SANDIÐA GÝDÝYORUZ. Göç men sa yý sý POLÝSTEN UYARI BARAJLAR DOLDU TAÞTI. Oy kullanmak vatandaþlýk görevi. Yaðmur ve fýrtýna çadýr kenti vurdu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SANDIÐA GÝDÝYORUZ. Göç men sa yý sý POLÝSTEN UYARI BARAJLAR DOLDU TAÞTI. Oy kullanmak vatandaþlýk görevi. Yaðmur ve fýrtýna çadýr kenti vurdu"

Transkript

1 Yaðýþlar çiftçiyi de sevindirdi BARAJLAR DOLDU TAÞTI HABERÝ SAYFA 11 DE Ailelere, çocuklarý için POLÝSTEN UYARI HABERÝ SAYFA 3 TE YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR utür ki ye, 24. Dö nem Par la men to su nu be lir le mek ü ze re bu gün san dýk ba þýn da o la cak. Seç men ler 85 se çim çev re sin de 199 bin 207 san dýk ta oy kul la na cak. 15 si ya sî par ti nin ka tý la ca ðý se çim de 203 ü ba ðým sýz ol mak ü ze re top lam 7 bin 660 a day ya rý þa cak. Oy kul lan ma iþ le mi Do ðu il le rin de da, Ba tý il le rin de i se da so na e re cek. ELÝF- ENSTÝTÜ ekimizi bugün bayinizden isteyiniz. YIL: 42 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr ni as ya.com.tr SANDIÐA HATAY SINIRINDAKÝ HAREKETLÝLÝK DÜN DE DEVAM ETTÝ GÝDÝYORUZ Ülkelerindeki olaylardan kaçaran Suriyeliler, Hatay ýn Yayladað ilçesinde Kýzýlay tarafýndan kurulan çadýr kentte yaþýyorlar. FO TO: A A Göç men sa yý sý 1 mil yo na çý ka bi lir 50 MÝLYON SEÇMEN, 15 SÝYASÎ PARTÝNÝN YARIÞTIÐI SEÇÝMLER ÝÇÝN BUGÜN SANDIK BAÞINA GÝDÝYOR. EN ÇOK TARTIÞILAN KONU ÝSE SEÇÝM BARAJI. OY KULLANMA ÝÞLEMÝ DA SONA ERECEK VERÝLECEK BÝR OYUN DEÐERÝ UNUTULMASIN useç me nin oy kul la na bil me si i çin seç men bil gi kâ ðý dý ný ve ya TC kim li ði ni is pa ta el ve riþ li bir bel ge yi de ib raz et me si þart o la cak. Kim li ðin de TC kim lik nu ma ra sý ol ma yan seç men, seç men bil gi kâ ðý dý i le oy kul la na bi le cek. Her se çim de ol du ðu gi bi, bu se çim de de seç men ler den en de mok ra tik hak la rý o lan oy kul lan ma hak la rý ný kul lan ma la rý is te ni yor. Ha be ri sayfa 4 te Oy kullanmak vatandaþlýk görevi uhak-ýþ Genel Baþkaný Mahmut Arslan, sandýða gitmenin, katýlýmcý demokrasinin, demokrasiye sahip çýkmanýn gereði ve önemli bir vatandaþlýk görevi olduðunu belirtti. Ha be ri sayfa 4 te Meclis yeni döneme hazýr umec lis, bu gün ya pý la cak se çi min ar dýn dan ye ni mil let ve kil le ri ni kar þý la mak i çin bütün ha zýr lýk la rý ný ta mam la dý. TBMM Ge nel Sek re te ri Sa det tin Kal kan, yap tý ðý a çýk la ma da, Mec li sin 24. Dö nem e yö ne lik ha zýr lýk la rý ný ta mam la dý ðý ný be lir te rek, Mec lis, her þe yiy le ye ni dö ne me ha zýr. Sa yýn ve kil le ri mi zi bek li yo ruz de di. n4 te Nüfusumuz 100 milyon olamayacak uha be ri sayfa 11 de AKIN AKIN GELÝYORLAR usu ri ye de ki iç ça týþ ma lar dan ka çan sý ðýn ma cý la rýn Ha tay a ge liþ le ri dün de de vam e der ken, Su ri ye güç le ri nin, ül ke nin ku ze yin de ki Cisr Eþ Þu ður ka sa ba sý nýn gi riþ le ri ni ka pat tý ðý bil di ril di. Bu a ra da, Su ri ye den Tür ki ye ye göç e den le rin sa yý sý nýn, 1 mil yo na çý ka bi le ce ði ö ne sü rül dü. Or ta do ðu uz ma ný Doç. Dr. Vey sel Ay han, Su ri ye de ki re ji min güç kul la na rak var lý ðý ný ko ru ma sý du ru mun da Sün nî A rap ve Kürt le rin yo ðun gö çü ya þa na bi lir de di. BÜYÜK HASAR OLUÞTU Fýrtýna, depremzelerin barýndýðý çadýrlara hasar verdi. FO TOÐ RAF: A A Yaðmur ve fýrtýna çadýr kenti vurdu ukü tah ya nýn Si mav il çe sin de, dep rem ze de le rin kal dý ðý ça dýr kent a la ný na yýl dý rým düþ me si so nu cu 2 ki þi ya ra la nýr ken, fýr tý na ne de niy le yak la þýk 100 ça dýr da ha sar o luþ tu. Yað mur ve fýr tý na yak la þýk 10 bin ki þi nin kal dý ðý Türk Ký zý la yýn ca o luþ tu ru lan ça dýr kent a la nýn da dep rem ze de le rin ha ya tý ný o lum suz et ki le di. n6 da ÇOCUKLAR DEHÞETÝ ANLATTI ubü yük kor ku lar i çin de Su ri ye den Tür ki ye ye ge len 15 ya þýn da ki Ah met V. Köy le ri miz dar ma da ðýn e dil miþ hal de. Su ve e lek trik ke sil miþ hal de. Tar la lar ya ký lý yor. As ker ler ka dýn ve ço cuk la rý öl dü rü yor de di. Ö te yan dan, ABD Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý, Su ri ye de Dev let Baþ ka ný Beþ þar E sad ü ze rin de ki bas ký yý art týr mak is te dik le ri ni a çýk la dý. BM Ge nel Sek re te ri Ban Ki mun un da, bü tün haf ta E sad la ko nuþ ma ya ça lýþ ma sý na rðmen Su ri ye li de ri ne u la þa ma dý ðý ný bil di r di. n7 de Siyasî irade olursa, Kýbrýs konusu 3 ayda çözülür uha be ri sayfa 5 te Türkiye ve AB birbirine muhtaç uha be ri sayfa 5 te Kaðýt toplayan aile kazada öldü uha be ri sayfa 5 te Giriþimci sayýsý artsýn, iþsizlik bitsin uha be ri sayfa 11 de ISSN

2 2 LÂHÝKA Âl-i Y Muhakkak ki Ben, içinizden erkek olsun, kadýn olsun, güzel bir iþ yapan kimsenin amelini zayi etmem. Siz hep birbirinizdensiniz; aslýnýz bir olduðu gibi, amelinizin karþýlýðýný da eþit þekilde alýrsýnýz. Ýmran Sûresi: 195 / Âyet-i Kerime Meâli En büyük vazife, en küçük dairede En küçük dairede en büyük ve ehemmiyetli ve daimî vazife var. Ve en büyük dâirede en küçük ve muvakkat arasýra vazife bulunabilir. Dördüncü Mesele Yine Gençlik Rehberinde izahý var. Bir zaman bana hizmet eden kardeþlerim tarafýndan suâl edildi ki: Küre-i arzý herc ü merce getiren ve Ýslâm mukadderatýyla alâkadar olan bu dehþetli Harb-i Umumîden elli gündür (þimdi yedi seneden geçti ayný hâl) Hâþiye hiç sormuyorsun ve merak etmiyorsun. Halbuki bir kýsým mütedeyyin ve âlim insanlar, cemaati ve camii býrakýp radyo dinlemeye koþuyorlar. Acaba bundan daha büyük bir hadise mi var? Veya onunla meþgul olmanýn zararý mý var? dediler. Cevaben dedim ki: Ömür sermayesi pek azdýr; lüzumlu iþler pek çoktur. Birbiri içinde mütedâhil dâireler gibi, her insanýn kalb ve mide dairesinden ve ceset ve hane dairesinden, mahalle ve þehir dairesinden ve vatan ve memleket dairesinden ve küre-i arz ve nev-î beþer dairesinden tut, tâ zîhayat ve dünya dairesine kadar, birbiri içinde daireler var. Herbir dairede, herbir insanýn bir nev î vazifesi bulunabilir. Fakat en küçük dairede en büyük ve e- hemmiyetli ve daimî vazife var. Ve en büyük dâirede en küçük ve muvakkat arasýra vazife bulunabilir. Bu kýyasla, küçüklük ve büyüklük makûsen mütenasip vazifeler bulunabilir. Fakat büyük dairenin câzibedarlýðý cihetiyle küçük dairedeki lüzumlu ve ehemmiyetli hizmeti býraktýrýp, lüzumsuz, mâlâyani ve âfâkî iþlerle meþgul eder. Sermaye-i hayatýný boþ yerde imha eder. O kýymettar ömrünü kýymetsiz þeylerde öldürür. Ve bazen bu harp boðuþmalarýný merakla takip eden, bir tarafa kalben taraftar olur. Onun zulümlerini hoþ görür, zulmüne þerik olur. Birinci noktaya cevap ise: Evet, bu Cihan Harbinden daha büyük bir hadise ve bu zemin yüzündeki hâkimiyet-i âmme dâvâsýndan daha e- hemmiyetli bir dâvâ, herkesin ve bilhassa Müslümanlarýn baþýna öyle bir hadise ve öyle bir dâvâ açýlmýþ ki, her adam, eðer Alman ve Ýngiliz kadar kuvveti ve serveti olsa ve aklý da varsa, o tek dâvâyý kazanmak için bilâtereddüt sarf edecek. Ýþte, o dâvâ ise, yüz bin meþâhir-i insaniyenin ve hadsiz nev-î beþerin yýldýzlarý ve mürþidlerinin müttefikan, Kâinat Sahibinin ve Mutasarrýfýnýn binler vaad ve ahdlerine istinaden haber verdikleri ve bir kýsmý gözleriyle gördükleri þu ki: Herkesin, iman mukabilinde, bu zemin yüzü kadar baðlar ve kasýrlarla müzeyyen ve bâki ve daimî bir tarla ve mülkü kazanmak veya kaybetmek dâvâsý baþýna açýlmýþ. Eðer iman vesikasýný saðlam elde etmezse kaybedecek. Ve bu asýrda, maddiyyunluk tâunuyla çoklar o dâvâsýný kaybediyor. Hattâ bir ehl-i keþif ve tahkik, bir yerde kýrk vefiyattan yalnýz birkaç tanesi kazandýðýný sekeratta müþahede etmiþ; ötekiler kaybetmiþler. Acaba bu kaybettiði dâvânýn yerini, bütün dünya saltanatý o adama verilse doldurabilir mi? Ýþte o dâvâyý kazandýracak olan hizmetleri ve yüzde doksanýna o dâvâyý kaybettirmeyen harika bir dâvâ vekilini o iþte çalýþtýran vazifeleri býrakýp, ebedî dünyada kalacak gibi âfâkî mâlâyaniyatla iþtigal etmek tam bir akýlsýzlýk bildiðimizden, biz Risâle-i Nur þakirtleri, herbirimizin yüz derece aklýmýz ziyade olsa da ancak bu vazifeye sarf etmek lâzýmdýr diye kanaatimiz var. Hâþiye: Parantez içindeki not, 1946 senesine aittir. Devamý için bakýnýz: Þuâlar, 11. Þuâ, 4. Mesele LÛGATÇE: küre-i arz: Dünya. herc ü merc: Darmadaðýn, allak bullak. mukadderat: Kader, Allah tarafýndan takdir edilenler. Harb-i Umumî: Umumî savaþ, dünya savaþý. mütedeyyin: Dindar. mütedâhil: Ýç içe, birbiri i- çinde. nev-î beþer: Ýnsanoðlu, insanlýk âlemi. zîhayat: Hayat sahibi. muvakkat: Geçici. makûsen mütenasip: Ters orantýlý. mâlâyani: Mânâsýz, faydasýz, boþ þey. âfâkî: Dünyaya ait sýradan meseleler ve hadiseler. sermaye-i hayat: Hayat sermayesi. þerik: Ortak. RABBÝMÝZÝN NÝMETLERÝ SAYMAKLA BÝTMEZ SELÝM GÜNDÜZALP ir düþünelim, bir bakalým hele. Dün B neredeydik, bugün nerede Zelzele günlerini hatýrlayalým. Daha da gerisine, gidebildiðimiz yere kadar gidelim. Ne olduk demeyelim, ne olacaðýz diyelim. Günbegün aðacýn baþýndaki bir meyve gibi olgunlaþan hayatýmýz, dört bir yandan akýp gelen nimetler. Neler de neler Saymakla bitmez. Rabbimizin bize ihsan ettiði nimetleri þöyle bir düþünüp hatýrlamaya çalýþýyoruz. Sonunda ellerimiz iki yana düþüyor, mahcup oluyoruz. Nerede Rabbimizin bize yaptýðý iyilikler, nerede bizim o- na karþý þükrümüz... Aciziz, fakiriz. Her nimetin sahibinin O olduðunu unutuyoruz, gafletliyiz. Rabbimizin nimetlerini saymakla bitiremeyiz. Hangi birini sayalým ki? Bizi bir insan olarak yaratmasýný mý? Sýhhat ve afiyetle hayatýmýzý sürdürmesini mi? Her gün baþýmýzdan kim bilir ne kazalar, ne hastalýklar geçiyor da haberimiz bile olmuyor. Midemiz nerede? Böbreklerimiz nerede? Kalbimiz nasýl çalýþýyor? Beynimiz niye kývrým kývrým? Onca bilgi onun neresinde? Bunca hatýrladýðýmýz her þey hafýza denen kutunun neresinde saklý? Kafamýzýn içinde neler var? Aklýmýz nasýl bir þey? Hele de vicdan denen duygu Mahiyeti, içyüzü nedir acaba? En önemlisi de ruhumuz. O nasýl bir þeydir? Bilemiyoruz. En doðru sözü bilemiyoruz demekle söylemiþ oluyoruz. Ama bu bilememek, þüphesiz ki onlarýn Rabbimizin bize bir armaðaný, bir hediyesi olduðunu bilmemek, bunlarý hiç düþünmemek mânâsýna gelmiyor. Her nimeti O'ndan bilmeliyiz. Evet, her nimeti O'ndan biliyoruz. Rabbimizin nimetlerini saymakla bitiremiyoruz. Saçýmýz uzuyor, haberimiz yok. Týrnaðýmýz büyüyor, ondan da haberimiz yok. Dallarda meyveler bizim için olgunlaþýyor, yapraklar sararýp soluyor, haberimiz yok. Elimizden yere düþen bir þeyi eðilip alýrken, kim bilir kaç kasýmýz hareket ediyor... Tebessüm ederken de yine öyle. Kim bilir kaç kas devrede? On kiloyu diyelim, kolumuzla kaldýrýyoruz. Peki, kolumuzu neyle ve nasýl kaldýrýyoruz? Ruhumuzla... Bundan da haberimiz yok. Rabbimizin nimetlerini saymakla bitiremeyiz. Hangi birini sayalým ki? Ýnsanýn hakikî vazifesi ne? Yaratýlýþtaki harikalýðý görmek, Rabbinin yeryüzünde þahitliðini yapmak deðil mi? Eþhedü en lâ ilâhe illallah demek deðil mi? Görevimin baþýnda mýyým? diye sormalýdýr insan kendisine. Evet, saymakla bitiremeyeceðiz demek, o nimetleri hiç düþünmemek ve onlarýn üzerinde tefekkür etmemek demek deðildir. Rabbimizin nimetlerini yâd etmeliyiz. Ve emmâ bini meti rabbike fehaddis Fakat Rabbinin nimetini anlat da anlat. (Duhâ Sûresi, 11. bkz. Elmalýlý Hamdi Yazýr) Âyet-i kerime, bizi bu noktada uyarýyor. Allah ýn üzerimizdeki nimetlerini sahiplenmeye kalkmamamýz için bizi tefekküre ve þükre dâvet ediyor. Bir nimete sahip olmak baþka þey, o nimeti sahiplenmek baþka þey. Þükreden insan, nimetin kimden geldiðini göstermiþ oluyor. Sahibi ben deðilim, Rabbimdir diyor. Nimetleri kendinden deðil, Allah tan bil. O nimetleri O'ndan bil. Gönlündeki kederi sil. Ýþte âyet bize bu dersi veriyor. Yâd et ve hatýrla ki, aðzýndan en güzel cümleler dökülsün. O sözler Allah ýn sana vermiþ olduðu nimetlerin takdiri olarak görülsün. Hatta o güzel þükür cümleleri bu nimetleri öyle bilmeyenlere de bir ders ve ibret olsun. Evet, bir okulda görevini hakkýyla yapan bir öðrenci, okuldaki dersine çalýþmayan, ödevini yapmayan bütün öðrencilerden bile üstündür. Tembel ile çalýþkan bir deðildir. Bir mü min de görevlidir. Dünyada bunun için vardýr. Rabbinin nimetlerini anmakla ve hatýrlamakla görevlidir. Yüz yirmi dört bin peygamberin içinden sadece birine, Fahr-i Kâinat Efendimiz e (asm) ümmet olmamýz bile, asla ve asla ödeyemeyeceðimiz bir nimettir. Bir baþka çaðda deðil de, bu devirde yaþýyor olmamýz da bir nimet deðil midir? Kediler âleminde fare deðil de insan olarak yaratýlmýþýz. Bir tutam maydanoz deðil de þerefli bir insan olarak yaratýlmýþýz. Niye? Her halde bu nimetleri sahiplenelim diye deðil; Allah tan bilelim diye. Nimetler ganimet deðildir. Sahiplidir. Sahibi bellidir. Bizde ne var ise ondan bi emanettir. Sorular ne kadar uzarsa uzasýn, bunlarý düþünmek de bir þükürdür. Cenâb-ý Hakk ýn sonsuz rahmetinden, sonsuz kereminden her insan kendi hayatýna düþen nasibe bir baksa, kim bilir, eda etmesi gereken ne nimetler ve ne þükürler içinde yüzdüðünü görecek... En küçük bir nimetin, en küçük bir hediyenin kim gönderirse göndersin, kimin eliyle gelirse gelsin, Allah tan geldiðini bilmek ve sevinmek ne kadar da önemli. Allah tan geldiðini bilince nimetin küçüðü olur mu? Sevgili den gelen her þey kýymetlidir. Bizi gerçekten seven ve sevdiðini verdiði nimetlerle gösteren, O'ndan baþka kim olabilir ki? Bazen bir çiçeði bile sevdiðimiz bir kiþi gönderdi diye atmaya kýyamýyoruz. Solsa da, pörsüse de saklýyoruz. Ya bir de o çiçeði, o kiþinin eliyle bize Allah ýn gönderdiðini bilsek, sahib-i hakikisinin O olduðunu bilsek, her halde hiç kýyamayýz koparmaya ve koklamaya. O'ndan bilince, her þeyin her þeyle alâkasýný da düþünmemiz gerekir. Burnumuz sadece bulunduðu yerde güzel deðildir. Estetik açýdan da güzeldir. Yaptýðý görev de güzel. Ayrýca üst üste gelmiþ hücreler topluluðu da deðildir. Harika bir kalýptan çýkmýþ gibi tezyinatlý ve sanatlýdýr. Tek bir organýmýz için bile kaç tane þükürle görevliyiz, bir düþünelim hele. Kokladýðýmýz çiçek güzel. Koklayan burun güzel. Burnun arkasýndaki ruh güzel. Bütün bu iç i- çe geçmiþ sarmal güzellikleri kim verebilir ki O'ndan baþka? Her nimet O'ndandýr. O'ndan olduðunu bilmekle manevî bir þükür yapmýþ oluruz. Akýl fikir ermez sýrr-ý Subhan a Nasibi ne ise, vermiþ insana Nasibin de vardýr elbet nasibi Tefekkür ve þükür yakýþýr sana Saymakla bitiremeyiz Rabbimizin nimetlerini. En baþta bu çaðda, bu dönemde hayatta oluþumuz. Sayýsýz ihtimaller arasýndan bu ülkede, bu þehirde yaþayýþýmýz ve Kur ân ýn nurlarýna muhatap oluþumuz Evet, belki birçok arzularýmýz, ihtiyaçlarýmýz vardý, ama en büyük ihtiyacýmýz ki imandýr, Kur ân dýr, ebedî hayattýr ve Resulullah týr (aleyhi elfü elfi salâtin ve selâm). Onlarý hiç kimseden e- sirgememiþ Rabbimiz. Herkese en yakýn bir mesafede tutmuþ. Arayan, buluyor. Dileyen, ulaþýyor. Ýçinden gelen seslere ve sinyallere doðru cevaplar veren, O'na yaklaþýyor. Ýmdat isteyen herkese bir yardým eli ulaþtýrýlýyor. Hiç kimse mahrum býrakýlmýyor. Ne daðýn baþýndaki bir koyunun ayaðý incinse unutuluyor, ne aðaçlarýn tepesindeki bir yapraðýn rýzký, ne de bir týrtýlýn. Ne bir meyvenin, ne de bir yýldýzýn, ne de berzahtaki ruhlarýn, duâya ve rýzka muhtaç olanlarýn, hiçbirisinin hiçbir þeyi unutulmuyor. Bir bakýma her þey bizim için var, bizim için yaratýlmýþ. Her þeyi mükemmel, beþ yýldýzlý bir otel düþünün. Ýçinde kalan, yaþayan yoksa, o otel, otel olmaktan çýkýyor, viraneye dönüyor. Oranýn otel olmasý, ancak müþterilerinin varlýðýyla, orada kalan misafirlerle bir deðer kazanýyor. Dünya da aynen o beþ yýldýzlý otel gibi. Her þey, ama her þey insan için. Bütün bu konfor, insan lâyýkýyla istifade etsin, en güzel þekilde yaþayýp Rabbine þükretsin diye. Allah ýn nimetlerini tatsýn, ebedî hayattaki asýllarýna talip olsun diye. Maddî ve manevî istifade edip, Rabbinin ona cennette vaat ettiði ebedî nimetlere müþteri olsun diye yaratýlmýþlar. Dünya bir misafirhane, biz de bekleme salonundaki yolcular gibiyiz. Bu salonun hemen ardýndan açýlan kabir kapýsýyla baþlayacak olan o diyar, o ebedî âlem nasýldýr kim bilir? Nasýl güzelliklerle çevrilidir orasý, kim bilir? Ýþte Allah ýn dünyasý, böyle bir dünya. Biz dini severiz. Dünyayý da yine din için severiz. (Hutbe-i Þamiye, 97) diyen Üstadýmýz, dünyaya ne güzel bakýyor. Ahiret nokta-i nazarýndan bakýldýðýnda, dünya ne güzel bir konumda bulunuyor. Allah ýn verdiklerini saymaya baþlasak, vermediklerini saymaya sýra gelmez, ömür biter. Dünyadaki her nimet, eninde sonunda gelip insanda karar kýlýyor. Devenin önündeki diken de bizim rýzkýmýz, ineðin önündeki saman da, yem de. Koyunun önündeki ot da, tavuðun gagaladýðý toprak da. Hepsi bizim rýzkýmýz. Neticede soframýza yumurta olarak dönüyor, süt ya da bal olarak dönüyor, et olarak dönüyor. Bize gönderiliyor. Bakar mýsýnýz Rabbimizin þu ikramýna ve iltifatýna Bizi en þerefli bir misafir olarak aðýrlýyor. Diðer misafirlerin yediklerini bize yedirmiyor. Bizim yiyeceðimiz, ise ancak onlarýn ürettikleri oluyor. En üst mertebeden bir aðýrlanma ve iltifat deðil mi bu? Her þeyden önce, Ýnsan yediðine bir baksýn! (Abese Sûresi, 24) Evet, insan zenginliðini parayla ve malla ölçtüðü zaman fakirdir. Bu nimetleri Allah tan bildiði zaman zengindir. Ýnsanýn bedeninde bir operasyon yapmak için, onu bayýltmak gerekiyor, ama ruhunda yapmak için, onu ayýltmak gerekiyor. Ýbadet ve þükür ruhun uyanýþýdýr. Rabbimizin nimetlerini saymakla bitiremeyiz. Oturup düþünelim. Bir kenara da not alýp bakalým. Sadece bir gün deðil, bir saat içerisinde ne gibi nimetlerle kuþatýlýp donatýldýðýmýzý, bir ince hesap edelim de bakalým, hayretler içinde kalacak mýyýz, kalmayacak mýyýz? Rabbimizin nimetlerini saymaya var mýsýnýz? Þükrümüzü arttýrmaya var mýsýnýz? Hem anla ki, bu hayat madem kâinatýn en büyük neticesi ve en azametli gayesi ve en kýymettar meyvesidir; elbette bu hayatýn dahi kâinat kadar büyük bir gayesi, azametli bir neticesi bulunmak gerektir. Çünkü aðacýn neticesi meyve olduðu gibi, meyvenin de çekirdeði vasýtasýyla neticesi, gelecek bir aðaçtýr. Evet, bu hayatýn gayesi ve neticesi hayat-ý ebediye olduðu gibi, bir meyvesi de, hayatý veren Zât-ý Hayy ve Muhyîye karþý þükür ve ibadet ve hamd ve muhabbettir ki, bu þükür ve muhabbet ve hamd ve ibadet ise, hayatýn meyvesi olduðu gibi, kâinatýn gayesidir. Ve bundan anla ki, bu hayatýn gayesini rahatça yaþamak ve gafletli lezzetlenmek ve heveskârâne nimetlenmektir diyenler, gayet çirkin bir cehaletle, münkirâne, belki de kâfirâne, bu pek çok kýymettar olan hayat nimetini ve þuur hediyesini ve a- kýl ihsanýný istihfaf ve tahkir edip dehþetli bir küfran-ý nimet ederler. (Lem alar, 324) Bir kýssa: Yahya bin Muaz a: Fakirlik ve zenginlik nasýl bir imtihan sebebidir? diye sorarlar. Þöyle cevap verir: Kýyamet gününde fakirlik ve zenginlik tartýlmayacak. Fakirliðe ne kadar sabredebilmiþ, zenginliðe ne kadar þükredilmiþ ise o hesap edilecektir. Mesele çok fakir veya çok zengin olmak deðil, çok sabretmek ya da çok þükretmektir. Þükrün özü özeti de namazdýr. Dünya öyle bir hale geldi ki, yoksullar parasýz ne yapacaklarýný, zenginler de parayla ne yapacaklarýný bilemez oldu artýk. Yarýný düþünürken bugünün nimetlerini unuttuk. Dünya malý tuzlu bir su gibi. Ýçtikçe artýyor susuzluðumuz. Hamd, þükür ve tefekkür ise tatlý bir su gibi. Ýçtikçe azalýyor susuzluðumuz. Okuyup anlamak, anlayýp anlatmak ve yaþamak da bir nimet. Rabbimizin nimetlerini saymakla bitiremeyiz.

3 Y HABER 3 Yazý Ýþleri Müdürü Haber Müdürü Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli Ýstanbul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Yazýiþleri fax: (0212) Kitap satýþ fax: (0212) Mustafa DÖKÜLER Ankara Temsilcisi 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) ÝlânReklam servisi fax: 515 Ýstihbarat Þefi Mehmet KARA Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, Ýstanbul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: Genel Müdür Reklam 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) , , Fax: Spor Editörü Koordinatörü Recep TAÞCI Erol DOYURAN 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, Ahlen, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Yayýn Koordinatörü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: Baský: Yeni Asya Abdullah ERAÇIKBAÞ AboneveDaðýtýmKoordinatörü: Adem AZAT Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ. Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir. Yayýn Türü: Yaygýn süreli ISSN Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi Mehmet KUTLULAR Genel Yayýn Müdürü Kâzým GÜLEÇYÜZ NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 10 Recep 1432 Rumî: 30 Mayýs 1427 Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Polisten ailelere uyarý AÝLELERÝ, ÇOCUKLARIN SOKAKTAKÝ TEHLÝKELERDEN KORUNMASI ÝÇÝN GEREKLÝ TEDBÝRLERÝ ALMALARI KONUSUNDA UYARAN EMNÝYET, ÇOCUKLARIN TANIMADIKLARI KÝÞÝLERDEN UZAK DURMALARINI ÝSTEDÝ. BURSA Emniyet Müdürlüðü, okul öncesi çocuklarýn, ev dýþýnda özellikle kalorifer daireleri, bodrumlar ve inþaatlarda oynamalarýna izin verilmemesini istedi. Emniyet, ailelere çocuklarýn sokaktaki tehlikelerden korunmasý için gerekli tedbirleri almalarý konusunda uyardý. Ýl Emniyet Müdürlüðü nden yapýlan açýklamada, ailelere, çocuklarýný kendilerine yakýnlýk gösteren yabancýlardan u- zak durmalarý yönünde uyarmalarý tavsiyesinde bulunuldu. Ebeveynlerden yabancýlarýn verdiði hediyeleri kabul etmemesi yönünde çocuklarýný e- ðitmeleri uyarýsýnda bulunulan açýklamada, Bu gibi giriþimlerde bulunanlarý veya kendilerini rahatsýz edenleri hemen en yakýn güvenlik görevlisine söylemelerini ve size de mümkün olduðu kadar çabuk haber vermelerini isteyin. Evden dýþarý çýktýðýnýzda, nerede ve kiminle birlikte olduðunuzu ailenize söyleyin. Çocuklarý dýþarý çýktýðýnda ü- zerlerinde fazla miktarda para ve kýymetli eþya bulundurmayýn denildi. Çocuklarýn tanýmadýðý kiþilerin araçlarýna binmemesinin tavsiye edilmesine dikkat çekilen açýklamada, çocuklarýn kesinlikle tanýmadýðý kiþilerle iliþki kurmamalarý gerektiði vurgulandý. Çocuklarýn yabancýlarla bir yere gitmemesinin önemine vurgu yapýlan açýklamada, çocuklara þu öðütlerde bulunuldu: Yabancý kiþilerle herhangi bir yere gitme. Yardým talebinde bulunan yabancýlara yardýmcý olurken dikkatli ol. Evde yalnýz kaldýðýnda tanýmadýðýn kimseye kapýyý açma. Issýz parklar, yollar ve yerlerden uzak dur. Telefonda yabancý kimseye bilgi verme. Toplu olarak oynayan çocuklardan ayrýlma ve tek baþýna oynama. Takip e- dildiðini hissettiðinde, büyüklerden yardým iste ve bu durumlarda ýssýz yerlere deðil, kalabalýða doðru git. Sana zarar vermek isteyen kiþilere iyi bakýp onlarý teþhis et ve araçlarýnýn plâkasýný al. Kendine ve arkadaþlarýna bir þey yapýldýðýnda derhal ailene ve polise haber ver. Bursa / cihan Ebeveynler, çocuklarýný yabancýlarýn verdiði hediyeleri kabul etmemesi yönünde eðitmeli. Minikler üniversiteyle tanýþtý ÇOCUKLARIN bilimle, bilim kültürüyle ve üniversiteyle tanýþmalarýný saðlamak amacýyla kurulan Türkiye nin ilk çocuk üniversitesi, üniversiteye gelen çocuklarýn yaþadýklarýný, deneyimlerini ve heyecanlarýný dile getirdikleri bir aný defteri yayýmladý. A- ný defterinde çocuk saflýðýyla duygularýný ve düþüncelerini aktaran 7-12 yaþ arasýndaki öðrencilerin, okuyanlarý gülümseten yazýlarý yer alýyor. Ankara Üniversitesi (AÜ) bünyesinde 2007 yýlýnda kurulan ve bugüne kadar yüzlerce çocuðun programlarýna devam ettiði AÜ Çocuk Üniversitesi, Böcek Þenlik Okulu, Gökbilim Okulu, Acil ulaþým yolundaki ÝSPARK'lar kaldýrýlacak. Acil ulaþým yoluna park yasaðý ÝSTANBUL Büyükþehir Belediyesi Ulaþým Koordinasyon Merkezi (UKOME) yeni düzenlemeyle birinci derece acil ulaþým yollarýna park yasaðý getirdi. UKOME den yapýlan yazýlý açýklamada, yeni düzenleme ile parklanma yasaðý olmasý gereken birinci derece ulaþým yollarý ü- zerinde bulunan parkomatlarýn UKOME kararlarý ile kaldýrýldýðý bildirilerek, ana arterlerde bulunan bu yollara park eden araçlara Ýstanbul Emniyet Müdürlüðü Trafik Denetleme Þube Müdürlüðü tarafýndan yasal iþlem uygulanacaðý ifade edildi. Otopark olarak kullanýlan ve ÝS- PARK ýn kontrolünde olan yollarda bundan böyle otopark hizmeti verilmeyeceði kaydedilen açýklamada, uygun olan yollar üzerinde cep yapýlarak oluþturulan parkomatlarýn devam e- deceði, cep dýþýndaki parklanmalara ise müsaade edilmeyeceði belirtildi. Ýstanbul / aa Mimarlýk Okulu, Su Okulu, Toprak Bilim Okulu, Yaratýcý Fikirler Okulu, Yaþam Bilimleri Okulu ve Ýnsan Haklarý Tiyatrosu gibi programlardan oluþuyor. Yýl boyunca belirli zaman dilimlerinde düzenlenen bu programlara bireysel veya kurumsal olarak baþvurulabiliyor. Böcek Þenlik Okulunda böcekler dünyayý döndüren küçük yaratýklar olarak tanýmlanýyor ve çocuklar aslýnda etraflarýndaki böceklerin bitkilerin temel tozlayýcýsý durumunda olduðunu, böcekler olmasaydý birçok meyve ve sebze de olmayacaðýný öðreniyor. Öðrencilerin deftere yazdýklarýndan bazý ifadeler, kendi yazýlarýyla þöyle: Aslýnda ben bilimde bu kadar ilerlememiþtim. Hayatýmda bugünü hiç unutmayacaðým. Asýl olan burda (burada) bilim deðil, bana gösterilen sevgi herþeyden önemlidir Bu yere gelmeyenlerin çabucak gelmesi gerekiyor. Çünkü dýþarda vakitlerini boþa harcayanlar buraya gelmesi gerekir. Ýlk baþta ben de sýkýcý sanýyordum, ama sonradan bilgiler öðrenince hiç sýkýlmadým. Bence bu okuldaki herkes çok yardýmsever. Ben Türkiye de bu kadar bilgili insanlar olduðunu bilmiyordum. Gördükçe seviniyorum. Ankara / aa Sincap Çocuk Tiyatrosu ziyaret ettiði okullarda özellikle orman köylerindeki okullarda büyük ilgi ve beðeni topluyor. FOTO: CÝHAN Orman sevgisini eðlenerek öðrendiler ÝLKÖÐRETÝM öðrencilerini eðlendirerek orman sevgisi aþýlayan, Sincap Çocuk Tiyatrosu nu 3 haftada 12 bin 600 çocuk izledi. Sincap Çocuk Tiyatrosu ziyaret ettiði okullarda özellikle orman köylerindeki okullarda büyük ilgi ve beðeni topluyor. Mersin Orman Bölge Müdürü Mustafa Gözükara, bütün ülkeyi köy köy gezen Sincap Çocuk Tiyatrosu nun yaklaþýk 3 hafta boyunca Mersin de 28 okulda toplam 12 bin 600 öðrencinin izlediðini söyledi. Mersin in orman yangýnlarý konusunda oldukça hassa bir konumda bulunduðunu hatýrlatan Gözükara, Özellikle ormanla iç içe yaþayan öðrencilerimizin orman yangýnlarý konusunda bilgi sahibi olmalarý ormanlarýmýzýn yarýnlarý açýsýndan oldukça önemli. Bölge Müdürlüðü o- larak çocuklarýmýza doða sevgisi ve orman yangýnlarý hakkýnda çeþitli eðitim çalýþmalarýný zaten yapmaktayýz. Neþeli Orman tiyatro oyunumuzla bu bilgileri tekrar hatýrlatýrken ayrýca miniklerimizin eðlenmeleri de çok hoþumuza gidiyor. Doðru bir eðitim yaklaþýmýyla çok güzel sonuçlar alabileceðimizi de görmüþ oluyoruz dedi. Mersin / cihan Baþka öðrenci olmayýnca dereceye girdiler CUMHURÝYET Üniversitesi Þarkýþla A- þýk Veysel Meslek Yüksek Okulu Büyük ve Küçükbaþ Hayvan Yetiþtiriciliði Bölümünde sadece 2 öðrenci eðitim gördüðü için mezuniyet töreninde doðal olarak ilk 2 dereceyi de iki arkadaþ paylaþtý. Þarkýþla Aþýk Veysel Meslek Yüksek Okulu nun mezuniyet töreninde konuþan okul müdürü Prof. Dr. Metin Erol, meslek yüksek okulu ile ilgili bilgiler verdi. Programda bölümlerinde dereceye girenlere ödülleri ve mezuniyet belgeleri verildi. Büyük ve Küçükbaþ Hayvan Yetiþtiriciliði Bölümünde sadece 2 öðrenci eðitim gördüðü için, mezuniyet töreninde ilk 2 dereceyi doðal olarak iki arkadaþ paylaþtý. Bölümün birincisi Mesut Çolak, ikincisi Mehmet Emin Hark, sýnýfta baþka öðrenci olmadýðý için dereceye girdiklerini belirterek, mutlu olduklarýný söyledi. Sivas / aa Ýnþaat halindeki binanýn balkonu çöktü ANKARA'NIN Ulus semtinde inþaat halindeki bir binanýn balkonu henüz bilinmeyen bir sebeple çöktü. Kopan beton parçalarýnýn inþaatýn önündeki iskeleyi devirmesi sonucu iskelede bulunan bir iþçi hafif þekilde yaralandý. Olay, dün saat sýralarýnda Ulus Agâh Efendi Sokak ta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan inþaat halindeki binanýn ikinci katýndaki balkon, henüz bilinmeyen bir sebeple çöktü. Balkonun kopan beton parçalarý önünde bulunan iskeleyi devirdi. Bu sýrada iskelede bulunan bir iþçi, iskelenin devrilmesiyle aþaðýya düþtü. Olay yerine gelen saðlýk ekipleri hafif yaralanan iþçiye ilk müdahaleyi ambulansta yaptý, daha sonra hastaneye kaldýrdý. Ýskelede ve bina giriþinde baþka iþçinin bulunmamasý muhtemel bir faciayý önledi. Ýskelenin devrilmesi sonucu bir araçta da maddi hasar meydana geldi. Ankara / cihan Seçim Türkiye, cumhuriyet tarihinin 24., 1946 seçimiyle girdiði çok partili demokrasi döneminin 17. milletvekili seçimi için bugün sandýk baþýna gidiyor. Millet, vereceði oylarla yeni bir parlamento oluþturacak. Tercihlerin daðýlýmý ise bu Meclisteki iktidar ve muhalefet kompozisyonunu yeniden þekillendirecek. Öncelikle þunu ifade etmek lâzým: Ülkeyi yönetecek olanlarý halkýn belirlemesine imkân veren seçim, büyük bir nimet. Deðerinin bilinmesi ve hakkýnýn verilmeye çalýþýlmasý gerekiyor. Unutulmamalý ki, 1946 öncesinde bu imkân yoktu. Tek parti döneminde seçim adý altýnda yapýlan iþ, rahmetli Ýhsan Sabri Çaðlayangil den bizzat dinlediðimiz üzere, devrin en tepedeki iki yöneticisi olan M. Kemal le Ýnönü nün kapalý kapýlar ardýnda bir araya gelerek tesbit ve tayin ettikleri isimlerin seçtirilmesi nden ibaretti daki seçimlere ise açýk oy, gizli tasnif skandalýnýn gölgesi düþtü. Ve 27 senelik tek parti sultasý bu sayede ömrünü biraz daha uzattý de yapýlan ilk hür ve serbest seçimle bir devir kapanýp yeni bir devir açýldý. Gerçi seçim sonuçlarýndan, daha doðrusu, halkýn, oylarýyla kendilerini devredýþý býrakmasýndan rahatsýz o- lanlar, bu rahatsýzlýklarýný zaman zaman seçimle gelmiþ yöneticileri silâh zoruyla alaþaðý etme noktasýna da vardýrdýlar. Ama sonrasýnda yine sandýða gitme esasýný ortadan kaldýramadýlar. Buna karþýlýk, halkýn kafasýný karýþtýrýp sandýktan kendi hesaplarýna uygun sonuçlar çýkarmaya yönelik deðiþik tertip ve tezgâhlar içine girdiler. Özellikle 12 Mart 1971 müdahalesinden bu yana yapýlan her seçimde bunun farklý örneklerini gördük, halen de görmeye devam ediyoruz. Herþeye raðmen hür ve serbest seçim büyük bir nimet ve imkân. Ama isabetli sonuçlar verebilmesi için, seçim yapýlýrken kullanýlan sistem, yöntem ve kurallarýn da, yine müdahale dönemlerinde bunlar üzerinde yapýlmýþ olan tahribat ve dejenerasyonun tortularýndan arýndýrýlarak, millet iradesinin saðlýklý bir þekilde yansýmasýna imkân verecek tarzda düzeltilmesi gerekiyor. Ayný durum, demokratik parlamenter sistemin vazgeçilmez unsurlarý olarak nitelenen siyasî partilerdeki iç iþleyiþin demokrasi kurallarýna uygun hale getirilmesi için de söz konusu. Bu itibarla, her seçimde adaletsiz sonuçlar doðuran seçim ve partiler kanunlarýnýn düzeltilmesi, artýk daha fazla ertelenemez bir mecburiyet. Hazine yardýmýnýn daðýtýmýndaki haksýzlýk, yüzde 10 barajý, milletvekili adaylarýný tabanýn deðil, liderlerin belirlemesi gibi problemler de sandýktan çýkan sonuçlara gölge düþürmekte. Mevcut durumda, konjonktürel rüzgârlarla Mecliste temsil gücüne eriþen partiler, kasalarýný dolduran cömert hazine yardýmlarý ve masraflý tanýtým kampanyalarý ile seçim yarýþýna girerken, diðer partiler bu imkândan mahrum. Böyle olunca, birbiriyle baðlantýlý dýþ ve iç adreslerde hazýrlanan toplum mühendisliði projeleri çerçevesinde oluþturulan siyasî yapýlanmalar, medya üzerinden yürütülen psikolojik harekâtlarla seçmen tercihleri yönlendirilerek hayata geçiriliyor. Adýna da millî irade deniliyor. Türkiye de seçimlerin bir diðer özelliði, seçilerek iktidar gücünü elde edenlere, bürokratik oligarþi olarak da ifade edilen atanmýþlar sultasý karþýsýnda fazla inisiyatif verememesi. A- nadolu dan alýnan oylarýn, seçilenleri Ankara da gerçek anlamda iktidar yapmaya yetmemesi. Bunun önemli sebeplerinden biri, sivil toplum bilincinin oluþmamasý. Ve bunda, partilerin iç yapýsýnda tabanýn iradesinin hakim olmasýný engelleyen antidemokratik düzenlemelerin hâlâ a- þýlamamýþ olmasý çok büyük bir paya sahip. Son dönemde bunu aþma iddiasýyla yapýlanlarýn, sistemi demokratikleþtirecek yapýsal reformlar olmayýp, iktidara ve kiþilere endeksli düzenlemeler olmasý ise, problemi çözmüyor. Tam tersine hem mevcut sorunu daha da kronikleþtiriyor, hem de yeni sorunlara yol açýyor. Bu þartlarda yapýlacak olan bugünkü seçimin herþeye raðmen hayra vesile olmasýný diliyoruz.

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR MODERN ÇAÐIN KÖLELÝÐÝ: ÝNTERNET BAÐIMLILIÐI Ýnternet kullanýmýndaki artýþ ve sosyal medyanýn önlenemez yükseliþi bazý kullanýcýlar için internet baðýmlýlýðý ný gündeme getirdi. HABERÝ SAYFA 12 DE Engelsiz

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 1 EYLÜL 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr ZÝHNÝYET DEÐÝÞÝKLÝÐÝ ÝÇÝN KÜLTÜR DEVRÝMÝ GEREKLÝ

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 1 EYLÜL 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr ZÝHNÝYET DEÐÝÞÝKLÝÐÝ ÝÇÝN KÜLTÜR DEVRÝMÝ GEREKLÝ Balýkçýlardan Vira Bismillah / 11 DE 6asýrlýkgelenekyaþatýlýyor / 10 DA Ödevleri veliler yapýyor/ 3 TE Kayýt parasý istenmeyecek/ 6 DA DARÜLACEZE'DE BAYRAM Yaþlýlarýn yüzlerini güldürdüler HABERÝ SAYFA

Detaylı

AB süreci demokratikleþme için önemli

AB süreci demokratikleþme için önemli HADÝSLERDEN HAYAT PRENSÝPLERÝ Herhangi bir idareci, bir topluluðu idare eder de, onlara karþý yumuþak davranýp þefkat gösterirse, Allah da Kýyamet Günü ona þefkatle muamele eder. Hadis-i Þerif Meâli B

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Ramazan da intiharlar azalýyor / 3 TE Roma dan sonra Milano ya da cami/ 7 DE Gençlik oruçlu, sabýrlý ve mutlu / 10 DA Çocukluðumun Ramazan larý / 15 TE YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN BAÞLADIK Faruk Çakýr

Detaylı

Yeni anayasada Kemalizm olmamalý

Yeni anayasada Kemalizm olmamalý Said Nursî: Kürtler ayrýlýðý asla istemezler CEVHER ÝLHAN IN YAZISI DÝZÝSÝ 12. SAYFADA ÖÐRENCÝ SERVÝSLERÝ YOLLARDA PAZARTESÝ TRAFÝÐÝNE DÝKKAT HABERÝ SAYFA 3 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Bizim Radyo yeni sezonda çok farklý. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 2 EKÝM 2011 PAZAR / 75 Kr

Bizim Radyo yeni sezonda çok farklý. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 2 EKÝM 2011 PAZAR / 75 Kr Bizim Radyo yeni sezonda çok farklý Uluslararasý Halil Ýbrahim buluþmalarý Ha be ri sayfa 16 da 104.4 Bi zim Rad yo Ge nel Ya yýn Yö net me ni Meh - met Ya þar 3 Ekim den itibaren baþlayacak olan yeni

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 6 EYLÜL 2011 SALI / 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 6 EYLÜL 2011 SALI / 75 Kr Üniversite kayýtlarý baþladý/ 3 TE Ýþtebilânço:162ölü,907yaralý/ 6 DA Avrupa ruhen hasta/ 7 DE ÞÝMDÝ DE OKUL ALIÞ VERÝÞÝ TELÂÞI Ha be ri sayfa 11 de GERÇEKTEN HABER VERiR IL: 42 SA I: 14.920 AS A NIN BAH

Detaylı

YAÞ SINIRI HUKUKA AYKIRI. dedi. Ha be ri sayfa 4 te AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. Aziz Yýldýrým ifade verdi

YAÞ SINIRI HUKUKA AYKIRI. dedi. Ha be ri sayfa 4 te AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. Aziz Yýldýrým ifade verdi Soykýrým hüznüne sanatçý desteði usa ray bos na Ü ni ver si te si Tür ko lo ji Bö lü mü Öð re tim Gö rev li si A mi na Þil yak Ye sen ko - viç in ka le me al dý ðý, Tem muz 1995 yý lýn da ço cuk la rý

Detaylı

Anayasa deðiþseydi bunlar olmazdý

Anayasa deðiþseydi bunlar olmazdý FO TOÐ RAF: A A Katedralde GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ezan sesi AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR uabd de ilk kez, 32 e ya let te 70 ten faz la ki li se nin Pa zar a yi nin de üç

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 29 AÐUSTOS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 29 AÐUSTOS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐI ÝLÂN ETTÝ BAYRAM NAMAZI SAATLERÝ Ra ma zan Bay ra mý na ma zý ya rýn sa bah An ka ra da 06:55, Ýs tan bul da 7:10, Ýz mir de 7:19, Ça nak ka le de 7:20 de, Hak kâ ri de 6:13 de

Detaylı

MECLÝSÝN ÝLK ÝÞÝ YENÝ ANAYASA

MECLÝSÝN ÝLK ÝÞÝ YENÝ ANAYASA Kâbe nin inþasý belgesel oluyor 16 MUKADDES YOLCULUK BAÞLADI Ýlk hacý kafilesi dün Esenboða dan yola çýktý. 90 bin hacý adayýnýn kutsal topraklara giriþleri 31 Ekim e kadar sürecek. Dönüþler 11 Kasým da

Detaylı

Darbeler olmasaydý Almanya yý geçerdik

Darbeler olmasaydý Almanya yý geçerdik HÜZÜNLÜ BAYRAM YAÞANDI Þehitliklerde gözyaþlarý yine sel oldu HABERÝ SAYFA 5 TE Somali de yaralar sarýlýyor/ 5 TE ABD limüslümanlarrahatsýz/ 7 DE Çocuklara cep i sýnýrlayýn/ 15 TE Tabletbilgisayar2.döneme/

Detaylı

YOL HARÝTASI Risale-i Nur da

YOL HARÝTASI Risale-i Nur da ÝNTÝHAR EYLEMLERÝ NEDEN YANLIÞ? Dinin yasakladýðý intiharýn, sivilleri hedef alan ve nizamî harp kurallarýna da uymayan bir terör eylemine dönüþtürülmesinin þehadet adý altýnda yüceltilmesi, kabulü imkânsýz

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çantalar artýk tarih oluyor Altýngözdeyatýrýmaracý Milletvekilinin kitap aþký 11 5 3 OKUL DEÐÝL TELEVÝZYON YETÝÞTÝRÝYOR Ha be ri sayfa 3 te GERÇEKTEN HABER VERiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE

Detaylı

Önce bu yemini deðiþtirin

Önce bu yemini deðiþtirin PROTOKOL ÝMZALANDI ÇÝNLÝ ÝMAMLAR TÜRKÝYE DE EÐÝTÝLECEK HABERÝ SAYFA 3 TE DÝYANET-SEN DEN EBEVEYNLERE KUR ÂN KURSU ÇAÐRISI HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.844 AS YA NIN BAH

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DAVETLER ÝPTAL, ÝFTARLAR SOMALÝ YE ÝTSO Baþ ka ný Ha san Hü se yin Ka çý koç, bu yýl Ra ma zan a yý bo yun ca ve re cek le ri bü tün if tar ye mek le ri ni ip tal e dip, bedeli ni So ma li ye ba ðýþ la

Detaylı

KAPÝTALÝZME ÝSYAN BÜYÜYOR

KAPÝTALÝZME ÝSYAN BÜYÜYOR MHP lideri Devlet Bahçeli: Kürt kardeþlerinizi kucaklayýnýz Os ma ni ye de hal ka hi tap e den MHP Ge nel Baþ ka ný Dev let Bah çe li, Os ma ni - ye de bu lu nan ve bin yýl lýk kar deþ li ði mi zin tem

Detaylı

3. BOÐAZ KÖPRÜSÜ ÝHALESÝ, GELECEK SENEYE KALDI

3. BOÐAZ KÖPRÜSÜ ÝHALESÝ, GELECEK SENEYE KALDI 10 OCAK 2012'YE ERTELENDÝ 3. BOÐAZ KÖPRÜSÜ ÝHALESÝ, GELECEK SENEYE KALDI HABERÝ SAYFA 11 DE Irak ta kanlý gün/ 7 DE Sakal-ý Þerif e yoðun ilgi / 6 DA Balanlý ya hakimden uyarý / 4 TE En çok okunan kitap

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Altýn yaldýzlý, gofreli kartona lüks baskýlý. Bekleyiniz... Ayrýntýlý bilgi sayfa 15 te YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.879 27 TEMMUZ

Detaylı

ARAP BAHARI KIÞA DÖNMESÝN

ARAP BAHARI KIÞA DÖNMESÝN HADÝSLERDEN HAAT PRENSÝPLERÝ Emri altýndakilere karþý güzel davranmak, hayýr ve berekete vesiledir. Kötü ahlâk uðursuzluktur. Ýyilik, ömrün artmasýna vesiledir. Sadaka kötü kazayý önler. Hadis-i Þerif

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SÝVÝL KAYIPLAR GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 15 ARTTI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SÝVÝL KAYIPLAR GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 15 ARTTI YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.867 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr NATO KATLÝAMI KREDÝ NOTU HER AN DÜÞÜRÜLEBÝLÝR ABD negatif izlemeye

Detaylı

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN UÇURTMA ÝNTERNET SÝTELERÝNDE SOMALÝ DEKÝ DRAM KISA FÝLM OLDU HABERÝ SAFA 10 DA ENÝ SÝSTEM TAM BÝR SAVAÞ OUNU ORMAN ANGINLARI TAKÝPTE HABERÝ SAFA 6 DA KIZILA BÜTÜN ÝHTÝACI KARÞILIOR EDÝRNE DEN KARS A KAN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR CAMÝLER ÝTÝKÂFA HAZIR HABERÝ SAYFA 6 DA TURÝSTLER HUTBE DÝNLEYECEK -HABERÝ SAYFA 6 DA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR HAFTA- SONU ekimizi bugün bayinizden isteyiniz. AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET

Detaylı

EÐÝTÝME ÖZGÜRLÜK. Çocuk-cami buluþmalarý. Kaddafi çölde saklanýyor. Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli

EÐÝTÝME ÖZGÜRLÜK. Çocuk-cami buluþmalarý. Kaddafi çölde saklanýyor. Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli ALMAN ÇÝFT, DÝNÎ NÝKAH KIYDI Ýslâmý seçtim, huzur doluyum Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli GERÇEKTEN HABER VERiR Y 16 5 Çocuk-cami buluþmalarý DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐININ UYGULAMAYA KOYDUÐU CAMÝ-ÇOCUK

Detaylı

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.864 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Tüketim ve borçla büyümeye dikkat YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM MB UZMANINDAN

Detaylı

KESÝNTÝSÝZ EÐÝTÝM ENGELÝ DE KALKSIN

KESÝNTÝSÝZ EÐÝTÝM ENGELÝ DE KALKSIN Devlet, vatandaþlarýný ayýrt etmemeli CEVHER ÝLHAN IN YAZI DÝZÝSÝ 12. SAYFADA Diyanet ten Afrika için yeni kampanya HABERÝ SAYFA 4 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y HAFTASONU ekimizi bugün bayinizden isteyiniz.

Detaylı

Ha be ri sayfa 16 da. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 EYLÜL 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr VAHÞETE LÂNET

Ha be ri sayfa 16 da. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 EYLÜL 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr VAHÞETE LÂNET MUKADDES OLCULUK BAÞLIOR Ha be ri sayfa 3 te GAZZE DE EÐÝTÝM DE ÝSRAÝL ABLUKASINDA Ha be ri sayfa 16 da GERÇEKTEN HABER VERiR IL: 42 SA I: 14.942 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

BIRAKIN BU ÝNATLAÞMAYI

BIRAKIN BU ÝNATLAÞMAYI KAOS VE KRÝZLER 100. YILDÖNÜMÜ HAZIRLIKLARI RÝSALE-Ý NUR LA AÞILIR Önümüzdeki kritik süreçte yaþanacak krizlerin sað salim aþýlabilmesi için, manevî dinamikleri ayakta tutup besleyecek bir kesintisiz güç

Detaylı

FÝLÝSTÝN ÝN DEVLET OLMA MÜCADELESÝ

FÝLÝSTÝN ÝN DEVLET OLMA MÜCADELESÝ Yýllar sonra orduevindeler Suriye deyaralýlarkaçýrýlýyor Münevver Ayaþlý ya vefa 5 7 10 LÝBYALILAR HÜRRÝYET E DOÐUYOR Ha be ri sayfa 7 de GERÇEKTEN HABER VERiR Y HAFTA- SONU ekimizi bugün bayinizden isteyiniz.

Detaylı

MÝLLETE VERÝLEN SÖZLER TUTULSUN

MÝLLETE VERÝLEN SÖZLER TUTULSUN Osmanlý hareminde cariyelik GER ÇEK TEN HA BER VE RiR ZENEP ÇAKIR IN DÝZÝ AZISI SAFA 15 TE IL: 42 SA I: 14.838 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr MÝLLETE

Detaylı