ÖĞRENCİ ÜYE KURULTAYI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖĞRENCİ ÜYE KURULTAYI"

Transkript

1 İLAJî tmmob makina mühendisleri odası ÖĞRENCİ ÜYE KURULTAYI Mart 2001 / Ankara Yayın No: E/2001/262

2 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ""t Sümer Sok. 36/1-A Demirtepe / ANKARA Tel: (0312) Faks: (0312) e-posta: A Yayın No: E/2001/262 ISBN: Bu yapıtın yayın hakkı Makina Mühendisleri Odası'na aittir. Kitabın hiçbir bölümü değiştirilemez. MMO'nm izni olmadan kitabın hiçbir bölümü elektronik, mekanik vb. yollarla kopya edilip kullanılamaz. Kaynak gösterilmek kaydı ile alıntı yapılabilir. Mayıs 2001 / Ankara Baskı: Cem Web Ofset (312)

3 FORUM BAŞKAN- "TMMOB Makina Mühendisleri Odası Öğrenci Kurultayı Divan Başkanlığına, Öğrenci Üye Kurultayınızın başarılı geçmesini diler, emeği geçen herkesi kutlarız. Saygılarımızla, TMMOB Metalürji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu adına Yusuf Ziya Kayır" Arkadaşlar, şimdi forumumuza geçeceğiz. Bugün burada Merkez Öğrenci Komisyonumuzun ve şube öğrenci üye komisyonlarımızın hazırlamış olduğu raporları izledik, sunulan dinledik. Bu değerlendirmeler ışığında, salonda tartışmalara katılarak Makina Mühendisleri Odasının öğrenci üyeleri son sözü söyleyecekler. Bu forumda yapılacak konuşmaları değerlendirmek, bu toplantının "Sonuç Bildirgesi" diyebileceğimiz Sonuç Raporunu oluşturmak için bir çalışma grubu oluşturulması gerekiyor. Merkez Öğrenci Üye Komisyonunun bu konuda bir talebi oldu "her şubeden bir kişiden bir çalışma grubu oluşturalım. Bu çalışma grubuna katılan arkadaşlar, bir çalışma yapsınlar. Bu çalışma şube öğrenci üye toplantılarında değerlendirilsin ve Merkez Öğrenci Üye Komisyonuna da gelerek son şekli verilsin ve akabinde kamuoyuna duyurulsun" derler. Önerilen isimleri okuyorum; Adana Şubeden Murat Can Tek, İstanbul Şubeden Cenk Cihangir, İzmir Şubeden Nasuh Karcı, Edirne Şubeden Ali Rıza Köylü, Kocaeli Şubeden Evren Gürbüz, Denizli Şubeden Osman Emre Yaykın, Bursa Şube Kaan Öztan, Ankara Şube Evren Yıldız, Gaziantep Şube Ender Pak, Diyarbakır Şube Onur Aydın, İsparta İl Temsilciliği Özgür Evren Aslan, Balıkesir İl Temsilciliği Evrim Aksoy, Eskişehir Şube Çağn Karadağ, Zonguldak Şube Ufuk Atamtürk, İçel Şube İsmail Özoğul. Başka bu komisyona girmek isteyen arkadaşlar var mı? O zaman, bu komisyonu burada yapılacak tartışmaların sonuç bildirgesini oluşturacak. Buraya sunulan konulara son şeklini verip sizlere, tekrar şubelerinize gönderilerek görüş ve önerilerinize sunacak, çalışmayı yapacak arkadaş çalışma grubu olarak öneriyoruz. Forumumuza geçmeden evvel, Öğrenci Üye Komisyonunun yapmış olduğu bir çalışma var. Bu çalışma foruma ışık tutacak bir talepler manzumesidir; küreselleşme ve üniversiteler üzerine. Bu sunuyu yapmak üzere Evren Yıldız arkadaşı kürsüye davet ediyorum. 79

4 EVREN YILDIZ- Merhaba arkadaşlar. Şu anda Emin beyin dediği üzere bir rapor taslağı sunuyoruz. Öğrenci gençlik, sorunlarını tespit ederken içinde yaşadığı toplumsal gelişmelerden kendini soyutlayamaz ve iç içe geçmiş sorunlarla, gelecek kaygısının ağırlığıyla kesin ve kalıcı çözümler arar. Dünyanın birçok yerinde ve Türkiye'de öğrenci gençlik yaşadıkları coğrafyanın, toplumsal durumun bugünlere geleceğine yönelik memnuniyetsizliklerini, güvensizliklerini dile getirip çözüm önerileri oluşturmaya çalışmaktadır. TMMOB Makina Mühendisleri Odası öğrencileri üyeleri, düzenlediği Öğrenci Üye Kurultayı 2001 ile "Küreselleşme ve Üniversiteler" ana başlığı altında mevcut üniversite ve eğitim sistemlerini sorgularken, yaşamın her alanını etkileyen küreselleşmenin üniversiteler üzerindeki etkilerini tartışmaktadır. Küreselleşmenin sanayileşme boyutuyla ayrıntılı bir şekilde işleneceği TMMOB Sanayi Kongresi'nin sunuşunda da yer aldığı şekliyle "Küreselleşme, emperyalist ülke ve tekellerin, kapitalizmin daha büyük sermayelere duyduğu ihtiyaçlar azami kâra dayalı sömürüsünü arttırırken, yarı sömürge ve bağımlı ülkelerdeki birikmiş artı değer ve tüm zenginlik kaynaklarına el koyması, bunları tasfiye etmesi, dünya genelinde daha geniş ölçeklerde derinlemesine ve genişlemesine hakim olma anlayışının hayata geçirilmesidir." Bu anlayış doğrultusunda sermayenin, mal ve hizmetlerin, bilginin uluslararasılaştırılması kapsamında ulusal kaynaklar, sermayenin dolaşımına koşulsuz açık hale getirilmektedir. Dünyanın herhangi bir yerinde o coğrafyaya özgü ekonomik koşullar, toplumsal, yaşamsal ihtiyaçlar ve halkın yararına planlanacak sanayileşme politikaları hiçbir değer taşımamakta, yalnızca sermayenin çıkarına katkı sağlayacak ve rekabet edebilecek sektörler dikkate alınmaktadır. Ülke sanayisinin ihtiyaç duyduğu enerji sektörüne, teknolojik gelişmelere, yeraltı ve yerüstü zenginlik kaynaklarının verimli kullanılmasına, araştırma, geliştirme faaliyetlerine yönelik yatırımlar ya tamamıyla durdurulmakta ya da sermayenin küreselleşmesi doğrultusunda şekillendirilmektedir. Bu şekillenmede eğitim kurumlarına bakarsak eğitilmiş insan gücü niceliği ve niteliği de toplumun ihtiyaçları doğrultusunda değil, sermayenin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenecektir. Üniversiteler küreselleşme içindeki, sanayinin belirlenimi içerisinde yeniden yapılanmaya tabi tutulmaktadır. Eğitim programlarında, biçim ve içeriğinde ülkenin sanayileşmesi ve toplumsal yaşamın gereksinimleri değil, ulusal ve uluslararası sermayenin istekleri belirleyici olmaktadır. Üniversitelerin her biriminde kademeli olarak hayata geçirilmeye çalışılan özelleştirilmeler; üniversitelerin bilimsel araştırmaları için kullanılması gereken tüm kaynakların, teknopark gibi uygulamalar yoluyla sermayenin hizmetine ve güdümüne sokulma çabasıdır. Bu anlayış içerisinde yapılanları benimsemiş, şekillenmesini sağlayacak beyinlerin sermayenin ideolojisi ve kültürünü yaygınlaştırması girişiminin üniversitelerdeki ilk refleksleridir. Dünya çapında büyüyen işsizler ordusuna ülkemizde de mühendislerin katılmasının artması, küreselleşme ideolojisi içerisinde yer alan işgücünün serbest dolaşım ve 80

5 özgürlünün doğal sonucudur. Bu özgürlüğün bize ifade ettiği şey ise mühendislerin ve işgücünün rekabet koşullarına göre belirli sektörlere yığılabilen ya da istenildiği an hemen işten atılabilen bir yığın olarak görülmesidir. Kapitalizmin içsel zorunlu gelişim yasası, sermayenin gelişme gücüyle emrindeki emek gücünün gelişmesini aynı nedene bağlar. Eğitimde fırsat eşitsizliği kaygısı duymaksızın bir gecede kurulan liseden bozma üniversitelerle amaçlanan, sermayenin dolaşım ve büyüme hızına eş hızla büyüyen yedek sanayi ordusunu okumuş işsizlerle büyütmektir. Bugün Türkiye'de 33 Makina, 17 Endüstri, 1 Uçak, 1 Havacılık, 1 Uzay Mühendisliği bölümlerinde toplam 18 bin öğrenci öğrenim görmektedir. Bugün ülke planlamasının odağında bulunan DPT'nin, mezun olacak mühendis sayısını dikkate almadan yaptığı Beş Yıllık Kalkınma Planında öngördüğü büyüme hızı inandırıcı değildir. Geçmiş yıllarda Türkiye'de planların başarısı, hizmetlerin serbest dolaşımı ve küreselleşme içinde ülkemize düşen payı dikkate alırsak, bugünkü işsiz mühendis sayısının üçe katlanacağı açıktır. Küreselleşmenin yıkıcı yasalarıyla oluşturulmuş dünya pazarında, kendisine hiçbir zaman fırsat verilmeyen üniversite mezunlarına düşecek pay işsizliktir. 2 doçent, 2 araştırma görevlisinden oluşan kadrosu, ihtiyacı karşılayamayacak laboratuvarları ve kütüphanesiyle yapılan bilimsel çalışmasının küreselleşmiş dünyada yeri ve toplumsal üretime katkısı ne olabilir? Bu durumda akreditasyondan söz edilebilir mi? Küreselleşen dünyada bir yandan sermayenin akışkanlığını kolaylaştırıcı yasalarla hukuksal gerekçeler hazırlanırken, bir yandan da ürününün piyasa değeri rekabet koşullarına uyacak şekilde standartlaştırmaya çalışılır. Sanayide ISO 9000 gibi kalite belgeleriyle üretilen ürüne bir piyasa değeri belirlenirken, kapitalist sistemde metalaşan eğitime de bir standart dayatılır; yani akreditasyon. Akreditasyonla sözde standartlaştırılmış eğitimin ürünü olan mühendisin küresel piyasa değeri arttırılabilir mi? Küreselleşmenin etkisi altında yaşayan insanlara en fazla dayatılan ürün ise internet'tir. Bilginin serbest dolaşımını ve bilgiye ulaşma özgürlüğünü kazandırdığı söylenilen internet'in yararlarının ağ saatlerinin yönlendirdiği, ağların ucunda fiber optik kablolarla birbirine bağlanmış zirve ve bireysel kurtuluş tutkularıyla uyuşturulmuş, ağlar arasında cansızlaştırılmış, yalnızlaştırılmış, hücreleştirilmiş bireyler topluluğuna verdiği zararlarla kıyaslanamayacağı açıktır. İletişimdeki bu gelişkin teknolojinin ve kolaylıkların kullanımında, ne yazık ki diğer teknolojilerde olduğu gibi toplum ihtiyaçları değil, kâr yasaları hüküm sürmektedir. Bizler, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Öğrenci üyeleri olarak yaşadığımız tüm olumsuzlukların ve antidemokratik uygulamaların ortadan kaldırılması mücadelesinde taleplerimizi şöyle sıralıyoruz: Tüm öğretim kurumlarında ve üniversitelerde eğitim, öğretim ve sosyal haklar parasız olmalı, özel üniversitelerle, dershanelerle bölgesel, ulusal, sınıfsal ve cinsiyete dayalı 81

6 r v«.. ayrımlarla derinleştirilmeye çalışılan fırsat eşitsizliği uygulamalarına son verilmelidir. Bilimsel eğitim ve araştırma olanaklarının yaratılması için kütüphane, laboratuvar, öğretim üyesi, derslik, yemek, barınma gibi gereksinimler ücretsiz olarak karşılanmalıdır. Plansız, programsız, oy kaygısıyla açılan üniversiteler iyileştirilmeli, bu üniversitelerin mezunlarına iş olanakları sağlanmalıdır. Küreselleşme doğrultusunda ülkenin ucuz emek ve hammadde sömürüsüne izin verilmemeli, bu yönde hazırlanan yasalar ve yapılan anlaşmalar iptal edilmelidir. Küreselleşme doğrultusunda yeniden yapılandırmaya tabi tutulan üniversitelerde özelleştirme gibi uygulamalara son verilmeli, özel üniversiteler ve vakıf üniversiteleri kapatılmalıdır. Özgür düşünce ve yaratma ortamının oluşturulması için eğitimde, araştırma ve incelemelerde bilimsellik dışında hiçbir kaygının olmayacağı bir çalışma ortamı sağlanmalı, emperyalist tekellerin yararına değil, halkın yararına bilim üretilmelidir. YÖK kaldırılmalı, üniversitelerde söz ve karar hakkı, üniversitelerin 3 ana unsuru olan öğretim üyeleri, üniversite emekçileri ve öğrencilerde olmalıdır. Bu bileşenlerin örgütlenme haklarını kısıtlayan her türlü engeller ortadan kaldırılmalıdır. Mühendislik ve mimarlıkla ilgili yükseköğrenim planlanmasında; yani fakülte ve bölümlerin açılması ya da eğitim programlarının oluşturulması gibi durumlarda TMMOB'nin görüş, öneri ve onayı alınmalıdır. Dille düşünce arasında ayrılmaz, kopmaz bir bütünlük vardır. Dil düşünceyi, düşünce dili geliştirir. Bu nedenle, yabancı dile dayalı eğitimin en büyük açmazı düşünceyi geliştiren dilin diyalogu engelleyen bir dile dönüşmesi, daralması, dolayısıyla düşünce, üretme yeteneğini köreltmesidir. Düşünce ve düşünceyi ifade etme özgürlüğünün varolabilmesi için bireyin düşünce yetisini engelleyen oluşumlara karşı çıkmalıdır. Yabancı dille eğitim sistemi kaldırılmalı ve herkese anadilde eğitim hakkı verilmelidir. Yabancı dil öğreniminin daha uygun koşullar yaratılarak geliştirilmesi sağlanmalıdır. Bugünkü sistemde üretimin niteliğinden kaynaklı olarak birey, yaşam boyu aynı monoton ve tek yönlü bir iş ve yaşama mahkûm edilerek emeğine, ürününe ve toplumsal varlığına yabancılaştırmaktadır. Eğitimde kolektif bir çalışmanın olduğu ve bu kolektifin maddi, kültürel ihtiyaçların en yüksek oranda karşılanması amacını taşıyan bir yapı kurulmalıdır. Bireyin toplumsal gelişmeye aktif katılması için kültürel, bedensel ve düşünsel yeteneklerinin çok yönlü geliştirilmesi esas alınmalıdır. Topluma dönük eğitimin yerleştirilmesi doğrultusunda sadece sanayiyle değil, toplumsal yaşamla ve emekçi sınıflarla karşılıklı etkileşim sağlanmalıdır. Biz, TMMOB Makina Mühendisleri Odası öğrenci üyeleri olarak üniversitelerde, ülkede ve dünyada varolan güncel ve toplumsal sorunları ve bu sorunların üniversitelerin kendi yaşam alanına yansımasını kendi özgün bakış açımızla yorumlamaktayız ve biz öğrencilerin oluşturduğu komisyonlarımız, öz yönetim ilkesiyle ve gönüllülük temelinde çalışma yürütmekteyiz. Üniversitelerde demokrasi, özgürlük, bağımsızlık mücadelesi veren tüm muhalif öğrencilerle birlikte, karşı görüş yaratmayı hedefleyen bir mücadele içinde olacağız. Bizler özerk, demokratik, bilimsel üniversite mücadelesi için 82

7 üniversitelerin tüm bileşenlerini ve ilgili kurum ve kuruluşları ortak hareket etmeye davet ediyoruz. TMMOB Makina Mühendisleri Odası öğrencileri üyeleri olarak bu kurultayın sonuçlarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla TMMOB tarafından yapılacak Mühendislik ve Mimarlık Öğrenci Kurultayı çalışmalarına katılım ve katkıda bulunacağız ve taleplerimizin takipçisi olacağız. BAŞKAN- Artık söz salonun. Şu ana kadar yapılan çalışmaları dinlediniz. Gerek yapılan bu çalışmalar, gerekse önemli gördüğünüz gerek ülke sorunlarına ilişkin, gerek eğitim ve sorunlara ilişkin, gerek üniversitede yaşanan sorunlara ilişkin konuşmalarınızı yapabileceğiniz forumu başlatıyorum. Ancak saat 18.00'de salonu terk etmemiz gerekiyor. 3 saatlik bir süremiz var, katılım da çok fazla. Her konuşmacı arkadaşa beşer dakika söz hakkı vereceğim. Bu forum sonrasında oluşacak Çalışma Grubu Sonuç Bildirgemizi de hazırlayacağı için yazılı önergeler de verebilirsiniz. Me>kez Öğrenci Üye Komisyonu üyelerinin oluşturduğu Sonuç Bildirgesi Komisyonuna iletmek üzere yazılı önergeler de verebilirsiniz. Söz almak isteyenlere, her şubeden eşit sayıda söz alınmasını da gözeterek söz vermeye çalışacağım. İlk sözü almak isteyen arkadaş var mı? Söz süresi beşer dakikadır. Söz almak isteyenler isimlerini iletsinler lütfen. Öncelikle öğrenci üye arkadaşlarımız konuşacak, sonra öğrenci üye olmayan arkadaşlara da söz verebiliriz. AHMET LEVENT AVŞAR (MMO Ankara Şubesi Öğrenci Üye)- Arkadaşlar, hepinize merhaba. Ben parasız eğitimi anlatacağım. Günümüzde kapitalist düzenin getirilerinden dolayı eğitim kötüye gitmektedir. Buna sebep olan nedenlerden biri özelleştirmelerdir. Bundan dolayı emekçi halkımızın eğitim hakkı elinden alınmaktadır. Örnek vermeye baştan başlayalım. Üniversiteye girmek için okuldaki eğitim ve öğrenim yetmiyor. Bundan dolayı öğrenciler dershanelere ve özel derslere yöneliyorlar. Sizce bunu yapma şansı kaç kişinin elinde var? Üniversiteye girince sorunlar bitmiyor. Bu sefer önümüzde yüksek meblağlardaki kitaplar, yurt sorunları, ulaşım sorunları ve yemek sorunu çıkıyor. Ayrıca okullardan alınan harçlar direkt olarak emekçi halkımıza etki ediyor ve birçok emekçi halkın öğrencileri okumaktan vazgeçip, okul eğitimlerini bırakmak zorunda kalıyorlar. Ayrıca okullarımızın içerisinde sermaye cirit atmaktadır. Buna örnek olarak özel kantinler, özel yurtlar örnek olarak verilebilir. Ayrıca şu anda ODTÜ'de devam eden sermaye karşıtı bir kampanyamız vardır. Bu kampanya Mc Donalds'a ve sermayeye karşı yürütülmektedir. Okullarımızda özelleştirmeyle ve sermayeyle ilgili başka bir örnek teknoparklardır. Teknoparklar okul-sermaye ilişkisi temelinde bulunmakta ve okul içerisindeki öğrencilerin emeğinin sömürülmesiyle ilgilidir ve kâra dayalı bir eğitimin oluşmasına sebep olmaktadır. Bir başka sorun üniversitelerimiz arasındaki eşitsizliktir. Mevcut durum analizinde 83

8 görüldüğü gibi üniversiteler arasındaki eşitsizlik uçurumlarla ifade edilmektedir. Bunlar eğitim materyalleri, öğretim görevlileri, laboratuvar ve kütüphane gibi birimler arasındaki farklardan açıkça görülmektedir. Örnek olarak, Dumlupınar Üniversitesindeki bir öğretim görevlisine 187 öğrenci düşerken İTÜ'de bir öğretim görevlisine 20 öğrenci düşüyor. Bazı üniversitelerde yetersiz laboratuvarlar yüzünden öğrenciler pratikte bazı şeyler kazanamıyor. Tabii, bunları eşit seviyeye getirmek yine bizim elimizde. Biz bunları yapmaya çalıştığımızda düzen hemen sekteye uğramaya başlıyor. Buna örnek olarak da Bilkent'e ayrılan bütçe ile ODTÜ'ye ayrılan bütçeyi karşılaştırabiliriz. Bilkent'e ayrılan bütçe ODTÜ'ye ayrılan bütçeden daha fazladır. Artık gerisini siz düşünün. Son olarak okullarımızdaki eğitim sistemine değineceğim. Okullarımızda oldukça gerici, bilim dışı müfredatlar okutuluyor, anadilde eğitim almamıza imkân tanınmıyor, Kürt halkımızın kendi dilinde eğitim yapmasına izin verilmiyor, bazı üniversitelerde İngilizce eğitim dayatması yaşanıyor. Soruyorum; kendi dilinizde mi daha iyi düşünür, yorumlayabilir yoksa başka bir dilde mi daha iyi yorumlayabilirsiniz? Düzen bizim düşünmemizi, yorumlamamızı istemiyor. Bundan dolayı ellerindeki bütün araçlarla bize dayatma yapıyor. Okullarımızda ayrıca gerici faşist öğretim görevlileri yüzünden bilimsel ve ilerici eğitim almak, özgürce konuşmak isteyen arkadaşımıza baskılar uygulanıyor. Bunlara karşı tek alternatif var; eşit, parasız, bilimsel, ilerici ve anadilde eğitim. Bunun için sonuna kadar mücadele vereceğiz. BAŞKAN- Arkadaşlar, şimdi söz vereceğim arkadaştan itibaren konuşmak isteyen diğer arkadaşlar Divana isim yazdırırlarsa memnun oluruz; hangi şubelerden konuşma yapıldığını da izlemek için bize kolaylık sağlar. Çünkü konuşmaları her şubeye eşit paylaştırmak istiyoruz. Ankara Şube dışında başka bir şubeden söz almak isteyen arkadaş var mı? Buyurun arkadaşım. SERHAN EROL (MMO İstanbul Şubesi Öğrenci Üye)- Merhaba arkadaşlar. Biraz bugüne dair; yani bu toplantının baştan sonuna kadar olan seyrine dair ve sonuçta şubelerin okuduğu bildirgelerdeki içerik ve içeriğin akabinde de sonuç noktasında bir şeyler söylemek istiyorum. Farkındaysanız toplantıya başlarken hiç oturacak yer yoktu, ayaktaydık. Yine ayakta insanlar var; ama bir sürü boş yer var. Bu da şunu gösteriyor: Bu toplantılar çok önemli, çok gerekli toplantılar ve bu kurultayın örgütlenmesi bence büyük bir emeğin sonucunda gerçekleştirilmiş durumda. Fakat başladığında ve buna müdahale edilmediği noktada birazcık bir sendika, bir parti, resmi bir kurumun genel kurultay ve kongre havasından çıkılamıyor. Kaldı ki, bu da gereklidir. Bir oda seçiminde, bir parti seçiminde, bir sendika seçiminde bu gibi bürokratik işlemler, bu gibi toplantılar muhakkak ki önemlidir veya olabilir; ama bugün bir üniversite gençliğinin meslek odası ve örgütlenmeleri olan öğrenci komisyonlarının toplantıları bence böyle geçmemeli. Bu, yargıdan çok bir öneridir. 84

9 Bundan sonraki kurultayı örgütleyecek arkadaşlara önerim şudur -ki İstanbul Şubeden olarak pratik anlamda buna destek sunup yapmak da isteriz-: Bence burayı, forumu daha fazla tutup buradaki her bir bireyin görüşünü almalıyız. Yalnız bu söylediğime dair şöyle bir görüş de var: Odalardaki komisyon toplantılarında, mesela bu okunan bildirgelerin, komisyonda yapılan toplantıların sonucu olarak yer aldığı ve insanların görüşünün burada eksik kaldığı gibi bir durum olmadığı noktasında karşı bir görüş belirtiliyor. Muhakkak ki doğrudur; ama yine söylüyorum şu havanın oluşması sonuçta demek ki bunu biraz geçersiz kılıyor. O bakımdan, bu bildirgelerin bir bildirge olarak, bir deklarasyon, bir yazı metni olarak buraya sunulmasının ve kitapçık olarak çıkarılmasının haricinde bence burayı bir forum haline getirmek, bu forumu daha fazla zorlamak gerekiyor diye düşünüyorum. Bu toplantıya dair görüşlerim bunlar. Genele dair; yani bu konuşulanlara dair söylemek istediklerim birazcık daha pratik konular olacak. Buraya gelen arkadaşlar; benden önceki arkadaş ve önceki def Jarasyonlarda yer alan hususlar, somut durumun somut tahlili olarak yer aldı. Bugün ülkemizde bizlerin birebir yaşadığı, özellikle mühendislik öğrencilerinin varolan hem ekonomik, hem de siyasal krizden birebir etkilendiğimiz gibi bir durum var. Bu şöyle bir durum: Bugün yaşanan krizde, bugün biz bunu çok fazla hissediyor olmasak da - yakın dönemde birazcık biliyor olmam biraz okulu uzatmış olmamdan kaynaklı- benden önce mezun arkadaşlarım şu an işsiz gezmekte, çalışan arkadaşlarım işten çıkarılmış durumda ve bizler bu sorunları pratikte yaşıyoruz. Bugün küreselleşme, bugün siyasal iktidarın bizim üzerimizde kurduğu baskı birebir yaşantımıza aksetmiş durumda. Burada söylediğimiz her şey, yaşadığımız pratikte zaten karşımıza çıkan şeyler. Biz bunun tahlilini yapıyor durumdayız; fakat bence önemli olan şu: Bizler bugün bunun karşısında şu an varolan öğrenci durumumuzdan, öğrenci gençliğine ait olma durumumuzdan ve bir dönem sonra da meslek odalarının üyeleri ve orada çalışanları olma durumumuzda ne yaptığımız çok daha fazla önemli diye düşünüyorum. Bugün ne yapacağız? Bu küreselleşme, uzmanlık, eğitim sistemindeki eşitsizlik varolan gerçeğin, zaten bizim yaşamımızda gördüğümüz sorunların ana başlıklarıdır. Ama bunun karşısında bizler ne yapıyoruz? Bunun karşısında öğrenci komisyonları yeterli midir, değil midir? Odalar bunun karşısında öğrenci komisyonu üstünden çıkıp bu noktada yeterli çalışıyor mu, çalışımıyor mu? Esas pratikte bunu tartışmak lazım. Bu noktada fikrimi belirteyim. Bunu yeterli düzeyde yaptığımızı düşünmüyorum. Ne öğrenci komisyonları -öğrenci komisyonlarına çok fazla anlam yüklemek açısından söylemiyorum- ne öğrenci komisyonlarına dahil olan arkadaşlar bunları okullarında pratik anlamda, kendi bulundukları konum itibariyle buna karşı bir şey yapıyor durumdalar. Bunu yine yargılar anlamda söylemiyorum; ama böyle bir gerçeklik var. Ayrıca odalarımızın, bizim şu an yaşadığımız sorunları birebir pratikte çözmek için çok fazla çaba sarf ettiğini düşünmüyorum. Bunu, örnekleri açısından pratikte şöyle yaşadığımızı düşünüyorum: Bugün "uzmanlık tartışması" denilen şey, eğitim sistemindeki adaletsizliğe çok fazla 85

10 değinilmeden; yani temele değinmeden üçüncü, dördüncü kattaki sorunu tartışmak ve onu çözüme kavuşturmak şeklinde bir yapılan işlemdir. Bugün eğitimdeki adaletsizlik, bugün bizim mühendislik formasyonunda üniversitelerde aldığımız derslerin ve pratikteki uygulamaların yetersizliğine dair çok fazla bir şey yapmadan mezun oluyoruz. 2 senelik eğitimle ilgili şöyle bir görüş belirteyim: Bugün biz bu uzmanlık eğitimi olmadan bile iki sene boyunca sömürülüyoruz milyona çalıştırılıyoruz. Uzmanlık olayı olduğunda bu resmiyete kavuşuyor; zaten kavuştu da. Bu daha fazla bizim onay verdiğimiz bir şey haline gelecek. Bence o da meslek odaları, özellikle Makina Mühendisleri Odası bizi düşünüyorsa, ki biz zaten bunun içinde varolan bir gençlik grubuyuz, açıkçası buna cepheden karşı çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Bugün oda bunun bir aracı olmamalı. Devlet bunu bastıracak, ki bastırdı ve kabul ettirdi de; ama bence bu uzmanlık belgelerini vermeyi reddederek bizim 2 sene içerisindeki - yalnız baştan şöyle bir parantez açayım: Yeterlilik noktasında kendimi eksik görebilirim, yani bu söylediklerim yetersiz olabilir. Ama ben pratikten konuşmaya çalışıyorum; onu söyleyeyim- 2 sene evvel bir demokratik kitle örgütü saydığımız odamızın onay verdiği bir şey üzerinden sömürülmeyi istemiyorum. İkinci konuya geleyim, burada birazcık ana başlıklar halinde; yani biraz odanın durumu noktasında, bir başlık ve alt başlıklar olarak bugün toplumsal muhalefet noktası... Bugün saat 12.00'de Ankara'da merkezde duyduğumuz kadarıyla işçiler eylem yaptılar. Oradaki eylem Emek Platformunun eylemiydi. Oradaki eylemde duyduğum kadarıyla yine polisle ufak çaplı bir çatışma yaşandı; bu sokakta olan durum. Sokakta yaşanan bu durum bugün çok da fazla istediğimiz şekilde değil. Bugün bu ülke batmak üzereyken bile Endonezya, Güney Kore veya diğer Latin Amerika ülkelerinde yer yerinden oynuyorken bugün bizim ülkemizde yaprak kımıldamıyor. Sonuçta bu işten direkt etkilenen ki biz etkileniyoruz- emekçiler bugün sokağa çıkıp seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Birlik Başkanımız, Emek Platformunun bu dönemki sözcüsü; o noktada çok fazla yer aldığını düşünüyorum. Yalnız bu döneme özgü; geçmişte bu kadar değildi onu da söyleyeyim. Bir sene öncesinde TMMOB'nin, odaların bu kadar toplumsal muhalefetin yetersizliği de olabilir veya kendi çalışma oranında olabilir; ama bu kadar yer aldığı durum söz konusu değildi. Bugün ise daha fazla sarf edildiği aşikâr -hakkını yememek anlamında söylüyorum- Şunu da söyleyeyim: Bugün bu ülke batmak üzereyken artık bir şeyler yapıyor olmayı tartışmak lazım. Bugün bu krize dair, bugün varolan ezilmeye ve sömürülmeye dair işçiler, emekçiler ayakta; ayakta olmaya çalışıyorlar. Siyasi iktidar ise bunu zorla bastırmaya çalışacak, bastırmaya çalışıyor. Biz odalar olarak ve odalardaki öğrenci komisyonu üyeleri olarak kendi okulumuzu ve odalarımızı, toplumsal muhalefetteki yerini edindirmek açısından bir şeyler yapmak durumundayız. Bu noktadan da şuna gireceğim: Odaların biraz bürokratik kurumlar olmaya doğru gitmesini de eleştirmek istiyorum. Öğrenci komisyonuyla yönetimler arasındaki ilişkiyi, bence bir dikey ilişkiden çok yatay ilişki olarak kurmak lazım. Yapan odalar var mı bilmiyorum; ama şu yapılmalıdır -ki bunun reddedildiği veya karşı çıkılacağı anlamında da söylemiyorum, 86

11 yanlış anlaşılmasın-: Öğrenci komisyonlarındaki arkadaşlar yönetim kurullarında karar alacak bir düzeye gelmelidir ve eğitim sistemindeki adaletsizliği tartışıyoruz; ama bence artık bunun pratiğini tartışalım. Biz bunlara karşı şuradaki değişik bölgelerden gelen 1000 tane öğrenci olarak bunun karşısında ne yapacağımızı konuşalım, tartışalım. Yapacağımız şeyi çok fazla açmadım. Çok fazla uzatmak istemiyorum; ama biraz toparlamak ve birazcık da sonuç açısından bir şeyler söylemek istiyorum. Birazcık hareketlenmek zamanı diye düşünüyorum. Bu toplantılar çok önemli. Yalnız bu toplantıları birazcık yapılma şeklini değiştirerek daha da geliştirmek lazım. Bugün sokak bizi bekliyor. Bir şiirden alınma "sokak, çocuklarını çağırıyor" diye bir laf var. Bence artık birazcık siyasal iktidarın, bu düzenin, bu devletin bize bazı şeyleri kabul ettiremeyeceğini göstermemiz lazım. Bundan da şu anlaşılmasın: Militan bir mücadeleye çağırıyor falan değilim. Her alanda, her bölgede, her noktada ve her durumda ne yapılabiliyorsa onu yapmayı söylüyorum. Toplantılardan birazcık çıkıp artık sokağı tartışmayı ve onu örgütlemeyi odalarımızı, okullardaki kulüplerimizi, okullarımızdaki derneklerimizi ve ismini koyduğumuz neyse bunları biraz harekete geçirmek gerektiğini düşünüyorum Teşekkür ederim BAŞKAN- Adana Şubeden Murat Can Tek'e söz veriyorum. MURAT CAN (MMO Adana Şubesi Öğrenci Üye)- Merhaba arkadaşlar. Size akreditasyon hakkında, kendi çalışmalarımdan bir şeyler söylemek istiyorum. Akreditasyon güvenmek, inanmak anlamına gelir. Tanımı ise üniversitelerin öğretim programlarının, öğretim elemanlarının, laboratuvar olanaklarının bir üst kuruluş tarafından denetlenip standartlara uygunluğunun belgelendirilmesidir. Akreditasyonun bazı ülkelerdeki uygulaması da şu şekilde olmaktadır: Amerika Birleşik Devletlerinde, kısa adı ABET olan Acreditation Board of Engineering and Technology, mühendislik eğitimi veren üniversite ve kolejlerde mühendislik ve mühendislikle ilgili eğitimi izlemek, değerlendirmek ve kalitesini belgelendirmek amacıyla faaliyet gösteren bir kuruluştur. ABET, bu yolla mühendislik programlarını akredite eder. Bunun için birtakım kriterler oluşturur ve üniversitelerin onları yerine getirip getirmediklerini denetler. Ayrıca bu konuyla ilgili seminer, konferans ve toplantılar düzenler. Akreditasyon prosedürünün ilk aşamasında akredite olmak isteyen okul, belirli bir program için başvuruda bulunur. Profesyonel eğitim icra eden ve uygulamacılardan oluşan bir ekip kurulur. Ekip, daha önce üniversite tarafından doldurulmuş olan bir sorgulama raporunun ışığında okulu ziyaret ederek yönetici, öğretim üyeleri, öğrenciler ve idari personelle görüşür. Ekip, öğretim üyelerinin niteliklerini, laboratuvar, donanım olanaklarını, bilgisayar olanaklarını, kütüphane olanaklarını inceleyerek yeterliliğini kontrol eder. İngiltere'de ise ABET'e eşdeğer bir kuruluş bulunmamaktadır. Buna karşılık 87

12 akreditasyon işlemini, konuyla ilgili mesleki kuruluşlar ve odalar yerine getirmektedir. Örneğin, Gaz Mühendisleri Enstitüsü kendi konularıyla ilgili dersleri ve programı denetleyerek akredite etmektedir. Bu tip dersleri okumamış kimseleri odaya üye yapmamaktadır. Odaya üye olmayan mühendislerin çalışmalarına karşı hcrhanc, bir yasak yoktur; ancak projelere sorumlu mühendis olarak imza atamazlar. Kanada'da mühendislik eğitimi veren tüm okullar, Canadian Cosoll of Professionai Engineers adlı kuruluş tarafından 4-5 sene aralıklarla denetlenir ve akredite edilir. Kanada'yı oluşturan her eyaletin Professionai Engineers Assocation isimli bir kuruluşu vardır ve eyalet sınırları içinde hiçbir mühendis, bu kuruluşa üye olmadan kanunen mesleğini icra edemez. Bilgi ve araştırma için gerekli olan kaynakların, mühendislik eğitimi yapan üniversitelerde oldukça yetersiz olması, laboratuvar sayısının ve niteliğinin düşük olması, öğrenci sayısının özellikle YÖK Kanunundan sonra anormal bir şekilde artmasıyla öğretim görevlisi ve öğrenci arasında ilişkinin kurulamaması, ekonomik koşullar nedeniyle öğretim görevlilerinin üniversiteyi terk etmeleri ya da dışarıda danışman olarak çalışmaları nedeniyle üniversitedeki araştırma faaliyetleri oldukça düşmüş ve üniversiteler meslek okulu şekline dönüştürülmüştür. Bu koşullarda makina mühendisliği eğitimi veren fakülte veya bölümlerin çoğunun, teknolojiyi geliştirecek veya üretebilecek düzeyde makina mühendisleri yetiştirmeleri olanaksız gözükmektedir. Sanayide araştırmacı mühendis olarak çalışan meslektaşlarımızın durumları incelendiğinde ise, yine ortaya karamsar bir tablo çıkmaktadır. Yurtdışında makina mühendisliği eğitimi yapmış ya da ülkemizde lisansüstü veya doktora yaparak araştırmacı mühendisliğe ulaşmış meslektaşlarımızın çoğu, şirketlerin Ar-Ge bölümlerinde çalışmakta; fakat Ar-Ge'lerde genellikle amaç teknolojiyi üretmek yerine ya teknoloji transferi veya mevcut üretimin sorunlarına yönelik pazar araştırması şeklinde olduğunda araştırıcılar, niteliklerine uygun bir çalışma ortamı bulamamaktadır. Bizim bu konuda önerimiz ise, akreditasyonun bu haliyle bizim üniversitelerimizde uygulanır ise birçok üniversitenin akredite olamayacağıdır. Akredite olamayan üniversitelerden mezun olan mühendislerin durumu ise belirsiz olacaktır. Bütün üniversitelerimiz için akreditasyon kriterleri sağlanmalı, böylece mevcut eşitsizlikler önlenmelidir. Bunun yanı sıra Makina Mühendisleri Odası, Sanayi Odası, KOSGEB, TÜBİTAK ve üniversitelerin katılımıyla oluşacak bir konseyin makina mühendisliği eğitim programlarına bir standart getirmesi ve onları denetlemesidir. Teşekkür ederim. BAŞKAN- Arkadaşlar, söz alma istem sırasına göre her şubeden birer arkadaşa söz vermeye devam ediyorum; ama konuşmaları mümkün olduğunca 5 dakikayla sınırlı tutarsak -müdahale de etmek istemiyorum- daha çok arkadaşımız konuşma olanağı bulacaktır. Eskişehir Şubeden Kurtuluş Yelken; buyurun. 88

TMMOB ÖĞRENCİ-ÜYE KURULTAYI 2005 TMMOB ÖĞRENCİ - ÜYE KURULTAYI

TMMOB ÖĞRENCİ-ÜYE KURULTAYI 2005 TMMOB ÖĞRENCİ - ÜYE KURULTAYI TMMOB ÖĞRENCİ - ÜYE KURULTAYI 26 Kasım 2005 1 ISBN: 9944-89-070-7 Dizgi: Dijle Konuk Baskı: Yağmur Ofset Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Atatürk Bulvarı No: 131 Kat: 9 Bakanlıklar 06640 ANKARA Tel:

Detaylı

V. ULUSAL MAKINA MÜHENDİSLİĞİ VE EĞİTİMİ SEMPOZYUMU

V. ULUSAL MAKINA MÜHENDİSLİĞİ VE EĞİTİMİ SEMPOZYUMU tmmob makina mühendisleri odası V. ULUSAL MAKINA MÜHENDİSLİĞİ VE EĞİTİMİ SEMPOZYUMU RAPOR VE BİLDİRİLER KİTABI 7-8 Kasım 2003 İSTANBUL Yayın No: E/2003/341 tmmob makina mühendisleri odası Sümer Sok. No:

Detaylı

çalışma programı tmmob makina mühendisleri odası bursa şube

çalışma programı tmmob makina mühendisleri odası bursa şube 14. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI 1. Giriş Çalışma programımız; dünyaya bakışımızı, sistem içerisinde duruşumuzu, safımızı ve çalışma anlayışımızı ortaya koyan, yapacağımız çalışmaları ve gerekçelerini açıklayan,

Detaylı

MÜHENDİSLİK ÖĞRENCİLERİ ANKARA DA BULUŞTU

MÜHENDİSLİK ÖĞRENCİLERİ ANKARA DA BULUŞTU Öğrenci Üye Kurultayı 2011 düzenlendi... MÜHENDİSLİK ÖĞRENCİLERİ ANKARA DA BULUŞTU TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen Öğrenci Üye Kurultayı 2011, Ankara da İMO Teoman Öztürk Konferans

Detaylı

çalışma programı tmmob makina mühendisleri odası bursa şube

çalışma programı tmmob makina mühendisleri odası bursa şube 13. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI Çalışma programımız; dünyaya bakışımızı, sistem içerisinde duruşumuzu, safımızı ve çalışma anlayışımızı ortaya koyan, yapacağımız çalışmaları ve gerekçelerini açıklayan, en geniş

Detaylı

Bizler, önümüzdeki bu zorlu dönemden de, tüm örgütlü üyelerimizin desteği ve katkısı ile başarılı bir şekilde çıkacağımıza olan inancımız tamdır.

Bizler, önümüzdeki bu zorlu dönemden de, tüm örgütlü üyelerimizin desteği ve katkısı ile başarılı bir şekilde çıkacağımıza olan inancımız tamdır. 13. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI Çalışma programımız; dünyaya bakışımızı, sistem içerisinde duruşumuzu, safımızı ve çalışma anlayışımızı ortaya koyan, yapacağımız çalışmaları ve gerekçelerini açıklayan, en geniş

Detaylı

İnşaat Mühendisleri Ucuz İş

İnşaat Mühendisleri Ucuz İş sayı 211 / 10 mayıs 2011 TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR 85 bini aşkın İnşaat Mühendisleri Ucuz İş Gücü, Diplomalı 10 Mayıs İşsiz Olmak 2011 1 Değil, (Herkes İçin) Güvenceli Bir Yaşam İstiyor...2

Detaylı

Gökhan GÜNAYDIN TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Çok değerli bakanlarım, değerli milletvekillerim, değerli öğretim üyeleri, bürokratlar, sayın

Gökhan GÜNAYDIN TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Çok değerli bakanlarım, değerli milletvekillerim, değerli öğretim üyeleri, bürokratlar, sayın Gökhan GÜNAYDIN TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Çok değerli bakanlarım, değerli milletvekillerim, değerli öğretim üyeleri, bürokratlar, sayın meslektaşlarım, sevgili öğrenciler, basınımızın seçkin

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odası TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2013 BİLDİRİLER KİTABI 20-21 Aralık 2013, Ankara Yayın No: E/2014/622

tmmob makina mühendisleri odası TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2013 BİLDİRİLER KİTABI 20-21 Aralık 2013, Ankara Yayın No: E/2014/622 tmmob makina mühendisleri odası TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2013 BİLDİRİLER KİTABI 20-21 Aralık 2013, Ankara Yayın No: E/2014/622 tmmob makina mühendisleri odası Meşrutiyet Mah. Meşrutiyet Cad. No: 19 Kat: 6-7

Detaylı

TEKNİK ELEMANLAR VE SENDİKALAR SEMPOZYUMU

TEKNİK ELEMANLAR VE SENDİKALAR SEMPOZYUMU BİRLEŞİK METAL-İŞ SENDİKASI Teknik Elemanlar Bürosu TEKNİK ELEMANLAR VE SENDİKALAR SEMPOZYUMU 22-23 Mayıs 1999 BİRLEŞİK METAL-İŞ YAYINLARI Adres: Tünel Yolu Cad. No.2 81110 Bostancı - İstanbul Tel: (0216)

Detaylı

TMMOB YEREL YÖNETİMLERDE "DÖNÜŞÜM" SEMPOZYUMU. 17-18-19 Ekim 2007 Ankara

TMMOB YEREL YÖNETİMLERDE DÖNÜŞÜM SEMPOZYUMU. 17-18-19 Ekim 2007 Ankara TMMOB YEREL YÖNETİMLERDE "DÖNÜŞÜM" SEMPOZYUMU 17-18-19 Ekim 2007 Ankara 1.Baskı: ISBN: 978-9944-89-535-4 Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Selanik Cad. 19/1 Yenişehir / Ankara Tel: (0312) 418 12 75

Detaylı

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi HKMO TARİHİNE IŞIK TUTANLAR SÖYLEŞİ DİZİSİ - I

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi HKMO TARİHİNE IŞIK TUTANLAR SÖYLEŞİ DİZİSİ - I TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi HKMO TARİHİNE IŞIK TUTANLAR SÖYLEŞİ DİZİSİ - I TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi HKMO TARİHİNE IŞIK TUTANLAR SÖYLEŞİ

Detaylı

TÜRKİYE DE MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ ve MADEN MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNE GENEL BİR BAKIŞ

TÜRKİYE DE MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ ve MADEN MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNE GENEL BİR BAKIŞ TÜRKİYE DE MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ ve MADEN MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNE GENEL BİR BAKIŞ Yüksek öğretime girmek zor. Liseyi bitiren her beş gençten dördünün daha ileri bir eğitim görme olanağı bulunmuyor. Her yıl

Detaylı

(1. Oturum) 1. Oturum 1

(1. Oturum) 1. Oturum 1 (1. Oturum) İsmet Mura: Sektörel derneklerin saygıdeğer başkanları, sayın misafirlerimiz, sevgili üye arkadaşlarım. Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği Yönetim Kurulu adına hepinizi saygı ve sevgiyle

Detaylı

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİLER VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 13. GENEL KURUL TOPLANTISI. 25 Mayıs 2002

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİLER VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 13. GENEL KURUL TOPLANTISI. 25 Mayıs 2002 İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİLER VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 13. GENEL KURUL TOPLANTISI 25 Mayıs 2002 Yücel Akdemir: 13. Olağan Genel Kurul umuzu yönetmek üzere Divan Başkanlığına Nail Sanlı, yardımcılığına

Detaylı

TMMOB Maden Mühendisleri Odası I. Öğrenci Üye Kurultayı MAMÖK 1. Maden Mühendisliği Öğrencileri Tartışıyor. Eğitim Yetkin-Uzman Mühendislik İşsizlik

TMMOB Maden Mühendisleri Odası I. Öğrenci Üye Kurultayı MAMÖK 1. Maden Mühendisliği Öğrencileri Tartışıyor. Eğitim Yetkin-Uzman Mühendislik İşsizlik TMMOB Maden Mühendisleri Odası I. Öğrenci Üye Kurultayı MAMÖK 1 Maden Mühendisliği Öğrencileri Tartışıyor Eğitim Yetkin-Uzman Mühendislik İşsizlik 13-14 Nisan 2007 Ankara TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI

Detaylı

TESİSAT SEKTÖRÜNDE HAKSIZ REKABET, MESLEKİ DAVRANIŞ VE ETİK

TESİSAT SEKTÖRÜNDE HAKSIZ REKABET, MESLEKİ DAVRANIŞ VE ETİK TESİSAT SEKTÖRÜNDE HAKSIZ REKABET, MESLEKİ DAVRANIŞ VE ETİK PANEL YÖNETİCİSİ EMİN KORAMAZ MAKİNE MÜHENDİSLERİ ODASI Haydar ŞAHİN MAKİNE MÜHENDİSLERİ ODASI Metin AKDAŞ ESSİAD Gülçin TONGUÇ TÜKODER Necati

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI B A D İLİŞİM LANININ EĞERLENDİRİLMESİ VE B A Ö İLİŞİM LANINDA RGÜTLENME 10 Ocak 2009 PANEL Yürütücü Meltem Yıldırım EMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Konuşmacılar Prof. Fuat Ercan Marmara Üniv. İktisadi

Detaylı

VAN,HAKKARİ, BİTLİS, MUŞ, AĞRI İLLERİ ENERJİ FORUMU 2011 BİLDİRİLER KİTABI

VAN,HAKKARİ, BİTLİS, MUŞ, AĞRI İLLERİ ENERJİ FORUMU 2011 BİLDİRİLER KİTABI 1954 TMMOB VAN,HAKKARİ,BİTLİS,MUŞ, AĞRI İLLERİ VAN,HAKKARİ, BİTLİS, MUŞ, AĞRI İLLERİ 2011 BİLDİRİLER KİTABI 1. Baskı, Diyarbakır - Ocak 2012 ISBN: 978-605-01-0274-1 EMO Yayın No: SK/2012/4 TMMOB Elektrik

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ "ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ" AVRUPA VE TÜRKİYE DE ÇOCUK ÜNİVERSİTELERİ RAPORU

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA VE TÜRKİYE DE ÇOCUK ÜNİVERSİTELERİ RAPORU İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ "ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ" AVRUPA VE TÜRKİYE DE ÇOCUK ÜNİVERSİTELERİ RAPORU İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

Detaylı

TMMOB MMO BURSA ŞUBE XIII. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

TMMOB MMO BURSA ŞUBE XIII. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TMMOB MMO BURSA ŞUBE XIII. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU (212 213) 3.Danışma Kurulu Toplantısı 3.6.213 İÇİNDEKİLER Sunuş 1 Şube Tarihçesi 3 Oda Çalışma İlkeleri 1 13.Dönem Şube Organları 13 13. Dönem Çalışma Programı

Detaylı

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ ve MALİ MÜŞAVİRLER ODASI. 19 uncu Olağan Genel Kurulu. 10 Mayıs 2008

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ ve MALİ MÜŞAVİRLER ODASI. 19 uncu Olağan Genel Kurulu. 10 Mayıs 2008 İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ ve MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 19 uncu Olağan Genel Kurulu 10 Mayıs 2008 Yücel Akdemir: Odamızın 19. Olağan Genel Kurulunu açıyorum. Genel Kurulu yönetmek üzere Divan için önergelerinizi

Detaylı

sinifsizdergi@yahoo.com

sinifsizdergi@yahoo.com olarak değişen yapısı ve buna uygun nasıl bir örgütlenme sorularına reçeteler tipi cevaplar yerine, bu konunun tartışılması fikriyatıyla hareket ettik. 2. sayımızda kendini her an hatırlatan kadın sorununa

Detaylı

Türkiye de Kadın Girişimcilik Paneli

Türkiye de Kadın Girişimcilik Paneli Centrum vzdel-vania manauerov İş Geliştirmede Kadın Entegrasyonu Türkiye de Kadın Girişimcilik Paneli İş Geliştirmede Kadın Entegrasyonu 1 TRANSFER Slovensko spol. s.r.o. 2 Pendik Belediyesi, Pendik Kadın

Detaylı

YAYED ve BERGAMA BELEDİYESİ KIŞ OKULU 2012 TOPLUMCU BELEDİYECİLİK

YAYED ve BERGAMA BELEDİYESİ KIŞ OKULU 2012 TOPLUMCU BELEDİYECİLİK YAYED ve BERGAMA BELEDİYESİ KIŞ OKULU 2012 TOPLUMCU BELEDİYECİLİK 1. GÜN 3 Şubat 2012 08.30 Kayıt 09.00-10.45 Açılış Oturumu 10.45-11.00 Çay / kahve molası 11.00-12.30 Grup Tartışması; Toplumcu Belediyecilikten

Detaylı

li. ULUSAL ENDÜSTRİ-İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYİ PANEL UZMANLİK ALANLARIMIZ VE TOPLUMSAL SORUNLARIMIZ Başkan Nurten GÜLTEKİN

li. ULUSAL ENDÜSTRİ-İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYİ PANEL UZMANLİK ALANLARIMIZ VE TOPLUMSAL SORUNLARIMIZ Başkan Nurten GÜLTEKİN li. ULUSAL ENDÜSTRİ-İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYİ PANEL UZMANLİK ALANLARIMIZ VE TOPLUMSAL SORUNLARIMIZ Başkan Nurten GÜLTEKİN Panelistler Çağlar GÜVEN Ferial ARNAS IŞIK Ahmet ASENA Necip ATILGAN Değerli

Detaylı

İNTERNETİN İKTİSADÎ HAYATTAKİ YERİ

İNTERNETİN İKTİSADÎ HAYATTAKİ YERİ 2007/193 İNTERNETİN İKTİSADÎ HAYATTAKİ YERİ SEMİNER AÇIŞ - TEBLİĞ - PANEL İSTANBUL, 2007 1 İşbu kitap, 19 Ocak 2007 Cuma günü, Kadir Has Üniversitesi Konferans Salonu n da gerçekleştirilen Seminerin açış

Detaylı

KİTAPÇIK - 1 TMMOB DEMOKRASİ KURULTAYI KURULTAY TARTIŞMA KONU BAŞLIKLARINA GÖRE TASNİF EDİLMİŞ MERKEZİ KURULTAY ONAYINA SUNULAN KARAR ÖNERGELERİ

KİTAPÇIK - 1 TMMOB DEMOKRASİ KURULTAYI KURULTAY TARTIŞMA KONU BAŞLIKLARINA GÖRE TASNİF EDİLMİŞ MERKEZİ KURULTAY ONAYINA SUNULAN KARAR ÖNERGELERİ KİTAPÇIK - 1 TMMOB DEMOKRASİ KURULTAYI KURULTAY TARTIŞMA KONU BAŞLIKLARINA GÖRE TASNİF EDİLMİŞ MERKEZİ KURULTAY ONAYINA SUNULAN KARAR ÖNERGELERİ 17-18 Mart 2012 (GELEN ÖNERGELER VE GEREKÇELERİ KİTAPÇIK

Detaylı

ye EĞİTİMİ SEMPOZYUMU

ye EĞİTİMİ SEMPOZYUMU tmmob makina mühendisleri odası IV. ULUSAL MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ye EĞİTİMİ SEMPOZYUMU RAPOR ve BİLDİRİLER KİTABI 01-02 KASIM 2001 İSTANBUL Yayın No: E/2001/288 tmmob makina mühendisleri odası Sümer Sok.

Detaylı