OKLÜZAL TRAVMA OCCLUSAL TRAUMA: A REVIEW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OKLÜZAL TRAVMA OCCLUSAL TRAUMA: A REVIEW"

Transkript

1 OKLÜZAL TRAVMA OCCLUSAL TRAUMA: A REVIEW Alparslan DLSZ* Hatice YA"IZ* Meltem ZHN* ÖZET Okluzal travma, insan vücudunda oluabilen ve özelikle stomatognatik sistemi etkileyen fiziksel bir travma eklidir. Ar okluzal kuvvetlerin fizyolojik oklüzyonu bozmas ile oluan akut ve kronik kart reaksiyonlar sonucu meydana gelen doku hasar okluzal travmadr. Ar okluzal kuvvetler ile periodontal dokularda gelien hasar arasnda bir ilikinin var olduu ilk defa 1900 lü yllarn banda gösterilmi ve günümüze kadar çeitli aratrmalara konu olmu ve tedavisinin zorunlu olduu belirtilmitir. Okluzal travma sonucunda diler ve destek dokularnda, çenelerde, temporomandibular eklemlerde ve nöromüsküler sistemde klinik, radyolojik ve histolojik olarak tespit edilebilen bir takm deiiklikler olduu bilinmektedir. Okluzal travma herhangi bir anda ve çeitli nedenlerle ortaya çkabilmekte ve günümüzde tedavisi mümkün olan en az invaziv ilem kullanlarak yaplmaktadr. Anahtar kelimeler: Fizyolojik oklüzyon, Ar okluzal kuvvetler, Periodontal hastalk, Okluzal travma ve tedavisi Stomatognatik sistemin fonksiyonlar, büyük ölçüde okluzal stabiliteye baldr. Okluzal stabilitenin bozulmas sonucu periodontal dokularda bir hasar meydana gelir. Okluzal travmann periodontal hastal balatmad, fakat varolan periodontal hastal hzlandrmada bir risk faktörü olduu günümüzde bilinmektedir. Bilindii gibi diler üzerine gelen kuvvetler vertikal, lateral (horizontal) ve oblik diye üç grupta deerlendirilir. Fizyolojik snrlar (ortalama 13 64,4 kgf) aan kuvvetler salkl periodonsiyumda zarar oluturmaktadr. 1-4 Ar okluzal kuvvetler diler, destek dokular, nöromüsküler sistem, temporomandibular eklemler ve kraniofasial iskeleti içine alan çineme sisteminin SUMMARY Occlusal trauma is a kind of physical trauma occuring in human body and especially, affecting stomatognatic system. The destruction of the tissue caused by physiologic occlusion disorder resulted from excessive occlusal forces and also occured with the result of acute and chronic opposite forces is the occlusal trauma. It was firstly found out in 1900 s that there was a relationship between the excessive occlusal forces and the damage occuring in the periodontal tissues and this has been the subject for the researches so far and it was mentioned that the treatment of occlusal trauma was necessary. It has been known that there are a number of clinical, radiological and histological changes in teeth, supporting tissues, jaws, temporomandibular joints and neuromusculary system. Occlusal trauma has occured at any time and with the result of various reasons and its treatment is possible in nowadays and this has been performed by using the least invasive procedures. Key words: Physiologic occlusion, excessive occlusal forces, periodontal diseases, occlusal trauma and the treatments of occlusal trauma komponentleri arasndaki fonksiyonel iliki diye adlandrlan oklüzyonu bozar. 1-2 Bu iliki bozulduu zaman birçok akut ve kronik kart reaksiyonlar oluur. Bu kart reaksiyonlarda doku ykm ortaya çkabilir ve bu ykm okluzal travmadr. 3 4 Ksaca okluzal travma; okluzal kuvvetlerin sonucu olarak periodonsiyumdaki doku deiiklikleri ile sonuçlanan doku ykm ve/veya yaralanma olarak tarif edilmitir. 4 6 Okluzal travma herhangi bir zamanda ve çeitli nedenlerle ortaya çkabilir. Okluzal travma sonucunda diler ve destek dokularnda, çenelerde, temporomandibular eklemlerde ve nöromüsküler sistemde oluan deiiklikler klinik, radyolojik ve histopatolojik olarak tespit edilebilir *Atatürk Üniversitesi, Di Hekimlii Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dal, ERZURUM. 71

2 Okluzal kuvvetler ile periodontal ykmn balamas ve ilerlemesi arasndaki iliki bir yüzyl akndr tartlmaktadr. Bu yüzyln balarnda ar okluzal kuvvetlerin periodontal ykm için bir ana sebep olduu göz önünde bulundurulmutur. Karolyi ylnda yapt çalmada, ilk defa, ar okluzal kuvvetler ile periodontal ykm arasnda ilikinin var olduunu göstermitir. Stillman 12 ar okluzal kuvvetlerin periodontal hastaln primer sebebi olduunu ve periodontal hastaln kontrolünde okluzal tedavinin zorunlu olduunu belirtmitir. Buna karn, okluzal kuvvetlere periodonsiyumun cevabn açklamak için koyun ve maymunlar üzerinde çallm ve çalma sonucunda, periodontal hastaln olumasnda en az etkili olan faktörün ar okluzal kuvvetler olduu gösterilmitir. 13 Orban ve Weinman 14 periodonsiyum üzerine ar okluzal kuvvetlerin etkilerinin deerlendirilmesi için çeitli metotlar ile insan kadavrasnda histolojik incelemesini yapmlar ve sonuçta, okluzal kuvvetlerin periodontal ykmda bir etkilerinin olmad sonucuna varmlardr. Bu aratrclar periodontal ykmn nedeninin destek kemik içine yaylan gingival enflamasyonun olduunu ileri sürmülerdir lerden sonra, okluzal kuvvetlerin periodonsiyuma etkilerini aratrmak için maymun, köpek, fare ve tavan gibi hayvanlar kullanlm ve bu çalmalarn hiçbiri ar okluzal kuvvetlerin periodontal ykmda primer neden olduu fikrini desteklememitir. Bu çalmalarn çounda, periodontal ykm ve okluzal kuvvetler arasnda az veya herhangi bir ilikinin olmad belirtilmitir. 13 Hayvan çalmalar ar okluzal kuvvetlerin plak varl ve yokluunda periodonsiyumun fizyolojik cevab ve fizyopatolojisi hakknda bilgiler vermektedir. 13 Glickman 15, köpek ve maymun dilerine yapt yüksek okluzal kontaktlar ile oluturduu ar okluzal kuvvetlerin, maymunlarn dilerinde periodontal ykmn yönü ve yolunu deitirdiini belirtmitir. Dier bir çalmasnda ise, okluzal kuvvetlere en dayanksz alann bifurkasyon bölgesi olduunu ve bu alanlarda dier bölgelere göre daha fazla kemik kayb olduunu göstermitir. Yine yapt insan kadavra çalmasnda, okluzal kuvvetlerin periodontal ligamentlerin dizilimini deitirdiini ve kemikte ykm yönünün vertikal yönde olduunu iddia etmitir. Bu çalmalarda ar okluzal kuvvetlerin, gingival enflamasyon varlnda, kemik defektlerine yol açan bir yardmc ykm faktörü olduu bildirilmitir. 3,4,10 Sergl 16 okluzal travma oluturduu tavanlarn çenelerinde patolojik kemik deiiklikleri olduunu bildirmitir. Smolensky 17 tavanlarda travmatik okluzyonun periodonsiyuma etkilerini incelemi ve periodontal dokularda yaralanma ve ykm olduunu bildirmitir. Waerhaugh 18 çok 72 sayda insan kadavra örneklerinde yapt çalmada, okluzal kuvvetler ve vertikal kemik kayb arasnda bir iliki olmadn ve kemik kaybnn subgingival plakla ilikili olduunu bildirmitir. Jorgensen alt tane maymuna 3 4 mm yüksek yaplm okluzal splint yerletirerek oluturduu okluzal travma sonras oluacak stres deerini ölçmek için, plazma ve idrar kortizol hormon düzeylerini incelemi ve plazma kortizolünde sfrnc güne nazaran 3. haftada önemlilik gösteren bir artn, idrar kortizolünde de 1. ve 3. haftada önemli bir artn olduunu bildirmi ve travmann emosyonel stresle sonuçlandn bildirmitir. Köpekler ve maymunlar üzerinde yaplan çeitli çalmalarda, plak varl ve yokluunda, ar okluzal kuvvetlerin belirli bir zaman sonra kaldrldnda histolojik iyilemenin olduu gösterilmitir. 13,22-28 Bu çalmalarn, mikrobiyal plak yokluunda, kuvvet uygulamas ve hayvan türleri farkl olmasna ramen, ar okluzal kuvvetler sonucu kemikte densite kayb, dite mobilite oluturduu, tek bana kuvvetlerin ataman kaybnn sebebi olmad sonuçlar benzerdir. Ar okluzal kuvvetlerin kaldrlmas sonucu kemik densitesinin normale döndüü iddia edilmitir. Plak varlnda dietinde enflamasyona, periodontal destek yaplarda ise ar okluzal kuvvetlerin her iki hayvan modelinde kemikte daha fazla densite kaybna neden olduu gözlenmitir. 13 Bu çalmalardan, ar okluzal kuvvetlerin varl ve yokluunda, gingival enflamasyon ve periodontal hastaln geliimi plak kontrolü ile durdurulabilir, sonucu çkarlmtr. Kaufman ve ark tane köpek üzerinde, okluzal travmann, cerrahi olarak oluturduklar ceplerde bakteri populasyonuna etkisini incelemiler ve bakteri populasyonunda herhangi bir fark olmadn, fakat klinik olarak travmal dilerde ataman kaybnn fazla olduunu bildirmilerdir. Lassila ve ark. 30 on tanesi kontrol, 36 tanesi deneysel diabetli, toplam 46 farenin 23 tanesine okluzal travma oluturarak, alveol kemiindeki etki ve plazma ALP, ALT ve CK deerlerini incelemilerdir. Sonuçta; diabetli farelerde gingival enflamasyon ve alveoler kemikteki rezorbsiyonun salkl farelerden fazla gelitiini, diabetiklerin plazma ALP, ALT ve CK deerlerinde istatistiksel olarak önemli art olduunu bildirmilerdir. Kvinnsland ve ark okluzal travmal farelerin sinir deiiklerinin geçici veya ksa süreli olduunu bildirmilerdir. Yaptklar dier bir çalmada ise, okluzal travmal farelerin TME, periodontal ligament ve pulpalar içinde kan akmn incelemiler ve okluzal travmallarda kan akmnn fazla olduunu bildirmilerdir. 33 Biancu ve ark. 34 onalt tane köpekte okluzal travma oluturarak periodontal ligament doku reaksiyonlarn incelemiler; mobilitesi artan dilerin periodontal ligamentinin koronal ksmnda genilemenin fazla olduunu, kollajen

3 miktarnda azalma, damarlanma ve lökositlerde artma olduunu bildirmilerdir. Sodeyama ve ark. 35 okluzal travma oluturduklar farelerin molarlarnda periodontal sinirlerin yant olan protein gen ürününü (PGP 9,5) hem k ve hem de elektron mikroskopla incelemiler ve 2 4 günde artma, sonraki günlerde azalma saptamlardr. Yani okluzal travmann, periodontal ligamentin sinir sonlanmalarnn ekil ve dalmnda spesifik deimelere neden olduu gösterilmitir. Okluzal travmann TME ve çineme kaslarnda da çeitli patolojilere neden olduunu gösteren birçok çalma mevcuttur. Fu ve ark. 36 metal splint ile okluzal travma oluturduklar tavanlarn TME lerini radyografik, k ve elektron mikroskobik olarak inceledikleri çalmalarnda; kondrositler ile fibrositlerin yap ve ekillerinde çeitli deiikliklere, eklem svs ve kkrdak yapda dejenerasyonlara ve osteoartritis benzeri deiikliklere rastladklarn bildirmilerdir. Kawamoto ve ark. 37 yumurtalklarn çkardklar (ovariyektomi) okluzal travmal farelerde, ovariyektomi yapmadklar okluzal travmal farelere göre, östrojen hormonu eksikliine bal olarak, alveol kemik rezorbsiyonunun daha fazla olduunu bildirmilerdir. Chaves ve ark. 38 0,3 mm yüksek hazrlanan metalik kron ile okluzal travma oluturduklar tavanlarn TME lerini mikroskobik olarak incelemeleri sonucunda; eklem içi hemorajiler ve kondiller fibrokartilajda kalnlama olduunu fakat herhangi bir inflamatuar hücre bulunmadn bildirmilerdir. Onflamatuar hücre bulunmamasn 24 saat, üç gün ve yedi günlük periyotlarda çalmay planlamalarna balamlardr. Yine Sun ve ark. 39 tavanlarda oluturduklar okluzal travma sonras, masseter kastaki mitokondriyal Ca +2 ve ATP nin ölçüldüü çalmalar sonucunda, okluzal travmann masseter kas disfonksiyonu mekanizmasnda önemli bir rol oynayabileceini rapor etmilerdir. Onsanlarda oklüzyonun etkileri ile ilgili çalma etik olarak kabul edilmediinden pek azdr. Bu nedenle yaynlanan raporlarn çounluu vaka sunumu eklindedir. 1,6,13,40,41 Fleszar ve ark. 42 ile Burgett ve ark. 43 periodontal tedavinin bir parças olarak okluzal uyumlama yaplanlarda, yaplmayanlara göre daha fazla ataman kazanc olduunu bildirmilerdir. Wang ve ark. 44 ar okluzal kuvvetlerin mobiliteyi artrdn ve furkasyon bölgelerinde daha geni kemik kaybna sebep olduunu bildirmilerdir. Ayn zamanda mobilite ve furkasyon problemi olan molarlarda, olmayanlara göre daha fazla cep derinlii olduunu da göstermilerdir. McGuire ve ark. 45 srma pla ile tedavi edilmemi parafonksiyonel alkanlklar sonucu oluan okluzal travma sonras, periodontal ykmn göstergesini; mobilite, daha kötülemi prognoz ile di kayb ve ataman kaybnda art ile ilikilendirmilerdir. Bu çalma tedavi edilmemi parafonksiyonel alkanlklarn, periodontal ykm artrdn göstermitir. Ikeda ve ark gönüllü erkein, on tane diinde yaptklar yüksek amalgam ve inley dolgu ile oluturduklar okluzal travma sonras, di ar eiini (TPT) deerlendirmiler ve yüksek prematür okluzal kontan ar eiini düürdüünü rapor etmilerdir. Kobayashi ve ark. 47 on tane gönüllüde oluturduklar deneysel gingivitis ve okluzal travma sonras, dieti oluu svs ph deiikliini aratrmlar ve gingivitis ile ph deeri arasnda iliki olmasna karn, travma ile ph arasnda bir iliki olmadn bildirmilerdir. Shimizu ve ark. 48 okluzal travmaya maruz kalm, ortodontik tedavi esnasnda çekilmi premolar dilerin, periodontal ligament hücrelerinde, enflamasyon ürünlerinden siklooksijenaz enzimlerini (COX 1, COX 2) aratrmlardr. Sonuçta mekanik streslere kar prostoglandin E (PGE 2 ) nin artn, siklooksijenazlarn PGE 2 sentezinden sorumlu olduundan; COX-2 nin travmann 3. ve 5. günlerinde arttn, COX 1 de ise bir deime olmadn yani okluzal travma sonras enflamasyon sonucu aça çkan ürünlerde deiimler olduunu bildirmilerdir. Harn ve ark. 49 iki hastada baarl olarak yaptklar kanal tedavisi ve endodontik cerrahiye ramen periapikaldeki iyilemeye cevabn iyi olmadn, dilerde okluzal uyumlama sonras bu iyilemenin yeterli olduunu bildirmilerdir. Nunn ve Harrel n aratrmalarnda okluzal uyumsuzluk olan dilerde, olmayanlara göre cep derinliinin daha fazla olduu ve kötü bir prognozlarnn olduunu rapor etmilerdir. 13,50,51 Bu aratrclar okluzal uyumsuzluun önemli bir risk faktörü olarak ortaya çkt, periodontal ykmn daha hzl olmasna neden olduu ve tedavi edilen okluzal uyumsuzlukta periodontal ykmn yava göründüü sonucuna varmlardr. Anormal mekanik stres oluturan ar okluzal kuvvetler sonucu oluan okluzal travma da periodontal hastaln risk faktörleri arasnda saylmaktadr. Periodontal hastalk yokluunda okluzal travmaya yant, artm kuvvetlere kar savunma ve adaptasyon ile snrlandrlmtr. Aksi durumda okluzal travma enflamasyonun ilerleme yönü ve iddetine etki ederek alveol kreti ve periodontal ligamentin yapsnda deimelere, kemik içi ceplerin olumasna, artan di mobilitesine ve alveol kemiinde geni rezorpsiyonlara neden olarak periodontal hastaln arlamas ve hzlanmasna etki ettii bilinmektedir Sonuç olarak, okluzal travma ile ilgili çok sayda çalma yaplmtr. Bu çalmalarn çounda; okluzal travmann periodontal hastalk üzerinde olan etkileri aratrlm, okluzal 73

4 travmann periodontal ykm balatmad, fakat varolan periodontal hastal hzlandrmada bir risk faktörü olduu sonucuna varlmtr ve okluzal travmann tedavisinin mümkün olan en ksa zamanda ve mümkün olduu kadar en az andrma yaplmas gerektii vurgulanmtr. Tüm tedavi yaklamlarnda amaç; etyolojik faktörleri ortadan kaldrarak, dental sal, fonksiyonu, rahatl ve estetii salamak olmaldr. KAYNAKLAR 1. Gher ME. Non-Surgical Pocket Therapy: Dental Occlusion.Ann Periodontol 1996;1: Okeson JP. Occlusion and Functional Disorders of The Masticatory System. Dental Clinics of North America 1995; 39: Carranza FA, Newman MG: Clinical Periodontology. 8th. Ed., WB Saunders, Philedelphia, , Lindhe J, Karring T, Lang NP: Clinical Periodontology and Implant Dentistry. 4th. Ed., Blackwell Munksgaard, Oxford (Malden), , Approved by the Board of Trustees, American Academy of Periodontology, May Parameter on Occlusal Traumatism in Patients with Chronic periodontitis. 6. Hallmon WW. Occlusal Trauma: Effect and Impact on the Periodontium. Ann Periodontol 1999; 4; Serio FG. Hawley CE. Periodontal Trauma and Mobility. Dental Clinics of North America 1999; 43; Burgett FG. Trauma from Occlusion. Periodontal Concerns. Dental Clinics of North America 1995; 39; Wank GS, Kroll YJ. Occlusal Trauma. Dental Clinics of North America 1981; 25: Hallmon WW. Occlusal Trauma- Periodontal Concerns. Texas Dental Journal 2001; 118; Karolyi M. Beobachtungen über Pyorrhea alveolaris. Österr Ung Vierteeljschr Zahnheilkd 1901; 17: Stillman PR. What is traumatic occlusion and how can it diagnosed and corrected. J Am Dent Assoc 1926; 12: Harrel S.K. Occlusal forces as a risk factor for periodontal disease. Periodontology , 32: Orban B. Weinman J. Signs of traumatic occlusion in average human jaws. J Dent Res 1933; 13: Glickman I. Role of occlusion in the etiology and treatment of periodontal disease. J Dent Res 1971; 50: Sergl HG. Pathological bone changes in the jaw region following a dysfunction in rabbits. ZWR. 1973, 82: Smolensky P. Effects of traumatic occlusion on the rabbit periodontium.adm 1973,30: Waerhaug J. The angular bone defect and its relationship to trauma from occlusion and downgrowth of subgingival plaque. J Clin Periodontol 1979; 6: Jorgensen EB. Bruxism and trauma from occlusion. An experimental model in macaque monkeys. J Clin Periodontology 1980, 7: Jorgensen EB. A 3-month study in monkeys of occlusal dysfunction and stress. Scand J Dent Res 1980, 88: Jorgensen EB. Occlusal dysfunction and stres. An experimental study in the macaque monkeys. J Oral Rehabilitation 1981, 8: Giargia M, Ericsson I, Lindhe J, Berglundh T, Neiderud A-M. Tooth mobility and resolution of experimental periodontitis. J Clin Periodontol 1994, 21: Ericsson I, Giargia M, Lindhe J, Neiderud A-M. Progression of periodontal tissue destruction at splinted/non-splinted teeth. J Clin Periodontol 1993, 20: Ericsson I, Lindhe J. Lack of significance of increased tooth mobility in experimental periodontitis. J Periodontol 1984, 55: Perrier M, Polson A. The effect of progressive and increasing tooth hypermobility on reduced but healthy periodontal supporting tissues. J Periodontol 1982, 53: Polson AM, Zander HA. Effect of periodontal trauma upon intrabony pockets. J Periodontol 1983, 54: Lindhe J, Ericsson I. The effect of elimination of jiggling forces on periodontally exposed teeth in the dog. J Periodontol 1983, 53: Ericsson I, Lindhe J. Effect of longstanding jiggling on experimental marginal periodontitis in the beagle dog. J Clin Periodontology 1982, 9: Kaufman H, Carranza FA, Endres B, Newman MG, Murphy N. The influence of trauma from occlusion on the bacterial repopulation of periodontal pockets in dogs. J Periodontol 1984, 55: Lassila V, Virtanen P. Impact of streptozotocin-induced diabetes on rat blood and alveolar bone affected by occlusal stres. Scand J Dent Res 1989, 97: Kvinnsland S, Kvinnsland I, Kristiansen AB. Effect of experimental traumatic occlusion on blood flow in the temporomandibular joint of the rat. Acta Odontol Scand 1993, 51: Kvinnsland I, Heyeraas KJ. Effect of traumatic occlusion on CGRP and SP immunoreactive nevre fibre morphology in rat molar pulp and periodontium. Histochemistry 1992, 97:

5 33. Kvinnsland S, Kristiansen AB, Kvinnsland I, Heyeraas KJ. Effect of experimental traumatic occlusion on periodontal and pulpal blood flow. Acta Odontol Scand 1992, 50: Biancu S, Ericsson I, Lindhe J. Periodontal ligament tissue reactions to trauma and gingival inflammation. An experimental study in the beagle dog. J Clin Periodontol 1995, 22: Sodeyama T, Maeda T, Takano Y, Hara K. Responses of periodontal nevre terminals to experimentally induced occlusal trauma in rat molars: an immunohistochemical study using PGP 9,5 antibody. J Periodontal Res 1996, 31: Fu K, Ma X, Zhang Z, Sun K, Wang J, Zhu X. Ultrastructural changes of TMJ articular cartilage and synovial membrane following occlusal trauma in rabbit. Chin J Traumatol 1999, 15: Kawamoto S, Nagaoka E. The effect of oestrogen deficiency on the alveolar bone resorption caused by traumatic occlusion. J of Oral rehabilitation 2000, 27: Chaves K, Munerato MC, Ligocki A, Lauxen I, de Quadros OF. Microscopic analysis of the temporomandibular joint in rabbits using an occlusal interference. Cranio 2002, 20: Sun SZ, Ji P, Lai QG, Wang H, Qi D, Wang XJ, Wang L, Wang MZ. [Changes of mitochondrial calcium, adenosine triphosphate and adenosine diphosphate contents induced by occlusal trauma in rabbit's masseter muscles] Hua Xi Kou Qiang Yi Xue Za Zhi Aug;22(4): Yu CY. Role of occlusion in endodontic management: report of two cases. Aust Endod J Dec;30(3): Kaku M, Uoshima K, Yamashita Y, Miura H. Investigation of periodontal ligament reaction upon excessive occlusal loadosteopontin induction among periodontal ligament cells. J Periodontal Res Feb;40(1): Fleszar T, Knowles J, Morrison E, Burgett F, Nissle R, Ramfjord S. Tooth mobility and periodontal therapy. J Clin Periodontol 1980, 7: Burgett F, Ramfjord S, Nissle R, et al. A randomized trial of occlusal adjustment in the treatment of periodontitis patients. J Clin Periodontol 1992, 19: Wang H, Burgett F, Shyr Y, Ramfjord S. The influence of molar furcation involvement and mobility on future clinical periodontal attachment loss. J Periodontal 1994, 65: McGuire M.K., Nunn ME. Prognosis versus actual outcame. III. The effectiveness of clinical parameters in accurately predicting tooth survival. J Periodontol 1996, 67: Ikeda T, Nakano M, Bando E, Suzuki A. The effect of light premature occlusal contact on tooth pain threshold in humans. Journal of Oral Rehabilitation 1998, 25: Kobayashi K, Kobayashi K, Soeda W, Watanabe T. Gingival crevicular ph in experimental gingivitis and occlusal trauma in man. J Periodontol 1998, 69: Shimizu N, Ozawa Y, Yamaguchi M, Goseki T, Ohzeki K, aabeyko Y. Induction of COX-2 expression by mechanical tension force in human periodontal ligament cells. J Periodontol 1998, 69: Harn WM, Chen MC, Chen YHM, Liu JW, Chung CH. Effect of occlusal trauma on healing of periapical pathoses: report of two cases. Int. Endodontic Journal 2001, 34: Nunn ME, Harrel SK. The effect of occlusal discrepancies on periodontitis. I. Relationship of Initial occlusal discrepancies to initial clinical parameters. J Periodontol 2001, 72: Harrel SK, Nunn ME. The effect of occlusal discrepancies on treated and untreated periodontitis. II. Relationship of occlusal treatment to the progression of periodontal disease. J Periodontol 2001, 72: Pihlstrom BL. Periodontal risk assessment, diagnosis and treatment plannig. Periodontology , 25: Kinane DF. Causation and pathogenesis of periodontal disease. Periodontology , 25: 8-20 Yaz89ma Adresi: Yrd.Doç.Dr. Alparslan DOLSOZ Atatürk Üniversitesi Di Hekimlii Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dal ERZURUM Tel : E-posta : 75

6 Cumhuriyet Üniversitesi Di9 Hekimli=i Fakültesi Dergisi YAYIN KURALLARI Yaz8lar8n Haz8rlanmas8 Metinler, A4 boyutundaki kadn bir yüzüne çift aralkl olarak yazlmal; her tarafta en az 2.5 cm boluk braklmaldr. Yazlar üç örnek halinde (1 orijinal, 2 kopya) hazrlanmaldr. Yazlan metinler ayn zamanda MS-Word dosyas eklinde diskete ya da CD ye kaydedilmi olarak gönderilmelidir. Disket üzerine yazarn ad, konu bal, kullanlan bilgisayar sistemi ve Word ilemcisi belirtilmelidir. Aratrma ve derleme makaleleri 12 sayfay amamaldr (kaynaklar, ekil ve resimler, tablolar hariç). Yazm dili Türkçedir ve Türk Dil Kurumu kurallarna uygun yazlmaldr. Jenerik ilaç isimleri kullanlmaldr; ticari isimler ilk geçtii yerde parantez içinde belirtilebilir. Ürün ticari ismi, jenerik ismiyle birlikte olmal; parantez içinde üretici, ehir ve ülke ad verilmelidir. Yazarlar mevcut dental terminolojiye uymaldr. Diler numaralama sistemine göre deil, isimleriyle belirtilmelidir (örnein: Maksillar sa santral kesici di). Ba9l8k Sayfas8 Makalenin amaç ve içeriine uygun, ksa ve açk ifadeli Türkçe ve Ongilizce balk olmaldr. Balkta ksaltma kullanlmamaldr. Her bir yazarn adlar, akademik ünvanlar, çaltklar kurumlar yazlmaldr. Bu sayfada özellikle belirtilmedikçe tüm yazmalar ilk yazarn adresine yaplacaktr. Dolaysyla yazma yaplacak yazarn ad, adresi, telefon ve fax numaralar, e-posta adresi belirtilmelidir. Çalma, daha önce tebli edilmise yeri ve tarihi, bilimsel etkinliin ad yazlmaldr. Çalma bir kurum veya kuruluça desteklenmise, destekleyici kurumlarn ad ve destekleme numaras belirtilmelidir. Yazar ve kurum adlar sadece orijinal örnekte yer almal, 2 kopya örnekte balk sayfas sadece makalenin Ongilizce ve Türkçe adlarn içermelidir. Özet Ayr katlarda hem Türkçe, hem de Ongilizce olarak hazrlanmal; her biri 200 kelimeden fazla olmamaldr. Özet makaleyi yanstacak nitelikte olmaldr. Türkçe Özet: Amaç, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Sonuç; Ongilizce Özet (Summary): Purpose, Material and Methods, Results, Conclusion bölümlerinden olumal ve bu bölümler paragraf balarnda koyu yaz ile belirtilmelidir. Olgu bildirimi ve derlemelerin özetlerinde bu bölümlerin olmas gerekli deildir. Türkçe ve Ongilizce özetlerin altna en fazla be anahtar kelime (key words) Index Medicus a uyumlu olacak ekilde yazlmaldr. Makale Tipleri Dergide olgu bildirimleri, klinik ve deneysel aratrmalar, teknik tantm ve derleme makaleler yaymlanr. Olgu Sunumu Ksa bir giri, olgu veya olgularn bildirimi, tehis, etyoloji, tedavi plan, tedavi seyri, sonuç ve tartma bölümleri içermelidir. 4-5 sayfadan uzun olmamal, 8 den fazla resim veya ekil içermemelidir. Sunulan olgu, ender görülen, mevcut di hekimlii bilgilerine katk salayacak ya da yeni görü getirecek nitelikte olmaldr; rutin olgu bildirimlerinden kaçnlmaldr. Ara9t8rma Makalesi Giri bölümünde ilgili literatür özetlenmeli; çalmann yapl nedeni ve amac açkça belirtilmelidir. Gereç ve yöntem bölümünde geçerli ve uygulanabilir aratrma yöntemi tanmlanmal, deneysel düzenek ve istatistiksel yöntem açk olarak verilmelidir. Bulgular bölümünde elde edilen veriler açk ve ksa bir ekilde sunulmal, gerektiinde tablo, grafik, resim ve ekil kullanlmaldr. 76

7 Tartma bölümünde bulgularn önemi belirtilip, mevcut literatürle tartlmas yaplmaldr. Sonuçlar bölümünde aratrmadan çkarlabilecek sonuçlar verilmelidir. Teekkür yazs gerekli görüldüünde yazlabilir. Teknik Tan8t8m8 Tekniin amac ortaya konmal, ilem tanmlanmal, alternatif teknikler belirtilmelidir. Teknik aama aama yazlmal, sunulan tekniin avantaj ve dezavantajlar tartlmaldr. Derleme Makalesi Di hekimliinin özel bir alanndaki sürekli geliimi doru olarak kaydetmeli; ksa, fakat, açk ve anlalr olmal; kaynaklarla desteklenmelidir. Kaynaklar Tüm kaynaklar metin içinde geçi srasna uygun numaralandrlmal; her kaynak bir üst simge ile belirtilmelidir. Hazrlk aamasndaki yaynlar, kiisel görümeler ve dier yaynlanmam bilgiler kaynaklar listesine dahil edilmemelidir. Kiisel görümeler çok gerekli ise metinde parantez içinde gösterilebilir. Abstractlar, yaynlanmam gözlemler olarak dikkate alnr; kaynaklara dahil edilmemelidir. Kaynaklar makale sonunda ayr bir sayfada verilmelidir. Dergi ksaltmalarnda Index Medicus esas alnmaldr. Sayya baklmakszn tüm yazar adlar yazlmaldr. Dergi makaleleri için örnek: Bek B, Doan OM, Doan A. Yumuak astar materyallerin reziliens özellikleri. GÜ Di Hek Fak Derg 1989; 6: Doan A, Bek B, Cevik NN, Usanmaz A. The effect of preparation conditions of acrylic denture base materials on the level of residual monomer, mechanical properties and water absorption. J Dent 1995; 23: Kitaplar için örnek: Doan OM, Doan A. Oklüzal Morfoloji. 2. basm. Ankara: Tuna Matbaaclk; s Hickey JC, Zarb GA, Bolender CL. Boucher s prosthodontic treatment for edentulous patients. 9 th ed. St. Louis: CV Mosby; p Tablolar Tablolar tek balarna anlaml olmal ve metni tekrarlamamaldr. Her biri ayr sayfada yer almal ve metinde geçi srasna göre Romen rakam ile numaralandrlmaldr. Çift aralkl yazlmal; balk, data ve dipnot içermelidir. Dikey hatlar ve kenar bölmelerden kaçnlmaldr. Tablolarda kullanlan ksaltmalar dipnotta açk yazlmaldr. Tablo ve/veya içindeki bilgiler daha önce yaynlanmsa orijinal kaynak dipnotta belirtilmelidir. Dekil Alt Yaz8lar8 Numaralanm ekillerle uyumlu olarak ayr bir sayfaya çift aralkl olarak yazlmaldr. \ekil, daha önce yaynlanm bir eserden alnmsa, ekil alt yazsnda orijinal kaynak ve deitirilip deitirilmedii belirtilmelidir. Dekiller 3 takm halinde parlak kada baslm (siyah-beyaz) ve net olmaldr. \ekiller metinde geçi srasna göre numaralandrlmaldr; ekil arka yüzünde yazar ad yer almamal, sadece eklin numaras ve üst ksm okla iaretlenmi olmaldr. Kurun kalem veya mürekkep yazs zarar verebileceinden post it gibi katlara yazlarak arkaya ilitirilmelidir. Slide ve grafiler parlak baskyla iletilmelidir. Fotoraflar 10 x 15 cm boyutlarnda olmaldr. Renkli resim ve fotoraflarn basmnda son karar editöre aittir. \ekil ve resimler özellikle istenmedikçe geri gönderilmeyecektir. Resim kalitesi iyi olmak kaydyla bilgisayar çktlar (lazer, ink jet) kabul edilebilir. Etik Onsanlarla ilgili aratrmalar ve olgu bildirimlerinde Helsinki Bildirgesi ne göre kabul edilmi etik kurallara 77

8 özen gösterilmelidir. Özellikle fotoraflarda hasta ad, adnn ksaltlmas veya hastane protokol numaralar kesinlikle kullanlmamaldr. Hasta onay olmadkça fotoraflarda gözler bantlanmaldr. Yine bu tür çalmalarda gereç ve yöntem bal bireyler ve yöntem olarak deitirilmelidir. Yay8n Hakk8 Cumhuriyet Üniversitesi Di Hekimlii Fakültesi Dergisinde yaynlanan tüm yazlarn yayn hakk Cumhuriyet Üniversitesi ne aittir. Editörden yazl olarak izin alnmadan ve kaynak gösterilmeden ksmen veya tamamen kopya edilemez; fotokopi, teksir, bask ve dier yollarla çoaltlamaz. Yaymlanma istemi ile gönderilen yazlar için tüm yazarlar Yayn Haklar Devir Formunu imzalam olmaldr. Dekil alt yaz8lar8 Dekiller Disket ya da CD (yazy içeren) Etik Kurul Raporu (gerektiinde) Yaz89ma Adresi: Cumhuriyet Üniversitesi Di Hekimlii Fakültesi Yaym Kurulu Bakanl Kampüs / SOVAS Tel : / 36 Fax : E-posta: Yaymlanan makale ve reklamlardaki fikir, görü ve sonuçlar yaym kurulunun düüncelerini yanstmaz. Kontrol Listesi Makalenizi göndermeden önce aada belirtilen balklar yönünden kontrol ediniz. Yaym Kurulu Bakanna Ba9vuru Formu Yay8n Haklar8 Devir Formu (imzalanm olacak) Makalenin 3 örnei (1 orijinal, 2 fotokopi) Ba9l8k sayfas8 Makalenin bal orijinal ve fotokopilerde Ongilizce ve Türkçe olarak bulunmal. Yazarn (larn) ad ve görevleri, varsa akademik ünvanlar, kurumlar (sadece orijinal makalede bulunmal, fotokopilerde belirtilmemeli). Yazma yaplacak yazarn ad, adresi, i ve ev telefon, fax numaralar ve e-posta adresi. Özet Balklar halinde Amaç, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Sonuç ve Anahtar kelimeler; Türkçe özet ile uyumlu olarak Purpose, Material and Methods, Results, Conclusion ve Key words yer almaldr. En fazla be anahtar kelime olmaldr. Makale Kaynaklar Tablolar 78

MOBİLİTE ve PERİODONTAL TEDAVİ

MOBİLİTE ve PERİODONTAL TEDAVİ T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı MOBİLİTE ve PERİODONTAL TEDAVİ BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Günhan ÖZİLHAN Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Nurcan BUDUNELİ İZMİR

Detaylı

PALATİNAL KÖKÜNDE DİŞETİ ÇEKİLMESİ BULUNAN ÜST BİRİNCİ BÜYÜK AZI DİŞLERİNİN OKLUZAL TEMASLARININ İNCELENMESİ

PALATİNAL KÖKÜNDE DİŞETİ ÇEKİLMESİ BULUNAN ÜST BİRİNCİ BÜYÜK AZI DİŞLERİNİN OKLUZAL TEMASLARININ İNCELENMESİ G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt III, Sayı 2, Sayfa 81-85, 1986 PALATİNAL KÖKÜNDE DİŞETİ ÇEKİLMESİ BULUNAN ÜST BİRİNCİ BÜYÜK AZI DİŞLERİNİN OKLUZAL TEMASLARININ İNCELENMESİ Doç. Dr. Kenan ERATALAY* Dr. Ezel

Detaylı

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Bitirme Tezi Yazım Kılavuzu

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Bitirme Tezi Yazım Kılavuzu İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Bitirme Tezi Yazım Kılavuzu İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin, bitirme tezlerini hazırlarken uyması gereken kurallar aşağıdaki gibidir.

Detaylı

Periodontal Kemik Kaybında Simetrinin Deerlendirilmesi

Periodontal Kemik Kaybında Simetrinin Deerlendirilmesi Esra GÜZELDEMR ve Ark. PERODONTAL KEMK KAYBINDA SMETRNN DEERLENDRLMES Periodontal Kemik Kaybında Simetrinin Deerlendirilmesi EVALUATION OF SYMMETRY IN PERIODONTAL BONE LOSS Esra GÜZELDEMR*, Cem A. GÜRGAN**,

Detaylı

BİR PSEUDOPROGNATİ VAKASININ PROTETİK YOLLA TEDAVİSİ

BİR PSEUDOPROGNATİ VAKASININ PROTETİK YOLLA TEDAVİSİ G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt IV, Sayı 1, Sayfa 127-134, 1987 BİR PSEUDOPROGNATİ VAKASININ PROTETİK YOLLA TEDAVİSİ Y. BURGAZ* Prognatik anomaliler hasta üzerinde ciddi sosyal ve fonksiyonel bozukluklar yaratır.

Detaylı

ESERLER. A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

ESERLER. A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1. Sakallıoğlu, E.E., Aliyev, E., Lütfioğlu, M., Yavuz, Ü., Açıkgöz, G. Vascular endothelial growth factor (VEGF) levels of gingiva and

Detaylı

ÖZET. Eğik köklü - izole dişler, okluzal yükler, sonlu elemanlar stres analizi. SUMMARY

ÖZET. Eğik köklü - izole dişler, okluzal yükler, sonlu elemanlar stres analizi. SUMMARY G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt VII, Sayı 1, Sayfa 33-46, 1990 EĞİK (DİLACERE) KÖKLÜ BİR DİŞTE VE DESTEK DOKULARINDA OKLUZAL YÜKLER ALTINDA OLUŞAN STRESLERİN VE DEPLASMANLARIN SONLU ELEMANLAR STRES ANALİZİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Arif ŞAYBAK. İletisim Bilgileri. Adres: Toros. M. 78028 S. Özbey APT K:11 D:11 Çukurova/ ADANA(Aile) Telefon: +905368823282

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Arif ŞAYBAK. İletisim Bilgileri. Adres: Toros. M. 78028 S. Özbey APT K:11 D:11 Çukurova/ ADANA(Aile) Telefon: +905368823282 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Arif ŞAYBAK İletisim Bilgileri Adres: Toros. M. 78028 S. Özbey APT K:11 D:11 Çukurova/ ADANA(Aile) Telefon: +905368823282 Mail: arif_saybak@yahoo.com 2. Doğum Tarihi: 1984 3. Unvanı:

Detaylı

T.M.E. FONKSİYON BOZUKLUĞU AĞRI SENDROMUNA DİŞHEK. FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ ARASINDA RASTLANMA SIKLIĞI* Cihan AKÇABOY** Sevda SUCA** Nezihi BAYIK***

T.M.E. FONKSİYON BOZUKLUĞU AĞRI SENDROMUNA DİŞHEK. FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ ARASINDA RASTLANMA SIKLIĞI* Cihan AKÇABOY** Sevda SUCA** Nezihi BAYIK*** G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt II, Sayı 2, Sayfa 25-32, 1985 T.M.E. FONKSİYON BOZUKLUĞU AĞRI SENDROMUNA DİŞHEK. FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ ARASINDA RASTLANMA SIKLIĞI* Cihan AKÇABOY** Sevda SUCA** Nezihi BAYIK***

Detaylı

BİR OLGU NEDENİYLE CLEIDOCRANIAL DYSOSTOSIS

BİR OLGU NEDENİYLE CLEIDOCRANIAL DYSOSTOSIS G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt II, Sayı 1, Sayfa 205-211, 1985 BİR OLGU NEDENİYLE CLEIDOCRANIAL DYSOSTOSIS Yıldız BATIRBAYGİL* Alparslan GÖKALP** Cleidocranial Dysostosis veya «Marie and Sainton» Sendromu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: GÖKÇE AYKOL ŞAHİN Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Yüksek Lisans Diş Hekimliği İstanbul Üniversitesi 2003 Doktora Periodontoloji Anabilim Dalı İstanbul

Detaylı

Diabetik Nöropatide Kök Hücre Tedavisi Doç.Dr.Mehmet Bozkurt Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi; Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik

Diabetik Nöropatide Kök Hücre Tedavisi Doç.Dr.Mehmet Bozkurt Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi; Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Diabetik Nöropatide Kök Hücre Tedavisi Doç.Dr.Mehmet Bozkurt Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi; Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği,Yara Bakım Merkezi İstanbul Tanım Diabetik

Detaylı

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi nin resmi yayın organıdır.

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi nin resmi yayın organıdır. YAYIN KURALLARI GENEL BİLGİLER Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi nin resmi yayın organıdır. Dergide klinik veya deneysel araştırmalar, derlemeler,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Endodonti Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Endodonti Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU Endodonti Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu Endodonti Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Eğitim Müfredatı 2011 Ankara 1 TUK Endodonti

Detaylı

ÇEŞİTLİ YAŞ GRUPLARINDA FURKASYON PROBLEMLERİNİN GÖRÜLME SIKLIĞI FREQUENCY OF FURCATION INVOLVEMENTS IN VARIOUS AGE GROUPS

ÇEŞİTLİ YAŞ GRUPLARINDA FURKASYON PROBLEMLERİNİN GÖRÜLME SIKLIĞI FREQUENCY OF FURCATION INVOLVEMENTS IN VARIOUS AGE GROUPS Cilt: 11 Sayı: 1 28 ÇEŞİTLİ YAŞ GRUPLARINDA FURKASYON PROBLEMLERİNİN GÖRÜLME SIKLIĞI FREQUENCY OF FURCATION INVOLVEMENTS IN VARIOUS AGE GROUPS Dt. Meltem KARŞIYAKA* Doç.Dr.H.Ebru OLGUN ERDEMİR* ÖZET Amaç:

Detaylı

yurdugul@hacettepe.edu.tr VB de Veri Türleri 1

yurdugul@hacettepe.edu.tr VB de Veri Türleri 1 yurdugul@hacettepe.edu.tr 1 VB de Veri Türleri 1 Byte 1 aretsiz tamsay Integer 2 aretli Tamsay Long 4 aretli Tamsay Single 4 Gerçel say Double 8 Gerçel say Currency 8 Gerçel say Decimal 14 Gerçel say Boolean

Detaylı

CİLT : 18 SAYI : 2 HAZİRAN 2016 VOLUME : 18 NUMBER : 2

CİLT : 18 SAYI : 2 HAZİRAN 2016 VOLUME : 18 NUMBER : 2 FARKLI FAKÜLTELERDE OKUYAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN EMPATİK EĞİLİM VE ENGELLİ BİREYLERE KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ INVESTIGATION OF THE EMPATHIC TENDENCIES OF UNIVERSITY STUDENTS STUDYING IN VARIOUS

Detaylı

PERİODONTOLOJİ. Ders Koordinatörü: Prof. Dr. Atilla Berberoğlu

PERİODONTOLOJİ. Ders Koordinatörü: Prof. Dr. Atilla Berberoğlu Ders Koordinatörü: Prof. Dr. Atilla Berberoğlu PERİODONTOLOJİ DersSorumluları: Prof. Dr. Atilla Berberoğlu, aberbero@hacettepe.edu.tr Prof.Dr. Hamit Bostancı, bostanci@dentistry.ankara.edu.tr Prof.Dr.

Detaylı

Tanı ve Tedavi Planlaması. Prof.Dr. Kıvanç Kamburoğlu Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı

Tanı ve Tedavi Planlaması. Prof.Dr. Kıvanç Kamburoğlu Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı Tanı ve Tedavi Planlaması Prof.Dr. Kıvanç Kamburoğlu Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı Hastalıkların uygun ve doğru tedavisi için ilk koşul doğru

Detaylı

Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş

Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Giriş

Detaylı

Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT)

Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT) Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanmlar Amaç : Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; Yönetmelik

Detaylı

MAKALE YAZIM KURALLARI

MAKALE YAZIM KURALLARI YAYIN KURALLARI Dergimizde, özgün araştırma ve inceleme makalesi, derleme makalesi, çeviri, arşiv belgeleri, kitap eleştirisi ve tanıtımı, ölüm ve sempozyum vb. haberleri yayınlanır. Yazıların başka bir

Detaylı

FLAP OPERASYONU SONRASI PERİYODİK KONTROLLARIN ETKİNLİĞİNİN UZUN SÜRELİ DEĞERLENDİRİLMESİ* GİRİŞ

FLAP OPERASYONU SONRASI PERİYODİK KONTROLLARIN ETKİNLİĞİNİN UZUN SÜRELİ DEĞERLENDİRİLMESİ* GİRİŞ G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt III, Sayı 1, Sayfa 1-11, 1986 FLAP OPERASYONU SONRASI PERİYODİK KONTROLLARIN ETKİNLİĞİNİN UZUN SÜRELİ DEĞERLENDİRİLMESİ* Hamit S. BOSTANCI** M. Nejat ARPAK*** Koksal BALOŞ****

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Şeyda ERŞAHAN EROĞLU Ünvanı: Endodonti uzmanı Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y.Lisans Dişhekimliği Fakültesi Marmara Üniversitesi 2000 Doktora Endodonti GATA Sağlık Bilimleri

Detaylı

TOTBÝD Dergisi. Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliði Derneði Dergisi Cilt 7 Sayý 1-2 2008. Yazým Kurallarý. Dernek Baþkanýndan.

TOTBÝD Dergisi. Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliði Derneði Dergisi Cilt 7 Sayý 1-2 2008. Yazým Kurallarý. Dernek Baþkanýndan. TOTBÝD Dergisi Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliði Derneði Dergisi Cilt 7 Sayý 1-2 2008 TOTBÝD Dergisi ISSN: 1303-6343 Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliði Derneði tarafýndan yýlda 4 kez 1 Temmuz ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doğum Tarihi ve Yeri: E-mail: Telefon: Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doğum Tarihi ve Yeri: E-mail: Telefon: Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Murat İnanç CENGİZ Doğum Tarihi ve Yeri: 07.05.1979 - Samsun E-mail: dtinanc@mynet.com Telefon: 0 372 261 34 13 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: GÜLCE ALP. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla/ İSTANBUL

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: GÜLCE ALP. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla/ İSTANBUL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: GÜLCE ALP İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla/ İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: gulce.alp@okan.edu.tr 2. Doğum

Detaylı

Prof. Dr. Gökhan AKSOY

Prof. Dr. Gökhan AKSOY Prof. Dr. Gökhan AKSOY * Çiğneme, Beslenme * Yutkunma, * Estetik, * Konuşma, * Psikolojik Kriterler * Sosyolojik Kriterler Mandibüler: alt çene kemiğine ait, alt çene kemiğiyle ilgili Örnek: * mandibüler

Detaylı

LAMİNA DURA. Alveoler Kemik: Dişlerin hemen etrafında, onları kuşatan, dişin alveolünü sınırlayan kemiktir. İki kısımdan oluşur:

LAMİNA DURA. Alveoler Kemik: Dişlerin hemen etrafında, onları kuşatan, dişin alveolünü sınırlayan kemiktir. İki kısımdan oluşur: LAMİNA DURA Alveoler Kemik: Dişlerin hemen etrafında, onları kuşatan, dişin alveolünü sınırlayan kemiktir. İki kısımdan oluşur: 1. Destek kemik (Supporting bone) 2. Alveoler bone proper Destek kemik (Supporting

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: SERPIL MELEK ALTAN KÖRAN. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla / İSTANBUL

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: SERPIL MELEK ALTAN KÖRAN. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla / İSTANBUL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: SERPIL MELEK ALTAN KÖRAN İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: melek.altan@okan.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: BELDE ARSAN. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla / İSTANBUL

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: BELDE ARSAN. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla / İSTANBUL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: BELDE ARSAN İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: belde.arsan@okan.edu.tr 2.

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI Tezin yazımında kullanılacak kağıt A4 standardında olmalıdır. Metin yazılırken her sayfanın sol kenarından, sağ kenarından

Detaylı

KAS FASYA FONKSİYONU BOZUKLUĞU (MPD)

KAS FASYA FONKSİYONU BOZUKLUĞU (MPD) G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt II, Sayı 2, Sayfa 231-235, 1985 KAS FASYA FONKSİYONU BOZUKLUĞU (MPD) Sevda SUCA* Cihan AKÇABOY* Temporomandibuler eklem hastalıkları ve fonksiyon bozuklukları eklemin stomatognatik

Detaylı

MAKALENİN HAZIRLANMASI

MAKALENİN HAZIRLANMASI YAZARLARA BİLGİ 1. Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi nin hakemli bilimsel yayın organı olup, Nisan, Ekim ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 3

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

ÖZGEÇMİŞ. 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Burcu KARADUMAN 2. Doğum Tarihi: 15.03.1980 3. Unvanı: Diş Hekimi Periodontoloji Uzmanı 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği Gazi Üniversitesi

Detaylı

MAKALE YAZIM KURALLARI

MAKALE YAZIM KURALLARI YAYIN KURALLARI Dergimizde, özgün araştırma ve inceleme makalesi, derleme, çeviri, arşiv belgeleri, nekroloji, kitap eleştirisi ve tanıtımı, sempozyum vb. haberleri yayınlanır. Yazıların başka bir yerde,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: GÖKÇE AYKOL ŞAHİN. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla / İSTANBUL

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: GÖKÇE AYKOL ŞAHİN. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla / İSTANBUL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: GÖKÇE AYKOL ŞAHİN İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: gokce.aykol@okan.edu.tr

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Protetik Diş Tedavisi Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Protetik Diş Tedavisi Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU Protetik Diş Tedavisi Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu Protetik Diş Tedavisi Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Eğitim Müfredatı 2011

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans DİŞHEKİMLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2002

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans DİŞHEKİMLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2002 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: EMRE AYTUĞAR Öğrenim Durumu: DOKTORA Bölümü: Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans DİŞHEKİMLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2002 FAKÜLTESİ Doktora/S.Yeterlilik

Detaylı

Maksiller Orta Hatta Diş Hareketi: Olgu Bildirimi

Maksiller Orta Hatta Diş Hareketi: Olgu Bildirimi OLGU RPORU (ase Report) Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi ilt: 30, Sayı: 1, Sayfa: 83-89, 2006 Maksiller Orta Hatta Diş Hareketi: Olgu ildirimi Tooth Movement Through Maxillary Midline: ase Report

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: SÜHEYLA KAYA İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: suheyla.kaya@okan.edu.tr 2.

Detaylı

Türkiye - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1

Türkiye - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 1 Maliyet kontrolü proje bütçelendirmesi çerçevesinde gerçek proje maliyetlerini kontrol etmeyi hedefleyen bir yönetim sürecidir. Türkiye - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 2 Girdiler: Cost

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. C. Neslihan EROĞLU * Dt. Serap KESKİN TUNÇ * Dt. M. Savaş KAYASAN**

Yrd. Doç. Dr. C. Neslihan EROĞLU * Dt. Serap KESKİN TUNÇ * Dt. M. Savaş KAYASAN** Olgu Sunumu/ Case Report SPLİNTE BAĞLI ARTAN OKLUZYON KAYBI VE EKLEM RAHATSIZLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ: VAKA SUNUMU EVALUATION OF LOSS OF OCCLUSION AND INCREASE IN JOINT DISORDER WITH SPLINT: CASE REPORT

Detaylı

MAKSİLLER ANTERİOR SEGMENTAL OSTEOTOMİ İLE KLAS II ANTERİOR OPEN-BİTE TEDAVİSİ. Orhan GÜVEN*, Ahmet KESKİN**, Adnan ÖZTÜRK*** ÖZET

MAKSİLLER ANTERİOR SEGMENTAL OSTEOTOMİ İLE KLAS II ANTERİOR OPEN-BİTE TEDAVİSİ. Orhan GÜVEN*, Ahmet KESKİN**, Adnan ÖZTÜRK*** ÖZET G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt X, Sayı 1, Sayfa 175-180, 1993 MAKSİLLER ANTERİOR SEGMENTAL OSTEOTOMİ İLE KLAS II ANTERİOR OPEN-BİTE TEDAVİSİ Orhan GÜVEN*, Ahmet KESKİN**, Adnan ÖZTÜRK*** ÖZET Apertognati

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ VE GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ VE GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ VE GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI Program Yürütücüsü Programın Kadrolu Öğretim Üyeleri :PROF. DR. SERKAN

Detaylı

Ö RENME FAAL YET -1 1. DOSYALAMA LEMLER AMAÇ ARA TIRMA. 1.1. Genel Bilgiler

Ö RENME FAAL YET -1 1. DOSYALAMA LEMLER AMAÇ ARA TIRMA. 1.1. Genel Bilgiler ÖRENME FAALYET-1 AMAÇ ÖRENME FAALYET-1 Bu faaliyette verilen bilgiler dorultusunda, sunu hazrlama programlarnda kullanlan temel dosya ilemlerini (sunu açma-kapatma-kaydetme-düzenleme) yapabileceksiniz.

Detaylı

Endodontik muayene, pulpal ve periapikal doku hastalıkların teşhisi ve tedavi planlaması

Endodontik muayene, pulpal ve periapikal doku hastalıkların teşhisi ve tedavi planlaması II DERSİN / UYGULAMANIN ADI : ENDODONTİ ( T ) DERSİN / UYGULAMANIN KODU : DİŞ 204 DERSİN KREDİSİ : 2 DERSİN YÜRÜTÜCÜSÜ : Doç.Dr.Çağın YÜCEL DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYE / ÜYELERİ : Doç.Dr.Çağın YÜCEL 1. HAFTA

Detaylı

Tarifname SARKOPENİ NİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON

Tarifname SARKOPENİ NİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON 1 Tarifname SARKOPENİ NİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON Teknik Alan Buluş, sarkopeni nin tedavisine yönelik oluşturulmuş bir kompozisyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen Durumu Günümüzde sarkopeni,

Detaylı

Doç. Dr. Fatih ÇALIŞKAN Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fak. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği EABD

Doç. Dr. Fatih ÇALIŞKAN Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fak. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği EABD HAYVAN TESTLERİ Genellikle memeli hayvanlar üstünde yapılan biyouyumluluk testleridir fare, kedi, köpek, koyun, maymun bu testler değişkenleri kontrol etmek zordur etik açıdan tartışmalı, uzun süreli ve

Detaylı

ENDODONTİK PERÎODONTAL PROBLEMLER (ÜÇ OLGU NEDENİYLE)*

ENDODONTİK PERÎODONTAL PROBLEMLER (ÜÇ OLGU NEDENİYLE)* G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt I, Sayı 1-2, Sayfa 150-161 1984 ENDODONTİK PERÎODONTAL PROBLEMLER (ÜÇ OLGU NEDENİYLE)* Tamer KINOĞLU** Hüma ÖMÜRLÜ*** Güliz GÖRGÜL*** Mehmet YALIM**** Bir dişin sağlıklı fonksiyonu,

Detaylı

DENEYSEL PERİODONTİTlS SONRASI UYGULANAN KÜRETAJ VE SİTRİK ASİT İŞLEMLERİNİN PULPA DOKUSUNA ETKİLERİ*

DENEYSEL PERİODONTİTlS SONRASI UYGULANAN KÜRETAJ VE SİTRİK ASİT İŞLEMLERİNİN PULPA DOKUSUNA ETKİLERİ* G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt II, Sayı 2, Sayfa 11-23, 1985 DENEYSEL PERİODONTİTlS SONRASI UYGULANAN KÜRETAJ VE SİTRİK ASİT İŞLEMLERİNİN PULPA DOKUSUNA ETKİLERİ* Koksal BALOŞ** Coşkun BARAN*** Kaya EREN***

Detaylı

PANAROMİK RADYOGRAFİ TEKNİĞİ İLE ÜST ÇENE ÖN BÖLGEDE İKİNCİ SÜRNÜMERER BİR DİŞİN TEŞHİS BAŞARISIZLIĞI

PANAROMİK RADYOGRAFİ TEKNİĞİ İLE ÜST ÇENE ÖN BÖLGEDE İKİNCİ SÜRNÜMERER BİR DİŞİN TEŞHİS BAŞARISIZLIĞI G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt III, Sayı 1, Sayfa 177-181, 1986 PANAROMİK RADYOGRAFİ TEKNİĞİ İLE ÜST ÇENE ÖN BÖLGEDE İKİNCİ SÜRNÜMERER BİR DİŞİN TEŞHİS BAŞARISIZLIĞI Yurdaer KILIÇ* Tayfun ALAÇAM** Çocuklarda

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Y. Lisans Diş Hekimliği Ankara Üniversitesi 2003-2008

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Y. Lisans Diş Hekimliği Ankara Üniversitesi 2003-2008 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nur BALCI 2. Doğum Tarihi: 01.01.1985 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Lise: Muğla Anadolu Lisesi 1996-2003 Derece Alan Üniversite Yıl Y. Lisans Diş Hekimliği Ankara

Detaylı

Bir torbada 6 beyaz 5 krmz ve 4 siyah bilye vardr. Torbadan rastgele çekilen 3 bilyenin a) Üçünün de beyaz olma olasl" b) Üçünün de ayn renkte olma

Bir torbada 6 beyaz 5 krmz ve 4 siyah bilye vardr. Torbadan rastgele çekilen 3 bilyenin a) Üçünün de beyaz olma olasl b) Üçünün de ayn renkte olma 1 Bir torbada 6 beyaz 5 krmz ve 4 siyah bilye vardr. Torbadan rastgele çekilen 3 bilyenin a) Üçünün de beyaz olma olasl" b) Üçünün de ayn renkte olma olasl" c) Üçünün de farkl renkte olma olasl" d) 1.

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K DPE 603 Fiziksel, psikolojik, sosyal gelişim ve davranış

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K DPE 603 Fiziksel, psikolojik, sosyal gelişim ve davranış PEDODONTİ Ders Koordinatörü: Prof. Dr. Serap Çetiner, scetiner@neu.edu.tr DersSorumluları: Prof. Dr. Serap Çetiner, scetiner@neu.edu.tr Prof.Dr. Şaziye Aras, saziye_aras@yahoo.com Prof.Dr. Leyla Durutürk,

Detaylı

İstanbul'da bulunan Zihinsel Engelliler Eğitim Uygulama Okullarındaki öğrencilerde diş ve dişeti sağlığı durumunun saptanması ve iyileştirilmesi

İstanbul'da bulunan Zihinsel Engelliler Eğitim Uygulama Okullarındaki öğrencilerde diş ve dişeti sağlığı durumunun saptanması ve iyileştirilmesi ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kenan NAZAROĞLU Doğum Tarihi: 20.01.1983 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Diş Hekimliği Fakültesi İstanbul

Detaylı

Doç. Dr. ŞÜKRÜ ENHOŞ

Doç. Dr. ŞÜKRÜ ENHOŞ Doç. Dr. ŞÜKRÜ ENHOŞ ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Saygun I, Sahin S, Musabak U, Enhos S, Kubar A, Gunhan O, Slots J Human cytomegalovirus in peripheral giant cell

Detaylı

Alt Daimi Orta Kesici Dişlerin Süt Dişlerinin Lingualinden Sürmesi: Klinik Değerlendirme

Alt Daimi Orta Kesici Dişlerin Süt Dişlerinin Lingualinden Sürmesi: Klinik Değerlendirme ARAŞTIRMA (Research) Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 3, Sayı:, Sayfa: 89-94, Alt Daimi Orta Kesici Dişlerin Süt Dişlerinin Lingualinden Sürmesi: Klinik Değerlendirme Lingual Eruption of

Detaylı

TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma

TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma Oral İmplantolojide Temel Kavramlar, Teşhis ve Tedavi Planlaması 13.30-15.00 Dental implantların kısa tarihçesi

Detaylı

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu Online Bilimsel Program Yönetici Klavuzu Bu belgedeki bilgiler, ekiller ve program ilevi önceden haber verilmeksizin deitirilebilir. Tersi belirtilmedikçe, burada örnek olarak ad geçen kiiler, adresler,

Detaylı

Fotoğraf makinesi alma kılavuzu

Fotoğraf makinesi alma kılavuzu On5yirmi5.com Fotoğraf makinesi alma kılavuzu Fotoğrafa merak saldınız ve siz de bir fotoğraf makinesi almak istiyorsunuz. İşte size yardımcı olacak birkaç öneri... Yayın Tarihi : 3 Eylül 2012 Pazartesi

Detaylı

ERİŞKİN PERİODONTİTİSLİ BİR OLGUDA ORTODONTİK TEDAVİ

ERİŞKİN PERİODONTİTİSLİ BİR OLGUDA ORTODONTİK TEDAVİ İ Ü Dİş Hek Fak Der 1996: 30: 160-166 ERİŞKİN PERİODONTİTİSLİ BİR OLGUDA ORTODONTİK TEDAVİ Sönmez Fıratlı Yayın kumluna teslim tarihi: 19.3.1996 Yayına kabul tarihi: 12.4.1996 Özet Bu makalede erişkin

Detaylı

KLİNİK ARAŞTIRMALAR YÖNETMELİĞİNE TABİ OLMAYAN ARAŞTIRMALARDA ETİK YAKLAŞIM (KAPSAM DIŞI ARAŞTIRMALAR)

KLİNİK ARAŞTIRMALAR YÖNETMELİĞİNE TABİ OLMAYAN ARAŞTIRMALARDA ETİK YAKLAŞIM (KAPSAM DIŞI ARAŞTIRMALAR) KLİNİK ARAŞTIRMALAR YÖNETMELİĞİNE TABİ OLMAYAN ARAŞTIRMALARDA ETİK YAKLAŞIM (KAPSAM DIŞI ARAŞTIRMALAR) PROF.DR. ÜNAL KUZGUN İ.Ü.İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURUL ÜYESİ ŞİŞLİ ETFAL EAH

Detaylı

PROF. DR. TÜLİN TANER

PROF. DR. TÜLİN TANER Uyku Apne Sendromunda Diş Hekimliği Uygulamaları PROF. DR. TÜLİN TANER Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ortodonti AnaBilim Dalı TTD Okulu Uyku Bozuklukları Merkezi Kursu Ankara 26 27 Mart

Detaylı

EK-1 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ B-DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ B-DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ ÜNİVERSİTELER İÇİN TAVAN FİYAT (TL)

EK-1 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ B-DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ B-DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ ÜNİVERSİTELER İÇİN TAVAN FİYAT (TL) KAMU HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ EK-1 SIRA B-DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ B-DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ 1 TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI 2 S401010 Diş hekimi muayenesi 14 21 3 S401030 Konsültan diş hekimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1 ) Adı, Soyadı : Bülent DAYANGAÇ 2 ) Doğum Tarihi : 05 Temmuz 1946 3 ) Ünvanı : Profesör 4 ) Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Y. Lisans Dişhekimliği Fakültesi Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

BAĞDAT CADDESİ LEVENT ACARKENT www.dentram.com

BAĞDAT CADDESİ LEVENT ACARKENT www.dentram.com BAĞDAT CADDESİ LEVENT ACARKENT www.dentram.com Yüzünüzü güldüren uzmanlık ve teknoloji DENTRAM Dentram Diş Tedavi Kliniği, 1994 yılında Bağdat Caddesi nde, Ortodonti Uzmanı Dr. Aylin Sezen Yalçın ve Çene

Detaylı

AVULSYON TEDAVSNDE GÜNCEL YAKLAIMLAR CURRENT APPROACH IN AVULSION TREATMENT

AVULSYON TEDAVSNDE GÜNCEL YAKLAIMLAR CURRENT APPROACH IN AVULSION TREATMENT AVULSYON TEDAVSNDE GÜNCEL YAKLAIMLAR Cumhuriyet Üniversitesi CURRENT APPROACH IN AVULSION TREATMENT Dokt.Ör.Özlem Mart AKGÜN* Doç.Dr.Günseli GÜVEN POLAT** Yrd.Doç.Dr.Ceyhan ALTUN*** ÖZET Travmatik yaralanma

Detaylı

Çatlak Diş Sendromu. Cracked Tooth Syndrome

Çatlak Diş Sendromu. Cracked Tooth Syndrome OLGU RAPORU (Case Report) Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 32, Sayı: 1, Sayfa: 25-29, 2008 Çatlak Diş Sendromu Cracked Tooth Syndrome *Dr. Leyla Berna ÇAĞIRANKAYA, *Dt. Hümeyra Özge ERBUDAK,

Detaylı

İSTİKLÂL MAHKEMELERİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

İSTİKLÂL MAHKEMELERİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU İSTİKLÂL MAHKEMELERİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU (10-11 ARALIK 2015 /ADIYAMAN) Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı ve Adıyaman Üniversitesi iş birliğinde 10 11 Aralık 2015 tarihlerinde Adıyaman da İstiklâl

Detaylı

DENTAL TRAVMA. Ortodontik tedavi için başvuran hastalarda yüksek oranlarda travma hikayesi görülmektedir.

DENTAL TRAVMA. Ortodontik tedavi için başvuran hastalarda yüksek oranlarda travma hikayesi görülmektedir. Dr. Levent Vahdettin DENTAL TRAVMA Ortodontik tedavi için başvuran hastalarda yüksek oranlarda travma hikayesi görülmektedir. Ortodontist tedaviye başlamadan önce, Travma görmüş dişte diş hareketlerinin

Detaylı

TESAM AKADEMİ YAYIN İLKELERİ 1. Tesam Akademi Dergisi Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda 2 kez yayımlanmaktadır.

TESAM AKADEMİ YAYIN İLKELERİ 1. Tesam Akademi Dergisi Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda 2 kez yayımlanmaktadır. TESAM AKADEMİ YAYIN İLKELERİ 1 GENEL İLKELER Tesam Akademi Dergisi Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda 2 kez yayımlanmaktadır. Dergide ekonomi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, dış politika, hukuk

Detaylı

AMASYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİNE BAŞVURAN HASTALARIN ENDODONTİK VE PERİODONTAL TEDAVİ GEREKSİNİMLERİNE GÖRE ARAŞTIRILMASI

AMASYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİNE BAŞVURAN HASTALARIN ENDODONTİK VE PERİODONTAL TEDAVİ GEREKSİNİMLERİNE GÖRE ARAŞTIRILMASI Araştırma/ GÖKTÜRK, Research GÖKTÜRK, Article AMASYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİNE BAŞVURAN HASTALARIN ENDODONTİK VE PERİODONTAL TEDAVİ GEREKSİNİMLERİNE GÖRE ARAŞTIRILMASI THE INVESTIGATION OF PATIENTS

Detaylı

Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu;

Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu; PROLAKTİNOMA Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu; Prolaktinoma beyinde yer alan hipofiz bezinin prolaktin salgılayan tümörüdür. Kanserleşmez ancak hormonal dengeyi bozar. Prolaktin hormonu

Detaylı

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim B: Ana proje yönetimi bilgi alan B: Tüm paydalara ulamak ve iletiim kurmak için

Detaylı

ZYGOMA. İmplant. Kemik kaybı durumunda kullanılan özel implantlar

ZYGOMA. İmplant. Kemik kaybı durumunda kullanılan özel implantlar ZYGOMA İmplant Kemik kaybı durumunda kullanılan özel implantlar ZYGOMA Zygoma İmplant İleri derecede rezorbe dişsiz maksillaya sahip olan hastalarda cerrahi ve protetik rehabilitasyon oldukça güç olabilmektedir.

Detaylı

Acil Tıpta Güncel Bilgiye Erişim

Acil Tıpta Güncel Bilgiye Erişim Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi Acil Tıpta Güncel Bilgiye Erişim SB İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir, 24-27 Mart 2011 Sunumu Hazırlayan Öğr. Gör. Uzm. Dr. Neşe Çolak

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. RAHŞAN ÇAM

Yrd.Doç.Dr. RAHŞAN ÇAM Yrd.Doç.Dr. RAHŞAN ÇAM Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik 1994-1998 Lisans İstanbul Üniversitesi Bölümü

Detaylı

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER Prof. Dr. Ali EN 1 Normal dalm artlarn salamayan ve parametrik istatistik tekniklerinin kullanlmasn elverisiz klan durumlarn bulunmas halinde, eldeki verilere bal

Detaylı

LKÖRETM 4. SINIF BLGSAYAR DERS KTAPLARININ GÖRSEL TASARIM LKERLERNE GÖRE DEERLENDRLMES. Hafize KESER *

LKÖRETM 4. SINIF BLGSAYAR DERS KTAPLARININ GÖRSEL TASARIM LKERLERNE GÖRE DEERLENDRLMES. Hafize KESER * LKÖRETM 4. SINIF BLGSAYAR DERS KTAPLARININ GÖRSEL TASARIM LKERLERNE GÖRE DEERLENDRLMES Hafize KESER * Özet Bu çalmann hedefi, Türkiye deki ilköretim bilgisayar ders kitaplarnn önceden belirlenmi olan 48

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT. 4,5 cm

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT. 4,5 cm A4 2,5cm YAZI KARAKTERİ: TIMES NEW ROMAN EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT İLK PENCERE: Proje adı 12 punto ile en fazla 38 Karakter

Detaylı

T.C. ANKARA.ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU ORTOGNATİK CERRAHİ SONRASI TEMPOROMANDİBULAR EKLEMDE

T.C. ANKARA.ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU ORTOGNATİK CERRAHİ SONRASI TEMPOROMANDİBULAR EKLEMDE T.C. ANKARA.ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU ORTOGNATİK CERRAHİ SONRASI TEMPOROMANDİBULAR EKLEMDE ORTAYA ÇIKAN DEĞİŞİKLİKLERİN DENTAL PANORAMİK TOMOGRAFİ İLE İZLENMESİ Proje Yürütücüsü:

Detaylı

Taner Arabacı, Alper Kızıldağ, Oğuz Köse. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji AD, Erzurum - Turkey

Taner Arabacı, Alper Kızıldağ, Oğuz Köse. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji AD, Erzurum - Turkey MÜSBED 2013;3(2):97-101 DOI: 10.5455/musbed.20130411090604 Olgu Sunumu / Case Report Periodontal Kemikiçi Defektlerin Rejeneratif Tedavisinde Trombositten Zenginleştirilmiş Fibrin Membran Ve Otojen Kemik

Detaylı

EVALUATING THE RELATIONS OF THE ANXIETY DURING PERIODONTAL TREATMENT APPLICATION WITH AGE, SEX AND DENTAL PREVIOUS HISTORY

EVALUATING THE RELATIONS OF THE ANXIETY DURING PERIODONTAL TREATMENT APPLICATION WITH AGE, SEX AND DENTAL PREVIOUS HISTORY PERODONTAL TEDAV ESNASINDAK ANKSYETE LE YA, CNSYET VE D HEKMNE GTME DURUMU ARASINDAK LKNN NCELENMES EVALUATING THE RELATIONS OF THE ANXIETY DURING PERIODONTAL TREATMENT APPLICATION WITH AGE, SEX AND DENTAL

Detaylı

HORMON TEDAV0S0 VE PROSTAT ÜZER0NE DERLEME

HORMON TEDAV0S0 VE PROSTAT ÜZER0NE DERLEME Sayfa 1/7 DERLEME supermen, 29.10.2012 saat: 08:13 HORMON TEDAV0S0 VE PROSTAT ÜZER0NE DERLEME T1ptaki ilerlemeler neticesinde, hastalar1n _ifa bulmas1 yan1nda, bu _ifay1 elde ederken hayat kalitesini de

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS Yoğun Bakım Hemşireliği I YBH 501 I.Yarıyıl 3 T+4 U 5 10

DERS BİLGİLERİ. Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS Yoğun Bakım Hemşireliği I YBH 501 I.Yarıyıl 3 T+4 U 5 10 DERS BİLGİLERİ Yoğun Bakım Hemşireliği I YBH 501 I.Yarıyıl 3 T+4 U 5 10 Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık) Dersin Öğrenim Çıktıları Dersin İçeriği Önerilen Kaynaklar Prof. Dr. Fatma Eti Aslan Prof. Dr. Fatma

Detaylı

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn SORU : Aada tanm verilen f fonksiyonlarndan hangisi denklemini her R için salar? f + = f t dt integral e A) f = e B) f = e C) f D) f = E) f = e ( ) = e ( ) SORU : Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln

Detaylı

7tepeklinik ÖZGÜN ARAŞTIRMA

7tepeklinik ÖZGÜN ARAŞTIRMA ÖZGÜN ARAŞTIRMA İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ne başvuran hastalarda periodontal hastalık farkındalığı Awareness of periodontal disease among the patients applied to Istanbul University

Detaylı

Bölüm başlıkları : Ortada, tamamı büyük harf, 12 punto, kalın, numaralama 1 GİRİŞ biçimindedir.

Bölüm başlıkları : Ortada, tamamı büyük harf, 12 punto, kalın, numaralama 1 GİRİŞ biçimindedir. 1. DİPLOMA ÇALIŞMASI YAZIM KURALLARI Kağıt boyutu : A4 Kenar boşlukları : Üst: 3 cm, Alt: 2,5 cm, Sol: 3 cm, Sağ: 2,5 cm. Yazı karakteri : Calibri / 12 punto Satır aralığı : 1,5 satır. Sayfa numaraları

Detaylı

K TAP TANITIMI. Döndü DÜ ÜNMEZ *

K TAP TANITIMI. Döndü DÜ ÜNMEZ * TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:313317 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:313317 KTAPTANITIMI OyaDALAR,War,EpidemicsandMedicineintheLateOttomanEmpire(19121918),

Detaylı

BÖLÜMLÜ DİŞ EKSİKLİĞİNİN TEDAVİ PLANLAMASINDA ORTOPANTOMOGRAFENİN

BÖLÜMLÜ DİŞ EKSİKLİĞİNİN TEDAVİ PLANLAMASINDA ORTOPANTOMOGRAFENİN G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt V, Sayı 2, Sayfa 133-138, 1988 BÖLÜMLÜ DİŞ EKSİKLİĞİNİN TEDAVİ PLANLAMASINDA ORTOPANTOMOGRAFENİN YERİ Tamer KINOĞLU* Dilşat ALASYA** Mete AKHUNLAR*** Tansev MIHÇIOĞLU**** GİRİŞ

Detaylı

Bu kriterleri aşan bildiriler tekrar düzenlenmesi için yazarına geri gönderilecektir.

Bu kriterleri aşan bildiriler tekrar düzenlenmesi için yazarına geri gönderilecektir. XI. AIECM3 Uluslararası Orta Çağ ve Modern Akdeniz Dünyası Seramik Kongresi 19-24 Ekim, 2015 Antalya Bildirilerin son teslim tarihi 1Ağustos 2016 olarak belirlenmiştir. Bildiriler CD, DVD ya da We Transfer

Detaylı

D İ Z İ N. Yücel Yılmaz, İlknur Tosun. Acta Odontol Turc 2013;30(3):123-7 (32 ref) TK

D İ Z İ N. Yücel Yılmaz, İlknur Tosun. Acta Odontol Turc 2013;30(3):123-7 (32 ref) TK D İ Z İ N Addison Hastalığı Turc 2013;30(2):90-2 (12 ref) TK Adeziv Sistemler Odontol Turc 2013;30(1):18-24 (40 ref) TK Adezivler ref) TK Adezyon Restoratif Materyallerin Yüzeylerinde Candida albicans

Detaylı

İMPLANT. Prof. Dr. Ahmet Saraçoğlu

İMPLANT. Prof. Dr. Ahmet Saraçoğlu İMPLANT Prof. Dr. Ahmet Saraçoğlu İMPLANT NEDİR? İmplant, herhangi bir nedenden dolayı kaybedilen dişlerin, fonksiyon ve görünüşünü tekrar kazandırmak amacıyla, kişinin çene kemiğine yerleştirilen, kişinin

Detaylı

K.S.Ü. MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ / BİTİRME PROJESİ DERSLERİ İLE İLGİLİ İLKELER

K.S.Ü. MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ / BİTİRME PROJESİ DERSLERİ İLE İLGİLİ İLKELER K.S.Ü. MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ / BİTİRME PROJESİ DERSLERİ İLE İLGİLİ İLKELER 1- TANIM K.S.Ü. Müh. Mim. Fakültesinin Tekstil Mühendisliği Bölümünde Bitirme

Detaylı

Uluslararası Spor Bilimleri Araştırma Dergisi (USBAD)

Uluslararası Spor Bilimleri Araştırma Dergisi (USBAD) Uluslararası Spor Bilimleri Araştırma Dergisi (USBAD) Yazım Kuralları: Çalışmanın metni 12 punto, 1,5 satır aralığında, Times New Roman yazı karakterinde, iki yana yaslı şekilde, MS Word programında yazılmalıdır.

Detaylı

ORTODONTİ. Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K DOR 603 Ortodontik tanı yöntemleri, Fonksiyonel analiz,

ORTODONTİ. Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K DOR 603 Ortodontik tanı yöntemleri, Fonksiyonel analiz, ORTODONTİ Ders Koordinatörü: Prof. Dr. Mutahhar Ulusoy Ders Sorumluları: Prof. Dr. Zahir Altuğ altug@dentistry.ankara.edu.tr Prof. Dr. Hakan Gögen Doç.Dr. Çağrı Ulusoy DOR 601 Büyüme ve gelişim Z 3 0 3

Detaylı

PERİODONTİTİSTLİ HASTADA KOMBİNE ORTODONTİK VE PERİODONTAL TEDAVİ (BİR OLGU SUNUMU)

PERİODONTİTİSTLİ HASTADA KOMBİNE ORTODONTİK VE PERİODONTAL TEDAVİ (BİR OLGU SUNUMU) Olgu ALAKUŞ Sunumu/ SABUNCUOĞLU, Case Report ÖZCAN PERİODONTİTİSTLİ HASTADA KOMBİNE ORTODONTİK VE PERİODONTAL TEDAVİ (BİR OLGU SUNUMU) COMBINED ORTHODONTICS AND PERIODONTAL TREATMENT OF A PATIENT WITH

Detaylı