"Türkiye'de bölgesel / yerel düzeyde sosyal politikanın yeni bir modeli için toplu pazarlık"

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""Türkiye'de bölgesel / yerel düzeyde sosyal politikanın yeni bir modeli için toplu pazarlık""

Transkript

1 "Türkiye'de bölgesel / yerel düzeyde sosyal politikanın yeni bir modeli için toplu pazarlık"

2 Türkiye'de bölgesel / yerel düzeyde sosyal politikanın yeni bir modeli için, " labor negotiations: for a new model of social policy at the local / regional level inturkey contrattazione e lavoro : per un nuovo modello di politica sociale a livello locale/territoriale in Turchia

3 Türkiye'de bölgesel / yerel düzeyde sosyal politikanın yeni bir modeli için,

4 Giriş Proje "iş müzakereleri: Türkiye'de bölgesel / yerel düzeyde sosyal politikanın yeni bir modeli için, " Türk sendikalar ile yıllar önce başlanan son işbirliğidir yılından bu yana ISCOSCISL Türkiye'de bir işe süreklilik vererek birçok alan ve sosyal diyalog ve endüstriyel ilişkiler konularında bir dizi eylemler yarattı; yıllar geçtikçe Türk işçiler için işyerinde bir sendika temsil ve pazarlık birliğin güçlendirilmesi gibi öncelikli konular ihtiyacı ortaya çıktı, biz buna kadın sendikacılar için eşit haklar eksikliğini, en riskli bölgelerde düşük ücret ve güvencesiz durumları ekliyoruz. Genellikle kadın işçiler sosyal diyalog içerisinde kendi sesini bulamıyor, arka plana itilmişler ve kuruluşlardaki gibi şirket içerisinde kendi seslerini duyurma sorunları var. İş ve özel yaşamı uzlaştırma problemi kesinlikle uğraşmak zorunda oldukları ana konulardan biridir, çünkü kadınlar işçiler ve anneler veya bakıcılar olarak iki rolü üstlenmiştir. Etkinlikler kadınların varlığının bu kadar yüksek olduğu bankcılık, tekstil ve giyim ve ticaret alanlarında Marmara (İstanbul, Ege (İzmir) ve Anadolu Merkez (Ankara) olmak üzere üç bölgede düzenlenen dört semineri içermiştir. Yerel sendika ile birlikte üç önemli alanda Türkiye'deki çalışan kadınların, sosyal diyaloglarda kendi sesini güçlendirmek için daha fazla ihtiyaç duyduğu öncelikler sıralanmıştır: Maaş ve kariyer ilerlemesi; Çalışma süresi ve özel ve iş yaşamında uzlaşma; Sağlık ve güvenlik. Proje çalışanları kendi şirket ve endüstride vurguladıkları gereksinimlerine göre bu üç alanda etkili olmuştur. Dört seminerde, işyerinde cinsiyet konularında pazarlık ve Avrupa direktifleri üzerine pratik ve teorik yaklaşımın yanı sıra, ilk kez işveren varlığı vardı. Avrupa ve Türkiye'den uzmanların yardım oluşturulan Derslerin organizasyonu İtalya, Belçika, Danimarka ve Bulgaristan gibi ülkeler ile Türk sendikalarını çeşitli açılardan karşılaştırma imkanı verdi. Bu proje ISCOSCISL ile CNI (entegrasyon için Ulusal Komisyonu) ve Türk Basisen, Tekstil, Koop-İş ve Sosyal-İş gibi sektör federasyonları, Industriall, Eurocadres gibi Avrupa kuruluşları ile birlikte ISTURCITUB (Bulgaristan), LBC-NVK (Belçika) olarak ACV- CSC Meteasuch, HK Danimarka (Danimarka) çalışma merkezleri ve CISLFIBA-CISL, FEMCA CISL ve FISASCATCISL gibi üç CISL sektörel örgütlerin katılımı sayesinde gerçekleşmiştir. Sendika örgütlerinin yanı sıra, atölye çalışmaları eğitmenler Elizabeth Biliotti (Centro StudiCISL) ve Hasan Aktaş katılımı sayesinde mümkün olmuştur. Bu koleksiyonun hedefi proje "Pazarlık ve çalışma: Türkiye'de bölgesel / yerel düzeyde sosyal politika yeni bir model" kapsamında yürütülen çalışmaları, atölye hazırlanması ve uygulanması için kullanılan malzemeler ile birlikte, seminer sonrası bir dizi iyi uygulamaların bulunabiliceği koleksiyonu sunmaktır. Lorenza Lo Sasso Project Manager

5 YEREL/ŞİRKET DÜZEYİNDE TÜRKİYE DE TOPLU PAZARLIK VE FIRSAT EŞİTLİĞİ ( Hasan Aktaş - Trainer) Türkiye de sendikaların kuruluşu, sendikal faaliyetin sürdürülmesi, toplu pazarlık ve grev haklarına ilişkin oldukça kapsamlı, hatta ayrıntılı hukuksal düzenlemeler mevcuttur. I-ÖRGÜTLENME HAKKI a- Anayasa 1982 Anayasa sında örgütlenme hakkı Sendika Kurma Hakkı Başlıklı 51. Maddede düzenlenmiştir. Toplu İş Sözleşmesi Hakkı 53., Grev Hakkı ve Lokavt ı düzenleyen hükümler de 54. Maddede düzenlenmiştir. Anayasa nın örgütlenme hakkını düzenleyen 51. Maddesinde; çalışanlar ve işverenler, üyelerinin çalışma ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar kurma ( ) haklarına sahiptir. Hiç kimse bir sendikaya üye olmaya ya da üyelikten ayrılmaya zorlanamaz.. denilmiştir. II- YASALAR a Sayılı SENDİKALAR KANUNU 1983 yılında uygulamaya giren yasa, 1980 yılında bir askeri darbe ile iktidara gelen bir yönetimin anti-demokratik zihniyetin ürünüdür. Bu nedenle 29 yıldır sürekli tadilat görmektedir. Halen oldukça kapsamlı bir değişiklik tasarısı sosyal tarafların tartışmasına açılmış bulunuyor. Üyelik, işkolları sayısı, işyeri ve meslek sendikaları, barajlar gibi ILO ve AB sosyal normlarına aykırı hükümler bir kez daha değişiklik iddiası ile ele alınmaktadır. b SAYILI TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ GREV VE LOKAVT YASASI Sendikal örgütlenmenin öncelikli hedefi; toplu iş sözleşmesidir. Yasanı anti demokratik hükümleri nedeni ile toplu pazarlık hürriyeti gereğince kullanılamamaktadır. 29 yıldır tadilat gören bir digger yasadır. Bu yasa ya ilişkin de bir değişiklik tasarısı raporumuzun hazırlandığı günlerde sosyal tarafların tartışmasına açılmış bulunmaktadır. Grev yasak ve ertelemelerinin kaldırılması, toplu pazarlık sürecinin kısaltılması da dâhil olmak üzere kapsamlı değişiklikler beklenmektedir yılı seminerlerimizi gerçekleştirdiğimiz süreçte; işkollarında yetkili işçi sendikalarını belirlemeye ilişkin hukuksal prosedür sosyal tarafların mutabakat sağladıkları, 2821 ve 2822 sayılı yasaların yerini alacak olan toplu iş ilişkileri kanunu yasalaştırılması sağlanmadan parlamentonun tatile girmiş olması nedeniyle sistem tıkanmış bulunuyordu. c sayılı İş Kanunu Açısından; 4857 sayılı İş Kanunu, özü itibarı ile bireysel iş ilişkilerinin düzenlendiği bir kanundur. Adı geçen yasanın önceki yasadan farkı, hukuk tarihimizin ilk iş güvencesi ve işe iade hükümlerine yer verilmiş olmasıdır. İşe iade kurumu, yargının hem işe iade kararı hem de, işverenin işe iadeyi kabul etmemesi halinde bir tazminata hükmetmektedir. Böylece yargı işçinin iadesine karar verse de uygulamada işveren belirlenen tazminatı ödeyerek işçiyi uzaklaştırmaktadır. İşe iade kurumunun işlevsizleştirildiği koşullarda gerçek bir iş

6 güvencesi nden söz etmek olanaklı değildir. d Sayılı Türk Ceza Kanunu Yeni Türk Ceza Kanununun İş ve çalışma hürriyetinin ihlâli başlıklı 117. maddesi, sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi başlıklı 118. Maddesi ile ortak hükümler başlıklı 119. Maddesi sendikal hakların kullanımını engelleyenleri cezalandırmayı öngörmektedir. e- Uluslar arası Sözleşmeler Bakımından Türkiye tarafından onaylanmış bulunan 87 ve 98 sayılı ILO sözleşmelerinin, çok geniş sendikalaşma, toplu pazarlık ve grev hakkı öngörmesine rağmen, 1983 yılından beri yürürlükte olan 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ve 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Yasasında yer alan aykırılıklar giderilememiştir. Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri, iç hukuk düzenlemeleri yapılmadığı ve adı geçen iki sözleşmeyi ihlal ettiği gerekçesi ile (ILO) tarafından eleştirilmektedir. Söz konusu eleştiriler 2012 yılında da devam etmiştir. Ancak; ILO 2012 konferansında işverenlerin ve hükümet temsilcilerin işbirliği ile ülkelerde yaşanan hak ihlallerinin görüşülmesi engellenmiştir. Aynı günlerde Türkiye de 2821 ve 2822 sayılı yasalara aykırılıklar sistemi kilitleyerek, sendikal sistemi devamının hükümetin keyfiyetine teslim etmişti. AB Süreci ve Avrupa Sosyal Şartı 1965 yılında yürürlüğe giren Avrupa Sosyal Şartı, sendikalaşma ve toplu pazarlık dahil 19 farklı sosyal hakkı güvence altına almaktadır de buna 4 yeni hak eklenmiştir: cinsiyete dayalı ayrımcılığın önlenmesi, bilgi alma ve danışma hakkı, çalışma koşullarının ve iş ortamının iyileştirilmesine katılma hakkı ve yaşlıların korunması Bilindiği gibi Anayasa nın 90. maddesinde yapılan değişiklik ile usulüne uygun olarak onaylanmış uluslar arası sözleşmeler anayasa hükmü kuvvetindedir. denilmiştir. Ancak Hükümetin temel sendikal haklara çekince koyması nedeniyle Avrupa Sosyal Şartının daha baştan ölü doğmasına neden olmuştur. Anayasanın bu maddesi dikkate alındığında gerçekte hiçbir yasal değişikliğe gerek kalmadan Türkiye nin imzalamış olduğu ve usulüne uygun olarak onayladığı uluslar arası sözleşmelerin uygulanması gerekmektedir. Bunun için aslında başkaca bir değişikliğe gerek yoktur. Gereken tek değişiklik gerek yönetim gerekse yargı organında görev yapanların anlayışlarındadır.

7 TÜRKİYE DE KADIN EMEĞİNE İLİŞKİN TEMEL VERİLER Türkiye de kadınların işgücüne katılımları 1950 lerin ortasından beri düşmektedir; 1950 lerin ikinci yarısında bu oran yüzde 70 lerde iken 2000 li yıllarda bu oran yüzde 20 lere kadar gerilemiştir. Son 20 yılda Türkiye de işgücü, istihdam ve işsizlikte yaşanan değişimler şu şekildedir: İşgücüne Katılım Türkiye de kadınların işgücüne katılım oranı (istihdam edilen ve işsiz kadınların çalışabilir yaştaki kurumsal olmayan kadın nüfusuna oranı), 1989 yılında yüzde 36, da yüzde 30 a, 2009 a gelindiğinde ise yüzde 26 ya düşmüştür. İstihdam Kadınların istihdam oranı (istihdam edilen kadınların çalışabilir yaştaki kurumsal olmayan kadın nüfusuna oranı) 1989 da yüzde 32, a gelindiğinde yüzde 27, a gelindiğinde ise yüzde 22,3 e düşmüştür. İşsizlik Kadınların işsizlik oranı 1989 da yüzde 9, da yüzde 7, da yüzde 14,3 e yükselmiştir. Kadınların İşyeri Durumu Öte yandan işyeri durumuna göre bakıldığında ise, istihdam edilen kadın ve erkekler içinde özel sektörün payının yüksek olduğu, erkek istihdamı içinde kamunun payının kadın istihdamındakinden daha yüksek olduğu görülmektedir. Kamunun kadın istihdamı içindeki payı artış eğilimi gösterirken, dönemi için erkeklerde düşüş eğilimi görülmektedir. Kadınların İşteki Durumu Kadınlar arasında ücret ya da yevmiye karşılığı çalışanların oranı: 1989 yılında yüzde 20,8 iken, 2009 a gelindiğinde yüzde 51,1 e ulaşmıştır. Aynı dönemde istihdam edilen kadınlar arasında işverenlerin payı yüzde 0,3 ten yüzde 1,3 e, kendi hesabına çalışanların payı yüzde 7,8 den yüzde 12,8 ye çıkmıştır. ücretsiz aile işçilerinin payı ise yüzde 71,2 den yüzde 34,8 e düşmüştür.

8

9 EĞİTİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ Projede yer alan Avrupa lı ve Türkiye li uzman ve eğitimciler ile katılımcı sendikaların eğitim uzmanlarının kolektif çalışması, işbölümü ve çabası ile çalışmaların sorunsuz yürütülmesi ve tamamlanması sağlanmıştır. Projede aktif bir eğitim tekniği uygulanmıştır. Grup özellikleri ve ihtiyaçları gözetilerek sunumların belli bölümleri, çalışma gruplarının sayıları ve süreleri değiştirilerek çalışmaların verimliliği gözetilmiştir. Eğitici kadrolarımız çalışmanın başından sonuna kadar kursiyerler ile birlikte olmuşlardır. Bu tutum, kursiyerlere güven verdiği gibi olası aksaklıklara da derhal müdahale edilmesi imkanını vermiştir. Proje 4 er günlük uygulamalarla Türkiye nin 4 ayrı bölgesinde gerçekleştirildi. Marmara (İstanbul), Orta Anadolu ( Ankara) Ege (İzmir, Kuşadası ), 2 seminer olmak üzere sendikaların örgütlülük ve kadın üye dağılımları gözetilerek seçildi. Kursların katılımcıları da sendikaların yerel sendikal yapılarının içinden olmalarına özen gösterildi. Kursiyerlerin, işyeri sendika temsilcileri olması, grupların homojen olmasını da sağlayan temel bir faktör olmuştur. Buna karşın, sendikaların merkez ve şube yöneticileri ile çeşitli sendika içi demokratik kurul üyelerinin katılımları da eğitimin amacı açısından zenginleştirici olmuştur. Seminer bitimi ile birlikte düşünsel ve pratik çalışma bitmemiş, kursiyerlerin konuya ilgi, yoğunlaşma ve üretim faaliyetinin sürdürülmesi sağlanmıştır. Kursun Özelliği Her kurs üç modül halinde yapılandırıldı: 1)Teorik Bilgilerin Geliştirilmesi: Pazarlık düzeyleri ve Avrupa da sendikal örgütlenme modelleri, uluslararası iş hukuku normları ve Avrupa sosyal diyalogu. Yine bu modülde Türkiye ve Avrupa da banka ve ticaret sektörlerinin toplu pazarlık konusu işlendi. Konu ile ilgili olarak grupların bilgi düzeyini belirlemek amacı ile yapılan grup çalışmalarından sonra seminerin ağırlık merkezleri belirlenerek dersler işlendi. Konular, deney alışverişine olanak verecek ve uluslar arası dayanışma bilincini pekiştiren bir perspektif ışığında gerçekleştirilmiştir. Projenin eğitim süreçlerinde Avrupalı ve Türkiyeli uzmanlar birlikte çalıştılar, kolektif çalışmanın getirdiği zenginlik ile birlikte uluslar arası anlamda karşılaştırmalı analizler yapılabilmesine olanak sağlanmış oldu. 2) Bireysel Yeteneklerin Geliştirilmesi: Grup çalışmalarında tüm kursiyerlerin sunum yapması hedeflendi. Moderatörler aracılığı ile grup üyelerinin kişisel özellikleri gözlemlendi. Kürsü hakimiyeti ve grup adına konuşma gibi özelliklerinin gözlemlenmesi olanağı yaratıldı. 3) Duyarlılığı arttırma faaliyetleri için yapılması gerekenler. Seminerin üçüncü aşamasında

10 tüm kursiyerlerin; sendikal mücadele, işyeri sorunları veya sendikalardaki aksaklıklar ile ilgili duyarlılık çalışmaları yapması istendi. Bununla ilgili hedeflerinin belirtmeleri istendi. Kimi konularda grup çalışması yapılabileceği söylendi. Kursiyerler profilinin; özel/kamu, yerel sermayeli/uluslar arası sermayeli veya toplu iş sözleşmesinin yerel veya merkezi olduğuna bağlı olarak duyarlılığı arttırmaya yönelik çalışmaları birbirinden farklı olmuştur. Bu; raporlara da yansımış bulunmaktadır. Yapılacak tüm çalışmalar, sendikal hiyerarşi içinde gerçekleştirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Her kursiyerin çalışması, kendi örgütsel ihtiyaçları ile kişisel ufku açısından da önemli ipuçları vermiştir. Kursiyerlerin tamamına yakınının grup raporları sunumuyla kürsü deneyimi elde etmişlerdir. Bu da bir başka sendikal davranışı geliştirici, özgüveni arttırıcı katkısı olmuştur. Sendikalarımız yönetici ve kursiyerlerinin de ilişkilerinde sendikal dayanışmayı ve sınıf kardeşliği ilkelerini başta tuttuklarını memnuniyetle gözlemlediğimizi özellikle belirtmemiz gerekiyor. RAPORLAR VE SONUÇLARIN ANALİZİ Kursiyer projelerinin tespit biçimi: Seminer programının ilk günü program tanıtımı sırasında konu ile ilgili bilgi verilerek, beklentiler oraya konuldu. Seminerin son günü ise, tüm kursiyerlere söz hakkı verilerek seminer sonrasındaki 2 aylık sürede hedeflenen somut çalışmanın ne olduğu, gerekçe, amaç, hedef ve yöntem bağlamında açıklanması istendi. Kurs bitimi ile birlikte 2 aylık bir süre başlatıldı. Elde edilecek sonucun -ne olursa olsunraporlaştırılarak her sendikanın önce kendi uzmanına, sonra da program eğitimcisine gönderilmesi istendi. Türkiye de sendikalaşma Modellerini Güçlendirmek seminer dizisine; Toplam olarak 142 kursiyer katılmıştır. Katılanların sendikalara göre dağılımı: Basisen 37 Koop İş 38 Sosyal İş 36 Tekstil İş 31 Katılanların İllere Göre Dağılımı: Istanbul 38 Izmir 31 Kuşadası 36 Ankara 37

11 Katılanların Cinsiyete göre dağılımı: Kadın 87 Erkek 55 Gönderilen Rapor Sayısı: 29 Raporların sendikalara göre dağılımı: Basisen 15 Tekstil-İş 1 Sosyal İş 10 Koop İş 3 Raporlada belirtilen çalışmalara emek verenlerin sayısı Basisen 14 raporda 21 kişi çalışmıştır Koop İş 3 raporda 25 kişi çalışmıştır Sosyal İş 10 raporda, 14 kişi çalışmıştır Tekstil-İş 1 raporda, 31 kişi çalışmıştır Toplam kursiyer sayısı: 142 (Bu sayılara sendika yöneticileri de dahildir) Projelere katılan ve emek verenlerin sayısı: 91 Orani: 64, 4% Raporlarin konularina gore dağılımı Toplu İş Sönelik öneriler 15 İşyeri Koşullarinin Değerlendirilmesi 10 Diğer 2 Basisen Gelen rapor: (15) Toplu İş Sözleşmesine Yönelik öneriler: 15 Koop İş Gelen rapor: (3) İşyeri Koşullarinin Değerlendirilmesi:1 Diğer: 2 Sosyal İş Gelen rapor: (10) İşyeri Koşullarinin Değerlendirilmesi:10 Takstil Gelen rapor: (1) İşyeri Koşullarinin Değerlendirilmesi:1

12 RAPORLAR YEREL / ŞİRKET DÜZEYİNDE TÜRKİYE DE TOPLU PAZARLIK VE FIRSAT EŞİTLİĞİ SEMİNERİ 1-DİDEM ARIKAN- raporu (Basisen BURSA Şubesi) Düzenlenen seminerde değinilen konularla ilgili iş yerlerimizde bulunan üyelerimize bilgi verilmiş, diğer ülke uygulamaları aktarılmış ve onların konu ile ilgili soruları edinilen bilgilere göre cevaplanmış ve görüşleri alınmıştır. Yurtdışında bulunan kurumlarla aramızda genel uygulamaların dışında çalıştığımız Müdürlüklerde fazla mesai, ücretli veya ücretsiz izin, doğum veya emzirme izni, özür izinleri konularında çok büyük bir farklılık yaşanmadığı belirtilmiştir. Sendikamız içinde bulunacağımız yıl Türkiye İş Bankası A.Ş. ile XXIII. sü gerçekleştirilecek olan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri için Şubat/2012 de çalışmalarına başlamış, görüşme taslaklarının hazırlanması ve üyelerin görüş, istek ve önerilerinin öğrenilmesi ve değerlendirilmesi adına tüm işyerlerinde bulunan işyeri temsilcilerimize; önerileri, varsa uygulanmadığını düşündükleri toplu sözleşme maddeleri ve yeni sözleşmeden beklentileri hakkında, bulundukları işyerlerindeki üyelere iletilmek üzere mail ortamında elektronik posta iletilmiş, işyeri temsilcilerinde toplanan iletiler, bağlı oldukları Şubeler aracılığı ile toplanarak, toplu iş sözleşme taslağına konu edilmek üzere Genel Merkez imize iletilmiştir. Normal koşullarda Nisan ayı içerinde başlanması gereken müzakerelerimiz maalesef yürürlükteki Sendikalar Kanunu ve Toplu iş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu'nun yeni düzenlemesi olarak hazırlanan "Toplu İş İlişkileri Kanun Taslağı" nın TBMM de kabul aşamasında olması nedeniyle, sendikalara toplu iş sözleşmesi yetki belgesinin henüz verilmemiş olup görüşmelere bu aşamada başlanılamamıştır. Söz konusu düzenlemeler sonrasında yapılacak görüşmeler için çalıştığımız Müdürlüklerde bulunan üyelerimizin yürürlükteki toplu iş sözleşmesi ile ilgili genel görüş ve talepleri ise aşağıda yer almaktadır. Bizlere olan değerli katkılarınız için teşekkür ederiz. Evlilik, çocuğun evlenmesi, eş/çocuk ölümü, üyenin ya da eşinin anne veya babasının veya kardeşlerinin birinin ölümü, üyenin ya da eşinin büyük anne, büyük baba veya torununun ölümü, ev değiştirmesi, doğal afet, eş ve çocuklar ya da ebeveynlerin ameliyat olması veya ağır bir hastalığa tutulması halinde verilen ücretli izinlerin hafta sonuna denk gelmesi durumunda zaman zaman mağduriyet doğuran sonuçlarla karşılaşılabilmektedir. Söz konusu izinlerin iş günü olarak değiştirilmesi faydalı olacağı düşünülmektedir. - Bankamızda verilen eğitimlerin ve seminerlerin hafta sonlarına denk getirilmesi özellikle bayan çalışanların aileleri ve sosyal yaşantılarına çok büyük bir engel teşkil etmekte,dolayısıyla iş dışında evlerinde de mesai yapmak zorunda olan bayan personelin demorilize olmasına, huzursuz çalışmasına sebep olmaktadır. Bu konunun toplu sözleşme maddelerinde eklenmesi gerektiği düşünülmektedir.. - Performans değerlendirme konusunda farklı uygulamaları önlemek adına, performans değerlendirme sisteminin rakamsal olarak ölçülebilen kriterlere dayalı ve sübjektif unsurların devre dışı kaldığı bir sisteme dönüştürülmesi gerektiği düşünülmektedir. - Alınan ücretlerin geçim standartlarının altında kaldığı konusunda Sendikamızın taviz vermeden çalışmalarını sürdürmesi, özellikle henüz yeni Bankamıza giren 4 yıllık üniversite mezunu arkadaşlarımızın kurum bağlılığının kazandırılması açısından önemli olduğu düşünülmektedir. - Kariyerlerimizi ilerletme konusunda sınav dışında farklı kriterlerinde göz önine alınması ve havuz sistemine geçilmesi konusunda çalışmalar yapılması istenmektedir.

13 2-GÜLNUR SUNAL DENİZ DEMİRHAN raporu / (Basisen Ankara ve İç Anadolu Şubesi) Düzenlenen seminerde değinilen konularla ilgili iş yerlerimizde bulunan üyelerimize bilgi verilmiş, diğer ülke uygulamaları aktarılmış ve onların konu ile ilgili soruları edinilen bilgilere göre cevaplanmış ve görüşleri alınmıştır. İş te yükselme ve unvan konularında fırsat eşitliğine çalıştığımız kurumun önem verdiği ve son yapılan yükselme sınavı ile birlikte bay-bayan ayrımı yapılmaksızın eşit kadrolar açıklandığı, bunun dışında ücretsiz izin dönüşü bay-bayan ayrımı yapılmaksızın geri dönüş olanaklarının aynı olduğu, ücret konusunda herhangi bir farklılık olmadığı, yalnız bayanların ikinci işyerleri olan ev ve ailelerine ayıracakları vakit konusunda bay çalışanlara göre farklı bir ayrıcalığa da maalesef sahip olamadıkları belirtilmiştir. Genel uygulamaların dışında çalıştığımız Müdürlüklerde fazla mesai, ücretli veya ücretsiz izin, doğum veya emzirme izni, özür izinleri konularında aykırı bir uygulama yaşanmadığı ifade edilmiştir. Önerilerimiz ise; - Özel burs sağlayan kurum-firma aracılığıyla ya da kendi bütçe imkânlarıyla yurtdışında eğitim almak isteyen personel, daha önceki toplu sözleşmelerinde yer almasına rağmen XXII. Sözleşme ile kaldırılan, yabancı dil eğitimi görmek için yurt dışına gittiğinde (okula gittiğini belgelemek kaydıyla) 6 ay ücretsiz izin hakkına sahip olması hakkının tekrar sözleşmeye ilave edilmesi - Evlilik, çocuğun evlenmesi, eş/çocuk ölümü, üyenin ya da eşinin anne veya babasının veya kardeşlerinin birinin ölümü, üyenin ya da eşinin büyük anne, büyük baba veya torununun ölümü, ev değiştirmesi, doğal afet, eş ve çocuklar ya da ebeveynlerin ameliyat olması veya ağır bir hastalığa tutulması halinde verilen ücretli izinlerin hafta sonuna denk gelmesi durumunda zaman zaman mağduriyet doğuran sonuçlarla karşılaşılabilmektedir. Söz konusu izinlerin iş günü olarak değiştirilmesi faydalı olacağı düşünülmektedir. - Operasyon Elemanları ve Operasyon Destek Elemanları geçmişte bulunmayan yükselme hakkı, Bankamızla Sendikamız arasında tarihinde yapılan protokol ile yükselme tanınmıştır. Ancak Bankaya işe alımlarda uygulanan yazılı sınav süreçlerine tabi tutulmaksızın, 4857 Sayılı İş Kanunu nun 30.Maddesi ve bu madde hükmü uyarınca yürürlüğe konulan Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamı Hakkında Yönetmelik hükümlerine istinaden özel koşullarla istihdam edilen çalışanlar bu protokol hükümlerinden yararlanamazlar. hükmü gereği bu uygulamanın dışında tutulmuştur. Özürlü kadrosundan işe alınan personel üniversite mezunu olsa dahi yükselme hakkına sahip değildir. Söz konusu maddenin değiştirilerek diğer operasyon elemanları gibi özürlü kadrosundan işe alınan operasyon destek elemanlarına da yükselme hakkı (üniversite mezunu olma vs. gibi kriterler koyarak en azından operasyon yetkilisi gibi) verilmesinin bu kadroda çalışanların motivasyonunu son derece olumlu etkileyeceği düşünülmektedir.

14 3- HEVAL SAVAŞ raporu / T.İŞ BANKASI A.Ş.OSMANGAZİ ÜNV.ŞUBESİ işyerlerimizde bulunan üyelerimize konu ile ilgili bilgiler paylaşılmıştır. Seminere konu olan, ücret, kariyer fırsat eşitliği, sosyal haklar, çalışma saatleri ve sağlık konularında bankamızca bazılarında ilerlemeler sağlandığı, son yükselme sınavında kadro açıkları kadın-erkek ayrımı yapılmaksızın belirlenmiş ve açıklanmıştır. Bayan çalışanlarımızın doğum ve emzirme izinlerinin kullanımı konusunda herhangi bir aykırılık yaşanmadığı gözlemlenmektedir. Sendikamız içinde bulunacağımız yıl Türkiye İş Bankası A.Ş. ile XXIII. sü gerçekleştirilecek olan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri için üyelerin görüş ve isteklerini şubelerimizce iletilen anketler yoluyla elde ederek görüşmelere üyelerimizin taleplerini göz önünde bulundurarak hazırlanmakta olup örgütlü olmaya inancımızı ve ihtiyacımızı bir kez daha vurgulamıştır. Yapılacak görüşmeler için çalıştığımız şubelerde bulunan üyelerimizin yürürlükteki toplu iş sözleşmesi ile ilgili görüş ve talepleri kısaca ve genel olarak, Yükselme sınavlarında kadroların geç açıklanıyor olması, her sınavda açılan kadro sayısı ve yeri değişkenlik gösterdiğinden daha erken açıklanan kadrolar çalışanların net kararlar alıp, ailelerinden ve özel yaşamlarından çalışmaya ayıracakları süreyi belirlemek açısından önemlidir. Eşit işe eşit ücret ilkesi ile ilgili, memur ve operasyon elemanı ücret farklılığının ortadan kaldırılması. Her iki kadroda çalışanlar eşit öğrenim düzeylerine sahip ve eşit yükselme hakkına sahip iken ve aynı işi yapıyorken ücretlerdeki farklılıkların sebebi anlaşılamamaktadır. Ayrıca operasyon elemanlarının yükselme hakkı sendikanın girişimleriyle sonradan edinilmiş olup memurların sahip olduğu yabancı dil tazminat hakkına da sahip değildirler.

15 4 - TUBA YEDİGÖZ RAPORU Adana Şubesi Eğitim sonrasında üyelerimiz ile yapılan paylaşımlarda öne çıkan talepler şöyledir: - Bayan üyelerimizden doğum sonrası emzirme izni süresinin arttırılması, -Satış personelinden satış primi uygulamasına geçilmesi, -Performans değerlendirme sisteminin sadeleştirilmesi, - Yabancı dil, Kambiyo ve Mali Tahlil sınavlarının tekrar bankaca yapılması, - Yükselme sınavlarında bay-bayan kadro ayrımının kaldırılması, İş Bankası nda daha önceki yıllarda II.Müdürlüğe yükselme sınavında kadro sayısı tespit edilirken bay-bayan kadro sayıları ayrı ayrı belirtilirdi.yani sınav öncesi kadro sayısı açıklanırken örneğin bay kadro sayısı 200 iken bayan kadro sayısı gibi bir rakam olurdu bu da tabi erkek çalışanların sınav kazanma olasılığını arttırırken bayan çalışanların şansını azaltırdı.dolayısıyla sınavdan 75 alan bir erkek arkadaşımız sınavı kazanırken 85 alan bir bayan çalışanımız kadro sayısının az olmasından dolayı kazanamaz ve bu da bayan çalışanlar arasında ciddi sıkıntılara neden olmaktaydı.bu durum zamanla tüm Türkiye den bayan çalışanların tepkilerinin artmasına neden oldu.sendikamız da konunun çözüme kavuşturulması için gerekli adımı atarak banka yönetimiyle görüşmeler yaptı ve kadro sayısı belirlenirken bay bayan eşitliğinin sağlanmasıyla çözümlenmiş oldu. Toplu Sözleşme görüşmeleri İstanbul da yapılmakta ve oturumlara tüm Türkiye den şube temsilcilerimiz de katılarak yakınen izleme fırsatı bulmaktadırlar. Oturumlarda alınan kararlar ise sendika genel merkezimizce aynı gün tüm Türkiye ye mail ortamında iletilmekte ve gelişmeleri tüm üyelerimizle paylaşmaktadırlar Arzu Sesli &Sibel Demir & Fügen Özgencil RAPORU Eğitimden sonra Bölgemizde bulunan üyelerimize bilgi aktarılmış olup, üyelerimizden görüşleri alınmıştır. Üyelerimiz T.İş Bankası A.Ş. nin 2012 Toplu İş Sözleşmesine yönelik olarak; - Hedef baskıları, - Prim uygulaması sistemi, - Doğum iznine ayrılan personelin yerine yeni atama yapılması, - Özürlü kadrosundan işe alınan personelinde yeterli kriterlere sahip olanlarınada yükselme hakkı sağlanması, - Grev hakkına sahip olma hususlarının değerlendirilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. - Arzu Sesli Basisen Trabzon Şubesi Sibel Demir Basisen Ankara ve İç Anadolu Şubesi Fügen Özgencil

16 6 - Özgül YILDIZ RAPORU / BASİSEN Beyoğlu Şubesi FIRSAT EŞİTLİĞİ Fırsat eşitliği, sunulan olanaklardan herkesin eşit biçimde yararlanması, sunulmayan olanaklarında da eşit paylaşımı mümkün kılacak şekilde yaratılması anlayışına dayanır. Kuralların eşitliği değil, sosyal konumların eşitliği ve adaletidir. Tek kanatla uçulmaz. Toplumda kadınsız değişim ve gelişim olmaz. Türkiye de kadınların iş gücüne katılım oranlarının biraz artması haline bile bunun ülkeye çok büyük oranda ekonomik yarar, sürdürülebilir zenginlik ve karlılık getirecektir. Fırsat Eşitliği meslek yaşamında kadınlar için eşit bir zemin oluşturmayı ve ayrımcılığı ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Kadın istihdamı arttırmak işyerinde üretkenliği arttırır ve genel ekonomik performansı yükseltir. Kadınların çalışma hayatında daha etkin ve aktif katılımı önemli toplumsal faydaları da beraberinde getirecektir. Küreselleşen dünyada Türkiye nin güçlü olarak yer alması için hayatın her alanında olduğu gibi iş hayatında da fırsat eşitliği kaçınılmaz bir gerçektir. Kadınların önüne konan fırsatların ötesinde eğitim yoluyla da desteklenerek hak ettikleri noktaya taşınmaları ve kadının güçlenmesini amaçlanmalıdır. Kadın çalışanların iş yaşamı kalitesini yükseltmek, dolayısıyla sendikal faaliyetlerde katılımının arttırılması ve müzakere aşamalarında daha fazla var olmalarını sağlamak gerekmektedir. Şekerbank T.A.Ş. de BASİSEN üyesi personelin özellikle belirttiği ve XV.Dönem Toplu İş Sözleşmesindeki taslaklarda yer alıp uygulamanın değişmesini ve var olanların uygulanmasını istedikleri maddeler aşağıda belirtilmiştir. - Akrabalık durumu olanların Çalıştırılması; - Yönetmelikte yer alan bu maddede Bankadan personelin evlenmesi halinde kendi tercihleri doğrultusunda eşlerden sadece birisi görevine devam eder. Diğer eş ihbar süresi içerisinde Bankadaki görevinden ayrılmak zorundadır. şeklinde olup, bu uygulama fırsat eşitli ile bağdaşmayan bir yaklaşımdır. - Fazla çalışma yapıldığı zaman mesai ücretinin ödenmemesi.

17 7 - Gülden Aydın& Yeşim Akyüz RAPORU BAĞLAM BASİSEN ile Türkiye İş Bankası A.Ş. arasında bağıtlanacak olan XXIII. Dönem Toplu İş Sözleşmesi sürecinde şirket düzeyinde fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik bir toplu pazarlık taslağı oluşturulmasına katkıda bulunmak. SORUNLAR Tüm toplumların temel sorunlarından biri cinsiyete dayalı ayrımcılıktır. Anılan düşünceden hareketle, sendikal yapı içerisinde yaklaşan toplu pazarlık sürecine etkide bulunarak, fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik neler yapılabileceği araştırılmış ve toplu iş sözleşmesi çerçevesinde somut adımlar atılmasına çalışılmıştır. YÖNTEM Yerel / Şirket Düzeyinde Türkiye de Toplu Pazarlık ve Fırsat Eşitliği seminerinde paylaşılan konular çerçevesinde işyerindeki çalışma arkadaşlarımızla bilgi paylaşımında bulunup, çalışma ortamında yaşadıkları sıkıntı ve sorunlar görüşülmüş söz konusu sorunlara getirilebilecek çözümler belirlenmiştir. Toplu iş sözleşmesi taslak çalışmasına yön verecek olan üye anket formları titiz bir şekilde taranarak fırsat eşitliğine yönelik görüş ve önerilerin taslağa yansıması için çaba harcanmıştır. Şube düzeyine yapılan ve temsilcilerin katıldığı toplu iş sözleşmesi taslak çalışmalarında; kadınların çalışma yaşamında karşılaştığı sorunların çözümüne ve genel olarak fırsat eşitliğine ilişkin getirilen görüş ve önerilerin toplu iş sözleşmesi taslak metninde yer almasına çalışılmıştır. Raporumuz bu çalışmalar ile atılan somut adımları konu alacak şekilde oluşturulmuştur. ARAÇLAR Telefon Görüşmesi Toplantı ve Yüz Yüze İletişim Üye Anket Formlarının Değerlendirilmesi SONUÇ Oluşturulan rapor toplu iş sözleşme taslak çalışmasında değerlendirilmek üzere BASİSEN Genel Merkezi ne iletilmiştir. Bu çerçevede; Yürürlükteki Türkiye İş Bankası A. Ş. XXII. Dönem Toplu İş Sözleşmesi uygulamalarına göre, çalışma koşulları, işte yükselme koşulları, ara dinlenmeler, özür izinleri dahil izin ve fazla çalışmalar açısından sorun yaratan düzenlemelerinin bulunmadığı ve uygulanmayan maddelerin bulunmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca yeni toplu iş sözleşmesine fırsat eşitliği açısından; - Özür izinleri kapsamında yer alan Doğum yapan emzikli kadınlara 1 yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam 1,5 saat süt izni verilir şeklindeki süt izni konusundaki düzenleme Doğum yapan emzikli kadınlara 1 yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde 2 saat süt izni verilir olarak değiştirilmesi İşe gidiş ve dönüşte kullanılan servis uygulamasının genişletilmesi, - işveren bankaca gerçekleştirilen eğitim ve seminerlerin hafta sonunda yapılması halinde ücret ödenmesi, - Mobing konusuna ilişkin olarak işyerlerindeki psikolojik tacizin -özel olarak da bu tavrın daha çok kadınlara yönelik olarak- yapılmasının önlenmesi açısından bu tür davranışların cezai müeyyidelere bağlanması, Toplu İş sözleşmesi dışında fakat eşitlik ilkesinin derinleştirilmesi açısından, şirket düzeyinde yapılacak olan yükselme sınavlarında üyelerimizin başarısını artırmak için sendika şubemizin organize ettiği meslek içi eğitim kursları na daha fazla kadın üyenin katılımının sağlanmasını öneriyoruz.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU 2014 GİRİŞ 7. Dönemsel Ülke Raporu 1 ilgili kamu kuruluşları, akademisyenler ve kadının insan hakları ile

Detaylı

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNE AÇILAN KAPILAR

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNE AÇILAN KAPILAR Türkiye de Çalışma Hayatında TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNE AÇILAN KAPILAR AB EŞLEŞTİRME PROJESİ AB Eşleştirme Projesi TR 08 IB SO 01 AB Eşleştirme Siyasi Proje Liderleri: Namık ATA ÇSGB Markus LOEBBERT

Detaylı

KESK 2014-2015 YILLARI TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ I. BÖLÜM GİRİŞ: MÜZAKERENİN AMACI, KAPSAMI VE TANIMLAR

KESK 2014-2015 YILLARI TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ I. BÖLÜM GİRİŞ: MÜZAKERENİN AMACI, KAPSAMI VE TANIMLAR KESK 2014-2015 YILLARI TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ I. BÖLÜM GİRİŞ: MÜZAKERENİN AMACI, KAPSAMI VE TANIMLAR Amaç MADDE 1- Bu toplu sözleşmenin amacı, Konfederasyon ve bağlı sendikalar ile Kamu İşveren Kurulu arasında,

Detaylı

İşyerinde İnsan Hakları Rehberi

İşyerinde İnsan Hakları Rehberi İşyerinde İnsan Hakları Rehberi İşyerinde İnsan Hakları Rehberi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZLER 1. İNSAN HAKLARI 8 > İnsan Hakları Kavramı ve Tarihçesi 8 > Uluslararası Mevzuat 8 > Türkiye de Mevzuat 12 > Türkiye

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4 Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4 T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İnönü Bulvarı No: 42 PK: 06520 Emek / Ankara

Detaylı

BirleĢmiĢ Milletler Kadınlara KarĢı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi SözleĢmesi

BirleĢmiĢ Milletler Kadınlara KarĢı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi SözleĢmesi CEDAW/C/TUR/Q/6/Add.1 BirleĢmiĢ Milletler Kadınlara KarĢı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi SözleĢmesi Dağıtım: Genel 21 Ocak 2010 Orijinal Dili: Ġngilizce Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önleme

Detaylı

GİRİŞ. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 90. maddesine göre;

GİRİŞ. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 90. maddesine göre; GİRİŞ Engelli bireylerin insan hak ve özgürlüklerinden tam ve eşit şekilde yararlanmasını öngören Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti tarafından 30 Mart 2007 tarihinde imzalanmıştır.

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri*

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ 08 İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* *8 Nisan 2010 tarihinde gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBING) İLE MÜCADELEDE İŞLETME REHBERİ

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBING) İLE MÜCADELEDE İŞLETME REHBERİ TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBING) İLE MÜCADELEDE İŞLETME REHBERİ 2. BASKI TEMMUZ 2012 TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 1. Baskı: 5 Mart 2012 2. Baskı: 2 Temmuz

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI ARAŞTIRMASI YAŞAMA DAİR VAKIF DEV MADEN SEN

ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI ARAŞTIRMASI YAŞAMA DAİR VAKIF DEV MADEN SEN ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI ARAŞTIRMASI YAŞAMA DAİR VAKIF DEV MADEN SEN ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 2 II. ARAŞTIRMANIN

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

ISSN 2149-2581 YIL: 01 SAYI: 01 NİSAN 2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ. İnsan hayatı maddi anlamda ölçülmez. İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış

ISSN 2149-2581 YIL: 01 SAYI: 01 NİSAN 2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ. İnsan hayatı maddi anlamda ölçülmez. İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ISSN 2149-2581 YIL: 01 SAYI: 01 NİSAN 2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ 10 6 İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış İnsan hayatı maddi anlamda ölçülmez İstanbul Ankara Burdur Isparta Konya Gaziantep

Detaylı

ÇAĞRI MERKEZLERİNDE ÇALIŞMA KOŞULLARININ İYİLEŞTİRİLMESİNE VE SOSYAL TARAFLARIN BİLİNÇLENDİRİLMESİNE YÖNELİK PROGRAMLI TEFTİŞ SONUÇ RAPORU

ÇAĞRI MERKEZLERİNDE ÇALIŞMA KOŞULLARININ İYİLEŞTİRİLMESİNE VE SOSYAL TARAFLARIN BİLİNÇLENDİRİLMESİNE YÖNELİK PROGRAMLI TEFTİŞ SONUÇ RAPORU ÇAĞRI MERKEZLERİNDE ÇALIŞMA KOŞULLARININ İYİLEŞTİRİLMESİNE VE SOSYAL TARAFLARIN BİLİNÇLENDİRİLMESİNE YÖNELİK PROGRAMLI TEFTİŞ SONUÇ RAPORU Yayın No:58 ÇAĞRI MERKEZLERİNDE ÇALIŞMA KOŞULLARININ İYİLEŞTİRİLMESİNE

Detaylı

İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI

İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI 1 İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI 2 İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI Yıldız Ecevit Şubat 2010 Hazırlayan: Yıldız Ecevit Tasarım: TORNA Tasarım (www.tornatasarim.com)

Detaylı

Birlikte çalışmak: Avrupa Birliği ve Türkiye de sendikalar

Birlikte çalışmak: Avrupa Birliği ve Türkiye de sendikalar Birlikte çalışmak: Avrupa Birliği ve Türkiye de sendikalar Bu yayın, iddialı bir Avrupa projesi olan Sivil Toplum Diyalogu: Ortak çalışma kültürü aracılığıyla Avrupa Birliği ve Türkiye den işçilerin bir

Detaylı

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ Yurtdışı İşçi

Detaylı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkçe versiyon Altındağ Nilüfer Osmangazi Tepebaşı Umeå Yıldırım Elif Karadenizli Bostancıoğlu Süleyman Yavuz Yiğit Bağdaş Ali Gülbay Süleyman

Detaylı

Türkiye nin Kadına Karşı Ayrımcılığı Önleme Komitesi ne Sunduğu Altıncı Periyodik Rapor için STK Gölge Raporu

Türkiye nin Kadına Karşı Ayrımcılığı Önleme Komitesi ne Sunduğu Altıncı Periyodik Rapor için STK Gölge Raporu Türkiye nin Kadına Karşı Ayrımcılığı Önleme Komitesi ne Sunduğu Altıncı Periyodik Rapor için STK Gölge Raporu CEDAW Komitesi nin 46. Oturumu için Temmuz 2010 CEDAW Sivil Toplum Yürütme Kurulu ve TCK Kadın

Detaylı

Program Teklifi Türk-İsveç Yerel Yönetimler Ortaklığı Tuselog 2011-2015

Program Teklifi Türk-İsveç Yerel Yönetimler Ortaklığı Tuselog 2011-2015 Program Teklifi Türk-İsveç Yerel Yönetimler Ortaklığı Tuselog 2011-2015 Gözden geçirilmiş teklif, 2011 2 İçindekiler 1. Giriş... 4 2. Arka Plan... 4 2.1. Türk Yerel Yönetimindeki son gelişmeler... 4 2.2.

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇOCUK HAKLARININ HUKUKİ-ÖRGÜTSEL YÖNLERİ: GİRİŞ

TÜRKİYE DE ÇOCUK HAKLARININ HUKUKİ-ÖRGÜTSEL YÖNLERİ: GİRİŞ Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Ulusal İlk Rapor Türkiye-1999 Ankara İÇİNDEKİLER BÖLÜM BİR TÜRKİYE: PROFİL 1.Coğrafya 2.Tarih 3.İdari Yapı 4.Ekonomik Yapı 5.Demografik Yapı 6.İşçi-İşveren

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2008-2012

STRATEJİK PLAN 2008-2012 STRATEJİK PLAN 2008-2012 SUNUŞ HAZİRAN - 2007 ANKARA SUNUŞ Hızla gelişen ve yaygınlaşan bilgi ve iletişim teknolojilerinin de katkısıyla küreselleşme, ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişmelerini önemli

Detaylı

DÜNYADA SOSYAL POLİTİKA VE SOSYAL KONUT UYGULAMALARI

DÜNYADA SOSYAL POLİTİKA VE SOSYAL KONUT UYGULAMALARI T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜNYADA SOSYAL POLİTİKA VE SOSYAL KONUT UYGULAMALARI Editörler: Doç. Dr. Selim COŞKUN - Dr. Nevzat Fırat KUNDURACI İçindekiler..

Detaylı

Esnekleşme ve Enformelleşme Kıskacında Türkiye de Kadın Emeği ve İstihdamı: Politika Metinleri Çerçevesinde Bir Analiz Eylül 2014

Esnekleşme ve Enformelleşme Kıskacında Türkiye de Kadın Emeği ve İstihdamı: Politika Metinleri Çerçevesinde Bir Analiz Eylül 2014 Esnekleşme ve Enformelleşme Kıskacında Türkiye de Kadın Emeği ve İstihdamı: Politika Metinleri Çerçevesinde Bir Analiz Eylül 2014 Eylül 2014 KEİG Yayınları Dizisi: Rapor ESNEKLEŞME VE ENFORMELLEŞME KISKACINDA

Detaylı

KADININ STATÜSÜ KOMİSYONU 59. OTURUMU

KADININ STATÜSÜ KOMİSYONU 59. OTURUMU BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KADININ STATÜSÜ KOMİSYONU 59. OTURUMU KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ GÖZLEM RAPORU 8-20 MART 2015 NEW YORK, ABD 1 BM KSK 59. Oturumunda konuşmacı olarak katılım gösteren Kadın ve Demokrasi

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NDA İŞVERENİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SORUMLULUĞU

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NDA İŞVERENİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SORUMLULUĞU 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NDA İŞVERENİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SORUMLULUĞU Prof. Dr. Z. Gönül BALKIR * Giriş 20.06.2012 kabul tarihli 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI

2013-2017 STRATEJİK PLANI 2013-2017 STRATEJİK PLANI Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN, RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İHTİYAT HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER, EVVELA

Detaylı

Sanatsal ve Kültürel Aktivitelerde Çalışan Çocuklar Pilot Araştırma Projesi Raporu. Uluslararası Çalışma Örgütü

Sanatsal ve Kültürel Aktivitelerde Çalışan Çocuklar Pilot Araştırma Projesi Raporu. Uluslararası Çalışma Örgütü Uluslararası Çalışma Örgütü BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUKLARA YARDIM FONU Sanatsal ve Kültürel Aktivitelerde Çalışan Çocuklar Pilot Araştırma Projesi Raporu Uluslararası Çalışma Örgütü BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

Detaylı

8 MART IN 100. YILDÖNÜMÜNDE TÜRKİYE DE ve DÜNYADA KADIN EMEĞİ ve İSTİHDAMI RAPORU

8 MART IN 100. YILDÖNÜMÜNDE TÜRKİYE DE ve DÜNYADA KADIN EMEĞİ ve İSTİHDAMI RAPORU 8 MART IN 100. YILDÖNÜMÜNDE TÜRKİYE DE ve DÜNYADA KADIN EMEĞİ ve İSTİHDAMI RAPORU SOSYAL-İŞ SENDİKASI MART 2010 Bu çalışma direnişteki TEKEL işçisi kadınlara armağan edilmiştir 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ ve TABLOLAR

Detaylı

KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ

KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ Raporun hazırlanmasında, KADEM Hukuk Komisyonu Başkanı, sonuç raportörü Av. Betül A. Yanılmaz, KADEM Hukuk Komisyonu Üyeleri Av. Esra Hatipoğlu, Av. Helin Görgül, Av. Işıl İlgin

Detaylı

21-22 NİSAN 2012 TARİHİNDE ANKARA DA YAPILACAK OLAN 1.KADIN AVUKATLAR KURULTAYI ÖNCESİNDE İZMİR BAROSU KADIN AVUKATLAR ATÖLYE ÇALIŞMASI YAPILDI.

21-22 NİSAN 2012 TARİHİNDE ANKARA DA YAPILACAK OLAN 1.KADIN AVUKATLAR KURULTAYI ÖNCESİNDE İZMİR BAROSU KADIN AVUKATLAR ATÖLYE ÇALIŞMASI YAPILDI. 21-22 NİSAN 2012 TARİHİNDE ANKARA DA YAPILACAK OLAN 1.KADIN AVUKATLAR KURULTAYI ÖNCESİNDE İZMİR BAROSU KADIN AVUKATLAR ATÖLYE ÇALIŞMASI YAPILDI. 07-08 Ocak 2012 tarihinde yaklaşık 40 avukatın katıldığı

Detaylı