Dikkat! Misnak. Misnak Uluslararas Tafl mac l k. 700 beygir bal k. Volvo araçlar ile ifller gününden önce tamam OLIVIER SPLINGART

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dikkat! Misnak. Misnak Uluslararas Tafl mac l k. 700 beygir 180.000 bal k. Volvo araçlar ile ifller gününden önce tamam OLIVIER SPLINGART"

Transkript

1 VOLVO KAMYON VOLVO GROUP LTD. N N YAYINIDIR # Dikkat! Misnak Misnak Uluslararas Tafl mac l k 700 beygir bal k OLIVIER SPLINGART Volvo araçlar ile ifller gününden önce tamam GÖKKAR MADENC L K

2

3 VOLVO KAMYON MAGAZ N 2/2011 Ç NDEK LER & L DERDEN beygir bal k Olivier Splingart, Avrupa'daki bal k çiftlikleri ile bal kç lar aras nda canl bal k tafl mac l yap yor. Uzun mesafeler, bal klar taze ve diri tutan geliflmifl bir oksijenli tank sistemi gerektiriyor. Bu geliflmifl tank sistemi art k Volvo FH Bg ile tamamlan yor. 14 Sürücülerdeki sa l k sorunlar n n birkaç sebebi Uzun yol sürücüleri genel olarak fazla kiloludur ve pek sa l kl de illerdir. Yaflam tarzlar n iyilefltirme istekleri vard r fakat pek ço u yollardaki çal flma ortam n n buna engel oldu unu düflünür. Yine de, bu sorunu çözmek mümkün. 22 Volvo araçlar ile ifller gününden önce tamam Yaflam ve yap tarz de ifliyor. Modern binalar n ve altyap n n oluflumunda kulllan lan tüm inflaat ekipmanlar n n, özellikle de kamyon ve çekicilerin verimlilik ve performanslar art yor. 24 Daha temiz bir gelece e 3 ad m at n Birincisi sessiz, ikincisi gazla çal flan araçlar için gelece e dönük önemli bir ad m ve üçüncüsü e er birkaç y l geliflmesine izin verilirse muazzam baflar lara imza atacak. Volvo Kamyon'un en çok ümit vaadeden ve çevreye sayg l motor teknolojileri en iyi bu flekilde özetlenebilir. D ER KONULAR: 6 NAD REN HT YAÇ DUYDU UNUZ V TES KOLU ON YAfiINDA 7 YOLDA 28 SÜRÜCÜ E T M, KARLILI INIZ ÜZER NDE ETK S N GÖSTER R 30 VOLVO OCEAN RACE 31 HER DAMLA DE ERL D R VOLVO KAMYON MAGAZ N VOLVO GROUP ÜRÜN, TEKNOLOJ VE HABER DERG S S. Yaz flleri Müdürü ve Sahibi: Özlem Elif Çopuro lu Tel: Adres: Volvo Group Otomotiv Ltd. Volvo fl Merkezi çerenköy Mah. Engin Sk. No: 9 Ataflehir stanbul Turkey Yay n Haz rl k: Maya Bas n Yay n ve Mat. Ltd. fiti. shakpafla Cad. Kutlugun Sk. No:9 st.-türkiye Tel: Bask : Esen Ofset Tel: Yay n Türü: Yerel Süreli Yay n. 3 ayda bir yay mlan r. Say 19 Volvo Kamyon Magazin dergisi T.C yasalar na uygun olarak yay mlanmaktad r. Foto raf ve bilgilerin kullan m hakk Volvo Kamyon Magazin Dergisine aittir, izinsiz kaynak gösterilerek dahi al nt yap lamaz. Volvo da her damla yak t de erlidir Rekabetçi, fiyat odakl ve sürekli olarak geliflmekte olan bir pazarda, Volvo Kamyon olarak müflterilerimize en iyi iflletim maliyetini ve çal flma zaman sunarak müflterimizin kârl l klar - na katk da bulunmay hedefliyoruz. Ayr ca, müflterilerimize pazardaki en iyi yak t verimlili ine sahip araçlar ve yak t tüketimlerini azaltmalar na yard mc olacak farkl çözüm ve hizmetleri sunabilmek için çok çal fl yoruz çünkü müflterilerimizin kârl l - için yak t n her bir damlas n n ne kadar önemli oldu unu biliyoruz. Ak ll flanz man I-Shift, ürünlerimizi daha yak t verimli yapmak için gösterdi imiz bu çabalar n bir ürünü. I-Shift, her bir Volvo motorundan en iyi performans n nas l al naca n bilir ve her zaman en ekonomik vitesi seçerek yak t tüketiminin azalt lmas na katk sa lar. Sürücü e itimi, tafl mac l k bilgi sistemleri, hava deflektörleri gibi yak t maliyetlerinin azalt lmas - na yard mc olacak ö elerden oluflan Fuelwatch program m z ise uzun vadede yak t tasarrufunun süreklili ini sa laman z konusunda size yol gösterir. Ancak, k sa vadede yak t tüketiminin azalt lmas sürücüye ba l d r. Etkin bir sürüfl stiliyle, sürücü yak t ekonomisine ve çevreye önemli katk larda bulunabilir. Volvo Kamyon olarak yak t verimli sürüflü teflvik etmek ve bu konuda becerikli olan sürücüleri ödüllendirmek ad na dünya çap nda bir yar flma düzenliyoruz. Yar flman n amac belli bir rotada mümkün oldu unca ekonomik bir sürüfl gerçeklefltirmektir. Yar flmam z, hem arac ndan hem de yak t n en son damlas ndan en iyi verimi almay bilen tüm sürücülere aç k. Eylül ay nda stanbul, Bolu, ve Mersin de gerçeklefltirilecek eleme turlar n n birincileri Ekim ay nda stanbul daki finalde yar - flacaklar. Finalin en iyi sürücüsü ise dünya flampiyonlu u için Ekim de Göteborg ta geçeklefltirilecek olan yar flmaya kat lmaya hak kazanacak. Yar flmaya kat lacak tüm sürücülere baflar lar diliyorum. MARTIN ERICSSON Genel Müdür Volvo Group 3

4 GÜNDEM fi DÜNYASI Volvo Kamyon Drivers' Fuel Challenge için geri say m bafllad!.. YAKIT TASARRUFUNA VE ETK N YAKIT KULLANIMINA BÜYÜK ÖNEM VEREN VOLVO KAMYON, The Drivers Fuel Challenge yar flmas ile bu alanda en yüksek performansa sahip sürücüyü ar yor. Geçerli bir sürücü ehliyetine sahip tüm kamyon ve çekici sürücülerine becerilerini ortaya koyma f rsat sunan bu yar flma, Türkiye de üç ayr flehirde gerçeklefliyor. YARIfiMAYA KATILMANIZ Ç N GEREKL BELGELER AfiA IDAK G B D R: Yar flma tarihleri aras nda geçerli olacak SRC 3 ya da SRC 4 Belgesi. Yar flma tarihleri aras nda geçerli olacak "PS KOTEKN K RAPORU". Yar flmaya kat l m için tarihinden önce ehliyet alm fl olanlar için 'E s n f ' ehliyet, bu tarihten sonra ehliyet alm fl olanlar için 'D s n f ' ehliyet gereklidir. Yar flma tarihlerinde bir tafl mac l k firmas nda aktif olarak çal flt n za dair belge Eylül de stanbul da, Eylül de Bolu da, Eylül de Mersin de gerçekleflecek yar flmalarda ilk üçe girenler, 1 Ekim de Türkiye finalinde yar flacaklar. Türkiye finalinde belli bir rotada en ekonomik sürüflü gerçeklefltiren birinci ise Göteborg'daki finale kat larak tüm dünya sürücüleri ile mücadele edecek. KAZANANLARI B R ÇOK VOLVO ÖDÜLÜNÜN BEKLED YARIfiTA, Göteborg'daki finale kat lmaya hak kazanan ülke birincisi, e lence dolu aktivitelerin dahil oldu u bir Göteborg seyahati de kazanm fl olacak. The Drivers' Fuel Challenge n dünya birincisi ise bir misafiri ile birlikte yaklafl k dolar de erindeki bir Volvo deneyimine davetiye kazanacak. Baflvuru için; Web Sitesi:http: //fuelchallenge.volvotrucks.com Tel: YEN VOLVO FE H BR D N ÇARPIfiMA TESTLER TAMAM! YEN VOLVO FE H BR D, Volvo Kamyon un zorlu çarp flma testinden baflar yla geçti. Volvo Kamyon un hibrid bir kamyonla yapt bu ilk çarp flma testinde; FE Hibrid in akü setine, k rm z fl kta durmayan bir otomobilin 46 km/s h zla vurmas simule edildi. Test s ras nda; araç içine monte edilmifl güvenlik sistemi, akü setinin çal flmas n bir anda durdurdu. Volvo mühendisleri, kg lik arac n, akü setine çarpmas ndan sonra donan m n tüm beklentileri karfl lad - n bildirdiler. ÇARPIfiMA TESTLER NDEN SORUMLU ULF TORGILS- MAN; testi, akünün flarj olmaya devam etti i 45 saniye içinde gerçeklefltirdiklerini, sistemin içinden en fazla ak m n geçti ini bu sürenin, en do ru test sonucuna ulafl lmas n sa lad n aç klad. VOLVO KAMYON TRAF K VE ÜRÜN EMN YET D REKTÖRÜ CARL JOHAN ALMQVIST SE: Yeni alternatif aktarma organlar na sahip araçlarla çal fl rken, çarp flma testleri bizler için son derece önemli. Hibrid kamyonlar n akü seti, arac n yan k sm nda bulunuyor. Bu teknolojinin güvenli inden emin olmak için en zorlu testleri uyguluyoruz dedi. 4 DA ITIM VE HURDA toplama ifllerinde kullan laca n öngörülen Volvo FE Hibrid, bir elektrik motoru ve dizel motorun paralel flekilde çal flmas ile güç üretiyor ve bu sayede %30 oran nda yak t tasarrufu sa l yor. Akü setinin toplam a rl 578 kg, tek bafl na akünün a rl 232 kg. Elektrik aksam, 600 Volt ile çal - fl yor.

5 MEDETO ULLARI NA VOLVO FH BG 6X4 LE TAZE KAN! TAfiIMACILIK VE LOJ ST K H ZMETLER NDEK TECRÜBES ve sundu u kaliteli hizmet anlay fl ile öne ç kan Medeto ullar Uluslararas Tafl mac l k, araç yat r m na Volvo FH16 700Bg 6x4 Euro-5 çekici ile devam etti. Yeni Volvo sunu Volvo Kamyon Sat fl Temsilcisi Kayahan Ferizcan dan teslim alan Medeto ullar Genel Müdürü Ömür Medeto lu; uzun yol tafl mac l ndaki performans, kalite, dayan kl l k ve mükemmel sürüfl özelliklerinin yan s ra yak t verimlili i ve karl l kta da fark yaratan Volvo FH16 700Bg 6x4 çekiciyi filolar na eklemekten mutluluk duyduklar n söyledi. VOLVO KAMYON ÇA RI MERKEZ N N SES AVRUPA DAN DUYULUYOR! Metan Dizel e Haz r Olun! VOLVO KAMYON UN A ustos ay nda Volvo FM Metan- Dizel kamyonlar n seri üretimine bafllamas yla, Avrupa da ilk kez daha uzun ve daha a r tafl ma ifllerinde de gazla çal flan kamyonlar iflbafl yapacak. FM Metan Dizel, 13 litrelik motoru sayesinde 460 Bg güç ve 2300 Nm tork üretiyor. Yak t n %75 e kadar olan k sm metan gaz ndan, kalan k sm dizel yak ttan sa lan yor. Bu oran, arac n hangi amaçla kullan ld na göre farkl l k gösterebiliyor. Gazla çal flan konvansiyonel motorlara göre metandizel %30 ila 40 aras nda daha yüksek verimlilik sa l yor. Bu da yak t tüketiminde % 25 oran nda bir iyilefltirme anlam na geliyor. Yeni arac ve teknolojisini uzun süredir test eden Volvo nun müflterilerinden Götene Kyltransport, FM MetanDizel i test sürüfllerinde normalden 3 ton daha fazla yük tafl yan, 20 metrelik bir frigorifik yar römorkla kullan yor. Bu yüksek kapasiteli arac n, hidrolik so utma ünitesi, gücünü metan-dizel motordan sa l yor. GÖTENE KYLTRANSPORT BAfiKANI ULF JOHANSSON: Metan-dizel kullan m ile ilgili deneyimlerimiz ola anüstü ve kesinlikle gelece in çözümü olacak. Gaz n fiyat bu flekilde oldu u sürece inan yorum ki önümüzdeki 5 y l içinde filomuzun %80 i metan-dizel ile çal flan Volvo kamyonlardan oluflacak diyor. Metan-dizelli bir kamyonu sürmenin, dizel yak t kullanan bir kamyonu sürmekle ayn oldu unu belirten Götene Kyltransport sürücülerinden Ulf Olsson ise; Aynen klasik bir dizel araç sürmek gibi. Tabii ki yak t ikmalinde farkl l klar var ama k sa sürede buna da al fl yorsunuz diyor. Volvo Kamyon Motor Stratejileri ve Planlama Müdürü Mats Franzén de Volvo nun metan-dizel teknolojisi ile ilgili olarak flu bilgileri veriyor; Metan-dizel motor, dizel bir motordan çok farkl de il. En büyük farkl l k; gaz enjektörlerinin olmas. Bu enjektörler girifl borusu ile motor blo u aras nda bir tabaka üzerinde. Ayr ca termos benzeri bir yak t tank nda gaz; s v halde, -140 santigrat derece ve makul bir bas nç alt nda tutuluyor. Bir de özel tasar m katalitik konvertör var. Dizel teknolojisinin s v laflt r lm fl gaz gücüyle kullan ld metan-dizel kamyonumuz, gelecek için çok fley vaadediyor. lk defa bölgesel tafl mac l kta ve potansiyel olarak uzun yol tafl mac l nda gazla çal - flan kamyon kullanmak mümkün oluyor. Ayr ca metan gaz n n fiyat n n dizel yak ttan daha düflük olmas, firma sahiplerinin yat r mlar n n karfl l - n k sa zamanda almas n sa l yor. VOLVO KAMYON VE ÇEK C SÜRÜCÜLER, art k Türkiye s n rlar d fl ndayken de Volvo Kamyon Ça r Merkezi nin numaral telefonunu arayarak, 7 gün / 24 saat, istek ve flikayetlerini bildirip, yard m talep edebiliyorlar. Volvo müflterileri, Avrupa yollar nda Action Service i aramak yerine, do rudan Volvo Kamyon Ça r Merkezi ni arayarak, ihtiyaç duyduklar yard m n organize edilmesini talep edebiliyor, flikayet ve dileklerini iletebiliyorlar. Volvo Kamyon Ça r Merkezi nin bu hizmeti, araçlar n kesintisiz sürüfl yapmalar n n sa lanmas için gerçeklefltirilen yat r mlar n yeni bir halkas. VOLVO KAMYON GENEL MÜDÜRÜ MARTIN ERICSSON: Müflterilerimizin en yüksek verimlilik ve karl l sa lamas nda sat fl sonras hizmetlerin ne kadar önemli oldu unu biliyoruz. Bu nedenle ça r merkezimizi tüm sürücülerimizin yurtiçi ve yurtd fl ndan ulaflabilecekleri flekilde yeniden yap land rd k. Müflterilerimiz memnun, sürücülerimiz güven içinde diyor. 5

6 GÜNDEM ÜRÜNLER Nadiren ihtiyaç duyduğunuz vites kolu on yaşında I-Shift piyasaya sürüldüğünde, otomatikleştirilmiş mekanik şanzımanların geleceği olduğuna pek kimse inanmıyordu. Piyasada halihazırda birkaç AMT (Otomatikleştirilmiş Mekanik Şanzıman) sistemi vardı. Bu sistemlerin tümü, otomatik vites değişimi için modifi ye edilmiş manuel şanzımanlara dayanıyordu. Genel olarak tamamen güvenilir değillerdi ve müşteriler şikayetçiydi. Bununla birlikte, Volvo Kamyon otomatik vites değişimi için tasarlanmış bir şanzıman sistemi fi krini savunuyordu. Bu yıl, I-Shift on yaşına basıyor. Bugün Avrupa'da satılan Volvo FH kamyonlarının en az yüzde 80'inde I-Shift donanımı var BİRİNCİ NESİL I-Shift, şanzımanın on ikilik oranı ve motor üzerinde tam kontrol sunan bir dahili regülatöre sahip tamamen yeni bir senkromeçsiz aktarma organı idi. O zamanlarda, I-Shift yalnızca Volvo nun 9 ve 12 litrelik motorlarına, 2400 Nm'lik torka ve 44 tona kadar toplam katar ağırlıklarına uyarlanmış durumdaydı. Yazılım uzun yol taşımacılığı için yapılandırılmıştı. Piyasaya sürüldükten yalnızca bir yıl sonra, yani 2002'de, satılan tüm Volvo kamyonların yüzde 14'ünde I-Shift vardı İKİNCİ NESİL I-Shift birçok donanım ve yazılım güncellemesinden geçmiş ve artık 60 tona kadar toplam katar ağırlıkları için yapılandırılmıştı. Şanzıman ayrıca 16 litrelik motorlara sahip kamyonlara da takılabiliyordu. Ek olarak, inşaat ve ormancılık kamyonlarına da I-Shift uygulanabiliyordu. Pek çok müşteri otomatikleştirilmiş şanzımanın faydalarını ve her zaman en ekonomik dişli oranını seçtiğini keşfetmişti ÜÇÜNCÜ NESİL I-Shift temel olarak yazılım bakımından güncellendi. Artık neredeyse her Volvo modeline uygulanabiliyordu ve tüm tekerleklerden çekiş dışındaki tüm aks konfi gürasyonları ile uyumluydu. Engebeli arazilerin zorlu çalışma koşullarına uygun şekilde tasarlanmış Volvo FMX'de bile kullanılabiliyordu. Şanzımana ayrıca saplanılan yerden kurtarma özelliği de eklenmişti. 2010'un sonuna gelindiğinde, Avrupa pazarında satılan tüm Volvo FM'lerin yüzde 65'inde ve tüm Volvo FH'lerin en az yüzde 80'inde I-Shift şanzımanı vardı. 6 GELECEK Yakında yürürlüğe girecek olan Euro 6 standardının ardından şanzıman sistemleri en yeni motorlara uyarlanacak. Bunlar hem daha ekonomik hem de daha fazla uygulama alanına sahip olacaklar.

7 YOLDA GÜNDEM BEN M VOLVO M Modern bir üstyap y sadece FMX tafl yabilirdi ZEKER YA SEK 36, Ovas D fl Ticaret, 2011 Model Volvo FMX YEN VOLVO FMX NANILMAZ B R ARAÇ. Türkiye ye ve flirketimize yeni gelen FMX ten fazlas yla memnunum. Otomatik flanz manl bu arac mla yeralt konteyner çöp toplama ifli yap yorum.türkiye de yapt - m bu toplama türü çok yeni ve arac m n üstyap s da son teknoloji. Zaten böylesi bir üstyap teknolojisi de Volvo FMX'e yak fl rd. Çöplerimizi topluyor, Yenibosna'ya götürüyor ve oradaki transfer istasyonlar m za b rak yoruz. Bu zorlu bir tafl - mac l kta Volvolar sayesinde hijyenden ödün vermiyoruz. San r m yeni Volvo FMX birçok alanda oldu u gibi Türkiye'deki kamu temizli i araçlar nda da izini ve kalitesini fazlas yla hissettirecek. Sükunetinizi koruyun...! VOLVO KAMYON, sesi ile varl n belirtirken çevreyi ve sürücüsünü rahats z etmeyecek özelliktedir. Sessizlik, Volvo kamyon sürücülerinin daha az yorulmas, daha verimli enerji kullan m ve daha uzun parça ömrü anlam na gelmektedir. Volvo sürücüleri de ani hareketlerden kaç narak ve baz noktalara dikkat ederek bu sessizli e katk da bulunabilir. 1Kamyonunuzun ses düzenini ve akusti ini bozacak aksesuar ve ek parçalar kullanmay n. Volvo kaporta ve iç döfleme parçalar ses oluflumu ve yal t m dikkate al narak gelifltirilmifltir. Kaporta parçalar üzerine tak lacak aksesuarlar hava direncini artt r r ve rüzgar sesi oluflturur. Kabin içinde telefon, temizlik ekipmanlar, bilgisayar, çanta ve içecek flifleleri yorucu ve b kt r c t k rt lar n kayna olur. Sürücünün trafi i alg lamas n ve uyumunu güçlefltirir 2Lastikler, ses oluflumunda önemli bir etkendir. Yol ve hava koflullar na göre do ru lastik seçimi yapmak ve o lastikleri do ru hava bas nc nda kulllanmak sesi azalt r. 3En önemli parça egzoz ve turbo sistemidir. Ses oluflumunda, özellikle egzoz sisteminde yap lacak yanl fl müdahaleler ve orijinal olmayan parça kullan m, ses seviyesinin beklenen ve istenilen seviyenin çok üstüne ç kmas na neden olabilir. SES YALITIMI GÜRÜLTÜ; DUYMA GÜÇLÜ Ü G B DO RUDAN ETK LER N N yanında yüksek tansiyon, yüksek nabız, uykusuzluk, konsantrasyon güçlü ü, bafl a rısı, halsizlik ve stres gibi tepkilere de yol açabilmektedir. Volvo Kamyon teknolojisi, iyi bir sürüfl ve güvenlik için sesleri, sürücü ve di er araçların algılayaca ı seviyede tutar. Volvo kamyonlar, istenmeyen sesleri yok edecek ve yak t tasarrufu sa layacak aerodinami e ve teknolojilere sahiptir. Volvo kamyonlarda etkili ses yalıtımı sa lamak için, akustik panellerle motor ve mekanik parçalardaki gürültü, kayna ında engellemifltir. Yeni profillere sahip yeni lastikler kullanılarak lastiklerin dönüfl sesi de azaltılmaktadır. 7

8 700 beygir balık Olivier Splingart, yirmi yılı aşkın bir süredir Avrupa'daki balık çiftlikleri ile balıkçılar arasında canlı balık taşımacılığı yapıyor. Uzun mesafeler, balıkları taze ve diri tutan gelişmiş bir oksijenli tank sistemi gerektirmektedir. Bu gelişmiş tank sistemi artık FH Bg ile tamamlanıyor. 8 METİN MIKAEL KARLSSON FOTOĞRAFLAR JEAN-MICHEL LELIGNY

9 Balık yetiştiriciliği yapan Regis, tesisin en iyi örneklerini balık nakliyecisi Olivier Splingart'a gösteriyor. 9

10 10 Olivier Splingart Volvo FH ünü Brittany'nin Brasparts köyündeki kıvrımlı yollarda büyük bir ustalıkla sürüyor. Gitmekte olduğu balık çiftliği, ırmak kenarındaki ormanlık bir vadinin içinde bulunuyor. Çiftliğe geldiğinde duvarların, çitlerin, treylerlerin, elektrik pilonlarının ve daha birçok engelin arasından sıyrılarak tek bir çizik veya darbe bile almadan geri geri gidiyor ve havuzlara sadece birkaç santimetre kala park ediyor. "Sürmesi çok kolay ve manevra yeteneği çok iyi. Direksiyon başında mükemmel bir görüş olanağına sahibim, bu yüzden sakin ve yumuşak bir şekilde hareket ettiğim sürece aracımı en zorlu alanlarda bile en doğru şekilde park edebiliyorum," diyor Olivier Splingart. Günlerden Perşembe, saatler öğleden sonrayı gösteriyor. Olivier alabalık yavrularını Avrupa balık pazarlarındaki ve restoranlarındaki son duraklarına varana dek kalacakları başka bir çiftliğe taşımak üzere burada. Olivier kamyonunu park ettikten sonra, ikinci nesil balık çiftçisi olan Rudy Thomas tüm katara dezenfektan püskürtüyor. Olivier balık tanklarını bir gün önce dezenfekte etmiş olsa da, başka bir yere yaptığı balık teslimatının ardından aynı prosedür bugün de tekrarlanıyor. Ek olarak, havuzlardaki balıklar yüklenmeden önce en küçük bir enfeksiyon veya dezenfektan kalıntısının bile kalmadığından emin olmak için tüm sistem binlerce litre suyla yıkanıyor. Su tanklara dolarken Olivier, "Her balık sevkiyatının ardından tüm kamyonun ve tank sisteminin dezenfekte edilmesi ve temizlenmesi çok önemli" diyor. Olivier, "Sistemin herhangi bir yerindeki en küçük bir virüs veya dezenfektan kalıntısı tüm kargoya zarar verebilir. Bu benim sorumluluğum ve bu işteki saygınlığımı korumak istediğim için hiçbir risk almam," diyor. TEMİZLİK BİRKAÇ SAAT SÜRÜYOR. Ardından, uzun süreli bir işlem olan tankları alabalık yavrularıyla doldurma işi başlıyor. Bu iş, küçük balıkların yaralanmasını önlemek için ağ kepçeler kullanan dört güçlü adam tarafından yapılıyor. İşlem bittiğinde, kamyona 1,8 tonluk bir balık yükü, yani her biri yaklaşık 10 gram ağırlığında yaklaşık alabalık yavrusu ve bunun yanı sıra litre su da yüklenmiş oluyor. Olivier, dolu tankların yüklendiği kamyonuyla Brasparts'ın dar yollarından çıkarken karanlık bastırıyor. Köyün hemen dışında, yol kenarında geceyi geçirebileceği sessiz bir park yeri buluyor. Olivier, gece saatlerinde balıkların sessiz ve sakin bir ortamda kendilerini çok daha iyi hissettiğini söylüyor.

11 SİSTEMİN HERHANGİ BİR YERİNDEKİ EN KÜÇÜK BİR VİRÜS VEYA DEZENFEKTAN KALINTISI TÜM YÜKE OLAĞANÜSTÜ ZARAR VEREBİLİR. BU BENİM SORUMLULUĞUM VE BU İŞTEKİ SAYGINLIĞIMI KORUMAK İSTEDİĞİM İÇİN HİÇBİR RİSK ALMAM. OLIVIER SPLINGART, SPLINGART TRANSPORT Tanklar her biri yaklaşık 10 gram ağırlığındaki yaklaşık alabalık yavrusunu taşıyor. Çok fazla hareketli ve gürültülü büyük park alanlarından kaçınıyor. "Her şeyden önemlisi, karanlık çökünce asla benzin istasyonuna gidip depoyu doldurmam. Balıklar doğal bir günlük ritme sahiptir ve yanıp sönen parlak ışıklardan gerçekten rahatsız olurlar." Olivier genellikle birkaç haftalık yolculuklara çıkıyor, balık taşıma hizmetlerinde talebin en yoğun olduğu zamanlarda ise bazen arka arkaya 15 gün boyunca yolda oluyor. Uzun yolculuklarda genellikle eşini yanında götürüyor. "Aksi halde, yolda tek başıma kalıyor ve ailemi, yani kendileri de küçük ama verimli bir balık çiftliği işleten eşimi ve iki oğlumu özlüyorum" diyor. Ertesi sabah saat altı sularında Olivier kalkıyor ve kabinde hızlı bir kahvaltının ardından güne hazır oluyor. Canlı yüküyle yola koyuluyor ve kısa süre sonra kıymetli yükünü teslim edeceği kuzey Fransa, Abbeville yakınında Hangest sur Somme'daki Pisciculture de Bichecourt balık çiftliğine kadar uzanan yaklaşık 500 kilometrelik otobana çıkıyor. Tankların canlı balıkla dolu olması nedeniyle, yumuşak ve sarsıntısız bir sürüşün önemi çok büyük. Katar sallanmaya başlar ve su çok fazla sıçramaya başlarsa, balıklar yaralanabilir. Olivier, "Kamyon ve konteyner şasisinin standart konfigürasyondan altı santimetre daha alçak olması çok yararlı oluyor. Ve hem kamyondaki hem de treylerdeki havalı süspansiyon tüm katarın yolda çok dengeli ilerlemesini sağlıyor. Ayrıca, I-Shift şanzıman sürüş konforunu artırıyor," diyor. Olivier in ilk Volvo'su 520 bg'lik bir Volvo FH16'ydı, onun ardından 550 bg'lik bir Volvo FH16'sı oldu. İkisini de yaklaşık olarak altışar yıl kullandı ve SPLINGART TRANSPORT Olivier in babası balık yetiştiricisiydi, fakat Olivier kamyon sürücüsü olmayı istedi. Balıklar hakkındaki bilgi birikiminden faydalanan Olivier, ilk olarak aile işletmesinin canlı balıkları için taşımacılık yaparak işe koyuldu ve ardından aynı işi nakliye hizmetlerine ihtiyaç duyan diğer balık yetiştiricileri için yapmaya başladı. Fransa ve Orta Avrupa'da canlı alabalık, somon, turna, kadife balığı ve sazan gibi çeşitli balıklar taşıyor. Olivier yılda yaklaşık kilometre kat ediyor ve yaklaşık Avro'luk bir yıllık ciro yapıyor. Kamyonunu ilkbahar, yaz ve sonbaharda tam zamanlı, kış aylarında ise daha az kullanıyor. Kar yağdığında asla yola çıkmıyor. Olivier in ilk Volvo'su bir Volvo FH16 520'ydi ve onun ardından bir Volvo FH16 550'si oldu. İkisini de yaklaşık olarak altışar yıl kullandı ve bu sürede her biriyle yaklaşık kilometre yol yaptı. 11

12 İŞ GÜNÜMÜ HEM DAHA KEYİFLİ HEM DE DAHA KONFORLU KILAN ÇEKİCİ VE GÜÇLÜ BİR VOLVO İLE KENDİMİ ÖDÜLLENDİRİYORUM. OLIVIER SPLINGART, SPLINGART TRANSPORT 12

13 Baba Régis ve oğul Rudy Thomas, Brittany bölgesinde Brasparts'ın hemen dışında bulunan "Pisciculture de La Douffine" balık çiftliğini işletiyor. Beş balık havuzuna ve toplam on çalışana sahip aile şirketi, yılda yaklaşık 1400 ton gökkuşağı alabalığı yetiştiriyor. Tankların alabalık yavrularıyla doldurulması birkaç saat alıyor. bu sürede her biriyle yaklaşık kilometre yol yaptı. Şimdi 700 bg lik bir Volvo FH16 sı var. Bununla birlikte Olivier, bu balık taşımacılığı işlerini daha ucuz bir kamyonla ve 500 bg lik bir motorla da kolaylıkla yapabileceğini kabul ediyor. "Fakat kamyonda çok fazla zaman geçiriyorum. Şahsen, işte olmaktan keyif almanın çok önemli olduğuna inanıyorum. İş günümü hem daha keyifli hem de daha konforlu kılan çekici ve güçlü bir Volvo ile kendimi ödüllendiriyorum. Yeni FH16 ımdan çok gurur duyduğumu söylemeliyim." "700 beygir gücü sayesinde, çok kilometre yaptığım Güney Fransa, İsviçre veya Avusturya'daki dik Alp yamaçlarında bile, yokuş tırmanırken gaz pedalına sonuna kadar basmaya asla ihtiyaç duymuyorum." Bugünkü gelir getiren yükümüz sadece 1,8 ton, geri kalanı su. "Bununla birlikte, daha büyük balıklar yüklendiğinde, daha ağır bir yük taşıyabiliyorum. Yaklaşık beş veya altı ton balık ve 20 ton su." BALIK YÜKÜNÜ TESLİM ETTİKTEN SONRA, BİR SONRAKİ MÜŞTERİSİNE ulaşmak için kilometrelerce yolu boş gidiyor. Canlı balık dışında bu katara uygun başka kargo yok. Olivier, "Bu ağırlık oranları ve birçok boş yolculuk nedeniyle, ton-kilometre başına maliyetler yüksek. İşte bu nedenle, ekonomik olan, sürpriz onarım ve bakım masrafı çıkarmayan bir kamyona sahip olmak çok önemli," diyor. Bugünkü yavru alabalık teslimatının ardından, Olivier ilk önce kamyonu ve treyleri iyice dezenfekte edecek, sonra da aynı balık çiftliğinden tamamen büyümüş alabalıkları yükleyerek Belçika, Gent'in hemen dışındaki bir balık perakendecisine taşıyacak. BALIK TAŞIMACILIĞI TÜM YIL BOYUNCA durmadan devam eder. İlkbahar, yaz ve sonbahar boyunca Olivier nadiren evinde olabiliyor. Tüm Avrupa'yı dolaşıyor ve yılda birkaç kez Belarus'a kadar gidiyor. "Ekim'de balık tanklarını kamyondan ve treylerden kaldırarak bunların yerine paslanmaz çelik tanklar takıp üç haftalık yoğun bir süreyle şampanya taşıyorum." OLIVIER İN VOLVO FH BG KAMYONU Katar: Her ikisi de modifiye edilmiş ekstra alçak şasili Volvo FH ve iki akslı treyler. Hem kamyon hem de treyler tek redüksiyonlu arka aksa sahip. Ekipman: Kamyon ve treyler tam havalı süspansiyona sahiptir. Hem kamyon hem de treyler her biri 2400 litre kapasiteli fiberglastan üretilmiş altı balık tankı taşıyabilir ve maksimum 500 kg'lik canlı balık taşıma kapasitesine sahiptir. Balık çiftliklerinin dar alanlarında kamyonların manevra yapma ihtiyacını azaltmak için tanklar her iki taraftan da açılabilmektedir. Hem kamyonda hem de treylerde suya oksijen beslemesi yapmak için 210 litrelik iki oksijen tüpü bulunmaktadır. 13

14 Sürücülerdeki sağlık sorunlarının birkaç sebebi Uzun yol sürücüleri genel olarak fazla kiloludur ve sağlıkları pek iyi değildir. Yaşam tarzlarını iyileştirme istekleri vardır fakat pek çoğu yollardaki çalışma ortamının buna engel olduğunu düşünmektedir. Yine de, bu sorunu çözmek mümkün. Motivasyonla, eğitimle ve hem işverenlerin hem de sürücülerin sorumluluğunu artırarak sağlıkta iyileşme sağlanabilir. METİN LINA SKAFVENSTEDT ÇİZİMLER ANNA ÅGRAHN 14 ki kere iki dört eder. Düzenli egzersiz ve iyi beslenme alışkanlıklarının daha İsağlıklı bir yaşam sağladığı da aynı ölçüde kesindir. Bu basit formül ortada olmasına rağmen, Kilosu gün geçtikçe artan Avrupa nüfusunda obeziteden muzdarip kişi sayısı son yirmi yılda iki katına çıktı. Sağlıksız beslenme alışkanlıkları ve düşük fiziksel kondisyon söz konusu olduğunda akla ilk gelen gruplardan biri de kamyon sürücüleridir. Ortalama bir Avrupalı uzun yol sürücüsü 1,80 metre boyunda ve 91 kg ağırlığındadır. Bu, VKE* endeksinde 28 puana karşılık gelmektedir ve fazla kiloya işaret etmektedir. Üstelik, resmi obezite sınıflandırmasına karşılık gelen VKE değeri olan 30'dan da yalnızca iki puan düşüktür. Bu bilgiler, Volvo 3P'nin Avrupa genelinde 2300 sürücü ile yaptığı bir ankete dayanmaktadır. Eğer sağlıklı kalmak teoride bu kadar kolaysa, pratikte neden zor olsun? Bu sorunun cevabı doğal olarak irade gücü eksikliği ve yaklaşım sorunları olabilir. Uzun yol sürücüleri söz konusu olduğunda, belki de sürücülerin sağlıklarını iyileştirmek için bu teorik koşulların uygulanmasını kolaylaştırmak gibi basit bir çözüm yolu olabilir. 2009'da, Utrecht Üniversitesi Spor ve Sağlık Enstitüsü, taşımacılık sektöründe çalışan kişilerin kişisel sağlık açısından özellikle yüksek bir risk grubu olduklarını belirlemiştir. Enstitünün talebi üzerine, Inge Van Bogerijen konuyu inceledi ve bulgularını özel bir çalışmada* raporladı. Kamyon sürücülerinin hem fiziksel hem de sosyal açıdan çok özel ve kendine has bir ortamda bulundukları sonucuna vardı. O halde, bu sürücülerin bel ölçülerinin neden bu kadar cömert olduğuna şaşırmamak gerek. "Yollardaki çalışma ortamı, sürücülerin sağlıklı bir yaşam tarzı benimsenmesini engelliyor. Yaptığım çalışmada, pek çoğunun daha iyi bir yaşam tarzı istediklerini fakat bunun için imkanlarının sınırlı olduğunu düşündüklerini gördüm," diyor. Sürücülerin sağlıksız olmalarının en önemli nedeni kamyon duraklarında servis edilen yüksek yağ içerikli gıdaların, işin neden olduğu hareketsizlik ve uzun iş günlerinin sonucunda ortaya çıkan kronik zaman eksikliği ile birleşmesidir. Utrecht Üniversitesi Spor ve Sağlık Enstitüsü, Inge Van Bogerijen'den ticari araç sürücülerinin sağlığını araştırmasını istedi.

15 ZAMAN DARLIĞI VE DÜZENSİZ ÇALIŞMA SAATLERİ HAREKETSİZ İŞ YETERSİZ EGZERSİZ TESİSLERİ DENGESİZ BESLENME, HAREKETSİZLİK VE SİGARA KULLANIMI KAMYON SÜRÜCÜLERİNİ NASIL ETKİLİYOR? VKE <25 VKE >30 VKE %77'Sİ FAZLA KİLOLU (VKE 25 30, %46) VEYA OBEZDİR (VKE 30'un üzerinde, %31). Bu rakam, Avrupa genel nüfusundaki %22'lik obez veya fazla kilolu insan oranı ile karşılaştırılmalıdır. Bununla birlikte, sürücülerin %40'ı yeme alışkanlıklarından memnun değil. Hiçbir spor etkinliğinde bulunmamaktadır Kamyon sürücülerinin %66'sı HİÇBİR SPOR ETKİNLİĞİNE KATILMIYOR. Öte yandan, %56'sı kamyon park alanlarında spor salonlarına erişebilmek istiyor. Sigara içmektedir Kabin içinde sigara içmektedir Tüm kamyon sürücülerinin %56'sı SİGARA İÇİYOR, bu rakam 2007'deki çalışmadan bu yana daha da artmıştır. Avrupa nın genel nüfusu için bu rakam %30'dur. Sigara içen sürücülerin %91'i KABİNDE SİGARA İÇMEKTEDİR. PASTA GRAFİĞİNDEKİ RAKAMLAR, FRANSA MERKEZLİ VOLVO 3P NİN AVRUPA DAKİ 223 SÜRÜCÜ İLE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ BİR SAĞLIK ANKETİNDEN ALINMIŞTIR. KÖTÜ BESLENME ORTALAMA BIR SÜRÜCÜ Ortalama bir Avrupalı uzun yol sürücüsü 1,80 metre boyunda, 91 kg ağırlığındadır ve VKE değeri 28'dir. Bu bilgiler, 2300 sürücü ile yapılan bir çalışmaya dayanmaktadır. VKE'NİZİ HESAPLAMA YÖNTEMİ VKE, Vücut Kütle Endeksi'nin kısaltmasıdır. KİLO (kg) BOY (m 2 ) = VKE VKE LİMİTLERİ (WHO) Zayıf: 18,5'ten az Normal kilo 18,5 24,9 Fazla kilolu 25,0 29,9 1. derece obezite 30,0 34,9 2. derece obezite 35,0 39,9 3. derece obezite 40'tan fazlası 15

16 16 SÜRÜCÜ SAĞLIĞI ODAKLI BİR NAKLİYE ŞİRKETİ: "BU BİR KAZAN-KAZAN İLİŞKİSİ" Hollandalı nakliye şirketi Nijhof-Wassink, sağlık sorunlarına karşı önleyici çalışmaların önemini fark etti. Şirket, çalışanlarının daha sağlıklı yaşam tarzına odaklanan sağlık programlarına katılmasını sağlıyor ve bunun karşılığında daha sağlıklı sürücülerle çalışma imkanı buluyor. Nijhof-Wassink şirketinin ortağı Jogé Nijhof, "Sürücü daha sağlıklı ve daha aktif olurken biz de maliyetleri düşürmüş oluyoruz. Yani bir kazan-kazan ilişkisi kurulmuş oluyor," diyor. Koruyucu sağlık programı, bu alanda uzman bir danışmanlık fi rması olan Oude Vrielink Health Management ile işbirliği içerisinde yürütülmektedir. Firmanın uzmanları, her çalışanın bireysel ihtiyaçlarına uygun bir programın tasarlanmasına yardımcı oluyor ve her katılımcı kişisel bir eğitmene sahip. Yapılmaya çalışılan şey, beslenme ve egzersize alternatif bir bakış sunarak sürücünün yaşam tarzını değiştirmesine yardımcı olmak. Jogé Nijhof, "Birçok kişi yaşam tarzını değiştirmenin zor olduğuna inanıyor. Ancak, sürücülere daha iyi beslenmenin ve biraz daha fazla egzersiz yapmanın ne kadar kolay olabileceğini söylediğinizde, bu onlar için büyük bir ilham kaynağı oluyor. Örneğin, düzgün bir kahvaltı yapmak gibi çok basit tavsiyelerde bulunmak gerçekten işe yarıyor. Birçok kişi bunu söylemiyor ama biz genellikle bunun tam olarak kamyona mazot koymaya benzediğini söylüyoruz. Aynen bu örnekte olduğu gibi, sizi taşımaya devam edebilmesi için vücudunuza enerji vermek zorundasınız," diyor. Sağlık programına yapılan yatırımın uzun vadede şirket için faydalı olacağına inanıyor. "Biz kazançlı çıkıyoruz çünkü çalışanlarımız daha az hastalık izni alıyor. Hastalık nedeniyle alınan bir günlük iznin maliyeti oldukça yüksektir. Bu maliyeti bu konuda yapılacak kapsamlı rehberlik hizmeti için kullanabilirsiniz. Çalışanlarınız memnunsa, her şey çok daha düzgün işler. İşte bu kadar basit." Jogé Nijhof, Nijhof-Wassink şirketinin ortağı. NIJHOF-WASSINK 1967'de kuruldu. Kuru ve sıvı dökme yükler için taşımacılık ve depolama hizmetleri sağlıyor. 360'dan fazlası kamyon sürücüsü olan 800 çalışan. 300 Volvo kamyon Hollanda, Almanya, Polonya ve Macaristan'da şubeleri olan nakliye şirketi ve Volvo bayisi.

VOLVO A LES NDE MUTLUYUZ

VOLVO A LES NDE MUTLUYUZ VOLVO KAMYON VOLVO TÜRK LTD. N N YAYINIDIR NO. 3 2007 VOLVO A LES NDE MUTLUYUZ HAS BETON ÇAMURDA EN Y S VOLVO NUN NfiAAT KAMYONU GAMI DAHA GEN fi VE HER ZAMANK NDEN DAHA Y TAfiIMACILI IN P R TÜRKSPED 40

Detaylı

fi N Z Ç N EN UYGUN ÇÖZÜM

fi N Z Ç N EN UYGUN ÇÖZÜM VOLVO KAMYON VOLVO TÜRK LTD. N N YAYINIDIR NO. 4 2008 fi N Z Ç N EN UYGUN ÇÖZÜM VOLVO FM11; YÜKSEK PERFORMANS, EKONOM VE I-SHIFT fianziman A IR NAKL YEN N ÇEK C S VOLVO ERDO ANLAR F LOSU VOLVO YA TERF

Detaylı

ZAMANINDA VE DOĞRU TESLİMAT İÇİN VOLVO

ZAMANINDA VE DOĞRU TESLİMAT İÇİN VOLVO VOLVO KAMYON VOLVO TÜRK LTD. N N YAYINIDIR NO. 4 2007 ZAMANINDA VE DOĞRU TESLİMAT İÇİN VOLVO SIRMA GRUP GRÖNLAND DÜNYANIN EN BÜYÜK ADASINDA NAKL YE METE TRANSPORT TAN KONTROL VE VER ML L K DÖNEM HERMANN

Detaylı

YOLA ADANMIŞ BİR HAYAT

YOLA ADANMIŞ BİR HAYAT VOLVO KAMYON VOLVO TÜRK LTD. N N YAYINIDIR NO. 1 2008 YOLA ADANMIŞ BİR HAYAT KESK N KARTAL NEFES KESEN NAKL YE PERU DA DA LARA TIRMANIfi ÖZEL TAfiIMA S STEM ZOR filere TUTKUN ALTAN BAL KAMYONCULAR ÖZGÜVEN

Detaylı

H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI. SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE PROFESYONEL BAKIfi AÇISI

H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI. SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE PROFESYONEL BAKIfi AÇISI H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI AVRUPA VE ORTADO U NUN EN BÜYÜK Ç MENTO FABR KASI NUH Ç MENTO TÜRK YE N N Ç N LE B RL KTE YÜKSELEN MARKASI UYGUNLAR SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE

Detaylı

Büyümenin Anahtar. En Büyük Olmay De il En Kârl Olmay Hedefliyoruz. Panel: Araç Kiralamada

Büyümenin Anahtar. En Büyük Olmay De il En Kârl Olmay Hedefliyoruz. Panel: Araç Kiralamada TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say :44 Nisan 2009 Panel: Araç Kiralamada Büyümenin Anahtar 44 ALD Automotive Genel Müdürü: Cihan Diren En Büyük Olmay De il En Kârl Olmay Hedefliyoruz

Detaylı

Ermafl Mermer Genel Müdürü Mustafa Ercan: Volvo ile Çal flmaktan Mutluyuz

Ermafl Mermer Genel Müdürü Mustafa Ercan: Volvo ile Çal flmaktan Mutluyuz D MER Diyarbak r Mermer Kurucusu Raif Türk: Volvo nun Üstünlü ü Tart fl lmaz Karabük Demir Çelik Genel Müdürü Dr. Osman K lavuz: Volvo ile Bafllad k, Volvo ile Devam Edece iz Ermafl Mermer Genel Müdürü

Detaylı

Renault LATITUDE. Renault Latitude - VW Yeni Tiguan

Renault LATITUDE. Renault Latitude - VW Yeni Tiguan TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say : 55 Mart 2011 Renault LATITUDE Renault Genel Müdür Yard mc s (Ticari) Guillaume Sicard: Öncelikli Hedefimiz Ticari Performans ve Sat fllar Art rmak

Detaylı

içindekiler Bana bir dayanak noktas verin, Dünya y yerinden oynatay m. (*) 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar

içindekiler Bana bir dayanak noktas verin, Dünya y yerinden oynatay m. (*) 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar içindekiler 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar 08 ceva, türkiye nin en büyük deposunu açt 10 borusan, balnak ile güçlenecek 12 gemport un yüzde 54 ü y lport un 14 depo otomasyon teknolojileri 16 dhl,

Detaylı

Aral k 2007 - Ocak 2008 Say : 22 Kelefller Ford Plaza n n ücretsiz dergisidir D NAM K VE KONFORLU

Aral k 2007 - Ocak 2008 Say : 22 Kelefller Ford Plaza n n ücretsiz dergisidir D NAM K VE KONFORLU Aral k 2007 - Ocak 2008 Say : 22 Kelefller Ford Plaza n n ücretsiz dergisidir D NAM K VE KONFORLU Kelefller A.fi. Uluyol cad. No:37 Bayrampafla- stanbul Santral: (212) 417 39 15 - Fax: (212) 545 67 83

Detaylı

AMERİKA NIN TERCİHİ DE ZF. kuruluflu olan Nova Bus a 328 adet yeni körüklü otobüs siparifli verdi.

AMERİKA NIN TERCİHİ DE ZF. kuruluflu olan Nova Bus a 328 adet yeni körüklü otobüs siparifli verdi. 1_Layout 1 16.09.2011 16:23 Page 1 OTOBÜS YOLCU EKREM ÖZCAN DAN TEMSA YA VEDA TURKCELL E MERHABA EYLÜL 2011 SAYI: 39 F YATI: 50 KURUŞ www.tasimacilar.com Temsa Global A.Ş de 6 yılı aşkın süredir pazarlama

Detaylı

Biliflimle bilinçleniyoruz

Biliflimle bilinçleniyoruz editör Biliflimle bilinçleniyoruz Belki farkında değiliz ama tarihin en önemli dönüm noktalarından birisinde yaşıyoruz. Bir taşı cilalamayı başarmak yeni bir çağı başlatmış ise, internet de kesinlikle

Detaylı

CONTAINER. Gürbulak. Her y l sizinle birlikte büyüyoruz 5 de. 9 da. 12 de

CONTAINER. Gürbulak. Her y l sizinle birlikte büyüyoruz 5 de. 9 da. 12 de CONTAINER Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k Gürbulak Nakliyat n Özel Ekidir Y l : 2013 Say : 1 Gürbulak 9 da Gürbulak, Lojistik alanda ilçemizin göz bebe i 12 de Nail Çiler: Lojistik sektörü

Detaylı

Dijital fabrikalarda kifliye özel üretim

Dijital fabrikalarda kifliye özel üretim Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araflt rmalar dergisi l Aral k 2007 www.siemens.com.tr Dijital fabrikalarda kifliye özel üretim Türkiye nin de dijital fabrikalar olacak Siemens Otomasyon ve Kontrol

Detaylı

Sektör Küçük Hesaplar Pefline Düflmemeli. Birçok Firmada Olmayan Standartlar Derindere de Var

Sektör Küçük Hesaplar Pefline Düflmemeli. Birçok Firmada Olmayan Standartlar Derindere de Var TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say :41 Ekim 2008 Türkiye nin En Çok Satan Otomobili Yenilendi: Yeni Renault Symbol DRD Derindere Filo Kiralama Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Aytekinhan

Detaylı

MED-1: AFET KAPIYI ÇALMADAN TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA

MED-1: AFET KAPIYI ÇALMADAN TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA LER TEKNOLOJ TEKNOLOJ DERG OCAK - fiubat - MART 2009 SAYI: 02 FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir >SAVUNMA >B L fi M >TELEKOMÜN KASYON >MED KAL >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA >DEFNE,

Detaylı

editörden Yaygın ve süreli yayın / ISSN NO: 1308-0199 Hüseyin Vatansever / editor@aramedya.com ARAMEDYA Uluslararası Yayıncılık Reklam ve Tanıtım Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. adına Gelişen Çevreci Teknolojiler

Detaylı

Demiryolu tafl mac l n n esas al nd projenin hayata geçmesi için herkesin deste ini isteyen Seda nflaat

Demiryolu tafl mac l n n esas al nd projenin hayata geçmesi için herkesin deste ini isteyen Seda nflaat sayfa 1 7/20/08 12:43 AM Page 1 Bulgaristan a uluslararas alanda ilk tepki! ulgarlar n 28 Haziran itibariyle uygulad kanunsuz geçifl ücreti uygulamas, stanbul da B 9 Temmuz tarihinde toplanan Karadeniz

Detaylı

CONTAINER. 2013 de 100 bin TEU hedefini aflt k. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k

CONTAINER. 2013 de 100 bin TEU hedefini aflt k. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k R CONTAINER Gürbulak Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k Gürbulak Nakliyat n Özel Ekidir Y l : 2014 Say : 3 2013 de 100 bin TEU hedefini aflt k ÖNSÖZ 3 Gürbulak Nakliyat Yönetim Kurulu Baflkan

Detaylı

TASIMACILAR. Zamma k z p kamyon satt lar! Akaryak t fiyatlar nda yap lan

TASIMACILAR. Zamma k z p kamyon satt lar! Akaryak t fiyatlar nda yap lan 1 okt ilan.._layout 1 07.04.2012 18:44 Page 1 BB SERVİSTEN ETKİN ÇÖZÜMLER BB Servis Ekipmanları, takograf servislerine ve nakliye firmalarına etkin çözümler sunmak amacıyla bayilikler verileceği belirtildi.

Detaylı

bag lant Noktas b1 N SAN 2010 » TAYFUN ACARER: ÖZAL BANA YAKIN LG GÖSTERD kilometrede h zl tren istasyonu olacak B NAL

bag lant Noktas b1 N SAN 2010 » TAYFUN ACARER: ÖZAL BANA YAKIN LG GÖSTERD kilometrede h zl tren istasyonu olacak B NAL N bag b1 N SAN 2010 S:15 www.baglantinoktasi.org lant Noktas Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi» TAYFUN ACARER: ÖZAL BANA YAKIN LG GÖSTERD Erbakan, Esenbo a y görünce flafl rd Nuray Demirer: YILDIRIM

Detaylı

Siz de değişimi izliyor ve yaşıyor musunuz?

Siz de değişimi izliyor ve yaşıyor musunuz? editör Siz de değişimi izliyor ve yaşıyor musunuz? Öylesine hızlı bir değişim döneminde yaşıyoruz ki, bundan daha 10 yıl önce hayran bir şekilde kullandığımız bir bilgisayara şimdi neredeyse tarihi eser

Detaylı

BİR SONRAKİ İHALEDE SEFERE

BİR SONRAKİ İHALEDE SEFERE 1_Layout 1 21.12.2011 22:04 Page 1 OTOBÜS YOLCU ARALIK 2011 SAYI: 42 F YATI: 50 KURUŞ SAFKAR IN YENİ GENEL MÜDÜRÜ, NURİ ÜNVER Ticari araç ve raylı sistem klimaları, frigorifik soğutucuları üretimi ve ihracatı

Detaylı

T CARET N ZORLU YOLLARI BÖYLE KONFOR GÖRMED

T CARET N ZORLU YOLLARI BÖYLE KONFOR GÖRMED ON KAPAK 2.qxd 5/22/09 12:56 PM Page 1 May s - Haziran 2009 Say : 27 Kelefller Ford Plaza n n ücretsiz dergisidir YEN FORD TRANS T CONNECT T CARET N ZORLU YOLLARI BÖYLE KONFOR GÖRMED ICINDEKILER_syf.qxd

Detaylı

Tutarl Bir Performans

Tutarl Bir Performans ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Ana Hedefimiz: Y lda %14 Büyümek Koç Holding Enerji Grubu, OPET e %50 Ortak Oldu Tat, Maret, Sek ve Pastavilla Tek Çat Alt nda Arçelik te Neler Oluyor? Hedef Net,

Detaylı

lkler Özeldir editör Değerli Okuyucularımız,

lkler Özeldir editör Değerli Okuyucularımız, editör lkler Özeldir Değerli Okuyucularımız, Her şeyin ilki çok özeldir, değil mi? İlk arkadaşlar, okuldaki ilk gün, ilk aşk, fırından yeni çıkmış sıcacık bir ekmekten koparılan ilk köşe. İş makinaları

Detaylı

S.T. Robotik-Mekatronik Haziran 2009

S.T. Robotik-Mekatronik Haziran 2009 2 3 çindekiler 10 Kapak G da ve A r Sanayide robot uygulamalar 36 Dosya Robot uygulamalar için konveyör tedarikçisinin seçimi Reklam ndeksi ASOS...31 AUTONICS...2 BOTEK...25 CHINT...13 DAL...17-29 ER MAK

Detaylı

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon.

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon. ç i n d e k i l e r Ay n Gündemi 4 Anadolu Buluflmalar Gaziantep teydi Küresel Vizyon 8 pek Yolu nda Türk zleri Otoyol-Iveco Ortakl nda Yeni At l mlar Koç Holding Die Zeit gazetesinde: Almanya ya da Koç

Detaylı

GÜMRÜKLERDE BEKLEME DE OLMASA

GÜMRÜKLERDE BEKLEME DE OLMASA 1_Layout 1 30.10.2010 15:16 Page 1 UND-RODER B RLEfiMES NDE SÜREÇ DEVAM EDiYOR İLK ADIM AğUSTOS TA ATILDI A ustos ta temelleri at lan uluslararas tafl mac l k sektörünün iki derne i UND ve RODER in birleflme

Detaylı

SÖYLEfi Arslan Erdinç: Madensiz Bir Yaflam Düflünülemez. SÖYLEfi Burhan Aksoy: Biz Volvo yla Nikâhland k

SÖYLEfi Arslan Erdinç: Madensiz Bir Yaflam Düflünülemez. SÖYLEfi Burhan Aksoy: Biz Volvo yla Nikâhland k SÖYLEfi Burhan Aksoy: Biz Volvo yla Nikâhland k SÖYLEfi Ahmet Kelefl: Daha Katedilecek Çok Yol Var SÖYLEfi Arslan Erdinç: Madensiz Bir Yaflam Düflünülemez YEN ÜRÜN Siz lham Verdiniz Biz Gelifltirdik ED

Detaylı