"Türkiye'de bölgesel / yerel düzeyde sosyal politikanın yeni bir modeli için toplu pazarlık"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""Türkiye'de bölgesel / yerel düzeyde sosyal politikanın yeni bir modeli için toplu pazarlık""

Transkript

1 "Türkiye'de bölgesel / yerel düzeyde sosyal politikanın yeni bir modeli için toplu pazarlık"

2 Türkiye'de bölgesel / yerel düzeyde sosyal politikanın yeni bir modeli için, " labor negotiations: for a new model of social policy at the local / regional level inturkey contrattazione e lavoro : per un nuovo modello di politica sociale a livello locale/territoriale in Turchia

3 Türkiye'de bölgesel / yerel düzeyde sosyal politikanın yeni bir modeli için,

4 Giriş Proje "iş müzakereleri: Türkiye'de bölgesel / yerel düzeyde sosyal politikanın yeni bir modeli için, " Türk sendikalar ile yıllar önce başlanan son işbirliğidir yılından bu yana ISCOSCISL Türkiye'de bir işe süreklilik vererek birçok alan ve sosyal diyalog ve endüstriyel ilişkiler konularında bir dizi eylemler yarattı; yıllar geçtikçe Türk işçiler için işyerinde bir sendika temsil ve pazarlık birliğin güçlendirilmesi gibi öncelikli konular ihtiyacı ortaya çıktı, biz buna kadın sendikacılar için eşit haklar eksikliğini, en riskli bölgelerde düşük ücret ve güvencesiz durumları ekliyoruz. Genellikle kadın işçiler sosyal diyalog içerisinde kendi sesini bulamıyor, arka plana itilmişler ve kuruluşlardaki gibi şirket içerisinde kendi seslerini duyurma sorunları var. İş ve özel yaşamı uzlaştırma problemi kesinlikle uğraşmak zorunda oldukları ana konulardan biridir, çünkü kadınlar işçiler ve anneler veya bakıcılar olarak iki rolü üstlenmiştir. Etkinlikler kadınların varlığının bu kadar yüksek olduğu bankcılık, tekstil ve giyim ve ticaret alanlarında Marmara (İstanbul, Ege (İzmir) ve Anadolu Merkez (Ankara) olmak üzere üç bölgede düzenlenen dört semineri içermiştir. Yerel sendika ile birlikte üç önemli alanda Türkiye'deki çalışan kadınların, sosyal diyaloglarda kendi sesini güçlendirmek için daha fazla ihtiyaç duyduğu öncelikler sıralanmıştır: Maaş ve kariyer ilerlemesi; Çalışma süresi ve özel ve iş yaşamında uzlaşma; Sağlık ve güvenlik. Proje çalışanları kendi şirket ve endüstride vurguladıkları gereksinimlerine göre bu üç alanda etkili olmuştur. Dört seminerde, işyerinde cinsiyet konularında pazarlık ve Avrupa direktifleri üzerine pratik ve teorik yaklaşımın yanı sıra, ilk kez işveren varlığı vardı. Avrupa ve Türkiye'den uzmanların yardım oluşturulan Derslerin organizasyonu İtalya, Belçika, Danimarka ve Bulgaristan gibi ülkeler ile Türk sendikalarını çeşitli açılardan karşılaştırma imkanı verdi. Bu proje ISCOSCISL ile CNI (entegrasyon için Ulusal Komisyonu) ve Türk Basisen, Tekstil, Koop-İş ve Sosyal-İş gibi sektör federasyonları, Industriall, Eurocadres gibi Avrupa kuruluşları ile birlikte ISTURCITUB (Bulgaristan), LBC-NVK (Belçika) olarak ACV- CSC Meteasuch, HK Danimarka (Danimarka) çalışma merkezleri ve CISLFIBA-CISL, FEMCA CISL ve FISASCATCISL gibi üç CISL sektörel örgütlerin katılımı sayesinde gerçekleşmiştir. Sendika örgütlerinin yanı sıra, atölye çalışmaları eğitmenler Elizabeth Biliotti (Centro StudiCISL) ve Hasan Aktaş katılımı sayesinde mümkün olmuştur. Bu koleksiyonun hedefi proje "Pazarlık ve çalışma: Türkiye'de bölgesel / yerel düzeyde sosyal politika yeni bir model" kapsamında yürütülen çalışmaları, atölye hazırlanması ve uygulanması için kullanılan malzemeler ile birlikte, seminer sonrası bir dizi iyi uygulamaların bulunabiliceği koleksiyonu sunmaktır. Lorenza Lo Sasso Project Manager

5 YEREL/ŞİRKET DÜZEYİNDE TÜRKİYE DE TOPLU PAZARLIK VE FIRSAT EŞİTLİĞİ ( Hasan Aktaş - Trainer) Türkiye de sendikaların kuruluşu, sendikal faaliyetin sürdürülmesi, toplu pazarlık ve grev haklarına ilişkin oldukça kapsamlı, hatta ayrıntılı hukuksal düzenlemeler mevcuttur. I-ÖRGÜTLENME HAKKI a- Anayasa 1982 Anayasa sında örgütlenme hakkı Sendika Kurma Hakkı Başlıklı 51. Maddede düzenlenmiştir. Toplu İş Sözleşmesi Hakkı 53., Grev Hakkı ve Lokavt ı düzenleyen hükümler de 54. Maddede düzenlenmiştir. Anayasa nın örgütlenme hakkını düzenleyen 51. Maddesinde; çalışanlar ve işverenler, üyelerinin çalışma ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar kurma ( ) haklarına sahiptir. Hiç kimse bir sendikaya üye olmaya ya da üyelikten ayrılmaya zorlanamaz.. denilmiştir. II- YASALAR a Sayılı SENDİKALAR KANUNU 1983 yılında uygulamaya giren yasa, 1980 yılında bir askeri darbe ile iktidara gelen bir yönetimin anti-demokratik zihniyetin ürünüdür. Bu nedenle 29 yıldır sürekli tadilat görmektedir. Halen oldukça kapsamlı bir değişiklik tasarısı sosyal tarafların tartışmasına açılmış bulunuyor. Üyelik, işkolları sayısı, işyeri ve meslek sendikaları, barajlar gibi ILO ve AB sosyal normlarına aykırı hükümler bir kez daha değişiklik iddiası ile ele alınmaktadır. b SAYILI TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ GREV VE LOKAVT YASASI Sendikal örgütlenmenin öncelikli hedefi; toplu iş sözleşmesidir. Yasanı anti demokratik hükümleri nedeni ile toplu pazarlık hürriyeti gereğince kullanılamamaktadır. 29 yıldır tadilat gören bir digger yasadır. Bu yasa ya ilişkin de bir değişiklik tasarısı raporumuzun hazırlandığı günlerde sosyal tarafların tartışmasına açılmış bulunmaktadır. Grev yasak ve ertelemelerinin kaldırılması, toplu pazarlık sürecinin kısaltılması da dâhil olmak üzere kapsamlı değişiklikler beklenmektedir yılı seminerlerimizi gerçekleştirdiğimiz süreçte; işkollarında yetkili işçi sendikalarını belirlemeye ilişkin hukuksal prosedür sosyal tarafların mutabakat sağladıkları, 2821 ve 2822 sayılı yasaların yerini alacak olan toplu iş ilişkileri kanunu yasalaştırılması sağlanmadan parlamentonun tatile girmiş olması nedeniyle sistem tıkanmış bulunuyordu. c sayılı İş Kanunu Açısından; 4857 sayılı İş Kanunu, özü itibarı ile bireysel iş ilişkilerinin düzenlendiği bir kanundur. Adı geçen yasanın önceki yasadan farkı, hukuk tarihimizin ilk iş güvencesi ve işe iade hükümlerine yer verilmiş olmasıdır. İşe iade kurumu, yargının hem işe iade kararı hem de, işverenin işe iadeyi kabul etmemesi halinde bir tazminata hükmetmektedir. Böylece yargı işçinin iadesine karar verse de uygulamada işveren belirlenen tazminatı ödeyerek işçiyi uzaklaştırmaktadır. İşe iade kurumunun işlevsizleştirildiği koşullarda gerçek bir iş

6 güvencesi nden söz etmek olanaklı değildir. d Sayılı Türk Ceza Kanunu Yeni Türk Ceza Kanununun İş ve çalışma hürriyetinin ihlâli başlıklı 117. maddesi, sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi başlıklı 118. Maddesi ile ortak hükümler başlıklı 119. Maddesi sendikal hakların kullanımını engelleyenleri cezalandırmayı öngörmektedir. e- Uluslar arası Sözleşmeler Bakımından Türkiye tarafından onaylanmış bulunan 87 ve 98 sayılı ILO sözleşmelerinin, çok geniş sendikalaşma, toplu pazarlık ve grev hakkı öngörmesine rağmen, 1983 yılından beri yürürlükte olan 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ve 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Yasasında yer alan aykırılıklar giderilememiştir. Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri, iç hukuk düzenlemeleri yapılmadığı ve adı geçen iki sözleşmeyi ihlal ettiği gerekçesi ile (ILO) tarafından eleştirilmektedir. Söz konusu eleştiriler 2012 yılında da devam etmiştir. Ancak; ILO 2012 konferansında işverenlerin ve hükümet temsilcilerin işbirliği ile ülkelerde yaşanan hak ihlallerinin görüşülmesi engellenmiştir. Aynı günlerde Türkiye de 2821 ve 2822 sayılı yasalara aykırılıklar sistemi kilitleyerek, sendikal sistemi devamının hükümetin keyfiyetine teslim etmişti. AB Süreci ve Avrupa Sosyal Şartı 1965 yılında yürürlüğe giren Avrupa Sosyal Şartı, sendikalaşma ve toplu pazarlık dahil 19 farklı sosyal hakkı güvence altına almaktadır de buna 4 yeni hak eklenmiştir: cinsiyete dayalı ayrımcılığın önlenmesi, bilgi alma ve danışma hakkı, çalışma koşullarının ve iş ortamının iyileştirilmesine katılma hakkı ve yaşlıların korunması Bilindiği gibi Anayasa nın 90. maddesinde yapılan değişiklik ile usulüne uygun olarak onaylanmış uluslar arası sözleşmeler anayasa hükmü kuvvetindedir. denilmiştir. Ancak Hükümetin temel sendikal haklara çekince koyması nedeniyle Avrupa Sosyal Şartının daha baştan ölü doğmasına neden olmuştur. Anayasanın bu maddesi dikkate alındığında gerçekte hiçbir yasal değişikliğe gerek kalmadan Türkiye nin imzalamış olduğu ve usulüne uygun olarak onayladığı uluslar arası sözleşmelerin uygulanması gerekmektedir. Bunun için aslında başkaca bir değişikliğe gerek yoktur. Gereken tek değişiklik gerek yönetim gerekse yargı organında görev yapanların anlayışlarındadır.

7 TÜRKİYE DE KADIN EMEĞİNE İLİŞKİN TEMEL VERİLER Türkiye de kadınların işgücüne katılımları 1950 lerin ortasından beri düşmektedir; 1950 lerin ikinci yarısında bu oran yüzde 70 lerde iken 2000 li yıllarda bu oran yüzde 20 lere kadar gerilemiştir. Son 20 yılda Türkiye de işgücü, istihdam ve işsizlikte yaşanan değişimler şu şekildedir: İşgücüne Katılım Türkiye de kadınların işgücüne katılım oranı (istihdam edilen ve işsiz kadınların çalışabilir yaştaki kurumsal olmayan kadın nüfusuna oranı), 1989 yılında yüzde 36, da yüzde 30 a, 2009 a gelindiğinde ise yüzde 26 ya düşmüştür. İstihdam Kadınların istihdam oranı (istihdam edilen kadınların çalışabilir yaştaki kurumsal olmayan kadın nüfusuna oranı) 1989 da yüzde 32, a gelindiğinde yüzde 27, a gelindiğinde ise yüzde 22,3 e düşmüştür. İşsizlik Kadınların işsizlik oranı 1989 da yüzde 9, da yüzde 7, da yüzde 14,3 e yükselmiştir. Kadınların İşyeri Durumu Öte yandan işyeri durumuna göre bakıldığında ise, istihdam edilen kadın ve erkekler içinde özel sektörün payının yüksek olduğu, erkek istihdamı içinde kamunun payının kadın istihdamındakinden daha yüksek olduğu görülmektedir. Kamunun kadın istihdamı içindeki payı artış eğilimi gösterirken, dönemi için erkeklerde düşüş eğilimi görülmektedir. Kadınların İşteki Durumu Kadınlar arasında ücret ya da yevmiye karşılığı çalışanların oranı: 1989 yılında yüzde 20,8 iken, 2009 a gelindiğinde yüzde 51,1 e ulaşmıştır. Aynı dönemde istihdam edilen kadınlar arasında işverenlerin payı yüzde 0,3 ten yüzde 1,3 e, kendi hesabına çalışanların payı yüzde 7,8 den yüzde 12,8 ye çıkmıştır. ücretsiz aile işçilerinin payı ise yüzde 71,2 den yüzde 34,8 e düşmüştür.

8

9 EĞİTİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ Projede yer alan Avrupa lı ve Türkiye li uzman ve eğitimciler ile katılımcı sendikaların eğitim uzmanlarının kolektif çalışması, işbölümü ve çabası ile çalışmaların sorunsuz yürütülmesi ve tamamlanması sağlanmıştır. Projede aktif bir eğitim tekniği uygulanmıştır. Grup özellikleri ve ihtiyaçları gözetilerek sunumların belli bölümleri, çalışma gruplarının sayıları ve süreleri değiştirilerek çalışmaların verimliliği gözetilmiştir. Eğitici kadrolarımız çalışmanın başından sonuna kadar kursiyerler ile birlikte olmuşlardır. Bu tutum, kursiyerlere güven verdiği gibi olası aksaklıklara da derhal müdahale edilmesi imkanını vermiştir. Proje 4 er günlük uygulamalarla Türkiye nin 4 ayrı bölgesinde gerçekleştirildi. Marmara (İstanbul), Orta Anadolu ( Ankara) Ege (İzmir, Kuşadası ), 2 seminer olmak üzere sendikaların örgütlülük ve kadın üye dağılımları gözetilerek seçildi. Kursların katılımcıları da sendikaların yerel sendikal yapılarının içinden olmalarına özen gösterildi. Kursiyerlerin, işyeri sendika temsilcileri olması, grupların homojen olmasını da sağlayan temel bir faktör olmuştur. Buna karşın, sendikaların merkez ve şube yöneticileri ile çeşitli sendika içi demokratik kurul üyelerinin katılımları da eğitimin amacı açısından zenginleştirici olmuştur. Seminer bitimi ile birlikte düşünsel ve pratik çalışma bitmemiş, kursiyerlerin konuya ilgi, yoğunlaşma ve üretim faaliyetinin sürdürülmesi sağlanmıştır. Kursun Özelliği Her kurs üç modül halinde yapılandırıldı: 1)Teorik Bilgilerin Geliştirilmesi: Pazarlık düzeyleri ve Avrupa da sendikal örgütlenme modelleri, uluslararası iş hukuku normları ve Avrupa sosyal diyalogu. Yine bu modülde Türkiye ve Avrupa da banka ve ticaret sektörlerinin toplu pazarlık konusu işlendi. Konu ile ilgili olarak grupların bilgi düzeyini belirlemek amacı ile yapılan grup çalışmalarından sonra seminerin ağırlık merkezleri belirlenerek dersler işlendi. Konular, deney alışverişine olanak verecek ve uluslar arası dayanışma bilincini pekiştiren bir perspektif ışığında gerçekleştirilmiştir. Projenin eğitim süreçlerinde Avrupalı ve Türkiyeli uzmanlar birlikte çalıştılar, kolektif çalışmanın getirdiği zenginlik ile birlikte uluslar arası anlamda karşılaştırmalı analizler yapılabilmesine olanak sağlanmış oldu. 2) Bireysel Yeteneklerin Geliştirilmesi: Grup çalışmalarında tüm kursiyerlerin sunum yapması hedeflendi. Moderatörler aracılığı ile grup üyelerinin kişisel özellikleri gözlemlendi. Kürsü hakimiyeti ve grup adına konuşma gibi özelliklerinin gözlemlenmesi olanağı yaratıldı. 3) Duyarlılığı arttırma faaliyetleri için yapılması gerekenler. Seminerin üçüncü aşamasında

10 tüm kursiyerlerin; sendikal mücadele, işyeri sorunları veya sendikalardaki aksaklıklar ile ilgili duyarlılık çalışmaları yapması istendi. Bununla ilgili hedeflerinin belirtmeleri istendi. Kimi konularda grup çalışması yapılabileceği söylendi. Kursiyerler profilinin; özel/kamu, yerel sermayeli/uluslar arası sermayeli veya toplu iş sözleşmesinin yerel veya merkezi olduğuna bağlı olarak duyarlılığı arttırmaya yönelik çalışmaları birbirinden farklı olmuştur. Bu; raporlara da yansımış bulunmaktadır. Yapılacak tüm çalışmalar, sendikal hiyerarşi içinde gerçekleştirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Her kursiyerin çalışması, kendi örgütsel ihtiyaçları ile kişisel ufku açısından da önemli ipuçları vermiştir. Kursiyerlerin tamamına yakınının grup raporları sunumuyla kürsü deneyimi elde etmişlerdir. Bu da bir başka sendikal davranışı geliştirici, özgüveni arttırıcı katkısı olmuştur. Sendikalarımız yönetici ve kursiyerlerinin de ilişkilerinde sendikal dayanışmayı ve sınıf kardeşliği ilkelerini başta tuttuklarını memnuniyetle gözlemlediğimizi özellikle belirtmemiz gerekiyor. RAPORLAR VE SONUÇLARIN ANALİZİ Kursiyer projelerinin tespit biçimi: Seminer programının ilk günü program tanıtımı sırasında konu ile ilgili bilgi verilerek, beklentiler oraya konuldu. Seminerin son günü ise, tüm kursiyerlere söz hakkı verilerek seminer sonrasındaki 2 aylık sürede hedeflenen somut çalışmanın ne olduğu, gerekçe, amaç, hedef ve yöntem bağlamında açıklanması istendi. Kurs bitimi ile birlikte 2 aylık bir süre başlatıldı. Elde edilecek sonucun -ne olursa olsunraporlaştırılarak her sendikanın önce kendi uzmanına, sonra da program eğitimcisine gönderilmesi istendi. Türkiye de sendikalaşma Modellerini Güçlendirmek seminer dizisine; Toplam olarak 142 kursiyer katılmıştır. Katılanların sendikalara göre dağılımı: Basisen 37 Koop İş 38 Sosyal İş 36 Tekstil İş 31 Katılanların İllere Göre Dağılımı: Istanbul 38 Izmir 31 Kuşadası 36 Ankara 37

11 Katılanların Cinsiyete göre dağılımı: Kadın 87 Erkek 55 Gönderilen Rapor Sayısı: 29 Raporların sendikalara göre dağılımı: Basisen 15 Tekstil-İş 1 Sosyal İş 10 Koop İş 3 Raporlada belirtilen çalışmalara emek verenlerin sayısı Basisen 14 raporda 21 kişi çalışmıştır Koop İş 3 raporda 25 kişi çalışmıştır Sosyal İş 10 raporda, 14 kişi çalışmıştır Tekstil-İş 1 raporda, 31 kişi çalışmıştır Toplam kursiyer sayısı: 142 (Bu sayılara sendika yöneticileri de dahildir) Projelere katılan ve emek verenlerin sayısı: 91 Orani: 64, 4% Raporlarin konularina gore dağılımı Toplu İş Sönelik öneriler 15 İşyeri Koşullarinin Değerlendirilmesi 10 Diğer 2 Basisen Gelen rapor: (15) Toplu İş Sözleşmesine Yönelik öneriler: 15 Koop İş Gelen rapor: (3) İşyeri Koşullarinin Değerlendirilmesi:1 Diğer: 2 Sosyal İş Gelen rapor: (10) İşyeri Koşullarinin Değerlendirilmesi:10 Takstil Gelen rapor: (1) İşyeri Koşullarinin Değerlendirilmesi:1

12 RAPORLAR YEREL / ŞİRKET DÜZEYİNDE TÜRKİYE DE TOPLU PAZARLIK VE FIRSAT EŞİTLİĞİ SEMİNERİ 1-DİDEM ARIKAN- raporu (Basisen BURSA Şubesi) Düzenlenen seminerde değinilen konularla ilgili iş yerlerimizde bulunan üyelerimize bilgi verilmiş, diğer ülke uygulamaları aktarılmış ve onların konu ile ilgili soruları edinilen bilgilere göre cevaplanmış ve görüşleri alınmıştır. Yurtdışında bulunan kurumlarla aramızda genel uygulamaların dışında çalıştığımız Müdürlüklerde fazla mesai, ücretli veya ücretsiz izin, doğum veya emzirme izni, özür izinleri konularında çok büyük bir farklılık yaşanmadığı belirtilmiştir. Sendikamız içinde bulunacağımız yıl Türkiye İş Bankası A.Ş. ile XXIII. sü gerçekleştirilecek olan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri için Şubat/2012 de çalışmalarına başlamış, görüşme taslaklarının hazırlanması ve üyelerin görüş, istek ve önerilerinin öğrenilmesi ve değerlendirilmesi adına tüm işyerlerinde bulunan işyeri temsilcilerimize; önerileri, varsa uygulanmadığını düşündükleri toplu sözleşme maddeleri ve yeni sözleşmeden beklentileri hakkında, bulundukları işyerlerindeki üyelere iletilmek üzere mail ortamında elektronik posta iletilmiş, işyeri temsilcilerinde toplanan iletiler, bağlı oldukları Şubeler aracılığı ile toplanarak, toplu iş sözleşme taslağına konu edilmek üzere Genel Merkez imize iletilmiştir. Normal koşullarda Nisan ayı içerinde başlanması gereken müzakerelerimiz maalesef yürürlükteki Sendikalar Kanunu ve Toplu iş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu'nun yeni düzenlemesi olarak hazırlanan "Toplu İş İlişkileri Kanun Taslağı" nın TBMM de kabul aşamasında olması nedeniyle, sendikalara toplu iş sözleşmesi yetki belgesinin henüz verilmemiş olup görüşmelere bu aşamada başlanılamamıştır. Söz konusu düzenlemeler sonrasında yapılacak görüşmeler için çalıştığımız Müdürlüklerde bulunan üyelerimizin yürürlükteki toplu iş sözleşmesi ile ilgili genel görüş ve talepleri ise aşağıda yer almaktadır. Bizlere olan değerli katkılarınız için teşekkür ederiz. Evlilik, çocuğun evlenmesi, eş/çocuk ölümü, üyenin ya da eşinin anne veya babasının veya kardeşlerinin birinin ölümü, üyenin ya da eşinin büyük anne, büyük baba veya torununun ölümü, ev değiştirmesi, doğal afet, eş ve çocuklar ya da ebeveynlerin ameliyat olması veya ağır bir hastalığa tutulması halinde verilen ücretli izinlerin hafta sonuna denk gelmesi durumunda zaman zaman mağduriyet doğuran sonuçlarla karşılaşılabilmektedir. Söz konusu izinlerin iş günü olarak değiştirilmesi faydalı olacağı düşünülmektedir. - Bankamızda verilen eğitimlerin ve seminerlerin hafta sonlarına denk getirilmesi özellikle bayan çalışanların aileleri ve sosyal yaşantılarına çok büyük bir engel teşkil etmekte,dolayısıyla iş dışında evlerinde de mesai yapmak zorunda olan bayan personelin demorilize olmasına, huzursuz çalışmasına sebep olmaktadır. Bu konunun toplu sözleşme maddelerinde eklenmesi gerektiği düşünülmektedir.. - Performans değerlendirme konusunda farklı uygulamaları önlemek adına, performans değerlendirme sisteminin rakamsal olarak ölçülebilen kriterlere dayalı ve sübjektif unsurların devre dışı kaldığı bir sisteme dönüştürülmesi gerektiği düşünülmektedir. - Alınan ücretlerin geçim standartlarının altında kaldığı konusunda Sendikamızın taviz vermeden çalışmalarını sürdürmesi, özellikle henüz yeni Bankamıza giren 4 yıllık üniversite mezunu arkadaşlarımızın kurum bağlılığının kazandırılması açısından önemli olduğu düşünülmektedir. - Kariyerlerimizi ilerletme konusunda sınav dışında farklı kriterlerinde göz önine alınması ve havuz sistemine geçilmesi konusunda çalışmalar yapılması istenmektedir.

13 2-GÜLNUR SUNAL DENİZ DEMİRHAN raporu / (Basisen Ankara ve İç Anadolu Şubesi) Düzenlenen seminerde değinilen konularla ilgili iş yerlerimizde bulunan üyelerimize bilgi verilmiş, diğer ülke uygulamaları aktarılmış ve onların konu ile ilgili soruları edinilen bilgilere göre cevaplanmış ve görüşleri alınmıştır. İş te yükselme ve unvan konularında fırsat eşitliğine çalıştığımız kurumun önem verdiği ve son yapılan yükselme sınavı ile birlikte bay-bayan ayrımı yapılmaksızın eşit kadrolar açıklandığı, bunun dışında ücretsiz izin dönüşü bay-bayan ayrımı yapılmaksızın geri dönüş olanaklarının aynı olduğu, ücret konusunda herhangi bir farklılık olmadığı, yalnız bayanların ikinci işyerleri olan ev ve ailelerine ayıracakları vakit konusunda bay çalışanlara göre farklı bir ayrıcalığa da maalesef sahip olamadıkları belirtilmiştir. Genel uygulamaların dışında çalıştığımız Müdürlüklerde fazla mesai, ücretli veya ücretsiz izin, doğum veya emzirme izni, özür izinleri konularında aykırı bir uygulama yaşanmadığı ifade edilmiştir. Önerilerimiz ise; - Özel burs sağlayan kurum-firma aracılığıyla ya da kendi bütçe imkânlarıyla yurtdışında eğitim almak isteyen personel, daha önceki toplu sözleşmelerinde yer almasına rağmen XXII. Sözleşme ile kaldırılan, yabancı dil eğitimi görmek için yurt dışına gittiğinde (okula gittiğini belgelemek kaydıyla) 6 ay ücretsiz izin hakkına sahip olması hakkının tekrar sözleşmeye ilave edilmesi - Evlilik, çocuğun evlenmesi, eş/çocuk ölümü, üyenin ya da eşinin anne veya babasının veya kardeşlerinin birinin ölümü, üyenin ya da eşinin büyük anne, büyük baba veya torununun ölümü, ev değiştirmesi, doğal afet, eş ve çocuklar ya da ebeveynlerin ameliyat olması veya ağır bir hastalığa tutulması halinde verilen ücretli izinlerin hafta sonuna denk gelmesi durumunda zaman zaman mağduriyet doğuran sonuçlarla karşılaşılabilmektedir. Söz konusu izinlerin iş günü olarak değiştirilmesi faydalı olacağı düşünülmektedir. - Operasyon Elemanları ve Operasyon Destek Elemanları geçmişte bulunmayan yükselme hakkı, Bankamızla Sendikamız arasında tarihinde yapılan protokol ile yükselme tanınmıştır. Ancak Bankaya işe alımlarda uygulanan yazılı sınav süreçlerine tabi tutulmaksızın, 4857 Sayılı İş Kanunu nun 30.Maddesi ve bu madde hükmü uyarınca yürürlüğe konulan Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamı Hakkında Yönetmelik hükümlerine istinaden özel koşullarla istihdam edilen çalışanlar bu protokol hükümlerinden yararlanamazlar. hükmü gereği bu uygulamanın dışında tutulmuştur. Özürlü kadrosundan işe alınan personel üniversite mezunu olsa dahi yükselme hakkına sahip değildir. Söz konusu maddenin değiştirilerek diğer operasyon elemanları gibi özürlü kadrosundan işe alınan operasyon destek elemanlarına da yükselme hakkı (üniversite mezunu olma vs. gibi kriterler koyarak en azından operasyon yetkilisi gibi) verilmesinin bu kadroda çalışanların motivasyonunu son derece olumlu etkileyeceği düşünülmektedir.

14 3- HEVAL SAVAŞ raporu / T.İŞ BANKASI A.Ş.OSMANGAZİ ÜNV.ŞUBESİ işyerlerimizde bulunan üyelerimize konu ile ilgili bilgiler paylaşılmıştır. Seminere konu olan, ücret, kariyer fırsat eşitliği, sosyal haklar, çalışma saatleri ve sağlık konularında bankamızca bazılarında ilerlemeler sağlandığı, son yükselme sınavında kadro açıkları kadın-erkek ayrımı yapılmaksızın belirlenmiş ve açıklanmıştır. Bayan çalışanlarımızın doğum ve emzirme izinlerinin kullanımı konusunda herhangi bir aykırılık yaşanmadığı gözlemlenmektedir. Sendikamız içinde bulunacağımız yıl Türkiye İş Bankası A.Ş. ile XXIII. sü gerçekleştirilecek olan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri için üyelerin görüş ve isteklerini şubelerimizce iletilen anketler yoluyla elde ederek görüşmelere üyelerimizin taleplerini göz önünde bulundurarak hazırlanmakta olup örgütlü olmaya inancımızı ve ihtiyacımızı bir kez daha vurgulamıştır. Yapılacak görüşmeler için çalıştığımız şubelerde bulunan üyelerimizin yürürlükteki toplu iş sözleşmesi ile ilgili görüş ve talepleri kısaca ve genel olarak, Yükselme sınavlarında kadroların geç açıklanıyor olması, her sınavda açılan kadro sayısı ve yeri değişkenlik gösterdiğinden daha erken açıklanan kadrolar çalışanların net kararlar alıp, ailelerinden ve özel yaşamlarından çalışmaya ayıracakları süreyi belirlemek açısından önemlidir. Eşit işe eşit ücret ilkesi ile ilgili, memur ve operasyon elemanı ücret farklılığının ortadan kaldırılması. Her iki kadroda çalışanlar eşit öğrenim düzeylerine sahip ve eşit yükselme hakkına sahip iken ve aynı işi yapıyorken ücretlerdeki farklılıkların sebebi anlaşılamamaktadır. Ayrıca operasyon elemanlarının yükselme hakkı sendikanın girişimleriyle sonradan edinilmiş olup memurların sahip olduğu yabancı dil tazminat hakkına da sahip değildirler.

15 4 - TUBA YEDİGÖZ RAPORU Adana Şubesi Eğitim sonrasında üyelerimiz ile yapılan paylaşımlarda öne çıkan talepler şöyledir: - Bayan üyelerimizden doğum sonrası emzirme izni süresinin arttırılması, -Satış personelinden satış primi uygulamasına geçilmesi, -Performans değerlendirme sisteminin sadeleştirilmesi, - Yabancı dil, Kambiyo ve Mali Tahlil sınavlarının tekrar bankaca yapılması, - Yükselme sınavlarında bay-bayan kadro ayrımının kaldırılması, İş Bankası nda daha önceki yıllarda II.Müdürlüğe yükselme sınavında kadro sayısı tespit edilirken bay-bayan kadro sayıları ayrı ayrı belirtilirdi.yani sınav öncesi kadro sayısı açıklanırken örneğin bay kadro sayısı 200 iken bayan kadro sayısı gibi bir rakam olurdu bu da tabi erkek çalışanların sınav kazanma olasılığını arttırırken bayan çalışanların şansını azaltırdı.dolayısıyla sınavdan 75 alan bir erkek arkadaşımız sınavı kazanırken 85 alan bir bayan çalışanımız kadro sayısının az olmasından dolayı kazanamaz ve bu da bayan çalışanlar arasında ciddi sıkıntılara neden olmaktaydı.bu durum zamanla tüm Türkiye den bayan çalışanların tepkilerinin artmasına neden oldu.sendikamız da konunun çözüme kavuşturulması için gerekli adımı atarak banka yönetimiyle görüşmeler yaptı ve kadro sayısı belirlenirken bay bayan eşitliğinin sağlanmasıyla çözümlenmiş oldu. Toplu Sözleşme görüşmeleri İstanbul da yapılmakta ve oturumlara tüm Türkiye den şube temsilcilerimiz de katılarak yakınen izleme fırsatı bulmaktadırlar. Oturumlarda alınan kararlar ise sendika genel merkezimizce aynı gün tüm Türkiye ye mail ortamında iletilmekte ve gelişmeleri tüm üyelerimizle paylaşmaktadırlar Arzu Sesli &Sibel Demir & Fügen Özgencil RAPORU Eğitimden sonra Bölgemizde bulunan üyelerimize bilgi aktarılmış olup, üyelerimizden görüşleri alınmıştır. Üyelerimiz T.İş Bankası A.Ş. nin 2012 Toplu İş Sözleşmesine yönelik olarak; - Hedef baskıları, - Prim uygulaması sistemi, - Doğum iznine ayrılan personelin yerine yeni atama yapılması, - Özürlü kadrosundan işe alınan personelinde yeterli kriterlere sahip olanlarınada yükselme hakkı sağlanması, - Grev hakkına sahip olma hususlarının değerlendirilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. - Arzu Sesli Basisen Trabzon Şubesi Sibel Demir Basisen Ankara ve İç Anadolu Şubesi Fügen Özgencil

16 6 - Özgül YILDIZ RAPORU / BASİSEN Beyoğlu Şubesi FIRSAT EŞİTLİĞİ Fırsat eşitliği, sunulan olanaklardan herkesin eşit biçimde yararlanması, sunulmayan olanaklarında da eşit paylaşımı mümkün kılacak şekilde yaratılması anlayışına dayanır. Kuralların eşitliği değil, sosyal konumların eşitliği ve adaletidir. Tek kanatla uçulmaz. Toplumda kadınsız değişim ve gelişim olmaz. Türkiye de kadınların iş gücüne katılım oranlarının biraz artması haline bile bunun ülkeye çok büyük oranda ekonomik yarar, sürdürülebilir zenginlik ve karlılık getirecektir. Fırsat Eşitliği meslek yaşamında kadınlar için eşit bir zemin oluşturmayı ve ayrımcılığı ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Kadın istihdamı arttırmak işyerinde üretkenliği arttırır ve genel ekonomik performansı yükseltir. Kadınların çalışma hayatında daha etkin ve aktif katılımı önemli toplumsal faydaları da beraberinde getirecektir. Küreselleşen dünyada Türkiye nin güçlü olarak yer alması için hayatın her alanında olduğu gibi iş hayatında da fırsat eşitliği kaçınılmaz bir gerçektir. Kadınların önüne konan fırsatların ötesinde eğitim yoluyla da desteklenerek hak ettikleri noktaya taşınmaları ve kadının güçlenmesini amaçlanmalıdır. Kadın çalışanların iş yaşamı kalitesini yükseltmek, dolayısıyla sendikal faaliyetlerde katılımının arttırılması ve müzakere aşamalarında daha fazla var olmalarını sağlamak gerekmektedir. Şekerbank T.A.Ş. de BASİSEN üyesi personelin özellikle belirttiği ve XV.Dönem Toplu İş Sözleşmesindeki taslaklarda yer alıp uygulamanın değişmesini ve var olanların uygulanmasını istedikleri maddeler aşağıda belirtilmiştir. - Akrabalık durumu olanların Çalıştırılması; - Yönetmelikte yer alan bu maddede Bankadan personelin evlenmesi halinde kendi tercihleri doğrultusunda eşlerden sadece birisi görevine devam eder. Diğer eş ihbar süresi içerisinde Bankadaki görevinden ayrılmak zorundadır. şeklinde olup, bu uygulama fırsat eşitli ile bağdaşmayan bir yaklaşımdır. - Fazla çalışma yapıldığı zaman mesai ücretinin ödenmemesi.

17 7 - Gülden Aydın& Yeşim Akyüz RAPORU BAĞLAM BASİSEN ile Türkiye İş Bankası A.Ş. arasında bağıtlanacak olan XXIII. Dönem Toplu İş Sözleşmesi sürecinde şirket düzeyinde fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik bir toplu pazarlık taslağı oluşturulmasına katkıda bulunmak. SORUNLAR Tüm toplumların temel sorunlarından biri cinsiyete dayalı ayrımcılıktır. Anılan düşünceden hareketle, sendikal yapı içerisinde yaklaşan toplu pazarlık sürecine etkide bulunarak, fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik neler yapılabileceği araştırılmış ve toplu iş sözleşmesi çerçevesinde somut adımlar atılmasına çalışılmıştır. YÖNTEM Yerel / Şirket Düzeyinde Türkiye de Toplu Pazarlık ve Fırsat Eşitliği seminerinde paylaşılan konular çerçevesinde işyerindeki çalışma arkadaşlarımızla bilgi paylaşımında bulunup, çalışma ortamında yaşadıkları sıkıntı ve sorunlar görüşülmüş söz konusu sorunlara getirilebilecek çözümler belirlenmiştir. Toplu iş sözleşmesi taslak çalışmasına yön verecek olan üye anket formları titiz bir şekilde taranarak fırsat eşitliğine yönelik görüş ve önerilerin taslağa yansıması için çaba harcanmıştır. Şube düzeyine yapılan ve temsilcilerin katıldığı toplu iş sözleşmesi taslak çalışmalarında; kadınların çalışma yaşamında karşılaştığı sorunların çözümüne ve genel olarak fırsat eşitliğine ilişkin getirilen görüş ve önerilerin toplu iş sözleşmesi taslak metninde yer almasına çalışılmıştır. Raporumuz bu çalışmalar ile atılan somut adımları konu alacak şekilde oluşturulmuştur. ARAÇLAR Telefon Görüşmesi Toplantı ve Yüz Yüze İletişim Üye Anket Formlarının Değerlendirilmesi SONUÇ Oluşturulan rapor toplu iş sözleşme taslak çalışmasında değerlendirilmek üzere BASİSEN Genel Merkezi ne iletilmiştir. Bu çerçevede; Yürürlükteki Türkiye İş Bankası A. Ş. XXII. Dönem Toplu İş Sözleşmesi uygulamalarına göre, çalışma koşulları, işte yükselme koşulları, ara dinlenmeler, özür izinleri dahil izin ve fazla çalışmalar açısından sorun yaratan düzenlemelerinin bulunmadığı ve uygulanmayan maddelerin bulunmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca yeni toplu iş sözleşmesine fırsat eşitliği açısından; - Özür izinleri kapsamında yer alan Doğum yapan emzikli kadınlara 1 yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam 1,5 saat süt izni verilir şeklindeki süt izni konusundaki düzenleme Doğum yapan emzikli kadınlara 1 yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde 2 saat süt izni verilir olarak değiştirilmesi İşe gidiş ve dönüşte kullanılan servis uygulamasının genişletilmesi, - işveren bankaca gerçekleştirilen eğitim ve seminerlerin hafta sonunda yapılması halinde ücret ödenmesi, - Mobing konusuna ilişkin olarak işyerlerindeki psikolojik tacizin -özel olarak da bu tavrın daha çok kadınlara yönelik olarak- yapılmasının önlenmesi açısından bu tür davranışların cezai müeyyidelere bağlanması, Toplu İş sözleşmesi dışında fakat eşitlik ilkesinin derinleştirilmesi açısından, şirket düzeyinde yapılacak olan yükselme sınavlarında üyelerimizin başarısını artırmak için sendika şubemizin organize ettiği meslek içi eğitim kursları na daha fazla kadın üyenin katılımının sağlanmasını öneriyoruz.

18 8 - Özden DOĞAN BAŞKAN Seher Tuğba KERMAN Evren Pınar DOĞAN RAPORU Toplu İş Sözleşmesinin yenilenmesine de denk gelen süreçte üye işyeri şubeler bazında toplu iş sözleşmesinde görüşülmesi istenen konular ve öneriler ile ilgili olarak anketler yapılmıştır. Söz konusu sorunların çözümü konusunda yapılan görüşmelerde ortaya çıkan görüş ve öneriler aşağıdadır. FIRSAT EŞİTLİĞİ: Banka çalışanları yükselmelerine ilişkin olarak erkek çalışanlar lehine olan tablo banka ve sendikanın üst düzey yöneticileri tarafından değerlendirilmiş ve 2012 yılı atamalarında eşitlik sağlanmıştır. ÇALIŞMA ORTAMI: Banka Şubelerinin ve Genel Müdürlük birimlerinin ortamının fiziki olarak işçi sağlığı açısından denetlenmesi ihtiyacı bulunmaktadır. İDARİ İZİN / MAZERET İZNİ / DİĞER İZİNLER: Çalışanların devlet dairelerindeki veya hafta sonu kapalı olan yerlerdeki işlerini rahatça halledebilmelerini teminen; idari izin hakkının sağlanması, Hava şartlarının işyerlerine gelmeyi güçleştirdiği durumlarda ( kar yağışı, yoğun sis, fırtına vb. ) hamile ve özürlü çalışanlar lehinde bir düzenleme ile birlikte öğle yemeği süresi, yakınların ölümü hallerinde kullanılması gereken mazeret izinleri, artan boşanma hallerine dair bir mazeret izninin toplu iş sözleşmesi sistemine eklenmesi vd. görüş ve önerilerimiz değerlendirilmek üzere Sendikamız şube ve merkezine iletilmiştir.

19 9 - Göksu Öztürk / Basisen Beyoğlu Şubesi RAPORU Rapor Toplum içinde kadın sorunu genel olarak; kadının statüsü, toplumda ve çalısma yasamında eşit haklara ve kendini gelistirmek için yeterli fırsatlara sahip olmaması gibi konuları kapsamaktadır. Kadının birincil görevi ev ve aile sorumluluklarını yerine getirmek olarak görülmekte, bu nedenle çalışma hayatına katılımı ikinci sırada kalmaktadır. Dolayısıyla kadının işgücüne katkısı yedek işgücü olarak görülmektedir. Kadınların bankacılık sektöründeki durumu hiç kuskusuz birçok sektöre göre iç açıcı görünebilir. Kadın banka personelinin bankadaki yogunlugu ve konumu genel müdürlük politikaları ile subelere yansımaktadır. Tüm Bankacılık sektöründe çalısan kadınların oransal olarak çoklugu yönetim kademelerinde çok az görülmeleri gerçegini degistirmemektedir. Görüstügüm tüm banka yöneticilerinin, bayanlarında esit sartlarda yükselme olanaklarının oldugunu belirtmelerine ragmen yine tümünün erkek olması bu tezi çürütmektedir. Basisen 2012 yılında Toplu İş Sözleşmesinin XXII.için masaya oturacak.üyelerle yapılan anket görüşmeleri sonucunda Yürürlükte olan Toplu iş sözleşmesinin uygulanmayan maddeleri ve uygulamada sorun yaratan maddeleri var mıdır? Sorularına cevaplar arandı. - İse alınma: Bankacılık sektöründe, ise alınmada kadın ve erkek farkı yaratılan bir uygulama, uzun yıllar müfettislik meslegine yalnızca erkeklerin alınmasıdır. - Ücret ve (Parasal ve Parasal Olmayan) Diger Olanaklar: Sektörde görünüse göre ücretlerin cinsiyetlere göre farklılasması söz konusu degildir. - İste Yükselme (Terfi, Kariyer): Bankacılıkta yükselmeye iliskin kurallar belirlenmistir; bu kurallar kadına da erkege de uygulanmaktadır. Buna karsılık örgütsel hiyerarside kadınların isgal ettikleri pozisyonlar erkeklere göre daha düsüktür. Yönetici pozisyonundaki kadınların, bulundukları yere gelmek için, bir erkegin gösterdigi çabadan çok daha fazlasını göstermek durumunda kaldıklarını belirtmeleri de ilgi çekicidir. - Egitim Olanaklarından Yararlanma: İsyerinin çalısanlara sagladıgı gelistirici egitimlerin meslekte ilerleme konusunda önemli bir role sahip oldugu bilinmekte ve kadınların erkeklere göre egitimlere daha az katıldıkları görülmektedir. - İse Devam (İzin ve Rapor Kullanımı): İsyerlerinde kadınların daha çok izin ve rapor aldıklarına iliskin yerlesik kanılar vardır. Bu kanıyı destekler nedenler de yok degildir. Her seyden önce, kadınların eve iliskin sorumlulukları isyerlerine de yansıyabilmektedir. Kadınlar bu nedenle eve iliskin bazı isleri isyerlerine tasımak durumunda kalabilmekteler. - Tayin (Yer Degistirme): Çalısma yasamının her alanında oldugu gibi, bankacılık sektöründe de, tayin, kadınların mesleklerinde yükselememelerinde önemli bir etmen olarak görülmektedir. - İsten Ayrılma ve Emeklilik: Kadınların çalısma yasamları erkeklere göre daha fazla kesintiye ugramaktadır. Evlenme, özellikle de dogum ve çocuk bakımı kadınların çalısma yasamını aksatmaktadır. Kadınlar, kadınlık rolleri nedeniyle isten çıkarılmasalar bile, bu konuda kendilerini baskı altında görmektedirler. - Cinsel İstismar ve Cinsel Taciz: İsyerinde cinsiyete dayalı ayrımcılıgın söz konusu oldugu bir diger alandır. - İşyerinde hizmet içi programlara kadınların katılımını güçlestiren nedenleri ortadan kaldırmak ve kadınların yüksek statülü islerde çalısma yönünde motivasyonlarını yükseltmek baslıca destekler olmalıdır. - Aile ve iş yasamının uyumunu saglayacak ve çalısan kadınların yasamını kolaylastıracak politikalar: İsyerinde kreş açma sayısı yeniden düzenlenmelidir. - Yükselme ve bazı personel alım sınavlarında, kadınlara pozitif destek saglanarak, alınacak personel cinslere göre esit oranda alınmalıdır. - Kadın ve erkek fiili ayrımı kaldırılmalı, kadrolar cinslere göre esit oranda tahsis edilmelidir. - Aynı kadroda bulunan kadın ve erkek çalışanlar arasında kadronun gerektirdiği işleri cinslere göre yeniden ayrıştırılmasının ortadan kaldırılması için gerekli iç düzenlemeler yapılmalıdır. - Kadın emekçiler açısından risk oluşturabilecek yerlere görevlendirilmesinde gerekli önlemler işveren kurum tarafından alınmalıdır

20 10 - TÜLİN GÜLSÖZ & ESRA AYVALI RAPORU BASİSEN üyesi kadın çalışanların haklarının korunması ile ilgili sendikamızın faaliyetleri hakkında sizlere bilgi aktarmak istiyoruz. BASİSEN örgütlü bulunduğu işyerlerinde; tüm çalışanları başarı ile temsil eden, gelişmeleri ve değişimleri yakından takip ederek, üyelerinin hak ve çıkarlarını bu gelişmeleri dikkate alarak savunan, yenilikçi, demokratik ve güçlü bir örgüttür. Sektörde imzaladığı toplu sözleşmelerle, ücret, kariyerde fırsat eşitliği, sosyal haklar gibi konuları güvence altına almıştır. Kadın erkek ayrımı gözetilmeksizin tüm çalışanlar unvan ve sorumluluklara göre ücret alırlar. Kadın çalışanların kariyer yollarında hiçbir engel bulunmamaktadır. Son yapılan II. Müdürlüğe yükselme sınavında, yerleştirilecek kadın ve erkek sayısı eşit belirlenmiştir. Kadın çalışanlar için önemli diğer bir konu doğum iznidir. Doğum izni, iş kanunu ve toplu sözleşmeler ile güvence altındadır. BASİSEN her yıl 8 Mart Dünya Kadınlar gününde tüm kadın çalışanlarının kadınlar gününü kutlayarak, kadın çalışanlarının yanında olduğunu hissettirir GÜLAY ŞENER RAPORU BASİSEN tarafından Ocak 2012 tarihinde düzenlenen Yerel / Şirket Düzeyinde Türkiye de Toplu Pazarlık ve Fırsat Eşitliği seminerinden sonra paylaşılan konular işyerindeki çalışma arkadaşlarımızla paylaşıldı. Çalışma ortamında yaşanılan sıkıntı ve sorunlar değerlendirilerek çözümleri ile ilgili öneriler sunulmuştur. sorunlar kısmında birinci sırayı ÖRGÜTSEL ADALET olarak belirlemek sanırım doğru olur. ÖRGÜTSEL ADALET : Örgüt (şirket) içerisinde ücretlerin, ödüllerin, cezaların ve terfilerin nasıl yapılacağı, bu tür kararların nasıl alındığı ya da alınan bu kararların çalışanlara nasıl söylendiğinin, çalışanlarca, algılanma biçimidir. Üyelerimiz çalışanın kariyer yolunun erkek çalışanlara diğer çalışanlara nazaran daha açık olduğu düşüncesidir. ÇALIŞMA ORTAMI. Masa başında oturan ve bilgisayar kullanan personelin ergonomik olarak yerleştirilmeyen araç ve gereçler yüzünden sağlığı tehlikeye atılmakta, boyun ve bel fıtığı, el ve bilek sakatlıkları risklerinin incelenmesi gerekmektedir. REFAKAT İZNİ. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun hastalık izni başlıklı değişik 105 inci maddesinin son fıkrasında "Ayrıca, memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır."hükmünün devlet memurlarını kapsaması ve özel sektörde çalışan kesimin bu uygulama dışında tutulması da rahatsızlık yaratan bir uygulama olarak çalışanlarımız arasında gündeme getirilmiştir. BOŞANMA NEDENİYLE MAZERET İZNİ Mazeret izinleri arasına evliliğini sona erdiren sendika üyesi çalışanlara makul bir süreyle mazeret izni verilmesi konusu beklentiler arasındadır. ÇALIŞAN ANNELER Uluslararası sağlık örgütlerince de onaylanan verilere göre çocukların iki yaşına kadar emzirilmesi gerekmektedir. Bankamızda da çocuğu bir yaşına gelinceye kadar çalışan anneye günde 1,5 saat emzirme izni verilmektedir. Ancak bazı çalışanlar işlerinin yoğunluğu nedeniyle emzirme iznini kullanamamaktadır. Yeni doğum yapmış olan çalışanların emzirme izinlerinin kullandırılıp kullandırılmadığı hususunun sağlık bakanlığı / çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı / aile hekimliği tarafından denetlenmesi uygun olacaktır. Ayrıca ücretsiz izin kullanmayıp doğumdan hemen sonra işe dönen annelerin hem çocuklarının bakımı hem de kendilerinin bu zor dönemde dinlenebilmeleri için bebek altı aylık oluncaya kadar emzirme izninin üç saat olarak belirlenmesinin yerinde olacağı düşünülmektedir.

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

Başvuru Koşulları: (link oluşturulacaktır)

Başvuru Koşulları: (link oluşturulacaktır) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğünce Eylül 2010-Mart 2012 döneminde yürütülmüş olan Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Eşleştirme Projesi kapsamında,

Detaylı

Yükseköğretim kurumları disiplin kurullarında sendika temsilcisi bulundurulmasını sağladık.

Yükseköğretim kurumları disiplin kurullarında sendika temsilcisi bulundurulmasını sağladık. E RSİT E ÜNİV 1 12 Eylül 2010 tarihinde halkın onayına sunulan anayasa değişikliği referandum paketine toplu sözleşme hakkının eklenmesini ve pakete verdiğimiz destekle, iş güvencesine dokundurtmadan kamu

Detaylı

2012 İŞ YERİNDE KADIN ARAŞTIRMASI RAPORU. Mart, 2012

2012 İŞ YERİNDE KADIN ARAŞTIRMASI RAPORU. Mart, 2012 2012 İŞ YERİNDE KADIN ARAŞTIRMASI RAPORU Mart, 2012 ARAŞTIRMA HAKKINDA 2012 Şubat ayında PERYÖN web sayfasında yer alan İş Yerinde Kadın Araştırması, Dernek üyeleri ve iletişim veri tabanında bulunan yaklaşık

Detaylı

HAK-İŞ KONFEDERASYONU

HAK-İŞ KONFEDERASYONU HAK-İŞ KONFEDERASYONU RAPORU Üçlü Danışma Kurulu Toplantısı 18 Nisan 2013 Ankara 1 HAK-İŞ KONFEDERASYONU TAŞERON ÇALIŞMAYA İLIŞKIN GÖRÜŞ VE ÖNERİLER RAPORU Örgütsüzlüğü, güvencesiz çalışmayı, kayıtdışını,

Detaylı

MECLİS KARAR ÖZET TUTANAĞI Ü Y E L E R T.C. KARAPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARAR TARİHİ : 09/05/2014 KARAR NUMARASI : 13

MECLİS KARAR ÖZET TUTANAĞI Ü Y E L E R T.C. KARAPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARAR TARİHİ : 09/05/2014 KARAR NUMARASI : 13 KARAR NUMARASI : 13 AYDOĞDU, Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi uyarınca 2014 yılı Mayıs ayı toplantısı için Belediye Hizmet binası, Başkanlık odasında toplandı. Toplantı başında

Detaylı

İŞGÜCÜ PİYASASINDA GÜVENCE VE ESNEKLİĞİN SAĞLANMASI İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ SÜRE SGK. Sosyal Taraflar

İŞGÜCÜ PİYASASINDA GÜVENCE VE ESNEKLİĞİN SAĞLANMASI İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ SÜRE SGK. Sosyal Taraflar 1. Yasal düzenlemesi bulunan ancak yeterli uygulama alanı olmayan esnek çalışma biçimlerinin uygulanabilirliği artırılacaktır. 1.1 Belirli süreli iş sözleşmeleri için belirlenen süre içerisinde tekrarlanma

Detaylı

TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ

TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ YÜRÜRLÜK TARİHİ 01.01.2016 31.12.2017 I. BÖLÜM DÜZENLEYİCİ HÜKÜMLER MADDE 1- TANIMLAR MADDE 2- TARAFLAR

Detaylı

ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI 1 İçerik 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. PRENSİPLER... 3 4. ÜCRETLENDİRME POLİTİKASININ BELİRLENMESİ... 4 5. ÜCRETLENDİRME POLİTİKASININ UYGULANMASI... 5 6. ÜCRETLENDİRME UYGULAMALARININ

Detaylı

TOPLU İŞ HUKUKU (HUK302U)

TOPLU İŞ HUKUKU (HUK302U) TOPLU İŞ HUKUKU (HUK302U) KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ.

Detaylı

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM İDARİ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI EKİM 2014

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM İDARİ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI EKİM 2014 ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM İDARİ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI EKİM 2014 TOPLANTI TARİHİ : 14.10.2014 TOPLANTI SAATİ : 10.00 TOPLANTI YERİ : Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Et ve Süt Kurumu Genel

Detaylı

İŞGÜCÜ PİYASASINDA GÜVENCE VE ESNEKLİĞİN SAĞLANMASI İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ SÜRE. İŞKUR SGK Sosyal Taraflar

İŞGÜCÜ PİYASASINDA GÜVENCE VE ESNEKLİĞİN SAĞLANMASI İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ SÜRE. İŞKUR SGK Sosyal Taraflar 1. Yasal düzenlemesi bulunan ancak yeterli uygulama alanı olmayan esnek çalışma biçimlerinin uygulanabilirliği artırılacaktır. 1.1 Belirli süreli iş sözleşmeleri için belirlenen süre içerisinde tekrarlanma

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

T.C. KOCAELİ DERİNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KOCAELİ DERİNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KOCAELİ DERİNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 Amaç - Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2016/090 30.12.2016 Konu: 2017 Yılı İçin Asgari Ücret Belirlendi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararında, 2017 yılında uygulanacak asgari ücret brüt tutarı aylık 1.777,50 TL olarak belirlenmiştir. Buna

Detaylı

T.C. ÇALİŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Çalışma Genel Müdürlüğü. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA (Personel Daire Başkanlığı)

T.C. ÇALİŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Çalışma Genel Müdürlüğü. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA (Personel Daire Başkanlığı) T.C. ÇALİŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Çalışma Genel Müdürlüğü Sayı :B.13.0.ÇGM.0.12.01.00/103/3202. 06/03/2012 Konu :İhtiyaç fazlası personel hk. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA (Personel Daire Başkanlığı)

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 2014 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU Mart 2014 1 RAPOR NO : 1 RAPOR TARİHİ : Mart 2014 İNCELEMEYİ YAPAN : Kurumsal Yönetim Komitesi İNCELEMENİN KONUSU : Kurumsal

Detaylı

Bu amaç çerçevesinde Yükseköğretim Kurumları aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunmayı taahhüt ederler:

Bu amaç çerçevesinde Yükseköğretim Kurumları aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunmayı taahhüt ederler: YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ TUTUM BELGESİ Yükseköğretim Kurulu bünyesinde yer alan üniversiteler ve diğer bütün kurumlar çerçevesinde toplumsal cinsiyet eşitliği ve adaletine duyarlı

Detaylı

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi AB Çevresel Bilgiye Erişim Direktifi nin Uyumlaştırılması ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü Semineri 18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR 1 2003/4 Çevresel

Detaylı

ÇALIŞMA HAYATINDA KADINLAR: DAHA ÇOK ÇALIŞIYOR, DAHA AZ KAZANIYOR

ÇALIŞMA HAYATINDA KADINLAR: DAHA ÇOK ÇALIŞIYOR, DAHA AZ KAZANIYOR EMEK ARAŞTIRMA RAPORU: ÇALIŞMA HAYATINDA KADINLAR: DAHA ÇOK ÇALIŞIYOR, DAHA AZ KAZANIYOR (Mart-2017) Bu çalışmayı, 8 Mart ı yaratan, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nü bize armağan eden ve hayatın her

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ - 2008 / 53 İSTANBUL, 08.07.2008

SİRKÜLER NO: POZ - 2008 / 53 İSTANBUL, 08.07.2008 SİRKÜLER NO: POZ - 2008 / 53 İSTANBUL, 08.07.2008 01.07.2008 Tarihinden İtibaren, İşverenlerin 50 veya Daha Fazla İşçi Çalıştırdıkları İş Yerlerinde Çalıştırmaları Gereken Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80755325-105.05.07-1116 09/02/2016 Konu : Geçici Personele Ek Ödeme Yapılması ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi : 09.10.2015 tarihli

Detaylı

Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ

Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Kongresi Ankara, 25 Ağustos 2008 Y.Doç.Dr. İpek İlkkaracan İstanbul Teknik Üniversitesi Kadının

Detaylı

İş Yeri Hakları Politikası

İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası Çalışanlarımızla olan ilişkilerimize değer veririz. İşimizin başarısı, küresel işletmemizdeki her bir çalışana bağlıdır. İş yerinde insan haklarının

Detaylı

Sigortacılık Etik İlkeleri

Sigortacılık Etik İlkeleri Sigortacılık Etik İlkeleri ETİK İLKELERİN AMACI Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Sigortacılık Etik İlkelerinin amacı; sigorta ve reasürans şirketlerinin, müşterileri, çalışanları, aracıları,

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Konu; İSG Kurulları Amaç; Elliden fazla çalışanı olan işyerlerinde kurulması zorunlu olan İSG kurullarının oluşumu, görevleri ve önemi hakkında bilgi sahibi olmak. Öğrenim

Detaylı

KADIN EMEKÇ LER N TALEPLER...

KADIN EMEKÇ LER N TALEPLER... KADIN EMEKÇ LER N TALEPLER D SK/GENEL- SEND KASI Emekçi kadınların sorunları gün be gün artmaktadır. Kapitalizmin yoğun saldırıları ve ataerkil sistem, kadın ve erkek arasındaki eşitsizliği derinleştirerek,

Detaylı

6331 sayılı Kanun Çerçevesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürünün Geliştirilmesi Açısından Koordinasyon

6331 sayılı Kanun Çerçevesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürünün Geliştirilmesi Açısından Koordinasyon 6331 sayılı Kanun Çerçevesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürünün Geliştirilmesi Açısından Koordinasyon Yrd.Doç.Dr.Zeynep Şişli İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Çalışmanın Sorusu; Türk hukukunda

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI UZMANI (YÖNETİCİSİ)

İNSAN KAYNAKLARI UZMANI (YÖNETİCİSİ) İNSAN KAYNAKLARI UZMANI (YÖNETİCİSİ) TANIM İşletmede çalışacak insan kaynağının sayısını ve niteliğini belirleyerek, insan kaynağının başarısını, moralini, motivasyonunu ve uyum düzeyini artırıcı çalışmaları

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ G İ R İ Ş 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun beşinci kısmında iç kontrol sistemi düzenlenmiştir. 26.12.2007

Detaylı

Asgari ücretin belirlenmesini düzenleyen Asgari Ücret Yönetmeliği uyarınca, asgari ücret, pazarlık ücreti değildir.

Asgari ücretin belirlenmesini düzenleyen Asgari Ücret Yönetmeliği uyarınca, asgari ücret, pazarlık ücreti değildir. ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARI Karar Tarihi : 30/12/2014 Karar No : 2014/1 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu nun 39 uncu maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında

Detaylı

Kadın İstihdamı: Sorun Alanları, Çözüm Önerileri. Ülker Şener 13.02.2013

Kadın İstihdamı: Sorun Alanları, Çözüm Önerileri. Ülker Şener 13.02.2013 Kadın İstihdamı: Sorun Alanları, Çözüm Önerileri Ülker Şener 13.02.2013 Temel sorun alanları Toplumsal yapı: kadın olmaya yüklenen anlam ve toplumsal cinsiyet rolleri İşgücü talebinden kaynaklı sorunlar:

Detaylı

MAVİ YAKALILARIN ÇALIŞMAYA YÖNELİK TUTUMLARI

MAVİ YAKALILARIN ÇALIŞMAYA YÖNELİK TUTUMLARI MAVİ YAKALILARIN ÇALIŞMAYA YÖNELİK TUTUMLARI ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ VERİ BANKASI ÖRNEĞİ www.calismapsikolojisi.net Yrd. Doç. Dr. Burcu KÜMBÜL GÜLER Kocaeli Üniversitesi Gündem İnsan Kaynakları ve Çalışma

Detaylı

Dayandığı Mevzuat. Resmî Gazete No. İlgili Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Tebliğ 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu. Risk Değerlendirme Yönetmeliği

Dayandığı Mevzuat. Resmî Gazete No. İlgili Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Tebliğ 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu. Risk Değerlendirme Yönetmeliği İş Hizmetleri Page 1/5 Sayın Yetkili, 30.06.2012 Tarihli 28339 sayılı Resmî Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren 6331 sayılı İş ile ilgili 2.08.2013 tarihli 28726 sayılı Resmî Gazete de yayınlanan 6495

Detaylı

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI 1 Nasıl bir anayasa yapım süreci? Maddeleri değil ilkeleri temel alan Ayırıcı değil birleştirici Uzlaşmaya zorlamayan Uzlaşmazlık alanlarını ihmal etmeyen Mutabakatı değil ortak

Detaylı

www.ankaraisguvenligi.com

www.ankaraisguvenligi.com İş sağlığı ve güvenliği temel prensiplerini ve güvenlik kültürünün önemini kavramak. Güvenlik kültürünün işletmeye faydalarını öğrenmek, Güvenlik kültürünün oluşturulmasını ve sürdürülmesi sağlamak. ILO

Detaylı

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR Öncelik 23.1 Yargının verimliliği, etkinliği ve işlevselliğinin arttırılması 1 Mevzuat Uyum Takvimi Tablo 23.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu

Detaylı

* İnsan Kaynakları alanında çalışmak isteyen tüm Öğrenci ve Yeni Mezunlar,

* İnsan Kaynakları alanında çalışmak isteyen tüm Öğrenci ve Yeni Mezunlar, İNSAN KAYNAKLARI UZMANLIĞI EĞİTİMİ Rekabetçi ve etkin süreç yönetimi için öncelikli olan entellektüel sermaye olarak kabul edilen insan kaynağı yönetiminde doğru stratejiler oluşturmak günümüz başarılı

Detaylı

167 SAYILI İNŞAAT İŞLERİNDE GÜVENLİK VE SAĞLIK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ NİN İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ

167 SAYILI İNŞAAT İŞLERİNDE GÜVENLİK VE SAĞLIK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ NİN İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ 167 SAYILI İNŞAAT İŞLERİNDE GÜVENLİK VE SAĞLIK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ NİN İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Barış ÖZTUNA Çankırı Karatekin Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri

Detaylı

Kadın işçiler. Dr. Nilay ETİLER Kocaeli Üniversitesi

Kadın işçiler. Dr. Nilay ETİLER Kocaeli Üniversitesi Kadın işçiler Dr. Nilay ETİLER Kocaeli Üniversitesi Toplumsal cinsiyete dayalı işbölümü İkincil konum Hizmet ve bakım ağırlıklı işler Doğurganlık özelliği Küresel Cinsiyet Eşitsizliği raporu 124. sırada

Detaylı

Bilgi. Ankara 2 Nolu Şube. İşkolunda Gelişmeler. Konfederasyonlar, Sendikalar. Yargı Kararları. İşkolu Tespit Kararları.

Bilgi. Ankara 2 Nolu Şube. İşkolunda Gelişmeler. Konfederasyonlar, Sendikalar. Yargı Kararları. İşkolu Tespit Kararları. Ankara 2 Nolu Şube Bilgi İşkolunda Gelişmeler Konfederasyonlar, Sendikalar Yargı Kararları İşkolu Tespit Kararları Kamu Atamaları Mevzuat Değişiklikleri Ekonomik Göstergeler Haberler Bilgi Sayısı : 1 Bilgi

Detaylı

TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ

TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ 445 TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ Aydeniz ALİSBAH TUSKAN* 1 İnsanların bir biçimde sınıflanarak genel kategoriler oturtulması sonucunda ortaya çıkan kalıplar ya da bir

Detaylı

KADIN ve TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI BİRİMİ BİZ KİMİZ?

KADIN ve TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI BİRİMİ BİZ KİMİZ? KADIN ve TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI BİRİMİ BİZ KİMİZ? Aralık 2011 de kurulan Türk Psikologlar Derneği Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Birimi (TPD-KTCÇB),TPD bünyesinde düzenlenecek toplumsal

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI GELİŞİMİ VE YASAL BOYUTLARI

İNSAN KAYNAKLARI GELİŞİMİ VE YASAL BOYUTLARI İNSAN KAYNAKLARI GELİŞİMİ VE YASAL BOYUTLARI Şakir GÜLSEVER İnsan Kaynakları Gelişim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İş ve Sosyal Güvenlik Müşaviri İnsan Kaynakları Danışmanı İNSAN KAYNAKLARI GELİŞİM DERNEĞİ

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ NEDİR? GERÇEK BİR TOPLU SÖZLEŞME İÇİN

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ NEDİR? GERÇEK BİR TOPLU SÖZLEŞME İÇİN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ NEDİR? Toplu İş Sözleşmesi (TİS), çok genel anlamı ile emekçilerin temsilcisi sendika ile işveren temsilcilerinin, ekonomik, özlük ve çalışma koşullarını birlikte belirlemeleridir.

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık Hazine Müstaşarlığı

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1:

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: Bu Yönetmeliğin amacı, Erzurum Teknik Üniversitesine

Detaylı

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ (25.02.2011 tarih ve 27857 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 13.02.2011

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm GENEL BELGİLER

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm GENEL BELGİLER İÇİNDEKİLER Sunuş 3 İçindekiler 5 Kısaltmalar 11 1. GİRİŞ 13-25 I. İş Hukuku Kavramı 13 II. İş Hukukunun Niteliği 20 Birinci Bölüm GENEL BELGİLER 2. İŞ HUKUKUNUN TARİHİ GELİŞİMİ 29-43 I. Dünyadaki Evrim

Detaylı

AYEDAŞ KABUL EDİLEN - ERTELENEN- ÇIKARTILAN MADDELER MADDE

AYEDAŞ KABUL EDİLEN - ERTELENEN- ÇIKARTILAN MADDELER MADDE MADDE TARAFLAR : TANIMLAR : UYGULAMA ALANI VE KAPSAM : SÖZLEŞMENİN AMACI : SÖZLEŞMENİN HÜKMÜ : UYGULAMA ESASLARI : MADDE 7 - SÖZLEŞMENİN TEMİNATI : YÜRÜRLÜK VE SÜRE : İŞVERENİN SEVK VE İDARE HAKKI İLE

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25540

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25540 Resmi Gazete Tarihi: 01.08.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25540 ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, asgari ücretin tespiti sırasında

Detaylı

EMEK ARAŞTIRMA RAPORU-2

EMEK ARAŞTIRMA RAPORU-2 EMEK ARAŞTIRMA RAPORU-2 KAMU İSTİHDAM RAPORU (Aralık, 2015) Ø KAMU SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİ SAYISI YÜZDE 3,4! GERİLEDİ. KADROLU İŞÇİ SAYISI İSE YÜZDE 4,6 DÜŞTÜ! Ø BELEDİYELERDE KADROLU İŞÇİ SAYISI

Detaylı

Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ

Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ Biz kimiz Neden platform? Üniversitelerde; İSG farkındalığını nasıl arttırabiliriz? İSG kültürünü nasıl geliştirebiliriz?

Detaylı

İşyeri Temsilcileri Rehberi

İşyeri Temsilcileri Rehberi İşyeri Temsilcileri Rehberi Bir sendika için en önemli kadrolardan birisi işyeri temsilcisidir. İşyeri düzeyinde ise işyeri temsilcisi sendika örgütlenmenin olmazsa olmazıdır. Bir işyerinde işyeri temsilcisinin

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) İKY Gelişimi İKY Amaçları İKY Kapsamı İKY Özellikleri SYS BANKASI ÖRNEĞİ 1995 yılında kurulmuş bir

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/1967 Karar No. 2014/1792 Tarihi: 10.02.2014 İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ İŞYERİNE YENİ ALINAN İŞÇİLERİN

Detaylı

Proje Adı: Türkiye Akademisinde Toplumsal Cinsiyet Algısı ve Yansımaları. Araştırma Şirketi Araştırma Veren Veri Toplama Firması

Proje Adı: Türkiye Akademisinde Toplumsal Cinsiyet Algısı ve Yansımaları. Araştırma Şirketi Araştırma Veren Veri Toplama Firması Proje Adı: Türkiye Akademisinde Toplumsal Cinsiyet Algısı ve Yansımaları Araştırma Şirketi Araştırma Veren Veri Toplama Firması Araştırmanın Künyesi Kullanılan yöntem(ler) Kalitatif Kantitatif Diğer (açıklayınız)

Detaylı

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası Büyümenin ve istihdamın artırılması için 2005 yılında kabul edilen Yenilenmiş Lizbon Stratejisi kapsamında, Avrupa Sosyal modelini yeniden şekillendiren Sosyal Gündem

Detaylı

KAYITDIŞI ĐSTĐHDAMLA MÜCADELE

KAYITDIŞI ĐSTĐHDAMLA MÜCADELE Türkiye Đşçi Sendikaları Konfederasyonu KAYITDIŞI ĐSTĐHDAMLA MÜCADELE Ankara Amaç Türkiye de kayıt dışı istihdam önemli bir sorun olarak gündemdedir. Ülkede son verilere göre istihdam edilenlerin yüzde

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ MESLEK ELEMANI

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ MESLEK ELEMANI TANIM Görev yaptığı kurum ya da işletmede çalışanların niteliklerine uygun görevlere atanması ve çalışma isteklerinin artırılması konularında insan kaynakları uzmanı veya personel müdürüne bağlı olarak

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Madde 1 Bu Yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak

Detaylı

DİYARBAKIR DA İŞGÜCÜ YETİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEKLER

DİYARBAKIR DA İŞGÜCÜ YETİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEKLER DİYARBAKIR DA İŞGÜCÜ YETİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEKLER Hikmet DENİZ, Uzman Temmuz - 2012 DİYARBAKIR DA İŞGÜCÜ YETİŞTİRMEYE YÖNELİK DESTEKLER Günümüz rekabet piyasasında işletmeler belli alanlarda uzmanlaşmak

Detaylı

YOL, YAPI, ALTYAPI, BAYINDIRLIK VE TAPU KADASTRO KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI

YOL, YAPI, ALTYAPI, BAYINDIRLIK VE TAPU KADASTRO KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI YAPI-YOL SEN YOL, YAPI, ALTYAPI, BAYINDIRLIK VE TAPU KADASTRO KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI Sayı : 2010-311/ 18.06.2010 Konu : Çalışanların sorunları ve talepler. AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞINA Sendikamız

Detaylı

Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu

Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ VELİ MEMNUNİYETİ ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKET DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Mayıs 2015 Değerlendirme Zekeriya ERDEM TEL: 0224 271 99 00 - GSM: 0505 314 37

Detaylı

Alman Federal Mahkeme Kararları. Hessen Eyalet Sosyal Mahkemesi

Alman Federal Mahkeme Kararları. Hessen Eyalet Sosyal Mahkemesi Alman Federal Mahkeme Kararları Çev: Alpay HEKİMLER * Hessen Eyalet Sosyal Mahkemesi Karar Tarihi : 24.03.2015 Sayısı : L 3 U 225/10 İşçiler, öğlen paydosu sırasında, sadece öğlen yemeğini yemek üzere

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.2017 Diploma Program Adı : HUKUK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) Akademik Yıl : 2016-2017 Ders Adı İŞ VE SOSYAL

Detaylı

2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER

2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER 2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER A- İLGİLİ MEVZUAT Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 76 ncı maddesinin son fıkrasında; hakimler ve savcılar, yüksek

Detaylı

ICEM ile Eni arasındaki Küresel Sözleşmenin Metni

ICEM ile Eni arasındaki Küresel Sözleşmenin Metni ICEM ile Eni arasındaki Küresel Sözleşmenin Metni ULUSLARÖTESİ ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ VE ŞİRKET SOSYAL SORUMLULUĞU ÜZERİNE SÖZLEŞME 29 Kasım 2002 günü Roma da Eni SpA ile FILCEA-Cgil, FEMCA-Cisl, UILCEM-Uil

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık (Tarım Reformu

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

Çalışmanın devamında Yönetmelik in İş Kanunu na kıyasen farklılık taşıyan maddeleri değerlendirilmiştir:

Çalışmanın devamında Yönetmelik in İş Kanunu na kıyasen farklılık taşıyan maddeleri değerlendirilmiştir: BİR AVUKAT YANINDA, AVUKATLIK ORTAKLIĞINDA VEYA AVUKATLIK BÜROSUNDA ÜCRET KARŞILIĞI BİRLİKTE ÇALIŞAN AVUKATLARIN ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDAKİ DÜZENLEMELERİN 4857 SAYILI İŞ KANUNUNA

Detaylı

STRATEJİK PLANLAMA. Afyonkarahisar

STRATEJİK PLANLAMA. Afyonkarahisar STRATEJİK PLANLAMA Afyonkarahisar Soru 1 : Çalışma konusu ile ilgili temel sorunlar nelerdir? KARŞILAŞILAN SORUNLAR : 1) İlk stratejik planların yapılma döneminde, stratejik planlama ekiplerinde yer alan

Detaylı

Türkiye nin Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Karnesi

Türkiye nin Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Karnesi Türkiye nin Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Karnesi Özet Türkiye nin ILO Karnesi Zayıf! 31 Mayıs 2016, İstanbul Türkiye ILO lerini En Çok İhlal Eden Ülkelerden Uluslararası Çalışma Örgütü nün (ILO) 105.

Detaylı

16. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi

16. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi İÇİNDEKİLER Madde 1 - Taraflar ve Tanımlar...2 Madde 2 - Sendikanın Tanınması...2 Madde 3 - Sözleşmenin Amacı...2 Madde 4 - Sözleşmenin Kapsamı...2 Madde 5 - Yürürlük ve Süre...2 Madde 6 - Uygulama Esasları...2

Detaylı

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti SPoD un ve Uzman Psikiyatrist Dr. Seven Kaptan ın gönüllü işbirliğiyle düzenlenen Trans Terapi Toplantısı nın yedincisi 4 Eylül Çarşamba

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞKUR UN ENGELLİLERE SUNDUĞU HİZMETLER

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞKUR UN ENGELLİLERE SUNDUĞU HİZMETLER TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞKUR UN ENGELLİLERE SUNDUĞU HİZMETLER Ekrem KAYACI İstihdam Uzmanı 27 Eylül 2013 1 SUNUM PLANI İşgücü Piyasası Göstergeleri İŞKUR a Engelli Kaydı İş ve Meslek Danışmanlığı

Detaylı

İNSAN KAYNAĞININ EĞİTİMİ VE GELİŞTİRİLMESİ. Prof. Dr. Kadir Ardıç Doç. Dr. Yasemin ÖZDEMİR

İNSAN KAYNAĞININ EĞİTİMİ VE GELİŞTİRİLMESİ. Prof. Dr. Kadir Ardıç Doç. Dr. Yasemin ÖZDEMİR İNSAN KAYNAĞININ EĞİTİMİ VE GELİŞTİRİLMESİ Prof. Dr. Kadir Ardıç Doç. Dr. Yasemin ÖZDEMİR Temel Kavramlar Eğitim, işletmeye yeni alınan ya da işletmede halen çalışmakta olan elemanlara, işlerini yapmaları

Detaylı

Tabip ve Uzman Tabiplerden: Mazeret Durumu (Eş ve Sağlık) Atama Kurasına Başvuranların Gönderecekleri Belgeler:

Tabip ve Uzman Tabiplerden: Mazeret Durumu (Eş ve Sağlık) Atama Kurasına Başvuranların Gönderecekleri Belgeler: Tabip ve Uzman Tabiplerden: Mazeret Durumu (Eş ve Sağlık) Atama Kurasına Başvuranların Gönderecekleri Belgeler: A-EŞ DURUMU MAZERETİ NEDENİYLE ATANMA TALEBİNDE BULUNANLAR; 1-Eşinin çalışmakta olduğu kurumdan

Detaylı

Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler,

Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler, ÇOCUKLARIN İNTERNET ORTAMINDA CİNSEL İSTİSMARINA KARŞI GLOBAL İTTİFAK AÇILIŞ KONFERANSI 5 Aralık 2012- Brüksel ADALET BAKANI SAYIN SADULLAH ERGİN İN KONUŞMA METNİ Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler,

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU

YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU 23/08/2013 YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU Rektörlük makamının 03.01.2011 tarih ve 11 no lu Olur u ile oluşturulan Yalova Üniversitesi Bireysel

Detaylı

İŞ GÜVENCEMİZE VE GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ!

İŞ GÜVENCEMİZE VE GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ! İŞ GÜVENCEMİZE VE GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ! 1 KAMUNUN DÖNÜŞÜMÜ Kamunun ve kamu hizmetlerinin önceden belirlenmiş ekonomik, toplumsal, siyasal hedefler doğrultusunda; amaç ve işlevleri bakımından yeniden

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi nde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim

Detaylı

CİNSİYET EŞİTLİĞİ MEVZUAT ÇERÇEVESİ: AB/TÜRKİYE

CİNSİYET EŞİTLİĞİ MEVZUAT ÇERÇEVESİ: AB/TÜRKİYE MUAMELE EŞİTLİĞİ CİNSİYET EŞİTLİĞİ MEVZUAT ÇERÇEVESİ: AB/TÜRKİYE Ayşegül Yeşildağlar Ankara, 08.10.2010 HUKUKİ KAYNAKLAR Md. 2 EC : temel prensip -kadın erkek eşitliğini sağlamak, Topluluğun özel bir yükümlülüğüdür,

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

EĞİTİM PROGRAMI HAZIRLAMA

EĞİTİM PROGRAMI HAZIRLAMA EĞİTİM PROGRAMI HAZIRLAMA M. DENİZ AYBEY EĞİTİM ŞUBE 2009 1 EĞİTİM İHTİYACI Çalışanların işe girerken beraberlerinde getirdikleri bilgi, beceri ve tutumlar ile işlerinin görev ve sorumluluklarını yerine

Detaylı

Akademik Personel Memnuniyet Anketi Analiz ve Bulguları 06-15 Nisan 2015

Akademik Personel Memnuniyet Anketi Analiz ve Bulguları 06-15 Nisan 2015 Akademik Personel Memnuniyet Anketi Analiz ve Bulguları 06-15 Nisan 2015 Üniversitemizin akademik personele sunduğu hizmetlerin değerlendirilmesi ve iyileştirmeye açık alanlarının tespit edilebilmesi amacıyla

Detaylı

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ Öncelik 3.1 Bu fasıl kapsamındaki müktesebata uyum sağlanabilmesi için, kurumsal kapasite ve mevzuat uyumu açısından gerekli tüm adımlarla ilgili takvimi

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü TOPLANTI RAPORU

T.C. ADALET BAKANLIĞI Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü TOPLANTI RAPORU T.C. ADALET BAKANLIĞI Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü TOPLANTI RAPORU TOPLANTININ ADI :"Etkili ve Profesyonel bir Adalet Akademisine DoğruProjesi "RTA Başkanlığı Alman Heyetin hâkim ve savcı adayı alım

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı AVRUPALI HUKUKÇULAR EĞİTİM PROGRAMLARI

T.C. BAŞBAKANLIK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı AVRUPALI HUKUKÇULAR EĞİTİM PROGRAMLARI AVRUPALI HUKUKÇULAR EĞİTİM PROGRAMLARI GENEL BİLGİLER Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızla ilgili çalışmalar yapmak ve sorunlarına çözüm üretmek Başkanlığımızın başlıca görev alanları içerisinde yer almaktadır.

Detaylı

ALMANYA DA 2011 HAZİRAN AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER. 1. İstihdam Piyasası

ALMANYA DA 2011 HAZİRAN AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER. 1. İstihdam Piyasası ALMANYA DA 2011 HAZİRAN AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER 1. İstihdam Piyasası Federal İstatistik Dairesi nin verilerine göre, çalışanların sayısı, Mayıs

Detaylı

Ekonomik Rapor Kaynak: TÜİK. Grafik 92. Yıllara göre Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği /

Ekonomik Rapor Kaynak: TÜİK. Grafik 92. Yıllara göre Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / Grafik 92. Yıllara göre Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi Erkek nüfus için, doğuşta beklenen yaşam süreleri 2000-2009 yılları arasında incelendiğinde 2000 yılında 68,1 yıl olan beklenen yaşam süresi 2001-2007

Detaylı

İŞSİZLİK HIZLA ARTARKEN İSTİHDAM ARTIŞI YETERSİZ KALDI

İŞSİZLİK HIZLA ARTARKEN İSTİHDAM ARTIŞI YETERSİZ KALDI İşsizlik ve İstihdam Raporu-Haziran 2017 15 Haziran 2017, İstanbul İŞSİZLİK HIZLA ARTARKEN İSTİHDAM ARTIŞI YETERSİZ KALDI Bir yılda 619 bin yeni işsiz Resmi işsiz sayısı 3 milyon 642 bine yükseldi Geniş

Detaylı

T.C ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU T.C ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO TANIMI DAYANAĞI ELEKTRONİK 1 912.02.00.00-912.03.00.00 hususi veya hizmet pasaportu çıkarma ve yenileme talepleri

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

Uzaktan çalışma Geçici iş ilişkisi

Uzaktan çalışma Geçici iş ilişkisi Uzaktan çalışma Geçici iş ilişkisi 02 03 Ulusal İstihdam Stratejisi: Eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi İşgücü piyasasında güvence ve esnekliğin sağlanması Özel politika gerektiren grupların istihdamının

Detaylı

Üniversite Kütüphane ve Bilgi Merkezlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi

Üniversite Kütüphane ve Bilgi Merkezlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi Üniversite Kütüphane ve Bilgi Merkezlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi 48.Kütüphane Haftası Kütüphanecilik Zirvesi 2012: Çözüm ve Dönüşüm - Üniversite Kütüphanelerinin Geleceğine Yön Vermek panelinde sunulmuştur.

Detaylı