ÝSKENDER n LAHMACUN. Alo Paket

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝSKENDER n LAHMACUN. Alo Paket 213 32 42"

Transkript

1 Þehir Terminali nde satýþý yapýlmayan iþ yerleri için ikinci kez ihale düzenledi. Terminal de ikinci ihale Çorum Belediyesi'nde yapýmý tamamlanan Þehir Terminali nde satýþý yapýlmayan iþ yerleri için ikinci kez düzenlenen ihale dün gerçekleþtirildi. * HABERÝ 3 DE Çorum, EMÝTT Fuarý nda Turizm sektörünün en prestijli fuarlarý arasýnda gösterilen ve dünyada 5. sýrada yer alan Emitt Fuarýný fýrsat olarak gören Çorum Valiliði ve Çorum Belediyesi bu yýl fuara 'Medeniyetlerin Buluþma Noktasý' ve 'Tarih, Kültür ve Doða Sizi Bekliyor' sloganlarý ile TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi 10. Holde 1013 nolu stantta yerini aldý. * HABERÝ 2 DE Fuarda Hitit kýyafetli canlý mankenler yer aldý. ÇORUM 23 OCAK 2015 CUMA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ ÝSKENDER n LAHMACUN Alo Paket Gazi Cad. No: 13/B ÇORUM (Ç.HAK:514) Hedef saðlýklý aileler Dünya Perspektifinde ve Çorum da Aile Hekimliði Uygulamalarý konulu seminer dün gerçekleþti. Çorum Belediyesi, Hitit Üniversitesi ve Çorum Tabip Odasý iþbirliðinde organize edilen programda aile hekimliði uygulamalarýnýn amacýnýn saðlýklý aileler ve saðlýklý toplum olduðu vurgulandý. * HABERÝ 10 DA Milli Eðitim Müdürü'ne karne Türk Eðitim-Sen Çorum Þubesi, Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük'e karne verdi. * HABERÝ 7 DE Eðitim Sen rapor sundu Eðitim Sen Çorum Þube Baþkaný Mehmet Öztürk, Eðitim- Öðretim Yýlý 1. yarý yýl eðitimin durumu raporunu sundular. * HABERÝ 7 DE Selim Aydýn Mehmet Öztürk * SAYFA 12 DE Konuþmacýlar, aile hekimliði uygulamalarýnýn amacýnýn saðlýklý aileler ve saðlýklý toplum olduðunu vurguladýlar. 96 bin öðrenci karne alacak Eðitim Öðretim Yýlý ilk yarýsý bugün sona eriyor. Çorum daki ilk ve orta dereceli okullarda öðrenim gören 96 bin 651 öðrenci karne alacak. * HABERÝ 11 DE Maddeye deðil hayata baðlanýn Psikolog Binnur Karagöz, Karþýyaka Ýlkokulu velilerine Madde Baðýmlýlýðý konulu eðitim verdi. Velilerin yoðun ilgi gösterdiði eðitim sonunda Psikolog Karagöz, konu ile ilgili merak edilen sorularý cevapladý. * HABERÝ 5 DE Çorum da bugün toplam 96 bin 651 öðrenci karne alacak. Psikolog Binnur Karagöz, Karþýyaka Ýlkokulu velilerine Madde Baðýmlýlýðý konulu eðitimi Ensar Vakfý nda Algý ve Gerçeklik Arasýnda Ýslam Dünyasý konulu konferans düzenlendi. Ýslamî eðitim kaliteli olmalý Ensar Vakfý Salý konferanslarýna geçtiðimiz hafta Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi öðretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Evkuran konuþmacý olarak katýldý. Algý ve Gerçeklik Arasýnda Ýslam Dünyasý konulu konferans veren Evkuran, Ýslam dünyasýnda ve Türkiye'de dinî kimlikler ekseninde yaþanan ve toplumsal-siyasal hayatýmýz üzerinde de etkileri görülen geliþmeler üzerinde durdu. * HABERÝ 4 DE Etkinlikte Hitit Üniversitesi de yer aldý. Yamaç paraþütünde Hitit imzasý Hitit Üniversitesi Havacýlýk ve Model Uçak Kulübü Öðrencileri Yamaç Paraþütü etkinliðine katýldý. * HABERÝ 5 DE Þüpheli 5 kiþi, polisin düzenlendiði operasyon sonucu yaka- Gasp iddiasýna 5 gözaltý Çorum da bir otomobili silahla gasp ettikleri iddia edilen 5 kiþi, polisin düzenlendiði operasyon sonucu yakalandý. * HABERÝ 11 DE

2 2 CUMA 23 OCAK 2015 Çorum EMÝTT Fuarý nda Fuarda Hitit kýyafetli canlý mankenler yer aldý. Çorum standý ilgi odaðý oldu. EMÝTTTÜYAP Fuar Merkezi nde açýldý. Akdað yarý yýl tatiline hazýr S amsun'un Ladik ilçesinde bulunan ve Orta Karadeniz'in tek kayak merkezi olan Akdað'da yarýyýl tatili hazýrlýklarý tamamlandý. Kar kalýnlýðýnýn 120 santimetreye ulaþtýðý bin 700 rakýmlý Akdað Kayak Merkezi'nde faaliyet gösteren otelde doluluk yüzde 60'a ulaþtý. Ladik'e yurt içi ve yurt dýþýndan gelen turistler, kayak ve snowboard yapmanýn keyfini yaþýyor. Kayak merkezindeki otelin yöneticisi Celal Þen, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, kar kalýnlýðýnýn 120 santimetreye ulaþtýðý Akdað'da pistteki karýn 40 santimetre olduðunu söyledi. Yarýyýl tatili dolayýsýyla rezervasyonlarda ciddi artýþ kaydettiklerini belirten Þen, "Otelin doluluk oraný yüzde 60 ama tahminimiz yüzde 100'e Kayak merkezine Çorum, Giresun, Ordu, Amasya ve Tokat'tan tatilciler gidiyor. çýkacaðý yönünde. Çorum, Giresun, Ordu, Amasya ve Tokat'tan giden misafirlerimiz nedeniyle tesisimiz özellikle hafta sonlarýnda çok kalabalýk oluyor" dedi. Tesisin zemininin mera olmasý nedeniyle diðer kayak merkezlerine göre daha uzun sezon geçirdiklerini anlatan Þen, "Pistimiz toplam bin 500 metre dikine uzunlukta ve çoðu orta ölçekli kayak merkezlerinden daha üst seviyede" dedi. Þen, geçen hafta tesiste yaklaþýk 5 bin kiþi aðýrladýklarýný, yarýyýl tatiliyle bu hafta sonu 10 bin kiþiyi beklediklerini ifade etti.(a.a.) urizm sektörünün en Tprestijli fuarlarý arasýnda gösterilen ve dünyada 5. sýrada yer alan Emitt Fuarýný fýrsat olarak gören Çorum Valiliði ve Çorum Belediyesi bu yýl fuara 'Medeniyetlerin Buluþma Noktasý' ve 'Tarih, Kültür ve Doða Sizi Bekliyor' sloganlarý ile TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi 10. Holde 1013 nolu stantta yerini aldý. Fuar Ocak tarihleri arasýnda Ýstanbul Beylikdüzünde bulunan Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde Ýtalya, Bahreyn, Ýngiltere, Bulgaristan, Rusya, Hýrvatistan, Brezilya, Slovenya, Moðolistan, Beyaz Rusya, Özbekistan, Letonya, Karadað, Almanya, Arjantin, Küba, Kuveyt ve Ýran gibi ülkeler baþta olmak üzere 71 ülke, 4 bin 500'ü aþkýn kurum, kuruluþ ve beldenin katýlýmýyla gerçekleþtiriliyor. A fyonkarahisar'da aralarýnda Çorumlu bir erin de bulunduðu 25 askerin þehit olduðu patlama ile ilgili mühimmatlarýn kaydedildiði mühimmat kayýt defterinin kayýp olduðu iddia edildi. Afyonkarahisar'da 5 Eylül 2012 de 25 askerin þehit olduðu, 8 i asker 11 kiþinin yaralandýðý mühimmat patlamasý olayýnýn yaþandýðý 32 numaralý depodaki mühimmat içeriklerinin kaydedildiði mühimmat kayýt defterinin kayýp olduðu ortaya çýktý. 41. Mühimmat Bö- EMÝTT Fuarý'nýn açýlýþýna Kültür ve Turizm Bakan Yardýmcýsý Abdurrahman Arýcý, Çorum'u temsilen Vali Ahmet Kara, Vali Yardýmcýsý Ali Deniz Sürmen, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru ve Belediye Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Ercan, Ýstanbul Valisi Vasip Þahin, TYD Baþkaný Murat Ersoy, Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Kadir Topbaþ, TÜRSAB Genel Sekreteri Çetin Gürcün, yabancý ülke turizm bakanlarý ve çok sayýda profesyonel turizmci katýldý. Çorum Valiliði ve Çorum Belediyesi tarafýndan ortaklaþa açýlan stantta, Çorum'a ait tarihi ve doðal deðerleri yansýtan fotoðraflar yer alýyor. Dev ekranlar aracýlýðý ile Çorum tanýtým filmleri yayýnlanýyor. Canlý mankenler üzerinde Hitit kýyafetleri sergileniyor. Tanýtým bankolarýnda kitapçýk ve broþürlerin daðýtýldýðý ve ziyaretçilere (Ç.HAK:2502) Fuar 71 ülke, 4 bin 500'ü aþkýn kurum, kuruluþ ve beldenin katýlýmýyla gerçekleþtiriliyor. meþhur Çorum leblebisinin ikram edildiði Çorum standý, açýlýþtan itibaren ziyaretçilerden büyük ilgi görmeye devam ediyor. Vali Ahmet Kara, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Ercan, Çorum standýna ziyaret için gelen konuklarý bizzat karþýlayarak yakýndan ilgileniyor. Çorum standýný ilk gün ziyaret edenler arasýnda Ýzmir Valisi Mustafa Toprak, Ordu Valisi Ýrfan Balkanlýoðlu, Bitlis Valisi Orhan Öztürk, Ýstanbul Valisi Vasýf Þahin, Nevþehir Valisi Mehmet Ceylan, Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Kadir Topbaþ, Çorum Dernekler Federasyonu Baþkaný Süleyman Gökcen ve Ýmar ve Ýskan eski Bakaný Prof. Dr. Ahmet Samsunlu baþta olmak üzere birçok tanýnmýþ bürokrat, turizm sektörü üst düzey yöneticisi, tur operatörleri ve çok sayýda Çorumlu bulunuyor. Ziyaretçiler arasýnda yer alan Unesco World Heritage Traveller Yöneticisi Birol Günay, her yýl ABD Washington'da yapýlan Türk Festivali'nde Çorum'u görmek istediklerini belirterek, Vali Ahmet Kara ve Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül'e daveti iletti. Çorum standýnda Anitta Otel, Mavi Ocak, Çorum Büyük Otel, Çavuþoðlu Turizm de yer alýyor ve kent tanýtýmýna katký saðlýyorlar. Fuar 25 Ocak 2015 tarihine kadar açýk kalacak, fuarý yerli ve yabancý 150 bin kiþinin ziyaret etmesi bekleniyor. (Haber Merkezi) Afyonkarahisar'da mühimmat defteri kayýp iddiasý lük Komutanlýðý nýn mahkemeye gönderdiði yazýda, 1 Ocak ve 5 Eylül 2012 tarihleri arasýndaki giriþ-çýkýþ defterinin tüm aramalara raðmen bulunamadýðý, defterin patlama sýrasýnda imha olabileceðinin düþünüldüðü belirtildi. YENÝ BÝLÝRKÝÞÝ HEYETÝYLE KEÞÝF Eskiþehir Askeri Mahkemesi nde görülen davanýn dünkü duruþmasýnda mahkeme heyeti, yeniden bir bilirkiþi heyeti oluþturulup bölgede keþif yapýlmasýný istedi. Þehit ailelerinin avukatlarý, tutuksuz sanýklarýn tutuklu olarak yargýlanmalarýný talep etti. Mahkeme heyeti, patlamanýn sabotaj olduðunu söyleyen CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu ndan gelecek cevabýn da davayý uzatacaðý gerekçesiyle reddine karar vererek duruþmayý 15 Nisan a erteledi.(habertürk) (Ç.HAK:237) Siz deðerli müþterilerimize uygun ve kaliteli hizmet sunmaktan mutluluk duyarýz... ÖZKAYA LAHMACUN MACUN YAPRAK DÖNER Hürriyet Meydaný No: 10 (Saat Kulesi Karþýsý) Tel: Yaprak Döner (Tatlý ikramýmýzdýr) Tavuk Döner Servis 6.50 Lahmacun Kýymalý Pide Kaþarlý Pide Kuþbaþýlý Pide Karýþýk Pide Çorba çeþitlerimiz: Ýþkembe Mercimek Ezogelin Tüm ürünlerimiz kýrmýzý ve beyaz et iþletmemize aittir. Dana Eti Sýðýr Eti Tranç Lop Kaburga Kýyma Köftelik Kýyma Yemeklik Kuzu But Satýn almýþ Kol olduðunuz Gerdan ürünlerimizden memnun Kaburga kalmadýðýnýz Kuþbaþý kemiksiz takdirde ayný gün Pirzola içerisinde Sýrt deðiþtirebilirsiniz. Tavuk Bütün 4.50 But 5.25 Göðüs 5.25 Bonfile 9.90 Baget 6.50 Taleks 6.50 Kanat 7.49 Kelebek 5.75 ÖZKAYA ETCÝ Hürriyet 4. Sok. No: 3 (Kadifeler Elektrik Karþýsý) Tel:

3 CUMA 23 OCAK Terminalde ikinci ihale Ýhale Ekrem Demirten baþkanlýðýndaki komisyon huzurunda yapýldý. Ýhaleye otobüs iþletmecileri de katýldý. Ýhalede bazý iþyerleri kiralandý. Hata kaza getirdi B ahçelievler Mahallesi nde meydana gelen kazada bisikletli genç yaralandý. Hüseyin E. Bahçelievler Mahallesi nde aracýyla seyrederken hatalý þerit deðiþtirince, Ali Rýza Y. isimli sürücü elektrik bisiklet kullanan S.Y. isimli gence çarptý. Kazada yaralanan genç hastanede tedavi altýna alýndý.(haber Merkezi) Ç EROL TAÞKAN orum Belediyesi'nde yapýmý tamamlanan Þehir Terminali nde satýþý yapýlmayan iþ yerleri için ikinci kez düzenlenen ihale dün Belediye Meclis Salonu nda Ekrem Demirten baþkanlýðýndaki ihale komisyonu tarafýndan gerçekleþtirildi. Otobüs iþletmecilerinin de katýldýðý ikinci ihalede, en yüksek ilgi yine tuvaletlerin ihalesinde yaþandý. Toplam 19 iþyerinin kiralandýðý ihalede ulaþýlan toplam kira bedelleri KDV hariç 921 bin 150 TL olarak gerçekleþti. Ýlk ihalede muhammen bedelleri 120 bin TL olarak açýklanan þehirlerarasý otobüs yazýhanelerinin bedelleri 78 Þehir Terminali nde satýþý yapýlmayan iþ yerleri için ikinci kez ihale düzenledi. bin TL ye düþürülürken, ikisi ikiþer dükkan olmak üzere 5 kiþinin katýldýðý ihalede toplam 7 dükkân talipli buldu. ÝLÇE YAZIHA- NELERÝ Ýlçeler için ayrýlan yazýhanelerden de 10 tanesi alýcý buldu. Otobüs ve ilçe yazýhaneleri için rekabet ortamý yaþanmazken, bir önceki ihalede taliplisi çýkmayan Emanetçi Dükkâný 12 bin TL muhammen bedelden ihaleye çýkarýldý. 4 taliplinin rekabet ettiði ihalede, Emanetçi Dükkâný 35 bin TL ye kiralandý. TUVALETE 181 bin TL. Öte yandan ilk ihalenin rekor fiyatýna sahip olan ve 200 bin TL ye kiralanan tuvalet, ihaleyi alan þahsýn sözleþmeyi yapmamasý gerekçesiyle ikinci kez ihale edildi. 96 bin muhammen bedelde herhangi bir indirim yapýlmazken, ihaleye 6 kiþi katýldý. Ýkinci ihalenin en yüksek ve ilgi gören kýsmýný oluþturan tuvalet ihalesi, 181 bin TLfiyatla Cafer Sarýaltýn tarafýndan kiralandý. ÖÐDER Hüseyin Balyuz la devam Þ uurlu Öðretmenler Derneði (ÖÐDER) 4. Olaðan Kongresi, geçtiðimiz Cumartesi günü Anadolu Gençlik Derneði Salonunda gerçekleþtirildi. Genel Merkez Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý Hasan Hüseyin Þahin, Çorum Þube eski ve yeni yönetim kurulu üyeleri ile dernek üyelerinin de katýldýðý kongre büyük bir coþku ve heyecan içinde tamamlandý. Açýlýþ ve yoklamanýn ardýndan divanýn oluþturulmasýyla baþlayan kongrede, Genel Merkezden katýlan H. Hüseyin Saluh kýsa bir konuþma yaparak, ülkemizde gençliðin þuurlu öðretim ve milli þuura sahip olarak yetiþmesine ihtiyaç olduðunu, bunun da dava þuurunun sahip iklimi ve manevi deðerlerle donanmýþ, teþkilatlý heyecanla çalýþan insanlarla mümkün olduðunu ifade ederek, Milli Görüþe sahip çýkmaktan mutlu olduðunu vurguladý. ÖÐDER in hükümetten talepleri Daha sonra söz alan ÖÐ- DER Çorum Þube Baþkaný Hüseyin Balyuz, kongreye katýlanlara teþekkür ederek, þunlarý söyledi; Bizler, milli görüþe sahip insanlar olarak bu cennet vatanýný, insanýmýzý ve gençlerimizi çok seviyoruz. Onun için bu ülke insanýna hizmeti bir þeref ve görev sayarak gece gündüz çalýþýyoruz. Bizler ÖÐDER olarak kurulalý yaklaþýk 8 yýl oldu. Kurulduðumuz günden gerek basýn hususunda gerekse deðiþik toplantý ve platformlarda savunduðumuz temel ilkelerden olan baþörtü yasaðýnýn kalkmasý, okullara Kuran -ý Kerim, Osmanlýca ve siyer derslerinin konmasý, kýlýk kýyafet serbestliði okullara ve din dersinin konmasý, Ýmam Hatip Liselerinin orta kýsmýnýn yeniden açýlmasý, zorunlu eðitimin kalkmasý vb. konularýn çözülmesi sevindirici geliþmeler, ancak tabi bunlar yeterli deðil, hükümetimizin ve devletimizin çözmesi gereken en önemli sorunlar var bunlarda eðitimin milli manevi deðerlere uygun bir müfredata kavuþmasý, inanç ve düþünce özgürlüðü önündeki engellerin kalkmasý laikliðin yeniden tanýmlanýp din düþmanlýðý olarak kullanýlmasýnýn engellenmesi, milletimizin deðerlerine uygun yeni bir anayasa yapýlmasý, televizyon ve basýndaki ahlak tahribatý önlenmeli, terör kökten çözümlenmeli, iþsizliðin çözülmesi, üretim ekonomisine geçilip adil paylaþým saðlanmalý, öðretmen ve emekli öðretmenlerin sosyal ekonomik þartlarý iyileþtirilmeli özellikle emeklilik özendirilip emekli öðretmenlerin kesintileri en aza indirilip maaþlarý iyileþtirilmeli. Karma eðitimin kademeli olarak velilerin tercihi haline getirilip zamanla tamamen kaldýrýlmalý. Balyuz un konuþmasýnýn ardýndan yönetim ve hesap raporu görüþülerek ibra edildi. Tahmini bütçe görüþülerek kabul edildi. Tek liste halinde girilen seçimde üyelerin tamamýnýn desteðini alan listede þu isimler yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üyeliklerine seçildi: Yönetim Kurulu Baþkaný Hüseyin Balyuz, Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin Aksoycuk, Muhasip Mustafa Özkiremitçi, Sekreter Hýdýr Uçak, üye Adem Kum. Denetim Kurulu Baþkaný Osman Yüztgenç ve üyeler Duran Aslan, Mustafa Demir. (Haber Merkezi) UMUT ÖZGÜR ÇELÝK KAPI DAN DEV KAMPANYA Laminoks Çelik Kapý 330 Panel Çelik Kapý Üniversite kütüphanesi geliþiyor itit Üniversitesi nin geçtiði- kütüphane sistemine ya- Hmiz týrým yapmasý olumlu sonuç verdi. Buna göre, basýlý yayýn sayýsý ye, E-dergi sayýsý e, E-kitap sayýsý e Online Veritabaný sayýsý 48 e ulaþmýþtýr. Bu kaynaklara kampüs dýþýndan istenilen yerden eriþim saðlanmasý amacýyla eriþim olanaklarý oldukça (Proxy) kolaylaþtýrýlmýþ durumda. Web tarayýcýlarý üzerinde yapýlacak birkaç basit ayar ile bu sisteme dahil olarak kullaným saðlanabiliyor. Hitit Üniversitesi nden yapýlan açýklamada, Üniversitemiz Akademik ve idari personelleri ile öðrencilerimiz için araþtýrma faaliyetlerinin üniversite dýþýndan daha hýzlý ve pratik bir þekilde yapýlabilmesi amacýyla Proxy ayarlarýnda deðiþiklik yapýlmýþtýr. Kullanýcýlar, Bilgi Ýþlem Daire Baþkanlýðýna baþvurmalarýna gerek kalmadan bilgisayarlarýndaki internet tarayýcýlarýnda aþaðýdaki linklerde görsel bir þekilde anlatýlan iþlemleri yaparak abone olunan veritabanlarýna ulaþabileceklerdir. denildi.(haber Merkezi) 330 Toplu alýmlarda bu fiyatlar geçerlidir. Küçük Sanayi Sitesi 55. Sk. No:3 Çorum Tel: Faks: web:

4 4 CUMA 23 OCAK 2015 E Ýslamî eðitim kaliteli olmalý nsar Vakfý Salý konferanslarýna geçtiðimiz hafta Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi öðretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Evkuran konuþmacý olarak katýldý. Algý ve Gerçeklik Arasýnda Ýslam Dünyasý konulu konferans veren Evkuran, Ýslam dünyasýnda ve Türkiye'de dinî kimlikler ekseninde yaþanan ve toplumsal-siyasal hayatýmýz üzerinde de etkileri görülen geliþmeler üzerinde durdu. Konferansýna medeniyetlerin özlerinin konuþulduðu bir süreç yaþandýðý ve bu sürece etkin biçimde bilgi ve vizyon üreterek müdahil olmak zorunda olduðumuz belirtildi ve þu görüþlere yer verildi; Sosyal politika ve iktidar algýsýnda bir dönüþüm yaþanmaktadýr. Siyasal, kültürel ve tarihsel ontolojinin yeniden tanýmlandýðý bir süreç yaþanmaktadýr. Bu süreç Batý'da daha yavaþ ve kontrollü biçimde yaþanýrken, Ortadoðu'da daha tutkulu, duygusal ve savrulmalarla dolu olarak yaþanmaktadýr. Küreselleþmenin baþta öngörülmeyen bir sonucu olarak imanýn geri dönmesi olarak adlandýrýlan bir olgu ve bunun beraberinde getirdiði problemlerle yüz yüzeyiz. Büyük dinlerin ve coþkulu imanýn coðrafyasý olan Ortadoðu'da dinsel ve mezhebî kimlikler canlanmasý, siyasetten kültüre, sosyal hayattan eðitime uzanan pek çok alanda yeni tartýþmalara ve sorunlara yol açmýþtýr. Kültürümüzün kendisine dýþarýdan dayatýlan her türlü kimliðe direnen kolaylýkla boyun eðmeyen bir yapýsý vardýr. Bu direncin en net görüldüðü alanlardan biri de siyaset ve kültür alanlarýdýr. Batýlý seküler kimliðin devlet eliyle dayatýldýðý süreçte millî ve manevî deðerlerine sarýlarak tepki koyan toplumsal bellek, aþýrý milliyetçi politikalara da benzer þekilde liberal ya da Ýslamcý ideolojilerle karþý koymuþtur. Þimdi ise Ýslam adýna þiddeti kutsayan selefi din anlayýþý ile karþý karþýya olan toplumsal yapý bu karþýlaþmadan nasýl çýkacaktýr? Sorusu gündemdeki en önemli sorudur. Ýslam dünyasýnda þiddet yanlýsý dinsel hareketler ve mezhebî ayrýþma problemi karþýsýnda geleneksel dinî yapýlarýn bir çözüm olarak savunulduðu görülmektedir. Bu yaklaþým temel olarak, var olan dinsel kimliklerin bireyleri belirli bir anlam ve aidiyet çerçevesinde tutacaðý, ayný zamanda hakikat arzusunu ve etik ihtiyaçlarýný karþýlayacaðý ve toplumsal yapýda din eksenli sert savrulmalarý önleyeceði varsayýmýna dayanmaktadýr. Toplumsal ve siyasal savrulmalar karþýsýnda yaþanan zihinsel kopuþlarý önleyebileceði düþüncesini savunmaktadýr. Öne çýkan sorularý þu þekilde sýralayabiliriz:tasavvuf ya da tarikat yapýlanmasý, acaba içerdiði güçlü teolojik ve entelektüel sistematizasyondan dolayý mý yoksa saðladýðý sorgulamaya çok az izin veren aidiyyet duygusundan dolayý mý beklenen etkiyi doðuruyor? Eðer böyleyse bu öneri, çözüm olmaktan çok sorun oluþturacaktýr. Zira müntesiplerini, birey özelliklerinden soyutlayan ve onlarý sadece dinsel þiddete ve seküler savrulmaya deðil bizzat hayatýn kendisine karþý da yabancýlaþtýran bir zihin yapýsý saðlýklý bir toplum inþasýnda ihtiyaç "Türk Milleti'nin elinden aileyi çekip alýrsanýz, geriye pek bir þey kalmaz" diyor, Batýlý bir düþünür. En kirli ve sinsi oyunlarýn ailelerimiz üzerine oynanmasý da bu yüzden olsa gerek. Medyanýn tesirinde kalan gençler, "Ben de böyle bir yaþantý istiyorum, yemek yapmam, temizlik yapmam, ütüyü sevmem" diye sonu gelmeyen, nefis arzularýný sýralamaya baþlýyor. Çünkü, gerçekleþmesi mümkün görünmeyen, ütopya tarzý evlilik hayali kurmaya baþlýyor. Evlilik hayatý, balayý süreciyle karýþtýrýlýp, evliliðin tüm sürecinin ayný geçmesi yönünde beklenti içine giriliyor. Gerçeklerle yüzleþince de çocuklarýn oyunda mýzýkçýlýk yapýp, "O zaman ben de oynamýyorum" demesi gibi, çiftler de "O zaman boþanalým" demeye baþlýyor. ÇARPA ÇARPA ÖÐRENECEKSÝN MANTIÐI Bu kadar önem arzetmesine raðmen, evlilikler neden çýkmaza giriyor? Boþanma oranlarý her geçen gün, ürkütmeye devam ederken, neden bu durumun tedbiri alýnmýyor? En basit bir örnekle, ehliyet alýrken bile haftalarca kursa gidip, maddi-manevi emek verdikten sonra bile "çarpa çarpa öðreneceksin mantýðýyla" hareket edilirken, evlilikler doðrudan "çarpa çarpa öðrenmeye" çalýþýlýyor. Hiçbir ön bilgi ve çeyiz dýþýnda baþka bir hazýrlýk yapýlmadan gerçekleþen evlilikler, en kritik yýllar olan 3-5 yýlda boþanmayla sonuçlanýyor. Maalesef boþanma kararlarýnýn çoðunluðu, öfke anýnda alýnýyor ve "Öfkeyle kalkan, zararla oturuyor". Haným danýþanlarýmdan birisinin þu sözleri, ibret vericidir "Hocam; boþandýktan sonra anladým ki, en kötü yuva, yuvasýzlýktan iyiymiþ.." EGO SAVAÞI Kendini tanýmadan, baþka birisini tanýmaya sarfedilen çaba hüsranla sonuçlanabiliyor. "Ben" olgusundan " biz" e geçilmediði müddetçe de, bu süreç "ego savaþý"na dönüþüyor. Konferansa konuþmacý olarak Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi öðretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Evkuran katýldý. Ensar Vakfý nda Algý ve Gerçeklik Arasýnda Ýslam Dünyasý konulu konferans düzenlendi. duyulan insan kaynaðýný vermekten uzaktýr. Diðer yandan içe kapalý kimlikler, toplumun birbirine düþmanca ya da en azýndan rakip olarak gören gettolara bölünmesine yol açmasý kaçýnýlmazdýr.medyada yer alan bilgilere göre IÞÝD'e katýlma oranýnýn en yüksek olduðu ülkeler arasýnda Bosna, Çeçenistan da yer almaktadýr. Bilindiði gibi bu ülkeler, tasavvufun örgütlü biçimde yer aldýðý ve güçlü olduðu bir coðrafyada yer almaktadýr. Mezhep fanatizminden kaynaklanan þiddeti önlemek için, kültürel, yerel ve geleneksel olan vurgu yapmak, küreselleþen dünyada Ýslam'ýn temsil konusunda ciddi bir sorun oluþturmaktadýr.toplumsal gerçekliðin inþasý sürecinde siyasetin yanýnda kültürün de etkisini tartýþmak gerekir. Siyasal iktidar mücadelesi dinsel kimlikleri nasýl belirliyorsa, kültür ve geleneksel yapý da ayný þekilde belirleyici olmuþtur. Bunu da bir sorun olarak görmek gerekir. IÞÝD ve benzeri tedhiþ hareketlerinin sorumlusu olarak Ýslamcýlýk düþüncesini gösteren bir yaklaþým göze çarpýyor. Bu yaklaþým izlediði tahmin edilen strateji gereði IÞÝD üzerinden Ýslamcýlýðý vurmayý deniyor. Türk toplumsal ve düþünce tarihinde rekabet halindeki siyasal düþüncelerden Türkçülük ve Batýcýlýk, son dönemde karþýsýnda gerilediði Ýslamcýlýktan rövanþ alma güdüsüyle yükselen yeni-osmanlýcýlýk hareketinin ideolojisi olarak kendine yeni denklemler kurma çabasý içindedir. Ýslamcýlýk ile Ýslam arasýndaki iliþki özdeþlik deðildir. Modern bir ideoloji olan Ýslamcýlýk, güncel arayýþ, kaygý ve sorularla muallel olmasýnýn yanýnda EVLÝLÝÐÝN BÝZDEN ÇEKTÝKLERÝ Aile Danýþmaný Firdevs Karaca Eren güncel dönemsel ve yöresel problem ve týkanmalarla malul kapsamlý ve dinamik bir harekettir. Onun bu özellikleri Ýslamcýlýðý geçersiz kýlmaz aksine onu üzerinde konuþulabilir kýlmaktadýr. Müslümanlarýn günümüz dünyasý ile müzakere düzlemini canlý ve anlamlý tutmaktadýr. Ýlke, inanç ve düþünceleri tarihin bu diliminde etkin ve iþler kýlma çalýþma arzusunun bir ifadesidir. IÞÝD Ýslamcý ideolojinin doðal ve zorunlu bir sonucu deðil aksine ideolojisinin güncellenemeyiþin doðurduðu çarpýk bir problemdir. Böyle bir sonucun ortaya çýkmasýnda en temel neden, Ýslamcýlýðýn geleneksel Ýslam düþünce mirasý ile yetkin bir iliþki kuramayýþýdýr. Yaþanan siyasal geliþmeler ve edinilen kazanýmlarýn bu yüzleþmeyi ötelemesinin payý büyüktür. Ýslamcý ideolojinin en temel politik kavramý, ümmetçilik anlayýþýdýr. Gerek Batýcýlarýn gerek Türkçülerin doðrudan karþý çýktýklarý ve reddettikleri ümmetçilik perspektifi, aslýnda Ýslamcýlýk gibi yeni ve modern bir keþiftir. Tüm Müslümanlarýn kardeþ olduðu fikrinin nasslarda açýkça vurgulanmýþ olduðu açýk bir gerçektir. Ancak peygamber sonrasýnda yaþanan siyasî ve sosyal olaylar bu kavramýn kurumsallaþmasýný engellemiþtir. Müslümanlarýn kardeþliði düþüncesi daha çok sivil toplumsal alanda Müslüman halklar arasýnda geliþmiþ ve kültürel alanda bir deðer olarak yerleþmiþtir. Ancak bunun bir siyasî proje olarak tanýmlanmasý, zamanýn ruhu ýþýðýnda, Ýslam dünyasýnýn politik olarak parçalanmasý sürecine denk düþer. Bu baðlamda ümmetçilik düþüncesinin politik bir fikir olarak modern zamanlara ait bir keþif olduðunu söylediðimizde, ayný zamanda bu düþünceyi besleyen empirik temellerin de oluþtuðunu söylemiþ oluyoruz. Ümmetin politik ve toplumsal bir kavram olarak keþfedilmesini saðlayan tarihsel ve siyasal nedenlerin güncel olduðunu ileri sürmüþ oluyoruz. Kýsacasý ümmetçilik,ümmetin siyasal birliði düþüncesini anlamlý ve zorunlu kýlan tarihsel nedenler oluþmuþ bulunmaktadýr. Ümmetçilik fikri kolayca tahmin edileceði gibi ulusçuluk düþüncesinin karþýsýnda Müslüman dünyayý bir arada tutmaya yönelik bir çözüm olarak politik dile taþýnmýþtýr. Abdülhamit'in baþlattýðý pan-ýslamizm politikasýnýn bir parçasý olarak vurgulanmýþtýr. Selefîlik, mezhep olgusuna yeni bir gözle bakmamýza yol açmýþtýr. Aslýnda muhayyel bir selef algýsý kuran ve kültürü aþaðýlayan bu köktenci ideoloji, felsefe, kelam, tasavvuf deðil Müslümanlarýn tarih boyunca ürettiði tüm medenî deðerleri bidat ve ilhad olarak görmektedir. Önerdiði þeyi ikame etmek ise öncelikle ve özellikle Müslüman dünyanýn kültürü, deðerleri ve kurumlarýyla savaþmakla mümkündür. Bugün güç ve eylem sahibi selefiliðin yaptýðý þey tam olarak budur. Sonsuz bir þiddet vaad etmektedir. Amansýz bir Þia düþmaný olan selefilerin Sünnî dünya için de benzeri duygu ve düþünceleri beslediði unutulmamalýdýr. Sünnîlik-selefîlik iliþkisinde kafalar karýþýk görünüyor. Selefiliði tümüyle Sünnilikte ayrý gösterme çabalarý göze çarpmaktadýr. Oysa tarihsel ve teolojik olarak Sünnîlik ile selefîlik çok ta farklý deðillerdir. Selefi söylemleri biraz araþtýrdýðýnýzda yorulmaksýzýn Sünnilik içinde de onun izlerine rastlamanýz mümkündür. O halde geleneðini ve düþünce mirasýný anlamak, incelemek ve kritikten geçirmek Sünnîlik için tarihsel ve teolojik bir eþiktir. Selefilik ile yüzleþen Sünnilik, kaçýnýlmaz biçimde kendisi ile de yüzleþecektir. Çünkü selefi ideolojinin sýnýrlarý, Sünniliðin dýþýnda baþlayýp yine dýþýnda bitmez. Aksine sünnilliðin içine de sýzmýþtýr. Bunu fark edemeyen ve yüzleþmeyi baþaramayan bir Sünnîliðinselefîlk karþýsýnda tutunma þansý yoktur. Ülkemizde çok sayda ilahiyat fakültesi ve ÝHL açýlmaktadýr. Ancak bu kurumlarda ne öðretileceði çok önemlidir. Ýyi Kur'an okuyan, Arapçasý güçlü ve fýkýh alanýnda uzman olan ancak mezhebî kimlikler konusunda bilgi sahibi olmayan kuþaklar bizi geleceðe deðil felakete taþýr. Kendi elimizle kendimizi ateþe atmýþ oluruz. Medeniyet tarihi, mezhepler ve kelam ekolleri, felsefe, estetik, birlikte yaþama derslerine gereken aðýrlýk verilmelidir. Bunlarýn yanýnda herkesin ilahiyat ya da ÝHL eðitimi almayacaðýna göre STK'larýn bu iþe gereken önemi vermesi gerekir. Sonuç olarak, Münker-Nekir'e cevap verecek düzeydebir dinî bilgi, bugün bizim için asla yeterli deðildir. Medeniyet inþa etmek, var olan karmaþýk dünyada Ýslam'ý temsil etmek ya da yaþamak için daha fazlasýna ihtiyaç vardýr. Bunu temin edecek gerçekçi programlar hazýrlamak zorundayýz. Konferansýn ardýndan program soru-cevap bölümüyle devam etti. (Haber Merkezi) Aþk çaðlayaný Hz. Mevlana, Mesnevi'sinde þöyle bir hikâye anlatýr: Bir dost canlýsý, dostuna gelmiþ ve kapýsýný çalmýþ. "Kim o" diye soran dostuna, "Ben" diye cevap vermiþ. Dostluðu derinliðine yaþayan dost, ona þöyle seslenmiþ: "Git! Soframda ham kiþiye yer yok!" Adamcaðýz, büyük bir mahçubiyetle çekilip gitmiþ. Bir süre sonra, yani gönlünü dostluða iyice hazýrlayýnca tekrar gelip dost kapýsýný çalmýþ. "Kim o" sorusuna da bu sefer "Sensin, sen!" diye cevap vermiþ. Bu cevabý beðenen dost, onu þu sözlerle kabul etmiþ: -Madem sen, bensin, gel öyleyse. Bu sofrada iki "ben"e yer yoktur..! Evlilik de ayný çatý altýnda, ayný sofra etrafýnda döndüðüne göre, bu sofrada iki "ben"i barýndýrmaz. Ýlla "ben" diyeceksek, "Ben nasýl davranýrsam, eþimin bana karþý olumsuz davranýþlarýný, olumluya dönüþtürebilirim" diye kendimize sorarak, yýkým ekibinde yer alan "ben"i, yapým ve onarým ekibine transfer edebiliriz. Zaruret halindeki boþanmalara bir diyeceðimiz olamaz, çünkü "Helâl" dairesindedir ve " Helâl dairesi de keyfe kâfidir". Ancak, günümüz boþanmalarýnýn altýnda yatan sebepleri incelediðimizde çoðunluðun zaruret deðil, keyfiyet dahilinde olduðu görülmektedir. Bir de tasavvufi boyutunda ele alacak olursak, Rabbimiz(c.c.)'in, en sevimsiz bulduðu helâl; boþanmadýr..! Batýlý düþünür, düþüncesinde haksýz mýdýr? Sinsi sinsi oynanan oyunlarla,ailelerimiz birer kale gibi yýkýlmaya devam ederse, deðer,inanç,anane, kültür.. adýna bizde bir þey býrakýr mý??? Öteki Duran Durmuþ Acelem var hýzlý okuyun! Gece saat Horozlar ötecek Gözlerim çayýr tavþanýnýn gözleri gibi dýþarý fýrladý Uyumam lazým Mustafa Demirer, uzun metrajlý rüyalar görmeye baþlamýþtýr bile... Rüya vizyonunda ne var bilmiyorum Rüya dedim de aklýma geldi... Salih Karslýoðlu'dan bana kýsa metrajlý, dünyanýn sýkýcý gündemlerinden uzak konulardan oluþan rüya çekmesini isteyeceðim Senaryoyu ben yazacaðým Rüyanýn adý; kibrit kutusu içinde ki fantezi, içeriði ise acýklý komedi olacak Neyse, bu kadar lak lak yeter Ben yazayým siz okuyun, lakin biraz acele edin Ýnsan olarak varlýðýnýzý algýlamanýz, kendi varoluþ sebeplerini göremeyen kiþilerde yoðun bir yetersizlik hissi oluþturur O noktada artýk o kiþilerle ayný 'insanoðlu' deðilsinizdir O yüzden ayrýþtýrmak için deðil ancak, ''yaþayabilmek'' için, hayatýnýza varlýðýný sizin kadar algýlayan insanlarý katýn Size yapmadýðý fedakârlýðý, baþkasý adýna sizden isteyen ruhlarýn, hayat olgusu sýðdýr Sýrf bu yüzden, diðer pek çok meselede ne kadar yüce gönüllü olsalar da; gerçekte 'ruhunuzu öpmeyi' unutanlar, sadece kalbinizi, 'hatýr' tasarrufunda 'iþgal edenler' olarak kalmaya mahkûm olacaklardýr... Belki de insanlarýn birbirlerini anlamamak için bu kadar direnmelerinin sebebi; bilinçaltlarýnda býçaðý birbirlerinin üzerinde deðil de aynadaki kendi akisleri üzerinde bilemeleri gerekliliðini bilmelerine raðmen, bu gerçeðe kayýtsýz kalmada ýsrar ediþleridir... Umut mu? Ben umutsuzum Yok öyle bir derdim Þöyle ki; umut gerçeklere katlanmamýzý saðlayan bir olgudur Bu yüzden 'umut' denen þeyi kullanmýyorum, kötü bayýyor Umutsuzluk umut etmekten daha iyidir, en azýndan direnmenizi saðlar Umutlarýmla konuþtum dün gece Bana dediler ki: "Ölülerle konuþma!" Küçükken þöyle dua ederdim Allah'a; Allah'ým bana hiç bitmeyen dondurma yolla Þimdiyse þöyle dua ediyorum; Allah'ým bu dünyadan beni kolla Dünya ise nasýl olmasý gerekiyorsa öyle Ölümden hiç korkmam Ölüm varken ben yok-um, ben varken ölüm yok Beden sadece bir figürdür Küçükken çok yaramazdým Þair'in dediði gibi; Küçükken 'yaram-azdý' Kýzlarla iletiþimolan iletiþimim ise acayipti Güzel kýzlarla güzel olduklarý için konuþmazdým, çirkin kýzlarla çirkin olduklarý için konuþmazdým Sonuçta kýzlarla konuþmazdým Aþk meþk iþlerinden hiç anlamam Aþk, amansýz bir akýl hastalýðýdýr Not: Mutlu insanlar melodiye, mutsuz insanlar ise sözlere dikkat ederek müzik dinlermiþ... Ben çoktandýr müzik dinlemiyorum Türkiye'nin en iyi þarkýcýsý Sezen Aksu-imiþ Hayýr Türkiye'nin en iyi þarkýcýsý "Çorum ile Sungurlunun arasý yaktý beni kaþlarýnýn karasý" Türküsünü söyleyen Yýldýray Çýnar'dý Dip not: Dünya kafes biz ise bir kuþ Kafes kuþ arýyor Vizesiz gezegendeki, hayatýnýzda hepinize baþarýlar diliyorum Ýþimiz aceleydi ama þeytaný karýþtýrmadýk; þükür

5 Madde ye deðil Hayata baðlanýn CUMA 23 OCAK 2015 P sikolog Binnur Karagöz, Karþýyaka Ýlkokulu velilerine Madde Baðýmlýlýðý konulu eðitimi verdi. Velilerin yoðun ilgi gösterdiði eðitim sonunda Psikolog Karagöz, konu ile ilgili merak edilen sorularý cevapladý. Eðitimde kiþilere baðýmlýlýðýn ne olduðu, baðýmlýlýk yapan maddelerin ve bunlarýn kiþi üzerindeki zararlý etkilerinin neler olduðu anlatan Karagöz, þu bilgileri paylaþtý: Madde baðýmlýðýnda risk faktörleri Tutarsýz, aþýrý kontrolcü ya da aþýrý ilgisiz aile tutumlarý, ailede þiddet içeren davranýþlarýn olmasý, ebeveynlerin madde kullanýyor olmalarý, parçalanmýþ aileler, aile içi iletiþim eksikliði, merak, bir arkadaþ grubuna girebilme, "hayýr" diyebilme, sorunlarla baþa çýkabilme gibi sosyal becerilerin zayýf olmasý, düþük kendine gü- ven, kendini ispat çabasý, arkadaþlarýn madde kullanmalarý, bilinçsiz ve özensiz televizyon yayýnlarý, uyuþturucu maddenin kolay eriþilebilir olmasý. Çocuklarýn madde kullanmasýný önlemek için dikkat edilmesi gerekenler Çocuklarýmýza okul öncesi dönemden itibaren ''hayýr'' demeyi öðretmeli, onlarla her zaman iletiþim halinde olmalý, onlara yaþlarýna Psikolog Binnur Karagöz, Karþýyaka Ýlkokulu velilerine Madde Baðýmlýlýðý konulu eðitimi verdi. Eðitimde madde baðýmlýlýðýnýn tehlikelerine dikkat çekildi. uygun sorululuklar vermeli, zararlý alýþkanlýklar ve maddeler konusunda yaþlarýna ve ihtiyaçlarýna yönelik bilgi verilmeli, saðlýklý olmanýn öneminden bahsedilmeli, çocuklar boþ zamanlarýnda spor, müzik, sanat vb. faaliyetlere yönlendirilmeli, ailecek geçirecek ortak zamanlar yaratýlmalý, aile içi kurallarda tutarlý olunmalý. Madde kullanan kiþiyi fark etme yollarý Hafif uyku hali, halsizlik, yorgunluk, dikkat eksikliði, bulantý, kusma, terleme, gözlerde kanlanma, kas ve eklem aðrýlarý, kramplar, ciltte renk deðiþiklikleri, sýk sýk fiziksel rahatsýzlýklar geçirme, yeme alýþkanlýðýnýn bozulmasý (az ya da çok yeme), giysilerde ve nefeste maddenin kokusu, kendisine olan özeninin azalmasý, öfke patlamalarý, asabiyet, taþkýn davranýþlar, sorumluluklarýndan aksamalar, odasýnda yalnýz kalmayý tercih etme, daha fazla para harcama, okul ödevlerinde olumsuz deðiþiklikler, notlarýn düþmesi, yasa dýþý davranýþlarda bulunma (hýrsýzlýk, evden kaçma, gasp vb.) Madde baðýmlýlýðý ömür boyu süren bir hastalýktýr, herkesin baðýmlý olma riski vardýr. "Bir kereden bir þey olmaz" düþüncesi baðýmlýlýðýn ilk adýmýný oluþturur, bu nedenle maddeyi hiç denememek önemlidir. (Haber Merkezi) 5 Yamaç parüþütünde Hitit imzasý Hitit Üniversitesi Havacýlýk ve Model Uçak Kulübü Öðrencileri Yamaç Paraþütü etkinliðine katýldý H itit Üniversitesi Havacýlýk ve Model Uçak Kulübü Öðrencileri Yamaç Paraþütü etkinliðine katýldý Merzifon Belediyesi ve Derin Yamaç Spor Kulübü tarafýndan düzenlenen yamaç paraþütü etkinliði gerçekleþtirildi. Mühendislik Fakültesi Dekan Yardýmcýsý Yrd. Doç. Dr. Ýbrahim Bilici tarafýndan Havacýlýk ve Model Uçak Kulübü öðrencilerine Yamaç Paraþütü Eðitimleri Yer Çalýþmasý eðitimi verildi Teorik eðitimlerinde baþarýlý olan öðrencilerin katýldýðý etkinlikte Samsun, Denizli, Ankara, Amasya baþta olmak üzere çok sayýda ilden katýlýmcý yer aldý. Kimya Mühendisliði Bölümü öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ýbrahim Bilici, Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan dan aldýðýmýz destekle Hitit Üniversitesi yamaç paraþütçüleri olarak Üniversitemizi Türkiye nin dört biryanýnda temsil etmeye devam edeceðiz. Etkinlikte öðrencilerimiz ve katýlýmcýlar soðuk havanýn ve bu coðrafyanýn ne kadar güzel olabileceðini gökyüzünden görme fýrsatýný yakaladý. dedi.(haber Merkezi) Etkinlikte Hitit Üniversitesi de yer aldý. Etkinliði Merzifon Belediyesi ve Derin Yamaç Spor Kulübü düzenledi. Çorum dan Katar a VIP araç sarlýyor. Þirketin genel müdürü Dinçer Zorlu, yaptýðý açýklamada, hizmet paketi kapsamýnda marka ve modeli belirlenen araçlarý müþterileri adýna satýn alýp, istenen teknolojiyle donatabildikleri gibi müþterilerinin gönderdiði araçlarý da belirlenen kriterlere uygun olarak dizayn ettiklerini söyledi. Suudi Arabistan baþta olmak üzere Fran- sa, Rusya ve Almanya gibi birçok ülkeye hizmet verdiklerini ifade eden Zorlu, "Özellikle iþ adamlarý, kamu ve elçilik görevlilerinin yaný sýra sanatçýlar ve uzun seyahatlerini keyfe dönüþtürmek isteyenlerin araçlarýnýn dizaynlarýný gerçekleþtiriyoruz. Yaptýðýmýz tasarýmlarda, elektronik donanýmlar, mutfak, tuvalet ve banyo gibi özel bölümlü minibüs ve otobüsler büyük ilgi görüyor" dedi. VIP araçlarýn iç dizayný dikkat çekiyor. Suudi Arabistan baþta olmak üzere Fransa, Rusya ve Almanya ya hizmet veriliyor. KATAR BÜYÜKELÇÝLERÝNÝN VIP ARAÇLARI ÇORUM DAN Katar Devleti ile yaptýklarý anlaþma doðrultusunda çeþitli ülkelerde görev yapan büyükelçilerinin kullanýmý için tahsis edilen VIP araçlarýn dizaynýný gerçekleþtirdiklerini de vurgulayan Zorlu, bugüne kadar dizaynýný yaptýklarý 25 otobüs ve minibüsü Katar büyükelçilerinin hizmetine sunduklarýný belirtti. Araçlarýn çok beðenildiðini ifade eden Zorlu, þunlarý kaydetti: "Araçlarýmýzda üst düzey elektronik sistemleri uyguluyoruz. Android iþletim sisteme sahip telefonlarla kontrol edilebilir araçlar dizayn ediyoruz. LCD adý verilen ekranlar ile görüntü akýþýný üst kalitede yansýtýyoruz. Deri kaplama koltuk sistemini elektronik panel sayesinde katlanabilir hale getirebiliyoruz. Katar devleti özellikle abdestliði olan, toplantý salonlarý bulunan araçlarý tercih ediyor. Birkaç gün öncesine kadar ülkenin Fransa ve Ýspanya büyükelçilikleri için tahsis edilen araçlarýnýn dizaynýný yaparak bunlarý teslim ettik." Zorlu, modern ve elektronik donanýmlý bir aracýn dizaynýnýn yaklaþýk 45 günde tamamlandýðýný, 4 bin metrekarelik alanda 35 kiþilik personelle çalýþmalarýný sürdürdüklerini sözlerine ekledi.(aa) (Ç.HAK:282) K atar'ýn çeþitli ülkelerde görevli büyükelçileri ve kamu görevlilerinin kullandýðý VIP araçlarýn iç dizayný, Çorum'da faaliyet gösteren bir firma tarafýndan yapýlýyor. Küçük sanayi sitesinde hizmet veren oto dizayn firmasý, dünyanýn birçok ülkesinden gelen araçlarý, modern teknolojiyi kullanarak, tuvaletinden banyosuna, mutfaðýndan dinlenme bölümüne kadar yeniden ta-

6 6 CUMA 23 OCAK 2015 Hayrettin Karaman Mustafa Burhan Esen, okul logosunu tasarladý. Fatih Yýlmaz, okul marþýný yazdý. Fatih Aðzýkara, okul marþýný besteledi. Arda Güneþ, okul sloganýný belirledi. Cumhuriyet Anadolu Lisesi nde güzel çalýþmalar Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde, kurum kimliði oluþturma çalýþmalarý kapsamýnda öðretmenler arasýnda düzenlenen yarýþmalar sonuçlandý. GÜLESÝN AÐBAL DEMÝRER umhuriyet Anadolu Lisesi'nde, ku- kimliði oluþturma çalýþmalarý Crum kapsamýnda öðretmenler arasýnda düzenlenen yarýþmalar sonuçlandý. Yarýþmalarda "Okul Marþý, Slogan ve Okul Logosu" seçiminin ardýndan ile hazýrlanan tanýtým kokteyli ile okul sloganý, okul logosu ve okul marþý öðretmenlerle paylaþýldý. Programda öncelikle bu faaliyetlerin hazýrlanýþ süreci görsel sanatlar dersi öðretmeni Mustafa Burhan Esen'in hazýrladýðý kýsa bir video sunumuyla anlatýldý. Kokteylde bir konuþma yapan Okul Müdürü Þule Toksoy, kurum kimliði oluþturma çalýþmalarýnýn kurum kültürünün güçlenmesi adýna çok önem arz ettiðini belirterek, Cumhuriyet Anadolu Lisesi öðretmenlerinin böyle bir etkinliðe gönülden sahip çýkarak özgün ürünler ortaya koymalarýnýn kendilerini çok memnun ettiðini söyledi. Ayrýca komisyon tarafýndan belirlenen ödülleri, Mehmet Akif ruhuyla hareket ederek kabul etmeyen öðretmenlerin okula ayrý bir gurur yaþattýðýný dile getiren Toksuy, Emeði geçen tüm öðretmenlerimize teþekkür ediyorum. dedi. Programda daha sonra okul marþýný yazan Edebiyat Öðretmeni Fatih Yýlmaz, Okul Marþýný besteleyen Müzik Öðretmeni Fatih Aðzýkara, Okul Sloganýný belirleyen Edebiyat Öðretmeni Arda Güneþ ve logo tasarýmýný yapan Resim Öðretmeni Mustafa Burhan Esen e plaket verildi. Plaket törenini takiben okul korosunun seslendirdiði okul marþý dinleyenlerden büyük beðeni aldý. DUYGULARINI PAYLAÞTI- LAR Okul Marþýný yazan Edebiyat Öðretmeni Fatih Yýlmaz, yazdýðý marþla ilgili, "Ben bu þiirle okulu yansýtmaya çalýþtým. Bu marþýn kýymetli müdürümüz Þule Toksoy öncülüðünde okulumuzun deðiþim ve dönüþüm sürecinin ilk basamaðýný oluþturmasýnýn onurunu yaþadýðýmý ifade ediyor, baþta müdürümüz olmak üzere bütün Cumhuriyet Anadolu Lisesi ailesine saygýlarýmý sevgilerimi sunuyorum." þeklindeki düþüncelerini paylaþtý. Okul sloganýný belirleyen Edebiyat Öðretmeni Arda Güneþ ise, Okul Müdürü Þule Toksoy a böyle bir çalýþmaya öncülük ettiði için teþekkürlerini dile getirirken, "Gelecek bizim biz geleceðiz" sloganýný oluþtururken okulumuzun geçmiþteki baþarýlý çalýþmalarýndan güç alarak gelecekte yeni yönetim ve öðretmen kadrosuyla güzel iþlere imza atacaðýmýza yürekten inanýyorum. Yeni vizyon ve misyonuyla eylemsel ve zaman anlamýnda biz geleceðiz diyor saygýlar sunuyorum." dedi. Okul logosu tasarýmýný yapan Görsel Sanatlar Öðretmeni Mustafa Burhan Esen de, "Günümüzde kurumsal kimlik çalýþmalarýnýn önemi yadsýnamaz. Logo tasarýmý da bunun bir parçasý olarak okulumuzun duruþu tanýtýmý ve temsili için önemlidir. Logonun günümüz þartlarýna göre oluþturulmasý sürecinde tasarým gereklerini içeren, özgün estetik bir logoyu çalýþma arkadaþlarýmýzýn öneri ve beðenileriyle kurumumuza kazandýrdýðýmýzý düþünüyorum. Bu süreçte çalýþmalarýmý destekleyen arkadaþlara ve özellikle fikirlerimize kýymet veren ve bizi motive eden müdürümüze teþekkür ediyorum."sözleriyle düþüncelerini aktardý. Okul Marþýný besteleyen Müzik Öðretmeni Fatih Aðzýkara ise, þunlarý söyledi: "Öncelikle okul marþý oluþturulmasý fikrini bizlere veren okul müdürümüz Þule Toksoy'a ve sözler için Fatih Yýlmaz'a teþekkür ederim. Bu fikir ortaya atýldýðýnda marþýn bestesi nasýl olabilir diye düþünürken böyle bir melodi oluþturdum sonra sözler elime geldiðinde müzikle uyumlu olduðunu düþünerek marþýmýzýn bestesini oluþturdum. Özellikle marþýn seslendirilmesi sürecinde görev alan öðrencilerime de teþekkür eder, marþýmýzýn okulumuz için hayýrlý olmasýný dilerim." Kokteyl Okul Aile Birliði nin hazýrladýðý ikramla sona erdi. Çorum ÝHH/Ýlke-Der olarak baþta Yýldýrým Beyazýt Ýmam Hatip Orta Okulu Müdürü Kadir Çatal ve Mustafa Üngör ile emeði geçen tüm öðretmenlere teþekkür etti. Yýldýrým Beyazýt ÝHO dan Suriye ye anlamlý destek ýldýrým Beyazýt ÝHO öðrencileri Çorum ÝHH'yý zi- etti. Yyaret Yaklaþýk 350 kýz ve erkek öðrenci Eþref Hoca Caddesi arkasýnda bulunan dernek merkezini gezdi. ÝHH Baþkaný Selim Özkabakçý, öðleden önce kýz öðrencilere, öðleden sonra erkek öðrencilere ÝHH çalýþmalarýný anlattý. ÝHH'nýn Patani'de yapýmýný üstlendiði Ýskilipli Þehit Atýf Hoca Yetimhanesi ve 'Her Sýnýfýn Bir Yetimi Var' kampanyasý hakkýnda bilgi verildi. Gençlere Þehit Furkan Doðan Okuma Salonu ve diðer çalýþma ortamlarý gezdirildi, ikramdan sonra program sona erdi. Yaklaþýk 350 kýz ve erkek öðrenci Eþref Hoca Caddesi arkasýnda bulunan dernek merkezini gezdi. Kendileri küçük ama yürekleri büyük Yýldýrým Beyazýt Ýmam Hatip Orta Okulu öðrencileri, kendi çabalarýyla topladýklarý 18 koli kuru gýdayý, Özkabakçý'ya Suriye'ye gönderilmek üzere teslim etti. Çorum ÝHH/Ýlke- Der olarak baþta Yýldýrým Beyazýt Ýmam Hatip Orta Okulu Müdürü Kadir Çatal ve Mustafa Üngör ile emeði geçen tüm öðretmenlere teþekkür etti. (Haber Merkezi) Yalan cüppeye de girse yalandýr Yalancý hangi kýlýða girerse girsin fasýktýr, sözüne ve tanýklýðýna itibar edilmez. Yalancý diyor ki: E þimdi Hayrettin Karaman da ne demeye baþladý, Onlar alýntý, malýntý orada yanlýþ þeyler anlaþýlabilir. O yanlýþ anlamaya müsait falan falan. Ne olacak? Yeni kitap çýkarýyorum, ona bakýn. Öbürlerini sahiplenmiyorum, yeni kitabý sahipleniyorum. Gelmiþsin 80 yaþýna, gerinin tümünü reddediyorsun! Vah demek ki seni bu seneye kadar seyredenlere, vah seni izleyenlere!...þimdi yeni kitap çýkacak! Vay seni uyanýk, ne derler ona, tatlýsu kurnazý mý? Hem yeni kitabý sattýracak. Biz de avanaktýk. Sakýn ha, ben okuyacaðým, durumu ben size arz ederim. Bizi de buldu enayi... Peki bu yalaný benim hangi ifademi çarpýtarak söylüyor? Yalanlarýna cevap verdiðim yazýlarýmda mealen þöyle demiþtim: Alýntý yaptýðýn kitap benim kalemimden çýkmýþ deðildir. Senin ve baþkalarýnýn iftiralarýna cevap verdiðim bir kitap yazdým (yazacaðým deðil, yazdým), üç yýl önce yayýnladým, yakýnda ikinci baskýsý da çýkacak. Benim bu konudaki düþüncemi ve inancýmý bilmek istiyorsanýz bu kitabýmý okuyun. Peki bu ifademden Ben þimdiye kadar yazdýklarýmdan rücu ediyorum, bunlar yanlýþ, bundan sonra bir kitap yazacaðým, eskilere deðil, buna itibar edin þeklinde bir mana çýkarmak mümkün müdür? Elbette deðildir. Daha önce de kitap toplattý dedi yalanladým. Yahudiler cennete girer diyor dedi yalanladým. Ashaba saygýsý sevisi yok... dedi, yalanladým; benim ehl-i beyte ve ashaba sevgim ve saygým var, konumuz genel olarak ashab deðil, özel olarak Muaviye dir ve yakýnda bir daha yazacaðým. Durmadan yalan söylüyor, iftira ve hakaret ediyor. Madem kendine avanak diyorsun öyleyse dinle: Ben elli yýldýr yazýyorum, kitaplarým ve yazýlarým senin boyunu aþmýþtýr, kitaplarýmdan ve yazýlarýmdan rücu etmiþ deðilim; bir veya birkaç meselede hata ettiðim sabit olursa ondan elbette rücu ederim, ictihadda hatanýn da sevabý vardýr. Avanak olmayanlar bu kitaplarý ve yazýlarýmý okuyor ve takdir ediyorlar. Sen ise adýný andýðým Diyalog ve Necat Tartýþmalarý isimli kitabýmý, madem bu konuda konuþuyor ve yazýyorsun, yalan ve iftira ile kul hakkýna girmemek için okumaya mecbursun. Aslýnda bu zavallý, bayaðý ve edep dýþý sözlere reddiye yazmak da züldür, ama yalana yalan, iftiraya iftira demek zarureti var. Yalancýnýn konuþmasý Timetürk te yayýnlanmýþtý, oradan aldýðým iki yorumla bitiriyorum: Cübbeli Hoca neden özellikle H. Karaman Hoca'ya saldýrýyor? Batýl düþüncelerin asýl sahipleri Z. Beyaz, Yasar Nuri, Paralelciler dururken neden H. Karaman. Bazý medya organlarýný arkasýna alarak sahih yolda yürüyen Müslüman alimlere iftira atarak fitne fitilini ateþliyor. Bu cübbeli gelecekteki II. Vaiz vak asý olacak gibi görünüyor. Alimleri karalayýp saldýrýrken aðzýndan salyalar akýyor. Ehli Sünnet ve vahdet ismi altýnda fitne ve fesat peþinde. Mahmut Hocaefendi ye kurban olasýca. (Murat Akýn). Anlaþýlan siz Cubbelicisiniz. Arkadaþýmýz Hayrettin Karaman bir alimdir. Cübbeli ise bir sofidir. Yani alim deðil menkýbelerle yaþayan bir adamdýr. Durmadan adamý önplana çýkarmanýz sadece sizi küçültüyor. Bence vazgeçin bu politikanýzdan. Þu þöyle demiþ, bu böyle demiþ... Siz haberlerinizle uðraþýn. Hayrettin Karaman ile Cübbeli'yi karþýlaþtýrmanýz dahi sizin zavallýlýðýnýzýn göstergesidir. (Fikret Akýn). Karayollarý ndan 1.1 milyonluk yatýrým K arayollarý Samsun 7. Bölge Müdürlüðü, bölge genelinde yaptýðý çalýþmalar kapsamýnda 2014 yýlý içerisinde toplam 1 trilyon 118 milyon 382 bin 672 lira harcadý. Karayollarý Genel Müdürlüðü nün kuruluþu ile birlikte 1950 yýlýnda çalýþmalara baþlayan Karayollarý Samsun 7. Bölge Müdürlüðü, 49 bin 681 km² olan bölge sýnýrlarý içerisinde Samsun, Ordu, Sinop, Amasya, Tokat ve Çorum illeri ile Kýrýkkale ilinin bir kýsmýna hizmet veriyor. Sorumluluk alaný içerisinde 2 bin 256 km devlet yolu, 2 bin 355 km il yolu olmak üzere toplam 4 bin 611 km yol aðýna sahip olan 7. Bölge Müdürlüðü, bölgenin yollarýnýn yüzde 96 sý asfalt kaplama olduðunu, nüfusu 3 milyon 650 bin 595 olan bölge sýnýrlarý içinde, km2 ye 93 metre yol ve 73 kiþi düþmekte olup, 794 bin 773 tescilli araç sayýsý ise çalýþmalarýný sürdürüyor yýlý içerisinde yaptýðý çalýþmalar hakkýnda açýklama yapan Karayollarý 7. Bölge Müdürlüðü, 9 km bölünmüþ yol, 50 km tek yol, bin 5 km sathi kaplama, 251 km oto korkuluk, 10 bin 871 m2 düþey iþaretleme, 2 milyon 65 bin 845 m2 yatay iþaretleme ve 7 adet üst geçit yapýldýðýný belirtti. Çalýþmalar arasýnda 812 m uzunluðunda 8 adet tek köprü, 3 bin 693 m uzunluðunda 7 adet çift köprü ve 250 m uzunluðunda 3 adet köprülü kavþak inþa edildiðini açýklayan Bölge Müdürlüðü, 2 bin 653 m uzunluðunda 4 adet tünel de 2014 yýlý içerisinde tamamlanmýþ, 2014 yýlý içerisinde toplam 1 trilyon 118 milyon 382 bin 672 lira harcandýðýný açýkladý.(ýha)

7 Milli Eðitim Müdürü'ne karne YÜKSEL BASAR ürk Eðitim-Sen Çorum Þube- Ýl Milli Eðitim Müdürü Se- Tsi, yit Ali Büyük'e karne verdi. Türk Eðitim Sen Çorum Þube Baþkaný Selim Aydýn, Yönetim Kurulu üyelerinin de katýlýmýyla sendika merkezinde düzenlediði basýn açýklamasýnda Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük'e karne hazýrladýklarýný söyledi. Büyük'ün karnesinin kýrýklarla dolu olduðunu belirten Aydýn, "Eðitim çalýþanlarýnýn temsilcisi olarak müdür beye bir karne takdim edeceðiz. Sene baþýnda duymuþ olduðumuz endiþelerin sonuçlarý tabii ki karnede karþýlýðýný buldu. Ýcazet aldýðý sendika hariç diðer sendikalar ile iletiþimi bozuk olan, en azýndan bizimle bozuk olan müdür bey çevre ile iletiþimden baþarýsýz oldu. Her þey þeffaf olacak, endiþe etmenize gerek yok diyen müdür bey güven noktasýnda da baþarýsýz oldu. Yönetici görevlendirme sürecindeki tavýr ve uygulamalarý dikkate alýndýðýnda hakkaniyet gibi bir deðerden yoksundur. Düzenlemiþ olduðumuz karneyi kamuoyu ile paylaþýyoruz. Aslýnda bu karneyi makamýnda takdim etmek isterdik fakat telefonlarýmýza cevap vermeyen, iletiþimi zayýf, makamýný birilerinin emrine tahsis etmiþ müdür beyin karnesini basýn aracýlýðý ile paylaþmayý uygun bulduk." diyerek Büyük'ü sert bir dille eleþtirdi. VELÝLERE TAVSÝYE Basýn açýklamasýnda eðitim-öðretim yýlýnýn 1. dönemini deðerlendiren Aydýn, öðrencilerin olduðu gibi çocuklarý ve gençleri yarýnlara hazýrlayan eðitimcilerin de haklý bir yorgunluk içinde olduklarýný söyledi. Karne alacak öðrencilerin velilerine de tavsiyelerde bulunan Aydýn, þöyle dedi; "Yarýn 23 Ocak Cuma günü, bir dönemin deðerlendirmesi olan karneler verilecek. Sevinen çocuklarýmýz ve geçlerimiz olacaðý gibi üzülenler de olacak mutlaka. Tabii ki yarýnlarýmýzýn teminatý olan çocuklarýmýz ve gençlerimizin sevinçlerine de üzüntülerine de ortak olmalýyýz. Anne ve babalar ise baþarý ve baþarýsýzlýklardan kendilerine de pay çýkararak durumu deðerlendirmeliler. Çocuklarýmýzýn baþarýlarýna sevinirken, baþarýsýzlýklarýnýn sebepleri üzerinde durularak üzüntüler paylaþýlmalý. Hayata hazýrlanan çocuklarýmýza, gençlerimize anne ve babalar böyle dönemlerde müspet davranmalýdýrlar. Eðitim-öðretim yýlýnýn 1. döneminin deðerlendirmesi çocuklarýmýz, gençlerimiz, anne ve babalar için olduðu gibi, eðitim çalýþanlarý ve ülkemizin gerçekleri açýsýndan da deðerlendirilmeli eðitim öðretim yýlý baþýnda yaptýðýmýz açýklamada eðitim- öðretimin kaosla baþladýðýný söylemiþtik. Ziller yine dertli çalacak demiþtik. Endiþelerimiz gerçekleþti. MEB Yasasý ve ardýndan çýkarýlan Yönetici Atama Yönetmeliði ile birlikte MEB'de hýz kazanan kadrolaþma furyasý tüm illerde olduðu gibi ilimizde de oldu. Paralel yapýlanmayý ortadan kaldýracaðýz diyerek yola çýkanlar MEB'de taþ üstünde taþ býrakmadý. Türk Eðitim-Sen üyesi okul müdürleri, müdür baþyardýmcýlarý, müdür yardýmcýlarý bilgi ve birikimlerine bakýlmadan, liyakatleri göz önünde bulundurulmadan kýyýma uðradý. Sözde paralel yapýdan þikâyet edenler, MEB'de tetikçi müdürleri ile tamamen yandaþ sendikaya mensup komisyon üyelerinin eliyle kendi adaletsiz ve ahlak dýþý paralel yapýsýný oluþturdu. Kýyým öyle bir noktaya geldi ki; siyasi, ideolojik anlayýþý iktidarla farklý olan, sendikal tercihini yandaþ sendikadan yana kullanmayan, bilgisi, becerisi, baþarýsý, tecrübesiyle o koltuklarý hak eden yöneticilerimiz birer birer tasfiye edilmiþtir. Bunun adý MEB'de yönetici soykýrýmýdýr. Türk Eðitim-Sen Çorum Þubesi, Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük'e karne verdi. YANDAÞ SENDÝKA VÝC- DANLARDA MAHKUM OL- MUÞTUR Yandaþ-Sen'de bu süreci kendi lehine öyle bir kullandý ki, öyle ahlaksýzlýklar yaptý ki; "Bana üye ol seni müdür yapacaðým", "Bana üye olmazsan, görev süren uzatýlmaz" diyerek, þantajla çalýþanlarý baský altýna aldý. Hormonlu büyüyen, iktidara sadakatle baðlý olan, çalýþanlarý haklarýný savunma söz konusu olduðunda süt dökmüþ kediye dönen, toplu sözleþme sürecinde kamu çalýþanlarýnýn belini büken, maneviyat ve deðer kavramlarýný dilinden düþürmeyen ama uygulamalarý ile deðerleri ayaklar altýna alanlar bir kez daha vicdanlarda mahkûm olmuþtur. ÖÐRETMENLERÝMÝZ TE- DÝRGÝN BÝR BEKLEYÝÞ ÝÇE- RÝSÝNDEDÝR Öðretmenlere bu yýl, en geç önümüzdeki yýl rotasyon görünmektedir. Ancak bu rotasyonun il içi mi il dýþý mý, süresinin ne olacaðý yönetmelik ile düzenlenecektir. Öðretmenlerimiz þu anda tedirgin bir bekleyiþ içindedir. Türk Eðitim-Sen öðretmenleri göçe zorlayacak bir sistemi asla kabul etmemektedir. Hatýrlarsanýz okul müdürlerine yapýlan rotasyona da þiddetle karþý çýkmýþtýk. Bugün gelinen noktada okul müdürlerine yapýlan rotasyonun bir fayda saðlamadýðý görülmüþtür. Nitekim öðretmenlere yapýlan rotasyonda fayda saðlamayacaðý gibi daha büyük sýkýntýlara neden olacaktýr. Bütün olumsuzluklara raðmen fedakârca görevlerini yerine getiren öðretmen arkadaþlarýmýza ve eðitim çalýþanlarýna teþekkür ediyoruz. Çünkü onlar her türlü olumsuzluða, ayrýmcýlýða siyasi baskýya, ve engele raðmen görevlerini azimle þevkle, inanç ve imanla yerine getirdiler. Politize edilmiþ devlet memurluðu uygulamalarýyla parti devletine gidiþin ayak seslerinin konuþulduðu bir dönemde, eðitim çalýþanlarý olarak her türlü zorluða raðmen yýlmadan býkmadan usanmadan hükümet memuru deðil devlet memuru olduðumuzu haykýrarak çalýþmaya devam edeceðiz. Devletimizin ve milletimizin devamý için, geleceðimizin teminatý olan çocuklarýmýzý, gençlerimizi yarýnlara hazýrlayacaðýz. Bu duygu ve düþüncelerle öðrencilerimize ve eðitim çalýþanlarýmýza iyi tatiller diyoruz." Eðitim Sen rapor sundu EMRE KUT ðitim Sen Çorum EÞube Baþkaný Mehmet Öztürk, Eðitim-Öðretim Yýlý 1. yarý yýl eðitimin durumu raporunu sundular. Dernek binasýnda basýn açýklamasýnda bulunan Eðitim Sen Þube Baþkaný Mehmet Öztürk, Milli Eðitim Bakanlýðý'na çaðrýda bulunarak, "Tüm toplumun ve öðrencilerin geleceðini doðrudan olumsuz etkileyecek Eðitim Sen Çorum Þube Baþkaný Mehmet Öztürk, hazýrladýklarý eðitim raporunu açýkladý. politika ve uygulamalara derhal son verilmelidir. kimlik ve kültürlerin keþfetmesine yardýmcý mýz ve gençlerimiz Eðitim sistemi bi- limsel, laik ve demokratik temeller üzerine oturtulmalýdýr. Hiç bir inancýn diðeri üzerinde baský kurmadýðý, farklý ayrýmcýlýða uðramadýðý, laik, demokratik bilimsel bir eðitim süreci inþa edilmelidir. Eðitim, bireyin kendi potansiyelini ve yaratýcý gücünü olarak geliþimini saðlar. Ýþte o zaman çocuk ve genç yaþadýðý toplumu ve dünyayý tanýr. Unutulmamasý gereken en önemli þey çocuklarý- mutlu ve huzurlu olduðunda geleceðimizde mutlu ve daha güzel olur. Bütün çocuk ve gençlerimize saðlýklý, umut dolu ve bol kitaplý Tatilde adres camiler olsun Y unus Emre Camii'nde yarýyýl tatili nedeniyle her gün yatsý namazýna müteakiben öðrencilere dini bilgiler ve Kur'an-ý Kerim dersi verilecek. Konuya iliþkin açýklama yapan Yunus Emre Camii Ýmam Hatibi Sami Arslan, zamaný iyi deðerlendirmek için yarýyýl tatilinde öðrencileri camiye beklediklerini aktararak, "Müslüman'ýn litaretüründe boþ vakitin yeri asla yoktur. Bizim olumlu ve pozitif þeylerle dolduramadýðýmýz zamaný mutlaka olumsuz yada þeytani davranýþlar dolduracaktýr. Fakat camiide geçireceðimiz her an bizler için Allah rýzasýný kazanma adýna bir fýrsattýr. Dini bilgilerimizi tekrar tazelemek yada eksiklerimiz varsa tamamlamak, kýlamadýðýmýz namazlar varsa kaza Sami Arslan ederek, Kur'an okuyarak yarýyýl tatilini en iyi þekilde deðerlendirmemiz gerektiðine inanýyorum" dedi. Camiide çocuklara yönelik yatsýyý müteakip dini bilgiler ve Kur'an-ý Kerim dersi verileceðini anlatan Arslan, diðer vakitlerde ise müezzinlik, sureleri doðru okuma ve Ýmam Hatiplik yapabilme dersleri verileceðini kaydetti. Son olarak Sami Arslan, "Gözümüzün nuru olan çocuklarýmýzý mutlaka her türlü zararlý akýmlardan, gayri ahlaki davranýþlar sergilenen yerlerden uzak tutmamýz gerektiðini düþünmekteyim. Bunun yoluda camii ve Kur'an kurslarýndan geçmektedir" ifadelerini kullandý. (Haber Merkezi) M. ALÝ. CEYLAN ürk Eðitim TGönüllüleri Vakfý (TEGV) 20. Kuruluþ Yýldönümü etkinlikleri kapsamýnda sergi açtý. Dün saat de Devlet Tiyatro Fuayesi'nde TEGV sonbahar etkinlik dönemi 'Dönem Sonu Sergisi' adý altýnda açýlan sergide, öðrencilerin dönem boyunca yaptýklarý resimler, etkinlik ürünleri, düþler atölyesi gibi çalýþmalar sergilendi. Ayrýca öðrencilerin etkinliklerde çekindikleri fotoðraflar sinevizyon eþliðinde gösterime sunuldu. Sergiye Temel Eðitimden Sorumlu Milli Eðitim Þube KUTLAMA CUMA 23 OCAK AK Parti 5. Olaðan Ýl Kongresi'nde tek aday olarak gösterilen deðerli kardeþim (Ç.HAK:283) Türk Eðitim Gönüllüleri Vakfý (TEGV) 20. Kuruluþ Yýldönümü etkinlikleri kapsamýnda sergi açtý. TEGV 20. yýlýný kutluyor Müdürü Ahmet Ýnan, Bahçelievler Ýlkokulu Müdürü Olgun Çakýr, sýnýf öðretmenleri Ali Ekber Öztürk, Hasan Erol, Serap Taþýn, Satý Gümüþ, TEGV Çorum Öðrenim Birimi Sorumlusu Serpil Çetin, eðitim gönüllüleri ile çok sayýda öðrenci katýldý. Serginin açýlýþ kurdelesini MEM Þube Müdürü Ahmet Ýnan ile TEGV Birim Sorumlusu Serpil Çetin kesti. Kesilen kurdelenin ardýndan katýlýmcýlar sergiyi gezdi. 4 gün sürecek olan sergi, Ertuðrul Oðuz Fýrat Korosu, Güzel Sanatlar Lisesi'nin katýlýmý ile Pazar günü saat 18.30'da Devlet Tiyatro Salonu'nda yapýlacak olan koro konserinin ardýndan Serginin açýlýþý evlet Tiyatro Fuayesi'nde gerçekleþtirildi. Av. Rumi Bekiroðlu nu kutlar, yeni görevinde baþarýlar ve hayýrlý hizmetlerinin devamýný dilerim. Ahmet Keçeci Keçecioðullarý Otomotiv Hars Traktör Çorum-Amasya Bölge Bayisi

8 8 CUMA 23 OCAK 2015 Ölümünün 110. yýlýnda YEDÝ SEKÝZ HASAN PAÞA Osmanlý Devleti'nin baþkentinde Beþiktaþ gibi önemli bir bölgede karakol komutanlýðý yapan Yedi Sekiz Hasan Paþa 4 padiþah dönemini görmüþ, devlete baðýmlýlýðý ile bilinen görevini hakkýyla yapan, dönemin padiþahlarýný gözü gibi korumaya çalýþan bir Türk askeridir. Ömrünü görevine adamýþ, son günlerine kadar karakolunu terk etmemiþ bir kumandandýr. Osmanlý Rus Savaþý'na katýlan askerler arasýnda yer aldý 1831 yýlýnda Çorum'da doðan Yedi Sekiz Hasan Paþa'nýn çocukluk ve gençliði Çorum'da geçmiþtir. Evlerinin yakýnýndaki Han Cami bünyesinde bulunan Ömer Nehçi Medresesi'nde Kuran-ý Kerim okumuþ ve ilmihal bilgilerini öðrenmiþtir. Daha sonra baba mesleði olan kýlýç ve demirci çýraðý olarak çalýþmýþtýr. Bu dönemde Kýrklar Medresesi Müderrisi Sadýk Hoca'nýn yanýnda öðrenim görmüþtür. Askerlik çaðýna geldiðinde er olarak istanbul'a sevk edilmiþtir. O yýllarda Kýrým'da Osmanlý-Rus savaþý vardýr. Baþta padiþah Abdülmecit bulunmaktaydý. Cepheye sürekli asker takviyesi yapýlýyordu. Çorumlu Hacý Hasan da Kýrým'a sevk edilen askerler arasýnda yer aldý. Tek baþýna 3 Rus fedaisini yakalayýp baðladý 1855 yýlýnda Gözleme'de tek baþýna 3 Rus fedaisini yakalayýp baðlamasý ve Anapa Savaþý'nda yalçýn bir kayaya yerleþtirilmiþ topçu bataryasýný yine tek baþýna ele geçirmesi ile Çorumlu Hacý Hasan komutanlarýnýn takdirini toplamýþtýr. Kýrým Savaþý'ndan sonra istanbul'a dönüþünde komutanlarýnýn ýsrarý üzerine tezkere býrakarak hayatýna yeni bir yön verdi. Er olarak orduda resmen yerini aldý. Sultan Abdulaziz zamanýnda Beþiktaþ Karakol Komutanlýðý görevine atandý Artýk istanbul'a yerleþmesi gerekiyordu. Evlendi. Çavuþ rütbesine yükseldi. Saray çevresinde seviliyordu. Hasan Çavuþ Hac Emin'i göreviyle Hacca gönderildi. Yoldaki baþarýlarý nedeniyle dönüþte teðmen rütbesiyle taltif edildi. Artýk zor iþi ona havale ediliyordu. Bursa ve Balýkesir havalesindeki eþkiya takip iþi de ona verildi. Görevini baþarýyla yerine getiren Hacý Hasan Tabur Aðalýðý'na (Binbaþýlýk) terfi ettirildi. Hacý Hasan'ýn cesaret ve sadakati saray erkanýnýn gözünden kaçmýyordu. Sultan Abdulaziz zamanýnda Beþiktaþ Karakol Komutanlýðý görevine atandý. Buradaki gayretleriyle albaylýða, bir kalpazan çetesini çökertmesi üzerine mirliva rütbesine yükseldi. Çýraðan Baskýný hayatýnda dönüm noktasý oldu Hasan Paþa, bulunduðu bölgede kimseye göz açtýrmýyordu. Bu durum V.Murat'ý tahta geçirenlerin hoþuna gitmiyordu. Bu nedenle Hasan Paþa kýsa bir süre bu görevden uzaklaþtýrýldý. Bu dönemde Balkanlar'daki bazý savaþlara katýldý yýlýnda baþlayan Osmanlý-Rus Savaþlarý'nda Kafkas Cephesi'nde bizzat savaþtý. Bu sýrada II. Abdülhamit tahta geçti. Çevresine sadýk insanlarý yerleþtirmek istiyordu. Onun için Hasan Paþa'yý tekrar karakol komutaný olarak atadý. Burasý, saraylýlarýn güvenliðinden sorumlu olduðu için çok önemliydi. Hasan Paþa bünyesinde asayiþi ve güvenliði tam anlamýyla saðlamýþtý, iþte bu dönemde gazeteci Ali Suavi, II. Abdülhamit'i tahttan indirerek, V. Murat'ý tekrar padiþah yapmak için Çýraðan Sarayý'na baskýn yapmakta kararlýydý. Arkasýnda bazý Jön Türkler, bazý yabancý misyonlar ve ismi bilinmeyen bazý paþalar vardý. HAFTALIK Ethem ERKOÇ 20 Mayýs 1878'de Ali Suavi ve arkadaþlarý Çýraðan Sarayý'na baskýn yaptýlar. V.Murat'ý odasýndan çýkartýp gemiye bindirecekler ve törenle tekrar padiþah ilan edeceklerdi, iþte bu olay Hasan Paþa'nýn hayatýnda dönüm noktasý oldu. Bu olayda Ali Suavi ve arkadaþý Niþli Salih'i birer sopa darbesiyle öldürerek bir ihtilal giriþimini önlemedeki cesaret ve gayreti ile Hasan Paþa 'Ferik' rütbesine yükseldi. O dönemde Ferik rütbesi Müþirlik (Mareþallik) ten önceki son rütbe idi yýlýnda mektepli deðil alaylý bir asker olarak "Paþa" rütbesine layýk görüldü Yýl 1900 Rumi Padiþah saray erkanýný bir tören için Yýldýz Sarayý'na davet etti. Askeri ve mülki erkanýn hazýr bulunduðu bu törende gayret, samimiyet ve sadakati nedeniyle Hasan Paþa'ya Müþir (Mareþal) rütbesi verildi. Bu rütbe resmi evrakla tescil edildi. Hasan Paþa, mektepli deðil alaylý bir askerdi. Neferlikten sonraki bütün kademeleri birer birer baþarý sonucu geçti ve ferik rütbesinden sonra müþirliðe terfi etti. Hasan Paþa; Beþiktaþ Muhafýzlýðý, Beyoðlu Mutasarrýflýðý Zaptiye Fýrkasý Reis ve Kumandanlýðý gibi kritik görevlerde bulunmuþtur. Elli yýlý aþkýn bir süre orduda hizmet etmiþtir. Dört padiþah döneminde hep baþarýya koþmuþtur. Ömrü boyunca devlete karþý olan her hareketin karþýsýnda oldu Beþiktaþ Karakolu'nda pek çok ünlüyle karþýlaþmýþtýr, ittihat ve Terakki Cemiyeti'nin kurucusu ibrahim Temo, Leskovikli Mehmet Rauf, dönemin ünlülerinden Menemen'i! Rýfat Bey ve Tevfik Fikret'i de sorgulayan, yüzlerce ihbarý deðerlendirip sonuçlandýran Hasan Paþa elbette bazýlarýnýn tepkisini almýþtýr. Biraz da bu nedenle Hasan Paþa'ya yedi-sekiz lakabýný takmýþlardýr. Aslýnda bu yakýþtýrma imzasýndaki bir benzerlikten ibarettir. Her devlet adamý gibi Hasan Paþa'nýn sevenleri de vardý, kýzanlarý da. Hayranlarý davardý, düþmanlarý da.. Hasan Paþa'nýn kimseyle þahsi kavgasý, kimseye karþý þahsi bir düþmanlýðý yoktu. Kavgasýnýn temelinde devleti koruma gayreti vardý. Devlete karþý olan her hareketin karþýsýnda olmuþtu. Devlete ve devletin baþýnda bulunan padiþaha ihanet etmemiþ ve böyle bir davranýþa asla fýrsat vermemiþtir. II. Abdülhamit Han'ý sevmeyenler, Hasan Paþa'yý da sevmezlerdi Hasan Paþa, Ali Suavi olayýndan sonra Sultan II. Abdülhamit'e karþý yapýlacak darbe ve suikast giriþimlerinin önünde hep bir engel olarak görülmüþtür. Padiþahý tahttan indirmeyi ve öldürmeyi düþleyen ittihatçýlar, her isyan hareketinde karþýsýna çýkacaðýndan endiþlenen azýnlýklar, saray darbesi yapmak isteyen mektepli paþalar Hasan Paþa'ya iyi gözle bakmazlardý. Sebebi ne olursa olsun II. Abdülhamit Han'ý sevmeyen ve ona düþman olanlar, onu koruduðu için Hasan Paþa'yý da sevmezlerdi ve ona düþmanlýk duyarlardý. iþin siyasi yönü bir yana býrakýlacak olursa onu baþka sevmeyenler de vardý. Hýrsýzlar, kabadayýlar, haydutlar, sarhoþlar da Hasan Paþa'dan hiç hoþlanmazlardý. Ýttihatçý doktorlara güvenmiyordu Yedi Sekiz Hasan Paþa, doðup büyüdüðü Çorum'a da bir çok kalýcý eser býrakmýþtýr. Çorum Saat Kulesi'nin yapýmý, Han Camii'nin yeniden inþasý, kente bir kütüphane kurmasý, pek çok eðitim kurumunun açýlýþýný desteklemesi, Hýdýrlýk Camii'nin yapýmý, merkezin sancak statüsüne yükseltilmesi gibi hizmetleriyle hemþehrileri onu hep minnetle anmaktadýr. Yedi Sekiz Hasan Paþa, 73 yaþýnda hala görevi baþýndaydý. Hep çalýþýyordu. Saðlýðýyla hiç ilgilenmiyordu. Görev baþýnda iken hastalandý. Doktor çaðýrmak istediklerinde hep karþý çýktý, ittihatçý doktorlara güvenmiyordu. Onu dinlemediler, doktor çaðýrdýlar. Hastaneye kaldýrýldý. Hasan Paþa iyileþecek yere daha da fenalaþtý. O sýrada eþi Hatice Gülnaz Haným da baþýndaydý. Hasan Paþa bir ara kendine geldi ve; -Gülnaz beni zehirlediler. Hasan gidiyor artýk diyebildi.. Aradan çeyrek saat geçmiþti ki Müþir Hasan Paþa hayata gözlerini yumdu, ölüm sebebi, hastalýðý hiç anlaþýlamadý. Sultan Abdülhamit'ten bile gizlendi. Yedi Sekiz Hasan Paþa nýn ölüm yýlý: Rumi Teþrinisani Miladi Ocak Günlerden Pazartesi Hasan Paþa, Hakk ýn rahmetine kavuþtu. Bizler de onu, ölümün 110. yýlýnda rahmetle anýyoruz. Sigarayý býrakýn güzelliðiniz ortaya çýksýn igara pek çok saðlýk sorununa yol açtýðý gibi Sgüzelliðinize de düþündüðünüzden daha çok zarar vermektedir. Sigarayý býraktýðýnýzda sadece daha saðlýklý olmayacak, güzelliðinize dair avantajlardan da faydalanacaksýnýz. Peki bunlar neler mi? KIRIÞIKLARA VEDA Sigarayý býrakmanýn, güzelliðe dair, en büyük faydalarýndan birisi kýrýþýk oluþumunun yavaþlamasýdýr. Elbette yaþlanmanýn bir parçasý olan kýrýþýklardan toptan kurtulmayacaksýnýz amasigara içmek bunlarýn oluþumunu hýzlandýrýr ve var olanlarý da derinleþtirir. Bunun sebebi sigaradaki kimyasallarýn cildinizin elastikiyetini bozmasýdýr. SARKMALAR ÖNLENÝR Sigara içmenin yüz cildine olumsuz etkilerini herkes bilir ama acý gerçek ayný zamanda kol ve göðüslerde de sarkmalara sebep olmasýdýr. Sigaranýn içindeki kimyasallar tüm vücudunuzda negatif etkiler gösterir. BAZI CÝLT KOÞULLARI DÜZELEBÝLÝR Sedef, lupus ve diyabet kaynaklý cilt sorunlarý olan insanlarýn semptomlarýnda iyileþme görülür. Yapýlan araþtýrmalara göre, cilt sorunu olan kiþiler sigarayý býraktýðýnda çok daha çabuk iyileþme gösterir. CÝLT KANSERÝ RÝSKÝNÝ AZALTIR Yapýlan araþtýrmalar gösteriyor ki sigara tüketiminin bazý cilt kanseri tipleri ile yakýndan iliþkisi vardýr. Ciltteki biyopsi izleri ya da huysuz yaralar hakkýnda güzel olan hiçbir þey yok deðil mi? Üstelik cilt kanseri ölümcül de olabilir. Akciðer kanserinden bahsetmedik bile DÝÞLER BEYAZ KALIR Çay, kahve veya soda içmenin diþleri sararttýðýný muhtemelen duymuþsunuzdur. Sigara da ayný riski taþýr. Nikotin sarý lekelere ve aðýz kokusuna sebep olur. Ýyi haber ise uzmanlarýn, býraktýðýnýz zaman bu durumlarýn kolay telafi edildiði yönündeki beyaný. YAÞLILIK LEKELERÝ RÝSKÝ AZALTIR Yaþlýlýk lekelerinin güneþin altýnda korumasýz geçirilen saatlerle olan iliþkisini herkes bilir. Ama araþtýrmalara göre, bu lekelerin oluþmasý sigara içen insanlarda daha yoðun oluyor. Bunun sebebi sigaradaki kimyasallarýn cilde olan negatif etkileri. Elbette çeþitli kozmetik ürünlerle bunlarý kapatmanýz mümkün ama önleme þansý varken bunu deðerlendirmek istemez misiniz? AÐIZ YARALARI VE DÝÞ KAYIPLARI BÝTER Aðzýnýz yüzünüzün büyük bölümünü kaplar, dolayýsý ile insanlarýn ilk baktýðý yerlerden biridir. Sigara içmek diþlerinizi kaybetmenize ve aðzýnýzýn içinde yaralar oluþmasýna sebep olabilir. Saðlýksýz olmanýz bir yana rahatsýz ve çirkin hissetmenize de sebep olacaktýr.(haber7) Uyuþturucu ile mücadele danýþma hattý kuruluyor BMM Saðlýk, Aile, Çalýþma ve Sosyal Ýþler Komis- Baþkaný Necdet Ünüvar, uyuþturucu ile müca- Tyonu dele kapsamýnda danýþma hattý kurulacaðýný bildirdi. TBMM Saðlýk, Aile, Çalýþma ve Sosyal Ýþler Komisyonu Baþkaný Necdet Ünüvar, Adana Valiliði Uyuþturucu Koordinasyon Kurulu toplantýsýnda, ülkede 2004'te bin 400 kiþi uyuþturucu baðýmlýlýðý nedeniyle yatarak tedavi görürken 2013'te bu sayýnýn 11 bin 226'ya çýktýðýný kaydetti. Uyuþturucuyla mücadele kapsamýnda 14 Temmuz 2014'te 7 bakanlýðýn ortak çalýþma baþlattýðýný anýmsatan Ünüvar, þunlarý söyledi: "Arzla mücadelede güvenlik güçlerimizin olaðanüstü baþarýlý çalýþmalarý var. 2006'dan beri Türkiye, AB ülkelerinden daha fazla uyuþturucu maddeyi sýnýrlarýnda yakaladý. Hatta son 2 yýllýk istatistiklerde AB ülkelerinin toplamýnýn iki katýndan fazla uyuþturucu maddeyi yakaladý. Türkiye'de güvenlik güçleri, adeta dünya gençliðinin zehirlenmesini, bu illetle karþý karþýya kalmasýný önleyecek çok önemli faaliyette bulunuyor." Ünüvar, uyuþturucunun sokakta dolaþýmýnýn, kiþilere ulaþýmýnýn önüne geçilmesine dönük çalýþmalarýn artýrýlmasý için "Narko Tim" kurulduðunu, bu yýl haziran ve temmuza kadar bu timlerin Türkiye genelinde faaliyete geçeceðini anlattý. VÝRANE MEKANLAR Uyuþturucuya talebin azaltýlmasý için eðitim kurumlarýnýn çevrelerindeki iþ yerlerinden velilere kadar tüm kesimler arasýnda saðlýklý iliþki kurulmasý gerektiðini vurgulayan Ünüvar, özellikle mahallerde metruk mekanlarýn izole edilmesini istedi. DANIÞMA HATTI KURULACAK Toplumda uyuþturucu konusunda risk altýnda yakýný bulunan veya kendisi baðýmlý olan kiþilerin bilgilenme amacý nereye baþvuracaklarýný bilmeleri gerektiðine dikkati çeken Ünüvar, þunlarý söyledi: "Bu konuyla ilgili Saðlýk Bakanlýðý koordinasyonunda bir çalýþma yürütülüyor. Bu, sadece bir telefon hattýndan ibaret deðil. Günümüzde insanlar, telefon dýþýnda elektronik posta, sosyal medya veya chat gibi farklý iletiþim araçlarý kullanarak da iletiþim kurma arzusunda. Dolayýsýyla danýþma hattý, tüm bu ihtiyaçlarý karþýlayacak, insanlarýn gerek bilgi gerekse yardým talebi itibariyle arayacaðý bir mekanizma. Arayan insanlara kimlik sorulmayacak. Bir istisnasý var. Yardým talep ediyorsa o zaman telefonu alýnacak ki kurumsal baðlantý kurulabilsin. Onun dýþýnda bilgilenme veya herhangi bir talebi varsa kiþilerin kimlik bilgileri alýnmayacak. Danýþma hattý, önümüzdeki dönemde mümkün olan en kýsa zamanda faaliyete geçecek."

9 üm hastanelerin halka açýlmasýyla hastanelerde bir- alanda güzel geliþmeler yaþanacak. Tçok Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Saðlýk Tesisleri Acil Saðlýk Hizmetleri Daire Baþkaný Muhammed Bayram, acillerdeki yoðunluðu azaltmak için hastalarýn önceliðini belirleyen triaj sistemini tüm hastanelerde yaygýnlaþtýrmayý hedeflediklerini bildirdi. Saðlýk hizmetinin halka ulaþýmýnýn kolaylaþmasýyla acillerde yükün daha da arttýðýný anlatan Bayram, zaman zaman gerçekte acil olmayan, poliklinik hizmeti alabilecek bir hastanýn bile acile baþvurduðunu ve bu durumun gerçekten acil olan hastaya müdahaleyi engelleyebildiðini kaydetti. Durumun ciddi safhada olduðunu laþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Lütfi UElvan, demiryollarýný serbestleþmeyle rekabete açmak istediklerini belirtti. Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Lütfi Elvan, demiryollarýný serbestleþmeyle rekabete açmak istediklerini belirterek, "Bununla ilgili tüm hazýrlýklarýmýz bitti. 1-2 ay içerisinde bunu açýklayacaðýz, demiryollarýnýn serbestleþmesine yönelik uygulamalarý baþlatacaðýz" dedi. Elvan, Birlik Vakfýnda düzenlenen toplantýda yaptýðý konuþmada, Türkiye nin son yýlda çok önemli kazanýmlar elde ettiðini söyledi. Davutoðlu: Türkler geri geliyor Davos'ta profesyonel Türklerin her alanda olduðuna vurgu yapan Baþbakan Ahmet Davutoðlu, ''Türkler geri geliyor'' çýkýþýnda bulundu. G-20 dönem Baþkaný olarak Davos'ta bulunan Baþbakan Ahmet Davutoðlu, bugün de 'Borsa Ýstanbul' oturumuna katýldý. Oturumda bir konuþma yapan Davutoðlu, Türkiye'nin baþarýlardan bahsedip, Ýstanbul Borsa'sýnýn önemine vurgu yaptý. Konuþmasýnýn devamýnda Türk profesyonellerinde artýk hayatýn her alanýnda olduðuna deðinen Davutoðlu, ''Türkler geri geliyor'' çýkýþýnda bulundu. ÝSTANBUL DÜNYA BORSASI ÝÇÝN EN UYGUN YER Ýstanbul'un Dünya borsasý için en uygun yer olduðunu ve çok avantajlý bir konumu olduðunu söyleyen Davutoðlu, ''Ama tabi bunun yaný sýra çok istikrarlý bir siyasi yönetim de var. Son 12 yýl içinde temel yasalarýn bir çoðunu deðiþtirdik ve Türkiye'yi daha da yatýrým yapýlabilir hale getirdik.'' dedi. 10 KAT GELÝÞME KAYDETTÝK Önceki yýllarla kýyaslandýðýnda Türkiye'nin 10 kat daha geliþme kaydettiðine de dikkat çeken Davutoðlu, ''Borsa Ýstanbul bunun çok güzel bir örneði. Borsa Ýstanbul 3 yýl içinde 30 sýra birden yükseldi. Ýnanýyorum ki çok yakýnda dünyadaki ilk 10 borsa içerisinde yer alacak.'' diye konuþtu. TÜRKLER GERÝ GELÝYOR! Yeni nesillin profesyonel bütün niteliklere haiz olmasýný istediklerine de deðinen Davutoðlu sözlerini þöyle sürdürdü; ''Londra'da pek çok þirketin CEO'su ile görüþtüm ve bu görüþmelerde her zaman bir Türk profesyonel bu bize eþlik etti. O yüzden þunu söyleyebilirim; Türkler geri geliyor. Profesyonel Türk yöneticileri artýk her alanda bulunuyor. Türkler piyasalara dinamik bir þekilde geliyor.'' TÜRKÝYE'YE YATIRIM YAPAN ÝYÝ KAZANIYOR Türkiye'nin çok dinamik bir piyasa olduðuna ve dýþarýda hiçbir þey satmamasý halinde bile içeride kendine yetebilen bir piyasa olduðunu söyleyen Davutoðlu; ''Türkiye'ye yatýrým yapanlar sadece iç yatýrýmda bile çok iyi kazançlar elde ediyorlar. Dünyanýn yatýrým yapýlabilecek en iyi yeri. Önemli olan bizim bunu çok iyi anlatabilmemiz ve doðru bir þekilde yönlendirebilmemiz.'' dedi. HER TÜRLÜ YATIRIMA AÇIÐIZ Türkiye'nin her türlü yatýrýma açýk olduðunu da söyleyen Davutoðlu, ''Türkiye'de yatýrýmcý þayet herhangi bir engel görürse bize bildirsin bu engelleri kaldýralým. Türk hükümeti her zaman yatýrým yapmak isteyenlerin yanýnda olacak.'' diye konuþtu.(haber7) Demiryollarý rekabete açýlacak Türkiye nin geliþen ve büyüyen bir ülke olarak görülmeye baþlandýðýna iþaret eden Elvan, "Türkiye, önümüzdeki dönemde de kolay dönemler yaþanmayacak ancak halkýn güçlü desteði devam ettikçe Türkiye istediðini yapacaktýr. Bu konuda en ufak kaygýmýz, tereddüdümüz yok" diye konuþtu. Elvan, milli iradeye, hükümetlere sahip çýkýlmasý halinde Türkiye'de gelecek dönemde çok önemli geliþmeler olacaðýný ifade ederek, "Türkiye'nin büyümesinden, güçlenmesinden, dünyada daha çok söz sahibi olmasýndan, rekabet gücünün artmasýndan rahatsýzlýk duyan kesimlerin agresif tavýrlarý daha da artacaktýr" deðerlendirmesinde bulundu.(aa) M otorlu Taþýtlar Vergisi (MTV) ödemesi son gün için geri sayým baþladý. Hangi araç ne kadar ne kadar vergi ödeyecek. MTV 1. taksit ödeme sorgulamasý ve ne kadar vergi ödeyeceðinizi gib.gov.tr adresinden öðrenebilirsiniz. Bu yýl 31 Ocak 2015 hafta sonuna denk geldiði için, MTV'de ilk taksit ödeme süresi uzatýldý. Ödeme için son tarih 2 Þubat 2015 olarak belirlendi. Ýkinci taksit ise Temmuz ayýnda ödenecek. Eðer 2 Þubat'a kadar ödeme yapýlmazsa faiz iþlemeye baþlayacak. ÖDEMELERDE 3 TAKSÝT FIRSAT Motorlu Taþýtlar vergisi peþin olarak ödenebileceði gibi kredi kartlarý ile taksitli þekilde de ödene bilmekte. Bireysel ve ticari kart sahipleri 2 Þubat a kadar yapacaklarý 100 lira ve daha üzeri MTV ödemelerinde 3 taksit imkaný sunuluyor Motorlu Taþýt Ýþlemleri Motorlu Taþýt Sorgulamasý ve Kredi Kartý ile Ödeme Kredi Kartý Ýle Ödeme Bilgisi Sorgulama lzheimer hastalýðý nasýl önlenir?prof. Dr. Iþýk, halk Aarasýnda unutkanlýk olarak bilinen alzheimere yakalanmamanýn yapýlacak bazý uðraþlarla mümkün olabildiðini belirtti. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý Anabilim Dalý Geriatri Bilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Turan Iþýk, 60'lý yaþlardan sonra görülme sýklýðý artan ve halk arasýnda "unutkanlýk" olarak bilinen alzheimere yakalanmamanýn yapýlacak bazý uðraþlarla mümkün olabildiðini belirtti. Prof. Dr. Iþýk, yaptýðý açýklamada, unutkanlýk olarak bililen ve yaþlýlýða vurgu anlamýnda "beyin prostatý" olarak nitelendirilen alzheimerin 60'lý yaþlardan sonra belirtilerini göstermeye baþladýðýný, 65 yaþýndan sonra her 5 yýlda bir bu hastalýðýn görülme sýklýðýnýn iki kat arttýðýný belirtti. CUMA 23 OCAK Hastanýn aciliyetini triaj personeli belirleyecek ifade eden Bayram, "Acil hasta demek anýnda müdahale edilmediði takdirde kalýcý sekel veya herhangi bir hayati tehlikesi olan bir hasta demektir. Acil olmadýðý halde ya da kendini acil hissedip acil olmayan hastalarýmýz da acile gelmekte, bazý acillerimizde bu oran yüzde 70-75'lere kadar çýkmakta, bu da gerçek acil hastaya ulaþmayý engelliyor" diye konuþtu. Gerçek acil hastalara ulaþma noktasýndaki sorunlarý aþmak amacýyla hastanelerde triaj sistemini uygulamaya baþladýklarýný dile getiren Muhammed Bayram, uygulamaya göre hastalar acile geldiðinde gerçek acil hastasý mý yoksa poliklinik hastasý mý olup olmadýðýnýn belirleneceðini ve buna göre önceliðin saðlanacaðýný belirtti. YOÐUNLUK AZALACAK Uygulamanýn acillerdeki yoðunluðu azaltacaðýný söyleyen Bayram, sözlerini þöyle sürdürdü: "Hasta geldiði zaman kapýda bulunan triaj personeli tarafýndan sorgulanacak, hastanýn þikayetleri alýnacak ve bu þikayetlere göre hastanýn acil olup olmadýðý belirlenecek. Ambulansla gelen bir yaralý bekleyecek bir hasta deðildir, doðrudan müdahale odasýna alýnacaktýr ya da kalp krizi geçirme þikayetleri olan hasta da. Ancak 3 gündür boðazý aðrýyan bir hasta geldiðinde farklý bir alana yönlendirilecek." HEKÝMLER RAHATLAYACAK Acil Saðlýk Hizmetleri Daire Baþkaný Muhammed Bayram, acillerdeki yoðunluk nedeniyle hekimlerin ve saðlýk görevlilerinin de sýkýntý yaþadýðýný belirtti. Acillere yüklenme nedeniyle hekimlerin ve saðlýk görevlilerin 8 saat aralýksýz çalýþtýklarýný anlatan Bayram, þunlarý söyledi: "Herkes kendine göre acildir, hastane kapýsýnda beklemenin ne kadar zor olduðunu biliyoruz ancak bu þartlar altýnda çalýþan personelimizi de düþünmek gerekiyor. Yaklaþýk 45 dakika ders dinleyen bir öðrenciye 15 dakika teneffüs veriyoruz ama 8 saat aralýksýz çalýþan acildeki personelimiz, bir çay içtiði zaman 'hastama bakýlmýyor' diye þikayetler geliyor, bunlarýn da insan olduðu unutulmamalý." Bayram, uygulama aþamasýnda vatandaþlardan da hoþgörü istedi. Her yeni sistemin ilk aþamada olumsuz bir algý oluþturduðunu ifade eden Bayram, "Triaj sistemi hem halkýmýz hem de hekimlerimiz açýsýndan daha yararlý bir sistem. Doðru hastaya zamanýnda müdahaleyi saðlayacak" diye konuþtu. 90 HEKÝME TRÝAJ EÐÝTÝMÝ Triaj eðitiminin bazý hastanelerde kullanýldýðýný ancak bunu tüm hastanelere yaygýnlaþtýrmak istediklerini anlatan Bayram, bu doðrultuda 90 acil uzman hekime Antalya'da eðitim verildiðini söyledi. Bayram, bu hekimlerin de kendi hastanelerindeki personele eðitim vereceklerini bildirdi. Acil Týp Uzmanlarý Derneði (ATUDER) Baþkaný Prof. Dr. Baþar Cander de günde bin kiþiyi aþan acil servis baþvurularý olduðunu belirterek, "Triaj uygulamasýyla öncelikli kurtarýlmasý gereken hayatlarýn önünü açýyoruz" dedi. Uygulamaya göre hastalarýn 3 grupta deðerlendirileceðini ifade eden Cander, hastalýklarýn önceliðine göre muayene olacaðýn belirleneceðini bildirdi. Ambulansla gelen ve hayati tehlikesi bulunan hastalarýn doðrudan acile alýnacaðýný, ayakta tedavi edilemeyecek.(aa) MTV de geri sayým Motorlu Taþýtlar Vergisi Hesaplama Kasko Deðerleri 2015 yýlýnda gelen zamlarla birlikte 1-3 yaþ, motor hacmi 1300 cm3 ve aþaðýsý arabalar için ödenecek MTV, 54 liralýk artýþla 537 liradan 591 liraya. 1-3 yaþ, motor hacmi cm3 arasý olanlarýn MTV'si 859 liradan liraya. 1-3 yaþ, motor hacmi cm3 arasý olanlar liradan liraya. 1-3 yaþ, motor hacmi motor hacmine sahip olanlarýn ise 3578 liradan liraya çýkacak yaþ aralýðýnda motor hacmi 1300 ve altýnda olanlarýn MTV'si 210 liradan 231 liraya 7-11 yaþ, motor hacmi aralýðýnda olanlarýn vergisi 698 liradan 769 liraya 7-11 yaþ, motor hacmi aralýðýndakilerin ise 1623 liradan 1787 liraya ulaþacak.(trthaber) Alzheimer ý önleyebilirsiniz 80'li yaþlardan sonra alzheimere yakalanma oranýnýn yüzde 50'leri bulduðunu ifade eden Iþýk, "Unutkanlýðýn günlük yaþam aktivitelerini olumsuz etkilemesiyle birlikte ocakta yemeði unutma, kýldýðý namazý þaþýrma, kaybolmaya baþlama, tuvalet, banyodan sonra suyun, elektriðin açýk býrakýlmasý gibi belirtiler ortaya çýkar" dedi. Alzheimerin Türkiye'de görülme sýklýðýyla ilgili net bir çalýþma olmadýðýný ancak Dünya Saðlýk Örgütü bilgilerine göre bu rahatsýzlýðýn görülme oranýnýn yüzde 5 ile arasýnda deðiþtiðini kaydeden Iþýk, kendi yaptýklarý araþtýrmalarda da bunun yüzde seviyesinde olduðuna iþaret etti. BULMACA ÖNERÝLMÝYOR Alzheimer olmamak için bulmaca çözmenin önerildiðini ancak bunun sadece kayýtlý bilgiyi geri çaðýrdýðýný dile getiren Iþýk, unutkanlýk yaþamamak için þu tavsiyelerde bulundu: "Bulmaca çözmeyi çok önermiyoruz onun yerine birþeyler yapma, birþeylerle uðraþmanýn bundan daha efektif olduðunu düþünüyoruz. Tansiyonu düzene koyma, þeker hatalýðýnýn önlenmesi, kolesterolün düþük tutulmasý, sigaranýn býrakýlmasý, fazla kilolarýn engellenmesi, Akdeniz tipi beslenme alzheimera karþý koruyucu þeylerdir. Belli bir limitin altýna kilonun inmesi de alzheimere yatkýnlýðý artýrýr. Yüksek eðitim seviyesi alzheimer için koruyucudur. Bir yabancý dil öðrenme, yüksek eðitim seviyesi, hobiyle uðraþma, haftada en az 3 gün yarýmþar saat tempolu yürüyüþ alzheimera karþý koruyucu faktördür. Özellikle fiziksel egzersizleri hayatýmýza, günlük yaþantýmýza sokmamýz lazým. Herþeyden önce ilaçtan da önce önerdiðimiz fiziksel egzersizdir. Haftada en az 3 gün en az yarýmþar saat tempolu yürüyüþün hastalýðýn hem geliþimini geciktirdiði hem de hastalardaki kötüye gidiþi azalttýðý yapýlan çalýþmalarla ortaya konmuþtur. Bunu þiddetle herkese öneriyoruz."(aa)

10 10 CUMA 23 OCAK 2015 Hedef saðlýklý aileler RECEP MEBET Çorum Belediyesi, Hitit Üniversitesi ve Çorum Tabip Odasý iþbirliðinde organize edilen Kadýn ve Aile Saðlýðý Seminerleri devam ediyor. Dünya Perspektifinde ve Çorum da Aile Hekimliði Uygulamalarý konulu seminer dün gerçekleþti. Çorum Tabip Odasý Baþkaný Dr. Mustafa Azak ýn moderatörlüðündeki seminere Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði Bilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Adem Özkara ve Tabip Odasý Aile Hekimleri Komisyonu Baþkaný Dr. Selçuk Önce konuþmacý olarak katýldý. Turgut Özal Ýþ Merkezi Belediye Kültür Salonu nda gerçekleþen programý Çorum Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Uzm. Dr. Ömer Sobacý, Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel, Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Ahmet Barýþ, Hitit Üniversitesi Ýskilip Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Muammer Cengil, bazý sivil toplum kuruluþu temsilcileri ile çok sayýda vatandaþ izledi. Sinevizyon gösterimi eþliðinde yapýlan konuþmalarda aile hekimliði uygulamalarýnýn amacýnýn, saðlýklý aileler ve saðlýklý toplum olduðu vurgulandý. HEDEF SAÐLIKLI AÝLELER Dünya Perspektifinde ve Çorum da Aile Hekimliði Uygulamalarý konulu seminer düzenlendi. Düzenlenen programda aile hekimliði konusunda bilgiler verildi. Çorumlu hanýmlar, Kadýn ve Aile Saðlýðý Seminerleri ne büyük ilgi gösteriyor. Seminerde konuyla ilgili sunumlarýn yaný sýra merak edilen sorulara cevaplar verildi. Sunuculuðunu Sevil Ekerer in üstlendiði programýn açýþ konuþmasýný Tabip Odasý Baþkaný Dr. Mustafa Azak yaptý. Aile Saðlýðý Merkezleri nde yaþ arasýndaki bayanlara sunulan izlem çalýþmalarýndan bahseden Dr. Mustafa Azak, 6 ayda bir yapýlan kontrollerde hastanýn bilgileri alýnarak medeni haline göre gerekli eðitimlerin verildiðini söyledi. Azak, Ergen danýþmanlýðý, evlilik öncesi danýþmanlýðý, gebelik öncesi danýþmanlýðý, gebelik danýþmanlýðý, anne sütü ve emzirme danýþmanlýðý, kanser taramasý danýþmanlýðý, kendi kendine meme muayenesi danýþmanlýðý, cinsel yolla bulaþan hastalýklar danýþmanlýðý, beslenme danýþmanlýðý, genel aile planlamasý danýþmanlýðý, yönteme özel aile planlamasý danýþmanlýðý ve menapoz danýþmanlýðý gibi hizmetlerden yararlanmak isteyenler Aile Saðlýðý Merkezlerine baþvurabilirler dedi. Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Adem Özkara, Dünya ve Tarih Perspektifinde Aile Hekimliði konulu bir sunum yaptý. Konuþmasýnda aile hekimliðinin tanýmý, tarihçesinden bahseden Prof. Dr. Adem Özkara, Hitit Üniversitesi nde aile hekimliði uygulamalarý ile aile hekimliðinin hastaya ve ülkeye yararlarýný anlattý. Özkara, ayrýca aile hekimliðinde son yýllarda karþýlaþýlan sorunlara iliþkin görüþlerini de paylaþtý. Tabip Odasý Aile Hekimleri Komisyonu Baþkaný Dr. Selçuk Önce nin Bebek ve Çocuk Saðlýðý Takibi konulu sunumu ile devam eden seminer, soru-cevap bölümü ve plaket töreniyle sona erdi. Çorum Tabip Odasý ndan Sobacý ya hayýrlý olsun EMRE KUT Çorum Tabip Odasý yönetimi dün Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Uzm. Dr. Ömer Sobacý yý ziyaret etti. Genel Sekreterlik Binasý nda gerçekleþen ziyarete Tabip Odasý Baþkaný Dr. Mustafa Azak ve yönetim kurulu üyeleri katýldý. Bazý saðlýk yöneticilerinin de hazýr bulunduðu ziyarette konuþan Dr. Mustafa Azak, Çorum Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði ne getirilen Uzm. Dr. Ömer Sobacý yý kutlayarak yeni görevinde baþarýlar diledi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Ömer Sobacý ise Tabip Odasý Baþkaný Azak ve yönetim kurulu üyelerine nezaketlerinden dolayý teþekkür etti. Tabip Odasý yönetimi, Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Uzm. Dr. Ömer Sobacý yý kutladý. Konuþmacýlar, aile hekimliði uygulamalarýnýn amacýnýn saðlýklý aileler ve saðlýklý toplum olduðunu vurguladýlar. Vatandaþ tozdan þikâyetçi DENÝZ URAL Çorum da bazý cadde ve sokaklarda yol kenarýnda oluþan toz birikintileri vatandaþlarý rahatsýz ediyor. Haber Merkezimizi arayarak konuyla ilgili þikayetlerini dile getiren vatandaþlar, özellikle Akþemsettin Caddesi Terminal karþýsýnda oluþan toz birikintilerinin büyük sýkýntý oluþturduðunu bildirdiler. Karla mücadelede kullanýlan tuzdan geriye kalan birikintilerin yollarda toz oluþumuna neden olduðunu belirten vatandaþlar, cadde kenarlarýndaki konut ve iþyerlerinin durumdan muzdarip olduðunu kaydettiler. Yetkililere seslenerek cadde ve kaldýrým kenarlarýndaki toz birikintilerinin temizlenmesini isteyen vatandaþlar, problemin acilen çözülmesi dileðinde bulundular. Vatandaþlar, cadde ve yol kenarlarýnda biriken tozdan þikayetçi. Yoldan kalkan tozun iþyerleri ve konutlara dolduðu vurgulandý. Özellikle Akþemsettin Caddesi Terminal karþýsýnda oluþan toz birikintilerinin büyük sýkýntý oluþturduðu belirtildi. Gökcan Müzik ten öðrencilere baþarý indirimi RECEP MEBET Gökcan Müzik Çorum Þubesi, bugün karne alacak öðrenciler için özel bir kampanya düzenledi. Kampanya hakkýnda bilgi veren Gökcan Müzik ve Konur Ses Müzik Eðitim Merkezi yetkilisi Bahri Göktürk, takdir ve teþekkür alan tüm öðrencilere enstrüman çeþitlerinde yüzde 25 indirim uyguladýklarýný açýkladý. Aile bütçelerini Bahri Göktürk, takdir ve teþekkür alan öðrencilere özel indirim uyguladýklarýný söyledi. düþünerek enstrüman temini konusunda Kampanyanýn yarý yýl tatili boyunca süreceðini öðrencilere cazip bir indirim uyguladýklarýný anlatan belirten Göktürk, Detaylý bilgi edinmek isteyen Bahri Göktürk, ayrýca kampanyadan yararlanan herkesi Albayrak Caddesi numara 34/C de hizmet herkese 15 günlük eðitim kursu ücretsiz olarak veren Gökcan Müzik e bekliyoruz. diye konuþtu. sunduklarýný söyledi.

11 CUMA 23 OCAK bin öðrenci karne alacak RECEP MEBET Milli Eðitim Müdürü Büyük, velilere bazý uyarýlarda bulunmayý ihmal etmedi Eðitim Öðretim Yýlý ilk yarýsý bugün sona eriyor. Eðitim-öðretimin ders notlarý ve karneden ibaret olmadýðýný vurgulayan Büyük, eðitimde Çorum daki ilk ve orta dereceli asýl hedefin öðrencilere güzel davranýþokullarda öðrenim gören 96 bin 651 öðlar kazandýrmak olduðunu hatýrlattý. renci karne alacak. Karne puanlarý yüksek olan öðrenhakimiyet Eðitim Haberleri Servicilerden rehavete kapýlmamasýný isteyen si ne konuþan Milli Eðitim Müdürü SeBüyük, zayýfý bulunan öðrencilerin ise yit Ali Büyük, Çorum daki tüm okul önderslerindeki eksiklikleri gidermesi için cesi eðitim, ilköðretim ve lise öðrencileyarý yýl tatilinin iyi bir fýrsat olduðunu rinin bugün yarý yýl tatiline gireceðini sözlerine ekledi. açýkladý eðitim-öðretim yýlýnýn Seyit Ali Büyük, Çorum genelinde ikinci dönemi, 9 Þubat Pazartesi günü görev yapan 6 bin 49 öðretmenin de eðibaþlayýp 12 Haziran 2015 Cuma günü timde verilen ara nedeniyle tatil yapacasona erecek eðitim-öðretim ðýný söyledi. yýlýnýn ise 14 Eylül 2015 tarihinde baþyarý yýl tatilinin 9 Þubat 2015 Palamasý planlanýyor. Seyit Ali Büyük zartesi günü sona ereceðini hatýrlatan Çorum da bugün toplam 96 bin 651 öðrenci karne alacak. Doktorluk mesleðini tanýdýlar Çorum Atatürk Anadolu Lisesi Rehberlik servisinin öðrencilere meslek tanýtýmý amacýyla düzenlediði Kariyer Günleri, doktorluk tanýtýmý ile baþladý. Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Baþhekimi Uzman Dr. Ayhaným Tüktürk'ün konuk olduðu tanýtým, okul tiyatro salonunda, özellikle son sýnýf öðrencilerinin katýlýmý ile yapýldý. Tümtürk öðrencilere doktor olmanýn ne demek olduðunun anlattý. Ardýndan öðrencilerin sorularýna da cevap verdi. Rehberlik servisinden alýnan bilgiye göre meslek tanýtýmlarý önümüzdeki dönemde devam edecek. Özellikle öðrencilerden gelen beklentiler rehberlik servisinin bu iþe yönelmesinde etkili oldu. (Haber Merkezi) 'Afete Hazýr Okul' semineri düzenlendi. Kariyer Günleri, doktorluk tanýtýmý ile baþladý. Seminere öðrenciler büyük ilgi gösterdi. Afete Hazýr Okul semineri Buharaevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 'Afete Hazýr Okul' semineri düzenlendi. Sivil Savunma Kulübü Danýþman Öðretmeni Özgür Arslan, Öðrenci Kulübü Temislcisi Neslihan Özden ve sivil savunma kulübü öðrencilerinin katkýlarýyla temel afet bilincini oluþturmak amacýyla, düzenlenen seminerde bir sunum yapýldý. Baþbakanlýk Afet ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðý'nca 'Afete Hazýr Türkiye Afete Hazýr Okul' bilinçlendirme ve eðitim kampanyasý kapsamýnda hazýrlanan sunum Coðrafya Öðretmeni Tekin Týraþ tarafýndan sunuldu. 9 sýnýf öðrencileri, öðretmenler ve okul idarecilerinin katýldýðý seminerde, afet öncesi yapýlacak çalýþmalar, afet sýrasýnda doðru davranýþ þekilleri, afet sonrasý ilk saatler hakkýnda bilgi verildi. (Haber Merkezi) Gasp iddiasýna 5 gözaltý Çorum da bir otomobili silahla gasp ettikleri iddia edilen 5 kiþi, polisin düzenlendiði operasyon sonucu yakalandý. Olay, Kuruçay mevkiinde meydana geldi. Ýddialara göre, B.T. adlý bir kiþi Kuruçay mevkiinde otomobilinde otururken bir grubun saldýrýsýna uðradý. B.T.'yi önce otomobilden indiren daha sonra yanlarýnda bulunan silahla araca ateþ etti. Grup, olayýn ardýndan B.T. ait aracý alarak bölgeden uzaklaþtý. Þahsýn þikayeti üzerine çalýþma baþlatan Asayiþ Þube Müdürlüðü ekipleri, yaptýklarý titiz çalýþmalar sonucu olaya karýþan O.K., M.C. H.Ç. S.U. ve Ý.U. yu kýsa sürede yakaladý. Þüpheliler emniyetteki sorgularýnýn ardýndan haklarýnda düzenlenen soruþturma evrakýyla birlikte adli makamlara sevk edildi.(ýha) Þüpheli 5 kiþi, polisin düzenlendiði operasyon sonucu yakalandý. 232 kiþilik umre kafilesi önceki gece kutsal topraklara uðurlandý. Yarý yýl tatilini kutsal topraklarda geçirecekler RECEP MEBET Çorumlu eðitim yöneticisi, öðretmen ve öðrenciler ile bazý velilerden oluþan 232 kiþilik umre kafilesi önceki gece kutsal topraklara uðurlandý. Aybike Turizm Seyahat Acentesi tarafýndan organize edilen umre programýna katýlan kafile dualarla yola çýktý. Çorum Belediyesi Þehirlerarasý Otobüs Terminali nde gerçekleþen uðurlama programýna bazý daire ve okul müdürleri, Aybike Turizm sahibi Selahattin Küçük, Hac-Umre Koordinatörü Yasir Küçük, öðretmenler ve din görevlileri ile çok sayýda vatandaþ katýldý. Yarý yýl tatilini kutsal topraklarda geçirmek isteyen eðitimci ve öðrencilerin aðýrlýkta olduðu kafilenin uðurlandýðý programda duygusal anlar yaþandý. Heyecanlý olduklarý gözlenen umreciler, kendilerini uðurlamak üzere gelen yakýnlarý ile tek tek vedalaþtýlar. Terminali dolduran yakýnlarý ile helalleþen umreciler, kutsal yolculuða attýklarý ilk adýmýn sevincini aileleri ve akrabalarý ile paylaþtýlar. Söylenen ilahiler ve okunan dualarla uðurlanan umreciler, otobüsle Merzifon a hareket ettiler. Kafilenin Merzifon dan havayoluyla Cidde ye ulaþacaðýný belirten Selahattin Küçük, 260 kiþiden oluþan diðer kafilemizi ise 11 Þubat 2015 tarihinde uðurlamayý planlýyoruz dedi. 15 günlük umre programýna katýlan kafilenin 4 Þubat 2015 tarihinden itibaren yurda döneceði öðrenildi. Kafilede Çorum ÝHL idareci ve öðretmenleri ile öðrencileri de yer alýyor. Yakýnlarýný uðurlayanlar arasýnda, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Haþim Eðer de vardý. Umre kafilesinde 7 den 70 e çok sayýda isim yer aldý. Umreciler, kendilerini uðurlamaya gelen yakýnlarý ile helalleþerek vedalaþtý. Çorum Belediyesi Þehirlerarasý Otobüs Terminali nde gerçekleþen uðurlamaya çok sayýda vatandaþ katýldý.

12 12 CUMA 23 OCAK 2015 KAYSERÝLÝ ve TERZÝ Kayserili Ali'ye babasý hayat dersi veriyormuþ oðlum senden ne kadar isterlerse istesinler yarýsýndan fazla verme. Ali bir gün terziye takým elbise diktirmiþ. Kayserili sormuþ borcum nedir? Terzi cevap vermiþ "6 milyon" Kayserili mümkün deðil 3 milyon demiþ. Terzi kurtarmaz 4 milyon demiþ. Kayserili mümkün deðil 2 milyondan fazla vermem demiþ. Terzi lanet olsun tamam demiþ. Bu sefer Kayserili 1 milyondan fazla vermem demiþ. Terzi sinirlenmiþ para falan istemiyorum al elbiseni defol demiþ. Kayserili bir takým elbise daha dikmezsen þurdan þuraya gitmem demiþ.

13 CUMA 23 OCAK :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý Hicri Kamerî:2 REBÝ-UL-ÂHIR: 1436 Hicri Þemsi:1393 Rûmi:10 Kânun-i Sâni 1430 Kasým: OCAK Ýttihatçýlarýn Bâb-ý Âlî baskýný (1913) - Prof. Dr. Mehmet Kaplan'ýn vefâtý (1986) ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI Allahü teâlânýn rýzasý olduðu din, Ýslâm dinidir.âl-i imrân sûresi: ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo Çevre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri Alo Fetva (Müftülük) HASTANELER Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ BAHABEY YAVRUTURNA HAYAT BAHABEY ATA GÜLABÝBEY HAYAT BAHABEY NÖBETÇÝ ECZANELER DAMLA GÜMÜÞAÐA ECZANESÝ AHMET ÇORUMLU BAHÇELÝEVLER MAH. DUMLUPINAR 5.SOK. NO:2/B - ÖZEL ELÝT PARK HAST. KARÞISI BÝLGÝN ECZANESÝ MUSTAFA BÝLGÝN BUHARAEVLER MAH. DR.SADIK AHMET CAD. ÝKBAL SAÐLIK OCAÐI YANI VEFAT EDENLER 1-Saz Köyü' nden gelme, Hamza MEMÝÞ' in kýzý, Battal ve Selahattin YALÇIN' ýn yeðeni; Havva YALÇIN. 2-Sarimbey Köyü' nden gelme, Emekli Öðretmen Osman YILMAZ' ýn kýzý, Aydýn BAK- BAK' ýn eþi, Þehit Onur BAKBAK' ýn annesi; Fatma BAKBAK. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Ö eterli hijyenin saðlanmadýðý ortamlarda diþ çekimi, Ydövme, manikür ve pedikür yapýlmasýnýn hepatit virüsünün bulaþmasýna neden olur. Medical Park Gastroentereloji ve Hepatoloji Uzmaný Doç. Dr. Züleyha Akkan Çetinkaya, kan, cinsel iliþki ve vücut sývýlarýyla buluþan hepatit nedeniyle her yýl 1 milyon kiþinin yaþamýný kaybettiðini belirterek, hepatit B virüsünün gerekli önlemler alýnmazsa hamile bir anneden bebeðe de geçebileceðini aktardý. Hemodiyaliz hastalarý veya sýk kan nakli yapýlmasý gerekenlerin de risk gruplarý arasýnda olduðunu vurgulayan Çetinkaya, "Yeterli hijyenin saðlanmadýðý ortamlarda diþ çekimi, dövme, manikür ve pedikür yapýlmasý hastalýðýn bulaþmasý açýsýndan risk yaratýr. Bunun yaný sýra bazý hastalarýn öykülerinde herhangi bir risk faktörü bulunmuyor. Hangi yolla olduðu tam belli olmaz. Ama genellikle virüs içeren kan, tükürük gibi sývýlarýn açýk yarasý olan cilde temasý sonucu olduðu düþünülüyor" deðerlendirmesinde bulundu. Çetinkaya, tüm dünyada 350 milyondan fazla hepatit B, 185 milyondan fazla kiþide de hepatit C virüsüne rastlandýðýný belirterek, þunlarý kaydetti: "Bu oran Kuzey Amerika, Asya Pasifik Bölgesi'nde düþükken, Orta Doðu, Doðu Asya ve Kuzey Afrika'da yüksektir. Türk Karaciðer Araþtýrmalarý Derneði'nin yapmýþ olduðu TURKHEP2010 çalýþmasýna göre ise Türkiye'de hepatit B taþýyýcýlýðý oraný yüzde 4, hepatit C oraný 0.95 olarak bulundu." er þey o bir'in eseri. Rabbimiz bir, HPeygamberimiz bir, kitabýmýz bir, ülkemiz bir, köyümüz bir, mahallemiz bir, annemiz bir, babamýz bir. O kadar çok birliðimiz var ki. Bu her þeyin bir elden çýktýðýný gösteriyor. Sonra güneþimiz bir. Gece lambamýz olan ay bir. Haþa, buna ikinci bir ilahýn müdahale etmesi mümkün deðildir. Birlik Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net Güzel örnekler 1 lüm, dünyada inkârý olmayan ve her canlýnýn baþýna gelecek olan acý bir olaydýr. 'Acýlar paylaþtýkça azalýr, sevinçler paylaþtýkça çoðalýr' sýrrýnca böyle günlerde insanlar eþ, dost, tanýdýklarýný yanýnda görmek isterler. Hatta dostluklarýn pekiþmesi, varsa hafif kýrgýnlýklarýn giderilmesi için de en kolay vesiledir. Sizi sevmeyen veya kýrgýn olan insanlarýn böyle özel günlerine iþtirak edin sizin hakkýnýzdaki düþünceleri kesinlikle deðiþecektir. Bu nedenle bu özel günleri deðerlendirmek lazýmdýr. Yýllar önce Mustafa Demir Bey Osmancýk Ýlçe milli eðitim müdürü olarak görev yapmaktadýr. Mahiyetinde çalýþan Sivil Savunma Uzmaný Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Müdürlüðü memurlarýndan Kadriye hanýmýn eþi bayram öncesi genç yaþta hayatýný kaybeder. Anadolu'da eþin gitmesi dünyanýn yarýsýnýn bitmesi olarak algýlanýr. Bu baðlamda ilçe müdürü Mustafa Bey, þube müdürü Erhan beyi odasýna çaðýrýr. Erhan Bey : 'Çoluk çocuk bu bayram sabahý bizim memurun evinde olacaðýz. Ýlk bayramda acýlarýna hemhal olalým' der. Bayram sabahý hiçbir yere gitmeden doðru memurun evine giderler Netice olarak Mustafa Demir Osmancýk'tan ayrýlarý sene geçmiþtir ama bu güzel örnek yýllar geçmesine raðmen unutulmamýþtýr. Aile sohbetlerinde zaman zaman sözü açýlýnca anlatýlýr. Yýllar sonra bizim gibi biri de çýkar gazete köþelerine güzel örnekler olarak yazar. Atalarýmýz ''bir iyilik bir de kötülük unutulmaz'' diye boþuna dememiþlerdir. Gelecekte iyi olarak ta kötü olarak ta yâd edilmek galiba birazcýk bizlerin elindedir. Dünden bugüne böyle güzel örneklerin yanýnda mahiyetinde çalýþan personelinin cenazesine katýlamamasýna raðmen telefonla bile bir baþsaðlýðý dileyemeyen amirlerin olduðunu biliyorum. KULUÇKA DÖNEMÝ Hepatit B'nin kuluçka döneminin 1-6 ay arasýnda olduðuna, genelde virüs alýndýktan 2 ay sonra hastalýðýn baþladýðýna, hepatit C'de ise bu sürenin daha kýsa olabildiðine dikkati çeken Çetinkaya, þöyle devam etti: "Eriþkin bir kiþi virüsü aldýktan sonra akut hepatit B geliþir. Çoðunlukla hiçbir þikayet vermeden geçer. Bazen hafif grip benzeri semptomlar, eklem aðrýlarý, kýrgýnlýk olabilir. Ancak binde bir oranýnda çok aðýr geçirilip, karaciðer nakli gerektiren klinik duruma da sebep olabilir. Akut hepatit B eriþkinlerde yüzde 3-5 kronikleþir. Ancak hepatit B yeni doðan döneminde alýnýrsa yüzde 90 kronikleþir. Kiþide hepatit B varsa ve inaktif taþýyýcýlýk denen durum oluþmuþsa, kiþi çoðunlukla tesadüfen yapýlan bir kan testinde ortaya çýkana kadar durumdan haberdar olmaz. Bazen de kronik hepatit veya siroz ilerlemiþse, halsizlik, vücutta sararma, idrar renginde koyulaþma, vücutta morluklar, karýn þiþliði, yemek borusu varislerinden kanama gibi aðýr tablolarla da ortaya çýkabilir. Hepatit C'nin ise kronikleþme oraný çok yüksektir. Eriþkin bir kiþi bu virüsü alýrsa yüzde kronikleþir. Genelde þikayetsiz olurken, bir kýsým hastada halsizlik, yorgunluk, göz aklarýnda sararma, idrar renginde koyulaþma gibi, tüm hepatitlerde görülebilecek bulgulara da rastlanabilir. Kronikleþme hepatit C için sessiz ve sinsidir. Genelde ileri hastalýk haline gelene kadar bir bulgu Kadir Yüktaþýr com O zaman her þey karýþýr. Bir köyde iki muhtar, bir ilçede iki kaymakam, bir ilde iki vali. Bir ülkede iki Cumhurbaþkaný olduðu zaman her þey biri biri ile karýþýr, yetki karmaþasý meydana gelir. Her þey bir birliðin eseridir ve Kainat bu bir kudreti nihayetsiz Rabbimizin iradesi ile her þey ayakta durmaktadýr. Bunu aksi düþünülemez. * FERAGAT EDEBÝLME Yýllar önce bir kurumda bir þeflik bir de saymanlýk kadrosu açýlýr. Birbirinden habersiz olarak iki arkadaþ ayný saymanlýk kadrosuna talip olurlar. Taliplilerden bir tanesi tek maaþlý diðeri ise çift maaþlýdýr. Ama çift maaþlý olanýn iþi olacaktýr. Bunu öðrenen arkadaþ 'ben çift maaþlýyým, o arkadaþ tek maaþlý onun daha çok ihtiyacý var. Ben saymanlýk talebimden feragat ediyor, þefliðe razýyým' der. Niyet iyi olursa Allah da yardým eder. Akýlda olmayan bir kapý açar, hesabý yeni bir müdürlük kadrosu gelir ve o arkadaþ ta müdür olarak atanýr. * ''Kötü kimselerle arkadaþlýk etme, sonra haberin olmadan senin huyun, onlarýn huyundan çalar ve sen de kötü oluverirsin!'' (Eflatun) * Ayný yolda yürümek kolaydýr. Lakin þu kavþaklar olmasa. Çünkü dostlarla yollar hep kavþaklarda ayrýlýr. Ayrýlmadan kavþaðý geçebilirseniz dostluðunuz bakidir. Korkmayýn torunlara bile ayný þekilde sirayet eder * ''Ýyi dostluklar, temiz hesaplarla kurulurlar.'' (Balzac) * ''Ne olursan ol ama ne olur kavþaklarda terk etmeyecek gerçek dostum ol'' * (yazara öneri: ) Dövme ve manikür hepatit sebebi olabilir vermez." Çetinkaya, hastada taþýyýcýlýk saptanmýþsa durumuna göre belirlenen periyotlarda takip gerektiðini anlatarak, tedavide yeni çýkan ilaçlarla yüzde 90'larýn üzerinde baþarý elde edildiðini bildirdi.(aa) Gram Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:25 Sayý: OCAK 2015 CUMA ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : 1, 50 Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi ABONE ÞARTLARI : 100 : 300 Yurt Dýþý : 200 Euro Baský Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen ALIÞ Enise AÐBAL Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) 96, SATIÞ Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. 96,56 Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. KOÇTÜRK MATBAACILIK METEOROLOJÝ 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar Ýþ Merkezi No:1/c, Çorum Tel: Faks: Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 14 CUMA 23 OCAK 2015 Çatma dan Týmarlý teþekkürü Uðurludað Orman Toplu Koruma Merkezi açýlýyor U ðurludað Orman Toplu Koruma Merkezi açýlýþý yarýn (24 Ocak Cumartesi) yapýlacak. Ayný gün Kaymakamlýk ve Belediyenin ortak çalýþmasý ile hazýrlanan Memurlar Lokalinin açýlýþý ile Belediyenin yeni aldýðý 2 adet damperli kamyon da hizmete sokulacak. Uðurludað Belediye Baþkaný Remzi Torun, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu ziyaret ederek Cumartesi günü planlanan açýlýþlarla ilgili bilgiler verdi. Torun, Destek ve katkýnýzla Orman Toplu Koruma Merkezimiz ile 2 adet damperli kamyonumuzu hizmete sunuyoruz. Ayný gün Memurlar Lokalimizin açýlýþýný da yapacaðýz. Uðurludaðlý hemþehrileriniz sizleri aðýrlamaktan onur duyacaktýr. dedi. Yol süpürme aracý da geliyor Uslu, "Orman Toplu Koruma Merkezi ve Memurlar Lokali ile yeni kamyonlarýnýza ilaveten Çevre ve Þehircilik Bakanlýðýmýzdan ödeneðini aldýðýmýz çok amaçlý yol süpürme aracýda ay sonunda Uðurludaðlý hemþehrilerimizin hizmetine sunulacaktýr. Hayýrlý uðurlu olsun" dedi. Açýlýþlara Orman Su Ýþleri Bakanlýðý Müsteþarý Lütfi Akça nýn da katýlacaðý belirtildi. (Haber Merkezi) skilip Belediye Baþkaný ÝRecep Çatma, Ýskilip ve köylerini tarýmsal anlamda kalkýndýracak, bölgeye önemli ölçüde ekonomik yansýmasý olacak Týmarlý Sulama Projesi ve Ýskilip Kargýn Göleti proje ihale müjdelerinin memnuniyet verici olduðunu söyledi. Baþkan Çatma, Týmarlý Sulama Projesi yarým asýrdan uzun süre beklenen rüya bir projedir. Modern teknoloji tekniðiyle 77 Bin dekarlýk araziyi sulayacak projenin hayata geçmesi ile birlikte tüm bölgeyi kalkýndýrmaya yönelik etkileri olacaktýr. Ýskilip Kargýn Göleti ihalesinin de 2015 Yýlý içinde gerçekleþtirilecek olmasý Ýskilip'imiz için hayati önem taþýmaktadýr. Týmarlý Sulama Projesi ve Ýskilip Kargýn Göleti Sulu tarým projelerinin ihale aþamasýna gelmesini saðlayan Milletvekillerimiz TBMM Ýdare Amiri Sayýn Salim Uslu'ya, Sayýn Cahit Baðcý'ya ve Sayýn Murat Yýldýrým'a þahsým ve Ýskilip halký adýna þükranlarýmý sunuyorum. Ýskilip'imize ve hemþerilerime hayýrlý olmasýný diliyorum" dedi. Salim Uslu ya ziyaret Belediye Baþkaný Recep Çatma, AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret ederek, 77 bin dekarlýk araziyi kapsayan Týmarlý Kýzýlýrmak Sulama Projesi nin ihaleye çýkacak olmasýndan dolayý duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Baþkan Çatma, Yýllarýn özlemi Týmarlý Kýzýlýrmak Sulama projesinin ihale aþamasýna getirilmesinde göstermiþ olduðunuz gayretli çalýþmalarýnýz ve Ýskilipimize verdiðiniz destekten dolayý teþekkür ederim" dedi. (Haber Merkezi) Osmancýk-Göynük iþbirliði Hemþehrimizde n Uslu ya ziyaret eçtiðimiz Salý günü Resmi Gazetede yayýmla- Ýçiþleri Bakanlýðý kararnamesiyle Burdur Gnan Emniyet Müdürlüðü ne atanan hemþehrimiz Bilecik Emniyet Müdürü Eyüp Özüdoðru, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu TBMM'de ziyaret etti. Uslu, yeni görevinden dolayý Emniyet Müdürü Eyüp Özüdoðru'yu tebrik etti. (Haber Merkezi) olu Göynük Belediye Baþkaný Kemal Kazan, AK BParti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ya iade-i ziyarette bulundu. Kazan, yaptýðý çalýþmalar ve hizmetler hakkýnda bilgiler vererek, "Akþemseddin Hazretlerinden dolayý biz Çorum ilimizle kardeþ sayýlýrýz. Deðerli Hocamýzýn doðum yeri Osmancýk ilçemizin Belediyesi ile bu konuda çalýþma yapmak isteriz" dedi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Uslu, "Hocamýzýn kabrini ziyaret vesilesiyle Göynük'ü ziyaret etme imkânýmýz olmuþtu. Fatih Sultan Mehmed'in hocasý olan, Ýstanbul'u alacaðýný müjdelemiþ ve bizzat Fatih'in yanýnda Ýstanbul'un fethine katýlmýþ olan Akþemseddin Hazretlerinin hemþehrisi olmak bizlere gurur veriyor. Bu deðerimizin yeni nesillere aktarýlmasý, tanýtýlmasý önemli. Bu konuda Osmancýk Belediyesi ile kardeþ belediye çalýþmasý yapýlmasý baðý güçlendirecektir" diye konuþtu. (Haber Merkezi) Sungurlu ÝHL de münazara finali Ç orum Sungurlu Anadolu Ýmam Hatip Lisesi'nde münazara yarýþmalarýnýn finali yapýldý. Yarýþmalara 12 sýnýftan 72 öðrenci katýldý. Final programýnýn açýþ konuþmasýný nyapan Okul Müdürü Kerim Mandýralýoðlu, Bakanlýðýmýz Din Öðretimi Genel Müdürlüðü tarafýndan ülkemiz genelindeki Anadolu Ýmam-Hatip Liselerinde münazara etkinliði yapýlmasý istenmiþtir. Bu etkinliðin, öðrencilerin araþtýrma yapmasýna, araþtýrdýðý konuyu düzgün bir diksiyon ve akýcý bir hitabetle dinleyicilere sunmasýna, kendisini ifa- Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma, Milletvekili Salim Uslu yu ziyaret etti. Bolu Göynük Belediye Baþkaný Kemal Kazan, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ya iade-i ziyarette bulundu. Uðurludað Belediye Baþkaný Remzi Torun, Milletvekili Salim Uslu yu ziyaret etti. Uðurludað memnun ðurludað Belediye Baþkaný Remzi UTorun, Uðurludað, Bayat ve Ýskilip ilçelerini kapsayacak olan ve 18 Mart 2015 günü ihale edilecek olan 'Týmarlý 2' isimli Kýzýlýrmak Sulama Projesi için AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý ve Murat Yýldýrým'a teþekkür etti. Uðurludað, Bayat ve Ýskilip ilçelerinin uzun zamandýr beklediði Týmarlý 2 (77.000) isimli Kýzýlýrmak Sulama Projesi, Uðurludað ilçesinin büyük bir bölümünü kapsýyor. Uðurludað Belediye Baþkaný Remzi Torun, projenin 18 Mart 2015 günü ihale edilecek olmasý ile ilçenin sulu tarýma geçeceðini ve çiftçilerin daha fazla ve daha çok çeþit üretim yapabileceðini kaydetti. (Haber Merkezi) Burdur Emniyet Müdürlüðü ne atanan hemþehrimiz Eyüp Özüdoðru, Milletvekili Salim Uslu yu ziyaret etti. de etmesine katkýsý olmuþtur. Düþünmeyi, hadan hakikatler doðar. Bu Seçici kurulunda Tarih öðretmeni Mustafa dur. Fikirlerin çatýþmasýnyorum. dedi. retmeni Mesut Cengiz, kikati aramayý nafile ibadetten üstün tutan dinimikes olmuþtur. Emeði ge- öðretmeni Adem Kuru- Dersleri öðretmeni Mus- yarýþmanýn kazananý her- Türk Dili ve Edebiyatý Tokmak ve ÝHL Meslek zin bizlerden istediði buçen herkese teþekkür editoprak, Felsefe Grubu öðtafa Gerçekcioðlu nun yer aldýðý münazaralar, her sýnýf düzeyinde ikiþerli gruplar halinde düzenlendi. Gruplar 4 asil 2 yedek öðrenciden oluþturuldu. Savunmacýlarýn her birine 5 dakika, grup sözcülerine ise savunmalar bittikten sonra ek 7 dakika savunma hakký verildi. Ayrýca 2'þer dakika soru cevap hakký tanýndý. Münazara finali sonunda baþarýlý öðrencilere baþarý belgeleri daðýtýldý. (Haber Merkezi) Sungurlu Anadolu Ýmam Hatip Lisesi'nde münazara yarýþmalarýnýn finali yapýldý. Hitit Arkeoloji Topluluðu'ndan Talha Yurtseven, Zeynal Hasýrcý ve Eskiyapar Köyü Muhtarý Cemalettin Samut Alaca Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz'ý makamýnda ziyaret etti. Çorum tarihi 5 ülkede tanýtýlacak H itit Arkeoloji Topluluðu, hazýrladýklarý "The Sun of Youth Enlightening the History" projesi ile Çorum'un tarihini ve kültürünü 5 ülkeden Çorum'a gelecek olan gençlere tanýtacak. Hitit Arkeoloji Topluluðu'ndan Talha Yurtseven, Zeynal Hasýrcý ve Eskiyapar Köyü Muhtarý Cemalettin Samut Alaca Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz'ý makamýnda ziyaret etti. Ziyarette projeyle ilgili bilgiler veren Talha Yurtseven, "Hitit Arkeoloji Topluluðu olarak hazýrladýðýmýz The Sun of Youth Enlightening the History projemiz T.C Avrupa Birliði Bakanlýðý-Ulusal Ajans'ý tarafýndan ERAS- MUS+ gençlik programlarý kapsamýnda hibe almaya hak kazandý" dedi. Projenin Þubat 2015 tarihleri arasýnda, Türkiye, Bulgaristan, Letonya, Fransa, Romanya olmak üzere 5 ortak ülkeden 8'er gencin katýlýmý ile birlikte Çorum'da uygulanacaðýný söyleyen Talha Yurtseven, þu Ýller Bankasý ndan Kargý ya 225 bin TL hibe argý Belediyesi tarafýndan altyapý ça- ile ilgili yapýlan giriþimler Klýþmalarý olumlu sonuçlandý. Sayýsal halihazýr harita için onay geldi. Hazýrlanan projenin maliyeti 450 bin TL olup, maliyetin %50 si Ýller Bankasý ndan karþýlanarak 225 bin TLKargý Belediyesi ne kazandýrýldý. Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen, 1990 yýlýndan beri imar ile ilgili hiçbir çalýþma yapýlmamýþ olup, Kargý ilçemiz altyapýsý ile ilgili sayýsal halihazýr harita etüt çalýþmasý Ýller Bankasý ndan gelen harita mühendisi ile Kargý da gerekli çalýþmalar yapýlarak, Ýller Bankasý nda sayýsal halihazýr harita yapýlmasý talebinde bulunduk. Maliyetin %50 lik kýsmý hibe, %50 lik kýsmýný belediyemiz bütçesinden karþýlamamýz gerekirken, Vekilimiz açýklamayý yaptý: "23-24 Ocak 2015 tarihilerinde ortak ülkelerimizin grup liderleri ve temsilcilerini aðýrlayacaðýmýz ön hazýrlýk ziyaretini de ilimiz Çorum'da gerçekleþtireceðiz. Proje kapsamýnda iç ve dýþ ortam aktivitelerimiz ile Çorum'un kültürel ve tarihi mirasýný farklý ülke katýlýmcýlarýmýzýn tanýmasýný ve kendi yerellerinde farkýndalýk oluþturmalarýný saðlamýþ olacaðýz. Projemiz konusu gereði Çorum'un tarihi mirasýnýn irdelenmesini ve ortaklarýmýzýn paylaþýmlarý ile de yerel halkýn ilgisini saðlamayý amaçlamaktadýr. Kültürel deðerlerin paylaþýldýkça zenginleþtiðine olan inancýmýz ile uygulayacaðýmýz projemizde yerel kurum ve kuruluþlarýn ziyaret edilmesi, karþýlýklý fikir alýþ veriþinde bulunulmasý programýmýz çerçevesinde önemli bir yer edinmektedir." Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz ise, ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade ederek, baþarýlý bir projeye imza atýldýðýný belirterek, Çorum'a hayýrlý olmasý dileklerinde bulundu. (Haber Merkezi) Kargý Belediyesi tarafýndan altyapý çalýþmalarý ile ilgili yapýlan giriþimler olumlu sonuçlandý. ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu beyin giriþimleri ile tamamýný hibe programýna aldýrdýk ve ihale aþamasýna getirerek TL yi belediyemize kazandýrdýk. 1-2 yýl sürecek çalýþmadan sonra sayýsal halihazýr harita ile tapu kadastro bilgileri çakýþtýrýlarak bilgisayar üzerinden, Kargý ilçemizin konumunu göreceðiz ve aplikasyon krokisi almak için Osmancýk ilçesine giden vatandaþlarýmýza, belediyemizden arsa çapýmý vereceðiz. Daha sonra sayýsal imar planý yaparak, Kargý ilçemizin daha düzenli yapýlaþmasýný saðlayacaðýz. Yine Vekilimiz TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu sayesinde, Ýller Bankasý ndan TL lik içme suyu borusu temin ettik. Kargý ilçeme hayýrlý uðurlu olsun vekillerimiz ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ya teþekkürler." dedi. (Kargý Havadis) Ortaköy Cumhuriyet Ortaokulu ve Ortaköy Ýmam Hatip Ortaokulu öðretmen, öðrenci ve velilerinin katýlýmýyla deprem ve yangýn tatbikatý yapýldý. Ortaköy de yangýn tatbikatý Cumhuriyet Ortaokulu ve OOrtaköy Ýmam Hatip Ortaokulu öðretmen, öðrenci ve velilerinin katýlýmýyla deprem ve yangýn tatbikatý yapýldý. Gerçeði aratmayan tatbikatta öðrenciler görevlerini ciddiyetle ve baþarý ile yerine getirdiler. Ortaköy Belediyesi Ýtfaiyesi, ambulans ve ilkyardým görevlilerinin de katýldýðý tatbikat, senaryo gereði planlandýðý gibi saat te deprem olmasýyla baþladý. Deprem alarmýyla birlikte öðrenciler daha önceden belirlenen güvenli bir yere alýndý. Ýçeride mahsur kalan öðrenci ilkyardým ve itfaiye ekibinin müdahalesi ile kurtarýldý. Okulda çýkan yangýn güvenli bir þekilde söndürüldü. Yaralý öðrenciler ilkyardým ekibinin müdahalesinin ardýndan ailelerine teslim edildi. Tatbikat, baþarýlý bir çalýþmayla sona erdi. (Haber Merkezi)

15 CUMA 23 OCAK Yarýyýl tatiline müzik dinletisiyle girdiler Ç Bilim ve Sanat Merkezi (BÝLSEM), eðitim öðretimde ilk dönemin bitmesini fýrsat bilerek müzik dinletisi organize etti. Programa BÝLSEM öðrencileri, öðretmenleri ve veliler katýldý. C orum da 2008 yýlýndan bu yana faaliyet gösteren Bilim ve Sanat Merkezi (BÝLSEM), eðitim öðretimde ilk dönemin bitmesini fýrsat bilerek müzik dinletisi organize etti. Geçtiðimiz Çarþamba günü düzenlenen programa BÝLSEM öðrencileri, öðretmenleri ve veliler katýldý. Dinleti sonunda Selin Sezgin sahne alarak, piyano daðarýcýðýndan güzel eserler sundu. Sanat eðitimini, BÝLSEM in olmazsa olmazlarý arasýnda gördüðünü ve bu anlamda her türlü giriþimi ve çalýþmayý desteklediklerini ifade eden Çorum BÝLSEM Müdürü Sadýk Efe, Geçen yýldan beri müzik faaliyetlerimizde yükselen bir grafikle olumlu iþ ve etkinlikler yapýyoruz. Merkezlerinde eðitime gelen her öðrencimizin sanatýn bir koluyla ilgilenmelerini önemsiyoruz ve bu baðlamda öðrencilerimize yeni, farklý fýrsatlar oluþturmaya çalýþýyoruz. dedi. Öðrencilerden birçoðunun, birkaç aylýk çalýþmayla sahneye çýktýðýný ifade eden Müzik öðretmenleri Hakan Önsöz, velilerin dikkatini çekerek, müzik eðitiminin uzun soluklu ve bir o kadar zorlu bir yol olduðunu, süreklilik gerektirdiðini söyledi. Çocuklarýn çýktýklarý bu yolda, velilerin arkalarýnda durmalarýnýn önemine iþaret eden Önsöz, dinletiye gelenlere teþekkür etti. (Haber Merkezi) Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi yöneticiliðine atanan Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir'e kutlama ziyaretleri sürüyor. Esnaf Baþhekim Zehir i kutladý H itit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi yöneticiliðine atanan Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir'e kutlama ziyaretleri sürüyor. Çorum'da faaliyet gösteren Sinan Erol, Ali Galip Tapan ve Seyit Kayhan öncülüðünde bir grup esnaf, Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ni ziyaret ederek., Yard. Doç. Dr. Sinan Zehir'e yeni görevinde baþarý dilediler. Çorum'da saðlýk alanýnda güzel çalýþmalara imza atýldýðýný dile getiren esnaf, bu güzelliklerin artarak devam edeceðine inandýklarýný ifade ettiler. Hastane Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir de, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, esnaflara teþekkür ettiler. (Haber Merkezi) Ýlgü Mecitözü nde çalýþtý HP Çorum Milletvekili önemli bir ülke olduðu ortaaday Adayý Turgut Ýlda. Türk çiftçisi teþvik edigü'nün ön seçim çalýþmalalirse bu alanda dünyanýn rýna hýz kesmeden devam önde gelen ülkelerinden ettiði bildirildi. oluruz. Ancak AKP iktidarý üretim ekonomisi yerine Mecitözü'nde bulunan tüketim ekonomisi modeliparti üyeleri ile bir araya geni uyguluyor, buda çiftçimilen Ýlgü, üyelere projelerinzin fakirleþmesine sebep den bahsederek desteklerini oluyor" dedi. istedi. Baþkan'a geçmiþ olsun Yapýlan açýklamaya ziyareti göre, CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý Turgut Ýlgü, CHP Çorum Milletveyapýlacak olan önseçim çakili Aday Adayý Turgut Ýllýþmalarý kapsamýnda Mecigü, CHP Mecitözü Ýlçe Baþtözü'nü ziyaret etti..bir süre kaný Sekin Mert ve bazý esnaf ziyareti yapan Ýlgü, Mecitözü'nde bulunan kah- CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý Turgut Ýlgü, ön seçim çalýþmalarýna hýz verdi. partililerle birlikte Mecitözü Belediye Baþkaný Ünal vehanelerde halkla sohbet etti. Ýlgü, yaptýðý açýklamada,"mecitözü halkýnýn geneli çiftçilikle uðrayavuz'a geçmiþ olsun ziyaretinde bulundu. þýyor AKP döneminde çiftçi kazanamaz hale getirildi borçlarýný ödeyemecitözü Belediyesi'nde yaþanan patlamayla ilgili yapýlan ziyaretmiyor, tarladan aldýðý mahsulü para etmiyor, mazota, gübreye gelen te, can kaybýnýn olmamasýný büyük þans olarak dile getiren Ýlgü, vefat zamlar ile buðdayýn,þeker pancarýnýn taban fiyatý arasýnda korkunç farkeden kayýn validesi için de baþsaðlýðý diledi lar var. Zamanýn Baþbakaný Tayyip Erdoðan 'Anamýzý Aðlattýnýz' diyen Mecitözü Belediye Baþkaný Ünal Yavuz ziyaretten duyduðu memçiftçiye 'Ananý da al git demiþtir.'oysa Ulu önderimiz Mustafa Kemal nuniyeti dile getirdi. (Haber Merkezi) Atatürk 'Köylü Milletin efendisidir' der. Türkiye'nin tarým alanýnda Saadet Partisi Merkez Ýlçe Baþkaný Orhan Sakýnmaz ile yönetim kurulu üyeleri Muhtar Mehmet Bölükbaþý ziyaret etti. SP den hastane ziyareti S aadet Partisi Merkez Ýlçe Baþkaný Orhan Sakýnmaz ile yönetim kurulu üyeleri Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde tedavi gören hastanesinde Üçtutlar Mahallesi Muhtarý Mehmet Bölükbaþ'ý ziyaret etti. SP Merkez Ýlçe Baþkaný Ohan Sakýnmaz, hastanede yatan Muhtar Mehmet Bölükbaþ'a geçmiþ olsun dileklerini iletti. Ayrýca hastanede tedavi gören Saadet Partisi Merkez Ýlçe Yönetim Kurulu Üyesi Halil Ýbrahim Kurtaran ile AK Parti Merkez Ýlçe Baþkan Yardýmcýsý Ayhan Poyraz'ýn oðlu Efser Kadir Poyraz ziyaret edilerek acil þifa dilendi. (Haber Merkezi) Yýldýrým, Mumcu yu andý C HP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Gazeteci-Yazar Uður nayeti hala karanlýktadýr. Özgür basýna, gazetecilere ve bimumcu'nun ölümünün 22. Yýldönümü nedeniyle açýklim inanlarýna yönelik faili meçhul siyasi cinayetlerin solama yaptý. rumlularýnýn bulunmasý, demokratik hukuk devletinin bir gereðidir. Özgürlük ve demokrasi ayýbý olan, tüm faili "Korkmadan öldük ey halkým. Unutma bizi. meçhul cinayetler ülkemizin utancýdýr. Özgürlüðe adanmýþ bir top çiçek gibiyiz þimdi, Demokrasinin tüm kurallarýyla iþlediði özgür bir ülke Hep birlikteyiz ey halkým, unutma bizi dizeleriyle düþüncesi, bizleri ve gelecek kuþaklarýmýzý aydýnlatmaya baþlayan Yýldýrým, açýklamasýnda þu görüþlere yer verdi: devam ediyor. Aydýnlanma ve demokrasi yolunda mücade"uður Mumcu'ya olan özlemimiz aramýzdan ayrýlýþýle etmeye devam edeceðiz. nýn 22.yýlýnda büyüyerek artmaktadýr. Mumcu, yaþamýný Yaþamlarýný demokrasi ve toplumsal barýþa adamýþ emperyalizme ve irticaya karþý mücadele etmekle geçirmiþ, olan Uður Mumcu'yu, Abdi Ýpekçi'yi, Turan Dursun'u, yüreði ülke sevdasýyla dolu, dürüstlüðün ve aydýnlýðýn önmuammer Aksoy'u, Bahriye Uçok'u, Ahmet Taner Kýþlacülerindendir. Mafya-siyaset-tarikat iliþkilerini, yolsuzluklý'yý, Onat Kutlar'ý, Metin Göktepe'yi, Hrant Dink'i ve bu larý ve kökten dinci akýmlarý, somut belgelere dayalý çalýþuðurda yaþamlarýný kaybetmiþ tüm basýn emekçilerimizi Gürsel Yýldýrým malarýyla ortaya çýkaran Mumcu, demokrasinin savunucusu saygý ve özlemle anýyoruz. Cesurlar bir gün, korkaklar her olmuþtur. gün ölür. Halkýn seni unutmadý, unutturmayacaðýz. Uðurlar olsun. Üzerinden çok uzun zaman geçmesine raðmen pek çok aydýn ci(haber Merkezi) Eren Er, kitap kurtlarýný ödüllendirdi ren Er Dershanesi'nin öð Amacýmýz okuyan, rencilere okuma bilincini anlayan, yorumlayan, sorkazandýrmak ve onlarý kitap gulayan öðrenciler yetiþtirokumaya yönlendirmek amamek cýyla düzenlediði altýn ödüllü Dershane Müdürü kitap okuma yarýþmasý sonuçmenderes Yýlmaz, Eren landý. 4. ve 5. sýnýf öðrencileer Dershanesi Geleneksel rine yönelik minikler ve 6, 7 2. Kitap Okuma Yarýþmave 8. sýnýf öðrencilerine yönesý'ný yapmaktaki amacýmýz lik yýldýzlar kategorisi olarak ilkokul ve ortaokul çaðýndüzenlenen yarýþmaya katýdaki bütün öðrencilerin lým oldukça yoðun oldu. dikkatlerini kitaba çek12 Kasým 2014 te baþlamek, kitap okumayý gönülyan ve 10 Ocak 2015'te sona lü bir eyleme dönüþtüreren yarýþmaya 4, 5, 6, 7 ve 8. mek, okuyan, anlayan, yosýnýf olmak üzere toplam rumlayan, sorgulayan öð300'e yakýn öðrenci katýldý. 4 ve 5. sýnýf minikler kategorieren Er Dershanesi kitap okuma yarýþmasý düzenledi. renciler yetiþtirmek, yarýþsinde Ziya Gökalp Ýlkokulu ma psikolojisi ile kitap 4. sýnýf öðrencisi Erdem Özdemir 1696 puanla; 6, 7 ve 8. sýnýf yýldýzokuma motivasyonunu diri tutmak, özgüven duygusunu geliþtirmek lar kategorisinde ise Dr. Sadýk Ahmet Ortaokulu 6. sýnýf öðrencisi ve bu doðrultuda topluma faydalý bireyler kazandýrmaktýr. dedi. Ecem Akgün 2306 puanla birinci olarak çeyrek altýn kazandýlar. Yeni yarýþmalar düzenlenecek Öðrenciler ödüllerini aileleri ile birlikte Dershane Müdürü MenYýlmaz, kitap okuma yarýþmasýna ilginin ve katýlýmýn yoðun olderes Yýlmaz ýn elinden alýrken çocuklarýnýn mutluluklarý karþýsýnda masýndan dolayý önümüzdeki günlerde dershane yönetiminin yeni veliler de memnuniyetlerini dile getirip dershane öðretmenlerine yarýþmalar düzenleneceðini de kaydetti. (Haber Merkezi) böyle bir yarýþma yaptýklarý için teþekkür ettiler. Ýskilip Kaymakamlýðý ve Ýskilip Belediyesi üç ayrý tarihi camide restorasyon için çalýþma baþlattý. Ýskilip te üç camide restorasyon Ý skilip Kaymakamlýðý ve Ýskilip Belediyesi'nin giriþimleri ile 18. yüzyýlda Yeni Cami Mahallesi'nde Kazasker Cafer Efendi tarafýndan yaptýrýlan Kazasker Camii'nde restorasyon çalýþmasý baþladý. Önümüzdeki günlerde restorasyon uygulamasýna baþlanacak. Kazasker Camii'ni Hacý Mürsel Camii restorasyon çalýþmasý takip edecek. Hacý Mürsel Camii'nin yapýlan giriþimlerle Vakýflar Genel Müdürlüðü yatýrým programýna aldýrýldýðýný belirten Belediye Baþkaný Recep Çatma, geçtiðimiz yýlýn Aðustos ayýnda baþlayan Ýskilip Þeyh Yavsi Camii'nderestorasyon çalýþmasýnýn da en kýsa sürede bitirilmesi için Vakýflar Bölge Müdürlüðü ile sürekli diyalog halinde olduklarýný söyledi. (Haber Merkezi) E Sungurlu Kaymakamý Osman Beyazyýldýz, TEOG sýnavýnda baþarýlý olan öðrencileri ödüllendirdi. Kaymakam öðrencileri ödüllendirdi S ungurlu Kaymakamý Osman Beyazyýldýz, TEOG sýnavýnda baþarýlý olan öðrencileri ödüllendirdi. TEOG sýnavýnda sorulan 120 soruya 120 doðru cevap veren Fatih Ortaokul dan Selen Sarýyüce, Ýlayda Atasoy ve Atatürk ilk-ortaokuldan Hasan Kocabaþ Sungurlu Kaymakamý Osman Beyazyýldýz tarafýndan ödüllendirildi. Sungurlu Kaymakamý Osman Beyazyýldýz, Öðrencilerimizin sýnavda baþarýlý olmalarýndan dolayý mutluyuz dedi. Çeþitli hediyelerle ödüllendirilen öðrenciler, baþarýlarýnýnýn derslerine düzenli çalýþmalarýnýn sonucu olduðun belirterek mutlu olduklarýný ifade ettiler.(ýha)

16 16 CUMA 23 OCAK 2015 Mukadder Akaydýn da kýþ ezgileri Öðretmen Mukadder Akaydýn Anadolu Lisesi "Kýþ Ezgileri Müzik Dinletisi" düzenlendi. MURAT ÇETÝN orum Demokrasi ÇPlatformu, Gezi Parký eylemlerinde hayatýný kaybeden Ali Ýsmail Korkmaz davasýnda verilen kararý protesto etti. Önceki akþam Özdoðanlar Kavþaðýnda toplanan platform üyeleri Ali Ýsmail Korkmaz davasýnda verilen kararý protesto ederek basýn açýklamasýnda bulundu. Çorum Demokrasi Platformu adýna açýklamada bulunan Cem Karahan, "Ali Ýsmail Korkmaz'ý sopalarla linç ederek katleden polislere ""kasten adam öldürmek"ten deðil de "'kastý aþan surette yaralama"dan ceza verilmesi ve ardýndan da "iyi hal"den indirim uygulanmasý adalete duyulan güvensizliðin haklýlýðýný bir kez daha teyit etmiþtir." dedi. Karahan, mahkeme kararýnýn kamuoyu vicdanýný yaraladýðýný belirterek, þöyle devam etti: "Demokratik muhalefete yönelik iktidarýn oluþturduðu otoriter ve baskýcý ortama güç katmýþtýr. Mahkemenin bu kararýndan cesaret alýnmýþ olmalý ki, mahkeme salonundaki kimi polisler ailelere silah çekmiþ mahkeme dýþýnda ise gazla ve copla saldýrýlmýþtýr. Gerek mahkeme sýrasýnda gerekse de karar sonrasý mahkeme dýþýnda polisin duruþmayý izleyenlere karþý yaptýðý saldýrýyý kýnýyor, hak ve özgürlüklere yönelik baskýlarýn son bulmasýný istiyoruz. Daha en baþýndan Eskiþehir'den Kayseri'ye nakledilerek adil yargýlama ilke ve kurallarýnýn ihlal edildiði davada alýnan bu karar, vicdanlarý tatmin etmenin ötesinde yargýya olan güveni derinden sarsmýþtýr. Döverek öldürmeye, kasten yaralama ve iyi hal indirimi uygulayan adaleti içimize sindirmemiz mümkün deðil. Dün, Eskiþehir sokaklarýnda Ali Ýsmail'i öldürdüler; bugün Kayseri'de adaleti öldürdüler. Ancak adaletin T.C. ÝSKÝLÝP ÝCRA DAÝRESÝ Örnek No: 25* 2013/111 TLMT. Aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn aþaðýda belirtilen gün, saat ve yerde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin %50'sine istekli bulunmadýðý taktirde, yine aþaðýda belirtilen gün, saat ve ayný yerde 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin %50'sini bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; birinci artýrmadan on gün önce baþlamak üzere artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uvap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceði, birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden baþlamak üzere ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceði, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden aþaðýda belirtilen oranda KDV.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 08/01/ ihaleTarihi : 16/02/2015 günü, saat 14:15-14:20 arasý. 2.Ýhale Tarihi Ýhale Yeri : 5/03/2015 günü, saat 14:15-14:20 arasý. : BAHABEY MAH. TAHILPAZARI SOK. NO: 23 (ÝSKÝLÝP BELEDÝYESÝ OTOPARKI) ÝSKÝLÝP / ÇORUM No Takdir Edilen Deðeri TL.Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) ,00 1 %18 19KD934 Plakalý, 1998 Model, VOLKSVVAGEN Marka PANELVAN 2.4 D Tipli, AJA Motor No'lu WV1ZZZ70ZWI Þasi No'lu, Yakýt Tipi Dizel. Rengi Beyaz (kirli), 2370 silindir hacimli, 6 koltuklu, tekerlerinde büyük oranda yýpranma mevcut, döþemeler eski, stepnesi ve teybi mevcut, ön kapý alt kýsýmlarýnda paslanma mevcut olan ve anahtarý olmadýðýndan hali hazýrda çalýþma imkaný olmayan yandan camlý cift sýra (ÝÝKm.l 14/1,114/3) Program, müzik öðretmeni Ramazan Tekneci yönetiminde 11. ve 12. sýnýflardan öðrencilerin sololarýyla renklendi. 'Ali Ýsmail'den sonra adalet öldürüldü' T.C. ÇORUM 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ESAS NO: 2014/3350 KARAR NO: 2014/1197 Çorum 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin kararý ile Çorum ili, Merkez ilçesi, Ulukavak Mahallesi, Cilt No:8, Hane No:118, Birey Sýra No:58 de nüfusa kayýtlý, Necdet ve Hatice kýzý, 26/02/1987 Çorum doðumlu, (T.C. Kimlik No: ) PELÝN KA- LELÝ O nun, Çorum ili, merkez ilçesi, Ulukavak Mahallesi, Cilt No:8, Hane No:118, Birey Sýra No:38 de nüfusa kayýtlý, Hacý Ýbrahim ve Münevver oðlu, 05/11/1963 Çorum doðumlu, (T.C. KÝMLÝK NO: ) NECDET KALELÝ O nun, KALELÝ O olan soy isimlerinin KALELÝOÐLU olarak DEÐÝÞTÝRÝLME- SÝNE, nüfusa bu þekilde TESCÝLÝNE karar verilmiþtir. ÝLAN OLUNUR. (Basýn: 12909) Resmi Ýlanlar: de TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI koltuklu kapalý kasa KAMYONET * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 63'e karþýlýk gelmektedir. Resmi Ýlanlar: de Çorum Demokrasi Platformu, Gezi Parký eylemlerinde hayatýný kaybeden Ali Ýsmail Korkmaz davasýnda verilen kararý protesto etti. (Basýn: 12516) ðretmen Mukadder Akaydýn Anadolu Lisesi Ö"Kýþ Ezgileri Müzik Dinletisi" programý Milli Eðitim Þube Müdürü Sinan Güngör ün katýlýmýyla gerçekleþtirildi. Program, müzik öðretmeni Ramazan Tekneci yönetiminde 11. ve 12. sýnýflardan öðrencilerin sololarýyla renklendi. Öðrenciler müziklere eþlik ederek müzik coþkusuna ortak oldular. Tekneci, programla ilgili olarak, Çocuðun geliþimine etkisi olan deðiþkenlerden biridir müzik Bu etkinin olumlu ya da olumsuz olmasý ise, çocuðun erken çocukluk yýllarýnda alacaðý müzik eðitimi ile doðrudan ilgilidir. Amacýna ve çocuðun geliþimine uygun verilecek bir müzik eðitimi, çocuðun geliþimini olumlu yönde etkiler. Müzik eðitimi öðrencinin gözlem yeteneðini güçlendirir, yaratýcýlýðýný ortaya çýkarýr. Müzikal yükselme ve ses alçalmalarýný ayýrt edici çalýþmalar, çocuklarýn içsel dünyalarýnda eðlenceli bir yolculuk yapmalarýna ve dinginleþerek kendi hikâyelerini yaratmalarýnda da yardýmcý olmaktadýr. Bu gibi amaçlarla bu tarz programlara devam edeceðiz. dedi. Milli Eðitim Þube Müdürü Sinan Güngör, dinleti sonunda programý hazýrlayanlarý ve programa katýlan öðrencileri tebrik edip öðrenci motivasyonunu yükselten etkinlikleri desteklediklerini söyledi. Program sonunda Okul Müdürü Mustafa Hekim, bu tür programlarýn belirli aralýklarla devam edeceðini belirterek emeði geçen öðretmen ve öðrencilere teþekkür etti.(haber Merkezi) yeniden tesis edilmesi için tüm gücümüzle mücadele etmeye devam edeceðiz. Þiddeti normalleþtirmeye, adam öldürmeyi meþru göstermeye çalýþanlara buradan sesleniyoruz. Demokratik bir hukuk devletinde yaþama hakkýmýzý ve kararlýlýðýmýzý ortadan kaldýramayacaksýnýz. Þimdiye kadar olduðu gibi bundan sonra da davanýn takipçisi olacak, adalet yerini buluncaya kadar mücadelemize devam edeceðiz. Ali Ýsmail Korkmaz! Adalet, özgürlük ve demokrasi talebi bu topraklarda yok olmaz." Ý L A N ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ ÝL ENCÜMENÝNDEN Ýlimiz Merkez Ýlçeye baðlý Büðüroðlu Köyü sýnýrlarý içerisinde, H33-a2 paftada bulunan ve ekli 1/25.000'lik planda iþaretli eriþim numaralý 0,95 hektarlýk devletin hüküm ve tasarrufu altýnda bulunan taþýnmaz, 3213 Sayýlý Maden Kanunu'nun I (a) grubu (kum-çakýl) madenler ile ilgili Uygulama Yönetmeliðinin 6. maddesi gereðince 5 yýl müddetle kum ocaðý iþletme ruhsatý verilmesi için 2886 Sayýlý Devlet Ýhale Kanunu'nun 45. maddesi gereðince açýk teklif usulüyle ihaleye çýkartýlmýþtýr. 1-Kum ocaðýna ait ihale 04/02/2015 Çarþamba günü saat 16:00'da Gazi Caddesi No:68 Çorum adresinde bulunan Ýl Genel Meclis Binasý Encümen Toplantý Salonunda Ýl Encümenince yapýlacaktýr. 2-0,95 hektarlýk kum ocaðý sahasýnýn muhammen bedeli ,00 TL'dir. (K.D.V. hariç) 3-Kum ocaðýna ait þartname Çorum Ýl Özel Ýdaresi Encümen Müdürlüðünde mesai saatleri içerisinde görülebilir veya alýnabilir. 4-Kum ocaðý ihalesinin geçici teminatý muhammen bedelinin %3 olarak ,00 TL'nin Ýl Özel Ýdaresinin Banka hesabýna yatýrmak suretiyle alacaklarý makbuzu ihale komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir. 5-ÝHALEYE KATILMAK ÝSTEYENLERDE ARANILACAK BELGELER: GERÇEK KÝÞÝLER: 1-Müracaat Dilekçesi, a)tebligata Esas Kanuni Ýkametgah belgesi, b)geçici Ýhale Teminatý. c)baðlý Olduðu Vergi Dairesi Ýli ve Vergi Numarasý. d)t.c.kimlik Numaralý Kimlik Fotokopisi. e)ýmza Sirküleri Aslý (Vekil olarak katýlacaklarýn noter tasdikli vekaletnameleri) f)þartnamenin kabul edildiðine dair imzalý þartname örneði. TÜZEL KÝÞÝLER: 1-Müracaat Dilekçesi, a)þirketin Kuruluþ Statüsünü ve Son Yönetimini Gösteren Ticaret Sicil Gazetesi Aslý veya Onaylý Sureti. b)baðlý olduðu Vergi Dairesi, Ýli ve Vergi Numarasý. c)noter tasdikli imza sirkülerini. d)vekaleten iþtirak ediliyorsa, noter tasdikli vekaletname aslýný, e)tüzel kiþilik adýna ihaleye katýlacaklardan tüzel kiþiliði temsilen yetkili olduðuna dair yetki belgesini, ihale komisyonuna ibraz ve teslim etmek mecburiyetindedir. f)ýlgililerin Kum Ocaðý ve Madencilik Faaliyetleri ile uðraþtýðýna dair, Ticaret ve Sanayi Odasýndan veya ilgili olduðu odadan yazýlý belgenin aslý veya onaylý örneði, g)þartnamenin kabul edildiðine dair imzalý þartname örneði. h)geçici ihale teminatý. 6-Talipliler istenilen belgeleri 04/02/2015 Çarþamba günü saat 16:00'da dosya halinde ihale komisyonuna teslim etmek üzere hazýr bulunmalarý gerekmektedir. Ýstenilen belgeler eksik olanlar ihaleye katýlamazlar. 7-Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapýp yapmamakta serbesttir. Ýlan Olunur. ÝÞÝN ADI HEKTAR MUHAMMEN GEÇÝCÝ ÝHALE SAATÝ BEDELÝ TEMÝNATI TARÝHÝ : Çorum Merkez Ýlçe 0, ,00 TL ,00 TL - 04/02/ :00 Büðüroðlu Köyü Sýnýrlarý içerisinde Kum Ocaðý Ýþletme Ruhsatý Resmi Ýlanlar: de 23 Nisan Ortaokulu nda Saðlýklý Beslenme Alýþkanlýklarý konulu eðitim verildi. 23 Nisan da Saðlýklý Beslenme Alýþkanlýklarý eðitimi eslenme Dostu Okul Projesi çalýþ- kapsamýnda öðrencileri bi- Bmalarý linçlendirmek ve saðlýklý beslenme ile ilgili farkýndalýk oluþturmak için 23 Nisan Ortaokulu nda Saðlýklý Beslenme Alýþkanlýklarý konulu eðitim verildi. Ýl Toplum Saðlýðý Merkezi Obezite Birimi Yetkilisi Diyetisyen F. Süheyla Baþdemir tarafýndan verilen eðitimde, öðrencilere saðlýklý beslenmenin önemi anlatýldý. 23 Nisan Ortaokulu Müdürü Cenap Tozlu, Okul içinde saðlýklý beslenme ve hareketli yaþamýn teþvik edilmesi amacýyla bu konuda yapýlan uygulama ve faaliyetler, öðrencilerimizin saðlýklý yaþam alýþkanlýklarýný kazanmalarýnda temel rol oynuyor. diyerek, Beslenme Dostu Okul Projesi kapsamýnda yapýlan çalýþmalara ve eðitimlere önem verdiklerini söyledi. Tozlu, eðitim sonunda Diyetisyen F. Süheyla Baþdemir e teþekkür etti. (Haber Merkezi) Zeka Oyunlarý ndan ödülle döndüler 7 5. Yýl Cumhuriyet Ortaokulu öðrencileri, Çorum Belediyesi Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezinde yapýlan Akýl ve Zeka Oyunlarý Yarýþmasýnda finale yükseldiler. Okul öðrencilerinden Mücahit Fethullah Turan, Begüm Zümra Iþýk ve Kevser Ilýk, 13 rakibi eleyerek finale kaldýlar. Finalde rakiplerini yenerek okullarýna birincilik ve ikincilik kupa ve madalyalarýný kazandýrdýlar. Ödüllerini Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün elinden alan öðrenciler, okullarýna kazandýrdýklarý bu baþarýnýn haklý gurunu yaþadýlar. Okul Müdürü Mustafa Ergüleç, öðrencilerinin ilerleyen süreçte her alanda iddialý olacaðýný ve baþarýlý sonuçlar elde edeceðini ifade ederek, öðrencileri hazýrlayan okul öðretmenleri Ahmet Cem Kýzýlkaya ve Ali Rýza Sapancý'ya teþekkür etti. (Haber Merkezi) (Basýn: 12137)

17 CUMA 23 OCAK Basketbol da üç kategoride kupalar sahiplerini buldu Yýldýz kýzlarda þampiyon olan Yavuz Sultan Selim in kupasýný Gençlik Hizmetleri Spor Þube Müdürü Satý Yücel verdi Okullar Basketbol da dün üç ayrý kategoride kupalar sahiplerini buldu. Küçükler kategorisinde erkeklerde 23 Nisan maç yapmadan birinci olurken kýzlarda ise tek maçlý il birincliðinde Bahçelievler Salim Akaydýn rakibini yenerek birinciliði kazandý. Yýldýz erkeklerde 23 Nisan Ortaokulu þampiyonluðu kazanýrken yýldýz kýzlarda ise mutlu sona Yavuz Sultan Selim Ortaokulu ulaþtý. kullar Basketbol O Ýl birinciliðinde dün üç kategoride ku- Yýldýz kýzlarda ikinci olan Bayat Mehmet Akif in kuupasýný Basketbol Ýl Temsilcisi Demet Gökmen verdi palar sahiplerini buldu. Yýldýz kýzlarda Yavuz Sultan Selim, erkeklerde 23 Nisan Ortaokulu þampiyonluðu kazandýlar. Yýldýz erkekler kategorisinde beþ okulun mücadelesi dün oynanan maçlarla sona erdi. 23 Nisan Ortaokulu oynadýðý dört maçýda rahat bir oyun sonunda kazanarak bu kategorideki üstünlüðünü bu yýlda sürdürdü. Bahçelievler Salim Akaydýn Ortaokulu ikincilik kupasýnýn sahibi olurken Bayat Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu üçüncü Özel Pýnar Ortaokulu ise dördüncülük kupasýnýn sahibi oldu. rinciliðinde ise üç maçla sýralama belli oldu. Üç okulun mücadele ettiði il birinciliðinde Yavuz Sultan Selim iki maçýnýda kazanarak þampiyonluðu kazanýrken Bayat Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ikinci 23 Nisan Ortaokulu ise üçüncülük kupasýyla teselli buldu. Küçükler tek maçla kupa aldý Okullu Küçük erkekler basketbol il birinciliðinde sadece bir maç oynandý. YavuzSultan Selim Ortaokulu ile Bahçelievler Salim Akaydýn Ortaokulu nun mücadele ettiði il birinciliðinde Bahçelievler Salim Akaydýn Ortaokulu rakibini yenerek birincilik kupasýnýn sahibi olurken Yavuz Sultan Selim Ortaokulu ise ikincilikle teselli buldu. Küçük erkeklerde ise tek katýlan okul 23 Nisan olduðu için maç yapmadan birinciliði kazandý. Dün oynanan maçlarla sona eren yýldýzlar ve küçükler basketbol il birinciliðinde dereceye giren okullara müsabakalarýn ardýndan düzenlenen kupalarý verildi. Kategorilerinde birinci olan okullar grup müsabakalarýnda ilimizi temsil etmeye hak kazandýlar. Küçük kýzlarda þampiyon olan Bahçelievler Salim Akaydýn ýn kupasýný Gençlik Hizmetleri ve Spor Þube Müdürü Satý Yücel verdi Üç maçlýk il birinciliði Yýldýz kýzlarda üçüncü olan 23 Nisan ýn kupasýný Atatürk Anadolu Beden Eðitimi Öðretmeni Altan Çoban verdi Okullu Yýldýz Kýzlar basketbol il bi- Kulüplü Yýldýz kýzlar basketbol Basketbol Akademi B: 14- Görkemspor:42 SALON : Atatürk. HAKEMLER : Hakan Seyfettin Aksoy. Kaya, BASKETBOL AKADEMÝ B: Hatice, Behlül, Feyzanur, Ezgi, Büþra, Aslý. GÖRKEMSPOR : Dilara, Elif Ýmrak, Elif, Emine, Ezgi, Ayþe, Edanur, Zehra, Ýrem. PERÝYOTLAR : 1. Periyot: 2-10, 2. Periyot: Periyot: 2-8, 4. Periyot : Yarý finalistler belli oldu Yýldýz kýzlarda üçüncü olan 23 Nisan ýn kupasýný Atatürk Anadolu Beden Eðitimi Öðretmeni Altan Çoban verdi Bahçelievler Salim Akaydýn küçük kýzlarda þampiyonluðu kazandý Bayanlarda Amasya Spor Lisesi ve Ankara Ýbni Sina grup birincisi Sivas Gazi Anadolu ile Tokat Zübeyde Haným ise ikinci olarak yarý final grubuna yükseldi. Erkeklerde ise Karabük Teknik EML, Ýstanbul Özel Aka Koleji ve Ankara Deneme Lisesi yarý final biletini aldýlar. Temsilcimiz Spor Lisesi ise son maçýný 8-0 kazanmasýna raðmen grubu ikinci olarak tamamladý. L SALON : Atatürk. HAKEMLER : Hakan Seyfettin Aksoy. Kaya, HE KÜLTÜRSPOR: Damla, Ayça, Gamze, Þeyda, Buse, Þeyma, Tuðba. GENÇLÝKSPOR: Dilan, Tuðba, Sümeyra, Özlem, Merve, Duygu. Tuba, Nisanur, Elmas, Ayçan, Rabia, Beyza. PERÝYOTLAR : 1. Periyot: 17-4, 2. Periyot: Periyot: 14-16, 4. Periyot : iseli Gençler futbol grup birinciliðinde yarý final biiletini alan üç erkek ve dört bayan takýmý belli oldu. Çorum da üç sahada üç gündür devam eden ve toplam 29 maçýn oynandýðý grup maçlarý sonunda A grubundan Karabük Teknik ve Endüstri Meslek Liisesi birinci olarak yarý final grubuna yükselmeyi baþardý. B grubundan Ýstanbul Özel Aka Koleji namaðlup olarak gruptan birinci olarak çýkarken C grubundan ise Ankara Bahçelievler Deneme Anadolu Lisesi grup birincisi olarak yarý final grubuna yükselen son takým oldu. Spor Lisesi ne 8-0 yetmedi A grubunda mücadele eden Spor Lisesi erkek takýmý grubundaki skon maçýnda dün Kastamonu P. Ali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde 8-0 farklý skorla galip gelmeyi baþardý. Ancak Karabük Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Zonguldak Kýz Teknik ve Meslek Lisesi ni 2-1 yenince grup maçlarýný ikinci olarak tamamladý ve elendi. Kýzlarda ise dün oynanan maçlar sonunda grup birincilerinin ardýndan grup ikincileride belirlendi. A grubundan Ankara Ýbni Sina Anadolu Lisesi grup birincisi olarak çýkmayý garantilemiþti. Dün oynanan son maçlarýn ardýndan bu gruptan Sivas Gazi Anadolu Lisesi grup ikincisi olarak yarý finale yükselen takým oldu. B grubunda ise rakiplerini farklý skorlarla yenen Amasya Spor Lisesi dünki rakibi çýkmadýðý için namaðlup olarak grup birincisi olarak yarý final grubuna yükseldi. Dün oynanan maçlar sonunda Tokat Zü- beyde Haným, Ýstanbul O. C Fersoy Anadolu Lisesi önünde galip gelerek grup ikincisi olarak yarý final grubuna yükseldi. Dün maçlarýn sona ermesinin ardýndan yarý final grubuna yükselen toplam yedi takýma kupa ve madalyalarý verildi. Erkeklerde B grubunda birinci olan Özel Aka Koleji nin kupasýný Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü Þube Müdürü Satý Yücel verdi Atletizm yardýmcý antrenör yetiþtirme kursu baþlýyor Ç orum da 1. Kademe Yardýmcý antrenör yetiþtirme kursu açýlacak. Yann baþlayacak ve 3 Þubat tarihinde sona erecek olan kursa katýlacak isimler belirlendi. 9 Ocak a kadar kursa baþvurularý alan Atletizm Federasyonu yaptýðý deðerlendirme sonucunda katýlacak isimler belirlendi. Yarýn saat da Olimpik Yüzme Havuzu toplantý salonunda baþlayacak olan kurs 3 Þubat Salý günü sona erecek. Kurs sonunda yapýlacak olan uygulama ve yazýlý sýnavlar sonucunda baþarýlý olacak adaylar Yardýmcý antrenör olarak görev almaya hak kazanacaklar. Kýzlarda grubunda birinci olan Ankara Ýbni Sina Anadolu Lisesi ne kupasýný Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer verdi

18 18 CUMA 23 OCAK 2015 Taraftarýmýzla kazanacaðýz Çorum Belediyespor Basýn Sözcüsü Mustafa Özbayram ikinci yarý için eksiklerini giderdiklerini ve çok daha güçlü olarak baþlayacaklarýný belirterek pazar günü oynaayacaklarý Kýzýlcabölükspor maçýný kazanarak hem ikinci yarýya galibiyetle baþlamak hemde rakiplerinden rövanþý almak istediklerini söyledi. Özbayram tüm Çorumlularý bu maça davet etti. orum Belediyespor Basýn Sözcüsü Mustafa Ali Genç, Ankara Demirspor dan Muhammet nýnda bu zorlu mücadelede tribündeki taraftarlarýnda desteðinin büyük önemi var. Ligin ilk ya- ÇÖzbayram ikinci yarýnýn ilk maçýnda Kýzýlcabölükspor Fatih Kanat ve Gaziosmanpaþa dan Emrah karþýsýnda galibiyetten baþka bir düþüncelerinin olmadýðýný belirterek bu maça Çorum lu olan herkesi beklediklerini söyledi. Ýlk yarýyý dördüncü sýrada bitirdiklerini ve hedefe oynayan takým olma adýna devre arasýnda üç futbolcuyu kadrolarýna kattýklarýný belirten Basýn Sözcüsü Özbayram Teknik heyetimizin Akar ý kadromuza kattýk. Kadromuza kattýðýmýz bu arkadaþlarýmýzla gücümüze güç kattýðýmýza inanýyoruz. Ýkinci yarýda her maç çok daha zorlu geçecek bizde bu bilinç içinde oldukça iyi bir çalýþma dönemi geçirdik. Ýkinci yarýda içerde ve dýþarda tüm maçlarýmýzý kazanmak için mücadele edeceðiz. rýsýnda gerek iç sahada gerekse deplasman maçlarýnda hep takýmýn yanýnda olan 12. adamýmýz yani taaraftarýmýzý ikinci yarýda da tribünde görmek istiyoruz. Pazar günü oynayacaðýmýz Kýzýlcabölükspor maçýnda da tüm Çorumlularý ve taraftarlarýmýzý yanýmýzda görmek istiyoruz. Onlarýn da verdiði rapor doðrultusunda Tavþanlý dan Berat vereceði destekle ikinci yarýya galibiyetle Tabiki sahada futbolcularýn mücadelesi ya- baþlamak ve rakibimizden ilk yarýnýn rö- Antrenman iptal Futbolcular izni haketti Ç eknik Direktör Yavuz Ýncedal Tdünki antrenmaný iptal etti. Ýncedal hafta baþýndan bu yana oldukça yüksek tempoda çalýþtýklarýný ve futbolcularýn bu çalýþmalardaki yüksek temposu ve istekli halleri nedeniyle dünki antrenmaný iptal etti. Çorum Belediyespor bugün saat da yapacaðý çalýþma ile Kýzýlcabölükspor maçýnýn hazýrlýklarýný sürdürecek. Kýrmýzý Siyahlý takým yarýn maç saatinde yapacaðý ter idmaný ile Kýzýlcabölükspor maçýnýn hazýrlýklarýný tamamlayacak ve ardýndan lojmanda kampa girecek. orum Belediyespor Teknik Direktörü Yavuz Ýncedal ikinci yarýnýn ilk maçý öncesinde gerek futbolculara gerekse camiaya önemli mesajlar verdi. Ýncedal, baþarmak için inanmanýn en önemli olgu olduðunu belirterek ikinci yarýda hedefe ulaþmak için camianýn tüm birimlerinin olaya inanmasý gerektiðini söyledi. Ýlk yarýnýn sona ermesinin ardýndan ikinci yarý hazýrlýklarýný oldukça verimli geçirdiklerini belirten Ýncedal, özellikle Çorum da yaptýklarý son dönem çalýþmalarýnda futbolcularýnýn verdikle- Kültürspor Bocce 3. lig müsabakalarýna katýla- Bugün saat da yapýlacak teknik top- HEcak. lantý ve kura çekimi ile baþlayacak Türkiye Bocce 3. lig müsabakalarý pazar günü sona erecek. Bocce Ýl Temsilcisi ve HE Kültürspor Bocce Antrenörü Hakan Çýtak yönetimindeki takýmda sporcular Derya Dündar, Hurþit Burak Þenol bulunuyor. 3. ligde Çorum u temsil edecek olan Bocce takýmý Mersin e hareketinden önce Halk Eðitim Merkez Müdürü Yasin Yetim ile HE Kültürspor Baþkaný Hilal Kiraz ý makamýnda ziyaret ettiler. Mimar Sinan Halk Eðitim Merkezi Müdürü Yasin Yetim Bocce 3. liginde mücadele edecek olan antrenör ve sporculara baþarýlar diledi. Ýl Temsilcisi Hakan Çýtak da ilk kez katýlacaklarý bu ligde baþarýlý olmak için mücadele edeceklerini söyledi. Ligin ikinci yarýsýnýn çok zor geçeceðini belirten Teknik Direktör Yavuz Ýncedal, bu zorlu maraton sonunda hedefe ulaþmak için öncelikle buna inanmak gerektiðini belirterek Ben özellikle son günlerde yaptýðýmýz çalýþmalarda futbolcularýmda bu inancý görüyorum. Tabiki buna tüm camianýn inanmasý ve destek vermesi çok önemli dedi. HE Kültürspor Bocce takýmý antrenör ve sporcularý Kulüp Baþkaný Hilal Kiraz ve Mimar Sinan Halk Eðitim Merkezi Müdürü Yasin Yetim ile birlikte ziyarette görülüyor Kültürspor Bocce 3. liginde He Kültürspor bugün Mersin de baþlayacak Bocce 3. lig müsabakalarýnda Çorum u temsil edecek. Baþarmak için inanmak gerek ve biz inanýyoruz rinden son derece memnun olduðunu belirterek Gerçekten bu hafta baþýndan buyana yaptýðýmýz çalýþmalarda futbolcularýmýn mücadelesi ve isteði beni son derece mutlu etti. Ligin ikinci yarýsý çok daha zorlu geçecek. Bu bilinç içinde futbolcularýmla yaptýðým her toplantýda bu konuyu belirtiyorum. Zorluklarý baþarmak için önce inanmak gerekiyor. Çalýþmalarda futbolcularýmýn gösterdikleri performanstan beni ikinci yarý için oldukça umutlandýrýyor. Ýkinci yarýda kolay maç yok ve tüm takýmlar kadrolarýný güçlendirdiler. Kýzýlcabölükspor da kadrosuna üç tane PTT lig takýmýndan takviye yaptý. Onlarda hedefli takýmlar ve zor bir maç olacak. Dediðim gibi ikinci yarýda hedefe ulaþmak için camianýn inanmasý gerekiyor. Ligin ilk yarýsýnda taraftarlarýmýz bizim yanýmýzda oldu. Ýnanýyorumki zorlu ikinnci yarý maçlarýnda da yanýmýzda olacaklar ve inanmýþ futbolcular ve inanmýþ taraftarlarla sezon sonunda istediðimiz hedefe ulaþacaðýz. Bu bilinç içinde pazar günü oynayacaðýmýz Kýzýlcabölükspor maçýný kazanarak ikinci yarýya galibiyetle baþlamak amacýndayýz dedi. orum 1. Amatör Küme de þampiyonluk mücadelesi veren Osmancýkspor transferde hýz kesmiyor. Ligin ikinci yarýsý Adama Quattara Osmancýkspor yöneticileriyle birlikte Alaca Denizhan YBO Kros da yine rakipsiz K ros ta Alaca Denizhan yine rakipsizliðini sürdürdü. Okullararasý Kroz Ýl birinciliðinde Alaca Denizhan YBO bu yýlda birinciliði kazandý. Geçtiðimiz hafta içinde yapýlan Okullarasý Kros Ýl birinciliðinde yýldýz erkeklerde Ý. Doðan Tunç, Baki Karasoy, Mikail Osmancýk yabancý oyuncu deniyor Ç Keskin ve Tabak a Bayanlar 2. ligde görev entbol C Klasman hakemleri Yasir Keskin ve Yasin HTabak a 2. Lig bayanlarda görev verildi. Hentbol Federasyonu ndan yapýlan açýklamaya göre 25 Ocak pazar günü Giresun Dereli Ýlçe Spor Salonu nda Giresun Dereli Çok Programlý Lisesi ile Elazýð Sosyal Yardýmlaþma takýmlarý arasýndaki maçý Çorum B Klasman hakemleri Yasir Keskin ve Yasin Tabak hakem ikilisi yöhetecek. Maçýn gözlemcisi ise Ordu dan Taner Öztürk. için þu ana kadar yedi futbolcuyu kadrosuna katan Osmancýkspor son olarakta yabancý oyuncu Adama Quattara yý denemeye aldý. Karsspor da forma giyen orta saha oyuncusu Adama Quattara yý takýmla birlikte çalýþmalara alan Osmancýkspor Yönetimi teknik heyetin vereceði rapor doðrultuusunda bu futbolcuyla anlaþma imzalayacak. Atalay, Yasin Kýlýç, Mehmet Muðla ve Ali Arslan Cenik den oluþan kadrosuyla mücadele eden Alaca Denizhan YBO birinciliði kazandý. Kadir Saðlam ilk kez Çorum da orum Belediyes- ikinci ya- Çpor un rýnýn ilk haftasýnda pazar günü sahasýnda oynayacaðý Kýzýlcabölükspor maçýný Ankara bölgesi hakemlerinden Kadir Saðlam yönetecek. Geçen yýl Ulusal hakem olarak Kadir Saðlam ilk kez Çorum da düdük çalacak. Saðlam ýn yardýmcýlýklarýnýda Ankaara dan Ahmet Karapýnar ve Barýþ Bakýrcýoðlu yapacak. Maçýn dördüncü hakemi Konya dan Ýsmail Yýlmaz. Gözlemci ise Engin Güner. Alaca Denizhan YBO Müdürü Emrah Ýþcen, kýþ þartlarýnda oldukça yoðun bir çalýþma dönemi geçiren sporcularý kazandýklarý birincilikten dolayý kutladý. Öðrencilerin eðitim öðretimin yanýnda sosyal çalýþmalarda da baþarýlý olmasýnýn önemine dikkat çeken Ýþcen okul olarak Atletizm, futbol, Kadir Saðlam tekvando, masa tenisi ve satranç branþlarýnda temsil edeceklerini belirterek Kros takýmýný kutladý. Alaca Denizhan YBO kros takýmý Çorum u grup müsabakalarýnda temsil etmek için hazýrlýklarýna ara vermeden baþladý.

19 (Ç.HAK:287) ADRES DEÐÝÞÝKLÝÐÝ YENÝ ADRESÝMÝZ Ak Ýþ Merkezi Kat: 4 ÇORUM Tel: Eray Danýþmanlýk (Ç.HAK:281) DUYURU Firmamýzda çalýþmakta olan CEMALETTÝN TAÞKIN tarihi itibariyle iþten ayrýlmýþ olup, firmalarýmýzla iliþiði kalmamýþtýr. Bilgilerinize rica ederiz. YURT YAPI&YURTBEN YEM Mimbar Týrnak Paça Kelle Paça ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ CUMA 23 OCAK Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. YAPRAK DÖNER, ÝSKENDER, LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) 23 OCAK T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 1009 Ada No, 26 Parsel No, Bahçelievler Mahalle/Mevkii, 25 baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: OCAK T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi 34 FY 4578 plakalý, 2009 model, Ford marka Mondeo Trend 2.0 4K TDCI Auto tipli, kasa tipi Sedan gri renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi 19 UP 073 plakalý, 1998 model Toyota marka Starlet tipli kýrmýzý renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Mimar Sinan Mah. 16. Cad. Galericiler Sitesi Öz Otomotiv Galeri Saat: OCAK T.C. 2. Ýcra Dairesi 19 AT 079 plakalý, 2009 model Ford marka Transit Connect tipli beyaz renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 28 OCAK Kamu Hastane Birliði Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 86 kalem mutfak araç ve gereçleri alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Saat: OCAK Çorum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü Et alýmý iþi. Yer: Ankara Yolu 9. Km Çorum Þeker Fabrikasý Saat: OCAK Çorum Belediye Baþkanlýðý Sigortacýlýk hizmeti alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. Kat Ýhale Odasý Saat: Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Temizlik malzemeleri alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Kuzey Kampüsü (Mühendislik Fakültesi yaný) Rektörlük Saat: ÞUBAT T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi 19 UH 347 plakalý, 2007 model Renault marka Kango tipli gri renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Zahide ÖZKAN Dursun kýzý 1976 Mecitözü Alören Köyü Doðumlu (Ç.HAK:288) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Ali Berk YÜCE Mustafa oðlu 2003 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:286) YÝTÝK Çorum Vergi Dairesinde nolu vergi mükellefiyim. Kullanmakta olduðum Serbest Meslek Makbuzu A (4 cilt Serbest Meslek Makbuzumu) kaybettim. Hükümsüzdür. KENAN ÞAHÝN KARAKEÇÝLÝ MAH. AZAPAHMET SOKAK NO: 25 ÇORUM (Ç.HAK:286) YÝTÝK Çorum Vergi Dairesinde vergi mükellefiyim arasý 4 cilt perakende satýþ fiþimi kaybettim. Hükümsüzdür. Þükrü KAHRÝMAN Mustafa oðlu 27/1/1988 Çorum Þeyhmustafa Köyü Doðumlu T.C.No: (Ç.HAK:285) YÝTÝK Atatürk Üniversitesi Saðlýk Bilimleri Fakültesi Hemþirelik Lisans Tamamlama Programýndan almýþ olduðum 18/07/2011 tarih ve sayýlý geçici mezuniyet belgem ve transkriptimi kaybettim. Hükümsüzdür. Semahat ÝPEK (Ç.HAK:285) YÝTÝK Antalya Ýl Emniyet Müdürlüðünden almýþ olduðum 07 EUE 91 plakalý aracýmýn ruhsatýný kaybettim. Hükümsüzdür. Kadriye GÜL Ýbrahim kýzý Çorum Doðumlu (Ç.HAK:280) YÝTÝK Antalya Ýl Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý ve Antalya Ýl Emniyet Müdürlüðünden almýþ olduðum B sýnýfý sürücü belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Kazým GÜL Ýsmet oðlu Amasya Gümüþhacýköy Doðumlu (Ç.HAK:280) Salonu Saat: ÞUBAT T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, 1833 Ada No, l Parsel No, Karakeçili Mah. Tavukluk Mevkii, 29 baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 20 ÞUBAT T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Gülabibey Mahallesi, 2937 ada, 10 parsel de kayýtlý 848,93 m2 arasa niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Adliye Sarayý Ýhale Salonu Saat: ÞUBAT T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 206 Ada No, 88 Parsel No, 2 baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: ÞUBAT T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, Yeniyol Mahallesi 421 Ada No, 40 Parsel No, A zemin 2 baðýmsýz bölümlü taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: MART T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Gülabibey Mahallesi 2934 ada, 7 parsel de kayýtlý 1.025,29 m2 miktarlý arsa niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Ýhale Salonu Saat: BAY BAYAN ELEMAN ALINACAKTIR HUKUK BÜROSUNDA ÇALIÞACAK BÝLGÝSAYAR KULLANABÝLEN DÝKSÝYONU DÜZGÜN EN AZ LÝSE MEZUNU BAY BAYAN ELEMAN (Ç.HAK:247) (Ç.HAK:242) ALINACAKTIR MÜR : SATILIK TARLA Ovasaray Köyü, Çoluþ Mevkii'nde, dört parça, toplam metrekare tarla satýlýktýr. Tel: ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ARIYORUZ 1- Üretim Sorumlusu Ýþ Tanýmý Çorum Organize Sanayi Bölgesinde bulunan fabrikamýzda istihdam edilmek üzere Unlu Mamuller üretimi, personel yönetimi konularýnda en az 2 yýl tecrübeli Gýda Mühendisi veya Kimya Mühendisi çalýþma arkadaþlarý arýyoruz. Üretimin istenilen zaman, miktar, kalite ve ilk seferinde doðru olarak gerçekleþtirilmesini saðlamak Üretim'in diðer bölümler ile iliþkilerini düzenlemek, üretim personelini yönetmek Aranan Nitelikler Üniversite mezunu (tercihen Gýda Mühendisliði, ya da Kimya Mühendisliði bölümlerinden mezun), Unlu Mamuller üretim sektöründe tercihen en az 2 yýl deneyimi olan, HACCP, ISO22000 sistemleri hakkýnda bilgi sahibi, Gýda Güvenliði ve Gýda Mevzuatýna hakim, MS Office uygulamalarýna hakim, Vardiyalý çalýþabilen, esnek çalýþma saatlerine uyum saðlayabilen, Askerlik görevini tamamlamýþ olan, En az B sýnýfý sürücü ehliyetine sahip, Çorum da ikamet eden / edebilecek olan Bay Üretim Sorumlusu arýyoruz. 2- Kalite Sorumlusu Ýþ Tanýmý Çorum Organize Sanayi Bölgesinde bulunan fabrikamýzda istihdam edilmek üzere Unlu Mamuller üretimi konusunda en az 2 yýl tecrübeli Gýda Mühendisi çalýþma arkadaþlarý arýyoruz. Araþtýrma, Geliþtirme Laboratuvar Arþiv-Dokümantasyon Kalite Kontrol-Güvence Aranan Nitelikler Üniversitelerin Gýda Mühendisliði bölümlerinden mezun, HACCP, ISO sistemleri hakkýnda bilgi sahibi, Gýda Güvenliði ve Gýda Mevzuatýna hakim, Yerinde üretim deneyimine sahip, Ýyi seviyede Ýngilizce bilen, Ms Office programlarýný bilen, Sunum becerisine sahip, Ekip yönlendirme ve liderlik özellikleri geliþmiþ, Takým çalýþmasýna yatkýn, Askerliðini tamamlamýþ (Erkek adaylar için), Çorum da ikamet eden/edebilecek olan çalýþma arkadaþlarý arýyoruz. Ýletiþim: A.Aksular Gýda Tic. ve San. A.Þ. Adres: Organize Sanayi Bölgesi 16. Cad. No: 6 Çorum (Ç.HAK:209) Tel: Pano Operatörü Alýnacaktýr Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Boyyem yem fabrikamýzda üretim departmanýnda görevlendirilmek üzere, yem imalatýnda çalýþmýþ, otomasyon sistemini bilen, yüksek okul veya meslek lisesi elektrik bölümü mezunu tecrübeli pano operatörü alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen fabrikamýz insan kaynaklarý bölümüne yapýlmasý gerekmektedir. Boyraz Group Boyraz Yem Gýda San.Ve Tic.Ltd.Þti. Adres: Organize Sanayi Bölgesi 11 Cad. (Ç.HAK:264) (Ç.HAK:290) (Ç.HAK:175) (Ç.HAK:235) Yorgan, Stor Perde Temizliði Satýlýk Lüks Dubleks Daire Fatih Cad. Topkapý Apt. 7. kat güney-batý cephe, açýk kapýlý, (Ç.HAK:240) Bayan Eleman Alýnacaktýr Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere yaþlarý arasýnda tercihen lise mezunu Bayan Çalýþma Arkadaþý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Ýlgi Diþ Kliniði Gazi Cad. Uysal Ýþ Merkezi No: 7-1 Kat: (Ç.HAK:230) No: 27 Çorum Tel: Devren Satýlýk Halý Yýkama Küçük Sanayi Sitesinde halen faal durumda bulunan halý yýkama tesisi satýlýktýr. Mür. Tel: Sanayi Sitesi nde Kiralýk Dükkanlar Küçük Sanayi Sitesi (Yapý Kredi Bankasý) karþýsýnda 2 adet 470 m2 (Ç.HAK:289) dükkanlar kiralýktýr. Mür. Tel: teraslý, sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: Elemanlar Aranýyor Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere bay-bayan elemanlar alýnacaktýr (Ç.HAK:269) SATILIK * Buharaevler Mah. Biþkek Cad. üzerinde m2 güneydoðu cephe TL (pazarlýklý) * Ýlim Yayma arkasýnda m2 montolamalý güney batý cephe TL * Fatih Cad. 5+1 dublex lüx daire TL * Çiftlik Cad. 1+1 sýfýr daire 3. kat güney doðu TL * Adliye arkasýnda sýfýr daire 2. kat 125 m TL * Fen Lisesi civarýnda 630 m2 satýlýk arsa Sevcan Gayrimenkul (Ç.HAK:276) (Ç.HAK:2702) (Ç.HAK:246) (Ç.HAK:263) SATILIK LÜKS DAÝRE 3. Stad Sokak ta 120 m2, 3. kat yeni daire sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: Eleman Aranýyor Ýkram Akaryakýt Oto San. Tic. A.Þ. de çalýþtýrýlmak üzere deneyimli BAY POMPA elemaný alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Ankara Yolu Burunçiftlik mevkii Oto Galericiler Sitesi Karþýsý Tel: SATILIK ARSA BÝNEVLER DE T TÝPÝ ÝKÝ YOLA CEPHELÝ ÞEHÝR MANZARALI KUYUSU OLAN ARSA SATILIKTIR. ÝRTÝBAT: Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Ücret tatminkardýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM

20 20 CUMA 23 OCAK 2015 (Ç.HAK:267)

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZIN XXV.OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI Devlet Bakanýmýz ve üye kuruluþ temsilcilerimiz Genel Kurulu izlerken Sendikamýz TÜHÝS'in XXV.Olaðan Genel Kurul Toplantýsý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Tema. Tema. Tema. www.degeryayinlari.com. Geleceðin Büyükleri olan Deðerli Öðrencilerimiz,

ÝÇÝNDEKÝLER. Tema. Tema. Tema. www.degeryayinlari.com. Geleceðin Büyükleri olan Deðerli Öðrencilerimiz, 1. Fasikül TEMA 1 Okul Heyecaným Set Olarak Satýlýr, Tek Tek Satýlmaz. ...... Ön Söz www.degeryayinlari.com Copyright Zambak Yayýncýlýk ve Eðitim Gereçleri Tic. AÞ Bu kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn,

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

08 11 ARALIK 2011 ALTINPARK EXPO CENTER SPONSORLUK DOSYASI

08 11 ARALIK 2011 ALTINPARK EXPO CENTER SPONSORLUK DOSYASI 08 11 ARALIK 011 ALTINPARK EXPO CENTER SPONSORLUK DOSYASI Firma ana sponsorluk sözleþmesini imzaladýktan sonra; Logosu Ana Sponsor olarak tanýtým çalýþmalarý ve fuar süresince belirlenmiþ her türlü yazýlý,

Detaylı

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00 7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/2009 22:00 1-Serbest Muhasebeci Mali Müþavir ve Yeminli Mali Müþavirlerin Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýnda ki yönetmeliðe göre, aþaðýdakilerden

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı