İÇ KONTROL EYLEM PLANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇ KONTROL EYLEM PLANI"

Transkript

1 T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÇOCUK EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI SİNOP

2 I.GİRİŞ 5018 sayılı Kanunun 55. maddesinde iç kontrol, "idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünü" olarak tanımlanmıştır. İç Denetim faaliyetlerinin etkin ve mevzuata uygun biçimde gerçekleştirilebilmesi için gereken eylem planının oluşturulması amacıyla Üniversitemiz Çocuk Eğitimi Araştırma ve Uygulama yönetimi ve idari çalışanlarından bir ekip oluşturulmuştur. Belirlenen ekip Üniversitemiz eylem planını esas alarak onu destekleyecek biçimde merkezimiz eylem planını hazırlamıştır. Buna göre Üniversitemiz eylem planında yer alan ve kontrol ortam standartları, risk değerlendirme standartları, kontrol faaliyetleri standartları, bilgi ve iletişim standartları, izleme standartları olmak üzere beş grupta toplanan 18 kamu iç kontrol standardını esas alacak şekilde merkezimizde oluşturulmuştur. Ayrıca merkezimiz İş Akışı da hazırlanarak Kamu İç Kontrol Eylem Planı ile birlikte birimimiz web sayfasında yayınlanacaktır. Yrd. Doç. Dr. Nurhan ÖZTÜRK GEREN Müdürü 2

3 MİSYONUMUZ Sinop Üniversitesi Çocuk Eğitimi Araştırma ve Uygulama i (Çocuk Üniversitesi) olarak amacımız, bilimsel düşünce yöntemini ve özgün düşünmeyi çocuklara kazandırmak, çocukların bilimi ve bilimsel konuları keşfederek anlamalarını sağlayacak bir ortam oluşturmak, çocukları daha ileri düzey araştırmalara dâhil ederek üretken bir bilim insan profili oluşturmaktır. VİZYONUMUZ Okul öncesi dönemden yükseköğretime kadar uzanan farklı yaş gruplarındaki tüm öğrencilerin keşfetme mutluluğunu yaşayacakları, bilime ve çevreye olan merak ve ilgilerini canlı tutarak, üst düzey düşünme becerilerinin gelişmesi yolunda uygun zemini oluşturmayı amaçlayan bu amaç doğrultusunda yürütülen etkinlikler yardımıyla öğrencilerimizin yaşam ile bilim arasındaki bağlantıyı fark etmeleri, bilimsel düşünce yöntemini kavramaları ve çevrelerine bu perspektifle bakmaları, özgün düşünebilen, yenilikçi, üretken bir bilim insanı profiline sahip bireyler olmaları yolunda onlara gerekli fırsatların sağlanması hedeflenmektedir. TARİHÇE Çocuk Eğitimi Araştırma ve Uygulama i (Çocuk Üniversitesi), 30 Ocak 2012 tarihinde sayılı Resmi Gazete uyarınca Yükseköğretim Kurulu Kararı ile kurulmuş ve Eğitim Fakültesi binasında faaliyetlerini gerçekleştirmiştir ders yılında faaliyetlere başlamıştır. müzün binası bünyesinde danışma bürosu olarak kullanılan bir odası bulunmaktadır. MERKEZ MÜDÜRÜ Üniversiteniz alan eğitimi üzerinde uzmanlaşmış öğretim arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolan Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Müdürünün izinli olduğu durumlarda, müdür yardımcılarından biri vekâlet eder. Vekâlet süresi altı ayı aştığı takdirde yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür, çalışmalarında Rektöre karşı sorumludur. 1- kurullarına başkanlık etmek, kurullarının kararlarını uygulamak ve düzeni sağlamak; 2- Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde in genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre rapor vermek; 3- in ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, bütçesi ile ilgili öneriyi yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak; 4- in birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak; sayılı kanunun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır. 6- i temsil etmek; 7- Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek, kararları Rektörlüğe sunmak ve uygulamak; 8- Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunun gündemini hazırlamak; 3

4 9- in yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak; 10- Görevlendirilecek personel için Rektörlüğe teklifte bulunmak; 11-i, amaçları doğrultusunda yönetmek; in öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetimin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karşı birinci derecede sorumludur. Ayrıca 5018 sayılı yasa gereği harcama yetkilisi olarak üst yönetime karşı sorumludur. MÜDÜR YARDIMCILARI Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere üniversitenin çocuk eğitimi konusunda teorik çalışması veya tecrübesi olan öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görev süresinin dolması ya da herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdür, gerektiğinde müdür yardımcısını değiştirebilir. 1- Gerektiğinde Müdürlüğe vekâlet etmek; 2- in her türlü faaliyetinde Müdüre yardımcı olmak; 3- in her türlü eğitim ve öğrenci işlerini yürütmek; 4- Müdür tarafından verilen görevleri yerine getirmek; 5- Gerekli resmi evrak ve defterlerin kurallara göre hazırlanması, tutulması saklanmasını sağlamak; 6- Müdür yardımcısı, çalışmalarından Müdüre karşı sorumludur. MERKEZ YÖNETİM KURULU 1- kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında müdüre yardım etmek; 2- in eğitim-öğretim, plan ve programları ile takviminin uygulanmasını sağlamak; 3- in yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak; 4- Müdürün merkez yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde kara almak; sayılı kanunla verilen diğer görevleri yapmak; 6- in çalışmaları ile ilgili konularda karar almak; 7- in çalışma alanı ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla ilgili işbirliği esaslarını belirlemek; 8- Yıllık etkinlik raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek; 9- in çalışmalarının değişik kurum ve kuruluşlarca desteklenmesi amacı ile karaları almak; 10- in programlarına katılacak öğrenci sayısı ile başvuru usulleri, öğrenci kabulü, katılım ücreti, ücretsiz kabul edilecek öğrencilerin belirlenmesi gibi konularda kararlar almak; 11- e bağlı olarak kurulacak bilimsel araştırma birimi ile akademisyenlerinin in araştırma imkânlarını kullanmaları hususunda çalışma usul ve esaslarını belirlemek; 12- Üniversite personelinin çocuklarının in faaliyetlerinden yararlanması hususunda da ayrıca kararlar da alabilir; 13- Karar alırken danışma Kurulundan gelen görüş, öneri ve tespitleri de değerlendirerek kara alır. 4

5 MERKEZ DANIŞMA KURULU in faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan istişari nitelikte görüş bildiren bir kuruldur. danışma Kurulu; in amaç ve çalışmalarına ilgisi olan, uzmanlık ve deneyimlerinden yararlanılabilecek akademisyenler ile kamu ve özel sektörde çalışan şahıslar arasından Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilen en fazla yirmi beş üyeden oluşur. 1- Danışma Kurulu; her yıl müdürün çağrısı ile belirlenen gündemi görüşmek üzere en az iki kez toplanır. Danışma Kurulunun toplanmasında ve karar almasında salt çoğunluk şartı aranmaz. 2- in faaliyet alanlarıyla ilgili öneriler getirmek; 3- in faaliyetleriyle ilgili değerlendirmeler yapmak; 4- Müdür, Müdür Yardımcıları, Yönetim Kurulu ve koordinatörler Danışma Kurulunun doğal dir. MERKEZ KOORDİNATÖRLERİ Üniversitede görevli akademik personel arasından, halk oyunları, çeşitli spor dalları, fen bilimleri, tiyatro, şiir, müzik, görsel sanatlar, fotoğraf, sosyal bilimler, yöresel sanatlar, güzel konuşma ve yazma, kitap okuma, çevre eğitimi, trafik eğitimi ve diğer hususlarda Danışma Kurulundan, üniversitenin öğretim elemanlarından, kurum dışından gelen program, araştırma, gezi ve incelemeler ile benzeri etkinlikleri gerçekleştirir. Danışma Kurulu tarafından önerilen ve Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen programların açılmasını sağlamak, açılacak programlara katılacak çocukların Yönetim Kurulunun belirlediği ölçülere göre seçimini gerçekleştirmek, etkinlikleri ve akademik takvimi hazırlamak, programın eğitmenlerini ve programda görev alan akademik ve idari personelin görev dağılımlarını belirlemek; program süresince katılımcıların sağlık ve güvenlik içinde program etkinliklerinde yer almaları için gerekli önlemleri almak, programa ilişkin çalışmalar yapmak, programın içeriğini ve aşamalarını hedef kitlenin düzeyine uygun olacak şekilde oluşturmak, programın yürütülmesi sürecinde meydana gelen ve programın genel gidişatına etki edebilecek durumlar hakkında Müdürü bilgilendirmek ve sorumlu olduğu programı yürütmektir. Koordinatör, Yönetim Kurulunca açılması onaylanan programları Müdürün onayında sonra uygular. ŞUBE MÜDÜRÜ * ndeki idari işlerin mevzuata uygun ve düzen içinde çalışmasını sağlamak. *Kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yürütmek *Kayıt hazırlıklarını takip etmek *Kayıt işlemlerinin yürütülmesini sağlamak gerekli olan evrakların takibini yapmak *Kurul Kararlarını ilgililere iletir ve uygulanmasını takip eder. *Bina ve tesislerinin kullanılabilir durumda tutulmasını sağlar; gerekli bakım ve onarım işlerini takip eder; ısınma, aydınlatma, temizlik vb hizmetlerin yürütülmesini sağlar. * ne gelen ilan ve duyurulardan ilgilileri haberdar eder. * tarafından düzenlenen tören, toplantı vb faaliyetlerin en iyi şekilde yapılması için katkı sağlar. * personelinin özlük haklarına ilişkin uygulamaları takip eder. *Muhasebe bölümünden gelen her türlü evrakı kontrol eder. *Personelin izin ve sağlık raporlarını takip ederek yasal prosedürleri uygular. * nün taşınır işlerinin takibini sağlamak, ihtiyaç duyulan malzemelerin temini için işlemleri izlemek. *Resmi evrakları tasdik etmek. 5

6 *Satın Alma Harcama Yetkilisine olura sunma Teklif Hazırlama Teklif Karşılaştırma Sipariş Verme Siparişlerin Sözleşmeye Uygunluğunun Kontrolü *Yolluklar Geçici Görev Yolluğu Kongre-Seminer Yolluğu Jüri Üyeliği Yolluğu Görev Yolluğu Tedavi Yolluğu Nakil Evraklarının Kontrolü Sevk Evraklarının kontrolü *Bütçe Bütçe hazırlıkları Nakit ve Diğer Ödeme Evraklarının Hazırlaması Teslim Alma Otomasyon Link Ödeme Emri BİRİM SEKRETERİ * Yazışmaları *Evrakların Kayıtları Sayı verilmesi *Evrakların Dosyalanması ve takibi *Havale edilen yazıların takibi *Kurum dışından gelen yazışmalar *Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) *Ödenekler Satın alma-mutemet Yazışma *TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu yazışmaları *Personel Yazışmaları *Vekâlet * İdari Personel *Görevlendirme *İzinler *Kurul Kararlarının yazılması * Müdürü, müdür yardımcıları ile Şube Müdürünün vereceği diğer işler. 6

7 FİZİKİ YAPI Şuanda kendi birimimize ait bir bina bulunmamaktadır. Etkinliklerimiz başta Eğitim Fakültesi olmak üzere Sinop Üniversitesi nin ihtiyaca göre gerekli olan Fakülte ve Meslek Yüksekokullarının binaları, sınıfları ve laboratuvarları kullanılarak gerçekleştirilmektedir. ÖRGÜT YAPISI Yrd. Doç. Dr. Nurhan ÖZTÜRK GEREN Müdürü Yrd. Doç. Dr. Serhat ERCAN Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Esra BOZKURT ALTAN Müdür Yardımcısı Mustafa KAVAK Şube Müdürü KURULLAR MERKEZ YÖNETİM KURULU MERKEZ DANIŞMA KURULU İlayda GÜLENÇ YALÇIN Sekreteri Güzel Sanatlar Alan Koordinatörü Öğr. Gör. K. Ceren DEMİRALP Fen Bilimleri Alan Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Ayşe YENİLMEZ TÜRKOĞLU Sosyal Bilimler Alan Koordinatörü Öğr. Gör. Bekir TAŞTAN 7

8 ÇOCUK EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1. KONTROL MI STANDARTLARI KOS1 Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. Eylem Kod No KOS1 etik değerler daha sistemli hale getirilecektir. veya Etik Kurulu ve İdari ile İç Denetim i Etik değerlere uyum ve benimseme KOS 1.1 İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir. KOS KOS İç kontrol sistemi hakkında tüm personele hizmet içi eğitim verilmesi gerekmektedir. İç kontrol sisteminde görev tanımlarının yapılmıştır. İç Denetim i İç Denetim i Eğitilmiş Personel Bilgi sahibi Personel KOS 1.2 İdarenin yöneticileri iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele örnek olmalıdır. ÇOK KOS 1.2 Yılda iki kez iç kontrol sistemi ile ilgili Yönetici Değerlendirme Toplantısı yapılmalıdır. Yöneticileri İç Denetim i Eğitilmiş Personel KOS 1.3 Etik kurallar bilinmeli ve tüm faaliyetlerde bu kurallara uyulmalıdır. ZAYIF ( Etik Kurulumuz Yoktur.) KOS 1.3 Etik kurallar yılda birkaç kez personele internet ortamında onaylattırılarak güncelleşmesi sağlanmalıdır. Üniversite Etik Kurulu Üniversite Etik Kurulu Etik Kurallar Konusunda Bilgilendiril miş Personel KOS Faaliyet raporları ve stratejik plan internet sitemizde yayınlanmaktadır. İnternet Sitesi Yayını KOS 1.4 Faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık ve hesap verebilirlik sağlanmalıdır. KOS imiz faaliyetleri ile ilgili bilgi ve belgelere kolaylıkla ulaşılabilmesi sağlanmıştır. Faaliyetler dürüstlük, açıklık ve hesap verebilirlik ilkeleri esas alınarak yürütülecektir. İnternet Sitesi Yayını 8

9 1. KONTROL MI STANDARTLARI Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Eylem Kod No veya KOS 1.5 İdarenin personeline ve hizmet verilenlere adil ve eşit davranılmalıdır. ZAYIF KOS ZAYIF KOS Personel ve hizmet görenlere ilişkin memnuniyet anketleri düzenlenecektir. Her bir hizmet için belirlenen kriterler objektif unsurlara dayanmaktadır. Varsa eksiklikler tespit edilecektir Anket Değerlendir me Raporu Anket Değerlendir me Raporu KOS 1.6 İdarenin faaliyetlerine ilişkin tüm bilgi ve belgeler doğru, tam ve güvenilir olmalıdır. ÇOK KOS KOS faaliyetlerine ilişkin bilgi ve belgelerin Başbakanlık Dosya Planına uygun hale getirilmiştir. Temel süreçlere ilişkin iş akış şemaları güncellenerek oluşturulacaktır. Yönetimi İdari personel ve Eğitilmiş Personel prosedürler. 9

10 1. KONTROL MI STANDARTLARI KOS2 KOS 2.1 Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Misyon, organizasyon yapısı ve görevler: İdarelerin misyonu ile birimlerin ve personelin görev tanımları yazılı olarak belirlenmeli, personele duyurulmalı ve idarede uygun bir organizasyon yapısı oluşturulmalıdır. İdarenin misyonu yazılı olarak belirlenmeli, duyurulmalı ve personel tarafından benimsenmesi sağlanmalıdır. Eylem Kod No KOS2 KOS KOS imizin Misyon, organizasyon yapısı ve görev tanımları yazılı hale getirilip duyurulmuştur. Ayrıca güncellemeler yapılarak paydaşlara duyurulacaktır. Belirlenmiş misyonlar ilgili birimlerin internet sitesinde yayımlanarak, personelin benimsemesi sağlanacak ve birim amirleri gerekli gözetimleri yapacaklardır. imizin misyonu belirlenmiş ve yayınlanmıştır. veya Tüm ve ve Etkin ve esnek bir organizasyon yapısı İnternet sitesinde yayımı /Bilgilendirme KOS 2.2 Misyonun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere idare birimleri ve alt birimlerince yürütülecek görevler yazılı olarak tanımlanmalı ve duyurulmalıdır.. KOS akademik birimlerin görev tanımları mevcuttur. İnternet sitesinde yayımı KOS 2.3 İdare birimlerinde personelin görevlerini ve bu görevlere ilişkin yetki ve sorumluluklarını kapsayan görev dağılım çizelgesi oluşturulmalı ve personele bildirilmelidir. KOS KOS Görev tanımları yapılan birimlerin görev dağılım çizelgesi mevcuttur. Yeniden tanımlanacak görev tanımları için yetki ve sorumlulukları kapsayan görev dağılım çizelgeleri oluşturulacaktır. Görev dağılım çizelgeleri Görev dağılım çizelgeleri KOS 2.4 İdarenin ve birimlerinin örgüt şeması olmalı ve buna bağlı olarak fonksiyonel görev dağılımı belirlenmelidir. KOS imiz örgüt şeması mevcuttur. Örgüt Şeması KOS 2.5 İdarenin ve birimlerinin organizasyon yapısı, temel yetki ve sorumluluk dağılımı, hesap verebilirlik ve uygun raporlama ilişkisini gösterecek şekilde olmalıdır. KOS KOS İdarenin ve birimlerinin örgüt yapısı, temel yetki ve sorumluluk dağılımı, hesap verebilirlik ve uygun raporlama ilişkisini gösterecek şekilde yapılmıştır. Fakültemiz örgüt yapısı, temel yetki ve sorumluluk dağılımı, hesap verebilirlik ve uygun raporlama ilişkisini gösterecek şekilde geliştirilecektir. İnternet sitesinde yayımı Rapor 10

11 1. KONTROL MI STANDARTLARI Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Eylem Kod No veya KOS 2.6 İdarenin yöneticileri, faaliyetlerin yürütülmesinde hassas görevlere ilişkin prosedürleri belirlemeli ve personele duyurmalıdır. KOS Faaliyetlerin yürütülmesinde hassas görevleri ve bu görevlerde çalışan personelin listelerini çıkaracaklardır. KOS 2.7 Her düzeydeki yöneticiler verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar oluşturmalıdır. KOS Verilen görevlerin sonucu izlemektedir. - KOS Verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik iyileştirici kontrol mekanizmaları geliştirilecektir. İlgili mekanizmaların geliştirilmesi ve alt birimlere yaygınlaştırılmasına çalışılacaktır. 11

12 1. KONTROL MI STANDARTLARI KOS3 KOS 3.1 KOS 3.2 KOS 3.3 Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Personelin yeterliliği ve performansı: İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler almalıdır. İnsan kaynakları yönetimi, idarenin amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini sağlamaya yönelik olmalıdır. İdarenin yönetici ve personeli görevlerini etkin ve etkili bir şekilde yürütebilecek bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır. Mesleki yeterliliğe önem verilmeli ve her görev için en uygun personel seçilmelidir. Eylem KOS3 personel envanteri çıkarılmıştır. KOS KOS KOS KOS KOS3.3.1 KOS3.3.2 İnsan kaynakları yönetimi, idarenin amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini sağlamaktadır. Personel si ile koordineli olarak personel ihtiyacını tespit edecektir. İyileştirici faaliyetler devam edecektir Personelin görevlerini etkin ve etkili bir şekilde yürütebilecek bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olması, mesleki yeterliliğe ve gelişmelere ayak uydurabilmesi için eğitim verilecektir. Yönetici ve personelimiz, görevlerini etkin ve etkili bir şekilde yürütebilecek bilgi, deneyim ve yeteneğe sahiptir. veya yönetimi yönetimi personel durumunun iyileştirilmesi gerekmektedir. Mesleki kriterlerin yanında belirlenecek özel mesleki yeterlilik kriterleri doğrultusunda her görev için uygun personelin atanmasına veya görevlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılması gerekmektedir. Eğitim Programı Eğitilmiş personel Eğitim programı Eğitilmiş personel Nitelikli Personel Nitelikli Personel KOS3.4.1 Personelin işe alınması ile görevde ilerleme ve yükselme mevzuatı, liyakat ilkesi çerçevesinde yapılmalıdır. Nitelikli Personel KOS 3.4 Personelin işe alınması ile görevinde ilerleme ve yükselmesinde liyakat ilkesine uyulmalı ve bireysel performansı göz önünde bulundurulmalıdır. KOS3.4.2 İşe almalarda ve görevde yükselmelerde Performans kriterlerinin etkin hale getirilmesi gerekmektedir. Nitelikli Personel 12

13 1. KONTROL MI STANDARTLARI Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Eylem veya KOS 3.5 Her görev için gerekli eğitim ihtiyacı belirlenmeli, bu ihtiyacı giderecek eğitim faaliyetleri her yıl planlanarak yürütülmeli ve gerektiğinde güncellenmelidir. KOS3.5.1 Personelin görevlerini etkin ve etkili bir şekilde yürütebilecek bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olması için mesleki yeterliliğe önem verilerek, her görev için uygun personel seçilmesi ve gerekli eğitim ihtiyacı tespit edilerek her yıl hizmet içi eğitim faaliyetleri planlanmalıdır. yönetimi Eğitim programları KOS 3.6 KOS 3.7 KOS 3.8 Personelin yeterliliği ve performansı bağlı olduğu yöneticisi tarafından en az yılda bir kez değerlendirilmeli ve değerlendirme sonuçları personel ile görüşülmelidir. Performans değerlendirmesine göre performansı yetersiz bulunan personelin performansını geliştirmeye yönelik önlemler alınmalı, yüksek performans gösteren personel için ödüllendirme mekanizmaları geliştirilmelidir. Personel istihdamı, yer değiştirme, üst görevlere atanma, eğitim, performans değerlendirmesi, özlük hakları gibi insan kaynakları yönetimine ilişkin önemli hususlar yazılı olarak belirlenmiş olmalı ve personele duyurulmalıdır. KOS3.6.1 KOS3.6.2 KOS3.7.1 KOS3.7.2 KOS3.8.1 Personelin yeterliliği ve performansı bağlı olduğu yöneticisi tarafından en az yılda bir kez değerlendirilmelidir. Değerlendirmeler sırasında tespit edilen yetersizlikler ve eksiklikler o işten sorumlu olan kişiye bildirilecek ve ilgili kişiye gerekli olan önerilerde bulunulacaktır. Performans değerlendirmesine göre performansı yetersiz bulunan personelin performansını geliştirmeye yönelik önlemler alınacaktır. Performans değerlendirilmelerinde emsallerine göre yüksek performans gösteren personel hakkında mevzuatta yer alan ödül Yönergesine göre işlem yapılacaktır. Personel istihdamı, yer değiştirme, üst görevlere atanma, eğitim, performans değerlendirmesi, özlük hakları gibi insan kaynakları yönetimine ilişkin önemli hususlar yazılı olarak belirlenmesi ve personele duyurulması gerekmektedir. yönetimi yönetimi yönetimi yönetimi Performans Değerlendirme Çizelgesi Performans Değerlendirme Çizelgesi Değerlendirme Raporu Değerlendirme Raporu 13

14 1. KONTROL MI STANDARTLARI Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Eylem Kod No veya Yapılaca k KOS4 Yetki Devri: İdarelerde yetkiler ve yetki devrinin sınırları açıkça belirlenmeli ve yazılı olarak bildirilmelidir. Devredilen yetkinin önemi ve riski dikkate alınarak yetki devri yapılmalıdır. KOS4 imizin mali veya yönetsel nitelikte tüm faaliyet ve işlemlerinin süreç analizlerinin yapılması ve yazılı olarak süreç akış şemaları belirlenmiştir KOS 4.1 İş akış süreçlerindeki imza ve onay mercileri belirlenmeli ve personele duyurulmalıdır. KOS4.1.1 İş akış sürecinde belirtilen imza yetkileri Rektör Makamınca onaylandıktan sonra işlem görmektedir. KOS 4.2 Yetki devirleri, üst yönetici tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde devredilen yetkinin sınırlarını gösterecek şekilde yazılı olarak belirlenmeli ve ilgililere bildirilmelidir. KOS4.2.1 İş akış sürecinde belirtilen imza yetkileri Rektör Makamınca onaylandıktan sonra işlem görmektedir. KOS4.3.1 Yetki, hiyerarşik kademeler içinde kademe atlamadan devredilmektedir. KOS 4.3 Yetki devri, devredilen yetkinin önemi ile uyumlu olmalıdır. KOS Yetki devri, devredilen yetkinin önemi ile görev yapmaktadır. KOS 4.4 Yetki devredilen personel görevin gerektirdiği bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır. KOS4.4.1 Yetki devredilen personel görevin gerektirdiği bilgi, deneyim ve yeteneğe sahiptir. KOS 4.5 Yetki devredilen personel, yetkinin kullanımına ilişkin olarak belli dönemlerde yetki devredene bilgi vermeli, yetki devreden ise bu bilgiyi aramalıdır. KOS4.5.1 Yetki devredilen personel, yetkinin kullanımına ilişkin olarak belli dönemlerde yetki devredene bilgi verme. 14

15 2. RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Eylem veya RDS5 Planlama ve Programlama: İdareler, faaliyetlerini, amaç, hedef ve göstergelerini ve bunları gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları kaynakları içeren plan ve programlarını oluşturmalı ve duyurmalı, faaliyetlerinin plan ve programlara uygunluğunu sağlamalıdır. ZAYIF (k Planımız yoktur) RDS 5.1 İdareler, misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlamalıdır. ZAYIF ZAYIF RDS5.1.1 RDS imizce, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performans göstergelerini ölçmek, izlemek ve değerlendirmek amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlanacaktır. Hazırlanan stratejik planın katılımcı yöntemlerle revizyonu yapılacaktır. ve ve k Plan k plan revizyonu RDS 5.2 İdareler, yürütecekleri program, faaliyet ve projeleri ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlamalıdır. ZAYIF RDS Yıllık performans programı hazırlanması için yeterli sayıda personelin katılımıyla çalışma ekipleri oluşturacaktır. ve k Plan RDS 5.3 İdareler, bütçelerini stratejik planlarına ve performans programlarına uygun olarak hazırlamalıdır. ZAYIF RDS imiz bütçesi 2016 ve devam eden yıllarda stratejik plan ve performans programına uygun olarak hazırlanacaktır. Yıllık plan 15

16 1. KONTROL MI STANDARTLARI Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Eylem Kod No veya Yapılaca k RDS Faaliyetlerin ilgili mevzuat, stratejik plan ve performans programıyla belirlenen amaç ve hedeflere ulaşmak için periyodik dönemler halinde kontroller yapacaktır. Faaliyet Raporları RDS 5.4 Yöneticiler, faaliyetlerin ilgili mevzuat, stratejik plan ve performans programıyla belirlenen amaç ve hedeflere uygunluğunu sağlamalıdır. RDS5.4.2 faaliyet raporları hazırlanarak Üst Yöneticiye gönderilmektedir. Faaliyet Raporları RDS Üniversite standartlarına uyumlu çalışılmaktadır. Faaliyet Raporları RDS 5.5 Yöneticiler, görev alanları çerçevesinde idarenin hedeflerine uygun özel hedefler belirlemeli ve personeline duyurmalıdır. RDS olarak görev alanlarımız çerçevesinde idarenin hedeflerine uygun özel hedefler de belirleyerek, personele ve ilgili yerlere duyuru yapılmaktadır. ve Amaca uygun hedef raporları Dönemsel olarak sürekli RDS 5.6 İdarenin ve birimlerinin hedefleri, spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve süreli olmalıdır. RDS5.6.1 Hedefleri gözden geçirilerek spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve süreli hale getirilecektir. ve Dönemsel Planlar Dönemsel olarak sürekli 16

17 2. RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI RDS6 RDS 6.1 RDS 6.2 RDS 6.3 Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi: İdareler, sistemli bir şekilde analizler yaparak amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyebilecek iç ve dış riskleri tanımlayarak değerlendirmeli ve alınacak önlemleri belirlemelidir. İdareler, her yıl sistemli bir şekilde amaç ve hedeflerine yönelik riskleri belirlemelidir. Risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkileri yılda en az bir kez analiz edilmelidir. Risklere karşı alınacak önlemler belirlenerek eylem planları oluşturulmalıdır. Eylem RDS RDS6.1.2 RDS6.2.1 RDS6.3.1 imiz, Kanunla verilen görevlerini yerine getirmeye ve stratejik planlarında yer alacak amaç ve hedeflerine ulaşmaya engel riskleri belirleyecektir. imiz stratejik planlarında yer alacak amaç ve hedeflerine ulaşmaya engel riskleri belirleyecektir Risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkileri yılda bir kez analiz edilecektir Risklere karşı alınacak önlemler belirlenerek eylem planları oluşturulacaktır. veya ve ve ve ve Dönemsel olarak sürekli Dönemsel olarak sürekli Dönemsel olarak sürekli Dönemsel olarak sürekli 17

18 3. İÇ KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Eylem Kod No veya KFS7 Kontrol stratejileri ve yöntemleri: İdareler, hedeflerine ulaşmayı amaçlayan ve riskleri karşılamaya uygun kontrol strateji ve yöntemlerini belirlemeli ve uygulamalıdır. KFS 7.1 Her bir faaliyet ve riskleri için uygun kontrol strateji ve yöntemleri (düzenli gözden geçirme, örnekleme yoluyla kontrol, karşılaştırma, onaylama, raporlama, koordinasyon, doğrulama, analiz etme, yetkilendirme, gözetim, inceleme, izleme v.b.) belirlenmeli ve uygulanmalıdır. ZAYIF ZAYIF KFS7.1.1 KFS Her bir faaliyet ve risk için uygun kontrol strateji ve yöntemleri tespit edilecek, ayrıca önleyici, tespit edici ve düzeltici kontrol noktaları belirlenerek süreçlere yerleştirilecektir. Süreç ve risklerin izlenmesi, karşılaştırılması, analizi ve raporlanması için her birimde çalışma ekibi oluşturulacaktır. İç Denetim i ve ile İç Denetim i ve ile KFS 7.2 Kontroller, gerekli hallerde, işlem öncesi kontrol, süreç kontrolü ve işlem sonrası kontrolleri de kapsamalıdır. ZAYIF KFS Kontrol stratejileri ve yöntemleri işlem öncesi, süreç ve işlem sonrasını kapsayacak şekilde hazırlanacaktır. İç Denetim i KFS 7.3 Kontrol faaliyetleri, varlıkların dönemsel kontrolünü ve güvenliğinin sağlanmasını kapsamalıdır. KFS in varlıklarının dönemsel envanterlerinin çıkarılması, bir önceki dönemle karşılaştırılması ve olası değer kayıplarının önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması. İç Denetim i/ Dönemsel olarak sürekli 18

19 3. İÇ KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Eylem Kod No veya KFS 7.4 Belirlenen kontrol yönteminin maliyeti beklenen faydayı aşmamalıdır. KFS Kontrol faaliyetlerinin yönetim sistemine dâhil edilerek maliyetin beklenen faydayı aşmaması için gerekli önlemler alınacak ve kontrollerde bilgi teknoloji sistemleri kullanılacaktır İç Denetim i/ Dönemsel olarak sürekli 19

20 3. İÇ KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Eylem Kod No veya KFS8 Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi: İdareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri için gerekli yazılı prosedürleri ve bu alanlara ilişkin düzenlemeleri hazırlamalı, güncellemeli ve ilgili personelin erişimine sunmalıdır. KFS 8.1 KFS 8.2 KFS 8.3 İdareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri hakkında yazılı prosedürler belirlemelidir. Prosedürler ve ilgili dokümanlar, faaliyet veya mali karar ve işlemin başlaması, uygulanması ve sonuçlandırılması aşamalarını kapsamalıdır. Prosedürler ve ilgili dokümanlar, güncel, kapsamlı, mevzuata uygun ve ilgili personel tarafından anlaşılabilir ve ulaşılabilir olmalıdır. KFS KFS KFS KFS Kısmen bulunmakta dır. KFS 8.3-E1 Üniversitenin faaliyetleri mali karar ve işlemleri hakkında prosedürler yazılı hale getirilmesi gerekmektedir. Üniversitenin prosedürleri Kısmen mevcuttur. Prosedürler ve ilgili dokümanlar, faaliyet veya mali karar ve işlemin başlaması, uygulanması ve sonuçlandırılması aşamalarını kapsayacak şekilde hazırlanması gerekmektedir. Tüm aşamaların takibinin yapılabildiği ve belgelenebildiği bilgisayara dayalı bir işlem sürecinin oluşturulması gerekmektedir. olan prosedür ve dokümanlar gözden geçirilerek, güncel kapsamlı, mevzuata uygun hale getirilecek ve mevcut olmayanlar da hazırlanarak Internet sitelerinde yayımlanması gerekmektedir.. Fakülte yönetimi / / / / 20

İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI EK:2- ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Mevcut Durum Eylem Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI. Öngörülen Eylem veya Eylemler. Kontrol Eylem Planı hazırlığı tüm birimlere ve tüm personele duyurulacaktır.

1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI. Öngörülen Eylem veya Eylemler. Kontrol Eylem Planı hazırlığı tüm birimlere ve tüm personele duyurulacaktır. KOS 1 1. Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS 1 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI KOS 1.1 İç genelge yayımlandı. KOS 1.1.1

Detaylı

İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM Adres: Meşelik Kampüsü 26480 Eskişehir Telefon: 0

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 2015-2016

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 2015-2016 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI - 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Sorumlu KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından

Detaylı

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI ARALIK 2014 İçindekiler Tablosu 1. GİRİŞ... 1 2. KAVRAMSAL OLARAK İÇ KONTROL VE İÇ KONTROLÜN DÜNYADA GELİŞİMİ...

Detaylı

İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI Standart Kod No KOS1 KOS 1.1 Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI KOS1 Öngörülen ler KONTROL ORTAMI Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI KAABÜK ÜNİVESİTESİ İÇ KONTOL I EYLEM PLANI UNSULA KAMU İÇ KONTOL GENEL ŞATLA HEDEF EYLEM PLANI SOUMLU BİİM SÜESİ AÇIKLAMA (BEKLENTİLE, SONUÇLA, ÇÖZÜM ÖNEİLEİ) 1.1.1. İç Kontrol Sistemi ve işleyişi yönetici

Detaylı

KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM RAPORU

KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM RAPORU KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM RAPORU Konya 2014 İçindekiler ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 A- ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠ HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER 1. İç Kontrol Sisteminin Tanımı 2 2. İç Kontrol Sisteminin Amacı

Detaylı

KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ

KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 01.01.2015-31.12.2016 ĠÇĠNDEKĠLER Misyon,Vizyon ve Temel Değerler...1 A. İç Kontrol Sisteminin Genel Esasları...2 B. İç Kontrol

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize)

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) Mali Hizmetler 2014 1 İçindekiler Tablosu LİSTELER... 2 GİRİŞ... 3 İÇ KONTROL NEDİR?... 4 İÇ KONTROLDE ROL VE SORUMLULUKLAR... 8 KAMU İÇ KONTROL

Detaylı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı z Strateji Geliştirme Başkanlığı Misyonumuz Toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine ve ülke kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla; ulaştırma, denizcilik, haberleşme, uzay ve bilgi teknolojileri alanlarında

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ Hazırlayanlar: İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu Üyeleri ve İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Üyeleri Eylül 2013

Detaylı

personel performans ı-hassas görevler-yetki devri-hedef tespitiçok

personel performans ı-hassas görevler-yetki devri-hedef tespitiçok ahlak kuralları-dürüst lük-görev rol ve iş -pe rsone l yet e rliliği - personel performansı -hassas görevler-yetki devri-hedef tespitiçok yıllık programlama -yıllık denetim planı -hedeflere ilişkin performansın

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM ÇALIŞMA EKİBİ MAYIS 2014 1 İçindekiler TANIMLAR... 3 KISALTMALAR... 4 GİRİŞ... 5 1. MEVCUT DURUM...

Detaylı

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu BARTIN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME

Detaylı

İç Kontrol Eylem Planı

İç Kontrol Eylem Planı İç Kontrol Eylem Planı 2012-2014 Geliştirme Müdürlüğü ÇANKAYA BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Ziyagökalp Cad. Emek Hizmet Binası Kat:8 No:11 Çankaya - ANKARA Tel: 0.312 458 89 00 / 1901 Faks:

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Eskişehir

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU ORGANİZASYONEL BİLGİLER Ünitesi : Bartın Üniversitesi Bölümü : Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Görevi : M.Y.O. Müdürü / Harcama

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ Sayfa 1 / 26 T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER Bölümler - Başlıklar Sayfa No BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 3-4 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Orman Genel Müdürlüğü İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi ile iç

Detaylı

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ [Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İç Denetim Birimi Başkanlığı 2014 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 3 Genel Hükümler 3 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak 3 Tanımlar 3 İKİNCİ BÖLÜM 4

Detaylı

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ T.C.Kocaeli Valiliği İl Özel İdaresi İç Denetim Birimi Yönergesi 2008 KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kocaeli

Detaylı

Kamu İç Kontrol Rehberi

Kamu İç Kontrol Rehberi T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu İç Kontrol Rehberi Kontrol ortamı Risk yönetimi Kontrol faaliyetleri Bilgi ve iletişim İzleme Bu rehber Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İç Denetim Biriminin işleyişi ve

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığının

Detaylı

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ ŞUBAT/2013 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV,

Detaylı

KARTAL BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

KARTAL BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ Amaç ve kapsam KARTAL BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Kartal Belediyesi iç denetim biriminin işleyişi ile

Detaylı

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU ANKARA Eylül 2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 TANIMLAR VE KISALTMALAR... 2 1. GİRİŞ... 3 2. İŞİN NİTELİĞİ... 5 2.1. KURUMSAL YÖNETİM (YÖNETİŞİM)...

Detaylı