Dikkat! Misnak. Misnak Uluslararas Tafl mac l k. 700 beygir bal k. Volvo araçlar ile ifller gününden önce tamam OLIVIER SPLINGART

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dikkat! Misnak. Misnak Uluslararas Tafl mac l k. 700 beygir 180.000 bal k. Volvo araçlar ile ifller gününden önce tamam OLIVIER SPLINGART"

Transkript

1 VOLVO KAMYON VOLVO GROUP LTD. N N YAYINIDIR # Dikkat! Misnak Misnak Uluslararas Tafl mac l k 700 beygir bal k OLIVIER SPLINGART Volvo araçlar ile ifller gününden önce tamam GÖKKAR MADENC L K

2

3 VOLVO KAMYON MAGAZ N 2/2011 Ç NDEK LER & L DERDEN beygir bal k Olivier Splingart, Avrupa'daki bal k çiftlikleri ile bal kç lar aras nda canl bal k tafl mac l yap yor. Uzun mesafeler, bal klar taze ve diri tutan geliflmifl bir oksijenli tank sistemi gerektiriyor. Bu geliflmifl tank sistemi art k Volvo FH Bg ile tamamlan yor. 14 Sürücülerdeki sa l k sorunlar n n birkaç sebebi Uzun yol sürücüleri genel olarak fazla kiloludur ve pek sa l kl de illerdir. Yaflam tarzlar n iyilefltirme istekleri vard r fakat pek ço u yollardaki çal flma ortam n n buna engel oldu unu düflünür. Yine de, bu sorunu çözmek mümkün. 22 Volvo araçlar ile ifller gününden önce tamam Yaflam ve yap tarz de ifliyor. Modern binalar n ve altyap n n oluflumunda kulllan lan tüm inflaat ekipmanlar n n, özellikle de kamyon ve çekicilerin verimlilik ve performanslar art yor. 24 Daha temiz bir gelece e 3 ad m at n Birincisi sessiz, ikincisi gazla çal flan araçlar için gelece e dönük önemli bir ad m ve üçüncüsü e er birkaç y l geliflmesine izin verilirse muazzam baflar lara imza atacak. Volvo Kamyon'un en çok ümit vaadeden ve çevreye sayg l motor teknolojileri en iyi bu flekilde özetlenebilir. D ER KONULAR: 6 NAD REN HT YAÇ DUYDU UNUZ V TES KOLU ON YAfiINDA 7 YOLDA 28 SÜRÜCÜ E T M, KARLILI INIZ ÜZER NDE ETK S N GÖSTER R 30 VOLVO OCEAN RACE 31 HER DAMLA DE ERL D R VOLVO KAMYON MAGAZ N VOLVO GROUP ÜRÜN, TEKNOLOJ VE HABER DERG S S. Yaz flleri Müdürü ve Sahibi: Özlem Elif Çopuro lu Tel: Adres: Volvo Group Otomotiv Ltd. Volvo fl Merkezi çerenköy Mah. Engin Sk. No: 9 Ataflehir stanbul Turkey Yay n Haz rl k: Maya Bas n Yay n ve Mat. Ltd. fiti. shakpafla Cad. Kutlugun Sk. No:9 st.-türkiye Tel: Bask : Esen Ofset Tel: Yay n Türü: Yerel Süreli Yay n. 3 ayda bir yay mlan r. Say 19 Volvo Kamyon Magazin dergisi T.C yasalar na uygun olarak yay mlanmaktad r. Foto raf ve bilgilerin kullan m hakk Volvo Kamyon Magazin Dergisine aittir, izinsiz kaynak gösterilerek dahi al nt yap lamaz. Volvo da her damla yak t de erlidir Rekabetçi, fiyat odakl ve sürekli olarak geliflmekte olan bir pazarda, Volvo Kamyon olarak müflterilerimize en iyi iflletim maliyetini ve çal flma zaman sunarak müflterimizin kârl l klar - na katk da bulunmay hedefliyoruz. Ayr ca, müflterilerimize pazardaki en iyi yak t verimlili ine sahip araçlar ve yak t tüketimlerini azaltmalar na yard mc olacak farkl çözüm ve hizmetleri sunabilmek için çok çal fl yoruz çünkü müflterilerimizin kârl l - için yak t n her bir damlas n n ne kadar önemli oldu unu biliyoruz. Ak ll flanz man I-Shift, ürünlerimizi daha yak t verimli yapmak için gösterdi imiz bu çabalar n bir ürünü. I-Shift, her bir Volvo motorundan en iyi performans n nas l al naca n bilir ve her zaman en ekonomik vitesi seçerek yak t tüketiminin azalt lmas na katk sa lar. Sürücü e itimi, tafl mac l k bilgi sistemleri, hava deflektörleri gibi yak t maliyetlerinin azalt lmas - na yard mc olacak ö elerden oluflan Fuelwatch program m z ise uzun vadede yak t tasarrufunun süreklili ini sa laman z konusunda size yol gösterir. Ancak, k sa vadede yak t tüketiminin azalt lmas sürücüye ba l d r. Etkin bir sürüfl stiliyle, sürücü yak t ekonomisine ve çevreye önemli katk larda bulunabilir. Volvo Kamyon olarak yak t verimli sürüflü teflvik etmek ve bu konuda becerikli olan sürücüleri ödüllendirmek ad na dünya çap nda bir yar flma düzenliyoruz. Yar flman n amac belli bir rotada mümkün oldu unca ekonomik bir sürüfl gerçeklefltirmektir. Yar flmam z, hem arac ndan hem de yak t n en son damlas ndan en iyi verimi almay bilen tüm sürücülere aç k. Eylül ay nda stanbul, Bolu, ve Mersin de gerçeklefltirilecek eleme turlar n n birincileri Ekim ay nda stanbul daki finalde yar - flacaklar. Finalin en iyi sürücüsü ise dünya flampiyonlu u için Ekim de Göteborg ta geçeklefltirilecek olan yar flmaya kat lmaya hak kazanacak. Yar flmaya kat lacak tüm sürücülere baflar lar diliyorum. MARTIN ERICSSON Genel Müdür Volvo Group 3

4 GÜNDEM fi DÜNYASI Volvo Kamyon Drivers' Fuel Challenge için geri say m bafllad!.. YAKIT TASARRUFUNA VE ETK N YAKIT KULLANIMINA BÜYÜK ÖNEM VEREN VOLVO KAMYON, The Drivers Fuel Challenge yar flmas ile bu alanda en yüksek performansa sahip sürücüyü ar yor. Geçerli bir sürücü ehliyetine sahip tüm kamyon ve çekici sürücülerine becerilerini ortaya koyma f rsat sunan bu yar flma, Türkiye de üç ayr flehirde gerçeklefliyor. YARIfiMAYA KATILMANIZ Ç N GEREKL BELGELER AfiA IDAK G B D R: Yar flma tarihleri aras nda geçerli olacak SRC 3 ya da SRC 4 Belgesi. Yar flma tarihleri aras nda geçerli olacak "PS KOTEKN K RAPORU". Yar flmaya kat l m için tarihinden önce ehliyet alm fl olanlar için 'E s n f ' ehliyet, bu tarihten sonra ehliyet alm fl olanlar için 'D s n f ' ehliyet gereklidir. Yar flma tarihlerinde bir tafl mac l k firmas nda aktif olarak çal flt n za dair belge Eylül de stanbul da, Eylül de Bolu da, Eylül de Mersin de gerçekleflecek yar flmalarda ilk üçe girenler, 1 Ekim de Türkiye finalinde yar flacaklar. Türkiye finalinde belli bir rotada en ekonomik sürüflü gerçeklefltiren birinci ise Göteborg'daki finale kat larak tüm dünya sürücüleri ile mücadele edecek. KAZANANLARI B R ÇOK VOLVO ÖDÜLÜNÜN BEKLED YARIfiTA, Göteborg'daki finale kat lmaya hak kazanan ülke birincisi, e lence dolu aktivitelerin dahil oldu u bir Göteborg seyahati de kazanm fl olacak. The Drivers' Fuel Challenge n dünya birincisi ise bir misafiri ile birlikte yaklafl k dolar de erindeki bir Volvo deneyimine davetiye kazanacak. Baflvuru için; Web Sitesi:http: //fuelchallenge.volvotrucks.com Tel: YEN VOLVO FE H BR D N ÇARPIfiMA TESTLER TAMAM! YEN VOLVO FE H BR D, Volvo Kamyon un zorlu çarp flma testinden baflar yla geçti. Volvo Kamyon un hibrid bir kamyonla yapt bu ilk çarp flma testinde; FE Hibrid in akü setine, k rm z fl kta durmayan bir otomobilin 46 km/s h zla vurmas simule edildi. Test s ras nda; araç içine monte edilmifl güvenlik sistemi, akü setinin çal flmas n bir anda durdurdu. Volvo mühendisleri, kg lik arac n, akü setine çarpmas ndan sonra donan m n tüm beklentileri karfl lad - n bildirdiler. ÇARPIfiMA TESTLER NDEN SORUMLU ULF TORGILS- MAN; testi, akünün flarj olmaya devam etti i 45 saniye içinde gerçeklefltirdiklerini, sistemin içinden en fazla ak m n geçti ini bu sürenin, en do ru test sonucuna ulafl lmas n sa lad n aç klad. VOLVO KAMYON TRAF K VE ÜRÜN EMN YET D REKTÖRÜ CARL JOHAN ALMQVIST SE: Yeni alternatif aktarma organlar na sahip araçlarla çal fl rken, çarp flma testleri bizler için son derece önemli. Hibrid kamyonlar n akü seti, arac n yan k sm nda bulunuyor. Bu teknolojinin güvenli inden emin olmak için en zorlu testleri uyguluyoruz dedi. 4 DA ITIM VE HURDA toplama ifllerinde kullan laca n öngörülen Volvo FE Hibrid, bir elektrik motoru ve dizel motorun paralel flekilde çal flmas ile güç üretiyor ve bu sayede %30 oran nda yak t tasarrufu sa l yor. Akü setinin toplam a rl 578 kg, tek bafl na akünün a rl 232 kg. Elektrik aksam, 600 Volt ile çal - fl yor.

5 MEDETO ULLARI NA VOLVO FH BG 6X4 LE TAZE KAN! TAfiIMACILIK VE LOJ ST K H ZMETLER NDEK TECRÜBES ve sundu u kaliteli hizmet anlay fl ile öne ç kan Medeto ullar Uluslararas Tafl mac l k, araç yat r m na Volvo FH16 700Bg 6x4 Euro-5 çekici ile devam etti. Yeni Volvo sunu Volvo Kamyon Sat fl Temsilcisi Kayahan Ferizcan dan teslim alan Medeto ullar Genel Müdürü Ömür Medeto lu; uzun yol tafl mac l ndaki performans, kalite, dayan kl l k ve mükemmel sürüfl özelliklerinin yan s ra yak t verimlili i ve karl l kta da fark yaratan Volvo FH16 700Bg 6x4 çekiciyi filolar na eklemekten mutluluk duyduklar n söyledi. VOLVO KAMYON ÇA RI MERKEZ N N SES AVRUPA DAN DUYULUYOR! Metan Dizel e Haz r Olun! VOLVO KAMYON UN A ustos ay nda Volvo FM Metan- Dizel kamyonlar n seri üretimine bafllamas yla, Avrupa da ilk kez daha uzun ve daha a r tafl ma ifllerinde de gazla çal flan kamyonlar iflbafl yapacak. FM Metan Dizel, 13 litrelik motoru sayesinde 460 Bg güç ve 2300 Nm tork üretiyor. Yak t n %75 e kadar olan k sm metan gaz ndan, kalan k sm dizel yak ttan sa lan yor. Bu oran, arac n hangi amaçla kullan ld na göre farkl l k gösterebiliyor. Gazla çal flan konvansiyonel motorlara göre metandizel %30 ila 40 aras nda daha yüksek verimlilik sa l yor. Bu da yak t tüketiminde % 25 oran nda bir iyilefltirme anlam na geliyor. Yeni arac ve teknolojisini uzun süredir test eden Volvo nun müflterilerinden Götene Kyltransport, FM MetanDizel i test sürüfllerinde normalden 3 ton daha fazla yük tafl yan, 20 metrelik bir frigorifik yar römorkla kullan yor. Bu yüksek kapasiteli arac n, hidrolik so utma ünitesi, gücünü metan-dizel motordan sa l yor. GÖTENE KYLTRANSPORT BAfiKANI ULF JOHANSSON: Metan-dizel kullan m ile ilgili deneyimlerimiz ola anüstü ve kesinlikle gelece in çözümü olacak. Gaz n fiyat bu flekilde oldu u sürece inan yorum ki önümüzdeki 5 y l içinde filomuzun %80 i metan-dizel ile çal flan Volvo kamyonlardan oluflacak diyor. Metan-dizelli bir kamyonu sürmenin, dizel yak t kullanan bir kamyonu sürmekle ayn oldu unu belirten Götene Kyltransport sürücülerinden Ulf Olsson ise; Aynen klasik bir dizel araç sürmek gibi. Tabii ki yak t ikmalinde farkl l klar var ama k sa sürede buna da al fl yorsunuz diyor. Volvo Kamyon Motor Stratejileri ve Planlama Müdürü Mats Franzén de Volvo nun metan-dizel teknolojisi ile ilgili olarak flu bilgileri veriyor; Metan-dizel motor, dizel bir motordan çok farkl de il. En büyük farkl l k; gaz enjektörlerinin olmas. Bu enjektörler girifl borusu ile motor blo u aras nda bir tabaka üzerinde. Ayr ca termos benzeri bir yak t tank nda gaz; s v halde, -140 santigrat derece ve makul bir bas nç alt nda tutuluyor. Bir de özel tasar m katalitik konvertör var. Dizel teknolojisinin s v laflt r lm fl gaz gücüyle kullan ld metan-dizel kamyonumuz, gelecek için çok fley vaadediyor. lk defa bölgesel tafl mac l kta ve potansiyel olarak uzun yol tafl mac l nda gazla çal - flan kamyon kullanmak mümkün oluyor. Ayr ca metan gaz n n fiyat n n dizel yak ttan daha düflük olmas, firma sahiplerinin yat r mlar n n karfl l - n k sa zamanda almas n sa l yor. VOLVO KAMYON VE ÇEK C SÜRÜCÜLER, art k Türkiye s n rlar d fl ndayken de Volvo Kamyon Ça r Merkezi nin numaral telefonunu arayarak, 7 gün / 24 saat, istek ve flikayetlerini bildirip, yard m talep edebiliyorlar. Volvo müflterileri, Avrupa yollar nda Action Service i aramak yerine, do rudan Volvo Kamyon Ça r Merkezi ni arayarak, ihtiyaç duyduklar yard m n organize edilmesini talep edebiliyor, flikayet ve dileklerini iletebiliyorlar. Volvo Kamyon Ça r Merkezi nin bu hizmeti, araçlar n kesintisiz sürüfl yapmalar n n sa lanmas için gerçeklefltirilen yat r mlar n yeni bir halkas. VOLVO KAMYON GENEL MÜDÜRÜ MARTIN ERICSSON: Müflterilerimizin en yüksek verimlilik ve karl l sa lamas nda sat fl sonras hizmetlerin ne kadar önemli oldu unu biliyoruz. Bu nedenle ça r merkezimizi tüm sürücülerimizin yurtiçi ve yurtd fl ndan ulaflabilecekleri flekilde yeniden yap land rd k. Müflterilerimiz memnun, sürücülerimiz güven içinde diyor. 5

6 GÜNDEM ÜRÜNLER Nadiren ihtiyaç duyduğunuz vites kolu on yaşında I-Shift piyasaya sürüldüğünde, otomatikleştirilmiş mekanik şanzımanların geleceği olduğuna pek kimse inanmıyordu. Piyasada halihazırda birkaç AMT (Otomatikleştirilmiş Mekanik Şanzıman) sistemi vardı. Bu sistemlerin tümü, otomatik vites değişimi için modifi ye edilmiş manuel şanzımanlara dayanıyordu. Genel olarak tamamen güvenilir değillerdi ve müşteriler şikayetçiydi. Bununla birlikte, Volvo Kamyon otomatik vites değişimi için tasarlanmış bir şanzıman sistemi fi krini savunuyordu. Bu yıl, I-Shift on yaşına basıyor. Bugün Avrupa'da satılan Volvo FH kamyonlarının en az yüzde 80'inde I-Shift donanımı var BİRİNCİ NESİL I-Shift, şanzımanın on ikilik oranı ve motor üzerinde tam kontrol sunan bir dahili regülatöre sahip tamamen yeni bir senkromeçsiz aktarma organı idi. O zamanlarda, I-Shift yalnızca Volvo nun 9 ve 12 litrelik motorlarına, 2400 Nm'lik torka ve 44 tona kadar toplam katar ağırlıklarına uyarlanmış durumdaydı. Yazılım uzun yol taşımacılığı için yapılandırılmıştı. Piyasaya sürüldükten yalnızca bir yıl sonra, yani 2002'de, satılan tüm Volvo kamyonların yüzde 14'ünde I-Shift vardı İKİNCİ NESİL I-Shift birçok donanım ve yazılım güncellemesinden geçmiş ve artık 60 tona kadar toplam katar ağırlıkları için yapılandırılmıştı. Şanzıman ayrıca 16 litrelik motorlara sahip kamyonlara da takılabiliyordu. Ek olarak, inşaat ve ormancılık kamyonlarına da I-Shift uygulanabiliyordu. Pek çok müşteri otomatikleştirilmiş şanzımanın faydalarını ve her zaman en ekonomik dişli oranını seçtiğini keşfetmişti ÜÇÜNCÜ NESİL I-Shift temel olarak yazılım bakımından güncellendi. Artık neredeyse her Volvo modeline uygulanabiliyordu ve tüm tekerleklerden çekiş dışındaki tüm aks konfi gürasyonları ile uyumluydu. Engebeli arazilerin zorlu çalışma koşullarına uygun şekilde tasarlanmış Volvo FMX'de bile kullanılabiliyordu. Şanzımana ayrıca saplanılan yerden kurtarma özelliği de eklenmişti. 2010'un sonuna gelindiğinde, Avrupa pazarında satılan tüm Volvo FM'lerin yüzde 65'inde ve tüm Volvo FH'lerin en az yüzde 80'inde I-Shift şanzımanı vardı. 6 GELECEK Yakında yürürlüğe girecek olan Euro 6 standardının ardından şanzıman sistemleri en yeni motorlara uyarlanacak. Bunlar hem daha ekonomik hem de daha fazla uygulama alanına sahip olacaklar.

7 YOLDA GÜNDEM BEN M VOLVO M Modern bir üstyap y sadece FMX tafl yabilirdi ZEKER YA SEK 36, Ovas D fl Ticaret, 2011 Model Volvo FMX YEN VOLVO FMX NANILMAZ B R ARAÇ. Türkiye ye ve flirketimize yeni gelen FMX ten fazlas yla memnunum. Otomatik flanz manl bu arac mla yeralt konteyner çöp toplama ifli yap yorum.türkiye de yapt - m bu toplama türü çok yeni ve arac m n üstyap s da son teknoloji. Zaten böylesi bir üstyap teknolojisi de Volvo FMX'e yak fl rd. Çöplerimizi topluyor, Yenibosna'ya götürüyor ve oradaki transfer istasyonlar m za b rak yoruz. Bu zorlu bir tafl - mac l kta Volvolar sayesinde hijyenden ödün vermiyoruz. San r m yeni Volvo FMX birçok alanda oldu u gibi Türkiye'deki kamu temizli i araçlar nda da izini ve kalitesini fazlas yla hissettirecek. Sükunetinizi koruyun...! VOLVO KAMYON, sesi ile varl n belirtirken çevreyi ve sürücüsünü rahats z etmeyecek özelliktedir. Sessizlik, Volvo kamyon sürücülerinin daha az yorulmas, daha verimli enerji kullan m ve daha uzun parça ömrü anlam na gelmektedir. Volvo sürücüleri de ani hareketlerden kaç narak ve baz noktalara dikkat ederek bu sessizli e katk da bulunabilir. 1Kamyonunuzun ses düzenini ve akusti ini bozacak aksesuar ve ek parçalar kullanmay n. Volvo kaporta ve iç döfleme parçalar ses oluflumu ve yal t m dikkate al narak gelifltirilmifltir. Kaporta parçalar üzerine tak lacak aksesuarlar hava direncini artt r r ve rüzgar sesi oluflturur. Kabin içinde telefon, temizlik ekipmanlar, bilgisayar, çanta ve içecek flifleleri yorucu ve b kt r c t k rt lar n kayna olur. Sürücünün trafi i alg lamas n ve uyumunu güçlefltirir 2Lastikler, ses oluflumunda önemli bir etkendir. Yol ve hava koflullar na göre do ru lastik seçimi yapmak ve o lastikleri do ru hava bas nc nda kulllanmak sesi azalt r. 3En önemli parça egzoz ve turbo sistemidir. Ses oluflumunda, özellikle egzoz sisteminde yap lacak yanl fl müdahaleler ve orijinal olmayan parça kullan m, ses seviyesinin beklenen ve istenilen seviyenin çok üstüne ç kmas na neden olabilir. SES YALITIMI GÜRÜLTÜ; DUYMA GÜÇLÜ Ü G B DO RUDAN ETK LER N N yanında yüksek tansiyon, yüksek nabız, uykusuzluk, konsantrasyon güçlü ü, bafl a rısı, halsizlik ve stres gibi tepkilere de yol açabilmektedir. Volvo Kamyon teknolojisi, iyi bir sürüfl ve güvenlik için sesleri, sürücü ve di er araçların algılayaca ı seviyede tutar. Volvo kamyonlar, istenmeyen sesleri yok edecek ve yak t tasarrufu sa layacak aerodinami e ve teknolojilere sahiptir. Volvo kamyonlarda etkili ses yalıtımı sa lamak için, akustik panellerle motor ve mekanik parçalardaki gürültü, kayna ında engellemifltir. Yeni profillere sahip yeni lastikler kullanılarak lastiklerin dönüfl sesi de azaltılmaktadır. 7

8 700 beygir balık Olivier Splingart, yirmi yılı aşkın bir süredir Avrupa'daki balık çiftlikleri ile balıkçılar arasında canlı balık taşımacılığı yapıyor. Uzun mesafeler, balıkları taze ve diri tutan gelişmiş bir oksijenli tank sistemi gerektirmektedir. Bu gelişmiş tank sistemi artık FH Bg ile tamamlanıyor. 8 METİN MIKAEL KARLSSON FOTOĞRAFLAR JEAN-MICHEL LELIGNY

9 Balık yetiştiriciliği yapan Regis, tesisin en iyi örneklerini balık nakliyecisi Olivier Splingart'a gösteriyor. 9

10 10 Olivier Splingart Volvo FH ünü Brittany'nin Brasparts köyündeki kıvrımlı yollarda büyük bir ustalıkla sürüyor. Gitmekte olduğu balık çiftliği, ırmak kenarındaki ormanlık bir vadinin içinde bulunuyor. Çiftliğe geldiğinde duvarların, çitlerin, treylerlerin, elektrik pilonlarının ve daha birçok engelin arasından sıyrılarak tek bir çizik veya darbe bile almadan geri geri gidiyor ve havuzlara sadece birkaç santimetre kala park ediyor. "Sürmesi çok kolay ve manevra yeteneği çok iyi. Direksiyon başında mükemmel bir görüş olanağına sahibim, bu yüzden sakin ve yumuşak bir şekilde hareket ettiğim sürece aracımı en zorlu alanlarda bile en doğru şekilde park edebiliyorum," diyor Olivier Splingart. Günlerden Perşembe, saatler öğleden sonrayı gösteriyor. Olivier alabalık yavrularını Avrupa balık pazarlarındaki ve restoranlarındaki son duraklarına varana dek kalacakları başka bir çiftliğe taşımak üzere burada. Olivier kamyonunu park ettikten sonra, ikinci nesil balık çiftçisi olan Rudy Thomas tüm katara dezenfektan püskürtüyor. Olivier balık tanklarını bir gün önce dezenfekte etmiş olsa da, başka bir yere yaptığı balık teslimatının ardından aynı prosedür bugün de tekrarlanıyor. Ek olarak, havuzlardaki balıklar yüklenmeden önce en küçük bir enfeksiyon veya dezenfektan kalıntısının bile kalmadığından emin olmak için tüm sistem binlerce litre suyla yıkanıyor. Su tanklara dolarken Olivier, "Her balık sevkiyatının ardından tüm kamyonun ve tank sisteminin dezenfekte edilmesi ve temizlenmesi çok önemli" diyor. Olivier, "Sistemin herhangi bir yerindeki en küçük bir virüs veya dezenfektan kalıntısı tüm kargoya zarar verebilir. Bu benim sorumluluğum ve bu işteki saygınlığımı korumak istediğim için hiçbir risk almam," diyor. TEMİZLİK BİRKAÇ SAAT SÜRÜYOR. Ardından, uzun süreli bir işlem olan tankları alabalık yavrularıyla doldurma işi başlıyor. Bu iş, küçük balıkların yaralanmasını önlemek için ağ kepçeler kullanan dört güçlü adam tarafından yapılıyor. İşlem bittiğinde, kamyona 1,8 tonluk bir balık yükü, yani her biri yaklaşık 10 gram ağırlığında yaklaşık alabalık yavrusu ve bunun yanı sıra litre su da yüklenmiş oluyor. Olivier, dolu tankların yüklendiği kamyonuyla Brasparts'ın dar yollarından çıkarken karanlık bastırıyor. Köyün hemen dışında, yol kenarında geceyi geçirebileceği sessiz bir park yeri buluyor. Olivier, gece saatlerinde balıkların sessiz ve sakin bir ortamda kendilerini çok daha iyi hissettiğini söylüyor.

11 SİSTEMİN HERHANGİ BİR YERİNDEKİ EN KÜÇÜK BİR VİRÜS VEYA DEZENFEKTAN KALINTISI TÜM YÜKE OLAĞANÜSTÜ ZARAR VEREBİLİR. BU BENİM SORUMLULUĞUM VE BU İŞTEKİ SAYGINLIĞIMI KORUMAK İSTEDİĞİM İÇİN HİÇBİR RİSK ALMAM. OLIVIER SPLINGART, SPLINGART TRANSPORT Tanklar her biri yaklaşık 10 gram ağırlığındaki yaklaşık alabalık yavrusunu taşıyor. Çok fazla hareketli ve gürültülü büyük park alanlarından kaçınıyor. "Her şeyden önemlisi, karanlık çökünce asla benzin istasyonuna gidip depoyu doldurmam. Balıklar doğal bir günlük ritme sahiptir ve yanıp sönen parlak ışıklardan gerçekten rahatsız olurlar." Olivier genellikle birkaç haftalık yolculuklara çıkıyor, balık taşıma hizmetlerinde talebin en yoğun olduğu zamanlarda ise bazen arka arkaya 15 gün boyunca yolda oluyor. Uzun yolculuklarda genellikle eşini yanında götürüyor. "Aksi halde, yolda tek başıma kalıyor ve ailemi, yani kendileri de küçük ama verimli bir balık çiftliği işleten eşimi ve iki oğlumu özlüyorum" diyor. Ertesi sabah saat altı sularında Olivier kalkıyor ve kabinde hızlı bir kahvaltının ardından güne hazır oluyor. Canlı yüküyle yola koyuluyor ve kısa süre sonra kıymetli yükünü teslim edeceği kuzey Fransa, Abbeville yakınında Hangest sur Somme'daki Pisciculture de Bichecourt balık çiftliğine kadar uzanan yaklaşık 500 kilometrelik otobana çıkıyor. Tankların canlı balıkla dolu olması nedeniyle, yumuşak ve sarsıntısız bir sürüşün önemi çok büyük. Katar sallanmaya başlar ve su çok fazla sıçramaya başlarsa, balıklar yaralanabilir. Olivier, "Kamyon ve konteyner şasisinin standart konfigürasyondan altı santimetre daha alçak olması çok yararlı oluyor. Ve hem kamyondaki hem de treylerdeki havalı süspansiyon tüm katarın yolda çok dengeli ilerlemesini sağlıyor. Ayrıca, I-Shift şanzıman sürüş konforunu artırıyor," diyor. Olivier in ilk Volvo'su 520 bg'lik bir Volvo FH16'ydı, onun ardından 550 bg'lik bir Volvo FH16'sı oldu. İkisini de yaklaşık olarak altışar yıl kullandı ve SPLINGART TRANSPORT Olivier in babası balık yetiştiricisiydi, fakat Olivier kamyon sürücüsü olmayı istedi. Balıklar hakkındaki bilgi birikiminden faydalanan Olivier, ilk olarak aile işletmesinin canlı balıkları için taşımacılık yaparak işe koyuldu ve ardından aynı işi nakliye hizmetlerine ihtiyaç duyan diğer balık yetiştiricileri için yapmaya başladı. Fransa ve Orta Avrupa'da canlı alabalık, somon, turna, kadife balığı ve sazan gibi çeşitli balıklar taşıyor. Olivier yılda yaklaşık kilometre kat ediyor ve yaklaşık Avro'luk bir yıllık ciro yapıyor. Kamyonunu ilkbahar, yaz ve sonbaharda tam zamanlı, kış aylarında ise daha az kullanıyor. Kar yağdığında asla yola çıkmıyor. Olivier in ilk Volvo'su bir Volvo FH16 520'ydi ve onun ardından bir Volvo FH16 550'si oldu. İkisini de yaklaşık olarak altışar yıl kullandı ve bu sürede her biriyle yaklaşık kilometre yol yaptı. 11

12 İŞ GÜNÜMÜ HEM DAHA KEYİFLİ HEM DE DAHA KONFORLU KILAN ÇEKİCİ VE GÜÇLÜ BİR VOLVO İLE KENDİMİ ÖDÜLLENDİRİYORUM. OLIVIER SPLINGART, SPLINGART TRANSPORT 12

13 Baba Régis ve oğul Rudy Thomas, Brittany bölgesinde Brasparts'ın hemen dışında bulunan "Pisciculture de La Douffine" balık çiftliğini işletiyor. Beş balık havuzuna ve toplam on çalışana sahip aile şirketi, yılda yaklaşık 1400 ton gökkuşağı alabalığı yetiştiriyor. Tankların alabalık yavrularıyla doldurulması birkaç saat alıyor. bu sürede her biriyle yaklaşık kilometre yol yaptı. Şimdi 700 bg lik bir Volvo FH16 sı var. Bununla birlikte Olivier, bu balık taşımacılığı işlerini daha ucuz bir kamyonla ve 500 bg lik bir motorla da kolaylıkla yapabileceğini kabul ediyor. "Fakat kamyonda çok fazla zaman geçiriyorum. Şahsen, işte olmaktan keyif almanın çok önemli olduğuna inanıyorum. İş günümü hem daha keyifli hem de daha konforlu kılan çekici ve güçlü bir Volvo ile kendimi ödüllendiriyorum. Yeni FH16 ımdan çok gurur duyduğumu söylemeliyim." "700 beygir gücü sayesinde, çok kilometre yaptığım Güney Fransa, İsviçre veya Avusturya'daki dik Alp yamaçlarında bile, yokuş tırmanırken gaz pedalına sonuna kadar basmaya asla ihtiyaç duymuyorum." Bugünkü gelir getiren yükümüz sadece 1,8 ton, geri kalanı su. "Bununla birlikte, daha büyük balıklar yüklendiğinde, daha ağır bir yük taşıyabiliyorum. Yaklaşık beş veya altı ton balık ve 20 ton su." BALIK YÜKÜNÜ TESLİM ETTİKTEN SONRA, BİR SONRAKİ MÜŞTERİSİNE ulaşmak için kilometrelerce yolu boş gidiyor. Canlı balık dışında bu katara uygun başka kargo yok. Olivier, "Bu ağırlık oranları ve birçok boş yolculuk nedeniyle, ton-kilometre başına maliyetler yüksek. İşte bu nedenle, ekonomik olan, sürpriz onarım ve bakım masrafı çıkarmayan bir kamyona sahip olmak çok önemli," diyor. Bugünkü yavru alabalık teslimatının ardından, Olivier ilk önce kamyonu ve treyleri iyice dezenfekte edecek, sonra da aynı balık çiftliğinden tamamen büyümüş alabalıkları yükleyerek Belçika, Gent'in hemen dışındaki bir balık perakendecisine taşıyacak. BALIK TAŞIMACILIĞI TÜM YIL BOYUNCA durmadan devam eder. İlkbahar, yaz ve sonbahar boyunca Olivier nadiren evinde olabiliyor. Tüm Avrupa'yı dolaşıyor ve yılda birkaç kez Belarus'a kadar gidiyor. "Ekim'de balık tanklarını kamyondan ve treylerden kaldırarak bunların yerine paslanmaz çelik tanklar takıp üç haftalık yoğun bir süreyle şampanya taşıyorum." OLIVIER İN VOLVO FH BG KAMYONU Katar: Her ikisi de modifiye edilmiş ekstra alçak şasili Volvo FH ve iki akslı treyler. Hem kamyon hem de treyler tek redüksiyonlu arka aksa sahip. Ekipman: Kamyon ve treyler tam havalı süspansiyona sahiptir. Hem kamyon hem de treyler her biri 2400 litre kapasiteli fiberglastan üretilmiş altı balık tankı taşıyabilir ve maksimum 500 kg'lik canlı balık taşıma kapasitesine sahiptir. Balık çiftliklerinin dar alanlarında kamyonların manevra yapma ihtiyacını azaltmak için tanklar her iki taraftan da açılabilmektedir. Hem kamyonda hem de treylerde suya oksijen beslemesi yapmak için 210 litrelik iki oksijen tüpü bulunmaktadır. 13

14 Sürücülerdeki sağlık sorunlarının birkaç sebebi Uzun yol sürücüleri genel olarak fazla kiloludur ve sağlıkları pek iyi değildir. Yaşam tarzlarını iyileştirme istekleri vardır fakat pek çoğu yollardaki çalışma ortamının buna engel olduğunu düşünmektedir. Yine de, bu sorunu çözmek mümkün. Motivasyonla, eğitimle ve hem işverenlerin hem de sürücülerin sorumluluğunu artırarak sağlıkta iyileşme sağlanabilir. METİN LINA SKAFVENSTEDT ÇİZİMLER ANNA ÅGRAHN 14 ki kere iki dört eder. Düzenli egzersiz ve iyi beslenme alışkanlıklarının daha İsağlıklı bir yaşam sağladığı da aynı ölçüde kesindir. Bu basit formül ortada olmasına rağmen, Kilosu gün geçtikçe artan Avrupa nüfusunda obeziteden muzdarip kişi sayısı son yirmi yılda iki katına çıktı. Sağlıksız beslenme alışkanlıkları ve düşük fiziksel kondisyon söz konusu olduğunda akla ilk gelen gruplardan biri de kamyon sürücüleridir. Ortalama bir Avrupalı uzun yol sürücüsü 1,80 metre boyunda ve 91 kg ağırlığındadır. Bu, VKE* endeksinde 28 puana karşılık gelmektedir ve fazla kiloya işaret etmektedir. Üstelik, resmi obezite sınıflandırmasına karşılık gelen VKE değeri olan 30'dan da yalnızca iki puan düşüktür. Bu bilgiler, Volvo 3P'nin Avrupa genelinde 2300 sürücü ile yaptığı bir ankete dayanmaktadır. Eğer sağlıklı kalmak teoride bu kadar kolaysa, pratikte neden zor olsun? Bu sorunun cevabı doğal olarak irade gücü eksikliği ve yaklaşım sorunları olabilir. Uzun yol sürücüleri söz konusu olduğunda, belki de sürücülerin sağlıklarını iyileştirmek için bu teorik koşulların uygulanmasını kolaylaştırmak gibi basit bir çözüm yolu olabilir. 2009'da, Utrecht Üniversitesi Spor ve Sağlık Enstitüsü, taşımacılık sektöründe çalışan kişilerin kişisel sağlık açısından özellikle yüksek bir risk grubu olduklarını belirlemiştir. Enstitünün talebi üzerine, Inge Van Bogerijen konuyu inceledi ve bulgularını özel bir çalışmada* raporladı. Kamyon sürücülerinin hem fiziksel hem de sosyal açıdan çok özel ve kendine has bir ortamda bulundukları sonucuna vardı. O halde, bu sürücülerin bel ölçülerinin neden bu kadar cömert olduğuna şaşırmamak gerek. "Yollardaki çalışma ortamı, sürücülerin sağlıklı bir yaşam tarzı benimsenmesini engelliyor. Yaptığım çalışmada, pek çoğunun daha iyi bir yaşam tarzı istediklerini fakat bunun için imkanlarının sınırlı olduğunu düşündüklerini gördüm," diyor. Sürücülerin sağlıksız olmalarının en önemli nedeni kamyon duraklarında servis edilen yüksek yağ içerikli gıdaların, işin neden olduğu hareketsizlik ve uzun iş günlerinin sonucunda ortaya çıkan kronik zaman eksikliği ile birleşmesidir. Utrecht Üniversitesi Spor ve Sağlık Enstitüsü, Inge Van Bogerijen'den ticari araç sürücülerinin sağlığını araştırmasını istedi.

15 ZAMAN DARLIĞI VE DÜZENSİZ ÇALIŞMA SAATLERİ HAREKETSİZ İŞ YETERSİZ EGZERSİZ TESİSLERİ DENGESİZ BESLENME, HAREKETSİZLİK VE SİGARA KULLANIMI KAMYON SÜRÜCÜLERİNİ NASIL ETKİLİYOR? VKE <25 VKE >30 VKE %77'Sİ FAZLA KİLOLU (VKE 25 30, %46) VEYA OBEZDİR (VKE 30'un üzerinde, %31). Bu rakam, Avrupa genel nüfusundaki %22'lik obez veya fazla kilolu insan oranı ile karşılaştırılmalıdır. Bununla birlikte, sürücülerin %40'ı yeme alışkanlıklarından memnun değil. Hiçbir spor etkinliğinde bulunmamaktadır Kamyon sürücülerinin %66'sı HİÇBİR SPOR ETKİNLİĞİNE KATILMIYOR. Öte yandan, %56'sı kamyon park alanlarında spor salonlarına erişebilmek istiyor. Sigara içmektedir Kabin içinde sigara içmektedir Tüm kamyon sürücülerinin %56'sı SİGARA İÇİYOR, bu rakam 2007'deki çalışmadan bu yana daha da artmıştır. Avrupa nın genel nüfusu için bu rakam %30'dur. Sigara içen sürücülerin %91'i KABİNDE SİGARA İÇMEKTEDİR. PASTA GRAFİĞİNDEKİ RAKAMLAR, FRANSA MERKEZLİ VOLVO 3P NİN AVRUPA DAKİ 223 SÜRÜCÜ İLE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ BİR SAĞLIK ANKETİNDEN ALINMIŞTIR. KÖTÜ BESLENME ORTALAMA BIR SÜRÜCÜ Ortalama bir Avrupalı uzun yol sürücüsü 1,80 metre boyunda, 91 kg ağırlığındadır ve VKE değeri 28'dir. Bu bilgiler, 2300 sürücü ile yapılan bir çalışmaya dayanmaktadır. VKE'NİZİ HESAPLAMA YÖNTEMİ VKE, Vücut Kütle Endeksi'nin kısaltmasıdır. KİLO (kg) BOY (m 2 ) = VKE VKE LİMİTLERİ (WHO) Zayıf: 18,5'ten az Normal kilo 18,5 24,9 Fazla kilolu 25,0 29,9 1. derece obezite 30,0 34,9 2. derece obezite 35,0 39,9 3. derece obezite 40'tan fazlası 15

16 16 SÜRÜCÜ SAĞLIĞI ODAKLI BİR NAKLİYE ŞİRKETİ: "BU BİR KAZAN-KAZAN İLİŞKİSİ" Hollandalı nakliye şirketi Nijhof-Wassink, sağlık sorunlarına karşı önleyici çalışmaların önemini fark etti. Şirket, çalışanlarının daha sağlıklı yaşam tarzına odaklanan sağlık programlarına katılmasını sağlıyor ve bunun karşılığında daha sağlıklı sürücülerle çalışma imkanı buluyor. Nijhof-Wassink şirketinin ortağı Jogé Nijhof, "Sürücü daha sağlıklı ve daha aktif olurken biz de maliyetleri düşürmüş oluyoruz. Yani bir kazan-kazan ilişkisi kurulmuş oluyor," diyor. Koruyucu sağlık programı, bu alanda uzman bir danışmanlık fi rması olan Oude Vrielink Health Management ile işbirliği içerisinde yürütülmektedir. Firmanın uzmanları, her çalışanın bireysel ihtiyaçlarına uygun bir programın tasarlanmasına yardımcı oluyor ve her katılımcı kişisel bir eğitmene sahip. Yapılmaya çalışılan şey, beslenme ve egzersize alternatif bir bakış sunarak sürücünün yaşam tarzını değiştirmesine yardımcı olmak. Jogé Nijhof, "Birçok kişi yaşam tarzını değiştirmenin zor olduğuna inanıyor. Ancak, sürücülere daha iyi beslenmenin ve biraz daha fazla egzersiz yapmanın ne kadar kolay olabileceğini söylediğinizde, bu onlar için büyük bir ilham kaynağı oluyor. Örneğin, düzgün bir kahvaltı yapmak gibi çok basit tavsiyelerde bulunmak gerçekten işe yarıyor. Birçok kişi bunu söylemiyor ama biz genellikle bunun tam olarak kamyona mazot koymaya benzediğini söylüyoruz. Aynen bu örnekte olduğu gibi, sizi taşımaya devam edebilmesi için vücudunuza enerji vermek zorundasınız," diyor. Sağlık programına yapılan yatırımın uzun vadede şirket için faydalı olacağına inanıyor. "Biz kazançlı çıkıyoruz çünkü çalışanlarımız daha az hastalık izni alıyor. Hastalık nedeniyle alınan bir günlük iznin maliyeti oldukça yüksektir. Bu maliyeti bu konuda yapılacak kapsamlı rehberlik hizmeti için kullanabilirsiniz. Çalışanlarınız memnunsa, her şey çok daha düzgün işler. İşte bu kadar basit." Jogé Nijhof, Nijhof-Wassink şirketinin ortağı. NIJHOF-WASSINK 1967'de kuruldu. Kuru ve sıvı dökme yükler için taşımacılık ve depolama hizmetleri sağlıyor. 360'dan fazlası kamyon sürücüsü olan 800 çalışan. 300 Volvo kamyon Hollanda, Almanya, Polonya ve Macaristan'da şubeleri olan nakliye şirketi ve Volvo bayisi.

17 ÖNCELERİ, SÜRÜCÜLER GENELLİKLE YOLLARIN KOVBOYLARI OLARAK GÖRÜLÜRDÜ FAKAT ARTIK GÜNÜMÜZDE GÜVENLİK, KİLO VE SAĞLIK KONULARINA ODAKLANMALARI SOSYAL AÇIDAN ESKİYE ORANLA DAHA FAZLA KABUL GÖRMEKTEDİR. LUCIEN VAN ZUILEN, SÜRÜCÜ EĞİTMENİ, VOLVO KAMYON Inge Van Bogerijen, "Yol kenarındaki restoranlarda sağlıklı gıdalar var, fakat sorun bunların genellikle çok daha pahalı olmasından kaynaklanıyor. Sürücüler bu kadar fazla parayı ya ödemek istemiyor ya da çoğu zaman ödeyemiyor," diyor. "Ayrıca, kamyon durakları insanları antrenmana ve egzersize de pek davet etmiyor. Tesislerde genellikle spor salonu olmuyor ve sınırlı alan nedeniyle kabin içinde fiziksel egzersiz imkanı neredeyse sıfır." Anketin ortaya çıkardığı ilginç bir sonuç ise, görüşme yapılan tüm sürücülerin sorunu önemli gördüklerini söylemeleri ve sağlıkları hakkında konuşmaya istekli olmalarıydı. "Bununla birlikte, pek çoğunun gerçek anlamda kendi yaşam tarzlarının farkında olmaması da dikkat çekiciydi. Hatta birçoğu sağlıklarını aktif bir şekilde düşünmüyordu, yalnızca görüşme sırasında bu konu hakkında düşünmeye başladı. Dolayısıyla, sağlık konusunda daha odaklı bir şekilde çalışmanın önemli olduğu sonucuna vardım." Volvo Kamyon da bu ihtiyaca dikkat çekti ve bunu şirketin sürücü eğitim programına dahil etti. Programdaki beş kursun birinde sağlık konusuna odaklanılmakta, sağlığın hem kişisel yaşam kalitesini hem de sürücünün mesleki yeterlilik düzeyini etkilediği vurgulanmaktadır. Sürücü eğitmeni Lucien van Zuilen, "Nasıl daha sağlıklı bir yaşam sürebilecekleri konusunda onlara ipuçları ve öneriler sunuyoruz. Amacımız sürücüleri nasıl daha sağlıklı beslenebilecekleri ve yaşayabilecekleri konusunda bilinçlendirmek. Sürücülere kahvaltı yapın, işe araba yerine bisikletle gidin ve daha fazla sebze yiyin diyoruz. Ayrıca, kabin içinde ne tür egzersizler yapılabileceği konusunda öneriler veriyoruz. Çözüm küçük ayrıntılarda yatıyor," diyor. Eğitim sırasında, katılımcılar aynı zamanda farklı tür gıdaların fiziklerini, ruh hallerini ve konsantrasyon yeteneklerini nasıl etkilediğini öğreniyorlar. "Önceleri, sürücüler genellikle "yolların kovboyları" olarak görülürdü fakat artık günümüzde güvenlik, kilo ve sağlık konularına odaklanmaları sosyal açıdan eskiye oranla daha fazla kabul görmektedir." Volvo Kamyon eğitim programı esas olarak sürücülerin kendi sağlıklarıyla ilgili nasıl sorumluluk alabileceklerine odaklanmaktadır; fakat Inge Van Bogerijen'in çalışmasında belirttiği gibi, ticari araç sürücülerinin çalışma ortamları genellikle daha sağlıklı bir yaşam sürmelerini engelliyor. Bu noktada işverenler önemli bir katkı sağlayabilir. Lucien van Zuilen, Volvo Kamyon sürücü eğitmeni. "Yaşam tarzları hakkında harekete geçmeye istekli olan sürücüler için egzersizi ve daha iyi beslenme alışkanlıklarını teşvik edebilirler. Sağlıklı bir öğün seçenlere küçük bir ödül vererek veya spor salonuna gidenlere sponsorluk yaparak maddi bir teşvik verilmesi bunun yollarından biri olabilir. Ayrıca, kişisel rehberliğin motivasyonu artırmaya yardımcı olabileceği söylenmektedir." Üstelik, nakliye şirketleri sağlıklı çalışanlardan daha fazla verim alabilir. "En büyük faydası da sağlıklı çalışanların daha az yorulması, çalışmaya daha istekli olması ve daha konsantre olmalarıdır. Bu, pek çok çalışmada gösterilmiştir. Dolayısıyla, çalışanlara yatırım yapmak uzun vadeli ve kârlı bir harekettir; zira güvenli bir kamyona yapılan yatırım kadar güvenli bir sürücüye yapılan yatırım da önemlidir." * Inge Van Bogerijen in çalışmasının başlığı: What moves truck drivers? A qualitative study on the meanings that truck drivers give to health promotion in the work place and to the environmental factors that influence their health. FAZLA KİLOLU OLMAK ŞAKAYA GELMEZ SAĞLIK BİR GÜVENLİK SORUNUDUR Fazla kilolu insanların tümü hasta olmaz. Fakat abdominal obezite başta olmak üzere fazla kilo yüksek kan şekerinin, yüksek kolesterolün ve yüksek kan basıncının en önemli nedenidir. Bu da dolayısıyla diyabet ve kardiyovasküler hastalık riskini ve en kötü senaryoda inme ve kalp krizi riskini artırmaktadır. Buna ilaveten, aşırı kilo uyku bozukluklarına neden olur. Düzenli olarak daha fazla fiziksel aktivite yapmak ve dengeli beslenmek hayli hızlı sonuç verir. Danimarka taşımacılık sektörü tarafından yapılan bir araştırma, kan basıncı ve kolesterolün sadece 12 gün içerisinde ilaçla tedavi edilmeye gerek duyulmayacak kadar düşük bir seviyeye indirilebileceğini göstermiştir. Araştırma aynı zamanda, sağlıksız beslenen bir kamyon sürücüsünün fren mesafesinin sağlıklı beslenen bir sürücüye kıyasla 70 km/s hızda 30 metre daha uzun olduğunu ortaya çıkarmıştır. KAYNAK: "SIKKERHED OG SUNDHED BAK RATTEN" (DİREKSİYON BAŞINDA GÜVENLİK VE SAĞLIK), BESLENME VE TRAFİK GÜVENLİĞİ ARASINDAKİ BAĞLARA İLİŞKİN ARAŞTIRMA. 17

18 Yükü sadece uzun ve genifl de il, çok da a r Dikkat! Misnak! Yan yana, arka arkaya birlefltirilmifl modüler tafl y c lar üzerindeki yüzlerce tonluk yükü VOLVO FH 700 ler çekiyor. MET N M. VAH T MAHMATLI 18 Mersin merkezli Misnak Uluslararas Tafl mac l k, önemli projelerin tafl mac s. Filosunda bulunan Volvo kamyon ve çekiciler, Scheuerle hidrolik platformlar ve Gantry gezer vinçler ile Misnak, baflta enerji olmak üzere çok özel ve dünya çap nda öneme sahip projelerin tafl malar n gerçeklefltiriyor. Hizmet verilen üretici firmalarla olan iflbirli i, tasar m ve üretim aflamas nda bafll yor. Misnak n Volvolar ile tafl d tek parça yükler, yüzlerce tonluk a rl a ve devasa boyutlara sahip olabiliyor. Misnak Genel Müdürü Erdinç Ar kan: fiirketimiz 2003 y l nda kuruldu ve proje tafl malar nda gösterdi i baflar sayesinde h zla büyüdü diyor ve bugüne gelen süreci ve çal flmalar n söyle anlat yor: 5 adet ikinci el Volvo 420 ile ifle bafllad k, flimdi 21 adet yüksek güçte Volvo kamyonumuz ve 156 modül tafl y c platformumuz var. Geliflme sürecinde Misnak, Çaba Nakliyat n da büyük hissedar oldu ve çok deneyimli bir teknik kadro ve vinç park ile çal flma imkan olufltu. Çaba ile daha çok Türkiye içinde etkili olaca z. Misnak olarak, bugün daha çok Türki Cumhuriyetler ve Ortado u da çal fl yoruz. Dünya çap nda önemi olan projeler içinde yer al yoruz. En önemli üreticilerle iflbirli- i yap yoruz. Bizim tafl mas - n üstlendi imiz projeler; a rl k, boyut, tafl ma mesafesi, tafl nan mal n de eri, geçilen güzergah gibi nedenlerle çok özel projelerdir. Tafl - d m z ürünler çok özel koflullara dayanaca için, yine Misnak Genel Müdürü Erdinç Ar kan, yapt klar iflte do ru planlama ve do ru ekipman seçiminin çok önemli oldu unu söylüyor. çok özel koflullarda üretilmifl ve kalibre edilmifllerdir. Bu ürünler demonte olarak tafl nsa, yerinde montaj s ras nda hata oluflabilir. Çok önemli tesislerde kullan lan, ça-

19 l flma ömrü etkilenmeyecek flekilde tafl nmas gereken bu yükleri biz güvenle yerine ulaflt r yoruz. Tabi bu tafl - malar n maliyeti de yüksek, neredeyse mal n de erinin 1/5 i nakliye oluyor. B Z M fi M ZDE PLANLAMA VE EK PMAN ÇOK ÖNEML D R. Volvo bize güç veriyor. Son ald mz 8x4 Volvo çekiciler 700 Bg lik. Bizim için kamyonlar n tafl ma kabiliyetinin önemi yok, çekme ve itme gücü çok önemli... Kamyonlar - m za operasyon s ras nda tutunmay artt rmak için beton bloklar yüklüyoruz. Modüler parçalardan meydana gelen platformlar bu flekilde hareket ettiriyoruz. Modülleri pefl pefle, yan yana ba layabiliyoruz. Yükün güvenli flekilde konaca platform ve dingil bafl na düflen yük da- l m, bu flekilde sa lan yor. Bu platformlar; dönüfl, kumanda edilme ve farkl yüksekliklere ayarlanma yetene- ine sahiptir. Hidrolik sistemli bu araçlarla çok hassas 19

20 Ortado u ve Türki Cumhuriyetler'de, dünya çap nda önemli ve özel projelerin tafl malar n gerçeklefltiren Misnak n araç park nda Volvo kamyon ve çekiciler ile modüler olarak biraraya getirilen Scheuerle marka hidrolik platformlar ve de ayakl ve köprülü Gantry gezer vinçler bulunuyor. 20 M SNAK OPERASYON MÜDÜRÜ ADNAN BAYHAN: Bayhan, firmalar n n proje tafl malar ndaki yetkinli ini flöyle anlat yor; Volvo kamyonlar m z ek sistemleri ile 1000 tonluk yükü itip-çekecek kapasitededir. Bize yol gösterin, bir kerede 1000 tonluk, 2000 tonluk yükü tafl r z. Her türlü ekipman m z var. Yola göre, köprüye göre plan yapar z. 2 den 70 e kadar modüler tafl y c lar arka arkaya, yan yana dizeriz. Aks bafl na 12 ton yük düflürüyoruz. Kendi mühendislerimiz görmeden kap - dan bir fley yola ç kmaz. Köprülerin kald rma gücüne bakar z. Proje tafl mac l n n ilgili tüm kurallar na uyar z. Geçilmeyecek köprüden geçmeyiz. Mühendislerimiz, geçilecek köprüleri tetkik eder. Gerekirse TÜ den, ODTÜ den rapor al r z. Bu raporlar proje tafl malar nda operasyonun planlanmas nda büyük önem tafl yor. Geçilecek yoldaki her kilometre de il, her metre ile ilgili detayl çal flma yap l yor. yüklerin sars lmadan tafl nmas sa lan r. Türkmenistan da 36 metre uzunlu unda 570 ton a rl nda yükleri ülkenin bir ucundan di er ucuna tafl d k. Yaklafl k kilometrelik bir mesafe katettik. Proje tafl malar nda haz rl k ve ekipman çok önemlidir. Belirlenen, uygun olan ve izin verilen güzergaha, sizin ekipmanlar - n z n, teknik bilgi ve tecrübenizin de uygun olmas gerekir. Tafl ma s ras nda yol koflullar n n gere i olarak bazen yürüme h z nda, saatlerce km/s lik bir süratle hareket etmek zorunda kalabiliyoruz. Bu durumda yak t tüketimi 4000/100 gibi inan lmaz ölçülerde artabiliyor. Afl lacak güzergah n altyap s na haz rl kl olman n önemini bildi imiz için çekici, kamyon ve tüm di er ekipmanlar m z n seçiminde çok özenli davran yoruz. Volvo da flu ana kadar bize sürpriz yaflatmad. Kamyon ve çekici al mlar n iflimizin gere ine göre yap yoruz. Araçlar m z n bofl kalmas gibi bir durum

21 Ekim 2004 tarihli 25620 say l Araç mal, Tadil ve Montaj Hakk nda Yönetmelik ölçü ve a rl klar flöyle tan mlamaktad r.

21 Ekim 2004 tarihli 25620 say l Araç mal, Tadil ve Montaj Hakk nda Yönetmelik ölçü ve a rl klar flöyle tan mlamaktad r. ÖLÇÜ VE A IRLIKLAR Yük ve yolcu tafl mac l n n daha güvenli ve konforlu yap lmas n sa layacak temel unsur ise yönetmeliklerde belirtilen kriterlere uymak ve afl r yükleme yap lmas n önlemektir. Yürürlükte

Detaylı

A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA

A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA Sektörün en geniş kabini, yüksek verimli klima, maksimum konfor Traktörün ortasına yerleştirilmiş kabin Kullanımı son derece kolay kontrol paneli ve renkli

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014 Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası Bosch Rexroth ana bayisi Rota Teknik A.Ş. ile Japon TAISEI ve ANEL firmasının ortak olarak geliştirdiği Marmaray Tünel Havalandırma Elektropnömatik Kontrol Sistemi

Detaylı

Şasi kamyon 8 2 RADT-AR Yüksek RADT-GR Yüksek 43 43, RAPDT-GR Yüksek Orta

Şasi kamyon 8 2 RADT-AR Yüksek RADT-GR Yüksek 43 43, RAPDT-GR Yüksek Orta ÇEKİŞ / ŞASİ YÜKSEKLİĞİ / DİNGİL MESAFESİ (boyutlar dm olarak verilmiştir) Şasi kamyon 4 2 RAD-L90 Yüksek 34 35 37 40 43 46 49 52 56 60 RAD-GR Yüksek 34 37 40 43 46 49 52 56 60 63 65 67 Orta 37 40 43 46

Detaylı

206 Sedan. Peugeot. Peugeot'yu seçmek, bir tasar m ya da teknolojiden fazlas n seçmek demek. Güzellik. Tutku. Güven. Zeka.

206 Sedan. Peugeot. Peugeot'yu seçmek, bir tasar m ya da teknolojiden fazlas n seçmek demek. Güzellik. Tutku. Güven. Zeka. 206 Sedan Peugeot Peugeot'yu seçmek, bir tasar m ya da teknolojiden fazlas n seçmek demek. Peugeot yu seçmek. Modellerimizde bulunan dört de eri; estetik, dinamizm, güvenilirlik ve yenili i yaflam biçimi

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Scania İnşaat Araçları. Mikser Serisi

Scania İnşaat Araçları. Mikser Serisi Scania İnşaat Araçları Mikser Serisi İnşaat Sektörünü İleriye Taşıyoruz. Dünyanın her yerinde şantiye sahalarında zor işlerde kullanılmakta olan Scania araçlarına her gün rastlayabilirsiniz. Dayanıklılık,

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

DUAL FUEL SYSTEM. «Dizel araçlar için CNG Çift Yakıt Sistemleri»

DUAL FUEL SYSTEM. «Dizel araçlar için CNG Çift Yakıt Sistemleri» DUAL FUEL SYSTEM «Dizel araçlar için CNG Çift Yakıt Sistemleri» Dual Fuel System DUAL FUEL SYSTEM, dizel motorlu KAMYON, TIR, OTOBÜS, TRAKTÖR, İŞ MAKİNESİ, JENERATÖR vb. araçlarda kullanılan motorinin

Detaylı

şasi 1 Şasi kamyon 8 6 Şasi kamyon 8 4 ÇEKİŞ / ŞASİ YÜKSEKLİĞİ / DİNGİL MESAFESİ (boyutlar dm olarak verilmiştir)

şasi 1 Şasi kamyon 8 6 Şasi kamyon 8 4 ÇEKİŞ / ŞASİ YÜKSEKLİĞİ / DİNGİL MESAFESİ (boyutlar dm olarak verilmiştir) ÇEKİŞ / ŞASİ YÜKSEKLİĞİ / DİNGİL MESAFESİ (boyutlar dm olarak verilmiştir) Şasi kamyon X- 60 63 65 67 60 63 65 67 X- 60 Şasi kamyon 4 4 XX- Şasi kamyon 6 2 60 48 60 48 60 60 Şasi kamyon 6 4 X- 32 32 X-

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

DAKAR RUHUNUN VÜCUT BULMUŞ HALİ!

DAKAR RUHUNUN VÜCUT BULMUŞ HALİ! DAKAR RUHUNUN VÜCUT BULMUŞ HALİ! Tasarım ilhamı tamamen CRF450 RALLY yarış motosikletinden alınan CRF250 RALLY, arka ABS iptal seçeneği, çok fonksiyonlu dijital gösterge paneli, 10 litrelik yakıt tankı

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

DD25B. VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw

DD25B. VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw DD25B VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw 360 görüş alanı En uygun şekilde yerleştirilmiş kızaklı koltuk, açılı silindir yatakları ve eğimli motor kaputu tasarımına sahip DD25B sektörde öncü,

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

%RVFK U QOHUL %BIB GB[MB LJMPNFUSF EBIB B[ ZBLºU

%RVFK U QOHUL %BIB GB[MB LJMPNFUSF EBIB B[ ZBLºU %RVFK U QOHUL %BIB GB[MB LJMPNFUSF EBIB B[ ZBLºU Çoğu sürücü için yakıt tasarrufu en önemli konudur Daha düşük yakıt tüketimi, depo başına daha çok kilometre ve daha düşük CO2 emisyonları anlamına gelir.

Detaylı

BlueEFFICIENCY teknolojisinin özellikleri:

BlueEFFICIENCY teknolojisinin özellikleri: BlueEFFICIENCY teknolojisinin özellikleri: Yeni motor nesli, ihtiyaca göre ayarlanan, elektrik destekli hidrolik direksiyon ve vites değiştirme göstergesi, ekonomik sürüşün temelleridir. BlueEFFICIENCY

Detaylı

PRESTİJ SD. Rahatlığın Tanımı...

PRESTİJ SD. Rahatlığın Tanımı... PRESTİJ SD Rahatlığın Tanımı... Tasarruflu... Kısa ve orta mesafe taşımacılık alanında, personel taşımacılığı, transfer turları, VIP taşımacılığı ve özel turlara uygun olarak üretilen Prestij SD, konforu

Detaylı

DEUTZ-FAHR 4E Serisi

DEUTZ-FAHR 4E Serisi DEUTZ-FAHR 4E Serisi YENİ 4E SERİSİNİN FARK YARATAN ÖZELLİKLERİYLE TANIŞIN DAİMA DAHA FAZLASINI İSTE! 4E Serisi 4050E 4055E 4065E 4075E 4080E Maksimum Güç Hp/kW 50/36,8 62/46,2 72/53,7 82/61,1 80/59,7

Detaylı

Common Rail ve Intercooler teknolojisiyle bütünleşen motor. Güç Yönetim Sistemi.

Common Rail ve Intercooler teknolojisiyle bütünleşen motor. Güç Yönetim Sistemi. Common Rail ve Intercooler teknolojisiyle bütünleşen motor. 69 dba ya düşürülmüş sessiz kabin içi. Kontrol kolayl ğ sağlayan kumanda kollar. Güç Yönetim Sistemi. Tamamı yüksek verim sağlayan modelleriyle

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

YAKIT GÜVENLİK SİSTEMLERİ 1

YAKIT GÜVENLİK SİSTEMLERİ 1 GÜVENLİK VE KORUMA SİSTEMLERİ A.Ş. Eren Teknik Otomotiv, piyasadaki 400 binin üzerindeki ürün çeşidiyle yakıt güvenlik sistemlerinde Türkiye de Pazar lideridir. GÜVENLİK SİSTEMLERİ 1 Eren Teknik Otomotiv,

Detaylı

(0216) 330 59 69-342 57 77 - (0505) 582 44 76

(0216) 330 59 69-342 57 77 - (0505) 582 44 76 (0216) 330 59 69-342 57 77 - (0505) 582 44 76 E T M KOÇLU U S nav sistemlerinde yap lan de i ikliklerin s kla mas, hem velilerin hem de ö rencilerin süreç içerisinde emin ad mlarla ilerlemelerini zorla

Detaylı

Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket

Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket Mercedes-Benz Finansal Hizmetler olarak konfor, güvenlik ve dinamizmin fl k bir stille tamamland Yeni E-Serisi ne kolayl kla sahip olman z için bu eflfliz

Detaylı

5GL Serisi 57 kw (75 HP) 65 kw (85 HP) (97/68 EC) Düşük Profil i Bağ-Bahçe Traktörleri

5GL Serisi 57 kw (75 HP) 65 kw (85 HP) (97/68 EC) Düşük Profil i Bağ-Bahçe Traktörleri 5GL Serisi 57 kw (75 HP) 65 kw (85 HP) (97/68 EC) Düşük Profilli Bağ-Bahçe Traktörleri 2 5GL Serisi Traktörler Genel Bakış 5GL Düşük Profil, Alçak Bağ-Bahçe Uygulamaları için Yeni Çözüm Yeni John Deere

Detaylı

Yakıt tüketimi ile ilgili genel bilgiler. Hava direnci

Yakıt tüketimi ile ilgili genel bilgiler. Hava direnci Özet Özet Bu belgede, bir aracın yakıt tüketimini etkileyen faktörler özetlenip açıklanmaktadır. PTO, aracı ileriye doğru hareket ettirmek için ne kadar enerji kullanılacağını etkileyen en önemli etkenlerden

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

TAŞIMACILIK ENDÜSTRİSİ İÇİN YAPIŞTIRICI ÇÖZÜMLERİ. Yapıştırmada güvenilir yenilik

TAŞIMACILIK ENDÜSTRİSİ İÇİN YAPIŞTIRICI ÇÖZÜMLERİ. Yapıştırmada güvenilir yenilik TAŞIMACILIK ENDÜSTRİSİ İÇİN YAPIŞTIRICI ÇÖZÜMLERİ Yapıştırmada güvenilir yenilik Simson: taşımacılık endüstrisi için yapıştırıcı çözümleri Gelecekle bağlantınızı kaybetmeyin SIMSON: BİR DÜNYA MARKASI OLAN

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

SOLAREKS. Firma Hakkında SOLAREKS

SOLAREKS. Firma Hakkında SOLAREKS Firma Hakkında Firma Kimliği - Firma İsmi: Güneş Enerjisi Sistemleri Alper Uysal - Firma Kurucuları: Timuçin Uysal Elektrik Elektronik Mühendisi (Istanbul Teknik Üniversitesi & İngilizce İşletme) Alper

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Hakkımızda ECOFİLO KİMDİR? Değerlerimiz

Hakkımızda ECOFİLO KİMDİR? Değerlerimiz Hakkımızda Değerlerimiz ECOFİLO KİMDİR? 01 Müşterilerimizin ihtiyaçlarına odaklanır, uzun vadeli güvene dayalı ilişkiler kurarız. Müşterilerimiz için değer katacak ve işlerini kolaylaştıracak çözümler

Detaylı

Scania'nın modüler Euro 6 serisi: Her ihtiyacı karşılayan yüksek torklu motorlar

Scania'nın modüler Euro 6 serisi: Her ihtiyacı karşılayan yüksek torklu motorlar P14902TR / Örjan Åslund BASIN bülteni 24 Eylül, 2014 Scania'nın modüler Euro 6 serisi: Her ihtiyacı karşılayan yüksek torklu motorlar Scania'nın Euro 6 çalışmaları çerçevesinde yeni nesil motorlara yönelik

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

Gücü de büyük, yükü de...

Gücü de büyük, yükü de... 7.5 TON 175 HP EURO 3 COMMON RAIL TURBO DIZEL INTERCOOLER ABS HBB LSPV Gücü de büyük, yükü de... Yeni Isuzu, 175 HP, Euro 3, common rail, turbo dizel intercooler motoru ve yenilenen dış görünüşüyle şimdi

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yayınlanma tarihi: 05.12.2008 Yürürlüğe girme tarihi: 05.12.2009 Vorlage 1 09/2006 Viessmann Werke Kapsam Mevcut ve yeni yapılacak konut, ticari ve hizmet amaçlı kullanılan

Detaylı

Her işte. ISB e. Avrupa Otomotiv Motorları 140-300PS

Her işte. ISB e. Avrupa Otomotiv Motorları 140-300PS Her işte. ISB e Avrupa Otomotiv Motorları 140-300PS ISB e Cummins ISB e, güvenilirlik konusundaki ününü artırmaya devam ediyor. Cummins ISB e, kamyon, otobüs ve özel iş aracı kullanıcılarına Cummins ten

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

POMPA ve KOMPRESÖRLER

POMPA ve KOMPRESÖRLER POMPA ve KOMPRESÖRLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi POMPA ve KOMPRESÖRLER SITCNo :742,743 ArmonizeNo :8413,8414 TÜRKİYE DE ÜRETİM

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Bilyal Rulmanlar Eksenel Rulmanlar Makaral Rulmanlar. neli Rulmanlar Fener Mili Rulmanlar Kam Makaralar

Bilyal Rulmanlar Eksenel Rulmanlar Makaral Rulmanlar. neli Rulmanlar Fener Mili Rulmanlar Kam Makaralar Mert Rulman San. Ve Tic. Ltd. fiti. 2. Nesil taraf ndan idare edilen konusunda uzman ve deneyimli bir aile flirketidir. 32. Senesini geride b rak rken ça n ve piyasan n gereksinimlerini önceden görüp ona

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

OTAM AYLIK BÜLTEN İÇİNDEKİLER

OTAM AYLIK BÜLTEN İÇİNDEKİLER SAYI 51 ARALIK 2013 OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME A.Ş. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ VAKFI OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILAR

Detaylı

Dual Fuel System Nedir?

Dual Fuel System Nedir? DUAL FUEL SYSTEM Dual Fuel System Nedir? DUAL FUEL SYSTEM, dizel motorlu KAMYON, TIR, OTOBÜS, TRAKTÖR, İŞ MAKİNESİ, JENERATÖR vb. araçlarda kullanılan motorinin bir kısmı yerine CNG veya LPG tüketilmesini

Detaylı

Akaryakıt yönetiminde Petronet & Shell işbirliğinin ayrıcalığını yaşayın.

Akaryakıt yönetiminde Petronet & Shell işbirliğinin ayrıcalığını yaşayın. Akaryakıt yönetiminde Petronet & Shell işbirliğinin ayrıcalığını yaşayın. Multinet in şirketlere yönelik akaryakıt tedarik çözümü Petronet, Shell in Türkiye deki en büyük temsilcisi olmanın gücü ile şirketinizin

Detaylı

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI 1 Güç Kaynağı AC Motor DC Motor Diesel Motor Otto Motor GÜÇ AKIŞI M i, ω i Güç transmisyon sistemi M 0, ω 0 F 0, v 0 Makina (doğrusal veya dairesel hareket) Mekanik

Detaylı

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Geniş bir yelpazede yatay ünite uzunluğu, kolon tipi ve iş istasyonu opsiyonlarına sahip çok yönlü Dräger Ponta, daha iyi bir çalışma alanı verimliliği

Detaylı

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 SUPAP SİSTEMLERİ 1. KÜLBÜTOR MEKANİZMASI Eksantrik milinden aldığı hareketle silindirlerde emme ve egzoz zamanlarının

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER Dünyada üretilen krom cevherinin % 90 ının metalurji sanayinde ferrokrom üretiminde, üretilen ferrokromun da yaklaşık % 90 ının paslanmaz çelik sektöründe

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Ahmet KARAYİĞİT Makroekonomik göstergeler açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. Büyüme, ihracat, faizler, kurlar, faiz dışı fazla gibi pek çok ekonomik

Detaylı

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 TÜFE Mayıs ayında aylık %0,31 yükselişle ile ortalama piyasa beklentisinin (-%0,10) bir miktar üzerinde geldi. Yıllık olarak ise 12 aylık TÜFE %9,16 olarak gerçekleşti (Beklenti:

Detaylı

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 26 Ocak 2016

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 26 Ocak 2016 ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 26 Ocak 2016 19 Ocak 2016 tarihli Alpha Altın raporumuzda paylaştığımız görüşümüz; Kısa dönemde 144 günlük ortalama $1110.82 trend değişimi için referans takip seviyesi olabilir.

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÇEVRE KORUMA VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Çevre neden bu kadar önemli? Sera etkisi artıyor Doğal kaynaklar bitiyor Maliyetler yükseliyor Gelir eşitsizliği uçurumu büyüyor 2002 yılında Johannesburg da

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ. ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ. ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, anadal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci

Detaylı

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 10 Kasım 2015

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 10 Kasım 2015 ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 10 Kasım 2015 3 Kasım 2015 tarihli Alpha Altın raporumuzda paylaştığımız görüşümüz; RSI indikatörü genel olarak dip/tepe fiyatlamalarında başarılı sonuçlar vermektedir. Günlük bazda

Detaylı

YAMAÇ 5,20 MW Hidroelektrik Santrali

YAMAÇ 5,20 MW Hidroelektrik Santrali YAMAÇ 5,20 MW Hidroelektrik Santrali Bu doküman, Yamaç Hidroelektrik Santralinin Gold Standard prosedürlerine uygun şekilde sertifikalandırılması sürecinin bir parçası olarak hazırlanmıştır ve projeye

Detaylı

TEDAŞ Dışında Bir Elektrik Tedarikçisinden Elektrik Almak İçin Hangi Koşullar Gerekmektedir?

TEDAŞ Dışında Bir Elektrik Tedarikçisinden Elektrik Almak İçin Hangi Koşullar Gerekmektedir? Sık Sorulan Sorular? TEDAŞ Dışında Bir Elektrik Tedarikçisinden Elektrik Almak İçin Hangi Koşullar Gerekmektedir? TEDAŞ dışında elektrik alabilmeniz için Elektrik Piyasası Düzenleme Kurulu'nun belirlediği

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Yeni Volvo FH serisi ilk kez IAA da sektör ile buluşacak!

Yeni Volvo FH serisi ilk kez IAA da sektör ile buluşacak! Basın Bülteni Yeni Volvo FH serisi ilk kez IAA da sektör ile buluşacak! Yeni Volvo FH serisinden on kamyon ve çekici, Eylül ayında Hannover IAA da ilk kez sektör ile buluşacak. Aynı zamanda, I-Torque yürüyen

Detaylı

NEW HOLLAND İLAÇLAMA MAKİNELERİ

NEW HOLLAND İLAÇLAMA MAKİNELERİ NEW HOLLAND İLAÇLAMA MAKİNELERİ SA Serisi ATOMİZÖRLER Yüksek hava debisi Üstün manevra kabiliyeti Mükemmel ilaçlama performansı New Holland SA Serisi bağ bahçe atomizörleri asılır tip olarak SA400 ve SA600

Detaylı

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Bu bölümde; Fizik ve Fizi in Yöntemleri, Fiziksel Nicelikler, Standartlar ve Birimler, Uluslararas Birim Sistemi (SI), Uzunluk, Kütle ve

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama

Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama İçerik Giriş Proje amacı Yöntem ve metotlar Örnek 2 Giriş 3 Alt Sorunlar Odaklama ve sorun analizi

Detaylı

TOURSOLVER. Tanıtım Sunusu. 6. MapInfo Kullanıcılar Konferansı. www.rutplan.com

TOURSOLVER. Tanıtım Sunusu. 6. MapInfo Kullanıcılar Konferansı. www.rutplan.com TOURSOLVER Tanıtım Sunusu www.rutplan.com Rutlar ile ilgili her gün karşılaşılan sorunlar... Hizmet kalitesini Nasıl artırabiliriz? Sürüş mesafesini Nasıl azaltabiliriz? Yeni depomuz İçin en uygun Yerler?

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

432F2. Caterpillar 432F2 Bekolu Yükleyici. Motor CAT C 4.4 Beygir Gücü. 74,5 kw / 101 hp Çalışma Ağırlığı

432F2. Caterpillar 432F2 Bekolu Yükleyici. Motor CAT C 4.4 Beygir Gücü. 74,5 kw / 101 hp Çalışma Ağırlığı Motor CAT C 4.4 Beygir Gücü 74,5 kw / 101 hp Çalışma Ağırlığı 8400-11086 kg Beko Kazı Derinliği Uzatmalı Stik (SAE) 4281-5274 mm 432F2 Çalışma ağırlığı ve diğer özellikler makina konfigürasyonuna göre

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

GETINGE FD1600 ÖNDEN YÜKLEMELİ ÖRDEK SÜRGÜ YIKAYICI DEZENFEK- TÖR CİHAZI

GETINGE FD1600 ÖNDEN YÜKLEMELİ ÖRDEK SÜRGÜ YIKAYICI DEZENFEK- TÖR CİHAZI GETINGE FD1600 ÖNDEN YÜKLEMELİ ÖRDEK SÜRGÜ YIKAYICI DEZENFEK- TÖR CİHAZI 2 Getinge FD1600 Getinge FD1600 3 HASTANE ENFEKSİYONUYLA MÜCADELE BASİT VE ETKİLİ Çekici modern tasarımı, kolay çalıştırılması ve

Detaylı

Havayolu Pilotlarının Sırları

Havayolu Pilotlarının Sırları Havayolu Pilotlarının Sırları Ercan Caner, Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinin yanı sıra, uçak ve helikopter lisanslarına sahip olan Caner, BİTES Savunma, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Firmasında

Detaylı

Kapalı Genleşme Tankları Kullanım Kılavuzu

Kapalı Genleşme Tankları Kullanım Kılavuzu Kapalı Genleşme Tankları Kullanım Kılavuzu Faaliyet Konularımız Isı Transfer Bölümü Plakalı Isı Eşanjörleri Lehimli Isı Eşanjörleri Daire Giriş İstasyonları Borulu ve Tübüler Eşanjörler Basınçlı Kaplar

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. çindekiler

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı