. Peki, kolumuzu neyle ve nasýl kaldýrýyoruz? Ruhumuzla... Bundan da haberimiz yok. Rabbimizin nimetlerini saymakla bitiremeyiz. Hangi birini sayalým ki? Ýnsanýn hakikî vazifesi ne? Yaratýlýþtaki harikalýðý görmek, Rabbinin yeryüzünde þahitliðini yapmak deðil mi? Eþhedü en lâ ilâhe illallah demek deðil mi? Görevimin baþýnda mýyým? diye sormalýdýr insan kendisine. Evet, saymakla bitiremeyeceðiz demek, o nimetleri hiç düþünmemek ve onlarýn üzerinde tefekkür etmemek demek deðildir. Rabbimizin nimetlerini yâd etmeliyiz. Ve emmâ bini meti rabbike fehaddis Fakat Rabbinin nimetini anlat da anlat. (Duhâ Sûresi, 11. bkz. Elmalýlý Hamdi Yazýr) Âyet-i kerime, bizi bu noktada uyarýyor. Allah ýn üzerimizdeki nimetlerini sahiplenmeye kalkmamamýz için bizi tefekküre ve þükre dâvet ediyor. Bir nimete sahip olmak baþka þey, o nimeti sahiplenmek baþka þey. Þükreden insan, nimetin kimden geldiðini göstermiþ oluyor. Sahibi ben deðilim, Rabbimdir diyor. Nimetleri kendinden deðil, Allah tan bil. O nimetleri O'ndan bil. Gönlündeki kederi sil. Ýþte âyet bize bu dersi veriyor. Yâd et ve hatýrla ki, aðzýndan en güzel cümleler dökülsün. O sözler Allah ýn sana vermiþ olduðu nimetlerin takdiri olarak görülsün. Hatta o güzel þükür cümleleri bu nimetleri öyle bilmeyenlere de bir ders ve ibret olsun. Evet, bir okulda görevini hakkýyla yapan bir öðrenci, okuldaki dersine çalýþmayan, ödevini yapmayan bütün öðrencilerden bile üstündür. Tembel ile çalýþkan bir deðildir. Bir mü min de görevlidir. Dünyada bunun için vardýr. Rabbinin nimetlerini anmakla ve hatýrlamakla görevlidir. Yüz yirmi dört bin peygamberin içinden sadece birine, Fahr-i Kâinat Efendimiz e (asm) ümmet olmamýz bile, asla ve asla ödeyemeyeceðimiz bir nimettir. Bir baþka çaðda deðil de, bu devirde yaþýyor olmamýz da bir nimet deðil midir? Kediler âleminde fare deðil de insan olarak yaratýlmýþýz. Bir tutam maydanoz deðil de þerefli bir insan olarak yaratýlmýþýz. Niye? Her halde bu nimetleri sahiplenelim diye deðil; Allah tan bilelim diye. Nimetler ganimet deðildir. Sahiplidir. Sahibi bellidir. Bizde ne var ise ondan bi emanettir. Sorular ne kadar uzarsa uzasýn, bunlarý düþünmek de bir þükürdür. Cenâb-ý Hakk ýn sonsuz rahmetinden, sonsuz kereminden her insan kendi hayatýna düþen nasibe bir baksa, kim bilir, eda etmesi gereken ne nimetler ve ne þükürler içinde yüzdüðünü görecek... En küçük bir nimetin, en küçük bir hediyenin kim gönderirse göndersin, kimin eliyle gelirse gelsin, Allah tan geldiðini bilmek ve sevinmek ne kadar da önemli. Allah tan geldiðini bilince nimetin küçüðü olur mu? Sevgili den gelen her þey kýymetlidir. Bizi gerçekten seven ve sevdiðini verdiði nimetlerle gösteren, O'ndan baþka kim olabilir ki? Bazen bir çiçeði bile sevdiðimiz bir kiþi gönderdi diye atmaya kýyamýyoruz. Solsa da, pörsüse de saklýyoruz. Ya bir de o çiçeði, o kiþinin eliyle bize Allah ýn gönderdiðini bilsek, sahib-i hakikisinin O olduðunu bilsek, her halde hiç kýyamayýz koparmaya ve koklamaya. O'ndan bilince, her þeyin her þeyle alâkasýný da düþünmemiz gerekir. Burnumuz sadece bulunduðu yerde güzel deðildir. Estetik açýdan da güzeldir. Yaptýðý görev de güzel. Ayrýca üst üste gelmiþ hücreler topluluðu da deðildir. Harika bir kalýptan çýkmýþ gibi tezyinatlý ve sanatlýdýr. Tek bir organýmýz için bile kaç tane þükürle görevliyiz, bir düþünelim hele. Kokladýðýmýz çiçek güzel. Koklayan burun güzel. Burnun arkasýndaki ruh güzel. Bütün bu iç i- çe geçmiþ sarmal güzellikleri kim verebilir ki O'ndan baþka? Her nimet O'ndandýr. O'ndan olduðunu bilmekle manevî bir þükür yapmýþ oluruz. Akýl fikir ermez sýrr-ý Subhan a Nasibi ne ise, vermiþ insana Nasibin de vardýr elbet nasibi Tefekkür ve þükür yakýþýr sana Saymakla bitiremeyiz Rabbimizin nimetlerini. En baþta bu çaðda, bu dönemde hayatta oluþumuz. Sayýsýz ihtimaller arasýndan bu ülkede, bu þehirde yaþayýþýmýz ve Kur ân ýn nurlarýna muhatap oluþumuz Evet, belki birçok arzularýmýz, ihtiyaçlarýmýz vardý, ama en büyük ihtiyacýmýz ki imandýr, Kur ân dýr, ebedî hayattýr ve Resulullah týr (aleyhi elfü elfi salâtin ve selâm). Onlarý hiç kimseden e- sirgememiþ Rabbimiz. Herkese en yakýn bir mesafede tutmuþ. Arayan, buluyor. Dileyen, ulaþýyor. Ýçinden gelen seslere ve sinyallere doðru cevaplar veren, O'na yaklaþýyor. Ýmdat isteyen herkese bir yardým eli ulaþtýrýlýyor. Hiç kimse mahrum býrakýlmýyor. Ne daðýn baþýndaki bir koyunun ayaðý incinse unutuluyor, ne aðaçlarýn tepesindeki bir yapraðýn rýzký, ne de bir týrtýlýn. Ne bir meyvenin, ne de bir yýldýzýn, ne de berzahtaki ruhlarýn, duâya ve rýzka muhtaç olanlarýn, hiçbirisinin hiçbir þeyi unutulmuyor. Bir bakýma her þey bizim için var, bizim için yaratýlmýþ. Her þeyi mükemmel, beþ yýldýzlý bir otel düþünün. Ýçinde kalan, yaþayan yoksa, o otel, otel olmaktan çýkýyor, viraneye dönüyor. Oranýn otel olmasý, ancak müþterilerinin varlýðýyla, orada kalan misafirlerle bir deðer kazanýyor. Dünya da aynen o beþ yýldýzlý otel gibi. Her þey, ama her þey insan için. Bütün bu konfor, insan lâyýkýyla istifade etsin, en güzel þekilde yaþayýp Rabbine þükretsin diye. Allah ýn nimetlerini tatsýn, ebedî hayattaki asýllarýna talip olsun diye. Maddî ve manevî istifade edip, Rabbinin ona cennette vaat ettiði ebedî nimetlere müþteri olsun diye yaratýlmýþlar. Dünya bir misafirhane, biz de bekleme salonundaki yolcular gibiyiz. Bu salonun hemen ardýndan açýlan kabir kapýsýyla baþlayacak olan o diyar, o ebedî âlem nasýldýr kim bilir? Nasýl güzelliklerle çevrilidir orasý, kim bilir? Ýþte Allah ýn dünyasý, böyle bir dünya. Biz dini severiz. Dünyayý da yine din için severiz. (Hutbe-i Þamiye, 97) diyen Üstadýmýz, dünyaya ne güzel bakýyor. Ahiret nokta-i nazarýndan bakýldýðýnda, dünya ne güzel bir konumda bulunuyor. Allah ýn verdiklerini saymaya baþlasak, vermediklerini saymaya sýra gelmez, ömür biter. Dünyadaki her nimet, eninde sonunda gelip insanda karar kýlýyor. Devenin önündeki diken de bizim rýzkýmýz, ineðin önündeki saman da, yem de. Koyunun önündeki ot da, tavuðun gagaladýðý toprak da. Hepsi bizim rýzkýmýz. Neticede soframýza yumurta olarak dönüyor, süt ya da bal olarak dönüyor, et olarak dönüyor. Bize gönderiliyor. Bakar mýsýnýz Rabbimizin þu ikramýna ve iltifatýna Bizi en þerefli bir misafir olarak aðýrlýyor. Diðer misafirlerin yediklerini bize yedirmiyor. Bizim yiyeceðimiz, ise ancak onlarýn ürettikleri oluyor. En üst mertebeden bir aðýrlanma ve iltifat deðil mi bu? Her þeyden önce, Ýnsan yediðine bir baksýn! (Abese Sûresi, 24) Evet, insan zenginliðini parayla ve malla ölçtüðü zaman fakirdir. Bu nimetleri Allah tan bildiði zaman zengindir. Ýnsanýn bedeninde bir operasyon yapmak için, onu bayýltmak gerekiyor, ama ruhunda yapmak için, onu ayýltmak gerekiyor. Ýbadet ve þükür ruhun uyanýþýdýr. Rabbimizin nimetlerini saymakla bitiremeyiz. Oturup düþünelim. Bir kenara da not alýp bakalým. Sadece bir gün deðil, bir saat içerisinde ne gibi nimetlerle kuþatýlýp donatýldýðýmýzý, bir ince hesap edelim de bakalým, hayretler içinde kalacak mýyýz, kalmayacak mýyýz? Rabbimizin nimetlerini saymaya var mýsýnýz? Þükrümüzü arttýrmaya var mýsýnýz? Hem anla ki, bu hayat madem kâinatýn en büyük neticesi ve en azametli gayesi ve en kýymettar meyvesidir; elbette bu hayatýn dahi kâinat kadar büyük bir gayesi, azametli bir neticesi bulunmak gerektir. Çünkü aðacýn neticesi meyve olduðu gibi, meyvenin de çekirdeði vasýtasýyla neticesi, gelecek bir aðaçtýr. Evet, bu hayatýn gayesi ve neticesi hayat-ý ebediye olduðu gibi, bir meyvesi de, hayatý veren Zât-ý Hayy ve Muhyîye karþý þükür ve ibadet ve hamd ve muhabbettir ki, bu þükür ve muhabbet ve hamd ve ibadet ise, hayatýn meyvesi olduðu gibi, kâinatýn gayesidir. Ve bundan anla ki, bu hayatýn gayesini rahatça yaþamak ve gafletli lezzetlenmek ve heveskârâne nimetlenmektir diyenler, gayet çirkin bir cehaletle, münkirâne, belki de kâfirâne, bu pek çok kýymettar olan hayat nimetini ve þuur hediyesini ve a- kýl ihsanýný istihfaf ve tahkir edip dehþetli bir küfran-ý nimet ederler. (Lem alar, 324) Bir kýssa: Yahya bin Muaz a: Fakirlik ve zenginlik nasýl bir imtihan sebebidir? diye sorarlar. Þöyle cevap verir: Kýyamet gününde fakirlik ve zenginlik tartýlmayacak. Fakirliðe ne kadar sabredebilmiþ, zenginliðe ne kadar þükredilmiþ ise o hesap edilecektir. Mesele çok fakir veya çok zengin olmak deðil, çok sabretmek ya da çok þükretmektir. Þükrün özü özeti de namazdýr. Dünya öyle bir hale geldi ki, yoksullar parasýz ne yapacaklarýný, zenginler de parayla ne yapacaklarýný bilemez oldu artýk. Yarýný düþünürken bugünün nimetlerini unuttuk. Dünya malý tuzlu bir su gibi. Ýçtikçe artýyor susuzluðumuz. Hamd, þükür ve tefekkür ise tatlý bir su gibi. Ýçtikçe azalýyor susuzluðumuz. Okuyup anlamak, anlayýp anlatmak ve yaþamak da bir nimet. Rabbimizin nimetlerini saymakla bitiremeyiz.

3 Y HABER 3 Yazý Ýþleri Müdürü Haber Müdürü Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli Ýstanbul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Yazýiþleri fax: (0212) Kitap satýþ fax: (0212) Mustafa DÖKÜLER Ankara Temsilcisi 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) ÝlânReklam servisi fax: 515 Ýstihbarat Þefi Mehmet KARA Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, Ýstanbul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: Genel Müdür Reklam 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) , , Fax: Spor Editörü Koordinatörü Recep TAÞCI Erol DOYURAN 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, Ahlen, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Yayýn Koordinatörü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: Baský: Yeni Asya Abdullah ERAÇIKBAÞ AboneveDaðýtýmKoordinatörü: Adem AZAT Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ. Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir. Yayýn Türü: Yaygýn süreli ISSN Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi Mehmet KUTLULAR Genel Yayýn Müdürü Kâzým GÜLEÇYÜZ NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 10 Recep 1432 Rumî: 30 Mayýs 1427 Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Polisten ailelere uyarý AÝLELERÝ, ÇOCUKLARIN SOKAKTAKÝ TEHLÝKELERDEN KORUNMASI ÝÇÝN GEREKLÝ TEDBÝRLERÝ ALMALARI KONUSUNDA UYARAN EMNÝYET, ÇOCUKLARIN TANIMADIKLARI KÝÞÝLERDEN UZAK DURMALARINI ÝSTEDÝ. BURSA Emniyet Müdürlüðü, okul öncesi çocuklarýn, ev dýþýnda özellikle kalorifer daireleri, bodrumlar ve inþaatlarda oynamalarýna izin verilmemesini istedi. Emniyet, ailelere çocuklarýn sokaktaki tehlikelerden korunmasý için gerekli tedbirleri almalarý konusunda uyardý. Ýl Emniyet Müdürlüðü nden yapýlan açýklamada, ailelere, çocuklarýný kendilerine yakýnlýk gösteren yabancýlardan u- zak durmalarý yönünde uyarmalarý tavsiyesinde bulunuldu. Ebeveynlerden yabancýlarýn verdiði hediyeleri kabul etmemesi yönünde çocuklarýný e- ðitmeleri uyarýsýnda bulunulan açýklamada, Bu gibi giriþimlerde bulunanlarý veya kendilerini rahatsýz edenleri hemen en yakýn güvenlik görevlisine söylemelerini ve size de mümkün olduðu kadar çabuk haber vermelerini isteyin. Evden dýþarý çýktýðýnýzda, nerede ve kiminle birlikte olduðunuzu ailenize söyleyin. Çocuklarý dýþarý çýktýðýnda ü- zerlerinde fazla miktarda para ve kýymetli eþya bulundurmayýn denildi. Çocuklarýn tanýmadýðý kiþilerin araçlarýna binmemesinin tavsiye edilmesine dikkat çekilen açýklamada, çocuklarýn kesinlikle tanýmadýðý kiþilerle iliþki kurmamalarý gerektiði vurgulandý. Çocuklarýn yabancýlarla bir yere gitmemesinin önemine vurgu yapýlan açýklamada, çocuklara þu öðütlerde bulunuldu: Yabancý kiþilerle herhangi bir yere gitme. Yardým talebinde bulunan yabancýlara yardýmcý olurken dikkatli ol. Evde yalnýz kaldýðýnda tanýmadýðýn kimseye kapýyý açma. Issýz parklar, yollar ve yerlerden uzak dur. Telefonda yabancý kimseye bilgi verme. Toplu olarak oynayan çocuklardan ayrýlma ve tek baþýna oynama. Takip e- dildiðini hissettiðinde, büyüklerden yardým iste ve bu durumlarda ýssýz yerlere deðil, kalabalýða doðru git. Sana zarar vermek isteyen kiþilere iyi bakýp onlarý teþhis et ve araçlarýnýn plâkasýný al. Kendine ve arkadaþlarýna bir þey yapýldýðýnda derhal ailene ve polise haber ver. Bursa / cihan Ebeveynler, çocuklarýný yabancýlarýn verdiði hediyeleri kabul etmemesi yönünde eðitmeli. Minikler üniversiteyle tanýþtý ÇOCUKLARIN bilimle, bilim kültürüyle ve üniversiteyle tanýþmalarýný saðlamak amacýyla kurulan Türkiye nin ilk çocuk üniversitesi, üniversiteye gelen çocuklarýn yaþadýklarýný, deneyimlerini ve heyecanlarýný dile getirdikleri bir aný defteri yayýmladý. A- ný defterinde çocuk saflýðýyla duygularýný ve düþüncelerini aktaran 7-12 yaþ arasýndaki öðrencilerin, okuyanlarý gülümseten yazýlarý yer alýyor. Ankara Üniversitesi (AÜ) bünyesinde 2007 yýlýnda kurulan ve bugüne kadar yüzlerce çocuðun programlarýna devam ettiði AÜ Çocuk Üniversitesi, Böcek Þenlik Okulu, Gökbilim Okulu, Acil ulaþým yolundaki ÝSPARK'lar kaldýrýlacak. Acil ulaþým yoluna park yasaðý ÝSTANBUL Büyükþehir Belediyesi Ulaþým Koordinasyon Merkezi (UKOME) yeni düzenlemeyle birinci derece acil ulaþým yollarýna park yasaðý getirdi. UKOME den yapýlan yazýlý açýklamada, yeni düzenleme ile parklanma yasaðý olmasý gereken birinci derece ulaþým yollarý ü- zerinde bulunan parkomatlarýn UKOME kararlarý ile kaldýrýldýðý bildirilerek, ana arterlerde bulunan bu yollara park eden araçlara Ýstanbul Emniyet Müdürlüðü Trafik Denetleme Þube Müdürlüðü tarafýndan yasal iþlem uygulanacaðý ifade edildi. Otopark olarak kullanýlan ve ÝS- PARK ýn kontrolünde olan yollarda bundan böyle otopark hizmeti verilmeyeceði kaydedilen açýklamada, uygun olan yollar üzerinde cep yapýlarak oluþturulan parkomatlarýn devam e- deceði, cep dýþýndaki parklanmalara ise müsaade edilmeyeceði belirtildi. Ýstanbul / aa Mimarlýk Okulu, Su Okulu, Toprak Bilim Okulu, Yaratýcý Fikirler Okulu, Yaþam Bilimleri Okulu ve Ýnsan Haklarý Tiyatrosu gibi programlardan oluþuyor. Yýl boyunca belirli zaman dilimlerinde düzenlenen bu programlara bireysel veya kurumsal olarak baþvurulabiliyor. Böcek Þenlik Okulunda böcekler dünyayý döndüren küçük yaratýklar olarak tanýmlanýyor ve çocuklar aslýnda etraflarýndaki böceklerin bitkilerin temel tozlayýcýsý durumunda olduðunu, böcekler olmasaydý birçok meyve ve sebze de olmayacaðýný öðreniyor. Öðrencilerin deftere yazdýklarýndan bazý ifadeler, kendi yazýlarýyla þöyle: Aslýnda ben bilimde bu kadar ilerlememiþtim. Hayatýmda bugünü hiç unutmayacaðým. Asýl olan burda (burada) bilim deðil, bana gösterilen sevgi herþeyden önemlidir Bu yere gelmeyenlerin çabucak gelmesi gerekiyor. Çünkü dýþarda vakitlerini boþa harcayanlar buraya gelmesi gerekir. Ýlk baþta ben de sýkýcý sanýyordum, ama sonradan bilgiler öðrenince hiç sýkýlmadým. Bence bu okuldaki herkes çok yardýmsever. Ben Türkiye de bu kadar bilgili insanlar olduðunu bilmiyordum. Gördükçe seviniyorum. Ankara / aa Sincap Çocuk Tiyatrosu ziyaret ettiði okullarda özellikle orman köylerindeki okullarda büyük ilgi ve beðeni topluyor. FOTO: CÝHAN Orman sevgisini eðlenerek öðrendiler ÝLKÖÐRETÝM öðrencilerini eðlendirerek orman sevgisi aþýlayan, Sincap Çocuk Tiyatrosu nu 3 haftada 12 bin 600 çocuk izledi. Sincap Çocuk Tiyatrosu ziyaret ettiði okullarda özellikle orman köylerindeki okullarda büyük ilgi ve beðeni topluyor. Mersin Orman Bölge Müdürü Mustafa Gözükara, bütün ülkeyi köy köy gezen Sincap Çocuk Tiyatrosu nun yaklaþýk 3 hafta boyunca Mersin de 28 okulda toplam 12 bin 600 öðrencinin izlediðini söyledi. Mersin in orman yangýnlarý konusunda oldukça hassa bir konumda bulunduðunu hatýrlatan Gözükara, Özellikle ormanla iç içe yaþayan öðrencilerimizin orman yangýnlarý konusunda bilgi sahibi olmalarý ormanlarýmýzýn yarýnlarý açýsýndan oldukça önemli. Bölge Müdürlüðü o- larak çocuklarýmýza doða sevgisi ve orman yangýnlarý hakkýnda çeþitli eðitim çalýþmalarýný zaten yapmaktayýz. Neþeli Orman tiyatro oyunumuzla bu bilgileri tekrar hatýrlatýrken ayrýca miniklerimizin eðlenmeleri de çok hoþumuza gidiyor. Doðru bir eðitim yaklaþýmýyla çok güzel sonuçlar alabileceðimizi de görmüþ oluyoruz dedi. Mersin / cihan Baþka öðrenci olmayýnca dereceye girdiler CUMHURÝYET Üniversitesi Þarkýþla A- þýk Veysel Meslek Yüksek Okulu Büyük ve Küçükbaþ Hayvan Yetiþtiriciliði Bölümünde sadece 2 öðrenci eðitim gördüðü için mezuniyet töreninde doðal olarak ilk 2 dereceyi de iki arkadaþ paylaþtý. Þarkýþla Aþýk Veysel Meslek Yüksek Okulu nun mezuniyet töreninde konuþan okul müdürü Prof. Dr. Metin Erol, meslek yüksek okulu ile ilgili bilgiler verdi. Programda bölümlerinde dereceye girenlere ödülleri ve mezuniyet belgeleri verildi. Büyük ve Küçükbaþ Hayvan Yetiþtiriciliði Bölümünde sadece 2 öðrenci eðitim gördüðü için, mezuniyet töreninde ilk 2 dereceyi doðal olarak iki arkadaþ paylaþtý. Bölümün birincisi Mesut Çolak, ikincisi Mehmet Emin Hark, sýnýfta baþka öðrenci olmadýðý için dereceye girdiklerini belirterek, mutlu olduklarýný söyledi. Sivas / aa Ýnþaat halindeki binanýn balkonu çöktü ANKARA'NIN Ulus semtinde inþaat halindeki bir binanýn balkonu henüz bilinmeyen bir sebeple çöktü. Kopan beton parçalarýnýn inþaatýn önündeki iskeleyi devirmesi sonucu iskelede bulunan bir iþçi hafif þekilde yaralandý. Olay, dün saat sýralarýnda Ulus Agâh Efendi Sokak ta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan inþaat halindeki binanýn ikinci katýndaki balkon, henüz bilinmeyen bir sebeple çöktü. Balkonun kopan beton parçalarý önünde bulunan iskeleyi devirdi. Bu sýrada iskelede bulunan bir iþçi, iskelenin devrilmesiyle aþaðýya düþtü. Olay yerine gelen saðlýk ekipleri hafif yaralanan iþçiye ilk müdahaleyi ambulansta yaptý, daha sonra hastaneye kaldýrdý. Ýskelede ve bina giriþinde baþka iþçinin bulunmamasý muhtemel bir faciayý önledi. Ýskelenin devrilmesi sonucu bir araçta da maddi hasar meydana geldi. Ankara / cihan Seçim Türkiye, cumhuriyet tarihinin 24., 1946 seçimiyle girdiði çok partili demokrasi döneminin 17. milletvekili seçimi için bugün sandýk baþýna gidiyor. Millet, vereceði oylarla yeni bir parlamento oluþturacak. Tercihlerin daðýlýmý ise bu Meclisteki iktidar ve muhalefet kompozisyonunu yeniden þekillendirecek. Öncelikle þunu ifade etmek lâzým: Ülkeyi yönetecek olanlarý halkýn belirlemesine imkân veren seçim, büyük bir nimet. Deðerinin bilinmesi ve hakkýnýn verilmeye çalýþýlmasý gerekiyor. Unutulmamalý ki, 1946 öncesinde bu imkân yoktu. Tek parti döneminde seçim adý altýnda yapýlan iþ, rahmetli Ýhsan Sabri Çaðlayangil den bizzat dinlediðimiz üzere, devrin en tepedeki iki yöneticisi olan M. Kemal le Ýnönü nün kapalý kapýlar ardýnda bir araya gelerek tesbit ve tayin ettikleri isimlerin seçtirilmesi nden ibaretti daki seçimlere ise açýk oy, gizli tasnif skandalýnýn gölgesi düþtü. Ve 27 senelik tek parti sultasý bu sayede ömrünü biraz daha uzattý de yapýlan ilk hür ve serbest seçimle bir devir kapanýp yeni bir devir açýldý. Gerçi seçim sonuçlarýndan, daha doðrusu, halkýn, oylarýyla kendilerini devredýþý býrakmasýndan rahatsýz o- lanlar, bu rahatsýzlýklarýný zaman zaman seçimle gelmiþ yöneticileri silâh zoruyla alaþaðý etme noktasýna da vardýrdýlar. Ama sonrasýnda yine sandýða gitme esasýný ortadan kaldýramadýlar. Buna karþýlýk, halkýn kafasýný karýþtýrýp sandýktan kendi hesaplarýna uygun sonuçlar çýkarmaya yönelik deðiþik tertip ve tezgâhlar içine girdiler. Özellikle 12 Mart 1971 müdahalesinden bu yana yapýlan her seçimde bunun farklý örneklerini gördük, halen de görmeye devam ediyoruz. Herþeye raðmen hür ve serbest seçim büyük bir nimet ve imkân. Ama isabetli sonuçlar verebilmesi için, seçim yapýlýrken kullanýlan sistem, yöntem ve kurallarýn da, yine müdahale dönemlerinde bunlar üzerinde yapýlmýþ olan tahribat ve dejenerasyonun tortularýndan arýndýrýlarak, millet iradesinin saðlýklý bir þekilde yansýmasýna imkân verecek tarzda düzeltilmesi gerekiyor. Ayný durum, demokratik parlamenter sistemin vazgeçilmez unsurlarý olarak nitelenen siyasî partilerdeki iç iþleyiþin demokrasi kurallarýna uygun hale getirilmesi için de söz konusu. Bu itibarla, her seçimde adaletsiz sonuçlar doðuran seçim ve partiler kanunlarýnýn düzeltilmesi, artýk daha fazla ertelenemez bir mecburiyet. Hazine yardýmýnýn daðýtýmýndaki haksýzlýk, yüzde 10 barajý, milletvekili adaylarýný tabanýn deðil, liderlerin belirlemesi gibi problemler de sandýktan çýkan sonuçlara gölge düþürmekte. Mevcut durumda, konjonktürel rüzgârlarla Mecliste temsil gücüne eriþen partiler, kasalarýný dolduran cömert hazine yardýmlarý ve masraflý tanýtým kampanyalarý ile seçim yarýþýna girerken, diðer partiler bu imkândan mahrum. Böyle olunca, birbiriyle baðlantýlý dýþ ve iç adreslerde hazýrlanan toplum mühendisliði projeleri çerçevesinde oluþturulan siyasî yapýlanmalar, medya üzerinden yürütülen psikolojik harekâtlarla seçmen tercihleri yönlendirilerek hayata geçiriliyor. Adýna da millî irade deniliyor. Türkiye de seçimlerin bir diðer özelliði, seçilerek iktidar gücünü elde edenlere, bürokratik oligarþi olarak da ifade edilen atanmýþlar sultasý karþýsýnda fazla inisiyatif verememesi. A- nadolu dan alýnan oylarýn, seçilenleri Ankara da gerçek anlamda iktidar yapmaya yetmemesi. Bunun önemli sebeplerinden biri, sivil toplum bilincinin oluþmamasý. Ve bunda, partilerin iç yapýsýnda tabanýn iradesinin hakim olmasýný engelleyen antidemokratik düzenlemelerin hâlâ a- þýlamamýþ olmasý çok büyük bir paya sahip. Son dönemde bunu aþma iddiasýyla yapýlanlarýn, sistemi demokratikleþtirecek yapýsal reformlar olmayýp, iktidara ve kiþilere endeksli düzenlemeler olmasý ise, problemi çözmüyor. Tam tersine hem mevcut sorunu daha da kronikleþtiriyor, hem de yeni sorunlara yol açýyor. Bu þartlarda yapýlacak olan bugünkü seçimin herþeye raðmen hayra vesile olmasýný diliyoruz.

4 4 Y HABER Söz sýrasý vatandaþta Ambargoyu kýrmak Filistin de yaþananlarý, orada yaþamayanlarýn bilmesi kolay deðil. Ýsrail in Filistinlilere yaptýðý zulmü ve haksýzlýðý tahmin etmek de mümkün deðil. Ýsrail, Filistinlilere insan gibi davranmýyor, bu kesin. Ýsrail ve ona destek veren baþta Amerika olmak üzere diðer ülkeler, Ýsrail i dünyanýn merkezi ne koymuþ ve her þeyi onun istek ve arzularýna göre yapmaya çalýþýyor. Hiçbir insan ýn kabul edemeyeceði haksýzlýklarý, zulmü ve keyfiliði yaptýktan sonra, Ama Ýsrail in hayat hakký var gibi bir yaklaþýma sýðýnýyorlar. Peki, Ýsrail in hayat hakký var da ayný hak Filistin için, Filistinliler için yok mu? Bütün dünyanýn gözü önünde, savaþta bile kullanýlmasý yasak olan silâhlarý kullanýyor ve sonra dönüp, Ama Filistinliler de roket attý! diyorlar. Be insanlar, bir yanda roket varsa, öte yanda savaþ suçu kabul edilen silâhlar var! Roket kullananlarý kýnayýp, savaþ suçu iþleyenlere bir þey denilmeyecek mi? Belki zaman alacak, ama Ýsrail in dediðim dedik, çaldýðým düdük politikalarý bir gün mutlaka insanlýk vicdanýna çarpýp geri dönecek. Zaten dönüyor da. Baþka türlü olmasý da mümkün deðil. Dikkat e- dilsin, Ýsrailli yöneticilerin yaptýðý pek çok haksýzlýk ve zulüm, halen Ýsrail de yaþayan Ýsrail vatandaþlarýnca da kýnanýyor, ayýplanýyor ve itiraz ediliyor. Yakýn zaman önce Tel-Aviv de yürüyüþ yapan insaflý Ýsrailliler, Ýþgal bitsin, 1967 sýnýrlarýna dönülsün, Baðýmsýz Filistin tanýnsýn gibi afiþler taþýdý ya da sloganlar attý. Aslýnda hür dünya da böyle düþünüyor ve insafsýz yöneticilere raðmen insanlýk adaletten yana tavýr sergiliyor. Filistinlilerle aralarýnda din baðý olmadýðý halde, insanlýk baðý dolayýsýyla onlara sahip çýkan binler ve belki de milyonlar var. Çin-u maçin den kalkýp, Ýsrail i kýnamak ve mesela Gazze ye uygulanan ambargoyu sona erdirmek i- çin canlarýný ortaya koyan insanlarýn varlýðý baþka nasýl yorumlanabilir? Bugünlerde, özelde Gazze ve genelde bütün Filistin e uygulanan ambargonun sona erdirilmesi i- çin Mavi Marmara nýn da içinde olduðu bir grup geminin Gazze ye doðru yola çýkmasý gündemde. Gazze ye sembolik de olsa yardým götürmek için yola çýkacak olan gemiler, aslýnda uygulanan ambargoyu kalýcý olarak sona erdirmeyi hedefliyor. Kampanyanýn Türkiye ayaðýný ÝHH yürütüyor ve sefer den en iyi neticeyi almak için de geniþ bir kitle ile istiþare lerde bulunuyor. Bu çerçevede bir a- raya gelen medya mensuplarý da görüþ ve düþüncelerini ÝHH ya aktardý. Hatýrlanacaðý üzere, daha önce de bu anlamda biri karadan, biri de denizden olmak üzere iki sefer yapýldý ve Ýsrail iki seferi de neticesiz býrakmaya çalýþtý. Hele denizden giden gemilerden Mavi Marmara ya hiç hakký olmadýðý halde saldýrýp 9 sivil yolcuyu da katletmesi, þehit etmesi dünyanýn sabrýný taþýrdý. Ülkeleri idare eden yöneticilerin yanlýþta ýsrar etmesine bakmayýn, dünya insanlýðý bu noktada Ýsrail i en içten bir þekilde kýnadý ve Ýsrail, insanlýk nezdinde tam anlamýyla sýnýfta kaldý. Özür dahi dilemeyip, kendisini haklý çýkarmaya çalýþmasýna bakmayýn. Son tahlilde hatalý olduðunu itiraf etmek mecburiyetinde kalacak. Zaten insanlýk nezdinde mahkûm oldu, hukuk ö- nünde de inþâallah mahkûm olur. Elbette Gazze ye sefer düzenleyenler de hiç kimsenin burnunun kanamasýný istemiyor, ama karþýnýzdaki ülke Ýsrail olunca neticeleri tahmin etmek kolay olmuyor. ÝHH daki istiþare toplantýsýnda makul teklifler gündeme geldi. Hareketin zamanlamasýndan, gemilerde kimlerin bulunacaðýna kadar her þey tartýþýldý. Elbette bu koalisyon da baþka ülke vatandaþlarý ve kuruluþlar da var. Bu çok iyi, ama ayný zamanda ortak hareket etmeyi ve seri kararlar almayý zorlaþtýran bir durum. Gazze ye giderken Ýsrail saldýrýsýna maruz kalan Mavi Marmara da hiç bir silâhýn bulunmamasý, Ýsrail i zora sokan bir hadise. Yapýlan açýklamaya göre i- kinci seferde de aynýsý olacak. Çünkü maksat çatýþma deðil, tamamen sivil bir hareket ve hedef, Gazze de ve Filistin de yaþananlarý dünyanýn gündemine taþýyarak ambargoya kalýcý olarak son vermek. ÝHH daki toplantýda Mavi Marmara nýn silâhsýz olmasýnýn, Silâhsýz ve sadece sivil itaatsizlik eylemleriyle netice alýnabileceðini gösterdiðine de dikkat çekildi. Toplantýdaki bir baþka teklif de, gemilerde mümkün olduðunca az insanýn olmasý, yani sadece gazeteciler ve sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcilerinin yer almasý gibi. Hakikaten bu temin edilebilirse, yeni bir kaza olmadan hem yardýmlar Gazze ye u- laþmýþ olur, hem de sefer lerin devamý gelir. Silâhsýz, sadece sivil inisiyatif ve sivil itaatsizlikle Ýsrail zulmü de dize gelir. Hem bunun için çalýþalým, hem de Ýsrail zulmünü mümkün olduðunca insanlara ve dünyaya anlatalým. Ýsrail kesin olarak haksýzdýr ve ne ambargo uygulamaya ne de duvar örerek insanlarý dýþ dünyadan tecrit etmeye hakký yoktur. Unutmayalým: Gazze deki bir Filistinli ile, Batý Þeria daki bir Filistinli, ancak baþka bir ülke de yüz yüze görüþebiliyor. Bunu kabul etmek mümkün mü? Ýsrail in hayatiyeti önemli de, Filistin in deðil mi? Ýnsanlýk, katmerli zulüm haline gelen ambargoyu kökten yýkmalý, kýrýp atmalý ve atacak inþâallah. 50 MÝLYON 189 BÝN 930 SEÇMEN, 85 SEÇÝM ÇEVRESÝNDE 199 BÝN 207 SANDIKTA OY KULLANACAK. 15 SÝYASÎ PARTÝNÝN KATILACAÐI SEÇÝMDE 7 BÝN 500 ÜN ÜZERÝNDE ADAY PARLAMENTO YA GÝRMEK ÝÇÝN YARIÞACAK. TÜRKÝYE, 24. Dönem Parlamentosunu belirlemek üzere bugün sandýk baþýna gidiyor. Seçimde, 50 milyon 189 bin 930 seçmen, 85 seçim çevresinde 199 bin 207 sandýkta oy kullanacak. Yurtdýþý Seçmen Kütüðüne kayýtlý 2 milyon 568 bin 977 seçmen, 10 Mayýs Salý günü itibarýyla 25 gümrük kapýsýnda kurulan sandýklarda oy vermeye devam ediyor. 15 siyasi partinin katýlacaðý seçimde 203 ü baðýmsýz olmak üzere toplam 7 bin 660 aday yarýþacak. Seçim propaganda dönemi dün saat de bitti. Seçim yasaklarý ise oy verme günü (bugün) saat de sona erecek. Milletvekili genel seçiminde oy kullanacak vatandaþlara seçmen bilgi kaðýtlarý 24 Nisan da daðýtýlmaya baþlandý. Seçmenler YSK nýn internet sitesindeki nerede oy kullanacaðým bölümünden oy kullanacaklarý sandýk alaný ve sandýk numaralarýný MÝLLETVEKÝLÝ genel seçimlerinin yapýlacaðý bugün, ülke genelinde yaðýþlar devam edecek. Devlet Meteoroloji Ýþleri Genel Müdürü Mehmet Çaðlar, Seçim günü ülkemizin geneli parçalý ve çok bulutlu olacak. Güneydoðu Anadolu dýþýnda kalan bütün bölgelerimizde aralýklý o- larak saðanak ve gök gürültülü saðanak yaðýþ görülecek. Yaðýþlarýn, Marmara, Orta Karadeniz, Batý Karadeniz in batýsý (Zonguldak, Düzce, Bolu ve Bartýn), Adana, Osmaniye, Rize ve Hopa çevrelerinde lokal olarak kuvvetli olmasý bekleniyor dedi. Çaðlar ýn verdiði bilgiye göre, bugün bazý illerde hava durumu ve sýcaklýklar þöyle olacak: Ankara: Öðle saatlerinden sonra aralýklý saðanak ve gök gürültülü saðanak yaðýþlý, 13/26 derece Ýstanbul: Aralýklarla kuvvetli olmak üzere saðanak ve gök gürültülü saðanak yaðýþlý, 19/24 derece Ýzmir: Aralýklarla saðanak ve gök gürültülü saðanak yaðýþlý, 20/26 derece Antalya: Parçalý ve çok bulutlu, iç kesimleri saðanak ve gök gürültülü saðanak yaðýþlý, 22/26 Erzurum: Aralýklarla saðanak ve gök gürültülü saðanak yaðýþlý, 6/21 Adana: Aralýklarla kuvvetli olmak üzere saðanak ve gök gürültülü saðanak yaðýþlý, 22/32 Diyarbakýr: Parçalý bulutlu, 13/31 Samsun: Aralýklarla kuvvetli olmak üzere saðanak ve gök gürültülü saðanak yaðýþlý, 17/ 24 Trabzon: Aralýklarla saðanak ve gök gürültülü saðanak yaðýþlý, 17/24. Ankara / aa öðrenebilecekler. Seçmen bilgi kâðýdý gelmeyen vatandaþlar da oy kullanabilecek. Daðýtýmý yapýlmayan seçmen bilgi kâðýtlarýnýn oy verme gününde sahiplerine verilmek üzere sandýk kurulu baþkanlarýna teslim e- dildi. Seçmen kâðýdý bulunmayýp kütüðe kayýtlý olanlar, ibraz edecekleri kimlik belgeleriyle (nüfus kâðýdý, resmî daireler veya iktisadî devlet teþekküllerince verilen soðuk damgalý kimlik kartý, pasaport, ehliyet, evlenme cüzdaný) oy verebilecekler. Üzerinde TC kimlik numarasý olmayan bir kimlik belgesi ibraz eden seçmenin oy kullanabilmesi için bu belgelerin yanýnda seçmen bilgi kâðýdýný veya TC kimliðini ispata elveriþli bir belgeyi de ibraz etmesi þart olacak. Kimliðinde TC kimlik numarasý olmayan seçmen, seçmen bilgi kâðýdý ile oy kullanabilecek. Engelli ve 75 yaþ üstü vatandaþlarýn, sandýk kurulan binalarýn giriþ katlarýnda oylarýný kullanabilmeleri için de gerekli tedbirler alýnacak. Milletvekilleri, milletvekili kimliði ve seçmen bilgi kâðýdýný, milletvekili adaylarý ise herhangi bir Ýl Seçim Kurulu Baþkanýnca milletvekili adayý olduklarýna dair verilmiþ seçmen bilgi kâðýdýný göstererek kayýtlý olduklarý seçim çevresi dýþýnda da oylarýný kullanabilecek. Seçimde Adýyaman, Aðrý, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakýr, Elazýð, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüþhane, Hakkâri, Kars, Malatya, Kahramanmaraþ, Mardin, Muþ, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Þanlýurfa, Van, Bayburt, Batman, Þýrnak, Ardahan, Iðdýr ve Kilis olmak üzere 32 ilde saatlerinde oy verilecek. Bunlarýn dýþýndaki þehirlerde ise oy kullanma saatleri olarak belirlendi. Ankara / aa TBMM, bugün yapýlacak seçimin ardýndan yeni milletvekillerini karþýlamak için bütün hazýrlýklarýný tamamladý. Hazýrlýklar kapsamýnda ana bina koridor ve merdivenlerindeki halýlar deðiþtirildi, ayrýca koridorlardaki soyut resimler kaldýrýlarak, millî saraylar hazinesinde bulunan görkemli tablolarýn bire bir suretleri asýldý. FOTOÐRAF: AA Meclis yeni vekillere hazýr BAKIM, ONARIM, YENÝLEME VE TEMÝZLÝK ÇALIÞMALARI TAMAMLANAN MECLÝS, 24. DÖNEM MÝLLETVEKÝLLERÝNÝ BEKLÝYOR. MECLÝS, bugün yapýlacak seçimin ardýndan yeni milletvekillerini karþýlamak için bütün hazýrlýklarýný tamamladý. TBMM Genel Sekreteri Sadettin Kalkan, yaptýðý açýklamada, Meclisin 24. Dönem e yönelik hazýrlýklarýný tamamladýðýný belirterek, Meclis, her þeyiyle yeni döneme hazýr. Sayýn vekillerimizi bekliyoruz dedi. Meclisin seçim için çalýþmalarýna ara vermesini fýrsat bilerek bakým, onarým ve yenileme çalýþmalarý yaptýklarýný anlatan Kalkan, Büyük bir temizlik operasyonu yaptýk. Genel Kurul salonundaki koltuk ve halýlarý çok özel bir maddeyle temizledik. Milletvekillerine hazýr hale getirdik dedi. Ana binada sadece kadýn milletvekillerinin yararlanacaðý bir kuaför salonu yaptýklarýný kaydeden Kalkan, bunun bitmek üzere olduðunu, erkek kuaför salonlarýný ise Meclis tatile girdiðinde yenileyeceklerini ifade etti. Ana bina koridor ve merdivenlerindeki halýlarý deðiþtirdiklerini, ayrýca koridorlardaki soyut resimleri kaldýrdýklarýný belirten Kalkan, bunun yerine Millî Saraylar Hazinesinde bulunan görkemli tablolarýn bire bir suretleri çýkarýlarak asýldýðýný söyledi. Meclisteki bazý salon ve oturma mekânlarýnýn tefriþatýný yenilediklerini kaydeden Kalkan, Meclis kampüsünde kaldýrým ve bordür taþlarýný yenilediklerini, bu iþlemin kýsmen tamamlandýðýný belirtti. Halkla iliþkiler binalarýnda engelliler için iki adet asansör yapýlmasýný planladýklarýný i- fade eden Kalkan, ayrýca milletvekili odalarýnýn tamamýnýn koltuk ve masa üstü tefriþatýnýn yenilendiðini, inþaatýna baþlanan yeni bina bittiðinde bu mekanlarýn farklý amaçla kullanýlacaðýný söyledi. Ankara / aa KAYIT MASALARI OLUÞTURULDU TBMM DE milletvekillerinin kayýt iþlemleri için kulisin a- na giriþine masalar yerleþtirildi. Meclis te 24. Dönem e farklý bir yenilikle gireceklerine iþaret eden Kalkan, mazbatasýný alýp gelen milletvekillerinin kayýt iþlemleri için geçmiþ yýllardaki gibi uzun süre harcamayacaðýný bildirdi. Kalkan, milletvekilleri için iki kitapçýk hazýrlandýðýný; bunlardan birinin yasama diðerinin ise rehber niteliðinde TBMM yi tanýtýcý kitapçýk olduðunu anlattý. Seçim günü yaðýþlý olacak Oy kullanmak isteyen hastaya saðlýk hizmeti SAÐLIK Bakanlýðý, saðlýk sorunlarý olmasýna raðmen oy kullanmak isteyenlere, ihtiyaç duymalarý halinde saðlýk hizmeti desteði saðlanmasý konusunda valiliklere genelge gönderdi. Saðlýk Bakanlýðýndan 81 Ýl Valiliðine gönderilen genelgede, bugün milletvekili genel seçimi yapýlacaðý hatýrlatýlarak þu ifadelere yer verildi: Bilindiði üzere 12 Haziran 2011 tarihinde milletvekilliði genel seçimi yapýlacaktýr. Vatandaþlarýmýzýn 12 Haziran 2011 Pazar günü oy kullanmak üzere, oy kullanacaklarý yerlere gitmek istemeleri ve bu konuda saðlýk durumlarý nedeniyle ihtiyaç duymalarý halinde Ýl Saðlýk Müdürlüklerimizin organizasyonuyla, saðlýk kurumlarý ve evde bakým birimleri gerekli saðlýk hizmeti desteði saðlayacaklardýr. Konunun Bakanlýðýmýz saðlýk kurum ve kuruluþlarýna duyurulmasý hususunda bilgilerinizi ve gereðini önemle rica ederim. Ankara / aa SEÇÝM GÜNÜ YASAKLARI MÝLLETVEKÝLÝ genel seçiminin yapýlacaðý bugün saat dan e kadar alkollü içki satýlmasý yasak olacak, oy verme süresince bütün umumî eðlence yerleri kapalý kalacak, emniyet ve asayiþi korumakla görevli olanlardan baþka hiçkimse silah taþýyamayacak ve oy verme günü saat e kadar radyolar ve her türlü yayýn organlarý tarafýndan seçim ve seçim sonuçlarýyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapýlamayacak. Oy verme süresince bütün umumî eðlence yerleri kapalý kalacak, eðlence yeri niteliðini taþýyan lokantalarda yalnýz yemek verilebilecek. Sabah saat dan gece saat e kadar, emniyet ve asayiþi korumakla görevli olanlardan baþka hiçbir kimse, 5237 sayýlý TCK nýn 6. maddesinin 1. fýkrasýnýn (f) bendinin (1), (2), (3) ve (5) numaralý alt bentlerinde gösterilen silahlarý köy, kasaba ve þehirlerde taþýyamayacak.oy verme günü saat e kadar radyolar ve her türlü yayýn organlarý tarafýndan seçim ve seçim sonuçlarý ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapýlmasý yasak olacak. Saat ile arasýnda radyolarda ve her türlü yayýn organlarýnda ancak YSK tarafýndan seçimle ilgili olarak verilecek haber ve tebliðler yayýnlanabilecek. Saat den sonra bütün yayýnlar serbest olacak, ancak YSK tarafýndan gerek görülmesi halinde saat den önce de yayýnlarýn serbest býrakýlmasýna karar verilebilecek. Sandýða gitmek demokrasinin gereði HAK-ÝÞ Genel Baþkaný Mahmut Arslan, sandýða gitmenin, katýlýmcý demokrasinin, demokrasiye sahip çýkmanýn gereði ve önemli bir vatandaþlýk görevi olduðunu belirtti. Arslan yaptýðý yazýlý açýklamada, bugün yapýlacak seçimlerin barýþ ve huzur ortamýnda, büyük bir olgunluk içinde gerçekleþtirilmesinin en büyük beklentileri olduðunu ifade etti. Seçimlerin demokrasi kültürünün önemli araçlarýndan olduðunu ifade eden Arslan, þunlarý kaydetti: Sandýða gitmek, katýlýmcý demokrasinin gereðidir, demokrasiye sahip çýkmaktýr, önemli bir vatandaþlýk görevidir. 12 Haziran da yapýlacak seçimler de demokrasimizin önemli bir parçasýdýr ve daha ileri demokrasi standartlarýnýn yakalanmasý açýsýndan önemli bir fýrsattýr. Hak-Ýþ Konfederasyonu olarak sivil ve demokratik bir Anayasa nýn hayata geçirilmesini, yapýsal reformlarýn tamamlanmasýnýn ö- nemli bir aþamasý olarak görüyoruz. Türkiye de çalýþma hayatýna iliþkin sorunlarýn çözümü, eksikliklerin giderilmesi için bütüncül bir yaklaþýmla etkin politikalar ve araçlarýn hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bunun için seçimlerin önemli olduðunu düþünüyoruz. Arslan, Sandýktan kimin çýkacaðýnýn milletin takdiri olduðuna iþaret ederek, kimsenin milletin seçtiðini beðenmeme lüksü olmadýðýný, herkesin seçim sonuçlarýný olgunlukla kabul etmesi gerektiðini vurguladý. Ankara / Recep Gören Liderler oyunu Ankara ve Ýstanbul da kullanacak TBMM'NÝN 24. Dönem milletvekillerinin belirleneceði seçimde, liderlerin oy kullanacaklarý sandýklar da belli oldu. Bugün yapýlacak seçimlerde Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, oyunu Çankaya Ýlköðretim Okulu 1139 Numaralý sandýkta kullanacak. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan oyunu Ýstanbul da kullanacak. Erdoðan, Üsküdar ilçesinde bulunan Burhaniye Ýlköðretim Okulu 2182 Numaralý sandýkta oy verecek. CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu ise oyunu Ankara da kullanacak liderlerden. Kýlýçdaroðlu, oyunu oturduðu Çukurambar da Arjantin Ýlköðretim Okulunda 4201 numaralý sandýkta kullanacak. MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli de oyunu Ankara Çankaya da bulunan Anýttepe Ýlköðretim Okulunda 4460 numaralý sandýkta kullanacak. Saadet Partisi Genel Baþkaný Mustafa Kamalak ise Ankara Turhan Dökmeci Ýlköðretim Okulu 4011 numaralý sandýkta oyunu verecek. HAS Parti Genel Baþkaný Numan Kurtulmuþ ise Ýstanbul Fatih 29 Mayýs Ýlköðretim Okulu 1358 numaralý sandýkta oy kullanacak. BBP Genel Baþkaný Yalçýn Topçu, Ankara Turhan Dökmeci Ýlköðretim Okulu nda 4020 numaralý sandýkta oy verecek. DP Genel Baþkaný Namýk Kemal Zeybek ise oyunu Emlak Bankasý Bilkent Ýlköðretim Okulu 4594 numaralý sandýkta kullanacak. Ankara / aa YSK, belgelerden sonra karar verecek YSK, Diyarbakýr Baðýmsýz Milletvekili Adayý Hatip Dicle nin, savunmasýnýn alýnmasýnýn saðlanmasý ve dosyadaki eksik belgelerin tamamlanmasýndan sonra kesin kararýn verilmesi sonucuna vardý. YSK gündem toplantýsýnda, Diyarbakýr Baðýmsýz Milletvekili Adayý Mehmet Hatip Dicle hakkýnda Yargýtay 9. Ceza Dairesince verilen kararý deðerlendirdi. YSK dan yapýlan yazýlý açýklamada, þunlar kaydedildi: Kurulumuz gündeminde bulunan konulardan Diyarbakýr Baðýmsýz Milletvekili adayý Mehmet Hatip Dicle hakkýnda verilen Yargýtay 9. Ceza Dairesinin 22 Mart 2011 tarih ve sayýlý kararýný deðerlendirmiþ ve Yüksek Yargýtay ýn bu kararýnýn adý geçen milletvekili adaylýðýnýn iptalini gerektirip gerektirmediði hususunu tezekkür etmiþtir. Bu nedenle, kurulumuzca adý geçen kiþinin savunmasýnýn alýnmasýnýn saðlanmasý ve dosyadaki eksik belgelerin tamamlanmasýndan sonra kesin kararýn verilmesi sonucuna varýlmýþtýr. Ankara / aa

5 Y HA BER 5 cev ni as ya.com.tr Se çim son ra sý na sýl bir Mec lis ya pý sý ve hü kû met o lu þur sa o luþ sun, Tür ki ye nin ö nün de iç te ve dýþ ta de vâ sâ prob lem ler du ru yor. Ve bun la rýn ba þýn da de mok ra si, hak ve öz gür lük ler le AB mük te se ba tý ný e din mek yo lun da ki de mok ra tik re form lar ge li yor. Bu hu sus ta ye ni de mok ra tik si vil a na ya sa þüp he siz en ö nem li si 35 mü zâ ke re dos ya sýn dan sâ de ce bi ri nin a çý lýp ka pan dý ðý ve ti re de, An ka ra nýn AB mü zâ ke re sü re cin de na sýl bir po li ti ka iz le ye ce ði; si ya se tin de mok ra tik leþ me si i çin baþ ta si ya sî par ti ler ve se çim ya sa sý nýn AB stan dart la rý na u laþ tý rýl ma sý. Av ru pa Ýn san Hak la rý Söz leþ me si ne gö re dü þün ce yi i fâ de, vic dan, din ve i nanç öz gür lü ðü nün sað lan ma sý, hu kuk dev le ti il ke siy le ev ren sel hu kuk de ðer le ri nin be nim se nip yar gý nýn iþ lev sel li ði ni ve ve rim li li ði ni sað la ya cak a dâ let re for mu nun ya pýl ma sý, Tür ki ye nin ö nün de ki â cil ko nu lar dan Doð ru su, ik ti dar dan mu hâ le fe te, on ca se çim ko nuþ ma la rý na, sa at ler ce sü ren prog ram la ra rað men si ya sî par ti le rin her han gi bir a na ya sa prog ra mý ný ve ge niþ pers pek tif li de mok ra tik leþ me ön gö rü sü nü or ta ya ko ya ma ma sý, bir yý ðýn is tif ha mý de be ra be rin de ge tir mek te... Med ya Der ne ði: Tay yar a ce za kay gý ve ri ci nmed YA Der ne ði, Star Ga ze te si es ki An ka ra Tem sil ci si ve kö þe ya za rý Þa mil Tay yar a Bal yoz dar be gi ri þi mi hak kýn da ya yým la dý ðý kö þe ya zý sý dolayýsýyla 15 ay ha pis ce za sý ve ril me si nin, i fa de ve ba sýn öz gür lü ðü a dý na kay gý ve ri ci ol du ðu nu bil dir di. Med ya Der ne ði nden ya pý lan a çýk la ma da, Tay yar a 29 Mart 2010 ta ri hin de Bal yoz dar be gi ri þi mi hak kýn da ya yým la dý ðý kö þe ya zý sý dolayýsýyla 15 ay ha pis ce za sý ve ril di ði, ka ra rý ve ren mah ke me nin ha pis ce za sý ný 17 bin li ra pa ra ce za sý na çe vir di ði be lir til di. A çýk la ma da, þu i fa de le re yer ve ril di: Ön ce ki ya zý la rýn dan do la yý ha len 50 ay ha pis ce za sý bu lu nan Þa mil Tay yar a ve ril miþ o lan bu ye ni ce za, i fa de ve ba sýn öz gür lü ðü a dý na kay gý ve ri ci dir. Tür ki ye de ga ze te ci lik fa a li yet le rin den do la yý a çý lan da va la rýn bü yük bir ço ðun lu ðu nun dar be gi ri þim le ri ni so ruþ tu ran ga ze te ve ga ze te ci le re a çýl mýþ ol ma sý i se de mok ra si a dý na en di þe ve ri ci dir. Ga ze te ci le re ve ri len bu ce za lar Tür ki ye de de mok ra si ve ba sýn öz gür lü ðü nün ge liþ ti ril me si i çin ge re ken ya sal dü zen le me le rin ya pýl ma sý nýn ne ka dar bü yük ö nem ta þý dý ðý ný or ta ya koy mak ta dýr. Ýs tan bul / Ye ni As ya Ta zi ye e vi çök tü: 7 ya ra lý nay DIN IN Boz do ðan il çe si ne bað lý Hý þým lar Kö yün de, ya kýn la rý ve fat e den a i le yi zi ya re te ge len le rin bu lun du ðu ah þap ev de, ta ba nýn çök me si so nu cu 7 ki þi ya ra lan dý. A lý nan bil gi ye gö re, Hý þým lar Kö yün de tra fik ka za sý so nu cu ve fat e den Mus ta fa Þa hin in (50) a i le si ne ta zi ye zi ya re ti nin ya pýl dý ðý sý ra da ah þap e vin ta ba ný çök tü. O lay da ya ra la nan 1 i a ðýr 7 ki þi Muð la, Ya ta ðan, Ka vak lý de re ve Na zil li de ki has ta ne ler de te da vi al tý na a lýn dý. Ay dýn Va li si Hü se yin Av ni Coþ, Boz do ðan Cum hu ri yet Sav cý lý ðý nýn da ge rek li in ce le me yi baþ lat tý ðý ný bil dir di. Coþ, ev de gö çük al týn da ka lan kim se nin bu lun ma dý ðý, jan dar ma e kip le rin ce ev de ki va tan daþ la rýn tah li ye e dil di ði kay de dil di. O lay da ya ra la nan e þi Min naz Sun du nun am bu lans i le Muð la Dev let Has ta ne si ne sevk e dil di ði ni an la tan Na dir Sun du, Ce na ze e vi çok ka la ba lýk tý. Ah þap e vin ta ba ný bir den çök tü. O lay da e vin al týn da ka lan la rýn bü yük bir bö lü mü nü köy lü ler çý kar dý de di. Aydýn / a a Kâ ðýt top la yan a i le ka za da öl dü nan TAL YA DA dev ri le rek a lev a lan kam yo net te ki i ki si ço cuk üç ki þi ya na rak öl dü, bir ki þi de ya ra lan dý. A lý nan bil gi ye gö re, An tal ya mer kez Ke pez il çe si Ga zi Bul va rý nda sey re den ve plâ ka sý be lir le ne me yen kam yo net, be lir le ne me yen bir se bep ten do la yý dev ril dik ten son ra a lev al dý. Çöp ler den hur da kâ ðýt top la yan a i le nin bu lun du ðu kam yo net te ki i ki ço cuk i le bir ka dýn ya na rak vefat et ti. A yak la rý ya nan ve a raç tan çýk ma yý ba þa ran kam yo net sü rü cü sü i se has ta ne ye kal dý rýl dý. Ka za nýn gör gü þahitlerinden Er tan Dinç, i ki kam yo ne tin çar pýþ tý ðý ný, çar pýþ ma dan son ra bir kam yo ne tin u zak laþ tý ðý ný, di ðe ri nin i se dev ri le rek a lev al dý ðý ný an lat tý. Ka za ö len ler i le ya ra la nan sü rü cü nün kim lik le ri nin be lir len me si ne ça lý þý lý yor. Antalya / a a Seçim sonrasý Türkiye nin devâsa gündemi Ne var ki, se çim ko nuþ ma la rý, gü nü bir lik, hiç bir i þe ya ra ma yan po le mik ler le ge çiþ ti ril di. Ye ni a na ya sa hep ka pa lý tu tul du; ar ka plâ nýn da ne yin ol du ðu a çýk lan ma dý. Bu çer çe ve de gün de me ge ti ri le cek baþ kan lýk sis te mi, kim lik ve ö zerk lik tar týþ ma la rý nýn de mok ra tik si vil a na ya sa ta le bi ni da ha baþ tan çýk ma za sü rük le ye ce ði, si ya se ti ve hat ta top lu mu kamp laþ tý rýp ku tup laþ tý ra ca ðý cid dî en di þe si ta þýn mak ta. ÇÖ ZÜL ME SÝ GE RE KEN Ye rel yö ne tim ler re for mu i le ye rin de yö ne tim le de mok ra si nin ye rel leþ me si ve yay gýn laþ ma sý, ma hal lî i dâ re le rin da ha di na mik ve et kin bir iþ le yi þe ka vuþ tu rul ma sýy la An ka ra nýn han tal lý ðýn dan ve bü rok ra tik en gel ler den a zâ de e dil me siy le, fe de ra tif sis tem e gi den, tef ri ka i le bö lü nüp par ça lan ma ya ze min ha zýr la yan ö zerk lik a ra sýn da ki far kýn or ta ya ko nul ma sý, se çim son ra sý, Tür ki ye nin gün de mi ne o tu ra cak ko nu lar dan. Bir di ðer hu sus, baþ la tý lan a çý lým ýn du ru mu. Te rö rist ba þý nýn Ým ra lý dan 15 Ha zi ran ý ta rih ver me siy le, ye ni den a zan te rör le mü ca de le yön tem le ri ye ni dö nem de en çok tar tý þý la cak baþ lýk lar dan. Bu na bað lý o la rak; ya rým ya ma lak ka lan ve hü kû me tin de son dem de â de ta or ta da bý rak tý ðý de mok ra tik a çý lým ýn mâ hi ye ti ve a ký be ti de Tür ki ye nin vu zû ha ka vuþ tur ma sý ge re ken me se le ler den Ke za A le vî a çý lý mý, hak kýn da fark lý yo rum la rýn ya pýl dý ðý ce mev le ri nin sta tü sü, bu nun la il gi li o la rak Di ya net in ya pý sý ve ya pý lan dý rýl ma sý da ye ni dö nem de e le a lý na cak Seçim sonrasý Türkiye yi; yeni anayasadan AB müzakerelerine, eðitimden ekonomiye, teröre kadar pek çok önemli problem çözüm bekliyor. Bu devâsâ problemler ülkenin gündemini sýk sýk meþgul edecek. dü zen le me ler den. Se çim sü re cin de ÖSYM sý nav la rýn da ki þif re skan da lý yla gün de me ge lip çok ça tar tý þý lan il köð re tim den ü ni ver si te ye Tür ki ye nin e ði tim so ru nu da AB ye söz ve ri len de mok ra tik e ði tim çer çe ve sin de hal le dil me si ge re ken prob lem ler den. Bu çer çe ve de, 12 Ey lül dar be si nin e se ri, yük sek öð re ni mi ve bi li mi ka yýt al tý na a lan YÖK ün ýs lâh e di lip ta ma men ü ni ver si te ler a ra sý ko or di nas yo nu sað la yan bir ku rum ha li ne ge ti ril me si, ü ni ver si te le rin a ka de mik öz gür lü ðü nün te mi ni, çö zü me ka vuþ tu rul ma sý ge re ken a na ya sal ve ya sal bir so run o la rak du ru yor. Bu min val de, mes le kî ve tek nik o kul la rýn yi ne AB e ði tim norm la rý na gö re ge liþ ti ril me si, 28 Þu bat post mo dern dar be sü re cin den kal ma kat sa yý hak sýz lý ðý nýn gi de ril me si, e ði ti min de - mok ra tik leþ me si nin ol maz sa ol maz la rýn dan  CÝ LEN YA PI LA CAK LAR Ay rý ca A na ya sa i le dev le tin de ne ti mi ve gö ze ti mi al tý na a lý nan din e ði ti mi ve öð re ti mi nin, va tan daþ la rýn ta le bi ne bað lý o la rak yay gýn laþ tý rýl ma sý; ye ter siz din ders le ri nin müf re dat ve muh te va sý nýn dol du rul ma sý, din e ði ti mi ve öð re ti mi ni ve ren ku rum la rýn ge liþ ti ril me si; yi ne dar be dö nem le rin den kal ma ve yýl la dýr kal dý rý la ma yan Kur ân kurs la rýn da yaþ ya sa ðý ve e ði tim öz gür lü ðü nü en gel le yen ya sa dý ðý ba þör tü sü ya sa ðý nýn kal dý rýl ma sý, An ka ra nýn â ci len ya pý la cak la rýn ba þýn da ge li yor. Dýþ ta i se, Tür ki ye nin ya ný ba þýn da ki Su ri ye nin a ký be ti ve göç dal ga sý nýn mey da na ge ti re ce ði so nuç lar, Su ri ye sý ný rýn da tam pon böl ge o luþ tu rul ma sý nýn mak sa dý, hü kû me tin Lib ya o pe ras yo nu na ka týl ma sý nýn ne ti ce si, An ka ra nýn ba þý ný að rý ta cak prob lem ler den. Yi ne Tür ki ye top rak la rýn da ko nuþ lan ma sý ný ka bul et ti ði ve bir Pen ta gon-a me ri kan pro je si o lan NA TO nun Fü ze Kal ka ný nýn du ru mu, Ma vi Mar ma ra bas ký ný ve kat li a mýn dan do la yý en u fak bir ö zür di le me ye ya naþ ma yan Ýs ra il le i liþ ki ler ve iþ bir li ði nin de vam e dip et me ye ce ði ve ye ni yar dým fi lo su, se çil me si i çin Pey gam be ri mi ze ha kâ ret e den ka ri ka tür le ri sa vu nan ve hâ len bir ö zür di le me yen, Roj tv nin ka pa týl ma sý sö zü nü ye ti ren ge tir me yen NA TO Ge nel Sek re te ri Ras mus sen e kar þý tu tu mun ne o la ca ðý, Er me ni a çý lý mý nýn a ký be ti, du ru yor Se çim son ra sý An ka ra nýn gün de mi de vâ sa prob lem ler le do lu Tür ki ye ve AB nin bir bi ri ne ih ti yacý var TÜR KÝYE NÝN Sof ya Bü yü kel çi si Ýs ma il A ra maz, Tür ki ye ve Av ru pa Bir li ði nin (AB) bir bir le ri ne sü rek li ih ti yaç du ya cak la rý ný söy le di. Av ru pa Par la men to su nun baþ þehir Sof ya da ki En for mas yon Mer ke zin de dü zen le nen Tür ki ye Ne re ye Doð ru Gi di yor? ko nu lu kon fe rans ta ko nu þan Bü yü kel çi Ýs ma il A ra maz, Tür ki ye nin AB ye en teg ras yon sü re cin de yo lu na de vam e de ce ði ni be lir te rek, þun la rý söy le di: Kar þý lýk lý ba ðým lý lý ðý mý zýn sað la dý ðý ya rar la rýn ör nek le rin den bi ri NA BUC CO pro je si dir. Biz git tik çe Av ru pa ya ya kýn la þý yo ruz. Tür ki ye- Kýbrýs sorununu siyasî irade çözer KKTC Cum hur baþ ka ný Der viþ E roð lu nun Ö zel Tem sil ci si Kud ret Ö zer say, Kýb rýs mü za ke re sü re ci nin, ge rek kul la ný lan yön tem ler ge rek se de or ta ya ko nan mo del ler a çý sýn dan ar týk tü ke til miþ du rum da ol du ðu nu be lir te rek, Ö nem li o lan bu nok ta dan son ra si ya sî i ra de ve li der lik or ta ya koy mak týr. E ðer bir si ya sî i ra de var sa ve çö züm bu lu na cak sa 3 ay dan da ha u zun sü re ye ih ti yaç yok tur de di. ABD nin baþ ken ti Was hing ton ve New York ta haf ta i çin de te mas lar da bu lu nan Ö zer say, te mas la rý ný ta mam la ma sý nýn ar dýn dan so ru la rý ce vap la dý. KKTC nin ilk Cum hur baþ ka ný Ra uf Denk taþ ve 2.Cum hur baþ ka ný Meh met A li Ta lat dö ne min de de KKTC nin mü za ke re he ye tin de yer a lan ve þim di de E roð lu nun Ö zel Tem sil ci si o - AB gö rüþ me le ri nin sü re ci mem nu ni yet ve ri ci bir tarz da ge liþ mek te dir. Bu gö rüþ me ler de her i ki ta raf bir yan dan za ma na, di ðer yan dan u yu ma ih ti yaç duy mak ta dýr. Hýz lý ol ma yan i ler le me sü re ci de kö tü bir sü reç sa yýl maz. A ma Tür ki ye ye vi ze po li ti ka sý a la nýn da uy gu la nan ko þul la rýn ba zý la rý ger çek ten çok sert sa yý lýr. Bü yü kel çi A ra maz, Tür ki ye nin u lus la r a ra sý i liþ ki le rin de da ha ön ce i lân et ti ði Sý fýr So run Po li ti ka sý ný sür dür me pren si bi nin de ðiþ me di ði ni vur gu la ya rak, Biz, dev let o la rak bu po li ti ka ya baþ ka al ter na tif gör mü - la rak gö rev ya pan Ö zer say, mü za ke re le rin 40 yý lý aþ kýn sü re dir de vam e di yor ol ma sý nýn Kýb rýs ta çok il ginç bir du ru mu or ta ya çý kar dý ðý ný kay det ti. Ö zer say, Kýb rýs mü za ke re le ri tü ken miþ du rum da dýr ve bü tün her kes te bir tü ken miþ lik his si söz ko nu su dur de di. Kýb rýs lý Rum den gi, Kýb rýs Rum li de ri Di mit ris Hris tof yas ýn Ö zel Tem sil ci si Yor gos Ya ko vu i le mü za ke re ler sý ra sýn da ki bir a ný sýný an la tan Ö zer say, Mu ha ta bý ma bir ke re sin de þu nu de dim; se nin kol tu ðu na ben o tu ra yým, sen gel be nim kol tu ðu ma o tur, id di a e di yo rum ki se nin tez le ri ni Türk ta ra fý na, hat ta bel ki sen den da ha da i yi þe kil de sa vu nu rum. Çün kü bit ti. Kýb rýs so ru nu, kul la ný lan me tod lar ve or ta ya ko nu lan al ter na tif mo del ler, ar gü man lar ve kar þý ar gü man lar a çý sýn dan tü - yo ruz de di. Tür ki ye nin bütün kom þu la rýy la i liþ ki le ri ni o lum lu yön de ge liþ tir di ði ni ve sað lýk lý di ya log kur ma ya ça lýþ tý ðý ný be lir ten A ra maz, Da ha ön ce be lir le di ði miz sý fýr so run po li ti ka sý nýn al ter na ti fi yok tur i fa de si ni kul lan dý. Par la men to da mu ha le fet ko nu mun da ki, ü ye le rin ço ðun lu ðu nu Türk le rin o luþ tur du ðu Hak ve Öz gür lük ler Ha re ke ti nden (DPS-HÖH) Av ru pa Par la men to su Mil let ve ki li Me tin Ka zak da Tür ki ye nin de mok ra tik leþ me sü re cin den as la yýl ma ya ca ðý na i nan dý ðý ný söy le di. Sofya / a a KKTC Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu nun Özel Temsilcisi Kudret Özersay, Kýbrýs müzakere sürecinin, gerek kullanýlan yöntemler gerekse de ortaya konan modeller açýsýndan artýk tüketilmiþ durumda olduðunu belirtti. E ROÐ LU'NUN Ö ZEL TEM SÝL CÝ SÝ Ö ZER SAY, KIB RIS MÜ ZA KE RE LE RÝN DE Ö NEM LÝ O LA NIN SÝ YA SÎ Ý RA DE VE LÝ DER LÝK OR TA YA KOY MAK OL DU ÐU NU BE LÝR TE REK, BU GERÇEKLEÞTÝÐÝ TAKDÝRDE ÇÖZÜMÜN 3 AYDA GELECEÐÝNÝ SÖYLEDÝ. ke til miþ bir so run dur. Ya ni as lýn da mü za ke re ler bu an lam da tü ken miþ tir. Do la yý sýy la ö nem li o lan bu nok ta dan son ra si ya sî i ra de ve li der lik or ta ya koy mak týr. E ðer bir si ya sî i ra de var sa ve çö züm bu lu na cak sa 3 ay dan da ha u zun sü re ye ih ti yaç yok tur di ye ko nuþ tu. Ö zer say, an cak bu ra da ki sý kýn tý nýn mü za ke re e den ta raf lar a ra sýn da ki güç den ge siz li ði ve mo ti vas yon ek sik li ði ol du ðu nu i fa de e de rek, Rum ta ra fý nýn ya sal hü kü met o la rak ka bul e dil di ði ne, AB nin ya kýn da dö nem baþ kan lý ðý ný da dev ra la cak bir ü ye si ol du ðu na, Tür ki ye nin AB sü re ci ni et ki le ye bi le cek bir ta kým ens trü man la ra sa hip bu lun du ðu na ve bir böl ge de di ðer kom þu ül ke ler le de niz yet ki a lan la rý na i liþ kin an laþ ma lar yap tý ðý na dik ka ti çek ti. Washington / a a Hay di san dý ða Bu gün va tan daþ lýk gö re vi ni ye ri ne ge tir mek i çin san dý ða gi de ce ðiz. San dýk her ke sin e þit len di ði bir plat form. Zen gin i le fa kir, baþ ba kan i le köy lü, o ku ma mýþ i le o ku muþ san dýk ba þýn da e þit mu a me le gö rür ve her ke sin bir o yu var dýr. Par ti ler se çim kam pan ya la rýn da ne re dey se söy le me dik le ri ni bý rak ma dý lar, þim di söz sý ra sý mil let te. Mil let li der le rin de dik le ri i le med ya ve an ket þir ket le ri nin yön len dir me si ne gö re mi, yok sa vic da ný na gö re mi oy ve re cek bu ak þam bu nu öð re ne ce ðiz. 50 mil yo nu aþ kýn seç men, 200 bi ne ya kýn san dý ða gi de rek, ye ni ve kil le ri ni se çe cek. Ye ni ve kil ler le bir lik te ye ni bir par la men to o lu þa cak. Ye ni Mec lis Baþ ka ný ye ni ba kan lar ku ru lu o luþ tu ru la cak. Bu ak þam sa at den son ra da ya pý lan ça lýþ ma la rýn ne ti ce si a lý na cak. Ya rýn Tür ki ye de ye ni ko nu lar tar tý þý la cak. Ya ni ya rýn gün de mi miz fark lý o la cak. Ü mi di miz bir kaç ay dýr ya þa nan zýt laþ ma la rýn ve ku tup laþ ma la rýn bu gün den i ti ba ren son bul ma sý dýr. Çün kü, se çim ler de mok ra si nin bay ra mý dýr. Bu yüz den de bu se çi min bay ram coþ ku su i çin de geç me si i çin her kes ü ze ri ne dü þe ni yap ma lý dýr. Ö zet le, de mok ra si ka zan ma lý dýr «««An ka ra dan ya zýn ca ço ðu za man si ya sî ko nu lar da ya zý yo ruz. An cak bu gün si ya sî yo rum yap mak se çim ya sak la rý na gir di ði i çin, fark lý bir kaç ko nu ya te mas e de lim. Ge çen gün ler de Ýn san Hak la rý ve Maz lum lar i çin Da ya nýþ ma Der ne ði (MAZ LUM DER) 2010 Tür ki ye Ýn san Hak la rý Ra po ru nu a çýk la dý. Ra po ru in ce le di ði miz de ö nü müz de ki dö nem de in san hak la rý ih lâl le rin de Tür ki ye nin çok þey yap ma sý ge rek ti ði or ta ya çý ký yor. Ya þa ma hak ký, a dil yar gý lan ma hak ký, iþ ken ce ya sa ðý, dü þün ce ve i fa de öz gür lü ðü, din ve vic dan öz gür lü ðü, ör güt len me öz gür lü ðü, ay rým cý lýk ya sa ðý, ö zel ha ya týn giz li li ði, ba sýn ya yýn öz gür lü ðü, has ta hak la rý, ço cuk hak la rý, mül te ci hak la rý ve Av ru pa Ýn san Hak la rý Mah ke me si ka rar la rý ve Tür ki ye baþ lý ðý al týn da in ce le nen ra por da bu a lan lar da ya þa nan ih lâl ler de ðer len di ril di. Ýþ te ra por dan bir kaç baþ lýk: As ke rî kýþ la lar dan ge len kur þun lar ve kul la nýl mýþ mü him ma týn u lu or ta bý ra kýl ma sý ne ti ce sin de ya þa nan ço cuk ö lüm le ri, ma yýn lý a ra zi ler do la yý sýy la ya þa nan si vil ve as ker ö lüm le ri So ruþ tur ma ve ko vuþ tur ma a þa ma la rýn da ya þa nan a dil yar gý lan ma hak ký ih lâl le ri ve bu kap sam da giz li lik ka ra rý uy gu la ma sý, u zun tu tuk lu luk sü re le ri ne ti ce sin de bir ted bir o lan tu tuk la ma nýn ce za ya dö nüþ me si, med ya nýn ve si ya si le rin, ma su mi yet ka ri ne si ne ay ký rý o la rak, þüp he li ve sa nýk la rý suç lu gi bi lan se et me si Dü þün ce ve fi kir le ri ni a çýk la yan ga ze te ci le re, ya zar la ra ve sa nat çý la ra a çý lan bu nal tý cý dâ vâ lar Ýlk ve or ta öð re tim, ü ni ver si te ve ka mu ku ru luþ la rýn da de vam e den ba þör tü sü ya sa ðý uy gu la ma la rý ve il köð re tim de ba þör tü sü tak mak is te yen öð ren ci le rin ve li le ri ne yö ne lik ya pý lan teh dit ler, has ta ne ler de ya þa nan ay rým cý lýk uy gu la ma la rý Kur ân e ði ti mi ne ge ti ri len sý nýr lan dýr ma lar ve bu sý nýr lan dýr ma la ra di re nen le re yö ne lik bas ký po li ti ka la rý ve ce za teh dit le ri, na maz va kit le ri ne ça lýþ ma ha ya týn da yer ta nýn ma ma sý, res mî i de o lo ji den bes le nen hut be ler le ca mi le rin res mî i de o lo ji nin in þa sý i çin a raç sal laþ tý rýl ma sý Ra po run so nuç bö lü mün de de bü tün bu so run la rýn te me lin de her ko nu da ol du ðu gi bi ye ni, öz gür lük çü, an la þý la bi lir bir a na ya sa vur gu su ya pý lýr ken, So nuç i ti ba riy le Tür ki ye de ya þan mak ta o lan ih lâl le rin kay na ðý nýn ya pý sal so run lar ol du ðu ger çe ði i le kar þý kar þý ya ol du ðu muz a çýk týr. Bu ya pý sal so run la rýn te me lin de i se dar be a na ya sa sý ve ku rum la rý bu lun mak ta dýr. A tý lan her o lum lu a dým bir þe kil de geç mi þin ka lýn tý sý as ke rî a na ya sa dü ze ni nin að la rý na ta ký lýp kal mak ta dýr de nil di. «««Dö nüp do la þý yo ruz, on lar ca ya ma ya pý lan, en son da ge çen se ne ya pý lan kýs mî de ði þik li ðe rað men bir çok so ru nun te me lin de ih ti lâl ü rü nü a na ya sa kar þý mý za çý ký yor. Ye ni dö nem de bü tün öz gür lük le ri te mi nat al týna a la cak, dev le ti de ðil in sa ný ön ce le yen, an la þý lýr, in san hak la rý ih lâl le ri ni or ta dan kal dý ra cak yep ye ni bir a na ya sa ya pý la bil me li dir. Bu nu ya par ken de ku tup laþ ma la ra git me den, Mec lis i çi ve dý þý par ti ler, si vil top lum ku ru luþ la rý ya ni bü tün top lu mun gö rü þü a lý na rak uz laþ may la bir a na ya sa ya pýl ma lý dýr. Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül ün Bu Mec lis e ye ni bir a na ya sa yap mak ya ký þýr dý, a ma çe þit li se bep ler den do la yý bu fýr sat ka çý rýl dý sö zü tek rar söy len me me li, bu dö nem de mu ta ba kat yok ba ha ne si nin ar ka sý na sý ðý nýl ma ma lý dýr. Mu ta ba kat sað lan ma sý i çin ben yap tým ol du man tý ðý da bý ra kýl ma lý dýr. Se çi min ül ke miz, mil le ti miz ve de mok ra si miz a çý sýn dan ha yýr lý ol ma sý te men ni siy le hay di san dý ða

6 6 YURT HABER Y Ev hayvanlarý da pasaport ile seyahat edecek TARIM ve Köyiþleri Bakanlýðý, insan ve hayvan saðlýðýnýn korunmasý için, ev hayvanlarýnýn, ulusal ve uluslar arasý seyahatlerine iliþkin yeni þartlar getiriyor. AB ye uygun olarak hazýrlanan yeni düzenlemede, kedi ve köpek yanýnda, Türkiye de olmamasýna karþýn, AB de yaygýn olarak evlerde beslenen ve kemirgen bir hayvan olan gelincik de ev hayvaný olarak sayýldý. Düzenleme uyarýnca, kedi, köpek ve gelincik olarak sayýlan ev hayvanlarý, dövme veya mikroçip ile kimliklendirilecek ve uluslar a- rasý alanda yetkili veteriner hekim tarafýndan düzenlenecek pasaport ile seyahat edecek. Konuyla ilgili Tarým Bakanlýðý nýn yönetmelik taslaðý ile evcil hayvanlar, þimdiye kadar yurtdýþýna giderken, sahiplerinin talebi üzerine, veteriner hekimler tarafýndan saðlanan pasaport ile seyahat ederken, yeni düzenleme ile pasaport zorunlu hale getiriliyor. Ankara / aa Lüks mahallede yýlan operasyonu ÜSKÜDAR Acýbadem de aþýrý sýcaklar dolayýsýyla bir binanýn balkonuna giren yaklaþýk 1.5 metre büyüklüðündeki yýlan, anne ile kýzýna korkulu anlar yaþattý. Açýk olan balkon kapýsýndan içeriye girmeye çalýþan yýlan, itfaiyenin düzenlediði operasyonla yakalandý. Alýnan bilgiye göre mahallede korku ve paniðe sebep olan olay, Acýbadem Mahallesi Gül Sokak numara 7 de meydana geldi. Ev hanýmý Oya Pýnarhisar, evinin balkonunda oturduðu sýrada bir yýlanýn açýk olan balkon kapýsýndan i- çeriye girmeye çalýþtýðýný gördü. Korkarak olay yerinden kaçan Oya Pýnarhisar komþularýndan ve itfaiye ekiplerinden yardým istedi. Kýsa sürede olay yerine gelen itfaiye görevlileri, binada paniðe neden olan yýlaný yakalamak için operasyon baþlattý. Balkondaki dolabýn arkasýna gizlenen yýlan, itfaiye görevlileri tarafýndan bulunarak etkisiz hale getirildi. Bir çuvala konularak götürülen yýlanýn zehirli olduðu belirtildi. Üsküdar / cihan Kayganlaþan zeminde kaza yapan TIR ýn yolu kapatmasý sonucu, arkasýnda ilerlemekte olan araçlar zincirleme kaza yaptý. Kazada maddî hasar meydana geldi. FOTOÐRAF: CÝHAN Ondakikayaðmuryetti: 18araçbirbirinegirdi KÜÇÜKÇEKMECE E-5 Karayolu nda, kayganlaþan zeminde kaza yapan TIR ýn yolu kapatmasý sonucu, arkasýnda ilerlemekte olan araçlar zincirleme kaza yaptý. 13 aracýn karýþtýðý kazada, halk otobüsü, otobüs duraðýný parçaladý. Ýstanbul a önceki akþam saatlerinde kýsa süre yaðan yaðmur çok sayýda maddî hasarlý kazaya sebebiyet verdi. Sefaköy Meskenler E-5 Karayolu Topkapý istikametinde, saat sýralarýnda, 35 HSP 36 plâkalý TIR ýn sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptý. TIR, kaza sonrasý yolu kapattý. Bu sýrada arkadan gelen araçlarýn þoförleri frene bastýysa da baþarýlý olamadý. 13 araç birbirine çarparak, zincirleme kazaya sebep oldu. MANÝSA NIN Gördes ilçesinde saat sularýnda, yerin 16,1 km. altýnda 2,9, Balýkesir in Sýndýrgý ilçesinde ise saat de 4,6 büyüklüðünde deprem meydana geldi. Bunlarýn ardýndan da de 8 km. derinlikte 2,9, te 10 km. derinlikte 2.6, de 5 km. derinlikte 2,5 büyüklüklerinde sarsýntýlar oldu. Boðaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araþtýrma Enstitüsü Müdürlüðü, merkez üssü Düvertepe olarak Bazý otomobillerin hurdaya döndüðü kazada Reis Özkök yönetimindeki Beykent-Yenibosna seferini yapan halk otobüsü Meskenler Otobüs Duraðý na daldý. Durak paramparça olurken kaldýrýmda bekleyen iki yolcu, otobüsün altýnda kalmaktan son anda kurtuldu. Yaralý Mustafa Yurdumgüzeli de ilk tedavisinin ardýndan ambulansla hastaneye kaldýrýldý. Bu arada olan biteni izleyen meraklý sürücüler de kazaya sebebiyet verdi. Aralarýnda bir belediye otobüsünün de bulunduðu 5 araç, kaza yapan a- raçlarý izlerken, dikkatsizlik sonucu kaza yaptý. Yaklaþýk bir saat trafiðe kapanan yol, araçlarýn kaldýrýlmasýnýn ardýndan yeniden açýldý. Ýstanbul / cihan GördesveSýndýrgý'dabeþdeprem açýklanan Sýndýrgý depreminin, Balýkesir-Manisa il sýnýrýna çok yakýn bir bölgede, Kobaklar Köyü ile Yüreðil Yaylabayýr beldesi yakýnlarýnda olduðunu açýkladý. Depremlerin yerleri, Balýkesir-Manisa il sýnýrýna çok yakýn olmasý dolayýsýyla bazen Manisa, bazen de Balýkesir olarak kayda geçti. Vatandaþlarýn kýsa süreli korku yaþadýðý depremlerin herhangi bir kayba yol açmadýðý öðrenildi. Balýkesir / cihan Þimdidefýrtýna veyaðmur KÜTAHYA NIN SÝMAV ÝLÇESÝNDE, DEPREMZEDELERÝN KALDIÐI ÇADIR KENT ALANINA YILDIRIM DÜÞMESÝ SONUCU 2 KÝÞÝ YARALANIRKEN, FIRTINA DOLAYISIYLA YAKLAÞIK 100 ÇADIRDA HASAR OLUÞTU. KÜTAHYA NIN Simav ilçesinde, önceki akþam baþlayan ve saatteki hýzý 70 kilometreye ulaþan fýrtýna i- le saðanak, yaklaþýk 10 bin kiþinin kaldýðý Türk Kýzýlayýnca oluþturulan çadýr kent alanýnda depremzedelerin hayatýný olumsuz etkiledi. Fýrtýna ve saðanaðýn ardýndan çadýr kent alanýnda iki noktaya yýldýrým düþtü. Yaralanan Bekir Çelik (27) ve Ayþe Acar (65), kaldýrýldýklarý Doç. Dr. Ýsmail Karakuyu Devlet Hastanesinde a- yakta tedavi edildikten sonra taburcu edildi. Çadýr kentteki yaklaþýk 1000 çadýrdan 100 ü ile kreþ ve yemekhane olarak kullanýlan çadýrlar, saðanak ve fýrtýnadan hasar gördü. Çadýrlar, SÝVAS TA etkili olan fýrtýna nedeniyle çok sayýda evin çatýsý uçtu, yaya kaldýrýmlarýndaki bazý a- ðaçlar kökünden söküldü ve aydýnlatma direkleri ile enerji nakil hatlarý da zarar gördü. Sivas þehir merkezinde önceki akþam saatlerinde etkili olan fýrtýna ve yaðýþlý hava, hayatý olumsuz etkiledi. Þiddetli rüzgâr bazý evlere de zarar verdi. Evlerin saç çatýlarý yerinden sökülürken bazýlarý da yere düþtü. Ýhbarlara yetiþmekte güçlük çeken itfaiye ekipleri, çatýsý u- çan evlerin çevresinde güvenlik tedbiri aldý, çatýlarý da güvenli bir þekilde yere indirdi. Þiddetli rüzgâr, Muhsin Yazýcýoðlu Bulvarý ü- zerinde de bir aðacý kökünden sökerek devirdi. Manisa nýn Akhisar ilçesinde etkili olan hortum yüzlerce zeytin aðacýný kökünden söktü, bin 500 ün üzerinde zeytin aðacýnýn ü- rününü de yerlere döktü. Bu arada Akhisar Çadýr kentteki yaklaþýk 1000 çadýrdan 100 ü ile kreþ ve yemekhane olarak kullanýlan çadýrlar, saðanak ve fýrtýnadan hasar gördü. FOTOÐRAF: AA onarýlarak, vatandaþlara yeniden veriliyor. Fýrtýnada yaklaþýk 40 yaþýndaki çýnar aðacýnýn gövdesi ikiye bölündü ve üzerine düþtüðü Zeki Oður un 27 AE 628 plâkalý aracýnda maddi hasara yol açtý. Kütahya / aa Çatýlaruçtu,aðaçlarsöküldü,evlerisubastý Sivas taetkiliolan fýrtýnadolayýsýylaçoksayýdaevinçatýsý uçtu. FOTOÐRAF: AA ilçe merkezine de saðanak yaðýþ sonrasý ceviz büyüklüðünde dolu yaðdý. Balýkesir in Dursunbey ilçesinde þiddetli yaðýþýn yol açtýðý sel dolayýsýyla birçok ev ve köy camisi sular altýnda kaldý, köydeki bir ev ve köprüyü de yýktý. Sivas / Akhisar / Balýkesir / cihan Yse ri i lân lar SE RÝ Ý LAN LA RI NIZ Ý ÇÝN e ma il: rek ni as ya.com.tr Fax: 0 (212) Turizm ve Eðitim Sektöründe çalýþacak Ýngilizce bölümünden mezun çalýþma arkadaþlarý aranýyor. Tel: 0(212) yeniasya Medya Grup Uygun Fiyata Satýlýk DEVREMÜLK Afyon Hilal Termal Tatil Köyünde Eylül arasý kullanýma hazýr, TL satýlýk Not: Araba ile takas olunur. Gsm: ELEMAN Takým arkadaþlarý arýyoruz. Pazarlama departmanýna yetiþtirilmek üzere elemanlar alýnacaktýr. 0(212) Otomotiv Sektöründe Yetiþtirilmek üzere 4 yýllýk üniversite mezunu bayan sekreterler alýnacaktýr. DORA OTOMOTÝV Tel: 0(212) Web Ofsette çalýþacak makina ustasý ve yardýmcýlarý aranýyor. (0535) Kýrtasiye sektöründe deneyimli pazarlama elemaný araç kullanabilen Tel : 0(212) Gsm: (0506) Grafik ve Tasarým elemaný aranýyor. Tel : 0(212) Gsm: (0506) Özel Duyu Özel Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezine Ýþitme Engeliler Öðretmeni alýnacaktýr. Ücret Dolgundur. (0532) (0505) Antakya/Hatay Sultanahmet bölgesinde ki otelimiz için Ýngilizce bilen bay resepsiyon elemaný aramaktayýz. Ýrtibat tel : 0(212) E Ehliyetli Kamyon Þoförü aranýyor. 0(212) ÝHRACATÇI FÝRMA- LARLA Telefon trafiðini yürütebilecek seviyede Ýngilizceye vakýf yüksek okul mezunu tesettüre riayet eden Bir Bayan Elemana ihtiyaç vardýr. Çalýþma yeri Rize'nin Pazar Ýlçesidir. Ýrtibat Telefonu: (0542) KÝRALIK DAÝRE Sahibinden Denizli'de Kiralýk zemin dükkân Bayrampaþa Ulu Cami Yaný Ulu Çarþý Ýþhanýnda zemin 11 nolu dükkân Kaloriferli-Kapalý Otoparklý Ýþyeri 300 TL (0533) Sahibinden Denizli Mehmetçik mahallesi Diþ Hastanesi yanýnda Kombili Daire 100m Yeni Bakýmdan çýkmýþ 280 TL (0533) m 2, 1+1, 4 katlý, 1.KAT, Bina yaþý 5-10 yýl a- rasý, 500 TL depozit, kira 350 TL 0(212) , kombili, masrafsýz, orta kat, 120 m 2, bina yaþý 5-10 yýl arasý, 3 katlý, 2.kat, kat kaloriferli, krediye uygun 700 TL (0536) m 2, 2+1, bina yaþý 5-10 yýl arasý, 3 katlý, 3.kat, doðalgaz sobalý kiralýk daire 500 TL kira, 1000 TL depozit (0536) DÝKMEN ÖVEÇLER Ahmet Haþim Cad. Kiralýk Daire Ýrtibat: (0533) m 2, 2+1, bina yaþý 1620 arasý, 3 katlý, 3.kat, doðalgaz sobalý 500 TL 0(212) SATILIK DAÝRE Kumburgaz 'da Sahibinden satýlýk dubleks daire 180m TL Krediye Uygun Þirinevler 'de Hürriyet mahallesinde Sahibinden satýlýk kombili asansörlü 120m 2 daire TL BARLADA Göl Manzaralý 3 kat saðlýk ocaðýnýn önünde Kemal Karta Satýlýk Triplex 350m 2 kapalý alan 500m 2 müstakil bahçe, deniz manzaralý. Beylikdüzü, Kavaklý, Ýstanbul Küçükköy Yenimahalle'de 3.Kat 100 m 2 Doðalgazlý-Kombili Tapulu-Krediye uygun 120 bin lira Acil ihtiyaçtan satýlýk azda olsa pazarlýk payý var TL Taksitle Tamamý TL'den baþlayan fiyatlarla Samsun Panorama Evlerinde Site içerisinde % 82 yeþil alan, yarý olimpik açýk havuzu, fitness saðlýk kabini, oyun merkezi, çocuk oyun parký, 24 saat güvenlik, kamelyalar, otoparklar hayalinizdeki yaþama merhaba demek için Arsa Bizim Ýnþaat Bizim Ev Sizin Erken Gelen Kazanýyor Kampanyasýný Kaçýrmayýn. Çekiliþsiz kurasýz istediðiniz daireyi seçme imkaný Ön Kayýt Ýçin: Satýþ Ofisi: Gsm: (0532) Sahibinden Denizli'de Üçler 800. yüzyýl Belediye Toki Konutlarýnda 3+1 Asansörlü Isý Ýzalasyonlu 120 m 2 çevre düzenlemesi ve sosyal tesisleri faal TL (0533) Sahibinden Ankara Demetevler Metro Duraðýnda önceleri Poliklinik Olan iþyerinede uygun 1. Kat 3+1 Kombili Daire 150m 2 Dükkan Üstü 1. Cad. Hülya Ap. 3/3 85,000 TL. (0533) SATILIK ARSA Arnavutköy 'de Sahibinden Toki karþýsýndan caddeye cepheli 650m 'e yarý peþin yarý vadeli hementapulu arsa Arnavutköy 'de Sahibinden elektriði, suyu mevcut yola cepheli Toki arazisi karþýsý 500m 'e yarý peþin yarýsý vadeli hemen tapulu arsa Arnavutköy 'de 250m 2, 300m 2 Caddede etrafý çevrili TL Arsalar Tekbir Gayrimenkul Arnavutköy 'de Sahibinden yerleþim içerisinde elektriði, suyu çekilebilir. 500m 2 tamamý Yarý peþin yarýsý vadeli Hemen tapulu arsa, 0(212) (0532) Trakya'nýn muhtelif yerlerinde sanayi-tarým hayvancýlýk veya kýsa ve uzun vadeli yatýrýmlýk imarlý, imarsýz arsa ve tarlalar için arayýn. Abdullah Gürman (0532) (282) (282) Çorlu/Tekirdað VASITA Kamyonet BMC çift kapýlý tek kabin 3000'lik hürtürlü kamyon alýnýr-satýlýr. Merkez: MaltepeÞube: BaðcýlarÞube: GAZELLE sobol çok temiz km de vade ve takas olur, gaz 2752 model, km de, motor hacmi cm 3, motor gücü arasý, beyaz renk, manuel vites, dizel yakýt, takaslý, ikinci el TL. 0(212) model Transit connect 160,000 km TL kapalý kasa (0532) /Ankara 2005 model Transit connect 151,000 km tl kapalý kasa (0532) /Ankara ÇEÞÝTLÝ Ateþ Otogaz 'da Ýtalyan sistemlerinde Þok Kampanya TOMASETTO 1050TL T4-BLUE 850 TL GAZELÝ 1250TL kartlara 10 taksit biryýl kesintisiz yol yardým Topkapý Maslak Ýkitelli Gebze Abdi Ýpekçi Mahallesinde (Tren Ýstasyonu Yaný) bulunan "Ucuzluk Japon Pazarý" Dükkânýmý Uygun Þartlarda Devretmek Ýstiyorum. (0537) Acele Devren Satýlýk veya Kiralýk Pastane (0539) /Fatih NAKLÝYAT Semerkand þehiriçi þehirlerarasý marangozlu ZAYÝ Nüfus Cüzdanýmý Kaybettim Hükümsüzdür Mehmet Þefa Kömür Uluslararasý Kýbrýs üniversitesinden aldýðým diploma denklik belgesi ve transkript belgemi kaybettim.hükümsüzdür. T.C. No: Özkan Kýrlý

7 Y DÜNYA 7 BÝR MÝLYON MÜLTECÝ TÜRKÝYE YE GELEBÝLÝR! SURÝYE DE yaþanan olaylar dolayýsýyla Türkiye ye göç edenlerin sayýsýnýn, beklenenin çok üstüne çýkabileceði öne sürüldü. Ortadoðu Stratejik Araþtýrmalar Merkezi (ORSAM) Ortadoðu Danýþmaný Doç. Dr. Veysel Ayhan ýn yaptýðý analizde, Suriye deki rejim karþýtý muhaliflerin Mart ayý itibariyle kitlesel gösterilerine baþlatmalarýyla birlikte, Suriye deki olaylarýn Türkiye ye etkisinin de tartýþýlmaya baþlandýðýný belirtti. Türkiye nin gelecek göçlere karþý alt yapý hazýrlýklarýný tamamlamasý gerektiðini ifade eden Doç. Dr. Ayhan, Þimdiden bölgede alt yapý hazýrlýklarýnýn yapýlmasý gerekmektedir. Çünkü ilk mülteci grubunun ardýndan daha fazla sayýda insanýn Türkiye ye geleceðini öngörmek gerekir. Türkiye deki yüksek mülteciler komiserliðindeki bir uzmana göre, en kötü senaryoda, bir milyondan fazla mülteci Türkiye ye gelebilir. Rejiminin deðiþmesi veya varlýðýný korumasý durumunda söz konusu mülteci akýný yaþanabilir. Rejimin güç kullanarak varlýðýný korumasý durumunda Sünni Arap ve Kürtlerin yoðun göçü yaþanabilir. Tersi durumda ise Türkiye bu kez Arap Alevilerin ve Hýristiyan gruplarýn göçüne sahne olabilir. Bundan dolayý seçimlerden sonra Türkiye nin Suriye krizinde daha aktif ve çözüm getirici bir politikaya yöneleceði açýktýr diye konuþtu. SURÝYELÝ ÇOCUKLAR DEHÞETÝ ANLATTI BÜYÜK korkular içinde Suriye den Türkiye ye gelen insanlar genellikle basýn-yayýn organlarýna görüntü vermek istemiyor. Suriyeliler gazete ve TV lerde çýkmalarý halinde hayatlarýnýn tehlikeye gireveðinden endiþe ediyor. Ülkelerindeki karýþýklýðý anlatanlardan biri de 15 yaþandaki Ahmet V. Cisr-eþ Þuður bölgesinden kaçan Ahmet V. yaþadýklarýný dehþet içinde anlatýyor. Askeriyenin her tarafý sardýðýný belirten Ahmet, insanlarýn çaresiz bir þekilde Hatay a kaçtýðýný belirtti. Geldiði yerde en son 10 kiþinin öldürülüp 100 þahsýn yaralandýðýný ifade eden Ahmet V; Köylerimiz darmadaðýn edilmiþ halde. Su ve elektrik kesilmiþ halde. Tarlalar yakýlýyor. Askerler kadýn ve çocuklarý öldürüyor dedi. Adana / cihan ABD, ESAD A BASKIYI ARTTIRMAK ÝSTÝYOR ABD Dýþiþleri Bakanlýðý, Suriye de Devlet Baþkaný Beþþar Esad üzerindeki baskýyý arttýrmak istediklerini açýkladý. Bakanlýk sözcüsü Mark Toner, Uluslar arasý bir baský inþa etmek lâzým. Onun üzerindeki baskýyý arttýrmanýn yollarýný aramaya devam edeceðiz. Burada esas olan eylemlerine yönelik baskýnýn arttýðýný anlamasýný saðlamak dedi. BM de veto hakký bulunan Rusya, Suriye ye yönelik alýnacak her türlü karara karþý çýkýyor. Bu konuda görüþü sorulan Toner, Diplomasi iþinin zorluðundan söz etti ve ABD nin rolünün Suriye de olan bitenlere daha fazla dikkat çekmek olduðu cevabýný verdi. Washington / aa BM: ESAD A ULAÞAMADIK Birleþmiþ Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Suriye de rejim tarafýndan sivillere karþý askerî güç kullanýlmasýnýn kabul edilemez olduðunu ve bu ülkede þiddet olaylarýnýn sürmesinden derin endiþe duyduðunu bildirdi. Sözcü, Ban ýn bütün hafta Esad la konuþmaya çalýþtýðýný, ancak Suriye liderine ulaþamadýðýný kaydetti. New York / aa FOTOÐRAF: AA Hatay sýnýrýndaki hareketlilik sürüyor SURÝYE DEKÝ ÞÝDDETTEN KAÇAN SIÐINMACILAR HATAY SINIRINDA ÇADIR KURUYOR. EN KÖTÜ SENARYOYA GÖRE BÝR MÝLYON MÜLTECÝ TÜRKÝYE YE GELEBÝLÝR! SURÝYE DEKÝ iç çatýþmalardan kaçan sýðýnmacýlarýn Hatay sýnýrýndaki hareketliliði sürüyor. Hatay ýn Yayladaðý Ýlçesi ne baðlý Güveççi Köyü sýnýrýnda çok sayýda Suriyeli çadýr kurdu. Ülkelerindeki muhtemel geliþmelere göre sýnýrda giriþ yapmayý bekliyor. Güveççi Askerî Karakolu nda isim ve fotoðraflarý çekildikten sonra Yayladaðý nda Türk Kýzýlay ýnýn eski TEKEL binasý yerleþkesindeki çatýr kentte konuþlandýrýlan Suriyeli vatandaþlarýn endiþeli bekleyiþi sürüyor. Bu arada, Dýþ Ýþleri Bakanlýðý Büyükelçi Müsteþar Yardýmcýsý Halit Çevik, Güveççi Köyü sýnýrýnda ve kamplarda incelemelerde bulundu. Suriye halkýnýn kendi ülkesinde kalmak istediðini ifade eden Çevik, Güvenlik veya baþka bir nedenle Türkiye ye geçmek isterlerse, gereken yardým yapýlacaktýr. Biz zaten çok uzun bir zaman önce bu konudaki hazýrlýklarýmýzý tamamladýk. Sadece burasý deðil, 9-10 km. lik sýnýrýmýz var. Sýnýr boyundaki illerimizde beklenen ihtimallere göre planlamalarýmýzý yaptýk dedi. Çevik, Türkiye en zor zamanlarýnda bile yurt dýþýndan gelen insanlarý en güzel þekilde misafir edebilmiþtir. Þu anda yaklaþýk 4 bin 300 Suriyeli ülkeye giriþ yaptý þeklinde konuþtu. Hatay / cihan Suriye'nin Türkiye sýnýrýna yakýn olan bölgelerinde de gerginlik sürüyor. CÝSR EÞ ÞUÐUR UN GÝRÝÞLERÝ KAPATILDI SURÝYE güçlerinin, ülkenin kuzeyindeki Cisr Eþ Þuður kasabasýnýn giriþlerini kapattýðý bildirildi. AP ajansýnýn haberinde, kasabanýn giriþlerinin tanklarla kapatýldýðý belirtildi. Suriye devlet televizyonu da ordu birliklerinin Cisr Eþ Þuður daki silâhlý gruplarýn bazý liderlerini gözaltýna aldýðýný duyurdu. Suriye ordusu, bölgede faaliyet gösteren silâhlý gruplarýn 120 den fazla asker ve güvenlik gücü mensubunu öldürdüðünün belirtilmesinden sonra kasabada operasyon baþlatmýþtý. Suriye genelinde Devlet Baþkaný Beþþar Esad a karþý önceki gün düzenlenen gösterilerde 36 kiþinin hayatýný kaybettiði bildirilmiþti. Beyrut / aa Afganistan da mayýn: 15 ölü AF GA NÝS TAN IN gü ne yin de Ta li ban ýn ka le si Kan - da har da bir a ra cýn ge çi þi sý ra sýn da pat la yan el ya pý mý ma yýn 15 si vi lin ö lü mü ne se bep ol du. Af ga nis tan Ý çiþ - le ri Ba kan lý ðý ndan ya pý lan a çýk la ma da, bir si vil a ra cýn el ya pý mý ma yý na çarp ma sý so nu cu se kiz ço cuk, dört ka dýn ve üç er ke ðin öl dü ðü, bir ka dý nýn da ya ra lan dý ðý be lir til di. Pat la ma nýn, Ta li ban ýn ka le si, is tik rar sýz Kan da har vi la ye ti nin Ar gan dab böl ge sin de mey da na gel di ði kay de dil di. Kabil / aa Lib ya da ki ça týþ ma da ö lü sa yý sý 31 e yük sel di LÝB YA li de ri Mu am mer Kad da fi ye bað lý bir lik ler i le Mis ra ta yý kon trol e den mu ha lif ler a ra sýn da ki ça týþ ma da ö lü sa yý sý 31 e yük sel di. Hik ma Has ta ne si nden bir dok - tor, þeh rin sý ný rýn da mey da na ge len ça týþ ma lar da 110 ki - þi nin de ya ra lan dý ðý ný kay det ti. Kad da fi bir lik le ri nin ay rý - ca þeh ri top a te þi ne tut tu ðu be lir til di. Misrata / aa Keþ mir de ge nel grev HÝN DÝS TAN IN Müs lü man la rýn ço ðun luk ta ol du - ðu Cam mu Keþ mir e ya le tin de, Hin dis tan yö ne ti - mi ne kar þý üç yaz dýr ya pý lan pro tes to gös te ri le - rin de ö len le ri an mak i çin ge nel grev ya pý lý yor. E - ya le tin en bü yük þeh ri Þri na gar da iþ yer le ri nin, ma ða za la rýn ço ðu nun ve o kul la rýn ka pa lý ol du ðu, top lu u la þý mýn i se ça lýþ ma dý ðý be lir til di. Po lis ve mi lis güç le ri nin so kak lar da dev ri ye gez di ði kay - de dil di. Cam mu Keþ mir de üç yaz dýr dü zen le nen pro tes to gös te ri le rin de 180 do la yýn da ki þi vefat et miþ ti. E ya let te 10 dan faz la ay rý lýk çý ör güt ba - ðým sýz lýk ya da Pa kis tan la bir leþ mek i çin Ye ni Del hi hü kü me ti ne kar þý 1989 dan bu ya na mü ca - de le e di yor. O ta rih ten bu ya na çý kan þid det o lay - la rýn da 68 bin den faz la ki þi öl dü. Þrinagar / a a So ma li li ba kan öl dü rül dü SO MA LÝ Ý çiþ le ri Ba ka ný Ab di þa kir Þeyh Ha san, dü zen - le nen su i kast son ra sý öl dü rül dü. Sal dý rý yý, te rör ör gü tü El Ka i de i le bað lan tý lý Eþ þa bab ör gü tü üst len di. Eþ þe bab ýn söz cü sü Þeyh A li Mah mud Ra ge, Ha san ý, ör gü tün hü kü - me ti de vir me ça ba la rý na en gel teþ kil et ti ði i çin öl dür - dük le ri ni söy le di. Ra ge, i çer den sal dý rý ya yar dým cý o lan la - ra da te þek kür et ti. Ha san ýn ö lü mü ne yol a çan bom ba lý sal dý rý yý bir ka dýn ya ký ný nýn dü zen len di ðin den þüp he le - nil di ði bil di ril miþ ti. Mogadiþu / aa Bað dat kan gö lü I RAK IN baþ þeh ri Bað dat ýn gü ney do ðu sun da ön ce ki ge ce dü zen le nen i ki sal dý rý da 10 ki þi öl dü. As vat El I - rak ýn ha be ri ne gö re, bir gü ven lik kay na ðý, El Mey dan böl ge sin de I rak as ke rî dev ri ye si nin he def a lýn dý ðý sal - dý rý lar da 15 ki þi nin de ya ra lan dý ðý ný be lirt ti. Ö len ler - den bi ri nin as ker ol du ðu kay de dil di. Baðdat / aa Sa lih in du ru mu kö tü ye gi di yor Baþ kan lýk sa ra yý na ge çen haf ta ya pý lan sal dý rý so nu - cun da ya ra la nan ve te da vi i çin Su u di A ra bis tan a gi - den Ye men Dev let Baþ ka ný A li Ab dul lah Sa lih in sað - lýk du ru mu nun tek rar kö tü ye git ti ði bil di ril di. Ye - men de ya yým la nan Ye men Post ga ze te si nin ha be ri - ne gö re, ge çir di ði bir di zi ba þa rý lý a me li yat tan son ra ha ya tî teh li ke yi at la tan Sa lih in du ru mu nun tek rar kö tü leþ ti ði ve að rý la rý nýn art tý ðý i fa de e dil di. Ri yad da te da vi si de vam e den Sa lih ge çen haf ta sa ra yý na ya - pý lan sal dý rý da a ðýr ya ra lan mýþ ve ba zý kay nak la ra gö re vü cu du nun yüz de kýr ký yan mýþ tý. Ya pý lan o pe - ras yon lar da bu lu nan Su u di bir yet ki li, Sa lih in gö ðüs að rý la rý nýn art tý ðý ný ve so lu num da güç lük çek ti ði ni ak tar dý. Ha ber de ay rý ca baþ kan lýk sa ra yý na ya pý lan sal dý rý da ya ra la nan di ðer üst dü zey dev let gö rev li le - rin den Baþ ba kan A li Mu ham med Mü ca ver ve Mec lis Baþ ka ný Ab dü la ziz Ab dül ga ni nin ha ya tî teh li ke le ri - nin de vam et ti ði bil di ril di. Sana / aa

8 8 12 MEDYA POLÝTÝK HAZÝRAN 2011 PAZAR Y Kardeþlik olacaksa bundan sonra olacak! DAHA yakýnlarda yazdým... Ama seçim ortamýnýn yol açtýðý gerginliðe bakýnca, bir daha tekrarlamak istiyorum. Gitgide kutuplaþtýðýmýz iddiasý... Yani daha önce pek sorunsuzve kutupsuz yaþýyormuþuz da, þimdi birtakým karanlýk eller marifetiyle kamplara ayrýlmýþýz düþüncesi... Eski ve resmi bir aldatmacadýr. Þimdi malum þarkýdan yola çýkarak bir daha deðerlendirelim... Evet, çoðumuz ayný yoldan gelmiþiz! Ama gittiðimiz yol ayný mý? Evet, ayný sudan içmiþiz! Ama kimimize damacanayla düþmüþ, kimimize damlayla! Evet, yazýmýz bir, kýþýmýz bir! Ama baharlarýn tadýný hep birlikte çýkartamamýþýz iþte! Kardeþlik olacaksa, bundan sonra olacak! *** Unutmayýn ki, devlet enerjisi uzun süre toplumsal farklýlýklarýn bastýrýlmasýna harcandý. Kürtler Türkleþtirilmeye, Aleviler Sünnileþtirilmeye, Sünniler sekülerleþtirilmeye çalýþýldý. Sadece tek bir tarafýn sesini çýkarttýðý; diðer taraflarýn susmaya mahkûm olduðu... Eðitimin devletin makbul vatandaþ tanýmýna göre düzenlendiði... Tek tip hayat tarzý, tek tip modernleþme, tek tip kültür ve inanç anlayýþýnýn vaaz edildiði... Seçimle gelmiþ hükümetlere sadece ekonomi çarkýný yönlendirme izni verilen ve sýnýrý aþtýklarýnda kafalarýna balyoz indirilen... Bir Türkiye vardý. Yürümedi. Böyle yürüyemezdi. Þimdi bu gerçekle yüzleþmektense, Eyvah, kutuplaþýyoruz! diye endiþeye kapýlanlar; geçmiþi süt liman gösterenler var. Onlar kendilerini aldatmayý sürdürebilirler. Ama sandýða her gidiþimizde anlýyoruz ki, halký aldatamýyorlar! *** Seçime uzanan süreç gergin geçebilir. Taraflar çok keskin hatlarla ayrýlabilir. Ama þurasý çok açýk ki... Onca kesintiye, onca darbeye raðmen 1950 den bu yana her seçimde Türkiye biraz daha normalleþmiþtir. Seçimi kutuplaþtýrýcý bir unsur olarak görmek bizim aydýnlarýmýzýn iliklerine kadar iþlemiþ totaliter-jakoben bakýþýn ürünüdür. Aldýrmayýn! Ayný yoldan gelen farklý kesimlerin yoldan çýkmasýný önleyen tek þey demokrasidir. Haþmet Babaoðlu, Sabah, 11 Haziran 2011 Suriye ninkanlýdönüþümsancýsý BATI, sömürgelerinden müdahaleye açýk, otoriter ama zayýf, kendine muhtaç yönetimler býrakarak çekildi.ortadoðu da, eski Batý sömürgesi hemen bütün ülkelerde yönetimler halktan kopuk ve toplumlarýyla problemliydi. Irak ve Suriye gibi ülkelerde ise çoðunluðun dokusuna ters yönetimler kurulmuþtu. Irak ta nüfusun çoðunluðunun (yüzde 65) Þii olmasýna raðmen Sünni bir yönetim kurulmuþ; Suriye de ise ezici Sünni (yüzde 90) çoðunluða raðmen iktidar Nusayrilere býrakýlmýþtý. Fransýzlar tarafýndan devlet ve ordu kadrolarýna yerleþtirilen Nusayriler Hafýz Esed le mutlak iktidar haline geldiler. Azýnlýðýn çoðunluða hükmettiði bu yönetim anlayýþý, bizim 28 Þubatçýlarýn da öykündüðü bir rejimdi. Suriye, Arap ülkeleri arasýnda beþeri dokusu, kültürü, özellikleri bize en çok benzeyen ülkedir. Suriye de pek çok Türkmen, Kürt, Çerkez, Ermeni vardýr ve bu insanlar kendilerini Türkiye ye yakýn hissederler. Pek çoðu Türkçe bilir. Türkler, Anadolu dan önce Suriye Selçuklularý ile Suriye de idiler. Selçuklu komutaný Süleyman Þah ýn mezarý hâlâ Suriye dedir. Suriye, Osmanlý Devleti nden en son kopan Arap ülkesidir. Son dönemlerine kadar Osmanlý ya asker vermiþ, baðlýlýðýný korumuþtur. Yemen de, Çanakkale de çok sayýda Suriyeli þehit vardýr. Suriye Osmanlý dan önce de Memlüklerin elindeydi. Osmanlý Devleti daðýlana kadar bin yýldan fazla bu coðrafya hep Türk hâkimiyetinde kalmýþ; Ýttihatçý Cemal Paþa nýn uygulamalarý sonucu adeta zorla bizden uzaklaþtýrýlmýþtýr. Halk ayaklanmalarýna Suriye deki rejimin tepkisi Mýsýr ve Tunus gibi olmaz; olmamaktadýr. Suriye de yönetim halka Türk hükümeti, bölgede Ýran ýn müttefiki, Batý yla problemli, halkýyla sýkýntýlý otoriter Suriye yönetimini daha fazla korumamalý, net bir tavýr almalýdýr. karþý çok daha sert ve acýmasýz davranmakta; kan akýtmaktan, kitleleri öldürmekten çekinmemektedir. Zira Suriye de rejimin, ordunun, istihbaratýn ve bütün önemli kurumlarýn sahibi, hâkimi azýnlýkta bulunan Nusayrilerdir. Çoðunluk yýllardýr devlete ve önemli kurumlara yaklaþtýrýlmamýþtýr. Suriye de mevcut yönetimin deðiþmesiyle sadece bir diktatörlük yýkýlmayacak; azýnlýðýn hâkim olduðu yönetim þekli de deðiþecektir. Demokratikleþmeyle sonuçlanacak bir süreç, þu anda ülkenin yönetimini elinde tutan, kaymaðýný yiyen hâkim azýnlýðýn bütün ayrýcalýklarýný kaybetmesi anlamýna gelecektir. Bu nedenle devlete hükmeden kesim rýzasýyla buna müsaade etmeyecektir. Reformcu olduðu iddia edilen Beþþar Esed demokratikleþme kanallarýný açmaya çalýþsa dahi, orduyu, polisi ve istihbaratý elinde tutan Nusayri azýnlýk buna karþý çýkacak; eylemcilerle, halkla kanlý þekilde savaþacaktýr-savaþmaktadýr. Nitekim ýlýmlý, deðiþime açýk bir lider olarak görülen oðul Esed bol miktarda kan dökmektedir. Ordunun Mýsýr daki halka sýcak ve o- lumlu davranýþýný, Tunus taki eylemsizliðini Suriye de beklemek abestir. Oralarda ordularla halklarýn dokusu ayný idi. Ordu, kendinden insanlara silah çekmekten uzak durmakta, kan dökmemeye itina göstermekteydi. Dahasý, göstericilere moral ve destek vermekteydi. Suriye de ise ordu, istihbarat ve polis teþkilatý bir azýnlýðýn elindedir. Eylemcilerin baþarýlý olmasý hâkimiyetlerinin sona ermesi ile eþ anlamdadýr. Bu sebeple, Suriye deki olaylar Ortadoðu daki hareketlerin en kanlýsý ve en trajiði olma yolundadýr. E- sed ailesi ve devlete hâkim azýnlýk daha önce (1982) dünyanýn gözü önünde iþlenen ve yaklaþýk 80 bin insanýn ölümüne Amerika yý yeniden inþa etme iþi neden olan Hama, Humus katliamlarýna benzer katliamlardan kaçýnmayabilir. Türkiye Libya da bir iç savaþa neden olmamak ve Batý nýn içten vuruþturma projesine alet olmamak mülahazasýyla Kaddafi muhaliflerine silah daðýtýlmasýna karþý çýkmýþtýr. Bu durum Arap sokaklarýnda Türkiye nin ve Türk hükümetinin Kaddafi ye taraftar olduðu þeklinde anlaþýlmýþtýr. Bundan dolayý, Türkleri çok sevmesine raðmen, muhalifler Bingazi de Türk konsolosluðunu basmaya kalkmýþlardýr. Þu anda benzer bir durum Suriye için söz konusudur. Baþbakan ve Türk hükümeti eski iyi iliþkilerinden hareketle Esed e nasihat ederek, reform tavsiyelerinde bulunarak problemi çözmeye çalýþmaktadýr. Suriye rejimi ise her gün akýttýðý kaný ve kullandýðý þiddeti artýrmaktadýr. Bu durum Arap sokaklarýnda ve dünya kamuoyunda, Türkiye nin bir diktatörü koruduðu! þeklinde anlaþýlabilecektir. Ýsrail in öldürdüðü sivillere karþý þiddetle tepki gösteren hükümetin, Suriye deki ölümler karþýsýnda yumuþak tavrýný sürdürmesi sorgulanmaktadýr. Türk hükümeti, bölgede Ýran ýn müttefiki, Batý yla problemli, halkýyla sýkýntýlý otoriter Suriye yönetimini daha fazla korumamalý, net bir tavýr almalýdýr. Mahmut Akpýnar, Zaman, 11 Haziran 2011 TAZÝYE Karamürsel'de ikamet eden, Ýl eski sekreterimiz Aziz Özbey kardeþimizin babasý Abuzer Özbey'in vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hâk'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Körfez Yeni Asya Okuyucularý KAHRAMANMARAÞ ÝL ÖZEL ÝDARESÝ ENCÜMENÝNDEN ÝLAN 1- Kahramanmaraþ ili Ekinözü Ýlçesi Aþaðý içmeler mevkiinde bulunan, mülkiyeti Ýl Özel Ýdaresine ait 282 Ada, 4 parsel nolu 2.486,90 m 2 yüzölçümlü taþýnmazýn, üzerine hali hazýrda uygulanmasý düþünülen projenin (16 adet dükkân, 48 adet apart otel türü daire) Ýdarece % pay alýnmak suretiyle kat karþýlýðý inþaat yaptýrýlmak üzere ekli þartname ve ekleri doðrultusunda ihaleye çýkartýlmýþtýr. 2- Ýhale Çarþamba günü saat 11.00'da Ýl Özel Ýdaresi Ýl Encümen toplantýsý salonunda yapýlacaktýr. 3- Ýhale Konusu Ýþe ve Kiralanacak Taþýnmaza Ýliþkin Bilgiler: a) Adý: 4 Katlý hali hazýrda bulunan avan projesi 4.973,80 m 2 inþaat alanýna sahip arsa üzerine 16 adet dükkân,48 adet apart otel türü daire kat karþýlýðý Konaklama Tesisi b) Nevi, Niteliði, Miktarý: Yapým iþi karþýlýðý üst hakký satýþý c) Muhammen Bedeli: Taþýnmazýn arsa Deðeri : ,00 TL. Taþýnmazýn Ýnþaat Maliyet Deðeri : ,47 TL. 4- Tasýnmaza Ýliþkin Bilgiler a) Ýli: Kahramanmaraþ b) Ýlçesi: Ekinözü Ýlçesi c) Mevkii: Ýçmeler d) Ada No: 282 e)parsel: 4 Parsel f) Yüzölçümü: 2.486,90 m 2 g) Mülkiyeti: Kahramanmaraþ Ýl Özel Ýdaresi h) Kullaným Türü: Konaklama Tesisi (Apart Otel) 5- Ýsteklilerin ihaleye katýlabilmeleri için aþaðýda sayýlan belgeleri teklifleri kapsamýnda sunmalarý gerekir: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasý ya da esnaf ve sanatkâr odasý veya ilgili meslek odasý belgesi; a) Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sanatkâr odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, 2011 Yýlýnda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, b) Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, 2011 yýlýnda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge. c) Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 2- Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri. d) Vekâletname ve Vekile ait Ýmza Sirküsü Vekâleten ihaleye katýlma halinde, vekil adýna düzenlenmiþ, ihaleye katýlmaya iliþkin noter onaylý vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. e) Kesinleþmiþ sosyal güvenlik prim borcu olmadýðýna dair Sosyal Güvenlik Kurumundan son 3 ay içinde alýnmýþ belge. f) Kesinleþmiþ vergi borcu olmadýðýna dair ilgili Vergi Dairesinden son 3 ay içinde alýnmýþ belge. g) Þekli ve içeriði þartnamede belirtilen Baþvuru Mektubu (EK-1) h) Þekli ve içeriði þartnamede belirtilen Beyanname ve Eki Bilgi Formu (EK-2a, EK-2b) ý) Gerçek kiþiler için yerleþim yeri belgesi i) Ýhale dokümanýnýn satýn alýndýðýna dair belge j) Yeminli Mali Müþavirce veya baðýmsýz denetim yetkisine sahip kurumlarca hazýrlanacak mali deðerlendirme raporu: k) Þekli ve içeriði þartnamede belirtilen GEÇÝCÝ TEMÝNAT I) Þekli ve içeriði þartnamede belirtilen TEKLÝF MEKTUBU m) Ýsteklinin ortak giriþim olmasý halinde, bu Þartname ekinde yer alan standart forma uygun iþ ortaklýðý beyannamesi. 5- Ýstekliler, yukarýda sayýlan belgelerin aslýný veya aslýna uygunluðu idarece veya noterce onaylanmýþ örneklerini vermek zorundadýr. 6- Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 250,00 Türk Lirasý karþýlýðý Ýsmetpaþa Mah. Trabzon Bulvarý Özel Ýdare Ýþ Merkezi Kahramanmaraþ Ýl Özel Ýdaresi 13. Kat Strateji Geliþtirme Servisi adresinden satýn alýnabilir. Ayrýca adresinden de ihale dokümaný görülebilecektir. 7- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ýsmetpaþa Mah. Trabzon Bulvarý Özel Ýdare Ýþ Merkezi Kahramanmaraþ Ýl Özel Ýdaresi 14. Kat Ýl Encümen Toplantý Salonu adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 8- Komisyon Baþkanlýðýna verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alýnamaz. 9- Ýhale Komisyonu 2886 sayýlý Devlet Ýhale Kanununun 29. maddesi uyarýnca ihaleyi yapýp yapmamakta serbesttir. Ýlan olunur. B: HER hafta, Amerika nýn iþsizlik krizinin tahmin edilenden çok daha derin ve sistemik olduðuna dair yeni kanýtlar ortaya çýkýyor. Yine de Washington bu konuda bir þey yapma konusunda isteksiz ya da aciz görünüyor. Bütçe açýðý konusundaki endiþeler ve iþlevsiz bir politik iklim, politik koridorun iki yanýndakileri da felç etmiþ durumda. PIMCO nun ýlýmlý CEO su Muhammed El-Erian bunun sonucunun, A- merika nýn en büyük krizini baþýndan sonuna dek uyurgezer olarak geçirmesi olduðunu yazdý. Yaklaþýk 24 milyon Amerikalý ya iþsiz ya da yeterince çalýþtýrýlmýyor. Ýkinci gruptakiler yarý-zamanlý iþlerde ortalama 19 bin dolar kazanýyorlar ve bu ortalama maaþýn yarýsý. Eðer bu insanlar kýsa süre içinde iþ bulmazlarsa, melekelerini ve çalýþma alýþkanlýklarýný kaybedecek ve temelli çalýþtýrýlamaz hale gelecekler ki bunun aileleri, çevreleri ve ülke için korkunç sonuçlarý olacaktýr. Ve eðer istihdamda büyüme önemli ölçüde iyileþmezse, vergi geliri düþük kalacak, iþsizlik maliyetleri artacak ve açýk, mevcut tahminlerin oldukça ötesinde büyüyecek. *** Hala bir þekilde bu problemin kendi kendine çözülmesini umuyor gibiyiz ama bu olmayacak. Merkez Bankasý Genel Baþkaný Ben Bernanke bu hafta, ekonominin Büyük Bunalým dan bu yana en kötü mali krizden ve en derin konut çöküþünden geçtiðini ifade etti. Aslýnda sorun daha da vahim. Ýstihdamda büyüme 2000 yýlýndan beri hýz kaybediyor. Konut ve kredi baloncuðu olmasaydý, bu iþ krizi kendini çok daha önceden gösterirdi. Amerikalý iþçi için yeni bir dünyadayýz. Teknolojik deðiþim ve küreselleþme þirketlerin daha az çalýþanla daha çok randýman almasýna imkan veriyor. Yeni pazarlar, A- merikalýlarýn üretebileceðinin çok altýnda fiyatlarla ayný ürünleri üretebilecek milyonlarca kalifiye iþçi saðlýyor. Ýþçi Ýstatistikleri Bürosu, 1947 den 2000 e kadar verimlilik artýþýnýn istihdamýn büyümesiyle iliþkili olduðuna dikkat çekiyor den beri ise birbirlerinden uzaklaþtýlar. Ýstihdam düþerken verimlilik arttý. Nobel ödüllü ekonomist Michael Spence, Amerika da büyüme ve istihdamýn gelecekte birbirlerinden u- zaklaþacaklarý sonucuna vardý. Bunun anlamý düþük büyüme ve düþük istihdamýn olduðu bir geleceðe saplanýp kaldýðýmýz mý? Hayýr, fakat kriz yapýsal ve onun kapsam ve aciliyetinin farkýna varmamýz gerekiyor. El-Erian Alarmý kapatýp yorganý baþýmýzý çekmek bir çözüm deðil diyor. Cumhuriyetçilerin uzun vadedeki hükümet harcamalarý hakkýndaki endiþeleri anlaþýlýr; fakat kýsa vadede harcamalarda kesintiye gitmek, daha büyük iþsizlik ve daha yavaþ büyümeyle sonuçlanacaktýr. Baþkan Obama iþlerden bahsediyor fakat onlarý yaratmak için istekli biçimde bir T. C. HATAY ÝLÝ Karbeyaz Belediye Baþkanlýðýndan ÝLK DEFA ATANACAK ÝTFAÝYE ERÝ ALIM ÝLANI Karbeyaz Belediye Baþkanlýðý bünyesinde 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu kapsamýnda istihdam edilmek üzere tarih ve sayýlý Resmi Gazetede yayýnlanan Belediye Ýtfaiye Yönetmeliði ile tarih ve sayýlý Resmi Gazetede yayýnlanarak yürürlüðe giren Belediye Ýtfaiye Yönetmeliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde Baþkanlýðýmýzda münhal bulunan aþaðýda sýnýfý, ünvaný, derecesi, adedi, KPSS taban puaný türü belirtilen Ýtfaiye Eri kadrosuna Merkezi sýnavdan (KPSS) sýnav komisyonunca belirlenen aþaðýdaki taban puaný alýp Baþkanlýðýmýza müracaat eden adaylar arasýndan, en yüksek puandan baþlamak üzere ilan edilen kadro sayýsýnýn 3 katý aday belirlenerek sözlü sýnava ve dayanýklýlýk testine çaðrýlacaktýr. ATAMA YAPILACAK KADROLAR Sýnýfý Ünvaný Derece Adedi Cinsiyeti KPSS Taban Öðrenim Durumu Puan Türü Puan Önlisans Mezunu Olmak G.Ý.H Ýtfaiye 10 1 E/K KPSSP93 75 Eri BAÞVURU ÞARTLARI: ÝTFAÝYE ERÝ ADAYLARI GENEL VE ÖZEL ÞARTLAR 1) Türk vatandaþý olmak. 2) Sýnavýn yapýldýðý tarih itibari ile 30 yaþýný doldurmamýþ olmak. 3) Tartýlma ve ölçülme aç karnýna, soyunuk ve çýplak ayakla olmak kaydýyla erkeklerde en az 1.67 m,kadýnlarda en az 1.60m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kýsmý ile kilosu arasýnda (+-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. 4) Erkek adaylar için askerlikle iliþiði olmamak.(askerlik hizmetini yapmýþ veya tecilli olmak.) 5) Saðlýk açýsýndan kapalý mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydýyla Ýtfaiye teþkilatýnýn çalýþma þartlarýna uygun olmak, 6) Kamu haklarýndan mahrum bulunmamak, 7) Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi (ÖSYM) tarafýndan yapýlan 2010 yýlý Kamu Personeli Seçme Sýnavýna girmiþ ve KPSSP93 puan türünden 75 puan ve üzeri almalarý gerekmektedir. BAÞVURU SIRASINDA ÝSTENÝLECEK BELGELER Yazý Ýþleri Müdürlüðünden alýnacak Baþvuru Formu aday tarafýndan eksiksiz ve okunaklý bir þekilde tükenmez kalemle doldurulmak suretiyle aþaðýdaki belgeler eklenecektir. 1) Nüfus Cüzdaný veya Fotokopisi 2) Öðrenim durumlarýný gösterir belge fotokopisi 3) KPSS sonuç belgesi Fotokopisi 4) Son altý ay içinde çekilmiþ 3 adet vesikalýk fotoðraf (1 adedi baþvuru formuna yapýþtýrýlacak) 5) Hastane veya saðlýk ocaklarýndan alýnmýþ boy ve kilo ölçümüne iliþkin belge þey yapamayacak kadar paralize olmuþ görünüyor. Bu hafta Bernanke bile üzerinde bulunduðumuz yavaþ büyüme, yüksek iþsizlik yörüngesi hakkýnda yapabileceði pek fazla þey olmadýðýný söyledi. Hepimiz kadercilere mi dönüþtük? *** Aslýnda iþ yaratmayý teþvik etmek için, pek çoðu açýðýn üzerinde sýnýrlý etkiye sahip bazý önlemler çýkarabiliriz. Washington derhal konut fiyaskosunda iþlerini kaybeden milyonlarca çalýþaný istihdam etmenin yollarýný bulmalý. Onlara ve ülkeye yardým etmenin en basit yolu, Amerika nýn sadece on yýl önce altýncý sýrada bulunan ve Dünya Ekonomik Forumu na göre dünyada 23. sýrada olan darmadaðýnýk altyapýsýný onarýp yeniden inþa etmek için ulusal bir altyapý bankasý kurmaktýr. Temsilciler Meclisi çoðunluk lideri Eric Cantor bu öneriyi sadece ekstra teþvik olarak küçümsedi, fakat Cumhuriyetçiler ideolojiyi bir kenara býraksalar, bunun gerçekte onlarýn en gözde iki fikrini kabul ettirmek için bir fýrsat olduðunu görecekler: Ö- zelleþtirme ve ticari markalarýn tasfiyesi. ABD altyapýsýný dikkat çekecek kadar sosyalist bir tavýrla inþa ediyor; hükümet neredeyse tümünü finanse, inþa ve idare e- diyor. Avrupa ve Asya daki pek çok ülkede özel sektör; yol, otoban, demiryolu ve havaalaný kadar diðer kamusal kaynaklarýn da finanse edilmesi ve iþletilmesinde büyük bir rol oynuyor. Bir altyapý bankasý, bu tip bir özel sektör katýlýmýnýn burada da mümkün olmasýný saðlayacak bir mekanizma oluþtururdu. Evet, çoðunlukla bonolarýn çýkarýlmasý yoluyla halkýn parasý kullanýlacaktýr, fakat uzun vadede büyük ödemelerle bu tip projeler gerçekten de yatýrým olarak görülebilirler; masraf olarak deðil. Bir ulusal altyapý bankasý ayný zamanda çay partisinin yerinde bir þikayetini de ele alacaktýr: ticari markalar. Federal harcamanýn etkisiz olmasýnýn bir sebebi de Meclis in, politik olarak anlamlý fakat ekonomik olarak etkisiz biçimde para saçmasýdýr. Bir altyapý bankasý bu kararlarý, kayýrma ve kaprise dayalý olmaktan çok, meritokratik bir düzende faydamaliyet analizi yaparak alacaktýr. Ülkenin bundan çok daha fazlasýna ihtiyacý var: Üretimin canlandýrýlmasý, teknik eðitimin ve stajyerlik programlarýnýn üstünde durulmasý; eðlence ve turizm gibi hýzla yükselen sektörlerin tanýtýlmasý için giriþken önlemler alýnmasý; yeniden eðitimin geliþtirilmesi; patent sürecinin düzenlenmesi; kalifiye göçmenlerin kalarak þirket ve iþ yaratmalarý için daha fazla vize. Bunlar Baþkan Obama nýn yakýnda sunmak durumunda olduðu ulusal iþ planýnýn bir parçasý olmalýlar. Fakat ani etki gösterecek ve insanlarýn tekrar çalýþmasýný saðlayacak bir þeyle baþlayýn: Amerika nýn yeniden inþasý. Ferid Zekeriya, Star, 11 Haziran ) Erkek adaylar için terhis belgesi veya askerlikle iliþkisinin olmadýðýna dair beyan 7) Görevini devamlý olarak yapmaya engel bir durumu olmadýðýna dair beyan BAÞVURU YERÝ TARÝHÝ VE SAATÝ Baþvurular Karbeyaz Belediye Baþkanlýðý Yazý Ýþleri Müdürlüðü'ne þahsen yapýlacak olup posta ve internet yolu ile yapýlan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Baþvurularýn Salý Günü saat 09.00'da baþlayýp ayný gün saat 16:00'da sona erecektir. SINAVA GÝRÝÞ BELGESÝ Sýnava çaðrýlan adaylar için sýnava giriþ belgesi düzenlenecektir. KPSS baþarý puanýna göre en yüksek puanlý adaydan baþlamak üzere boþ kadro sayýsýnýn 3 katý kadar aday sýnava çaðrýlacak olup, sýnava giriþ belgeleri 20/06/2011 tarihinde Belediyemiz Yazý Ýþleri Müdürlüðünden alýnacaktýr. Ayrýca sözlü sýnava girmeye hak kazanan adaylarýn listesi Belediyemiz panosuna asýlacaktýr. Adaylar sýnav giriþ belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanýlmak üzere nüfus cüzdaný ya da sürücü belgesi gibi fotoðraflý, geçerli bir kimlik belgesini de yanýnda bulunduracaktýr. Baþvurusunu yapan adaylarýn eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadýðý sonradan tespit edilen baþvurular Ýdaremizce deðerlendirmeye alýnmayacaktýr. Sýnava katýlmayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktýr. SÖZLÜ VE MÜLAKAT SINAV KONULARI a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasasý b) Atatürk Ýlkeleri ve Ýnkýlap tarihi c) 657 Sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu d) Mahalli Ýdarelerle Ýlgili Temel Mevzuat e) Ýtfaiye Yönetmeliði f) Dayanýklýlýk testi SINAV GÜNÜ ÞEKLÝ VE DEÐERLENDÝRME Sý nav þek li söz lü mü la kat ve da ya nýk lý lýk tes ti o la rak ya pý la cak týr. Sýna va gi riþ hak ký ka za nan a day lar i çin Sa lý gü nü 09:30'da Kar be yaz Be le di ye si Mec lis Sa lo nun da sý nav ko mis yo nu hu zu run da söz lü sý nav ya pý la cak týr. Söz lü sý nav dan 100 tam pu an ü ze rin - den en az 70 pu an al mak ge re kir. Gi riþ sý na výn dan en yük sek pu an a lan a day dan baþ la na rak ya pý lan sý ra la ma ya gö re o luþ tu ru lan lis te Be le di ye miz i lan pa no su na a sý la rak du yu ru lur. Ay rý ca söz lü sý na va gi ren tüm a day la ra ya zý lý o la rak bil di ri lir ve ba þa rý lý o lan a day lar dan a tan ma la rý i çin ge rek li o lan ev rak lar is te nir. Sý na vý ka za nan lar a ra sýn dan a ta na cak boþ kad ro sa yý sý ka dar a sýl ve ye dek a day be lir le ne rek i lan e di lir. A sýl a day lar dan gö re ve baþ la ma yan la rýn ye ri ne ba þa rý sý ra sý na gö re ye dek a day lar dan a ta - ma ya pý la cak týr. Baþ vu ru iþ lem le ri sý ra sýn da ger çe ðe ay ký rý be yan da bu lun du ðu ve ya her han gi bir þe kil - de ger çe ði sak la dý ðý tes pit e di len a day la rýn sý nav la rý ge çer siz sa yý lýr ve bun la rýn a ta ma - la rý ya pýl maz. Bu gi bi du rum la rý tes pit e di len a day la rýn a ta ma la rý ya pýl mýþ ol sa da hi a ta - ma lar ip tal e di lir. Bu ki þi ler hiç bir hak ta lep e de mez ler ve hak la rýn da Cum hu ri yet Sav cý lý - ðý na suç du yu ru sun da bu lu nu lur. (NOT: Söz lü sý na va gir me ye hak ka za nan a day la rýn yan la rýn da da ya nýk lý lýk tes ti i çin e - þof man ve spor a yak ka bý sý ge tir me le ri ge rek mek te dir.) Ý LA NEN DUY RU LUR.

9 Y MAKALE 9 Namaz dinin direði Namaz niçin dinin direði? Çünkü i- maný koruyup, muhafaza etmemize ve devamlý canlý tutmamýza vesile oluyor. Yaratýlýþ gayemiz de iman ve ibadettir, namazdýr. Kâinatýn var oluþ sebebi de, varlýklarýn Yaradanýna karþý tesbihat ve ibadetleridir. Yokluktan var olmalarý sebebi ile kendilerine bu vücut nimetini veren Hâlýklarýna þükranla mukabeleleridir. Ýbadetleri ile, O nu bildiklerini bildirmeleridir. Karþýlýk vermeleridir. Zaten dünyada Rablerinin güzel isimlerine âyinedarlýk etmektedirler. Gökteki güneþi bulan yeryüzündeki yansýmalarý ile uðraþmaz... Ayrýca namaz bütün diðer ibadetlerin Simav depremi duygularý SÜLEYMAN BAYÞU Tarih , saat 23:15 i gösterirken 5.7 büyüklüðünde Simav merkezli bir deprem meydana gelmiþti. Ýlk 1 saatte, büyüklükleri arasýnda deðiþen 11 adet artçý deprem de oldu. Ýlerleyen saatlerde i- se büyüklükleri 2.0 ile 4.6 arasýnda deðiþen binlerce deprem ard arda Simav ý sallamaya devam ederken biz periþan, yorgun; duygular karmaþýk idi. Bu arada benim gibi, bizim gibi binlerce Vodafone abonesi büyük deprem þokundan itibaren yaklaþýk 8 saat maalesef hizmet alamamýþ ve maðdur edilmiþtir. Diðer operatörleri tebrik ediyoruz ve kendi operatörümüz olan Vodafone nin hizmette sýnýfta kaldýðýnýn, çekim gücünün bittiðinin bilinmesini özellikle belirtmek istiyorum. Deprem olduðunda parkinson hastasý validem namaz kýlýyordu. Eþim namaza hazýrlanýyordu. Ýsmail Beytullah ým ise ölümün ikizi olan uykuya çoktan dalmýþtý. Depremle birlikte bir panik ve çýðlýk Kalem burada susuyor. Ýnsanýn içi burkuluyor. Duygular periþan. Gönül yorgun. Kendimizi can havli ile sokaða atýyoruz. Elektrikler kesik. Mahalle halký parký doldurmuþ durumda. Herkes bir þeyler söylüyor, her kafadan ses çýkýyor: Falan caddede daha yeni yapýlan bina çökmüþ, Esenevler de hiç saðlam yer kalmamýþ, falan mahalle yerle bir olmuþ. vs. vs. Aman Allah ým. Kime inanacaðýmýzý þaþýrýyoruz. Evlâd-ý iyalimi Allah ýn bize lütfu olan binitime bindiriyorum ve yanýmýza gelen akrabalarla curcunadan bir baþka curcunaya doðru yol alýyoruz. Evimiz, hatýralarýmýz hepsi bir çýrpýda gerilerde kalýyor. Gecenin üçü. Siren sesleri, insan sesleri. Simav üzgün. Simav gözü yaþlý, baðrý yanýk. Simav zifiri karanlýk. 5 yaþýndaki oðluma komþular soruyorlar: Ýsmail gülüm korktun mu? Hayýr, diyor, Korkmadým. Ben korkmamam lâzým. Ben, saðlýklý düþünmem lâzým diyor. Aman Allah ým, bizim yerimize oðlumuz saðduyudan bahsediyor. Köylüm Recep, mermer atölyesi deposunu bizim aile için açýyor. Kendi ailesini soðuk bürosuna alýyor, bizim aile için sobayý yakýyor. Annen hasta, hem çocuk üþümesin diyor. Bir çuval odunu, kozalaðý býrakýyor. Sokaklarda köpek u- lumalarý devam ediyor. Sabah yaklaþýyor. Bir-iki camiden ezan-ý Muhammedi (asm) sesleri geliyor. Günün ilk ýþýklarý ufukta görünüyor. Sabah namazýndan sonra depremin ilk hasarý karþýmýzdaki minareden nazarýmýza iliþiyor. Her zelzeleden sonra minaredeki çatlaklar artýyor. Hâlen nefes aldýðýmýz ve beton yýðýnlarý altýnda kalmadýðýmýz, insan aramak zorunda olmadýðýmýz için Allah a þükrediyoruz. Ancak, hâlen endiþeliyiz. Acaba þehirde durum nasýl diye. Sokaklarý geziyorum. Ýnsanlar üzgün, yorgun, bitkin. Saatler ilerliyor. Telefonum nihayet çalýþýyor. Ýlk arayan Balýkesir den, Bursa dan dostlarým, dâvâ arkadaþlarým. Bizi unutmayýp sabaha kadar merakla telefonumuzu arayan, bir mesaj atacak kadar umut diyen can dostlara hasbi, kalbi þükranlarýmý sunuyorum. Saatler ilerliyor, ailemi bir arkadaþýma rica ederek E- senbað Köyüme gönderiyorum. Mesai devam ediyor. Geceler uykusuz, sanki uyku haram gibi. Yatacak yer yok, yatak nerde, uyku gözümden akýyor. Çadýra müracaat edemiyorum. Çünkü, benden daha maðdur insanlar olabilir. Kul hakký yememek için çýrpýnýyorum. Uyumayalý yaklaþýk 75 saat oluyor. Azýcýk uyku, ne olur yarým saat de olsa birazcýk uyuyabilsem. Vücut kimyam alt üst olmuþ durumda. Herkes bir þeyler istiyor. Kimse Senin durumun nedir? diye sormuyor. Yorgunum. Kamp çadýrý almak için uðraþýyorum. Dostlarý arýyorum. Kimseden hibe istemiyorum. Paramýz bile geçmiyor. Nihayet gazeteden Faik Aðabeyi a- ramak aklýma geliyor. Hani nazýmýz da geçer ya kendisine, ondan yardým istiyorum. Nihayet Denizli den dostlarýn telefonunu alarak çadýrýmýzýn sipariþini verebiliyorum. Kýzýlay her birimi ile, Deniz Feneri prefabrikleriyle, Çaykur çay servis araçlarýyla yaný baþýmýzda. Simav Belediyesi, Ýlçe Millî Eðitim ve diðer birimler harýl harýl iþ baþýnda. ÝHH ve Baðcýlar Belediyesi, SYDV aþevleri sýcak yemek çýkarýyorlar. Özellikle Gediz ve Demirci halkýnýn yardýmlarý resmen akýyor. Kimisi gözleme yapýyor, kimisi ekmek. Özellikle Demirci den bir ninenin gönderdiði 10 TL yardým benim duygularýmý alt-üst ediyor. Bence, en deðerli yardým. E- vet dostlar, bu dar günde-kara günde bizi yalnýz býrakmayan, yardýmlarýný esirgemeyen bütün kardeþ, dost ve yardým severlere kalbî teþekkürlerimi arz ediyorum. fihristesidir. Özetidir. Küllî bir ibadettir. Ý- man ve ibadet ise, cesaretin de menbaýdýr. Allah a asker olan baþkasýna kulluk etmez. Namaz gerçek anlamda Allah ýn büyüklüðüne ulaþmaktýr. Ýbadetimizdeki mükemmellik Cenâb-ý Hakk ýn azametini, kibriyasýný hissetmekle mümkündür. Bu da ancak imanî eserleri daima okumak ve de sohbetlerle bulunmakla mümkündür. Bu þekilde Allah ýn büyüklüðü, azameti, kibriyasý akýl ve kalplerimizde kök salarak hakikî anlamda yerleþir. Zaten ibadetimizle bizi yoktan var eden Rabbimize yöneliriz. O nu hatýrlarýz. Ýyyake nestaîn diyerek sadece O ndan yardým isteriz. Ýlmî inkiþaflar, geliþen teknoloji bizleri daha fazla Allah a yaklaþtýrmaktadýr. Bizleri i- badete teþvik etmektedir. Kâinat tesadüfe VÝKÝNGLER geçmiþin eski bir kavimlerinden biri. Bugünkü Ýsveç, Norveç ve Danimarka sýnýrlarý içinde yaþamýþlar. Günümüzde pek çok romana, sinemaya, hatta çizgi filme konu olmuþlar. Bizim anlatacaðýmýz 1950 lerden günümüze uzanan yaþanmýþ ibretli bir öykü. Öykünün ana fikrini, Ýnsan hayvanî duygularýný ýslâh edebildiði ölçüde mükemmelleþir cümlesiyle özetleyebiliriz. Buyurun hikâyemize CÝNSEL ÖZGÜRLÜÐÜN ESARETÝ Ýsveç kanun yoluyla dünyada ilk kez cinsel devrim yapan ülke olarak bilinir li yýllarda Ýsveç Parlamentosu, vatandaþlarýnýn cinsel özgürlüðünü baský altýna alan ne kadar kanun varsa, onlarýn tamamýný yürürlükten kaldýrmýþ, cinsel özgürlüðü pekiþtirici kanunlarý yürürlüðe koymuþtur. Psikologlarýn da desteðiyle Yasaklar aþýlmak içindir. Eðer özgür býrakýrsak doyum saðlanýr ve toplumu sarsan aile problemleri ortadan kalkar düþüncesiyle yapýlýr bu devrim. Ýsveç ten sonra on yýl içinde bütün Ýskandinav ülkelerine yayýlýr. Beklenenin tam tersi olur! Müstehcen yayýnlarýn neþri de dahil olmak üzere her konuda cinselliðe özgürlük getirilmesi, zaman içinde problemleri azaltmak bir yana daha da arttýrýr. Sadece cinsel suçlar deðil alkolizm de hýzla yayýlmaya baþlamýþtýr. Gayr-i meþrû çocuk sayýsýnýn artýþý, bunlarýn bakým problemleri, zührevî hastalýklar, eþcinsellik, intiharlarýn ve psikolojik rahatsýzlýklarýn artýþý, toplum saðlýðýný tehdit eder! PÝÞMANLIK DUYURUSU Ektiði tohumun zehirli meyvelerini devþirmeye baþlayan ilk ülke Ýsveç tir. Ýsveçliler kendilerini sorgulamaya baþlarlar. Özellikle de Cinsel Devrim i tavsiye eden uzmanlar! 1980 li yýllarda Ýsveç Cinsel Bilgi Ulusal Birliði Baþkaný Hans Nestius cinsel devrim adýna yýllarca savaþtýktan sonra elde ettikleri kanunî yer verilmeyecek kadar ince ayarla, yoktan yaratýlmýþtýr. Sadece insan vücudu ele alýndýðýnda, tasarlanmýþ ve dizayn edilmiþ mükemmel bir makine gibi olduðu görülür. Bütün dünya, güneþ ve ay dahil insanýn hizmetine verilmiþtir. Týp ilmi, yýllardýr incelemesine raðmen, insan vücudunda hâlâ çözemediði girift, ilginç, gizemli ve de mu'cize iþlerle karþýlaþmaktadýr. Sadece görme ve iþitme olayýna baktýðýmýzda binlerce domino etkisi yapan iþlem, saniyeden daha hýzlý bir zaman diliminde gerçekleþmektedir. O halde bu vücudu bize verene þükür i- cab eder. Þükrün en güzel göstergesi de namaz ibadetidir. Sonra ibadet ve namaz, insaný, insanî deðerlere ulaþtýrýr. Kemâlât dediðimiz duygu ile Allah a muhatap eder. O nun halifesi olunur. Kâinatta O nun adýna tasarruf etme yetkisi kazanýlýr. Ýnsan vasfýný kazanýr, terakki eder insan. Ubudiyet; insanlar ve cinlerin yaratýlýþ ve var oluþ sebebidir. Varlýðýmýz ancak ibadet ile anlam kazanýr. Bizdeki irade duygusunun nihaî hedefi Allah a ibadettir. O na yönelmektir. Ancak ibadetle vücut kendini bulur. Tatmin olur. Allah a, Yaradanýna u- laþmýþ olur. Ýbadet olmadýðý zaman ruh ve vücut huzur bulamaz. Adeta boþluktadýr. Kâinatýn Sultanýna ulaþmak veya yönelmek az þey midir? Bir bakan, vali veya kaymakamla görüþüyoruz. Anlata anlata bitiremiyoruz. Onlarýn ilgisi bizleri mutluluktan u- çuruyor. Sonsuz uzay ve kâinatýn sahibi ile irtibat kurmak demek olan namaz az þey midir? O ndan aracýsýz istemek ve O nunla aracýsýz iletiþim kurmak insan için yeter. Modern bir Viking hikâyesi haklarýn meyveleri hakkýnda þunlarý söyler: Pornografiye karþý eskiden varolan yasaklar, ikiyüzlülüðü, dar görüþlülüðü ve cinsel hayata baskýyý temsil ediyordu. Biraz kapýyý aralamak, içeriye ýþýðýn girmesini saðlamak istiyorduk. Cinselliðin esrarlý bir þey olmaktan çýkacaðýný u- muyorduk. Serbestliðin önceleri bir pornografi dalgasý oluþturacaðýný, zamanla ilk hevesin kaybolup, her þeyin normalleþeceðini bekliyorduk Bu bir piþmanlýk duyurusudur! KÂR ZARAR HESABI Ýsveç 1999 da fuhuþu kanunen yasaklar. On yýl sonra 1 Ocak 2009 tarihinde de Norveç, Ýsveç i modelleyerek ülkesinde ayný kararý alýr. Norveç te para karþýlýðý bir kadýnla birlikte olan erkeðe kanunen 6 aydan bir yýla kadar hapis ve para cezasý getirilir. Hatta getirilen hukukî düzenlemeye göre yurt dýþýnda fuhuþa karýþan Norveç vatandaþlarý da ayný ceza kapsamýna alýnýr. Ýsveç in Zararýn neresinden dönülürse kârdýr mantýðýna dayanan hukukî düzenlemelerinden alýnacak çok dersler var þüphesiz. Sizce de öyle deðil mi? Kaynak: (Hilal Dergisi, Ekim 1987) GÜN GÜN TARÝH Turhan Celkan Bediüzzaman ýn gözüyle Avrupacýlýk (2) Nurettin Tokdemir: Sünûhat ta Rüyada Bir Hitabe nin sonunda geçen Diðer müsbet cereyan ise ki, dâhilden muvafýk þeklini giyer. Ýsim gibi delle alâ ma nen fi nefsihi dir. Hareketi kendinedir. Tebai haricedir. Lâzým-ý mezheb, mezheb olmadýðýndan, belki muahez deðil cümlesini ve konu ile irtibatýný açar mýsýnýz? Dünden devamla: Bediüzzaman fikirlerini veciz bir mecazla serdetmeye devam ediyor: Lâzým-ý mezheb, mezheb olmadýðýndan, belki muahez deðil. Bahusus iki cihetle kuvveti, hariç cereyanýn müsbet ve zaafýna inzimam etse, harici kendine âlet-i lâyeþ ur edebilir. 1 Lâzým-ý mezheb kavramýný iki yönden ele alacaðýz: 1- Hakikî mânâsýyla. 2- Mecazi mânâsýyla. Hakikî mânâsýyla lâzým-ý mezheb, bir mezhebin zorunlu olarak baðlý bulunduðu naslardýr, âyet ve hadislerin açýk hükümleridir, dinin içtihada konu olmayan muhkematýdýr. Meselâ beþ vakit namaz, Ramazan ayýnda oruç tutmak, gücü yetenin hacca gitmesi dört mezhepte de farz hükümlerdir. Mezheplerin içtihatlarýna ihtiyaç duymaksýzýn, dinin açýk emirleridir. Bu emirler mezhep deðil, dinin muhkematýdýr. Mezhepler muhkemat konusunda içtihada yetkili deðildirler. Muhkemat her mezhepte aynýdýr; deðiþmez. Bu sebeple lâzým-ý mezheb olan, yani mezhebleri zorunlu olarak kendine baðlayan Kur ân ýn açýk hükümleri mezhep deðildirler. Bu cümleyi bu çerçevede anlamamýz gerekirse, bir medeniyet yolu olarak Avrupacýlýktan maksat, mehasin-i medeniyet dediðimiz Kur ân ile barýþýk olan bilgi ve hikmeti, fen ve tekniði almak murad ise eðer Bunda bir sakýnca yoktur. Bu güzeldir. Ama bu Avrupacýlýk yolu deðildir. Çünkü mehasin-i medeniyet Batýdan da gelse o Kur ân ýn malýdýr. Bu durumda bu güzel cereyan Batýdan gelse bile, dâhilde Kur ân ile barýþýk olduðundan, dâhili güçlendirir. Dâhil bu güçle, kendi hakikatlerinin ibrazý için harici kendisine þuursuz bir alete dönüþtürür. Yani dâhil hariç lehine çalýþmaz; bilâkis harici kendi lehine kullanýr. Mecazi mânâsýyla ise lâzým-ý mezhep, bir mezhebin içtihatlarýndan olmadýðý halde, zamanla yanlýþlýkla o mezhebe mal edilmiþ /o mezhebe yamanmýþ fikirlere/davranýþlara denir. Bu da mezhep deðildir ve mezhebi baðlamaz, mezhebi sorumlu kýlmaz. Meselâ ýskat ve devir, her ne kadar bir Hanefi içtihadý gibi kabul edilse ve lâzým/zorunlu bir emir gibi uygulansa da, (lâzým-ý mezheb sayýlsa da) mezhebin temel içtihatlarýndan deðildir. Sonradan bazý fukahaca oruç fidyesine kýyasen ortaya a- týlmýþ; ama mesele ölüm, borçlarýn düþürülmesi ve maðfiret umudu olunca kendisine zorunlu bir uygulama alaný buluvermiþ; ve mezhebin zarurî bir içtihadý olup çýkmýþtýr. Yani zamanla lâzým-ý mezhep olmuþtur. Oysa bu görüþ ve uygulama, o mezhebin karakterini, kýyas anlayýþýný, içtihat kýymetini, fýkýh usûlünü temsil etmez. O mezhep bu içtihattan sorumlu tutulmaz. Bu mânâ ile meselemize dönersek: Müsbet bir cereyan çerçevesinde Avrupa dan, Batýdan veya Çin den bilgi, hikmet ve mehasin-i medeniyet devþirme iþi bir millî proje olabilir. Bunda bir sakýnca yoktur. Ama bu hayýrlý projeye bir takým mefsedet de karýþýr ve Ýslâm ahlâkýna zarar veren bozuk fikir ve gelenekler zamanla lâzým-ý mezhep zannedilirse, yani Batý körü körüne taklit edilir ve bu taklit ilerlemenin lâzýmý zannedilirse, bu rejim haline getirilirse, bir kanunî emir ile tamim edilirse, iþte bu bir faciadýr. Ama bu faciadan bizim temelde var olan doðru bilgi, hikmet ve mehasin-i medeniyet arayýþý projemiz sorumlu deðildir. Meselâ þapka giymek, kýlýk kýyafette batýya uymak ilerleme projesinin lazýmý olmadýðý gibi, bir ilerleme projesi de deðildir. Ama Ýslâm ýn edep ve ahlâkýna zarar vermeden, fende ve bilimde, fabrikada ve sanayide Batýdan veya ileri ülkelerden örnekler devþirmek ilericiliktir. Kur ân ýn tasvip ettiði yol, bu yoldur. DUÂ Ey Âlim-i Hakim! Faydasýz ilimden, zararlý bilgiden, lehviyattan, sehviyattan, seyyiattan, taksirattan, süfliyattan, malayaniyattan Sana sýðýnýrým! Ýlmimi arttýr! Gönlümü nuruna aç! Kalbimi hidayetinle dirilt! Bütün iman ehlini ilminle, hikmetinle, nurunla, hidayetinle müzeyyen kýl! Âmin! Dipnotlar: 1- Divan-ý Harb-i Örfi ve Sünûhat, s. 118.

10 10 Y KÜLTÜR SANAT HABERLER Sa ray bos na da Ýs lâm An ka ra ya ye ni mü ze Süm bül lü Bah çe Ko na ðý, restore edilerek geç ti ði miz gün ler de hiz me te a çýl mýþ tý. FOTOÐRAF: CÝHAN Süm bül lü Bah çe yo ðun il gi gö rü yor TOP HA NE sýrt la rýn dan þeh ri gö ren man za ra sý i le Bur - sa lý la rýn yo ðun il gi si ni çe ken Süm bül lü Bah çe Ko na ðý, zi ya ret çi a ký ný na uð ru yor. Os man ga zi Be le di ye si ta ra fýn - dan res to re e di le rek ti ner ci le rin me kâ ný ol mak tan kur ta rý lan ta ri hî ya pý, geç ti ði miz gün ler de hiz me te a - çýl mýþ tý. Ta biî gü zel lik le ri ve Bur sa man za ra sýy la dik - kat le ri ü ze ri ne çe ken ko nak, ký sa sü re de Bur sa lý la rýn en çok ter cih et ti ði me kân lar dan bi ri ha li ne gel di. Os man lý þer be ti, kah ve ya da çay i çip, mey ve yi ye rek Bur sa man za ra sýn da soh bet le ri ni ko yu laþ týr mak is te - yen her yaþ tan in san, ta ri hi me kâ na a kýn e di yor. Ay rý - ca, ko na ðý me rak e den on lar ca in san da yap týk la rý zi ya - ret ler le me kâ ný ta ný ma ya ça lý þý yor. Bur sa / ci han Ku düs ve Bey tül la him e ko nak la ma lý tur lar AN TAL YA DAN Ku düs ve Bey tül la him e bir ge ce ko - nak la ma lý tur lar dü zen le ne cek. Ýs ra il i le Tür ki ye a ra sýn - da tur lar dü zen le yen Vi a ma ris Se ya hat A cen te si sa hi bi E li ko Dön mez, Ku düs i le An tal ya a ra sýn da bir ha va hat tý o luþ tur duk la rý ný, bu hat tan, An tal ya dan Ku düs ve Bey tül la him e Rus ve Türk müþ te ri ta þý ya cak la rý ný be lirt ti. Dön mez, An tal ya dan Ku düs ve Bey tül la - him e bir ge ce ko nak la ma lý tur la ra baþ lý yo ruz. Ýlk de - fa böy le bir tur dü zen le ni yor. Bir ge ce ko nak la ma lý tur da reh ber lik, þe hir i çi tur la rý, mü ze gi riþ le ri, u çak - la gi diþ ge liþ ve tam pan si yon ko nak la ma lý tur la rý mýz 350 do la ra mal o la cak. Ge ce ko nak la ma sý Fi lis tin böl ge sin de ki Bey tül la him de o la cak de di. Bir tur la hem Ýs ra il e hem de Fi lis tin e git me im kâ ný nýn su nul du - ðu nu di le ge ti ren Dön mez, tur la rýn 15 Ey lül e her gün ya pý la ca ðý ný be lirt ti. An tal ya / a a Sa býr Yo lu ser gi si zi ya ret çi bek li yor SI DI KA Öz ka ra U ral ýn tez hip ve min ya tür le ri i le Za hit Sa gun un fo toð raf ar þi vin den o lu þan Sa býr Yo lu ad lý ser - gi, Af yon ka ra hi sar Sul tan Di va ni Mev le vi ha ne Mü ze - si nde a çýl dý. Ser gi nin a çý lý þýn da ko nu þan Af yon ka ra hi - sar Va li si Ýr fan Bal kan lý oð lu, u nut ma ya yüz tut muþ bu e ser le ri hâ lâ can lý tu tan ve geç miþ le bað la rýn ko pa rýl - ma ma sý i çin ça ba la yan Sý dý ka Öz ka ra U ral ve Za hit Sa gun a te þek kür et ti. Bal kan lý oð lu, U nu tul ma ya yüz tut muþ bu e ser le ri mi zi hâ lâ can lý tu tan ve geç mi þi miz - le bað la rý mý zýn ko pa rýl ma ma sý i çin ça ba la yan bu na dir in san la ra te þek kür e di yo rum. Ha yýr lý ol sun di ye ko - nuþ tu. Ser gi nin a çý lý þý na Va li Bal kan lý oð lu nun ya ný sý - ra Be le di ye Baþ ka ný Bur ha net tin Ço ban, Ba ro Baþ ka ný Tur gay Þa hin, Em ni yet Mü dü rü Ýs ma il Türk men li ve çok sa yý da dâ vet li ka týl dý. Af yon ka ra hi sar / ci han Reh ber ler den an tik ken te des tek PER GE de sen de bir sü tun kal dýr kam pan ya sý na des tek ve ren An tal ya da ki 350 reh ber, tur lar dan a yýr dýk - la rý pa ra la rý bir leþ ti re rek, Per ge an tik ken tin de 25 sü tu - nun kal dý rýl ma sý na kat ký sað la dý. Per ge an tik ken tin de 350 reh ber i le Per ge Ka zý Baþ ka ný Prof. Dr. Ha luk Ab ba - soð lu nun ka týl dý ðý bir plâ ket tö re ni dü zen len di. Tö ren de ko nu þan Ab ba soð lu, ilk kez bir gru bun ken di is te ði i le Per ge de Sen de Bir Sü tun Kal dýr kam pan ya sý na des tek ver di ði ne dik ka ti çe ke rek, Da ha ön ce Kül tür ve Tu rizm Ba ka ný Er tuð rul Gü nay ýn gi ri þim le ri so nu cu tu rizm ci ler 25 sü tu nun kal dý rýl ma sý na kat ký yap tý. An cak bu gün reh - ber ler ken di is tek le riy le, ka zan dýk la rý pa ra nýn bir kýs mý ný a yý ra rak 25 sü tu nun a ya ða kal dý rýl ma sý na kat ký ya pý yor - lar. Per ge de a ya ða kal ma yý bek le yen yüz ler ce sü tun var. Reh ber le rin gös ter di ði du yar lý lý ðý di ðer va tan daþ lar dan da bek li yo ruz de di. An tal ya / a a süs le me sa na tý ser gi si YTÜ MÝ MAR LIK FA KÜL TE SÝ ÖÐ RE TÝM Ü YE SÝ DOÇ. DR. ÇO LA KOÐ LU VE ÖÐ REN CÝ - LE RÝN CE HA ZIR LA NAN SER GÝ NÝN A ÇI LI ÞI TÜRK KÜL TÜR MER KE ZÝ NDE YA PIL DI. YILDIZ Tek nik Ü ni ver si te si Mi - mar lýk Fa kül te si öð re tim ü ye si Doç. Dr. Bir gül Ço la koð lu ve yük - sek li sans öð ren ci le rin ce ha zýr la - nan Ýs lâm süs le me sa na tý e ser le - rin den o lu þan ser gi nin a çý lý þý, Sa - ray bos na da ki Türk Kül tür Mer - ke zi nde ya pýl dý. Ser gi nin a çý lý þý do la yý sýy la dü zen le nen tö re ne, Tür ki ye nin Sa ray bos na Bü yü - kel çi li ði ça lý þan la rý, Sa ray bos na Ü ni ver si te si Rek tö rü Prof. Dr. Fa ruk E ak lo vi ca i le çok sa yý da da vet li ka týl dý. Doç. Dr. Ço la koð - lu, a çý lýþ ta yap tý ðý ko nuþ ma da, Yýl dýz Tek nik Ü ni ver si te si yük - sek li sans öð ren ci le ri nin üç yýl lýk ça lýþ ma sý nýn so nun da bu ser gi - nin ha zýr lan dý ðý ný söy le di. Ser gi de Ýs lâm süs le me sa na týn - dan ör nek le rin yer al dý ðý e ser le rin, bil gi sa yar ü ze rin de iþ lem sel ta sa - rým la ü re til di ði ni an la tan Ço la - koð lu, þöy le ko nuþ tu: Bu ça lýþ ma - lar da Ýs lâm süs le me sa na tý ný öð - ren ci le re mo del o la rak öð ret tik. On lar da bu sa na tý a na liz e dip, da - ha son ra bil gi sa yar di lin de kod la - dý. An cak bu ça lýþ ma mýz da bir ye - ni lik el de e dil di. Bu ye ni lik pa ra - met rik yak la þým da gö rül dü. Da ha BOS NA Her sek in baþ þehri Sa ray bos na da 8. ge le nek sel Ço cuk Fes ti va li a çýl dý ten bu ya na Sa ray bos na da ge le nek sel o la rak dü zen - le nen Ço cuk Fes ti va li nin bu yýl ki a çý lý þýn kap sa mýn da Bos na Her sek ve böl ge de ki ül ke - ler den ge len yüz ler ce ço cuk Sa ray bos na nýn B U L M A C A ön ce ki Ýs lâm süs le me sa na tý, tek bir mo dü lün tek ra rý o la rak kar þý - mý za çý ký yor du an cak yap tý ðý mýz ça lýþ ma lar, tek bir mo dü lün tek ra - rý de ðil, ay ný e ser de fark lý gö rün tü - ler de el de et me yi ba þar dýk. Bu yön tem, iç mi ma ri de ve cep he mi ma ri sin de kul la ný la cak. ÝS TAN BUL DA DA SER GÝ LE NE CEK Ço la koð lu, ilk kez Sa ray bos - na da aç týk la rý bu ser gi de, 26 pa nel ça lýþ ma sýn dan o lu þan e ser le rin yer al dý ðý ný be lir te rek, ser gi yi da ha son ra Yýl dýz Tek nik Ü ni ver si te si i - le Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di ye - sin de sa nat se ver ler le bu luþ tu ra - cak la rý ný kay det ti. A i le si nin Bos - na-her sek kö ken li ol ma sý dolayýsýyla Boþ nak ça bil di ði ni, bu ö zel lik le rin den do la yý Sa ray bos na Ü ni ver si te si i le Yýl dýz Tek nik Ü ni - ver si te si a ra sýn da çe þit li iþ bir lik le - ri nin ge liþ ti ril me si ne kat ký da bu - lun du ðu nu an la tan Ço la koð lu, Sa - ray bos na Ü ni ver si te si nin ken di si - ni Tür ki ye de ki fah ri el çi si o la rak i lân et ti ði ni di le ge tir di. Sa ray bos - na da ki ser gi, 26 Ha zi ran a ka dar a çýk ka la cak. Sa ray bos na / a a Hazýrlayan: Erdal Odabaþ Fer ha di ye Cad desi nden, Fes ti val in ya pý la ca ðý Zet ra spor sa lo nu na ka dar yü rü yüþ dü zen le - di. 14 Ha zi ran a ka dar de vam e de cek o lan 8. Ço cuk Fes ti va li kap sa mýn da, ço cuk la ra çok sa yý da çiz gi film, kon ser, ti yat ro ve di ðer fa a li - yet le rin su nul ma sý plan la ný yor. Gü ney do ðu SOLDAN SAÐA 1. Büyük zarar ve sýkýntý oluþturan musîbet. - Üzüntü, kaygý, tasa. 2. Oluþan, meydana gelen. - Çeþitli sebeplere baðlý olarak kanda eritrosit sayýsýnýn azalmasý, hemoglobin ve hematokrit deðerinin normalin altýna düþmesiyle belirgin durum. 3. Plevne kahramaný Gazi Osman Paþa'nýn doðduðu ilimiz. - Bir düþünce veya kararý benimsemeyerek karþý çýkma. 4. Onarmaktan emir. - Ýri delikli kalbur. 5. Ýnceye kadar, -e kadar, kadar, deðin, dek anlamýndaki Ýngilizce kelime. - Saðýr, iþitmez. 6. Bir besin maddesi. - Çift demiri ve pullukla açýlan su yolu. - Ýsyan eden. 7. Aruz vezninde kýsa okunmasý gereken heceyi ölçüye uydurmak için uzun o- kuma. - Asya'da bir göl. 8. Utanma duygusu. - Kaburga kemiði. - Yeryüzü parçasý, yerey, toprak. 9. (Tersi) Açýk kahverengi. - Ham madde iþlenerek yapýlan her türlü mal. 10. Ýstiridye gibi bazý kavkýlý deniz hayvanlarýnýn içerisinde oluþan, deðerli, küçük, sert, sedef renginde süs tanesi. - Asilce davranýþ. Av ru pa nýn genç ler i çin dü zen le nen en bü - yük ba ðým sýz fa a li ye ti o la rak da bi li nen 8. Ço - cuk Fes ti va li çer çe ve sin de, Sa ray bos na nýn Zet ra spor sa lo nu na ge len ço cuk la ra, in san hak la rý, ma yýn, çev re ko ru ma, u yuþ tu ru cu ve to le rans gi bi ko nu lar la il gi li bil gi ve ri le cek BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI A R A Y E R E S M R E B E B E A B Ý A V A R E A B A Z S Ý N Ý A B U N A A Z A M C E R Ý H T E S B E R U N Ý T A D E N E N E L A T A A B A K Ý T A A S N E Z E P N T B A S K E T B O L KÜLTÜR ve Tu rizm Ba kan lý ðý, es ki taþ ça ðýn dan i ti ba ren A na do lu da yer a lan bü tün me de ni yet ler den iz - le rin ve Tür ki ye nin kül tü rel bi ri ki - mi nin ser gi le ne ce ði Tür ki ye Uy - gar lýk lar Mü ze si ni ha ya ta ge çir me - ye ha zýr la ný yor. U lus ta ki A ta türk Kül tür Mer ke zi nin bu lun du ðu a ra - zi de ku rul ma sý plan la nan u lus lar a - ra sý ni te lik te ki mü ze, pro je si nin ta - mam lan ma sý nýn ar dýn dan 1-2 yýl i - çin de hiz me te su nu la cak. Hý dýr lýk - te pe de i se çað daþ mü ze ci li ðe a it tek no lo ji le rin kul la ný la ca ðý, e ser le rin en in ce ay rýn tý sý na ka dar ser gi le ne - ce ði Ý nanç ve Ta rih Mü ze si pro je - si ha ya ta ge çi ri le cek. An ka ra / a a Ýlk ti yat ro ih ti sas kü tüp ha ne si DEVLET Ti yat ro la rý nýn o yun gö - rün tü le ri ve gör sel mal ze me le ri nin di ji tal sis tem i çin de ar þiv len di ði Tür ki ye nin ilk ti yat ro ih ti sas kü tüp - ha ne si a çýl dý. Kü çük Ti yat ro bi na - sýn da ki Dev let Ti yat ro la rý Re fik Ah - met Se ven gil Ti yat ro Kü tüp ha ne - si nin a çý lý þý ný, Dev let Ti yat ro la rý Ge - nel Mü dü rü Le mi Bil gin i le Dev let Ti yat ro la rý Baþ re ji sö rü Rüþ tü As ya lý yap tý. Le mi Bil gin, Ge nel Mü dür lü - ðün yer al dý ðý bi na nýn 5. ka týn da o - luþ tu ru lan kü tüp ha ne de, o yun met - ni ve ti yat ro ki ta bý a ðýr lýk lý e ser le rin yer al dý ðý ný söy le di. An ka ra / a a Bosna Hersek te geleneksel 8. Çocuk Festivali açýldý Ço cuk Fes ti va li nin res mî in ter net si te sin de ya yým la nan bil gi le re gö re, fes ti va li her yýl yak - la þýk 40 bin ço cuk zi ya ret e di yor. 8. Ço cuk Fes ti va li Bos na Her sek, AB ve di ðer u lus lar a - ra sý ku ru luþ lar ve çe þit li si vil top lum ör güt le - rin des te ðiy le dü zen le ni yor. Sa ray bos na / a a YUKARIDAN AÞAÐIYA 1. Bitkilerlerle yapýlan tedavi þekli. 2. Yüz kýsým kauçuðun otuz iki kýsým kükürtle iþlenmesinden elde edilen plastik madde. 3. Asgarî, minimum. - Aktinyumun simgesi. 4. Aramak fiilinde geniþ zaman. - Uygulamaya dayalý, pratiði olan. 5. Eskiden potin üstüne geçirilerek baðlanan, diz kapaktan topuða kadar uzanan kösele tozluk. - Gece kýyafeti. 6. Mýsýr'ýn plâka iþareti. - Bal peteði. 7. Bir düþünceyi anlatan bir veya birkaç cümlelik söz. - Yaðlý duman kiri. 8. Tayin etme. - Okuma yazmasý olmayan. 9. Yaban mersini. - Adalar topluluðu. 10. Sebze ve U S A meyvelerin yetiþtirildiði ve Y E L hava þartlarýna karþý korunduðu cam ve naylonla kaplý U K A M A K yer. - Aralamaktan emir. A A A 11. Eski dilde baðýrsaklar. - K A D Avrupa, Asya ve Amerika'nýn tatlý sularýnda yaþa- A D Y A R yan, sýrt yüzgeci uzun, eti A N A beðenilen kýlçýklý bir balýk. Y A N 12. Yapýlabilirlik. BAKIRKÖY 5. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) 2011/1021 Tal. Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 01/07/2011 saat 09:30-09:40 arasýnda Ýstanbul Osmaniye mah. Adalet sok. No: 22 Hacý Salih Bey apt. Bakýrköy adresinde yapýlacak ve o gün kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 06/07/2011 günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak oranýnda KDV'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 09 Haziran 2011 Takdir Edilen Deðeri Lira Krþ Adedi CÝNSÝ (Önemli nitelik ve özellikleri) 400,00 TL. 1 adet Casper marka diz üstü bilgisayar ,00 TL. 676 adet Çeþitli renkte, desen, model beden ve fiyatlarda bayan elbisesi decolette marka. B: ÝSTANBUL EMNÝYET MÜDÜRLÜÐÜNDEN ÝLAN METNÝ 4483 Sayýlý Kanun gereðince Ýstanbul Valilik Makamýnca verilen 10/12/2010 tarih ve 2010/375 sayýlý "Soruþturma Ýzni Verilmemesine" dair karar, þikâyetçiler Afan ERBÝLENLER, Cemal KORKMAZ, Cemal SAÐ, Yaþar KARADAÐ, Kemal DAÐ ve Nevzat GÜLTEN'e 7201 Sayýlý Tebligat Kanununun 28. Maddesi hükümlerince basýn yolu ile ilanen teblið olunur. B: T. C. ÞÝÞLÝ 4. AÝLE MAHKEMESÝNDEN ÝLAN Sa yý: 2009/181 Da va cý ZEY NEP EV GÝN ta ra fýn dan da va lý MEH MET EV GÝN a ley hi ne a çý lan bo þan ma da va sý nýn ya pý lan a çýk du ruþ ma sýn da ve ri len a ra ka ra rý u ya rýn ca; Ýs tan bul i li Be yoð lu il çe si Kap tan pa þa Ma hal le si Cilt: 23 Ha ne: 701 Bsn: 24'te ka yýt lý VA HÝT ve MÜ NEV VER'den ol ma, ÝS TAN BUL do ðum lu T.C. kim lik nu ma ra lý Da va lý MEH MET EV GÝN a dý na teb li gat ya pý la ma mýþ, ya pý lan a raþ týr ma - da ad re si nin tes pit e di le me di ðin den da va di lek çe si nin ve du ruþ ma gü nü nün da va lý ya i - la nen teb li ði ne ka rar ve ril miþ tir. Du ruþ ma nýn bý ra kýl dý ðý 22/09/2011 gü nü sa at 10:05'de Mah ke me miz sa lo nun da ha - zýr bu lun ma nýz ve ya ken di ni zi yet ki li bir ve kil le tem sil et tir me niz, de lil le ri ni zi ib raz et - me niz, du ruþ ma ya gel me di ði niz ve ya ma ze ret bil dir me di ði niz tak dir de iþ bu i lan ta ri - hin den i ti ba ren 7 gün i çin de baþ lan mak ü ze re 10 gün i çin de ce vap ver me niz ver me di ði - niz tak dir de HUMK.nun 213. mad de si u ya rýn ca yar gý la ma nýn yok lu ðu nuz da ya pý la ca ðý ve hü küm ku ru la ca ðý da va di lek çe si nin ve du ruþ ma gü nü nün teb lið ye ri ne ge çer li ol - mak ü ze re i lan o lu nur. 08/06/2011 B: T. C. ÝSTANBUL ASLÝYE 6. HUKUK HAKÝMLÝÐÝNDEN ÝLAN E SAS NO: 2011/73 Da va cý Vik to ri ya Dru çok ve ki li Av. Mel tem Ak soy ta ra fýn dan da va lý Fa tih Nü fus Mü - dür lü ðü a ley hi ne i ka me o lu nan so ya dý tas hi hi da va sý nýn ya pý lan du ruþ ma la rý so nun da; Mah ke me miz ce ve ri len 2011/73 E sas, 2011/159 ka rar sa yý lý, gün lü ka rar la, Ýz mir i li, Ko nak il çe si, Cilt No: 54, Ha ne No: 1004'de nü fu sa ka yýt lý A leks An drov na ký zý, Lü bon'dan ol ma, Ba kü, do ðum lu, T.C. Kim lik no sun da ka yýt lý VÝK TO RÝ YA DRU ÇOK'un DRU ÇOK o lan so ya dý nýn VER DA o la rak DE ÐÝÞ TÝ RÝL ME SÝ NE, ka rar ve ril miþ tir. Ý lan o lu nur B: T. C. ÝZMÝR 10. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN Sayý: 2009/302 Esas. 06/06/2011 MALÝYE HAZÝNESÝ ile KAYYIM ÝZMÝR DEFTERDARI arasýnda mahkememizde görülmekte olan Tapu Ýptali Ve Tescil davasý nedeniyle; Gaipliðine karar verilen ancak açýk kimliði bulunamadýðýndan, nüfus kayýtlarýnda Ýzmir Ýli, Güzelbahçe Ýlçesi, Sakarya Mahallesi, Cilt No: 170, Hane No: 152, BSN: 1 olan vatandaþlýk numaralý Kavala doðumlu, ak Ali Ak'ýn annesi Ayþe ve ninesi Ümmühan'ýn gaipliði hakkýnda bilgisi olanlarýn 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ikinci kez ilanen teblið olunur. 06/06/2011 B: T. C. KADIKÖY 2. SULH HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN 2010/1209 Vas. Ta yi ni Mah ke me miz ce ve ri len 17/05/2011 ta rih, 2010/1209 E., 2011/727 K. sa yý lý ka rar i le Mah mut ve Na i me'den ol ma, 05/09/1962 d.lu, HI DIR GÜN DOÐ DU'nun TMK'nun 405. mad de si ge re ðin ce VE SA YET AL TI NA A LI NA RAK TMK 419. mad. ge re ðin ce ken di si ne a ða be yi Mah mut oð lu, 1957 do ðum lu, ZE KÝ GÜN DOÐ DU va si o la rak ta yin e dil miþ tir. 23/05/2011 B: T. C. KADIKÖY 2. SULH HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN 2010/1210 Vas. Tayini Mahkememizce verilen 17/05/2011 tarih, 2010/1210 E., 2011/728 K. sayýlý karar ile Musa ve Þehriban'den olma, 02/04/1924 d.lu, NAÝME GÜNDOÐDU'nun TMK'nun 405. maddesi gereðince VESAYET ALTINA ALINARAK TMK 419. mad. gereðince kendisine Mahmut oðlu, 1954 d.lu, oðlu NURETTÝN GÜNDOÐDU vasi olarak tayin edilmiþtir. 23/05/2011 B: 39246

11 Y EKONOMÝ 11 MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI Cin si 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL YA DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ DÖ VÝZ 10 HAZÝRAN 2011 E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ Cin si 1 ÝS VÝÇ RE FRAN GI 1 ÝS VEÇ KRO NU 1 KA NA DA DO LA RI 1 KU VEYT DÝ NA RI 1 NOR VEÇ KRO NU 1 SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ YA LÝ 100 JA PON YE NÝ KA DIN BA ÞI NA ÇO CUK SA YI SI DÖ VÝZ E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ DO LAR DÜN 1,5780 ÖN CE KÝ GÜN 1,5770 S E R B E S T P Ý Y A S A EURO ALTIN C. ALTINI DÜN 2,2650 ÖN CE KÝ GÜN 2,2810 DÜN 77,90 ÖN CE KÝ GÜN 77,75 DÜN 524,00 ÖN CE KÝ GÜN 522,60 TÜ ÝK ra kam la rý na gö re, 1990 yý lýn da 2,93 o lan top lam do ður gan lýk hý zý (ka dýn ba þý na ço cuk sa yý sý) gi de rek a za lý yor. Söz ko nu su ra kam 1998 de 2,46 ya, 2000 de 2,38 e, 2010 da 2,11 e in di. Ka dýn ba þý na ço cuk sa yý sý, bu yýl ilk kez, nü fu sun ken di ni ye ni le me si i çin ge rek li o lan 2,1 ço cuk sa yý sý nýn al tý na i ne ce ði ve 2,09 ço cuk o la ca ðý tah min e di li yor. Uz man la ra gö re, bu ö - nem li bir e þik de ðer. Ka dýn ba þý na ço cuk sa yý sý nýn 2,1 in al tý na in me si, nü fu sun bel li bir za - man son ra (30-40 yýl) du ra ðan laþ ma ya, ar dýn dan a zal ma ya baþ la ma sý an la mý na ge li yor. TÜ ÝK tah min le re gö re, bu ra kam 2022 de 2 ye, 2025 de i se 1,97 ye dü þe cek. Nüfusumuz 100 milyon olamayacak TÜ ÝK'ÝN NÜ FUS AR TIÞ HI ZI PRO JEK SÝ YON LA RI NI BAZ A LA RAK YAP TI ÐI TAH MÝN LE RE GÖ RE, TÜR KÝ YE NÜ FU SU NUN, NÜ FUS AR TIÞ HI ZI, KA BA DO ÐUM HI ZI VE Ö LEN KÝ ÞÝ SA YI SIN DA KÝ SE YÝR DÝK KA TE A LIN DI ÐIN DA 100 MÝL YO NA U LAÞ MA YA CAK. TÜR KÝ YE nü fu su nun, nü fus ar týþ hý zý, ka ba do ðum hý zý ve ö len ki þi sa yý sýn da ki se yir dik ka te a lýn dý ðýn - da 100 mil yo na u laþ ma sý pek müm kün gö rün mü yor. Tür ki - ye de nü fus ar týþ hý zý dö ne min de sü rek li a za lýþ gös ter di ve bin de 17 den bin de 11,7 ye ka - dar ge ri le di. Nü fus ar týþ hý zý 2008 yý lýn da i se bin de 13,4 e yük sel di, an cak bu yük se liþ de vam lý lýk gös - ter me di ve 2009 dan i ti ba ren nü - fus ar týþ hý zý yi ne dü þüþ tren di ne gir di. Tür ki ye Ýs ta tis tik Ku ru mu - A zer bay can Na buc co ya gaz ver me ye cek A ZER BAY CAN Dev let Pet rol Þir ke ti (SO CAR) Baþ ka ný Röv neg Ab dul la yev, Kay se ri de im za la - nan Na buc co Do ðal gaz Bo ru Hat tý Pro je si i çin ha zýr la nan Pro je Des tek An laþ ma la rý nýn (PSA) A zer bay can a et ki si ol ma ya ca ðý ný be lir te rek, A - zer bay can ta ra fý nýn bir bo ru hat tý na des tek ver - mek ni ye tin de ol ma dý ðý ný söy le di. A zer bay can ba sý ný nýn A PA ha ber a jan sý na da yan dý ra rak ver - di ði ha be re gö re, SO CAR Baþ ka ný Ab dul la yev, Tür ki ye ve A zer bay can a ra sýn da 29 Ni san ta ri - hin de plan la nan tran sit gaz an laþ ma sý nýn imzalanamadýðýný kaydederek, se çim ler den son ra tran sit gaz an laþ ma sý nýn im za la na ca ðý ný, se çim so nuç la rý nýn an laþ ma im za lan ma sü re ci ni et ki - le me ye ce ði ni i fa de et ti. Kay se ri de im za la nan PSA an la ma sý nýn A zer bay can a et ki si ol ma ya ca - ðý ný be lir te n Abdullayev, Bu o lay pro je ka tý lým - cý la rý nýn bir yer de bir a ra ya ge lip, ka rar al ma la rý - dýr. Bu du ru mun bi ze bir et ki si yok tur. Çün kü A zer bay can ta ra fý bir bo ru hat tý na des tek ver - mek ni ye tin de de ðil dir. Bir bo ru hat tý na des tek ver mek de mek, o na bað lan mak de mek tir. Bun - dan do la yý biz Na buc co ya ta rif le ri ni bi ze bil dir - me si ni söy le dik. Ta ri fe le ri bi zi mem nun e der se, biz bu pro je ye be lir li mik tar da gaz ve te mi nat ve re bi li riz. Baþ ka pro je ler de var, biz on la rýn hep si ni in ce le me li yiz di ye ko nuþ tu. Bakü / a a Huawei, IDEOS X5 i tanýttý HU A WEÝ, a kýl kü pü An dro id I DE OS X5 i Turk cell Ý le ti þim Mer - kez le ri ve KVK ba yi le - rin de ca zip ö de me þart la rýy la kul la ný cý - la rýn be ðe ni si ne su - nu yor. An dro id ta - ban lý te le fon la rýy la dün ya nýn en bü yük ü re ti ci sin den bi ri o lan Hu a we i, Turk cell ve KVK iþ bir li ðiy le pa za ra sun du ðu I DE OS X5 An dro id te le fon mo de - li ni A di le Sul tan Sa ra yý nda dü zen le nen ge - ce de iþ ve ce mi yet dün ya sý na ta nýt tý. Hu a - we i, A kýl kü pü I DE OS X5 i 10 Ha zi ran i ti - ba rýy la Tür ki ye de ilk de fa Turk cell Ý le ti þim Mer kez le ri nde tü ke ti ci le rin be ðe ni si ne su - nu yor. Üs te lik I DE OS X5, Turk cell a bo ne - le ri i çin 36 TL x 24 ay ö de me ko lay lý ðý ve ay da 250MB be da va in ter net a van ta jýy la sa - tý þa çý ký yor. Ýs tan bul / Ümit Kýzýltepe nun (TÜ ÝK) pro jek si yo na gö re, 2011 yý lý i ti ba riy le bin de 12,8 o la - rak he sap la nan nü fu sa ar týþ hý zý, 2019 a ge lin di ðin de ilk kez bin de 10 un al tý na dü þe cek da Tür - ki ye nü fu su bin de 9,9 luk ar týþ hý - zýy la 80 mil yon 983 bin ki þi ye u la - þa cak. Nü fus ar týþ hý zý 2025 yý lý na ge lin di ðin de bin de 7,7 ye ge ri le ye - cek. Bu ta rih te Tür ki ye nü fu su 85 mil yon 407 bin o la cak. TÜ ÝK in nü fus ar týþ hý zý pro jek - si yon la rý ný baz a la rak ge le ce ðe yö - ne lik yap tý ðý tah min le re gö re, nü - fus ar týþ hý zý 2033 yý lý na ge lin di ðin - de bin de 4,8 e, 2046 yý lý na ge lin di - ðin de de bin de 0,1 e ge ri le ye cek ve 2046 ta Tür ki ye nü fu su 92 mil yon 276 bin ki þi o la cak. Ben zer e ði lim de vam e der se, 2046 dan son ra i se nü fus ar týþ hý zý sý fý rýn al tý na dü þe - cek ve nü fus a zal ma ya baþ la ya cak. Nü fus ar týþ hý zý 2055 te bin de ek si 3,2 ye, 2060 yý lýn da i se bin de ek si 5 e ge ri le ye cek yý lýn da Tür ki - ye nü fu su ne re dey se 30 yýl ön ce ki se vi ye si ne dö ne cek ve 88 mil yon 870 bin ki þi o la cak. An ka ra / a a KA BA DO ÐUM HI ZI A ZA LI YOR, Ö LÜM LER AR TI YOR NÜ FU SUN ge le cek te ne ka dar o la ca ðý na da ir ö nem li he sap la ma kri - ter ler den bi ri o lan ka ba do ðum hý zý da gi de rek a za lý yor yý lýn da bin de 24,1 o lan ka ba do ðum hý zý, 2001 yý lýn da bin de 20 ye, 2011 yý lýn - da i se bin de 17,3 e ge ri le di. TÜ ÝK tah min le ri ne gö re söz ko nu su ra - kam, 2018 de bin de 15,8 e, 2023 yý lýn da bin de 14,8 e ve 2025 yý lýn da da bin de 14,4 e dü þe cek. Ka ba do ðum hý zýn da ki bu se yir 35 yýl da ne - re dey se bin de 10 pu an lýk bir a za lý þa te ka bül e de cek. Ö len ki þi sa yý sý da her yýl ar tý yor yý lýn da 392 bin ki þi o lan ö lüm sa yý sý, 2010 yý - lýn da 459 bi ne çýk tý. Ö len ki þi sa yý sý nýn 2016 yý lýn da 500 bi nin, 2025 yý lýn da da 600 bi nin ü ze ri ne çý ka ca ðý tah min e di li yor. Nüfusun yüzde 50'sinin 27 yaþýn altýnda olduðunu ifade eden Zeytinoðlu, ancak en yüksek iþsizlik oranýnýn da yüzde 22 ile genç iþsizlerde olduðunu belirtti. En bü yük zen gin lið imiz genç ler, on lar da iþ siz KO CA E LÝ Sa na yi O da sý Baþ ka ný Ay han Zey ti noð lu, Tür ki ye nin ta bi kay nak lar a çý sýn dan zen gin bir ül ke ol ma dý ðý ný, en bü yük zen gin li ði nin nü fu sun yüz de 50 si nin 27 ya þýn al týn da ol ma sý ol du ðu nu i fa de e de rek, an cak en yük sek iþ siz lik o ra ný nýn da yüz de 22 i le genç iþ siz ler de ol - du ðu nu be lirt ti. Zey ti noð lu, Mek si ka da dü zen le nen 7. Dün ya O da lar Kon gre si nin son gü nün de, Tür ki ye O da lar ve Bor sa lar Bir li ði ni (TOBB) tem si len Ge le ce ðin Ýþ gü cü baþ lýk lý pa nel de bir ko nuþ ma ya pa rak, Tür ki ye e ko no mi si, is - tih dam ve iþ siz lik ko nu la rýn da bil gi ver di. Nü fu su 75 mil yo na u la þan Tür ki ye nin ge çen yýl yüz de 8,9 i le dün ya nýn en hýz lý bü yü yen 6. e ko no mi si ol du ðu - nu be lir ten Zey ti noð lu, ge çen yýl ö zel sek tö rün 1,1 mil yon ye - ni iþ ü ret ti ði ni an cak ha la 3 mil - yon ki þi nin iþ siz du rum da bu - lun du ðu nu, iþ siz lik o ra ný nýn yüz de 12 ol du ðu nu kay det ti. Zey ti noð lu, iþ siz li ðin hem Tür - ki ye hem de dün ya i çin en bü - yük so run ol du ðu nu be lir te rek, bu so ru nun üs te sin den gel mek i çin 19 sa na yi leþ miþ þehirde 5 bin þir ket te bir an ket yap týk la rý - ný ve ih ti yaç la rý be lir le dik le ri ni, Bu ih ti yaç lar çer çe ve sin de ye ni e kip man lar la o kul la rý do nat týk - la rý ný i fa de et ti. Tür ki ye de ö - zel lik le genç iþ siz li ði nin çok cid dî bir so run ol du ðu nu, en yük sek iþ siz lik o ra ný nýn da genç ler de gö rül dü ðü nü be lir - ten Zey ti noð lu, yaþ a ra sý ki þi ler de iþ siz lik o ra ný yak la þýk yüz de 22 i ken, bu o ra nýn yaþ gru bun da yüz de 10 ol du ðu - nu i fa de et ti. Tür ki ye nin tabiî kay nak la rý - nýn ye tir siz li ði ne vur gu ya pan Zey tin li oð lu, en bü yük zen gin - li ði nin genç nü fu su ol du ðu nu söy le di. Zey ti noð lu, iþ siz li ði dü - þür me nin en i yi yo lu nun, doð - ru dan ya ban cý ser ma ye yo luy la iþ gü cü nün e ði til me si ol du ðu nu be lirt ti. Me xi co City / a a ÝÞSÝZLÝÐÝN FORMÜLÜ GÝRÝÞÝMCÝYÝ ARTTIRMAK TÜR KÝYE O da lar ve Bor sa lar Bir li ði (TOBB) Baþ ka ný Ri - fat Hi sar cýk lý oð lu, Tür ki ye de her yýl 750 bin ki þi nin is tih - dam nü fu su na ka týl dý ðý ný, bu 750 bin ki þi ye iþ bu la bil - mek i çin ül ke nin gi ri þim ci ye ih ti ya cý ol du ðu nu be lirt ti. Hi sar cýk lý oð lu, Nið de Ü ni ver si te si nin me zu ni yet tö re nin - de yap tý ðý ko nuþ ma da, dün ya nýn gi de rek de ðiþ ti ði ni, Nið de de ki ü ni ver si te den me zun o lan bir gen cin Al man - ya nýn mü hen dis le riy le, Hin dis tan ýn ya zý lým cý la rýy la ve ya Çin in gi ri þim ci le riy le re ka bet et mek zo run da kal dý ðý ný i - fa de et ti. Kü re sel le þen dün ya da Tür ki ye nin en bü yük ih ti ya cý nýn gi ri þim ci ler ol du ðu nu di le ge ti ren Hi sar cýk lý - oð lu, þun la rý söy le di: Bu ül ke nin en bü yük ih ti ya cý genç gi ri þim ci ler dir. Tür ki ye de her yýl 750 bin ki þi is tih dam nü fu su na ka tý lý yor. Bu 750 bin ki þi ye her yýl iþ bul mak zo run da yýz. Bu nun da tek bir for mü lü var. Bu da ül ke nin gi ri þim ci si ni art týr mak la müm kün o la bi lir. O nun i çin be - nim siz ler den ri cam gi ri þim ci ol ma ya he ves le nin. Gi ri - þim ci lik biz le re gö re bi zim ça ðý mý za gö re da ha da ko lay - laþ tý. Es ki den gi ri þim ci ol mak i çin ne lâ zým dý di ye sor du - ðu nuz za man tek bir ce vap var dý. Pa ra lâ zým dý. Ar týk bu de vir de pa ra ya ge rek yok. Ba þa rý lý ol mak is ti yor sa nýz 3 þey çok ö nem li. Ha yal kur mak tan sa kýn vaz geç me yin. Ha ya li ni zi he de fe dön dü rün ve sa kýn he de fi niz den de þaþ ma yýn. Za man za man i niþ ler çý kýþ lar ol sa da he de fe u laþ mak ta za man za man kay bet se niz de sa kýn ça lýþ - mak tan vaz geç me yin. Niðde / a a HABERLER Ahmet Kara'nýn kýzý Hatice Nisa Kara, Ýsa Karaoðlu ile evlendi. Çað rý a i le si nin mut lu gü nü ÜS KÜ DAR DA geç en gün ler de mut lu bir bir lik te - li ðin te mel le ri a týl dý. Ka ra ve Ka ra oð lu a i le le ri nin ço cuk la rý Ý sa ve Ha ti ce Ni sa Üs kü dar Be le di ye si Sos yal Te sis le ri nde ký yý lan ni kâh ve ar dýn dan ya pý - lan dü ðün tö re niy le dün ya e vi ne gir di ler. Sü rat Tek no lo ji Þir ke tin de Ma lî Mü þa vir o lan da mat Ý sa Ka ra oð lu ve Çað rý Hi per mar ket le ri Yö ne tim Ku ru - lu Ü ye si Ah met Ka ra nýn ký zý o lan Mo da Ta sa rým - cý sý ge lin Ha ti ce Ni sa Ka ra nýn dü ðün tö re ni ne a i le ve iþ çev re sin den ka tý lým yo ðun ol du. Ge li nin ay ný za man da am ca sý o lan Üs kü dar Be le di ye Baþ ka ný Mus ta fa Ka ra nýn kýy dý ðý ni kâ hýn þa hit lik le ri ni i se Ý þ a da mý Ha san Ka ra oð lu ve Ý þ a da mý Be kir Öz türk yap tý. Ýs tan bul / Ye ni As ya SGK ya ya ban cý il gi si SOS YAL Gü ven lik Ku ru mu (SGK), baþ ta Me du la ol mak ü ze re ge nel sað lýk sis te min de uy gu la ma ya ge - çir di ði tek no lo jik pek çok pro je si i le mo del ol du. SGK nýn son dö nem de ge liþ tir di ði ve uy gu la ma ya koy du ðu, u lus la r a ra sý a lan da da çe þit li ö dül ler ka za - nan pro je le ri, ge liþ miþ ve ge liþ mek te o lan çok sa yý da ül ke ta ra fýn dan il giy le ta kip e di li yor. Son dö nem de dün ya nýn dört bir ya nýn dan ge len ko nuk lar, SGK nýn ye ni uy gu la ma ve pro je le ri hak kýn da bil gi al dý. Ku ru - mun zi ya ret çi le ri a ra sýn da Ma lez ya, Bang la deþ, Çin, Vi et nam, Kýr gý zis tan, Gü ney Ko re ve Su ri ye nin de a - ra la rýn da bu lun du ðu bir di zi ül ke nin yet ki li le ri yer al - dý. Bu nun ya nýn da, pek çok Av ru pa ül ke sin den yet ki - li de u lus la r a ra sý plat form lar da, yü rü tü len pro je ler le il gi li be ðe ni le ri ni i fa de et ti. Ku ru mu son o la rak, SGK nýn sað lýk a la nýn da ki de ne yim le rin den ve re for - ma i liþ kin tec rü be le rin den fay da lan mak is te yen Gü - ney Ko re U lu sal Sað lýk Si gor ta Þir ke ti Baþ ka ný Cgung Hyung Gun baþ kan lý ðýn da 8 ki þi lik he yet zi ya ret et ti. Ku rum Baþ ka ný E min Za rar sýz, zi ya ret sý ra sýn da he - ye te, sos yal gü ven lik a la nýn da ki gi ri þim le ri, dö nü - þüm le ri ve re form la rý an lat tý. An ka ra / a a Dün ya Ban ka sý n dan ge li þen ül ke le re u ya rý DÜN YA Ban ka sý ya yým la dý ðý Kü re sel E ko no mik Gö rü nüm Ra po run da, ge liþ mek te o a lan ül ke le ri, ken di e ko no mi le ri ne o dak lan ma la rý ko nu sun da u - yar dý. Dün ya Ban ka sý ya yým la dý ðý Kü re sel E ko no mik Gö rü nüm Ra po run da, fi nan sal kri zi ge ri de bý ra kan ge liþ mek te o lan ül ke le rin, a þý rý ý sýn ma yý en gel le mek, ya pý sal re form lar la bir lik te den ge li bü yü me yi sað la - mak ve enf las yo nu bas ký al tý na al mak ko nu sun da ken di e ko no mi le ri ne o dak lan ma la rý ge rek ti ði ni bil - dir di. E ko no mik bü yü me le rin de gö rü len ya vaþ la ma - ya kar þýn ge liþ mek te o lan ül ke e ko no mi le ri nin ge liþ - miþ ül ke e ko no mi le ri ne gö re da ha di na mik bir ya pý - la rý ol du ðu na dik kat çe ken Dün ya Ban ka sý, ge liþ - mek te o lan ül ke le ri sür dü rü le bi lir bü yü me ve enf las - yo nu bas ký al tý na al ma la rý ko nu sun da u yar dý. Ban ka, ge çen yýl yüz de 3,8 o lan kü re sel e ko no mik bü yü me tah mi ni ni 2011 yý lý i çin yüz de 3,3 ten 3,2 ye çe ker - ken, 2012 ve 2013 i çin bü yü me bek len ti le ri ni yüz de 3,6 o la rak ko ru du. Dün ya Ban ka sý, kü re sel gö rü nüm i çin en bü yük risk le rin gý da fi yat la rýn da de vam e den ar týþ, ge liþ miþ ül ke ler de de vam e den büt çe a çý ðý ve ül ke bor cu sý kýn tý la rý i le pet rol fi yat la rýn da ye ni bir yük se liþ ya þan ma sý ihtimali ol du ðu nu vur gu la ya rak, Or ta do ðu da ki po li tik kar ga þa, Ja pon ya da mey da na ge len dep rem ve tsu na mi fe lâ ke ti nin de kü re sel bü - yü me ü ze rin de bas ký o luþ tur du ðu nu be lirt ti. Ba raj lar ve göl ler dol du taþ tý YAZ gel me si ne rað men hâ lâ et ki si ni sür dü ren ya - ðýþ lar, Tür ki ye nin dört bir ya nýn da ki ba raj ve göl le rin dol ma sý na sebep ol du. Tür ki ye nin hu bu bat am ba rý o la rak bi li nen Kon ya da et ki li o lan ya ðýþ la rý, göl ler ve ba raj la rý dol du rur ken, çift çi ye de bay ram se vin ci ya - þat tý. Son ya ðýþ lar la su se vi ye si ko ta çý kan Tür ki ye nin en bü yük tat lý su gö lü o lan Bey þe hir Gö lü, son 30 yý lýn en yük sek su se vi ye si ne u laþ tý. Ko ca e li de yýl lýk 142 mil yon met re küp lük top lam ak tif hac me sa - hip o lan Yu va cýk ba ra jý nýn yüz de 99 o ra nýn da do lu ol - du ðu bil di ril di. Tür ki ye nin ö nem li ba raj la rý nýn bu lun - du ðu An tal ya böl ge si, Göl ler Böl ge si Is par ta i le Bur - dur da da ba raj ve göl ler de do lu luk üst se vi ye ler de. Gü ney do ðu A na do lu Böl ge sin de Ni san ve Ma yýs a yý - nýn bol ya ðýþ lý geç me si dolayýsýyla Gök su ve Dum lu ca ba raj la rý dý þýn da ki ba raj lar da do lu luk o ra ný art tý. Do ðu Ka ra de niz de ba har ay la rý nýn bol ya ðýþ lý geç me si, ba raj ve gö let le ri dol dur du. Ö zel lik le Bay burt ve Gü müþ ha - ne de ta rým sal su la ma ve hay van iç me su yu kul la ný mý i çin yap tý rý lan gö let ler de do lu luk o ra ný yüz de 100 e yak laþ tý. Bir kaç yýl ön ce si ne ka dar kü re sel ý sýn ma ve bi linç siz ta rým sal su la ma dolayýsýyla su se vi ye le rin de ö nem li öl çü de düþ tü ðü Çu ku ro va Ba raj la rý nýn, ge çen yýl ol du ðu gi bi bu yýl da son yýl la rýn en yük sek do lu luk o ra ný na u laþ tý ðý bil di ril di. Fý rat Neh ri ü ze rin de ku ru lu bu lu nan Ke ban ve A ta türk Ba raj Göl le ri nde su se vi - ye si nin ge çen yý la gö re yük sel di ði, Ka ra ka ya Ba raj Gö - lü nde i se düþ tü ðü bil di ril di. An ka ra / a a

12 12 Y PAZAROLA Bir ça ma þýr vak a sý ÖMER SAÝD GÜLER [sey fed di no il.com] Kam yon dar so ka ðýn or ta sýn da ki a part ma nýn ö nün de dur muþ, ye ni ta þý nan Ad nan Sel ma çif ti nin eþ ya la rý ný in dir mek i çin öy le ce bek li yor du. Bu ta ze a i le, geç miþ he sap la rýn ge tir di ði borç har cý ö de mek i çin Ad nan Bey in ba ba sýn dan ka lan Bey ler be yi ci va rýn da ki lüks ya lý la rý ný sat mýþ, þim di þeh rin i çin de, Fa tih te o tur mak i çin eþ ya ta þý yor du. Ma hal le li den de ka çar mý, her kes ka pý ön le rin de, ki mi le ri top laþ mýþ, ki mi le ri de per de le ri nin ar ka sýn dan bu ge len ye ni kom þu la rý ný ve ta bi ki ye ni eþ ya la rý ný sü zü yor du. He nüz 27 ya þýn da o lan Sel ma Ha ným bu ta ki bin far kýn da o la cak ki kam yo nun iz le di ði a ra ba dan ka sý la ka sý la in di. Zen gin ya lý la rýn ge tir di ði bir af ra taf ray la kes kin ba kýþ la rýn a ra sýn dan bi na ya gi rer ken ma hal le li ye ilk iz le ni mi de ver miþ ti ha ni. Bir kaç gün son ra Ad nan Bey in de yar dým la rýy la ev çe ki dü zen a lýr gi bi ol du. Ge niþ ya lý sa lon la rý ný süs le yen mo bil ya lar, bib lo lar, tab lo lar bu semt i çi e vi ne pek git me miþ ti ya, ney se. Bu ta þýn ma bi raz da Ad nan Bey e ya ra mýþ tý. Ga ze te de ser best ha ber mu ha bi ri o la rak gö rev ya pan Ad nan, bu yer de ði þik li ðiy le iþ ye ri ne bi raz da ha yak laþ tý ðýn dan sa bah faz la dan 1 sa at da ha u yu ya bi li yor du. Yi ne böy le bir gün de ko ca sý ný i þe u ður la yan Sel ma, ça ma þýr yý ka ma ka ra rý a la rak kir li le ri bir ta ra fa yýð mýþ tý. Mar ke te çý ký þýn da bi le de ði þik ký ya fet giy me komp lek sin den ol sa ge rek, i ki gün de i ki ki þi lik a i le den bir ka zan yý ka na cak giy si çýk mýþ tý. Da ha doð ru su ha ný me fen di böy le dü þü nü yor du. Ça ma þýr çok ol ma sý na çok tu, an cak ma ki ne si var dý Sel ma Ha ným ýn. Ça bu cak giy si le ri at tý ma ki ne ye ve ke yif ça yý ný a la rak te le viz yo nun kar þý sý na ge çip tek ra rý ya yýn la nan di zi ler den bi ri ni iz le me ye baþ la dý. Di zi bað la mýþ o la cak ki ma ki ne du ra na ka dar ye rin den ký pýr da ma dý. Di zi bi ter bit mez ma ki ne ye yö ne len Sel ma, dur du ðu nu gör dü ðü a let ten eþ ya la rý çý ka ra rak ön cam da ki ça ma þýr ip le ri ne doð ru ýs lak giy si le ri ta þý dý. Ca mý a çýp þöy le bir so ka ðý kes ti. He men çap raz kö þe de ki e vin ö nün de top la - þan bir grup ka dý nýn a ya küs tü de di ko du yap tý ðý ný gö ren Sel ma, Ba kýn ben de iþ ya pa bi li yo rum! der gi bi ça ma þýr la rý a sar ken bir de þar ký söy le me ye baþ la yýn ca ka dýn lar Sel ma yý fark et ti ler. Ko nuþ ma la rý bi raz da ha ses siz le þin ce Sel ma Ha ným, Ke sin be ni çe kiþ ti ri yor lar di ye dü þün dü ve se si ni bi raz da ha yük sel te rek þar ký ya de vam et ti. De ter ja ný da bol koy du ðun dan o la cak, a sý lan ça ma þýr lar dan kö pük lü su lar sü zül me ye baþ la mýþ tý bi le. Tam bir par ça yý da ha a sar ken kö pük lü ça ma þýr, Bi hal tý be ce re me din be ka dýn! der gi bi e lin den ka yýp so ka ðýn or ta sý na þlop di ye ya pý þýr ken Sel ma Ha ným, Ey vah, en sev di ðim blu züm! di ye gay rý ih ti ya ri hay kýr dý. Tam da bu sý ra da ol ma ya cak bir þey da ha ol du ve Sel ma nýn fal ta þý gi bi a çý lan göz le ri so ka ðýn ba þýn dan i çe ri kýv rý lan kam yo ne te ta kýl dý kal dý. Kam yo net son ses Or han Gen ce bay aç mýþ, doð ru ca blu zün ü ze ri ne ge li yor du. A raç tan ge len ses Sel ma nýn Ha a a yý ýr! se si ni bas týr dý ðýn dan þo för du ru mun far kýn da bi le ol ma dan sa lý na sa lý na ge li yor du ve Ve bir þlop se si da ha. O la ma a az! hay ký rý þý bir fay da et mi yor du ta bi. Kam yo net, Að la týp da gü le ne ya zýk lar ol sun! ses le ri eþ li ðin de so ka ðý terk e der ken Sel ma, kýz gýn lýk la mer di ven ler den a þa ðý koþ ma ya baþ la mýþ tý bi le. So ka ða ken di ni bir hý þým la at tý ðýn da ka dýn la rýn o ra da ol du ðu nu ha týr la yan ve hep si nin ken di si ne bak tý ðý ný fark e - den Sel ma, mah vo lan blu zü yer den kal dý rýr ken yap ma cýk bir te bes süm le, Ö nem li de ðil ca ným, za ten toz be ziy di di ye bil di. Ye re dü þer ken, En sev di ðim blu züm! di ye hay kýr dý ðý ný u nut muþ o la cak ki tam da o sý ra da yi ne bir fo kur daþ ma dö ner ken ka dýn lar dan bi ri ken di ni tu ta ma dý: -Ma þal lah toz be zin de pek gü zel miþ ha ným ký zým, gü le gü le kul lan. Bo zu lan yü züy le hýz la tek rar a part ma na da lan Sel ma, mer di ven le ri ü çer be þer at lar ken ka dýn la rýn kah ka ha la rý bi na nýn i çi ne ka dar gi ri yor du. -Ge ri ze kâ lý ma hal le ka rý la rý, di ye söy le ne söy le ne doð ru ca ban yo ya, ma ki ne nin ba þý na koþ tu. Ga ri ban ma ki ne bu se fer de tek par ça i çin ça lý þa cak tý. Hýz la ka pa ðý ka pa yýp de ter ja ný bas týk tan son ra a le ti ça lýþ tý rýp sa býr sýz lýk la bek ler ken hâ lâ þo fö re ve ka dýn la ra say dýr ma ya de vam e di yor du. Ni ha yet yý ka ma bit miþ ti. Sel ma a ce ley le ka pa ðý a çýp blu zü a la rak ay na ya koþ tu. He nüz du va ra mon te et tir me dik le ri ay na nýn ö nü ne ge lip blu zü ü ze ri ne tut tu ðun da ba þýn dan kay nar su lar dö kü lü yor gi biy di. El bi se de sün net ço cuk la rý nýn MA ÞAL LAH ý ný an dý ran o muz dan be le çap raz u za nan bir kam yo net las ti ði nin i zi var dý. Bir hý þým la du va rýn kö þe si ne fýr la tý lan bluz, son þlop se si ni çý ka ra rak üs tün de ki kö pük le ri ha va ya u çu rur ken dý þa rý da ki ka dýn la rýn ký kýr tý la rý hâ lâ de vam e di yor du Ters gi den gün de ev li lik Evet, ev de bön bön o tur mak a de tim de ðil, a ma mev zu grip o lun ca is te sem de çý ka mý yo rum. Sa at ler dir ka ne pe ye ya pý þýp kal mý þým, ha re ket fa lan výz ge lip tý rýs gi di yor. Ehh a ra sý ra a ra ba lar da yük se len ses ler be ni dür tük lü yor o ka dar. Kar ným çok aç, a ma i çim de ki kalk ma ma is te ði her za man ga lip ge lip, be ni u yu tu yor. Rü ya ma dö ner ler, ta vuk lar, so sis ler ge lip raks e di yor lar. Bak tým kim se nin ba na ye mek ge ti re ce ði yok, zor be lâ kalk tým ve gün de 100 de fa aç tý ðý mýz buz do la bý ka pa ðý ný aç tým. Bi raz dü þün düm U len ne den sýk sýk a çý yo ruz ka pa ðý ný? Ki i çin de bi þey ol ma dý ðý ný bil di ði miz hal de. Bak tým bu so ru zor ve 4 iþ lem ge rek ti ri yor, bi ke na ra bý ra kýp do la bý var gü cüm le ka rýþ týr ma ya ko yul dum. Po þet le ri ters düz et tim, a ma na fi le di þe do ku nur bi na ne i çin de yok tu. Sa de ce do la býn al týn da hal le rin den bez miþ 2 ya da 3 ta ne bi ber var dý. Ýn ti har et me le ri za ten an me se le siy di. San ki bu e vin bi bi re yi de ðil mi þim gi bi Tüh lan ne bi çim ev de yip, zor la a ya ða kalk tým, bi bar dak al dým, da ma ca na yý pom pa la dým. Bo ru sa de ce gü rül tü çý kar dý ve bir kaç dam la saç tý bar da ðýn dý þý na. Da ma ca nanýn di bin de a zý cýk kal mýþ tý su. Pom pa nýn bo ru su o hayat pý na rý ný em me ye yet mi yor du. Að zým o ka dar ku ruy du ki pom pa yý çý kar ma ya ka rar ver dim. Þim di de su suz ve has ta bi hal de da ma ca nay la gü re þi yor dum res men, a ma pom pa bi tür lü çýk mý yor du i çin den. Res men ba na küs müþ gi biy di. Ne yap tým ben sa na ya de yip son kuv ve tim le a sýl dým, ni ha yet çýk tý, a ma çý ka rýr ken la va bo nun ya ný na yý ðý lý du ran ye ni yý kan mýþ ta va, ta bak ve ten ce re te pe si ne çarp tý pom pa nýn bo ru su. Acelemiz var Köþeden EROL OKUTUCU ro lo ku tu cu.com Ten ce re ve ta bak lar bü yük bir gü rül tüy le la va bo nun i çi ne yý ðýl dý. Da ma ca na yý tek e lim le ka fa sýn dan tu ta rak eð dim, di ðer e lim de ki bar da ða su yu dol dur dum. Da ma ca na da ki su bir bar dak tan faz la ol du ðu i çin ta þýp ko lum dan sü zü le rek üs tü me ve ye re dö kül dü. Her yer sý rýl sýk lam ol muþ tu. Su yu iç tim. E li mi ti þör tüm de ku ru la dým ve se ke se ke i çe ri git tim. Ka ne pe ye o tur du ðum da bir den al tým da bi þey tý kýr et ti. Bil gi sa ya rý mýn üs tü ne o tur muþ tum. Mo ra lim yer ler de sü rün gen mi sa li ge zi ni yor du ar týk. Bir den sa lon da ki ak var yu ma bir a tý lým yap ma ma yar dým et ti. Ba lýk tut ma ya ka rar ver dim. Öð len ol ta ta ký mý ný al mak i çin Ha lil le re uð ra dým. Ka pý yý Þe ref aç tý. Göz le ri zom bi gi bi þiþ miþ ti bel li ki ye ni u yan mýþ tý. Çak týr ma dan hoþ gel din baþ kan de di. Bi þey de me den i çe ri dal dým. O o hoþ gel din Çe tin a bi de di Ha lil. Kar deþ þu ol ta yý ve re cen mi? Sa zan a ký ný baþ la dý di yor lar. A tý yor sun zin cir gi bi a lý yor sun de dim. Git ti ol ta yý ge tir di. Þe ref de tam u yan dý. Gü nay dýn di ye rek ça yýn al tý ný yak tý. O tur bi çay iç de yin ce se vinç ten að zým ku lak la rý ma ka dar a çýl dý. Ha ber le ri aç týk, gün de lik si ya set ü ze ri ne ko nuþ tuk, ça yýn kay na ma sý ný bek le yen Þe ref in de bi ze ka týl ma sýy la bir mu hab bet, bir þa ka laþ ma al dý git ti. Son ra Ha lil bir den cid di le þip, E e e ne za man se nin ni kâ hý na ge li yo ruz Çe tin að bi. Var ya so nun da bi zim Fa tih gi bi tek ba þý na yaþ la nýp gi de cek sin ha a.. Bak bi kü çü ðün o la rak söy li im: Ev len me den pa ra tu ta ma sýn, bak Cey lan ýn bi rik mi þi var bi raz, ya kýn da a ra ba tak si di ne gi re cek de di. Bü tün ne þem kaç mýþ tý, yi ne ev len me mu hab be ti baþ la mýþ tý. Su sup ye re bak tým. Bir müd det Ha lil in da i re sel ha re ket ler le dö nen de ri ter li ði ne ve Þe ref in tek ço ra bý na ba kýp Kýs met de dim.. Bo ða zým da dü ðüm le nen lok ma la rý yu tup, ol ta yý kap tý ðým gi bi hýz la ev den tüy düm. Ak þa ma ka dar ol ta ya bi sa zan ta kýl ma dý. Ne bi çim gün dü ya o ters ters.. Muh te me len siz bu ya zý yý o kur ken e lim de ter cih ya zan mü hür, ö nüm de bir sü rü ku tu cuk i le par ti le rin lo go la rý ný in ce le yip, en gü zel lo go yu seç me ye ça lý þýr ken, her za man ki gi bi ge re ðin den u zun sü re ka la cam ve sý ra da bek le yen a da mýn ök sü rü ðü i le ken di me ge le cem. Bel ge sel ler de hay van la rý iz le miþ si niz dir. Sa kin dir ler ve yüz i fa de le ri sü rek li o lum lu dur. En vah þi hay va nýn bi le yü zü a sýk de ðil dir. Kaþ la rý da ça týk. Yem le nir ken ve su i çer ken de sa kin dir ler. Doy duk la rý an da bý ra kýr lar. A cýk ma dýk ça da gi riþ mez ler. Ýn sa noð lu da böy ley di, fa kat tü ke tim top lu mu o la lý be ri tam ter si zu hur et me ye baþ la dý. Þim di ler de sa de ce A na do lu nun he nüz þehir leþ me miþ da ha kýr sal ke sim le rin de bu tür de gü zel in san lar var. Gü neþ doð ma dan u ya nýr lar. Sa kin bir ruh ha li i le ve sa kin a dým lar la gü ne baþ lar. Bütün gü nü sü kû net le ge çen taþ ra in sa nýn da ye me ðe o tur du ðun da da ay ný dav ra ný þý gö rür sü nüz. Oy sa þehir mer kez le rin de du rum tam ter si ne ce re yan et mek te dir. U ya ný lýr u ya nýl maz pan to lon mer di ven ler de gi yi lir, göm lek a ra ba lar da i lik le nir. Kra vat iþ ye ri ne gi rer ken an cak bað la nýr. Kah val tý bir kaç sa at son ra ma sa nýn gö zün de dün den kal mýþ ba yat bir po ða ça i le sa vuþ tu ru lur. Bütün ha re ket ler hýz lý dýr. Te le fon da ha ilk zi lin ya rý sýn da ka pý lýr. A lo bu yu run de dik ten son ra hýz lý hýz lý din le nir ve hýz lý hýz lý ce vap la nýr. Pat ron-mü dür ça ðýr mýþ sa ko þa rak gi di lir. (...) Ye mek sa a tin de a ya küs tü a týþ tý rý la cak yer le re ko þa rak gi di lir ve ko þa rak ye me ðe ben ze yen þey ler den ye ni lir. Ye di ði ye mek kar ný na mý yok sa sýr tý na mý git miþ tir i ler le yen sa at ler de mi de sin de tur la ma ya baþ la yan kramp lar dan bel li o la cak týr. Çay-kah ve bi le hýz lý i çil me si i çin plas tik bar dak lar la a lý nýr. Ça bu cak i çi lip ça bu cak çö pe a týl ma sý i çin ta sar lan mýþ týr çün kü. Soh bet ler de ça buk ça ve çok ça ko nu þu lur. Ta bi bir o ka dar da boþ ça. Ha re ket ler her an mu ha ta bý na kro þe in di re cek miþ gi bi ro ta lar çiz mek te dir. Me sa i nin son sa a ti nin, son sa ni ye si vur du ðu an da ce ket ka pý la rak tan ve ko þa rak tan iþ ye ri terk e di lir. A ra ba mýz la e ve a ce le dö nü lür. Kýr mý zý ý þýk la rý i cat e den le re her du ruþ ta kü für ler sav ru lur. Ön de ki a raç lar en az o nun ka dar a ce le et mi yor sa bu kü für ler den on lar da gý ya ben na sip le ri ni a lýr lar. Ev de çok a ce le kar þý la ma soh bet le rin den son ra ço cuk la ra lüt fe di lir se hýz lý ca o ku lu so ru lur. Hýz lý ca o na na si hat ler ve ya a zar lar ik ram e di lir. Te le viz yon ka nal la rý o ka dar hýz lý zap la nýr ki, za man za man ya zý lým tý ka nýr ve do nar. A ce le ci ve hýz lý ol du ðu muz i çin ref leks le ri miz ve tep ki le ri miz de ay ný o ran da gay ri in sa ni dir de. Mü sa ma ha, sa býr, i yim ser lik, o lum lu ma na da her ne o lur sa ol sun yer i le yek san ol mak ta dýr. Oy sa bir çok ol gu i se müm kün ol du ðun ca a ðýr dan a lýn mak ta ve sav sak lan mak ta dýr. Ö zel lik le mad dî ve ma ne vî borç lar sü rek li te hir e di lir. Bir a ra e da e de rim Þu sý ra lar e lim sý ký þýk, ya kýn za man da ö de ye ce ðim En ký sa za man da sa na dö ne ce ðim Ben de ki e ma ne ti ni ya kýn da sa na tes lim e de ce ðim Gö rü þe mi yo ruz ha yýr sýz! Bir a ra bu lu þa lým bun lar dan ba zý a çý lým lar dýr. Ney se, þim di çý ký yo rum haf ta ya gö rü þe lim. :) T. C. FERÝZLÝ ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN (AÝLE MAHKEMESÝ SIFATIYLA) Sayý : 2011/19 Esas. ESAS NO : 2011/19 DAVACI : ÇÝÐDEM AKGÜL DAVALI : YAÞAR AKGÜL - Yu suf ve Fat ma oð lu, 01/07/ 1973 Ka ra su do ðum lu TC Kim lik No: DA VA : BO ÞAN MA Da va cý 21/02/2011 ha va le ta rih li di lek çe si i le; da va lý dan e vi terk ne de niy le bo þan ma - la rý na, müþ te rek ço cuk la rý 2001 do ðum lu Sa met AK GÜL ve 2005 do ðum lu A la ra AK - GÜL'ün ve la yet le ri nin ta ra fý na ve ril me si ni, ken di sin den hiç bir na fa ka ta le bi nin ol ma dý - ðý gö zö nü ne a lý na rak bo þan ma la rý na ka rar ve ril me si ni ta lep ve da va et miþ tir. Da va lý Ya þar AK GÜL tüm ad res le rin den a raþ tý rýl ma sý na rað men bu lu na ma dý ðýn dan i - la nen teb li gat ya pýl ma sý na ka rar ve ril miþ tir. Ýþ bu da va ya kar þý bir di ye ce ði niz o lup ol ma dý ðý, var sa de lil le ri ni zi biz zat du ruþ ma gün ve sa a ti o lan 12/07/2011 gü nü sa at 09:50'de ya pý la cak o lan yar gý la ma da ib raz et - me niz ve ya gön der me niz ve ya ken di ni zi bir ve kil le tem sil et tir me niz, ak si tak dir de yar - gý la ma ya yok lu ðu nuz da de vam e di lip ka rar ve ri le ce ði hu su su i la nen teb lið o lu nur. 31/05/2011 B: TEBRÝK Muhterem kardeþlerimiz Ýbrahim Kaygusuz ile Nuran Kaygusuz Hanýmefendinin Zeynep ismini verdikleri bir kýz çocuklarý dünyaya gelmiþtir. Anne ve babayý tebrik eder, küçük yavruya Cenâb-ý Hak'tan hayýrlý uzun ömürler dileriz. Konya Yeni Asya Okuyucularý DÖRTYOL ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN KAMULAÞTIRMA ÝLANI DOSYA NO : 2010/1078 KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN BULUNDUÐU YER : Dörtyol ilçesi Kýþlalar Mahallesi MEVKÝÝ : - PAFTA NO : 26 ADA NO : 134 PARSEL NO : 141 VASFI : Arsa YÜZÖLÇÜMÜ : 130,04 m 2 MALÝKÝN ADI VE SOYADI : KAMULAÞTIRMAYI YAPAN ÝDARENÝN ADI : TEDAÞ AÞ. KAMULAÞTIRMANIN VE BELGELERÝN ÖZETÝ : Ka mu laþ týr ma yý ya pan da va cý i da re, ma lik le riy le cin si ve ni te li ði yu ka rý da ya zý lý ta þýn - ma zýn ka mu laþ týr ma be de li nin tes pi ti ve tes ci li i çin da va cý i da re ta ra fýn dan mah ke me - mi zin 2010/1078 E sas E sas sa yý sýn da da va a çýl mýþ týr Sa yý lý Ka mu laþ týr ma Ya sa sý nýn 10. mad de si nin 4. ben di u ya rýn ca i lan o lu nur. 22/09/2010 B: TEBRÝK Muhterem kardeþimiz Hüseyin Saygýlý'nýn Büþra adýný verdikleri bir çocuklarýnýn dünyaya geldiðini öðrendik. Anne ve babayý tebrik eder, yavruya Cenâb-ý Hak'tan saðlýklý uzun ömürler dileriz. Etlik Yeni Asya Okuyucularý TAZÝYE Mehmet Danýþmaz'ýn kardeþi Muhammet ve Ömer Danýþmaz'ýn abisi, Hasan Hüseyin ve Mustafa Danýþmaz'ýn babasý, muhterem kardeþimiz Ali Danýþmaz'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesine yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Karadeniz Ereðli Yeni Asya Okuyucularý Hastanemiz bünyesinde Diyarbakýr'da bulunan hastanemizde çalýþacak nöroloji uzmaný alýnacaktýr. Tel: (0532) T. C. KARTAL 1. SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN E SAS NO: 2011/1057 E sas. KA RAR NO: 2011/1039 Mah ke me mi zin yu ka rý da dos ya ve ka rar nu ma ra sý ya - zý lý ka rarýy la, Es ki þe hir i li, Mi ha lýç çýk il çe si, Sor kun mah/köy nü fu su na ka yýt lý 1934 do ðum lu HA SAN AL - KAN'ýn ký sýt la na rak ken di si ne 1965 do ðum lu ký zý AY ÞEN AL KAN VA SÝ O LA RAK A TAN MIÞ TIR. Ý lan o lu nur. B: 39343

13 Y AÝLE - SAÐLIK 13 Kurutulmuþ meyveler þifa kaynaðý TÜ TIP FAKÜLTESÝ HALK SAÐLIÐI ANABÝLÝM DALI BAÞKANI PROF. DR. FARUK YORULMAZ, KURUTULMUÞ MEYVELERÝN, ÝÇERDÝKLERÝ LÝF ZENGÝNLÝÐÝYLE MÝDE, BAÐIRSAK SÝSTEMÝ KANSERLERÝN- DEN KORUDUÐUNU VE KABIZLIÐI ÖNLEDÝÐÝNÝ BELÝRTTÝ. TRAKYKA Üniversitesi Týp Fakültesi Halk Saðlýðý Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, Kurutulmuþ meyveler, içerdikleri lif zenginliðiyle mide, baðýrsak sistemi kanserlerinden korur ve kabýzlýðý önler dedi. Prof. Dr. Yorulmaz, yaptýðý açýklamada, kurutulmuþ meyvelerin insan saðlýðýndaki yeri ve öneminin çok büyük olduðunu söyledi. Meyveler kurutulduðunda, içerdikleri vitamin, mineral, protein, yað gibi besin maddelerinin daha yoðun hale geldiðini belirten Yorulmaz, Böylece meyvelerin suyu dýþýnda tüm besin ögeleri önemli ölçüde korunmuþ olur. Daha fazla taze meyve tüketilerek alýnabilecek besinler bu yoðunlaþma nedeni ile daha az miktarda kurutulmuþ meyve ile vücuda alýnabilir. Kurutulmuþ meyvelerin enerji, kuvvet ve öðrenme üzerinde olumlu etkileri vardýr. Bu nedenle özellikle spor sýrasýnda gücü arttýrýr. Kötü kolesterolü düþürür. Beslenme sorunlarýna baðlý kansýzlýklarý önler. Emziren annelerde süt oluþumunu arttýrýr. Hastalýklarýn ve yaralarýn iyileþmesini hýzlandýrýr, kolaylaþtýrýr. Kurutulmuþ meyveler içerdikleri lif zenginliðiyle mide barsak sistemi kanserlerinden korur ve kabýzlýðý önler diye konuþtu. Kýrklareli / aa KURUTULAN MEYVELERÝN SAKLANMASI Kurutulan meyvelerin mutlaka ýþýk görmeyen, serin ve kuru yerlerde saklanmasý gerektiðini anlatan Yorulmaz, uygun þartlarda saklanmayan ya da yeterince kurutulmayan özellikle kuru incir, kuru kayýsý, kuru üzüm gibi meyvelerde, kansere sebep olan bit, mantar zehiri olan aflatoksin oluþtuðuna dikkat çekti. Açýkta satýlan, görünüþü kirli kuru meyvelerle de dikkat edilmesi gerektiðini belirten Yorulmaz, Özellikle trafiðe yakýn yerlerde açýkta satýlan kurutulmuþ meyveler, egzoz gazlarý nedeniyle kansere de neden olabilecek kimyasal maddelerle kirlenmeye daha açýk olduklarýndan, buralardan satýlan alýnmamalýdýr dedi. Ýthal kurutulmuþ meyveler ve yeni piyasaya çýkmýþ olanlar konusunda abartýlý reklâmlara inanýlmamasý gerektiðini hatýrlatan Yorulmaz, Mu'cize þu ya da bu meyve, sebze, tohum, yaprak ya da çekirdek de deðil herkesin kendisine uygun biçimde doðal beslenmesindedir uyarýsýnda bulundu. Türkiye de, her 4 çocuktan biri alerjik BERLÝN Charite Týp Üniversitesi alerji uzmaný Prof. Dr. Paola Matricardi, Türkiye de yapýlan bir araþtýrmaya göre, 4 çocuktan birinin alerjik hastalýða sahip olduðunu bildirdi. Avrupa Alerji ve Klinik Ýmmünoloji Akademisinin 30 uncu yýllýk kongresi için Ýstanbul a gelen Prof. Dr. Matricardi, yaptýðý açýklamada dünyada olduðu gibi Türkiye de de alerji hastalarýnýn sayýsýnýn gün geçtikçe arttýðýný belirtti. Uluslararasý Çocukluk Çaðý ve Alerji Komitesinin yaptýðý araþtýrmada ortaya çýkan istatistiklerin, Türkiye deki alerjik hastalýklý çocuklarýn çarpýcý durumunu gözler önüne serdiðini bildiren Matricardi, Türkiye de alerjinin en önemli saðlýk problemlerinden biri olduðuna ve alerji hastalarýnýn sayýsýnýn giderek arttýðýna dikkati çeken Matricardi, þunlarý kaydetti: Türkiye de yapýlan araþtýrmaya göre, her 4 çocuktan biri alerjik hastalýða sahip. Türkiye genelinde yaþlarý 9 ile 11 arasýnda deðiþen 6 bin 963 çocuk üzerinde yapýlan a- raþtýrmaya göre, çocuklarýn yüzde 15,8 inin hýrýltýlý nefes aldýðý, yüzde 23,5 inin sulu göz ve burun akýntýsýyla karþý karþýya olduðu ve yüzde 8 inin de egzama olduðu ortaya çýktý. Türkiye de sayýlarý giderek artan alerji hastalarýnýn takibini saðlamak için ivedilikle daha fazla alerji hastalýklarý uzmaný gerekiyor. Ayrýca bu durum, Türkiye saðlýk sistemine yýlda kiþi baþýna 1597 dolara mal oluyor. Kongrede astým ve alerji alanýnda yaptýðý araþtýrmalarýn bütün detaylarýný meslektaþlarýyla paylaþacaðýný ifade eden Matricardi, yaþlarý 6 ve 18 arasýnda deðiþen 618 astýmlý çocuk üzerinde yaptýklarý bir diðer a- raþtýrmada ise Türkiye de çocuklarýn yüzde 30 unun acil servise baþvurmak zorunda kaldýðýný ve yüzde 15 inin ise hastanede yatarak tedavi altýna alýndýðýný belirlediklerini belirtti. Ýstanbul / aa Obezitede en kötü ülkeleri yakaladýk SAÐLIK Bakaný Recep Akdað, Türkiye nin obezitede dünyanýn en kötü ülkelerini yakaladýðýný açýkladý. Erzurum da yeni yapýlan Bölge Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ni gezdirdikten sonra bir bilgilendirme toplantýsý yapan Saðlýk Bakaný Akdað, toplantýda Türk halkýnýn kilo problemi ile ilgili önemli bir noktaya dikkat çekti. Türkiye de bir obezite salgýný var diyen Recep Akdað, Türkiye nin bu alanda dünyanýn en kötü ülkelerini yakaladýðýný açýkladý. Akdað, bu saðlýk dengesinin bozulmasýndan dolayý, þeker hastalýðý, kalp rahatsýzlýklarý, solunum yetersizliði ve eklem rahatsýzlýklarýnda ciddî artýþlar olduðunu ifade etti. Akdað, Türk toplumunun en aðýr hastalýðýnýn bu olduðunu ve bunun bir kozmatik sorununun ötesinde bir þey olduðunu ifade etti. Kilo sorununu yaþamamak için saðlýðýna dikkat ettiðini ifade eden Bakan Akdað, son bir buçuk ayda 4.5 kilogram olmak üzere son 6 ayda 7.5 kilo verdiðini belirterek, 6 daha verip 70 kiloya düþeceðim dedi. Erzurum / aa TURDEP in yapmýþ olduðu araþtýrmaya göre; 1998 yýlýnda kilosu normal olan vatandaþlarýn oraný yüzde 55 iken bu rakam 2010 yýlýnda yüzde 27,5 a düþmüþ durumda. Obezlerin oraný 1998 de yüzde 22 iken bu rakam 2010 yýlýnda yani 4 yýl sonra yüzde 36 ya çýkmýþ. Kilolu vatandaþlarýn oraný ise 1998 yýlýnda yüzde 23 iken bugün bu rakamýn yüzde 36,5 a çýktýðý görülüyor. Kanserojen olabileceði gerekçesiyle Bisfenol A'nýn kullanýmý yasaklandý. Biberonda BPA kullanýmý yasaklandý TARIM ve Köyiþleri Bakanlýðý, kanserojen olabileceði þüphesi üzerine, AB ile paralel olarak, biberon gibi bebek beslenmesinde kullanýlan polikarbonat malzemelerin üretiminde Bisfenol A nýn (BPA) kullanýmýný yasakladý. Bir ay içerisinde gerekli düzenlemeleri yapmayan iþ yerleri ve satýþ yerlerinin faaliyetine izin verilmeyecek. Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý nýn Türk Gýda Kodeksi Gýda Maddeleri i- le Temasta Bulunan Plastik Madde ve Malzemeler Tebliði nde yaptýðý deðiþiklik, Resmî Gazete de yayýmlanarak yürürlüðe girdi. Teblið uyarýnca, referans numarasý olan 2,2-Bis(4-hidroksifenil)propan, Türk Gýda Kodeksi (TGK)-Bebek Formülleri ve TGK- Devam Formülleri Tebliðleri nde bebek olarak tanýmlanan tüketici grubu için kullanýlan, polikarbonat madde ve malzemelerin üretiminde kullanýlamayacak. Ankara / aa Tüberküloz utandýrýnca öldürüyor Ebeveynlerinin ayrýldýðý çocuk, boþanmanýn sebebi olarak kendisini görüp, ruhsal çöküntüye girebiliyor. Boþanmanýn yükünü çocuklar çekiyor ÇOCUKLARIN fiziksel ve psikolojik geliþimini en güzel þekilde aile içinde tamamladýðý belirtildi. Hem annenin hem de babanýn ilgisine, sevgisine, þefkatine muhtaç bir varlýk olan çocuk, anne baba ayrýlýnca büyük sýkýntý yaþýyor. Ebeveynlerinin ayrýldýðý çocuk, boþanmanýn müsebbibi olarak kendisini görüp, ruhsal çöküntüye girebiliyor. Sosyal Hizmet Uzmaný Avukat Ahmet Köse, çocuðun ruhsal ve zihinsel açýdan saðlýklý olmasýnýn baþta gelen þartlarýndan birisinin kiþiliðinin ideal bir aile tarafýndan yoðrulmasý olduðunu kaydetti. Köse, Þu bir gerçek ki; boþanmanýn yükünü en fazla ve aðýr bir þekilde çocuklar çekiyor. Boþanma çocuðun hiç istemediði, fakat kaçýnýlmaz olarak sonuçlarýna katlanmak zorunda kaldýðý bir durumdur. Boþanan eþler yeterince sorumlu davranmadýklarý takdirde çocukta u- yum ve davranýþ sorunlarý ortaya çýkabilir dedi. Çocuðun dünyasýndan bakýldýðýnda, genellikle boþanmadan dolayý kendilerini suçlu hissettiklerine dikkat çeken Köse, þunlarý kaydetti: Çocuk, ebeveynin onun yüzünden boþandýklarýný zanneder. Bu durumda anne ve babanýn yaklaþýmlarý daha da önem kazanmaktadýr. Anne babalar aralarýndaki sorunlarý çocuða yansýtmaktan özenle kaçýnmalýlar. Anne babasý boþanan bir çocuk zaten o yaþta yaþayabileceði en büyük travmalardan birini yaþamaktadýr. Boþanma öncesinde devamlý didiþen anne baba, çocuðu depresyona iten bir sebeptir. Aileler boþanma öncesinde ve sonrasýnda aralarýndaki sorunlarý çocuklarýna asla yansýtmamalýdýr. Bursa / cihan TÜBERKÜLOZUN GÝZLENMEDÝÐÝ SÜRECE TEDAVÝSÝNÝN MÜMKÜN OLDUÐUNU BELÝRTEN UZMANLAR: GÝZLEYENLER DÝÐER ÝNSANLARI DA RÝSKE ATIYOR. HALK arasýnda ince hastalýk ya da verem olarak bilinen tüberkülozun, bulaþýcý özelliði ve buna baðlý olarak toplumdan dýþlanma korkusuyla hastalar tarafýndan gizlenmesinin, bu hastalýðýn önemli bir halk saðlýðý sorunu olmaya devam etmesine yol açtýðý bildirildi. Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Týp Fakültesi bünyesindeki Tropikal Hastalýklar Araþtýrma ve Uygulama Merkezi ile Saðlýk Bakanlýðý na baðlý faaliyet gösteren Verem Savaþ Bölge Tüberküloz Laboratuvarý Müdürü Prof. Dr. Fatih Köksal, dünyada her 3 kiþiden birinin tüberküloz mikrobu ile enfekte olduðunu, Türkiye nin de bu hastalýðýn görülme sýklýðý yönünden riskli ülkeler arasýnda yer aldýðýný belirtti. Köksal, umutsuz aþk yaþayan insanlarda da görüldüðü için Ýnce hastalýk ya da kara sevda hastalýðý olarak da bilinen tüberkülozun önüne geçmek için Türkiye genelinde Saðlýk Bakanlýðý bünyesinde 6 Verem Savaþ Bölge Baþkanlýðý, 44 Verem Savaþ Ýl Baþkanlýðý, 21 Bölge Tüberküloz Laboratuvarý ve 257 Verem Savaþý Dispanseri ile taný ve tedavi çalýþmalarýnýn sürdüðünü ifade etti. Tüberkülozun bulaþýcý özelliði ve buna baðlý olarak toplumdan dýþlanma korkusuyla hastalar tarafýndan gizlenmesinin, bu hastalýðýn önemli bir halk saðlýðý sorunu olmaya devam etmesine yol açtýðýný belirten Köksal, Hastalýðýn, gizlenmediði sürece tedavisi mümkün. Ancak, hastalar, utanýp gizlenmekle sadece kendi hayatlarýný deðil, yakýn çevresinin yaný sýra otobüste, vapurda ve diðer toplu yaþam alanlarýndaki tüm vatandaþlarý riske atýyorlar dedi. Her yýl dünyada yaklaþýk 8 milyona yakýn yeni vak'a tesbit edildiðini, yine her yýl dünyada 2 milyon kiþinin de kaybedildiðini vurgulayan Köksal, hastalýðýn Türkiye de en yoðun Marmara Bölgesinde, metrekareye düþen nüfus fazlalýðý dolayýsýyla da yine en fazla Ýstanbul da görüldüðünü, bu gibi yerlerde yakýn temas neredeyse soluk mesafesinde olduðundan hastalýðýn hýzla ve kolayca bulaþabildiðini ifade etti. Köksal, tüberküloz kontrolü ile ilgili çalýþmalarýn Saðlýk Bakanlýðý bünyesinde yürütüldüðünü belirterek, Taný ve tedavi konusunda hastadan asla para talep edilmiyor dedi. Adana / aa Aniden burnunuz kanarsa ensenizi ýslatýn HAVALARIN ýsýnmaya baþladýðý þu günlerde aniden burnunuz kanarsa dikkat edin. Doðru bilinen yanlýþ uygulamalar istenmeyen sonuçlar doðurabilir. Havalar ýsýnýyor, burun kanamasýna dikkat! Hastalýk, daha çok çocuk ve yaþlýlarda görülüyor. Kanamayý durdurmak için genellikle tehlikeli bir yöntem kullanýlýyor. Kanama sýrasýnda baþ geriye itiliyor. Uzmanlar bunun yanlýþ ve zararlý bir yöntem olduðunu belirtiyor, çünkü baþýn geriye tutulmasý kanýn akciðerlere kaçma riskini doðuruyor ve yutulmasý halinde de hastanýn bulantý ve kusmasýna sebep oluyor. Burun kanamasý baþladýðýnda iki parmakla burnun ön kýsmý 3-5 dakika sýkýþtýrýlmalý ve baþ hafifçe öne doðru eðilmeli. Uzmanlar özellikle enseye ya da alýna yapýlan soðuk uygulamalarýn da ani burun kanamalarýnýn önlenmesinde etkili olduðunu belirtiyor.

14 14 SPOR Y 110 YILLIK GELENEK YÝNE YAÞATILACAK TARÝHÎ KIRKPINAR'DAN SONRA EN ESKÝ YAÐLI GÜREÞ ORGANÝZASYONLARIN- DAN BÝRÝ OLAN FEVZÝYE GÜREÞLERÝ 3 YIL ARADAN SONRA YENÝDEN YAPILACAK. Galatasaray eski Baþkaný Adnan Polat'ýn bir gazeteye verdiði röportajdaki açýklamalarý camiada büyük tartýþmalara neden oldu. POLAT'IN AÇIKLAMALARI GALATASARAY'I SARSTI GALATASARAY ve Milli Takým'ýn eski futbolcularýndan Ü- mit Davala, Galatasaray Kulübü Baþkaný Adnan Polat'ýn kendisine yönelik açýklamalarýna karþý yasal haklarýný kullanacaðýný bildirdi. Galatasaray Kulübü eski Baþkaný Adnan Polat'ýn Akþam Gazetesi'ne verdiði röportajda, 2008 yýlýnda antrenör olarak görev yapan Ümit Davala'nýn sözleþmesinin ''antrenmana geç gelip erken gitmesi ve içki kokmasý'' gerekçesiyle feshedildiðini söylemesi üzerine eski milli futbolcu Ümit Davala yazýlý açýklama yaptý. ''Galatasaray Genel Kurul Ü- yesi Ümit Davala'' imzasýný taþýyan açýklamada, Adnan Polat'ýn ifadelerinin gerçeði yansýtmadýðýný öne sürüldü. Polat'ýn sözlerinin ''Bu yalnýzca eski bir baþkanýn haklý yenilgisinin ardýndan sarf etmiþ olduðu basit bir, yeni yönetime saldýrý metnidir'' þeklinde deðerlendirilen açýklamada Davala, o dönemde sözleþmesinin feshinin nedeniyle ilgili kendisine bilgi verilmediðini, daha sonra basýndan, kendisinin ve diðer teknik direktör yardýmcýsý Galatasaray'ýn eski milli futbolcusu Ümit Davala, "Adnan Polat'ýn açýklamalarýna karþý haklarýmý kullanacaðým" dedi. Edwin Boekamp'ýn yeterli performansý sergileyememeleri nedeniyle görevine son verildiðini öðrendiðini belirtti. Davala, açýklamasýný þöyle sürdürdü: SÖYLEDÝKLERÝNÝ ÝSPATLASIN ''Almanya'ya giden Teknik Direktör Skibbe'yi arayarak, bu durum hakkýnda bilgi almak istediðimi bildirdiðimde, söz konusu feshin Adnan Sezgin tarafýndan kendisine de iletildiðini ancak kendisinin yardýmcýlarýndan memnun olduðunu ilettiðini, böyle bir karar verilmemesini istediðini, döndüðünde deðerlendirmek istediðini ilettiðini söylemiþ ve buna raðmen yapýlan feshin kendisini oldukça þaþýrttýðýný dile getirmiþtir. Akabinde yine Adnan Polat, antrenmandan 10 dakika önce geldiðimi ve antrenmandan 10 dakika sonra çýktýðýmý belirten açýklamalar yapmýþ ve yine tarafýmca söz konusu açýklamalarýn gerçeði yansýtmadýðýna dair beyanlarda bulunulmuþtur. Þimdi ise tarihte ilk kez 'ibra edilmeyen' bir yönetime baþkanlýk etmiþ Adnan Polat'ýn gerçeklerden uzak ve ispata muhtaç açýklamalarý ile yine, yeniden sarsýlmýþ durumdayým. MAHKEMEYE VERECEÐÝM Sayýn Adnan Polat'ýn yalnýzca tarafýmýn görevine son vermediði, ne sebeple benim ve diðer yardýmcý teknik direktör Edwin Boekamp'ýn görevini sonlandýrdýðý, asýl amacýnýn ne olduðu gayet aþikarken, bu haksýz ve yersiz keyfiliðini dile getirerek, gerçeklerden uzak bir yaklaþýmla iftira atmasýný asla kabul etmeyeceðimi, geçen dönemde Galatasaray Yönetiminde yer almasý dolayýsýyla bir önceki haksýz açýklamalarýna karþý susmuþ olsam da bunun yalnýzca Galatasaray'a olan saygýmdan kaynaklandýðýný ancak bundan sonra tüm yargýsal haklarýmý kullanacaðýmý açýkça beyan etmekteyim. TARÝHî Kýrkpýnar güreþlerinden sonra en eski yaðlý güreþ organizasyonlarýndan biri olan Fevziye Yaðlý Güreþleri, 3 yýl a- radan sonra yeniden yapýlacak. Yalova'nýn Altýnova ilçesine baðlý Fevziye köyünün muhtarý Ýbrahim Kaya, 1901 yýlýndan itibaren yapýlan etkinliðin en köklü yaðlý güreþ organizasyonlarýndan biri olduðunu söyledi. Kaya, bu yýl tarihi geleneði uzun bir aranýn ardýndan yeniden canlandýrmak istediklerini ifade ederek, Ramazan ayý öncesi ya da sonrasýnda yaðlý güreþ organizasyonunu yapacaklarýný bildirdi. HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR Maddî imkânsýzlýklar nedeniyle 2001, 2009 ve 2010 yýllarýnda güreþleri yapamadýklarýný kaydeden Kaya, ''108. Fevziye Güreþleri''ni Altýnova Belediyesi ve diðer sponsorlarýn desteðiyle gerçekleþtireceðiz. Hazýrlýklarýmýz sürüyor. Genelde her sene Hýdrellez'den sonra, Haziran ayý baþlarýnda yaptýðýmýz güreþlerin kesin tarihi konusunda ilerleyen günlerde karar vereceðiz. Ya Ramazan ayýndan önce ya da Ramazan'dan sonra tarihimizi yeniden canlandýracaðýz. Köyümüzü ve ata sporumuzu tanýtacak bu organizasyona bütün Yalova'nýn sahip çýkmasýný istiyoruz'' diye konuþtu. KIRKPINAR PROVASI GÝBÝ 1800'lü yýllarýn sonunda Kafkasya'dan göçen halkýn kurduðu Fevziye köyünde, 1901 yýlýnda köy düðünlerinde gençlerin güreþ tutmasýyla bir gelenek halini alan yaðlý güreþler zamanla tüm çevre köylerin sakinlerinin toplandýðý, etli pilav ikram edilen ve yaðlý güreþ tutulan özel bir gün haline getirildi. Türkiye'nin her tarafýndan gelen pehlivanlarýn katýldýðý Fevziye Güreþleri ayný zamanda Tarihi Kýrkpýnar Yaðlý Güreþleri için bir prova özelliði taþýyor. BURSASPOR taraftarý olduðu ileri sürülen bir grup hacker, Beþiktaþ kulübünün medya sitesi olan adresini çökertti. Hackerler, sitenin giriþ sayfasýna Bursasporlu taraftarlarýn ellerinde meþalelerle tribünde tezahüratý yaparken bir fotoðrafý ile son olaylarda elindeki palayla polis memurlarýn Ufuk E.nin elinde taþlý fotoðrafý konuldu. Aðýr küfürlerin yer aldýðý sayfada bir sanatçýya ait þarkýya da yer verildi. Sitenin en alt kýsmýnda ise siteni eski haline getirebilmek için týkla abicim ikonu dikkat çekti. Gece boyunca hackli kalan site, sabah saatlerinde tekrar ayný haline geri döndü. Yalova Fevziye Yaðlý Güreþleri, 3 yýl aradan sonra yeniden yapýlacak. Bursasporlular, Beþiktaþ ýn sitesini çökertti Sezon baþýnda Ukrayna nýn Metalist Kharkiv takýmýndan 4 milyon 200 bin Euro ya satýn alýnan Jaja, Al Ahli Kulübü ne 5 milyon Euro ya satýldýðý belirtildi. Jaja'nýn gönderilmesinde Þenol Güneþ'in görüþü alýnarak izin verildiði açýklandý. Trabzon Jaja'dan kurtuldu Geçen sezon gösterdiði baþarýlý performansýna raðmen özel hayatý ile sorun oluþturan Brezilyalý futbolcu Jaja, Katar ýn Al Ahli takýmýna satýldý. TRABZONSPOR'DA Selçuk Ýnan ve Egemen Korkmaz ýn ardýndan Jaja da takýmdan ayrýldý. Baþarýlý performansýna raðmen özel hayatý ile sorun oluþturan Brezilyalý futbolcu, Katar ýn Al Ahli takýmýna satýldý. Sezon baþýnda Ukrayna nýn Metalist Kharkiv takýmýndan 4 milyon 200 bin Euro ya satýn alýnan Jaja, Al Ahli Kulübü ne 5 milyon Euro ya satýldýðý belirtildi. Jaja nýn bonservisinin yüzde 80 ini Al Ahli kulübüne veren bordo-maviyi yönetim, Jaja oradan baþka bir takýma transfer olduðu taktirde de bonservis bedelinin yüzde 20 sini alacaðý ifade edildi. Jaja nýn transferine teknik direktör Þenol Güneþ in de görüþü alýnarak izin verildiði bildirildi. TÜRKÝYE Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Galatasaray Cafe Crown'a 13 bin lira ceza verdi. Kurul, yaptýðý toplantýda, Beko Basketbol Ligi playoff final serisinde Galatasaray Cafe Crown ile Fenerbahçe Ülker arasýnda 9 Haziran Perþembe günü yapýlan maçla ilgili YENÝ KALECÝ ÝNGÝLÝZ ROBERT GREEN BULGAR Ývankov'un gönderilmesinin ardýndan kaliteli bir kaleci arayýþlarýný sürdüren Bursaspor'un, Wesh Ham United'in kalecisi ile anlaþtýðý belirtildi. Yeþil-beyazlýlar, Ýngiltere Milli Takým kalesini de koruyan 31 yaþýndaki Robert Green ile görüþtü. Robert Green ile 2 yýllýðýna anlaþma saðladýðý öðrenildi. 1,91 metre boyundaki Ýngiliz kaleci, bu sezon küme düþen West Ham United'ta 37 maçta görev yaptý ve kalesinde 69 gol gördü. Green'in sözleþmesi 30 Haziran'da sona eriyor. Trabzonspor Genel Sekreteri Hasan Yener, transferi doðrularken, Brezilyalý oyuncunun gelecek sezon Trabzonspor da olmayacaðý belirtti.brezilyalý futbolcu ligde zaman zaman ortaya koyduðu performansla takdir toplarken, geçtiðimiz sezon ilk krizi devre arasý kampýna geç gelerek çýkartmýþtý. Ýstanbul'da Fenerbahçeli Bilica ve Andre Santos ile yaþadýðý gece alemleriyle de þimþekleri üzerine çeken Brezilyalý futbolcu, takým arkadaþý Colman ile sezonun son haftasýndaki Kardemir D.Ç. Karabükspor maçýnýn ardýndan da takýmla Trabzon a dönmeyerek, Ýstanbul dan ülkesine gitmiþti. Basketbolda G.Saray'a 13 bin lira küfür cezasý dosyayý deðerlendirdi. Taraftarlarýn küfürlü tezahüratlarý ve sahaya attýklarý yabancý maddeler nedeniyle maçta 2 kez anons yapýldýðý belirtilen kararda, sarýkýrmýzýlý kulübe küfürlü tezahüratlar nedeniyle 8 bin, yabancý maddeler için de 5 bin lira ceza verildiði açýklandý. Beþiktaþ Bebe'yi borsaya bildirdi BEÞÝKTAÞ, Manchester Unitedli futbolcu Tiago Manuel Dias Correia ''Bebe''nin transferi için görüþmelere baþladýðýný, Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasýna (ÝMKB) bildirdi. Beþiktaþ Futbol Yatýrýmlarý Sanayi ve Ticaret A.Þ.'den, Kamuyu Aydýnlatma Platformuna gönderilen açýklamada, ''Manchester United oyuncusu Tiago Manuel Dias Correia 'Bebe'nin transferi konusunda görüþmelere baþlanmýþtýr'' denildi. Orduspor'da Ali Çamdalý kaldý SÜPER Lig'in yeni takýmlarýndanorduspor Kulübünden yapýlan yazýlý açýklamada, takýmýn Süper Lig'e çýkmasýna büyük katkýr saðlayan ve mukavelesi sona eren orta sahanýn baþarýlý ismi Ali Çamdalý ile takýmda kalmasý yönündeki görüþmelerden olumlu cevap a- lýndýðý belirtildi. Görüþmeler sonucunda sözleþmesi 2 yýl daha uzatýlan Ali Çamdalý'nýn, takýma önemli katký saðlayacaðýna inanýldýðýna deðinilen açýklamada, genç futbolcuya baþarý dileðinde bulunuldu. Nadal Tsonga'ya yenilip, elendi LONDRA'DA yapýlan Aegon Championships tenis turnuvasýna çeyrek final maçlarýyla devam edildi. Turnuvanýn 1 numaralý seri baþý Ýspanyol Rafael Nadal, 5 numaralý seri baþý Fransýz JoWilfried Tsonga'ya 21 yenilerek turnuvaya veda etti. Maçta 25 ''ace'' atan Tsonga, Nadal'ý 67, 64, 61'lik setlerle 21 yenerek adýný yarý finale yazdýrdý.tsonga, yarý finalde Ýngiliz James Ward ile karþýlaþacak.

15 Y SPOR 15 Ýstanbul Feriye Lokantasý'nda düzenlenen basýn toplantýsýna oyunlarda yer alacak zihinsel engelli sporcular ve destekleyicileri katýldý. ÖZEL SPORCULARIN OLÝMPÝYAT YOLCULUÐU Zihinsel engelli çocuk ve gençlerden oluþan 106 özel sporcu, 25 Haziran'da Yunanistan da düzenlenecek 13. Özel Olimpiyatlar Dünya Yaz Oyunlarý na katýlmak için gün sayýyor. Ýþadamý Ali Aðaoðlu, "Atina'da sporcularýmýzla birlikte olacaðýz'' dedi. Tolga Zengin Trabzon'un 4 yýllýk teklifini kabul etti Yönetim, uzun yýllar forma giyen ve dönem dönem yedek beklemesine raðmen bunu sorun etmeyen baþaralý kaleci ile yeniden anlaþtý. TRABZONSPOR iç transferde kaleci Tolga Zengin ile 4 yýllýk yeni sözleþme imzalayacak. Baþarýlý kalecinin yönetimin teklifini kabul ettiði, önümüzdeki günlerde resmi sözmeymenin imzalanacaðý bildirildi. Trabzonspor da uzun yýllar forma giyen ve dönem dönem yedek beklemesine raðmen bunu sorun etmeyen baþaralý kaleci, Onur un sakatlýðýnýn ardýndan ligde son 9 haftasýnda görev aldýðý maçlarda da baþarý bir performans sergileyecek kolay vazgeçilecek bir isim olmadýðýný göstermiþti. Bordo-mavili yönetim, tatilde o- lan tecrübeli kaleciye 4 yýllýk sözleþme teklif etti. Yönetimin teklifini kabul eden Tolga ile önümüzdeki günlerde resmi sözleþmenin imzalanacaðý belirtildi. BURAK YILMAZ'LA DEVAM Trabzonspor yönetimin ayrýca geçtiðimiz sezon gösterdiði performansla takýma önemli katkýlar saðlayan Burak Yýlmaz ýn da sözleþmesini uzatmaya hazýrlandýðý öðrenildi. Yönetimin baþarýlý futbolcuya bu yöndeki teklifini i- lettiði, yapýlacak görüþmelerin ardýndan da Burak ýn sözleþmesinin uzatýlacaðý bildirildi. GÖKHAN ZAN ÝLE ÝLGÝLENMÝYOR Tolga Zengin son 9 hatada baþarýlý maçlar oynadý. Trabzonspor Kulübü, geçen sezon Galatasaray da forma giyen savunma oyuncusu Gökhan Zan ile ilgilenmediðini açýkladý.bu konuda medyada yer alan haberler üzerine bordomavili kulüpten yapýlan açýklamada, Kulübümüzün geçtiðimiz sezon Galatasaray formasýný giyen Gökhan Zan la ilgili herhangi bir transfer giriþimi söz konusu deðildir. denildi Savanoviç Efes'e pahalýya patlayacak ÝSPANYOL spor basýnýnda yer alan haberlerde, Efes Pilsen'in, Power Electronics Valencia'da oynayan Sýrp basketbolcu Dusko Savanoviç'i alabilmek için 1,5 milyon avro bonservis bedeli ö- demesi gerektiði bildirildi. Savanoviç'in Efes'e gitmek istediðini menajeri aracýlýðýyla Ýspanyol kulübüne ilettiði belirtilirken, Sýrp basketbolcu ile 1 yýllýk daha sözleþmesi olan Valencia'nýn o- yuncusunu ''Bedava'' býrakmayacaðý belirtildi. Haberlerde, Efes Pilsen ile 3 yýllýðýna anlaþmaya vardýðý öne sürülen Savanoviç'in, her durumda Valencia'dan bedava ayrýlamayacaðýna deðinildi. Power Electronics Valencia'nýn genel direktörü Paco Raga, ''Hiçbir kulüple müzakere etmeyeceðiz. O- nu isteyen ilk olarak kasadan geçmek zorunda'' dedi. Ýspanyol kulübünün antrenörü Paco Olmos da, Savanoviç'in Ýspanya liginin en iyi 4 oyuncusundan biri ve takým için çok ö- nemli olduðunu ifade ederek, ''O da çok iyi biliyor ki, biz sözleþmesini iki yýl daha uzatmak için çalýþýyoruz'' diye konuþtu. YUNANÝSTAN'IN baþkenti Atina'da 25 Haziran4 Temmuz 2011 tarihlerinde düzenlenen, ''13. Özel Olimpiyatlar Dünya Yaz Oyunlarý''na katýlacak sporcular ve destekçileri, Ýstanbul'daki basýn toplantýsýnda bir araya geldi. Özel Olimpiyatlar Türkiye Organizasyonu ile birlikte sporculara destek veren P&G Türkiye Yönetim Kurulu Baþkaný Saffet Karpat, Türkiye Dýþ Ýliþkiler Direktörü Hayrünnisa Aligil ve Türkiye Özel Sporcular Spor Eðitim ve Rehabilitasyon Derneði (TÖSSED) Baþkaný Ali Aðaloðlu'nun katýlýmýyla gerçekleþtirilen basýn toplantýsýnda 13. Özel Olimpiyatlar EROL DOYURAN Dünya Yaz Oyunlarý ve bu organizasyona katýlacak sporcularla ilgili bilgi verildi. 4 BÝN GENCÝMÝZÝN HAYATI SPORLA DEÐÝÞTÝ P&G Türkiye Yönetim Kurulu Baþkaný Saffet Karpat, 8 yýl önce 500 sporcuyla baþladýklarý desteðin bugünlere geldiðini belirterek, ''Oyunlardaki hava görülmeye deðer. Rekabet ileri götüren bir þey, ancak bu oyunlara katýlmak daha önemli. Gençlerimize olanaklar sunmak, yaþamýn içine çekmek mutluluk verici. Daha önce 7 kez oyunlara katýldýk. 50 madalya aldýk ve bunlarýn yarýsý altýn madalya'' dedi. Karpat, futboldan yüzmeye, basketboldan masa tenisine birçok farklý spor dalýnda özel sporcularýn yetiþtirilmesini hedefleyen proje ile destek verildiðinde harikalar yapabilecek gençlere ulaþtýklarý için mutlu olduklarýný vurgulayarak, ''2004 yýlýndan bu yana 4 bine yakýn zihinsel engelli gencimizin sporla deðiþen yaþamýna tanýk olduk. Özel Olimpiyatlar Projesi bizim için bir ilham kaynaðý haline geldi'' diye konuþtu. TÖSSED Baþkaný Ali Aðaoðlu (solda) ve P&G Türkiye Yönetim Kurulu Baþkaný Saffet Karpat (saðda), " Dernek sayesinde çocuklarýmýz hayata tutunuyor" þeklinde konuþtu. AÐAOÐLU: ONLARLA GURUR DUYUYORUZ TÖSSED Baþkaný Ali Aðaoðlu da þubat ayýndan beri derneðin baþkanlýðýný yürütüðünü dile getirerek, ''Bu dernek Dilek Sabancý ve diðer gönüllülerin çabalarýyla bu noktalara geldi. Dernek sayesinde çocuklarýmýz hayata tutunuyor. Toplum olarak onlarla gurur duyuyoruz. Engelli olan çocuklarý ve gençleri sporla buluþturmak, onlarýn kabuklarýný kýrmalarýna ve özgüvenlerinin oluþmasýna yardýmcý oluyor. 25 Haziran'da Atina'da sporcularýmýzla birlikte olacaðýz'' dedi. TÜRKÝYE 106 SPORCUYLA KATILACAK Yunanistan'ýn, 25 Haziran-4 Temmuz tarihlerinde ev sahipliði yapacaðý 13. Özel Olimpiyatlar Dünya Yaz Oyunlarý'nda Türkiye'den 106 sporcu mücadele edecek. Basketbol, voleybol, yüzme, futbol, cimnastik ve masa tenisi branþlarýnda madalya mücadelesi verecek Türk sporcular Haziran tarihlerinde Edirne'de son hazýrlýklarýný yapacak. Daha sonra Yunanistan'ýn Selanik kentine hareket edecek kafile, 24 Haziran'da Atina'ya geçecek ve oyunlara katýlacak. Bu arada, 10 bin sporcu ve 25 bin gönüllünün katýlmasý beklenen oyunlarýn sembolik meþale koþusu Türkiye'den de geçecek. 19 Haziran Pazar günü Ýpsala'dan giriþ yapacak meþaleyi aralarýnda özel sporcularýn ve gönüllü emniyet mensuplarýnýn bulunduðu bir ekip Keþan'dan Ýstanbul'a getirecek. Ýstanbul'da çeþitli etkinliklerle meþale koþusu tamamlanacak.

16 Ü M Ý T V Â R O L U N U Z : Þ U Ý S T Ý K B A L Ý N K I L Â B I Ý Ç Ý N D E E N Y Ü K S E K G Ü R S A D Â Ý S L Â M I N S A D Â S I O L A C A K T I R Y 2009'da sigarayý býrakan Hakan Mahiroðlu, sigaraya harcadýðý parayý tespih koleksiyonu oluþturmak için kullandý. FOTOÐRAF: CÝHAN Sigarayý býraktý, tespih koleksiyonu oluþturdu BIRAKTIÐI SÝGARANIN PARASIYLA ÝKÝ YIL ÝÇÝNDE KEHRÝBAR, BÝTKÝSEL VE AÐAÇ TÜRLERÝNDEN YAPILMIÞ TESPÝH KOLEKSÝYONUNA SAHÝP OLDU. KAY SE RÝ Kent Kon se yi ve Mi - mar lar O da sý Kay se ri Þu be Baþ - ka ný Ha kan Ma hi roð lu, bý rak tý ðý si ga ra nýn pa ra sý ný tes pi he çe vir - di ve 2 yýl da mü kem mel bir tes - pih ko lek si yo nu o luþ tur du. Ö - zel lik le el ya pý mý tes pih ler sa týn a lan Ma hi roð lu nun ko lek si yo - nun da keh ri bar, bit ki sel ve a ðaç tü rün den ya pý lan kýy met li tes - pih ler de bu lu nu yor. Ma hi roð lu, 2009 yý lýn da si ga ra yý bý rak tý ðý ný kay de de rek, gün lük si - ga ra i çin har ca dý ðý pa ra yý he sap et ti ði ni ve si ga ra nýn boþ lu ðu nu dol dur mak i çin tes pi he yö nel di ði - ni kay det ti. Ma hi roð lu, Tür ki - ye de i sim ya pan tes pih us ta la rýn - dan tes pih ler al ma ya baþ la dým. A - de ta ken di mi ö dül len dir mek is te - dim. Bir çok tes pih us ta sýn dan tes - pih ler al dým de di. Kayseri / cihan Kan ba ðý þý na yo ðun il gi AN TAL YA NIN Kaþ il çe sin de, Ký zý lay Der ne ði ru tin o la rak yap tý ðý kan top la ma kam pan ya sý fa a li ye - ti ni, kur du ðu plat form da sür dü rü - yor. Kan ba ðýþ la ma kam pan ya sý - na gös te ri len yo ðun il gi Ký zý lay yet ki li le ri ni bi le þa þýrt tý. Kan ba ðý þý kam pan ya sý 1 dok tor, 3 hem þi re, 1 am bu lans ve bir kan ba ðý þý plat - for mu nun ku rul du ðu TIR dan o lu - þan e kip le rin eþ li ðin de ya pýl dý. Yet - ki li ler, kan ba ðý þýn da bu lu nan va - tan da þa so da ve bis kü vi ik ra mýn - da bu lun du. Ký zý lay da gö rev li Dr. Gül den Ne þe Çý ra lý ko ca, gös te ri len il gi den mem nun ol duk la rý ný be lirt - ti. Bel de ye ru tin o la rak yak la þýk 3 ay da bir kan top la ma ya gel dik le ri - ni be lir ten Dr. Çý ra lý ko ca, kan ba ðý þý ön ce si ve son ra sýn da ya pýl ma sý ge re ken ler le il gi li o la rak da ba ðýþ - çý la ra u ya rý lar da bu lun duk la rý ný söy le di. Antalya / cihan Cep i çek me yin ce dâ vâ cý ol du BO LU NUN Ge re de il çe sin de, Ge re de li ler Bir li ði Baþ ka ný A dem Çe vik, cep te le fo nu bir sa at çek - me yin ce, o pe ra tör den dâ vâ cý ol du. Çe vik, Ge re de Cum hu ri yet Sav cý lý - ðý na ver di ði þi kâ yet di lek çe sin de, ha ber leþ me hür ri ye ti ni te le fon yo luy la kul la nýr ken, ter cih et ti ði fir ma dan al dý ðý te le fon hat la rý - nýn 1 sa at çek me di ði ni kay det ti. Çe vik, Ha ber leþ me hür ri ye ti mi en gel le yen fir ma nýn, mad dî ve ma ne vî za rar ver di ðin den ve hür - ri ye ti mi en gel le di ðin den do la yý ce - za lan dý rýl ma sý ný ta lep e de rim i fa - de le ri ni kul lan dý. Bolu / cihan En gel li ler da ha ko lay i le ti þim sað la ya cak Ý ÞÝT ME En gel li le ri Ko ru ma ve Ge liþ tir me Der ne ði ta ra fýn dan yü - rü tü len Sos yal Des tek Prog ra mý kap sa mýn da a çý lan Be nim de Bir Ses siz Di lim Ol sun pro je si ta - mam lan dý. Pro je kap sa mýn da kur - su ba þa rý i le bi ti ren 141 kur si ye re tö ren le ser ti fi ka la rý ve ril di. Der nek baþ ka ný Meh met A li Ye ni çe ri, pro - je nin 96 gün sür dü ðü nü ve 120 ki - þi lik kur si yer sa yý sý ný yo ðun ta lep ü ze ri ne 141 e çý kart týk la rý ný be lirt ti. Ý þa ret Di li kur su i le sað lam in san - lar la en gel li in san la rýn kay naþ tý ðý - ný be lir ten Ye ni çe ri, Bu gün bu en gel li ler ye ni ar ka daþ lar e di nip i - le ti þim kur ma nýn se vin ci ni ya þý - yor lar de di. Erzincan / cihan FOTO-YORUM: ERHAN AKKAYA Keþ fe dil me yi bek le yen gü zel lik! Her an ni ce gü zel lik ler ser gi le ni yor göz le ri mi zin ö nün de. Fa kat bir kýs mý ný gö rü yo ruz; bü yük bir kýs mý nýn, çe þit li se bep ler den do la yý, far kýn da bi le ol mu yo ruz / o la mý yo - ruz. Ýþ te bun lar dan bi ri, ga ze te mi zin Gü neþ li de ki mer - kez bi na sý nýn gi ri þin de yer a lan bu Ý lâ hî sa n'at e se ri! A qu a ri us, ok ya nus yü ze yi ni in ce le ye cek NA SA, ok ya nus göz le mi i çin ya rar la ný la cak o lan A qu - a ri us uy du su nu 24 sa at lik ge cik mey le fýr lat tý. Ca li for - ni a da ki Van den berg üs sün den Del ta 2 fü ze siy le fýr la - tý lan A qu a ri us/sac-d, yer yü zün de ki ik lim de ði þi miy - le su yun do la þý mý a ra sýn da ki i liþ ki nin da ha i yi an la þýl - ma sý a ma cýy la ok ya nus la rýn yü ze yin de ki tuz yo ðun lu - ðu nu dü zen li bir þe kil de ke sin ve ri ler le öl çe cek. Bu uy du nun, NA SA, Ar jan tin U zay A jan sý, U lu sal U zay Fa a li yet le ri Ko mis yo nu nun iþ bir li ði nin bir ü rü nü ol - du ðu, bu iþ bir li ði ne Bre zil ya, Fran sa, Ka na da ve Ý tal - ya nýn da ka týl dý ðý be lir til di. A qu a ri us, yer yü zün den 657 ki lo met re yük sek te ki yö rün ge sin den ok ya nus yü - ze yi nin ta ma mý ný in ce le ye cek ve za man la ko nu mu ta - kip e de rek tuz lu luk o ran la rýn da ki de ði þim le il gi li ay lýk tah min ler sað la ya cak. Washington / aa ÞÜ KÜR VE ZÝ KÝR Ý ÇÝN KUL LA NI YOR Mahiroðlu, tesbihlerin kendi içinde farklý anlamlarý olduðunu belirterek, þükretmek ve zikretmek için kullanýldýklarýnýn da altýný çiziyor. TES PÝH LE RÝN ken di i çin de fark lý an lam la rý ol du ðu nu i fa de e den Ma hi - roð lu, gü zel sa nat lar ü rü nü o lan tes pih le rin þük ret mek ve zik ret mek i - çin kul la nýl dý ðý nýn da al tý ný çi ze rek, kýy met li tes pih le rin kýy me ti nin bi - lin me si nin ge rek ti ði ni söy le di. Ma hi roð lu, tes pih le rin o lum suz e ner ji yi al dý ðý na da i þa ret et ti. Si ga ra nýn el a lýþ kan lý ðý yap tý ðý ný be lir ten Ma hi - roð lu, bu nu dol dur mak i çin tes pi he yö nel di ðin be lir te rek, Bir tes pi hin i yi si na sýl o lur der ken bu, tut ku ya dö nüþ tü. Si ga ra da ki boþ lu ðu gi der - mek i çin bir tes pih al dým. Ne ti ce çok i yi ol du di ye ko nuþ tu. Ma hi roð lu, 2 yýl dýr si ga ra yý e li ne al ma dý ðý ný be lir te rek, si ga ra i çen le re i se tav si ye - ler de bu lun du. Ma hi roð lu, Ki mi i lâç kul la ný yor, ki mi fark lý des tek a lý - yor. On lar ge çer li de ðil. Ön ce ka fa da bit me si ge re ki yor di ye ko nuþ tu.

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Ý Ç Ý N D E K Ý L E R SAYMA YÖNTEMLERÝ.......................................................... 5 PERMÜTASYON............................................................. 33 KOMÝNASYON.............................................................

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

Fayans ve Seramik ý K1 K1 Plus K1 Flex Fayans ve Seramik ý Ürün sý 6,34 TL/torba 6,60 TL/torba K1-1 Bölge Fiyatlarý Çimento esaslý fayans ve seramik K1-2 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 6,73 TL/torba 7,00 TL/torba

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

Fayans ve Seramik Yapýþtýrýcýlarý K1Fuga Beyaz (1-6 mm) K1 Flex Fuga Beyaz (1-8 mm) (1-6 mm) (1-8 mm) K1 Fuga Beyaz - 1 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 9,00 TL/torba 9,36 TL/torba K1 Fuga Beyaz - 2 Bölge Fiyatlarý

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman, hukuka saygýlý yaklaþýmýyla yöneticilerin ezberini bozdu A. Turan Alkan/ Zaman yazarý 23 MART I bekleyiniz Said Nursî nin doðru Ýslâm tesbiti çok orijinal uu lus la ra

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

Ergenekon da bir dalga daha

Ergenekon da bir dalga daha SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lmustafa Necati Bursalý lahmet Günbay Yýldýz lprof. Dr. Ýsmail Lütfi Çakan lprof. Dr. Lütfü Ülkümen lnecmeddin Þahiner lvehbi

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm SiyahMaviKýrmýzýSarý YÝNE ARAÇLAR YAKILIYOR NERON LAR ÝÞBAÞINDA Ha be ri say fa 3 te Kýþ aylarýnda enerjimiz neden tükenir?/ 15 TE ICBA'DAN YENÝ BÝR KAMPANYA 100 BÝN HUTBE-Ý ÞAMÝYE E lif Nur Kur toð lu

Detaylı

ABD Müslümanlarla diyalogu arttýrmalý

ABD Müslümanlarla diyalogu arttýrmalý SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... YALOVA DA NURLU COÞKU Mehmet Çalýþkan ýn haberi sayfa 15 te ÝSTANBUL DA LÂLE ZAMANI Ha be ri sayfa 3 te GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.775 AS

Detaylı

AB YE REST KÝME YARAR?

AB YE REST KÝME YARAR? SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... ukuraklik ENDÝÞESÝ ORTADAN KALKTI ÇÝFTÇÝNÝN NÝSAN YAÐMURU SEVÝNCÝ nha be ri sayfa 6 da utarýhîkýmlýðýne KAVUÞACAK SARAYBOSNA TEKRAR ÝLÝM ÞEHRÝ OLACAK nha be

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim ASIL REÇETE SAÝD NURSÎ'NÝN PROJESÝ KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.228 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin SiyahMaviKýrmýzýSarý KUR ÂN-I KERÝMÝ TAÞA ÝÞLÝYOR HABERÝ SAYFA 10 DA DEMOKRASÝ MÜCADELESÝ KARARLILIK ÝSTER uosmanlýdan bugüne demokratikleþme sürecimizin önemli kilometre taþlarý... LATÝF SALÝHOÐLU'NUN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

Terörü demokratik anayasa bitirir

Terörü demokratik anayasa bitirir 01:01.qxd 12/8/2010 8:15 AM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý KAOS VE KADIN SEMPOZYUMU AÝLE, AHLÂKÎ ZENGÝNLÝÐÝN KAYNAÐIDIR E lif Nur Kur toð lu nun ha be ri say fa 13 te Akýllý iþaretler çocuklarý koruyacak/

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR 01:01.qxd 3/11/2011 4:53 PM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý I T R A M 23 z i n i y e l k be Cumhuriyete bir de Bediüzzaman ýn penceresinden bakmanýn zamaný þimdi Teodora Doni / eni Þafak yazarý GERÇEKTEN HABER

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

ATEŞKIZ İLE TARLAKUŞU

ATEŞKIZ İLE TARLAKUŞU Aydın Özakın ATEŞKIZ İLE TARLAKUŞU ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Resimleyen: Mustafa Delioğlu Aydın Özakın ATEŞKIZ İLE TARLAKUŞU Resimleyen: Mustafa Delioğlu Can Sanat Yayınları Yapım, Dağıtım, Ticaret

Detaylı

Resmî tarih ve ideoloji çatýrdamaya baþladý

Resmî tarih ve ideoloji çatýrdamaya baþladý SiyahMaviKýrmýzýSarý Siyasete bakýþta dengeli duruþ Bediüzzaman Said Nursî'nin ve onun çizgisinde yürüyen Nur talebelerinin DP ye ve devamý partilere verdiði destek, seçim zamaný oy kullanýp, sonrasýnda,

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Nasýl bir eðitimle hapishaneler dershane olur u11 Yaþlýlarýn da bir kreþi olacak u15 SAÐLIK DURUMU CÝDDÝYETÝNÝ KORUYOR ÞEYH NÂZIM DUA BEKLÝYOR ukktc li Nak þi ben di Þey hi Nâ zým Kýb rý sî nin sað lýk

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviýrmýzýSarý Baþörtüsü dosyasý B e k l e y i n i z GR Ç TN H BR V RiR Y YIL: 42 S YI: 14.821 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 30 MYIS 2011 PZRTSÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr Y Z

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 ARALIK 2010 CUMARTESÝ/ 75 Kr. DARBE ANAYASASI HÂLÂ DEÐÝÞMEDÝ refah olmaz

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 ARALIK 2010 CUMARTESÝ/ 75 Kr. DARBE ANAYASASI HÂLÂ DEÐÝÞMEDÝ refah olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YÜKSEK LÝSANS ÖÐRENCÝSÝ EMRE AYHAN: JAPONLAR RÝSALE-Ý NUR U KENDÝLERÝNE YAKIN BULUYOR Muhammed Zorlu nun röportajý ELÝF te BEDÝÜZZAMAN TAKVÝMÝ IKTI DÜNYADA BÝR ÝLK OLAN BEDÝÜZZAMAN

Detaylı

HABERÝ SAYFA 13 TE. 20 MAYIS 2011 CUMA/ 75 Kr. BEDÝÜZZAMAN METODU u YARP CA (Ye ni As ya A raþ týr ma ve. ki Ýs lâ mî u ya nýþ ta, Be di üz za man'ýn

HABERÝ SAYFA 13 TE. 20 MAYIS 2011 CUMA/ 75 Kr. BEDÝÜZZAMAN METODU u YARP CA (Ye ni As ya A raþ týr ma ve. ki Ýs lâ mî u ya nýþ ta, Be di üz za man'ýn SiyahMaviKýrmýzýSarý DEPREMZEDE ANNE KIZDAN VEFA ÖRNEÐÝ HABERÝ SAYFA 16 DA ÇOCUKLAR KÜLTÜR OBEZÝTESÝNE MAHKÛM EDÝLÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.811 AS YA NIN BAH

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne?

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne? SiyahMaviKýrmýzýSarý 138 YÖRESEL ÜRÜN TESCÝL ALDI BAKLAVA GAZÝANTEP ÝN ÇÝÐ KÖFTE ÞANLIURFA NIN Ha be ri say fa 11 de KAYSERÝ'DE ÖRNEK UYGULAMA HÜR ADAM ÝZLEYÝCÝLERÝNE YENÝ ASYA DAN BÝLGÝLENDÝRME YHa be

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev -

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev - Yeni Evrede Başyazı ÝÞ ÇÝ LER, GER ÇEK DEV RÝM CÝ SAF LAR DA BÝR LE ÞÝN A ji tas yon a raç la rý nýn kul la ný mýn da, tak tik te, si ya si çiz gi de, dev rim ci mark sizm le kü çük bur ju va sos ya -

Detaylı

Türkiye 12 Eylül le artýk hesaplaþmalý

Türkiye 12 Eylül le artýk hesaplaþmalý dan Prof. Dr. Adil Bebek: Bu hizmetiniz takdire þayan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAYFA 15 TE YIL: 42 SA YI: 15.041 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 5 OCAK

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Bediüzzaman ýn ÝZÝNDE, TÝFLÝS YOLLARINDA... UMUT YAVUZ UN KALEMÝNDEN 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.081 / 75 Kr

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı

AYDINLAR, VEFATININ 51. YILINDA BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ NÝN FÝKÝRLERÝNÝ DEÐERLENDÝRDÝ AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

AYDINLAR, VEFATININ 51. YILINDA BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ NÝN FÝKÝRLERÝNÝ DEÐERLENDÝRDÝ AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÞAM IN SO KAK LA RIN DA BE DÝ ÜZ ZA MAN IN ÝZÝN DE umustafa Akyol un yazýsý sayfa 8 de KIÞTAN BAHARA 100. YIL ukâzým Güleçyüz ün yazýsý sayfa 3 te BEDÝÜZZAMAN HAKLI ÇIKIYOR uhasan

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

DAÐLICA YÜREK DAÐLIYOR

DAÐLICA YÜREK DAÐLIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý YIL: 41 SA YI: 14.436 Baþýný tabiat bataklýðýndan çýkar, arkana bak. Zerrattan seyyârâta kadar bütün mevcudat, ayrý ayrý lisanlarla þehadet ettikleri ve parmaklarýyla iþaret ettikleri

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.675 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Bediüzzaman dan EMEKLÝ

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý SÝMAV DA 840 KONUTA OTURULAMAZ RAPORU VERÝLDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA SAÝD NURSÎ NÝN DUÂLARI ÝNSANLIK ÝÇÝN HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.814 AS YA NIN BAH

Detaylı